DWE575 | DeWalt DWE575 CIRCULAR SAW instruction manual

511112 - 26 SK
Preložené z pôvodného návodu
DWE575
DWE576
Obrázok 1
a
b
c
m
d
jj
f
e
g
l
hh
k
j
i
DWE575
aa
DWE576
2
z
Obrázok 3
Obrázok 2
l
j
k
n
o
Obrázok 5
Obrázok 4
c
d
p
Obrázok 6
Obrázok 7
q
r
q
t
s
3
Obrázok 8
Obrázok 9
g
v
u
h
w
Obrázok 10
DWE575
4
DWE576
Obrázok 11
x
y
i
Obrázok 12
gg
gg
m
gg
Obrázok 13
bb
cc
dd
5
Obrázok 14
ee
ee
DWE576
bb
Obrázok 15
ff
100
mm
20 mm
bb
DWE576
6
Obrázok 16
Obrázok 17
7
Obrázok 18
0°
45°
ee
ee
Obrázok 19
45°
45°
0°
DWE576
DWE575
Obrázok 20
8
Obrázok 21
0°
Obrázok 22
b
f
Obrázok 23
Obrázok 24
9
Obrázok 25
Obrázok 26
Obrázok 27
Obrázok 28
f
hh
Obrázok 29
g
ii
10
Obrázok 30
gg
11
KOTÚČOVÁ PÍLA 190 MM
DWE575, DWE576
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT
. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Veľká Británia a Írsko
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno
Priemer kotúča
Maximálna hĺbka rezu
Priemer upínacieho otvoru
Nastavenie šikmého rezu
Hmotnosť
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického výkonu)
kg
DWE575
230
115
1
1 600
5 200
190
67
30
57°
4,0
DWE576
230
115
1
1 600
5 200
190
61
30
57°
4,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
3
99
3
88
3
99
3
V
V
W
min-1
mm
mm
mm
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená
podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah rezanie dreva
ah,W =
m/s² < 2,5
< 2,5
odchýlka K =
m/s² 1,5
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný
odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
12
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Poistky
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko
Náradie 230 V 13 A v zástrčke prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
12
DWE575, DWE576
Spoločnosť DEWALT týmto prehlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Tieto výrobky spĺňajú taktiež požiadavky smerníc
2004/108/ES a 2011/65/ES. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident oddelenia pre vývoj a
konštrukciu výrobkov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
7. 5. 2012
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a všetky
pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na vaše náradie napájané
zo siete (je vybavené prívodným káblom) alebo
náradie napájané akumulátorom (bez prívodného
kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
13
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný
odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
g) Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ elektrického náradia. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
14
c)
d)
e)
f)
g)
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
ŠPECIFICKÉ DOPLNKOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
PRE KOTÚČOVÉ PÍLY
Bezpečnostné pokyny pre
všetky píly
a)
NEBEZPEČENSTVO: Nevkladajte ruky
do priestoru rezu a nepribližujte ich ku
kotúču. Druhú ruku položte na prídavnú
rukoväť alebo na kryt motora. Ak je okružná
píla držaná oboma rukami, nemôže dôjsť k ich
porezaniu pílovým kotúčom.
b) Nedávajte ruky do priestoru pod
obrobkom. Ochranný kryt Vás nemôže
chrániť pred pílovým kotúčom pod obrobkom.
c) Upravte hĺbku rezu podľa hrúbky obrobku.
Pri rezaní by nemala byť pod obrobkom vidieť
celá dĺžka zubov pílového kotúča.
d) Nikdy nedržte odrezávanú časť obrobku
v ruke a neklaďte si ju cez nohu. Upnite si
obrobok do stabilného zveráka. Správne
upnutie a podoprenie obrobku je veľmi
dôležité z hľadiska minimalizácie ohrozenia
obsluhy, zablokovania kotúča alebo straty
ovládateľnosti.
e) Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
vodičmi alebo s vlastným prívodným
káblom, držte elektrické náradie vždy za
izolované časti. Pri kontakte so „živým“
vodičom budú nechránené kovové časti
náradia tiež „živé“ a obsluha utrpí zásah
elektrickým prúdom.
f) Pri vykonávaní pozdĺžnych rezov vždy
používajte pravítko alebo priame hranové
vodidlo. Týmto spôsobom zvýšite presnosť
rezu a znížite riziko zablokovania pílového
kotúča.
g) Vždy používajte pílové kotúče správnej
veľkosti a tvaru upínacieho otvoru
(kruhový alebo hranatý). Pílové kotúče
s otvormi, ktoré nezodpovedajú montážnej
príchytke na píle, sa budú otáčať excentricky,
čo spôsobí stratu ovládateľnosti náradia.
h) Nikdy nepoužívajte poškodené
alebo nesprávne podložky a skrutky
kotúčov. Podložky a upínacie skrutky boli
skonštruované priamo pre Vašu okružnú pílu,
čo zaručuje jej optimálny výkon a bezpečnosť
jej prevádzky.
Príčiny spätného rázu
a prevencia pred spätným
rázom
– Spätný ráz je okamžitou reakciou na zovretie
kotúča, odskočenie alebo vychýlenie
pílového kotúča, ktoré spôsobí neočakávané
vyskočenie okružnej píly z obrobku smerom
k obsluhe.
rezného kotúča sa môžu zaryť do horného
povrchu dreva, čo spôsobí vyhodenie rezného
kotúča zo zárezu a vyskočenie okružnej píly
smerom k obsluhe.
Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia píly
alebo nesprávnych pracovných postupov alebo
prevádzkových podmienok. Tomuto javu môžete
zabrániť, ak budete dodržiavať nižšie uvedené
pokyny.
a) Držte pílu stále oboma rukami a majte ruky
v takej polohe, aby ste boli stále pripravení
kompenzovať silu spätného rázu. Postavte
sa na jednu alebo druhú stranu pílového
kotúča, nikdy nestojte v osi pílového
kotúča. Spätný ráz môže spôsobiť odskočenie
píly smerom dozadu, ale ak budete dodržiavať
uvedené pokyny, obsluha môže sily spätného
rázu eliminovať.
b) Ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu
k zablokovaniu pílového kotúča alebo
k prerušeniu rezu, uvoľnite spúšťací
spínač a držte pílu bez pohybu v materiáli,
pokým nedôjde k úplnému zastaveniu
pílového kotúča. Kým je pílový kotúč
v pohybe, nikdy sa nepokúšajte vybrať pílu
z obrobku alebo ju ťahať späť, pretože by
mohlo dôjsť k spätnému rázu. Preskúmajte
príčiny blokovania pílového kotúča a vykonajte
opatrenia, aby boli tieto príčiny odstránené.
c) Ak začínate znovu rez v obrobku,
zarovnajte pílový kotúč v záreze
a skontrolujte, či sa zuby pílového kotúča
nedotýkajú materiálu obrobku. Ak dôjde
po zapnutí píly k zaseknutiu zubov pílového
kotúča, môže dôjsť k pohybu píly smerom
nahor alebo k spätnému rázu.
d) Veľké panely si vždy riadne podoprite,
aby bolo minimalizované riziko zovretia
pílového kotúča a riziko spätného rázu.
Veľké panely majú tendenciu sa prehýbať
pôsobením vlastnej hmotnosti. Podpery
musia byť umiestnené pod panelom na oboch
stranách v blízkosti čiary rezu a v blízkosti
hrany panelu.
e) Nepoužívajte tupé alebo poškodené pílové
kotúče. Neostré alebo nesprávne upnuté
pílové kotúče vytvárajú úzky rez, čo spôsobuje
nadmerné trenie, zasekávanie kotúča a spätné
rázy.
– Ak dôjde k pricviknutiu kotúča alebo k jeho
zablokovaniu v záreze, kotúč sa zasekne
a reakcia motora odmrští okružnú pílu rýchlo
späť, smerom k obsluhe.
f) Zaisťovacie páky hĺbky rezu a šikmých
rezov musia byť pred začatím rezania
riadne utiahnuté a zaistené. Ak dôjde pri
rezaní k posuvu, môže dôjsť k zaseknutiu
pílového kotúča alebo k spätnému rázu.
– Ak dôjde ku skrúteniu rezného kotúča alebo
k jeho vychýleniu v reze, zuby na zadnej časti
g) Ak robíte zárezy do stien alebo do iných
plôch, buďte veľmi opatrní. Vyčnievajúci
15
kotúč môže prerezať objekty, ktoré môžu
spôsobiť spätný ráz.
Bezpečnostné pokyny pre
spodný kryt
a) Pred každým použitím píly skontrolujte
správnu funkciu zavierania spodného
krytu. Ak sa spodný kryt voľne nepohybuje
a ak nedochádza k jeho okamžitému
zatváraniu, pílu nepoužívajte. Nikdy
žiadnym spôsobom nepripevňujte
spodný kryt v otvorenej polohe. Ak dôjde
k náhodnému pádu píly, môže dôjsť k ohybu
spodného krytu. Zdvihnite spodný kryt
pomocou zaťahovacej rukoväti a uistite sa, či
sa voľne pohybuje a či sa v žiadnom smere
nedotýka pílového kotúča alebo inej časti píly.
b) Skontrolujte funkciu pružiny spodného
krytu. Ak nepracuje kryt alebo pružina
správne, musí byť pred začatím práce
vykonaná ich oprava. Pohyb spodného krytu
môže byť pomalý v dôsledku poškodených
častí, usadenín a nahromadených nečistôt.
c) Spodný kryt môže byť ručne zasunutý iba
pri špeciálnych rezoch, ako sú „ponorné
rezy“ a „kombinované rezy“. Zdvihnite
spodný kryt pomocou rukoväti a hneď ako
pílový kotúč vnikne do materiálu, musíte
spodný kryt uvoľniť. Pri všetkých ostatných
typoch rezov by mal spodný kryt pracovať
automaticky.
d) Vždy dbajte na to, aby pred položením píly
na pracovný stôl alebo na podlahu spodný
kryt zakryl pílový kotúč. Nechránený
a dobiehajúci pílový kotúč spôsobí pohyb píly
a prereže materiály nachádzajúce sa v dráhe
jeho pohybu. Pamätajte na to, že po uvoľnení
hlavného vypínača chvíľu trvá, než dôjde
k úplnému zastaveniu pílového kotúča.
• Nikdy nepoužívajte rozbrusovacie kotúče.
• Nepoužívajte príslušenstvo na prívod vody.
• Na zaistenie a upnutie obrobku
k pracovnému stolu používajte svorky
alebo iné vhodné prostriedky. Držanie
obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť
tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate
kontroly.
• Postavte sa na jednu alebo druhú
stranu pílového kotúča, nikdy nestojte
v osi pílového kotúča. SPÄTNÝ RÁZ
môže spôsobiť odskočenie píly smerom
dozadu (pozri časti Príčiny spätného
rázu a prevencia pred spätným rázom
a SPÄTNÝ RÁZ).
• Vetracie otvory často kryjú pohyblivé
dielce a preto by ste mali na túto oblasť
dávať pozor. Voľný odev, šperky alebo dlhé
vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
Zvyškové riziká
Pri práci s okružnými pílami hrozia nasledujúce
riziká.
– Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
alebo horúcimi dielcami nástroja.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko privretia prstov pri výmene
príslušenstva.
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s drevom.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Ďalšie bezpečnostné predpisy
pre okružné píly
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
• Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Používajte ochranu sluchu.
• Používajte masku proti prachu. Pobyt
v prašnom prostredí môže spôsobiť dýchacie
ťažkosti a tiež úraz.
Používajte ochranu zraku.
• Nepoužívajte kotúče väčších alebo
menších priemerov, než je odporúčané.
Parametre pílového kotúča sú uvedené
v technických údajoch. Používajte iba pílové
kotúče, ktoré sú špecifikované v tomto návode
a zodpovedajú norme EN 847-1.
16
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátový kód (jj), ktorý obsahuje taktiež rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2012 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 kotúčovú pílu
1 pílový kotúč
1 kľúč na kotúč
1 vodidlo pre pozdĺžne rezy
1 adaptér na odsávanie prachu
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
a. Hlavný vypínač
b. Blokovacie tlačidlo spúšťacieho spínača
c. Hlavná rukoväť
d. Zaistenie pílového kotúča
e. Koncový kryt
f. Prídavná rukoväť
g. Páčka nastavenia šikmého rezu
h. Mechanizmus na nastavenie šikmých rezov
i. Doska základne
j. Spodný kryt pílového kotúča
k. Upínacia skrutka pílového kotúča
l. Páka spodného krytu
m. Horný kryt pílového kotúča
POUŽITIE VÝROBKU
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto
osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak
im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť. Deti by nemali byť nikdy
ponechané s týmto náradím bez dohľadu.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE! Modely s napájacím
napätím 115 V sa musia používať
s bezpečnostným izolačným
transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE! K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Tieto výkonné kotúčové píly sú určené na
profesionálne rezanie dreva. NEPOUŽÍVAJTE
s touto pílou príslušenstvo na prívod vody.
NEPOUŽÍVAJTE s touto pílou brúsne pílové
kotúče. NEPOUŽÍVAJTE toto zariadenie vo
vlhkom prostredí alebo na miestach s výskytom
horľavých kvapalín alebo plynov.
Použitie predlžovacieho kábla
Tieto výkonné píly sú profesionálne elektrické
náradia. ZABRAŇTE deťom, aby sa s týmto
náradím dostali do kontaktu. Ak používajú toto
zariadenie neskúsené osoby, musí byť zaistený
odborný dozor.
V prípade použitia zvinovacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla sa 3 vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozri Technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
Maximálna dĺžka je 30 m.
17
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE! Z dôvodu zníženia
rizika zranení odpojte prívodný
kábel od siete pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením,
pred výmenou nástavcov alebo
pred vykonávaním opráv. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
Výmena kotúčov
MONTÁŽ PÍLOVÉHO KOTÚČA (OBR. 2 - 5)
1. Pomocou páky spodného krytu (l) zasuňte
spodný kryt pílového kotúča (j), umiestnite
kotúč na hnací hriadeľ píly na vnútornú
upínaciu podložku (n) a uistite sa, či sa bude
pílový kotúč otáčať v správnom smere (smer
šípky na pílovom kotúči a taktiež zuby kotúča
musia smerovať v rovnakom smere ako
ukazuje šípka na píle). Nepredpokladajte, že
pri správnej inštalácii bude potlač na kotúči
vždy otočená smerom k vám. Pri zasúvaní
spodného krytu pílového kotúča pri montáži
pílového kotúča skontrolujte stav a pohyblivosť
tohto spodného krytu, aby ste zaistili jeho
správnu funkciu. Pri nastavení rôznych uhlov
a hĺbok rezu vykonajte kontrolu, aby ste
sa uistili, či sa kryt pohybuje voľne a či sa
nedotýka kotúča alebo inej časti píly.
2. Nasaďte na hriadeľ píly vonkajšiu upínaciu
objímku (o) tak, aby bola šikmá hrana otočená
smerom k vám. Uistite sa, či priemer 30 mm
na strane pílového kotúča zapadá do otvoru
s priemerom 30 mm v pílovom kotúči, aby
bolo zaručené vycentrovanie pílového kotúča.
3. Rukou zaskrutkujte do hriadeľa píly upínaciu
skrutku pílového kotúča (k) (skrutka má pravý
závit a pri doťahovaní musí byť otáčaná
v smere pohybu hodinových ručičiek).
4. Otáčajte hriadeľom píly pomocou kľúča
na pílový kotúč (p), ktorý je uložený pod
hlavnou rukoväťou (c) (obr. 5) a držte
stlačené zaistenie pílového kotúča (d), pokým
nedôjde k zaisteniu a pokým sa pílový kotúč
neprestane otáčať.
5. Pomocou kľúča na pílový kotúč riadne
pritiahnite upínaciu skrutku pílového kotúča.
POZNÁMKA: Nikdy nezaisťujte
pílový kotúč, ak je píla v chode,
a nepoužívajte toto zaistenie na
zastavenie kotúča. Nikdy pílu
nezapínajte, ak je použité toto
zaistenie pílového kotúča. Došlo by
k vážnemu poškodeniu vašej píly.
18
VÝMENA PÍLOVÉHO KOTÚČA (OBR. 2 - 5)
1. Ak chcete povoliť upínaciu skrutku pílového
kotúča (k), držte stlačené zaistenie pílového
kotúča (d) a otáčajte hriadeľom píly pomocou
kľúča na pílový kotúč (p), ktorý je uložený
pod hlavnou rukoväťou (c), pokým nedôjde
k zaisteniu pílového kotúča a pokým sa
pílový kotúč neprestane otáčať. Hneď ako
bude pílový kotúč zaistený, otáčajte pomocou
dodaného kľúča upínacou skrutkou pílového
kotúča proti smeru pohybu hodinových
ručičiek (skrutka má pravý závit a pri uvoľnení
musí byť otáčaná proti smeru pohybu
hodinových ručičiek).
2. Odstráňte upínaciu skrutku pílového kotúča (k)
a vonkajšiu upínaciu podložku (o). Odstráňte
pílový kotúč.
3. Odstráňte nečistoty, ktoré môžu byť
nahromadené v kryte alebo v priestore pre
upínaciu podložku, a podľa vyššie uvedeného
postupu skontrolujte stav a funkciu spodného
krytu pílového kotúča. Tento priestor nikdy
nemažte.
4. Zvoľte pre vykonávanú prácu správny kotúč
(pozri časť Pílové kotúče). Vždy používajte
iba pílové kotúče, ktoré majú správnu veľkosť
(priemer) a ktoré majú taktiež správny priemer
a tvar upínacieho otvoru pre montáž na
hriadeľ píly. Vždy sa uistite, či maximálne
povolené otáčky pílového kotúča (ot./min.)
zodpovedajú alebo prevyšujú otáčky píly (ot./
min.).
5. Postupujte podľa krokov 1 až 5 v časti Montáž
pílového kotúča a uistite sa, či sa pílový
kotúč otáča v správnom smere.
SPODNÝ KRYT PÍLOVÉHO KOTÚČA
VAROVANIE! Spodný kryt pílového
kotúča je bezpečnostným prvkom,
ktorý znižuje riziko vážneho zranenia
osôb. Nikdy nepoužívajte túto
pílu, ak je tento kryt poškodený,
ak je nesprávne zostavený, ak
nepracuje správne alebo ak nie
je na píle namontovaný. Nikdy sa
nespoliehajte na to, že vás spodný kryt
pílového kotúča ochráni za všetkých
okolností. Vaša bezpečnosť závisí
od dodržiavania všetkých uvedených
varovaní a upozornení a taktiež od
správnej obsluhy píly. Pred každým
použitím píly skontrolujte, či dochádza
k správnemu uzavretiu spodného
krytu. Ak nie je píla vybavená
spodným krytom pílového kotúča
alebo ak nie je funkcia tohto krytu
správna, pred použitím píly zaistite
jej opravu. Z dôvodu zaistenia
bezpečnosti a spoľahlivosti výrobku
zverte vykonávanie jeho opráv, údržby
a nastavenia iba autorizovanému
servisnému centru alebo inému
autorizovanému servisu, v ktorom
budú používať iba originálne náhradné
diely.
KONTROLA SPODNÉHO KRYTU (OBR. 1)
1. Vypnite náradie a odpojte ho od napájacieho
zdroja.
2. Otáčajte pákou spodného krytu (obr. 1, l)
z úplne uzavretej polohy do úplne otvorenej
polohy.
3. Uvoľnite páku a sledujte kryt (j), ktorý sa vracia
do úplne uzavretej polohy.
V nasledujúcich prípadoch musí byť náradie
s poruchou spodného krytu opravené
v autorizovanom servise:
• Ak sa nevracia do úplne uzavretej polohy.
• Ak sa pohybuje prerušovane alebo pomaly.
• Ak dochádza ku kontaktu s pílovým kotúčom
alebo s akoukoľvek časťou píly, a to pri
akomkoľvek uhle rezu alebo pri akejkoľvek
hĺbke rezu.
PÍLOVÉ KOTÚČE
VAROVANIE Z dôvodu minimalizácie
rizika poranenia zraku používajte pri
tomto úkone vždy ochranné okuliare.
Karbid je tvrdý, ale krehký materiál.
Cudzie predmety v obrobku, ako sú
napríklad drôty alebo klince, môžu
spôsobiť prasknutie alebo zlomenie
hrotov pílového kotúča. Pracujte
s touto pílou iba v prípade, ak je
vybavená správnym krytom pílového
kotúča. Pred použitím upnite pílový
kotúč v polohe so správnym smerom
otáčania a vždy používajte čisté
a ostré pílové kotúče.
Priemer
Počet zubov
Použitie
190 mm
18
190 mm
190 mm
24
40
Rýchle pozdĺžne
rezy
Pozdĺžne rezy
Univerzálne
použitie
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa pílových
kotúčov, kontaktujte, prosím, autorizovaného
predajcu DEWALT.
Spätný ráz
Spätný ráz je okamžitou reakciou na zovretie
kotúča, odskočenie alebo vychýlenie pílového
kotúča, ktoré spôsobí neočakávané vyskočenie
okružnej píly z obrobku smerom k obsluhe.
Ak dôjde k pricviknutiu kotúča alebo k jeho
zablokovaniu v záreze, kotúč sa zasekne a reakcia
motora vymrští kotúčovú pílu rýchlo späť, smerom
k obsluhe. Ak dôjde ku skrúteniu pílového kotúča
alebo k jeho vychýleniu v reze, zuby na zadnej
časti pílového kotúča sa môžu zaryť do horného
povrchu materiálu, čo spôsobí vyhodenie pílového
kotúča zo zárezu a vyskočenie kotúčovej píly
smerom k obsluhe.
K spätnému rázu dochádza najmä v prípadoch,
kedy nastanú nasledujúce podmienky:
1. NESPRÁVNA PODPERA OBROBKU
A. Priehyb alebo nesprávne dvíhanie obrobku
môže spôsobiť pricviknutie pílového kotúča,
čo môže viesť k spätnému rázu (obr. 24).
B. Prerezávanie materiálu, ktorý je podoprený
iba na oboch okrajoch, môže spôsobiť
spätný ráz. Pri poklese materiálu počas
prerezávania dochádza k uzatváraniu
prerezu a k zovretiu pílového kotúča
(obr. 24).
C. Odrezanie preveseného alebo previsnutého
materiálu smerom zdola hore vo zvislom
smere môže spôsobiť spätný ráz.
Padajúci odrezok materiálu môže spôsobiť
pricviknutie pílového kotúča.
D. Rezanie dlhých úzkych pásov môže
spôsobiť spätný ráz. Odrezaný pás sa
môže prevesiť alebo skrútiť, čo môže
spôsobiť uzavretie zárezu a pricviknutie
pílového kotúča.
E. Zachytenie spodného krytu na povrchu pod
aktuálne rezaným materiálom obmedzuje
ovládateľnosť. Píla sa môže čiastočne
dvíhať z rezu v obrobku, čo zvyšuje
pravdepodobnosť krútenia pílového kotúča.
2. NESPRÁVNE NASTAVENÁ HĹBKA REZU
NA PÍLE
Ak chcete vykonať čo najefektívnejší rez,
zuby pílového kotúča by mali nad povrchom
obrobku vyčnievať iba tak, ako je zobrazené
na obr. 8. To umožňuje pätke, aby podopierala
pílový kotúč a aby bolo minimalizované
skrútenie a pricviknutie materiálu. Pozri časť
Nastavenie hĺbky rezu.
19
3. KRÚTENIE PÍLOVÉHO KOTÚČA
(VYCHÝLENIE V REZE)
A. Veľký tlak na pílu v reze spôsobí krútenie
pílového kotúča.
B. Pokus o otáčanie píly v reze (pokus
o návrat na vyznačenú čiaru rezu) môže
spôsobiť krútenie pílového kotúča.
C. Precenenie vlastných síl alebo obsluha
píly s nevhodnou polohou tela (mimo
rovnováhy) môže spôsobiť krútenie
pílového kotúča.
D. Zmena uchopenia píly alebo polohy tela
pri rezaní môže spôsobiť krútenie pílového
kotúča.
E. Podoprenie píly z dôvodu uvoľnenia
pílového kotúča môže spôsobiť krútenie
pílového kotúča.
4. POUŽITIE TUPÝCH ALEBO
ZNEČISTENÝCH PÍLOVÝCH KOTÚČOV
Tupé pílové kotúče spôsobujú väčšie
zaťaženie píly. Aby používateľ tento jav
kompenzoval, bude obvykle viac tlačiť na pílu,
čo však povedie k ešte väčšiemu zaťaženiu
píly a bude ešte viac podporovať krútenie
pílového kotúča v reze. Opotrebované pílové
kotúče môžu mať taktiež nedostatočnú vôľu,
čo zvyšuje možnosť zablokovania pílového
kotúča a zvyšuje taktiež zaťaženie.
5. OPÄTOVNÉ SPUSTENIE PÍLY V REZE
SO ZABLOKOVANÝMI ZUBMI PÍLOVÉHO
KOTÚČA V MATERIÁLI OBROBKU
Pred začatím rezu alebo pri opätovnom začatí
rezu po zastavení píly s pílovým kotúčom
v záreze by mala byť píla uvedená do chodu
v maximálnych otáčkach. Ak nevykonáte tento
úkon, môže dôjsť k zablokovaniu pílového
kotúča alebo k spätnému rázu.
Všetky podmienky, ktoré môžu viesť
k zablokovanie, uviaznutiu, krúteniu alebo
vychýleniu pílového kotúča, môžu spôsobiť
spätný ráz. Pozri časti Špecifické doplnkové
bezpečnostné predpisy pre kotúčové píly
a Pílové kotúče, kde nájdete postupy alebo
techniky, ktoré budú minimalizovať možnosť vzniku
spätného rázu.
Nastavenie hĺbky rezu (obr. 6
- 8)
1. Zdvihnite páku pre nastavenie hĺbky rezu (q),
aby došlo k uvoľneniu.
2. Ak chcete nastaviť správnu hĺbku rezu,
zarovnajte zodpovedajúcu značku na
20
nastavovači hĺbky rezu (s) so zodpovedajúcim
zárezom (r) na hornom kryte pílového kotúča.
3. Dotiahnite páku na nastavenie hĺbky rezu.
4. Najúčinnejší rez pri použití pílového kotúča so
zubmi majúcimi doštičky karbidov dosiahnete,
ak nastavíte hĺbku rezu tak, aby na spodnej
strane rezaného obrobku vyčnievala asi
polovica výšky zubov.
5. Metóda kontroly správnej hĺbky rezu je
zobrazená na obr. 8. Položte k boku pílového
kotúča kúsok materiálu, ktorý chcete rezať
(ako je znázornené na obrázku) a skontrolujte,
ako veľká časť zubov prečnieva cez tento
materiál.
UPRAVENIE PÁKY PRE NASTAVENIE HĹBKY
REZU (OBR. 7)
Niekedy je vhodné upraviť páku nastavenia
hĺbky rezu (q). Časom môže dôjsť k jej uvoľneniu
a k nárazom do základne píly.
Dotiahnutie páky:
1. Držte páku nastavenia hĺbky rezu (q) a povoľte
poistnú maticu (t).
2. Upravte páku nastavenia hĺbky rezu otáčaním
v požadovanom smere zhruba o 1/8 otáčky.
3. Dotiahnite maticu.
Nastavenie uhla šikmého rezu
(obr. 9)
Mechanizmus na nastavenie uhla šikmých rezov
(h) môže byť nastavený v rozmedzí od 0° do 57°.
Ak chcete dosiahnuť vyššiu presnosť rezu, použite
značky na jemné nastavenie nachádzajúce sa na
otočnom držiaku (v).
1. Zdvihnite páku nastavenia uhla šikmého rezu
(g), aby došlo k uvoľneniu.
2. Naklopte základňu v požadovanom uhle
zarovnaním jemného ukazovateľa uhla
šikmých rezov (u) s označením požadovaného
uhla na otočnom držiaku (v).
3. Spustite páku nastavenia uhla šikmého rezu,
aby došlo k dotiahnutiu.
Doraz šikmých rezov (obr. 9)
Modely DWE575 a DWE576 sú vybavené
dorazom šikmých rezov. Pri naklápaní základne
píly budete počuť kliknutie a ucítite zastavenie
základne v polohe zodpovedajúcej hodnote 22,5°
a 45°. Ak sa nachádza v jednej z týchto polôh
požadovaný uhol šikmého rezu, spustite páku
(g) a tak ju dotiahnite. Ak vyžadujete iný uhol,
pokračujte v naklápaní základne, pokým nebude
hrubý ukazovateľ uhla šikmého rezu (w) alebo
jemný ukazovateľ uhla šikmého rezu (u) zarovnaný
s požadovanou značkou.
Indikátor dĺžky rezu (obr. 10)
Označenie na bočnej časti základne zobrazuje
dĺžku zárezu vyrezaného do materiálu pri
nastavení maximálnej hĺbky rezu. Označenie je
urobené v krokoch po 5 mm (1/5").
Montáž a nastavenie vodidla
pre pozdĺžne rezy (obr. 11)
Vodidlo pre pozdĺžne rezy (x) sa používa pre rezy
rovnobežné s hranou obrobku.
kotúčovej píly na presné rovné priame
rezy a súčasne chránia povrch obrobku
pred poškodením. Spoločne s doplnkovým
príslušenstvom môžu byť so systémom vodiacich
líšt vykonávané presné uhlové a pokosové rezy
a úpravy.
Pre upevnenie vodiacej lišty (bb) k obrobku (obr.
13) sú k dispozícii svorky (dd). Použitie týchto
svoriek (dd) zaistí bezpečné spojenie vodiacej lišty
(bb) s obrobkom (cc), čo zaručuje bezpečnosť
práce. Hneď ako je vodiaca lišta zarovnaná
s čiarou rezu a hneď ako je bezpečne upevnená
k obrobku, pri rezaní nebude dochádzať k žiadnym
posunom.
1. Povoľte nastavovaciu skrutku vodidla pre
pozdĺžne rezy (y) tak, aby bolo umožnené
pretiahnutie tohto vodidla.
DÔLEŽITÉ: Výšková stupnica na náradí je
nastavená pre použitie píly bez vodiacej lišty. Ak
používate pílu na vodiacej lište, výškový rozdiel
bude približne 5,0 mm.
2. Zasuňte vodidlo pre pozdĺžne rezy (x) do
základne (i), ako na uvedenom obrázku.
NASADENIE KOTÚČOVEJ PÍLY NA VODIACU
LIŠTU (OBR. 1, 14)
3. Dotiahnite nastavovaciu skrutku (y) vodidla pre
pozdĺžne rezy.
Aby sa dosiahli najlepšie výsledky pri rezaní, musí
byť čo najmenšia vôľa medzi pílou a vodiacou
lištou (obr. 14, bb). Čím menšia je táto vôľa,
tým presnejšie bude zakončenie priameho rezu
obrobku.
MONTÁŽ
NASTAVENIE
1. Povoľte nastavovaciu skrutka vodidla (y)
a nastavte vodidlo pre pozdĺžne rezy (x) na
požadovanú šírku. Nastavenie môže byť
odčítané na meradle pozdĺžnych rezov.
2. Dotiahnite nastavovaciu skrutku vodidla (y).
Montáž adaptéra na odsávanie
prachu (obr. 1, 6, 12)
Vaša kotúčová píla DWE575/DWE576 je
dodávaná s adaptérom na pripojenie odsávania.
MONTÁŽ ADAPTÉRA NA ODSÁVANIE PRACHU
1. Úplne uvoľnite páku pre nastavenie hĺbky rezu
(q).
2. Nastavte základňu píly (i) do najnižšej polohy.
3. Zarovnajte ľavú polovicu adaptéra na
odsávanie prachu (gg) s horným krytom
pílového kotúča (m), ako na uvedenom
obrázku. Uistite sa, či je výstupok zasunutý
v záreze na náradí. Ak je montáž vykonaná
správne, dôjde k úplnému zapadnutiu cez
pôvodný ukazovateľ hĺbky rezu.
4. Zarovnajte pravú polovicu s ľavou polovicou.
5. Vložte skrutky a pevne ich dotiahnite.
Systém vodiacich líšt
(DWE576, obr. 13)
Vodiace lišty, ktoré sú k dispozícii v rôznych
dĺžkach ako príslušenstvo, umožňujú použitie
Vôľa môže byť nastavená pomocou dvoch
nastavovačov vodiacej lišty (obr. 1, z, aa) pri
každom kanáli základne pre priamy rez 0° (z)
a pre šikmý rez 1 - 45° (aa). Nastavovače vodiacej
lišty sú presné vačky, ktoré umožňujú znížiť vôľu
medzi pílou a vodiacou lištou. Po nastavení týchto
nastavovačov je bočný pohyb píly počas rezu
minimalizovaný a súčasne je umožnené hladké
vykonanie rezu.
POZNÁMKA: Nastavovače vodiacej lišty sú
nastavené na minimálnu vôľu už z výroby a pred
použitím píly môže byť nutné ich nastavenie.
Okružnú pílu nastavte na vodiacu lištu podľa
nasledujúcich pokynov.
PAMÄTAJTE: Nastavte nastavovače na píle
k vodiacej lište.
1. Uvoľnite skrutku vnútri nastavovača vodiacej
lišty tak, aby bolo umožnené nastavenie vôle
medzi pílou a vodiacou lištou.
2. Zasuňte spodný ochranný kryt a položte pílu
na vodiacu lištu tak, aby bol pílový kotúč
v najvyššej polohe.
3. Otáčajte nastavovačom vodiacej lišty, pokým
nedôjde k upevneniu píly na vodiacu lištu.
DÔLEŽITÉ: Pokúste sa pílu zatlačiť
smerom dopredu, aby ste sa uistili, či je píla
k vodiacej lište riadne upevnená. Uistite sa, či
nedochádza k žiadnym pohybom píly.
21
4. Otočte nastavovač mierne dozadu tak, aby
píla po lište ľahko kĺzala.
rezy a druhú stranu na šikmé rezy pod uhlom 45°
(obr. 18).
5. Držte nastavovač vodiacej lišty v tejto polohe
a znovu dotiahnite skrutku.
POZNÁMKA: Ak je kryt proti štiepaniu triesky
nastavený na pozdĺžne rezy po oboch stranách
a ak je píla naklonená, pílový kotúč nebude
prechádzať presne pozdĺž hrany krytu proti
štiepaniu triesky. To je spôsobené tým, že otočný
bod píly na nastavenie šikmých rezov nie je pevný
a po sklonení píly sa pílový kotúč posunie mimo
hrany.
POZNÁMKA: Pri práci s inými vodiacimi lištami
VŽDY nastavte celý systém.
Nastavovače vodiacej lišty sú teraz nastavené
tak, aby sa pri rezoch s pílou na vodiacej lište čo
najviac minimalizoval bočný odklon.
Pred použitím píly musí byť nastavený kryt
zabraňujúci štiepaniu triesky (ee) na vodiacej lište.
Pozri časť Nastavenie krytu zabraňujúceho
štiepaniu triesky.
NASTAVENIE KRYTU ZABRAŇUJÚCEHO
ŠTIEPANIU TRIESKY (OBR. 14)
Vodiaca lišta (bb) je vybavená krytom
zabraňujúcim štiepaniu triesky (ee), ktorý musí byť
pred prvým použitím nastavený s pílou.
Kryt zabraňujúci štiepaniu triesky (ee) je
pripevnený na každom okraji vodiacej lišty
(obr. 14). Účelom tohto krytu je poskytnúť
používateľovi počas rezania viditeľnú čiaru rezu
a súčasne obmedziť štiepanie triesky, ku ktorému
dochádza počas rezu pozdĺž hrany obrobku.
DÔLEŽITÉ: Pred zrezaním krytu proti štiepaniu
triesky si VŽDY preštudujte a dodržujte pokyny
uvedené v časti Nasadenie kotúčovej píly na
vodiacu lištu!
NASTAVENIE KRYTU ZABRAŇUJÚCEMU
ŠTIEPANIU TRIESKY (OBR. 15 - 18)
1. Umiestnite vodiacu lištu (bb) na odpadový
materiál (ff) tak, aby presahovala najmenej
o 100 mm. Na riadne a bezpečné upevnenie
vodiacej lišty k obrobku použite upínaciu
svorku. Tak bude zaistená presnosť.
2. Nastavte pílu na hĺbku rezu 20 mm.
3. Umiestnite prednú časť píly na prečnievajúcu
časť vodiacej lišty a uistite sa, či je pílový
kotúč umiestnený pred hranou vodiacej lišty
(obr. 16).
4. Zapnite pílu a pomaly neprerušovaným rezom
prerežte kryt proti štiepaniu triesky po celej
dĺžke vodiacej lišty. Hrana krytu proti štiepaniu
triesky teraz presne zodpovedá reznej hrane
pílového kotúča (obr. 17).
Ak chcete nastaviť kryt proti štiepaniu triesky na
opačnej strane vodiacej lišty, zložte pílu a vodiacu
lištu otočte o 180°. Opakujte kroky 1 – 4.
POZNÁMKA: Ak chcete, kryt proti štiepaniu triesky
môžete skloniť v uhle 45°, a potom zopakujte
kroky 1 až 4. Tento úkon umožňuje jednu stranu
vodiacej lišty používať na pozdĺžne rovnobežné
22
POUŽITIE SPRÁVNEJ DRÁŽKY (OBR. 19 - 21)
Základňa píly sa skladá z dvoch drážok. Jedna
drážka sa používa na pozdĺžne rezy a druhá
drážka sa používa na šikmé rezy.
Indikátory na prednej časti základne (obr. 19)
určujú účel použitia každej drážky. Pri vykonávaní
rezov sa uistite, či je ryska na základni zarovnaná
s drážkou na vodiacej lište. Na obrázku 20
je zobrazená píla v polohe pre pozdĺžne rezy
vzhľadom k vodiacej lište. Na obrázku 21 je
zobrazená píla v polohe pre šikmé rezy vzhľadom
na vodiacu lištu.
Pred použitím
• Uistite sa, či boli správne namontované
ochranné kryty. Ochranný kryt pílového kotúča
musí byť v uzavretej polohe.
• Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča v smere,
ktorý zodpovedá šípke na pílovom kotúči.
• Nepoužívajte nadmerne opotrebované pílové
kotúče.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE! Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení odpojte prívodný
kábel od siete pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením,
pred výmenou nástavcov alebo
pred vykonávaním opráv. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
Správna poloha rúk (obr. 22)
VAROVANIE Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia, VŽDY používajte
správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
pevne a očakávajte náhle reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na hlavnej rukoväti (c) a druhú ruku na
prídavnej rukoväti (f).
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
Z bezpečnostných dôvodov je hlavný vypínač (a)
Vášho náradia vybavený blokovacím tlačidlom (b).
Stlačte blokovacie tlačidlo, aby došlo
k odblokovaniu náradia.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(a). Hneď ako bude hlavný vypínač uvoľnený,
blokovacie tlačidlo bude automaticky aktivované,
aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu náradia.
POZNÁMKA: Náradie nezapínajte ani
nevypínajte, ak sa pílový kotúč dotýka
obrobku alebo iných materiálov.
Podpera obrobku (obr. 23 - 26)
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
vždy riadne podoprite obrobok
a pevne uchopte pílu, aby ste
zabránili strate kontroly.
Na obr. 23 a 25 je zobrazená správna poloha píly.
Na obr. 24 a 26 je zobrazená nebezpečná poloha
píly. Ruky by sa nemali nachádzať v priestore
rezu a napájací kábel musí byť umiestnený mimo
priestoru rezu tak, aby nemohlo dôjsť k jeho
zachyteniu alebo k zaveseniu na obrobok.
Z dôvodu zabránenia spätného rázu dosku alebo
panel VŽDY podoprite v BLÍZKOSTI miesta
rezu (obr. 23 a 25). NEPODOPIERAJTE dosku
alebo panel vo veľkej vzdialenosti od miesta rezu
(obr. 24 a 26). Pri práci s pílou udržujte napájací
kábel mimo priestoru rezu a zabráňte tomu, aby
došlo k zaveseniu kábla na obrobok.
PRED VYKONÁVANÍM AKÉHOKOĽVEK
NASTAVENIA VŽDY ODPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL
PÍLY! Pri rezaní umiestnite obrobok tak, aby bola
jeho lepšia strana – tá strana, ktorej vzhľad je
najdôležitejší – otočená smerom dole. Pila reže
smerom hore, čo znamená, že sa budú triesky
vytvárať na strane obrobku, ktorá je pri vykonávaní
rezu hore.
Rezanie
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
používať toto náradie obrátením píly
spodnou stranou hore a posunom
obrobku smerom k píle. Vždy
bezpečne upnite obrobok, priložte
kotúčovú pílu k obrobku a bezpečne
držte pílu oboma rukami, ako je
zobrazené na obr. 25.
Umiestnite širšiu časť základne píly na tú časť
obrobku, ktorá je riadne podoprená a nikdy nie na
tú časť, ktorá po vykonaní rezu obrobku odpadne.
Ako príklad je uvedený obr. 25, na ktorom je
zobrazený SPRÁVNY spôsob odrezania koncovej
časti dosky. Obrobok si vždy upnite. Nepokúšajte
sa krátke kúsky uchopiť rukou! Nezabudnite
podoprieť presahujúci materiál. Pri rezaní materiálu
zo spodnej strany buďte veľmi opatrní.
Zaistite, aby sa píla pred kontaktom pílového
kotúča s materiálom dostala do maximálnych
otáčok. Spustenie píly s pílovým kotúčom opretým
o rezaný materiál alebo tlačenie píly do zárezu
môže viesť k spôsobeniu spätného rázu. Tlačte
pílu smerom dopredu rýchlosťou, ktorá umožní
pílovému kotúču vykonávať bezproblémový rez.
Tvrdosť a húževnatosť obrobku sa môže líšiť aj
v prípade rovnakého kusu materiálu. Hrčovité
alebo vlhké časti môžu spôsobiť značné zaťaženie
píly. Ak dôjde k takej situácii, tlačte pílu pomalšie,
ale dostatočne silno, aby nedošlo k prerušeniu
práce a k zníženiu rýchlosti rezu. Ak budete na pílu
tlačiť príliš silno, môže dôjsť k zníženiu kvality rezu,
nepresnostiam, spätnému rázu alebo k prehriatiu
motora. Ak sa začne pílový kotúč odchyľovať
od čiary rezu, nepokúšajte sa vrátiť k čiare rezu
silou. Uvoľnite spínač píly a počkajte, pokým
nedôjde k úplnému zastaveniu. Potom môžete
pílu vytiahnuť z rezu, znovu si prezrieť obrobok
a znovu začať nový rez miernym natočením vnútri
zlého rezu. V každom prípade musíte pri posunutí
rezu vytiahnuť pílu z pôvodného rezu. Násilná
úprava vykonávaná vnútri rezu môže spôsobiť
zablokovanie píly a spätný ráz.
AK DÔJDE K ZABLOKOVANIU PÍLY, UVOĽNITE
HLAVNÝ SPÍNAČ A POSÚVAJTE PÍLU
SMEROM DOZADU, POKÝM NEDÔJDE K JEJ
UVOĽNENIU. PRED OPÄTOVNÝM ZAČATÍM
REZU SA UISTITE, ČI JE PÍLOVÝ KOTÚČ
V REZE ROVNO A ČI SA NEDOTÝKA HRANY
REZU.
Pri dokončovaní rezu uvoľnite hlavný spínač
a pred zdvihnutím píly z obrobku nechajte pílový
kotúč zastaviť. Pri dvíhaní píly z obrobku bude
pôsobením pružiny dochádzať k automatickému
zatváraniu krytu pílového kotúča. Pamätajte na to,
že pred uzavretím krytu je pílový kotúč obnažený.
Zo žiadneho dôvodu nikdy nesiahajte do priestoru
pod obrobok. Ak musíte teleskopický kryt zasunúť
ručne (čo je nutné pre začatie výrezov), vždy
použite zasúvaciu páku.
23
POZNÁMKA: Ak režete tenké pásky, dávajte
pozor, aby nedochádzalo k zachytávaniu malých
odrezkov vnútri spodného krytu.
REZANIE VÝREZOV (OBR. 27)
VAROVANIE: Nikdy neupevňujte kryt
pílového kotúča vo zdvihnutej polohe.
Pri robení výrezov nikdy nepohybujte
pílou smerom dozadu. V takom
prípade by mohlo dôjsť k zdvihnutiu
píly z povrchu obrobku, čo by mohlo
viesť k zraneniu.
Výrez je rez, ktorý je vykonávaný na podlahe,
v stene alebo na inom plochom povrchu.
1. Nastavte základňu píly tak, aby bol
vykonávaný rez s požadovanou hĺbkou.
2. Nakloňte pílu dopredu a oprite prednú časť
základne píly o materiál, ktorý budete rezať.
3. Pomocou páky spodného krytu zasuňte
spodný kryt pílového kotúča do hornej polohy.
Spúšťajte zadnú časť základne, pokým sa
zuby pílového kotúča nebudú takmer dotýkať
čiary rezu.
4. Uvoľnite kryt pílového kotúča (jeho kontakt
s obrobkom ho bude pri začatí udržiavať
v otvorenej polohe). Pustite páku krytu
a pevne uchopte prídavnú rukoväť (f), ako je
zobrazené na obr. 27. Postavte sa a nastavte
paže tak, aby ste boli pripravení na prípadný
spätný ráz.
VAROVÁNÍ: VŽDY pri práci s drevom
pripojte k náradiu zariadenie
na odsávanie prachu, ktoré je
skonštruované v súlade s platnými
predpismi, ktoré sa týkajú prachových
emisií. Hadice väčšiny vysávačov je
možné pripojiť priamo k otvoru na
odvod prachu.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
vám zaistia jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení odpojte prívodný
kábel od siete pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením,
pred výmenou nástavcov alebo
pred vykonávaním opráv. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
Mazanie
5. Pred spustením píly sa uistite, či nie je pílový
kotúč v kontakte s povrchom obrobku.
V tomto náradí sú použité uzavreté guľkové
a valčekové ložiská a ich mazanie nie je nutné.
Odporúča sa však raz ročne dopraviť alebo zaslať
náradie do autorizovaného servisného strediska na
kontrolu a na dôkladné vyčistenie.
6. Spustite motor a postupne spúšťajte pílu dole,
pokým nebude základňa píly na povrchu
rezaného obrobku. Posúvajte pílu pozdĺž čiary
rezu, pokým nedôjde k ukončeniu rezu.
Čistenie
7. Uvoľnite hlavný spínač a pred vybratím píly
z obrobku počkajte, pokým nedôjde k úplnému
zastaveniu pílového kotúča.
8. Pri začatí každého nového rezu postupujte
podľa vyššie uvedených krokov.
Odsávanie prachu (obr. 30)
VAROVÁNÍ: Nebezpečenstvo
vdýchnutia prachu. Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia VŽDY
používajte schválenú masku proti
prachu.
Vaše náradie je dodávané s adaptérom na
odsávanie prachu (gg).
Priamo k tomuto adaptéru na odsávanie prachu je
možné pripojiť hadice väčšiny vysávačov.
24
VAROVANIE! Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE! Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
SPODNÝ KRYT
Spodný kryt by sa mal stále voľne otáčať
a uzatvárať z úplne otvorenej polohy do úplne
uzavretej polohy. Pred začatím rezu vždy
skontrolujte správnu funkciu krytu jeho úplným
otvorením a skontrolovaním, či sa správne
uzatvára. Ak sa zatvára kryt pomaly alebo sa
nezatvára úplne, musí sa vyčistiť alebo sa musí
opraviť. Nepoužívajte túto pílu, pokým nebude
funkcia krytu v poriadku. Pri čistení krytu používajte
na odstránenie nahromadeného prachu alebo
nečistôt z blízkosti krytu alebo pružiny krytu suchý
stlačený vzduch alebo mäkkú kefu. Ak nedôjde
po tomto čistení k odstráneniu problému, zverte
opravu krytu autorizovanému servisu.
Nastavenie základne (obr. 5,
28, 29)
Základňa bola nastavená už pri výrobe píly, aby
bola zaistená kolmá poloha pílového kotúča voči
základni. Ak musíte časom zarovnať pílový kotúč,
postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
NASTAVENIE PRE REZY V UHLE 90°
1. Nastavte uhol šikmých rezov píly na hodnotu
0°.
2. Položte pílu na bok a zasuňte spodný kryt.
3. Nastavte hĺbku rezu na hodnotu 51 mm
(zhruba 2").
4. Uvoľnite páku na nastavenie šikmých rezov
(obr. 29, g). Postavte k pílovému kotúču
a základni uholník, ako je zobrazené na
obr. 28.
5. Pomocou kľúča (p) otáčajte nastavovacou
skrutkou (hh) na spodnej časti základne,
pokým nebudú pílový kotúč a základňa úplne
zarovnané s uholníkom. Dotiahnite páku na
nastavenie šikmých rezov.
UPRAVENIE PÁKY NA NASTAVENIE ŠIKMÝCH
REZOV (OBR. 29)
Niekedy je vhodné upraviť páku na nastavenie
šikmých rezov (g). Časom môže dôjsť k jej
uvoľneniu a k nárazom do základne píly.
Dotiahnutie páky:
1. Držte páku nastavenia šikmých rezov (g)
a povoľte poistnú maticu (ii).
2. Nastavte páku nastavenia šikmých rezov
otáčaním v požadovanom smere zhruba
o 1/8 otáčky.
3. Dotiahnite maticu.
Pílové kotúče
Tupý pílový kotúč má za následok neúčinný rez,
preťaženie motora, nadmerné štiepanie a taktiež
zvyšuje možnosť spätného rázu. Ak už nie je
pohyb píly pri rezaní jednoduchý, ak dochádza
k preťažovaniu motora alebo ak dochádza
k nadmernému zahrievaniu pílového kotúča,
vymeňte ho. Je dobrým zvykom, aby ste mali po
ruke pripravené ďalšie pílové kotúče, aby bola
umožnená okamžitá výmena tupého pílového
kotúča. Vo väčšine prípadov je možné tupé pílové
kotúče znovu nabrúsiť.
Stvrdnutý materiál na pílovom kotúči je možné
odstrániť pomocou benzínu, terpentínu alebo
čističom na rúry. Pílové kotúče s vrstvou
zabraňujúcou nalepeniu je možné používať pri
aplikáciách, pri ktorých dochádza k nadmernému
nahromadeniu, ako sú rezy lisovaného alebo
čerstvého reziva.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE! Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takéhoto
príslušenstva nebezpečné. Ak chcete
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto náradím iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
NEPOUŽÍVAJTE S TOUTO PÍLOU
PRÍSLUŠENSTVO NA PRÍVOD VODY.
PRED POUŽITÍM VYKONAJTE VIZUÁLNU
KONTROLU KARBIDOVÝCH PÍLOVÝCH
KOTÚČOV. AK SÚ POŠKODENÉ, VYMEŇTE
ICH.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
25
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
26
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241800 - 25-07-2014
27
28
29
30
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising