DWE575 | DeWalt DWE575 CIRCULAR SAW instruction manual

DWE575
DWE576
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)11
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)22
English (original instructions)34
Español (traducido de las instrucciones originales)44
Français (traduction de la notice d’instructions originale)56
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)68
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)80
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)92
Português (traduzido das instruções originais)102
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)114
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)124
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)134
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)145
Copyright DeWALT
B
Fig. A
1
2
13
3
4
36
6
5
7
12
88
11
10
9
DWE575
27
26
DWE576
1
Fig. C
Fig. B
12
10
11
14
15
Fig. E
Fig. D
3
4
16
Fig. F
Fig. G
17
18
17
20
19
2
Fig. H
Fig. I
7
22
21
8
23
Fig. J
DWE575
DWE576
3
Fig. K
24
25
9
Fig. L
33
33
13
33
Fig. M
28
29
30
4
Fig. N
31
31
28
DWE576
Fig. O
32
100
mm
20 mm
28
DWE576
5
Fig. P
Fig. Q
6
Fig. R
0˚
45˚
31
31
Fig. S
45°
45°
0°
DWE576
DWE575
Fig. T
0°
Fig. U
7
Fig. V
3
6
Fig. W
Fig. X
8
Fig. Y
Fig. Z
Fig. AA
Fig. BB
6
34
Fig. CC
7
35
9
Fig. DD
33
10
Dansk
190 mm RUNDSAV
DWE575, DWE576
Tillykke!
EF-Konformitetserklæring
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Maskindirektiv
Tekniske Data
Spænding
Type
Effektforbrug
Tomgangshastighed
Klingediameter
Maksimum skæredybde
Klingens borehul
Justering af smigsnitvinkel
Vægt
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE575
230
1
1600
5200
190
67
30
57˚
4,0
DWE576
230
1
1600
5200
190
61
30
57˚
4,0
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN62841:
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
91
91
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
102
102
K(usikkerhed for det angivne
lydniveau)
Savning i træ
Vibrationsemissionsværdi ah,W =
Usikkerhed K =
dB(A)
m/s
m/s2
2
3
< 2,5
1,5
3
< 2,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN62841 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Rundsav
DWE575, DWE576
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN62841-1:2015, EN62841-2-5:2014.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
08.06.16
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
11
Dansk
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af
alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
b )
c )
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
d )
e )
f )
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
12
g )
h )
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
Lad ikke erfaringer fra hyppig brug af værktøjer
medføre, at du bliver selvtilfreds og ignorerer
sikkerhedsprincipperne for værktøjerne. En skødesløs
handling kan forårsage alvorlig skade i en brøkdel af et
sekund.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
Dansk
e )
f )
g )
h )
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
Vedligehold elektriske værktøjer. Undersøg om
bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
Hold håndtag og håndtagsflader tørre, rene og fri
for olie og smørelse. Glatte håndtag og gribeflader giver
ikke mulighed for sikker håndtering og styring af værktøjet
i uventede situationer.
5) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
EKSTRA SPECIELLE SIKKERHEDSREGLER FOR
RUNDSAV
Sikkerhedsinstruktioner for alle save
FARE:
a ) Hold hænderne væk fra skæreområdet og klingen.
Hold din anden hånd på ekstrahåndtaget eller på
motorhuset. Hvis begge hænder holder på saven, kan de
ikke blive skåret af klingen.
b ) Ræk ikke ind under arbejdsemnet.
Beskyttelsesskærmen kan ikke beskytte dig imod klingen
under arbejdsemnet.
c ) Justér skæredybden til tykkelsen på arbejdsemnet.
Mindre end en hel tand fra klingens tænder bør være synlig
under arbejdsemnet.
d ) Hold aldrig det arbejdsemne, der skal skæres i dine
hænder eller på tværs af din ben under skæring.
Fastgør arbejdsemnet til et stabilt underlag. Det er
vigtigt at understøtte arbejdsemnet ordentligt for at
minimere, at klingen binder eller tab af kontrol og
personskade.
e ) Hold kun fast i elværktøjet ved hjælp af de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i emner, hvor
skæreværktøjet kan berøre skjulte ledninger eller
sit eget kabel. Hvis skæreværktøjet kommer i kontakt
med en strømførende ledning, vil blotlagte metaldele på
elværktøjet blive strømførende og give stød til brugeren.
f ) Ved langsnitning brug altid et langsnitanlæg eller et
lige hjørnestyr. Dette forbedrer skærenøjagtigheden og
reducerer risikoen for, at klingen binder.
g ) Brug altid klinger med den korrekte størrelse og
form (diamant kontra rund) spændehuller. Klinger,
som ikke passer til det monterede hardware på saven, vil
køre excentrisk og medføre tab af kontrol.
h ) Brug aldrig beskadigede eller ukorrekte
klingespændeskiver eller bolte. Klingespændeskiverne
og boltene er blevet specielt designet til din sav til optimal
ydeevne og driftssikkerhed.
Ekstra sikkerhedsinstruktioner for alle save
Årsager til og forebyggelse af tilbageslag:
• tilbageslag er en omgående reaktion på en savklinge, der er
blokeret, binder eller sidder skævt, og medfører en ukontrolleret
sav, som kører ud og ind af arbejdsemnet imod operatøren;
• når klingen er blokeret eller binder stramt, når skæringen
lukker sammen, standser klingen, og motorreaktionen driver
hurtigt enheden tilbage imod operatøren;
• hvis klingen bliver forvredet eller skævvredet i savsnittet, kan
tænderne på det bagerste hjørne af klingen grave ind i træets
overflade og medføre, at klingen arbejder sig op af snittet og
springer tilbage imod operatøren.
Et tilbageslag opstår som følge af forkert brug eller ved
misbrug af saven. Det kan undgås ved at følge nedenstående
forholdsregler.
a ) Hold godt fast på saven med begge hænder
og anbring dine arme, så de kan modstå
tilbageslagskræfter. Anbring din krop på den ene
side af klingen, men ikke på linje med klingen.
Tilbageslag kan få saven til at springe baglæns, men
tilbageslagskræfterne kan styres af operatøren, hvis der
tages korrekte forhåndsregler.
b ) Når klingen binder, eller hvis snittet afbrydes af en
eller anden årsag, udløs udløseren og hold saven
helt stille i materialet, indtil klingen står helt stille.
Forsøg aldrig at fjerne saven fra arbejdet eller at
trække saven tilbage, mens klingen er i bevægelse,
da der ellers kan forekomme et tilbageslag. Find
ud af, hvorfor hjulet har sat sig fast, og træf passende
forholdsregler, så det ikke kan ske igen.
c ) Når en sav genstartes i et arbejdsemne, centrér
savklingen i snittet og kontrollér, at savtænderne
ikke sidder fast i materialet. Hvis savklingen binder,
kan den arbejde sig ud af arbejdsemnet eller forårsage
tilbageslag, når saven genstartes.
d ) Understøt lange paneler for at minimere risikoen
for, at klingen sidder fast og for tilbageslag. Store
paneler har en tendens til at synke under deres
egenvægt. Der skal placeres understøtninger under
panelet på begge sider, tæt ved skærelinjen og tæt ved
panelets hjørne.
e ) Brug ikke sløve eller beskadigede klinger. Ikke slebne
eller fejlagtigt indsatte klinger giver et snævert snit,
medfører stor friktion, klingen binder og tilbageslag.
13
Dansk
f ) Klingedybde og smigskårne regulerende
låseudløsere skal være strammet og sikret, før der
foretages et snit. Hvis klingereguleringen skifter under
skæringen, kan det medføre, at klingen binder samt
tilbageslag.
g ) Vær især forsigtig, hvis der skal udføres et ”dyksnit”
i et uoverskueligt område, f.eks. i en eksisterende
væg.Klingen, der skal dykke ned, kan skære genstande,
som kan medføre tilbageslag.
Sikkerhedsinstruktioner for save med en
pendulklinge beskyttelsesskærm
a ) Kontrollér at den nederste beskyttelsesskærm er
ordentligt lukket før hver anvendelse. Arbejd ikke
med saven, hvis den nederste beskyttelsesskærm
ikke kan bevæges frit og øjeblikkeligt kan omslutte
klingen. Spænd eller bind aldrig den laveste
beskyttelsesskærm i åben position. Hvis saven tabes
ved et uheld, kan den nederste beskyttelsesskærm
være bøjet. Hæv den nederste beskyttelsesskærm med
tilbagetrækningshåndtaget og sørg for, at den kan
bevæges frit og ikke rører ved klingen eller andre dele, i alle
hjørner og dybder af snittet.
b ) Kontrollér at fjederen på den nederste
beskyttelsesskærm fungerer korrekt. Hvis
beskyttelsesskærmen og fjederen ikke virker
korrekt, skal de serviceres før brug. Den nederste
beskyttelsesskærm kan virke træg på grund af ødelagte
dele, klæbrige efterladenskaber eller opbygning af
efterladenskaber.
c ) Den nederste beskyttelsesskærm bør kun trækkes
manuelt tilbage ved specielle snit som fx “dyksnit”
og “kombinerede snit”. Hæv den nederste
beskyttelsesskærm med tilbagetrækningshåndtaget,
og lige så snart klingen skærer ind i materialet, skal
den nederste beskyttelsesskærm udløses. Ved al
anden savning bør den nederste beskyttelsesskærm køre
automatisk.
d ) Kontrollér altid, at den laveste beskyttelsesskærm
dækker klingen, før saven anbringes på bænken eller
gulvet.En ubeskyttet klinge under friløb vil få saven
til at gå tilbage og skære alt, hvad den støder på i sin
bane. Vær opmærksom på den tid, det tager for klingen at
stoppe, efter der er slukket for kontakten.
Ekstra sikkerhedsinstruktioner for alle save
med spaltekniv
a ) Brug den relevante savklinge til spaltekniven. For at
spaltekniven skal fungere, skal klingen være tyndere end
spaltekniven, og klingens skærebredde skal være bredere
end spalteknivens tykkelse.
b ) Justér spaltekniven som beskrevet i denne
instruktionsmanual.Ukorrekt mellemrum, positionering
og opretning kan gøre spaltekniven ineffektiv til at
forhindre tilbageslag.
14
c ) Brug altid spaltekniven med undtagelse af skæring
af dyksnit. Spaltekniven skal udskiftes efter dyksnit.
Spaltekniven forårsager forstyrrelser under dyksnit og kan
fremkalde tilbageslag.
d ) For at spaltekniven kan arbejde, skal den sidde fast
i arbejdsemnet.Spaltekniven er ineffektiv til at forhindre
tilbageslag under korte snit.
e ) Kør ikke med saven, hvis spaltekniven er bøjet. Selv
en let indgriben kan nedsætte beskyttelsesskærmens
lukkehastighed.
Ekstra sikkerhedsinstruktioner for rundsave
•
•
•
•
•
•
•
Arbejd ikke med maskinen uden beskyttelsesskærme, eller
hvis beskyttelsesskærmene ikke virker, eller ikke er korrekt
vedligeholdte.
Vælg den korrekte klinge til det materiale, der skal skæres.
Bær en støvmaske.
Anvend ikke klinger med længere eller mindre diameter
end anbefalet.For korrekt vurdering af klinger, se de tekniske
data. Brug kun de klinger, der er angivet i denne manual, der
opfylder EN 847-1.
Brug aldrig slibeskæringshjul.
Ved savning i plastik skal du undgå at smelte materialet.
Brug kun savklinger, der er mærket med en hastighed lig med
eller højere end hastigheden angivet på værktøjet.
ADVARSEL: Skæring i plastik, saftrigt træ og andre
materialer kan forårsage, at smeltede materialer
akkumuleres på klingespidserne og selve savklingen,
hvilket øger risikoen for, at klingen bliver overophedet og
binder under skæring.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre..
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN62841, og derfor er en
jordledning ikke påkrævet
I tilfælde af udskiftning af ledning eller stik må værktøjet
kun repareres af en autoriseret reparatør eller en kvalificeret
elektriker.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
Dansk
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Rundsav
1 Cirkulær savklinge
1Klingeskruenøgle
1Parallelanslag
1Støvudsugningstud
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 36 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Udløserkontakt
2 Udløser kontaktens startspærreknap
3 Hovedhåndtag
4 Klingelås
5 Endedæksel
6 Hjælpehåndtag
7 Smigskåret reguleringshåndtag
8 Justeringsmekanisme for skråsnitvinkel
9 Fundamentsplade
10 Nederste klinges beskyttelsesskærm
11 Klingens fastspændingsskrue
12 Nederste beskyttelsesskærmsgreb
13 Øverste klinges beskyttelsesskærm
Tilsigtet Brug
Disse kraftige rundsave er designet til professionelle
trækskæringsopgaver. MÅ IKKEanvendes sammen med
vandfødningstilbehør. MÅ IKKE anvendes sammen med
slibehjul eller klinger.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Disse kraftige save er professionelle elværktøjer.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Udskiftning af klinger
Sådan installeres klingen (Fig. B–E)
1. Træk ved hjælp af den nederste beskyttelsesskærm 9 den
nederste klinges beskyttelsesskærm 10 tilbage og anbring
klingen på savspindlen imod den indvendige klemskive
14 og kontrollerat klingen drejer i den rigtige retning
(retningen på rotationspilen på savklingen og tanden skal
pege i den samme retning som retningen på rotationspilen
på saven). Gå ikke ud fra at det trykte på klingen altid vil
vende imod dig, når klingen er korrekt monteret. Når du
trækker den nederste klingebeskyttelsesskærm tilbage for
at montere klingen, kontrollér tilstanden og betjeningen af
den nederste klingebeskyttelsesskærm for at sikre, at den
virker korrekt. Kontrollér at den kan bevæges frit og ikke
rører ved klingen eller andre dele, i alle hjørner og dybder
af snittet.
2. Sæt den udvendige klemskive 15 på savspindlen med
smigsiden vendende udad. Kontrollér at de 30 mm diameter
på holderens klingeside passer ind i det hul på 30 mm i
savklingen for at sikre, at klingen centreres.
3. Skru klingens fastspændingsskrue 11 ind i savspindlen med
hånden (skruen har højre håndsgevind og skal drejes med
uret for at blive spændt).
4. Tryk på klingelåsen 4 , mens savspindlen drejes med
klingeskruenøglen 16 gemt under hovedhåndtaget 3 (Fig. E), indtil spindellåsen falder i hak, og klingen stopper
med at dreje rundt.
5. Spænd klingens fastspændingsskrue stramt med
klingeskruenøglen.
BEMÆRK: Aktivér aldrig klingelåsen, mens saven kører,
eller forsøg at stoppe værktøjet. Start aldrig saven, mens
15
Dansk
klingelåsen er aktiveret. Resultatet vil være alvorlig
beskadigelse af din sav.
Sådan udskiftes klingen (Fig. B–E)
1. Du løsner klingens fastspændingsskrue 11 ved at trykke på
klingelåsen 4 og dreje savspindlen med klingeskruenøglen
16 gemt under hovedhåndtaget 3 , indtil klingelåsen
falder i hak, og klingen stopper med at dreje rundt. Med
klingelåsen aktiveret drej klingens fastspændingsskrue mod
uret med klingeskruenøglen(skruen har højre gevind skal
drejes mod uret for at blive løsnet).
2. Fjern kun klingens fastspændingsskrue 11 og den
udvendige klemskive 15 . Fjern den gamle klinge.
3. Rens al savstøv ud, som kan have samlet sig i
beskyttelsesskærmen eller i klemskiveområdet og kontrollér
betjeningen af den nederste klinges beskyttelsesskærm som
tidligere forklaret. Smør ikke dette område.
4. Vælg den rigtige klinge til opgaven (se Klinger). Anvend
altid klinger med den korrekte størrelse (diameter) med den
rigtige størrelse og form på det midterste hul for montering
på savspindlen. Sørg altid for at den maksimalt anbefalede
hastighed (o/min) på savklingen opfylder eller overstiger
savens hastighed (o/min).
5. Følg trinene 1 til 5 under Sådan installeres klingen, idet du
sørger for, at klingen vil rotere i den rigtige retning.
Nederste klinges beskyttelsesskærm
ADVARSEL: Den nederste klinges beskyttelsesskærm
er en sikkerhedsfunktion, som nedsætter risikoen for
alvorlig personskade. Anvend aldrig saven, hvis den
nederste beskyttelsesskærm mangler, er beskadiget,
forkert monteret eller ikke virker korrekt. Stol ikke på at
den nederste klinges beskyttelsesskærm vil beskytte dig
under alle omstændigheder. Din sikkerhed afhænger af de
følgende advarsler og forholdsregler lige såvel som korrekt
betjening af saven. Kontrollér at den nederste klinges
beskyttelsesskærm er ordentligt lukket før hver anvendelse.
Hvis den nederste klinges sikkerhedsskærm mangler eller
ikke virker korrekt, skal du få saven undersøgt, før du
bruger den. For at sikre produktsikkerhed og -pålidelighed
skal reparationer, vedligeholdelse og justeringer
udføres af et autoriseret serviceværksted eller en anden
kvalificeret serviceorganisation, som altid bruger identiske
udskiftningsdele.
Kontrol af den nederste
beskyttelsesskærm (Fig. A)
1. Slå værktøjet fra og frakobl det fra strømkilden.
2. Drej det nederste beskyttelsesskærmsgreb (Fig. A, 12 ) fra
helt lukket position til helt åben position.
3. Slip grebet og iagttag, at beskyttelsesskærmen 10 vender
tilbage til helt lukket position.
Værktøjet skal efterses af et kvalificeret serviceværksted, hvis det:
• ikke vender tilbage til helt lukket position,
• bevæger sig springende eller langsomt eller
16
• kommer i kontakt med klingen eller nogen del af værktøjet i
alle vinkler og skæredybder.
Klinger
ADVARSEL: For at minimere risikoen for øjenskader,
bær altid beskyttelsesbriller. Karbid er et hårdt, men
sprødt materiale. Fremmedlegemer i arbejdsemnet
som fx ledninger eller negle kan få spidserne til at revne
eller knække. Arbejd kun med saven, når den korrekte
savklinges beskyttelsesskærm er på plads. Montér klingen
korrekt med passende rotation før brug og anvend altid en
ren, skarp klinge.
Diameter
190 mm
190 mm
190 mm
Tænder
18
24
40
Opgave
Hurtigt langsnit
Langsnit
Generelle formål
Hvis du har brug for assistance vedrørende klinger, kontakt din
lokale DeWALT forhandler.
Tilbageslag
Tilbageslag er en omgående reaktion på en savklinge, der er
blokeret, binder eller sidder skævt, og medfører en ukontrolleret
sav, som kører ud og ind af arbejdsemnet imod operatøren. Når
klingen er blokeret eller binder stramt, når skæringen lukker
sammen, standser klingen, og motorreaktionen driver hurtigt
enheden tilbage imod operatøren. Hvis klingen bliver forvredet
eller skævvredet i savsnittet, kan tænderne på det bagerste
hjørne af klingen grave ind i materialets overflade og medføre,
at klingen arbejder sig op af snittet og springer tilbage imod
operatøren.
Tilbageslag er en omgående reaktion på en savklinge, der er
blokeret, binder eller sidder skævt, og medfører en ukontrolleret
sav, som kører ud og ind af arbejdsemnet imod operatøren.
1. UKORREKT UNDERSTØTNING AF ARBEJDSEMNE
a. Hængende eller ukorrekt løft af afskæringsstykket kan
medføre klemning af klingen og føre til tilbageslag
(Fig. X).
b. Skæring gennem materiale der kun er understøttet
i enderne kan forårsage tilbageslag. Når materialet
svækkes, synker det og lukket indsnittet og binder
klingen (Fig. X).
c. Afskæring af et fritbærende eller udhængende stykke
materiale fra bunden og op i en lodret retning, kan
forårsage tilbageslag. Det faldende afskæringsstykke kan
klemme klingen.
d. Afskæring af lange, smalle bånd kan forårsage tilbageslag.
Afskæring af bånd kan synke eller vride og kan lukke
indsnittet og klemme klingen.
e. Blokering af den nederste beskyttelsesskærm på
en overflade under det materiale, der skæres, kan
midlertidigt nedsætte operatørens kontrol. Saven kan
delvist løftes ud af snittet og dermed øge risikoen for
vridning af klingen.
2. UKORREKT INDSTILLING AF SKÆREDYBDE PÅ SAVEN
For at lave det mest effektive snit skal klingen kun lige stikke
Dansk
så langt frem, at en tand afdækkes som vist i figur H. Dette
gør det muligt for skoen at understøtte klingen og minimere
drejning og klemning i materialet. Se afsnittet Justering af
dybdeskæring.
3. VRIDNING AF KLINGE (FEJLJUSTERING AF SNIT)
a. Hårdere tryk kan med medføre vridning af klingen.
b. Hvis du prøver at dreje saven i snittet (forsøger at gå
tilbage på den afmærkede linje) kan medføre vridning
af klingen.
c. Hvis du rækker for langt eller betjener saven med dårlig
kropskontrol (ikke er i balance), kan det medføre vridning
af klingen.
d. Ændring af håndgreb eller kropsposition under skæring
kan medføre vridning af klingen.
e. Drejning af saven for at fritlægge klingen kan medføre
vridning.
4. ANVENDELSE AF SLØVE ELLER SNAVSEDE KLINGER
Sløve klinger forårsager øget belastning af saven. Som
kompensation vil en operatør normalt trykke hårdere,
hvilket belaster enheden yderligere og fremmer vridning
af klingen i indsnittet. Slidte klinger kan også have en
utilstrækkelig kropsfrigang, hvilket øger risikoen for binding
og øget belastning.
5. GENSTART AF ET SNIT MED KLINGETÆNDERNE
FASTKLEMT IMOD MATERIALET
Saven skal bringes op til fuld driftshastighed, før du starter
på et snit eller genstarter et snit, efter enheden har været
stoppet med klingen i indsnittet. Hvis du ikke gør det, kan
resultatet blive motorstop eller tilbageslag.
Alle andre forhold, som kunne forårsage klemning, binding,
vridning eller fejljustering af klingen, kan forårsage tilbageslag.
Se afsnittene Ekstra specielle sikkerhedsinstruktioner for
alle rundsave og Klinger for procedurer og teknikker, som vil
minimere risikoen for tilbageslag.
Justering af skæredybde (Fig. F–H)
1. Løft dybdejusteringsgrebet 17 for at løsne.
2. Du opnår den korrekte skæredybde ved at rette det
passende mærke på dybdejusteringsremmen 19 ind efter
indhakket 18 på øverste klingens beskyttelsesskærm.
3. Spænd dybdejusteringsgrebet.
4. For den mest effektive skærehandling ved hjælp af en
savklinge i hårdtmetal, indstil dybdejusteringen, således at
omkring halvdelen af en tand projekteres under overfladen
på det træ, der skal skæres.
5. I figur H vises en metode til at kontrollere den korrekte
skæredybde. Læg et stykke af det materiale, som du
planlægger at save i, langs med klingen som vist i figuren og
iagttag hvor meget tanden projekterer under materialet.
Justering af dybdejusteringsgrebet (Fig. G)
Det kan være en fordel at justere dybdejusteringsgrebet 17 .
Den kan løsne sig med tiden og ramme fundamentspladen før
fastspænding.
Sådan strammes grebet:
1. Hold dybdejusteringsgrebet 17 og løsn låsemøtrik 20 .
2. Justér dybdejusteringsgrebet ved at dreje det i den ønskede
retning ca. 1/8 omdrejning.
3. Spænd igen møtrik.
Justering af smigsnitvinkel (Fig. I)
Smigsnitvinkles justeringsmekanisme 8 kan justeres mellem
0° og 57°.
Du kan opnå større nøjagtighed ved skæring ved at bruge de
fine justeringsafmærkninger, der findes på drejetapbeslaget 22 .
1. Løft smigjusteringsgrebet 7 for at løsne.
2. Vip fundamentspladen til den ønskede vinkel ved at
rette finsmigmarkør 21 ind efter det ønskede mærke på
drejetapbeslaget(v).
3. Sænk smigjusteringsgrebet for at spænde det igen.
Smigstop (Fig. I)
DWE575 og DWE576 er udstyrede med en smigstopfunktion.
Når du vipper fundamentspladen, vil du høre et klik og mærke,
at fundamentspladen stopper ved både 22,5 og 45 grader. Hvis
ingen af disse er den ønskede vinkel, spænd igen grebet 7 ved
at sænke det. Hvis du ønsker en anden vinkel, fortsæt med at
vippe fundamentspladen, indtil grovsmigmarkøren 23 eller
finmarkøren 21 rettes ind efter det ønskede mærke.
Skærelængdeindikator (Fig. J)
Mærkerne på siden af fundamentspladen viser længden af den
kærv, der blev skåret i materialet ved den fulde skæredybde.
Mærkerne findes i trin på 5 mm.
Montering og justering af den parallelle
afskærmning (Fig. K)
Den parallelle afskærmning 24 bruges til at skære parallelt op
til hjørnet på arbejdsemnet.
Montering
1. Løsn parallelanslagets justeringsgreb 25 for at lade
parallelanslaget passere.
2. Indsæt den parallelle afskærmning 24 i fundamentspladen
9 som vist.
3. Stram justeringsstangen til parallelanslaget 25 .
Justering
1. Løsn justeringsstangen til anslaget 25 og indstil
parallelanslaget 24 til den ønskede bredde.
Justeringen kan aflæses på skalaen for parallelanslaget.
2. Stram justeringsstangen til anslaget 25 .
Montering af støvopsamlingstuden
(Fig. A, F, L)
Din DWE575/DWE576 rundsav er forsynet med en
støvopsamlingstud.
Sådan installeres støvopsamlingstuden
1. Løsn dybdejusteringsgrebet helt 17 .
2. Anbring fundamentspladen 9 i den laveste position.
3. Ret venstre halvdel af støvopsamlingstuden 33 ind over
øverste klingens beskyttelsesskærm 13 som vist. Kontrollér
17
Dansk
at tappen indsættes i støbningsindhakket på værktøjet.
Når den er installeret korrekt, vil den klikke fuldt ud over
markørens oprindelige skæredybde.
4. Ret højre stykke ind efter det venstre.
5. Indsæt skruer og skru dem godt fast.
Styreskinnesystem (DWE576, Fig. M)
Styreskinner, der fås i forskellige længder som tilbehør, giver
mulighed for at bruge rundsaven til præcis, lige retskåret
savning og beskytter samtidig arbejdsemnets overflade mod
skade. Ved anvendelse af yderligere tilbehør, kan præcise
vinkelsnit, geringsnit og monteringsarbejde færdiggøres med
styreskinnesystemet.
Klemmer 30 kan fås til at holde styreskinnen 28 fast til
arbejdsemnet (Fig. M). Brugen af disse klemmer 30 sikrer, at
styreskinnen 28 er sikkert fastgjort til arbejdsemnet 29 , hvilket
gør, at man kan arbejde sikkert. Når styreskinnen er sat til at
skærelinjen og sikkert fastgjort til arbejdsemnet, vil der ikke være
nogen bevægelse, mens der saves.
VIGTIGT: Højdeskalaen på enheden er sat til at bruge saven
uden styreskinne. Når saven bruges på styreskinnen vil forskellen
i højden være ca. 5,0 mm.
Placering af rundsaven på styreskinnen
(Fig. A, N)
Frigangen mellem rundsaven og styreskinnen (Fig. N, 28 )
skal være meget lille for at opnå de bedste skæreresultater. Jo
mindre frigang des bedre vil afslutningen være på den lige linje
på arbejdsemnet.
Frigangen kan indstilles med de to skinneregulatorer (Fig. A,
26 , 27 for hvert spor på basen til 0° skæring 26 og til 1–45°
smigskæring 27 . Skinneregulatorerne er præcisionsknaster, der
giver mulighed for at reducere frigangen mellem enheden og
styreskinnen. Når disse regulatorer er blevet indstillet, holdes
savens sidelæns bevægelser på et minimum under savning, og
det giver en jævn skæreproces.
BEMÆRK: Regulatorerne er indstillet til minimum frigang fra
fabrikken, og kan kræve justering og indstilling, før enheden
anvendes. Brug de følgende instruktioner til at indstille
rundsaven til styreskinnen.
HUSK: Indstil skinneregulatorerne på saven til styreskinnen.
1. Indstil skinneregulatorerne på saven til styreskinnen.
2. Træk den underste beskyttelsesskærm tilbage og placer
enheden på styreskinnen, mens du kontroller, at klingen er i
den højeste position.
3. Roter regulatoren, indtil saven låses på styreskinnen.
VIGTIGT: Kontroller at saven sidder ordentligt fast på
skinnen ved at prøve at skubbe saven fremad. Kontroller, at
saven ikke bevæger sig.
4. Roter regulatoren tilbage, indtil saven glider nemt langs
med skinnen.
5. Hold skinneregulatoren i positionen og stram skruen igen.
BEMÆRK: IndstilALTID systemet ved brug af andre skinner.
Skinneregulatorerne er nu monteret for at minimere sideværts
afvigelser, når der skæres med saven på styreskinnen.
18
Før brug af saven, skal anti-splintskærmen 31 på styreskinnen
indstilles. se indstilling af antisplintskærm.
Indstilling af anti-splintskærm (Fig. N)
Styreskinnen 28 er udstyret med en anti-splintskærm 31 , som
skal indstilles til saven før den bruges første gang.
Anti-splintskærmen 31 befinder sig på hver kant af
styreskinnen (Fig. N). Formålet med denne anti-splintskærm
er at forsyne brugeren med en synlig klingeskærelinje, mens
det mindsker flis, der forekommer langs med arbejdsemnets
skærekant under skæring.
VIGTIGT: Læs og følgALTIDPlacering af rundsaven på
styreskinnen, før der skæres i splintskærmen!
Trin til indstilling af anti-splintskærmen
(Fig. O–R)
1. Placer styrskinnen 28 på en stump træ 32 med
en minimum længde på 100 mm, der rager ud over
arbejdsemnet. Brug en klemme til at sikre, at styreskinnen er
forsvarligt sat fast på arbejdsemnet. Dette sikrer præcision.
2. Indstil enheden til 20 mm skæredybde.
3. Placer fronten af saven på den ende, der rager ud over
styreskinnen, og kontroller, at klingen er placeret foran
skinnekanten (Fig. P).
4. Tænd for saven, og skær langsomt splintskærmen
langs med skinnens fulde længde i en ubrudt handling.
Flisbeskyttelsesskærmens kant svarer nu præcist til klingens
skærelinje (Fig. Q).
For at indstille anti-splint-skærmen til den anden side af
styreskinnen fjernes saven fra skinnen, og skinnen drejes 180°.
Gentag trinene 1 til 4.
BEMÆRK: Hvis det ønskes kan anti-splintskærmen smiges til
45°, gentag derefter trinene 1 til 4. Dette giver mulighed for at
skære parallelle snit på den ene side af skinnen, og den anden
side af skinnen er indstillet til 45° smigskæring (Fig. R).
BEMÆRK: Hvis anti-splintskærmen er indstillet til
parallelskæring på begge sider, så vil klingen ikke køre igennem
til kanten af anti-splintskærmen, når enheden er savet i smig.
Det er fordi, at fikspunktet for enheden i smig ikke er stationært,
og klingen kører ud over, når enheden er i smig.
Brug det korrekte spor (Fig. S–U)
Savfundamentspladen består af to spor. Et spor er til at lave
parallelskæring, og det andet spor er til at lave smigskæring.
Indikatorerne foran på fundamentspladen (Fig. S) viser, hvilket
spor der er til hvilken anvendelse. Når der saves, så kontroller,
at linjen på fundamentspladen er på linje med sporet på
styreskinnen. Figur T viser saven i stilling til parallelskæring i
forhold til styreskinnen. Figur U viser saven i stilling til smig i
forhold til styreskinnen.
Før brugen
• Sørg for at beskyttelsesskærmene er blevet korrekt
monteret. Savklingens beskyttelsesskærm skal stå i
lukket position.
• Sørg for at savklingen roterer i pilens retning på klingen.
• Anvend ikke meget slidte savklinger.
Dansk
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Korrekt håndposition (Fig. V)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på hovedhåndtaget
3 og den anden hånd på hjælpehåndtaget 6 for korrekt
håndposition.
Tænde og slukke (Fig. A)
Af sikkerhedsårsager er udløserkontakten 1 på dette værktøj
udstyret med en startsspærreknap 2 .
Tryk på startspærreknappen for at låse værktøjet op.
Du tænder for værktøjet ved at trykke på tænd/sluk-kontakten
1 . Så snart udløserkontakten slippes
aktiveres startspærreknappen automatisk for at
forhindre, at maskinen startes ved en fejltagelse.
BEMÆRK: Slå ikke værktøjet TIL eller FRA, når savklingen
rører ved arbejdsemnet eller andre materialer.
Understøtning af arbejdsemne (Fig. W–Z)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade, understøt arbejdsemnet korrekt og
hold godt fast i saven, du ikke mister kontrollen over
den.
Figurerne W og Y viser korrekte savepositioner. Figurerne X
og Z viser usikre forhold. Hænderne skal holdes på afstand af
skæreområdet, og ledningen skal placeres fri af skæreområdet,
så den ikke bliver fanget eller hængt op på arbejdet.
Du undgår tilbageslag ved ALTID at understøtte pladen eller
panelet TÆT ved snittet, (Fig. W og Y) . Understøt IKKE pladen
eller panelet på afstand af snittet (Fig. X og Z) . Når du arbejder
med saven, hold ledningen på afstand af skæreområdet og
undgå, at den bliver hængt op på arbejdsemnet.
FRAKOBL ALTID SAVEN FØR DU FORETAGER NOGEN
JUSTERINGER! Anbring arbejdsemnet med den “gode” side—
den med det pæneste udseende—nedad. Saven skærer opad,
så alle splinter vil komme på den arbejdsflade, der vender opad,
når du saver.
Skæring
ADVARSEL: Forsøg aldrig at bruge dette værktøj ved at
lade det hvile med bunden i vejret på en arbejdsoverflade
og bringe materialet til værktøjet. Sæt altid arbejdsemnet
godt fast og bring værktøjet til arbejdsemnet, mens du
holder godt fast i værktøjet med begge hænder som vist
i figur Y.
Anbring den bredeste del af savens fundamentsplade på den
del af arbejdsemnet, som er solidt understøttet og ikke på den
del, som vil falde af, når der er savet. Som eksempler figur Y
illustrerer den RIGTIGE måde på at skære enden af en plade.
Spænd altid arbejdsemnet fast. Prøv aldrig at holde fast i korte
stykker med hånden! Husk at understøtte fritbærende eller
udhængende materiale. Vær forsigtig når du saver materiale
nedefra.
Kontroller at saven har nået op på sin fulde hastighed, før
klingen kommer i kontakt med det materiale, der skal saves. Hvis
du starter saven med klingen imod det materiale, der skal saves
eller skubbes fremad i snittet, kan det resultere i tilbageslag.
Skub saven fremad ved en hastighed, som tillader klingen at
skære uden besvær. Hårdhed og sejhed kan variere, selv i det
samme stykke materiale, og knudrede eller fugtig sektioner
kan lægge en tung belastning på saven. Hvis dette sker, skub
saven langsommere fremad, men hårdt nok til at holde den
i gang uden større nedsættelse af hastigheden. Hvis saven
tvinges, kan det medføre ru snit, unøjagtighed, tilbageslag og
overophedning af motoren. Hvis dit snit begynder at forlade
skærelinjen, prøv ikke at tvinge det tilbage. Slip kontakten og
lad klingen stoppe helt. Du kan derefter trække saven tilbage,
indstille den på ny og starte et nyt snit lidt inden for det forkerte.
Du skal under alle omstændigheder trække saven tilbage, hvis
du bliver nødt til at skifte snittet. Fremtvingelse af en rettelse
inde i snittet, kan stoppe saven og forårsage tilbageslag.
HVIS SAVEN STOPPER, SLIP UDLØSEREN OG KØR SAVEN TILBAGE,
INDTIL DEN GÅR LØS. KONTROLLER AT KLINGEN LIGGER LIGE I
SNITTET OG ER FRI AF SKÆREHJØRNET, FØR DU GENSTARTER.
Når du afslutter et snit, slip udløseren og lad klingen stoppe,
før du løfter saven op fra arbejdet. Når du løfter saven, vil
den fjederspændte teleskopbeskyttelsesskærm automatisk
lukke under klingen. Husk at klingen er udsat, indtil dette
sker. Ræk aldrig ind under arbejdsemnet. Hvis du bliver nødt
til at trække teleskopbeskyttelsesskærmen tilbage manuelt
(som er nødvendig for at starte lommesnit) brug altid
tilbagetrækningsgrebet.
BEMÆRK: Ved skæring af tynde bånd vær omhyggelig med at
sikre, at små afskårne stykker ikke hænger fast på indersiden af
den nederste beskyttelsesskærm.
Lommesavning (Fig. AA)
ADVARSEL: Bind aldrig klingens beskyttelsesskærm
i en hævet position. Flyt aldrig saven baglæns under
lommeskæring. Dette kan få enheden til at hæve sig op
over overfladen, hvilket kan medføre personskader.
Et lommesnit er et snit foretaget i et gulv, væg eller anden
flad overflade.
1. Justér savens fundamentsplade, så klingen skærer med den
ønskede dybde.
2. Vip saven fremad og lad forenden af fundamentspladen
hvile på det materiale, der skal skæres.
19
Dansk
3. Træk ved hjælp af det nederste beskyttelsesskærmsgreb den
nederste beskyttelsesskærm tilbage til en oprejst position.
Sænk bagenden på fundamentspladen, indtil klingens
tænder næsten rører ved skærelinjen.
4. Udløs klingens beskyttelsesskærm (dens kontakt
med arbejdsemnet vil holde den i position, så den
åbnes uhindret, når du starter med at skære). Flyt
hånden fra beskyttelsesskærmgrebet og tag godt fast i
hjælpehåndtaget 6 , som vist i
figur AA. Placer din krop og arm således, at du kan modstå
et tilbageslag, hvis det kommer.
5. Kontroller at klingen ikke er i kontakt med skæreoverfladen,
før du starter saven.
6. Start motoren og sænk gradvist saven, indtil den
fundamentsplade hviler fladt på det materiale, der skal
skæres. Før saven frem langs med skærelinjen, indtil snittet
er afsluttet.
7. Slip udløseren og lad klingen stoppe helt, før klingen
trækkes tilbage fra materialet.
8. Ved start på hvert nyt snit, gentag ovennævnte.
Støvopsamling (Fig. DD)
ADVARSEL: Risiko for indånding af støv. For at mindske
risikoen for personskade, skal du ALTID bære en godkendt
støvmaske.
Der leveres en støvopsamlingstud 33 sammen med dit værktøj.
Vakuumslanger til de fleste støvsugere vil passe direkte ind i
støvudsugningstuden.
ADVARSEL: BrugALTID en støvsudsuger, der er fremstillet
i overensstemmelse med de gældende bestemmelser
vedrørende støvudsugning ved savning af træ.
Vakuumslanger til de fleste støvsugere vil passe direkte ind
i støvudsugningsudgangen.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Smøring
Der anvendes selvsmørende kugle og rullelejer i værktøjet, så
smøring er ikke nødvendig. Det anbefales dog, at du en gang
om året tager eller sender dit værktøj til et servicecenter for en
grundig rengøring, kontrol og smøring af gearkassen.
20
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Nederste beskyttelsesskærm
Den nederste beskyttelsesskærm skal altid kunne dreje og lukke
uhindret fra fuldt åben til fuldt lukket position. Kontroller altid
for korrekt drift før skæring ved at åbne beskyttelsesskærm
helt og derefter lukke den. Hvis beskyttelsesskærmen lukker
langsomt eller ikke helt, har den brug for rengøring eller
serviceeftersyn. Brug først saven, når den fungerer korrekt. Brug
ved rengøring af beskyttelsesskærmen tør luft eller en blød
børste til at fjerne al akkumuleret savstøv eller efterladenskaber
fra beskyttelsesskærmens sti og rundt om beskyttelsesskærmens
fjeder. Hvis dette ikke retter problemet, skal det efterses af et
autoriseret serviceværksted.
Justering af fundamentsplade (Fig. E, BB, CC)
Din fundamentsplade er blevet indstillet fra fabrikken for at
sikre, at klingen står vinkelret på fundamentspladen. Hvis du får
brug for at genindstille klingen efter lang tids brug, skal du følge
retningslinjerne nedenfor:
JUSTERING TIL 90 GRADERS SNIT
1. Sæt saven tilbage til 0 graders smig.
2. Anbring saven på siden og træk den nederste
beskyttelsesskærm tilbage.
3. Indstil skæredybden til 51 mm.
4. Løsn smigjusteringsgrebet (Fig. CC, 7 ). Anbring en firkant
imod klingen og fundamentspladen som vist i figur BB.
5. Drej ved hjælp af en skruenøgle 16 stilleskrue 34 på
undersiden af fundamentspladen, indtil både klingen
og fundamentspladen har kontakt i samme niveau med
firkanten. Spænd igen smigjusteringsgrebet.
justering af smigjusteringsgrebet. (Fig. CC)
Det kan være en fordel at justere smigjusteringsgrebet 7 . Den
kan løsne sig med tiden og ramme fundamentspladen før
fastspænding.
Sådan strammes grebet:
1. Hold smigjusteringsgrebet 7 og løsn låsemøtrik 35 .
2. Justér smigjusteringsgrebet ved at dreje det i den ønskede
retning ca. 1/8 omdrejning.
3. Spænd igen møtrik.
Dansk
Klinger
En sløv klinge kan medføre ineffektiv savning, overbelastning
af savmotoren, alt for mange splinter og kan øge risikoen for
tilbageslag. Udskift klingerne, når det ikke længere er let at
trække saven gennem snittet, når motoren er belastet, eller hvis
der opbygges stærk varme i klingen. Det er en god idé altid at
have ekstra klinger ved hånden, så du altid har skarpe klinger
klar til øjeblikkelig brug. Sløve klinger kan slibes de fleste steder.
Hærdet gummi på klingen kan fjernes med petroleum,
terpentin eller ovnrensemiddel. Anti-klæbende belagte klinger
kan anvendes til opgaver, hvor der forekommer ekstra store
ophobninger som fx trykbehandlet og grønt tømmer.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
ANVEND IKKE VANDFØDNINGSTILBEHØR MED DENNE SAV.
UNDERSØG VISUELT KLINGER AF HÅRDTMETAL FØR BRUG.
UDSKIFT HVIS BESKADIGET.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
21
Deutsch
190 mm KREISSÄGE
DWE575, DWE576
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Maschinenrichylinie
Technische Daten
Kreissäge
DWE575, DWE576
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Sägeblattdurchmesser
Maximale Schnitttiefe
Sägeblattbohrung
Neigungswinkeleinstellung
Gewicht
VWS
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE575
230
1
1600
5200
190
67
30
57˚
4,0
DWE576
230
1
1600
5200
190
61
30
57˚
4,0
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN62841.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
91
91
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
102
102
K(Unsicherheit für den
angegebenen Schallpegel)
Sägen von Holz
Vibrationskennwert ah,W =
Unsicherheitswert K =
dB(A)
3
3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN62841 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
22
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN62841-1:2015, EN62841-2-5:2014.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
08.06.16
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Deutsch
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerät erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
h ) Vermeiden Sie, durch die häufige Nutzung des
Werkzeugs in einen Trott zu verfallen und Prinzipien
für die Werkzeugsicherheit zu ignorieren. Eine
unachtsame Aktion kann im Bruchteil einer Sekunde zu
schweren Verletzungen führen.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
23
Deutsch
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern
die Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die Gefahr,
dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
h ) Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von
Öl und Fett. Rutschige Griffe und Oberflächen
unterbinden die sichere Bedienbarkeit und Kontrolle
über das Werkzeug in unerwarteten Situationen..
5) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSANWEISUNGEN
FÜR KREISSÄGEN
Sicherheitsanweisungen für alle Sägen
GEFAHR:
a ) Halten Sie Ihre Hände vom Sägebereich und dem
Sägeblatt fern. Halten Sie die andere Hand am
Zusatzgriff oder dem Motorgehäuse. Wenn Sie die
Säge mit beiden Händen halten, kann das Sägeblatt keine
Verletzungen an den Händen verursachen.
b ) Greifen Sie niemals unter das Werkstück. Die
Schutzvorrichtung kann Sie nicht vor dem Sägeblatt
unterhalb des Werkstücks schützen.
24
c ) Stellen Sie die Schnittiefe auf die Dicke des
Werkstücks ein. Es sollte weniger als ein ganzer Zahn der
Sägeblattzähne unter dem Werkstück sichtbar sein.
d ) Halten Sie das zu sägende Werkstück während des
Sägens keinesfalls mit den Händen fest oder legen
es auf Ihr Bein. Sichern Sie das Werkstück auf einer
stabilen Plattform. Es ist wichtig, das Werkstück
richtig abzustützen, damit Ihr Körper geschützt
wird, die Trennscheibe nicht festklemmt und Sie die
Kontrolle behalten.
e ) Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflächen, wenn Arbeiten durchgeführt werden,
bei denen das Schneidewerkzeug versteckte
Leitungen oder die eigene Anschlussleitung
berühren könnte. Der Kontakt des Schneidewerkzeugs
mit einer spannungsführenden Leitung kann auch
metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu
einem elektrischen Schlag führen.
f ) Verwenden Sie bei Längsschnitten stets einen
Längsschnitt-Anschlag bzw. eine gerade
Kantenführung. Dadurch wird die Schnittgenauigkeit
verbessert und die Gefahr des Festklemmens des
Sägeblatts verringert.
g ) Verwenden Sie stets Sägeblätter der richtigen
Größe und Form (Diamant kontra rund) der
Wellenbohrungen. Sägeblätter, die nicht zu den
Befestigungsteilen der Säge passen, laufen exzentrisch,
was zu einem Kontrollverlust führt.
h ) Verwenden Sie niemals beschädigte oder falsche
Unterlegscheiben oder einen beschädigten
oder falschen Bolzen für das Sägeblatt. Die
Unterlegscheiben und der Bolzen für das Sägeblatt wurden
speziell für Ihre Säge konstruiert, so dass eine optimale
Leistung und Betriebssicherheit erzielt wird.
Weitere sicherheitsanweisungen für Alle
Sägen
Ursachen und Vermeidung des Rückschlageffekts durch den
Anwender:
• Ein Rückschlag ist die plötzliche Reaktion auf ein
eingeklemmtes, hängendes oder falsch ausgerichtetes
Sägeblatt. Dies führt dazu, dass sich die Säge unkontrolliert
nach oben und aus dem Werkstück in Richtung Benutzer
herausbewegt;
• Falls das Sägeblatt eingeklemmt wird oder durch den Schlitz
hängen bleibt, so wird das Sägeblatt festgebremst, und durch
die Reaktion des Motors wird die Einheit rasch zum Benutzer
zurückgeschnellt;
• Falls das Sägeblatt verdreht oder im Schnitt falsch ausgerichtet
wird, so können sich die Zähne an der Hinterkante des
Sägeblatts in die Oberfläche des Holzes graben, wodurch das
Sägeblatt aus dem Schlitz “herausklettert” und in Richtung
Benutzer zurückschnellt.
Ein Rückschlag ist das Resultat eines Missbrauchs und/oder
einer falschen Bedienung der Säge oder falscher Bedingungen
und kann durch die entsprechenden unten angegebenen
Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden.
Deutsch
a ) Halten Sie die Säge mit beiden Händen sicher
fest und halten Sie Ihre Arme so, dass sie den
Rückschlagkräften widerstehen können.
Positionieren Sie Ihren Körper auf einer der beiden
Seiten des Sägeblatts, jedoch nicht in einer Reihe
mit dem Sägeblatt. Ein Rückschlag kann dazu führen,
dass die Säge zurückschnellt; die Rückschlagkräfte können
jedoch vom Bediener unter Kontrolle gehalten werden,
wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen
werden.
b ) Falls das Sägeblatt hängt oder der Schnitt aus
irgendeinem anderen Grund unterbrochen wird,
lassen Sie den Auslöser los und lassen Sie die Säge
bewegungslos im Material, bis das Sägeblatt
vollkommen zum Stillstand gekommen ist.
Versuchen Sie niemals, das Sägeblatt aus dem
Werkstück zu entfernen oder nach hinten zu ziehen,
während das Sägeblatt in Bewegung ist, da dies zu
einem Rückschlag führen kann. Untersuchen Sie den
Fall und treffen Sie Abhilfemaßnahmen, um die Ursache
des Hängens des Sägeblatts zu beseitigen.
c ) Wird eine Säge im Werkstück wieder in Betrieb
genommen, zentrieren Sie das Sägeblatt im Schlitz
und vergewissern Sie sich, dass die Sägeblattzähne
nicht in das Material eingreifen. Hängt das Sägeblatt,
so wandert es möglicherweise nach oben oder es findet
beim erneuten Einschalten ein Rückschlag aus dem
Werkstück statt.
d ) Stützen Sie große Platten ab, damit das Sägeblatt
nicht eingeklemmt wird und kein Rückschlag
entsteht. Große Platten haben die Tendenz, durch
ihr Eigengewicht durchzusacken. Unter der Platte in
der Nähe der Schnittlinie und in der Nähe der Plattenkante
müssen auf beiden Seiten Stützen platziert werden.
e ) Verwenden Sie keine stumpfen oder beschädigten
Sägeblätter. Stumpfe oder nicht richtig eingestellte
Sägeblätter führen zu einem engen Sägeschlitz, was
wiederum zu übermäßiger Reibung, einem Hängen des
Sägeblatts und zu Rückschlägen führt.
f ) Die Sicherungshebel für die Sägeblattiefe und –
neigung müssen fest und gesichert sein, bevor der
Schnitt durchgeführt wird. Falls sich die Einstellung des
Sägeblatts während des Schnitts verschiebt, so kann dies
zu einem Hängen und Rückschlägen führen.
g ) Gehen Sie besonders vorsichtig vor, wenn ein
”Einstechschnitt“ in vorhandene Wände oder
andere blinde Bereiche durchgeführt wird.
Das hervorste(hende Sägeblatt kann Gegenstände
durchtrennen und zu Rückschlagen führen.
Sicherheitsanweisungen für Sägen mit
Einem Pendel-Sägeblattschutz
a ) Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass
die untere Schutzvorrichtung richtig schließt.
Betreiben Sie die Säge nicht, falls sich die untere
Schutzvorrichtung nicht ungehindert bewegt
und nicht sofort schließen lässt. Spannen oder
binden Sie die untere Schutzvorrichtung niemals
in der geöffneten Stellung fest. Wird die Säge
versehentlich fallengelassen, so kann sich die
untere Schutzvorrichtung verbiegen. Heben Sie die
untere Schutzvorrichtung am Einzugshebel an und
vergewissern Sie sich, dass sie sich ungehindert
bewegt und nicht das Sägeblatt oder andere Teile
berührt. Dies gilt für alle Winkel und Schnittiefen.
b ) Überprüfen Sie die Funktion der Feder für die
untere Schutzvorrichtung. Falls Schutzvorrichtung
und Feder nicht einwandfrei funktionieren,
so müssen diese Teile vor dem Gebrauch
instandgesetzt werden. Möglicherweise arbeitet die
untere Schutzvorrichtung aufgrund beschädigter Teile,
Harzablagerungen oder einer Ansammlung von Spänen
schwergängig.
c ) Die untere Schutzvorrichtung darf nur für
Spezialschnitte wie ”Einstechschnitte“ und
”Verbundschnitte“ von Hand eingezogen werden.
Heben Sie die untere Schutzvorrichtung an, indem
Sie den Einzugshebel einfahren, und sobald das
Sägeblatt in den Werkstoff tritt, muss die untere
Schutzvorrichtung freigegeben werden. Bei allen
anderen Sägearbeiten muss die untere Schutzvorrichtung
automatisch arbeiten.
d ) Achten Sie stets darauf, dass die untere
Schutzvorrichtung das Sägeblatt abdeckt, bevor die
Säge auf der Werkbank oder dem Boden abgesetzt
wird. Ein ungeschütztes, noch auslaufendes
Sägeblatt führt dazu, dass die Säge zurückschnellt
und alles durchtrennt, was sich im Sägebereich
befindet. Seien Sie sich darüber im Klaren, dass es einige
Zeit dauert, bis das Sägeblatt zum Stillstand kommt,
nachdem der Schalter losgelassen wurde.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für Alle
Sägen mit Spaltkeil
a ) Verwenden Sie ein geeignetes Sägeblatt für
das Spaltmesser. Damit das Spaltmesser genutzt
werden kann, muss der Sägeblattkörper dünner als das
Spaltmesser sein, und die Schnittbreite des Sägeblatts
muss breiter als die Dicke des Spaltmessers sein.
b ) Stellen Sie den Spaltkeil gemäß der Beschreibung
in dieser Bedienungsanleitung ein. Ein falscher
Abstand, eine falsche Positionierung oder eine falsche
Ausrichtung können den Spaltkeil bei der Verhinderung
von Rückschlägen unwirksam machen.
c ) Verwenden Sie stets den Spaltkeil, es sei denn, es
handelt sich um Einstechschnitte. Der Spaltkeil muss
nach einem Einstechschnitt wieder angebracht
werden. Der Spaltkeil stellt bei Einstechschnitten eine
Behinderung dar und kann zu Rückschlägen führen.
d ) Damit der Spaltkeil richtig funktioniert, muss er in
das Werkstück eingreifen. Bei kurzen Schnitten ist der
Spaltkeil zur Verhinderung von Rückschlägen unwirksam.
25
Deutsch
e ) Betreiben Sie die Säge nicht, wenn der Spaltkeil
verbogen ist. Selbst eine nur leichte Behinderung kann
die Schließgeschwindigkeit einer Schutzvorrichtung
verlangsamen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Kreissägen
•
•
•
•
•
•
•
Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die Schutzvorrichtungen
angebracht sind, funktionieren und sich in einem
einwandfreien Wartungszustand befinden.
Wählen Sie das richtige Sägeblatt für das zu
schneidende Material.
Tragen Sie eine Staubmaske..
Verwenden Sie keine Blätter mit einem kleineren oder
größeren Durchmesser als empfohlen. Angaben über
die richtigen Sägeblätter sind den Technischen Daten zu
entnehmen. Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch
spezifizierten Sägeblätter im Einklang mit EN 847-1.
Verwenden Sie niemals Schleif-/Trennscheiben.
Beim Sägen von Kunststoff muss das Schmelzen des Materials
vermieden werden.
Bitte verwenden Sie ausschließlich Sägeblätter mit einer
Drehzahlmarkierung, die der auf dem Werkzeug markierten
Drehzahl entspricht oder darüber liegt.
WARNUNG: Beim Sägen von Kunststoffen, Holz, das
mit einer Beschichtung gegen das Auslaufen von
Pflanzensaft versehen ist, und anderen Materialien kann
sich geschmolzenes Material auf den Spitzen und dem
Körper des Sägeblatts ansammeln, wodurch das Risiko des
Überhitzens und Blockierens der Klinge beim Schneiden
erhöht wird.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Kreissäge
1 Sägeblatt für Kreissäge
1Sägeblattschlüssel
1Parallelanschlag
1Spanauswurf
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN62841 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Bei einem Kabel- oder Steckeraustausch darf das Werkzeug
nur von einem zugelassenen Servicehändler oder einem
qualifizierten Elektriker repariert werden.
26
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Der Datumscode 36 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Auslöseschalter
2 Auslöseschalter Arretiertaste
3 Haupthandgriff
Deutsch
4 Sägeblattverriegelung
5 Endkappe
6 Zusatzhandgriff
7 Gehrungseinstellungshebel
8 Einstellungsmechanismus für Gehrungswinkel
9 Basisplatte
10 Untere Sägeblattschutzvorrichtung
11 Sägeblattklemmschraube
12 Hebel für untere Schutzvorrichtung
13 Oberer Sägeblattschutz
Bestimmungsgemässe Verwendung
Diese Hochleistungskreissägen sind für das professionelle Sägen
von Holz konzipiert. VERWENDEN SIE KEINE wassergespeisten
Zubehörteile mit dieser Säge. VERWENDEN SIE KEINE
Schleifscheiben oder -sägeblätter.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese leistungsstarken Sägen sind Elektrogeräte für den
professionellen Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Sägeblätter auswechseln
Einsetzen des Sägeblatts (Abb. B–E)
1. Ziehen Sie mit dem unteren Sägeblattschutzhebel 12 den unteren Sägeblattschutz 10 und setzen Sie das
Sägeblatt gegen die innere Klemmscheibe 14 auf die
Sägespindel, stellen Sie dabei sicher, dass sich das Sägeblatt
in die richtige Richtung dreht (die Drehrichtungspfeile auf
dem Sägeblatt und den Zähnen müssen in die gleiche
Richtung zeigen wie der Drehrichtungspfeil auf der
Säge). Gehen Sie nicht davon aus, dass bei der richtigen
Installation der Aufdruck auf dem Sägeblatt immer zu
Ihnen zeigt. Überprüfen Sie beim Zurückziehen der unteren
Schutzhaube, um die Klinge zu installieren, den Zustand und
die Funktion der unteren Schutzhaube, um sicherzustellen,
dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Vergewissern Sie
sich, dass sie sich ungehindert bewegt und nicht das
Sägeblatt oder andere Teile berührt. Dies gilt für alle Winkel
und Schnitttiefen.
2. Setzen Sie die äußere Klemmscheibe 15 so auf die
Sägespindel, dass die abgeschrägte Kante nach außen zeigt.
Stellen Sie sicher, dass der Durchmesser von 30 mm auf
der Sägeblattseite der Klemme in die 30 mm Bohrung im
Sägeblatt passt, damit das Sägeblatt zentriert wird.
3. Drehen Sie die Klemmschraube des Sägeblatts 11 von Hand auf die Sägespindel. (Die Schraube hat
ein Rechtsgewinde und muss im Uhrzeigersinn
festgedreht werden.)
4. Drücken Sie die Sägeblattverriegelung 4 herunter, während
Sie die Sägespindel mit dem Schraubenschlüssel 16 drehen, der sich unterhalb des Haupthandgriffs 3 befindet (Abb. E), bis das Sägeblatt einrastet und sich nicht
mehr dreht.
5. Ziehen Sie die Sägeblattklemmschraube mit dem
Sägeblattschlüssel fest an.
HINWEIS: Betätigen Sie keinesfalls die
Sägeblattarretierung, während die Säge läuft oder in dem
Bemühen, das Werkzeug anzuhalten. Schalten Sie niemals
die Säge ein, wenn die Sägeblattarretierung aktiviert ist.
Dies kann zu schweren Schäden an Ihrer Säge führen.
Austauschen des Sägeblatts (Abb. B–E)
1. Um die Sägeblattklemmschraube 11 zu lösen, drücken
Sie die Sägeblattverriegelung 4 herunter und drehen die
Spindel mit dem Sägeblattschlüssel 16 , der sich unter
dem Haupthandgriff 3 befindet, bis das Sägeblatt einrastet
und sich das Sägeblatt nicht mehr dreht. Drehen Sie bei
verriegeltem Sägeblatt den Sägeblattklemmschraube mit
dem Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn. (Die
Schraube hat ein Rechtsgewinde und muss zum Lösen
gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.
2. Entfernen Sie die Sägeblattklemmschraube 11 und die
äußere Klemmscheibe 15 . Entfernen Sie das alte Sägeblatt.
3. Entfernen Sie allen Sägestaub, der sich eventuell im
Bereich der Schutzvorrichtung oder der Klemmscheibe
angesammelt haben, und überprüfen Sie den Zustand
und Betrieb der unteren Schutzvorrichtung wie zuvor
beschrieben. Schmieren Sie diesen Bereich nicht.
4. Wählen Sie das korrekte Sägeblatt für die Anwendung aus
(siehe Sägeblätter). Verwenden Sie immer Sägeblätter mit
den richtigen Werten für Durchmesser, Größe und Form des
Zentrierlochs für die Montage auf der Sägespindel. Stellen
Sie immer sicher, dass die maximal empfohlene Drehzahl
(U/min) auf dem Sägeblatt mindestens der Drehzahl (U/
min) der Säge entspricht.
5. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 5 unter Einsetzen des
Sägeblatts und stellen Sie dabei sicher, dass sich das
Sägeblatt in die richtige Richtung dreht.
Untere Sägeblattschutzvorrichtung
WARNUNG: Die untere Sägeblattschutzvorrichtung
ist eine Sicherungsmaßnahme, die das Risiko von
schweren Verletzungen reduziert. Verwenden Sie die
27
Deutsch
Säge niemals, wenn die untere Schutzvorrichtung fehlt,
beschädigt oder falsch montiert ist oder nicht richtig
funktioniert. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass die
untere Sägeblattschutzvorrichtung Sie unter allen
Umständen schützt. Ihre Sicherheit hängt davon ab,
dass Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen
beachten und dass die Säge ordnungsgemäß funktioniert.
Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass die untere
Schutzvorrichtung einwandfrei schließt. Wenn die untere
Sägeblattschutzvorrichtung fehlt oder nicht richtig
funktioniert, lassen Sie die Säge vor der Benutzung warten.
Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten,
sollten Reparaturen, Wartungsarbeiten und Einstellungen
von einer autorisierten Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Kundendienstorganisation
durchgeführt werden, wobei immer Originalersatzteile
verwendet werden müssen.
Überprüfen der unteren Schutzvorrichtung
(Abb. A)
1. Schalten Sie das Werkzeug aus und trennen Sie es von der
Stromversorgung.
2. Drehen Sie den Hebel für die untere Schutzvorrichtung
(Abb. A, 12 ) von der vollständig geschlossenen Position in
die vollständig geöffnete Position.
3. Lassen Sie den Hebel los und achten Sie darauf, dass die
Schutzvorrichtung 10 in die vollständig geschlossene
Position zurückkehrt.
Das Werkzeug sollte von einer qualifizierten Kundendienststelle
gewartet werden, wenn es:
• nicht in die vollständig geschlossene Position zurückkehrt,
• sich mit Unterbrechungen oder langsam bewegt, oder
• in irgendeinem Winkel oder einer Schnitttiefe Kontakt mit
dem Sägeblatt oder mit Werkzeugteilen hat.
Sägeblätter
WARNUNG: Zur Reduzierung der Gefahr von
Augenverletzungen immer einen Augenschutz tragen.
Hartmetall ist ein hartes, aber brüchiges Material.
Fremdkörper im Werkstück, beispielsweise Draht oder
Nägel, können dazu führen, dass die Spitzen reißen
oder brechen. Betreiben Sie die Säge nur, wenn ein
angemessener Sägeblattschutz angebracht ist. Montieren
Sie das Sägeblatt vor der Verwendung so, dass es sich
korrekt drehen kann, und verwenden Sie immer ein
sauberes, scharfes Sägeblatt.
Durchmesser
190 mm
190 mm
190 mm
Zähne
18
24
40
Anwendung
Schnelles Schneiden
Schneiden
Allgemeine Anwendungen
Falls Sie Unterstützung zu Sägeblättern benötigen, wenden Sie
sich bitte an Ihren lokalen DeWALT-Händler.
Rückschlag
Ein Rückschlag ist die plötzliche Reaktion auf ein
eingeklemmtes, hängendes oder falsch ausgerichtetes
28
Sägeblatt. Dies führt dazu, dass sich die Säge unkontrolliert
nach oben und aus dem Werkstück in Richtung Benutzer
herausbewegt. Falls das Sägeblatt eingeklemmt wird oder durch
den Schlitz hängen bleibt, so wird das Sägeblatt festgebremst,
und durch die Reaktion des Motors wird die Einheit rasch zum
Benutzer zurückgeschnellt. Falls das Sägeblatt verdreht oder
im Schnitt falsch ausgerichtet wird, so können sich die Zähne
an der Hinterkante des Sägeblatts in die Oberfläche des Holzes
graben, wodurch das Sägeblatt aus dem Schlitz „herausklettert“
und in Richtung Benutzer zurückschnellt.
Unter den folgenden Bedingungen ist ein Auftreten eines
Rückschlags wahrscheinlicher.
1. UNZUREICHEND ABGESTÜTZTES WERKSTÜCK
a. Ein durchhängendes oder unsachgemäß angehobenes
abgeschnittenes Stück kann dazu führen, dass das
Sägeblatt sich verklemmt und dass Rückschläge auftreten
(Abb. X).
b. Das Schneiden durch Material, das nur an den äußeren
Enden abgestützt wird, kann zu Rückschlägen führen.
Wenn das Material schwächer wird, hängt es durch,
schließt die Nut und klemmt das Sägeblatt ein (Abb. X).
c. Das Abschneiden eines freitragenden oder
überhängenden Stücks Material von unten nach oben in
vertikaler Richtung kann einen Rückschlag verursachen.
Das herabfallende abgeschnittene Stück kann das
Sägeblatt einklemmen.
d. Das Abschneiden von langen schmalen Streifen kann
einen Rückschlag verursachen. Der abgeschnittene
Streifen kann durchhängen oder sich verdrehen und die
Nut verschließen und das Sägeblatt einklemmen.
e. Das Hängenbleiben der unteren Schutzvorrichtung an
einer Fläche unterhalb des zu schneidenden Materials
kann die Kontrolle des Bedieners vorübergehend
reduzieren. Die Säge kann teilweise aus dem Schnitt
gehoben werden, dies erhöht die Möglichkeit, dass sich
das Sägeblatt verdreht.
2. FALSCHE EINSTELLUNG DER SCHNITTTIEFE AN DER
SÄGE
Für die effizientesten Schnitte sollte das Sägeblatt
nur so weit vorstehen, dass ein Zahn herausragt,
siehe Abbildung H. Dadurch kann der Schuh das
Sägeblatt unterstützen und er minimiert das Verdrehen
und Festklemmen im Material. Siehe Abschnitt
Schnitttiefeneinstellung.
3. VERDREHEN DES SÄGEBLATTS (FALSCHAUSRICHTUNG
BEIM SCHNEIDEN)
a. Durch stärkeres Drücken beim Schneiden kann sich das
Sägeblatt verdrehen.
b. Durch den Versuch, die Säge im Schnitt zu drehen (also
der Versuch, wieder auf die markierte Linie zu gelangen)
kann sich das Sägeblatt verdrehen.
c. Durch Übergreifen oder Betrieb der Säge mit falscher
Körperhaltung (ohne Gleichgewicht kann sich das
Sägeblatt verdrehen.
Deutsch
d. Durch eine veränderte Hand- oder Körperhaltung
während des Schneidens kann sich das
Sägeblatt verdrehen.
e. Durch das Rückwärtsbewegen der Säge, um das
Sägeblatt zu befreien, kann es sich verdrehen.
4. VERWENDUNG STUMPFER ODER SCHMUTZIGER
SÄGEBLÄTTER
Durch stumpfe Sägeblätter erhöht sich die Belastung
der Säge. Als Ausgleich drückt der Bediener in der Regel
stärker, wodurch die Säge noch stärker belastet wird
und das Verdrehen des Sägeblatts in der Nut gefördert
wird. Verschlissene Sägeblätter können auch über einen
unzureichenden Spielraum verfügen, was die Möglichkeit
des Hängenbleibens und einer stärkeren Belastung erhöht.
5. NEUBEGINN EINES SCHNITTS, WENN DIE
SÄGEBLATTZÄHNE IM MATERIAL FESTSTECKEN
Die Säge sollte auf die volle Betriebsdrehzahl gebracht
werden, bevor ein Schnitt begonnen oder neu begonnen
wird, nachdem das Gerät mit dem Sägeblatt in der Nut
gestoppt wurde. Andernfalls kann es zu Stillstand und
Rückschlägen kommen.
Alle anderen Bedingungen, die zu Einklemmen, Feststecken,
Verdrehen oder Fehlstellung des Sägeblatts führen könnten,
können einen Rückschlag verursachen. Siehe die Abschnitte
Weitere Sicherheitsanweisungen für Kreissägen und
Sägeblätter für Verfahren und Techniken, die das Auftreten von
Rückschlägen verringern.
Schnitttiefeneinstellung (Abb. F–H)
1. Heben Sie zum Lösen den Tiefeneinstellhebel 17 .
2. Um die richtige Schnitttiefe zu erhalten, richten
Sie die entsprechende Markierung auf dem
Tiefeneinstellungsstreifen 19 an der Kerbe 18 auf dem
oberen Sägeblattschutz aus.
3. Ziehen Sie den Tiefeneinstellungshebel fest.
4. Für die effizientesten Schnitte mit einem HartmetallSägeblatt stellen Sie die Tiefeneinstellung so ein, dass
etwa die Hälfte eines Zahns unter der Oberfläche des zu
schneidendes Holzes hervorsteht.
5. Ein Verfahren zum Überprüfen der richtigen Schnitttiefe
zeigt Abbildung H. Legen Sie ein Stück des zu schneidenden
Materials wie abgebildet an die Seite des Sägeblatts
und achten Sie darauf, wie viel von dem Zahn über das
Material herausragt.
Einstellen des Tiefeneinstellungshebels
(Abb. G)
Es kann wünschenswert sein, die Tiefe des
Tiefeneinstellungshebels 17 einzustellen. Er kann sich mit der
Zeit lockern und vor dem Anziehen die Bodenplatte berühren.
Anziehen des Hebels:
1. Halten Sie den Tiefeneinstellungshebel 17 fest und lockern
Sie die Gegenmutter 20 .
2. Stellen Sie den Tiefeneinstellungshebel ein, indem Sie ihn
etwa 1/8 Umdrehung in die gewünschte Richtung drehen.
3. Ziehen Sie die Mutter wieder fest.
Gehrungswinkeleinstellung (Abb. I)
Der Gehrungswinkelmechanismus 8 kann zwischen 0° und 57°
eingestellt werden.
Für mehr Genauigkeit beim Schneiden verwenden Sie die
Feineinstellungsmarkierungen auf der Schwenkhalterung 22 .
1. Heben Sie zum Lösen den Gehrungseinstellungshebel 7 .
2. Kippen Sie die Grundplatte bis zum gewünschten Winkel,
indem Sie den Zeiger für die feine Einstellung 21 an der
gewünschten Winkelmarkierung auf der Schwenkhalterung
22 ausrichten.
3. Senken Sie den Gehrungseinstellungshebel zum Festziehen
wieder ab.
Neigungssperre (Abb. I)
Die Modelle DWE575 und DWE576 sind mit einer
Neigungssperre ausgestattet. Wenn Sie die Basisplatte kippen,
hören Sie ein Klicken und spüren, wie die Basisplatte bei
22,5 und 45 Grad einrastet. Wenn einer dieser beiden der
gewünschte Winkel ist, ziehen Sie den Hebel 7 fest, indem
Sie ihn absenken. Wenn Sie einen anderen Winkel wünschen,
kippen Sie die Basisplatte weiter, bis der Zeiger für die grobe
Winkeleinstellung 23 oder der Zeiger für die feine Einstellung
21 die gewünschten Markierung erreicht.
Schnittlängenanzeige (Abb. J)
Die Markierungen an der Seite der Basisplatte zeigen die Länge
des Schlitzes, der in der vollen Tiefe des Schnitts in das Material
geschnitten wird. Die Markierungen entsprechen Schritten
von 5 mm.
Anbringen und Einstellen des
Parallelanschlags (Abb. K)
Der Parallelanschlag 24 wird zum parallelen Schneiden entlang
der Kante des Werkstücks verwendet.
Montieren
1. Lösen Sie den Einstellknopf des Parallelanschlags 25 etwas,
damit der Anschlag ihn parallel passieren kann.
2. Bringen Sie den Parallelanschlag 24 wie abgebildet an der
Basisplatte 9 an.
3. Drehen Sie den Einstellknopf des Parallelanschlags 25 gut fest.
Einstellung
1. Lockern Sie den Einstellknopf des Anschlags 25 und stellen
Sie den Parallelanschlag 24 auf die gewünschte Breite ein.
Die Einstellung wird auf der Skala des Parallelanschlags
angezeigt.
2. Drehen Sie den Einstellknopf des Anschlags 25 gut fest.
Anbringen des Spanauswurfs (Abb. A, F, L)
Ihre Kreissäge DWE575/DWE576 ist mit einem Spanauswurf
ausgestattet.
Anbringen des spanauswurfs
1. Lösen Sie den Tiefeneinstellhebel 17 vollständig.
2. Bringen Sie die Basisplatte 9 in die unterste Position.
29
Deutsch
3. Richten Sie die linke Hälfte des Staubauswurfs 33 wie
abgebildet am oberen Sägeblattschutz 13 aus. Achten
Sie darauf, die Lasche in die Auswurfkerbe am Werkzeug
einzusetzen. Bei korrekter Installation sitzt sie vollständig
über dem ursprünglichen Zeiger für die Schnitttiefe.
4. Richten Sie das rechte Stück am linken aus.
5. Setzen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie gut fest.
Führungsschienensystem (DWE576, Abb. M)
Führungsschienen, die in verschiedenen Längen als Zubehör
erhältlich sind, ermöglichen den Einsatz der Kreissäge für
präzise,​gerade und saubere Schnitte und schützen gleichzeitig
die Oberfläche des Werkstücks vor Beschädigungen.
Bei der Verbindung von Führungsschienensystem und
zusätzlichem Zubehör können exakte Winkel-, Gehrungs- und
Montagearbeiten durchgeführt werden.
Es sind Halterungen 30 verfügbar, um die Führungsschienen
28 am Werkstück zu sichern (Abb. M). Die Verwendung dieser
Halterungen 30 gewährleistet, dass die Führungsschiene 28 fest mit dem Werkstück 29 verbunden ist und dass sicheres
Arbeiten möglich ist. Wenn die Führungsschiene an der
Schnittlinie angelegt und sicher am Werkstück befestigt ist, gibt
es während des Schneidens keine Bewegung mehr.
WICHTIG: Die Höhenskala am Gerät ist für die Verwendung der
Säge ohne Führungsschiene eingestellt. Wenn Sie die Säge auf
der Führungsschiene verwenden, beträgt der Höhenunterschied
etwa 5,0 mm.
Einstellen der kreissäge auf die
führungsschiene (Abb. A, N)
Der Abstand zwischen Kreissäge und Führungsschiene (Abb. N,
28 ) muss sehr klein sein, um beim Schneiden beste Ergebnisse
zu erzielen. Je kleiner dieser Abstand, desto besser wird die
gerade Linie auf dem Werkstück.
Der Abstand kann für jeden Kanal in der Basis mit den
beiden Schieneneinstellern festgelegt werden (Abb. A, 26 ,
27 , für Schnitte von 0° 26 und für Gehrungsschnitte von
1–45° 27 . Die Schieneneinsteller sind Präzisionsnocken,
die eine Reduzierung des Abstands zwischen Gerät und
Führungsschiene ermöglichen. Sobald sie eingestellt sind, wird
Seitwärtsbewegung der Säge während des Schneidens auf
einem Minimum gehalten und so ein glatter Schnitt ermöglicht.
HINWEIS: Die Einsteller sind im Werk auf einen Mindestabstand
eingestellt und es kann nötig sein, sie zu justieren und
einzustellen, bevor das Gerät verwendet wird. Verwenden
Sie zum Einstellen der Kreissäge auf die Führungsschiene die
folgenden Anweisungen.
DENKEN SIE DARAN: Setzen Sie die Schieneneinsteller an der
Säge auf die Führungsschiene.
1. Lösen Sie die Schraube im Inneren der Schieneneinsteller,
um Säge und Führungsschiene zu justieren.
2. Ziehen Sie die untere Schutzvorrichtung zurück und setzen
Sie das Gerät auf die Führungsschiene, stellen Sie dabei
sicher, dass sich das Sägeblatt in der höchsten Position
befindet.
30
3. Drehen Sie den Einsteller, bis die Säge auf der
Führungsschiene einrastet.
WICHTIG: Achten Sie darauf, dass die Säge sicher an
der Schiene befestigt ist, indem Sie versuchen, die Säge
vorwärts zu bewegen. Stellen Sie sicher, dass sich die Säge
nicht bewegt.
4. Drehen Sie den Einsteller etwas nach hinten, bis sich die
Säge leicht an der Schiene entlang verschieben lässt.
5. Halten Sie den Schieneneinsteller an seiner Position fest und
ziehen Sie die Schraube wieder an.
HINWEIS: Justieren Sie das System IMMER, wenn Sie andere
Schienen verwenden wollen.
Die Schieneneinsteller sind jetzt so justiert, dass sie die
seitliche Abweichung minimieren, wenn die Säge auf die
Führungsschiene gesetzt ist.
Vor der Verwendung der Säge muss der Splitterschutz 31 auf
der Führungsschiene angepasst werden. Siehe Splitterschutz
anpassen.
Splitterschutz anpassen (Abb. N)
Die Führungsschiene 28 verfügt über einen Splitterschutz
31 , der vor dem ersten Gebrauch an die Säge angepasst
werden muss.
Der Splitterschutz 31 befindet sich an jeder Kante
der Führungsschiene (Abb. N). Der Zweck dieser
Splitterschutzvorrichtung ist, dem Benutzer eine sichtbare
Schnittlinie zu bieten und gleichzeitig zu verhindern,
dass während des Schneidens entlang der Schnittkante
Splitter entstehen.
WICHTIG: Lesen und befolgen Sie IMMER die Anweisungen
unter Einstellen der Kreissäge auf die Führungsschiene, bevor
Sie mit dem Splitterschutz arbeiten!
Verfahren zum Anpassen des
Splitterschutzes (Abb. O–R)
1. Setzen Sie die Führungsschiene 28 auf ein Stück Abfallholz
32 , das mindestens 100 mm über das Werkstück übersteht.
Verwenden Sie eine Halterung um sicherzustellen, dass die
Führungsschiene fest am Werkstück befestigt ist. Hierdurch
wird die Genauigkeit gewährleistet.
2. Stellen Sie das Gerät auf 20 mm Schnitttiefe ein.
3. Setzen Sie das Vorderteil der Säge auf das überhängende
Ende der Führungsschiene und stellen Sie sicher, dass sich
das Sägeblatt vor dem Schienenrand befindet (Abb. P).
4. Schalten Sie die Säge ein und schneiden Sie den
Splitterschutz in einem kontinuierlichen Vorgang langsam
über die gesamte Länge der Schiene. Der Rand des
Splitterschutzes entspricht jetzt genau der Schneidkante des
Sägeblatts (Abb. Q).
Um den Splitterschutz auf der anderen Seite der
Führungsschiene anzupassen, nehmen Sie die Säge von der
Schiene und drehen Sie die Schiene um 180°. Wiederholen Sie
die Schritte 1 bis 4.
HINWEIS: Wenn gewünscht kann der Splitterschutz bis 45°
geneigt werden, wiederholen Sie dann die Schritte 1 bis 4. Dies
ermöglicht es, dass eine Seite der Schiene für parallele Schnitte
Deutsch
und die andere Seite mit einem Winkel von 45° angepasst wird
(Abb. R).
HINWEIS: Wenn der Splitterschutz für Parallelschnitte auf
beiden Seiten angepasst ist, läuft das Sägeblatt nicht genau am
Rand des Splitterschutzes vorbei, wenn das Gerät geneigt ist.
Dies liegt daran, dass der Drehpunkt des geneigten Geräts nicht
stationär ist und sich das Sägeblatt darüber bewegt, wenn das
Gerät geneigt wird.
Drücken Sie die Einschaltsperre, um den Schalter freizugeben.
Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie den
Auslöseschalter 1 . Beim Loslassen des Ein-/Ausschalters
wird die Einschaltsperre automatisch wieder aktiviert, um ein
unbeabsichtigtes Einschalten des Werkzeugs zu verhindern.
HINWEIS: Schalten Sie das Werkzeug nicht EIN oder
AUS, während das Sägeblatt das Werkstück oder andere
Materialien berührt.
Verwenden des gewählten kanals
(Abb. S–U)
Werkstückstütze (Abb. W–Z)
Die Basisplatte der Säge besteht aus zwei Kanälen. Ein Kanal
dient zur Herstellung paralleler Schnitte und der andere für
Schrägschnitte.
Die Indikatoren an der Vorderseite der Basisplatte (Abb. S)
zeigen an, welcher Kanal für welche Anwendung vorgesehen
ist. Beim Schneiden ist sicherzustellen, dass die Linie auf
der Grundplatte mit dem Kanal an der Führungsschiene
übereinstimmt. Abbildung T zeigt die Säge in der Position für
Parallelschnitte im Verhältnis zur Führungsschiene. Abbildung U
zeigt die Säge in der Position für geneigte Schnitte im Verhältnis
zur Führungsschiene.
Vor dem Betrieb
• Vergewissern Sie sich, dass alle Sicherungsvorrichtungen
ordnungsgemäß montiert sind. Der Sägeblattschutz muss
geschlossen sein.
• Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sich in Richtung
des auf dem Blatt angebrachten Pfeils dreht.
• Verwenden Sie keine übermäßig abgenutzten Sägeblätter.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. V)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf dem
Haupthandgriff 3 und die andere auf dem Zusatzhandgriff 6 .
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Aus Sicherheitsgründen ist der Ein-/Ausschalter 1 Ihres
Werkzeuges mit einer Einschaltsperre 2 versehen.
WARNUNG: Um das Risiko von schweren
Verletzungen zu reduzieren, stützen Sie das
Werkstück richtig ab und halten Sie die Säge fest, um
einen Verlust der Kontrolle zu verhindern.
Die Abbildungen W und Y zeigen die korrekte Sägeposition.
Die Abbildungen X und Z zeigen eine unsichere Position. Die
Hände müssen vom Arbeitsbereich ferngehalten werden und
das Netzkabel muss außerhalb des Schnittbereichs verlaufen,
so dass es nicht vom Werkstück erfasst oder daran aufgehängt
werden kann.
Zur Vermeidung von Rückschlägen IMMER das Brett oder Blech
NAHE des Schnitts abstützen (Abb. W und Y) . Das Brett oder
Blech NICHT weit vom Schnitt entfernt abstützen (Abb. X und Z)
. Beim Betrieb der Säge das Kabel aus dem Schnittbereich halten
und verhindern, dass es vom Werkstück aufgehängt wird.
IMMER DIE SÄGE VOM STROM TRENNEN, BEVOR ANPASSUNGEN
VORGENOMMEN WERDEN! Legen Sie das Werkstück mit der
“guten” Seite—die Seite, deren Aussehen am wichtigsten ist—
nach unten. Die Säge schneidet nach oben, so dass Splitter auf
der Werkstückseite entstehen, die beim Sägen oben liegt.
Sägen
WARNUNG: Versuchen Sie keinesfalls, dieses Werkzeug zu
verwenden, indem Sie es umgekehrt auf eine Arbeitsfläche
legen und das Material auf das Werkzeug legen. Klemmen
Sie das Werkstück immer sicher fest und bringen Sie
das Werkzeug auf das Werkstück, wobei das Werkzeug
mit beiden Händen wie in Abbildung Y gezeigt gut
festgehalten werden muss.
Setzen Sie den breiteren Teil der Basisplatte der Säge auf den
Teil des Werkstücks, der fest abgestützt wird, und nicht auf
den Teil, der nach dem Schnitt herunterfällt. Als Beispiele
zeigt Abbildung Y das RICHTIGE Verfahren zum Abschneiden
eines Bretts. Klemmen Sie Werkstücke immer fest. Versuchen
Sie nicht, kurze Stücke mit der Hand festzuhalten! Denken Sie
daran, freitragendes und überhängendes Material abzustützen.
Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Material von unten her
sägen.
Achten Sie darauf, dass die Säge ihre volle Drehzahl erreicht
hat, bevor das Sägeblatt Kontakt mit dem zu schneidenden
Material bekommt. Wenn der Sägevorgang begonnen wird,
wenn das Sägeblatt gegen das zu schneidende Material
gedrückt oder nach vorne in einen Schlitz gedrückt wird, kann
dies zu einem Rückschlag führen. Schieben Sie die Säge mit
einer Geschwindigkeit vorwärts, bei der das Sägeblatt ohne
Mühe schneiden kann. Härte und Festigkeit können auch
im selben Werkstück variieren, und knotige oder feuchte
31
Deutsch
Abschnitte können die Säge stark belasten. Drücken Sie die Säge
in einem solchen Fall langsamer aber kräftig genug vorwärts,
um weiter arbeiten zu können, ohne die Geschwindigkeit
stark zu verringern. Das Zwingen der Säge kann zu groben
Schnitten, Ungenauigkeit, Rückschlag und Überhitzung des
Motors führen. Sollte Ihr Schnitt beginnen, die Schnittlinie zu
verlassen, versuchen Sie nicht zu erzwingen, dass er wieder
darauf zurückkehrt. Lassen Sie den Schalter los und lassen Sie
das Sägeblatt zum völligen Stillstand kommen. Dann können Sie
die Säge zurückziehen, neu orientieren und einen neuen Schnitt
knapp innerhalb des falschen ansetzen. Ziehen Sie die Säge
immer zurück, wenn Sie den Schnitt verlagern müssen. Das
Erzwingen einer Korrektur im Schnitt kann zum Stillstand der
Säge führen und zu einem Rückschlag führen.
WENN DIE SÄGE ZUM STILLSTAND KOMMT, LASSEN SIE DEN
AUSLÖSER LOS UND ZIEHEN SIE DIE SÄGE ZURÜCK, BIS SIE
FREIKOMMT. STELLEN SIE SICHER, DASS SICH DAS SÄGEBLATT
GERADE IM SCHNITT UND JENSEIT DER SCHNITTKANTE
BEFINDET, BEVOR SIE NEU STARTEN.
Lassen Sie am Ende eines Schnitts den Auslöser los und
lassen Sie das Sägeblatt anhalten, bevor Sie die Säge vom
Werkstück heben. Wenn Sie die Säge heben, schließt sich die
federgespannte Teleskop-Schutzvorrichtung automatisch
unter dem Sägeblatt. Denken Sie daran, dass das Sägeblatt
freiliegt, bis dies geschehen ist. Greifen Sie niemals und
unter keinen Umständen unter das Werkstück. Wenn Sie die
Teleskopschutzvorrichtung manuell zurückziehen müssen (wie
es beim Start von Taschenschnitten erforderlich ist), verwenden
Sie immer Rückzughebel.
HINWEIS: Achten Sie beim Schneiden von dünnen Streifen
darauf, dass kleine abgeschnittene Teile nicht an der Innenseite
der unteren Schutzvorrichtung hängenbleiben.
Sägen von Taschen (Abb. AA)
WARNUNG: Binden Sie den Sägeblattschutz nie in
angehobener Stellung fest. Bewegen Sie die Säge bei
Taschenschnitten niemals rückwärts. Dadurch kann sich
das Gerät von der Arbeitsfläche heben, was Verletzungen
verursachen könnte.
Ein Taschenschnitt ist ein Schnitt, der in einen Boden, eine
Wand oder eine andere ebene Oberfläche gemacht wird.
1. Stellen Sie die Basisplatte der Säge so ein, dass das Sägeblatt
in der gewünschten Tiefe schneidet.
2. Kippen Sie die Säge nach vorne und lassen Sie das Vorderteil
der Basisplatte auf dem zu schneidenden Material ruhen.
3. Ziehen Sie mit Hilfe des entsprechenden Hebels die untere
Schutzvorrichtung in eine nach oben gerichtete Position
zurück. Senken Sie die Rückseite der Basisplatte ab, bis die
Sägeblattzähne fast die Schnittlinie berühren.
4. Lassen Sie den Sägeblattschutz los. (Dessen Kontakt mit
dem Werkstück hält ihn in seiner Position, so dass er sich
beim Beginn des Schnitts frei öffnen kann.) Nehmen Sie
die Hand vom Hebel für die Schutzvorrichtung und halten
Sie den Zusatzhandgriff 6 gut fest, siehe Abbildung AA.
Positionieren Sie Ihren Körper und Ihren Arm so, dass Sie
eventuellen Rückschlägen standhalten können.
32
5. Stellen Sie vor dem Schneiden sicher, dass das Sägeblatt
keinen Kontakt mit der Schnittfläche hat.
6. Starten Sie den Motor und senken Sie die Säge allmählich
ab, bis ihre Basisplatte flach auf dem zu schneidenden
Material liegt. Bewegen Sie die Säge entlang der Schnittlinie,
bis der Schnitt fertiggestellt ist.
7. Geben Sie den Auslöser frei und lassen Sie das Sägeblatt
vollständig anhalten, bevor Sie es aus dem Material
zurückziehen.
8. Gehen Sie beim Beginn jedes neuen Schnitts wieder wie
oben beschrieben vor.
Staubabsaugung (Abb. DD)
WARNUNG: Gefahr Staub einzuatmen. Um das Risiko
von Verletzungen zu reduzieren, tragen Sie IMMER eine
zugelassene Staubschutzmaske.
Ihr Werkzeug wird mit einem Spanauswurf 33 geliefert.
Der Absaugschlauch der meisten handelsüblichen Staubsauger
kann direkt an den Spanauswurf angeschlossen werden.
WARNUNG: Verwenden Sie IMMER eine
Spanabsaugung, die den gültigen Richtlinien für das
Sägen von Holz entspricht. Der Absaugschlauch der
meisten handelsüblichen Staubsauger kann direkt an den
Spanauswurf angeschlossen werden.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schmierung
Im Werkzeug werden selbstschmierende Kugel- und Rollenlager
verwendet, daher ist keine Nachschmierung erforderlich. Es
wird jedoch empfohlen, dass Sie das Werkzeug einmal jährlich
zur gründlichen Reinigung, Inspektion und Schmierung des
Getriebes an eine Kundendienststelle geben oder schicken.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nicht-
Deutsch
metallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Untere Schutzvorrichtung
Die untere Schutzvorrichtung sollte sich immer frei drehen
und von einer vollständig offenen in eine vollständig
geschlossene Position bewegen lassen. Vor dem Schneiden
immer durch vollständiges Öffnen und Schließenlassen der
Schutzvorrichtung den korrekten Betrieb überprüfen. Wenn
sich die Schutzvorrichtung langsam oder nicht vollständig
schließt, muss sie gereinigt oder gewartet werden. Verwenden
Sie die Säge nur, wenn sie richtig funktioniert. Zum Reinigen
der Schutzvorrichtung trockene Luft oder eine weiche Bürste
verwenden, um angesammeltes Sägemehl oder Schmutz aus
dem Weg der Schutzvorrichtung und aus dem Bereich ihrer
Feder zu entfernen. Sollte dies das Problem nicht beheben,
muss eine Wartung in einer autorisierten Kundendienststelle
erfolgen.
Basisplatteneinstellung (Abb. E, BB, CC)
Ihre Basisplatte wurde werksseitig so eingestellt, dass
sichergestellt wird, dass das Sägeblatt senkrecht zur Basisplatte
steht. Nach längerem Gebrauch muss das Sägeblatt neu
ausgerichtet werden, folgen Sie dazu diesen Anweisungen:
Einstellung für 90-grad-schnitte
1. Stellen Sie die Säge auf eine Neigung von 0 Grad zurück.
2. Legen Sie die Säge auf die Seite und ziehen Sie die untere
Schutzvorrichtung zurück.
3. Stellen Sie die Schnitttiefe auf 51 mm ein.
4. Lösen Sie den Gehrungseinstellungshebel (Abb. CC, 7 ).
Legen Sie einen Anschlagwinkel wie in Abbildung BB
gezeigt gegen das Sägeblatt und die Basisplatte.
5. Drehen Sie die Stellschraube 34 an der Unterseite der
Basisplatte mit einem Schraubenschlüssel 16 , bis das
Sägeblatt und die Basisplatte bündig zum Anschlagwinkel
liegen. Ziehen Sie den Gehrungseinstellungshebel wieder
fest an.
Sägeblätter
Ein stumpfes Sägeblatt führt zu ineffizienten Schnitten, zur
Überlastung des Sägemotors, übermäßigem Splittern und
erhöht die Möglichkeit von Rückschlägen. Tauschen Sie
Sägeblätter aus, wenn es schwierig wird, die Säge durch den
Schnitt zu schieben, wenn der Motor stark belastet wird oder
wenn im Sägeblatt übermäßige Wärme entsteht. Es hat sich
bewährt, zusätzliche Sägeblätter vorrätig zu haben, damit
scharfe Sägeblätter immer sofort einsatzbereit sind. Stumpfe
Sägeblätter können häufig nachgeschärft werden.
Gehärtetes Gummi auf dem Sägeblatt lässt sich mit Kerosin,
Terpentin oder Ofenreiniger entfernen. Sägeblätter mit
Antihaftbeschichtung können für Anwendungen eingesetzt
werden, bei denen übermäßig viele Ansammlungen
vorkommen, zum Beispiel bei druckbehandeltem oder grünem
Holz.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
VERWENDEN SIE KEINE WASSERGESPEISTEN ZUBEHÖRTEILE MIT
DIESER SÄGE.
FÜHREN SIE VOR DEM EINSATZ EINE SICHTPRÜFUNG
VON HARTMETALLKLINGEN DURCH. BEI BESCHÄDIGUNG
AUSTAUSCHEN.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Einstellen des Gehrungseinstellungshebels
(Abb. CC)
Es kann wünschenswert sein, die Tiefe des
Gehrungseinstellungshebels 7 einzustellen. Er kann sich
mit der Zeit lockern und vor dem Anziehen die Bodenplatte
berühren.
Anziehen des Hebels:
1. Halten Sie den Gehrungseinstellungshebel 7 fest und
lockern Sie die Gegenmutter 35 .
2. Stellen Sie den Gehrungseinstellungshebel ein, indem Sie
ihn etwa 1/8 Umdrehung in die gewünschte Richtung
drehen.
3. Ziehen Sie die Mutter wieder fest.
33
English
190 mm CIRCULAR SAW
DWE575, DWE576
Congratulations!
EC-Declaration of Conformity
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Machinery Directive
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power input
No-load speed
Blade diameter
Maximum depth of cut
Blade bore
Bevel angle adjustment
Weight
VAC
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE575
230
115
1
1600
5200
190
67
30
57˚
4.0
DWE576
230
115
1
1600
5200
190
61
30
57˚
4.0
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN62841:
LPA(emission sound pressure level) dB(A)
91
91
LWA(sound power level)
dB(A)
102
102
K(uncertainty for the given sound
level)
Cutting wood
Vibration emission value ah,W =
Uncertainty K =
dB(A)
3
3
m/s2
m/s2
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN62841 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
34
Circular Saw
DWE575, DWE576
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-2-5:2014.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
08.06.16
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
English
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.
c )
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
d )
e )
f )
g )
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
h )
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
Do not let familiarity gained from frequent use of
tools allow you to become complacent and ignore
tool safety principles. A careless action can cause severe
injury within a fraction of a second.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/
or the battery pack, if detachable, from the power
tool before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools and accessories. Check for
misalignment or binding of moving parts, breakage
of parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
35
English
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
h ) Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.
5) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES FOR
CIRCULAR SAW
Safety Instructions for All Saws
DANGER:
a ) Keep hands away from cutting area and the blade.
Keep your second hand on auxiliary handle, or
motor housing. If both hands are holding the saw, they
cannot be cut by the blade.
b ) Do not reach underneath the workpiece. The guard
cannot protect you from the blade below the workpiece.
c ) Adjust the cutting depth to the thickness of the
workpiece. Less than a full tooth of the blade teeth
should be visible below the workpiece.
d ) Never hold the workpiece in your hands or across
your leg while cutting. Secure the workpiece to a
stable platform. It is important to support the work
properly to minimize body exposure, blade binding,
or loss of control.
e ) Hold the power tool by insulated gripping surfaces,
when performing an operation where the cutting
tool may contact hidden wiring or its own cord.
Contact with a "live" wire will also make exposed metal
parts of the power tool "live" and could give the operator
an electric shock.
f ) When ripping always use a rip fence or straight edge
guide. This improves the accuracy of cut and reduces the
chance of blade binding.
g ) Always use blades with correct size and shape
(diamond versus round) of arbour holes. Blades that
do not match the mounting hardware of the saw will run
eccentrically, causing loss of control.
h ) Never use damaged or incorrect blade washers or
bolt. The blade washers and bolt were specially designed
for your saw, for optimum performance and safety
of operation.
Further Safety Instructions for All Saws
Causes and operator prevention of kickback:
36
•
kickback is a sudden reaction to a pinched, bound or
misaligned saw blade, causing an uncontrolled saw to lift up
and out of the workpiece toward the operator;
• when the blade is pinched or bound tightly by the kerf closing
down, the blade stalls and the motor reaction drives the unit
rapidly back toward the operator;
• if the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the teeth
at the back edge of the blade can dig into the top surface of
the wood causing the blade to climb out of the kerf and jump
back toward the operator.
Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operating
procedures or conditions and can be avoided by taking proper
precautions as given below.
a ) Maintain a firm grip with both hands on the saw and
position your arms to resist kickback forces. Position
your body to either side of the blade, but not in line
with the blade. Kickback could cause the saw to jump
backwards, but kickback forces can be controlled by the
operator, if proper precautions are taken.
b ) When blade is binding, or when interrupting a cut
for any reason, release the trigger and hold the saw
motionless in the material until the blade comes to
a complete stop. Never attempt to remove the saw
from the work or pull the saw backward while the
blade is in motion or kickback may occur. Investigate
and take corrective actions to eliminate the cause of blade
binding.
c ) When restarting a saw in the workpiece, centre the
saw blade in the kerf and check that saw teeth are
not engaged into the material. If saw blade is binding,
it may walk up or kickback from the workpiece as the saw
is restarted.
d ) Support large panels to minimise the risk of blade
pinching and kickback. Large panels tend to sag
under their own weight. Supports must be placed under
the panel on both sides, near the line of cut and near the
edge of the panel.
e ) Do not use dull or damaged blades. Unsharpened
or improperly set blades produce narrow kerf causing
excessive friction, blade binding and kickback.
f ) Blade depth and bevel adjusting locking levers
must be tight and secure before making cut. If blade
adjustment shifts while cutting, it may cause binding and
kickback.
g ) Use extra caution when making a "plunge cut" into
existing walls or other blind areas. The protruding
blade may cut objects that can cause kickback.
Safety Instructions for Saws with a
Pendulum Blade Guard
a ) Check the lower guard for proper closing before each
use. Do not operate the saw if the lower guard does
not move freely and close instantly. Never clamp
or tie the lower guard into the open position. If the
saw is accidentally dropped, lower the guard may
be bent. Raise the lower guard with the retracting handle
and make sure it moves freely and does not touch the
blade or any other part, in all angles and depths of cut.
b ) Check the operation of the lower guard spring. If the
guard and the spring are not operating properly,
they must be serviced before use. Lower guard may
operate sluggishly due to damaged parts, gummy
deposits, or a build-up of debris.
c ) The lower guard should be retracted manually only
for special cuts such as "plunge cuts" and "compound
cuts." Raise the lower guard by retracting handle
and as soon as the blade enters the material, the
lower guard must be released. For all other sawing, the
lower guard should operate automatically.
d ) Always observe that the lower guard is covering the
blade before placing saw down on bench or floor.
An unprotected, coasting blade will cause the saw to
walk backwards, cutting whatever is in its path. Be
aware of the time it takes for the blade to stop after switch
is released.
Additional Safety Instructions for All Saws
with Riving Knife
a ) Use the appropriate saw blade for the riving knife.
For the riving knife to function, the body of the blade must
be thinner than the riving knife and the cutting width of
the blade must be wider than the thickness of the riving
knife.
b ) Adjust the riving knife as described in this instruction
manual. Incorrect spacing, positioning and alignment
can make the riving knife ineffective in preventing
kickback.
c ) Always use the riving knife except when plunge
cutting. Riving knife must be replaced after plunge
cutting. Riving knife causes interference during plunge
cutting and can create kickback.
d ) For the riving knife to work, it must be engaged in
the workpiece. The riving knife is ineffective in preventing
kickback during short cuts.
e ) Do not operate the saw if riving knife is bent. Even a
light interference can slow the closing rate of a guard.
Additional Safety Instructions for Circular
Saws
•
•
•
•
•
•
•
Do not operate the machine without guards in position, or if
guards do not function or are not maintained properly.
Select the correct blade for the material to be cut.
Wear a dust mask.
Do not use blades of larger or smaller diameter than
recommended. For the proper blade rating refer to the
technical data. Use only the blades specified in this manual,
complying with EN 847-1.
Never use abrasive cut-off wheels.
When sawing plastic, melting of the material is to be avoided.
Please use only saw blades that are marked with a speed equal
or higher than the speed marked on the tool.
English
WARNING: Cutting plastics, sap coated wood, and other
materials may cause melted material to accumulate on
the blade tips and the body of the saw blade, increasing
the risk of blade overheating and binding while cutting.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in accordance
with EN62841; therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
In case of cord or plug replacement the tool must only
be repaired by an authorised service agent or by qualified
electrician.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Package Contents
The package contains:
1 Circular saw
1 Circular saw blade
1 Blade wrench
1 Parallel fence
37
English
1 Dust extraction spout
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 36 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 Trigger switch
2 Trigger switch lock-off button
3 Main handle
4 Blade lock
5 End cap
6 Auxiliary handle
7 Bevel adjustment lever
8 Bevel angle adjustment mechanism
9 Base plate
10 Lower blade guard
11 Blade clamping screw
12 Lower guard lever
13 Upper blade guard
Intended Use
These heavy-duty circular saws are designed for professional
wood cutting applications. DO NOT use water feed attachments
with this saw. DO NOT use abrasive wheels or blades.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
These heavy-duty saws are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
38
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Changing Blades
To Install the Blade (Fig. B–E)
1. Using the lower guard lever 12 , retract the lower blade
guard 10 and place blade on saw spindle against the inner
clamp washer 14 , making sure that the blade will rotate
in the proper direction (the direction of the rotation arrow
on the saw blade and the teeth must point in the same
direction as the direction of rotation arrow on the saw). Do
not assume that the printing on the blade will always be
facing you when properly installed. When retracting the
lower blade guard to install the blade, check the condition
and operation of the lower blade guard to assure that it is
working properly. Make sure it moves freely and does not
touch the blade or any other part, in all angles and depths
of cut.
2. Place outer clamp washer 15 on saw spindle with the
beveled edge facing out. Make sure the 30 mm diameter on
the blade side of the clamp fits into the 30 mm hole in the
saw blade to ensure centering of the blade.
3. Thread the blade clamping screw 11 onto the saw spindle
by hand (screw has right-hand threads and must be turned
clockwise to tighten).
4. Depress the blade lock 4 while turning the saw spindle
with the blade wrench 16 stored underneath the main
handle 3 (Fig. E), until the blade lock engages and the
blade stops rotating.
5. Tighten the blade clamping screw firmly with the
blade wrench.
NOTICE: Never engage the blade lock while saw is
running, or engage in an effort to stop the tool. Never
turn the saw on while the blade lock is engaged. Serious
damage to your saw will result.
To Replace the blade (Fig. B–E)
1. To loosen the blade clamping screw 11 , depress the blade
lock 4 and turn the saw spindle with the blade wrench 16 ,
stored underneath the main handle 3 , until the blade lock
engages and the blade stops rotating. With the blade lock
engaged, turn the blade clamping screw counterclockwise
English
with the blade wrench (screw has right-hand threads and
must be turned counterclockwise to loosen).
2. Remove the blade clamping screw 11 and outer clamp
washer 15 . Remove old blade.
3. Clean any sawdust that may have accumulated in the
guard or clamp washer area and check the condition and
operation of the lower blade guard as previously outlined.
Do not lubricate this area.
4. Select the proper blade for the application (refer to Blades).
Always use blades that are the correct size (diameter)
with the proper size and shape center hole for mounting
on the saw spindle. Always assure that the maximum
recommended speed (rpm) on the saw blade meets or
exceeds the speed (rpm) of the saw.
5. Follow steps 1 through 5 under To Install the Blade, making
sure that the blade will rotate in the proper direction.
Lower Blade Guard
WARNING: The lower blade guard is a safety feature that
reduces the risk of serious personal injury. Never use the
saw if the lower guard is missing, damaged, misassembled
or not working properly. Do not rely on the lower blade
guard to protect you under all circumstances. Your safety
depends on following all warnings and precautions as
well as proper operation of the saw. Check the lower blade
guard for proper closing before each use. If the lower
blade guard is missing or not working properly, have the
saw serviced before using. To assure product safety and
reliability, repair, maintenance and adjustment should
be performed by an authorized service center or other
qualified service organization, always using identical
replacement parts.
Checking the Lower Guard (Fig. A)
1. Turn tool off and disconnect from power supply.
2. Rotate the lower guard lever (Fig. A, 12 ) from the fully
closed position to the fully open position.
3. Release the lever and observe the guard 10 return to the
fully closed position.
The tool should be serviced by a qualified service center if it:
• fails to return to the fully closed position,
• moves intermittently or slowly, or
• contacts the blade or any part of the tool in all angles and
depth of cut.
Blades
WARNING: To minimize the risk of eye injury, always
use eye protection. Carbide is a hard but brittle material.
Foreign objects in the workpiece such as wire or nails
can cause tips to crack or break. Only operate saw when
proper saw blade guard is in place. Mount blade securely
in proper rotation before using, and always use a clean,
sharp blade.
Diameter
190 mm
190 mm
190 mm
Teeth
18
24
40
Application
Fast rip
Rip
General purpose
If you need assistance regarding blades, please contact your
local DeWALT dealer.
Kickback
Kickback is a sudden reaction to a pinched, bound or misaligned
saw blade, causing an uncontrolled saw to lift up and out of the
workpiece toward the operator. When the blade is pinched or
bound tightly by the kerf closing down, the blade stalls and the
motor reaction drives the unit rapidly back toward the operator.
If the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the teeth
at the back edge of the blade can dig into the top surface of the
material causing the blade to climb out of the kerf and jump
back toward the operator.
Kickback is more likely to occur when any of the following
conditions exists.
1. IMPROPER WORKPIECE SUPPORT
a. Sagging or improper lifting of the cut off piece can cause
pinching of the blade and lead to kickback (Fig. X).
b. Cutting through material supported at the outer ends
only can cause kickback. As the material weakens it sags,
closing down the kerf and pinching the blade (Fig. X).
c. Cutting off a cantilevered or overhanging piece of
material from the bottom up in a vertical direction can
cause kickback. The falling cut off piece can pinch the
blade.
d. Cutting off long narrow strips can cause kickback. The
cut off strip can sag or twist closing the kerf and pinching
the blade.
e. Snagging the lower guard on a surface below the
material being cut momentarily reduces operator control.
The saw can lift partially out of the cut increasing the
chance of blade twist.
2. IMPROPER DEPTH OF CUT SETTING ON SAW
To make the most efficient cut, the blade should protrude
only far enough to expose a tooth as shown in figure H. This
allows the shoe to support the blade and minimizes twisting
and pinching in the material. See the section titled Depth of
Cut Adjustment.
3. BLADE TWISTING (MISALIGNMENT IN CUT)
a. Pushing harder to cut can cause the blade to twist.
b. Trying to turn the saw in the cut (trying to get back on
the marked line) can cause blade twist.
c. Overreaching or operating the saw with poor body
control (out of balance), can result in twisting the blade.
d. Changing hand grip or body position while cutting can
result in blade twist.
e. Backing up the saw to clear blade can lead to twist.
4. USE OF DULL OR DIRTY BLADES
Dull blades cause increased loading of the saw. To
compensate, an operator will usually push harder which
39
English
further loads the unit and promotes twisting of the blade
in the kerf. Worn blades may also have insufficient body
clearance which increases the chance of binding and
increased loading.
5. RESTARTING A CUT WITH THE BLADE TEETH JAMMED
AGAINST THE MATERIAL
The saw should be brought up to full operating speed
before starting a cut or restarting a cut after the unit has
been stopped with the blade in the kerf. Failure to do so can
cause stalling and kickback.
Any other conditions which could result in pinching, binding,
twisting, or misalignment of the blade could cause kickback.
Refer to the sections Additional Specific Safety Rules for
Circular Saws and Blades for procedures and techniques that
will minimize the occurrence of kickback.
Depth of Cut Adjustment (Fig. F–H)
1. Raise the depth adjustment lever 17 to loosen.
2. To obtain the correct depth of cut, align the appropriate
mark on the depth adjustment strap 19 with notch 18 on
the upper blade guard.
3. Tighten the depth adjustment lever.
4. For the most efficient cutting action using a carbide tipped
saw blade, set the depth adjustment so that about one half
of a tooth projects below the surface of the wood to be cut.
5. A method of checking for the correct cutting depth is
shown in figure H. Lay a piece of the material you plan to
cut along the side of the blade, as shown in the figure, and
observe how much tooth projects beyond the material.
Adjusting Depth adjustment lever (Fig. G)
It may be desirable to adjust the depth adjustment lever 17 . It
may loosen in time and hit the base plate before tighten­ing.
To Tighten the Lever:
1. Hold depth adjustment lever 17 and loosen the
locknut 20 .
2. Adjust the depth adjustment lever by rotating it in the
desired direction about 1/8 of a revolution.
3. Retighten nut.
Bevel Angle Adjustment (Fig. I)
The bevel angle adjustment mechanism 8 can be adjusted
between 0° and 57°.
To achieve better accuracy in cutting, use the fine adjustment
markings located on the pivot bracket 22 .
1. Raise the bevel adjustment lever 7 to loosen.
2. Tilt the base plate to the desired angle by aligning the fine
bevel pointer 21 with the desired angle mark on the pivot
bracket 22 .
3. Lower the bevel adjustment lever to retighten.
Bevel Detent (Fig. I)
The DWE575 and DWE576 are equipped with a bevel detent
feature. As you tilt the base plate you will hear a click and feel
the base plate stop at both 22.5 and 45 degrees. If either of
these is the desired angle, retighten the lever 7 by lowering it.
40
If you desire another angle, continue tilting the base plate until
the coarse bevel pointer 23 or the fine pointer 21 aligns with
the desired mark.
Cut Length Indicator (Fig. J)
The markings on the side of the base plate show the length of
the slot being cut into the material at the full depth of the cut.
The markings are in increments of 5 mm.
Mounting and Adjusting the Parallel Fence
(Fig. K)
The parallel fence 24 is used for cutting parallel to the edge of
the workpiece.
Mounting
1. Slacken the parallel fence adjustment knob 25 to allow the
parallel fence to pass.
2. Insert the parallel fence 24 in the base plate 9 as shown.
3. Tighten the parallel fence adjustment knob 25 .
Adjusting
1. Slacken the fence adjustment knob 25 and set the parallel
fence 24 to the desired width.
The adjustment can be read on the parallel fence scale.
2. Tighten the fence adjustment knob 25 .
Mounting the Dust Extraction Spout
(Fig. A, F, L)
Your DWE575/DWE576 circular saw is supplied with a dust
extraction spout.
To Install Dust Extraction Spout
1. Fully loosen depth adjustment lever 17 .
2. Place base plate 9 in the lowest position.
3. Align the left half of the dust extraction spout 33 over
upper blade guard 13 as shown. Be sure to insert the tab
into the casting notch on the tool. When installed correctly,
it will snap fully over the original depth of cut pointer.
4. Align the right-hand piece with the left.
5. Insert screws and tighten securely.
Guide Rail System (DWE576, Fig. M)
Guide rails, available in different lengths as accessories, allow
the use of the circular saw for precise, straight clean cuts and
simultaneously protect the workpiece surface against damage.
In conjunction with additional accessories, exact angled cuts,
mitre cuts and fitting work can be completed with the guide
rail system.
Clamps 30 are available to secure the guide rail 28 to the
workpiece (Fig. M). Use of these clamps 30 ensure that the
guide rail 28 is securely attached to the workpiece 29 for safe
working. Once the guide rail is set to the cut line and securely
fixed to the workpiece, there is no movement during cutting.
IMPORTANT : The height scale on the unit is set for using the
saw without a guide rail. When using the saw on the guide rail
the difference in height will be approximately 5.0 mm.
English
Setting the Circular Saw to the Guide Rail
(Fig. A, N)
The clearance between the circular saw and the guide rail
(Fig. N, 28 ) must be very small to achieve best cutting results.
The smaller this clearance the better the straight line finish will
be on the workpiece.
The clearance can be set with the two rail adjusters (Fig. A, 26 ,
27 ) for each channel in the base for 0° cutting 26 and for
1–45° bevel cutting 27 . The rail adjusters are precision cams
that allow for the reduction of clearance between the unit
and guide rail. Once these adjusters have been set, sideways
movement of the saw during cutting is kept to a minimum
while allowing a smooth cutting action.
NOTE: The adjusters are set to minimum clearance in the
factory and may need adjusting and setting before the unit is
used. Use the following instructions for setting the circular saw
to the guide rail.
REMEMBER: Set the rail adjusters on the saw to the guide rail.
1. Undo the screw inside the rail adjuster to allow for
adjustment between the saw and the guide rail.
2. Retract the lower guard and place the unit on the guide rail,
ensuring the blade is in the highest position.
3. Rotate the adjuster until saw locks on guide rail.
IMPORTANT: Make sure the saw is securely attached to the
rail by trying to push the saw forward. Ensure there is no
movement of the saw.
4. Rotate the adjuster back slightly until saw slides easily along
the rail.
5. Hold the rail adjuster in position and tighten the
screw again.
NOTE: ALWAYS adjust the system for use with other rails.
The rail adjusters are now set up to minimise sideways deviation
when cutting with the saw on the guide rail.
Before using the saw, the anti-splinter guard 31 on the
guide rail will need tuning in. Refer to Tuning the AntiSplinter Guard.
Tuning the Anti-Splinter Guard (Fig. N)
The guide rail 28 is equipped with an anti-splinter guard 31 that has to be tuned to the saw before the first use.
The anti-splinter guard 31 is situated on each edge of the
guide rail (Fig. N). The purpose of this anti-splinter guard is to
provide the user with a visible blade cut line while reducing
the chipping that occurs along the workpiece cut edge
during cutting.
IMPORTANT: ALWAYS read and follow the Setting
the Circular Saw to the Guide Rail before cutting the
splinter guard!
Steps to Tune the Anti-Splinter Guard
(Fig. O–R)
1. Place the guide rail 28 on a scrap piece of wood 32 with
a minimum length of 100 mm overhanging the workpiece.
Use a clamp to ensure that the guide rail is securely
attached to the workpiece. This will ensure accuracy.
2. Set the unit to a 20 mm depth of cut.
3. Place the front of the saw on the overhang end of the guide
rail, making sure that the blade is positioned in front of the
rail edge (Fig. P).
4. Turn the saw on and slowly cut the splinter guard along the
full length of the rail in one continuous operation. The edge
of the splinter guard now corresponds exactly to the cutting
edge of the blade (Fig. Q).
To tune in the anti-splinter guard on the other side of the guide
rail, remove the saw from the rail and rotate the rail 180°. Repeat
steps 1 through 4.
NOTE: If desired, the splinter guard can be bevelled to 45°, then
repeat steps 1 through 4. This allows one side of the rail for
cutting parallel cuts and the other side of the rail is tuned in for
45° bevel cuts (Fig. R).
NOTE: If the anti-splinter guard is tuned in for parallel cutting
on both sides, then when the unit is bevelled, the blade will not
run true to the edge of the anti-splinter guard. This is because
the pivot point of the unit bevel is not stationary and the blade
moves out over when the unit is bevelled.
Using the Correct Channel (Fig. S–U)
The saw base plate consists of two channels. One channel is
for making parallel cuts and the other channel is for making
bevel cuts.
The indicators at the front of the base plate (Fig. S) indicate
which channel is for which application. When making cuts make
sure that the line on the base plate is in line with the channel
on the guide rail. Figure T shows the saw in the parallel cutting
position relative to the guide rail. Figure U shows the saw in the
bevel cutting position relative to the guide rail.
Prior to Operation
• Make sure the guards have been mounted correctly. The
saw blade guard must be in closed position.
• Make sure the saw blade rotates in the direction of the
arrow on the blade.
• Do not use excessively worn saw blades.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Proper Hand Position (Fig. V)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
41
English
Proper hand position requires one hand on the main handle 3 ,
with the other hand on the auxiliary handle 6 .
Switching On and Off (Fig. A)
For safety reasons the trigger switch 1 of your tool is equipped
with a lock-off button 2 .
Press the lock-off button to unlock the tool.
To run the tool, press the trigger switch 1 . As soon as the
trigger switch is released, the lock-off switch is automatically
activated to prevent unintended starting of the machine.
NOTICE: Do not switch the tool ON or OFF when the saw
blade touches the workpiece or other materials.
Workpiece Support (Fig. W–Z)
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, support the work properly and hold the
saw firmly to prevent loss of control.
Figures W and Y show proper sawing position. Figures X and
Z show an unsafe condition. Hands should be kept away from
cutting area, and power cord is positioned clear of the cutting
area so that it will not get caught or hung up on the work.
To avoid kickback, ALWAYS support board or panel NEAR the
cut, (Fig. W and Y) . DON’T support board or panel away from
the cut (Fig. X and Z) . When operating the saw, keep the cord
away from the cutting area and prevent it from becoming hung
up on the work piece.
ALWAYS DISCONNECT SAW BEFORE MAKING ANY ADJUST­
MENTS! Place the work with its “good” side—the one on which
appearance is most important—down. The saw cuts upward,
so any splintering will be on the work face that is up when you
saw it.
Cutting
WARNING: Never attempt to use this tool by resting it
upside down on a work surface and bringing the material
to the tool. Always securely clamp the workpiece and
bring the tool to the workpiece, securely holding the tool
with two hands as shown in figure Y.
Place the wider portion of the saw base plate on that part of
the work piece which is solidly supported, not on the section
that will fall off when the cut is made. As examples, figure Y
illustrates the RIGHT way to cut off the end of a board. Always
clamp work. Don’t try to hold short pieces by hand! Remember
to support cantilevered and overhanging material. Use caution
when sawing material from below.
Be sure saw is up to full speed before blade contacts material
to be cut. Starting saw with blade against material to be cut
or pushed forward into kerf can result in kickback. Push the
saw forward at a speed which allows the blade to cut without
laboring. Hardness and toughness can vary even in the same
piece of material, and knotty or damp sections can put a heavy
load on the saw. When this happens, push the saw more slowly,
but hard enough to keep working without much decrease
in speed. Forcing the saw can cause rough cuts, inaccuracy,
kickback, and over-heating of the motor. Should your cut begin
to go off the line, don’t try to force it back on. Release the switch
42
and allow blade to come to a complete stop. Then you can
withdraw the saw, sight anew, and start a new cut slightly inside
the wrong one. In any event, withdraw the saw if you must shift
the cut. Forcing a correction inside the cut can stall the saw and
lead to kickback.
IF SAW STALLS, RELEASE THE TRIGGER AND BACK THE SAW
UNTIL IT IS LOOSE. BE SURE BLADE IS STRAIGHT IN THE CUT AND
CLEAR OF THE CUTTING EDGE BEFORE RESTARTING.
As you finish a cut, release the trigger and allow the blade to
stop before lifting the saw from the work. As you lift the saw,
the spring-tensioned telescoping guard will automatically close
under the blade. Remember the blade is exposed until this
occurs. Never reach under the work for any reason. When you
have to retract the telescoping guard manually (as is necessary
for starting pocket cuts) always use the retracting lever.
NOTE: When cutting thin strips, be careful to ensure that small
cutoff pieces don’t hang up on inside of lower guard.
Pocket Cutting (Fig. AA)
WARNING: Never tie the blade guard in a raised position.
Never move the saw backwards when pocket cutting. This
may cause the unit to raise up off the work surface which
could cause injury.
A pocket cut is one that is made in a floor, wall or other
flat surface.
1. Adjust the saw base plate so the blade cuts at desired depth.
2. Tilt the saw forward and rest front of the base plate on
material to be cut.
3. Using the lower guard lever, retract lower blade guard to an
upward position. Lower rear of base plate until blade teeth
almost touch cutting line.
4. Release the blade guard (its contact with the work will keep
it in position to open freely as you start the cut). Remove
hand from guard lever and firmly grip auxiliary handle 6 ,
as shown in figure AA. Position your body and arm to allow
you to resist kickback if it occurs.
5. Make sure blade is not in contact with cutting surface before
starting saw.
6. Start the motor and gradually lower the saw until its base
plate rests flat on the material to be cut. Advance saw along
the cutting line until cut is completed.
7. Release trigger and allow blade to stop completely before
withdrawing the blade from the material.
8. When starting each new cut, repeat as above.
Dust Extraction (Fig. DD)
WARNING: Risk of dust inhalation. To reduce the risk of
personal injury, ALWAYS wear an approved dust mask.
A dust extraction spout 33 is supplied with your tool.
Vacuum hoses of most common vacuum extractors will fit
directly into the dust extraction spout.
WARNING: ALWAYS use a vacuum extractor designed
in compliance with the applicable directives regarding
dust emission when sawing wood. Vacuum hoses of most
common vacuum cleaners will fit directly into the dust
extraction outlet.
English
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Lubrication
Self lubricating ball and roller bearings are used in the tool and
relubrication is not required. However, it is recommended that,
once a year, you take or send the tool to a service center for a
thorough cleaning, inspection and lubrication of the gear case.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Lower Guard
The lower guard should always rotate and close freely from
a fully open to fully closed position. Always check for correct
operation before cutting by fully opening the guard and letting
it close. If the guard closes slowly or not completely, it will
need cleaning or servicing. Do not use the saw until it functions
correctly. To clean the guard, use dry air or a soft brush to
remove all accumulated sawdust or debris from the path of the
guard and from around the guard spring. Should this not correct
the problem, it will need to be serviced by an authorized service
center.
Base Plate Adjustment (Fig. E, BB, CC)
Your base plate has been factory set to assure that the blade is
perpendicular to the base plate. If after extended use you need
to re-align the blade, follow the directions below:
5. Using a wrench 16 , turn the set screw 34 on the underside
of the base plate until the blade and the base plate are
both in flush contact with the square. Retighten the bevel
adjustment lever.
Adjusting Bevel Adjustment Lever (Fig. CC)
It may be desirable to adjust the bevel adjustment lever 7 . It
may loosen in time and hit the base plate before tighten­ing.
To Tighten the Lever:
1. Hold the bevel adjustment lever 7 and loosen the
locknut 35 .
2. Adjust the bevel adjustment lever by rotating it in the
desired direction about 1/8 of a revolution.
3. Retighten nut.
Blades
A dull blade will cause inefficient cutting, overload on the
saw motor, excessive splintering and increase the possibility
of kickback. Change blades when it is no longer easy to push
the saw through the cut, when the motor is straining, or when
excessive heat is built up in the blade. It is a good practice to
keep extra blades on hand so that sharp blades are available for
immediate use. Dull blades can be sharpened in most areas.
Hardened gum on the blade can be removed with kerosene,
turpentine, or oven cleaner. Anti-stick coated blades can be
used in applications where excessive build-up is encountered,
such as pressure treated and green lumber.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
DO NOT USE WATER FEED ATTACHMENTS WITH THIS SAW.
VISUALLY EXAMINE CARBIDE BLADES BEFORE USE. REPLACE IF
DAMAGED.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Adjusting For 90 Degree Cuts
1. Return the saw to 0 degrees bevel.
2. Place the saw on its side, and retract the lower guard.
3. Set the depth of cut to 51 mm.
4. Loosen the bevel adjustment lever (Fig. CC, 7 ). Place a
square against the blade and the base plate as shown in
figure BB.
43
Español
SIERRA CIRCULAR DE 190 mm
DWE575, DWE576
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
Diámetro de la hoja
Profundidad máxima de corte
Diámetro del agujero
Ajuste del ángulo del bisel
Peso
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE575
230
1
1600
5200
190
67
30
57˚
4,0
DWE576
230
1
1600
5200
190
61
30
57˚
4,0
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN62841.
LPA(nivel de presión sonora de emisión) dB(A)
91
91
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
102
102
K(incertidumbre para el nivel de
sonido dado)
Corte de madera
Valor de la emisión de vibración ah,W =
Incertidumbre K =
dB(A)
3
3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN62841 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
44
Sierra circular
DWE575, DWE576
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN62841-1:2015, EN62841-2-5:2014.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
08.06.16
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Español
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. El incumplimiento de las instrucciones que se
indican a continuación puede causar descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
h ) No deje que la familiaridad adquirida con el uso
frecuente de las herramientas le lleve a fiarse
demasiado y a descuidar las principales normas de
seguridad de la herramienta. Los descuidos pueden
causar lesiones graves en una fracción de segundo.
45
Español
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o el paquete de baterías de la herramienta
mecánica antes de realizar cualquier ajuste,
cambiar accesorios o guardar las herramientas
mecánicas. Dichas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de poner en marcha accidentalmente la
herramienta eléctrica.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para que
sea reparada antes de utilizarla. Muchos accidentes
se producen por el mantenimiento inadecuado de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
h ) Mantenga todas las empuñaduras y superficies
de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empuñaduras y superficies de agarre resbaladizas
impiden el agarre y el control seguro de la herramienta en
situaciones imprevistas.
5) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
46
NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS
ADICIONALES PARA LA SIERRA CIRCULAR
Instrucciones de seguridad para todas las
sierras
PELIGRO:
a ) Mantenga las manos lejos de la zona de corte y de
la hoja. Mantenga una de las manos en el mango
auxiliar o en la carcasa del motor. Si mantiene las dos
manos sobre la sierra, evitará cortarse con la hoja.
b ) No toque por debajo de la pieza de trabajo.El
protector no puede resguardarle de la hoja por debajo de
la pieza de trabajo.
c ) Ajuste la profundidad de corte al grosor de la pieza
de trabajo. Debe haber visible menos de un diente
completo de la hoja debajo de la pieza de trabajo.
d ) Nunca sostenga la pieza en las manos o sobre las
piernas mientras corta. Asegure la pieza de trabajo
en una plataforma estable. Es importante apoyar
el trabajo adecuadamente para reducir al mínimo
la exposición corporal, el cimbreo de la hoja o la
pérdida de control.
e ) Sostenga la herramienta eléctrica por las superficies
de agarre aisladas cuando realice una operación
en la que la herramienta de corte pueda estar en
contacto con un cable oculto o con su propio cable. El
contacto con un cable en tensión podría cargar las partes
metálicas expuestas de la herramienta eléctrica y emitir
una descarga eléctrica al operador.
f ) Cuando corte, utilice siempre una guía de corte o
una guía recta. De este modo, mejorará la precisión
del corte y se reducirán las posibilidades de que la hoja
cimbree.
g ) Utilice siempre hojas con la forma (diamante frente
a redonda) y el tamaño de agujeros del eje correctos.
Las hojas que no coincidan con los elementos de montaje
de la sierra funcionarán de forma excéntrica, lo que
causará una pérdida de control.
h ) No utilice nunca arandelas o pernos de hoja
dañados o incorrectos. El perno y las arandelas de
la hoja se han diseñado específicamente para que esta
hoja de forma tenga un funcionamiento seguro y un
rendimiento óptimo.
Instrucciones de seguridad adicionales para
todas las sierras
Causas y prevención de rebote por parte del operador:
• Una inversión de giro o rebote es una reacción repentina
provocada por una hoja de sierra comprimida, apresada o
mal alineada, que hace que una sierra se levante de forma
incontrolada y se aleje de la pieza de trabajo hacia el usuario;
• Cuando la hoja está comprimida o apresada ceñidamente por
la entalladura al cerrarse, se atasca y la reacción del motor
Español
empuja la unidad rápidamente hacia atrás en dirección
al operario;
• Si la hoja se retuerce o está mal alineada en el corte, los
dientes del borde posterior de la hoja pueden clavarse en la
zona superior de la madera, lo que hará que la hoja remonte
la entalladura y salte hacia atrás en dirección al usuario.
El rebote es el resultado del mal uso de la sierra o de
procedimientos o condiciones de operación incorrectos y puede
ser evitado si se toman las precauciones debidas, enumeradas a
continuación.
a ) Sujete la sierra firmemente con las dos manos y
coloque los brazos de forma que ofrezcan resistencia
a las fuerzas de la inversión de giro. Coloque el
cuerpo a ambos lados de la hoja, pero nunca en
línea con ella. La inversión de giro puede provocar
que la sierra salte hacia atrás. No obstante, el usuario
puede controlar las fuerzas de inversión de giro si toma las
precauciones adecuadas.
b ) Cuando la hoja esté cimbreando o se interrumpa
el corte por alguna razón, suelte el gatillo y
mantenga la sierra parada hasta que la hoja quede
completamente parada. Nunca intente quitar la
sierra del trabajo o tirar de ella hacia atrás mientras
esté en movimiento, ya que de lo contrario podría
producirse una inversión de giro. Investigue y tome
medidas correctivas para eliminar la causa del trabado
de la hoja.
c ) Cuando vuelva a poner en marcha la sierra sobre la
pieza de trabajo, centre la sierra en la entalladura
y compruebe que los dientes no estén enganchados
con el material.Si la hoja de sierra cimbrea, puede que
salga hacia arriba o invierta el giro desde la pieza en la
que se trabaja cuando vuelva a poner en marcha la sierra.
d ) Sujete los paneles grandes para reducir al mínimo el
riesgo de que el disco se comprima e invierta el giro.
Los paneles más grandes tienden a doblarse bajo
su propio peso. Es necesario colocar apoyos debajo del
panel a ambos lados, cerca de la línea del corte y cerca del
borde del panel.
e ) No utilice hojas melladas o dañadas. Las hojas sin
afilar o mal ajustadas hacen que la entalladura sea
estrecha, lo que provoca una fricción excesiva, cimbreo de
la hoja e inversión de giro.
f ) Las palancas de bloqueo del ajuste de bisel y de
profundidad de la hoja deben estar bien apretadas y
seguras antes de realizar el corte. Si el ajuste de la hoja
cambia durante el corte, pueden producirse cimbreos e
inversiones de giro.
g ) Tenga mucho cuidado cuando realice “cortes de
profundidad” en paredes existentes u otras zonas
ciegas. La hoja que sobresale puede cortar objetos que
pueden provocar una inversión de giro.
Instrucciones de seguridad para sierras con
un protector de hoja pendular
a ) Compruebe el protector inferior para un cierre
adecuado antes de cada uso. No opere la sierra si
el protector inferior no se mueve libremente y se
cierra instantáneamente. No fije ni agarre nunca el
protector inferior en la posición abierta. Si la sierra
cae accidentalmente, el protector inferior se puede
doblar. Eleve el protector inferior con la empuñadura de
retroceso y compruebe que se mueva libremente y no toca
la cuchilla ni ninguna otra pieza, en todos los ángulos y
profundidades de corte.
b ) Compruebe el funcionamiento del muelle del
protector inferior. Si el protector y el muelle no
funcionan correctamente, deben repararse antes
de utilizar la herramienta. El protector inferior puede
funcionar con lentitud debido a piezas dañadas, depósitos
pegajosos o acumulación de suciedad.
c ) El protector inferior deberá retrocederse
manualmente sólo para cortes especiales como los
“cortes de profundidad” y los “cortes compuestos”.
Suba el protector inferior con la empuñadura de
retroceso en cuanto la cuchilla se introduzca en el
material, y el protector inferior deberá liberarse. Para
las demás operaciones de la sierra, el protector inferior
deberá funcionar automáticamente.
d ) Compruebe siempre que el protector inferior cubra
la hoja antes de colocar la sierra sobre un banco o
en el suelo. Una hoja sin protección en movimiento
hará que la sierra se desplace hacia atrás y corte
todo lo que encuentre a su paso. Tenga en cuenta
el tiempo que la hoja tarda en detenerse después de
desactivar el interruptor.
Instrucciones de seguridad adicionales para
todas las sierras con cuchilla separadora
a ) Utilice la cuchilla adecuada para el cuchillo divisor.
Para que el cuchillo divisor funcione, el cuerpo de la
cuchilla debe ser más fino que el cuchillo divisor y el ancho
de corte de la cuchilla debe ser más ancho que el grosor
del cuchillo.
b ) Ajuste la cuchilla separadora como se describe
en este manual de instrucciones.Una separación,
colocación y alineación incorrectas pueden hacer que la
cuchilla separadora sea ineficaz para evitar la inversión
de giro.
c ) Utilice siempre la cuchilla separadora salvo para
los cortes de profundidad. La cuchilla separadora
deberá volver a colocarse tras realizar el corte
de profundidad. La cuchilla separadora provoca
interferencias durante el corte de profundidad y puede
crear un rebote.
d ) Para que la cuchilla separadora funcione, debe
estar encajada en la pieza de trabajo. La cuchilla
47
Español
separadora no sirve para evitar la inversión de giro
durante cortocircuitos.
e ) No use la sierra si la cuchilla separadora está
doblada. Incluso una pequeña interferencia puede
ralentizar la velocidad de cierre del protector.
Instrucciones de seguridad adicionales para
sierras circulares
•
•
•
•
•
•
•
No opere la máquina sin las protecciones en su lugar, si no
funcionan o cuando no se hayan mantenido adecuadamente.
Seleccione la hoja adecuada para el material que va a cortar.
Utilice una mascarilla antipolvo.
No utilice hojas de un diámetro mayor o menor del
recomendado. Para conocer la capacidad de corte exacta,
consulte las especificaciones técnicas. Utilice solo las hojas que
se mencionan en este manual, que cumplen con la EN 847-1.
Nunca utilice hojas de corte abrasivas.
Cuando asierre plástico debe evitar la fusión del material.
Utilice solo cuchillas que lleven marcada una velocidad igual o
superior a la velocidad marcada en la herramienta.
ADVERTENCIA: Cortar plástico, madera recubierta de
savia y otros materiales puede hacer que el material
fundido se acumule en las puntas y el cuerpo de la hoja,
aumentando el riesgo de que la hoja se recaliente y se
empaste durante el corte.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA o
menos.
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sierra circular
1 Cuchilla de sierra circular
1 Llave de cuchilla
1 Hendidura paralela
1 Caño de extracción de polvo
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN62841, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
En caso de sustitución del cable o del enchufe, la herramienta
debe ser reparada solo por un agente de servicio autorizado o
por un electricista cualificado.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
48
Póngase protección para los ojos.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 36 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 Interruptor de activación
2 Botón de bloqueo de interruptor del activador
3 Empuñadura principal
4 Bloqueo de cuchilla
5 Tope final
6 Asa auxiliar
7 Palanca de ajuste del bisel
8 Mecanismo de ajuste del ángulo del bisel
9 Placa de base
10 Protector de cuchilla inferior
11 Tuerca de fijación de la cuchilla
12 Palanca del protector inferior
13 Protector de la cuchilla superior
Español
Uso Previsto
Estas sierras circulares de gran capacidad han sido diseñadas
para las aplicaciones profesionales de corte de madera. NO
utilice accesorios alimentados por agua con esta sierra. NO
utilice discos ni cuchillas abrasivas.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Estas sierras de carga pesada son herramientas
eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Cambio de cuchillas
Instalar la cuchilla (Fig. B–E)
1. Utilizando la palanca del protector inferior 12 , retroceda
el protector inferior de la cuchilla 10 y coloque la cuchilla
sobre el eje de la sierra frente a la arandela de fijación
interior 14 , comprobando que la cuchilla girará en el
sentido adecuado (la dirección de la flecha de giro sobre la
cuchilla de la sierra y el diente deben señalar hacia la misma
dirección que la flecha de giro de la sierra). No asuma que
la impresión en la cuchilla siempre dará hacia Vd. cuando
esté instalada correctamente. Al retroceder el protector
de cuchilla inferior para instalar la cuchilla, compruebe el
estado y el funcionamiento del protector de cuchilla inferior
para comprobar que funciona adecuadamente. Compruebe
que se mueve libremente y no toca la cuchilla ni ninguna
otra pieza, en todos los ángulos y profundidades de corte.
2. Coloque la arandela de fijación exterior 15 sobre el eje de la
sierra con el borde biselado hacia fuera. Compruebe que el
diámetro de 30 mm sobre el lado de cuchilla de la fijación se
ajusta al orificio de 30 mm ubicado en la cuchilla de la sierra
para garantizar el centrado de la cuchilla.
3. Atornille la tuerca de fijación de la cuchilla 11 en el eje
de la sierra con la mano (la tuerca tiene una rosca hacia la
derecha y debe girarse en sentido de las agujas del reloj
para poder ser apretada).
4. Pulse el bloqueo de la cuchilla 4 mientras gira el eje de
la sierra con la llave de la cuchilla 16 guardada bajo la
empuñadura principal 3 (Fig. E), hasta que se active el
bloqueo de la cuchilla y ésta deje de girar.
5. Apriete la tuerca de fijación de la cuchilla firmemente
utilizando la llave de la cuchilla.
AVISO: No active nunca el bloqueo de la cuchilla mientras
que la sierra esté operando ni realice un esfuerzo para
detener la herramienta. No encienda nunca la sierra con
el bloqueo de la cuchilla activado. Podrá provocar daños
importantes a su sierra.
Cambiar la cuchilla (Fig. B–E)
1. Para aflojar la tuerca de fijación de la cuchilla 11 , pulse el
bloqueo de la cuchilla 4 y gire el eje de la sierra con la llave
de la cuchilla 16 guardada bajo la empuñadura principal 3 ,
hasta que se active el bloqueo de la cuchilla y ésta deje de
girar. Con el bloqueo de la cuchilla activado, gire la tuerca
de fijación de la cuchilla en sentido contrario al de las agujas
del reloj con la llave de la cuchilla (la tuerca tiene una rosca
hacia la derecha y debe girarse en sentido contrario al de las
agujas del reloj para aflojarse).
2. Retire el tornillo de fijación de la cuchilla 11 y la arandela de
fijación exterior 15 . Retire la cuchilla usada.
3. Limpie las astillas que puedan haberse acumulado en
el protector o en la zona de la arandela de fijación y
compruebe el estado y el funcionamiento del protector
de la cuchilla inferior tal y como se indicó previamente. No
lubrique esta zona.
4. Seleccione la cuchilla adecuada para la aplicación (véase la
sección de Cuchillas). Utilice siempre cuchillas del tamaño
adecuado (diámetro) con el tamaño correcto y el orificio
central para montarlo sobre el eje de la sierra. Compruebe
siempre que la velocidad máxima aconsejada (rpm) indicada
en la cuchilla de la sierra cumple o supera la velocidad (rpm)
de la sierra.
5. Siga las etapas 1 a 5 indicadas en Instalar la
cuchilla, comprobando que la cuchilla girará en la
dirección adecuada.
Protector de la cuchilla inferior
ADVERTENCIA: El protector de cuchilla inferior es una
función de seguridad que reduce el riesgo de daños
personales graves. No utilice la sierra si el protector inferior
falta, está dañado, está mal montado o no funciona
correctamente. No confíe en el protector inferior de la
cuchilla para protegerse en todas las circunstancias.
Su seguridad depende de las siguientes advertencias y
precauciones, así como del debido funcionamiento de la
sierra. Compruebe que el protector de cuchilla inferior se
cierra adecuadamente antes de cada uso. Si el protector
inferior de cuchilla falta o no funciona correctamente,
haga que se repare la sierra antes de volver a utilizarla.
Para garantizar la seguridad del producto y la fiabilidad,
las operaciones de reparación, mantenimiento y ajuste
deberán ser realizadas por un centro de reparaciones
autorizado o una organización habilitada, utilizando
siempre piezas de repuesto idénticas.
49
Español
Comprobar el protector inferior (Fig. A)
1. Apague la herramienta y desconéctela de la fuente
de alimentación.
2. Gire la palanca del protector inferior (Fig. A, 12 ) desde
la posición completamente cerrada hasta la posición
completamente abierta.
3. Suelte la palanca y observe que el protector 10 regresa a la
posición completamente cerrada.
La herramienta debe ser reparada por un centro de reparaciones
habilitado cuando:
• no regrese a la posición completamente cerrada,
• se mueva de forma intermitente o lentamente, o
• entre en contacto con la cuchilla o con cualquier parte de la
herramienta en todos los ángulos y profundidad del corte.
Cuchillas
ADVERTENCIA: Para minimizar el riesgo de daños
oculares, lleve siempre protección visual. La broca de
carburo es un material duro pero frágil. Los objetos
ajenos en la pieza de trabajo, como los cables o los
clavos hacen que las puntas se rompan o resquebrajen.
Opere exclusivamente la sierra cuando haya colocado un
protector de cuchilla de sierra adecuado. Monte la cuchilla
firmemente en su ubicación correspondiente antes de
utilizarla y siempre utilice una cuchilla limpia y afilada.
Diámetro
190 mm
190 mm
190 mm
Dientes
18
24
40
Aplicación
Corte rápido
Corte
Finalidad general
Si necesita ayuda acerca de las cuchillas, póngase en contacto
con su distribuidor local de DeWALT.
Rebote
Una inversión de giro o rebote es una reacción repentina
provocada por una hoja de sierra comprimida, apresada o
mal alineada, que hace que una sierra se levante de forma
incontrolada y se aleje de la pieza de trabajo hacia el usuario.
Cuando la hoja está comprimida o apresada ceñidamente por la
entalladura al cerrarse, se atasca y la reacción del motor empuja
la unidad rápidamente hacia atrás en dirección al operario. Si la
hoja se retuerce o está mal alineada en el corte, los dientes del
borde posterior de la hoja pueden clavarse en la zona superior
del material, lo que hará que la hoja remonte la entalladura y
salte hacia atrás en dirección al usuario.
El rebote es más probable cuando se registran algunas de las
siguientes condiciones.
1. SOPORTE INADECUADO DE LA PIEZA DE TRABAJO
a. El hundimiento o el levantamiento inadecuado de la
pieza de corte puede provocar el doblez de la cuchilla y
dar lugar al rebote (Fig. X).
b. El corte del material soportado en los extremos finales
tan sólo puede dar lugar al rebote. A medida en que se
debilita el material, se hunde, cerrando la entalladura y
doblando la cuchilla (Fig. X).
50
c. El corte de una pieza de material en voladizo o de forma
estirada, desde la parte inferior en dirección vertical
puede provocar un rebote. La caída de la pieza de trabajo
puede doblar la cuchilla.
d. El corte de bandas largas y estrechas puede provocar
el rebote. La banda cortada pude hundirse o doblarse
cerrando la entalladura y doblando la cuchilla.
e. El hundimiento del protector inferior sobre una
superficie bajo el material que se está cortando reduce
momentáneamente el control del operador. La sierra
puede levantarse parcialmente del corte, aumentando las
posibilidades de doblez de la cuchilla.
2. FIJACIÓN INCORRECTA DE LA PROFUNDIDAD DE CORTE
DE LA SIERRA
Para realizar el corte más eficiente, la cuchilla debe sobresalir
exclusivamente lo suficiente para exponer un diente tal
y como se indica en la figura H. Esto permite que el pie
soporte la cuchilla y reduce el doblez y el hundimiento
en el material. Véase el apartado llamado Ajuste de la
profundidad de corte.
3. DOBLEZ DE LA CUCHILLA (ALINEACIÓN INCORRECTA
EN EL CORTE)
a. Si empuja fuerte al cortar, podrá hacer que se doble
la cuchilla.
b. Si intenta girar la sierra en el corte (intentando retroceder
sobre la línea marcada), podrá provocar el doblez de
la cuchilla.
c. Si se estira demasiado u opera la sierra con poco control
de su cuerpo (fuera de equilibrio), podrá provocar el
doblez de la cuchilla.
d. Si cambia el agarre manual o la posición del cuerpo
mientras corta, podrá doblar la cuchilla.
e. Si respalda la sierra para limpiar la cuchilla puede dar
lugar al doblez.
4. USO DE CUCHILLAS SUCIAS O DESAFILADAS
Las cuchillas desafiladas pueden aumentar la carga de la
sierra. Para compensarlo, un operador suele empujar con
más fuerza, lo cual carga aún más la unidad y favorece
el doblez de la cuchilla en la hendidura. Las cuchillas
gastadas también podrán tener una superficie insuficiente,
aumentando las probabilidades de doblar la cuchilla y
aumentar la carga.
5. REINICIO DE UN CORTE CON LOS DIENTES DE LA
CUCHILLA ATASCADOS EN EL MATERIAL
La sierra deberá recuperar la velocidad completa de
funcionamiento antes de iniciar un corte o reanudar un
corte tras haber detenido la unidad con la cuchilla en la
entalladura. Si no lo hace, podrá dar lugar a un atasco y
al rebote.
Cualesquiera condiciones que puedan provocar un daño,
doblez, giro o alineación inadecuada de la cuchilla podrán
provocar rebotes. Véanse las secciones de Reglas de seguridad
específicas para las sierras circulares y Cuchillas para
consultar los procedimientos y técnicas que reducirán las
probabilidades de rebote.
Español
Ajuste de la profundidad de corte (Fig. F–H)
1. Levante la palanca de ajuste de la profundidad 17 para aflojar.
2. Para obtener la profundidad de corte correcta, alinee la
marca adecuada con la banda de ajuste de profundidad 19 utilizando la muesca 18 ubicada en el protector superior
de cuchilla.
3. Apriete la palanca de ajuste de profundidad.
4. Para lograr la mayor eficacia del corte utilizando una cuchilla
de sierra con punta de carbón, fije el ajuste de profundidad
de forma que la mitad de un diente sobresalga por debajo
de la superficie de la madera que va a cortar.
5. Se muestra un método de comprobación de la profundidad
correcta de corte en la figura H. Coloque una pieza del
material que pretende cortar junto a la cuchilla, tal y como
se muestra en la figura y observe el saliente del diente con
respecto al material.
Ajuste de la palanca de ajuste de
profundidad (Fig. G)
Quizás sea deseable ajustar la palanca de ajuste de profundidad
17 . Puede estar floja determinadas veces y golpear la placa de
base antes del apriete.
Para apretar la palanca:
1. Sostenga la palanca de ajuste de profundidad 17 y afloje el
perno de bloqueo 20 .
2. Ajuste la palanca de ajuste de profundidad girándola en la
dirección deseada en entorno a 1/8 vuelta.
3. Vuelva a apretar el perno.
Ajuste del ángulo de bisel (Fig. I)
El mecanismo de ajuste del ángulo del bisel 8 puede ajustarse
entre 0° y 57°.
Para lograr una mayor precisión de corte, utilice las marcas de
ajuste preciso ubicadas en el soporte del pivote 22 .
1. Levante la palanca de ajuste del bisel 7 para aflojar.
2. Incline la placa de base en el ángulo deseado, alineando el
cursor de bisel preciso 21 con la marca del ángulo deseado
sobre el soporte de pivote 22 .
3. Baje la palanca de ajuste del bisel para volver a apretar.
Retén del bisel (Fig. I)
Las DWE575 y DWE576 están equipadas con una función de
retén del bisel. Cuando incline la placa de base, oirá un clic y
sentirá que la placa de base se detiene tanto en los grados 22,5
como 45. Si alguno de ellos fuese el ángulo deseado, vuelva
a apretar la palanca 7 bajándola. Si desea otro ángulo, siga
inclinando la placa de base hasta que el cursor de bisel grueso
23 o el cursor de precisión 21 se alinee con la marca deseada.
Indicador de la longitud del corte (Fig. J)
Las marcas ubicadas en el lado de la placa de base muestran
la longitud de la ranura que se corta en el material, a la
profundidad completa del corte. Las marcas representan
incrementos de 5 mm.
Montar y ajustar la hendidura paralela
(Fig. K)
La hendidura paralela 24 se utiliza para cortar paralelamente al
borde de la pieza de trabajo.
Montaje
1. Afloje la tuerca de ajuste de la hendidura paralela 25 para
permitir el paso de la hendidura paralela.
2. Introduzca la hendidura paralela 24 en la placa de base 9 tal y como se le indica.
3. Apriete el perno de ajuste de la hendidura paralela 25 .
Ajuste
1. Afloje el perno de ajuste de la hendidura 25 y fije la
hendidura paralela 24 en el ancho deseado.
El ajuste puede leerse en la escala de la hendidura paralela.
2. Apriete el perno de ajuste de la hendidura 25 .
Instalar el caño de extracción de polvo
(Fig. A, F, L)
Su sierra circular DWE575/DWE576 se suministra con un caño
de extracción de polvo.
Instalar el caño de extracción de polvo
1. Afloje completamente la palanca de ajuste de
profundidad 17 .
2. Coloque la placa de base 9 en la posición más baja.
3. Alinee la mitad izquierda del caño de extracción de polvo
33 sobre el protector superior de cuchilla 13 tal y como
se muestra. Compruebe que introduce la pestaña en la
muesca de fundición de la herramienta. Cuando se instala
correctamente, se ajustará completamente sobre la
profundidad original del marcador de corte.
4. Alinee la parte derecha con la izquierda.
5. Introduzca las tuercas y apriete con firmeza.
Sistema de raíl de guía (DWE576, Fig. M)
Los raíles de guía, disponibles en distintas longitudes como
accesorios, permiten utilizar la sierra circular para realizar
cortes precisos, rectos y limpios y proteger simultáneamente
la superficie de la pieza de trabajo frente a los daños. Junto a
los accesorios adicionales, se pueden realizar cortes angulares
exactos, cortes de ingletes y trabajos de fijación gracias al
sistema de raíl de guía.
Se encuentran disponibles fijaciones 30 para fijar el raíl de guía
28 a la pieza de trabajo (Fig. M). El uso de dichas fijaciones 30 garantiza que el raíl de guía 28 esté unido con seguridad a la
pieza de trabajo 29 para un trabajo seguro. Una vez que el raíl
de guía se coloca en la línea de corte y se fija debidamente a la
pieza de trabajo, no se registrarán movimientos durante el corte.
IMPORTANTE: La escala de altura en la unidad se fija para
utilizar la sierra sin un raíl de guía. Cuando utilice la sierra sobre
el raíl de guía, la diferencia de altura será aproximadamente de
5,0 mm.
51
Español
Fijar la sierra circular al raíl de guía
(Fig. A, N)
La separación entre la sierra circular y el raíl de guía (Fig. N, 28 )
debe ser muy pequeña para lograr los mejores resultados de
corte. Cuanto más pequeña sea esta separación, mejor será el
acabado de la línea recta sobre la pieza de trabajo.
La separación puede fijarse con los dos ajustadores de raíl
(Fig. A, 26 , 27 para cada canal en la base para cortes en 0°
26 y cortes con un bisel de 1–45° 27 . Los ajustadores de raíl
son levas de precisión que permitir reducir la separación entre
la unidad y el raíl de guía. Una vez que se hayan fijado dichos
ajustadores, los movimientos laterales de la sierra durante el
corte se mantienen al mínimo, permitiendo al mismo tiempo un
corte suave.
NOTA: Los ajustadores se fijan con la separación mínima de
fábrica y pueden necesitar un ajuste y su configuración antes de
utilizar la unidad. Utilice las siguientes instrucciones para fijar la
sierra circular en el raíl de guía.
RECUERDE: Fije los ajustadores de raíl de la sierra en el raíl
de guía.
1. Afloje la tuerca interior del ajustador de raíl para facilitar el
ajuste entre la sierra y el raíl de guía.
2. Retroceda el protector inferior y coloque la unidad sobre el
raíl de guía, comprobando que la cuchilla se encuentra en la
posición más alta.
3. Gire el ajustador hasta que la sierra se bloquee en el raíl
de guía.
IMPORTANTE: Compruebe que la sierra se une con
firmeza al raíl, intentando empujar la sierra hacia delante.
Compruebe que no exista ningún movimiento de la sierra.
4. Gire el ajustador hacia atrás ligeramente hasta que la sierra
se deslice fácilmente por el raíl.
5. Sostenga el ajustador del raíl en su posición y vuelva a
apretar de nuevo la tuerca.
NOTA: Ajuste SIEMPRE el sistema para utilizarlo con
otros raíles.
Los ajustadores de raíles están ahora configurados para reducir
la desviación lateral mientras corte con la sierra sobre el raíl de
guía.
Antes de utilizar la sierra, deberá adaptar el protector antidivisiones 31 sobre el raíl de guía. Véase la sección Adaptar el
protector anti-divisiones.
Adaptar el protector anti-divisiones
(Fig. N)
El raíl de guía 28 está equipado con un protector antidivisiones 31 que debe adaptarse en la sierra antes de utilizarla
por primera vez.
El protector anti-divisiones 31 se encuentra ubicado en cada
borde del raíl de guía (Fig. N). La finalidad de este protector
anti-divisiones consiste en suministrar al usuario una línea de
corte de cuchilla visible, reduciendo al mismo tiempo las astillas
que surgen a lo largo del borde de corte de la pieza de trabajo
durante el corte.
52
IMPORTANTE: Lea y siga SIEMPRE el apartado de Fijar la
sierra circular en el raíl de guía ¡antes de cortar el protector
anti-divisiones!
Etapas para adaptar el protector antidivisiones (Fig. O–R)
1. Coloque el raíl de guía 28 sobre un resto de madera 32 con una longitud mínima de 100 mm sobrepasando ola
pieza de trabajo. Utilice una fijación para garantizar que el
raíl de guía está unido firmemente a la pieza de trabajo. Esto
garantizará la precisión.
2. Fije la unidad en una profundidad de corte de 20 mm.
3. Coloque la parte frontal de la sierra en el extremo en
voladizo del raíl de guía, comprobando que la cuchilla está
posicionada frente al borde del raíl (Fig. P).
4. Encienda la sierra y corte lentamente el protector antidivisiones a lo largo de toda la longitud del raíl en una única
operación continua. El borde del protector anti-divisiones
ahora corresponderá exactamente con el borde de corte de
la cuchilla (Fig. Q).
Para adaptar el protector anti-divisiones en el otro lado del raíl
de guía, retire la sierra del raíl y gire el raíl en 180º. Repita los
pasos 1 a 4.
NOTA: Si lo desea, el protector anti-divisiones puede biselarse
en 45º. A continuación, repita los pasos 1 a 4. Esto le permitirá
realizar cortes paralelos en un lado del raíl y cortes biselados en
45º en el otro lado del raíl (Fig. R).
NOTA: Si el protector anti-divisiones se adapta para el corte
paralelo en ambos lados, cuando la unidad esté biselada, la
cuchilla no girará exactamente junto al borde del protector
anti-divisiones. Esto se debe al hecho de que el punto de pivote
del bisel de la unidad no es estacionario y la cuchilla se sale por
encima cuando la unidad está biselada.
Uso del canal adecuado (Fig. S–U)
La placa de base de la sierra consta de dos canales. Un canal se
destina a la realización de cortes paralelos y el otro a los cortes
biselados.
Los indicadores ubicados en la parte frontal de la placa de base
(Fig. S) indican el canal correspondiente a cada aplicación.
Cuando realice cortes, compruebe que la línea sobre la placa de
base está en línea con el canal sobre el raíl de guía. La Figura T
muestra la sierra en la posición de corte paralelo con respecto al
raíl de guía. La Figura U muestra la sierra en la posición de corte
biselado con respecto al raíl de guía.
Antes de usar la máquina
• Compruebe que se han instalado los protectores
adecuadamente. El protector de la cuchilla de sierra deberá
estar en posición cerrada.
• Compruebe que la cuchilla de la sierra gira en dirección de
la flecha indicada en la cuchilla.
• No utilice cuchillas de sierras excesivamente gastadas.
Español
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Posición adecuada de las manos (Fig. V)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una mano
se coloque en la empuñadura principal 3 y la otra en la
empuñadura auxiliar 6 .
Encendido y apagado (Fig. A)
Por motivos de seguridad el interruptor de puesta en marcha 1 de la herramienta está equipado con un botón de bloqueo 2 .
Pulse el botón de desbloqueo para desbloquear la herramienta.
Para poner en marcha la herramienta, presione el interruptor
de activación 1 . Tan pronto como el interruptor de
puesta en marcha se suelte el botón de bloqueo se activa
automáticamente para
prevenir la puesta en marcha involuntaria de la máquina.
AVISO: No ENCIENDA ni APAGUE la herramienta
cuando la cuchilla de la sierra toque la pieza de trabajo u
otros materiales.
Soporte de la pieza de trabajo (Fig. W–Z)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de daños
personales graves, soporte la pieza de trabajo
correctamente y sostenga la sierra con firmeza para
evitar la pérdida de control.
Las figuras W y Y muestran la posición adecuada de corte.
Las figuras X y Z muestran una situación insegura. Las manos
deben mantenerse alejadas de la zona de corte y el cable de
alimentación debe colocarse lejos de la misma para evitar que
quede atrapado o colgado del trabajo.
Para evitar un rebote, sostenga SIEMPRE el panel o la placa
CERCA del corte, (Fig. W y Y) . NO soporte el panel o la placa
lejos del corte (Fig. X y Z) . Cuando opere la sierra, mantenga
alejado el cable de la zona de corte y evite que quede atrapado
por la pieza de trabajo.
¡DESCONECTE SIEMPRE LA SIERRA ANTES DE REALIZAR
CUALQUIER AJUSTE! Coloque el trabajo en su lado ”adecuado”
(aquel sobre el cual la apariencia sea más importante) hacia
abajo. La sierra corta hacia arriba, por lo que el trabajo no
registrará ninguna división en su cara superior cuando lo corte.
Corte
ADVERTENCIA: No intente nunca utilizar esta
herramienta dejándola hacia abajo sobre una superficie
de trabajo y aportando el material a la herramienta. Fije
siempre con seguridad la pieza de trabajo y aport4e la
herramienta hacia la pieza de trabajo, sosteniendo con
firmeza la herramienta con ambas manos, tal y como se
muestra en la figura Y.
Coloque la parte más amplia de la placa de base de la sierra
sobre la parte de la pieza de trabajo que sea soportada con
solidez y no sobre la sección que se caiga cuando se realice
el corte. A modo de ejemplo, la figura Y ilustra el modo
ADECUADO de cortar el extremo de un panel. Siempre fije el
trabajo. ¡No intente sostener las piezas cortas con la mano!
No olvide sostener el material colgante o en voladizo. Preste
atención cuando corte materiales desde abajo.
Compruebe que la sierra haya alcanzado su plena velocidad
antes de que la cuchilla entre en contacto con el material que
va a cortar. Si empieza a cortar con la cuchilla frente al material
que va a cortar o la empuja hacia la hendidura, podrá dar
lugar a rebotes. Empuje la sierra hacia delante a una velocidad
que permita que la cuchilla corte sin esfuerzo. La dureza y la
resistencia pueden variar incluso en la misma pieza de material
y algunas secciones anudadas o húmedas pueden suponer
una gran carga en la sierra. Cuando esto ocurra, empuje la
sierra de forma más lenta, pero lo suficientemente fuerte para
seguir trabajando sin que se reduzca demasiado la velocidad.
Si fuerza la sierra, puede provocar cortes bastos, rebotes y un
sobrecalentamiento del motor. Si su corte empieza a salirse de
la línea, no intente forzarlo a retroceder. Suelte el interruptor y
deje que la cuchilla se detenga por completo. A continuación,
podrá retirar la sierra a un lado nuevamente, y empezar un
nuevo corte ligeramente interior al erróneo. En cualquier caso,
retire la sierra si se desvía del corte. Si fuerza una corrección
dentro del corte podrá atascar la sierra y provocar el rebote.
SI LA SIERRA SE ATASCA, SUELTE EL ACTIVADOR Y RETROCEDA
LA SIERRA HASTA QUE SE AFLOJE. COMPRUEBE QUE LA
CUCHILLA GOZA DE UNA POSICIÓN RECTA EN EL CORTE
Y LIMPIE EL BORDE DEL CORTE ANTES DE REANUDAR LA
OPERACIÓN.
Cuando haya terminado de cortar, suelte el activador y deje
que la cuchilla se detenga antes de levantar la sierra del trabajo.
Cuando levante la sierra, el protector telescópico tensado por
una anilla se cerrará automáticamente bajo la cuchilla. Recuerde
que la cuchilla está expuesta hasta que esto ocurra. Por ningún
motivo toque debajo del trabajo. Cuando tenga que retroceder
el protector telescópico manualmente (cuando sea necesario
para iniciar cortes de bolsillo) utilice siempre la palanca de
retroceso.
NOTA: Cuando corte bandas estrechas, tenga cuidado de
comprobar que no cuelguen piezas pequeñas del interior del
protector inferior.
53
Español
Corte de bolsillo (Fig. AA)
ADVERTENCIA: No una nunca el protector de la cuchilla
en una posición levantada. No mueva nunca la sierra
hacia detrás cuando realice cortes de bolsillo. Esto podrá
hacer que la unidad se levante sobre la superficie de
trabajo, lo cual podrá provocar daños.
Un corte de bolsillo es aquel que se realiza en un suelo, pared u
otra superficie plana.
1. Ajuste la placa de base de la sierra de forma que la cuchilla
corte a la profundidad deseada.
2. Incline la sierra hacia delante y permanezca frente a la placa
de base sobre el material que va a cortar.
3. Utilizando la palanca del protector inferior, retroceda el
protector de cuchilla inferior hasta una posición superior.
Baje la parte trasera de la placa de base hasta que los
dientes de la cuchilla casi toquen la línea de corte.
4. Suelte el protector de cuchilla (su contacto con el trabajo
se mantendrá en posición para abrirse libremente cuando
inicie el corte). Retire la mano de la palanca del protector y
agarre firmemente la empuñadura auxiliar 6 , tal y como se
muestra en la figura AA. Coloque su cuerpo y su brazo para
que pueda resistir el rebote si llegase a producirse.
5. Compruebe que la cuchilla no esté en contacto con la
superficie de corte antes de empezar a cortar.
6. Arranque el motor y baje la sierra gradualmente hasta que
su placa de base permanezca en una posición plana sobre el
material que va a cortar. Avance la sierra a lo largo de la línea
de corte hasta que termine el corte.
7. Suelte el activador y deje que la cuchilla se detenga al
completo antes de retirar la cuchilla del material.
8. Cuando inicie un nuevo corte, repita las etapas mencionadas
previamente.
Extracción de polvo (Fig. DD)
ADVERTENCIA: Riesgo de inhalación de humos. Para
reducir el riesgo de daños personales, lleve SIEMPRE una
máscara de polvo aprobada.
Un caño de extracción de polvo 33 está suministrado con su
herramienta.
Las campanas de extracción de la mayoría de los extractores se
ajustarán directamente a la salida de extracción de polvo.
ADVERTENCIA: Utilice SIEMPRE un extractor de
aspiradora diseñado de conformidad con las directivas
aplicables relativas a la emisión de polvo durante el corte
de madera. Las campanas de extracción de la mayoría de
las aspiradoras se ajustarán directamente a la salida de
extracción de polvo.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
54
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Lubricación
La herramienta utiliza soportes de bola y de rodillo autolubricados y por consiguiente, no requiere relubricación. No
obstante, se aconseja que una vez al año, lleve o envíe la
herramienta a un centro de reparaciones para que realice una
limpieza, inspección y lubricación completa de la caja del motor.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Protector inferior
El protector inferior siempre debe girar y cerrarse libremente
desde una posición completamente abierta hasta una
posición completamente cerrada. Compruebe siempre
el funcionamiento correcto antes de cortar abriendo
completamente el protector y dejando que se cierre. Si el
protector se cierra lentamente o no puede cerrarse al completo,
necesitará la limpieza o su reparación. No utilice la sierra hasta
que funcione correctamente. Para limpiar el protector, utilice
aire seco o un cepillo suave para retirar todo el polvo o los
restos acumulados en el trayecto del protector y alrededor de
la anilla del protector. Si esto no corrigiese el problema, tendrá
que acudir a un centro de reparaciones habilitado para que se
proceda a su reparación.
Ajuste de la placa de base (Fig. E, BB, CC)
Su placa de base se ha configurado de fábrica para garantizar
que la cuchilla esté perpendicular a la placa de base. Si tras un
uso prolongado, necesitase volver a alinear la cuchilla, siga las
siguientes instrucciones:
Ajuste Para Cortes De 90 Grados
1. Vuelva a colocar la sierra en un bisel de 0 grados.
2. Coloque la sierra sobre su lateral y retroceda el
protector inferior.
3. Fije la profundidad de corte en 51 mm.
Español
4. Afloje la palanca de ajuste del bisel (Fig. CC, 7 ). Coloque
una escuadra frente a la cuchilla y a la placa de base, tal y
como se muestra en la figura BB.
5. Utilizando una llave 16 , gire la tuerca ajustada 34 en la
parte inferior de la placa de base hasta que la cuchilla y la
placa de base estén en pleno contacto con la escuadra.
Vuelva a apretar la palanca de ajuste del bisel.
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Ajuste de la palanca de ajuste del bisel
(Fig. CC)
Quizás sea deseable ajustar la palanca de ajuste del bisel 7 .
Puede estar floja determinadas veces y golpear la placa de base
antes del apriete.
Para apretar la palanca:
1. Sostenga la palanca de ajuste del bisel 7 y afloje el perno
de bloqueo 35 .
2. Ajuste la palanca de ajuste del bisel girándola en la dirección
deseada en entorno a 1/8 vuelta.
3. Vuelva a apretar el perno.
Cuchillas
Una cuchilla aplanada provocará un corte ineficaz, sobrecargará
el motor de la sierra, dará lugar a un corte excesivo y aumentará
las probabilidades de rebote. Cambie las cuchillas cuando no lo
resulte fácil empujar la sierra a través del corte, cuando el motor
se tuerza o cuando se acumule demasiado calor en la cuchilla.
Es una buena práctica mantener a mano cuchillas adicionales
con vistas a contar con cuchillas afiladas disponibles para un uso
inmediato. Las cuchillas aplanadas pueden afilarse en la mayoría
de las áreas.
La cola endurecida sobre la cuchilla puede retirarse con
queroseno, aguarrás o un limpiador de hornos. Las cuchillas
con capa anti-adhesiva pueden utilizarse en aplicaciones en
donde se acumulen demasiados restos, como la madera verde o
tratada a presión.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
NO UTILICE ACCESORIOS ALIMENTADOS POR AGUA CON
ESTA SIERRA.
OBSERVE VISUALMENTE LAS CUCHILLAS DE CARBÓN ANTES DE
UTILIZARLAS. CÁMBIELAS SI ESTÁN DAÑADAS.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
55
Français
SCIE CIRCULAIRE 190 mm
DWE575, DWE576
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance consommée
Vitesse à vide
Diamètre de lame
Profondeur maximum de coupe
Alésage
Réglage de l’inclinaison
Poids
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE575
230
1
1600
5200
190
67
30
57˚
4,0
DWE576
230
1
1600
5200
190
61
30
57˚
4,0
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN62841.
LPA(niveau d’émission de pression
dB(A)
91
91
acoustique)
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
102
102
K(incertitude pour le niveau
acoustique donné)
Pour couper le bois
Valeur d’émission de vibration ah,W =
Incertitude K =
dB(A)
3
3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN62841, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
56
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Scie Circulaire
DWE575, DWE576
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN62841-1:2015, EN62841-2-5:2014.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
08.06.16
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : veuillez lire tous les
avertissements de sécurité, toutes les instructions,
illustrations et spécifications fournies avec cet
outil électrique. Le non respect des instructions listées
ci-dessous peut conduire à des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
Français
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
h ) Ne pensez pas être à ce point familiarisé avec l’outil
après l’avoir utilisé à de nombreuses reprises,
au point de ne plus rester vigilant et d’en oublier
les consignes de sécurité. Un geste imprudent peut
provoquer de graves blessures en une fraction de seconde.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
57
Français
c ) Débranchez la prise du secteur et/ou le bloc-batterie
de l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage,
de changer un accessoire ou de ranger l’outil
électrique. Ces mesures de sécurité préventives réduisent
le risque de démarrage accidentel de l’outil électrique.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenez vos outils électriques. Vérifiez que les
pièces mobiles sont alignées correctement et qu’elles
ne sont pas coincées. Vérifiez qu’il n’y a pas de
pièces cassées ou toute autre condition qui pourrait
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faites réparer l’outil électrique avant
utilisation. De nombreux accidents sont provoqués par
des outils électriques mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
h ) Maintenez toutes les poignées et surfaces de
préhension sèches, propres et exemptes d’huile et
de graisse. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes ne permettent pas de manipuler et de contrôler
l’outil correctement en cas de situations inattendues.
5) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
Consignes de sécurité additionnelles pour scies circulaires
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
SUPPLÉMENTAIRES POUR LES SCIES
CIRCULAIRES
Consignes de sécurité concernant toutes
les scies
DANGER :
a ) Tenez vos mains à distance de la zone de sciage et
de la lame. Tenez la poignée supplémentaire ou le carter
du moteur de l’autre main. Si vous tenez la scie circulaire
des deux mains, celles-ci ne peuvent pas être blessées par
la lame.
b ) Ne passez pas les mains sous la pièce. Sous la pièce, le
carter de protection ne peut pas vous protéger de la lame.
58
c ) Réglez la profondeur de coupe selon l’épaisseur de
la pièce. La partie inférieure de la pièce doit laisser voir
moins d’une dent complète de la lame.
d ) Ne tenez jamais les pièces à découper dans vos
mains ou entre vos jambes pendant la découpe.
Fixez la pièce sur un support stable. Il est important
que la pièce soit correctement soutenue afin de
minimiser les risques de blessures, de coincement de
la lame ou de perte de contrôle.
e ) Tenez l’outil électrique par les surfaces de préhension
isolées prévues à cet effet pendant lors de toute
utilisation où l’outil de coupe pourrait entrer en
contact avec des fils électriques cachés ou son propre
cordon. Tout contact avec un fil sous tension peut mettre
les parties métalliques exposées de l’outil sous tension et
provoquer un choc électrique à l’utilisateur.
f ) Utilisez toujours une butée ou un guide à bord droit
pour des coupes longitudinales.Ceci améliore la
précision de la coupe et réduit le risque de coincer la lame.
g ) Utilisez toujours des lames de taille et de forme
adaptées à l’alésage de fixation (par ex. losange ou
rond). Les lames inadaptées au matériel de montage de
la scie risquent de s’excentrer, occasionnant une perte
de contrôle.
h ) N’utilisez jamais de rondelles ou de boulons
endommagés voire inadaptés à la lame. Les rondelles
et boulons de la lame ont été spécialement conçus pour
votre scie, pour des performances et une sécurité de
fonctionnement optimales.
Consignes de sécurité supplémentaires pour
toutes les scies
Causes et prévention anti-rebonds:
• le rebond est une réaction soudaine d’une lame de scie restée
accrochée, coincée ou mal orientée. La scie qui n’est plus sous
contrôle sort de la pièce et est projetée vers l’utilisateur ;
• si la lame reste accrochée ou coincée dans la fente sciée qui
se ferme, elle se bloque et la force du moteur ramène l’outil
rapidement vers l’utilisateur ;
• si la lame de scie est tordue ou mal orientée dans la coupe,
les dents du bord arrière de la lame de scie risquent de
creuser dans la surface du bois. De ce fait, la lame de scie
saute brusquement de la fente et est propulsée en arrière sur
l’utilisateur.
Les rebonds proviennent d’une utilisation impropre de la scie
ou de conditions ou procédures d’exécution incorrectes, et
peuvent être évités en prenant les précautions adéquates
énoncées ci-dessous.
a ) Maintenez fermement la scie des deux mains et
positionnez vos bras de sorte à pouvoir résister
aux rebonds. Positionnez toujours votre corps d’un
côté ou de l’autre de la lame de scie. Ne vous placez
jamais dans l’alignement de la lame. En cas de
rebond, la scie risque d’être propulsée vers l’arrière, mais les
forces de rebond peuvent être contrôlées par l’utilisateur à
condition de prendre les précautions appropriées.
Français
b ) Si la lame se coince ou si le sciage est interrompu
pour une raison quelconque, relâchez la gâchette et
maintenez la scie immobile dans la pièce jusqu’à son
arrêt total. N’essayez jamais de sortir la scie de la
pièce ou de la tirer en arrière tant que la lame de scie
n’est pas immobile ou qu’un rebond reste possible.
Vérifier la pièce et prendre les mesures adéquates pour
éliminer toute cause de coincement de la lame.
c ) Pour redémarrer une scie coincée dans une pièce,
centrez la lame de scie dans la fente et vérifiez que
ses dents ne sont pas engagées dans la pièce. Si la
lame de scie est coincée, elle peut sortir de la pièce ou
causer un rebond si la scie est remise en marche.
d ) Soutenez les grands panneaux afin de minimiser le
risque de rebond causé par une lame de scie coincée.
Les grands panneaux ont tendance à s’affaisser sous
leur propre poids. Les panneaux doivent être soutenus
des deux côtés par des supports, près de la fente de scie
ainsi qu’aux bords des panneaux.
e ) N’utilisez pas de lames émoussées ou endommagées.
Les lames dont les dents sont émoussées ou mal orientées
produisent une fente trop étroite entraînant une friction
élevée, le coincement de la lame et le rebond.
f ) Les leviers de blocage des réglages de la profondeur
et de l’angle de coupe doivent être bien serrés et
verrouillés avant de scier. Si les réglages se modifient
pendant le sciage, la lame risque de se coincer et de
provoquer un rebond.
g ) Prenez des précautions supplémentaires lors de
« coupes en plongée » dans des murs existants
ou dans toute zone à visibilité limitée. La partie
saillante de la lame peut couper des objets susceptibles de
provoquer un rebond.
c ) Ouvrez le carter inférieur de protection
manuellement uniquement pour des coupes
spéciales, ainsi les « coupes en plongée » ou les
« coupes angulaires ». Soulevez le carter inférieur
de protection en rétractant la poignée et relâchez-le
dès que la lame de scie est entrée dans la pièce. Pour
toutes les autres opérations de sciage, le carter inférieur de
protection doit fonctionner automatiquement.
d ) Ne placez jamais la scie sur l’établi ou au sol si le
carter inférieur de protection ne couvre pas la lame
de scie. Une lame de scie sans protection et encore
en mouvement ramène la scie en arrière, sciant tout
sur son passage. Tenez compte du temps nécessaire à la
lame pour s’arrêter une fois l’interrupteur relâché.
Consignes de sécurité additionnelles pour
toutes les scies avec refendeur
a ) Utilisez une lame de scie adaptée au couteau
diviseur. Pour que le couteau diviseur fonctionne, le corps
de la lame doit être plus fin que lui et la largeur de coupe
de la lame doit être supérieure à l’épaisseur du couteau
diviseur.
b ) Réglez le refendeur conformément aux instructions
de ce manuel.Un espacement, un positionnement et
un alignement incorrects peuvent rendre le refendeur
incapable d’empêcher un rebond.
c ) Utilisez toujours le refendeur sauf pour les coupes en
plongée. Le refendeur doit être remis en place après
une coupe en plongée. Le refendeur gêne les coupes en
plongée et risque de provoquer un rebond.
d ) Le refendeur doit être engagé dans la pièce pour
fonctionner correctement.Le refendeur ne peut
empêcher les rebonds pour les coupes courtes.
e ) N’utilisez pas la scie si le refendeur est déformé. La
moindre déformation peut ralentir la fermeture du carter
de protection.
Consignes de sécurité pour les scies dotées
d’un carter de protection pendulaire
a ) Contrôlez avant chaque utilisation la fermeture
correcte du carter inférieur de protection. N’utilisez
pas la scie si le carter inférieur de protection
ne bouge pas librement et ne se ferme pas
instantanément. Ne fixez et n’attachez jamais
le carter inférieur de protection pour le laisser
en position ouverte. Si, par mégarde, la scie tombe
par terre, le carter inférieur de protection risque d’être
déformé. Levez le carter de protection avec la poignée
rétractable, assurez-vous qu’il peut bouger librement et ne
touche ni la lame de scie ni d’autres éléments de l’appareil,
quel que soit l’angle ou la profondeur de coupe.
b ) Contrôlez le bon fonctionnement du ressort du carter
inférieur de protection. Si le carter de protection
et le ressort ne fonctionnent pas correctement,
faites effectuer un entretien de l’appareil avant de
l’utiliser. Des pièces endommagées, restes de colle ou
accumulations de débris peuvent ralentir l’actionnement
du carter inférieur de protection.
Consignes de sécurité supplémentaires pour
scies circulaires
•
•
•
•
•
•
Ne pas faire fonctionner l’appareil si les carters de protection
ne sont pas en place, s’ils ne fonctionnent pas ou ne sont pas
maintenus correctement.
Sélectionnez la lame adéquate pour le matériel à découper.
Portez un masque anti-poussière.
N’utilisez pas de lames de diamètres plus élevés ou plus
faibles que ceux recommandés. Référez-vous aux données
techniques pour obtenir les caractéristiques appropriées
des lames. Utilisez uniquement les lames indiquées dans ce
manuel, conformes à la norme EN 847-1.
N’utilisez jamais de disques abrasifs de tronçonnage.
Lorsque vous scier du plastique, évitez de faire fusionner
la matière.
59
Français
•
N’utilisez que des lames de scie dont la vitesse spécifiée est
égale ou supérieure à celle indiquée sur l’outil.
AVERTISSEMENT : la découpe de plastique, de bois
recouvert de sève et d’autres matériaux peut provoquer
l’accumulation de matière fondue sur les pointes et le
corps de la lame de scie, augmentant ainsi le risque de
surchauffe de la lame et de grippage durant la découpe.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
1
1
1
•
•
Guide parallèle
Embout d’aspiration de poussières
Notice d’instructions
Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension du
secteur correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme
à la norme EN62841 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si la prise secteur ou le cordon doivent être remplacés, l’outil ne
peut être réparé que par un réparateur agréé ou un technicien
qualifié.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques). La
section minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scie circulaire
1 Lame de scie circulaire
1 Clé de réglage de la lame
60
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. A)
La date codée de fabrication 36 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Interrupteur à gâchette
2 Bouton de déverrouillage de la gâchette
3 Poignée principale
4 Verrou de lame
5 Capuchon d’extrémité
6 Poignée auxiliaire
7 Levier de réglage d’inclinaison
8 Mécanisme de réglage de l’angle d’inclinaison
9 Plaque de base
10 Carter de protection de lame inférieur
11 Vis de serrage de lame
12 Levier du carter de protection inférieur
13 Carter de protection de lame supérieur
Utilisation Prévue
Ces scies circulaires industrielles sont conçues pour les
applications professionnelles de découpe du bois. NE PAS
utiliser les accessoires à eau avec cette scie. NE PAS utiliser de
disques ou lames abrasifs.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Ces scies industrielles sont des outils électriques de
professionnels.
Français
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Remplacement des lames
Installer la lame (Fig. B–E)
1. À l’aide du levier du carter de protection inférieur 12 ,
rentrer le carter de protection de lame inférieur 10 et
placer la lame sur l’arbre de la scie contre la rondelle de
serrage interne 14 , en s’assurant que la lame tourne dans
la direction de correcte (la flèche de direction de rotation
sur la lame de scie et les dents doivent être dirigées dans
la même direction que celle de la flèche de direction de
rotation sur la scie). Ne pas supposer que l’inscription
sur la lame est toujours face à vous pour obtenir une
installation correcte. Lorsque le carter de protection de lame
inférieur est rentré pour installer la lame, vérifier l’état et le
fonctionnement du carter de protection de lame inférieur
pour s’assurer qu’il fonctionne correctement. Assurez-vous
qu’il peut bouger librement et ne touche ni la lame de scie
ni d’autres éléments de l’appareil, quel que soit l’angle ou la
profondeur de coupe.
2. Placez la rondelle de serrage externe 15 sur l’arbre de la
scie avec le bord biseauté vers l’extérieur. Assurez-vous que
le diamètre de 30 mm sur le côté lame du serrage s’adapte
au tour de 30 mm sur la lame de scie afin de garantir le
centrage de la lame.
3. Vissez à la main la vis de serrage de la lame 11 sur l’arbre de
la scie (la vis possède un filetage à droite et doit être tournée
dans le sens des aiguilles d’une montre pour le serrage).
4. Appuyez sur le verrou de lame 4 pendant que vous tournez
l’arbre de la scie avec la clé de lame 16 rangée au-dessous
de la poignée principale 3 (Fig. E), jusqu’à ce que le verrou
de lame s’engage et que la lame cesse de tourner.
5. Serrer la vis de serrage de la lame au moyen de la clé
de lame.
AVIS : N’engagez jamais le verrou de lame lorsque la
scie fonctionne ou dans le but d’arrêter l’outil. Ne mettez
jamais la scie en marche lorsque le verrou de lame est
engagé. De graves dégâts pourraient se produire sur
la scie.
Remplacer la lame (Fig. B–E)
1. Pour desserrer la vis de serrage de la lame 11 , appuyez sur
le verrou de lame 4 et tournez l’arbre de la scie avec la clé
de lame 16 , rangée au-dessous de la poignée principale
3 , jusqu’à ce que le verrou de lame s’engage et que la
lame cesse de tourner. Une fois le verrou de lame engagé,
tournez la vis de serrage de la lame dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre avec la clé de lame (la vis possède un
filetage à droite et doit être tournée dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre pour le desserrage).
2. Retirez la vis de serrage de la lame 11 et la rondelle de
serrage externe 15 . Retirer l’ancienne lame.
3. Nettoyez la sciure qui pourrait être accumulée dans le
carter de protection ou la zone de la rondelle de serrage et
vérifiez l’état et le fonctionnement du carter protection de
lame inférieur comme indiqué auparavant. Ne lubrifiez pas
cette zone.
4. Choisissez la lame appropriée à l’application (voir Lames).
Utilisez toujours des lames ayant une taille (diamètre)
correcte avec un alésage centrale ayant une taille et
une forme correctes pour le montage sur l’arbre de la
scie. Assurez-vous toujours que la vitesse maximum
recommandée (tr/min) sur la lame de scie correspond ou
dépasse la vitesse (tr/min) de la scie.
5. Suivez les étapes 1–5 dans la section Pour monter la lame,
en faisant attention au sens de rotation de la lame.
Carter de protection de lame inférieur
AVERTISSEMENT : le carter de protection de lame
inférieur est un dispositif de sécurité qui réduit le risque
de graves blessures. N’utilisez jamais la scie si le carter de
protection de lame inférieure est absent, endommagé,
mal monté ou s’il ne fonctionne pas correctement. Ne
vous fiez pas au carter de protection de lame inférieur
pour vous protéger dans toutes les circonstances. Votre
sécurité dépend du respect de tous les avertissements et
des précautions, ainsi que de l’utilisation correcte de la
scie. Vérifiez que le carter de protection de lame inférieur
se referme correctement avant chaque utilisation. Si le
carter de protection de lame inférieur est absent ou ne
fonctionne pas correctement, faites d’abord réparer la
scie. Pour assurer la sécurité et la fiabilité du produit,
les réparations, l’entretien et les réglages doivent être
effectués par un centre de service agréé ou une autre
organisation de service qualifiée en utilisant toujours des
pièces de rechange identiques.
Contrôle du carter de protection inférieur
(Fig. A)
1. Arrêter l’outil et le débrancher de l’alimentation.
2. Faites pivoter le levier du carter de protection inférieur
(Fig. A, 12 ) de la position complètement fermé à la position
complètement ouvert.
3. Relâchez le levier et observez le carter de protection 10 revenir à la position complètement fermé.
L’outil doit être révisé par un centre de service qualifié si :
• il ne revient pas à la position complètement fermé,
61
Français
• se déplace de manière intermittente ou lente, ou
• s’il touche la lame ou toute autre partie de l’outil, quel que
soit l’angle ou la profondeur de coupe.
Lames
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessures,
portez toujours des protection oculaires. Le carbure est
un matériau dur, mais cassant. Les corps étrangers dans
l’ouvrage (par ex. fils ou clous) peuvent causer la fissure
ou la rupture des pointes. N’utilisez la scie que lorsque
le carter de protection de lame approprié est en place.
Montez correctement la lame dans le sens de rotation
approprié avant l’utilisation et utilisez toujours une lame
propre et affûtée.
Diamètre
190 mm
190 mm
190 mm
Dents
18
24
40
Application
Coupe rapide
Coupe
Usage général
Si vous avez besoin d’aide concernant les lames, veuillez
contacter votre revendeur DeWALT local.
Rebond
Le rebond est une réaction soudaine d’une lame de scie restée
accrochée, coincée ou mal orientée. La scie qui n’est plus
sous contrôle sort de la pièce et est projetée vers l’utilisateur.
Si la lame reste accrochée ou coincée dans la fente sciée qui
se ferme, elle se bloque et la force du moteur ramène l’outil
rapidement vers l’utilisateur. Si la lame de scie est tordue ou mal
orientée dans la coupe, les dents du bord arrière de la lame de
scie risquent de creuser dans la surface du matériau. De ce fait,
la lame de scie saute brusquement de la fente et est propulsée
en arrière sur l’utilisateur.
Les rebonds peuvent se produire plus fréquemment lorsque
l’une des conditions suivantes est remplie.
1. SUPPORT D’OUVRAGE INCORRECT
a. Le fléchissement ou le levage incorrect de la pièce à
couper peut entraîner un pincement de la lame et causer
un rebond (Fig. X).
b. La coupe à travers le matériau soutenu par les extrémités
conduit irrémédiablement à un rebond. Lorsque le
matériau s’affaiblit, il fléchit et referme la fente pinçant
ainsi la lame (Fig. X).
c. La découpe d’une pièce en porte-à-faux ou suspendue
de bas en haut dans une direction verticale peut causer
un rebond. La chute peut pincer la lame en tombant.
d. La découpe de longues bandes étroites peut causer un
rebond. La bande coupée peut fléchir ou se tordre et
refermer la fente pinçant ainsi la lame.
e. L’accrochage du carter de protection inférieur sur une
surface au-dessous du matériau découpé peut réduire
temporairement le contrôle de l’utilisateur. La scie peut
se soulever partiellement hors de la coupe et augmenter
les probabilités de torsion de la lame.
62
2. RÉGLAGE DE PROFONDEUR DE COUPE INCORRECT SUR
LA SCIE
Pour effectuer la coupe la plus efficace, la lame doit dépasser
suffisamment pour exposer une dent, comme illustré sur la
Figure H. Cela permet à la semelle de soutenir la lame et de
réduire la torsion et le pincement dans le matériau. Voir la
section intitulée Réglage de la profondeur de coupe.
3. TORSION DE LA LAME (MAUVAIS ALIGNEMENT DANS
LA COUPE)
a. Une poussée plus marquée peut causer une torsion de
la lame.
b. Tenter de tourner la scie dans la coupe (tenter de revenir
sur la ligne marquée) peut causer une torsion de la lame.
c. L’utilisation de la scie hors de portée ou avec un faible
contrôle du corps (en déséquilibre) peut causer une
torsion de la lame.
d. Le changement de poignée ou de position du corps
durant la coupe peut causer une torsion de la lame.
e. Faire reculer la scie pour libérer la lame peut causer une
torsion de la lame.
4. UTILISATION DE LAMES ÉMOUSSÉES OU SALES
Les lames émoussées causent une charge plus importante
sur la scie. Pour compenser, l’utilisateur pousse
habituellement plus fort ce qui charge encore plus l’appareil
et favorise la torsion de la lame dans la fente. Les lames
usées peuvent aussi avoir un dégagement du corps
insuffisant ce qui augmente les risques de coincement et
augmente la charge.
5. REPRISE D’UNE COUPE AVEC LES DENTS DE LA LAME
COINCÉES CONTRE LE MATÉRIAU
La scie doit être amenée à la vitesse de coupe maximale
avant de commencer une coupe ou de reprendre une
coupe si l’appareil a été arrêté avec la lame dans la fente.
Dans le cas contraire, l’appareil peut caler ou causer un
rebond.
Toutes les autres conditions qui causent un pincement, un
coincement, une torsion ou un mauvais alignement de la lame
pourraient causer un rebond. Consultez les sections Consignes
de sécurité supplémentaires pour les scies circulaires et
Lames pour connaître les procédures et les techniques qui
réduisent la probabilité des rebonds.
Réglage de la profondeur de coupe
(Fig. F–H)
1. Soulevez le levier de réglage de la profondeur 17 pour
desserrer.
2. Pour obtenir la profondeur de coupe correcte, alignez le
repère approprié sur la bande de réglage de la profondeur
19 avec l’encoche 18 sur le carter de protection supérieur.
3. Serrez le levier de réglage de la profondeur.
4. Pour obtenir une coupe la plus efficace au moyen d’une
lame de scie à pointe au carbure, réglez la profondeur
de coupe de sorte que la moitié d’une dent dépasse
au-dessous de la surface du bois à couper.
Français
5. Une méthode de contrôle de la profondeur de coupe
correcte est illustrée sur la figure H. Posez un morceau du
matériau que vous prévoyez de couper le long du côté de la
lame, comme illustré sur la figure, et observez de combien
dépasse la dent au-dessous du matériau.
Ajustement du levier de réglage de
profondeur (Fig. G)
Il peut être souhaitable d’ajuster le levier de réglage de
profondeur 17 . Il peut se desserrer au fil du temps et heurter la
plaque de base avant le serrage.
Pour serrer le levier :
1. Tenez le levier de réglage de profondeur 17 et desserrez
l’écrou de blocage 20 .
2. Ajustez le levier de réglage de profondeur en le tournant
dans la direction souhaitée d’environ 1/8 de tour.
3. Resserrez l’écrou.
Réglage de l’angle d’inclinaison (Fig. I)
Le mécanisme de réglage de l’angle d’inclinaison 8 peut être
ajusté entre 0° et 57°.
Pour obtenir une plus grande précision de coupe, utilisez les
repères de réglage fin situés sur le bras du pivot 22 .
1. Soulevez le levier de réglage d’inclinaison 7 pour desserrer.
2. Inclinez la plaque de base selon l’angle désiré en alignant le
curseur d’inclinaison fine 21 avec le repère de l’angle désiré
sur le bras du pivot 22 .
3. Soulevez le levier de réglage d’inclinaison pour resserrer.
Détente d’inclinaison (Fig. I)
Les modèles DWE575 et DWE576 sont équipés d’une fonction
de détente d’inclinaison. Lorsque vous inclinerez la plaque de
base, vous entendrez un déclic et sentirez la plaque de base
s’arrêter à 22,5 et à 45 degrés. Si l’un de ces angles est celui
désiré, resserrez le levier 7 en l’abaissant. Si vous désirez un
autre angle, continuez à incliner la plaque de base jusqu’à ce
que le curseur d’inclinaison grossière 23 ou le curseur fin 21 s’aligne avec le repère désiré.
Indicateur de longueur de coupe (Fig. J)
Les repères sur le côté de la plaque de base indiquant la
longueur de la fente coupée dans le matériau à la profondeur
complète de la coupe. Les repères sont disposés à intervalles
de 5 mm.
Montage et réglage du guide parallèle
(Fig. K)
Le guide parallèle 24 permet d’effectuer une coupe parallèle au
bord de la pièce.
Montage
1. Desserrez le bouton de réglage du guide parallèle 25 pour
laisser passer le guide parallèle.
2. Insérez le guide parallèle 24 dans la plaque de base 9 comme illustré.
3. Resserrez le bouton de réglage du guide parallèle 25 .
Réglage
1. Desserrez le bouton de réglage du guide 25 et réglez le
guide parallèle 24 à la largeur désirée.
L’ajustement peut être lu sur l’échelle du guide parallèle.
2. Resserrez le bouton de réglage du guide 25 .
Montage de l’embout d’aspiration des
poussières (Fig. A, F, L)
Votre scie circulaire DWE575/DWE576 est fournie avec un
embout d’aspiration des poussières.
Pour installer l’embout d’aspiration des
poussières
1. Desserrez complètement le levier d’ajustement de la
profondeur 17 .
2. Placez la plaque de base 9 dans la position la plus basse.
3. Alignez la moitié gauche de l’embout d’aspiration des
poussières 33 sur le carter de protection de lame supérieur
13 comme illustré. Assurez-vous d’insérer l’onglet dans
l’encoche moulée sur l’outil. Lors de l’installation correct, il
s’enclenche complètement sur la profondeur d’origine du
curseur de coupe.
4. Alignez la pièce de droite avec cette de gauche.
5. Introduisez les vis et serrer fermement.
Système de rail de guidage (DWE576, Fig. M)
Les rails de guidage, disponibles en différentes longueurs en
option, permettent l’utilisation de la scie circulaire pour des
coupes droites et précises, et protège également la surface de
l’ouvrage contre les dégâts. En conjonction avec les accessoires
supplémentaires, il est possible de réaliser des coupes en angle
exactes, des coupes d’onglet et des opérations d’ajustement
grâce au système de rail de guidage.
Les pinces 30 sont prévues pour fixer le rail de guidage 28 sur l’ouvrage (Fig. M). Utilisez ces pinces 30 pour vous assurer
que le rail de guidage 28 est solidement fixé à l’ouvrage 29 afin de travailler en toute sécurité. Lorsque le rail de guidage est
réglé sur la ligne de coupe et solidement fixé à l’ouvrage, aucun
mouvement ne se produit durant la coupe.
IMPORTANT : L’échelle de hauteur sur l’appareil est réglée pour
l’utilisation de la scie sans rail de guidage. Lors de l’utilisation
de la scie sur le rail de guidage, la différence de hauteur est
d’environ 5,0 mm.
Installation de la scie circulaire sur le rail
de guidage (Fig. A, N)
L’espace entre la scie circulaire et le rail de guidage (Fig. N,
28 ) doit être le plus réduit possible pour obtenir les meilleurs
résultats de coupe. Plus cet espace est réduit, meilleure sera la
finition de la ligne droite sur l’ouvrage.
L’espace peut être réglé avec les deux dispositifs de réglage
du rail (Fig. A, 26 , 27 pour chaque canal dans la base pour
une coupe à 0° 26 et pour une coupe inclinée à 1–45° 27 .
Les dispositifs de réglage sont des cames de précision qui
permettent la réduction de l’espace entre l’appareil et le rail de
guidage. Lorsque ces dispositifs de réglage ont été ajustés, le
63
Français
mouvement latéral de la scie durant la coupe est maintenu au
minimum, permettant ainsi une action de coupe homogène.
REMARQUE : Les dispositifs de réglage sont réglés à l’espace
minimum en usine et peuvent nécessiter un ajustement et un
réglage avant d’utiliser l’appareil. Suivez les instructions ci-après
pour installer la scie circulaire sur le rail de guidage.
SOUVENEZ-VOUS : Réglez les dispositifs de réglage sur la scie
lorsqu’elle se trouve sur le rail de guidage.
1. Desserrez la vis dans le dispositif de réglage pour permettre
l’ajustement entre la scie et le rail de guidage.
2. Rentrez le carter de protection inférieur et placez l’appareil
sur le rail de guidage, en vous assurant que la lame se trouve
dans la position la plus élevée.
3. Faites pivoter le dispositif de réglage jusqu’à ce que la scie
se verrouille sur le rail de guidage.
IMPORTANT : Assurez-vous que la scie est solidement fixée
sur le rail en essayant de pousser la scie en avant. Assurezvous qu’il n’y a aucun mouvement de la scie.
4. Faites pivoter légèrement le dispositif de réglage vers
l’arrière jusqu’à ce que la scie coulisse aisément le long du
rail.
5. Tenez le dispositif de réglage du rail en position et resserrez
la vis.
REMARQUE : Ajustez TOUJOURS le système pour l’utilisation
avec d’autres rails.
Les dispositifs de réglage sont maintenant configurer pour
minimiser les déviations latérales lors de la coupe avec la scie
sur le rail de guidage.
Avant d’utiliser la scie, le carter de protection contre les éclats
31 sur le rail de guidage devra être réglé. Voir Réglage du
carter de protection contre les éclats.
Réglage du carter de protection contre les
éclats (Fig. N)
Le rail de guidage 28 est doté d’un carter de protection contre
les éclats 31 qui doit être ajusté à la scie avant la première
utilisation.
Le carter de protection contre les éclats ee) se trouve sur
chaque bord du rail de guidage (Fig. N). Le but de ce carter de
protection contre les éclats est de fournir à l’utilisateur une ligne
de coupe de la lame visible tout en réduisant les copeaux qui
se produisent le long du bord coupé de l’ouvrage pendant la
coupe.
IMPORTANT : Lisez et respectez TOUJOURS la section
Installation de la scie circulaire sur le rail de guidage avant de
couper le carter de protection contre les éclats !
Étapes pour régler le carter de protection
contre les éclats (Fig. O–R)
1. Placez le rail de guidage 28 sur un morceau de bois
de rebut 32 ayant une longueur d’au moins 100 mm
surplombant l’ouvrage. Utilisez une pince pour vous assurer
que le rail de guidage est solidement fixé à l’ouvrage. Cela
garantira la précision.
2. Régler l’appareil à une profondeur de coupe de 20 mm.
64
3. Placez l’avant de la scie sur l’extrémité en surplomb du rail
de guidage, en vous assurant que la lame est positionnée
face au bord du rail (Fig. P).
4. Mettez la scie en marche et coupez lentement le carter de
protection contre les éclats sur toute la longueur du rail, en
un seul passage continu. Le bord du carter de protection
contre les éclats correspond maintenant exactement au
bord de coupe de la lame (Fig. Q).
Pour ajuster le carter de protection contre les éclats de l’autre
côté du rail de guidage, retirez la scie du rail et tournez le rail de
180°. Répétez les étapes 1–4.
REMARQUE : Si vous le désirez, le carter de protection contre
les éclats peut être chanfreiné à 45°. Répétez ensuite les étapes
1–4. Cela permet à un côté du rail d’être utilisé pour les coupes
parallèles et à l’autre côté d’être utilisé pour les coupes inclinées
à 45° (Fig. R).
REMARQUE : Si le carter de protection contre les éclats est
ajusté pour la coupe parallèle sur les deux côtés, lorsque
l’appareil est incliné la lame ne suivra pas le bord du carter de
protection contre les éclats. Ceci est dû au fait que le point de
pivot de l’appareil incliné n’est pas stationnaire et que la lame se
déporte lorsque l’appareil est incliné.
Utilisation du canal correct (Fig. S–U)
La plaque de base de la scie comprend deux canaux. Un canal
sert pour les coupes parallèles et l’autre canal sert pour les
coupes inclinées.
Les indicateurs à l’avant de la plaque de base (Fig. S) indiquent
à quelle application sont adaptés les canaux. Lors de la coupe,
assurez-vous que la ligne sur la plaque de base est alignée
avec le canal sur le rail de guidage. La Figure T illustre la scie en
position de coupe parallèle par rapport au rail de guidage. La
Figure U illustre la scie en position de coupe inclinée par rapport
au rail de guidage.
Avant toute utilisation
• Assurez-vous que les protections ont été correctement
montées. Le carter de protection de la lame de scie doit être
en position fermée.
• Assurez-vous que la lame de scie tourne dans le sens
indiqué par la flèche sur la lame.
• N’utilisez pas de lames de scie excessivement usagées.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Français
Position correcte des mains (Fig. V)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de
sa part.
La position correcte des mains nécessite une main sur la
poignée principale 3 et l’autre main sur la poignée auxiliaire 6 .
Mise en marche et arrêt de l’appareil (Fig. A)
Pour des raisons de sécurité, la gâchette 1 de votre outil a été
équipé d’un bouton de déblocage 2 .
Appuyer sur le bouton de déblocage de l’interrupteur pour
débloquer l’outil.
Appuyez sur la gâchette 1 pour mettre l’outil en marche. Dès
que la gâchette est relâchée,
l’interrupteur de blocage sera automatiquement activé pour
éviter une mise en marche par inadvertance.
AVIS : ne manipulez pas l’interrupteur MARCHE/ARRÊT
si la lame de scie est en contact avec la pièce ou d’autres
matériaux.
Soutien de l’ouvrage (Fig. W–Z)
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessures
graves, soutenez l’ouvrage correctement et tenez la
scie fermement pour éviter la perte de contrôle.
Les Figures W et Y illustrent la position de sciage correcte. Les
Figures X et Z illustrent une condition de danger. Les mains
doivent être tenues loin de la zone de coupe et le cordon
d’alimentation doit être positionné hors de la zone de coupe
pour éviter qu’il ne soit happé ou coincé dans l’ouvrage.
Pour éviter les rebonds, soutenez TOUJOURS les planches ou les
panneaux PROCHE de la coupe (Fig. W et Y) . NE soutenez PAS
les planches ou les panneaux loin de la coupe (Fig. X et Z) . Lors
de l’utilisation de la scie, maintenez le cordon éloigné de la zone
de coupe et empêchez-le de s’accrocher à l’ouvrage.
DÉBRANCHEZ TOUJOURS LA SCIE AVANT D’EFFECTUER TOUT
RÉGLAGE ! Placez l’ouvrage avec le côté dont l’aspect est le plus
important tourné vers le bas. La scie coupe vers le haut, aussi
tous les éventuels éclats se trouveront sur la face de l’ouvrage
tournée vers le haut pendant la coupe.
Coupe
AVERTISSEMENT : ne tentez jamais d’utiliser cet outil
en le posant à l’envers sur une surface de travail et en
faisant passer le matériau sur l’outil. Serrez toujours
solidement l’ouvrage et portez l’outil sur l’ouvrage en
tenant fermement l’outil des deux mains, comme illustré
sur la figure Y.
Placez la portion la plus large de la plaque de base de la scie sur
la partie de l’ouvrage qui est solidement soutenue, et non pas
sur la section qui tombera après la coupe. À titre d’exemple, la
figure Y illustre la manière CORRECTE d’effectuer la coupe de
l’extrémité d’une planche. Serrez toujours l’ouvrage. N’essayez
pas de soutenir les petites pièces à la main ! Souvenez-vous
de soutenir le matériel en porte-à-faux et en surplomb. Faites
attention lors de la coupe de matériau depuis le dessous.
Assurez-vous que le scie est à plein régime avant que la lame
ne touche le matériau à couper. Le démarrage de la scie contre
le matériau à couper ou poussée en avant dans la fente peut
entraîner un rebond. Poussez la scie vers l’avant à une vitesse
permettant à la lame de couper sans forcer. La dureté et la
rigidité peuvent varier même au sein d’une même pièce et
les sections noueuse ou humides peuvent créer une forte
charge sur la scie. Lorsque cela se produit, poussez la scie plus
lentement, mais suffisamment pour la faire fonctionner sans
diminuer trop le régime. Si vous forcez la scie, cela peut causer
des coupes irrégulières, imprécises, des rebonds et la surchauffe
du moteur. Si la coupe commence à quitter la ligne, ne tentez
pas de forcer le retour sur la ligne. Relâchez l’interrupteur et
laissez la lame s’immobiliser totalement. Vous pouvez ensuite
retirer la scie, visez à nouveau et démarrer une nouvelle coupe
légèrement à l’intérieur de la mauvaise coupe. Dans tous les cas,
retirez la scie si vous devez décaler la coupe. Forcer la correction
à l’intérieur d’une coupe peut faire caler la scie et causer un
rebond.
SI LA SCIE CALE, RELÂCHEZ LA GÂCHETTE ET RECULEZ LA SCIE
JUSQU’À CE QU’ELLE SOIT LIBRE. ASSUREZ-VOUS QUE LA LAME
EST DROITE DANS LA COUPE ET DÉGAGÉE DU BORD DE COUPE
AVANT DE REDÉMARRER.
Lorsque la coupe est terminée, relâcher la gâchette et laisser
la lame s’immobiliser avant de soulever la scie de l’ouvrage.
Lorsque la scie est soulevée, le carter de protection télescopique
à ressort se referme automatiquement sous la lame. Souvenezvous que la lame est exposée jusqu’à ce moment. Ne mettez
jamais les mains sous la pièce, quel que soit le motif. Lorsque
vous devez rentrer le carter de protection télescopique
manuellement (comme cela est nécessaire pour les coupes de
poches), utilisez toujours le levier de retrait.
REMARQUE : Lors de la coupe de bandes, faites attention à
vous assurer que les petites pièces découpées n’accrochent pas
à l’intérieur du carter de protection inférieur.
Coupe de poches (Fig. AA)
AVERTISSEMENT : n’attachez jamais le carter de
protection de la lame en position soulevée. Ne déplacez
jamais la scie vers l’arrière lors de la coupe de poches. Cela
peut entraîner un soulèvement de l’appareil hors de la
surface de travail, qui pourrait causer des blessures.
Une coupe de poche est une coupe réalisée dans un sol, un mur
ou toute autre surface plane.
1. Ajustez la plaque de base de la scie de sortie de la lame
coupe à la profondeur désirée.
2. Inclinez la scie vers l’avant et reposez l’avant de la plaque de
base sur le matériau à couper.
3. À l’aide du levier du carter de protection inférieur, rentrez le
carter de protection de lame inférieur jusqu’à une position
vers le haut. Abaissez l’arrière de la plaque de base jusqu’à
ce que les dents de la lames touchent presque la ligne
de coupe.
65
Français
4. Relâchez le carter de protection de la lame (il touchera
alors l’ouvrage et se maintiendra ainsi en position pour
s’ouvrir librement lorsque vous démarrerez la coupe). Retirez
votre main du levier du carter de protection et saisissez
fermement la poignée auxiliaire 6 , comme illustré sur la
figure AA. Positionnez votre corps et vos bras de manière à
résister à un éventuel rebond.
5. Assurez-vous que la lame ne touche pas la surface à couper
avant de démarrer la scie.
6. Démarrez le moteur et abaissez graduellement la scie
jusqu’à ce que sa plaque de base repose à plat sur le
matériau à couper. Faites avancer la scie le long de la ligne
de coupe jusqu’à ce que la coupe soit terminée.
7. Relâchez la gâchette et laissez la lame s’immobiliser
complètement avant de retirer la lame du matériau.
8. Lorsque vous commencez chaque nouvelle coupe, répétez
les opérations ci-dessus.
Aspiration des poussières (Fig. DD)
AVERTISSEMENT : risque d’inhalation de poussière.
Pour réduire le risque de blessures, portez TOUJOURS un
masque antipoussière approuvé.
Un embout d’aspiration des poussières 33 est fourni avec votre
outil.
La plupart des embouts d’aspirateurs s’adaptent directement
sur l’embout d’aspiration des poussières.
AVERTISSEMENT : raccordez TOUJOURS un aspirateur
conçu conformément aux directives applicables relatives
à l’émission de poussière lors du sciage du bois. La plupart
des embouts d’aspirateurs s’adaptent directement sur
l’orifice d’aspiration des poussières.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Lubrification
Des roulements à billes et paliers lubrifiés à vie sont utilisés dans
l’outil et aucune autre lubrification n’est nécessaire. Toutefois, il
est recommandé d’apporter ou d’expédier l’outil une fois par an
dans un centre de service pour un nettoyage approfondi, une
inspection et une lubrification du carter d’engrenages.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Carter de protection inférieur
Le carter de protection inférieur doit toujours pivoter et se
refermer librement entre la position complètement ouvert et la
position complètement fermé. Vérifiez toujours qu’il fonctionne
correctement avant la coupe, en ouvrant complètement le
carter de protection et en le laissant se refermer. Si le carter de
protection se referme lentement ou de manière incomplète,
il doit être nettoyé ou révisé. N’utilisez pas la scie tant qu’il
ne fonctionne pas correctement. Pour nettoyer le carter de
protection, utilisez de l’air sec ou une brosse souple pour
éliminer la sciure et les débris accumulés dans le parcours du
carter de protection et autour du ressort du carter de protection.
Si cela ne résout pas le problème, il devra être révisé par un
centre de service agréé.
Réglage de la plaque de base (Fig. E, BB, CC)
Votre plaque de base a été réglée en usine pour s’assurer que
la lame est perpendiculaire à la plaque de base. Si vous devez
réaligner la lame après une longue période d’utilisation, suivez
les instructions ci-après :
Ajustement pour les coupes à 90 degrés
1. Remettez la scie à une inclinaison de 0°.
2. Placez la scie sur le côté et rentrez le carter de protection
inférieur.
3. Réglez la profondeur de coupe à 51 mm.
4. Desserrez le levier de réglage d’inclinaison (Fig. CC, 7 ).
Placez une équerre contre la lame et la plaque de base,
comme illustré sur la figure BB.
5. À l’aide d’une clé 16 , tournez la vis de réglage 34 au-dessous de la plaque de base jusqu’à ce que la lame et
la plaque de base soient toutes deux bien en contact avec
l’équerre. Resserrer le levier de réglage d’inclinaison.
Ajustement du levier de réglage
d’inclinaison (Fig. CC)
Il peut être souhaitable d’ajuster le levier de réglage
d’inclinaison 7 . Il peut se desserrer au fil du temps et heurter la
plaque de base avant le serrage.
66
Français
Pour serrer le levier :
1. Tenez le levier de réglage d’inclinaison 7 et desserrez
l’écrou de blocage 35 .
2. Ajustez le levier de réglage d’inclinaison en le tournant dans
la direction souhaitée d’environ 1/8 de tour.
3. Resserrez l’écrou.
Lames
Une lame émoussée entraînera une mauvaise coupe, une
surcharge du moteur de la scie, un excès d’éclats et augmentera
la probabilité d’un rebond. Remplacez les lames lorsqu’il devient
difficile de pousser la scie dans la coupe, lorsque le moteur force
ou lorsqu’une chaleur excessif s’accumule dans la lame. Il est
recommandé de conserver des lames de rechange à portée
de main de sorte que des lames affûtées soit immédiatement
disponibles en cas de besoin. Les lames émoussées peuvent
être affûtées dans la plupart des régions.
Le caoutchouc durci sur la lame peut être éliminé avec du
kérosène, de la térébenthine ou un produit de nettoyage pour
four. Les lames à revêtement antiadhérent peuvent être utilisées
dans les applications impliquant des accumulations excessives,
comme les pièces pressées ou le bois vert.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
NE PAS UTILISER LES ACCESSOIRES À EAU AVEC CETTE SCIE.
EFFECTUEZ UN EXAMEN VISUEL DES LAMES AU CARBURE
AVANT L’UTILISATION. REMPLACEZ-LES SI ELLES SONT
ENDOMMAGÉES.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
67
Italiano
SEGA CIRCOLARE DA 190 mm
DWE575, DWE576
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Diametro lama
Profondità massima di taglio
Alesatura lama
Regolazione dell’angolo di inclinazione
Peso
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE575
230
1
1600
5200
190
67
30
57˚
4,0
DWE576
230
1
1600
5200
190
61
30
57˚
4,0
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN62841
LPA(livello pressione sonora delle emissioni) dB(A)
91
91
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
102
102
K(incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
Taglio nel legno
Valore di emissione delle vibrazioni ah,W = m/s2
Incertezza K =
m/s2
3
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN62841 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
68
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Sega Circolare
DWE575, DWE576
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN62841-1:2015, EN62841-2-5:2014.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
08.06.16
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Italiano
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze, istruzioni, illustrazioni e specifiche
fornite con l’apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può dar luogo a scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
h ) Non lasciare che la familiarità acquisita dall’uso
frequente degli utensili induca a cedere alla
tentazione di ignorare i principi di utilizzo sicuro
degli stessi. Un’azione imprudente potrebbe provocare
lesioni gravi in una frazione di secondo.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
69
Italiano
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da elettroutensili
non sottoposti a una corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
h ) Mantenere le maniglie e le superfici di presa
asciutte, pulite e senza tracce di olio o grasso.
Maniglie e superfici di presa scivolose non consentono
di maneggiare e controllare in modo sicuro l’utensile nel
caso di imprevisti.
5) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
ULTERIORI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
SPECIFICHE PER LE SEGHE CIRCOLARI
Istruzioni di sicurezza valide per tutte
le segatrice
PERICOLO:
a ) Tenere le mani lontane dalla zona di taglio e dalla
lama. Tenere l’altra mano sull’impugnatura ausiliaria
o sul carter del motore. Impugnando la segatrice con
entrambe le mani, si evitano tagli alle stesse.
b ) Non sporgersi sotto il pezzo da lavorare.Nella zona al
di sotto del pezzo in lavorazione la calotta di protezione
non presenta alcuna protezione contro la lama da taglio.
70
c ) Regolare la profondità di taglio allo spessore del
pezzo da lavorare. Nella parte inferiore del pezzo in
lavorazione dovrebbe essere visibile meno della completa
altezza del dente.
d ) Non tenere mai il pezzo di taglio nelle mani o sulla
gamba durante il taglio. Assicurare il pezzo in
lavorazione su una base di sostegno stabile. Per
ridurre al minimo il pericolo di un contatto con il
corpo, la possibilità di un blocco della lama da taglio
oppure la perdita del controllo, è importante fissare
bene il pezzo in lavorazione.
e ) Sostenere l’apparato con supporti aventi superfici
isolanti quando si eseguono lavorazioni in cui
la parte tagliente potrebbe toccare cavi elettrici
nascosti o il cavo di alimentazione dell’apparato
stesso. Il contatto con un cavo sotto tensione trasmette
la corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e può provocare la folgorazione
dell’operatore.
f ) Durante la segatura in lungo usare sempre un
supporto di segatura dalla guida con estremità ad
angolo retto. In questo modo è possibile migliorare la
precisione del taglio riducendo il pericolo che la lama
possa incepparsi.
g ) Usare sempre lame delle dimensioni e forme
corrette (diamante piuttosto che rotondo) dei fori
di sostegno. Lame per segatrici non adatte ai relativi
pezzi di montaggio, avranno una rotazione eccentrica
causando la perdita di controllo dell’apparato elettrico.
h ) Mai usare rondelle di bulloni danneggiate o di lame
non corrette. Le rondelle e le viti per lama da taglio sono
appositamente previste per la vostra segatrice e sono state
realizzate per raggiungere ottimali prestazioni e massima
sicurezza di utilizzo.
Ulteriori istruzioni di sicurezza valide per
tutte le segatrici
Cause e prevenzione del rimbalzo per l’operatore:
• un rimbalzo è la reazione improvvisa provocata da una lama
da taglio rimasta agganciata, che si blocca oppure che non
è stata regolata correttamente comportando un movimento
incontrollato della sega che sbalza dal pezzo in lavorazione e
si sposta in direzione dell’operatore;
• quando la lama viene pinzata o impigliata saldamente dalla
chiusura della tavola, la lama si ferma e la reazione del motore
spinge l’unità rapidamente indietro verso l’operatore;
• se la lama rimane avvolta o non allineata nel taglio, i denti
all’estremità posteriore della lama possono scavare nella
superficie superiore del legno facendo uscire la lama dal banco
e facendola saltare verso l’operatore.
Il rimbalzo è il risultato di un uso sbagliato della sega e/o di
metodi o condizioni di lavoro scorretti e può essere evitato
prendendo le appropriate precauzioni come descritto di seguito.
a ) Mantenere una presa ferma con ambo le mani sulla
sega e posizionare le braccia per resistere le forze
del rimbalzo. Posizionare il corpo su ambo i lati
Italiano
b )
c )
d )
e )
f )
g )
della lama, ma non in linea con la lama. In caso di
un rimbalzo, la sega circolare può balzare all’indietro;
comunque, prendendo delle misure adatte l’operatore può
essere in grado di controllare il rimbalzo.
Quando la lama si incastra, o quando si interrompe
il taglio per qualsiasi ragione, rilasciare il grilletto e
tenere la sega ferma nel materiale fino a che la lama
si arresta completamente. Mai tentare di rimuovere
la sega dal lavoro o tirare la sega indietro mentre
la lama è in movimento o si potrebbe verificare il
rimbalzo. Esaminare e prendere azioni correttive per
eliminare le cause che inceppano la lama.
Volendo avviare nuovamente una segatrice che
ancora si trova nel pezzo in lavorazione, centrare
la lama nella fessura del taglio ed accertarsi
che la dentatura della segatrice non sia rimasta
agganciata nel pezzo in lavorazione. Una lama
da taglio inceppata può balzare fuori dal pezzo in
lavorazione oppure provocare un rimbalzo nel momento
in cui si avvia nuovamente la segatrice.
Supportare i pannelli grandi per minimizzare il
rischio che la lama rimanga pinzata e provochi il
rimbalzo. I pannelli di grandi dimensioni tendono a
incurvarsi sotto il loro stesso peso. Sotto tali pannelli,
è necessario inserire da entrambi i lati dei supporti idonei,
sia lungo la linea di taglio che lungo i bordi.
Non usare lame non appuntite o danneggiate. Lame
per segatrice non più affilate oppure deformate implicano
un maggiore attrito nella fessura del taglio aumentando il
pericolo di blocchi e di rimbalzi della lama da taglio.
La profondità della lama e la regolazione delle leve
di blocco dello smusso devono essere strette e sicure
prima di eseguire il taglio. Se durante l’operazione di
taglio si modificano le registrazioni è possibile che la lama
da taglio si blocchi e che si abbia un rimbalzo.
Fare attenzione specialmente quando eseguite
un “taglio profondo” in muri esistenti o altre zone
cieche. La lama da taglio che inizia il taglio su oggetti
nascosti può bloccarsi e provocare un rimbalzo.
molla non funzionano bene, devono essere riparati
prima dell’uso. Componenti danneggiati, depositi
di sporcizia appiccicosi oppure accumuli di trucioli
comportano una riduzione della funzionalità della calotta
inferiore di protezione.
c ) Aprire manualmente la calotta inferiore di
protezione solo in caso di tagli particolari come
potrebbero essere i “tagli a tuffo” e i “tagli misti”.
Sollevare la calotta inferiore di protezione mediante
la leva di ritorno e rilasciarla non appena la lama da
taglio sarà penetrata nel pezzo in lavorazione. Nel
caso di ogni altra operazione di taglio, la calotta inferiore
di protezione deve funzionare automaticamente.
d ) Osservare sempre che la protezione inferiore copra
la lama prima di appoggiare la sega sul banco o
pavimento. Una lama da taglio non protetta ed
ancora in fase di arresto sposta la segatrice in senso
contrario a quello della direzione di taglio e taglia
tutto quello che incontra. Tenere quindi sempre in
considerazione la fase di arresto della segatrice.
Ulteriori istruzioni di sicurezza per tutti i tipi
di segatrici con coltello fenditore
a ) Usare la lama adatta per il cuneo. Per il funzionamento
del cuneo, il corpo della lama deve essere più sottile del
cuneo e la larghezza di taglio della lama deve essere
superiore allo spessore del cuneo.
b ) Regolare il coltello fenditore operando secondo le
descrizioni contenute nel manuale di istruzioni per
l’uso. Uno spessore, una posizione ed un allineamento
non conformi possono rendere inefficace il coltello
fenditore nel prevenire i rimbalzi.
c ) Utilizzare sempre il coltello fenditore, tranne che in
caso di tagli a tuffo. Dopo un taglio a tuffo montare
di nuovo il coltello fenditore. In caso di tagli a tuffo il
coltello fenditore disturba e può provocare un rimbalzo.
d ) Perché il coltello fenditore possa funzionare
correttamente è necessario che si trovi nella fessura
del taglio. In caso di tagli corti il coltello fenditore è
inefficace ai fini di evitare un rimbalzo.
e ) Mai azionare la segatrice con un coltello fenditore
deformato. Una piccola interferenza può già ridurre il
funzionamento della calotta di protezione.
Istruzioni di sicurezza per seghe con
paralama a pendolo
a ) Prima di ogni intervento operativo, accertarsi che la
calotta di protezione inferiore chiuda perfettamente.
Non adoperare la sega se la protezione inferiore non
si muove liberamente e si chiude istantaneamente.
Mai bloccare oppure legare la calotta di protezione
inferiore in posizione aperta. Se la segatrice
dovesse accidentalmente cadere a terra è possibile
che la calotta di protezione inferiore subisca una
deformazione. Operando con la leva di ritorno, aprire
la calotta di protezione ed accertarsi che possa muoversi
liberamente in ogni angolazione e profondità di taglio
senza toccare né la lama né nessun altro pezzo.
b ) Controllare il funzionamento della molla per la
calotta di protezione inferiore. Se la protezione e la
Ulteriori istruzioni di sicurezza per seghe
circolari
•
•
•
•
Non utilizzare la macchina senza le protezioni in posizione,
se le protezioni non funzionano o se non è stata eseguita la
corretta manutenzione delle protezioni.
Selezionare la lama corretta per il materiale da tagliare.
Indossare una maschera anti-polvere.
Non utilizzare lame di diametro maggiore o minore
di quello consigliato. Fare riferimento ai dati tecnici per
le corrette capacità di taglio. Utilizzare soltanto le lame
specificate in questo manuale, conformi alla norma EN 847-1.
71
Italiano
•
•
•
Non impiegare dischi da taglio abrasivi.
Durante il taglio della plastica è necessario evitare di sciogliere
il materiale.
Si prega di utilizzare esclusivamente lame contrassegnate
con una velocità pari o superiore alla velocità contrassegnata
sull’utensile.
AVVERTENZA: il taglio di plastica, legno di linfa d’acero
e altri materiali può causare l’accumulo del materiale
sciolto sulle punte della lama e sul corpo della lama
della sega, aumentando il rischio di surriscaldamento e
inceppamento della lama durante il taglio.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
1
1
1
1
•
•
Chiave lama
Guida parallela
Tubo di aspirazione polveri
Manuale di istruzioni
Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN62841, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
In caso di sostituzione del cavo o della spina, l’utensile deve
essere riparato esclusivamente da un agente di servizio
autorizzato o da un elettricista qualificato.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Sega circolare
1 Lama della sega circolare
72
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 36 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazion
Descrizione (Fig. A)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Interruttore di azionamento
2 Pulsante di blocco dell’interruttore di azionamento
3 Impugnatura principale
4 Blocco lama
5 Tappo terminale
6 Impugnatura ausiliaria
7 Leva di regolazione del taglio inclinato
8 Meccanismo di regolazione dell’angolo del taglio inclinato
9 Piastra di base
10 Protezione inferiore
11 Vite fissaggio lama
12 Leva della protezione inferiore
13 Paralama superiore
Utilizzo Previsto
Queste seghe circolari per uso intensivo sono progettate per
applicazioni di taglio professionale del legno. NON utilizzare
attacchi dell’acqua con questa sega. NON usare mole o
lame abrasive.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Queste seghe per uso intensivo sono apparati elettrici
professionali.
Italiano
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Sostituzione delle lame
Per installare la lama (Fig. B–E)
1. Utilizzando la leva della protezione inferiore 12 , ritrarre la
protezione della lama inferiore 10 e posizionare la lama
sull’alberino della sega contro la rondella del morsetto
interno 14 , assicurandosi che la lama ruoti nella direzione
corretta (la direzione della freccia di rotazione sulla
lama della sega e i dentini devono puntare nella stessa
direzione del verso della freccia di rotazione sulla sega).
Non presupporre che la stampa sulla lama sarà sempre
rivolta verso di sé quando è inserita correttamente. Nel
ritrarre la protezione della lama inferiore per inserire la lama,
verificare lo stato e il funzionamento della protezione della
lama inferiore per assicurarsi che funzioni correttamente.
Accertarsi che possa muoversi liberamente in ogni
angolazione e profondità di taglio senza toccare né la lama
né nessun altro pezzo.
2. Posizionare la rondella del morsetto esterno 15 sull’alberino
della sega con l’estremità smussata rivolta in fuori.
Assicurarsi che il diametro da 30 mm sul lato della lama del
morsetto entri nel foro da 30 mm della lama della sega per
assicurare il centraggio della lama.
3. Filettare manualmente la vite di serraggio della lama
11 sull’alberino della sega (la vite è dotata di filettature
destrorse e deve essere girata in senso orario per stringerla).
4. Premere il blocco lama 4 facendo girare l’alberino della
sega con la chiave della lama 16 riposta al di sotto
dell’impugnatura principale 3 (Fig. E), finché il blocco della
lama non si innesta e la lama smette di ruotare.
5. Con l’apposita chiave serrare a fondo la vite di fissaggio
della lama.
AVVISO: non inserire mai il blocco della lama mentre
la sega è in funzione e non innestarlo nel tentativo di
arrestare l’apparato. Non accendere mai la sega mentre
il blocco della lama è innestato. Altrimenti, la sega subirà
gravi danni.
Per sostituire la lama (Fig. B–E)
1. Per allentare la vite di serraggio della lama 11 , premere il
blocco della lama 4 e far girare l’alberino della sega con la
chiave della lama 16 , riposta al di sotto dell’impugnatura
principale 3 , finché il blocco della lama non si innesta e la
lama smette di ruotare. Con il blocco della lama innestato,
far girare la vite di serraggio della lama in senso anti-orario
con la chiave della lama (la vite è dotata di filettature
destrorse ed è necessario girarla in senso anti-orario per
allentarla).
2. Rimuovere la vite di serraggio della lama 11 e la rondella
del morsetto esterno 15 . Rimuovere la vecchia lama.
3. Rimuovere qualsiasi segatura che si sia accumulata nell’area
della protezione o della rondella del morsetto e verificare
lo stato e il funzionamento della protezione della lama
inferiore come illustrato in precedenza. Non lubrificare
questa zona.
4. Selezionare la lama adatta all’applicazione (vedere Lame).
Utilizzare sempre lame delle dimensioni corrette (diametro)
con foro di dimensioni e centratura adeguati al montaggio
sull’alberino della sega. Assicurarsi sempre che la velocità
massima raccomandata (giri al minuto) sulla lama della sega
corrisponda a o superi la velocità (giri al minuto) della sega.
5. Seguire i passaggi da 1 a 5 nella sezione Per installare la
lama, assicurandosi che lama ruoti nella direzione corretta.
Protezione della lama inferiore
AVVERTENZA: la protezione della lama inferiore è
una funzione di sicurezza che riduce il rischio di subire
gravi lesioni personali. Non utilizzare mai la sega se la
protezione inferiore è mancante, danneggiata, montata
erroneamente o non funziona correttamente. Non fare
affidamento sulla protezione della lama inferiore in
qualsiasi evenienza. La sicurezza dell’utente dipende
anche dal rispetto di tutte le avvertenze e precauzioni,
nonché dal funzionamento corretto della sega.
Verificare che la protezione della lama inferiore si chiuda
correttamente prima di ciascun utilizzo. Se la lama
inferiore è mancante o non funziona correttamente, far
riparare la sega prima dell’uso. Per garantire la sicurezza
e l’affidabilità del prodotto, la riparazione, manutenzione
e regolazione devono essere effettuate da un centro
di assistenza autorizzato o da altra organizzazione
di assistenza qualificata, utilizzando sempre parti di
ricambio identiche.
Controllo della protezione inferiore
(Fig. A)
1. Spegnere l’apparato e scollegarlo dalla presa di corrente.
2. Ruotare la leva della protezione inferiore (Fig. A, 12 )
dalla posizione di chiusura completa a quella di apertura
completa.
3. Rilasciare la leva e osservare la protezione 10 tornare alla
posizione di chiusura completa.
L’apparato deve essere fatto riparare presso un centro di
assistenza qualificato se:
• non torna alla posizione di chiusura totale,
73
Italiano
• si sposta in modo intermittente o lentamente, oppure
• entra in contatto con la lama o qualsiasi parte dell’apparato
a tutti gli angoli e profondità di taglio.
Lame
AVVERTENZA: per minimizzare il rischio di lesioni agli
occhi, indossare sempre una protezione oculare adeguata.
Il carburo è un materiale duro ma friabile. Oggetti estranei
nel pezzo come fili metallici o chiodi possono causare
la rottura o lo spezzamento delle punte. Utilizzare la
sega soltanto quando è stata installata una protezione
appropriata. Montare la lama saldamente nel senso di
rotazione corretto prima dell’uso e usare sempre una lama
pulita e affilata.
Diametro
190 mm
190 mm
190 mm
Denti
18
24
40
Applicazione
Fenditura rapida
Fenditura
Impieghi generici
Se si necessita di assistenza per le lame, contattare il proprio
rivenditore locale DeWALT.
Rimbalzo
Un rimbalzo è la reazione improvvisa provocata da una lama
da taglio rimasta agganciata, che si blocca oppure che non
è stata regolata correttamente comportando un movimento
incontrollato della sega che sbalza dal pezzo in lavorazione e si
sposta in direzione dell’operatore. Quando la lama viene pinzata
o impigliata saldamente dalla chiusura della tavola, la lama
si ferma e la reazione del motore spinge l’unità rapidamente
indietro verso l’operatore. Se la lama rimane avvolta o non
allineata nel taglio, i denti all’estremità posteriore della lama
possono scavare nella superficie superiore del legno facendo
uscire la lama dal banco e facendola saltare verso l’operatore.
Si hanno maggiori probabilità di occorrenza di un rimbalzo
quando sussistono le seguenti condizioni.
1. SUPPORTO INADEGUATO DEL PEZZO DA LAVORARE
a. Il ripiegamento o il sollevamento improprio del pezzo di
taglio potrebbe far sì che la lama rimanga impigliata e
provochi il rimbalzo (Fig. X).
b. Il taglio del materiale supportato soltanto alle estremità
esterne può causare il rimbalzo. Man mano che il
materiale si indebolisce, tende a ripiegarsi, chiudendo la
tavola di taglio e impigliando la lama (Fig. X).
c. Il taglio di pezzi di materiale a sbalzo o sospesi dal basso
verso l’alto in direzione verticale può causare il rimbalzo.
La caduta del pezzo di taglio può impigliare la lama.
d. Il taglio di strisce lunghe e strette può causare il
rimbalzo. La striscia di taglio può ripiegarsi o attorcigliarsi
chiudendo la tavola di taglio e impigliando la lama.
e. L’impigliamento della protezione inferiore su una
superficie al di sotto del materiale da tagliare riduce
momentaneamente il controllo dell’operatore. La sega
può sollevarsi parzialmente dal taglio aumentando le
probabilità di attorcigliamento della lama.
74
2. IMPOSTAZIONE INADEGUATA DELLA PROFONDITÀ DI
TAGLIO SULLA SEGA
Per effettuare il taglio più efficiente, la lama deve
sporgere solo il tanto che basta per esporre un dentino
come illustrato in figura H. Questo consente alla
piastra di appoggio di sostenere la lama e minimizza
l’attorcigliamento e l’impigliamento nel materiale. Vedere la
sezione intitolata Regolazione della profondità di taglio.
3. ATTORCIGLIAMENTO DELLA LAMA (DISALLINEAMENTO
NEL TAGLIO)
a. Una spinta di taglio eccessiva può provocare
l’attorcigliamento della lama.
b. Il tentativo di girare la sega nel taglio (ovvero di
riportarla sulla linea contrassegnata) può provocare
l’attorcigliamento della lama.
c. Il tentativo di girare la sega nel taglio (ovvero di
riportarla sulla linea contrassegnata) può provocare
l’attorcigliamento della lama.
d. Cambiare l’impugnatura della mano o la posizione del
corpo durante il taglio può provocare l’attorcigliamento
della lama.
e. Far indietreggiare la sega per liberare la lama può
provocarne l’attorcigliamento.
4. USO DI LAME NON APPUNTITE O SPORCHE
Le lame non appuntite possono provocare un aumento del
carico della sega. Per compensare, l’operatore tipicamente
spinge più forte, il che sovraccarica ulteriormente l’unità
e provoca l’attorcigliamento della lama nella tavola di
taglio. Le lame usurate possono avere anche un gioco
insufficiente, il che aumenta le probabilità di inceppamento
e sovraccarico.
5. RIPRENDERE UN TAGLIO CON I DENTINI DELLA LAMA
INCASTRATI CONTRO IL MATERIALE
La sega deve essere portata alla massima velocità di
funzionamento prima di iniziare un taglio o riprendere un
taglio dopo che l’unità è stata arrestata con la lama nella
tavola di taglio. La mancata osservanza di questo punto può
provocare l’arresto improvviso e il rimbalzo.
Qualsiasi altra condizione che potrebbe comportare
l’impigliamento, inceppamento, attorcigliamento o
disallineamento della lama aumenta le probabilità di un
rimbalzo. Consultare la sezione Ulteriori istruzioni di sicurezza
specifiche per seghe circolari e lame per le procedure e le
tecniche volte a minimizzare l’evenienza di un rimbalzo.
Regolazione della profondità di taglio
(Fig. F–H)
1. Sollevare la leva di regolazione della profondità 17 per allentarla.
2. Per ottenere la corretta profondità di taglio, allineare il
contrassegno appropriato sulla cinghietta di regolazione
della profondità 19 alla tacca 18 sulla protezione della
lama superiore.
3. Serrare la leva di regolazione della profondità.
Italiano
4. Per un’azione di taglio ottimale, utilizzare una lama con
punta di carburo, impostare la regolazione della profondità
in modo tale che circa mezzo dentino spunti al di sotto della
superficie del legno da tagliare.
5. Un metodo di verifica della corretta profondità di taglio è
indicato in figura H. Disporre un pezzo del materiale che
si intende tagliare lungo il lato della lama, come indicato
in figura, e osservare di quanto il dentino sporge oltre il
materiale.
Regolazione della leva di regolazione della
profondità (Fig. G)
Montaggio e regolazione della guida
parallela (Fig. K)
La guida parallela 24 viene utilizzata per tagli paralleli al bordo
del pezzo in lavorazione.
Montaggio
1. Allentare la manopola di regolazione della guida parallela
25 per consentire il passaggio della guida parallela.
2. Inserire la guida parallela 24 nella piastra di base 9 come illustrato.
3. Serrare la manopola di regolazione della guida parallela 25 .
Potrebbe essere necessario regolare la leva di regolazione della
profondità 17 . Potrebbe allentarsi con il tempo e colpire la
piastra di base prima del serraggio.
Per serrare la leva:
1. Tenere la leva di regolazione della profondità 17 e allentare
il dado di blocco 20 .
2. Regolare la leva di regolazione della profondità ruotandola
nella direzione desiderata di circa 1/8 di giro.
3. Riserrare il dado.
Regolazione
Regolazione dell’angolo di inclinazione
(Fig. I)
La sega circolare DWE575/DWE576 è munita di un tubo di
aspirazione polveri.
Il meccanismo di regolazione dell’angolo di inclinazione 8 può
essere regolato tra 0° e 57°.
Per ottenere una maggiore precisione di taglio, utilizzare
i contrassegni di regolazione fine situati sul supporto
girevole 22 .
1. Sollevare la leva di regolazione del taglio inclinato 7 per allentarla.
2. Inclinare la piastra di base all’angolo desiderato allineando
l’indicatore di taglio inclinato fine 21 al contrassegno
dell’angolo desiderato sul supporto girevole 22 .
3. Abbassare la leva di regolazione del taglio inclinato
per riserrarla.
Ritegno dell’inclinazione (Fig. I)
I modelli DWE575 e DWE576 sono muniti di una funzione di
ritegno dell’inclinazione. Man mano che si inclina la base, si
udirà un clic e si sentirà la base arrestarsi a 22,5 e 45 gradi.
Se uno di questi è l’angolo desiderato, riserrare la leva 7 abbassandola. Se si desidera un altro angolo, continuare a
inclinare la piastra di base finché l’indicatore di taglio inclinato
grezzo 23 o l’indicatore di taglio inclinato fine 21 non si allinea
al contrassegno desiderato.
Indicatore della lunghezza di taglio (Fig. J)
I contrassegni sul lato della piastra di base mostrano la
lunghezza della scanalatura che viene tagliata nel materiale alla
massima profondità del taglio. I contrassegni sono a incrementi
di 5 mm.
1. Allentare la manopola di regolazione della guida 25 e
posizionare la guida parallela 24 alla larghezza desiderata.
È possibile leggere la regolazione sulla scala della guida
parallela.
2. Serrare la manopola di regolazione della guida 25 .
Montaggio del tubo di aspirazione polveri
(Fig. A, F, L)
per installare il tubo di aspirazione polveri
(Fig. L)
1. Allentare completamente la leva di regolazione della
profondità 17 .
2. Posizionare la piastra di base 9 nella posizione più bassa.
3. Allineare la metà sinistra del tubo di aspirazione polveri
33 sulla protezione della lama superiore 13 come
indicato. Assicurarsi di inserire la linguetta nella tacca
sull’apparato. Quando è inserita correttamente, si aggancerà
completamente sulla profondità originale dell’indicatore di
taglio.
4. Allineare il pezzo di destra con quello di sinistra.
5. Inserire le viti e stringere in modo sicuro.
Sistema con binari di guida (DWE576, Fig. M)
I binari di guida, disponibili in varie lunghezze come accessori,
permettono l’uso della sega circolare per tagli rettilinei precisi
e allo stesso tempo proteggono la superficie del pezzo dai
danni. In concomitanza con gli accessori aggiuntivi, è possibile
completare tagli angolati, tagli ad angolo retto e lavori di
precisione grazie al sistema con binari di guida.
Sono disponibili dei morsetti 30 per fissare il binario di guida
28 al pezzo da lavorare (Fig. M). L’uso di questi morsetti 30 assicura che il binario di guida 28 sia fissato saldamente al
pezzo da lavorare 29 per una lavorazione sicura. Una volta che
il binario di guida è stato impostato sulla linea di taglio e fissato
saldamente al pezzo da lavorare, non si verificano movimenti
durante il taglio.
IMPORTANTE: La scala dell’altezza sull’unità è impostata per
l’uso della sega senza un binario di guida. Quando si utilizza
la sega sul binario della guida, la differenza di altezza sarà di
circa 5,0 mm.
75
Italiano
Impostazione della sega circolare al
binario della guida (Fig. A, N)
Il gioco tra la sega circolare e il binario della guida (Fig. N, 28 )
deve essere molto ridotto per poter ottenere i migliori risultati di
taglio. Minore è il gioco migliore sarà la finitura della linea retta
sul pezzo da lavorare.
È possibile impostare il gioco con i due dispositivi di regolazione
dei binari (Fig. A, 26 , 27 per ciascun canale nella base per il
taglio da 0° 26 per il taglio inclinato da 1–45° 27 . I dispositivi
di regolazione dei binari sono delle camme di precisione
che consentono di ridurre il gioco tra l’unità e il binario della
guida. Una volta impostati questi dispositivi di regolazione, il
movimento laterale della sega durante il taglio viene ridotto al
minimo, consentendo un’azione di taglio uniforme.
NOTA: i dispositivi di regolazione sono impostati al gioco
minimo in fabbrica e potrebbe essere necessario effettuare delle
regolazioni e impostazioni prima di utilizzare l’unità. Utilizzare
le seguenti istruzioni per impostare la sega circolare al binario
di guida.
RICORDARE: impostare i dispositivi di regolazione del binario
sulla sega al binario della guida.
1. Allentare la vite all’interno del dispositivo di regolazione del
binario per consentire la regolazione tra la sega e il binario
della guida.
2. Ritrarre la protezione inferiore e posizionare l’unità sul
binario della guida, assicurandosi che la lama sia nella
posizione più elevata.
3. Ruotare il dispositivo di regolazione finché la sega non si
blocca sul binario della guida.
IMPORTANTE: assicurarsi che la sega sia saldamente fissata
alla guida tentando di spingere la sega in avanti. Assicurarsi
che non vi sia alcun movimento della sega.
4. Ruotare il dispositivo di regolazione leggermente all’indietro
finché la sega non scorre facilmente lungo la guida.
5. Tenere il dispositivo di regolazione del binario in posizione e
serrare nuovamente la vite.
NOTA: REGOLARE SEMPRE il sistema per l’uso con altri binari.
I dispositivi di regolazione dei binari ora sono configurati per
minimizzare la deviazione laterale durante il taglio con la sega
sul binario di guida.
Prima di utilizzare la sega, sarà necessario regolare la protezione
anti-schegge 31 sul binario di guida. Consultare Regolazione
della protezione anti-schegge.
Regolazione della protezione anti-schegge
(Fig. N)
Il binario della guida 28 è munito di una protezione antischegge 31 che deve essere regolata alla sega prima dell’uso
iniziale.
La protezione anti-schegge 31 è situata su ciascuna estremità
del binario di guida (Fig. N). Lo scopo di questa protezione antischegge è fornire all’utente una linea di taglio visibile riducendo
la formazione dei trucioli lungo l’estremità tagliata del pezzo
durante il taglio.
76
IMPORTANTE: LEGGERE SEMPRE e seguire Impostazione
della sega circolare al binario di guida prima di tagliare la
protezione anti-schegge!
Passaggi per regolare la protezione
anti-schegge (Fig. O–R)
1. Posizionare il binario di guida 28 su un pezzo di legno di
scarto 32 con una lunghezza minima di 100 mm al di sopra
del pezzo. Utilizzare un morsetto per far sì che il binario della
guida sia saldamente fissato al pezzo da lavorare. Questo
garantirà la precisione.
2. Impostare l’unità a una profondità di taglio di 20 mm.
3. Posizionare il davanti della sega sull’estremità sporgente del
binario della guida, assicurandosi che la lama sia posizionata
davanti all’estremità del binario (Fig. P).
4. Accendere la sega e tagliare lentamente la protezione
anti-schegge lungo tutta la lunghezza del binario in
un’operazione continua. L’estremità della protezione antischegge adesso corrisponde esattamente all’estremità di
taglio della lama (Fig. Q).
Per regolare la protezione anti-schegge sull’altro lato del binario
della guida, rimuovere la sega dal binario e ruotare il binario di
180°. Ripetere i passaggi da 1 a 4.
NOTA: se lo si desidera, la protezione anti-schegge può essere
smussata a 45°, quindi ripetere i passaggi da 1 a 4. Questo fa sì
che un lato del binario sia regolato per i tagli paralleli e l’altro
lato del binario sia regolato per i tagli obliqui a 45° (Fig. R).
NOTA: se la protezione anti-schegge viene regolata per il taglio
parallelo su entrambi i lati, quando l’unità viene smussata, la
lama non sarà allineata alla protezione anti-schegge. Questo si
verifica siccome il punto girevole del taglio inclinato dell’unità
non è stazionario e la lama si sposta in fuori quando l’unità viene
smussata.
Utilizzo del canale corretto (Fig. S–U)
La piastra della base della sega è costituita da due canali. Un
canale serve per i tagli paralleli e l’altro canale per i tagli obliqui.
Gli indicatori sul davanti della piastra di base (Fig. S) indicano
quale canale viene utilizzato per quale applicazione. Durante
l’esecuzione dei tagli, assicurarsi che la linea sulla piastra di
base sia in linea con il canale sul binario della guida. La Figura T
mostra la sega nella posizione di taglio parallela relativamente al
binario della guida. La Figura U mostra la sega nella posizione di
taglio obliquo relativamente al binario della guida.
Prima di cominciare
• Accertarsi che le protezioni siano installate correttamente. Il
paralama della sega deve essere in posizione chiusa.
• Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione delle frecce
presenti sulla lama stessa.
• Non utilizzare lame eccessivamente usurate.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. V)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura principale 3 , e l’altra mano sull’impugnatura
ausiliaria 6 .
Accensione e spegnimento (Fig. A)
Per motivi di sicurezza, l’interruttore di azionamento 1 dell’apparato elettrico è dotato di un pulsante di blocco
interruttore 2 .
Premere il pulsante blocco interruttore per sbloccare l’apparato.
Per accendere l’apparato premere l’interruttore di azionamento
1 . Non appena l’interruttore di azionamento viene rilasciato,
il pulsante di blocco interruttore entra automaticamente in
funzione per evitare la partenza accidentale dell’apparato.
AVVISO: non ACCENDERE o SPEGNERE l’apparato quando
la lama tocca il pezzo o altri oggetti.
Supporto del pezzo da lavorare
(Fig. W–Z)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni gravi
alle persone, sostenere adeguatamente il lavoro e
tenere saldamente la sega per impedire la perdita di
controllo.
Le figure W e Y mostrano la posizione di taglio corretta. Le
figure X e Z mostrano una condizione di mancanza di sicurezza.
Le mani devono essere tenute lontano dalla zona di taglio e il
cavo di alimentazione è posizionato lontano dall’area di taglio in
modo tale da non rimanere impigliato nel pezzo da lavorare.
Per evitare il rimbalzo, sostenere SEMPRE l’asse o il pannello
VICINO al taglio, (Fig. W e Y) . NON sostenere l’asse o il pannello
lontano dal taglio (Fig. X e Z) . Durante il funzionamento della
sega, tenere il cavo lontano dall’area di taglio e impedire che
rimanga impigliato sul pezzo da lavorare.
SCOLLEGARE SEMPRE LA SEGA PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI
REGOLAZIONE! Posizionare il pezzo con il lato “buono” - quello
per cui conta maggiormente l’aspetto - rivolto verso il basso.
La sega taglia verso l’alto, pertanto le schegge rimarranno sulla
superficie immediatamente al di sopra durante il taglio.
Taglio
AVVERTENZA: non tentare mai di utilizzare questo
apparato appoggiandolo al contrario su una superficie
di lavoro e avvicinando il materiale all’apparato. Fissare
Italiano
sempre saldamente il pezzo e avvicinare l’apparato
al pezzo, tenendo fermo l’apparato con le mani come
illustrato in figura Y.
Posizionare la porzione più larga della piastra di base della sega
sulla parte del pezzo che viene tenuta ferma, non sulla sezione
che cadrà una volta eseguito il taglio. Per esempio, la figura Y
illustra il modo CORRETTO di recidere l’estremità di un asse.
Fissare sempre il lavoro. Non tentare di tenere i pezzi corti con
le mani! Ricordarsi di supportare i materiali a sbalzo e sporgenti.
Esercitare cautela nel tagliare il materiale da sotto.
Assicurarsi che la sega abbia raggiunto la massima velocità
prima che la lama entri a contatto con il materiale da tagliare.
L’avvio della sega con la lama contro il materiale da tagliare o
spinta in avanti nella tavola di taglio può provocare un rimbalzo.
Spingere la sega in avanti a una velocità che consenta alla lama
di tagliare senza sforzi. La durezza e la robustezza possono
variare persino nello stesso materiale e le sezioni nodose o
bagnate possono sovraccaricare la sega. Quando ciò accade,
spingere la sega più lentamente, ma con forza sufficiente
da consentirne il funzionamento senza diminuire troppo la
velocità. Se la sega viene forzata, questo causerà tagli irregolari,
imprecisione, rimbalzo e surriscaldamento del motore. Qualora
il taglio dovesse iniziare a uscire dalla linea di taglio, non cercare
di forzarlo. Rilasciare l’interruttore e lasciare che la lama si arresti
completamente. Quindi è possibile estrarre la sega e iniziare un
nuovo taglio leggermente all’interno di quello errato. In ogni
caso, estrarre la sega se si rende necessario spostare il taglio.
Forzare una correzione all’interno del taglio può provocare
l’arresto improvviso della sega e il rimbalzo.
SE LA SEGA SI PIANTA, RILASCIARE IL GRILLETTO E FAR
INDIETREGGIARE LA SEGA FINO A LIBERARLA. ASSICURARSI CHE
LA LAMA SIA DRITTA NEL TAGLIO E LIBERA DALL’ESTREMITÀ DI
TAGLIO PRIMA DI RIAVVIARLA.
Al termine di un taglio, rilasciare l’interruttore e lasciare che la
lama si arresti prima di sollevare la sega dal lavoro. Mentre si
solleva la sega, la protezione telescopica a molla si chiuderà
automaticamente sotto la lama. Ricordarsi che la lama è esposta
fino a quel momento. Mai sporgersi al di sotto del pezzo
da lavorare per nessuna ragione. Quando si deve ritrarre la
protezione telescopica manualmente (necessario per l’avvio dei
tagli a tasca), utilizzare sempre la leva retrattile.
NOTA: durante il taglio di strisce sottili, fare attenzione ad
assicurarsi che i pezzi di taglio non rimangano impigliati
all’interno della protezione inferiore.
Taglio a tasca (Fig. AA)
AVVERTENZA: non legare mai la protezione della lama in
posizione sollevata. Non spostare mai la sega all’indietro
durante il taglio a tasca. Questo potrebbe provocare
il sollevamento dell’unità dalla superficie di lavoro,
provocando la possibilità di lesioni.
Un taglio a tasca è un taglio eseguito in un pavimento, parete o
altra superficie piana.
1. Regolare la piastra di base della sega in modo tale che lama
tagli alla profondità desiderata.
2. Inclinare la sega in avanti e appoggiare il davanti della
piastra di base sul materiale da tagliare.
77
Italiano
3. Utilizzando la leva della protezione inferiore, ritrarre la
protezione della lama inferiore in posizione superiore.
Abbassare il retro della piastra di base finché i dentini della
lama sfiorano quasi la linea di taglio.
4. Rilasciare la protezione della lama (il suo contatto con il
pezzo da lavorare la manterrà in posizione di libera apertura
quando si avvia il taglio). Togliere la lama dalla leva della
protezione e afferrare saldamente l’impugnatura ausiliaria
6 , come illustrato in
figura AA. Posizionare il corpo e il braccio per consentire di
resistere al rimbalzo qualora si dovesse verificare.
5. Assicurarsi che la lama non sia a contatto con la superficie di
taglio prima di avviare la sega.
6. Avviare il motore e abbassare gradualmente la sega finché
la piastra di base non rimane appoggiata al materiale da
tagliare. Far avanzare la sega lungo la linea di taglio finché
non viene completato il taglio.
7. Rilasciare il grilletto e lasciare che la lama si arresti
completamente prima di estrarre la lama dal materiale.
8. Quando si avvia ogni nuovo taglio, ripetere quanto sopra.
Aspirazione polveri (Fig. DD)
AVVERTENZA: rischio di inalazione delle polveri. Per
ridurre il rischio di lesioni personali, indossare SEMPRE
una maschera anti-polvere approvata.
Un tubo di aspirazione polveri 33 è fornito in dotazione insieme
all’apparato.
I flessibili della maggior parte degli aspirapolveri più diffusi si
innestano direttamente nella bocchetta per l’aspirazione delle
polveri.
AVVERTENZA: durante le operazioni di segatura del
legno, impiegare SEMPRE aspiratori di polveri conformi
alle direttive pertinenti relative alle emissioni di polveri. I
flessibili della maggior parte degli aspirapolveri più diffusi
si innestano direttamente nella bocchetta per l’aspirazione
delle polveri.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Lubrificazione
L’apparato fa uso di una sfera auto-lubrificante e di cuscinetti a
rullo, pertanto la rilubrificazione non è necessaria. Tuttavia, una
volta l’anno, si consiglia di portare o spedire l’apparato presso
un centro di assistenza certificato per una pulizia, ispezione e
lubrificazione della scatola ingranaggi.
78
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Protezione inferiore
La protezione inferiore deve sempre ruotare e chiudersi
liberamente da una posizione di completa apertura a una di
completa chiusura. Verificare sempre il funzionamento corretto
prima del taglio aprendo completamente la protezione e
facendola chiudere. Se la protezione si chiude lentamente o
non completamente, necessiterà di pulizia o manutenzione.
Non utilizzare la sega finché non funziona correttamente. Per
pulire la protezione, usare aria secca o una spazzola morbida per
rimuovere tutta la segatura o i detriti accumulati dal percorso
della protezione e intorno alla molla della protezione. Se
questo non dovesse correggere il problema, sarà necessaria la
riparazione da parte di un centro di assistenza autorizzato.
Regolazione della piastra di base
(Fig. E, BB, CC)
La piastra di base è impostata in fabbrica in modo da garantire
che la lama sia perpendicolare alla piastra di base. Se, dopo
un uso prolungato, è necessario riallineare la lama, seguire le
direzioni di seguito:
Regolazione per tagli a 90 gradi
1. Riportare la sega al taglio obliquo a 0 gradi.
2. Posizionare la sega di lato e ritrarre la protezione inferiore.
3. Impostare la profondità di taglio a 51 mm.
4. Allentare la leva di regolazione del taglio obliquo (Fig. CC,
7 ). Posizionare una squadra contro la lama e la piastra di
base come illustrato in figura BB.
5. Utilizzando una chiave 16 , girare la vite di fissaggio 34 sul
lato inferiore della piastra di base finché la lama e la piastra
di base sono entrambe a filo con la squadra. Riserrare la leva
di regolazione del taglio obliquo.
Regolazione della leva di regolazione del
taglio obliquo (Fig. CC)
Potrebbe essere necessario regolare la leva di regolazione del
taglio obliquo 7 . Potrebbe allentarsi con il tempo e colpire la
piastra di base prima del serraggio.
Italiano
Per serrare la leva:
1. Tenere la leva di regolazione del taglio obliquo 7 e allentare
il dado di blocco 35 .
2. Regolare la leva di regolazione del taglio obliquo ruotandola
nella direzione desiderata di circa 1/8 di giro.
3. Riserrare il dado.
Lame
Una lama smussata causerà un taglio inefficiente, un
sovraccarico del motore della sega, la formazione di schegge
e potrebbe aumentare la possibilità di rimbalzo. Sostituire le
lame quando risulta difficoltoso spingere la sega attraverso
il taglio, quando il motore è sotto sforzo o quando si verifica
un accumulo eccessivo di calore nella lama. Si consiglia di
tenere delle lame extra a portata di mano, per avere subito
a disposizione delle lame affilate. Le lame smussate possono
essere affilate nella maggior parte delle aree.
La gomma indurita sulla lama può essere rimossa con
cherosene, trementina o sgrassante da forno. Le lame rivestite
antiaderenti possono essere usate nelle applicazioni in cui si
verifica un accumulo eccessivo, come nel legname verde e
pressurizzato.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
NON UTILIZZARE ATTACCHI DELL’ACQUA CON QUESTA SEGA.
ISPEZIONARE VISIVAMENTE LE LAME AL CARBURO PRIMA
DELL’USO. SOSTITUIRLE SE RISULTANO DANNEGGIATE.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
79
Nederlands
190 mm CIRKELZAAG
DWE575, DWE576
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Technische gegevens
Spanning
Type
Vermogen
Snelheid onbelast
Zaagbladdiameter
Maximale zaagdiepte
Zaagbladboring
Aanpassing afschuinhoek
Gewicht
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE575
230
1
1600
5200
190
67
30
57˚
4,0
DWE576
230
1
1600
5200
190
61
30
57˚
4,0
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN62841.
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
91
91
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
102
102
K(onzekerheid voor het gegeven
geluidsniveau)
Hout zagen
Vibratie-emissiewaarde ah,W =
Onzekerheid K =
dB(A)
3
3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN62841 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
80
Cirkelzaag
DWE575, DWE576
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN62841-1:2015, EN62841-2-5:2014.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
08.06.16
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Nederlands
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
h ) Denk niet dat u, doordat u het gereedschap veel
hebt gebruikt, het allemaal wel weet en dat
u de veiligheidsbeginselen kunt negeren. Een
onvoorzichtige actie kan in een fractie van een seconde
ernstig letsel tot gevolg hebben.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
81
Nederlands
b )
c )
d )
e )
f )
g )
h )
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrisch
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
Onderhoud elektrisch gereedschap. Controleer
op verkeerde uitlijning en het aanlopen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Laat
het gereedschap voor gebruik repareren, als het
is beschadigd. Veel ongelukken worden veroorzaakt
doordat elektrisch gereedschap niet goed is onderhouden.
Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
Houd de handgrepen en oppervlakken die u beet
pakt, droog, schoon en vrij van olie en vet. Door
gladde handgrepen en oppervlakken die u beet pakt,
kan veilig werken en bedienen van het gereedschap in
onverwachte situaties onmogelijk worden.
5) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSREGELS VOOR CIRKELZAAG
Veiligheidsvoorschriften voor alle Zagen
GEVAAR:
82
a ) Houd uw handen verwijderd van het zaaggebied
en het zaagblad. Houd uw tweede hand op de
hulphandgreep, of op het motorhuis. Als beide
handen de zaag vasthouden, kunnen zij niet in aanraking
komen met het zaagblad.
b ) Reik niet onder het werkstuk. Onder het werkstuk
kan de beschermkap kan u niet beschermen tegen
het zaagblad.
c ) Pas de zaagdiepte aan aan de dikte van het
werkstuk. Er mag minder dan een hele tand van het
zaagblad zichtbaar zijn onder het werkstuk.
d ) Houd nooit een werkstuk dat u zaagt, in uw handen
of tegen uw been gedrukt. Zet het werkstuk vast
op een stabiele ondergrond. Het is belangrijk
dat het werkstuk goed wordt ondersteund zodat
blootstelling van het lichaam, vastlopen van
het zaagblad of het verlies van controle tot een
minimum worden beperkt.
e ) Houd het elektrisch gereedschap vast aan
de geïsoleerde oppervlakken wanneer u een
bedieningshandeling uitvoert waarbij het
zaaggereedschap in contact kan komen met
verborgen bedrading of het eigen snoer. Contact
met bedrading die onder stroom staat, kan metalen
onderdelen van het gereedschap onder stroom zetten en
de gebruiker een elektrische schok geven.
f ) Gebruik bij het overlangszagen altijd een
langsgeleider of een geleider met een rechte rand.
Dat verbetert de nauwkeurigheid van de zaagsnede en
vermindert de kans dat het zaagblad vastloopt.
g ) Gebruik altijd zaagbladen van de juiste omvang en
vorm (ruitvormig tegenover rond) van het asgat.
Zaagbladen die niet passen bij de montagevoorziening
van de zaag, zullen excentrisch lopen, waardoor verlies
van controle ontstaat.
h ) Gebruik nooit beschadigde of onjuiste
zaagbladringen of een onjuiste zaagbladbout.
De zaagbladringen en -bout zijn speciaal voor uw
zaag ontworpen, voor optimale prestaties en veiligheid
in gebruik.
Nadere veiligheidsvoorschriften voor alle
Zagen
Oorzaken en voorkoming van terugslag:
• terugslag is een plotselinge reactie bij een bekneld,
vastgelopen of verkeerd uitgelijnd zaagblad, waardoor de
gebruiker de controle over de zaag kan verliezen en de zaag uit
het werkstuk omhoog kan komen naar de gebruiker;
• wanneer het zaagblad bekneld raakt of vastloopt in de
zaagsnede die zich sluit, komt het zaagblad tot stilstand
en stuurt de reactie van de motor de machine snel in
achterwaartse richting de gebruiker;
• als het zaagblad krom wordt of verkeerd uitgelijnd raakt in
de zaagsnede, kunnen de tanden aan de achterzijde van het
zaagblad zich in het bovenoppervlak van het hout vreten,
Nederlands
waardoor het zaagblad uit de zaagsnede omhoog klimt naar
de gebruiker toe.
Terugslag is het gevolg van een verkeerd gebruik en/of
onjuiste gebruiksomstandigheden van de zaag en kan worden
voorkomen door geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen
zoals hieronder worden vermeld:.
a ) Houd de zaag met beide handen stevig vast en
plaats uw armen zo dat weerstand wordt geboden
aan de krachten van de terugslag. Plaats uw
lichaam aan één van beide zijden van het zaagblad,
maar niet in lijn met het zaagblad. Door terugslag
kan de zaag naar achteren springen, maar de krachten
van de terugslag kunnen door de gebruiker worden
gecontroleerd, als de juiste voorzorgsmaatregelen
worden genomen.
b ) Wanneer het zaagblad vastloopt, of wanneer
een zaagsnede om welke reden dan ook wordt
onderbroken, laat de aan/uit-schakelaar dan los
en houd de zaag stil in het materiaal totdat het
zaagblad volledig tot stilstand komt. Probeer nooit
de zaag uit het werkstuk te trekken of de zaag naar
achteren te trekken terwijl het zaagblad loopt of
wanneer terugslag zich kan voordoen. Zoek naar
de oorzaak van het vastlopen en neem de geschikte
maatregelen om die oorzaak te verhelpen.
c ) Centreer, wanneer u een zaag opnieuw start in
het werkstuk, het zaagblad in de zaagsnede en
controleer dat de zaagtanden niet in het materiaal
vastzitten.Als het zaagblad is vastgelopen, kan het
omhoog komen of terugslaan uit het werkstuk als de zaag
opnieuw wordt gestart.
d ) Ondersteun grote panelen zodat het risico van het
bekneld raken van het zaagblad en van terugslag tot
een minimum wordt beperkt. Grote panelen kunnen
onder hun eigen gewicht doorzakken. Er moet aan
beide zijden ondersteuning onder het paneel worden
geplaatst, dicht bij de zaagsnede en dicht bij de rand van
het paneel.
e ) Gebruik geen botte of beschadigde zaagbladen.
Onscherpe of onjuist ingestelde zaagbladen geven een
smalle zaagsnede en dat heeft uitzonderlijk veel wrijving,
vastlopen van het zaagblad en terugslag tot gevolg.
f ) Vergrendelingen van de zaagbladdiepte en
afschuinhoek moeten goed vastzitten voordat er
wordt gezaagd. Als de afstelling van het zaagblad
verschuift tijdens het zagen, kan dat leiden tot vastlopen
en terugslag.
g ) Wees bijzonder voorzichtig wanneer u “invallend”
zaagt op bestaande muren of andere verborgen
gedeelten. Het vooruitstekende zaagblad kan
voorwerpen zagen die terugslag kunnen veroorzaken.
Veiligheidsinstructies voor Zagen met een
Slinger-zaagbladbeschermkap
niet als de onderste beschermkap niet vrij beweegt
en zich niet ogenblikkelijk sluit. Klem of bind de
onderste beschermkap nooit vast in een geopende
stand. Als de zaag komt te vallen, kan de onderste
beschermkap verbogen raken. Breng de onderste
beschermkap met de terugtrekkende handgreep omhoog
en controleer dat de kap vrij kan bewegen en onder geen
enkele hoek en bij geen enkele zaagdiepte het zaagblad of
een ander onderdeel raakt.
b ) Controleer de werking van de veer van de onderste
beschermkap. Als de beschermkap en de veer niet
goed werken, moeten zij vóór gebruik worden
nagezien. Mogelijk werkt de onderste beschermkap traag
als gevolg van beschadigde onderdelen, ingedikte resten
van smeermiddelen of opeenhoping van vuil.
c ) De onderste beschermkap mag alleen met de hand
worden teruggetrokken voor speciale zaagsneden,
zoals “invalzaagsneden” en “samengestelde
zaagsneden”. Breng de onderste beschermkap
omhoog door de handgreep terug te halen en laat de
kap los zodra het zaagblad in het materiaal dringt.
Voor alle andere zaagwerkzaamheden moet de onderste
beschermkap automatisch functioneren.
d ) Let er altijd goed op dat de onderste beschermkap
het zaagblad bedekt voordat u de zaag op een
werkbank of op de vloer zet. Als het zaagblad
onbeschermd is kan het uitlopende zaagblad de
zaag naar achteren laten lopen en kan alles wat de
zaag tegenkomt beschadigd raken. Houd rekening
met de tijd die het zaagblad nodig heeft om tot stilstand te
komen nadat u de schakelaar hebt losgelaten.
Aanvullende Veiligheidsinstructies voor alle
Zagen met Spouwmes
a ) Gebruik het zaagblad dat geschikt is voor het
spouwmes. Het spouwmes kan alleen werken als het
zaagblad dunner is dan het spouwmes en de zaagbreedte
van het zaagblad moet groter zijn dan de dikte van het
spouwmes.
b ) Stel het spouwmes af zoals wordt beschreven in deze
instructiehandleiding.Onjuiste tussenruimte, plaatsing
en uitlijning kan maken dat het spouwmes niet goed
werkt bij het voorkomen van terugslag.
c ) Gebruik altijd het spouwmes, behalve bij het
invalzagen. Het spouwmes moet worden teruggezet
na het invalzagen. Het spouwmes komt in het gedrang
bij het invalzagen en kan terugslag veroorzaken.
d ) Het spouwmes werkt alleen als het op het werkstuk
wordt gezet. Bij korte zaagsneden werkt het spouwmes
niet ter voorkoming van terugslag.
e ) Werk niet met de zaag als het spouwmes verbogen
is. Zelfs een geringe belemmering kan het sluiten van de
beschermkap vertragen.
a ) Controleer voor ieder gebruik of de onderste
beschermkap goed gesloten is. Gebruik de zaag
83
Nederlands
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
cirkelzagen
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik de machines niet zonder dat de beschermkappen op
hun plaats zitten, of als de beschermkappen niet werken of
niet goed zijn onderhouden.
Selecteer het juiste zaagblad voor het materiaal dat u
wilt zagen.
Draag een stofmasker.
Gebruik geen zaagbladen met een grotere of kleinere
diameter dan wordt aanbevolen.Raadpleeg de technische
gegevens voor de juiste maten van het zaagblad. Gebruik
alleen de zaagbladen die worden opgegeven in deze
handleiding, en die voldoen aan EN 847-1.
Gebruik nooit slijpschijven.
Wanneer u kunststof zaagt moet u voorkomen dat het
materiaal smelt.
Gebruik alleen zaagbladen waarop een snelheid wordt
vermeld die gelijk is aan of hoger is dan de snelheid die op het
gereedschap wordt vermeld.
WAARSCHUWING: Door het zagen van kunststoffen,
nat hout en andere materialen kan zich gesmolten of
gedroogd materiaal op de tip van het zaagblad en op
het zaagblad zelf afzetten, waardoor het risico van
oververhitting en van vastlopen van het zaagblad tijdens
het zagen kan toenemen.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1,5 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Cirkelzaag
1 Zaagblad cirkelzaag
1Zaagbladsleutel
1Langsgeleiding
1 Mondstuk Stofafzuiging
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
Draag gehoorbescherming.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN62841; daarom is geen
aarding nodig.
In het geval dat het snoer of de stekker moet worden
vervangen, kan het gereedschap uitsluitend worden
gerepareerd door een geautoriseerde servicemonteur of door
een gekwalificeerde elektricien.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
84
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag oogbescherming.
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode 36 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Aan/Uit-schakelaar
2 Vergrendelknop Aan/Uit-schakelaar
3 Hoofdhandgreep
4 Vergrendeling zaagblad
5 Eindkap
6 Hulphandgreep
7 Aanpassingshendel afschuinhoek
8 Aanpassingsmechanisme afschuinhoek
9 Grondplaat
10 Onderste zaagbladbeschermkap
11 Zaagbladklemschroef
12 Hendel onderste beschermkap
13 Bovenste zaagbladbeschermkap
Nederlands
Gebruiksdoel
Deze robuuste cirkelzagen zijn ontworpen voor professionele
toepassing bij het zagen van hout. GEBRUIK DEZE ZAAG NIET
met accessoires voor de toevoer van water. GEBRUIK DEZE
ZAAG NIET met schurende schijven of bladen.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze zagen voor zware toepassingen zijn professioneel
elektrische gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Zaagbladen wisselen
Het zaagblad installeren (Afb. B–E)
1. Trek met de hendel van de onderste beschermkap 10 de onderste zaagbladbeschermkap 12 in en plaats het
zaagblad op de zaagas tegen de binnenste klemring 14 ,
en let er daarbij op dat het zaagblad in de juiste richting
draait (de richting van de pijl die de rotatie aangeeft op
het zaagblad en de tanden moeten in dezelfde richting
wijzen als die van de rotatiepijl op de zaag). Ga er niet vanuit
dat de afdruk op het zaagblad altijd naar u toe is gericht
wanneer deze goed is geïnstalleerd. Wanneer u de onderste
zaagbladbeschermkap intrekt voor het installeren van het
zaagblad, controleer dan de staat en de werking van de
onderste zaagbladbeschermkap zodat u er zeker van kunt
zijn dat deze goed werkt. Controleer dat deze vrij beweegt
en niet het zaagblad of een ander onderdeel raakt, onder
alle hoeken en bij alle zaagdiepten.
2. Plaats de buitenste klemring 15 op de zaagas met de
schuine zijde naar buiten gericht. Controleer dat de
diameter van 30 mm op de zaagbladzijde van de klem past
in het gat van 30 mm in het zaagblad, zodat het zeker is dat
het zaagblad wordt gecentreerd.
3. Draai met de hand de zaagbladklemschroef 11 op de
zaagas (de schroef heeft rechtse draad en moet naar rechts
worden vastgedraaid).
4. Druk de zaagbladvergrendeling 4 in terwijl u de
zaagas draait met de zaagbladsleutel 16 die onder
de hoofdhandgreep is opgeborgen 3 (Afb. E), tot de
zaagbladvergrendeling vastgrijpt en het zaagblad niet
meer draait.
5. Zet de zaagbladklemschroef stevig vast met
de zaagbladsleutel.
OPMERKING: Schakel de zaagbladvergrendeling nooit
in zolang de zaag loopt, en schakel de vergrendeling ook
nooit in in een poging het gereedschap te stoppen. Schakel
de zaag nooit in terwijl de asvergrendeling is ingeschakeld.
Dit zal leiden tot ernstige beschadiging van uw zaag.
Het zaagblad vervangen (Afb. B–E)
1. Maak de zaagbladklemschroef 11 los door de
zaagbladvergrendeling 4 in te drukken en draai
de zaagas met de zaagbladsleutel 16 , die onder
de hoofdhandgreep is opgeborgen 3 , totdat de
zaagbladvergrendeling vastgrijpt en het zaagblad niet meer
draait. Draai met de zaagbladvergrendeling ingeschakeld
de zaagbladklemschroef met de zaagbladsleutel naar
links (de schroef heeft rechtse draad en moet naar links
worden losgedraaid).
2. Verwijder de zaagbladklemschroef 11 en de buitenste
klemring 15 . Verwijder het oude zaagblad.
3. Haal alle zaagsel weg die zich mogelijk heeft verzameld in
de buurt van de beschermkap en de klemring en controleer
de staat en de werking van de onderste beschermkap, zoals
eerder is uiteengezet. Breng hier geen smering aan.
4. Selecteer het juiste zaagblad voor de toepassing (zie
Zaagbladen). Gebruik altijd zaagbladen van de juiste
afmeting (diameter) met een middengat van de juiste
afmeting en vorm voor de montage op de zaagas. Zorg er
altijd voor dat de maximale aanbevolen snelheid (tpm) op
het zaagblad overeenkomt met of hoger is dan de snelheid
(tpm) van de zaag.
5. Volg stap 1 tot en met 5 onder Het Zaagblad installeren en
let erop dat het zaagblad in de juiste richting draait.
Onderste zaagbladbeschermkap
WAARSCHUWING: De onderste zaagbladbeschermkap
is een veiligheidsvoorziening die het risico van ernstig
persoonlijk letsel beperkt. Gebruik de zaag nooit als de
onderste beschermkap ontbreekt, beschadigd is, verkeerd
gemonteerd is of niet goed werkt. U kunt er niet op
vertrouwen dat de onderste zaagbladbeschermkap u
onder alle omstandigheden beschermt. Uw veiligheid
is afhankelijk van het opvolgen van de volgende
waarschuwingen en aanwijzingen voor een veilig gebruik
en ook van een goede werking van de zaag. Controleer
voor ieder gebruik dat de onderste zaagbladbeschermkap
goed sluit. Als de onderste zaagbladbeschermkap
ontbreekt of niet goed werkt, laat de zaag dan nazien
voordat u het gereedschap weer gebruikt. De veiligheid en
betrouwbaarheid van het product kunnen alleen worden
gewaarborgd als reparatie, onderhoud en afregeling
worden uitgevoerd door een geautoriseerd servicecentrum
85
Nederlands
of een andere gekwalificeerde service-organisatie,
waarbij altijd identieke vervangende onderdelen moeten
wordengebruikt.
De onderste beschermkap controleren
(Afb. A)
1. Zet het gereedschap uit en trek de stekker uit
het stopcontact.
2. Draai de hendel van de onderste beschermkap (Afb. A,
12 ) uit de geheel gesloten positie naar de geheel
geopende positie.
3. Laat de hendel los en zie erop toe dat de beschermkap 10 naar de geheel gesloten posite terugkeert.
Het gereedschap moet in een officieel erkend servicecentrum
worden nagezien, als de beschermkap:
• niet terugkeert in de geheel gesloten positie,
• met horten en stoten of langzaam beweegt, of
• contact maakt met het zaagblad of met een deel van het
gereedschap onder alle hoeken en bij alle zaagdiepten.
Zaagbladen
WAARSCHUWING: Beperk het risico van oogletsel zoveel
mogelijk, gebruik altijd oogbescherming. Carbide is een
hard maar bros materiaal. Voorwerpen in het werkstuk,
die er niet in horen, zoals draad of spijkers, kunnen tot
gevolg hebben dat de punt scheurt of breekt. Werk alleen
met de zaag wanneer een goede zaagbladbeschermkap
is geplaatst. Monteer vóór gebruik het zaagblad stevig en
let op de juiste draairichting, gebruik altijd een schoon,
scherp zaagblad.
Diameter
190 mm
190 mm
190 mm
Tanden
18
24
40
Toepassing
Snel overlangs zagen
Overlangs zagen
Algemene toepassing
Neem, als u hulp nodig hebt bij het gebruik van zaagbladen,
contact op met de DeWALT-dealer ter plaatse.
Terugslag
Terugslag is een plotselinge reactie op een bekneld,
vastgelopen of verkeerd uitgelijnd zaagblad, waarbij een zaag
zonder controle omhoog komt uit het werkstuk in de richting
van de gebruiker. Wanneer het zaagblad bekneld raakt of
vastloopt doordat de zaagsnede zich sluit, loopt het zaagblad
vast en wordt de unit door de reactie van de motor snel in de
richting van de gebruiker geduwd. Als het zaagblad krom wordt
of verkeerd uitgelijnd raakt in de zaagsnede, kunnen de tanden
aan achterste rand van het zaagblad zich in het oppervlak van
het materiaal vreten, waardoor het zaagblad uit de zaagsnede
komt en in de richting van de gebruiker springt.
Het is waarschijnlijker dat terugslag zich zal voordoen onder de
volgende omstandigheden.
1. ONJUISTE ONDERSTEUNING VAN HET WERKSTUK
a. Doorzakken of onjuist omhoog brengen van het af te
zagen stuk materiaal kan het vastklemmen van het
86
zaagblad tot gevolg hebben en leiden tot terugslag
(Afb. X).
b. Wanneer materiaal wordt doorgezaagd dat alleen aan
de uiteinden wordt ondersteund, kan dat leiden tot
terugslag. Naarmate het materiaal verzwakt, zakt het
door, waardoor de zaagsnede zich sluit en het zaagblad
klem komt te zitten (Afb. X).
c. Het afzagen van een vrijdragend of overhangend stuk
materiaal van onderaf in een verticale richting kan
terugslag tot gevolg hebben. Het vallende afgezaagde
stuk kan een zaagblad afklemmen.
d. Wanneer lange smalle stroken worden afgezaagd kan
dat terugslag tot gevolg hebben. De af te zagen strook
kan doorzakken waardoor de zaagsnede zich sluit en het
zaagblad bekneld raakt.
e. Het ophalen van de onderste beschermkap op een
oppervlak onder het materiaal dat wordt gezaagd,
kan verminderde controle van de gebruiker over het
gereedschap tot gevolg hebben. De zaag kan gedeeltelijk
uit de zaagsnede omhoogkomen en daardoor kan de
kans dat het zaagblad wordt verbogen, toenemen.
2. ONJUISTE INSTELLING VAN DE ZAAGDIEPTE OP
DE ZAAG
U maakt de meest efficiënte zaagsnede als het zaagblad
zo ver uitsteekt dat er slechts een tand uitsteekt, zoals
in Afbeelding H wordt getoond. Zo kan de schoen het
zaagblad ondersteunen en wordt het verbuigen en
knellen in het materiaal tot een minimum beperkt. Zie het
hoofdstuk getiteld Afstelling zaagdiepte.
3. BUIGING VAN HET ZAAGBLAD (VERKEERDE UITLIJNING
IN DE ZAAGSNEDE)
a. Wanneer u harder duwt bij het zagen, kan het
zaagblad buigen.
b. Wanneer u probeert de zaag in de zaagsnede te draaien
(probeert terug te komen op de gemarkeerde lijn) kan
dat tot gevolg hebben dat het zaagblad buigt.
c. Buiten uw macht reiken of de zaag bedienen in een
verkeerde lichaamshouding (uit evenwicht), kan buigen
van het zaagblad tot gevolg hebben.
d. Het verplaatsen van uw handen of een andere
lichaamshouding aannemen kan buigen van het
zaagblad tot gevolg hebben.
e. Het ondersteunen van de zaag om het zaagblad
vrij te maken, kan verbuigen van het zaagblad tot
gevolg hebben.
4. GEBRUIK VAN BOTTE OF VUILE ZAAGBLADEN
Bij gebruik van botte zaagbladen wordt de zaag meer belast.
Om dat te goed te maken zal de gebruiker gewoonlijk
harder duwen waardoor de unit nog meer wordt belast
en het verbuigen van het zaagblad in de zaagsnede nog
erger wordt. Versleten zaagbladen zullen misschien ook
onvoldoende vrije ruimte hebben waardoor de kans op
vastlopen en de belasting toeneemt.
Nederlands
5. HET OPNIEUW STARTEN VAN EEN ZAAGSNEDE TERWIJL
DE TANDEN VAN DE ZAAG VASTSTAAN TEGEN HET
MATERIAAL
De zaag moet eerst op volle bedrijfssnelheid worden
gebracht en pas daarna mag een zaagsnede worden gestart
of opnieuw worden gestart, nadat de unit is gestopt met
het zaagblad in de zaagsnede. Als u de zaag niet eerst op
volle snelheid laat komen, kan dat leiden tot vastlopen
en terugslag.
Alle andere omstandigheden die knellen, vastlopen, buigen
of een verkeerde uitlijning tot gevolg kunnen hebben,
kunnen leiden tot een terugslag. Raadpleeg de hoofdstukken
Aanvullende specifieke veiligheidsregels voor alle
cirkelzagen en Zaagbladen voor procedures en technieken die
het optreden van terugslag zoveel mogelijk voorkomen.
Zaagdiepteafstelling (Afb. F–H)
1. Maak de hendel voor de diepteafstelling 17 los door de
hendel omhoog te halen.
2. Zet voor het verkrijgen van de juiste zaagdiepte het
juiste merkteken op de strook voor de diepteafstelling
19 tegenover uitsparing 18 op de bovenste
zaagbladbeschermkap.
3. Zet de diepteafstellingshendel vast.
4. Zet voor de meest efficiënte werking met een zaagblad met
een carbide tip de diepteafstelling zo, dat ongeveer de helft
van een tand onder het oppervlak van het te zagen hout
uitsteekt.
5. In afbeelding H wordt een methode getoond voor het
controleren van de juiste zaagdiepte. Leg een stuk van het
materiaal dat u wilt gaan zagen langs het zaagblad, zoals in
de afbeelding wordt getoond, en kijk hoeveel van een tand
buiten het materiaal steekt.
Afstelling van de hendel voor de
zaagdiepteafstelling (Afb. G)
Misschien wilt u de stand van de hendel voor de
zaagdiepteafstelling 17 wijzigen. De hendel kan na verloop van
tijd losraken en voor het vastzetten de grondplaat raken.
De hendel vastzetten:
1. Houd de hendel voor de diepteafstelling 17 vast en draai
de moer 20 los.
2. Stel de hendel voor de diepteafstelling af door de hendel
ongeveer 1/8 slag in de gewenste richting te draaien.
3. Moer weer vastzetten.
Afstelling afschuinhoek (Afb. I)
U kunt het mechanisme voor de afschuinhoek 8 afstellen
tussen 0° en 57°.
U kunt door gebruik te maken van de markeringen voor
de fijnafstelling op de draaibeugel 22 nauwkeurige
zaagresultaten bereiken.
1. Maak de hendel voor de aanpassing van de afschuinhoek 7 los door de hendel omhoog te halen.
2. Kantel de grondplaat in de gewenste hoek door de
nauwkeurige aanwijzer voor de afschuinhoek 21 tegenover
het merkteken van de gewenste hoek op de draaibeugel
22 te zetten.
3. Zet de hendel voor de aanpassing van de afschuinhoek vast
door de hendel omlaag te brengen.
Vast punt schuine zaagsnede (Afb. I)
De DWE575 en de DWE576 zijn uitgerust met een functie
voor de instelling van een vaste punt voor de afschuinhoek.
Wanneer u de grondplaat kantelt, hoort u een klik en voelt u
dat de grondplaat vastklikt op 22,5 graad en op 45 graden. Zet,
als één van deze standen de gewenste hoek is, de hendel 7 vast door de hendel omlaag te brengen. Als u een andere hoek
wilt instellen, kantelt u de grondplaat verder totdat de grove
aanwijzer 23 van de afschuinhoek of de fijne aanwijzer 21 van
de afschuinhoek tegenover het gewenste merkteken staat.
Indicator zaaglengte (Afb. J)
De markeringen aan de zijkant van de grondplaat tonen de
lengte van de sleuf die in het materiaal wordt gezaagd bij de
volledige zaagdiepte. De markeringen geven stappen van
5 mm aan.
De Parallelle Langsgeleiding monteren en
afstellen (Afb. K)
De parallelle langsgeleiding 24 wordt gebruikt voor het zagen
parallel aan de rand van het werkstuk.
Monteren
1. Zet de afstellingsknop van de langsgeleiding 25 wat losser
zodat de parallelle langsgeleiding kan passeren.
2. Steek de parallelle langsgeleiding 24 in de grondplaat 9 ,
zoals wordt afgebeeld.
3. Zet de afstellingsknop van de langsgeleiding 25 vast.
Afstellen
1. Draai de afstellingsknop van de langsgeleiding 25 los en zet
de parallelle langsgeleiding 24 op de gewenste breedte.
U kunt de afstelling aflezen van de schaalverdeling van
de langsgeleiding.
2. Zet de afstellingsknop van de langsgeleiding 25 vast.
Het mondstuk van de Stofafzuiging
monteren (Afb. A, F, L)
Uw cirkelzaag DWE575/DWE576 wordt geleverd met een
mondstuk voor de stofafzuiging.
Het mondstuk voor stofafzuiging
installeren
1. Maak de hendel voor de afstelling van de zaagdiepte 17 helemaal los.
2. Plaats de grondplaat 9 in de laagste positie.
3. Houd de linkerhelft van het mondstuk voor de stofafzuiging
33 tegenover de bovenste zaagbladbeschermkap 13 ,
zoals wordt afgebeeld. Het is belangrijk dat u de nok in
de uitsparing op het gereedschap steekt. Wanneer u dit
op juiste wijze uitvoert, zal het mondstuk geheel over de
oorspronkelijke diepte van de zaagsnedeaanwijzer klikken.
87
Nederlands
4. Zet het rechtergedeelte tegenover het linker.
5. Plaats de schroeven en draai ze stevig vast.
Geleiderailsysteem (DWE576, Afb. M)
Met behulp van geleiderails, als accessoires in verschillende
lengte verkrijgbaar, kunt u met de cirkelzaag nauwkeurige,
rechte en schone zaagsneden maken en tegelijkertijd het
oppervlak van het werkstuk beschermen tegen beschadiging.
In combinatie met aan te schaffen accessoires kunt u met het
geleiderailsysteem nauwkeurig onder een hoek en in verstek
zagen en installatiewerk uitvoeren.
Er zijn klemmen 30 leverbaar waarmee u de geleiderail 28 kunt vastzetten op het werkstuk (Afb. M). Door middel van deze
klemmen 30 kunt u de geleiderail 28 stevig op het werkstuk
29 bevestigen en veilig werken. Wanneer u de geleiderail
eenmaal op de zaaglijn hebt ingesteld en stevig op het werkstuk
hebt bevestigd, zal het werkstuk niet kunnen verschuiven
tijdens het zagen.
BELANGRIJK: De schaalverdeling voor de instelling van de
hoogte is ingesteld voor gebruik van de zaag zonder een
geleiderail. Wanneer u de zaag op de geleiderail gebruikt, zal
het verschil in hoogte ongeveer 5,0 mm zijn.
De cirkelzaag op de geleiderail (Afb. A, N)
U bereikt de beste zaagresultaten wanneer de ruimte tussen de
cirkelzaag en de geleiderail (Afb. N, 28 ) heel klein is. Hoe kleiner
deze ruimte is, des te beter is de afwerking van de zaaglijn op
het werkstuk.
De ruimte kan worden ingesteld met de twee railaanpassingen
(Afb. A, 26 , 27 voor elk kanaal in de grondplaat, voor
zagen op 0° 26 en voor schuin afzagen op 1 - 45° 27 . De
railaanpassingen zijn precisienokken door middel waarvan de
ruimte tussen het gereedschap en de geleiderail kan worden
verminderd. Wanneer u deze aanpassingen hebt ingesteld,
wordt zijdelingse verplaatsing van de zaag tijdens het zagen tot
een minimum beperkt terwijl het zagen gelijkmatig kan worden
uitgevoerd.
OPMERKING: De aanpassingen zijn in de fabriek op de
minimale ruimte ingesteld en zullen misschien moeten worden
aangepast voordat u met het gereedschap aan de slag kunt.
Volg deze instructies voor het instellen van de cirkelzaag op
degeleiderail.
DENK ERAAN: Stel de railaanpassingen op de zaag in op de
geleiderail.
1. Maak de schroef binnen in de railaanpassing los zodat
aanpassing tussen de zaag en de geleiderail mogelijk wordt.
2. Trek de onderste beschermkap terug en plaats het
gereedschap op de geleiderail, let er daarbij op dat het
zaagblad in de hoogste positie staat.
3. Draai de aanpassing tot de zaag op de geleiderail
wordt vergrendeld
BELANGRIJK: Controleer dat de zaag stevig op de rail is
bevestigd door te proberen de zaag naar voren te duwen.
Het is belangrijk dat de zaag niet kan verschuiven.
4. Draai de aanpassing wat naar achteren totdat de zaag
gemakkelijk langs de rail schuift.
88
5. Houd de railaanpassing op zijn plaats en draai de schroef
weer vast.
OPMERKING: Pas het systeemALTIJD aan voor gebruik op
andere rails.
De railaanpassingen zijn nu zo ingesteld dat zijdelingse
afwijking bij het werken met de zaag op de geleiderail tot een
minimum wordt beperkt.
Voor u met de zaag aan de slag gaat, moet de anti-splinterkap
31 op de geleiderail worden afgesteld. Raadpleeg De AntiSplinterkap afstellen.
De anti-splinterkap afstellen (Afb. N)
de geleiderail 28 is voorzien van een anti-splinterkap 31 die
voorafgaand aan het eerste gebruik moet worden afgesteld.
De anti-splinterkap 31 bevindt zich aan weerszijden van de
geleiderail (Afb. N). Het doel van deze anti-splinterkap is de
gebruiker een zichtbare zaaglijn te geven en het ontstaan
tijdens het zagen van spaanders te beperken langs de zaagrand
van het werkstuk.
BELANGRIJK: Lees ALTIJD de aanwijzingen in De cirkelzaag
instellen op de geleiderail en volg deze aanwijzingen op
voordat u de splinterkap zaagt!
Stappen voor het afstellen van de AntiSplinterkap (Afb. O–18
1. Plaats de geleiderail 28 op een stuk hout (restant) 32 met
een minimumlengte van 100 mm, dat uitsteekt over het
werkstuk. Bevestig de geleiderail met een klem stevig op het
werkstuk. Zo wordt de nauwkeurigheid gewaarborgd.
2. Stel de zaag in op een zaagdiepte van 20 mm.
3. Plaats de voorzijde van de zaag op het overhangende deel
van geleiderail, waarbij u ervoor zorgt dat het zaagblad voor
de rand van de rail is geplaatst (Afb. P).
4. Schakel de zaag in en zaag de splinterkap langzaam langs
de gehele lengte in één ononderbroken beweging. De rand
van splinterkap komt nu precies overeen met de zaagrand
van het zaagblad (Afb. Q).
U kunt de anti-splinterkap op de andere zijde van geleiderail
afstellen door de zaag van de rail te halen en de rail 180° te
draaien. Herhaal stap 1 tot en met 4.
OPMERKING: U kunt, als u dat wilt, de splinterkap op 45°
schuin afzagen, en vervolgens stap 1 tot en met vier 4 herhalen.
Hierdoor is de ene zijde van de rail geschikt voor parallelle
zaagsneden en de andere zijde van de rail afgesteld op schuine
zaagsneden op 45° (Afb. R).
OPMERKING: Als de anti-splinter is afgesteld voor parallelle
zaagsneden aan beide zijden, zal, wanneer de zaag is ingesteld
op schuine zaagsneden, het zaagblad niet langs de rand van de
anti-splinterkap lopen. Dit komt omdat het kantelpunt van het
apparaat niet stationair is en het zaagblad naar buiten beweegt
wanneer de zaag schuin wordt geplaatst.
Het juiste kanaal gebruiken (Afb. S–U)
De grondplaat van de zaag bestaat uit twee kanalen. Het ene
kanaal is voor het maken van parallelle zaagsneden en het
andere kanaal is voor het maken van schuine zaagsneden.
Nederlands
De indicators aan de voorzijde van de grondplaat (Afb. S) geven
aan welk kanaal bestemd is voor welke applicatie. Wanneer u
zaagsneden maakt, is het belangrijk dat de lijn op de grondplaat
op één lijn staat met het kanaal op de geleiderail. Afbeelding T
toont de zaag in de parallelle zaagstand ten opzichte van de
geleiderail. Afbeelding U toont de zaag in de stand voor schuine
zaagsneden ten opzichte van de geleiderail.
Voor ingebruikneming
• Controleer dat de beschermkappen goed zijn gemonteerd.
De zaagbladbeschermkap moet gesloten zijn.
• Controleer dat het zaagblad draait in de richting van de pijl
op het zaagblad.
• Gebruik geen zeer versleten zaagbladen.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Juiste positie van de handen (Afb. V)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste plaatsing van uw handen zet u één hand op de
hoofdhandgreep 3 en de andere op de hulphandgreep 6 .
In- en uitschakelen (Afb. A)
Om veiligheidsredenen is de Aan/Uit-schakelaar 1 van uw
gereedschap voorzien van een vergrendelknop 2 .
Ontgrendel het gereedschap door de vergrendelknop in te
drukken.
U kunt de machine in werking zetten door op de Aan/Uitschakelaar 1 te drukken.
Zodra u de Aan/Uit-schakelaar loslaat wordt de
vergrendelknop automatisch ingeschakeld zodat wordt
voorkomen dat de machine onbedoeld wordt gestart.
OPMERKING: Schakel het gereedschap niet IN of
UIT wanneer het zaagblad het werkstuk of andere
materialen raakt.
Ondersteuning van het werkstuk (Afb. W–Z)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, ondersteun het werkstuk goed en
houd de zaag stevig vast zodat u niet de controle
over het gereedschap kunt verliezen.
Afbeeldingen W en Y laten de juiste zaagpositie zien.
afbeeldingen X and Z laten een onveilige werksituatie zien.
Handen mogen niet in de buurt komen van het zaaggebied en
het netsnoer wordt weggeleid van het zaaggebied zodat het
niet bekneld of in de war raakt bij het werken.
Vermijd terugslag, ondersteun ALTIJD board- en plaatmateriaal
DICHTBIJ de zaagsnede, (Afb. W en Y). ONDERSTEUN board- of
plaatmateriaal NIET ver van de zaagsnede verwijderd (Afb. X en
Z) . Houd, wanneer u met de zaag werkt, het netsnoer uit de
buurt van het zaaggebied en zorg ervoor dat het niet bekneld
kan raken tussen het werkstuk.
TREK ALTIJD DE STEKKER VAN DE ZAAG UIT HET STOPCONTACT
VOORDAT U AANPASSINGEN UITVOERT! Plaats het werk met
de “goede” zijde — de zijde die er het mooist moet uitzien —
omlaag. De zaag zaagt naar boven, dus splinters zullen te zien
zijn op de zijde van het werkstuk die omhoog gericht is tijdens
het zagen.
Zagen
WAARSCHUWING: Probeer nooit dit gereedschap te
gebruiken door het ondersteboven op een werkoppervlak
te zetten en het materiaal naar het gereedschap te
voeren. Zet het werkstuk altijd stevig met klemmen vast
en voer het gereedschap naar het werkstuk, waarbij u het
gereedschap stevig met beide handen vasthoudt, zoals in
afbeelding Y wordt getoond.
Plaats het bredere gedeelte van de grondplaat van de zaag op
dat gedeelte van het werkstuk dat stevig wordt ondersteund,
niet op een gedeelte dat valt wanneer de zaagsnede is voltooid.
Als voorbeeld, illustreert afbeelding Y de JUISTE manier voor het
afzagen van het uiteinde van een stuk materiaal. Zet het werk
altijd met klemmen vast. Probeer niet korte stukken materiaal
met de hand vast te houden! Denk er aan dat u vrijdragend en
overhangend materiaal moet ondersteunen. Ga voorzichtig te
werk wanneer u materiaal van onderaf afzaagt.
Het is belangrijk dat de zaag op volle snelheid draait voordat het
zaagblad het te zagen materiaal raakt. Wanneer u met zagen
begint met het zaagblad tegen het materiaal dat moet worden
gezaagd of met het zaagblad dat vooruit wordt geduwd in de
zaagsnede, kan dat terugslag tot gevolg hebben. Duw de zaag
naar voren met een snelheid waarbij het zaagblad zonder veel
moeite kan zagen. Hardheid en taaiheid kunnen variëren, zelfs in
hetzelfde stuk materiaal, en knoestige of vochtige delen kunnen
de zaag zwaar belasten. Duw de zaag, wanneer dit gebeurt
langzamer vooruit, maar wel zo stevig dat de zaag kan blijven
werken zonder veel verlies van snelheid. Wanneer u de zaag
met geweld voortduwt, kan dat leiden tot ruwe zaagsneden,
terugslag en oververhitting van de motor. Als het zo is dat uw
zaagsnede begint af te wijken van de zaaglijn, probeer dan
niet de zaaglijn weer te bereiken. Laat de schakelaar los en laat
het zaagblad volledig tot stilstand komen. U kunt dan de zaag
terugtrekken, opnieuw aanleggen en een nieuwe zaagsnede
beginnen enigszins binnen de verkeerde zaagsnede. U moet
in ieder geval de zaag terugtrekken als u de zaagsnede moet
verplaatsen. Wanneer u met geweld een correctie probeert uit
89
Nederlands
te voeren binnen de zaagsnede, kan de zaag vastlopen en dat
kan leiden tot terugslag.
LOOPT DE ZAAG VAST, LAAT DE AAN/UIT-SCHAKELAAR DAN
LOS EN TREK DE ZAAG TERUG UIT DE ZAAGSNEDE. HET IS
BELANGRIJK DAT HET ZAAGBLAD RECHT IN DE ZAAGSNEDE ZIT
EN VRIJ VAN DE ZAAGRAND VOORDAT U OPNIEUW BEGINT.
Laat de schakelaar los, wanneer u de zaagsnede voltooit, laat
het zaagblad tot stilstand komen en til vervolgens pas de
zaag van het werk. Wanneer u de zaag optilt, zal de geveerde
telescopische beschermkap zich automatisch onder het
zaagblad sluiten. Denk eraan dat het zaagblad pas is afgedekt
als de beschermkap is gesloten. Reik niet om welke reden dan
ook onder het werk. Wanneer u de telescopische beschermkap
met de hand moet terugtrekken (zoals dat moet bij het begin
van insteekzagen), doe dat dan altijd met de terugtrekhendel.
OPMERKING: Let er bij het zagen van dunne stroken vooral
goed op dat de kleine afgezaagde delen niet binnen de
onderste beschermkap terechtkomen.
Insteekzagen (Afb. AA)
WAARSCHUWING: Zet de zaagbladbeschermkap nooit
vast in een opgehaalde stand. Verplaats de zaag nooit
naar achteren bij het insteekzagen. Hierdoor kan de zaag
zich omhoog werken uit het werkoppervlak en dat kan
leiden tot letsel.
Een insteekzaagsnede is een zaagsnede die wordt gemaakt in
een vloer, wand of een ander vlak oppervlak.
1. Stel de grondplaat van de zaag zo af dat het zaagblad op de
gewenste diepte zaagt.
2. Kantel de zaag naar voren en laat de voorzijde van de
grondplaat op het te zagen materiaal rusten.
3. Trek met de hendel van de onderste beschermkap de
onderste beschermkap omhoog. Laat de achterzijde van de
grondplaat zakken tot de tanden van het zaagblad bijna de
zaaglijn raken.
4. Laat de zaagbladbeschermkap los (door het contact
met het werk kan de kap vrij opengaan wanneer u de
zaagsnede begint). Neem uw hand van de hendel van de
beschermkap en pak de hulphandgreep 6 stevig vast, zoals
in afbeelding AA wordt getoond. Plaats uw lichaam en arm
zo dat u weerstand kunt«» bieden aan terugslag, als deze
zich voordoet.
5. Controleer dat het zaagblad niet voordat u de zaag start
contact maakt met het zaagoppervlak.
6. Start de motor en laat de zaag geleidelijk zakken tot de
grondplaat vlak op het zagen materiaal rust. Breng de zaag
naar voren langs de zaaglijn tot de zaagsnede is voltooid.
7. Laat de aan/uit-schakelaar los en trek het zaagblad pas
uit het materiaal als het zaagblad geheel tot stilstand
is gekomen.
8. Ga aan het begin van iedere nieuwe zaagsnede steeds weer
te werk zoals hierboven wordt vermeld,
90
Stofafzuiging (Afb. DD)
WAARSCHUWING: Risico van het inademen van stof.
Beperk het risico van persoonlijk letsel, draag ALTIJD een
goedgekeurd stofmasker.
Bij uw gereedschap wordt een mondstuk voor stofafzuiging
33 geleverd.
Slangen van de meeste gewone stofzuigers passen rechtstreeks
op het mondstuk voor de stofafzuiging.
WAARSCHUWING: Gebruik ALTIJD stofafzuiging die
ontworpen is in overeenstemming met de van toepassing
zijnde richtlijnen voor stofemissie bij het zagen van
hout. Slangen van de meeste gewone stofzuigers passen
rechtstreeks in de stofafzuigingspoort.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Smering
In het gereedschap wordt gebruikgemaakt van zelfsmerende
kogellagers en deze hoeven niet opnieuw te worden
gesmeerd. U wordt echter geadviseerd het gereedschap één
keer per jaar naar een servicecentrum te brengen of op te
sturen voor grondige schoonmaak, inspectie en smering van
de tandwielkast.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Nederlands
Onderste beschermkap
De onderste beschermkap moet altijd vrij kunnen draaien
en sluiten uit een geheel open of geheel gesloten positie.
Controleer altijd of de beschermkap goed werkt door de kap
voorafgaand aan zaagwerkzaamheden geheel te openen en
los te laten. Als de beschermkap langzaam sluit of niet geheel
sluit, moet de kap worden schoongemaakt of worden nagezien.
Gebruik de zaag pas weer als de beschermkap goed werkt. Maak
de beschermkap schoon met droge lucht of een zachte borstel
en verwijder alle opgehoopte zaagsel en vuil uit het pad van de
beschermkap en rond de veer van de beschermkap. Als hiermee
het probleem niet is verholpen, moet het gereedschap worden
nagezien door een erkend servicecentrum.
Afstelling van de grondplaat (Afb. E, BB, CC)
Uw grondplaat is in de fabriek zo afgesteld dat het
zaagblad haaks op de grondplaat staat. Als, na langdurig
gebruik, u het zaagblad opnieuw moet uitlijnen, volg dan
onderstaande aanwijzingen:
Afstellen voor zaagsneden van 90 graden
1. Zet de zaag terug in de stand voor 0 graden
2. Plaats de zaag op zijn zijkant en trek de onderste
beschermkap terug.
3. Stel de zaagdiepte in op 51 mm.
4. Maak de hendel voor de aanpassing van de afschuinhoek los
(Afb. CC, 7 ). Plaats een winkelhaak tegen het zaagblad en
de grondplaat, zoals in afbeelding BB wordt getoond.
5. Draai met een steeksleutel 16 de instelschroef 34 op
de grondplaat tot het zaagblad en de grondplaat beide
gelijk liggen met de winkelhaak. Zet de hendel voor het
aanpassen van de afschuinhoek weer vast.
Uitgeharde kit kan van het zaagblad worden verwijderd met
wasbenzine, terpentine of zelfs een reinigingsmiddel voor
de oven. Zaagbladen met een antihecht-coating kunnen
worden gebruikt bij toepassingen waarbij uitzonderlijk veel
materiaal zich aan het zaagblad hecht, zoals bij onder druk
geïmpregneerd hout.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
GEBRUIK BIJ DEZE ZAAG GEEN ACCESSOIRES VOOR DE TOEVOER
VAN WATER.
VOER EEN VISUELE INSPECTIE UIT VAN CARBIDE ZAAGBLADEN
VOORAFGAAND AAN GEBRUIK VERVANGEN IN HET GEVAL VAN
BESCHADIGING.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Afstellen van de hendel voor aanpassing
van de afschuinhoek (Afb. CC)
Het kan wenselijk zijn de hendel voor aanpassing van de
afschuinhoek 7 af te stellen. De hendel kan na verloop van tijd
losraken en voor het vastzetten de grondplaat raken.
De hendel vastzetten:
1. Houd de hendel voor aanpassing van de afschuinhoek 7 vast en draai de vergrendelmoer 35 los.
2. Stel de hendel voor aanpassing van de afschuinhoek af door
deze 1/8 in de gewenste richting te draaien.
3. Moer weer vastzetten.
Zaagbladen
Een bot zaagblad maakt dat het zagen inefficiënt verloopt, de
motor wordt overbelast, er uitzonderlijk veel splinters ontstaan
en de mogelijkheid van de terugslag kan toenemen. Vervang
zaagbladen wanneer het niet langer gemakkelijk is de zaag
door de zaagsnede te duwen, wanneer de motor zwaar wordt
belast of wanneer het zaagblad uitzonderlijk heet wordt.
Het is een goede gewoonte extra zaagbladen beschikbaar te
hebben zodat scherpe zaagbladen onmiddellijk beschikbaar
zijn voor gebruik. Botte zaagbladen kunnen op veel plaatsen
worden geslepen.
91
Norsk
190 mm SIRKELSAG
DWE575, DWE576
Gratulerer!
Overensstemmelseserklæring med EU
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Maskineridirektiv
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Ubelastet hastighet
Bladdiameter
Maksimal kuttdybde
Bladåpning
Justering av skråvinkel
Vekt
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE575
230
1
1600
5200
190
67
30
57˚
4,0
DWE576
230
1
1600
5200
190
61
30
57˚
4,0
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN62841:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
91
91
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
102
102
K(usikkerhet for det angitte
støynivå)
Saging av treverk
Verdi vibrasjonsutslipp ah,W =
Usikkerhet K =
dB(A)
m/s2
m/s2
3
< 2,5
1,5
3
< 2,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN62841, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
92
Sirkelsag
DWE575, DWE576
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN62841-1:2015, EN62841-2-5:2014.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
08.06.16
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Norsk
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som følger dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.
b )
c )
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
d )
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
e )
f )
g )
h )
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
Ikke la kunnskap som du har fått fra hyppig bruk av
verktøy la deg bli for selvsikker slik at du ignorerer
verktøyets sikkerhetsprinsipper. En tankeløs handling
kan føre til alvorlig personskade på brøkdelen av et
sekund.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
93
Norsk
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
h ) Hold håndtakene og gripeflatene tørre, rene og frie
for olje og fett. Glatte håndtak og gripeområder gir
utrygg håndtering og manglende kontroll over verktøyet i
uventede situasjoner.
5) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
EKSTRA SIKKERHETSREGLER SPESIFIKT FOR
SIRKELSAGER
Sikkerhetsinstruksjoner for alle sager
FARE:
a ) Hold hendene unna skjæreområdet og bladet.
Hold den andre hånden på hjelpehåndtaket eller
motorhuset. Med begge hender på sagen kan de ikke
kuttes av bladet.
b ) Ikke strekk hånden under arbeidsstykket.Beskyttelsen
kan ikke beskytte deg fra bladet under arbeidsstykket.
c ) Juster kuttdybden til arbeidsstykkets tykkelse.
Mindre enn en hel tann på bladet skal være synlig under
arbeidsstykket.
d ) Hold aldri arbeidsstykket i hendene eller over benet
ditt ved bruk. Fest arbeidsstykket på et stabilt
grunnlag. Det er viktig at arbeidsstykket støttes
ordentlig for å minimere risikoen for personskade, at
bladet setter seg fast eller at du mister kontroll.
e ) Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor
kutteutstyret kan komme i kontakt med skjulte
ledninger eller egen ledning. Kontakt med en
strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler
på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi
brukeren støt.
f ) Ved langgsgående saging, bruk alltid en føring eller
en rett styrekant. Dette forbedrer kuttets nøyaktighet og
reduserer muligheten for at bladet setter seg fast.
g ) Bruk alltid blad med korrekt størrelse og form
(diamant kontra rund) på festehullet.Blad som ikke
94
passer til festemekanismen på sagen vil gå eksentriskm
som fører til at du mister kontrollen.
h ) Bruk aldri skadede eller uriktige bladpakninger eller
bolt. Bladpakningene og bolt er spesialtilpasset sagen, for
optimal ytelse og driftssikkerhet.
Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for alle sager
Årsaker til, og hvordan man unngår tilbakeslag:
• tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et fastklemt eller
feiljustert sagblad og forårsaker at en ukontrollert sag reiser
seg opp og ut av arbeidsstykket mot operatøren;
• når bladet er festklemt ved at snittet lukker seg, blir bladet
sittende fast og motorens reaksjon fører enheten raskt tilbake
mot operatøren;
• dersom bladet blir vridd eller feilinnrettet i kuttet kan tennene
bak på bladet grave seg inn i treverkets overflate og forårsake
at bladet kommer ut av snittet og hopper tilbake mot
operatøren.
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av sagen og/eller feil
driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås ved å treffe
skikkelige forholdsregler, som angitt nedenfor.
a ) Hold et fast grep med begge hender på sagen
og ha armene i en stilling som kan motstå
tilbakeslagskraften. Posisjoner kroppen til den ene
eller andre siden av bladet, ikke på linje med bladet.
Tilbakeslag kan føre til at sagen hopper bakover ,men
tilbakeslagskraften kan kontrolleres av operatøren dersom
skikkelige forhåndsregler treffes.
b ) Når bladet setter seg fast eller når du avbryter
saging av noen grunn, slipp bryteren og hold
sagen stille i materialet inntil bladet stopper helt.
Forsøk aldri å fjerne sagen fra arbeidsstykket eller
å dra sagen bakover mens bladet er i bevegelse,
tilbakeslag kan skje. Undersøk og sørg for å fjerne
årsakene til fastklemming av bladet.
c ) Når du starter en sag på nytt i arbeidsstykket,
plasser sagbladet sentrert i snittet og sjekk at
sagtennene ikke sitter i materialet. Dersom sagbladet
kjører seg fast, kan det “vandre” opp eller slå tilbake opp
fra arbeidet når sagen startes på nytt.
d ) Støtt opp store arbeidsstykker for å redusere risikoen
for tilbakeslag og at bladet setter seg fast. Store
arbeidsstykker har en tendens til å henge ned under
sin egen vekt. Støtter må plasseres under arbeidsstykket
på begge sider, nær skjærelinjen og nær kanten
av arbeidsstykket.
e ) Ikke bruk sløve eller skadede blader. Uskarpe eller
feilstilte blad gir et smalt sagspor som gir for høy friksjon,
faskjøring av bladet eller tilbakeslag.
f ) Spaker for stilling av bladdybde og skråstilling skal
være tilskrudd og festet før du sager. Dersom bladets
stilling endres ved saging, kan det føre til fastkjøring
eller tilbakeslag.
g ) Utvis ekstra forsiktighet når du foretar et “dykkkutt” i eksisterende vegger eller andre blinde
Norsk
områder. Det utstikkende bladet kan kutte objekter som
kan forårsake tilbakeslag.
Sikkerhetsinstruksjoner for sager med
pendelbladbeskyttelse
a ) Kontroller at nedre beskyttelsen lukker riktig før
hvert bruk. Ikke bruk sagen dersom den nedre
beskyttelsen ikke beveger seg fritt og lukker seg
øyeblikkelig. Den nedre beskyttelsen må aldri
klemmes eller festes i åpen stilling. Dersom sagen
slippes ved en feiltagelse kan den nedre beskyttelsen
bøyes. Løft den nedre beskyttelsen med det innskyvbare
håndtaket og påse at den beveger seg fritt og ikke rører
bladet eller noen annen del, i alle kuttvinklder og dybder.
b ) Kontroller funksjon av fjæren til nedre beskyttelsen.
Dersom beskyttelsen og fjæren ikke fungerer riktig
må de på service før bruk. Nedre beskyttelsen kan
fungere tregt på grunn av skadede deler, gummibelegg
eller oppbygging av avfall.
c ) Nedre beskyttelsen skal skyes inn manuelt,
kun for spesielle typer kutt som “dykk-kutt” og
“sammensatte kutt”. Løft nedre beskyttelsen
med det innskyvbare håndtak, og så fort bladet
går inn i materialet må den nedre beskyttelsen
slippes. For all annen saging skal den nedre beskyttelsen
fungere automatisk.
d ) Påse alltid at den nedre beskyttelsen dekker bladet
før du setter fra deg sagen på benken eller gulvet.
Et ubeskyttet, frirullende blad får sagen til å bevege
seg bakover, og den kutter alt som måtte være i
veien. Vær oppmerksom på tiden det tar bladet å stoppe
etter at bryteren slippes.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for all
sager med spaltekniv
a ) Bruk et blad som er tilpasset spaltekniven. For at
spaltekniven skal kunne fungere må kroppen av bladet
være tynnere enn spaltekniven, og kuttebredden av bladet
må være bredere enn spaltekniven.
b ) Juster spaltekniven som beskrevet i
bruksanvisningen. Uriktig mellomrom, posisjonering
og innretting kan gjøre spaltekniven inneffektiv i å
forhindretilbakeslag.
c ) Bruk alltid spaltekniven, unntatt ved dykk-kutting.
Spaltekniven må settes på plass igjen etter dykk-kutting.
Spaltekniven kommer i veien under dykk-kutting og kan
forårsake tilbakeslag.
d ) For at spaltekniven skal fungere, må den gå inn
i arbeidsstykket. Spaltekniven er ineffektiv i å hindre
tilbakeslag under korte kutt.
e ) Ikke bruk sagen dersom spaltekniven er bøyd. Selv litt
interferens kan senke lukkehastigheten på beskyttelsen.
Ekstra sikkerhetsregler for sirkelsager
•
Ikke bruk verktøyet uten beskyttelsen på plass, eller dersom
beskyttelsen ikke fungerer eller er dårlig vedlikeholdt.
•
•
•
•
•
•
Velg et blad tilpasset materialet som skal skjæres.
Bruk en støvmaske.
Ikke bruk blader med større eller mindre diameter
enn anbefalt. For opplysninger om riktig skjærekapasitet,
se Tekniske data. Bruk kun sagblader spesifisert i denne
manualen, som er i samsvar med EN 847-1.
Bruk aldri slipe/kappeskiver.
Unngå å smelte materialet ved saging av plast.
Vennligst bruk bare sagblad som er merket med hastighet lik
eller høyere enn merket på verktøyet.
ADVARSEL: Kutting av plast, tremateriale med mye
harpiks eller andre materialer kan førte til at smeltet
materiale samler seg opp på bladet og bladspissene, dette
øker risikoen for at bladet blir overopphetet og bøyer seg
mens du sager.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er:
• Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN62841; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom støpsel eller strømkabel skal skiftes, skal verktøyet
repareres av et autorisert serivcesenter eller av en kvalifisert
elektriker.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Sirkelsag
1Sirkelsagblad
1 Blad nøkkel
1Parallellføring
1Støvsugeruttak
1Instruksjonshåndbok
95
Norsk
•
•
Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Bytting av blad
Montering av bladet (Fig. B–E)
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 36 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonså
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 Vippebryter
2 Avtrekkerbryter låsebryter
3 Hovedhåndtak
4 Bladlås
5 Endehette
6 Hjelpehåndtak
7 Skråvinkel justeringsspake
8 Skråvinkel justeringsmekanisme
9 Bunnplate
10 Nedre bladbeskyttelse
11 Klemskrue for blad
12 Nedre beskyttelsesspak
13 Øvre bladbeskyttelse
Tiltenkt Bruk
Disse kraftige sirkelsager er designet for profesjonelt bruk ved
saging i treverk IKKE bruk tilbehør for vanntilførsel med denne
sagen. IKKE bruk slipeskiver eller slipeblad..
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Disse kraftige sager er profesjonelle elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
96
1. Bruk nedre beskyttelsesspake 12 og trekk den nedre
bladbeskyttelsen 10 tilbake og legg bladet på sagspindelen
mot den indre festeskiven 14 , pass på at bladet roterer i
korrekt retning (retningspilen på sagbladet og tennene skal
peke i samme retning som retningspilen på sagen). Gå ikke
ut fra at merkingen på bladet vil peke mot deg ved korrekt
installering. Når du trekker tilbake nedre beskyttelse for å
installere bladet, kontroller at tilstand og funksjon av nedre
bladbeskyttelse er tilfredsstillende. Pass på at den beveger
seg fritt og ikke rører bladet eller noen annen del, i alle
kuttvinkler og dybder.
2. Plasser den ytre festeskiven 15 på sagspindelen med
skråkanten utover. Påse at 30 mm diameteren på bladsiden
av tvingen passer i 30 mm hullet i sagbladet for å sørge for
sentrering av bladet.
3. Skru bladets klemskrue 11 på sagspindelen for hånd
(skruen er høyregjenget og må dreies med klokken for
å stramme.
4. Trykk ned bladlåsen 4 mens du dreier sagspindelen med
blad nøkkelen 16 som oppbevares under hovedhåndtaket
3 (Fig. E), inntil bladlåsen går i lås og bladet slutter å rotere.
5. Stram bladets festeskrue godt ved bruk av bladnøkkelen.
MERK: Sett aldri på bladlåsen mens sagen går, og sett
den aldri på for å stoppe verktøyet. Vri aldri på sagen mens
bladlåsen er på. Dette kan gi alvorlige skader på sagen.
Bytting av bladet (Fig. B–E)
1. For å løsne bladets klemskrue 11 trykk ned bladlåsen 4 og vri sagspindelen med bladnøkkelen 16 , lagret under
hovedhåndtaket 3 til bladlåsen går i lås og bladet ikke
roterer mer. Når bladlåsen er på, skru bladets klemskrue mot
klokka med bladnøkkelen (skruen er høyregjenget og må
dreies mot klokken for å løsne).
2. Ta kun av bladets festeskrue 11 og ytre festeskive 15 . Ta av
det brukte bladet.
3. Fjern eventuell sagflis som kan ha samlet seg i
beskyttelsen- eller festeskiveområdet og kontroller at nedre
bladbeskyttelse er i god stand og fungerer korrekt, som
beskrevet over. Ikke smør dette området.
4. Velg korrekt blad for bruksområdet (se Blad). Bruk alltid blad
av korrekt størrelse (diameter) med korrekt størrelse og form
på senterhull for montering på sagspindelen. Pass alltid på
at anbefalt maksimal hastighet (rpm) på sagbladet er lik eller
større enn sagens hastighet (rpm).
5. Følg trinn 1 til 5 under Installering av blad, pass på at
bladet roterer i korrekt retning.
Norsk
Nedre bladbeskyttelse
ADVARSEL: Nedre bladbeskyttelse er en
sikkerhetsfunksjon som reduserer faren for alvorlige
personskader. Bruk aldri sagen dersom nedre
bladbeskyttelse mangler, er skadet eller ikke fungerer
ordentlig. Ikke stol på at nedre bladbeskyttelse beskytter
deg under alle forhold. Din sikkerhet avhenger av at alle
advarsler og forsiktighetsregler følges, samt av korrekt
bruk av sagen. Kontroller at nedre beskyttelsen lukker riktig
før hvert bruk. Dersom nedre bladbeskyttelse mangler eller
ikke fungerer ordentlig, få service på sagen før bruk. For
å sikre at produktet er trygt og pålitelig, bør reparasjoner,
vedlikehold og justeringer foretas av et autorisert
servicesenter eller en annen kvalifisert serviceorganisasjon,
og det skal alltid brukes identiske reservedeler.
Kontroller den nedre beskyttelsen (Fig. A)
1. Slå av verktøyet og koble verktøyet fra strømmen.
2. Roter nedre beskyttelsesspak (Fig. A, 12 ) fra posisjonen
”helt lukket” til posisjonen ”helt åpen”.
3. Slipp spaken og la den 10 returnere til posisjonen
”helt lukket” .
Verktøyet bør ha service hos et kvalifisert servicesenter hvis det:
• ikke returnerer til posisjonen ”helt lukket”,
• beveger seg uregelmessig eller tregt eller
• er i kontakt med bladet eller noen annen del av verktøyet i
alle kuttvinkler og dybder.
Blad
ADVARSEL: For å redusere faren for øyeskader, bruk alltid
øyebeskyttelse. Karbid er et hardt men sprøtt materiale.
Fremmedlegemer i arbeidsstykket som som ståltråd eller
spikere kan føre til at bits sprekker eller brekker. Bruk kun
sagen når korrekt sagbladbeskyttelse er satt på. Monter
bladet godt med korrekt rotasjonsretning før bruk, og bruk
alltid rene, skarpe blad.
Diameter
190 mm
190 mm
190 mm
Tenner
18
24
40
Bruksområde
Rask kløving
Kløving
Generell bruk
Dersom du trenger assistanse i forbindelse med blad, vennligst
kontakt din lokale DeWALT forhandler.
Tilbakeslag
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et fastklemt eller
feiljustert sagblad og forårsaker at en ukontrollert sag reiser
seg opp og ut av arbeidsstykket mot operatøren. Når bladet er
festklemt ved at snittet lukker seg, blir bladet sittende fast og
motorens reaksjon fører enheten raskt tilbake mot operatøren;
Dersom bladet blir vridd eller feilinnrettet i kuttet kan tennene
bak på bladet grave seg inn i treverkets overflate og forårsake at
bladet kommer ut av snittet og hopper tilbake mot operatøren.
Tilbakeslag er mer sannsynlig ved de følgende forhold:
1. DÅRLIG OPPSTØTTING AV ARBEIDSSTYKKET
a. Nedheng eller dårlig innfesting av avkappet del av
arbeidsstykket kan føre til at bladet knipes fast og gi
tilbakeslag (Fig. X).
b. Dersom det sages i arbeidsstykker som kun er støttet opp
i endene kan dette gi tilbakeslag. Ettersom materialet blir
svakere vil det henge ned , lukke sagsporet og knipe fast
bladet (Fig. X).
c. Å kutte av en lang eller overhengende del av
arbeidsstykket vertikalt nedenfra og opp kan gi
tilbakeslag. Det avkappede stykket vil falle ned og knipe
fast bladet.
d. Å sage av lange smale striper kan gi tilbakeslag. De
avsagede stripene kan henge ned eller vris slik at
sagsporet lukkes og kniper fast bladet.
e. Dersom nedre beskyttelse hekter seg i en kant under
materialet som sages, kan det et øyeblikk redusere
brukerens kontroll. Sagen kan løfte seg delvis ut av kuttet
og øke sjansen for at bladet vrir seg.
2. FEIL DYBDEINNSTILLING AV SAGEN
For mest mulig effektiv saging bør bladet ikke gå lenger
gjennom enn at den viser en tann som vist i figur H. Dette
lar skoen støtte bladet og minimaliserer vridning og kniping
i materialet. Se avsnittet Justering av kuttdybden.
3. BLADVRIDNING (FEIL INNRETTING I SPORET)
a. Å skyve hardere i sporet kan føre til at bladet vrir seg.
b. Forsøk på å svinge sagen i sporet (komme tilbake til den
merkede linjen) kan føre til at bladet vrir seg.
c. Hvis du strekker deg for langt eller bruker sagen med
dårlig kroppskontroll (ute av balanse) så kan det føre til at
bladet vrir seg.
d. Hvis du endrer grep eller kroppsstilling under bruk, kan
dette føre til at bladet vrir seg.
e. Hvis du trekker tilbake sagen for å rengjøre bladet kan det
føre til at bladet vri seg.
4. BRUK AV SLØVE ELLER SKITNE BLAD
Sløve blad kan føre til stor belastning på sagen. For å
kompensere vil brukeren vanligvis skyve hardere på
maskinen, som fører til mer belastning på maskinen og
kan føre til at bladet vrir seg i sporet. Slitte blad kan også
ha utilstrekkelig klaring, som kan føre til økt tendens til
fastkjøring og større belastning.
5. OMSTART AV SAGING MED BLADETS TENNER KILT MOT
MATERIALET
Sagen bør ha fått full hastighet før du starter å sage eller
omstart av saging etter at maskinen er stoppet med bladet i
sporet. Dersom det ikke gjøres kan det gi tilbakeslag.
Andre forhold som kan føre til kniping, vridning eller
feilinnretting av bladet kan også gi tilbakeslag. Se avsnittene
Ekstra sikkerhetsanvisninger for sirkelsager og blad for
prosedyrer og teknikker som kan redusere faren for tilbakeslag.
Justering av kuttdybden (Fig. F–H)
1. Løft dybdejusteringsspaken 17 for å løsne.
97
Norsk
2. For å opprettholde riktig kuttedybde, juster indikatormerket
på dybdejusterings-stroppen 19 med innsnittet 18 på
øvre bladbeskyttelse.
3. Stram til dybdejusteringsspaken.
4. For best effektiv kapping med HM-sagblad, still inn
dybdejusteringen slik at ca. halvparten av en tann stikker
under overflaten på treverket som skal kappes.
5. En metode for sjekk av riktig kuttedybde er vist i figur H.
Legg en del av det materialet du skal kappe langs siden på
bladet, som vist i figuren, og observer hvor mye av tannen
som vises under materialet.
Regulering av dybdejusteringsspaken
(Fig. G)
Det kan være ønskelig å justere dybdejusteringsspaken 17 . Den
kan løsne med tiden og nå bunnplaten før stramming.
For å stramme spaken:
1. Hold dybdejusteringsspaken 17 og løsne låsemutteren 20 .
2. Juster dybdejusteringsspaken ved å vri den i ønsket retning,
ca. 1/8 omdreinig.
3. Skru igjen mutteren.
Skråvinkel justering (Fig. I)
Skråvinkel justeringsmekanismen 8 kan justeres mellom 0°
og 57°.
For å oppnå bedre kappe-nøyaktighet, bruk
finjusteringsmarkeringene på rotasjonsbraketten 22 .
1. Løft skråvinkel- justeringsspaken 7 for å løsne.
2. Vippe bunnplaten til ønsket vinkel ved å justere finvinklingspekeren 21 med ønsket vinkelmerke på rotasjonsbraketten
22 .
3. Senke skråvinkel- justeringsspaken 17 for å stramme.
Skråvinkellås (Fig. I)
DWE575 og DWE576 er utstyrt med en skråvinkel-lås. Når
bunnplaten vippes vil du høre et klikk og føle at bunnplaten
stopper både ved 22,5- og 45 grader. Hvis ingen av disse er
den ønskede vinkelen, stram spaken 7 ved å senke den. Hvis
du ønsker en annen vinkel, fortsett å vippe bunnplaten helt til
grov-vinkelpekeren 23 eller fin- pekeren 21 er justert med det
ønskede merket.
Lengdekappeindikator (Fig. J)
Markeringene på siden av bunnplaten viser lengden på sporet
som kapper materialet ved full dybde. Markeringen går i trinn
på 5 mm.
Montering og justering av parallellføring
(Fig. K)
Parallellføringen 24 brukes for å kutte parallelt med kanten av
arbeidsstykket.
Montering
1. Løsne parallellføring justeringsknappen 25 for å tillate
parallellføringen.
2. Sett inn parallellføringen 24 i bunnplaten 9 som vist.
98
3. Stram parallellføring justeringsknappen 25 .
Justering
1. Løsne justeringsknappen 25 og sett parallellføringen 24 til
ønsket bredde.
Justeringen kan nå leses av på parallellførings-skalaen.
2. Stram justeringsknappen 25 .
Festing av støvsugersystemet
(Fig. A, F, L)
DWE575/DWE576 sirkelsag er utstyrt med et støvsugeruttak.
Installering av støvsugeruttaket
1. Løsne dybdejusteringsspaken helt 17 .
2. Sett bunnplaten 9 i laveste posisjon.
3. Tilpass venstre halvdel av støvsugeruttaket 33 over øvre
bladbeskyttelse 13 som vist. Pass på å sette knasten inn
sporet på verktøyet. Når den er installert korrekt vil den
dekke fullstendig den originale dybden til pekeren.
4. Rett inn den høyre delen med den venstre.
5. Sett inn skruen og trekk godt til.
Føringsskinne- system (DWE576, Fig. M)
Føringsskinner er et tilbehør som er tilgjengelig i forskjellige
lengder. Føringsskinnene gjør det mulig å bruke sirkelsagen for
presise og rette kutt, samtidig som arbeidsstykkets overflate
beskyttes mot skade. Sammen med annet tilbehør kan eksakt
vinklede kutt, gjæringskutt og sammenføyninger ferdigstilles
med føringsskinnesystemet.
Tvinger 30 er tilgjengelig for å feste føringsskinnesystemet
28 til arbeidsstykket (Fig. M). Tvingene 30 sikrer at
føringsskinnesystemet 28 er forsvarlig festet til arbeidsstykket
29 for sikker utføring av arbeidet. I det føringsskinnesystemet er
satt mot kappelinjen og forsvarlig festet til arbeidsstykket vil det
ikke forekomme bevegelser i forbindelse med sagingen .
VIKTIG : Høydeskalaen på enheten er innstilt for bruk av sagen
uten føringsskinne. Når sagen brukes med føringsskinnen vil
forskjellen i høyde være omtrent 5.0 mm.
Festing av sirkelsagen til føringsskinnen
(Fig. A, N)
Klaringen mellom sirkelsagen og føringsskinnen (Fig. N, 28 )
må være minst mulig for å oppnå best mulig sageresultat. Jo
mindre klaringen er, jo bedre blir kanten på det rette sporet på
arbeidsstykket.
Klaringen kan settes med de to skinnejustererne (Fig. A, 26 , 27 for hver kanal i bunnen for 0° saging 26 og saging med 1–45°
vinkel 27 . Skinnejustererne er presisjonskammer som gjør det
mulig å redusere klaringen mellom enheten og føringsskinnen.
Når disse to justererne er satt vil sidevise bevegelser med sagen
settes til et minimum, mens de tillater en jevn sageoperasjon.
MERK: Justereringene er fra fabrikkens side satt til minimum
klaring og må muligens justeres og stilles før enheten tas i
bruk. Bruk følgende instruksjoner for å stille sirkelsagen på
føringsskinnen.
HUSK: Fest skinnejusteringene på sagen til føringsskinnen.
Norsk
1. Fjerne skruen i skinnejustereren for å kunne justere mellom
sagen og føringsskinnen.
2. Trekk tilbake den nedre spaken og plasser enheten på
føringsskinnen, forsikret om at bladet er i høyeste posisjon.
3. Vri justereren til sagen låses på føringsskinnen.
VIKTIG: Forsikre deg om at sagen er forsvarlig festet til
skinnen ved å forsøke å skyve sagen framover. Forsikre deg
om at sagen står rolig.
4. Vri justereren litt tilbake til sagen glir lett langs skinnen.
5. Hold skinnejustereren i posisjon og feste skruene igjen.
MERK: ALLTID juster systemet for bruk med andre skinner.
Skinnejustereren er nå satt opp for å minimere sideveis utgliding
når sagingen foregår med sagen i føringsskinnen.
Før sagen tas i bruk må splintvernet 31 på føringsskinnen stilles
inn. Se Instilling av splintvern.
Indikatorne på fronten av bunnplaten (Fig. S) viser hvilken
kanal for hvilket bruksområde. Ved saging, pass på at linjen
på bunnplaten stemmer med kanalen på føringsskinnen.
Figur T viser sagen i posisjon for parallell sageposisjon relativt
til føringsskinnen. Figure U viser sagen i posisjon for skrå
sageposisjon relativt til føringsskinnen.
Innstilling av splintvern (Fig. N)
Føringsskinnen 28 er utstyrt med et splintvern 31 som må
stilles inn for sagen før førstegangs bruk.
Splintvernet 31 er plassert på hver ende av føringsskinnen
(Fig. N). Formålet med dette splintvernet er å gi brukeren en
tydelig saglinje samtidig som det reduserer sagflismengden
langs arbeidsstykket i forbindelse med sagingen.
VIKTIG: ALLTID les og følg Festing av sirkelsagen til
føringsskinnen før splintvernet kappes!
Trinn for innstilling av (Fig. O–R)
1. Plasser føringsskinnen 28 på et rest-trestykke 32 slik at det
stikker utover arbeidsstykket med minimum 100 mm. Bruk
en tvinge til å sikre at føringsskinnen er forsvarlig festet til
arbeidsstykket. Det vil sikre nøyaktigheten.
2. Still enheten inn på 20 mm kuttedybde.
3. Plasser frontsagen på den overflødige enden til
føringsskinnen, med bladet posisjonert foran på
skinneenden (Fig. P).
4. Slå på sagen og sag forsiktig med splintvernet langs den
fulle lengden av skinnen i en sammenhengende bevegelse.
Enden på splintvernet tilsvarer nå helt med kappeenden på
bladet (Fig. Q).
For å stille inn splintvernet på den andre siden til føringsskinnen,
fjern sagen fra skinnen og vri skinnen i 180°. Gjenta stegene1
til 4.
MERK: Hvis ønskelig kan splintvernet skråstilles til 45°, repeter så
trinnene 1 til 4. Det gjør det mulig for den ene siden av skinnen
å sage parallelt mens den andre siden av skinnen er stilt inn på
saging med 45° vinkel (Fig. R).
MERK: Hvis splintvernet er stilt inn for parallellsaging på begge
sider, vil bladet til enheten når den skråstilles, ikke gå rett med
enden på splintvernet. Dette er fordi rotasjonspunktet til for
skråstillingenheten ikke er stasjonært og bladet beveger seg ut
når enheten er skråstilt.
Bruk av korrekt kanal (Fig. S–U)
Sagens bunnplate har to kanaler. En kanal brukes for parallelle
kutt, og den andre kanalen for skråkutt.
Før bruk
• Sørg for at beskyttelsene er riktig montert.
Sagbladbeskyttelsen må være i lukket stilling.
• Påse at sagbladet roterer i samme retning som pilen
på bladet.
• Ikke bruk for slitte sagblader.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Korrekt plassering av hendene (Fig. V)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på hovedhåndtaket
3 , med den andre hånden på hjelpehåndtaket 6 .
Slå på og av (Fig. A)
Av sikkerhetsmessige årsaker er avtrekkerbryteren 1 på
verktøyet utstyrt med en låseknapp 2 .
Trykk låseknappen for å låse opp verktøyet.
For å bruke verktøyet, trykk avtrekkerbryteren 1 . Så snart
avtrekkerbryteren slippes vil låsebryteren automatisk aktiveres
for å hindre utilsiktet oppstart av maskinen.
MERK: Ikke skru verktøyet PÅ eller AV når sagbladet
berører arbeidsstykket eller andre materialer.
Arbeidstykkestøtte (Fig. W–Z)
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader,
støtt opp arbeidet skikkelig og hold sagen godt fast
for å forhindre tap av kontroll.
Figurene W and Y viser korrekt sageposisjon. Figurene X and Z
viser feil sageposisjon. Hendene skal holdes unna sageområdet,
og strømledningene utenfor sageområdet slik at det ikke festes
eller henges opp i arbeidet.
For å unngå tilbakeslag, støtt ALLTID bordet eller panelet
NÆR sagestedet, (Fig. W and Y) . IKKE støtt opp platen eller
panelet unna sagestedet (Fig. X og Z) . Ved bruk av sagen, hold
99
Norsk
strømkabelen unna sagingen og hindre at den henger seg fast i
arbeidsstykket.
KOBLE ALLTID FRA SAGEN FØR ENDREINGER UTFØRES! Plasser
arbeidsstykket med den ”gode” siden —den siden som har
den viktigste overflaten—ned. Sagen skjærer oppover, slik at
eventuelle splinter vil komme på den arbeidsflaten som er opp
når du sager .
Skjæring
ADVARSEL: Aldri forsøk å bruke dette verktøyet ved å
holde det opp-ned og deretter føre arbeidsstykket mot
verktøyet. Fest alltid arbeidsstykket godt, og før verktøyet
mot arbeidsstykket mens du holder det godt med begge
hender som vist på figur Y.
Legg den brede delene av sagens bunnplate på den delen av
arbeidsstykket som er fast understøttet, ikke på den delen som
vil falle av etter sagingen. Som eksempel viser figur Y viser den
KORREKTE måten å kappe av enden av en planke. Fest alltid
arbeidsstykket. Ikke forsøk å holde korte stykker i hånden! Husk
å støtte opp lange og uthengende arbeidsstykker. Vær forsiktig
når du sager materialet fra undersiden og opp.
Forsikre deg om at sagen kjører ved full hastighet før den
kommer i kontakt med materialet som skal sages. Start av sagen
med bladet mot materialet eller mens den skyves inn i sagsporet
kan føre til tilbakeslag. Skyv sagen forover med en hastighet
som lar bladet kutte uten særlig motstand. Hardhet og seighet
kan variere selv innen samme stykke materiale, og kvister eller
våte felt kan gi tung belastning på sagen. Dersom dette skjer,
skyv sagen langsommere, men likevel hardt nok til å fortsette
sagingen uten særlig reduksjon av hastigheten. Å bruke makt
på sagen kan resultere i grove kutt, unøyaktighet, tilbakeslag,
og overoppvarming av motoren. Dersom sporet ditt begynner
å avvike fra sagelinjen, ikke prøv å tvinge sagen inn igjen. Slipp
istedet avtrekkerbryteren og la bladet komme til full stopp. Så
kan du trekke ut sagen, sikte på nytt og starte et nytt kutt litt
innenfor det feile. Uansett, trekk ut sagen hvis du må lage et nytt
kutt. Ved å tvinge den inn kan sagen låse seg og gi tilbakeslag.
DERSOM SAGEN LÅSER SEG, SLIPP AVTREKKERBRYTEREN
OG TREKK SAGEN BAKOVER TIL DEN LØSNER. PASS PÅ AT
BLADET ER RETT I KUTTET OG KLAR AV SAGEKANTEN FØR DU
STARTER IGJEN.
Når du avslutter et kutt, slipp avtrekkerbryteren og la bladet
stoppe før du løfter sagen fra arbeidsstykket. Når du løfter
sagen vil den fjærbelastede beskyttelsen automatisk lukke
seg under bladet. Husk at bladet er bart før dette skjer. Ta
aldri under arbeidsstykkket, uansett. Dersom du må trekke
tilbake beskyttelsen manuelt (som er nødvendig ved start av
lommesaging), bruk alltid løftespaken.
MERK: Ved saging av tynne striper, pass på at små biter avkapp
ikke henger seg opp inne i nedre beskyttelse.
Lommesaging (Fig. AA)
ADVARSEL: Lås aldri bladbeskyttelsen i løftet posisjon.
Beveg aldri sagen bakover ved lommesaging. Dette kan
føre til at enheten løfter seg fra arbeidsflaten og kan føre
til personskader.
Lommesaging brukes i gulv, vegg og andre flater.
100
1. Tilpass bunnplaten på sagen slik at bladet sager til
ønsket dybde.
2. Vipp sagen forover og hvil fronten av bunnplaten på
materialet som skal sages.
3. Bruk løftespaken på nedre beskyttelse. trekk tilbake nedre
bladbeskyttelse til en løftet posisjon. Løft bakkant av
bunnplaten til sagtennene nesten berører saglinjen.
4. Løsne bladbeskyttelsen (beskyttelsens kontakt med
arbeidsstykket vil holde den slik at den åpnes når du starter
sagingen). Fjern hånden fra beskyttelsesspaken og grip
kraftig i ekstrahåndtaket 6 som vist i figur AA. Plasser
kroppen din og armen for å kunne motstå tilbakeslag
dersom det skjer.
5. Pass på at bladet ikke er i kontakt med flaten som sages før
du starter sagingen.
6. Start motoren og senk sagen til bunnplaten hviler flatt mot
materialet som skal sages. Før sagen langs sagelinjen til
sagingen er ferdig.
7. Slipp avtrekkerbryteren og la bladet stoppe helt før du
trekker bladet ut av materialet.
8. Gjenta som over for hvert nytt kutt.
Støvsuging (Fig. DD)
ADVARSEL: Fare for å puste inn støv. For å redusere faren
for personskader, bruk ALLTID en godkjent støvmaske.
En støvsugertilkobling 33 leveres med verktøyet.
Vakuumslanger på de fleste vanlige støvsugere kan festes
direkte på støvsugeruttaket.
ADVARSEL: Bruk ALLTID en støvsuger som er designet
i samsvar med gjeldende direktiver for støvutslipp ved
saging av treverk. Vakuumslanger på de fleste vanlige
støvsugere kan festes direkte på støvsugeruttaket.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Smøring
Verktøyet har selvsmørende kulelagere og trenger ingen
ettersmøring. Imidlertid anbefales det at verktøyet tas med eller
sendes til et servicesenter en gang i året for grundig rengjøring,
kontroll og smøring av girhuset.
Norsk
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Nedre beskyttelse
Nedre beskyttelse skal alltid rotere og lukke godt fra helt åpen
til helt lukket posisjon. Kontroller alltid at den fungerer korrekt
før saging, ved å åpne beskyttelsen helt og la den lukke seg.
Dersom beskyttelsen ikke lukker helt eller lukker langsomt,
trengs det rengjøring. Ikke bruk sagen før den fungerer korrekt.
For å rengjøre beskyttelsen, bruk tørr luft eller en myk børste
for å fjerne ansamling av sagflis eller rester fra sporet for
beskyttelsen og fra området rundt beskyttelsens fjær. Dersom
dette ikke løser problemet er det nødvendig med service på et
autorisert servicesenter.
Justering av bunnplaten (Fig. E, BB, CC)
Bunnplaten er justert fra fabrikken for å sikre at bladet står
vinkelrett på bunnplaten. Dersom du trenger å justere bladet
etter lang tids bruk, følg instruksene under.
gjennom materialet, når motoren belastes hardt eller dersom
det utvikles mye varme fra bladet. Det er en god vane å ha
ekstra blad tilgjengelig, slik at du alltid har et skarpt blad lett
tilgjengelig. Sløve blad kan slipes i de fleste områder.
Herdede gummi/rester på bladet kan fjernes med white-spirit,
rødsprit, ovnrens eller lignende. Anti-stikk belagte blad kan
brukes der det forekommer mye avleiringer på bladet, så som
trykkbehandlet eller ferskt treverk.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
IKKE BRUK TILBEHØR FOR VANNTILFØRSEL MED DENNE SAGEN.
HARDMETALLBLAD SKAL INSPISERES VISUELT FØR BRUK. SKIFT
UT DERSOM SKADET.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Justere for 90 graders kutt
1. Sett sagen tilbake 0 grader skråstilling.
2. Legg sagen på siden og trekk nedre beskyttelse tilbake.
3. Sett dybden av kuttet til 51 mm.
4. Løsne justeringspaken for skråvinkeljustering (Fig. CC, 7 ).
Legg en vinkelhake mot bladet og bunnplaten som vist i
figur BB.
5. Bruk en nøkkel 16 , vri justeringsskruen 34 på undersiden
av bunnplaten til bladet og bunnplaten begge er
i flat kontakt med vinkelhaken. Trekk godt til igjen
vinkeljusteringsspaken.
Regulering av vinkeljusteringsspaken
(Fig. CC)
Det kan være ønskelig å justere vinkeljusteringsspaken 7 . Den
kan løsne med tiden og nå bunnplaten før stramming.
For å stramme spaken:
1. Hold vinkeljusteringsspaken 7 og løsne låsemutteren 35 .
2. Juster vinkeljusteringsspaken ved å vri den i ønsket retning,
ca. 1/8 omdreining.
3. Skru igjen mutteren.
Blad
Et sløvt blad vil føre til ineffektiv saging, vil overbelaste
sagmotoren, føre til mye splinter og kan øke faren for
tilbakeslag. Skift ut blad når det ikke lenger er lett å skyve sagen
101
Português
SERRA CIRCULAR DE 190 mm
DWE575, DWE576
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns
dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de
maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Declaração de conformidade da CE
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Velocidade sem carga
Diâmetro da lâmina
Profundidade máxima de corte
Diâmetro interno da lâmina
Ajuste do ângulo do bisel
Peso
VCA
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE575
230
1
1600
5200
190
67
30
57˚
4,0
DWE576
230
1
1600
5200
190
61
30
57˚
4,0
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN62841:
LPA(nível de emissão de pressão sonora) dB(A)
91
91
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
102
102
K(variabilidade do nível acústico
indicado)
Corte de madeira
Valor de emissão de vibrações ah,W =
K de variabilidade =
dB(A)
m/s
m/s2
2
3
< 2,5
1,5
102
Directiva “máquinas”
Serra Circular
DWE575, DWE576
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN62841-1:2015, EN62841-2-5:2014.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
3
< 2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN62841 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição às
vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
08.06.16
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
Português
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança,
instruções, ilustrações e especificações fornecidas
com esta ferramenta eléctrica. O não cumprimento
de todas as instruções indicadas abaixo pode resultar em
choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
h ) Não permita que a familiaridade resultante da
utilização frequente de ferramentas lhe permita ser
complacente e ignorar os princípios de segurança
da ferramenta. Uma acção descuidada pode causar
ferimentos graves numa fracção de segundo.
103
Português
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou guardar
a ferramenta. Estas medidas de segurança preventivas
reduzem o risco de ligar a ferramenta eléctrica
acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
h ) Mantenha as pegas e as superfícies de fixação
secos, limpos e sem óleo ou massa lubrificante.
Pegas e superfícies de fixação molhadas não
permitem o funcionamento e o controlo seguros em
situações inesperadas.
5) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
104
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
REGRAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS
ADICIONAIS PARA A SERRA CIRCULAR
Instruções de segurança para todas as serras
PERIGO:
a ) Mantenha as mãos afastadas da área de corte e da
lâmina. Mantenha a outra mão na pega auxiliar ou
na carcaça do motor. Se segurar ambas as mãos com a
serra, não há o risco de se cortar com a lâmina.
b ) Não tente tocar por baixo da peça a trabalhar. O
resguardo não protege o utilizador da lâmina na parte
debaixo da peça.
c ) Ajuste a profundidade de corte à espessura da peça.
Só deve estar visível uma pequena parte de um dente
completo por baixo da peça a trabalhar.
d ) Nunca segure a peça com as mãos nem a coloque em
cima das pernas quando estiver a cortar. Fixe a peça
numa plataforma estável. É importante fixar a peça
a trabalhar correctamente, de modo a minimizar a
exposição do corpo, bloqueio da lâmina ou perda de
controlo.
e ) Segure a ferramenta eléctrica pelas superfícies de
fixação quando executar uma operação em que a
ferramenta de corte possa entrar em contacto com
cablagem escondida ou o próprio cabo. O contacto
com fios sob tensão eléctrica poderá fazer também com
que as peças de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
f ) Durante trabalhos de escarificação, utilize sempre
uma guia longitudinal ou uma guia de nivelamento.
Isto melhora a precisão do corte e reduz a possibilidade de
bloqueio da lâmina.
g ) Utilize sempre lâminas com tamanho e forma
correctos (diamante, por oposição a redondo) dos
orifícios do mandril. As lâminas que não correspondam
ao equipamento de montagem da serra irão funcionar de
maneira errática, resultando em perda de controlo.
h ) Nunca utilize anilhas ou parafusos danificados
ou incorrectos. As anilhas e o parafuso da lâmina
foram concebidos especialmente para a sua serra, para
garantir um desempenho e segurança do trabalho de
excelente qualidade.
Instruções de segurança adicionais para
todas as serras
Causas e prevenção por parte do utilizador do efeito de recuo:
• O efeito de recuo é uma reacção súbita a uma lâmina de serra
comprimida, presa ou desalinhada, fazendo com que uma
serra descontrolada se levante e se solte da peça na direcção
do operador;
Português
•
se a lâmina ficar comprimida ou presa na zona de corte, a
lâmina bloqueia e a reacção do motor direcciona a unidade
rapidamente na direcção do utilizador;
• se a lâmina ficar dobrada ou desalinhada na área de corte,
os dentes na extremidade posterior da lâmina possam ficar
presos na superfície superior da madeira, fazendo com que
a lâmina se liberte da zona de corte e se direccione para o
utilizador.
O efeito de coice é o resultado de uma utilização abusiva
da serra e/ou de condições ou procedimentos de utilização
incorrectos e pode ser evitado tomando as precauções
indicadas abaixo.
a ) Segure a serra firmemente com ambas as mãos e
posicione os braços para resistir o impacte do recuo.
Posicione o corpo para um dos lados da lâmina,
mas não alinhado com a lâmina. O coice pode fazer
com que a serra salte para trás, mas o impacte do coice
pode ser controlado pelo utilizador, caso seja tomadas
precauções adequadas.
b ) Se a lâmina ficar bloqueada ou interromper o corte
por algum motivo, liberte o gatilho e coloque a serra
parada sobre o material até a lâmina parar por
completo. Nunca tente remover a lâmina da área de
corte nem puxe a serra para trás enquanto a lâmina
estiver em movimento, caso contrário pode ocorrer
o efeito de recuo. Investigue e tome acções correctivas
para eliminar a causa do bloqueio da lâmina.
c ) Quando continuar a iniciar uma serra na peça,
centre a lâmina da serra na zona de corte e verifique
se os dentes da serra não estão em contacto com
o material. Se a lâmina da serra estiver bloqueada,
pode levantar-se ou fazer ricochete quando a serra for
reiniciada.
d ) Coloque painéis grandes para minimizar o risco
de bloqueio e recuo da lâmina. Os painéis grandes
tendem a vergar sobre o seu próprio peso. Devem ser
colocados apoios debaixo do painel em ambos os lados,
perto da linha de corte e da extremidade do painel.
e ) Não utilize lâminas embotadas ou danificadas.
Lâminas não afiadas ou reguladas incorrectamente
produzem uma área de corte estreita, causando fricção
excessiva, bloqueio da lâmina e coice.
f ) As alavancas de profundidade e de bloqueio de
ajuste do bisel devem estar apertadas e fixas antes
de fazer o corte. Se o ajuste da lâmina ficar desregulado
durante o corte, isso pode causar o bloqueio da lâmina e
efeito de coice.
g ) Tenha especial cuidado ao efectuar um corte em
profundidade em paredes ou noutras áreas em que
não seja possível visualizar quaisquer itens ocultos
dentro das mesmas. A lâmina saliente pode cortar
objectos que possam causar efeito de recuo.
Instruções de segurança para serras com
resguardo de lâmina de trabalho
a ) Verifique se o resguardo inferior está devidamente
fechado antes de cada utilização. Não utilize a
serra se o resguardo inferior não se movimentar
livremente e fechar de imediato. Nunca fixe nem ate
o resguardo inferior na posição aberta. Se deixar cair
a lâmina acidentalmente, o resguardo inferior pode
ficar dobrado. Levante o resguardo inferior com a pega
retráctil e certifique-se de que desloca livremente e não
toca na lâmina nem em qualquer outra parte, em todos os
ângulos e profundidades de corte.
b ) Verifique o funcionamento da mola do resguardo
inferior. Se o resguardo e a mola não funcionarem
devidamente, devem ser reparados antes de utilizar
a serra. O resguardo inferior pode funcionar com alguma
lentidão devido a peças danificadas, depósitos pegajosos
ou acumulação de resíduos.
c ) O resguardo inferior deve ser recolhido
manualmente apenas para cortes especiais,
tais como “cortes em profundidade” e “cortes
compostos”. Levante o resguardo inferior,
recolhendo a pega e assim que a lâmina entrar no
material, o resguardo inferior deve ser libertado. No
que respeita a outras operações de serragem, o resguardo
inferior deve funcionar automaticamente.
d ) Certifique-se sempre de que o resguardo inferior
tapa a lâmina antes de colocar a serra na bancada
ou no chão. Uma lâmina sem protecção e deslizante
pode fazer com que a serra recue, cortando qualquer
objecto que apareça à frente. Verifique o tempo que
a lâmina demora a parar de rodar depois de libertar o
comando.
Instruções de segurança adicionais para
todas as serras com cunha abridora
a ) Utilize a lâmina da serra adequada para a cunha
abridora. Para que a cunha abridora funcione, o corpo
da lâmina deve ser mais fino do que a cunha abridora e
a largura de corte da lâmina deve ser mais larga do que a
espessura da cunha abridora.
b ) Ajuste a cunha abridora como descrito neste manual
de instruções. O espaçamento, posicionamento e
alinhamento incorrectos podem tornar a cunha abridora
ineficaz para evitar o efeito de coice.
c ) Utilize sempre a cunha abridora, excepto para
fazer cortes de profundidade. A cunha abridora
deve ser substituída depois de realizar o corte de
profundidade. A cunha abridora causa irregularidades
durante o corte em profundidade e pode causar efeito de
coice.
d ) A peça a trabalhar deve ser encaixada para que a
cunha funcione correctamente. A cunha abridora
não é eficaz para evitar o efeito de coice durante um
curto circuito.
105
Português
e ) Não utilize a serra se a cunha abridora ficar
dobrada. Mesmo uma pequena interferência pode
reduzir o nível de fecho de um resguardo.
Instruções de segurança adicionais para
serras circulares
•
•
•
•
•
•
•
Não utilize a máquina sem os resguardos devidamente
posicionados, se não estiverem a funcionar ou se não tiveram
uma manutenção adequada.
Seleccione a lâmina correcta para o material que
pretende cortar.
Utilize uma máscara anti-poeira.
Não utilize lâminas com um diâmetro superior ou
inferior ao recomendado. Consulte os dados técnicos para
obter a classificação da lâmina. Utilize apenas as lâminas
especificadas neste manual e em conformidade com a
norma 847-1.
Nunca utilize discos de corte abrasivas.
Quando serrar plástico, deve evitar derreter o material.
Utilize apenas as lâminas de serra que estejam assinaladas
com uma velocidade igual ou superior à velocidade
assinalada na ferramenta.
ATENÇÃO: o corte de plásticos, madeira com seiva e
outros materiais pode causar a acumulação do material
derretido nas pontas da lâmina e na lâmina da serra,
aumentando o risco de sobreaquecimento da lâmina e
dobragem durante o corte.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra circular
1 Lâmina da serra circular
1 Chave inglesa da lâmina
1 Guia longitudinal
1 Tubo de extracção de serradura
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN62841.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra
Caso seja necessário substituir a ficha ou o cabo, a ferramenta só
deve ser reparada por um técnico de assistência autorizado ou
por electricista qualificado.
Use uma protecção ocular.
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 36 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
106
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
Interruptor de accionamento
Botão de desbloqueio do interruptor de accionamento
Pega principal
Bloqueio da lâmina
Tampa
Pega auxiliar
Alavanca de ajuste do bisel
Mecanismo de ajuste do ângulo do bisel
Português
9 Placa de base
10 Resguardo inferior da lâmina
11 Parafuso de fixação da lâmina
12 Alavanca do resguardo inferior
13 Resguardo superior da lâmina
Utilização Adequada
Estas serras circulares de uso industrial foram concebidas
para aplicações de corte de madeira profissionais. NÃO utilize
acessórios de alimentação por água com esta serra. NÃO utilize
discos ou lâminas abrasivas.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas serras de uso industrial são ferramentas eléctricas
profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
Mudar de lâmina
Instalar a lâmina (Fig. B–E)
1. Utilizando a alavanca de resguardo inferior 12 , recolha o
resguardo inferior da lâmina 10 e coloque a lâmina no eixo
da serra contra a anilha de fixação interna 14 , certificandose de que a lâmina roda na direcção correcta (a direcção
da seta de rotação na lâmina da serra e os dentes devem
apontar para a mesma direcção da seta de rotação na serra).
Não parta do pressuposto que a etiqueta na lâmina estará
sempre virada para si quando estiver instalada. Quando
recolher o resguardo inferior da lâmina para instalar a
lâmina, verifique o estado e o funcionamento do resguardo
inferior da lâmina para certificar-se de que funciona
correctamente. Certifique-se de que se desloca livremente e
não toca na lâmina nem em qualquer outra parte, em todos
os ângulos e profundidades de corte.
2. Coloque a anilha de fixação externa 15 no eixo da serra
com a extremidade biselada virada para fora. Certifique-se
de que o diâmetro de 30 mm na parte lateral da fixação
encaixa no orifício de 30 mm na lâmina da serra, para
assegurar-se que a lâmina fica centrada.
3. Enrosque à mão o parafuso de fixação da lâmina 11 no eixo
da serra (o parafuso tem roscas no lado direito e deve ser
rodado para a direita para apertá-lo).
4. Accione o bloqueio da lâmina 4 ao mesmo tempo que gira
o eixo da serra com a chave inglesa da lâmina 16 que se
encontra junto da pega principal 3 (Fig. E), até o bloqueio
da lâmina ficar encaixado e a lâmina parar de rodar.
5. Aperte o parafuso de fixação da lâmina com firmeza
utilizando a chave inglesa da lâmina.
AVISO: nunca engate o bloqueio da lâmina quando a
serra estiver em funcionamento nem o engate para parar
a ferramenta. Nunca ligue a serra quando o bloqueio do
veio estiver engatado. Podem ocorrer danos graves na
serra.
Substituir a lâmina (Fig. B–E)
1. Para libertar o parafuso de fixação da lâmina 11 , accione
o bloqueio da lâmina 4 e rode o eixo da serra até a chave
inglesa da lâmina 16 , que se encontra junto da pega
principal 3 , até o bloqueio da lâmina engatar e a lâmina
parar de rodar. Com o bloqueio da lâmina engatado, rode o
parafuso de fixação da lâmina para a esquerda com a chave
inglesa da lâmina (o parafuso tem roscas no lado direito e
deve ser rodado para a esquerda para apertá-lo).
2. Retire o parafuso de fixação da lâmina 11 e a anilha de
fixação externa 15 . Remova a lâmina antiga.
3. Limpe qualquer serradura acumulada no resguardo ou na
anilha de fixação e verifique o estado e funcionamento
do resguardo inferior da lâmina, tal como indicado
anteriormente. Não lubrifique esta área.
4. Escolha a lâmina adequada para a aplicação (consulte
Lâminas). Utilize sempre lâminas com o tamanho
(diâmetro) correcto num orifício central com o tamanho
e as formas adequadas para montagem no eixo da
serra. Certifique-se sempre de que a velocidade máxima
recomendada (rpm) indicada na lâmina da serra atinge ou
excede a velocidade (rpm) da serra.
5. Siga os passos 1 a 5 indicados em Instalar a lâmina,
certificando-se de que a lâmina roda na direcção adequada.
Resguardo inferior da lâmina
ATENÇÃO: o resguardo inferior da lâmina é uma
função de segurança que reduz o risco de ferimentos
graves. Nunca utilize a serra se o resguardo inferior
estiver em falta, apresentar danos, estiver montado
incorrectamente ou não funcionar em condições. Não
conte com o resguardo inferior da lâmina para protegê-lo
em todas as circunstâncias. A sua segurança depende
do cumprimento de todos os avisos e precauções, bem
como do funcionamento correcto da serra. Verifique
se o resguardo fecha bem antes de cada utilização. Se
o resguardo inferior da lâmina estiver em falta ou não
funcionar correctamente, a serra deve ser reparada antes
de a utilizar. Para garantir a segurança e a fiabilidade do
equipamento, a reparação, manutenção e o ajuste devem
ser efectuados num centro de assistência autorizado
do equipamento, autorizado ou noutra organização
107
Português
de assistência qualificada, utilizando sempre peças
sobresselentes idênticas.
Verificar o resguardo inferior (Fig. A)
1. Desligue a ferramenta e retire a ficha da fonte
de alimentação.
2. Rode a alavanca inferior do resguardo (Fig. A, 12 )
da posição totalmente fechada para a posição
totalmente aberta .
3. Liberte a alavanca e aguarde até ao resguardo 10 voltar à
posição totalmente fechada.
A ferramenta deve ser reparada num centro de assistência
qualificado se:
• não voltar para a posição totalmente fechada,
• mover de maneira intermitente ou lenta, ou
• entrar em contacto com a lâmina ou qualquer parte da
ferramenta em qualquer ângulo e profundidade de corte.
Lâminas
ATENÇÃO: use sempre protecção ocular para minimizar
o risco de lesões oculares. O carboneto é um material
duro, mas frágil. Quaisquer objectos estranhos na peça
a trabalhar, tais como arame ou pregos podem fazer
com que as pontas fiquem rachadas ou partidas. Utilize
a serra apenas se o resguardo da lâmina da serra estiver
instalado. Monte a lâmina com firmeza com a rotação
adequada antes de a utilizar e use sempre uma lâmina
limpa e afiada.
Diâmetro
190 mm
190 mm
190 mm
Dentes
18
24
40
Aplicação
Corte longitudinal rápido
Corte longitudinal
Utilização geral
Se necessitar de assistência no que respeita às lâminas, contacte
o seu fornecedor DeWALT local.
Recuo
O efeito de recuo é uma reacção súbita a uma lâmina de serra
comprimida, presa ou desalinhada, fazendo com que uma
serra descontrolada se levante e se solte da peça na direcção
do operador; Se a lâmina ficar comprimida ou presa na zona
de corte, a lâmina bloqueia e a reacção do motor direcciona
a unidade rapidamente na direcção do utilizador; Se a lâmina
ficar dobrada ou desalinhada na zona de corte, os dentes
na extremidade posterior da lâmina possam ficar presos na
superfície superior da madeira, fazendo com que a lâmina se
liberte da zona de corte e se direccione para o utilizador.
É mais provável a ocorrência de recuo numa das seguintes
situações.
1. APOIO INCORRECTO DA PEÇA DE TRABALHO
a. A curvatura ou elevação incorrecta da peça cortada pode
comprimir a lâmina e dar origem a recuo (Fig. X).
b. O corte de material apoiado nas extremidades exteriores
só irá resultar em recuo. À medida que o material
cede, fica encurvado, diminuindo o corte de serra e
bloqueando a lâmina (Fig. X).
108
c. O corte de uma peça em arco ou suspensa ao contrário
na vertical pode causar recuo. A queda da peça cortada
pode bloquear a lâmina.
d. O corte de arestas estreitas e compridas pode causar
recuo. A aresta cortada pode curvar ou dobrar,
diminuindo a zona de corte e dobrando a lâmina.
e. Se o resguardo inferior ficar preso na superfície abaixo do
material que está a ser cortado, o controlo do operador
diminui temporariamente. A serra pode levantar-se
parcialmente para fora da área de corte, aumentando a
probabilidade da lâmina ficar dobrada.
2. REGULAÇÃO INCORRECTA DA PROFUNDIDADE DE
CORTE NA SERRA
Para tornar o corte mais eficiente, a lâmina deve ficar
ligeiramente saliente, mostrando apenas um dente, tal
como indicado na figura H. Isto permite suportar a lâmina
com o apoio e evitar a torção e o bloqueio da serra no
material. Consulte a secção intitulada Profundidade do
ajuste de corte.
3. TORÇÃO DA LÂMINA (ALINHAMENTO DEFICIENTE
DURANTE O CORTE)
a. Se aplicar demasiada força no corte, a lâmina pode
ficar dobrada.
b. Se tentar rodar a lâmina durante o corte (tentar voltar à
linha assinalada), a lâmina pode ficar dobrada.
c. Se se esticar demasiado ou utilizar a serra em
desequilíbrio, a lâmina pode ficar dobrada.
d. Se utilizar outra mão para segurar a serra ou mudar de
posição durante o corte, a lâmina pode ficar dobrada.
e. Se puxar a serra para libertar a lâmina, esta pode
ficar dobrada.
4. UTILIZAÇÃO DE LÂMINAS EMBOTADAS OU SUJAS
As lâminas embotadas dificultam a inserção da serra. Para
compensar esta dificuldade, o utilizador tem de empurrar
a lâmina com mais força, o que sobrecarrega a unidade,
podendo dobrar a lâmina na zona de corte. As lâminas
gastas também podem ter uma capacidade de libertação
insuficiente, o que aumenta a probabilidade de torção e
aumento da carga.
5. REINICIAR UM CORTE COM OS DENTES DA LÂMINA
ENCRAVADOS NO MATERIAL
A serra deve ser colocada novamente à velocidade de
funcionamento total antes de iniciar ou reiniciar um corte
depois da serra ter sido parada com a lâmina na zona de
corte. Se não o fizer, pode causar bloqueio ou recuo.
Quaisquer outras situações que possam resultar em
compressão, bloqueio, torção ou alinhamento deficiente da
lâmina podem causar recuo. Consulte as secções Regras de
segurança específicas adicionais para serras circulares e
Lâminas para saber que procedimentos e técnicas podem
minimizar a probabilidade de recuo.
Profundidade do ajuste de corte (Fig. F–H)
1. Levante a alavanca de ajuste de profundidade 17 para
libertá-la.
Português
2. Para obter a profundidade de corte correcta, alinhe a marca
adequada na alça de ajuste de profundidade 19 com a
ranhura 18 no resguardo superior da lâmina.
3. Aperte a alavanca de ajuste da profundidade.
4. Para um corte mais eficiente com uma lâmina de serra com
ponta de carboneto, regule o ajuste de profundidade de
modo a que metade de um dente fica saliente abaixo da
superfície da madeira que pretende cortar.
5. A figura H mostra um método para verificar a profundidade
de corte correcta. Coloque o pedaço de material que
pretende cortar ao longo da parte lateral da lâmina, como
indicado na figura e verifique que quantidade do dente fica
saliente para além do material.
Ajuste da alavanca de ajuste de
profundidade (Fig. G)
Pode ser necessário ajustar a alavanca de ajuste de
profundidade 17 . Pode soltar-se com o tempo e bater na placa
de base antes de ficar apertado.
Para apertar a alavanca:
1. Segure na alavanca de ajuste de profundidade 17 e liberte
a contra-porca 20 .
2. Ajuste a alavanca de ajuste de profundidade, rodando-a
para a direcção pretendida cerca de 1/8 de uma rotação.
3. Volte a apertar a porca.
Ajuste do ângulo do bisel (Fig. I)
O mecanismo de ajuste do ângulo em bisel 8 pode ser
regulado entre 0° e 57°.
Para obter uma melhor precisão de corte, utilize as marcas de
ajuste fino que se encontram no suporte articulado 22 .
1. Levante a alavanca de ajuste de bisel 17 para libertá-la.
2. Incline a placa de base para o ângulo pretendido, alinhando
o indicador da inclinação 21 com a marca do ângulo
pretendido no suporte articulado 22 .
3. Baixe a alavanca de ajuste de bisel para voltar a apertá-la.
Bloqueio para cortes em bisel (Fig. I)
Os modelos DWE575 e DWE576 estão equipados com uma
função de bloqueio para cortes em bisel. À medida que inclina a
placa de base, irá ouvir um som de encaixe e sentir que a placa
de base pára tanto a 22,5 como a 45 graus. Se algum destes
valores corresponder ao grau pretendido, baixe a alavanca 7 para voltar a apertá-la. Se pretende outro ângulo, continue a
inclinar a placa de base até o indicador de nível grosseiro 23 ou o indicador de valor preciso 21 ficar alinhado com a marca
pretendida.
Indicador de comprimento de corte (Fig. J)
As marcas indicadas na parte lateral da placa de base mostram
o comprimento da ranhura que pretende cortar no material à
profundidade máxima do corte. As marcas estão indicadas em
incrementos de 5 mm.
Montagem e ajuste da guia paralela (Fig. K)
A guia paralela 24 é utilizada para fazer um corte paralelo até à
extremidade da peça a trabalhar.
Montagem
1. Afrouxe o botão de ajuste da guia paralela 25 para permitir
a passagem da guia paralela.
2. Insira a guia paralela 24 na placa de base 9 , tal como
indicado.
3. Aperte o botão de ajuste da guia paralela 25 .
Ajuste
1. Afrouxe o botão de ajuste da guia 25 e regule a guia
paralela 24 para a largura pretendida.
O ajuste pode ser lido na régua da guia paralela.
2. Aperte o botão de ajuste da guia 25 .
Montar o tubo de extracção de poeiras
(Fig. A, F, L)
A serra circular DWE575/DWE576 circular é fornecida com um
tubo de extracção de poeiras.
Instalação do tubo de extracção de poeiras
1. Afrouxe totalmente a alavanca de ajuste de
profundidade 17 .
2. Coloque a placa de base 9 na posição mais baixa.
3. Alinhe a metade esquerda do tubo de extracção de
poeiras 33 sobre o resguardo superior da lâmina 13 ,
como indicado. Certifique-se de que insere a patilha
na ranhura de encaixe na ferramenta. Quando estiver
instalada correctamente, encaixa por completo ao longo da
profundidade original do indicador de corte.
4. Alinhe a peça do lado direito com a da esquerda.
5. Insira os parafusos e aperte-os com firmeza.
Sistema de trilhos de guia (DWE576, Fig. M)
Os trilhos de guia, disponíveis em diferentes comprimentos
como acessórios, permitem a utilização da serra circular para
cortes precisos e rigorosos e, ao mesmo tempo, protegem a
superfície da peça de trabalho contra danos. Em conjunto com
os acessórios adicionais, é possível efectuar cortes em ângulo
precisos, cortes em esquadria e trabalhos de montagem com o
sistema de trilhos de guia.
Estão disponíveis grampos 30 para fixar o trilho de guia 28 na peça de trabalho (Fig. M). A utilização dos grampos 30 garante a fixação em segurança do trilho de guia 28 na peça
de trabalho 29 para permitir um trabalho mais seguro. Depois
de regular o trilho de guia na linha de corte e fixá-lo na peça de
trabalho, isso impede qualquer movimento durante o corte.
IMPORTANTE: A régua de altura disponível no equipamento
está regulada para utilizar a serra sem um trilho de guia. Quando
a serra é utilizada no trilho de guia, a diferença em termos de
altura é de cerca de 5,0 mm.
109
Português
Regular a serra circular com o trilho de
guia (Fig. A, N)
A distância entre a serra circular e o trilho de guia (Fig. N, 28 )
deve ser o mínimo possível para permitir os melhores resultados
de corte. Quanto menor for esta distância, melhor será o
acabamento da linha recta na peça de trabalho.
A distância pode ser regulada com os dois ajustadores de calha
(Fig. A, 26 , 27 para cada canal na base para um corte a 0° 26 e para cortes em bisel entre 1–45° 27 . Os ajustadores de calha
são cames de precisão que permitem a redução da distância
entre o equipamento e o trilho de guia. Depois dos ajustadores
serem regulados, o movimento lateral da serra durante o corte é
mínimo, permitindo um corte sem problemas.
NOTA: os ajustadores estão regulados de fábrica para uma
distância mínima, podendo ser necessário ajustá-los e regulá-los
antes de utilizar o equipamento. Siga as seguintes instruções
sobre como regular a serra circular no trilho de guia.
TENHA EM ATENÇÃO O SEGUINTE: regule os ajustadores de
calha na serra ao trilho de guia.
1. Afrouxe o parafuso dentro do ajustador de calha para
permitir o ajuste entre a serra e o trilho de guia.
2. Recolha o resguardo inferior e coloque o equipamento
sobre o trilho de guia, certificando-se de que a lâmina se
encontra na posição mais elevada.
3. Rode o ajustador até a serra ficar bloqueada no trilho
de guia.
IMPORTANTE: certifique-se de que a serra está
devidamente encaixa no trilho, de modo a poder empurrar
a serra para a frente. Certifique-se de que a serra não
se desloca.
4. Rode o ajustador ligeiramente para trás até a serra deslizar
facilmente ao longo do trilho.
5. Fixe o ajustador de valha na respectiva posição e aperte
novamente o parafuso.
NOTA: ajuste SEMPRE o sistema quando o utilizar com outros
trilhos.
Os ajustadores de calha estão agora configurados para
minimizar qualquer desvio lateral quando efectuar cortes com a
serra no trilho de guia.
Antes de utilizar a serra, é necessário ajustar o resguardo de
protecção anti-fragmentos 31 no trilho de guia. Consulte
Ajustar o resguardo anti-fragmentos.
Ajustar o resguardo anti-fragmentos
(Fig. N)
O trilho de guia 28 está equipado com um resguardo antifragmentos 31 que deve ser ajustado à serra antes da primeira
utilização.
O resguardo anti-fragmentos 31 encontra-se em cada
extremidade do trilho de guia (Fig. N). O objectivo do
resguardo anti-fragmentos é fornecer ao utilizador uma linha
de corte visível da lâmina, reduzindo ao mesmo tempo a
projecção de aparas ao longo da extremidade de corte da peça
durante ocorte.
110
IMPORTANTE: Leia SEMPRE e siga a secção Ajustar a serra
circular com o trilho de guia antes de cortar com o resguardo
anti-fragmentos!
Passos para ajustar o resguardo antifragmentos (Fig. O–R)
1. Coloque o trilho de guia 28 sobre um pedaço de madeira
32 com um comprimento mínimo de 100 mm de
saliência em relação à peça de trabalho. Utilize um grampo
para certificar-se de que o trilho de guia está fixado em
segurança na peça de trabalho. Isto irá garantir a precisão.
2. Regule a unidade para uma profundidade de corte de
20 mm.
3. Coloque a parte da frente da serra sobre a extremidade
saliente do trilho de guia, certificando-se de que a lâmina
está posicionada na parte da frente da extremidade do trilho
(Fig. P).
4. Ligue a serra e corte lentamente o resguardo de fragmentos
ao longo de todo o comprimento do trilho numa única
operação contínua. A extremidade do resguardo de
fragmentos corresponde agora exactamente à extremidade
de corte da lâmina (Fig. Q).
Para ajustar o resguardo anti-fragmentos no outro lado do trilho
de guia retire a serra do trilho e rode-o num ângulo de 180°.
Repita os passos 1 a 4.
NOTA: se necessário, pode cizelar o resguardo de fragmentos
para um ângulo de 45° e, em seguida, repetir os passos 1 a 4.
Isto permite utilizar um dos lados do trilho para efectuar cortes
em paralelo e o outro do trilho está regulado para cortes em
bisel com um ângulo de 45° (Fig. R).
NOTA: se o resguardo anti-fragmentos estiver regulado para
cortes em paralelo em ambos os lados, quando o equipamento
está biselado, a lâmina não irá cortar rigorosamente ao longo
da extremidade do resguardo anti-fragmentos. Isto deve-se ao
facto do ponto de articulação do bisel do equipamento não
estar fixo e da lâmina se deslocar quando o equipamento está
biselado.
Utilizar o canal correcto (Fig. S–U)
A placa de base da serra é composta por dois canais. Um canal
permite fazer cortes paralelos e outro permite efectuar cortes
em bisel.
Os indicadores na parte da frente da placa de base (Fig. S)
indicam que canal é adequado para cada aplicação. Quando
fizer cortes, certifique-se de que a linha na placa de base está
alinhada com o canal no trilho de guia. A Figura T mostra a
serra na posição de corte em paralelo relativamente ao trilho
de guia. A Figura U mostra a serra na posição de corte em bisel
relativamente ao trilho de guia.
Antes de qualquer utilização
• Certifique-se de que os resguardos foram montados
correctamente. O resguardo da lâmina da serra deve estar
na posição fechada.
• Certifique-se de que a lâmina da serra roda na direcção da
seta na lâmina.
• Não utilize lâminas de serra muito gastas.
Português
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
Posição correcta das mãos (Fig. V)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão na
pega principal 3 e a outra na pega auxiliar 6 .
Ligar e desligar a ferramenta (Fig. A)
Por motivos de segurança, o interruptor de accionamento
1 da sua ferramenta está equipado com um botão de
desbloqueio 2 .
Prima o botão de bloqueio para desbloquear a ferramenta.
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de accionamento 1 .
Depois de premir o interruptor de accionamento, o interruptor
de desbloqueio é activado automaticamente para evitar um
arranque não pretendido da máquina.
AVISO: não LIGUE nem DESLIGUE a ferramenta
se a lâmina da serra tocar na peça a trabalhar ou
noutros materiais.
Apoio da peça de trabalho (Fig. W–Z)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
apoie a peça de trabalho correctamente e segure a
serra com firmeza para impedir a perda de controlo.
As Figuras W e Y mostram a posição de serragem adequada.
As Figuras X e Z mostram uma situação não segura. As mãos
devem manter-se afastadas da área de corte e o cabo de
alimentação deve ser colocado longe da área de corte, de modo
a não ficar preso ou pendurado na área de trabalho.
Para evitar o recuo, coloque SEMPRE um apoio sobre a tábua ou
um painel PERTO da área de corte, (Fig. W e Y) . NÃO coloque
um apoio sobre a tábua ou um painel longe da área de corte
(Fig. X e Z) . Quando utilizar a serra, mantenha o cabo afastado
da área de corte e impeça que fique pendurado na peça de
trabalho.
DESLIGUE SEMPRE A SERRA ANTES DE EFECTUAR QUAISQUER
AJUSTES! Coloque a peça de trabalho com o lado “adequado”
— cujo aspecto seja o mais importante — virado para baixo.
A serra corta para cima, para que quaisquer aparas sejam
projectadas para a superfície de trabalho, que está virada para
cima quando efectua a serragem.
Corte
ATENÇÃO: Nunca tente utilizar a ferramenta colocando-a
virada para baixo numa superfície de trabalho nem
aproxime o material da ferramenta. Fixe sempre a peça
em segurança e aproxime a ferramenta da peça de
trabalho, segurando a ferramenta com firmeza com duas
mãos, como indicado na figura Y.
Coloque a parte maior da placa de base da serra nessa parte
da peça de trabalho que deve ser apoiada com firmeza e não
na parte que irá cair como resultado do corte. Por exemplo, a
figura Y mostra a maneira CORRECTA de cortar a extremidade
de uma tábua. Fixe sempre a peça de trabalho. Não segure as
peças curtas com as mãos! Não se esqueça de apoiar o material
em arco ou suspenso. Tenha cuidado quando serrar o material
na parte inferior da peça.
Certifique-se de que a serra atinge a velocidade máxima antes
de colocá-la em contacto com o material a cortar. Se ligar a
serra encostada ao material que pretende cortar ou se estiver
empurrada para a frente na zona de corte, pode ocorrer recuo.
Empurre a serra para a frente a uma velocidade que permita
à lâmina cortar sem exercer demasiado esforço. A rigidez e
firmeza podem variar na mesma peça e as áreas nodosas ou
húmidas podem dificultar o trabalho da serra. Se isto ocorrer,
empurre a serra mais devagar, mas com força suficiente
para mantê-la em funcionamento, sem reduzir demasiado a
velocidade. Se forçar a serra, podem ocorrer cortes irregulares,
imprecisos, recuo e sobreaquecimento do the motor. Se o corte
começar a desviar-se da linha de corte, não tente alinhá-lo
para a trajectória inicial. Liberte o interruptor e deixe a lâmina
parar por completo. Em seguida, pode retirar a serra, procurar
uma nova linha de corte e iniciar um novo corte ligeiramente
próximo do corte incorrecto. Seja qual for a circunstância, retire
a serra sempre que quiser desviar o corte. Forçar uma correcção
dentro da área de corte, poderá bloquear a serra e causar recuo.
SE A SERRA BLOQUEAR, LIBERTE O GATILHO E APOIE A SERRA
ATÉ SE SOLTAR. CERTIFIQUE-SE DE QUE A LÂMINA ESTÁ DIREITA
NA ÁREA DE CORTE E LIMPE A EXTREMIDADE DE CORTE ANTES
DE REINICIAR O TRABALHO.
Quando terminar o corte, liberte o gatilho e deixe a lâmina
parar antes de levantar a serra da peça. À medida que levantar a
serra, o resguardo de encaixe accionado por uma mola fecha-se
automaticamente debaixo da lâmina. Tenha em atenção que
a lâmina irá ficar exposta quando isto ocorrer. Nunca toque na
parte inferior da peça de trabalho por qualquer motivo. Quando
for necessário recolher o resguardo de encaixe manualmente
(necessário para efectuar cortes ligeiros), utilize sempre a
alavanca de retracção.
NOTA: se cortar barras finas, tenha cuidado e certifique-se de
que os pedaços cortados pequenos não ficam pendurados na
parte interior do resguardo inferior.
Corte ligeiro (Fig. AA)
ATENÇÃO: nunca fixe o resguardo da lâmina numa
posição levantada. Nunca puxe a serra para trás quando
111
Português
efectuar cortes ligeiros. Isto pode fazer com que a unidade
se projecte para cima da superfície de trabalho, podendo
causar ferimentos.
É possível fazer cortes ligeiros em pavimentos, paredes ou em
quaisquer superfícies planas.
1. Ajuste a placa de base da serra para que a lâmina efectue o
corte à profundidade pretendida.
2. Incline a serra para a frente e deixe a parte da frente da placa
de base sobre o material que pretende cortar.
3. Utilizando a alavanca do resguardo inferior, recolha o
resguardo inferior da lâmina para cima. Baixe a parte
inferior da placa de base até os dentes da lâmina tocarem
ligeiramente na linha de corte.
4. Liberte o resguardo da lâmina (o contacto da lâmina com
a peça a trabalhar irá mantê-la numa posição para abrir-se
lentamente à medida que iniciar o corte). Retire a mão da
alavanca do resguardo e agarre na pega auxiliar 6 , como
indicado na figura AA. Posicione o corpo e o braço de modo
a resistir contra o recuo, caso ocorra.
5. Antes de iniciar o corte, certifique-se de que a lâmina não
está em contacto com a superfície de corte.
6. Ligue o motor e baixe a serra gradualmente até a placa de
base ficar apoiada sobre o material que pretende cortar.
Empurre a serra para a frente ao longo da linha de corte até
o corte ser concluído.
7. Liberte o gatilho e deixe a lâmina parar por completo antes
de retirar a lâmina do material.
8. Quando iniciar um novo corte, siga os procedimentos
indicados acima.
Extracção de serradura (Fig. DD)
ATENÇÃO: risco de inalação de poeira. Para reduzir o
risco de ferimentos, use SEMPRE uma máscara antipoeira aprovada.
A ferramenta inclui um tubo de extracção de serradura 33 .
As mangueiras de vácuo da maior parte dos aspiradores de
vácuo encaixam directamente no tubo de extracção de poeira.
ATENÇÃO: Utilize SEMPRE um extractor de vácuo
concebido em conformidade com as directivas aplicáveis
no que respeita à emissão de serradura durante o corte de
madeira. Os tubos de vácuo da maioria dos aspiradores
comuns encaixam directamente na saída de extracção de
serradura.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
112
Um accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
Lubrificação
Os rolamentos esféricos com lubrificação automática são
utilizados na ferramenta e não é necessário lubrificá-los
novamente. Contudo, recomenda-se que, uma vez por ano, leve
ou envie a ferramenta a um centro de assistência para proceder
a uma limpeza, inspecção e lubrificação completas da caixa de
engrenagens.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Resguardo inferior
O resguardo inferior deve sempre rodar e fechar-se sem
problemas de uma posição totalmente aberta para uma
totalmente fechada. Verifique sempre o funcionamento
correcto antes de efectuar qualquer corte, abrindo o resguardo
por completo e deixando-o fechar. Se o resguardo se fechar
lentamente ou não fechar por completo, é necessário limpá-lo
ou enviá-lo para reparação. Só deve utilizar a serra se funcionar
correctamente. Para limpar o resguardo, utilize ar seco ou
uma escova macia para remover toda a serradura ou resíduos
acumulados da trajectória do resguardo e em torno da mola do
resguardo. Se isto não resolver o problema, é necessário enviálo para reparação num centro de assistência autorizado.
Ajuste da placa de base (Fig. E, BB, CC)
A placa de base foi regulada de fábrica para assegurar que
a lâmina está perpendicular à placa de base. Se, após uma
utilização prolongada, for necessário alinhar novamente a
lâmina, siga as instruções indicadas abaixo:
Ajuste para cortes a um ângulo de 90 graus
1. Volte a colocar a serra num ângulo de bisel de 0 .
2. Coloque a serra de lado e recolha o resguardo inferior.
3. Regule a profundidade de corte para 51 mm.
4. Liberte a alavanca de ajuste do bisel (Fig. CC, 7 ). Coloque
um esquadro contra a lâmina e a placa de base, como
indicado na figura BB.
Português
5. Utilizando uma chave de fendas 16 , rode o parafuso de
ajuste 34 na parte de baixo da placa de base até a lâmina
e a placa de base estarem ambas ao mesmo nível do
esquadro. Volte a apertar a alavanca de ajuste de bisel.
Ajuste da alavanca de ajuste de bisel
(Fig. CC)
Pode ser necessário ajustar a alavanca de ajuste de bisel 7 .
Pode soltar-se com a utilização e bater na placa de base antes
de apertar a alavanca.
Para apertar a alavanca:
1. Segure na alavanca de ajuste de bisel 7 e liberte a contraporca 35 .
2. Ajuste a alavanca de ajuste de bisel, rodando-a para a
direcção pretendida cerca de 1/8 de uma rotação.
3. Volte a apertar a porca.
Lâminas
Uma lâmina embotada causa um corte ineficaz, sobrecarga
do motor da serra, projecção excessiva de lascas e aumenta a
probabilidade de ocorrência do efeito de recuo. Substitua as
lâminas quando já não for fácil empurrar a lâmina através do
corte, se o motor estiver em esforço ou houver um aumento
excessivo de calor na lâmina. É recomendável ter lâminas afiadas
disponíveis para que possa utilizá-las de imediato. As lâminas
embotadas podem ser afiadas na maioria das áreas.
A goma endurecida na lâmina pode ser removida com
querosene, terebentina ou um produto de limpeza para fornos.
As lâminas revestidas com material anti-aderente podem ser
utilizadas em aplicações onde haja acumulação excessiva, tais
como madeira verde ou sujeita a tratamento por pressão.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
NÃO UTILIZE ACESSÓRIOS DE ALIMENTAÇÃO POR ÁGUA COM
ESTA SERRA.
EXAMINE VISUALMENTE AS LÂMINAS DE CARBONETO ANTES DE
AS UTILIZAR. SUBSTITUA-AS SE APRESENTAREM DANOS.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
113
Suomi
190 mm PYÖRÖSAHA
DWE575, DWE576
Onnittelut!
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Konedirektiivi
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Kuormittamaton nopeus
Terän läpimitta
Leikkauksen maksimisyvyys
Terän reikä
Viistokulman säätö
Paino
VAC
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE575
230
1
1600
5200
190
67
30
57˚
4,0
DWE576
230
1
1600
5200
190
61
30
57˚
4,0
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN62841
mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
91
91
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
102
102
K(määritetyn äänitason
epävarmuus)
Puun leikkaaminen
Tärinäpäästöarvo ah,W =
Vaihtelu K =
dB(A)
3
3
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN62841-1:2015, EN62841-2-5:2014.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
08.06.16
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN62841 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Pyörösaha
DWE575, DWE576
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki tämän sähkötyökalun
mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet
ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
114
Suomi
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
h ) Vaikka käyttäisit usein erilaisia työkaluja, vältä
liiallista itsevarmuutta ja huomioi aina työkalun
turvallisuusohjeet. Epähuomiossa suoritetut
toimenpiteet voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin
sekunnin murto-osassa.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
115
Suomi
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
h ) Pidä kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina
sekä öljyttöminä ja rasvattomina. Liukkaat kahvat
ja pinnat heikentävät työkalun hallinnan ja ohjauksen
turvallisuutta odottamattomissa tilanteissa.
5) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
LISÄTURVASÄÄNTÖJÄ PYÖRÖSAHOILLE
Turvallisuusohjeet kaikille sahoille
VAARA:
a ) Pidä kädet poissa leikkausalueelta ja terästä.Tartu
toisella kädellä apukahvasta tai moottorikotelosta.
Jos tartut sahaan molemmin käsin, ne eivät pääse
koskettamaan terää.
b ) Älä kurota työkappaleen alle. Suojus ei suojaa terältä
työkappaleen alapuolella.
c ) Säädä leikkaussyvyys työkappaleen paksuuden
mukaan. Työstökappaleen alapuolella pitäisi näkyä
vähemmän kuin yhden hampaan mitta.
d ) Älä koskaan pidä työkappaletta käsissä tai
jalkojen päällä leikkaamisen aikana. Kiinnitä
työkappale tukevalle alustalle. On tärkeää tukea
työkappale oikein, jotta voitaisiin minimoida
kehon vaarantuminen, terän juuttuminen kiinni tai
hallinnan menettäminen.
e ) Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon,
tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Kiinnittimien osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada
sähköiskun.
f ) Halkaisutyössä tulee aina käyttää halkaisuohjainta
tai ohjauskiskoa. Se antaa tarkemman leikkauksen ja
vähentää terän kiinnijuuttumisvaaraa.
g ) Käytä aina oikean kokoisia teriä, joissa on oikean
muotoinen keskus (vinoneliö tai pyöreä). Jos
terä ei vastaa sahan asennuskiinnikkeitä, terä pyörii
epäkeskeisesti aiheuttaen hallinnan menetyksen.
h ) Älä koskaan käytä vahingoittunutta tai vääränlaista
terän aluslevyä tai pulttia. Terän aluslevyt ja pultti
on suunniteltu tälle sahalle parasta suorituskykyä ja
turvallista käyttöä silmällä pitäen.
Lisäturvallisuusohjeet kaikille sahoille
Takaiskun syyt ja ehkäiseminen:
116
•
takaisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä tarttuu
kiinni tai on kohdistettu väärin, jolloin saha nousee
hallitsemattomasti ylös työkappaleesta käyttäjää kohti;
• kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni uurrokseen, terä
pysähtyy ja moottorin reaktio heittää sahan nopeasti takaisin
käyttäjää kohti;
• jos terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän takaosan
hampaat voivat kaivautua puun yläpintaan ja aiheuttaa
terän nousemisen ylös uurroksesta ja sahan hyppäämisen
takaisin käyttäjää kohti.
Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta käytöstä ja/tai vääristä
työmenetelmistä tai työolosuhteista, jotka voidaan välttää
seuraavilla varotoimenpiteillä.
a ) Pidä sahasta tiukasti kiinni molemmin käsin ja
kohdista käsivarret vastustamaan takaiskuvoimia.
Pidä vartalo jommallakummalla puolella terää,
ei linjassa terän kanssa. Takaisku voi saada sahan
hyppäämään takaisin, mutta käyttäjä voi hallita
takaiskun voimaa ottamalla huomioon oikeat varotoimet.
b ) Kun terä on juuttunut kiinni tai leikkaaminen
jostakin syystä keskeytyy, vapauta liipaisin ja
pidä sahaa liikkumattomana työstettävässä
materiaalissa, kunnes terä on täysin pysähtynyt.
Älä koskaan yritä irrottaa sahaa työstettävästä
materiaalista tai vetää sitä taaksepäin terän
liikkuessa, koska tällöin voi syntyä takaisku. Tutki
terän juuttumisen syy ja suorita korjaustoimenpiteet.
c ) Kun käynnistät sahan uudelleen työkappaleessa,
keskitä terä uurtoon ja varmista, etteivät hampaat
ole kiinni materiaalissa. Jos terä on juuttunut kiinni,
se saattaa lähteä nousemaan ylös tai iskeä taakse
työkappaleesta, kun saha käynnistetään.
d ) Tue isot levyt terän juuttumisen ja takaiskun vaaran
vähentämiseksi. Suuret paneelit pyrkivät taipumaan
omasta painostaan. Aseta tuki levyn alle molemmin
puolin lähelle leikkauslinjaa ja lähelle levyn reunaa.
e ) Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä.
Teroittamattomat tai väärin asetetut terät tekevät kapean
uurron, mikä aiheuttaa liiallista kitkaa, terän takertumista
ja takaiskuja.
f ) Teräsyvyyden ja -viistouden säädön lukitusvipujen
tulee olla tiukasti kiinni ennen leikkaamiseen
ryhtymistä. Jos terän säätö siirtyy leikkauksen aikana, se
voi aiheuttaa kiinnijuuttumisen ja takaiskun.
g ) Noudata erityistä varovaisuutta tehdessäsi
upotusleikkausta seiniin ja muihin sokeisiin
kohteisiin. Esiin tunkeutuva terä voi kohdata vastuksen,
joka aiheuttaa takaiskun.
Turvallisuusohjeet sahoille, joissa on
heiluriterän suojus
a ) Tarkista ennen jokaista käyttöä, että alasuojus
sulkeutuu oikein. Älä käytä sahaa, jos alasuojus
ei liiku vapaasti ja sulkeudu terän ympärille
välittömästi. Älä purista tai sido alasuojusta
avoimeen asentoon. Jos saha putoaa vahingossa,
Suomi
alasuojus voi taipua. Nosta alasuojus taakse
vedettävällä kahvalla ja varmista, että suojus liikkuu
vapaasti koskettamatta terää tai mitään muuta osaa
missään kulmassa tai leikkaussyvyydessä.
b ) Tarkista alasuojuksen palautusjousen toiminta ja
kunto. Jos suojus ja sen jousi eivät toimi oikein, ne
täytyy huoltaa ennen seuraavaa käyttöä. Alasuojus
voi toimia veltosti, koska sen osat ovat vaurioituneet, siinä
on tahmeita jäämiä tai siihen on kertynyt likaa.
c ) Alasuojuksen saa vetää taakse manuaalisesti
vain erikoisleikkausten, kuten upotusleikkaukset
ja yhdistelmäleikkaukset, yhteydessä. Nosta
alasuojusta taakse vedettävällä kahvalla ja heti
kun terä uppoaa materiaaliin, alasuojus täytyy
vapauttaa. Kaikessa muussa sahauksessa alasuojuksen
tulisi toimia automaattisesti.
d ) Tarkista aina, että alasuojus peittää terän,
ennen kuin asetat sahan työpöydälle tai lattialle.
Suojaamaton, vapaalla pyörivä terä aiheuttaa
sahan kulkemisen taaksepäin, jolloin se leikkaa
kaikkea eteen tulevaa. Ota huomioon aika, joka kuluu
terän pysähtymiseen liipaisimen vapauttamisen jälkeen.
Muita turvallisuusohjeita kaikille
halkaisukiilalla varustetuille sahoille
a ) Käytä halkaisuveitseen sopivaa sahanterää.
Halkaisuveitsen virheetön toiminta edellyttää, että
terän runko on ohuempi kuin halkaisuveitsi ja terän
leikkausleveys on halkaisuveitsen paksuutta suurempi.
b ) Säädä halkaisukiila tässä oppaassa kuvatulla
tavalla. Väärä väli, asento ja kohdistus voivat tehdä
halkaisukiilasta tehottoman takaiskun estämiseen.
c ) Käytä halkaisukiilaa aina upotusleikkausta
lukuun ottamatta. Halkaisukiila täytyy vaihtaa
upotusleikkauksen jälkeen. Halkaisukiila aiheuttaa
häiriöitä upotusleikkauksen aikana ja voi aiheuttaa
takaiskun.
d ) Jotta halkaisukiila toimisi oikein, sen täytyy
koskettaa työkappaletta. Halkaisukiila ei estä takaiskua
lyhyissä leikkauksissa.
e ) Älä käytä sahaa, jos halkaisukiila on taipunut.
Pienikin este voi hidastaa suojuksen sulkeutumisnopeutta.
Pyörösahojen lisäturvasääntöjä
•
•
•
•
•
•
Älä käytä konetta, ilman että suojukset ovat paikallaan, jos
suojukset eivät toimi tai jos suojuksia ei ole huollettu oikein.
Valitse oikea terä leikattavalle materiaalille.
Käytä pölysuojainta.
Älä käytä teriä, joiden halkaisija on suosituksia
suurempi tai pienempi. Katso tarkemmat terien
ominaisuudet teknisistä tiedoista. Käytä vain ohjekirjassa
ilmoitettuja teriä EN 847-1 -standardin mukaisesti.
Älä käytä leikkauslaikkoja.
Muovia sahattaessa on vältettävä materiaalin sulamista.
•
Käytä ainoastaan sahanteriä, joiden nopeusmerkintä on
vähintään yhtä suuri kuin työkaluun merkitty nopeusarvo.
VAROITUS: Muovin, pihkan peittämän puun ja muiden
materiaalien leikkaaminen voi aiheuttaa sulaneiden
materiaalien kerääntymisen terän kärkiin ja sahanterän
runkoon, mikä voi lisätä terän ylikuumenemisen ja
jumiutumisen riskiä leikattaessa.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN62841
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei
tarvita.
Jos johto tai pistoke on vaihdettava, vie työkalu valtuutetun
huoltopalvelun tai pätevän sähköasentajan korjattavaksi.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Pyörösaha
1 Pyörösahan terä
1 Terän avain
1Ohjausviivain
1Pölynpoistokouru
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
117
Suomi
Käytä suojalaseja.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Päivämääräkoodi 36 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuos
Kuvaus (Kuva A)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Liipaisukytkin
2 Liipaisukytkimen vapautuspainike
3 Pääkahva
4 Terän lukitus
5 Päätykansi
6 Lisäkahva
7 Viisteen säätövipu
8 Viistokulman säätömekanismi
9 Pohjalevy
10 Alempi teräsuojus
11 Terän kiristysruuvi
12 Alasuojuksen vipu
13 Yläteräsuojus
Käyttötarkoitus
Nämä tehokkaat pyörösahat on tarkoitettu ammattimaiseen
puun leikkaukseen. ÄLÄ käytä vettä syöttäviä lisävarusteita
tämän sahan kanssa. ÄLÄ käytä hiomapyöriä tai -teriä.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä tehokkaat sahat ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja
sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
118
Terien vaihtaminen
Terän asentaminen (Kuvat B–E)
1. Siirrä alasuojuksen vivun 12 avulla alempi teräsuojus
10 taaksepäin ja aseta terä sahan karaan sisäkiristimen
aluslaattaa 14 vasten varmistaen, että terä kiertää oikeaan
suuntaan (sahanterässä oleva kiertosuunnan nuoli ja
hampaiden on osoitettava samaan suuntaan kuin sahan
kiertosuunta). Älä oleta, että terän painettu teksti osoittaa
aina sinuun päin, kun se on oikein asennettu. Kun terän
alasuoja siirretään taakse terän asentamiseksi, tarkista terän
alasuojan kunto ja toiminta sen virheettömän toiminnan
varmistamiseksi. Varmista, että suojus liikkuu vapaasti
koskettamatta terää tai mitään muuta osaa missään
kulmassa tai leikkaussyvyydessä.
2. Aseta ulkoisen kiristimen aluslaatta 15 sahan karaan
viistereuna ulospäin. Varmista, että kiristimen terän
puoleinen 30 mm:n halkaisija sopii sahan terän 30 mm:n
aukkoon terän keskittämiseksi.
3. Kierrä terän kiristysruuvi 11 sahan karaan käsin
(ruuvissa on oikeanpuoleiset kierteet ja se tulee kiristää
myötäpäivään kiertämällä).
4. Paina terän lukitsinta 4 kääntämällä samalla sahan
karaa terän avaimella 16 , joka sijaitsee pääkahvan 3 (Kuva E) alapuolella, kunnes terän lukitus lukittuu ja terän
kierto loppuu.
5. Kiristä terän kiristysruuvi tiukkaan terän avaimella.
HUOMAUTUS: Älä koskaan kytke terän lukitusta päälle
sahan ollessa käydessä, tai yrittäessä pysäyttää työkalua.
Älä koskaan käännä sahaa, kun terän lukitus on päällä.
Saha voi vaurioitua vakavasti.
Terän vaihtaminen (Kuvat B–E)
1. Löysää terän kiristysruuvi 11 painamalla terän lukitsinta
4 ja kääntämällä samalla sahan karaa terän avaimella 16 ,
joka sijaitsee pääkahvan 3 alapuolella, kunnes terän lukitus
lukittuu ja terän kierto loppuu. Kun terän lukitus on päällä,
käännä terän kiristysruuvia vastapäivään terän avaimella
(ruuvissa on oikeanpuoleiset kierteet ja se tulee löysätä
vastapäivään kiertämällä).
2. Poista terän kiristysruuvi 11 ja ulkoisen kiristimen aluslaatta
15 . Poista vanha terä.
3. Puhdista mahdollinen sahapöly, joka on voinut kertyä
suojaan tai kiristimen aluslaatan alueelle ja tarkista alasuojan
kunti ja toiminta edellä mainittujen ohjeiden mukaan. Älä
voitele tätä aluetta.
4. Valitse oikea terä käyttötarkoituksen mukaan (ks. Terät).
Käytä aina oikean kokoisia teriä (halkaisijaltaan), joissa on
oikean kokoinen ja muotoinen keskusreikä sahan karan
asentamiseen. Varmista aina, että sahanterän suositeltu
maksiminopeus (kierr./min) on sahan nopeuden (kierr./min)
mukainen tai sitä suurempi.
5. Noudata kohtien 1 - 5 ohjeita osiossa Terän asentaminen ja
varmista, että terä kiertää oikeaan suuntaan.
Suomi
Alempi teräsuojus
VAROITUS: Terän alasuojus on turvalaite, joka vähentää
vakavan henkilövahingon vaaraa. Älä koskaan
käytä sahaa, jos alasuojus puuttuu, on vaurioitunut,
asennettu virheellisesti tai ei toimi oikein. Älä luota terän
alasuojuksen suojaan kaikissa tilanteissa. Turvallisuutesi
riippuu seuraavien varoituksien ja varotoimenpiteiden
noudattamisesta sekä sahan oikeaoppisesta käytöstä.
Tarkista alempi teräsuojus oikeaoppisen sulkeutumisen
varmistamiseksi ennen jokaista käyttökertaa. Jos terän
alasuojus puuttuu tai toimii virheellisesti, saha tulee
huoltaa ennen sen käyttöä. Tuotteen turvallisuuden
ja luotettavuuden takaamiseksi tuotteen korjaamisen,
huollon ja säädön saa suorittaa valtuutettu huoltopalvelu
tai muu pätevä huolto-organisaatio samanlaisia
varaosia käyttäen.
Alasuojuksen tarkistaminen (Kuva A)
1. Kytke työkalu pois päältä ja irrota se virtalähteestä.
2. Kierrä alasuojuksen vipua (Kuva A, 12 ) täysin suljetusta
asennosta täysin auki.
3. Vapauta vipu ja varmista, että suojus 10 palaa kokonaan
suljettuun asentoon.
Työkalu tulee viedä valtuutettuun huoltopalveluun, jos se:
• ei palaa täysin suljettuun asentoon,
• siirtyy jaksottaisesti tai hitaasti, tai
• osuu terään tai johonkin muuhun työkalun osaan kaikissa
kulmissa ja leikkaussyvyyksissä.
Terät
VAROITUS: Käytä aina suojalaseja silmävamman
minimoimiseksi. Karbidi on kovaa, mutta murenevaa
materiaalia. Työstökappaleessa olevat vieraat esineet,
kuten johdot tai naulat, voivat aiheuttaa terien
halkeamisen tai rikkoutumisen. Käytä sahaa ainoastaan
silloin, kun sahanterän suoja on paikoillaan. Asenna terä
tiukasti kiertämällä ennen käyttämistä, ja käytä aina
puhdasta ja terävää terää.
Halkaisija
190 mm
190 mm
190 mm
Hammas
18
24
40
Sovellus
Nopea rako
Rako
Yleiskäyttö
Mikäli tarvitset lisätietoa teristä, ota yhteyttä paikalliseen
DeWALT-jälleenmyyjään.
Takaisinisku
Takaisinisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä tarttuu kiinni
tai on kohdistettu väärin, jolloin saha nousee hallitsemattomasti
ylös työkappaleesta käyttäjää kohti. Kun sahanterä juuttuu
tiukasti kiinni uurrokseen, terä pysähtyy ja moottorin reaktio
heittää sahan nopeasti takaisin käyttäjää kohti. Jos terä vääntyy
tai kohdistuu väärin, terän takaosan hampaat voivat kaivautua
materiaalin yläpintaan ja aiheuttaa terän nousemisen ylös
uurroksesta ja sahan hyppäämisen takaisin käyttäjää kohti.
Takaisinisku tapahtuu todennäköisemmin seuraavissa tilanteissa.
1. VIRHEELLINEN TYÖKAPPALEEN TUKEMINEN
a. Leikatun palan painuminen tai virheellinen nosto voi
aiheuttaa terän kiinnittymisen ja johtaa takaisiniskuun
(Kuva X).
b. Jos materiaalia leikataan tukien sitä vain ulkoisista päistä,
saha voi iskeytyä takaisin. Sahatessa materiaali painuu,
uurros sulkeutuu ja terä kiinnittyy (Kuva X).
c. Jos materiaalin ulokekannatettu tai ulokepala leikataan
pois alhaalta ylöspäin pystysuuntaan, takaisinisku voi
aiheutua. Putoava kappale voi puristaa terää.
d. Pitkien kapeiden kaistaleiden leikkaaminen voi aiheuttaa
takaisiniskun. Leikattava kaistale voi painua tai vääntyä ja
sulkea uurroksen ja puristaa terää.
e. Kun alasuojusta painetaan leikattavan materiaalin pinnan
alapuolelle, käyttäjän hallinta vähenee väliaikaisesti. Saha
voi nousta osittain ulos leikkauskohdasta, jolloin terän
vääntymisen riski on suurempi.
2. VIRHEELLINEN SAHAN SYVYYSASETUS
Tehokkaimman leikkauksen suorittamiseksi terän tulee tulla
ulos ainoastaan yhden hampaan verran kuten kuvassa H.
Tämän avulla kenkä voi tukea terää ja minimoida materiaalin
vääntymisen ja puristumisen. Katso osio Leikkaussyvyyden
säätäminen.
3. TERÄN VÄÄNTYMINEN (VIRHEELLINEN KOHDISTUS
LEIKKAUKSEEN)
a. Jos leikkauskohtaa painetaan kovemmin, terä voi vääntyä.
b. Jos sahaa yritetään kääntää leikkauskohdassa (merkittyyn
linjaan takaisin siirtymiseksi), terä voi vääntyä.
c. Jos käyttäjä kurkottelee tai käyttää sahaa heikolla kehon
tasapainolla, terä voi vääntyä.
d. Jos käden otetta tai kehon asentoa käytetään leikkauksen
aikana, terä voi vääntyä.
e. Jos sahaa siirretään taaksepäin terän irrottamiseksi, se
voi vääntyä.
4. TYLSIEN TAI LIKAISTEN TERIEN KÄYTTÖ
Tylsät terät aiheuttavat sahan suuremman kuormittumisen.
Sen kompensoimiseksi käyttäjä painaa yleensä kovemmin,
jolloin laite kuormittuu enemmän ja terä voi vääntyä
helpommin uurroksessa. Kuluneissa terissä voi olla myös
riittämätön rungon välys, joka lisää kiinni jäämisen ja
suuremman kuormituksen vaaraa.
5. LEIKKAAMISEN UUDELLEEN ALOITTAMINEN TERÄN
HAMPAIDEN OLLESSA KIINNI MATERIAALISSA
Sahan täydellinen käyttönopeus on saavutettava ennen
leikkauksen aloittamista tai leikkauksen uudelleen
aloittamista, kun laite on pysäytetty terän ollessa
uurroksessa. Ellei näin tehdä, seurauksena voi olla laitteen
pysähtyminen tai takaisinisku.
Kaikki muut tilanteet, joissa tapahtuu terän puristuminen,
kiinni jääminen, taittuminen tai virheellinen kohdistus, voivat
aiheuttaa takaisiniskun. Katso takaisiniskun vaaraa vähentäviä
menettelytapoja ja tekniikoita kohdista Pyörösahojen
lisäturvaohjeet ja Terät.
119
Suomi
Leikkaussyvyyden säätäminen (Kuvat F–H)
1. Nosta syvyyden säätövipua 17 sen löysäämiseksi.
2. Säädä oikea leikkaussyvyys kohdistamalla syvyyden
säätöhihnan 19 vastaava merkki uralla 18 yläteräsuojukseen.
3. Kiristä syvyyden säätövipu.
4. Tehokkaimman leikkauksen saavuttamiseksi karbidipäistä
sahanterää käyttäessä syvyys tulee säätää niin, että noin
puolet hampaasta tulee ulos leikattavan puukappaleen
alapuolelta.
5. Oikean leikkaussyvyyden tarkistustapa on esitetty kuvassa H.
Aseta leikattava materiaali terän sivua pitkin kuvan
mukaisesti ja tarkista, kuinka paljon hampaasta näkyy
materiaalin yli.
Syvyyden säätövivun säätäminen (Kuva G)
Syvyyden säätövipua 17 voi olla tarpeen säätää. Se voi löystyä
ajan myötä ja osua pohjalevyyn ennen kiristystä.
Vivun kiristäminen:
1. Pidä syvyyden säätövivusta 17 ja löysää lukitusmutteria 20 .
2. Säädä syvyyden säätövipua kiertämällä sitä haluamaasi
suuntaan noin 1/8 kierrosta.
3. Kiristä mutteri uudelleen.
Viistokulman säätö (Kuva I)
Viistokulman säätömekanismi 8 voidaan säätää välille 0° - 57°.
Käytä ohjauskannattimessa 22 olevia säätömerkkejä paremman
leikkaustarkkuuden saavuttamiseksi.
1. Nosta viistokulman säätövipua 7 sen löysäämiseksi.
2. Kallista pohjalevy haluamaasi kulmaan kohdistamalla
hieno viistokulman osoitin 21 haluamaasi kulmamerkkiin
ohjauskannattimessa 22 .
3. Laske viistokulman säätövipu sen kiristämiseksi uudelleen.
Viistokulman lukitsin (Kuva I)
DWE575 ja DWE576 -malleissa on viistokulman lukitsin. Kun
kallistat pohjalevyä, kuulet napsahduksen ja tunnet pohjalevyn
pysähtyvän sekä 22,5 että 45 asteeseen. Jos haluat valita niistä
jomman kumman, kiristä vipu 7 uudelleen sitä laskemalla.
Jos haluat säätää jonkin toisen kulman, jatka pohjalevyn
kallistamista, kunnes karkea viistokulman osoitin 23 tai hieno
osoitin 21 kohdistuu haluamaasi merkkiin.
Leikkauspituuden osoitin (Kuva J)
Pohjalevyn sivulla olevat merkit osoittavat materiaaliin
leikattavan aukon pituuden täydellä leikkaussyvyydellä. Merkit
ovat 5 mm:n välein.
Ohjausviivaimen asentaminen ja säätö
(Kuva K)
Ohjausviivainta 24 käytetään leikkaamaan yhdensuuntaisesti
työkappaleen reunan mukaisesti.
Asennus
1. Löysää ohjausviivaimen säätönuppia 25 ohjausviivaimen
siirtymisen mahdollistamiseksi.
120
2. Laita ohjausviivain 24 pohjalevyyn 9 kuvassa
näytetyllä tavalla.
3. Kiristä ohjausviivaimen säätönuppi 25 .
Säätö
1. Löysää ohjausviivaimen säätönuppia 25 ja aseta
ohjausviivain 24 halutulle leveydelle.
Säätö voidaan lukea ohjausviivaimen asteikolta.
2. Kiristä ohjausviivaimen säätönuppi 25 .
Polynpoistokourun asentaminen
(Kuvat A, F, L)
DWE575/DWE576-pyörösahan mukana toimitetaan
pölynpoistokouru.
Pölynpoistokourun asentaminen
1. Löysää kokonaan syvyyden säätövipu 17 .
2. Aseta pohjalevy 9 ala-asentoon.
3. Kohdista pölynpoistokourun 33 vasen puoli
yläteräsuojuksen 13 päälle kuvan mukaisesti. Varmista, että
kieleke on asetettu työkalun valu-uraan. Oikean asennettuna
se napsahtaa kokonaan alkuperäisen leikkaussyvyyden
osoittimen päälle.
4. Kohdista oikeanpuoleinen kappale vasemmanpuoleiseen.
5. Aseta ruuvit paikoilleen ja kiristä ne.
Ohjauskiskot (DWE576, Kuva M)
Ohjauskiskot, jotka ovat saatavilla eri pituisina lisävarusteina,
mahdollistavat pyörösahan käyttämisen tarkkoihin suoriin
leikkauksiin ja samanaikaisesti suojaavat työkappaleen pinnan
vaurioilta. Muiden lisävarusteiden kanssa ohjauskiskoja käyttäen
voidaan suorittaa tarkkoja kulmaleikkauksia, viisteleikkauksia ja
kiinnitystöitä.
Kiristimet 30 ovat saatavilla ohjauskiskon 28 kiinnittämiseksi
työkappaleeseen (Kuva M). Näiden kiristimien 30 avulla
voit varmistaa, että ohjauskisko 28 on kiinnitetty hyvin
työkappaleeseen 29 turvallista käyttöä varten. Kun ohjauskisko
on asetettu leikkauslinjaan ja kiinnitetty hyvin työkappaleeseen,
osat eivät liiku leikkauksen aikana.
TÄRKEÄÄ: Yksikön korkeusasteikko on asetettu sahan
käyttämiseksi ilman ohjauskiskoa. Kun sahaa käytetään yhdessä
ohjauskiskon kanssa, korkeusero on noin 5,0 mm.
Pyörösahan asentaminen ohjauskiskoon
(Kuvat A, N)
Pyörösahan ja ohjauskiskon välisen välyksen (Kuva N, 28 ) on
oltava erittäin pieni parhaiden leikkaustuloksien saavuttamiseksi.
Mitä pienempi välys on, sitä parempi suoran leikkauslinjan
lopputulos on työkappaleessa.
Välys voidaan asettaa kahdella kiskon säätimellä (Kuva A, 26 ,
27 jokaiseen kanavaan alustassa 0° leikkauksessa 26 ja 1–45°
viistoleikkauksessa 27 . Kiskon säätimet ovat tarkkuusnokkia,
joiden avulla laitteen ja ohjauskiskon välistä välystä voidaan
pienentää. Kun kyseiset säätimet on asetettu, sahan sivuttainen
liikkuminen on leikkauksen aikana minimaalinen ja leikkaus
tapahtuu tasaisesti.
Suomi
HUOMAA: Säätimet on asetettu minimivälykseen tehtaalla ja
niiden säätäminen ja asettaminen voi olla tarpeen ennen kuin
laitetta käytetään. Aseta pyörösaha ohjauskiskoon seuraavasti.
HUOMAA: Aseta sahassa olevat kiskon säätimet ohjauskiskoon.
1. Avaa kiskon säätimen sisällä olevaa ruuvia sahan ja
ohjauskiskon välisen säätämisen mahdollistamiseksi.
2. Vedä alasuojaa taaksepäin ja aseta laite ohjauskiskoon
varmistaen, että terä on korkeimmassa asennossa.
3. Kierrä säädintä, kunnes saha lukittuu ohjauskiskoon.
TÄRKEÄÄ: Varmista, että saha on kiinnittynyt hyvin kiskoon
yrittämällä painaa sahaa eteenpäin. Varmista, ettei saha liiku.
4. Kierrä säädintä hiukan taaksepäin, kunnes saha liukuu
helposti kiskoa pitkin.
5. Pidä kiskon säädintä paikoillaan ja kiristä ruuvi uudelleen.
HUOMAA: SÄÄDÄ AINA järjestelmä käytettäväksi muiden
kiskojen kanssa.
Kiskon säätimet asetetaan nyt sivusuuntaisen liikkeen
minimoimiseksi, kun sahalla leikataan ohjauskiskoa käyttäen.
Ennen sahan käyttämistä ohjauskiskon sälösuoja 31 on
viritettävä. Katso kohta Sälösuojan viritys.
Sälösuojan viritys (Kuva N)
Ohjauskiskossa 28 on sälösuoja 31 , joka tulee virittää sahaan
ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Sälösuoja 31 sijaitsee ohjauskiskon reunoilla (Kuva N).
Sälösuojan tarkoituksena on varmistaa, että käyttäjällä on suora
näkyvyys terän leikkauslinjaan ja vähentää sälön muodostumista
työkappaleen leikkausreunaan sahaamisen aikana.
TÄRKEÄÄ: LUE JA NOUDATA AINA ohjeita Pyörösahan
asentaminen ohjauskiskoon ennen sälösuojan leikkaamista!
Sälösuojan virittäminen (Kuvat O–R)
1. Aseta ohjauskisko 28 koepuukappaleeseen 32 , joka tulee
vähintään 100 mm työkappaleen yli. Varmista kiristimellä,
että ohjauskisko on hyvin kiinni työkappaleessa. Tämä takaa
sahaamisen tarkkuuden.
2. Aseta laitteeseen 20 mm:n leikkaussyvyys.
3. Aseta sahan etuosa ulos tulevaan ohjauskiskon päähän ja
varmista, että terä on kiskon reunan edessä (Kuva P).
4. Kytke saha päälle ja leikkaa hitaasti sälösuoja koko kiskon
potuudelta yhdellä jatkuvalla liikkeellä. Sälösuojan reuna
vastaa nyt tarkalleen terän leikkausreunaa (Kuva Q).
Viritä sälösuoja ohjauskiskon toiselle puolelle poistamalla sahan
kiskosta ja kiertämällä kiskoa 180°. Toista vaiheet 1 - 4.
HUOMAA: Sälösuoja voidaan halutessa asettaa viistoon 45°,
toista sitten vaiheet 1 - 4. Tällöin kiskon yksi puoli voi leikata
samansuuntaisia leikkauksia ja kiskon toinen puoli on viritetty
45° viistoleikkauksiin (Kuva R).
HUOMAA: Jos sälösuoja viritetään samansuuntaiseen
leikkaukseen molemmilla puolilla ja laite on viistossa, terä
ei ohjaudu sälösuojan reunaa pitkin. Tällöin laitteen viiston
ohjauspiste ei ole pysyvä ja terä siirtyy ulos ja yli, kun laite
asetetaan viistoon.
Oikean kanavan käyttäminen (Kuvat S–U)
Sahan pohjalevy kosotuu kahdesta kanavasta. Yksi kanava on
tarkoitettu samansuuntaisiin leikkauksiin ja toinen kanava on
tarkoitettu viistoleikkauksiin.
Osoittimet, jotka ovat pohjalevyn (Kuva S) etuosassa,
osoittavat kanavien käyttötarkoituksen. Sahaamisen aikana
tulee varmistaa, että pohjalevyn linja on ohjauskiskon
kanavan kohdalla. Kuva T osoittaa sahan samansuuntaisessa
leikkausasennossa ohjauskiskoon nähden. Kuva U osoittaa sahan
viistoleikkausasennossa ohjauskiskoon nähden.
Ennen käyttämistä
• Varmista, että suojukset on asennettu oikein. Sahanterän
suojuksen täytyy olla suljetussa asennossa.
• Varmista, että sahanterä pyörii terässä olevan
nuolen suuntaan.
• Älä käytä erittäin kuluneita sahanteriä.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (Kuva V)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
pääkahvassa 3 ja toisen käden pitämistä lisäkahvalla 6 .
Käynnistäminen ja sammuttaminen (Kuva A)
Turvasyistä työkalun liipaisukytkin 1 on varustettu
vapautuspainikkeella 2 .
Paina lukituksen vapautuspainiketta vapauttaaksesi työkalu.
Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä 1 .
Kun liipaisukytkin vapautetaan, lukituksen
vapautuspainike kytkeytyy päälle ja estää koneen
tahattoman käynnistymisen.
HUOMAUTUS: Älä KÄYNNISTÄ tai SAMMUTA työkalua,
kun sahanterä koskettaa työkappaletta tai muita
materiaaleja.
Työkappaletuki (Kuvat W–Z)
VAROITUS: Vakavan henkilövahinkovaaran
välttämiseksi työkappaletta on tuettava
oikeaoppisesti ja sahaa on pidettävä tiukasti
hallinnan menetyksenestämiseksi.
Kuvat W ja Y osoittavat oikean sahan asennon. Kuvat X ja
Z osoittavat vaarallisen asennon. Kädet tulee pitää pois
121
Suomi
leikkausalueelta ja virtajohdon on oltava pois leikkausalueelta,
jotta se ei jää kiinni tai roiku työkappaleen päällä.
Takaisiniskun välttämiseksi levyä tai paneelia on AINA tuettava
leikkauskohdan LÄHELTÄ (Kuva W ja Y) . ÄLÄ tue levyä tai
paneelia kaukana leikkauskohdasta (Kuva X ja Z) . Sahaa
käyttäessä virtajohto tulee pitää pois leikkausalueelta ja sen ei
saa antaa roikkua työkappaleessa.
KYTKE SAHA AINA POIS ENNEN SÄÄTÖJEN TEKEMISTÄ Aseta
työkappale sen “hyvä” puoli—puoli, jonka ulkomuoto on
tärkeämpi—alaspäin. Saha leikkaa ylöspäin, joten mahdollinen
sälö muodostuu ylhäälle osoittavaan työkappaleen puoleen
sahaamisen aikana.
Leikkaaminen
VAROITUS: Älä koskaan yritä käyttää tätä työkalua
asettamalla sen ylösalaisin työpinnalle ja viemällä
materiaalin työkaluun. Kiinnitä työkappale aina hyvin
ja vie työkalu työkappaleeseen pitäen tiukasti kiinni
työkalusta molemmilla käsillä kuten kuvassa Y.
Aseta sahan pohjalevyn levyempi kohta hyvin tuettuun
työkappaleen osaan. Älä aseta sitä osaan, joka putoaa
leikkauksen jälkeen. Kuvan Y esimerkki osoittaa OIKEAN levyn
pään leikkaamistavan. Kiinnitä työkappale aina. Älä yritä pitää
lyhyistä työkappaleista käsillä kiinni! Tue aina itsekantavaa ja
riippuvaa materiaalia. Ole varovainen, kun sahaat materiaalia
alapuolelta.
Varmista, että täysi nopeus on saavutettu ennen kuin terä
koskettaa leikattavaa materiaalia. Jos saha käynnistetään sen
ollessa kiinni materiaalissa tai jos sitä painetaan eteenpäin uraan,
se voi iskeytyä takaisin. Paina sahaa eteenpäin nopeudella,
jolloin terä leikkaa vaivatta. Kovuus ja sitkeys voivat vaihdella
jopa samassa materiaalikappaleessa, oksaiset ja kosteat osiot
voivat lisäksi kuormittaa sahaa huomattavasti. Kun näin
tapahtuu, paina sahaa hitaammin mutta riittävän voimakkaasti,
jotta leikkaaminen tapahtuisi suurin piirtein samalla nopeudella.
Jos sahaa käytetään voimalla, leikkauksista voi tulla karkeita
ja epätarkkoja, saha voi iskeytyä takaisin ja sen moottori voi
ylikuumentua. Jos leikkaus poistuu leikkauslinjasta, älä yritä
siirtää sitä takaisin voimalla. Vapauta kytkin ja anna terän
pysähtyä kokonaan. Voit sitten vetää sahan takaisin, tähdätä
sen uudelleen ja aloittaa uuden leikkauksen hiukan väärän
leikkauksen sisältä. Vedä saha joka tapauksessa takaisin, jos
leikkausta on siirrettävä. Voimalla suoritettu korjaus leikkauksen
sisälä voi pysäyttää sahan ja aiheuttaa takaisiniskun.
JOS SAHAAMINEN PYSÄHTYY, VAPAUTA LIIPAISIN JA SIIRRÄ
SAHAA TAAKSEPÄIN, KUNNES SE IRTOAA. VARMISTA, ETTÄ TERÄ
ON SUORAAN LEIKKAUSKOHDASSA JA IRTI LEIKKAUSREUNASTA
ENNEN UUDELLEEN KÄYNNISTÄMISTÄ.
Kun lopetat leikkauksen, vapauta liipaisukytkin ja anna terän
pysähtyä ennen sahan nostamista työkappaleesta. Kun
nostat sahan, jousijännitteinen teleskooppisuojus sulkeutuu
automaattisesti terän alapuolelle. Huomaa, että terä on siihen
saakka suojaamaton. Älä koskaan kurottele työkappaleen alle
mistään syystä. Kun teleskooppisuojuksen taakse vetäminen
käsin (taskuleikkauksien aloittamiseksi) on tarpeen, käytä
aina palautusvipua.
122
HUOMAA: Kun sahaat ohuita kappaleita, varmista, etteivät
pienet pois leikatut osat riipu alasuojuksen sisällä.
Taskuleikkaus (Kuva AA)
VAROITUS: Älä koskaan sido teräsuojusta yläasentoon.
Älä koskaan siirrä sahaa taaksepäin taskuleikkauksen
aikana. Muutoin laite voi nousta pois työkappaleesta,
jolloin on olemassa henkilövahinkovaara.
Taskuleikkaus suoritetaan lattiaan, seinään tai muuhun
tasaiseen pintaan.
1. Säädä sahan pohjalevyä niin, että terä leikkaa
haluamaltasi syvyydeltä.
2. Kallista sahaa eteenpäin ja ole leikattavan materiaalin
pohjalevyn edessä.
3. Vedä alateräsuojus yläasentoon alasuojuksen vipua käyttäen.
Laske pohjalevyn takaosaa, kunnes terän hampaat lähes
koskettavat leikkauslinjaa.
4. Vapauta terän suojus (se koskettaa työkappaleeseen ja pysyy
täten paikoillaan sen vapaata avaamista varten leikkauksen
aloittamiseksi). Poista käsi suojuksen vivusta ja tartu tiukasti
lisäkahvaan 6 kuten kuvassa AA. Aseta keho ja käsivarsi niin,
että ne vastaavat mahdolliseen takaisiniskuun.
5. Varmista, että terä ei kosketa leikkauspintaan ennen
sahaamisen aloittamista.
6. Käynnistä moottori ja laske sahaa asteittain, kunnes sen
pohjalevy on tasaisesti leikattavassa materiaalissa. Vie sahaa
leikkauslinjaa pitkin, kunnes leikkaus on suoritettu.
7. Vapauta liipaisin ja anna terän pysähtyä kokonaan ennen
kuin poistat terän materiaalista.
8. Toista yllä mainitut toimenpiteet jokaisen uuden
leikkauksen kohdalla.
Pölyn poisto (Kuva DD)
VAROITUS: Pölyjen sisäänhengitysvaara.
Henkilövahinkojen välttämiseksi tulee AINA käyttää
hyväksyttyä hengityssuojaa.
Työkalun mukana toimitetaan pölynpoistokouru 33 .
Tavallisimpien pölynimureiden letkut sopivat suoraan
pölynpoistokouruun.
VAROITUS: KÄYTÄ AINA puuta sahatessasi
pölynpoistolaitetta, joka on suunniteltu pölynpoistoa
koskevien sovellettavien direktiivien mukaan.
Tavallisimpien pölynimureiden letkut sopivat suoraan
pölynpoistoaukkoon.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Suomi
Voiteleminen
Laitteessa on itsestään voideltuva palloa ja pallolaakerit, joten
sitä ei tarvitse enää voidella. Suosittelemme kuitenkin, että
viet tai lähetät työkalun huoltoon vaihdekotelon perusteellista
puhdistusta, tarkistusta ja voitelua varten.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Alasuojus
Alasuojuksen on aina pyörittävä ja sulkeuduttava vapaasti
täysin avoimesta asennosta täysin suljettuun asentoon. Tarkista
aina virheetön toiminta ennen leikkaamista avaamalla ja
sulkemalla suojuksen kokonaan. Jos suojus sulkeutuu hitaasti tai
vajavaisesti, se on puhdistettava tai huollettava. Älä käytä sahaa,
ennen kuin se toimii virheettömästi. Puhdista suojus kuivalla
ilmalla tai pehmeällä harjalla kaiken sahanpölyn tai jäämien
poistamiseksi suojuksen reitiltä sekä suojuksen jousen ympäriltä.
Jos ongelma toistuu tästä huolimatta, se tulee toimittaa
valtuutettuun huoltopalveluun.
Pohjalevyn säätö (Kuva E, BB, CC)
Pohjalevy on asennettu tehtaalla niin, että terä on
pystysuunnassa pohjalevyyn. Jos pitkän käytön jälkeen terän
uudelleen kohdistus on tarpeen, toimi seuraavasti:
90 asteen leikkauksien säätäminen
1. Palauta saha 0 asteen viistokulmaan.
2. Aseta saha sivulleen ja vedä alasuojus taakse.
3. Aseta leikkaussyvyydeksi 51 mm.
4. Löysää viistokulman säätövipua (Kuva CC, 7 ). Aseta
suorakulma terää vasten ja pohjalevy kuten kuvassa BB.
5. Käännä avaimella 16 säätöruuvia 34 pohjalevyn
alapuolella, kunnes terä ja pohjalevy ovat
tasaisestisuorakulmaan nähden. Kiristä viistokulman
säätövipu tiukasti.
Vivun kiristäminen:
1. Pidä viistokulman säätövivusta 7 ja löysää
lukitusmutteria 35 .
2. Säädä viistokulman säätövipua kiertämällä sitä haluamaasi
suuntaan noin 1/8 kierrosta.
3. Kiristä mutteri uudelleen.
Terät
Tylsä terä aiheuttaa tehottoman leikkauksen, ylikuormittaa
sahan moottorin, liiallisesti siruja, ja lisää takaiskun
mahdollisuutta. Vaihda terät, kun sahan painaminen leikkauksen
läpi on vaikeampaa, kun moottori kuormittuu tai kun terään
muodostuu liikaa lämpöä. Pidä varateriä aina saatavilla, jotta
terävät terät ovat välittömästi käytettävissä. Tylsät terät voidaan
teroittaa useimmilla alueilla.
Kovettunut pihka voidaan poistaa terästä kerosiinilla,
tärpätillä tai uunin puhdistusaineella. Tarttumattomalla
pinnalla päällystettyjä teriä voidaan käyttää, kun liiallista
kertymistä esiintyy, esimerkiksi painekäsiteltyä ja vihreää
puutavaraa leikatessa.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
ÄLÄ KÄYTÄ VETTÄ SYÖTTÄVIÄ LISÄVARUSTEITA TÄMÄN SAHAN
KANSSA.
TARKISTA KARBIDITERÄT SILMÄMÄÄRÄISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ.
JOS TERÄT OVAT VAURIOITUNEET, VAIHDA NE.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Viistokulman säätövivun säätäminen
(Kuva CC)
Viistokulman säätövipua 7 voi olla tarpeen säätää. Se voi löystyä
ajan myötä ja osua pohjalevyyn ennen kiristystä.
123
Svenska
190 mm CIRKELSÅG
DWE575, DWE576
Gratulerar!
EC-Följsamhetsdeklaration
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Maskindirektiv
Tekniska data
Cirkelsåg
DWE575, DWE576
Spänning
Typ
Strömförsörjning
Varvtal obelastad
Klingdiameter
Sågdjup
Håldiameter
Justering av fasvinkeln
Vikt
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE575
230
1
1600
5200
190
67
30
57˚
4,0
DWE576
230
1
1600
5200
190
61
30
57˚
4,0
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN62841.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
91
91
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
102
102
K(osäkerhet för angiven ljudnivå)
Sågning i trä
Vibration, emissionsvärde ah,W =
Osäkerhet K =
dB(A)
3
3
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
08.06.16
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN62841, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-2-5:2014.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet att läsa
124
Svenska
alla instruktioner som listas här nedan kan resultera i
elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
c )
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
d )
e )
f )
g )
h )
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
Bli inte vårdslös och ignorera inte
säkerhetsprinciperna trots att du är van att använda
verktyg. Vårdslöst handlande kan leda till allvarlig
kroppskada på en bråkdel av en sekund.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller batteriet
från elverktyget innan du gör några justeringar,
byter tillbehör eller lagrar elverktygen. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken att
oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
125
Svenska
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
h ) Se till att handtagen och greppytorna är torra och
fria från olja och fett. Hala handtag och greppytor
förhindrar säker hantering och kontroll av verktyget i
oväntade situationer.
5) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta s
YTTERLIGARE SÄKERHETSINSTRUKTIONER
FÖR CIRKELSÅGAR
Säkerhetsinstruktioner för alla sågar
FARA:
a ) Håll händerna borta från sågområdet och
sågklingan. Håll andra handen på stödhandtaget
eller motorhuset. Om båda händerna hålls på sågen
kan de inte skadas av sågklingan.
b ) För inte in handen under arbetsstycket.Skyddet kan
inte skydda handen mot sågklingan under arbetsstycket.
c ) Ställ in sågningsdjupet efter arbetsstyckets tjocklek.
Mindre är en full tand på klingan bör vara synlig under
arbetsstycket.
d ) Håll aldrig delar som kapas i handen eller tvärs över
benen under kapningen. Fäst arbetsstycket på ett
stabilt underlag. Det är viktigt att arbetsstycket hålls
fast ordentligt för att undvika kontakt med kroppen,
inklämning av sågklingan eller förlorad kontroll
över sågen.
e ) Håll elverktyget i de isolerade greppen när arbete
utförs där sågverktyget kan komma i kontakt med
dolda elledningar eller med sin egen sladd. Kontakt
med en strömförande ledning kan göra att exponerade
metalldelar hos elverktyget blir strömförande och kan ge
användaren en elektrisk stöt.
f ) Vid längsriktad sågning ska alltid ett anslag eller
en rak kantstyrning användas.Detta förbättrar
snittnoggrannheten och minskar risken för att sågklingan
kommer i kläm.
g ) Använd alltid sågklingor med rätt storlek och
lämpligt infästningshål (t.ex. i stjärnform
eller rund). Sågklingor som inte passar till sågens
monteringskomponenter roterar orunt och leder till att
kontrollen förloras över sågen.
126
h ) Använd aldrig skadade eller felaktiga klingbrickor
eller bultar. Klingbrickorna och bultarna för sågklingan
har konstruerats speciellt för denna såg för optimal effekt
och driftsäkerhet.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner för alla
sågar
Orsaker till och eliminering av rekyl:
• en rekyl är en plötslig reaktion hos en sågklinga som hakat
upp sig, klämts fast eller är fel inriktad och som leder till att
sågen okontrollerat lyfts upp ur arbetsstycket och kastas mot
användaren;
• om sågklingan hakar upp sig eller kläms fast i sågspåret som
går ihop, kommer klingan att blockera varefter motorkraften
kastar sågen i riktning mot användaren;
• Om klingan blir vridet eller felriktat i sågskåran kan tänderna i
bakkanten av klingan gräva sig in i övre ytan av trät och göra
att klingan klättrar ut ur sågskåran och hoppar bakåt mot
operatören.
Rekyl är resultatet av felanvändning av verktyget och/eller
felaktiga arbetsprocedurer eller arbetsförhållanden, och kan
undvikas genom att vidta ordentliga försiktighetsåtgärder så
som beskrivs här nedan.
a ) Behåll ett fast grepp med båda händerna på sågen
och placera dina armar så att de kan stå emot
styrkan i rekylen. Placera kroppen på någon sida av
klingan men inte i linje med klingan. Vid en rekyl kan
cirkelsågen hoppa bakåt men användaren kan behärska
rekylkraften om lämpliga åtgärder vidtagits.
b ) Om sågklingan kommer i kläm eller sågning avbryts
av annan orsak, släpp avtryckaren och håll kvar
sågen stilla i arbetsstycket tills sågklingan stannat
fullständigt. Försök aldrig att ta bort sågen från
arbetsstycket eller att dra sågen bakåt medan
klingan är i rörelse eftersom det kan bli en rekyl.
Undersök och vidtag åtgärder för att elliminera orsakerna
till att klingan kärvar.
c ) Vill du återstarta en såg som sitter i arbetsstycket
centrera sågklingan i sågspåret och kontrollera
att sågklingans tänder inte hakat upp sig i
arbetsstycket.Är sågklingan inklämd kan den gå upp ur
arbetsstycket eller orsaka rekyl vid återstart av sågen.
d ) Stöd stora arbetsstycken för att minimera risken för
kärvning och rekyler. Stora skivor tenderar att svikta
under sin egen vikt. Skivorna måste därför stödas på
båda sidorna både i närheten av sågspåret och vid skivans
kanter.
e ) Använd inte matta eller skadade klingor. Sågklingor
med oskarpa eller fel inriktade tänder medför till följd
av ett för smalt sågspår ökad friktion, inklämning av
sågklingan och rekyl.
f ) Före sågning påbörjas dra stadigt fast
inställningsanordningarna för sågdjup och
snittvinkel. Om inställningarna förändras under sågning
kan sågklingan klämmas fast och orsaka rekyler.
Svenska
g ) Var speciellt försiktig vid ”insågning“ på ett dolt
område, t.ex. i en färdig vägg. Den inträngande
sågklingan kan såga föremål som kan orsaka rekyler.
Säkerhetsinstruktioner för sågar med ett
pendelbladskydd
a ) Kontrollera innan sågen används att det undre
klingskyddet stänger felfritt. Använd inte sågen
om det undre klingskyddet inte är fritt rörligt
och inte stängs omedelbart. Kläm aldrig fast
eller bind det undre klingskyddet i öppet läge.
Om sågen av misstag tappas kan det undre
klingskyddet deformeras. Öppna klingskyddet med
återdragningsspaken och kontrollera att det är fritt rörligt
och att det vid alla snittvinklar och snittdjup varken berör
sågklingan eller andra delar.
b ) Kontrollera funktionen på fjädern till det undre
klingskyddet. Om skyddet och fjädern inte fungerar
rätt, måste de repareras före användning. Skadade
delar, klibbiga avlagringar eller anhopning av spån kan
hindra det undre klingskyddets rörelse.
c ) Öppna det undre klingskyddet för hand endast
vid speciella snitt som t.ex. ”insågning och
vinkelsnitt“. Öppna det undre klingskyddet
med återdragningsspaken och släpp den så
fort sågklingan gått in i arbetsstycket. Vid
all annan sågning måste det undre klingskyddet
fungera automatiskt.
d ) Se till att sågklingan skyddas av det undre
klingskyddet när sågen läggs bort på arbetsbänk
eller golv. En oskyddad och roterande sågklinga
förflyttar sågen bakåt och kan såga allt som är i
vägen. Var medveten om den tid det tar för klingan avv
stanna efter att avtryckaren släppts.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner för sågar
med spaltkniv
a ) Använd rätt sågklinga för spaltkniven. För att
spaltkniven skall fungera måste sågklingan vara smalare
än spaltkniven och sågbredden hos klinga måste vara
bredare än tjockleken på spaltkniven.
b ) Justera klyvkniven enligt beskrivning i den här
bruksanvisningen. Fel tjocklek, läge och inriktning kan
vara orsaken till att spaltkniven inte effektivt förhindrar
en rekyl.
c ) Använd alltid spaltkniven förutom vid insågning.
Återmontera klyvkniven efter utförd insågning.
Spaltkniven stör vid insågning och kan orsaka en rekyl.
d ) För att spaltkniven ska fungera måste den sitta i
arbetsstycket.Klyvkniven kan inte effektivt förhindra rekyl
under korta sågningar.
e ) Sågen får inte användas med deformerad
spaltkniv. Redan en liten störning kan bromsa upp
klingskyddets stängning.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner för
cirkelsågar
•
•
•
•
•
•
•
Använd inte maskinen utan att skydden finns på plats eller om
skydden inte fungerar eller inte underhållits korrekt.
Välj korrekt klinga för det material som skall sågas.
Använd ett andningsskydd.
Använd inte klingor med större eller mindre diameter än
rekommenderat.Se tekniska data för information om rätt
sågkapacitet. Använd endast klingor som specificeras i denna
manual som uppfyller EN 847-1.
Använd aldrig slipande kapskivor.
Vid sågning av plast skall smältning av materialet undvikas.
Använd endast sågklingor som är markerade med en
hastighet som är lika med eller högre än hastigheten som är
markerad på verktyget.
VARNING: Sågning i plast, kådigt trä eller annat material
kan orsaka att smält material samlas på sågklingan och
dess tänder, vilket ökar risken för att klingan överhettas
och kärvar under sågningen.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet
med EN62841; därför behövs ingen jordningstråd.
Vid behov av byte av sladd och kontakt på verktyget får den
endast repareras av en auktoriserad reparatör eller av en
kvalificerad elektriker.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Cirkelsåg
1Cirkelsågklinga
127
Svenska
1Klingnyckel
1Parallellanslag
1Dammutsugning
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden 36 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 Avtryckare
2 Låsknapp avtryckare
3 Huvudhandtag
4 Klinglås
5 Ändlock
6 Sidohandtag
7 Fasinställningsspak
8 Fasvinkel inställningsmekanism
9 Basplatta
10 Nedre klingskydd
11 Klingklämskruv
12 Spak undre skydd
13 Övre klingskydd
Avsedd Användning
Dessa slitstarka cirkelsågar är konstruerade för professionell
kapning av trä. ANVÄND INTE vattenmatningstillsatser med
denna såg. ANVÄND INTEslip- eller diamantskivor.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa slitstarka sågar är yrkesmässiga elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
128
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Byta klingor
Installation av klingan (Bild B–E)
1. Använd nedre skyddets spak 9 , dra tillbaka det nedre
klingskyddet 10 och placera klingan på sågspindeln
mot den inre klämbrickan 14 , setill att klingan roterar i
korrekt riktning (riktningen på pilen på sågklingan och
tänderna måste peka i samma riktning som riktningen
hos rotationspilen på sågen). Förutsätt inte att skriften på
klingan alltid kommer att vara riktad mot dig vid korrekt
installation. När det nedre klingskyddet dras tillbaka för att
installera klingan, kontrollera tillståndet och funktionen
hos det nedre klingskyddet för att se till att det fungerar
ordentligt. Se till att det rör sig fritt och inte touchar klingan
eller andra delar i alla vinklar och sågdjup.
2. Placera yttre klämbrickan 15 på sågspindlen med den
koniska kanten riktad utåt. Se till att 30 mm diametern på
klingsidan av klämman passar i 30 mm hålet på sågklingan
för att garantera centreringen av klingan.
3. Gänga på klingklämskruven 11 på sågspindeln för hand
(skruven är högergängad och måste vridas medurs för
åtdragning).
4. Tryck ned klinglåset 4 medan klingan vrids med
klingnyckeln 16 som förvaras under huvudhandtaget
3 (Bild E), tills klingans lås aktiveras och klingan slutar
att rotera.
5. Dra åt klingklämskruven stadigt med klingnyckeln.
OBSERVERA: Aktivera aldrig klinglåset medan sågen körs,
eller aktivera den för att stoppa verktyget. Slå aldrig på
sågen medan klinglåset är aktiverat. Det kan resultera i
allvarliga skador på sågen.
Att byta klingan (Bild B–E)
1. För att lossa klingans klämskruv 11 tryck ned klinglåset
4 och vrid på sågspindeln med klingnyckeln 16 som
förvaras under huvudhandtaget 3 tills klingans lås aktiveras
och klingan slutar att rotera. Med låset aktiverat vrid
klingans klämskruv moturs med klingnyckeln (skruven är
högergängad och måste vridas moturs för att lossna).
2. Ta bort klingans klämskruv 11 och yttre klämbrickan 15 . Ta
bort den gamla klingan.
3. Ta bort sågspån som kan ha samlats i skyddet eller
klämbrickområdet och kontrollera tillstånd och funktion hos
Svenska
det nedre klingskyddet såsom angivits tidigare. Smörj inte
detta område.
4. Välj korrekt klinga för arbetet (se Klingor). Använd alltid
klingor med korrekt storlek (diameter) med korrekt storlek
och form på centrumhålet för montering på sågspindeln.
Se alltid till att den maximalt rekommenderade hastigheten
(rpm) på sågklingan stämmer överens med eller överstiger
hastigheten (rpm) för sågen.
5. Följ steg 1 till 5 under Att installera klingan, se till att
klingan roterar i korrekt riktning.
Nedre klingskydd
VARNING: Det nedre klingskyddet är en säkerhetsfunktion
som reducerar risken för allvarliga personskador.
Använd aldrig sågen om det nedre klingskyddet saknas,
är skadat eller inte fungerar korrekt. Lita inte på att
det nedre klingskyddet alltid skyddar dig. Din säkerhet
beror på att alla varningar och försiktighetsåtgärder
följs samt att sågen hanteras korrekt. Kontrollera att
det nedre klingskyddet stänger ordentligt efter varje
användning. Om det nedre klingskyddet saknas eller
inte fungerar korrekt, lämna sågen på service innan
den används. För att garantera produktens säkerhet
och pålitlighet skall alltid reparationer och inställningar
göras av ett auktoriserat servicecenter eller annan
kvalificerad serviceorganisation och att alltid identiska
reservdelar används.
Kontrollera det nedre skyddet (Bild A)
1. Stäng av verktyget och koppla bort det från strömkällan.
2. Vrid den nedre skyddsspaken (Bild A, 12 ) från helt stängd
position till helt öppen position.
3. Släpp spaken och observera att skyddet 10 återgår till helt
stängd position.
Verktyget bör lämnas till ett kvalificerat servicecenter för service
om det:
• inte återgår till helt stängd position,
• flyttar ryckvis eller långsamt, eller
• kommer i kontakt med klingan eller någon del av verktyget i
någon vinkel eller djup under sågningen.
Klingan
VARNING: För att minimera risken för skador skall alltid
skyddsglasögon användas. Karbid är ett hårt men sprött
material. Främmande föremål i ett arbetsstycke såsom en
ledning eller spik kan göra att spetsen spricker eller bryts
av. Använd endast sågen när korrekt sågklingskydd är
monterat. Montera klingan säkert med korrekt rotation
innan användning och använd alltid en rent och
vasst klinga.
Diameter
190 mm
190 mm
190 mm
Tänder
18
24
40
Användning
Snabb klyvning
Klyvning
Allmänna ändamål
Om du behöver hjälp beträffande klingor kontakta din lokala
DeWALT återförsäljare.
Rekyl
Rekyl är en plötslig reaktion hos en sågklinga som hakat
upp sig, klämts fast eller är fel inriktad och som leder till att
sågen okontrollerat lyfts upp ur arbetsstycket och kastas mot
användaren. Om sågklingan hakar upp sig eller kläms fast i
sågspåret som går ihop, kommer klingan att blockera varefter
motorkraften kastar sågen i riktning mot användaren. Om
klingan blir vridet eller felriktat i sågskåran kan tänderna i
bakkanten av klingan gräva sig in i övre ytan av materialet och
göra att klingan klättrar ut ur sågskåran och hoppar bakåt mot
operatören.
Rekyl sker troligtvis när något av följande förhållanden uppstår.
1. FELAKTIGT STÖD FÖR ARBETSSTYCKET
a. Buktande eller felaktigt lyft av avkapad del kan göra att
klingan kläms fast vilket leder till rekyl (Bild X).
b. Sågning genom material som endast stöds i
ytterkanterna kan orsaka rekyl. Allt eftersom materialet
försvagas buktar det och stänger sågspåret och klämmer
fast klingan (Bild X).
c. Kapning av en fribärande eller överskjutande del av
material nerifrån och upp i vertikal riktning kan orsaka en
rekyl. Den fallande biten kan klämma fast klingan.
d. Kapning av långa smala remsor kan orsaka rekyler. De
avkapade remsorna kan bukta eller vrida sig och stänga
sågskåran och klämma fast klingan.
e. Upphakning av det nedre skyddet på en yta under
materialet som kapas minskar tillfälligt operatörens
kontroll. Sågen kan delvis lyftas ur kapningen och öka
risken för att klingan vrider sig.
2. FELAKTIG DJUPINSTÄLLNING AV SÅGDJUP HOS SÅGEN
För att göra det mest effektiva kapningen skall klingan
endast sticka ut tillräckligt långt för att exponera en tand
såsom visas i figur H. Detta gör att skon kan stödja klingan
och minimera vridning och klämning i materialet. Se sektion
Inställning sågdjup.
3. KLINGVRIDNING (FELAKTIG INRIKTNING I SÅGNINGEN)
a. Hård påskjutning under sågning kan göra att klingan
vrider sig.
b. Försök att återföra sågen i sågningen (försöka att få
den tillbaka till den markerade linjen) kan göra att
klingan vrids.
c. Översträckning eller hantering av sågen med dålig
kroppskontroll (ur balans) kan resultera i vridning
av klingan.
d. Byte av handgrepp eller kroppsposition under sågning
kan resultera i vridning av klingan.
e. Backning av sågen för att rensa klingan kan leda
till vridning.
4. ANVÄNDNING AV SLÖA ELLER SMUTSIGA KLINGOR
Slöa klingor kan öka belastningen på sågen. För att
kompensera försöker oftast operatören att skjuta på hårdare
vilket ytterligare ökar belastningen på enheten och gynnar
129
Svenska
vridning av klingan i spåret. Slitna klingor kan också ger
otillräckligt kroppsspelrum vilket ökar risken för kärvning och
ökad belastning.
5. OMSTART AV SÅGNINGEN MED KLINGANS TÄNDER
FASTKLÄMDA I MATERIALET
Sågen bör nå full drifthastighet innan en kapning startas
eller återstartas efter att enheten stoppats med klingan i
spåret. Om så ej görs kan det resultera i den fastnar eller det
blir en rekyl.
Alla andra förhållanden som kan resultera i klämning, kärvning,
vridning eller fel inriktning hos klingan kan orsaka rekyler. Se
sektionerna Ytterligare säkerhetsinstruktioner för cirkelsågar
och Klingor för procedurer och tekniker som kommer att
minimera att rekyler uppstår.
Inställning sågdjup (Bild F–H)
1. Lyft djupinställningsspaken 17 för att lossa.
2. För att få korrekt sågdjup, rikta in lämplig djupmarkering
på djupinställningsbygeln 19 med spåret 18 på
övre klingskyddet.
3. Drag åt djupinställningsspaken.
4. För mest effektiv sågning med en sågklinga med
karbidspetsar, ställ in djupinställningen så att ungefär en
halv sågtand sticker ut under träytan som skall sågas.
5. En metod för att kontrollera korrekt sågdjup visas i figur H.
Lägg en bit av det material som du planerar att såga längs
med klingas sida såsom visas i figuren och observera hur
mycket av tanden som sticker ut under materialet.
inställning av djupinställningsspaken
(Bild G)
Det kan vara önskvärt att ställa in djupinställningsspaken 17 .
Den kan lossna emellanåt och träffa basplattan innan den
dras åt.
För att dra åt spaken:
1. Håll djupinställningsspaken 17 och lossa låsmuttern 20 .
2. Ställ in djupinställningsspaken genom att vrida den i önskad
riktning ungefär 1/8 av en svängning.
3. Dra åt muttern.
Fasvinkelinställning (Bild I)
Fasvinkelinställningsmekanismen 8 kan ställas in mellan 0°
och 57°.
För att få bättre korrekthet i sågningen, använd
fininställningsmärkningen som är placerad på tappkonsolen 22 .
1. Lyft fasinställningsspaken 7 för att lossa.
2. Luta basplattan till önskad vinkel genom fininställning
av faspekaren 21 till önskad vinkelmärkning på
tappkonsolen 22 .
3. Sänk ned fasinställningsspaken för att dra åt.
Fasspärrhake (Bild I)
DWE575 och DWE576 är utrustade med en fasspärrfunktion.
När du lutar basplattan kommer du att höra ett klick och känna
att basplattan stannar på både 22,5 och 45 grader. Om ingen
av dessa är den önskade vinkeln, dra åt spaken 7 igen genom
130
att sänka den. Om du önskar en annan vinkel fortsätt att luta
basplattan tills grova faspekaren 23 eller fininställda pekaren
21 är i linje med önskad markering.
Såglängdsindikator (Bild J)
Markeringarna på sidan av basplattan visas längden för spåret
som sågas i materialet vid fullt djupsågning. Markeringarna är i
intervall om 5 mm (1/5 tum).
Montering och inställning av
parallellanslaget (Bild K)
Parallellanslaget 24 används till att såga parallellt med
arbetsstyckets kant.
Montering
1. Lossa på parallellanslagets inställningsratt 25 för att låta
parallellanslaget passera.
2. För in parallellanslaget 24 i basplattan 9 såsom visas.
3. Dra åt parallellanslagets inställningsratt.
Inställning
1. Lossa anslagets inställningsratt 25 och ställ in
parallellanslaget 24 till önskad bredd.
Inställningen kan avläsas på parallellanslagets skala.
2. Dra åt anslagsinställningsratten 25 .
Montering av dammutsugningen
(Bild A, F, L)
DWE575/DWE576 cirkelsåg är försedd med dammutsugning.
För att installera dammutsugningen
1. Lossa djupinställningsspaken helt 17 .
2. Placera basplattan 9 i lägsta positionen.
3. Rikta in den vänstra halvan av dammutsugningen 33 över
övre klingskyddet 13 såsom visas. Se till att föra in fliken
i gjutspåret på verktyget. När den är installerad korrekt
kommer den att snäppa över originaldjupet hos sågpekaren.
4. Rikta in högra delen mot den vänstra.
5. Sätt i skruvarna och dra åt.
Styrskensystem (DWE576, Fig. M)
Styrskenor som finns tillgängliga i olika längder som tillbehör,
möjliggör användning av cirkelsågen för precisa, raka rena
sågningar och samtidigt skydda arbetsstyckets yta mot
skador. I kombination med ytterligare tillbehör kan exakta
vinkelsågningar, geringsågningar och passningsarbeten
kompletteras med styrskensystemet.
Klämmor 30 finns tillgängliga för att fästa styrskenan 28 mot arbetsstycket (Bild M). Användning av dessa klämmor 30 garanterar att styrskenan 28 sitter säklert fast på arbetsstycket
29 för ett säkert arbete. När styrskenan är inställt efter
såglinjen och säkert fäst på arbetsstycket blir det inga rörelser
under sågningen.
VIKTIGT: Höjdskalan på enheten ställs in för användning av
sågen utan en styrskena. Vid användning av sågen på styrskenan
kommer skillnaden i höjd att vara ungefär 5,0 mm.
Svenska
Inställning av cirkelsågen mot styrskenan
(Bild A, N)
Avståndet mellan cirkelsågen och styrskenan (Bild N, 28 ) måste
vara mycket litet för att uppnå bästa sågresultat. Ju mindre
detta avstånd är desto bättre finish på den raka linjen blir det på
arbetsstycket.
Avståndet kan ställas in med de två skenjusterarna (Bild A,
26 , 27 för varje kanal i basen för 0° sågning 26 och för
1–45° fassågning 27 . Skenjusterarna är precisionskammar
som möjliggör minskning av avståndet mellan enheten och
styrskenan. När dessa justerare har ställts in kommer sidorörelser
av sågen under sågningen att vara minimala medan en jämn
sågning tillåts.
OBSERVERA: Justerarna är inställda på ett minimiavstånd från
fabrik och kan behöva justerar och ställas in innan enheten
används. Använd följande instruktioner för inställning av
cirkelsågen till styrskenan.
KOM IHÅG: Ställ in skenjusterarna på sågen till styrskenan.
1. Lossa skruven på insidan av skenjusteraren för att tillåta
justering mellan sågen och styrskenan.
2. Dra tillbaka det nedre skyddet och placera enheten på
styrskenan, se till att klingan är i den högsta positionen.
3. Vrid justeraren tills sågen låser fast på styrskenan.
VIKTIGT: Se till att sågen sitter fast på skenan genom att
försöka att skjuta sågen framåt. Se till att det inte är några
rörelser hos sågen.
4. Vrid tillbaka justeraren något tills sågen glider lätt
längs skenan.
5. Håll skenjusteraren i position och dra åt skruven igen.
OBSERVERA: Justera ALLTID systemet för användning med
andra skenor.
Skenjusterarna är nu inställda för att minimera avvikelser i sidled
vid sågning med sågen på styrskenan.
Innan sågen används kommer splitterskyddet 31 på styrskenan
att behöva ställas in. Se Inställning av splitterskydd.
Inställning av splitterskydd (Bild N)
Styrskenan 28 är utrustad med ett splitterskydd 31 som måste
ställas in innan första användning.
Splitterskyddet 31 är placeras på var sida om styrskenan
(Bild N). Syftet med detta splitterskydd är att förse användaren
med en synlig såglinje från klingan medan spånavfallet som
uppstår längs arbetsstycket under sågningen reduceras.
VIKTIGT: Läs ALLTID och följ Inställning av cirkelsågen till
styrskenan innan sågning med splitterskyddet!
Steg för inställning av splitterskyddet
(Bild O–18
1. Placera styrskenan 28 på en skräpbit av trä 32 med en
minimilängd på 100 mm längre än arbetsstycket. Använd
en klämma för att se till att styrskenan sitter fast på
arbetsstycket. Detta kommer att garantera korrektheten.
2. Ställ in ett sågdjup på 20 mm på enheten.
3. Placera fronten på sågen på överhängets ände på
styrskenan, se till att klingan är placerad framför skenkanten
(Bild P).
4. Slå på sågen och såga långsamt splitterskyddet längs
hela längden av skena i en kontinuerlig rörelse. Kanten av
splitterskyddet motsvarar nu exakt sågkanten hos klingan
(Bild Q).
För att ställa in splitterskyddet för den andra sidan av styrskenan,
ta bort sågen från skenan och vrid skenan 180°. Upprepa steg
1 till 4.
OBSERVERA: Om så önskas kan splitterskyddet vinklas till 45°
upprepa sedan steg 1 till 4. Detta gör att enda sidan av skenan
kan såga parallella sågningar och den andra sidan är inställd för
45° fassågningar (Bild R).
OBSERVERA: Om splitterskyddet är inställt för parallellsågning
på båda sidorna då när enheten är vinklad kommer itne klingan
att köra genom kanten på splitterskyddet. Detta eftersom
tappunkten på enhetsfasen inte är stationär och att klingan rör
sig utåt när enheten är vinklad.
Använda korrekt kanal (Bild S–U)
Sågens basplatta består av två kanaler. En kanal är till för att
göra parallelsågningar och den andra kanalen är till för att göra
fassågningar.
Indikatorerna på framsidan av basplattan (Bild S) indikerar vilken
kanal som är till för vilket användningsområde. Vid sågningar se
till att linjen på basplattan är i linje med kanalen på sågskenan.
Figur T visar sågen i parallellsågpositionen relativt till styrskenan.
Figur U visar sågen i fassågpositionen relativt till styrskenan.
Innan du börjar
• Se till att alla skyddsanordningar är ordentligt monterade.
Sågklingskyddet måste vara stängt.
• Se till att klingan roterar i samma riktning som pilen
på klingan.
• Använd inte mycket slitna klingor.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Korrekt Handplacering (Bild V)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på det huvudhandtaget
3 och den andra handen på sidohandtaget 6 .
131
Svenska
Att sätta på och stänga av (Bild A)
Av säkerhetsskäl är startknappen 1 på ditt verktyg utrustad med
en startspärr 2 .
Tryck på startspärren för att låsa upp verktyget.
För att köra verktyget, tryck på strömbrytaren 1 . Så snart som
startknappen släpps upp blir startspärren automatiskt aktiverad
för att förhindra oavsiktlig start av maskinen.
OBSERVERA: Slå inte PÅ eller STÄNG av verktyget när
sågklingan vidrör arbetsstycket eller andra material.
Stöd av arbetsstycket (Bild W–Z)
VARNING: För att minska risken för allvarliga
personskador, stöd arbetsstycket ordentligt och håll
sågen i ett fast grepp för att förhindra kontrollen
förloras.
Figurerna W och Y visar korrekt sågposition. Figurerna X och
Z visar osäkert förhållande. Händerna bör hållas undan från
sågområdet och strömsladden placeras undan från sågområdet
så att den inte fastnar under arbetet.
För att undvika rekyler, stöd ALLTID skivor eller arbetsstycken
NÄRA sågområdet , (Bild W och Y) . Stöd INTE skivor eller
arbetsstycken långt från sågområdet (Bild X och Z) . När sågen
hanteras håll sladden undan från sågområdet och förhindra att
den fastnar i arbetsstycket.
KOPLA ALLTID IFRÅN SÅGEN INNAN NÅGRA INSTÄLLNINGAR
GÖRS! Placera arbetet med dess “fina” sida—den som är
viktigast—nedåt. Sågen sågar uppåt så eventuell splittring
kommer att bli på den arbetsyta som är uppåt när du sågar.
Sågning
VARNING: Försök aldrig att använda detta verktyg
genom att lägga det upp och ned på en arbetsyta och föra
materialet till verktyget. Kläm alltid fast arbetsstycket och
för verktyget till arbetsstycket, håll verktyget säkert med
båda händerna såsom visas i figur Y.
Placera den bredare deler av sågbasen på den del av
arbetsstycket som sitter fast och inte på den del som kommer
att ramla bort när sågningen är klar. Exemplet i figur Y illustrerar
RÄTT sått att såga av kanten på en skiva. Kläm alltid fast arbetet.
Försök inte att hålla korta bitar i handen! Kom ihåg att stödja
utskjutande och överhängande material. Var försiktig vid
sågning av material nedifrån.
Se till att sågen når full hastighet innan klingan kommer i
kontakt med materialet som skall sågas. Start med sågklingan
mot materialet som skall sågas eller skjutning framåt in i ett
sågsnitt kan resultera i en rekyl. Skjut sågen framåt med en
hastighet som låter klingan kapa utan kraftpåverkan. Hårdhet
och seghet kan variera även i samma arbetsstycke och kvistiga
eller fuktiga sektioner kan utgöra en kraftig belastning för sågen.
När detta sker, skjut sågen långsammare men tillräckligt hårt
för att fortsätta arbetet utan minskad hastighet. Om sågen
tvingas kan det orsaka ojämn sågning, felaktigheter, rekyler och
överhettning av motorn. Skulle sågningen börja lämna såglinjen,
försök inte att tvinga tillbaka den. Släpp istället avtryckare och låt
klingan stanna helt och hållet. Sedan kan du dra tillbaka sågen,
rikta in på nytt och påbörja en ny sågning något innanför det
132
felaktiga spåret. Under alla omständigheter, dra tillbaka sågen
om du måste ändra sågningen. Tvingad korrigering kan klämma
fast sågen och orsaka rekyler.
OM SÅGEN FASTNAR, SLÄPP AVTRYCKAREN OCH BACKA SÅGEN
TILLS DEN LOSSNAR. SE TILL ATT KLINGAN ÄR RAKT I SÅGSPÅRET
OCH FRI FRÅN SÅGKANTEN INNAN DEN STARTAS OM.
När kapningen är klar, släpp avtryckaren och låt klingan stanna
innan sågen lyfts från arbetet. När du lyfter upp sågen kommer
det fjäderbelastade skyddet automatiskt att stängas under
klingan. Kom ihåg att klingan är exponerad tills detta sker.
Sträck dig aldrig av någon anledning under arbetsstycket.
När du måste dra tillbaka teleskopskyddet manuellt (då det är
nödvändigt för att påbörja en instickssågning) använd alltid
indragningsspaken.
OBSERVERA: Vid sågning av tunna remsor, var noga med att
små avsågade delar inte fastnar på insidan av det nedre skyddet.
Instickssågning (Bild AA)
VARNING: Fäst aldrig upp klingskyddet i upplyft position.
Flytta aldrig sågen bakåt vid instickssågning. Detta kan
göra att enheten reser sig upp från arbetsytan vilket kan
orsaka skador.
En insticksågning är en sågning som görs på ett golv, i en vägg
eller på annan plan yta.
1. Ställ i sågens basplatta så att klingan sågar på önskat djup.
2. Luta sågen framåt och vila fronten på basplattan mot
materialet som skall sågas.
3. Använd det nedre skyddet, dra tillbaka det nedre
klingskyddet till en uppåtriktad position. Sänk bakdelen på
basplattan tills klingans tänder nästan vidrör såglinjen.
4. Släpp klingskyddet (dess kontakt med arbetsstycket kommer
att hålla det på plats för att öppnas fritt när sågningen
startar). Ta bort handen från skyddsspaken och ta ett fast tag
i sidohandtaget 6 såsom visas i figur AA. Placera kroppen
och armen så att du kan stå emot rekyler om de uppstår.
5. Se till att klingan är i kontakt med sågytan innan
sågen startas.
6. Starta motorn och sänk gradvis sågen till basplattan vilar
plant på materialet som skall sågas. Fortsätt längs såglinjen
tills sågningen är klar.
7. Släpp avtryckaren och låt klingan stoppa helt och hållet
innan klingan dras tillbaka från materialet.
8. Vid start av varje ny sågning, upprepa ovanstående.
Dammutsugning (Bild DD)
VARNING: Risk för inandning av damm. För att minska
risken för personskador bär ALLTIDgodkänd dammask.
Ett dammutsugningsuttag 33 medföljer verktyget.
Slangen hos de flesta vanliga dammsugare passar direkt i
dammutsugningsuttaget.
VARNING: Använd ALLTID en dammsugare som fyller
gällande föreskrifter gällande dammutsläpp vid sågning
av trä. Slangen hos de flesta vanliga dammsugare passar
direkt i dammutsugningsuttaget.
Svenska
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Smörjning
Självsmörjande kulor och kullager används i verktyget så
smörjning behövs inte. Vi rekommenderar emellertid att du en
gång per år tar med dig eller skickar verktyget till ett certifierat
servicecenter för en grundlig rengöring och inspektion.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
2. Lägg sågen på sidan och dra tillbaka det nedre skyddet.
3. Ställ in sågdjupet till 51 mm.
4. Lossa fasinställningsspaken (Bild CC, 7 ). Placera en
vinkelhake mot klingan och basplattan såsom visas i
figur BB.
5. Använd en skiftnyckel 16 , vrid på inställningsskruven
34 på undersidan av basplattan tills både klingan och
basplattan är helt i kontakt med vinkelhaken. Dra åt
fasinställningsspaken.
inställning av fasinställningsspaken
(Bild CC)
Det kan vara önskvärt att ställa in fasinställningsspaken 7 . Den
kan lossna emellanåt och träffa basplattan innan den dras åt.
För att dra åt spaken:
1. Håll djupinställningsspaken 7 och lossa låsmuttern 35 .
2. Ställ in fasinställningsspaken genom att vrida den i önskad
riktning ungefär 1/8 av en svängning.
3. Dra åt muttern.
Klingan
En slö klinga kommer att orsaka en långsam och ineffektiv
sågning, överbelasta sågmotorn, överdriven sprickbildning och
kan öka risken för rekyler. Byt klingan när det inte längre är lätt
att skjuta sågen genom sågningen, när motorn är ansträngd
eller när klingan blir mycket het. Det är en bra praxis att ha
extra klingor till hands så att vassa klingor finns tillgängliga
för omedelbar användning. Slöa klingor kan slipas på de
flesta platser.
Härdat gummi på klingan kan tas bort med fotogen, terpentin
eller ugnsrengöring. Anti-stickbelagda klingor kan användas
där mycket ansamlingar upptäcks t.ex. tryckbehandlat och
grönt timmer.
Nedre skydd
Valfria tillbehör
Det nedre skyddet skall alltid rotera och stänga fritt från full
öppning till helt stängd position. Kontrollera alltid att det
fungerar korrekt innan sågningen genom att helt öppna skyddet
och låta det stängas. Om skyddet stängs långsmat eller inte
fullt ut behöver det rengöras eller service. Använd inte sågen
innan den fungerar korrekt. För att rengöra skyddet, använd
torr luft eller en mjuk borste för att ta bort allt samlat sågspån
eller skräp från skyddets väg och runt skyddets fjäder. Om detta
inte rättar till problemet behöver den lämnas på service hos ett
auktoriserat servicecenter.
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
ANVÄND INTE VATTENMATNINGSTILLSATSER MED DENNA SÅG.
UNDERSÖK VISUELLT KARBIDKLINGOR INNAN ANVÄNDNING.
BYT VID SKADA.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Basplatteinställning (Bild E, BB, CC)
Basplattan har ställts in från fabrik för att garantera att klingan
är i rät vinkel mot basplattan. Om du efter lång användning
behöver rikta om klingan följ riktlinjerna nedan:
Inställning för 90 graders sågningar
1. Ställ tillbaka sågen till 0 graders vinkel.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
133
Türkçe
190 mm DAIRESEL TESTERE
DWE575, DWE576
Tebrikler!
AT Uygunluk Beyanatı
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Makıne Dırektıfı
Teknik Özellikleri
Dairesel Testere
DWE575, DWE576
Voltaj
Tip
Giriş gücü
Yüksüz hız
Bıçak çapı
Maksimum kesme derinliği
Bıçak deliği
Açı ayarlama
Ağırlık
VAC
min-1
mm
mm
kg
DWE575
230
1
1600
5200
190
67
30
57˚
4,0
DWE576
230
1
1600
5200
190
61
30
57˚
4,0
EN62841’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün
vektör toplamı):
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
91
91
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
102
102
K(akustik gücü belirsizliği)
Ahşap kesimi
Titreşim emisyon değeri ah,W =
Belirsizlik K =
dB(A)
3
3
134
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
08.06.16
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN62841’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN62841-1:2015, EN62841-2-5:2014.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Türkçe
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bu elektrikli aletle verilen tüm güvenlik
uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik özellikleri
okuyun. Aşağıda listelenen tüm talimatlara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
h ) Aletlerin sık kullanımı sonucu oluşan aşinalığın
keyfi davranışta bulunmanıza ve aletle ilgili
güvenlik ilkeleri ihmal etmenize neden olmasına
izin vermeyin. Dikkatsiz bir hareket bir anda ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
135
Türkçe
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi muhafaza edin. Hareketli
parçalardaki hizalama hatalarını ve tutuklukları,
parçalardaki kırılmalar ve elektrikli aletin
çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
h ) Tüm tutamakları ve tutma yerlerini kuru, temiz
ve üzerinde yağ ile gres bulunmayacak şekilde
muhafaza edin. Kaygan tutamaklar ve tutma yerleri,
beklenmedik durumlarda aletin güvenli bir şekilde
tutulması ve kontrol edilmesine izin vermez.
5) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
DAIRESEL TESTERE IÇIN ÖZEL EK GÜVENLIK
ÖNLEMLERI
Tüm Testereler için Güvenlik Talimatları
TEHLİKE:
a ) Ellerinizi kesme alanından ve bıçaktan uzak tutun.
İkinci elinizi yardımcı kol ya da motor gövdesi
üzerinde tutun. Her iki el de testereyi tutarsa bıçak
tarafından kesilemez.
b ) İş parçasının altına doğru uzanmayın. Siper iş
parçasının altında sizi bıçaktan koruyamaz.
c ) Kesme derinliğini iş parçasının kalınlığına göre
ayarlayın. İş parçasının altından tam diş boyundan azı
görülmelidir.
d ) İş parçasını kesme sırasında kesinlikle ellerinizle
veya bacaklarınızın arasında tutmayın. İş parçasını
stabil bir platforma sabitleyin. Bıçak sarmasını,
maruz kalan vücut kısmını, kontrol kaybını ya da
yaralanmayı en aza indirmek için işi uygun şekilde
desteklemek önemlidir.
e ) Kesici aletin, gömülü elektrik kabloları veya
kendi kablosuna temas etmesine yol açabilecek
durumlarda elektrikli aleti izole edilmiş saplarından
136
tutun. Elektrik akımı bulunan kablolarla temas, akımı
elektrikli aletin iletken metal parçaları üzerinden
kullanıcıya ileterek elektrik çarpmasına yol açacaktır.
f ) Yarma sırasında her zaman bir yarma korkuluğu
ya da düz kenarlı bir kılavuz kullanın. Bu, kesme
doğruluğunu artırır ve bıçak sarması şansını azaltır.
g ) Her zaman doğru boyut ve Şek.de mil deliği olan
bıçaklar (elmasa karşı yuvarlak) kullanın. Montaj
donanımına uygun olmayan bıçaklar eksantrik çalışıp
kontrol kaybına neden olacaktır.
h ) Hiçbir zaman hasarlı ya da yanlış bıçak pulları ya da
cıvataları kullanmayın. Bıçak pulları ve cıvata, optimum
performans ve çalışma güvenliği için testerenize yönelik
özel olarak tasarlanmıştır.
Tüm Testereler için Ek Güvenlik Talimatları
Geri tepmenin nedenleri ve önlenmesi:
• Geri tepme, sıkışan, yapışan ya da hizalanmayan bir testere
bıçağına karşı ani bir tepkidir ve testerenin kontrolsüz bir Şek.
de iş parçasının içinden fırlayarak operatöre savrulmasına
neden olur;
• Bıçak sıkıştığında ya da kesiğe yapıştığında, bıçak durur ve
motor tepkisi cihazı hızla operatöre doğru savurur;
• Bıçak kesiğin içinde burkulur ya da hizası bozulursa, bıçağın
arka tarafındaki dişler ahşabın üst yüzeyine saplanarak
bıçağın kesikten dışarı çıkmasına ve operatöre doğru
sıçramasına neden olabilir.
Geri tepme, testerenin yanlış kullanılmasından ve/veya hatalı
kullanma prosedür veya şartlarından kaynaklanır ve aşağıda
verilen uygun tedbirler alınarak önlenebilir.
a ) Testereyi her iki elinizde sıkı bir Şek.de kavrayın ve
kollarınızı geri tepmeye karşı koyacak bir konumda
tutun. Gövdenizi bıçağın kenarında tutun, bıçak ile
hizalı tutmayın. Geri tepme testerenin geri sıçramasına
neden olabilir, ancak geri tepme kuvvetleri, uygun
güvenlik önlemleri alındığında operatör tarafından kontrol
edilebilir.
b ) Bıçak sıkıştığında ya da kesim herhangi bir nedenle
kesildiğinde, tetiği bırakın ve bıçak durana kadar
testereyi malzemenin içinde hareketsiz tutun.
Hiçbir zaman bıçak hareket halindeyken testereyi
parçadan çıkarmaya ya da geri çekmeye çalışmayın,
aksi halde geri tepme olabilir. Bıçağın sıkışma
yapmasının nedenini araştırın ve gidermek için gerekli
düzeltmeleri yapın.
c ) İç parçasının içinde bir testereyi yeniden çalıştırırken,
testere bıçağını kesiğin içinde ortalayın ve testere
dişlerinin malzemeye temas etmediğini kontrol edin.
Testere bıçağı sıkışırsa, yeniden çalıştırıldığında dışarı
yürüyebilir ya da iş parçasından geri tepebilir.
d ) Bıçağın sıkışması ve geri tepmesi riskini en aza
indirmek için büyük parçaları destekleyin. Büyük
parçalar kendi ağırlıklarından dolayı bel vermeye
meyillidirler. İş parçasının kesim hattına yakın bir
noktaya ve diskin her iki tarafınca olacak Şek.de
parçanın altına destek yerleştirilmelidir.
Türkçe
e ) Kör ya da hasarlı bıçakları kullanmayın. Bilenmemiş
ya da yanlış ayarlanmış bıçaklar dar bir çentik üretir ve
aşırı sürtünmeye, bıçağın sıkışmasına ve geri tepmeye
neden olur.
f ) Kesim yapmadan önce bıçak derinliği ve açı ayarı
kilitleme kolları sıkı ve emniyete alınmış olmalıdır.
Bıçak ayarı kesim sırasında kayarsa, sıkışmaya ve geri
tepmeye neden olabilir.
g ) Mevcut duvar veya diğer kör alanlarda “dalarak
kesme” yaparken daha dikkatli olun. Dalan bıçak geri
tepmeye neden olabilecek nesneleri kesebilir.
Sarkaç Bıçak Siperli Testereler için Güvenlik
Talimatları
a ) Her kullanım öncesinde siperin doğru Şek.
de kapandığını kontrol edin. Alt siper serbest
hareket etmiyor ve hemen kapanmıyorsa testereyi
çalıştırmayın. Alt siperi asla açık pozisyonda
sıkıştırmayın veya bağlamayın. Testere yanlışlıkla
düşerse alt siper bükülebilir. Alt siperi hareketli kol ile
indirip, kesimin tüm açı ve derinliklerinde serbestçe hareket
ettiğinden, bıçak veya diğer parçalara dokunmadığından
emin olun.
b ) Alt siper yayının çalışmasını kontrol edin. Koruma ve
yay düzgün çalışmıyorsa kullanmadan önce servise
alınmalıdır. Siper, arızalı parçalar, yapışkan tortular ya
da biriken pislikler nedeniyle yavaş çalışabilir.
c ) Alt siper yalnızca “daldırarak kesim” ve “bileşik
kesim” gibi özel kesim işlemlerinde manuel olarak
hareket ettirilmelidir. Bıçak malzemeye girince alt
siperi hareketli kolu kullanarak kaldırın, alt siper
serbest bırakılmalıdır. Tüm diğer kesme işlemleri için, alt
siper otomatik olarak çalışmalıdır.
d ) Testereyi tezgaha ya da zemine yerleştirmeden önce
her zaman alt siperin bıçağı örttüğünü gözleyin.
Korumasız, hızlı dönen bir bıçak, kestiği şey ne
olursa olsun geriye doğru yürüyecektir. Düğme
bırakıldıktan sonra bıçağın durması için gereken süreye
dikkat edin.
Yarma Bıçağı Olan Tüm Testereler için Ek
Güvenlik Talimatları
a ) Yarma bıçağı için uygun testere bıçağını kullanın.
Yarma bıçağının işlev göstermesi için testere bıçağının
gövdesi yarma bıçağından ince olmalıdır ve testere bıçağı
kesme genişliği yarma bıçağının kalınlığına göre daha
geniş olmalıdır.
b ) Yarma bıçağını bu talimat kılavuzunda anlatılan
Şek.de ayarlayın. Hatalı boşluk verme, konumlandırma
ve hizalama, yarma bıçağının geri tepmeyi önlemede
yetersiz olmasına neden olabilir.
c ) Dalma kesimi dışında daima yarma bıçağını
kullanın. Dalma kesimi ardından yarma bıçağı
tekrar takılmalıdır. Yarma bıçağı dalma kesimi sırasında
enterferansa ve geri tepmeye neden olabilir.
d ) Yarma bıçağının çalışması için iş parçasına temas
etmesi gerekir. Yarma bıçağı kısa kesimlerde geri
tepmeyi önlemede verimli değildir.
e ) Yarma bıçağı bükülmüşse testereyi kullanmayın.
En ufak bir enterferans bile bir siperin kapanma
hızını azaltabilir.
Dairesel Testereler için Ek Güvenlik
Talimatları
•
•
•
•
•
•
•
Makineyi siperler yerinde değilken, doğru çalışmıyorken veya
bakımları düzgün yapılmamışsa kullanmayın.
Kesilecek malzeme için doğru bıçağı seçin.
Toz maskesi kullanın.
Önerilenden büyük ya da küçük çapta bıçaklar
kullanmayın.Uygun bıçak değerleri için teknik verilere
bakın. Yalnızca bu kılavuzda belirtilen, EN 847-1 ile uyumlu
bıçakları kullanın.
Hiçbir zaman aşındırıcı kesme diskleri kullanmayın.
Plastiği testere ile keserken malzemeyi ertimekten kaçının.
Lütfen sadece alet üzerinde belirtilen kıza eşit veya ondan
daha yüksek hız değerine sahip testere bıçakları kullanın.
UYARI: Plastik, ıslak ahşap ve diğer malzemelerin
kesilmesi bıçak uçlarında ve testere gövdesinde erimiş
materyal birikmesine sebep olur ve bıçağın aşırı ısınması
ve kesim esnasında takılma riski arta
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA veya daha az kaçık
akımla kullanılmasını öneriyoruz.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin.
DeWALT aletiniz EN62841 standardına uygun olarak
çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Kablo veya fişin değiştirilmesi durumunda alet sadece bir yetkili
servis veya kalifiye bir elektrikçi tarafından onarılabilir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
137
Türkçe
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Dairesel Testere
1 Dairesel testere bıçağı
1 Bıçak anahtarı
1 Paralel korkuluk
1 Toz emme ağzı
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Bu ağır hizmet tipi testereler profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Bıçak Değişimi
Bıçağı takmak için (Şek. B–E)
Koruyucu gözlük takın.
Tarih Kodu Konumu (Şek. [Fig.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 36 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Tetik düğmesi
2 Tetik düğmesi kilit açma düğmesi
3 Ana kol
4 Bıçak kilidi
5 Uç kapağı
6 Yardımcı kol
7 Açı ayarlama kolu
8 Açı ayarlama mekanizması
9 Taban plakası
10 Alt bıçak siperi
11 Bıçak kelepçe vidası
12 Alt siper kolu
13 Üst bıçak siperi
Kullanim Amaci
Bu ağır hizmet tipi dairesel testereler profesyonel ahşap
kesim uygulamaları için tasarlanmıştır. Su besleme ekleri
KULLANMAYIN. Aşındırma çarkı veya bıçağı KULLANMAYIN.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
138
1. Alt siper kolunu 12 kullanarak alttaki bıçak siperini çekin
10 ve bıçağı testere milinin üzerine, iç kıskaç pulunun 14 karşısına yerleştirin, bıçağın doğru yönde döneceğinden
emin olun (testere bıçağı üzerindeki dönüş okunun dönüş
yönü ve dişler, testerenin üzerindeki dönüş okunun yönüyle
aynı olmalıdır). Bıçağın üzerindeki yazının, düzgün bir
Şek.de yerleştirildiğinde her zaman size dönük olacağını
farz etmeyin. Bıçağı yerleştirmek için alttaki bıçak siperini
çekerken, düzgün bir Şek.de çalıştığından emin olmak için
alttaki bıçak siperinin durumunu ve çalışmasını kontrol
edin. Kesimin tüm açı ve derinliklerinde serbestçe hareket
ettiğinden, bıçak veya diğer parçalara dokunmadığından
emin olun.
2. Dış kıskaç pulunu 15 testere milinin üzerine açılanmış
köşesi dışarıya bakacak Şek.de yerleştirin. Bıçağın
ortalandığından emin olmak için kıskacın bıçak tarafındaki 30
mm çapın testere bıçağındaki 30 mm’lik deliğe sığacağından
emin olun.
3. Bıçak sıkıştırma vidasını 11 testere milinin üzerine elle sıkın
(vidanın dişleri sağa doğrudur bu yüzden sıkmak için saat
yönünde çevrilmelidir).
4. Bıçak kilidi kapanana ve bıçağın dönmesi durana kadar
ana kolun 3 altındaki bıçak anahtarıyla 16 testere milini
çevirirken bıçak kilidini 4 sıkın (Şek. E).
5. Bıçak kelepçe vidasını bıçak anahtarıyla iyice sıkın.
İKAZ: Testere çalışırken, asla bıçak kilidini takmayın veya
aleti durdurmaya çalışmayın. Bıçak kilidi kapalıyken
asla testereyi açık konuma getirmeyin. Testereniz ciddi
anlamda zarar görecektir.
Bıçağı değiştirmek için (Şek. B–E)
1. Bıçak sıkıştırma vidasını 11 gevşetmek için, bıçak kilidi
kapanana ve bıçağın dönmesi durana kadar ana kolun
3 altındaki bıçak anahtarıyla 16 testere milini çevirin ve
bıçak kilidini 4 sıkın. Bıçak kilidi kapalı haldeyken, bıçak
Türkçe
anahtarıyla (vidanın dişleri sağa doğrudur bu yüzden
gevşetmek için saat yönünün tersine çevrilmelidir) bıçak
sıkıştırma vidasını saat yönünün tersinde döndürün.
2. Bıçak sıkıştırma vidasını 11 ve dış kıskaç pulunu 15 çıkarın.
Eski bıçağı çıkarın.
3. Siperde veya kıskaç mili alanında birikmiş olan her türlü
testere talaşını temizleyin ve daha önce de açıklandığı gibi,
alt bıçak siperinin durumunu ve çalışmasını kontrol edin. Bu
alanı yağlamayın.
4. Uygulama için doğru bıçağı seçin (bkz. Bıçaklar). Düzgün
büyüklükte olan doğru büyüklükte (çapta) bıçaklar kullanın
ve testere mili üzerine monte edilmek üzere merkezdeki
deliği Şek.lendirin. Testere bıçağında önerilen maksimum
hızın (rpm) testerenin hızını karşıladığından veya aştığından
(rpm) her zaman emin olun.
5. Bıçağın doğru yönde döneceğinden emin olmak için Bıçağı
Takmak İçin, kısmında yer alan 1–5. adımları takip edin.
Alt Bıçak Siperi
UYARI: Alt bıçak siperi, ciddi kişisel yaralanma riskini
azaltan bir güvenlik özelliğidir. Alt siper kayıpsa, zarar
görmüşse, yanlış monte edilmişse veya düzgün bir Şek.de
çalışmıyorsa, testereyi asla kullanmayın. Sizi her durumda
koruması için alt bıçak mahfazasına güvenmeyin.
Güvenliğiniz aşağıdaki tüm uyarılara ve önlemlere olduğu
kadar testerenin düzgün bir Şek.de kullanılmasına da
bağlıdır. Her kullanımdan önce alt bıçak siperinin doğru
kapatıldığını kontrol edin. Alt bıçak siperi kayıpsa veya
düzgün bir Şek.de çalışmıyorsa, testereyi kullanmadan
önce servise gönderin. Ürün güvenliğini ve güvenilirliğini
sağlamak için tamirat, bakım ve ayarlama işlemleri,
yetkilendirilmiş bir servis merkezi veya diğer yetkilendirilmiş
servis organizasyonu tarafından, her zaman aynı
parçalarla değiştirilmek suretiyle gerçekleştirilmelidir.
Alt Siperi Kontrol Etme (Şek. A)
1. Aleti kapatın ve güç kaynağından ayırın.
2. Alt siper kolunu (Şek. A, 12 ) tamamen kapalı pozisyondan
tamamen açık pozisyona getirin.
3. Kolu bırakın ve siperin 10 tamamen kapalı pozisyona
gelmesini izleyin.
Eğer aşağıdaki durumlar oluşursa, alete yetkilendirilmiş servis
merkezi bakmalıdır:
• tamamen kapalı pozisyona gelemiyorsa,
• kesik kesik veya yavaş hareket ediyorsa, ya da
• tüm açılarda ve kesme derinliklerinde bıçakla veya başka bir
parçayla temas ediyorsa.
Bıçaklar
UYARI: Gözünüze zarar gelme riskini en aza indirmek
için daima göz koruyucu ekipman kullanın. Karbür sert
fakat kırılgan bir maddedir. Çalışılan parça içindeki tel
veya çivi gibi yabancı maddeler uçların çatlamasına veya
kırılmasına sebep olabilir. Testereyi yalnızca testerenin
uygun bıçak siperi yerinde bulunduğunda çalıştırın.
Kullanmadan önce bıçağı uygun dönüşte sağlam bir Şek.
de monte edin ve daima temiz, keskin bıçak kullanın.
Çap
190 mm
190 mm
190 mm
Diş
18
24
40
Uygulama
Hızlı kesme
Kesme
Genel Amaçlı
Bıçaklarla ilgili yardıma ihtiyacınız olduğunda, yerel DeWALT
bayiniz ile temas kurun.
Geri Tepme
Geri tepme, sıkışan, yapışan ya da hizalanmayan bir testere
bıçağına karşı ani bir tepkidir ve testerenin kontrolsüz bir Şek.
de iş parçasının içinden fırlayarak operatöre savrulmasına neden
olur. Bıçak sıkıştığında ya da kesiğe yapıştığında, bıçak durur ve
motor tepkisi cihazı hızla operatöre doğru savurur. Bıçak kesiğin
içinde burkulur ya da hizası bozulursa, bıçağın arka tarafındaki
dişler malzemenin üst yüzeyine saplanarak bıçağın kesikten
dışarı çıkmasına ve operatöre doğru sıçramasına neden olabilir.
Geri tepmenin meydana gelme ihtimali, aşağıdaki durumlardan
herhangi birinin mevcut olması halinde daha yüksektir.
1. İŞ PARÇASINA YANLIŞ DESTEK
a. Kesilen parçanın sarkması veya düzgün olmayan bir Şek.
de kaldırılması, bıçağın sıkışmasına ve geri tepmeye yol
açmasına neden olabilir (Şek. X).
b. Sadece dış uçlarından desteklenen malzemelerin
kesilmesi, geri tepmeye neden olabilir. Malzeme
zayıfladıkça sarkar, kerfi kapatır ve bıçağı sıkıştırır (Şek. X).
c. Kolonlarla desteklenmiş veya üstten sarkan malzeme
parçasının aşağıdan yukarıya doğru dikey yönde
kesilmesi, geri tepmeye neden olabilir. Düşen kesme
parçası bıçağı sıkıştırabilir.
d. Uzun dar parçaların kesilmesi, geri tepmeye neden
olabilir. Kesme parçası sarkarak veya burkularak kerfi
kapatabilir ve bıçağı sıkıştırabilir.
e. Alt siperin kesilmekte olan malzemenin altındaki bir
yüzeyde takılması, operasyonun kontrolünü anında
azaltır. Testere, kısmen kesiğin dışına kalkarak bıçağın
burkulması ihtimalini artırabilir.
2. TESTERE ÜZERİNDE KESİK AYARININ YANLIŞ DERİNLİĞİ
En etkili kesiği yapmak için, Bıçak Şek. H’de gösterildiği
gibi, dişi açıkta bırakmak için yeterli mesafede dışarı çıkmış
olmalıdır. Bu, ayağın bıçağı desteklemesini sağlar ve
malzemenin burkulmasını ve sıkışmasını minimize eder.
Kesme Derinliği Ayarı başlıklı bölüme bakın.
3. BIÇAĞIN BURKULMASI (KESİKTE YANLIŞ HİZALAMA)
a. Kesmek amacıyla fazla itmek, bıçağın burkulmasına
neden olabilir.
b. Testereyi kesiğin içinde döndürmeye çalışmak
(işaretlenen hatta geri gelmeyi denemek) bıçağın
burkulmasına neden olabilir.
c. Testereye zayıf vücut kontrolüyle (dengesiz bir biçimde)
ulaşmak veya bu Şek.de çalıştırmak, bıçağın burkulmasına
neden olabilir.
d. Kesme sırasında tuttuğunuz eli veya vücut konumunuzu
değiştirmeniz, bıçağın burkulmasına neden olabilir.
139
Türkçe
e. Bıçağı temizlemek için testerenin desteklenmesi,
burkulmasına neden olabilir.
4. KÖR VEYA KİRLİ BIÇAKLARIN KULLANILMASI
Kör bıçaklar, testereye artan bir Şek.de yüklenmesine neden
olur. Bunu telafi etmek için, operatör genellikle daha sert iter
bu da birime daha fazla yükleme yapar ve kerfteki bıçağın
burkulmasını kolaylaştırır. Yıpranmış bıçaklar da yetersiz
vücut açıklığına sahip olabilir, bu da bağlama ve yüksek
yükleme şansını artırır.
5. BIÇAĞIN DİŞLERİ MALZEMEYE SIKIŞTIĞINDA KESİĞİN
YENİDEN BAŞLATILMASI
Kesiğe başlamadan önce veya kerfteki bıçakla birim
durdurulduktan sonra kesiğe yeniden başlamadan önce,
testere tam çalıştırma hızına getirilmelidir. Bu yapılmadığı
takdirde, tekleme veya geri tepme meydana gelebilir.
Bıçağın sıkışmasına, bağlanmasına, burkulmasına veya yanlış
hizalanmasına neden olabilecek diğer tüm şartlar, geri tepmeye
neden olabilir. Geri tepmenin oluşmasını minimize edecek
prosedürler ve teknikler için Dairesel Testereler İçin İlave
Güvenlik Kuralları ve Bıçaklar bölümlerine bakın.
Kesme Derinliği Ayarı (Şek. F–H)
1. Gevşetmek için derinlik ayarlama kolunu 17 kaldırın.
2. Doğru kesme derinliğini elde etmek için, üst bıçak
siperinde, dişi 18 derinlik ayarlama kayışının 19 doğru
yerine hizalayın.
3. Derinlik ayarlama kolunu sıkın.
4. Karbür uçlu testere bıçağıyla en etkili kesme işlemini yapmak
için, derinlik ayarını kesilecek ahşabın yüzeyinin bir buçuk diş
altına gelecek Şek.de yapın.
5. Doğru kesme derinliği kontrolü için bir yöntem Şek. H’de
gösterilmiştir. Kesmeyi planladığınız bir parça malzemeyi
Şek.de gösterildiği gibi bıçağın yanına koyun ve ne kadar
dişin malzemeye düştüğüne bakın.
Derinlik Ayarlama kolunu ayarlama
(Şek. G)
Derinlik ayarlama kolunu 17 ayarlamak istenebilir. Zamanla
gevşeyebilir ve sıkılmazsa taban plakasına çarpabilir.
Kolu sıkmak için:
1. Derinlik ayarlama kolunu 17 tutun ve kilit somununu
20 gevşetin.
2. Derinlik ayarlama kolunu istenilen yöne doğru bir turun 1/8’i
kadar çevirerek ayarlayın.
3. Somunu tekrar sıkın.
Açı ayarı (Şek. I)
Açı ayarlama mekanizması 8 0° ila 57° arasında ayarlanabilir.
Daha hassas kesim elde etmek için, pivot destekteki 22 ince
ayarlama işaretlerini kullanın.
1. Gevşetmek için açı ayarlama kolunu 7 kaldırın.
2. İnce açı işaretçisini 21 istenilen açı işareti pivot desteğe 22 gelecek Şek.de hizalayarak taban plakasını istediğiniz açıya
doğru eğin.
3. Tekrar sıkmak için açı ayarlama kolunu indirin.
140
Açı mandalı (Şek. I)
DWE575 ve DWE576 modellerinde açı mandalı özelliği
bulunmaktadır. Taban plakasını eğdiğinizde bir tık sesi
duyacaksınız ve tabanın hem 22,5 hem de 45 derecede
durduğunu hissedeceksiniz. Eğer istenilen açı bu ikisinden biri
değilse, kolu 7 indirerek tekrar sıkın. Başka bir açı istiyorsanız,
genel açı işaretçisini 23 veya ince işaretçiyi 21 işaret ile
hizalanana kadar taban plakasını eğmeye devam edin.
Kesme Uzunluğu Göstergesi (Şek. J)
Taban plakasının yan tarafındaki işaretler tam kesme derinliğinde
malzemede kesilen yerin uzunluğunu göstermektedir. İşaretler 5
mm’nin katlarıdır.
Paralel Çitin Takılması ve Ayarı (Şek. K)
Paralel çit 24 iş parçası kenarına paralel kesim yapmak için
kullanılır.
Takma
1. Paralel çitin geçmesine izin vermek için paralel çit ayar
düğmesini 25 gevşetin.
2. Paralel çiti 24 Şek.de gösterildiği gibi taban plakasına
9 takın.
3. Paralel çit ayar düğmesini 25 sıkın.
Ayar
1. Çit ayar düğmesini 25 gevşetin ve paralel çiti 24 istenen
genişliğe ayarlayın.
Ayar paralel çit skalası üzerinde okunabilir.
2. Çit ayar düğmesini 25 sıkın.
Toz Emme Ağzını Takma (Şek. A, F, L)
DWE575/DWE576 dairesel testereniz toz emme ağzıyla birlikte
gelmektedir.
toz emme ağzini takmak için
1. Derinlik ayarlama kolunu 17 tamamen gevşetin.
2. Taban plakasını 9 en düşük konuma yerleştirin.
3. Toz emme ağzının 33 sol yarısını gösterildiği Şek.de üst
bıçak siperine 13 hizalayın. Tırnağı araç üzerindeki ayar
dişine geçirdiğinizden emin olun. Doğru Şek.de takıldığında,
kesme işaretçisinin asıl derinliğiyle tamamen uygun
hale gelecektir.
4. Sağ el parçası ile sol el parçasını hizalayın.
5. Vidaları takın ve iyice sıkın.
Kılavuz Ray Sistemi (DWE576, Şek. M)
Aksesuar olarak farklı uzunlukları bulunan kılavuz raylar, dairesel
testerenin kesin, düz, temiz kesim yapmasına ve aynı anda iş
parçası yüzeyinin hasara karşı korunmasına olanak tanır. İlave
aksesuarlarla beraber, kılavuz ray sistemi sayesinde kesin açılı
kesimler, gönye kesimleri ve sığdırma işleri gerçekleştirilebilir.
Kılavuz rayı 28 iş parçasına sabitlemek için kıskaçlar 30 mevcuttur (Şek. M). Bu kıskaçların 30 kullanımı kılavuz rayın 28 güvenli kullanım için iş parçasına 29 sıkıca bağlanmasını sağlar.
Kılavuz ray kesim hattına göre ayarlandıktan ve iş parçasına
sabitlendikten sonra, kesim esnasında hiç oynama olmaz.
Türkçe
ÖNEMLİ : Birim üzerindeki yükseklik skalası testerenin kılavuz
ray olmadan kullanımına göre ayarlıdır. Testereyi kılavuz rayla
birlikte kullanırken yükseklik farkı yaklaşık 5.0 mm olacaktır.
Dairesel testereyi kilavuz raya göre
ayarlama (Şek. A, N)
En iyi kesimi elde etmek için dairesel testere ve kılavuz ray
(Şek. N 28 ) arasındaki açıklık çok az olmalıdır. Bu açıklık
azaldıkça iş parçasındaki düz kesim daha da iyi olacaktır.
Açıklık, iki ray ayarlayıcısı (Şek. A 26 27 ) ile tabanın her
kanalında 0° kesme 26 ve 1–45° açılı kesme 27 için
ayarlanabilir. Ray ayarlayıcıları birim ve kılavuz ray arasındaki
açıklığı azaltmaya imkan tanıyan kesinlik kamlarıdır. Bu
ayarlayıcıların ayarı yapıldığında, testerenin kesim esnasındaki
yatay hareketleri en aza iner, böylece düzgün kesim işlemi
sağlanır.
NOT: Ayarlayıcılar fabrikada en az açıklığa göre ayarlanmıştır,
bu yüzden birim kullanılmadan önce ayarlanmaları gerekebilir.
Dairesel testere kılavuz raylarını ayarlamak için aşağıdaki
talimatları uygulayın.
UNUTMAYIN: Testeredeki ray ayarlayıcıları kılavuz raya göre
ayarlayın.
1. Testere ve kılavuz ray arasındaki ayarın yapılabilmesi için ray
ayarlayıcısının içindeki vidayı çıkarın.
2. Alt siperi çekin ve bıçağın en yüksek pozisyonda
olduğundan emin olarak birimi kılavuz raya oturtun.
3. Testere kılavuz raya kilitlenene kadar ayarlayıcıyı çevirin.
ÖNEMLİ: Testereyi ileri itmeye çalışarak testerenin raya iyice
oturduğundan emin olun. Testerenin hareket etmediğinden
emin olun.
4. Testere rayda kolayca kayabilene kadar ayarlayıcıyı geriye
doğru hafifçe çevirin.
5. Ray ayarlayıcısını bu noktada tutun ve vidayı tekrar sıkın.
NOT: Sistemi başka raylarla kullanırken HER ZAMAN ayar yapın.
Ray ayarlayıcıları artık kılavuz ray üzerinde testere ile kesim
yaparken yatay sapmanın en aza indirilmesi için ayarlanmış
durumda.
Testereyi kullanmadan önce, kılavuz raydaki kıymık önleme
siperinin 31 uyarlanması gerekecektir. Kıymık Önleme
Siperinin Uyarlanması kısmına bakın.
Kiymik önleme siperinin uyarlanmasI
(Şek. N)
Kılavuz rayda 28 ilk kullanım öncesinde testereye uyarlanması
gereken bir kıymık önleme siperi 31 bulunmaktadır.
Kıymık önleme siperi 31 kılavuz rayın tüm köşelerine
yerleştirilmiştir (Şek. N). Kıymık önleme siperinin amacı,
kesim esnasında iş parçasının kesilen yerlerinde oluşan
kıymıkları azaltarak kesim hattının kullanıcı tarafından rahatça
görülebilmesini sağlamaktır.
ÖNEMLİ: Kıymık siperini kesmeden önce MUTLAKA Dairesel
Testereyi Kılavuz Raya Yerleştirme kısmını okuyun ve ona
uygun hareket edin!
Kıymık Önleme Siperinin Uyarlanması
Adımları (Şek. O–R)
1. Kılavuz rayı 28 kesilecek ahşaba 32 en az 100 mm’si
iş parçasının dışında kalacak Şek.de yerleştirin. Bir kıskaç
kullanarak kılavuz rayın iş parçasına sıkıca oturduğundan
emin olun. Bu hatasız kesim sağlayacaktır.
2. Birimi 20 mm kesim derinliğine ayarlayın.
3. Testerenin ön kısmını kılavuz rayın sonundan sarkacak Şek.
de, bıçağın ray kesitinin önüne geldiğinden emin olarak
yerleştirin (Şek. P).
4. Testereyi açın ve kıymık siperini rayın tamamı boyunca
yavaşça ve tek bir seferde kesin. Kıymık siperinin kesiti artık
bıçağın kesim kesitiyle tam uyum içindedir (Şek. Q).
Kıymık önleme siperini kılavuz rayın diğer tarafında da uyarlamak
için testereyi raydan çıkarın ve rayı 180° döndürün. 1 ve 4 arası
adımları tekrarlayın.
NOT: İstenirse kıymık siperi 45° açıya getirilip 1 ve 4 arası adımlar
tekrarlanabilir. Bu sayede rayın bir tarafı paralel kesimler için,
diğer tarafı ise 45° açılı kesimler için uyarlanmış olur (Şek. R).
NOT: Eğer kıymık önleme siperi her iki tarafta da paralel kesim
için uyarlanmışsa, birim açılandırıldığında bıçak kıymık önleme
siperinin kesitinde doğru Şek.de ilerlemez. Bu, birim açısının
pivot noktasının sabit olmamasından kaynaklanmaktadır, birim
açılandırıldığında bıçak dışarı çıkar.
Doğru kanal kullanimi (Şek. S–U)
Testere taban plakası iki kanaldan oluşmaktadır. Bir kanal paralel
kesim için, diğer kanal ise açılı kesim içindir.
Taban plakasının önündeki göstergeler (Şek. S) hangi kanalın
hangi uygulama için olduğunu göstermektedir. Kesim yaparken
taban plakasındaki çizginin kılavuz raydaki kanalla uyumlu
olduğundan emin olun. Şek. T kılavuz raya göre testerenin
paralel kesim pozisyonunda olduğunu göstermektedir. Şek. U
kılavuz raya göre testerenin açılı kesim pozisyonunda olduğunu
göstermektedir.
Çalıştırmadan Önce
• Siperlerin doğru takıldığından emin olun. Testere bıçak siperi
kapalı konumda olmalıdır.
• Testere bıçağının bıçak üzerinde gösterilen ok yönünde
döndüğünden emin olun.
• Aşırı derecede aşınmış bıçakları kullanmayın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
141
Türkçe
Uygun El Pozisyonu (Şek. V)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA Şek.
de gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el ana kol üzerinde 3 , diğeri yardımcı kol
6 üzerinde olacak Şek.dedir.
Açma Kapama (Şek. A)
Aletinizin tetik düğmesi 1 düğmesi güvenlik gerekçesiyle bir
lock-off (kilit-açık) düğmesi 2 içerir.
Aletin kilidini açmak için lock-off (kilit-açık) düğmesine basın.
Aleti çalıştırmak için tetik düğmesine 1 basın. Tetik düğmesi
serbest bırakıldığında makinenin istemsiz çalışmasını
önlemek amacıyla lock-off (kilit-açık) düğmesi otomatik olarak
devreye girer.
IKAZ: Bıçak çalışılan parçayla veya diğer malzemelerle
temas halindeyken ALETI açıp KAPATMAYIN.
İş Parçası Desteği (Şek. W–Z)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için iş
parçasını doğru biçimde destekleyin ve testerenin
kontrolden çıkmasını engellemek için testereyi sıkıca
tutun.
Şek. W ve Y doğru kesme pozisyonunu göstermektedir. Şek. X
ve Z güvenli olmayan pozisyonu göstermektedir. Eller kesme
alanından uzak tutulmalı, elektrik kablosu da kesilmemesi ve işin
durmaması için kesme alanına yakın tutulmamalıdır.
Geri tepmeyi engellemek için, kesim yerinin YANINDAKİ panoyu
veya paneli HER ZAMAN destekleyin, (Şek. W ve Y) . Panoyu
veya paneli kesim yerinden uzakta DESTEKLEMEYİN (Şek. X ve
Z) . Testere ile çalışırken, elektrik kablosunu kesilmemesi ve işin
durmaması için kesme alanından uzakta tutun.
HERHANGİ BİR AYARLAMA YAPMADAN ÖNCE TESTEREYİ
MUTLAKA FİŞTEN ÇIKARIN! İş parçasının “iyi” tarafını —
görünümünün önemli olduğu taraf— aşağıya bakacak Şek.de
yerleştirin. Testere yukarıya doğru kesim yapmaktadır, bu yüzden
herhangi bir kıymıklanma yukarıya bakan yüzde olacaktır.
Kesme
UYARI: Bu aleti iş yüzeyine ters Şek.de yerleştirip
malzemeyi aletin üzerine getirmek suretiyle kesim yapmayı
asla denemeyin. İş parçasını her zaman sıkıca kıskaçlayın
ve aleti Şek. Y’te gösterildiği gibi ki elinizle sıkıca tutarak iş
parçası üzerinde kullanın.
Testere tabanının geniş kısmını iş parçasının kesildiğinde
düşecek olan bölümüne değil, sağlam Şek.de desteklenmiş olan
bölümüne yerleştirin. Örnek olarak, Şek. Y panonun sonunun
DOĞRU kesiliş biçimini göstermektedir. İş parçasını her zaman
kıskaçlayın. Kısa parçaları elinizde tutmaya çalışmayın! Konsolu
ve dışarıda kalan malzemeleri desteklemeyi unutmayın.
Malzemeyi alttan keserken dikkatli olun.
Bıçak kesilecek malzemeyle temas kurmadan önce testerenin
son hızda olduğundan emin olun. Testereyi, bıçak kesilecek
malzemeye temas ederken veya kesiğin ilerisinde dururken
çalıştırmak geri tepmeye sebep olabilir. Testereyi, bıçağın
142
emek vermeden kesmesine izin veren bir hızda ileri doğru
itin. Sertlik ve dayanıklılık aynı tip malzemede bile farklılık
gösterebilir ve pürüzlü veya nemli bölümler testereye ağır bir
yük bindirebilir. Böyle bir durum oluştuğunda, testereyi daha
yavaş Şek.de fakat hızda çok büyük düşüş olmadan çalışmaya
devam edebilecek Şek.de itin. Testereyi zorlamak kötü kesime,
hatalara, geri tepmeye ve motorun aşırı ısınmasına sebep
olabilir. Kesiminiz kesme hattından ayrılmaya başlarsa, geri
koymak için zorlamayın. Anahtarı serbest bırakın ve bıçağın
tamamen durmasını bekleyin. Sonrasında testereyi çıkarıp,
yeniden yerleştirip, yanlış kesiğin içinden doğru yeni kesime
başlayabilirsiniz. Herhangi bir sebeple kesimi değiştirmek
istiyorsanız testereyi çıkarın. Kesim devam ederken düzeltmeye
zorlamak, testerenin durmasına ve geri tepmeye neden olabilir.
EĞER TESTERE TEKLERSE, TETİĞİ BIRAKIN VE ÇIKANA KADAR
TESTEREYİ GERİ ÇEKİN. TEKRAR BAŞLAMADAN ÖNCE BIÇAĞIN
KESİM YERİNDE DÜZ DURDUĞUNDAN VE KESİM KESİTİNDE
OLMADIĞINDAN EMİN OLUN.
Kesiği tamamlarken, tetiği serbest bırakın ve testereyi işten
kaldırmadan önce bıçağın durmasına izin verin. Testereyi
kaldırırken, yay gerilimli teleskopik siper otomatik olarak bıçağın
altında kapanacaktır. Bu olana kadar bıçağın açıkta olacağını
unutmayın. İş parçasının altına asla hiçbir sebepten ötürü
uzanmayın. Teleskopik siperi manuel olarak çekerken (cep
kesme işlemine başlamak için gerektiği gibi) her zaman çekme
kolunu kullanın.
NOT: İnce parçaları keserken, küçük parçaların alt siperin içine
kaçmadığından emin olun.
Cep Kesme (Şek. AA)
UYARI: Bıçak siperini asla kalkık pozisyonda bağlamayın.
Cep kesme esnasında testereyi asla geriye doğru
götürmeyin. Bu işlem birimin iş parçası yüzeyinden yukarı
kalkmasına ve yaralanmalara sebep olabilir.
Cep kesme bir zemin, duvar veya diğer düz yüzeyde yapılan
kesimdir.
1. Testere bıçağını istenen derinlikte kesim yapılacak Şek.de
ayarlayın.
2. Testereyi ileri doğru eğin ve taban plakasının ön tarafını
kesilecek malzemenin üzerine yerleştirin.
3. Alt siper kolunu kullanarak alt bıçak siperini yukarı pozisyona
çekin. Taban plakasının arkasını bıçak dişleri kesim hattına
neredeyse değene kadar aşağıya indirin.
4. Bıçak siperini bırakın (iş parçasıyla temasta olması, siz
kesime başlarken onun serbestçe açılacak pozisyonda
tutacaktır). Şek. AA’de gösterildiği gibi siperden elinizi çekin
ve yardımcı kolu 6 sıkıca tutun. Vücudunuzu ve kolunuzu
geri tepme olması durumunda karşı koyabileceğiniz Şek.de
pozisyonlandırın.
5. Kesime başlamadan önce bıçağın kesilecek yüzeyle temas
halinde olmadığından emin olun.
6. Motoru çalıştırın ve taban plakası kesilecek malzemenin
üzerinde düz bir Şek.de durana kadar testereyi kademeli
olarak alçaltın. Kesim bitene kadar testereyi kesme
hattında ilerletin.
Türkçe
7. Tetiği bırakın ve bıçağı malzemeden çekmeden önce
bıçağın tamamen durmasını bekleyin.
8. Her yeni kesime başlarken yukarıdakileri tekrarlayın.
Toz Emme (Şek. DD)
UYARI: Toz soluma riski. Yaralanmaları azaltmak için,
HER ZAMAN onaylı bir maske takın.
Aletle birlikte bir toz emme ağzı 33 tedarik edilir.
Yaygın olarak kullanılan çoğu vakum aletinin boruları toz emme
ağzına doğrudan takılmaya uygundur.
UYARI: Ağaç kesimi sırasında HER ZAMAN, yürürlükte
olan toz emme yönergeleriyle uyumlu toz emme sistemi
kullanın. Kullanılan çoğu elektrikli süpürgelerin boruları
toz çıkışına doğrudan takılmaya uygundur.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Yağlama
Alette kendini yağlayan bilyalar ve rulman yatakları kullanılmıştır,
bu yüzden tekrar yağlama gerekli değildir. Bununla birlikte,
yılda bir kez dişli kutusunun iyice temizlenmesi, incelenmesi ve
yağlanması için aleti bir yetkili servis merkezine göndermeniz
veya götürmeniz tavsiye edilir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
Alt Siper
Alt siper her zaman tamamen açıktan tamamen kapalı
pozisyona geçerken dönmeli ve rahatça kapanmalıdır. Kesimden
önce her zaman siperi tamamen açıp kapanmasını bekleyerek
doğru çalıştığını kontrol edin. Eğer siper yavaş kapanırsa veya
tam kapanmazsa, temizlenmesi veya servise götürülmesi
gerekmektedir. Doğru çalışana kadar testereyi kullanmayın.
Siperi temizlerken, siperin yolunda ve siper yayının etrafında
birikmiş tüm testere talaşlarını ve birikintileri kuru hava veya
yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin. Eğer bu sorunu
gidermezse, yetkilendirilmiş bir servis merkezi tarafından
bakılması gerekmektedir.
Taban Plakası Ayarı (Şek. E, BB, CC)
Taban plakanız, bıçağın taban plakasına dik konumda
durduğunu garanti edecek Şek.de ayarlanmıştır. Eğer uzun
süreli kullanımdan sonra bıçağı tekrar hizalamanız gerekirse, şu
talimatları izleyin:
90 derece kesim için ayarlama
1. Testereyi 0 derece açıya geri döndürün.
2. Testereyi yan çevirin ve alt siperi çekin.
3. Kesme derinliğini 51 mm ye ayarlayın.
4. Açı ayarlama kolunu bırakın (Şek. CC, 7 ). Bıçak ve
taban plakasının arasına Şek. BB’de gösterildiği gibi bir
gönye koyun.
5. Bir anahtar 16 kullanarak, taban plakasının alt tarafındaki
ayar vidasını 34 bıçak ve taban plakası gönyeyle tam
olarak temas edene kadar döndürün. Açı ayarlama kolunu
yeniden sıkın.
Açı ayarlama kolunu ayarlama (Şek. CC)
Açı ayarlama kolunu 7 ayarlamak istenebilir. Zamanla
gevşeyebilir ve sıkılmazsa taban plakasına çarpabilir.
Kolu sıkmak için:
1. Açı ayarlama kolunu 7 tutun ve kilit somununu
35 gevşetin.
2. Açı ayarlama kolunu istenilen yöne doğru bir turun 1/8’i
kadar çevirerek ayarlayın.
3. Somunu tekrar sıkın.
Bıçaklar
Körelmiş bıçak, randımansız kesmeye, testere motoru üzerine
fazla yük binmesine, aşırı parçalanmaya sebep olacak ve geri
tepme ihtimalini artıracaktır. Testereyi kesim esnasında itmek
zorlaştığında, motor zorlanmaya başladığında veya bıçak aşırı
ısınmaya başladığında bıçakları değiştirin. İstenilen zamanda
elinizde keskin bıçaklar olmasını sağlamak için ilave bıçak
bulundurmak iyi bir uygulamadır. Körelmiş bıçaklar bir çok yerde
keskinleştirilebilirler.
Bıçak üzerindeki sert pislikler gaz yağı, terebentin veya fırın
temizleyicisi ile temizlenebilir. Basınçla işlenmiş yeşil kereste gibi
aşırı birikmeye sebep olan
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
BU TESTERE İLE SU BESLEME EKLERİ KULLANMAYIN.
KULLANIM ÖNCESİNDE KARBÜR BIÇAKLARI FİZİKEN İNCELEYİN.
HASARLILARSA DEĞİŞTİRİN.
143
Türkçe
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com
adresinde mevcuttur
144
Ελληνικά
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 190 mm
DWE575, DWE576
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Ισχύς εισόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Διάμετρος λεπίδας
Μέγιστο βάθος κοπής
Οπή λεπίδας
Ρύθμιση φαλτσογωνιάς
Βάρος
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE575
230
1
1600
5200
190
67
30
57˚
4,0
DWE576
230
1
1600
5200
190
61
30
57˚
4,0
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN62841:
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
91
91
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
102
102
K(αβεβαιότητα για το δοθέν
επίπεδο ήχου)
Κοπή ξύλου
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,W =
Αβεβαιότητα K =
dB(A)
3
3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN62841 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Δισκοπριονο
DWE575, DWE576
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN62841-1:2015, EN62841-2-5:2014.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
08.06.16
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
145
Ελληνικά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις
απεικονίσεις και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν
αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση
οποιασδήποτε από τις οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
146
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
Ελληνικά
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
η)
Μην αφήνετε την εξοικείωση που έχετε αποκτήσει
από τη συχνή χρήση εργαλείων να σας επιτρέψει να
εφησυχάσετε και να αγνοείτε τις αρχές ασφαλούς
χρήσης των εργαλείων. Μια απρόσεκτη ενέργεια μπορεί
να προκαλέσει βαρύ τραυματισμό μέσα σε κλάσματα του
δευτερολέπτου.
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
η)
Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες κρατήματος
στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδι και
γράσο. Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες κρατήματος
δεν επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του
εργαλείου σε μη αναμενόμενες καταστάσεις.
5) Συντήρηση (Σέρβις)
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το φις από την πηγή ρεύματος και/ή
το πακέτο μπαταριών από το ηλεκτρικό εργαλείο
πριν πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις,
αλλάξετε αξεσουάρ ή αποθηκεύσετε ηλεκτρικά
εργαλεία. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης σε λειτουργία του
ηλεκτρικού εργαλείου.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Να συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγχετε για
προβλήματα ευθυγράμμισης ή για μάγκωμα των
κινούμενων εξαρτημάτων, θραύση εξαρτημάτων,
καθώς και για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα μπορεί
να επηρεάσει τη λειτουργία των ηλεκτρικών
εργαλείων. Αν το εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε να επισκευαστεί πριν το χρησιμοποιήσετε.
Η ανεπαρκής συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων
αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ
ΔΙΣΚΟΠΡΊΟΝΟ
Οδηγίες ασφαλείας για όλα τα πριόνια
ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
α ) Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από την περιοχή κοπής
και τη λεπίδα. Κρατάτε το δεύτερο χέρι σας πάνω στη
βοηθητική λαβή ή στο περίβλημα του μοτέρ. Αν και τα δύο
σας χέρια κρατούν το πριόνι, δεν μπορούν να κοπούν από
τη λεπίδα.
β ) Μην περνάτε κανένα μέρος του σώματός σας κάτω
από το τεμάχιο εργασίας. Ο προφυλακτήρας δεν μπορεί
να σας προστατέψει από τη λεπίδα κάτω από το τεμάχιο
εργασίας.
γ ) Ρυθμίζετε το βάθος κοπής σύμφωνα με το πάχος
του τεμαχίου εργασίας. Κάτω από το τεμάχιο εργασίας
θα πρέπει να είναι ορατό λιγότερο από ένα πλήρες δόντι
της λεπίδας.
δ ) Ποτέ μη συγκρατείτε το τεμάχιο εργασίας στα χέρια
σας ή ανάμεσα στα πόδια σας κατά τη διάρκεια της
κοπής. Στερεώνετε το τεμάχιο εργασίας σε ένα σταθερό
υπόβαθρο. Είναι σημαντικό να υποστηρίζετε σωστά το
τεμάχιο εργασίας για ελαχιστοποίηση της έκθεσης του
σώματος, την πιθανότητα κάμψης της λεπίδας ή της
απώλειας ελέγχου.
ε ) Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από μονωμένες
επιφάνειες λαβής όταν εκτελείτε μια εργασία όπου το
εργαλείο κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυφές
καλωδιώσεις ή με το ίδιο του το καλώδιο. Τυχόν
επαφή με καλώδιο υπό τάση θα θέσει υπό τάση και τα
εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου και
θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία του χειριστή.
στ ) Όταν εκτελείτε διαμήκη κοπή, πάντα χρησιμοποιείτε
οδηγό κοπής ή έναν κανόνα. Έτσι αυξάνεται η ακρίβεια
της κοπής και μειώνεται η πιθανότητα μαγκώματος
της λεπίδας.
ζ ) Πάντα χρησιμοποιείτε λεπίδες με σωστό μέγεθος και
σχήμα οπών άξονα (σχήματος διαμαντιού ή κύκλου).
Λεπίδες που δεν ταιριάζουν με τα υλικά στερέωσης στο
πριόνι θα κινούνται εκτός κεντραρίσματος, προκαλώντας
απώλεια ελέγχου.
147
Ελληνικά
η)
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ροδέλες ή μπουλόνι λεπίδας
που έχουν υποστεί ζημιά ή είναι ακατάλληλα. Οι
ροδέλες και το μπουλόνι της λεπίδας έχουν σχεδιαστεί
ειδικά για το πριόνι σας, για βέλτιστη απόδοση και
ασφάλεια λειτουργίας.
Περαιτέρω Οδηγίες ασφαλείας για όλα τα
πριόνια
Αιτίες ανάδρασης και αποτροπή της από το χρήστη:
• Η ανάδραση είναι η απότομη αντίδραση σε λεπίδα πριονιού
που έχει σφηνώσει, μαγκώσει ή ευθυγραμμιστεί λάθος, με
αποτέλεσμα ανύψωση του πριονιού έξω από το τεμάχιο
εργασίας προς την κατεύθυνση του χειριστή
• Όταν η λεπίδα έχει σφηνώσει ή μαγκώσει λόγω κλεισίματος της
εντομής, η λεπίδα σταματά να περιστρέφεται και η αντίδραση
του μοτέρ κατευθύνει τη μονάδα ταχύτατα προς τα πίσω
στο χειριστή
• Αν η λεπίδα στραβώσει ή ευθυγραμμιστεί λάθος μέσα στην
εντομή, τα δόντια στο πίσω άκρο της λεπίδας μπορεί να
εισχωρήσουν στην πάνω επιφάνεια του ξύλου με αποτέλεσμα
η λεπίδα να βγει από την εντομή και να αναπηδήσει πίσω προς
το χειριστή.
Η ανάδραση είναι το αποτέλεσμα κακής χρήσης του πριονιού
και/ή λανθασμένων διαδικασιών ή συνθηκών χειρισμού
και μπορεί να αποφευχθεί με τη λήψη κατάλληλων μέτρων
προφύλαξης, όπως αναφέρεται πιο κάτω.
α ) Διατηρείτε σταθερή λαβή και με τα δύο χέρια στο
πριόνι και τοποθετείτε τους βραχίονές σας ώστε να
αντιτίθενται στις δυνάμεις ανάδρασης. Τοποθετήστε
το σώμα σας σε μία από τις δύο πλευρές του
πριονιού, αλλά όχι σε ευθεία με τη λεπίδα. Η
ανάδραση θα μπορούσε να προκαλέσει αναπήδηση του
πριονιού προς τα πίσω, αλλά οι δυνάμεις ανάδρασης
μπορούν να ελεγχθούν από το χειριστή, αν ληφθούν
κατάλληλα μέτρα προφύλαξης.
β ) Αν η λεπίδα μαγκώσει ή αν διακόψετε για
οποιοδήποτε λόγο την κοπή, ελευθερώστε τη
σκανδάλη και κρατήστε το πριόνι ακίνητο μέσα
στο υλικό έως ότου η λεπίδα σταματήσει τελείως
να κινείται. Ποτέ μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε
το πριόνι από το τεμάχιο εργασίας ή να τραβήξετε
προς τα πίσω το πριόνι ενώ κινείται η λεπίδα, αλλιώς
μπορεί να προκληθεί ανάδραση. Διερευνήστε και
πάρτε διορθωτικά μέτρα για να απαλείψετε το αίτιο του
μαγκώματος της λεπίδας.
δ ) Όταν επανεκκινάτε τη λειτουργία ενός πριονιού
μέσα στο τεμάχιο εργασίας, κεντράρετε τη λεπίδα
πριονιού στην εντομή και ελέγξτε ότι τα δόντια του
πριονιού δεν έχουν εισχωρήσει στο υλικό. Αν η λεπίδα
πριονιού μαγκώνει, μπορεί να κινηθεί προς τα πάνω ή
να τιναχτεί από το τεμάχιο εργασίας καθώς επανεκκινάτε
το πριόνι.
δ ) Υποστηρίζετε μεγάλα φύλλα υλικού για να
ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο να σφηνώσει η λεπίδα
και να προκληθεί ανάδραση. Τα μεγάλα φύλλα τείνουν
να κάμπτονται από το ίδιο τους το βάρος. Υποστηρίγματα
148
πρέπει να τοποθετούνται κάτω από το φύλλο και στις δύο
πλευρές, κοντά στη γραμμή κοπής και κοντά στην άκρη
του φύλλου.
ε ) Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες που δεν είναι κοφτερές ή
παρουσιάζουν ζημιά. Οι ατρόχιστες ή κακορυθμισμένες
λεπίδες παράγουν στενή εντομή με αποτέλεσμα
υπερβολική τριβή, μάγκωμα της λεπίδας και ανάδραση.
στ ) Οι μοχλοί ασφάλισης ρύθμισης βάθους λεπίδας και
φαλτσογωνιάς πρέπει να είναι σφιγμένοι και καλά
στερεωμένοι πριν κάνετε μια κοπή. Αν μετακινηθεί η
ρύθμιση της λεπίδας κατά την κοπή, μπορεί να προκληθεί
μάγκωμα και ανάδραση.
ζ ) Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν δημιουργείτε
“κοπή βύθισης” σε υπάρχοντες τοίχους ή άλλες
τυφλές περιοχές. Η προεξέχουσα λεπίδα μπορεί να κόψει
αντικείμενα που θα προκαλέσουν ανάδραση.
Οδηγίες ασφαλείας για πριόνια με
περιστρεφόμενο προφυλακτήρα λεπίδας
α ) Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε ότι έχει κλείσει σωστά
ο κάτω προφυλακτήρας. Μη χρησιμοποιήσετε
το πριόνι αν ο κάτω προφυλακτήρας δεν κινείται
ελεύθερα και δεν κλείνει άμεσα. Ποτέ μη συσφίξετε
ή δέσετε τον κάτω προφυλακτήρα στην ανοικτή
θέση. Αν το πριόνι κατά λάθος πέσει, μπορεί να
στραβώσει ο κάτω προφυλακτήρας. Ανυψώστε τον κάτω
προφυλακτήρα με τη λαβή ανάσυρσης και βεβαιωθείτε ότι
κινείται ελεύθερα και δεν έρχεται σε επαφή με τη λεπίδα ή
οποιοδήποτε άλλο μέρος του εργαλείου, σε όλες τις γωνίες
και όλα τα βάθη κοπής.
β ) Ελέγξτε τη λειτουργία του ελατηρίου του κάτω
προφυλακτήρα. Αν ο προφυλακτήρας και το
ελατήριο δεν λειτουργούν σωστά, πρέπει να
επισκευαστούν πριν τη χρήση. Ο κάτω προφυλακτήρας
μπορεί να λειτουργεί βραδυκίνητα λόγω ζημιάς
σε εξαρτήματα, λόγω κολλωδών αποθέσεων ή
συσσώρευσης υπολειμμάτων.
δ ) Ο κάτω προφυλακτήρας θα πρέπει να ανασύρεται
χειροκίνητα μόνο για ειδικές κοπές όπως “κοπές
βύθισης” και “σύνθετες κοπές”. Ανυψώστε τον κάτω
προφυλακτήρα από τη λαβή ανάσυρσης και μόλις η
λεπίδα εισέλθει στο υλικό, ο κάτω προφυλακτήρας
πρέπει να απελευθερωθεί. Για όλες τις άλλες κοπές, ο
κάτω προφυλακτήρας θα πρέπει να λειτουργεί αυτόματα.
δ ) Πάντα να προσέχετε ο κάτω προφυλακτήρας να
καλύπτει τη λεπίδα πριν αφήσετε το πριόνι στον
πάγκο ή το δάπεδο. Μια απροστάτευτη, ελεύθερα
κινούμενη λεπίδα θα προκαλέσει κίνηση του πριονιού προς
τα πίσω, κόβοντας οτιδήποτε στην πορεία του. Να έχετε
υπόψη σας το χρόνο που χρειάζεται για να σταματήσει η
λεπίδα μετά την απελευθέρωση του διακόπτη.
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας για όλα τα
πριόνια με μαχαίρι διαχωρισμού
α ) Χρησιμοποιείτε την κατάλληλη λεπίδα πριονιού για
το μαχαίρι διαχωρισμού. Για να λειτουργεί το μαχαίρι
Ελληνικά
διαχωρισμού, ο κορμός της λεπίδας πρέπει να είναι
λεπτότερος λεπτός από το μαχαίρι διαχωρισμού και το
πλάτος κοπής της λεπίδας πρέπει να είναι μεγαλύτερο από
το πάχος του μαχαιριού διαχωρισμού.
β ) Ρυθμίζετε το μαχαίρι διαχωρισμού όπως
περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Η
λανθασμένη ρύθμιση αποστάσεων, τοποθέτηση και
ευθυγράμμιση μπορεί να κάνουν το μαχαίρι διαχωρισμού
αναποτελεσματικό στην πρόληψη της ανάδρασης.
γ ) Πάντα χρησιμοποιείτε το μαχαίρι διαχωρισμού,
εκτός κατά τις κοπές βύθισης. Το μαχαίρι διαχωρισμού
πρέπει να επανατοποθετείται μετά από κοπή βύθισης. Το
μαχαίρι διαχωρισμού εμποδίζει κατά την κοπή βύθισης και
μπορεί να προκαλέσει ανάδραση.
δ ) Για να λειτουργήσει το μαχαίρι διαχωρισμού, πρέπει
να έχει εισέλθει στο τεμάχιο εργασίας. Το μαχαίρι
διαχωρισμού δεν έχει αποτέλεσμα στην πρόληψη της
ανάδρασης σε κοπές μικρού μήκους.
ε ) Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι αν το μαχαίρι
διαχωρισμού έχει καμφθεί. Ακόμα και ελαφρά
επίδραση μπορεί να μειώσει την ταχύτητα κλεισίματος του
προφυλακτήρα.
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας για
δισκοπρίονα
•
•
•
•
•
•
•
Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς τα προστατευτικά
στη θέση τους ή αν οι προφυλακτήρες δεν λειτουργούν ή δεν
συντηρούνται σωστά.
Επιλέξτε τη σωστή λεπίδα για το υλικό που πρόκειται να κόψετε.
Φοράτε μάσκα προστασίας από σκόνη.
Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες μεγαλύτερης ή μικρότερης
διαμέτρου από τη συνιστώμενη. Για τα σωστή διαβάθμιση
της λεπίδας ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Χρησιμοποιείτε μόνο τις λεπίδες που προβλέπονται στο παρόν
εγχειρίδιο οδηγιών, σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 847-1.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε λειαντικούς τροχούς κοπής.
Όταν κόβετε πλαστικό πρέπει να αποτρέπεται η τήξη
του υλικού.
Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες πριονιού που έχουν σήμανση
ταχύτητας ίσης ή υψηλότερης από την ταχύτητα που
επισημαίνεται πάνω στο εργαλείο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η κοπή πλαστικών, ξύλου που
καλύπτεται από φυτικό χυμό και άλλων υλικών μπορεί
να προκαλέσει τη συσσώρευση λιωμένου υλικού στις
μύτες των λεπίδων και στον κορμό της λεπίδας πριονιού,
αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και μαγκώματος
της λεπίδας κατά τη διάρκεια της κοπής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
•
•
•
•
Βλάβη της ακοής.
Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε
μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN62841. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Σε περίπτωση αντικατάστασης καλωδίου ή φις, το εργαλείο
πρέπει να επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις ή από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1Δισκοπρίονο
1 Λεπίδα δισκοπρίονου
1 Κλειδί λεπίδας
1 Παράλληλο οδηγό
1 Στόμιο εξαγωγής σκόνης
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
149
Ελληνικά
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας
(εικ. [figure] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 36 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Διακόπτης σκανδάλης
2 Κουμπί ασφάλισης διακόπτη σε απενεργοποιημένη
κατάσταση
3 Κύρια λαβή
4 Ασφάλιση λεπίδας
5 Καπάκι άκρου
6 Βοηθητική λαβή
7 Μοχλός ρύθμισης φαλτσοκοπής
8 Μηχανισμός ρύθμισης γωνίας φαλτσοκοπής
9 Πλάκα βάσης
10 Κάτω προφυλακτήρας λεπίδας
11 Βίδα σύσφιξης λεπίδας
12 Μοχλός κάτω προφυλακτήρα
13 Πάνω προφυλακτήρας λεπίδας
Προοριζομενη Χρηση
Αυτά τα δισκοπρίονα βαρέως τύπου είναι σχεδιασμένα για
επαγγελματικές εφαρμογές κοπής ξύλου. ΜΗ χρησιμοποιείτε
με το πριόνι αυτό προσαρτήματα τροφοδοσίας νερού. ΜΗ
χρησιμοποιείτε τροχούς ή λεπίδες λείανσης.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτά τα βαρέως τύπου πριόνια είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά
εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
150
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Αλλαγή λεπίδων
Για να εγκαταστησετε τη λεπιδα (εικ. B–E)
1. Χρησιμοποιώντας το μοχλό 12 του κάτω προφυλακτήρα,
ανασύρετε τον κάτω προφυλακτήρα 10 της λεπίδας
και τοποθετήστε τη λεπίδα στον άξονα του πριονιού σε
επαφή με την εσωτερική ροδέλα 14 του σφιγκτήρα, αφού
βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα θα περιστρέφεται στη σωστή
κατεύθυνση (η κατεύθυνση του βέλους περιστροφής στη
λεπίδα πριονιού και τα δόντια πρέπει να δείχνουν στην ίδια
κατεύθυνση με το βέλος περιστροφής πάνω στο πριόνι).
Μην θεωρείτε ότι η τυπωμένη πλευρά της λεπίδας θα βλέπει
πάντα προς το μέρος σας όταν η λεπίδα έχει τοποθετηθεί
σωστά. Όταν ανασύρετε τον κάτω προφυλακτήρα λεπίδας
για να εγκαταστήσετε τη λεπίδα, ελέγξτε την κατάσταση
και τη λειτουργία του κάτω προφυλακτήρα λεπίδας για
να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι
κινείται ελεύθερα και δεν έρχεται σε επαφή με τη λεπίδα ή
οποιοδήποτε άλλο μέρος του εργαλείου, σε όλες τις γωνίες
και σε όλα τα βάθη κοπής.
2. Τοποθετήστε την εξωτερική ροδέλα 15 σφιγκτήρα πάνω
στον άξονα του πριονιού με την πλευρά με φάλτσα κοπή να
δείχνει προς τα έξω. Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος 30 mm της
πλευράς λεπίδας του σφιγκτήρα εφαρμόζει στην οπή 30 mm
στη λεπίδα πριονιού για να εξασφαλίσετε το κεντράρισμα
της λεπίδας.
3. Βιδώστε με το χέρι τη βίδα 11 σύσφιξης της λεπίδας πάνω
στον άξονα πριονιού (η βίδα έχει δεξιόστροφο σπείρωμα και
πρέπει να περιστραφεί δεξιόστροφα για να σφίξει).
4. Πιέστε την ασφάλιση 4 της λεπίδας ενώ περιστρέφετε τον
άξονα του πριονιού με το κλειδί 16 της λεπίδας, το οποίο
φυλάσσεται κάτω από την κύρια λαβή 3 (εικ. E), έως ότου
συμπλεχτεί η ασφάλιση της λεπίδας και σταματήσει να
περιστρέφεται η λεπίδα.
5. Σφίξτε καλά τη βίδα σύσφιξης της λεπίδας με το
κλειδί λεπίδας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε καμία περίπτωση μη συμπλέξετε την
ασφάλιση της λεπίδας ενώ είναι σε λειτουργία το πριόνι
και μην τη συμπλέξετε προσπαθώντας να σταματήσετε
το εργαλείο. Ποτέ μην ενεργοποιήσετε το πριόνι ενώ είναι
συμπλεγμένη η ασφάλιση της λεπίδας. Θα προκληθεί
σοβαρή ζημιά στο πριόνι σας.
Για να αντικαταστησετε τη λεπιδα
(εικ. B–E)
1. Για να ξεσφίξετε τη βίδα 11 σύσφιξης της λεπίδας, πιέστε
την ασφάλιση 4 της λεπίδας και περιστρέψτε τον άξονα του
πριονιού με το κλειδί 16 της λεπίδας, το οποίο φυλάσσεται
κάτω από την κύρια λαβή 3 , έως ότου συμπλεχτεί η
ασφάλιση της λεπίδας και σταματήσει να περιστρέφεται
η λεπίδα. Με την ασφάλιση της λεπίδας συμπλεγμένη,
περιστρέψτε αριστερόστροφα τη βίδα σύσφιξης της λεπίδας
με το κλειδί λεπίδας (η βίδα έχει δεξιόστροφο σπείρωμα και
πρέπει να περιστραφεί αριστερόστροφα για να ξεσφίξει).
Ελληνικά
2. Αφαιρέστε μόνο τη βίδα 11 σύσφιξης της λεπίδας και
την εξωτερική ροδέλα 15 του σφιγκτήρα. Αφαιρέστε την
παλιά λεπίδα.
3. Καθαρίστε τυχόν πριονίδια που μπορεί να έχουν
συσσωρευτεί στην περιοχή του προφυλακτήρα ή της
ροδέλας σφιγκτήρα και ελέγξτε την κατάσταση και τη
λειτουργία του κάτω προφυλακτήρα λεπίδας όπως
περιγράφηκε πιο πριν. Μη λιπαίνετε αυτή την περιοχή.
4. Επιλέξτε τη κατάλληλη λεπίδα για την εφαρμογή (βλ.
Λεπίδες). Πάντα χρησιμοποιείτε λεπίδες που έχουν σωστό
μέγεθος (διάμετρο) με κεντρική οπή σωστού μεγέθους
και σχήματος για τη στερέωση στον άξονα του πριονιού.
Πάντα να βεβαιώνεστε ότι ο μέγιστος συνιστώμενος
αριθμός στροφών (rpm) στη λεπίδα πριονιού είναι ίσος ή
μεγαλύτερος από τον αριθμό στροφών (rpm) λειτουργίας
του πριονιού.
5. Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως και 5 στην ενότητα Για να
εγκαταστήσετε τη λεπίδα, αφού βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα
θα περιστρέφεται στη σωστή κατεύθυνση.
Κατω προφυλακτηρας λεπιδας
• έρχεται σε επαφή με τη λεπίδα ή με οποιοδήποτε μέρος του
εργαλείου, πράγμα που πρέπει να εξεταστεί σε κάθε γωνία
και κάθε βάθος κοπής.
Λεπίδες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού των ματιών, χρησιμοποιείτε πάντα μέσα
προστασίας των ματιών. Το καρβίδιο είναι σκληρό αλλά
εύθραυστο υλικό. Ξένα αντικείμενα μέσα στο τεμάχιο
εργασίας όπως σύρμα ή καρφιά μπορούν να προκαλέσουν
ράγισμα ή θραύση των μυτών της λεπίδας. Χρησιμοποιείτε
το πριόνι μόνον όταν έχει τοποθετηθεί κατάλληλος
προφυλακτήρας στη λεπίδα πριονιού. Στερεώνετε τη
λεπίδα σταθερά με την κατάλληλη φορά περιστροφής
πριν τη χρήση και πάντα χρησιμοποιείτε μια καθαρή,
αιχμηρή λεπίδα.
Διάμετρος
190 mm
190 mm
190 mm
Δόντια
18
24
40
Εφαρμογή
Ταχεία διαμήκης κοπή
Διαμήκης κοπή
Γενικές εργασίες
Αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με τις λεπίδες, απευθυνθείτε στον
τοπικό σας αντιπρόσωπο DeWALT.
Ελεγχος κατω προφυλακτηρα (εικ. A)
Η ανάδραση είναι η απότομη αντίδραση σε λεπίδα πριονιού
που έχει σφηνώσει, μαγκώσει ή ευθυγραμμιστεί λάθος, με
αποτέλεσμα ανύψωση του πριονιού έξω από το τεμάχιο
εργασίας προς την κατεύθυνση του χειριστή. Όταν η λεπίδα
έχει σφηνώσει ή μαγκώσει λόγω κλεισίματος της εντομής, η
λεπίδα σταματά να περιστρέφεται και η αντίδραση του μοτέρ
κατευθύνει τη μονάδα ταχύτατα προς τα πίσω στο χειριστή. Αν
η λεπίδα στραβώσει ή ευθυγραμμιστεί λάθος μέσα στην εντομή,
τα δόντια στο πίσω άκρο της λεπίδας μπορεί να εισχωρήσουν
στην πάνω επιφάνεια του υλικού με αποτέλεσμα η λεπίδα να
βγει από την εντομή και να αναπηδήσει πίσω προς το χειριστή.
Η ανάδραση είναι πιο πιθανό να προκύψει όταν υπάρχει
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες.
1. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α.
Η κάμψη λόγω βάρους ή η ακατάλληλη ανύψωση
του αποκοπτόμενου τεμαχίου μπορεί να προκαλέσει
ενσφήνωση της λεπίδας και να οδηγήσει σε ανάδραση
(εικ. X).
β. Η κοπή υλικού που υποστηρίζεται μόνο στα άκρα μπορεί
να προκαλέσει ανάδραση. Καθώς μειώνεται η αντοχή του
υλικού, αυτό κάμπτεται από το βάρος του, κλείνοντας την
εντομή και σφηνώνοντας τη λεπίδα (εικ. X).
γ. Η κοπή ενός τμήματος υλικού που προβάλλει ή
προεξέχει, με έναρξη στο κάτω μέρος σε κάθετη
κατεύθυνση, μπορεί να προκαλέσει ανάδραση. Το
αποκοπτόμενο τμήμα καθώς χαμηλώνει μπορεί να
προκαλέσει ενσφήνωση της λεπίδας.
δ. Η αποκοπή στενών λωρίδων μεγάλου μήκους μπορεί να
προκαλέσει ανάδραση. Το αποκοπτόμενο κομμάτι μπορεί
να καμφθεί από το βάρος του ή να συστραφεί, κλείνοντας
την εντομή και σφηνώνοντας τη λεπίδα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο κάτω προφυλακτήρας λεπίδας είναι
ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας με το οποίο μειώνεται ο
κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. Σε καμία περίπτωση
μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι αν ο κάτω προφυλακτήρας
λείπει, έχει υποστεί ζημιά, αν δεν έχει συναρμολογηθεί
σωστά ή αν δεν λειτουργεί σωστά. Μη βασίζεστε στον
κάτω προφυλακτήρα λεπίδας για προστασία σας υπό κάθε
συνθήκη. Η ασφάλειά σας εξαρτάται από την τήρηση όλων
των προειδοποιήσεων και των προφυλάξεων καθώς και
από το σωστό χειρισμό του πριονιού. Ελέγχετε πριν από
κάθε χρήση ότι κλείνει σωστά ο κάτω προφυλακτήρας
λεπίδας. Αν ο κάτω προφυλακτήρας της λεπίδας λείπει
ή δεν λειτουργεί σωστά, φροντίστε να δώσετε το πριόνι
για σέρβις. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και
την αξιοπιστία του προϊόντος, οι εργασίες επισκευής,
συντήρησης και ρύθμισης θα πρέπει να εκτελούνται από
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή άλλο εξειδικευμένο
οργανισμό σέρβις, με χρήση πάντα ακριβώς ίδιων
ανταλλακτικών με τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται.
1. Απενεργοποιήστε το εργαλείο και αποσυνδέστε το από την
παροχή ρεύματος.
2. Περιστρέψτε το μοχλό (εικ. A, 12 ) του κάτω προφυλακτήρα
από την πλήρως κλειστή θέση στην πλήρως ανοικτή θέση.
3. Ελευθερώστε το μοχλό και παρατηρήστε τον προφυλακτήρα
10 καθώς επιστρέφει στην πλήρως κλειστή θέση.
Θα πρέπει να γίνει σέρβις στο εργαλείο από εξειδικευμένο
κέντρο σέρβις, αν:
• ο προφυλακτήρας δεν μπορέσει να επιστρέψει στην πλήρως
κλειστή θέση,
• κινείται με διακοπτόμενη κίνηση ή αργά, ή
ΑΝΑΔΡΑΣΗ
151
Ελληνικά
ε. Αν σκαλώσει ο κάτω προφυλακτήρας σε επιφάνεια κάτω
από το υλικό που κόβεται, μειώνεται στιγμιαία ο έλεγχος
του χειριστή. Το πριόνι μπορεί να ανυψωθεί εν μέρει
βγαίνοντας από την κοπή και αυξάνοντας την πιθανότητα
συστροφής της λεπίδας.
2. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΒΑΘΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ
Για να επιτύχετε την πιο αποτελεσματική κοπή, η λεπίδα θα
πρέπει να προεξέχει μόνο όσο χρειάζεται για να εκτίθεται
ένα δόντι όπως φαίνεται στην εικόνα H. Αυτό επιτρέπει
στο πέδιλο να υποστηρίζει τη λεπίδα και ελαχιστοποιεί τη
συστροφή και την ενσφήνωση μέσα στο υλικό. Δείτε την
ενότητα με τίτλο Ρύθμιση βάθους κοπής.
3. ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ (ΚΑΚΗ ΕΥΘΗΓΡΑΜΜΙΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ)
α.
Αν πιέζετε έντονα για την κοπή μπορεί να προκληθεί
συστροφή της λεπίδας.
β. Αν προσπαθείτε να στρίψετε το πριόνι μέσα στην κοπή
(προσπαθώντας να επιστρέψετε στη γραμμή που έχετε
σχεδιάσει) μπορεί να προκληθεί συστροφή της λεπίδας.
γ. Το υπερβολικό τέντωμα του σώματος ή η χρήση του
πριονιού με κακή στάση του σώματος (μη ευσταθή
στάση), μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη συστροφή της
λεπίδας.
δ. Η αλλαγή τρόπου λαβής των χεριών ή της θέσης του
σώματος κατά την κοπή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη
συστροφή της λεπίδας.
ε. Το τράβηγμα προς τα πίσω του πριονιού για τον
καθαρισμό της λεπίδας μπορεί να προκαλέσει συστροφή.
4. ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΑΙΧΜΗΡΩΝ Ή ΛΕΡΩΜΕΝΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ
Η χρήση μη αιχμηρών λεπίδων μπορεί να προκαλέσει
επιβολή αυξημένου φορτίου στο πριόνι. Για αντιστάθμιση,
ένας χειριστής συνήθως θα ωθεί πιο δυνατά με αποτέλεσμα
την περαιτέρω επιβολή φορτίου στη μονάδα και μεγαλύτερη
τάση συστροφής της λεπίδας μέσα στην εντομή. Οι
φθαρμένες λεπίδες επίσης μπορεί να έχουν ανεπαρκές
διάκενο κορμού πράγμα που αυξάνει την πιθανότητα
μαγκώματος και επιβολής αυξημένου φορτίου.
5. ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΗΣ
ΛΕΠΙΔΑΣ ΣΦΗΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΛΙΚΟ
Πρέπει να αφήσετε το πριόνι να φθάσει σε πλήρη ταχύτητα
λειτουργίας πριν αρχίσετε μια κοπή ή πριν ξεκινήσετε
πάλι μια κοπή αν έχετε σταματήσει τη λειτουργία της
μονάδας με τη λεπίδα μέσα στην εντομή. Αν δεν τηρήσετε
αυτή την υπόδειξη, θα μπορούσε να προκληθεί αθέλητη
ακινητοποίηση του εργαλείου και ανάδραση.
Οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να έχουν
ως αποτέλεσμα σύνθλιψη, μάγκωμα, συστροφή ή κακή
ευθυγράμμιση της λεπίδας θα μπορούσαν να προκαλέσουν
και ανάδραση. Ανατρέξτε στις ενότητες Πρόσθετοι ειδικοί
κανόνες ασφαλείας για δισκοπρίονα και Λεπίδες σχετικά με
διαδικασίες και τεχνικές που θα ελαχιστοποιήσουν την εμφάνιση
της ανάδρασης.
Ρύθμιση βάθους κοπής (εικ. F–H)
1. Ανυψώστε το μοχλό 17 ρύθμισης βάθους για να
τον ξεσφίξετε.
152
2. Για να αποκτήσετε το σωστό βάθος κοπής, ευθυγραμμίστε
το κατάλληλο σημάδι στις ταινίες 19 ρύθμισης του βάθους
με την εγκοπή 18 στον πάνω προφυλακτήρα της λεπίδας.
3. Σφίξτε το μοχλό ρύθμισης βάθους
4. Για την πιο αποτελεσματική δράση κοπής όταν
χρησιμοποιείτε λεπίδα πριονιού με μύτες καρβιδίου,
προσαρμόστε τη ρύθμιση βάθους έτσι ώστε να προεξέχει
περίπου μισό δόντι κάτω από την επιφάνεια του ξύλου που
πρόκειται να κοπεί.
5. Μια μέθοδος ελέγχου για το σωστό βάθος κοπής
παρουσιάζεται στην εικόνα H. Τοποθετήστε ένα τεμάχιο του
υλικού που σχεδιάζετε να κόψετε κατά μήκος της πλευράς
της λεπίδας, όπως δείχνει η εικόνα, και παρατηρήστε πόσο
μέρος του δοντιού προεξέχει από το υλικό.
Ρυθμιση μοχλου ρυθμισης βαθους (εικ. G)
Μπορεί να θέλετε να ρυθμίσετε το μοχλό ρύθμισης βάθους 17 .
Μπορεί με τον καιρό να χαμηλώσει και να συναντά την πλάκα
βάσης πριν συσφιχτεί.
Για να σφίξετε το μοχλό:
1. Κρατήστε το μοχλό 17 ρύθμισης βάθους και ξεσφίξτε το
παξιμάδι ασφάλισης 20 .
2. Ρυθμίστε το μοχλό ρύθμισης βάθους περιστρέφοντάς τον
στην επιθυμητή κατεύθυνση κατά περίπου 1/8 της στροφής.
3. Σφίξτε πάλι το παξιμάδι.
Ρύθμιση γωνίας φάλτσας κοπής (εικ. I)
Ο μηχανισμός 8 ρύθμισης γωνίας φάλτσας κοπής μπορεί να
ρυθμιστεί μεταξύ 0° και 57°.
Για να επιτύχετε μεγαλύτερη ακρίβεια κοπής, χρησιμοποιήστε
τις σημάνσεις λεπτής ρύθμισης που βρίσκονται στο βραχίονα
περιστροφής 22 .
1. Ανυψώστε το μοχλό 7 ρύθμισης φαλτσοκοπής για να τον
ξεσφίξετε.
2. Γείρετε την πλάκα βάσης ως την επιθυμητή γωνία
ευθυγραμμίζοντας το λεπτό δείκτη φάλτσας κοπής 21 με την ένδειξη επιθυμητής γωνίας πάνω στο βραχίονα
περιστροφής 22 .
3. Κατεβάστε το μοχλό ρύθμισης φαλτσοκοπής για να
τον ξανασφίξετε.
Συγκράτηση ρύθμισης φαλτσοκοπής (εικ. I)
Τα DWE575 και DWE576 είναι εξοπλισμένα με λειτουργία
συγκράτησης ρύθμισης φαλτσοκοπής. Καθώς αλλάζετε
την κλίση της πλάκας βάσης θα ακούσετε ένα κλικ και θα
αισθανθείτε την πλάκα βάσης να σταματά στις 22,5 και στις
45 μοίρες. Αν κάποια από αυτές είναι η επιθυμητή γωνία,
σφίξτε πάλι το μοχλό 7 χαμηλώνοντάς τον. Αν επιθυμείτε
άλλη γωνία, συνεχίστε να δίνετε κλίση στην πλάκα βάσης έως
ότου ο δείκτης 23 αδρής ρύθμισης φαλτσοκοπής ή ο δείκτης
21 λεπτής ρύθμισης φαλτσοκοπής ευθυγραμμιστεί με την
επιθυμητή σήμανση.
Ελληνικά
Δείκτης μήκους κοπής (εικ. J)
Οι σημάνσεις στο πλάι της πλάκας βάσης δείχνουν το μήκος της
εγκοπής που κόβεται στο υλικό στο πλήρες βάθος κοπής. Οι
σημάνσεις αναγράφονται σε βήματα των 5 mm.
Τοποθέτηση και ρύθμιση του παράλληλου
οδηγού (εικ. K)
Ο παράλληλος οδηγός 24 χρησιμοποιείται για κοπή παράλληλα
προς την ακμή του τεμαχίου εργασίας.
Τοποθέτηση
1. Χαλαρώστε το κουμπί 25 ρύθμισης του παράλληλου
οδηγού για να επιτρέψετε να περάσει ο παράλληλος οδηγός.
2. Εισάγετε τον παράλληλο οδηγό 24 στην πλάκα βάσης 9 όπως δείχνει η εικόνα.
3. Σφίξτε το κουμπί 25 ρύθμισης του παράλληλου οδηγού.
Ρύθμιση
1. Χαλαρώστε το κουμπί 25 ρύθμισης του οδηγού και
ρυθμίστε τον παράλληλο οδηγό 24 στο επιθυμητό πλάτος.
Μπορείτε να διαβάσετε τη ρύθμιση στην κλίμακα του
παράλληλου οδηγού.
2. Σφίξτε το κουμπί 25 ρύθμισης του οδηγού.
Προσάρτηση του στομίου εξαγωγής σκόνης
(εικ. A, F, L)
Το δισκοπρίονό σας DWE575/DWE576 διαθέτει στόμιο
εξαγωγής σκόνης.
Για να εγκαταστησετε το στομιο εξαγωγης
σκονης
1. Ξεσφίξτε πλήρως το μοχλό ρύθμισης βάθους 17 .
2. Τοποθετήστε την πλάκα βάσης 9 στην πιο χαμηλή θέση.
3. Ευθυγραμμίστε το αριστερό μισό του στομίου 33 εξαγωγής
σκόνης πάνω από τον πάνω προφυλακτήρα 13 της λεπίδας
όπως δείχνει η εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει την
προεξοχή στη εγκοπή χύτευσης στο εργαλείο. Αν έχει
εγκατασταθεί σωστά, θα κουμπώσει πλήρως πάνω από το
αρχικό βάθος του δείκτη κοπής.
4. Ευθυγραμμίστε το δεξιό τμήμα με το αριστερό.
5. Εισάγετε τις βίδες και σφίξτε καλά.
Σύστημα ραγών οδήγησης (DWE576, εικ. M)
Οι ράγες οδήγησης, οι οποίες διατίθενται ως αξεσουάρ σε
διάφορα μήκη, επιτρέπουν τη χρήση του δισκοπρίονου για
ακριβείς, ίσιες κοπές και ταυτόχρονα προστατεύουν την
επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας από ζημιά. Σε συνδυασμό με
πρόσθετα αξεσουάρ, μπορούν με το σύστημα ραγών οδήγησης
να επιτευχθούν ακριβείς γωνίες κοπής, λοξές κοπές και εργασίες
συναρμογής.
Διατίθενται σφιγκτήρες 30 για να στερεώσετε τη ράγα
οδήγησης 28 στο τεμάχιο εργασίας (εικ. M). Η χρήση αυτών
των σφιγκτήρων 30 εξασφαλίζει ότι η ράγα οδήγησης 28 είναι καλά στερεωμένη στο τεμάχιο εργασίας 29 για ασφαλή
εργασία. Από τη στιγμή που η ράγα οδήγησης έχει ρυθμιστεί στη
γραμμή κοπής και έχει στερεωθεί σφιχτά στο τεμάχιο εργασίας,
δεν υπάρχει κίνηση κατά την κοπή.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η κλίμακα ύψους στη μονάδα έχει ρυθμιστεί
για χρήση αυτού του πριονιού χωρίς ράγα οδήγησης. Όταν
χρησιμοποιείτε το πριόνι πάνω στη ράγα οδήγησης, η διαφορά
σε ύψος θα είναι περίπου 5,0 mm.
Ρυθμιση του δισκοπριονου ως προς τη
ραγα οδηγησης (εικ. A, N)
Το διάκενο ανάμεσα στο δισκοπρίονο και τη ράγα οδήγησης
(εικ. N, 28 ) πρέπει να είναι πολύ μικρό για να επιτύχετε τα
καλύτερα αποτελέσματα κοπής. Όσο μικρότερο είναι αυτό το
διάκενο, τόσο καλύτερο θα είναι το φινίρισμα ευθείας γραμμής
στο τεμάχιο εργασίας.
Το διάκενο μπορεί να ρυθμιστεί με δύο προσαρμογείς (εικ. A,
26 , 27 ράγας οδήγησης για κάθε κανάλι στη βάση για κοπή
0° 26 και για φάλτσα κοπή 1–45° 27 . Οι προσαρμογείς
ράγας είναι έκκεντρα ακριβείας που επιτρέπουν τη μείωση
του διάκενου ανάμεσα στη μονάδα και τη ράγα οδήγησης.
Όταν έχουν ρυθμιστεί οι προσαρμογείς, η πλευρική κίνηση του
πριονιού κατά την κοπή διατηρείται σε μια ελάχιστη τιμή ενώ
επιτρέπεται ομαλή δράση κοπής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσαρμογείς έχουν ρυθμιστεί εργοστασιακά
για ελάχιστο διάκενο και μπορεί να χρειαστούν προσαρμογή
και ρύθμιση πριν τη χρήση της μονάδας. Χρησιμοποιήστε τις
παρακάτω οδηγίες για ρύθμιση του δισκοπρίονου στη ράγα
οδήγησης.
ΘΥΜΗΘΕΊΤΕ: Ρυθμίστε τους προσαρμογείς ράγας στο πριόνι ως
προς τη ράγα οδήγησης.
1. Ξεβιδώστε τη βίδα μέσα στον προσαρμογέα ράγας για να
επιτρέψετε την προσαρμογή μεταξύ του πριονιού και της
ράγας οδήγησης.
2. Ανασύρετε τον κάτω προφυλακτήρα και τοποθετήστε τη
μονάδα πάνω στη ράγα οδήγησης, εξασφαλίζοντας ότι η
λεπίδα είναι στην πιο ψηλή θέση.
3. Περιστρέψτε τον προσαρμογέα έως ότου το πριόνι
ασφαλίσει πάνω στη ράγα οδήγησης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι το πριόνι έχει προσαρτηθεί
σταθερά στη ράγα προσπαθώντας να σπρώξετε το πριόνι
προς τα εμπρός. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνηση
του πριονιού.
4. Περιστρέψτε λίγο αντίστροφα τον προσαρμογέα έως
ότου το πριόνι μπορεί να ολισθαίνει εύκολα κατά μήκος
της ράγας.
5. Κρατήστε τον προσαρμογέα ράγας στη θέση αυτή και σφίξτε
πάλι τη βίδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΑΝΤΑ προσαρμόζετε το σύστημα για χρήση με
άλλες ράγες.
Οι προσαρμογείς ράγας τώρα έχουν ρυθμιστεί να
ελαχιστοποιούν την πλευρική απόκλιση κατά την κοπή με το
πριόνι πάνω στη ράγα οδήγησης.
Πριν χρησιμοποιήσετε το πριόνι, θα χρειαστεί διαμόρφωση
του προφυλακτήρα κατά της απόσχισης 31 πάνω στη ράγα
οδήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση του
προφυλακτήρα κατά της απόσχισης.
153
Ελληνικά
Διαμορφωση του προφυλακτηρα κατα της
αποσχισης (εικ. N)
Η ράγα οδήγησης 28 είναι εξοπλισμένη με έναν προφυλακτήρα
κατά της απόσχισης 31 ο οποίος πρέπει να διαμορφωθεί ως
προς το πριόνι πριν την πρώτη χρήση.
Ο προφυλακτήρας κατά της απόσχισης 31 βρίσκεται σε
κάθε άκρο της ράγας οδήγησης (εικ. N). Ο σκοπός αυτού
του προφυλακτήρα κατά της απόσχισης είναι να προσφέρει
στο χρήστη ορατότητα στη γραμμή κοπής της λεπίδας ενώ
ταυτόχρονα μειώνει την απόσχιση σκληθρών που λαμβάνει
χώρα κατά μήκος της ακμής κοπής του τεμαχίου εργασίας κατά
τη διάρκεια της κοπής.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΑΝΤΑ διαβάζετε και τηρείτε την ενότητα
Ρύθμιση του δισκοπρίονου ως προς τη ράγα οδήγησης πριν
κόψετε τον προφυλακτήρα κατά της απόσχισης!
Βηματα για τη διαμορφωση του
προφυλακτηρα κατα της αποσχισης
(εικ. O–R)
1. Τοποθετήστε τη ράγα οδήγησης 28 πάνω σε ένα άχρηστο
κομμάτι ξύλου 32 το οποίο έχει ελάχιστο μήκος 100 mm
προεξοχής από το τεμάχιο εργασίας. Χρησιμοποιήστε
ένα σφιγκτήρα για να βεβαιωθείτε ότι η ράγα οδήγησης
είναι σταθερά στερεωμένη στο τεμάχιο εργασίας. Έτσι θα
εξασφαλιστεί ακρίβεια.
2. Ρυθμίστε τη μονάδα σε βάθος κοπής 20 mm.
3. Τοποθετήστε το μπροστινό μέρος του πριονιού πάνω στο
άκρο προεξοχής της ράγας οδήγησης και βεβαιωθείτε ότι
η λεπίδα είναι τοποθετημένη μπροστά από την άκρη της
ράγας (εικ. P).
4. Ενεργοποιήστε το πριόνι και αργά κόψτε τον προφυλακτήρα
κατά της απόσχισης κατά το πλήρες μήκος της ράγας με
μια συνεχή κίνηση. Η ακμή του προφυλακτήρα κατά της
απόσχισης τώρα αντιστοιχεί ακριβώς στην ακμή κοπής της
λεπίδας (εικ. Q).
Για να επιτύχετε τη διαμόρφωση του προφυλακτήρα κατά της
απόσχισης στην άλλη πλευρά της ράγας οδήγησης, αφαιρέστε
το πριόνι από τη ράγα και περιστρέψτε τη ράγα κατά 180°.
Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν επιθυμείτε, μπορείτε να δώσετε στον
προφυλακτήρα κατά της απόσχισης γωνία φαλτσοκοπής 45° και
κατόπιν να επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4. Έτσι επιτρέπεται
η χρήση μίας πλευράς της ράγας για παράλληλες κοπές ενώ η
άλλη πλευρά είναι διαμορφωμένη για φαλτσοκοπές 45° (εικ. R).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο προφυλακτήρας κατά της απόσχισης έχει
διαμορφωθεί για παράλληλη κοπή και στις δύο πλευρές, τότε,
όταν δοθεί στη μονάδα κλίση για φαλτσοκοπή, η λεπίδα δεν θα
κινείται σε ευθεία ως προς την ακμή του προφυλακτήρα κατά
της απόσχισης. Αυτό συμβαίνει επειδή το σημείο περιστροφής
της φαλτσοκοπής δεν είναι στατικό και η λεπίδα κινείται προς τα
έξω όταν δίνετε γωνία φαλτσοκοπής στη μονάδα.
Χρηση του σωστου καναλιου (εικ. S–U)
Η πλάκα βάσης του πριονιού αποτελείται από δύο κανάλια. Ένα
κανάλι προορίζεται για πραγματοποίηση παράλληλων κοπών και
το άλλο κανάλι για πραγματοποίησης φάλτσων κοπών.
154
Οι δείκτες στο μπροστινό μέρος της πλάκας βάσης (εικ. S)
δείχνουν ποιο κανάλι προορίζεται για ποια εφαρμογή. Όταν
πραγματοποιείτε κοπές βεβαιωθείτε ότι η γραμμή πάνω στην
πλάκα βάσης είναι ευθυγραμμισμένη με το κανάλι στη ράγα
οδήγησης. Η εικόνα T δείχνει το πριόνι στη θέση παράλληλης
κοπής σε σχέση με τη ράγα οδήγησης. Η εικόνα U δείχνει το
πριόνι στη θέση φαλτσοκοπής σε σχέση με τη ράγα οδήγησης.
Πριν τη λειτουργία
• Βεβαιωθείτε ότι οι προφυλακτήρες έχουν τοποθετηθεί
σωστά. Ο προφυλακτήρας της λεπίδας πριονιού πρέπει να
είναι στην κλειστή θέση.
• Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα πριονιού περιστρέφεται στην
κατεύθυνση του βέλους στη λεπίδα.
• Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικά φθαρμένες λεπίδες.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. V)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται να έχετε
ένα χέρι στην κύρια λαβή 3 , με το άλλο χέρι στη βοηθητική
λαβή 6 .
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (εικ. A)
Για λόγους ασφαλείας, ο διακόπτης σκανδάλης 1 του εργαλείου
σας διαθέτει κουμπί απασφάλισης 2 .
Πιέστε το κουμπί απασφάλισης για να απασφαλιστεί το εργαλείο.
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πατήστε το διακόπτη
σκανδάλης 1 .
Μόλις ελευθερωθεί ο διακόπτης σκανδάλης,
ο διακόπτης απασφάλισης ενεργοποιείται
αυτόματα για να εμποδίσει αθέλητη έναρξη λειτουργίας του
μηχανήματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το
εργαλείο όταν η λεπίδα πριονιού αγγίζει το τεμάχιο
εργασίας ή άλλα υλικά.
Ελληνικά
Υποστήριξη του τεμαχίου εργασίας
(εικ. W–Z)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού, υποστηρίξτε σωστά το
τεμάχιο εργασίας και κρατάτε το πριόνι σταθερά για
να αποτρέψετε απώλεια του ελέγχου.
Οι εικόνες W και Y δείχνουν τη σωστή θέση κοπής με το πριόνι.
Οι εικόνες X και Z δείχνουν μια μη ασφαλή κατάσταση. Θα
πρέπει να κρατάτε τα χέρια μακριά από την περιοχή κοπής, και
το καλώδιο ρεύματος σε θέση μακριά από την περιοχή κοπής
ώστε να μην πιαστεί ή κρεμαστεί πάνω στο τεμάχιο εργασίας.
Για να αποφύγετε ανάδραση, ΠΑΝΤΑ υποστηρίζετε τη σανίδα
ή το φύλλο που κόβεται ΚΟΝΤΑ στην κοπή (εικ. W και Y) . ΜΗΝ
υποστηρίζετε τη σανίδα ή το φύλλο μακριά από την κοπή (εικ. X
και Z) . Όταν χρησιμοποιείτε το πριόνι, κρατάτε το καλώδιο
μακριά από την περιοχή κοπής και εμποδίστε να κρεμαστεί αυτό
από το τεμάχιο εργασίας.
ΠΑΝΤΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟ ΠΡΙΟΝΙ ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ! Τοποθετήστε το τεμάχιο εργασίας
έχοντας προς τα κάτω την «καλή» του πλευρά—αυτή στην
οποία είναι πιο σημαντική η εμφάνιση. Το πριόνι κόβει προς τα
πάνω και έτσι τυχόν απόσχιση σκληθρών θα είναι στην πλευρά
του τεμαχίου εργασίας που είναι επάνω κατά την κοπή.
Κοπή
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να
χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο στηρίζοντάς το
ανάποδα πάνω σε μια επιφάνεια εργασίας και φέρνοντας
το υλικό προς το εργαλείο. Πάντα στερεώνετε σταθερά το
τεμάχιο εργασίας και φέρτε το εργαλείο προς το τεμάχιο
εργασίας, κρατώντας σταθερά το εργαλείο με δύο χέρια
όπως δείχνει η εικόνα Y.
Τοποθετήστε το πλατύτερο μέρος της πλάκας βάσης του
πριονιού στο μέρος του τεμαχίου εργασίας που υποστηρίζεται
σταθερά, όχι στο τμήμα που θα πέσει όταν πραγματοποιηθεί
η κοπή. Για παράδειγμα, η εικόνα Y δείχνει το ΣΩΣΤΟ τρόπο
για αποκοπή του άκρου μιας σανίδας. Πάντα συσφίγγετε το
τεμάχιο εργασίας. Μην επιχειρήσετε να κρατήσετε τεμάχια
μικρού μήκους με το χέρι! Θυμηθείτε να υποστηρίζετε υλικό που
προβάλλει ή προεξέχει. Να είστε προσεκτικοί όταν κόβετε με το
πριόνι υλικό από το κάτω μέρος.
Βεβαιωθείτε ότι το πριόνι σας έχει επιτύχει πλήρη ταχύτητα πριν
η λεπίδα έρθει σε επαφή με το υλικό που πρόκειται να κοπεί. Η
έναρξη λειτουργίας του πριονιού ενώ η λεπίδα είναι σε επαφή
με το υλικό που πρόκειται να κοπεί ή ενώ η λεπίδα έχει εισαχθεί
στην εντομή κοπής, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανάδραση.
Ωθήστε το πριόνι προς τα εμπρός σε ταχύτητα που επιτρέπει
στη λεπίδα να κόβει χωρίς να ασκείτε άσκοπη δύναμη. Η
σκληρότητα και η ανθεκτικότητα του υλικού μπορεί να διαφέρει,
ακόμα και μέσα στο ίδιο κομμάτι και τμήματα με ρόζους ή
υγρασία μπορεί να επιβάλουν υψηλό φορτίο στο πριόνι. Αν
συμβεί αυτό, ωθείτε το πριόνι πιο αργά, αλλά με αρκετή δύναμη
ώστε να το διατηρείτε σε λειτουργία χωρίς μεγάλη μείωση του
αριθμού στροφών. Η άσκηση υπερβολικής δύναμης στο πριόνι
μπορεί να προκαλέσει τραχιά γραμμή κοπής, έλλειψη ακρίβειας,
ανάδραση και υπερθέρμανση του μοτέρ. Σε περίπτωση που
η κοπή σας αρχίσει να παρεκκλίνει από τη γραμμή κοπής, μην
επιχειρήσετε να αναγκάσετε το εργαλείο να επανέλθει πάνω
στη γραμμή. Αφήστε ελεύθερη το διακόπτη και επιτρέψτε στη
λεπίδα να σταματήσει τελείως να κινείται. Τότε μπορείτε να
αποσύρετε το πριόνι, να σκοπεύσετε εκ νέου και να ξεκινήσετε
μια νέα κοπή ελαφρά μέσα στη λανθασμένη. Σε οποιαδήποτε
περίπτωση, αποσύρετε το πριόνι αν πρέπει να μετατοπίσετε την
κοπή. Αν εξαναγκάσετε να γίνει η διόρθωση μέσα στην κοπή,
μπορεί να ακινητοποιηθεί το πριόνι και να προκληθεί ανάδραση.
ΑΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΠΡΙΟΝΙ, ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΗ
ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΙΟΝΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ ΕΩΣ ΟΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΟΤΙ Η
ΛΕΠΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΜΗ ΚΟΠΗΣ.
Μόλις ολοκληρώσετε την κοπή, αφήστε ελεύθερη τη σκανδάλη
και επιτρέψτε στη λεπίδα να σταματήσει πριν ανυψώσετε το
πριόνι από το τεμάχιο εργασίας. Καθώς ανυψώνετε το πριόνι, ο
τηλεσκοπικός προφυλακτήρας με φόρτιση ελατηρίου θα κλείσει
αυτόματα κάτω από τη λεπίδα. Θυμηθείτε ότι η λεπίδα είναι
εκτεθειμένη έως ότου γίνει αυτό. Ποτέ και σε καμία περίπτωση
μην βάλετε μέρη του σώματος κάτω από το τεμάχιο εργασίας.
Αν έχετε ανασύρει χειροκίνητα τον τηλεσκοπικό προφυλακτήρα
(όπως απαιτείται για την πραγματοποίηση εσωτερικών κοπών),
πάντα χρησιμοποιείτε το μοχλό ανάσυρσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν κόβετε λεπτές λωρίδες, προσέξτε να
βεβαιωθείτε ότι τα μικρά αποκοπτόμενα κομμάτια δεν
κρέμονται στο εσωτερικό του κάτω προφυλακτήρα.
Κοπή εσωτερικού ανοίγματος (εικ. AA)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην προσδέσετε τον
προφυλακτήρα λεπίδας σε ανυψωμένη θέση. Ποτέ μην
κινήσετε το πριόνι προς τα πίσω όταν εκτελείτε κοπή
εσωτερικού ανοίγματος. Έτσι μπορεί να προκληθεί
ανύψωση της μονάδας από το τεμάχιο εργασίας με
ενδεχόμενο αποτέλεσμα τον τραυματισμό.
Μια κοπή εσωτερικού ανοίγματος μπορεί να γίνει σε δάπεδο,
τοίχωμα ή άλλη επίπεδη επιφάνεια.
1. Ρυθμίστε την πλάκα βάσης του πριονιού έτσι ώστε η λεπίδα
να κόβει στο επιθυμητό βάθος.
2. Γείρετε το πριόνι προς τα εμπρός και ακουμπήστε το
μπροστινό μέρος της πλάκας βάσης πάνω στο υλικό που
πρόκειται να κοπεί.
3. Χρησιμοποιώντας το μοχλό του κάτω προφυλακτήρα,
ανασύρετε τον προφυλακτήρα κάτω λεπίδας σε μια προς
τα πάνω θέση. Χαμηλώστε το πίσω μέρος της πλάκας
βάσης έως ότου τα δόντια της λεπίδας σχεδόν αγγίζουν τη
γραμμή κοπής.
4. Ελευθερώστε τον προφυλακτήρα της λεπίδας (η επαφή του
με το τεμάχιο εργασίας θα τον διατηρήσει σε θέση ώστε να
ανοίγει ελεύθερα καθώς ξεκινάτε την κοπή). Πάρτε το χέρι
από το μοχλό προφυλακτήρα και κρατήστε σταθερά τη
βοηθητική λαβή 6 , όπως δείχνει η εικόνα AA. Τοποθετήστε
το σώμα σας και το βραχίονά σας ώστε να μπορείτε να
αντισταθείτε σε ανάδραση αν τυχόν προκύψει.
5. Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα δεν είναι σε επαφή με την
επιφάνεια κοπής, πριν θέσετε σε λειτουργία το πριόνι.
155
Ελληνικά
6. Θέστε σε λειτουργία το μοτέρ και βαθμιαία χαμηλώστε το
πριόνι έως ότου η πλάκα βάσης του να στηρίζεται με όλη
της την επιφάνεια πάνω στο υλικό που πρόκειται να κοπεί.
Προχωρήστε το πριόνι κατά μήκος της γραμμής κοπής έως
ότου ολοκληρωθεί
η κοπή.
7. Απελευθερώστε τη σκανδάλη και επιτρέψτε στη λεπίδα να
σταματήσει τελείως πριν αποσύρετε τη λεπίδα από το υλικό.
8. Όταν ξεκινάτε κάθε νέα κοπή, επαναλάβετε όπως
αναφέρεται πιο πάνω.
Εξαγωγή σκόνης (εικ. DD)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εισπνοής σκόνης. Για να
μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, ΠΑΝΤΑ φοράτε
εγκεκριμένη μάσκα προστασίας από σκόνη.
Το εργαλείο σας συνοδεύεται από στόμιο 33 εξαγωγής σκόνης.
Οι εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης από τις πιο συνήθεις
ηλεκτρικές σκούπες μπορούν να προσαρμοστούν απ’ ευθείας
στο στόμιο εξαγωγής σκόνης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΝΤΑ όταν κόβετε ξύλο,
χρησιμοποιείτε διάταξη εξαγωγής σκόνης με αναρρόφηση,
σχεδιασμένη σύμφωνα με τις εφαρμόσιμες Οδηγίες που
αφορούν την εκπομπή σκόνης. Οι εύκαμπτοι σωλήνες
από τις περισσότερες ηλεκτρικές σκούπες μπορούν να
προσαρμοστούν απ’ ευθείας στο στόμιο εξαγωγής σκόνης.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση
Στο εργαλείο χρησιμοποιούνται αυτο-λιπαινόμενα ρουλεμάν
με σφαιρίδια και κυλινδρίσκους και δεν απαιτείται ανανέωση
της λίπανσης. Ωστόσο, συνιστάται, μία φορά το χρόνο, να
παραδίδετε ή να αποστέλλετε το εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις για σχολαστικό καθαρισμό, έλεγχο και λίπανση
του γραναζοκιβωτίου.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
156
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
Κάτω προφυλακτήρας
Ο κάτω προφυλακτήρας θα πρέπει πάντα να περιστρέφεται
και να κλείνει ελεύθερα από την πλήρως ανοικτή στην πλήρως
κλειστή θέση. Πάντα ελέγχετε για σωστή λειτουργία πριν την
κοπή, ανοίγοντας πλήρως τον προφυλακτήρα και αφήνοντάς
τον να κλείσει. Αν ο προφυλακτήρας κλείνει αργά ή όχι εντελώς,
τότε θα χρειαστεί καθαρισμό ή σέρβις. Μη χρησιμοποιήσετε
το πριόνι έως ότου λειτουργεί σωστά. Για να καθαρίσετε τον
προφυλακτήρα, χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα ή μια μαλακή
βούρτσα για να αφαιρέσετε όλο το πριονίδι ή τα υπολείμματα
που έχουν συσσωρευτεί από τη διαδρομή του προφυλακτήρα
και από την περιοχή γύρω από το ελατήριο του προφυλακτήρα.
Αν δεν διορθωθεί έτσι το πρόβλημα, θα χρειαστεί σέρβις από
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Ρύθμιση πλάκας βάσης (εικ. E, BB, CC)
Η πλάκα βάσης έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά ώστε να
εξασφαλίζεται ότι η λεπίδα είναι κάθετη προς την πλάκα βάσης.
Αν μετά από εκτεταμένη χρήση χρειαστεί να ευθυγραμμίσετε
πάλι τη λεπίδα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
Ρυθμιση για κοπες 90 μοιρων
1. Επαναφέρετε το πριόνι σε γωνία 0 μοιρών φαλτσοκοπής.
2. Τοποθετήστε το πριόνι ώστε να στηρίζεται στο πλάι του και
ανασύρετε τον κάτω προφυλακτήρα.
3. Ρυθμίστε το βάθος κοπής σε 51 mm.
4. Ξεσφίξτε το μοχλό ρύθμισης γωνίας φαλτσοκοπής (εικ. CC,
7 ). Τοποθετήστε μια γωνιά σε επαφή με τη λεπίδα και την
πλάκα βάσης όπως δείχνει η εικόνα BB.
5. Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 16 , περιστρέψτε τη βίδα
στερέωσης 34 στην κάτω πλευρά της πλάκας βάσης
έως ότου η λεπίδα και η πλάκα βάσης είναι και οι δύο σε
πλήρη επαφή με τη γωνιά. Σφίξτε πάλι το μοχλό ρύθμισης
γωνίας φαλτσοκοπής.
Ρυθμιση μοχλου ρυθμισης γωνιας
φαλτσοκοπης (εικ. CC)
Μπορεί να θέλετε να ρυθμίσετε το μοχλό ρύθμισης γωνίας
φαλτσοκοπής(g). Μπορεί με τον καιρό να χαμηλώσει και να
συναντά την πλάκα βάσης πριν συσφιχτεί.
Για να σφίξετε το μοχλό:
1. Κρατήστε το μοχλό 7 ρύθμισης γωνίας φαλτσοκοπής και
ξεσφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης 35 .
Ελληνικά
2. Ρυθμίστε το μοχλό ρύθμισης γωνίας φαλτσοκοπής
περιστρέφοντάς τον στην επιθυμητή κατεύθυνση κατά
περίπου 1/8 της στροφής.
3. Σφίξτε πάλι το παξιμάδι.
Λεπίδες
Μια στομωμένη λεπίδα θα προκαλέσει αργή και μη αποδοτική
κοπή, υπερφόρτωση του μοτέρ του πριονιού, υπερβολική
δημιουργία σκληθρών και θα μπορούσε να αυξήσει την
πιθανότητα ανάδρασης (κλωτσήματος). Αλλάζετε λεπίδες όταν
δεν είναι πλέον εύκολο να ωθήσετε το πριόνι κατά την κοπή,
όταν το μοτέρ προσπαθεί υπερβολικά ή όταν αναπτύσσεται
υπερβολική θερμότητα στη λεπίδα. Είναι μια καλή πρακτική να
έχετε πρόσθετες λεπίδες ώστε να υπάρχουν πάντα διαθέσιμες
αιχμηρές λεπίδες για άμεση χρήση. Οι στομωμένες λεπίδες
μπορούν να τροχιστούν στις περισσότερες περιοχές.
Σκληρυμένη ρητίνη μπορεί να αφαιρεθεί από τη λεπίδα
με κηροζίνη, νέφτι ή καθαριστικό φούρνων. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν λεπίδες με αντικολλητική επίστρωση σε
εφαρμογές όπου αντιμετωπίζεται υπερβολική ποσότητα
συσσωρεύσεων, όπως με ξυλεία που έχει υποστεί επεξεργασία
υπό πίεση ή πράσινη ξυλεία.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
ΕΞΕΤΑΖΕΤΕ ΟΠΤΙΚΑ ΤΙΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.
ΑΝΤΙΚΑΣΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
157
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039 9590200
39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: Fax: 214 66 75 00
214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N509470
158
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
01/17
Download PDF

advertising