DC733C | DeWalt DC733C C'LESS DRILL/DRIVER Type 2 instruction manual

371000 - 69 LV
DC733
DC740
DC750
DW907
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
18
Attēls 1 / Рисунок 1
3
Attēls 2 / Рисунок 2
Attēls 3 / Рисунок 3
Attēls 4 / Рисунок 4
4
Attēls 5 / Рисунок 5
Attēls 6 / Рисунок 6
Attēls 7 / Рисунок 7
Attēls 8 / Рисунок 8
Attēls 9 / Рисунок 9
Attēls 10 / Рисунок 10
5
LATVIEŠU
BEZVADU URBJMAŠĪNA/SKRŪVGRIEZIS
DC733, DC740, DC750, DW907
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DeWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
DC733
Spriegums
V
14,4
Veids
2
Ātrums bez noslodzes
1. pārnesums min-1 0-400
2. pārnesums min-1 0-1300
Maks. griezes
moments
Nm
30
Spīļpatronas platums mm
10
Maksimālais urbšanas dziļums
tēraudā/koksnē
10/30
Svars
(bez akumulatora)
kg
1,1
LPA (skaņas spiediens)dB(A) 73
KPA (skaņas spiediena
neprecizitāte) dB(A)
3
LWA (skaņas jauda) dB(A) 84
KWA (skaņas jaudas
neprecizitāte
dB(A) 3,3
DC740 DW907 DC750
12
12
9,6
4
3
3
0-350 0-350 0-300
0-1200 0-1200 0-1100
26
10
21
10
20
10
10/25
10/25
10/22
1,1
1,1
1,1
72
72
72
3
83
3
83
3
83
3,3
3,3
3,3
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas
atbilstoši EN 60745:
Urbšana metālā
ah,D =
m/s²
1,7
1,6
1,6
1,5
Neprecizitāte K = m/s² 1,5
1,5
1,5
1,5
Skrūvēšana bez trieciena
ah =
m/s²
1,3
1,2
1,2
1,1
Neprecizitāte K = m/s² 1,5
1,5
1,5
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr
6
vibrāciju emisija var atšķirties atkarībā
no tā, kādiem darbiem instrumentu
lieto, kādus piederumus tam uzstāda
vai cik labi veic tā apkopi. Šādos
gadījumos var ievērojami palielināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Akumulators
Akumulatora veids
Spriegums
Jauda
Svars
Akumulators
Akumulatora veids
Spriegums
Jauda
Svars
Akumulators
Akumulatora veids
Spriegums
Jauda
Svars
V
Ah
kg
DE9062 DE9074 DE9071
NiCd
NiCd
NiCd
9,6
12
12
1,3
1,3
2,0
0,42
0,5
0,65
V
Ah
kg
DE9501 DE9502 DE9091
NiMH NiMH
NiCd
12
14,4
14,4
2,6
2,6
2,0
0,58
0,82
0,84
V
Ah
kg
DE9094 DE9140 DE9141
NiCd Litija jonu Litija jonu
14,4
14,4
14,4
1,3
2,0
1,1
0,64
0,58
0,40
LATVIEŠU
Lādētājs
Akumulatora veids
DE9116 DE9118 DE9135
NiCd/NiMH NiCd
NiCd/
NiMH/litija
jonu
Elektrotīkla spriegums VAC
230
230
230
Aptuvenais uzlādes
laiks
min 40 (2,0 Ah 60 (2,0 Ah40 (2,0 Ah
akumulatori)akumulatori)akumulatori)
Svars
kg
0,4
0,9
0,52
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti 10 ampēri, barošanas
avotā
Apvienotā
Karaliste un Īrija 230 V instrumenti 3 ampēri, kontaktdakšās
Definīcijas Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DC733, DC740, DC750, DW907
DeWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/
EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DeWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DeWALT vārdā izstrādā šo
apliecinājumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
03.08.09.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti brīdinājumi un norādījumi,
var gūt elektriskās strāvas triecienu,
izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
7
LATVIEŠU
b)
c)
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un
piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens,
palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
f) Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
8
b)
c)
d)
e)
f)
g)
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis
ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu
pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja
kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu
ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.
Lietojot putekļu savākšanas ierīci, iespējams
mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
LATVIEŠU
d)
e)
f)
g)
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi
savienotas un nostiprinātas, vai detaļas
nav bojātas, vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumentu
darbību. Ja elektroinstruments ir
bojāts, pirms ekspluatācijas tas ir
jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir
tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta
pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) AKUMULATORA EKSPLUATĀCIJA UN
APKOPE
a) Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto
lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts
vienam akumulatora veidam, tiek lādēts cita
veida akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
b) Lietojiet elektroinstrumentus tikai
ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja
izmantojat citus akumulatorus, var rasties
ievainojuma un ugunsgrēka risks.
c) Kamēr akumulators netiek izmantots,
glabājiet to drošā attālumā no metāla
priekšmetiem, piemēram, papīra
saspraudēm, monētām, atslēgām,
naglām, skrūvēm vai līdzīgiem maziem
metāla priekšmetiem, kuri var savienot
abas spailes. Saskaroties akumulatora
spailēm, rodas īssavienojums, kas var
izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
d) Nepareizas lietošanas gadījumā
šķidrums var iztecēt no akumulatora, —
nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši
pieskārāties šķidrumam, noskalojiet
saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums
nokļūst acīs, meklējiet arī medicīnisku
palīdzību. Šķidrums, kas iztecējis no
akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
6) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst
veikt tikai kvalificēts remonta
speciālists, izmantojot tikai oriģinālās
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Papildu īpaši drošības norādījumi urbjmašīnām
•
•
•
•
•
•
Valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa
iedarbībā varat zaudēt dzirdi.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties
ar apslēptu elektroinstalāciju vai
ar savu vadu. Ja griezējinstruments
saskaras ar vadu, kurā ir strāva, visas
elektroinstrumenta ārējās metāla virsmas
vada strāvu, kā rezultātā operators var gūt
elektriskās strāvas triecienu.
Izmantojiet spailes vai kādā citā
praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, tas ir, nestabilā stāvoklī, un
jūs varat zaudēt kontroli pār to.
Valkājiet aizsargbrilles vai citus acu
aizsarglīdzekļus. Urbšanas darba laikā lido
skaidas. Lidojošās daļiņas var iekļūt acīs un
neatgriezeniski sabojāt redzi.
Ekspluatācijas laikā uzgaļi un
instruments sakarst. Lai tiem varētu
pieskarties, valkājiet cimdus.
Rūpējieties, lai rokturi vienmēr būtu
sausi, tīri un lai uz tiem nebūtu eļļas un
smērvielas. Ieteicams valkāt gumijas
cimdus. Tādējādi instruments ir vieglāk
vadāms.
Atlikušie riski
Ekspluatējot urbjmašīnas, parasti pastāv arī šādi
riski:
– ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
instrumenta rotējošām vai karstajām detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– pirkstu saspiešanas risks, mainot instrumenta
piederumus;
9
LATVIEŠU
– kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, apstrādājot koksni;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas gads,
ir nodrukāts uz korpusa virsmas tajā vietā, kur
instruments saskaras ar akumulatoru.
Piemērs:
2012 XX XX
Ražošanas gads
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoru lādētājiem
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Šajā
rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un
ekspluatācijas norādījumi DE9116/DE9118/DE9135
akumulatoru lādētājiem.
• Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz
lādētāja, akumulatora un instrumenta, kurā
tiek izmantots akumulators.
10
nav ievietots akumulators, lādētājs ir
jāatvieno no elektrotīkla. Pirms lādētāja
tīrīšanas tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
• NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem
lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā. Lādētājs ir īpaši paredzēts šī
akumulatora uzlādēšanai.
• Šie lādētāji ir paredzēti tikai un vienīgi
DeWALT vairākkārt uzlādējamo
akumulatoru uzlādēšanai. Lietojot tos citiem
mērķiem, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās
strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
• Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada,
bet gan aiz kontaktdakšas. Tādējādi
mazinās risks sabojāt barošanas vadu un
kontaktdakšu.
• Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
• Neizmantojiet pagarinājuma vadu, ja
vien bez tā nevar iztikt. Lietojot nepareizu
pagarinājuma vadu, var izraisīt ugunsgrēka,
elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Uz lādētāja nedrīkst novietot nekādus
priekšmetus, kā arī to nedrīkst novietot
uz mīkstas pamatnes, lai nenosprostotu
ventilācijas atveres un neizraisītu pārlieku
pārkaršanu iekšpusē. Novietojiet lādētāju
vietā, kur nav karstuma avotu. Lādētāja
vēdināšanu nodrošina atveres korpusa
augšpusē un apakšpusē.
BĪSTAMI! Nāvējoša trieciena risks!
Uzlādes termināļos ir 230 voltu liela
strāva. Neievietojiet akumulatorā
elektrību vadošus priekšmetus. Var
rasties elektriskās strāvas vai nāvējošs
trieciens.
• Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti — tie ir nekavējoties
jānomaina.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst iekļūt
šķidrums. Var rasties elektriskās
strāvas trieciens
• Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja
tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā.
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var eksplodēt, izraisot ievainojumus un
sabojājot instrumentu.
• Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga
apkope vai remonts, nogādājiet to
pilnvarotā apkopes centrā. Ja tas tiek
nepareizi lietots vai no jauna samontēts, var
rasties elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša
trieciena vai aizdegšanās risks.
UZMANĪBU! Dažos gadījumos
svešķermeņi var izraisīt īssavienojumu
atklātos lādētāja uzlādes kontaktos, ja
akumulators ir pievienots elektrotīklam.
Lādētāja tuvumā nedrīkst novietot
vadītspējīgus materiālus, piemēram,
dzelzs skaidas, alumīnija foliju vai
uzkrājušās metāla daļiņas. Ja lādētājā
• Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno
no elektrotīkla. Tādējādi mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks. Šis risks
nesamazinās, ja izņemat tikai akumulatoru.
• NEDRĪKST vienlaicīgi saslēgt kopā
2 lādētājus.
• Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta
LATVIEŠU
230 V mājsaimniecības elektrisko
strāvu. Nedrīkst izmantot citu sprieguma
daudzumu. Ievērojiet, ka tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Lādētāji
Modeļa DE9116 lādētājam ir piemēroti 7,2–
18 V DeWALT NiCd un NiMH akumulatori.
Modeļa DE9118 lādētājam ir piemēroti 7,2–
14,4 V DeWALT NiCd akumulatori.
Lādētājam DE9135 ir piemēroti 7,2–18 V NiCd,
NiMH un litija jonu akumulatori.
Šie lādētāji nav jānoregulē un ir izstrādāti tā, lai
būtu maksimāli vienkārši ekspluatējami.
Uzlādes kārtība (2. att.)
BĪSTAMI! Nāvējoša trieciena risks!
Uzlādes termināļos ir 230 voltu liela
strāva. Neievietojiet akumulatorā
elektrību vadošus priekšmetus.
Elektriskās strāvas vai nāvējoša
trieciena risks.
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju (k) piemērotai kontaktligzdai.
2. Ievietojiet lādētājā akumulatoru. Vienmērīgi
mirgo sarkanā (uzlādes) lampiņa, norādot, ka
uzlādes gaita ir sākusies.
3. Kad sarkanā gaismiņa deg vienmērīgi,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var sākt
lietot vai arī atstāt lādētājā.
PIEZĪME. Lai nodrošinātu NiCd, NiMH un litija
jonu akumulatora optimālu darbību un maksimālu
kalpošanas laiku, pirms lietošanas uzsākšanas
lādējiet to vismaz 10 stundas.
Uzlādes kārtība
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora
uzlādes pakāpi.
Uzlādes statuss
uzlādē
pilnībā uzlādēts
karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
akumulators ir jānomaina
kļūme
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automātiskā atsvaidze
(DE9116, DE9135)
Automātiskās atsvaidzes režīmā atsevišķi
akumulatoru elementi tiek uzlādēti vai vienādoti, lai
sniegtu maksimālo jaudu. Akumulatoru vajadzētu
atsvaidzināt reizi nedēļā vai tad, ja tā jauda ir
mazinājusies.
Lai veiktu atsvaidzi, ievietojiet akumulatoru
lādētājā, kā parasti. Atstājiet akumulatoru lādētājā
vismaz 10 stundas.
Karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana (DE9116,
DE9135)
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana,
apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir sasniedzis
piemērotu temperatūru. Lādētājs automātiski
pārslēdzas akumulatora lādēšanas režīmā. Ar šo
funkciju akumulatoram tiek nodrošināts maksimāls
kalpošanas laiks.
TIKAI LITIJA JONU AKUMULATORI
Litija jonu akumulatori ir aprīkoti ar elektronisku
aizsardzības sistēmu, kas aizsargā tos pret
pārslodzi, pārkaršanu vai dziļu izlādi.
Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības
sistēma, instruments tiek automātiski izslēgts.
Šādā gadījumā ievietojiet lādētājā litija jonu
akumulatoru un lādējiet to, kamēr tas ir pilnībā
uzlādēts.
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoriem
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam veiciet
norādīto uzlādes kārtību
IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
• Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
• Uzlādējiet akumulatoru tikai ar DeWALT
lādētāju.
• NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
11
LATVIEŠU
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
• Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (105 °F)
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
BĪSTAMI! Nekādā gadījumā neatveriet
akumulatoru. Ja akumulatora korpuss
ir ieplaisājis vai bojāts, to nedrīkst
ievietot lādētājā. Akumulatoru
nedrīkst lauzt, nomest zemē vai
bojāt. Neekspluatējiet akumulatoru
vai lādētāju, ja tas ir saņēmis asu
triecienu, ticis nomests vai citādi ir
bojāts (piemēram, caurdurts ar naglu,
pārsists ar āmuru, samīdīts). Var
rasties elektriskās strāvas vai nāvējošs
trieciens. Bojāti akumulatori jānogādā
apkopes centrā, lai tos nodotu
pārstrādei.
UZMANĪBU! Kad instruments netiek
lietots, tas jānovieto guļus uz
stabilas virsmas, no kuras tas nevar
nokrist zemē. Dažus instrumentus,
kam ir liels akumulators, var novietot
stāvus uz tā, taču šādā gadījumā tos
var viegli apgāzt.
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI NIĶEĻA
KADMIJA (NICD) UN NIĶEĻA METĀLA HIDRĪDA
(NIMH) AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt.
• Lietojot akumulatoru smagos apstākļos vai
ļoti augstā/zemā temperatūrā, var rasties
neliela akumulatora šķidruma noplūde no
elementiem. Tas neliecina par problēmu.
Tomēr, ja ārējais hermētiskais slānis ir bojāts:
a. un akumulatoru šķidrums nokļūst uz ādas,
nekavējoties vairākas minūtes skalojiet
skarto vietu ar ziepēm un ūdeni;
b. un akumulatoru šķidrums nokļūst acīs,
vismaz 10 minūtes skalojiet tās ar tīru ūdeni
un nekavējoties meklējiet medicīnisku
palīdzību. (Piezīme medicīniskai
palīdzībai. Šis šķidrums ir 25–35% kālija
hidroksīda šķīdums.)
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU
AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt. Sadedzinot
litija jonu akumulatoru, rodas toksiski
izgarojuma tvaiki un materiāli.
12
• Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz ādas,
nekavējoties mazgājiet skarto vietu ar
maigu ziepjūdeni. Ja akumulatora šķidrums
nokļūst acī, skalojiet to, tecinot ūdeni pār
atvērtu aci 15 minūtes vai tikmēr, kamēr
pāriet kairinājums. Ja ir vajadzīga medicīniska
palīdzība, ievērojiet, ka akumulatora elektrolīta
sastāvā ir šķidru organisko karbonātu un litija
sāļu maisījums.
• Atklātu akumulatoru elementu saturs var
izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu. Jāieelpo
svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet, meklējiet
medicīnisku palīdzību.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
Akumulatora aizsargaizsegs
(3. att.)
Komplektācijā atrodas akumulatora aizsargaizsegs,
ar ko nosedz atvienota akumulatora kontaktus.
Ja šis aizsargaizsegs nav uzstādīts, vaļīgi metāla
priekšmeti var izraisīt kontaktos īssavienojumu,
radot ugunsgrēka risku un sabojājot akumulatoru.
1. Pirms akumulatora ievietošanas lādētājā vai
instrumentā noņemiet aizsargaizsegu (o)
(3A. att.).
2. Pēc akumulatora izņemšanas no lādētāja
vai instrumenta nekavējoties novietojiet uz
kontaktiem aizsargaizsegu (3B. att.).
BRĪDINĀJUMS! Pirms atvienota
akumulatora novietošanas glabāšanā
vai pārnēsāšanas tam ir jāuzstāda
aizsargaizsegs.
Akumulators (1. att.)
AKUMULATORA VEIDS
Modelis DC733 darbojas ar 14,4 voltu
akumulatoru.
Modelis DC740 un DW907 darbojas ar 12 voltu
akumulatoru.
Modelis DC750 darbojas ar 9,6 voltu akumulatoru.
Ieteikumi par uzglabāšanu
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un sausa
vieta, kurā nav tiešu saules staru un kas
nav pārāk karsta un auksta. Lai nodrošinātu
akumulatora optimālu darbību un maksimālu
kalpošanas laiku, uzglabājiet to istabas
temperatūrā.
LATVIEŠU
PIEZĪME. Uzglabāšanas laikā litija jonu
akumulatoram jābūt pilnībā uzlādētam.
2. Ja akumulatori vai lādētāji tiek uzglabāti
ilglaicīgi, tie nesabojājas. Pareizos apstākļos
tos var uzglabāt 5 gadus.
Uzlīmes uz lādētāja un akumulatora
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:
Paredzēts litija jonu akumulatoru
uzlādēšanai.
Uzlādes laiku sk. tehniskajos datos.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 bezvadu urbjmašīna/skrūvgriezis
1 siksnas āķis (DC733, DC740)
1 lādētājs
1 akumulators (K modeļiem)
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Akumulators tiek lādēts.
Akumulators ir uzlādēts.
Akumulators ir bojāts.
Karsta/auksta akumulatora uzlādes
atlikšana.
Neievietojiet akumulatorā elektrību
vadošus priekšmetus.
2 akumulatori (KA, KL un KB modeļiem)
1 skrūvgrieža uzgalis
1 piederumu kārba (tikai K modeļiem)
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
PIEZĪME. N modeļu komplektācijā neietilpst
akumulatori un lādētāji.
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
APRAKSTS (1.–3. ATT.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
a. regulējama ātruma slēdzis
Uzlādējiet tikai DEWALT akumulatorus,
jo citi var eksplodēt, izraisot
ievainojumus un sabojājot instrumentu.
Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.
Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
b. turpgaitas/atpakaļgaitas bīdnis
c. bezatslēgas spīļpatrona
d. režīma izvēles slēdzis / griezes momenta
regulēšanas ripa
e. regulēšanas ripas iestatījumi
f. divu pārnesumu slēdzis
h. rokturis
Drīkst lādēt tikai 4–40 °C temperatūrā.
i. akumulators
Atbrīvojieties no akumulatora videi
nekaitīgā veidā.
k. lādētājs
j. atlaišanas pogas
l. uzlādes indikators (sarkans)
m. siksnas āķis (DC733, DC740)
NiMH, NiCd+ un litija jonu akumulatoru
nedrīkst sadedzināt.
Paredzēts NiMH un NiCd akumulatoru
uzlādēšanai.
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šis instruments — bezvadu urbjmašīna/
skrūvgriezis — ir paredzēts profesionāliem
urbšanas un skrūvēšanas darbiem.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
13
LATVIEŠU
Urbjmašīna/skrūvgriezis ir profesionālai lietošanai
paredzēts elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
Siksnas āķis (DC733, DC740)
(1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, NEDRĪKST
iekārt instrumentu augstu gaisā vai
iekārt siksnas āķī kādu priekšmetu.
IEVERIET SIKSNAS ĀĶĪ TIKAI
instrumenta darba siksnu.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, pārbaudiet, vai
skrūve (n) , ar ko piestiprināts siksnas
āķis, ir cieši pievilkta.
Siksnas āķi (m) var piestiprināt jebkurā instrumenta
pusē, lai būtu piemērots gan labročiem, gan
kreiļiem. Tāpat āķi var pavisam noņemt nost no
instrumenta, ja tas nav vajadzīgs.
Lai noņemtu siksnas āķi, izskrūvējiet skrūvi (n),
ar ko tas ir piestiprināts, tad piestipriniet āķi
instrumenta otrā pusē.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai akumulatora
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam. Pārbaudiet arī to, vai lādētāja
spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam.
Šim DEWALT lādētājam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60335, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina
pret īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DeWalt
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna strāvas kontaktdakša:
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 3 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja
izmērs ir 1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet kabeli no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Pirms salikšanas un
regulēšanas akumulators ir obligāti
jāizņem ārā. Pirms akumulatora
ievietošanas vai izņemšanas
instruments ir jāizslēdz.
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai DEWALT
akumulatorus un lādētājus.
Akumulatora ievietošana instrumentā un izņemšana no tā
(2. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
AKUMULATORA IEVIETOŠANA INSTRUMENTA
ROKTURĪ
1. Savietojiet instrumenta pamatni ar roktura
ierobu (2. att.).
2. Bīdiet akumulatoru rokturī, līdz atskan klikšķis
un tas nofiksējas.
AKUMULATORA IZŅEMŠANA NO
INSTRUMENTA
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
1. Nospiediet akumulatora atlaišanas pogas
(j) un spēcīgi velciet akumulatoru ārā no
instrumenta roktura.
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
2. Ievietojiet akumulatoru lādētājā, kā aprakstīts
šīs rokasgrāmatas sadaļā par lādētāju.
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
14
LATVIEŠU
UZGAĻU IEVIETOŠANA UN IZŅEMŠANA (1., 4.
ATT.)
1. Atveriet spīļpatronu, griežot uzmavu (p) pretēji
pulksteņrādītāja virzienam, un ievietojiet
uzgaļa kātu.
2. Ievietojiet uzgali spīļpatronā līdz galam un
pirms pievilkšanas nedaudz paceliet augšup.
3. Cieši pievelciet, griežot uzmavu
pulksteņrādītāja virzienā.
4. Lai noņemtu uzgali, rīkojieties salikšanai
pretējā kārtībā.
DARBĪBAS REŽĪMA IZVĒLE VAI GRIEZES
MOMENTA REGULĒŠANA (5. ATT.)
Šī instrumenta ripu iespējams iestatīt 15 pozīcijās,
lai griezes momentu noregulētu atbilstoši skrūvju
izmēram un apstrādājamajam materiālam. Lai
uzzinātu par griezes momenta regulēšanu, sk.
sadaļu Skrūvēšana.
Izvēlieties urbšanas režīmu vai griezes momentu,
savietojiet regulēšanas ripas (e) simbolu vai ciparu
ar indikatoru (q) uz korpusa.
TURPGAITAS/ATPAKAĻGAITAS BĪDNIS (6. ATT.)
Lai izvēlētu turpgaitas/atpakaļgaitas rotāciju,
lietojiet turpgaitas/atpakaļgaitas bīdni (b), kā
attēlots (sk. bultiņas uz instrumenta).
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms rotācijas
virziena maiņas obligāti jānogaida, līdz
dzinējs ir pilnībā pārstājis darboties.
DIVU PĀRNESUMU SLĒDZIS (7. ATT.)
Instruments ir aprīkots ar divu pārnesumu slēdzi
(f), lai mainītu ātruma un griezes momenta
attiecību.
1 mazs ātrums / liels griezes moments
(lielu caurumu urbšanai, lielu skrūvju
skrūvēšanai)
2 liels ātrums / mazs griezes moments
(mazāku caurumu urbšanai)
Datus par nominālo ātrumu skatiet tehniskajos
datos.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku:
• Pārnesumu slēdzim jābūt nospiestam
līdz galam uz priekšu vai atpakaļ.
• Darba laikā vai tad, kad instruments
darbojas ar pilnu jaudu, nedrīkst
mainīt pārnesumu.
Spīļpatronas noņemšana un
uzstādīšana (8., 9. att.)
DW907
1. Atveriet spīļpatronas spīles līdz galam.
2. Ievietojiet spīļpatronā skrūvgriezi un
izskrūvējiet spīļpatronas sprostskrūvi, griežot
to pulksteņrādītāja virzienā, kā norādīts
8. attēlā.
3. Iestipriniet spīļpatronā sešstūru atslēgu
un ar āmuru pa to uzsitiet, kā norādīts
9. attēlā. Tādējādi var atbrīvot spīļpatronu, lai
noskrūvētu ar roku.
4. Lai no jauna uzstādītu spīļpatronu, rīkojieties
noņemšanai pretējā kārtībā.
Pirms ekspluatācijas
1. Pārbaudiet, vai akumulators ir (pilnībā)
uzlādēts.
2. Ievietojiet piemērotu uzgali.
3. Atzīmējiet vietu, kur ir jāizurbj caurums.
4. Izvēlieties turpgaitas vai atpakaļgaitas rotāciju.
EKSPLUATĀCIJA
EKSPLUATĀCIJAS NORĀDĪJUMI
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku:
• Vienmēr ievērojiet šos drošības
norādījumus un atbilstošos
noteikumus.
• Jums jāzina cauruļvadu un
elektroinstalācijas atrašanās vietas.
• Instrumentam drīkst piemērot
tikai nelielu spiedienu. Pārmērīgs
spiediens nepalielina urbšanas
ātrumu, bet gan samazina
instrumenta veiktspēju un var saīsināt
tā ekspluatācijas laiku.
• Lai minimizētu iestrēgšanas vai
caursišanas iespējamību, darba
beigās pakāpeniski samaziniet
instrumenta uzgaļa spiedienu.
• Velkot instrumenta uzgali ārā no
izurbtā cauruma, dzinējam ir joprojām
jādarbojas. Tādējādi iespējams
novērst iestrēgšanu.
15
LATVIEŠU
Pareizs rokas novietojums
(1., 10. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojumarisku,VIENMĒRturietrokupareizi,kā
norādīts 10. attēlā.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
korpusa augšpusē, bet otru — uz roktura (h).
IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA (1., 6. ATT.)
1. Lai darbinātu instrumentu, nospiediet
regulējama ātruma slēdzi (a). Spiežot
spēcīgāk uz regulējamā ātruma slēdža,
instrumenta ātrums ir lielāks, un otrādi.
2. Lai apturētu instrumentu, atlaidiet slēdzi.
3. Lai instrumentu nofiksētu izslēgtā pozīcijā,
virziet turpgaitas/atpakaļgaitas bīdni (b) vidējā
pozīcijā.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, instruments ir
aprīkots ar bremzēm, lai apturētu
instrumentu, tiklīdz ir pilnībā atlaists
regulējama ātruma slēdzis.
Urbšana
1. Ar pārnesumu slēdža palīdzību iestatiet
plānotajam darbam piemērotu ātrumu un
griezes momentu.
2. Urbjot koksnē, jāizmanto spirālurbja, pīķveida,
mehāniskā urbja uzgalis vai arī cilindriskais
zāģveida uzgalis. Urbjot metālā, jāizmanto
lielātruma spirālurbja tērauda uzgalis vai arī
cilindriskais zāģveida uzgalis. Urbjot metālā,
izmantojiet griešanas smērvielu. Izņēmums ir
čuguns un misiņš, kuri jāurbj bez smērvielas.
3. Uzgalis jāspiež precīzi taisnā virzienā pret
materiālu. Mazliet piespiediet urbi, lai tā
uzgalis varētu ieurbties, taču nespiediet pārāk
spēcīgi, lai dzinējs neiestrēgtu un uzgalis
nesaliektos.
4. Turiet instrumentu cieši ar abām rokām, lai
novaldītu instrumentu un tas negrieztos ap
savu asi.
5. JA INSTRUMENTS IESTRĒGST, tas
parasti nozīmē, ka tam radusies pārslodze.
NEKAVĒJOTIES ATLAIDIET SLĒDŽA
MĒLĪTI, izņemiet urbja uzgali no materiāla un
nosakiet iestrēgšanas cēloni. IESTRĒGUŠU
INSTRUMENTU NEDRĪKST MĒĢINĀT
IEDARBINĀT, IESLĒDZOT UN IZSLĒDZOT
16
SLĒDZI, JO TĀDĀ VEIDĀ VAR SABOJĀT
INSTRUMENTU.
6. Velkot instrumenta uzgali ārā no izurbtā
cauruma, dzinējam ir joprojām jādarbojas.
Tādējādi iespējams novērst iestrēgšanu.
SKRŪVĒŠANA (1. ATT.)
1. Ar bīdņa (b) palīdzību uzstādiet turpgaitas/
atpakaļgaitas rotāciju. Iestatiet plānotajam
darbam piemērotu ātrumu un griezes
momentu. Ievietojiet spīļpatronā vajadzīgo
stiprinājuma piederumu. Rīkojieties tāpat kā ar
urbja uzgali.
2. Uzstādiet regulēšanas ripu (d) pozīcijā 1 un
sāciet skrūvēt (ar mazu griezes momentu).
Vispirms mazliet pavingrinieties uz atgriezuma
vai skatam noslēptām materiāla vietām, lai
noteiktu pareizo sajūga ripas pozīciju.
3. Ja sajūgs saslēdzas pārāk ātri, noregulējiet
ripu, lai pēc vajadzības palielinātu griezes
momentu.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Šim lādētājam lietotājs nedrīkst pats veikt apkopi.
Lādētājā nav tādu detaļu, kam lietotājs pats var
veikt apkopi.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
LATVIEŠU
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas var
sabojāt šo detaļu materiālu. Lietojiet
tikai ziepjūdenī samērcētu lupatiņu.
Nekad neļaujiet jebkādam šķidrumam
iekļūt instrumenta iekšpusē;
neiegremdējiet nevienu instrumenta
daļu šķidrumā.
NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Pirms lādētāja tīrīšanas
tas ir jāatvieno no maiņstrāvas avota.
Netīrumus un smērvielas no lādētāja
ārējās virsmas var notīrīt ar lupatiņu
vai mīkstu birstīti, kam nav metāla
saru. Neizmantojiet ūdeni vai tīrīšanas
līdzekļus.
Piederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWalt, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DeWalt ieteiktos
piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam
ir dalīti jāsavāc mājsaimniecību elektriskie
izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu
jaudu, salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad tā
ekspluatācijas laiks ir beidzies, no tā ir jāatbrīvojas
videi nekaitīgā veidā:
• izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta;
• litija jonu, NiCd un NiMH elementus iespējams
pārstrādāt. Nogādājiet tos izplatītājam
vai vietējai pārstrādes iestādei. Savāktie
akumulatori tiek pareizi otrreizēji pārstrādāti
vai likvidēti.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНЫЕ КОМПАКТНЫЕ
ДРЕЛИ/ВИНТОВЕРТЫ DC733, DC740,
DC750, DW907
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные
усовершенствования сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
DC733 DC740 DW907 DC750
Напряжение
питания
В
14,4
12
12
9,6
Тип
2
4
3
3
Число оборотов х.х.
1-я скорость об/мин 0-400 0-350 0-350 0-300
2-я скорость об/мин 0-1300 0-1200 0-1200 0-1100
Макс. крутящий
момент
Нм
30
26
21
20
Патрон
мм
10
10
10
10
Макс. глубина
сверления
дерево/металл мм
10/30 10/25 10/25
10/22
Вес (без
аккумулятора)
кг
1,1
1,1
1,1
1,1
LρA (звуковое
давление)
дБ(А)
KρA (погрешность
измерения звукового
давления)
дБ(А)
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
KwA (погрешность
измерения акустической
мощности)
дБ(А)
73
72
72
72
3
3
3
3
84
83
83
83
3,3
3,3
3,3
3,3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Сверление в металле
ah, D=
м/с2
1,7
1,6
1,6
1,5
Погрешность
К
м/с2
1,5
1,5
1,5
1,5
18
Заворачивание без удара
ah =
м/с2
1,3
Погрешность
К
м/с2
1,5
1,2
1,2
1,1
1,5
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном информационном листке, был рассчитан по стандартному методу тестирования в соответствии со
стандартом EN60745 и может использоваться
для сравнения инструментов разных марок. Он
может также использоваться для предварительной оценки воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется не по
основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень
вибрации будет отличаться от
указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие
вибрации в течение всего периода
работы инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда инструмент
находился в выключенном состоянии
или когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего периода
работ инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия вибрации,
такие как: тщательный уход за
инструментом и принадлежностями,
содержание рук в тепле, организация
рабочего места.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение
Емкость
Вес
кг
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение
Емкость
Вес
кг
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение
Емкость
Вес
В
Ач
0,42
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,5
В
Ач
0,58
DE9501 DE9502 DE9091
NiMH
NiMH
NiCd
12
14,4
14,4
2,6
2,6
2,0
0,82
0,84
В
Ач
кг
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Напряжение электросети
В перем. ток
Приблизительное время
зарядки (2.0 Ач
аккумуляторы)
мин.
Вес
кг
DE9074
NiCd
12
1,3
0,65
DE9071
NiCd
12
2,0
DE9094 DE9140
NiCd
Li-Ion
14,4
14,4
1,3
2,0
0,64
0,58
DE9141
Li-Ion
14,4
1,1
0,40
DE9116
NiCd/
NiMH
DE9118
NiCd
DE9135
NiCd/
NiMH/Li-Ion
230
230
230
40
0,4
60
0,9
40
0,52
Риск удара электрическим током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
DC733, DC740, DC750, DW907
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со стандартами: 2006/42/ЕС, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EU и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит
к смертельному исходу или
получению серьезной травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу или
получению серьезной травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести к получению
легкой травмы.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению электроинструмента.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
03.08.09
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочитайте руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы
внимательно прочтите все правила
безопасности и инструкции.
Несоблюдение правил безопасности
и инструкций может привести к удару
электрическим током, возникновению
пожара и/или получению серьезной
травмы.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
ХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ
Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже правилах относится к Вашему
сетевому (с кабелем) электроинструменту
или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение! Беспорядок на рабочем
месте и плохая освещенность могут
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте электроинструмент
во взрывоопасной атмосфере,
например, в присутствии легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли! В процессе работы
электроинструмент выбрасывает
искры, которые могут воспламенить
пыль или пары.
c) Не подпускайте близко детей или
посторонних лиц во время работы
электроинструментом! Вы можете
отвлечься и потерять контроль над
электроинструментом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна подходить к сетевой
розетке. Ни в коем случае не
вносите изменения в конструкцию
вилки электрокабеля. Не
пользуйтесь адаптерной вставкой
для подключения заземленных
электроинструментов!
Немодифицированные вилки
и подходящие к ним сетевые розетки
снижают риск удара электрическим
током.
b) Избегайте контактов частей
тела с заземленными объектами,
например, трубопроводами,
радиаторами отопления,
электроплитами и холодильниками!
Существует повышенный риск удара
электрическим током, если части
вашего тела замкнуты на землю.
c) Не подвергайте электроинструмент
воздействию дождя или влаги!
Попадание жидкости внутрь
электроинструмента повышает риск
удара электрическим током.
d) Бережно обращайтесь с кабелем.
Ни в коем случае не переносите
электроинструмент, держа его
20
e)
f)
за кабель, и не беритесь за кабель
при отключении от сетевой
розетки. Не подвергайте кабель
воздействию влаги и масла
и держите его подальше от острых
кромок и движущихся деталей!
Поврежденные или перекрученные
кабели повышают риск удара
электрическим током.
При работе электроинструментом
вне помещения, пользуйтесь
удлинительным кабелем,
предназначенным для наружных
работ! Использование кабеля,
предназначенного для работы вне
помещения, снижает риск удара
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО)! Использование УЗО
снижает риск удара электрическим
током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Будьте внимательны, следите
за тем, что Вы делаете
и руководствуйтесь здравым
смыслом, когда Вы работаете
электроинструментом. Не
пользуйтесь электроинструментом,
если Вы устали или находитесь
под действием наркотиков,
алкоголя или лекарств! Минутная
невнимательность при работе
электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки!
Разумное использование таких
средства индивидуальной защиты, как
респиратор, ботинки на нескользящей
подошве, каска и наушники значительно
снизит риск получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед подключением
электроинструмента к сетевой
розетке убедитесь, что
выключатель находится
в положении выключено!
Переноска электроинструментов
с нажатым выключателем или
подключение к сетевой розетке
электроинструментов, выключатель
которых установлен в положение
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
e)
f)
g)
«включено», может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимайте
регулировочный или гаечный
ключ! Оставленный закрепленным на
вращающейся части регулировочный
или гаечный ключ может стать
причиной тяжелой травмы.
Не перенапрягайтесь! Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя
равновесие! Это поможет
Вам не потерять контроль
над электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Не носите свободную
одежду или украшения. Следите
за тем, чтобы Ваши волосы,
одежда или перчатки не попали
в движущиеся детали! Свободная
одежда, украшения или длинные волосы
могут быть захвачены движущимися
деталями.
Если электроинструмент имеет
устройства для подключения
систем сбора и удаления пыли,
убедитесь, что эти системы
подключены и используются
надлежащим образом! Использование
систем пылеулавливания значительно
снижает опасность, связанную
с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ
a) Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по
назначению! Электроинструмент
работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения! Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумуляторную
батарею перед регулированием,
заменой принадлежностей или при
хранении электроинструмента!
Такие меры предосторожности
d)
e)
f)
g)
снижают риск непреднамеренного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать электроинструментом!
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Проверяйте исправность
электроинструмента! Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
деталей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Направляйте поврежденные
электроинструменты в ремонт.
Многие несчастные случаи являются
следствием плохого ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей! Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
принадлежности и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы! Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА
АККУМУЛЯТОРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки! Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумулятора, может
создать риск возгорания в случае его
использования с аккумулятором другого
типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами! Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
c) Держите неиспользуемый
аккумулятор подальше от
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, или других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора! Короткое замыкание
контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит), избегайте
контакта с кожей! Если жидкость
все же попала на кожу, промойте ее
проточной водой. Если жидкость
попала в глаза, обратитесь за
медицинской помощью! Вытекающая
из аккумулятора жидкость вызывает
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
оригинальных запасных частей!
Это обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные специальные
правила безопасности при работе
дрелями
•
•
•
22
Носите средства защиты органов
слуха! Воздействие шума может
привести к потере слуха.
Держите электроинструмент за
изолированные поверхности при
работе в местах, где режущая
принадлежность может задеть
скрытую проводку или кабель
подключения к электросети!
Контакт с находящимся под
напряжением проводом делает
непокрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность
удара электрическим током.
Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять
•
•
•
контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Надевайте защитные очки или
другие средства защиты глаз.
При сверлении частицы материала
разлетаются во все стороны.
Разлетающиеся частицы могут
повредить глаза.
Сверла и инструменты в процессе
работы сильно нагреваются.
Прикасайтесь к ним, предварительно
надев перчатки.
Следите, чтобы руки были
сухими, чистыми и без следов
масла или смазки. Настоятельно
рекомендуется использовать
резиновые перчатки. Это улучшит
контроль над инструментом.
Дополнительные риски
Использование дрелей сопряжено со
следующими видами риска:
− Травмы вследствие касания
вращающихся деталей или горячих
частей электроинструмента.
Несмотря на выполнение соответствующих
правил техники безопасности и использование
защитных устройств, нельзя избежать
некоторых дополнительных рисков. А именно:
− Повреждение слуха.
− Риск защемления пальцев при смене
аксессуаров.
− Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли при работе с деревом.
− Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
− Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, которая образует узел соединения
между инструментом и аккумулятором.
Например:
2010 ХХ ХХ
Год изготовления
РУССКИЙ ЯЗЫК
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
ХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности
для зарядных устройств DE9116, DE9118
и DE9135.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочитайте все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ОПАСНО: Опасность смерти
от электрического тока. На
клеммах подзарядки напряжение
230 В. Не касайтесь клемм
токопроводящими предметами.
Это может привести к удару
электрическим током или смерти
от электрического тока.
ВНИМАНИЕ: Опасность удара
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Существует опасность удара
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
ожога. Для снижения риска
получения травмы, заряжайте
аккумуляторы только марки
DEWALT. Аккумуляторы других
марок могут взорваться,
что приведет к получению
травмы или повреждению
электроинструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его
корпуса могут быть закорочены
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ пытайтесь заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
применения.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести
к риску возникновения пожара, удара
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться о него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара, удара электрическим током или
смерти от электрического тока.
• Не кладите на верхнюю часть
зарядного устройства какойлибо предмет и не ставьте
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
зарядное устройство на мягкую
поверхность, это может блокировать
вентиляционные прорези и вызвать
чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство
вдали от источника тепла. Вентиляция
зарядного устройства происходит через
прорези, устроенные в верхней и нижней
частях кожуха.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия! Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно, обращайтесь
в авторизованный центр для
проведения технического
обслуживания или ремонта!
Неправильная сборка может привести
к риску удара электрическим током или
смерти от электрического тока или
возникновению пожара.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство от
электросети. Это снизит риск удара
электрическим током. Извлечение
аккумулятора из зарядного устройства не
приводит к снижению этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Ваше зарядное устройство DE9116
предназначено для зарядки NiCd и NiMH
DEWALT аккумуляторов напряжением
в диапазоне от 7,2 В до18 В.
Зарядное устройство DE9118 предназначено
для зарядки NiCd DEWALT аккумуляторов
напряжением в диапазоне от 7,2 В до 14,4 В.
24
Зарядное устройство DE9136 предназначено
для зарядки NiCd, NiMH и Li-Ion DEWALT
аккумуляторов напряжением в диапазоне от
7,2 В до18 В.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и являются наиболее простыми
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 2)
ОПАСНО: Опасность смерти от
электрического тока. На клеммах
подзарядки напряжение 230 В. Не
касайтесь клемм токопроводящими
предметами. Это может привести
к удару электрическим током или
смерти от электрического тока.
1. Подключите вилку зарядного устройства (k)
к соответствующей сетевой розетке прежде,
чем вставить аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнет непрерывно мигать, указывая на
начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен и его можно
использовать с инструментом или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторов,
перед первым использованием заряжайте
аккумулятор не менее 10-ти часов.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в таблице ниже.
Состояние заряда
зарядка
полностью заряжен
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
замените аккумулятор
проблема
––––––
—–—–
•••••••••••
•• •• •• ••
Автоматическое
поддержание заряда
(DE9116, DE9135)
Режим автоматического поддержания
заряда обеспечивает выравнивание заряда
или дополнительную зарядку каждого
РУССКИЙ ЯЗЫК
элемента аккумулятора до полного уровня
заряда. Аккумуляторы следует подзаряжать
еженедельно или если они не обеспечивают
достаточную мощность для работ, которые
ранее выполнялись легко и быстро.
Чтобы подзарядить Ваш аккумулятор, вставьте
его в зарядное устройство, как описано выше.
Оставьте аккумулятор в зарядном устройстве
приблизительно на 10 часов.
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
(DE9116, DE9135)
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Такая процедура увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ (LI-ION) АККУМУЛЯТОРЫ
Литий-ионные аккумуляторы спроектированы
по Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
литий-ионный аккумулятор в зарядное
устройство до его полной зарядки.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумулятора для замены, не
забывайте указывать номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства,
прочитайте нижеследующие инструкции
по безопасности. Затем приступайте
к установленной процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор в местах,
в которых температура может
достичь или превысить 40 °С
(например, наружные навесы или
строение из металла в летнее время).
ОПАСНО: Ни в коем случае не
пытайтесь разбирать аккумулятор.
Не вставляйте в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым или
поврежденным корпусом. Не
разбивайте, не бросайте и не
ломайте аккумулятор. Не используйте
аккумуляторы или зарядные
устройства, которые подверглись
воздействию резкого удара, удара при
падении, попали под тяжелый предмет
или были повреждены каким-либо
другим образом (например, проткнуты
гвоздем, попали под удар молотка или
под ноги). Существует опасность
поражения электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы должны
возвращаться в сервисный центр на
переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
неиспользуемый инструмент
набок на устойчивую поверхность
в месте, в котором он не создает
опасность, что о него могут
споткнуться и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НИКЕЛЬ- КАДМИЕВЫХ
(NICD) И НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛ-ГИДРИДНЫХ
(NIMN) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться.
• Под действием сложных условий
эксплуатации или температуры
возможна незначительная утечка
жидкости из аккумулятора. Это не
указывает на неисправность. Однако,
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
если повреждено наружное уплотнение:
a. и аккумуляторная жидкость попала
на кожу, сразу же смойте ее водой
с мылом в течение нескольких минут.
b. и аккумуляторная жидкость попала
в глаза, промывайте их чистой
водой в течение минимум 10 минут
и обратитесь за медицинской
помощью. (Справка для врача: жидкость
представляет собой 25…30% раствор
гидрооксида калия).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
загрязненный участок водой
с мягким мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при попадании
искры или пламени.
Колпачок аккумулятора
(Рис. 3)
Защитный колпачок, служащий для
предохранения контактов отсоединенного
аккумулятора, входит в комплект поставки.
Без установленного защитного колпачка
посторонние металлические предметы могут
вызвать короткое замыкание контактов, что
может привести к пожару или повреждению
аккумулятора.
26
1. Снимите защитный колпачок (о) прежде
чем вставить аккумулятор в зарядное
устройство или электроинструмент (Рис.
3А).
2. Наденьте защитный колпачок на
контакты сразу же после извлечения
аккумулятора из зарядного устройства или
электроинструмента (Рис. 3В).
ВНИМАНИЕ: Проверьте перед
хранением или переноской
отсоединенного аккумулятора, что
защитный колпачок находится на
своем месте.
Аккумулятор (Рис. 1)
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DC733 работает от
14,4 В аккумуляторов.
Модели DC740 и DW907 работает от
12 В аккумуляторов.
Модель DC750 работает от
9,6 В аккумуляторов.
Рекомендации по хранению
1.Оптимальным местом для хранения является
холодное и сухое место, вдали от прямых
солнечных лучей и источников избыточного
тепла или холода. Для увеличения
производительности и срока службы,
храните не используемые аккумуляторы
при комнатной температуре.
ПРИМЕЧАНИЕ: Литий-ионные
аккумуляторы должны убираться на
хранение полностью заряженными.
2.Длительное хранение не влияет отрицательно
на аккумулятор или зарядное устройство.
При поддержании надлежащих условий их
можно хранить до 5-ти лет.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед вводом в эксплуатацию,
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации!
Аккумулятор заряжается
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумулятор заряжен
Аккумулятор неисправен
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства!
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный
аккумулятор!
Используйте с аккумуляторами
только марки DEWALT, другие
аккумуляторы могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению электроинструмента!
Не подвергайте воздействию влаги!
Немедленно заменяйте
поврежденный кабель подключения
к электросети!
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С…40°С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не сжигайте NiMH, NiCd+
и Li-Ion аккумуляторы!
Заряжает NiMH и NiCd
аккумуляторы!
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки
моделей N.
• Проверьте электроинструмент, его
детали и принадлежности на наличие
повреждений, которые могли возникнуть
при транспортировке.
• Перед вводом в эксплуатацию,
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации.
ОПИСАНИЕ (Рис. 1-3)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроинструмент
или какую-либо его деталь. Это
может привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
a. Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
b. Переключатель направления вращения
(реверса)
c. Быстрозажимной патрон
d. Переключатель режимов работы/муфта
установки крутящего момента
e. Настройка муфты
f. 2-х скоростной редуктор
h. Рукоятка
i. Аккумулятор
j. Кнопки фиксации аккумулятора
k. Зарядное устройство
l. Индикатор зарядки (красный)
m. Крепление для ремня (DC733, DC740)
Заряжает Li-Ion аккумуляторы!
НАЗНАЧЕНИЕ
Время полной зарядки см.
технические характеристики
зарядного устройства.
Ваша аккумуляторная дрель/винтоверт
предназначена для профессиональных работ
по сверлению и заворачиванию шуруповсаморезов.
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Аккумуляторная дрель/винтоверт
1 Крепление для ремня (DC733, DC740)
1 Зарядное устройство
1 Аккумулятор (K-модели)
2 Аккумулятора (KL и KB-модели)
1 Отверточная насадка
НЕ РАБОТАЙТЕ инструментом во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные аккумуляторные дрели/винтоверты
являются профессиональными инструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Необходимо наблюдать за
работой оператора, не имеющего опыта
эксплуатации данного инструмента.
1 Чемодан (только K-модели)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Крепление для ремня
(DC733, DC740) (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения тяжелой травмы, НЕ
ПОДВЕШИВАЙТЕ инструмент
над головой и не подвешивайте
посторонние предметы на
крепление для ремня. Пристегивайте
крепление ТОЛЬКО к рабочему ремню.
ВНИМАНИЕ: Во избежание получения
тяжелой травмы, проверьте
надежность винта (n), удерживающего
крепление.
Крепление для ремня (m) можно устанавливать
с любой стороны инструмента для
использования пользователями с рабочей
правой или левой рукой. Если крепление не
планируется использовать, его можно снять
с инструмента.
Чтобы переместить крепление, открутите винт
(n), удерживающий крепление на месте, а затем
снова установите его на противоположной
стороне.
Электробезопасность
Электродвигатель предназначен для работы
только при одном напряжении электросети.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение аккумулятора напряжению,
указанному в паспортной табличке. Также
проверяйте, соответствует ли напряжение
Вашего зарядного устройства напряжению
электросети.
Ваше зарядное устройство DEWALT
в соответствии со стандартом EN 60335
защищено двойной изоляцией.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Удлинительный кабель
Удлинительный кабель следует использовать
только в случае крайней необходимости.
Используйте только стандартные удлинители
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность Вашего зарядного устройства (см.
Технические характеристики). Минимальное
поперечное сечение провода электрокабеля
должно быть не менее 1 мм2; максимальная
длина 30 м.
28
При использовании удлинительного кабеля,
намотанного на барабан, вытягивайте кабель
на всю длину.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: Перед любыми
операциями по сборке
и регулированию, всегда снимайте
аккумулятор с электроинструмента.
Каждый раз перед установкой или
снятием аккумулятора выключайте
электроинструмент.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные устройства
только марки DEWALT.
Установка и снятие
аккумулятора (Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
выключайте электроинструмент
и извлекайте аккумулятор
перед регулированием или перед
установкой/снятием насадок или
принадлежностей. Непреднамеренный
запуск инструмента может привести
к получению травмы.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА В РУЧКУ
ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите основание инструмента
с риской внутри ручки инструмента (Рис. 2).
2. Вдвигайте аккумулятор в ручку, пока Вы
не услышите, что замок защелкнулся на
месте.
ДЛЯ СНЯТИЯ АККУМУЛЯТОРА
С ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопки фиксации аккумулятора
(j) и вытащите аккумулятор из ручки
инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как это описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДОК (РИС. 1, 4)
1. Раскройте патрон, вращая зажимное
кольцо (n) в направлении против часовой
стрелки, и вставьте хвостовик насадки.
2. Вдвиньте насадку в патрон до упора
и перед затягиванием слегка приподнимите
его.
3. Зажмите патрон, вращая зажимное кольцо
в направлении по часовой стрелке.
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Чтобы вынуть насадку, действуйте
в обратном порядке.
ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ ИЛИ УСТАНОВКА
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА (РИС. 5)
Муфта данного электроинструмента имеет
15 положений для установки крутящего
момента в соответствии с используемым
размером шурупа и рабочим материалом.
Установку крутящего момента см. в разделе
Заворачивание.
Для установки режима работы или величины
крутящего момента, совместите символ или
цифру на муфте (e) со стрелкой (q) на кожухе
инструмента.
Переключатель направления вращения
(реверса) (Рис. 6)
Для установки вращения вперед или назад
используйте переключатель реверса (b), как
показано на рисунке (см. на стрелки на электроинструменте).
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения травмы всегда ждите
полной остановки двигателя перед
переключением направления вращения.
2-Х СКОРОСТНОЙ РЕДУКТОР (РИС. 7)
Ваш электроинструмент оснащен 2-х
скоростным редуктором (f), с помощью которого
можно регулировать соотношение скорости
и величины крутящего момента.
2. Отвинтите установочный винт, находящийся
внутри сверлильного патрона, поворачивая
его отверткой в направлении по часовой
стрелке, как показано на рисунке 8.
3. Зажмите в патроне торцовый шестигранный
ключ, и ударяйте по нему молотком, как
показано на рисунке 9. Таким образом,
патрон будет ослаблен и его можно будет
открутить вручную.
4. Для установки патрона действуйте
в обратном порядке.
Подготовка к эксплуатации
1. Убедитесь, что аккумулятор (полностью)
заряжен.
2. Вставьте соответствующую насадку.
3. Точкой отметьте место, в котором
необходимо высверлить отверстие.
4. Выберите направление вращения – вперед
или назад.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения травмы:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
1 низкая скорость/высокий крутящий
момент (сверление крупных отверстий,
заворачивание шурупов)
• Определите точное
местоположение трубопроводов
и электропроводки.
2 высокая скорость/низкий крутящий момент
(сверление небольших отверстий)
• Не оказывайте давления при
работе электроинструментом.
Чрезмерная сила не увеличит
скорость сверления, но
уменьшит качество работы
инструмента и сократит срок
его службы.
Число оборотов см. в технических
характеристиках.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения травмы:
• Всегда сдвигайте переключатель
скоростей полностью вперед или
полностью назад.
• Не переключайте скорость,
когда работает двигатель
или во время использования
инструмента.
Снятие и установка
зажимного патрона (Рис. 8, 9)
DW907
• Для минимизации риска внезапной
остановки двигателя или
просверливания материала
насквозь, постепенно
уменьшайте давление на конец
сверла к концу операции.
• Не выключайте двигатель
при извлечении сверла из
высверленного отверстия. Это
позволит избежать заклинивания
сверла.
1. Полностью откройте патрон.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 10)
сверла, но не слишком большим, чтобы не
вызвать останов двигателя или отклонение
сверла.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
электроинструмент, как показано на
рис. 10.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
надежно удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за рукоятку (h), другой
рукой удерживайте верхнюю часть редуктора.
4. Крепко держите инструмент двумя руками,
чтобы контролировать вращательное
действие сверла.
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТА (РИС. 1, 6)
1. Чтобы включить инструмент нажмите
на клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (а). Частота
вращения электродвигателя зависит
от интенсивности нажатия на клавишу
пускового выключателя.
2. Чтобы остановить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
3. Чтобы заблокировать инструмент,
передвиньте переключатель реверса (b)
в центральное положение.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения травмы винтоверт
оборудован тормозом, который
остановит инструмент, как только
клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости будет
полностью отпущена.
Сверление
1. При помощи переключателя установите
скорость/крутящий момент, оптимальные
для выполнения задания.
2. Для сверления в ДЕРЕВЕ пользуйтесь
спиральными сверлами, перьевыми
сверлами, шнековыми сверлами или
цифенборами. Для сверления в МЕТАЛЛЕ
пользуйтесь высокоскоростными
спиральными сверлами из стали или
цифенборами. При сверлении металлов
используйте смазочно-охлаждающую
жидкость. Исключение составляют чугун
и медь, которые нужно сверлить сухими.
3. Всегда прилагайте давление по прямой
линии со сверлом. Давление должно быть
достаточным для равномерного врезания
30
5. ОСТАНОВ ДРЕЛИ обычно происходит
в результате перегрузки инструмента.
СРАЗУ ЖЕ ОТПУСТИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,
извлеките сверло из заготовки и определите
причину останова. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ, ВКЛЮЧАЯ
И ВЫКЛЮЧАЯ ДРЕЛЬ – ДРЕЛЬ МОЖЕТ
ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ.
6. Не выключайте двигатель при извлечении
сверла из высверленного отверстия. Это
позволит избежать заклинивания сверла.
ЗАВОРАЧИВАНИЕ (РИС.1)
1. При помощи переключателя (b) выберите
направление вращения. Установите
скорость и крутящий момент, оптимальные
для выполнения задания. Вставьте
в патрон отверточную насадку таким же
способом, как и сверло.
2. Установите муфту (d) в положение 1
и начните заворачивание (с низким
крутящим моментом). Выполните несколько
пробных заворачиваний в обрезке
материала или на скрытом участке, чтобы
определить правильную позицию манжеты
патрона.
3. При прокручивании вхолостую манжеты
патрона, поверните муфту и увеличьте
крутящий момент до нужного уровня.
Техническое обслуживание
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения травмы, выключайте
электроинструмент и извлекайте
аккумулятор перед установкой
и снятием принадлежностей, перед
каждой операцией регулирования или
снятием/установкой принадлежностей
и приспособлений.
Зарядное устройство не требует технического
обслуживания. Внутри зарядного устройства
нет деталей, требующих технического
обслуживания.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные
принадлежности
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь и пыль
из кожуха сухим сжатым воздухом по
мере видимого скопления грязи внутри
и вокруг вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев средство
защиты глаз утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не пользуйтесь
растворами или другими агрессивными
химическими средствами для
очистки неметалли ческих деталей
инструмента. Эти химикаты могут
ухудшить свойства материалов,
примененных в данных деталях.
Пользуйтесь салфеткой, смоченной
водой с мягким мылом. Ни в коем
случае не допускайте попадания
жидкости внутрь инструмента; ни
в коем случае не погружайте какуюлибо часть инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность удара
электрическим током. Перед чисткой
отключите зарядное устройство
от розетки сети переменного
тока. Грязь и масло можно удалять
с наружной поверхности зарядного
устройства с помощью салфетки или
мягкой неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой чистящий
раствор.
ВНИМАНИЕ: Так как принадлежности,
отличные от тех, которые
предлагает DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии, то
использование этих принадлежностей
может привести к опасной
ситуации. Для снижения риска
получения травмы, пользуйтесь
только рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент DEWALT или Вы больше
в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок
изделий. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Подзаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
снимите его с электроинструмента.
• Li-Ion, NiCd и NiMH аккумуляторы
подлежат переработке. Доставьте их
Вашему дилеру или в местный пункт
переработки. Собранные аккумуляторы
будут переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00203381 - 13-05-2013
32
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
35
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising