D27111 | DeWalt D27111 CROSSCUT, MITRE SAW Type 2 instruction manual

371001 - 31 LV
D27111
D27112
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
10
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
28
2
1
2
16
17
18
3
4
5
6
7
15
14
13
8
9
10
12
11
A1
19 20 21
22
23
26
76
25
24
A2
3
28
27
A4
A3
19
2
26 13
26
B
A5
36
36
38
37
D
C
21
40
39
20
E
4
F1
17 18 15
42
37
43
45
38
37
38
75
F2
F3
45 46
3
43
44
23
47
5
F4
F5
9
10
G1
11
G2
50
48
G3
13 49 45
G4
50
5
10
12 51 52
53
54
I
H
48
15
J1
13 49 45
J2
57
56
14
55
J3
J4
58 13
56
61
J5
6
59
K1
60
6
62
L
K2
63
20
20
2 mm
5 mm
M2
M1
22
22
69
64
65
66
66
N2
N1
22
70
67
68
N3
N4
66
7
71
72
O
P
18
Q
R
73
T
S
74
8
74
74
U
8
V
2
1
27
3
W
9
LATVIEŠU
GALDA LEŅĶZĀĢIS
D27111/D27112
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
V
Veids
Ieejas jauda
W
Izejas jauda
W
Maks. asmens ātrums min-1
Asmens diametrs
mm
Asmens iekšējais
diametrs
mm
Asmens biezums
mm
Šķeļošā naža biezums mm
Šķeļošā naža cietība
Asmens apstāšanās laiks s
Svars
kg
D27111
230
2
1500
1100
2950
305
D27112 D27112-LX
230
115
2
2
1600
1600
933
869
3300
3300
305
305
30
1,8
2
43 ± 5
< 10,0
26,5
30
1,8
2
43 ± 5
< 10,0
24
30
1,8
2
43 ± 5
< 10,0
24
Zāģēšanas raksturlielumi
Leņķzāģa režīms
Pagriešanas leņķis
(maks. pozīcijas)
pa kreisi50°
50°
50°
pa labi 60°
60°
60°
Sagāzums
(maks. pozīcijas)
pa kreisi48°
48°
48°
pa labi 0°
0°
0°
Maks. šķērszāģēšanas
platums 90°/90°
mm 220 x 90 285 x 90 285 x 90
Maks. zāģēšanas platums 45° pagriešanas leņķī
maks. augstumā 90 mm mm 155
201
201
Maks. zāģēšanas platums 45° sagāzuma leņķī
maks. augstumā 50 mm mm 220
285
285
Darbagalda režīms
Maks. zāģēšanas
dziļums
0-51
0-51
0-51
LPA (skaņas spiediens) dB(A) 95,0
97,0
97,0
10
mm
KPA (skaņas spiediena
neprecizitāte K)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas
neprecizitāte K)
dB(A) 3,1
dB(A) 107,0
2,9
109,0
2,9
109,0
dB(A) 3,0
3,1
3,0
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir
noteiktas atbilstoši EN 61029-1, EN 61029-2-11:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ah =
m/s²
Neprecizitāte K =
m/s²
1,3
1,5
1,3
1,5
1,3
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 61029, un
to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai
ar citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš
novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā
vibrāciju emisijas vērtība attiecas
uz instrumenta galveno paredzēto
lietošanu. Tomēr vibrāciju emisija
var atšķirties atkarībā no tā, kādiem
darbiem instrumentu lieto, kādus
piederumus tam uzstāda vai cik labi
veic tā apkopi. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments
ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.
Šādos gadījumos var ievērojami
samazināties iedarbības līmenis visā
darba laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības
pasākumus, lai aizsargātu operatoru
no vibrācijas iedarbības, piemēram,
jāveic instrumentu un piederumu
apkope, jārūpējas, lai rokas būtu
siltas, jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti 10 ampēri, barošanas
avotā
Apvienotā Karaliste
un Īrija 230 V instrumenti 13 ampēri, kontaktdakšās
Apvienotā Karaliste
un Īrija 115 V instrumenti 16 ampēri, kontaktdakšās
LATVIEŠU
PIEZĪME. Šo instrumentu paredzēts pievienot
barošanas avotam ar maksimālo pieļaujamo
sistēmas pretestību Zmax = 0,32 Ω lietotāja
elektrobarošanas saskarnes punktā (sadales
blokā).
Lietotājam jāraugās, lai šis instruments būtu
pievienots tikai tādam barošanas avotam,
kas atbilst iepriekš minētajām prasībām. Ja
vajadzīgs, lietotājs var sazināties ar vietējo
elektroapgādes uzņēmumu, lai uzzinātu sistēmas
pretestību saskarnes punktā.
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var iestāties nāve vai
gūt smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var gūt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.01.2012.
Drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Ekspluatējot
elektroinstrumentus, vienmēr jāievēro
drošības profilakses pasākumi, lai
samazinātu ugunsgrēka, elektriskās
strāvas trieciena un ievainojuma
risku, tostarp šādi:
Pirms šī instrumenta ekspluatācijas izlasiet
visus norādījumus un saglabājiet tos turpmākām
uzziņām.
SAGLABĀJIET ŠO ROKASGRĀMATU
TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Vispārīgi drošības norādījumi
1. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra.
Nesakārtotā darba zonā un darbagaldos var
gūt ievainojumus.
2. Ņemiet vērā darba zonas vidi.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
D27111/D27112
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām
2004/108/EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu
sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar
Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai.
Nelietojiet instrumentu mitros vai slapjos
apstākļos. Rūpējieties, lai darba zona būtu
labi apgaismota (250–300 luksi). Nelietojiet
instrumentu vietā, kur pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks, – t.i., viegli uzliesmojošu
šķidrumu vai gāzu tuvumā.
3. Aizsardzība pret elektriskās strāvas
triecienu.
Nepieskarieties iezemētām virsmām
(piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem). Ekspluatējot instrumentu
smagos apstākļos (piemēram, lielā
mitrumā, kad rodas metāla saneši, u.c.),
elektrodrošību varētu uzlabot, pievienojot
izolējošu pārveidotāju vai ierīci ar zemējuma
jaudas slēdzi.
11
LATVIEŠU
4. Neļaujiet tuvumā atrasties nepiederošām
personām.
Neļaujiet nepiederošām personām, īpaši
bērniem, aiztikt instrumentu vai pagarinājuma
vadu, un neļaujiet viņiem atrasties darba
zonā.
5. Novietojiet glabāšanā instrumentu, kas
netiek lietots.
Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā
sausā, cieši noslēgtā un bērniem nepieejamā
vietā.
6. Nelietojiet instrumentu ar spēku.
Ar pareizi izvēlētu instrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
7. Lietojiet pareizo instrumentu.
Neizmantojiet mazus instrumentus darbiem,
kam paredzēti lielas noslodzes instrumenti.
Nelietojiet instrumentus mērķiem, kam tie
nav paredzēti, piemēram, nelietojiet ripzāģus,
lai zāģētu koku zarus vai pagales.
8. Valkājiet piemērotu apģērbu.
Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas, jo
tie var ieķerties kustīgajās detaļās. Strādājot
ārā, ieteicams lietot apavus ar neslīdošu zoli.
Valkājiet piemērotu galvassegu, lai apsegtu
garus matus.
9. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Lietojiet
sejas vai putekļu masku, ja darba laikā
rodas putekļi vai lidojošas daļiņas. Ja šīs
daļiņas varētu būt ļoti karstas, valkājiet
arī karstumizturīgu priekšautu. Vienmēr
valkājiet ausu aizsargus. Vienmēr valkājiet
aizsargķiveri.
10. Pievienojiet putekļu savākšanas ierīci.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
obligāti tās pievienojiet un ekspluatējiet
pareizi.
11. Lietojiet vadu pareizi.
Lai vadu atvienotu no kontaktligzdas, to
nedrīkst raut. Netuviniet vadu karstumam,
eļļai un asām šķautnēm. Instrumentu
nedrīkst pārnēsāt, turot aiz vada.
12. Nostipriniet apstrādājamo materiālu.
Ja iespējams, ar spailēm vai skrūvspīlēm
nostipriniet apstrādājamo materiālu. Tā ir
drošāk, nekā turēt ar roku, turklāt abas rokas
ir brīvas darbam ar instrumentu.
13. Nesniedzieties pārāk tālu.
12
Vienmēr cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru.
14. Apkopi instrumentiem veiciet rūpīgi.
Rūpējieties, lai griežņi būtu asi un tīri,
nodrošinot kvalitatīvāku un drošāku darbību.
Ievērojiet norādījumus par eļļošanu un
piederumu nomainīšanu. Regulāri pārbaudiet
instrumentus un to bojājuma gadījumā
remontējiet tos pilnvarotā apkopes darbnīcā.
Rūpējieties, lai rokturi un slēdži vienmēr
būtu sausi, tīri un lai uz tiem nebūtu eļļas un
smērvielas.
15. Atvienojiet instrumentu.
Ja instrumentu nelietojat, grasāties veikt
apkopi vai mainīt piederumus, piemēram,
asmeni, uzgali un griezni, atvienojiet
instrumentu no elektrotīkla.
16. Noņemiet regulēšanas atslēgas un
uzgriežņu atslēgas.
Izveidojiet sev paradumu vienmēr pārbaudīt,
vai pirms instrumenta ekspluatācijas visas
regulēšanas atslēgas un uzgriežņu atslēgas
no instrumenta ir noņemtas.
17. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Instrumentu nedrīkst pārnēsāt, turot pirkstu
uz slēdža. Pirms instrumenta pievienošanas
elektrotīklam tas ir obligāti jāizslēdz.
18. Lietojiet tādu pagarinājuma vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām.
Pirms ekspluatācijas pārbaudiet
pagarinājuma vadu un, ja tas ir bojāts,
nomainiet pret jaunu. Ekspluatējot
instrumentu ārpus telpām, izmantojiet tikai
tādus pagarinājuma vadus, kas paredzēti
lietošanai ārpus telpām un ir attiecīgi marķēti.
19. Saglabājiet modrību.
Skatieties, ko jūs darāt. Rīkojieties saprātīgi.
Nestrādājiet ar instrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku vai alkohola ietekmē.
20. Pārbaudiet, vai nav bojātu detaļu.
Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet
instrumentu un barošanas vadu, vai tie
darbojas pareizi un veic tiem paredzētās
funkcijas. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas
ir pareizi savienotas un nav iestrēgušas, vai
detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits
apstāklis, kas varētu ietekmēt tā darbību.
Ja ir bojāts aizsargs vai kāda cita detaļa,
pilnvarotam apkopes centram jāparūpējas
par pareizu salabošanu vai nomaiņu, ja vien
šajā lietošanas rokasgrāmatā nav norādīts
citādi. Bojāti slēdži ir jānomaina pilnvarotam
apkopes centram.
LATVIEŠU
Instrumentu nedrīkst ekspluatēt, ja to ar
slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt.
Remontu nedrīkst veikt paša spēkiem.
BRĪDINĀJUMS! Lietojot jebkuru citu
piederumu vai papildierīci, kas nav
ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā,
vai veicot darbu, kas nav paredzēts
šim instrumentam, var rasties
ievainojumu risks.
21. Uzticiet instrumenta apkopi kvalificētam
speciālistam.
Šis elektroinstruments atbilst attiecīgajiem
drošības noteikumiem. Remontu drīkst veikt
tikai kvalificēti speciālisti, lietojot oriģinālās
rezerves daļas, jo operatoram to veikt ir
ārkārtīgi bīstami.
Papildu drošības noteikumi
galda leņķzāģiem
•
Šis instruments ir aprīkots ar īpaši
konfigurētu barošanas vadu (M veida
piederums). Ja barošanas vads ir bojāts
vai kā citādi nederīgs, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai pilnvarota remonta
darbnīca.
•
Pirms darba sākšanas pārbaudiet visu
bloķēšanas pogu un piestiprināto rokturu
ciešumu.
•
Šo zāģi nedrīkst darbināt, ja nav uzstādīti
aizsargi, īpaši pēc tam, ja ir nomainīts
režīms. Aizsargiem jābūt labā darba
stāvoklī un pareizi apkoptiem.
•
Ja zāģis ir pievienots elektrobarošanas
avotam, nedrīkst tuvināt rokas asmens
ceļam.
•
Nekādā gadījumā nemēģiniet instrumentu
strauji apturēt, iespiežot asmenī kādu
rīku vai kā citādi, jo tādējādi var izraisīt
nopietnus negadījumus.
•
Pirms piederumu izmantošanas izlasiet
lietošanas rokasgrāmatu. Piederumu
nepareizas lietošanas gadījumā var izraisīt
bojājumus.
•
Pārliecinieties, vai asmens griežas
pareizajā virzienā. Regulāri uzasiniet
asmeni.
•
Nelietojiet tādus asmeņus, kuru izmērs
ir lielāks vai mazāks nekā ieteicams.
Nedrīkst lietot starplikas, lai asmeni
ievietotu vārpstā. Pareizo asmens ātrumu
skatiet tehniskajos datos. Lietojiet tikai
šajā rokasgrāmatā norādītos asmeņus,
kas atbilst EN 847-1.
•
Pamēģiniet lietot īpaši veidotus troksni
mazinošus asmeņus.
•
Nelietojiet zāģa asmeņus, kas ražoti no
TĒRAUDA, KAS PIEMĒROTS LIELAM
ĀTRUMAM.
•
Neizmantojiet tādu zāģa asmeni, kas ir
bojāts, ieplaisājis vai deformēts.
•
Vispirms izņemiet asmeni no iezāģējuma
materiālā, tikai pēc tam atlaidiet slēdzi.
•
Ventilatorā nedrīkst iespiest ķīli, lai
aizturētu dzinēja ass kustību.
•
Nolaižot lejup roksviru, zāģa asmens
aizsargs automātiski paceļas augšup;
paceļot augšup roksviru, aizsargs nolaižas
lejup pāri asmenim. Uzstādot vai noņemot
zāģa asmeni vai arī pārbaudot zāģi,
aizsargu var pacelt ar roku. Asmens
aizsargu nedrīkst pacelt ar roku nevienā
citā gadījumā, izņemot, ja zāģis ir izslēgts.
•
Rūpējieties, lai laukums visapkārt
instrumenta zonai būtu labā kārtībā un
lai uz tā nebūtu izbiruši tādi materiāli kā
skaidas un atgriezumi.
•
Regulāri pārbaudiet, vai dzinēja atveres ir
tīras un tajās nav skaidu.
•
Pirms apkopes veikšanas vai asmens
nomainīšanas atvienojiet instrumentu no
elektrotīkla.
•
Ja iespējams, zāģis vienmēr jāuzstāda uz
darbagalda.
•
Zāģējot pagriešanas leņķī, sagāzumā
vai kombinētā leņķī, jānoregulē bīdāmais
pagriešanas leņķa ierobežotājs, lai
nodrošinātu veicamajam darbam pareizu
klīrensu.
•
Izvēlieties pareizo asmeni zāģējamam
materiālam.
•
Ātrumam, kas norādīts uz zāģa asmens,
jābūt vismaz tikpat lielam kā ātrumam, kas
norādīts kategorijas plāksnītē.
•
Neaizvāciet no darba zonas materiāla
atgriezumus vai citas materiāla daļas,
kamēr zāģis darbojas.
•
Valkājiet piemērotus cimdus, rīkojoties ar
zāģa asmeni un raupju materiālu.
•
•
Pirms lietošanas pārbaudiet, vai zāģa
asmens ir uzstādīts pareizi.
Pirms pārbaudes veikšanas instruments
jānovieto uz līdzenas un pietiekami
stabilas virsmas.
13
LATVIEŠU
Drošības nolūkos piestipriniet instrumentu
darbagaldam, izmantojot 80 mm garas
bultskrūves ar 8 mm lielu diametru.
Nedrīkst zāģēt vieglmetālu, jo īpaši
magniju.
•
Nelietojiet abrazīvas vai dimanta ripas.
•
Ja notiek negadījums vai instruments
sabojājas, nekavējoties izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
elektrotīkla.
•
Nomainiet galda starpliku, kad tā nolietota.
•
Ziņojiet par bojājumu un uzstādiet
instrumentam nepārprotamus
brīdinājumus, lai neviens cits to
neekspluatētu.
•
Veicot vertikāli taisnu šķērszāģēšanu,
pareizi jānoregulē bīdāmais ierobežotājs,
lai nodrošinātu maks. 5 mm lielu atstarpi
starp zāģa asmeni un ierobežotāju.
•
Ja zāģējot asmens nosprūst pārmērīga
spiediena spēka dēļ, izslēdziet instrumentu
un atvienojiet to no elektrotīkla. Atbrīvojiet
zāģa asmeni no apstrādājamā materiāla
un pārbaudiet, vai tas brīvi griežas.
Ieslēdziet instrumentu un sāciet darbu no
jauna, bet šoreiz ar mazāku spēku.
•
Ar zāģi nedrīkst zāģēt, ja nav uzstādīta
galda staprlika.
•
Nedrīkst zāģēt, ja ir noņemts šķeļošais
nazis un/vai augšējais aizsargs.
•
Vienmēr izmantojiet bīdstieni. Nezāģējiet
apstrādājamos materiālus, kas ir īsāki
nekā 30 mm.
•
Instruments ir paredzēts šādiem
apstrādājamā materiāla maksimālajiem
izmēriem, neizmantojot papildu balstu:
•
Vienmēr stāviet vai nu pa kreisi, vai pa labi
no zāģēšanas līnijas.
•
Nodrošiniet piemērotu telpas vai
darbagalda apgaismojumu.
•
Operatoram jābūt pienācīgi apmācītam
instrumenta lietošanā, regulēšanā un
ekspluatācijā.
•
Izslēdziet instrumentu, ja atstājat to bez
uzraudzības.
•
Zāģējot kokmateriālus, pievienojiet zāģi
putekļu savākšanas ierīcei. Vienmēr
ņemiet vērā faktorus, kas var ietekmēt
putekļu daudzumu, piemēram:
•
14
•
•
Papildu drošības noteikumi
galda zāģa režīmam
- augstums: 51 mm, platums: 500 mm,
garums: 700 mm;
- garāki materiāli jāatbalsta ar piemērotu
papildu galdu.
•
Šķeļošais nazis nedrīkst būt biezāks
par zāģa asmens zāģējuma platumu un
plānāks par zāģa asmens korpusu.
•
- zāģējamā materiāla veids (skaidu
plāksne izdala vairāk putekļu nekā
koksne);
Pārliecinieties, vai asmens griežas
pareizajā virzienā un vai tā zobi ir vērsti
pret zāģa galda priekšpusi.
•
Pirms darba sākšanas pārbaudiet visu
piestiprināto rokturu ciešumu.
- pareizi noregulēts zāģa asmens;
•
- putekļu savācējam, kā arī pārsegiem,
trokšņa slāpētājiem un atsūcējiem
jābūt pareizi noregulētiem;
Šķeļošajam nazim jābūt noregulētam
pareizajā attālumā no asmens —
maksimāli 5 mm.
•
- putekļu savācējs ar gaisa plūsmu ne
mazāku par 20 m/s.
Netuviniet abas rokas zāģa asmens
ceļam.
•
Pirms asmens nomaiņas vai apkopes
veikšanas atvienojiet zāģi no elektrotīkla.
•
Vienmēr izmantojiet bīdstieni, kā arī
raugieties, lai zāģēšanas darba laikā rokas
būtu vismaz 150 mm attālumā no asmens.
Pārbaudiet, vai asmens un atloki ir tīri un
vai uzmavas padziļinājumi atrodas pret
asmeni. Cieši pieskrūvējiet ass uzgriezni.
•
Lietojiet vienīgi asus un labi apkoptus
zāģa asmeņus.
•
Nekad nesniedzieties pāri zāģa asmenim.
•
Zāģi nedrīkst darbināt tīklā ar citu
spriegumu — jābūt tikai paredzētajam
spriegumam.
•
Ja bīdstienis netiek izmantots, vienmēr
novietojiet to glabāšanai tam paredzētajā
vietā.
•
Kamēr asmens darbojas, uz tā nedrīkst
uzklāt smērvielas.
•
Nestāviet uz instrumenta.
•
Nepieļaujiet, ka aiz instrumenta atrodas
citas personas.
LATVIEŠU
•
Transportējot zāģa asmens augšējai daļai
noteikti jābūt nosegtai, piemēram, ar
aizsargu.
•
Nepārnēsājiet un netransportējiet
instrumentu, turot aiz augšējā aizsarga.
•
Pareizi noregulējiet bīdāmo ierobežotāju,
lai tas nesaskartos ar augšējo aizsargu.
•
Galdam ir jābūt cieši nostiprinātam.
•
Zāģi nedrīkst izmantot citu materiālu
zāģēšanai, — tas paredzēts tikai koksnei.
•
Nekādā gadījumā nedrīkst veidot
izgriezumus, gropēt vai rievot.
•
Zāģējot darbagalda režīmā, roksvirai ir
jābūt cieši nofiksētai. Zāģi drīkst ekspluatēt
tikai tad, ja tā darbagalds atrodas
horizontālā pozīcijā.
Leņķzāģa režīms
atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir
šādi:
- dzirdes pasliktināšanās;
- negadījumu risks, ko izraisa rotējošā zāģa
asmens neredzamās daļas;
- ievainojuma risks, mainot asmeni;
- pirkstu saspiešanas risks, atverot
aizsargus;
- kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot
putekļus, kuri rodas, zāģējot koksni, jo
īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus.
- ievainojuma risks citām personām, ko
izraisa apstrādājamā materiāla atgriezumu
atlēkšana;
- negadījumu risks, ko izraisa lidojošas
metāla daļiņas, iezāģējot ierobežotājā;
- ugunsgrēka risks pārāk liela putekļu
daudzuma dēļ, ja nav veikta regulāra
tīrīšana;
- nekontrolējamu situāciju risks, ekspluatējot
laikā, kad apkārtējā temperatūra ir mazāka
nekā -10 °C vai lielāka nekā +45 °C.
•
Zāģējot ar sagāztu asmeni, roksvirai ir
jābūt cieši nofiksētai.
•
Instrumentu nedrīkst tīrīt vai veikt tam
apkopi, ja tas darbojas un zāģa galviņa
nav nekustīgā pozīcijā.
•
Zāģa asmens augšējai daļai jābūt cieši
nofiksētai izraudzītajā augstumā. Zāģējot
leņķzāģa režīmā, nekādā gadījumā
nedrīkst noņemt augšējo asmens aizsargu.
Troksni var izraisīt šādi faktori:
- zāģējamais materiāls;
- zāģa asmens veids;
- padeves jauda.
•
Nezāģējiet apstrādājamos materiālus, kas
ir īsāki nekā 160 mm.
•
Instruments ir paredzēts šādiem
apstrādājamā materiāla maksimālajiem
izmēriem, neizmantojot papildu balstu:
D27111
Kaitīgus putekļus var izraisīt šādi faktori:
- nodilis zāģa asmens;
- ja putekļu savācēja gaisa plūsma ir
mazāka par 20 m/s;
- ja apstrādājamais materiāls netiek precīzi
padots.
– augstums: 90 mm, platums: 220 mm,
garums: 550 mm;
Apzīmējumi uz instrumenta
D27112
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
– augstums: 90 mm, platums: 285 mm,
garums: 550 mm;
– garāki materiāli jāatbalsta ar piemērotu
papildu galdu.
•
Pie tā ir cieši jāpiestiprina apstrādājamais
materiāls.
Brīdinājums par drošu lietošanu
Pirms ekspluatācijas izlasiet
lietošanas rokasgrāmatu
Atlikušie riski
Ekspluatējot zāģus, parasti pastāv arī šādi riski:
- ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
rotējošām detaļām
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
Ekspluatējot instrumentu darba
galda režīmā, jābūt uzstādītam
augšējam un apakšējam aizsargam,
turklāt tiem jābūt labā darba kārtībā.
Instrumentu drīkst ekspluatēt tikai
tad, ja darbagalds atrodas horizontālā
pozīcijā.
15
LATVIEŠU
Ekspluatējot instrumentu leņķzāģa
režīmā, jābūt uzstādītam augšējam
aizsargam, turklāt tam jābūt labā
darba kārtībā. Darbagaldam jāatrodas
augšējā pozīcijā.
Leņķzāģa režīmā veicot
slīdzāģēšanu, ievērojiet sadaļā
Slīdzāģēšana sniegtos norādījumus.
Pārvietošanai piemērots punkts.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (A2. ATT.)
Datuma kods (76), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2012 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 galda leņķzāģis
1 zāģa asmens
1 paralēlais garenzāģēšanas ierobežotājs
1 augšējais asmens aizsargs
1 bīdstienis
1 putekļu izvadatvere (V. att.)
1 zvaigznes veida uzgriežņu atslēga T30
1 zvaigznes veida uzgriežņu atslēga T40
1 materiāla skava
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (A1. – A4. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
A1. att.
1 ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2 darba rokturis
3 galviņas bloķētāja atlaišanas svira
4 zāģa darbagalda papildu bloķēšanas poga
5 bīdāms priekšpuses apakšējais asmens
16
aizsargs
ierobežotāja labās puses mala
nekustīgs galds
iezāģēšanas plātne
pagriešanas leņķa slēgsvira
pagriešanas leņķa svira
grozāms galds / pagriešanas leņķa
roksvira
12 pagriešanas leņķa skala
13 ierobežotāja kreisās puses mala
14 sagāzuma skala
15 sagāzuma nostiprināšanas rokturis
16 zāģa darbagalda bloķēšanas poga
17 galviņas bloķēšanas tapa
18 sliedes bloķēšanas poga
A2. att.
19 zāģa darbagalds
20 šķeļošais nazis
21 augšējais asmens aizsargs
22 paralēlais garenzāģēšanas ierobežotājs
23 bīdstieņa novietojums
24 bīdāms aizmugures apakšējais asmens
aizsargs
25 piederumu montāžas caurumi
26 ierobs rokas atbalstam
76 datuma kods
Papildpiederumi
A3. att.
27 materiāla skava
A4. att.
28 statīvs
6
7
8
9
10
11
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šis D27111 vai D27112 galda leņķzāģis ir
paredzēts profesionālu darbu veikšanai. Šo ļoti
precīzo instrumentu var viegli un ātri uzstādīt
šķērszāģēšanai, zāģēšanai pagriešanas leņķī,
sagāzumā vai kombinēti.
Šis instruments ir paredzēts lietošanai ar
profesionālai lietošanai paredzētu karbīda
stiegrotu uzgali 305 mm nominālam asmens
diametram.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šis galda leņķzāģis ir profesionālai lietošanai
paredzēts elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet
instrumentu mērķiem, kam tas nav
paredzēts.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
D27111
Šis ir I būvniecības klases instruments, tāpēc ir
jāizmanto iezemējums.
D27112
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 61029, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada
kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un
Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
• pievienojiet zaļo/dzelteno vadu pie
zemēšanas termināļa (tikai D27111).
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa
(tikai D27112).
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Barošanas vada
kontaktdakšas uzstādīšana
115 V instrumentiem (tikai
Apvienotajai Karalistei un
Īrijai)
Kontaktdakša jāuzstāda kvalificētam
speciālistam. Ja rodas šaubas, sazinieties
ar pilnvarotu DEWALT remonta darbnīcu vai
kvalificētu elektriķi.
Uzstādītajai kontaktdakšai jāatbilst BS EN 60309
(BS4343), 16 ampēriem, zemējuma kontakta 4.
pozīcijai.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots
šī instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos
datus). Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm2;
maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas vai
arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Slēdzim jāatrodas
izslēgtā pozīcijā. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Izņemšana no iepakojuma (B. att.)
• Uzmanīgi izņemiet zāģi no iepakojuma
materiāla.
• Atlaidiet sliedes bloķēšanas pogu (18) un
spiediet zāģa galviņu atpakaļ, lai nofiksētu to
aizmugurējā pozīcijā.
• Nostipriniet galdu (19) augšējā pozīcijā.
• Nospiediet lejup darba rokturi (2) un izvelciet
ārā bloķēšanas tapu (17), kā norādīts.
• Uzmanīgi atlaidiet nospiesto rokturi un ļaujiet
galviņai pacelties līdz galam augšup.
Uzstādīšana uz darbagalda (C. att.)
• Visās četrās kājās ir izveidoti caurumi (36), lai
17
LATVIEŠU
varētu ērti piestiprināt pie darbagalda.
Ir pieejami divu dažādu lielumu caurumi, lai
varētu izmantot dažāda izmēra bultskrūves.
Pieskrūvēšanai nav jāizmanto abi dažādie
caurumi, — izmantojiet tikai vienu no tiem.
Ieteicams izmantot 80 mm garas bultskrūves
ar 8 mm lielu diametru. Lai zāģis neizkustētos,
tas ir cieši jāpieskrūvē. Lai instruments būtu
pārvietojams, to var piestiprināt arī pie vismaz
12,5 mm bieza finiera gabala, ko pēc tam
var piestiprināt pie instrumenta atbalsta vai
pārvietot uz citu vietu un piestiprināt to tur.
• Piestiprinot šo instrumentu pie finiera gabala,
montāžas skrūves nedrīkst būt izvirzītas tā
apakšdaļā.
Finierim jāatrodas līdzeni uz instrumenta
atbalsta. Piestiprinot zāģi darba virsmai,
nofiksējiet tikai uz bloķēšanas izciļņiem,
kur atrodas montāžas skrūvēm paredzētie
caurumi. Ja nofiksēsiet kādā citā zāģa vietā,
tas nedarbosies pareizi.
• Lai asmens neiestrēgtu un darbs būtu precīzs,
virsma, kur uzstādīts instruments, nedrīkst būt
grubuļaina vai kā citādi nelīdzena. Ja zāģis
šūpojas uz virsmas, palieciet zem vienas no tā
kājām plānu materiāla gabaliņu, lai zāģis cieši
turētos uz darba virsmas.
Stiprinājuma rīku glabāšana (D. att.)
Instrumenta komplektācijā ir šādi rīki:
1 zvaigznes veida uzgriežņu atslēga T30
(37)
1 zvaigznes veida uzgriežņu atslēga T40
(38)
• Neaizmirstiet rīkus ikreiz novietot glabāšanā
pēc tam, kad tie izmantoti salikšanas vai
regulēšanas darbos.
Augšējā asmens aizsarga uzstādīšana (E. att.)
Augšējais asmens aizsargs (21) ir paredzēts tam,
lai to viegli un ātri piestiprinātu šķeļošajam nazim
(20), tiklīdz instruments ir iestatīts darbagalda
režīmā.
• Atskrūvējiet skrūvi (39) un atstājiet uzgriezni
(40) sešstūra padziļinājumā.
• Turot aizsargu vertikāli, savietojiet aizsarga
aizmugurē esošo atveri ar šķeļošo nazi.
• Nolaidiet aizsargu uz šķeļošā naža (20) tā, lai
bultskrūves vārpsta ieguļas padziļinājumā.
18
• Pagrieziet aizsargu horizontālā pozīcijā, lai tas
tiktu nofiksēts pie šķeļošā naža.
• Ievietojiet caurumā bultskrūvi (39) un
pievelciet ar īpašu Torx atslēgu.
Zāģa asmens uzstādīšana (D., F1. - F5. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas vai
arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Slēdzim jāatrodas
izslēgtā pozīcijā. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Jauna asmens zobi
ir ļoti asi un var būt bīstami.
BRĪDINĀJUMS! Pēc asmens
uzstādīšanas vai nomaiņas vienmēr
pārbaudiet, vai aizsargs to pilnībā
nosedz.
BRĪDINĀJUMS! Ievērojiet, ka
zāģa asmens jānomaina tikai tādā
veidā, kā šeit norādīts. Izmantojiet
tikai tādus zāģa asmeņus, kuri
norādīti tehniskajos datos; kat. Nr.:
ieteicams DT4350.
Lai uzstādītu jaunu zāģa asmeni, galds ir
jāiestata augšējā pozīcijā, kā arī zāģa galviņa
jāpaceļ augšējā pozīcijā.
D27111
• Ievietojiet vārpstas galā zvaigznes veida
uzgriežņu atslēgu T30 (37) caur korpusā
esošo atveri (42) (F1. att.). Ievietojiet
zvaigznes veida uzgriežņu atslēgu T40 (38)
asmens bloķēšanas skrūvē (43) (F3. att.).
• Asmens bloķēšanas skrūvei ir kreisā
vītne, tādēļ, cieši turot atslēgu, grieziet
pulksteņrādītāja virzienā, lai atskrūvētu.
• Lai atbrīvotu apakšējo aizsargu (5 un 23),
nospiediet galviņas bloķētāja atlaišanas sviru
(3), pēc tam paceliet apakšējo aizsargu līdz
galam augšup (F4. att.).
• Izņemiet asmens bloķēšanas skrūvi (43) un
ārējo ass uzmavu (44) (F5. att.).
• Iekšējam atlokam un abām jaunā asmens
pusēm jābūt tīriem un bez putekļiem.
• Uz izciļņa (46), kas atrodas uz iekšējās ass
uzmavas (47), uzstādiet zāģa asmeni (45),
LATVIEŠU
•
•
•
•
pārbaudot, vai tā apakšējās malas zobi ir
vērsti pret zāģa aizmugurējo daļu (pretējā
virzienā no operatora).
Uzmanīgi virziet asmeni tam paredzētajā
pozīcijā un atlaidiet apakšējo asmens
aizsargu.
Uzstādiet atpakaļ ārējo ass uzmavu.
Pievelciet asmens bloķēšanas skrūvi (43)
pretēji pulksteņrādītāja virzienam, ar otru roku
cieši turot zvaigznes veida uzgriežņu atslēgu.
Novietojiet zvaigznes veida uzgriežņu atslēgu
glabāšanas pozīcijā (D. att.).
D27112
• Lai nofiksētu zāģa asmeni, nospiediet
vārpstas bloķēšanas pogu (75) (F2. att.).
• Ievietojiet zvaigznes veida uzgriežņu atslēgu
T40 (38) asmens bloķēšanas skrūvē (43) (F3.
att.).
• Asmens bloķēšanas skrūvei ir kreisā
vītne, tādēļ, cieši turot atslēgu, grieziet
pulksteņrādītāja virzienā, lai atskrūvētu.
• Lai atbrīvotu apakšējo aizsargu (5 un 23),
nospiediet galviņas bloķētāja atlaišanas sviru
(3), pēc tam paceliet apakšējo aizsargu līdz
galam augšup (F4. att.).
• Izņemiet asmens bloķēšanas skrūvi (43) un
ārējo ass uzmavu (44) (F5. att.).
• Iekšējam atlokam un abām jaunā asmens
pusēm jābūt tīriem un bez putekļiem.
• Uz izciļņa (46), kas atrodas uz iekšējās ass
uzmavas (47), uzstādiet zāģa asmeni (45),
pārbaudot, vai tā apakšējās malas zobi ir
vērsti pret zāģa aizmugurējo daļu (pretējā
virzienā no operatora).
• Uzmanīgi virziet asmeni tam paredzētajā
pozīcijā un atlaidiet apakšējo asmens
aizsargu.
• Uzstādiet atpakaļ ārējo ass uzmavu.
• Turiet vārpstas bloķēšanas pogu (75) un
pievelciet asmens bloķēšanas skrūvi (43),
griežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
• Novietojiet zvaigznes veida uzgriežņu atslēgu
glabāšanas pozīcijā (F2. att.).
Regulēšana
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas vai
arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Slēdzim jāatrodas
izslēgtā pozīcijā. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Zāģa asmens regulēšana (F5. att.)
Ja iedarbināšanas un apturēšanas laikā zāģa
asmens svārstās, noregulējiet to šādi:
• Atskrūvējiet ass uzmavas skrūvi
(44) un pagrieziet asmeni (45) pa
ceturtdaļapgriezienu.
• No jauna pieskrūvējiet skrūvi un pārbaudiet,
vai asmens vairs nesvārstās.
• Atkārtojiet šo darbību, līdz asmens
svārstīšanās ir novērsta.
Regulēšana darbam leņķzāģa
režīmā
Šis leņķzāģis ir precīzi noregulēts rūpnīcā. Ja
transportēšanas, pārvietošanas vai citu iemeslu
dēļ ir vajadzīgs no jauna noregulēt, ievērojiet
turpmākos norādījumus, lai noregulētu zāģi. Kad
tas ir paveikts, šiem regulējumiem ir jāpaliek
precīziem.
Asmens pārbaude un regulēšana atbilstoši
ierobežotājam (G1. – G4. att.)
• Atbrīvojiet pagriešanas leņķa sviru (10) un
nospiediet pagriešanas leņķa slēgsviru (9), lai
atlaistu pagriešanas leņķa roksviru (11).
• Groziet pagriešanas leņķa roksviru, līdz
slēgsvira to novieto 0° pagriešanas leņķī.
Nepievelciet sviru.
• Spiediet galviņu lejup, līdz asmens tikai
nedaudz atrodas iezāģētājā (48).
• Novietojiet stūreni (49) pret ierobežotāja kreiso
pusi (13) un asmeni (45) (G3. att.).
BRĪDINĀJUMS! Nepieskarieties ar
stūreni asmens zobu galiem.
• Ja ir vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi.
• Atskrūvējiet skrūves (50) un virziet skalas /
pagriešanas leņķa roksviras mehānismu uz
kreiso vai labo pusi, līdz asmens atrodas 90°
leņķī pret ierobežotāju, ko nosaka ar stūreņa
palīdzību.
• Pievelciet skrūves (50). Šajā brīdī nepievērsiet
uzmanību rādījumam, pret kuru vērsts
pagriešanas leņķa rādītājs.
19
LATVIEŠU
Pagriešanas leņķa rādītāja regulēšana (G1.,
G2., H. att.)
• Atbrīvojiet pagriešanas leņķa sviru (10) un
nospiediet pagriešanas leņķa slēgsviru (9), lai
atlaistu pagriešanas leņķa roksviru (11).
• Virziet pagriešanas leņķa roksviru, lai
pagriešanas leņķa rādītāju (51) iestatītu nulles
pozīcijā, kā norādīts H. att.
• Turot pagriešanas leņķa sviru atbrīvotā
pozīcijā, pagrieziet leņķa roksviru pāri nulles
atzīmei, līdz pagriešanas leņķa slēgsvira
noklikšķ vietā.
• Uzraugiet rādītāju (51) un pagriešanas leņķa
skalu (12). Ja rādītājs neatrodas precīzi
pret nulles atzīmi, atskrūvējiet skrūvi (52),
pārvietojiet rādītāju līdz 0° leņķa atzīmei un
pieskrūvējiet skrūvi.
Pagriešanas leņķa fiksētāja regulēšana (I. att.)
Ja zāģa pamatni tomēr iespējams izkustināt
laikā, kad leņķa svira (10) ir nofiksēta, jānoregulē
pagriešanas leņķa fiksētājs (53).
• Atbloķējiet pagriešanas leņķa sviru (10).
• Ar skrūvgriezi (54) līdz galam pieskrūvējiet
pagriešanas leņķa fiksētāju (53). Pēc
tam sprosttapu par ceturtdaļapgriezienu
paskrūvējiet vaļā.
• Nofiksējot sviru (10) jebkurā leņķī (pēc
izvēles), pārbaudiet, vai galds nekustas.
Asmens pārbaude un regulēšana atbilstoši
galdam (J1.–J4. att.)
• Atskrūvējiet sagāzuma nostiprināšanas rokturi
(15).
• Spiediet zāģa galviņu uz labo pusi, lai
pārbaudītu, vai tā atrodas pilnībā vertikāli,
un pieskrūvējiet sagāzuma nostiprināšanas
rokturi.
• Spiediet galviņu lejup, līdz asmens tikai
nedaudz atrodas iezāģētājā (48).
• Novietojiet uzstādīšanas stūreni (49) uz galda
vertikālā pozīcijā pret asmeni (45) (J2. att.).
BRĪDINĀJUMS! Nepieskarieties ar
stūreni asmens zobu galiem.
• Ja ir vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi.
• Atskrūvējiet sagāzuma nostiprināšanas rokturi
(15) un skrūvējiet ciešāk vai vaļīgāk vertikālās
pozīcijas regulēšanas aiztura skrūvi (55), līdz
asmens atrodas 90° leņķī pret galdu atbilstoši
stūrenim.
20
• Ja sagāzuma rādītājs (56) neatrodas
pret sagāzuma skalas (14) nulles atzīmi,
atskrūvējiet skrūvi (57), ar ko piestiprināts
rādītājs, un virziet rādītāju pēc vajadzības.
Ierobežotāja regulēšana (K1. un K2. att.)
Ierobežotāja augšdaļu var noregulēt tā, lai
nodrošinātu atbilstošu atstarpi zāģēšanai pilna
sagāzuma pozīcijā 45° leņķī pa kreisi. Lai
noregulētu ierobežotāju (13), rīkojieties šādi.
• atskrūvējiet plastmasas pogu (58) un virziet
ierobežotāju pa kreisi;
• ar izslēgtu zāģi veiciet izmēģinājumu un
pārbaudiet atstarpi. Noregulējiet ierobežotāju
tā, lai tas būtu pēc iespējas tuvāk asmenim,
nodrošinot maksimālu balstu materiālam un
netraucējot roksviras kustībai augšupejošā un
lejupejošā virzienā.
• Cieši pieskrūvējiet pogu.
BRĪDINĀJUMS! Zāģa skaidas var
aizsprostot virzīšanas rievu (59).
Iztīriet virzīšanas rievu ar stienīti vai
zema spiediena gaisa plūsmu.
Ierobežotāja labās puses bīdāmo daļu var
noregulēt tā, lai materiālam līdzās asmenim
nodrošinātu maksimālu atbalstu, vienlaikus ļaujot
zāģēt 45° sagāzuma leņķī pa kreisi. Virzīšanas
attālumu abos virzienos ierobežo aizturi. Lai
noregulētu ierobežotāju (6), rīkojieties šādi.
• Lai atbrīvotu ierobežotāju (6), atskrūvējiet
spārnuzgriezni (60).
• Virziet ierobežotāju pa kreisi.
• ar izslēgtu zāģi veiciet izmēģinājumu un
pārbaudiet atstarpi. Noregulējiet ierobežotāju
tā, lai tas būtu pēc iespējas tuvāk asmenim,
nodrošinot maksimālu balstu materiālam un
netraucējot roksviras kustībai augšupejošā un
lejupejošā virzienā.
• Lai nostiprinātu ierobežotāju tai paredzētajā
vietā, pieskrūvējiet spārnuzgriezni (60).
Sagāzuma leņķa pārbaude un regulēšana (J1.,
J5., K1. att.)
• Atskrūvējiet kreisās puses ierobežotāja
bloķēšanas pogu (58) un virziet kreisās puses
ierobežotāja augšdaļu līdz galam pa kreisi.
Atskrūvējiet sagāzuma nostiprināšanas rokturi
(15) un virziet zāģa galviņu līdz galam pa
kreisi. Šī ir 45° sagāzuma leņķa pozīcija.
• Ja ir vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi.
• Skrūvējiet ciešāk vai vaļīgāk aiztura skrūvi
LATVIEŠU
(61) pēc vajadzības, līdz rādītājs (56) atrodas
pret 45° atzīmi.
BRĪDINĀJUMS! Veicot šo
regulēšanas darbību, ieteicams
ar roku pieturēt zāģa galviņu, lai
līdzsvarotu smagumu. Tādējādi ir
vieglāk pagriezt regulēšanas skrūvi.
Virzošās sliedes regulēšana (L. att.)
• Regulāri pārbaudiet sliežu atstarpes
iestatījumus.
• Lai samazinātu atstarpi, pakāpeniski grieziet
uzstādīšanas skrūvi (62) pulksteņrādītāja
virzienā, vienlaikus bīdot zāģa galviņu uz
priekšu un atpakaļ.
Regulēšana zāģa darbagalda
režīmā
Leņķzāģa režīma nomainīšana pret
darbagalda režīmu (A1., A2. att.)
• Nostipriniet galdu (19) augšējā pozīcijā.
• Iestatiet asmeni 0° šķērszāģēšanas pozīcijā,
nostiprinot pagriešanas leņķa sviru (10)
(A1. att.).
• Nofiksējiet sliedes bloķēšanas pogu (18), zāģa
galviņai atrodoties aizmugurējā pozīcijā.
• Lai nolaistu galviņu lejup, nospiediet galviņas
bloķētāja atlaišanas sviru (3), tad nospiediet
bloķēšanas tapu (17).
• Uzstādiet paralēlo ierobežotāju (22), kā
aprakstīts iepriekš.
Šķeļošā naža regulēšana (M1., M2. att.)
Šķeļošais nazis (20) ir uzstādīts pareizi, ja
tā augšdaļa atrodas ne vairāk kā 2 mm zem
asmens zobu augstākā punkta, bet lokveida
mala atrodas maksimāli 5 mm attālumā no zāģa
asmens zobiem (M1. att.).
• Atskrūvējiet bultskrūves (63), ar kuru palīdzību
šķeļošais nazis virzās augšup un lejup (M2.
att.).
• Bīdiet šķeļošo nazi augšup vai lejup, līdz ir
panākta pareizā pozīcija.
• No jauna cieši pieskrūvējiet bultskrūves (63).
Paralēlā ierobežotāja uzstādīšana un
regulēšana (N1.–N4. att.)
• Uzstādiet kronšteinu (64), bīdot to no labās
puses (N1. att.). Spriegošanas plātne tiek
nostiprināta aiz galda priekšmalas.
• Virziet ierobežotāju (22) augšup pret asmeni.
• Nospiediet sviru (65) uz leju, lai nofiksētu
ierobežotāju tam paredzētajā vietā.
• Pārbaudiet, vai ierobežotājs atrodas paralēli
asmenim.
• Ja ir vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi.
• Atskrūvējiet regulēšanas pogu (66), ar ko
ierobežotāja kronšteins piestiprināts pie
ierobežotāja atbalsta (N2. att.).
• Noregulējiet ierobežotāju tā, lai tas atrastos
paralēli asmenim, pārbaudot attālumu
starp asmeni un ierobežotāju gan asmens
priekšpusē, gan aizmugurē.
• Kad regulēšana ir paveikta, no jauna
pieskrūvējiet regulēšanas pogu un vēlreiz
pārbaudiet, vai ierobežotājs atrodas paralēli
asmenim.
• Pārbaudiet, vai rādītājs (67) ir vērsts pret
skalas nulles atzīmi (N3. att.) Ja rādītājs
neatrodas precīzi pret nulles atzīmi,
atskrūvējiet skrūvi (68), pārvietojiet rādītāju
līdz 0 atzīmei un pieskrūvējiet skrūves.
Ierobežotāju var apgriezt otrādi: zāģējot plānu
apstrādājamo materiālu, to var virzīt vai nu gar
52 mm garo malu, vai 8 mm garo malu, lai varētu
izmantot bīdstieni (N4. att.).
• Lai virzītu gar 8 mm garo malu, atskrūvējiet
regulēšanas pogu (66) un izbīdiet ierobežotāju
(22) ārā no stiprinājuma atbalsta (70).
• Pagrieziet ierobežotāju un no jauna uzstādiet
atverē stiprinājuma atbalstu, kā norādīts (N4.
att.).
• Lai virzītu gar 52 mm garo malu, bīdiet
ierobežotāju stiprinājuma atbalstā tā lai,
platākā plakne atrastos vertikāli (N1. att.).
BRĪDINĀJUMS!
• Zemu materiālu zāģēšanai
izmantojiet 8 mm profilu, lai starp
asmeni un ierobežotāju varētu
ievietot bīdstieni.
• Ierobežotāja aizmugurējam galam
jābūt vienā līmenī ar šķeļošā naža
priekšpusi.
Zāģa darbagalda regulēšana (A1., A2. att.)
Galdu (19) virza augšup un lejup ar rokām,
un vajadzīgajā augstumā to nofiksē ar divām
bloķēšanas pogām.
• Atskrūvējiet galda bloķēšanas pogas — gan
galveno (16), gan papildu (4), taču neizņemiet
tās ārā.
21
LATVIEŠU
• Iestatiet galdu vajadzīgajā augstumā.
• Pievelciet galda bloķēšanas pogas. Vispirms
pievelciet galveno pogu (16), pēc tam
nostipriniet galdu vietā ar papildu pogu (4).
Darbagalda režīma nomainīšana pret leņķzāģa
režīmu (A1. un A2. att.)
• Nostipriniet galdu (19) augšējā pozīcijā.
• Nospiediet lejup darba rokturi (2) un izvelciet
ārā bloķēšanas tapu (17), kā norādīts.
• Uzmanīgi atlaidiet nospiesto rokturi un ļaujiet
galviņai pacelties līdz galam augšup.
Pirms ekspluatācijas
• Uzstādiet piemērotu zāģa asmeni. Nedrīkst
lietot pārāk nolietotus asmeņus. Maksimālais
instrumenta rotācijas ātrums nedrīkst
pārsniegt asmens rotācijas ātrumu.
• Nezāģējiet ļoti mazus materiāla gabaliņus.
• Zāģējot asmenim jākustas brīvi. Nespiediet
pārāk spēcīgi.
• Pirms zāģēšanas nogaidiet, līdz dzinējs
darbojas ar pilnu jaudu.
• Pārbaudiet visu bloķēšanas kloķu un rokturu
ciešumu.
• Nostipriniet apstrādājamo materiālu.
• Lai arī ar šo zāģi iespējams sazāģēt koksni
un krāsaino metālu, šie lietošanas norādījumi
attiecas tikai uz koksnes zāģēšanu. Tādi paši
nosacījumi attiecas uz citiem materiāliem. Ar
šo zāģi nedrīkst zāģēt materiālus no metāla
(tērauda un dzelzs) vai mūri! Neizmantojiet
abrazīvas ripas!
• Zāģējot krāsaino metālu, vienmēr jāizmanto
piemērots DEWALT zāģa asmens ar -5°
lielu priekšējo leņķi. Ar materiāla skavu cieši
nostipriniet materiālu.
• Vienmēr jāizmanto iezāģēšanas plātne.
Nedarbiniet instrumentu, ja iezāģēšanas
sprauga ir platāka nekā 10 mm.
• Zāģējamajam materiālam ir jābūt cieši
nostiprinātam.
• Instrumentam drīkst piemērot tikai nelielu
spiedienu, turklāt zāģa asmeni nedrīkst
spiest no sāniem.
• Nepieļaujiet pārslodzi.
• Pēc ekspluatācijas no instrumenta jāiztīra
skaidas un putekļi, lai apakšējais aizsargs
darbotos pareizi.
• Zāģējot koksni un koka izstrādājumus,
jāpievieno paredzētā putekļu savākšanas
22
ierīce atbilstoši attiecīgiem noteikumiem par
putekļu emisiju.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
šos drošības norādījumus un spēkā
esošos normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas vai
arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Slēdzim jāatrodas
izslēgtā pozīcijā. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Lietotājiem Apvienotajā Karalistē jāiepazīstas
ar „1974. gada kokapstrādes darbagaldu
noteikumiem” un visiem to turpmākiem
grozījumiem.
Instrumentam jābūt novietotam tā, lai galda
augstums un stabilitāte atbilstu ergonomikas
prasībām. Instrumenta atrašanās vieta jāizraugās
tāda, kas operatoram ir labi pārredzama un kurā
viņam ir pietiekami daudz brīvas vietas visapkārt
instrumentam, lai varētu netraucēti apstrādāt
materiālus.
Lai mazinātu vibrācijas iedarbību, raugieties,
lai apkārtējā temperatūra nebūtu pārāk zema,
instruments un piederumi būtu labā darba kārtībā
un apstrādājamā materiāla izmērs atbilstu
instrumenta prasībām.
Ieslēgšana un izslēgšana (O. att.)
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim ir iebūvēta
nulles sprieguma funkcija — ja kāda iemesla
dēļ barošana tiek atvienota, slēdzis ir speciāli
jāieslēdz no jauna.
• Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet zaļo
iedarbināšanas pogu (71).
• Lai izslēgtu instrumentu, nospiediet sarkano
apturēšanas pogu (72).
Pamata zāģēšanas darbi
Zāģējuma kvalitāte
Kvalitatīvs un vienmērīgs zāģējums atkarīgs
no vairākiem faktoriem, piemēram, zāģējamā
materiāla. Lai, zāģējot formas un veicot citus
LATVIEŠU
precīzus zāģēšanas darbus, apstrādātās malas
būtu maksimāli līdzenas, izmantojiet asu asmeni
(60 zobu, karbīda) un lēnāku, vienmērīgāku
zāģēšanas ātrumu.
BRĪDINĀJUMS! Materiāls zāģēšanas
laikā nedrīkst pārbīdīties, tādēļ
cieši nostipriniet to. Pirms roksviras
pacelšanas nogaidiet, līdz asmens
pilnībā pārstāj darboties. Ja
apstrādājamā materiāla aizmugurē
joprojām atšķeļas mazas koksnes
daļiņas, pielīmējiet izolācijas lenti
pie materiāla tajā vietā, kur veiksiet
zāģējumu. Zāģējiet cauri lentei un
pēc darba paveikšanas uzmanīgi
noņemiet to nost.
Putekļu savākšana (A5. att.)
Instrumenta augšējā asmens aizsargā ir
iestrādāta 38 mm putekļu izvadatvere.
• Zāģējot vienmēr pievienojiet piemērotu
putekļu savākšanas ierīci atbilstoši attiecīgiem
noteikumiem par putekļu emisiju.
Zāģēšana leņķzāģa režīmā
Bez aizsargiem zāģēt ir bīstami. Zāģējot vienmēr
jābūt uzstādītiem aizsargiem.
Vispārīgi norādījumi
- Leņķzāģa režīmā zāģa galviņa automātiski
tiek nofiksēta augšējā nekustīgajā pozīcijā.
- Nospiežot aizsarga atlaišanas sviru, zāģa
galviņa tiek atbloķēta. Pārvietojot zāģa
galviņu lejup, tiek izvilkts kustīgais apakšējais
aizsargs.
- Kad zāģēšana ir pabeigta, apakšējo aizsargu
nedrīkst aizturēt un neļaut tam atgriezties
nekustīgajā pozīcijā.
- Ar D27111 zāģi var sazāģēt maksimāli
220 mm platus un 90 mm augstus
materiālus. Ar D27112 zāģi var sazāģēt
maksimāli 285 mm platus un 90 mm augstus
materiālus. Pareizo zāģēšanas platumu
skatiet tehniskajos datos. Materiāls
nedrīkst sniegties pāri pamatnei, tādēļ tas ir
jānostiprina ar piemērotu atbalstu, ja ir platāks
par pamatni. Materiāla gals nedrīkst atrasties
mazāk nekā 160 mm attālumā no asmens, ja
nav nodrošināts piemērots stiprinājums.
- Darba laikā rokām vienmēr jāatrodas vismaz
160 mm attālumā no asmens. Zāģējot īsu
materiālu (min. 160 mm pa kreisi vai pa labi
no asmens), tas ir jāpiestiprina ar materiāla
skavu.
- Nozāģētā materiāla mininālais garums ir
10 mm.
- Zāģējot materiālus, kuru garums pārsniedz
galda platumu, tie ir visā garumā jāatbalsta
tā, lai būtu stabili. Nostipriniet garās materiāla
malas, piemēram, ar materiāla pagarinājumu.
- Zāģējot UPVC posmus, zem apstrādājamā
materiāla jānovieto no koksnes gatavots
atbalsts ar papildprofilu, lai nodrošinātu
pareizu atbalstu.
Apstrādājamā materiāla nostiprināšana (A3.,
W. att.)
BRĪDINĀJUMS! Apstrādājamais
materiāls, kas pirms zāģēšanas ir
nostiprināts un nobalansēts, var
zaudēt līdzsvaru pēc sazāģēšanas.
Šādas nevienmērīgas slodzes
gadījumā var pacelt zāģi vai virsmu,
pie kā tas ir piestiprināts, piemēram,
darbagaldu. Ja apstrādājamais
materiāls pēc zāģēšanas var zaudēt
līdzsvaru, pienācīgi nostipriniet
materiālu un pārbaudiet, vai zāģis ir
cieši pieskrūvēts pie stabilas virsmas.
Jūs varat gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr, kad tiek
izmantota skava, skavas kājai jābūt
nospriegotai virs zāģa pamatnes.
Apstrādājamais materiāls nostiprina
pie zāģa pamatnes un nekur citur
darba zonā. Skavas kāju nedrīkst
nospriegot uz zāģa pamatnes malas.
UZMANĪBU! Lai nezaudētu kontroli
un mazinātu ievainojuma un
apstrādājamā materiāla sabojāšanas
risku, vienmēr lietojiet skavu.
Zāģa komplektācijā ir iekļauta materiāla skava
(27); lietojiet to. Dažu materiālu izmēriem un
formām var būt piemēroti arī citi piederumi,
piemēram, atsperskavas, stieņskavas vai C veida
skavas.
SKAVAS UZSTĀDĪŠANA
1. Ievietojiet to atverē aiz ierobežotāja. Skavai
jābūt vērstai pret leņķzāģa aizmuguri.
Pārbaudiet, vai skavas stieņa ierobs ir
pilnībā ievietots leņķzāģa pamatnē. Ja ierobs
ir redzams, skavu nevar nostiprināt.
23
LATVIEŠU
2. Grieziet skavu par 180º pret leņķzāģa
priekšpusi.
3. Atlaidiet pogu, lai noregulētu skavu uz
augšu vai leju, pēc tam ar pogu precīzai
regulēšanai cieši nostipriniet apstrādājamo
materiālu.
PIEZĪME. Zāģējot ar sagāztu zāģa galviņu,
novietojiet skavu pamatnes labajā pusē.
PIRMS ZĀĢĒŠANAS VIENMĒR VEICIET
PĀRBAUDI (NEPIEVIENOJOT INSTRUMENTU
ELEKTROTĪKLAM), LAI PĀRBAUDĪTU ASMENS
CEĻU. SKAVA NEDRĪKST TRAUCĒT ZĀĢA VAI
AIZSARGU KUSTĪBAI.
Vertikāli taisna šķērszāģēšana (A1., P. att.)
• Atlaidiet pagriešanas leņķa sviru (10) un
nospiediet pagriešanas leņķa slēgsviru (9).
• Iestatiet pagriešanas leņķa slēgsviru 0°
pozīcijā un pievelciet pagriešanas leņķa sviru.
• Novietojiet zāģējamo kokmateriālu pret
ierobežotāju (6 un 13).
• Lai atbrīvotu galviņu, turiet darba rokturi (2) un
nospiediet galviņas bloķētāja atlaišanas sviru
(3).
• Ieslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz zāģa
asmens darbojas ar pilnu jaudu.
• Nospiediet galviņu, lai asmens varētu zāģēt
cauri kokmateriālam un iegrimt plastmasas
iezāģējuma plātnē (8).
• Kad zāģēšana ir pabeigta, izslēdziet
instrumentu un nogaidiet, līdz zāģa asmens
ir pilnībā pārstājis darboties, tikai pēc tam
paceliet galviņu atpakaļ augšējā nekustīgajā
pozīcijā.
Slīdzāģēšana (Q. att.)
Ar virzošo sliedi iespējams sazāģēt lielākus
materiālus, izmantojot slīdzāģēšanas funkciju.
• Atbrīvojiet sliedes bloķēšanas pogu (18).
• Velciet zāģa galviņu pret sevi un ieslēdziet
instrumentu.
• Laidiet zāģa asmeni lejup, zāģējot materiālā,
un spiediet galviņu atpakaļ, lai pabeigtu
zāģēšanas darbu.
• Rīkojieties, kā aprakstīts iepriekš.
BRĪDINĀJUMS!
• Slīdzāģēšanas paņēmienu nedrīkst
izmantot materiāliem, kas mazāki
par 50 x 100 mm.
24
• Pabeidzot slīdzāģēšanas darbu,
zāģa galviņa vienmēr jānofiksē
aizmugurējā pozīcijā.
Mazu materiālu zāģēšana (K1. un K2. att.)
Zāģējot mazus materiālus, tos var maksimāli
atbalstīt, noregulējot ierobežotāja kreisās puses
augšdaļu (13) un tā labās puses kustīgo daļu (6).
• Novietojiet zāģa asmeni vertikālā pozīcijā.
• Atskrūvējiet plastmasas pogu (58) vismaz par
3 apgriezieniem.
• Iestatiet kreisās puses ierobežotāju pēc
iespējas tuvāk asmenim.
• Cieši pieskrūvējiet pogu.
• Atskrūvējiet spārnuzgriezni (60).
• Iestatiet labās puses ierobežotāju pēc iespējas
tuvāk asmenim.
• Pievelciet spārnuzgriezni.
Vertikāla šķērszāģēšana pagrieztā leņķī (A1.,
R. att.)
• Atlaidiet pagriešanas leņķa sviru (10) un
nospiediet pagriešanas leņķa slēgsviru (9).
Pārvietojiet roksviru pa kreisi vai pa labi līdz
vajadzīgajam leņķim.
• Pagriešanas leņķa slēgsvira automātiski atrod
10°, 15°, 22,5°, 31,62° un 45° leņķi gan uz
kreiso, gan labo pusi, kā arī 50° leņķi uz kreiso
un 60° leņķi uz labo pusi. Ja ir vajadzīgs
uzstādīt kādā citā leņķī starp šiem leņķiem,
cieši turiet galviņu un nofiksējiet, pievelkot
pagriešanas leņķa sviru.
• Pirms zāģēšanas vienmēr cieši nofiksējiet
pagriešanas leņķa sviru.
• Rīkojieties tāpat, kā minēts norādēs par
vertikāli taisnu šķērszāģēšanu.
BRĪDINĀJUMS! Pagriešanas leņķī
nozāģējot nelielu kokmateriāla gala
atgriezumu, novietojiet kokmateriālu
tā, lai nozāģējamā atgriezuma daļa
atrastos tajā asmens pusē, kurā pret
ierobežotāju ir lielākais leņķis:
zāģējot pagriešanas leņķī pa
kreisi, atgriezumam jāatrodas
labajā pusē;
zāģējot pagriešanas leņķī pa
labi, atgriezumam jāatrodas
kreisajā pusē.
LATVIEŠU
Zāģēšana sagāzumā (A1., K1., S. att.)
Sagāzuma leņķus var iestatīt no 48° pa kreisi
līdz 2° pa labi un var zāģēt, ja pagriešanas
leņķa roksvira ir iestatīta starp nulles atzīmi un
maksimāli 45° pagriešanas leņķa atzīmi uz labo
vai kreiso pusi.
• Atskrūvējiet kreisās puses ierobežotāja
bloķēšanas pogu (58) un virziet kreisās puses
ierobežotāja (13) augšdaļu līdz galam pa
kreisi.
Atskrūvējiet sagāzuma nostiprināšanas rokturi
(15) un iestatiet vajadzīgo sagāzumu.
• Cieši pievelciet sagāzuma nostiprināšanas
rokturi (15).
• Rīkojieties tāpat, kā minēts norādēs par
vertikāli taisnu šķērszāģēšanu.
Kombinētā leņķzāģēšana
Tas ir pagriešanas leņķa un sagāzuma
apvienojums.
• Iestatiet sagāzuma leņķi un attiecīgo
pagriešanas leņķi.
Zāģēšana darbagalda režīmā
• Obligāti jālieto šķeļošais nazis.
• Šķeļošajam nazim un asmens aizsargam
vienmēr jābūt pareizi savietotiem.
• Leņķzāģim vienmēr jābūt uzstādītam un
nofiksētam 0° leņķī.
BRĪDINĀJUMS! Šajā režīmā
nezāģējiet metālu.
Garenzāģēšana (T. att.)
• Iestatiet 0° sagāzuma leņķi.
• Noregulējiet zāģa asmens augstumu. Asmens
ir pareizi uzstādīts, ja trīs tā zobu gali ir tikai
nedaudz izzāģēti cauri kokmateriāla virsmai.
Zāģa darbagaldam ir jābūt cieši nostiprinātam
vēlamajā augstumā.
• Iestatiet paralēlo ierobežotāju vajadzīgajā
attālumā.
• Turiet materiālu līdzeni uz galda un pret
ierobežotāju. Turiet apstrādājamo materiālu
aptuveni 25 mm attālumā no zāģa asmens.
• Netuviniet abas rokas zāģa asmens ceļam.
• Ieslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz zāģa
asmens darbojas ar pilnu jaudu.
• Lēnām virziet materiālu zem augšējā
asmens aizsarga, turot to cieši piespiestu pie
ierobežotāja. Ļaujiet zāģa asmens zobiem
zāģēt un nestumiet materiālu asmenī. Zāģa
asmens ātrumam jābūt nemainīgam.
• Ievērojiet, ka, strādājot tuvu asmenim, vienmēr
jāizmanto bīdstienis (73).
• Pabeidzot zāģēšanu, izslēdziet instrumentu,
nogaidiet, līdz zāģa asmens pārstāj kustēties,
un izņemiet apstrādāto materiālu.
BRĪDINĀJUMS!
• Nekādā gadījumā nestumiet un
neturiet rokās brīvo vai nozāģēto
apstrādājamā materiāla galu.
• Zāģējot gareniski mazus materiālus,
jālieto bīdstienis.
Transportēšana (B. att.)
• Lai transportētu zāģi, nolaidiet galviņu lejup un
nospiediet bloķēšanas tapu (17).
• Nostipriniet galdu (19) apakšējā pozīcijā.
Lai instrumentu saliktu maksimāli kompaktā
veidā, nofiksējiet sliedes bloķēšanas pogu,
zāģa galviņai atrodoties priekšējā pozīcijā,
nobloķējiet pagriešanas leņķa roksviru tālākajā
pagriešanas leņķī pa labi, iebīdiet ierobežotāju
(13) pilnībā uz iekšu un nofiksējiet sagāzuma
bloķēšanas sviru (15), zāģa galviņai atrodoties
vertikālā pozīcijā.
• Transportējot zāģi, turiet to vienīgi aiz ierobiem
rokas atbalstam (26), kā norādīts B. att.
BRĪDINĀJUMS! Instrumentu drīkst
transportēt, ja tas atrodas galda
zāģa režīmā, un zāģa asmenim jābūt
pilnībā nosegtam ar augšējo aizsargu.
Instrumentu nedrīkst pārnēsāt, turot
to aiz aizsarga.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas vai
arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Slēdzim jāatrodas
izslēgtā pozīcijā. Instrumentam
25
LATVIEŠU
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
• Ja zāģa asmens nepārstāj darboties
10 sekunžu laikā kopš izslēgšanas brīža,
nododiet instrumentu labošanai pilnvarotā
DEWALT remonta darbnīcā.
Tīrīšana
Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet augšējo
aizsargu, apakšējo aizsargu un putekļu
izvadatveri, vai tie darbojas pareizi. Raugieties,
lai kādu no tiem nenosprostotu skaidas, putekļi
vai apstrādājamā materiāla fragmenti.
Ja starp zāģa asmeni un aizsargiem iestrēguši
apstrādājamā materiāla fragmenti, atvienojiet
instrumentu no elektrotīkla un ievērojiet
sadaļā Zāģa asmens uzstādīšana minētos
norādījumus. Iztīriet iestrēgušo materiālu un no
jauna uzstādiet zāģa asmeni.
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta
detaļu tīrīšanai, kas nav no metāla,
nedrīkst izmantot šķīdinātājus vai
citas asas ķīmiskas vielas. Šīs
ķīmiskās vielas var sabojāt šo detaļu
materiālu. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
iezāģēšanas plātne (8).
• Noņemiet iezāģēšanas plātni un iztīriet virsmu
zem tās.
• No jauna uzstādiet iezāģēšanas plātni un
ieskrūvējiet skrūves.
• Ar roku cieši pieskrūvējiet skrūves.
• Lai noregulētu iezāģēšanas plātni, rīkojieties
šādi:
• Spiediet galviņu lejup, līdz asmens tikai
nedaudz atrodas iezāģētājā.
• Noregulējiet katru iezāģēšanas plātnes detaļu,
lai cieši piegulētu asmens zobiem.
• Pievelciet skrūves.
Eļļošana
Instruments nav papildus jāieeļļo. Dzinēja gultņi ir
ieeļļoti un ūdensnecaurlaidīgi.
• Nelietojiet eļļu vai smērvielas, jo tādējādi
zāģa skaidas un daļiņas var izveidot
aizsprostojumus un izraisīt bojājumus.
• Regulāri ar sausu birstīti tīriet tās detaļas,
kurās uzkrājas zāģu skaidas un daļiņas.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Iezāģēšanas plātnes tīrīšana un apkope
(U. att.)
Atbalsts gariem materiāla gabaliem (A4. att.)
• Gari materiāli ir jāatbalsta.
• Lai panāktu vislabākos rezultātus, uzstādiet
zāģa galda pagarinājumu — materiāla atbalstu
(28) (pieejams pie izplatītāja kā papildu
aprīkojums). Lai to gali nenokristu, materiāli
jāatbalsta, izmantojot jebkurus parocīgus
līdzekļus, piemēram, kokzāģēšanas steķus vai
tamlīdzīgi.
Regulāri tīriet virsmu zem iezāģēšanas plātnes.
Putekļu izvadatvere (A5., V. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, regulāri notīriet
galda virsmu.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, regulāri iztīriet
putekļu savākšanas sistēmu.
Ja iezāģēšanas plātne ir nolietota, tā ir
jānomaina.
• Izskrūvējiet skrūves (74), ar ko piestiprināta
26
BRĪDINĀJUMS! Ja vien iespējams,
pievienojiet putekļu savākšanas ierīci,
LATVIEŠU
kas izgatavota saskaņā ar attiecīgiem
noteikumiem par putekļu emisiju.
• Modelim D27111 var uzstādīt atsevišķi
iegādājamo putekļu izvadatveri. Lai to
uzstādītu, skatiet papildpiederumam
pievienotos norādījumus.
• Modelim D27112 var uzstādīt komplektācijā
iekļauto putekļu izvadatveri.
Pievienojiet paredzēto putekļu savākšanas
ierīci, kas atbilst attiecīgiem noteikumiem.
Ārēji pievienoto sistēmu gaisa plūsmai jābūt
20 m/s ±2 m/s. Gaisa plūsma jāizmēra
savienojuma caurulē pie savienojuma punkta,
kad instruments ir pievienots, bet nedarbojas.
ZĀĢA ASMEŅI
JĀIZMANTO VIENĪGI 305 mm ZĀĢA
ASMEŅI AR 30 mm IEKŠĒJO DIAMETRU.
NOMINĀLAJAM ĀTRUMAM JĀBŪT VISMAZ
4000 APGR./MIN. Nekādā gadījumā nelietojiet
asmeņus ar mazāku vai lielāku diametru, jo
aizsargs nenodrošina pret tiem pienācīgu
aizsardzību. Lietojiet tikai šķērszāģēšanas
asmeņus. Nelietojiet asmeņus, kas paredzēti
ātrai garenzāģēšanai, kombinētā ripzāģa
asmeņus vai asmeņus, kuru zobu leņķis
pārsniedz 10°.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
DEWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
ASMENS APRAKSTS
DARBA VEIDS
DIAMETRS
ZOBI
Būvniecības zāģa asmeņi (plāns ierobījums
un nelīpoša mala)
Universāls
305 mm
36
Kokapstrādes zāģa asmeņi (zāģē vienmērīgi
un tīri)
Smalka
305 mm
60
šķērszāģēšana
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАСТОЛЬНАЯ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА
D27111/D27112
Поздравляем Вас!
Режим распиловки
Макс. глубина реза
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы
по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними
из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
D27111
230
2
Напряжение питания В
Тип
Потребляемая
мощность
Вт
1500
Выходная мощность
Вт
1,100
Макс. скорость
вращения диска
об/мин 2950
Диаметр пильного диска мм
305
Диаметр посадочного
отверстия
мм
30
Толщина пильного
диска
мм
1,8
Толщина расклинивающего
ножа
мм
2
Твердость расклинивающего
ножа
43 ± 5
Время торможения
диска
сек. <10,0
Вес
кг
26,5
D27112 D27112-LX
230
115
2
2
1600
933
1600
869
3300
305
3300
305
30
30
1,8
1,8
2
2
43 ± 5
43 ± 5
<10,0
24
<10,0
24
Режущая способность
Режим торцевания
Угол скоса (макс.)
влево 50°
50°
50°
вправо 60°
60°
60°
Угол наклона (макс.)
влево 48°
48°
48°
вправо 0°
0°
0°
Макс. поперечный
рез под углом 90°/90° мм 220 x 90 285 x 90 285 x 90
Макс. ширина пропила со скосом 45°
при макс. высоте 90 мм мм
155
201
201
Макс. ширина пропила с наклоном 45°
при макс. высоте 50 мм мм
220
285
285
28
мм
0-51
0-51
0-51
LpA (звуковое давление) дБ(А) 95,0
97,0
KpА (погрешность измерения
звукового давления K) дБ(А) 3,1
2,9
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А) 107,0 109,0
KwA (погрешность измерения акустической
мощности K)
дБ(А) 3,0
3,1
97,0
2,9
109,0
3,0
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 61029-1 и EN 61029-2-11:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с² 1,3
1,3
1,3
Погрешность K =
1,5
м/с²
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 61029
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации в течение
всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
РУССКИЙ ЯЗЫК
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты
230 В
10 ампер, электросеть
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для подключения к источнику
питания с максимальным допустимым
электрическим сопротивлением системы Zmax
0,32 Ω в точке подключения (блоке питания)
пользовательской сети.
Пользователь должен следить за тем, чтобы
данное устройство подключалось только
к системе электропитания, которая полностью
соответствует описанным выше требованиям.
При необходимости пользователь может
узнать о системе сопротивления в точке
подключения в компании по коммунальному
электроснабжению.
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D27111/D27112
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.01.2012
Инструкции по технике
безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование
данным инструкциям позволит
снизить вероятность
возникновения пожара, поражения
электрическим током и получения
травм.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно
прочтите настоящие инструкции
и сохраните их для последующего
использования.
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие правила
безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
2. Учитывайте особенности
окружающей среды вокруг рабочего
места.
Не подвергайте инструмент
воздействию дождя. Не используйте
инструмент во влажной среде.
Обеспечьте хорошую освещенность
рабочего места (250-300 Люкс). Не
пользуйтесь инструментом, если
существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защищайте себя от поражения
электрическим током.
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
30
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надёжно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
Инструмент будет работать лучше
и безопаснее при нагрузке, на которую
он рассчитан.
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов.
Не используйте электроинструменты,
не предназначенные для данного типа
работ, например, дисковые пилы для
резки сучьев или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. При работе вне
помещений рекомендуется надевать
обувь на нескользящей подошве.
Используйте соответствующий
головной убор, чтобы спрятать длинные
волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда
надевайте защитную каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания,
не выдёргивайте вилку из розетки за
кабель. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высокой
температуры, масла и держите вдали
от острых предметов и углов. Никогда
не переносите электроинструмент,
держа его за кабель.
12. Обеспечивайте безопасность при
работе.
По возможности используйте
струбцины или тиски для фиксации
обрабатываемой детали. Это более
безопасно, чем прижимать заготовку
руками, и позволяет освободить обе руки
для управления инструментом.
13. Не перенапрягайтесь.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу.
14. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом
состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели и сделает
работу более безопасной. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Ручки и выключатели должны быть
сухими, чистыми и не содержать следов
масла и консистентной смазки.
15. Отключайте электроинструмент.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей,
таких как пильные диски, сверла
и фрезы, всегда отключайте
электроинструмент от источника
питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
При переноске электроинструмента не
держите палец на выключателе. Перед
подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения
вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей,
наличие повреждённых деталей,
качество монтажа и любые другие
условия, которые могут повлиять на
работу инструмента. Поврежденные
защитные кожухи или другие
неисправные детали должны быть
должным образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве
по эксплуатации не указано иное.
Замените неисправные выключатели
в авторизованном сервисном центре. Не
используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить
ремонт самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование
любых принадлежностей
или приспособлений,
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
а также выполнение данным
инструментом любых видов
работ, не рекомендованных
в данном руководстве по
эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться
все соответствующие правила
техники безопасности. Ремонт
инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
может стать причиной серьезной
травмы пользователя.
Дополнительные правила
техники безопасности
при работе настольными
торцовочными пилами
•
•
•
•
•
•
32
Данный инструмент оборудован
электрическим кабелем специальной
конфигурации (принадлежность
типа М). Замена поврежденного
или неисправного кабеля должна
производиться только на заводеизготовителе или в авторизованном
сервисном центре DEWALT.
Перед началом работы убедитесь,
что все фиксаторы и держатели
надёжно закреплены.
Никогда не работайте инструментом
без установленных защитных
кожухов, особенно, после смены
режима. Убедитесь, что защитные
кожухи находятся в хорошем
рабочем состоянии и тщательно
отремонтированы.
Не держите руки рядом с пильным
диском, когда инструмент подключен
к источнику питания.
Никогда не пытайтесь быстро
остановить механизм путем
прижатия какого-либо инструмента
или другого предмета к пильному
диску; это может стать причиной
несчастного случая с тяжкими
последствиями.
Перед использованием любых
принадлежностей внимательно
прочтите руководство по
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
эксплуатации. Неправильное
использование принадлежностей
может стать причиной повреждения
инструмента.
Используйте пильные диски,
соответствующие типу разрезаемого
материала.
Убедитесь, что скорость,
обозначенная на пильном диске, не
ниже скорости, обозначенной на
паспортной табличке инструмента.
Всегда надевайте защитные
перчатки при захвате пильных дисков
и неотшлифованных заготовок.
Перед использованием инструмента,
убедитесь, что пильный диск
установлен правильно.
Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении. Следите за
остротой заточки пильного диска.
Не используйте диски меньшего
или большего диаметра, чем
рекомендовано. Не используйте
никаких монтажных элементов
при установке пильного диска
на шпиндель. См. скорость
вращения дисков в технических
характеристиках. Используйте
только указанные в данном
руководстве диски, соответствующие
стандарту EN 847-1.
Старайтесь использовать
специальные пильные диски
с пониженным уровнем шума.
Не используйте диски
из БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ.
Не используйте треснувшие,
поврежденные или деформированные
диски.
Выведите пильный диск из пропила
в заготовке, прежде чем отпускать
выключатель.
Не заклинивайте никакими
предметами крыльчатку вентилятора
для удерживания вала двигателя.
Защитный кожух пильного диска
автоматически поднимается при
опускании рычага вниз и опускается
путем поднятия рычага. Защитный
кожух можно поднимать вручную при
установке или демонтаже пильных
дисков, а также для осмотра пилы.
Никогда не поднимайте защитный
кожух диска вручную, если инструмент
не выключен.
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Следите, чтобы окружающее
пространство вокруг
электроинструмента всегда было
чистым, не допускайте скапливания
опилок или щепок.
Периодически проверяйте чистоту
вентиляционных отверстий
двигателя и отсутствие в них щепок.
Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания
отключите пилу от источника
питания.
По возможности всегда
устанавливайте инструмент на
рабочий стол.
При выполнении торцовочных,
наклонных или комбинированных резов
регулируйте положение скользящего
углового упора для обеспечения
зазора, оптимального для конкретного
применения.
Никогда не удаляйте обрезки или
другие части заготовки из зоны
распила, когда станок еще работает.
Перед работой убедитесь, что
инструмент помещен на ровную
устойчивую поверхность.
Никогда не используйте для резания
легких сплавов, в особенности магния.
Не используйте абразивные или
алмазные диски.
В случае поломки или выхода
инструмента из строя немедленно
выключите инструмент и отключите
его от источника питания.
Сообщите о неисправности
и должным образом опишите
состояние инструмента, чтобы
предотвратить использование
поврежденного станка другими
пользователями.
При блокировке пильного диска
в результате аномального усилия
подачи в процессе распила, выключите
инструмент и отключите его
от источника питания. Удалите
заготовку и убедитесь, что пильный
диск вращается свободно. Снова
включите инструмент и начните
новый распил с уменьшенным усилием
подачи.
Всегда стойте слева или справа от
линии пропила.
Обеспечьте достаточное общее или
местное освещение
Убедитесь, что оператор
прошел специальное обучение
•
•
•
•
•
•
•
•
по использованию, регулировке
и эксплуатации инструмента.
Всегда выключайте инструмент,
оставляемый без присмотра.
При распиловке древесины
подсоединяйте пилу к устройству
пылесборника. Всегда принимайте
во внимание факторы, влияющие на
образование пыли:
- Тип обрабатываемого материала
(при распиловке древесностружечной плиты образуется
больше пыли, чем при распиловке
древесины);
- Правильная регулировка пильного
диска;
- Убедитесь, что местная вытяжная
вентиляция, так же как вытяжные
шкафы, отражатели и желоба,
настроены должным образом;
- Скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства
должна быть не ниже 20 м/с.
Убедитесь, что все диски и фланцы
чистые, а стороны втулки с накаткой
расположены вплотную к диску.
Затяните с усилием гайку распорного
кольца.
Используйте только острые
и исправные пильные диски.
Не пытайтесь подключать
инструмент к какому-либо источнику
питания, кроме сети с обозначенным
напряжением.
Не наносите смазку на пильный диск
во время его вращения.
Следите, чтобы позади станка не
было посторонних лиц.
Для личной безопасности всегда
монтируйте инструмент на рабочем
столе, используя болты диаметром
8 мм и длиной 80 мм.
Дополнительные правила
безопасности при
использовании инструмента
в режиме распиловочного
станка
•
•
Заменяйте изношенную пластину для
пропила.
Для выполнения вертикальных
прямых поперечных резов правильно
отрегулируйте положение скользящей
направляющей, чтобы зазор между
пильным диском и направляющей не
превышал 5 мм.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
34
Запрещается использовать пилу без
пластины для пропила.
Никогда не производите распил,
если снят расклинивающий нож и/или
верхний защитный кожух.
Всегда используйте толкатель.
Никогда не пилите заготовки, размер
которых меньше 30 мм.
Максимальный разрез заготовки
для обработки данным станком без
использования дополнительной опоры:
- Высота 51 мм х ширина
500 мм х длина 700 мм.
- Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительным
столом.
Толщина расклинивающего ножа
не должна превышать ширину реза
пильного диска и не должна быть
меньше толщины самого пильного
диска.
Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении, а зубья
направлены в сторону передней части
станка.
Перед началом каждой операции
проверяйте, что все зажимные
рукоятки надёжно затянуты.
Убедитесь, что расклинивающий нож
установлен на правильном расстоянии
от диска – не более 5 мм.
Держите руки вне траектории хода
пильного диска.
Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания
отключите пилу от источника
питания.
Всегда используйте в работе
толкатель и следите за тем, чтобы
в ходе резания Ваши руки находились
на расстоянии не менее 150 мм от
пильного диска.
Во время работы не пытайтесь
достать что-либо за пильным диском.
Всегда держите неиспользуемый
толкатель в предназначенном для
него месте.
Не становитесь на верхнюю
поверхность инструмента.
Во время транспортировки убедитесь,
что верхняя часть пильного диска
закрыта, например, защитным
кожухом.
Не держите и не переносите
инструмент за верхний защитный
кожух.
•
•
•
•
•
Правильно регулируйте положение
скользящей направляющей с целью
исключения контакта с верхним
защитным кожухом.
Убедитесь в надёжной фиксации
стола.
Никогда не используйте станок для
обработки любых материалов, кроме
древесины.
Не допускается выполнение пазов,
выборки и канавок.
При работе в режиме распиловочного
станка всегда проверяйте, что
рукоятка надёжно зафиксирована на
месте. Работайте инструментом,
только когда стол зафиксирован
в горизонтальном положении.
Режим торцевания
•
•
•
•
•
•
Перед выполнением распила
с наклоном, убедитесь, что рычаг
надёжно зафиксирован.
Никогда не выполняйте чистку или
техническое обслуживание, когда
инструмент еще работает, а пильная
головка находится в рабочем
положении.
Убедитесь, что верхняя часть
пильного диска надёжно зафиксирован
на выбранной высоте. Ни в коем
случае не снимайте верхний защитный
кожух диска при использовании
инструмента в режиме торцовочной
пилы.
Никогда не распиливайте заготовки
короче 160 мм.
Максимальный разрез заготовки
для обработки данным станком без
использования дополнительной опоры:
D27111
– Высота 90 мм х ширина
220 мм х длина 550 мм.
D27112
– Высота 90 мм х ширина
285 мм х длина 550 мм.
– Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительным
столом.
Всегда надёжно закрепляйте
заготовку.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании пил:
- Травмы в результате касания
вращающихся частей.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
- Ухудшение слуха.
- Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
пильного диска.
- Риск получения травмы при смене
диска.
- Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
- Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли от распила древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
- Риск получения травмы находящимися
рядом людьми от отброшенных
обрезков заготовки.
- Риск несчастных случаев, к которым
могут привести отлетающие
металлические частицы в случае
врезания в направляющую.
- Опасность возникновения пожара
вследствие высокой концентрации
пыли, возникающей при нерегулярной
уборке рабочего места.
- Риск возникновения неуправляемых
ситуаций при работе в условиях
окружающей температуры ниже -10 °С
или выше +45 °С.
На образование шума влияют следующие
факторы:
- вид разрезаемого материала
- тип пильного диска
- прилагаемое усилие.
На степень запыленности влияют следующие
факторы:
- изношенность пильного диска
- скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства ниже
20 м/с
- неточная подача заготовки
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Предостерегающий знак.
Перед началом работы
внимательно прочтите руководство
по эксплуатации
При использовании инструмента
в режиме распиловочного
станка, всегда проверяйте, что
нижний и верхний защитные
кожухи установлены на место
и функционируют должным
образом. Работайте инструментом,
только когда стол зафиксирован
в горизонтальном положении.
При использовании инструмента
в режиме торцовочной пилы,
всегда проверяйте, что верхний
защитный кожух установлен на
место и функционирует должным
образом. Работайте инструментом,
только когда стол зафиксирован
в верхнем положении.
При выполнении длинного
распила в режиме торцовочной
пилы, следуйте инструкциям
раздела «Выполнение длинного
распила».
Место захвата для переноски.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. А2)
Код даты (76), который также включает
в себя год изготовления, отштампован на
поверхности корпуса инструмента.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Настольная торцовочная пила
1 Пильный диск
1 Параллельная направляющая
1 Верхний защитный кожух
1 Толкатель
1 Переходник для подключения
устройства пылеудаления (Рис. V)
1 Шестигранный гаечный ключ Т30
1 Шестигранный гаечный ключ Т40
1 Зажим для заготовки
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертёж инструмента в разобранном
виде
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. A1 - A4)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
Рис. А1
1 Пусковой выключатель
2 Рабочая рукоятка
3 Рычаг фиксации верхнего положения
пильной головки
4 Дополнительная рукоятка блокировки
стола
5 Подвижный передний нижний защитный
кожух
6 Правая направляющая
7 Станина
8 Пластина для пропила
9 Фиксатор угла скоса
10 Зажимная рукоятка установки угла
скоса
11 Поворотный стол/рукоятка для
установки угла скоса
12 Градуированная шкала угла скоса
13 Левая направляющая
14 Градуированная шкала угла наклона
15 Зажимная рукоятка фиксатора наклона
16 Рукоятка блокировки стола
17 Фиксатор пильной головки
18 Поворотная зажимная рукоятка
фиксатора штанг
Рис. A2
19 Стол распиловочного станка
20 Расклинивающий нож
21 Верхний защитный кожух
22 Параллельная направляющая
23 Место для хранения толкателя
24 Подвижный задний нижний защитный
кожух
25 Монтажные отверстия для
36
дополнительных приспособлений
26 Выемка для захвата рукой
76 Код даты
Дополнительные принадлежности
Рис. А3
27 Зажим для заготовки
Рис. А4
28 Стол на ножках
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша настольная торцовочная пила D27111/
D27112 предназначена для выполнения
профессиональных работ. Данный инструмент
отличается высокой точностью и может быть
легко и быстро настроен для выполнения
поперечных распилов, распилов под углом
или со скосом, а также комбинированных
резов.
Данная пила разработана для использования
с пильными дисками диаметром 305 мм
с зубьями с твердосплавными напайками при
выполнении профессиональных работ.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные настольные торцовочные
пилы являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
ВНИМАНИЕ! Используйте
данный инструмент только по
назначению.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
D27111
Данный инструмент имеет конструкцию
класса I, поэтому требуется подключение
с заземлением.
D27112
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 61029, что исключает
потребность в заземляющем
проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115
В должны управляться
через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента
(см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1,5 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Распаковка (Рис. В)
• Аккуратно извлеките станок из упаковки.
• Ослабьте зажимную рукоятку (18)
фиксатора штанг, отодвиньте пильную
головку назад и зафиксируйте ее в этом
положении.
• Зафиксируйте стол (19) в верхнем
положении.
• Нажмите на рабочую рукоятку (2)
и вытяните фиксатор пильной головки (17),
как показано на рисунке.
• Аккуратно ослабьте прижимное
давление и позвольте пильной головке
самостоятельно подняться на полную
высоту.
Закрепление электропилы на рабочем
столе (Рис. C)
• Все 4 опорные лапы имеют отверстия
(36), предназначенные для крепления
к рабочему столу. Имеются отверстия 2-х
различных диаметров, для возможности
использования различных винтов
(шурупов). Можно использовать любые
из этих отверстий, не обязательно
использовать их все. Рекомендуется
использовать болты диаметром 8 мм
и длиной 80 мм. Пила должна быть
надёжно закреплена на рабочем столе
во избежание смещения. Для повышения
мобильности электропилы, ее можно
установить на листе фанеры толщиной
минимум 12,5 мм, который затем может
быть закреплен на рабочем столе или
перенесен и установлен в других местах.
• При установке электропилы на листе
фанеры убедитесь, что монтажные винты
не выступают снизу. Лист фанеры должен
плотно прилегать к рабочему столу. При
фиксации электропилы к опоре с помощью
зажимных устройств, располагайте их
только в местах расположения крепежных
отверстий. Крепление в каком-либо другом
месте может нарушить нормальную работу
пилы.
• Во избежание заклинивания и неточной
работы, проследите за тем, чтобы
монтажная поверхность была ровной.
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
Во избежание качания электропилы
на опорной плоскости, подложите под
одну из опорных лап тонкие обрезки
распиливаемого материала, до полной
стабилизации электропилы на опорной
плоскости.
Хранение крепежных инструментов
(Рис. D)
В комплект поставки станка входят
следующие инструменты:
1 Шестигранный гаечный ключ Т30 (37)
1 Шестигранный гаечный ключ Т40 (38)
• Убирайте инструменты на хранение каждый
раз, когда Вы ими пользовались для сборки
или регулирования.
Установка верхнего защитного кожуха
(Рис. Е)
Верхний защитный кожух диска (21) имеет
конструкцию, позволяющую быстро и легко
прикреплять кожух к расклинивающему ножу
(20), как только инструмент переводится
в положение распиловочного станка.
• Ослабьте болт (39) и оставьте гайку (40)
в шестигранной выемке.
• Удерживая кожух в вертикальном
положении, совместите паз в задней части
кожуха с расклинивающим ножом.
• Опустите защитный кожух на
расклинивающий нож (20) так, чтобы болт
вошел в прорезь.
• Переведите защитный кожух
в горизонтальное положение, фиксируя
кожух на расклинивающем ноже.
• Вставьте в отверстие болт (39) и затяните
его шестигранным гаечным ключом.
Установка пильного диска (Рис. D и F1 F5)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
38
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Зубья нового
пильного диска очень острые
и могут представлять опасность.
ВНИМАНИЕ: После установки или
замены диска всегда проверяйте,
что диск надёжно закрыт
защитным кожухом.
ВНИМАНИЕ! Устанавливайте
пильный диск только
в соответствии с данными
инструкциями. Используйте
только диски, обозначенные
в разделе «Технические
характеристики». Номер
по каталогу: DT4350
(рекомендуется).
Чтобы установить новый диск, необходимо
поднять распиловочный стол и пильную
головку в самое верхнее положение.
D27111
• Вставьте ключ T30(37) через отверстие
(42) в корпусе в торец шпинделя (Рис. F1).
Вставьте ключ T40 (38) в крепежный винт
пильного диска (43) (Рис. F3).
• Крепежный винт пильного диска имеет
левую резьбу, поэтому, удерживая
шпиндель одним ключом, вторым ключом
поворачивайте винт по часовой стрелке.
• Нажмите рычаг фиксации верхнего
положения пильной головки (3), чтобы
деблокировать нижний защитный кожух (5
и 23), затем поднимите нижний защитный
кожух на максимальную высоту (до упора)
(Рис. F4).
• Удалите крепежный винт пильного диска
(43) и наружное распорное кольцо (44)
(Рис. F5).
• Убедитесь, что внутренний фланец и обе
поверхности диска чистые и не покрыты
опилками.
• Установите пильный диск (45) на буртик
(46) внутреннего распорного кольца (47),
следя за тем, чтобы острия зубьев нижней
части пильного диска были направлены
в сторону тыльной части электропилы
(в направлении от оператора).
• Осторожно установите диск на место
РУССКИЙ ЯЗЫК
и опустите нижний защитный кожух.
• Установите на место наружное распорное
кольцо.
• Затяните крепежный винт пильного диска
(43) поворотом шестигранного ключа
против часовой стрелки, удерживая
шпиндель другим ключом.
• Уберите шестигранные гаечные ключи
в место их хранения (Рис. D).
D27112
• Нажмите на кнопку блокировки шпинделя
(75), чтобы зафиксировать пильный диск
(Рис. F2).
• Вставьте ключ T40 (38) в крепежный винт
пильного диска (43) (Рис. F3).
• Крепежный винт пильного диска имеет
левую резьбу, поэтому, удерживая
шпиндель одним ключом, вторым ключом
поворачивайте винт по часовой стрелке.
• Нажмите рычаг фиксации верхнего
положения пильной головки (3), чтобы
деблокировать нижний защитный кожух (5
и 23), затем поднимите нижний защитный
кожух на максимальную высоту (до упора)
(Рис. F4).
• Удалите крепежный винт пильного диска
(43) и наружное распорное кольцо (44)
(Рис. F5).
• Убедитесь, что внутренний фланец и обе
поверхности диска чистые и не покрыты
опилками.
• Установите пильный диск (45) на буртик
(46) внутреннего распорного кольца (47),
следя за тем, чтобы острия зубьев нижней
части пильного диска были направлены
в сторону тыльной части электропилы
(в направлении от оператора).
• Осторожно установите диск на место
и опустите нижний защитный кожух.
• Установите на место наружное распорное
кольцо.
• Удерживая нажатой одной рукой кнопку
блокировки шпинделя (75), другой рукой
затяните с усилием крепежный болт (43),
поворачивая его в направлении против
часовой стрелки.
• Уберите шестигранные гаечные ключи
в место их хранения (Рис. F2).
Регулировка
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Регулировка пильного диска (Рис. F5)
Если вы замечаете биение пильного диска
при запуске и остановке, отрегулируйте диск
следующим образом:
• Ослабьте винт распорного кольца (44)
и поверните диск (45) на четверть оборота.
• Затяните винт и проверьте диск на биение.
• Повторяйте эти шаги, пока биение не
исчезнет.
Регулировки для положения
торцовочной пилы
Ваша торцовочная электропила точно
настроена на заводе-изготовителе. Если
после транспортировки или вследствие других
причин возникла необходимость в повторной
регулировке, следуйте приведенным ниже
указаниям. Настоятельно рекомендуется
настроить электропилу один раз, затем эти
настройки не должны изменяться.
Проверка и регулировка диска
относительно направляющей (Рис. G1 G4)
• Ослабьте зажимную рукоятку (10)
и нажмите на фиксатор (9), чтобы
освободить поворотный стол (11).
• Качайте рукоятку установки угла скоса, пока
затвор не остановит ее в положении 0°. Не
затягивайте зажимную рукоятку.
• Опускайте пильную головку, пока зубья
диска не достигнут прорези пластины для
пропила (48).
Прижмите угольник (49) к левой
направляющей (13) и к пильному
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
диску (45) (Рис. G3).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Ослабьте винты (50) и двигайте
градуированную шкалу совместно
с поворотным столом влево или вправо,
чтобы измеренный по угольнику угол между
пильным диском и направляющей составил
90°.
• Затяните винты (50). На данном этапе
положение указателя угла скоса не имеет
значения.
Регулировка указателя угла скоса
(Рис. G1, G2 и Н)
• Ослабьте зажимную рукоятку (10)
и нажмите на фиксатор (9), чтобы
освободить поворотный стол (11).
• Двигайте поворотный стол, чтобы
установить указатель угла скоса (51) на
ноль, как показано на Рис. Н.
• Позвольте фиксатору угла скоса
защелкнуться при свободной зажимной
рукоятке, когда Вы установите в нулевое
положение поворотный стол.
• Контролируйте положение указателя угла
скоса (51) и градуированной шкалы (12).
Если указательная стрелка не указывает
точно ноль, ослабьте винт (52), передвиньте
указатель до точного указания 0°, после
чего затяните винт.
Регулировка зажимного/упорного стержня
(Рис. I)
Если основание электропилы подвижно при
запертой зажимной рукоятке (10), необходимо
отрегулировать зажимной/упорный стержень
(53).
• Разблокируйте рукоятку установки угла
скоса (10).
• Полностью затяните отверткой (54)
зажимной/упорный стержень (53). Затем
ослабьте зажимной/упорный стержень на
четверть оборота.
• Убедитесь, что стол неподвижен при
фиксации зажимной рукояткой (10) любого
(не только заданного) угла.
40
Проверка и регулировка диска
относительно стола (Рис. J1 - J4)
• Ослабьте зажимную рукоятку (15).
• Переведите пильную головку вправо,
убедившись, что она расположена
полностью вертикально, и затяните
зажимную рукоятку.
• Опускайте пильную головку, пока зубья
диска не достигнут прорези пластины для
пропила (48).
• Приложите угольник (49) горизонтально
к столу и вертикально к плоскости пильного
диска (45) (Рис. J2).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (15) и поворачивайте стопорный
винт регулировки вертикального положения
(55) влево или вправо, пока измеренный
по угольнику угол между пильным диском
и столом не составит 90°.
• Если указатель наклона (56) не указывает
на ноль градуированной шкалы (14)
угла наклона пильной головки, ослабьте
установочный винт (57) и установите
указательную стрелку на ноль.
Регулировка направляющей (Рис. K1 и K2)
Верхняя часть левой направляющей может
быть отрегулирована по левому краю для
обеспечения зазора, который позволит
наклонять пилу на 45° влево. Чтобы
отрегулировать направляющую (13):
• Ослабьте установочный винт (58),
и передвиньте направляющую влево.
• Не включая электропилу, проверьте зазор
между пильным диском и направляющей.
Отрегулируйте направляющую таким
образом, чтобы она располагалась
наиболее близко к пильному диску,
обеспечивая максимальную поддержку
заготовки и не препятствуя движению
рукоятки вверх или вниз.
• Завинтите с усилием рукоятку.
ВНИМАНИЕ: Направляющий паз
(59) может засориться опилками.
Для чистки используйте
РУССКИЙ ЯЗЫК
деревянную палочку или сжатый
воздух под низким давлением.
Подвижная часть правой направляющей
регулируется для обеспечения максимальной
поддержки заготовки около диска
и возможности устанавливать угол наклона
45° влево. Расстояние скольжения в обоих
направлениях ограничено стопорами. Чтобы
отрегулировать направляющую (6):
• Ослабьте барашковую гайку (60)
и освободите направляющую (6).
• Сдвиньте направляющую влево.
• Не включая электропилу, проверьте зазор
между пильным диском и направляющей.
Отрегулируйте направляющую таким
образом, чтобы она располагалась
наиболее близко к пильному диску,
обеспечивая максимальную поддержку
заготовки и не препятствуя движению
рукоятки вверх или вниз.
• Закрепите направляющую на месте,
затянув барашковую гайку (60).
Проверка и регулировка угла наклона
(Рис. J1, J5 и K1)
• Ослабьте установочный винт (58) левой
направляющей, и сдвиньте ее верхнюю
часть насколько возможно влево.
• Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона пильной головки (15)
и переместите пильную головку влево. При
этом угол наклона будет равен 45°.
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Поверните стопорный винт (61) влево или
вправо, чтобы индикатор наклона (56)
указывал на 45°.
ВНИМАНИЕ: Во время выполнения
этих регулировок желательно
придерживать пильную головку.
Это облегчит поворачивание
регулировочных винтов.
Регулировка направляющих штанг (Рис. L)
• Постоянно контролируйте направляющие
штанги на отсутствие люфта (зазора между
штангами и направляющими отверстиями
держателя).
• Для уменьшения люфта, медленно
поворачивайте регулировочный винт
(62) в направлении по часовой стрелке,
одновременно двигая пильную головку
вдоль штанг вперед-назад.
Регулировка положения
распиловочного станка
Переход из положения торцовочной пилы
в положение распиловочного станка (Рис.
А1 и А2)
• Зафиксируйте стол (19) в верхнем
положении.
• Установите диск в положение 0°
поперечного реза при заблокированной
зажимной рукоятке (10) (Рис. А1).
• Заблокируйте зажимную рукоятку (18)
фиксатора штанг, отведя пильную головку
назад.
• Опустите пильную головку, нажав на рычаг
фиксации верхнего положения пильной
головки (3), и нажмите на фиксатор (17).
• Установите параллельную направляющую
(22), как описано ниже.
Регулировка расклинивающего ножа
(Рис. М1 и М2)
При правильном положении расклинивающего
ножа (20) его кончик не должен быть ниже,
чем на 2 мм от самого высокого зуба лезвия
диска, а его корпус должен находиться
в радиусе максимум 5 мм от кончиков зубьев
лезвия диска (Рис. M1).
• Ослабьте болты (63), что позволит
передвигать расклинивающий нож вверх
и вниз (Рис. М2).
• Подвигайте расклинивающий нож вверх–
вниз, добиваясь правильного положения.
• Надёжно затяните болты (63).
Установка и регулировка параллельной
направляющей (Рис. N1-N4)
• Сдвиньте кронштейн (64) с правой стороны
(Рис. N1). Зажимная планка приходит
в контакт за передним краем стола.
• Передвиньте направляющую (22) вверх
вплотную к пильному диску.
• Опустите рычаг (65) вниз, фиксируя
направляющую на месте.
• Проверьте параллельность направляющей
плоскости диска.
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Ослабьте регулировочную рукоятку (66),
крепящую кронштейн направляющей к ее
опоре (Рис. N2).
• Отрегулируйте направляющую
параллельно пильному диску, измеряя
расстояния от направляющей к передней
и задней частям диска.
• По окончании регулировки затяните
регулировочную рукоятку и снова проверьте
параллельность направляющей к пильному
диску.
• Проверьте, что стрелка (67) на шкале стоит
на нулевой отметке (Рис. N3). Если стрелка
не указывает точно ноль, ослабьте винт
(68), передвиньте указатель до точного
указания 0°, после чего затяните винт.
Направляющая является двухсторонней:
заготовку можно подавать по 52-мм или
по 8-мм стороне, что позволяет применять
толкатель при продольном распиливании
тонких заготовок (Рис. N4).
• Для стороны 8 мм, ослабьте
регулировочную рукоятку (66)
направляющей и вытащите направляющую
(22) из зажимной опоры (70).
• Переверните направляющую
и зафиксируйте зажимную опору в пазу, как
показано на рисунке (Рис. N4).
• Для использования с полной высотой
52 мм, вдвиньте направляющую
в зажимную опору так, чтобы широкая
сторона была в вертикальном положении
(Рис. N1).
ВНИМАНИЕ:
• Распиливайте низкие заготовки,
установив профиль 8 мм, что
позволит вставлять толкатель
между диском и направляющей.
• Задний конец направляющей
должен находиться на одном
уровне с передней частью
расклинивающего ножа.
Регулировка распиловочного стола
(Рис. А1, А2)
Стол (19) поднимается и опускается вручную
и удерживается в нужном положении
с помощью двух фиксирующих рукояток.
• Ослабьте обе рукоятки блокировки стола –
основную (16) и дополнительную (4), но не
42
выкручивайте их полностью.
• Установите стол на требуемой высоте.
• Затяните обе рукоятки блокировки стола.
Сначала затяните основную рукоятку (16),
затем закрепите стол на месте при помощи
дополнительной рукоятки (4).
Переход из положения распиловочного
станка в положение торцовочной пилы
(Рис. А1 и А2)
• Зафиксируйте стол (19) в верхнем
положении.
• Нажмите на рабочую рукоятку (2)
и вытяните фиксатор пильной головки (17),
как показано на рисунке.
• Аккуратно ослабьте прижимное
давление и позвольте пильной головке
самостоятельно подняться на полную
высоту.
Подготовка к эксплуатации
• Установите пильный диск
соответствующего типа. Не
используйте чрезмерно изношенные
пильные диски. Максимальная скорость
инструмента не должна превышать
предельно допустимую скорость
пильного диска.
• Не пытайтесь распиливать очень
мелкие детали.
• Не форсируйте режим резки. Не
прилагайте чрезмерные усилия.
• Перед началом резки дождитесь, пока
двигатель наберет полные обороты.
• Убедитесь, что все фиксаторы
и зажимы надёжно закреплены.
• Надёжно закрепляйте обрабатываемую
заготовку.
• Хотя данная электропила может
использоваться для распиловки
древесины и большинства цветных
металлов, в данной инструкции по
эксплуатации рассматривается
распиловка только древесины. Те же
самые инструкции относятся и к другим
материалам. Не используйте эту пилу
для резки чёрных металлов (чугун
и сталь) или камня! Не используйте
абразивные диски!
• Для работы по цветным металлам
всегда выбирайте соответствующий
пильный диск DEWALT с углом заточки
РУССКИЙ ЯЗЫК
-5°. Надёжно закрепляйте заготовку при
помощи зажима.
• Обязательно используйте пластину для
пропила. Не используйте инструмент,
если щель пропила шире 10 мм.
• Убедитесь, что распиливаемая
заготовка надёжно закреплена на месте.
• Не оказывайте повышенное давление на
инструмент и не прилагайте боковое
усилие к пильному диску.
• Избегайте перегрузки.
• Чтобы нижний защитный кожух
функционировал должным образом, после
каждого использования инструмента
удаляйте с него пыль и обрезки.
• При пилении древесины и изделий
из дерева всегда подключайте
пылеудаляющее устройство,
разработанное в соответствии
с действующими нормативами,
касающимися выбросов пыли.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Убедитесь, что инструмент расположен
удобно и правильно с точки зрения высоты
стола и устойчивости. Место установки
инструмента должно быть выбрано
с учетом хорошего обзора для оператора
и достаточного свободного пространства,
позволяющего работать с заготовкой без
каких-либо ограничений.
Для уменьшения уровня вибрации
проследите, чтобы температура в рабочей
зоне не была слишком низкой, инструмент
и насадки были хорошо отрегулированы,
а размер заготовки подходил для данного
инструмента.
Включение и выключение (Рис. О)
Клавиша пускового выключателя имеет
функцию отключения при исчезновении
или сильном понижении напряжения: если
подача электрического тока по какойлибо причине прервется, для включения
инструмента необходимо будет заново нажать
выключатель.
• Чтобы включить инструмент, нажмите на
зеленую кнопку запуска (71).
• Чтобы выключить инструмент, нажмите на
красную кнопку останова (72).
Основные типы резов
Качество распила
Чистота любого среза зависит от ряда
факторов, например, от материала
распиливаемой заготовки. Если при
фасонных и аналогичных особо точных
работах требуется наиболее чистый
распил, рекомендуется использовать остро
заточенный пильный диск (с 60-ю зубьями
с твердосплавными напайками) и применять
более медленную подачу при резании.
ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы
заготовка во время пиления не
двигалась, надёжно фиксируйте
ее. Каждый раз, прежде чем
поднять рычаг, ждите полной
остановки пильного диска.
Если от концевой части
обрабатываемой заготовки
отщепляются небольшие волокна,
наклейте на древесину в области
распила полоску липкой ленты.
Выполните пропил через ленту,
затем тщательно удалите ее.
Пылеудаление (Рис. А5)
Станок оснащен 38-мм отверстием
пылеудаления, размещенным в верхнем
защитном кожухе пильного диска.
• Во время операций по пилению
всегда подключайте пылеудаляющее
устройство, разработанное в соответствии
с действующими нормативами,
касающимися выбросов пыли.
43
РУССКИЙ ЯЗЫК
Работа в режиме торцовочной пилы
Опасно работать без защитного кожуха.
Защитный кожух обязательно должен быть
установлен при резании.
Общие указания
- В режиме торцовочной пилы пильная
головка автоматически фиксируется
в верхнем «парковочном» положении.
- Нажатие рычага освобождения кожуха
приводит к разблокировке пильной головки.
При перемещении пильной головки вниз
убирается подвижный нижний защитный
кожух.
- Никогда не мешайте нижнему защитному
кожуху возвращаться в его «парковочное»
положение после того, как Вы завершите
рез.
- Пила D27111 может резать заготовки
шириной до 220 мм и высотой до 90 мм.
Пила D27112 может резать заготовки
шириной до 285 мм и высотой до 90 мм.
Режущие способности пил см. в разделе
«Технические характеристики». При
распиливании длинной заготовки,
выходящей за край основания пилы,
всегда нужно пользоваться специальными
опорами. Концы заготовки, которые
находятся на расстоянии более 160 мм
от диска, должны всегда закрепляться
дополнительными зажимами.
- В процессе работы держите руки на
расстоянии не менее 160 мм от пильного
диска. При распиливании коротких
заготовок (мин. 160 мм слева или справа
от диска) необходимо пользоваться
дополнительным зажимом.
- Минимальная длина обрезков материала –
10 мм.
- При распиливании заготовки, длина
которой превышает длину стола,
обеспечьте устойчивость заготовки по всей
ее длине. Выступающие части заготовки
необходимо поддерживать, например,
с помощью поставляемых по отдельному
заказу удлинительных наборов.
- При распиливании секций из UPVC под
материал необходимо подкладывать
поддерживающий деревянный профиль,
44
чтобы заготовка находилась на уровне,
удобном для распиливания.
Зажим заготовки (Рис. А3, W)
ВНИМАНИЕ: До выполнения
реза зафиксированная на
месте, сбалансированная
и поддерживаемая заготовка по
завершении реза может прийти
в разбалансированное состояние.
Неуравновешенная нагрузка
может стать причиной наклона
пилы или места, на котором
она закреплена - рабочего стола
или верстака. При выполнении
резов, которые могут привести
к неуравновешенной нагрузке,
надёжно закрепляйте заготовку
и проследите, чтобы пила была
крепко прикреплена болтами
к устойчивой поверхности.
В противном случае, повышается
риск получения травмы.
ВНИМАНИЕ: Каждый раз при
использовании зажима ножка
зажима всегда должна упираться
в основание пилы. Всегда
закрепляйте заготовку только на
основании пилы, и больше ни на
каком другом месте рабочей зоны.
Убедитесь, что ножка зажима не
упирается в край основания пилы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда
используйте зажим, чтобы
обеспечить контроль
в управлении инструментом
и снизить риск повреждения
заготовки и получения травмы.
Используйте зажим (27), входящий в комплект
поставки Вашего инструмента. В зависимости
от размера и формы заготовки можно также
использовать вспомогательные средства,
такие как пружинные струбцины, брусковые
зажимы или зажимные скобы.
УСТАНОВКА ЗАЖИМА
1. Вставьте зажим в отверстие позади
направляющей. Зажим должен быть
обращен к задней стороне пилы.
Убедитесь, что канавка на штанге
зажима полностью вошла в основание
торцовочной пилы. Если канавка видна,
зажим установлен неправильно.
2. Поверните зажим на 180º в сторону
передней части торцовочной пилы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Для регулировки зажима вверх или вниз
ослабьте рукоятку; для надёжного зажатия
заготовки используйте рукоятку тонкой
настройки.
ПРИМЕЧАНИЕ: При распиле с наклоном
устанавливайте зажим с правой стороны
основания пилы. ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ
ХОД ДИСКА, ПЕРЕД ТЕМ КАК ДЕЛАТЬ
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, ВСЕГДА
СНАЧАЛА ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРОБНЫЕ
РАЗРЕЗЫ (ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ
ИНСТРУМЕНТЕ). УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАЖИМ
НЕ МЕШАЕТ ДЕЙСТВИЯМ ПИЛЫ ИЛИ
ЗАЩИТНЫХ КОЖУХОВ.
Вертикальный прямой поперечный рез
(Рис. A1 и Р)
• Поднимите зажимную рукоятку (10)
и нажмите на фиксатор (9).
• Установите фиксатор на позицию 0°
и затяните зажимную рукоятку.
• Прижмите распиливаемую заготовку
к направляющей (6 и 13).
• Держа рабочую рукоятку (2), нажмите рычаг
(3) фиксации верхнего положения пильной
головки, которая при этом деблокируется.
• Включите станок и подождите, пока диск
достигнет максимальных оборотов.
• Опустите пильную головку, чтобы пильный
диск распилил древесину и вошел в паз
пластмассовой пластины для пропила (8).
• По окончании пиления выключите станок
и ждите, пока пильный диск полностью
не прекратит движение, затем верните
пильную головку в исходное (верхнее)
положение.
Выполнение «длинного распила» (Рис. Q)
Используя направляющие штанги
и скользящее движение вперед-вниз-назад,
можно пилить заготовки больших размеров.
• Ослабьте зажимную поворотную рукоятку
(18) фиксатора штанг.
• Потяните пильную головку на себя,
и включите электропилу.
• Подведите пильный диск к обрабатываемой
заготовке, сделайте врезание и, двигая
пильную головку в направлении от себя,
продолжайте пиление.
• Далее действуйте, как описано выше.
ВНИМАНИЕ:
• Не применяйте «длинный
распил»длязаготовок,размеркоторых
меньше 50 x 100 мм.
• Не забудьте после выполнения
«длинного распила»
зафиксировать пильную головку
в исходном (заднем) положении.
Распиливание коротких заготовок
(Рис. К1 и К2)
Верхняя часть левой направляющей (13)
и подвижная часть правой направляющей (6)
регулируются для создания максимальной
поддержки коротких заготовок при их
распиливании.
• Переведите пильный диск в вертикальное
положение.
• Ослабьте пластиковую рукоятку (58),
повернув ее на 3 оборота.
• Установите левую направляющую как
можно ближе к пильному диску.
• Завинтите с усилием рукоятку.
• Ослабьте барашковую гайку (60).
• Установите правую направляющую как
можно ближе к пильному диску.
• Затяните барашковую гайку.
Вертикальный косой поперечный рез
(Рис. A1 и R)
• Поднимите зажимную рукоятку (10)
и нажмите на фиксатор (9). Сместите рычаг
влево или вправо на нужный угол.
• Фиксатор угла скоса позволяет
автоматически устанавливать угол наклона
на 10°, 15°, 22,5°, 31,62° и 45° как влево,
так и вправо, а также 50° влево и 60°
вправо. Для установки пильной головки
на промежуточный угол, крепко держа
пильную головку, затяните зажимную
рукоятку.
• Каждый раз перед началом работы
проверяйте надёжность затяжки зажимной
рукоятки.
• Далее действуйте как при вертикальном
прямом поперечном резе.
ВНИМАНИЕ: При отпиливании
под углом конца деревянной
заготовки, положите заготовку
так, чтобы отрезанная
часть была со стороны диска,
45
РУССКИЙ ЯЗЫК
которая больше отклонена от
направляющей:
левый срез под углом отходы справа
правый срез под углом отходы слева.
Пиление с наклоном (Рис. A1, K1 и S)
Угол наклона может быть задан от 48°
вправо до 2° влево и может быть установлен
с помощью рукоятки для установки угла скоса
между нулем и максимум 45° вправо или
влево.
• Ослабьте установочный винт (58) левой
направляющей, и сдвиньте ее верхнюю
часть (13) насколько возможно влево.
Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона пильной головки (15) и установите
нужный угол наклона.
• Крепко затяните зажимную рукоятку (15).
• Далее действуйте как при вертикальном
прямом поперечном резе.
Комбинированное пиление
Комбинированное пиление является
комбинацией пиления под углом и под
наклоном.
• Установите требуемый угол наклона
и затем установите угол скоса.
Работа в режиме распиловочного станка
• Всегда устанавливайте расклинивающий
нож.
• Всегда проверяйте, что расклинивающий
нож и защитный кожух диска находятся на
одной линии.
• Всегда проверяйте, что торцовочная пила
установлена и зафиксирована в позиции 0°.
ВНИМАНИЕ: Не работайте по
металлу в этом режиме.
Продольное резание (Рис. Т)
• Установите угол наклона 0°.
• Отрегулируйте высоту подъема пильного
диска. При правильном положении над
поверхностью деревянной заготовки будут
находиться 3 зуба пильного диска. Следите,
чтобы стол распиловочного станка был
надёжно зафиксирован на выбранной
высоте.
• Установите параллельную направляющую
46
на требуемом расстоянии.
• Положите заготовку на поверхность стола
и прижмите к направляющей. Поместите
заготовку на расстоянии приблизительно
25 мм от пильного диска.
• Следите за тем, чтобы Ваши руки
находились на безопасном расстоянии от
диска.
• Включите станок и подождите, пока диск
достигнет максимальных оборотов.
• Медленно двигайте заготовку под верхний
защитный кожух диска, крепко прижимая
ее к направляющей. Дайте зубьям диска
врезаться и больше не прилагайте
к заготовке никаких усилий. Диск будет
вращаться с постоянной скоростью.
• Не забывайте пользоваться толкателем
(73) при приближении к диску.
• По окончании пиления выключите станок
и ждите, пока пильный диск полностью
не прекратит движение, затем удалите
заготовку.
ВНИМАНИЕ:
• Никогда не подталкивайте
и не держите свободную или
отпиленную сторону заготовки.
• Всегда пользуйтесь толкателем
при резании коротких заготовок.
Переноска (Рис. В)
• Для переноса электропилы, переведите
пильную головку в нижнее положение
и нажмите на фиксатор (17).
• Зафиксируйте стол (19) в нижнем
положении. Для получения наименьших
транспортных габаритов электропилы,
зафиксируйте ручку блокировки скользящей
направляющей при нахождении
пильной головки в переднем положении,
зафиксируйте рычаг поворотного стола
в крайнем правом пазу установки
угла скоса, вдвиньте направляющую
(13) полностью внутрь, заблокируйте
рукоятку фиксатора угла наклона
(15) при нахождении пильной головки
в вертикальном положении.
• Для переноса электропилы используйте
только выемки (26) для захвата рукой, как
показано на Рис. B.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Всегда переносите
инструмент в режиме
распиловочного станка,
убедившись, что пильный диск
полностью закрыт верхним
защитным кожухом. Никогда
не переносите инструмент за
защитный кожух.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
• Если пильный диск не останавливается
в течение 10 секунд после выключения
инструмента, направьте станок
на техническое обслуживание
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
Чистка
Перед эксплуатацией инструмента
внимательно исследуйте верхний защитный
кожух диска, подвижный нижний защитный
кожух диска, а также трубу пылеудаления,
чтобы убедиться, что они функционируют
должным образом. Убедитесь, что опилки,
пыль или обрезки заготовки не блокируют
перечисленные устройства.
При застревании фрагментов заготовки между
пильным диском и защитными кожухами,
отключите инструмент от источника питания
и следуйте инструкциям, приведенным
в разделе «Установка пильного диска».
Удалите застрявшие частицы и установите на
место пильный диск.
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
регулярно очищайте верхнюю
часть стола.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
регулярно очищайте систему для
сбора пыли.
Очистка и обслуживание пластины для
пропила (Рис. U)
Регулярно очищайте поверхность под
пластиной для пропила. В случае износа
пластины для пропила, ее следует заменить.
• Выкрутите винты (74) крепления пластины
для пропила (8).
• Снимите пластину для пропила и очистите
поверхность, к которой она крепится.
• Установите на место части пластины для
пропила и винты.
• Затяните винты вручную.
• Для регулировки положения пластины для
пропила выполните следующие действия:
• Опускайте пильную головку, пока зубья
диска не достигнут прорези пластины для
пропила.
47
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Установите каждую часть пластины как
можно ближе к зубьям диска.
• Затяните винты.
Смазка
Данный инструмент не требует
дополнительной смазки. Подшипники
электродвигателя предварительно смазаны
и влагонепроницаемы.
• Избегайте использования масла и жиров,
которые могут стать причиной засорения
двигателя обрезками и опилками, что
повлечет за собой проблемы в работе
электроинструмента.
• При скоплении обрезков и опилок в частях
инструмента, периодически чистите их
сухой щеткой.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Дополнительные опоры для длинных
заготовок (Рис. А4)
• Всегда используйте опору для длинных
заготовок.
• Для достижения наилучших результатов
используйте дополнительную опору
для заготовок (28), увеличивая ширину
стола Вашей пилы (опору можно купить
у Вашего торгового представителя
как дополнительный аксессуар). Для
поддержки длинных заготовок используйте
любые удобные приспособления, такие
как пильные козлы или подобные им
устройства, препятствующие выступу
длинных концов.
48
Переходник для подключения устройства
пылеудаления (Рис. А5, V)
ВНИМАНИЕ! По возможности
используйте пылеудаляющее
устройство, разработанное
в соответствии с действующими
нормативами, касающимися
выбросов пыли.
• С моделью D27111 используется
переходник, который можно приобрести
дополнительно. Следуйте инструкциям по
установке, прилагаемым к переходнику при
его покупке.
• С моделью D27112 используется
переходник, который входит в комплект
поставки инструмента.
Подключите устройство для сбора
пыли, разработанное в соответствии
с действующими нормативами. Скорость
воздушного потока от подключенных внешних
систем должна составлять 20 м/с +/-2 м/с.
Эта скорость должна измеряться в точке
соединения вентиляционного канала
с инструментом (в точке соединения),
инструмент должен быть подключен, но не
должен при этом работать.
ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ
ДИАМЕТРОМ 305 мм С ПОСАДОЧНЫМ
ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 30 мм.
НОМИНАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ДИСКА
НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ НИЖЕ 4000 об/мин.
Никогда не используйте диски меньшего
или большего диаметра. Они не будут
закрываться защитным кожухом должным
образом. Используйте только диски для
поперечного распила! Не используйте диски,
предназначенные для быстрого продольного
распила, комбинированные диски или диски,
угол зубьев которых превышает 10°.
ОПИСАНИЕ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ
ПРИМЕНЕНИЕ
ДИАМЕТР
КОЛ-ВО
ДИСКА
ЗУБЬЕВ
Пильные диски по строительным
материалам (тонкая пластина с антипригарной окантовкой)
Общее применение
305 мм
36
Пильные диски по дереву (точный,
чистый рез)
Точные поперечные
305 мм
60
резы
РУССКИЙ ЯЗЫК
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00219188 - 07-10-2013
49
EESTI KEEL
LIETUVIŲ
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising