D27112 | DeWalt D27112 TABLE TOP MITRE SAW Type 2 instruction manual

www.
.eu
D27111
D27112
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
8
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
18
English (original instructions)
30
Español (traducido de las instrucciones originales)
41
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
52
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
63
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
74
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
85
Português (traduzido das instruções originais)
95
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
106
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
116
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
126
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
137
Copyright DEWALT
2
1
2
16
17
18
3
4
5
6
7
15
14
13
8
9
10
12
11
A1
19 20 21
22
23
26
76
25
24
A2
1
28
27
A4
A3
19
2
26 13
26
B
A5
36
36
38
37
D
C
21
40
39
20
E
2
F1
17 18 15
42
37
43
45
38
37
38
75
F2
F3
45 46
3
43
44
23
47
5
F4
F5
9
10
G1
11
G2
50
48
G3
13 49 45
G4
50
3
10
12 51 52
53
54
I
H
48
15
J1
13 49 45
J2
57
56
14
55
J3
J4
58 13
56
61
59
J5
4
K1
60
6
62
L
K2
63
20
20
2 mm
5 mm
M2
M1
22
22
69
64
65
66
66
N2
N1
22
70
67
68
66
N3
N4
5
71
72
O
P
18
Q
R
73
T
S
74
8
74
74
U
6
V
2
1
27
3
W
7
DANSK
KAP- OG GERINGSSAV TIL BORDBRUG
D27111/D27112
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør også tage
højde for de gange, værktøjet slukkes, eller når det kører men ikke
bruges til at arbejde. Det kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.: vedligehold
værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme, organisation af
arbejdsmønstre.
Tekniske data
Spænding
V
Type
Motoreffekt
W
Afgiven effekt
W
Maks. klingehastighed
omdr./min
Klingediameter
mm
Huldiameter
mm
Klingens tykkelse
mm
Spalteknivens tykkelse
mm
Spalteklingens hårdhed
Standsningstid for savklingen
s
Vægtkg
D27111
D27112
230
2
1.500
1.100
2.950
305
30
1,8
2,0
43 ± 5
< 10,0
26,5
230
2
1.600
933
3.300
305
30
1,8
2,0
43 ± 5
< 10,0
24
Sikringer:
Europa
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert signalord.
Læs vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
Geringssavsmode
Smig (maks.-positioner)
venstre
højre
venstre
højre
Maksimum tværsnit
kapacitet ved 90°/90°
mm
maks. Skærebredde ved 45° geringssnit
ved maks. Højde 90 mm
mm
maks. Skærebredde ved 45° smigsnit
ved maks. Højde 50 mm
mm
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(lydtryk usikkerhed K)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig situation, der - hvis den ikke
undgås - kan resultere i døden eller alvorlige kvæstelser.
50°
60°
48°
0°
50°
60°
48°
0°
220 x 90
285 x 90
155
201
Betyder fare for elektrisk stød.
220
285
Betyder risiko for brand.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med personskade, men som kan
resultere i produktskade.
EF-overensstemmelseserklæring
Bænksavsmode
Maks. savdybde
10 ampere, lysnet
Brugeren skal sikre, at dette udstyr kun tilsluttes til et strømsystem,
som opfylder ovennævnte krav. Hvis det er nødvendigt, kan brugeren
rette henvendelse til el-selskabet for at høre om systemimpedansen ved
interfacepunktet.
Skæreegenskaber
Gering (maks.-positioner)
230 V værktøjer
BEMÆRK: Dette udstyr er beregnet til tilslutning til et
strømforsyningssystem med en maksimal tilladelig systemimpedans Zmax
på 0,32 Ω ved interfacepunktet (strømforsyningsboks) på brugerens
forsyning.
mm
0-51
0-51
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95,0
3,1
107,0
3,0
97,0
2,9
109,0
3,1
Vibration totalværdier (triax vektorsum)
fastlagt i henhold til EN 61029-1, EN 61029-2-11:
Vibrationsemissionværdi ah
ah =
m/s²
Usikkerhed K =
m/s²
MASKINDIREKTIV
D27111/D27112
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet
under Tekniske data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Disse produkter overholder også direktivet 2004/108/EF og 2011/65/EU.
Kontakt DEWALT på følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
1,3
1,5
1,3
1,5
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og udsteder
denne erklæring på vegne af DEWALT.
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette vejledningsark, er målt i
overensstemmelse med en standardiseret test, der er angivet i EN 61029
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
anvendes til en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør eller
vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen imidlertid
variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
8
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.01.2012
DANSK
Sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL! Når der bruges elektrisk værktøj, bør der tages
grundliggende sikkerhedsforanstaltninger, for at reducere risiko
for elektrisk stød og personskade
inklusiv følgende.
15. Frakobl værktøjer.
Når værktøjer ikke bruges, og inden service og udskiftning af tilbehør,
som for eksempel klinger, bor og skærere, skal værktøjer kobles fra
strømforsyningen.
16. Fjern justeringsnøgler og skruenøgler.
Alle disse anvisninger skal læses, inden der gøres forsøg på at betjene dette
produkt; disse anvisninger bør gemmes til senere brug.
GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG
Gør det til en vane at kontrollere om justeringsnøgler og skruenøgler er
fjernet fra værktøjet inden det betjenes.
17. Undgå utilsigtet opstart af værktøjet.
Værktøjet må ikke bæres med fingeren på kontakten. Sørg for at
værktøjet er i “off” position (slukket) inden det tilsluttes.
Generelle sikkerhedsbestemmelser
1. Hold arbejdsområdet ryddet.
18. Brug forlængerledninger, der egner sig til udendørs brug.
Overfyldte områder og arbejdsbænke opfordrer til ulykker.
Efterse forlængerledningen inden brug og udskift den, hvis den er
beskadiget. Når værktøjet bruges udendørs, må der kun bruges
forlængerledninger som egner sig til udendørs brug, samt er afmærket
til udendørs brug.
2. Tag hensyn til arbejdsmiljøet.
Værktøjet må ikke udsættes for regn. Værktøjet må ikke bruges under
våde eller fugtige forhold. Sørg for, at arbejdsområdet er ordentligt
oplyst (250–300 Lux). Værktøjet må ikke bruges, hvor der er brand- eller
eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af brændbare væsker eller gasser.
19. Vær opmærksom.
Hold godt øje med, hvad du foretager dig. Brug sund fornuft. Værktøjet
må ikke betjenes når du er træt, eller under inflydelse af stoffer eller
alkohol.
3. Værn mod elektrisk stød.
Undgå at komme i kontakt med jordede overflader (f.eks. rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe). Når værktøjet bruges under ekstreme forhold
(f.eks. høj fugtighed, når der produceres metalspåner osv.), kan den
elektriske sikkerhed forbedres ved at indsætte en isolerende transformer
eller en fejlstrømsafbryder.
20. Undersøg, om der er beskadigede dele.
Inden brug, skal værktøjet og hovedledningen kontrolleres for at fastslå
om den kan fungere korrekt ifølge det tilsigtede formål. Kontroller de
bevægelige deles indstilling, binding, beskadelse af dele, opstilling,
samt andre forhold, der kan påvirke driften. En skærm eller andre
dele, som er beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et autoriseret
servicecenter, medmindre andet er angivet i denne brugervejledning.
Få defekte kontakter udskiftet af et autoriseret servicecenter. Undlad
at bruge værktøjet, hvis det ikke er muligt at tænde og slukke det med
kontakten. Forsøg aldrig at udføre reparationen selv.
4. Hold uvedkommende væk.
Lad ikke personer, specielt børn, blive involveret i arbejdet,
røre værktøjet eller forlængerledningen, og hold dem væk fra
arbejdsområdet.
5. Stil ubrugt værktøj til opbevaring.
Når værktøj ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt og forsvarligt
aflåst sted utilgængeligt for børn.
ADVARSEL! Hvis der bruges tilbehør eller ekstraudstyr, eller
udføres en opgave med dette værktøj ud over hvad der er
anbefalet i denne brugervejledning, kan det indebære risiko for
personskade.
6. Undlad at overbelaste værktøjet.
Jobbet foretages på bedre og sikrere måde med den tilsigtede
hastighed.
21. Få værktøjet repareret af en kvalificeret person.
7. Brug det korrekte værktøj.
Tving ikke mindre værktøj eller ekstraudstyr til at gøre samme arbejde
som et værktøj til industriel brug. Anvend aldrig værktøjet til ikketiltænkte formål; brug f.eks. ikke en rundsav til at skære i grene eller
træstammer.
8. Vær hensigtsmæssigt klædt på.
Bær ikke løst tøj eller smykker, da de kan gribe fat i bevægelige dele.
Det anbefales at der bæres skridsikkert fodtøj, når der arbejdes
udendørs. Bær hårbeklædning for at holde på langt hår.
Dette el-værktøj opfylder relevante sikkerhedsregler. Reparationer må
kun udføres af kvalificerede personer med originale reservedele, da det
ellers kan bringe brugeren i fare.
Ekstra sikkerhedsregler for bord-/geringsave
•
•
9. Brug beskyttelsesudstyr.
Bær altid sikkerhedsbriller. Brug en ansigts- eller støvmaske, hvis
arbejdet skaber støv og flyvende partikler. Hvis dette materiale kan
være varmt, skal der også bæres et varmebestandigt forklæde. Bær
høreværn til hver en tid. Bær sikkerhedshjelm til hver en tid.
10. Tilslut støvudsugningsudstyr.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller -opsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes korrekt.
11. Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Træk aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen.
Hold ledningen borte fra varme, olie og skarpe kanter. Bær aldrig
værktøjet ved at holde det i ledningen.
•
•
•
•
•
13. Undlad at række for langt.
Kontrollér at den afmærkede hastighed på savklingen mindst svarer til
den hastighed, der er afmærket på klassificeringspladen.
•
Bær velegnede handsker ved håndtering af en savklinge eller hårde
materialer.
Sørg for at savklingen er korrekt monteret før anvendelse.
Sørg for at klingen roterer i den korrekte retning. Hold klingen skarp.
Anvend ikke klinger med længere eller mindre diameter end anbefalet.
Anvend ingen afstandsskiver for at få klingen til at passe ind i
spindlen. For korrekt vurdering af klinger, se de tekniske data. Brug
kun de klinger, der er angivet i denne manual, der opfylder EN 847-1.
Overvej at anvende specielt designet støjreducerende klinger.
•
•
•
Hold god fodstilling og balance til enhver tid.
14. Vær omhyggelig med at vedligeholde værktøjet.
For bedre og sikrere ydeevne, skal skæreværktøjerne holdes skarpe og
rene. Følg anvisninger for smøring og udskiftning af tilbehør. Kontroller
værktøjerne regelmæssigt, og hvis de er beskadigede, få dem repareret
af et autoriseret servicecenter. Sørg for, at alle håndtag og kontakter er
tørre, rene og fri for fedt og olie.
Brug aldrig saven, uden at beskyttelsesskærmene sidder på
deres plads specielt efter ændring af en funktion. Kontrollér at
beskyttelsesskærmene er i god stand og er korrekt vedligeholdt.
Anbring aldrig en hånd i klingeområdet, når saven er tilsluttet til den
elektriske strømkilde.
Forsøg aldrig at stoppe en maskine i bevægelse hurtigt ved at presse
et værktøj eller andre midler imod klingen; der kan ufrivilligt opstå
alvorlige ulykker på denne måde.
Før noget tilbehør anvendes, læs instruktionsmanualen. Ukorrekt
anvendelse af tilbehør kan medføre skader.
Vælg den korrekte klinge til det materiale, der skal skæres.
•
12. Fastgør arbejdsemnet.
Brug skruetvinger eller en skruestik til at holde arbejdsemnet på plads.
Det er sikrere end at bruge hænderne, og gør begge hænder fri til at
betjene værktøjet.
Denne maskine er udstyret med en speciel strømforsyningsledning
(type M udstyr). Hvis strømforsyningsledningen beskadiges eller på
anden måde er fejlbehæftet, må den kun udskiftes af producenten
eller et autoriseret værksted.
Sørg for at alle låsegreb og håndtags holdeanordninger er stramme,
før der arbejdes med værktøjet.
•
•
Anvend ikke savklinger, der er produceret i HØJTLEGERET STÅL
(HSS).
•
Anvend ikke savklinger, der er ødelagte, revnede eller deforme.
9
DANSK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Løft klingen op fra savsnittet i arbejdsemnet, før du slukker for
kontakten.
Fastkil ikke noget imod blæseren for at holde motorakslen.
Klingens beskyttelsesskærm på din sav vil automatisk blive hævet,
når armen føres nedad; den vil blive sænket over hele klingen, når
armen hæves. Beskyttelsesskærmen kan hæves manuelt ved af- eller
påmontering af savklinger eller ved eftersyn af saven. Hæv aldrig
klingens beskyttelsesskærm manuelt, medmindre der er slukket for
saven.
Hold området rundt om maskinen ryddeligt og fri for løse materialer,
fx skår og afskårne dele.
Kontrollér med jævne mellemrum, at motorens ventilationshuller er
rene og fri for skår.
Frakobl maskinen fra hovedledningsnettet, før du udfører noget
vedligeholdelsesarbejde eller udskifter klingen.
Hvis muligt montér altid maskinen på en bænk.
Ved udførsel af gering, smig eller kombinerede geringsnit, justér
glidende geringspærretap for at sikre korrekt frigang til værktøjet.
Lad være med at fjerne nogen afskårne dele eller andre dele af
arbejdsemnet fra skæreområdet, mens saven kører.
Før arbejdet kontrollér, at maskinen er placeret på en jævn overflade
med tilstrækkelig stabilitet.
Skær aldrig lette legeringer, specielt magnesium.
Anvend ingen slibe- eller diamantlameller.
I tilfælde af et uheld eller maskinfejl, sluk omgående for maskinen og
tag strømstikket ud.
Rapportér fejlen og afmærk maskinen, så andre ikke bruger den
fejlbehæftede maskine.
Når savklingen er blokeret på grund af helt usædvanlig
fremføringskraft under skæring, sluk for maskinen og tag strømstikket
ud. Fjern arbejdsemnet og sørg for, at savklingen kører frit. Tænd for
maskinen og start igen med at skære med nedsat fremføringskraft.
Sørg for at du altid står til venstre eller højre for skærelinjen.
Sørg for tilstrækkelig generel eller lokaliseret belysning.
Sørg for at operatøren er tilstrækkeligt trænet i brug, justering og drift
af maskinen.
Sluk for maskinen, når du forlader den.
Tilslut saven til en støvopsamlingsenhed, når der saves i træ. Overvej
altid de faktorer, der påvirker udsættelse for støv som fx:
- arten af materiale, der skal forarbejdes (spånplader frembringer
mere støv end træ);
•
Spaltekniven må ikke være tykkere end bredden af rillen skåret af
savklingen og ikke tyndere end savklingetykkelsen.
•
Sørg for at klingen roterer i den korrekte retning, og at tænderne
peger mod forenden af savbænken.
•
Sørg for at alle håndtags holdeanordninger er stramme, før der
arbejdes med værktøjet.
•
Sørg for at spaltekniven er justeret til den korrekte afstand fra klingen
- maksimum 5 mm.
•
Hold dine hænder væk fra savklingens sti.
•
Frakobl saven fra hovedledningsnettet, før du udskifter klinger eller
udfører vedligeholdelse.
•
Anvend altid en skubbestok og anbring aldrig dine hænder tættere
end 150 mm fra savklingen under skæring.
•
Ræk ikke bag ved savklingen.
•
Opbevar altid skubbestokken på dens plads, når den ikke anvendes.
•
Stå ikke oven på enheden.
•
Sørg under transport for, at den øverste del af savklingen er dækket,
fx af beskyttelsesskærmen.
•
Anvend ikke den øverste beskyttelsesskærm til håndtering eller
transport.
•
Justér den glidende afskærmning korrekt for at undgå kontakt til den
øverste beskyttelsesskærm.
•
Sørg for at bordet er sikkert fastgjort.
•
Brug ikke saven til at skære i andre materialer end træ.
•
Sammenfalsning, notning eller kanalskæring er ikke tilladt.
•
Sørg for at armen er sikkert fastgjort ved savning i
savbænksfunktionen. Anvend kun maskinen, når savbænken er i
horisontal position.
Geringsavfunktion
•
Sørg for at armen er sikkert fastgjort ved udførelse af smigskæringer.
•
Udfør aldrig noget rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde, når
maskinen stadig kører, og savhovedet ikke er i hvileposition.
•
Sørg for at den øverste del af savklingen er sikkert fastgjort ved den
valgte højde. Fjern aldrig den øverste savklinges beskyttelsesskærm,
når maskinen bruges i geringsavfunktionen.
•
Skær aldrig arbejdsemner kortere end 160 mm.
•
Uden ekstra støtte er maskinen designet til at acceptere maksimale
arbejdsemnestørrelser på:
- ret indstilling af savklingen;
- sørg for at den lokale udsugning ligeså vel som hætter,
afskærmningsplader og render er korrekt justerede;
- støvekstraktor med en lufthastighed ikke mindre end 20 m/s
•
D27111
Sørg for at alle klinger og flanger er rene, og at indskæringssiderne
på kraverne vender imod klingen. Stram dornmøtrikken sikkert.
–
Brug kun savklinger, der er skarpe og vedligeholdte.
D27112
•
Forsøg ikke at arbejde med andet end den beregnede spænding
–
Højde 90 mm gange bredde 285 mm gange længde 550 mm
•
Tilsæt ikke smøremidlerne til klingen, når den kører.
–
•
Sørg for at der ikke er nogen omkringstående bag ved maskinen.
Længere arbejdsemner skal understøttes af et passende ekstra
bord.
•
For din egen sikkerheds skyld, montér maskinen på en bænk ved
hjælp af bolte med en diameter på 8 mm og 80 mm i længden.
•
Ekstra sikkerhedsregler for savbordsfunktion
•
Udskift bordindsatsen, hvis den er slidt.
•
Ved udførsel af vertikale lige tværsnit, justér den glidende
afskærmning korrekt for at sikre en frigang på maks. 5 mm mellem
savklingen og afskærmningen.
•
Højde 90 mm gange bredde 220 mm gange længde 550 mm
Spænd altid arbejdsemnet godt fast.
Anden fare
Følgende risici er forbundet med anvendelsen af save:
- skader, der forårsages ved berøring af de bevægende dele
Selvom man følger alle relevante sikkerhedsinstruktioner og anvender
sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse farer. Disse farer er:
•
Anvend aldrig din sav uden bordindsats.
•
Skær aldrig hvis spaltekniven og/eller øverste beskyttelsesskærm er
fjernet.
•
Anvend altid skubbestokken. Skær aldrig arbejdsemner kortere end
30 mm.
•
Uden ekstra støtte er maskinen designet til at acceptere maksimale
arbejdsemnestørrelser på:
- Helbredsrisiko ved indånding af træstøv, der udvikles under savning, især
fra eg, bøg og MDF.
- Højde 51 mm gange bredde 500 mm gange længde 700 mm
- Der er risiko for uheld, idet små stykker af arbejdsemnet kan blive slynget
mod personer i rummet.
- Længere arbejdsemner skal understøttes af et passende ekstra
bord.
- Høreskader.
- Risiko for uheld med de roterende savklingers uafdækkede dele.
- Risiko for skade under udskiftning af klinger.
- Risiko for at få fingrene i klemme under åbning af afskærmningen.
- Og risiko for uheld når metalstykker skærer ind i anslaget.
- Og fare for brand på grund af stor støvophobning hvis der ikke gøres
rent regelmæssigt.
10
DANSK
- Samt risiko for ukontrollerbare situationer, ved anvendelse ved
temperaturer under - 10 °C eller over + 45 °C.
Beskrivelse (fig. A1 - A4)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen dele
deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
Følgende faktorer har indflydelse på støjudviklingen:
- det materiale der skal skæres
Fig. A1
- savklingetypen
1 Afbryder
- den vægt der lægges på skiven
2 Betjeningshåndtag
3 Udløserarm
Følgende faktorer har indflydelse på støveksponeringen:
4 Bordlåseknap til ekstra savbord.
- slidt savklinge
5 Flytbar nedre frontklingeafskærmning
- støvafsuger med lufthastighed mindre en 20 m/s
6 Anslag i højre side
- arbejdsemnet er ikke monteret rigtigt
7 Fast bord
8 Savsporsplade
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
9 Geringstap
10 Geringsstang
11 Rotationsbord/geringsarm
Advarsel om sikker brug
12 Geringsskala
13 Anslag i venstre side
14 Smigskala
Læs brugsanvisningen før brugen
15 Smiglås
16 Bordlåseknap til savbord.
Ved brug i savbænkfunktionen, sørg for at øverste og nederste
beskyttelsesskærme sidder på plads og fungerer korrekt. Anvend
kun maskinen, når savbænken er i horisontal position.
17 Transportlås
18 Skinnelåseknap
Fig. A2
Ved brug i geringsavfunktionen, sørg for at den øverste
beskyttelsesskærm er på plads og fungerer korrekt. Sørg for at
savbænkens bord er i højeste position.
19 Bænksavsbord
Når du foretager et snit i geringsavmode, så se instruktionerne
givet i "Udførelse af en skæring".
22 Parallelanslag
20 Spaltekniv
21 Øvre klingeafskærmning
23 Skubbestangplacering
24 Flytbar nedre bagklingeafskærmning
Bærepunkt.
25 Monteringshuller
26 Håndudskæring
76 Datokode
DATOKODEPOSITION (FIG. A2)
Datokoden (76), der også inkluderer produktionsåret, er tryk på huset.
Ekstraudstyr
Eksempel:
2012 XX XX
Produktionsår
Fig. A3
27 Materialeklemme
Kontroller emballagens indhold
Fig. A4
Emballagen indeholder:
28 Benstativ
1 Kap- og geringsav til bordbrug
1 Klinge
1 Parallelanslag
1 Øvre klingeafskærmning
1 Empujador
1 Støvudsugningsport (fig. V)
1 T30 stjerneskruenøgle
1 T40 stjerneskruenøgle
1 Materialeklemme
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør ikke er blevet
beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne brugervejledning, før du tager
værktøjet i brug.
TILSIGTET BRUG
Din D27111/D27112 bord-/geringsav er blevet udviklet til professionelle
værktøjer. Denne højpræcisions maskine kan let og hurtigt indstilles til
tværsnit, smig, gering eller kombineret smig.
Denne enhed er designet til brug med en nominel klingediameter 305 mm
klinge med hårdtmetalskær til professionelle værktøjer.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af brændbare
væsker eller gasser.
Disse bord-/geringsave er professionelle værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning er påkrævet,
når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
WARNING! Do not use the machine for purposes other than
intended.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive børn)
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre de er under overvågning
af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
11
DANSK
El-sikkerhed
Montering af øverste klinges beskyttelsesskærm (fig. E)
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
D27111
Den øverste klinges beskyttelsesskærm (21) er designet, så den hurtigt
og let kan fastgøres til spaltekniven (20), når maskinen er indstillet til
savbænksfunktionen.
Dette værktøj er af klasse 1 konstruktion, derfor er et stik med
jordforbindelse påkrævet.
D27112
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i overensstemmelse med
EN 61029, og derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en særlig
ledning, der kan fås gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en godkendt 3-koret
forlængerledning, der passer til dette værktøjs effektforbrug (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den maksimale længde er
30 m.
• Løsn bolten (39) og efterlad møtrikken (40) i den sekskantede lomme.
• Hold beskyttelsesskærmen vertikalt, ret kærven i den bagerste del af
beskyttelsesskærmen ind efter spaltekniven.
• Sænk beskyttelsesskærmen ned over spaltekniven (20) og kontrollér, at
boltens aksel går ind i indhakket.
• Drej beskyttelsesskærmen i horisontal position, der vil låse
beskyttelsesskærmen til spaltekniven.
• Indsæt bolt (39) i hullet og spænd den med en speciel torx nøgle.
Montering af savklingen (fig. D & F1 - F5)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser skal
enheden slukkes, og strømforsyningen til maskinen
afbrydes før montering og afmontering af tilbehør,
før justering eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at udløserkontakten er i
OFF-position. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
MONTERING
ADVARSEL: Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og kan
være farlige.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser skal
enheden slukkes, og strømforsyningen til maskinen
afbrydes før montering og afmontering af tilbehør,
før justering eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at udløserkontakten er i
OFF-position. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Efter montering eller flytning af klingen skal det
altid sikres, at klingen er helt dækket af beskyttelsesskærmen.
ADVARSEL! Vær opmærksom på, at savklingen kun kan
udskiftes på den beskrevne måde. Brug kun de savklinger, der
er specificerede under tekniske data; kat.nr.: DT4350 foreslås.
Udpakning (fig. B)
• Tag forsigtigt saven ud af emballagen.
• Løsn skinnelåseknappen (18), skub savhovedet tilbage og lås det
i den bageste stilling.
• Lås udtræksbordet (19) i den højeste position.
• Tryk aktiveringshåndtaget (2) nedad og træk transportlåsen (17) ud som
vist.
• Slip langsomt trykket nedad og lad hovedet komme helt op i dets fulde
højde.
Montering på arbejdsbænk (fig. C)
• Der findes huller (36) i alle fire fødder for at lette montering på bænk.
Der findes huller i to forskellige størrelser som hjælp til forskellige
boltestørrelser. Brug et af hullerne; det er ikke nødvendigt at bruge
begge. Bolte med en diameter på 8 mm og en længde på 80 mm
anbefales. Montér altid din sav, så den sidder godt fast, så bevægelse
undgås. For at gøre transporten lettere kan værktøjet monteres på et
stykke krydsfinér på 12,5 mm eller tykkere, som derefter kan fastgøres
til dit arbejdsunderlag eller kan flyttes til andre arbejdspladser og igen
fastgøres.
• Ved montering af saven på et stykke finer skal man sikre sig,
at monteringsskruerne ikke stikker ud på undersiden af finerpladen.
Finerpladen skal være plan med underlaget. Ved fastspænding på
et underlag skal man kun spænde klemmefremspringene der, hvor
monteringsskruerne er placeret. Hvis man spænder andre steder,
vil dette indvirke på savens funktion.
• For at forhindre blokering og upræcision skal man sørge for,
at monteringsoverfladen ikke er skæv eller ujævn. Hvis saven rokker på
overfladen, kan man lægge tyndt materiale under en af savens fødder,
indtil saven står fast på overfladen.
Når du skal montere en ny savklinge, er det nødvendigt at indstille bordet i
højeste position og løfte savhovedet til den højeste stilling.
D27111
• Indsæt T30 stjerneskruenøglen (37) gennem hullet (42) i beklædningen
ind i spindelenden (fig. F1). Anbring T40 stjerneskruetrækker (38) i
klingens låseskrue (43) (fig. F3).
• Klingens låseskrue har et venstredrejet gevind, hold derfor godt fast i
nøglen og drej den med uret for at løsne det.
• Tryk på hovedlåsens udløsergreb (3) for at udløse den nederste
beskyttelsesskærm (5 & 23), hæv derefter den laveste
beskyttelsesskærm så meget som muligt (fig. F4).
• Fjern klingens låseskrue (43) og den udvendige dornkrave (44) (fig. F5).
• Sørg for at den indvendige flange og begge sider af klingen er rene og
fri for støv.
• Installér savklingen (45) på ansats (46) leveret på den indvendige
dornkrave (47), og sørg for, at tænderne på den nederste kant af
klingen vender imod bagsiden af saven (væk fra brugeren).
• Lemp omhyggeligt klingen på plads og udløs den nederste klingens
beskyttelsesskærm.
• Udskift den udvendige dornkrave.
• Stram klingens låseskrue (43) ved at dreje den mod uret, mens du
holder stjerneskruenøglen fast med den anden hånd.
• Anbring stjerneskruetrækkeren på dens opbevaringsplads (fig. D).
D27112
• Tryk på spindellåseknappen (75) for at låse savklingen på plads (fig. F2).
• Indsæt T40 stjerneskruetrækker (38) i klingens låseskrue (43) (fig. F3).
Opbevaring af værktøjet (fig. D)
Det følgende værktøj leveres med maskinen:
1 T30 stjerneskruenøgle (37)
1 T40 stjerneskruenøgle (38)
• Klingens låseskrue har et venstredrejet gevind, hold derfor godt fast i
nøglen og drej den med uret for at løsne det.
• Tryk på hovedlåsens udløsergreb (3) for at udløse den nederste
beskyttelsesskærm (5 & 23), hæv derefter den laveste
beskyttelsesskærm så meget som muligt (fig. F4).
• Fjern klingens låseskrue (43) og den udvendige dornkrave (44) (fig. F5).
• Sørg for at lægge værktøjet på plads, hver gang det har været brugt til
montering eller justering.
12
• Sørg for at den indvendige flange og begge sider af klingen er rene og
fri for støv.
DANSK
• Installér savklingen (45) på ansats (46) leveret på den indvendige
dornkrave (47), og sørg for, at tænderne på den nederste kant af
klingen vender imod bagsiden af saven (væk fra brugeren).
• Lemp omhyggeligt klingen på plads og udløs den nederste klingens
beskyttelsesskærm.
Justering af geringslås/stopstang (fig. I)
Hvis savens basis kan bevæges, mens geringsstangen (10) er låst,
skal geringslåsen/stopstangen (53) justeres.
• Lås geringsstangen (10) op.
• Udskift den udvendige dornkrave.
• Stram geringslåsen/stopstangen (53) helt med en skruetrækker (54).
Derefter løsnes stangen en kvart omgang.
• Stram klingens låseskrue (43) ved at dreje den mod uret, mens du
holder den tilkoblede spindellås (75).
• Check at bordet ikke bevæger sig, når stangen (10) er låst i en vilkårlig
(ikke forudindstillet) vinkel.
• Anbring stjerneskruetrækkeren på dens opbevaringsplads (fig. F2).
Justering
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser skal
enheden slukkes, og strømforsyningen til maskinen
afbrydes før montering og afmontering af tilbehør,
før justering eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at udløserkontakten er i
OFF-position. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Justering af savklingen (fig. F5)
Når savklingen slingrer ved start og bremsning, skal den justeres som følger:
• Løsn skruen for spindelflangen (44) og drej klingen (45) en kvart
omdrejning.
• Fastspænd skruen igen og kontrollér, om klingen stadig slingrer.
• Gentag disse skridt, indtil klingen ikke slingrer mere.
Justeringer i geringssavsmode
Din geringssav er grundigt justeret på fabrikken. Hvis det er nødvendigt at
justere den på grund af ændringer under transport eller håndtering eller af
anden årsag, skal nedenstående anvisninger følges.
Når justeringerne er udført en gang, skulle det ikke være nødvendigt at
justere dem igen.
Kontrol og justering af klingen i forhold til anlægget (fig. G1 - G4)
• Løs geringsstangen (10) og tryk geringstappen (9) ned for at løsne
geringsarmen (11).
• Drej geringsarmen, indtil låsen anbringer den i 0° geringsstilling. Stram
ikke stangen.
Kontrol og justering af klingen i forhold til bordet (fig. J1 - J4)
• Løsn smiglåsen (15).
• Tryk savhovedet mod højre for at sikre, at det er helt lodret, og stram
smiglåsen.
• Træk hovedet nedad, indtil klingen netop går ind i savsporet (48).
• Sæt en vinkel (49) på bordet og op mod klingen (45) (fig. J2).
ADVARSEL: Rør ikke ved klingens tænders spidser med
vinklen.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn smiglåsen (15) og drej skruen til stoppet for justering af lodret
position (55) ind eller ud, indtil klingen står 90° i forhold til bordet, som
målt med vinklen.
• Hvis smigviseren (56) ikke viser nul på smigskalaen (14), løsn da den
skrue (57), der holder viseren og flyt viseren så meget, som det er
nødvendigt.
Justering af anslaget (fig. K1 & K2)
Den øverste venstre del af anslaget kan justeres til venstre for at skabe
spillerum og give saven en smigvinkel på 45° til venstre. Justering af
anslaget (13):
• Løsn de to plastknapper (58) og skub anslaget til venstre.
• Foretag en prøvekørsel med saven frakoblet (OFF) og kontroller
spillerummet. Juster anlægget så det sidder så tæt på klingen som
formålstjenligt for at give maksimal støtte for arbejdsemnet uden at
indvirke på armens op- og nedbevægelser.
• Stram knappen sikkert.
• Træk hovedet nedad, indtil klingen netop går ind i savsporet (48).
• Sæt en vinkel (49) mod anlæggets venstre side (13) og mod klingen (45)
(fig. G3).
ADVARSEL: Rør ikke ved klingens tænders spidser med
vinklen.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn skruerne (50) og flyt skalaen/geringsarm-enheden mod venstre eller
højre, indtil klingen står i en vinkel på 90° mod anslaget,
målt ved vinklen.
• Spænd skruerne (50) igen. Aflæsningen af geringsviseren har ingen
betydning på nuværende tidspunkt.
Justering af geringsindikatoren (fig. G1, G2 & H)
• Løs geringsstangen (10) og tryk geringstappen (9) ned for at løsne
geringsarmen (11).
ADVARSEL: Styresporet (59) kan blive tilstoppet af savsmuld.
Brug en pind eller lavtryksluft til at rense styresporet med.
Den bevægelige del af HØJRE side af bakken kan justeres, så den støtter
arbejdsemnet maksimalt nær klingen, og samtidig gør det muligt at save i
en skråvinkel på hele 45°, venstre. Glidefstanden begrænses af stop i begge
retninger. Justering af anslaget (6):
• Løsn vingemøtrikkerne (60) for at løsne bakken (6).
• Skub anlægget til venstre.
• Foretag en prøvekørsel med saven frakoblet (OFF) og kontroller
spillerummet. Juster anlægget så det sidder så tæt på klingen som
formålstjenligt for at give maksimal støtte for arbejdsemnet uden at
indvirke på armens op- og nedbevægelser.
• Spænd vingemøtrikken (60) for at sikre, at anslaget er på plads.
Kontrol og justering af smigvinklen (fig. J1, J5 & K1)
• Flyt geringsarmen for at indstille geringsviseren (51) på nul som vist
i fig. H.
• Løsn venstre anslags lås (58) og skub venstre anlægs øverste del så
langt mod venstre som muligt.
• Lad geringstappen 'snappe' på plads, idet du drejer geringsarmen forbi
nulpunktet med geringsstangen.
• Løsn smiglåsen (15) og før savhovedet til venstre. Dette er 45°
smigposition.
• Hold øje med viseren (51) og geringsskalaen (12). Hvis viseren ikke viser
præcis 0, løsnes skruen (52), og viseren flyttes hen på 0°, hvorefter
skruen spændes.
• Indstil på følgende måde:
• Drej stopskruen (61) ind eller ud efter behov indtil viseren (56) viser 45°.
ADVARSEL: Under denne justering anbefales det at
tage vægten fra savens hoved ved at holde hovedet fast.
Justerskruen kan drejes lettere, hvis hovedet støttes.
13
DANSK
Justering af skinnefører (fig. L)
• Check med regelmæssige mellemrum, at skinnerne har spillerum.
• Spillerummet reduceres ved gradvist at dreje stilleskruen (62) med uret,
mens savhovedet skubbes tilbage og frem.
• Indstil bordet i den ønskede højde.
• Spænd bordlåseknapperne. Stram først hovedknappen (16) og sæt
derefter bordet fast i den rigtige position med den anden (4).
Omskiftning fra savbænktype til geringsavtype (fig. A1 & A2)
Justeringer i bænksavsmode
Skifte fra geringssavning til savbænkssavning (fig. A1 & A2)
• Lås bordet (19) i den højeste position.
• Sæt klingen i 0° gennemskæringsposition med geringsstangen (10)
fastgjort (fig. A1).
• Lås skinnelåseknappen (18) med savhovedet i den bageste indstilling.
• Tryk på udløserarmen (3) for at sænke hovedet og tryk derefter låsestiften
(17) ned.
• Installer parallelanslaget (22) som beskrevet nedenfor.
• Lås udtræksbordet (19) i den højeste position.
• Tryk aktiveringshåndtaget (2) nedad og træk transportlåsen (17) ud som
vist.
• Slip langsomt trykket nedad og lad hovedet komme helt op i dets fulde
højde.
Før brugen
• Installér den passende savklinge. Anvend ikke meget slidte klinger.
Værktøjets maksimale rotation må ikke overstige savklingens.
• Forsøg ikke at skære meget små stykker.
• Tillad klingen at skære frit. Tving den ikke.
• Lad motoren opnå fuld hastighed før start på skæring.
Justering af spaltekniven (fig. M1 & M2)
Den rigtige stilling er opnået, når spalteknivens top (20) er ikke mere end 2
mm mm under klingens højeste tand og kroppens radius er maks. 5 mm fra
savtændernes spidser (fig. M1).
• Løsn møtrikkerne (63), så man kan bevæge spaltekniven op og ned
(fig. M2).
• Glid kniven op eller ned, indtil den er indstillet rigtigt.
• Spænd møtrikkerne (63) igen.
Montering og justering af parallelanslaget (fig. N1 - N4)
• Glid bøjlen (64) på plads fra højre (fig. N1). Klempladen kommer på plads
bag forenden af bordet.
• Glid anslaget (22) op mod klingen.
• Skub armen (65) ned for at fastgøre anslaget.
• Kontrollér, at anslaget er parallelt med klingen.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn justeringsskruen (66), der fastholder anslagsbeslaget på
anslagsstøtten (fig. N2).
• Indstil anslaget således, at det er parallelt med klingen ved at kontrollere
afstanden mellem klingen og anslaget på klingens for- og bagside.
• Når indstillingen er fuldført, fastspændes justeringsskruen igen, og det
kontrolleres på ny, at anslaget er parallelt med klingen.
• Kontrollér, at viseren (67) på skalaen viser 0 (fig. N3). Hvis viseren ikke
viser præcis nul, løsnes skruen (68), og viseren flyttes hen på 0, hvorefter
skruen spændes.
Anslaget er vendbart: Arbejdsemnet kan føres langs 52 mm-fladen eller 8
mm-fladen så man kan benytte en skubbepind, når man skal kløve tynde
arbejdsemner (fig. N4).
• For at indstille til 8 mm løsnes anlæggets justeringsknap (66) og anslaget
(22) kan skydes ud af klemmestøtten (70).
• Vend anslaget, og genmontér klemmestøtten i spalten som vist (fig. N4).
• For anvendelse med den fulde højde på 52 mm skubbes anslaget ind i
klemmestøtten med den brede flade i lodret position (fig. N1).
ADVARSEL:
• Brug 8 mm profilen til kløvning af små arbejdsemner for at give
plads til skubbepinden mellem klingen og anslaget.
• Bagenden af anslaget skal være i smig med forenden af
spaltekniven.
• Sørg for at alle låsegreb og håndtags holdeanordninger er stramme.
• Fastgør arbejdsemnet.
• Selv om denne sav kan skære træ og mange ikke jernholdige materialer,
henviser disse driftsinstruktioner kun til skæring af træ. De samme
retningslinjer gælder for de øvrige materialer. Skær ikke jernholdige
(jern og stål) materialer eller murværk med denne sav! Anvend ingen
slibelameller!
• Ved skæring af ikke jernholdige materialer, anvend altid en passende
DEWALT savklinge med en skærvinkel på -5°. Sørg for at materialet
sidder godt fast ved hjælp af en skruetvinge.
• Sørg for at bruge savsnitpladen. Betjen ikke maskinen, hvis
savsnitkærven er bredere end 10 mm.
• Sørg for at det materiale, der skal saves, sidder godt fast.
• Tryk kun blidt på værktøjet og anvend ikke sidepres på savklingen.
• Undgå overstyring.
• Fjern altid støv fra maskinen efter brug for at sikre, at den laveste
beskyttelsesskærm virker korrekt.
• Ved savning i træ og træprodukter tilslut hver gang en
støvopsamlingsenhed, der er designet i henhold til de relevante
regulativer med hensyn til støvemission.
BETJENING
Brugsanvisning
ADVARSEL: Følg altid sikkerhedsanvisningerne og gældende
lovbestemmelser.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser skal
enheden slukkes, og strømforsyningen til maskinen
afbrydes før montering og afmontering af tilbehør,
før justering eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at udløserkontakten er i
OFF-position. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Brugere i UK gøres opmærksom på “woodworking machinesregulations
1974” samt senere ændringer.
Kontrollér at maskinen er placeret, så den passer til din ergonomi med
hensyn til bordhøjde og stabilitet. Maskinstedet skal udvælges, så brugeren
har et godt overblik og har tilstrækkelig plads omkring maskinen til
bearbejdning af arbejdsemner uden begrænsninger.
Til reduktion af vibrationseffekter sørg for at den omgivende temperatur ikke
er for lav, at maskine og tilbehør er godt vedligeholdt, og at arbejdsemnets
størrelse passer til denne maskine.
Tænd og sluk (fig. O)
Indstilling af savbænkens bord (fig. A1, A2)
Bordet (19) kan skydes manuelt op og ned. Bordet holdes på den ønskede
højde ved hjælp af to låseknapper.
• Løsn bordets låseknapper, både hovedlåseknappen (16) og den ekstra
låseknap (4) uden at fjerne dem.
14
Afbryderen har en indbygget 0-volt-udløsningsfunktion: hvis strømmen skulle
blive afbrudt af en eller anden grund, skal afbryderen aktiveres igen med
overlæg.
• For at tænde for maskinen, trykkes der på den grønne startknap (71).
DANSK
• For at slukke for maskinen, trykkes der på den røde stopknap (72).
Grundlæggende savning
Snitkvalitet
Ethvert snits glathed afhænger af en række forskellige variable, f.eks. det
anvendte materiale. Hvis man ønsker et så glat snit som muligt med henblik
på støbning eller anden form for præcisionsarbejde, vil man opnå de
ønskede resultater ved at anvende en skarp (60 tands karbid) klinge og en
langsom, jævn savehastighed.
FORSIGTIG: Brug altid en arbejdsholder til at opretholde
kontrol og reducere risikoen for beskadigelse af arbejdsemnet
og personskade.
Brug materialeholder (27) leveret sammen med din sav. Andre hjælpemidler
som fx fjederholdere, stangholdere eller C-holdere kan være velegnede for
bestemte materialestørrelser og -former.
SÅDAN INSTALLERES HOLDER
1. Indsæt den i hullet bag ved anslaget. Holderen skal vende imod
geringssavens bagside. Kontrollér at rillen på holderstangen er helt
indsat i geringssavens fundament. Hvis rillen er synlig, vil holderen ikke
være sikret.
2. Drej holderen 180º imod geringssavens forside.
ADVARSEL: Sørg for at materialet ikke bevæger sig under
savningen, spænd det godt fast. Lad altid klingen standse
helt, før armen løsnes. Hvis der opstår små træfibre bagest på
arbejdsemnet, kan man sætte et stykke tape på træemnet, der
hvor snittet skal foretages. Sav igennem tapen og fjern tapen,
når savningen er udført.
3. Løsn grebet for at justere holderen op eller ned, brug derefter
finjusteringsgrebet til at fastgøre arbejdsemnet.
BEMÆRK: Anbring holderen på højre side af fundamentet under
smigskæring. FORETAG ALTID TØRKØRSLER (UDEN STRØM), FØR
DU AFSLUTTER SNIT, SÅ DU KAN KONTROLLERE KLINGENS STI.
SØRG FOR AT HOLDEREN IKKE FORSTYRRER SAVENS ELLER
BESKYTTELSESSKÆRMENES FUNKTIONER.
Støvudsugning (fig. A5)
Maskinen er forsynet med en 38 mm støvudsugningsport på den øvre
klingebeskytter.
• Tilslut en støvopsamlingsenhed, der er designet i henhold til de relevante
regulativer med hensyn til støvemission, ved alle savarbejder.
Lodret tværsnit (fig. A1 & P)
• Løsn geringsstangen (10) og tryk geringstappen (9) ned.
• Sæt geringstappen i 0° positionen og spænd geringsstangen.
• Placer det træstykke, som skal saves, mod anslaget (6 & 13).
Geringssavning
• Grib fat om aktiveringshåndtaget (2) og tryk på udløserarmen (3) for at
frigøre hovedet.
Brug uden afskærmning er farligt. Skærmen skal være monteret under
savning.
• Tænd for maskinen, og lad klingen komme op på fuld hastighed.
Generel fremgangsmåde
- Ved savning i geringssavsmode låses savhovedet automatisk fast
i den øverste "parkeringsposition".
- Hvis du trykker på beskyttelsesskærmens udløserarm, vil savhovedet
blive låst op. Hvis du flytter savhovedet ned, trækkes den bevægelige
nedre beskyttelsesskærm tilbage.
- Prøv aldrig på at forhindre den underste klingebeskytter i at vende tilbage
til parkeringspositionen, når et savarbejde er færdigudført.
- D27111 saven kan skære arbejdsemner op til 220 mm bredde gange
90 mm højde. D27112 saven kan skære arbejdsemner op til 285 mm
bredde gange 90 mm højde. For korrekt vurdering af skærekapaciteter,
se de tekniske data. Længden på arbejdsemnet bør aldrig overstige
basisbredden uden passende understøtning. Enden på arbejdsemnet
bør aldrig være mindre end 160 mm fra klingen uden ekstra
holdeanordninger.
- Under brug: Lad ikke hænderne komme nærmere end 160 mm fra
klingen. Ved savning af kort materiale (min. 160 mm til venstre eller højre
for klingen) anbefales det at bruge den ekstra materialeklemme.
- Minimumlængden for afsavet materiale er 10 mm.
- Når du skærer i arbejdsemner, som er længere end bordets bredde,
så sørg for, at det er stabilt i hele dets længde. Understøt de dele, som
stikker ud, efter behov, dvs. ved hjælp af de valgfrie bordstivere.
- Ved savning af UPVC-sektioner bør et stykke støttetræ med tilsvarende
profil placeres under det materiale, der skal saves,
for at yde den korrekte støtte.
• Tryk hovedet ned, så klingen kan save sig igennem træet og gå ind
i plastsavsporspladen (8).
• Sluk for maskinen, når savningen er gennemført, og vent til savklingen
står helt stille, før du drejer hovedet tilbage til dets øverste hvileposition.
Glidende skæring (fig. Q)
Med skinneføreren kan man save større arbejdsemner med en glidende
bevægelse ud-ned-tilbage.
• Løsn skinnelåseknappen (18).
• Træk savhovedet ind imod dig og tænd for maskinen.
• Sænk savklingen ned i arbejdsemnet og skub hovedet tilbage for gøre
snittet færdigt.
• Gå frem som beskrevet ovenfor.
ADVARSEL:
• Lav ikke glidende snit på arbejdsemner, der er mindre end 50
x 100 mm.
• Husk at låse savhovedet i den bageste position, når de
glidende snit er færdige.
Save små stykker (fig. K1 & K2)
Den øverste del af anslagets (13) venstre side samt den bevægelige del af
dets højre side (6) kan indstilles til at give mest mulig støtte, når man saver
små stykker.
• Stil savklingen lodret.
Fastspænding af arbejdsmateriale (fig. A3, W)
ADVARSEL: Et arbejdsemne, der er fastspændt, afbalanceret
og sikkert før et snit, kan komme ud af balance, efter snittet
er afsluttet. En last ude af balance kan vippe saven eller det,
saven er fastgjort til, som fx et bord eller en arbejdsbænk. Ved
udførelse af et snit, der kan komme ud af balance, understøt
arbejdsemnet korrekt og kontrollér, at saven er fastboltet til en
stabil overflade. Det kan resultere i personskade.
ADVARSEL: Fastspændingsfoden skal forblive fastspændt
over savfundamentet, hver gang holder anvendes. Fastspænd
altid arbejdsemnet til savfundamentet – ikke til andre dele af
arbejdsområdet. Kontrollér at fastspændingsfoden ikke er
fastspændt på hjørnet af savfundamentet.
• Løsn plasticknappen (58) mindst 3 hele omgange.
• Indstil det venstre anslag, så det er så tæt ind til klingen som muligt.
• Stram knappen sikkert.
• Løsn vingemøtrikken (60).
• Indstil det højre anslag, så det er så tæt ind til klingen som muligt.
• Spænd vingemøtrikken.
Lodret geringstværsnit (fig. A1 & R)
• Løsn geringsstangen (10) og tryk geringstappen (9) ned. Før armen til
venstre eller til højre til den står i den ønskede vinkel.
15
DANSK
• Geringstappen standser automatisk ved 10°, 15°, 22,5°, 31,62° og
45°, både højre og venstre, og ved 50° venstre og 60° højre. Hvis der
ønskes en mellemliggende vinkel, så hold hovedet fast, og lås det ved at
spænde geringsstangen.
• Sørg altid for at geringsstangen er stramt låst før savningen.
• Lås bordet (19) i dets laveste stilling. Lås anslagets låseknap
med savhovedet i frontstilling, lås geringsarmen i yderste
højre geringsvinkel, skub anslaget (13) helt indad og lås
smigvinkelhåndtaget (15) med savhovedet i lodret stilling
for at gøre saven så kompakt som muligt.
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
• Brug altid håndudskæringerne (26), se fig. B, når du transporterer saven.
ADVARSEL: Ved gering af enden af et stykke træ med ringe
afskæring placeres træstykket sådan at afskæringen sker på den
side af klingen, med størst vinkel til anlægget:
venstre gering, afskæring til højre
højre gering, afskæring til venstre.
Smig (fig. A1, K1 & S)
Smigvinklen kan indstilles fra 48° til venstre til 2° til højre og kan saves med
geringsarmen indstillet på mellem nul og maksimalt 45° gering til højre eller
venstre.
• Løsn venstre anlægs lås (58) og skub venstre anlægs øverste del (13) så
langt mod venstre som muligt. Løsn smiglåsen (15) og indstil smigvinklen
efter ønske.
• Spænd smiglåsen (15) godt.
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
ADVARSEL: Transportér altid maskinen i savbænksfunktionen
og kontrollér, at savklingen er helt dækket af den øverste
beskyttelsesskærm. Bær aldrig maskinen ved at holde i
beskyttelsesskærmen
VEDLIGEHOLDELSE
DEWALT elektrisk værktøj er beregnet til langvarig brug med minimal
vedligeholdelse. Fortsat tilfredsstillende drift afhænger af, at værktøjet
vedligeholdes korrekt og rengøres regelmæssigt.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser skal
enheden slukkes, og strømforsyningen til maskinen
afbrydes før montering og afmontering af tilbehør,
før justering eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at udløserkontakten er i
OFF-position. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
• Hvis savklingen ikke stopper inden for 10 sekunder efter at maskinen
er blevet slukket, så skal den til service hos et autoriseret DEWALT
reparationsværksted.
Kombineret geringssnit
Dette er en kombination af en gering og et smig.
• Indstil afkortningsvinklen, derefter geringvinklen.
Rengøring
Savning i savbænkstilling
• Brug altid spaltekniven.
• Sørg altid for, at spaltekniven og klingebeskyttelsen er korrekt opstillet.
• Sørg altid for, at geringssaven er indstillet og låst i en geringsvinkel på 0°.
ADVARSEL: Skær ikke i metal i denne mode.
Rivning (fig. T)
• Sæt smigvinklen til 0°.
• Indstil savklingens højde. Klingen befinder sig i rette position når
spidserne af tre tænder befinder sig over træets overflade.
Sørg for at savbordet er sat godt fast i den indstillede højde.
• Indstil parallelanslaget på den ønskede afstand.
• Hold arbejdsemnet fladt på bordet og mod anslaget.
Hold arbejdsemnet i en afstand af ca. 25 mm fra savklingen.
• Hold begge hænder væk fra klingens bane.
• Tænd for maskinen, og lad klingen komme op på fuld hastighed.
• Stik langsomt arbejdsemnet ind under den øverste beskyttelsesskærm,
og hold det fast presset mod anslaget.
Lad tænderne skære og tving ikke arbejdsemnet gennem savklingen.
Klingens hastighed skal være konstant.
Før brug kontrollér omhyggeligt beskyttelsesskærmen på den øverste
klinge, den bevægelige beskyttelsesskærm på den nederste klinge lige såvel
som støvopsamlingsrøret for at fastslå, at den vil køre korrekt. Sørg for at
skår, støv eller partikler fra arbejdsemnet ikke kan føre til blokering af en af
funktionerne.
I tilfælde af at fragmenter fra arbejdsemnet sidder fast mellem savklingen
og beskyttelsesskærme, frakobl maskinen fra strømforsyningen og følg
de instruktioner, der findes i afsnittet Montering af savklingen. Fjern de
fastklemte dele og genmontér savklingen.
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med tør
luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring luftaftrækket.
Bær godkendte beskyttelsesbriller og godkendt støvmaske ved
udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske dele. Disse
kemikalier kan svække de materialer, der anvendes i disse dele.
Brug en klud, der kun er fugtet med vand og mild sæbe. Der
må under ingen omstændigheder komme væske ind i værktøjet.
Ingen af værktøjets dele må nedsænkes i væske.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade, skal
bordoverfladen renses med jævne mellemrum.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade, skal
støvudsugningssystemet gøres rent jævne mellemrum.
• Husk at anvende skubbestangen, (73) når du er tæt på klingen.
Rengøring og vedligeholdelse af savsporspladen (fig. U)
• Efter at savearbejdet er færdigudført, skal maskinen afbrydes,
og klingen skal være standset, før arbejdsemnet kan fjernes.
Gør området nedenfor savsporspladen rent med regelmæssige mellemrum.
Hvis savsporspladen er slidt, skal den udskiftes.
• Tag skruerne ud (74), mens du holder fast i savsporspladen (8).
ADVARSEL:
• Fjern savsporspladen og gør området under den rent.
• Skub ikke på den frie eller afskårne del af arbejdsemnet og
hold ikke fast i dette.
• Sæt savsporspladens dele og skruerne i igen.
• Brug altid en skubbepind ved kløvning af små arbejdsemner.
Transport (fig. B)
• Saven transporteres ved at sænke armen og trykke låsestiften (17) ned.
• Spænd skruerne med hånden.
• Savsporspladen justeres som følger:
• Træk hovedet nedad, indtil klingen lige netop går ind i savsporet (46).
• Juster hver enkelt del af savsporspladen, så den passer nøjagtigt til
klingens tænder.
• Stram skruerne.
16
DANSK
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter og emballage gør det
muligt at genbruge materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer bidrager til at forhindre
forurening af miljøet og reducerer behovet for råmaterialer.
Smøring
Denne maskine kræver ikke ekstra smøring. Motorens lejer er allerede smurt
fra fabrikken og er vandtætte.
• Undgå at bruge olie eller fedt, da dette kan medføre at spåner og
savsmuld ophober sig, hvilket forårsager problemer.
• Rengør de dele, hvor træspåner og savsmuld ophober sig regelmæssigt
med en tør børste.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til rådighed
af DEWALT, ikke er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med dette værktøj. For
at mindske risikoen for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af DEWALT.
Støtte for lange stykker (fig. A4)
• Sørg altid for at støtte lange stykker.
• For at opnå det bedst mulige resultat bør forlægningsstøtten (28)
bruges til forlængning af savens bordbredde (fås hos forhandleren som
ekstraudstyr). Støt lange stykker ved anvendelse af passende midler
såsom savbukke eller lignende for at forhindre, at enderne falder ned.
Støvudsugning (fig. A5, V)
ADVARSEL! Tilslut hver gang det er muligt, en
støvopsamlingsenhed, der er designet i henhold til de relevante
regulativer med hensyn til støvemission
• D27111 vil acceptere en valgfri støvopsamlingsåbning. For installation
se instruktionerne om støvopsamlingsåbning, der fulgte med indkøbet.
• D27112 vil acceptere og er forsynet med en støvopsamlingsåbning.
Brug en støvudsuger, der opfylder de gældende bestemmelser. Luftens
hastighed for eksternt tilkoblede systemer skal være 20 m/s ±2 m/s.
Hastigheden skal måles i forbindelsesrøret på det forbindelsespunkt, mens
værktøjet er tilsluttet, men uden at det kører.
SAVKLINGER
BRUG ALTID 305 mm SAVKLINGER MED 30 mm SPÆNDEHULLER.
HASTIGHEDSMÆRKNINGEN SKAL VÆRE MINDST 4000 O/MIN. Brug
aldrig en klinge med en mindre eller større diameter. Den vil ikke blive
korrekt beskyttet. Brug kun skarpe tværsnitklinger. Anvend ikke klinger
designet for langsnitning, kombinationsklinger eller klinger med krogvinkler
over 10°.
KLINGEBESKRIVELSER
OPGAVE
DIAMETER
TÆNDER
Konstruktionssavklinger (tyndt savsnit med anti-skubbekant)
Generelle formål
305 mm
36
Savklinger til træbearbejdning(giver jævne, rene snit)
Fine tværsnit
305 mm
60
Kontakt din forhandler for at få yderligere information om det passende
tilbehor.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt at udskifte dit DEWALT
produkt, eller hvis det ikke længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg for, at dette produkt
bortskaffes særskilt.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde særskilt bortskaffelse af elektriske
produkter fra husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller hos
forhandleren i forbindelse med køb af et nyt produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling og genbrug af udslidte
DEWALT produkter. For at benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som autoriseret serviceværksted, der modtager det på
vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede serviceværksted
befinder sig ved at kontakte dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt findes der en liste over
autoriserede DEWALT serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet og tilbyder
en enestående garanti til professionelle brugere af dette
værktøj. Denne garantierklæring er en tilføjelse til dine
kontraktmæssige rettigheder som professionel bruger eller
dine lovbefalede rettigheder som privat ikke-professionel
bruger og påvirker dem på ingen måde. Garantien er gyldig
inden for medlemsstaterne af Den Europæiske Union og Det
Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT værktøj, kan
du returnere det inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt og få alle pengene
refunderet eller bytte det. Produktet skal have været
underlagt almindelig brug og slid, og der skal fremvises gyldig
kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse eller service af dit
DEWALT værktøj, inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den vil blive foretaget
gratis af et autoriseret DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft. Ekskluderer tilbehør
og reservedele, medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt på grund af
fejlbehæftede materialer eller produktionsfejl inden for
12 måneder fra købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis udskiftning af
enheden efter vores valg under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af uautoriserede
personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på dit nærmeste
autoriserede DEWALT serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den adresse, der er
opgivet i denne manual. Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
17
DEUTSCH
TISCH-, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE
D27111/D27112
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch berücksichtigen,
wie oft das Gerät ausgeschaltet wird oder über welche Zeit
es zwar läuft, aber nicht wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation des Arbeitsablaufes.
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die
lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen
DEWALT zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen
Anwender.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Abgabeleistung
Max. Sägeblattdrehzahl
Sägeblattdurchmesser
Sägeblattbohrung
Stärke des Sägeblattkörpers
Dicke des Spaltkeils
Härte des Spaltkeils
Sägeblattstoppzeit
Gewicht
Volt
Watt
Watt
min-1
mm
mm
mm
mm
s
kg
D27111
D27112
230
2
1,500
1,100
2,950
305
30
1,8
2,0
43 ± 5
< 10,0
26,5
230
2
1,600
933
3,300
305
30
1,8
2,0
43 ± 5
< 10,0
24
Mindestabsicherung des Stromkreises:
Europa
230 V Werkzeuge
Der Benutzer muss sicherstellen, dass dieses Gerät ausschließlich an
ein Stromversorgungssystem angeschlossen wird, das den obigen
Anforderungen entspricht. Der Benutzer sollte gegebenenfalls das
örtliche Stromversorgungsunternehmen nach der Systemimpedanz am
Schnittstellenpunkt fragen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt. Bitte
lesen Sie die Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder
schweren Verletzungen führt.
Schnittkapazitäten
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder
schweren Verletzungen führen kann.
Kappsägebetrieb
Gehrung (max. Einstellung)
Neigung (max. Einstellung)
10 A Stromversorgung
HINWEIS: Dieses Gerät ist für den Anschluss an ein
Stromversorgungssystem mit einer maximale zulässigen Systemimpedanz
Zmax von 0,32 Ω am Schnittstellenpunkt (Netzanschlusskasten) der
Stromversorgung des Benutzers vorgesehen.
links
rechts
links
rechts
Maximale Kapazität
für Querschnitte bei 90°/90°
mm
Max. Schnittbreite bei 45° Gehrung und
max. Höhe von 90 mm
mm
Max. Schnittbreite bei 45° Neigung und
max. Höhe von 50 mm
mm
50°
60°
48°
0°
50°
60°
48°
0°
220 x 90
285 x 90
155
201
220
285
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit
Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
Tischkreissägebetrieb
MASCHINENRICHTLINIE
Max. Schnittiefe
mm
0-51
0-51
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95,0
3,1
107,0
3,0
97,0
2,9
109,0
3,1
(Schalldruckpegel)
(Schalldruckpegel-Unsicherheit K)
(Schallleistung)
(Schallleistung-Messungenauigkeit)
Gesamtschwingungswerte (Vektorsumme der triaxialen Beschleunigung)
ermittelt gemäß EN 61029-1, EN 61029-2-11:
Schwingungsemissionswert ah
ah =
m/s²
1,3
Unsicherheit K
m/s²
1,5
D27111/D27112
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten beschriebenen
Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 61029-1, EN 61029-2-11
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie 2004/108/EG und 2011/65 EU.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT unter
der folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
1,3
1,5
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung des
technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Der in diesem Informationsblatt angegebene Vibrationsemissionswert wurde
gemäß einem standardisierten Test laut EN 61029 gemessen und kann für
einen Vergleich zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert bezieht
sich auf die Hauptanwendung des Gerätes. Wenn das Gerät
jedoch für andere Anwendungen, mit anderem Zubehör oder
schlecht gewartet eingesetzt wird, kann die Vibrationsemission
verschieden sein. Dies kann den Expositionsgrad über die
Gesamtbetriebszeit erheblich erhöhen.
18
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.01.2012
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
WARNUNG! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen
sollten stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen
befolgt werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag
und Personenschäden zu reduzieren, einschließlich der
nachfolgenden.
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt
verwenden und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung auf.
BEWAHREN SIE DAS HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF
Allgemeine Sicherheitsregeln
1. Halten Sie den Arbeitsbereich in Ordnung.
Unordnung im Arbeitsbereich führt zur Unfallgefahr.
2. Wählen Sie ihr Arbeitsumfeld sorgfältig aus.
Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus und verwenden Sie
es nicht unter feuchten oder nassen Bedingungen. Halten Sie den
Arbeitsbereich gut beleuchtet (250–300 Lux). Verwenden Sie das
Werkzeug nicht in brand- oder explosionsgefährdeten Bereichen, wie
z.B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3. Schutz vor elektrischem Schlag.
Vermeiden Sie jegliche Körperberührung mit geerdeten Teilen (z.
B. Rohre, Heizkörper, Herde und Kühlschränke). Bei extremen
Einsatzbedingungen (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, wenn Schleifschlamm
erzeugt wird, usw.) kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines (FI)- Fehlerstrom-Schutzschalters
erhöht werden.
4. Halten Sie andere Personen fern.
Lassen Sie Personen, vor allem Kinder, die an den Arbeiten nicht
beteiligt sind, das Werkzeug oder das Verlängerungskabel nicht
anfassen und halten Sie sie vom Arbeitsbereich fern.
5. Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf.
Unbenutzte Werkzeuge sollten an einem trockenen Ort unter Verschluss
außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
6. Das Werkzeug nicht gewaltsam zweckfremd einsetzen.
Wenn es für seinen vorgesehenen Zweck angewendet wird, wird es die
Arbeit besser und sicherer ausführen.
7. Verwenden Sie das richtige Werkzeug.
Setzen Sie Kleinwerkzeuge nicht dazu ein, die Arbeit von
Hochleistungswerkzeugen zu verrichten. Verwenden Sie Werkzeuge
nur entsprechend ihres vorgesehenen Zwecks; verwenden Sie
beispielsweise zum Schneiden von Ästen oder Baumstümpfen keine
Kreissäge.
8. Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese von den
beweglichen Teilen des Werkzeugs erfasst werden können. Beim
Arbeiten im Freien ist rutschfestes Schuhwerk zu empfehlen. Tragen Sie
ein Haarnetz, um langes Haar damit zu bedecken.
9. Verwenden Sie Schutzausrüstung.
Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Tragen Sie eine Atem- oder
Staubschutzmaske, falls die Arbeitsabläufe Staub oder Flugpartikel
erzeugen. Wenn die erzeugten Partikel heiß sind, sollte auch ein
hitzebeständiger Schurz getragen werden. Tragen Sie immer einen
Gehörschutz. Tragen Sie immer einen Schutzhelm.
10. Schließen Sie die Vorrichtungen zur Staubabsaugung an.
Falls Geräte zur Staubabsaugung oder zum -sammeln angeschlossen
werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind
und ordnungsgemäß verwendet werden.
11. Verwenden Sie das Kabel nicht missbräuchlich.
Ziehen Sie niemals am Netzkabel, wenn Sie es aus der Steckdose
entfernen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl und scharfen Kanten
fern. Tragen Sie das Werkzeug niemals am Kabel.
12. Sichern Sie das Werkstück.
Wenn möglich, benutzen Sie Schraubzwingen oder einen Schraubstock,
um das Werkstück in Position zu halten. Das ist sicherer, als Ihre
Hände zu benutzen, und es hält beide Hände für die Bedienung des
Werkzeugs frei.
13. Achten Sie auf einen sicheren Stand.
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das
Gleichgewicht zu halten.
14. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt.
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher
arbeiten zu können. Befolgen Sie die Schmiervorschriften und
die Hinweise für Werkzeugwechsel. Überprüfen Sie Ihr Werkzeug
in regelmäßigen Abständen, und lassen Sie es im Falle von
Beschädigungen von einem autorisierten Servicebetrieb reparieren.
Halten Sie alle Griffe und Schalter trocken, sauber und frei von Öl und
Schmierfett.
15. Ziehen Sie den Netzstecker.
Wenn sie nicht benutzt werden, sollte die Stromversorgung für
Werkzeuge vor ihrer Wartung und beim Auswechseln von Zubehör wie
etwa Sägeblättern, Bits und Schneidwerkzeug unterbrochen werden.
16. Entfernen Sie Stell- und Schraubenschlüssel.
Machen Sie es sich zur Gewohnheit, dass sie vor Inbetriebnahme
des Werkzeugs visuell prüfen, ob Stell- und Schraubenschlüssel vom
Werkzeug abgezogen sind.
17. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie das Werkzeug niemals mit einem Finger am Schalter.
Vergewissern Sie sich, dass sich das Werkzeug vor dem Einstecken in
der „Aus“-Position befindet.
18. Verwenden Sie Verlängerungskabel für den Einsatz im Freien.
Vor der Verwendung sollte das Verlängerungskabel inspiziert werden.
Wenn es Beschädigungen aufweist, muss es ersetzt werden. Wenn das
Werkzeug im Freien benutzt wird, benutzen Sie nur Verlängerungskabel,
die zum Einsatz im Freien vorgesehen sind und entsprechend
gekennzeichnet sind.
19. Seien Sie stets aufmerksam.
Achten Sie darauf, was Sie tun. Handeln Sie mit Vernunft. Bedienen Sie
das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von
Drogen oder Alkohol stehen.
20. Kontrollieren Sie das Werkzeug auf Beschädigungen.
Überprüfen Sie das Werkzeug und das Netzkabel vor der
Inbetriebnahme auf Beschädigungen, um festzustellen, ob es
ordnungsgemäß funktionieren und seine vorgesehene Funktion erfüllen
kann. Überprüfen Sie, ob alle beweglichen Teile richtig montiert sind
und nicht klemmen und ob keine Teile gebrochen sind. Überprüfen Sie
auch alle Befestigungen und alle weiteren Konditionen, die den Betrieb
beeinflussen könnten. Schutzvorrichtungen oder andere beschädigte
Teile sollten ordnungsgemäß von einem autorisierten Servicebetrieb
repariert oder ersetzt werden, wenn die Bedienungsanleitung
nichts anderes angibt. Lassen Sie beschädigte Schalter von einem
autorisierten Servicebetrieb ersetzen. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn sich der Schalter nicht ein- oder ausschalten lässt.
Versuchen Sie niemals, Reparaturen selbst durchzuführen.
WARNUNG! Bei Verwendung von hier nicht empfohlenen
Zubehörteilen/Zusatzteilen oder bei der Durchführung von
Arbeiten, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben
sind, besteht Verletzungsgefahr.
21. Lassen Sie Ihr Werkzeug von einer qualifizierten Person reparieren.
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsrichtlinien. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem
Fachpersonal unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgeführt
werden. Bei Nichtbeachtung können für den Benutzer wesentliche
Gefahren entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Tisch-, Kapp- und
Gehrungssägen
• Diese Maschine ist mit einer speziell konfigurierten Netzleitung (Typ M)
ausgerüstet. Ist oder wird die Netzleitung beschädigt, so darf sie nur
vom Hersteller oder von einer autorisierten Reparaturwerkstatt erneuert
werden.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Feststellknöpfe und -hebel angezogen
sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
19
DEUTSCH
• Verwenden Sie die Säge keinesfalls, wenn sich die Schutzvorrichtungen
nicht an ihrem Platz befinden, insbesondere nach einem Wechsel der
Betriebsart. Stellen Sie sicher, dass die Schutzvorrichtungen in gutem
Betriebszustand und gut gepflegt sind.
• Halten Sie Ihre Hände nicht in der Nähe des Sägeblatts, wenn die Säge
an der Stromversorgung angeschlossen ist.
• Versuchen Sie niemals, das sich bewegende Werkzeug schnell
abzubremsen, indem Sie ein Werkzeug oder etwas anderes gegen
das Sägeblatt drücken, da hierdurch schwere Verletzungen verursacht
werden können.
• Vor der Verwendung von Zubehörteilen schlagen Sie in der
Bedienungsanleitung nach. Die falsche Verwendung von Zubehör kann
Sachschäden verursachen.
• Wählen Sie das richtige Sägeblatt für das zu schneidende Material.
• Wenn das Sägeblatt beim Sägen aufgrund anormaler Vorschubkraft
blockiert, schalten Sie die Maschine ab und trennen Sie sie von der
Stromzufuhr. Entfernen Sie das Werkstück und stellen Sie sicher, dass
sich das Sägeblatt frei dreht. Schalten Sie die Maschine ein und starten
Sie einen neuen Sägevorgang mit reduzierter Vorschubkraft.
• Halten Sie sich immer links oder rechts von der Schnittlinie auf.
• Sorgen Sie für eine gute allgemeine oder lokale Beleuchtung.
• Stellen Sie sicher, dass der Bediener in der Verwendung, Einstellung
und dem Betrieb der Maschine angemessen geschult ist.
• Schalten Sie das Werkzeug ab, bevor Sie es unbeaufsichtigt lassen.
• Verwenden Sie bei der Bearbeitung von Holz eine Absaugvorrichtung.
Bedenken Sie immer Faktoren, die zu Staubentwicklung führen können,
z.B.:
- Art des zu bearbeitenden Werkstoffs (Pressspanplatten erzeugen
mehr Staub als Holz);
• Stellen Sie sicher, dass die auf dem Sägeblatt angegebene Drehzahl
mindestens so hoch ist wie die auf dem Typenschild angegebene
Drehzahl.
- Korrekte Einstellung des Sägeblatts;
• Tragen Sie bei der Arbeit mit der Säge und grobem Material immer
geeignete Handschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass die Absaugvorrichtung sowie Hauben,
Blenden und Rinnen korrekt ausgerichtet sind;
• Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz, dass das Sägeblatt
ordnungsgemäß montiert ist.
• Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sich in die richtige Richtung
dreht. Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt scharf ist.
- Absaugvorrichtung mit Ventilationsleistung von mindestens 20 m/s
• Vergewissern Sie sich, dass alle Blatt- und Wellenkränze sauber sind
und dass die versenkten Seiten der Kränze gegen das Blatt anliegen.
Ziehen Sie die Wellenmuttern fest an.
• Verwenden Sie keine Blätter mit einem kleineren oder größeren
Durchmesser als empfohlen. Benutzen Sie niemals Abstandsstücke,
um das Sägeblatt für die Spindel passend zu machen. Angaben über
die richtigen Sägeblätter sind den Technischen Daten zu entnehmen.
Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch spezifizierten Sägeblätter
im Einklang mit EN 847-1.
• Verwenden Sie nur scharfe und gut gepflegte Sägeblätter.
• Ziehen Sie den Einsatz von speziell konstruierten lärmmindernden
Sägeblättern in Erwägung.
• Montieren Sie die Maschine zu Ihrer eigenen Sicherheit immer an eine
Werkbank, und verwenden Sie dazu Schrauben mit einem Durchmesser
von 8 mm und einer Länge von 80 mm.
• Verwenden Sie keine Sägeblätter aus
HOCHGESCHWINDIGKEITSSTAHL (HSS).
• Verwenden Sie keine verformten, gerissenen oder beschädigten
Sägeblätter.
• Heben Sie das Sägeblatt aus dem Schnitt im Werkstück, bevor Sie den
Schalter loslassen.
• Blockieren Sie nie den Ventilator, um die Antriebswelle zu stoppen.
• Der Blattschutz an Ihrer Säge wird automatisch hochgezogen, wenn
der Arm gesenkt wird; er schwenkt wieder zurück, wenn die Säge in
die Ausgangsposition zurückkehrt. Der Blattschutz kann von Hand
hochgezogen werden, wenn Sägeblätter ausgewechselt werden
und wenn der Zustand der Säge geprüft werden soll. Ziehen Sie den
Blattschutz nie per Hand hoch, außer wenn die Säge ausgeschaltet ist
und der Netzstecker gezogen wurde.
• Halten Sie den Bereich um die Maschine herum ordentlich und frei von
losem Material wie beispielsweise Spänen und Schnittresten.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Belüftungsschlitze des Motors
sauber und spanfrei sind.
• Trennen Sie die Maschine vor der Durchführung von Wartungsarbeiten
und vor dem Sägeblattwechsel vom Netz.
• Sofern möglich, sollte sich die Maschine immer auf einer Werkbank
befinden.
• Stellen Sie bei der Ausführung von Gehrungs-, Neigungs- oder
Doppelgehrungsschnitten den Gleitanschlag so ein, dass das richtige
Spiel für die Aufgabe sichergestellt wird.
• Entfernen Sie keine abgeschnittenen oder anderen Teile des Werkstücks
aus dem Schneidebereich, während die Maschine läuft und der
Sägekopf sich nicht in Ruheposition befindet.
• Vergewissern Sie sich, dass die Maschine auf einer geraden Oberfläche
und ausreichend stabil aufgestellt ist.
• Sägen Sie niemals Leichtmetalle, besonders kein Magnesium.
• Verwenden Sie keine Schleif- oder Diamantscheiben.
• Schalten Sie bei einem Unfall oder Maschinenfehler die Maschine sofort
ab und trennen Sie sie von der Stromquelle.
• Melden Sie den Fehler und kennzeichnen Sie die Maschine in geeigneter
Form, damit andere Personen die defekte Maschine nicht verwenden.
• Betreiben Sie das Gerät nur mit der angegebenen Spannung.
• Fügen Sie keine Schmiermittel zu, wenn das Sägeblatt sich noch dreht.
• Vergewissern Sie sich, dass sich keine Personen hinter der Maschine
aufhalten.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Tischkreissägen
• Ersetzen Sie abgenutzte Tischeinsätze.
• Stellen Sie den Gleitanschlag bei der Ausführung von vertikalen geraden
Kappschnitten richtig ein, um ein Spiel von maximal 5 mm zwischen
dem Sägeblatt und dem Anschlag zu gewährleisten.
• Verwenden Sie die Säge keinesfalls ohne Tischeinsatz.
• Führen Sie keine Schnitte ohne montierten Spaltkeil und/oder obere
Schutzvorrichtung aus.
• Verwenden Sie immer den Schiebestock. Sägen Sie niemals
Werkstücke, die kürzer als 30 mm sind.
• Ohne zusätzliche Stütze kann die Maschine die folgende maximale
Werkstückgröße akzeptieren:
- Höhe 51 mm, Breite 500 mm, Länge 700 mm
- Längere Werkstücke müssen durch einen geeigneten Tisch
gestützt werden.
• Der Spaltkeil darf nicht dicker sein als die Rille, die vom Sägeblatt
geschnitten wird, und nicht dünner als der Körper des Sägeblatts.
• Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sich in die richtige Richtung
dreht und dass die Sägezähne zur Vorderseite der Tischsäge hin zeigen.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Feststellhebel angezogen sind, bevor
Sie mit der Arbeit beginnen.
• Achten Sie darauf, dass der Spaltkeil den richtigen Abstand zum
Sägeblatt hat - maximal 5 mm.
• Halten Sie Ihre Hände dem Schnittweg des Sägeblattes fern.
• Trennen Sie die Maschine vor der Durchführung von Wartungsarbeiten
und vor dem Sägeblattwechsel vom Netz.
• Benutzen Sie immer einen Schiebestock, um das Werkstück zu
bewegen, und halten Sie Ihre Hände beim Schneiden 150 mm vom
Sägeblatt fern.
• Greifen Sie nicht um das Sägeblatt herum.
• Lassen Sie den Schiebestock immer in seiner Lage, wenn dieser nicht
benötigt wird.
• Stellen Sie sich nicht auf das Gerät.
• Stellen Sie während des Transportes sicher, dass der obere Teil des
Sägeblatts bedeckt ist, z.B. durch die Schutzvorrichtung.
20
DEUTSCH
• Verwenden Sie die Schutzvorrichtung nicht zur Handhabung oder zum
Transport.
- Werkstück nicht genau geführt
• Stellen Sie den Gleitanschlag richtig ein, um eine Berührung der oberen
Schutzvorrichtung zu vermeiden.
Bildzeichen am Werkzeug
• Vergewissern Sie sich, dass der Tisch sicher befestigt ist.
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
• Verwenden Sie die Säge ausschließlich für das Sägen von Holz.
• Schlitz-, Falz- oder Nutschnitte sind unzulässig.
Warnhinweis zum sicheren Gebrauch
• Vergewissern Sie sich, dass der Arm bei Sägearbeiten im
Tischkreissägebetrieb ordnungsgemäß befestigt ist. Verwenden Sie die
Maschine nur, wenn sich der Sägetisch in der waagerechten Position
befindet.
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung
Verwendung als Gehrungssäge
Vergewissern Sie sich, dass oberer und unterer Sägeblattschutz
beim Tischkreissägebetrieb angebracht sind. Verwenden Sie die
Maschine nur, wenn sich der Sägetisch in der waagerechten
Position befindet.
• Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Neigungsschnitten,
dass der Arm sicher befestigt ist.
• Führen Sie niemals Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durch, solange
die Maschine läuft und sich der Sägekopf nicht in der Ruhestellung
befindet.
Vergewissern Sie sich, dass oberer und unterer Sägeblattschutz
beim Gehrungssägebetrieb angebracht sind und ordnungsgemäß
funktionieren. Vergewissern Sie sich, dass sich der Sägetisch in
seiner höchsten Position befindet.
• Vergewissern Sie sich, dass der obere Teil des Sägeblatts sicher in
der gewählten Höhe befestigt ist. Entfernen Sie niemals den oberen
Sägeblattschutz, wenn Sie die Maschine im Gehrungssägebetrieb
verwenden.
Beachten Sie bei der Durchführung eines Langschnitts im
Kappsägebetrieb die Anweisungen unter „Langschnitte".
• Sägen Sie niemals Werkstücke, die kürzer als 160 mm sind.
• Ohne zusätzliche Stütze kann die Maschine die folgende maximale
Werkstückgröße akzeptieren:
Tragepunkt.
D27111
–
Höhe 90 mm, Breite 220 mm, Länge 550 mm
D27112
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] A2)
–
–
Der Datumscode (76), der auch das Herstelljahr enthält, ist in das Gehäuse
geprägt.
Höhe 90 mm, Breite 285 mm, Länge 550 mm
Längere Werkstücke müssen durch einen geeigneten Tisch gestützt
werden.
Beispiel:
2012 XX XX
• Klemmen Sie das Werkstück immer gut fest.
Restrisiken
Die größten Gefahren beim Einsatz von Sägen sind:
- die rotierenden Teile, z.B. Berühren des Sägeblatts
Beim Betrieb von Sägen lassen sich bestimmte Restrisiken trotz
der Verwendung von Schutzeinrichtungen und der Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften nicht vermeiden. Es handelt sich hierbei insbesondere
um:
- Gehörschaden durch Lärmbelastung.
- Unfallgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden Sägeblatts.
- Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts.
- Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
- Gesundheitsrisiko durch Einatmen des beim Arbeiten anfallenden
Holzstaubes, insbesondere bei Eichen- und Buchenstaub.
- Es besteht die Gefahr, daß Personen in der Nähe durch herumfliegende
Teile des Werkstücks verletzt werden.
- Es besteht Unfallgefahr durch herumfliegende Metallteilchen, wenn in den
Anschlag geschnitten wird.
- Es besteht Feuergefahr aufgrund der extrem hohen Staubkonzentration,
wenn keine regelmäßige Reinigung erfolgt.
- Es besteht die Gefahr unkontrollierbarer Situationen, wenn die Säge bei
Umgebungstemperaturen unter -10 °C oder über +45 °C verwendet
wird.
Herstelljahr
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge
1 Sägeblatt
1 Längsschnitt-Parallelanschlag
1 Obere Schutzhaube
1 Schiebestock
1 Staubaufnahmeanschluss (Abb. V)
1 T30 Star-Schlüssel
1 T40 Star-Schlüssel
1 Schraubstock
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug sowie die Zubehörteile
beim Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich
durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A1 - A5)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu Schäden
oder Verletzungen führen.
Folgende Faktoren haben einen Einfluß auf die Lärmentwicklung:
- das zu schneidende Material
- der Sägeblatttyp
- die Vorschubkraft
Folgende Faktoren haben einen Einfluß auf die Staubentwicklung:
- Verschlissenes Sägeblatt
- Staubabsaugung mit einer Luftgeschwindigkeit unter 20 m/s
Abb. A1
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Bedienungshandgriff
3 Kopfblockierungs-Freigabehebel
4 Zusätzlicher Tischkreissäge-Feststellknopf
5 Beweglicher vorderer unterer Sägeblattschutz
6 Anschlag rechts
21
DEUTSCH
7 Fester Tisch
D27111
8 Schlitzplatte
Diese Maschine entspricht der Schutzklasse 1, wobei der Anschluss eine
Erdung aufweisen muss.
9 Gehrungsverriegelung
10 Gehrungshebel
D27112
11 Drehtisch/Gehrungsarm
Ihr DEWALT-Gerät ist gemäß EN 61029 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
12 Gehrungsskala
13 Anschlag links
14 Neigungsskala
15 Neigungsfeststellhebel
16 Tischkreissäge-Feststellknopf
17 Kopfverriegelungsstift
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch ein
speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
18 Schienenfeststellknopf
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Abb. A2
19 Kreissägetisch
20 Spaltkeil
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet werden, müssen
über einen Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.
21 Obere Schutzhaube
22 Längsschnitt-Parallelanschlag
23 Ort des Schiebestocks
24 Beweglicher hinterer unterer Sägeblattschutz
25 Befestigungslöcher für Zusatzgerät
26 Handaussparung
76 Datumscode
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe Technische
Daten). Der Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
Lieferbares Zubehör
Abb. A3
27 Schraubstock
Abb. A4
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu
vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Zubehör anbringen oder
abbauen oder Einstellungen vornehmen oder ändern
oder Reparaturen vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes
Starten kann zu Verletzungen führen.
28 Untergestell
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihre D27111/D27112 Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge wurde für
professionelle Anwendungsbereiche entwickelt. Diese Präzisionsmaschine
kann schnell und einfach auf Querschnitte, Neigungsschnitte,
Gehrungsschnitte oder kombinierte Gehrungsschnitte eingestellt werden.
Auspacken (Abb. B)
• Nehmen Sie Ihre Säge vorsichtig aus der Transportverpackung.
• Lösen Sie den Schienenfeststellknopf (18) und drücken Sie den
Sägekopf zurück, um ihn in der hinteren Stellung zu sichern.
• Sichern Sie den Tisch (19) in seiner höchsten Position.
Das Gerät ist für die Verwendung mit einem nominalen
Sägeblattdurchmesser von 305 mm mit Hartmetallschneide vorgesehen.
• Drücken Sie den Bedienungshandgriff (2) herunter und ziehen Sie den
Kopfverriegelungsstift (17) wie angegeben heraus.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe von
entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
• Führen Sie den Sägekopf kontrolliert nach oben in die Ausgangsposition.
Diese Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät kommen.
Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
WARNUNG! Verwenden Sie Werkzeuge nur entsprechend ihres
vorgesehenen Zwecks.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten
oder ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden,
außer wenn diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem Produkt allein gelassen
werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert. Überprüfen
Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung auf dem Typenschild
entspricht.
An der Werkbank befestigen (Abb. C)
• Alle vier Füße sind mit Löchern (36) versehen, die eine leichte
Befestigung an der Werkbank ermöglichen. Es sind Löcher in
zwei verschiedenen Größen vorhanden, so dass unterschiedliche
Schraubengrößen verwendet werden können. Verwenden Sie eines
der beiden Löcher; es ist nicht nötig, beide Löcher zu verwenden. Es
werden Schrauben mit einem Durchmesser von 8 mm und 80 mm
Länge empfohlen. Sichern Sie Ihre Säge vor dem Arbeiten ausreichend,
damit sie sich nicht bewegen kann. Um die Mobilität Ihrer Säge zu
verbessern, können Sie sie an einer mindestens 12,5 mm starken
Sperrholzplatte befestigen. Sie können die Platte nun leicht an der
Werkbank festklemmen und wieder abnehmen, um sie anderenorts zu
befestigen.
• Wenn Sie Ihre Säge an einer Sperrholzplatte befestigen, sollten
Sie sicherstellen, daß die Befestigungsschrauben nicht aus dem
Plattenboden hervorstehen. Die Sperrholzplatte muß mit der
Auflageplatte der Werkbank bündig liegen. Bei der Befestigung der Säge
an irgendeiner Fläche ist immer dafür zu sorgen, daß sie nur an den
Klemmstellen, wo sich die Befestigungslöcher befinden, festgeklammert
wird. Beim Festklemmen der Säge an irgendeiner anderen Stelle ist ein
ordnungsgemäßer Betrieb nicht möglich.
• Um ein Blockieren der Säge und Ungenauigkeiten beim Arbeiten zu
vermeiden, sollte das Werkzeug auf einer ebenen Fläche montiert
werden. Um ein Kippeln auf dem Untergrund zu vermeiden, ist die
22
DEUTSCH
Säge stabil aufzustellen. Gegebenenfalls schieben Sie dazu ein dünnes
Stück Material unter einen der Füße, bis die Säge stabil unter der
Montagefläche steht.
am unteren Blattrand in Richtung der Rückseite der Säge zeigen (vom
Benutzer weg).
• Positionieren Sie das Sägeblatt sorgfältig und lassen Sie den unteren
Sägeblattschutz los.
Unterbringen der Befestigungswerkzeuge (Abb. D)
• Montieren Sie den äußeren Sägeblattflansch wieder.
Die folgenden Werkzeuge werden mit der Maschine geliefert:
• Ziehen Sie die Sägeblattschraube (43) an, indem Sie sie entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen, während Sie mit der anderen Hand den StarSchlüssel festhalten.
1 T30 Star-Schlüssel (37)
1 T40 Star-Schlüssel (38)
• Achten Sie darauf, daß die Werkzeuge nach jedem Gebrauch für die
Montage oder Einstellung an ihren Platz zurückgelegt werden.
Anbringen des oberen Sägeblattschutzes (Abb. E)
Der obere Sägeblattschutz (21) ist so konstruiert, dass er schnell und
einfach am Spaltkeil (20) angebracht werden kann, sobald die Maschine für
den Tischkreissägebetrieb eingerichtet wurde.
• Lockern Sie die Schraube (39) und lassen Sie die Flügelmutter (40) im
Sechskanteinsatz.
• Während die Schutzvorrichtung senkrecht gehalten wird, richten Sie den
Schlitz hinten in der Schutzvorrichtung mit dem Spaltkeil aus.
• Senken Sie die Schutzvorrichtung über den Spaltkeil (20), wobei
sichergestellt werden muss, dass der Schaft der Schraube in die
Aussparung eintritt.
• Drehen Sie die Schutzvorrichtung in die senkrechte Stellung. Hierdurch
wird die Schutzvorrichtung am Spaltkeil gesichert.
• Stecken Sie die Schraube (39) in das Loch und ziehen Sie sie mit einem
speziellen Torx-Schlüssel fest.
Montage des Sägeblatts (Abb. D & F1 - F5)
• Legen Sie den Star-Schlüssel wieder in seine Aufbewahrung (Abb. D).
D27112
• Drücken Sie den Spindelarretierungsknopf (75), um das Sägeblatt an
seine Position zu bringen (Abb. F2).
• Setzen Sie den T40 Star-Schlüssel (38) in die Sägeblattschraube (43)
(Abb. F3).
• Die Sägeblattschraube besitzt ein Linksgewinde, halten Sie daher den
Schlüssel fest und drehen Sie ihn zum Lösen im Uhrzeigersinn.
• Drücken Sie den Kopfblockierungs-Freigabehebel (3), um den unteren
Blattschutz (5 & 23) freizugeben. Ziehen Sie nun den unteren Blattschutz
so weit hoch wie möglich (Abb. F4).
• Entfernen Sie die Sägeblattschraube (43) und den äußeren
Sägeblattflansch (44) (Abb. F5).
• Vergewissern Sie sich, dass der Innenflansch und beide Seiten des
Sägeblatts sauber und staubfrei sind.
• Montieren Sie das Sägeblatt (45) auf dem inneren Bund (46), der sich am
inneren Sägeblattflansch (47) befindet. Sorgen Sie dafür, dass die Zähne
am unteren Blattrand in Richtung der Rückseite der Säge zeigen (vom
Benutzer weg).
• Positionieren Sie das Sägeblatt sorgfältig und lassen Sie den unteren
Sägeblattschutz los.
• Montieren Sie den äußeren Sägeblattflansch wieder.
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu
vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Zubehör anbringen oder
abbauen oder Einstellungen vornehmen oder ändern
oder Reparaturen vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes
Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Die Zähne eines neuen Sägeblatts sind sehr
scharf und können gefährlich sein.
WARNUNG: Nach dem Anbringen bzw. Erneuern des
Sägeblatts vergewissern Sie sich stets, daß das Sägeblatt
vollständig von der Schutzvorrichtung abgedeckt wird
WARNUNG! Das Sägeblatt darf nur auf die beschriebene
Art und Weise ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur
Sägeblätter gemäß den Technischen Daten; Kat.nr.: DT4350
wird empfohlen.
Um ein neues Sägeblatt anzubringen, ist es notwendig, den Sägetisch
auf die höchste Position einzustellen und den Sägekopf bis zur höchsten
Position anzuheben.
D27111
• Stecken Sie den T30 Star-Schlüssel (37) durch das Loch (42) im
Riemengehäuse in das Spindelende (Abb. F1). Setzen Sie den T40 StarSchlüssel (38) in die Sägeblattschraube (43) (Abb. F3).
• Die Sägeblattschraube besitzt ein Linksgewinde, halten Sie daher den
Schlüssel fest und drehen Sie ihn zum Lösen im Uhrzeigersinn.
• Drücken Sie den Kopfblockierungs-Freigabehebel (3), um den unteren
Blattschutz (5 & 23) freizugeben. Ziehen Sie nun den unteren Blattschutz
so weit hoch wie möglich (Abb. F4).
• Entfernen Sie die Sägeblattschraube (43) und den äußeren
Sägeblattflansch (44) (Abb. F5).
• Vergewissern Sie sich, dass der Innenflansch und beide Seiten des
Sägeblatts sauber und staubfrei sind.
• Montieren Sie das Sägeblatt (45) auf dem inneren Bund (46), der sich am
inneren Sägeblattflansch (47) befindet. Sorgen Sie dafür, dass die Zähne
• Ziehen Sie die Sägeblattschraube (43) an, indem Sie sie entgegen
dem Uhrzeigersinn drehen, während Sie mit der anderen Hand den
Spindelarretierungsknopf (75) gedrückt halten.
• Legen Sie den Star-Schlüssel wieder in seine Aufbewahrung (Abb. F2).
Einstellungen
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu
vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Zubehör anbringen oder
abbauen oder Einstellungen vornehmen oder ändern
oder Reparaturen vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes
Starten kann zu Verletzungen führen.
Einstellen des Sägeblatts (Abb. F5)
Falls das Sägeblatt beim Ein- und Ausschalten flattert, nehmen Sie folgende
Einstellung vor.
• Lösen Sie die Schraube für den Flansch (44). Führen Sie mit dem Blatt
(45) eine Vierteldrehung durch.
• Ziehen Sie die Schraube wieder an. Prüfen Sie, ob das Blatt noch flattert.
• Wiederholen Sie die beiden vorigen Schritte, bis das Blatt nicht mehr
flattert.
Einstellungen für Kappsägebetrieb
Ihre Kapp- und Gehrungssäge wurde werksseitig genau eingestellt. Sollte
wegen des Transports oder aus irgendeinem anderen Grunde eine erneute
Einstellung erforderlich sein, gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre Säge
einzustellen. Die Einstellungen sollten dann zuverlässig bestehen bleiben.
Prüfen und Justieren des Winkels zwischen Sägeblatt und Anschlag
(Abb. G1 - G4)
• Lösen Sie den Gehrungshebel (10) und drücken Sie die
Gehrungsverriegelung (9) herunter, um den Gehrungsarm (11) zu lösen.
23
DEUTSCH
• Schwenken Sie den Gehrungsarm, bis die Verriegelung ihn in der
0°-Gehrungsposition hält. Ziehen Sie den Hebel nicht an.
• Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sägeblatt soeben in den
Sägeschlitz (48) eintritt.
• Legen Sie ein Winkelmaß (49) gegen die linke Seite (13) des Anschlags
und des Sägeblatts (45) (Abb. G3).
WARNUNG: Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht
mit dem Winkel.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lockern Sie die Schrauben (50) und bewegen Sie die Skala-/
Gehrungsarmkonstruktion nach links oder rechts, bis der mit dem
Winkelmaß gemessene Winkel zwischen dem Sägeblatt und dem
Anschlag 90° beträgt.
• Ziehen Sie die Schrauben (50) wieder an. Die Anzeige des
Gehrungszeigers ist an dieser Stelle nicht von Bedeutung.
Justierung des Gehrungszeigers (Abb. G1, G2 & H)
• Lösen Sie den Gehrungshebel (10) und drücken Sie die
Gehrungsverriegelung (9) herunter, um den Gehrungsarm (11) zu lösen.
• Bewegen Sie den Gehrungsarm, um den Gehrungszeiger (51) auf die
Nullstellung einzustellen, siehe hierzu Abb. H.
• Lassen Sie die Gehrungsverriegelung bei lockerem Gehrungshebel
einschnappen, indem Sie den Gehrungsarm an der Nullstellung
vorbeidrehen.
• Beobachten Sie den Zeiger (51) und die Gehrungsskala (12).
Falls der Zeiger nicht genau Null anzeigt, lösen Sie die Schraube (52) und
bewegen Sie den Zeiger, bis 0° angezeigt wird. Ziehen Sie die Schraube
nun an.
Einstellung der Gehrungsverriegelung/Arretierungsstange (Abb. I)
Kann der Fuß der Säge bewegt werden, während der Gehrungshebel (10)
verriegelt ist, so muß die Gehrungsverriegelung/Verriegelungsstange (53)
eingestellt werden.
Einstellen des Anschlags (Abb. K1 & K2)
Der obere Teil der linken Seite des Anschlags kann nach links verschoben
werden. Der Platz, der so entsteht, erlaubt einen maximalen Neigungswinkel
der Säge von 45° nach links. Um den Anschlag (13) einzustellen:
• Lockern Sie den Kunststoffknopf (58), und schieben Sie den Anschlag
nach links.
• Machen Sie einen Versuch mit AUSgeschalteter Säge und prüfen Sie
den Zwischenraum zwischen Sägeblatt und Anschlag. Stellen Sie den
Anschlag so ein, daß er so nahe wie möglich am Sägeblatt ist, ohne die
vertikale Bewegung des Sägearms zu behindern.
• Ziehen Sie den Knopf sicher an.
WARNUNG: Die Führungsnut (59) kann mit Sägemehl
verstopfen. Verwenden Sie ein Stäbchen oder Druckluft, um die
Führungsnut zu reinigen.
Der bewegliche Teil der rechten Seite des Anschlags kann eingestellt
werden, um für eine maximale Unterstützung des Werkstücks in der Nähe
des Sägeblatts zu sorgen, während die Säge um volle 45° nach links
geneigt werden kann. Die Schiebedistanz wird durch Anschläge in beiden
Richtungen begrenzt. Um den Anschlag (6) einzustellen:
• Lockern Sie die Flügelmutter (60), um den Anschlag (6) zu lösen.
• Schieben Sie den Anschlag nach links.
• Machen Sie einen Versuch mit AUSgeschalteter Säge und prüfen Sie
den Zwischenraum zwischen Sägeblatt und Anschlag. Stellen Sie den
Anschlag so ein, daß er so nahe wie möglich am Sägeblatt ist, ohne die
vertikale Bewegung des Sägearms zu behindern.
• Ziehen Sie die Flügelmutter (60) an, um den Anschlag festzustellen.
Überprüfung und Einstellung des Neigungswinkels (Abb. J1, J5 & K1)
• Lockern Sie den Feststellknopf (58) für den linken Anschlag, und
schieben Sie den oberen Teil des linken Anschlags so weit wie möglich
nach links.
• Lockern Sie den Neigungsspannhebel (15) und bewegen Sie den
Sägekopf nach links. Dies ist die 45°-Neigungsposition.
• Entriegeln Sie den Gehrungshebel (10).
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Ziehen Sie die Gehrungsverriegelung/Verriegelungsstange (53) mit einem
Schraubendreher (54) ganz an. Lösen Sie die Stange anschließend eine
Vierteldrehung.
• Drehen Sie die Anschlagschraube (61) wie erforderlich herein oder
heraus, bis der Zeiger (56) 45° anzeigt.
• Stellen Sie sicher, daß sich der Tisch nicht bewegt, wenn der Hebel (10)
in einem beliebigen (nicht vorgegebenen) Winkel gesichert wird.
Prüfen und Justieren des Winkels zwischen Sägeblatt und Sägetisch
(Abb. J1 - J4)
WARNUNG: Während dieser Einstellung empfiehlt es sich,
Gewicht vom Sägekopf zu nehmen. Wenn Sie ihn halten, läßt
sich die Einstellschraube leichter drehen.
Einstellung der Schienenführung (Abb. L)
• Lockern Sie den Neigungsfeststellhebel (15).
• Überprüfen Sie die Schienen regelmäßig auf Spiel.
• Drücken Sie den Sägekopf nach rechts, um sicherzugehen, daß er völlig
senkrecht steht. Ziehen Sie den Neigungsfeststellhebel wieder an.
• Um das Spiel zu verringern, drehen Sie die Anschlagschraube (62)
langsam im Uhrzeigersinn, während der Sägekopf nach hinten und vorne
geschoben wird.
• Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sägeblatt soeben in den
Sägeschlitz (48) eintritt.
• Setzen Sie ein Winkelmaß (49) auf den Tisch und gegen das Sägeblatt
(45) (Abb. J2).
WARNUNG: Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht
mit dem Winkel.
Einstellungen für den Tischkreissägebetrieb
Umrüsten von Kappsägebetrieb auf Tischkreissägebetrieb
(Abb. A1 & A2)
• Sichern Sie den Tisch (19) in seiner höchsten Position.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lösen Sie den Neigungsfeststellhebel (15), und drehen Sie die
Anschlagschraube für die senkrechte Stellung (55) hinein bzw. heraus,
bis das Blatt 90° zum Tisch steht, wenn mit dem rechten Winkel
gemessen wird.
• Falls der Neigungszeiger (56) nicht Null auf der Neigungsskala (14)
anzeigt, lockern Sie dessen Feststellschraube (57) und justieren Sie den
Zeiger auf Null.
24
• Bringen Sie das Sägeblatt in die 0°-Querschnittstellung, wobei der
Gehrungshebel (10) gesichert sein muß (Abb. A1).
• Sichern Sie den Schienenfeststellknopf (18) mit dem Sägekopf in der
hinteren Position.
• Drücken Sie auf den Kopfblockierungs-Freigabehebel (3), um den Kopf
zu senken, und drücken Sie auf den Kopfverriegelungsstift (17).
• Bringen Sie den Parallelanschlag (22) wie unten beschrieben an.
DEUTSCH
Spaltkeileinstellung (Abb. M1 & M2)
In der korrekten Position liegt die Spitze des Spaltkeils (20) nicht mehr
als 2 mm unter dem höchsten Zahn des Blattes und der Radiuskörper
höchstens 5 mm von den Spitzen der Sägeblattzähne entfernt (Abb. M1).
• Lockern Sie die Schrauben (63), mit denen sich der Spaltkeil nach oben
und unten bewegen läßt (Abb. M2).
• Schieben Sie den Spaltkeil entweder nach oben oder unten, bis die
richtige Position eingestellt ist.
• Ziehen Sie die Schrauben (63) wieder fest an.
• Drücken Sie den Bedienungshandgriff (2) herunter und ziehen Sie den
Kopfverriegelungsstift (17) wie angegeben heraus.
• Führen Sie den Sägekopf kontrolliert nach oben in die Ausgangsposition.
Vor dem Betrieb
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden Sie keine übermäßig
abgenutzten Sägeblätter. Die höchstzulässige Drehzahl der Säge darf
nicht höher sein als die des Sägeblattes.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
Montieren und Einstellen des Parallelanschlags (Abb. N1 - N4)
• Schieben Sie die Befestigung (64) von rechts auf (Abb. N1).
Die Klemmplatte greift hinter der Vorderkante des Sägetisches ein.
• Schieben Sie den Anschlag (22) nach oben gegen das Sägeblatt.
• Schieben Sie den Hebel (65) nach unten, um den Anschlag in seiner
Lage zu sichern.
• Überzeugen Sie sich davon, daß sich der Anschlag parallel zum
Sägeblatt befindet.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lockern Sie den Einstellknopf (66), der die Anschlagbefestigung am
Anschlaghalter (Abb. N2) sichert.
• Stellen Sie den Anschlag so ein, daß er parallel zum Blatt steht, indem
Sie den Abstand zwischen dem Blatt und dem Anschlag vorne und
hinten am Sägeblatt überprüfen.
• Nach Abschluß der Einstellung ziehen Sie den Einstellknopf wieder an.
Prüfen Sie nochmals, ob der Anschlag parallel zum Blatt steht.
• Vergewissern Sie sich, daß der Zeiger (67) auf der Skala Null anzeigt
(Abb. N3). Falls der Zeiger nicht genau Null anzeigt, lösen Sie die
Schraube (68) und bewegen Sie den Zeiger, bis 0° angezeigt wird.
Ziehen Sie die Schraube nun an.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf das Sägeblatt
aus. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle Drehzahl
beschleunigen.
• Stellen Sie sicher, dass alle Feststellknöpfe und Hebel angezogen sind.
• Sichern Sie das Werkstück.
• Obwohl diese Säge Holz und viele andere Nichteisen-Werkstoffe
schneidet, bezieht sich diese Bedienungsanleitung nur auf das
Schneiden von Holz. Die gleichen Richtlinien gelten auch für andere
Werkstoffe. Schneiden Sie mit dieser Säge keine Eisenwerkstoffe
(Eisen und Stahl), Faserzement oder Mauerwerk! Verwenden Sie keine
Schleifscheiben!
• Verwenden Sie beim Schneiden von Nicht-Eisenmaterialien stets
ein geeignetes DEWALT Sägeblatt mit einem Spanwinkel von -5°.
Vergewissern Sie sich, dass das Material mit einer Zwinge in seiner
Lage gesichert ist.
• Verwenden Sie immer die Schlitzplatte. Verwenden Sie die Säge nicht,
wenn der Schlitz in der Schlitzplatte breiter ist als 10 mm.
• Vergewissern Sie sich, dass das zu sägende Material gesichert wurde.
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten nur leicht an und üben Sie nie
seitlichen Druck auf das Sägeblatt aus.
• Vermeiden Sie eine Überlastung.
Der Anschlag kann umgedreht werden: Sie können das Werkstück an der
breiten Seite (52 mm) oder der schmalen Seite (8 mm) entlangführen,
so daß auch beim Längsschneiden dünner Werkstücke ein Schiebestock
verwendet werden kann (Abb. N4).
• Um auf 8 mm einzustellen, lockern Sie den Einstellknopf (66) und
schieben Sie den Anschlag (22) aus der Spannhalter (70) heraus.
• Drehen Sie den Anschlag und lassen Sie den Spannhalter wieder gemäß
Abb. N4 in den Schlitz eingreifen (Abb. N4).
• Um die volle Höhe von 52 mm zu verwenden, schieben Sie den
Anschlag mit der breiten Seite in senkrechter Stellung in den Spannhalter
(Abb. N1).
WARNUNG:
• Verwenden Sie für Längsschnitte niedriger Werkstücke das 8
mm-Profil, damit der Abstand zwischen dem Sägeblatt und
dem Anschlag für den Schiebestock ausreicht.
• Das hintere Ende des Anschlags sollte mit der Vorderseite des
Spaltkeils auf einer Linie sein.
Einstellen des Sägetisches (Abb. A1, A2)
Der Tisch (19) wird von Hand nach oben und unten bewegt. In der
gewünschten Höhe wird er mit zwei Feststellknöpfen gesichert.
• Lockern Sie die Tischfeststellknöpfe, und zwar sowohl den Haupt- (16)
als auch den Zusatzknopf (4). Nehmen Sie diese aber nicht ab.
• Stellen Sie die Tischplatte korrekt auf die gewünschte Höhe ein.
• Ziehen Sie den Tischfeststellknöpfe an. Ziehen Sie zunächst den
Hauptknopf (16) an und sichern Sie anschließend mit dem Zusatzknopf
(4) den Tisch in seiner Lage.
• Entfernen Sie nach dem Gebrauch stets den Staub von der Maschine,
um sicherzustellen, dass die untere Schutzvorrichtung einwandfrei
funktioniert.
• Verbinden Sie beim Sägen von Holz und Holzprodukten immer eine
Spanabsaugvorrichtung, die entsprechend den geltenden Richtlinien für
Staubemissionen konstruiert ist.
BETRIEB
Bedienungsanleitung
WARNUNG: Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise und
anwendbaren Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu
vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Zubehör anbringen oder
abbauen oder Einstellungen vornehmen oder ändern
oder Reparaturen vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes
Starten kann zu Verletzungen führen.
Die Aufmerksamkeit der Benutzer in Großbritannien sollte auf die
„Woodworking Machines Regulations 1974“ und die daran anschließenden
Änderungen gerichtet sein.
Achten Sie bei der Aufstellung Maschine auf eine ergonomische Tischhöhe
und -stabilität. Der Standort der Maschine muss so gewählt werden, dass
der Bediener einen guten Überblick sowie genügend Platz um die Maschine
herum hat, dass er die Werkstücke ohne Einschränkung bearbeiten kann.
Stellen Sie zur Reduzierung der Auswirkungen von Vibrationen sicher, dass
die Umgebungstemperatur nicht zu gering ist, dass Maschine und Zubehör
gut gewartet sind und sich die Werkstückgröße für diese Maschine eignet.
Umrüsten vom Tischkreissäge- auf den Gehrungssägebetrieb
(Abb. A1 & A2)
• Sichern Sie den Tisch (19) in seiner höchsten Position.
Ein- und Ausschalten (Abb. O)
Der Ein-/Ausschalter hat eine eingebaute Null-Volt-Abschaltfunktion: Sollte
aus irgendeinem Grund die Stromzufuhr unterbrochen werden, so muß der
Schalter bewußt erneut eingeschaltet werden.
25
DEUTSCH
• Zum Einschalten der Maschine drücken Sie die grüne Starttaste (71).
• Zum Ausschalten der Maschine drücken Sie die rote Stopptaste (72).
Grundschnitte
Schnittqualität
Saubere Schnittkanten hängen von einer Reihe von Variablen ab, wie z.B.
vom Werkstoff. Wenn für Form- und ähnliche Präzisionsarbeiten sehr glatte
Schnitte verlangt werden, empfiehlt sich die Verwendung eines scharfen
Sägeblatts (Hartmetall, 60 Zähne) bei einer niedrigen, gleichmäßigen
Schnittgeschwindigkeit.
WARNUNG: Sorgen Sie dafür, daß das Material während des
Schneidens nicht kriecht; sichern Sie es sorgfältig. Lassen Sie
das Sägeblatt immer zum Stillstand kommen, bevor Sie den
Sägearm hochziehen. Falls dennoch an der Hinterseite des
Werkstückes kleine Holzfasern abgespaltet werden, kleben Sie
ein Stück Kreppband über das Holz, wo es geschnitten werden
soll. Sägen Sie durch das Kreppband und entfernen Sie es nach
dem Schneiden.
Einspannen des Werkstücks (fig. A3, W)
WARNUNG: Ein eingespanntes Werkstück, das vor
einem Schnitt symmetrisch und sicher war, kann danach
unsymmetrisch sein. Bei unsymmetrischer Belastung kann
die Säge oder alles, worauf die Säge befestigt ist, kippen, z.B.
ein Tisch oder eine Werkbank. Bei einem Schnitt, der evtl.
unsymmetrisch wird, muss das Werkstück korrekt abgestützt
werden, stellen Sie dabei sicher, dass die Säge fest auf einer
stabilen Fläche befestigt ist. Dies könnte zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Der Fuß der Schraubklemme muss immer
über dem Unterteil der Säge festgeklemmt werden, wenn
die Schraubklemme verwendet wird. Klemmen Sie das
Werkstück immer am Unterteil der Säge fest – und nirgendwo
sonst am Arbeitsbereich. Stellen Sie sicher, dass der Fuß
der Schraubklemme nicht am Rand des Unterteils der Säge
festgeklemmt wird.
VORSICHT: Verwenden Sie immer einen Schraubstock, um
die Kontrolle zu behalten und um das Risiko zu reduzieren, dass
das Werkstück beschädigt wird und es zu Verletzungen kommt.
Verwenden Sie den Schraubstock (27). der mit Ihrer Säge geliefert wird.
Andere Hilfen wie Federklammern oder Schraubzwingen können für
bestimmte Größen und Materialformen geeignet sein.
BEFESTIGUNG DES SCHRAUBSTOCKS
Staubabsaugung (Abb. A5)
Die Maschine ist mit einem 38 mm-Staubabsauganschluß am oberen
Sägeblattschutz ausgerüstet.
• Verbinden Sie bei allen Sägevorgängen eine Spanabsaugvorrichtung, die
entsprechend den geltenden Richtlinien für Staubemissionen konstruiert
ist.
Sägen im Kappbetrieb
Es ist gefährlich, ohne Schutzvorrichtung zu arbeiten.
Alle Schutzvorrichtungen müssen beim Sägen betriebsbereit sein.
Allgemeine Handhabung
- Im Kappsägebetrieb wird der Sägekopf automatisch in der oberen
Raststellung arretiert.
- Durch Zusammendrücken des Schutzvorrichtungs-Freigabehebels wird
der Sägekopf entriegelt. Wird der Sägekopf nach unten bewegt, so wird
die bewegliche untere Schutzvorrichtung eingezogen.
- Versuchen Sie nie, den unteren Sägeblattschutz nach Beendigung des
Sägeschnitts festzuhalten, sondern lassen Sie ihn in die Raststellung
zurückkehren.
- Die D27111 kann Werkstücke von bis zu 220 mm Breite mal 90 mm
Höhe verarbeiten. Die D27112 kann Werkstücke von bis zu 285 mm
Breite mal 90 mm Höhe verarbeiten. Die richtigen Schnittkapazitäten
sind den Technischen Daten zu entnehmen. Die Länge des
Werkstücks darf ohne entsprechende Abstützung niemals die Fußbreite
überschreiten. Das Ende des Werkstücks darf ohne zusätzliche
Spannvorrichtungen niemals weniger als 160 mm vom Sägeblatt entfernt
sein.
- Halten Sie beim Betrieb mit Ihren Händen immer einen
Sicherheitsabstand zum Sägeblatt von mindestens 160 mm ein.
Für die Verarbeitung kurzer Werkstücke (minimal 160 mm links oder
rechts vom Sägeblatt) ist die Verwendung der als Zubehör erhältlichen
Spannbacke erforderlich.
1. Setzen Sie ihn in die Öffnung hinter dem Anschlag ein. Die
Schraubklemme muss zur Rückseite der Gehrungsäge zeigen. Stellen
Sie sicher, dass die Rille des Schraubstocks vollständig in das Unterteil
der Gehrungssäge eingesetzt ist. Wenn die Rille sichtbar ist, ist der
Schraubstock nicht sicher.
2. Drehen Sie die Schraubklemme 180º zur Vorderseite der
Gehrungssäge.
3. Lösen Sie den Knopf, um die Schraubklemme nach oben oder unten
einzustellen, verwenden Sie dann den Feineinstellungknopf, um die
Schraubklemme am Werkstück festzuklemmen.
HINWEIS: Setzen Sie den Schraubstock auf die rechte Seite des Unterteils,
wenn Sie Neigungsschnitte vornehmen. MACHEN SIE IMMER EINEN
VERSUCH (MIT AUSGESCHALTETER SÄGE), BEVOR SIE MIT DEM
EINGESCHALTETEN GERÄT ARBEITEN, SO DASS SIE DIE BAHN DES
SÄGEBLATTS ÜBERPRÜFEN KÖNNEN. STELLEN SIE SICHER DASS
DER SCHRAUBSTOCK NICHT DEN BETRIEB DER SÄGE ODER DIE
SCHUTZVORRICHTUNGEN BEHINDERT.
Gerader vertikaler Querschnitt (Abb. A1 & P)
• Lösen Sie den Gehrungshebel (10) und drücken Sie die
Gehrungsverriegelung (9) herunter.
• Stellen Sie die Gehrungsverrieglung auf die 0°-Position und ziehen Sie
den Gehrungshebel an.
• Legen Sie das zu schneidende Holz an den Anschlag (6 & 13).
• Halten Sie den Bedienungshandgriff (2) und drücken Sie auf den
Kopfblockierungs-Freigabehebel (3), um den Sägekopf freizugeben.
• Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie das Sägeblatt auf die volle
Drehzahl beschleunigen.
• Drücken Sie den Sägekopf nach unten, um durch das Holz und die
Kunststoff-Schlitzplatte (8) zu schneiden.
• Schalten Sie die Maschine nach Beendigung des Schnittes ab und
warten Sie, bis das Sägeblatt vollkommen stillsteht, bevor Sie den Kopf
in die obere Ruhelage zurückstellen.
- Die minimale Abschnittlänge ist 10 mm.
- Werden Werkstücke geschnitten, die länger sind als die Tischbreite,
vergewissern Sie sich, daß das Werkstück über seine gesamte
Länge hinweg Stabilität hat. Stützen Sie die überstehenden Teile des
Werkstücks ggf. ab, z.B. durch Verwendung der als Zubehör erhältlichen
Werkstückverlängerung.
- Für die Verarbeitung von U-PVC-Teilen verwenden Sie einen Holzklotz mit
einem zusätzlichen Profil als Werkstückauflage.
Langschnitte (Abb. Q)
Die Führungsschiene ermöglicht das Schneiden größerer Werkstücke durch
eine "heraus - nach unten - zurück"-Gleitbewegung.
• Lösen Sie den Schienenfeststellknopf (18).
• Ziehen Sie den Sägekopf in Ihre Richtung und schalten Sie das
Werkzeug ein.
• Senken Sie das Sägeblatt in das Werkstück und schieben Sie den
Sägekopf zurück, um den Schnitt zu vollenden.
• Gehen Sie wie oben beschrieben vor.
26
DEUTSCH
WARNUNG:
WARNUNG: Schneiden Sie in dieser Betriebsart kein Metall.
• Führen Sie keine Langschnitte bei kleineren Werkstücken als
50 x 100 mm durch.
• Denken Sie daran, den Sägekopf in der hinteren Position zu
sichern, wenn die Langschnitte beendet sind.
Schneiden von kleinen Stücken (Abb. K1 & K2)
Der obere Teil der linken Seite des Anschlags (13) und der bewegliche Teil
der rechten Seite des Anschlags (6) lässt sich einstellen, um beim Schneiden
kleiner Werkstücke für eine maximale Unterstützung zu sorgen.
• Bringen Sie das Sägeblatt in die senkrechte Position.
Längsschnitte (Abb. T)
• Stellen Sie den Neigungswinkel auf 0° ein.
• Stellen Sie die Sägeblatthöhe ein. In der richtigen Position ragen die
Spitzen der oberen drei Zähne des Sägeblatts aus der Oberseite
des Holzes heraus. Vergewissern Sie sich, daß der Sägetisch in der
gewählten Höhe sicher befestigt ist.
• Stellen Sie den Parallelanschlag auf den gewünschten Abstand ein.
• Lockern Sie den Kunststoffknopf (58) mindestens 3 volle Umdrehungen.
• Halten Sie das Werkstück flach auf dem Tisch und gegen den Anschlag.
Halten Sie das Werkstück ca. 25 mm vom Sägeblatt fern.
• Stellen Sie den linken Anschlag so nahe wie möglich am Sägeblatt ein.
• Halten Sie beide Hände vom Schnittbereich des Sägeblatts fern.
• Ziehen Sie den Knopf sicher an.
• Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie das Sägeblatt auf die volle
Drehzahl beschleunigen.
• Lockern Sie die Flügelmutter (60).
• Stellen Sie den rechten Anschlag so nahe wie möglich am Sägeblatt ein.
• Ziehen Sie die Flügelmutter an.
Vertikaler Gehrungsquerschnitt (Abb. A1 & R)
• Lösen Sie den Gehrungshebel (10) und drücken Sie die
Gehrungsverriegelung (9) herunter. Bewegen Sie den Arm nach links
oder nach rechts zum benötigten Winkel.
• Die Gehrungsverriegelung arretiert automatisch bei 10°, 15°, 22,5°,
31,62° und 45° - und dies sowohl links als auch rechts, sowie bei 50°
links und 60° rechts. Für Zwischenwerte halten Sie den Kopf gut fest und
ziehen Sie den Gehrungshebel an.
• Ziehen Sie vor dem Schneiden den Gehrungshebel immer fest an.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
WARNUNG: Wenn der Gehrungsquerschnitt bei einem Stück
Holz mit einer unebenen Kante angewendet wird, legen Sie das
Holz so in die Säge, daß die unebene Kante sich an der Seite
des Sägeblattes befindet, wo der Winkel zum Anschlag am
größten ist.
Gehrung nach links, unebene Kante rechts
Gehrung nach rechts, unebene Kante nach links.
Neigungsschnitte (Abb. A1, K1 & S)
Der Neigungswinkel kann zwischen 48° nach links und 2° nach rechts
eingestellt werden. Beim Neigungsquerschnitt kann der Gehrungsarm auf
einen Winkel zwischen 0° und maximal 45° Gehrung nach rechts oder links
eingestellt werden.
• Lockern Sie den Feststellknopf (58) für den linken Anschlag und schieben
Sie den oberen Teil des linken Anschlags (13) so weit wie möglich nach
links. Lockern Sie den Neigungsfeststellhebel (15),
und stellen Sie die Neigung auf den gewünschten Wert ein.
• Führen Sie das Werkstück langsam unter dem oberen Sägeblattschutz
zu, während Sie es fest gegen den Anschlag drücken. Die Zähne
sollten frei schneiden und das Werkstück sollte nicht in das Sägeblatt
hineingepreßt werden. Die Drehzahl des Sägeblatts ist konstant zu
halten.
• Verwenden Sie in Sägeblattnähe immer einen Schiebestock (73).
• Schalten Sie die Maschine nach Beendigung des Schnitts aus, lassen
Sie das Sägeblatt zum Stillstand kommen und entfernen Sie das
Werkstück.
WARNUNG:
• Schieben oder halten Sie niemals die freie bzw.
abgeschnittene Seite des Werkstücks fest.
• Verwenden Sie stets einen Schiebestock, wenn Längsschnitte
an kleinen Werkstücken durchgeführt werden.
Transport der Maschine (Abb. B)
• Um die Säge zu transportieren, senken Sie den Sägekopf und drücken
Sie auf den Verriegelungsstift (17).
• Sichern Sie den Tisch (19) in seiner niedrigsten Position. Sichern Sie
den Schienensicherungsknopf mit dem Sägekopf in der vorderen
Stellung, sichern Sie den Gehrungsarm im ganz rechten Gehrungswinkel,
schieben Sie den Anschlag (13) vollständig nach innen und sichern Sie
den Neigungshebel (15) mit dem Sägekopf in senkrechter Stellung, um
das Werkzeug so kompakt wie möglich zu machen.
• Verwenden Sie zum Tragen der Säge immer die in Abb. B dargestellten
Handaussparungen (26).
WARNUNG: Transportieren Sie die Maschine immer im
Tischsägemodus und vergewissern Sie sich, dass das
Sägeblatt vollständig von der oberen Schutzvorrichtung
abgedeckt wird. Tragen Sie die Maschine keinesfalls an einer
der Schutzvorrichtungen.
• Ziehen Sie den Neigungsfeststellhebel (15) fest an.
WARTUNG
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer bei
möglichst geringem Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung und regelmäßige
Reinigung des Werkzeugs voraus.
Doppelgehrungsschnitte
Doppelgehrungsschnitte sind Schnitte, die Gehrung und Neigung
kombinieren.
• Stellen Sie zuerst den Neigungswinkel und dann den Gehrungswinkel
ein.
Sägen im Tischkreissägebetrieb
• Verwenden Sie stets den Spaltkeil.
• Vergewissern Sie sich immer, daß der Spaltkeil und der Sägeblattschutz
ordnungsgemäß ausgerichtet sind.
• Stellen Sie stets sicher, daß die Gehrungssäge im 0°-Gehrungswinkel
eingestellt und gesichert ist.
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu
vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Zubehör anbringen oder
abbauen oder Einstellungen vornehmen oder ändern
oder Reparaturen vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes
Starten kann zu Verletzungen führen.
• Falls das Sägeblatt nach dem Abschalten in nicht weniger als
10 Sekunden stehen bleibt, lassen Sie die Maschine von einer
autorisierten DEWALT Kundendienstwerkstatt reparieren.
27
DEUTSCH
Abstützung für lange Werkstücke (Abb. A4)
• Stützen Sie lange Werkstücke immer ab.
Reinigung
Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig den oberen Sägeblattschutz,
den beweglichen unteren Sägeblattschutz sowie das Staubabsaugrohr,
damit sie korrekt arbeiten. Stellen Sie sicher, dass weder Späne noch Staub
oder Werkstückteilchen eine der Funktionen blockieren können.
Falls Werkstückfragmente zwischen Sägeblatt und Schutzvorrichtungen
steckenbleiben, trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung und
befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt Montage des Sägeblatts.
Entfernen Sie die steckengebliebenen Teile und montieren Sie das Sägeblatt
wieder.
WARNUNG: Immer wenn im Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind, blasen Sie Schmutz und
Staub mit trockener Druckluft aus dem Gehäuse. Tragen Sie
zugelassenen Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder sonstige
scharfen Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile
des Werkzeugs. Durch diese Chemikalien kann der in diesen
Teilen verwendete Werkstoff geschwächt werden. Verwenden
Sie ein mit Wasser und einer milden Seife befeuchtetes Tuch.
Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf in Flüssigkeit
eingetaucht werden.
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten Sie regelmäßig die Tischoberfläche reinigen.
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten Sie regelmäßig die Staubsammelanlage reinigen.
Reinigung und Wartung der Schlitzplatte (Abb. U)
Reinigen Sie den Bereich unterhalb der Schlitzplatte regelmäßig.
Ist die Schlitzplatte verschlissen, so muß sie erneuert werden.
• Entfernen Sie die Schrauben (74), die die Schlitzplatte (8) halten.
• Entfernen Sie die Schlitzplatte und reinigen Sie den Bereich unter ihr.
• Bringen Sie die Teile der Schlitzplatte sowie die Schrauben wieder an.
• Ziehen Sie die Schrauben handfest an.
• Um die Schlitzplatte einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
• Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sägeblatt gerade in den
Sägeschlitz eintritt.
• Für beste Ergebnisse verwenden Sie die zusätzliche Werkstück-Auflage
(28), um die Tischweite Ihrer Säge zu vergrößern.
Sie erhalten die zusätzliche Werkstück-Auflage als Zubehör bei Ihrem
Händler. Stützen Sie lange Werkstücke mit geeigneten Mitteln sicher
ab. Verwenden Sie z.B. Sägeböcke oder ähnliche Vorrichtungen, um
überhängende Werkstücke zu stützen.
Staubabsaugung (Abb. A5, V)
WARNUNG! Bringen Sie möglichst eine Absaugvorrichtung
an, die den geltenden Bestimmungen zur Staubabsaugung
entspricht.
• Die D27111 hat eine Verbindungsstelle für die optionale
Absaugvorrichtung. Informationen zur Installation entnehmen Sie ggf.
der Anleitung der Absaugvorrichtung.
• Die D27112 hat eine Verbindungsstelle für die mitgelieferte
Absaugvorrichtung.
Verbinden Sie ihn mit einer Staubsammelvorrichtung, die gemäß den
entsprechenden Vorschriften gestaltet ist. Die Luftstromgeschwindigkeit
von extern angeschlossenen Systemen muss 20 m/s ±2 m/s betragen.
Die Geschwindigkeit muss im Verbindungsschlauch am Verbindungspunkt
gemessen werden, mit angeschlossenem, aber nicht laufendem Werkzeug.
SÄGEBLÄTTER
VERWENDEN SIE IMMER 305 mm SÄGEBLÄTTER MIT 30 mm
AUFNAHMELÖCHERN. DIE DREHZAHL MUSS MINDESTENS 4000 U/
MIN BETRAGEN. Verwenden Sie niemals ein Sägeblatt mit geringerem
oder größerem Durchmesser. Es wird nicht ordnungsgemäß geschützt.
Verwenden Sie ausschließlich Sägeblätter zum Querschneiden.
Verwenden Sie keine Sägeblätter, die für schnelle Längsschnitte
vorgesehen sind, Kombinationsblätter oder Blätter mit Hakenwinkeln über
10°.
SÄGEBLATT-BESCHREIBUNGEN
ANWENDUNG
DURCHMESSER
Sägeblätter für den Bau(dünner Schlitz mit Antihaftfelge)
Allgemeine Anwendungen
305 mm
Sägeblätter für Holzarbeiten (für glatte, saubere Schnitte)
Feine Querschnitte
305 mm
ZÄHNE
36
60
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das richtige Zubehör an
Ihren Händler.
• Stellen Sie jedes Teil der Schlitzplatte so ein, daß es so nahe wie möglich
an den Sägezähnen sitzt.
• Ziehen Sie die Schrauben an.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt darf nicht zusammen mit
normalem Hausmüll entsorgt werden.
Schmierung
Diese Maschine benötigt keine zusätzliche Schmierung. Die Lager des
Motors sind vorgeschmiert und wasserdicht.
• Vermeiden Sie die Verwendung von Öl oder Schmiermittel, denn dadurch
könnte es in Verbindung mit dem Sägestaub und Sägespänen zu
Verstopfung und somit zu Schwierigkeiten kommen.
• Reinigen Sie die Teile, in und auf denen sich Sägestaub und -späne
ansammeln, regelmäßig mit einer trockenen Bürste.
Sonderzubehör
WARNUNG: DA ZUBEHÖR, DAS NICHT VON DEWALT angeboten
wird, nicht für dieses Produkt geprüft wurde, könnte die
Verwendung derartigen Zubehörs mit diesem Werkzeug
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer Verletzungsgefahr sollten
nur die von DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit diesem
Produkt verwendet werden.
28
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten oder es ausgedient hat,
entsorgen Sie es nicht mit dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses
Produkt an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder stellen Sie es
zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt werden, dass sie dem
Recycling zugeführt und wiederverwertet werden. Die
Wiederverwendung von recyceltem Material trägt zur
Verhinderung von Umweltverschmutzung und zur Reduzierung
des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die getrennte Sammlung von
elektrischen Geräten u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung und zum Recycling von
ausgedienten DEWALT-Produkten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur Kundendienstwerkstatt
zurück, die es für Sie dem Recycling zuführen wird.
DEUTSCH
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in Ihrer Nähe setzen Sie sich
bitte mit der örtlichen DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine Übersicht der DEWALTKundendienstwerkstätten und weitere Informationen zu Servicerichtlinien und
Kontaktadressen finden Sie auch im Internet: www.2helpU.com.
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität seiner Produkte und bietet
daher den professionellen Anwendern des Produktes eine
herausragende Garantie. Diese Garantieerklärung gilt als
Ergänzung und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem Vertrag als
professioneller Anwender oder Ihrer gesetzlichen Ansprüche
als privater, nichtprofessioneller Anwender. Diese Garantie
gilt innerhalb der Staatsgebiete der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Gerätes nicht vollständig
zufrieden sind, geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang, so wie gekauft,
an den Händler zurück, um eine vollständige Erstattung oder
ein Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf, wird einmalig
eine Wartungsinspektion für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem autorisierten
DEWALT-Service-Partner ausgeführt. Der Kaufbeleg muss
vorgelegt werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht für
Zubehör und Ersatzteile, sofern es sich nicht um einen Garantiefall
handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Material- oder
Produktionsmängeln innerhalb von 12 Monaten ab Kauf einen
Fehler aufweist, garantiert DEWALT den kostenlosen Austausch
aller fehlerhaften Teile oder, nach unserer Wahl, die kostenlose
Wandlung des Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche durch nicht autorisierte
Personen vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
• Das Produkt wird vollständig im Originallieferumfang
zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu können, wenden Sie
sich an einen DEWALT-Service-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden, oder Sie wenden sich an
die DEWALT-Niederlassung, die in dieser Anleitung angegeben ist.
Eine Liste der autorisierten DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren Kundendienst finden Sie
im Internet unter: www.2helpU.com.
29
ENGLISH
TABLE TOP MITRE SAW
D27111/D27112
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product
development and innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Power input
Power output
Max. blade speed
Blade diameter
Blade bore
Blade body thickness
Riving knife thickness
Riving knife hardness
Blade stopping time
Weight
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
s
kg
D27111
D27112
D27112-LX
230
2
1500
1,100
2950
305
30
1.8
2
43 ± 5
< 10.0
26.5
230
2
1600
933
3300
305
30
1.8
2
43 ± 5
< 10.0
24
115
2
1600
869
3300
305
30
1.8
2
43 ± 5
< 10.0
24
Cutting capacities
Mitre saw mode
Mitre (max. positions)
Bevel (max. positions)
left
right
left
right
Maximum cross-cut
capacity at 90°/90°
mm
Max. width of cut at 45° mitre at
max. height 90 mm
mm
Max. width of cut at 45° bevel at
max. height 50 mm
mm
50°
60°
48°
0°
220 x 90
50°
60°
48°
0°
50°
60°
48°
0°
285 x 90 285 x 90
155
201
201
220
285
285
An estimation of the level of exposure to vibration should also
take into account the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing the job. This may
significantly reduce the exposure level over the total working
period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm, organisation of work
patterns.
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
115 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
16 Amperes, mains
NOTE: This device is intended for the connection to a power supply system
with maximum permissible system impedance Zmax of 0.32 Ω at the
interface point (power service box) of user’s supply.
The user has to ensure that this device is connected only to a power system
which fulfils the requirement above. If necessary, the user can ask the public
power supply company for the system impedance at the interface point.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each signal word.
Please read the manual and pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if
not avoided, will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if
not avoided, could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if
not avoided, may result in minor or moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury
which, if not avoided, may result in property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
Saw bench mode
Max. depth of cut
mm
0-51
0-51
0-51
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95.0
3.1
107.0
3.0
97.0
2.9
109.0
3.1
97.0
2.9
109.0
3.0
(sound pressure)
(sound pressure uncertainty K)
(sound power)
(sound power uncertainty K)
m/s²
m/s²
1.3
1.5
1.3
1.5
These products also comply with Directive 2004/108/EC and 2011/65/EU.
For more information, please contact DEWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
1.3
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has been
measured in accordance with a standardised test given in EN 61029
and may be used to compare one tool with another. It may be used for a
preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level represents
the main applications of the tool. However if the tool is used
for different applications, with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may differ. This may
significantly increase the exposure level over the total working
period.
30
DEWALT declares that these products described under Technical Data are
in compliance with:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
The undersigned is responsible for compilation of the technical file and
makes this declaration on behalf of DEWALT.
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN 61029-1, EN 61029-2-11:
Vibration emission value ah
ah =
Uncertainty K =
D27111/D27112
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.01.2012
ENGLISH
Safety Instructions
WARNING! When using electric tools basic safety precautions
should always be followed to reduce
the risk of fire, electric shock and personal injury
including the following.
Read all these instructions before attempting to operate this product and
save these instructions.
16. Remove adjusting keys and wrenches.
Form the habit of checking to see that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
17. Avoid unintentional starting.
Do not carry the tool with a finger on the switch. Be sure that the tool is
in the “off” position before plugging in.
18. Use outdoor extension leads.
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
Before use, inspect the extension cable and replace if damaged.
When the tool is used outdoors, use only extension cords intended for
outdoor use and marked accordingly.
General Safety Rules
1. Keep work area clear.
19. Stay alert.
Cluttered areas and benches invite injuries.
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the tool
when you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
2. Consider work area environment.
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp or wet
conditions. Keep the work area well lit (250 - 300 Lux). Do not use
the tool where there is a risk of causing fire or explosion, e.g., in the
presence of flammable liquids and gases.
20. Check for damaged parts.
Before use, carefully check the tool and mains cable to determine
that it will operate properly and perform its intended function. Check
for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of
parts, mounting and any other conditions that may affect its operation.
A guard or other part that is damaged should be properly repaired or
replaced by an authorized service centre unless otherwise indicated
in this instruction manual. Have defective switches replaced by an
authorized service centre.
Do not use the tool if the switch does not turn it on and off.
Never attempt any repairs yourself.
3. Guard against electric shock.
Avoid body contact with earthed surfaces (e.g., pipes, radiators,
cookers and refrigerators). When using the tool under extreme
conditions (e.g., high humidity, when metal swarf is being produced,
etc.), electric safety can be improved by inserting an isolating
transformer or a (FI) earth-leakage circuit-breaker.
4. Keep other persons away.
WARNING! The use of any accessory or attachment or
performance of any operation with this tool other than those
recommended in this instruction manual may present a risk of
personal injury.
Do not let persons, especially children, not involved in the work, touch
the tool or the extension cord and keep them away from the work area.
5. Store idle tools.
When not in use, tools must be stored in a dry place and locked up
securely, out of reach of children.
21. Have your tool repaired by a qualified person.
This electric tool complies relevant safety rules. Repairs should only be
carried out by qualified persons using original spare parts; otherwise this
may result in considerable danger to the user.
6. Do not force the tool.
It will do the job better and safer at the rate to which it was intended.
7. Use the right tool.
Do not force small tools to do the job of a heavy duty tool. Do not use
tools for purposes not intended; for example do not use circular saws
to cut tree limbs or logs.
Additional Safety Rules for Table Top Mitre Saws
•
This machine is equipped with a specially configured power supply
cord (type M attachment). If the power supply cord is damaged or
otherwise defective, it must only be replaced by the manufacturer or
by an authorized repair agent.
•
Make sure all locking knobs and clamp handles are tight before
starting any operation.
•
Never use the saw without the guards in position, especially after
a mode change. Ensure the guards are in good working order and
properly maintained.
•
Never place either hand in the blade area when the saw is connected
to the electrical power source.
•
Never attempt to stop a machine in motion rapidly by jamming a tool
or other means against the blade; serious accidents can be caused
unintentionally in this way.
•
Before using any accessory consult the instruction manual. The
improper use of an accessory can cause damage.
•
Select the correct blade for the material to be cut.
•
Ensure the speed marked on the saw blade is at least equal to the
speed marked on the rating plate.
•
Wear suitable gloves when handling saw blade and rough materials.
•
Ensure that the saw blade is mounted correctly before use.
•
Make sure that the blade rotates in the correct direction. Keep the
blade sharp.
•
Do not use blades of larger or smaller diameter than recommended.
Do not use any spacers to make the blade fit onto the spindle. For
the proper blade rating refer to the technical data. Use only the
blades specified in this manual, complying with EN 847-1.
•
Consider applying specially designed noise-reduction blades.
•
Do not use saw blades manufactured from HIGH SPEED STEEL
(HSS).
•
Do not use saw blades which are damaged, cracked or deformed.
8. Dress properly.
Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be caught in
moving parts. Non-skid footwear is recommended when working
outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
9. Use protective equipment.
Always use safety glasses. Use a face or dust mask if working
operations create dust or flying particles. If these particles might be
considerably hot, also wear a heat-resistant apron. Wear ear protection
at all times. Wear a safety helmet at all times.
10. Connect dust extraction equipment.
If devices are provided for the connection of dust extraction and
collecting equipment, ensure these are connected and properly used.
11. Do not abuse the cord.
Never yank the cord to disconnect it from the socket. Keep the
cord away from heat, oil and sharp edges. Never carry the tool by its
cord.
12. Secure work.
Where possible use clamps or a vice to hold the work. It is safer than
using your hand and it frees both hands to operate the tool.
13. Do not overreach.
Keep proper footing and balance at all times.
14. Maintain tools with care.
Keep cutting tools sharp and clean for better and safer performance.
Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect
tools periodically and if damaged have them repaired by an authorized
service facility. Keep handles and switches dry, clean and free from oil
and grease.
15. Disconnect tools.
When not in use, before servicing and when changing accessories such
as blades, bits and cutters, disconnect tools from the power supply.
31
ENGLISH
•
Raise the blade from the kerf in the workpiece prior to releasing the
switch.
•
Do not wedge anything against the fan to hold the motor shaft.
- Height 51 mm by width 500 mm by length 700 mm
•
The blade guard on your saw will automatically raise when the arm
is brought down; it will lower over the blade when the arm is raised.
The guard can be raised by hand when installing or removing saw
blades or for inspection of the saw. Never raise the blade guard
manually unless the saw is switched off.
- Longer workpieces need to be supported by suitable additional
table.
•
Keep the surrounding area of the machine well maintained and free
of loose materials, e.g. chips and cut-offs.
•
Periodically check that the motor air slots are clean and free of chips.
•
Disconnect the machine from the mains before carrying out any
maintenance work or when changing the blade.
•
When possible, always mount the machine to a bench.
•
When performing mitre, bevel or compound mitre cuts, adjust the
sliding mitre fence to ensure the correct clearance for the application.
•
Refrain from removing any cut-offs or other parts of the workpiece
from the cutting area while the saw is running.
•
Before work checks that the machine is placed on an even surface
with sufficient stability.
•
Without additional support, the machine is designed to accept the
maximum workpiece size of:
•
The riving knife shall not be thicker than the width of the groove cut
by the saw blade and not thinner than the body of the saw blade.
•
Make sure that the blade rotates in the correct direction and that the
teeth are pointing to the front of the saw bench.
•
Be sure all clamp handles are tight before starting any operation.
•
Make sure that the riving knife is adjusted to the correct distance
from the blade – maximum 5 mm.
•
Keep your hands out of the path of the saw blade.
•
Disconnect the saw from the mains supply before changing blades
or carrying out maintenance.
•
Use a push stick at all times and never place hands closer than
150 mm from the saw blade while cutting.
•
Do not reach around behind the saw blade.
•
Always keep the push stick in its place when not in use.
Do not stand on top of the unit.
•
Never cut light alloy, especially magnesium.
•
•
Do not use any abrasive or diamond discs.
•
•
In case of an accident or machine failure, immediately turn the
machine off and disconnect machine from the power source.
During transportation, make sure that the upper part of the saw
blade is covered, e.g. the guard.
•
Do not use the upper guard for handling or transportation.
Adjust the sliding fence correctly to avoid contact with the upper
guard.
•
Report the failure and mark the machine in suitable form to prevent
other people from using the defective machine.
•
•
When the saw blade is blocked due to abnormal feed force during
cutting, turn the machine off and disconnect it from power supply.
Remove the workpiece and ensure that the saw blade runs free. Turn
the machine on and start new cutting operation with reduced feed
force.
•
Ensure that the table is securely fixed.
•
Do not use the saw for cutting any material other than wood.
•
Slotting, rebating or grooving is not allowed.
•
Ensure that the arm is securely fixed when sawing in the bench
saw mode. Only use the machine when the saw bench table is in
horizontal position.
•
Ensure that your position is always left or right of the cutting line.
•
Provide adequate general or localized lighting
•
Ensure the operator is adequately trained in use, adjustment and
operation of the machine.
•
Ensure that the arm is securely fixed when performing bevel cuts.
•
Turn the machine off when unattended.
•
•
Connect the saw to a dust collection when sawing wood. Always
consider factors influencing exposure of dust such as:
Never perform any cleaning or maintenance work when the machine
is running and the saw head is not in the rest position.
•
Ensure that the upper portion of the saw blade is securely fixed at the
chosen height. Never remove the upper blade guard when using the
machine in mitre saw mode.
- correct adjustment of saw blade;
•
Never cut workpieces shorter than 160 mm.
- ensure that the local extraction as well as hoods, baffles and
chutes are properly adjusted;
•
Without additional support, the machine is designed to accept the
maximum workpiece size of:
Mitre Saw Mode
- type of material to be machined (chip board produces more dust
than wood);
D27111
- dust extractor with air velocity not less than 20 m/s
Be sure all blade and flanges are clean and the recessed sides of the
collar are against the blade. Tighten the arbor nut securely.
–
•
Use only saw blades that are sharp and well maintained.
–
•
Do not attempt to operate on anything but the designated voltage
•
Do not apply lubricants to the blade when it is running.
•
Ensure that bystanders do not stand behind the machine.
•
For your own safety always mount the machine to a work bench
using bolts with a diameter of 8 mm and 80 mm in length.
•
Additional Safety Rules for Table Saw Mode
Height 90 mm by width 220 mm by length 550 mm.
D27112
Height 90 mm by width 285 mm by length 550 mm.
– Longer workpieces need to be supported by suitable additional
table.
•
Always clamp the workpiece safely.
Residual risks
The following risks are inherent to the use of saws:
- injuries caused by touching the rotating parts
•
Replace the table insert when worn.
•
When performing vertical straight cross-cuts, adjust the sliding fence
correctly to ensure a clearance of max. 5 mm between the saw
blade and the fence.
•
Never use your saw without the table insert.
- Impairment of hearing.
•
Never cut when riving knife and/or upper guard are removed.
•
Always use the push stick. Never cut workpieces smaller than
30 mm.
- Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating saw
blade.
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
- Risk of injury when changing the blade.
- Risk of squeezing fingers when opening the guards.
- Health hazards caused by breathing dust developed when sawing wood,
especially oak, beech and MDF.
32
ENGLISH
- Risk of injury caused by parts of the workpiece hurled at bystanders.
- Risk of accidents caused by flying metal particles when cutting into the
fence.
- Fire hazard due to extreme dust concentration when not cleaned
regularly.
- Risk of uncontrolled situations when used in ambient temperatures below
-10 °C or above +45 °C.
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to
operation.
Description (fig. A1 - A4)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
The following factors are of influence to noise production:
- the material to be cut
Fig. A1
- the type of saw blade
1 On/off switch
- the feed force
2 Operating handle
The following factors are of influence to dust exposure:
-
3 Head lock up release lever
- worn saw blade
4 Additional saw bench table locking knob
- dust extractor with air velocity less than 20 m/s
5 Moveable front lower blade guard
workpiece not exactly guided
6 Fence right-hand side
7 Fixed table
8 Kerf plate
Markings on Tool
9 Mitre latch
The following pictograms are shown on the tool:
10 Mitre lever
11 Rotating table/mitre arm
Safe use warning
12 Mitre scale
13 Fence left-hand side
Read the instruction manual before use
14 Bevel scale
15 Bevel clamp handle
16 Saw bench table locking knob
When using in bench saw mode, ensure upper and lower guards
are in place and well functioning. Never operate the machine
when the bench table is not in horizontal position.
When using in mitre saw mode, make sure that the upper guard
is in place and functioning properly. Ensure the bench saw table
is in its highest position.
17 Head lock down pin
18 Rail lock knob
Fig. A2
19 Saw bench table
20 Riving knife
21 Upper blade guard
When making a sliding cut in mitre saw mode, observe the
instructions as provided under Performing a sliding cut.
22 Parallel rip fence
23 Push stick location
24 Moveable rear lower blade guard
Carrying point.
25 Attachment mounting holes
26 Hand indentation
DATE CODE POSITION (FIG. A2)
76 Date code
The Date Code (76), which also includes the year of manufacture, is printed
into the housing.
Example:
2012 XX XX
Year of Manufacture
Optional accessories
Fig. A3
27 Material clamp
Package Contents
The package contains:
Fig. A4
1 Table top mitre saw
28 Legstand
1 Saw blade
INTENDED USE
1 Parallel rip fence
Your D27111/D27112 table top mitre saw has been developed for
professional applications. This high precision machine can be easily and
quickly set to crosscut, bevel, mitre, or compound mitre.
1 Upper blade guard
1 Push stick
1 Dust collection port (fig. V)
1 T30 star wrench
1 T40 star wrench
1 Material clamp
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
This unit is designed for use with a nominal blade diameter 305 mm carbide
tip blade for professional applications.
DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable liquids or
gases.
These table top mitre saws are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool. Supervision is required
when inexperienced operators use this tool.
33
ENGLISH
WARNING! Do not use the machine for purposes other than
intended.
• This product is not intended for use by persons (including children)
suffering from diminished physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are supervised by a person
responsible for their safety. Children should never be left alone with this
product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
D27111
This machine is of class I construction, therefore earthed (grounded)
connection is required.
D27112
Your DEWALT tool is double insulated in accordance with
EN 61029; therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the primary
and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially prepared
cord available through the DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
Bench mounting (fig. C)
• Holes (36) are provided in all four feet to facilitate bench mounting.
Two different sized holes are provided to accommodate different sizes
of bolts. Use either hole; it is not necessary to use both. Bolts with a
diameter of 8 mm and 80 mm in length is suggested. Always mount
your saw firmly to prevent movement. To enhance the portability, the tool
can be mounted to a piece of 12.5 mm or thicker plywood which can
then be clamped to your work support or moved to other job sites and
reclamped.
• When mounting your saw to a piece of plywood, make sure that the
mounting screws do not protrude from the bottom of the wood.
The plywood must sit flush on the work support. When clamping the
saw to any work surface, clamp only on the clamping bosses where
the mounting screw holes are located. Clamping at any other point will
interfere with the proper operation of the saw.
• To prevent binding and inaccuracy, be sure the mounting surface is not
warped or otherwise uneven. If the saw rocks on the surface, place a
thin piece of material under one saw foot until the saw is firm on the
mounting surface.
Storing the fastener tools (fig. D)
The following tools are supplied with the machine:
1 T30 star wrench (37)
1 T40 star wrench (38)
• Take care to store the tools each time after they have been used in
assembly or adjustment.
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
• Connect the green/yellow lead to the earth terminal (D27111 only)
WARNING: No connection is to be made to the earth terminal
(D27112 only).
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Fitting a mains plug to 115 V units
(U.K. and Ireland only)
The plug should be fitted by a competent person. If you are in doubt,
contact an authorized DEWALT repair agent or a qualified electrician.
Mounting the upper blade guard (fig. E)
The upper blade guard (21) is designed to be quickly and easily attached to
the riving knife (20) once the machine has been set up for saw bench mode.
• Loosen the bolt (39) and leave nut (40) in the hexagonal pocket.
• Holding the guard vertically, align the slot in the rear of the guard with the
riving knife.
• Lower the guard over the riving knife (20), making sure the shaft of the
bolt enters the recess.
• Turn the guard into horizontal position, which will lock the guard to the
riving knife.
• Insert bolt (39) into the hole and tighten with special torx wrench.
Mounting the saw blade (fig. D & F1 - F5)
The plug fitted should be comply with BS EN 60309 (BS4343) 16Amps,
earthing contact position 4h.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and
disconnect machine from power source before installing
and removing accessories, before adjusting or changing
set-ups or when making repairs. Be sure the trigger switch
is in the OFF position. An accidental start-up can cause injury.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved 3–core extension cable
suitable for the power input of this tool (see Technical Data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
WARNING: The teeth of a new blade are very sharp and can
be dangerous.
ASSEMBLY
WARNING: After mounting or replacing the blade, always
check that the blade is fully covered by the guard.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and
disconnect machine from power source before installing
and removing accessories, before adjusting or changing
set-ups or when making repairs. Be sure the trigger switch
is in the OFF position. An accidental start-up can cause injury.
Unpacking (fig. B)
• Remove the saw from the packaging material carefully.
• Release the rail lock knob (18), and push the saw head back to lock it in
the rear position.
WARNING! Be aware the saw blade shall be replaced in the
described way only. Only use saw blades as specified under
Technical Data; Cat.no.: DT4350 is suggested.
In order to fit a new saw blade it is necessary to adjust the table into highest
position and raise the saw head to its highest position.
D27111
• Lock the table (19) into highest position.
• Insert the T30 star wrench (37) through the hole (42) in the casing into
the spindle end (fig. F1). Place the T40 star wrench (38) into the blade
locking screw (43) (fig. F3).
• Press down the operating handle (2) and pull out the lock down pin (17),
as shown.
• The blade locking screw has a left-handed thread, therefore holding the
key firmly, turn clockwise to loosen.
• Gently release the downward pressure and allow the head to rise to its
full height.
• Depress the head lock up release lever (3) to release the lower guard
(5 & 23), then raise the lower guard as far as possible (fig. F4).
34
ENGLISH
• Remove the blade locking screw (43) and the outside arbor collar (44)
(fig. F5).
• Make sure the inner flange and both faces of the blade are clean and
free of dust.
• Install the saw blade (45) onto the shoulder (46) provided on the inside
arbor collar (47), making sure that the teeth at the bottom edge of the
blade are pointing toward the back of the saw (away from the operator).
• Carefully ease the blade into position and release the lower blade guard.
• Replace the outer arbor collar.
• Tighten the blade locking screw (43) by turning counterclockwise while
holding the star wrench steady with your other hand.
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with the
square.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the screws (50) and move the scale/mitre arm assembly left or
right until the blade is at 90° to the fence as measured with the square.
• Retighten the screws (50). Pay no attention to the reading of the mitre
pointer at this point.
Adjusting the mitre pointer (fig. G1, G2 & H)
• Place the star wrench in their storage position (fig. D).
• Release the mitre lever (10) and depress the mitre latch (9) to release the
mitre arm (11).
D27112
• Move the mitre arm to set the mitre pointer (51) to the zero position, as
shown in fig. H.
• Press spindle lock button (75) to lock saw blade into position (fig. F2).
• Insert T40 star wrench (38) into the blade locking screw (43) (fig. F3).
• The blade locking screw has a left-handed thread, therefore holding the
key firmly, turn clockwise to loosen.
• Depress the head lock up release lever (3) to release the lower guard
(5 & 23), then raise the lower guard as far as possible (fig. F4).
• Remove the blade locking screw (43) and the outside arbor collar (44)
(fig. F5).
• Make sure the inner flange and both faces of the blade are clean and
free of dust.
• Install the saw blade (45) onto the shoulder (46) provided on the inside
arbor collar (47), making sure that the teeth at the bottom edge of the
blade are pointing toward the back of the saw (away from the operator).
• Carefully ease the blade into position and release the lower blade guard.
• With the mitre lever loose, allow the mitre latch to snap into place as you
rotate the mitre arm past zero.
• Observe the pointer (51) and mitre scale (12). If the pointer does not
indicate exactly zero, loosen the screw (52), move the pointer to read 0°
and tighten the screw.
Mitre lock/detent rod adjustment (fig. I)
If the base of the saw can be moved while the mitre lever (10) is locked, the
mitre lock/detent rod (53) must be adjusted.
• Unlock the mitre lever (10).
• Fully tighten the mitre lock/detent rod (53) using a screwdriver (54). Then
loosen the rod a quarter of a turn.
• Check that the table does not move when the lever (10) is locked at a
random (not preset) angle.
• Replace the outer arbor collar.
• Tighten the blade locking screw (43) by turning counterclockwise while
holding the spindle lock button (75).
• Place the star wrench in the storage position (fig. F2).
Adjustment
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and
disconnect machine from power source before installing
and removing accessories, before adjusting or changing
set-ups or when making repairs. Be sure the trigger switch
is in the OFF position. An accidental start-up can cause injury.
Checking and adjusting the blade to the table (fig. J1 - J4)
• Loosen the bevel clamp handle (15).
• Press the saw head to the right to ensure it is fully vertical and tighten the
bevel clamp handle.
• Pull down the head until the blade just enters the saw kerf (48).
• Place a set square (49) on the table and up against the blade (45)
(fig. J2).
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with the
square.
Adjusting the saw blade (fig. F5)
• If adjustment is required, proceed as follows:
If the saw blade is wobbling during start up and run down, then adjust as
follows.
• Loosen the bevel clamp handle (15) and turn the vertical position
adjustment stop screw (55) in or out until the blade is at 90° to the table
as measured with the square.
• Loosen the screw for the arbor collar (44) and rotate the blade (45) a
quarter turn.
• Retighten the screw and check to see if the blade has any wobble.
• Repeat these steps until the blade wobble has been eliminated.
• If the bevel pointer (56) does not indicate zero on the bevel scale (14),
loosen the screw (57) that secures the pointer and move the pointer as
necessary.
Adjusting the fence (fig. K1 & K2)
Adjustments for mitre saw mode
Your mitre saw was accurately adjusted at the factory. If readjustment due
to shipping and handling or any other reason is required, follow the steps
below to adjust your saw. Once made, these adjustments should remain
accurate.
Checking and adjusting the blade to the fence (fig. G1 - G4)
• Release the mitre lever (10) and depress the mitre latch (9) to release the
mitre arm (11).
• Swing the mitre arm until the latch locates it at the 0° mitre position. Do
not tighten the lever.
• Pull down the head until the blade just enters the saw kerf (48).
• Place a square (49) against the left side (13) of the fence and blade (45)
(fig. G3).
The upper part of the left side of the fence can be adjusted to the left to
provide clearance, allowing the saw to bevel to a full 45° left. To adjust the
fence (13):
• Loosen the plastic knob (58) and slide the fence to the left.
• Make a dry run with the saw switched off and check for clearance.
Adjust the fence to be as close to the blade as practical to provide
maximum workpiece support, without interfering with the up and down
movement of the arm.
• Tighten the knob securely.
WARNING: The guide groove (59) can become clogged with
sawdust. Use a stick or some low pressure air to clear the guide
groove.
35
ENGLISH
The moveable part of the right side of the fence can be adjusted to provide
maximum support of the workpiece near the blade, while allowing the saw
to bevel to a full 45° left. The sliding distance is limited by stops in both
directions. To adjust the fence (6):
• Loosen the wingnut (60) to release the fence (6).
• When the adjustment has been carried out, re-tighten the adjustment
knob and check again that the fence is parallel to the blade.
• Check that the pointer (67) indicates zero on the scale (fig. N3). If the
pointer does not indicate exactly zero, loosen the screw (68), move the
pointer to read 0 and tighten the screw.
• Slide the fence to the left.
• Make a dry run with the saw switched off and check for clearance.
Adjust the fence to be as close to the blade as practical to provide
maximum workpiece support, without interfering with the up and down
movement of the arm.
• Tighten the wingnut (60) to secure the fence in place.
Checking and adjusting the bevel angle (fig. J1, J5 & K1)
• Loosen the left side fence clamping knob (58) and slide the upper part of
the left side fence to the left as far as it will go.
• Loosen the bevel clamp handle (15) and move the saw head to the left.
This is the 45° bevel position.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Turn the stopscrew (61) in or out as necessary until the pointer (56)
indicates 45°.
WARNING: While performing this adjustment, it is advisable to
take the weight of the saw head by holding it. This will make it
easier to turn the adjustment screw.
Rail guide adjustment (fig. L)
• Regularly check the rails for clearance.
• To reduce clearance, gradually rotate the set screw (62) clockwise while
sliding the saw head back and forth.
The fence is reversible: the workpiece can be guided along the 52 mm
or along the 8 mm face to allow the use of a push stick when ripping thin
workpieces (fig. N4).
• To set for 8 mm, loosen the adjustment knob (66) and slide the fence
(22) out of the clamping support (70).
• Turn the fence and re-engage the clamping support in the slot as shown
(fig. N4).
• To use with the full height of 52 mm, slide the fence into the clamping
support with the wide face in the vertical position (fig. N1).
WARNING:
• Use the 8 mm profile for ripping low workpieces to allow
access between the blade and the fence for the push stick.
• The rear end of the fence should be level with the front of the
riving knife.
Adjusting the saw bench table (fig. A1, A2)
The table (19) slides up and down manually and is held at the required
height with two locking knobs.
• Loosen the table locking knobs, both main (16) and additional (4), but do
not take them off.
• Set the table to the proper height needed.
• Tighten the table locking knobs. First tighten the main knob (16), then
secure the table in position with the additional knob (4).
Changing from saw bench to mitre saw mode (fig. A1 & A2)
Adjustments for saw bench mode
• Lock the table (19) into highest position.
Changing from mitre saw to saw bench mode (fig. A1 & A2)
• Press down the operating handle (2) and pull out the lock down pin (17),
as shown.
• Lock the table (19) into highest position.
• Put the blade into 0° cross-cut position with the mitre lever (10) secured
(fig. A1).
• Lock the rail lock knob (18) with the saw head in the rear position.
• Gently release the downward pressure and allow the head to rise to its
full height.
Prior to Operation
• Press the head lock-up release lever (3) to lower the head and depress
the lock down pin (17).
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn blades.
The maximum rotation speed of the tool must not exceed that of the
saw blade.
• Fit the parallel fence (22) as described below.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
Adjusting the riving knife (fig. M1 & M2)
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
The correct position is for the top of the riving knife (20) to be no more than
2 mm below the highest tooth of the blade and the body of the radius to be
a maximum of 5 mm from the tips of the saw blade teeth (fig. M1).
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
• Loosen the bolts (63) which allows the riving knife to move up and down
(fig. M2).
• Slide the knife either up or down until the correct position is attained.
• Retighten the bolts (63) firmly.
Mounting and adjusting the parallel fence (fig. N1 - N4)
• Secure the workpiece.
• Although this saw will cut wood and many nonferrous materials, these
operating instructions refer to the cutting of wood only. The same
guidelines apply to the other materials. Do not cut ferrous (iron and
steel) materials or masonry with this saw! Do not use any abrasive
discs!
• When cutting non-ferrous materials, always use a suitable DEWALT
saw blade with a rake angle of -5°. Make sure to secure the material in
position using a material clamp.
• Slide the bracket (64) on from the right (fig. N1). The clamping plate
engages behind the front edge of the table.
• Make sure to use the kerf plate. Do not operate the machine if the kerf
slot is wider than 10 mm.
• Slide the fence (22) up against the blade.
• Ensure the material to be sawn is firmly secured in place.
• Push the lever (65) down to secure the fence in place.
• Check that the fence is parallel to the blade.
• Apply only a gentle pressure to the tool and do not exert side pressure
on the saw blade.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Avoid overloading.
• Loosen the adjustment knob (66) fastening the fence bracket to the
fence support (fig. N2).
• Always remove the dust from the machine after use to ensure the lower
guard operates properly.
• Adjust the fence so that it is parallel to the blade by checking the
distance between the blade and the fence at the front and rear of the
blade.
• When sawing wood and wood products, always connect a dust
extraction device designed in accordance with the relevant regulations
regarding dust emission.
36
ENGLISH
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and
disconnect machine from power source before installing
and removing accessories, before adjusting or changing
set-ups or when making repairs. Be sure the trigger switch
is in the OFF position. An accidental start-up can cause injury.
The attention of UK users is drawn to the "woodworking machines
regulations 1974" and any subsequent amendments.
Ensure the machine is placed to satisfy your ergonomic conditions in terms
of table height and stability. The machine site shall be chosen so that the
operator has a good overview and enough free surrounding space around
the machine that allows handling of the workpiece without any restrictions.
To reduce effects of vibration make sure the environment temperature is not
too cold, machine and accessory is well maintained and the workpiece size
is suitable for this machine.
Switching on and off (fig. O)
The on/off switch has a built-in no-volt release function: should the power be
shut off for some reason, the switch has to be deliberately reactivated.
• To switch the machine on, press the green start button (71).
• To switch the machine off, press the red stop button (72).
without adequate support. The end of the workpiece should never be
less than 160 mm away from the blade without additional clamping
means.
- In operation, place your hands no closer than 160 mm from the blade.
When cutting short material (min. 160 mm to the left or the right of the
blade), the use of the optional material clamp is required.
- The minimum length of offcut material is 10 mm.
- When cutting workpieces longer than the table width, make sure that the
workpiece is stable over its full length. Support the protruding parts of
the workpiece as necessary, e.g. using the optional workpiece extension.
- When cutting UPVC sections, a supporting piece made out of timber
with a complementary profile should be placed beneath the material
being cut to provide the correct level of support.
Clamping the Workpiece (fig. A3, W)
WARNING: A workpiece that is clamped, balanced and secure
before a cut may become unbalanced after a cut is completed.
An unbalanced load may tip the saw or anything the saw is
attached to, such as a table or workbench. When making a cut
that may become unbalanced, properly support the workpiece
and ensure the saw is firmly bolted to a stable surface. Personal
injury may occur.
WARNING: The clamp foot must remain clamped above the
base of the saw whenever the clamp is used. Always clamp the
workpiece to the base of the saw – not to any other part of the
work area. Ensure the clamp foot is not clamped on the edge of
the base of the saw.
CAUTION: Always use a work clamp to maintain control and
reduce the risk of workpiece damage and personal injury.
Basic saw cuts
Quality of cut
The smoothness of any cut depends on a number of variables, e.g. the
material being cut. When smoothest cuts are desired for moulding and other
precision work, a sharp (60 tooth carbide) blade and a slower, even cutting
rate will produce the desired results.
WARNING: Ensure that the material does not creep while
cutting; clamp it securely in place. Always let the blade come to
a full stop before raising the arm. If small fibres of wood still split
out at the rear of the workpiece, stick a piece of masking tape
on the wood where the cut will be made. Saw through the tape
and carefully remove tape when finished.
Use the material clamp (27) provided with your saw. Other aids such as
spring clamps, bar clamps or C-clamps may be appropriate for certain sizes
and shapes of material.
TO INSTALL CLAMP
1. Insert it into the hole behind the fence. The clamp should be facing
toward the back of the mitre saw. Ensure the groove on the clamp rod
is fully inserted into the base of the mitre saw. If the groove is visible, the
clamp will not be secure.
2. Rotate the clamp 180º toward the front of the mitre saw.
3. Loosen the knob to adjust the clamp up or down, then use the fine
adjust knob to firmly clamp the workpiece.
Dust extraction (fig. A5)
NOTE: Place the clamp on the right side of the base when beveling.
ALWAYS MAKE DRY RUNS (UNPOWERED) BEFORE FINISH CUTS TO
CHECK THE PATH OF THE BLADE. ENSURE THE CLAMP DOES NOT
INTERFERE WITH THE ACTION OF THE SAW OR GUARDS.
The machine is provided with a 38 mm dust extraction port on the upper
blade guard.
Vertical straight cross cut (fig. A1 & P)
• Connect a suitable dust extraction device, designed in accordance
with the relevant regulations regarding dust emission, during all sawing
operations.
• Release the mitre lever (10) and depress the mitre latch (9).
• Engage the mitre latch at the 0° position and tighten the mitre lever.
• Place the wood to be cut against the fence (6 & 13).
Sawing in mitre saw mode
• Take hold of the operating handle (2) and depress the head lock up
release lever (3) to release the head.
It is dangerous to operate without guarding. Guards must be in position
when sawing.
• Switch the machine on and allow the saw blade to reach full speed.
General handling
- In the mitre saw mode, the sawhead is automatically locked in the upper
"park"-position.
• Depress the head to allow the blade to cut through the timber and enter
the plastic kerf plate (8).
• After completing the cut, switch the machine off and wait for the saw
blade to come to a complete standstill before returning the head to its
upper rest position.
- Squeezing the guard release lever will unlock the sawhead. Moving the
sawhead down retracts the movable lower guard.
Performing a sliding cut (fig. Q)
- Never seek to prevent the lower guard returning to its park position when
the cut is completed.
The guide rail allows cutting larger workpieces using an out-down-back
sliding motion.
- The D27111 saw can cut workpieces up to 220 mm width by 90 mm
height. The D27112 saw can cut workpieces up to 285 mm width by
90 mm height. For the proper cutting capacities, refer to the technical
data. The length of the workpiece should never exceed the base width
• Release the rail lock knob (18).
• Pull the saw head towards you and switch the tool on.
• Lower the saw blade into the workpiece and push the head back to
complete the cut.
37
ENGLISH
• Proceed as described above.
WARNING:
• Do not perform sliding cuts on workpieces smaller than
50 x 100 mm.
• Remember to lock the saw head in the rear position when the
sliding cuts are finished.
• Adjust the saw blade height. The correct blade position is to have the
tips of three teeth above the top surface of the wood. Ensure that the
saw bench table is securely fixed at the chosen height.
• Set the parallel fence to the required distance.
• Hold the workpiece flat on the table and against the fence. Keep the
workpiece approx. 25 mm away from the saw blade.
• Keep both hands away from the path of the saw blade.
• Switch the machine on and allow the saw blade to reach full speed.
Cutting small pieces (fig. K1 & K2)
The upper part of the left side of the fence (13) and the moveable part of
the right side of the fence (6) can be adjusted to provide maximum support
when cutting small pieces.
• Put the saw blade into vertical position.
• Loosen the plastic knob (58) at least 3 full turns.
• Slowly feed the workpiece underneath the upper blade guard, keeping it
firmly pressed against the fence. Allow the teeth to cut, and do not force
the workpiece through the saw blade. The saw blade speed should be
kept constant.
• Remember to use the push stick (73) when close to the blade.
• After completing the cut, switch the machine off, allow the saw blade to
stop and remove the workpiece.
• Adjust the left fence as close to the blade as possible.
• Tighten the knob securely.
WARNING:
• Loosen the wingnut (60).
• Never push or hold the free or cut-off side of the workpiece.
• Adjust the right fence as close to the blade as possible.
• Always use a push stick when ripping small workpieces.
• Tighten the wingnut.
Transporting (fig. B)
Vertical mitre cross-cut (fig. A1 & R)
• Release the mitre lever (10) and depress the mitre latch (9).
Move the arm left or right to the required angle.
• The mitre latch will automatically locate at 10°, 15°, 22.5°, 31.62° and
45° both left and right, and at 50° left and 60° right. If any intermediate
angle is required hold the head firmly and lock by tightening the mitre
lever.
• Always ensure that the mitre lever is locked tightly before cutting.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
WARNING: When mitring the end of a piece of wood with a
small off-cut, position the wood to ensure that the off-cut is to
the side of the blade with the greater angle to the fence:
left mitre, off-cut to the right
right mitre, off-cut to the left.
Bevel cuts (fig. A1, K1 & S)
Bevel angles can be set from 48° left to 2° right and can be cut with the
mitre arm set between zero and a maximum of 45° mitre position right or
left.
• Loosen the left side fence clamping knob (58) and slide the upper part of
the left side fence (13) to the left as far as it will go.
Loosen the bevel clamp handle (15) and set the bevel as desired.
• Tighten the bevel clamp handle (15) firmly.
• To transport the saw, lower the head and depress the lock down pin
(17).
• Lock the table (19) into lowest position. Lock the rail lock knob with the
saw head in the front position, lock the mitre arm in the far right mitre
angle, slide the fence (13) completely inward and lock the bevel lever (15)
with the saw head in the vertical position to make the tool as compact as
possible.
• Always use the hand indentations (26) shown in fig. B to transport the
saw.
WARNING: Always transport the machine in bench saw mode
and ensure that the saw blade is completely covered by the
upper guard. Never use any guard to carry the machine.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and
disconnect machine from power source before installing
and removing accessories, before adjusting or changing
set-ups or when making repairs. Be sure the trigger switch
is in the OFF position. An accidental start-up can cause injury.
• If the saw blade does not stop in less than 10 seconds after switching
off, have the machine serviced by an authorised DEWALT repair agent.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
Compound mitre
This cut is a combination of a mitre and a bevel cut.
• Set the bevel angle and subsequently set the mitre angle.
Sawing in the bench mode
• Always use the riving knife.
• Always ensure that the riving knife and blade guard are correctly aligned.
• Always ensure that the mitre saw is set and locked in 0° mitre.
WARNING: Do not cut metal in this mode.
Ripping (fig. T)
• Set the bevel angle to 0°.
38
Cleaning
Before use, carefully check the upper blade guard, movable lower blade
guard as well as the dust extraction tube to determine that it will operate
properly. Ensure that chips, dust or workpiece particle cannot lead to
blockage of one of the functions.
In case of workpiece fragments jammed between saw blade and guards
disconnect the machine from the power supply and follow the instructions
given in section Mounting the Saw Blade. Remove the jammed parts and
reassembling the saw blade.
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing with dry
air as often as dirt is seen collecting in and around the air vents.
Wear approved eye protection and approved dust mask when
performing this procedure.
ENGLISH
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for
cleaning the non-metallic parts of the tool. These chemicals
may weaken the materials used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild soap. Never let any liquid
get inside the tool; never immerse any part of the tool into a
liquid.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean the
table top.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean the
dust collection system
Cleaning and maintaining the kerf plate (fig. U)
SAW BLADES
ALWAYS USE 305 mm SAW BLADES WITH 30 mm ARBOR HOLES.
SPEED RATING MUST BE AT LEAST 4000 RPM. Never use a smaller
or greater diameter blade. It will not be guarded properly. Use cross cut
blades only. Do not use blades designed for fast ripping, combination
blades or blades with hook angles in excess of 10°.
BLADE DESCRIPTIONS
APPLICATION
DIAMETER
TEETH
Construction Saw Blades (thin kerf with anti-stick rim)
General Purpose
305 mm
36
Woodworking Saw Blades (provide smooth, clean cuts)
Fine crosscuts
305 mm
60
Regularly clean the area below the kerf plate.
If the kerf plate is worn it must be replaced.
• Remove the screws (74) holding the kerf plate (8).
• Remove the kerf plate and clean the area below.
• Re-install the parts of the kerf plate and the screws.
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must not be disposed of with
normal household waste.
• Tighten the screws hand-tight.
• To adjust the kerf plate, proceed as follows:
• Pull down the head until the blade just enters the saw kerf.
• Adjust each part of the kerf plate to fit closely to the teeth of the blade.
• Tighten the screws.
Should you find one day that your DEWALT product needs replacement, or
if it is of no further use to you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products and packaging allows
materials to be recycled and used again. Re-use of recycled
materials helps prevent environmental pollution and reduces the
demand for raw materials.
Lubrication
This machine requires no additional lubrication. The bearings of the motor
are pre-lubricated and watertight.
• Avoid using oil or grease as this can cause clogging with sawdust and
chips and create problems.
• Clean the parts subject to accumulation of sawdust and chips
periodically with a dry brush.
Optional Accessories
Local regulations may provide for separate collection of electrical products
from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and recycling of DEWALT
products once they have reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product to any authorised repair
agent who will collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest authorised repair agent by
contacting your local DEWALT office at the address indicated in this manual.
Alternatively, a list of authorised DEWALT repair agents and full details
of our after-sales service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
WARNING: Since accessories, other than those offered by
DEWALT, have not been tested with this product, use of such
accessories with this tool could be hazardous. To reduce the
risk of injury, only DEWALT, recommended accessories should
be used with this product.
Support for long pieces (fig. A4)
• Always support long pieces.
• For best results, use the extension work support (28) to extend the table
width of your saw (available from your dealer as an option). Support long
workpieces using any convenient means such as saw-horses or similar
devices to keep the ends from dropping.
Dust Collection Port (fig. A5, V)
WARNING! Whenever possible, connect a dust extraction
device designed in accordance with the relevant regulations
regarding dust emission.
• The D27111 will accept the optional dust collection port. For installation,
refer to the dust collection port instructions when purchased.
• The D27112 will accept and is supplied with the dust collection port.
Connect a dust collection device designed in accordance with the relevant
regulations. The air velocity of externally connected systems shall be 20
m/s ±2 m/s. Velocity to be measured in the connection tube at the point of
connection, with the tool connected but not running.
39
ENGLISH
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its products and offers an
outstanding guarantee for professional users of the product.
This guarantee statement is in addition to and in no way
prejudices your contractual rights as a professional user or
your statutory rights as a private non-professional user. The
guarantee is valid within the territories of the Member States of
the European Union and the European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the performance of your
DEWALT tool, simply return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to the point of purchase,
for a full refund or exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of purchase must be
produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your DEWALT tool, in
the 12 months following purchase, you are entitled to one
service free of charge. It will be undertaken free of charge at
an authorised DEWALT repair agent. Proof of purchase must
be produced. Includes labour. Excludes accessories and spare
parts unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due to faulty
materials or workmanship within 12 months from the date of
purchase, DEWALT guarantees to replace all defective parts
free of charge or – at our discretion – replace the unit free of
charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair wear and tear;
• Repairs have not been attempted by unauthorised
persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all original
components.
If you wish to make a claim, contact your seller or check the
location of your nearest authorised DEWALT repair agent in
the DEWALT catalogue or contact your DEWALT office at the
address indicated in this manual. A list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales service is
available on the Internet at: www.2helpU.com.
40
E S PA Ñ O L
INGLETADORA DE SOBREMESA
D27111/D27112
Una valoración del nivel de exposición a la vibración debería
tener en cuenta también las veces en que la herramienta está
apagada o cuando está en funcionamiento pero no realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir considerablemente el nivel
de exposición durante el periodo total de trabajo.
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT. Muchos años
de experiencia y una gran asiduidad en el desarrollo y la innovación
de sus productos han convertido DEWALT en un socio muy fiable para el
usuario profesional.
Identifique medidas de seguridad adicionales para proteger al
operador de los efectos de la vibración tales como: ocuparse
del mantenimiento de la herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los patrones de trabajo.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Consumo de potencia
Velocidad máxima de la hoja
Diámetro de la hoja
Diámetro interior de la hoja
Grueso del cuerpo del disco
Espesor del abridor
Dureza del abridor
Tiempo de parada de la hoja
Peso
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
s
kg
D27111
D27112
230
2
1,500
1,100
2,950
305
30
1,8
2,0
43 ± 5
< 10,0
26,5
230
2
1,600
933
3,300
305
30
1,8
2,0
43 ± 5
< 10,0
24
Fusibles
Europa
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación describen el grado de intensidad
correspondiente a cada término de alarma. Lea el manual y preste atención
a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que, de no
evitarse, ocasionará la muerte o una lesión grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa
que, de no evitarse, podría ocasionar la muerte o una lesión
grave.
Modalidad de ingletadora
Bisel (posiciones máximas)
10 A, en la red
El usuario debe cerciorarse de que este dispositivo esté conectado
exclusivamente a un sistema eléctrico que cumpla con los requisitos
establecidos previamente. Si es necesario, el usuario puede preguntar a la
empresa de electricidad la impedancia del sistema en el punto de la interfaz.
Capacidad de corte
Inglete (posiciones máximas)
Herramientas de 230 V
NOTA: Este dispositivo se ha previsto para conectarlo a un sistema de
alimentación dotado de una impedancia máxima Zmax de 0,32 Ω en el
punto de interfaz (caja de servicio eléctrico) de la red del usuario.
izquierda
derecha
izquierda
derecha
Capacidad máxima de corte
transversal a 90°/90°
mm
Anchura máx. de corte a inglete de 45°
a altura máx. de 90 mm
mm
Anchura máx. de corte a bisel de 45°
a altura máx. de 50 mm
mm
50°
60°
48°
0°
50°
60°
48°
0°
220 x 90
285 x 90
155
201
220
285
ATENCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa
que, de no evitarse, puede ocasionar una lesión de poca o
modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede ocasionar daños
materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
Modalidad de sierra de banco
Profundidad máx. de corte
mm
0-51
0-51
LPA (presión acústica)
KPA (unidad de incertidumbre de
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la potencia acústica)
dB(A)
95,0
97,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3,1
107,0
3,0
2,9
109,0
3,1
Valores de vibración totales (cantidad vectorial triaxial)
determinada según la norma EN 61029-1, EN 61029-2-11:
Valor de emisión de vibración ah
ah =
m/s²
Incertidumbre K
m/s²
D27111/D27112
DEWALT declara que los productos descritos bajo Datos técnicos son
conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-1-11
Estos productos son conformes también a la Directriz 2004/108/CE y
2011/65/UE. Si desea más información, póngase en contacto con DEWALT
en la dirección indicada a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo técnico y
realiza esta declaración en representación de DEWALT.
1,3
1,5
1,3
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de información se
ha medido de conformidad con una prueba normalizada proporcionada en
la EN 61029 y puede utilizarse para comparar una herramienta con otra.
Puede usarse para una evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración declarado
representa las principales aplicaciones de la herramienta. Sin
embargo, si se utiliza la herramienta para distintas aplicaciones,
con accesorios diferentes o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede aumentar considerablemente
el nivel de exposición durante el período total de trabajo.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
01.01.2012
41
E S PA Ñ O L
Instrucciones de seguridad
14. Mantenga las herramientas con cuidado.
Mantenga limpias y afiladas las herramientas para cortar para un mejor
y más seguro rendimiento. Siga las instrucciones de lubricación y
reemplazo de piezas. Inspeccione las herramientas periódicamente y, si
están estropeadas, hágalas reparar por un establecimiento de servicio
autorizado. Mantenga todos los mangos e interruptores secos, limpios
y libres de aceite y de grasa.
¡ADVERTENCIA! Siempre que se utilicen herramientas
eléctricas, se deberán tomar precauciones básicas de
seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica
y lesiones a las personas incluyendo lo siguiente.
Lea todas las instrucciones siguientes antes de operar este producto y
guárdelas.
GUARDE ESTE MANUAL PARA PODERLO CONSULTAR EN EL FUTURO
15. Desconecte las herramientas.
Desconecte las herramientas de la toma de corriente cuando no se
encuentren en uso, antes de darles mantenimiento y cada vez que se
reemplacen accesorios tales como hojas, brocas y cuchillas.
Normas generales de seguridad
1. Mantenga despejada el área de trabajo.
16. Quite las llaves y herramientas de ajuste.
Las áreas y banquillos abarrotados propician las lesiones.
Acostúmbrese a verificar que las llaves de ajuste estén retiradas de la
herramienta antes de hacerla funcionar.
2. Tenga presente el entorno de la zona de trabajo.
No exponga la herramienta a la lluvia. No utilice la herramienta en
condiciones de humedad o lluvia. Mantenga la zona de trabajo bien
iluminada (250 –300 lux). No utilice la herramienta allí donde haya riesgo
de provocar una explosión; por ej. en presencia de líquidos y gases
inflamables.
3. Evite las descargas eléctricas.
Evite que el cuerpo entre en contacto con superficies puestas a tierra
(por ejemplo: tuberías, radiadores, cocinas y neveras). Cuando use la
herramienta en condiciones extremas (por ejemplo, humedad elevada,
con producción de virutas metálicas, etc.), la seguridad eléctrica se
puede mejorar insertando un transformador aislante o un disyuntor con
derivación a tierra (FI).
17. Evite el encendido imprevisto.
No transporte la herramienta con el dedo en el interruptor. Asegúrese
de que la herramienta se encuentre en la posición de “apagado” antes
de conectarla a la toma de corriente.
18. Utilice cables de extensión para exteriores.
Antes de usarla, inspeccione el cable de extensión y cámbielo si está
dañado En exteriores, utilice la herramienta solamente con cables de
extensión que estén indicados para uso en exteriores.
19. Esté atento.
No pierda de vista lo que hace. Emplee el sentido común. No opere
la herramienta si está cansado o si se encuentra bajo la influencia de
drogas o alcohol.
4. No permita que se acerquen otras personas.
No permita que personas, especialmente niños, que no intervengan en
el trabajo, toquen la herramienta o el cable de extensión y manténgalos
fuera del área de trabajo.
20. Verifique si hay piezas estropeadas.
Antes del uso, verifique cuidadosamente la herramienta y el cable
de electricidad para cerciorarse de que funcionan adecuadamente
y ejecuten correctamente la función para la que están previstos.
Verifique el alineamiento de las piezas movibles, de las uniones de las
piezas movibles, las uniones de las partes, los montajes y cualquier
otra condición que pueda afectar su funcionamiento. El estuche de
protección o cualquier otra parte defectuosa deberán ser debidamente
reparados o reemplazados por un centro de servicio autorizado a
menos de que se indique lo contrario en este manual de instrucciones.
Los interruptores defectuosos deberán ser reemplazados por un centro
de servicio autorizado.
No utilice la herramienta eléctrica si no puede encenderla o apagarla
con el interruptor. No intente nunca hacer reparaciones usted mismo.
5. Guarde las herramientas inactivas.
Las herramientas, cuando no se usen, deben almacenarse en un lugar
seco y bien cerrado, fuera del alcance de los niños.
6. No fuerce la herramienta.
Funcionará mejor y de manera más segura, si se opera bajo las
condiciones para las que fue diseñada.
7. Utilice la herramienta apropiada.
No fuerce las herramientas o accesorios pequeños para que hagan el
trabajo de una herramienta pesada. No use las herramientas para otros
fines distintos de los previstos; por ejemplo, no use la sierra circular
para cortar ramas ni troncos de árboles.
¡ADVERTENCIA! El uso de cualquier accesorio o dispositivo
auxiliar, o la realización de cualquier operación, con esta
herramienta que no coincidan con los recomendados en este
manual de instrucciones puede entrañar riesgo de lesiones.
8. Lleve ropa de trabajo adecuada.
No lleve prendas sueltas, ni joyas, ya que pueden quedar atrapadas en
las piezas en movimiento. Se recomienda utilizar calzado antideslizante
para trabajos en exteriores. Use protector de cabello para sujetar el
cabello largo.
21. Haga reparar su herramienta por una persona calificada.
Esta herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad
pertinentes. Las reparaciones solo deben efectuarlas personas
cualificadas mediante el empleo de repuestos originales; en caso
contrario pudiera producirse un riesgo considerable para el usuario.
9. Use equipos de protección.
Lleve siempre gafas de seguridad. Utilice máscara o antifaz antipolvo
cuando trabaje en condiciones que produzcan polvo o despidan
partículas. Si esas partículas pueden estar muy calientes, lleve además
un delantal resistente al calor. Lleve siempre puestos auriculares de
protección. Lleve puesto siempre un casco de seguridad.
Normas adicionales de seguridad para sierras de
ingletes de mesa
•
Esta máquina está equipada con un cable de alimentación
especialmente configurado (enchufe de tipo M). Si el cable de
alimentación registra daños o está defectuoso, tan sólo deberá
ser sustituido por el fabricante o por un agente de reparaciones
autorizado.
•
Compruebe que todos los pernos de bloqueo y las asas de fijación
están apretados antes de iniciar cualquier operación.
•
No utilice nunca la sierra sin los protectores en su sitio,
especialmente tras el cambio de modo. Compruebe que los
protectores están en buen estado y correctamente mantenidos.
•
No coloque nunca sus manos en la zona de la cuchilla cuando la
sierra esté conectada a la alimentación eléctrica.
•
No intente detener nunca una máquina en movimiento rápidamente,
obstruyendo una herramienta u otros medios frente a la cuchilla,
ya que de este modo, podrá provocar daños graves de forma
accidental.
10. Conecte el equipo extractor de polvo.
Si se suministrarán dispositivos para la conexión de accesorios de
recolección y extracción de polvo, asegúrese de que estén conectados
y que se utilicen correctamente.
11. No use el cable indebidamente.
Para desconectarlo de la toma de corriente, nunca tire del cable.
Mantenga el cable alejado del calor, el aceite y los bordes afilados. No
lleve nunca la herramienta colgada por el cable.
12. Proteja el trabajo.
Use mordazas o un torno de banco para sujetar la pieza. Es más
seguro que hacerlo con las manos, quedando éstas libres para operar
la herramienta.
13. No se estire demasiado.
Conserve el equilibrio y posiciónese adecuadamente en todo momento.
42
E S PA Ñ O L
•
Antes de utilizar cualquier accesorio, consulte el manual de
instrucciones. El uso inadecuado de un accesorio puede provocar
daños.
•
Seleccione la cuchilla adecuada para el material que va a cortar.
•
Compruebe que a velocidad indicada en la cuchilla de la sierra sea
como mínimo equivalente a la velocidad indicada en la placa de
datos.
•
Lleve guantes adecuados cuando manipule la hoja de la sierra y
materiales duros.
•
Compruebe que la cuchilla de la sierra está instalada
adecuadamente antes de usarla.
•
Compruebe que la cuchilla gira en la dirección adecuada. Mantenga
la cuchilla afilada.
•
No utilice hojas de un diámetro mayor o menor del recomendado.
No utilice ningún separador para hacer que la cuchilla se ajuste en el
eje. Para conocer la capacidad de corte exacta, consulte las Datos
técnicos. Utilice solo las hojas que se mencionan en este manual,
que cumplen con la EN 847-1.
•
Tenga en cuenta la aplicación de cuchillas especialmente diseñadas
para reducir el ruido.
•
No utilice hojas de sierra fabricadas con ACERO DE ALTA
VELOCIDAD (HSS).
•
No utilice hojas de las sierras cuando estén dañadas, rotas o
deformadas.
•
Eleve la cuchilla de la ranura de la pieza de trabajo antes de soltar el
interruptor.
•
No ponga nada contra el ventilador para sostener el eje del motor.
•
La protección de la cuchilla de su sierra se elevará automáticamente
cuando baje el brazo; se ubicará por debajo de la cuchilla cuando
levante el brazo. La protección podrá levantarse manualmente
cuando instale o retire cuchillas de sierra o cuando inspeccione la
sierra. No levante nunca la protección de la cuchilla manualmente a
menos que la sierra esté apagada.
•
Mantenga la zona que rodea la máquina bien mantenida y libre de
materiales sueltos, como astillas y elementos de corte.
•
Compruebe frecuentemente que las ranuras de ventilación del motor
carecen de astillas.
•
Desconecte la máquina de la red antes de llevar a cabo cualquier
operación de mantenimiento o cuando cambie la cuchilla.
•
Cuando sea posible, instale la máquina en un banco.
•
Cuando realice cortes de ingletes, cortes biselados o cortes
compuestos, ajuste la hendidura de ingletes para garantizar un
funcionamiento correcto de la aplicación.
•
Evite retirar cualquier elementos de corte u otras partes de la pieza
de trabajo de la zona de corte cuando la sierra esté funcionando.
•
Antes de iniciar el trabajo, compruebe que la máquina se ha
colocado en una superficie plana con suficiente estabilidad.
•
No corte nunca aleaciones ligeras, especialmente de magnesio.
•
No utilice discos abrasivos o de punta de diamante.
•
Ante un accidente o un fallo de la máquina, apague inmediatamente
la máquina y desconéctela de la red.
•
Indique el fallo y marque la máquina de forma adecuada para evitar
que los demás utilicen una máquina defectuosa.
•
Cuando la cuchilla de la sierra esté bloqueada debido a una fuerza
de alimentación anormal, apague la máquina y desconéctela de
la red. Retire la pieza de trabajo y compruebe que la cuchilla de la
sierra gira sin problemas. Encienda la máquina y empiece de nuevo a
cortar con una fuerza de alimentación reducida.
•
Compruebe que su posición permanece siempre a la izquierda o a la
derecha de la línea de corte.
•
Dótese de una iluminación general o localizada adecuada.
•
Compruebe que el operador ha recibido la formación necesaria para
utilizar, ajustar y operar la máquina.
•
Apague la máquina cuando no vaya a utilizarla.
•
Conecte la sierra a un dispositivo de extracción de polvo cuando
corte madera. Tenga siempre en cuenta los factores que influyen en
la exposición del polvo como:
- el tipo de material que va a tratarse (los paneles de chip
producen mucho más polvo que la madera);
- corrija el ajuste de la cuchilla de la sierra;
- compruebe que el extractor local, así como las campanas,
deflectores y tolvas están correctamente ajustados;
- extractor de polvo con una velocidad de aire que no sea inferior a
los 20 m/s
•
Compruebe que todas las cuchillas y pestañas están limpias y que
las partes más cóncavas de la presilla se orientan hacia la cuchilla.
Apriete el perno del árbol con seguridad.
•
Utilice exclusivamente hojas de sierra afiladas y bien mantenidas.
•
No intente operar con un voltaje distinto al indicado.
•
No aplique lubricantes a la cuchilla cuando esté funcionando.
•
Compruebe que las personas que lo rodean no permanecen detrás
de la máquina.
•
Por su propia seguridad, monte siempre la máquina en un banco
utilizando pernos con un diámetro de 8 mm y un largo de 80 mm.
Normas adicionales de seguridad para el modo de
sierra de mesa
•
•
•
•
•
•
•
Sustituya la tablilla cuando esté gastada.
Cuando realice cortes transversales rectos verticales, ajuste la
hendidura correctamente para garantizar una separación de 5 mm
como máximo entre la cuchilla de la sierra y la hendidura.
No utilice nunca su sierra sin la tablilla.
No corte nunca cuando se retire la cuchilla o la protección superior.
Siempre utilice la varilla de empuje. No corte nunca piezas de una
longitud inferior a 30 mm.
Sin soporte adicional, la máquina ha sido diseñada para aceptar
piezas de trabajo cuyo tamaño máximo sea de:
- 51 mm de alto por 500 mm de ancho por 700 mm de largo
- Las piezas más grandes deberán ser soportadas por una mesa
adicional adecuada.
La cuchilla separadora no debe ser más gruesa que el ancho de
la hendidura cortada por la cuchilla de la sierra ni más fina que el
cuerpo de la cuchilla de la sierra.
•
Compruebe que la cuchilla gira en la dirección adecuada y que los
dientes señalan hacia la parte frontal del banco de la sierra.
•
Compruebe que las asas de fijación están apretadas antes de iniciar
cualquier operación.
•
Compruebe que la cuchilla se ha ajustado a la distancia adecuada
de la hoja - 5 mm como máximo.
•
Mantenga sus manos fuera del camino de la cuchilla de la sierra.
•
Desconecte la sierra de la red antes de cambiar las cuchillas o de
realizar operaciones de mantenimiento.
•
Utilice una varilla de empuje constantemente y no coloque sus
manos a una distancia inferior a
150 mm de la cuchilla de la sierra cuando corte.
•
No se estire alrededor de la cuchilla de la sierra.
•
Mantenga siempre la varilla de empuje en su lugar cuando no la
utilice.
•
No permanezca sobre la unidad.
•
Durante el transporte, compruebe que la parte superior de la cuchilla
de la sierra está cubierta, es decir, el protector.
•
No utilice el protector superior para realizar manipulaciones o el
traslado.
•
Ajuste la hendidura de corte adecuadamente para evitar un contacto
con el protector superior.
•
Compruebe que la mesa se haya fijado con seguridad.
•
No utilice la sierra para cortar ningún material distinto a la madera.
•
Las reducciones, ranurados o asentados no están permitidos.
•
Compruebe que el brazo está fijado con seguridad cuando corte en
el modo de sierra con banco. Utilice sólo la máquina cuando la mesa
de banco se encuentre en posición horizontal.
43
E S PA Ñ O L
Modo de sierra de ingletes
•
•
•
Cuando utilice el aparato en modo de sierra de banco,
compruebe que los protectores superiores e inferiores están
en su sitio y funcionan adecuadamente. Utilice sólo la máquina
cuando la mesa de banco se encuentre en posición horizontal.
Compruebe que el brazo está fijado con seguridad cuando realice
cortes biselados.
No realice nunca ninguna operación de limpieza o mantenimiento
cuando la máquina esté funcionando y el cabezal no se haya
ubicado en la posición de descanso.
Compruebe que la parte superior de la cuchilla de la sierra está
completamente fijada en la altura elegida. No retire nunca la
protección superior de la cuchilla cuando utilice la máquina en modo
de sierra de ingletes.
Cuando utilice el modo de sierra de ingletes, compruebe
que el protector superior esté en su sitio y que funciona
adecuadamente. Compruebe que la mesa de la sierra de banco
se encuentra en su posición más alta.
•
No corte nunca piezas de una longitud inferior a 160 mm.
•
Sin soporte adicional, la máquina ha sido diseñada para aceptar
piezas de trabajo cuyo tamaño máximo sea de:
Cuando realice un corte deslizante en la modalidad de
ingletadora, respete las instrucciones de "Realización de un corte
deslizante".
D27111
– 90 mm de alto por 220 mm de ancho por 550 mm de largo.
Punto de transporte.
D27112
– 90 mm de alto por 285 mm de ancho por 550 mm de largo.
– Las piezas más grandes deberán ser soportadas por una mesa
adicional adecuada.
•
Fije siempre la pieza de trabajo con seguridad.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. A2)
El Código de fecha (76), que contiene también el año de fabricación, viene
impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2012 XX XX
Riesgos remanentes
Año de fabricación
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso de la sierra:
- lesiones provocadas por tocar las piezas giratorias
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad correspondientes
y del uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse, tales como:
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Ingletadora de sobremesa
- Dificultades auditivas.
1 Hoja
- Riesgo de accidentes provocados por las partes descubiertas del disco
de sierra giratorio.
1 Guía de corte paralela
1 Protector superior de hoja
- Riesgo de lesiones al cambiar el disco de sierra.
1 Empujador
- Riesgo de que los dedos queden atrapados al abrir los cierres de
protección.
1 Toma de recogida del polvo (fig. V)
- Riesgos para la salud al respirar el polvillo que se desprende al cortar
madera, en especial de roble, haya y MDF.
1 Llave con punta de estrella T40
1 Llave con punta de estrella T30
- Riesgo de lesiones provocadas por pedazos de la pieza de trabajo
arrojados a personas.
1 Mordaza para material
- Riesgo de accidentes provocados por partículas metálicas volantes al
cortar en la guía.
1 Dibujo despiezado
- Riesgo de incendio debido a concentración extrema de polvo cuando no
se limpia con frecuencia.
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún
daño durante el transporte.
- Riesgo de situaciones descontroladas cuando se utiliza a temperaturas
ambiente inferiores a -10 °C o superiores a +45 °C.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender este manual antes
de utilizar la herramienta.
Los siguientes factores influyen en la producción de ruido:
- el material a cortar
1 Manual de instrucciones
Descripción (fig. A1 - A4)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica ni
ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones personales
o daños.
- el tipo de hoja de sierra
- la fuerza de avance
Los siguientes factores influyen en la exposición al polvo:
Fig. A1
- hoja de sierra desgastada
1 Interruptor de marcha/parada
- extractor de polvo con velocidad de aire inferior a 20 m/s
2 Empuñadura de manejo
- pieza de trabajo guiada incorrectamente
3 Palanca de desbloqueo del cabezal
Marcas sobre la herramienta
4 Pomo adicional de bloqueo de mesa de serrado en banco
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
5 Protector inferior delantero móvil de la hoja
6 Guía derecha
Advertencia sobre uso seguro
7 Mesa fija
8 Placa de corte
Antes del uso, lea el manual de instrucciones
9 Enganche de inglete
10 Palanca de inglete
11 Mesa giratoria/brazo de inglete
12 Escala de inglete
44
E S PA Ñ O L
13 Guía izquierda
Uso de un alargador
14 escala de bisel
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno de 3
conductores aprobado y apto para la potencia de esta herramienta (véanse
los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
15 Mango de sujeción de bisel
16 Pomo de bloqueo de mesa de serrado en banco
17 Pasador de bloqueo del cabezal
18 Pomo de bloqueo del carril
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.
MONTAJE
Fig. A2
19 Mesa de serrado en banco
20 Abridor
21 Protector superior de hoja
22 Guía de corte paralela
23 Ubicación de la varilla empujadora
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctala del suministro
eléctrico antes de instalar y quitar accesorios y antes de
hacer ajustes, cambios de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta en marcha esté en la
posición OFF. La puesta en marcha accidental puede causar
lesiones.
24 Protector inferior trasero móvil de la hoja
25 Orificios de montaje de accesorios
Desembalaje (fig. B)
26 Rebajes para transporte
• Saque la sierra de la caja con cuidado.
76 Código de fecha
• Libere el pomo de bloqueo del carril (18) y empuje el cabezal
de la sierra hacia atrás para bloquearlo en la posición trasera.
Accesorios opcionales
• Bloquee la mesa (19) en la posición más alta.
• Presione hacia abajo la empuñadura de manejo (2) y extraiga el pasador
de bloqueo (17), según se indica.
Fig. A3
27 Mordaza para material
Fig. A4
28 Soporte de patas
USO PREVISTO
Su sierra de ingletes de mesa D27111/D27112 ha sido diseñada para
aplicaciones profesionales. Esta máquina de gran precisión puede
configurarse fácil y rápidamente para realizar cortes transversales,
biselados, de ingletes o compuestos.
Esta unidad se destina a un uso con una cuchilla nominal de diámetro de
305 mm con broca de carburo para aplicaciones profesionales.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de líquidos o
gases inflamables.
Estas sierras de ingletes son herramientas eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso de esta
herramienta por parte de operadores inexpertos requiere supervisión.
¡ADVERTENCIA! No utilice la máquina para fines distintos a los
indicados.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas
(incluyendo los niños) que posean discapacidades físicas, sensoriales o
mentales, o que carezcan de la experiencia, conocimiento o destrezas
necesarias a menos que estén supervisadas por una persona que se
haga responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
Seguridad eléctrica
• Reduzca suavemente la presión hacia abajo y deje que el cabezal se
levante por completo.
Montaje en el banco (fig. C)
• Los orificios (36) se suministran en los cuatro pies para facilitar el
montaje del banco. Se suministran dos orificios de tamaños distintos
para adaptarse a los distintos diámetros de los pernos. Utilice uno de
ellos; no es necesario utilizar ambos. Se aconseja el uso de pernos
con diámetro de 8 mm y 80 mm de largo. Monte siempre su sierra
con firmeza para evitar su movimiento. Para mejorar su portabilidad,
la herramienta puede montarse en una pieza de 12.5 mm o un tablero
contrachapado más grueso que pueda fijarse en su soporte de trabajo
o desplazarse a otros lugares de trabajo y volverse a ajustar.
• Al montar la sierra sobre una pieza de madera contrachapada,
asegúrese de que los tornillos de montaje no sobresalgan de la parte
inferior de la madera. Ésta debe estar bien encajada en el soporte de
la pieza. Al montar la sierra en cualquier superficie de trabajo, sujétela
únicamente en los salientes donde están situados los orificios para los
tornillos de montaje; si la sujeta en cualquier otro punto, ello podría
impedir el correcto funcionamiento de la sierra.
• Para evitar que se trabe y que el funcionamiento sea incorrecto,
asegúrese de que la superficie de montaje no esté curvada ni sea
irregular. Si la sierra se balancea sobre la superficie, coloque un trozo fino
de material bajo una de las patas de la misma hasta que esté bien sujeta
sobre la superficie de montaje.
Almacenamiento de las herramientas de cierre (fig. D)
La máquina se suministra acompañada de las siguientes herramientas:
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje. Compruebe
siempre que el voltaje suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
D27111
1 Llave con punta de estrella T30 (37)
Esta máquina es de clase 1, por ello requiere una toma de tierra.
D27112
• Almacene las herramientas cada vez después de haberlas utilizado para
el montaje o ajuste.
Su herramienta DEWALT tiene doble aislamiento conforme a la
norma EN 61029, por lo que no se requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por un cable
especialmente preparado disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
1 Llave con punta de estrella T40 (38)
Instalación del protector de la hoja superior (fig. E)
El protector de la hoja superior (21) ha sido diseñado para unirse rápida
y fácilmente a la cuchilla de corte (20) una vez que la máquina se ha
configurado para el modo de banco de sierra.
• Afloje el perno (39) y deje la tuerca (40) en la sección hexagonal.
• Sosteniendo el protector verticalmente, alinee la ranura de la parte
trasera del protector con la cuchilla de corte.
45
E S PA Ñ O L
• Baje el protector sobre la cuchilla de corte (20), comprobando que el eje
del perno se introduce en el hueco.
• Saque el tornillo de bloqueo de la cuchilla (43) y la presilla del árbol
exterior (44) (fig. F5).
• Gire el protector en posición horizontal, bloqueando de este podo el
protector con la cuchilla de corte.
• Compruebe que la pestaña interior y ambas caras de la cuchilla están
limpias y carentes de polvo.
• Introduzca el perno (39) en el orificio y apriete con una llave inglesa
especial.
• Instale la cuchilla de la sierra (45) en el resalte (46) que se encuentra en
la presilla del árbol interior (47), comprobando que los dientes del borde
inferior de la cuchilla se orientan hacia la parte trasera de la sierra (lejos
del operador).
Montaje de la hoja de la sierra (fig. D & F1 - F5)
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctala del suministro
eléctrico antes de instalar y quitar accesorios y antes de
hacer ajustes, cambios de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta en marcha esté en la
posición OFF. La puesta en marcha accidental puede causar
lesiones.
ADVERTENCIA: Los dientes de las hojas nuevas están mu
afilados y pueden ser peligrosos.
ADVERTENCIA: Después de instalar o sustituir la hoja,
compruebe siempre que ésta esté totalmente cubierta por el
protector.
¡ADVERTENCIA! Compruebe que la cuchilla de la sierra se
vuelva a colocar en su sitio indicado exclusivamente. Utilice
exclusivamente las cuchillas de sierra indicadas en el apartado
de Datos técnicos, nº de categoría: DT4350 aconsejada.
Para colocar una nueva hoja de sierra es necesario ajustar la mesa en la
posición más elevada y levantar el cabezal de la sierra hasta su posición
más alta.
D27111
• Introduzca la llave con punta de estrella T30 (37) por el orificio (42) del
compartimento en el extremo del eje (fig. F1). Coloque la llave con punta
de estrella T40 (38) en la tuerca de bloqueo de cuchilla (43) (Fig. F3).
• La tuerca de bloqueo de cuchilla tiene una rosca hacia la izquierda. Por
lo tanto, mantenga la llave firmemente y gire en el sentido de las agujas
del reloj para aflojarla.
• Suelte la palanca de liberación del bloqueo del cabezal (3) para liberar la
barra inferior (5 y 23), y a continuación, levante la barra inferior al máximo
(Fig. F4).
• Ponga detenidamente la cuchilla en su lugar y suelte el protector inferior
de la cuchilla.
• Vuelva a colocar la presilla del árbol exterior.
• Ajuste el tornillo de bloqueo de cuchilla (43), girándolo en sentido
contrario al de las agujas del reloj, mientras mantiene el botón de
bloqueo de la cuchilla (75).
• Coloque la llave con punta de estrella en la posición de almacenamiento
(Fig. F2).
Ajustes
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctala del suministro
eléctrico antes de instalar y quitar accesorios y antes de
hacer ajustes, cambios de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta en marcha esté en la
posición OFF. La puesta en marcha accidental puede causar
lesiones.
Ajuste de la hoja de la sierra (fig. F5)
Si la hoja oscila al arrancar y al parar debe ajustarla según se indica
a continuación.
• Afloje el tornillo del soporte del disco (44) y gire la hoja (45) un cuarto de
vuelta.
• Vuelva a apretar el tornillo y compruebe si la hoja oscila.
• Repita la maniobra hasta eliminar por completo la oscilación.
Ajustes para la modalidad de ingletadora
• Saque el tornillo de bloqueo de la cuchilla (43) y la presilla del árbol
exterior (44) (fig. F5).
Su ingletadora se ha ajustado con precisión en la fábrica. Si fuera preciso
volver a realizar un ajuste debido al transporte y manipulación, o a cualquier
otro motivo, siga los pasos que se describen a continuación. Una vez
realizados, estos ajustes deben mantenerse.
• Compruebe que la pestaña interior y ambas caras de la cuchilla están
limpias y carentes de polvo.
Comprobación y ajuste de la hoja a la guía (fig. G1 - G4)
• Instale la cuchilla de la sierra (45) en el resalte (46) que se encuentra en
la presilla del árbol interior (47), comprobando que los dientes del borde
inferior de la cuchilla se orientan hacia la parte trasera de la sierra (lejos
del operador).
• Ponga detenidamente la cuchilla en su lugar y suelte el protector inferior
de la cuchilla.
• Vuelva a colocar la presilla del árbol exterior.
• Ajuste el tornillo de bloqueo de cuchilla (43) girándolo en sentido
contrario al de las agujas del reloj, mientras que mantiene firme la llave
con punta en estrella con su otra mano.
• Coloque la llave con punta de estrella en la posición de almacenamiento
(Fig. D).
• Suelte la palanca de inglete (10) y apriete el enganche de inglete (9) para
soltar el brazo de inglete (11).
• Balancee el brazo de inglete hasta que el enganche lo sitúe en
la posición de inglete de 0°. No apriete la palanca.
• Desplace el cabezal hacia abajo hasta que la hoja entre en el corte de la
sierra (48).
• Coloque una escuadra (49) contra el lado izquierdo (13) de la guía
y la hoja (45) (fig. G3).
ADVERTENCIA: No toque la punta de los dientes de la hoja
con la escuadra.
D27112
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Pulse el botón de bloqueo del eje (75) para bloquear la cuchilla de la
sierra en su posición (fig. F2).
• Afloje los tornillos (50) y desplace el conjunto de escala/brazo de inglete
hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que la hoja esté situada en un
ángulo de 90° respecto de la guía, medido con la escuadra.
• Introduzca la llave con punta de estrella T40 (38) en la tuerca de bloqueo
de cuchilla (43) (Fig. F3).
• La tuerca de bloqueo de cuchilla tiene una rosca hacia la izquierda. Por
lo tanto, mantenga la llave firmemente y gire en el sentido de las agujas
del reloj para aflojarla.
• Suelte la palanca de liberación del bloqueo del cabezal (3) para liberar la
barra inferior (5 y 23), y a continuación, levante la barra inferior al máximo
(Fig. F4).
46
• Vuelva a apretar los tornillos (50). No preste atención a la lectura que
señale el indicador de inglete en este punto.
Ajuste del indicador de inglete (fig. G1, G2 & H)
• Suelte la palanca de inglete (10) y apriete el enganche de inglete (9) para
soltar el brazo de inglete (11).
E S PA Ñ O L
• Mueva el brazo de inglete para colocar el indicador de inglete (51) en
cero, según se indica en la fig. H.
• Con la palanca de inglete aflojada, deje que el enganche se coloque en
su lugar a medida que gira el brazo de inglete más allá del cero.
• Observe el indicador (51) y la escala de inglete (12) Si el indicador no
marca cero exactamente, afloje el tornillo (52), mueva el indicador para
que indique 0° y apriete el tornillo.
Comprobación y ajuste del ángulo de bisel (fig. J1, J5 & K1)
• Afloje el pomo de sujeción de la guía izquierda (58) y deslice la parte
superior de ésta hacia la izquierda tanto como sea posible.
• Afloje el mango de sujeción de bisel (15) y mueva el cabezal
de la sierra hacia la izquierda. Esta es la posición de bisel de 45°.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Gire el tornillo de tope (61) hacia dentro o hacia fuera según sea
necesario hasta que el indicador (56) señale 45°.
Ajuste de la sujeción de ingletes/perno de detención (fig. I)
Si la base de la sierra se puede mover mientras la palanca de inglete (10)
está bloqueada, debe ajustarse la sujeción de ingletes/perno de detención
(53).
ADVERTENCIA: Mientras efectúa el ajuste, es aconsejable
descargar el peso de la sierra manteniéndola alzada. Esto hará
que sea más fácil girar el tornillo de ajuste.
• Desbloquee la palanca de inglete (10).
• Apriete a fondo la sujeción de ingletes/perno de detención (53) con un
destornillador (54). A continuación afloje el perno un cuarto de vuelta.
• Compruebe que la mesa no se mueve cuando la palanca (10) está
bloqueada en un ángulo aleatorio (no prefijado).
Ajuste de la guía del carril (fig. L)
• Compruebe con regularidad la holgura de los carriles.
• Para reducir la holgura, gire gradualmente el tornillo de ajuste (62) en el
sentido de las agujas del reloj mientras desliza el cabezal
de la sierra hacia delante y hacia atrás.
Comprobación y ajuste de la hoja a la mesa (fig. J1 - J4)
• Afloje el mango de sujeción de bisel (15).
• Empuje el cabezal de la sierra hacia la derecha para asegurarse de que
esté totalmente vertical y ajuste el mango de sujeción de bisel.
• Desplace el cabezal hacia abajo hasta que la hoja entre en el corte de la
sierra (48).
• Sitúe un cartabón (49) en la mesa y elévelo contra la hoja (45) (fig. J2).
ADVERTENCIA: No toque la punta de los dientes de la hoja
con la escuadra.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje el mango de sujeción de bisel (15) y gire hacia dentro o hacia fuera
el tornillo de tope de ajuste de posición vertical (55) hasta que la hoja
esté a 90° respecto de la mesa medido con la escuadra.
• Si la posición del indicador de bisel (56) en la escala de bisel (14) no es
igual a 0, afloje el tornillo (57) que sujeta el indicador y mueva éste según
sea necesario.
Ajuste de la guía (fig. K1 & K2)
La parte superior de la guía izquierda se puede ajustar hacia la izquierda
para dejar espacio y permitir que la sierra corte oblicuamente en un ángulo
completo de 45° a la izquierda. Para ajustar la guía (13):
• Afloje el pomo de plástico (58) y deslice la guía hacia la izquierda.
• Haga una prueba con la ingletadora desconectada y compruebe la
distancia. Ajuste la guía para que quede lo más cerca posible de la hoja
con objeto de lograr el máximo soporte para la pieza de trabajo sin que
obstaculice el movimiento ascendente y descendente del brazo.
• Apriete fuerte el pomo.
Ajustes para la modalidad de sierra de banco
Cambio de la modalidad de ingletadora a sierra de banco
(fig. A1 & A2)
• Bloquee la mesa (19) en su posición más elevada.
• Coloque la hoja en la posición de corte transversal de 0° con la palanca
de inglete (10) fijada (fig. A1).
• Bloquee el pomo de bloqueo del carril (18) con el cabezal de sierra en la
posición trasera.
• Presione la palanca de desbloqueo del cabezal (3) para bajar el cabezal
y presione el pasador de bloqueo (17).
• Fije la guía paralela (22) como se describe a continuación.
Ajuste del abridor (fig. M1 & M2)
La posición correcta requiere que el extremo superior del abridor (20) no
sobresalga más de 2 mm por debajo del diente más alto de la hoja
y que el radio del cuerpo no exceda de 5 mm a partir del ápice de los
dientes de la hoja de sierra (fig. M1).
• Afloje los pernos (63) que permiten que el abridor se mueva arriba
y abajo (fig. M2).
• Deslice el abridor arriba o abajo hasta que se logre la posición correcta.
• Vuelva a apretar firmemente los pernos (63).
Montaje y ajuste de la guía paralela (fig. N1 - N4)
• Deslice la abrazadera (64) desde la derecha (fig. N1). La placa de
sujeción encaja detrás del borde delantero de la mesa.
• Deslice la guía (22) contra la hoja.
ADVERTENCIA: La ranura de la guía (59) se puede llegar a
obstruir por el serrín. Para limpiarla, utilice una varilla o aire a
baja presión.
La parte móvil del lado derecho de la guía puede ajustarse para
proporcionar el máximo soporte de la pieza de trabajo cerca de la hoja, al
tiempo que permite la inclinación de la hoja a un ángulo completo de 45°
grados a la izquierda. La distancia de deslizamiento está limitada por topes
en ambas direcciones. Para ajustar la guía (6):
• Afloje la tuerca de mariposa (60) para liberar la guía (6).
• Deslice la guía a la izquierda.
• Haga una prueba con la ingletadora desconectada y compruebe la
distancia. Ajuste la guía para que quede lo más cerca posible de la hoja
con objeto de lograr el máximo soporte para la pieza de trabajo sin que
obstaculice el movimiento ascendente y descendente del brazo.
• Apriete la tuerca de mariposa (60) para fijar la guía en su posición.
• Empuje la palanca (65) hacia abajo para fijar la guía en su lugar.
• Compruebe que la guía esté paralela a la hoja.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje el pomo de ajuste (66) fijando la abrazadera de la guía al soporte
de la guía (fig. N2).
• Ajuste la guía para que quede paralela a la hoja comprobando
la distancia entre ésta y la guía por delante y por detrás de la hoja.
• Una vez ajustada, vuelva a apretar el pomo de ajuste y compruebe de
nuevo que la guía haya quedado paralela a la hoja.
• Compruebe que el indicador (67) señale cero en la escala (fig. N3). Si
el indicador no marca cero exactamente, afloje el tornillo (68), mueva el
indicador para que indique 0 y apriete el tornillo.
La guía es reversible: la pieza de trabajo se puede desplazar a lo largo de
la superficie de 52 mm o de 8 mm, para permitir la utilización de una varilla
empujadora al realizar cortes longitudinales en piezas finas (fig N4).
47
E S PA Ñ O L
• Para ajustarla en la de 8 mm, afloje el pomo de ajuste (66) y deslice la
guía (22) sacándola del soporte de sujeción (70).
FUNCIONAMIENTO
• Gire la guía y acople de nuevo el soporte de sujeción en la ranura tal y
como se muestra (fig. N4).
Instrucciones de uso
• Si desea utilizarla en la altura total de 52 mm, deslice la guía dentro del
soporte de sujeción con la superficie ancha en posición vertical (fig. N1).
ADVERTENCIA:
• Use el perfil de 8 mm al hacer cortes longitudinales en piezas
de trabajo bajas para que la varilla empujadora pueda pasar
entre la hoja y la guía.
• La parte posterior de la guía debe quedar al mismo nivel que
la parte delantera del abridor.
Ajuste de la mesa de serrado en banco (fig. A1, A2)
La mesa (19) se desplaza hacia arriba y hacia abajo manualmente
y se fija a la altura deseada con dos pomos de bloqueo.
• Afloje los pomos de bloqueo de la mesa, el principal (16) y el adicional
(4), pero sin sacarlos.
• Gradúe la mesa a la altura requerida.
• Apriete los pomos de bloqueo de la mesa. Apriete primero el pomo
principal (16), a continuación fije la mesa en posición con el pomo
adicional (4).
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y la reglamentación aplicable.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctala del suministro
eléctrico antes de instalar y quitar accesorios y antes de
hacer ajustes, cambios de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta en marcha esté en la
posición OFF. La puesta en marcha accidental puede causar
lesiones.
Los usuarios del Reino Unido están sujetos a la “Regulación de Trabajos en
Madera de 1974” o cualquier modificación posterior.
Compruebe que la máquina se coloque de forma que corresponda a sus
condiciones ergonómicas en cuanto a la altura y la estabilidad adecuadas.
Deberá elegir la ubicación de la máquina para que el operador goce de una
buena visión y de suficiente espacio libre alrededor de la máquina, que le
permita manipular la pieza de trabajo sin límites.
Para reducir los efectos de la vibración, compruebe que la temperatura
ambiente no sea demasiado baja, que tanto la máquina como sus
accesorios estén en buen estado y que la pieza de trabajo sea adecuada
para esta máquina.
Encender y apagar (fig. O)
Cambio de la modalidad de sierra de banco a ingletadora
(fig. A1 & A2)
• Bloquee la mesa (19) en la posición más alta.
• Presione hacia abajo la empuñadura de manejo (2) y extraiga el pasador
de bloqueo (17), según se indica.
• Reduzca suavemente la presión hacia abajo y deje que el cabezal se
levante por completo.
Antes de usar la máquina
• Instale la cuchilla de sierra adecuada. No utilice cuchillas excesivamente
gastadas. La velocidad máxima de giro de la herramienta no deberá
superar la de la cuchilla de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la cuchilla corte libremente. No la fuerce.
• Deje que el motor alcance su plena velocidad antes del corte.
• Compruebe que todos los pernos de bloqueo y asas de fijación están
apretadas.
• Asegure la pieza de trabajo.
• A pesar de que esta sierra cortará madera y muchos otros materiales
no férricos, estas instrucciones de funcionamiento se refieren al corte
de la madera exclusivamente. Las mismas directivas se aplican a
los demás materiales. No corte materiales férricos (acero y hierro) o
materiales de mampostería con esta herramienta! ¡No utilice discos
abrasivos!
• Cuando corte materiales no férricos, utilice siempre una cuchilla
de sierra adecuada de DEWALT con un ángulo de corte de -5°.
Compruebe que fija el material en su posición adecuada, utilizando una
fijación material.
• Compruebe que utiliza el plato de separación. No opere la máquina si la
ranura de separación tiene un ancho superior a 10 mm.
• Compruebe que el material que va a cortar está fijado firmemente en su
lugar.
• Aplique sólo una ligera presión en la herramienta y no ejerza presiones
laterales en la cuchilla de la sierra.
• Evite las sobrecargas.
• Retire siempre el polvo de la máquina después de utilizarla para
garantizar que la protección inferior funcione adecuadamente.
• Cuando corte madera y productos de madera, conecte siempre un
dispositivo de extracción de polvo adecuado de conformidad con las
normas correspondientes acerca de la emisión de polvo.
48
El interruptor de encendido/apagado incorpora una función de desconexión
por falta de corriente: si la alimentación eléctrica se corta por algún motivo,
es necesario reactivar el interruptor.
• Para encender la máquina, pulse el botón verde de encendido (71).
• Para apagar la máquina, pulse el botón rojo de parada (72).
Cortes de sierra básicos
Calidad de corte
La uniformidad de un corte depende de distintas variables como, por
ejemplo, el material que se corta. Cuando desee obtener cortes de la mayor
uniformidad para molduras y otros trabajos de precisión, utilice una hoja
bien afilada (de carburo de 60 dientes) y una velocidad
de corte uniforme y más lenta.
ADVERTENCIA: Asegúrese de que el material no se deslice
durante el corte; sujételo bien. Deje siempre que la hoja se
detenga por completo antes de levantar el brazo. Si aún quedan
pequeñas fibras de madera en la parte posterior de la pieza de
trabajo, coloque un trozo de cinta adhesiva en la madera donde
va a realizar el corte. Sierre sobre la cinta adhesiva y retírela con
cuidado cuando haya terminado.
Extracción de polvo (fig. A5)
La máquina está equipada con un orificio de extracción de polvo de 38 mm
en el protector superior de la hoja.
• Conecte un dispositivo de extracción de polvo adecuado, de
conformidad con las normativas correspondientes acerca de la emisión
de polvo, durante sus operaciones de corte.
Funcionamiento en la modalidad de ingletadora
Es peligroso usar la sierra sin los protectores. Los protectores deben estar
siempre bien colocados.
Instrucciones generales
- En la modalidad de ingletadora, el cabezal de la sierra queda
automáticamente bloqueado en la posición superior "estacionada".
E S PA Ñ O L
- Al apretar la palanca de desbloqueo del protector el cabezal se
desbloqueará. Cuando mueva hacia abajo el cabezal, el protector inferior
móvil se retraerá.
- Nunca intente impedir que el protector inferior vuelva a su posición
estacionada una vez completado el corte.
- La sierra D27111 puede cortar piezas de trabajo de un ancho de hasta
220 mm y de una altura de hasta 90 mm. La sierra D27112 puede
cortar piezas de trabajo de un ancho de hasta 285 mm y de una altura
de hasta 90 mm. Para conocer la capacidad de corte exacta, consulte
las Datos técnicos. El largo de la pieza de trabajo no deberá superar
nunca el ancho de la base sin un soporte adecuado. El extremo de la
pieza de trabajo no deberá estar nunca a una distancia inferior a 160
mm de la cuchilla, sin aplicar medios de fijación adicionales.
- Durante el funcionamiento, no coloque las manos a una distancia inferior
a 160 mm respecto a la hoja. Al cortar piezas cortas (mín. 160 mm a
la izquierda o la derecha de la hoja), es necesario utilizar la mordaza de
material opcional.
- La parte sobrante del material cortado debe tener un mínimo de 10 mm.
- Cuando corte piezas de trabajo de longitud superior al ancho de la
mesa, asegúrese de que la pieza esté estable en toda su longitud.
Apoye las partes que sobresalen de la pieza de trabajo según necesite,
p. ej. utilizando la extensión opcional de piezas de trabajo.
- Al cortar secciones de PVC, debe apoyarlas sobre un trozo de madera
de dimensiones parecidas para proporcionar el soporte necesario.
Fijación de la pieza de trabajo (fig. A3, W)
ADVERTENCIA: Una pieza de trabajo que haya sido fijada,
equilibrada y asegurada antes de realizar un corte podrá
desequilibrarse tras finalizar el corte. Una carga desequilibrada
puede cargar la punta de la sierra o de cualquier complemento
unido a la sierra, como una mesa o banco de trabajo. Cuando
realice un corte que pueda dar lugar a un desequilibrio, soporte
adecuadamente la pieza de trabajo y compruebe que la sierra
esté fijada con seguridad a una superficie estable. Podrá dar
lugar a daños personales.
ADVERTENCIA: El pie de fijación deberá permanecer fijado
sobre la base de la sierra cuando se utilice la fijación. Fije
siempre la pieza de trabajo en la base de la sierra y no a
ninguna otra parte de la zona de trabajo. Compruebe que el pie
de fijación no está fijado en el borde de la base de la sierra.
ATENCIÓN: Utilice siempre una fijación de trabajo para
mantener el control y reducir el riesgo de daños personales y
materiales.
Utilice la fijación de material (27) suministrada con su sierra. Otras ayudas
como las fijaciones de anillas, las fijaciones de barras o las fijaciones en C
podrán ser adecuadas para determinados tamaños y formas de material.
PARA INSTALAR LA FIJACIÓN
1. Introdúzcala en el orificio ubicado tras la hendidura. La fijación deberá
orientarse hacia la parte trasera de la sierra de ingletes. Compruebe
que la hendidura sobre la varilla de fijación está completamente
introducida en la base de la sierra de ingletes. Si la hendidura está
visible, la fijación no estará segura.
• Sujete la empuñadura de manejo (2) y apriete la palanca
de desbloqueo del cabezal (3) para soltarlo.
• Encienda la máquina y deje que la hoja de sierra alcance la velocidad
máxima.
• Apriete el cabezal para que la hoja pueda cortar la madera
y penetrar en la placa de corte de plástico (8).
• Tras finalizar el corte, apague la máquina y espere a que la hoja
de la sierra se pare completamente antes de colocar el cabezal en su
posición de reposo superior.
Realización de un corte deslizante (fig. Q)
El carril de guía permite cortar piezas de trabajo más grandes utilizando un
movimiento deslizante hacia fuera-abajo-atrás.
• Libere el pomo de bloqueo del carril (18).
• Desplace el cabezal de la sierra hacia usted y encienda la herramienta.
• Baje la hoja de sierra hasta la pieza de trabajo y empuje el cabezal hacia
atrás para completar el corte.
• Proceda como se ha explicado previamente.
ADVERTENCIA:
• No realice cortes deslizantes en piezas de trabajo inferiores a
50 x 100 mm.
• Recuerde bloquear el cabezal de la sierra en la posición
trasera cuando haya terminado los cortes deslizantes.
Corte de piezas pequeñas (fig. K1 & K2)
La parte superior del lado izquierdo de la guía (13) y la parte móvil del lado
derecho de la guía (6) pueden ajustarse para ofrecer un soporte máximo al
cortar piezas pequeñas.
• Ponga la hoja de sierra en posición vertical.
• Afloje el pomo de plástico (58) al menos 3 vueltas completas.
• Ajuste la guía izquierda tan cerca como sea posible de la hoja.
• Apriete fuerte el pomo.
• Afloje la tuerca de mariposa (60).
• Ajuste la guía derecha tan cerca como sea posible de la hoja.
• Apriete la tuerca de mariposa.
Corte transversal a inglete vertical (fig. A1 & R)
• Suelte la palanca de inglete (10) y apriete el enganche (9). Mueva el
brazo a la izquierda o a la derecha hasta el ángulo deseado.
• El enganche de inglete se situará automáticamente a 10°, 15°, 22,5°,
31,62° y 45°, tanto a derecha como a izquierda, y a 50° izquierda y 60°
derecha. Para obtener cualquier ángulo intermedio, sujete el cabezal con
firmeza y bloquéelo apretando la palanca de inglete.
• Antes de realizar un corte, compruebe siempre que la palanca
de inglete esté bien sujeta.
• Siga las instrucciones que se dan para "Corte transversal recto vertical".
2. Gire la fijación en 180º hacia la parte frontal de la sierra de ingletes.
3. Afloje el perno para ajustar la fijación hacia arriba o hacia abajo, y a
continuación, utilice el perno de ajuste preciso para fijar con firmeza la
pieza de trabajo.
ADVERTENCIA: Al ingletear el extremo de una pieza de
madera con un resto pequeño, coloque la madera de modo
que ésta quede situado en el lado de la hoja que tiene un
ángulo mayor respecto a la guía:
inglete izquierdo, resto a la derecha.
inglete derecho, resto a la izquierda.
NOTA: Coloque la fijación en el lado derecho de la base cuando bisele.
REALICE SIEMPRE OPERACIONES EN SECO (CON LA MÁQUINA
DESCONECTADA) ANTES DE REALIZAR CORTES ACABADOS PARA
COMPROBAR LA RUTA DE LA CUCHILLA. COMPRUEBE QUE LA
FIJACIÓN NO INTERFIERE CON LA ACCIÓN DE LA SIERRA O LAS
BARRAS.
Biseles (fig. A1, K1 & S)
Corte transversal vertical (fig. A1 & P)
Los ángulos de bisel se pueden establecer desde 48° a izquierda hasta 2° a
derecha y se pueden cortar con el brazo de inglete colocado en cero y una
posición máxima de inglete de 45° a derecha o a izquierda.
• Suelte la palanca de inglete (10) y apriete el enganche (9).
• Fije el enganche de inglete en la posición de 0° y apriete la palanca de
inglete.
• Coloque la madera que va a cortar contra la guía (6 & 13).
• Afloje el pomo de sujeción de la guía izquierda (58) y deslice la parte
superior de esta guía (13) hacia la izquierda tanto como sea posible.
Afloje el mango de sujeción de bisel (15) y establezca el bisel que desee.
49
E S PA Ñ O L
• Apriete el mango de sujeción de bisel (15) con firmeza.
MANTENIMIENTO
• Siga las instrucciones que se dan para "Corte transversal recto vertical".
Su herramienta DEWALT ha sido diseñada para funcionar durante un largo
período con un mínimo de mantenimiento. Un funcionamiento continuo
satisfactorio depende del cuidado adecuado de la herramienta y de una
limpieza periódica.
Inglete compuesto
Este corte es una combinación de un corte circular y un bisel.
• Ajuste primero el ángulo de bisel y después el de inglete.
Funcionamiento en la modalidad de sierra de banco
• Utilice siempre el abridor.
• Compruebe siempre que el abridor y el protector de la hoja estén
correctamente alineados.
• Asegúrese siempre de que la ingletadora esté ajustada y bloqueada en
inglete de 0°.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctala del suministro
eléctrico antes de instalar y quitar accesorios y antes de
hacer ajustes, cambios de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta en marcha esté en la
posición OFF. La puesta en marcha accidental puede causar
lesiones.
• Si la hoja de sierra no se detiene en menos de 10 segundos después de
apagar, lleve la máquina a un servicio técnico autorizado DEWALT.
ADVERTENCIA: No corte metal en esta modalidad.
Corte paralelo vertical (fig. T)
• Ajuste el ángulo de bisel a 0°.
• Ajuste la altura de la hoja de sierra. La posición de la hoja es correcta
cuando las puntas de tres dientes se encuentran encima de la superficie
superior de la madera. Asegúrese de que la mesa de serrado en banco
esté bien fijada a la altura seleccionada.
• Ajuste la guía paralela a la distancia deseada.
• Sujete la pieza de trabajo sobre la mesa y contra la guía.
Mantenga la pieza de trabajo alejada aproximadamente 25 mm
de la hoja de sierra.
• Mantenga ambas manos alejadas del recorrido de la hoja
de la sierra.
• Encienda la máquina y deje que la hoja de sierra alcance
la velocidad máxima.
Limpieza
Antes del uso, compruebe detenidamente la barra de la cuchilla superior,
la barra de la cuchilla inferior portátil y el tubo de extracción de polvo para
cerciorarse de que funcionarán adecuadamente. Compruebe que los chips,
el polvo y las partículas de la pieza de trabajo no pueden bloquear alguna
de sus funciones.
Si los fragmentos de la pieza de trabajo quedan obstaculizados entre la
cuchilla de la sierra y las barras, desconecte la máquina de la red y siga las
instrucciones indicadas en la sección Montaje de la Cuchilla de la Sierra.
Retire las partes atascadas y vuelva a montar la cuchilla de la sierra.
ADVERTENCIA: Sople la suciedad y el polvo de la carcasa
principal con aire seco siempre que vea polvo acumulado
alrededor de los respiraderos. Utilice protección ocular
y mascarillas antipolvo aprobadas cuando realice este
procedimiento.
• Recuerde que debe utilizar la varilla empujadora (73) al acercarse a la
hoja.
ADVERTENCIA: no use nunca disolventes ni otros agentes
químicos agresivos para limpiar las piezas no metálicas de
la herramienta. Estos agentes químicos pueden debilitar los
materiales de dichas piezas. Use un trapo humedecido sólo con
agua y jabón suave. No deje que penetre ningún líquido dentro
de la herramienta y no sumerja ninguna pieza de la herramienta
en líquidos.
• Tras completar el corte, apague la máquina, espere a que se detenga la
hoja de sierra y retire la pieza de trabajo.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, limpie
regularmente la superficie de la mesa.
• Deslice la pieza lentamente por debajo del protector superior de la
hoja, manteniéndola firmemente presionada contra la guía. Deje que
los dientes corten y no fuerce la pieza a través de la hoja de sierra. La
velocidad de la hoja de sierra debe ser constante.
ADVERTENCIA:
• Nunca empuje o sujete la parte libre o recortada de la pieza
de trabajo.
• Utilice siempre una varilla empujadora cuando corte
longitudinalmente piezas de trabajo pequeñas.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, limpie
regularmente el sistema de recolección de polvo.
Limpieza y mantenimiento de la placa de corte (fig. U)
Limpie periódicamente la zona debajo de la placa de corte.
Si la placa de corte está desgastada, debe cambiarse.
Transporte (fig. B)
• Quite los tornillos (74) que sujetan la placa de corte (8).
• Para transportar la sierra, baje el cabezal y apriete el pasador
de bloqueo (17).
• Quite la placa de corte y limpie la zona debajo de la misma.
• Bloquee la mesa (19) en la posición más baja. Bloquee el pomo de
bloqueo del carril (17) con el cabezal de sierra en la posición delantera,
bloquee el brazo de inglete en el ángulo de inglete situado más a la
derecha (13), deslice la guía (13) completamente hacia dentro y bloquee
la palanca de bisel (15) con el cabezal de la sierra en posición vertical
para que la herramienta quede lo más compacta posible.
• Apriete los tornillos a mano.
• Utilice siempre los rebajes para transporte (26) que aparecen
en la fig. B para transportar la sierra.
ADVERTENCIA: Transporte siempre la máquina en el modo
de sierra de banco y compruebe que la hoja de la sierra está
completamente cubierta por el protector superior. No utilice
nunca ningún protector para transportar la máquina.
• Vuelva a colocar las piezas de la placa de corte y los tornillos.
• Para ajustar la placa de corte, proceda del modo siguiente:
• Desplace el cabezal hacia abajo hasta que la hoja entre en el corte de la
sierra.
• Ajuste cada pieza de la placa de corte para que encaje bien con los
dientes de la hoja.
• Apriete los tornillos.
Lubricación
Esta máquina no necesita lubricación adicional. Los rodamientos del motor
están lubricados de fábrica y son herméticos.
50
E S PA Ñ O L
• Evite el uso de aceite o grasa porque puede empastarse con el polvo y
las astillas y crear problemas.
• Limpie periódicamente las piezas donde puedan acumularse serrín
y virutas con un cepillo seco.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: dado que algunos accesorios, diferentes
de los ofrecidos por DEWALT, no se han probado con este
producto, el empleo de tales accesorios podría constituir un
riesgo. Para reducir el riesgo de lesiones, sólo deben usarse
con el producto los accesorios recomendados DEWALT.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida selectiva de los
productos eléctricos domésticos para llevarlos a centros de residuos
municipales o bien ser por el propio distribuidor al que compró el producto
nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los productos DEWALT una vez
estos han alcanzado el final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado más cercano puede
ponerse en contacto con la oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar una lista con la dirección de
los servicios técnicos DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro servicio
postventa en Internet: www.2helpU.com.
Soporte para piezas largas (fig. A4)
• Utilice siempre un soporte para las piezas largas.
• Para obtener los mejores resultados, utilice la prolongación del soporte
de la pieza (28) para aumentar la anchura de la mesa de la ingletadora
(lo puede conseguir en su distribuidor como opción). Utilice un soporte
para las piezas largas empleando cualquier medio adecuado como, por
ejemplo, caballetes de aserrar o dispositivos similares, para evitar que los
extremos se caigan.
Extractor de polvo (fig. A5, V)
¡ADVERTENCIA! Cuando sea posible, conecte un dispositivo
de extracción de polvo adecuado de conformidad con las
normas correspondientes acerca de la emisión de polvo.
• La sierra D27111 aceptará el puerto de recogida de polvo opcional.
Para su instalación, véanse las instrucciones del puerto de recogida de
polvo cuando lo compre.
• La sierra D27112 aceptará y está suministrad con el puerto de recogida
de polvo.
Conecte un dispositivo de recolección de polvo diseñado según los
reglamentos pertinentes. La velocidad del aire de los sistemas conectados
externamente deberán ser de 20 m/s ±2 m/s. La velocidad deberá medirse
en el tubo de conexión en el punto de acople, con la herramienta conectada
pero no operando.
CUCHILLAS DE SIERRA
UTILICE SIEMPRE CUCHILLAS DE SIERRA DE 350 mm CON ORIFICIOS
DE EJE DE 30 mm. LA VELOCIDAD DEBE SER COMO MÍNIMO DE
4000 RPM. No utilice nunca una cuchilla de diámetro inferior o superior.
No estará protegida correctamente. Utilice exclusivamente cuchillas de
corte transversal. No utilice cuchillas diseñadas para las operaciones de
rasgado rápido, combinación de cuchillas o cuchillas con ángulos de
gancho que superen los 10°.
DESCRIPCIONES DE LA CUCHILLA
APLICACIÓN
DIÁMETRO
DIENTES
Cuchillas de sierra de construcción(entalladura fina con borde
antiadhesivo)
Fines generales
305 mm
36
Cuchillas de sierra para madera (ofrecen cortes limpios y suaves)
Cortes transversales finos
305 mm
60
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no se debe eliminar con la
basura doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto DEWALT, o si ya no
le vale, no lo elimine con la basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos y embalajes usados
permite el reciclaje de los materiales y que se puedan usar de
nuevo. La reutilización de los materiales reciclados ayuda a
evitar la contaminación del medio ambiente y reduce la
demanda de materias primas.
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad de sus
productos y ofrece una excepcional garantía para los
usuarios profesionales del producto. Esta declaración de
garantía es adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales como usuario
particular no profesional y no perjudica de ningún modo
dichos derechos. La garantía es válida dentro de los
territorios de los Estados Miembros de la Unión Europea y
del Área de Libre Comercio Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con el
funcionamiento de su producto DEWALT, sólo tiene que
devolverlo al punto de compra en un plazo de 30 días y
le propondremos un cambio por una herramienta más
adecuada. En producto deberá estar completo, tal y
como se compró, y deberá presentarse un justificante
de compra. Quedan excluidas las piezas de repuesto y
accesorios, a menos que presenten algún fallo cubierto por
la garantía.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento o de servicio
para su herramienta de DEWALT, durante los 12 meses
siguientes a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a un agente de
reparación autorizado por DEWALT. Debe presentarse la
prueba de compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos que hayan
fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso debido a fallos
de materiales o de fabricación en un plazo de 12 meses
a partir de la fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas de forma
gratuita, o a nuestra entera discreción, la sustitución de
toda la unidad gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un desgaste lógico y
normal;
• No se hayan intentado hacer reparaciones por
personas no autorizadas;
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con todos los
componentes originales.
Si desea presentar una reclamación, póngase en contacto
con su distribuidor o compruebe su agente de reparación
más cercano de DEWALT en el catálogo de DEWALT o
póngase en contacto con su oficina de DEWALT en la
dirección indicada en el presente manual. Puede obtener
una lista de agentes de reparaciones autorizados de
DEWALT y todos los detalles de nuestro servicio después
de la venta en Internet en: www.2helpU.com.
51
FRANÇAIS
SCIE À ONGLETS DE TABLE
D27111/D27112
Félicitations!
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations déclaré
correspond aux applications principales de l’outil. Néanmoins,
si l’outil est utilisé pour différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de vibrations pourra varier. Ces
éléments peuvent augmenter considérablement le niveau
d’exposition sur la durée totale de travail.
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de nombreuses années, DEWALT
produit des outils électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations doit
également prendre en compte les heures où l’outil est mis hors
tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune tâche. Ces
éléments peuvent réduire sensiblement le degré d’exposition sur
la durée totale de travail.
Caractéristiques techniques
Tension
Type
Puissance absorbée
Puissance utile
Vitesse maximale de lame
Diamètre de lame
Alésage
Epaisseur de lame
Épaisseur du refendeur
Dureté du refendeur
Temps d’arrêt de la lame
Poids
V
W
W
courses/min
mm
mm
mm
mm
s
kg
D27111
D27112
230
2
1,500
1,100
2,950
305
30
1,8
2,0
43 ± 5
< 10,0
26,5
230
2
1,600
933
3.300
305
30
1,8
2,0
43 ± 5
< 10,0
24
Capacités de coupe
Fusible:
Europe
Outils de 230 V
10 A, secteur
REMARQUE : Cet appareil est prévu pour le branchement à un système
d'alimentation ayant une impédance maximum de système admissible Zmax
de 0,32 Ω au point d'interface point (coffret de branchement d'alimentation)
de l'alimentation de l'utilisateur.
L’utilisateur doit s’assurer que cet outil électrique est raccordé uniquement
à un système d’alimentation qui remplit l’exigence ci-dessus. Si nécessaire,
l’utilisateur peut demander à la compagnie d’électricité publique quelle est
l’impédance système au point d’interface.
Définitions : consignes de sécurité
Mode de scie à onglets
Onglet (positions maximales)
gauche
droite
Inclinaison (positions maximales) gauche
droite
Capacité de coupe transversale
maximum à 90°/90°
mm
Largeur max. de coupe en onglet
45° à hauteur max. 90 mm
mm
Largeur max. de coupe en biseau
45° à hauteur max. 50 mm
mm
50°
60°
48°
0°
50°
60°
48°
0°
220 x 90
285 x 90
155
201
220
285
Mode établi de sciage
Profondeur de coupe max.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations telles
que : maintenance de l’outil et des accessoires, maintenir la
température des mains élevée, organisation du travail.
mm
0-51
0-51
dB(A)
95,0
97,0
dB(A)
dB(A)
3,1
107,0
2,9
109,0
dB(A)
3,0
3,1
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques associé à chaque
balise. Lire soigneusement la notice d’instructions et respecter ces
symboles.
DANGER : indique une situation de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme conséquences la mort ou
des dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une situation de danger potentiel
qui, si rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir comme
conséquences la mort ou des dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourrait avoir comme conséquences
des dommages corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque de
dommages corporels, mais qui par contre, si rien n’est fait
pour l’éviter, pourrait poser des risques de dommages
matériels.
Indique des risques de décharges électriques.
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression
acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
Indique des risques d’incendie.
Valeurs totales de la vibration (mesure triaxiale) déterminées d’après EN 61029-1,
EN 61029-2-11:
Valeur d’émission de vibrations ah
ah =
m/s²
1,3
1,3
Incertitude K
m/s²
1,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet informatif a
été mesuré conformément à une méthode d’essai normalisé établie
par EN 61029, et peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il
peut également être utilisé pour effectuer une évaluation préliminaire de
l’exposition.
52
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
D27111/D27112
DEWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Caractéristiques techniques sont conformes aux normes :
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11
Ces produits sont également conformes aux normes 2004/108/CE et
2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez contacter DEWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier technique et fait
cette déclaration au nom de DEWALT.
FRANÇAIS
11. Ne maltraitez pas le cordon d’alimentation.
Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l’outil. Tenez le
cordon à l’écart des sources de chaleur, de l’huile et des bords
tranchants. N’utilisez jamais le cordon pour transporter l’outil.
12. Sécurisez le travail.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
01.01.2012
Consignes de sécurité
Si possible, utilisez des pinces ou un étau pour maintenir le travail. Ceci
est plus sûr que d’utiliser vos mains et les libère pour actionner l’outil.
13. Ne vous penchez pas trop loin.
Maintenez constamment votre équilibre.
14. Entretenez vos outils avec soin.
Aiguisez les outils coupants et nettoyez-les pour obtenir des
performances plus sûres et optimisées. Respectez les instructions
de lubrification et de remplacement des accessoires. Inspectez
régulièrement les outils, en cas d’endommagement, faites-les réparer
par un centre de réparation agréé. Maintenez les poignées et les
interrupteurs secs, propres et exempts d’huile et de graisse.
AVERTISSEMENT ! Lors de l’utilisation d’outils électriques, des
précautions de sécurité simples doivent toujours être respectées
afin de réduire le risque d’incendie, de choc électrique et de
blessures corporelles, dont les suivantes.
Lisez toutes les instructions avant de tenter de faire fonctionner ce produit et
conservez ces instructions.
15. Débranchez les outils.
CONSERVEZ CE MANUEL POUR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT
Après l’utilisation, avant l’entretien et en cas de remplacement des
accessoires tels que les lames, mèches et fraises, débranchez les outils
de l’alimentation électrique.
Instructions générales de sécurité
1. Maintenez la zone de travail propre.
16. Enlevez les clés de réglages et les clés.
Habituez-vous à vérifier que les clés de réglage et les clés sont bien
retirées de l’outil avant de l’actionner.
Les zones et les établis encombrés favorisent les accidents.
2. Inspectez l’environnement de la zone de travail.
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas utiliser l’outil dans des
conditions humides. Éclairez convenablement la zone de travail
(250 à 300 lux). Ne pas utiliser l’outil en cas de risque d’incendie
ou d’explosion, c’est-à-dire en présence de liquides et de gaz
inflammables.
17. Évitez tout démarrage intempestif.
Ne portez pas l’outil avec un doigt sur l’interrupteur. Assurez-vous que
l’outil est en position « off » avant de le brancher.
18. Utilisez des cordons électriques extérieurs.
Avant utilisation, inspectez le cordon d’alimentation et remplacez-le s’il
est endommagé. En cas d’utilisation de l’outil à l’extérieur, n’utilisez que
des cordons électriques prévus pour l’extérieur et portant un marquage
correspondant.
3. Se protéger contre les chocs électriques.
Évitez tout contact corporel avec des surfaces reliées à la terre (par
exemple, tuyaux, radiateurs, autocuiseurs et réfrigérateurs). Lors de
l’utilisation de l’outil dans des conditions extrêmes (c’est-à-dire, une
forte humidité, en cas de production de copeaux de métaux, etc.) la
sécurité électrique peut être améliorée en insérant un transformateur
isolant ou un coupe-circuit contre les fuites à la terre.
4. Maintenez les autres à distance.
19. Restez alerte.
Faites attention à ce que vous faites. Utilisez votre bon sens. N’utilisez
pas l’outil si vous êtes fatigué ou sous l’influence de drogue ou d’alcool.
20. Vérifiez la présence de pièces endommagées.
Avant utilisation, vérifiez soigneusement l’outil et le câble principal pour
vérifier qu’il va fonctionner correctement et effectuer les fonctions pour
lesquelles il a été conçu. Vérifiez l’alignement des pièces mobiles, le
grippage des pièces mobiles, la rupture de pièces, le montage et tout
autre état pouvant avoir une incidence sur son fonctionnement. Une
protection ou toute autre partie endommagée doit être convenablement
réparée ou remplacée par un centre d’entretien agréé, sauf indication
contraire dans ce manuel. Faites remplacer les interrupteurs défectueux
dans un centre d’entretien agréé. N’utilisez pas l’outil s’il est impossible
de l’allumer ou de l’éteindre avec l’interrupteur. N’essayez jamais de le
réparer vous-même.
Ne laissez pas les personnes, en particulier les enfants, ne participant
pas aux travaux toucher l’outil ou le cordon électrique et maintenez-les
à distance de la zone de travail.
5. Rangez les outils non utilisés.
Rangez les outils dans un endroit sec et fermé, hors de portée des
enfants, lorsque vous ne les utilisez pas.
6. Ne forcez pas l’outil.
Il fonctionnera mieux et avec plus de sécurité à la tension pour laquelle il
a été conçu.
7. Utilisez l’outil approprié.
AVERTISSEMENT ! L’utilisation de tout accessoire ou
équipement et la réalisation de toute opération différente de
celles qui sont recommandées dans ce manuel d’instruction
avec cet outil peuvent entraîner un risque de blessure
corporelle.
Ne forcez pas les petits outils à réaliser des actions prévues pour des
outils très résistants. N’utilisez pas des outils à des fins pour lesquelles
ils n’ont pas été conçus, par exemple, n’utilisez pas de scies circulaires
pour découper des troncs d’arbres ou des bûches.
8. Portez des vêtements adéquats.
21. Faites réparer l’outil par une personne qualifiée.
Cet outil électrique est conforme aux règles de sécurité applicables. Les
réparations ne doivent être effectuées que par des personnes qualifiées
utilisant des pièces détachées d’origine ; dans le cas contraire,
l’utilisateur peut courir un grave danger
Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux, ils peuvent se
prendre dans les pièces mobiles. Des chaussures antidérapantes sont
recommandées en cas de travail à l’extérieur. Portez une protection
pour recouvrir les cheveux longs.
9. Utilisez des équipements de protection.
Portez toujours des lunettes de sécurité. Utilisez un écran facial ou un
masque anti-poussière si le travail effectué crée de la poussière ou
des particules volantes. Si ces particules peuvent être chaudes, portez
également un tablier résistant à la chaleur. Portez à tout moment une
protection auditive. Portez à tout moment un casque de sécurité.
Consignes de sécurité supplémentaires pour les scies
à onglet à table supérieure
•
Cette machine est équipée d’un cordon d’alimentation spécialement
configuré (fixation de type M). Si le cordon d’alimentation est
endommagé ou défectueux, il doit être remplacé uniquement par le
fabricant ou un technicien de réparation agréé.
•
Vérifiez que tous les boutons de verrouillage et les leviers de blocage
sont bien serrés avant toute utilisation.
•
Ne pas utiliser la scie sans les carters de protection en position,
notamment après un changement de mode. Assurez-vous que les
carters de protection sont en bon état de marche et bien entretenus.
10. Raccordez les équipements d’aspiration de la poussière.
Si des accessoires sont fournis pour raccorder des dispositifs
d’aspiration et de collecte de la poussière, vérifiez s’ils sont bien
raccordés et bien utilisés.
53
FRANÇAIS
•
•
Ne pas essayer d’arrêter rapidement le mouvement de la machine
en appuyant un outil ou un autre objet contre la lame ; de graves
accidents peuvent être provoqués involontairement de cette façon.
•
Consultez le manuel d’instructions avant l’utilisation de tout
accessoire. Le mauvais usage d’un accessoire peut provoquer des
dommages.
•
Arrêtez l’appareil lorsqu’il est sans surveillance.
•
Raccordez la scie à un dispositif d’aspiration des poussières
lorsque vous sciez du bois. Tenez toujours compte des facteurs qui
influencent l’exposition à la poussière, par exemple :
- type de matériau à usiner (les panneaux de particules produisent
plus de poussière que le bois) ;
- ajustement correct de la lame de scie ;
•
Sélectionnez la lame adéquate pour le matériel à découper.
- assurez-vous que l’extraction locale ainsi que les hottes, les
déflecteurs et les goulottes sont ajustés correctement.
•
Assurez-vous que la vitesse indiquée sur la lame de scie est au
moins égale à la vitesse indiquée sur la plaque signalétique.
- extracteur de poussière avec une vitesse de l’air inférieure à
20 m/s
•
Portez des gants appropriés lors de la manipulation de la lame de
scie et des matériaux rugueux.
•
Avant l’utilisation, assurez-vous que la lame est correctement fixée.
•
S’assurer que la lame tourne dans le sens correct. Maintenir la lame
bien affûtée.
•
N’utilisez pas de lames de diamètres plus élevés ou plus faibles que
ceux recommandés. N’utilisez aucune entretoise pour monter une
lame sur l’arbre. Référez-vous aux données techniques pour obtenir
les caractéristiques appropriées des lames. Utilisez uniquement les
lames indiquées dans ce manuel, conformes à la norme EN 847-1.
•
Étudiez la possibilité d’utiliser des lames spécialement conçues pour
réduire le bruit.
•
N’utilisez pas de lames de scie en ACIER RAPIDE (HSS).
•
N’utilisez pas de lames de scie endommagées, fissurées ou
déformées ;
•
Sortez la lame de la coupe avant de relâcher l’interrupteur.
•
Ne jamais caler d’objet contre le ventilateur du moteur pour bloquer
l’axe du moteur.
•
Le carter de protection s’ouvre automatiquement quand le bras est
abaissé et se referme automatiquement sur la lame quand le bras
remonte. Le carter de protection peut être levé manuellement lors
de l’installation ou le retrait de lames de scie ou lors du contrôle de
la scie. Ne jamais lever le carter de protection quand la scie est sous
tension.
•
L’espace environnant de l’appareil doit être bien entretenu et libre de
tout matériau, comme par exemple copeaux et chutes.
•
Vérifier périodiquement que les orifices d’aération du moteur sont
libres de copeaux.
•
Débranchez l’appareil du secteur avant d‘effectuer tout travail
d’entretien ou lors du changement de la lame.
•
Lorsque cela est possible, toujours fixer l’appareil sur un établi.
•
Pour une coupe en onglet, en biseau ou composée, réglez le guide
coulissant pour assurer un jeu correct pour l’application.
•
Abstenez-vous d’enlever les copeaux ou autres éléments de la pièce
de la zone de coupe alors que la scie est en marche.
•
Avant le travail, vérifiez que l’appareil est placé sur une surface lisse
ayant une stabilité suffisante.
•
Ne coupez jamais d’alliages légers, notamment en magnésium.
•
Ne pas utiliser de disques abrasifs ou diamantés.
•
En cas d’accident ou de panne de la machine, arrêtez
immédiatement la machine et débranchez-la de la source
d’alimentation.
•
Signalez la panne et notez la machine dans un formulaire
approprié pour éviter que d’autres personnes n’utilisent la machine
défectueuse.
•
Assurez-vous que tous les flasques et les lames sont propres et
que les faces évidées du plateau se trouvent contre la lame. Serrer
fermement l’écrou de l’arbre.
•
N’utilisez que des lames de scie affûtées et bien entretenues.
•
Ne pas essayer de travailler avec une autre tension que celle
indiquée.
•
Ne pas lubrifier la lame lorsqu’elle tourne.
•
Assurez-vous que les personnes à proximité ne se tiennent pas
derrière la machine.
•
Pour votre sécurité montez toujours la machine sur un établi en
utilisant des boulons de 8 mm de diamètre et de 80 mm de long.
Consignes de sécurité supplémentaires pour le mode
scie à table
•
•
•
•
Remplacer l’insert lorsqu’il est usé.
Pour une coupe transversale droite à la verticale, réglez le guide
coulissant correctement pour assurer un jeu max. de 5 mm entre la
lame de coupe et le guide.
Ne jamais utiliser la scie sans l’insert.
Ne jamais coupez lorsque le refendeur et/ou le carter de protection
supérieur sont retirés.
•
Utilisez toujours le poussoir. Ne coupez jamais de pièces inférieures à
30 mm.
•
Sans support additionnel, la machine est conçue pour accepter une
taille de pièce maximum de :
- Hauteur 51 mm x largeur 500 mm x longueur 700 mm
•
•
- Les pièces plus longues doivent être soutenues par une table
additionnelle adaptée.
Le refendeur ne doit pas être plus épais que la largeur de la coupe
en rainure de la lame de scie ni plus fin que le corps de la lame de
scie.
S’assurer que la lame tourne dans le sens correct et que les dents
sont orientées vers la partie frontale de l’établi de sciage.
•
Vérifiez que tous les leviers de blocage sont bien serrés avant toute
utilisation.
•
S’assurer que le couteau diviseur est réglé à la distance correcte par
rapport à la lame – maximum 5 mm.
•
Tenir les mains à l’écart du trajet de la lame de scie.
•
Débrancher la scie de sa source d’alimentation avant de changer des
lames ou d’effectuer un entretien.
•
Toujours utiliser un poussoir et s’assurer de ne pas placer les mains à
moins de 150 mm de la lame de scie en fonctionnement.
•
Ne pas passer les bras à l’arrière de la lame de la scie.
•
Laissez le poussoir en place lorsque vous ne l’utilisez pas.
•
Ne vous tenez pas debout sur l’appareil.
•
Pour le transport, assurez-vous que la partie supérieure de la lame
de scie est recouverte, par exemple par le carter de protection.
•
Ne prenez pas la machine par le carter de protection supérieur pour
la déplacer ou pour la transporter.
•
Assurez-vous que votre position se trouve toujours à gauche ou à
droite de la ligne de coupe.
Réglez le guide coulissant correctement pour éviter tout contact avec
le carter de protection supérieur.
•
Assurez-vous que la table est bien fixée.
•
Veillez à ce que l’aire de travail soit bien éclairée
•
•
Assurez-vous que l’utilisateur est correctement formé à l’utilisation, à
l’ajustement et à l’utilisation de l’appareil.
N’employez pas la scie pour couper des matériaux autres que le
bois.
•
Il n’est pas permis de fendre, raboter ou rainurer.
•
•
54
Ne placez jamais la main dans la zone de la lame lorsque la scie est
raccordée au secteur.
Lorsque la lame de la scie est coincée en raison d’une force
d’avance anormale pendant la coupe, arrêtez la machine et
débranchez-la de l’alimentation. Retirez la pièce et assurez-vous que
la lame de scie tourne librement. Mettez la machine sous tension
et commencez une nouvelle opération de coupe avec une force
d’avance réduite.
FRANÇAIS
•
Assurez-vous que le bras est solidement fixé lorsque vous sciez en
mode établi de sciage. N’utilisez la machine que si l’établi de sciage
est en position horizontale.
Lisez le manuel d'instruction avant utilisation
Lors de l’utilisation en mode établi de sciage, assurez-vous que
les carters de protection supérieur et inférieur sont en place et
fonctionnent correctement. N’utilisez jamais la machine si l’établi
de sciage n’est pas en position horizontale.
Mode scie à onglet
•
•
•
•
•
Prenez soin de fixer le bras solidement lors de la réalisation de
coupes en biseau.
Ne jamais effectuer de nettoyage ou d’entretien lorsque l’appareil
fonctionne et que la tête de scie n’est pas en position d’arrêt.
Assurez-vous que la partie supérieure de la lame de scie est
solidement fixée à la hauteur désirée. Ne retirez jamais le carter
de protection supérieur si vous utilisez la machine en mode scie à
onglets.
Ne coupez jamais de pièces inférieures à 160 mm.
Lors de l’utilisation en mode scie à onglet, assurez-vous que
le carter de protection supérieur est en place et fonctionne
correctement. Assurez-vous que l’établi de sciage est dans sa
position la plus élevée.
Pour effectuer une coupe en glissant en mode scie à onglets,
suivez les instructions fournies à Effectuer une coupe en
glissant.
Sans support additionnel, la machine est conçue pour accepter une
taille de pièce maximum de :
D27111
–
Hauteur 90 mm x largeur 220 mm x longueur 550 mm
Point de transport.
D27112
•
–
Hauteur 90 mm x largeur 285 mm x longueur 550 mm
–
Les pièces plus longues doivent être soutenues par une table
additionnelle adaptée.
Serrez toujours solidement les pièces.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION (FIG. A2)
La date codée de fabrication (76), qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2012 XX XX
Risques résiduels
Année de fabrication
Les risques suivants sont inhérents à l'utilisation de ces scies:
- risque de blessure causé par les pièces rotatives
(p. ex. la lame de scie)
En dépit de l'application des directives appropriées de sécurité et de la
réalisation de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent
être évités; ceux-ci sont énumérés ci-dessous:
Contenu de l'emballage
L'emballage contient:
1 Scie à onglets de table
1 Lame de scie
- Diminution de l'acuité auditive.
1 Guide de refente parallèle
- Risque d'accidents provoqués par des parties non protégées de la lame
de scie en rotation.
1 Carter de protection supérieur
- Risque de blessure lors du remplacement de la lame.
1 Orifice de collecte de la poussière (fig. V)
- Risque de coincement de doigts lors de l'ouverture des carters
de protection.
1 Clé en étoile T30
- Risques pour la santé provoqués par la respiration de poussières
dégagées lors du sciage du bois, en particulier du chêne, du hêtre et du
MDF.
1 Etau
- Risque de blessure occasionnée par des morceaux de pièce à ouvrer
projetés sur les personnes à proximité.
- Risque d'accidents causés par des projections de particules métalliques
en coupant dans le guide.
- Risque d'incendie en raison de la concentration extrême en sciure due à
un défaut de nettoyage régulier.
1 Poussoir de fin de passe
1 Clé en étoile T40
1 Manuel d'instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l'outil, les pièces ou les accessoires ne présentent pas de
dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond le présent manuel
avant de mettre votre outil en marche.
- Risque de situations hors de contrôle en cas d'utilisation par des
températures inférieures à -10 °C ou supérieures à +45 °C.
Les facteurs suivants influent grandement sur la pollution sonore :
Description (fig. A1 - A4)
- le matériau à couper
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels
- le type de lame de scie
- la force d'avance
Les facteurs suivants influent sur l'exposition à la poussière :
- lame de scie usée
- extracteur de poussière avec une vélocité de l'air inférieure à 20 m/s
- pièce à ouvrer guidée de manière imprécise
Fig. A1
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Poignée d'utilisation
3 Levier de déverrouillage de la tête
4 Bouton de blocage additionnel d'établi de sciage
5 Carter inférieur de protection mobile avant
Étiquettes sur l’appareil
6 Guide arrière droit
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
7 Table fixe
8 Insert
Voyant d'utilisation sûre
9 Verrou d'onglet
55
FRANÇAIS
10 Levier d'onglet
11 Table rotative/bras d'onglet
12 Graduation d'onglet
13 Guide arrière gauche
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service après-vente
DEWALT.
CH
14 Graduation de chanfrein
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
15 Manette de serrage de chanfrein
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
16 Bouton de blocage d'établi de sciage
17 Goupille de blocage de la tête en position basse
18 Bouton de blocage du rail
Fig. A2
19 Plan de travail pour scie d'établi
20 Refendeur
21 Carter de protection supérieur
22 Guide de refente parallèle
23 Emplacement du poussoir
24 Carter inférieur de protection mobile arrière
25 Orifices de montage d'accessoire
26 Poignée de transport
76 Code de date
Accessoires disponibles en option
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du câble
d’alimentation.
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils portatifs à un
disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois fils
homologuée et compatible avec la tension nominale de cet outil (se reporter
à la section Caractéristiques techniques). La section minimale du
conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le câble sur
toute sa longueur.
MONTAGE
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou de retirer
tout accessoire, avant tout réglage ou changement
de configuration ou lors de réparations. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Fig. A3
27 Etau
Déballage (fig. B)
• Sortir la scie de son emballage avec précaution.
Fig. A4
28 Piétement
• Libérez le bouton de blocage du rail (18) et repoussez la tête
de la scie de façon à la bloquer en position arrière.
USAGE PRÉVU
• Bloquez la table (19) dans sa position la plus haute.
Votre scie à onglet à table supérieure D27111/D27112 a été conçue pour
les applications professionnelles. Cette machine de haute précision peut être
aisément adaptée pour la coupe transversale, la coupe de chanfreins et la
coupe à onglets simple ou double.
• Appuyez sur la manette (2) et extrayez la goupille de blocage (17)
comme indiqué.
Cet appareil est conçu pour l’utilisation avec une lame au carbure de
305 mm de diamètre nominal pour applications professionnelles.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide ou en présence de
liquides ou de gaz inflammables.
Ces scies à onglet à table supérieure sont des outils électriques
professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est nécessaire
auprès de tout utilisateur non expérimenté.
AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas la machine pour d'autres
applications que celles prévues.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y
compris les enfants) dont les capacité physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites ou qui manquent d’expérience ou d’aptitudes,
sauf si ces personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants seuls avec ce
produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une tension unique.
Vérifier systématiquement que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
D27111
Cette machine correspondant à une construction de classe 1, un
raccordement à la terre est nécessaire.
D27112
Votre outil DEWALT à double isolation est conforme à la norme
EN 61029 ; un branchement à la terre n’est donc pas nécessaire.
• Relâchez progressivement la pression vers le bas jusqu'à ce que la tête
atteigne la hauteur maximale.
Montage sur établi (fig. C)
• Les trous (36) sont pratiqués dans les quatre pieds, dans le but de
faciliter la pose sur établi. Deux dimensions différentes de trous
permettent l’emploi de vis de dimensions différentes. Optez pour une
des deux dimensions proposées ; l'emploi des deux est superflu. Des
boulons de 8 mm de diamètre et 80 mm de long sont conseillés. Fixez
toujours fermement la scie pour éviter tout mouvement. Pour faciliter
son transport, l’outil peut être fixé sur une planche en contre-plaqué de
12,5 mm ou plus, que l’on peut aisément monter sur le lieu de travail ou
transporter en différents lieux
• Lors de la pose de scie sur contre-plaqué, s'assurer que les vis de
montage ne dépassent pas de la surface du bois, car le contre-plaqué
doit être complètement lisse par rapport à l'établi. Pour fixer la scie sur
une surface de travail quelconque, serrer uniquement au niveau des
pieds. La fixation en une autre position influera sur le bon fonctionnement
de la scie.
• Pour éviter tout risque de détachement ou d'imprécision, s'assurer que
la surface de montage n'est pas déformée ou inégale. Si la scie est
bancale, placer une cale sous un pied de scie afin de la stabiliser.
Rangement des outils de fixation (fig. D)
Les outils suivants sont fournis avec la machine :
1 Clé en étoile T30 (37)
1 Clé en étoile T40 (38)
• Prenez soin de ranger les outils à chaque fois qu'ils ont été utilisés pour
un montage ou un réglage.
56
FRANÇAIS
Montage du carter de protection supérieur de la lame (fig. E)
Le carter de protection supérieur de la lame (21) est conçu pour être
monté rapidement et facilement au refendeur (20) lorsque la machine a été
configurée pour le mode établi de sciage.
• Desserrer le boulon (39) et laisser l’écrou (40) dans la poche hexagonale.
• Tenir le carter de protection à la verticale et aligner la fente à l’arrière du
carter de protection avec le refendeur.
• La vis de blocage de la lame est filetée vers la gauche ; pour desserrer,
vous devez donc tourner dans le sens des aiguilles d’une montre tout en
maintenant fermement la clé.
• Appuyez sur le levier de déverrouillage de la tête (3) pour relâcher le
carter de protection inférieur (5 & 23) et levez celui-ci aussi haut que
possible (fig. F4).
• Déposer la vis de verrouillage de lame (43) et le flasque (44) (fig. F5).
• Abaisser le carter de protection sur le refendeur (20) en prenant soin que
l’axe du boulon entre dans le renfoncement.
• Assurez-vous que le flasque interne et les deux faces de la lame sont
propres et exempts de poussière.
• Tourner le carter de protection en position horizontale pour bloquer le
carter de protection sur le refendeur.
• Installez la lame (45) sur l’épaulement (46) conçu sur la bague
intermédiaire interne (47), en vous assurant que les dents sur les bords
inférieurs de la lame sont orientées vers l’arrière de la scie (côté opposé
à l’opérateur).
• Introduire le boulon (39) dans le trou et serrer avec une clé spéciale à six
lobes.
Montage de la lame de scie (fig. D & F1 - F5)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou de retirer
tout accessoire, avant tout réglage ou changement
de configuration ou lors de réparations. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
AVERTISSEMENT : les dents d'une nouvelle lame de scie sont
très tranchantes et potentiellement dangereuses.
AVERTISSEMENT: une fois la lame montée ou repositionnée,
vérifiez toujours si elle complètement recouverte par le carter de
protection.
AVERTISSEMENT ! Notez que la lame de la scie doit être
remplacée uniquement selon la procédure décrite. N'utilisez
que les lames de scies spécifiées dans la Caractéristiques
techniques (le modèle DT4350 est conseillé)
Afin d'installer une nouvelle lame de scie, il est nécessaire de régler la table
et de redresser la tête de scie jusqu'à leur position la plus élevée.
• Enfilez attentivement la lame en position et relâchez le carter de
protection inférieur de la lame.
• Replacer le flasque.
• Serrez la vis de verrouillage de lame (43), dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre, tout en tenant le bouton de verrouillage d’axe
(75).
• Placez la clé en étoile dans sa position de rangement (fig. F2)
Réglages
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou de retirer
tout accessoire, avant tout réglage ou changement
de configuration ou lors de réparations. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Réglage de la lame de scie (fig. F5)
Si la lame de scie oscille pendant le démarrage et le ralentissement, ajustez
comme suit.
• Desserrez la vis de la collerette du mandrin (44) et faites tourner
la lame (45) d'un quart de tour.
• Resserrez la vis et vérifiez si la lame présente oscille.
D27111
• Introduisez la clé en étoile T30 (37) à travers le trou (42) du carter de
protection dans l’extrémité de l’axe (fig. F1). Placez la clé en étoile T40
(38) dans la vis de blocage de la lame (43) (fig. F3).
• La vis de blocage de la lame est filetée vers la gauche ; pour desserrer,
vous devez donc tourner dans le sens des aiguilles d’une montre tout en
maintenant fermement la clé.
• Appuyez sur le levier de déverrouillage de la tête (3) pour relâcher le
carter de protection inférieur (5 & 23) et levez celui-ci aussi haut que
possible (fig. F4).
• Déposer la vis de verrouillage de lame (43) et le flasque (44) (fig. F5).
• Assurez-vous que le flasque interne et les deux faces de la lame sont
propres et exempts de poussière.
• Installez la lame (45) sur l’épaulement (46) conçu sur la bague
intermédiaire interne (47), en vous assurant que les dents sur les bords
inférieurs de la lame sont orientées vers l’arrière de la scie (côté opposé à
l’opérateur).
• Enfilez attentivement la lame en position et relâchez le carter de
protection inférieur de la lame.
• Replacer le flasque.
• Serrez la vis de blocage de lame (43), dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre, tout en maintenant fermement la clé en étoile de votre
autre main.
• Placez la clé en étoile dans sa position de rangement (fig. D).
• Répétez ces opérations jusqu'à ce que la lame n'oscille plus.
Réglages pour mode de scie à onglets
Votre scie à onglet a été parfaitement réglée en usine. Au cas où un réglage
s'impose, suite au transport, à la manipulation ou à une raison quelconque,
suivre la procédure ci-dessous à la lettre. Une fois cette opération réalisée, la
précision est assurée.
Contrôle et réglage de la lame sur le guide arrière (fig. G1 - G4)
• Libérez le levier d'onglet (10) et tirez le verrou d'onglet (9) pour libérer le
bras d'onglet (11).
• Faites pivoter le bras d'onglet jusqu'à ce que le verrou se trouve en
position d'onglet 0°. Ne serrez pas le levier.
• Rabattez la tête jusqu'à ce que la lame entre dans le trait de scie (48).
• Placez une équerre (49) contre le côté gauche (13) du guide et
de la lame (45) (fig. G3).
AVERTISSEMENT : Ne pas toucher les pointes des dents de
la lame avec l'équerre.
• Si un réglage s'impose, procéder comme suit:
D27112
• Desserrez les vis (50) et déplacez l'ensemble échelle/bras d'onglet vers la
gauche ou vers la droite jusqu'à ce que la lame se trouve
à 90° selon l'équerre.
• Appuyez sur le bouton de verrouillage de l’arbre (75) pour verrouiller la
lame de scie en position (fig. F2).
• Resserrez les vis (50). Ne tenez pas compte de l'affichage de l'index
d'onglet.
• Insérez la clé en étoile T40 (38) dans la vis de blocage de la lame (43)
(fig. F3).
57
FRANÇAIS
Réglage de l'index d'onglet (fig. G1, G2 & H)
• Libérez le levier d'onglet (10) et tirez le verrou d'onglet (9) pour libérer le
bras d'onglet (11).
• Faites pivoter le bras d'onglet pour régler l'index d'onglet (51) en position
zéro comme illustré sur la figure H.
• Avec le levier d'onglet desserré, veillez à ce que le verrou d'onglet
s'engage en position en faisant pivoter le bras d'onglet au-delà de zéro.
• Observez l'index (51) et l'échelle d'onglet (12). Si l'index n'affiche pas
exactement zéro, desserrez la vis (52), déplacez l'index pour afficher 0°
et serrez la vis.
Réglage blocage d'onglet / tige à encliquetage (fig. I)
Si l'assise de la scie peut être déplacée alors que le levier d'onglet (10) est
bloqué, les blocage d'onglet / tige à encliquetage (53) doivent être réglés.
• Débloquez le levier d'onglet (10).
• Serrez les blocage d'onglet / tige à encliquetage (53) à fond à l'aide d'un
tournevis (54). Puis desserrez la tige d'un quart de tour.
• Vérifier que la table ne se déplace pas lorsque le levier (10) est serré à un
angle aléatoire (non-configuré).
Contrôle et réglage de la lame sur la table (fig. J1 - J4)
• Desserrez la molette de verrouillage de l'inclinaison (15).
• Appuyez sur la tête de scie vers la droite pour vous assurer qu'elle est
totalement verticale et serrez la molette de verrouillage de l'inclinaison.
• Rabattez la tête jusqu'à ce que la lame entre dans le trait de scie (48).
• Placez une équerre (49) sur la table et contre la lame (45) (fig. J2).
AVERTISSEMENT: Ne pas toucher les pointes des dents de la
lame avec l'équerre.
• Si un réglage s'impose, procéder comme suit:
• Relâchez la molette de verrouillage de l'inclinaison (15) et faites tourner
la vis de butée de réglage de la position verticale (55) vers l'intérieur ou
vers l'extérieur jusqu'à ce que la lame repose sur la table à 90° comme
indiqué par l'équerre.
• Si l'index de chanfrein (56) ne pointe pas sur le zéro de l'échelle (14),
desserrez la vis (57) de fixation de l'index et déplacez l'index selon les
besoins.
Réglage du guide (fig. K1 & K2)
La partie supérieure du côté arrière gauche du guide peut être ajustée vers
la gauche pour permettre le passage de la lame en position inclinée à 45°.
Pour régler le guide (13) :
• Desserrez le bouton plastique (58) et faites coulisser le guide vers
la gauche.
• Faire un essai avec la scie hors service et vérifier le jeu. Ajuster le guide
arrière aussi près que possible de la lame pour obtenir un support
maximal de pièce sans jamais entrer en contact avec la lame.
• Serrez le bouton fermement.
AVERTISSEMENT : La rainure du guide (59) peut être
bouchée avec de la sciure. Utilisez un bâtonnet ou de l'air
comprimé à basse pression pour nettoyer cette rainure.
La partie mobile du côté droit du guide est réglable pour assurer un soutien
maximum de la pièce à ouvrer à proximité de la lame, tout en permettant un
angle de chanfrein maximum de 45° à gauche.
La distance de coulisse est limitée par des butées dans les deux sens. Pour
régler le guide (6) :
• Desserrez l'écrou papillon (60) pour relâcher le guide (6).
• Glissez le guide à gauche.
• Faire un essai avec la scie hors service et vérifier le jeu. Ajuster le guide
arrière aussi près que possible de la lame pour obtenir un support
maximal de pièce sans jamais entrer en contact avec la lame.
• Serrez l'écrou papillon (60) pour fixer le guide en place.
58
Vérification et réglage de l'angle d'inclinaison (fig. J1, J5 & K1)
• Desserrez les boutons de serrage du guide gauche (58) et faites
coulisser la partie supérieure du guide gauche au maximum vers
la gauche.
• Desserrez la manette d'inclinaison (15) et déplacez la tête de scie vers la
gauche. Il s'agit de la position inclinée à 45°.
• Si un réglage s'impose, procéder comme suit:
• Tournez la vis butoir (61) jusqu'à ce que l'index (56) indique 45°.
AVERTISSEMENT : Tout en procédant à cet ajustement, il
est conseillé de soutenir le poids de la tête de scie en tenant
cette dernière. Cela permettra de tourner plus facilement la vis
d'ajustement.
Réglage du guide de rail (fig. L)
• Contrôlez régulièrement le débattement des rails.
• Afin de diminuer le débattement, faites pivoter graduellement la vis de
fixation (62) dans le sens horaire tout en faisant coulisser la tête de scie
dans un sens puis dans l'autre.
Réglages pour le mode d'établi de sciage
Conversion de mode de scie à onglets en mode d'établi de sciage
(fig. A1 & A2)
• Verrouillez la table (19) dans sa position la plus élevée.
• Placez la lame en position de coupe transversale à 0° avec le levier
d'onglets (10) serré (fig. A1).
• Bloquez le bouton de blocage du rail (18) avec la tête de sciage en
position arrière.
• Appuyez sur le levier de déverrouillage de la tête (3) pour abaisser
la tête et enfoncez la goupille de blocage (17).
• Montez le guide parallèle (22) comme expliqué ci-dessous.
Réglage du couteau diviseur (fig. M1 & M2)
La position correcte du haut du refendeur (20) ne doit pas être de plus de
2 mm au-dessous de la dent la plus élevée de la lame et le corps du rayon
doit être au maximum à 5 mm des pointes des dents de la lame de scie
(fig. M1).
• Desserrez les boulons (63) permettant au refendeur de bouger en haut et
en bas (fig. M2).
• Glissez le couteau en haut ou en bas pour atteindre la position correcte.
• Resserrez fermement les boulons (63).
Montage et réglage du guide parallèle (fig. N1 - N4)
• Glissez le support (64) depuis la droite (fig. N1). La plaque de serrage
s'engage derrière le bord avant de la table.
• Faites glisser le guide (22) contre la lame.
• Poussez le levier (65) vers le bas pour bloquer le guide.
• Vérifiez si le guide est parallèle à la lame.
• Si un réglage s'impose, procéder comme suit:
• Desserrez le bouton de réglage (66) fixant la patte du guide à son
support (fig. N2).
• Ajustez le guide de manière à ce qu'il soit parallèle à la lame en vérifiant
l'écart entre la lame et le guide à l'avant et à l'arrière de la lame.
• Après avoir procédé à l'ajustement, resserrez le bouton de réglage et
vérifiez encore une fois si le guide est parallèle à la lame.
• Vérifiez si l'index (67) indique le zéro de la graduation (fig. N3).
Si l'index n'affiche pas exactement zéro, desserrez la vis (68), déplacez
l'index pour afficher 0 et serrez la vis.
Le guide est réversible : la pièce à ouvrer peut être guidée le long
de la face de 52 mm ou bien le long de la face de 8 mm, permettant
l'utilisation d'un poussoir à entaille lors de la refente de pièces peu épaisses
(fig. N4).
FRANÇAIS
• Pour obtenir la hauteur de 8 mm, desserrez le bouton de réglage (66) et
faites glisser le guide (22) hors de la patte de serrage (70).
FONCTIONNEMENT
• Faites pivoter le guide et engagez à nouveau le support de serrage dans
l'encoche comme l'indique la figure N4.
Instructions d’utilisation
• Pour utiliser la hauteur de 52 mm, faites glisser le guide dans le support
de serrage avec la face large en position verticale (fig. N1).
AVERTISSEMENT :
• Utilisez le profilé de 8 mm pour la coupe en long de pièces
peu épaisses afin de permettre un accès au pousseur entre la
lame et le guide.
• L'extrémité arrière du guide doit être de niveau avec l'avant du
refendeur.
Réglage de l'établi de sciage (fig. A1, A2)
On peut coulisser manuellement la table (19) vers le haut et vers le bas et la
retenir à la hauteur requise au moyen de deux boutons de blocage.
• Desserrez les deux boutons de blocage de la table, aussi le bien le
principal (16) que le supplémentaire (4), mais sans les retirer.
• Mettez la table à la bonne position nécessaire.
• Serrez les boutons de blocage de la table. Serrez d'abord le
bouton de blocage principal (16) puis fixez la table avec le bouton
supplémentaire (4).
AVERTISSEMENT : respectez toujours les consignes de
sécurité et les règlements en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou de retirer
tout accessoire, avant tout réglage ou changement
de configuration ou lors de réparations. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
L’attention des utilisateurs situés au Royaume-Uni est attirée sur la
« Réglementation des machines à travailler le bois de 1974 » et ses
amendements ultérieurs.
Assurez-vous que la machine est placée de manière à favoriser une position
ergonomique en termes de hauteur de table et de stabilité. L'emplacement
de la machine doit être choisi afin que l'opérateur possède une bonne
vue d'ensemble et suffisamment d'espace libre autour de la machine pour
permettre la manipulation de la pièce sans restrictions.
Pour réduire les effets de vibration, assurez-vous que la température
ambiante n'est pas trop froide, que la machine et l'accessoire sont bien
entretenus et que la taille de la pièce est adaptée à cette machine.
Mise en marche et arrêt (fig. O)
Conversion de mode d'établi de sciage en mode de scie à onglets
(fig. A1 & A2)
• Bloquez la table (19) dans sa position la plus haute.
• Appuyez sur la manette (2) et extrayez la goupille de blocage (17)
comme indiqué.
• Relâchez progressivement la pression vers le bas jusqu'à ce que la tête
atteigne la hauteur maximale.
L'interrupteur marche/arrêt intègre une de fonction de coupe-circuit en cas
de chute de tension : pour le cas où le courant devrait être coupé pour une
quelconque raison, l'interrupteur doit être réactivé intentionnellement.
• Pour mettre la machine en marche, appuyez de nouveau sur le bouton
de marche vert (71).
• Pour éteindre la machine, appuyez sur le bouton d'arrêt rouge (72).
Avant tout utilisation
• Installez la lame de scie appropriée. N’utilisez pas de lames de scie
excessivement usagées. La vitesse de rotation maximum de l’outil ne
doit pas dépasser celle de la lame de scie.
• N’essayez pas de couper des pièces trop petites.
• Laissez la lame couper librement. Ne forcez pas.
• Laissez le moteur atteindre le plein régime avant la coupe.
• Vérifiez que tous les boutons de verrouillage et les leviers de blocage
sont bien serrés.
Coupes de base
Qualité de la coupe
La régularité de la coupe dépend d'un certain nombre de facteurs, tel que
le type de matériau à couper. Lorsque des coupes de grande qualité sont
requises pour les assemblages de pièces moulurées ou autres travaux de
précision, une lame affûtée (60 dents, en carbure) et une vitesse de coupe
lente et régulière donnent les résultats escomptés.
• Fixez la pièce.
• Bien que cette scie coupe le bois et de nombreux matériaux non
ferreux, les instructions de fonctionnement se rapportent uniquement
à la coupe du bois. Les mêmes directives sont applicables pour les
autres matériaux. Ne sciez pas des métaux ferreux (contenant du fer ou
de l’acier) ni les matériaux utilisés en maçonnerie avec cette scie ! Ne
pas utiliser de disques abrasifs !
AVERTISSEMENT : S'assurer que le matériau ne glisse pas
pendant la coupe; bien le bloquer. Toujours attendre que la
lame soit complètement arrêtée avant de lever le bras. Au
cas où des petites fibres de bois sont visibles à l'arrière de la
pièce, appliquer un morceau de bande adhésive à l'endroit
de la coupe. Couper à travers la bande adhésive et l'enlever
prudemment après la coupe.
• Pour couper des métaux non ferreux, utilisez toujours une lame de scie
DEWALT appropriée avec un angle de coupe de 5°. Assurez-vous que
le matériau est bien fixé avec le dispositif de serrage.
Aspiration de poussière (fig. A5)
• Utilisez toujours l’insert. N’utilisez pas la machine si la largeur du trait de
scie de l’insert est supérieure à 10 mm.
La machine est fournie avec un port de d'aspiration de poussière de 38 mm
situé sur le carter supérieur.
• Assurez-vous que le matériel à scier est bien fixé.
• Appliquez une force modérée sur l’outil et n’exercez pas de pression
latérale sur la lame de scie.
• Connectez un aspirateur à poussière conçu conformément aux normes
en vigueur en matière d’émissions de poussières pendant toutes les
opérations de sciage.
• Éviter toute surcharge.
• Éliminez toujours la poussière de la machine après usage pour assurer
le fonctionnement correct du carter de protection inférieur.
• Lorsque vous sciez du bois et des produits en bois, connectez un
aspirateur à poussière conçu conformément aux normes en vigueur en
matière d’émissions de poussières.
Sciage en mode scie à onglets
Il est dangereux de faire fonctionner la machine sans protecteur.
Tous les protecteurs doivent être en place.
Opérations générales
- En mode de scie à onglets, la tête de coupe est automatiquement
verrouillée en position supérieure de « stationnement ».
59
FRANÇAIS
- Pour libérer la tête de coupe, il suffit de presser le levier
de déblocage du protecteur. En abaissant la tête de coupe le carter
inférieur de protection mobile se rétracte.
- N'essayez jamais d'empêcher le carter inférieur de protection de revenir
en position de stationnement une fois la coupe terminée.
- La scie D27111 peut couper des pièces jusqu’à 220 mm de largeur
et 90 mm de hauteur. La scie D27112 peut couper des pièces
jusqu’à 285 mm de largeur et 90 mm de hauteur. Référez-vous aux
Caractéristiques techniques pour obtenir les capacités de coupe
appropriées. La longueur de la pièce ne doit jamais dépasser la largeur
de base sans support adéquat. L’extrémité de la pièce ne doit jamais
se trouver à moins de 160 mm de la lame sans dispositif de serrage
supplémentaire.
- Pendant l'utilisation, n'approchez pas les mains à moins de 160 mm de
la lame. Lors de la coupe de pièces courtes (min. 160 mm à gauche ou
à droite de la lame), l'utilisation d'un dispositif de serrage additionnel est
nécessaire.
- La longueur minimale de la pièce découpée est de 10 mm.
- Pour couper des pièces plus longues que la largeur de la table, assurezvous que la pièce à ouvrer est stable sur toute sa longueur. Soutenez
les parties saillantes de la pièce à ouvrer selon les besoins, par ex. en
utilisant la rallonge optionnelle pour pièce à ouvrer.
- Lors de la coupe de sections d'UPVC, une pièce auxiliaire de soutien
en bois possédant un profil complémentaire doit être placée sous le
matériau à découper afin de le soutenir convenablement.
Fixation de la pièce (fig. A3, W)
AVERTISSEMENT : une pièce qui est encastrée, équilibrée
et fixée avant une coupe peut être déséquilibrée après avoir
été coupée. Une charge déséquilibrée peut incliner la scie
ou tout ce sur quoi la scie est fixée, comme une table ou un
établi. Lorsque vous effectuez une coupe qui peut devenir
déséquilibrée, bien soutenir la pièce et s’assurer que la scie
est bien boulonnée à une surface stable. Il y a des risques de
blessures corporelles.
AVERTISSEMENT : le pied de la bride doit être encastré
au-dessus de la base de la scie chaque fois que la bride est
utilisée. Toujours serrer la pièce à la base de la scie et non à
une autre partie de la zone de travail. S’assurer que le pied de la
bride n’est pas serré au bord de la base de la scie.
ATTENTION : utilisez toujours un dispositif de serrage de bois
pour conserver la maîtrise de la pièce et réduire le risque de
dommages à votre pièce et de blessure corporelle.
Utilisez la pince matériel (27) fourni avec la scie. D’autres accessoires
tels que pinces à ressort, serres à barre ou serre-joint en C peuvent être
adaptées à certaines tailles et formes de matériaux.
INSTALLER DE LA BRIDE
1. L’insérer dans le trou situé derrière le guide. La bride doit être face
à l’arrière de la scie à onglets. S’assurer que la rainure sur la tige de
serrage est bien insérée dans la base de la scie à onglets. Si la rainure
est visible, cela signifie que la bride est mal fixée.
• Mettez la machine en marche et attendez que la lame atteigne sa vitesse
maximale.
• Baissez la tête de la scie pour permettre à la lame de couper le bois et
de pénétrer dans l'insert (8).
• Une fois la coupe terminée, éteignez la machine et attendez que la lame
de scie s'arrête totalement avant de ramener la tête dans sa position de
repos supérieure.
Effectuer une coupe en glissant (fig. Q)
La glissière de guidage permet de couper des pièces à ouvrer plus grandes
avec un mouvement de glissement circulaire
(extérieur-en bas-en arrière).
• Libérez le bouton de blocage de la glissière (18).
• Tirez la tête de scie vers vous et mettez l'outil en marche.
• Faites descendre la lame de scie jusqu'à la pièce et repoussez
la tête en arrière pour terminer la coupe.
• Procédez comme décrit ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
• N'effectuez pas de coupes coulissantes sur les pièces de taille
inférieure à 50 x 100 mm.
• Rappelez-vous de bloquer la tête de scie en position arrière
après avoir terminé les coupes coulissantes.
Découpe de petites pièces (fig. K1 & K2)
La partie supérieure du côté gauche du guide (13) et la partie mobile
du côté droit du guide (6) sont réglables pour offrir un support maximum
pour la coupe de petites pièces.
• Placez la lame de scie à la verticale.
• Desserrez le bouton plastique (58) d'au moins 3 tours.
• Réglez le guide gauche aussi près que possible de la lame.
• Serrez le bouton fermement.
• Desserrez l'écrou papillon (60).
• Réglez le guide droit aussi près que possible de la lame.
• Serrez l'écrou papillon.
Coupe transversale verticale d'onglet (fig. A1 & R)
• Libérez le levier d'onglet (10) et tirez le verrou d'onglet (9).
Faites pivoter le bras vers la gauche ou vers la droite pour obtenir l'angle
requis.
• Le verrou d'onglet doit automatiquement se positionner sur 10°, 15°,
22,5°, 31,62° et 45° à gauche et à droite et à 50° à gauche et 60° à
droite. Si un angle intermédiaire est requis, tenez la tête fermement en
place et verrouillez-la en serrant le levier d'onglet.
• Assurez-vous toujours que le levier d'onglet est bien serré avant
de procéder à la coupe.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
2. Tourner la bride de 180 degrés vers l’avant de la scie à onglets.
3. Desserrer la poignée pour monter ou descendre la bride, puis utiliser le
bouton de réglage fin pour serrer fermement la pièce.
REMARQUE : placer la bride du côté droit de la base pour le biseautage.
TOUJOURS EFFECTUER DES ESSAIS À BLANC (SANS ALIMENTATION)
AVANT DE RÉALISER VOS COUPES AFIN DE VÉRIFIER LA TRAJECTOIRE
DE LA LAME. S’ASSURER QUE LA BRIDE N’OBSTRUE PAS LE
MOUVEMENT DE LA SCIE OU DES GUIDES.
Coupe droite verticale (fig. A1 & P)
• Libérez le levier d'onglet (10) et tirez le verrou d'onglet (9).
• Engagez le verrou d'onglet en position 0° et serrez le levier d'onglet.
AVERTISSEMENT : Pour assembler par onglet l'extrémité
d'une pièce de bois en effectuant une petite découpe,
positionner la pièce de telle sorte que cette petite découpe se
trouve du côté de la lame ayant le plus grand angle par rapport
au guide arrière:
onglet gauche, découpe à droite
onglet droit, découpe à gauche.
Coupes inclinées (fig. A1, K1 & S)
L'angle de chanfrein peut être réglé de 48° à gauche jusqu'à 2° à droite,
et coupé avec le bras d'onglet réglé entre zéro et une position maximale
d'onglet à 45°, à droite comme à gauche.
• Disposez le morceau de bois à couper contre le guide arrière (6 & 13).
• Tenez la manette (2) et poussez sur le levier de déverrouillage de la tête
(3) afin de relâcher la tête.
60
• Desserrez les boutons de serrage du guide gauche (58) et faites
coulisser la partie supérieure du guide gauche (13) au maximum vers
la gauche. Desserrez la manette d'inclinaison (15) et réglez l'inclinaison
comme requis.
FRANÇAIS
• Serrez fermement la manette de serrage d'inclinaison (15).
ENTRETIEN
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour durer longtemps avec un
minimum d’entretien. Son fonctionnement satisfaisant pendant de longues
années repose sur un entretien soigneux et régulier.
Coupe composée
Il s'agit d'une combinaison d'une coupe inclinée et d'onglets.
• Réglez l'angle de chanfrein et ensuite l'angle d'onglet.
Sciage en mode établi
• Utilisez toujours le refendeur.
• Assurez-vous toujours que le refendeur et le carter de protection de la
lame sont correctement alignés.
• Assurez-vous toujours que la lame d'onglets est en place et bloquée en
position d'onglet 0°.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou de retirer
tout accessoire, avant tout réglage ou changement
de configuration ou lors de réparations. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
• Si la lame de scie ne s'arrête pas en moins de 10 secondes après avoir
été éteinte, faites réparer la machine par un technicien
de réparation DEWALT agréé.
AVERTISSEMENT : Ce mode ne permet pas de couper le
métal.
Coupes longitudinales (refente) (fig. T)
• Réglez l'angle de chanfrein sur 0°.
• Réglez la hauteur de la lame de scie. La position correcte de la lame est
telle que les pointes de trois dents se trouvent au-dessus de
la pièce en bois. Assurez-vous que l'établi de sciage est fermement fixé
à la hauteur voulue.
• Réglez le guide parallèle à la distance désirée.
• Maintenez la pièce à plat sur la table et contre le guide.
Placez-la à environ 25 mm de la lame de scie.
• Tenez vos mains à l'écart de la lame de scie.
• Mettez la machine en marche et attendez que la lame atteigne sa vitesse
maximale.
• Poussez lentement la pièce à travailler sous le carter supérieur de lame,
tout en la poussant avec fermeté contre le guide. Laissez la lame faire
son travail sans la forcer. La vitesse de la lame doit être constante.
• Utilisez toujours le poussoir à entaille (73) quand vos mains s'approchent
de la lame.
• Quand la coupe est terminée, arrêtez la machine, laissez la lame s'arrêter
et enlevez la pièce.
AVERTISSEMENT :
• Ne poussez et ne retenez jamais le côté libre ni le côté
découpe de la pièce.
• Utilisez toujours un poussoir pour découper de petites pièces.
Nettoyage
Avant l'utilisation, vérifiez soigneusement le carter de lame supérieur, le
carter de lame inférieur amovible, ainsi que la buse de dépoussiérage pour
déterminer s'ils fonctionnent correctement. Assurez-vous que les copeaux,
la poussière ou les particules de la pièce ne puissent pas provoquer le
blocage de l'une des fonctions.
Si des fragments de pièce se coincent entre la lame de scie et les carters,
débranchez la machine de l'alimentation et suivez les instructions fournies
à la section Montage de la lame de scie. Retirez les parties coincées et
remontez la lame de scie.
AVERTISSEMENT : retirez la saleté et la poussière du
logement principal en soufflant de l’air sec dès que vous
remarquez une accumulation de saleté à l’intérieur et autour des
orifices d’aération. Portez des lunettes de sécurité homologuées
et un masque anti-poussière homologué lorsque vous effectuez
cette procédure.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais de solvants ou d’autres
produits chimiques corrosifs pour nettoyer les pièces non
métalliques de l’outil. Ceux-ci risqueraient d’affaiblir les
matériaux utilisés dans ces pièces. Utilisez un chiffon imbibé
uniquement d’eau et de détergent doux. Ne laissez jamais un
liquide pénétrer dans l’outil et n’immergez jamais les pièces de
l’outil dans un liquide.
AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessures,
nettoyez régulièrement le plateau.
AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessures,
nettoyez régulièrement le système de collecte de la poussière.
Transport (fig. B)
• Pour transporter la scie, rabaissez la tête et appuyez sur la goupille de
blocage (17).
Nettoyage et entretien de l'insert (fig. U)
• Bloquez la table (19) dans sa position la plus basse. Bloquez le bouton
de blocage du rail avec la tête de scie en position avant, bloquez le bras
d’onglet dans l’angle extrême droit de l’onglet, faites coulisser le guide
(13) complètement vers l’intérieur et bloquez le levier d’onglet (15) avec
la tête de scie en position verticale afin de rendre l’outil le plus compact
possible.
Si l'insert montre des traces d'usure, il doit être remplacé.
• Utilisez toujours les échancrures pour la main (26) montrées sur
la fig. B pour transporter la scie.
Nettoyez régulièrement la zone en dessous de l'insert.
• Retirez les vis (74) tout en maintenant l'insert (8).
• Retirez l'insert et nettoyez la zone en dessous.
• Réinstallez les pièces de l'insert et les vis.
• Resserrez les vis à la main.
• Si un réglage de l'insert s'impose, procédez comme suit :
• Rabattez la tête jusqu'à ce que la lame entre dans le trait de scie.
AVERTISSEMENT : Transportez toujours la machine en
mode établi de sciage et assurez-vous que la lame de scie est
complètement recouverte par le carter de protection supérieur.
N’utilisez jamais les carters de protection pour transporter la
machine.
• Réglez chaque partie de l'insert pour un ajustement étroit avec
les dents de la lame.
• Serrez les vis.
Lubrification
Cette machine ne requiert aucune lubrification supplémentaire.
Les roulements du moteur sont pré-lubrifiés et étanches à l'eau.
61
FRANÇAIS
• Évitez l'emploi d'huile ou de graisse car ces derniers peuvent provoquer
une obstruction par la sciure et les copeaux et créer des problèmes.
• Nettoyez régulièrement à l'aide d'une brosse sèche les pièces sujettes à
l'accumulation de sciure et de copeaux.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : l’utilisation d’accessoires autres que ceux
fournis par DEWALT peut se révéler dangereuse car ils n’ont pas
été testés sur ce produit. Afin de réduire le risque de blessures
corporelles, utilisez uniquement des accessoires recommandés
par DEWALT avec ce produit.
• Toujours veiller au bon support des pièces longues.
• Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser la rallonge du plan de travail
(28) pour augmenter la largeur de la table de scie (disponible en option
auprès de votre concessionnaire). Supporter les longues pièces par des
moyens pratiques tels que des chevalets ou autre, pour éviter que les
extrémités ne tombent.
Aspiration de la poussière (fig. A5, V)
AVERTISSEMENT ! Chaque fois que possible, connectez un
aspirateur à poussière conçu conformément aux normes en
vigueur en matière d’émissions de poussières
• La scie D27111 peut recevoir un dispositif d’aspiration des poussières
en option. Pour l’installation, consultez les instructions du dispositif
d’aspiration des poussières acheté.
• La scie D27112 peut recevoir et est fournie avec un dispositif
d’aspiration des poussières.
Raccordez un dispositif de collecte de la poussière en vertu des
réglementations en vigueur. La vélocité de l’air des systèmes externes
raccordés doit être de 20 m/s ±2 m/s. Vélocité mesurée dans le tube de
raccordement sur le point de raccordement, avec l’outil raccordé mais ne
fonctionnant pas.
LAMES DE SCIE
UTILISEZ TOUJOURS DES LAMES DE SCIE DE 305 mm AVEC DES
TROUS D’ARBRE DE 30 mm. L’INDICE DE VITESSE DOIT ÊTRE AU
MOINS 4000 TR/MIN N’utilisez jamais de lame de diamètre inférieur ou
supérieur. Le pare-main ne serait pas adéquat. N’utilisez que des lames
à tronçonner. Ne pas utiliser des lames conçues pour l’extraction rapide,
des lames de combinaison ou des lames avec des angles de coupe de
plus de 10°.
DESCRIPTION DES LAMES
APPLICATION
DIAMETRE
DENTS
Construction des lames de scie (trait de scie étroit avec rebord
anti-adhésif)
Usage général
305 mm
36
60
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les accessoires qui conviennent
le mieux pour votre travail.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce produit avec vos ordures
ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé ou que vous n’en avez
plus besoin, ne le jetez pas avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour
la collecte sélective.
La collecte sélective des produits et emballages usagés permet
de recycler et réutiliser leurs matériaux. La réutilisation de
matériaux recyclés aide à protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en matière première.
62
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et le recyclage des produits
DEWALT en fin de cycle de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui le recyclera en notre
nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé près de chez vous,
prenez contact avec votre bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des réparateurs autorisés
DEWALT et le panorama détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
GARANTIE
Support pour pièces longues (fig. A4)
Lames de scie à bois (fournir des coupes lisses et nettes)
Coupes transversales fines
305 mm
Selon les réglementations locales, un service de collecte sélective pour les
produits électriques peut être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau produit.
DEWALT est si sûr de la qualité de ses produits qu’il propose
à tous les professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie s’ajoute à vos
droits contractuels en tant qu’utilisateur professionnel ou vos
droits légaux en tant qu’utilisateur privé, non professionnel,
et elle ne peut en aucun cas leur porter préjudices. Cette
garantie est valable au sein des territoires des États membres
de l’Union Européenne et au sein de la Zone européenne de
libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT ne vous apportaient
pas totale satisfaction, retournez simplement, au point de
vente, l’outil accompagné de tous ses composants originaux,
dans un délai de 30 jours à compter de sa date d’achat pour
son échange ou son remboursement intégral. Le produit devra
avoir été soumis à une usure normale. Une preuve d’achat sera
exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien ou une révision
dans les 12 mois suivant l’achat, vous avez droit à une
intervention gratuite. Cette dernière sera effectuée gratuitement
par un centre de réparation agréé DEWALT. Une preuve d’achat
sera exigée. Cela comprend la main-d’œuvre. Les accessoires
et les pièces détachées sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice de matériau ou de
fabrication dans les 12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de toute pièce
défectueuse ou, à notre entière discrétion, le remplacement
gratuit de l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée par du personnel non
autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ; • Le produit soit retourné complet, avec l’ensemble de ses
composants originaux.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation, contactez votre
revendeur ou consultez l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le catalogue DEWALT ou
contactez le service clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de réparation agréés
DEWALT et tout détail complémentaire concernant notre
service après-vente, sont à votre disposition sur notre site
Internet : www.2helpU.com.
I TA L I A N O
TRONCATRICE DA TAVOLO
D27111/D27112
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve anche
considerare i momenti in cui l’apparato è spento o quando
è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di utilizzo
complessivo.
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT. Anni di esperienza, continui
miglioramenti ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT uno
degli strumenti più affidabili per l'utilizzatore professionale.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza per
proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata dell’apparato e degli
accessori, evitare il raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Dati tecnici
Tensione
Tipo
Potencia absorbida
Potenza resa
Velocità max. lama
Diametro lama
Alesatura lama
Spessore lama
Spessore del coltello fenditore
Durezza del coltello fenditore
Tempo di arresto della lama
Peso
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
s
kg
D27111
D27112
230
2
1,500
1,100
2,950
305
30
1,8
2,0
43 ± 5
< 10,0
26,5
230
2
1,600
933
3,300
305
30
1.8
2,0
43 ± 5 5
< 10,0
24
Fusibili:
Europa
L'utente deve assicurarsi che questo dispositivo sia collegato solamente
ad un sistema di corrente che soddisfi il requisito di cui sopra. Se
necessario, l'utente può rivolgersi all'azienda di energia elettrica pubblica per
l'impedenza del sistema al punto di interfaccia.
Definizioni: istruzioni di sicurezza
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente che, se
non evitata, provoca lesioni gravi o addirittura mortali.
Modalidad de ingletadora
Taglio inclinato (posizioni max.)
10 A di alimentazione
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta rappresentato da
ogni parola di segnalazione. Si invita a leggere attentamente il manuale,
prestando attenzione a questi simboli.
Capacità di taglio
ITaglio obliquo (posizioni max.)
Strumenti a 230 V
NOTA: Questo dispositivo è progettato per il collegamento ad un sistema di
corrente elettrica con impedenza massima del sistema consentita Zmax di
0,32 Ω al punto dell'interfaccia (scatola di alimentazione) dell'alimentazione
dell'utente.
a sinistra 50°
a destra 60°
a sinistra 48°
a destra 0°
Capacità massima
di taglio trasversale a 90°/90°
mm
Massima larghezza di taglio obliquo a 45°
alla profondità massima di 90 mm
mm
Massima larghezza di taglio inclinato a 45°
alla profondità massima di 50 mm
mm
50°
60°
48°
0°
220 x 90
285 x 90
155
201
220
285
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa
che, se non evitata, può causare morte o gravi lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa
che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni di gravità
lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe provocare
danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Impiego come sega da banco
Massima profondità di taglio
mm
0-51
0-51
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95,0
3,1
107,0
3,0
97,0
2,9
109,0
3,1
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
(pressione sonora)
(incertezza pressione sonora)
(potenza sonora)
(incertezza potenza sonora)
Valori totali relativi alla vibrazione (somma vettoriale triassiale)
determinati in base a EN 61029-1, EN 61029-2-11:
Emissione di vibrazioni in ah
ah =
m/s²
1,3
Incertezza K
m/s²
1,5
D27111/D27112
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici sono conformi
alle normative:
2006/42/EC, EN 61092-1, EN 61029-2-11.
1,3
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio informativo è stato
misurato in base al test standard indicato nella normativa EN 61029 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato
per una valutazione preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni delle vibrazioni riportato
è relativo alle applicazioni principali dell’apparato. Tuttavia, se
l’apparato viene utilizzato per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata manutenzione, il valore delle
emissioni di vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe
aumentare sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative 2004/108/CE e
2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento tecnico e
rende questa dichiarazione per conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.01.2012
63
I TA L I A N O
Norme generali di sicurezza
AVVERTENZA! Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottare
sempre le elementari norme di sicurezza atte a ridurre
i rischi di incendio, scosse elettriche e ferimenti,
incluso quanto segue.
13. Non sbilanciarsi.
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
14. Mantenere gli utensili con cura.
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore e più
sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Ispezionare periodicamente gli strumenti e, in caso
di danni, richiederne la riparazione da parte di un centro di assistenza
autorizzato. Mantenere le impugnature e gli interruttori asciutti, puliti e
senza tracce di olio e grassi.
Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente le istruzioni di cui al
presente manuale e conservare queste istruzioni.
CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PER SUCCESSIVE
CONSULTAZIONI
15. Scollegare gli utensili.
Regole generali per la sicurezza
Quando non è in uso, prima di effettuare la manutenzione e prima di
cambiare pezzi quali lame, punte e parti taglienti, scollegare l’utensile
dalla presa di alimentazione.
1. Tenere pulita l’area di lavoro.
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa di
incidenti.
16. Rimuovere chiavi ed altri utensili.
Prendere l’abitudine di controllare che le chiavi di regolazione e le
brugole siano state rimosse dallo strumento prima di mettere in
funzione.
2. Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro.
Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non usare l’utensile in ambienti
in ambienti carichi di umidità. Tenere ben illuminata l’area di lavoro
(250–300 lux). Non usare l’utensile quando vi sia il rischio di provocare
un incendio o una esplosione, per es. in luoghi con atmosfera gassosa
e infiammabile.
17. Evitare accensioni accidentali.
Quando si trasporta lo strumento, non appoggiare il dito sull’interruttore.
Accertarsi che lo strumento si trovi in posizione di spegnimento (“off”)
prima di collegarlo all’alimentazione.
3. Proteggersi da scariche elettriche.
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per esempio
tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi). Durante impieghi estremi (per
es. alto livello di umidità, polvere metallica, ecc.), si può aumentare la
sicurezza elettrica collegando in serie un trasformatore d’isolamento o un
interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI).
18. Utilizzare cavi di prolunga per esterni.
Prima dell’uso, ispezionare la prolunga e sostituirla se è danneggiata.
Quando l’utensile viene impiegato all’esterno, usare unicamente le
prolunghe per uso esterno e adeguatamente contrassegnate.
19. Stare sempre attenti.
4. Tenere lontane le altre persone dall’area di lavoro.
Non consentire ad altre persone non coinvolte nel lavoro, specialmente
bambini, di toccare lo strumento o il cavo di prolunga e tenerle lontane
dall’area di lavoro.
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon
senso. Non utilizzare l’utensile quando si è stanchi o sotto l’effetto di
farmaci, droghe o alcool.
20. Controllare che non vi siano parti danneggiate.
5. Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente l’utensile e il cavo elettrico
per determinare che funzionino correttamente ed eseguano la funzione
per essi prevista. Controllare se ci sono parti mobili non allineate o
parti mobili con gioco, pezzi rotti, che il montaggio sia accurato e se
ci sia qualsiasi altra condizione che possa incidere sul funzionamento
dell’utensile. Protezioni o altri pezzi danneggiati devono essere riparati
o sostituiti adeguatamente da un centro di assistenza autorizzato, salvo
diversa indicazione nel presente manuale. Far sostituire gli interruttori
difettosi da un centro di assistenza autorizzato. Non utilizzare lo
strumento se l’interruttore non consente di accenderlo e spegnerlo. Non
tentare mai di effettuare delle riparazioni.
Quando non vengono usati, riporre gli utensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
6. Non forzare l’utensile.
Lo strumento offre prestazioni migliori e più sicure se viene utilizzato
secondo il regime previsto.
7. Usare l’utensile adatto.
Non forzare utensili di potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza. Non usare attrezzi per scopi diversi da
quelli dichiarati. Per esempio, non montare seghe circolari dentate per
tagliare rami o tronchi.
AVVERTENZA! L’uso di accessori o attrezzature diversi o
l’impiego del presente utensile per scopi diversi da quelli indicati
nel presente manuale d’uso comportano il rischio di infortuni.
8. Usare il vestiario appropriato.
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero
rimanere impigliati nelle parti mobili dell’utensile. Si raccomanda l’uso di
scarpe antiscivolo quando si lavora all’esterno. Raccogliere i capelli se si
portano lunghi.
21. Fare eseguire le riparazioni da una persona qualificata.
Il presente strumento elettrico è conforme alle normative di sicurezza
applicabili. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da
personale qualificato, utilizzando parti di ricambio originali per evitare
possibili pericoli per l’utente.
9. Utilizzare l’equipaggiamento di protezione.
Indossare sempre gli occhiali di sicurezza. Indossare una visiera
protettiva o una mascherina contro la polvere se le operazioni da
svolgere causano la creazione di polvere o di particelle volatili. Se tali
particelle possono essere particolarmente calde, indossare anche
un grembiule resistente al caldo. Fare sempre uso di sistemi di
otoprotezione. Indossare sempre un elmetto di sicurezza.
Regole di sicurezza aggiuntive per le troncatrici da
banco
•
La macchina è dotata di un cavo di alimentazione appositamente
configurato (attacco di tipo M). Se il cavo di alimentazione
è danneggiato o altrimenti difettoso, deve essere sostituito
esclusivamente dal produttore o da un agente di manutenzione
autorizzato.
•
Prima di iniziare qualsiasi operazione accertarsi che le manopole di
bloccaggio e le impugnature di fissaggio siano ben serrate.
•
Non utilizzare mai la sega senza i dispositivi di protezione in posizione,
specialmente dopo aver cambiato la modalità. Assicurarsi che le
protezioni siano in buono stato di funzionamento e manutenzione.
•
Non posizionare mai una mano nell’area della lama quando lo
strumento è collegato alla fonte di alimentazione.
10. Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere.
Se sono forniti i dispositivi per la connessione delle macchine
aspirazione e raccolta della polvere, verificare che vengano collegati e
utilizzati correttamente.
11. Non abusare del cavo elettrico.
Non tirare mai il cavo per per estrarlo dalla presa. Proteggere il
cavo dal calore, dagli oli e dai bordi taglienti. Non trasportare mai lo
strumento tenendolo per il cavo.
12. Bloccare il pezzo da lavorare
Ove possibile usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare.
Ciò aumenta la sicurezza piuttosto che utilizzare la mano e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare meglio.
64
I TA L I A N O
•
Durante il taglio di pezzi di legno, collegare la sega a un dispositivo di
raccolta della polvere. Tenere sempre in considerazione i fattori che
condizionano l’esposizione alla polvere, quali:
•
Non tentare mai di interrompere rapidamente una macchina in
movimento incastrandovi uno strumento o ponendo un altro oggetto
contro la lama; tale azione potrebbe causare incidenti gravi.
•
Consultare il manuale di istruzioni prima di utilizzare qualsiasi
accessorio. L’uso non corretto di un accessorio può causare danni.
- il tipo di materiale sul quale si lavora (il compensato produce più
polvere del legno);
•
Selezionare la lama corretta per il materiale da tagliare.
- la regolazione corretta della lama;
•
Assicurarsi che la velocità contrassegnata sulla lama sia almeno pari
alla velocità indicata sulla targhetta.
- accertarsi che l’estrazione locale, le cappe, i deflettori e i camini
siano regolati correttamente;
•
Indossare guanti adeguati quando si maneggia la lama e i materiali
grezzi.
- dispositivo di estrazione della polvere con velocità non inferiore a
20 m/s
•
Prima dell’uso accertarsi che la lama sia montata correttamente.
•
•
Verificare che la lama ruoti nella direzione corretta. Mantenere la lama
affilata.
Assicurarsi che tutte le lame e flange siano pulite e che i lati incassati
del collare si trovino contro la lama. Serrare bene il dado dell’albero.
•
Utilizzare esclusivamente lame affilate e mantenute correttamente.
•
Non utilizzare lame di diametro maggiore o minore di quello
consigliato. Non utilizzare distanziatori per consentire l’inserimento
della lama sull’alberino. Fare riferimento ai dati tecnici per le corrette
capacità di taglio. Utilizzare soltanto le lame specificate in questo
manuale, conformi alla norma EN 847-1.
•
Non tentare di effettuare alcuna operazione a una tensione diversa da
quella designata.
•
Non applicare lubrificanti alla lama mentre è in funzione.
•
Assicurarsi che gli astanti non stiano dietro la macchina.
•
Prendere in considerazione l’applicazione di lame specificamente
progettate per ridurre la rumorosità.
•
Per la propria sicurezza, montare sempre la macchina ad un banco
utilizzando bulloni con un diametro di 8 mm e 80 mm di lunghezza.
•
Non utilizzare lame fabbricate con ACCIAIO RAPIDO (HSS).
•
Non utilizzare lame danneggiate, scheggiate o deformate.
•
Sollevare la lama dal taglio nel pezzo in lavorazione prima di rilasciare
l’interruttore.
•
Non incuneare oggetti contro il ventilatore per bloccare l’albero
motore.
•
La protezione della lama si solleva automaticamente quando
il braccio viene abbassato e si abbassa sopra la lama quando
il braccio viene sollevato. La protezione può essere sollevata
manualmente durante l’installazione o rimozione delle lame o per
l’ispezione della sega. Non sollevare manualmente la protezione della
lama a meno che la troncatrice non sia spenta.
Regole di sicurezza aggiuntive per la modalità
troncatrice da banco
•
•
•
•
•
•
Sostituire l’inserto del banco quando è usurato.
Quando si eseguono tagli a troncare verticali dritti, regolare
correttamente il guidapezzo di scorrimento per assicurare un’apertura
massima di 5 mm tra la lama e il guidapezzo.
Non utilizzare mai la sega senza l’inserto del banco.
Non tagliare mai quando il coltello fenditore e/o la protezione
superiore sono rimossi.
Utilizzare sempre l’asta guidapezzo. Non tagliare mai i pezzi da
lavorare più piccoli di 30 mm.
Senza ulteriore supporto, la macchina è progettata per accettare
dimensioni massime del pezzo da lavorare di:
- Altezza 51 mm per larghezza 500 mm per lunghezza 700 mm
- I pezzi da lavorare più lunghi devono essere supportati da un
piano aggiuntivo adatto.
Assicurarsi che il coltello fenditore non abbia uno spessore maggiore
della larghezza della scanalatura eseguita dalla lama della sega e non
sia più sottile del corpo della lama.
•
Mantenere la superficie attorno alla macchina con cura e priva di
materiali di scarto quali trucioli o schegge.
•
Controllare a intervalli regolari che le aperture di ventilazione del
motore siano pulite e prive di schegge.
•
Prima di eseguire operazioni di manutenzione o di sostituire la lama,
scollegare sempre la macchina dalla fonte di alimentazione.
•
Se possibile, montare sempre la macchina su un banco.
•
•
Quando si eseguono tagli a troncare, inclinati o composti, regolare
il guidapezzo di scorrimento per fornire l’apertura corretta per
l’applicazione.
Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione giusta e che i dentini
siano rivolti verso la parte anteriore del banco della troncatrice.
•
Assicurarsi che tutte le impugnature di fissaggio siano serrate prima
di cominciare qualsiasi operazione.
•
Evitare di rimuovere dall’area di taglio trucioli o altre parti del pezzo da
lavorare mentre la troncatrice è in funzione.
•
Assicurarsi che il coltello fenditore sia regolato alla distanza corretta
dalla lama - massimo 5 mm.
•
Prima di cominciare la lavorazione, assicurarsi che la macchina sia
posizionata su una superficie uniforme con stabilità sufficiente.
•
Tenere le mani fuori dalla traiettoria della lama.
•
Scollegare la troncatrice dalla corrente elettrica prima di sostituire le
lame o eseguire la manutenzione.
•
•
Non tagliare mai le leghe leggere, specialmente il magnesio.
•
Non utilizzare mole abrasive o di diamante.
•
•
In caso di un incidente o guasto della macchina, spegnere
immediatamente la macchina e scollegarla dalla presa di corrente.
Utilizzare un’asta guidapezzo, avendo cura di non avvicinare le mani a
più di 150 mm dalla lama durante il taglio.
•
Non mettere le mani al di dietro o attorno alla lama.
L’asta guidapezzo deve restare sempre in posizione quando non è in
uso.
•
Segnalare il guasto e contrassegnare la macchina in modo adeguato
in modo da impedire ad altre persone di utilizzare la macchina
difettosa.
•
•
Non salire sopra l’unità.
•
Se la lama della sega è bloccata a causa di una forza di
alimentazione anormale durante il taglio, spegnere la macchina e
scollegarla dalla presa di corrente. Rimuovere il pezzo da lavorare e
assicurarsi che la lama della sega sia libera di muoversi. Accendere la
macchina e avviare una nuova operazione di taglio con una forza di
alimentazione ridotta.
•
Durante il trasporto, verificare che la parte superiore della lama della
troncatrice sia coperta, ad esempio dalla protezione.
•
Non utilizzare la protezione superiore per la movimentazione o il
trasporto.
•
Assicurarsi sempre di tenere una posizione a sinistra o a destra della
linea di taglio.
Regolare correttamente il guidapezzo di scorrimento per evitare il
contatto con la protezione superiore.
•
Assicurarsi che il banco sia fissato in modo sicuro.
•
Fornire un’illuminazione generale o locale adeguata
•
Non utilizzare la troncatrice per tagliare materiale diverso dal legno.
•
Accertarsi che l’operatore sia adeguatamente preparato per l’uso, la
regolazione e il funzionamento della macchina.
•
La stozzatura, battentatura o scanalatura non è consentita.
•
Assicurarsi che il braccio sia fissato in modo sicuro quando si utilizza
la sega nella modalità troncatrice da banco. Utilizzare la macchina
solamente quando il banco si trova in posizione orizzontale.
•
•
Spegnere la macchina quando è incustodita.
65
I TA L I A N O
Modalità troncatrice
•
•
•
Durante l’utilizzo in modalità sega da banco, assicurarsi che
le protezioni superiore e inferiore siano in posizione e ben
funzionanti. Non utilizzare mai la macchina quando il banco non
si trova in posizione orizzontale.
Prima di effettuare tagli inclinati, accertarsi che il braccio sia
saldamente fissato.
Non eseguire operazioni di pulizia o manutenzione se la macchina è
accesa e la testa non si trova in posizione di riposo.
Assicurarsi che la porzione superiore della lama sia completamente
fissata all’altezza prescelta. Non rimuovere mai la protezione
superiore della lama quando si utilizza la macchina in modalità
troncatrice.
•
Non tagliare mai i pezzi da lavorare più corti di 160 mm.
•
Senza ulteriore supporto, la macchina è progettata per accettare
dimensioni massime del pezzo da lavorare di:
Durante l’utilizzo in modalità troncatrice, assicurarsi che la
protezione superiore sia in posizione e funzioni correttamente.
Assicurarsi che il banco si trovi nella posizione più elevata
possibile.
Per effettuare tagli a scorrere in modalità di taglio obliquo,
osservare le istruzioni fornite nella sezione
"Esecuzione di tagli a scorrere".
D27111
–
Altezza 90 mm per larghezza 220 mm per lunghezza 550 mm.
Punti di sollevamento.
D27112
•
–
Altezza 90 mm per larghezza 285 mm per lunghezza 550 mm.
–
I pezzi da lavorare più lunghi devono essere supportati da un
piano aggiuntivo adatto.
Fissare sempre il pezzo da lavorare in modo sicuro.
Rischi residui
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. A2)
Il codice data (76), che comprende anche l’anno di fabbricazione, è
stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2012 XX XX
I rischi seguenti riguardano l'utilizzo di seghe:
Anno di fabbricazione
- ferite provocate dal contatto con parti rotanti
L'applicazione delle norme di sicurezza pertinenti e l'installazione
di dispositivi di sicurezza non consentono comunque di eliminare
i seguenti rischi residui:
- Diminuzione dell'udito.
- Rischio di incidenti provocati da parti scoperte della lama della sega in
rotazione.
- Rischio di ferirsi durante la sostituzione della lama.
- Rischio di schiacciamento delle dita durante l'apertura delle difese.
Contenuto dell'imballo
L'imballo comprende:
1 Troncatrice da tavolo
1 Lama
1 Guida pezzo parallelo
1 Riparo lama superiore
1 Spingipezzo
- Pericoli per la salute causati dall'inspirazione della polvere prodotta
durante la segatura del legno, in modo particolare quercia, faggio
e MDF.
1 Sportello di raccolta della polvere (fig. V)
- Pericolo di lesioni causate da schegge del pezzo in lavorazione scagliate
sulle persone presenti.
1 Chiave a stella T40
- Pericolo d'incidenti causati da particelle metalliche proiettate durante il
taglio all'interno della protezione.
1 Manuale istruzione
- Pericolo d'incendio a causa di elevate concentrazioni di polvere per
mancanza di regolare pulizia.
- Pericolo di situazioni impreviste se usata con temperature ambiente
inferiori a -10 °C o superiori a +45 °C.
I seguenti fattori influenzano la produzione di rumore:
1 Chiave a stella T30
1 Morsetto per materiale
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l'utensile, i componenti o gli accessori non abbiano subito
danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima attenzione il presente
manuale prima di mettere in funzione l'utensile.
- il tipo di materiale da lavorare
- il tipo di lama
Descrizione (fig. A1 - A4)
- la forza di avanzamento
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte di
esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
I seguenti fattori influenzano l'esposizione alla polvere:
- lama usurata
Fig. A1
- aspiratore di polveri con velocità dell'aria inferiore a 20 m/s
1 Interruttore acceso/spento
- pezzo in lavorazione non guidato correttamente
2 Impugnatura di azionamento
3 Leva di rilascio-bloccaggio testa
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Istruzioni per la sicurezza
4 Manopola di bloccaggio supplementare per sega da banco
5 Paralama anteriore inferiore mobile
6 Guidapezzo lato destro
7 Piano fisso
8 Piano di taglio
9 Fermo per taglio obliquo
Leggere il manuale di istruzioni prima di mettere in funzione
l'elettroutensile
10 Leva per taglio obliquo
11 Piano rotante/braccio taglio obliquo
12 Indice di regolazione dell'inclinazione
13 Guidapezzo lato sinistro
66
I TA L I A N O
14 Scala per inclinazioni
15 Leva di bloccaggio inclinazione
CH
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
16 Manopola di bloccaggio per sega da banco
17 Perno bloccaggio testa
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
18 Manopola di bloccaggio guida
CH
Fig. A2
19 Piano sega da banco
20 Coltello fenditore
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre la
spina di tipo prescritto.
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno, devono essere
collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
23 Posizione dell'asta di spinta
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga omologato a
3 anime, idoneo alla potenza di ingresso di questo apparato (vedere i Dati
tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
24 Paralama posteriore inferiore mobile
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
25 Fori di montaggio accessorio
ASSEMBLAGGIO
21 Riparo lama superiore
22 Guida pezzo parallelo
26 Incavo per trasporto troncatrice
76 Codice data
Accessori opzionali
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere
l’unità e staccarla dall’alimentazione prima di installare
e rimuovere gli accessori, di regolare o cambiare
impostazioni o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione OFF. Un avvio accidentale
può causare lesioni.
Fig. A3
27 Morsetto per materiale
Apertura dell'imballaggio (fig. B)
• Rimuovere la sega dall'imballaggio con la massima attenzione.
Fig. A4
28 Cavalletto
• Liberare la manopola di bloccaggio guida (18) e spingere indietro
la testa della troncatrice per bloccarla in posizione posteriore.
DESTINAZIONE D’USO
• Bloccaggio del piano (19) nella posizione più alta.
La troncatrice da banco D27111/D27112 è stata concepita per applicazioni
professionali. Questa macchina ad alta precisione può essere impostata
facilmente e rapidamente per effettuare operazioni di taglio trasversale,
inclinato, a troncare o composto.
• Premere l'impugnatura di azionamento (2) ed estrarre il perno
di bloccaggio (17), come illustrato.
• Rilasciare con cautela la pressione verso il basso e lasciare che la testa si
sollevi fino alla massima altezza.
Questa unità è progettata per essere utilizzata con una lama dal diametro
nominale di 305 mm e punta in metallo duro per applicazioni professionali.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi o gas
infiammabili.
Queste troncatrici a banco sono utensili elettrici professionali.
NON consentire a bambini di entrare in contatto con l’apparato. L’uso
di questo apparato da parte di persone inesperte deve avvenire sotto
sorveglianza.
AVVERTENZA! Non utilizzare la macchina per scopi diversi da
quelli a cui è destinata
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di persone
(compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ottenuto
sorveglianza o istruzioni riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono
mai essere lasciati da soli con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è predisposto per operare con un’unica tensione.
Assicurarsi sempre che la tensione disponibile corrisponda a quella indicata
sulla targhetta.
D27111
Questo macchina è un apparato di classe 1; pertanto è necessaria una
connessione a terra (a massa).
D27112
Lo strumento dispone di un doppio isolamento in conformità
allo standard EN 61029 e non è quindi necessario alcun
collegamento a terra.
Montaggio su banco (fig. C)
• Sono forniti dei fori (36) in tutti e quattro i piedini per facilitare il montaggio
del banco. Due fori di dimensioni diverse sono forniti per adattarsi alle
varie dimensioni dei bulloni. Utilizzare uno dei due fori; non è necessario
usarli entrambi. Si consigliano bulloni con un diametro di 8 mm e una
lunghezza di 80 mm. Montare sempre la sega in modo sicuro per
impedire eventuali movimenti. Per migliorare la portabilità, è possibile
montare l'utensile su un pezzo da 12,5 mm o legno compensato più
spesso che può poi essere fissato al supporto di lavoro o spostato verso
altre postazioni di lavoro e rifissato.
• Durante il fissaggio della troncatrice su un pezzo di compensato,
accertarsi che le viti di montaggio non sporgano dal lato inferiore del
legno. Il compensato deve essere montato a livello sul supporto di
lavorazione. Per il bloccaggio della troncatrice su qualsiasi superficie di
lavoro, bloccare solo le borchie dei fori delle viti di fissaggio. Bloccaggi
effettuati in altri punti, infatti, interferiscono con il corretto funzionamento
della macchina.
• Per evitare incollaggi e imprecisioni, accertarsi che la superficie di
montaggio non sia svergolata o altrimenti non uniforme. Se la troncatrice
oscilla sulla superficie, infilare un pezzo sottile di materiale sotto uno dei
piedini finché la macchina non risulta salda sulla superficie di fissaggio.
Conservazione degli utensili di fissaggio (fig. D)
La macchina viene fornita con i seguenti utensili:
1 Chiave a stella T30 (37)
1 Chiave a stella T40 (38)
• Riporre correttamente gli utensili dopo ogni utilizzo per operazioni
di montaggio o regolazione.
In caso di sostituzione del cavo, l’utensile deve essere riparato
esclusivamente da un centro assistenza autorizzato o da un elettricista
qualificato.
67
I TA L I A N O
Montaggio della protezione superiore (fig. E)
La protezione superiore (21) della lama è stata progettata per essere
rapidamente e facilmente collegata al coltello fenditore (20) una volta che la
macchina sia stata preparata per la modalità sega da banco.
• La vite della lama ha una filettatura sinistrorsa, pertanto, tenendo
saldamente la chiave, ruotare in senso orario per allentarla.
• Allentare il bullone (39) e lasciare il dado (40) nella tasca esagonale.
• Premere la leva di sgancio del blocco della testina in su (3) per rilasciare
la protezione inferiore (5 & 23), quindi sollevare la protezione inferiore il più
possibile (fig. F4).
• Mantenendo in posizione verticale la protezione, allineare la scanalatura
nel retro dello protezione con il coltello fenditore.
• Rimuovere la vite di bloccaggio della lama (43) e il collare dell’albero
esterno (44) (fig. F5).
• Abbassare la protezione sul coltello fenditore (20), controllando che l’asse
del bullone si inserisca nella rientranza.
• Assicurarsi che la flangia interna ed entrambi i lati della lama siano puliti e
privi di polvere.
• Ruotare la protezione in posizione orizzontale, bloccando la protezione
del coltello fenditore in posizione.
• Montare la lama della troncatrice (45) sullo spallamento (46) previsto
sul collare interno dell’alberino (47), accertandosi che i denti del bordo
inferiore della lama siano rivolti verso il lato posteriore della troncatrice
(lato opposto operatore).
• Inserire il bullone (39) nel foro e serrare con la speciale chiave torx.
Montaggio lama della troncatrice (fig. D & F1 - F5)
• Sistemare attentamente la lama in posizione e rilasciare la protezione
inferiore della lama.
• Sostituire il collare dell’albero esterno.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere
l’unità e staccarla dall’alimentazione prima di installare
e rimuovere gli accessori, di regolare o cambiare
impostazioni o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione OFF. Un avvio accidentale
può causare lesioni.
AVVERTENZA: I denti di una lama nuova sono molto affilati e
possono essere pericolosi.
AVVERTENZA: Dopo aver montato o sostituito la lama,
controllare sempre che risulti completamente coperta dal
paralama.
AVVERTENZA! Tenere presente che la lama della sega deve
essere sostituita solamente nel modo descritto. Utilizzare
solamente lame come quelle specificate nei Dati Tecnici; Cat.
N.: si consiglia la DT4350.
• Serrare la vite di bloccaggio della lama (43) ruotandola in senso antiorario mentre si tiene il pulsante di blocco dell’alberino (75).
• Posizionare la chiave a stella nella posizione di riposo (fig. F2).
Regolazioni
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere
l’unità e staccarla dall’alimentazione prima di installare
e rimuovere gli accessori, di regolare o cambiare
impostazioni o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione OFF. Un avvio accidentale
può causare lesioni.
Regolazione della lama della sega (fig. F5)
Se durante le fasi di accensione e spegnimento la lama si muove da un lato
all'altro irregolarmente, eseguire le seguenti regolazioni.
Per montare una nuova lama, è necessario portare il piano alla massima
altezza e sollevare la testa della troncatrice alla massima altezza.
• Allentare la vite della ghiera alberino (44) e ruotare la lama (45) di un
quarto di giro.
D27111
• Serrare nuovamente la vite e controllare che la lama non presenti
sfarfallamenti.
• Inserire la chiave a stella T30 (37) attraverso il foro (42) nell’alloggiamento
nell’estremità dell’alberino (fig. F1). Posizionare la chiave a stella T40 (38)
nella vite di bloccaggio della lama (43) (fig. F3).
• La vite della lama ha una filettatura sinistrorsa, pertanto, tenendo
saldamente la chiave, ruotare in senso orario per allentarla.
• Premere la leva di sgancio del blocco della testina in su (3) per rilasciare
la protezione inferiore (5 & 23), quindi sollevare la protezione inferiore il più
possibile (fig. F4).
• Rimuovere la vite di bloccaggio della lama (43) e il collare dell’albero
esterno (44) (fig. F5).
• Assicurarsi che la flangia interna ed entrambi i lati della lama siano puliti e
privi di polvere.
• Montare la lama della troncatrice (45) sullo spallamento (46) previsto
sul collare interno dell’alberino (47), accertandosi che i denti del bordo
inferiore della lama siano rivolti verso il lato posteriore della troncatrice
(lato opposto operatore).
• Sistemare attentamente la lama in posizione e rilasciare la protezione
inferiore della lama.
• Sostituire il collare dell’albero esterno.
• Serrare attentamente la vite di bloccaggio della lama (43) ruotando in
senso anti-orario mentre si tiene saldamente la chiave a stella con l’altra
mano.
• Posizionare la chiave a stella nella posizione di riposo (fig. D).
D27112
• Ripetere l'operazione fino ad eliminare tali sfarfallamenti.
Regolazioni per la modalità troncatrice
La Sega è stata accuratamente regolata in fabbrica. Qualora fosse
necessario rieffettuare la regolazione a seguito della spedizione e della
movimentazione, o per qualsiasi altro motivo, attenersi alle istruzioni in merito
riportate di seguito. Una volta eseguite, tali regolazioni devono mantenersi
precise.
Controllo e regolazione lama rispetto al guidapezzo (fig. G1 - G4)
• Sganciare la leva taglio obliquo (10) e premere il fermo del taglio obliquo
(9) onde rilasciare il braccio per taglio obliquo (11).
• Fare oscillare il braccio taglio obliquo finché il fermo non lo blocca in
posizione di taglio obliquo 0°. Non serrare la leva.
• Tirare la testa verso il basso finché la lama impegna appena
la scanalatura di taglio (48).
• Poggiare una squadra (49) contro il lato sinistro (13) del guidapezzo e la
lama (45) (fig. G3).
AVVERTENZA: Evitare il contatto della squadra con la punta
dei denti della lama.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Premere il pulsante di sblocco dell’alberino (75) per bloccare la lama in
posizione (fig. F2).
• Allentare le viti (50) e spostare il gruppo "scala graduata / braccio per
taglio obliquo" verso sinistra o verso destra finché la lama non risulta a
90° rispetto al guidapezzo, in base alla misurazione sulla squadra.
• Inserire la chiave a stella T40 (38) nella vite di bloccaggio della lama (43)
(fig. F3).
• Serrare di nuovo le viti (50). Per il momento non considerare la lettura
dell'indicatore di taglio obliquo.
68
I TA L I A N O
Regolazione indicatore taglio obliquo (fig. G1, G2 & H)
• Sganciare la leva taglio obliquo (10) e premere il fermo del taglio obliquo
(9) onde rilasciare il braccio per taglio obliquo (11).
• Spostare il braccio per taglio obliquo in modo da portare l'indicatore di
taglio obliquo (51) in posizione zero, come illustrato nella fig. H.
• Con la manopola di bloccaggio per taglio obliquo allentata,
far scattare in posizione il fermo del taglio obliquo ruotando il braccio per
taglio obliquo oltre lo zero.
• Osservare l'indicatore (51) e la scala graduata (12) per taglio obliquo. Se
l'indicatore non indica esattamente lo zero, allentare la vite (52), spostare
l'indicatore fino a leggere 0° e serrare la vite.
Regolazione dell'asta di ritenuta / bloccaggio taglio inclinato (fig. I)
Se la base della troncatrice può essere spostata con la leva del taglio
inclinato (10) bloccata, è necessario regolare l'asta di ritenuta / bloccaggio
taglio inclinato (53).
• Sbloccare la leva del taglio inclinato (10).
• Serrare perfettamente l'asta di ritenuta / bloccaggio taglio inclinato (53)
usando un cacciavite (54). Poi allentare l'asta di un quarto di giro.
• Controllare che il piano non si sposti quando la leva (10) è bloccata su un
angolo casuale (non preimpostato).
• Far scorrere la guida verso sinistra.
• Eseguire una rotazione della lama in assenza di alimentazione (troncatrice
disattivata) e controllare la presenza del gioco. Regolare quindi il
guidapezzo in modo che risulti sufficientemente vicino alla lama da fornire
il max. supporto al pezzo di lavorazione, senza però interferire con il
movimento verso l'alto e verso il basso del braccio.
• Serrare il bullone ad alette (60) per fissare la guida in posizione.
Controllo e regolazione angolo taglio inclinato (fig. J1, J5 & K1)
• Allentare la manopola di bloccaggio del guidapezzo lato sinistro (58)
e fare scorrere il più possibile verso sinistra la sezione superiore del
guidapezzo lato sinistro.
• Allentare l'impugnatura di bloccaggio taglio inclinato (15) e spostare a
sinistra la testa della troncatrice. Questa è la posizione per taglio inclinato
a 45°.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Ruotare la vite d'arresto (61) avvitandola o svitandola come necessario,
finché l'indicatore (56) non segnala 45°.
AVVERTENZA: Nell'effettuare questa regolazione, si consiglia
di sostenere saldamente la testata della sega. Ciò faciliterà la
rotazione della vite di regolazione.
Controllo e regolazione lama rispetto al piano (fig. J1 - J4)
• Allentare l'impugnatura di bloccaggio del taglio inclinato (15).
• Spingere la testata della sega verso destra per garantire che sia
perfettamente verticale e serrare la manopola di bloccaggio inclinazione.
• Tirare la testa verso il basso finché la lama impegna appena la
scanalatura di taglio (48).
• Posizionare una squadra (49) sul piano in posizione verticale,
poggiandola contro la lama (45) (fig. J2).
AVVERTENZA: Evitare il contatto della squadra con la punta
dei denti della lama.
Regolazione delle guide su binario (fig. L)
• Controllare regolarmente i binari per verificare che non abbiano gioco.
• Per ridurre il gioco, ruotare gradatamente in senso orario la vite di
registro (62) e, al contempo, far scivolare avanti e indietro la testa della
troncatrice.
Regolazioni per la modalità sega da banco
Passaggio da modalità troncatrice a sega da banco (fig. A1 & A2)
• Fissare il banco (19) nella posizione più elevata.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare l'impugnatura di bloccaggio del taglio inclinato (15) e ruotare la
vite dell'arresto della regolazione in posizione verticale (55), allentandola
o stringendola finché la lama non è a 90° rispetto al piano, in base a
quanto misurato dalla squadra.
• Se l'indicatore di taglio inclinato (56) non indica zero sulla scala graduata
del taglio inclinato (14), allentare la vite (57) di bloccaggio dell'indicatore e
posizionare correttamente l'indicatore.
Regolazione del guidapezzo (fig. K1 & K2)
La sezione superiore del lato sinistro del guidapezzo può essere regolata
verso sinistra per creare il gioco che consente alla troncatrice di effettuare
tagli inclinati fino a 45° a sinistra. Per regolare il guidapezzo (13):
• Allentare la manopola di plastica (58) e fare scorrere il guidapezzo verso
sinistra.
• Eseguire una rotazione della lama in assenza di alimentazione (troncatrice
disattivata) e controllare la presenza del gioco. Regolare quindi il
guidapezzo in modo che risulti sufficientemente vicino alla lama da fornire
il max. supporto al pezzo di lavorazione, senza però interferire con il
movimento verso l'alto e verso il basso del braccio.
• Stringere saldamente la manopola.
AVVERTENZA: La segatura può finire con l'ostruire la
scanalatura della guida (59). Per pulirla usare un bastoncino o
un getto di aria compressa a bassa pressione.
La parte mobile del lato destro del guidapezzo può essere regolata per
fornire il massimo supporto del pezzo in lavorazione vicino alla lama,
consentendo alla sega di effettuare tagli inclinati fino a 45° a sinistra.
La corsa del carrello a squadrare è limitata da fermi in entrambe
le direzioni. Per regolare il guidapezzo (6):
• Allentare il bullone ad alette (60) per rilasciare la guida (6).
• Collocare la lama in posizione di taglio trasversale a 0° con la leva
di taglio obliquo (10) serrata (fig. A1).
• Allentare la manopola di bloccaggio del binario (18) con la testata della
sega in posizione arretrata.
• Premere la leva di rilascio (3) per abbassare la testata,
quindi premere il perno di bloccaggio (17).
• Montare la guida parallela (22) come illustrato più avanti.
Regolazione coltello apritaglio (fig. M1 & M2)
Affinché sia in posizione corretta, la parte superiore del coltello fenditore (20)
deve trovarsi a non oltre 2 mm sotto il dente più alto della lama e il corpo del
raggio deve distare dalle punte dei denti della lama non oltre 5 mm (fig. M1).
• Allentare i bulloni (63) che consentono il movimento del coltello fenditore
verso l'alto e verso il basso (fig. M2).
• Far scorrere il coltello fenditore verso l'alto o verso il basso fino
a raggiungere la posizione corretta.
• Serrare di nuovo saldamente i bulloni (63).
Montaggio e regolazione della guida parallela (fig. N1 - N4)
• Fare scorrere la staffa (64) verso destra o verso sinistra (fig. N1).
La piastra di fermo si impegnerà sotto il bordo anteriore del piano.
• Fare scorrere la guida (22) contro la lama.
• Abbassare la leva (65) per fissare la guida in posizione.
• Controllare che la guida sia parallela alla lama.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare la manopola di regolazione (66), fissando la staffa della guida al
supporto della guida (fig. N2).
• Regolare la guida in modo che sia parallela alla lama controllando
la distanza tra la lama e la guida nella parte anteriore e posteriore della
lama.
69
I TA L I A N O
• Una volta effettuata la regolazione, serrare nuovamente la manopola di
regolazione e controllare ancora una volta che la guida sia parallela alla
lama.
• Evitare i sovraccarichi.
• Verificare che l'indicatore (67) indichi zero sulla scala (fig. N3).
Se l'indicatore non indica esattamente lo zero, allentare la vite (68),
spostare l'indicatore finché non si legge 0 e stringere la vite.
• Quando si effettua il taglio del legno e dei prodotti in legno, collegare
sempre un dispositivo di estrazione della polvere progettato in
conformità alle normative riguardanti l’emissione di polvere.
La guida è reversibile: il pezzo da lavorare può essere guidato sulla faccia
da 52 mm o su quella da 8 mm, per consentire l'uso di un'asta di spinta
segando pezzi sottili (fig. N4).
• Per l'impostazione su 8 mm, allentare la manopola di arresto (66)
e far scivolare la guida (22) fuori dal supporto di serraggio (70).
• Ruotare la guida e bloccare nuovamente il supporto nella fessura, come
mostrato (fig. N4).
• Per utilizzare l'altezza complessiva di 52 mm, far scivolare la guida nel
supporto con il bordo largo in posizione verticale (fig. N1).
AVVERTENZA:
• Per consentire l'accesso all'asta guidapezzo tra la lama e la
guida, utilizzare il profilo di rifilatura da 8 mm su pezzi sottili.
• L'estremità posteriore della guida dovrà risultare a livello con
l'estremità anteriore del coltello fenditore.
Regolazione del piano della sega da banco (fig. A1, A2)
Il piano (19) scorre verso l'alto e verso il basso manualmente ed
è fissato all'altezza desiderata mediante due pomelli di bloccaggio.
• Allentare i pomelli di bloccaggio del piano, sia quello principale (16) che
quello ausiliario (4), senza rimuoverli.
• Regolare il piano all'altezza desiderata.
• Bloccare bene i pomelli di bloccaggio del piano. Prima serrare il pomello
di bloccaggio (16), quindi serrare il piano in posizione con il pomello
ausiliario (4).
Passaggio da modalità sega da banco a troncatrice (fig. A1 & A2)
• Bloccaggio del piano (19) nella posizione più alta
• Premere l'impugnatura di azionamento (2) ed estrarre il perno
di bloccaggio (17), come illustrato.
• Rilasciare con cautela la pressione verso il basso e lasciare che
la testa si sollevi fino alla massima altezza.
• Rimuovere sempre la polvere dalla macchina dopo l’uso per assicurarsi
che la protezione inferiore funzioni correttamente.
USO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e
le normative vigenti.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere
l’unità e staccarla dall’alimentazione prima di installare
e rimuovere gli accessori, di regolare o cambiare
impostazioni o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione OFF. Un avvio accidentale
può causare lesioni.
Si pregano gli utenti del Regno Unito di osservare le “woodworking
machines regulations 1974” e successivi emendamenti.
Assicurarsi che la macchina sia posizionata in modo da soddisfare
le condizioni ergonomiche di altezza e stabilità del tavolo. Il luogo di
installazione della macchina deve essere selezionato in modo che l'operatore
abbia una buona visuale e abbastanza spazio libero attorno alla macchina
da consentire la movimentazione del pezzo da lavorare senza limitazioni.
Per ridurre gli effetti delle vibrazioni, assicurarsi che la temperatura ambiente
non sia troppo fredda, che la macchina e gli accessori siano mantenuti in
modo adeguato e che le dimensioni del pezzo da lavorare siano adatte a
questa macchina.
Accensione e spegnimento (fig. O)
L'interruttore on/off è provvisto di funzione di disinnesto in assenza di
tensione: in caso di interruzioni della corrente, l'interruttore scatterà in
posizione di disinserimento e dovrà essere deliberatamente reinserito.
• Per accendere la macchina, premere il tasto di avvio verde (71).
• Per spegnere la macchina, premere il tasto di arresto rosso (72).
Tagli principali della segatrice
Qualità di taglio
Prima di cominciare
• Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare lame eccessivamente
usurate. La velocità max. di rotazione dell’utensile non deve superare
quella della lama della troncatrice.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Lasciare che la lama esegua il taglio liberamente. Non forzarla.
• Prima di eseguire il taglio attendere che il motore elettrico abbia
raggiunto il regime max.
• Accertarsi che le manopole e le impugnature di bloccaggio siano
serrate.
• Fissare il pezzo da lavorare.
• Per quanto la troncatrice sia in grado di tagliare molti materiali non
ferrosi oltre al legno, le presenti istruzioni d’uso fanno riferimento
esclusivamente al taglio del legno. Gli stessi principi valgono per gli altri
materiali. Non impiegare la troncatrice per tagliare materiali ferrosi (ghisa
e acciaio) o per laterizi! Non usare mole abrasive!
• Durante il taglio dei materiali non ferrosi, utilizzare sempre una lama
DEWALT adatta con un angolo di spoglia di -5°. Assicurarsi di fissare il
materiale in posizione utilizzando un apposito morsetto.
• Assicurarsi di usare la tavola da taglio. Non azionare la troncatrice se la
larghezza della scanalatura di taglio è superiore a 10 mm.
• Assicurarsi che il materiale da tagliare sia fissato in posizione in modo
sicuro.
• Applicare all’utensile esclusivamente pressioni di leggera entità, e non
esercitare pressione laterale sulla lama della sega.
70
L'uniformità di qualsiasi taglio dipende da numerose variabili, come ad es.
il materiale da tagliare. Quando siano richiesti tagli particolarmente levigati
per modanature e altri lavori di precisione, i migliori risultati si ottengono con
una lama affilata (60 denti, in carburo) e con una velocità di taglio più bassa
e uniforme.
AVVERTENZA: Accertarsi che il materiale non slitti durante il
taglio; bloccarlo saldamente in posizione. Prima di sollevare il
braccio attendere sempre che la lama si arresti completamente.
Se fibre di legno di piccole dimensioni continuano a staccarsi
sul lato posteriore del pezzo di lavorazione, applicare un tratto
di nastro adesivo protettivo sul legno nel punto in cui si deve
eseguire il taglio. Segare attraverso il nastro adesivo, quindi
rimuoverlo con cautela al termine dell'operazione.
Aspirazione polveri (fig. A5)
La macchina è dotata di un foro di 38 mm per l'estrazione delle polveri sul
paralama superiore.
• Collegare un dispositivo di estrazione della polvere progettato in
conformità alle normative riguardanti l’emissione di polvere, durante tutte
le operazioni di taglio.
Funzionamento come troncatrice
E' pericoloso operare senza protezioni. Le protezioni devono essere sempre
in posizione quando si effettuano tagli.
I TA L I A N O
Operazioni generali
Taglio verticale a troncare (fig. A1 & P)
- In modalità troncatrice, la testa della sega risulta automaticamente
bloccata nella posizione superiore di "riposo".
• Rilasciare la leva del taglio obliquo (10) e spingere il fermo del taglio
obliquo (9).
- Premendo la leva di sgancio della protezione si sblocca la testa della
sega. Lo spostamento verso il basso della testa della sega fa arretrare il
paralama mobile inferiore.
• Innestare il fermo per taglio obliquo in posizione 0° e serrare la leva di
bloccaggio per taglio obliquo.
- Non tentate di impedire il ritorno della protezione alla posizione
di riposo una volta ultimata l'operazione di taglio.
- La troncatrice D27111 è in grado di tagliare pezzi di 220 mm di
larghezza per 90 mm di altezza. La troncatrice D27112 è in grado
di tagliare pezzi di 285 mm di larghezza per 90 mm di altezza. Fare
riferimento ai dati tecnici per le corrette capacità di taglio. La lunghezza
del pezzo da lavorare non deve mai superare la larghezza della base
senza un supporto adeguato. L’estremità del pezzo da lavorare non
deve mai essere a meno di 160 mm dalla lama senza mezzi di fissaggio
aggiuntivi.
- Durante l'uso, posizionare le mani a una distanza non inferiore a
160 mm dalla lama. Nel lavorare pezzi di dimensioni ridotte (inferiori a
160 mm sul lato sinistro o destro della lama), si raccomanda l'uso del
morsetto opzionale.
- L'entità minima di asporto del materiale è di 10 mm.
- Per tagliare pezzi più lunghi della larghezza del piano, verificare che il
pezzo sia stabile per tutta la sua lunghezza. Sostenere le parti sporgenti
del pezzo secondo necessità, es. utilizzando la prolunga opzionale di
sostegno.
- Per tagliare profili in PVC con sezione ad "U", utilizzate come supporto
un blocchetto di legno a profilo complementare, da disporre al di sotto
del pezzo da tagliare per ottenere il corretto livellamento
di appoggio.
BLOCCAGGIO DEL PEZZO DI LAVORAZIONE (FIG. A3, W)
AVVERTENZA: un pezzo da lavorare che risulta fissato,
bilanciato e fermo prima di un taglio, può risultare sbilanciato
una volta completato il taglio. Un carico sbilanciato potrebbe
far sbilanciare la troncatrice o qualsiasi cosa a cui essa possa
essere fissata, come un piano o un banco di lavoro. Durante
l’esecuzione di un taglio che potrebbe risultare sbilanciato,
sostenere adeguatamente il pezzo da lavorare e assicurare che
la troncatrice sia saldamente fissata a una superficie stabile.
Potrebbero verificarsi lesioni personali.
• Posizionare il legno da tagliare contro il guidapezzo (6 & 13).
• Afferrare l'impugnatura di azionamento (2) e premere la leva di
sbloccaggio della testa (3) per rilasciare quest'ultima.
• Attivare la macchina e attendere che la lama raggiunga la velocità
massima.
• Premere la testa per consentire alla lama di eseguire il taglio nel legno e
di penetrare nella tavola di taglio in plastica (8).
• Una volta completato il taglio, spegnere la macchina ed aspettare che la
lama della troncatrice si fermi completamente prima di riportare la testa in
posizione di riposo.
Esecuzione di un taglio a scorrere (fig. Q)
La guida a binario consente di tagliare pezzi più grandi, eseguendo un
movimento di taglio a scorrere fuori-giù-indietro.
• Rilasciare la manopola di arresto della guida (18).
• Tirare la testa della troncatrice verso di sé e accendere l'elettroutensile.
• Abbassare la lama della troncatrice sul pezzo in lavorazione e spingere
indietro la testa per completare il taglio.
• Procedere come descritto in precedenza.
AVVERTENZA:
• Non eseguire tagli scorrevoli su pezzi di dimensioni inferiori
a 50 x 100 mm.
• Dopo avere completato i tagli scorrevoli, ricordare di bloccare
la testa della troncatrice in posizione arretrata.
Taglio di pezzi piccoli (fig. K1 & K2)
È possibile regolare la parte superiore del lato sinistro della guida (13)
e la parte mobile del lato destro della guida (6), per fornire il massimo
supporto nel taglio di pezzi piccoli.
• Collocare la lama in posizione verticale.
AVVERTENZA: il piedino di serraggio deve rimanere fissato
sopra la base della troncatrice ogni volta che viene utilizzato il
morsetto. Serrare sempre il pezzo da lavorare alla base della
troncatrice - non a qualsiasi altra parte dell’area di lavoro.
Assicurarsi che il piedino di serraggio non sia fissato sul bordo
della base della troncatrice.
• Allentare la manopola di plastica (58) di almeno 3 giri completi.
ATTENZIONE: servirsi sempre di un morsetto di fissaggio
per mantenere il controllo e ridurre il rischio di danni al pezzo e
lesioni personali.
• Serrare il dado ad alette.
Utilizzare il morsetto di fissaggio del materiale (27) fornito in dotazione con la
troncatrice. Altri supporti come morsetti a molla, morsetti a barra e morsetti
a C potrebbero essere consigliabili per determinate dimensioni e forme di
materiale.
PER MONTARE IL MORSETTO
1. Inserirlo nel foro dietro il guidapezzo. Il morsetto deve essere rivolto
verso il retro della troncatrice. Assicurarsi che la scanalatura sull’asta di
bloccaggio sia completamente inserita nella base della troncatrice. Se la
scanalatura è visibile, il morsetto non sarà fermo.
2. Ruotare il morsetto di 180º verso il davanti della troncatrice.
3. Allentare la manopola per regolare il morsetto in su o in giù, quindi
utilizzare la manopola di regolazione fine per serrare saldamente il pezzo
da lavorare.
NOTA: Posizionare il morsetto sul lato destro della base durante il taglio
obliquo. PRIMA DEI TAGLI DI FINITURA, EFFETTUARE SEMPRE ALCUNE
CORSE IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE DI POTENZA IN MODO DA
CONTROLLARE IL PERCORSO DELLA LAMA. ASSICURARSI CHE IL
MORSETTO NON INTERFERISCA CON L’AZIONE DELLA TRONCATRICE
O DELLE PROTEZIONI.
• Regolare la guida sinistra il più vicino possibile alla lama.
• Stringere saldamente la manopola.
• Allentare il bullone ad alette (60).
• Regolare la guida destra il più vicino possibile alla lama.
Taglio trasversale a squadra verticale (fig. A1 & R)
• Allentare la leva di taglio obliquo (10) e premere il fermo del taglio obliquo
(9). Spostare il braccio verso sinistra o verso destra, nell'angolazione
desiderata.
• Il fermo del taglio obliquo si posiziona automaticamente a 10°, 15°,
22,5°, 31,62° e 45° sia a sinistra che a destra, e a 50° a sinistra e 60°
a destra. Qualora si desideri un qualsiasi angolo intermedio, tenere
saldamente la testa e bloccarla serrando la leva per taglio obliquo.
• Prima di eseguire il taglio accertarsi sempre che la leva del taglio obliquo
sia saldamente serrata.
• Procedere come indicato per il "Taglio trasversale rettilineo verticale".
AVVERTENZA: Quando si taglia in diagonale l’estremità di un
pezzo di legno con un piccolo fuori taglio, posizionare il legno
in modo che il fuori taglio sia dalla parte della lama con l’angolo
più grande rivolto verso la battuta;
cioè angolazione a sinistra, fuori taglio a destra –
angolazione a destra, fuori taglio a sinistra
71
I TA L I A N O
Tagli di sbieco (fig. A1, K1 & S)
AVVERTENZA: Trasportare sempre la macchina in modalità
sega da banco e assicurarsi che la lama sia completamente
coperta dalla protezione superiore. Non utilizzare alcuna
protezione per trasportare la macchina.
Gli angoli inclinati si possono impostare da 48° a sinistra a 2° a destra
e possono essere effettuati posizionando il braccio per taglio obliquo tra zero
e 45° massimo a destra o a sinistra.
• Allentare la manopola di bloccaggio guidapezzo lato sinistro (58) e fare
scorrere il più possibile verso sinistra la sezione superiore del guidapezzo
lato sinistro (13). Allentare l'impugnatura di bloccaggio taglio inclinato (15)
e impostare quest'ultimo come desiderato.
• Serrare saldamente l'impugnatura di bloccaggio per taglio inclinato (15).
MANUTENZIONE
Questo elettroutensile DEWALT è stato progettato per funzionare a lungo
con una minima manutenzione. L’uso prolungato in buone condizioni
dipende dalla corretta manutenzione dell’utensile e dalla sua pulizia
periodica.
• Procedere come indicato per il "Taglio trasversale rettilineo verticale".
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni, spegnere
lo strumento e disconnettere la spina dalla presa di
corrente prima di installare e rimuovere qualunque accessorio,
prima di regolare le impostazioni o durante le riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore sia in posizione OFF. Un avvio
accidentale può causare infortuni.
Taglio composto
Questo tipo di taglio è una combinazione di taglio angolato e di taglio
a sbieco.
• Impostate la posizione di taglio inclinato e quindi quella di taglio angolare.
Funzionamento come sega da banco
• Utilizzare sempre il coltello fenditore.
• Qualora la lama della sega non si arrestasse in meno di 10 secondi
dallo spegnimento, rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati
DEWALT per un controllo.
• Assicurarsi sempre che il coltello fenditore e la protezione della lama
siano correttamente allineati.
• Accertarsi sempre che la troncatrice sia impostata su taglio inclinato 0° e
saldamente serrata.
AVVERTENZA: Non tagliare metalli in questa modalità.
Taglio secondo la fibra (refilatura) (fig. T)
• Posizionare su 0° l'angolo per il taglio inclinato.
• Regolare l'altezza della lama Per essere correttamente posizionata, la
lama dovrà presentare la punta di tre denti al di sopra della superficie
superiore del pezzo da lavorare. Assicurarsi che il piano della sega da
banco sia fissato saldamente all'altezza desiderata.
• Posizionare la guida parallela alla distanza desiderata.
• Tenere il pezzo in lavorazione aderente al piano e contro la guida.
Il pezzo deve essere mantenuto a circa 25 mm di distanza dalla lama.
• Tenere le mani lontane dal percorso della lama.
• Attivare la macchina e attendere che la lama raggiunga la velocità
massima.
• Inserire lentamente il pezzo da lavorare sotto il paralama superiore,
mantenendolo saldamente premuto contro la guida. Lasciare che i denti
taglino, senza forzare il pezzo attraverso la lama. La velocità della lama
deve essere mantenuta costante.
• Ricordare di usare l'asta guidapezzo (73) in prossimità della lama.
Pulizia
Prima dell'uso, esaminare attentamente il portalama superiore, il portalama
mobile inferiore e il tubo di estrazione della polvere, per verificarne il corretto
funzionamento. Assicurarsi che i trucioli, la polvere o le particelle del pezzo
da lavorare non provochino il blocco di una delle funzioni.
Nel caso in cui dei frammenti del pezzo da lavorare rimangano incastrati
tra la lama della sega e i portalama, scollegare la macchina dalla corrente
elettrica e seguire le istruzioni fornite nella sezione Montaggio della lama
della sega. Rimuovere le parti incastrate e riassemblare la lama della sega.
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e la polvere
dall’alloggiamento principale con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno che intorno alle prese d’aria.
Indossare occhiali di protezione a norma e una maschera di
protezione a norma quando si effettua questa procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare mai solventi o altre sostanze
chimiche aggressive per pulire le parti non metalliche dello
strumento. Queste sostanze potrebbero indebolire i materiali
utilizzati per costruire tali parti. Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e con un sapone delicato. Non lasciare mai che
un liquido penetri all’interno dell’utensile e non immergere mai
alcuna parte dell’utensile in un liquido.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, pulire la
superficie della tavola a intervalli regolari.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, pulire il
sistema di raccolta della polvere a intervalli regolari.
• Dopo aver terminato il taglio, spegnere la macchina, attendere che
la lama si fermi e rimuovere il pezzo.
Pulizia e manutenzione del piano di taglio (fig. U)
AVVERTENZA:
• Non spingere mai e non afferrare il lato libero o tagliato del
pezzo in lavorazione.
• Quando si tagliano dei pezzi piccoli, servirsi sempre
di un'asta guidapezzo.
Pulire regolarmente l'area sottostante la tavola di taglio.
Se la tavola di taglio è usurata, sostituirla.
• Rimuovere le viti (74) che fermano la tavola di taglio (8).
• Rimuovere la tavola di taglio e pulire l'area sottostante.
• Reinstallare i componenti della tavola di taglio e le viti.
• Serrare le viti a mano.
Trasporto (fig. B)
• Per regolare la tavola di taglio, procedere come segue:
• Per il trasporto della troncatrice, abbassare la testa e premere
il perno di bloccaggio (17).
• Tirare la testa verso il basso, finché la lama non impegna appena la
scanalatura di taglio.
• Bloccare il piano (19) nella posizione più bassa. Bloccare la manopola
di bloccaggio della guida con la testa della sega in posizione anteriore,
bloccare il braccio per il taglio obliquo nell’angolo più a destra del braccio
per taglio, fare scorrere il guidapezzo (13) completamente all’interno e
bloccare la leva d’inclinazione (15) con la testa della sega in posizione
verticale per rendere l’utensile il più compatto possibile.
• Regolare ogni componente della tavola di taglio perché si adatti ai denti
della sega.
.• Per trasportare la troncatrice, utilizzare sempre gli incavi appositi (26)
illustrati in fig. B.
72
• Stringere le viti.
I TA L I A N O
La raccolta differenziata di prodotti usati e imballaggi permette il
riciclo e il riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di materiali riciclati
aiuta a impedire l’inquinamento ambientale e riduce la richiesta
di materiali grezzi.
Lubrificazione
Il presente elettroutensile non richiede ulteriori lubrificazioni. I cuscinetti del
motore sono prelubrificati e stagni.
• Non usare olio o grasso per evitare di provocare accumuli di polvere o
trucioli che potrebbero rivelarsi problematici.
• Pulite periodicamente con una spazzola asciutta i componenti sporchi di
polvere e trucioli.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono stati testati con il prodotto,
l’uso di accessori diversi da quelli offerti da DEWALT con
l’utensile potrebbe essere pericoloso. Per ridurre il rischio di
infortuni, si consiglia di utilizzare soltanto accessori raccomandati
da DEWALT.
Supporto per pezzi lunghi (fig. A4)
• Sostenere sempre i pezzi lunghi.
• Per l'ottimizzazione dei risultati, impiegare la prolunga supporto
lavorazione (28) (disponibile come optional presso il rivenditore) per
estendere la larghezza della tavola della troncatrice. Sostenere i pezzi di
lavorazione lunghi con un qualsiasi mezzo adeguato, come cavalletti o
dispositivi analoghi, in modo da sostenerne le estremità.
Aspirazione polveri (fig. A5, V)
AVVERTENZA! Ove possibile, collegare un dispositivo di
estrazione della polvere progettato in conformità alle normative
riguardanti l'emissione di polvere.
• Il modello D27111 è predisposto per la porta di raccolta della polvere
opzionale. Per l’installazione, si rimanda alle istruzioni relative alla porta
di raccolta della polvere presenti al momento dell’acquisto.
• Il modello D27112 è predisposto e munito di porta per la raccolta della
polvere.
Collegare un dispositivo per la raccolta della polvere progettato in
conformità con i regolamenti vigenti in materia. La velocità dell’aria dei
sistemi a collegamento esterno deve essere di 20 m/s ±2 m/s. La velocità
deve essere misurata nel tubo di collegamento in corrispondenza del
collegamento, con lo strumento collegato ma non in funzione.
LAME DELLA TRONCATRICE
UTILIZZARE SEMPRE LAME DA 305 mm CON FORI DEL MANDRINO
DI 30 mm. LA VELOCITÀ NOMINALE DEVE ESSERE DI ALMENO 4000
RPM. Non utilizzare mai una lama di diametro inferiore o superiore. Non
sarà possibile proteggerla adeguatamente. Utilizzare esclusivamente
lame per il taglio trasversale. Non utilizzare lame progettate per la rifilatura
rapida, lame composte o lame con angoli di fissaggio superiori a 10°.
DESCRIZIONE LAME
APPLICAZIONE
DIAMETRO
DENTI
Lame per costruzioni (banco sottile con bordo anti-adesivo)
Impieghi generici
305 mm
36
Lame per il taglio del legno (producono tagli uniformi e puliti)
Tagli trasversali sottili
305 mm
60
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Protezione dell’ambiente
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata di prodotti elettrici può
avvenire a domicilio, presso le sedi di raccolta comunali oppure presso il
rivenditore all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei suoi prodotti alla fine della
loro vita utile. Per usufruire di questo servizio, restituire il prodotto a un
tecnico autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni autorizzato più vicino
rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona all’indirizzo indicato nel presente
manuale. In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni autorizzati
DEWALT, con i dettagli completi del servizio post-vendita e i contatti, è
disponibile su Internet all’indirizzo www.2helpU.com. .
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre una garanzia
eccezionale per i professionisti che utilizzano i suoi apparati.
Questa dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e non pregiudica
in alcun modo la copertura assicurativa dell’utilizzatore
professionista o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La garanzia è valida sui
territori degli stati membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle prestazioni del
suo apparato DEWALT, può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento dell’acquisto,
per ottenere il rimborso totale o la sostituzione del prodotto.
Il prodotto deve aver subito un’usura normale in rapporto
al numero di giorni in cui è stato utilizzato e va restituito
accompagnato dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza per il suo apparato
DEWALT, nei 12 mesi seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata a titolo gratuito
presso un riparatore autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono compresi i costi di
manodopera. Sono esclusi quelli per gli accessori e i ricambi, a
meno che non si tratti di pezzi difettosi coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il suo prodotto DEWALT
si rivelasse difettoso a causa di imperfezioni nei materiali o nella
costruzione, DEWALT garantisce la sostituzione gratuita di tutte
le parti difettose oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale usura;
• non siano avvenuti tentativi di riparazione da parte di
persone non autorizzate a farli;
• sia presentato uno scontrino che provi l’acquisto del
prodotto;
• il prodotto va restituito come era al momento dell’acquisto
con tutti i componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la preghiamo di contattare
il suo rivenditore o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo DEWALT o di
contattare l’ufficio DEWALT all’indirizzo indicato nel presente
manuale. È possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza
post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.com.
Raccolta differenziata. Questo prodotto non deve essere
smaltito con i normali rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o non è più utilizzato, non
effettuare lo smaltimento con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
73
NEDERLANDS
TAFELBLAD-VERSTEKZAAG
D27111/D27112
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het gereedschap wordt
uitgeschakeld of als het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verminderen gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de operator te
beschermen tegen de effecten van vibratie, zoals: onderhoud
het gereedschap en de accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werKPAtronen.
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT. Jarenlange ervaring,
voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een
betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
Type
Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Max. snelheid zaagblad
Zaagbladdiameter
Asgat
Zaagbladdikte
Dikte spouwmes
Hardheid spouwmes
Stoptijd zaagblad
Gewicht
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
s
kg
D27111
D27112
230
2
1,500
1,100
2,950
305
30
1,8
2,0
43 ± 5
< 10,0
26,5
230
2
1,600
933
3,300
305
30
1,8
2,0
43 ± 5
< 10,0
24
links
rechts
links
rechts
50°
60°
48°
0°
Maximale dwarszaagsnedecapaciteit op 90°/90°
mm
220 x 90
Max. breedte van de snede bij 45°
verstek bij max. hoogte 90 mm
mm
155
Max. breedte van de snede bij 45° afschuining
bij max. hoogte 50 mm
mm
220
50°
60°
48°
0°
285 x 90
201
285
Gebruik als tafelzaag
Max. zaagdiepte
mm
0-51
0-51
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95,0
3,1
107,0
3,0
97,0
2,9
109,0
3,1
(geluidsdruk)
(onzekerheidsfactor geluidsdruk)
(akoestisch vermogen)
(onzekerheid akoestisch vermogen)
Totale trillingswaarden (triax vectorsom) bepaald conform EN 61029-1, EN 61029-2-11:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah =
m/s²
1,3
1,3
Meetonzekerheid K =
m/s²
1,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt gegeven, is
gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test volgens
EN 61029 en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere
te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting van
blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
74
10 ampère, stroomnet
De gebruiker moet ervoor zorgen dat dit toestel alleen wordt aangesloten
op een elektriciteitssysteem dat aan bovenvermeld vereiste voldoet.
Indien nodig kan de gebruiker het elektriciteitsbedrijf vragen naar de
systeemimpedantie op het interfacepunt.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar aan dat, indien dit niet
wordt voorkomen, leidt tot de dood of ernstig letsel.
Gebruik als verstekzaag
Afschuining (max. posities)
230 V-gereedschap
OPMERKING: Dit toestel is bedoeld voor aansluiting op een
stroomvoorzieningssysteem met een maximale toegestame
systeemimpedantie Zmax van 0,32 Ω op het interfacepunt (elektriciteitskast)
van de voorziening van de gebruiker.
De onderstaande definities beschrijven het veiligheidsniveau voor ieder
signaleringswoord. Lees de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
Zaagcapaciteiten
Verstek (max. posities)
Zekeringen:
Europa
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk gevaar aan dat, indien
dit niet wordt voorkomen, kan leiden tot de dood of ernstig
letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan
die, indien dit niet wordt voorkomen, zou kunnen leiden tot
gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
D27111/D27112
DEWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder Technische
gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 61029-1; EN 61029-2-11
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn 2004/108/EG en 2011/65/EU.
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT via het volgende adres
of kijk op de achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het
technische bestand en legt deze verklaring af namens DEWALT.
NEDERLANDS
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
12. Zeker het werkstuk.
Gebruik waar mogelijk klemmen of een bankschroef om het te
bewerken deel vast te zetten. Dit is veiliger dan wanneer u uw handen
gebruikt en bovendien kunt u de machine dan met beide handen
bedienen.
01.01.2012
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING! Wanneer u gebruik maakt van elektrisch
gereedschap, is het belangrijk dat u zich altijd houdt aan
elementaire veiligheidsmaatregelen om de kans op brand,
elektrische schok en lichamelijk letsel te verkleinen, met inbegrip
van de onderstaande maatregelen.
13. Zorg voor een veilige houding.
Zorg altijd voor een juist, stabiele houding.
14. Onderhoud gereedschap met zorg.
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon voor betere en veiligere
prestaties. Volg aanwijzingen voor het smeren en verwisselen van
hulpstukken. Inspecteer het gereedschap regelmatig en laat het
repareren door een bevoegde reparatieservice als het is beschadigd.
Houd handgrepen en schakelaars droog, schoon en vrij van olie en vet.
Lees al deze instructies voordat u dit product tracht te bedienen en bewaar
deze instructies.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
15. Trek de stekker van het gereedschap altijd uit het stopcontact.
Haal de stekker uit het stopcontact als u de machine niet gebruikt
en wanneer u onderhoud aan de machine uitvoert of accessoires als
bladen, boren en snijstukken verwisselt.
Algemene veiligheidsregels
1. Zorg voor een opgeruimde werkomgeving.
Rommelige plaatsen en werkbanken werken letsel in de hand.
16. Verwijder stel- en moersleutels.
Maak er een gewoonte van om te controleren dat de stel- en
moersleutels zijn verwijderd voordat u het gereedschap gebruikt.
2. Houd rekening met de omgeving van de werkplek.
Stel het gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik het gereedschap
niet in een vochtige of natte omgeving. Houd de werkplek goed verlicht
(250–300 Lux). Gebruik het gereedschap niet op plaatsen waar brandof explosiegevaar bestaat, bijv. in de buurt van brandbare vloeistoffen en
gassen.
3. Bescherm uzelf tegen elektrische schokken.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken (bijvoorbeeld
pijpen, radiatoren, kooktoestellen en koelkasten). Bij gebruik van
het gereedschap onder extreme omstandigheden (bijvoorbeeld
hoge luchtvochtigheid, als er metaalslijpsel wordt geproduceerd
enz.) kan de elektrische veiligheid worden verbeterd door een
scheidingstransformator of een (FI) aardlekschakelaar te plaatsen.
17. Vermijd onbedoeld inschakelen.
Draag het gereedschap niet met een vinger op de schakelaar. Zorg
ervoor dat het gereedschap uit staat voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
18. Maak gebruik van verlengsnoeren die geschikt zijn voor
buitengebruik.
Controleer voor gebruik de verlengkabel en vervang deze als die
beschadigd is. Gebruik, wanneer het gereedschap buiten wordt
gebruikt, alleen verlengsnoeren die geschikt zijn voor buitengebruik en
als zodanig zijn gemarkeerd.
19. Blijf alert.
4. Houd andere mensen uit de buurt.
Laat niet toe dat personen, vooral kinderen, die niet bij het werk zijn
betrokken het gereedschap of het verlengsnoer aanraken en houd ze uit
de buurt van de werkplek.
Kijk wat u doet. Gebruik uw gezond verstand. Gebruik het gereedschap
niet wanneer u moe bent of wanneer u drugs of alcohol hebt gebruikt.
20. Controleer op beschadigde onderdelen.
Controleer voor gebruik het gereedschap en het stroomsnoer zorgvuldig
om vast te stellen dat het op juiste wijze werkt en de bedoelde taken
uitvoert. Controleer of bewegende delen zich in de juiste positie
bevinden en goed zijn bevestigd, of er defecte onderdelen zijn, of ze
juist zijn gemonteerd en of er sprake is van andere zaken die bediening
kunnen beïnvloeden. Een beschermstuk of ander onderdeel dat is
beschadigd dient op de juiste wijze te worden vervangen of gerepareerd
door een bevoegde reparatieservice, tenzij in de handleiding anders
wordt aangegeven. Laat een bevoegde reparatieservice defecte
schakelaars vervangen. Gebruik het gereedschap niet als de aan-/
uitschakelaar niet naar behoren werkt. Probeer nooit zelf reparaties uit te
voeren.
5. Berg ongebruikt gereedschap op.
Wanneer het gereedschap niet gebruikt wordt, moet het op een droge
plek bewaard worden en veilig opgeborgen zijn, buiten het bereik van
kinderen.
6. Forceer het gereedschap niet.
Het zal de taak beter en veiliger uitvoeren wanneer het op de bedoelde
wijze wordt gebruikt.
7. Maak gebruik van het juiste gereedschap.
Gebruik geen licht gereedschap om het werk van zware machines uit
te voeren. Gebruik het gereedschap niet voor doeleinden waarvoor het
niet bestemd is; gebruik bijvoorbeeld cirkelzagen niet om boomtakken of
houtblokken te zagen.
WAARSCHUWING! Het gebruik van een accessoire
of hulpstuk of het uitvoeren van werkzaamheden met
dit gereedschap buiten wat is aanbevolen in deze
instructiehandleiding, kan risico op persoonlijk letsel met zich
meebrengen.
8. Draag geschikte kleding.
Draag geen loszittende kleding of juwelen, want deze kunnen vast
komen te zitten in bewegende delen. Schoenen met profielzolen zijn
aanbevolen wanneer u buitenshuis werkt. Houd lang haar bijeen.
21. Laat uw gereedschap repareren door een bevoegd persoon.
Dit elektrisch gereedschap voldoet aan de relevante
veiligheidsvoorschriften. Reparaties mogen alleen worden
uitgevoerd door bevoegde personen die gebruikmaken van originele
reserveonderdelen; dit kan anders resulteren in aanzienlijk gevaar voor
de gebruiker.
9. Gebruik beschermend materiaal.
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stof of rondvliegende deeltjes vrijkomen. Draag
ook een hittebestendige schort indien deze deeltjes heet kunnen zijn.
Draag altijd gehoorbescherming. Draag altijd een veiligheidshelm.
10. Sluit voorziening voor stofafvoer aan.
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor de aansluiting van voorzieningen
voor afvoer en opvang van stof, zorg dan dat deze zijn aangesloten en
naar behoren worden gebruikt.
11. Gebruik het snoer niet verkeerd.
Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te
trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen.
Draag het gereedschap nooit aan het snoer.
Aanvullende Veiligheidsregels voor Tafelverstekzagen
•
Deze machine is voorzien van een speciaal geconfigureerd netsnoer
(type M-bevestiging). Als het netsnoer beschadigd is of op een
andere wijze niet goed werkt, moet het worden vervangen door de
fabrikant of door een officieel servicecentrum.
•
Het is belangrijk dat alle vergrendelingsknoppen en klemhandgrepen
vastzitten voordat u een bedieningshandeling start.
•
Werk nooit met de zaag als de beschermkappen niet op hun plaats
zitten, dit is vooral belangrijk na het overschakelen op een andere
stand. Houd de beschermkappen in een goede werkende staat en
zorg voor goed onderhoud.
75
NEDERLANDS
•
•
Probeer nooit een machine die loopt, snel te stoppen door een stuk
gereedschap of een ander voorwerp tegen het zaagblad te houden;
door dat te doen kunt u onbedoeld ernstige ongelukken veroorzaken.
•
Raadpleeg de instructiehandleiding voordat u een accessoire
gebruikt. Onjuist gebruik van een accessoire kan schade veroorzaken.
•
Selecteer het juiste zaagblad voor het materiaal dat u wilt zagen.
•
Controleer dat de snelheid die op het zaagblad wordt vermeld, ten
minste gelijk is aan de snelheid die op typeplaatje wordt vermeld.
•
Draag geschikte handschoenen wanneer u met het zaagblad en
ruwe materialen werkt.
•
Controleer vóór gebruik dat het zaagblad goed is gemonteerd.
•
Het is belangrijk dat het zaagblad in de juiste richting draait. Houd het
zaagblad scherp.
•
Gebruik geen zaagbladen met een grotere of kleinere diameter dan
wordt aanbevolen. Gebruik geen tussenringen om het zaagblad
passend te maken voor de as. Raadpleeg de technische gegevens
voor de juiste maten van het zaagblad. Gebruik alleen de zaagbladen
die worden opgegeven in deze handleiding, en die voldoen aan
EN 847-1.
•
U kunt overwegen speciaal ontworpen zaagbladen toe te passen die
minder lawaai maken.
•
Gebruik geen zaagbladen die zijn vervaardigd van HIGH-SPEED
STAAL (HSS);
•
Schakel de machine uit wanneer u deze zonder toezicht achterlaat.
•
Sluit de zaag aan op een stofopvangapparaat wanneer u hout
zaagt. Houd altijd rekening met factoren die van invloed zijn op de
blootstelling aan stof, zoals:
- type materiaal dat moet worden bewerkt (spaanplaat produceert
meer stof dan hout);
- jjuiste afstelling van het zaagblad;
- controleer dat de lokale afzuiging en ook kappen, schermen en
kokers goed zijn afgesteld;
- stofafzuiging met luchtsnelheid van niet minder dan 20 m/s
•
Het is belangrijk dat alle zaagbladen en flenzen schoon zijn en dat de
terugvallende zijden van de kraag tegen het zaagblad zitten. Draai de
moer van de spandoorn stevig vast.
•
Gebruik alleen zagen die scherp zijn en goed onderhouden zijn.
•
Probeer niet de zaag te gebruiken op een andere spanning dan die is
aangeduid.
•
Breng geen smeermiddelen op het zaagblad aan terwijl het loopt.
•
Laat geen personen achter de machine staan.
•
Monteer, voor uw eigen veilighied, wanneer de situatie dat toelaat, de
machine op een werkbank met bouten van een diameter van 8 mm
en een lengte van 80 mm.
Aanvullende Veiligheidsregels voor Tafelzaagstand
•
Vervang de tafelinzet wanneer deze versleten is.
•
Pas, als u met de zaag verticale rechte zaagsneden maakt, de stand
van het schuivende scherm goed aan zodat een vrije ruimte van 5
mm tussen het zaagblad en het scherm gewaarborgd is.
•
Gebruik geen zaagbladen die beschadigd, gescheurd of vervormd
zijn;
•
Til het zaagblad uit de zaagsnede in het werkstuk voordat u de
schakelaar loslaat.
•
Gebruik uw zaag nooit zonder de tafelinzet.
•
Zet niet iets vast tegen de ventilator om de motoras vast te zetten.
•
•
De zaagbladbeschermkap op uw zaag zal automatisch omhoog gaan
wanneer de arm zakt, de kap zal over het zaagblad zakken wanneer
de arm wordt opgetild. U kunt de beschermkap met de hand
omhoog brengen wanneer u zaagbladen monteert of verwijdert of
als u de zaag wilt inspecteren. Breng nooit de zaagbladbeschermkap
met de hand omhoog als de zaak niet is uitgeschakeld.
Zaag nooit wanneer het spouwmes en/of de bovenste beschermkap
zijn verwijderd.
•
Gebruik altijd de aanduwstok. Zaag nooit werkstukken kleiner dan
30 mm.
•
Zonder aanvullende ondersteuning is de machine bedoeld voor een
maximaal werkstukformaat van:
•
Houd de werkplek rond de machine opgeruimd en vrij van losse
materialen, zoals zaagsel en spaanders.
•
Controleer zo nu en dan dat de luchtsleuven van de motor schoon
zijn en dat er geen spaanders in zitten.
•
Trek de stekker van de machine uit het stopcontact voordat u
onderhoudswerk uitgevoerd of het zaagblad verwisselt.
•
Monteer wanneer mogelijk de machine altijd op een werkbank.
•
Pas, wanneer u zaagt in verstek, schuin of samengesteld in verstek,
het glijdende verstekscherm aan zodat een juiste vrije ruimte voor de
applicatie gewaarborgd is.
•
Verwijder niet spaanders of andere gedeelten van het werkstuk uit
het zaaggebied, terwijl de zaag loopt.
•
Controleer voordat u met het werk begint dat de machine op een
vlak oppervlak met voldoende stabiliteit is geplaatst.
•
Zaag nooit een lichte legering, vooral niet magnesium.
•
Gebruik geen schurende schijven of diamantschijven.
•
In het geval van een ongeval of van storing van de machine moet u
de machine onmiddellijk uitschakelen en de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact trekken.
•
•
76
Plaats nooit één van uw handen in de buurt van het zaagblad
wanneer de zaag is aangesloten op de stroomvoorziening.
Rapporteer de storing en breng een geschikte aanduiding op de
machine aan zodat andere mensen niet proberen de niet (goed)
functionerende machine te gebruiken.
Wanneer het zaagblad is geblokkeerd als gevolg van abnormale
aanvoerdruk tijdens het zagen, zet de machine dan uit en trek
de stekker uit het stopcontact. Verwijder het werkstuk en zorg
voor vrijloop van het zaagblad. Zet de machine aan start de
zaagwerkzaamheden weer met verminderde aanvoerdruk.
- Hoogte 51 mm bij breedte 500 mm bij lengte 700 mm
- Langere werkstukken moeten worden ondersteund door een
geschikte aanvullende tafel.
•
Het spouwmes mag niet dikker zijn dan de breedte van de
zaagsnede van het zaagblad en niet dunner dan de body van het
zaagblad.
•
Let erop dat het zaagblad in de juiste richting draait en dat de tanden
naar de voorzijde van de zaagbank wijzen.
•
Let erop dat alle klemhandgrepen vastzitten voordat u een
bedieningshandeling start.
•
Controleer dat het spouwmes is is afgesteld op de juiste afstand van
het zaagblad - maximaal 5 mm.
•
Houd uw handen uit het pad van het zaagblad.
•
Trek de stekker van de zaag uit stopcontact voordat u zaagbladen
verwisselt of onderhoud verricht.
•
Gebruik te allen tijden een aanduwstok en plaats uw handen tijdens
het zagen nooit dichter dan op
150 mm van het zaagblad.
•
Reik nooit achter het zaagblad langs.
•
Houd de aanduwstok altijd op dezelfde plaats wanneer u hem niet
gebruikt.
•
Ga niet op de machine staan.
•
Tijdens transport is het belangrijk dat het bovenste gedeelte van het
zaagblad bedekt is, bijv. met de beschermkap.
•
Gebruik de bovenste beschermkap niet om de machine vast te
pakken of te transporteren.
•
Stel het schuivende scherm goed af zodat het niet in contact komt
met de bovenste beschermkap.
•
Het is belangrijk dat u altijd links of rechts van de zaaglijn staat.
•
Zorg voor voldoende algemene en plaatselijke verlichting
•
Zorg ervoor dat de werktafel stevig vaststaat.
•
Zorg ervoor dat de gebruiker voldoende getraind is in het gebruik, de
aanpassing en de bediening van de machine.
•
Gebruik de zaag niet voor het zagen van ander materiaal dan hout.
•
Sleuven, sponningen en groeven zagen is niet toegestaan.
NEDERLANDS
•
Zorg ervoor dat de arm stevig vastzit wanneer u de zaag als tafelzaag
gebruikt. Gebruik de machine alleen wanneer de zaagbank in
horizontale stand staat.
Wanneer u de zaag als tafelzaag gebruikt, zorg er dan voor
dat de bovenste en onderste beschermkappen op hun plaats
zitten en goed werken. Gebruik de machine nooit wanneer de
zaagbank niet in horizontale stand staat.
Gebruik als verstekzaag
Wanneer u de zaag als verstekzaag gebruikt, is het belangrijk
dat de bovenste beschermkap op zijn plaats zit en goed werkt.
Controleer dat de zaagbank in de hoogste positie staat.
•
Controleer dat de arm stevig is vastgezet wanneer u schuine
zaagsneden uitvoert.
•
Voer nooit schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit wanneer
de machine loopt en de zaagkop niet in de ruststand staat.
•
Zorg ervoor dat het bovenste gedeelte van het zaagblad stevig
is vastgezet op de gekozen hoogte. Verwijder nooit de bovenste
bescherming van het zaagblad wanneer u de zaag als verstekzaag
gebruikt.
•
Zaag nooit werkstukken korten dan 160 mm.
•
Zonder aanvullende ondersteuning is de machine bedoeld voor een
maximaal werkstukformaat van:
POSITIE DATUMCODE [AFB. (FIG. ) A2]
D27111
De datumcode (76), die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in de
behuizing geprint.
–
Hoogte 90 mm bij breedte 220 mm bij lengte 550 mm
D27112
•
–
Hoogte 90 mm bij breedte 285 mm bij lengte 550 mm
–
Langere werkstukken moeten worden ondersteund door een
geschikte aanvullende tafel.
Klem het werkstuk altijd stevig vast.
Overige gevaren
De volgende gevaren zijn inherent aan het gebruik van deze zaagmachines:
- verwonding door het aanraken van roterende delen
Ondanks toepassing van de veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen van
beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan, en wel met name:
Houd u bij het maken van een schuifzaagsnede in
verstekzaagmodus aan de instructies onder
"Het maken van een schuifzaagsnede".
Draagpunt.
Voorbeeld:
2012 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Tafelblad-verstekzaag
1 Zaagblad
1 Parallelgeleider
1 Bovenste beschermkap
- Gevaar voor gehoorbeschadiging.
1 Duwstok
- Gevaar voor verwonding door de niet afgedekte gedeelten van het
zaagblad.
1 Stofopvangpoort (fig. V)
- Gevaar voor verwonding bij het verwisselen van het zaagblad.
1 T40 Torx-sleutel
- Gevaar voor beklemming van vingers bij het openen van de afdekkap.
1 Materiaalklem
- Gezondheidsrisico door het inademen van stof, met name bij het
verwerken van eiken- en beukehout.
1 Handleiding
- Risico van letsel veroorzaakt door onderdelen van het werkstuk die naar
omstanders worden geslingerd.
- Risico van ongelukken veroorzaakt door rondvliegende metaaldeeltjes als
u in de parallelgeleiding zaagt.
- Brandgevaar wegens extreme stofconcentratie als de machine niet
geregeld schoongemaakt wordt.
- Risico van ongecontroleerde situaties bij gebruik in een
omgevingstemperatuur onder -10 °C of boven +45 °C.
1 T30 Torx-sleutel
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en accessoires op
transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door voordat u met de
machine gaat werken.
Beschrijving (afb. A1 - A4)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot gevolg
hebben.
De volgende factoren zijn van invloed op geluidsproductie:
- het te zagen materiaal
- het type zaagblad
- toevoerkracht
Afb. A1
1 Aan/uit-schakelaar
De volgende factoren zijn van invloed op blootstelling aan stof:
2 Bedieningshendel
- versleten zaagblad
3 Zaagkop-ontgrendeling
- stofafzuiginstallatie met luchtsnelheid minder dan 20 m/s
4 Extra vergrendelknop zaagtafel
- werkstuk niet exact geleid
5 Beweegbare beschermkap voorkant
6 Parallelgeleiding rechts
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
7 Vaste tafel
8 Sleufplaat
9 Verstekgrendel
10 Verstekhendel
Waarschuwing voor veilig gebruik
11 Draaitafel/verstekarm
12 Verstekschaal
Lees voor het gebruik de handleiding
13 Parallelgeleiding links
77
NEDERLANDS
14 Schaal voor afschuiningsinstelling
15 Klemhendel voor schuininstelling
16 Vergrendelknop zaagtafel
17 Vergrendelingsstift zaagkop
18 Vergrendelknop geleiderail
Afb. A2
19 Zaagtafel
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te rollen.
MONTAGE
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te
verminderen schakelt u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instellingen aanpast
of wijzigt, of als u reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
20 Spouwmes
21 Bovenste beschermkap
Uitpakken (afb. B)
22 Parallelgeleider
• Verwijder de verpakkingsmaterialen zorgvuldig van de zaagmachine.
23 Locatie duwstok
24 Beweegbare beschermkap achterkant
• Zet de vergrendelknop (18) vrij en duw de zaagkop naar achteren om
hem in de achterste positie te vergrendelen.
25 Montagegaten hulpstuk
• Zet de tabel (19) in de hoogste stand vast.
26 Handvat
• Druk de bedieningshendel (2) omlaag en trek aan vergrendelpin (17),
zoals afgebeeld.
76 Datumcode
• Verminder de druk langzaam en laat de kop geheel omhoogkomen.
Opties
Werkbankmontage (afb. C)
Afb. A3
27 Materiaalklem
Afb. A4
28 Onderstel
GEBRUIKSDOEL
Uw D27111/D27112 tafelverstekzaag is ontworpen voor professionele
toepassingen. Deze uiterst nauwkeurig werkende machine kan gemakkelijk
en snel worden ingesteld op afkorten, afschuinen, verstekzagen of
samengesteld verstekzagen.
Deze unit is ontworpen voor gebruik met een carbidepuntzaag met een
nominale zaagbladdiameter van 305 mm voor professionele toepassingen.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of in de aanwezigheid van
ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze tafelverstekzagen zijn professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT NIET kinderen in contact met het gereedschap komen. Toezicht is
vereist als onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
WAARSCHUWING! Gebruik de machine niet voor andere
doeleinden dan waarvoor zij is bedoeld
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) die verminderde fysieke, sensorische of psychische
vermogens hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/of kennis of
bekwaamheden, als dat niet gebeurt onder toezicht van een persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen nooit alleen
worden gelaten met dit product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen. Controleer altijd
of de stroomvoorziening overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
D27111
Deze machine valt in de klasse II-constructie: daarom is een (geaarde)
geleidingsaansluiting verplicht.
D27112
Uw DEWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN 61029; daarom is geen aarding nodig.
• Er zit gaten (36) in alle vier de voetjes zodat montage op een werkbank
gemakkelijk is. Er zijn gaten van twee verschillende afmetingen voor
gebruik van bouten van verschillende maten. Gebruik één van de gaten;
het is niet nodig beide te gebruiken. Geadviseerd wordt bouten met een
diameter van 8 mm en een lengte van 80 mm te gebruiken. Monteer uw
zaag altijd stevig zodat beweging wordt voorkomen. Voor een betere
draagbaarheid kunt u het gereedschap monteren op een stuk multiplex
van een dikte van 12,5 millimeter of meer, wat u vervolgens op uw
werkbank kunt klemmen of kunt meenemen naar andere locaties en daar
weer kunt vastklemmen.
• Wanneer de zaagmachine op multiplex wordt bevestigd, zorg er dan
voor dat de schroeven niet aan de onderkant van het hout uitsteken.
Het multiplex moet geheel tegen het blad van de werkbank aanliggen.
Bij het klemmen op elk ander oppervlak moeten de plaatsen van de
bevestigingsgaten worden gebruikt om te klemmen. Klemmen op een
ander punt zal het werken met de zaagmachine bemoeilijken.
• Om aanlopen en onnauwkeurigheid te voorkomen, mag het
bevestigingsblad niet krom of oneffen zijn. Als de zaagmachine op het
werkblad wankelt, plaats dan een dun stukje materiaal onder één van de
voeten tot de machine stevig op het werkblad staat.
Opslaan van het bevestigingsgereedschap (afb. D)
De volgende hulpstukken worden bij de machine geleverd:
1 T30 Torx-sleutel (37)
1 T40 Torx-sleutel (38)
• Denk erom dat u het gereedschap altijd opruimt na gebruik voor
assemblage of afstelling.
De bovenste zaagbladbeschermkap monteren (afb. E)
De bovenste zaagbladbeschermkap (21) is bedoeld voor een snelle en
gemakkelijke bevestiging op het spouwmes (20) wanneer de machine
eenmaal is ingesteld als tafelzaag.
• Draai de bout (39) los en laat de moer (40) in het inbusholte zitten.
• Houd, terwijl u de beschermkap verticaal houdt, de sleuf in de achterzijde
van de beschermkap tegenover het spouwmes.
• Laat de beschermkap over het spouwmes (20) zakken en let er daarbij
op dat de schacht van de bout in de uitsparing komt.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door een
speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
• Draai de beschermkap in een horizontale stand zodat de beschermkap
wordt vergrendeld op het spouwmes.
Een verlengsnoer gebruiken
• Steek de bout (39) in het gat en draai vast met behulp van de speciale
torx-sleutel.
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd 3-aderig
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap
(zie Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1,5 mm2; de
maximale lengte is 30 m.
78
NEDERLANDS
Monteren van het zaagblad (afb. D & F1 - F5)
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te
verminderen schakelt u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instellingen aanpast
of wijzigt, of als u reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: De tanden van een nieuw blad zijn erg
scherp en kunnen gevaarlijk zijn.
WAARSCHUWING: Controleer na het bevestigen of
terugplaatsen van het blad dat het blad volledig is bedekt door
de beschermkap.
WAARSCHUWING! Bedenk dat het zaagblad alleen op de
voorgeschreven manier moet worden vervangen. Gebruik alleen
zaagbladen die worden aangeduid bij Technische Gegevens;
Cat. nr.: Geadviseerd wordt DT4350 te gebruiken.
Voor het plaatsen van een nieuw zaagblad moet de tafel worden afgesteld in
de hoogste positie en de zaagkop in de hoogste stand worden gezet.
D27111
• Steek de T30 Torx-sleutel (37) door het gat (42) in de kast en in
het uiteinde van de as (afb. F1). Plaats de T40 Torx-sleutel (38) in
zaagbladvergrendelingsschroef (43) (fig. F3).
• De vergrendelingsschroef van het zaagblad heeft linkse schroefdraad,
draai de schroef dus los door sleutel stevig vast te houden en naar
rechts te draaien.
• Maak de onderste beschermkap (5 & 23) los door de
hoofdontgrendelingshendel (3) in te drukken, breng daarna de onderste
beschermkap zover mogelijk omhoog (afb. F4).
• Verwijder de vergrendelingsschroef van het zaagblad (43) en de
buitenste kraag van de spandoorn (44) (afb. F5).
• Controleer dat de binnenste flens en beide zijden van het zaagblad
schoon en vrij van stof zijn.
• Plaats het zaagblad (45) op de zaagbladadapter (46) die tegen de
binnenste kraag van de spandoorn (47) is gemonteerd, en let er daarbij
op dat de tanden van de onderste rand van het zaagblad naar de
achterzijde van de zaag wijzen (weg van de gebruiker).
• Breng voorzichtig het zaagblad op zijn plaats en laat de onderste
beschermkap van het zaagblad los.
• Plaats de buitenste kraag van de spandoorn weer.
• Draai de vergrendelingsschroef (43) van het zaagblad aan door deze naar
links te draaien terwijl u de Torx-sleutel stevig vasthoudt met uw andere
hand.
• Breng voorzichtig het zaagblad op zijn plaats en laat de onderste
beschermkap van het zaagblad los.
• Plaats de buitenste kraag van de spandoorn weer.
• Draai de vergrendelingsschroef (43) van het zaagblad aan door deze naar
links te draaien terwijl u de asvergrendelingsknop vasthoudt.
• Berg de Torx-sleutel weer op (afb. F2).
Instellingen
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te
verminderen schakelt u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instellingen aanpast
of wijzigt, of als u reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Afstellen van het zaagblad (afb. F5)
Als er tijdens het opstarten en uitlopen een slag in het blad zit, pas deze dan
als volgt aan.
• Draai de schroef van de askraag (44) los en draai het blad (45) een
kwartslag.
• Draai de schroef weer vast en controleer of er een slag in het blad zit.
• Herhaal deze stappen tot de slag in het blad is verdwenen.
Montage voor verstekzaagmodus
Deze verstekzaagmachine is in de fabriek nauwkeurig afgesteld. Als zij als
gevolg van het transport of om andere redenen toch opnieuw moet worden
afgesteld, dient dit te gebeuren zoals hieronder beschreven.
De instelling zou nu niet meer moeten verlopen.
Controleren en instellen van het zaagblad t.o.v. de parallelgeleiding
(afb. G1 - G4)
• Maak de verstekhendel (10) los en druk de verstekgrendel (9) in om de
verstekarm (11) vrij te geven.
• Draai de verstekarm totdat deze in de stand 0° verstek wordt
vergrendeld. Maak de hendel niet vast.
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het zaagblad net in de sleuf (48)
valt.
• Plaats een winkelhaak (49) tegen de parallelgeleiding links (13) en het
zaagblad (45) (afb. G3).
WAARSCHUWING: Laat de winkelhaak niet in aanraking
komen met de tanden van het zaagblad.
• Berg de Torx-sleutel weer op (afb. D).
• Het afstellen geschiedt als volgt:
D27112
• Vergrendel het zaagblad op zijn plaats door op de asvergrendelingsknop
(75) te drukken (afb. F2).
• Draai de schroeven (50) los en beweeg de verstekarm met verstekschaal
naar links of naar rechts, totdat de met de winkelhaak gemeten hoek
tussen het zaagblad en de parallelgeleiding 90° bedraagt.
• Steek de T40 Torx-sleutel (38) in zaagbladvergrendelingsschroef (43)
(fig. F3).
• Draai de schroeven (50) weer vast. Let hierbij nog niet op de uitlezing van
de verstekwijzer.
• De vergrendelingsschroef van het zaagblad heeft linkse schroefdraad,
draai de schroef dus los door sleutel stevig vast te houden en naar
rechts te draaien.
• Maak de onderste beschermkap (5 & 23) los door de
hoofdontgrendelingshendel (3) in te drukken, breng daarna de onderste
beschermkap zover mogelijk omhoog (afb. F4).
• Verwijder de vergrendelingsschroef van het zaagblad (43) en de
buitenste kraag van de spandoorn (44) (afb. F5).
• Controleer dat de binnenste flens en beide zijden van het zaagblad
schoon en vrij van stof zijn.
• Plaats het zaagblad (45) op de zaagbladadapter (46) die tegen de
binnenste kraag van de spandoorn (47) is gemonteerd, en let er daarbij
op dat de tanden van de onderste rand van het zaagblad naar de
achterzijde van de zaag wijzen (weg van de gebruiker).
Instellen van de verstekwijzer (afb. G1, G2 & H)
• Maak de verstekhendel (10) los en druk de verstekgrendel (9) in om de
verstekarm (11) vrij te geven.
• Beweeg de verstekarm om de verstekwijzer (51) in de nulpositie te
brengen, zoals afgebeeld in afb. H.
• Laat de verstekvergrendeling in de juiste positie klikken door de
verstekarm langs de nulstand te draaien, terwijl de verstekhendel nog
niet vastgezet is.
• Kijk naar de wijzer (51) en de verstekschaal (12). Als de wijzer niet exact
nul aanwijst, draai dan de schroef (52) los, beweeg de wijzer zodat hij 0°
aangeeft en draai de schroef vast.
79
NEDERLANDS
Instellen van de verstekvergrendel/blokkeerstang (afb. I)
Als het onderstel van de zaag kan worden bewogen terwijl de verstekhendel
(10) vergrendeld is, dan moet de verstekvergrendel/blokkeerstang (53)
worden afgesteld.
• Zet de verstekhendel (10) los.
• Zet de verstekvergrendel/blokkeerstang (53) volledig vast met behulp
van een schroevendraaier (54). Draai de stang vervolgens een kwartslag
linksom.
• Controleer of de tafel niet beweegt wanneer de verstekhendel (10) is
vastgezet op een willekeurige (niet voorafingestelde) hoek.
Controleren en instellen van het zaagblad t.o.v. het tafelblad
(afb. J1 - J4)
• Draai de afschuinklemknop (15) los.
• Duw de zaagkop naar rechts om te controleren of deze volledig verticaal
staat en zet de afschuinklemhendel vast.
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het zaagblad net in de sleuf (48)
valt.
• Plaats een winkelhaak (49) op de zaagtafel en tegen het zaagblad (45)
(afb. J2).
WAARSCHUWING: Laat de winkelhaak niet in aanraking
komen met de tanden van het zaagblad.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Maak de afschuinklemknop (15) los en draai de aanslagschroef verticalepositieafstelling (55) in of uit totdat de met de winkelhaak gemeten hoek
tussen het zaagblad en het tafelblad 90° bedraagt.
• Als de stand van de afschuinwijzer (56) op de afschuinschaal (14) ongelijk
is aan 0, draai dan de borgschroef (57) los en stel de wijzer op 0 in.
• Draai de afschuinklemknop (15) los en beweeg de zaagkop naar links.
Dit is de 45° afschuinpositie.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de stopschroef (61) naar binnen of buiten totdat de wijzer (56) 45°
aanwijst.
WAARSCHUWING: ijdens het uitvoeren van deze aanpassing
is het verstandig om het gewicht van de zaagkop af te halen
door deze vast te houden. Hierdoor kan de stelschroef
gemakkelijker worden gedraaid.
Instellen van de railgeleiding (afb. L)
• Controleer de rails regelmatig op speling.
• Draai de instelschroef (62) geleidelijk rechtsom om de speling te
verminderen terwijl de zaagkop naar voren en achteren wordt
geschoven.
Afstellingen voor gebruik als tafelzaag
Omstellen van verstekzaag tot tafelzaag (afb. A1 & A2)
• Vergrendel de tafel (19) In de hoogste positie.
• Plaats het zaagblad in 0° afkortstand met de verstekhendel (10)
vastgedraaid (afb. A1).
• Zet de vergrendelknop van de geleiderail (18) vast met de zaagkop in de
achterste stand.
• Druk de kopontgrendelingshendel (3) omlaag om de kop omlaag te
brengen en druk de vergrendelpen in (17).
• Bevestig de parallelgeleiding (22) zoals hieronder beschreven.
Instellen van het spouwmes (afb. M1 & M2)
Instellen van de parallelgeleiding (afb. K1 & K2)
Het bovenste deel van de linker parallelgeleiding kan naar links worden
bijgesteld. Zo kan ruimte worden gemaakt om de zaag tot de maximale
verstekpositie van 45° te kunnen draaien. Om de parallelgeleiding (13) in te
stellen:
De juiste positie van de bovenkant van het spouwmes (20) is niet meer dan
2 mm onder de hoogste tand van het blad en met het lichaam van de straal
maximaal 5 mm van de uiteinden van de tanden van het zaagblad (afb. M1).
• Maak de bouten (63) los zodat het spouwmes omhoog en omlaag kan
bewegen (afb. M2).
• Draai de plastic knop (58) los en beweeg de parallelgeleiding naar links.
• Schuif het mes omhoog of omlaag tot de juiste positie is bereikt.
• Voer een test uit met UITgeschakelde zaag en kijk hoe groot de
beschikbare ruimte is. Zet de parallelgeleiding op een zo klein mogelijke
afstand van het zaagblad, zonder de op- en neerwaartse beweging van
de zaagarm te belemmeren. Zo wordt het werkstuk optimaal gesteund.
• Draai de bouten (63) weer stevig vast.
• Draai de knop stevig aan.
WAARSCHUWING: De geleidegroef (59) van de
parallelgeleiding kan verstopt raken met zaagsel. Gebruik een
stokje of wat lage-druklucht om deze groef schoon te maken.
Monteren en afstellen van de zij-aanslag (afb. N1 - N4)
• Schuif de beugel (64) vanaf de rechterkant erop (afb. N1).
De klemplaat haakt vast achter de voorrand van de tafel.
• Schuif de parallelgeleiding (22) vlak tegen het zaagblad aan.
• Duw de hendel (65) omlaag om de parallelgeleiding op zijn plaats te
vergrendelen.
• Controleer of de geleider parallel aan het blad loopt.
Het beweegbare deel van de rechter parallelgeleiding kan worden bijgesteld
om optimale ondersteuning van het werkstuk in de buurt van het zaagblad
te bieden. Zo kan de zaag tot de maximale verstekpositie van 45° draaien.
De schuifafstand is beperkt door aanslagen in beide richtingen. Om de
parallelgeleiding (6) in te stellen:
• Draai de vleugelmoer (60) los om de parallelgeleiding (6) vrij te zetten.
• Beweeg de parallelgeleiding naar links.
• Voer een test uit met UITgeschakelde zaag en kijk hoe groot de
beschikbare ruimte is. Zet de parallelgeleiding op een zo klein mogelijke
afstand van het zaagblad, zonder de op- en neerwaartse beweging van
de zaagarm te belemmeren. Zo wordt het werkstuk optimaal gesteund.
• Draai de vleugelmoer (60) vast om de parallelgeleiding op zijn plaats vast
te zetten.
Controleren en instellen van de afschuinhoek (afb. J1, J5 & K1)
• Draai de klemknop van de linker parallelgeleiding (58) los en beweeg het
bovenste deel van de linker parallelgeleiding zo ver mogelijk naar links.
80
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Maak de afstelknop (66) waarmee de aanslaghouder op de aanslagsteun
is bevestigd, los (afb. N2).
• Pas de geleider zodanig aan, dat deze parallel aan het blad loopt door
de afstand tussen het blad en de geleider aan de voorkant en aan de
achterkant van het blad te controleren.
• Zet zodra de aanpassing is uitgevoerd de afstelknop weer vast en
controleer nogmaals of de geleider parallel aan het blad loopt.
• Controleer of de wijzer (67) nul aanwijst op de schaal (afb. N3).
Als de wijzer niet exact nul aanwijst, draai dan de schroef (68) los,
beweeg de wijzer zodat hij 0 aangeeft en draai de schroef vast.
De parallelgeleiding is omkeerbaar: het werkstuk kan langs de aanslagkant
van 52 mm hoog of langs de aanslagkant van 8 mm hoog worden geleid,
zodat het duwhout ook bij het langszagen van dunne werkstukken kan
worden gebruikt (afb. N4)
• Draai, om de zijde van 8 mm te gebruiken, de afstelknop (66) los en
schuif de parallelgeleidng (22) uit de klemsteun (70).
NEDERLANDS
• Draai de parallelgeleiding en laat de klemsteun weer in de groef vallen,
zoals afgebeeld (afb. N4).
• Schuif, om de volledige hoogte van 52 mm te gebruiken, de
parallelgeleiding met de brede zijde verticaal in de klemsteun (afb. N1).
WAARSCHUWING:
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te
verminderen schakelt u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instellingen aanpast
of wijzigt, of als u reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
• Gebruik het 8 mm profiel om bij het zagen van dunne
werkstukken ervoor te zorgen dat tussen het zaagblad en de
parallelgeleiding nog ruimte is voor het duwhout.
We willen gebruikers in het Verenigd Koninkrijk graag wijzen op de
“woodworking machinesregulations 1974” (houtbewerkingsvoorschriften
voor apparatuur 1974) en alle hieropvolgende wijzigingen.
• De achterkant van de parallelgeleiding moet gelijk zijn met de
voorkant van het spouwmes.
Het is belangrijk dat de machine wordt geplaatst overeenkomstig uw
ergonomische condities waar het betreft hoogte en stabiliteit van het
werkblad. De plaats van de machine moet zo worden gekozen dat de
gebruiker een goed overzicht heeft en voldoende ruimte rond de machine
heeft voor het zonder enige beperkingen werken met het werkstuk.
Afstellen van de zaagbanktafel (afb. A1, A2)
De tafel (19) kan handmatig omhoog en omlaag worden geschoven en
wordt met twee vergrendelingsknoppen op de gewenste hoogte vastgezet.
• Draai de tafelvergrendelingsschroeven, zowel de hoofdschroef (16) als de
hulpschroef (4) los, maar verwijder ze niet helemaal.
Verminder de effecten van trillingen door ervoor te zorgen dat de
omgevingstemperatuur niet te koud is, de machine en de accessoires goed
zijn onderhouden en dat de omvang van het werkstuk geschikt is voor deze
machine.
• Stel de tafel op de juiste gewenste positie in.
• Zet de tafelblokkeerknoppen vast. Zet eerst de hoofdknop (16) vast en
zet dan de tafel met de hulpknop (4) in positie vast.
Omstellen van tafelzaag tot verstekzaag (afb. A1 & A2)
In- en uitschakelen (afb. O)
De aan/uit-schakelaar heeft een ingebouwde nulspanningsfunctie:
wordt de spanning om een of andere reden uitgeschakeld, dan moet de
schakelaar opnieuw ingedrukt worden.
• Zet de tabel (19) in de hoogste stand vast.
• Druk de bedieningshendel (2) omlaag en trek aan vergrendelpin (17),
zoals afgebeeld.
• Druk op de groene startknop (71) om de machine in te schakelen.
• Druk op de rode stopknop (72) om de machine uit te schakelen.
• Verminder de druk langzaam en laat de kop geheel omhoogkomen.
Voor ingebruikneming
• Plaats het juiste zaagblad. Gebruik geen zeer versleten zaagbladen. De
maximale rotatiesnelheid van het gereedschap mag niet hoger zijn dan
die van het zaagblad.
• Probeer niet al te kleine werkstukken te zagen.
• Geef het zaagblad ruimte om te zagen. Oefen er geen kracht op uit.
• Laat de motor eerst geheel op snelheid komen voordat u met zagen
begint.
• Controleer dat alle vergrendelingsknoppen en klemhandgrepen
vastzitten.
• Zet het werkstuk goed vast.
• U kunt met deze zaag hout en vele nonferro-materialen zagen, maar
deze bedieningsinstructies gelden alleen voor het zagen van hout.
Dezelfde richtlijnen gelden voor de andere materialen. Zaag niet ferromaterialen (ijzer en staal) of metselwerk met deze zaag! Gebruik geen
slijpschrijven!
• Wanneer u non-ferro-materialen zaagt, gebruik dan altijd een geschikt
DEWALT-zaagblad met een spaanhoek van -5°. Het is belangrijk dat u
het materiaal op zijn plaats vastzet met een materiaalklem.
• Het is belangrijk dat u de zaagplaat gebruikt. Gebruik de machine niet
als de zaagsleuf breder is dan 10 mm.
• Zorg ervoor dat het materiaal dat u wilt zagen stevig op zijn plaats is
vastgezet.
• Oefen slechts lichte druk uit op het gereedschap en oefen geen druk
naar opzij uit op het zaagblad.
• Overbelast de machine niet.
• Verwijder na gebruik altijd het stof van de machine zodat de onderste
beschermkap goed kan functioneren.
• Sluit, wanneer u hout of houtproducten zaagt, altijd een toestel voor
stofafzuiging aan dat is ontworpen in overeenstemming met de
relevante voorschriften voor stofemissie.
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Neem altijd de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften in acht.
Basis zaagsneden
Kwaliteit van de zaagsnede
Hoe glad een zaagsnede is, hangt altijd af van een aantal variabelen, zoals
het te zagen materiaal. Als optimale zaagsneden nodig zijn, bijvoorbeeld
voor het maken van lijsten en ander precisiewerk, gebruik dan een scherp
zaagblad (60 tanden, hardmetaal) en een lagere, gelijkmatige zaagsnelheid
om het gewenste resultaat te bereiken.
WAARSCHUWING: Zorg er voor dat het materiaal tijdens
het zagen niet kruipt; maak het stevig vast. Laat de zaagarm
pas omhoogkomen als het zaagblad volledig tot stilstand is
gekomen. Als aan de achterkant toch kleine splinters ontstaan,
plak dan een stuk crêpe-plakband op de plaats waar de
zaagsnede zal worden gemaakt. Zaag door het crêpe-plakband
en verwijder het voorzichtig na het zagen.
Stofafzuiging (afb. A5)
De machine wordt geleverd met een 38 mm stofafzuigpoort op de bovenste
beschermkap.
• Sluit tijdens alle zaagwerkzaamheden een geschikt toestel voor
stofafzuiging aan dat is ontworpen in overeenstemming met de geldende
voorschriften voor stofemissie.
Gebruik als verstekzaag
Het is gevaarlijk en verboden om de zaag zonder beschermkappen te
gebruiken. Let erop dat de beschermkappen juist zijn gemonteerd alvorens
met zagen te beginnen.
Algemene bediening
- Bij gebruik als verstekzaag wordt de zaagkop automatisch vergrendeld in
de bovenste ruststand.
- De zaagkop wordt ontgrendeld door de beschermkap-ontgrendeling in
te drukken. De beweegbare onderbeschermkap wordt geopend door de
zaagkop te bewegen.
- Probeer nooit de onderste beschermkap tegen te houden wanneer deze,
na het voltooien van de zaagsnede, weer naar rustpositie terugkeert.
81
NEDERLANDS
- De D27111 zaag kan werkstukken zagen van maximaal 220 mm
breedte bij 90 mm hoogte. De D27112 zaag kan werkstukken zagen
van maximaal 285 mm breedte bij 90 mm hoogte. Raadpleeg de
technische gegevens voor de juiste zaagcapaciteit. De lengte van het
werkstuk mag nooit groter zijn dan de basisbreedte als u niet voldoende
ondersteuning gebruikt. Het einde van het werkstuk mag nooit minder
dan 160 mm verwijderd zijn van het zaagblad als u niet extra klemmen
gebruikt.
- Houd als de machine werkt uw handen op minimaal 160 mm van het
zaagblad. Voor het zagen van korte werkstukken (min. 160 mm links of
rechts van het zaagblad), raden wij u aan de optionele materiaalklem te
gebruiken.
- Het afgezaagde materiaal moet minimaal 10 mm lang zijn.
- Bij het zagen van werkstukken die langer zijn dan de tafelbreedte, zorgt
u ervoor dat het werkstuk over de hele lengte stabiel is. Ondersteun de
uitstekende delen van het werkstuk waar nodig, bijv. met behulp van de
optionele werkstukverlenging.
- Bij het zagen van dunwandige PVC profielen is het aan te bevelen een
houtprofiel onder het materiaal te plaatsen, zodat het wordt ondersteund
op die punten waar dit vereist is.
HET WERKSTUK VASTKLEMMEN (FIG. A3, W)
WAARSCHUWING: Een werkstuk dat voor een zaagsnede is
vastgeklemd, uitgebalanceerd en bevestigd, kan uit balans raken
wanneer de zaagsnede is voltooid. Een niet-uitgebalanceerde
belasting kan de zaag of alles waar de zaag op is bevestigd,
zoals een tafel of een werkbank, doen kantelen. Ondersteun,
wanneer u een zaagsnede maakt die het werkstuk uit de
balans kan brengen, het werkstuk goed en zorg ervoor dat de
zaag stevig met bouten is vastgezet op een stabiel oppervlak.
Persoonlijk letsel kan het gevolg zijn.
WAARSCHUWING: De klemvoet moet steeds boven de
grondplaat van de zaag vastgeklemd blijven, wanneer de
klem wordt gebruikt. Klem het werkstuk altijd vast op de
grondplaat van de zaag – niet op een andere onderdeel van het
werkgebied. Controleer dat de klemvoet niet op de rand van de
grondplaat van der zaag is geklemd.
VOORZICHTIG: Gebruik altijd een werkklem zodat u de
controle behoudt en het risico van beschadiging van het
werkstuk en van persoonlijk letsel beperkt.
Gebruik de materiaalklem (27) die bij uw zaag wordt geleverd. Andere
hulpmiddelen zoals veerklemmen, lijmklemmen of klemschroeven kunnen
waarschijnlijk goed van pas komen bij materiaal van bepaalde afmetingen en
vormen.
KLEM PLAATSEN
1. Steek de klem in het gat achter de langsgeleiding. De klem moet naar
de achterzijde van de verstekzaag wijzen. Controleer dat de groef
volledig in de grondplaat van de verstekzaag is gestoken. Als de groef
zichtbaar is, zit de klem niet goed vast.
2. Draai de klem 180º naar de voorzijde van de verstekzaag.
3. Draai de knop los zodat u de klem omhoog en omlaag kunt aanpassen,
stel vervolgens de klem nauwkeurig af op het werkstuk door middel van
de fijnafstellingsknop.
OPMERKING: Plaats de klem op de juiste zijde van de grondplaat bij
het schuin afzagen. PROBEER ALTIJD EERST ZAAGSNEDEN UIT (ZAAG
UITGESCHAKELD) VOORDAT U ZE UITVOERT, ZODAT U HET PAD VAN
HET ZAAGBLAD KUNT CONTROLEREN. CONTROLEER DAT DE KLEM
NIET DE WERKING VAN DE ZAAG OF DE BESCHERMKAP VERHINDERT.
• Druk de zaagkop naar beneden om door het hout te zagen.
Het zaagblad gaat de sleuf in de sleufplaat (8) in.
• Schakel na het zagen de machine uit en wacht tot het zaagblad volledig
tot stilstand is gekomen voordat u de zaagkop laat terugkeren naar zijn
bovenste rustpositie.
Een schuifzaagsnede maken (afb. Q)
Met de geleiderail kunt u grotere werkstukken zagen met behulp van een
schuifbeweging naar buiten, omlaag en naar achteren.
• Zet de vergrendelknop (18) vrij.
• Trek de zaagkop naar u toe en schakel de machine in.
• Laat het zaagblad in het werkstuk zakken en duw de zaagkop terug om
de zaagsnede te voltooien.
• Ga te werk zoals hierboven beschreven.
WAARSCHUWING:
• Maak geen schuifzaagsneden bij werkstukken die kleiner zijn
dan 50 x 100 mm.
• Vergeet niet om de zaagkop in de achterste positie te
vergrendelen als de werkzaamheden zijn voltooid.
Zagen van kleine stukken (afb. K1 & K2)
Het bovenste deel van de linkerkant van de parallelgeleiding (13) en het
beweegbare deel van de rechterkant van de parallelgeleiding (6) kunnen
worden versteld zodat zij maximale ondersteuning geven bij het zagen van
kleine stukken.
• Plaats het zaagblad in verticale positie.
• Draai de plastic knop (58) tenminste 3 slagen los.
• Stel de linker parallelgeleiding zo dicht mogelijk bij het zaagblad af.
• Draai de knop stevig aan.
• Draai de vleugelmoer (60) los.
• Stel de rechter parallelgeleiding zo dicht mogelijk bij het zaagblad af.
• Draai de vleugelmoer vast.
Verticaal zagen met verstek (afb. A1 & R)
• Maak de verstekhendel (10) los en druk de verstekgrendel (9) in. Beweeg
de arm naar links of naar rechts om de juiste hoek in te stellen.
• De vaste verstekgrendelposities zijn 10°, 15°, 22,5°, 31,62° en 45° zowel
links als rechts, en 50° links en 60° rechts. Houd voor tussenliggende
hoeken de zaagkop stevig vast en zet hem vast door de verstekhendel
vast te zetten.
• Zorg er voor het zagen altijd voor dat de verstekhendel is vastgezet.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
WAARSCHUWING: Als het afvalstuk van het werkstuk erg klein
is, leg het hout dan zo tegen de zaag, dat het afvalstuk zich aan
de kant met de grootste hoek t.o.v. de parallelgeleiding bevindt:
bij zagen met verstek naar links het afvalstuk naar rechts
bij zagen met verstek naar rechts het afvalstuk naar links
Afschuinen (afb. A1, K1 & S)
De afschuinhoek kan worden ingesteld tussen 48° naar links en 2° naar
rechts. Hierbij kan de verstekarm tussen 0° en maximaal 45° naar links of
naar rechts worden ingesteld.
Verticale rechte afkortsnede (afb. A1 & P)
• Maak de verstekhendel (10) los en druk de verstekgrendel (9) in.
• Zet de verstekgrendel in de 0°-positie en zet de verstekhendel vast.
• Leg het te zagen hout tegen de parallelgeleiding (6 & 13).
• Pak de bedieningshendel (2) vast en druk op de zaagkop-ontgrendeling
(3) om de zaagkop vrij te geven.
• Zet de machine aan en laat het zaagblad op volle toeren komen.
82
• Draai de klemknop van de linker parallelgeleiding (58) los en beweeg het
bovenste deel van de linker parallelgeleiding (13) zo ver mogelijk naar
links. Draai de afschuinklemknop (15) los en stel de afschuinhoek op de
gewenste waarde in.
• Draai de afschuinklemknop (15) stevig vast.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
NEDERLANDS
Dubbele versteksnede
WAARSCHUWING: Om het risico van letsel te
verminderen, moet u de unit uitzetten en de stekker van
de machine uit het stopcontact halen vóór de installatie
en verwijdering van toebehoren, vóór het aanpassen of
veranderen van instellingen of als u reparaties uitvoert.
Controleer of de triggerschakelaar in de UIT-positie staat. Een
toevallige activering kan verwondingen veroorzaken.
Een dubbele versteksnede is een combinatie van een afschuinsnede en een
versteksnede.
• Stel eerst de afschuinhoek in en vervolgens de verstekhoek.
Gebruik als tafelzaag
• Gebruik altijd het spouwmes.
• Controleer altijd of het spouwmes en de beschermkap van het zaagblad
goed zijn afgesteld.
• Zorg er altijd voor dat de verstekzaag is ingesteld en in de 0°
verstekstand is vergrendeld.
• Als het zaagblad niet binnen minder dan 10 seconden na het
uitschakelen stopt, moet u de machine laten repareren door een
geautoriseerd DEWALT reparatiebedrijf.
WAARSCHUWING: Zaag geen metaal in deze modus.
Reinigen
Schulpzagen (afb. T)
• Stel de afschuinhoek in op 0°.
• Stel de zaagdiepte in. Het zaagblad is correct geplaatst als de punten
van drie tanden boven de bovenkant van het hout uitkomen. Zorg dat de
zaagtafel stevig op de gekozen hoogte vastgezet is.
• Zet de parallelgeleiding op de gewenste afstand.
• Houd het werkstuk plat op de tafel en tegen de geleider. Houd het
werkstuk ongeveer 25 mm van het zaagblad verwijderd.
Controleer vóór gebruik zorgvuldig de bovenste beschermkap van het
zaagblad, de beweegbare onderste beschermkap van het zaagblad en ook
de stofafzuigbuis om vast te stellen dat zij goed zullen functioneren. Zorg
ervoor dat spaanders, stof of een deel van het werkstuk niet kunnen leiden
tot blokkering van één van de functies.
Als delen van het werkstuk zijn vastgelopen tussen het zaagblad en de
beschermkappen, trek de stekker van het netsnoer van de machine dan uit
het stopcontact en volg de instructies die worden gegeven in het hoofdstuk
Het zaagblad monteren. Verwijder de vastgelopen gedeelten en monteer
het zaagblad opnieuw.
• Houd de handen uit de weg van het zaagblad.
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof met droge lucht uit
de behuizing, aangezien vuil zich vaak zichtbaar opstapelt
in en rond de ventilatieopeningen. Draag goedgekeurde
oogbescherming en goedgekeurd stofmasker bij het uitvoeren
van deze procedure.
• Zet de machine aan en laat het zaagblad op volle toeren komen.
• Leid het werkstuk langzaam onder de bovenste beschermkap door en
druk het stevig tegen de geleider. Zorg dat de tanden kunnen snijden,
en duw het werkstuk niet met overdreven kracht tegen het zaagblad. De
snelheid van het zaagblad moet constant worden gehouden.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere
ruwe chemicaliën voor het reinigen van de niet-metalen
onderdelen van het werktuig. Deze chemicaliën kunnen de
materialen die in deze onderdelen gebruikt worden, verzwakken.
Gebruik een doek alleen bevochtigd met water en zachte zeep.
Laat nooit vloeistof in het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in vloeistof.
• Gebruik in de buurt van het zaagblad altijd het duwhout (73).
• Schakel na het zagen de machine uit, laat het zaagblad tot stilstand
komen en verwijder het werkstuk.
WAARSCHUWING:
WAARSCHUWING: Reinig, om het risico op letsel te
verkleinen, regelmatig de bovenzijde van de tafel.
• Duw nooit tegen de vrije of afgezaagde kant van het werkstuk
en trek er ook niet aan.
• Gebruik altijd een duwstok bij het zagen van kleine
werkstukken.
Transport (afb. B)
• Beweeg voor het transporteren van de zaag de zaagkop omlaag en druk
de vergrendelingsstift (17) naar binnen.
• Vergrendel de tafel (19) in de laagste stand. Zet de vergrendelknop
van de geleiderrail vast terwijl de zaagkop in de voorste positie staat;
vergrendel de verstekarm in de uiterste rechtse verstekhoek; schuif de
parallelgeleiding (13) volledig naar binnen en zet de afschuinhendel (15)
vast met de zaagkop in de verticale positie om de machine zo compact
mogelijk te maken.
• Gebruik altijd de handvatten (26) zoals afgebeeld in afb. B om de zaag te
transporteren.
WAARSCHUWING: Reinig, om het risico op letsel te
verkleinen, regelmatig het stofverzamelsysteem.
Reinigen en onderhouden van de sleufplaat (fig. U)
Reinig regelmatig de ruimte onder de sleufplaat.
Indien de sleufplaat versleten is, dient hij te worden vervangen.
• Verwijder de schroeven (74) waarmee de sleufplaat (8) op zijn plaats
wordt gehouden.
• Verwijder de sleufplaat en reinig de onderliggende ruimte.
• Breng de delen van de sleufplaat en de schroeven weer aan.
• Draai de schroeven handvast aan.
• Ga als volgt te werk om de sleufplaat af te stellen:
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het zaagblad net in de sleuf valt.
WAARSCHUWING: Vervoer de machine altijd in de
zaagbankstand en let er vooral op dat het zaagblad volledig
bedekt is door de bovenste beschermkap. Draag de machine
nooit aan een beschermkap.
• Stel elk deel van de sleufplaat zo dicht mogelijk langs de tanden van het
zaagblad af.
• Draai de schroeven aan.
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DEWALT is ontworpen om gedurende een
lange periode te werken met een minimum aan onderhoud. Een permanente
goede werking is afhankelijk van goed onderhoud en een regelmatige
reiniging van het gereedschap.
Smering
Deze machine vereist geen extra smering. De lagers van de motor zijn reeds
van vet voorzien en waterdicht.
• Vermijd het gebruik van olie of vet, omdat hierdoor zaagsel en spaanders
kunnen vastkoeken en problemen kunnen ontstaan.
83
NEDERLANDS
• Reinig de onderdelen waar zaagmeel en spaanders zich verzamelen
regelmatig met een droge borstel.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Omdat hulpstukken, behalve die van
DEWALT, niet zijn getest in combinatie met dit product, kan
het gebruik van dergelijke hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het
risico van letsel te beperken, mogen bij dit product uitsluitend
accessoires worden gebruikt die zijn aanbevolen door DEWALT.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de verzameling en recyclage van
DEWALT producten die het einde van hun levensduur hebben bereikt. Om
van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw product terugbrengen naar
elke erkende reparateur die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden door contact op te
nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende DEWALT reparateurs en
alle gegevens over onze herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
GARANTIE
0ndersteunen van lange werkstukken (afb. A4)
• Ondersteun lange werkstukken altijd.
• Gebruik bij voorkeur de verlengsteun (28) om de tafelbreedte van uw
zaag te vergroten (als optie verkrijgbaar bij uw dealer). Ondersteun lange
werkstukken met enig bruikbaar middel, zoals zaagbokken e.d., om te
voorkomen dat de uiteinden naar beneden hangen.
Stofafvoer (afb. A5, V)
WAARSCHUWING! Sluit, wanneer dat maar mogelijk is,
een toestel voor stofafzuiging aan dat is ontworpen in
overeenstemming met de relevante voorschriften voor
stofemissie.
• De D27111 kan worden uitgerust met een als optie leverbare
stofverzamelopening. Raadpleeg voor de installatie ervan de instructies
bij de stofverzamelopening wanneer u die aanschaft.
• De D27112 kan worden uitgerust met en wordt geleverd met de
stofverzamelopening.
Breng een stofverzamelsysteem aan dat is ontworpen in overeenstemming
met de relevante voorschriften. De luchtsnelheid van externe verbonden
systemen dient 20 m/s ±2 m/s te zijn. De snelheid dient te worden
opgemeten in de verbindingsbuis op het punt waar deze wordt verbonden,
waarbij het werktuig wel is verbonden maar niet aan staat.
ZAAGBLADEN
GEBRUIK ALTIJD ZAAGBLADEN VAN 305 mm MET ASGATEN VAN
30 mm. NOMINALE SNELHEID MOET TEN MINSTE 4000 TPM ZIJN.
Gebruik nooit zaagbladen met een kleinere of een grotere diameter.
Deze zullen nooit goed kunnen worden afgeschermd. Gebruik alleen
afkortzaagbladen. Gebruik geen zaagbladen die bedoeld zijn voor
overlangse verzaging, combinatiezaagbladen of zaagbladen met een
grotere hoek dan 10°.
BESCHRIJVING VAN ZAAGBLADEN
TOEPASSING
DIAMETER
TANDEN
Constructiezaagbladen (dunne plaat met anti-kleef rand)
Algemene toepassing
305 mm (12")
36
Zaagbladen voor houtbewerking (geven gladde, schone zaagsneden)
Fijne afkortzaagsneden
305 mm
60
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie over de juiste accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet bij het normale
huishoudafval worden gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product vervangen moet
worden of dat u het verder niet kunt gebruiken, gooi het dan niet bij het
huishoudafval. Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte producten en verpakkingen
maakt recycling en hergebruik van materialen mogelijk.
Hergebruik van gerecycleerde materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een aparte inzameling voor
elektrische producten, in containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
84
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn producten
en biedt professionele gebruikers van het product een
uitstekende garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een particuliere, nietprofessionele gebruiker, en is op geen enkele wijze van
invloed op deze rechten. De garantie is geldig binnen het
grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie en de
Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de prestaties van uw
DEWALT-gereedschap, kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht. binnen 30 dagen,
gewoon terugbrengen bij het verkooppunt en omruilen voor
een ander stuk gereedschap of tegen restitutie van het
aankoopbedrag. Het product mag niet in onredelijke mate
zijn versleten en u dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de 12 maanden na
uw aankoop, hebt u recht op één jaar gratis service.
Deze zal kosteloos worden uitgevoerd in een DEWALTservicecentrum. U dient een aankoopbewijs te overleggen.
Inclusief arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect raakten en onder de
garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als gevolg van het
gebruik van verkeerde materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van aankoop, garandeert
DEWALT alle defecte onderdelen gratis te vervangen of –
naar onze beoordeling – het apparaat gratis te vervangen,
op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door nietgeautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele onderdelen wordt
geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie, neem dan
contact op met uw leverancier of zoek het officiële DEWALTservicecentrum bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus
of neem contact op met het DEWALT-kantoor op het adres
dat wordt vermeld in deze handleiding. Een lijst van officiële
DEWALT-servicecentra en volledige details over onze aftersales-service zijn ook te vinden op internet via: www.2helpU.
com.
NORSK
BENKGJÆRINGSSAG
D27111/D27112
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten
faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået
betydelig for hele arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling
og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot
følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og
tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster.
Tekniske data
Spenning
Type
Motoreffekt
Effektforbruk
Maks. bladhastighet
Bladdiameter
Utsparingsdiameter
Bladtykkelse
Tykkelse på spaltekniv
Spalteknivhardhet
Bladets stoppetid
Vekt
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
s
kg
D27111
D27112
230
2
1,500
1,100
2,950
305
30
1,8
2,0
43 ± 5
< 10,0
26,5
230
2
1,600
933
3,300
305
30
1.8
2,0
43 ± 5
< 10,0
24
Sikring:
Europa
230 V verktøy
10 A, nettspenning
MERK: Dette verktøyet er ment for tilkobling til et strømforsyningssystem
med maks tillatt systemimpedans Zmax på 0,32 Ω i grensesnittet
(strømtilkoblingsboks) til brukerens nett.
Brukeren må sikre seg at dette verktøyet kun kobles til et strømsystem
som oppfyller kravet over. Om nødvendig skal operatøren spørre
strømleverandøren om systemimpedansen i grensesnittet.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord.
Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til
død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges.
Sagkapasitet
ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan
føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
Bruk som gjæringssag
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan
føre til små eller moderate personskader hvis den ikke
avverges.
Gjærsnitt (ytterstillinger)
Skråsnitt (ytterstillinger)
venstre
høyre
venstre
høyre
50°
60°
48°
0°
Maks tverrkappkapasitet ved 90°/90°
mm
220 x 90
Maks. skjærebredde ved 45° gjæring ved maks.
høyde 90 mm
mm
155
Maks. skjærebredde ved 45° skråsnitt ved maks.
høyde 50 mm
mm
220
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis
den ikke unngås.
50°
60°
48°
0°
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
285 x 90
201
285
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
Ved bruk som benkesag
Maks. snittdybde
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
mm
dB(A)
dB(A
dB(A)
dB(A)
Totale vibrasjonsverdier (treakse vektorsum)
fastsatt i henhold til EN 61029-1, EN 61029-2-11:
Vibrasjonsutslippverdi ah
ah =
m/s²
Usikkerhet K =
m/s²
0-51
95,0
3,1
107,0
3,0
0-51
97,0
2,9
109,0
3,1
D27111/D27112
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data
er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11
Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EU og
2011/65/EU. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende
adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og
fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT.
1,3
1,5
1,3
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt
iht. standardiserte tester gitt i EN 61029, og kan brukes til å sammenligne
ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av
eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes
i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig
vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.01.2012
85
NORSK
Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL! Ved bruk av elektrisk verktøy bør grunnleggende
sikkerhetstiltak alltid bli fulgt for å redusere
risiko for brann, elektrisk støt og personlig skade
inkludert følgende.
Les alle disse instruksjonene før du forsøker å bruke dette produktet, og ta
vare på disse instruksjonene.
15. Koble fra verktøyene.
Når de ikke er i bruk, før ettersyn og når tilbehør som blader, skjær og
kniver blir skiftet, koble verktøyene fra strømmen.
16. Fjern justerings- og skrunøkler.
Venn deg til å kontrollere at justeringsnøkler og skrunøkler blir fjernet fra
verktøyet før verktøyet blir tatt i bruk.
17. Unngå utilsiktet start.
TA VARE PÅ DENNE MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERENSE.
Generelle sikkerhetsregler
Bær ikke verktøyet med en finger på bryteren. Vær sikker på at verktøyet
er i “av”-posisjon før det blir plugget i.
18. Bruk utendørs skjøteledninger.
1. Hold arbeidsområdet ryddig.
Før bruk inspiserer du skjøteledningen og skifter den ut hvis den er
skadet. Når verktøyet blir brukt utendørs, bruk kun skjøteledninger som
er ment for utendørs bruk og som er riktig merket.
Rotete områder og benker kan føre til skader.
2. Ta hensyn til omgivelsene i arbeidsområdet.
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i fuktige eller våte
forhold. Hold arbeidsområdet godt opplyst (250–300 lux). Bruk ikke
verktøyet på steder hvor det er risiko for brann eller eksplosjon, f.eks. i
nærheten av antennelige væsker og gasser.
19. Vær oppmerksom.
Følg med på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Operer ikke verktøyet når du
er trøtt eller er under påvirkning av rusmiddel eller alkohol.
20. Sjekk etter skadde deler.
3. Beskytt deg mot elektrisk støt.
Før bruk sjekker du verktøyet og nettkabelen nøye for å kontrollere at
det virker ordentlig og oppfyller sin tiltenkte funksjon. Sjekk justering av
bevegelige deler, festing av bevegelige deler, brukne deler, montering og
andre ting som kan påvirke driften. En beskyttelsesplate eller annen del
som er skadet, må repareres ordentlig eller bli byttet ut på et autorisert
servicesenter med mindre annet er angitt i denne instruksjonsmanualen.
Få defekte brytere byttet ut på et autorisert servicesenter. Bruk ikke
verktøyet hvis bryteren ikke kan bli slått på og av. Prøv aldri selv å
reparere verktøyet.
Unngå kroppskontakt med jordede flater (f.eks. rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap). Når verktøyet blir brukt under ekstreme forhold (f.eks.
høy luftfuktighet, når filspon blir produsert osv.), kan strømsikkerheten
bli forbedret ved å sette inn en isolerende omformer eller en (FI)
jordfeilsbryter.
4. Hold andre personer borte.
La ikke personer, og særlig barn, som ikke er involverte i arbeidet, røre
verktøyet eller skjøteledningen og hold dem borte fra arbeidsområdet.
ADVARSEL! Bruken av ekstrautstyr eller tilbehør eller bruk av
dette verktøyet sammen med annet enn det som er anbefalt i
denne instruksjonsmanualen, kan føre til risiko for personskade.
5. Oppbevar verktøy som ikke er i bruk.
Når de ikke er i bruk, må verktøyene oppbevares på et tørt sted og
være trygt låst, utenfor barns rekkevidde.
21. Få verktøyet ditt reparert av en kvalifisert person.
6. Press ikke verktøyet.
Dette elekstriske verktøyet retter seg etter relevante sikkerhetsforskrifter.
Reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte personer som bruker
originale reservedeler, ellers kan det resultere i vesentlig fare for
brukeren.
Det vil utføre jobben bedre og tryggere i det tempoet det var ment å
operere i.
7. Bruk det riktige verktøyet.
Tving ikke små verktøy til å gjøre jobben tiltenkt et kraftigere verktøy.
Bruk ikke verktøy til oppgaver som de ikke er beregnet på, bruk for
eksempel ikke sirkelsager til å kutte grener på trær eller tømmerstokker.
Ekstra sikkerhetsregler for bordmonterte
gjæringssager
•
Dette verktøyet er utstyrt med en spesialkonfigurert strømledning
(type M tilkopling). Dersom strømledningen er skadet eller på annen
måte defekt må den kun skiftes ut av produsenten eller en autorisert
reparatør.
•
Sørg for at alle låseknotter og klemmehåndtak er strammet til før
bruk.
•
Ikke bruk sagen uten at beskyttelsene er på plass, spesielt etter
endret modus. Hold beskyttelsene i god stand og godt vedlikeholdt.
•
Plasser ikke hånden i nærheten av bladet når sagen er tilkoplet
strømmen.
•
Ikke press et redskap eller lignende mot bladet i et forsøk på å
stoppe et verktøy raskt. Dette kan forårsaker alvorlige ulykker.
•
Se i brukermanualen før bruk av tilleggsutstyr. Feil bruk av
tilleggsutstyr kan forårsake skade.
•
Velg et blad tilpasset materialet som skal skjæres.
•
Bruk kun sagblad der hastigheten markert på bladet er tilsvarende
eller mer enn hastigheten markert på typeskiltet.
•
Bruk arbeidshansker ved håndtering av kutterhodet og råmaterialer.
•
Sørg for at sagbladet er riktig montert før bruk.
•
Sørg for at bladet roterer i riktig retning. Hold bladet skarpt.
•
Ikke bruk blader med større eller mindre diameter enn anbefalt. Ikke
bruk avstandsstykker for at bladet skal passe på spindelen. For
opplysninger om riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske
dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne manualen, som er i
samsvar med EN 847-1.
•
Vurder bruk av spesialdesignede støyreduksjonsblader.
•
Ikke bruk sagblader som er produsert av HURTIGSTÅL (HSS).
•
Ikke bruk sagblader som er skadde eller deformert;
•
Løft bladet fra snittet i arbeidsstykket før du slipper bryteren.
8. Kle deg riktig.
Bruk ikke løse klær eller smykker, da disse kan sette seg fast i
bevegelige deler. Sklifritt fottøy er å anbefale når du arbeider utendørs.
Ha på beskyttende hårklede til langt hår.
9. Bruk beskyttende utstyr.
Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller støvmaske hvis
arbeidesoperasjonene forårsaker støv eller flyvende partikler. Hvis disse
partiklene er veldig varme, bruk også et varmebestandig forkle. Bruk
alltid hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm.
10. Koble til støvsugingsutstyr.
Hvis anordningene er ustyrt med kobling for støvsugings- og
oppsamlingsutstyr, kontroller at disse er tilkoblet og brukt riktig.
11. Vær forsiktig med ledningen.
Rykk aldri i ledningen for å dra den ut av stikkontakten. Hold
ledningen på avstand fra varme, olje og skarpe kanter. Bær aldri
verktøyet i ledningen.
12. Beskytt arbeidet.
Hvor det er mulig, bruk klemmer eller en skruestikke for å feste
arbeidssstykket. Det er tryggere enn å bruke hånda di, og det frir opp
begge hendene til å operere verktøyet.
13. Len deg ikke for mye over.
Oppretthold fotfestet og balansen til enhver tid.
14. Vedlikehold verktøyene godt.
Hold kutteredskaper skarpe og rene for bedre og tryggere yteevne. Følg
instruksjonene for smøring og skifting av tilbehør. Inspiser verktøyene
periodisk, og, hvis de har skader, reparer dem på et autorisert
servicested. Hold alle håndtak og brytere tørre, rene og frie for olje og
fett.
86
NORSK
•
Ikke kil noe fast mot viften for å holde motorakslen.
•
Bladbeskyttelsen på sagen løftes automatisk når armen tas ned; den
senkes ned over bladet når armen løftes. Beskyttelsen kan løftes for
hånd når du installerer eller fjerner sagblader for inspeksjon av sagen.
Løft aldri bladbeskyttelsen manuelt med mindre sagen er skrudd av.
•
Hold omgivelsene rundt verktøyet godt vedlikeholdt og fri for løse
materialer, f.eks. spon og rester.
•
Kontroller regelmessig at motorens luftsprekker er rene og fri for
spon.
•
Kople verktøyet fra strømtilførslen før vedlikeholdsarbeid og når du
skifter blad.
•
Verktøyet skal alltid monteres på en benk dersom det er mulig.
•
Ved gjæringssaging, skråkutt eller sammensatte gjæringskutt, juster
den skyvbare gjæringsplaten til korrekt klaring for den aktuelle bruken.
•
Påse at bladet roterer i riktig retning og at tennene peker mot forsiden
av sagbenken.
•
Sørg for at alle klemmehåndtak er strammet til før bruk.
•
Sørg for at spaltekniven er justert til riktig avstand fra bladet –
maksimum 5 mm.
•
Hold hendene unnå sagbladet.
•
Kople sagen fra strømtilførslen før skifting av blad eller utføring av
vedlikehold.
•
Bruk alltid en skyvepinne og plasser aldri hendene nærmere enn
150 mm fra sagbladet under skjæring.
•
Ikke strekk hendene rundt bak sagbladet.
•
Oppbevar alltid skyvepinnen på sin plass når den ikke er i bruk.
•
Ikke stå oppe på enheten.
Under transport påse at den øvre delen av sagbladet er tildekket
f.eks. beskyttelsen.
•
Ikke fjern rester eller andre deler av arbeidsstykket fra skjæreområdet
mens sagen kjører.
•
•
Kontroller at verktøyet er plassert på en jevn overflate med tilstrekkelig
stabilitet før arbeid påbegynnes.
•
Ikke bruk den øvre beskyttelsen som håndfeste eller for transport.
•
Juster den skyvbare blaten korrekt for å unngå kontakt med øvre
beskyttelse.
•
Ikke kutt lettmetall-legeringer, spesielt ikke magnesium.
•
Ikke bruk slipeskiver eller diamantskiver.
•
Påse at bordet er sikkert festet.
•
I tilfelle ulykke eller svikt i verktøyet, slå verktøyet straks av og koble
verktøyet fra strømforsyningen.
•
Ikke bruk sagen for skjæring i annet materiale enn treverk.
•
Falsing, hakk- eller sporsaging er ikke tillatt.
•
Rapporter feilen og merk verktøyet på passende måte for å unngå at
andre bruker det defekte verktøyet.
•
Påse at armen er sikkert festet når du sager i benksag modus. Bruk
verktøyet kun når sagbenken er i horisontal stilling.
•
Dersom sagbladet blokkeres på grunn av unormal skyvekraft ved
kutting, slå av verktøyet og koble fra strømforsyningen. Ta bort
arbeidsstykket og forsikre deg om at sagbladet løper fritt. Slå på
verktøyet og start en ny kapping med redusert skyvekraft.
Gjæringssag-modus
•
•
Sørg for at armen er festet på sikker vis når du utfører skråvinkel kutt.
Utfør aldri rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid når verktøyet kjører og
saghodet ikke er i hvilestillingen.
Påse at den øvre delen av sagbladet er totalt omsluttet ved bruk
som gjæringssag. Ta aldri den øvre bladbeskyttelsen av når verktøyet
brukes som gjæringssag.
•
Sørg for at din posisjon alltid er til venstre eller høyre for skjærelinjen.
•
Sørg for tilstrekkelig med generell eller lokal belysning.
•
Sørg for at operatøren har fått tilstrekkelig opplæring i bruk, justering
og operasjon av verktøyet.
•
Ikke kapp arbeidsstykker som er under 160 mm.
•
Skru av maskinen når den er uten tilsyn.
•
•
Koble sagen til en støvsugerenhet ved saging av treverk. Ta alltid
hensyn til faktorer som påvirker støveksponeringen, så som:
Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av maksimal
størrelse på:
•
D27111
- Type av materiale som skal bearbeides (sponplater gir mer støv
enn treverk);
–
D27112
- Korrekt justering av sagbladet;
- Pass på at lokalt avsug så vel som hetter, belger oog kanaler er
korrekt justert.
- støvavsug med lufthastighet ikke under 20 m/s
•
Påse at alle blader og flenser er rene og at de forsenkede sider til
kragen er mot bladet. Stram skaftmutteren.
•
Bruk kun sagblader som er skarpe og godt vedlikeholdte.
•
Ikke bruk verktøyet med annen spenning enn det som er benevnt
•
Ikke bruk smøremidler på bladet mens det er i bevegelse.
•
Sørg for at ingen tilskuer står bak verktøyet.
•
For din egen sikkerhet monter verktøyet på en benk ved hjelp av
bolter med diameter 8 mm og lengde 80 mm.
Ekstra sikkerhetsregler for bordsager
Høyde 90 mm, bredde 220 mm, lengde 550 mm
•
–
Høyde 90 mm, bredde 285 mm, lengde 550 mm
–
Lengre arbeidsstykker må støttes opp av et passende ekstrabord.
Arbeidsstykket må alltid klemmes godt fast.
Ekstra farer
Følgende farer er forbundet med bruk av sager:
- skader som følge av berøring av roterende deler
Selv om man følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker
sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås.
Disse er:
- Hørselsskader.
- Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte delene av det roterende
sagbladet.
- Fare for skader ved skifting av blad.
•
Skift ut bordinnlegget dersom det er slitt.
- Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes.
•
Når du utfører vertikale tverrkutt, juster den skyvbare platen for å sikre
korrekt klaring på maks 5 mm mellom sagbladet og platen.
- Helseskader som følge av innånding av støv som oppstår ved saging av
tre, særlig eik, bjørk og MDF.
•
Bruk aldri sagen uten bordinnlegget.
•
Skjær aldri når spaltekniven og/eller den øvre beskyttelsen er fjernet.
- Det er fare for skade når biter av arbeidsemnet slynges mot de som står i
nærheten.
•
Bruk alltid skyvepinne. Ikke kapp arbeidsstykker som er under
30 mm.
•
Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av maksimal
størrelse på:
- Høyde 51 mm, bredde 500 mm, lengde 700 mm
- Fare for ulykker ved flyvende metallbiter når det sages i et gjerde.
- Brannfare på grunn av ekstrem støvansmaling dersom maskinen ikke
rengjøres regelmessig.
- Risiko for ukontrollerte situasjoner når maskinen brukes i temperaturer
unde -10°C eller over 45°C.
- Lengre arbeidsstykker må støttes opp av et passende ekstrabord.
•
Påse at spaltekniven ikke er tykkere enn sporet laget av sagbladet og
ikke tynnere enn bladet.
87
NORSK
Følgende faktorer påvirker støyproduksjonen:
Fig. A1
1 Strømbryter
- materialet som kappes
- sagbladtypen
2 Betjeningshåndtak
- matekraften
3 Utløserhendel for saghode
4 Ekstra sagbenk låseknott
Følgende faktorer påvirker støveksponeringen:
5 Bevegelig nedre sagbladvern
- slitte sagblad
6 Føringsstykke, høyre side
- sponavtrekk med lufthastighet under 10 m/s
7 Fast bord
8 Snittplate
- arbeidsstykke i nøyaktig ført
9 Låsehendel for innstilling av gjæringsvinkel
10 Gjærehåndtak
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Advarsel om sikker bruk
11 Dreibart bord/gjæringsarm
12 Gjæringsskala
13 Føringsstykke, venstre side
14 Avfasingsskala
15 Låsehåndtak for avfasing
Les bruksanvisningen før bruk
16 Sagbenkens låseknott
17 Pinne for låsing i nedre stilling
Ved bruk i benksagmodus påse at øvre og nedre beskyttelsene
er på plass og fungerer godt. Bruk aldri verktøyet når sagbenken
ikke er i horisontal stilling.
18 Låseskrue for skinne
Fig. A2
Ved bruk som gjæringssag, påse at den øvre bladbeskyttelsen er
på plass og fungerer riktig. Påse at benksag-bordet er i høyeste
stilling.
Når du gjør en skyveskjæring i gjæringssagmodus, må du følge
instruksjonen som er gitt under "Utføre skyveskjæring".
19 Sagbord
20 Spaltekniv
21 Øvre bladvern
22 Parallell kløyveskjerm
23 Plassering av skyvestangen
24 Bevegelig bakre, nedre sagbladvern
25 Hull for montering i benk
Bærepunkt.
26 Håndgrep
76 Datokode
DATOKODE PLASSERING (FIG. A2)
Datokoden (76), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset.
Tilleggsutstyr
Eksempel:
2012 XX XX
Produksjonsår
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Benkgjæringssag
1 Blad
1 Parallell kløyveskjerm
1 Øvre bladvern
1 Føringspinne
1 Støvavsugsport (fig. V)
1 T30 stjernenøkkel
1 T40 stjernenøkkel
1 Materialklemme
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under
transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår
innholdet før verktøyet tas i bruk.
Fig. A3
27 Materialklemme
Fig. A4
28 Støtteben
BRUKSOMRÅDE
Din D27111/D27112 bordmonterte gjæringssag er utviklet for profesjonelle
bruksområder. Dette presisjonsverktøyet kan raskt og enkelt stilles inn for
tverrkutting, skråsaging, gjæringssaging eller sammensatt gjæringssaging.
Denne enheten er designet for bruk med nominell bladdiameter på 305
mm, karbidtannet blad for profesjonell bruk.
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved nærvær av brennbare
væsker eller gasser.
Disse bordmonterte gjæringssager er et profesjonelle verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn er nødvendig når
uerfarne brukere skal bruke dette verktøy.
ADVARSEL! Ikke bruk verktøyet for andre formål enn beskrevet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig
for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet.
Beskrivelse (fig. A1 - A4)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
88
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller
alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
NORSK
D27111
Denne maskinen er et konstruksjonsverktøy av klasse 1. Derfor er en jordet
tilkobling påkrevd.
D27112
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 61029;
det trengs derfor ikke noen jordledning.
• Hold beskyttelsen vertikalt, rett inn slissen bakerst i beskyttelsen med
spaltekniven.
• Senk beskyttelsen ned over spaltekniven (20) og sørg for at boltens skaft
går inn i forsenkningen.
• Vri beskyttelsen til horisontal stilling, det låser beskyttelsen til
spaltekniven.
• Sett bolten (39) inn i hullet, og stram med den spesielle torx-nøkkelen. .
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som
fås via DEWALT-serviceorganisasjon.
Montere sagbladet (fig. D & F1 - F5)
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du
installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av
oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om
at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre
til personskader.
MONTERING
ADVARSEL: Tennene på et nytt blad er skarpe og kan være
farlige.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning
egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på
lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du
installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av
oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om
at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre
til personskader.
Pakke ut (fig. B)
ADVARSEL: Etter at bladet er montert eller skiftet, må du alltid
kontrollere at bladet er helt dekket av skjermen.
ADVARSEL! Pass på at bladet alltid bare skiftes på den
beskrevne måten. Bruk kun sagbald som spesifisert under
Tekniske data; kat. nr.: DT4350 anbefales
• Ta sagen forsiktig ut av innpakningen.
Når du skal montere et nytt sagblad, må du justere bordet til dets høyeste
stilling og heve saghodet til høyeste stilling.
• Frigjør skinnens låseskrue (18) og skyv saghodet bakover for å låse det i
bakre posisjon.
D27111
• Lås bordet (19) i høyeste stilling.
• Trykk betjeningshåndtaket (2) nedover og trekk ut låsepinnen (17), som
vist.
• Slipp betjeningshåndtaket opp forsiktig til hodet står i øvre stilling.
Montering på benk (fig. C)
• Sett inn T30 stjernenøkkel (37) gjennom hullet (42) kapslingen inn i
spindelenden (fig. F1). Sett T40 stjernenøkkel (38) på bladets låseskrue
(43) (fig. F3).
• Bladets låseskrue er venstregjenget, derfor må du holde nøkkelen fast og
vri med klokken for å løsne.
• Trykk ned utløseren for hodelåsen (3) for å løsne nedre beskyttelse
(5 & 23), løft deretter den nedre beskyttelsen så langt det går (fig. F4).
• Det er hull (36) i alle fire bena for montering på benk.
Det er hull av to ulike størrelser for bruk av ulike boltstørrelser. Bruk
hvilket som helst hull, det er ikke nødvendig å bruke begge. Bolter med
en diameter på 8 mm og lendge 80 mm anbefales. Fest alltid sagen godt
for å fohindre bevegelser. For å øke mobiliteten kan verktøyet monteres
på et stykke kryssfiner, tykkelse 12.5 mm eller mer, som deretter kan
klemmes fast på arbeidsbenken eller flyttes til andre arbeidssteder og
festes der.
• Ta av låseskruen for bladet (43) og den utvendige skaftkragen (44).
(fig. F5).
• Hvis du monterer sagen på en finérplate, må du passe på at skruene
ikke stikker ut på undersiden av platen. Finérplaten må ligge mot
arbeidsbenken. Når du spenner fast sagen til et underlag, må du bare
bruke festepunktene, der hullene for monteringsskruene er plassert.
Fastspenning i andre punkter vil hindre riktig funksjonering av sagen.
• Skift den ytre skaftkragen.
• For å hindre klemming og unøyaktighet må du kontrollere at underlaget
ikke er skeivt eller ujevnt på annen måte. Hvis sagen vipper på
underlaget, kan du legge noe under et av bena, slik at sagen står støtt
på underlaget.
• Påse at den indre flensen og begge sider av bladet er rene og fri for støv.
• Installer sagbladet (45) på skulderen (46) som sitter direkte mot den
innvendige skaftkragen (47), pass på at tennene på nedre kant av bladet
peker mot bakenden av sagen (bort fra operatøren).
• Skyv forsiktig bladet på plass og slipp den nedre bladbeskyttelsen.
• Stram låseskruen for bladet (43) forsiktig ved å vri mot klokka, mens du
holder sekskantnøkkelen fast med den andre hånden.
• Plasser stjernenøkkelen på lagringsplassen (fig. D).
D27112
• Trykk spindellåseknappen (75) for å låse sagbladet i posisjon (fig. F2).
• Sett T40 stjernenøkkel (38) på bladets låseskrue (43) (fig. F3).
Oppbevaring av festeverktøy (fig. D)
Følgende verktøy leveres sammen med maskinen:
1 T30 star wrench (37)
1 T40 star wrench (38)
• Påse at du lagreer verktøyet etter hver gang de er brukt til montering eller
justering.
Montering av øvre bladbeskyttelse (fig. E)
Den øvre bladbeskyttelsen (21) er designet for å kunne raskt og enkelt festes
til spaltekniven (20) etter at verktøyet er satt opp for bruk som sagbenk.
• Løsne bolten (39) og la mutteren (40) ligge i den sekskantede lommen.
• Bladets låseskrue er venstregjenget, derfor må du holde nøkkelen fast og
vri med klokken for å løsne.
• Trykk ned utløseren for hodelåsen (3) for å løsne nedre beskyttelse
(5 & 23), løft deretter den nedre beskyttelsen så langt det går (fig. F4).
• Ta av låseskruen for bladet (43) og den utvendige skaftkragen (44).
(fig. F5).
• Påse at den indre flensen og begge sider av bladet er rene og fri for støv.
• Installer sagbladet (45) på skulderen (46) som sitter direkte mot den
innvendige skaftkragen (47), pass på at tennene på nedre kant av bladet
peker mot bakenden av sagen (bort fra operatøren).
• Skyv forsiktig bladet på plass og slipp den nedre bladbeskyttelsen.
• Skift den ytre skaftkragen.
• Stram låseskruen for bladet (43) ved å vri mot klokka mens du holder
spindellås knappen (75).
• Plasser stjernenøkkelen på lagringsplassen (fig. F2).
89
NORSK
Justeringer
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du
installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av
oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om
at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre
til personskader.
• Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet (48).
• Plasser en vinkelhake (49) på bordet og opp mot bladet (45) (fig. J2).
ADVARSEL: Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene
på sagbladet.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
Justere sagbladet (fig. F5)
Hvis sagbladet hopper under start og bremsing, justerer du det som følger:
• Løsne skruen til spindelflensen (44) og drei bladet (45) en kvart
omdreining.
• Stram skruen på nytt og sjekk om bladet hopper fremdeles.
• Løsne hendelen for innstilling av avfasing (15) og drei
justeringsstoppskruen for vertikal posisjon (55) inn eller ut til bladet står i
90° i forhold til bordet, som målt med vinkelhaken.
• Hvis avfasingsindikatoren (56) ikke indikerer null på avfasingsskalaen (14),
løsner du skruen (57) som sikrer indikatoren og flytter indikatoren så langt
som nødvendig.
• Gjenta disse trinnene til bladet ikke hopper lenger.
Justere føringsstykket (fig. K1 & K2)
Innstillinger ved bruk som gjæringssag
Gjærsagen ble justert nøyaktig på fabrikken. Hvis det er nødvendig med ny
justering etter transport eller av andre grunner, følger du fremgangsmåten
nedenfor. Det skal ikke være nødvendig å gjenta denne justeringen.
Kontrollere og justere bladet i forhold til føringsstykket (fig. G1 - G4)
• Løsne gjærehåndtaket (10) og trykk ned gjæringsutløseren (9) for å
frigjøre gjæringsarmen (11).
• Beveg gjæringsarmen til låsehendelen setter den i stillingen for 0º
gjæring. Ikke trekk til håndtaket.
• Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet (48).
• Legg en vinkelhake (49) an mot venstre side av føringsstykket (13) og
bladet (45) (fig. G3).
ADVARSEL: Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene
på sagbladet.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne skruene (50) og skyv skalaen/gjæringsarmen mot venstre
eller høyre til sagbladet står i 90 vinkel mot føringsstykket, målt med
vinkelhaken.
• Trekk til skruene (50) igjen. Bry deg ikke om hva gjæringsindikatoren viser
nå.
Justere gjæringsindikatoren (fig. G1, G2 & H)
• Løsne gjærehåndtaket (10) og trykk ned gjæringsutløseren (9) for
å frigjøre gjæringsarmen (11).
• Beveg gjæringsarmen for å sette gjæringsindikatoren (51)
i nullstilling, som vist i fig. H.
• Mens gjæringshåndtaket er løst, lar du låsehaken gå i inngrep mens du
roterer gjæringsarmen forbi nullstillingen.
• Følg med på indikatoren (51) og gjæringsskalaen (12).
Hvis indikatoren ikke angir nøyaktig null, løsner du skruen (52),
flytter indikatoren til 0° og strammer til skruen igjen.
Justere gjæresperre/stoppstang (fig. I)
Hvis sagens basis kan flyttes mens gjæringshåndtaket (10) er sperret, må
gjæresperre/stoppstang (53) justeres.
Øvre venstre del av føringsstykket kan justeres mot venstre for å gi
tilstrekkelig klaring til å skjære med et skråsnitt på hele 45° mot venstre. Slik
justerer du føringsstykket (13):
• Løsne plastrattet (58), og skyv føringsstykket mot venstre.
• Betjen sagen med motoren slått AV, og kontroller klaringen.
Justér føringsstykket slik at det står så nær bladet som det er praktisk for
å gi maksimal støtte til arbeidsstykket, uten å hindre
opp- og nedbevegelsen av betjeningsarmen.
• Trekk festeknappen godt til.
ADVARSEL: Føringssporet (59) kan tilstoppes med sagmugg.
Rengjør sporet med en pinne eller blås rent med luft med lavt
trykk.
Den bevegelige delen av høyre del av føringsstykket kan justeres for
å gi maksimal støtte for arbeidsemnet nær bladet, samtidig som sagen kan
utføre skråsnitt på hele 45° mot venstre. Skyveavstanden er begrenset av
stoppere i begge retninger. Slik justerer du føringsstykket (6):
• Løsne vingemutteren (60) for å frigjøre skjermen (6).
• Skyv skjermen mot venstre.
• Betjen sagen med motoren slått AV, og kontroller klaringen.
Justér føringsstykket slik at det står så nær bladet som det er praktisk for
å gi maksimal støtte til arbeidsstykket, uten å hindre
opp- og nedbevegelsen av betjeningsarmen.
• Stram vingemutteren (60) for å feste føringen i stilling.
Sjekke og justere avfasingsvinkelen (fig. J1, J5 & K1)
• Løsne innstillingsrattet (58) for føringsstykket, og skyv øvre del av venstre
del av føringsstykket mot venstre så langt det går.
• Løsne innstillingshendelen for skråsnitt (15), og flytt saghodet mot
venstre. Dette er innstillingen for 45° skråsnitt.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Flytt stoppskruen (61) inn eller ut til indikatoren (56) angir 45°.
ADVARSEL: Mens du utfører denne justeringen, bør du ta
vekten av saghodet ved å holde i det. Det gjør det også lettere å
dreie på justeringsskruen.
Justering av skinnespor (fig. L)
• Løsne gjæringshåndtaket (10).
• Kontroller jevnlig sporklaringen.
• Stram gjæresperren/stoppstangen (53) med en skrutrekker (54). Løsne
deretter stangen en kvart omdreining.
• Du reduserer klaringen ved å rotere settskruen (62) med urviserne mens
du skyver saghodet bakover og fremover.
• Kontroller at bordet ikke forskyver seg når håndtaket (10) er låst i en
tilfeldig (ikke forhåndsinnstilt) vinkel.
Klargjøring for sagbenkmodus
Kontrollere og justere sagbladet i forhold til bordet (fig. J1 - J4)
• Løsne hendelen for innstilling av skråsnitt (15)
• Skyv saghodet mot høyre for å sikre at det er helt vertikalt, og stram
hendelen for innstilling av avfasing.
90
Skifte fra gjæringssaging til sagbenkmodus (fig. A1 & A2)
• Lås bordet (19) på det høyeste nivå.
NORSK
• Sett bladet i kappestilling 0° med festet for det roterbare bordet (10) godt
sikret (fig. A1).
• Frigjør skinnens låseskrue (18) og skyv saghodet bakover for å låse det i
bakre posisjon.
• Trykk på frigjøringsspaken for saghodet (3) for å senke hodet og trykk inn
låsepinnen (17).
• Sett på parallellanslaget (22) som beskrevet nedenfor.
Før bruk
• Installer gjeldende sagblad. Ikke bruk for slitte blader. Verktøyets
maksimum rotasjonshastighet må ikke overgå sagbladets.
• Ikke forsøk å skjære veldig små stykker.
• La bladet skjære fritt. Ikke bruk kraft.
• La motoren komme opp i full hastighet før skjæring.
• Påse all alle løseknotter og klemmehåndtak er stramme.
Justere kløyvkniven (fig. M1 & M2)
• Sikre arbeidsstykket.
I riktig posisjon skal ikke øverste kant av spaltekniven (20) være mer enn
2 mm under den høyeste tannen på bladet, og kroppens radius skal være
høyst 5 mm fra spissene på sagtennene (fig. M1).
• Selv om denne sagen kan kappe treverk og mange ikke-jernholdig
materialer gjelder denne bruksanvisning kun for saging av treverk.
Samme retningslinjer gjelder de andre materialer. Ikke sag materialer av
jern og stål med denne sagen! Ikke bruk slipeskiver!
• Løsne skruene (63) som lar spaltekniven beveges opp og ned (fig. M2).
• Sskyv kniven enten opp eller ned til den står i riktig stilling.
• Stram skruene (63) godt igjen.
Montering og innstilling av den parallelle avstandsholderen
(fig. N1 - N4)
• Ved saging i ikke-jern materialer bruk alltid en passende DEWALT
sagblad med en sponvinkel på -5°. Sørg for at materialet er festet på
plass med en tvinge/klemme.
• Sørg for å bruke kappeskiven. Ikke bruk maskinen dersom
spalteåpningen er bredere enn 10 mm.
• Påse at materialet som skal sages er sikkert festet.
• Skyv braketten (64) på fra høyre (fig. N1). Klemplaten låses bak den
fremre kanten av bordet.
• Bruk kun forsiktig trykk på verktøyet og ikke utsett sagbladet for
sidetrykk.
• Skyv anlegget (22) opp mot bladet.
• Unngå overbelastning.
• Skyv hendelen (65) ned for å holde anlegget på plass.
• Fjern alltid støv fra verktøyet etter bruk for å sørge for riktig funksjon av
den nedre beskyttelsen.
• Sjekk at anlegget er parallelt med bladet.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Skru løs justeringsskruen (66) som fester anleggsbraketten til
anleggsstøtten (fig. N2).
• Juster anlegget slik at det står parallelt med bladet, ved å sjekke
avstanden mellom bladet og anlegget foran og bak på bladet.
• Ved saging av tre og treprodukter koble alltid til en støvavsugsenhet
som er designet i henhold til de relevante reglene for støvutslipp.
DRIFT
Instruksjoner for bruk
• Når du er ferdig med justeringen, strammer du justeringsskruene
på nytt og sjekker om anlegget står parallelt med bladet.
ADVARSEL: Observer alltid sikkerhetsinstruksjonene og
gjeldende forskrifter.
• Sjekk at indikatoren (67) viser null på skalaen (fig. N3).
Hvis indikatoren ikke angir nøyaktig null, løsner du skruen (68),
flytter indikatoren til 0° og strammer til skruen igjen.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du
installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av
oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om
at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre
til personskader.
Anlegget er reversibelt: Arbeidsstykket kan føres langs flaten på 52 mm eller
8 mm, slik at skyvestykke kan benyttes når du kløver tynne arbeidsstykker
(fig. N4).
• Du stiller inn for 8 mm ved å løsne på klemmehjulet for skjermen (66) og
skyve skjermen (22) ut av klemmestøtten (70).
• Vri anlegget og fest festestøtten i åpningen igjen som vist (fig. N4).
• Når du skal bruke full høyde på 52 mm, skyver du anlegget inn på
festestøtten med den brede flaten i vertikal stilling (fig. N1).
Oppmerksomheten til brukere i Storbritannia blir rettet mot
“maskinreguleringer for trearbeid 1974” og alle påfølgende tilføyelser.
Pass på at verktøyet er plassert så deT sikrer ergonomiske forhold når det
gjelder bordhøyde og stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at operatøren
har en god oversikt og nok fri plass rundt verktøyet, slik at arbeidsstykket
kan håndteres uten hinder.
ADVARSEL:
For å redusere effekten av vibrasjoner, pass på at omgivelsene ikke er
for kalde, at verktøy og tilbehør er godt vedlikeholdt og at arbeidsstykket
størrelse er passende for dette verktøyet.
• Bruk profilen på 8 mm for kløyving av lave arbeidsstykker, slik
at det blir plass til skyvestykket mellom bladet og anlegget.
Start - stopp (fig. O)
• Den bakre enden av anlegget skal flukte med fronten av
spaltekniven.
Av/på-bryteren har en utløsningsfunksjon ved mangel på spenning:
Hvis strømmen av en eller annen grunn skulle bli borte, må bryteren igjen
aktiveres manuelt.
Justere sagbenkbordet (fig. A1, A2)
Bordet (19) kan skyves opp og ned manuelt og festes i ønsket høyde ved
hjelp av de to låsehjulene.
• For å sette igang maskinen trukker du på den grønne startknappen (71).
• For å slå av maskinen trykker du på den røde stopp-knappen (72).
• Løsne låsehjulene for bordet, både hovedhjulet (16) og tilleggshjulet (4),
men ikke ta dem av.
• Still bordet til ønsket høyde.
Vanlig skjæring
• Stram bordets låsehjul. Stram først hovedhjulet (16), og fest deretter
bordet i stilling med ekstrahjulet (4).
Snittkvalitet
Skifte fra sagbenkmodus til gjæringssaging (fig. A1 & A2)
• Lås bordet (19) i høyeste stilling.
Snittkvaliteten avhenger av flere faktorer, blant annet hva slags materiale
det skjæres i. Når du trenger høy snittkvalitet på pyntelister eller annet
presisjonsarbeid, vil et skarpt, 60-tanns karbidblad og en lav og jevn
skjærehastighet gi ønsket resultat.
• Trykk betjeningshåndtaket (2) nedover og trekk ut låsepinnen (17), som
vist.
• Slipp betjeningshåndtaket opp forsiktig til hodet står i øvre stilling.
91
NORSK
ADVARSEL: Pass på at arbeidsstykket ikke flytter seg mens du
skjærer. Spenn det godt fast. La alltid sagbladet stoppe helt før
du hever betjeningsarmen. Hvis små trefliser fortsatt blir revet
ut på baksiden av arbeidsstykket, kan du sette på et stykke
maskeringstape der du skal skjære i arbeidsstykket.
Skjær gjennom tapen, og fjern forsiktig tapen til slutt.
MERK: Plasser klemmen på høyre side av basisen ved skråsaging. GJØR
ALLTID EN TEST (UTEN STRØM) FØR ET VIRKELIG KUTT, SLIK AT DU
KAN SJEKKE BLADETS RUTE. SIKRE AT KLEMMEN IKKE KOMMER I
VEIEN FOR FUNKSJONEN AV SAGEN ELLER ANLEGGET.
Kapping (fig. A1 & P)
Støvavsug (fig. A5)
• Løsne gjærehåndtaket (10) og trykk ned gjæringsutløseren (9) for
å frigjøre gjæringsarmen (5).
Maskinen har en 38 mm støvutsugsport på det øvre bladvernet.
• Lås sperren i stilling 0, og trekk til gjæringshåndtaket.
• Ved saging skal det kobles til en passende støvavsugsenhet som er
designet i henhold til de relevante reglene for støvutslipp.
• Legg trestykket som skal skjæres, inn mot føringsstykket (6 & 13).
• Grip betjeningshåndtaket (2) og trykk ned utløserhendelen (3) for
saghodet.
Saging ved bruk som gjæringssag
• Slå maskinen på og la sagbladet nå full hastighet.
Det er farlig å bruke sagen uten deksel. Beskyttelsesdekselet må sitte på
plass under saging.
• Før saghodet nedover, slik at saghodet skjærer et snitt i arbeidsstykket
og går gjennom snittplaten (8) av plast.
Generell bruk
• Når kappingen er ferdig, slår du av verktøyet og venter til sagbladet har
stanset helt før du stiller hodet tilbake i øverste hvileposisjon.
- Ved bruk som gjæringssag låses saghodet automatisk i den øvre "hvile"stillingen.
- Hvis frigjøringsspaken for vernet utsettes for trykk, vil saghodet løsne.
Hvis saghodet beveges nedover, trekkes det bevegelige nedre vernet
tilbake.
- Forsøk aldri hindre det nedre vernet i å gå tilbake til hvilestillingen når
sagingen er ferdig.
- D27111 sagen kan skjære arbeidsstykker opp til 220 mm bredde og 90
mm høyde. D27112 sagen kan skjære arbeidsstykker opp til 285 mm
bredde og 90 mm høyde. For opplysninger om riktig skjærekapasiteter
henvises du til de tekniske dataene. Lengden på arbeidsstykket
skal aldri overgå basebredden uten tilstrekkelig støtte. Enden på
arbeidsstykket skal aldri være mindre enn 160 mm fra bladet uten bruk
av flere tvinger/klemmer.
- Hold alltid hendene minst 160 mm unna sagbladet. Når det sages
materiale med kort lengde (min. 160 mm på venstre eller høyre side av
bladet), anbefales det å bruke tilbehøret materialklemme.
Utføre skyveskjæring (fig. Q)
Føringsskinnen gjør at du kan sage større arbeidsstykker ved bruk av
ut-ned-tilbake glidebevegelse.
• Frigjør låserattet for skinnen (18).
• Trekk saghodet mot deg, og slå på verktøyet.
• Senk sagbladet ned til arbeidsstykket og skyv hodet bakover for
å fullføre sagingen.
• Gå frem som beskrevet ovenfor.
ADVARSEL:
• Ikke utfør skyvesaging på arbeidsstykker som er mindre enn
50 x 100 mm.
• Husk å feste saghodet i bakre posisjon når skyvesagingen er
ferdig.
- Minimumslengden på material som sages av, er 10 mm.
- Når du sager arbeidsstykker lengre enn bordets bredde, må du sørge for
at arbeidsstykket er stabilt over hele dets lengde. Støtt opp utstikkende
deler av arbeidsstykket ved behov, for eksempel ved bruk av ekstra
arbeidsstykkeforlengere.
- Når det sages UPVC, må det legges et passende trestykke under
materialet som sages slik at det støttes på riktig måte.
Skjære små stykker (fig. K1 & K2)
Den øvre delen av venstre side på anlegget (13) og den bevegelige delen
på høyre side (6) kan justeres for å gi maksimal støtte når det skjæres små
stykker.
• Sett sagbladet i vertikal stilling.
• Løsne plastrattet (58) minst 3 fulle omdreininger.
• Juster det venstre anlegget så nær inntil bladet som mulig.
FESTE AV ARBEIDSSTYKKE (FIG. A3, W)
ADVARSEL: Et fastklemt, balansert og sikret arbeidsstykke kan
bli ubalansert etter at et kutt er utført. En ubalansert belastning
kan tippe sagen eller det som sagen er festet til, så som et bord
eller arbeidsbenk. Når du gjør et kutt som kan føre til ubalanse,
støtt opp arbeidsstykket godt og sikre at sagen er godt boltet til
et stabilt underlag. Det kan resultere i personskade.
ADVARSEL: Klemfoten skal være fastklemt over basis av sagen
når klemmen brukes. Klem alltid fast arbeidsstykket til basis av
sagen – ikke til noen annen del av arbeidsområdet. Pass på at
klemfoten ikke er klemt mot kanten av basis på sagen.
FORSIKTIG: Bruk alltid en arbeidsklemme for å holde kontroll
og redusere faren for skade på arbeidsstykket og personskader.
Bruk materialklemmen (27) som leveres med sagen. Andre hjelpemidler som
fjærklemmer, klemstenger eller C-klemmer kan være passende for visse
størrelser og former på materialet.
FOR Å INSTALLERE KLEMMEN
1. Sett den inn i hullet bak anlegget. Klemmen skal peke bakover mot
bakenden av gjæringssagen Pass på at sporet på festestangen er fullt
innskjøvet i basis på gjæringssagen. Dersom sporet er synlig vil ikke
klemmen være sikret.
2. Roter klemmen 180º mot fronten av gjæringssagen.
3. Løsne knotten for å justere klemmen opp eller ned, og bruk
finjusteringsknappen for å klemme fast arbeidsstykket.
92
• Trekk festeknappen godt til.
• Løsne vingemutteren (60).
• Juster det høyre anlegget så nær inntil bladet som mulig.
• Stram vingemutteren.
Gjærsaging uten skråsnitt (fig. A1 & R)
• Løsne gjærehåndtaket (10) og trykk ned gjæringsutløseren (9) for å
frigjøre gjæringsarmen (5). Still inn riktig vinkel ved å flytte armen mot
venstre eller høyre.
• Gjæringslåsen vil automatisk gå i inngrep ved gjæringsvinklene 10°,15°,
22,5°, 31,62° og 45° både venstre og høyre, samt 50° venstre og 60°
høyre. Hvis du skal skjære i en annen vinkel,
holder du hodet fast og låser ved å stramme gjæringshåndtaket.
• Gjæringshåndtaket må alltid være trukket godt til før du skjærer.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
ADVARSEL: Når du gjærsager med lite avskjær, skal
arbeidsstykket plasseres slik at avskjæret er på den siden av
bladet som har størst vinkel mot føringsstykket.
Det vil si at du skal skjære av mot høyre ved gjæring av
venstre kant og skjære av mot venstre ved gjæring av
høyre kant.
NORSK
Avfasing (fig. A1, K1 & S)
VEDLIKEHOLD
Maskinen kan skjære med avfasingsvinkler fra 48° mot venstre til 2° mot
høyre, og med gjæringsvinkelen innstilt mellom null og 45° mot høyre eller
venstre.
Ditt DEWALT elektriske verktøy har blitt konstruert for drift over en lang
tidsperiode med et minimalt vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift er
betinget av riktig ettersyn og regelmessig rengjøring.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, slå av
apparatet og koble fra strømkilden før ekstrautstyr
blir installert og fjernet, før justering eller endring av
oppsettet eller når det blir utført reparasjoner. Påse at
utløserknappen står i AV-posisjon. Utilsiktet start kan forårsake
skade.
• Løsne innstillingsrattet (58) for venstre føringsstykke, og skyv øvre del
av venstre del av føringsstykket (13) mot venstre så langt det går. Løsne
innstillingshendelen for avfasing (15), og still inn ønsket avfasing.
• Trekk innstillingshendelen for avfasing (15) godt til.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
Kombinert gjæring
Denne skjæringen er en kombinasjon av gjæring og avfasing.
• Hvis sagbladet ikke stopper på mindre enn 10 sekunder etter at
maskinen er slått av, må maskinen overhales av en autorisert DEWALT
serviceagent.
• Innstill vinkelen for avfasing og innstill deretter vinkelen for gjæring.
Saging ved bruk som sagbord
• Bruk alltid spaltekniven.
• Pass alltid på at spaltekniven og bladvernet er riktig oppstilt.
• Pass alltid på at gjæringssagen er innstilt og sperret på 0° gjæringsvinkel.
ADVARSEL: Ikke kutt metall i når sagen brukes på denne
måten.
Kløving (fig. T)
Rengjøring
Før bruk, inspiser nøye øvre bladbeskyttelse, bevegelig nedre
bladbeskyttelse så vel som støvavsugsrøret for å se om det vil fungere
ordentlig. Pass på at spon, støv eller partikler fra arbeidsstykket ikke kan føre
til blokkering av funksjonene.
Dersom fragmenter av arbeidsstykket kiler seg mellom sagblad og
beskyttelse, koble verktøyet fra strømforsyningen og følg instruksjonene
i avsnitt Montere sagblad. Ta av de fastkilte delene og sett på igjen
sagbladet.
• Still inn avfasingsvinkelen på 0°.
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av verktøyhuset med tørr luft
så ofte som en ser at skitt legger seg i og rundt lufteåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske ved
utføring av denne prosedyren.
• Juster sagbladhøyden. Riktig stilling på bladet er når spissen på tre
tenner befinner seg over toppen av trematerialet. Pass på at sagbenkens
bord er sikkert festet i ønsket høyde.
ADVARSEL: Bruk aldri oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier til rengjøring av ikke-metallaktige deler av verktøyet.
Disse kjemikaliene kan svekke materialene brukt i disse delene.
Bruk en klut fuktet kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet; legg aldri noen av
verktøydelene i væske.
• Still inn parallellanlegget til riktig avstand.
• Hold arbeidsstykket flatt mot bordet og mot skjermen.
Hold arbeidsstykket ca. 25 mm unna sagbladet.
• Hold begge hender borte fra banen til sagbladet.
• Slå maskinen på og la sagbladet nå full hastighet.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, rens
bordplaten regelmessig.
• Mat arbeidsemnet forsiktig inn under det øvre bladvernet. Hold det fast
presset mot skjermen. La tennene skjære, ikke tving arbeidsemnet inn
mot sagbladet. Sagbladets hastighet skal være konstant.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, rens
støvoppsamlingssystemet regelmessig.
• Bruk alltid en skyvestang (73) når du nærmer deg bladet.
• Etter at du har saget ferdig, må du slå av maskinen, la sagbladet stoppe
og fjerne arbeidsstykket.
ADVARSEL:
• Du må aldri skyve eller holde den frie eller avkuttede delen av
arbeidsstykket.
• Du må alltid bruke en skyvestang når du kløver små
arbeidsstykker.
Rengjøring og vedlikeholdet av snittplaten (fig. U)
Rengjør området under snittplaten med jevne mellomrom.
Skift ut snittplaten når den er slitt.
• Fjern skruene (74) som holder snittplaten (8).
• Fjern snittplaten og rengjør området under.
• Sett snittplaten og skruene på plass igjen.
• Stram skruene for hånd.
Transport (fig. B)
• Når du skal bære sagen, senker du hodet og trykker ned låsepinnen
(17).
• Lås bordet (19) i laveste stilling. Lås skinnens låseknott med saghodet
i fremre posisjon, lås gjæringsarmen i ytre høyre gjæringsvinkel, skyv
anlegget (13) helt inn og lås avfasingshåndtaket (15) med saghodet i
vertikal posisjon for å gjøre verktøyet mest mulig kompakt.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering av snittplaten:
• Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet.
• Juster hver del av snittplaten i forhold til bladets tenner.
• Stram skruene.
• Bruk alltid bæregrepene (26) som vist i fig. B når du transporterer sagen.
ADVARSEL: Transporter maskinen i benksagmodus og pass
på at sagbladet er helt dekket av den øvre beskyttelsen. Bruk
aldri beskyttelsen for å bære maskinen
Smøring
Denne maskinen krever ingen ekstra smøring. Motorens lagre er smurt og er
vanntette.
• Ikke bruk olje eller fett, da dette kan føre til tilstopping med sagmugg og
spon og forårsake problemer.
• Steder hvor det samler seg sagflis og støv rengjøres regelmessig med en
tørr kost.
93
NORSK
Valgfritt ekstrautstyr
GARANTI
ADVARSEL: Siden annet ekstrautstyr enn det som er tilbudt
av DEWALT, ikke har blitt testet med dette produktet, kan bruk
av slikt ekstrautstyr sammen med dette verktøyet være farlig.
For å redusere risikoen for skade, bør kun DEWALT-anbefalt
ekstrautstyr brukes med dette produktet.
Støtte for lange arbeidsstykker (fig. A4)
• Lange arbeidsstykker bør støttes opp.
• Bruk den uttrekkbare støtten (28) til å øke bredden på sagbordet (kan fås
hos forhandleren som tilleggsutstyr) for å oppnå best resultat. Støtt opp
ekstra lange arbeidsstykker med egnete hjelpemidler,
for eksempel sagkrakker, for å unngå at enden synker ned.
Støvavsug (fig. A5, V)
ADVARSEL! Om mulig, koble til støvavsug som er designet i
henhold til de relevante reglene for støvavsug.
• D27111 kan bruke den ekstra åpningen for støvsuging. For installasjon,
se bruksanvisningen for støvsugeåpningen, dersom kjøpt.
• D27112 kan bruke og er utstyrt mede støvsugeråpning.
Monter en støvoppsamlingsanordning som er designet i henhold til
gjeldende forskrifter. Lufthastigheten til eksternt tilkoplede systemer
skal være 20 m/s ±2 m/s. Hastigheten skal måles i tilkoplingsrøret ved
tilkoplingen, med verktøyet tilkoplet men ikke igang.
SAGBLADER
BRUK ALLTID 305 mm SAGBLADER MED 30 mm FESTEHULL.
HASTIGHETSANGIVELSE SKAL VÆRE MINST 4000 RPM. Bruk aldri blad
med mindre større diameter. De vil ikke beskyttes tilstrekkelig. Bruk kun
blad ment for tverrkutt. Ikke bruk blader som er designet for rask riving,
kombinasjonsblad eller blader med krokvinkler over 10°.
DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr
en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet.
Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter
som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter
som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen
områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union
(EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy,
kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett
med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha blitt utsatt for
rimelig slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DEWALTverktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert DEWALT
reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av materialeller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller – etter vårt
skjønn – å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
BLADBESKRIVELSER
BRUKSOMRÅDE
DIAMETER
Bygningssagblader(tynt spor med anti-klebe kant)
Generelt bruk
305
Treverksagblader (gir glatte, rene kutt)
Fine tverrkutt
305
TENNER
36
60
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes sammen
med vanlig husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet må skiftes eller du ikke
lenger har bruk for det, skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles separat.
Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer gjør
det mulig å gjenvinne materialer og bruke dem på nytt.
Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser om separat innsamling av
elektriske produkter fra hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning av DEWALT-produkter
som ikke kan brukes lenger. Send produktet til et autorisert servicesenter
som kan samle inn produkter på dine vegne og anvende denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta kontakt med nærmeste
DEWALT-kontor på adressen som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre for DEWALT og utførlig
informasjon om service og kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.
com.
94
• Produktet returneres komplett med alle originale
komponenter.
Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller
kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT reparatører og
informasjon om vår etter-salg service finner du på internett under:
www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
SERRA DE ESQUADRIA DE TOPO DE MESA
D27111/D27112
Além disso, a estimativa do nível de exposição às vibrações
também deverá ter em conta o número de vezes que a
ferramenta é desligada ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir significativamente o nível de
exposição às vibrações ao longo do período total de trabalho.
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de experiência,
um desenvolvimento contínuo de produtos e o espírito de inovação fizeram
da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores profissionais.
Identifique medidas de segurança adicionais para proteger o
utilizador contra os efeitos das vibrações, tais como: efectuar
uma manutenção correcta da ferramenta e dos acessórios,
manter as mãos quentes e organizar padrões de trabalho.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Potência absorvida
Consumo de potência
Velocidade max. da serra
Diâmetro da lâmina
Furo da lâmina
Espess. folha
Espessura da lâmina separadora
Rigidez da lâmina separadora
Tempo de paragem da serra
Peso
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
s
kg
D27111
D27112
230
2
1,500
1,100
2,950
305
30
1,8
2,0
43 ± 5
< 10,0
26,5
230
2
1,600
933
3,300
305
30
1,8
2,0
43 ± 5
< 10,0
24
Fusíveis
Europa
Ferramentas de 230 V
10 Amperes,
alimentação de rede
NOTA: Este dispositivo foi concebido para ligação a um sistema de
fornecimento de energia com uma impedância máxima de sistema
permissível Zmax de 0,32 Ω no ponto de ligação (caixa de serviço de
alimentação) do fornecimento do utilizador.
O utilizador deve garantir que este dispositivo é ligado apenas a um sistema
de alimentação que preencha o requisito indicado acima. Se necessário,
o utilizador pode solicitar à empresa pública de fornecimento de energia
eléctrica a impedância do sistema no ponto de ligação.
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade de cada aviso. Leia o
manual e preste atenção a estes símbolos.
Capacidade de corte
PERIGO: indica uma situação de perigo eminente que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou ferimentos graves.
Modo de serra de esquadria
Corte em esquadria (posições max.)
esq.
dir.
Corte em bisel (posições max.)
esq.
dir.
Capacidade máxima de corte transversal
a um ângulo de 90°/90°
mm
Largura de corte em esquadria máx.
de 45° em altura máx. de 90 mm
mm
Largura de corte em bisel máx. de 45°
em altura máx. de 50 mm
mm
50°
60°
48°
0°
50°°
60°
48°
0°
220 x 90
285 x 90
155
201
220
285
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa que,
se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos
graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa que,
se não for evitada, poderá resultar em ferimentos ligeiros ou
moderados.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Modo de mesa de serrar
Profundidade máx. de corte
mm
0-51
0-51
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da potência sonora)
dB(A
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95,0
3,1
107,0
3,0
97,0
2,9
109,0
3,1
Valores totais de vibração (soma triaxial de vectores)
em conformidade com EN 61029-1, EN 61029-2-11:
Valor de emissão de vibrações ah
ah =
m/s²
Incerteza K =
m/s²
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
D27111/D27112
A DEWALT declara que os produtos descritos em Dados técnicos se
encontram em conformidade com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
1,3
1,5
1,3
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de informações
foi medido em conformidade com um teste padrão estabelecido pela
norma EN 61029 e poderá ser utilizado para comparar ferramentas. Por
conseguinte, este nível poderá ser utilizado para uma avaliação preliminar da
exposição às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado diz
respeito às principais aplicações da ferramenta. No entanto,
se a ferramenta for utilizada para outras aplicações ou com
outros acessórios, ou tiver uma manutenção insuficiente, o
nível de emissão de vibrações poderá ser diferente. Isto poderá
aumentar significativamente o nível de exposição às vibrações
ao longo do período total de trabalho.
Além disso, estes produtos também se encontram em conformidade com
a Directiva 2004/108/CE e 2011/65/UE. Para obter mais informações,
contacte a DEWALT através da morada indicada em seguida ou consulte o
verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro técnico e faz
esta declaração em nome da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
01.01.2012
95
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
14. Manutenção das ferramentas.
Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas para um
desempenho melhor e mais seguro. Siga as instruções para lubrificar
e mudar acessórios. Inspeccione as ferramentas de forma periódica e
se estiverem danificadas faça-as reparar por um serviço de assistência
autorizado. Mantenha todas as pegas e interruptores secos, limpos e
sem óleo nem massa lubrificante.
ATENÇÃO! Ao utilizar ferramentas eléctricas devem ser
seguidas normas de segurança básicas de forma a reduzir
o risco de incêndio, choque eléctrico e lesões pessoais
incluindo as seguintes.
Leia as instruções na íntegra antes de tentar utilizar o produto, e guarde-as.
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA
15. Desligue as ferramentas.
Quando não estiverem em uso, antes da manutenção e quando
trocar acessórios, tais como lâminas, peças e cortadores, desligue as
ferramentas da alimentação eléctrica.
Regras gerais de segurança
1. Mantenha a área de trabalho livre de obstáculos.
Áreas e mesas de trabalho repletas de objectos convidam os
acidentes.
16. Retire as chaves de ajuste e chaves de porcas.
Adquira o hábito de verificar que as chaves de ajuste e as chaves
de porcas são retiradas da ferramenta antes de a colocar em
funcionamento.
2. Tenha em consideração o ambiente da área de trabalho.
Não exponha a ferramenta à chuva. Não utilize a ferramenta em
condições húmidas ou molhadas. Mantenha a área de trabalho bem
iluminada (250 – 300 Lux). Não utilize a ferramenta em locais onde
exista o risco de causar incêndios ou explosão, por exemplo na
presença de gases e líquidos inflamáveis.
3. Proteja-se de choques eléctricos.
Evite o contacto físico com superfícies ligadas à terra (por exemplo,
tubos, radiadores, fogões e frigoríficos). Quando utilizar a ferramenta
em condições extremas (por exemplo, humidade, quando estão a
ser produzidas aparas metálicas, etc.), a segurança eléctrica pode
ser melhorada introduzindo um transformador de isolamento ou um
disjuntor de fuga à terra (FI).
17. Evite um accionamento acidental.
Não transporte a ferramenta mantendo o dedo sobre o interruptor.
Assegure-se de que a ferramenta está na posição “desligada” antes de
a ligar à alimentação eléctrica.
18. Use cabos de extensão para o exterior.
Antes de utilizar, inspeccione o cabo de extensão e substitua-o se
estiver danificado. Quando a ferramenta for utilizada no exterior,
use apenas cabos de extensão preparados para uso no exterior e
assinalados devidamente.
19. Mantenha-se atento.
Preste atenção ao que está a fazer. Faça uso do senso comum. Não
opere a ferramenta quando se sentir cansado ou estiver sob os efeitos
de medicamentos ou álcool.
4. Mantenha as restantes pessoas afastadas.
Não deixe que pessoas, em particular as crianças, não envolvidas na
tarefa, toquem na ferramenta ou no cabo eléctrico, e mantenha-as
afastadas da área de trabalho.
20. Verifique se existem peças danificadas.
Antes do uso, inspeccione cuidadosamente a ferramenta e os cabos
de alimentação para determinar que irá funcionar de forma correcta
e desempenhar a função pretendida. Verifique o alinhamento das
partes amovíveis, a junção das partes amovíveis, se existem peças
partidas, as condições da montagem das peças, ou quaisquer outras
condições que possam afectar o funcionamento. Um resguardo ou
outra parte que esteja danificada deve ser reparada devidamente ou
substituída por um centro de assistência autorizado, a não ser quando
explicitamente indicado em contrário neste manual de instruções. Os
interruptores defeituosos devem ser substituídos por um centro de
assistência autorizado. Não utilize a ferramenta se o interruptor não
puder ser ligado nem desligado. Nunca tente reparar você mesmo a
ferramenta.
5. Guarde as ferramentas que não estejam a ser utilizadas.
Quando não estão a ser utilizadas, as ferramentas deverão ser
guardadas num local seco e fechado com segurança, fora do alcance
de crianças.
6. Não sobrecarregue a ferramenta.
Executará o trabalho com maior qualidade e à velocidade para a qual
foi concebido.
7. Utilize a ferramenta adequada ao trabalho.
Não force pequenas ferramentas ou acessórios a efectuarem o trabalho
de uma ferramenta de alta resistência. Não utilize as ferramentas para
outras finalidades que não as indicadas; por exemplo, não utilize serras
circulares para cortar ramos ou troncos de árvores.
ATENÇÃO! A utilização de qualquer acessório ou encaixe
suplementar ou o desempenho de qualquer operação com
esta ferramenta que não esteja em conformidade com as
recomendações deste manual de instruções podem acarretar
risco de lesões.
8. Use roupa adequada.
Não use roupa larga ou jóias, pois estas podem ser agarradas por
partes em movimentos. Recomenda-se o uso de sapatos, ou afins,
não deslizantes quando estiver a trabalhar no exterior. Recorra a uma
protecção de cabelo para conter cabelos compridos.
21. A sua ferramenta deve ser reparada por um técnico qualificado.
9. Use equipamento de protecção.
Use sempre óculos de protecção. Use uma máscara para a cara
ou contra a serradura se as tarefas em causa criarem serradura ou
ejectarem partículas. Se estas partículas estiverem quentes, use
igualmente um avental resistente ao calor. Use sempre protecção
auditiva. Use sempre capacete de segurança.
10. Ligue equipamento de aspiração de serradura.
Se for prevista a montagem de dispositivos de aspiração de serradura
e de dispositivos de recolha, assegure-se de que estão ligados e são
correctamente utilizados.
Esta ferramenta eléctrica cumpre as principais regras de segurança. As
reparações deverão ser efectuadas apenas por pessoal qualificado e só
deverão ser utilizadas peças sobresselentes originais; caso contrário, tal
poderá resultar num perigo considerável para o utilizador.
Regras de segurança adicionais para serras de
esquadria de mesa
•
Esta máquina está equipada com um cabo de fonte de alimentação
especialmente configurado (acessório do tipo M). Se o cabo da fonte
de alimentação estiver danificado ou apresentar defeitos, deve ser
substituído apenas pelo fabricante ou por um agente de reparação
autorizado.
•
Certifique-se de que todos os botões de bloqueio e pegas de
fixação estão fixos antes de iniciar qualquer operação.
•
Nunca utilize a serra sem os resguardos colocados, especialmente
depois de mudar de modo. Mantenha os resguardos em bom
estado de funcionamento e com a manutenção adequada.
•
Nunca coloque as mãos perto da lâmina no local onde a serra está
ligada à fonte de energia eléctrica.
11. Não utilize indevidamente o cabo.
Nunca puxe o cabo para o retirar da tomada. Mantenha o fio
afastado de calor, óleo e extremidades afiadas. Nunca transporte a
ferramenta pelo fio.
12. Fixe o trabalho de forma segura.
Utilize grampos ou um torno para manter a peça de trabalho fixa.
É mais seguro do que usar as mãos e mantém as mãos livres para
operar a ferramenta.
13. Não se estique demasiado.
Mantenha-se sempre em posição firme e equilibrada.
96
PORTUGUÊS
•
Nunca tente parar a máquina em movimento bruscamente inserindo
uma ferramenta ou utilizando outro meio para parar a lâmina; se o
fizer, pode ocorrer um acidente grave sem intenção.
•
Consulte o manual de instruções antes de utilizar qualquer acessório.
A utilização incorrecta de um acessório pode causar danos.
- tipo de material a trabalhar (as tábuas de madeira prensada
produzem mais serradura do que a madeira);
•
Seleccione a lâmina correcta para o material que pretende cortar.
- regule o ajuste da lâmina da serra;
•
Certifique-se de que a velocidade assinalada na lâmina da serra
é, pelo menos, igual à velocidade assinalada na placa com os
requisitos de alimentação.
- certifique-se de que a extracção local, as campânulas, reflectores
e calhas estão devidamente regulados.
•
Use luvas de segurança quando utilizar a lâmina de serra e material
áspero.
•
Certifique-se de que a lâmina da serra está montada correctamente
antes de a utilizar.
•
•
•
Quando serrar madeira, ligue a serra a um dispositivo de recolha
de serradura. Tenha sempre em conta os seguintes factores que
influenciam a exposição à serradura:
- a velocidade do ar do extractor de serradura não deve ser inferior
a 20 m/s
•
Certifique-se de que todas as lâminas e flanges estão limpas e as
partes com reentrância da cinta estão encostadas à lâmina. Aperte a
porca de aperto com firmeza.
Certifique-se de que a lâmina roda na direcção correcta. Mantenha a
lâmina afiada.
•
Utilize apenas lâminas afiadas e conservadas.
•
Não utilize uma tensão diferente da especificada
Não utilize lâminas com um diâmetro superior ou inferior ao
recomendado. Não utilize espaçadores para ajustar uma lâmina no
eixo. Consulte os dados técnicos para obter a classificação da
lâmina. Utilize apenas as lâminas especificadas neste manual e em
conformidade com a norma 847-1.
•
Não aplique lubrificantes na lâmina quando esta estiver a ser
utilizada.
•
Certifique-se de que as pessoas não se colocam atrás da máquina.
•
Para sua segurança, monte sempre a máquina numa bancada,
utilizando parafusos com 8 mm de diâmetro e 80 mm de
comprimento.
•
Considere a utilização de lâminas de redução de ruído especialmente
concebidas.
•
Não utilize lâminas de serra fabricadas com AÇO RÁPIDO (HSS).
•
Não utilize lâminas de serra que estejam danificadas, fendidas ou
deformadas.
•
Levante a lâmina da zona de corte na peça antes de libertar o
interruptor.
•
Não introduza nenhum objecto contra a ventoinha para fixar o eixo
do motor.
•
O resguardo da lâmina na serra é levantado automaticamente
quando o suporte é empurrado para baixo. É rebaixado sobre
a lâmina quando o suporte é levantado. O resguardo pode ser
levantado com a mão durante a colocação ou remoção das lâminas
de serra ou a inspecção da serra. Nunca levante o resguardo da
lâmina, a menos que a serra esteja desligada.
•
Mantenha a área circundante da máquina devidamente mantida e
sem materiais soltos, como, por exemplo, aparas e limalhas.
•
Verifique periodicamente se as entradas de ventilação do motor
estão limpas e sem aparas.
•
Desligue a máquina da corrente eléctrica antes de realizar qualquer
trabalho de manutenção ou mudar a lâmina.
•
Se possível, monte sempre a máquina numa bancada.
•
Regras de segurança adicionais para o modo de
serra de mesa
•
Substitua a inserção da mesa quando estiver gasta.
•
Quando efectuar cortes transversais direitos na vertical, ajuste a
barra deslizante correctamente para garantir uma folga máxima de 5
mm entre a lâmina da serra e a barra.
•
Nunca utilize a serra sem a inserção de mesa.
•
Nunca faça cortes se a cunha abridora e/ou o resguardo superior
não estiverem montados.
•
Utilize sempre a haste. Nunca corte peças com menos de 30 mm.
•
Sem suporte adicional, a máquina foi concebida para aceitar o
tamanho máximo da peça de trabalho de:
- 51 mm de altura por 500 mm de largura por 700 mm de
comprimento
- As peças de trabalho maiores devem ser suportadas por uma
mesa adicional adequada.
•
A cunha abridora não deve ter uma espessura superior à largura do
corte do entalhe com a lâmina da serra e não deve ser mais fina do
que a lâmina da serra.
Quando fizer cortes de esquadria, biselamento ou de esquadria
composta, ajuste a barra de esquadria deslizante para assegurar a
libertação correcta da aplicação.
•
Certifique-se de que a lâmina roda na direcção correcta e que
os dentes estão a apontar para a parte da frente da bancada de
serragem.
•
Evite remover quaisquer limalhas ou outras partes da peça da área
de corte enquanto a serra estiver em funcionamento.
•
Certifique-se de que todas as pegas de fixação estão apertados
antes de iniciar qualquer operação.
•
Antes de realizar o trabalho, verifique se a máquina é colocada numa
superfície nivelada com estabilidade suficiente.
•
Certifique-se de que a cunha abridora está ajustada na distância
correcta da lâmina – máximo de 5 mm.
•
Nunca corte ligas leves, especialmente magnésio.
•
Mantenha as mãos afastadas do percurso da lâmina da serra.
•
Não utilize discos abrasivos ou de diamante.
•
•
Em caso de acidente ou falha da máquina, desligue a máquina de
imediato e retire a ficha da máquina da fonte de alimentação.
Desligue a serra da corrente eléctrica antes de mudar as lâminas ou
realizar trabalhos de manutenção.
•
•
Comunique a falha e assinale a máquina de maneira adequada, para
evitar que outras pessoas utilizem a máquina defeituosa.
Utilize sempre uma haste e nunca coloque as mãos a uma distância
inferior a 150 mm da lâmina da serra durante o corte.
•
Não coloque as mãos por trás da lâmina da serra.
•
Se a lâmina da serra ficar bloqueada devido a força de avanço
anormal durante o corte, desligue a máquina e retire a ficha da fonte
de alimentação. Retire a peça de trabalho e certifique-se que a
lâmina da serra funciona sem problemas. Ligue a máquina e inicie a
nova operação de corte com força de avanço reduzida.
•
Guarde sempre a haste no respectivo local quando não for utilizada.
•
Não se coloque em cima da unidade.
•
Durante o transporte, certifique-se que a parte superior da lâmina da
serra está coberta, por exemplo, pelo resguardo.
Certifique-se de que se posiciona sempre à esquerda ou à direita da
linha de corte.
•
Não utilize o resguardo superior para manuseamento ou transporte.
•
Ajuste a barra de deslizamento correctamente para evitar o contacto
com o resguardo superior.
•
Certifique-se de que a mesa está devidamente fixa.
•
Não utilize a serra para cortar material que não seja madeira.
•
•
Forneça uma iluminação geral ou localizada adequada
•
Certifique-se de que o operador está devidamente formado no que
respeita à utilização, ajuste e operação da máquina.
•
Desligue a máquina quando não estiver a ser utilizada.
97
PORTUGUÊS
•
Não é permitido fazer ranhuras, entalhar ou sulcos.
•
Certifique-se de que o suporte está fixado correctamente quando
realizar trabalhos de serragem no modo de serra de bancada. Utilize
apenas a máquina quando a mesa da bancada de serragem está na
posição horizontal.
Leia o manual de instruções antes de usar
Quando trabalhar no modo de serragem de bancada, certifiquese de que os resguardos superior e inferior estão devidamente
colocados e a funcionar correctamente. Nunca utilize a máquina
quando a mesa da bancada não estiver na posição horizontal.
Modo de serra de esquadria
•
•
•
Certifique-se de que o suporte está devidamente fixado quando
realizar cortes de biselamento.
Nunca efectue qualquer trabalho de limpeza ou manutenção quando
a máquina estiver em funcionamento e se a cabeça da serra não
estiver na posição de repouso.
Certifique-se de que a parte superior da lâmina da serra está
totalmente fixada na altura pretendida. Nunca remova o resguardo
da lâmina superior quando utilizar a máquina no modo de serra de
esquadria.
Quando trabalhar no modo de serra de esquadria, certifiquese de que o resguardo superior está colocado e a funcionar
correctamente. Certifique-se de que a mesa da serra de bancada
está na posição mais elevada.
•
Nunca corte peças com menos de 160 mm.
Quando efectuar um corte de deslizamento no modo
de serra em esquadria, cumpra as instruções fornecidas
em "Realizando um corte de deslizamento".
•
Sem suporte adicional, a máquina foi concebida para aceitar o
tamanho máximo da peça de trabalho de:
Ponto de transporte.
D27111
–
•
90 mm de altura por 220 mm de largura por 550 mm de
comprimento.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. A2)
D27112
O Código de data (76), o qual também inclui o ano de fabrico, está
impresso na superfície do equipamento.
–
90 mm de altura por 285 mm de largura por 550 mm de
comprimento.
Exemplo:
–
As peças de trabalho maiores devem ser suportadas por uma
mesa adicional adequada.
2012 XX XX
Ano de fabrico
Fixe sempre a peça de trabalho em segurança.
Riscos residuais
Os riscos seguintes são inerentes à utilização de serras:
- ferimentos causados por se tocar nas peças em rotação
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de instrumentos de segurança, certos riscos residuais não
podem ser evitados. Eles são:
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra de esquadria de topo de mesa
1 Lâmina
1 Paralela de corte
1 Protector superior de lâmina
- Diminuição da audição
1 Haste de alimentação
- Risco de acidentes provocados pelas partes descobertas da lâmina
rotativa.
1 Porta de aspiração do pó (fig. V)
- Risco de ferimento ao mudar a lâmina.
- Risco de apertão dos dedos ao abrir os resguardos.
- Problemas de saúde provocados pela inalação do pó produzido aos
serrar madeira, sobretudo carvalho, faia e MDF.
- Risco de ferimentos provocados por projecção de peças da peça de
trabalho para as pessoas.
1 Chave inglesa em forma de estrela T30
1 Chave inglesa em forma de estrela T40
1 Grampo do material
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
- Risco de acidentes provocados por partículas metálicas projectadas
durante o corte na guia.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios apresentam sinais
de danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
- Perigo de incêndio devido a concentração extrema de pó quando não é
limpo regularmente.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo necessário à leitura e
compreensão deste manual.
- Risco de situações descontroladas quando utilizada em temperaturas
ambiente inferiores a -10 °C ou superiores a +45 °C.
Descrição (fig. A1 - A4)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar em
danos ou ferimentos.
Os factores a seguir indicados influenciam a produção de ruído.
- o material a cortar
- o tipo de lâmina de serra
- a força de alimentação
Fig. A1
1 Interruptor on/off
Os factores a seguir indicados influenciam a exposição a poeiras:
2 Punho
- lâmina de serra gasta
3 Alavanca de desengate da cabeça
- extractor de poeiras com uma velocidade de ar inferior a 20 m/s
4 Botão de travamento da mesa de serrar adicional
- peça de trabalho não orientada com precisão
5 Resguardo da lâmina inferior frontal móvel
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
6 Lado direito da guia
7 Mesa fixa
8 Chapa da ranhura
Aviso de utilização segura
98
PORTUGUÊS
9 Trinco do corte em esquadria
10 Alavanca da esquadria
11 Mesa rotativa/braço de esquadria
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser substituído
por um cabo especialmente preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
12 Escala de esquadria
Utilizar uma extensão
13 Lado esquerdo da guia
15 Punho de fixação de inclinação
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão aprovada com
3 núcleos, adequada para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1,5 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
16 Botão de travamento da mesa de serrar
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo na íntegra.
14 Escala do ângulo de corte inclinado
17 Pino de fixação da cabeça
18 Botão de bloqueio do varão
Fig. A2
19 Mesa de serrar
20 Lâmina separadora
21 Protector superior de lâmina
MONTAGEM
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, desligue
a unidade e retire a respectiva ficha da tomada de
electricidade antes de instalar e retirar acessórios, ajustar
ou alterar a configuração do equipamento ou efectuar
reparações. Certifique-se de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um accionamento acidental
da ferramenta pode causar ferimentos.
22 Paralela de corte
23 Localização do pressionador
24 Resguardo da lâmina inferior posterior móvel
25 Orifícios de montagem do acessório
26 Entalhe para as mãos
76 Código de data
Acessórios opcionais
Fig. A3
Desempacotamento (fig. B)
• Retire cuidadosamente a serra da caixa.
• Solte o botão de bloqueio do varão (18), e empurre a cabeça
da serra para trás para a bloquear na posição traseira.
• Bloqueie a mesa (19) na posição mais elevada.
• Carregue no punho (2) e puxe o pino de fixação (17), como indicado.
• Alivie cuidadosamente a pressão descendente e deixe subir a cabeça
até à sua altura total.
Montagem na bancada (fig. C)
27 Grampo do material
Fig. A4
28 Suporte com pernas
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A serra de esquadria de mesa D27111/D27112 foi concebida para
aplicações profissionais. Esta máquina de alta precisão pode ser fácil e
rapidamente regulada para cortes transversais, biselamento, esquadria ou
esquadria composta.
Esta unidade foi concebida para uso com uma lâmina de ponta de
carboneto com 305 mm de diâmetro nominal para aplicações profissionais.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na presença de gases
ou líquidos inflamáveis.
Estas serras de esquadria de mesa são ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com a ferramenta. É
necessária supervisão quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
ATENÇÃO! Não utilize a máquina para fins que não sejam
aqueles para os quais foram concebidos.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
falta de experiência e/ou conhecimentos, a menos que estejam
acompanhados de uma pessoa que se responsabilize pela sua
segurança. As crianças nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem específica.
Verifique sempre se a tensão da tomada de electricidade corresponde
à voltagem indicada na placa com os requisitos de alimentação da
ferramenta.
D27111
A construção desta máquina é de classe 1, pelo que é necessária uma
tomada eléctrica com ligação à terra
D27112
A sua ferramenta da DEWALT possui isolamento duplo, em
conformidade com a norma EN 61029. Por conseguinte, não é
necessária qualquer ligação à terra.
• São fornecidos orifícios (36) nos quatro modelos para facilitar a
montagem em bancada. São fornecidos dois orifícios com tamanho
diferente para acomodar parafusos com tamanho diferente. Utilize um
dos orifícios; não é necessário utilizar os dois. Recomenda-se o uso de
parafusos com 8 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento. Monte
sempre a serra com firmeza para evitar qualquer movimento. Para
melhorar a portabilidade, a ferramenta pode ser montada numa placa de
contraplacado de 12,5 mm ou mais grossa, que pode ser fixada no seu
suporte de trabalho ou movida para outros locais de trabalho e fixada
novamente.
• Se montar a sua serra numa prancha de madeira, certifique-se de que
os parafusos de montagem não sobressaiem debaixo da madeira. A
prancha deve estar bem encostada ao suporte. Quando a fixação da
serra deve ser feita em superfície de trabalho, ponha os grampos só nos
sítios onde estão os furos para os parafusos. A fixação com grampos
em outros sítios pode influir um bom funcionamento da serra.
• Para evitar imprecisão, certifique-se de que a superfície de montagem
não está empenada ou de outra maneira irregular. Se a serra baloiçar
sobre a superfície, coloque uma peça fina de material debaixo de um pé
da serra, até que a serra esteja firme sobra a superfície de montagem.
Guardar as ferramentas de fixação (fig. D)
As seguintes ferramentas são fornecidas juntamente com a máquina:
1 Chave inglesa em forma de estrela T30 (37)
1 Chave inglesa em forma de estrela T40 (38)
• Tenha o cuidado de guardar sempre as ferramentas depois de tê-las
utilizado para montagem ou ajuste.
Montagem do resguardo da lâmina superior (fig. E)
O resguardo da lâmina superior (21) foi concebido para uma montagem
rápida e fácil na cunha abridora (20) após a regulação da máquina para o
modo de bancada de serragem.
• Afrouxe o parafuso (39) e deixe a porca (40) no receptáculo hexagonal.
• Enquanto segura o resguardo na vertical, alinhe a ranhura na parte
traseira do resguardo com a cunha abridora.
• Baixe o resguardo sobre a cunha abridora (20), certificando-se de que o
eixo do parafuso entra no encaixe.
99
PORTUGUÊS
• Coloque o resguardo na posição horizontal, que irá fixar o resguardo na
cunha abridora.
• Insira o parafuso (39) no orifício e aperte a chave inglesa especial.
Montagem da lâmina da serra (fig. D & F1 - F5)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, desligue
a unidade e retire a respectiva ficha da tomada de
electricidade antes de instalar e retirar acessórios, ajustar
ou alterar a configuração do equipamento ou efectuar
reparações. Certifique-se de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um accionamento acidental
da ferramenta pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: Os dentes de uma lâmina nova são muito afiados e
podem ser perigosos.
ATENÇÃO: Depois de montar ou substituir a lâmina, verifique
sempre se esta fica totalmente coberta pelo resguardo.
ATENÇÃO! Certifique-se de que substitui a lâmina da serra
apenas de acordo com o procedimento descrito. Utilize apenas
lâminas de serra tal como especificado em dados técnicos;
Cat. n.º: Sugere-se o modelo DT4350.
Para montar uma nova lâmina de serra, é necessário ajustar a mesa para
a posição mais alta e levantar a cabeça da serra até à sua posição mais
elevada.
D27111
• Insira a chave inglesa em forma de estrela T30 (37) através do orifício
(42) na cinta na extremidade do eixo (fig. F1). Coloque a chave inglesa
em forma de estrela T40 (38) no parafuso de bloqueio da lâmina (43)
(fig. F3).
• O parafuso de bloqueio da lâmina tem uma rosca esquerda e, por
conseguinte, fixe a chave sextavada com firmeza, rodando a chave para
a direita para desapertar o parafuso.
• Pressione a alavanca de libertação de bloqueio da cabeça (3) para
libertar a protecção inferior (5 e 23) e levante a protecção inferior o
máximo possível (Fig. F4).
• Retire o parafuso de bloqueio da lâmina (43) e a cinta do eixo exterior
(44). (fig. F5).
• Certifique-se de que a flange interior e ambas as superfícies da lâmina
estão limpas e sem serradura.
• Instale a lâmina de serra (45) na alça (46) fornecida na cinta do eixo
interior (47), certificando-se de que os dentes na extremidade inferior
da lâmina estão virados para a parte de trás da serra (afastados do
operador).
• Coloque a lâmina com cuidado e liberte o resguardo inferior da lâmina.
• Volte a colocar a cinta do eixo exterior.
• Aperte o parafuso de bloqueio da lâmina (43), rodando-o para a
esquerda, mantendo fixa a chave em forma de estrela com a outra mão.
• Coloque a chave inglesa em forma de estrela na respectiva posição de
armazenamento (fig. D).
D27112
• Prima o botão de bloqueio do eixo (75) para bloquear a lâmina da serra
na respectiva posição (fig. F2).
• Insira a chave inglesa em forma de estrela T40 (38) no parafuso de
bloqueio da lâmina (43) (fig. F3).
• O parafuso de bloqueio da lâmina tem uma rosca esquerda e, por
conseguinte, fixe a chave sextavada com firmeza, rodando a chave para
a direita para desapertar o parafuso.
• Pressione a alavanca de libertação de bloqueio da cabeça (3) para
libertar a protecção inferior (5 e 23) e levante a protecção inferior o
máximo possível (Fig. F4).
• Retire o parafuso de bloqueio da lâmina (43) e a cinta do eixo exterior
(44). (fig. F5).
• Certifique-se de que a flange interior e ambas as superfícies da lâmina
estão limpas e sem serradura.
100
• Instale a lâmina de serra (45) na alça (46) fornecida na cinta do eixo
interior (47), certificando-se de que os dentes na extremidade inferior
da lâmina estão virados para a parte de trás da serra (afastados do
operador).
• Coloque a lâmina com cuidado e liberte o resguardo inferior da lâmina.
• Volte a colocar a cinta do eixo exterior.
• Aperte o parafuso de bloqueio da lâmina (43), rodando-o para a
esquerda, mantendo fixo o botão de bloqueio do eixo (75).
• Coloque a chave inglesa em forma de estrela na posição de
armazenamento (fig. F2).
Afinação
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, desligue
a unidade e retire a respectiva ficha da tomada de
electricidade antes de instalar e retirar acessórios, ajustar
ou alterar a configuração do equipamento ou efectuar
reparações. Certifique-se de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um accionamento acidental
da ferramenta pode causar ferimentos.
Ajuste da lâmina da serra (fig. F5)
Se a lâmina da serra vibrar durante o arranque e o funcionamento, ajuste do
seguinte modo.
• Desaperte o parafuso para o aro do eixo (44) e rode a lâmina (45) um
quarto de volta.
• Volte a apertar o parafuso e verifique se a lâmina vibra.
• Repita estes passos até eliminar a vibração da lâmina.
Ajustes para utilização no modo de serra de
esquadria
A sua Serra de Esquadria foi ajustada cuidadosamente na fábrica.
Se fôr necessário um reajustamento após o transporte, ou por qualquer
outra razão, siga os pontos abaixo para a afinação da sua serra.
Controlo e ajuste da lâmina da serra em relação ao apoio
(fig. G1 - G4)
• Solte a alavanca da esquadria (10) e comprima o trinco de esquadria (9)
para soltar o braço de esquadria (11).
• Oscile o braço de esquadria até que o trinco o coloque na posição de
corte em esquadria 0°. Não aperte a alavanca.
• Puxe a cabeça para baixo, até que a lâmina da serra entre na ranhura
da serra (48).
• Ponha um esquadro (49) contra o lado direito (13) do apoio e da lâmina
(45) (fig. G3).
ATENÇÃO: Não toque nas pontas dos dentes da lâmina com
o esquadro.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Desaperte os parafusos (50) e mova o conjunto de escala/braço de
esquadria para a direita ou esquerda, até que a lâmina esteja a 90° em
relação à guia, como medido com o esquadro.
• Volte a apertar os parafusos (50). Não preste atenção à indicação do
indicador da esquadria neste ponto.
Ajuste do indicador do ângulo em esquadria (fig. G1, G2 & H)
• Solte a alavanca da esquadria (10) e comprima o trinco de esquadria (9)
para soltar o braço de esquadria (11).
• Mova o braço de esquadria para colocar o indicador da esquadria (51)
na posição zero, como indicado na fig. H.
• Com a alavanca da esquadria solta, deixe o trinco de esquadria cair no
seu lugar, ao rodar o braço de esquadria para além de zero.
PORTUGUÊS
• Observe o indicador (51) e a escala de esquadria (12). Caso o indicador
não indique exactamente zero, desenrosque o parafuso (52), mova o
ponteiro para 0° e aperte o parafuso.
Ajuste do engate do ângulo em esquadria/haste (fig. I)
Se a base da serra puder ser movida enquanto a alavanca para o corte em
esquadria (10) é bloqueada, o engate do ângulo em esquadria/haste (53)
têm de ser ajustados.
• Desbloqueio da alavanca para o corte em esquadria (10).
• Aperte completamente o engate do ângulo em esquadria/haste (53)
utilizando uma chave de fendas (54). De seguida, desaperte a haste um
quarto de volta.
• Verifique se a mesa não se move quando a alavanca (10)
é bloqueada num ângulo aleatório (não predefinido).
Controlo e ajuste da lâmina da serra em relação à mesa (fig. J1 - J4)
• Desaperte o punho de fixação de inclinação (15).
• Pressione a cabeça da serra para a direita para garantir que se encontra
completamente na vertical e aperte o manípulo de fixação do bisel.
• Puxe a cabeça para baixo, até que a lâmina da serra entre na ranhura
da serra (48).
• Coloque um esquadro (49) sobre a mesa e para cima, contra a lâmina
(45) (fig. J2).
ATENÇÃO: Não toque nas pontas dos dentes da lâmina com
o esquadro.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Solte o punho de fixação de inclinação (15) e vire o parafuso do bloqueio
de ajuste de posição vertical (55), para dentro ou para fora, até que a
lâmina esteja a 90° em relação à mesa, conforme medida realizada com
o esquadro.
• Se o indicador da inclinação (56) não indicar zero na escala
do ângulo de corte inclinado (14), solte o parafuso (57) que fixa
o indicador e mova o indicador conforme necessário.
Ajuste do apoio (fig. K1 & K2)
A parte de cima do lado esquerdo da guia pode ser ajustada para a
esquerda, para que a serra possa inclinar até o total de 45° à esquerda.
Para ajustar a guia (13):
Verificação e ajuste do ângulo de inclinação (fig. J1, J5 & K1)
• Desaperte o botão de fixação (58) da guia do lado esquerdo e faça
deslizar a parte de cima da guia do lado esquerdo, para a esquerda,
tanto quanto possível.
• Desaperte o manípulo do grampo (15) e mova a cabeça de corte para a
esquerda. Esta é a posição inclinada de 45°.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Rode o parafuso de bloqueio (61) para dentro ou para fora,
conforme necessário, até que o ponteiro (56) indique 45°.
ATENÇÃO: Ao realizar este ajuste, é aconselhável pesar a
cabeça da serra. Isto irá facilitar o aperto do parafuso de ajuste.
Ajuste da guia do varão (fig. L)
• Verifique regularmente se os varões apresentam folgas.
• Para reduzir a folga, rode gradualmente o parafuso de ajuste (62) para a
direita enquanto desliza a cabeça da serra para trás e para
a frente.
Ajustes para modo de mesa de serrar
Passagem do modo de mesa de serrar para o modo de serra
de esquadria (fig. A1 & A2)
• Fixe a mesa (19) na posição mais elevada.
• Coloque a lâmina na posição de corte transversal 0° com a alavanca da
esquadria (10) fixada (fig. A1).
• Bloqueie o botão de bloqueio do varão (18) com a cabeça de corte
virada para trás.
• Carregue na alavanca de libertação de bloqueio (3) para baixar
a cabeça e carregue no pino de fixação (17).
• Adapte a guia paralela (22) como abaixo descrito.
Ajuste da guia de corte (fig. M1 & M2)
Atingirá a posição correcta quando o topo da lâmina separadora (20) não
estiver mais de 2 mm abaixo do dente mais elevado da lâmina
e o corpo do raio estiver a um máximo de 5 mm das extremidades dos
dentes da lâmina da serra (fig. M1).
• Desaperte os parafusos (63) permitindo à guia de corte mover-se para
cima e para baixo (fig. M2).
• Solte o botão de plástico (58) e faça deslizar a guia para a esquerda.
• Deslize a lâmina para cima ou para baixo até atingir a posição correcta.
• Faça uma prova, com a serra desligada e verifique se há folga. Ajuste o
apoio o mais próximo da lâmina, que seja possível na prática, para dar o
máximo de apoio à peça a trabalhar, sem que interfira no movimento do
braço para cima e para baixo.
• Volte a apertar os parafusos (63) firmemente.
• Aperte o botão seguramente.
ATENÇÃO: É possível que a ranhura-guia (59) torne-se
obstruída com serragem. Use uma vareta ou um jacto leve de
ar comprimido para a limpar.
Montagem e ajuste da guia paralela (fig. N1 - N4)
• Deslize o suporte (64) da direita (fig. N1). A placa de fixação engata por
trás da parte frontal da mesa.
• Faça deslizar a guia (22) contra a lâmina.
• Empurre a alavanca (65) para baixo para fixar a guia no local.
• Certifique-se de que a protecção está paralela à lâmina.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
A parte móvel do lado direito da guia pode ser ajustada de modo
a permitir um apoio máximo da peça de trabalho próximo da lâmina,
permitindo uma inclinação da serra até um total de 45° para a esquerda.
A distância de deslizamento está limitada por batentes em ambas as
direcções. Para ajustar a guia (6):
• Afrouxe a porca de orelhas (60) para libertar a guia (6).
• Empurre a guia para a esquerda.
• Faça uma prova, com a serra desligada e verifique se há folga. Ajuste o
apoio o mais próximo da lâmina, que seja possível na prática, para dar o
máximo de apoio à peça a trabalhar, sem que interfira no movimento do
braço para cima e para baixo.
• Afrouxe o botão de ajuste (66) que fixam a braçadeira da guia ao
suporte da guia (fig. N2).
• Ajuste a protecção de modo a que fique paralela à lâmina, verificando a
distância entre a lâmina e a protecção e a protecção frontal e posterior
da lâmina.
• Após ter terminado o ajuste, volte a apertar o botão de ajuste
e certifique-se novamente de que a guia está paralela em relação
à lâmina.
• Verifique se o indicador (67) indica zero na escala (fig. N3).
Caso o indicador não indique exactamente zero, desenrosque
o parafuso (68), mova o ponteiro para 0 e aperte o parafuso.
• Aperte a porca de orelhas (60) para fixar a guia em posição.
101
PORTUGUÊS
A guia é reversível: a peça pode ser guiada ao longo da face de 52 mm
ou de 8 mm, a permitir o uso do pressionador quando se efectua cortes
longitudinais em peças finas (fig. N4).
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
• Para ajustar em 8 mm, solte o botão de ajuste (66) e deslize a guia (22)
para fora do suporte de fixação (70).
ATENÇÃO: Respeite sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
• Vire a guia e encaixe novamente o suporte de fixação na ranhura,
conforme o demonstrado (fig. N4).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, desligue
a unidade e retire a respectiva ficha da tomada de
electricidade antes de instalar e retirar acessórios, ajustar
ou alterar a configuração do equipamento ou efectuar
reparações. Certifique-se de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um accionamento acidental
da ferramenta pode causar ferimentos.
• Para utilizar a altura total de 52 mm, deslize a guia no suporte
de fixação, com a face larga na posição vertical (fig. N1).
ATENÇÃO:
• Utilize o perfil de 8 mm para cortar peças baixas de forma
a permitir o acesso entre a lâmina e a guia para o pau
de empurrar.
Chama-se a atenção dos utilizadores britânicos para os “regulamentos
de máquinas de trabalhos em madeira de 1974” e quaisquer erratas
posteriores.
• A extremidade posterior da guia deve estar nivelada com
a parte frontal da lâmina separadora.
Certifique-se de que a máquina é colocada de modo a satisfazer as suas
condições ergonómicas em termos de altura e estabilidade da mesa.
O local de instalação da máquina deve ser escolhido de modo a que o
operador tenha uma visão adequada e suficiente espaço em redor à volta
da máquina que permita um funcionamento da peça de trabalho sem
quaisquer restrições.
Ajustar a mesa de serrar (fig. A1, A2)
A mesa (19) desliza para cima e para baixo manualmente e pode ser
ajustada à altura necessária com dois botões de travamento.
• Ajuste a mesa à altura necessária.
Para reduzir os efeitos de vibração, certifique-se de que a temperatura
ambiente não é demasiado fria, que a máquina e os acessórios possuem
manutenção adequada e que o tamanho da peça de trabalho é adequado
para esta máquina.
• Aperte os botões de travamento da mesa. Aperte primeiro o botão
principal (16) e depois fixe a mesa na posição com o botão adicional (4).
Ligar e desligar (fig. O)
• Desaperte os botões de travamento da mesa, tanto o principal (16)
como o adicional (4), mas não os retire.
Passagem do modo de mesa de serrar para o modo de serra
de esquadria (fig. A1 & A2)
O interruptor de ligar/desligar tem uma função de voltagem nula
incorporada: caso a energia seja suspensa por alguma razão,
o interruptor deverá ser reactivado.
• Bloqueie a mesa (19) na posição mais elevada.
• Carregue no punho (2) e puxe o pino de fixação (17), como indicado.
• Para ligar a máquina, pressione o botão verde de arranque (71).
• Alivie cuidadosamente a pressão descendente e deixe subir
a cabeça até à sua altura total.
• Para desligar a máquina, pressione o botão vermelho de bloqueio (72).
Antes de qualquer utilização
• Coloque a lâmina da serra adequada. Não utilize lâminas de aço muito
gastas. A velocidade máxima de rotação da ferramenta não deve
exceder a da lâmina da serra.
• Não tente cortar peças demasiado pequenas.
• Deixe a lâmina fazer o corte livremente. Não force o movimento de
corte.
• Deixe o motor atingir a velocidade máxima antes de iniciar o corte.
• Certifique-se de que todos os botões de bloqueio e pegas de fixação
estão apertados.
• Fixe a peça de trabalho.
• Embora esta serra permita a corte de madeira e de diversos materiais
não ferrosos, estas instruções de funcionamento dizem respeito
apenas ao corte de madeira. Estas orientações aplicam-se aos outros
materiais. Não corte materiais ferrosos (ferro e aço) ou de alvenaria com
esta serra! Não utilize discos abrasivos!
• Quando cortar materiais não ferrosos, utilize sempre uma lâmina
de serra DEWALT adequada com um ângulo de inclinação de -5°.
Certifique-se de que fixa o material utilizando um dispositivo de fixação.
• Certifique-se de que utiliza a placa de corte. Não utilize a máquina se a
ranhura de corte for superior a 10 mm.
• Certifique-se de que o material a serrar está devidamente fixo.
• Aplique apenas uma ligeira pressão na ferramenta e não exerça
pressão lateral na lâmina da serra.
• Evite exceder a capacidade de trabalho da ferramenta.
• Remova sempre a serradura da máquina após a utiização para garantir
o funcionamento correcto do resguardo inferior.
• Quando serrar madeira e derivados da madeira, ligue sempre um
dispositivo de extracção de poeira, concebido em conformidade com
as respectivas regulamentações no que respeita a emissão de poeiras.
102
Cortes básicos com a serra
Qualidade do corte
A regularidade de qualquer corte depende de uma quantidade de factores,
p.e. o material a cortar. Quando se precisa de cortes perfeitos para
molduras e outros trabalhos de precisão, uma lâmina
(de 60 dentes de pastilhada) e um corte suave e uniforme produzem os
resultados desejados.
ATENÇÃO: Certifique-se de que o material não se desloca
durante o corte; fixe-o bem no seu lugar. Espere sempre
que a lâmina pare, antes de levantar o braço da serra. Se se
formarem pequenos fragmentos de madeira na traseira da peça
a trabalhar, cole um pedaço de fita cola na madeira onde
o corte vai sair. Serre através da fita cola e retire-o depois
cuidadosamente.
Extracção do pó (fig. A5)
A máquina é fornecida com uma porta de extracção de pós de 38 mm no
resguardo superior da lâmina.
• Ligue um dispositivo de extracção de poeira adequado, concebido em
conformidade com as respectivas regulamentações no que respeita a
emissão de poeiras, durante todas as operações de serragem.
Serrar no modo de bisel
É perigoso trabalhar sem resguardo. Os resguardos devem estar
correctamente posicionados quando a serra estiver em funcionamento.
Instruções gerais
- No modo de serra de esquadria, o motor é automaticamente fixado na
posição superior de descanso.
PORTUGUÊS
- Aperte a alavanca de desengate do resguardo para desbloquear
o motor da serra. Se mover o motor da serra para baixo retrairá
o resguardo inferior móvel.
• Agarre o punho (2) e carregue na alavanca de desengate da cabeça (3)
para soltar a cabeça.
- Nunca tente impedir o resguardo inferior de regressar à sua posição de
descanso, quando o corte já foi efectuado.
• Carregue na cabeça para permitir que a lâmina corte através da madeira
e entre na chapa de plástico com ranhura (8).
- A serra D27111 pode cortar peças até 220 mm de largura por 90
mm de altura. A serra D27112 tem capacidade para cortar peças até
285 mm de largura por 90 mm de altura. Consulte os dados técnicos
para conseguir as capacidades de corte adequadas. O comprimento da
peça nunca deve exceder a largura da base sem o suporte adequado. A
extremidade da peça nunca deve estar a menos de 160 mm da lâmina
sem um suporte de fixação adicional.
• Após a conclusão do corte, desligue a máquina e aguarde até que a
lâmina da serra pare completamente antes de voltar a colocar
a cabeça na sua posição superior de repouso.
- Durante o funcionamento, não ponha as mãos mais próximas do que
160 mm da lâmina. Ao cortar peças pequenas (mín. 160 mm para
a direita ou esquerda da lâmina), é necessário utilizar um grampo
opcional para fixação do material.
- O comprimento mínimo do material a cortado é de 10 mm.
- Ao cortar peças de trabalho mais compridas do que a largura da
mesa, certifique-se de que a peça de trabalho está estável em todo o
comprimento. Apoie as partes salientes da peça de trabalho, conforme
necessário, por ex., utilizando a extensão da peça de trabalho opcional.
- Ao efectuar cortes em secções de PVC, deverá colocar por baixo
do material que está a ser cortado uma peça de suporte em madeira
com um perfil complementar, de forma a fornecer o nível correcto
de apoio.
FIXAÇÃO DA PEÇA DE TRABALHO (FIG. A3, W)
ATENÇÃO: uma peça que esteja fixada, equilibrada e segura
antes de um corte pode tornar-se desequilibrado depois de
um corte ser concluído. Uma carga não equilibrada pode fazer
com que a serra fique inclinada ou qualquer acessório ao qual
a serra esteja montada, tal como uma mesa ou bancada.
Quando fizer um corte que possa ficar desequilibrado, apoie
correctamente a peça e certifique-se de que a serra está
devidamente fixada numa superfície estável Podem ocorrer
lesões pessoais.
ATENÇÃO: quando o sistema de fixação é utilizado, o pé de
fixação pode ficar demasiado fixo acima da base da serra. Fixe
sempre a peça na base da serra – e não a qualquer outra parte
da área de trabalho. Certifique-se de que a base de fixação não
está bloqueada na extremidade da base da serra.
CUIDADO: utilize sempre um sistema de fixação de trabalho
para manter o controlo e reduzir o risco de danos na peça e
ferimentos pessoais.
Utilize o sistema de fixação de material (27) fornecido com a serra. Outros
sistemas de apoio, tais como pinças com molas, gastalhos ou grampos em
forma de C, podem ser adequados para determinados tamanhos e tipos de
material.
INSTALAÇÃO DE GRAMPOS
1. Insira-o no orifício atrás da guia. O grampo deve estar virado para a
parte de trás da serra de esquadria. Certifique-se de que o entalhe no
grampo está totalmente inserido na base da serra de esquadria. Se a
ranhura for visível, significa que o grampo não está fixo.
2. Rode o grampo num ângulo de 180º para a frente da serra de
esquadria.
3. Afrouxe o botão para ajustar o grampo para cima ou para baixo e
depois utilize o botão de ajuste fino para fixar a peça com firmeza.
NOTA: quando fizer cortes em bisel, coloque o grampo no lado direito da
base. REALIZE SEMPRE TESTES (SEM LIGAÇÃO À CORRENTE) ANTES
DE TERMINAR OS CORTES PARA VERIFICAR A TRAJECTÓRIA DA
LÂMINA. CERTIFIQUE-SE DE QUE O GRAMPO NÃO INTERFERE COM O
MOVIMENTO DA SERRA OU DOS RESGUARDOS.
Corte vertical perpendicular à paralela (fig. A1 & P)
• Solte a alavanca da esquadria (10) e carregue no trinco de esquadria (9).
• Fixe o trinco de esquadria na posição 0° e aperte a alavanca da
esquadria.
• Coloque a madeira que pretende serrar encostada à guia (6 & 13).
• Ligue a serra e deixe a lâmina da serra alcançar a máxima velocidade.
Realizando um corte de deslizamento (fig. Q)
A guia do varão permite cortar peças de trabalho maiores com um
movimento de deslizamento para fora, para baixo e para trás.
• Desaperte o botão de bloqueio do varão (18).
• Puxe a cabeça da serra na sua direcção e ligue a ferramenta.
• Baixe a lâmina de serra até à peça de trabalho e empurre a cabeça para
trás para completar o corte.
• Proceda como descrito acima.
ATENÇÃO:
• Não efectue cortes de deslizamento em peças inferiores
a 50 x 100 mm.
• Não se esqueça de bloquear a cabeça da serra na posição
traseira depois de terminar os cortes de deslizamento.
Corte de peças pequenas (fig. K1 & K2)
A parte superior do lado esquerdo da guia (13) e a parte móvel do lado
direito da guia (6) podem ser ajustadas para fornecer o suporte máximo ao
cortar peças pequenas.
• Coloque a lâmina de serra na posição vertical.
• Desaperte o botão de plástico (58), pelo menos, 3 voltas completas.
• Coloque a guia esquerda o mais perto possível da lâmina.
• Aperte o botão seguramente.
• Afrouxe a porca de asas (60).
• Coloque a guia direita o mais perto possível da lâmina.
• Aperte a porca de orelhas.
Corte transversal vertical em esquadria (fig. A1 & R)
• Solte a alavanca da esquadria (10) e carregue no trinco
de esquadria (9). Mova o braço para a esquerda ou para a direita para o
ângulo desejado.
• O trinco de esquadria irá automaticamente localizar a 10°, 15°, 22,5°,
31,62° e 45°, do lado esquerdo e do lado direito, e a 50°
do lado esquerdo e a 60° do lado direito. Se desejar um ângulo
intermédio, mantenha a cabeça agarrada firmemente e fixe-a, apertando
a alavanca da esquadria.
• Assegure-se sempre que a alavanca de esquadria está bem fixa no seu
lugar, antes de realizar o corte.
• Proceda como para "Corte transversal".
ATENÇÃO: Quando efectuar um corte em esquadria na
extremidade duma peça de madeira com uma parte pequena
a ser cortada, posicione a madeira de forma a que o corte seja
no lado da lâmina com o maior ângulo em relação ao apoio:
esquadria à esquerda, corte à direita
esquadria à direita, corte à esquerda.
Cortes biselados (fig. A1, K1 & S)
Os ângulos de inclinação podem ser de 48° à esquerda a 2° à direita
e podem ser cortados com o braço de esquadria colocado entre zero
e um ângulo máximo de 45° na posição direita ou esquerda.
• Alivie o botão de fixação (58) do apoio do lado esquerdo e corra
a parte superior do apoio do lado esquerdo (13), para a esquerda, tanto
quanto possível. Solte o do punho de fixação de inclinação (15) e ajuste
a inclinação, conforme o desejado.
103
PORTUGUÊS
• Aperte o punho de fixação de inclinação (15) firmemente.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de lesão, desligue a
unidade e desligue a máquina da tomada antes de
instalar e remover acessórios, antes de ajustar ou alterar
as configurações ou durante os procedimentos de
reparação. Certifique-se de que o interruptor do gatilho esteja
na posição de desligado (OFF). Um arranque acidental pode
causar lesões.
• Proceda como para "Corte transversal".
Esquadria composta
Este corte é uma combinação de um corte em esquadria e de um corte
biselado.
• Regule o ângulo em bisel e, de seguida, o ângulo em esquadria.
Serrar no modo de bancada
• Se a lâmina da serra não parar em menos de 10 segundos depois de
desligar, mande reparar a máquina num agente de reparação autorizado
da DEWALT.
• Use sempre a lâmina separadora.
• Certifique-se sempre de que a lâmina separadora e o resguardo
da lâmina estão correctamente alinhados.
• Certifique-se sempre de que a serra de esquadria está colocada
e fixada em 0° de esquadria.
ATENÇÃO: Não corte metal neste modo.
Corte recto (fig. T)
• Ajuste o ângulo de inclinação para 0°.
• Ajuste a altura da lâmina de serra. A posição correcta da lâmina verificase quando as extremidades dos três dentes estão situadas acima da
superfície superior da madeira. Certifique-se de que a mesa de serrar
está bem fixa à altura escolhida.
• Ajuste a paralela para a distância desejada.
• Segure na peça de trabalho colocada na bancada e contra a guia.
Mantenha a peça de trabalho afastada cerca de 25 mm da lâmina
de serra.
• Não coloca as mãos na trajectória da lâmina de serra.
• Ligue a serra e deixe a lâmina da serra alcançar a máxima velocidade.
• Coloque devagar a peça por baixo da protecção da lâmina superior,
mantendo-a firmemente pressionado contra a guia. Deixe os dentes
cortarem e não force a peça através da lâmina de serra. A velocidade
da lâmina de serra deve ser mantida constante.
• Lembre-se de utilizar o pressionador (73) quando próximo da lâmina.
• Depois de terminar o corte, desligue a máquina, espere que a lâmina de
serra pare e remova a peça de trabalho.
ATENÇÃO:
• Nunca empurre ou segure no lado livre ou de corte da peça
de trabalho.
• Utilize sempre uma vareta de movimento ao efectuar cortes
longitudinais em peças de trabalho pequenas.
Limpeza
Antes de utilizar, verifique com cuidado a protecção da lâmina superior, a
protecção da lâmina inferior amovível, bem como o tubo de extracção de
poeira para determinar o funcionamento adequado. Certifique-se de que
aparas, pó ou partículas de peças de trabalho não dão origem a bloqueios
de uma das funções.
Se ficarem encravados fragmentos de peças de trabalho entre a lâmina da
serra e as protecções, desligue a máquina da fonte de alimentação e siga
as instruções indicadas na secção Montagem da lâmina da serra. Retire
as partes encravadas e volte a montar a lâmina da serra.
ATENÇÃO: Injecte ar seco para retirar a sujidade e o pó do
alojamento principal, sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno dos mesmos. Utilize
uma protecção adequada para os olhos e uma máscara para o
pó quando realizar esta operação.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou outros químicos
agressivos para limpar as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer os materiais utilizados
nestas partes. Utilize um pano humedecido apenas com água e
detergente suave. Nunca permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer parte da ferramenta em
líquido.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de lesões, limpe a superfície
da mesa com regularidade.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de lesões, limpe o sistema
colector de serradura com regularidade.
Limpeza e manutenção da chapa da ranhura (fig. U)
Limpe regularmente a área por baixo da chapa da ranhura.
A chapa da ranhura deve ser substituída quando gasta.
• Remova os parafusos (74) segurando na chapa da ranhura (8).
• Remova a chapa da ranhura e limpe a área por baixo.
• Volte a instalar as partes da chapa da ranhura e os parafusos.
Transporte (fig. B)
• Aperte os parafusos à mão.
• Para transportar a serra, baixe a cabeça e carregue no pino
de fixação (17).
• Para ajustar a chapa da ranhura, proceda da seguinte maneira:
• Bloqueie a bancada (19) na posição mais baixa. Tranque o botão de
bloqueio do carril com a cabeça da serra na posição frontal, bloqueie o
braço de esquadria no ângulo de esquadria mais à direita, faça deslizar
a barreira (13) completamente para dentro e bloqueie a alavanca de bisel
(15) com a cabeça da serra na posição vertical, para tornar a ferramenta
o mais compacta possível.
• Ajuste cada parte da chapa da ranhura para que fique bem encaixada
nos dentes da lâmina.
• Puxe a cabeça para baixo, até que a lâmina da serra entre na ranhura
da serra.
• Aperte os parafusos.
• Use sempre os recortes para as mãos (26), indicados na fig. B,
para transportar a serra.
ATENÇÃO: Transporte sempre a máquina no modo de serra
de bancada e certifique-se de que a lâmina da serra está
totalmente protegida pelo resguardo superior. Nunca segure a
máquina segurando-a pelo resguardo.
Lubrificação
Esta máquina não necessita de qualquer lubrificação adicional.
Os suportes do motor foram lubrificados e impermeabilizados de origem.
MANUTENÇÃO
• Evite utilizar óleo ou massa lubrificante, já que isso pode provocar uma
obstrução com poeiras e aparas e criar problemas.
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida para o servir durante muito
tempo com um mínimo de manutenção. Um funcionamento satisfatório e
longo depende de cuidados adequados e de uma limpeza regular.
• Limpe periodicamente as partes sujeitas a acumulação de poeiras
e aparas com uma escova seca.
104
PORTUGUÊS
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Dado que os acessórios, que não os
disponibilizados pela DEWALT, não foram testados com este
produto, a utilização de tais acessórios nesta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco de lesão, deverão utilizar-se
apenas os acessórios recomendados pela DEWALT com este
produto.
Apoio para peças longas (fig. A4)
• Apoie sempre peças compridas.
• Para melhores resultados, use o suporte de extensão (28) para as
peças, para ampliar a superfície da mesa da sua serra (pode ser
adquirido no seu concessionário com opção). Apoie peças compridas,
usando qualquer meio conveniente como uma bancada ou coisa
semelhante, para evitar que a extremidade tombe.
Extracção do pó (fig. A5, V)
ATENÇÃO! Sempre que possível, ligue um dispositivo de
extracção de poeira, concebido em conformidade com as
respectivas regulamentações no que respeita a emissão de
poeiras.
• A D27111 permite montar um dispositivo de recolha de serradura
opcional. No que respeita à instalação, consulte as instruções de
recolha de poeira, caso tenha sido adquirido.
• A D27112 permite montar e é fornecido com uma porta de recolha de
serradura.
Ligue um dispositivo de extracção de poeiras concebido de acordo com
os regulamentos relevantes. A velocidade do ar de sistemas externos
conectados deverá ser de 20 m/s ±2 m/s. A velocidade deve ser medida
sobre o tubo de ligação no ponto de conexão, com a ferramenta conectada
mas sem estar a funcionar.
LÂMINAS DE SERRA
UTILIZE SEMPRE LÂMINAS DE SERRA DE 305 mm COM ORIFÍCIOS DE
EIXO DE 30 mm. O ÍNDICE DE VELOCIDADE DEVE SER, PELO MENOS,
DE 4000 RPM. Nunca utilize uma lâmina com um diâmetro maior ou
mais pequeno. Se o fizer, a lâmina não fica devidamente protegida. Utilize
apenas lâminas de corte transversal. Não utilize lâminas concebidas para
corte rápido, lâminas de combinação ou com ângulos em gancho com
um ângulo superior a 10°.
DESCRIÇÕES DA LÂMINA
APLICAÇÃO
DIÂMETRO
DENTES
Lâminas de serra de construção (placa fina com orla anti-aderente)
Utilização geral
305 mm
36
Lâminas de serra para trabalhos em madeira
(permitem fazer cortes macios e limpos)
Cortes transversais finos
305 mm
60
Para mais informações sobre os acessórios apropriados, consulte o seu
revendedor autorizado.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e reciclagem de produtos
DEWALT quando estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer Centro de Assistência
Técnica autorizado que proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de Assistência mais próximo
contactando a delegação DEWALT na morada indicada neste manual.
Em alternativa, encontrará uma lista dos Centros de Assistência Técnica
DEWALT e todas as informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em: www.2helpU.com.
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus produtos e, como tal,
oferece uma garantia excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de garantia complementa
os seus direitos contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador privado não
profissional, não os prejudicando, seja de que forma for. A
garantia é válida nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito com o desempenho da
sua ferramenta da DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor no
prazo de 30 dias, juntamente com a respectiva embalagem e
todos os componentes originais, para obter um reembolso total
ou trocá-la por outra ferramenta. O produto apenas poderá
ter sido sujeito a um desgaste normal, sendo necessário
apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência para a sua
ferramenta DEWALT, num período de 12 meses após a
respectiva data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada gratuitamente
num agente de reparação autorizado da DEWALT. Será
necessário apresentar uma prova de compra. Inclui mão-deobra. O serviço inclui a mãode- obra, mas exclui quaisquer
acessórios e peças sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar um funcionamento
anómalo resultante de materiais ou mão-de-obra defeituosos
num período de 12 meses após a respectiva data de compra,
a DEWALT garante a substituição gratuita de todas as peças
defeituosas ou, de acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado incorrectamente ou de
forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a um desgaste
normal;
• Não tenham sido realizadas reparações por pessoas não
autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto não deve ser eliminado
com o lixo doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser substituído ou já não tiver
utilidade, não o elimine com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
• O produto seja devolvido juntamente com a respectiva
embalagem e todos os componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do seu agente de
reparação DEWALT mais próximo, indicado no catálogo
DEWALT ou contacte um escritório da DEWALT na morada
indicada neste manual. Poderá encontrar na Internet uma lista
dos agentes de reparação autorizados da DEWALT, bem como
os dados de contacto completos do nosso serviço pós-venda
no site: www.2helpU.com.
A recolha selectiva de produtos usados e embalagens permite
que os materiais sejam reciclados e novamente utilizados. A
reutilização de materiais reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha selectiva de produtos
eléctricos, em centros municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
105
SUOMI
PÖYTÄJIIRISAHA
D27111/D27112
Onneksi olkoon!
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua
käytettäessä.
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran
tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Ottoteho
Virrankulutus
Suurin pyörimisnopeus/min
Terän halkaisija
Teräkeskiön halkaisija
Sahanterän leveys
Jakoveitsen paksuus
Jakoveitsen kovuus
Terän pysäytysaika
Paino
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
s
kg
D27111
D27112
230
2
1,500
1,100
2,950
305
30
1,8
2,0
43 ± 5
< 10,0
26,5
230
2
1,600
933
3,300
305
30
1,8
2,0
43 ± 5
< 10,0
24
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää
merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Sulakkeet:
Eurooppa
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä
huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan
henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan
vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei
tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen
loukkaantuminen.
Jiirisahausasento
Vinoleikkaus (max kulmat)
10 A, verkkovirran varoke
Käyttäjän täytyy varmistaa, että laite on liitetty vain yllä olevat vaatimukset
täyttävään järjestelmään. Käyttäjä voi tarvittaessa kysyä sähköyhtiöltä
järjestelmän impedanssin liittymäkohdassa.
Leikkuutehot
Jiirileikkaus (max kulmat)
230 V:n työkalut
HUOMAUTUS: Laite on tarkoitettu muodostamaan yhteys
tehonsyöttöjärjestelmään suurimmalla sallitulla järjestelmän impedanssilla
Zmax 0,32 Ω käyttäjän tehonsyötön liittymäkohdassa.
vasen
oikea
vasen
oikea
50°
60°
48°
0°
Maksimaalinen poikkileukkauksen
kapasiteetti 90°/90°
mm 220 x 90
Suurin mahd. leikkuuleveys 45° jiirikulmassa
korkeuden ollessa enintään 90 mm
mm
155
Suurin mahd. leikkuuleveys 45° vinokulmassa
korkeuden ollessa enintään 50 mm
mm
220
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
50°
60°
48°
0°
285 x 90
201
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
285
D27111/D27112
Sahapenkkiasento
Suurin mahd. leikkuusyvyys
mm
0-51
0-51
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95,0
3,1
107,0
3,0
97,0
2,9
109,0
3,1
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(äänitehon vaihtelu)
Värinän kokonaisarvot (triaksiaalivektorin summa)
määritetty standardin EN 61029-1, EN 61029-2-11 mukaisesti:
Värinäarvo ah
ah =
m/s²
1,3
Epävarmuus K =
m/s²
1,5
1,3
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN 61029 -standardin
mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua
sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään
erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia
lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen
DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.01.2012
Turvaohjeet
VAROITUS! Käytettäessä sähkötyökaluja on aina noudatettava
perusvarotoimia tulipalon, sähköiskun ja henkilövamman
välttämiseksi. Alla on mainittu joitakin varotoimia.
Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttämistä ja säästä ohjeet.
106
SUOMI
SÄILYTÄ OHJEKIRJA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
Yleiset turvallisuusohjeet
Älä kanna työkalua sormi virtakytkimellä. Varmista, että työkalu on
katkaisu päältä virtakytkimestä ennen sen kytkemistä virtalähteeseen.
18. Käytä ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja.
1. Pidä työskentelyalue siistinä.
Tarkasta ennen käyttöä jatkojohdon kunto ja vaihda se, jos se on
viallinen. Kun työkalua käytetään ulkona, käytä vain ulkokäyttöön
tarkoitettuja jatkojohtoja, joissa on tätä vastaava merkintä.
Epäsiistit tilat voivat aiheuttaa vammoja.
2. Huomioi työskentelyalueen ympäristö.
Älä altista työkalua sateelle. Älä käytä työkalua kosteissa tai märissä
olosuhteissa. Pidä työskentelyalue hyvin valaistuna (250–300 luksia).
Älä käytä työkalua paikoissa, joissa on tulipalon tai räjähdyksen vaara,
esimerkiksi palavien nesteiden ja kaasujen läheisyydessä.
19. Pysy valppaana.
Katso tarkkaan, mitä teet. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä työkalua
väsyneenä tai huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
20. Tarkasta osat mahdollisten vikojen varalta.
3. Suojaudu sähköiskulta.
Tarkasta työkalu ja virtajohto huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi,
että ne toimivat oikein ja täyttävät tehtävänsä. Tarkasta liikkuvien osien
kohdistus ja kiinnitys, osien kunto ja kiinnitys sekä muut mahdolliset
seikat, jotka saattavat vaikuttaa työkalun käyttöön. Suojus ja muut
vioittuneet osat on korjattava asianmukaisesti tai vaihdettava. Työn saa
tehdä vain valtuutettu huoltoliike, ellei tässä käyttöoppaassa ole toisin
mainittu. Vaihdata vialliset kytkimet valtuutetussa huoltoliikkeessä.
Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä.
Älä koskaan yritä korjata työkalua itse.
Älä anna kehosi koskettaa maadoitettuihin pintoihin (esimerkiksi putkiin,
lämpöpattereihin, lieteen tai jääkaappiin). Kun työkalua käytetään
äärimmäisissä olosuhteissa (esim. korkea kosteus, kun metallilastuja
syntyy jne.), sähköturvallisuutta voidaan parantaa kytkemällä
eristysmuuntaja tai (FI) maavuodon katkaisin.
4. Pidä muut ihmiset etäällä.
Älä anna asiattomien, varsinkaan lasten, koskea työkalua tai
sähköjohtoa, ja pidä heidät etäällä työskentelyalueesta.
VAROITUS: Muunlainen kuin tässä ohjekirjassa tälle työkalulle
suositeltu lisävaruste tai -laite tai käyttötoimenpide voi aiheuttaa
henkilövahingon.
5. Laita joutilas työkalu varastoon.
Kun työkalu ei ole käytössä, sitä on säilytettävä lukittuna kuivassa ja
turvallisessa paikassa ja poissa lasten ulottuvilta.
21. Anna vain pätevän henkilön korjata työkalu.
6. Älä käytä työkalua väkisin.
Tämä sähkötyökalu noudattaa asianmukaisia turvasääntöjä. Korjauksia
saavat tehdä vain pätevät henkilöt alkuperäisiä varaosia käyttäen;
muunlainen toiminta voi aiheuttaa käyttäjälle suuren vaaran.
Se toimii paremmin ja turvallisemmin sille tarkoitetulla nopeudella.
7. Käytä oikeaa työkalua.
Älä käytä pieniä työkaluja väkisin suurtehotyökalua vaativaan työhön.
Käytä työkalua vain sen käyttötarkoituksen mukaan; älä käytä esimerkiksi
pyörösahaa oksien tai tukkien katkaisemiseen.
Pöydälle sijoitettavien kulmasahojen lisäturvasääntöjä
•
Koneessa on erikoisvarusteltu virtajohto (tyypin M lisävaruste). Jos
virtajohto vahingoittuu tai on muuten viallinen, vain valmistaja tai
valtuutettu korjaamo saa vaihtaa sen.
•
Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnityskahvat on kiristetty ennen
minkään toiminnon aloittamista.
•
Älä koskaan käytä sahaa ennen kuin suojukset ovat paikoillaan,
erityisesti tilan vaihtamisen jälkeen. Varmista, että suojat ovat
hyväkuntoisia ja hoida niitä oikeaoppisesti.
•
Älä koskaan laita käsiäsi teräalueelle, kun saha on liitetty
verkkolähteeseen.
•
Älä koskaan yritä sammuttaa käynnissä olevaa laitetta nopeasti
jumittamalla työkalu tai muilla tavoilla estämällä terää. Tämä voi
aiheuttaa vakavan tapaturman.
•
Ennen kuin käytät mitään lisävarustetta, lue käyttöohje. Lisävarusteen
virheellinen käyttö voi aiheuttaa vahinkoja.
•
Valitse oikea terä leikattavalle materiaalille.
•
Varmista, että sahanteriin merkitty nopeus on vähintään yhtä suuri
kuin tyyppikilpeen merkitty nopeus.
•
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä sahanterää ja karkeita materiaaleja
käsitellessä.
•
Varmista, että sahan terä on asennettu oikein ennen käyttöä.
•
Varmista, että terä pyörii oikeaan suuntaan. Pidä terä terävänä.
•
Älä käytä teriä, joiden halkaisija on suosituksia suurempi tai pienempi.
Älä käytä välilevyjä, jotta saisit terän sopimaan karaan. Katso terän
sopivat tyyppiarvot teknisistä tiedoista. Käytä vain ohjekirjassa
ilmoitettuja teriä EN 847-1 -standardin mukaisesti.
•
Harkitse erikoisvalmistettujen melua vähentävien terien käyttöä.
•
Älä käytä PIKATERÄKSESTÄ valmistettuja sahanteriä (HSS).
•
Älä käytä vaurioituneita, murtuneita tai epämuodostuneita sahanteriä.
•
Nosta terä työkappaleen uurroksesta ennen kytkimen vapauttamista.
•
Älä kiilaa mitään tuuletinta vasten moottorin akselin tukemiseksi.
•
Sahan teräsuojus nousee automaattisesti, kun varsi lasketaan alas,
ja se laskeutuu terän päälle, kun vartta nostetaan. Suojus voidaan
nostaa käsin, kun sahanteriä asennetaan tai poistetaan tai sahaa
halutaan tutkia. Älä koskaan nosta teräsuojusta manuaalisesti, jos
sahaa ei ole sammutettu.
•
Pidä koneen ympäristö puhtaana ja vapaana materiaaleista esim.
lastuista ja muista leikkuujätteistä.
8. Pukeudu asianmukaisesti.
Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, sillä ne voivat takertua liikkuviin osiin.
Luistamattomien jalkineiden käyttöä suositellaan käytettäessä laitetta
ulkona. Käytä suojaavaa päähinettä, jos sinulla on pitkät hiukset.
9. Käytä suojavarusteita.
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvo- tai pölysuojaa, jos
työskenneltäessä syntyy pölyä tai lentäviä hiukkasia. Mikäli nämä
hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös kuumuudenkestävää
suojaesiliinaa. Käytä aina kuulosuojaimia. Käytä aina suojakypärää.
10. Kytke laitteeseen pölynpoistolaite.
Jos pölyn poistamiseen ja keräykseen soveltuvia työkaluun liitettäviä
laitteita on, varmista, että ne ovat kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
11. Älä käytä johtoa väärin.
Älä koskaan vedä johdosta, kun haluat irrottaa laitteen
pistorasiasta. Pidä johto etäällä kuumuudesta, öljystä ja terävistä
reunoista. Älä koskaan kanna työkalua johdosta.
12. Kiinnitä työstökappale paikalleen.
Käytä ruuvipuristinta tai penkkipuristinta pitämään työstökappale
paikoillaan. Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi
työhön.
13. Älä kurottele.
Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä
tasapaino.
14. Huolla työkalua huolellisesti.
Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina, jolloin ne toimivat paremmin ja
turvallisemmin. Noudata voiteluohjeita ja lisäosien vaihto-ohjeita. Tutki
työkalut aika ajoin, ja jos havaitset vikoja, korjauta ne valtuutetussa
huoltoliikkeessä. Pidä kaikki kahvat ja kytkimet kuivina, puhtaina,
öljyttöminä ja rasvattomina.
15. Katkaise työkalujen virta.
Kun työkaluja ei käytetä, irrota ne virtalähteestä ennen niiden huoltamista
ja vaihtaessasi lisävarusteita, kuten teriä ja leikkureita.
16. Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet.
Ota tavaksi tarkastaa, että jako- ja ruuviavaimet on poistettu työkalusta
ennen sen käyttöä.
17. Vältä vahingossa tapahtuvaa käynnistystä.
107
SUOMI
•
Tarkista säännöllisesti, että moottorin ilmanvaihtoaukot ovat puhtaat ja
lastuttomat.
•
Irrota kone virtalähteestä ennen kuin suoritat mitään huoltotöitä tai
kun vaihdat terää.
•
Asenna kone aina mahdollisuuksien mukaan penkkiin.
•
Kun suoritat kulmasahausta, viistoleikkauksia tai jiirisahausta, säädä
liukuva kulmasahauksen ohjain, jotta varmistat sovellukseen sopiva
etäisyyden.
•
Pidä kätesi poissa sahanterän tieltä.
•
Irrota saha virtalähteestä ennen kuin vaihdat terää tai suoritat mitään
huoltotöitä.
•
Käytä aina työntötankoa äläkä koskaan laita käsiäsi
150 mm lähemmäs sahanterää leikatessasi.
•
Älä kurottele sahanterän taakse.
•
Pidä työntötanko aina paikallaan, kun sitä ei käytetä.
•
Älä seiso yksikön päällä.
•
Varmista kuljetuksen aikana, että sahanterän yläosa on peitetty esim.
suojuksella.
•
Vältä katkaistujen palojen tai muiden työkappaleen osien poistamista
leikkuualueelta, kun kone on käynnissä.
•
Tarkista ennen työskentelyä, että kone on tasaisella pinnalla ja riittävän
vakaa.
•
Älä käytä yläsuojusta käsittelyyn tai kuljetukseen.
•
Älä koskaan leikkaa kevytmetallia, erityisesti magnesiumia.
•
•
Älä käytä hioma- tai timanttilaikkoja.
Säädä liukuva ohjain oikein, jotta vältät joutumasta kosketuksiin
yläsuojuksen kanssa.
•
Onnettomuuden tai konevian tapahtuessa sammuta kone välittömästi
ja irrota kone virtalähteestä.
•
Varmista, että pöytä on kiinnitetty huolellisesti.
•
Älä käytä sahaa muun materiaalin kuin puun leikkaamiseen.
•
Raportoi viasta ja merkitse kone, jotta muut ihmiset eivät käytä viallista
konetta.
•
Uurtaminen ei ole sallittua.
•
Varmista, että varsi on kiinnitetty kunnolla, kun sahaat
penkkisahatoiminnolla. Käytä konetta vain, kun sahapenkkipöytä on
vaakatasossa.
•
Kun sahan terä on jumissa epänormaalin syöttövoiman vuoksi
leikkauksen aikana, sammuta kone ja irrota se tehonsyötöstä. Poista
työkappale ja varmista, että sahan terä liikkuu vapaasti. Sammuta
kone ja aloita uusi leikkaustoiminto pienemmällä syöttövoimalla.
•
Varmista, että olet sijoittunut leikkuulinjan oikealle tai vasemmalle
puolelle.
•
Järjestä riittävä yleis- tai kohdevalaistus
•
Varmista, että käyttäjä on riittävän koulutettu koneen käyttöön ja sen
toimintaan.
•
Sammuta kone, kun kukaan ei valvo sen toimintaa.
•
Liitä saha pölynkeräyslaitteeseen, kun sahaat puuta. Ota aina
huomioon tekijät, jotka vaikuttavat pölylle altistumiselle:
Kulmasahatoiminto
•
•
•
•
•
- työstettävän materiaalin tyyppi (lastulevy tuottaa enemmän pölyä
kuin puu);
D27111
–
- sahan terän oikea säätö;
- pölynimulaite, jonka ilman virtausnopeus ei saa olla alle 20 m/s
Varmista, että kaikki terät ja laikat ovat puhtaita ja että välirenkaan
uurteet ovat terää vasten. Kiristä mutteri huolellisesti.
•
Käytä ainoastaan teräviä ja hyväkuntoisia sahanteriä.
•
Älä yritä käyttää mitään muuta kuin määritettyä jännitettä
•
Älä laita terään voiteluaineita sen käydessä.
•
Varmista, että sivulliset eivät seiso koneen takana.
•
Asenna kone turvallisuutesi vuoksi penkkiin käyttämällä ruuveja, joiden
halkaisija on 8 mm ja pituus 80 mm.
Pistosahojen lisäturvasääntöjä
•
•
•
•
•
•
•
•
–
Korkeus 90 mm x leveys 285 mm x pituus 550 mm
–
Pidemmät työkappaleet täytyy tukea sopivan lisäpöydän avulla.
Kiinnitä työkappale aina turvallisesti.
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät sahaa:
- tapaturmat, jotka aiheutuvat liikkuvien osien koskettamisesta
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten käytöstä huolimatta tiettyjä
vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat:
- Kuulon heikkeneminen.
- Onnettomuusvaara, jonka sahanterän suojaamattomat osat aiheuttavat.
- Tapaturmavaara, kun terää vaihdetaan.
Vaihda kulunut pöydän lisäkappale.
Kun teet vaaka kohtisuoria katkaisuleikkauksia, säädä liukuva ohjain
oikein, jotta varmistat enintään 5 mm:n välyksen sahanterän ja
ohjaimen välissä.
Älä koskaan käytä sahaa ilman pöydän lisäkappaletta.
Älä koskaan leikkaa, kun halkaisukiila ja/tai yläsuojus ovat poissa.
Käytä aina työntötankoa. Älä koskaan leikkaa 30 mm pienempiä
työkappaleita.
- Sormien jääminen puristuksiin, kun suojuksia avataan.
Ilman lisätukea kone on suunniteltu enintään seuraavan kokoisille
työkappaleille:
- Tulipalon vaara seurauksena kerääntyneestä pölystä, jos laitetta ei
puhdisteta säännöllisesti.
- Korkeus 51 mm x leveys 500 mm x pituus 700 mm
- Pidemmät työkappaleet täytyy tukea sopivan lisäpöydän avulla.
Halkaisukiila ei saa olla sahanterän leikkaamaa uraa leveämpi ja
sahanterän runko-osaa ohuempi.
- Kontrolloimattomien tilanteiden vaara, mikäli laitetta käytetään alle -10 °C
tai yli +45 °C ympäristölämpötiloissa.
•
Varmista, että terä pyörii oikeaan suuntaan ja että hampaat osoittavat
sahapenkin etuosaan päin.
•
Varmista, että kaikki kiinnityskahvat on kiristetty ennen minkään
toiminnon aloittamista.
•
Varmista, että halkaisukiila on säädetty oikealle etäisyydelle terästä –
enintään 5 mm.
108
Korkeus 90 mm x leveys 220 mm x pituus 550 mm
D27112
- varmista, että paikallinen poistolaite sekä kuvut, roiskelevyt ja
kourut on asennettu oikein.
•
Varmista, että varsi on kiinnitetty kunnolla, ennen kuin suoritat
viistoleikkauksia.
Älä koskaan suorita puhdistusta tai huoltotöitä, kun kone on
käynnissä ja sahanterä ei ole lepoasennossa.
Varmista, että sahanterän yläosa on tarkasti valitussa korkeudessa.
Älä koskaan poista yläteränsuojusta, kun käytät konetta
kulmasahatoiminnossa.
Älä koskaan leikkaa 160 mm lyhyempiä työkappaleita.
Ilman lisätukea kone on suunniteltu enintään seuraavan kokoisille
työkappaleille:
- Terveysriskit, jotka aiheutuvat puun sahauksesta aiheutuvan pölyn
hengittämisestä, erityisesti sahattaessa tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
- Tapaturman vaara, jonka aiheuttavat sivullisia kohti sinkoavat
työkappaleen osat.
- Onnettomuuksien vaara, joka aiheutuu lentävistä metalliosista, kun
leikataan ohjaimeen.
Seuraavat tekijät vaikuttavat melutasoon:
- leikattava materiaali
- sahanterän tyyppi
- syöttövoima
SUOMI
Seuraavat tekijät vaikuttavat pölylle altistumiseen:
3 Sahauspään vapautusvipu
- käytetty sahanterä
4 Ylimääräinen sahapenkkipöydän lukitusnuppi
- pölynpoistolaite ilmannopeudelle alle 20 m/s
5 Liikuteltava edustan terän alasuojus
- työkappaletta ei ohjata tarkasti
6 Oikeanpuoleinen takavaste
7 Kiinteä pöytä
8 Kitapala
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Turvallista käyttöä koskeva varoitus
9 Jiirisahauksen salpa
10 Jiirisahauksen vipu
11 Kääntyvä pöytä/jiirivarsi
12 Jiiriasteikko
13 Vasemmanpuoleinen takavaste
Lue käyttöohje ennen käyttöä
14 Vinosahauksen asteikko
15 Vinosahauspuristimen kahva
16 Sahapenkkipöydän lukitusnuppi
Kun käytät penkkisahatoimintoa, varmista, että ylempi ja alempi
suojus ovat paikallaan ja toimivat oikein. Älä koskaan käytä
konetta, kun sahapenkkipöytä ei ole vaakatasossa.
Kun käytät kulmasahatoimintoa, varmista, että ylempi suojus
on paikallaan ja toimii oikein. Varmista, että sahapenkkipöytä on
korkeimmassa asennossaan.
17 Sahauspää alas -lukitusnuppi
18 Kaidelukituksen nuppi
Kuva A2
19 Sahapenkkipöytä
20 Jakoveitsi
21 Ylempi teräsuojus
Kun teet liukukatkaisua jiiriasennossa, noudata luvussa
"Liukukatkaisun tekeminen" olevia ohjeita.
22 Yhdensuuntainen halkaisuohjain
23 Työntötikun sijainti
24 Liikuteltava takaosan terän alempi suojus
Kantokohta.
25 Lisävarusteen asennusreiät
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] A2)
Päivämääräkoodi (76) on merkitty koteloon. Se sisältää myös
valmistusvuoden.
26 Nostosyvennys
76 Päivämääräkoodi
Lisävarusteet
Esimerkki:
2012 XX XX
Valmistusvuosi
Kuva A3
27 Materiaalipuristin
Pakkauksen sisältö
Kuva A4
Pakkaus sisältää:
28 Jalusta
1 Pöytäjiirisaha
1 Terä
KÄYTTÖTARKOITUS
1 Yhdensuuntainen halkaisuohjain
D27111/D27112-kulmasaha on kehitetty ammattimaisiin sovelluksiin.
Tämä erittäin erittäin tarkka kone voidaan helposti ja nopeasti asettaa
katkaisuleikkausta, viistoleikkausta, jiirisahausta tai niiden yhdistelmiä varten.
1 Ylempi teräsuojus
1 Työnnin
1 kpl pölynpoistoliitin (kuva V)
1 T30-kuusiokulma-avain
1 T40-kuusiokulma-avain
1 Materiaalipuristin
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet kuljetuksen
aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A1 - A4)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia.
Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
Kuva A1
1 Virtakytkin
2 Työkahva
Tämä yksikkö on tarkoitettu käytettäväksi nimellisteränhalkaisijaltaan 305
mm:n karbiditerän kanssa ammattisovelluksiin.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä
tai kaasuja.
Nämä pöydälle sijoitettavat kulmasahat ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea niihin. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä
laitetta vain valvotusti.
VAROITUS! Älä käytä konetta muuhun kuin osoitettuun
tarkoitukseen.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset)
käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus
ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee
huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää
yksin tämän tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle jännitteelle. Tarkista aina, että
virtalähde vastaa tehokilvessä annettua jännitettä.
D27111
Koneen rakenne kuuluu luokkaan 1, joten se edellyttää maadoitettua
liitäntää.
109
SUOMI
• Käännä suojus vaakatasoon, mikä lukitsee suojuksen halkaisukiilaan.
D27112
Työkalu on kaksoiseristetty standardin EN 61029 mukaisesti; tästä
syystä maadoitusjohtoa ei tarvita.
Johdon vaihdon yhteydessä laitteen saa korjata ainoastaan valtuutettu
huoltopalvelu tai asiantunteva sähköteknikko.
• Laita pultti (39) reikään ja kiristä erityisellä torx-kiintoavaimella.
Sahanterän asentaminen (kuva D & F1 - F5)
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa,
voi aiheutua loukkaantuminen.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista
jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
VAROITUS: Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät - varo
ettet loukkaa itseäsi.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
VAROITUS: Kun olet kiinnittänyt terän tai vaihtanut sen, tarkista
aina, että suojus peittää terän kokonaan.
KOKOAMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa,
voi aiheutua loukkaantuminen.
Pakkauksen avaaminen (kuva B)
• Poista saha pakkauksesta varovasti.
• Vapauta kaidelukituksen nuppi (18) ja lukitse sahauspää taka-asentoon
painamalla sitä taaksepäin.
• Lukitse pöytä (19) ylimpään asentoonsa.
• Paina työkahvaa (2) alas ja vedä ulos sahauspään alas-lukitusnuppi (17)
kuten kuvassa näkyy.
• Anna paineen tasaantua ja anna sahauspään nousta ylös.
Sahan kiinnittäminen (kuva C)
VAROITUS! Huolehdi, että sahan terä laitetaan paikalleen vain
kuvatulla tavalla. Käytä vain teknisissä tiedoissa määritettyjä
sahan teriä; luettelonro: DT4350.
Uuden sahanterän sijoittamiseksi on välttämätöntä, että pöytä säädetään
korkeimpaan asentoon ja sahauspää nostetaan korkeimpaan asentoonsa.
D27111
• Laita T30-kuusiokulma-avain (37) kotelon reiän (42) läpi karan päähän
(kuva F1). Aseta T40-kuusiokulma-avain (38) terän lukitusruuviin (43)
(kuva F3).
• Terän lukitusruuvissa on vasenkätinen kierre. Pidä siksi kuusiokulmaavaimesta tiukasti kiinni ja käännä avainta myötäpäivään avataksesi
ruuvin.
• Paina lukituksen vapautusvipua (3) vapauttaaksesi alemman suojuksen
(5 & 23) ja nosta sitten alempi suojus niin ylös kuin mahdollista (kuva F4).
• Poista terän lukitusruuvi (43) ja ulkopuolinen välirengas (44) (kuva F5).
• Reiät (36) kaikissa neljässä jalassa on tarkoitettu helpottamaan penkin
asennusta. Kaksi erikokoista reikää on tarkoitettu erikokoisille pulteille.
Käytä jompaakumpaa reikää; ei ole tarpeen käyttää molempia.
Suosittelemme pultteja, joiden halkaisija on 8 mm ja pituus 80 mm.
Asenna saha aina tukevasti liikkumisen estämiseksi. Kannettavuuden
parantamiseksi työkalu voidaan asentaa 12,5 mm paksuun tai
paksumpaan vaneriin, joka voidaan kiinnittää työtukeen tai siirtää toisille
työpaikoille ja kiinnittää uudelleen.
• Varmista, että sisälaippa ja molemmat terän pinnat ovat puhtaita ja
pölyttömiä.
• Kun kiinnität sahan vaneriin huolehdi, etteivät ruuvien päät työnny ulos
vanerin pohjasta. Sahan on seistävä työalustalla tasaisesti.
Kun kiinnität sahan työalustalle, kiinnitä puristimet sahan jalkojen
vahvistettuihin kohtiin ruuvien aukkojen kohdalle.
Kiinnityspuristimien käyttö muualla häiritsee sahan käyttöä.
• Kiristä terän lukitusruuvi (43) kääntämällä vastapäivään samalla, kun pidät
kuusiokulma-avaimesta toisella kädelläsi.
• Kiinnitysalusta ei saa olla käyrä tai epätasainen, sillä tällöin työn tarkkuus
kärsii. Jos saha heiluu alustalla, laita sahan jalan alle ohut tukikappale
kunnes saha seisoo tukevasti alustalla.
• Asenna sahanterä (45) laippaan (46), joka on välirenkaan (47) sisäpuolella,
ja varmista, että terän alareunan hammastus osoittaa sahan takaosaa
kohti (poispäin käyttäjästä).
• Siirrä terä varovaisesti paikalleen ja vapauta alempi teräsuojus.
• Laita ulkoinen välirengas paikalleen.
• Laita kuusiokulma-avain säilytyspaikkaansa (kuva D).
D27112
• Paina karan lukituspainiketta (75) lukitaksesi sahanterän paikalleen
(kuva F2).
• Aseta T40-kuusiokulma-avain (38) terän lukitusruuviin (43) (kuva F3).
Kiinnitysvälineiden säilyttäminen (kuva D)
Koneen mukana toimitetaan seuraavat työkalut:
1 T30-kuusiokulma-avain (37)
1 T40-kuusiokulma-avain (38)
• Terän lukitusruuvissa on vasenkätinen kierre. Pidä siksi kuusiokulmaavaimesta tiukasti kiinni ja käännä avainta myötäpäivään avataksesi
ruuvin.
• Paina lukituksen vapautusvipua (3) vapauttaaksesi alemman suojuksen
(5 & 23) ja nosta sitten alempi suojus niin ylös kuin mahdollista (kuva F4).
• Poista terän lukitusruuvi (43) ja ulkopuolinen välirengas (44) (kuva F5).
• Huolehdi tallentaa välineet aina, kun niitä on käytetty kokoonpano-ja
säätö.
Yläteräsuojuksen asentaminen (kuva E)
Yläteräsuojus (21) on suunniteltu nopeasti ja helposti kiinnitettäväksi
halkaisukiilaan (20), kun kone on asetettu sahapenkkitilaan.
• Varmista, että sisälaippa ja molemmat terän pinnat ovat puhtaita ja
pölyttömiä.
• Asenna sahanterä (45) laippaan (46), joka on välirenkaan (47) sisäpuolella,
ja varmista, että terän alareunan hammastus osoittaa sahan takaosaa
kohti (poispäin käyttäjästä).
• Siirrä terä varovaisesti paikalleen ja vapauta alempi teräsuojus.
• Löysää pultti (39) ja jätä mutteri (40).
• Laita ulkoinen välirengas paikalleen.
• Pidä suojusta pystysuorassa ja kohdista aukko suojuksen takana
halkaisukiilan kanssa.
• Kiristä terän lukitusruuvi (43) kääntämällä vastapäivään samalla, kun pidät
karan lukituspainikkeesta (75).
• Laske suojus halkaisukiilan (20) päälle ja varmista, että pultin varsi osuu
koloon.
• Laita kuusiokulma-avain säilytyspaikkaansa (kuva F2).
110
SUOMI
Säädöt
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa,
voi aiheutua loukkaantuminen.
Sahanterän säätäminen (kuva F5)
Jos sahanterä värisee käynnistyksen ja pysähtymisen aikana,
säädä seuraavasti.
• Löysää tuurnakauluksen (44) ruuvia ja pyöritä terää (45) neljänneskierros.
• Kiristä ruuvi uudelleen ja tarkista, väriseekö terä.
• Toista, kunnes terä ei enää värise.
Säädöt jiirisahausasentoa varten
Katkaisu- ja jiirisahan säädöt on tarkistettu tehtaalla. Jos säätöjä kuljetuksen,
käsittelyn tai jonkin muun syyn vuoksi on korjattava, noudata alla olevia
säätöohjeita. Kun säädöt on tehty, niiden tulisi säilyä muuttumattomina.
Sahanterän säätö suhteessa takavasteeseen (kuva G1 - G4)
• Vapauta jiirisahauksen vipu (10) ja paina jiirisahauksen salpaa (9)
jiirisahausvarren (11) vapauttamiseksi.
• Käännä jiirisahausvartta kunnes jiiri on 0° asennossa. Älä kiristä vipua.
• Paina sahauspäätä alas sen verran, että sahanterä menee puukappaleen
läpi ja ulottuu kitapalaan (48).
• Laita suorakulmain (49) takavasteen vasenta puolta (13) ja sahanterää
(45) vasten (kuva G3).
VAROITUS: Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä
suorakulmaimella.
• Paina sahauspäätä alas sen verran, että sahanterä menee puukappaleen
läpi ja ulottuu kitapalaan (48).
• Aseta suorakulmain (49) pöydälle ja terää (45) vasten (kuva J2).
VAROITUS: Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä
suorakulmaimella.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää vinosahauksen lukitusvipua (15) ja kierrä pystysuoran asennon
lukitusruuvia (55) sisään tai ulos, kunnes terä on 90°:n kulmassa pöytään
nähden suorakulmaimella mitattaessa.
• Jos vinosahauksen osoitin (56) ei ole asteikolla (14) täsmälleen nollassa,
löysää ruuvia (57), joka pitää osoittimen paikoillaan, ja siirrä osoitinta
tarpeen mukaan.
Takavasteen säätö (kuva K1 & K2)
Vasemman puoleisen takavasteen yläosaa voidaan siirtää, jotta saha
saadaan 45°:n vinosahausasentoon vasemmalle. Takavasteen (13) säätö:
• Löysää muovinuppia (58) ja siirrä vastetta vasemmalle.
• Testaa sahauskulma ilman sähkövirtaa ja tarkista terän liikkumatila. Säädä
vaste mahdollisimman lähelle sahanterää, jotta se tukisi työkappaletta
kunnolla häiritsemättä kuitenkaan sahausvarren liikettä ylös ja alas.
• Kiristä nuppi tiukasti.
VAROITUS: Ohjainuraan (59) voi joutua sahanpurua.
Puhdista ohjainura sahanpurusta tikulla tai puhaltimella.
Vasteen vasemman puolen irrotettavaa osaa voidaan säätää suurimman
mahdollisen tuen tarjoamiseksi työkappaleelle, jolloin sahan vinosahauskulma
voi olla täydet 45° vasemmalle. Työntöetäisyyttä rajoittavat molemmissa
suunnissa rajoittimet. Takavasteen (6) säätö:
• Löysää siipimutteri (60) vapauttaaksesi takavasteen (6).
• Työnnä takavaste vasemmalle.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää ruuvit (50) ja siirrä jiirisahaus/asteikko-kokoonpanoa oikealle
tai vasemmalle, kunnes sahanterä on 90° takavasteeseen nähden
suorakulmaimella mitattaessa.
• Kiristä ruuvit (50) uudelleen. Älä kiinnitä huomiota jiirisahauksen
kulmaosoittimeen tässä vaiheessa.
Jiirisahauksen kulmaosoittimen säätö (kuva G1, G2 & H)
• Testaa sahauskulma ilman sähkövirtaa ja tarkista terän liikkumatila. Säädä
vaste mahdollisimman lähelle sahanterää, jotta se tukisi työkappaletta
kunnolla häiritsemättä kuitenkaan sahausvarren liikettä ylös ja alas.
• Kiristä siipimutteri (60) varmistaaksesi vasteen paikalleen.
Viistokulman tarkistaminen ja säätäminen (kuva J1, J5 & K1)
• Löysää vasemman takavasteen lukitusnuppi (58) ja siirrä takavasteen
yläosaa vasemmalle mahdollisimman pitkälle.
• Vapauta jiirisahauksen vipu (10) ja paina jiirisahauksen salpaa (9)
jiirisahausvarren (11) vapauttamiseksi.
• Löysää vinosahauksen lukitusvipu (15) ja siirrä sahauspää vasemmalle.
Tämä on 45° vinosahausasento.
• Käännä jiirisahausvartta niin, että jiirisahauksen kulmaosoitin (51) on
nollassa, kuten kuvassa H.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Anna jiirisahauksen vivun olla löysällä ja anna salvan napsahtaa
paikalleen, kun sahausvarsi on nollakohdassa.
• Tarkkaile osoitinta (51) ja jiirisahausasteikkoa (12). Jos osoitin ei ole
täsmälleen nollassa, löysää ruuvia (52), siirrä osoitin 0°:een ja kiristä ruuvi.
• Käännä pysäytysruuvi (61) tarpeen mukaan sisään tai ulos,
kunnes osoitin (56) näyttää 45°.
VAROITUS: On suositeltavaa, että poistat sahauspäältä
painon pitämällä siitä kiinni, kun suoritat tämän säädön. Näin
säätöruuvin kääntäminen on helpompaa.
Jiirisahauksen lukitus/pidätystangon säätö (kuva I)
Jos sahan jalustaa voidaan liikuttaa jiirisahauksen vivun (10) ollessa lukittuna,
jiirisahauksen lukitus/pidätystankoa (53) pitää säätää.
• Vapauta jiirisahauksen vipu (10).
• Kiristä jiirisahauksen lukitus/pidätystanko (53) kokonaan ruuvitaltalla (54).
Löysää sitten tankoa neljänneskierros.
• Tarkista, että pöytä ei liiku, kun vipu (10) on lukittu johonkin kulmaan (ei
esiasetettuun).
Sahanterän säätö sahauspöytään nähden (kuva J1 - J4)
Kaideohjauksen säätö (kuva L)
• Tarkista säännöllisin väliajoin, että kaiteilla on vapaa väli.
• Vapaata väliä voidaan pienentää kääntämällä asetusruuvia (62) asteittain
myötäpäivään samalla liu'uttaen sahauspäätä edestakaisin.
Säädöt sahapenkkiasentoa varten
Siirtyminen jiirisahausasennosta sahapenkkiasentoon (kuva A1 & A2)
• Löysää vinoleikkauksen lukitusvipu (15).
• Lukitse pöytä (19) korkeimpaan asentoonsa.
• Paina sahauspää oikealle varmistaaksesi, että se on täysin kohtisuorassa,
ja kiristä viistosahauksen puristuskahva.
• Aseta terä 0° katkaisuasentoon, kun jiirisahauksen vipu (10) on
kiinnitettynä (kuva A1).
111
SUOMI
• Lukitse kaidelukituksen nuppi (18), kun sahauspää on taka-asennossa.
• Paina sahauspään vapautusvipua (3) laskeaksesi sahauspään alas ja
paina alas-lukitusnuppia (17).
• Kiinnitä sivuohjain (22) kuten kuvassa on esitetty.
Ennen käyttämistä
• Asenna sopiva sahanterä. Älä käytä erittäin kuluneita teriä.
Työkalun enimmäispyörimisnopeus ei saa ylittää sahanterän
enimmäispyörimisnopeutta.
• Älä yritä leikata liian pieniä kappaleita.
Jakoveitsen asentaminen (kuva M1 & M2)
• Anna terän leikata vapaasti. Älä pakota.
Jakoveitsen (20) kärjen oikea paikka on korkeintaan 2 mm terän
korkeimmalla olevan hampaan alla ja sen säteen paikka korkeintaan 5 mm
sahanterän hampaiden kärjistä (kuva M1).
• Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen leikkaamista.
• Löysää pultit (63), jolloin jakoveitsi pystyy liikkumaan ylös ja alas
(kuva M2).
• Siirrä veistä joko ylös tai alas, kunnes saavutat oikea asennon.
• Kiristä pultit uudelleen (63) tiukkaan.
Sivuohjaimen kiinnitys ja säätö(kuva N1 - N4)
• Työnnä tuki (64) päälle oikealta (kuva N1). Pöydän etureunan takana oleva
puristinlevy lukittuu.
• Liu'uta ohjainvaste (22) terää vasten.
• Paina vipu (65) alas niin, että ohjainvaste kiinnittyy paikalleen.
• Tarkista, että ohjainvaste on terän kanssa yhdensuuntainen.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnityskahvat on kiristetty.
• Kiinnitä työkappale.
• Vaikka saha leikkaa puuta ja monia raudattomia materiaaleja, nämä
käyttöohjeet viittaavat vain puun leikkaamiseen. Samat ohjeet sopivat
muihin materiaaleihin. Älä leikkaa rautamateriaaleja (rauta ja teräs) tai
kivimateriaaleja tällä sahalla! Älä käytä hiomalaikkoja!
• Kun leikkaat raudattomia materiaaleja, käytä aina sopivaa DEWALTsahanterää -5 asteen asetuskulmalla. Varmista, että kiinnität materiaalin
paikalleen materiaalinpidikettä käyttämällä.
• Muista käyttää uurroslevyä. Älä käytä konetta, jos uurros on leveämpi
kuin 10 mm.
• Varmista, että sahattava kappale on tiukasti kiinni.
• Paina työkalua vain kevyesti äläkä paina sahanterää sivusta.
• Vältä ylikuormittamista.
• Löysennä säätönuppia (66), jolla vastelevy kiinnitetään vastetukeen (N2).
• Poista aina pöly koneesta käytön jälkeen ja varmista, että alasuojus
toimii oikein.
• Säädä vaste niin, että se on terän kanssa yhdensuuntainen, tarkistamalla
terän ja ohjainvasteen välinen etäisyys terän edessä ja takana.
• Kun sahaat puuta ja puutuotteita, liitä aina pölypäästöjen säännösten
mukainen pölynpoistolaite.
• Kun säätö on suoritettu, kiristä jälleen säätönuppi ja tarkista taas, että
ohjainvaste on terän kanssa yhdensuuntainen.
• Tarkista, että osoitin (67) näyttää nollaa asteikolla (kuva N3).
Jos osoitin ei ole täsmälleen nollassa, löysää ruuvia (68),
siirrä osoitin 0-asentoon ja kiristä ruuvi.
Ohjainta voidaan kääntää: voit ohjata työstettävää kappaletta joko
52 mm:n tai 8 mm:n ohjainta pitkin, jolloin voit käyttää työntökeppiä
ohuitakin työstökappaleita halkaistaessa (kuva N4).
• Aseta ohjain 8 mm:n vasteeksi löysäämällä ohjaimen säätönuppeja (66) ja
siirtämällä vaste (22) puristintuesta (70).
• Käännä ohjain ja kiinnitä se takaisin puristintuen uraan kuvan mukaisesti
(kuva N4).
• Käytä ohjaimen koko korkeutta (52 mm) siirtämällä ohjain puristintukeen
korkea vastepinta pystyasennossa (kuva N1).
VAROITUS:
• Käytä matalien työstökappaleiden halkaisussa 8 mm:n profiilia,
jotta voit työntää työntökepin terän ja ohjaimen väliin.
• Ohjaimen takapään on oltava samassa tasossa kuin
jakoveitsen etupuoli.
KÄYTTÖ
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvallisuusohjeita ja asiaa koskevia
säädöksiä.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa,
voi aiheutua loukkaantuminen.
Käyttäjiä Isossa-Britanniassa pyydetään huomioimaan säädökset
“woodworking machinesregulations 1974” ja sen myöhemmät muutokset.
Varmista, että kone on sijoitettu ergonomisesti pöydän korkeus ja vakaus
huomioiden. Koneen paikka tulee valita niin, että käyttäjällä on hyvä
yleisnäkymä ja tarpeeksi vapaata tilaa koneen ympärillä, mikä mahdollistaa
työkappaleen käsittelyn rajoituksetta.
Jotta vähennetään tärinän vaikutukset, varmista, että ympäröidä lämpötila ei
ole liian kylmä, kone ja lisävarusteet on hyvin huollettu ja työkappaleen koko
on sopiva tälle koneelle.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva O)
Sahapenkkipöydän säätäminen (kuva A1, A2)
Pöytä (19) siirtyy ylös ja alas käsikäyttöisesti ja pysyy kahden lukitusnupin
avulla halutulla korkeudella.
• Löysää pöydän lukitusnuppeja, sekä päälukitusnuppia (16) että
lisälukitusnuppia (4), mutta älä irrota niitä.
Virtakytkimessä ei ole sisäänrakennettua hätäkytkintoimintoa:
mikäli virta jostakin syystä katkeaa, kytkintä on painettava uudelleen.
• Koneen käynnistämiseksi paina vihreää käynnistysnappia (71).
• Koneen pysäyttämiseksi, paina punaista pysäytysnappia (72).
• Aseta pöytä tarvittavalle oikealle korkeudelle.
• Kiristä pöydän lukitusnupit. Kiristä ensin päälukitusnuppi (16) ja kiristä sen
jälkeen pöytä asentoonsa lisälukitusnupin avulla (4).
Siirtyminen sahapenkkiasennosta jiirisahausasentoon (kuva A1 & A2)
• Lukitse pöytä (19) ylimpään asentoonsa.
• Paina työkahvaa (2) alas ja vedä ulos sahauspään alas-lukitusnuppi (17)
kuten kuvassa näkyy.
• Anna paineen tasaantua ja anna sahauspään nousta ylös.
112
Tavallinen sahaus
Sahausjäljen laatu
Sahausjäljen tasaisuus riippuu monista tekijöistä, esim. sahattavasta
materiaalista. Kun tarvitaan hyvin tasaista jälkeä listoja ja muita tarkkuustöitä
varten, terävä sahanterä (60-hampainen karbiditerä) ja hitaampi, tasainen
sahaus antaa paremman tuloksen.
SUOMI
VAROITUS: Varmista ettei sahattava materiaali siirry paikaltaan
sahattaessa. Kiinnitä työstökappale kunnolla.
Anna sahanterän pyörimisliikkeen pysähtyä aina ennen kuin
nostat sahauspäätä. Jos puunkappaleen takaosa sahattaessa
säröytyy, liimaa pala peiteteippiä puuhun leikkauskohtaan. Sahaa
teipin läpi ja poista teippi varovasti kun sahaus on tehty.
Pölyn poisto (kuva A5)
Koneessa on 38 mm:n pölynimuaukko ylemmässä teräsuojuksessa.
• Käytä pölypäästöjen säännösten mukaista pölynpoistolaitetta kaikkien
sahaustoimintojen yhteydessä.
HUOMAA: Aseta pidike oikealle puolelle pohjaa viisteen saavuttamiseksi.
SUORITA AINA KUIVIA AJOJA (ILMAN VIRTAA) ENNEN SAHAUKSEN
VIIMEISTELYÄ, JOTTA VOIT TARKISTAA TERÄN REITIN. VARMISTA, ETTEI
PIDIKE OL SAHAN TAI SUOJIEN TIELLÄ.
Pystysuora katkaisusahaus (kuva A1 & P)
• Vapauta jiirisahauksen vipu (10) ja paina jiirisahauksen salpaa (9).
• Lukitse salpa asentoon 0° ja kiristä jiirisahauksen vipu.
• Laita puunkappale vastetta vasten (6 & 13).
• Tartu kahvaan (2) ja paina sahauspään vapautusnuppia (3).
• Kytke kone päälle ja anna sahanterän saavuttaa täysi nopeus.
Sahaaminen jiirisahausasennossa
Sahaus ilman suojuksia on erittäin vaarallista! Suojusten on oltava paikoillaan
sahattaessa.
Yleisiä ohjeita
- Jiirisahausasennossa sahauspää lukittuu itsestään ylempään
lepoasentoon.
- Suojuksen vapauttimen puristaminen avaa sahauspään. Sahauspään
siirtäminen alas vetää siirrettävän alemman suojuksen sisään.
- Älä koskaan yritä estää alempaa suojusta palaamasta lepoasentoonsa,
kun sahaus on päättynyt.
- D27111-saha voi sahata enintään 220 mm leveitä ja 90 mm korkeita
työkappaleita. D27112-saha voi sahata enintään 285 mm leveitä
ja 90 mm korkeita työkappaleita. Katso oikeat leikkauskapasiteetit
teknisistä tiedoista Työkappaleen pituuden ei koskaan tulisi ylittää
rungon leveyttä ilman riittävää tukea. Työkappaleen pään ei koskaan tulisi
olla alle 160 mm:n päässä terästä ilman lisäkiinnitysvarustetta.
- Älä laita käsiäsi 160 mm lähemmäksi sahanterää laitteen käytön aikana.
Lyhyitä kappaleita sahattaessa (enint. 160 mm vasemmalle tai oikealle
terästä), on käytettävä lisävarusteena saatavaa materiaalipuristinta.
- Irtisahattavan materiaalin vähimmäispituus on 10 mm.
- Kun sahattava työkappale on pöydän pituutta pidempi, varmista,
että työkappale on koko pituudeltaan vakaa. Tue työkappaleen
ulostyöntyvät osat tarvittaessa esim. käyttämällä valinnaista työkappaleen
jatketta.
- Kun sahaat UPVC-kappaleita, aseta sahattavan materiaalin alle lisäprofiilin
avulla puusta tehty tukikappale, jotta tuki asettuu oikealle tasolle.
• Paina sahauspäätä alas ja leikkaa puun läpi, kunnes saha ulottuu
kitapalan uraan (8).
• Kun sahaus on suoritettu, kytke laite pois päältä ja odota, kunnes
sahanterä on täysin pysähtynyt ennen kuin palautat terän pään sen
yläasentoon.
Liukukatkaisun tekeminen (kuva Q)
Ohjainkaiteen avulla voidaan sahata suurempia työkappaleita käyttämällä
ulos-alas-takaisin -liukuliikettä.
• Vapauta kaidelukituksen nuppi (18).
• Vedä sahauspää kohti itseäsi ja käynnistä työkalu.
• Laske sahauspää työkappaleeseen ja paina sahauspäätä takaisin
sahauksen suorittamiseksi.
• Toimi kuten yllä on kuvattu.
VAROITUS:
• Älä suorita liukukatkaisuja 50 x 100 mm:iä pienemmille
työkappaleille.
• Muista lukita sahauspää taka-asentoon, kun liukukatkaisu on
valmis.
Pienten kappaleiden sahaaminen (kuva K1 & K2)
Ohjaimen (13) vasemman puolen yläosaa ja ohjaimen (6) oikean puolen
siirrettävää osaa voidaan säätää parhaan mahdollisen tuen tarjoamiseksi
sahattaessa pieniä kappaleita.
• Aseta sahanterä pystysuoraan asentoon.
• Löysää muovinuppia (58) vähintään kolme täyttä kierrosta.
TYÖKAPPALEEN KIINNITTÄMINEN (KUVA. A3, W)
VAROITUS: Ennen sahausta kiinnitetty, tasapainotettu ja
varmistettu työkappale voi olla epätasapainossa sahauksen
jälkeen. Epätasapainossa oleva kuormitus voi kallistaa sahaa tai
kaikkia sahassa kiinni olevia kappaleita, kuten pöytää tai penkkiä.
Kun sahaat kappaletta, joka voi mennä epätasapainoon, tue
työkappaletta oikein varmistaaksesi, että saha on tiukasti kiinni
vakaassa tasossa. Vaarana on henkilövahinko.
VAROITUS: Pidikkeen jalan on oltava kiinni sahan pohjan
yläpuolella aina, kun pidikettä käytetään. Kiinnitä työkappale aina
sahan pohjaan – älä kiinnitä sitä mihinkään muuhun työalueen
kohtaan. Varmista, ettei pidikkeen jalka ole kiinni sahan pohjan
reunassa.
HUOMIO: Käytä aina työvaloa hallinnan säilyttämiseksi ja
työkappaleen vaurioitumisvaaran ja henkilövahinkovaaran
välttämiseksi.
Käytä sahan mukana toimitettua materiaalinpidikettä (27). Muita apuvälineitä,
kuten jousikiristimiä, tankokiristimiä tai C-pidikkeitä voidaan käyttää tietyn
kokoisiin ja muotoisiin materiaaleihin.
1. Aseta pidike rajasuojan takana olevaan reikään. Pidikkeen on oltava
jiirisahan takaosaan päin. Varmista, että lukitusvarren ura on asetettu
kokonaan jiirisahan pohjaan. Jos ura on näkyvissä, pidike ei ole tiukasti
kiinni.
2. Kierrä pidikettä 180º jiirisahan etuosaan päin.
3. Löysää nuppia pidikkeen säätämiseksi ylös- tai alaspäin ja kiinnitä
työkappale tiukasti säätämällä hienosäädön nuppia.
• Säädä vasen ohjain mahdollisimman lähelle terää.
• Kiristä nuppi tiukasti.
• Löysää siipimutteri (60).
• Säädä oikea ohjain mahdollisimman lähelle terää.
• Kiristä siipimutteri.
Jiirisahaus (kuva A1 & R)
• Vapauta jiirisahauksen vipu (10) ja paina jiirisahauksen salpaa (9). Käännä
sahausvartta oikeaan tai vasempaan haluttuun kulmaan.
• Jiirisahauksen salpa asettuu automaattisesti kohtiin 10°, 15°, 22,5°,
31,62° ja 45° sekä vasemmalla että oikealla sekä kohtiin 50° vasemmalla
ja 60° oikealla. Jos haluat valita jonkin välikulman,
pidä sahauspäätä paikallaan ja kiristä jiirisahauksen vipu.
• Varmista aina ennen sahausta, että jiirisahauksen vipu on kunnolla
kiristetty.
• Jatka kuten kohdassa "Kohtisuora sahaus".
VAROITUS: Kun sahataan laudan päätä ja siitä jää vain pieni
jäännöspala, aseta lauta sahauspöydälle siten, että irrotettava
kappale (jäännöspala) jää sille puolen terää, missä jiirikulma
suhteessa takavasteeseen on suurempi:
kun jiiri on vasempaan, jäännöspala jää oikealle;
jos taas jiiri on oikeaan, jää jäännöspala vasemmalle.
113
SUOMI
Vinosahaus (kuva A1, K1 & S)
KUNNOSSAPITO
Vinosahauskulmat voidaan säätää 48°:sta vasemmalle 2°:een oikealle, ja
samalla jiirisahausvarsi voidaan säätää enintään 45°:een vasempaan tai
oikeaan sahausta varten.
DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se toimii pitkään hyvin
vähäisellä huollolla. Laite toimii jatkuvasti tyydyttävällä tavalla, kun sitä
huolletaan oikein ja puhdistetaan säännöllisesti.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa,
voi aiheutua loukkaantuminen.
• Löysää vasemman takavasteen lukitusnuppi (58) ja siirrä takavasteen
(13) yläosaa mahdollisimman pitkälle vasemmalle. Löysää vinosahauksen
lukitusvipu (15) ja säädä haluttu vinosahauskulma.
• Kiristä vinosahauksen lukitusvipu (15).
• Jatka kuten kohdassa "Kohtisuora sahaus".
Yhdistetty vino- ja jiirisahaus
Toimi seuraavasti, kun sahaat samanaikaisesti sekä vino- että jiirikulmia:
• Ellei sahanterä pysähdy alle 10 sekunnin kuluessa sahan sammuttamisen
jälkeen, kone on toimitettava huoltoon valtuutettuun DEWALTkorjausliikkeeseen.
• Aseta ensin vinosahauskulma ja sitten jiirikulma.
Sahaaminen penkkitilassa
• Käytä aina jakoveistä.
• Varmista aina, että jakoveitsi ja teräsuojus ovat samassa linjassa.
• Varmista aina, että jiirisaha on asetettu ja lukittu 0° jiirikulmaan.
VAROITUS: Älä sahaa metallia tässä tilassa.
Puhdistus
Tarkista huolellisesti ennen käyttöä ylempi terän suojus, siirrettävä alempi
terän suojus sekä pölynpoiston putki määrittääksesi, että ne toimivat oikein.
Varmista, että lastut, pöly tai työkappaleen partikkelit eivät voi muodostaa
tukosta johonkin toiminnoista.
Jos työkappaleen osat jumiutuvat sahan terän ja suojusten väliin, irrota
kone sähkönsyötöstä ja noudata osassa Sahan terän asennus annettuja
ohjeita. Poista jumiutuneet osat ja kokoa sahan terä uudelleen.
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos pääkotelosta kuivalla
ilmalla aina, kun havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen sisälle
ja ympärille. Käytä asianmukaisia silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen aikana.
Halkaisusahaus (kuva T)
• Aseta vinokulmaksi 0°.
• Säädä sahanterän korkeus. Terä on oikeassa asennossa, kun kolmen
hampaan kärjet ovat puun yläpinnan yläpuolella. Varmista, että
sahapenkkipöytä on kiinnitetty tiukasti valittuun korkeuteen.
VAROITUS: Työkalun metallittomien osien puhdistamiseen
ei saa käyttää liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja. Nämä
kemikaalit voivat heikentää osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon saippuaveteen
kostutettua kangasta. Älä koskaan päästä mitään nestettä
työkalun sisälle, äläkä koskaan upota työkalun mitään osaa
nesteeseen.
• Aseta sivuohjain oikealle etäisyydelle.
• Pidä työstettävää kappaletta painettuna pöytää ja ohjainta vasten. Pidä
työkappale noin 25 mm:n etäisyydellä sahanterästä.
• Pidä molemmat kädet poissa sahanterän kulkureitiltä.
VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun
puhdistat pöydän pinnan säännöllisesti.
• Kytke kone päälle ja anna sahanterän saavuttaa täysi nopeus.
• Syötä työstettävää kappaletta hitaasti ylemmän teräsuojuksen alle. Paina
kappaletta tiukasti ohjainta vasten. Anna terän hampaiden katkaista
kappale vapaasti; älä pakota kappaletta terää kohti.
Terän nopeuden on pysyttävä vakiona.
VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun
puhdistat pölynkeräysjärjestelmän säännöllisesti.
• Muista käyttää työntökeppiä (73), kun työskentelet lähellä terää.
Kitapalan puhdistus ja huolto (kuva U)
• Kun sahaus on valmis, sammuta kone, anna terän pysähtyä ja poista
työkappale.
Puhdista kitapalan alla oleva alue säännöllisesti.
VAROITUS:
• Älä koskaan työnnä työkappaletta sahauksen puolelta.
• Käytä aina työntötikkua aina sahatessasi hyvin pieniä
kappaleita.
Vaihda kitapala, jos se on kulunut.
• Irrota kitapalan (8) kiinnitysruuvit (74).
• Poista kitapala ja puhdista sen alla oleva alue.
• Asenna kitapalan osat ja ruuvit takaisin.
• Kiristä ruuvit käsin.
• Säädä kitapalaa seuraavasti:
Kuljetus (kuva B)
• Kun kuljetat sahaa, laske sahauspää alas ja paina alas-lukitusnuppia (17).
• Lukitse pöytä (19) sen alimpaan asentoon. Lukitse kiskon lukitusnuppi
sahan pään ollessa etuasennossa, lukitse viisto varsi oikeanpuoleiseen
äärimmäiseen viistokulmaan, liu'uta ohjain (13) kokonaan sisäänpäin ja
lukitse säätövipu (15) sahan pään ollessa pystyasennossa, jotta työkalu
saadaan mahdollisimman pienikokoiseksi.
• Paina sahauspäätä alas sen verran, että sahanterä menee puukappaleen
läpi ja ulottuu kitapalaa.
• Säädä jokaista kitapalan osaa siten, että ne osuvat tarkasti terän
hammastuksiin.
• Kiristä ruuvit.
• Kanna sahaa aina nostosyvennyksistä (26) kuvan B mukaisesti.
VAROITUS: Kuljeta konetta aina pöytäsahatilassa ja varmista,
että sahanterä on kokonaan yläsuojan peitossa. Älä koskaan
kuljeta konetta sen suojista.
Voitelu
Kone ei tarvitse lisävoitelua. Moottorin laakerit on esivoideltu ja ne ovat
vesitiiviit.
• Vältä öljyn tai rasvan käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa sahanpurun ja
lastujen kanssa tukkeutumia ja aiheuttaa ongelmia.
• Puhdista kuivalla harjalla säännöllisesti osat, joihin kerääntyy sahauspölyä
ja lastuja.
114
SUOMI
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska muita kuin DEWALTIn tarjoamia lisävarusteita
ei ole testattu tämän tuotteen kanssa, niiden käyttö tämän
työkalun kanssa voi olla vaarallista. Henkilövahinkojen riski
pienenee, kun vain DEWALTin suosittelemia lisävarusteita
käytetään.
Pitkien työstökappaleiden tuki (kuva A4)
• Tue aina pitkät työstökappaleet.
• Parhaan sahaustuloksen saavuttamiseksi käytä ohjainputkia (28), joilla
pidennät sahapöydän pituutta (lisävaruste).
Pitkät työstökappaleet voidaan tukea sahapukkia yms. vasten, etteivät
työstökappaleen päät roiku ilmassa.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen
takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän
sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalun toimintaan,
palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen.
Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja
ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Pölyn poistaminen (kuvat A5, V).
VAROITUS! Liitä pölypäästöjen säännösten mukainen
pölynpoistolaite aina mahdollisuuksien mukaan.
• D27111-sahaan voi liittää lisälaitteena pölynkeräysportin. Katso
asennuksen tiedot pölynkeräysportin ohjeesta.
• D27112-sahaan voi liittää lisälaitteena pölynkeräysportin, joka
toimitetaan sahan mukana.
Käytä pölynpoistolaitetta, joka vastaa asianmukaisia säädöksiä. Ulkoisesti
liitettyjen järjestelmien ilman nopeuden tulee olla 20 m/s ±2 m/s. Nopeus
mitataan liitäntäkohdassa olevasta liitäntäputkesta työkalun ollessa liitettynä
mutta sen virta katkaistuna.
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa
ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon.
Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT-korjaamo.
Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei
kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai
valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat
maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta
edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
SAHANTERÄT
• laite on kulunut vain normaalisti,
KÄYTÄ AINA 305 mm:n SAHANTERÄÄ 30 mm:n AKSELIN REI’ILLÄ.
NIMELLISNOPEUDEN ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 4000 KIERR./MIN. Älä
koskaan käytä pienemmän tai suuremman halkaisijan teriä. Niiden käyttö
ei ole turvallista Käytä vain poikkileikkausteriä. Älä käytä pikajyrsimisteriä,
yhdistelmäteriä tai teriä, joiden koukkukulmat ovat yli 10°.
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata
laitetta,
TERÄN KUVAUS
SOVELLUS
HALKAISIJA
HAMMAS
Rakennussahanterät (ohut uurros, jossa on tarttumisen estävä reuna)
Yleistarkoitus
305 mm
36
Puunkäsittelyyn tarkoitetut sahanterät
(tasaiset ja puhtaat leikkaustulokset)
Hienot poikkileikkaukset
305 mm
60
• ostotodistus esitetään;
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen
jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta
tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään
DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa: www.2helpU.com.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin
kotitalousjätteen seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai jos et tarvitse
sitä enää, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen osat erotetaan toisistaan,
materiaali voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Kierrätetyn
materiaalin uudelleen käyttö auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat saatetaan erottaa
kotitalousjätteestä kunnallisissa jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä
tekee sen, kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT-tuotteiden keräykseen ja
kierrätykseen, kun niiden elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun korjauspaikkaan, jossa jätteen
keräys tehdään puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan osoitteen ottamalla yhteyden
paikalliseen DEWALT-toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot myynnin
jälkeisestä huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös
Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com.
115
SVENSKA
BÄNKGERINGSSÅG
D27111/D27112
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig
produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna varma,
organisera arbetsgången.
Tekniska data
Spänning
Typ
Ineffekt
Strömförbrukning
Max. klinghastighet/min
Klingdiameter
Håldiameter
Tjocklek klingliv
Tjocklek spaltkniv
Hårdhet spaltkniv
Bladstoppningstid
Vikt
V
W
W
min
mm
mm
mm
mm
s
kg
D27111
D27112
230
2
1,500
1,100
2,950
305
30
1,8
2,0
43 ± 5
< 10,0
26,5
230
2
1,600
933
3,300
305
30
1,8
2,0
43 ± 5
< 10,0
24
Säkring:
Europa
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för varje signalord. Var
god läs handboken och uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om den
inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller allvarlig
personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om
den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
Geringsfunktion
Lutning (max. positioner)
vänster
höger
vänster
höger
50°
60°
48°
0°
50°
60°
48°
0°
220 x 90
285 x 90
155
201
220
285
mm
0-51
0-51
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95,0
3,1
107,0
3,0
97,0
3,0
109,0
3,1
Maximal kapkapacitet
vid 90°/90°
mm
Max. sågbredd 45° gering vid max.
höjd 90 mm
mm
Max. sågbredd 45° fasvinkel vid max.
höjd 50 mm
mm
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om
den inte undviks, kan resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
Sågbänkfunktion
Max. snittdjup
10 Ampere, elnät
Användare bör se till att denna enhet endast ansluts till ett strömsystem som
uppfyller kraven ovan. Om så behövs kan användare fråga elleveratören efter
systemimpedansen vid anslutningspunkten.
Sågkapaciteter
Gering (max. positioner)
230 V verktyg
NOTERA: Denna enhet är avsedd att anslutas till ett
strömförsörjningssystem med maximal tillåtna systemimpendans på Zmax
0,32 Ω vid anslutningspunkten (strömförsörjningsbox) för användares
strömförsörjning.
Totala vibrationsvärden (triax-vektorsumma)
fastställda enligt EN 61029-1, EN 61029-2-11:
Vibrationsutsläppsvärde ah
ah =
m/s²
Avvikelse K =
m/s²
MASKINDIREKTIV
D27111/D27112
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under Tekniska data
uppfyller :
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv 2004/108/EC och 2011/65/EU.
För mer information, var god kontakta DEWALT på följande adress, eller se
handbokens baksida.
1,3
1,5
1,3
1,5
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska filen och gör
denna förklaring å DEWALTs vägnar.
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta informationsblad har
uppmätts i enlighet med en standardiserad test som anges i EN 61029,
och den kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan
användas för att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration gäller vid
verktygets huvudsakliga användning. Om verktyget emellertid
används för andra tillämpningar, med andra tillbehör, eller om
det är dåligt underhållet kan vibrationen avvika. Detta kan
avsevärt öka exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.01.2012
116
SVENSKA
Säkerhetsföreskrifter
VARNING! När du använder elverktyg bör du alltid iaktta
grundläggande försiktighetsåtgärder för att minska
risken för brand, elchock och personskada.
Detta innebär:
15. Koppla ur verktygen ut strömkällan.
Koppla ur verktygen ur strömkällan när de inte används, före underhåll
och när du byter ut tillbehör som klingor, borr och kapar.
16. Avlägsna skruvnycklar och justerverktyg.
Ha för vana att kontrollera om skruvnycklar och justerverktyg har
avlägsnats från verktyget innan du tar det i bruk.
Läs alla anvisningar innan du använder produkten, och spara anvisningarna.
SPARA DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK
17. Undvik att slå på verktyget av misstag.
Bär inte verktyget med fingret på strömbrytaren. Kontrollera att
verktyget står på “off” innan det ansluts.
Allmänna säkerhetsföreskrifter
1. Håll arbetsområdet i ordning.
18. Använd förlängningssladdar för utomhusbruk.
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
Före användandet bör du granska förlängningssladden och byta ut
den om den är skadad. När verktyget används utomhus får du bara
använda förlängningssladdar som är avsedda för utomhusbruk och som
har rätt markering.
2. Tänk på arbetsmiljöns inverkan.
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget i fuktiga eller våta
miljöer. Se till att arbetsområdet är väl belyst (250–300 Lux). Använd inte
verktyget där det finns risk för eldsvåda eller explosion, t.ex. i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
19. Var uppmärksam.
Håll ögonen på ditt arbete. Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget
när du är trött eller påverkad av droger eller alkohol.
3. Skydda dig mot elektriska stötar.
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (såsom rör, element, spisar
och kylskåp). När verktyget används under extrema omständigheter
(t.ex. vid hög fuktighet, då metallspån skapas osv.), kan elsäkerheten
ökas genom att man lägger in en isolerande transformator eller en (FI)
jordfelsbrytare.
20. Kontrollera att inga delar är skadade.
Innan du använder verktyget bör du kontrollera både det och
huvudkabeln så att det fungerar korrekt och kan användas till det som
det är avsett för. Kontrollera de rörliga delarnas position, om de sitter
fast eller om de eller hållarna har gått sönder, samt om något annat kan
påverka funktionen. Ett skydd eller någon annan del som är skadad ska
repareras eller bytas ut av en auktoriserad verkstad, om inget annat
anges i bruksanvisningen. Byt ut defekta knappar på en auktoriserad
verkstad. Använd inte elverktyget om det inte kan slås av och på med
strömbrytaren. Försök aldrig reparera verktyget själv.
4. Håll andra personer borta.
Låt inte andra personer som inte arbetar med verktyget, i synnerhet inte
barn, röra verktyget eller förlängningssladden, och håll dem borta från
arbetsytan.
5. Lägg undan verktyg som inte används.
VARNING! Användande av det här verktyget, eller användande
av accessoarer eller tillbehör med det här verktyget, för andra
ändamål än de som rekommenderas i den här bruksanvisningen
kan medföra risk för personskada.
När verktyg inte används måste de förvaras på ett torrt ställe och låsas
in säkert och utom räckhåll för barn.
6. Använd inte verktyget för uppgifter det inte är avsett för.
Arbetet går bättre och säkrare om verktyget jobbar i avsedd takt.
21. Låt en kvalificerad person reparera verktyget.
Detta elverktyg följer gällande säkerhetsföreskrifter. Reparationer
bör enbart utföras av kvalificerade personer och med användande
av reservdelar i original. Annars kan betydande fara för användaren
orsakas.
7. Använd rätt verktyg.
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare
verktyg. Använd inte verktyg för andra ändamål än de är avsedda för.
Använd till exempel inte cirkelsågar för att kapa trädgrenar eller stockar.
8. Bär lämplig klädsel.
Bär inte löst hängande kläder och smycken, då de kan fastna i rörliga
maskindelar. Skor med halkskydd rekommenderas när man jobbar
utomhus. Bär hårskydd för att hålla upp långt hår.
Ytterligare säkerhetsregler för bordsssågar
•
Denna maskin är utrustad med en speciellt konfigurerad strömsladd
(typ M montering). Om strömsladden är skadad eller på annat
sätt defekt måste den bytas av tillverkaren eller av en auktoriserad
reparatör.
•
Se till att alla låsrattar och skruvhandtag är åtdragna innan arbetet
startar.
•
Använd aldrig sågen utan skydden på plats, särskilt efter en
lägesändring. Se till att skydden fungerar ordentligt och att de är
korrekt underhållna.
•
Placera aldrig någon hand i klingområdet när sågen är ansluten till
den elektriska strömkällan.
•
Försök aldrig att stoppa en maskin i rörelse snabb genom att pressa
ett verktyg eller något annat mot klingan, allvarliga olyckor kan ske
oavsiktligt på detta sätt.
•
Innan något tillbehör används se först bruksanvisningen. Felaktig
användning av ett tillbehör kan orsaka skador.
•
Välj korrekt klinga för det material som skall sågas.
•
Se till att hastigheten som markerats på sågklingan är minst lika med
den hastighet som är markerad på märkplåten.
•
Använd skyddshandskar när sågklingor och grovt material hanteras.
•
Se till att sågklingan är korrekt monterad innan användning.
•
Se till att klingan roterar i korrekt riktning. Håll klingan vass.
•
Använd inte klingor med större eller mindre diameter än
rekommenderat. Använd inte några brickor för att göra att klingan
passar på spindeln. För korrekt klingklassificering se tekniska
data. Använd endast klingor som specificeras i denna manual som
uppfyller EN 847-1.
•
Överväg att använda speciellt konstruerade bullerbekämpande
klingor.
9. Använd skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon. Använd en ansikts- eller skyddsmask
om arbetet skapar damm eller omkringflygande partiklar. Bär också
värmeresistent skyddsförkläde, om partiklarna kan tänkas vara heta. Bär
alltid hörselskydd. Bär alltid skyddshjälm.
10. Anslut dammuppsugningsutrustning.
Om utrustning tillhandahålls för utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att den är ansluten och används på rätt sätt.
11. Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Drag aldrig i sladden för att dra ur kontakten ur eluttaget. Håll
sladden borta från hetta, olja och vassa kanter. Bär aldrig verktyget i
sladden.
12. Arbeta säkert.
Använd skruvtvingar eller skruvstäd för att hålla fast arbetsföremålet.
Det är säkrare än att använda händerna och gör att båda händerna kan
användas för att styra verktyget.
13. Sträck dig inte för långt.
Ha alltid säkert fotfäste och balans.
14. Ta väl hand om verktygen.
Håll kapverktygen slipade och rena, så fungerar de bättre och säkrare.
Följ instruktionerna för hur man smörjer och byter ut tillbehören.
Inspektera verktygen med jämna mellanrum och anlita en auktoriserad
verkstad för att reparera dem vid behov. Håll alla handtag och knappar
torra, rena och fria från olja och fett.
117
SVENSKA
•
Använd inte sågklingor som tillverkats för HÖGHASTIGHETSSTÅL
(HSS).
•
Använd inte sågklingor som är skadade, spruckna eller deformerade.
•
Lyft upp klingan från sågsnittet i arbetsstycket innan brytaren släpps.
•
Kila aldrig fast något mot fläkten för att hålla motoraxeln.
•
Klingskyddet på din såg kommer automatiskt att lyftas när armen förs
ned, det kommer att sänkas över klingan när armen höjs. Skyddet
kan lyftas för hand vid installation eller borttagning av klingor eller
för inspektion av sågen. Lyft aldrig klingskyddet manuellt såvida inte
sågen är avstängd.
•
Maskinen har konstruerats för att kunna arbeta med arbetsstycken
med följande maximala storlek utan extra stöd:
- Höjd 51 mm med bredden 500 mm och längden 700 mm
•
- Längre arbetsstycken behöver stöd av lämpligt bord.
Se till att spaltkniven inte är bredare än sågspåret från sågklingan och
inte smalare än sågklingan.
•
Se till att klingan roterar i korrekt riktning och att tänderna pekar mot
fronten på sågbänken.
•
Se till att alla klämhandtag är åtsittande innan arbetet startar.
•
Se till att spaltkniven är inställd på korrekt avstånd från klingan maximalt 5 mm.
•
Håll området runt maskinen väl underhållet och fritt från löst material,
t.ex. spån och avsågade bitar.
•
Håll undan händerna från sågklingans väg.
•
Kontrollera regelbundet att motorns luftöppningar är rena och fria från
spån.
•
Koppla ifrån sågen från elnätet innan klingan byts eller underhåll
utförs.
•
Koppla från maskinen från elnätet innan något underhållsarbete utförs
eller när klingan byts.
•
Använd alltid en påskjutare och placera aldrig dina händer närmare
än 150 mm från sågklingan under sågningen.
•
När så är möjligt montera alltid maskinen på en bänk.
•
Sträck dig inte runt bakom sågklingan.
•
Vid geringssågning, fasningssågning eller sammansatt
geringssågning, ställ in det glidande geringsanhållet för korrekt
avstånd för användningen.
•
Förvara alltid påskjutaren på dess plats när den inte används.
•
Stå inte ovanpå enheten.
•
Avstå från att ta bort några avsågade bitar från arbetsstycker från
sågområdet medan sågen körs.
•
Under transport se till att den övre delen av sågklingan är täckt, t.ex.
med skyddet.
•
Innan arbetet kontrollera att maskinen är placerad på en jämn yta
med tillräcklig stabilitet.
•
Använde inte den övre skyddet för hantering eller transport.
•
Ställ in glidanhållet korrekt för att undvika kontakt med det övre
skyddet.
•
Såga aldrig lättlegeringar, i synnerhet inte magnesium.
•
Använd inte några slip- eller diamantskivor.
•
Se till att bordet är säkert fastsatt.
•
Vid någon olycka eller maskinfel, stäng omedelbart av maskinen och
koppla bort den från strömkällan.
•
Använd inte sågen för att såga något annat material än trä.
•
Falsning, klyvning eller spontning är inte tillåten.
•
Rapportera felet och märk maskinen på ett lämpligt sätt för att
förhindra att personer använder den defekta maskinen.
•
Se till att armen är säkert fäst vid sågning i bänksågläge. Använd
endast maskinen när sågbordet är i horisontellt läge.
•
När sågklingan blockeras på grund av onormal matarkraft under
sågningen, stäng av maskinen och koppla bort den från strömkällan.
Ta bort arbetsstycket och se till att sågklingan kan köras fritt. Slå på
maskinen och påbörja en ny sågning med minskad matarkraft.
Geringssågläge
•
•
Se till att armen sitter säkert fast vid vinkelsågning.
Utför aldrig någon rengöring eller något underhåll när maskinen
fortfarande körs och såghuvudet inte är i viloläge.
Se till att den övre delen av sågklingan sitter säkert fast på vald
höjd. Ta aldrig bort det övre klingskyddet när maskinen används i
geringssågläge.
•
Se till att du alltid är placerad till vänster eller höger om såglinjen.
•
Ha alltid tillräcklig allmän eller riktad belysning
•
Se till att operatören är tillräckligt utbildad i användning, inställning
och hantering av maskinen.
•
Såga aldrig arbetsstycken som är kortare än 160 mm.
•
Stäng av maskinen när den inte är under uppsikt.
•
•
Anslut sågen till en dammuppsamlingsenhet när trä sågas. Överväg
alltid faktorer som påverkar exponeringen för damm såsom:
Maskinen har konstruerats för att kunna arbeta med arbetsstycken
med följande maximala storlek utan extra stöd:
•
D27111
- Typ av material som ska maskinbehandlas (spånskivor producerar
med damm än trä);
–
- Korrekt inställning av sågklingan;
- Se till att den lokala utsugningen samt alla huvar, ljudskärmar och
glidbanor är korrekt inställda;
- dammutblås med en lufthastighet på minst 20 m/s
•
Se till att alla klingor och flänsar är rena och att den infällda sidan av
hylsan är mot klingan. Dra åt axelmutter ordentligt.
•
Använd endast sågklingor som är vassa och väl underhållna.
•
Försök inte att arbeta med annan spänning än den avsedda
•
Tillför inte smörjmedel på klingan medan den körs.
•
Se till att åskådare inte står bakom maskinen.
•
För din egen säkerhet montera alltid maskinen på en arbetsbänk med
bultar med en diameter på 8 mm och 80 mm långa.
Ytterligare säkerhetsregler för bordsssågsläge
•
•
•
Byt införingsbordet när det är slitet.
När en vertikal rak kapsågning genomförs ställs in glidanhållet korrekt
för att garantera ett avstånd på max 5 mm mellan sågklingan och
anhållet.
Använd aldrig sågen utan införingsbordet.
•
Såga aldrig när spaltkniven och/eller övre skyddet är borttaget.
•
Använd alltid påskjutaren. Såga aldrig arbetsstycken som är kortare
än 30 mm.
118
Höjd 90 mm med bredden 220 mm och längden 550 mm.
D27112
•
–
Höjd 90 mm med bredden 285 mm och längden 550 mm.
–
Längre arbetsstycken behöver stöd av lämpligt bord.
Spänn alltid fast arbetsstycket ordentligt.
Övriga risker
Följande risker är förbundna till användningen av sågar:
- kroppsskador orsakade av att man vidrör roterande delar
Även om man följer alla relevanta säkerhetsföreskrifter och tillämpar alla
säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående risker inte undvikas.
Dessa är:
- Hörselskada.
- Risk för olyckor orsakade av det roterande sågbladets oskyddade delar.
- Risk för kroppsskada vid bladbyte.
- Risk att klämma fingrarna när skyddskåporna öppnas.
- Hälsorisker till följd av inandat damm som bildas vid sågning av trä,
i synnerhet ek, bok och MDF.
- Risk för skador från delar av arbetsstycket som slungas mot
kringstående.
- Risk för olyckor från flygande metallpartiklar vid sågning i anslaget.
- Brandrisk på grund av extrem dammansamling om städning inte sker
regelbundet.
SVENSKA
- Risk för okontrollerade situationer vid användning i omgivande
temperaturer under -10°C eller över +45°C.
Beskrivning (fig. A1 - A4)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av det.
Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
Följande faktorer påverkar bullernivån:
- materialet som ska sågas
Fig. A1
- typen av sågblad
1 Strömbrytare
- matningskraften
2 Manöverhandtag
3 Spärrspak
Följande faktorer påverkar hur mycket sågdamm som uppstår:
4 Extra spärrknapp för sågbänksbordet
- slitet sågblad
5 Rörligt främre undre bladskydd
- dammutsugare med lufthastighet under 20 m/s
6 Anslag högersida
- arbetsstycket leds inte exakt
7 Fast bord
8 Spårskiva
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
9 Geringsspärr
10 Geringsspak
11 Roterande bord/geringsarm
Varning för säkert bruk
12 Geringsskala
13 Anslag vänstersida
Läs bruksanvisningen före användning
Vid användning i bänksågläge se till att övre och nedre skyddet
finns på plats och fungerar bra. Använd aldrig maskinen när
bordet inte är i horisontellt läge.
Vid användning i geringssågläge se till att det övre skydet finns på
plats och fungerar korrekt. Se till att sågbordet är i dess högsta
position.
14 Skala fasvinkel
15 Klämhandtag fasning
16 Spärrknapp för sågbänksbordet
17 Transportlås
18 Skenans låsknapp
Fig. A2
19 Sågbänksbord
20 Klyvkniv
Om man ska göra en justerad sågning vid användning av sågen
som geringssåg, följ instruktionerna i "Att göra en justerad
sågning".
21 Övre skydd
22 Parallellklyvanslag
23 Plats för påskjutaren
24 Rörligt bakre undre bladskydd
Bärpunkt
25 Hål för tillbehörsmontering
26 Greppurtag
DATUMKODPLACERING (FIG. A2)
76 Datumkod
Datumkoden (76), vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2012 XX XX
Tillverkningsår
Extra tillbehör
Fig. A3
27 Materialklämma
Kontroll av förpackningens innehåll
Fig. A4
Förpackningen innehåller:
28 Stativ
1 Bänkgeringssåg
1 Blad
1 Parallellklyvanslag
1 Övre skydd
1 Skjutspak
1 Dammuppsamlingsport (fig. V)
1 T30 stjärnskruvnyckel
1 T40 stjärnskruvnyckel
1 Materialklämma
1 Instruktionshandbok
AVSEDD ANVÄNDNING
Din D27111/D27112 bords-/geringsåg har utvecklats för professionell
användning. Denna högprecisionsmaskin kan enkelt och snabbt ställas in på
kapning, fasning, gering eller sammansatt gering.
Denna enhet är konstruerad för användning med en nominell bladdiameter
på 305 mm med karbidbladspets för professionell användning.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
Dessa bords-/geringssågar är professionella elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget. Övervakning krävs när
oerfarna handhavare använder detta verktyg.
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör som kan ha uppstått i
samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig om att Du förstår
instruktionerna innan Du börjar använda maskinen.
VARNING! Använd inte maskinen för andra syften än vad som
avsetts.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive
barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida inte de är under uppsikt av
en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas
ensamma med denna produkt.
119
SVENSKA
Elsäkerhet
Montering av det övre skivskyddet (fig. E)
Den elektriska motorn har utformats enbart för en spänning. Kontrollera alltid
att elkontaktens spänning motsvarar spänningen på märkplåten.
D27111
Det övre skivskyddet (21) är konstruerat för a tt snabbt och enkelt monteras
på spaltkniven (20) när sågen ställts in för sågbänksläge.
Denna maskin är konstruerad enligt klass 1, därför krävs en jordad
elanslutning.
D27112
Ditt verktyg är dubbelisolerat i enlighet med EN 61029;
därför behövs inte en jordad sladd.
• Lossa bulten (39) och låt muttern (40) sitta kvar i det sexkantiga hålet.
• Håll skyddet vertikalt, rikta in öppningen på baksidan av skyddet mot
spaltkniven.
• Sänk ned skyddet över spaltkniven (20), se till att skaftet på bulten går in
i öppningen.
• Vrdi skyddet till horisontal position vilket låser skyddet till spaltkniven.
• För in bulten (39) i hålet och dra åt med special torxnyckeln.
Vid sladdbyte, får verktyget enbart repareras av auktoriserad serviceverkstad
eller kvalificerad elektriker.
Montering av sågklinga (fig. D & F1 - F5)
Användning av Förlängningssladd
VARNING: För att minska risken för personskada, stäng
av enheten och koppla bort maskinen från strömkällan
innan du installerar och tar bort tillbehör, före justering
eller ändring av inställningar eller vid reparationer. Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd 3-kärnig
förlängningssladd, som är lämplig för detta verktygs strömbehov (se
Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och hållet.
VARNING: Tänderna på ett nytt blad är mycket vassa och kan
vara farliga.
MONTERING
VARNING: Kontrollera efter montering eller byte av bladet alltid
att bladet täcks helt av skyddet.
VARNING: För att minska risken för personskada, stäng
av enheten och koppla bort maskinen från strömkällan
innan du installerar och tar bort tillbehör, före justering
eller ändring av inställningar eller vid reparationer. Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Utpackning (fig. B)
VARNING! Var medveten om att sågbladet endast kan bytas
såsom beskrivits. Använd endast blad som specificeras under
tekniska data; kat.nr.: DT4350 föreslås
För montering av ett nytt sågblad måste bordet sättas så högt som möjligt
och såghuvudet sättas i sitt högsta läge.
• Avlägsna sågen försiktigt från förpackningsmaterialet.
• Låsa skenornas låsknapp (18) och tryck såghuvudet bakåt tills det låser
sig i det bakre läget.
• Lås fast bordet (19) i dess högsta läge.
• Tryck ned manöverhandtaget (2) och dra ut transportlåset (17) som
bilden visar.
• Släpp långsamt trycket på handtaget så att huvudet fjädrar upp till sin
fulla höjd.
Bänkmontering (fig. C)
D27111
• Mata in T30 stjängsskruvnyckeln (37) via hålet (42) i höljet i spindeländen
(Fig. F1). Placera T40 stjärnskruvnyckeln (38) i klinglåsskruven (43)
(fig. F3).
• Klinglåsskruven är vänstergängad så håll därför fast nyckeln och vrid
medurs för att lossa.
• Tryck ned huvudlåsets frigöringsspak (3) för att frigöra det nedre skyddet
(5 och 23), lyft sedan det nedre skyddet så långt som möjligt (fig. F4).
• Ta bort klinglåsskruven (43) och den yttre spindelhylsan (44) (fig. F5).
• Hålen (36) i alla fyra fötterna är till för att möjliggöra bänkmontering.
Två olika hålstorlekar finns för två olika bultstorlekar. Använd något av
hålen, det är inte nödvändigt att använda båda hålen. Bultar med en
diameter på 8 mm och 80 mm långa föreslås. Montera alltid fast sågen
för att förhindra rörelser. För att förbättra bärbarheten kan verktyget
monteras på en bit plywood som är 12,5 mm eller tjockare vilken kan
klämmas fast på ditt arbetsbord eller flyttas till andra arbetsplatser och
klämmas fast.
• Se till att den inre flänsen och båda sidorna av klingan är rena och fria
från damm.
• Vid montering på plywood, se till att monteringsskruvarna inte sticker
ut ur skivans undersida. Plywoodskivan ska ligga i plan med stödet
för arbetsstycket. När du klämmer fast sågen på en arbetsskiva, kläm
endast på klämfötterna där skruvhålen sitter. Om du klämmer någon
annanstans hindras maskinen i sin verkan.
• Dra åt klinglåsskruven (43) noga genom att vrida den moturs medan du
håller fast stjärnskruvnyckeln med din andra hand.
• För att förekomma att du fastnar eller sågar snett, se till att
monteringsytan inte är skev eller på annat sätt ojämn. Om sågen gungar
på underlaget, lägg ett tunt föremål under en sågfot tills den står stadigt
på underlaget.
Förvaring av fästverktygen (fig. D)
Följande verktyg medföljer maskinen:
• Montera sågklingan (45) på axeln (46) placerad direkt mot insidan av
spindelhylsan (47), se till att tänderna på nederkanten av klingan pekar
mot baksidan av sågen (bort från användaren).
• För sakta klingan i position och släpp det nedre klingskyddet.
• Sätt tillbaka den yttre spindelhylsan.
• Placera stjärnskruvnyckeln på dess förvaringsplats (fig. D).
D27112
• Tryck på spindellåsknappen (75) för att låsa sågklingan på plats (fig. F2).
• Placera T40 stjärnskruvnyckeln (38) i klinglåsskruven (43) (fig. F3).
• Klinglåsskruven är vänstergängad så håll därför fast nyckeln och vrid
medurs för att lossa.
• Tryck ned huvudlåsets frigöringsspak (3) för att frigöra det nedre skyddet
(5 och 23), lyft sedan det nedre skyddet så långt som möjligt (fig. F4).
1 T30 stjärnskruvnyckel (37)
• Ta bort klinglåsskruven (43) och den yttre spindelhylsan (44) (fig. F5).
1 T40 stjärnskruvnyckel (38)
• Se till att den inre flänsen och båda sidorna av klingan är rena och fria
från damm.
• Var noga med att plocka undan och förvara verktygen varje gång
de använts vid montering eller justering.
• Montera sågklingan (45) på axeln (46) placerad direkt mot insidan av
spindelhylsan (47), se till att tänderna på nederkanten av klingan pekar
mot baksidan av sågen (bort från användaren).
• För sakta klingan i position och släpp det nedre klingskyddet.
120
SVENSKA
• Sätt tillbaka den yttre spindelhylsan.
• Dra åt klinglåsskruven (43) noga genom att vrida den moturs medan du
håller fast spindellåset med din andra hand (75).
• Placera stjärnskruvnyckeln på dess förvaringsplats (fig. F2).
Kontroll och inställning av klingan mot bordet (fig. J1 - J4)
• Lossa spännhandtaget (15).
• Tryck såghuvudet åt höger för att ställa det helt vertikalt och spänn fast
fasklämman ordentligt.
• Dra huvudet nedåt tills bladet nätt och jämnt löper i sågskåran (48).
Inställning
VARNING: För att minska risken för personskada, stäng
av enheten och koppla bort maskinen från strömkällan
innan du installerar och tar bort tillbehör, före justering
eller ändring av inställningar eller vid reparationer. Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Justering av sågklingan (fig. F5)
Om sågbladet vinglar under start och bromsning ska det justeras på följande
sätt.
• Lossa skruven för spindelflänsen (44) och vrid bladet (45) ett kvarts varv.
• Dra åt skruven på nytt och kontrollera om bladet fortfarande vinglar.
• Upprepa dessa steg tills bladet inte längre vinglar.
Omställningar för geringssågfunktion
Din Geringssåg är noggrant inställd i fabriken. Om sågen efter transport och
hantering eller av någon annan anledning måste ställas in på nytt, justera
den enligt nedanstående beskrivning. När maskinen en gång är rätt inställd
krävs normalt ingen upprepad justering.
Kontroll och inställning av klingan mot anslaget (fig. G1 - G4)
• Lossa geringsspärren (10) och tryck ner snabbspärren (9) så att armen
(11) frigörs.
• Sväng geringsarmen tills spärren låser den i läge för 0° gering. Spänn
inte fast spaken.
• Dra huvudet nedåt tills bladet nätt och jämnt löper i sågskåran (48).
• Lägg en vinkelhake (49) mot den vänstra sidan (13) av anslaget och
klingan (45) (fig. G3).
VARNING: Låt vinkelhaken inte vidröra sågtändernas spetsar.
• Sätt en vinkelhake (49) på bordet och mot bladet (45) (fig. J2).
VARNING: Låt vinkelhaken inte vidröra sågtändernas spetsar.
• Inställningen går till så här:
• Lossa spännhandtaget (15) och justera anordningen geringsarm/-skala
med stoppskruven (55) in eller ut tills vinkelhaken visar att klingan står
90° mot anslaget.
• Om visaren (56) inte anger noll på fasskalan (14), lossar du skruven (57)
som håller fast visaren och flyttar denna efter behov.
Justering av anslaget (fig. K1 & K2)
Den övre delen av anslagets vänstra sida kan flyttas åt vänster för att ge
utrymme så att sågen kan ställas i vinkel upp till 45° åt vänster.
För inställning av anslaget (13):
• Lossa plastknappen (58) och skjut anslaget åt vänster.
• Gör en sågrörelse med sågen avstängd och kontrollera utrymmet. Ställ in
anslaget så nära bladet som möjligt så att det ger maximalt stöd utan att
hindra armens vertikala rörelse.
• Dra åt knappen stadigt.
VARNING: Sågspåret (59) kan täppas igen av sågspån. Använd
en pinne eller tryckluft med lågt tryck för att rensa spåret.
Den rörliga delen på anslagets högra sida kan justeras för att ge maximalt
stöd för arbetsstycket nära bladet, medan sågen kan vridas helt i fas till
45° åt vänster. Skjutavståndet begränsas i båda riktningar med stopp. För
inställning av anslaget (6):
• Lossa vingmuttern (60) så att anslaget (6) frigörs.
• Skjut anslaget åt vänster.
• Gör en sågrörelse med sågen avstängd och kontrollera utrymmet. Ställ in
anslaget så nära bladet som möjligt så att det ger maximalt stöd utan att
hindra armens vertikala rörelse.
• Dra åt vingmuttern (60) så att anslaget sitter stadigt på plats.
• Inställningen går till så här:
• Lossa skruvarna (50) och justera anordningen geringsarm/skala åt höger
eller vänster tills vinkelhaken visar att klingan står 90° mot anslaget.
• Dra åt skruvarna (50) på nytt. Bry dig för tillfället inte om vad
geringsskalans visare anger.
Inställning av geringsvisaren (fig. G1, G2 & H)
• Lossa geringsspärren (10) och tryck ner snabbspärren (9) så att armen
(11) frigörs.
• Flytta armen så att geringsvisaren (51) står i nolläge, se fig. H.
• Med geringsspärren lös, låt snabbspärren knäppa fast medan du vrider
geringsarmen förbi nollan.
• Titta på visaren (51) och geringsskalan (12). Om visaren inte anger exakt
noll, lossar du skruven (52) och flyttar visaren tills den anger 0°, dra
sedan åt skruven.
Kontroll och inställning av fasvinkel (fig. J1, J5 & K1)
• Lossa det vänstra anslagets lås (58) och skjut vänsteranslagets övre del
så långt åt vänster som möjligt.
• Lossa fasklämmans handtag (15) och för såghuvudet åt vänster. Detta är
läget för 45° fasvinkel.
• Inställningen går till så här:
• Vrid ställskruven (61) in eller ut tills visaren (56) står på 45°.
VARNING: Medan denna justering utförs bör såghuvudet
avlastas genom att stödja dess vikt. Då är det lättare att vrida
justeringsskruven.
Justering af skinnefører (fig. L)
• Kontrollera regelbundet att skenorna har fritt utrymme.
• Minska avståndet genom att vrida ställskruven (62) medsols medan
såghuvudet förs framåt och bakåt.
Inställning av geringslås/spärr (fig. I)
Om maskinens bas är rörlig medan geringsspärren (10) är låst,
ska geringslåset/spärren (53) justeras.
Justeringar för sågbänksfunktion
• Frigör geringsspärren (10).
• Dra åt med en skruvmejsel (54) så att geringslåset/spärren (53) sitter fast.
Lossa sedan spärrstaven %1 varv.
• Kontrollera att bordet inte är rörligt medan spaken (10) är låst
i godtycklig (inte förinställd) vinkel.
Byte från geringssåg till läge som sågbänk (fig. A1 & A2)
• Lås bordet (19) i dess högsta läge.
• Sätt bladet i 0° kapningsläge med geringsspärren (10) fastsatt (fig. A1).
• Lås fast skenknappen (18) med såghuvudet i den bakre positionen.
121
SVENSKA
• Tryck in huvudets spärrspak (3) för att sänka huvudet och tryck in
transportlåset (17)
• Montera parallellanslaget (22) enligt nedanstående beskrivning.
Före användning
• Installera lämplig sågklinga. Använd inte mycket slitna klingor. Den
maximala rotationshastigheten hos verktyget får inte överstiga det för
sågklingan.
Inställning av klyvkniven (fig. M1 & M2)
• Försök inte att såga mycket små bitar.
Spaltkniven (20) står i rätt läge när dess översta punkt inte är mer än 2
mm under bladets översta tand och kroppens radie är högst 5 mm från
sågtändernas spetsar (fig. M1).
• Låt klingan såga fritt. Använd inte kraft.
• Lossa skruvarna (63) som låter spaltkniven röra sig upp och ned
(fig. M2).
• Skjut kniven uppåt eller nedåt tills den står i rätt läge.
• Dra åt skruvarna (63) på nytt.
Montering och inställning av parallellanslaget (fig. N1 - N4)
• Skjut hållaren (64) på bordet från höger (fig. N1). Klämplattan griper
bakom bordets framkant.
• Skjut anslaget (22) framtill bladet.
• Tryck ned spaken (65) så att anslaget spärras på plats.
• Kontrollera att anslaget är parallellt med bladet.
• Låt motorn nå dess fulla hastighet innan sågningen sker.
• Se till att alla låsrattar och låshandtagen är åtdragna.
• Sätt fast arbetsstycket.
• Även om denna såg kan såga trä och många andra järnfria material
refererar dessa instruktioner endast till sågning av trä. Samma riktlinjet
gäller för de andra materialen. Såga inte järnhaltiga (järn och stål)
material eller murverk med denna såg! Använd inte någon slipskiva!
• Vid sågning av icke-järnhaltiga material, använd alltid en lämplig
DEWALT sågklinga med en släppningsvinkel på -5°. Se till att fästa
materialet i position med en materialklämma.
• Se till att använda sågplattan. Använd inte maskinen om sågplattans
öppning är bredare än 10 mm.
• Se till att det material som skall sågas sitter fast på plats.
• Inställningen går till så här:
• Använd endast ett lätt tryck på verktyget och använd inget sidotryck på
sågklinga.
• Lossa justeringsknappen (66) som håller fast anslagsbygeln mot
anslagsstödet (fig. N2)
• Undvik att överbelasta.
• Ställ in anslaget parallellt med bladet genom att både framtill och baktill
mäta avståndet mellan bladet och anslaget.
• Dra efter utförd justering åt justeringsknappen på nytt och kontrollera än
en gång att anslag och blad är parallella.
• Kontrollera att visaren (67) anger noll på skalan (fig. N3). Om visaren inte
anger exakt noll, lossar du skruven (68) och flyttar visaren tills den anger
0, dra sedan åt skruven.
Anslaget kan vändas: arbetsstycket kan ledas längs 52 mm- eller
8 mm-anslaget så att man kan använda en påskjutare när tunna
arbetsstycken ska klyvas (fig. N4).
• När 8 mm ska ställas in ska justeringsknappen (66) lossas och därefter
kan anslaget (22) skjutas ut ur klämstödet (70).
• Vänd anslaget och sätt tillbaka klämstödet i springan enligt figuren
(fig. N4).
• Om hela höjden på 52 mm ska användas skjuter du in anslaget
i klämstödet med den breda sidan i vertikalt läge (fig. N1).
VARNING:
• Använd 8 mm-profilen för klyvning av låga arbetsstycken så
att påskjutaren ryms mellan bladet och anslaget.
• Anslagets bakre ända ska stå i linje med spaltknivens
framsida.
Inställning av sågbänksbordet (fig. A1, A2)
Bordet (19) skjuts manuellt uppåt och nedåt och hålls på önskad höjd med
två spärrknappar.
• Lossa bordets spärrknappar, både huvudspärren (16) och den extra
spärren (4), men avlägsna dem ej.
• Ställ in bordet på önskad höjd.
• Dra åt bordets låsknappar. Dra först år huvudknappen (16),
fäst sedan bordet i läge med den extra knappen (4).
• Ta alltid bort dammet från maskinen efter användning för att garantera
att den nedre skydder fungerar korrekt.
• Vid sågning av trä och träprodukter anslut alltid en
dammutsugningsenhet som konstruerats i enlighet med relevanta
bestämmelser beträffande dammutsläpp.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iakttag alltid säkerhetsföreskrifter och gällande regler.
VARNING: För att minska risken för personskada, stäng
av enheten och koppla bort maskinen från strömkällan
innan du installerar och tar bort tillbehör, före justering
eller ändring av inställningar eller vid reparationer. Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada
Användare i Storbritannien bör iaktta “woodworking machinesregulations
1974” (regleringar om träbearbetningsmaskiner från 1974) och eventuella
senare ändringar
Se till att maskinen placeras på ett ergonomiskt sätt vad gäller höjd och
stabilitet. Maskinens plats skall väljas så att opertören har god översikt och
tillräckligt med utrymme runt maskinen så att arbetsstyckena kan hanteras
utan begränsningar.
För att minska effekterna av vibrationerna se till att omgivande temperatur
inte är för kall, att maskinen och tillbehören är väl underhållna och att
arbetsstyckets storlek är lämpligt för denna maskin.
Till- och från-koppling (fig. O)
Strömbrytaren har en inbyggd nollspänningsutlösning: om strömmen av
någon anledning kopplas från, måste maskinen startas om medvetet.
• Till: tryck på den gröna startknappen (71).
• Från: tryck på den röda stoppknappen (72).
Byte från sågbänk till läge som geringssåg (fig. A1 & A2)
• Lås fast bordet (19) i dess högsta läge.
• Tryck ned manöverhandtaget (2) och dra ut transportlåset (17) som
bilden visar.
• Släpp långsamt trycket på handtaget så att huvudet fjädrar upp till sin
fulla höjd.
122
Grundläggande sågning
Sågningens kvalitet
Hur jämnt ett sågsnitt blir beror på många faktorer, t ex materialet som
sågas. Vid listverk och andra precisionsändamål som kräver ett jämnt
sågsnitt får du bäst resultat med en vass sågklinga
(60 tänder karbidstål) och en långsam, jämn sågrörelse.
SVENSKA
VARNING: Se till att materialet inte kryper medan du sågar;
kläm det ordentligt på plats. Låt alltid klingans stanna helt
innan du lyfter armen. Om det ändå bryts ut små fibrer vid
arbetsstyckets bakända, klistra en bit maskeringstejp på trät där
sågningen ska göras. Såga igenom tejpen och avlägsna den
försiktigt när du är färdig.
Dammsugning (fig. A5)
Maskinen är försedd med en 38 mm dammutsugningsöppning på det övre
bladskyddet.
• Anslut en lämplig dammutsugningsenhet konsturerad i enlighet med de
relevanta bestämmelserna beträffande dammutsläpp under sågarbete.
OBSERVERA: Placera klämman på höger sida av basen vid fasning.
GÖR ALLTID TOMKÖRNINGAR (UTAN STRÖM) INNAN DEN SLUTLIGA
SÅGNINGEN SÅ ATT DU KAN KONTROLLERA KLINGANS VÄG. SE TILL
ATT KLÄMMAN INTE ÄR I VÄGEN FÖR SÅGEN ELLER SKYDDEN.
Kapning (fig. A1 & P)
• Frigör geringsspärren (10) och tryck in snabbspärren (9).
• Lås snabbspärren i läge för 0° och dra åt geringsspärren.
• Placera trästycket som ska sågas mot anslaget (6 & 13).
• Ta manöverhandtaget (2) och tryck in spärrspaken (3) så att huvudet
frigörs.
• Starta maskinen och låt bladet uppnå full hastighet.
Sågning i geringssågläge
Maskinen är farlig om inte skydden används. Alla skydd måste sitta på plats
vid sågning.
Allmän hantering
- I geringssågläge spärras såghuvudet automatiskt i sitt övre viloläge.
- Såghuvudet frigörs genom att klämma in bladskyddets lossningsspak.
När såghuvudet sänks dras det rörliga undre skyddet in.
- Försök aldrig hindra det undre skyddet från att återvända till viloläget när
snittet har utförts.
- D27111 sågen kan såga arbetsstycken upp till 220 mm breda med 90
mm höjd. D27112 sågen kan såga arbetsstycken upp till 285 mm breda
med 90 mm höjd. För korrekt sågkapacitet se tekniska data. Längden
på arbetsstycket bör aldrig överstiga basens bredd utan lämpligt stöd.
Änden på arbetsstycker bör aldrig vara närmare än 160 mm från klingan
utan ytterligare fastklämmninghjälp.
- Placera aldrig händerna närmare bladet än 160 mm vid användning. Vid
sågning av korta stycken (min. 160 mm till vänster eller höger om bladet)
ska materialklämman användas.
- Det avsågade materialets minimilängd är 10 mm.
- Vid sågning av arbetsstycken som är längre än bordets bredd,
var noga med att arbetsstycket är stabilt i sin fulla längd. Stöd de
utskjutande delarna av arbetsstycket vid behov, t.ex. med hjälp av
tillbehöret arbetsstyckeförlängningen.
- Vid sågning av UPVC-delar bör man under materialet som ska sågas
placera ett stödstycke av trä med en kontraprofil så att man erhåller
tillräckligt stöd.
Fastklämning av arbetsstycket (fig. A3–W)
VARNING: Ett arbetsstycke som är fastklämt, balanserat och
säkert innan sågningen kan komma i obalans efter att sågningen
är klar. En obalanserad last kan tippa sågen eller något som
sågen sitter fast på såsom ett bord eller en arbetsbänk.
När en sågning görs som kan komma i obalans, se till att
arbetsstycket har stöd och att sågen är fastskruvad i en stabil
yta. Personskador kan uppstå.
VARNING: Klämfoten måste förbli fastklämd ovanför basen på
sågen när klämman används. Kläm alltid fast arbetsstycket i
basen på sågen - inte i någon annan dela av arbetsområdet. Se
till att klämfoten inte kläms fast på kanten av sågbasen.
SE UPP: Använd alltid en materialklämma för att bibehåll
kontrollen och minska risken för skador på arbetsstycket och
personskador.
Använd materialklämman (27) som medföljde sågen. Anda hjälpmedel
såsom fjäderklämmor, stavklämmor, C-klämmor kan vara lämpliga för vissa
storlekar och former på material.
INSTALLATION AV KLÄMMAN
1. Sätt i den i hålet bakom anslaget. Klämman måste vara riktad mot
baksidan av geringssågen. Se till att skåran på klämstången är helt isatt
i basen hos geringssågen. Om skåran är synlig är klämman inte fastsatt.
2. Rotera klämman 180º mot fronten på geringssågen.
• Tryck ned huvudet så att bladet sågar igenom trästycket och når in
i spårskivan av plast (8).
• Efter avslutad sågning stänger du av maskinen och väntar tills klingan
har stannat helt innan du för tillbaka huvudet till dess övre viloläge.
Utförande av ett glidande skär (fig. Q)
Styrskenan gör det möjligt att såga större arbetsstycken med en glidande
rörelse ut - ner - bakåt.
• Lossa skenans låsknapp (18).
• Dra såghuvudet mot dig och starta verktyget.
• Sänk klingan ner i arbetsstycket och tryck huvudet bakåt och avsluta
skäret.
• Arbeta enligt ovanstående beskrivning.
VARNING:
• Använd inte metoden med glidande skär med arbetsstycken
mindre än 50 x 100 mm.
• Kom i håg att låsa såghuvudet i dess bakre läge när
de glidande skären är avslutade.
Sågning av små stycken (fig. K1 & K2)
Den övre delen av anslagets vänstra sida (13) och den rörliga delen av
anslagets högra sida (6) kan justeras för att ge maximalt stöd vid sågning av
små stycken.
• Sätt sågbladet vertikalt.
• Lossa plastknappen (58) minst 3 hela varv.
• Ställ in det vänstra anslaget så nära bladet som möjligt.
• Dra åt knappen stadigt.
• Lossa vingmuttern (60).
• Ställ in det högra anslaget så nära bladet som möjligt.
• Dra åt vingmuttern.
Vertikal geringskapning (fig. A1 & R)
• Frigör geringsspärren (10) och tryck in snabbspärren (9).
Flytta armen åt höger eller vänster till önskad vinkel.
• Geringsspärren ställer automatiskt in sig på 10°, 15°, 22,5°, 31,62° och
45° både vänster och höger, och på 50° vänster och 60° höger. Om
arbetet kräver någon mellanvinkel, håll huvudet stadigt och spärra det
genom att dra åt geringsspärren.
• Se alltid till att geringsspärren är ordentligt fastsatt innan du börjar såga.
• Följ samma procedur som för "vertikal rak kapning".
VARNING: När du snedsågar en liten bit från trästyckets ända,
placera trät så att biten som ska sågas av befinner sig på sidan
med den större vinkeln mot anslaget;
alltså stycket som ska sågas av till höger vid
vänstergering och till vänster vid högergering.
3. Lossa ratten för att justera klämman uppåt eller nedåt, använd sedan
fininställningsratten föra tt fästa klämman på arbetsstycket.
123
SVENSKA
Vinklade snitt (fig. A1, K1 & S)
Fasvinkeln kan ställas in från 48° åt vänster till 2° åt höger och kan sågas
med geringsarmen inställd mellan noll och maximalt 45° geringsläge åt
höger eller vänster.
• Lossa det vänstra anslagets lås (58) och skjut vänsteranslagets (13) övre
del så långt åt vänster som möjligt. Lossa fasklämmans handtag (15) och
ställ in önskad fasvinkel.
VARNING: För att minska skaderisken bör du stänga av
maskinen och dra ut elsladden före du installerar eller
tar bort tillbehör, justerar eller ändrar på inställningar eller gör
reparationer. Se till att strömbrytaren står i OFF-läge. Oavsiktlig
påslagning av verktyget kan orsaka personskador.
• Om sågbladet inte stannar inom 10 sekunder efter sågen stängts av,
måste maskinen servas av en auktoriserad DEWALT-verkstad.
• Dra åt spännhandtaget (15) stadigt.
• Följ samma procedur som för "vertikal rak kapning".
Kombinationssnitt
Det här är en kombination av ett geringssnitt och ett vinklat snitt.
• Ställ först in fasvinkeln och sedan geringsvinkeln.
Sågning i sågbänkläge
• Använd alltid spaltkniven.
• Se alltid till att spaltkniven och bladskyddet står i rätt linje.
• Se alltid till att geringen står inställd och spärrad på 0°.
VARNING: Såga inte metall i detta läge.
Klyvning (fig. T)
• Ställ fasvinkeln på 0°.
• Ställ in sågbladets höjd. Vid rätt bladposition sticker spetsarna av tre
tänder ovanför materialets yta. Se till att sågbänksbordet är säkert
fastlåst på önskad höjd.
• Ställ in parallellanslaget på önskat avstånd.
• Håll arbetsstycket plant mot bordet och mot anslaget.
Håll arbetsstycket ca. 25 mm från sågbladet.
• Håll båda händerna undan från sågbladets spår.
• Starta maskinen och låt bladet uppnå full hastighet.
• Mata långsamt in arbetsstycket under det övre bladskyddet och håll det
tryckt mot anslaget. Låt tänderna såga, forcera inte arbetsstycket genom
klingan. Bladets hastighet ska hållas konstant.
Rengöring
Innan användning kontrollera noga att den övre bladskyddet, det rörliga
nedre bladskydder samt dammutsugningsröret fungerar korrekt. Se till
att spån, damm eller bitar från arbetsstycket inte medför att någon av
funktionerna blockeras.
Om något fragment från arbetsstycket fastnar mellan sågbladet och
skydden, koppla ifrån maskinen från elförsörjningen och följ instruktionerna
som ges i avsnittet Montering av sågbladet. Ta bort de bitar som fastnat
och montera tillbaka sågbladet.
VARNING: Blås ut smuts och damm ur verktygshuset med torr
luft när man kan se smuts samlas i och runt luftventilerna. Bär
godkända skyddsglasögon och godkänd andningsmask när du
utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra starka
kemikalier för rengöring av de delar som inte är av metall.
Kemikalierna kan försvaga materialet i de här delarna. Använd
en trasa enbart fuktad med vatten och mild tvållösning. Låt
aldrig vätska komma in i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
VARNING: Rengör bordsytan regelbundet för att undvika risk
för skador.
VARNING: Rengör dammuppsamlingssystemet regelbundet för
att undvika risk för skador.
Spårskivans rengöring och underhåll (fig. U)
Rengör under spårskivan regelbundet.
En sliten spårskiva ska bytas ut.
• Ta ut skruvarna (74) som håller spårskivan (8).
• Använd alltid en påskjutare (73) när du arbetar nära klingan.
• Ta bort spårskivan och rengör under.
• Stäng efter avslutat snitt av maskinen, låt sågbladet stanna och avlägsna
arbetsstycket.
• Sätt tillbaka spårskivans delar och skruvarna.
• Dra åt skruvarna max. för hand.
• Justera in spårskivan så här:
VARNING:
• Dra huvudet nedåt tills klingan nätt och jämnt löper i sågskåran.
• Skjut eller håll aldrig arbetsstyckets fria eller avsågade del.
• Justera in varje del av skivan så att den matchar sågtänderna.
• Använd alltid en påskjutare när du klyver små arbetsstycken.
• Dra åt skruvarna.
Transport (fig. B)
• För transport av sågen, sänk armen och tryck in transportlåset (17).
• Lås bordet (19) i lägsta läget. Lås skenknappen med såghuvudet i
dess främre läge, lås geringsarmen i den yttre högra geringsvinkeln,
för anslaget (13) helt inåt och lås klämspaken (15) med såghuvudet i
vertikalläge så att maskinen blir så kompakt som möjligt.
• Använd alltid greppurtagen (26) som visas i fig. B när sågen ska flyttas.
VARNING: Transportera alltid maskinen i bäcksågläge och
se till att klingan helt täcks av det övre skyddet. Använd aldrig
ngåot av skydden för att bära maskinen.
Smörjning
Maskinen kräver ingen extra smörjning. Motorns lager är försmörjda och
vattentäta.
• Undvik att använda olja eller fett. Detta kan orsaka anhopning av spån
och leda till problem.
• Alla delar där spån och sågdamm samlas bör regelbundet rengöras med
en torr borste.
Valfria Tillbehör
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera under lång tid med ett
minimum av underhåll. Långvarig och god funktion är beroende av lämpligt
verktygsunderhåll och regelbunden rengöring.
124
VARNING: Då andra tillbehör än de som erbjuds av DEWALT
inte har testats med den här produkten, kan användande av
sådana tillbehör vara farligt. För att minska olycksrisken bör
enbart tillbehör rekommenderade av DEWALT användas med
den här produkten.
SVENSKA
Stödning av långa arbetsstycken (fig. A4)
GARANTI
• Långa arbetsstycken måste alltid stödjas.
• För bästa resultat, använd det förlängda stödet (28) till att öka bredden
på sågbordet (kan erhållas separat hos din återförsäljare). Stöd långa
arbetsstycken på lämpligt sätt, t ex med en sågbock eller liknande, så att
ändarna inte kan falla.
Dammuppsugning (fig. A5, V)
VARNING! När så är möjligt anslut damutsugningsenheten som
konsturerats i enlighet med relevanta bestämmelser beträffande
dammutsläpp.
• D27111 accepterar den tillvalda dammuppsamlingsporten. För
installation, se instruktionerna för dammuppsamlingsporten när den
köps.
• D27112 accepterar och levereras med dammuppsamlingsporten.
Använd om möjligt en dammsugare som fyller gällande föreskrifter för
dammutsläpp. Externt anslutna system ska ha en luftkapacitet på 20 m/s
±2 m/s. Hastigheten ska mätas vid anslutningsröret vid anslutningspunkten,
med anslutet verktyg som inte är påslaget.
SÅGKLINGA
ANVÄND ALLTID 305 mm SÅGKLINGOR MED 30 mm AXELHÅL.
HASTIGHETENS MÄRKDATA MÅSTE VARA MINST 4000 RPM. Använd
aldrig en klinga med mindre eller större diameter. De kommer inte att
skyddas ordentligt. Använd endast kapklingor. Använd inte klingor som
konstruerats för snabb klyvning, kombinationsklingor eller klingor med
hakvinklar överstigande 10°.
KLINGBESKRIVNING
ANVÄNDNING
DIAMETER
TÄNDER
Konstruktionssågklingor (tunn sågning med antikvistkant)
Allmänna ändamål
305 mm
36
Träbearbetningssågklingor(ger mjuka, rena kapningar)
Fin kapning
305 mm
60
DEWALT har förtroende för kvaliteten på sina produkter, och
erbjuder en enastående garanti för professionella användare
av produkten. Denna garanti-deklaration kommer som tillägg
till och inskränker inte dina kontraktsmässiga rättigheter i
egenskap av professionell användare, eller dina lagstadgade
rättigheter i egenskap av enskild icke-professionell användare.
Garantin är giltig i de territorier som tillhör medlemsstaterna i
Europeiska unionen och det europeiska frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten hos ditt verktyg
från DEWALT kan du helt enkelt återlämna det inom 30 dagar,
i komplett skick, med alla ursprungliga delar så som det köpts,
till inköpsstället, för full återbetalning eller byte. Produkten måste
ha blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och bevis på
inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för ditt DEWALT
verktyg inom 12 månade från inköp har du rätt till en service
utan kostnad. Den kommer att utföras utan kostnad hos ett
auktoriserat DEWALT reparationsombud. Bevis på köpet måste
visas upp. Detta inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar inom ramen för
garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar på grund av
bristfälligt material eller tillverkning inom 12 månader efter
inköpsdatum, garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt byter ut
alla felaktiga delar eller – efter vårt gottfinnande – kostnadsfritt
byter ut enheten, förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av obehöriga personer;
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om lämpliga tillbehör.
• Bevis på köpet visas upp;
Miljöskydd
• Produkten återlämnas i fullständigt skick, med alla sina
ursprungliga beståndsdelar.
Separat avfallshantering. Den här produkten skall inte kastas
bort tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans med
hushållsavfall, om du en dag finner att den behöver bytas ut, eller du
inte längre har användning för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din återförsäljare eller leta
efter din närmaste auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt DEWALT kontor på
den adress som anges i denna manual. En förteckning
över behöriga reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning finns tillgängligt på
Internet på:
www.2helpU.com.
Separat insamling av använda produkter och
paketeringsmaterial, gör det möjligt att återvinna materialet.
Återvinning av material hjälper till att förhindra miljöförorening
och minskar efterfrågan på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat insamling av elprodukter från
hushåll vid allmänna avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en ny
produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och återvinning av DEWALT
produkter då de uppnått slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till en auktoriserad
reparatör som kommer att lämna in den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade reparatör finns genom
att kontakta ditt lokala DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med auktoriserade DEWALT
reparatörer, samt fullständiga upplysningar om vår service efter försäljning
och kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
125
TÜRKÇE
MASA ÜSTÜ GÖNYE TESTERESİ
D27111/D27112
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
Tebrikler!
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede yılların deneyimi DEWALT'ı profesyonel kullanıcılar işin en
güvenilir partnerlerden biri haline getirmektedir.
Sigortalar
Avrupa
Teknik veriler
Voltaj
V
Tip
D27111
D27112
230
230
2
2
1,600
Güç ihtiyacı
W
1,500
Güç çıkışı
W
1,100
933
Azami bıçak hızı
min-1
2,950
3,300
Bıçak çapı
mm
305
305
Bıçak deliği
mm
30
30
Bıçak gövde kalınlığı
mm
1,8
1,8
Keski demiri kalınlığı
mm
Keski demir sertliği
2,0
2,0
43 ± 5
43 ± 5
Bıçak durma zamanı
s
< 10,0
< 10,0
Ağırlık
kg
26,5
24
Gönye (azami konumlar)
sol
sağ
50°
60°
50°
60°
Meyil (azami konumlar)
sol
sağ
48°
0°
48°
0°
90°/90°’de maksimum çapraz
kesim kapasitesi
mm
220 x 90
285 x 90
Maksimum 90 mm yükseklikte, 45°
meyilde maksimum kesim genişliği
mm
155
201
Maksimum 50 mm yükseklikte, 45°
meyilde maksimum kesim genişliği
mm
220
285
Kesim kapasiteleri
Şevli testere modu
Testere tezgahı kipi
Maksimum kesim derinliği
LPA (ses basıncı)
mm
0-51
0-51
dB(A)
95,0
97,0
KPA (ses basıncı belirsizliği)
dB(A)
3,1
2,9
LWA (ses gücü)
dB(A)
107,0
109,0
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
3,0
3,1
230 V aletler
10 Amper, ana þebeke
NOT: Bu cihaz, kullanıcının beslemesinin arabirim noktasında (elektrik
girişi kutusu) izin verilen maksimum sistem empedansı Zmax = 0,32 Ω
olan bir güç kaynağına bağlanmak üzere tasarlanmıştır.
Kullanıcı, bu cihazın yalnızca yukarıdaki gerekliliği karşılayan bir güç
sistemine bağlandığından emin olmalıdır. Gerekirse, kullanıcı, arabirim
noktasındaki sistem empedansını elektrik şirketinden öğrenebilir.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini gösterir. Lütfen
kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli durumu
gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden
olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan durumları
gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
D27111/D7112
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu ürünlerin
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC ve 2011/65/EU Direktifi ile uyumludur.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin
veya kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın derlenmesinden
sorumludur ve bu beyanı DEWALT adına vermiştir.
Titreşim toplam değerleri (triax vektör toplamı) EN 61029-1,
EN 61029-2-11’a göre belirlenmiştir:
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
Belirsizlik K =
m/s²
m/s²
1,3
1,5
1,3
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN 61029’te sağlanan
standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak
için kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla farklı
uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü yapılırsa,
titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma süresindeki
maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde azaltabilir.
126
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
01.01.2012
Güvenlik Talimatları
UYARI! Elektrikli aletleri kullanırken, yangın, elektrik çarpması
ve yaralanma riskini azaltmak için daima
aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik
önlemlerine uyulmalıdır.
TÜRKÇE
Bu ürünü kullanmadan önce tüm bu talimatları okuyun ve kaydedin.
GELECEKTE REFERANS OLARAK KULLANMAK ÜZERE BU
KILAVUZU SAKLAYIN
Genel Güvenlik Kuralları
1. Çalışma alanını temiz tutun.
Dağınık alanlar ve tezgahlar yaralanmalara neden olabilir.
2. Çalışma alanı çevresine dikkat edin.
Aleti yağmurda bırakmayın. Aleti nemli veya ıslak koşullarda
kullanmayın. Çalışma alanının iyi ışıklandırılmasını sağlayın (250
–300 Lux). Yanıcı sıvıların ve gazların bulunduğu ortamlarda
yangın veya patlama gibi olaylara neden olacak bir riski varsa aleti
kullanmayın.
3. Elektrik çarpmasına karşı önlem alın.
Topraklanmış yüzeylerle (ör. borular, radyatörler, pişiriciler ve
buzdolapları) temastan kaçının. Alet zorlu koşullarda kullanılırken
(ör. yüksek nemli ortamlarda, metal talaşın çıktığı durumlarda, vb.),
bir yalıtım transformatörü veya bir (FI) toprak-sızıntısı devre kesici
yoluyla elektrik emniyeti artırılabilir.
4. Diğer kişileri iş alanından uzak tutun.
Kimsenin, özellikle de çocukların işe karışmasına, alete veya uzatma
kablosuna dokunmasına izin vermeyin ve onları çalışma alanından
uzak tutun.
5. Kullanılmayan aletleri kaldırın.
Aletler kullanılmadığı zaman kuru bir yerde saklanmalı ve çocukların
erişemeyeceği şekilde kilitlenmelidir.
6. Aleti zorlamayın.
Tasarlandığı hızda, işini daha iyi ve güvenli bir şekilde yerine
getirecektir.
7. Doğru aleti kullanın.
Dayanıklı aletlerin işini yaptırarak küçük aletleri zorlamayın. Aletleri
amaçları dışında kullanmayın; örneğin daire testereleri ağaç dalları
veya kütük kesmek için kullanmayın.
8. Uygun giysiler giyin.
Hareketli parçalar tarafından yakalanabileceği için bol giysiler
giymeyin veya takılar kullanmayın. Açık havada çalışırken kaymayan
ayakkabı giyilmesi önerilir. Uzun saçları içine alacak saç koruyucusu
kullanın.
9. Koruyucu teçhizat kullanın.
Her zaman güvenlik gözlükleri takın. Çalışma sırasındaki işlemlerin
toz veya uçuşan parçacıklar yaratması halinde yüz veya toz maskesi
kullanın. Bu parçacıkların çok sıcak olduğu durumlarda, ayrıca ısıya
dayanıklı önlük giyin. Her zaman kulak koruması kullanın. Her zaman
koruyucu kask kullanın.
10. Toz çıkarma teçhizatını bağlayın.
Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin bağlanması için cihaz tedarik
edilirse bunların uygun biçimde bağlandığından ve kullanıldığından
emin olun.
11. Kabloyu yanlış kullanmayın.
Prizden çıkarmak için kabloyu birden hızla çekmeyin. Kabloyu ısı,
yağ ve keskin köşelerden uzak tutun. Aleti hiçbir zaman kablosundan
tutarak taşımayın.
12. Çalışma parçasını sabitleyin.
Çalışma parçasını tutmak için kelepçeler veya mengene kullanın.
Elinizi kullanmaktan daha güvenlidir ve aleti kullanmak için iki elinizi
de serbest bırakır.
13. Yetişemeyeceğiniz noktalara koymayın.
Her zaman uygun dayanağı ve dengenizi sağlayın.
14. Aletlerin gerekli bakımlarını yapın.
Daha iyi ve güvenli performans sağlamaları için aletleri keskin ve
temiz olarak muhafaza edin. Aksesuarları yağlamak ve değiştirmek
için talimatlara uyun. Aletleri periyodik olarak kontrol edin ve hasarlı
olanların yetkili servis tarafından tamir edilmesini sağlayın. Bütün
kulpları ve anahtarları kuru ve temiz tutun ve yağ ile gres yağı
bulaşmamış şekilde koruyun.
15. Aletleri ayırın.
Kullanımda değilken, servisten önce ve bıçak, matkap uçları ve
kesiciler gibi aksesuarları değiştirirken aletleri güç kaynağından ayırın.
16. Ayar anahtarlarını ve penseleri çıkarın.
Aleti çalıştırmadan önce ayarlama anahtarları ve penselerin aletten
çıkarıldığını kontrol etme alışkanlığını kazanın.
17. Aletin kazara çalışmasını engelleyin.
Aleti, parmaklarınızdan biri anahtar üzerine gelecek şekilde taşımayın.
Fişi prize takmadan önce aletin “kapalı” konumda olduğundan emin
olun.
18. Açık hava uzatma kablolarını kullanın.
Kullanımdan önce, uzatma kablosunu kontrol edin ve hasarlıysa
değiştirin. Alet açık havada kullanılıyorsa, yalnızca açık hava
kullanımı için imal edilmiş ve buna uygun olarak işaretlenmiş uzatma
kablolarını kullanın.
19. Dikkatli olun.
Ne yaptığınıza dikkat edin. Sağduyulu hareket edin. Yorgunsanız
veya ilaç ya da alkolün etkisindeyseniz aleti kullanmayın.
20. Hasarlı parça bulunup bulunmadığını kontrol edin.
Kullanımdan önce, aletin düzgün bir biçimde çalışacağından ve
işlevini yerine getireceğinden emin olmak için aleti ve şebeke
kablosunu dikkatli bir biçimde kontrol edin. Hareketli parçaların
ayarlanması, hareketli parçaların bağlanması, montaj ve aletin
işleyişini etkileyebilecek diğer başka koşulların kontrolünü yapın.
Bu kullanma kılavuzunda aksi belirtilmiyorsa, hasarlı bir muhafaza
veya başka bir parça gerektiği gibi tamir edilmeli veya yetkili servis
tarafından değiştirilmelidir. Arızalı anahtarların yetkili servis tarafından
değiştirilmesini sağlayın. Açma/kapama anahtarı çalışmazsa elektrikli
aleti kullanmayın. Kendi başınıza tamir yapmayı denemeyin.
UYARI! Bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilenin dışında
herhangi bir aksesuar veya eklenti kullanılması ya da aletle
herhangi bir işlem yapılması, kişisel yaralanma riskine yol
açabilir.
21. Aletinizin yetkili bir kişi tarafından tamir edilmesini sağlayın.
Bu elektrikli alet, ilgili güvenlik kurallarına uymaktadır. Onarım
işlemleri sadece yetkili kişilerce orijinal yedek parçaları kullanarak
yapılmalıdır; aksi takdirde kullanıcı için önemli tehlikelere yol açabilir.
Tezgah Tipi Gönye Testereler için İlave
Güvenlik Kuralları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu makine özel olarak yapılandırılmış bir güç kablosu (M tipi
ek) ile donatılmıştır. Güç kablosu hasarlıysa veya başka şekilde
kusurluysa, yalnızca üretici veya yetkili onarım uzmanı tarafından
değiştirilmelidir.
Herhangi bir işleme başlamadan önce tüm kilitleme topuzlarının ve
kelepçe kollarının sıkı olduğundan emin olun.
Özellikle bir mod değişikliğinden sonra, siperler yerini almadan,
testereyi asla kullanmayın. Korumaların iyi durumda olmasını ve
düzenli olarak bakımlarının yapılmasını sağlayın.
Testere elektrik kaynağına bağlıyken ellerinizi asla bıçak alanına
koymayın.
Asla makine hızlı şekilde hareket halindeyken bıçağa doğru bir alet
veya başka bir araç sokarak durdurmaya çalışmayın; bu şekilde
istemeden ciddi kazalara neden olabilirsiniz.
Herhangi bir aksesuar kullanmadan önce talimat kılavuzuna
başvurun. Bir aksesuarın uygunsuz biçimde kullanılması hasara
neden olabilir.
Kesilecek malzeme için doğru bıçağı seçin.
Testere bıçağının üzerinde işaretli olan hızın, değerlendirme
bıçağında işaretli olan hıza en azından eşit olduğundan emin olun.
Kesme bloğu ve pürüzlü malzeme kullanırken, uygun eldivenleri
takın.
Kullanmadan önce testere bıçağının düzgün monte edildiğinden
emin olun.
Bıçağın doğru yönde döndüğünden emin olun. Bıçağın keskin
kalmasını sağlayın.
127
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
128
Önerilenden büyük ya da küçük çapta bıçaklar kullanmayın.
Bıçağın mile uymasını sağlamak için pul kullanmayın. Uygun bıçak
sınıfı için teknik verilere bakın. Yalnızca bu kılavuzda belirtilen,
EN 847-1 ile uyumlu bıçakları kullanın.
Özel olarak tasarlanmış gürültü azaltıcı bıçakları kullanmayı dikkate
alın.
YÜKSEK HIZ ÇELIĞINDEN (HSS) üretilen testere bıçaklarını
kullanmayın.
Hasarlı, çatlamış veya deforme olmuş testere bıçaklarını
kullanmayın.
Svici bırakmadan önce bıçağı üzerinde çalıştığınız parçadaki
kesikten çıkarın.
Motor şaftını tutmak için fanın karşısına herhangi bir şey
sıkıştırmayın.
Kol aşağıya getirildiğinde testerenizde bulunan bıçak siperi
otomatik olarak yukarı kalkar; kol kaldırıldığında ise bıçağın
üstüne iner. Siper, testere bıçakları takılırken veya sökülürken ya
da testerenin incelenmesi için elle kaldırılabilir. Testere kapanana
kadar bıçak siperini elle kaldırmayın.
Makinenin çevresindeki alanı bakımlı tutun ve örn. talaş ve
kesimden kalan parçalar gibi etrafa dağılan parçalardan arındırın.
Periyodik olarak motor hava deliklerinin temiz ve talaştan
arındırılmış olduğundan emin olun.
Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce veya bıçağı değiştirirken
makineyi şebekeden ayırın.
Mümkün olduğunda, makineyi her zaman tezgaha monte edin.
Gönye, açılı veya birleşik gönye kesimleri yaptığınızda, uygulama
için doğru mesafenin bulunduğundan emin olmak üzere kayan
gönye engelini ayarlayın.
Testere çalışırken kesim alanından kesimden kaynaklanan
parçaları veya diğer parçaları çıkarmaktan kaçının.
Çalışmadan önce makinenin yeterli derecede dengeli biçimde düz
bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.
Özellikle magnezyum olmak üzere hafif alaşım malzemeleri asla
kesmeyin.
Aşındırıcı veya elmas diskler kullanmayın.
Kaza veya makine arızası durumunda, makineyi hemen kapatıp
güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
Arızayı rapor edin ve arızalı makineyi, başkaları tarafından
kullanılmaya çalışılmasını önlemek için uygun şekilde işaretleyin.
Testere bıçağı kesim sırasında anormal parça besleme kuvveti
nedeniyle bloke olursa, makineyi kapatıp güç kaynağıyla
bağlantısını kesin. Üzerinde çalıştığınız parçayı çıkarın ve testere
bıçağının rahatça döndüğünden emin olun. Makineyi açın ve daha
az parça besleme kuvveti uygulayarak yeni kesim işlemini başlatın.
Her zaman mutlaka kesim çizgisinin solunda veya sağında durun.
Yeterli derecede genel veya yerel aydınlatma sağlayın
Operatörün makinenin kullanımı, ayarı ve çalıştırılması konusunda
yeterince eğitimli olmasını sağlayın.
Makineyi başında kimse yokken kapatın.
Ahşap kesme işleri sırasında testereye bir toz toplama cihazı takın.
Aşağıdakiler gibi toza maruz kalmayı etkileyen etkenleri daima göz
önünde bulundurun:
- makinede işlenecek malzemenin tipi (sunta ahşaba göre daha
fazla toz üretir);
- testere bıçağının doğru şekilde ayarlanması;
- yerel toz atma yerinin yanı sıra başlıklar, sürgüler ve olukların
doğru şekilde ayarlandığından emin olun;
- 20 m/sn’den az olmayan hava hızına sahip toz toplama
elemanı
Tüm bıçak ve flanşların temiz ve bileziğin girintili taraflarının
bıçağın karşısında olduğundan emin olun. Mandrel somununu
sıkıca sıkın.
Yalnızca, keskin ve bakımlı testere bıçaklarını kullanın.
Belirlenen gerilim haricinde hiçbir şekilde çalıştırmayı denemeyin
Bıçağı hareketliyken yağlamayın.
Çalışmanızı izleyen kişilerin makinenin arkasında durmamasını
sağlayın.
Güvenliğiniz için, makineyi tezgaha 8 mm çapında, 80 mm
uzunluğunda cıvatalar kullanarak monte edin.
Tezgah Tipi Testere Modu için İlave Güvenlik
Talimatları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tabla eki aşınmışsa, değiştirin.
Dikey düz çapraz kesimler yaptığınızda, testere bıçağı ile engel
arasında maks. 5 mm mesafe kalmasını sağlamak için kayan
engeli doğru şekilde ayarlayın.
Testerenizi asla, tabla eki olmadan kullanmayın.
Yarma bıçağı ve/veya üst siper sökülmüş durumdayken asla kesim
yapmayın.
Her zaman itme çubuğu kullanın. 30 mm’den küçük parçaları asla
kesmeyin.
Ek destek olmadığı durumlarda makinenin kabul edeceği
maksimum parça boyutu:
- Yükseklik 51 mm, genişlik 500 mm, uzunluk 700 mm
- Uzun parçaların, uygun ek tabla ile desteklenmesi gerekir.
Siper; yarma bıçağının, testere bıçağı tarafından kesilen kanalın
genişliğinden daha kalın ve testere bıçağının gövdesinden daha
ince olmamalıdır.
Bıçakların doğru yönde döndüğünden ve dişlerin testere tezgahının
önünü gösterdiğinden emin olun.
Herhangi bir işleme başlamadan önce tüm kelepçe kollarının sıkı
olduğundan emin olun.
Yarma bıçağının testere bıçağından doğru mesafe olan maksimum
5 mm’ye ayarlandığından emin olun.
Ellerinizi testere bıçağının yolunun dışında tutun.
Bıçakları değiştirmeden veya bakım yapmadan önce testereyi
şebekeden ayırın.
Her zaman bir itme çubuğu kullanın ve kesme işlemi sırasında
ellerinizi testereye 150 mm’den daha yakın bir yere koymayın.
Etrafa testerenin arkasından uzanmayın.
İtme çubuğunu kullanılmadığında her zaman yerinde bulundurun.
Birimin üstünde durmayın.
Taşıma sırasında, testere bıçağının üst kısmının örn. siperin kapalı
olduğundan emin olun.
Üst siperi tutma veya taşıma için kullanmayın.
Üst sipere temasını önlemek üzere kayan engeli doğru şekilde
ayarlayın.
Tablanın sıkıca sabitlendiğinden emin olun.
Testereyi ahşap haricindeki malzemeleri kesmek için kullanmayın.
Delik, kanal veya oluk açma uygulamalarında kullanılamaz.
Tezgah tipi testere modunda kesim yaparken kolun güvenli biçimde
sabitlendiğinden emin olun. Makineyi yalnızca testere tezgahı
tablası dikey konumdayken kullanın.
Gönye Testere Modu
•
•
•
•
•
•
Açılı kesim yaparken kolun emniyetli biçimde sabitlendiğinden emin
olun.
Makine çalışıyorken ve testere kafası bekleme konumunda
değilken asla temizlik veya bakım çalışması yapmayın.
Testere bıçağının üst kısmının tamamen sabitlendiğinden emin
olun. Makineyi gönye testere modunda kullanırken üst bıçak
siperini asla çıkarmayın.
160 mm’den kısa parçaları asla kesmeyin.
Ek destek olmadığı durumlarda makinenin kabul edeceği
maksimum parça boyutu:
D27111
– Yükseklik 90 mm, genişlik 220 mm, uzunluk 550 mm.
D27112
– Yükseklik 90 mm, genişlik 285 mm, uzunluk 550 mm.
– Uzun parçaların, uygun ek tabla ile desteklenmesi gerekir.
Üzerinde çalışılan parçayı her zaman güvenli bir şekilde
kelepçeleyin.
Diğer tehlikeler
Aşağıdaki tehlikeler testere kullanımında görülebilmektedir:
- dönen parçalara dokunma sonucu yaralanmalar
TÜRKÇE
İlgili güvenlik kurallarının uygulanmasına ve güvenlik donanımlarının
kullanılmasına rağmen bazı tehlikelerin önüne geçilememektedir.
Bu tehlikeler arasında:
- Duyma hissinin azalması.
- Dönen testere bıçağının açıkta kalan kısmının neden olduğu kaza
tehlikesi.
1 Testere bıçağı
1 Paralel keski muhafaza parmaklığı
1 Üst bıçak muhafazası
1 İtme çubuğu
1 Toz toplama yuvası (şek. V)
- Bıçak değiştirirken meydana gelebilecek kazalar.
1 T30 yıldız anahtar
- Siperleri açarken parmakların ezilme tehlikesi.
1 T40 yıldız anahtar
- Özellikle meşe, akgürgen ve MDF olmak üzere ahşep keserken
meydana gelen tozun yutulması sonucu oluşan sağlık sorunları
bulunmaktadır.
1 Kullanım kılavuzu
- İşlenen iş parçasının parçaları yakınında duranlar için yaralanma riski
bulunmaktadır.
- Parmaklığın içinde keserken uçuşan metal parçacıklar tarafından
ortaya çıkabilecek kaza riski bulunmaktadır.
- Düzenli olarak temizlenmediği zaman aşırı toz konsantrasyonundan
dolayı yangın tehlikesi bulunmaktadır.
- 10° altında veya +45° üstündeki çevre sıcaklıklarında kullanıldığı
zaman kontrolsüz ortam riski bulunmaktadır.
1 Malzeme sıkıştırma
1 Açılımlı çizim
• Nakliye sırasında alette, parçalarında veya aksesuarlarında hasar
oluşup oluşmadığını kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu kılavuzu iyice okuyup anlamaya zaman
ayırın.
Tanım (şekil A1 - A4)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi bir
parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya yaralanmayla
sonuçlanabilir.
Aşağıdakiler gürültü üretmeye etki eden faktörlerdir:
- kesilecek materyal
- testere bıçağının tipi
Şekil A1
- besleme gücü
1 Açma/kapama anahtarı
Aşağıdakiler toz oluşmasına etki eden faktörlerdir:
2 Kontrol kolu
3 Başlık kilit açma kolu
- aşınmış bıçak
- 20 m/s den daha az hava hızı olan toz çekici
4 İlave testere tezgah tablası kilitleme düğmesi
- iş parçası tam olarak konmamıştır
5 Hareketli ön alt bıçak siperi
6 Siper sağ taraf
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Güvenli kullanım uyarısı
Kullanımdan önce talimat kullanım kılavuzunu okuyun
Tezgah tipi testere modunda kullandığınızda, üst ve alt
siperlerin yerinde olduğundan ve düzgün çalıştığından emin
olun. Makineyi tezgah tablası dikey konumda değilken asla
çalıştırmayın.
7 Sabitleme tablası
8 Çentik plakası
9 Şev mandalı
10 Şev kolu
11 Tezgah/şev kolunun döndürülmesi
12 Gönye skalası
13 Siper sol taraf
14 Yiv göstergesi
15 Meyil sıkıştırma kolu
16 Testere tezgah tablası kilitleme düğmesi
17 Başlık kilitleme pimi
18 Ray kilit düğmesi
Gönye testere modunda kullandığınızda, üst siperin yerinde
olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun. Tezgah testere
tablasının en üst konumda olduğundan emin olun.
Şevli testere modunda kızaklı kesim yaparken, "Kızaklı kesim
yapılması" adı altında verilen talimatlara riayet edin.
Şekil A2
19 Testere tezgah tablası
20 Keski demiri
21 Üst bıçak muhafazası
22 Paralel keski muhafaza parmaklığı
23 İtme çubuğu yeri
Taşıma noktası
24 Hareketli arka alt bıçak siperi
TARİH KODU KONUMU (ŞEK. [FIGURE] A2)
25 Donanım montaj delikleri
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (76) gövdeye basılıdır.
26 El girişi
Örnek:
76 Tarih kodu
2012 XX XX
İmalat Yılı
Ambalajın içindekiler
Ambalajın içinde aşağıdakiler vardır:
Opsyonel aksesuarlar
Şekil A3
27 Malzeme sıkıştırma
1 Masa üstü gönye testeresi
129
TÜRKÇE
Şekil A 4
28 Ayaklık
KULLANIM ALANI
D27111/D27112 tabla üstü gönye testereniz profesyonel uygulamalar için
geliştirilmiştir. Bu yüksek doğruluğa sahip makine çapraz, açılı, gönye ve
birleşik gönye kesime kolay ve çabuk biçimde ayarlanabilir.
Bu birim profesyonel uygulamalar için, karpit uçlu, nominal 305 mm bıçak
çapına sahip bir bıçakla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu ortamlarda
KULLANMAYIN.
Bu tabla üstü gönye testereler, profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
UYARI! Makineyi, tasarlanan amaçlar dışında kullanmayın.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin gözetiminde olmadıklarında,
fiziksel (çocuklar dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı yaşamış
deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
Çocuklar asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Elektrik Emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Güç kaynağının
değerlendirme levhasındaki voltaja uyup uymadığını her zaman kontrol
edin.
cıvatalar önerilir. Hareket etmesini önlemek için testerenizi her zaman
sağlam bir şekilde monte edin. Taşınabilirliği iyileştirmek için, alet,
daha sonra çalışma desteğinize kelepçelenebilecek veya başka
tesislere taşınıp orada kelepçeyle sabitlenebilecek 12,5 mm veya
daha kalın bir kontrplak parçasının üzerine monte edilebilir.
• Testereyi yukarıda anlatıldığı şekilde kontrplak levhasına tespit
ederken, tespit cıvatalarının plakanın altından çıkmamasına dikkat
edin. Plaka, çalışma tezgahının üzerine düz bir şekilde oturabilmelidir.
Testereyi, herhangi bir çalışma tezgahına tespit ederken,
mengeneleri, tespit deliklerinin bulunduğu sıkıştırma göbeklerine
yerleştirin. Mengenelerin bu göbeklerin dışındaki noktalara
yerleştirilmesi testerenin çalışmasını olumsuz etkilemektedir.
• Testere bıçağının kesilen malxemede sıkışması ya da kesim
hatalarının önlenmesi için testerenin yerleştirildiği yüzeyin engebeli
olmamasına dikkat edin. Testere tezgah üzerinde oynuyorsa, testere
ayağının altına ince bir kumaş parçası yerleştirerek testerenin tezgah
yüzeyi üzerinde sabit durmasını sağlayın.
Bağlayıcı aletlerin saklanması (şek. D)
Aşağıdaki aletler makine ile birlikte verilmektedir:
1 T30 yıldız anahtar (37)
1 T40 yıldız anahtar (38)
• Aletlerin, montajda veya ayarlamada kullanıldıktan sonra her seferinde
depolanmasına dikkate edin.
D27111
Bu makinenin sınıf I yapıya sahip olması nedeniyle topraklanmış
bağlantıya ihtiyaç duyulur.
D27112
Aletiniz, EN 61029 uyarınca çift izolasyonludur;
dolayısıyla topraklamaya gerek yoktur.
Kablonun değiştirilmesi gerekirse, alet yalnızca yetkili bir servis temsilcisi
veya uzman elektrikçi tarafından onarılmalıdır.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne (Teknik
verilere bakın) uygun onaylı bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın.
Minimum iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk 30 m’dir.
Üst bıçak siperinin takılması (şekil E)
Üst bıçak siperi (21), makine tezgah tipi testere moduna ayarlandığında
yarma bıçağına (20) hızla ve kolayca takılmak üzere tasarlanmıştır.
• Cıvatayı (39) gevşetin ve somunu (40) altıgen yuvada bırakın.
• Siperi düşey konumda tutarak, siperin arka kısmındaki yuva ile yarma
bıçağını hizalayın.
• Mil cıvatasının girintiye oturduğundan emin olun, siperi yarma bıçağı
(20) üzerine indirin.
• Siperi yarma bıçağına kilitlemek için yatay konuma döndürün.
• Cıvatayı (39) oyuğa yerleştirin ve özel anahtar ile sıkın.
Testere bıçağının takılması (şekil D & F1 - F5)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce ya da tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin kapalı
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu tamamen makaradan
çıkarın.
MONTAJ
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce ya da tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin kapalı
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Yeni bir bıçağın dişleri çok keskindir ve tehlikeli
olabilir.
UYARI: Bıçağı monte ettikten veya değiştirdikten sonra,
bıçağın daima tam olarak koruma tarafından kaplandığından
emin olun.
Ambalajın açılması (şekil B)
UYARI: estere bıçağının yalnızca açıklanan şekilde
değiştirilmesi gerektiğini unutmayın. Yalnızca Teknik Veriler
bölümünde belirtilen testere bıçaklarını kullanın; Kat.no.:
DT4350 önerilir.
• Testereyi dikkatli bir şekilde ambalajdan çıkartın.
• Ray kilit düğmesini (18) açın ve testere başını geri iterek arka
konumda kilitleyin.
• Tablayı (19) en yüksek konumuna kilitleyin.
• İşlem kolunu (2) aşağıya bastırın ve kilit pimini (17) şekilde gösterildiği
gibi çekin.
• Yavaşça aşağı doğru baskıyı azaltın ve başlığın tam yüksekliğe
erişmesine izin verin.
Tezgaha montaj (şekil C)
• Tezgaha monte etmeyi kolaylaştırmak için dört ayakta da delikler
(36) mevcuttur. Farklı boyutlarda cıvatalar için iki farklı boyutta
delik bulunmaktadır. İstediğiniz deliği kullanabilirsiniz; her ikisini
de kullanmak şart değildir. 8 mm çapa ve 80 mm uzunluğa sahip
130
Yeni bir testere bıçağı takmak için, tablayı en yüksek noktaya ayarlamak
ve testere başını en üst noktasına yükseltmek gerekmektedir.
D27111
• T30 yıldız anahtarı (37) mahfazadaki delik (42) yoluyla mil ucuna
takın (şekil F1). Bıçak anahtarını (38) bıçak kilitleme vidasına (43)
yerleştirin (şekil F3).
• Bıçak kilitleme vidası soldan dişlidir ve bu sebeple vidayı gevşetmek
için anahtarı sıkıca tutarak saat yönünde çevirin.
TÜRKÇE
• Alt siperi (5 ve 23) serbest bırakmak için kafa kilidi serbest bırakma
kolunu (3) bastırın ve ardından alt siperi gittiği kadar kaldırın
(şek. F4).
• Bıçak kilitleme vidasını (43) ve dış mandrel bileziğini (44) çıkarın
(şek. F5).
• İç flanşın ve bıçağın iki yüzünün temiz ve tozdan arındırılmış
olduğundan emin olun.
• Testere bıçağını (45), iç mandrel bileziğinin (47) üstünde bulunan
tespit parçasına (46) takın; bu işlem sırasında bıçağın alt ucundaki
dişlerin testerenin arkasına (operatörden uzağa) baktığından emin
olun.
• Bıçağı konuma doğru dikkatlice esnetin ve alt bıçak siperini çıkarın.
Bıçağın kontrol edilmesi ve aynaya göre ayarlanması
(şekil G1 - G4)
• Şev demirini (11) açmak için, şev kolunu (10) serbest bırakın ve şev
mandalına (9) basın.
• Mandal şev demirini 0° şev konumunda buluncaya kadar şev demirini
döndürün. Kolu sıkıştırmayın.
• Levha testere çentiğine (48) hemen girecek şekilde başlığı aşağı çekin.
• Aynanın sol tarafının (13) karşısına ve bıçağa (45) bir kare blok (49)
yerleştirin (şekil G3).
UYARI: Kare blokun bıçak dişlerinin uçlarına temaz
etmemesine özen gösterin.
• Dış mandrel bileziğini geri takın.
• Bıçak kilitleme vidasını (43), yıldız anahtarı bir elinizle sabit tutarken
diğer elinizle saatin aksi yönde döndürerek dikkatli bir şekilde sıkın.
• Yıldız anahtarı depolama konumuna yerleştirin (şek. D).
• Ayar yapmak için aşağıdaki işlemi uygulayın:
• Vidaları (50) gevşetin ve gönyeyle ölçüldüğünde levha sipere 90° olana
kadar kadran/şev montajını sola veya sağa hareket ettirin.
• Vidaları (50) tekrar sıkıştırın. Bu aşamada şev göstergesinin ayarına
dikkat etmeniz gerekmez.
D27112
• Testere bıçağını konumuna kilitlemek için mil kilitleme düğmesini (75)
kullanın (şek. F2).
• T40 yıldız anahtarı (38) bıçak kilitleme vidasına (43) takın (şekil F3).
• Bıçak kilitleme vidası soldan dişlidir ve bu sebeple vidayı gevşetmek
için anahtarı sıkıca tutarak saat yönünde çevirin.
• Alt siperi (5 ve 23) serbest bırakmak için kafa kilidi serbest bırakma
kolunu (3) bastırın ve ardından alt siperi gittiği kadar kaldırın
(şek. F4).
• Bıçak kilitleme vidasını (43) ve dış mandrel bileziğini (44) çıkarın
(şek. F5).
• İç flanşın ve bıçağın iki yüzünün temiz ve tozdan arındırılmış
olduğundan emin olun.
• Testere bıçağını (45), iç mandrel bileziğinin (47) üstünde bulunan
tespit parçasına (46) takın; bu işlem sırasında bıçağın alt ucundaki
dişlerin testerenin arkasına (operatörden uzağa) baktığından emin
olun.
• Bıçağı konuma doğru dikkatlice esnetin ve alt bıçak siperini çıkarın.
• Dış mandrel bileziğini geri takın.
• Bıçak kilitleme vidasını (43), mil kilitleme düğmesini (75) tutarken saat
yönünün aksine doğru döndürerek sıkın.
• Yıldız anahtarı depolama konumuna yerleştirin (şek. F2).
Gönye göstergesinin ayarlanması (şekil G1, G2 & H)
• Şev demirini (11) açmak için, şev kolunu (10) serbest bırakın ve şev
mandalına (9) basın.
• Resim H'de gösterildiği şekilde, şev göstergesini (51) sıfır konumuna
ayarlamak için şev demirini hareket ettirin.
• Şev kolu gevşek durumdayken, şev demiri sıfırı geçecek şekilde
döndürerek şev mandalının yerine oturmasını sağlayın.
• Göstergeyi (51) ve şev kadranını (12) gözlemleyin. Gösterge tam
olarak sıfırı göstermiyorsa vidayı (52) gevşetin, göstergeyi 0°'yi
gösterecek şekilde hareket ettirin ve vidayı sıkıştırın.
Şev kilit/kontrol çubuğunun ayarlanması (şekil I)
Şev kolu (10) kilitli durumdayken testerenin tabanı oynayabiliyorsa,
şev kilit/kontrol çubuğunun (53) ayarlanması gerekiyor demektir.
• Şev kolunun (10) kilidini açın.
• Bir tornavida kullanarak (54) şev kilit/kontrol çubuğunu (53) iyice
sıkıştırın. Daha sonra çubuğu çeyrek dönüş gevşetin.
• Daha sonra kol (10) rasgele (önceden ayarlı olmayan) bir açıya
ayarlıyken tezgahın oynayıp oynamadığını kontrol edin.
Levhanın tablaya (şekil J1 - J4) ayarlanması ve kontrol edilmesi
• Yiv sıkıştırma kolunu (15) gevşetin.
Ayarlar
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce ya da tamir yaparken aleti kapatın
ve makineyi güç kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin
kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
• Testere başının tam dikey olduğundan emin olmak için bunu sağa
doğru bastırın ve meyil mengenesi kolunu sıkıştırın.
• Levha testere çentiğine (48) hemen girecek şekilde başlığı aşağı çekin.
• Tezgaha ve bıçağın (45) üst karşısına bir kare blok (49) yerleştirin
(şekil J2).
UYARI: Kare blokun bıçak dişlerinin uçlarına temaz
Testere bıçağının (şekil F5) ayarlanması
Testere bıçağı, makine çalıştırıldığında ve kapatıldığında titriyorsa,
aşağıdaki ayar işlemini uygulayın.
• Mil halkasının (44) vidasını gevşetip bıçağı (45) bir çeyrek tur
döndürün.
• Vidayı tekrar sıkarak bıçağın titreyip titremediğini kontrol edin.
• Bu işlemleri, titreme giderilene kadar tekrarlayın.
etmemesine özen gösterin.
• Ayar yapmak için aşağıdaki işlemi uygulayın:
• Yiv sıkıştırma kolunu (15) gevşetin ve levha, gönyeyle ölçüldüğünde
masaya 90° oluncaya kadar dikey konum ayar engeli vidasını (55) içeri
veya dışarı doğru çevirin.
• Yiv kadranı (14) üzerinde yiv göstergesi (56) sıfırı göstermiyorsa,
göstergeyi sabitleyen vidaları (57) gevşetin ve göstergeyi gerektiği
şekilde hareket ettirin.
Gönye testere kipi için ayarlamalar
Gönye testereniz fabrikada doğru bir şekilde ayarlanmıştır. Bu ayarın
nakliyat ve taşıma ya da başka bir nedenle yeniden yapılması gerekirse,
testerenizin ayarlanması için aşağıdaki talimatları uygulayın. Bu ayarlar bir
kez yapıldıktan sonra sabit kalacaktır.
Siperin (şekil K1 & K2) ayarlanması
Siperin sol tarafının üst kısmı, testere tam sola 45°'lik yiv sağlayacak
şekilde açıklık sağlamak üzere sola ayarlanabilir. Siperi (13) ayarlamak
için:
• Plastik düğmeyi (58) gevşetin ve siperi sola kaydırın.
131
TÜRKÇE
• Testere kapalıyken bir deneme yapın ve gereken açıklığı kontrol edin.
Aynayı, kesilecek parçayı en iyi şekilde desteklerken kolun yukarıaşağı hareketini engellemeyecek şekilde bıçağa en yakın konuma
ayarlayın.
• Düğmeyi iyice sıkıştırın.
UYARI: Kılavuz çentik (59) kesim artıklarıyla tıkanabilir.
Kılavuz çentiği temizlemek için bir çubuk veya düşük basınçlı
hava kullanın.
Aynanın sağ tarafının hareketli parçası, testerenin 45° tam sola
meyillenmesine izin vererek, bıçağın yanındaki iş parçasının maksimum
derecede desteklenmesini sağlamak üzere ayarlanabilir. Kayan mesafe
her iki yönde engeller ile sınırlandırılmıştır. Siperi (6) ayarlamak için:
• Aynayı (6) serbest bırakmak için kelebek somununu (60) gevşetin.
• Aynayı sola kaydırın.
• Testere kapalıyken bir deneme yapın ve gereken açıklığı kontrol edin.
Aynayı, kesilecek parçayı en iyi şekilde desteklerken kolun yukarıaşağı hareketini engellemeyecek şekilde bıçağa en yakın konuma
ayarlayın.
• Aynayı yerine sabitlemek için kelebek somununu (60) sıkın.
Meyil açısını kontrol etme ve ayarlama (şekil J1, J5 & K1)
Paralel aynanın takılması ve ayarlanması (şekil N1 - N4)
• Dirseği (64) sağdan kaydırın (şekil N1). Sıkıştırma plakası tezgahın ön
kenarının arkasından kavramaktadır.
• Aynayı (22) bıçağa karşı yukarı kaydırın.
• Aynayı yerinde korumak üzere kolu (65) aşağıya itin.
• Muhafaza parmaklığının bıçağa paralel olup olmadığını kontrol edin.
• Ayar yapmak için aşağıdaki işlemi uygulayın:
• Ayna dirseğini ayna desteğine bağlayan ayar cıvatasını (66) gevşetin
(şekil N2).
• Aynayı, bıçak ile ayna arasındaki mesafeyi bıçağın her iki ucundan
ölçerek bıçağa paralel olacak şekilde konumlandırın.
• Ayar işlemini tamamladıktan sonra ayarlama düğmesini tekrar sıkıp
aynanın bıçağa paralel olup olmadığını kontrol edin.
• Göstergenin (67) kadran üzerinde sıfırı gösterip göstermediğini kontrol
edin (şekil N3). Gösterge tam olarak sıfırı göstermiyorsa vidayı (68)
gevşetin, göstergeyi 0°'yi gösterecek şekilde hareket ettirin ve vidayı
sıkıştırın.
Ayna tersine çevrilebilir: Kalın iş parçalarını keserken itme çubuğunun
kullanımını sağlamak için, iş parçası, 52 mm'lik veya 8 mm'lik cepheye
konabilir (şekil N4).
• 8 mm'ye kurmak için, ayarlama düğmesini (66) gevşetin ve aynayı (22)
mengene desteğinden (70) kaydırın.
• Sol siper sıkıştırma düğmesini (58) gevşetin ve sol siperin üst kısmını
sola doğru gidebildiği kadar kaydırın.
• Aynayı çevirin ve şekilde gösterildiği gibi çentikteki mengene desteğini
yeniden tutturun (şekil N4).
• Yiv sıkıştırma kolunu (15) gevşetin ve testere başlığını sola hareket
ettirin. Bu 45° meyil konumudur.
• Tam olarak 52 mm yükseklikte kullanmak için, aynayı geniş cephe ile
dikey konumda mengene desteğine kaydırın (şekil N1).
• Ayar yapmak için aşağıdaki işlemi uygulayın:
• Gösterge (56) 45° yi gösterene kadar engel vidasını (61) gerektiği gibi
içeri ve dışarı döndürün.
UYARI: önerilmektedir. Bu şekilde ayar vidası daha kolay
çevirilebilmektedir.
Ray siperinin ayarlanması (şekil L)
• Düzenli olarak raylarda yeterli açıklığın olup olmadığını kontrol edin.
• Açıklığı azaltmak için testere başlığını ileri geri kaydırırken ayar
vidasını (62) aşamalı olarak saat yönüne doğru çevirin.
Testere tezgah kipi için ayarlamalar
Gönye testere kipinden testere tezgahı kipine
(şekil A1 & A2) geçiş
• Tablayı (19) en üst konumuna kilitleyin.
• Bıçağı, şev kolu (10) ile tam olarak 0° çapraz kesim konumuna getirin
(şekil A1).
UYARI:
• İnce parçaların yırtılmasında itme çubuğunun bıçak ile ayna
arasına girebilmesi için 8 mm profili kullanın.
• Aynanın arkası, kesme demirinin ön tarafıyla aynı düzeyde
olmalıdır.
Testere tezgah tablasının ayarlanması (şekil A1, A2)
Elle yukarı ve aşağı kaydırılabilen tabla (19), iki kilitleme düğmesi ile
istenen yükseklikte tutulmaktadır.
• Hem ana (16) hem de yardımcı (4) tabla kilitleme düğmelerini gevşetin
ancak çıkartmayın.
• Tablayı istenen yüksekliğe ayarlayın.
• Tabla kilitleme düğmelerini sıkın. Önce ana düğmeyi (16) sıkıştırın,
daha sonra ilave düğme (4) ile tablayı yerine sabitleyin.
Testere tezgahı kipinden gönye testere kipine
(şekil A1 & A2) geçiş
• Tablayı (19) en yüksek konumuna kilitleyin.
• Ray kilit düğmesini (18) geri konumda testere başı ile kilitleyin.
• İşlem kolunu (2) aşağıya bastırın ve kilit pimini (17) şekilde gösterildiği
gibi çekin.
• Başlığı indirmek için, başlık kilidi açma koluna (3) basın ve kilit pimine
basın (17).
• Yavaşça aşağı doğru baskıyı azaltın ve başlığın tam yüksekliğe
erişmesine izin verin.
• Paralel ızgarayı (22) aşağıda açıklandığı gibi sabitleyin.
Kesme demirinin ayarlanması (şekil M1 & M2)
Kesme demirinin (20) üst kenarı bıçağın en üstteki dişinden en fazla 2 mm
aşağıda olmalıdır. Bunun dışında gövdenin çapı bıçak dişleri uçlarından
itibaren en fazla 5 mm olmalıdır (şekil M1).
• Yarma bıçağının yukarı ve aşağı hareket etmesini sağlayan cıvataları
(63) gevşetin (şekil M2).
• doğru konum elde edilene kadar keski demirini aşağı veya yukarı
hareket ettirin.
• Cıvataları (63) tekrar iyice sıkıştırın.
132
Çalıştırmadan Önce
• Uygun testere bıçağını takın. Aşırı derecede aşınmış bıçakları
kullanmayın. Aletin maksimum dönüş hızı testere bıçağının hızını
aşmamalıdır.
• Aşırı derecede küçük parçaları kesmeye çalışmayın.
• Bıçağın serbestçe kesmesine izin verin. Zorlamayın.
• Kesmeden önce motorun tam hıza erişmesini bekleyin.
• Tüm kilitleme topuzlarının ve kelepçe kollarının sıkı olduğundan
emin olun.
• Üzerinde çalıştığını parçayı sabitleyin.
TÜRKÇE
• Bu testere ahşabı ve birçok demir harici malzemeyi kestiği halde,
bu kullanım talimatları yalnızca ahşap kesme ile ilgilidir. Aynı
yönergeler diğer malzemeler için de geçerlidir. Bu testere ile demir
türevi (demiz ve çelik) malzemeleri veya duvar malzemelerini
kesmeyin. Aşındırıcı disk kullanmayın!
• Demir harici malzemeleri kestiğinizde, her zaman -5° meyil açısına
sahip uygun bir DEWALT testere bıçağı kullanın. Malzemeyi
konumunda bir malzeme kelepçesi kullanarak sabitlediğinizden
emin olun.
• Kesim plakası kullandığınızdan emin olun. Kesim yuvası 10
mm’den daha genişse makineyi çalıştırmayın.
• Kesilecek malzemenin yerine sıkıca sabitlendiğinden emin olun.
• Alete yalnızca hafif bir baskı uygulayın ve testere bıçağına yandan
baskı yapmayın.
• Aşırı yüklemekten kaçının.
• Alt siperin düzgün çalıştığından emin olmak için kullanımdan sonra
her zaman makinenin tozunu alın.
• Ahşap ve ahşap ürünlerini keserken, toz emisyonlarıyla ilgili
yönetmelikler uyarınca tasarlanmış bir toz toplama cihazı bağlayın.
ÇALIŞTIRMA
Kullanım Talimatları
UYARI: Her zaman güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere uygun hareket edin.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce ya da tamir yaparken aleti kapatın
ve makineyi güç kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin
kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
İngiliz kullanıcıların “ağaç işleri makinaları hakkında düzenlemeler 1974”
ve bu düzenleme ile ilgili tüm değişikliklere bakmaları tavsiye edilir.
Makinenin, masa yüksekliği ve denge açısından ergonomik durumunuza
uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Makinenin yerleştirileceği
bölge, operatörün görüş açısının iyi olmasını ve üzerinde çalışılan
parçanın herhangi bir sınırlama olmaksızın ele alınmasına olanak
tanıyacak yeterli serbest alan bulunmasını sağlayacak şekilde seçilmelidir.
Titreşim etkilerini azaltmak için ortam sıcaklığını çok düşük olmadığından,
makine ve aksesuar bakımının iyi yapıldığından ve üzerinde çalışılan
parça boyutunun bu makineye uygun olduğundan emin olun.
Makinenin açılıp-kapatılması (şekil O)
Açma/kapatma düğmesinin içinde voltaj kesme anahtarı fonksiyonu
bulunmaktadır: elektrik herhangi bir nedenden dolayı kesilirse,
çalıştırma düğmesine yeniden basılması gerekmektedir.
• Makineyi açmak için yeşil start düğmesine basınız (71).
• Makineyi kapatmak için kırmızı stop düğmesine basınız (72).
Temel kesimler
Kesim kalitesi
Bir kesimin düzgün olması, kesilen malzemenin cinsi gibi bir dizi değişkene
bağlıdır. Kalıp çıkarma ve hassaslık gerektiren diğer işler için çok düzgün
kesim gerektiğinde, keskin (60 dişli karpit) bıçak ve yavaş, düzenli bir
kesim hızı en iyi sonuçları sağlayacaktır.
UYARI: Kesilen malzemenin kesim sırasında yürümemesine
dikat edin; parçayı sıkıca tespit edin. Testere kolunu
kaldırmadan önce daima bıçağın tamamen durmasını
bekleyin. Kesilen parçanın arka kısmında hala küçük çaplı
yırtılmalar oluyorsa, kesilecek ahşabın üzerine bir seloteyp
şeridi yapıştırın. Kesimi şeridin içinden yaptıktan sonra, şeridi
dikkatli bir şekilde çıkartın.
Toz çekme (şekil A5)
Makinede üst bıçak siperinde 38 mm toz çekme portu bulunmaktadır.
• Tüm kesme işlemleri sırasında, toz emisyonlarıyla ilgili
yönetmelikler uyarınca tasarlanmış bir toz toplama cihazı bağlayın.
Gönye testere kipinde kesme
Testereyi siper olmadan çalıştırmak çok tehlikelidir. Siperler kesim
sırasında yerli yerinde olmalıdır.
Genel kullanım
- Gönye testere kipinde testere başlığı otomatik olarak üst "park"
konumunda kilitlenmektedir.
- Siper çekme kolunun sıkılması testere başlığının kilidini açar. Testere
başlığının aşağıya hareket ettirilmesi hareketli alt korumayı çeker.
- Kesim tamamlandıktan sonra park konumuna gri dönen testere başlığı
kesinlikle engellemeyin.
- D27111 testere 220 mm’ye kadar genişliğe ve 90 mm’ye kadar
yüksekliğe sahip parçaları kesebilir. D27112 testere 285 mm’ye kadar
genişliğe ve 90 mm’ye kadar yüksekliğe sahip parçaları kesebilir.
Uygun kesme kapasiteleri için, teknik verilere bakın. Parçanın
uzunluğu yeterli destek olmadan asla taban genişliğini aşmamalıdır.
Parçanın ucu ek sıkıştırma araçları olmadan asla bıçağa 160 mm’den
daha yakın olmamalıdır.
- Çalışma sırasında, bıçağa 160 mm'den daha yakın mesafede ellerinizi
koymayın. Kısa materyal (bıçağın solunda veya sağında minimum 160
mm) keserken, opsiyonel materyal mengene kullanımı gerekmektedir.
- Kesim dışı malzemenin asgari uzunluğu 10 mm'dir.
- Tabla genişliğinden daha uzun olmayan iş parçalarını keserken, iş
parçasının tam uzunluğunda sabit olduğuna emin olun. Gerektikçe iş
parçasının dışarıya bakan kısımlarını destekleyin, örneğin, opsiyonel iş
parçası uzatmasını kullanarak.
- UPVC parçaları keserken, doğru yüksekliğe destek sağlayabilmek
amacıyla kesilen malzemenin altına tamamlayıcı bir profili olan ahşap
bir destek kullanılmalıdır.
İŞ PARÇASININ KELEPÇELENMESI (ŞEKIL A3, W)
UYARI: Bir kesimden önce kelepçelenmiş, dengeli ve güvenli
olan iş parçası, kesim tamamlandıktan sonra dengesini
kaybedebilir. Dengesiz bir yük testereyi veya bir masa veya
tezgah gibi testerenin takılı olduğu herhangi bir şeyi yana
yatırabilir. Dengesiz hale gelebilecek bir kesim yaparken,
iş parçasını düzgün şekilde destekleyin ve testerenin sabit
bir yüzeye sağlam şekilde cıvatalandığından emin olun.
Yaralanmayla sonuçlanabilir.
UYARI: Kelepçenin her kullanılışında, kelepçe ayağının
testere tabanının yukarısına kelepçeli kalması gereklidir. İş
parçasını, çalışma alanındaki herhangi bir başka parçaya
değil, daima testerenin tabanına kelepçeleyin. Kelepçe
ayağının testere tabanının kenarına kelepçelenmediğinden
emin olun.
DİKKAT: Kontrolü korumak ve iş parçasının zarar görmesi
ve kişisel yaralanma riskini azaltmak için daima bir çalışma
kelepçesi kullanın.
Testerenizle verilen malzeme kelepçesini (27) kullanın. Yay kelepçeler,
çubuk kelepçeler veya C kelepçeler gibi başka destek elemanları belli
boyutlar ve şekillerdeki malzemeler için gerekli olabilir.
KELEPÇEYI TAKMAK IÇIN
1. Korkuluğun arkasındaki deliğe takın. Kelepçe gönye testerenin
arkasına doğru bakmalıdır. Kelepçe çubuğu üzerindeki oluğun gönye
testeresinin tabanına tam olarak takıldığından emin olun. Oluk
görünür durumdaysa, kelepçe güvenli olmayacaktır.
2. Kelepçeyi gönye testeresinin önüne doğru 180º döndürün.
3. Kelepçeyi yukarıya veya aşağıya ayarlamak için düğmeyi gevşetin,
ardından iş parçasını sağlam şekilde kelepçelemek için ince ayar
düğmesini kullanın.
133
TÜRKÇE
NOT: Açılandırırken kelepçeyi tabanın sağ tarafına yerleştirin. BIÇAĞIN
YOLUNU KONTROL EDEBİLMENİZ İÇİN KESİMLERİ BİTİRMEDEN
ÖNCE DAİMA KURU ÇALIŞTIRMA (ELEKTRİKSİZ) GERÇEKLEŞTİRİN.
KELEPÇENİN, TESTERE VEYA SİPERLERİN HAREKETİNE
MÜDAHALE ETMEDİĞİNDEN EMİN OLUN.
Dikey düz çapraz kesim (şekil A1 & P)
Meyilli kesimler (şekil A1, K1 & S)
Yiv açıları 48° sol ve 2° derece sağ arasında ayarlanabilir ve sıfır ile sola
veya sağa maksimum 45° şev demirine ayarlı kesilebilir.
• Sol siper sıkıştırma düğmesini (58) gevşetin ve sol siperin üst kısmını
(13) sola doğru gidebildiği kadar kaydırın. Meyil sıkıştırma kolunu (15)
gevşetin ve meyili istendiği gibi ayarlayın.
• Şev kolunu (10) gevşetin ve şev mandalına (9) basın.
• Yiv sıkıştırma kolunu (15) iyice sıkıştırın.
• Şev mandalını 0° konumuna ayarlayın ve şev kolunu sıkıştırın.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
• Kesilecek ahşap parçasını aynaya (6 & 13) dayayın.
• Başlığı serbest bırakmak için, çalıştırma kolunu (2) tutun ve başlık kilit
açma koluna (3) bastırın.
• Testereyi çalıştırın ve bıçağın tam hıza ulaşmasını bekleyin.
• Kesim levhasının keresteyi kesmesi ve plastik çentik plakasına (8)
girmesi için başlığı bastırın.
• Kesimi tamamladıktan sonra, makineyi kapatın ve başlığı üst durma
konumuna getirmeden önce testere levhasının tamamen durmasını
bekleyin.
Kızaklı kesim gerçekleştirme (şekil Q)
Kılavuz ray, daha büyük parçaların dışarı-aşağı-geri kızak hareketiyle
kesilmesine imkan sağlar.
• Ray kilit düğmesini (18) gevşetin.
Bileşik gönye
Bu kesim, gönye ile meyilli kesimin bir bileşimidir.
• Meyil açısını ayarlayın ve ardından gönye açısını ayarlayın.
Tezgah kipinde kesim
• Daima keski demirini kullanın.
• Keski demiri ve bıçak siperinin daima doğru bir şekilde birleştirilmesine
dikkat edin.
• Gönye testerenin ayarlandığına ve 0° gönyeye kilitlendiğine daima
emin olun.
UYARI: Metalleri bu kip ile kesmeyin.
• Başlığı kendinize doğru çekin ve aleti çalıştırın.
• Testere levhasını işlenecek parçaya indirin ve kesimi tamamlamak için
başlığı geri itin.
• Yukarıda izah edildiği gibi hareket edin.
UYARI:
• 50 x 100 mm'den daha küçük parçalar üzerinde kızaklı
kesimler yapmayın.
• Kızaklı kesimler bittiğinde testere başlığını arka konuma
kilitlemeyi unutmayın.
Küçük parçaların (şekil K1 & K2) kesimi
Küçük parçaları keserken, maksimum desteklemek sağlamak üzere,
siperin (13) sol tarafının üst kısmı ve siperin sağ tarafının hareketli parçası
(6) ayarlanabilir.
• Testere levhasını dikey konumda koyun.
• Plastik düğmeyi (58) asgari 3 tur gevşetin.
• Sol siperi olabildiğince bıçağa yakın ayarlayın.
• Düğmeyi iyice sıkıştırın.
Yırtma kesim (şekil T)
• Meyil açısını 0° olarak ayarlayın.
• Testere bıçağı yüksekliğini ayarlayın. Doğru bıçak konumunda, üç
bıçak dişinin uçları ahşabın üst yüzeyinin üzerinde olmalıdır. Testere
tezgah tablasının seçili yüksekliğe iyice sabitlendiğine emin olun.
• Paralel siperi istenen mesafeye ayarlayın.
• Çalışma parçasını tezgah üstünde düz olarak ve sipere dayalı tutun.
Çalışma parçasını testere bıçağından yaklaşık 25 mm uzakta tutun.
• Ellerinizi, testere bıçağının hareket yönünden uzak tutun.
• Testereyi çalıştırın ve bıçağın tam hıza ulaşmasını bekleyin.
• Kesilecek parçayı, sipere sıkıca bastırarak yavaşça üst bıçak siperinin
altına doğru itin. Bıçak dişlerinin kesmesine zaman tanıyın ve parçayı
bıçağın içinden zorla geçirmeyin. Bıçak hızı sabit tutulmalıdır.
• Bıçağa yakınken itme çubuğu (73) kullanmayı unutmayın.
• Kesme işlemi tamamlanınca, makineyi kapatın, bıçağın durmasını
bekleyin ve çalışma parçasını alın.
• Kelebek somunu gevşetin (60).
UYARI:
• Sağ siperi olabildiğince bıçağa yakın ayarlayın.
• Çalışma parçasının serbest veya kesilen kenarından
tutmayın veya itmeyin.
• Küçük parçaların yırtma işleminde daima bir itme çubuğu
kullanın.
• Kelebek somunu sıkıştırın.
Dikey gönye çapraz kesimi (şekil A1 & R)
• Şev kolunu (10) gevşetin ve şev mandalına (9) basın. Kolu istenen
açıya sola veya sağa doğru hareket ettririn.
• Şev mandalı otomatik olarak hem solda ve hem sağda 10°, 15, 22,5°,
31,62°, ve 45° ve 50°'de solda ve 60°'de sağda yerleşecektir. Orta açı
isterseniz başlığı sıkıca tutun ve şev kolunu sıkıştırarak kilitleyin.
• Kesim yapmadan önce daima şev kolunun sıkıca kilitlendiğinden emin
olun.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
UYARI: Bir ahşap parçasının ucunu küçük bir kesimdışı aralık
ile keserken, parçayı, kesimdışı aralığın bıçak gövdesinin
yanında ve büyük açı ayna tarafında olacak şekilde
konumlandırın:
sol gönye, kesimdışı aralık sağda
sağ gönye, kesimdışı aralık solda.
134
Taşıma (şekil B)
• Testereyi taşımak için başlığı indirin ve kilit pimine (17) bastırın.
• Masayı (19) en alt konuma kilitleyin. Aleti mümkün olduğunca kompakt
hale getirmek için testere başı ön konumdayken ray kilit düğmesini
kilitleyin, gönye kolunu sağ gönye açısına kilitleyin, parmaklığı (13)
tamamen içeriye doğru kaydırın ve testere başı dikey konumda iken
şev kolunu (15) kilitleyin.
• Testereyi taşımak için daima şekil B'de gösterilen el girişlerini (26)
kullanın.
UYARI: Makineyi daima tezgah modunda taşıyın ve testere
bıçağının tamamen üst koruma ile kapatıldığından emin olun.
Makineyi taşımak için asla, korumaları kullanmayın.
TÜRKÇE
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca minimum bakımla çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce ya da tamir yaparken aleti kapatın
ve makineyi güç kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin
kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
• Makine kapatıldıktan sonra kesim levhası 10 saniyeden daha az
sürede durmazsa, makineyi yetkili bir DEWALT tamir servisine
götürün.
TEMIZLEME
Kullanmadan önce, üst bıçak siperini, hareketli alt bıçak siperini ve uygun
şekilde çalışacağından emin olmak için toz toplama borusunu dikkatli bir
şekilde kontrol edin. Yongalar, toz veya üzerinde çalışılan parçadan çıkan
küçük parçacıkların fonksiyonlardan herhangi birinin engellenmesine yol
açmayacağından emin olun.
Üzerinde çalışılan parçadan çıkan küçük parçacıkların testere bıçağı ile
siperler arasında sıkışması halinde makinen güç kaynağıyla bağlantısını
kesin ve Testere Bıçağının Takılması bölümünde verilen talimatları
izleyin. Sıkışmış parçaları çıkartın ve testere bıçağını takın.
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz toplanması
halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak ana gövdeden
uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek için
asla çözücü veya başka sert kimyasal madde kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş
bir bez kullanın. Aletin içine herhangi bir sıvının girmesine
izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir sıvı içinde
daldırmayın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, tezgahın üstünü
düzenli olarak temizleyin.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, toz toplama
sistemini düzenli olarak temizleyin.
Çentik plakasının temizliği ve bakımı (şekil U)
Çentik plakasının altındaki alanı düzenli olarak temizleyin.
Çentik plakası yıpranırsa bunun değiştirilmesi gerekir.
• Çentik plakasını (8) tutan vidaları (74) sökün.
• Çentik plakasını çıkartın ve altındaki alanı temizleyin.
• Çentik plakasının parçalarını ve vidaları yeniden takın.
• Vidaları el sıkılığında sıkıştırın.
• Çentik plakasını ayarlamak için şunları yapın:
• Levha testere çentiğine hemen girecek şekilde başlığı aşağı çekin.
• Çentik plakasının her bir parçasını testere levhasının dişleriyle tam
uyacak şekilde ayarlayın.
• Vidaları sıkıştırın.
Yağlama
Bu makinenin ayrıca yağlanması gerekmemektedir. Motorun rulmanları
fabrikada yağlanmıştır ve su geçirmez.
• Talaş ve kırıntılarla karışarak sıkışmaya ve başka sorunlara neden
olabileceği için yağ ya da gres kullanmayın.
• Talaş ve kırıntı birikimi meydana gelen parçaları periyodik olarak kuru
bir fırça ile temizleyin.
Opsiyonel Aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından verilenlerin dışındaki aksesuarlar
bu ürün üzerinde test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte kullanılması tehlikeli olabilir.
Yaralanma riskini azaltmak için, bu aletle birlikte sadece
DEWALT tarafından tavsiye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uzun perçaların desteklenmesi (şekil A4)
• Uzun parçalar için daima destek kullanın.
• En iyi sonucu elde etmek için, testerenizin tezgah genişliğini
arttıran çalışma desteği uzantısını (28) kullanarak elde edebilirsiniz
(satıcınızdan aksesuar olarak temin edebilirsiniz). Uzun parçaları,
uçlarının sarkmaması için sıpa ya da benzer donanımla destekleyin.
Toz Çıkarma (şek. A5, V)
UYARI! Mümkün olduğu her durumda, toz emisyonlarıyla
ilgili yönetmelikler uyarınca tasarlanmış bir toz toplama
cihazı bağlayın.
• D27111’ye isteğe bağlı toz toplama yuvası takılabilir. Montaj için, satın
aldığınızda toz toplama yuvası talimatlarına bakın.
• D27112’ye toz toplama yuvası takılabilir ve cihaz bununla birlikte
sunulur.
İlgili yönetmeliklerle uyumlu bir şekilde tasarlanmış bir toz
toplama cihazı bağlayın. Harici olarak bağlanan sistemlerin hava hızı
20 m/s ±2 m/s olacaktır. Hız, alet bağlıyken ancak çalışmıyorken,
bağlantı noktasında bağlantı tübü içinde ölçülmelidir.
TESTERE BIÇAKLARI
DAİMA, 30 mm’lik ÇARK DELİKLERİNE SAHİP 305 mm’lik TESTERE
BIÇAKLARI KULLANIN. HIZ DEĞERİ EN AZINDAN 4000 RPM
OLMALIDIR. Asla, daha küçük veya büyük çaplı bir bıçağı kullanmayın.
Düzgün şekilde korunmayacaktır. Yalnızca çapraz kesim bıçaklarını
kullanın. Hızlı yarmak için tasarlanan bıçaklarla, kombinasyon bıçaklarıyla
veya 10°’yi aşan kanca açılarına sahip bıçaklarla kullanmayın.
BIÇAK AÇIKLAMALARI
UYGULAMA
ÇAP
DİŞLER
İnşaat Testere Bıçakları (yapışmayan kenarlı ince kertik)
Genel Amaçlı
305 mm (12")
36
Ahşap İşi Testere Bıçakları (pürüzsüz, temiz kesimler sağlar)
Hassas enine kesimler
305 mm (12")
60
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için bayinize başvurun.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel atıklarla birlikte imha
edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü değiştirmek isterseniz
ya da artık işinize yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu
ürünü ayrı toplama için ayırın.
135
TÜRKÇE
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve paketlenmesi
malzemelerin geri kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan malzemelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli ürünlerin evsel atıklardan
ayrı olarak belediyenin atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT ürünlerinin toplanması ve
geri kazanımı için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak için,
lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi yapan bir yetkili servise
götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT ofisi ile irtibata geçerek
size en yakın yetkili servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası servis ve bağlantıların
tam ayrıntıları İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir ve bu yüzden
profesyonel kullanıcılar için kanunlarda belirtilen taleplerin
üstünde bir garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı olarak sahip
olduğunuz sözleşmeden doğan haklara veya profesyonel
olmayan, özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz yasal
haklara hiçbir şekilde zarar vermez. İşbu garanti Avrupa
Birliği’ne üye ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi
sınırları dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 30 gün içerisinde, ilk denemenizde, performansı
sizi tam olarak tatmin etmediyse, yetkili servise götürülüp;
DEWALT Merkez Servis onayı ile değiştirilebilir veya
gerekirse tamir edilir. Bu haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm parçaları ile birlikte
satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle ilk 30 gün
içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan sonra
memnuniyetsizlik yaratması gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde yedek parçalar
dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT ürünleri satın
alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle ücretsiz servis
desteğine sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak üzere
ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde işçilik bedeli alınmadan
tamir edilir veya bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde yedek parçalar
dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma tarihinden
itibaren 12 ay içinde hatalı malzeme veya işçilik nedeniyle
bozulursa, DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması koşuluyla
ücretsiz olarak tüm kusurlu parçaların yenilenmesini
veya -kendi insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza, DEWALT kataloğunda
yer alan size en yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten DEWALT ofisine
başvurun. Yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette www.2helpU.com
adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü 10
yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
136
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
D27111/D27112
Θερμά συγχαρητήρια!
Αυτό ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς πρέπει
επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το εργαλείο τίθεται
εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να εκτελεί
κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται να ελαττώσει σημαντικά το
επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Διαλέξατε ένα από τα μηχανήματα της DEWALT. Η πολύχρονη εμπειρία
της DEWALT, η συνεχής εξέλιξη των προϊόντων της και η εφαρμογή
καινοτομιών την καθιστούν έναν από τους πιό αξιόπιστους συνεργάτες
των επαγγελματιών.
Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Τάση
Τύπος
Ισχύς εισόδου
Απορροφούμενη ισχύς
Μέγιστη ταχύτητα λεπίδας
Διάμετρος τροχού
Οπή τροχού
Πάχος σώματος λεπίδας
Πάχος μαχαιριού διαχωρισμού
Σκληρότητα μαχαιριού
διαχωρισμού
Χρόνος παύσης λεπίδας
Βάρος
D27111
D27112
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
230
2
1,500
1,100
2,950
305
30
1,8
2,0
230
2
1,600
933
3,300
305
30
1,8
2,0
s
kg
43 ± 5
< 10,0
26,5
43 ± 5
< 10,0
24
V
Ασφάλειες:
Ευρώπη
230 V για εργαλεία
10 Amperes, ένταση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή αυτή προορίζεται για σύνδεση σε σύστημα
τροφοδοσίας ρεύματος με μέγιστη επιτρεπόμενη σύνθετη αντίσταση
συστήματος Zmax 0,32 Ω στο σημείο διασύνδεσης (κιβώτιο υπηρεσίας
παροχής ρεύματος) της τροφοδοσίας του χρήστη.
Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτή η συσκευή συνδέεται
μόνο σε σύστημα ρεύματος που πληροί την πιο πάνω απαίτηση. Αν
χρειάζεται, ο χρήστης μπορεί να ρωτήσει τη δημόσια εταιρεία παροχής
ρεύματος σχετικά με τη σύνθετη αντίσταση του συστήματος στο σημείο
διασύνδεσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Ικανότητες κοπής
Θέση λειτουργίας φαλτσοπρίονου
Γωνιακή κοπή (μέγιστες θέσεις)
Λοξή κοπή (μέγιστες θέσεις)
αριστερά 50°
δεξιά
60°
αριστερά 48°
δεξιά
0°
Μέγιστη ικανότητα εγκάρσιας κοπής σε 90°/90°
mm
Μεγ. πλάτος κοπής στις 45° λοξότμησης
στο μεγ. ύψος 90 mm
mm
Μεγ. πλάτος κοπής στις 45° κλίσης
στο μεγ. ύψος 50 mm
mm
50°
60°
48°
0°
220 x 90
285 x 90
155
201
220
285
mm
0-51
0-51
97,0
Θέση λειτουργίας τραπεζιού πριονιού
Μέγιστο βάθος κοπής
LPA (ηχητική πίεση)
dB(A)
95,0
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής πίεσης)
dB(A)
3,1
2,9
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
107,0
109,0
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής ισχύος)
dB(A)
3,0
3,1
Συνολικές τιμές κραδασμών (τριαξονικό διανυσματικό άθροισμα)
καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο EN 61029-1, EN 61029-2-11:
Τιμή μετάδοσης δονήσεων ah
ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s²
m/s²
1,3
1,5
1,3
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή
που αναφέρεται στο πρότυπο EN 61029 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του εργαλείου.
Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε περίπτωση κακής
συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να διαφέρει.
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας για κάθε
προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να
προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
D27111/D27112
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στην
ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες: :
2006/42/ΕΚ, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης με την οδηγία 2004/108/ΕΚ και
2011/65/EE. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με την DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος
του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του τεχνικού
φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
137
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
01.01.2012
Οδηγίες ασφάλειας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία
πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε βασικά προληπτικά μέτρα
ασφαλείας για να περιορίζετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας και προσωπικών τραυματισμών
συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων.
Διαβάστε όλες τις παρούσες οδηγίες προτού επιχειρήσετε να
χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Γενικοί κανονισμοί ασφάλειας
1. Διατηρείτε το χώρο εργασίας σε τάξη.
Η ακαταστασία στο χώρο και στον πάγκο εργασίας εγκυμονεί
κινδύνους τραυματισμού.
2. Λάβετε υπόψη το περιβάλλον του χώρου εργασίας.
Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε
υγρές συνθήκες, ή συνθήκες υγρασίας γενικότερα. Διατηρείτε επαρκή
φωτισμό στο χώρο εργασίας (250–300 Lux). Μη χρησιμοποιείτε το
εργαλείο σε χώρους όπου υφίσταται κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης, π.χ.
παρουσία εύφλεκτων υγρών και αερίων.
3. Προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία.
Αποτρέψτε τυχόν επαφή με γειωμένες επιφάνειες (π.χ. σωληνώσεις,
καλοριφέρ, συσκευές μαγειρέματος και ψυγεία). Όταν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο κάτω από δυσμενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή υγρασία,
όταν παράγονται μεταλλικά ρινίσματα κ.λπ.), μπορείτε να βελτιώσετε
την ηλεκτρική προστασία σας συνδέοντας ένα μετασχηματιστή
απομόνωσης ή ασφαλειοδιακόπτη διαρροής στη γη (FI).
4. Απομακρύνετε κάθε άλλο άτομο.
Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα, ιδίως σε παιδιά, να συμμετέχουν
στην εργασία, να αγγίζουν το εργαλείο ή το καλώδιο προέκτασης και
απομακρύνετέ τα από το χώρο εργασίας.
5. Να αποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία, πρέπει να τα αποθηκεύετε σε
ξηρό και κλειδωμένο χώρο, μακριά από μέρη όπου έχουν πρόσβαση
παιδιά.
6. Μην καταπονείτε υπερβολικά το εργαλείο.
Είναι πιο αποτελεσματικό και ασφαλές όταν το χρησιμοποιείτε με την
ισχύ για την οποία προορίζεται.
7. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο.
Μην προσπαθείτε να κάνετε εργασίες για εργαλεία βαριάς χρήσης
με μικρά εργαλεία. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για σκοπούς για
τους οποίους δεν προορίζονται, για παράδειγμα, μη χρησιμοποιείτε
δισκοπρίονα για να κόψετε κλαδιά δέντρων ή κούτσουρα.
8. Φοράτε τα κατάλληλα ρούχα.
Μη φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα, γιατί μπορεί να εμπλακούν
σε κινούμενα εξαρτήματα. Για την εργασία σε υπαίθριους χώρους
συνιστάται η χρήση αντιολισθητικών υποδημάτων. Χρησιμοποιείτε
προστατευτικό κάλυμμα των μαλλιών για να καλύψετε τα μακριά
μαλλιά.
9. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό.
Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Χρησιμοποιείτε προσωπίδα
ή μάσκα σκόνης εάν κατά την εργασία σχηματίζεται σκόνη ή
εκτινάσσονται σωματίδια. Εάν αυτά τα σωματίδια μπορεί να έχουν
μεγάλη θερμοκρασία, φοράτε επίσης προστατευτική ποδιά. Φοράτε
πάντα προστατευτικά ακουστικά. Φοράτε πάντα κράνος ασφαλείας.
138
10. Συνδέστε εξοπλισμό εκβολής σκόνης.
Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση εκβολής σκόνης και
εγκαταστάσεων συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά και
χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
11. Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.
Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το εργαλείο
από την πρίζα. Διατηρείτε το φορτιστή μακριά από πηγές θερμότητας,
ελαιώδεις ουσίες και αιχμηρά αντικείμενα. Μη μεταφέρετε ποτέ το
εργαλείο από το καλώδιό του.
12. Ασφαλής εργασία.
Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μέγγενη για τη συγκράτηση του τεμαχίου
εργασίας. Αυτό είναι ασφαλέστερο από το να χρησιμοποιείτε τα χέρια
σας και κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χειρίζεστε το εργαλείο και με
τα δύο χέρια.
13. Μην τεντώνετε υπερβολικά το σώμα σας.
Διατηρείτε συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
14. Να εκτελείτε τη συντήρηση των εργαλείων προσεκτικά.
Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά για καλύτερη και
ασφαλέστερη απόδοση. Εφαρμόζετε τις οδηγίες για τη λίπανση και
την αντικατάσταση των παρελκομένων. Επιθεωρείτε περιοδικά τα
εργαλεία και εάν διαπιστώσετε ζημίες, αναθέστε την επισκευή τους
σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Διατηρείτε όλες τις λαβές και τους
διακόπτες χωρίς υγρασία, ακαθαρσίες, λάδια και γράσα.
15. Αποσύνδεση των εργαλείων.
Αποσυνδέετε τα εργαλεία από την παροχή ηλεκτροδότησης όταν δεν
τα χρησιμοποιείτε, πριν από τη συντήρηση και για την αντικατάσταση
παρελκομένων, όπως δίσκων κοπής, τρυπανιών και πριονιών.
16. Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά και πένσες ρύθμισης.
Συνηθίζετε να ελέγχετε αν έχουν αφαιρεθεί από το εργαλείο τα κλειδιά
και οι πένσες ρύθμισης προτού το χρησιμοποιήσετε.
17. Αποφύγετε απροσδόκητη εκκίνηση του εργαλείου.
Μη μεταφέρετε το εργαλείο με το δάκτυλό σας στο διακόπτη.
Βεβαιώνεστε ότι το εργαλείο είναι στη θέση “off” προτού το συνδέσετε
στην πρίζα.
18. Χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης για υπαίθριους χώρους.
Πριν τη χρήση, επιθεωρήστε το καλώδιο επέκτασης και
αντικαταστήστε το εάν έχει υποστεί ζημιά. Όταν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο σε υπαίθριους χώρους, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά
καλώδια προέκτασης που προορίζονται και επισημαίνονται ειδικά για
χρήση σε υπαίθριο χώρο.
19. Παραμένετε σε εγρήγορση.
Προσέχετε τι κάνετε. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική. Μη χρησιμοποιείτε
το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια φαρμάκων ή
οινοπνεύματος.
20. Ελέγξτε για τυχόν ζημιές σε εξαρτήματα.
Πριν από τη χρήση ελέγχετε προσεκτικά το εργαλείο και το καλώδιο
τροφοδοσίας για να εξακριβώσετε αν το εργαλείο λειτουργεί κανονικά
όσον αφορά στην προβλεπόμενη λειτουργία του. Ελέγχετε την
ευθυγράμμιση και τη σύνδεση των κινούμενων εξαρτημάτων, τυχόν
ζημίες στα εξαρτήματα, την εγκατάσταση και οποιεσδήποτε άλλες
καταστάσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία. Ένας
προφυλακτήρας ή άλλο εξάρτημα που έχουν υποστεί ζημίες πρέπει
να επισκευασθούν κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο ή να αντικατασταθούν
από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, εκτός και αν αναφέρεται κάτι άλλο
στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Αναθέστε την αντικατάσταση των
ελαττωματικών διακοπτών σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί.
Μην επιχειρείτε ποτέ να κάνετε επισκευές μόνοι σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η χρήση οποιουδήποτε παρελκόμενου
ή αξεσουάρ, ή ο εξαναγκασμός του σε απόδοση για την
οποία δεν συνιστάται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, μπορεί
να αποτελέσει αιτία κινδύνου πρόκλησης προσωπικού
τραυματισμού.
21. Αναθέστε την επισκευή του εργαλείου σας σε πιστοποιημένο
τεχνικό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το συγκεκριμένο ηλεκτρικό εργαλείο πληροί τις απαιτήσεις
των σχετικών κανόνων ασφαλείας. Οι επισκευές πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από πιστοποιημένα άτομα με τη χρήση
των αυθεντικών ανταλλακτικών, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί
σημαντικός κίνδυνος για το χρήστη.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για
επιτραπέζια φαλτσοπρίονα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Το μηχάνημα αυτό είναι εξοπλισμένο με ειδικά διαμορφωμένο
καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος (προσάρτημα τύπου M). Αν το
καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος έχει υποστεί ζημιά ή οποιαδήποτε
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή
από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών.
Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία βεβαιωθείτε ότι όλα τα
κουμπιά ασφάλισης και οι λαβές σύσφιξης έχουν σφιχτεί καλά.
Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι χωρίς τους
προφυλακτήρες στη θέση τους, ειδικά μετά από αλλαγή τρόπου
λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι οι προφυλακτήρες είναι σε καλή
κατάσταση λειτουργίας και συντηρούνται σωστά.
Ποτέ μην τοποθετήσετε οποιοδήποτε από τα δύο χέρια σας στην
περιοχή της λεπίδας όταν το πριόνι είναι συνδεδεμένο στην πηγή
ηλεκτρικού ρεύματος.
Ποτέ μην επιχειρήσετε τα σταματήσετε γρήγορα ένα μηχάνημα
που είναι σε κίνηση σφηνώνοντας ένα εργαλείο ή άλλο μέσο ώστε
να σταματήσει η λεπίδα. Έτσι μπορούν αθέλητα να προκληθούν
σοβαρά ατυχήματα.
Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αξεσουάρ συμβουλευτείτε το
εγχειρίδιο οδηγιών. Η ακατάλληλη χρήση ενός αξεσουάρ μπορεί να
προκαλέσει ζημιά.
Επιλέξτε τη σωστή λεπίδα για το υλικό που πρόκειται να κόψετε.
Βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα που αναφέρεται πάνω στη λεπίδα
πριονιού είναι τουλάχιστον ίση με την ταχύτητα που αναφέρεται
στην πινακίδα στοιχείων του εργαλείου.
Φοράτε κατάλληλα γάντια όταν χειρίζεστε λεπίδα πριονιού και υλικά
με τραχιές επιφάνειες.
Πριν τη χρήση να βεβαιώνεστε ότι η λεπίδα πριονιού έχει
εγκατασταθεί σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα περιστρέφεται στη σωστή κατεύθυνση,
Διατηρείτε τη λεπίδα κοφτερή.
Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες μεγαλύτερης ή μικρότερης διαμέτρου
από τη συνιστώμενη. Μη χρησιμοποιήσετε οποιουσδήποτε
αποστάτες για να κάνετε τη λεπίδα να ταιριάζει πάνω στην
άτρακτο. Για τα σωστή διαβάθμιση της λεπίδας ανατρέξτε στα
τεχνικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείτε μόνο τις λεπίδες που
προβλέπονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, σε συμμόρφωση με
το πρότυπο EN 847-1.
Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ειδικά σχεδιασμένων λεπίδων
μειωμένου θορύβου.
Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού κατασκευασμένες από χάλυβα
υψηλής ταχύτητας (HSS).
Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού που έχουν υποστεί ζημιά, είναι
ραγισμένες ή παραμορφωμένες.
Ανυψώνετε τη λεπίδα από την εγκοπή στο τεμάχιο εργασίας πριν
την απελευθέρωση του διακόπτη.
Μη σφηνώνετε οτιδήποτε στον ανεμιστήρα για να συγκρατήσετε τον
άξονα του μοτέρ.
Ο προφυλακτήρας της λεπίδας στο πριόνι σας θα ανυψωθεί
αυτόματα όταν κατεβάσετε το βραχίονα. Θα χαμηλώσει πάνω από
τη λεπίδα όταν ανυψωθεί ο βραχίονας. Ο προφυλακτήρας μπορεί
να ανυψωθεί με το χέρι όταν εγκαθιστάτε ή αφαιρείτε λεπίδες
πριονιού ή για έλεγχο του πριονιού. Ποτέ μην ανυψώνετε τον
προφυλακτήρα της λεπίδας με το χέρι, εκτός αν το πριόνι είναι
απενεργοποιημένο.
Διατηρείτε τη γύρω περιοχή του μηχανήματος σε καλή κατάσταση
και απαλλαγμένη από χαλαρά υλικά όπως πριονίδια και
υπολείμματα κοπής.
Περιοδικά ελέγχετε ότι τα ανοίγματα αερισμού του μοτέρ είναι
καθαρά και απαλλαγμένα από πριονίδια.
Αποσυνδέστε το μηχάνημα από το δίκτυο ρεύματος πριν εκτελέσετε
οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή όταν αλλάζετε τη λεπίδα.
Όταν είναι δυνατόν, πάντα στερεώνετε το μηχάνημα σε πάγκο.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Όταν εκτελείτε φαλτσοκοπές, λοξές κοπές ή σύνθετες φαλτσοκοπές,
ρυθμίζετε το συρόμενο οδηγό φαλτσοκοπής ώστε να διασφαλίσετε
το σωστό διάκενο για την εφαρμογή.
Αποφεύγετε να αφαιρείτε τυχόν υπολείμματα κοπής ή άλλα μέρη
του τεμαχίου εργασίας από την περιοχή κοπής ενώ λειτουργεί το
πριόνι.
Πριν την εργασία ελέγχετε ότι το μηχάνημα είναι τοποθετημένο σε
ομαλή επιφάνεια με επαρκή ευστάθεια.
Ποτέ μην κόβετε ελαφρό κράμα, ιδιαίτερα μαγνησίου.
Μη χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λειαντικό δίσκο ή διαμαντοδίσκο.
Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του μηχανήματος,
απενεργοποιήστε άμεσα το μηχάνημα και αποσυνδέστε το από την
πηγή ρεύματος.
Αναφέρετε τη βλάβη και σημάνετε το μηχάνημα με κατάλληλο τρόπο
ώστε να εμποδίσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα
που έχει υποστεί βλάβη.
Όταν η λεπίδα πριονιού είναι μπλοκαρισμένη λόγω μη κανονικής
δύναμης προώθησης κατά την κοπή, απενεργοποιήστε το
μηχάνημα και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος.
Αφαιρέστε το τεμάχιο εργασίας και διασφαλίστε ότι η λεπίδα
πριονιού κινείται ελεύθερα. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και
ξεκινήστε καινούργια διαδικασία κοπής με μειωμένη δύναμη
προώθησης.
Φροντίζετε πάντα απαραίτητα η θέση σας να είναι αριστερά ή δεξιά
της γραμμής κοπής.
Παρέχετε επαρκή γενικό ή τοπικό φωτισμό
Να βεβαιώνεστε ότι ο χειριστής είναι επαρκώς εκπαιδευμένος για τη
χρήση, τη ρύθμιση και το χειρισμό του μηχανήματος.
Απενεργοποιείτε το μηχάνημα πριν το αφήσετε χωρίς επιτήρηση.
Όταν κόβετε ξύλο συνδέστε το πριόνι σε διάταξη συλλογής σκόνης.
Πάντα λαμβάνετε υπόψη σας παράγοντες που επηρεάζουν την
έκθεση στη σκόνη, όπως:
- τον τύπο του υλικού προς κατεργασία (η μοριοσανίδα παράγει
περισσότερη σκόνη από το ξύλο)
- τη σωστή ρύθμιση της λεπίδας του πριονιού
- βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά η τοπική διάταξη
απομάκρυνσης σκόνης, καθώς και απορροφητήρες,
διαφράγματα και αγωγοί
- σύστημα απομάκρυνσης σκόνης με ταχύτητα αέρα τουλάχιστον
20 m/s
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι λεπίδες και οι φλάντζες είναι καθαρές και οι
πλευρές του κολάρου με την εσοχή είναι σε επαφή με τη λεπίδα.
Σφίγγετε καλά το παξιμάδι του άξονα.
Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες πριονιού που είναι αιχμηρές και καλά
συντηρημένες.
Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε το εργαλείο με τάση άλλη της
προβλεπόμενης
Μην εφαρμόζετε λιπαντικά στη λεπίδα ενώ κινείται.
Βεβαιωθείτε ότι οι παρευρισκόμενοι δεν στέκονται πίσω από το
μηχάνημα.
Για τη δική σας ασφάλεια, πάντα στερεώνετε το μηχάνημα σε πάγκο
χρησιμοποιώντας μπουλόνια διαμέτρου 8 mm και μήκους 80 mm.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για
λειτουργία επιτραπέζιου δισκοπρίονου
•
•
•
•
•
•
Αντικαταστήστε το ένθετο τραπεζιού όταν φθαρεί.
Όταν εκτελείτε κατακόρυφη ίσια εγκάρσια κοπή, ρυθμίστε το
συρόμενο οδηγό σωστά για να διασφαλίσετε μέγ. διάκενο 5 mm
ανάμεσα στη λεπίδα πριονιού και τον οδηγό.
Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι σας χωρίς το ένθετο τραπεζιού.
Ποτέ μην κόψετε όταν έχει αφαιρεθεί το μαχαίρι διαχωρισμού και/ή
ο πάνω προφυλακτήρας.
Χρησιμοποιείτε πάντα το εξάρτημα προώθησης του τεμαχίου
εργασίας. Ποτέ μην κόβετε τεμάχιο εργασίας που είναι μικρότερο
από 30 mm.
Χωρίς πρόσθετη υποστήριξη το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί να
δέχεται το εξής μέγιστο μέγεθος τεμαχίου εργασίας:
- Ύψος 51 mm επί πλάτος 500 mm επί μήκος 700 mm
- Τεμάχια εργασίας μεγαλύτερου μήκους πρέπει να
υποστηρίζονται από κατάλληλο πρόσθετο τραπέζι.
139
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Το μαχαίρι διαχωρισμού δεν πρέπει έχει μεγαλύτερο πάχος από το
πλάτος της αυλάκωσης που κόβεται από τη λεπίδα πριονιού και όχι
μικρότερο πάχος από το σώμα της λεπίδας πριονιού.
Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα περιστρέφεται στη σωστή κατεύθυνση και
ότι τα δόντια δείχνουν προς το μπροστινό μέρος του πάγκου του
πριονιού.
Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία βεβαιωθείτε ότι όλες οι λαβές
σφιγκτήρων είναι σφιγμένες.
Βεβαιωθείτε ότι το μαχαίρι διαχωρισμού έχει ρυθμιστεί στη σωστή
απόσταση από τη λεπίδα – μέγιστο 5 mm.
Διατηρείτε τα χέρια σας εκτός της διαδρομής της λεπίδας μαχαιριού.
Αποσυνδέστε το πριόνι από την παροχή ρεύματος δικτύου
πριν αλλάξετε λεπίδα ή πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης.
Χρησιμοποιείτε πάντα εξάρτημα προώθησης τους τεμαχίου
εργασίας και ποτέ μην τοποθετείτε τα χέρια πλησιέστερα από 150
mm από τη λεπίδα πριονιού κατά τη διάρκεια της κοπής.
Μην περνάτε μέρη του σώματός σας γύρω και πίσω από τη λεπίδα
πριονιού.
Πάντα διατηρείτε το εξάρτημα προώθησης του τεμαχίου εργασίας
στη θέση του όταν δεν χρησιμοποιείται.
Μη στέκεστε πάνω στη μονάδα.
Κατά τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι το πάνω μέρος της λεπίδας
πριονιού είναι καλυμμένο, π.χ. με τον προφυλακτήρα.
Μη χρησιμοποιείτε τον πάνω προφυλακτήρα για χειρισμό η
μεταφορά του πριονιού.
Ρυθμίζετε σωστά το συρόμενο οδηγό για να αποφύγετε επαφή με
τον πάνω προφυλακτήρα.
Βεβαιωθείτε ότι το τραπέζι είναι καλά στερεωμένο.
Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι για να κόψετε οποιοδήποτε άλλο υλικό
εκτός από ξύλο.
Δεν επιτρέπονται εργασίες δημιουργίας εγκοπής, εσοχής ή
αυλάκωσης.
Να βεβαιώνεστε ότι ο βραχίονας είναι καλά στερεωμένος όταν
κόβετε σε λειτουργία πριονιού πάγκου. Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα
μόνον όταν το τραπέζι πάγκου πριονιού είναι σε οριζόντια θέση.
- Βλάβες στην υγεία από εισπνοή της σκόνης που παράγεται κατά το
κόψιμο του ξύλου, ειδικά οξυάς, δρυός και MDF.
- Μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος τραυματισμού για τα υπόλοιπα
άτομα από τα τεμάχια εργασίας που πετάγονται.
- Κίνδυνος τραυματισμού από τα ιπτάμενα κομμάτια μέταλλου όταν
κόβετε με τον οδηγό.
- Κίνδυνος φωτιάς λόγο ακραίων μαζών σκόνης όταν δεν καθαρίζεται
τακτικά.
- Κίνδυνος ανέλεγκτων καταστάσεων όταν χρησιμοποιείται σε
θερμοκρασίες κάτω από -10 °C ή πάνω από +45 °C.
Οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν την παραγωγή θορύβου.
- το υλικό προς κοπή
- ο τύπος της λεπίδας κοπής
- η δύναμη τροφοδοσίας
Οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν την παραγωγή σκόνης:
- φθαρμένες λεπίδες
- Εξαγωγέας σκόνης με ταχύτητα αέρα λιγότερη από 20 m/s
- το τεμάχιο εργασίας δεν οδηγείται σωστά
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω εικονογράμματ
Ειδοποίηση ασφαλούς χρήσης
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία πριονιού πάγκου, να
βεβαιώνεστε ότι ο πάνω και κάτω προφυλακτήρας είναι στη
θέση τους και λειτουργούν καλά. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε
το μηχάνημα αν το τραπέζι πάγκου δεν είναι σε οριζόντια
θέση.
Λειτουργία φαλτσοπρίονου
•
•
•
•
•
•
Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας είναι καλά στερεωμένος όταν εκτελείτε
φάλτσες κοπές.
Ποτέ μην εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή
συντήρησης όταν το μηχάνημα κινείται και η κεφαλή πριονιού δεν
είναι στη θέση ηρεμίας.
Να βεβαιώνεστε ότι το πάνω τμήμα της λεπίδας πριονιού είναι καλά
σταθεροποιημένο στο επιλεγμένο ύψος. Ποτέ μην αφαιρείτε τον
πάνω προφυλακτήρα λεπίδας όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε
λειτουργία φαλτσοπρίονου.
Ποτέ μην κόβετε τεμάχια εργασίας που είναι μικρότερα από
160 mm.
Χωρίς πρόσθετη υποστήριξη το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί να
δέχεται το εξής μέγιστο μέγεθος τεμαχίου εργασίας:
D27111
– Ύψος 90 mm επί πλάτος 220 mm επί μήκος 550 mm
D27112
– Ύψος 90 mm επί πλάτος 285 mm επί μήκος 550 mm
– Τεμάχια εργασίας μεγαλύτερου μήκους πρέπει να
υποστηρίζονται από κατάλληλο πρόσθετο τραπέζι.
Πάντα συσφίγγετε σταθερά το τεμάχιο εργασίας.
Παραμένοντες κίνδυνοι
Όταν χρησιμοποιείτε το πριόνι σε λειτουργία
φαλτσοπρίονου, να βεβαιώνεστε ότι ο πάνω
προφυλακτήρας είναι στη θέση του και λειτουργεί κανονικά.
Βεβαιωθείτε ότι το τραπέζι πριονιού πάγκου είναι στην
υψηλότερή του θέση.
Οταν κάνετε μια συρόμενη κοπή στη λειτουργία
φαλτσοπρίονου, παρατηρήστε τις οδηγίες όπως παρέχονται
στο κεφάλαιο «Εκτέλεση συρόμενης κοπής».
Σημείο μεταφοράς
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (ΕΙΚ. [FIGURE] A2)
Ο κωδικός ημερομηνίας (76), ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το έτος
κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2012 XX XX
Έτος κατασκευής
Οι ακόλουθοι κίνδυνοι προέρχονται από τη χρήση των πρίονων:
- τραυματισμοί από την επαφή με τα περιστρεφόμενα τμήματα
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και των
διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι παραμένοντες κίνδυνοι δεν είναι δυνατό
να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
Ελεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας
Στη συσκευασία υπάρχουν:
1 Επιτραπέζιο φαλτσοπρίονο
- Βλάβη στην ακοή.
1 Λεπίδα
- Κίνδυνοι από ατυχήματα που προέρχονται από μη καλυμμένα τμήματα
της περιστρεφόμενης λεπίδας του πριονιού.
1 Οδηγός παράλληλης κοπής
1 Ανω προστατευτικό δίσκου
- Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αλλαγή λεπίδας.
1 Ράβδος ώθησης
- Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων όταν ανοίγετε τα προστατευτικά.
1 Θύρα συλλογής σκόνης (εικόνα V)
140
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1 Κλειδί-αστέρι T30
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
1 Κλειδί-αστέρι T40
Το επιτραπέζιο φαλτσοπρίονό σας D27111/D27112 έχει σχεδιαστεί
για επαγγελματικές εφαρμογές. Αυτό το μηχάνημα υψηλής ακρίβειας
μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα και γρήγορα για εγκάρσια κοπή, λοξή κοπή,
φαλτσοκοπή ή σύνθετη φαλτσοκοπή.
1 Σφικτήρας υλικού
1 Φυλλάδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
• Ελέγξτε το εργαλείο, τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα για βλάβες
που ίσως έχουν προκληθεί κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλο το
φυλλάδιο οδηγιών πριν να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.
Περιγραφή (εικ. A1 - A4)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να προκληθεί
βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
Εικ. A1
1 Διακόπτης λειτουργίας on/off
2 Λαβή λειτουργίας
3 Μοχλός απελευθέρωσης ασφάλειας κεφαλής
4 Πρόσθετο κουμπί ασφάλισης πάγκου κοπής
Η μονάδα αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση με λεπίδα ονομαστικής
διαμέτρου 305 mm που φέρει μύτες από καρβίδιο για επαγγελματικές
εφαρμογές.
ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιείται υπό υγρές συνθήκες ή με την παρουσία
εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτά τα επιτραπέζια φαλτσοπρίονα είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά
εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο. Απαιτείται
επίβλεψη όταν το εργαλείο το χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για
σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και/ή
γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να
μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό το προϊόν.
5 Κινητός μπροστινός κάτω προφυλακτήρας λεπίδας
Ηλεκτρική ασφάλεια
6 Δεξιός οδηγός
Το ηλεκτρικό μοτέρ έχει σχεδιαστεί μόνο για μία συγκεκριμένη ηλεκτρική
τάση. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η τάση ηλεκτροδότησης αντιστοιχεί στην
τάση της πινακίδας τεχνικών χαρακτηριστικών.
7 Σταθερός πάγκος
8 Πλάκα πριονίσματος
9 Ασφάλεια γωνιακής κοπής
D27111
10 Μοχλός γωνιακής κοπής
Αυτό το μηχάνημα έχει κατασκευαστεί ως κλάσης 1, συνεπώς απαιτείται
γειωμένη σύνδεση.
11 Περιστρεφόμενος βραχίονας τραπεζιού/γωνιακής κοπής
D27112
12 Κλίμακα γωνιακής κοπής
13 Αριστερός οδηγός
14 Κλίμακα φαλτσογωνίας
15 Λαβή σφιγκτήρα λοξής κοπής
16 Κουμπί ασφάλισης πάγκου κοπής
Το εργαλείο έχει διπλή απομόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 61029, συνεπώς δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Σε περίπτωση αντικατάστασης καλωδίου ηλεκτροδότησης, η
επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
επισκευών και συντήρησης, ή από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
17 Κάτω πείρος ασφάλισης κεφαλής
Χρήση προέκτασης
18 Κουμπί ασφάλισης ράγας
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο
επέκτασης 3 αγωγών κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου (βλ.
Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ
το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Εικ. A2
19 Τραπέζι πάγκου πριονιού
20 Μαχαίρι διαχωρισμού
21 Ανω προστατευτικό δίσκου
22 Οδηγός παράλληλης κοπής
23 Τοποθεσία ράβδου ώθησης
24 Κινητός πίσω κάτω προφυλακτήρας λεπίδας
25 Οπές εγκατάστασης εξαρτήματος
26 Εσοχή χεριού
76 Κωδικός ημερομηνίας
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο
εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν
από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων, πριν
τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και κατά την
πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Προαιρετικά εξαρτήματα
Εικ. A3
27 Σφικτήρας υλικού
Αποσυσκευασία (εικ. Β)
• Αφαιρέστε προσεκτικά το πριόνι από το υλικό συσκευασίας.
Εικ. A4
• Απελευθερώστε το κουμπί ασφάλισης της ράγας (18) και σπρώξτε
προς τα πίσω την κεφαλή του πριονιού μέχρι να ασφαλίσει στην πίσω
θέση.
28 Βάση ποδιών
• Κλειδώστε το πάγκο (19) στη υψηλότερη θέση.
• Πιέστε τη λαβή λειτουργίας (2) και τραβήξτε έξω τον ασφαλιστικό πείρο
(17), όπως φαίνεται.
• Χαλαρώστε ελαφρά την πίεση προς τα κάτω και αφήστε την κεφαλή να
ανέλθει στο πλήρες ύψος της.
141
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Στερέωση σε πάγκο (εικ. C)
•. Έχουν προβλεφθεί οπές (36) και στα τέσσερα πόδια προκειμένου
να διευκολυνθεί η τοποθέτηση σε πάγκο. Επίσης παρέχονται οπές
δύο διαφορετικών μεγεθών για να μπορούν να δεχτούν διάφορα
μεγέθη μπουλονιών. Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις δύο
οπές. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν και οι δύο.
Συνιστώνται μπουλόνια διαμέτρου 8 mm και μήκους 80 mm. Πάντα
στερεώνετε σταθερά το πριόνι για να αποτρέψετε τη μετακίνησή
του. Για διευκόλυνση της δυνατότητας μεταφοράς του, το εργαλείο
μπορεί να τοποθετηθεί σε τεμάχιο κόντρα πλακέ πάχους 12,5
mm ή μεγαλύτερου, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να στερεωθεί
με σύσφιξη επάνω στη βάση εργασίας που χρησιμοποιείτε ή να
μετακινηθεί σε άλλους χώρους εργασίας και να στερεωθεί εκ νέου
με σύσφιξη.
• Οταν τοποθετείτε το πριόνι σας στο κομμάτι κοντραπλακέ, βεβαιωθείτε
ότι οι βίδες στερέωσης δεν προεξέχουν από το κάτω μέρος του
ξύλου. Το κοντραπλακέ πρέπει να κάθεται ισόπεδα στο υποστήριγμα
εργασίας. Οταν σφίγγετε το πριόνι σε οποιαδήποτε επιφάνεια
εργασίας, σφίξτε μόνο στις προεξοχές σύσφιξης όπου βρίσκονται οι
οπές των βιδών στερέωσης. Η σύσφιξη σε κάθε άλλο σημείο θα έχει
επιπτώσεις στη σωστή λειτουργία του πριονιού.
• Για να εμποδίσετε την παρεμπόδιση και ανακρίβεια, βεβαιωθείτε
ότι η επιφάνεια στερέωσης δεν είναι παραμορφωμένη ή με άλλο
τρόπο ανομοιόμορφη. Εάν το πριόνι ταλαντεύεται στην επιφάνεια,
τοποθετήστε ένα λεπτό κομμάτι υλικού κάτω από το πόδι του πριονιού
μέχρι το πριόνι να στερεωθεί καλά στην επιφάνεια.
Αποθήκευση των εργαλείων σφιγκτήρα (εικόνα D)
α ακόλουθα εργαλεία διατίθεται με το μηχάνημα:
1 Κλειδί-αστέρι T30 (37)
1 Κλειδί-αστέρι T40 (38)
• Φροντίζετε να αποθηκεύστε τα εργαλεία κάθε φορά μετά τη χρήση
τους σε συναρμολόγηση η ρύθμιση.
Τοποθέτηση του πάνω προφυλακτήρα λεπίδας (εικ. E)
Ο πάνω προφυλακτήρας λεπίδας (21) έχει σχεδιαστεί για να προσαρτάται
γρήγορα και εύκολα στο μαχαίρι διαχωρισμού (20) όταν το μηχάνημα έχει
διαμορφωθεί για λειτουργία πάγκου πριονιού.
• Ξεσφίξτε το μπουλόνι (39) και αφήστε το παξιμάδι (40) μέσα στην
εξάγωνη υποδοχή.
• Κρατώντας τον προφυλακτήρα κατακόρυφα, ευθυγραμμίστε
την εγκοπή στο πίσω μέρος του προφυλακτήρα με το μαχαίρι
διαχωρισμού.
• Χαμηλώστε τον προφυλακτήρα πάνω από το μαχαίρι διαχωρισμού
(20), αφού βεβαιωθείτε ότι ο άξονας του μπουλονιού εισέρχεται στην
εσοχή.
• Στρέψτε τον προφυλακτήρα σε οριζόντια θέση, πράγμα που θα
ασφαλίσει τον προφυλακτήρα στο μαχαίρι διαχωρισμού.
• Εισάγετε το μπουλόνι (39) στην οπή και σφίξτε με ειδικό κλειδί Torx.
Τοποθέτηση λεπίδας πριονιού (εικ. D & F1 - F5)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν
από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων, πριν
τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και κατά την
πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα δόντια μιας καινούργιας λεπίδας είναι
πολύ κοφτερά και μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά την τοποθέτηση ή την αντικατάσταση
της λεπίδας, ελέγξτε πάντα αν η λεπίδα καλύπτεται πλήρες
από το προστατευτικό.
142
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Έχετε υπόψη σας ότι η λεπίδα πριονιού
πρέπει αντικαθίσταται μόνο με τον περιγραφόμενο τρόπο.
Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες πριονιού που προβλέπονται στα
Τεχνικά χαρακτηριστικά. Συνιστάται αρ. καταλόγου: DT4350.
Για να τοποθετήστε μια καινούργια λεπίδα κοπής χρειάζεται να ρυθμίστε
το τραπέζι στην υψηλότερη θέση και να σηκώστε τη κεφαλή κοπής στην
υψηλότερη θέση.
D27111
• Εισάγετε το κλειδί-αστέρι T30 (37) στο άκρο άξονα (εικ. F1) μέσα
από την οπή (42) του περιβλήματος ιμάντα. Τοποθετήστε το κλειδίαστέρι T40 (38) μέσα στη βίδα ασφάλισης λεπίδας (43) (εικ. F3).
• Η βίδα ασφάλισης λεπίδας διαθέτει αριστερόστροφο σπείρωμα.
Επομένως κρατώντας το κλειδί σταθερά, περιστρέψτε το
δεξιόστροφα για να χαλαρώσετε τη σύνδεση.
• Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης ασφάλισης κεφαλής (3) για να
απελευθερώσετε τον κάτω προφυλακτήρα (5 & 23) και κατόπιν
ανυψώστε όσο το δυνατόν περισσότερο τον κάτω προφυλακτήρα
(εικ. F4).
• Αφαιρέστε τη βίδα ασφάλισης λεπίδας (43) και το εξωτερικό
κολάρο του άξονα (44) (εικ. F5).
• Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική φλάντζα και οι δύο όψεις της λεπίδας
είναι καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνη.
• Τοποθετήστε τη λεπίδα πριονιού (45) στη βάση (46) που παρέχεται
στο εσωτερικό κολάρο του άξονα (47), αφού βεβαιωθείτε ότι τα
δόντια στην κάτω άκρη της λεπίδας δείχνουν προς το πίσω μέρος
του πριονιού (αντίθετα προς το χειριστή).
• Προσεκτικά αφήστε τη λεπίδα στη θέση της και ελευθερώστε τον
κάτω προφυλακτήρα λεπίδας.
• Τοποθετήστε πάλι το εξωτερικό κολάρο του άξονα.
• Σφίξτε την ασφαλιστική βίδα της λεπίδας (43) περιστρέφοντάς την
αριστερόστροφα ενώ κρατάτε το κλειδί-αστέρι σταθερά με το άλλο
χέρι σας.
• Τοποθετήστε το κλειδί-αστέρι στη θέση φύλαξής του (εικ. D).
D27112
• Πιέστε το κουμπί ασφάλισης του άξονα (75) για να ασφαλίσετε τη
λεπίδα πριονιού στη θέση της (εικ. F2).
• Εισάγετε το κλειδί-αστέρι T40 (38) στη βίδα ασφάλισης λεπίδας
(43) (εικ. F3).
• Η βίδα ασφάλισης λεπίδας διαθέτει αριστερόστροφο σπείρωμα.
Επομένως κρατώντας το κλειδί σταθερά, περιστρέψτε το
δεξιόστροφα για να χαλαρώσετε τη σύνδεση.
• Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης ασφάλισης κεφαλής (3) για να
απελευθερώσετε τον κάτω προφυλακτήρα (5 & 23) και κατόπιν
ανυψώστε όσο το δυνατόν περισσότερο τον κάτω προφυλακτήρα
(εικ. F4).
• Αφαιρέστε τη βίδα ασφάλισης λεπίδας (43) και το εξωτερικό
κολάρο του άξονα (44) (εικ. F5).
• Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική φλάντζα και οι δύο όψεις της λεπίδας
είναι καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνη.
• Τοποθετήστε τη λεπίδα πριονιού (45) στη βάση (46) που παρέχεται
στο εσωτερικό κολάρο του άξονα (47), αφού βεβαιωθείτε ότι τα
δόντια στην κάτω άκρη της λεπίδας δείχνουν προς το πίσω μέρος
του πριονιού (αντίθετα προς το χειριστή).
• Προσεκτικά αφήστε τη λεπίδα στη θέση της και ελευθερώστε τον
κάτω προφυλακτήρα λεπίδας.
• Τοποθετήστε πάλι το εξωτερικό κολάρο του άξονα.
• Σφίξτε την ασφαλιστική βίδα της λεπίδας (43) περιστρέφοντάς την
αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού ενώ κρατάτε το
κουμπί ασφάλισης άξονα (75).
• Τοποθετήστε το κλειδί-αστέρι στη θέση φύλαξής του (εικ. F2).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ρυθμίσεις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν
από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων, πριν
τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και κατά την
πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Ρύθμιση λεπίδας πριονιού (εικ. F5)
Αν ο δίσκος του πριονιού ταλαντεύεται, όταν αρχίζει να περιστρέφεται και
όταν σταματά, τότε πρέπει να τον ρυθμίσετε ως εξής.
• Ξεσφίξτε τη βίδα του κολάρου του άξονα (44) και περιστρέψτε το δίσκο
(45) κατά ένα τέταρτο της στροφής.
• Σφίξτε πάλι τη βίδα και ελέγξτε αν έχει καθόλου τζόγο.
• Επαναλάβατε τα βήματα αυτά μέχρι να εκμηδενίσετε το τζόγο του
δίσκου.
Ρυθμίσεις για λειτουργία φαλτσοπρίονου
Το Γωνιακό Πριόνι σας ρυθμίστηκε επακριβώς στο εργοστάσιο.
Εάν χρειάζεται επαναρύθμιση λόγω της μεταφοράς και διακίνησής του
ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ακολουθήστε τα στάδια παρακάτω για
να ρυθμίσετε το πριόνι σας. Αυτές οι ρυθμίσεις, αφού γίνουν, πρέπει να
παραμείνουν ακριβείς.
Ελεγχος και ρύθμιση της λεπίδας στον οδηγό (εικ. G1 - G4)
• Απελευθερώστε το μοχλό γωνιακής κοπής (10) και πιέστε την
ασφάλεια γωνιακής κοπής (9) για να απελευθερώσετε το βραχίονα
γωνιακής κοπής (11).
• Στρέψτε τον βραχίονα γωνιακής κοπής μέχρι η ασφάλεια να βρίσκεται
στη θέση γωνιακής κοπής 0°. Μη σφίξτε το μοχλό.
• Τραβήξτε προς τα κάτω τη κεφαλή μέχρι η λεπίδα να εισέλθει λίγο στη
πλάκα πριονίσματος του πριονιού (48).
• Τοποθετήστε ένα ορθογωνιόμετρο (49) στην αριστερή πλευρά (13) του
οδηγού και λεπίδας (45) (εικ. G3).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίζετε τις άκρες των δοντιών της
λεπίδας με το ορθογωνιόμετρο.
• Απασφαλίστε το μοχλό γωνιακής κοπής (10).
• Σφίξτε πλήρως τη γωνιακή κοπή/ράβδο συγκράτησης (53)
χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι (54). Επειτα χαλαρώστε τη ράβδο
κατά ένα τέταρτο της στροφής.
• Βεβαιωθείτε ότι ο πάγκος δεν κινείται όταν ο μοχλός (10) είναι
ασφαλισμένος σε τυχαία (όχι προρυθμισμένη) γωνία.
Ελεγχος και ρύθμιση της λεπίδας στο τραπέζι (εικ. J1 - J4)
• Χαλαρώστε τη λαβή σύσφιγξης φαλτσογωνίας (15).
• Πιέστε την κεφαλή του πριονιού προς τα δεξιά, για να εξασφαλίσετε
ότι θα είναι τελείως κατακόρυφη, και σφίξτε τη λαβή σύσφιξης πλάγιας
κοπής.
• Τραβήξτε προς τα κάτω τη κεφαλή μέχρι η λεπίδα να εισέλθει λίγο στη
πλάκα πριονίσματος του πριονιού (48).
• Τοποθετήστε ένα πρότυπο τετράγωνο (49) επάνω στον πάγκο, ώστε
να ακουμπά στη λεπίδα (45) (εικ. J2).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίζετε τις άκρες των δοντιών της
λεπίδας με το ορθογωνιόμετρο.
• Για να ρυθμίσετε, κάντε τα ακόλουθα:
• Χαλαρώστε τη λαβή σύσφιξης φαλτσογωνίας (15) και στρέψτε τον
αναστολέα ρύθμισης κατακόρυφης θέσης (55) προς τα μέσα ή προς τα
έξω μέχρι η λεπίδα να βρεθεί στις 90° σε σχέση με τον πάγκο, όπως
μετράται με το ορθογωνιόμετρο.
• Εάν ο δείκτης λοξής κοπής (56) δεν δείχνει μηδέν στην κλίμακα λοξής
κοπής (14), χαλαρώστε τη βίδα (57) που συγκρατεί το δείκτη και
μετακινήστε τον δείκτη όσο χρειάζεται.
Ρύθμιση του οδηγού (εικ. K1 & K2)
Το άνω μέρος της αριστερής πλευράς του οδηγού μπορεί να ρυθμιστεί
προς τα αριστερά για να αφήνει διάκενο, επιτρέποντας στο πριόνι να κόβει
λοξά με πλήρη γωνία 45° αριστερά. Για να ρυθμίσετε τον οδηγό (13):
• Χαλαρώστε την πλαστική λαβή (58) και σύρετε τον οδηγό προς τα
αριστερά.
• Κάνετε εκ κενώ λειτουργία με το πριόνι εκτός λειτουργίας και ελέγξτε
την ύπαρξη διακένου. Ρυθμίστε τον οδηγό ώστε να είναι όσο το
δυνατό πιο κοντά στη λεπίδα για να παρέχει μέγιστη υποστήριξη του
υπό κατεργασία τεμαχίου, χωρίς να παρεμβάλλεται στην κίνηση του
βραχίονα προς τα πάνω και προς τα κάτω.
• Σφίξτε καλά τη λαβή.
• Για να ρυθμίσετε, κάντε τα ακόλουθα:
• Χαλαρώστε τις βίδες (50) και μετακινήστε το σύνολο κλίμακας/
βραχίονα γωνιακής κοπής προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι η λεπίδα να
είναι σε γωνία 90° με τον οδηγό όπως μετράται με το ορθογωνιόμετρο.
• Σφίξτε ξανά τις βίδες (50). Μη δώστε προσοχή στην ένδειξη του δείκτη
γωνιακής κοπής σ'αυτό το σημείο.
Ρύθμιση του δείκτη γωνιακής κοπής (εικ. G1, G2 & H)
• Απελευθερώστε το μοχλό γωνιακής κοπής (10) και πιέστε την
ασφάλεια γωνιακής κοπής (9) για να απελευθερώσετε το βραχίονα
γωνιακής κοπής (11).
• Μετακινήστε τον βραχίονα γωνιακής κοπής για να ρυθμίσετε τον δείκτη
γωνιακής κοπής (51) στη θέση μηδέν, όπως φαίνεται στο σχήμα Η.
• Με το μοχλό γωνιακής κοπής χαλαρωμένο, αφήστε την ασφάλεια
γωνιακής κοπής να πιάσει στη θέση της καθώς περιστρέφετε τον
βραχίονα γωνιακής κοπής και τον περνάτε από τη θέση μηδέν.
• Παρατηρήστε το δείκτη (51) και την κλίμακα γωνιακής κοπής (12). Αν
ο δείκτης δε δείχνει ακριβώς μηδέν, λύστε τη βίδα (52), μετακινήστε το
δείκτη στην ένδειξη 0° και σφίξτε τη βίδα.
Ρύθμιση γωνιακής κοπής/ράβδου συγκράτησης (εικ. I)
Αν η βάση του πριονιού μπορεί να μετακινηθεί ενώ ο μοχλός γωνιακής
κοπής (10) είναι ασφαλισμένος, η γωνιακή κοπή/ράβδος συγκράτησης
(53) πρέπει να ρυθμιστεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εγκοπή οδήγησης (59) μπορεί να
φράξει από τα πριονίδια. Χρησιμοποιείστε μία βέργα ή
αέρα χαμηλής πίεσης για να καθαρίσετε την εγκοπή του
προφυλακτήρα.
Το κινητό μέρος της δεξής πλευράς του οδηγού μπορεί να ρυθμιστεί για
να παρέχει μέγιστη στήριξη του τεμαχίου εργασίας κοντά στη λεπίδα,
επιτρέποντας τη λοξή γωνία του πριονιού να είναι 45° αριστερά.
Η απόσταση ολίσθησης περιορίζεται και στις δυο κατεύθυνσης.
Για να ρυθμίσετε τον οδηγό (6):
• Χαλαρώστε τη πεταλούδα (60) για να απελευθερώσετε τον οδηγό (6).
• Ολισθήστε τον οδηγό στα αριστερά.
• Κάνετε εκ κενώ λειτουργία με το πριόνι εκτός λειτουργίας και ελέγξτε
την ύπαρξη διακένου. Ρυθμίστε τον οδηγό ώστε να είναι όσο το
δυνατό πιο κοντά στη λεπίδα για να παρέχει μέγιστη υποστήριξη του
υπό κατεργασία τεμαχίου, χωρίς να παρεμβάλλεται στην κίνηση του
βραχίονα προς τα πάνω και προς τα κάτω.
• Σφίξτε τη πεταλούδα (60) για να στερεώσετε τον οδηγό στη σωστή
θέση.
Ελεγχος και ρύθμιση της φαλτσογωνίας (εικ. J1, J5 & K1)
• Χαλαρώστε τη λαβή σύσφιξης του αριστερού οδηγού (58) και σύρατε
το άνω μέρος του αριστερού οδηγού όσο γίνεται προς τα αριστερά.
143
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Χαλαρώστε τη λαβή σύσφιξης φαλτσογωνίας (15) και μετακινήστε την
κεφαλή του πριονιού προς τα αριστερά. Αυτή είναι η θέση λοξής κοπής
45°.
• Για να ρυθμίσετε τον οδηγό στα 8 mm, χαλαρώστε το κουμπί ρύθμισης
(66) και αφαιρέστε τον οδηγό (22) από τη στήριξη (70) ολισθαίνοντάς
τον.
• Για να ρυθμίσετε, κάντε τα ακόλουθα:
• Περιστρέψτε τον οδηγό και στερεώστε ξανά τη βάση σύσφιξης στη
σχισμή, όπως απεικονίζεται (εικ. Ν4).
• Στρέψτε την βίδα του οδηγού (61) προς τα μέσα ή προς τα έξω όπως
απαιτείται μέχρι ότου ο δείκτης (56) δείξει 45°.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Οταν κάνετε αυτή τη ρύθμιση, καλό
θα είναι να σηκώνετε το βάρος της κεφαλής του πριονι
ού, κρατώντας τη με το χέρι. Ετσι θα μπορείτε να γυρίζετε
ευκολότερα τη βίδα ρύθμισης.
• Για να το χρησιμοποιήσετε με το πλήρες ύψος των 52 mm, ολισθήστε
τον οδηγό μέσα στη βάση σύσφιξης με την πλατιά όψη στην
κατακόρυφη θέση (εικ. Ν4).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Χρησιμοποιήστε το προφίλ 8 χιλ. για την κοπή χαμηλών
τεμαχίων εργασίας, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση της
ωστήριας ράβδου μεταξύ του δίσκου και του οδηγού.
• Το πίσω άκρο του οδηγού θα πρέπει να είναι
ευθυγραμμισμένο με το μπροστινό μέρος του μαχαιριού
κοπής.
Ρύθμιση οδηγού ράγας (εικ. L)
• Ελέγχετε τακτικά τις ράγες για διάκενο.
• Για να μειώσετε το διάκενο, περιστρέψτε σταδιακά την βίδα ρύθμισης
(62) προς τα δεξιά ενώ σέρνετε την κεφαλή του πριονιού προς τα
εμπρός και προς τα πίσω.
Ρυθμίσεις για θέση λειτουργίας πάγκου πριονιού
Αλλαγή από λειτουργία πάγκου πριονιού σε λειτουργία
φαλτσοπρίονου (εικ. A1 & A2)
• Ασφαλίστε το τραπέζι (19) στην πιο ψηλή θέση.
• Τοποθετήστε τη λεπίδα σε θέση 0° εγκάρσιας κοπής με το μοχλό
γωνιακής κοπής (10) ασφαλισμένη (εικ. Α1).
• Κλειδώστε το κουμπί ασφάλισης ράγας (18) με τη κεφαλή κοπής στη
πίσω θέση.
• Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης ασφαλείας κεφαλής (13) για να
κατεβάστε τη κεφαλή και πιέστε τον ασφαλιστικό πείρο (17).
• Τοποθετήστε τον παράλληλο οδηγό (22) όπως περιγράφεται
παρακάτω.
Ρύθμιση του μαχαιριού διαχωρισμού (εικ. M1 & M2)
Στη σωστή θέση ρύθμισης, η κορυφή του μαχαιριού (20) δεν πρέπει να
βρίσκεται πάνω από 2 mm χαμηλότερα από το υψηλότερο δόντι του
δίσκου και η ακμή του μαχαιριού να μην απέχει πάνω από 5 mm από τις
αιχμές των δοντιών του δίσκου (εικ. Μ1).
• Χαλαρώστε τα μπουλόνια (63) τα οποία επιτρέπουν το μαχαίρι κοπής
να μετακινείται πάνω και κάτω (εικ. M2).
• Ολισθήστε το μαχαίρι πάνω η κάτω μέχρι τα πετύχετε τη σωστή θέση.
• Ξανασφίξτε τα μπουλόνια (63) καλά.
Τοποθέτηση και ρύθμιση του παράλληλου οδηγού (εικ. N1 - N4)
• Ολισθήστε το βραχίονα (64) από τα δεξιά (εικ. Ν1). Η πλάκα
σύσφιγξης εμπλέκεται πίσω από το μπροστινό άκρο του τραπεζιού.
Ρύθμιση του τραπεζιού του πριονιού (εικ. A1, A2)
Το τραπέζι (19) σύρεται προς τα πάνω και προς τα κάτω με το χέρι,
ενώ συγκρατείται στο κατάλληλο ύψος με δύο κουμπιά κλειδώματος.
• Ξεσφίξτε τα κουμπιά κλειδώματος του τραπεζιού, τόσο το κεντρικό (16)
όσο και το βοηθητικό (4), αλλά χωρίς να τα ξεβιδώσετε τελείως.
• Ρυθμίστε το τραπέζι στο κατάλληλο ύψος.
• Σφίξτε τα κουμπιά κλειδώματος του τραπεζιού. Πρώτα σφίξτε το
κεντρικό κουμπί (16), μετά ασφάλιστε το πάγκο στη θέση με το
πρόσθετο κουμπί (4).
Αλλαγή από λειτουργία φαλτσοπρίονου σε λειτουργία τραπέζι
πριονιού (εικ. A1 & A2)
• Κλειδώστε το πάγκο (19) στη υψηλότερη θέση.
• Πιέστε τη λαβή λειτουργίας (2) και τραβήξτε έξω τον ασφαλιστικό πείρο
(17), όπως φαίνεται.
• Χαλαρώστε ελαφρά την πίεση προς τα κάτω και αφήστε την κεφαλή να
ανέλθει στο πλήρες ύψος της.
Πριν τη λειτουργία
•
•
•
•
•
•
•
• Σύρατε τον οδηγό (22) κατά τη λεπίδα.
• Πατήστε κάτω τον μοχλό (65) για να ασφάλιστε τον οδηγό στη θέση
του.
• Ελέγξτε αν ο οδηγός είναι παράλληλος με το δίσκο.
• Για να ρυθμίσετε, κάντε τα ακόλουθα:
•
• Χαλαρώστε το κουμπί ρύθμισης (66) που σφίγγει τον βραχίονα οδηγού
με τη στήριξη οδηγού (εικ. Ν2).
• Ρυθμίστε τον οδηγό, έτσι ώστε να είναι παράλληλος με το δίσκο,
ελέγχοντας την απόσταση ανάμεσα στο δίσκο και τον οδηγό,
στο εμπρός και το πίσω άκρο του δίσκου.
•
• Οταν τελειώσετε τη ρύθμιση, σφίξτε πάλι το κουμπί ρύθμισης και
ελέγξτε αν ο οδηγός είναι παράλληλος με το δίσκο.
•
• Ελέγξτε αν ο δείκτης (67) δείχνει μηδέν στο κλίμακα (εικ. Ν3). Αν ο
δείκτης δε δείχνει ακριβώς μηδέν, λύστε τη βίδα (68), μετακινήστε το
δείκτη στην ένδειξη 0 και σφίξτε τη βίδα.
Ο οδηγός είναι αντιστρέψιμος: Το τεμάχιο μπορεί να καθοδηγηθεί κατά
μήκος της όψης των 52 mm ή των 8 mm ώστε να επιτρέψει τη χρήση
ενός λεβιέ ώθησης κατά το σκίσιμο λεπτών τεμαχίων εργασίας (εικ. Ν4).
144
•
•
•
Εγκαταστήστε την κατάλληλη λεπίδα πριονιού. Μη χρησιμοποιείτε
υπερβολικά φθαρμένες λεπίδες. Δεν πρέπει να γίνει ποτέ υπέρβαση
της μέγιστης ταχύτητας περιστροφής της λεπίδας πριονιού.
Μην επιχειρήσετε να κόψετε υπερβολικά μικρά τεμάχια.
Επιτρέπετε στη λεπίδα να κόβει ελεύθερα. Μην ασκείτε άσκοπη
δύναμη.
Επιτρέψτε στο μοτέρ να φθάσει σε πλήρεις στροφές πριν την κοπή.
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κουμπιά ασφάλισης και οι λαβές σφιγκτήρων
έχουν σφιχτεί καλά.
Στερεώστε καλά το τεμάχιο εργασίας.
Παρόλο που το πριόνι αυτό μπορεί να κόψει ξύλο και πολλά μη
σιδηρούχα υλικά, οι παρούσες οδηγίες χρήσης αναφέρονται μόνο
στην κοπή ξύλου. Οι ίδιες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν και για
τα άλλα υλικά. Μην κόβετε σιδηρούχα υλικά (σίδηρο και χάλυβα) ή
τοιχοποιία με το πριόνι αυτό! Μη χρησιμοποιήσετε κανενός είδους
δίσκο λείανσης!
Όταν κόβετε μη σιδηρούχα υλικά, πάντα χρησιμοποιείτε
κατάλληλη λεπίδα πριονιού DEWALT με γωνία κοπής -5°.
Φροντίζετε απαραίτητα να στερεώνετε καλά το υλικό στη θέση του
χρησιμοποιώντας κατάλληλο σφιγκτήρα.
Χρησιμοποιείτε οπωσδήποτε την πλάκα πριονισμού. Μη
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα αν η εγκοπή της πλάκας πριονισμού
είναι πλατύτερη από 10 mm.
Να βεβαιώνεστε ότι το υλικό που πρόκειται να κόψετε είναι καλά
στερεωμένο στη θέση του.
Εφαρμόζετε μόνο απαλή πίεση στο εργαλείο και μην ασκείτε
πλευρική πίεση στη λεπίδα πριονιού.
Αποφεύγετε την υπερφόρτωση.
Πάντα αφαιρείτε τη σκόνη από το μηχάνημα μετά τη χρήση ώστε να
διασφαλίσετε ότι ο κάτω προφυλακτήρας λειτουργεί σωστά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
Όταν κόβετε ξύλο και προϊόντα ξύλου, πάντα συνδέετε σύστημα
αφαίρεσης σκόνης που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς σχετικά με την εκπομπή σκόνης.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας
και τους ισχύοντες κανονισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν
από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων, πριν
τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και κατά την
πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Στους χρήστες από το ΗΒ εφιστάται η προσοχή στους “κανονισμούς
μηχανημάτων ξυλουργικής του 1974” και σε όλες τις μεταγενέστερες
τροποποιήσεις τους.
Πριν τη χρήση,ελέγξτε προσεκτικά το πάνω προστατευτικό της
λεπίδας,το κινητό κάτω προστατευτικό της λεπίδας καθώς και το σωλήνα
απομάκρυνσης της σκόνης για να βεβαιωθείτε ότι θα λειτουργήσουν
σωστά. Βεβαιωθείτε ότι πριονίδια, σκόνη ή σωματίδια από το τεμάχιο
εργασίας δεν μπορούν να εμποδίσουν μία από τις λειτουργίες.
Σε περίπτωση που υπάρχουν κομμάτια του τεμαχίου εργασίας
σφηνωμένα ανάμεσα στη λεπίδα πριονιού και τα προστατευτικά,
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος και ακολουθήστε
τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα Τοποθέτηση λεπίδας πριονιού.
Αφαιρέστε τα κομμάτια που έχουν σφηνώσει και τοποθετήστε πάλι τη
λεπίδα πριονιού.
Ανοιγμα και κλείσιμο με διακόπτη (εικ. O)
Ο διακόπτης λειτουργίας έχει μια ενσωματωμένη λειτουργία επιστροφής
σε περίπτωση μηδενικής τάσης: σε περίπτωση που διακοπεί η
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για κάποιο λόγο, ο διακόπτης πρέπει να
ενεργοποιηθεί ξανά επίτηδες.
• Για να θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία, πατήστε το πράσινο κουμπί
εκκίνησης (71).
• Για να θέσετε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, πατήστε το κόκκινο
κουμπί παύσης (72).
Βασικές εργασίες κοπής
Ποιότητα κοπής
Η ομαλότητα οποιασδήποτε κοπής εξαρτάται από ορισμένες
παραμέτρους. π.χ. το υλικό που κόβεται. Οταν χρειάζονται ομαλές κοπές
για διακοσμητικά στοιχεία και άλλες εργασίες ακριβείας, μία κοφτερή
(60 δόντια καρβιδίου) λεπίδα και ένας βραδύτερος, ομοιόμορφος ρυθμός
κοπής παρέχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εξασφαλίστε ότι το υλικό δεν γλιστρά
κατά την κοπή. Σφίξτε το καλά στη θέση του. Πάντα αφήνετε
τη λεπίδα να έρθει σε πλήρη ακινησία πριν ανυψώσετε τον
βραχίονα. Εάν μικρές ίνες ξύλου διαχωρίζονται ακόμα από
το πίσω μέρος του υπό κατεργασία τεμαχίου, κολλήστε ένα
κομμάτι προφυλακτικής ταινίας πάνω στο ξύλο όπου θα γίνει
η κοπή. Πριονίστε μέσω της ταινίας και αφαιρέστε προσεκτικά
την ταινία όταν τελειώσετε.
Καθαρισμός από τη σκόνη (εικ. A5)
Το μηχάνημα διαθέτει θυρίδα απαγωγής σκόνης 38 mm στον πάνω
προφυλακτήρα οδηγού (4).
• Συνδέετε κατάλληλο σύστημα αφαίρεσης σκόνης, σχεδιασμένο
σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς που αφορούν την εκπομπή
σκόνης, για όλες τις εργασίες κοπής με το πριόνι.
Πριόνισμα σε θέση λειτουργίας φαλτσοπρίονου
Είναι επικίνδυνο να λειτουργείτε το μηχάνημα χωρίς προφύλαξη.
Οι προφυλακτήρες πρέπει να είναι στη θέση τους όταν πριονίζετε.
Γενικός χειρισμός
- Στη λειτουργία φαλτσοπρίονου, η κεφαλή του πριονιού ασφαλίζεται
αυτόματα στην ανώτατη θέση "στάθμευσης".
- Σφίγγοντας τον μοχλό απελευθέρωσης προστατευτικού ξεκλειδώνει
τη κεφαλή κοπής. Το κατέβασμα της κεφαλής κοπής ανακαλεί το κάτω
κινούμενο προφυλακτήρα.
- Μην προσπαθήσετε ποτέ να αποτρέψετε το κατώτερο προστατευτικό
να επιστρέψει στη θέση στάθμευσης όταν ολοκληρώσετε την κοπή.
- Το πριόνι D27111 μπορεί να κόψει τεμάχια εργασίας πλάτους έως 220
mm και ύψους έως 90 mm. Το πριόνι D27112 μπορεί να κόψει τεμάχια
εργασίας πλάτους έως 285 mm και ύψους έως 90 mm. Για τα σωστές
δυνατότητες κοπής, ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Το μήκος
του τεμαχίου εργασίας δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τη βάση του
αν δεν χρησιμοποιείται κατάλληλο σύστημα στήριξης. Το άκρο του
τεμαχίου εργασίας δεν πρέπει ποτέ να είναι λιγότερο από 160 mm από
τη λεπίδα χωρίς πρόσθετα μέσα σύσφιξης.
- Κατά τη λειτουργία, μη βάζετε τα χέρια σας πιο κοντά στη λεπίδα από
160 mm. Οταν κόβετε κοντά υλικά (ελάχιστο 160 mm αριστερά ή δεξιά
από το δίσκο), απαιτείται η χρήση του προαιρετικού σφιγκτήρα υλικού.
- Το ελάχιστο μήκος υλικού που κόβεται και αποσπάται είναι
10 χιλ.
- Οταν κόβετε τεμάχια εργασίας μακρύτερα από το μήκος του πάγκου
φροντίζετε το τεμάχιο εργασίας να είναι σταθερό σε όλο το μάκρος
του. Στηρίξτε τα μέρει που προεξέχουν του τεμάχιου εργασίας όπως
χρειάζεται π.χ. χρησιμοποιώντας τη προαιρετική προέκταση τεμαχίου
εργασίας.
- Οταν κόβετε τμήματα UPVC, θα πρέπει να τοποθετείτε ένα ξύλινο
τεμάχιο στήριξης με ένα συμπληρωματικό προφίλ, κάτω από το υλικό
που κόβεται ώστε να υπάρχει το κατάλληλο επίπεδο στήριξης.
ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΙΚ. A3, W)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ένα τεμάχιο εργασίας που είναι σφιγμένο,
ισορροπημένο και στερεωμένο πριν από μια κοπή, μπορεί
να μην είναι πλέον ισορροπημένο αφού ολοκληρωθεί η
κοπή. Ένα μη ισορροπημένο φορτίο μπορεί να προκαλέσει
ανατροπή του πριονιού ή οποιουδήποτε αντικειμένου στο
οποίο είναι συνδεδεμένο το πριόνι, όπως τραπεζιού ή πάγκου
εργασίας. Όταν πραγματοποιείτε μια κοπή όπου μπορεί να
δημιουργηθεί πρόβλημα ισορροπίας, υποστηρίξτε κατάλληλα
το τεμάχιο εργασίας και βεβαιωθείτε ότι το πριόνι είναι σταθερά
στερεωμένο με μπουλόνια σε σταθερή επιφάνεια. Μπορεί να
προκύψει τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το πέλμα σύσφιξης πρέπει να
παραμείνει συσφιγμένο πάνω από τη βάση του πριονιού όταν
χρησιμοποιείται ο σφιγκτήρας. Πάντα συσφίγγετε το τεμάχιο
εργασίας στη βάση του πριονιού – όχι σε οποιοδήποτε άλλο
μέρος της περιοχής εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι το πέλμα
σύσφιξης δεν είναι συσφιγμένο στο άκρο της βάσης του
πριονιού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα χρησιμοποιείτε ένα σφιγκτήρα εργασίας
για να διατηρείτε τον έλεγχο και να μειώνετε τον κίνδυνο
πρόκλησης ζημιάς στο τεμάχιο εργασίας ή τραυματισμού.
Χρησιμοποιείτε το σφιγκτήρα υλικού (27) που συνοδεύει το πριόνι σας.
Άλλα βοηθήματα, όπως σφιγκτήρες με ελατήριο, σφιγκτήρες ράβδου ή
σφιγκτήρες σχήματος C μπορεί να είναι κατάλληλα για ορισμένα μεγέθη
και σχήματα υλικών.
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ
1. Εισάγετέ τον στην οπή πίσω από τον οδηγό. Ο σφιγκτήρας θα πρέπει
να κοιτάζει προς το πίσω μέρος του φαλτσοπρίονου. Βεβαιωθείτε ότι
η αυλάκωση στη ράβδο σύσφιξης έχει εισαχθεί πλήρως στη βάση του
φαλτσοπρίονου. Αν είναι ορατή η αυλάκωση, ο σφιγκτήρας δεν θα
είναι σταθερά στερεωμένος.
2. Περιστρέψτε το σφιγκτήρα 180º προς το μπροστινό μέρος του
φαλτσοπρίονου.
145
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3. Ξεσφίξτε το κουμπί για να ρυθμίσετε το σφιγκτήρα προς τα πάνω ή
κάτω και κατόπιν χρησιμοποιήστε το κουμπί μικρορρύθμισης για να
συσφίξετε σταθερά το τεμάχιο εργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε το σφιγκτήρα στη δεξιά πλευρά της βάσης
όταν εκτελείτε φαλτσοκοπή. ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ (ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ) ΠΡΙΝ ΤΙΣ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΟΠΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ.
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΙΟΝΙΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΩΝ.
• Θα πρέπει πάντα να εξασφαλίζετε ότι ο μοχλός γωνιακής κοπής είναι
καλά ασφαλισμένος πριν από την κοπή.
• Ενεργήστε όπως και για την κατακόρυφη ευθύγραμμη εγκάρσια τομή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την γωνιακή κοπή του άκρου ενός
κομματιού ξύλου με μικρή τομή, τοποθετήστε το ξύλο για να
εξασφαλίσετε ότι η τομή είναι στη πλευρά της λεπίδας με τη
μεγαλύτερη γωνία προς τον οδηγό
αριστερή γωνιακή κοπή, τομή προς τα δεξιά
δεξιά γωνιακή κοπή, τομή προς τα αριστερά.
Κάθετη Ευθεία Εγκάρσια Τομή (εικ. A1 & P)
• Απελευθερώστε το μοχλό γωνιακής κοπής (10) και πιέστε την
ασφάλεια γωνιακής κοπής (9).
• Βάλτε την ασφάλεια γωνιακής κοπής στη θέση 0° και σφίξτε τον μοχλό
γωνιακής κοπής.
• Τοποθετήστε το ξύλο που πρόκειται να κοπεί σε επαφή με τον οδηγό
(6 & 13).
• Κρατήστε τη λαβή λειτουργίας (2) και πιέστε τον μοχλό
απελευθέρωσης ασφάλειας κεφαλής (3) για να απελευθερώσετε την
κεφαλή.
• Βάλτε σε λειτουργία το μηχάνημα και αφήστε τη λεπίδα του πριονιού
να φτάσει την ανώτατη ταχύτητά της.
• Πιέστε την κεφαλή για να επιτρέψετε στη λεπίδα να κόψει το ξύλο και
να εισέλθει στην πλαστική πλάκα πριονίσματος (8).
• Μετά την ολοκλήρωση της κοπής, απενεργοποιήστε το εργαλείο και
περιμένετε η λεπίδα του πριονιού να ακινητοποιηθεί τελείως προτού η
κεφαλή επιστρέψει στην επάνω θέση αναμονής.
Φαλτσογωνιά (εικ. A1, K1 & S)
Η ρύθμιση της φαλτσογωνίας μπορεί να από 48° αριστερά μέχρι 2°
δεξιά και η κοπή μπορεί να γίνει με το βραχίονα γωνιακής κοπής σε θέση
μεταξύ του μηδέν και της θέσης γωνιακής κοπής 45° δεξιά ή αριστερά.
• Χαλαρώστε τη λαβή σύσφιξης οδηγού αριστερής πλευράς (58) και
σύρετε το επάνω μέρος της αριστερής πλευράς (13) προς τα αριστερά
μέχρι όσο φτάνει. Χαλαρώστε τη λαβή σύσφιξης φαλτσογωνίας (15)
και ρυθμίστε τη φαλτσογωνία όπως επιθυμείτε.
• Σφίξτε καλά τη λαβή σύσφιξης φαλτσογωνίας (15).
• Ενεργήστε όπως και για την κατακόρυφη ευθύγραμμη εγκάρσια τομή.
Σύνθετη λοξοτομή
Η κοπή αυτή αποτελεί συνδυασμό λοξοκοπής και φαλτσογωνιάς.
• Ρυθμίστε τη γωνία λοξής κοπής και στη συνέχεια ρυθμίστε τη γωνία
λοξοτομής.
Εκτέλεση συρόμενης κοπής (εικ. Q)
Η ράγα οδήγησης επιτρέπει τη κοπή μεγάλων τεμαχίων εργασίας
χρησιμοποιώντας μια ολισθητική κίνηση προς τα πίσω.
• Απελευθερώστε το κουμπί ασφάλισης της ράγας (18).
• Τραβήξτε την κεφαλή του πριονιού προς το μέρος σας και θέστε σε
λειτουργία το εργαλείο.
• Σπρώξτε την λεπίδα του πριονιού μέσα στο τεμάχιο εργασίας και
σπρώξτε την κεφαλή προς τα πίσω για να ολοκληρώσετε την κοπή.
• Ενεργήστε όπως περιγράφεται παραπάνω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μην πραγματοποιείτε συρόμενες κοπές σε τεμάχια εργασίας
που είναι μικρότερα από 50 x 100 mm.
• Θυμηθείτε να ασφαλίζετε την κεφαλή του πριονιού στην πίσω
θέση όταν τελειώσετε τις συρόμενες κοπές.
Κοπή μικρών κομματιών (εικ. K1 & K2)
Το πάνω μέρος της αριστερής πλευράς του οδηγού (13) και το
μετακινούμενο μέρος της δεξής πλευράς του οδηγού (6) μπορεί να
ρυθμιστεί να παρέχει μέγιστη στήριξη όταν κόβονται μικρά κομμάτια.
• Τοποθετήστε τη λεπίδα κοπής στη κάθετη θέση.
• Χαλαρώστε τον πλαστικό μπουτόν (58) τουλάχιστον 3 ολόκληρες
στροφές.
• Ρυθμίστε τον αριστερό οδηγό όσο κοντά γίνεται στη λεπίδα.
• Σφίξτε καλά τη λαβή.
• Χαλαρώστε τη πεταλούδα (60).
• Ρυθμίστε τον δεξί οδηγό όσο κοντά γίνεται στη λεπίδα.
• Σφίξτε την πεταλούδα.
Κατακόρυφη γωνιακή εγκάρσια τομή (εικ. A1 & R)
• Απελευθερώστε το μοχλό γωνιακής κοπής (10) και πιέστε την
ασφάλεια γωνιακής κοπής (9). Μετακινήστε το βραχίονα αριστερά ή
δεξιά στην απαιτούμενη γωνία.
• Η γωνιακή κοπή θα τοποθετηθεί αυτόματα στους 10°, 15°, 22,5°,
31,62° και 45° αριστερά και δεξιά, και στους 50° αριστερά και 60°
δεξιά. Εάν απαιτείται οποιαδήποτε ενδιάμεση γωνία, κρατήστε καλά
την κεφαλή και ασφαλίστε σφίγγοντας το μοχλό γωνιακής κοπής.
146
Πριόνισμα σε λειτουργία πάγκου
• Να χρησιμοποιείτε πάντα το μαχαίρι κοπής.
• Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το μαχαίρι κοπής και το προστατευτικό
δίσκου είναι σωστά ευθυγραμμισμένα.
• Να βεβαιωθείτε πάντα ότι η γωνιακή κοπή έχει ρυθμιστεί και κλειδωθεί
σε γωνία 0°.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην κόβετε μέταλλα με αυτή τη λειτουργιά.
Παράλληλη κοπή (εικ. T)
• Ρυθμίστε τη γωνία λοξής κοπής σε 0°.
• Ρυθμίστε το ύψος της λεπίδας του πριονιού. Η σωστή θέση δίσκου
είναι να βρίσκονται οι άκρες τριών δοντιών πάνω από το επάνω
μέρος της επιφάνειας του ξύλου. Βεβαιωθείτε ότι ο πάγκος κοπής έχει
σταθεροποιηθεί καλά στον επιλεγμένο ύψος.
• Ρυθμίστε τον παράλληλο οδηγό στην απαιτούμενη απόσταση.
• Κρατήστε το τεμάχιο προς επεξεργασία επίπεδο πάνω στη βάση και
σε επαφή με τον οδηγό. Να κρατάτε το τεμάχιο προς επεξεργασία σε
απόσταση 25 mm περίπου από τη λεπίδα του πριονιού.
• Να έχετε και τα δυο σας χέρια μακριά από τη διαδρομή της λεπίδας
του πριονιού.
• Βάλτε σε λειτουργία το μηχάνημα και αφήστε τη λεπίδα του πριονιού
να φτάσει την ανώτατη ταχύτητά της.
• Αρχίστε να τροφοδοτείτε αργά το τεμάχιο προς επεξεργασία κάτω από
το πάνω προστατευτικό κάλυμμα της λεπίδας, κρατώντας το σταθερά
πάνω στον οδηγό. Αφήστε τα δόντια να κόψουν και μη σπρώχνετε το
τεμάχιο προς επεξεργασία πάνω στη λεπίδα του πριονιού. Η ταχύτητα
της λεπίδας του πριονιού θα πρέπει να διατηρείται σταθερή.
• Μην παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε τη ράβδο ώθησης (73) όταν
βρίσκεστε πολύ κοντά στη λεπίδα.
• Μετά την ολοκλήρωση της κοπής, σβήστε το μηχάνημα, αφήστε τη
λεπίδα του πριονιού να σταματήσει και απομακρύνετε το τεμάχιο προς
επεξεργασία.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μη σπρώχνετε και μην κρατάτε ποτέ το ελεύθερο ή το
κομμένο άκρο του τεμαχίου προς επεξεργασία.
• Να χρησιμοποιείτε πάντα μια ράβδο ώθησης κατά την κοπή
μικρών τεμαχίων.
Μεταφορά (εικ. B)
• Για να μεταφέρετε το πριόνι, χαμηλώστε την κεφαλή και πιέστε τον
ασφαλιστικό πείρο (17).
• Ασφαλίστε το τραπέζι (19) στη χαμηλότερη θέση. Ασφαλίστε το
κουμπί ασφάλισης τροχιάς με την κεφαλή λεπίδας στην εμπρόσθια
θέση, ασφαλίστε το βραχίονα φαλτσοπρίονου στην πλέον δεξιά γωνία
φαλτσοκοπής, σύρετε το φράχτη (13) πλήρως προς τα μέσα και
ασφαλίστε το μοχλό λοξότμησης (15) με την κεφαλή του πριονιού σε
κάθετη θέση για να κάνετε το εργαλείο όσο το δυνατόν πιο συμπαγές.
• Χρησιμοποιείτε πάντα τις υποδοχές για τα χέρια (26) που φαίνονται
στην εικόνα B για να μεταφέρετε το πριόνι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα μεταφέρετε το μηχάνημα σε
λειτουργία πριονιού πάγκου και να βεβαιώνεστε ότι η λεπίδα
πριονιού καλύπτεται πλήρως από τον πάνω προφυλακτήρα.
Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε
προφυλακτήρα για να μεταφέρετε το μηχάνημα.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει σχεδιαστεί για μακρόχρονη
λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία
εξαρτάται από την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό
καθαρισμό του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν
από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων, πριν
τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και κατά την
πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
• Αν η λεπίδα κοπής δεν σταματάει σε λιγότερα από
10 δευτερόλεπτα μετά το σβήσιμο, επισκευάστε το μηχάνημα από ένα
εξουσιοδοτημένο σημείο συντήρησης DEWALT.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή άλλα
ισχυρά χημικά για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών τμημάτων
του εργαλείου. Αυτά τα χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν
τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ’ αυτά τα εξαρτήματα.
Χρησιμοποιήστε ένα πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό και ήπιο
σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
εργαλείο. Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου
σε υγρό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια της τράπεζας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού καθαρίζετε τακτικά το σύστημα συλλογής
σκόνης.
Καθαρισμός και συντήρηση της πλάκας πριονίσματος (εικ. U)
Καθαρίζετε τακτικά την περιοχή κάτω από την πλάκα πριονίσματος.
Αν η πλάκα πριονίσματος έχει φθαρεί πρέπει να αντικατασταθεί.
• Αφαιρέστε τις βίδες (74) που συγκρατούν την πλάκα πριονίσματος (8).
• Αφαιρέστε την πλάκα πριονίσματος και καθαρίστε την περιοχή κάτω
από αυτήν.
• Τοποθετήστε πάλι τα μέρη της πλάκας πριονίσματος και τις βίδες.
• Σφίξτε γερά τις βίδες με το χέρι.
• Για να ρυθμίσετε την πλάκα πριονίσματος, ενεργήστε ως ακολούθως:
• Τραβήξτε προς τα κάτω τη κεφαλή μέχρι η λεπίδα να εισέλθει λίγο στη
πλάκα πριονίσματος του πριονιού.
• Ρυθμίστε κάθε μέρος της πλάκας πριονίσματος ώστε να είναι
τοποθετημένα κοντά στα δόντια της λεπίδας.
• Σφίξτε τις βίδες.
Λίπανση
Το μηχάνημα αυτό δεν χρειάζεται λίπανση. Τα έδρανα του κινητήρα έχουν
δεχτεί λίπανση εκ των προτέρων και είναι υδατοστεγή.
• Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε λάδι ή γράσο, γιατί μπορεί το
μηχάνημα να στομώσει από πριονίδια και αποκόμματα και να
δημιουργηθούν προβλήματα.
• Καθαρίζετε τα μέρη που συνήθως μαζεύεται σκόνη και ροκανίδια
τακτικά με ένα στεγνό βουρτσάκι.
Προαιρετικά παρελκόμενα.
Καθαρισμός
Πριν τη χρήση,ελέγξτε προσεκτικά το πάνω προστατευτικό της
λεπίδας,το κινητό κάτω προστατευτικό της λεπίδας καθώς και το σωλήνα
απομάκρυνσης της σκόνης για να βεβαιωθείτε ότι θα λειτουργήσουν
σωστά. Βεβαιωθείτε ότι πριονίδια, σκόνη ή σωματίδια από το τεμάχιο
εργασίας δεν μπορούν να εμποδίσουν μία από τις λειτουργίες.
Σε περίπτωση που υπάρχουν κομμάτια του τεμαχίου εργασίας
σφηνωμένα ανάμεσα στη λεπίδα πριονιού και τα προστατευτικά,
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος και ακολουθήστε
τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα Τοποθέτηση λεπίδας πριονιού.
Αφαιρέστε τα κομμάτια που έχουν σφηνώσει και τοποθετήστε πάλι τη
λεπίδα πριονιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό αέρα και αφαιρέστε
οποιαδήποτε ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο περίβλημα,
όποτε παρατηρείτε ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα προστατευτικά γυαλιά
και εγκεκριμένη μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε αυτή τη
διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα παρελκόμενα, εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, δεν έχουν δοκιμαστεί με
αυτό το προϊόν. Η χρήση αυτών των παρελκομένων με το
παρόν εργαλείο μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για τη μείωση
του κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να χρησιμοποιείτε με
αυτό το προϊόν μόνο τα εξαρτήματα που συνιστώνται από την
DEWALT.
Υποστήριγμα για μακρυά τεμάχια (εικ. A4)
• Πάντα τοποθετείτε κάποιο υποστήριγμα σε μακρυά τεμάχια.
• Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε το υποστήριγμα
επέκτασης εργασίας (28) για να αυξήσετε το πλάτος του τραπεζιού
του πριονιού σας (διαθέσιμο προαιρετικά από τον αντιπρόσωπό
σας). Υποστηρίζετε μακρυά τεμάχια εργασίας χρησιμοποιώντας
κατάλληλα μέσα όπως στηρίγματα ή παρόμοιες συσκευές για να
εμποδίσετε τη πτώση των άκρων.
147
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εκβολή σκόνης (εικ. A5, V)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εφόσον είναι εφικτό, συνδέετε σύστημα
αφαίρεσης σκόνης που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την εκπομπή σκόνης.
• Το πριόνι D27111 μπορεί να δεχτεί το προαιρετικό στόμιο συλλογής
σκόνης. Για την εγκατάστασή του ανατρέξτε στις οδηγίες του στομίου
συλλογής σκόνης που το συνοδεύουν κατά την αγορά του.
• Το D27112 μπορεί να δεχτεί και παρέχεται με το στόμιο συλλογής
σκόνης.
Συνδέστε μια συσκευή συλλογής σκόνης σχεδιασμένη σύμφωνα με τους
σχετικούς κανονισμούς. Η ταχύτητα του αέρα εξωτερικά συνδεδεμένων
συστημάτων πρέπει να είναι 20 m/s ±2 m/s. Η ταχύτητα προσδιορίζεται
στο σωλήνα σύνδεσης, στο σημείο της σύνδεσης, με το εργαλείο
συνδεδεμένο αλλά εκτός λειτουργίας.
ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΡΙΟΝΙΟΥ
ΠΑΝΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΡΙΟΝΙΟΥ 305 mm ΜΕ 30 mm
ΟΠΕΣ ΑΞΟΝΑ. Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4000 RPM. Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε
λεπίδα μικρότερης ή μεγαλύτερης διαμέτρου. Δεν θα υπάρχει επαρκής
προστασία από τους προφυλακτήρες. Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες
εγκάρσιας κοπής. Μη χρησιμοποιήσετε λεπίδες που έχουν σχεδιαστεί για
ταχεία διαμήκη κοπή (σχίσιμο), λεπίδες συνδυασμού ή λεπίδες με γωνίες
αγκίστρου μεγαλύτερες από 10°.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΛΕΠΙΔΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΔΟΝΤΙΑ
Λεπιδες δομικων εργασιων
(λεπτή εντομή με χείλος κατά του κολλήματος)
Γενικών εργασιών
305 mm
36
Λεπίδες επεξεργασίας ξύλου (παρέχουν λείες, καθαρές κοπές)
Εγκάρσιες κοπές ακριβείας
305 mm
60
Συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα κατάλληλα εξαρτήματα.
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα των προϊόντων
της και προσφέρει μια εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα δήλωση εγγύησης είναι
επιπλέον των συμβατικών δικαιωμάτων σας ως επαγγελματία
χρήστη ή των απορρεόντων από τη νομοθεσία δικαιωμάτων
σας ως ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν τα παραβλάπτει
με κανέναν τρόπο. Η εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με την απόδοση του
εργαλείου σας DEWALT, απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως το αγοράσατε, στο
σημείο αγοράς, για πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε εύλογη φθορά
λόγω συνήθους χρήσης και πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη
αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του εργαλείου σας
DEWALT εντός 12 μηνών από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει χώρα χωρίς χρέωση
σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT.
Θα πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς. Περιλαμβάνει
εργασία. Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν
η βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς η συσκευή σας
DEWALT καταστεί ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά ή
την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όλα τα
ελαττωματικά εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή – κατ’ επιλογή μας –
θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής μεταχείρισης
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη φθορά λόγω συνήθους
χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα
άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα τα αρχικά μέρη του
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας της DEWALT χρειάζεται
αντικατάσταση, ή εάν δεν το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με
τα οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν σε ειδικό κάδο για
ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν την ξεχωριστή συλλογή
ηλεκτρικών προϊόντων από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή και ανακύκλωση των
προϊόντων DEWALT όταν φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία, παρακαλούμε επιστρέψτε
το προϊόν σας σε οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος θα
το συλλέξει εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν
εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς και πλήρεις
λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και πληροφορίες
υπευθύνων στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
148
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί της εγγύησης,
απευθυνθείτε στον πωλητή σας ή ελέγξτε τη θέση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου επισκευών
της DEWALT στον κατάλογο της DEWALT ή απευθυνθείτε
στο τοπικό σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα των εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία για
την υποστήριξή μας μετά την πώληση διατίθενται στο Διαδίκτυο
στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
149
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Danmark
Deutschland
Ελλάς
España
France
Schweiz
Suisse
Svizzera
Ireland
Italia
Nederlands
Norge
Österreich
Portugal
Suomi
Sverige
Türkiye
United
Kingdom
Middle East
Africa
N162143
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Τηλ:
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Service:
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Φαξ:
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
DEWALT
Tel:
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD Fax:
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
30 210 8981-616
30 210 8981-616
30 210 8983-570
Fax: 32 70 225 585
Fax: 32 70 222 441
www.dewalt.be
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
www.dewalt.gr
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Tel:
01 - 730 67 47
Fax: 01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
03/12
Download PDF

advertising