MT300 | Black&Decker MT300 OSCILLATING TOOL instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588777-86 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
MT300
2
3
ČESKY
Použití výrobku
e.
Vaše oscilační nářadí BLACK+DECKER je určeno k různým aplikacím v domácnosti, jako například k broušení.
Je také vhodné k obrábění materiálů ze dřeva, plastu,
sádry, barevných kovů a upevňovacích prvků (například
nekalené hřebíky, sponky), opracování měkkých dlaždic
a škrábání malých ploch. Toto nářadí je určeno pouze
pro spotřebitelské použití.
f.
Bezpečnostní pokyny
3.
a.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Prostudujte si všechny bezpečnostní výstrahy a pokyny. Nedodržení níže
uvedených pokynů může mít za následek
úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo
vážné poranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Termín „elektrické
nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo
nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor
může vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého prachu
nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte
bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí musí být v napájecím okruhu použit
proudový chránič (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci
s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením napájecího kabelu k síťové zásuvce
nebo před vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je
vypnutý hlavní spínač. Přenášení elektrického
nářadí s prstem na hlavním spínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro
připojení příslušenství k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky
nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto
bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, která
bude prováděna. Použití elektrického nářadí
k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být
nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
♦
♦
♦
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající
se oscilačního nářadí
♦
♦
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu pracovního nástroje se
skrytými vodiči nebo s vlastním napájecím
kabelem, držte elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu s „živým“ vodičem
způsobí neizolované kovové části nářadí obsluze
úraz elektrickým proudem
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu
stolu používejte svorky nebo jiné vhodné
prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření
obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může
vést k ztrátě kontroly.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s tímto výrobkem nehrály.
Zbytková rizika
Varování! Vyvarujte se kontaktu nebo vdechnutí prachu vzniklého broušením. Tento prach
může ohrožovat zdraví obsluhy a okolo stojících osob. Používejte protiprachovou masku
určenou speciálně na ochranu před toxickým
prachem a podobnými látkami a zajistěte, aby
byly takto chráněny všechny osoby nacházející se nebo vstupující do pracovního prostoru.
♦
♦
Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do pracovního prostoru.
♦
V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte.
♦
Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních nečistot vzniklých při broušení.
Určené použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu k obsluze. Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných pracovních
operací než je doporučeno tímto návodem, může
představovat riziko zranění obsluhy nebo riziko
způsobení hmotných škod.
Po uvolnění spínače bude příslušenství pokračovat
v pohybu. Před odložením nářadí vždy uvolněte
spínač a počkejte, dokud nedojde k úplnému
zastavení upnutého příslušenství.
Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od
pracovního prostoru. Ze žádného důvodu nikdy
nesahejte do prostoru pod obrobek. Nevkládejte
prsty nebo palec do blízkosti pilového listu a upínací
svorky pilového listu. Nepokoušejte se stabilizovat
pilu uchopením patky pily.
Udržujte pilové listy ostré. Tupé nebo poškozené
pilové listy mohou při práci způsobit vychýlení
nebo zablokování pilového listu. Vždy používejte
typ pilového listu odpovídající materiálu obrobku
a typu řezu.
Při řezání trubek a potrubí se ujistěte, zda se v nich
nenachází elektrické vodiče, voda atd.
Nedotýkejte se obrobku nebo pilového listu ihned
po ukončení řezu. Mohou být velmi horké.
Dávejte pozor na skrytá nebezpečí. Před řezáním
do stěn, podlah a stropů zkontrolujte polohu elektrických vodičů a potrubí.
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika
jsou následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
Po broušení odstraňte všechen prach.
Buďte velmi opatrní při broušení povrchů opatřených nátěry, které mohou obsahovat přísadu
olova, nebo při broušení dřevěných nebo kovových
materiálů, při kterém mohou vznikat toxické látky.
5
♦
♦
♦
Příslušenství
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli zařízení delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny pravidelné přestávky.
Poškození sluchu.
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Toto nářadí obsahuje některé nebo všechna následující
příslušenství. Výkon vašeho nářadí záleží na používaném příslušenství. Příslušenství BLACK+DECKER
a Piranha jsou navržena a vyrobena podle norem pro
vysokou kvalitu a jsou určena pro zvýšení výkonu
vašeho nářadí. Použitím tohoto příslušenství docílíte
toho nejlepšího výsledku, který vám vaše nářadí může
poskytnout.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Přesný pilový list pro ponorný řez pro materiály ze
dřeva a měkkých plastů.
(Číslo dílu - X26105-XJ)
Oddělování, ponorné řezy
a seřezávání vrstev dřeva
a měkkých plastů. Ideální
k opracování dveří, ochranných lišt, okenních říms
a podlah.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být oproti uvedené hodnotě vyšší.
Pilový list pro ponorný
řez pro materiály ze
dřeva a kovu. (Číslo dílu X26110-XJ)
Oddělování, ponorné řezy
a seřezávání vrstev dřeva,
plastů, tenkostěnného potrubí a protlačovaných trubek,
které nejsou ze železa,
hřebíků a šroubů.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle požadavků normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního
cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
Pilový list pro ponorný
řez pro materiály ze dřeva
a kovu.
(Číslo dílu - X26115-XJ)
Oddělování, ponorné řezy
a seřezávání vrstev dřeva,
plastů, tenkostěnného potrubí a protlačovaných trubek,
které nejsou ze železa.
Štítky na nářadí
Na zařízení jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Segmentovaný pilový list.
(Číslo dílu - X26120-XJ)
Pilový list s dlouhou
životností, ideální k řezání
dřeva, plastů, tenkostěnných materiálů ze železa
a barevných kovů.
Varování! Při práci s tímto nářadím vždy
používejte ochrannou masku proti prachu.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
♦
Pevná škrabka.
(Číslo dílu - X26135-XJ)
Ideální k odstranění tvrdých
a měkkých materiálů
z rovných povrchů, zrovna
tak jako k odstranění podlah
z PVC, lepených koberců,
lepených podlahových dlaždic, omítek, nátěrů a laků.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Popis
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Regulátor otáček
3. Rychloupínací páka příslušenství Super-lok™
4. Brusná základna
5. Adaptér pro odsávání
6. Adaptér příslušenství (podložka)
7. Adaptér příslušenství (upevňovací šroub)
Ohebná škrabka.
(Číslo dílu - X26140-XJ)
Ideální k odstranění
pružných materiálů
z tvrdých rovných povrchů
v nepřístupných místech,
jako například silikonových
těsnících tmelů a dalších
těsnících materiálů.
6
Sejmutí brusného archu
♦
Stáhněte brusný arch ze základny (4).
Varování! Nikdy nepoužívejte brusnou základnu
nářadí bez řádně nasazeného brusného archu nebo
příslušenství.
Karbidová čepel k odstranění malty.
(Číslo dílu - X26125-XJ)
Povrch potažený karbidem,
ideální k odstranění malty
a lepidla dlaždic z rovinných
ploch a pro rychlý odběr materiálu ze dřeva, dřevotřísky
a sklolaminátu.
Nasazení adaptéru pro odsávání prachu (obr. E)
♦
Srovnejte adaptér odsávání prachu (5) se základnou (4) podle obrázku.
♦
Zatlačte adaptér pevně a stejnoměrně do brusné
základny.
♦
Zajistěte adaptér otáčením pojistné matice (12) ve
směru pohybu hodinových ručiček.
♦
Připojte vysavač k adaptéru pro odsávání prachu.
Karbidová škrabka.
(Číslo dílu - X26130-XJ)
Povrch potažený karbidem,
ideální k odstranění malty
a pro rychlý odběr materiálu
z plastů, dřevotřísky a sklolaminátu.
Sejmutí adaptéru pro odsávání prachu
♦
Otáčejte pojistnou maticí (12) proti směru pohybu
hodinových ručiček.
♦
Sejměte adaptér pro odsávání prachu (5) z brusné
základny (4).
Brusné archy.
Různé zrnitosti k broušení
dřeva, natřených a lakovaných ploch.
Nasazení alternativního příslušenství (obr. F)
♦
Umístěte podložku (6) na objímku (10).
♦
Nasuňte alternativní příslušenství (11) do objímky
(10).
♦
Pevně zašroubujte upevňovací šroub (7) na místo
tak, aby bylo nasazené alternativní příslušenství
(11) pevně zajištěno.
Poznámka: Pro upevnění příslušenství BLACK+DECKER se podložka a upevňovací šroub nepoužívají.
Příslušenství BLACK+DECKER je upevněno pomocí
rychloupínací páky příslušenství Super-lok™.
Sestavení
Nasazení a sejmutí příslušenství (obr. A - F)
Varování! Před nasazením příslušenství odpojte nářadí
od napájecího zdroje.
Použití
Nasazení příslušenství BLACK+DECKER/Piranha
(obr. A - C)
♦
Uchopte nářadí a stlačte upínací páku příslušenství
(3).
♦
Nasuňte příslušenství (8) mezi hřídel a držák příslušenství tak, aby došlo k zapojení všech osmi kolíků
držáku a aby bylo správně srovnáno s hřídelí.
♦
Uvolněte upínací páku příslušenství.
Poznámka: Některá příslušenství, jako například
škrabky a pilové listy, lze podle potřeby upevnit v určitém úhlu (obr. C).
Varování! Před řezáním do stěn, podlah a stropů se
vždy řádně ujistěte, kde se nachází elektroinstalace
a potrubí.
Sejmutí příslušenství BLACK+DECKER/Piranha
(obr. A)
♦
Uchopte nářadí a stlačte upínací páku příslušenství
(3).
♦
Vytáhněte příslušenství ven z nářadí a ujistěte se,
zda se odpojilo všech osm kolíků držáku.
♦
Uvolněte upínací páku příslušenství.
Varování: Příslušenství musí být vytahováno rukavicemi, protože může být po použití horké.
Zapnutí a vypnutí (obr. H)
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Regulace otáček (obr. G)
Regulátor otáček vám umožňuje přizpůsobit otáčky
nářadí danému použití.
♦
Nastavte regulátor otáček (2) na požadovanou
hodnotu. V poloze 1 bude nářadí pracovat v nízkých
otáčkách 10 000 min -1. V poloze 6 bude nářadí
pracovat v maximálních otáčkách 22 000 min -1.
♦
♦
Nasazení brusného archu (obr. D)
♦
Srovnejte brusný arch (9) se základnou (4) podle
obrázku.
♦
Přitiskněte brusný arch na brusnou základnu a ujistěte se, zda jsou otvory v brusném archu srovnány
s otvory v brusné základně.
Chcete-li nářadí zapnout, přesuňte hlavní spínač
(1) dopředu (poloha I).
Chcete-li nářadí vypnout, přesuňte hlavní spínač
(1) dozadu (poloha O).
Rady pro optimální použití
♦
♦
♦
7
Vždy držte nářadí pevně. Při přesné práci držte
nářadí u přední části.
Kdykoli je to možné, upněte si obrobek, a to zejména při použití pilových listů.
Nevyvíjejte na nářadí příliš velký tlak.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ochrana životního prostředí
Vždy používejte vhodný typ příslušenství odpovídající materiálu obrobku a typu řezu.
Pravidelně kontrolujte stav příslušenství. Je-li to
nutné, proveďte výměnu.
Vyznačte si požadovaný počáteční bod.
Zapněte nářadí a pomalu posuňte příslušenství
k obrobku do počátečního bodu.
Chcete-li dosáhnout čistého řezu, upněte ze zadní
strany obrobku kus překližky nebo měkkého dřeva
a veďte řez touto sestavou.
Nevtlačujte pilový list do obrobku silou. Berte
v úvahu, že řezání tabulového plechu zabere více
času, jak řezání silných dřevěných obrobků.
Při řezání kovu naneste před zahájením práce na
čáru řezu tenký olejový film.
Provádíte-li broušení nátěrových vrstev, před
nanesením nové vrstvy barvy používejte brusný
papír s velmi jemnými brusnými zrny.
Na velmi nerovném povrchu nebo při odstraňování
nátěrových vrstev zahajte práci s brusným papírem
s hrubými zrny. Na ostatních površích zahajte
práci s brusným papírem se střední velikostí zrn.
V obou případech postupně nahrazujte hrubější
brusný papír jemnějším, abyste dosáhli dokonalé
povrchové úpravy.
Chcete-li získat podrobnější informace o dostupném příslušenství, kontaktujte autorizovaného
prodejce.
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který zařízení odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto
návodu. Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com.
Údržba
Vaše nářadí BLACK+DECKER bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Technické údaje
Napájecí napětí
Otáčky naprázdno
Úhel kmitu
Výkon
Hmotnost
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nářadí
napájeného baterií nebo napájecím kabelem:
♦
Vypněte zařízení/nářadí a odpojte napájecí kabel
od sítě.
♦
Nebo zařízení/nářadí vypněte a vyjměte z něj
baterii, je-li zařízení/nářadí napájeno vyjímatelnou
baterií.
♦
Nebo nelze-li baterii vyjmout, nechejte nářadí
v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití baterie.
♦
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
V
min-1
stupně
W
kg
MT300 (Typ 1)
230
10 000 - 22 000
1,4 nebo 2,8
300
1,53
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 90 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
akustický výkon (LWA) 101 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Řezání dřeva (ah, CW) 4,5 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²,
řezání kovu (ah, CM) 10,3 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²,
broušení (ah) 11,4 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte ekologické odstranění staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! K uzemňovací svorce nebude připojen žádný
vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.
8
ES Prohlášení o shodě
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde můžete
zaregistrovat váš nový výrobek BLACK+DECKER
a kde můžete získat informace o našich nových
výrobcích a speciálních nabídkách. Na adrese
www.blackanddecker.co.uk jsou k dispozici další
informace o značce BLACK+DECKER a o celé řadě
našich dalších výrobků.
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
14
MT300
Společnost BLACK+DECKER prohlašuje, že tyto produkty popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-4.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice 2014/30/
EU a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace,
kontaktujte prosím společnost BLACK+DECKER na
následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
22/09/2014
Záruka
Společnost BLACK+DECKER je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve
všech členských státech EU a evropské zóny volného
obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku BLACK+DECKER, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost BLACK+DECKER garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Tento výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
♦
Tento výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu BLACK+DECKER.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete
na příslušné adrese uvedené v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00249987 - 21-10-2014
9
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising