Black&Decker MT300 OSCILLATING TOOL instruction manual

Black&Decker MT300 OSCILLATING TOOL instruction manual
Elektronarzędzie dla
majsterkowicza
509211-96 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL MT300
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
e.
To wielofunkcyjne elektronarzędzie BLACK+DECKER
jest przeznaczone do różnych domowych zastosowań
(dla majsterkowiczów), jak np. szlifowanie. Ponadto
nadaje się ono do cięcia drewna, tworzyw sztucznych,
płyt gipsowo-kartonowych, metali kolorowych (np.
niehartowanych gwoździ, klamer), do obróbki miękkich
płyt pilśniowych oraz do usuwania powłok malarskich
o niewielkiej powierzchni. Urządzenie to nie nadaje się
do celów profesjonalnych.
f.
Przepisy bezpieczeństwa
3.
a.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzia
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym,
pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać. Używane
tutaj wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od
wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzędzia
ani do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel może
f.
g.
4.
a.
b.
4
doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód
zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać pochwycone przez obracające się
części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia
przechowuj w miejscu niedostępnym dla
dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi
osobom, które nie są z nimi obeznane lub nie
przeczytały niniejszej instrukcji. Narzędzia
w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym
stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome
elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak
uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego
funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów bhp.
Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
Ostrzeżenie! Kontakt z pyłami lub wdychanie
pyłów powstających w czasie szlifowania
może zagrażać zdrowiu użytkownika i ewentualnie znajdujących się w pobliżu osób. Dla
ochrony przed pyłami i parami zakładaj maskę
przeciwpyłową i dbaj o to, by także inne osoby
znajdujące się w miejscu pracy były stosownie
zabezpieczone.
 Po zakończeniu szlifowania dokładnie zbierz
pozostały pył.
 Przy szlifowaniu powłok malarskich, które mogą
zawierać ołów, lub określonych rodzajów drewna
i metalu, które mogą wytwarzać trujący pył, przedsiębierz szczególne środki ostrożności:
 Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet ciężarnych
do miejsca pracy.
 Nie jedz, nie pij ani nie pal w miejscu pracy.
 Fachowo usuwaj pył i inne odpady powstałe
przy szlifowaniu.
 W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie elektronarzędzia. Używanie innych
nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem z grozi doznaniem urazu ciała i/lub szkód
rzeczowych.
 Po zwolnieniu wyłącznika narzędzie robocze
jeszcze jakiś czas się porusza. Przed odłożeniem elektronarzędzia zawsze je wyłączaj i odczekuj, aż narzędzie robocze całkowicie się zatrzyma.
 Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia. Nigdy
nie wkładaj palców pod przedmiot obrabiany. Nie
zbliżaj ich do poruszającego się brzeszczotu i jego
uchwytu. Nie stabilizuj pilarki przez chwytanie za
jej stopę.
 Dbaj o to, by brzeszczoty zawsze były ostre.
Tępe lub uszkodzone brzeszczoty mogą spowodować zablokowanie lub odrzut pilarki. Zawsze
używaj brzeszczotu odpowiedniego do rodzaju
przedmiotu obrabianego i sposobu pracy.
 Przy cięciu rur lub przewodów uprzednio sprawdź,
czy nie ma w nich wody, kabli elektrycznych itp.
 Nie dotykaj przedmiotu obrabianego ani brzeszczotu bezpośrednio po użyciu. Mogą one bowiem
być bardzo gorące.
 Przy cięciu w ścianach, podłogach lub sufitach
zwracaj uwagę na niewidoczne niebezpieczeństwa. Najpierw sprawdź, czy nie ma tam ukrytych
kabli lub rur.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi oscylacyjnych.
 W razie niebezpieczeństwa przecięcia ukrytych
kabli elektrycznych lub własnego przewodu
zasilającego trzymaj elektronarzędzie za
izolowane rękojeści. Narzędzie robocze ma
elektryczne połączenie z gołymi metalowymi elementami obudowy, co grozi porażeniem prądem
elektrycznym w przypadku natrafienia na będący
pod napięciem kabel.
 Używaj ścisków stolarskich lub podobnych
środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie
przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi
utratą panowania nad elektronarzędziem.
Bezpieczeństwo innych osób
 Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca.
 Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia występują dodatkowe zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach
5
Opis elektronarzędzia
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Elektronarzędzie to zawiera niektóre lub wszystkie
spośród wymienionych niżej elementów:
1. Wyłącznik
2. Regulator prędkości obrotowej
3. Dźwignia zaciskowa Super-Lok™ do beznarzędziowej wymiany akcesoriów.
4. Stopa szlifierska
5. Przyłącze do odsysania pyłu
6. Adapter do akcesoriów, które wymienia się przy
użyciu narzędzi (podkładka dystansowa)
7. Adapter do akcesoriów, które wymienia się przy
użyciu narzędzi (wkręt mocujący)
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Zaliczają się do nich:
 Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
 Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, brzeszczotów i akcesoriów.
 Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
 Pogorszenie słuchu.
 Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza dębu, buku i MDF).
Akcesoria
Do zakresu dostawy elektronarzędzia należą niektóre
lub wszystkie spośród niżej wymienionych akcesoriów:
Sprawność elektronarzędzia zależy od zastosowanego
wyposażenia dodatkowego. Akcesoria fi rmy BLACK+DECKER i Piranha odznaczają się najwyższą jakością, a celem ich jest polepszenie sprawności narzędzia.
Wibracje
Ważone częstotliwościowo war tości skuteczne
przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych
technicznych i deklaracji zgodności zostały zmierzone
standardową metodą opisaną w normie EN 60745,
dzięki czemu można je wykorzystywać do porównań
z innymi narzędziami i do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Precyzyjny brzeszczot do
cięcia wgłębnego drewna
i miękkich tworzyw
sztucznych.
(Nr części - X26105-XJ)
Przecinanie, piłowanie
wgłębne i na styk do
wystającej krawędzi
drewna i miękkich tworzyw
sztucznych. Doskonale
nadaje się do obróbki drzwi,
listew przypodłogowych,
parapetów i wykładzin
podłogowych.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia drgań w praktyce może się różnić od podanej
wartości zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia
i nie da się wykluczyć jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym czasie
narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało
na biegu jałowym.
Brzeszczot do cięcia
wgłębnego drewna i metali. (Nr części - X26110-XJ).
Przecinanie, piłowanie
wgłębne i na styk do
wystającej krawędzi
drewna i miękkich tworzyw
sztucznych oraz cienkich rur
i profili z metali kolorowych,
gwoździ i śrub.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące piktogramy:
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie
urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Brzeszczot do cięcia
wgłębnego drewna i metali. (Nr części - X26115-XJ).
Przecinanie, piłowanie
wgłębne i na styk do
wystającej krawędzi drewna
i tworzyw sztucznych,
cienkościennych rur i profili
z metali kolorowych.
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z tego elektronarzędzia zawsze zakładaj maskę przeciwpyłową.
Bezpieczeństwo elektryczne
Elektronarzędzie to jest podwójnie zaizolowane i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej.
Brzeszczot segmentowy.
(Nr części - X26120-XJ)
Wytrzymały brzeszczot do
cięcia drewna, tworzyw
sztucznych oraz cienkich
przedmiotów ze stali i metali
kolorowych.
 W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu BLACK+DECKER. Postępowanie
wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na
niebezpieczeństwo.
6
Wskazówka: Niektóre akcesoria, jak skrobaki i brzeszczoty, można w razie potrzeby zamocować także prostopadle do obudowy elektronarzędzia (rys. C).
Sztywny skrobak.
(Nr części - X26135-XJ)
Doskonały do usuwania
twardych i miękkich materiałów z gładkich powierzchni,
np. usuwania wykładzin
podłogowych PCV, kleju do
dywanów, kleju do płytek
ceramicznych, zapraw, farb
i lakierów.
Zdejmowanie akcesoriów firmy BLACK+DECKER/
Piranha (rys. A)
 Chwyć mocno elektronarzędzie i naciśnij dźwignię
zaciskową do mocowania akcesoriów (3).
 Sprawdź, czy wszystkie 8 kołków uchwytu wysunęło się z chwytu narzędzia roboczego i wyjmij to
ostatnie.
 Zwolnij dźwignię zaciskową.
Ostrzeżenie: Przy wyjmowaniu akcesoriów, które mogą
być gorące, załóż rękawice ochronne.
Elastyczny skrobak.
(Nr części - X26140-XJ)
Doskonały do usuwania
elastomerów z twardych,
gładkich powierzchni w trudno dostępnych miejscach,
np. uszczelek silikonowych
lub innych mas spoinowych.
Zakładanie papieru ściernego (rys. D)
 Tak jak pokazano na rysunku, odpowiednio przyłóż
papier ścierny (9) do stopy szlifierskiej (4).
 Mocno i równomiernie dociśnij papier ścierny do
stopy, pilnując, by otwory w papierze ściernym
pokryły się z otworami w stopie.
Zdzierak karbidowy.
(Nr części - X26125-XJ)
Zdzierak o powierzchni
pokrytej karbidem do
usuwania cementu i zapraw
klejowych z gładkich powierzchni oraz do szybkiej
obróbki ubytkowej drewna,
płyt wiórowych i włókna
szklanego.
Zdejmowanie papieru ściernego
 Ściągnij papier ścierny ze stopy szlifierskiej (4).
Uwaga! Nigdy nie używaj stopy szlifierskiej bez założonego papieru ściernego lub innych akcesoriów.
Zakładanie przyłącza do odsysania pyłu (rys. E)
 Tak jak pokazano na rysunku, przyłóż przyłącze
do odsysania pyłu (5) do stopy szlifierskiej (4).
 Mocno i równomiernie wciśnij przyłącze w stopę.
 Przymocuj przyłącze poprzez wkręcanie nakrętki mocującej (12) w prawo.
 Przyłącz odkurzacz do przyłącza.
Raszpla karbidowa.
(Nr części - X26130-XJ)
Raszpla o powierzchni pokrytej karbidem do usuwania zapraw oraz do szybkiej
obróbki ubytkowej tworzyw
sztucznych, płyt wiórowych
i włókna szklanego.
Zdejmowanie przyłącza do odsysania pyłu
 Odkręć nakrętkę mocującą (12) w lewo
 Ściągnij przyłącze do odsysania pyłu (5) ze stopy
szlifierskiej (4).
Papiery ścierne.
Papiery ścierne o różnej
ziarnistości do szlifowania
drewna oraz malowanych
i lakierowanych powierzchni.
Zakładanie alternatywnych akcesoriów (rys. F)
 Załóż podkładkę dystansową (6) na uchwyt do
akcesoriów (10).
 Przyłóż alternatywny element wyposażenia dodatkowego (11) do uchwytu (10).
 Włóż wkręt mocujący (7) i mocno go dokręć.
Sprawdź czy ten element wyposażenia dodatkowego (11) jest dobrze zamocowany.
Wskazówka: Podkładka dystansowa i wkręt mocujący
nie są potrzebne do mocowania akcesoriów firmy BLACK+DECKER. Akcesoria te mocuje się beznarzędziowo
za pomocą dźwigni zaciskowej Super-Lok™.
Montaż
Zakładanie i zdejmowanie akcesoriów (rys.
rys. A - F)
Uwaga! Przed założeniem jakiegoś elementu wyposażenia dodatkowego wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Zastosowanie
Zakładanie akcesoriów firmy BLACK+DECKER/
Piranha (rys. rys. A - C)
 Chwyć mocno elektronarzędzie i naciśnij dźwignię
zaciskową do mocowania akcesoriów (3).
 Wsuń chwyt narzędzia roboczego (8) między wrzeciono i uchwyt na akcesoria. Osadź chwyt narzędzia roboczego na wszystkich 8 kołkach uchwytu
i sprawdź, czy dobrze przylega do wrzeciona.
 Zwolnij dźwignię zaciskową.
Ostrzeżenie! Nie przyspieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania elektronarzędzia.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem cięcia w ścianach,
podłogach i sufitach poinformuj się dokładnie, jak
przebiegają ew. ukryte w nich kable i rury.
Regulator prędkości obrotowej (rys. G)
Za pomocą tego regulatora można nastawić prędkość
obrotową odpowiednio do danego zastosowania.
7

Ustaw regulator (2) w żądanej pozycji. W pozycji „1”
elektronarzędzie pracuje z najmniejszą prędkością
obrotową: 10000 obr/min. W pozycji „6” prędkość
obrotowa jest maksymalna i wynosi 22000 obr/min.
 Jeżeli jest to elektronarzędzie akumulatorowe,
wyłącz je i wyjmij z niego akumulator.
 Gdy akumulatora nie da się wyjąć, całkowicie go
rozładuj i wyłącz elektronarzędzie.
 Systematycznie za pomocą miękkiej szczoteczki
lub suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne
w elektronarzędziu/ładowarce.
 Regularnie przecieraj obudowę silnika wilgotną
szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
Załączanie i wyłączanie (rys. H)
♦
♦
By załączyć elektronarzędzie, przesuń wyłącznik
(1) do przodu do pozycji „I”.
By wyłączyć elektronarzędzie, przesuń wyłącznik
(1) do pozycji „O”.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki
pracy
Ochrona środowiska
Zawsze mocno trzymaj elektronarzędzie, a przy
wykonywaniu precyzyjnych prac bardziej z przodu.
 W miarę możliwości dobrze mocuj przedmiot obrabiany, zwłaszcza przy korzystaniu z brzeszczotu.
 Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na elektronarzędzie.
 Zawsze używaj akcesoria odpowiednie do obrabianego przedmiotu i rodzaju cięcia.
 Regularnie sprawdzaj stan akcesoriów. W razie
potrzeby wymień je.
 Zaznacz żądany punkt początkowy.
 Załącz elektronarzędzie i ostrożnie przyłóż go
do zaznaczonego punktu początkowego obróbki
przedmiotu.
 By osiągnąć czyste cięcie, podłóż kawałek sklejki
lub innego miękkiego drewna pod przedmiot obrabiany i razem przepiłuj tę kombinację.
 Nie przyspieszaj pracy na siłę. Zwraca się uwagę,
że przecinanie blachy z reguły trwa dłużej niż nawet
grubszych drewnianych przedmiotów.
 Przy przecinaniu metali posmaruj linię cięcia cienką
warstwą oleju.
 Przy szlifowaniu świeżych powłok malarskich
przed naniesieniem następnych korzystaj z bardzo
drobnoziarnistego papieru ściernego.
 Na bardzo nierównych powierzchniach oraz
w celu usunięcia starych powłok malarskich zastosuj gruboziarnisty papier ścierny. Na innych
powierzchniach na ogół najlepsze efekty osiąga się
przy użyciu papieru średnioziarnistego. W obydwu
przypadkach po pewnym czasie zmień papier na
drobnoziarnisty, by w ten sposób osiągnąć bardzo
gładką powierzchnię.
 By uzyskać więcej informacji na temat wyposażenia
dodatkowego, zwróć się do swojego dilera.

Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób BLACK+DECKER nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę
środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
BLACK+DECKER chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy BLACK+DECKER, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Listę tych
przedstawicielstw i wszystkich warsztatów znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
Konserwacja
Napięcie
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Kąt oscylacji
Moc
Masa
Elektronarzędzia sieciowe i akumulatorowe BLACK+DECKER odznaczają się dużą trwałością użytkową
i prawie nie wymagają konserwacji. Jednak w celu
zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne
jest ich regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji elektronarzędzi sieciowych lub akumulatorowych wykonaj
następujące czynności:
 Wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
VAC
obr/min
stopień
W
kg
MT300 (typ 1)
230
10000 - 22000
1,4 lub 2,8
300
1,53
Poziom ciśnienia akustycznego wg normy EN 60745:
Ciśnienie akustyczne (LPA) 90 dB(A), niepewność pomiaru
3 dB(A), Moc akustyczna (LWA) 101 dB(A), niepewność pomiaru
3 dB(A)
8
Ważona częstotliwościowo całkowita wartość skuteczna
przyśpieszenia drgań na rękojeści (suma wektorowa
3 składowych kierunkowych) zmierzona według
normy EN 60745:
Cięcie drewna (ah, CW) 4,5 m/s², niepewność pomiaru (K) 1,5 m/s²,
Cięcie metali (ah, CM) 10,3 m/s², niepewność pomiaru (K) 1,5 m/s²,
Szlifowanie (ah) 11,4 m/s², niepewność pomiaru (K) 1,5 m/s²
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
MT300
BLACK+DECKER deklaruje niniejszym, że wyrób nr
kat. MT300, MT280 opisany w „Danych Technicznych”
spełnia następujące normy: 2006/42/WE, EN 60745-1,
EN 60745-2-4.
Te produkty są również zgodne z zapisami dyrektyw
2014/30/UE oraz 2011/65/UE. By uzyskać więcej
informacji, zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw handlowych BLACK+DECKER wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji technicznej i składa to oświadczenie w imieniu BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
22/09/2014
zst00249991 - 21-10-2014
9
BLACK+DECKER
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
BLACK+DECKER powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem
osprzętu innego niż zalecany przez BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement