DC733C | DeWalt DC733C C'LESS DRILL/DRIVER Type 2 instruction manual

359201-10 BG
Превод на оригиналните инструкции
DC733
DC740
DC750
DW907
Фиг. 1
c
f
e
d
b
m
a
h
DC733
DC740
DC750
n
DC733, DC740
j
i
e
d
f
c
b
a
DW907
h
i
2
j
Фиг. 2
j
k
l
Фиг. 3
B
A
o
o
Фиг. 4
Фиг. 5
e
p
q
3
Фиг. 6
Фиг. 7
b
f
Фиг. 8
Фиг. 10
4
Фиг. 9
АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА/ОТВЕРКА
DC733, DC740, DC750, DW907
Поздравления!
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продуктите, както
и иновативния подход, правят DEWALT един от
най-надеждните партньори на потребителите
на професионални електроинструменти.
Технически данни
DC733 DC740
Волтаж
V
14,4
12
Тип
3
4
Скорост при ненатовареност
1ва скорост
мин-1 0-400 0-350
2ра скорост
мин-1 0-1300 0-1200
Максимален момент
на въртене
Nm
30
26
Капацитет
на патронника
мм
10
10
Максимален капацитет на пробиване
в стомана/дърво
мм 10/30 10/25
Тегло (без
батерийния пакет) кг
1,1
1,1
LPA (звуково
налягане)
dB(A)
KPA (звуково налягане
колебание)
dB(A)
LWA (звукова
мощност)
dB(A)
KWA (звукова мощност
колебание)
dB(A)
DW907 DC750
12
9,6
3
3
0-350 0-300
0-1200 0-1100
21
20
10
10
10/25
10/22
1,1
1,1
73
72
72
72
3
3
3
3
84
83
83
83
3,3
3,3
3,3
3,3
Общи стойности (сума на векторите в трите посоки)
потвърдени според EN 60745:
Пробиване в метал
м/с²
1,7
1,6
1,6
ah,D =
Колебание K = м/с²
1,5
1,5
1,5
Завинтване без удар
ah =
м/с²
1,3
1,2
1,2
Колебание K = м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,1
1,5
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадени в този документ са измерени
в съответствие със стандартизираните тестове,
дадени в EN 60745 и може да бъде използвана
за сравнение на един инструмент с друг.
Тези данни могат да бъдат използвани за
предварителна оценка на излъчването.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации
представляват основните
приложения на инструмента. Все
пак, ако инструмента се използва
за различни приложения с различни
аксесоари или има лоша поддръжка,
излъчваните вибрации може да се
различават. Това може значително
да увеличи нивото на излъчване
през цялостния период на работа.
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил
включен, но без да извършва
работа. Това може значително
да намали нивото на излъчване
в рамките на целия период на
работа.
Идентифицирайте
допълнителните мерки за
сигурност, за да се защити
оператора от ефектите на
вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
Батериен пакет
Вид на батериите
Волтаж
V
Капацитет Ah
Тегло
кг
DE9062 DE9074 DE9071
NiCd
NiCd
NiCd
9,6
12
12
1,3
1,3
2,0
0,42
0,5
0,65
Батериен пакет
Вид на батериите
Волтаж
V
Капацитет Ah
Тегло
кг
DE9501 DE9502 DE9091
NiMH
NiMH
NiCd
12
14,4
14,4
2,6
2,6
2,0
0,58
0,82
0,84
5
Батериен пакет
Вид на батериите
Волтаж
V
Капацитет Ah
Тегло
кг
DE9094 DE9140 DE9141
NiCd
Li-Ion
Li-Ion
14,4
14,4
14,4
1,3
2,0
1,1
0,64
0,58
0,40
Зарядно устройство DE9116
Вид на батериите NiCd/NiMH
Волтаж на електрическата
230
мрежа
VAC
Приблизително зареждане
време
мин 40 (2,0 Ah
батерийни
пакети)
Тегло
кг
0,4
DE9118
NiCd
DE9135
NiCd/
NiMH/Li-Ion
230
230
60 (2,0 Ah 40 (2,0 Ah
батерийни батерийни
пакети)
пакети)
0,9
0,52
Предпазители:
Eвропа
230 V инструменти
10 Ампера, електрическа мрежа
Великобритания и Ирландия
230 V инструменти
3 Ампера, в контактите
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
DC733, DC740, DC750, DW907
DEWALT декларира, че тези продукти, описани
под “технически данни” са в съответствие
с: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Tези продукти, също така, са съобразени с
Директива 2004/108/EC и 2011/65/EU. За повече
информация, моля, свържете с DEWALT на
следния адрес или се обърнете към задната
страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация
от името на DEWALT.
Дефиниции: Указания за безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, би могло
да доведе до смърт или сериозни
наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, може да
доведе до минимални или средни
наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не
се избегне,може да доведе до
повреда на имущество.
6
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
03.08.09
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Общи предупреждения за
безопасна работа с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
изброени по-долу, може да доведе
до токов удар, пожар и/или тежки
травми.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Не използвайте
електроинструменти в експлозивна
среда, като например наличието
на запалителни течности, газове
или прах. Електроинструментите
произвеждат искри, които могат да
възпламенят праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента. Отвличане
на вниманието може да ви накара да
изгубите контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за
използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте
адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
б) Избягвайте контакт на тялото
със заземени повърхности, като
например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов
удар, ако тялото ви е заземено.
в) Не излагайте
електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на
вода в електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
г) Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло,
остри ръбове или движещи се части.
Повредените или оплетени кабели
увеличават риска от токов удар.
д)
е)
Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
Ако не можете да избегнете
работата с електроинструмент
на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата
защита (ДТЗ), което на английски
е Residual Current Device (RCD).
Използването на ДТЗ намалява риска
от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитни средства като
дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита
на слуха, използвани при подходящи
условия, ще намали трудовите
злополуки.
в) Предотвратяване на случайно
задействане. Преди да вземете
или носите инструмента
и преди да го свържете към
източника на захранване и/или
към батерийното устройство
се уверете, че превключвача е на
позиция "изключен". Носенето на
електроинструмент с пръста на
превключвача или стартирането
на електроинструменти, когато
превключвача е на позиция "включен",
може да доведе до трудова злополука.
г) Махнете всички регулиращи
или гаечни ключове преди да
включите електроинструмента.
Прикрепени към въртящи се части
на електроинструмента гаечни или
регулиращи ключове могат да доведат
до наранявания.
д) Не се протягайте прекалено.
Стойте стабилно на краката
си през цялото време. Това
7
позволява по-добър контрол над
електроинструмента в непредвидими
ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не
носете висящи дрехи или бижута.
Пазете косата си, дрехите си и
ръкавиците далече от движещите
се части. Висящи дрехи, бижута или
дълга коса могат да бъдат захванати
в движещите се части.
ж) Ако са предоставени устройства
за свързване на изпусканите
прашинки или приспособления за
събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали
опасностите свързани с праха.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила
електроинструментите. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
б) Не използвайте
електроинструмента,
ако превключвача не го
включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може да
се контролира с превключвача е опасен
и трябва да се поправи.
в) Изключете щепсела от
захранването и/или батерийния
комплект на електроинструмента
преди извършването на каквото и да
е регулиране, смяна на аксесоари
или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега
на деца и не позволявайте на
незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други
хора да работят с него.
Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д) Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните
звена, за счупване на части и
всички други условия, които могат
да повлияят на експлоатацията
8
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете
преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са
причинени от лошо поддържани
електроинструменти.
е) Поддържайте режещите
инструменти винаги добре заточени
и чисти. Правилно поддържаните
режещи инструменти с остри
остриета по-трудно могат да се
огънат и по-лесно се контролират.
ж) Използвайте
електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването
на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Презареждайте само със зарядно,
определено от производителя.
Зарядно, което е подходящо за един
тип батерии може да създаде риск от
пожар, когато се използват с друг тип
батерии.
б) Използвайте електроинструмента
само с определените за него
батерии. Използването на друг
вид батерии може да предизвика
нараняване или пожар.
в) Когато батерията не е в употреба,
съхранявайте я далече от други
метални предмети като кламери,
монети, ключове, пирони, винтове
или други дребни метални
предмети, които могат да направят
връзка от един терминал до друг.
Последствията от късото съединение
могат да бъдат изгаряния или пожар.
г) При извънредни обстоятелства от
батериата може да изтече течност;
избягвайте контакт. Ако случайно
се появи контакт, облейте с вода.
Ако докоснете очите си с течност,
потърсете допълнителна
медицинска помощ. Изтеклата от
батерията течност може да причини
дразнене и изгаряния.
6) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на
уреда.
Допълнителни специфични
правила за безопасност за
бормашини
•
•
•
•
•
•
Носете предпазни средства за слуха.
Излагането на шум може да причини
загуба на слуха.
Дръжте електроинструмента за
изолираните повърхности при
извършване на операция, при която
представката за рязане може да
засегне скрито окабеляване или
собствения си кабел. Прерязването
на "жив" кабел от режещ аксесоар може
да зареди с ток металните части на
електроинструмента, в резултат на
което оператора може да получи токов
удар.
Използвайте скоби или друг
практически начин да застопорите
и укрепите обработвания детайл
към стабилна платформа. Ако
държите детайла с една ръка
или е опрян в тялото ви, го прави
нестабилно и може да доведе до загуба
на контрол.
Носете работни очила за
предпазване или друга защита за
очите. При пробиване има опасност от
летящи частици. Летящите частици
може да причинят увреждане на очите.
Инструментите и представките се
нагорещяват по време на работа.
Носете ръкавици, когато ги докосвате.
Пазете дръжките сухи, чисти и без
омазняване по тях. Препоръчително
е да използвате гумени ръкавици.
Това ще подсигури по-добър контрол
над инструмента.
Допълнителни рискове
При използването на бормашини са присъщи
следните рискове:
– Наранявания, причинени от докосване
на въртящи се или горещи части на
инструмента.
Въпреки прилагането на съответните правила
за безопасност и използването на уреди за
безопасност, някои допълнителни рискове не
могат да бъдат избегнати. Това са:
– Увреждане на слуха.
– Риск от притискане на пръсти при смяна
на аксесоари.
– Опасности за здравето, причинени
от вдишване на прах, акумулиран при
обработка на дърво.
– Риск от лично нараняване поради летящи
частици.
– Риск от лично нараняване поради
продължителна употреба.
Маркировка върху инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
МЯСТО НА КОДА С ДАТАТА
Кода с датата, който също така включва
годината на производство, е отпечатан
в повърхността на корпуса, която оформя
окачващото свързване между инструмента
и батерията.
Пример:
2010 XX XX
Година на производство
Важни инструкции за безопасност за всички батерийни
зарядни устройства
СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ: Това
ръководство съдържа важни инструкции за
безопасност за зарядни устройства DE9116/
DE9118/DE9135.
• Преди да използвате зарядното
устройство, прочетете всички
инструкции и предупредителните
означения на зарядното устройство,
батерийния пакет и продукта, като
използвате батерийния пакет.
ОПАСНОСТ: Опасност от токов
удар. Напрежението по зарядните
клеми е 230 волта. Не докосвайте
с проводими предмети. Може да се
стигне до токов удар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
удар. Не допускайте навлизането
на течност в зарядното
9
устройство. Може да доведе до
токов удар.
ВНИМАНИЕ: Опасност от
изгаряне. За да намалите риска
от нараняване, зареждайте само
акумулаторни батерии на DEWALT.
Други видове батерии може да се
пръснат, като причинят телесни
повреди и щети.
ВНИМАНИЕ: При определени
условия, и когато зарядното
устройство е свързано към
източника на мощност,
изложените зарядни контакти
в зарядното устройство може
да получат късо съединение от
чужд материал. Чужди проводни
материали като например
стоманена вълна, алуминиево
фолио или натрупване на метални
частици, както и други подобни
трябва да се държат далече
от кухините на зарядното
устройство. Винаги изключвайте
зарядното устройство от
електрическата мрежа, когато
в кухините няма батерии за
зареждане. Изключете зарядното
устройство преди да бъде
почистено.
• НЕ се опитвайте да зареждате
батерийния пакет с други зарядни
устройства, освен с указаните в това
ръководство. Зарядното устройство
и батерийния пакет са създадени
специално съвместими едно с друго.
• Тези зарядни устройства не са
предназначени за друго, освен за
зареждане на акумулаторните батерии
на DEWALT. Всяка друга употреба може да
доведе до риск от пожар, късо съединение
или токов удар.
• Не излагайте зарядното устройство
на дъжд и сняг.
• Издърпвайте щепсела, а не кабела,
когато изключвате зарядното
устройство. Това ще намали риска от
повреда в щепсела или кабела.
доведе до риск от пожар, токов удар или
късо съединение.
• Не поставяйте никакви предмети
върху зарядното устройство, и не
го поставяйте на меки повърхности,
където може да бъдат блокирани
вентилационните отвори, това
да доведе до прекалено вътрешно
загряване. Поставете зарядното
устройство далече от нагорещени уреди.
Зарядното устройство се охлажда чрез
отвори отгоре и отдолу на корпуса.
• Не работете със зарядното
устройство, ако кабела и щепсела му
са повредени — веднага ги заменете.
• Не работете със зарядното
устройство, ако е ударено рязко, ако
е изпуснато или повредено по някакъв
начин. Занесете го в авторизиран
сервизен център.
• Не разглобявайте зарядното
устройство; когато се изисква
сервизиране или поправка, занесете
го в авторизиран сервизен център.
Неправилното сглобяване може да доведе
до токов удар, късо съединение или пожар.
• Преди почистване, изключете
зарядното устройство от
захранването. Това ще намали
риска от токов удар. Свалянето на
батерийния пакет няма да намали този
риск.
• НИКОГА не се опитвайте да свържете
две зарядни устройства заедно.
• Зарядното устройство е създадено
да работи при стандартна битова
електрическа мощност от 230V. Не
се опитвайте да го използвате при
други волтажи. Това не се отнася до
зарядните устройства за употреба
в превозни средства.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Зарядни устройства
Вашето зарядно устройство DE9116 приема
DEWALT батерийни пакети NiCd и NiMH от 7,2 V
до 18 V.
• Внимавайте кабела да не бъде на
място, където може да е настъпан, да
се спъват в него или да бъде повреден.
Вашето зарядно устройство DE9118 приема
DEWALT NiCd батерийни пакети от 7,2 V до
14,4 V.
• Не използвайте удължителен
кабел, освен ако не е абсолютно
задължително. Използването на
неподходящ удължителен кабел може да
Вашето зарядно устройство DE9135 приема
NiCd, NiMH или Li-Ion батерии от 7,2 до 18 V.
10
Тези зарядни устройства не изискват
регулиране и са създадени да са възможно
най-лесни за работа.
Процедура за зареждане
(фиг. 2)
ОПАСНОСТ: Опасност от токов
удар. 230 волта в зарядните
клеми. Не докосвайте с проводими
предмети. Опасност от токов
удар или късо съединение.
1. Включете зарядното устройство (k)
в подходящия контакт преди да поставите
батерийния пакет.
2. Вкарайте батерийния пакет в зарядното
устройство. Червената светлина
(зареждане) ще присветва продължително,
за да покаже, че зареждането е започнало.
3. Завършването на зареждането ще бъде
отбелязано с непрекъснато светена на
червената светлинка. Пакетът е напълно
зареден и може да се използва или да се
остави в зарядното устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да осигурите максимално
представяне и живот на NiCd, NiMH и Li-Ion
батерии, зареждайте батерията минимум
10 часа преди първата употреба.
Процес на зареждане
Вижте таблицата по-долу за справка относно
състоянието на зарядност на батерийния пакет.
Състояние на зарядност
зареждане
напълно заредени
горещ/студен пакет закъснение
сменете батерийния пакет
проблем
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Автоматично обновяване
(DE9116, DE9135)
Автоматичният режим на обновяване ще
изравни или балансира отделните клетки
в батерийния пакет при най-върховия си
капацитет. Батерийните пакети трябва да се
обновяват седмично или когато пакета вече не
осигурява същото количество работа.
За да възобновите своя батериен пакет,
сложете батерията в зарядното устройство,
както обикновено. Оставете батерийния пакет
поне за 10 часа в зарядното устройство.
Горещ/студен пакет закъснение (DE9116, DE9135)
Когато зарядното устройство засече батерия,
която е прекалено гореща или прекалено
студена, автоматично започва режим горещ/
студен пакет закъснение, като прекъсва
зареждането докато батерията не достигне
подходяща температура. Зарядното устройство
тогава автоматично се превключва към режим
на зареждане. Тази характеристика осигурява
максимален живот на батерията.
САМО LI-ION БАТЕРИЕН ПАКЕТ
Li-Ion батерии са направени със система
за електронна защита, която да защитава
батерията срещу пренатоварване,
пренагряване или дълбоко изпразване.
Инструментът автоматично ще се изключи, ако
се включи системата за електронна защита.
Ако това се случи, поставете Li-Ion батерия
на зарядното устройство до пълното му
зареждане.
Важни инструкции за безопасност за всички батерийни
пакети
Когато поръчвате батериен пакет за смяна, не
забравяйте да включите каталожния номер
и волтажа.
Батерията не е напълно заредена от
картонената опаковка. Преди да използвате
батерийния пакет и зарядното устройство,
прочетете инструкциите за безопасност по-долу.
След това следвайте дадената процедура за
зареждане.
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИТЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не зареждайте или не използвайте
батерията в експлозивна атмосфера,
като например в присъствието на
запалителни течности, газове или
прах. Поставянето или изваждането на
батерията от зарядното устройство
може да възпламени прахообразни
материали или пари.
• Заредете батерийния пакет само
в заредени устройства на DEWALT.
• НЕ разплисквайте и не обливайте с вода
или с други течности.
• Не съхранявайте и не използвайте
инструмента и батерийния пакет
на места, където температурата
може да достигне или надхвърли 40° C
(105° F) (като например външни навеси
11
или метални сгради през лятото).
ОПАСНОСТ: Никога и по никаква
причина не се опитвайте да
отворите батериен пакет.
Ако батерийния пакет е спукан
или повреден, не включвайте
зарядното устройство. Не чупете,
не изпускайте и не повреждайте
батерийния пакет. Не използвайте
батериен пакет или зарядно
устройство, което е било ударено
рязко, изпуснато, прегазено или
повредено по някакъв начин (като
прободено с пирон, ударено с чук,
настъпано). Може да се стигне
до токов удар. Повредените
батерийни пакети трябва да
бъдат върнати на сервизния
център за рециклиране.
ВНИМАНИЕ: Когато не го
използвате, поставете
инструмента на едната му
страна на стабилна повърхност,
където няма да представлява
опасност от препъване
и падане. Някои инструменти
с големи батерийни пакети могат
да стоят изправени на батерийния
пакет, но могат да бъдат лесно
съборени.
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ ЗА НИКЕЛ-КАДМИЕВИ (NiCd)
ИЛИ НИКЕЛ МЕТАЛ ХИДРИДНИ (NiMH)
• Не изгаряйте батерийния пакет дори
да е сериозно повреден или напълно
изхабен. Батерийния пакет може да
експлоадира в огъня.
• При екстремни условия на използване
или в резултат на температурните
условия може да се появи изтичане на
течност от бателийния пакет. Това не
означава повреда.
Все пак, ако външния печат е счупен:
a. и батерийната течност е попаднала
на кожата ви, незабавно изплакнете
няколко минути със сапун и вода.
b. и батерийната течност попадне
в очите ви, измийте ги и ги
изплакнете с чиста вода за 10 минути
и потърсете незабавна медицинска
помощ. (Mедицинска забележка:
Течността е 25–35% разтвор на калиев
хидроксид.)
12
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ЛИТИЕВО-ЙОННА (Li-Ion)
• Не изгаряйте батерийния пакет дори
да е сериозно повреден или напълно
изхабен. Батерийния пакет може да
експлоадира в огъня. При изгарянето
на литиево-йонен батериен пакет
се образуват токсични изпарения
и материали.
• Ако батерийното съдържание влезе
в контакт с кожата, веднага я измийте
с мек сапун и вода. Ако в окото влезе
батерийна течност, изплакнете с вода
на отворено око за 15 минути или докато
не премине дразненето. Ако е необходима
медицинска помощ, батерийния
електролит е съставен от смесица от
течни органични карбонати и литиеви
соли.
• Съдържанието от отворени
батерийни клетки може да причини
дразнене в дихателната система.
Необходим е свеж въздух. Ако
симптомите продължават, потърсете
медицинска помощ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
изгаряне. Батерийната течност
може да е запалителна, ако
е изложена на искра.
Капаче на батерия (фиг. 3)
Предоставено е капаче за батерията, за да
покрие контактите на свързания батериен пакет.
Без предпазното капаче, свободните метални
обекти могат да предизвикат късо съединение
в контактите, което да причини опасност от
пожар и да повреди батерийния пакет.
1. Свалете предпазното батерийно капаче
(o) преди да поставите батерийния пакет
в зарядното устройство или в инструмента
(фиг. 3A).
2. Поставете защитното капаче над
контактите веднага след свалянето на
батерийния пакет от зарядното устройство
или от инструмента (фиг. 3B).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се,
че капачето на батерията е на
място преди да приберете или
носите със себе си отделения
батериен пакет.
Батериен пакет (фиг. 1)
Не излагайте на вода.
ТИП НА БАТЕРИЯТА
DC733 работи на 14,4 волтови батерийни
пакети.
DC740 и DW907 работи на 12 волтови
батерийни пакети.
DC750 работи на 9,6 волтови батерийни пакети.
Препоръки за съхранение
1. Най-доброто място за съхранение е това,
което е хладно и сухо, далече от директна
слънчева светлина и прекалена горещина
или студ. За оптимална работа и живот,
когато не са в употреба, съхранявайте
батерийните пакети при стайна
температура.
ЗАБЕЛЕЖКА: Li-Ion батерийни пакети
трябва да са напълно заредени, когато се
прибират за съхранение.
2. Дългото съхранение няма да навреди
на батерийния пакет или зарядното
устройство. При подходящи условия те
могат да се съхраняват до 5 години.
Етикети на зарядното устройство и батерийния пакет
В допълнение към пиктограмите, използвани
в това ръководство, етикетите на зарядното
устройство и батерийния пакет показват
следните пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Зареждане на батерия.
Заредена батерия.
Дефектна батерия.
Горещ/студен пакет закъснение.
Не докосвайте с проводими предмети.
Не зареждайте повредени батерийни
пакети.
Използвайте само с батерийни пакети
на DEWALT, различни батерии може
да избухнат, което може да доведе до
нараняване и повреда.
Веднага сменяйте повредените
кабели.
Зареждайте само при между 4° C и
40° C.
Изхвърлете батерията с дължимата
грижа за околната среда.
Не изгаряйте батерийния пакет NiMH,
NiCd+ и Li-Ion.
Зарежда NiMH и NiCd батерийни
пакети.
Зарежда Li-Ion батерийни пакети.
Вижте техническите данни за времето
за зареждане.
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Безжична бормашина/уред
1 Кука за колан (DC733, DC740)
1 Зарядно устройство
1 Батериен пакет (K модели)
2 Батерийни пакети (KA, KL и KB модели)
1 Представки за отверка
1 Комплект инструменти (само с K-модели)
1 Ръководство с инструкции
1 Подробен чертеж на съставните части
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети и зарядните
устройства не са включени с N-моделите.
• Проверете за повреда в инструмента,
частите или аксесоарите, които може да
са възникнали при транспортирането.
• Вземете си време да прочетете подробно
това ръководство преди да работите
преди работа.
ОПИСАНИЕ (фиг. 1–3)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
13
a. Превключвател за промяна на скоростите
b. Плъзгач напред/назад
c. Безключов патронник
d. Селектор за режим/регулиращ лагер за
въртящия момент
e. Настройки на лагер
f. Двускоростен селектор
h. Захващане
i. Батериен пакет
j. Бутони за освобождаване
k. Зарядно устройство
l. Индикатор за зареждане (червено)
m. Кука за колан (DC733, DC740)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Вашите безжични бормашини/устройства
са създадени за професионално пробиване
и приложения за завинтване.
НЕ използвайте при влажни условия или
в присъствието на запалителни течности или
газове.
Тези безжични бормашини/устройства са
професионални електроинструменти.
НЕ допускайте деца в близост до инструмента.
Необходим е надзор, когато този инструмент се
използва от неопитен оператор.
Кука за колан (DC733, DC740)
(фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозни
лични наранявания, НЕ
окачвайте инструмента през
главата си и не окачвайте
предмети на куката за колан.
ОКАЧВАЙТЕ КУКАТА ЗА КОЛАН
КЪМ ИНСТРУМЕНТА САМО на
работен колан.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозни лични
наранявания, уверете се, че винта
(n), който държи куката за колан
е здраво завит.
Куката за колан (m) може да бъде закачен
от която и да е страна на инструмента, за
левичари и десничари. Ако куката не ви
е необходима, може да бъде свалена от
инструмента.
За да свалите куката за колан, свалете
винта (n), който държи куката за колан
14
на място и след това сложете наново на
противоположната страна.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
напрежението на батерията отговаря на
напрежението на табелката. Също така се
уверете, че напрежението на зарядното
устройство съответства на това на
електрическата мрежа.
Вашето зарядно устройство на
DEWALT е двойно изолирано
в съответствие с EN 60335;
следователно не е необходима
заземителен кабел.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
бъде сменен със специално подготвен, който
можете на получите чрез сервиз на DEWALT.
Замяна на щепсела (само за
Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Безопасно изхвърляне на стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в новия щепсел.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да
се прави свързване към заземения
терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 3 A.
Използване на удължителен
кабел
Можете да използвате удължителен кабел само,
ако е абсолютно необходимо. Използвайте
одобрен кабел, удобен за входящата мощност
на зарядното ви устройство (виж технически
данни). Минималният размер на проводника
е 1 мм2; максималната дължина е 30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да
сглобявате и регулирате, винаги
сваляйте батерийния комплект.
Винаги изключвайте инструмента
преди поставяне и сваляне на
батерийния пакет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
само DEWALT бателийни
комплекти и зарядни устройства.
Поставяне и сваляне на
батерийния пакет от инструмента (фиг. 2)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
ЗА ДА МОНТИРАТЕ БАТЕРИЙНИЯ КОМПЛЕКТ В ДРЪЖКАТА НА ИНСТРУМЕНТА
1. Подравнете основата на инструмента
с гнездата вътре в дръжката на
инструмента (фиг. 2).
2. Плъзнете батерийния комплект стабилно
в дръжката и изчакайте да чуете леко
щракване.
ЗА ДА СВАЛИТЕ БАТЕРИЙНИЯ ПАКЕТ ОТ
ИНСТРУМЕНТА
ИЗБЕРЕТЕ РЕЖИМА НА РАБОТА ИЛИ РЕГУЛИРАЙТЕ МОМЕНТА НА ВЪРТЕНЕ (ФИГ. 5)
Лагера на този инструмент има 15 позиции
за регулиране на въртящия момент, за да
съвпадне с размера на винта и на детайла за
обработване. За регулиране на момента на
въртене, вижте Завинтване.
Изберете режим на пробиване или въртене,
като изравните символа или номера на лагера
(e) с индикатора (q) на корпуса.
ПЛЪЗГАЧ ЗА НАПРЕД/НАЗАД (ФИГ. 6)
За да изберете въртене напред или назад,
използвайте плъзгача за напред/назад (b), както
е показано (виж стрелките на инструмента).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от лично
нараняване, винаги изчакайта
мотора на уреда да спре напълно
преди да смените посоката на
въртене.
ДВУСКОРОСТЕН СЕЛЕКТОР (ФИГ. 7)
Вашият инструмент е оборудван с двускоростен
селектор (f) за уточняване на съотношението
скорост/момент на въртене.
1 ниска скорост/висок момент на въртене
(пробиване на големи дупки, завинтване)
2 висока скорост/нисък момент на въртене
(пробиване на по-малки дупки)
За степени на скоростта вижте техническите
данни.
1. Натиснете освобождаващия бутон (j)
и бавно издърпвайте батерийния пакет от
дръжката на инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от лично
нараняване:
2. Вкарайте батерийния пакет в зарядното
устройство, както е описано в раздела за
зареждане от това ръководство.
• Винаги избутвайте
двускоростния селектор напълно
напред или назад.
ВКАРВАНЕ И СВАЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВКИ
(ФИГ. 1, 4)
1. Отворете патронника, като завъртите
ръкава (p) по посока обратна на
часовниковата стрелка и вкарайте основата
на представката.
2. Поставете представката в патронника
колкото се може по-навътре и повдигнете
леко преди да затегнете.
3. Затегнете здраво, като завъртите ръкава по
посока на часовниковата стрелка.
4. За да свалите представката, следвайте
обратния ред.
• Не променяйте скоростите на
пълна скорост или по време на
употреба.
Сваляне и поставяне на патронника (фиг. 8, 9)
DW907
1. Отворете челюстите на патронника
възможно най-много.
2. Вкарайте отверка в патронника и свалете
задържащия винт на патронника, като
завъртите по посока на часовниковата
стрелка, както е показано на фигура 8.
15
3. Затегнете с шестоъгълния ключ
в патронника и го ударете с чук, както
е показано на фигура 9. Това ще разхлаби
патронника, за да бъде развъртян на ръка.
4. За да нагласите отново патронника,
следвайте обратния ред.
Преди започване на работа
здраво в очакване на внезапна
реакция.
Правилната позиция на ръцете изисква едната
ръка да е отгоре на корпуса, а другата на
захващача (h).
ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ (ФИГ. 1, 6)
2. Вкарайте подходящата представка.
1. За да задействате инструмента,
натиснете превключвателя за промяна
на скоростта (a). Натискът, оказван върху
превключвателя за промяна на скоростта
определя скоростта на инструмента.
3. Отбележете мястото за пробиване на
дупката.
2. За да спрете инструмента, освободете
ключа.
4. Изберете въртене напред или назад.
3. За да заключите инструмента в позиция
"изключен", придвижете плъзгача (b) за
напред/назад в централна позиция.
1. Уверете се, че батерийния пакет
е (напълно) зареден.
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от лично
нараняване:
• Винаги наблюдавайте
инструкциите за безопасност
и приложимите нормативи.
• Внимавайте за наличието на
тръбопровод и окабеляване.
• Прилагайте лек натиск върху
инструмента. Прекалената
сила не ускорява пробиването,
но намалява представянето на
инструмента и може да съкрати
живота му.
• Към края на работата, за да се
намали до минимум блокирането
на пробива, постепенно намалете
налягането върху точката на
пробиване.
• Оставете мотора да работи,
когато издърпвате представката
назад от пробита дупка. Това ще
предотврати задръстване.
Подходяща позиция на ръцете (фит. 1, 10)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ използвайте
подходяща позиция на ръцете,
както е показано на фигура 10.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ дръжте
16
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от лично
нараняване, бормашината
е снабдена със спирачка за спиране
на инструмента веднага щом
превключвателя за промяна на
скоростта е напълно освободен.
Пробиване
1. Изберете желаната скорост/момент на
въртене, като използвате скоростното
предаване, за да настроите скоростта
и момента на въртене за планираната
работа.
2. За ДЪРВО използвайте извити бургии,
плоски бургии, мощен свредел или
триони с дупки. За MЕТАЛ използвайте
високоскоростна стоманена извита бургия
или триони с дупка. Използвайте смазване
при рязането, когато пробивате метали.
Изключенията са ковано желязо и месинг,
които трябва да се пробива на сухо.
3. Винаги прилагайте налягане с приставката
в права линия. Използвайте достатъчно
натиск да запазите пробивната мощ
на представката за пробиване, но не
натискайте прекалено, за да не спрете
мотора или да отклоните бургията.
4. Дръжте инструмента с двете ръце, за да
контролирате усукващото действие на
бормашината.
5. АКО БОРМАШИНАТА СПРЕ, обикновено
е поради претоварване. ВЕДНАГА
ОСВОБОДЕТЕ СПУСЪКА, свалете
представката от работа и открийте
причината за спирането. НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ
ИЛИ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ СПУСЪКА, ЗА ДА
СЕ ОПИТАТЕ ДА ПУСНЕТЕ ЗАСЕДНАЛА
БОРМАШИНА – ТОВА МОЖЕ ДА
ПРИЧИНИ ШЕТИ НА БОРМАШИНАТА.
6. Оставете мотора да работи, когато
издърпвате приставката обратно навън
от пробитата дупка. Това ще предотврати
засядане.
ЗАВИНТВАНЕ (ФИГ. 1)
1. Изберете въртене напред или назад
с помощта на плъзгача (b). Настройте
скоростта и момента на въртене за
планираната работа. Вкарайте желания
аксесоар за затягане в патронника, като
всяка друга бургия.
2. Нагласете лагера (d) на позиция 1
и започнете завинтването (нисък момент
на въртене). Направете няколко пробни
пускания в отделени или невиждащи се
зони, за да сте сигурни в правилната
позиция на съединителния лагер.
3. Ако зъбния запиращ механизъмI спре
прекалено скоро, регулирайте лагера за
увеличаване на въртящия момент според
изискванията.
ПОДДРЪЖКА
Вашият електроинструмент на DEWALT
е създаден за работа през продължителен
период от време с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
Зарядното устройство не се сервизира. Няма
части за сервизиране на вътрешността на
зарядното устройство.
Смазване
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена противопрахова
маска, когато изпълнявате тази
процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Изключете зарядното
устройство от AC контакта преди
почистване. От външната част
на зарядното устройство можете
да почистите наслагванията
и намазняванията с помощта на
кърпа или мека, неметална четка.
Не използвайте вода или други
почистващи разтвори.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
различните от DEWALT, аксесоари
не са тествани с този продукт,
използването на такива аксесоари
с този продукт може да е опасно.
За да намалите риска от
нараняване, използвайте само
препоръчаните от DEWALT
аксесоари с този продукт.
Посъветвайте се с дилъра за повече
информация относно подходящите аксесоари.
Вашият електроинструмент не изисква
допълнително смазване.
17
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не
трябва да се изхвърля
с обикновените битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
• Напълно изтощете батерийния пакет, след
това го свалете от инструмента.
• Li-Ion, NiCd и NiMH клетки могат да бъдат
рециклирани. Занесете ги на своя дилър
или на местната станция за рециклиране.
Събраните батерийни пакети ще бъдат
рециклирани или изхвърлени подходящо.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти
от вашия дом, в пунктове за събиране или
до търговския обект, където е закупен новия
продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
като са достигнали края на своя работен живот.
За да се възползвате от тази услуга, моля,
върнете вашия продукт на всеки авторизиран
агент за сервиз, който ще го приеме от наше
име.
Можете да проверите мястото на вашият найблизък авторизиран сервизен агент, като се
свържете с офиса на вашия местен DEWALT
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъкът на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти са на
разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
Акумулаторен батериен пакет
Tози батериен пакет с продължителен живот
трябва да се презарежда, когато вече не може
да отдава достатъчно мощност при работи,
където преди е работел с лекота. В края на
своя техничен живот, го изхвърлете с внимание
за околната среда:
zst00186085 - 27-08-2012
18
Download PDF

advertising