BDPE400 | Black&Decker BDPE400 PAINT EDGER Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533224-63 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
2
MAGYAR
◆
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Black & Decker Speedy Edge
festőszerszáma arra készült, hogy víz- és
emulziós festéket szórjon fel a szoba
peremsávjára és a szegélyek körül.
Ez a szerszám ipari használatra nem
alkalmas.
◆
Személyes biztonság
a. Vegyi anyagok kezeléséhez
kiegészítő személyi védőfelszerelés
(megfelelő kesztyű, légzésvédő vagy
maszk) viselése kötelező. Az adott
körülményekhez illő védőfelszerelés
használata mellett kisebb a személyi
sérülés veszélye.
b. Ne szórja a festéket saját magára,
más emberre és állatokra. Ha festék
került a bőrére, azonnal kérjen orvosi
segítséget.
c. Az ilyen sérülést ne egyszerű vágott
sebként kezelje. A festékben lévő
mérgező anyagok a testébe juthatnak,
ahol súlyos sérülést okozhatnak. Ha
festék került a testébe, azonnal kérjen
orvosi segítséget.
d. Óvakodjék a felhasznált anyag
minden veszélyétől. Nézze át
a felhasználandó anyag dobozán
lévő jelöléseket, valamint az anyag
gyártója által megadott információkat,
közöttük azokat is, amelyek személyi
védőfelszerelés használatára
vonatkoznak. A tűzveszély és
a méreganyagok, rákkeltő anyagok stb.
miatti személyi sérülés veszélyének
elkerülése végett be kell tartani a gyártó
útmutatásait.
Biztonságtechnikai előírások
Figyelmeztetés! Olvasson el
minden biztonságtechnikai
figyelmeztetést és útmutatást.
Az alábbi figyelmeztetések és
útmutatások figyelmen kívül hagyása
sérülést okozhat.
◆
◆
◆
A szerszám használata előtt gondosan és
teljes egészében tanulmányozza át ezt
a kézikönyvet.
Ebben ismertetjük a szerszám
rendeltetésszerű használatát.
A kézikönyvben nem ajánlott tartozék
vagy kiegészítő használata, illetve itt fel
nem sorolt műveletek végzése személyi
sérülés veszélyével jár.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi
használatra.
A szerszám használata
◆
Soha ne tegyen vízkőoldót, aromás,
alkoholt vagy oldószert tartalmazó
anyagokat a Speedy Edge szerszámba,
mert az károsíthatja a szerszámot, illetve
a biztonságos használat rovására mehet.
Használat után
◆
◆
A használaton kívüli szerszámot száraz
helyen tárolja.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne
férhessenek hozzá a tárolt szerszámhoz.
Mások biztonsága
◆
Átvizsgálás és javítások
◆
◆
A sérült vagy hibás alkatrészt
márkaszervizzel javíttassa meg vagy
cseréltesse ki.
Soha ne is próbáljon olyan alkatrészt
kiszerelni vagy kicserélni, amelyet ez
a kézikönyv nem említ.
Használat előtt ellenőrizze, nincsenek-e
a szerszámon sérült vagy hibás
alkatrészek. Győződjön meg arról, hogy
az alkatrészek nincsenek eltörve,
a kapcsolók nem sérültek és nem áll fenn
olyan körülmény, amely befolyásolhatja
a szerszám működését.
Ne használja a szerszámot, ha valamely
alkatrésze sérült vagy hibás.
◆
3
Ezt a szerszámot nem használhatják
olyan személyek (a gyermekeket is
beleértve), akik nincsenek fizikai,
érzékelési vagy mentális képességeik
teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék
használatához megfelelő kioktatást
biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne
játsszanak a szerszámmal.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági
figyelmeztetések között esetleg fel nem
sorolt maradványkockázatokkal is járhat.
Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű
vagy huzamosabb idejű használatából stb.
adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági
előírások betartása és a védőberendezések
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők lehetnek:
◆ forgó-mozgó alkatrészek megérintése
miatti sérülés;
◆ alkatrészek vagy tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülés;
◆ a szerszám huzamosabb idejű használata
miatti sérülés.
Ha a szerszámot huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be
szüneteket.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
A szerszámon elhelyezett címkék
A szerszámon a következő szimbólumok
láthatók:
◆
FIGYELMEZTETÉS!
A sérülésveszély csökkentése
érdekében a felhasználónak át kell
olvasnia a kezelési kézikönyvet.
◆
Figyelmeztetés! Csak nemgyúlékony folyadékokkal használja
a készüléket.
◆
◆
◆
Figyelmeztetés! Viseljen
védőszemüveget.
◆
◆
További biztonságtechnikai
útmutatások szárazelemekhez
Részegységek
Ez a szerszám az alábbi részegységek
némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza:
1. Festékfelhordó
2. A Speedy Edge törzse
3. Festékfelszívó fecskendő
4. Merülőszivattyú meghajtó
5. Adagolóravasz
6. Áramlásszabályozó gomb
7. Telep védőkupakja
8. Töltőhüvely
Figyelmeztetés! Az elemek
felrobbanhatnak vagy szivároghatnak,
és sérülést, illetve tüzet okozhatnak.
Tartsa be az alábbi útmutatásokat.
◆
◆
ezenkívül forduljon orvoshoz is.
Az akkumulátorból kiömlő folyadék
irritációt vagy égési sérülést okozhat.
Gondosan tartsa be az akkumulátor
címkéjén és csomagolásán található
útmutatásokat és figyelmeztetéseket.
Mindig az akkumulátoron és a készüléken
jelzett módon, a helyes polaritás szerint
helyezze be az akkumulátort.
Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait.
Ha az akkumulátort nem használja, tartsa
távol minden fémes tárgytól, például
tűzőkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól,
szegektől, csavaroktól és minden más
apró fémtárgytól, amelyek az érintkezőket
rövidre zárhatnák. Az akkumulátor
pólusainak rövidzárlata égési sérülést
vagy tüzet okozhat.
Nem tölthető elemet ne próbáljon tölteni.
Ne használjon régi és új elemeket
vegyesen. Mindegyiket egyidejűleg
cserélje ugyanolyan gyártmányú és
típusú új elemre.
Az elemet/akkumulátort tartsa
gyermekektől távol.
Ha a terméket eszközt hónapokig nem
használja, vegye ki belőle az elemeket.
Soha, semmilyen okból ne próbálja
felnyitni az akkumulátort.
Ne tárolja olyan helyen, ahol
a hőmérséklet meghaladhatja a 40°C-ot.
Használt akkumulátor/elem leselejtezését
a „Környezetvédelem” cím alatti
útmutatások szerint végezze.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort/elemet.
Hőtől óvja.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
kikapcsolt állásban van-e, mielőtt
behelyezi az elemeket. Ha az elemeket
bekapcsolt szerszámba vagy eszközbe
helyezi, azzal balesetet okozhat.
Nem megfelelő körülmények között az
elemből folyadék szivároghat, kerülje
a vele való érintkezést. Ha véletlenül
érintkezésbe került a folyadékkal, öblítse
le vízzel. Ha a szemébe került folyadék,
4
Összeszerelés
A festékfelszívó fecskendő
leszerelése (C–E ábra)
◆
Az elemek behelyezése (A ábra)
◆
A füleket (9) nyomva vegye le a
teleprekesz védőkupakját (7), majd
csúsztassa le a kupakot (7) a fogantyúról.
◆ Tegyen bele 3 db AA (LR06 - alkáli)
elemet a fogantyúba.
◆ A fogantyúra csúsztatva helyezze vissza
a teleprekesz védőkupakját (7).
Tartsa szem előtt: Az elemeket a rajtuk és
terméken feltüntetett helyes polaritás szerint
(+ és -) helyezze be.
◆
Húzza a merülőszivattyú meghajtót (4)
a Speedy Edge törzsének hátuljához,
majd pattintsa be a helyére.
Csúsztassa ki a festékfelszívó fecskendőt
(3) a Speedy Edge törzséből.
A szerszám használata
Feltöltés festékkel
Tartsa szem előtt: A keze tisztán tartása
végett viseljen eldobható kesztyűt.
◆ Csúsztassa bele a festékfelszívó
fecskendőt (3) a töltőhüvelybe (8).
◆ Engedje bele a töltőhüvely (8) hegyét
a festékbe.
◆ A merülőszivattyút (13) lassan hátrafelé
húzva töltse fel a festékfelszívó
fecskendőt (3).
A festékfelhordó felszerelése (B ábra)
◆
Nyomja be a festékfelhordó kioldó füleit
(10).
◆ Csúsztassa a festékfelhordót a Speedy
Edge törzsének (2) elejébe.
◆ Engedje el a füleket (10).
Tartsa szem előtt: A festékfelhordó nem
szerelhető a szerszámra, amíg
a festékfelszívó fecskendő a helyén van.
Tartsa szem előtt: Ne töltse túl
a festékfelszívó fecskendőt (3).
◆ Vegye ki a festékfelszívó fecskendőt (3)
a töltőhüvelyből (8).
Tartsa szem előtt: A fecskendőről törölje le
a feleslegesen rákerült festéket, mielőtt
a Speedy Edge szerszámba helyezné.
Tartsa szem előtt: A töltőhüvely felállítható,
és töltések között a festékdoboz fedelén
tárolható.
A festékfelhordó leszerelése (B ábra)
◆
Nyomja be a festékfelhordó kioldó füleit
(10).
◆ Csúsztassa ki a festékfelhordót a Speedy
Edge törzséből (2).
◆ Engedje el a füleket (10).
Tartsa szem előtt: A festékfelhordó nem
szerelhető le a szerszámról, amíg
a festékfelszívó fecskendő a helyén van.
Festés a Speedy Edge szerszámmal
Tartsa szem előtt: A Speedy Edge
szerszám használatánál nem szükséges
letakarni az ajtó- és ablakkereteket, viszont
ajánlatos a virágokra és bútorokra porvédő
lapokat helyezni.
◆ Szerelje fel a festékfelhordót (1).
◆ Az áramlásszabályzó gombot (6) az
óramutató járásával ellentétes irányba
forgatva a minimális áramlást állítsa be.
◆ Töltse fel a festékfelszívó fecskendőt (3).
◆ Szerelje fel a festékfelszívó fecskendőt
(3).
◆ Húzza meg az adagolóravaszt (5),
és a festék lassan áramlani kezd
a festékfelhordóba.
◆ Az áramlásszabályzó gombot (6) az
óramutató járásának irányába forgatva
növelje a festék áramlásának sebességét
a kívánt értékre.
A festékfelszívó fecskendő
felszerelése (C–E ábra)
Tartsa szem előtt: A festékfelszívó
fecskendő nem csatlakoztatható addig, amíg
a festékfelhordó fel van szerelve.
◆ Húzza a merülőszivattyú meghajtót (4)
a Speedy Edge törzsének hátuljához,
majd pattintsa be a helyére.
◆ Csúsztassa bele a festékfelszívó
fecskendőt (3) a Speedy Edge törzsébe.
◆ Húzza a merülőszivattyú meghajtót (4)
hátra és felfelé, hogy kiszabadítsa, majd
a merülőszivattyú meghajtó hegyét (11)
finoman vezesse bele a merülőszivattyú
(13) hátulján lévő vájatba (12).
5
Az el nem használt festék
visszajuttatása a festékes dobozba
Tartsa szem előtt: Amint a festék megjelenik
a festékfelhordón a habszivacson,
a szerszám használatra kész.
◆ A festékfelhordót (1) laposan a falhoz
tartva húzza meg az adagolóravaszt,
és lassan mozgassa a Speedy Edge
szerszámot a festeni kívánt perem
mentén.
◆ Az áramlásszabályzó gombot (6) az
óramutató járásának irányába forgatva
növelje a festék áramlásának sebességét
a kívánt értékre.
Tartsa szem előtt: A legjobb eredmények
érdekében változtassa meg mind a festék
áramlásának sebességét, mind azt
a sebességet, amellyel a Speedy Edge
szerszámot mozgatja.
◆
Húzza a merülőszivattyú meghajtót (4)
a Speedy Edge törzsének hátuljához,
majd pattintsa be a helyére.
◆ Csúsztassa ki a festékfelszívó fecskendőt
(3) a Speedy Edge törzséből.
◆ Tartsa a festékfelszívó fecskendőt
a festékes doboz fölé, majd
a merülőszivattyút finoman lefelé nyomva
juttassa vissza a festéket a dobozba.
Tartsa szem előtt: A keze tisztán tartása
végett viseljen eldobható kesztyűt.
Karbantartás és tisztítás
Az Ön Black & Decker vezeték nélküli
szerszámát karbantartás melletti hosszú távú
használatra terveztük. Folyamatosan kielégítő
működésének a megfelelő gondozás és
a rendszeres tisztítás is feltétele.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás
vagy tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki
és áramtalanítsa a szerszámot.
◆ Az elhasznált tartozékokat és az el nem
használt festéket a helyi előírásoknak
megfelelően ártalmatlanítsa.
◆ A szerszám tárolásánál le kell venni
a festékfelhordót.
◆ Puha száraz ronggyal törölje le a Speedy
Edge törzsét.
◆ A makacs szennyeződéseket híg
szappanos vízzel megnedvesített
ronggyal távolíthatja el.
◆ Minden leszerelhető alkatrész mosható
meleg szappanos vízzel, bár ez
negatív hatást gyakorol a szerszám
teljesítményére. A legjobb teljesítmény
érdekében a festékfelhordót és
a festékfelszívó fecskendőt minden
használat után cserélni kell.
Javaslatok a szerszám optimális
használatához
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
A festékfelhordót mindig laposan tartsa
a felülethez.
A Speedy Edge szerszámot mindig
vízszintesen tartsa a falhoz.
A Speedy Edge hajlítható balra vagy
jobbra, hogy a festés alatt álló perem
tisztán látsszon.
Mindig egyenletes mozdulatokkal
dolgozzon.
Ha szükséges, törölje le a festékfelhordó
széleiről a feleslegesen rájuk került
festéket.
Ha a festékfelhordó csúszik a felületen,
az áramlásszabályzó gombot az
óramutató járásával ellentétes irányba
forgatva állítsa kisebbre a festék
áramlását.
Ha nem használja a szerszámot, húzza
a merülőszivattyú meghajtót (4) a Speedy
Edge törzsének hátuljához, majd pattintsa
be a helyére.
Ha hosszabb időre felügyelet nélkül
hagyja a Speedy Edge szerszámot,
a kiszáradás megelőzése végett
csomagolja be a festékfelhordót egy
műanyag zsákba, és minél jobban
távolítsa el a zsákból a levegőt.
Ellenőrizze, hogy a felhasznált festék
meleg szappanos vízzel (vízfestékek
esetén) tisztítható-e.
Tartozékok
A szerszám teljesítménye függ a felhasznált
tartozékoktól is. A Black & Decker tartozékok
magas minőségi követelményeknek
megfelelően készültek, és tervezésükkor
a szerszám teljesítményének optimalizálása
volt a fő cél. A fenti tartozékok használatával
a lehető legjobb teljesítményt érheti el.
◆ Tartozékok száma, BDPE401
6
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
◆
◆
Egy napon, mikor szerszám eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. Ezt a terméket
a normál háztartási hulladéktól elkülönítve
kell megsemmisíteni.
a pólusai(k) között ne keletkezhessen
rövidzárlat. Juttassa el őket az
egyik márkaszervizbe vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre.
Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait.
Az akkumulátor(oka)t ne dobja tűzbe,
mert azzal robbanást vagy személyi
sérülést okozhat.
Műszaki adatok
BDPE400
H1 TÍPUS
Az elhasználódott termékek
és csomagolások elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi
újrahasznosításukat és újbóli
felhasználásukat. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
Kapacitás
ml
Akkumulátor
Súly
50
AA (LR06 - alkáli) * 3
kg
0,3 (festék nélkül)
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos
márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi
Вlack & Decker képviselet segítségével
érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Вlack & Decker szervizek listája,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink
és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen
érhetőel: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat,
hogy regisztrálja az új BLACK+DECKER
termékét, ill. hogy megismerje az új
termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal
kapcsolatos legújabb híreinket.
A BLACK+DECKER márkával
és termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu
internetes címen találhat.
A helyi előírások rendelkezhetnek az
elektromos készülékek háztartási hulladéktól
elkülönített begyűjtéséről helyhatósági
hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
A Black & Decker lehetőséget biztosít
a Black & Decker termékek gyűjtésére
és újrafeldolgozására, amint azok elérték
élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük,
juttassa el készülékét az egyik megbízott
márkaszervizbe, amelyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét
a Magyarországi Képviselettől vagy ebből
a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Akkumulátorok
Hasznos élettartamuk végén
a környezetvédelmi előírások
betartásával semmisítse meg őket:
◆
◆
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd
vegye ki a szerszámból.
Az akkumulátorok újrahasznosíthatók.
Az akkumulátor(oka)t megfelelő
csomagolásba helyezze, hogy
zst00266451 - 03-04-2015
7
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
8
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
9
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising