DCT416 | DeWalt DCT416 THERMOMETER instruction manual

www.
.eu
DCT416
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
2
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
17
English (original instructions)
33
Español (traducido de las instrucciones originales)
47
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
63
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
79
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
95
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
111
Português (traduzido das instruções originais)
125
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
141
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
155
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
170
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
186
Copyright DEWALT
2
Figure 1
a
Figure 2
c
f, g
j
h
b
m
i
d, e
l
k
e
d
a
Figure 4
Figure 3
a
o
n
p
1
DANSK
TRÅDLØS ELEKTRONISK TERMOMETER
DCT416
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Oplader
Netspænding VAC
Batteritype
Ca.
min
opladningstid
Tekniske data
Spænding
Type
Batteritype
Skærmstørrelse
DCT416
10,8
1
Li-Ion
mm
55,9
farve TFT LCD med baggrundsbelysning
Vægt
kg
Sikringer
Europa
230 V værktøj
DCB105
230
Li-Ion
30
30
(1,3 Ah (1,5 Ah
batteri- batteripakker) pakker)
0,49
VDC
Vægt
(uden batteripakke) kg
0,5
Kørselstid
ca. 10 timer
Temperaturområde
-5 ˚C til 45 ˚C (23 ˚F til 113 ˚F)
(drift)
Temperaturområde
-20 ˚C til 60 ˚C (-4 ˚F til 140 ˚F)
(opbevaring)
Temperaturområde
-10 ˚C til 250 ˚C (14 ˚F til 480 ˚F)
(måleområde)
Relativ fugtighed
10 til 90 %, ikke fortættet
Spectralsvar
8μm til 12μm
Synsfelt
20˚ x 20˚
IFOV (øjeblikkelig
25 mm ved 1 m (1" ved 39.3")
synsfelt)
Nøjagtighed
under 100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C (+/- 3.6 ˚F)
over 100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C (+/- 3.6 ˚F)
af aflæsningen. Omgivelsestemperatur for
angivet nøjagtighed 23 ˚C (73.4 ˚F).
Emissivitet
0,1 til 1,0, indstillelig i 0,01
trin
Temperaturskalaer
˚C eller ˚F
Batteripakke
Batteritype
Spænding
VDC
Ydeevne
Ah
Vægt
kg
DCB100
230
Li-Ion
40
40
(1,3 Ah (1,5 Ah
batteri- batteripakker) pakker)
0,3
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
10 ampere, strømforsyning
ADVARSEL: Dette er et klasse A
produkt. I et hjemligt miljø kan dette
produkt forårsage radiointerferens,
hvilket kan medføre, at brugeren skal
tage passende forholdsregler.
ADVARSEL: Øget elektrostatisk
spænding kan medføre fejl på displayet,
og alle ikke gemte data vil gå tabt.
Hvis skærmen fryser, fjern 10,8 V
batteripakken for at nulstille enheden.
Genindsæt batteripakken og tryk på
tænd-/slukknappen.
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
2
DANSK
b)
Betyder risiko for brand.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
• Læs disse instruktioner.
• Opbevar disse instruktioner.
Brug og pleje af batteriværktøj
a)
• Bemærk alle advarsler.
• Følg alle instruktioner.
• Brug kun det tilbehør/ekstraudstyr, der er
angivet af producenten.
b)
• Overlad alt servicearbejde til kvalificeret
servicepersonale. Service er påkrævet, hvis
apparatet på en eller anden måde er blevet
ødelagt, hvis det har været udsat for regn eller
fugtighed, ikke virker normalt eller er blevet tabt.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER FOR
FREMTIDIG REFERENCE
Sikkerhed i arbejdsområdet
a)
b)
Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
Hold børn og omkringstående på
afstand, når et elektronisk termometer
anvendes. Distraktioner kan medføre, at du
mister kontrollen.
Personlig sikkerhed
a)
b)
Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du bruger et elektronisk termometer.
Betjen ikke et elektronisk termometer,
hvis du er træt, påvirket af narkotika,
alkohol eller medicin. Et øjebliks
uopmærksomhed under anvendelse af det
elektroniske termometer. kan resultere i
alvorlige personskader.
Undlad at række for langt. Hold hele
tiden en god fodstilling og balance.
Dette giver bedre kontrol af det elektroniske
termometer, når uventede situationer opstår.
Brug og pleje
a)
Opbevar et elektronisk termometer
uden for børns rækkevidde, og tillad
ikke personer, som ikke er bekendt med
det elektroniske termometer eller disse
instruktioner, at betjene det elektroniske
termometer. Det elektroniske termometer
kan være farligt i hænderne på uøvede
brugere.
Brug det elektroniske termometer,
tilbehør, osv. i overensstemmelse med
disse instruktioner, idet der tages
hensyn til arbejdsforholdene og den
opgave, som skal udføres. Brug af det
elektroniske termometer til andre opgaver
end dem, det er beregnet til, kan resultere i
en farlig situation.
c)
Genoplad kun værktøjet ved brug af den
oplader, der er angivet af DEWALT. En
oplader, der passer til en type batteripakke,
kan udgøre en risiko for brand, når den
bruges til en anden type.
Når batteripakken ikke er i brug, hold
den på afstand af andre metalgenstande
som fx papirclips, mønter, nøgler, søm,
skruer eller andre små metalgenstande,
som kan frembringe en kortslutning
fra en pol til en anden. Kortslutning af
batteriets poler kan medføre forbrændinger
eller brand.
Under grove forhold kan væske sive ud
fra batteriet; undgå kontakt. Hvis der
opstår kontakt ved et uheld, skyl med
vand. Hvis væske kommer ind i øjnene,
søg omgående lægehjælp. Væske, der
siver ud fra batteriet, kan fremkalde irritationer
eller forbrændinger.
Sikkerhedsinformationer for
elektroniske termometre
ADVARSEL: Det elektroniske
termometer må ikke adskilles
eller modificeres. Der er ingen
dele indeni, der kan serviceres
af brugeren. Hvis du har brug for
assistance, kontakt din lokale forhandler.
• Brug ikke det elektroniske termometer
i områder med eksplosionsfare som fx
i nærheden af letantændelige væsker,
gasser eller støv. Elektroniske termometre
kan danne gnister, som kan antænde støv eller
dampe.
• Det elektroniske termometer bør kun
anvendes med specielt beregnede DEWALT
batterier. Bruges andre batterier, kan der opstå
brandfare.
• Opbevar det elektroniske termometer uden
for børns eller andre uøvede personers
rækkevidde. Værktøj er farligt i hænderne på
uøvede brugere.
• Fjern eller overdæk ikke
advarselsmærkater.
3
DANSK
• Brug ikke det elektroniske termometer til
at måle temperaturen på tilberedt mad.
• Rør ikke ved overflader for at bekræfte
temperaturaflæsninger.
• Må ikke bruges til at måle menneskers
eller dyrs kropstemperaturer.
• For at undgå at beskadige det elektroniske
termometer eller det udstyr, der skal måles, skal
du beskytte det mod følgende:
– EMF (elektromagnetiske felter) som f.eks. fra
svejseapparater, induktionsvarmere osv.
– ESD (elektrostatisk udladning).
– Termisk chok (forårsaget af pludselige
ændringer i omgivelsestemperaturen for at
opnå højest nøjagtighed, skal du lade det
elektroniske termometer stabilisere sig i 30
minutter før brug).
ADVARSEL: Risiko for brand. Det er
muligt, at aflæsningen ikke er nøjagtig,
hvis det elektroniske termometer er i
nærheden af stærke elektromagnetiske
felter (som fx svejseapparater,
induktionsvarmere, radiosendere osv.).
Anvend ikke det elektroniske termometer
under disse betingelser.
ADVARSEL: Det elektroniske
termometer måler kun
overfladetemperaturen. Genstande
under overfladen kan have en helt
anden temperatur og kan udgøre en
risiko for brand eller frost.
ADVARSEL: Se
emissivitetsinformationer om aktuelle
temperaturer. Reflekterende genstande
resulterer i temperaturmålinger, der er
lavere end de aktuelle og kan udgøre en
risiko for brand.
ADVARSEL: Udsæt ikke kamera,
monitor eller batteri for voldsom varme
som fx solskin, ild eller lignende.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug,
læg det elektroniske termometer på
siden på en stabil overflade, hvor
det ikke vil vælte eller falde ned.
Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan
let væltes.
BEMÆRK: Ændringer, der ikke er
autoriseret af producenten, kan gøre
brugerens bemyndigelse til at anvende
dette apparat ugyldig.
4
BEMÆRK: For at undgå skade på
det elektroniske termometer efterlad
det ikke, hvor det kan blive udsat for
højre temperaturer eller varmekilder fx
i et køretøj i solen. Arbejd altid med
det elektroniske termometer inden
for det driftsområde, der er angivet i
specifikationsskemaet.
BEMÆRK: Ret ikke det elektroniske
termometer (med eller uden påsat
linsedæksel) imod solen eller andre
intensive energikilder, som udsender
laserudstråling. Dette kan beskadige
detektoren inde i det elektroniske
termometer og kan påvirke
nøjagtigheden.
MICRO SD HUKOMMELSESKORT
ADVARSEL: Risiko for kvælning. Micro
SD hukommelseskortet er meget lille, og
det kan udgøre en risiko for kvælning og
er ikke beregnet for børn.
BEMÆRK: Det anbefales at bruge det
micro SD hukommelseskort, der leveres
sammen det elektroniske termometer.
DEWALT yder ingen garanti for brugen
og pålideligheden af andre sekundære
kort med forskellige mærker eller
kapaciteter. Det anbefales også tit at
overføre gemte billeder til en computer
som backup.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
– Risiko for personskade på grund af utilsigtet
kontakt med strømførende dele under
arbejdsprocessen.
Mærker på elektronisk termometer
Følgende piktogrammer er vist på det elektroniske
termometer:
Læs brugsvejledningen før brug.
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden, som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
DANSK
Eksempel:
2012 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for DCB100 og DCB105 batteriopladere.
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad
ikke nogen flydende væsker komme
ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at
reducere risikoen for kvæstelser, oplad
kun DEWALT genopladelige batterier.
Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at
sikre, at de ikke leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte
forhold, når opladeren er tilsluttet
til strømforsyningen, kan den blive
kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende
art som for eksempel, men ikke
begrænset til slibestøv, metalspåner,
ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens
huller. Tag altid stikket til opladeren ud
fra kontakten, når der ikke er indsat en
batteripakke. Tag stikket til opladeren ud
før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er omtalt
i denne manual. Opladeren og batteripakken er
specielt designet til at arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan
medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil reducere risikoen
for beskadigelse af elstikket og ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den
ikke bliver trådt på, snublet over eller på
anden måde bliver genstand for skader eller
belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er
absolut nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt
forlængerledning kan resultere i risiko for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Anbring ikke noget oven på opladeren eller
anbring opladeren på et blødt underlag, der
kan blokere ventilationshullerne og medføre
for megen intern varme. Anbring opladeren på
afstand af alle varmekilder. Opladeren ventileres
gennem huller i toppen og bunden af huset.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller
stikket er beskadiget — få dem omgående
udskiftet.
• Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et hårdt slag, er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
• Demontér ikke opladeren, tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående
udskiftes af producenten, hans forhandler eller
lignende kvalificeret person for at forebygge
enhver risiko.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før
forsøg på nogen form for rengøring. Dette vil
reducere risikoen for elektrisk chok. Fjernelse
af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på standard
230 V husholdningsstrøm. Forsøg ikke at
bruge den med en anden strømstyrke. Dette
gælder ikke for opladere til køretøjer.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DCB100 og DCB105 opladere accepterer 10,8 V
Li-Ion batterier.
Disse opladere kræver ingen justering og er
fremstillet til at være så nemme at betjene som
muligt.
Opladningsprocedure (fig. 1)
1. Forbind opladeren med en passende
stikkontakt, inden batteriet indsættes.
5
DANSK
2. Indsæt batteriet (a) i opladeren. Den røde
(opladnings-) lampe blinker uafbrudt som tegn
på, at opladningsprocessen er startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid
for Li-Ion batterier skal batteripakken lades helt op,
før den anvendes første gang.
Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved varmt/koldt batteri
udskift batteripakke
–
– – –
–––––––––––––
–– – –– –
•••••••••••••
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
KUN LI-ION-BATTERIPAKKE
Li-Ion-batterier er fremstillet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der beskytter batteriet mod
overbelastning, overophedening eller dyb afladning.
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke
og oplader tages i brug. Følg derefter den beskrevne
opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Oplad ikke eller brug batteriet i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteriet fra opladeren kan antænde støv eller
dampe.
6
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren.
Foretag ikke nogen ændringer på
batteripakken, så den kan passe ind i en ikke
kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand
eller andre væsker.
• Opbevar eller brug ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller overstige 40 ˚C
(105 °F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken. Hvis batteripakken er
revnet eller beskadiget, indsæt den ikke
i opladeren. Undgå at mase, tabe eller
beskadige batteripakken. Anvend ikke
en batteripakke eller oplader, der har
fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden
vis (f.eks. stukket med en nål, slået med
en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske
stød. Beskadigede batteripakker
skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug,
læg værktøjet på siden på en stabil
overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med
store batteripakker vil stå lodret på
batteripakken, men kan let væltes.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
DANSK
Batteripakke
Defekte ledninger skal udskiftes
omgående.
BATTERITYPE
DCT416 kører på 10,8 volt batteripakker.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af
batteripakken.
Destruér ikke batteripakken.
2. For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt
tømt for opladning. Batteripakken skal genoplades
før brug.
Mærkater på oplader og
batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende
opladningstid.
Kun til indendørs brug.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Elektronisk termometer
1 Micro SD hukommelseskort
1
1
1
1
10,8 V XR litium-ion batteripakke
Oplader
Betjeningsvejledning
Eksplosionstegning
BEMÆRK: Batteripakker og opladere medfølger
ikke til N-modeller.
100%
Batteri oplader.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
100%
Batteri opladt.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Batteri defekt.
Beskrivelse (fig. 2)
ADVARSEL: Modificér aldrig det
elektroniske termometer eller nogle dele
heraf. Det kan medføre materiale- eller
personskade.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
a. 10,8 V XR litium-ion batteripakke
b. Håndtag
Beskadigede batteripakker må ikke
oplades.
Må kun anvendes med DEWALTbatteripakker, andre kan eksplodere og
medføre person- og materielskader.
c. Skærm
d. Micro SD kortrilledæksel
e. Mirco SD kortrille
f. Linser
g. Linsedæksel
h.
Må ikke udsættes for vand.
Tilbage pilknap: Tryk på denne
knap for at gå tilbage.
7
DANSK
i.
Valgknap: Tryk på denne knap for
at bekræfte et valg.
j.
Fremad pilknap: Tryk på denne
knap for at gå fremad.
k.
Justeringsknap til blanding af
billeder: Tryk på denne knap for at
ændre procentblandingen mellem
visuelle og termiske billeder.
Menu/tænd-/slukknap: Tryk
på denne knap for at tænde for
enheden (hold den i 0,5 sekunder)
eller sluk (hold den i 3 sekunder).
Når der er tændt for enheden,
tryk på denne knap for at se
menumulighederne.
l.
m.
Knap til fotografering: Tryk på
denne knap for at tage et foto.
TILSIGTET BRUG
Det elektroniske termometer måler den udstrålede
energi fra en genstands overflade og bruger derefter
disse målinger til at vise et billede og beregne
temperaturen.
Fotos kan tages og derefter gemmes (bitmap
format) på et micro SD kort.
Det elektroniske termometer kan bruges til
inspektioner og fejlfinding af elsystemer, HVAC,
sanitære installationer, mekanisk udstyr, boliger eller
autosystemer.
Det elektroniske termometer er et værktøj til
professionelle. LAD IKKE børn komme i kontakt
med værktøjet. Overvågning er påkrævet, når
uerfarne brugere anvender dette værktøj.
Elektrisk sikkerhed
Opladeren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakkens spænding svarer
til spændingen på mærkepladen. Sørg også for at
spændingen på din oplader svarer til spændingen
på dit værktøj.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
8
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Slå altid det elektroniske
termometer fra, før du indsætter eller
fjerner batteripakken.
ADVARSEL: Brug kun DEWALT
batteripakker og opladere.
Bæltekrog (fig. 3) (valgfrit tilbehør)
ADVARSEL: For at mindske risikoen
for alvorlige personskader MÅ
DU IKKE hænge det elektroniske
termometer op i loftet eller hænge
objekter i bæltebøjlen. Du må KUN
hænge det elektroniske værktøj i et
arbejdsbælte.
ADVARSEL: For at mindske risikoen
for alvorlige personskader skal
du sikre, at skruen (n) , der holder
bæltekrogen, er fastskruet.
VIGTIGT: Ved fastgørelse eller fjernelse af
bæltekrogen, brug kun den skrue, der medleveres.
Bæltekrogen (o) kan monteres på begge sider af
værktøjet blot med den medfølgende skrue (n), så
både venstre- og højrehåndede kan bruge den. Hvis
krogen slet ikke skal bruges, kan den fjernes fra
værktøjet.
Du kan fjerne bæltekrogen (o) ved at fjerne skruen
(n), der holder bæltebøjlen på plads og montere den
igen på den anden side.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
Indsættelse og fjernelse af det
elektroniske termometer (fig. 4)
BEMÆRK: Kontrollér at din batteripakke er helt
opladet.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
1. Ret batteripakken (a) ind efter rillerne inde i
håndtaget.
DANSK
2. Skub den helt ind, indtil du hører, at låsen falder
i hak.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
GRUNDLÆGGENDE DRIFT
Hovedskærm
Hovedskærmen indeholder forskellige afsnit:
1. Tryk på udløsningsknappen (p) og træk
batteripakken ud fra det elektroniske
termometers håndtag.
s. Temperaturmåling midt på billedet (+)
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
u. Batteribrændstofmåler
Komme i gang (fig. 2)
1. Skub linsedækslet (g) ned for at afdække
linserne.
r. Scannet områdebillede
t. Emissivitetsindstilling
v. Temperaturfarveskala
u
s
t
Tænd/sluk
1. Du tænder for det elektroniske termometer ved
at trykke på menu/tænd-/slukknappen (l) og
holde den i 0,5 sekunder.
r
v
2. Du slukker for det elektroniske termometer ved
at trykke på menu/tænd-/slukknappen (l) og
holde den i 3 sekunder.
STARTINDSTILLING
Indstilling af dato og tid
Den første gang der tændes for det elektroniske
termometer, vil det anmode om indstilling af dato
og tidspunkt. Efter førstegangsindstillingen kan
tidspunkt og dato ændres gennem menunavigation.
1. Tryk på pilen frem (j) eller tilbage (h) for at
markere det felt, der skal ændres.
Billedblanding
DCT416 elektronisk termometer har en funktion til
at vise både et visuelt billede og et infrarødt billede.
Billederne kan også blandes på displayet for at
give en overlapning af det termiske billede øverst
på det visuelle billede. Et blandet billede kan være
en hjælp til at udføre fejlfinding af fejlpletter eller
kommunikation med kunder.
Du ændrer blandingsindstillingen ved at trykke på
justeringsknappen (k) for blanding af billeder. Det kan
trykkes på blanding af billeder gentagne gange for at
køre igennem de følgende muligheder for indstillinger
af displayet:
100% visuel
2. Tryk på valgknappen (i) for at aktivere feltet.
Feltet bliver grønt.
3. Tryk på pilen frem (j) eller tilbage (h) for at ændre
det aktiverede felt.
4. Tryk på valgknappen (i) for at gemme
ændringerne.
5. Gentag ovennævnte trin for at ændre de
resterende felter.
6. Tryk på menu/tænd-/slukknappen (l) for at
afslutte.
75% visuel, 25% termisk
50% visuel, 50% termisk
25% visuel, 75% termisk
100% termisk
Tag og gem fotos (fig. 2)
Kontrollér at et micro SD kort er installeret for at
gemme et foto. Åbn micro SD kortdækslet (d) og
isæt micro SD kortet i rillen (e).
1. Tryk på knappen til indfangning af fotos (m).
2. Det viste billede vil fryse i 3 sekunder for at
gennemgå fotoet.
3. Tryk på pilen frem (j) eller tilbage (h) for at
markere gem på SD kort eller slet.
9
DANSK
Sådan ser du fotos
1. Tryk på menu/tænd-/slukknappen (l).
2. Tryk på pilen frem (j) eller tilbage (h) for at
markere valget af mappe i menuen.
4. Tryk på valgknappen (i) for at bekræfte valget.
5. Efter afslutning af gem eller slet, vil det
elektroniske termometer automatisk vende
tilbage til hovedskærmen.
BEMÆRK: Hvis intet SD kort er installeret, eller
hvis der er et problem med SD kortet, vises
kommunikationen nedenfor.
3. Tryk på valgknappen (i) for at bekræfte valget.
4. Tryk på pilen frem (j) eller tilbage (h) for at rulle
gennem gemte billeder.
5. Tryk på valgknappen (i) for at gå til
undermenuen for sletning.
6. Tryk på pilen frem (j) eller tilbage (h) for at
markere gem på SD kort eller slet.
BEMÆRK: Hvis SD kortet er fyldt op, vil
kommunikationen nedenfor blive vist.
7. Tryk på valgknappen (i) for at bekræfte valget.
8. Efter afslutning af gem eller slet, vil det
elektroniske termometer automatisk vende
tilbage til det næste sekventielle billede.
Emissivitet
MENUVALGMULIGHEDER
BEMÆRK: På ethvert tidspunkt vil tryk på menu/
tænd-/slukknappen (l) vende tilbage til den tidligere
menu.
10
Emissivitet beskriver energi-udsendende
materialekarakteristikker. De fleste organiske
materialer og malede eller oxyderede overflader
har en emissivitet på omkring 0,95, hvilket er
standardindstillingen. Det anbefales at kompensere
for unøjagtige visninger, der kan være et resultat fra
måling af materialer med lave emissivitetsværdier
som fx skinnende metaloverflader. Dæk disse
overflader med afdækningstape eller mat sort
maling (<148 °C/300 °F) og anvend standard (0,95)
indstillingen. Giv tapen eller malingen tid til at nå den
DANSK
samme temperatur som overfladen nedenunder og
mål derefter temperaturen på tapen eller den malede
overflade.
Hvis du ikke kan male eller bruge tape, så
kan du kompensere dine målinger med
emissivitetsvælgeren. Men selv med indstillelig
emissivitet kan det være vanskeligt at få en helt
nøjagtig infrarød måling af et mål med en skinnende
eller metallisk overflade. Eksperimenteren kan være
nødvendig for at benchmarke temperaturer, og
erfaringen vil hjælpe dig til at vælge den bedste
indstilling for specielle målinger.
Det elektroniske termometer har emissivitet, der kan
indstilles fra 0,1 til 1,0 i stigninger på 0,01. Se den
nominelle emmissivitetstabel i denne vejledning.
Referencen til indstillinger af emissivitet i tabellen er
forslag til typiske situationer, og din særlige situation
kan afvige.
BEMÆRK: Kalibrering af dette produkt blev udført
ved 0,95 emissivitet.
NOMINEL EMISSIVITETSVÆRDI
MATERIALE
Kulfyldt overflade
Frostkrystaller
Menneskehud
Skifer
Vand, destilleret
Is, blød
Jord, mættet med vand
Kullyssod
Glas, poleret plade
Maling, olie
Mursten, rød
Papir, hvidt bånd
Beton
Jord, tør
Gips, ru overflade
Træ, høvlet eg
Lertøj, glaseret
Sne, kornet
Kieseldioxid, glaseret
Kobberoxid ved 38 ˚C
Smergel korund
Sne
Rustfrit, oxideret ved 800 ˚C
Jern, oxideret ved 500 ˚C
Kobberoxid ved 260 ˚C
Sne, fine partikler
Messing, ikke oxideret
Glas, konveks D
Stål, oxideret
Kobber, stærkt oxideret
Klæde, bomuld
Sand
Kiseldioxid, ikke glaseret
VÆRDI
0,98
0,98
0,98
0,97
0,96
0,96
0,95
0,95
0,94
0,94
0,93
0,93
0,92
0,92
0,91
0,90
0,90
0,89
0,88
0,87
0,86
0,85
0,85
0,84
0,83
0,82
0,81
0,80
0,79
0,78
0,77
0,76
0,75
Jern, oxideret ved 100 ˚C
Beklædning nr. C20A
Basalt
Kul, grafitiseret ved 500 ˚C
Rødt rust
Jernplade, stærkt rustet
Vand
Sort muldjord
Cement, hvid
Støbejern, oxideret
Bly, oxideret ved 1100 ˚C
Zirconium på inconel
Cu-Zn, messing oxideret
Inconelplade ved 760 ˚C
Marmor, blødt hvidt
Alle anodiserede kromsyrer
Støbejern, poleret
Messing, pudset 80 sandsmergel
Rustfrit stål, 18-8 tørret
Aluminium som modtaget
Stål, poleret
Aluminium, poleret plade
Kobber, poleret
Messing, højglans poleret
0,74
0,73
0,72
0,71
0,70
0,69
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,61
0,58
0,56
0,55
0,21
0,20
0,16
0,09
0,07
0,05
0,05
0,03
Sådan ændres emissivitet
1. Tryk på menu/tænd-/slukknappen (l).
2. Tryk på pilen frem (j) eller tilbage (h) for at
markere valget af emissivitet i menuen.
3. Tryk på valgknappen (i) for at bekræfte valget.
4. Tryk på pilen frem (j) eller tilbage (h) for at justere
emissivitetsindstillingen. Emissivitet kan justeres i
trin på 0,01 fra 0,10 til 1,00.
5. Tryk på valgknappen (i) for at bekræfte
emissivitetsindstillingen.
6. Efter emissivitetsindstillingen er gemt, vil det
elektroniske termometer automatisk vende
tilbage til hovedmenuskærmen.
11
DANSK
Baggrundstemperatur
3. Tryk på valgknappen (i) for at bekræfte valget.
For mere nøjagtige temperaturmålinger anbefales det
at indstille baggrunden (for reflekteret temperatur).
Dette er specielt vigtigt, når den genstand,
der måles, har en helt anden temperatur end
omgivelserne, eller hvis genstanden, der måles, har
en lav emissivitet.
4. Tryk på pilen frem (j) eller tilbage (h) for at rulle
gennem valgmulighederne for farvepaletten. De
fem palettevalg omfatter: Jernbue, hvid varm,
sort varm, regnbue og høj kontrast.
Indstilling af baggrundstemperaturen vil hjælpe med
til at kompensere for udstrålingen fra omgivelserne.
6. Efter indstillingen af farvepaletten er gemt, vil
det elektroniske termometer automatisk vende
tilbage til hovedmenuskærmen.
Sådan ændres baggrundstemperaturen
1. Tryk på menu/tænd-/slukknappen (l).
2. Tryk på pilen frem (j) eller tilbage (h) for at
markere valget af baggrundstemperaturen i
menuen.
5. Tryk på valgknappen (i) for at bekræfte
indstillingen af farvepaletten.
Sådan ændres sporingsindstillingen
Når sporingsfunktionen er slået til, vil det
elektroniske termometer lokalisere den varmeste
(rød o) og koldeste (blå o) plet i det viste område.
Det elektroniske termometer kan flyttes til at rette
den midterste måleplet (+) ind efter den ønskede
placering.
BEMÆRK: Den viste temperatur svarer altid til
midten (+).
1. Tryk på menu/tænd-/slukknappen (l).
2. Tryk på pilen frem (j) eller tilbage (h) for at
markere sporingsvalget i menuen.
3. Tryk på valgknappen (i) for at bekræfte valget.
4. Tryk på pilen frem (j) eller tilbage (h)
for at justere baggrundstemperaturen.
Baggrundstemperaturen kan justeres i trin på 1
grad.
5. Tryk på valgknappen (i) for at bekræfte
indstillingen af baggrundtemperatur.
6. Efter indstillingen af baggrundstemperaturen
er gemt, vil det elektroniske
termometer automatisk vende tilbage til
hovedmenuskærmen.
Sådan ændres farvepaletten
1. Tryk på menu/tænd-/slukknappen (l).
2. Tryk på pilen frem (j) eller tilbage (h) for at
markere valget af farvepaletten i menuen.
3. Tryk på valgknappen (i) for at bekræfte valget.
4. Tryk på pilen frem (j) eller tilbage (h) for at slå
sporingsfunktion til eller fra.
5. Tryk på valgknappen (i) for at bekræfte
indstillingen af sporingsfunktionen.
6. Efter indstillingen af sporingsfunktionen er gemt,
vil det elektroniske termometer automatisk
vende tilbage til hovedmenuskærmen.
Sådan indstilles dato og tidspunkt
1. Tryk på menu/tænd-/slukknappen (l).
2. TTryk på pilen frem (j) eller tilbage (h) for at
markere valget af dato og tidspunkt i menuen.
12
DANSK
4. Det elektroniske termometer vil vise
softwareversionen.
5. Tryk på menu/tænd-/slukknappen (l) for at
afslutte.
Sådan ændres temperaturskalaer
1. Tryk på menu/tænd-/slukknappen (l).
2. Tryk på pilen frem (j) eller tilbage (h) for at
markere C / F valget i menuen.
3. Tryk på valgknappen (i) for at bekræfte valget.
4. Tryk på pilen frem (j) eller tilbage (h) for at
markere det felt, der skal ændres.
3. Tryk på valgknappen (i) for at bekræfte valget
4. Tryk på pilen frem (j) eller tilbage (h) for at
markere enten C eller F.
5. Tryk på valgknappen (i) for at aktivere feltet.
Feltet bliver grønt.
6. Tryk på pilen frem (j) eller tilbage (h) for at ændre
det aktiverede felt.
7. Tryk på valgknappen (i) for at gemme
ændringerne.
8. Gentag ovennævnte trin for at ændre de
resterende felter.
5. Tryk på valgknappen (i) for at bekræfte valget.
6. Efter indstillingen af temperaturskalaen er gemt,
vil det elektroniske termometer automatisk
vende tilbage til hovedmenuskærmen.
Tilbage til hovedskærmen
1. Tryk på menu/tænd-/slukknappen (l).
2. Tryk på pilen frem (j) eller tilbage (h) for at
markere home-valget i menuen.
9. Tryk på menu/tænd-/slukknappen (l) for at
afslutte.
Sådan vises informationer
1. Tryk på menu/tænd-/slukknappen (l).
2. Tryk på pilen frem (j) eller tilbage (h) for at
markere valget af informationer i menuen.
3. Tryk på valgknappen (i) for at bekræfte valget.
Sådan downloades billeder til computeren
Det elektroniske termometer registrerer både det
termiske og visuelle billede for hvert gemt foto.
Billeder gemmes i bitmap format.
3. Tryk på valgknappen (i) for at bekræfte valget
Micro SD kortet kan overføres til en computer til at
vise billederne.
13
DANSK
Software til rapportskrivning
Det elektroniske termometer udnytter softwaren
til rapportskrivning til at fremstille professionelle
rapporter. Softwaren kan downloades fra www.
dewalt.eu eller www.2helpU.com.
Sådan slås det elektroniske termometer fra
1. Du slukker for det elektroniske termometer
ved at trykke på menu/tænd-/slukknappen (l)
og holde den i 3 sekunder. Det elektroniske
termometer vil også automatisk slå fra, efter det
ikke har været brugt i 10 minutter.
2. Skyd linsedækslet (g) op for at beskytte linserne,
når de ikke er i brug.
Tips til betjening
• Brug kun DEWALT 10,8 V litium-ion batteri.
• Kontrollér at DEWALT batteriet er i god
driftsmæssig stand.
• Undgå pludselige temperaturændringer som
f.eks. gå ind i eller forlade en opvarmet bygning
på en kold dag, da dette kan medføre dannelse
af kondens inde i det elektroniske termometer.
For at undgå dannelse af kondens, skal du
placere det elektroniske termometer i en kasse
eller en plastikpose, før du udsætter det for
pludselige temperaturændringer.
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
ADVARSEL: Brug ingen
opløsningsmidler på linserne, da de
kan ødelægge dem. Rengør ikke de
infrarøde linser for energisk, da dette kan
ødelægge den skrøbelige anti-refleksive
belægning.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
opladerens yderside med en klud eller
blød børste, der ikke er af metal. Brug
ikke vand eller rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
VEDLIGEHOLD
ANBEFALET TILBEHØR
Dit DEWALT elektroniske termometer er designet til
at fungere i lang tid med minimal vedligeholdelse.
Vedvarende tilfredstillende funktion er afhængig
af, om værktøjet plejes korrekt og rengøres
regelmæssigt.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken. Der er ingen dele indeni, der kan
serviceres af brugeren.
Problemløsning
• Kontrollér at linsedækslet (g) er åbent.
• Kontrollér at 10,8 V batteriet er opladet.
• Kontrollér at batteriet er installeret på
håndtagssættet, når det er i brug.
• Hvis skærmen fryser, fjern 10,8 V batteripakken
for at nulstille enheden. Genindsæt
batteripakken og tryk på tænd-/slukknappen.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs snavs og støv
af med ren, tør luft mindst en gang
om ugen. Bær altid velegnede
beskyttelsesbriller for at minimere
risikoen for øjenskader, når du udfører
dette:
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
14
VÆSENTLIGE BEMÆRKNINGER, HVIS DU HAR PROBLEMER
MED AT MÅLE.
1. Sørg for at anvende afdækningstape eller mat
sort maling på højt reflekterende overflader (brug
standard 0,95 emissivitetsindstillingen).
2. Sørg for at have den korrekte emissivitet for
det materiale, du måler på. Se Emissivitet og
Nominel emissivitetstabel.
3. Rengør materialet før der måles, hvis der er
stærk tilsmudsning, fedt el.lign.
DANSK
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Denne batteripakke har en lang levetid, men skal
udskiftes, når den ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved
opgaver, der før var lette at udføre. Ved afslutningen
af dens tekniske levetid skal den bortskaffes under
hensyntagen til miljøet.
• Brug batteripakken til den er helt tom, og fjern
den derefter fra værktøjet.
• Li-Ion celler er genanvendelige. Tag dem med til
din forhandler eller til den lokale genbrugsplads.
De indsamlede batteripakker vil blive
genanvendt eller korrekt bortskaffet.
15
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
16
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DEUTSCH
AKKU-IR-THERMOMETER
DCT416
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Ladegerät
Netzspannung VWS
Akkutyp
Ungefähre
min
Ladezeit
Technische Daten
Gewicht
Spannung
Typ
Akkutyp
Bildschirmgröße
VGS
mm
DCT416
10,8
1
Li-Ion
55,9
Farb-TFT-LCD mit
Hintergrundbeleuchtung
Gewicht
(ohne Akku)
kg
0,5
Betriebsdauer
ca. 10 Stunden
Temperaturbereich
-5 ˚C bis 45 ˚C (23 ˚F bis 113 ˚F)
(bei Betrieb)
Temperaturbereich
-20 ˚C bis 60 ˚C (-4 ˚F bis 140 ˚F)
(bei Lagerung)
Temperatur
-10 ˚C bis 250 ˚C (14 ˚F bis 480 ˚F)
Messbereich
Relative Feuchtigkeit
10 bis 90%, nicht kondensierend
Spektralempfindlichkeit
8μm bis 12μm
Sichtfeld
20˚ x 20˚
IFOV (Instantaneuos
25 mm bei 1 m (1" bei 39,3")
Field of View)
Genauigkeit
Unter 100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C (+/- 3,6 ˚F)
Über 100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C (+/- 3,6 ˚F)
der Messung. Umgebungstemperatur für
angegebene Genauigkeit 23 ˚C (73,4 ˚F).
Emissionsgrad
0,1 bis 1,0, einstellbar
in Schritten von 0,01
Temperaturskalen
˚C oder ˚F
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
VDC
Ah
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
kg
DCB100
230
Li-Ion
40
40
(1,3-Ah (1,5-Ah
-Akkus) -Akkus)
0,3
DCB105
230
Li-Ion
30
30
1,3-Ah (1,5-Ah
-Akkus) -Akkus)
0,49
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
WARNUNG: Dies ist ein Produkt
der Klasse A. In einem Wohnbereich
kann dieses Produkt Funkstörungen
verursachen. Ist dies der Fall, muss der
Betreiber gegebenenfalls entsprechende
Maßnahmen zur Behebung einleiten.
WARNUNG: Durch erhöhte
elektrostatische Spannung kann das
Display ausfallen und ungespeicherte
Daten gehen verloren. Falls der
Bildschirm einfriert, entfernen Sie
den 10,8 V-Akku, um das Gerät
zurückzusetzen. Setzen Sie den
Akku wieder ein und drücken Sie die
Einschalttaste.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
17
DEUTSCH
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
b)
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin
Gebrauch und Pflege
a)
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Wichtige Sicherheitshinweise
• Lesen Sie diese Anweisungen.
• Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
• Beachten Sie alle Warnungen.
b)
• Befolgen Sie alle Anweisungen.
• Verwenden Sie nur Anbaugeräte/Zubehörteile,
die vom Hersteller angegeben wurden.
• Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von
qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Eine
Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät
beschädigt wurde, Regen oder Feuchtigkeit
ausgesetzt wurde, nicht normal funktioniert oder
fallen gelassen wurde.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND ALLE
ANWEISUNGEN AUF
b)
Halten Sie den Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte
oder dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein IR-Thermometer
betreiben. Ablenkung kann dazu führen,
dass Sie die Kontrolle über das Gerät
verlieren.
a)
b)
Persönliche Sicherheit
a)
18
Seien Sie aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun, und gehen Sie
mit Vernunft an die Arbeit mit einem
IR-Thermometer. Benutzen Sie kein
IR-Thermometer, wenn Sie müde sind
oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb
eines IR-Thermometers kann zu schweren
Verletzungen führen.
Bewahren Sie ein nicht verwendetes
IR-Thermometer für Kinder unerreichbar
auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem
IR-Thermometer oder mit diesen
Anweisungen das IR-Thermometer
bedienen. Das IR-Thermometer kann in den
Händen nicht geschulter Personen gefährlich
sein.
Verwenden Sie IR-Thermometer,
Zubehör usw. gemäß
diesen Anweisungen und
unter Berücksichtigung der
Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das IR-Thermometer für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
Gebrauch und Pflege von
Akkuwerkzeugen
Sicherheit im Arbeitsbereich
a)
Vermeiden Sie eine anormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das IR-Thermometer in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
c)
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten
auf, die von DEWALT angegeben
wurden. Für ein Ladegerät, das nur für eine
bestimmte Akkuart geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus
verwendet wird.
Halten Sie den nicht benutzten Akku
fern von Büroklammern, Münzen,
Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallgegenständen,
die eine Überbrückung der Kontakte
verursachen könnten. Ein Kurzschluss
zwischen den Akkukontakten kann
Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
Bei falscher Anwendung kann
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser
abspülen. Gelangt die Flüssigkeit in die
Augen, ziehen Sie außerdem ärztliche
Hilfe hinzu. Austretende Akkuflüssigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen
führen.
DEUTSCH
Sicherheitsinformationen für IRThermometer
WARNUNG: IR-Thermometer dürfen
weder zerlegt noch verändert
werden. Es gibt im Inneren keine
vom Benutzer zu wartenden Teile.
Wenn Sie Unterstützung benötigen,
wenden Sie sich an Ihre örtliche
Niederlassung.
• Betreiben Sie das IR-Thermometer nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. IR-Thermometer
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
• Das IR-Thermometer sollte nur mit
speziellen DEWALT Akkus betrieben
werden. Der Gebrauch von anderen Akkus
kann zu Brandgefahr führen.
• Bewahren Sie das IR-Thermometer für
Kinder und Personen ohne Erfahrung
unerreichbar auf. Werkzeuge sind in den
Händen nicht geschulter Personen gefährlich.
• Entfernen Sie keine Warnschilder und
machen Sie sie nicht unkenntlich.
• Verwenden Sie das IR-Thermometer
nicht zum Prüfen der Temperatur von
zubereitetem oder nicht zubereitetem
Essen.
• Berühren Sie keine heißen Oberflächen,
um Temperaturwerte zu bestätigen.
• Verwenden Sie das Gerät nicht zur
Messung der Temperatur von Menschen
oder Tierien.
• Um Schäden am IR-Thermometer oder der
geprüften Ausrüstung zu vermeiden, schützen
Sie beide vor Folgendem:
– EMF (elektromagnetische Felder)
wie von Lichtbogenschweißgeräten,
Induktionsheizgeräten, etc.
– ESD (Elektrostatische Entladung).
– Thermoschock (verursacht durch plötzliche
Temperaturänderungen; um höchste
Genauigkeit zu erreichen, lassen Sie dasIRThermometer sich vor der Verwendung 30
Minuten stabilisieren).
WARNUNG: Verbrennungsgefahr.
Der Messwert ist möglicherweise
nicht genau, wenn sich das
IR-Thermometer in Gegenwart von
starken elektromagnetischen Feldern
(wie Lichtbogenschweißgeräte,
Induktionsheizgeräte, Funksender
usw.) befindet. Verwenden Sie das
IR-Thermometer nicht unter diesen
Bedingungen.
WARNUNG: Das IR-Thermometer
misst nur die Oberflächentemperatur.
Objekte hinter der Oberfläche können
erheblich unterschiedliche Temperaturen
aufweisen, was zur Gefahr von
Verbrennung oder Erfrierung führt.
WARNUNG: Siehe Emissionsgrad
für die tatsächlichen Temperaturen.
Reflektierende Objekte ergeben
niedrigere als die tatsächlichen
Temperaturmessungen und können eine
Verbrennungsgefahr darstellen.
WARNUNG: Setzen Sie das
IR-Thermometer keiner übermäßigen
Hitze durch Sonneneinstrahlung, Feuer
oder ähnliches aus.
VORSICHT: Wenn es nicht in
Gebrauch ist, legen Sie das
IR-Thermometer auf eine stabile
Oberfläche, wo es kein Stolpern
oder Stürze verursachen kann.
Bestimmte Werkzeuge mit großen Akkus
stehen aufrecht auf dem Akku und
können leicht umgeworfen werden.
HINWEIS: Durch Änderungen, die
nicht vom Hersteller genehmigt wurden,
erlischt die Genehmigung zur Benutzung
dieses Geräts.
HINWEIS: Zur Vermeidung von
Schäden am IR-Thermometer setzen
Sie es keinen hohen Temperaturen
oder Wärmequellen aus, z. B. in einem
Fahrzeug in der Sonne. Betreiben Sie
das IR-Thermometer immer innerhalb
des Betriebsbereichs gemäß der
Spezifikationstabelle.
HINWEIS: Richten Sie das
IR-Thermometer (mit oder ohne
Objektivabdeckung) auf die Sonne
oder andere intensive Energiequellen,
die Laser-Strahlung aussenden. Dies
kann den Detektor im IR-Thermometer
beschädigen und die Genauigkeit
beeinflussen.
19
DEUTSCH
MICRO-SD-SPEICHERKARTE
WARNUNG: Erstickungsgefahr. Die
Micro-SD-Speicherkarte ist ein kleines
Teil, das zu einer Erstickungsgefahr
führen könnte und nicht für Kinder
bestimmt ist.
HINWEIS: Es wird empfohlen, die
Micro-SD-Speicherkarte zu nutzen,
die mit dem IT-Thermometer geliefert
wurde. DEWALT übernimmt keine
Garantie für die Verwendung oder
Zuverlässigkeit anderer SekundärmarktKarten mit verschiedenen Marken und
Kapazitäten. Es wird auch empfohlen,
die gespeicherten Bilder regelmäßig
als Backup auf einen Computer zu
übertragen.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
– Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigten
Kontakt mit den stromführenden Teilen während
der Arbeit.
Markierungen am IR-Thermometer
Die folgenden Bildzeichen sind am IR-Thermometer
sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr
enthält, ist in die Gehäusefläche geprägt, die die
Montagefuge zwischen Gerät und Akku bildet.
Beispiel:
2012 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für die Ladegeräte DCB100
und DCB105.
20
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder mit dem Werkzeug spielen.
HINWEIS: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien,
wie z. B. Schleifstaub, Metallspäne,
Stahlwolle, Aluminiumfolie oder die
Ansammlung von Metallpartikeln von
den Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann, und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
DEUTSCH
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden, wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand
führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das
Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen versehen.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker
— beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es
einen harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen
oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen
Sie es zu einer autorisierten Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Zur Vermeidung von Gefahren muss ein
beschädigtes Netzkabel unverzüglich vom
Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht
werden.
• Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes
vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des
Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Die Ladegeräte DCB100 und DCB105 können
10,8 V Li-Ion-Akkus laden.
Diese Ladegeräte benötigen keine Einstellungen
und sind für einen möglichst einfachen Betrieb
konstruiert.
Ladevorgang (Abb. [fig.] 1)
1. Schließen Sie das Ladegerät an eine geeignete
Steckdose an, bevor Sie den Akku einsetzen.
2. Setzen Sie den Akku (a) in das Ladegerät. Die
rote (Lade-) Kontrollleuchte blinkt kontinuierlich
und zeigt damit an, dass der Ladevorgang
begonnen hat.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
rote Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet.
Der Akku ist vollständig aufgeladen und kann
jetzt benutzt oder im Ladegerät belassen
werden.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der
Li-Ion-Akkus zu gewähren, laden Sie den Akkusatz
vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Ladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle
unten aufgeführt.
Ladezustand
wird geladen
– – – –
vollständig geladen
–––––––––––
Temperaturverzögerung
–– – –– –
Akku ersetzen
•••••••••••
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
Funktionsmerkmal gewährleistet die maximale
Lebensdauer des Akkus.
NUR LI-ION-AKKUS
Li-Ion-Akkus sind mit einem elektronischen Schutz
konstruiert, der den Akku gegen Überladung,
Überhitzung oder Tiefentladung schützt.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn
der elektronische Schutz anschlägt. Wenn dies
geschieht, setzen Sie den Li-Ion-Akku in das
Ladegerät, bis er vollständig geladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
21
DEUTSCH
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken,
ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen
und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe
entzünden.
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit es in
ein anderes Ladegerät passt, da das Akku
reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ˚C überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie
mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen
oder getreten wurde). Ein Stromunfall
oder ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht in Gebrauch ist, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und es nicht
herunterfallen kann. Bestimmte
22
Werkzeuge mit großen Akkus stehen
aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
Akku
AKKUTYP
Für das Modell DCT416 wird ein 10,8 Volt Akku
eingesetzt.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Zusätzlich zu den in dieser Betriebsanleitung
verwendeten Bildzeichen befinden sich die folgenden
Bildzeichen auf dem Ladegerät und dem Akku:
DEUTSCH
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
100%
Akku wird geladen.
100%
Akku ist geladen.
HINWEIS: Modelle der N-Serie enthalten keine
Akkus und Ladegeräte.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 2)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am IR-Thermometer
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Akku ist defekt.
Temperaturverzögerung.
a. 10,8 V XR Lithium-Ionen-Akku
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
b. Griff
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
d. Abdeckung Einschub für Micro-SD-Karte
c. Bildschirm
e. Einschub für Micro-SD-Karte
Nur mit DEWALT Akkus verwenden.
Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Beschädigungen
verursachen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
f. Objektiv
g. Objektivabdeckung
h.
i.
Auswahl-Taste: Drücken Sie
diese Taste, um eine Auswahl zu
bestätigen.
j.
Taste Vorwärtspfeil: Drücken Sie
diese Taste, um vorwärts zu gehen.
k.
Taste Bildmischung anpassen:
Drücken Sie diese Taste, um den
Prozentsatz der Mischung zwischen
den visuellen und den thermischen
Bildern zu ändern.
l.
Taste Menü/Power: Drücken
Sie diese Taste, um das Gerät
einzuschalten (0,5 Sekunden
gedrückt halten) oder auszuschalten
(3 Sekunden gedrückt halten).
Wenn das Gerät eingeschaltet ist,
drücken Sie diese Taste, um die
Menüoptionen anzuzeigen.
m.
Taste Foto erfassen: Drücken Sie
diese Taste, um ein Foto zu machen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Den Akku nicht verbrennen.
Die Ladezeit ist den Technischen Daten
zu entnehmen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 IR-Thermometer
1 Micro-SD-Speicherkarte
1
1
1
1
10,8 V XR Lithium-Ionen-Akku
Ladegerät
Betriebsanleitung
Explosionszeichnung
Taste Rückwärtspfeil: Drücken Sie
diese Taste, um rückwärts zu gehen.
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Das IR-Thermometer misst abgestrahlte Energie von
der Oberfläche eines Gegenstandes und verwendet
dann diese Messungen, um ein Bild anzuzeigen und
die Temperatur zu schätzen.
Die erfassten Fotos können dann (im BitmapFormat) auf einer Micro-SD-Karte gespeichert
werden.
23
DEUTSCH
Das IR-Thermometer kann zur Inspektion und
Fehlersuche an elektrischen Systemen, HVAC-,
Sanitär-, mechanischen Anlagen, Wohngebäuden
oder Kfz-Anlagen verwendet werden.
Das IR-Thermometer ist ein Werkzeug für den
professionellen Gebrauch. LASSEN SIE NICHT
ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Werkzeug
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät
verwenden, sind diese zu beaufsichtigen.
Elektrische Sicherheit
Das Ladegerät wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Spannung des Akkus der Spannung auf dem
Typenschild entspricht. Überprüfen Sie auch, dass
die Spannung des Ladegeräts der Ihres Stromnetzes
entspricht.
Ihr DEWALT Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden,
wenn es absolut notwendig ist. Verwenden Sie
ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist
(siehe Technischen Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Schalten Sie das
IR-Thermometer immer aus, bevor Sie
den Akku einsetzen oder entfernen.
24
WARNUNG: Verwenden Sie nur
DEWALT-Akkus und -Ladegeräte.
Riemenhaken (Abb. 3)
(Optionales Zubehör)
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu
verringern, hängen Sie das
IR-Thermometer NICHT über Kopf
auf oder hängen Gegenstände an
den Riemenhaken. Hängen Sie den
Riemenhaken des IR-Thermometers
NUR an einem Arbeitsgürtel auf.
WARNUNG: Stellen Sie zur
Vermeidung von schweren
Verletzungen sicher, dass die
Schraube (n), die den Riemenhaken
hält, sicher ist.
WICHTIG: Verwenden Sie beim Befestigen
oder Austauschen des Riemenhakens nur die
mitgelieferte Schraube.
Der Riemenhaken (o) kann an jeder Werkzeugseite
einfach mit Hilfe der mitgelieferten Schraube (n)
befestigt werden, damit das Werkzeug für Linksoder Rechtshänder verwendbar ist. Wenn der
Haken gar nicht verwendet werden soll, kann er vom
Werkzeug abgenommen werden.
Um die Position des Riemenhakens (o) zu ändern,
entfernen Sie die Schraube (n), durch die er
befestigt ist, und montieren Sie ihn dann an der
gegenüberliegenden Seite.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
Einsetzen und Entfernen des
Akkus in das bzw. aus dem IRThermometer (Abb. 4)
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Akku
vollständig geladen ist.
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
1. Richten Sie den Akku (a) an den Führungen im
Werkzeuggriff aus.
2. Schieben Sie den Akku fest in den Griff, bis er
hörbar einrastet.
DEUTSCH
ENTFERNEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUGGRIFF
1. Drücken Sie den Löseknopf (p) und ziehen
Sie den Akku kräftig aus dem Griff des
IR-Thermometers.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät
dieser Betriebsanleitung beschrieben in das
Ladegerät.
Erste Schritte (Abb. 2)
1. Schieben Sie die Objektivabdeckung (g) nach
unten, um das Objektiv freizulegen.
Power On/Off
1. Zum Einschalten des IR-Thermometers halten
Sie die Menü/Power-Taste (l) 0,5 Sekunden lang
gedrückt.
2. Zum Ausschalten des IR-Thermometers halten
Sie die Menü/Power-Taste (l) 3 Sekunden lang
gedrückt.
GRUNDLEGENDER BETRIEB
Hauptbildschirm
Der Hauptbildschirm umfasst mehrere Bereiche:
r. Bild des gescannten Bereichs
s. Temperaturmessung und Bildzentrum (+)
t. Emissionseinstellung
u. Batteriestandsanzeige
v. Temperaturfarbskala
u
s
t
r
v
ERSTEINSTELLUNG
Einstellung von Datum und Uhrzeit
Beim ersten Einschalten des IR-Thermometers
werden Sie aufgefordert, die Uhrzeit und das Datum
einzustellen. Nach der Ersteinstellung können Uhrzeit
und Datum über die Menüführung geändert werden.
1. Drücken Sie auf den Vorwärts- (j) oder
Rückwärts- (h) Pfeil, um das zu ändernde Feld
hervorzuheben.
Bildmischung
Das DCT416 IR-Thermometer kann sowohl ein
visuelles Bild als auch ein Infrarot-Bild anzeigen.
Die Bilder können auch auf dem Display gemischt
werden, um eine Überlagerung des Wärmebildes
über dem visuellen Bild zu liefern. Ein gemischtes
Bild kann bei der Diagnose von Problemstellen oder
der Kommunikation mit Kunden hilfreich sein.
Zum Ändern der Mischungseinstellung drücken
Sie die Taste „Bildmischung anpassen“ (k). Die
Bildmischung kann wiederholt gedrückt werden, um
für die Anzeigeeinstellungen durch die folgenden
Optionen zu wechseln:
100% Visuell
75% Visuell, 25% Thermisch
2. Drücken Sie die Auswahltaste (i), um das Feld
zu aktivieren. Das Feld wird grün.
3. Drücken Sie auf den Vorwärts- (j) oder
Rückwärts- (h) Pfeil, um das aktive Feld zu
ändern.
4. Drücken Sie die Auswahltaste (i), um die
Änderungen zu speichern.
5. Wiederholen Sie die Schritte oben, um die
übrigen Felder zu ändern.
6. Zum Beenden drücken Sie die Menü/PowerTaste (l).
50% Visuell, 50% Thermisch
25% Visuell, 75% Thermisch
100% Thermisch
Fotos aufnehmen und speichern (Abb. 2)
Achten Sie darauf, dass eine Micro-SD-Karte
installiert ist, wenn Sie Fotos speichern wollen.
Öffnen Sie die Abdeckung für den Einschub der
Micro-SD-Karte (d) und setzen Sie die Micro-SDKarte in den Einschub (e) ein.
1. Drücken Sie die Taste „Foto erfassen“ (m).
2. Das angezeigte Bild friert für 3 Sekunden ein,
damit Sie es überprüfen können.
25
DEUTSCH
3. Drücken Sie auf den Vorwärts- (j) oder
Rückwärts- (h) Pfeil, um das Foto
hervorzuheben, auf der SD-Karte zu speichern
oder zu löschen.
4. Drücken Sie die Auswahltaste (i), um die
Auswahl zu bestätigen.
5. Nach Abschluss des Speicher- oder
Löschvorgangs kehrt das IR-Thermometer
automatisch zum Hauptbildschirm zurück.
HINWEIS: Wenn keine SD-Karte eingelegt ist
oder wenn es ein Problem mit der SD-Karte gibt,
erscheint folgender Hinweis.
Fotos anzeigen
1. Drücken Sie die Menü/Power-Taste (l).
2. Drücken Sie auf den Vorwärts- (j) oder
Rückwärts- (h) Pfeil, um die Ordneroption im
Menü hervorzuheben.
3. Drücken Sie die Auswahltaste (i), um die
Auswahl zu bestätigen.
4. Drücken Sie auf den Vorwärts- (j) oder
Rückwärts- (h) Pfeil, um durch die
gespeicherten Bilder zu scrollen.
5. Drücken Sie die Auswahltaste (i), um zum
Untermenü „Löschen“ zu gehen.
6. Drücken Sie auf den Vorwärts- (j) oder
Rückwärts- (h) Pfeil, um das Foto
hervorzuheben, auf der SD-Karte zu speichern
oder zu löschen.
HINWEIS: Wenn die SD-Karte voll ist, erscheint
folgender Hinweis.
7. Drücken Sie die Auswahltaste (i), um die
Auswahl zu bestätigen.
8. Nach Abschluss des Speicher- oder
Löschvorgangs kehrt das IR-Thermometer
automatisch zum nächsten Foto in der Reihe
zurück.
Emissionsgrad
MENÜOPTIONEN
HINWEIS: Wenn Sie die Menü/Power-Taste (l)
drücken, können Sie jederzeit zum vorherigen Menü
zurückkehren.
26
Der Emissionsgrad beschreibt die
energieabgebenden Eigenschaften von Materialien.
Die meisten organischen Materialien und
lackierten oder oxidierten Oberflächen haben
einen Emissionsgrad von etwa 0,95, was die
DEUTSCH
Standardeinstellung ist. Es ist empfehlenswert,
ungenaue Ergebnisse zu kompensieren, die
durch das Messen von Materialien mit niedrigen
Emissionswerten, zum Beispiel glänzenden
metallischen Oberflächen, stammen können.
Decken Sie diese Oberflächen mit Abdeckband
oder mattschwarzer Farbe ab (< 148 ˚C/300 ˚F)
und verwenden Sie die Standardeinstellung (0,95).
Lassen Sie das Abdeckband oder die Farbe
dieselbe Temperatur wie die umgebende Oberfläche
annehmen und messen Sie dann die Temperatur
des Abdeckbands oder der lackierten Oberfläche.
Wenn weder Farbe noch Abdeckband verwendbar
sind, können Sie die Messungen mit dem
Emissionsgradwähler kompensieren. Auch bei
anpassbarem Emissionsgrad kann es schwierig sein,
eine absolut genaue Infrarot-Messung eines Ziels
mit einer glänzenden oder metallischen Oberfläche
zu erhalten. Durch Experimente können eventuell
Temperaturen festgelegt werden, und durch
Erfahrung werden Sie die besten Einstellungen für
spezielle Messungen herausfinden.
Der Emissionsgrad des IR-Thermometers ist
in Schritten von 0,01 zwischen 0,1 und 1,0
einstellbar. Informationen finden Sie in der
Emissionsgradtabelle in diesem Handbuch. Die
Referenzen zu Emissionsgradeinstellungen in der
Tabelle sind Vorschläge für typische Situationen; Ihre
besondere Situation kann davon abweichen.
HINWEIS: Die Kalibrierung dieses Produkts wurde
mit einem Emissionsgrad von 0,95 durchgeführt.
EMISSIONSNENNWERT
MATERIAL
Kohlenstoffhaltige Fläche
Kältekristalle
Menschliche Haut
Schiefer
Wasser, destilliert
Eis, glatt
Erdboden, mit Wasser gesättig
Kohlenstoff-Kerzenruß
Glas, polierte Oberfläche
Lack, Öl
Ziegel, rot
Papier, weiß
Beton
Erdboden, trocken
Gips, rau
Holz, gehobelte Eiche
Steingut, glasiert
Schnee, körnig
Silika, glasiert
Kupferoxid bei 38 ˚C
Schmirgelkorund
WERT
0,98
0,98
0,98
0,97
0,96
0,96
0,95
0,95
0,94
0,94
0,93
0,93
0,92
0,92
0,91
0,90
0,90
0,89
0,88
0,87
0,86
Schnee
Edelstahl, oxidiert bei 800 ˚C
Eisen, oxidiert bei 500 ˚C
Kupferoxid bei 260 ˚C
Schnee, feine Partikel
Messing, nicht oxidiert
Glas, konvex D
Stahl, oxidiert
Kupfer, stark oxidiert
Kleidung, Baumwolle
Sand
Silika, unglasiert
Eisen, oxidiert bei 100 ˚C
Beschichtungsnr. C20A
Basalt
Kohlenstoff, graphitiert bei 500 ˚C
Roter Rost
Eisenblech, stark rostig
Wasser
Schwarzer Lehm
Zement, weiß
Gusseisen, oxidiert
Blei, oxidiert bei 1100 ˚C
Zirkonia an Inconel
Cu-Zn, Messing oxidiert
Inconel-Blech bei 760 ˚C
Marmor, glatt weiß
Jede anodisierte Chromsäure
Gusseisen, poliert
Messing, mit Körnung 80 bearbeitet
Edelstahl, 18-8 poliert
Aluminium wie erhalten
Stahl, poliert
Aluminium, poliertes Blech
Kupfer, poliert
Messing, hochpoliert
0,85
0,85
0,84
0,83
0,82
0,81
0,80
0,79
0,78
0,77
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
0,70
0,69
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,61
0,58
0,56
0,55
0,21
0,20
0,16
0,09
0,07
0,05
0,05
0,03
Ändern des Emissionsgrads
1. Drücken Sie die Menü/Power-Taste (l).
2. Drücken Sie auf den Vorwärts- (j) oder
Rückwärts- (h) Pfeil, um die Option
„Emissionsgrad“ im Menü hervorzuheben.
27
DEUTSCH
3. Drücken Sie die Auswahltaste (i), um die
Auswahl zu bestätigen.
4. Drücken Sie auf den Vorwärts- (j) oder
Rückwärts- (h) Pfeil, um den Emissionsgrad
anzupassen. Der Emissionsgrad kann in
Schritten von 0,01 von 0,10 bis 1,00 eingestellt
werden.
5. Drücken Sie die Auswahltaste (i), um die
Emissionsgradeinstellung zu bestätigen.
6. Nach dem Speichern der Hintergrundtemperatur
kehrt das IR-Thermometer automatisch zum
Hauptbildschirm zurück.
Ändern der Farbpalette
1. Drücken Sie die Menü/Power-Taste (l).
2. Drücken Sie auf den Vorwärts- (j) oder
Rückwärts- (h) Pfeil, um die Option „Farbpalette“
im Menü hervorzuheben.
6. Nach dem Speichern des Emissionsgrads
kehrt das IR-Thermometer automatisch zum
Hauptbildschirm zurück.
Hintergrundtemperatur
Für genauere Temperaturmessungen ist es
empfehlenswert, den Hintergrund (oder die
reflektierte Temperatur) einzustellen. Dies ist
besonders wichtig, wenn das zu messende Objekt
eine deutlich unterschiedliche Temperatur als die
Umgebungstemperatur besitzt oder einen niedrigen
Emissionsgrad hat.
Das Einstellen der Hintergrundtemperatur trägt
dazu bei, einen Ausgleich für die Strahlung aus der
Umgebung zu schaffen.
Ändern der Hintergrundtemperatur
1. Drücken Sie die Menü/Power-Taste (l).
2. Drücken Sie auf den Vorwärts- (j) oder
Rückwärts- (h) Pfeil, um die Option
„Hintergrundtemperatur“ im Menü
hervorzuheben.
3. Drücken Sie die Auswahltaste (i), um die
Auswahl zu bestätigen.
4. Drücken Sie auf den Vorwärts- (j) oder
Rückwärts- (h) Pfeil, um durch die Optionen der
Farbpalette zu scrollen. Die fünf Paletten sind:
Ironbow, White Hot, Black Hot, Rainbow und
High Contrast.
5. Drücken Sie die Auswahltaste (i), um die
Einstellung der Farbpalette zu bestätigen.
6. Nach dem Speichern der Farbpalette kehrt
das IR-Thermometer automatisch zum
Hauptbildschirm zurück.
Ändern der Tracking-Einstellung
Wenn die Tracking-Funktion aktiv ist, zeigt das
IR-Thermometer den heißesten (rotes o) und den
kältesten (blaues o) Punkt im angezeigten Bereich
an. Das IR-Thermometer kann bewegt werden,
um das Messfleckzentrum (+) an der gewünschte
Position auszurichten.
HINWEIS: Die angezeigte Temperatur entspricht
immer dem Zentrum (+).
3. Drücken Sie die Auswahltaste (i), um die
Auswahl zu bestätigen.
4. Drücken Sie auf den Vorwärts- (j)
oder Rückwärts- (h) Pfeil, um die
Hintergrundtemperatur anzupassen. Die
Hintergrundtemperatur kann in Schritten von 1
Grad eingestellt werden.
5. Drücken Sie die Auswahltaste (i), um die
Einstellung der Hintergrundtemperatur zu
bestätigen.
28
1. Drücken Sie die Menü/Power-Taste (l).
2. Drücken Sie auf den Vorwärts- (j) oder
Rückwärts- (h) Pfeil, um die Option „Tracking“
im Menü hervorzuheben.
DEUTSCH
5. Drücken Sie die Auswahltaste (i), um das Feld
zu aktivieren. Das Feld wird grün.
6. Drücken Sie auf den Vorwärts- (j) oder
Rückwärts- (h) Pfeil, um das aktive Feld zu
ändern.
7. Drücken Sie die Auswahltaste (i), um die
Änderungen zu speichern.
8. Wiederholen Sie die Schritte oben, um die
übrigen Felder zu ändern.
9. Zum Beenden drücken Sie die Menü/PowerTaste (l).
3. Drücken Sie die Auswahltaste (i), um die
Auswahl zu bestätigen.
4. Drücken Sie auf den Vorwärts- (j) oder
Rückwärts- (h) Pfeil, um die Tracking-Funktion
ein- oder auszuschalten.
5. Drücken Sie die Auswahltaste (i), um die
Einstellung der Tracking-Funktion zu bestätigen.
Informationen anzeigen
1. Drücken Sie die Menü/Power-Taste (l).
2. Drücken Sie auf den Vorwärts- (j) oder
Rückwärts- (h) Pfeil, um die Option
„Informationen“ im Menü hervorzuheben.
6. Nach dem Speichern der Einstellung der
Tracking-Funktion kehrt das IR-Thermometer
automatisch zum Hauptbildschirm zurück.
Datum und Uhrzeit einstellen
1. Drücken Sie die Menü/Power-Taste (l).
2. Drücken Sie auf den Vorwärts- (j) oder
Rückwärts- (h) Pfeil, um die Option „Datum und
Uhrzeit“ im Menü hervorzuheben.
3. Drücken Sie die Auswahltaste (i), um die
Auswahl zu bestätigen.
4. Das IR-Thermometer zeigt die Software-Version
an.
5. Zum Beenden drücken Sie die Menü/PowerTaste (l).
Ändern der Temperaturskalen
1. Drücken Sie die Menü/Power-Taste (l).
3. Drücken Sie die Auswahltaste (i), um die
Auswahl zu bestätigen.
2. Drücken Sie auf den Vorwärts- (j) oder
Rückwärts- (h) Pfeil, um die Option „C / F“ im
Menü hervorzuheben.
4. Drücken Sie auf den Vorwärts- (j) oder
Rückwärts- (h) Pfeil, um das zu ändernde Feld
hervorzuheben.
29
DEUTSCH
3. Drücken Sie die Auswahltaste (i), um die
Auswahl zu bestätigen.
4. Drücken Sie auf den Vorwärts- (j) oder
Rückwärts- (h) Pfeil, um entweder C oder F
hervorzuheben.
5. Drücken Sie die Auswahltaste (i), um die
Auswahl zu bestätigen.
6. Nach dem Speichern der Einstellung der
Temperaturskala kehrt das IR-Thermometer
automatisch zum Hauptbildschirm zurück.
Rückkehr zum Hauptbildschirm
1. Drücken Sie die Menü/Power-Taste (l).
2. Drücken Sie auf den Vorwärts- (j) oder
Rückwärts- (h) Pfeil, um die Option „Home“ im
Menü hervorzuheben.
Tipps zum Betrieb
• Verwenden Sie nur DEWALT 10,8 V LithiumIonen-Akkus.
• Vergewissern Sie sich, dass der DEWALT-Akku
in einem einwandfreien Zustand ist.
• Vermeiden Sie plötzliche
Temperaturänderungen, zum Beispiel beim
Betreten oder Verlassen eines geheizten
Gebäudes an kalten Tagen, da sonst im
bildgebenden Thermometer Kondensat
entstehen kann. Zur Vermeidung von
Kondensat legen Sie das bildgebende
Thermometer in die Aufbewahrungsbox
oder in eine Plastiktüte, bevor es plötzlichen
Temperaturänderungen ausgesetzt wird.
WARTUNG
Ihr DEWALT IR-Thermometer wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der richtigen Pflege des Gerätes und seiner
regelmäßigen Reinigung ab.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden. Es gibt im Inneren keine vom Benutzer zu
wartenden Teile.
3. Drücken Sie die Auswahltaste (i), um die
Auswahl zu bestätigen.
Bilder auf Computer herunterladen
Das IR-Thermometer zeichnet sowohl das
thermische als auch das visuelle Bild aller
gespeicherten Fotos auf. Bilder werden im BitmapFormat gespeichert.
Die Micro-SD-Karte kann auf einen Computer
übertragen werden, um die Bilder anzuzeigen.
Berichterstellungssoftware
Das bildgebende Thermometer nutzt
Berichterstellungssoftware, um professionelle
Berichte zu erzeugen. Die Software kann von
www.dewalt.eu oder www.2helpU.com
heruntergeladen werden.
Ausschalten des IR-Thermometers
1. Zum Ausschalten des IR-Thermometers halten
Sie die Menü/Power-Taste (l) 3 Sekunden
lang gedrückt. Das IR-Thermometer schaltet
sich außerdem automatisch aus, wenn es
10 Minuten lang nicht verwendet wurde.
2. Schieben Sie die Objektivabdeckung (g) nach
oben, um das Objektiv bei Nichtverwendung
des Geräts zu schützen.
30
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
mindestens einmal wöchentlich
Schmutz und Staub aus der Kamera.
Tragen Sie bei dieser Arbeit immer
einen geeigneten Augenschutz, um
Augenverletzungen zu vermeiden.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
WARNUNG: Behandeln Sie das
Objektiv nicht mit Lösungsmitteln, da
es hierdurch beschädigt werden kann.
Reinigen Sie das Infrarot-Objektiv nicht
zu stark, da dies die empfindliche
Antireflexbeschichtung beschädigen
kann.
DEUTSCH
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Trennen Sie das Ladegerät
von der Wechselstromsteckdose, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an
der Außenseite des Ladegeräts können
mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste entfernt
werden. Verwenden Sie kein Wasser
oder Reinigungslösungen.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
EMPFOHLENES ZUBEHÖR
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Fehlerbehebung
• Vergewissern Sie sich, dass die
Objektivabdeckung (g) geöffnet ist.
• Vergewissern Sie sich, dass der 10,8 V Akku
aufgeladen ist.
• Vergewissern Sie sich, dass bei der
Verwendung der Akku am Griff eingesetzt ist.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
• Falls der Bildschirm einfriert, entfernen Sie den
10,8 V Akku, um das Gerät zurückzusetzen.
Setzen Sie den Akku wieder ein und drücken
Sie die Einschalttaste.
WICHTIGE HINWEISE BEI MESSPROBLEMEN
1. Decken Sie stark reflektierende Oberflächen
mit Abdeckband oder mattschwarzer Farbe ab
(verwenden Sie die Standardeinstellung
von 0,95).
2. Stellen Sie sicher, dass der korrekte
Emissionsgrad für das zu prüfende Material
besteht. Beachten Sie die Tabelle zu
Emissionsgrad und Emissionsnennwert.
3. Reinigen Sie das Material vor dem Messen,
wenn es stark verschmutzt, fettig o.ä. ist.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Aufladbarer Akku
Dieser Akku mit langer Lebensdauer muss wieder
aufgeladen werden, wenn er nicht mehr ausreichend
Energie bei Arbeiten liefert, die vorher problemlos
durchgeführt werden konnten. Am Ende seiner
technischen Lebensdauer entsorgen Sie ihn bitte
umweltgerecht.
• Lassen Sie den Akku sich vollständig entladen
und entfernen Sie ihn dann vom Werkzeug.
• Li-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei
einer kommunalen Recycling-Sammelstelle ab.
Dort werden die gesammelten Akkus recycelt
oder ordnungsgemäß entsorgt.
31
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
32
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
ENGLISH
CORDLESS IMAGING THERMOMETER
DCT416
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Battery type
Screen size
DCT416
10.8
1
Li-Ion
mm
55.9
Color TFT LCD with Backlight
VDC
Weight
(without battery pack) kg
0.5
Run-Time
Approx. 10 hours
Temperature Range
-5 ˚C to 45 ˚C (23 ˚F to 113 ˚F)
(Operating)
Temperature Range
-20 ˚C to 60 ˚C (-4 ˚F to 140 ˚F)
(Storage)
Temperature
-10 ˚C to 250 ˚C (14 ˚F to 480 ˚F)
Measurement Range
Relative Humidity
10 to 90%, non-condensing
Spectral Response
8μm to 12μm
Field of View
20˚ x 20˚
IFOV (Instantaneuos
25 mm at 1 m (1" at 39.3")
Field of View)
Accuracy
Below 100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C (+/- 3.6 ˚F)
Above 100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C (+/- 3.6 ˚F)
of reading. Ambient temperature for stated
accuracy 23 ˚C (73.4 ˚F).
Emissivity
0.1 to 1.0, adjustable in 0.01
increments
Temperature scales
˚C or ˚F
Battery pack
Battery type
Voltage
VDC
Capacity
Ah
Weight
kg
DCB121
Li-Ion
10.8
1.3
0.2
DCB123
Li-Ion
10.8
1.5
0.2
Charger
DCB100
230
Mains voltage VAC
Battery type
Li-Ion
Approx.
min
40
40
charging
(1.3 Ah
(1.5 Ah
time
battery
battery
packs)
packs)
Weight
kg
0.3
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
DCB105
230
Li-Ion
30
30
(1.3 Ah (1.5 Ah
battery
battery
packs)
packs)
0.49
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
WARNING: This is a Class A product.
In a domestic environment this product
may cause radio interference in which
case the user may be required to take
adequate measures.
WARNING: Increased electrostatic
voltage may cause display to fail and all
unsaved data will be lost. If the screen
freezes, remove the 10.8 V battery pack
to reset the unit. Reinsert the battery
pack and press the power on button.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
33
EN GLI S H
Denotes risk of electric shock.
b)
Denotes risk of fire.
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
Important Safety Instructions
• Read these instructions.
• Keep these instructions.
• Heed all warnings.
Battery Tool Use and Care
a)
• Follow all instructions.
• Only use attachments/accessories specified by
the manufacturer.
b)
• Refer all servicing to qualified service personnel.
Servicing is required when the apparatus has
been damaged in any way, the apparatus has
been exposed to rain or moisture, does not
operate normally, or has been dropped.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR
FUTURE REFERENCE
Work Area Safety
a)
b)
Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
Keep children and bystanders
away while operating an imaging
thermometer. Distractions can cause you to
lose control.
Personal Safety
a)
b)
Stay alert, watch what you are doing
and use common sense when operating
an imaging thermometer. Do not use an
imaging thermometer while you are tired
or under the influence of drugs, alcohol
or medication. A moment of inattention
while operating the imaging thermometer.
may result in serious personal injury.
Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times. This enables
better control of the imaging thermometer in
unexpected situations.
Use and Care
a)
34
Store an idle imaging thermometer out
of the reach of children and do not allow
persons unfamiliar with the imaging
thermometer or these instructions to
operate the imaging thermometer. The
imaging thermometer may be dangerous in
the hands of untrained users.
Use the imaging thermometer,
accessories, etc. in accordance with
these instructions, taking into account
the working conditions and the work
to be performed. Use of the imaging
thermometer for operations different from
those intended could result in a hazardous
situation.
c)
Recharge only with the charger
specified by DEWALT. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws, or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
Under abusive conditions, liquid may
be ejected from the battery; avoid
contact. If contact accidentally occurs,
flush with water. If liquid contacts eyes,
additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation
or burns.
Safety Information for Imaging
Thermometers
WARNING: Do not disassemble or
modify the imaging thermometer.
There are no serviceable parts
inside. If you need assistance, contact
your local dealer.
• Do not operate the imaging thermometer
in explosive atmospheres, such as in the
presence of flammable liquids, gases, or
dust. Imaging thermometers create sparks
which may ignite the dust or fumes.
• The imaging thermometer should only be
used with specifically designated DEWALT
batteries. Use of any other batteries may
create a risk of fire.
• Store the imaging thermometer out of
reach of children and other untrained
persons. Tools are dangerous in the hands of
untrained users.
• Do not remove or deface warning labels.
ENGLISH
• Do not use imaging thermometer for
testing temperatures of cooked or
uncooked food.
operate the imaging thermometer
within the operating range noted in the
specification chart.
• Do not touch surfaces to confirm hot
temperature readings.
NOTICE: Do not point the imaging
thermometer (with or without the lens
cover engaged) at the sun or other
intensive energy sources that emit laser
radiation. This can damage the detector
inside the imaging thermometer and can
effect the accuracy.
• Do not use for taking human or animal
body temperatures.
• To avoid damaging the imaging thermometer
or the equipment under test, protect them from
the following:
– EMF (electromagnetic fields) like from arc
welders, induction heaters, etc.
MICRO SD MEMORY CARD
WARNING: Choking hazard. The micro
SD memory card is a small part that
could lead to a choking hazard and is
not intended for children.
– ESD (electrostatic discharge).
– Thermal shock (caused by abrupt
ambient temperature changes for highest
accuracy; allow 30 minutes for the imaging
thermometer to stabilize before use).
WARNING: Burn hazard. The reading
may not be accurate if the imaging
thermometer is in the presence of
strong electromagnetic fields (such
as arc welders, induction heaters,
ratio transmitters, etc.). Do not use
the imaging thermometer under these
conditions.
WARNING: The imaging thermometer
measures surface temperature only.
Objects behind the surface may have
significantly different temperatures,
posing a burn or frostbite hazard.
WARNING: See emissivity information
for actual temperatures. Reflective
objects result in lower than actual
temperature measurements and can
pose a burn hazard.
WARNING: Do not expose imaging
thermometer to excessive heat such as
sunshine, fire or the like.
CAUTION: When not in use, place
imaging thermometer on its side
on a stable surface where it will not
cause a tripping or falling hazard.
Some tools with large battery packs will
stand upright on the battery pack but
may be easily knocked over.
NOTICE: Modifications not authorised
by the manufacturer may void user’s
authority to operate this device.
NOTICE: It is recommended to use the
micro SD memory card supplied with
the imaging thermometer. DEWALT does
not warrant the use or reliability of other
aftermarket cards with different brands
or capacities. It is also recommended to
frequently transfer the saved images to
a computer as a backup.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Risk of personal injury due to prolonged use.
– Risk of personal injury due to unintentional
contact with current-carrying parts during the
work process.
Markings on Imaging Thermometer
The following pictograms are shown on the imaging
thermometer:
Read instruction manual before use.
DATE CODE POSITION
The date code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
Example:
2012 XX XX
Year of Manufacture
NOTICE: To avoid damage to the
imaging thermometer, do not leave
it exposed to high temperature
environments or heat sources, for
example, in a vehicle in the sun. Always
35
EN GLI S H
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DCB100 and DCB105 battery chargers.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with
the charger plugged in to the power
supply, the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, grinding dust, metal chips,
steel wool, aluminum foil, or any buildup
of metallic particles should be kept away
from charger cavities. Always unplug the
charger from the power supply when
there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to
clean.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• In case of damaged power supply cord the
supply cord must be replaced immediately by
the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230 V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
Chargers
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
These chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
36
The DCB100 and DCB105 chargers accept 10.8 V
Li-Ion batteries.
Charging Procedure (fig. 1)
1. Plug the charger into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack (a) into the charger.
The red (charging) light will blink continuously
indicating that the charging process has started.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
ENGLISH
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery pack fully before
first use.
Charging Process
Refer to the table below for the state of charge of
the battery pack.
State of charge
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
LI-ION BATTERY PACKS ONLY
Li-Ion batteries are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
• Never force battery pack into charger. Do
not modify battery pack in any way to fit into
a non-compatible charger as battery pack
may rupture causing serious personal injury.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40 ˚C (105 ˚F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
WARNING: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not
crush, drop or damage battery pack.
Do not use a battery pack or charger
that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any
way (i.e., pierced with a nail, hit with a
hammer, stepped on). Electric shock
or electrocution may result. Damaged
battery packs should be returned to
service centre for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persist, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Battery Pack
BATTERY TYPE
The DCT416 operates on 10.8 volt battery packs.
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
37
EN GLI S H
Storage Recommendations
Do not incinerate the battery pack.
1. The best storage place is one that is cool and
dry, away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place
out of the charger for optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery pack will
need to be recharged before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Read instruction manual
before use.
See Technical data for charging time.
Only for indoor use.
Package Contents
The package contains:
1 Imaging thermometer
1 Micro SD memory card
1
1
1
1
10.8 V XR lithium-ion battery pack
Charger
Instruction manual
Exploded drawing
NOTE: Battery packs and chargers are not included
with N-models.
100%
Battery charging.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
100%
Battery charged.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Battery defective.
Description (fig. 2)
WARNING: Never modify the imaging
thermometer or any part of it. Damage
or personal injury could result.
Hot/cold pack delay.
a. 10.8 V XR lithium-ion battery pack
Do not probe with conductive objects.
b. Handle
c. Screen
Do not charge damaged battery packs.
d. Micro SD card slot cover
e. Mirco SD card slot
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage.
f. Lens
g. Lens cover
h.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
38
Back Arrow Button: Press this
button to navigate backward.
i.
Select Button: Press this button to
confirm a selection.
j.
Forward Arrow Button: Press this
button to navigate forward.
k.
Image Blend Adjust Button: Press
this button to change the percentage
blend between the visual and thermal
images.
ENGLISH
l.
m.
Menu/Power Button: Press
this button to power the unit on
(hold for 0.5 seconds) or off (hold
for 3 seconds). When the unit is
powered on, press this button to view
the menu options.
Using an Extension Cable
Photo Capture Button: Press this
button for taking a photo.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
INTENDED USE
The imaging thermometer measures radiated energy
from an object’s surface and then uses those
measurements to display an image and estimate
temperature.
Photos can be taken and then saved (bitmap format)
on a micro SD card.
The imaging thermometer can be used for
inspections and trouble shooting of electrical
systems, HVAC, plumbing, mechanical equipment,
residential buildings or automotive systems.
The imaging thermometer is a professional tool.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
Electrical Safety
The charger has been designed for one voltage
only. Always check that the battery pack voltage
corresponds to the voltage on the rating plate.
Also make sure that the voltage of your charger
corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical Data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Always turn the imaging
thermometer off before inserting or
removing the battery pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Belt Hook (fig. 3)
(Optional Accessory)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, DO NOT
suspend the imaging thermometer
overhead or suspend objects from
the belt hook. ONLY hang imaging
thermometer’s belt hook from a work
belt.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ensure the
screw (n) holding the belt hook is
secure.
IMPORTANT: When attaching or removing the belt
hook, use only the screw that is provided.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
The belt hook (o) can be attached to either side
of the tool using only the screw (n) provided, to
accommodate left- or right-handed users. If the
hook is not desired at all, it can be removed from
the tool.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
To move belt hook (o), remove the screw (n) that
holds the belt hook in place then reassemble on the
opposite side.
If a new mains plug needs to be fitted:
OPERATION
Instructions for Use
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Imaging
Thermometer (fig. 4)
NOTE: Make sure your battery pack is fully charged.
39
EN GLI S H
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1. Align the battery pack (a) with the rails inside the
handle.
2. Slide it firmly into place until you hear the lock
snap into place.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1. Press the release button (p) and firmly pull the
battery pack out of the imaging thermometer
handle.
2. Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
Getting Started (fig. 2)
BASIC OPERATION
Main Viewing Screen
The main screen includes several sections:
r. Scanned Area Image
s. Temperature Measurement at Center of
Image (+)
t. Emissivity Setting
u. Battery Fuel Gauge
v. Temperature Color Scale
u
s
t
1. Slide lens cover (g) down to expose the lens.
Power On/Off
1. To turn on the imaging thermometer, push
the menu/power button (l) and hold for 0.5
seconds.
r
v
2. To turn off the imaging thermometer, push the
menu/power button (l) and hold for 3 seconds.
INITIAL SETUP
Date and Time Setup
The first time the imaging thermometer is powered
on, it will prompt to set the time and date. After
the initial setup, the time and date can be changed
through the menu navigation.
1. Press the forward (j) or back (h) arrow to
highlight the field to change.
Image Blend
The DCT416 Imaging Thermometer has the ability to
display both a visual image and an infrared image.
The images can also be blended on the display to
provide an overlay of the thermal image on top of
the visual image. A blended image can be helpful
in diagnosing trouble spots or communicating with
customers.
To change the blend setting, push the image blend
adjust button (k). The image blend can be pushed
repeatedly to cycle through the following options for
display settings:
100% Visual
75% Visual, 25% Thermal
50% Visual, 50% Thermal
2. Press the select button (i) to activate the field.
The field will turn green.
3. Press the forward (j) or back (h) arrow to change
the activated field.
4. Press the select button (i) to save the changes.
5. Repeat the steps above to change the
remaining fields.
6. Press the menu/power button (l) to exit.
25% Visual, 75% Thermal
100% Thermal
Take and Store Photos (fig. 2)
Make sure a micro SD card is installed in order to
save a photo. Open micro SD card slot cover (d)
and insert the micro SD card into the slot (e).
1. Push photo capture button (m).
2. The displayed image will freeze for 3 seconds in
order to review the photo.
3. Press the forward (j) or back (h) arrow to
highlight save to SD card or delete.
40
ENGLISH
4. Press the select button (i) to confirm selection.
3. Press the select button (i) to confirm selection.
5. After completion of save or delete, the imaging
thermometer will automatically return to the
main viewing screen.
4. Press the forward (j) or back (h) arrow to scroll
through saved images.
NOTE: If no SD card is installed or if there is a
problem with the SD card, the below communication
will appear.
NOTE: If the SD card is full, the below
communication will appear.
5. Press the select button (i) to go to the delete
sub-menu.
6. Press the forward (j) or back (h) arrow to to
highlight save to SD card or delete.
7. Press the select button (i) to confirm selection.
8. After completion of save or delete, the imaging
thermometer will automatically return to the next
sequential image.
Emissivity
MENU OPTIONS
NOTE: At any time, pushing the menu/power button
(l) will return to the previous menu.
To View Photos
1. Press the menu/power button (l).
2. Press the forward (j) or back (h) arrow to
highlight the folder option in the menu.
Emissivity describes the energy-emitting
characteristics of materials. Most organic materials
and painted or oxidized surfaces have an emissivity
of about 0.95 which is the default setting. It is
recommended to compensate for inaccurate
readings that may result from measuring materials
with low emissivity values such as shiny metal
surfaces. Cover these surfaces with masking tape or
flat black paint (< 148 ˚C/300 ˚F) and use the default
(0.95) setting. Allow time for the tape or paint to
reach the same temperature as the surface beneath
it and then measure the temperature of the tape or
painted surface.
If you cannot paint or use tape, then you can
compensate your measurements with the emissivity
selector. Even with the adjustable emissivity, it can
be difficult to get a completely accurate infrared
41
EN GLI S H
measurement of a target with a shiny or metallic
surface. Experimentation may be required to
benchmark temperatures, and experience will
help you choose the best setting for specific
measurements.
The imaging thermometer has emissivity adjustable
from 0.1 to 1.0 in increments of 0.01. Refer to the
Nominal Emissivity Table in this manual. The
reference to emissivity settings in the table are
suggestions for typical situations and your particular
situation may differ.
NOTE: Calibration of this product was performed at
0.95 emissivity.
NOMINAL EMISSIVITY VALUE
MATERIAL
Carbon-filled surface
Frost crystals
Human skin
Slate
Water, distilled
Ice, smooth
Soil, saturated with water
Carbon candle soot
Glass, polished plate
Paint, oil
Brick, red
Paper, white bond
Concrete
Soil, dry
Plaster, rough coat
Wood, planed oak
Earthenware, glazed
Snow, granular
Silica, glazed
Cuprous Oxide at 38 ˚C
Emery Corundum
Snow
Stainless, oxidized at 800 ˚C
Iron, oxidized at 500 ˚C
Cuprous Oxide at 260 ˚C
Snow, fine particles
Brass, unoxidized
Glass, convex D
Steel, oxidized
Copper, heavily oxidized
Cloth, cotton
Sand
Silica, unglazed
Iron, oxidized at 100 ˚C
Coating No. C20A
Basalt
Carbon, graphitized at 500 ˚C
Red Rust
Iron sheet, heavily rusted
42
VALUE
0.98
0.98
0.98
0.97
0.96
0.96
0.95
0.95
0.94
0.94
0.93
0.93
0.92
0.92
0.91
0.90
0.90
0.89
0.88
0.87
0.86
0.85
0.85
0.84
0.83
0.82
0.81
0.80
0.79
0.78
0.77
0.76
0.75
0.74
0.73
0.72
0.71
0.70
0.69
Water
Black Loam
Cement, white
Iron cast, oxidized
Lead, oxidized at 1100 ˚C
Zirconia on inconel
Cu-Zn, brass oxidized
Inconel sheet at 760 ˚C
Marble, smooth white
All anodized chromic acid
Iron cast, polished
Brass, rubbed 80 grit emery
Stainless steel, 18-8 buffed
Aluminium as received
Steel, polished
Aluminium, polished sheet
Copper, polished
Brass, highly polished
0.67
0.66
0.65
0.64
0.63
0.62
0.61
0.58
0.56
0.55
0.21
0.20
0.16
0.09
0.07
0.05
0.05
0.03
To Change Emissivity
1. Press the menu/power button (l).
2. Press the forward (j) or back (h) arrow to
highlight the emissivity option in the menu.
3. Press the select button (i) to confirm selection.
4. Press the forward (j) or back (h) arrow to adjust
the emissivity setting. The emissivity can be
adjusted in increments of 0.01 from 0.10 to
1.00.
5. Press the the select button (i) to confirm the
emissivity setting.
6. After saving the emissivity setting, the imaging
thermometer will automatically return to the
main menu screen.
ENGLISH
Background Temperature
3. Press the select button (i) to confirm selection.
For more accurate temperature measurements, it is
recommended to set the background (or reflected
temperature). This is especially important when the
object being measured is at a significantly different
temperature than ambient or if the object being
measured has a low emissivity.
4. Press the forward (j) or back (h) arrow to scroll
through the color palette options. The five
palette choices include: Ironbow, White Hot,
Black Hot, Rainbow, and High Contrast.
Setting the background temperature will help
compensate for the radiation from the surroundings.
6. After saving the color palette setting, the
imaging thermometer will automatically return to
the main menu screen.
To Change Background Temperature
1. Press the menu/power button (l).
2. Press the forward (j) or back (h) arrow to
highlight the background temperature option in
the menu.
5. Press the select button (i) to confirm the color
palette setting.
To Change the Tracking Setting
When the tracking feature is on, the imaging
thermometer will locate the hottest (red o) and
coldest (blue o) spot in the displayed area. The
imaging thermometer can moved to align the center
measurement spot (+) to the desired location.
NOTE: The displayed temperature always
corresponds to the center (+).
1. Press the menu/power button (l).
2. Press the forward (j) or back (h) arrow to
highlight the tracking option in the menu.
3. Press the select button (i) to confirm selection.
4. Press the forward (j) or back (h) arrow to adjust
the background temperature. The background
temperature can be adjusted in 1 degree
increments.
5. Press the select button (i) to confirm the
background temperature setting.
6. After saving the background temperature
setting, the imaging thermometer will
automatically return to the main menu screen.
To Change Color Palette
1. Press the menu/power button (l).
2. Press the forward (j) or back (h) arrow to
highlight the color palette option in the menu.
3. Press the select button (i) to confirm selection.
4. Press the forward (j) or back (h) arrow to turn on
or off the tracking feature.
5. Press the select button (i) to confirm the
tracking feature setting.
6. After saving the tracking feature setting, the
imaging thermometer will automatically return to
the main menu screen.
To Set Date and Time
1. Press the menu/power button (l).
2. Press the forward (j) or back (h) arrow to
highlight the date and time option in the menu.
43
EN GLI S H
3. Press the select button (i) to confirm selection
4. The imaging thermometer will display the
software version.
5. Press the menu/power button (l) to exit.
To Change Temperature Scales
1. Press the menu/power button (l).
2. Press the forward (j) or back (h) arrow to
highlight the C / F option in the menu.
3. Press the select button (i) to confirm selection.
4. Press the forward (j) or back (h) arrow to
highlight the field to change.
3. Press the select button (i) to confirm selection
4. Press the forward (j) or back (h) arrow to
highlight either C or F.
5. Press the select button (i) to activate the field.
The field will turn green.
6. Press the forward (j) or back (h) arrow to change
the activated field.
7. Press the select button (i) to save the changes.
8. Repeat the steps above to change the
remaining fields.
9. Press the menu/power button (l) to exit.
5. Press the select button (i) to confirm selection.
6. After saving the temperature scale setting, the
imaging thermometer will automatically return to
the main menu screen.
Return to the Main Viewing Screen
1. Press the menu/power button (l).
2. Press the forward (j) or back (h) arrow to
highlight the home option in the menu.
To View Information
1. Press the menu/power button (l).
2. Press the forward (j) or back (h) arrow to
highlight the information option in the menu.
3. Press the select button (i) to confirm selection.
To Download Images to Computer
The imaging thermometer records both the thermal
and visual image for each saved photo. Images are
saved in bitmap format.
The micro SD card can be transferred to a computer
to view the images.
44
ENGLISH
Report Writing Software
The imaging thermometer utilises report writing
software to produce professional reports. The
software can be downloaded from www.dewalt.eu
or www.2helpU.com.
To Turn Off Imaging Thermometer
1. To turn off the imaging thermometer, push the
menu/power button (l) and hold for 3 seconds.
The imaging thermometer will also automatically
turn off after 10 minutes of non-use.
2. Slide lens cover (g) up to protect lens when not
in use.
Operating Tips
• Use only DEWALT 10.8 V lithium-ion battery.
• Ensure the DEWALT battery is in good working
condition.
• Avoid sudden changes in temperature such
as when entering or leaving a heated building
on a cold day as this can cause condensation
inside the imaging thermometer. To prevent
condensation, place the imaging thermometer
in the kitbox or a plastic bag before exposing it
to sudden changes in temperature.
MAINTENANCE
Your DEWALT imaging thermometer has been
designed to operate over a long period of time with
a minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and
regular cleaning.
The charger and battery pack are not serviceable.
There are no serviceable parts inside.
WARNING: Do not apply solvents to
the lens as this may cause damage. Do
not clean the infrared lens too vigorously
as this can damage the delicate antireflective coating.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this
product.
RECOMMENDED ACCESSORIES
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Troubleshooting
• Make sure the lens cover (g) is open.
• Make sure the 10.8 V battery is charged.
• Make sure the battery is installed on the handle
set when in use.
• If the screen freezes, remove the 10.8 V battery
pack to reset the unit. Reinsert the battery pack
and press the power on button.
KEY NOTES IF HAVING TROUBLE TAKING MEASUREMENT
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust off with
clean, dry air at least once a week. To
minimize the risk of eye injury, always
wear proper eye protection when
performing this.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
1. Make sure to apply masking tape or flat black
paint to surfaces that are highly reflective (use
the default 0.95 emissivity setting).
2. Make sure to have the correct emissivity for the
material you are testing. Refer to Emissivity
and Nominal Emissivity Table.
3. Clean the material before testing if there is
heavy dirt, grease, etc.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
45
EN GLI S H
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
46
ESPAÑOL
TERMÓMETRO DE IMAGEN INALÁMBRICO
DCT416
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Tamaño de pantalla
DCT416
10,8
1
Li-Ion
mm
55,9
Pantalla LCD TFT a color con
retroiluminación
VDC
Peso
(sin el paquete de batería) kg
0,5
Tiempo de funcionamiento
Aprox. 10 horas
Serie de temperatura
-5 ˚C a 45 ˚C (23 ˚F a 113 ˚F)
(en funcionamiento)
Serie de temperatura
-20 ˚C a 60 ˚C (-4 ˚F a 140 ˚F)
(en almacenamiento)
Serie de temperatura
-10 ˚C a 250 ˚C (14 ˚F a 480 ˚F)
En medición
Humedad relativa
de 10 a 90%, sin condensación
Respuesta espectral
8μm a 12μm
Campo de visión
20˚ x 20˚
IFOV (Instantáneo
25 mm en 1 m (1" a 39,3")
Campo de visión)
Precisión Por debajo de los 100 ˚C (212 ˚F)
+/- 2 ˚C (+/- 3,6 ˚F)
Por encima de 100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C (+/- 3,6 ˚F)
de lectura. Temperatura ambiente para la precisión
indicada 23 ˚C (73,4 ˚F).
Emisión
0.1 a 1.0, ajustable en aumentos de 0.01
Escalas de temperatura
˚C o ˚F
Batería
Tipo de batería
Voltaje
VDC
Capacidad Ah
Peso
kg
Cargador
DCB100
DCB105
230
230
Voltaje
VAC
de la red
Tipo de batería
Li-Ion
Li-Ion
Tiempo de min
40
40
30
30
carga
(baterías (baterías (baterías (baterías
approx.
de 1,3 Ah) de 1,5 Ah) de 1,3 Ah) de 1,5 Ah)
Peso
kg
0,3
0,49
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
ADVERTENCIA: Este es un producto
de Clase A. En un ambiente residencial
este producto podría causar radio
interferencias, en cuyo caso el usuario
podría verse en la necesidad de tomar
las medidas apropiadas.
ADVERTENCIA: El aumento de la
corriente electrostática podría provocar
fallos en la pantalla y se perderán todos
los datos no guardados. Si la pantalla
se congela, retire el paquete de batería
de 10,8 V para reiniciar la unidad.
Vuelva a introducir el paquete de
baterías y pulse el botón de encendido.
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
47
ESPAÑOL
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Uso y cuidado
a)
Indica riesgo de incendio.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Instrucciones importantes de
seguridad
b)
• Lea estas instrucciones.
• Guarde las presentes instrucciones.
• Preste atención a todas las advertencias.
• Siga todas las instrucciones.
• Utilice sólo los complementos/accesorios
indicados por el fabricante.
• Todas las operaciones de mantenimiento o
reparación deben ser realizadas por personal
cualificado. El aparato necesitará ser reparado
cuando haya registrado cualquier tipo de
daños, se haya expuesto a la lluvia o a la
humedad, no funcione con normalidad o se
haya caído.
Uso y cuidado de la herramienta con
batería
a)
b)
GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA PODER ACUDIR A ELLAS CON
POSTERIORIDAD
Seguridad en la zona de trabajo
a)
b)
Mantenga la zona de trabajo limpia y
bien iluminada. Las áreas en desorden u
oscuras pueden provocar accidentes.
Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
opera un termómetro de imagen. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el
control.
Seguridad personal
a)
b)
48
Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice un termómetro de imagen. No
maneje un termómetro de imagen
cuando esté cansado o bajo los efectos
de drogas, medicamentos o alcohol.
Un momento de falta de atención cuando
se maneja el termómetro de imagen puede
ocasionar lesiones personales graves.
No se estire demasiado. Mantenga un
equilibrio adecuado y la estabilidad
constantemente. Esto permite un mejor
control del termómetro de imagen en
situaciones inesperadas.
Guarde el termómetro de imagen
cuando no esté en uso fuera del alcance
de los niños y no permita que otras
personas no familiarizadas con él o
con estas instrucciones operen con el
termómetro de imagen. El termómetro
de imagen puede resultar muy peligroso en
manos de usuarios no formados.
Use el termómetro de imagen, los
accesorios, etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las
condiciones de trabajo y el trabajo que
vaya a realizarse. El uso del termómetro
de imagen para operaciones que no sean
las previstas puede ocasionar una situación
peligrosa.
c)
Recargue exclusivamente con el
cargador indicado por el DEWALT. Un
cargador adecuado para un tipo de paquete
de pilas puede provocar riesgos de incendio
al ser utilizado con otro paquete de pilas.
Cuando el paquete de baterías no esté
en uso, manténgalo alejado de otros
objetos metálicos como los clips de
papel, las llaves, los clavos, las tuercas
u otros objetos metálicos pequeños
que puedan conectar ente sí ambos
terminales. La unión de los terminales de
las pilas puede provocar quemaduras o
incendios.
En condiciones abusivas, podrá salir
líquido de la batería, evite el contacto.
Si se produce el contacto de forma
accidental, limpie con agua. Si el líquido
se pone en contacto con los ojos, acuda
además a un médico. El líquido expulsado
de la batería podrá provocar irritaciones o
quemaduras.
Información de seguridad para los
termómetros de imagen
ADVERTENCIA: No desmonte ni
cambie los termómetros de imagen.
Este aparato no incluye piezas que
puedan ser reparadas por el usuario
en su interior. Si necesita ayuda,
póngase en contacto con su distribuidor
local.
• No haga funcionar el termómetro de
imagen en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
ESPAÑOL
líquidos inflamables. Los termómetros de
imagen originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
• El termómetro de imagen tan sólo debe
utilizarse con las baterías especialmente
diseñadas por DEWALT. El uso de cualquier
otro tipo de pilas puede crear riesgos de
incendios.
• Guarde el termómetro de imagen fuera del
alcance de los niños y de otras personas
sin formación. Las herramientas son
peligrosas si son operadas por usuarios que no
tienen formación.
• No retire ni deshaga las etiquetas de
advertencia.
• No utilice el termómetro de imagen
para probar temperaturas de alimentos
cocinados o no cocinados.
• No toque las superficies para confirmar los
resultados de altas temperaturas.
• No lo utilice para tomar la temperatura
corporal de animales o personas.
• Para evitar dañar el termómetro de imagen o el
equipo bajo prueba, protéjalos de lo siguiente:
– EMF (campos electromagnéticos) como las
soldadoras de arco, los calentadores de
inducción, etc.
– ESD (Descargas electrostáticas).
– Los choques térmicos (provocados por
cambios abruptos de la temperatura
ambiente - para lograr mayor precisión, deje
que el termómetro de imagen se estabilice
durante 30 minutos antes de utilizarlo).
ADVERTENCIA: Peligro de
quemaduras. Es posible que el
resultado no sea preciso si el
termómetro de imagen está en
presencia de fuertes campos
electromagnéticos (como las soldadoras
de arco, los calentadores de inducción,
los radiotransmisores, etc.). No utilice
el termómetro de imagen bajo dichas
circunstancias.
ADVERTENCIA: El termómetro
de imagen mide exclusivamente la
temperatura superficial. Los objetos
ocultados tras la superficie podrán
tener temperaturas muy distintas,
planteando un riesgo de quemadura o
de congelación.
conllevar resultados de temperaturas
inferiores a los reales y podrán provocar
peligros de quemaduras.
ADVERTENCIA: No exponga el
termómetro de imagen a un calor
excesivo como los rayos del sol, el
fuego o situaciones similares.
ATENCIÓN: Cuando no lo utilice,
coloque el termómetro de imagen
de forma lateral sobre una
superficie estable, en la que no
corra riesgos de caída o de vuelco.
Algunas herramientas con grandes
paquetes de baterías permanecerán de
pie sobre el paquete de baterías, pero
podrán volcarse con facilidad.
AVISO: Los cambios no autorizados por
el fabricante podrán anular la facultad
del usuario de operar este dispositivo.
AVISO: Para evitar dañar el termómetro
de imagen, no lo deje expuesto a
entornos de altas temperaturas ni a
fuentes de calor, como por ejemplo, en
un vehículo bajo el sol. Opere siempre
el termómetro de imagen dentro de la
serie de funcionamiento indicada en las
presentes especificaciones.
AVISO: No señale con el termómetro
de imagen (con o sin la cubierta de
lentes puesta) hacia el sol ni hacia
otras fuentes de energía intensivas que
emitan radiaciones láser. Esto podrá
dañar el detector ubicado en el interior
del termómetro de imagen y podrá
afectar a la precisión de sus resultados.
MICRO TARJETA DE MEMORIA SD
ADVERTENCIA: Peligro de asfixia. La
micro tarjeta de memoria SD es una
pieza pequeña que podría conllevar
riesgos de asfixia y no se destina a su
uso por parte de los niños.
AVISO: Se aconseja utilizar la micro
tarjeta de memoria SD suministrada
con el termómetro de imagen. DEWALT
no garantiza el uso o la fiabilidad
de otras tarjetas del mercado con
distintas marcas o capacidades.
Del mismo modo, se recomienda
transferir frecuentemente las imágenes
guardadas a un ordenador como copia
de seguridad.
ADVERTENCIA: Véase la información
sobre emisiones para las temperaturas
reales. Los objetivos reflectores podrán
49
ESPAÑOL
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
– Riesgo de daños personales debido a un
contacto no intencionado con las piezas
cargadas durante el proceso de trabajo.
Marcas en el termómetro de imagen
En el termómetro de imagen se muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha, que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la superficie de la caja
protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
Ejemplo:
2012 XX XX
Año de fabricación
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES:
Este manual incluye instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para los cargadores de
pilas DCB100 y DCB105.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y advertencias del cargador, del
paquete de baterías y del producto que utiliza
el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de
electrocuciones. No permita que ningún
líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras.
Para reducir el riesgo de daños,
cargue sólo las baterías recargables de
DEWALT. Otros tipos de baterías podrán
provocar daños materiales y daños
personales.
50
ATENCIÓN: Los niños deberán
permanecer vigilados para garantizar
que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas
circunstancias, con el cargador
conectado a la red, el cargador podrá
registrar un cortacircuitos con un
material ajeno. Los materiales ajenos
que sean conductores como por
ejemplo, el polvo de molido, los chips
metálicos, la lana de acero, el papel
de aluminio o cualquier cúmulo de
partículas metálicas, deben mantenerse
alejados de las cavidades del cargador.
Desconecte siempre el cargador de la
red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el
cargador antes de intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El
cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar
juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados
para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DEWALT. Cualquier
otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De este modo,
reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable
eléctrico.
• Compruebe que el cable se encuentra
ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
• No utilice cables de extensión a menos
que sea estrictamente necesario. El uso
de un cable de extensión inadecuado podrá
provocar riesgos de incendios, electrocuciones
o choques.
• No coloque ningún objeto en la parte
superior del cargador ni lo coloque en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y dar lugar a un
calentamiento interno excesivo. Coloque el
cargador en una posición lejos de cualquier
fuente de calor. El cargador se ventila mediante
las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
ESPAÑOL
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado — haga que se lo reparen de
inmediato.
• No opere el cargador si ha recibido un gran
golpe, si se ha caído o si se ha dañado de
cualquier otro modo. Llévelo a un centro de
servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, llévelo a un centro
de servicio autorizado cuando necesite
repararlo. Un ensamblaje inadecuado podrá
provocar riesgos de electrocución, choques o
incendios.
• Si el cable de suministro está dañado, deberá
sustituirlo de inmediato por otro del fabricante,
su agente de servicio o una personal cualificada
similar para evitar todo tipo de peligro.
• Desconecte el cargador del enchufe antes
de intentar limpiarlo. Esto reducirá el riesgo
de electrocución. La retirada del paquete de
baterías no reducirá este riesgo.
• NO intente nunca conectar 2 cargadores
juntos.
• El cargador ha sido diseñado para funcionar
con la red eléctrica normal de 230 V. No
intente utilizarlo con cualquier otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador de vehículos.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DCB100 y DCB105 aceptan
baterías de litio-ión de 10,8 V.
Estos cargadores no necesitan ajuste y están
diseñados para que su funcionamiento sea lo más
fácil posible.
Procedimiento de carga (fig. 1)
1. Enchufe el cargador en una toma de corriente
apropiada antes de introducir la batería.
2. Introduzca la batería (a) en el cargador. La luz
roja (de carga) parpadeará continuamente para
indicar que el proceso de carga se ha iniciado.
3. Se sabrá que se ha terminado la carga cuando
la luz roja esté ENCENDIDA continuamente.
La batería está totalmente cargada y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en el
cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas de litio-ión, cargue el
paquete de pilas al completo antes de utilizarlo por
primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado
de carga de la batería.
Estado de la carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría
cambie la batería
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Retraso por batería caliente/fría
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/
fría y suspende la carga hasta que la batería alcanza
la temperatura adecuada. En ese momento, el
cargador inicia automáticamente el modo de carga
de la batería. Esta función garantiza la máxima
duración de la batería.
SÓLO BATERÍAS DE LI-ION
Las baterías de Li-Ion están diseñadas con un
Sistema de protección electrónico que protegerá la
batería contra la sobrecarga, el sobrecalentamiento
o la descarga completa.
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente
cargada. Antes de utilizar la batería y el cargador,
lea las instrucciones de seguridad a continuación.
Luego siga los procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No recargue ni utilice las baterías en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o
los humos.
• No fuerce nunca el paquete de baterías
en el cargador. No cambie el paquete de
baterías de ningún modo para introducirlo
en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y
provocar daños personales graves.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de
baterías con los cargadores DEWALT.
51
ESPAÑOL
• NO salpique ni sumerja en agua ni en otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 ˚C (105 ˚F) (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
ADVERTENCIA: No intente nunca
abrir el paquete de baterías por ningún
motivo. Si la carcasa del paquete de
baterías está rota o dañada, no lo
introduzca en el cargador. No golpe,
tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías
o cargador que haya recibido un
gran golpe, se haya caído o se haya
dañado de algún modo (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con
un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos.
Los paquetes de baterías dañadas
deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice,
coloque la herramienta de forma
lateral en una superficie estable
que no presente ningún peligro
de caídas u obstáculos. Algunas
herramientas con grandes paquetes de
baterías permanecerán de pie sobre
el paquete de baterías, pero podrán
volcarse con facilidad.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
52
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Batería
TIPO DE BATERÍA
El DCT416 funciona con paquetes de pilas de
10,8 voltios.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero,
se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y
seco para obtener los máximos resultados del
cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas
deberá recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y la batería
muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
100%
La batería se está cargando.
100%
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
Retraso por batería caliente/fría.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
No cargar baterías deterioradas.
ESPAÑOL
Usar sólo baterías DEWALT, cualquier
otra puede estallar y provocar lesiones
corporales y daños materiales.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
e. Ranura de la micro tarjeta SD
f. Lentes
g. Cubierta de lentes
h.
Botón de flecha hacia atrás: Pulse
este botón para navegar hacia atrás.
i.
Botón de selección: Pulse este
botón para confirmar una selección.
j.
Botón de flecha hacia delante:
Pulse este botón para navegar hacia
delante.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
No queme el paquete de baterías.
k.
l.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
Sólo para uso en interior.
Contenido del embalaje
m.
El embalaje contiene:
1 Termómetro de imagen
Botón de Ajuste de mezcla de
imagen: Pulse este botón para
cambiar el porcentaje de mezcla
entre las imágenes visuales y
térmicas.
Botón de encendido/menú: Pulse
este botón para encender la unidad
(mantenga pulsado durante 0,5
segundos) o apagarla (manténgalo
pulsado durante 3 segundos).
Cuando la unidad está encendida,
pulse este botón para ver las
opciones del menú.
Botón de captura de fotografía:
Pulse este botón para tomar una
fotografía.
1 Micro tarjeta de memoria SD
USO PREVISTO
1 Paquete de pilas de litio-ión de 10,8 V XR
El termómetro de imagen mide la energía emitida
por la superficie de un objeto y a continuación,
utiliza dicha medida para mostrar una imagen y una
temperatura estimada.
1 Cargador
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
NOTA: Las baterías y los cargadores no van
incluidos en los modelos N.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 2)
ADVERTENCIA: Jamás altere el
termómetro de imagen ni ninguna de
sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Paquete de pilas de litio-ión de 10,8 V XR
b. Empuñadura
c. Pantalla
Las fotografías pueden tomarse y a continuación
guardarse (en formato bitmap) en una micro
tarjeta SD.
El termómetro de imagen puede utilizarse para
las inspecciones y la resolución de problemas
de sistemas eléctricos, HVAC, tuberías, equipos
mecánicos, edificios residenciales o sistemas de
automóviles.
El termómetro de imagen es una herramienta
profesional. NO permita que los niños toquen
la herramienta. El uso por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
Seguridad eléctrica
El cargador ha sido diseñado para un único voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje del paquete de
baterías corresponda al indicado en la placa de
características. Asegúrese también de que el voltaje
del cargador corresponda al de la red eléctrica.
d. Cubierta de la ranura de la micro tarjeta SD
53
ESPAÑOL
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
Introducir y retirar el paquete de
pilas del termómetro de imagen
(fig. 4)
NOTA: Compruebe que su paquete de baterías esté
completamente recargado.
PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL ASA DE
LA HERRAMIENTA
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
1. Alinee el paquete de batería (a) con los rieles
ubicados en el interior del asa.
MONTAJE Y AJUSTES
2. Deslícelo firmemente en su lugar hasta que oiga
el clic de introducción en su lugar.
ADVERTENCIA: Apague siempre
el termómetro de imagen antes de
introducir o retirar el paquete de pilas.
ADVERTENCIA: Utilice sólo paquetes
de baterías y cargadores de DEWALT.
Gancho de cinturón (fig. 3)
(Accesorio opcional)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de daños personales graves,
NO cuelgue el termómetro de imagen
por el cuello ni suspenda objetos del
gancho del cinturón. SÓLO cuelgue el
gancho del cinturón del termómetro de
imagen en un cinturón de trabajo.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de daños personales graves,
compruebe que la sujeción de la
tuerca (n) del gancho del cinturón
es segura.
IMPORTANTE: Al unir o retirar el gancho del
cinturón, utilice sólo la tuerca suministrada.
El gancho del cinturón (o) puede unirse a ambos
lados de la herramienta utilizando exclusivamente
la tuerca (n) suministrada, para facilitar su uso a los
usuarios diestros y zurdos. Si no desea utilizar el
gancho, podrá retirarlo de la herramienta.
Para retirar el gancho del cinturón (o), retire la tuerca
(n) que sostiene el gancho del cinturón en su lugar y
a continuación, móntela en el lado opuesto.
54
PARA RETIRAR EL PAQUETE DE PILAS DE LA
HERRAMIENTA
1. Pulse el botón de liberación (p) y tire firmemente
del paquete de baterías para sacarlo del mango
del termómetro de imagen.
2. Introduzca el paquete de baterías en el
cargador tal y como se indica en la sección del
cargador del presente manual.
Iniciación (fig. 2)
1. Introduzca la cubierta de lentes (g) hacia abajo
para exponer las lentes.
Encendido/Apagado
1. Para encender el termómetro de imagen, pulse
el botón de menú/encendido (l) y manténgalo
pulsado durante 0,5 segundos.
2. Para apagar el termómetro de imagen, pulse
el botón de menú/encendido (l) y manténgalo
pulsado durante 3 segundos.
CONFIGURACIÓN INICIAL
Configuración de fecha y hora
La primera vez que encienda el termómetro de
imagen, le pedirá que configure la fecha y la hora.
Tras la configuración inicial, la fecha y la hora podrán
cambiarse mediante el menú de navegación.
ESPAÑOL
1. Pulse la flecha hacia delante (j) o hacia atrás (h)
para resaltar el campo a cambiar.
Para cambiar la configuración de la mezcla, pulse
el botón de ajuste de mezcla de imagen (k). La
mezcla de imagen podrá pulsarse repetidamente
para cambiar entre las distintas opciones de
configuración de la visualización:
100% Visual
75% Visual, 25% Térmica
50% Visual, 50% Térmica
25% Visual, 75% Térmica
2. Pulse el botón de selección (i) para activar el
campo. El campo pasará a verde.
3. Pulse la flecha hacia delante (j) o hacia atrás (h)
para cambiar el campo activado.
4. Pulse el botón de selección (i) para guardar los
cambios.
5. Repita las etapas indicadas previamente para
cambiar los otros campos.
6. Pulse el botón de menú/encendido (l) para salir.
100% Térmica
Tomar y guardar fotografías (fig. 2)
Compruebe que se ha instalado una micro tarjeta
SD para poder guardar una fotografía. Abra la
cubierta de la ranura de tarjeta SD (d) e introduzca la
micro tarjeta SD en la ranura (e).
1. Pulse el botón de captura de imagen (m).
2. La imagen mostrada se congelará durante
3 segundos para revisar la fotografía.
3. Pulse la flecha hacia delante (j) o hacia atrás (h)
para guardarla en la tarjeta SD o suprimirla.
OPERACIONES BÁSICAS
Pantalla de visualización principal
La pantalla principal incluye varias secciones:
r. Imagen de zona escaneada
s. Medición de la temperatura en el centro de la
imagen (+)
t. Parámetros de emisión
u. Medidor de estado de la batería
v. Escala de colores de temperatura
u
s
t
r
v
4. Pulse el botón de selección (i) para confirmar la
selección.
5. Una vez que haya terminado de guardar o
suprimir la imagen, el termómetro de imagen
regresará automáticamente a la pantalla de
visualización principal.
NOTA: Si no ha instalado ninguna tarjeta SD o si
la tarjeta instalada registra problemas, aparecerá el
mensaje siguiente.
Mezcla de imágenes
El termómetro de imagen DCT416 tiene la
posibilidad de mostrar tanto una imagen visual
como una imagen infrarroja. Las imágenes también
pueden mezclarse en la pantalla para ofrecer una
capa de la imagen térmica sobre la imagen visual.
Una imagen mezclada puede resultar útil a la
hora de diagnosticar los puntos de problemas o
comunicar con los clientes.
55
ESPAÑOL
NOTA: Si la tarjeta SD está llena, le aparecerá el
mensaje siguiente.
7. Pulse el botón de selección (i) para confirmar la
selección.
OPCIONES DEL MENÚ
NOTA: En cualquier momento, podrá pulsar el
botón de menú/encendido (l) para regresar al menú
anterior.
Visualizar fotografías
1. Pulse el botón de menú/encendido (l).
2. Pulse la flecha hacia delante (j) o hacia atrás (h)
para resaltar la opción de carpeta en el menú.
3. Pulse el botón de selección (i) para confirmar la
selección.
4. Pulse la flecha hacia delante (j) o hacia atrás
(h) para navegar entre las distintas imágenes
guardadas.
5. Pulse el botón de selección (i) para ir al
submenú de supresión.
6. Pulse la flecha hacia delante (j) o hacia atrás (h)
para guardarla en la tarjeta SD o suprimirla.
8. Una vez que haya terminado de guardar o
suprimir la imagen, el termómetro de imagen
regresará automáticamente a la siguiente
imagen secuencial.
Emisividad
La emisividad describe las características de emisión
energética de los materiales. La mayoría de los
materiales orgánicos y de las superficies pintadas y
oxidadas tienen una emisividad de en torno a 0,95,
que es el valor predefinido. Se aconseja compensar
los resultados imprecisos que pueden derivarse
de la medición de materiales con bajos valores de
emisividad, como las superficies metálicas brillantes.
Cubra dichas superficies con cinta adhesiva o
una pintura negra plana (< 148 °C/300 °F) y
utilice el parámetro predefinido (0,95). Espere
un tiempo a que la pintura o la cinta alcancen la
misma temperatura que la superficie inferior y a
continuación, mida la temperatura de la cinta o de la
superficie pintada.
Si no puede utilizar la pintura ni la cinta, podrá
compensar sus mediciones con el selector de
emisividad. Incluso con la emisividad ajustable,
podrá ser difícil obtener una medida infrarroja
completamente precisa de un objeto con superficie
metálica o brillante. Quizás necesite realizar pruebas
para medir las temperaturas y dichas pruebas le
ayudarán a elegir los mejores parámetros para las
medidas específicas.
El termómetro de imagen tiene una emisividad
ajustable de 0,1 a 1,0 en incrementos de 0,01.
Véase la Tabla de Emisividad Nominal del
presente manual. Las referencias de los parámetros
de emisividad de la tabla se indican a título indicativo
para las situaciones habituales y puede que éstas
difieran de su situación específica.
NOTA: La calibración de este producto se realizó
con una emisividad de 0,95.
56
ESPAÑOL
VALOR DE EMISIVIDAD NOMINAL
MATERIAL
Superficie rellena de carbón
Cristales congelados
Piel humana
Pizarra
Agua, destilada
Hielo, suave
Aceite, saturado con agua
Hollín
Placa de vidrio pulido
Pintura, aceite
Ladrillo, rojo
Papel, blanco
Hormigón
Aceite, seco
Yeso, cubierta dura
Madera, panel de roble
Loza, vidriada
Nieve, granular
Sílice, vidriado
Óxido de cobre a 38 ˚C
Corindón esmerilado
Nieve
Acero inoxidable, oxidado a 800 ˚C
Hierro, oxidado a 500 ˚C
Óxido de cobre a 260 ˚C
Nieve, partículas finas
Latón, no oxidado
Vidrio, convexo D
Acero, oxidado
Cobre, muy oxidado
Ropa, algodón
Arena
Sílice, no vidriado
Hierro, oxidado a 100 ˚C
Revestimiento Nº C20A
Basalto
Carbón, grafitado a 500 ˚C
Óxido rojo
Lámina de hierro, muy oxidado
Agua
Arcilla negra
Cemento, blanco
Fundición, oxidada
Plomo, oxidado a 1100 ˚C
Zirconia en inconel
Cu-Zn, latón oxidado
Lámina de inconel a 760 ˚C
Mármol, blanco suave
Ácido crómico completamente
anodizado
Fundición, pulida
Latón, lija de granulación 80
Acero inoxidable, 18-8 pulido
VALOR
0,98
0,98
0,98
0,97
0,96
0,96
0,95
0,95
0,94
0,94
0,93
0,93
0,92
0,92
0,91
0,90
0,90
0,89
0,88
0,87
0,86
0,85
0,85
0,84
0,83
0,82
0,81
0,80
0,79
0,78
0,77
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
0,70
0,69
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,61
0,58
0,56
0,55
Aluminio en su recepción
Acero, pulido
Aluminio, lámina pulida
Cobre, pulido
Latón, muy pulido
0,09
0,07
0,05
0,05
0,03
Cambiar la emisividad
1. Pulse el botón de menú/encendido (l).
2. Pulse la flecha hacia delante (j) o hacia atrás
(h) para resaltar la opción de emisividad en el
menú.
3. Pulse el botón de selección (i) para confirmar la
selección.
4. Pulse la flecha hacia delante (j) o hacia atrás (h)
para ajustar la configuración de la emisividad.
La emisividad puede ajustarse en aumentos de
0,01 a partir de 0,10 hasta 1,00.
5. Pulse el botón de selección (i) para confirmar la
configuración de emisividad.
6. Una vez que haya guardado la configuración de
emisividad, el termómetro de imagen regresará
automáticamente a la pantalla de visualización
principal.
Temperatura de fondo
Para lograr resultados de temperatura más
precisos, se aconseja que determine el fondo (o
la temperatura reflejada). Esto es especialmente
importante cuando el objeto que está midiendo
se encuentra a una temperatura muy distinta de la
temperatura ambiental o cuando el objeto medido
tiene una baja emisividad.
La configuración de la temperatura de fondo le
ayudará a compensar la radiación del entorno.
0,21
0,20
0,16
57
ESPAÑOL
Cambiar la temperatura de fondo
1. Pulse el botón de menú/encendido (l).
2. Pulse la flecha hacia delante (j) o hacia atrás (h)
para resaltar la opción de temperatura de fondo
en el menú.
4. Pulse la flecha hacia delante (j) o hacia atrás (h)
para navegar entre las distintas opciones de
paleta de colores. Las cinco opciones de paleta
incluyen: Gama de acero, blanco caliente, negro
caliente, arco iris y alto contraste.
5. Pulse el botón de selección (i) para confirmar la
configuración de la paleta de colores.
6. Una vez que haya guardado la configuración de
la paleta de colores, el termómetro de imagen
regresará automáticamente a la pantalla de
visualización principal.
3. Pulse el botón de selección (i) para confirmar la
selección.
4. Pulse la flecha hacia delante (j) o hacia atrás
(h) para ajustar la temperatura de fondo. La
temperatura de fondo puede ajustarse en
incrementos de 1 grado.
5. Pulse el botón de selección (i) para confirmar la
configuración de la temperatura de fondo.
Cambiar la configuración de seguimiento
Cuando la función de seguimiento está activada,
el termómetro de imagen localizará el punto más
caliente (rojo) y el punto más frío (azul) en la zona
visualizada. El termómetro de imagen puede
desplazarse para alinear el punto de medición
central (+) hacia la ubicación deseada.
NOTA: La temperatura visualizada siempre
corresponde al centro (+).
1. Pulse el botón de menú/encendido (l).
2. Pulse la flecha hacia delante (j) o hacia atrás
(h) para resaltar la opción de seguimiento en el
menú.
6. Una vez que haya guardado la configuración
de la temperatura de fondo, el termómetro de
imagen regresará automáticamente a la pantalla
de visualización principal.
Cambiar la paleta de colores
1. Pulse el botón de menú/encendido (l).
2. Pulse la flecha hacia delante (j) o hacia atrás (h)
para resaltar la opción de la paleta de colores
en el menú.
3. Pulse el botón de selección (i) para confirmar la
selección.
4. Pulse la flecha hacia delante (j) o hacia atrás
(h) para activar o desactivar la función de
seguimiento.
5. Pulse el botón de selección (i) para confirmar la
configuración de la función de seguimiento.
3. Pulse el botón de selección (i) para confirmar la
selección.
6. Una vez que haya guardado la configuración
de la función de seguimiento, el termómetro de
imagen regresará automáticamente a la pantalla
de visualización principal.
Configurar la fecha y la hora
1. Pulse el botón de menú/encendido (l).
58
ESPAÑOL
2. Pulse la flecha hacia delante (j) o hacia atrás (h)
para resaltar la opción de la fecha y la hora en
el menú.
3. Pulse el botón de selección (i) para confirmar la
selección
4. El termómetro de imagen mostrará la versión
del programa.
5. Pulse el botón de menú/encendido (l) para salir.
Cambiar las escalas de temperatura
1. Pulse el botón de menú/encendido (l).
2. Pulse la flecha hacia delante (j) o hacia atrás (h)
para resaltar la opción C/F en el menú.
3. Pulse el botón de selección (i) para confirmar la
selección.
4. Pulse la flecha hacia delante (j) o hacia atrás (h)
para resaltar el campo a cambiar.
3. Pulse el botón de selección (i) para confirmar la
selección
4. Pulse la flecha hacia delante (j) o hacia atrás (h)
para resaltar la C o la F.
5. Pulse el botón de selección (i) para confirmar la
selección.
5. Pulse el botón de selección (i) para activar el
campo. El campo pasará a verde.
6. Pulse la flecha hacia delante (j) o hacia atrás (h)
para cambiar el campo activado.
6. Una vez que haya guardado la configuración
de la escala de temperatura, el termómetro de
imagen regresará automáticamente a la pantalla
de visualización principal.
7. Pulse el botón de selección (i) para guardar los
cambios.
Regresar a la pantalla de visualización principal
8. Repita las etapas indicadas previamente para
cambiar los otros campos.
2. Pulse la flecha hacia delante (j) o hacia atrás (h)
para resaltar la opción de inicio en el menú.
1. Pulse el botón de menú/encendido (l).
9. Pulse el botón de menú/encendido (l) para salir.
Visualizar información
1. Pulse el botón de menú/encendido (l).
2. Pulse la flecha hacia delante (j) o hacia atrás
(h) para resaltar la opción de información en el
menú.
3. Pulse el botón de selección (i) para confirmar la
selección.
59
ESPAÑOL
Descargar imágenes en el ordenador
El termómetro de imagen registra tanto las imágenes
térmicas como visuales para cada fotografía
guardada. Las imágenes se guardan en formato
bitmap.
La micro tarjeta SD puede transferirse hacia un
ordenador para visualizar las imágenes.
Programa de redacción de informes
El termómetro de imagen utiliza un programa de
redacción de informes para elaborar informes
profesionales. El programa puede descargarse a
partir de www.dewalt.eu o www.2helpU.com.
Apagar el termómetro de imagen
1. Para apagar el termómetro de imagen, pulse
el botón de menú/encendido (l) y manténgalo
pulsado durante 3 segundos. El termómetro de
imagen también se apagará automáticamente al
cabo de 10 minutos de no ser utilizado.
2. Deslice la cubierta de lentes (g) hacia arriba
para proteger las lentes mientras no lo utilice.
Consejos operativos
• Utilice exclusivamente la batería de litio-ión de
DEWALT de 10,8 V.
• Compruebe que la batería de DEWALT se
encuentra en buen estado de funcionamiento.
• Evitar los cambios bruscos de temperatura,
como por ejemplo entrar o salir de un edificio
calefaccionado en un día frío, pues esto puede
causar condensación dentro del termómetro de
infrarrojo. Para evitar la condensación, colocar
el termómetro de infrarrojo en la caja del kit o
en un saco de plástico antes de exponerlo a
cambios bruscos de temperatura.
MANTENIMIENTO
Su termómetro de imagen DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. El funcionamiento
satisfactorio continuo depende del buen cuidado de
la herramienta y de una limpieza frecuente.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados. Este aparato no incluye piezas que
puedan ser reparadas por el usuario en su interior.
reducir los riesgos de daños visuales,
lleve siempre una protección ocular
adecuada cuando lo haga.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
ADVERTENCIA: No aplique solventes
a las lentes ya que podrá provocar
daños. No limpie las lentes infrarrojas
con demasiada fuerza ya que podrá
dañar la cubierta delicada anti reflectora.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de
limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
ACCESORIOS RECOMENDADOS
Consulte con su distribuidor para obtener más
información acerca de los accesorios adecuados.
Resolución de problemas
• Compruebe que la cubierta de las lentes (g)
está abierta.
• Compruebe que haya cargado la batería de
10,8 V.
Limpieza
ADVERTENCIA: Retire el polvo y
la suciedad con aire limpio y seco al
menos una vez a la semana. Para
60
• Compruebe que la batería esté instalada en el
mango cuando la utilice.
• Si la pantalla se congela, retire el paquete de
batería de 10,8 V para reiniciar la unidad. Vuelva
ESPAÑOL
a introducir el paquete de baterías y pulse el
botón de encendido.
NOTAS CLAVES SI TIENE ALGÚN PROBLEMA AL REALIZAR
LAS MEDIDAS
1. Compruebe que aplica la cinta adhesiva o
la pintura negra plana en las superficies que
sean muy reflectoras (utilice el parámetro de
emisividad predefinido de 0,95).
2. Compruebe que tiene la emisividad correcta
para el material que está probando. Véase el
Cuadro de Emisividad y de Emisividad
Nominal.
3. Limpie el material antes de probarlo si estuviese
muy sucio, grasiento, etc.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
• Las pilas de litio-ión son reciclables. Llévelas a
su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de pilas recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
61
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con
el funcionamiento de su producto DEWALT,
sólo tiene que devolverlo al punto de compra
en un plazo de 30 días y le propondremos un
cambio por una herramienta más adecuada.
En producto deberá estar completo, tal y
como se compró, y deberá presentarse un
justificante de compra. Quedan excluidas las
piezas de repuesto y accesorios, a menos
que presenten algún fallo cubierto por la
garantía.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
62
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
FRANÇAIS
THERMOMÈTRE INFRAROUGE SANS FIL
DCT416
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Type de batterie
Taille de l’écran
DCT416
10,8
1
Li-Ion
mm
55,9
LCD TFT couleur avec rétroéclairage
VDC
Poids
(sans bloc batterie)
kg
0,5
Durée de fonctionnement
Approx. 10 heures
Plage de températures
-5 ˚C à 45 ˚C (23 ˚F à 113 ˚F)
(fonctionnement)
Plage de températures
-20 ˚C à 60 ˚C (-4 ˚F à 140 ˚F)
(stockage)
Température
-10 ˚C à 250 ˚C (14 ˚F à 480 ˚F)
Plage de mesure
Humidité relative
10 à 90 %, sans condensation
Réponse spectrale
8 μm à 12 μm
Champ de vision
20˚ x 20˚
IFOV (instantané
25 mm à 1 m (1" à 39,3")
champ de vision)
Précision
Au-dessous de 100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C
(+/- 3,6 ˚F)
Au-dessus de 100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C
(+/- 3,6 ˚F) de la lecture. Température
ambiante pour la précision mentionnée
23 ˚C (73,4 ˚F).
Émissivité
0,1 à 1,0, ajustable par pas de 0,01
Échelles de température
˚C ou ˚F
Batterie
Type de batterie
Tension
VDC
Capacité
Ah
Poids
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
Chargeur
DCB100
230
Tension
VAC
secteur
Type de batterie
Li-Ion
Durée de
min
40
40
charge
(batteries (batteries
approx.
1,3 Ah) 1,5 Ah)
Poids
kg
0,3
Fusibles
Europe
Outils 230 V
DCB105
230
Li-Ion
30
30
(batteries (batteries
1,3 Ah) 1,5 Ah)
0,49
10 ampères, secteur
AVERTISSEMENT : ce produit
appartient à la classe A. Dans un
environnement domestique, ce produit
peut causer des interférences pour
lesquelles l’utilisateur peut être amené à
prendre des mesures adéquates.
AVERTISSEMENT : une augmentation
de la tension électrostatique peut causer
une défaillance de l’écran et la perte de
toutes les données non sauvegardées.
Si l’écran se fige, retirez le bloc batterie
10,8 V pour réinitialiser l’appareil.
Remettez le bloc batterie en place et
appuyez sur le bouton de mise en
marche.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
63
FRANÇAIS
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
b)
Utilisation et entretien
a)
Indique des risques d’incendie.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions.
Consignes de sécurité importantes
b)
• Lisez ces instructions.
• Conservez ces instructions.
• Respectez tous les avertissements.
• Suivez toutes les instructions.
• N’utilisez que des accessoires spécifiés par le
fabricant.
• Confiez toute réparation au personnel de service
qualifié. La réparation est nécessaire lorsque
l’appareil a été endommagé, exposé à la pluie
ou à l’humidité, ne fonctionne pas correctement
ou est tombé.
CONSERVER TOUS LES AVERTISSEMENTS
ET TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR UNE
CONSULTATION ULTÉRIEURE
b)
Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
thermomètre infrarouge. Toute distraction
pourrait faire perdre la maîtrise de l’appareil.
Sécurité personnelle
a)
64
Rester systématiquement vigilant et
faire preuve de jugement lorsqu’on
utilise un thermomètre infrarouge. Ne
pas utiliser de thermomètre infrarouge
en cas de fatigue ou sous l’influence de
drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant
l’utilisation d’un thermomètre infrarouge
comporte des risques de dommages
corporels graves.
Après utilisation, ranger le thermomètre
infrarouge hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Le
thermomètre infrarouge peut être dangereux
dans les mains d’utilisateurs inexpérimentés.
Utiliser le thermomètre infrarouge,
ses accessoires, etc., conformément à
ces instructions en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un thermomètre
infrarouge à des fins autres que celles
prévues est potentiellement dangereuse.
Utilisation et entretien de la batterie
de l’outil
a)
b)
Sécurité de l’espace de travail
a)
Adopter une position stable. Maintenir
les pieds bien ancrés au sol et conserver
son équilibre en permanence. Cela
permettra de mieux maîtriser le thermomètre
infrarouge en cas de situations imprévues.
c)
Recharger uniquement avec le chargeur
spécifié par DEWALT. Un chargeur
approprié pour un type de bloc batterie peut
créer un risque d’incendie s’il est utilisé avec
un autre bloc batterie.
Lorsque le bloc batterie n’est pas utilisé,
le tenir éloigné de tout autre objet
métallique, par ex. trombones, pièces
de monnaie, clous, vis ou autre petits
objets métallique pouvant réaliser une
connexion entre une borne et l’autre. Le
court-circuit des bornes de la batterie peut
causer des brûlures ou un incendie.
En cas d’utilisation abusive, du liquide
peut être éjecté de la batterie et il faut
éviter tout contact avec ce dernier. En
cas de contact accidentel, rincer à l’eau.
Si le liquide entre en contact avec les
yeux, consulter également un médecin.
Le liquide projeté de la batterie peut causer
des irritations ou des brûlures.
Informations de sécurité pour les
thermomètres infrarouges
AVERTISSEMENT : ne pas démonter
ou modifier les thermomètres
infrarouge. L’appareil ne comprend
aucune pièce destinée à être
entretenue par l’utilisateur. Si vous
avez besoin d’assistance, contactez
votre revendeur.
FRANÇAIS
• Ne pas utiliser le thermomètre infrarouge
dans un milieu déflagrant, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les thermomètres infrarouges
peuvent produire des étincelles qui pourraient
enflammer toute émanation ou poussière
ambiante.
AVERTISSEMENT : consulter les
informations sur l’émissivité pour
les températures réelles. Les objets
réfléchissant causent des mesures de
température inférieure à la température
réelle et peuvent causer une risque de
brûlure.
• Le thermomètre infrarouge ne doit être
utilisé qu’avec les batteries DEWALT
spécialement conçues. L’utilisation d’autres
batteries peut créer un risque d’incendie.
AVERTISSEMENT : ne pas exposer le
thermomètre infrarouge à une chaleur
excessive (par ex. en plein soleil, feu ou
autres).
• Conservez le thermomètre infrarouge
hors de portée des enfants et des autres
personnes inexpérimentées. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
ATTENTION : lorsqu’il n’est pas
utilisé, placer le thermomètre
infrarouge sur le côté, sur une
surface stable où il ne représentera
pas de risque de trébucher ou de
tomber. Certains outils équipés d’un
gros bloc batterie peuvent tenir à la
verticale sur celui-ci, mais manquent
alors de stabilité.
• Ne pas retirer ou endommager les
étiquettes d’avertissement.
• Ne pas utiliser le thermomètre infrarouge
pour la mesure des températures des
aliments cuits ou non.
• Ne pas toucher les surfaces pour vérifier
les lectures de température élevée.
• Ne pas utiliser pour mesurer la
température du corps humain ou des
animaux.
• Pour éviter d’endommager le thermomètre
infrarouge ou l’équipement objet de l’essai,
protégez-les contre les éléments suivants :
– EMF (champs électromagnétiques), générés
par les postes de soudage à l’arc, les
chauffages à induction, etc.
– ESD (décharge électrostatique).
– Choc thermique (causé par des
changements brusques de température pour une plus grande précision, laissez le
thermomètre infrarouge se stabiliser pendant
30 minutes avant l’utilisation).
AVERTISSEMENT : risque de brûlure.
La mesure peut être imprécise si le
thermomètre infrarouge est en présence
de forts champs électromagnétiques
(par ex. poste de soudage à l’arc,
chauffages à induction, émetteurs radio,
etc.). Ne pas utiliser le thermomètre
infrarouge dans ces conditions.
AVERTISSEMENT : le thermomètre
infrarouge mesure uniquement la
température de surface. Les objets
derrière la surface peuvent avoir
des températures très différentes,
représentant un risque de brûlure à
cause de la chaleur ou du froid.
AVIS : les modifications non autorisées
par le fabricant peuvent annuler le droit
de l’utilisateur à utiliser cet appareil.
AVIS : pour éviter d’endommager le
thermomètre infrarouge, ne pas le
laisser exposé aux environnements
à haute température ou aux sources
de chaleur, par exemple, dans un
véhicule au soleil. Toujours utiliser le
thermomètre infrarouge dans la plage
de fonctionnement indiquée dans le
tableau des spécifications.
AVIS : ne pas diriger le thermomètre
infrarouge (avec ou sans couvercle
de lentille installé) vers le soleil ou
d’autres sources d’énergie intense
qui émettent des radiations laser. Cela
peut endommager le détecteur dans le
thermomètre infrarouge et peut nuire à
la précision.
CARTE MÉMOIRE MICRO SD
AVERTISSEMENT : risque de
suffocation. La carte micro SD est un
petit élément qui pourrait causer un
risque de suffocation et qui n’est pas
prévu pour les enfants.
AVIS : il est recommandé d’utiliser
la carte micro SD fournie avec le
thermomètre infrarouge. DEWALT ne
garantit pas l’utilisation ou la fiabilité des
autres cartes de rechange de marque
ou de capacités différentes. Il est
également recommandé de transférer
fréquemment les images enregistrées
dans un ordinateur pour la sauvegarde.
65
FRANÇAIS
Risques résiduels
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
– Risque de blessures dû au contact involontaire
avec des parties sous tension durant
l’opération.
Inscriptions sur le thermomètre
infrarouge
On trouve les pictogrammes suivants sur le
thermomètre infrarouge :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la
batterie.
Exemple :
2012 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel
contient des instructions importantes concernant
la sécurité et l’utilisation deschargeurs de batteries
DCB100 et DCB105.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les
instructions et les marquages d’avertissement
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc.
Ne pas laisser les liquides pénétrer dans
le chargeur. Risque de choc électrique.
ATTENTION : risque de brûlure.
Pour réduire le risque de blessures,
ne charger que des batteries
rechargeables DEWALT. Les autres
types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être
surveiller pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
66
AVIS : dans certaines conditions, avec
le chargeur branché dans la prise, le
chargeur peut être court-circuité par
un matériel étranger. Les matériaux
étrangers de nature conductrice
comme, sans limitation, la limaille, les
copeaux métalliques, la laine d’acier, les
feuilles d’aluminium ou les accumulation
de particules métalliques doivent
être tenus à distance des cavités
du chargeur. Toujours débrancher
le chargeur de la prise lorsqu’il n’y a
pas de bloc batterie dans la cavité.
Débrancher le chargeur avant de le
nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie
avec un chargeur différent de ceux indiqués
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc batterie
sont spécifiquement conçus pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour
d’autres utilisation que la charge des
batteries rechargeables DEWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte
qu’on ne puisse pas marcher dessus,
trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
impropre d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
• Ne placer aucun objet au-dessus du
chargeur et ne pas placer le chargeur
sur une surface souple qui peut obstruer
les fentes de ventilations et entraîner une
chaleur interne excessive. Placer le chargeur
dans une position éloignée de toute source de
chaleur. Le chargeur est ventilé à travers des
fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon
ou une fiche endommagés — les faires
remplacer immédiatement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc violent, s’il est tombé, ou s’il a été
autrement endommagé de quelque manière
que ce soit. Apporter le chargeur à un centre
de réparation agréé.
FRANÇAIS
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé immédiatement par le
fabricant, un agent de réparation ou une
personne qualifiée similaire pour éviter tout
risque.
• Débrancher le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira
pas les risques.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette directive
ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
État de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge
remplacer la batterie
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Suspension de charge contre le
chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
BATTERIES LI-ION SEULEMENT
Les batteries Li-Ion sont dotées d’un système
électronique de protection qui les protège contre
toute surcharge, surchauffe ou fuite importante.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le
système électronique de protection sera activé.
Dans cette éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le
chargeur pour la recharger pleinement.
Les chargeurs DCB100 et DCB105 sont
compatibles avec les batteries Li-Ion de 10,8 V.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Ces chargeurs ne requièrent aucun réglage et ont
été conçus pour être d’un usage aussi simple que
possible.
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
Procédure de charge (fig. 1)
La batterie n’est pas totalement chargée en usine.
Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les
consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la
procédure de charge ci-après.
1. Brancher le chargeur dans la prise appropriée
avant d’y insérer la batterie.
2. Insérer la batterie (a) dans le chargeur. Le voyant
rouge (charge) clignotera de façon continue
pour indiquer que le processus de charge a
commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
La batterie est alors complètement chargée
et peut être immédiatement utilisée ou laissée
dans son chargeur.
REMARQUE : pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries Li-Ion, chargez complètement le bloc
batterie avant la première utilisation.
Processus de charge
Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état
de charge de la batterie.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas charger ou utiliser une batterie dans
un milieu déflagrant, comme en présence
de liquides, gaz ou poussières inflammables.
Insérer ou retirer le bloc-pile du chargeur peut
enflammer la poussière ou des émanations.
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans
le chargeur. Ne modifier le bloc batterie
d’aucune manière que ce soit pour le faire
entrer sur un chargeur incompatible, car le
bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DEWALT.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau
ou d’autres liquides.
67
FRANÇAIS
• Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le blocpiles dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 ˚C (105 ˚F)
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter
d’ouvrir le bloc batterie pour quelque
raison que ce soit. Si le boîtier du bloc
batterie est fissuré ou endommagé, ne
pas l’insérer dans un chargeur Ne pas
écraser, laisser tomber, ou endommager
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un
choc violent, étant tombé, ayant été
écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par
un clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie
endommagés doivent être renvoyés
à un centre de réparation pour y être
recyclés.
ATTENTION : après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’un gros bloc
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de
stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
68
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à
des étincelles ou à une flamme.
Batterie
TYPE DE BATTERIE
Le modèle DCT416 fonctionne avec des blocs
batterie de 10,8 volts.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être
stockés complètement déchargés. Le bloc batterie
devra être rechargé avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
En plus des diagrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et la batterie comportent
les diagrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant
toute utilisation.
100%
Charge en cours.
100%
Batterie chargée.
Batterie défectueuse.
Suspension de charge.
Ne pas mettre en contact avec des
objets conducteurs.
Ne pas recharger une batterie
endommagée.
FRANÇAIS
Utiliser le chargeur exclusivement avec
des batteries DEWALT. Tout autre type de
batteries pourrait exploser et causer des
dommages corporels et matériels.
a. Bloc batterie ion lithium XR 10,8 V
b. Poignée
c. Écran
d. Cache du logement de carte micro SD
Ne pas exposer à l’eau.
e. Logement de carte micro SD
Remplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
g. Couvercle de lentille
f. Lentille
h.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Mettre la batterie au rebut conformément
à la réglementation en matière
d’environnement.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
i.
Bouton de sélection : Appuyez sur
ce bouton pour confirmer un choix.
j.
Bouton flèche suivant : Appuyez
sur ce bouton pour naviguer vers
l’avant.
k.
Consulter la Fiche technique pour les
temps de charge.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
l.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Thermomètre infrarouge
1 Carte mémoire micro SD
1 Bloc batterie ion lithium XR 10,8 V
1 Chargeur
m.
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
REMARQUE : la batterie et le chargeur ne sont pas
inclus avec les modèles N.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 2)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
le thermomètre infrarouge ou l’une de
ses pièces. Dans le cas contraire, des
dégâts ou des blessures peuvent se
produire.
Bouton flèche retour : Appuyez
sur ce bouton pour naviguer vers
l’arrière.
Bouton Ajustement du mélange
d’image : Appuyez sur ce bouton
pour modifier le pourcentage de
mélange entre les images visuelles et
thermiques.
Bouton menu/alimentation :
Appuyez sur ce bouton pour
alimenter l’appareil (tenir enfoncé
pendant 0,5 seconde) ou pour
l’éteindre (tenir enfoncé pendant
3 secondes). Lorsque l’appareil
est sous tension, appuyez sur ce
bouton pour afficher les options du
menu.
Bouton de capture de photo :
Appuyez sur ce bouton pour
prendre un photo.
USAGE PRÉVU
Le thermomètre infrarouge mesure l’énergie
irradiée par la surface d’un objet et utilise ensuite
ces mesures pour afficher une image et estimer la
température.
Les photos peuvent être prises et sauvegardées
(format bitmap) sur une carte micro SD.
Le thermomètre infrarouge peut être utilisé pour
les inspections et le dépannage des systèmes
électriques, des systèmes de génie climatique,
de la plomberie, de l’équipement mécanique, des
bâtiments résidentiels ou des systèmes automobiles.
Le thermomètre infrarouge est un outil professionnel.
NE PAS le laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
69
FRANÇAIS
Sécurité électrique
Le chargeur a été conçu pour fonctionner sur
une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du bloc batterie correspond bien
à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
Vérifiez également que la tension de votre chargeur
correspond à celle du secteur.
Votre chargeur DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60335 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur
(consulter la Fiche technique). La section minimale
du conducteur est de 1 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : toujours arrêter
le thermomètre infrarouge avant
d'introduire ou de retirer le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : utiliser uniquement
des blocs batterie et de chargeurs
DEWALT.
Crochet pour ceinture (fig. 3)
(accessoire en option)
AVERTISSEMENT : pour réduire le
risque de blessures graves, NE PAS
suspendre le thermomètre infrarouge
au-dessus de la tête ni suspendre
des objets au crochet de ceinture. Le
crochet de ceinture du thermomètre
infrarouge sert UNIQUEMENT à
suspendre le thermomètre à une
ceinture de travail.
70
AVERTISSEMENT : pour réduire le
risque de blessures graves, assurezvous que la vis (n) qui retient le
crochet de ceinture est bien fixée.
IMPORTANT : lors de la fixation ou du retrait du
crochet de ceinture, n’utilisez que la vis prévue à cet
effet.
Le crochet de ceinture (o) peut être attaché d’un
côté ou de l’autre de l’outil en utilisant seulement la
vis (n) prévue, pour convenir aux utilisateurs droitiers
ou gauchers. Si le crochet n’est pas nécessaire, il
peut être retiré de l’outil.
Pour déplacer le crochet de ceinture (o), retirez la vis
(n) qui retient le crochet de ceinture en place, puis
remontez-le du côté opposé.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
Introduction et retrait du bloc
batterie du thermomètre inrafrouge
(fig. 4)
REMARQUE : s’assurer que le bloc batterie est
entièrement chargé.
POUR INSTALLER LE BLOC BATTERIE DANS LA POIGNÉE
DE L’OUTIL
1. Alignez le bloc batterie (a) avec le rail à l’intérieur
de la poignée.
2. Le faire coulisser fermement en place jusqu’à
entendre le déclic du blocage.
POUR DÉMONTER LE BLOC BATTERIE DE L’OUTIL
1. Appuyer sur le bouton de libération (p) et tirer
fermement le bloc batterie hors de la poignée
du thermomètre infrarouge.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme
décrit dans la section du chargeur de ce
manuel.
Démarrage (fig. 2)
1. Faire coulisser le couvercle de lentille (g) vers le
bas pour exposer la lentille.
Mise en marche/arrêt
1. Pour mettre en marche le thermomètre
infrarouge, maintenez enfoncé le bouton menu/
alimentation (l) pendant 0,5 seconde.
2. Pour arrêter le thermomètre infrarouge,
maintenez enfoncé le bouton menu/alimentation
(l) pendant 3 secondes.
FRANÇAIS
CONFIGURATION INITIALE
Mélanger l’image
Configuration de la date et de l’heure
Le thermomètre infrarouge DCT416 permet
d’afficher une image visuelle ainsi qu’une image
infrarouge. Les images peuvent être mélangées sur
l’écran pour fournir une superposition de l’image
thermique sur l’image visuelle. Une image mélangée
peut être utile pour diagnostiquer les points qui
posent problème ou pour la communication avec
les clients.
Lors de la première mise en tension du thermomètre
infrarouge, ce dernier vous demande de régler
l’heure et la date. Après la configuration initiale,
l’heure et la date peuvent être modifiées grâce au
menu.
1. Appuyez sur la flèche suivant (j) ou retour (h)
pour mettre en surbrillance le champ à modifier.
Pour modifier le réglage de mélange, appuyez
sur le bouton de réglage du mélange d’image (k).
Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le mélange
d’image pour faire défiler les options suivantes pour
les réglages de l’écran :
100 % visuel
75 % visuel, 25 % thermique
50 % visuel, 50 % thermique
2. Appuyez sur le bouton de sélection (i) pour
activer le champ. Le champ devient vert.
3. Appuyez sur la flèche suivant (j) ou retour (h)
pour modifier le champ activé.
4. Appuyez sur le bouton de sélection (i) pour
sauvegarder les modifications.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour modifier les
autres champs.
6. Appuyez sur le bouton menu/alimentation (l)
pour quitter.
UTILISATION DE BASE
Écran d’affichage principal
L’écran principal comprend plusieurs sections :
25 % visuel, 75 % thermique
100 % thermique
Prendre et stocker les photos (fig. 2)
Assurez-vous qu’une carte micro SD est installée
afin de sauvegarder les photos. Ouvrez le cache du
logement pour carte micro SD (d) et insérez la carte
micro SD dans le logement (e).
1. Appuyez sur le bouton de capture de photo (m).
2. L’image affichée se gèle pendant 3 secondes
afin de revoir la photo.
3. Appuyez sur la flèche suivant (j) ou retour
(h) pour mettre en surbrillance le champ
sauvegarder la carte SD ou supprimer.
r. Image de la zone balayée
s. Mesure de température au centre de l’image (+)
t. Réglage d’émissivité
u. Jauge de batterie
v. Échelle de couleur de température
u
s
t
r
4. Appuyez sur le bouton de sélection (i) pour
confirmer le choix.
v
5. Après la sauvegarde ou la suppression,
le thermomètre infrarouge revient
automatiquement à l’écran d’affichage principal.
71
FRANÇAIS
REMARQUE : Si aucune carte SD n’est installée ou
en cas de problème avec la carte SD, le message
ci-dessous s’affiche.
4. Appuyez sur la flèche suivant (j) ou retour (h)
pour faire défiler les images sauvegardées.
5. Appuyez sur le bouton de sélection (i) pour
passer au sous-menu supprimer.
6. Appuyez sur la flèche suivant (j) ou retour
(h) pour mettre en surbrillance le champ
sauvegarder la carte SD ou supprimer.
REMARQUE : Si la carte SD est pleine, le message
ci-dessous s’affiche.
7. Appuyez sur le bouton de sélection (i) pour
confirmer le choix.
8. Après la sauvegarde ou la suppression,
le thermomètre infrarouge revient
automatiquement à l’image suivante en
séquence.
Émissivité
OPTIONS DU MENU
REMARQUE : Vous pouvez appuyer à tout moment
sur le bouton menu/alimentation (l) pour revenir au
menu précédent.
Pour afficher les photos
1. Appuyez sur le bouton menu/alimentation (l).
2. Appuyez sur la flèche suivant (j) ou retour (h)
pour mettre en surbrillance l’option du dossier
dans le menu.
3. Appuyez sur le bouton de sélection (i) pour
confirmer le choix.
72
L’émissivité décrit les caractéristiques d’émission
d’énergie des matériaux. La plupart des matériaux
organiques et des surfaces peintes ou oxydées
possèdent une émissivité d’environ 0,95 qui est
le paramètre par défaut. Il est recommandé de
compenser les lectures imprécises pouvant résulter
de mesures des matériaux ayant de faibles valeurs
d’émissivité comme les surfaces en métal brillant.
Couvrir ces surfaces avec un ruban de masquage
ou une peinture noire (<148 °C/300 °F) et utiliser
le paramètre par défaut (0,95). Laisser le temps
au ruban ou à la peinture d’atteindre la même
température que la surface au-dessous, puis
mesurer la température du ruban ou de la surface
peinte.
S’il n’est pas possible d’utiliser de la peinture ou un
ruban, compenser les mesures avec le sélecteur
d’émissivité. Il peut être difficile d’obtenir une
mesure infrarouge réellement précise d’une cible
avec une surface métallique ou brillante, même
avec l’émissivité variable. Des essais doivent
être effectuées pour tester les températures et
l’expérience vous aidera à choisir le meilleur réglage
pour les mesures spécifiques.
Le thermomètre infrarouge possède une émissivité
ajustable entre 0,1 et 1,0 par pas de 0,01. Consulter
le tableau d’émissivité nominale dans ce manuel.
FRANÇAIS
Les références aux paramètres d’émissivité dans
le tableau sont des suggestions pour les situations
types et votre situation particulière peut différer.
REMARQUE : L’étalonnage de ce produit a été
effectué à une émissivité de 0,95.
VALEUR D’ÉMISSIVITÉ NOMINALE
MATÉRIAU
Surface carbone limée
Cristaux de givre
Peau humaine
Ardoise
Eau distillée
Glace lisse
Terre saturée d’eau
Carbone de suie de bougie
Verre poli
Peinture, huile
Brique rouge
Papier blanc
Béton
Terre sèche
Plâtre, couche brute
Bois de chêne raboté
Poterie émaillée
Neige granuleuse
Silice émaillée
Oxyde cuivreux à 38 °C
Emeri corindon
Neige
Inox oxydé à 800 °C
Inox oxydé à 500 °C
Oxyde cuivreux à 260 °C
Neige, particules fines
Laiton, non oxydé
Verre, convexe D
Acier, oxydé
Cuivre, fortement oxydé
Tissu en coton
Sable
Silice non émaillée
Inox oxydé à 100 °C
Revêtement No. C20A
Basalte
Carbone graphité à 500 °C
Rouille rouge
Tôle de fer fortement rouillée
Eau
Glaise noire
Ciment blanc
Fonte oxydée
Plomb oxydé à 1100 °C
Zircone sur Inconel
Cu-Zn, laiton oxydé
Tôle d’Inconel à 760 ˚C
VALEUR
0,98
0,98
0,98
0,97
0,96
0,96
0,95
0,95
0,94
0,94
0,93
0,93
0,92
0,92
0,91
0,90
0,90
0,89
0,88
0,87
0,86
0,85
0,85
0,84
0,83
0,82
0,81
0,80
0,79
0,78
0,77
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
0,70
0,69
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,61
0,58
Marbre, lisse blanc
Al anodisé à l’acide chromique
Fonte polie
Laiton, poncé à l’émeri grain de 80
Acier inox, 18-8 bufflé
Aluminium tel que reçu
Acier poli
Aluminium, feuille polie
Cuivre, poli
Laiton, fortement poli
0,56
0,55
0,21
0,20
0,16
0,09
0,07
0,05
0,05
0,03
Pour modifier l’émissivité
1. Appuyez sur le bouton menu/alimentation (l).
2. Appuyez sur la flèche suivant (j) ou retour (h)
pour mettre en surbrillance l’option d’émissivité
dans le menu.
3. Appuyez sur le bouton de sélection (i) pour
confirmer le choix.
4. Appuyez sur la flèche suivant (j) ou retour (h)
pour ajuster le réglage d’émissivité. L’émissivité
peut être ajustée par pas de 0,01 entre 0,10 et
1,00.
5. Appuyez sur le bouton de sélection (i) pour
confirmer le réglage d’émissivité.
6. Après la sauvegarde du réglage d’émissitivé,
le thermomètre infrarouge revient
automatiquement à l’écran du menu principal.
Température d’arrière-plan
Pour des mesures de température plus précises,
il est recommandé de régler l’arrière-plan (ou
température réfléchie). Ceci est particulièrement
important lorsque l’objet mesuré a une température
considérablement différente de l’environnement ou si
l’objet mesuré possède une faible émissivité.
Le réglage de la température d’arrière-plan favorisera
la compensation de la radiation des environs.
Pour modifier la température d’arrière-plan
1. Appuyez sur le bouton menu/alimentation (l).
73
FRANÇAIS
2. Appuyez sur la flèche suivant (j) ou retour
(h) pour mettre en surbrillance l’option de
température d’arrière-plan dans le menu.
6. Après la sauvegarde du réglage de palette de
couleurs, le thermomètre infrarouge revient
automatiquement à l’écran du menu principal.
Pour modifier le réglage de suivi
Lorsque la fonction de suivi est activée, le
thermomètre infrarouge repère le point le plus
chaud (o rouge) et le plus froid (o bleu) dans la
zone affichée. Le thermomètre infrarouge peut être
déplacé pour aligner le point de mesure central (+) à
l’emplacement désiré.
REMARQUE : La température affichée correspond
toujours au centre (+).
1. Appuyez sur le bouton menu/alimentation (l).
3. Appuyez sur le bouton de sélection (i) pour
confirmer le choix.
2. Appuyez sur la flèche suivant (j) ou retour (h)
pour mettre en surbrillance l’option de suivi
dans le menu.
4. Appuyez sur la flèche suivant (j) ou retour (h)
pour ajuster la température d’arrière-plan. La
température d’arrière-plan peut être ajustée par
pas de 1.
5. Appuyez sur le bouton de sélection (i) pour
confirmer le réglage de température d’arrièreplan.
6. Après la sauvegarde du réglage de température
d’arrière-plan, le thermomètre infrarouge revient
automatiquement à l’écran du menu principal.
Pour modifier la palette de couleurs
1. Appuyez sur le bouton menu/alimentation (l).
2.
Appuyez sur la flèche suivant (j) ou retour (h)
pour mettre en surbrillance l’option de palette
de couleurs dans le menu.
3. Appuyez sur le bouton de sélection (i) pour
confirmer le choix.
4. Appuyez sur la flèche suivant (j) ou retour (h)
pour activer ou désactiver la fonction de suivi.
5. Appuyez sur le bouton de sélection (i) pour
confirmer le réglage de la fonction de suivi.
6. Après la sauvegarde du réglage de la fonction
de suivi, le thermomètre infrarouge revient
automatiquement à l’écran du menu principal.
Pour régler la date et l’heure
1. Appuyez sur le bouton menu/alimentation (l).
2. Appuyez sur la flèche suivant (j) ou retour (h)
pour mettre en surbrillance l’option de date et
d’heure dans le menu.
3. Appuyez sur le bouton de sélection (i) pour
confirmer le choix.
4. Appuyez sur la flèche suivant (j) ou retour
(h) pour faire défiler les options de palette
de couleurs. Les cinq choix de palettes
comprennent : Ironbow, Blanc chaud, Noir
chaud, Arc-en-ciel et Contraste élevé.
5. Appuyez sur le bouton de sélection (i) pour
confirmer le réglage de palette de couleurs.
74
FRANÇAIS
3. Appuyez sur le bouton de sélection (i) pour
confirmer le choix.
4. Appuyez sur la flèche suivant (j) ou retour (h)
pour mettre en surbrillance le champ à modifier.
3. Appuyez sur le bouton de sélection (i) pour
confirmer le choix.
5. Appuyez sur le bouton de sélection (i) pour
activer le champ. Le champ devient vert.
4. Appuyez sur la flèche suivant (j) ou retour (h)
pour mettre en surbrillance C ou F.
6. Appuyez sur la flèche suivant (j) ou retour (h)
pour modifier le champ activé.
5. Appuyez sur le bouton de sélection (i) pour
confirmer le choix.
7. Appuyez sur le bouton de sélection (i) pour
sauvegarder les modifications.
6. Après la sauvegarde du réglage de l’échelle de
température, le thermomètre infrarouge revient
automatiquement à l’écran du menu principal.
8. Répétez les étapes ci-dessus pour modifier les
autres champs.
9. Appuyez sur le bouton menu/alimentation (l)
pour quitter.
Pour afficher les informations
1. Appuyez sur le bouton menu/alimentation (l).
Retour à l’écran d’affichage principal
1. Appuyez sur le bouton menu/alimentation (l).
2. Appuyez sur la flèche suivant (j) ou retour (h)
pour mettre en surbrillance l’option accueil dans
le menu.
2. Appuyez sur la flèche suivant (j) ou retour
(h) pour mettre en surbrillance l’option
d’informations dans le menu.
3. Appuyez sur le bouton de sélection (i) pour
confirmer le choix.
4. Le thermomètre infrarouge affichera la version
du logiciel.
Pour télécharger les images vers un ordinateur
Le thermomètre infrarouge enregistre les images
visuelles et thermiques pour chaque photo
sauvegardée. Les images sont sauvées au format
bitmap.
5. Appuyez sur le bouton menu/alimentation (l)
pour quitter.
La carte micro SD peut être transférée sur une
ordinateur pour afficher les images.
3. Appuyez sur le bouton de sélection (i) pour
confirmer le choix.
Pour modifier les échelles de température
1. Appuyez sur le bouton menu/alimentation (l).
2. Appuyez sur la flèche suivant (j) ou retour (h)
pour mettre en surbrillance l’option C/F dans le
menu.
Logiciel de création de rapports
Le thermomètre infrarouge utilise un logiciel de
création de rapports pour générer des rapports
professionnels. Le logiciel peut être téléchargé
depuis les sites www.dewalt.eu ou
www.2helpU.com.
75
FRANÇAIS
Pour arrêter le thermomètre infrarouge
1. Pour arrêter le thermomètre infrarouge,
maintenez enfoncé le bouton menu/alimentation
(l) pendant 3 secondes. Le thermomètre
infrarouge s’arrête automatiquement au bout de
10 minutes d’inutilisation.
2. Faites coulisser le couvercle de la lentille (g) vers
le haut pour protéger la lentille lorsqu’il n’est pas
utilisé.
Conseils d’utilisation
• Utilisez uniquement des batteries ion lithium
DEWALT 10,8 V.
• Assurez-vous que la batterie DEWALT est en
bon état de marche.
• Éviter les changements soudains de
températures (par ex. entrer ou sortir d’un
bâtiment chauffé durant une journée froide), car
cela peut causer de la condensation à l’intérieur
du thermomètre infrarouge. Pour éviter la
condensation, placer le thermomètre infrarouge
dans la mallette ou dans un sachet en plastique
avant de l’exposer à des changements
soudains de température.
MAINTENANCE
Votre thermomètre infrarouge DEWALT a été conçu
pour fonctionner longtemps avec un minimum
de maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépend d’un entretien adéquat
et d’un nettoyage régulier.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés. L’appareil ne comprend aucune pièce
destinée à être entretenue par l’utilisateur.
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
de solvants sur la lentille sous peine
de l’endommager. Ne nettoyez pas la
lentille infrarouge trop vigoureusement
sous peine d’endommager le
revêtement antireflet délicat.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas
utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Dépannage
• Assurez-vous que le le couvercle de la lentille (g)
est ouvert.
Entretien
AVERTISSEMENT : soufflez la saleté
et la poussière avec de l’air propre et
sec au moins une fois par semaine.
Pour réduire le risque de blessures,
portez toujours des protection oculaires
appropriées lors de cette opération.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
76
• Assurez-vous que la batterie de 10,8 V est
chargée.
• Assurez-vous que la batterie est installée sur la
poignée lors de l’utilisation.
• Si l’écran se fige, retirez le bloc batterie 10,8 V
pour réinitialiser l’appareil. Remettez le bloc
batterie en place et appuyez sur le bouton de
mise en marche.
REMARQUES EN CAS DE PROBLÈME POUR PRENDRE LA
MESURE
1. Assurez-vous d’appliquer le ruban de
masquage ou une peinture noire sur les
surfaces fortement réfléchissantes (utiliser le
paramètre d’émissivité par défaut 0,95).
FRANÇAIS
2. Assurez-vous d’avoir réglé correctement
l’émissivité pour le matériau soumis à l’essai.
Consultez le tableau d’émissivité et
d’émissivité nominale.
• Les cellules Li-Ion sont recyclables. Les
apporter au revendeur ou dans un centre de
recyclage local. Les blocs batterie collectés
seront recyclés ou mis au rebut correctement.
3. Nettoyez le matériau avant l’essai en cas de
présence de saleté, graisse, etc.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
77
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
78
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
ITALIANO
TERMOMETRO DI IMAGING CORDLESS
DCT416
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Dati Tecnici
Tensione
VDC
Tipo
Tipo di batterie
Dimensioni dello schermo mm
DCT416
10,8
1
Li-Ion
55,9
LCD TFT a colori con
retroilluminazione
Peso
(senza pacco batteria)
kg
0,5
Tempo di funzionamento
Circa 10 ore
Intervallo temperatura
da -5 ˚C a 45 ˚C (da 23°F a 113°F)
(Durante il funzionamento)
Intervallo temperatura
da -20 ˚C a 60 ˚C
(A riposo)
(da -4 °F a 140 °F)
Temperatura
da -10 ˚C a 250 ˚C
Intervallo misurazione
(da 14 °F a 480 °F)
Umidità relativa
da 10 a 90%, senza condensa
Risposta spettrale
da 8μm a 12μm
Campo visivo
20˚ x 20˚
IFOV (Istantaneo
25 mm a 1 m (1" a 39,3")
Campo visivo)
Precisione
Sotto 100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C (+/- 3,6 ˚F)
Sopra 100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C (+/- 3,6 ˚F)
della lettura. Temperatura ambiente per la
precisione dichiarata 23 ˚C (73,4 °F).
Emissività
da 0,1 a 1,
regolabile in incrementi da 0,01
Scale di temperatura
˚C o ˚F
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
VDC
Capacità
Ah
Peso
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
Caricabatteria
DCB100
DCB105
230
230
Tensione
VAC
di rete
Tipo batterie
Li-Ion
Li-Ion
Tempo
min
40
40
30
30
di carica
(pacchi da (pacchi da (pacchi da (pacchi da
approssimativo
1,3 Ah) 1,5 Ah)
1,3 Ah) 1,5 Ah)
Peso
kg
0,3
0,49
Fusibili
Europa
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
AVVERTENZA: questo è un prodotto
di Classe A. In un ambiente domestico,
questo prodotto potrebbe causare
interferenze radio, nel cui caso l’utente
è obbligato a prendere gli adeguati
provvedimenti.
AVVERTENZA: l’aumento della
tensione elettrostatica potrebbe causare
un guasto al display e tutti i dati non
salvati andranno perduti. Se lo schermo
si blocca, rimuovere il pacco batteria da
10,8 V per ripristinare l’unità. Reinserire
il pacco batteria e premere il pulsante di
accensione.
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
79
ITALIANO
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Uso e manutenzione
a)
Evidenzia il rischio d’incendio.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
Importanti istruzioni sulla sicurezza
• Leggere queste istruzioni.
b)
• Conservare queste istruzioni.
• Fare attenzione agli avvisi.
• Seguire tutte le istruzioni.
• Utilizzare solamente collegamenti/accessori
specificati dal costruttore.
• Per la manutenzione rivolgersi a personale
tecnico qualificato. La riparazione è necessaria
quando l’apparato è stato danneggiato in
qualsiasi modo, è stato esposto alla pioggia o
all’umidità, non funziona normalmente o è stato
fatto cadere.
CONSERVARE TUTTI GLI AVVERTIMENTI E LE
ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI FUTURE
Uso e cura degli apparati a batteria
a)
b)
Sicurezza dell’area di lavoro
a)
b)
Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
Durante l’uso di un termometro di
imaging, tenere lontani i bambini e
chiunque si trovi nelle vicinanze. Le
distrazioni possono provocare la perdita di
controllo.
Sicurezza personale
a)
b)
80
Quando si utilizza un termometro di
imaging evitare di distrarsi. Prestare
attenzione a quello che si sta facendo
e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
il termometro di imaging quando si è
stanchi o sotto l’effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un solo attimo di distrazione
durante l’uso del termometro di imaging
potrebbe provocare gravi lesioni personali.
Non sbilanciarsi. Mantenere sempre
un appoggio ed equilibrio adeguati.
Ciò consente un migliore controllo del
termometro di imaging nelle situazioni
impreviste.
Ritirare un termometro di imaging
inattivo lontano dalla portata dei bambini
e non permettere a persone che non
hanno esperienza con il termometro
o con queste istruzioni di utilizzare
l’apparato. Il termometro di imaging
potrebbe risultare pericoloso nelle mani degli
utenti non addestrati.
Utilizzare il termometro di imaging, gli
accessori, ecc., rispettando le presenti
istruzioni e tenendo in considerazione le
condizioni di funzionamento e il lavoro
da eseguire. L’utilizzo del termometro di
imaging per impieghi diversi da quelli previsti
può provocare situazioni di pericolo.
c)
Ricaricare la batteria esclusivamente
con il caricabatteria specificato da
DEWALT. Un caricabatteria adatto per un
tipo di gruppo batterie può esporre al rischio
d’incendio se usato con gruppo batterie
diverso.
Quando non è in uso, il gruppo batterie
va conservato lontano da oggetti
metallici come graffette, monete, chiavi,
chiodi, viti o altre minuterie in metallo
che possono creare contatto tra i poli. Il
cortocircuito dei poli del gruppo batterie può
causare ustioni o incendi.
In condizioni di sovraccarico, le batterie
possono perdere liquido: evitare di
toccarlo. In caso di contatto accidentale,
sciacquare con acqua. Se il liquido entra
a contatto con gli occhi, consultare un
medico. Il liquido che fuoriesce dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
Informazioni di sicurezza per i
termometri di imaging
AVVERTENZA: non smontare
né modificare il termometro di
imaging. Non vi sono parti riparabili
all’interno. In caso di assistenza,
rivolgersi al proprio rivenditore locale.
• Non azionare il termometro di imaging
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. I termometri di imaging creano
scintille che possono incendiare le polveri o i
fumi.
ITALIANO
• Il termometro di imaging deve essere
utilizzato soltanto con batterie DEWALT
apposite. L’uso di gruppi batterie diversi può
esporre al rischio di incendi.
• Conservare il termometro di imaging
lontano dalla portata dei bambini e di
altre persone inesperte. Gli apparati sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
• Non rimuovere o cancellare le targhette di
avvertenza.
• Non utilizzare il termometro di imaging per
testare le temperature dei cibi cotti o non
cotti.
• Non toccare le superfici per verificare le
letture di temperatura elevata.
• Non utilizzare per misurare la temperatura
corporea di persone o animali.
• Per evitare di danneggiare il termometro di
imaging o le apparecchiature sottoposte a test,
proteggerli da quanto segue:
– EMF (campi elettromagnetici), per esempio
saldatori ad arco, riscaldatori a induzione,
ecc.
– ESD (Scarica elettrostatica).
– Shock termico (causato da sbalzi improvvisi
della temperatura ambiente per la massima
precisione, lasciare che il termometro di
imaging si stabilizzi per 30 minuti prima
dell’uso).
AVVERTENZA: pericolo di ustioni.
La lettura potrebbe risultare imprecisa
se il termometro di imaging si trova in
presenza di forti campi elettromagnetici
(come saldatori ad arco, riscaldatori a
induzione, trasmettitori radio, ecc.). Non
utilizzare il termometro di imaging in
queste condizioni.
AVVERTENZA: il termometro di
imaging misura soltanto la temperatura
in superficie. Gli oggetti al di sotto della
superficie possono avere temperature
notevolmente diverse, presentando un
pericolo di ustione o di congelamento.
AVVERTENZA: consultare le
informazioni relative all’emissività per
le temperature effettive. Gli oggetti
riflettenti fanno risultare una temperatura
inferiore a quella effettiva e possono
presentare un pericolo di ustione.
AVVERTENZA: non esporre il
termometro di imaging a calore
eccessivo come sole, fuoco o simili.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
AVVISO: le modifiche non autorizzate
dal fabbricante possono annullare il
diritto dell’utente a utilizzare questo
dispositivo.
AVVISO: per evitare danni al
termometro di imaging, non lasciarlo
esposto ad ambienti a temperatura
elevata o a fonti di calore, per esempio
in un veicolo esposto al sole. Utilizzare
sempre il termometro di imaging entro
l’intervallo di funzionamento specificato
nel diagramma delle specifiche.
AVVISO: non puntare il termometro di
imaging (con o senza il copriobiettivo
inserito) verso il sole o altre fonti di
energia intensa che emettono radiazioni
laser. Questo può danneggiare il
dispositivo di rilevamento all’interno del
termometro di imaging e influire sulla
precisione.
SCHEDA DI MEMORIA MICRO SD
AVVERTENZA: pericolo di
soffocamento. La scheda di memoria
micro SD è un pezzo di piccole
dimensioni che potrebbe presentare un
rischio di soffocamento e non è adatta
per i bambini.
AVVISO: si consiglia di utilizzare la
scheda di memoria micro SD fornita
in dotazione con il termometro di
imaging. DEWALT non garantisce l’uso o
l’affidabilità di altre schede sul mercato
con marchi o capacità differenti. Inoltre,
si consiglia di trasferire frequentemente
le immagini salvate su un computer
come backup.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
81
ITALIANO
– Rischio di lesioni personali a causa di un
contatto accidentale con parti portatrici di
corrente durante la lavorazione.
Riferimenti sul termometro di
imaging
Sul termometro di imaging sono presenti i seguenti
simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
I codici dei dati, che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato e
batteria.
Esempio:
2012 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il
presente manuale contiene importanti istruzioni di
sicurezza e d’uso per i caricabatteria DCB100 e
DCB105.
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le
istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
caricatore, la batteria e il prodotto che funziona
con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di incendio.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solamente batterie ricaricabili DEWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero
scoppiare provocando lesioni personali
e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che
non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in certe condizioni, con
il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, il caricabatterie può essere
cortocircuitato da corpi estranei.
Materiali estranei di natura conduttiva
come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, polvere di smerigliatura,
schegge metalliche, lana di acciaio,
82
lamine di alluminio o qualsiasi accumulo
di particelle metalliche, dovrebbero
essere eliminati dalle cavità del
caricabatterie. Staccare sempre il
caricabatterie dalla presa quando il
pacco batteria non è in sede. Staccare
il caricabatterie dalla presa prima di
cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria diverso da
quelli di questo manuale. Il caricabatterie e il
pacco batteria sono progettati specificatamente
per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il
caricabatteria e non appoggiare il
caricabatteria su superfici morbide
che potrebbero bloccare le fessure di
ventilazione e causare calore interno
eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano
da qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria
viene ventilato con le fessure sopra e sotto
l’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati — farli
sostituire immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo, è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
ITALIANO
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo
agente o da persone qualificate per evitare
pericoli.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
II caricabatteria DCB100 e DCB105 sono compatibili
con batterie da 10,8 V Li-Ion.
Questi caricabatterie non richiedono regolazioni e
sono progettati affinché il loro uso sia il più facile
possibile.
Procedura di carica (fig. 1)
1. Innestare il caricabatterie in una presa adatta
prima di inserire il pacco batteria.
2. Inserire il pacco batteria (a) nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia continuamente,
indicando che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica è indicato dalla
spia rossa che rimane ACCESA di continuo. Il
pacco è completamente carico e va utilizzato
subito o lasciato nel caricabatteria.
NOTA: per garantire la massima prestazione e
durata delle batterie Li-Ion, caricare completamente
la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.
Procedura di carica
Vedere la tavola seguente per lo stato di carica del
pacco batteria.
Stato di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo
sostituire il pacco batteria
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Ritardo per pacco caldo/freddo
Se il caricabatterie riconosce una batteria
come troppo calda o troppo fredda, avvia
automaticamente un ritardo dovuto a pacco caldo/
freddo, sospendendo la carica fino a quando la
batteria raggiunga una temperatura appropriata. Il
caricabatterie commuta poi automaticamente alla
modalità di carica del pacco. Questa caratteristica
assicura la massima durata delle batterie.
SOLO PER PACCO BATTERIA LI-ION (AGLI IONI DI LITIO)
Le batterie Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettate
con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è
carico completamente. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricabatterie, leggere le istruzioni di
sicurezza seguenti. Seguire poi le procedure di
carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare la batteria in
ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatterie può incendiare le
polveri o i fumi.
• Non forzare il pacco batteria nel
caricabatteria. Non modificare il pacco
batteria in modo da farlo entrare in un
caricabatteria non compatibile siccome
il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria
DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti dove la
temperatura raggiunge o supera 40 ˚C
(105 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
83
ITALIANO
AVVERTENZA: non cercare mai di
aprire il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si
raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e
asciutto fuori dal caricabatteria per risultati
ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere
conservati completamente privi di carica. Il pacco
batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
In aggiunta ai pittogrammi utilizzati in questo
manuale, le targhette sul caricabatteria e sul pacco
batteria mostrano i pittogrammi seguenti:
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Pacco batteria
TIPO BATTERIE
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
100%
Batteria in carica.
100%
Batteria carica.
Batteria difettosa.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Utilizzare solo con pacchi batteria
DEWALT; gli altri possono scoppiare
causando lesioni personali e danni.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i
cavi difettosi.
Il modello DCT416 funziona con batterie da 10,8 volt.
Caricare esclusivamente a temperature
tra 4 ˚C and 40 ˚C.
84
ITALIANO
Smaltire il pacco batteria con la dovuta
attenzione per l’ambiente.
j.
Tasto freccia Avanti: premere
questo pulsante per navigare avanti.
k.
PulsanteRegolazione fusione
immagini : premere questo pulsante
per modificare la percentuale di
fusione tra le immagini visive e quelle
termiche.
l.
Pulsante Menu/Accensione:
premere questo pulsante per
accendere l’unità (tenere premuto per
0,5 secondi) o per spegnerla (tenere
premuto per 3 secondi). Quando
l’unità si accende, premere questo
pulsante per visualizzare le opzioni
del menu.
m.
Pulsante Acquisizione foto:
premere questo pulsante per scattare
una foto.
Non bruciare il pacco batteria.
Vedere i Dati tecnici per il tempo
di ricarica.
Solo per uso interno.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Termometro di imaging
1 Scheda di memoria Micro SD
1 Pacco batteria agli ioni di litio da 10,8 V XR
1 Caricabatteria
1 Manuale di istruzioni
1 Disegno con viste esplose
NOTA: i pacchi batteria e i caricabatteria non sono
compresi nei modelli N.
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 2)
AVVERTENZA: non modificare mai il
termometro di imaging o alcuna parte
di esso. Potrebbe dar luogo a danni o a
lesioni personali.
DESTINAZIONE D’USO
Il termometro di imaging misura l’energia irradiata
dalla superficie di un oggetto e quindi utilizza tali
misurazioni per visualizzare un’immagine e stimarne
la temperatura.
È possibile scattare e salvare le fotografie (formato
bitmap) su una scheda micro SD.
Il termometro di imaging può essere utilizzato per
le ispezioni e la risoluzione dei problemi inerenti
a impianti elettrici, di condizionamento, idraulici,
apparecchiature meccaniche, edifici residenziali o
sistemi automobilistici.
Il termometro di imaging è un apparato
professionale. NON consentire ai bambini di entrare
in contatto con l’apparato. L’uso di questo apparato
da parte di persone inesperte deve avvenire sotto
sorveglianza.
a. Pacco batteria agli ioni di litio da 10,8 V XR
Sicurezza elettrica
b. Impugnatura
Il caricatore è stato progettato per essere alimentato
con un solo livello di tensione. Verificare sempre che
la tensione della batteria corrisponda alla tensione
della targhetta. Assicurarsi inoltre che la tensione del
caricatore corrisponda a quella della presa elettrica.
c. Schermo
d. Coperchio dell’alloggiamento per la scheda
Micro SD
e. Alloggiamento per la scheda Micro SD
f. Obiettivo
g. Copriobiettivo
h.
Tasto freccia Indietro: premere
questo pulsante per navigare indietro.
i.
Pulsante Seleziona: premere
questo pulsante per confermare una
selezione.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
85
ITALIANO
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVISO: Spegnere sempre il
termometro di imaging prima di inserire
o rimuovere il pacco batteria.
AVVERTENZA: usare esclusivamente
batterie e caricatori DEWALT.
Gancio per cintura (fig. 3)
(Accessorio opzionale)
AVVISO: Per ridurre il rischio di gravi
lesioni personali, NON sospendere il
termometro di imaging dall'alto e non
sospendere oggetti dal gancio per
cintura. Appendere il gancio per cintura
del termometro di imaging SOLTANTO
da una cintura di lavoro.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, accertarsi
che la vite (n) che fissa il gancio per
cintura sia avvitata saldamente.
IMPORTANTE: durante il montaggio o la rimozione
del gancio per cintura, utilizzare esclusivamente la
vite fornita in dotazione.
Il gancio per cintura (o) può essere fissato
su entrambi i lati dell’apparato utilizzando
esclusivamente la vite (n) in dotazione, a seconda
che l’utilizzatore sia mancino o destrimano. Se lo
si desidera, è possibile rimuovere completamente il
gancio dall’apparato.
Per spostare il gancio per cintura (o), svitare la vite
(n) che lo tiene in sede e riavvitarla sul lato opposto.
86
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
Inserimento e rimozione del pacco
batteria dal termometro di imaging
(fig. 4)
NOTA: assicurarsi che il pacco batteria sia
completamente carico.
PER INSTALLARE IL PACCO BATTERIA
NELL’IMPUGNATURA DELL’APPARATO
1. Allineare il pacco batteria (a) alle guide all’interno
dell’impugnatura.
2. Farlo scorrere in posizione finché non si sente
un clic.
PER RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’APPARATO
1. Premere il pulsante di rilascio (p) ed estrarre il
pacco batteria dall’impugnatura del termometro
di imaging.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come
descritto nella sezione caricabatteria di questo
manuale.
Guida introduttiva (fig. 2)
1. Far scorrere il copriobiettivo (g) verso il basso
per esporre l’obiettivo.
Accensione/spegnimento
1. Per accendere il termometro di imaging,
premere il pulsante menu/accensione (l) e
tenerlo premuto per 0,5 secondi.
2. Per spegnere il termometro di imaging, premere
il pulsante menu/accensione (l) e tenerlo
premuto per 3 secondi.
CONFIGURAZIONE INIZIALE
Impostazione data e ora
La prima volta che si accende il termometro di
imaging, verrà richiesto di impostare l’ora e la data.
Dopo la configurazione iniziale, è possibile modificare
l’ora e la data tramite la navigazione dei menu.
ITALIANO
1. Premere la freccia avanti (j) o indietro (h) per
evidenziare il campo da modificare.
Per modificare l’impostazione della fusione,
premere il pulsante di regolazione fusione immagini
(k). È possibile premere ripetutamente la fusione
delle immagini per scorrere le seguenti opzioni di
impostazione del display:
100% Visiva
75% Visiva, 25% Termica
50% Visiva, 50% Termica
25% Visiva, 75% Termica
2. Premere il pulsante seleziona (i) per attivare il
campo. Il campo diventa verde.
3. Premere la freccia avanti (j) o indietro (h) per
modificare il campo attivato.
4. Premere il pulsante seleziona (i) per salvare le
modifiche.
5. Ripetere i passi di sopra per modificare i campi
rimanenti.
6. Premere il pulsante menu/accensione (l) per
uscire.
FUNZIONAMENTO DI BASE
100% Termica
Scatto e memorizzazione delle foto (fig. 2)
Assicurarsi che sia inserita una scheda micro
SD per salvare una foto. Aprire il coperchio
dell’alloggiamento per la scheda micro SD (d) e
inserire la scheda micro SD nell’alloggiamento (e).
1. Premere il pulsante di acquisizione foto (m).
2. L’immagine visualizzata si bloccherà per 3
secondi per rivedere la foto.
3. Premere la freccia avanti (j) o indietro (h) per
evidenziare salva su scheda SD o cancella.
Schermo di visualizzazione principale
Lo schermo principale comprende diverse sezioni:
r. Immagine area scansionata
s. Misurazione della temperatura al centro
dell’immagine (+)
t. Impostazione di emissività
u. Indicatore del carburante della batteria
v. Scala cromatica della temperatura
u
s
t
r
v
4. Premere il pulsante seleziona (i) per confermare
la selezione.
5. Dopo il completamento del salvataggio o
della cancellazione, il termometro di imaging
tornerà automaticamente alla schermata di
visualizzazione principale.
NOTA: se non è inserita nessuna scheda SD o se
c’è un problema con la scheda SD, comparirà la
comunicazione seguente:
Fusione di immagini
Il termometro di imaging DCT416 ha la capacità di
visualizzare sia un’immagine visiva che un’immagine
a infrarossi. Le immagini possono anche essere
fuse sul display per fornire una sovrapposizione
dell’immagine termica a quella dell’immagine visiva.
Un’immagine fusa può essere utile nel diagnosticare
i punti critici o nella comunicazione con i clienti.
87
ITALIANO
NOTA: se la scheda SD è piena, comparirà la
comunicazione seguente.
7. Premere il pulsante seleziona (i) per confermare
la selezione.
8. Dopo il completamento del salvataggio o della
cancellazione, il termometro di imaging tornerà
automaticamente all’immagine sequenziale
successiva.
Emissività
OPZIONI DEL MENU
NOTA: In qualsiasi momento, la pressione del
pulsante menu/accensione (l) riporterà al menu
precedente.
Per visualizzare le foto
1. Premere il pulsante menu/accensione (l).
2. Premere la freccia avanti (j) o indietro (h) per
evidenziare l’opzione della cartella nel menu.
L’emissività descrive le caratteristiche di emissione
energetica dei materiali. La maggior parte dei
materiali organici e delle superfici verniciate o
ossidate hanno un’emissività di circa 0,95 che è
l’impostazione predefinita. Si consiglia di effettuare
la compensazione per le letture inaccurate che
potrebbero derivare dalla misurazione di materiali
con valori bassi di emissività, come le superfici in
metallo lucido. Coprire queste superfici con nastro
adesivo o vernice nera opaca (< 148 °C/300 °F) e
utilizzare l’impostazione predefinita (0,95). Lasciar
passare del tempo affinché il nastro o la vernice
raggiungano la stessa temperatura della superficie
sottostante e quindi misurare la temperatura del
nastro o della superficie verniciata.
Se non è possibile verniciare o utilizzare del nastro,
allora è possibile compensare le misurazioni con
il selettore di emissività. Persino con l’emissività
regolabile, può essere difficile ottenere una
misurazione a infrarossi completamente accurata
di un target con una superficie lucida o metallica.
Potrebbe essere necessaria la sperimentazione per
il confronto delle temperatura, e l’esperienza sarà
d’aiuto per scegliere l’impostazione più adatta per
misurazioni specifiche.
4. Premere la freccia avanti (j) o indietro (h) per
scorrere le immagini salvate.
Il termometro di imaging ha un’emissività regolabile
da 0,1 a 1,0 in incrementi di 0,01. Fare riferimento
alla Tabella di emissività nominali nel presente
manuale. I riferimenti alle impostazioni di emissività
nella tabella sono suggerimenti per situazioni tipiche
e la vostra situazione specifica potrebbe differire.
5. Premere il pulsante seleziona (i) per andare al
sottomenu cancella.
NOTA: La taratura di questo prodotto è stata
eseguita ad un’emissività di 0,95.
3. Premere il pulsante seleziona (i) per confermare
la selezione.
6. Premere la freccia avanti (j) o indietro (h) per
evidenziare salva su scheda SD o per cancella.
88
VALORE DI EMISSIVITÀ NOMINALE
MATERIALE
Superficie riempita di carbonio
Cristalli della brina
Pelle umana
Ardesia
Acqua, distillata
Ghiaccio, morbido
Terreno, saturo d’acqua
Carbone, fuliggine di candela
Vetro, lastra lucidata
Vernice, olio
Mattone, rosso
VALORE
0,98
0,98
0,98
0,97
0,96
0,96
0,95
0,95
0,94
0,94
0,93
ITALIANO
VALORE DI EMISSIVITÀ NOMINALE
MATERIALE
Carta, legame bianco
Calcestruzzo
Terreno, secco
Intonaco, rivestimento ruvido
Legno, quercia piallata
Terracotta, smaltata
Neve, granulare
Silice, smaltata
Ossido rameoso a 38 ˚C
Corindone di ercinite
Neve
Acciaio inox, ossidato a 800 ˚C
Ferro, ossidato a 500 ˚C
Ossido rameoso a 260 ˚C
Neve, particelle fini
Ottone, non ossidato
Vetro, convesso D
Acciaio, ossidato
Rame, altamente ossidato
Tessuto, cotone
Sabbia
Silice, non smaltata
Ferro, ossidato a 100 ˚C
Rivestimento N. C20A
Basalto
Carbone, grafitizzato a 500 ˚C
Ruggine rossa
Lamina di ferro, molto arrugginita
Acqua
Limo nero
Cemento, bianco
Ghisa, ossidata
Piombo, ossidato a 1100 ˚C
Zirconia su inconel
Cu-Zn, ottone ossidato
Lamina di Inconel a 760 ˚C
Marmo, morbido bianco
Acido cromico interamente
anodizzato
Ghisa, lucidata
Ottone, smeriglio grana 80 abrasivo
Acciaio inox, 18-8 brillantato
Alluminio come ricevuto
Acciaio, lucidato
Alluminio, lamina lucidata
Rame, lucidato
Ottone, altamente lucidato
VALORE
0,93
0,92
0,92
0,91
0,90
0,90
0,89
0,88
0,87
0,86
0,85
0,85
0,84
0,83
0,82
0,81
0,80
0,79
0,78
0,77
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
0,70
0,69
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,61
0,58
0,56
0,55
0,21
0,20
0,16
0,09
0,07
0,05
0,05
0,03
3. Premere il pulsante seleziona (i) per confermare
la selezione.
4. Premere la freccia avanti (j) o indietro (h) per
regolare l’impostazione di emissività. L’emissività
può essere regolata a incrementi di 0,01 da
0,10 a 1,00.
5. Premere il pulsante seleziona (i) per confermare
l’impostazione di emissività.
6. Dopo aver salvato l’impostazione di emissività, il
termometro di imaging tornerà automaticamente
alla schermata del menu principale.
Temperatura dello sfondo
Per misurazioni della temperatura più accurate, si
consiglia di impostare lo sfondo (o la temperatura
riflessa). Questo è particolarmente importante
quando l’oggetto misurato si trova a una
temperatura molto diversa rispetto alla temperatura
ambiente o se l’oggetto misurato ha una bassa
emissività.
L’impostazione della temperatura dello sfondo
servirà per compensare la radiazione dell’ambiente
circostante.
Per modificare la temperatura dello sfondo
1. Premere il pulsante menu/accensione (l).
2. Premere la freccia avanti (j) o indietro (h) per
evidenziare l’opzione temperatura dello sfondo
nel menu.
Per modificare l’emissività
1. Premere il pulsante menu/accensione (l).
2. Premere la freccia avanti (j) o indietro (h) per
evidenziare l’opzione emissività nel menu.
89
ITALIANO
3. Premere il pulsante seleziona (i) per confermare
la selezione.
2. Premere la freccia avanti (j) o indietro (h) per
evidenziare l’opzione rilevamento nel menu.
4. Premere la freccia avanti (j) o indietro (h) per
regolare la temperatura dello sfondo. La
temperatura dello sfondo può essere regolata a
incrementi di 1 grado.
5. Premere il pulsante seleziona (i) per confermare
l’impostazione della temperatura dello sfondo.
6. Dopo aver salvato l’impostazione della
temperatura dello sfondo, il termometro
di imaging tornerà automaticamente alla
schermata del menu principale.
Per cambiare la tavolozza dei colori
1. Premere il pulsante menu/accensione (l).
2. Premere la freccia avanti (j) o indietro (h) per
evidenziare l’opzione tavolozza dei colori nel
menu.
3. Premere il pulsante seleziona (i) per confermare
la selezione.
4. Premere la freccia avanti (j) o indietro (h) per
attivare o disattivare la funzione di rilevamento.
5. Premere il pulsante seleziona (i) per confermare
l’impostazione della funzione di rilevamento.
6. Dopo aver salvato l’impostazione della funzione
di rilevamento, il termometro di imaging tornerà
automaticamente alla schermata del menu
principale.
Per impostare la data e l’ora
1. Premere il pulsante menu/accensione (l).
2. Premere la freccia avanti (j) o indietro (h) per
evidenziare l’opzione data e ora nel menu.
3. Premere il pulsante seleziona (i) per confermare
la selezione.
4. Premere la freccia avanti (j) o indietro (h) per
scorrere le opzioni della tavolozza dei colori. Le
cinque scelte della tavolozza comprendono:
Ironbow, bianco caldo, nero caldo, arcobaleno,
e contrasto elevato.
5. Premere il pulsante seleziona (i) per confermare
l’impostazione della tavolozza dei colori.
6. Dopo aver salvato l’impostazione della tavolozza
dei colori, il termometro di imaging tornerà
automaticamente alla schermata del menu
principale.
Per modificare l’impostazione di rilevamento
Quando la funzione di rilevamento è attiva, il
termometro di imaging individuerà il punto più
caldo (rosso o) e più freddo (blu o) nell’area di
visualizzazione. È possibile spostare il termometro di
imaging per allineare il punto di misurazione centrale
(+) alla posizione desiderta.
NOTA: la temperatura visualizzata corrisponde
sempre al centro (+).
1. Premere il pulsante menu/accensione (l).
90
3. Premere il pulsante seleziona (i) per confermare
la selezione.
4. Premere la freccia avanti (j) o indietro (h) per
evidenziare il campo da modificare.
ITALIANO
5. Premere il pulsante seleziona (i) per attivare il
campo. Il campo diventa verde.
5. Premere il pulsante seleziona (i) per confermare
la selezione.
6. Premere la freccia avanti (j) o indietro (h) per
modificare il campo attivato.
6. Dopo aver salvato l’impostazione della scala di
temperatura, il termometro di imaging tornerà
automaticamente alla schermata del menu
principale.
7. Premere il pulsante seleziona (i) per salvare le
modifiche.
8. Ripetere i passi di sopra per modificare i campi
rimanenti.
9. Premere il pulsante menu/accensione (l) per
uscire.
Per visualizzare le informazioni
Torna alla schermata di visualizzazione
principale
1. Premere il pulsante menu/accensione (l).
2. Premere la freccia avanti (j) o indietro (h) per
evidenziare l’opzione home nel menu.
1. Premere il pulsante menu/accensione (l).
2. Premere la freccia avanti (j) o indietro (h) per
evidenziare l’opzione informazioni nel menu.
3. Premere il pulsante seleziona (i) per confermare
la selezione.
3. Premere il pulsante seleziona (i) per confermare
la selezione
Per scaricare le immagini sul computer
Il termometro di imagin registra sia l’immagine
termica che visiva per ciascuna foto salvata. Le
immagini vengono salvate in formato bitmap.
4. Il termometro di imaging visualizzerà la versione
del software.
È possibile trasferire la scheda micro SD su un
computer per visualizzare le immagini.
5. Premere il pulsante menu/accensione (l) per
uscire.
Software di scrittura dei report
Per modificare le scale di temperatura
1. Premere il pulsante menu/accensione (l).
2. Premere la freccia avanti (j) o indietro (h) per
evidenziare l’opzione C / F nel menu.
Il termometro di imaging utilizza un software di
scrittura dei report per la realizzazione di report
professionali. Il software può essere scaricato da
www.dewalt.eu o www.2helpU.com.
Per spegnere il termometro di imaging
1. Per spegnere il termometro di imaging, premere
il pulsante menu/accensione (l) e tenerlo
premuto per 3 secondi. Il termometro di imaging
si spegnerà anche dopo 10 minuti di non
utilizzo.
2. Far scorrere il copriobiettivo (g) verso l’alto per
proteggere l’obiettivo quando non è in uso.
Consigli di funzionamento
3. Premere il pulsante seleziona (i) per confermare
la selezione
4. Premere la freccia avanti (j) o indietro (h) per
evidenziare C o F.
• Utilizzare soltanto una batteria agli ioni di litio
DEWALT da 10,8 V.
• Assicurarsi che la batteria DEWALT sia in buone
condizioni.
91
ITALIANO
• Evitare sbalzi di temperatura, per es. quando
si entra o si lascia un edificio provvisto di
riscaldamento in una giornata fredda, siccome
questo può causare la formazione di condensa
all’interno del termometro di imaging. Per
impedire la formazione di condensa, riporre
il termometro di imaging nella cassetta degli
attrezzi o in una custodia di plastica prima di
esporlo a sbalzi di temperatura.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
MANUTENZIONE
ACCESSORI CONSIGLIATI
Il termometro di imaging DEWALT è stato progettato
per lavorare a lungo con una minima manutenzione.
Prestazioni sempre soddisfacenti dipendono da una
cura appropriata e da una pulizia regolare.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili. Non vi sono parti riparabili all’interno.
Ricerca guasti
• Assicurarsi che il copriobiettivo (g) sia aperto.
• Assicurarsi che la batteria da 10,8 V sia carica.
• Assicurarsi che la batteria sia installata sul set di
impugnature quando è in uso.
Pulizia
AVVERTENZA: aspirare lo sporco e la
polvere con aria secca e pulita almeno
una volta a settimana. Per minimizzare
il rischio di lesioni agli occhi, indossare
una protezione oculare adeguata
durante tale procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
AVVERTENZA: non applicare solventi
all’obiettivo siccome potrebbero
provocare danni. Non pulire l’obiettivo a
infrarossi troppo vigorosamente siccome
potrebbe danneggiare il rivestimento
anti-riflettente.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatteria dalla
presa di corrente prima della pulizia.
Sporco e grasso vengono rimossi
dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico.
Non utilizzare acqua né detergenti di
alcun tipo.
92
• Se lo schermo si blocca, rimuovere il pacco
batteria da 10,8 V per ripristinare l’unità.
Reinserire il pacco batteria e premere il pulsante
di accensione.
NOTE CHIAVE IN CASO DI PROBLEMI DURANTE LA
MISURAZIONE
1. Assicurarsi di applicare del nastro adesivo o
della vernice nera opaca alle superfici altamente
riflettenti (utilizzare l’impostazione di emissività
predefinita 0,95).
2. Assicurarsi di avere l’emissività corretta per il
materiale che si sta testando. Fare riferimento
alla Tabella Emissività e Emissività
Nominale.
3. Pulire il materiale prima del test se è presente
sporco, grasso, ecc.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
ITALIANO
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere
ricaricato quando non fornisce più energia sufficiente
per eseguire compiti che prima erano eseguiti
agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il
pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per
l’ambiente.
• Far scaricare completamente il pacco batterie,
poi rimuoverlo dall’apparato.
• Le celle Li-Ion sono riciclabili. Consegnarle al
rivenditore o ad un servizio di riciclaggio di zona.
I pacchi batteria raccolti verranno riciclati o
smaltiti in modo corretto.
93
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
94
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com.
NEDERLANDS
SNOERLOZE BEELDTHERMOMETER
DCT416
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Voltage
Type
Accutype
Schermgrootte
VDC
mm
DCT416
10,8
1
Li-Ion
55,9
Kleur TFT LCD met
Achtergrondverlichting
Gewicht
(zonder accu)
kg
0,5
Runtijd
Ongev. 10 uur
Temperatuurbereik
-5 ˚C tot 45 ˚C (23 ˚F tot 113 ˚F)
(Bedrijfstemperatuur)
Temperatuurbereik
-20 ˚C tot 60 ˚C (-4 ˚F tot 140 ˚F)
(Opslag)
Temperatuur
-10 ˚C tot 250 ˚C (14 ˚F tot 480 ˚F)
Meetbereik
Relatieve Vochtigheid
10 tot 90%, niet-condenserend
Spectrale respons
8μm tot 12μm
Beeldveld
20˚ x 20˚
IFOV (Instantaneous
25 mm op 1 m (1" at 39.3")
Field of View Ogenblikkelijk Beeldveld)
Nauwkeurigheid
Onder 100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C (+/- 3,6 ˚F)
Boven 100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C (+/- 3,6 ˚F)
van uitlezing. Omgevingstemperatuur voor
vermelde nauwkeurigheid 23 ˚C (73,4 ˚F).
Emissiefactor
0,1 tot 1,0, aan te passen in stappen
van 0,01
Temperatuurschaalverdelingen
˚C of ˚F
Accu
Accutype
Voltage
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
Lader
DCB100
230
Netspanning VAC
Accutype
Li-Ion
Oplaadtijd min
40
40
(ong,)
(1,3 Ah (1,5 Ah
accu’s) accu’s)
Gewicht
kg
0,3
DCB105
230
Li-Ion
30
30
(1,3 Ah (1,5 Ah
accu’s) accu’s)
0,49
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
WAARSCHUWING: Dit is een Klasse
A-product. In een huiselijke omgeving
kan dit product radio-interferentie geven
en de gebruiker moet in dat geval
toereikende maatregelen treffen.
WAARSCHUWING: Verhoogde
elektrostatische spanning kan de display
doen uitvallen en alle niet-opgeslagen
gegevens zullen dan verloren gaan. Als
het scherm bevriest, reset de unit dan
door de 10,8 V-accu uit te nemen. Zet
de accu weer in en druk op de Aanknop.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
95
NEDERLANDS
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Gebruik en onderhoud
a)
Wijst op brandgevaar.
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Belangrijke veiligheidsinstructies
b)
• Lees deze instructies.
• Bewaar deze instructies.
• Neem alle waarschuwingen in acht.
• Volg alle instructies op.
• Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die
worden opgegeven door de fabrikant.
• Laat alle servicewerkzaamheden over aan
vakbekwaam onderhoudspersoneel. Onderhoud
is nodig wanneer het apparaat op welke
wijze dan ook beschadigd is, het apparaat
blootgesteld is geweest aan regen of vocht, niet
normaal werkt of is gevallen.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ZODAT U DEZE LATER OOK NOG KUNT RAADPLEGEN
Gebruik en onderhoud van
accugereedschap
a)
b)
Veiligheid op de werkplek
a)
b)
Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
Houd kinderen en omstanders op
een afstand wanneer u met een
beeldthermometer werkt. Als u wordt
afgeleid, kunt u de controle over het
gereedschap verliezen.
Persoonlijke veiligheid
a)
b)
96
Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand wanneer u met een
beeldthermometer werkt. Gebruik de
beeldthermometer niet als u vermoeid
bent of onder de invloed van drugs,
alcohol of medicatie bent. Een moment
van onoplettendheid tijdens het bedienen van
de beeldthermometer kan leiden tot ernstig
persoonlijk letsel.
Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt voor
betere controle van de beeldthermometer in
onverwachte situaties.
Bewaar een beeldthermometer buiten het
bereik van kinderen en laat niet personen
die onbekend zijn met de beeldthermometer
of deze instructies, de beeldthermometer
bedienen. De beeldthermometer kan
gevaarlijk zijn in de handen van gebruikers die
er niet mee kunnen werken.
Gebruik de beeldthermometer,
accessoires, enz., volgens deze
instructies, waarbij u rekening houdt met
de werkomstandigheden en het werk
dat moet worden uitgevoerd. Gebruik van
de beeldthermometer voor werkzaamheden
die anders zijn dan het bedoelde gebruik, kan
leiden tot een gevaarlijke situatie.
c)
Laad de accu alleen op met de oplader
die door DEWALT wordt opgegeven. Een
lader die geschikt is voor het ene type accu,
kan een risico van brand doen ontstaan bij
gebruik met een andere accu.
Houd de accu, wanneer u deze niet
gebruikt, weg bij andere metalen
objecten zoals paperclips, munten,
sleutels, spijkers, schroeven of andere
kleine metalen voorwerpen die een
verbinding tot stand kunnen brengen
tussen de ene pool en de andere.
Wanneer kortsluiting ontstaat tussen de polen
van de accu, kan dat brandwonden of brand
veroorzaken.
Wanneer de accu slecht wordt
behandeld, kan er vloeistof uit de accu
spuiten, vermijd contact met deze
vloeistof. Als er per ongeluk contact
ontstaat, spoel dan met water. Als de
vloeistof in de ogen komt, roep dan
tevens medische hulp in. Vloeistof die uit
de batterij komt, kan irritatie en brandwonden
veroorzaken.
Veiligheidsinformatie voor
beeldthermometers
WAARSCHUWING: Demonteer of
modificeer de beeldthermometer
niet. Er zitten in het apparaat
geen onderdelen die
onderhoudswerkzaamheden door
de gebruiker vereisen. Neem contact
op met uw dealer ter plaatste, als u hulp
nodig hebt.
NEDERLANDS
• Werk niet met de beeldthermometer in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid
van ontvlambare vloeistoffen, gassen of
stof. Beeldthermometers veroorzaken vonken
die het stof of de dampen kunnen doen
ontbranden.
• De beeldthermometer mag alleen worden
gebruikt met speciale DEWALT -accu’s.
Gebruik van alle andere accu’s kan het risico
van brand doen ontstaan.
• Berg de beeldthermometer op buiten
bereik van kinderen en andere personen
die niet met het gereedschap hebben leren
werken.. Gereedschap is gevaarlijk in handen
van personen die er niet mee hebben leren
werken.
• Verwijder of beschadig de
waarschuwingslabels niet.
• Gebruik de beeldthermometer niet voor het
meten van de temperatuur van bereid of
niet-bereid voedsel.
• Raak niet oppervlakken aan om uitlezingen
van hoge temperaturen te controleren.
• Niet gebruiken voor het meten van de
temperatuur van mensen en dieren.
• Voorkom beschadiging van de
beeldthermometer of de apparatuur die wordt
getest, zorg voor bescherming tegen:
– EMF (Electromagnetic Fields
- Elektromagnetische Velden)
zoals van lasapparatuur, inductieverwarmingstoestellen, enz.
– ESD (Electrostatic Discharge Elektrostatische ontlading).
– Thermische schok (veroorzaakt
door abrupte veranderingen van de
omgevingstemperatuur; u bereikt de
hoogste nauwkeurigheid wanneer u de
beeldthermometervóór gebruik 30 minuten
laat acclimatiseren).
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. De uitlezing zal
misschien niet nauwkeurig zijn als de
beeldthermometer wordt gebruikt
bij krachtige elektromagnetische
velden (zoals lasapparatuur,
inductieverwarmingstoestellen,
radiozenders, enz. Gebruik de
beeldthermometer niet onder deze
omstandigheden.
WAARSCHUWING: De
beeldthermometer meet alleen
de oppervlaktetemperatuur.
Voorwerpen achter het oppervlak
kunnen een heel andere temperatuur
hebben, waardoor het risico kan
ontstaan van brandwonden of
bevriezingsverschijnselen.
WAARSCHUWING: Zie informatie
over de emissiefactor voor de
werkelijke temperaturen. Reflecterende
voorwerpen geven lagere
temperatuurmetingen en kunnen het
risico geven van brandwonden.
WAARSCHUWING: Stel de
beeldthermometer niet bloot aan zeer
grote hitte zoals die van de zon, een
vuur en dergelijke.
VOORZICHTIG: Plaats de
beeldthermometer, wanneer u die
niet gebruikt, op zijn kant op een
stabiel oppervlak waar het apparaat
niet kan vallen en niemand erover
kan struikelen. Sommig gereedschap
met grote accu’s kan rechtop staan op
de accu maar kan gemakkelijk worden
omgegooid.
OPMERKING: Wanneer wijzigingen
worden aangebracht die niet worden
goedgekeurd door de fabrikant, kan het
recht van de gebruiker het toestel te
bedienen komen te vervallen.
OPMERKING: Voorkom beschadiging
van de beeldthermometer, stel
de thermometer niet bloot aan
omstandigheden met hoge
temperaturen of aan warmtebronnen,
bijvoorbeeld, in een voertuig in de zon.
Werk met dit beeldthermometer altijd
binnen het gebruiksbereik dat in de
specificatietabel wordt genoemd.
OPMERKING: Richt de
beeldthermometer niet (met of zonder
de lenskap bevestigd) naar de zon of
op andere intensieve energiebronnen
die laserstraling afgeven. Dit kan de
detector binnen in dit beeldthermometer
beschadigen en kan de nauwkeurigheid
nadelig beïnvloeden.
MICRO SD-GEHEUGENKAART
WAARSCHUWING: Stikgevaar
De Micro SD-geheugenkaart is een
klein onderdeel dat een gevaar van
verstikking kan geven en het is niet de
bedoeling dat kinderen het in handen
krijgen.
97
NEDERLANDS
OPMERKING: U wordt geadviseerd de
micro SD-geheugenkaart te gebruiken
die bij de beeldthermometer wordt
geleverd. DEWALT garandeert niet
de werking of de betrouwbaarheid
van vervangende kaarten van andere
merken of van een andere capaciteit.
U wordt ook geadviseerd vaak op een
computer een reservekopie te maken
van de opgeslagen beelden.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Risico van persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
– Risico van persoonlijk letsel als gevolg van
onbedoeld contact met stroomvoerende
onderdelen tijdens het werkproces.
Markeringen op de
Beeldthermometer
De volgende pictogrammen staan op de
beeldthermometer:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
2012 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies
voor de acculaders DCB100 en DCB105.
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
98
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s
op van het merk DEWALT. Andere
typen accu’s zouden uit elkaar kunnen
springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde
omstandigheden kan er kortsluiting
in de lader ontstaan door vreemde
materialen, wanneer de stekker van
de lader in het stopcontact zit. Houd
vreemde materialen die geleidende
eigenschappen hebben, zoals, maar
niet uitsluitend, slijpstof, metaalsnippers,
staalwol, aluminiumfolie of een
ophoping van metaaldeeltjes, weg uit
de uitsparingen in de lader. Trek altijd
de stekker uit het stopcontact wanneer
er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact
voordat u de lader gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DEWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de
stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover kan
struikelen, en het snoer niet op een andere
manier kan beschadigen of onder spanning
kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er
werkelijk niet anders kan. Gebruik van een
ongeschikt verlengsnoer kan het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Plaats niet iets boven op een lader en plaats
de lader niet op een zacht oppervlak omdat
hierdoor de ventilatiesleuven kunnen worden
geblokkeerd en de lader binnenin veel te
NEDERLANDS
heet wordt. Plaats de lader niet in de buurt van
een warmtebron. De lader wordt geventileerd
door sleuven boven en onder in de behuizing.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker — laat
deze onmiddellijk vervangen.
• Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Breng de lader
naar een erkend servicecentrum.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het
onmiddellijk worden vervangen door de
fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant
of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat
risico is uitgesloten.
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico van
een elektrische schok. Het risico is niet minder
wanneer u de accu verwijderd.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230 V
stroomvoorziening van een woning. Probeer
de lader niet te gebruiken op een andere
spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De laders DCB100 en DCB105 werken met accu’s
van het type 10,8 V Li-Ion.
Deze laders hebben geen aanpassingen nodig en
zijn ontworpen voor een gemakkelijke bediening.
Oplaadprocedure (afb. [fig.] 1)
1. Steek de acculader in een geschikt stopcontact
voordat u de accu erin plaatst.
2. Plaats de accu (a) in de acculader. Het rode
(oplaad-) lampje knippert continu om aan te
geven dat het oplaadproces is begonnen.
3. Het voltooien van het opladen wordt
aangegeven doordat het rode lampje continu
AAN blijft. De accu is volledig opgeladen en kan
nu worden gebruikt of in de acculader worden
gelaten.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Li-Ion-accu’s garanderen door de
accu’s volledig op te laden voordat u deze voor het
eerst in gebruik neemt.
Oplaadproces
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
Oplaadstatus
bezig met opladen
– – – –
volledig opgeladen
–––––––––––
hete/koude accuvertraging
–– – –– –
vervang accu
•••••••••••
Hete/koude accuvertraging
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of
te koud is, begint deze automatisch met een hete/
koude accuvertraging, waarbij het opladen wordt
uitgesteld totdat de accu een geschikte temperatuur
heeft bereikt. De oplader schakelt vervolgens
automatisch naar de oplaadmodus voor de accu.
Deze functionaliteit verzekert u van maximale
levensduur van de accu.
UITSLUITEND LI-ION ACCU’S
Li-Ion accu’s zijn ontworpen met een elektronisch
beschermingssysteem dat de accu beschermt tegen
te lang opladen, oververhitting en bijna volledige
ontlading.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking
treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de
lader totdat deze volledig is opgeladen.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst in of
verwijdert uit de lader kan het stof of de damp
door een vonk vlamvatten.
99
NEDERLANDS
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op geen
enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
• Laad de accu’s alleen op in DEWALT-laders.
• Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ˚C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in
een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de
accu dan niet in de lader. Klem een
accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een
accu of lader waar hard op is geslagen,
die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan
ook is beschadigd (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een
elektrische schok of elektrocutie kan het
gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap wanneer het niet in
gebruik is, op z’n zijkant op een
stabiel oppervlak waar het niet
kan vallen of omvallen. Sommige
gereedschappen met grote accu’s
kunnen rechtop staan op de accu maar
kunnen gemakkelijk worden omgegooid.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
100
Accu
ACCUTYPE
De DCT416 werkt op een 10,8 V-accu.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
In aanvulling op de pictogrammen in deze
handleiding laten de labels op de oplader en de
accu de volgende pictogrammen zien:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
100%
Accu bezig met opladen.
100%
Accu opgeladen.
Accu defect.
Hete/koude accuvertraging.
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu’s op.
NEDERLANDS
Gebruik uitsluitend DEWALT accu’s;
andere modellen kunnen uit elkaar
spatten en persoonlijk letsel of schade
veroorzaken.
a 10,8 V XR lithium-ion-accu
b. Handgreep
c. Scherm
d. Afdekking sleuf Micro SD-kaart
Niet blootstellen aan water.
e. Sleuf Micro SD-kaart
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
g. Lensdop
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met het milieu.
f. Lens
h.
Knop Pijl Terug: Druk op deze knop
als u achterwaarts wilt navigeren.
i.
Selectieknop: Bevestig een selectie
met een druk op deze knop.
j.
Knop Pijl Vooruit: Druk op deze
knop als u voorwaarts wilt navigeren.
k.
Gooi de accu niet in het vuur.
Zie Technische gegevens voor de
oplaadtijd.
l.
Knop Menu/Aan-Uit: Zet door op
deze knop te drukken het toestel aan
(0,5 seconde ingedrukt houden) of
uit (3 seconden ingedrukt houden).
Wanneer het toestel is ingeschakeld,
drukt u op deze knop als u de menuopties wilt zien.
m.
Knop Foto Vastleggen: Druk op
deze knop als u een foto wilt maken.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Beeldthermometer
Knop Aanpassen
Beeldvermenging : Door op
deze knop te drukken kunt u het
percentage van de vermenging van
het visuele en het thermische beeld
wijzigen.
1 Micro SD-geheugenkaart
1 10,8 V XR lithium-ion-accu
GEBRUIKSDOEL
1 Lader
De beeldthermometer meet uitgestraalde energie
van het oppervlak van een voorwerp en gebruikt
vervolgens deze metingen voor het weergeven van
een beeld en een schatting van de temperatuur.
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
OPMERKING: Accu’s en opladers zijn niet
inbegrepen bij N-modellen.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb. 2)
WAARSCHUWING: Breng
nooit modificaties aan in de
beeldthermometer of een onderdeel
ervan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
U kunt hiervan foto’s nemen en deze opslaan
(bitmap-formaat) op een Micro SD-kaart.
De beeldthermometer kan worden gebruikt voor
inspecties en het oplossen van problemen in
elektrische systemen, systemen voor verwarming,
koeling en airconditioning, aanvoer- en
afvoerleidingsystemen, mechanische apparatuur,
woningen of autosystemen.
De beeldthermometer is professioneel gereedschap.
Laat kinderen NIET in contact met het apparaat
komen. Toezicht is vereist als onervaren operators
dit gereedschap bedienen.
101
NEDERLANDS
Elektrische veiligheid
De lader is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje. Let
er ook op dat het voltage van uw lader overeenkomt
met dat van uw netstroomvoorziening.
Uw DEWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet
het worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via het DEWALT
servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie Technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
wilt gebruiken kunt u deze van het gereedschap
verwijderen.
U kunt de riemhaak (o) verplaatsen door de
schroef (n) die de riemhaak op z’n plaats houdt, te
verwijderen en aan andere zijde weer te monteren.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
De accu in de beeldthermometer
zetten en uit de beeldthermometer
verwijderen (afb. 4)
OPMERKING: Controleer dat uw accu volledig is
opgeladen.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
INSTALLEREN
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
1. Houd de accu (a) tegenover de rails in de
handgreep.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
2. Schuif de accu stevig op z’n plaats totdat u de
vergrendeling hoort vastklikken.
WAARSCHUWING: Zet de
beeldthermometer altijd uit voordat u de
accu inzet of verwijdert.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
DEWALT-accu’s en -laders.
Riemhaak (afb. 3)
(Als optie verkrijgbaar accessoire)
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van ernstig persoonlijk letsel, hang
NIET de beeldthermometer boven uw
hoofd op en hang geen voorwerpen
aan de riemhaak. Hang ALLEEN de
beeldthermometer aan de riemhaak aan
een werkriem.
WAARSCHUWING: Beperk het
risico van ernstig persoonlijk
letsel, controleer dat de schroef (n)
waarmee de riemhaak vastzit, stevig
is aangedraaid.
BELANGRIJK: Gebruik, wanneer u de riemhaak
bevestigt of verwijdert, alleen de bijgeleverde
schroef.
De riemhaak (o) kan voor links- over rechtshandige
gebruikers, maar uitsluitend met de bijgeleverde
schroef (n), aan beide zijden van het gereedschap
worden bevestigd. Als u de haak helemaal niet
102
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP HALEN
1. Druk op de vrijgaveknop (p) en trek de accu
met een krachtige beweging uit de handgreep
van de beeldthermometer.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven
in het ladergedeelte van deze handleiding.
Aan De Slag (afb. 2)
1. Schuif de lenskap (g) omlaag zodat de lens
vrijkomt.
Aan/Uit
1. U schakelt de beeldthermometer in door op de
knop Menu/Aan-Uit (l) te drukken en de knop
0,5 seconde ingedrukt te houden.
2. U schakelt de beeldthermometer uit door op de
knop Menu/Aan-Uit (l) te drukken en de knop 3
seconden ingedrukt te houden.
BEGININSTELLINGEN
Installatie van datum en tijd
De eerste keer dat u de beeldthermometer
inschakelt, wordt u gevraagd de datum en de
tijd in te stellen. Wanneer de begininstellingen zijn
uitgevoerd, kunt u de datum en de tijd wijzigen door
het menu te doorlopen.
1. Druk op de pijl vooruit (j) of terug (h) en geef het
te veranderen veld geaccentueerd weer.
NEDERLANDS
thermische beeld op het visuele beeld. Een
vermengd beeld kan handig zijn bij het stellen van
een diagnose voor probleemgebieden of bij de
communicatie met klanten.
2. Activeer het veld door op de selectieknop (i) te
drukken. Het veld wordt groen.
U kunt de instelling voor de vermenging van
beelden wijzigen door op de knop Aanpassen
Beeldvermenging (k) te drukken. Wanneer u
herhaaldelijk op de knop voor de beeldvermenging
drukt, verschijnen achtereenvolgens de volgende
opties voor de scherminstellingen:
3. Druk op de pijl vooruit (j) of terug (h) als u een
ander veld wilt activeren.
100% Visueel
4. Sla de veranderingen op door op de
selectieknop (i) te drukken.
50% Visueel, 50% Thermisch
5. Herhaal bovenstaande stappen als u de overige
velden wilt wijzigen.
6. Sluit af door op de knop Menu/Aan-Uit (l) te
drukken.
EENVOUDIGE BEDIENING
Hoofdweergavescherm
Het hoofdscherm bestaat uit verscheidene delen:
75% Visueel, 25% Thermisch
25% Visueel, 75% Thermisch
100% Thermisch
Foto’s nemen en opslaan (afb. 2)
Controleer dat er een Micro SD-kaart voor het
opslaan van foto’s is geplaatst. Open de afdekking
van de sleuf van de Micro SD-kaart (d) en plaats de
Micro SD-kaart in de sleuf (e).
r. Beeld gescand gebied
1. Druk op de knop voor het vastleggen van
foto’s (m).
s. Temperatuurmeting in het Midden van het
Beeld (+)
2. Het weergegeven beeld wordt 3 seconden
stilgezet zodat u de foto kunt beoordelen.
t. Instelling emissiefactor
3. Druk op de pijl vooruit (j) of terug (h) en
geef de optie SD-kaart of de optie Wissen
geaccentueerd weer.
u. Accumeter
v. Temperatuurkleurschaalverdeling
u
s
t
r
v
4. Bevestig de selectie door op de selectieknop (i)
te drukken.
Beeldvermenging
De DCT416 Beeldhermometer kan zowel een
visueel beeld als een infrarood beeld weergeven.
De beelden kunnen ook op het scherm worden
vermengd zodat een beeld ontstaat van het
5. Nadat u de foto hebt opgeslagen of gewist,
keert de beeldthermometer automatisch terug
naar het hoofdweergavescherm.
103
NEDERLANDS
OPMERKING: Als er geen SD-kaart is geplaatst of
als er een probleem is met de SD-kaart, verschijnt
het onderstaande bericht.
6. Druk op de pijl vooruit (j) of terug (h) en
geef de optie SD-kaart of de optie Wissen
geaccentueerd weer.
OPMERKING: Als de SD-kaart vol is, verschijnt het
onderstaande bericht.
7. Bevestig de selectie door op de selectieknop (i)
te drukken.
8. Nadat u de foto hebt opgeslagen of gewist,
keert de beeldthermometer automatisch terug
naar het volgende beeld in de reeks.
Emissiefactor
MENU-OPTIES
OPMERKING: Wanneer u op de knop Menu/AanUit drukt (l), keert u altijd terug naar het vorige menu.
Foto’s bekijken
1. Druk op de knop Menu/Aan-Uit (l).
2. Druk op de pijl vooruit (j) of terug (h) en geef de
optie Map in het menu geaccentueerd weer.
De Emissiefactor beschrijft de energie-emitterende
eigenschappen van materialen. De meeste
organische materialen en geschilderde of
geoxideerde oppervlakken hebben een emissiefactor
van ongeveer 0,95 en dat is de standaardwaarde.
Aanbevolen wordt rekening te houden met
onnauwkeurige uitlezingen die het gevolg kunnen
zijn van het meten van materialen met lage waarden
voor de emissiefactor, zoals glanzende metalen
oppervlakken. Bedek deze oppervlakken met
maskerende tape of een vlakke laag zwarte verf
(<148 °C/300 °F) en gebruik de standaardinstelling
(0,95). Wacht tot de tape of de verf dezelfde
temperatuur heeft bereikt als het oppervlak eronder
en meet daarna de temparatuur van de tape of het
geschilderde oppervlak.
Als schilderen of tape gebruiken niet mogelijk is,
kunt u voor uw metingen gebruik maken van een
selectieknop voor de emissiefactor. Zelfs met de
aanpasbare emissiefactor kan het moeilijk zijn een
volledig nauwkeurige infrarood-meting van een
voorwerp met een glanzend of metalen oppervlak te
krijgen. Er kunnen wat experimenten nodig zijn voor
het verkrijgen van standaarden voor temperaturen
en met wat ervaring zult u de beste instelling voor
specifieke metingen kunnen kiezen.
3. Bevestig de selectie door op de selectieknop (i)
te drukken.
4. Druk op de pijl vooruit (j) of terug (h) als u de
opgeslagen beelden wilt doorlopen.
5. Druk op de selectieknop (i) als u naar het
submenu Wissen wilt gaan.
104
Op de beeldthermometer kan de emissiefactor
worden aangepast van 0,1 tot 1,0 in stappen van
0,01. Raadpleeg de Nominale Emissiefactortabel
in deze handleiding. De verwijzing naar instellingen
voor de emissiefactor in de tabel zijn suggesties voor
typische situaties en deze kunnen afwijken van uw
situatie.
NEDERLANDS
OPMERKING: Kalibratie van dit product is
uitgevoerd bij emissiefactor 0,95.
NOMINALE WAARDE VOOR DE
EMISSIEFACTOR
MATERIAAL
Koolstofgevuld oppervlak
Vorstkristallen
Menselijke huid
Lei
Water, gedistilleerd
IJs, glad
Grond, verzadigd met water
Roet van een kaars
Glas, gepolijste glasplaat
Verf, olie
Baksteen, rood
Papier, wit bond
Beton
Aarde, droog
Pleisterwerk, ruwe laag
Hout, geschaafd eiken
Aardwerk, geglazuurd
Sneeuw, korrelig
Kwartsglas, geglazuurd
Koperoxide bij 38 ˚C
Polijststeen korund
Sneeuw
RVS, geoxideerd bij 800 ˚C
IJzer, geoxideerd bij 500 ˚C
Koperoxide bij 260 ˚C
Sneeuw, poeder
Messing
Glas, bol D
Staal, geoxideerd
Koper, sterk geoxideerd
Doek, katoen
Zand
Kwartsglas, ongeglazuurd
IJzer, geoxideerd bij 100 ˚C
Coating Nr. C20A
Basalt
Koolstof, gegrafiteerd bij 500 ˚C
Rode oxidatie
IJzeren plaat, sterk geroest
Water
Zwarte leem
Cement, wit
Gietijzer, geoxideerd
Lood, geoxideerd bij 1100 ˚C
Zirconia op inconel
Cu-Zn, messing geoxideerd
Inconel-plaat bij 760 ˚C
Marmer, glad wit
WAARDE
0,98
0,98
0,98
0,97
0,96
0,96
0,95
0,95
0,94
0,94
0,93
0,93
0,92
0,92
0,91
0,90
0,90
0,89
0,88
0,87
0,86
0,85
0,85
0,84
0,83
0,82
0,81
0,80
0,79
0,78
0,77
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
0,70
0,69
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,61
0,58
0,56
Geheel geanodiseerdezed
chroomzuur
Gietijzer, gepolijst
Koper, geschuurd polijststeen 80
Roestvrijstaal, 18-8 geruwd
Aluminium, onbewerkt
Staal, gepolijst
Aluminium, gepolijste plaat
Koper, gepolijst
Messing, sterk gepolijst
0,55
0,21
0,20
0,16
0,09
0,07
0,05
0,05
0,03
Emissiefactor wijzigen
1. Druk op de knop Menu/Aan-Uit (l).
2. Druk op de pijl vooruit (j) of terug (h) en geef de
optie Emissiefactor in het menu geaccentueerd
weer.
3. Bevestig de selectie door op de selectieknop (i)
te drukken.
4. Druk op de pijl vooruit (j) of terug (h) als u de
instelling van de emissiefactor wilt aanpassen.
De emissiefactor kan worden aangepast in
stappen van 0,01 van 0,10 tot 1,00.
5. Bevestig de instelling van de emissiefactor door
op de selectieknop (i) te drukken.
6. Wanneer u de instelling van de emissiefactor
hebt opgeslagen, keert de beeldthermometer
automatisch terug naar het hoofdmenuscherm.
Achtergrondtemperatuur
Voor het verkrijgen van nauwkeuriger
temperatuurmetingen wordt u geadviseerd
de achtergrondtemperatuur (of gereflecteerde
temperatuur) in te stellen. Dit is vooral belangrijk
wanneer het voorwerp dat wordt gemeten een
significant andere temperatuur heeft dan de
omgeving of als het voorwerp dat wordt gemeten
een lage emissiefactor heeft.
Door de achtergrondtemperatuur in te stellen helpt u
de uitstraling van de omgeving te compenseren.
De achtergrondtemperatuur wijzigen
1. Druk op de knop Menu/Aan-Uit (l).
105
NEDERLANDS
2. Druk op de pijl vooruit (j) of terug (h) en geef
de optie Achtergrond temperatuur in het menu
geaccentueerd weer.
4. Druk op de pijl vooruit (j) of terug (h) als u de
opties van het kleurenpalet wilt doorlopen. De
vijf keuzemogelijkheden voor het palet zijn:
Ironbow, White Hot, Black Hot, Rainbow en
High Contrast.
5. Bevestig de instelling van het kleurenpalet door
op de selectieknop (i) te drukken.
6. Wanneer u de instelling van het kleurenpalet
hebt opgeslagen, keert de beeldthermometer
automatisch terug naar het hoofdmenuscherm.
3. Bevestig de selectie door op de selectieknop (i)
te drukken.
4. Druk op de pijl vooruit (j) of terug (h) als u de
achtergrondtemperatuur wilt aanpassen. U
kunt de achtergrondtemperatuur aanpassen in
stappen van 1 graad
5. Bevestig de instelling van de
achtergrondtemperatuur door op de
selectieknop (i) te drukken.
De instelling voor de tracering wijzigen
Wanneer de tracering van de functie is ingeschakeld,
zoekt de beeldthermometer de heetste (rood o) en
koudste (blauwe o) plek in het weergegeven gebied.
U kunt de beeldthermometer verplaatsen zodat
de centrale meetplek (+) uitkomt op de gewenste
plaats.
OPMERKING: De weergegeven temperatuur komt
altijd overeen met de centrale meetplek (+).
1. Druk op de knop Menu/Aan-Uit (l).
2. Druk op de pijl vooruit (j) of terug (h) en geef
de optie Tracering in het menu geaccentueerd
weer.
6. Wanneer u de instelling van de
achtergrondtemperatuur hebt opgeslagen, keert
de beeldthermometer automatisch terug naar
het hoofdmenuscherm.
Het kleurenpalet wijzigen
1. Druk op de knop Menu/Aan-Uit (l).
2. Druk op de pijl vooruit (j) of terug (h) en geef de
optie Kleurenpalet in het menu geaccentueerd
weer.
3. Bevestig de selectie door op de selectieknop (i)
te drukken.
4. U kunt de traceringsfunctie inschakelen of
uitschakelen door op de pijl vooruit (j) of de pijl
terug (h) te drukken
5. Bevestig de instelling van de traceringsfunctie
door op de selectieknop (i) te drukken.
3. Bevestig de selectie door op de selectieknop (i)
te drukken.
6. Wanneer u de instelling van de traceringsfunctie
hebt opgeslagen, keert de beeldthermometer
automatisch terug naar het hoofdmenuscherm.
De datum en de tijd instellen
1. Druk op de knop Menu/Aan-Uit (l).
2. Druk op de pijl vooruit (j) of terug (h) en geef
de optie voor de datum en de tijd in het menu
geaccentueerd weer.
106
NEDERLANDS
3. Bevestig de selectie door op de selectieknop (i)
te drukken.
4. De beeldthermometer toont de softwareversie.
5. Sluit af door op de knop Menu/Aan-Uit (l) te
drukken.
Een andere temperatuurschaalverdeling kiezen
1. Druk op de knop Menu/Aan-Uit (l).
2. Druk op de pijl vooruit (j) of terug (h) en geef de
optie C/F in het menu geaccentueerd weer.
3. Bevestig de selectie door op de selectieknop (i)
te drukken.
4. Druk op de pijl vooruit (j) of terug (h) en geef het
te veranderen veld geaccentueerd weer.
3. Bevestig de selectie door op de selectieknop (i)
te drukken.
5. Activeer het veld door op de selectieknop (i) te
drukken. Het veld wordt groen.
6. Druk op de pijl vooruit (j) of terug (h) als u een
ander veld wilt activeren.
7. Sla de veranderingen op door op de
selectieknop (i) te drukken.
8. Herhaal bovenstaande stappen als u de overige
velden wilt wijzigen.
9. Sluit af door op de knop Menu/Aan-Uit (l) te
drukken.
Informatie bekijken
1. Druk op de knop Menu/Aan-Uit (l).
4. Druk op de pijl vooruit (j) of terug (h) en geef C
of F geaccentueerd weer.
5. Bevestig de selectie door op de selectieknop (i)
te drukken.
6. Wanneer u de instelling van de
temperatuurschaalverdeling hebt opgeslagen,
keert de beeldthermometer automatisch terug
naar het hoofdmenuscherm.
Terugkeren naar het hoofdweergavescherm
1. Druk op de knop Menu/Aan-Uit (l).
2. Druk op de pijl vooruit (j) of terug (h) en geef de
optie Terug (Home) in het menu geaccentueerd
weer.
2. Druk op de pijl vooruit (j) of terug (h) en geef
de optie Informatie in het menu geaccentueerd
weer.
3. Bevestig de selectie door op de selectieknop (i)
te drukken.
107
NEDERLANDS
Beelden uploaden naar de computer
De beeldthermometer legt zowel het thermische
als het visuele beeld voor opgeslagen foto’s vast.
Beelden worden in bitmap-formaat opgeslagen.
De Micro SD-kaart kan worden overgezet in een
computer en dan kunnen de beelden worden
bekeken.
Rapportschrijfsoftware
De beeldthermometer stelt met behulp van
rapportschrijfsoftware professionele rapporten op.
De software kan worden gedownload van www.
dewalt.eu of www.2helpU.com.
De Beeldthermometer uitschakelen
1. U schakelt de beeldthermometer uit door op
de knop Menu/Aan-Uit (l) te drukken en de
knop 3 seconden ingedrukt te houden. De
beeldthermometer schakelt zichzelf uit wanneer
het apparaat 10 minuten lang niet wordt
gebruikt.
2. Schuif de lens van de lenskap (g) op zijn plaats
zodat de lens beschermd is als u deze niet
gebruikt.
Bedieningstips
• Gebruik alleen de DEWALT 10,8 V lithiumionaccu.
• Controleer dat de DEWALT-accu in goede
werkende staat is.
• Vermijd plotselinge veranderingen van
temperatuur, zoals wanneer u een verwarmd
gebouw op een koude dag binnengaat of
verlaat, omdat dit kan leiden tot de vorming
van condens binnen in de beeldthermometer.
U kunt condensvorming voorkomen door de
beeldthermometer in de gereedschapskist
of in een plastic zak te doen, voordat u
de thermometer blootstelt aan plotselinge
temperatuursveranderingen.
ONDERHOUD
Uw DEWALT beeldthermometer is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
tevredenheid functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht. Er zitten in het apparaat geen
onderdelen die onderhoudswerkzaamheden door de
gebruiker vereisen.
108
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas stof en
vuil weg ten minste eenmaal per week
weg met schone en droge lucht.
Beperk het risico van oogletsel tot
een minimum, draag altijd de juiste
oogbescherming wanneer u deze
onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
WAARSCHUWING: Breng geen
oplosmiddelen aan op de lens omdat
dat schade kan veroorzaken. Reinig
de infraroodlens niet met te veel kracht
omdat u dan de kwetsbare antireflecterende coating kunt beschadigen.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES LADER
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Ontkoppel de oplader
van de wisselstroomvoorziening voordat
u deze gaat reinigen. Vuil en vet kunnen
van de buitenzijde van de acculader
worden verwijderd met een doek of een
zachte, niet-metalen borstel. Gebruik
geen water of schoonmaakmiddelen.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
AANBEVOLEN ACCESSOIRES
Vraag uw dealer om nadere informatie over de juiste
accessoires.
NEDERLANDS
Problemen oplossen
• Controleer dat de lenskap (g) open is.
• Controleer dat de 10,8 V-accu is opgeladen.
• Controleer dat de accu in de handgreep is
geïnstalleerd wanneer u het apparaat gebruikt.
• Als het scherm bevriest, reset de unit dan door
de 10,8 V-accu uit te nemen. Zet de accu weer
in en druk op de Aan-knop.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
BELANGRIJKE OPMERKINGEN ALS METINGEN NIET GOED
VERLOPEN
1. Het is belangrijk dat u maskerende tape
of een vlakke laag zwarte verf aanbrengt
op oppervlakken die sterk reflecterend zijn
(gebruik 0,95 als standaardinstelling voor de
emissiefactor).
2. Het is belangrijk dat u de juiste emissiefactor
kiest voor het materiaal dat u test. Raadpleeg
de informatie over de Emissiefactor en de
Nominale Emissiefactortabel.
3. Maak vóór de meting het materiaal schoon als
het erg vuil, vet, enz. is.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Oplaadbare accu
Deze accu’s met lange levensduur dienen te worden
opgeladen als ze onvoldoende stroom leveren bij
werkzaamheden waarbij dat vroeger wel het geval
was. Aan het eind van de technische levensduur
dient u de accu’s als gescheiden afval aan te bieden,
met het oog op het milieu:
• Laat de accu geheel leeglopen en verwijder ze
vervolgens van het gereedschap.
• Li-Ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de
buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden
verwerkt.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
109
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
110
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
NORSK
TRÅDLØST BILDETERMOMETER
DCT416
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Lader
Netspanning VAC
Batteritype
Ca, ladetid min
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Skjermstørrelse
DCT416
10,8
1
Li-Ion
mm
55,9
Farge TFT LCD med bakbelysning
kg
DCB105
230
Li-Ion
30
30
(1,3 Ah (1,5 Ah
batteri
batteri
pakker) pakker)
0,49
VDC
Vekt
(uten batteripakke) kg
0.5
Brukstid
omtent 10 timer
Temperaturområde
-5 ˚C til 45 ˚C (23 ˚F til 113 ˚F)
(bruk)
Temperaturområde
-20 ˚C til 60 ˚C (-4 ˚F til 140 ˚F)
(lagring)
Temperaturområde
-10 ˚C til 250 ˚C (14 ˚F til 480 ˚F)
Måleområde
Relativ luftfuktighet
10 til 90%, ikke kondenserende
Spektralrespons
8μm til 12μm
Synsfelt
20˚ x 20˚
IFOV (Spontant
25 mm ved 1 m (1" at 39,3")
Synsfelt)
Nøyaktighet
Under 100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C (+/- 3.6 ˚F)
Over 100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C (+/- 3.6 ˚F)
ved avlesning. Omgivelsestemperatur for
angitt nøyaktighet 23 ˚C (73,4 ˚F).
Emissivitet
0.1 to 1.0, justerbar i 0.01
trinn
Temperaturskala
˚C eller ˚F
Batteripakke
Batteritype
Spenning
VDC
Kapasitet
Ah
Vekt
kg
Vekt
DCB100
230
Li-Ion
40
40
(1,3 Ah (1,5 Ah
batteri
batteri
pakker) pakker)
0,3
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
Sikringer
Europa
230 V verktøy
10 Ampere, nettspenning
ADVARSEL: Dette er et Klasse A
produkt. I hjemmemiljø kan dette
produktet føre til radiointerferens, i så fall
kan brukeren måtte foreta nødvendige
tiltak.
ADVARSEL: Økt elektrostatisk
spenning kan føre til at skjermen
feiler og at ikke lagrede data går tapt.
Dersom skjermen fryser, ta ut 10,8 V
batteripakke for å nullstille enheten.
Sett inn igjen batteripakken og trykk på
strømknappen.
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
111
NORSK
Betegner fare for elektrosjokk.
b)
Betegner fare for brann.
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
• Les disse instruksene.
• Ta vare på disse instruksene.
Bruk og stell av batteriverktøy
a)
• Følg alle advarsler.
• Følg alle instruksene.
• Bruk kun ekstrautstyr/tilbehør som spesifisert
av produsenten.
b)
• Overlat alt vedlikehold til kvalifisert
servicepersonell. Service er nødvendig dersom
apparatet er skadet på noen måte, dersom
apparatet har vært utsatt for regn eller fuktighet,
ikke fungerer korrekt eller har falt i bakken.
LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSER FOR
FREMTIDIG BRUK
Sikkerhet på arbeidsområdet
a)
b)
Hold arbeidsområdet ryddig og godt
opplyst. Rotete eller mørke områder er en
invitasjon til ulykker.
Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker bildetermometeret. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
Personlig sikkerhet
a)
b)
Hold deg våken, hold øye med det
du gjør og bruk sunn fornuft når du
bruker bildetermometeret. Ikke bruk
bildetermometeret dersom du er trøtt
eller er påvirket av medikamenter,
narkotika eller alkohol. Et øyeblikks
uoppmerksomhet under bruk av
bildetermometeret kan føre til alvorlig
personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt
fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette gir
deg bedre kontroll over bildetermometeret i
uventede situasjoner.
Bruk og stell
a)
112
Lagre bildetermometeret som ikke
er i bruk utilgjengelig for barn,
og la ikke personer som ikke er
kjent med bildetermometeret eller
disse instruksjonene bruke det.
Bildetermometeret kan være farlig i hendene
på brukere uten opplæring.
Bruk bildetermometeret, tilbehøret osv.,
i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene
og det arbeidet som skal utføres. Bruk
av bildetermometeret for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
c)
Lades kun opp med lader som
spesifisert av DEWALT. En lader som
passer for en type batteripakke kan føre til
risiko for brann dersom den brukes på en
annen batteripakke.
Når batteripakken ikke er i bruk, hold
den unna metallgjenstander som
binderser, mynter, nøkler, filer, skruer
eller andre små metallgjenstander som
kan skape en kobling fra en pol til den
andre. Kortslutning av batteripolene mot
hverandre kan føre til brannskader eller
brann.
Ved feilaktig bruk kan det komme væske
ut av batteriet, unngå kontakt med
den. Dersom du kommer i kontakt med
den, skyll av med vann. Dersom du får
væsken i øynene, søk legehjelp. Væske
som kommer ut av batteriet kan føre til
irritasjon eller branskader.
Sikkerhetsinformasjon for
bildetermometeret
ADVARSEL: Ikke demonter eller
modifiser bildetermometeret. Det
er ingen deler inne i det som kan
vedlikeholdes. Dersom du trenger
assistanse, kontakt forhandleren.
• Ikke bruk bildetermometrene i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Bildetermometeret skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
• Bruk bildetermometeret kun med de
angitte DEWALT batterier. Bruk av andre
batterier kan føre til risiko for brann.
• Oppbevar bildetermometeret utilgjengelig
for barn og andre uopplærte personer.
Verktøy er farlige i hendene på utrenede
brukere.
• Ikke fjern eller gjøre varselsetiketter
uleselig.
NORSK
MERK: Ikke pek bildetermometeret
(med eller uten linsedeksel på) direkte
mot solen eller andre sterke energikilder
som avgir laserstråling. Dette kan skade
detektoren i bildetermometeret og
påvirke nøyaktigheten.
• Bruk ikke bildetermometret til å måle
temperaturen av ferdige eller rå matvarer.
• Berør ikke varme overflater for å bekrefte
avlesning av høy temperatur.
• Bruk ikke til å måle kroppstemperatur på
mennesker eller dyr.
• For å unngå skader på bildetermometeret eller
utstyret som testes, beskytt mot følgende:
MICRO SD MINNEKORT
ADVARSEL: Fare for kvelning. Micro
SD minnekortet er en liten del som kan
gi kvelningsfare og som ikke må komme
i hendene på små barn.
– EMF (elektromagnetiske felt) som fra
buesveising, induksjonsvarmeapparat osv.
– ESD (Elektrostatisk utladning).
MERK: Det anbefales å bruke micro
SD minnekortet som følger med
bildetermometeret. DEWALT garanterer
ikke brukbarhet eller funksjonen for
kort av andre merker eller kapasiteter.
Det anbefales også å ofte overføre
de lagrede bildene til en PC som
sikkerhetskopi.
– Termisk sjokk (forårsaket av plutselig endring i
omgivelsestemperatur, for beste nøyaktighet,
la bildetermometeret stabilisere seg i
30 minutter før bruk).
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Avlesningen er kanskje ikke nøyaktig
dersom bildetermoteret er i nærheten
av sterke elektromagnetiske felt (så som
sveiseapparater, induksjonsvarmere,
radiosendere etc.). Ikke bruk
bildetermometeret under slike forhold.
ADVARSEL: Bildetermometeret måler
kun overflatetemperatur. Objekter
bak overflaten kan ha vesentlig ulik
temperatur og gi fare for forbrenning
eller frostskader.
ADVARSEL: Se emissivitetsinformasjon
for virkelige temperaturer. Reflektive
objekter gir lavere temperaturer enn
virkelig, og kan føre til brannskader.
ADVARSEL: Ikke utsett
bildetermometeret for temperatur så
som solskinn, ild eller lignende.
FORSIKTIG: Når det ikke brukes,
plasser dildetermometeret på
siden på et stabilt underlag der det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken,
men kan lettes slås overende.
MERK: Modifikasjoner som ikke er
autorisert av produsenten kan gjøre
brukstillatelsen for enheten ugyldig.
MERK: For å unngå skader på
bildetermometeret, ikke la det bli
utsatt for høye temperaturer eller
varmekilder, f.eks. ved å ligge i en bil
i solen. Bruk alltid bildetermometeret
innen bruksområde tsom angitt i
spesifikasjonene.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
– Fare for personskade ved utilsiktet kontakt med
strømførende deler under arbeidet.
Merking på bildetermometeret
Følgende piktogrammer er vist på
bildetermometeret:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør
koblingen mellom verktøyet og batteriet.
Eksempel:
2012 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhetsog bruksanvisninger for DCB100 og DCB105
batteriladere.
113
NORSK
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For
å redusere faren for skader, lad kun
DEWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake
personskader og materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
MERK: Under visse omstendigheter, når
laderen er tilkoplet strømtilførselen, kan
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer av ledende art
som, men ikke begrenset til, slipestøv,
metallspon, aluminiumsfolie, og enhver
oppbygging av metallpartikler skal ikke
komme inn i laderens hulrom. Kople
alltid laderen fra strømtilførselen når
det ikke er en batteripakk i hulrommet.
Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i, eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser
laderen på en myk overflate som kan
blokkere ventilasjonsslissene og resultere i
for høy innvendig temperatur. Plasser laderen
et sted unna varmekilder. Laderen ventileres
fjennom slisser i toppen og bunnen av huset.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt — bytt dem ut med en gang.
114
• Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service eller
reparasjon trenges. Å sette den sammen feil
kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230 V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DCB100 og DCB105 laderen lader 10,8 V Li-Ion
batterier.
Disse laderne krever ingen justering og er konstruert
for å være så enkle å bruke som mulig.
Ladeprosedyre (fig. 1)
1. Plugg laderen inn i en passende stikkontakt før
du setter inn batteripakken.
2. Sett inn batteripakken (a) i laderen. Den røde
(lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at
ladeprosessen har startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid
på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
Ladestatus
Lader
Fullt ladet
Forsinkelse ved varm/kald pakke
Bytt batteripakke
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
NORSK
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved
varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet
har nådd en passende temperatur. Laderen kobler
deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen
sikrer maksimal levetid for batteriet.
KUN LI-ION BATTERIPAKKER
Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic
Protection System (elektronisk beskyttelsessystem)
som beskytter batteriet mot overbelastning,
overoppheting eller dyputlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne
støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i DEWALT ladere.
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (105 ˚F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk
plasser verktøyet på siden på en
stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen
verktøy med store batteripakker kan stå
på batteripakken, men kan lettes slås
overende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCT416 bruker 10,8 volts batteripakker.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
115
NORSK
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt
i denne håndboken, viser merkene på
laderen og batteriet følgende piktogrammer:
1
1
1
1
10,8 V XR litium-ione batteripakke
Lader
Bruksanvisning
Sprengskisse
MERK: Batteripakker og ladere er ikke inkludert ved
N-modeller.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
100%
Batteriet lader.
100%
Batteriet ladet.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 2)
ADVARSEL: Modifiser aldri
bildetermometeret eller deler av det.
Det kan føre til materielle skader eller
personskader.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Bruk bare DEWALT batteripakker, andre
kan sprekke og forårsake personskader
og skader på materiell.
a. 10,8 V XR litium-ione batteripakke
b. Håndtak
c. Skjerm
d. Micro SD kortspor deksel
e. Mirco SD kortspor
f. Linse
g. Linsedeksel
h.
i.
Valgknapp: Trykk denne knappen
for å bekrefte et valg.
j.
Foroverpil: Trykk denne knappen
for å navigere forover.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
k.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Tilbakepil: Trykk denne knappen for
å navigere tilbake.
l.
Ikke brenn batteripakken.
m.
Se Tekniske data for ladetid.
Bildeblandingsknapp: Bruk denne
knappen for å stille inn prosentvis
blanding av visuelt og termisk bilde.
Meny/strøm knapp: Trykk denne
knappen for å slå på enheten
(hold i 0,5 sekunder) eller av (hold
i 3 sekunder). Når enheten er på
brukes denne knappen for å se på
menyvalg.
Foto-knapp: Trykk denne knappen
for å ta et bilde.
BRUKSOMRÅDE
Kun for innendørs bruk.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Bildetermometer
1 Micro SD minnekort
116
Bildetermometeret måler strålingsenergi fra et
objekts overflate og bruker målingene for å vise et
bilde og estimere temperatur.
Det kan lagres biilder i bitmap-format på et micro
SD kort.
Bildetermometeret kan brukes for inspeksjoner og
feilretting av elektriske systemer, HVAC, rørsystemer,
bolighus og bilsystemer.
NORSK
Bildetermometeret er et profesjonelt verktøy. IKKE
la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn er
nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
Elektrisk sikkerhet
Laderen er designet for kun en spenning. Kontroller
alltid at batteripakkens spenning stemmer med
spenningen på typeskiltet. Du må også passe på at
spenningen på batteriladeren stemmer overnes med
strømnettet hos deg.
Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60335; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Slå alltid av
bildetermometeret før du setter inn eller
tar ut batteripakken.
ADVARSEL: Bruk kun DEWALT
batteripakker og ladere.
Beltekrok (fig. 3) (valgfritt tilbehør)
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlig personskade, IKKE heng
opp bildetermoteret over hodehøyde, og
heng ingen andre objekter i beltekroken.
Bildetermometerets beltekrok skal KUN
henges i et arbeidsbelte.
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlig personskade, sørg for at
skruen (n) som holder beltekroken
sitter godt.
For å flytte beltekroken (o), fjern skruen (n) som
holder beltekroken på plass og monter på andre
siden.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
Sette inn og ta ut batteripakken på
bildetermometeret (fig. 4)
MERK: Påse at batteripakken er fullt ladet.
FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS
HÅNDTAK
1. Rett inn batteripakken (a) mot skinnene i
håndtaket.
2. Skyv det bestemt inn til du hører det går i lås.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk på festeknappen (p) og trekk bestemt
i batteriet for å få det ut av håndtaket på
bildetermometeret.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
Komme i gang (fig. 2)
1. Skyv linsedekselet (g) ned for å åpne linsen.
På/Av
1. For å slå på bildetermometeret, trykk på meny/
strøm knappen (l) og hold den i 0,5 sekunder.
2. For å slå av bildetermometeret, trykk på meny/
strøm knappen (l) og hold den i 3 sekunder.
FØRSTE GANGS INNSTILLING
Stille dato og tid
Første gang bildetermometeret slås på vil det be deg
om å stille tid og dato. Etter første oppsett, kan tid
og dato endres ved navigering i menyen.
1. Trykk forover (j) eller tilbake (h) pilen for å
markere feltet som skal endres.
VIKTIG: Ved festing eller skifting av beltekroken bruk
kun den medfølgende skruen.
Beltekroken (o) kan festes på hvilken som helst side
av verktøyet kun ved bruk av medfølgende skrue
(n), for å tilpasses venstre- og høyrehendte brukere.
Dersom kroken ikke ønskes kan den fjernes fra
verktøyet.
117
NORSK
2. Trykk valg-knappen (i) igjen for å aktivere feltet.
Feltet blir grønt.
3. Trykk forover (j) eller tilbake (h) pilen for å endre
det aktiverte feltet.
Ta foto og lagre (fig. 2)
Pass på at det er satt inn et micro SD kort for å
kunne lagre bilder. Åpne micro SD kortspordekselet
(d) og sett inn micro SD kortet i kortsporet (e).
1. Trykk fotoknappen (m).
4. Trykk valg-knappen (i) igjen for å lagre
endringene.
5. Gjenta trinnene over for å endre de andre
feltene.
6. Trykk meny/strøm kanppen (l) for å avslutte.
2. Det viste bildet vil fryses i 3 sekunder for at du
skal kunne vurdere bildet.
3. Trykk forover (j) eller tilbake (h) pilen for å lagre
på SD-kortet eller slette.
BASIS BRUK
Hovedskjerm
Hovedskjermen inkluderer flere seksjoner:
r. Scannet område bilde
s. Temperaturmåling i senter av bildet (+)
t. Emissivitetsinnstilling
u. Batteriindikator
v. Temperaturfargeskala
u
4. Trykk valg-knappen (i) igjen for å bekrefte valget.
t
5. Etter fullført lagring eller sletting, vil
bildetermometeret automatisk gå tilbake til
hovedskjermen.
s
r
v
Billedblanding
DCT416 Imbildetermometer har mulighet for å vise
både et virkelig bilde og et infrarødt bilde. Bildene
kan også blandes på skjermen for å gi et overlegg
av det termiske bildet på det virkelige bildet. Et
blandet bilde kan være nyttign ved diagnose av
vanskelige punkter eller ved kommunikasjon med
kunder.
For å endre innstilt blanding, trykk på knappen for
bildeblanding (k). Knappen for bildeblandingen kan
trykkes flere ganger for å bla gjennom følgende valg
av bildeblanding:
100% visuell
75% visuell, 25% termisk
50% visuell, 50% termisk
25% visuell, 75% termisk
100% termisk
118
MERK: Dersom det ikke er installert noe micro SD
kort eller dersom det er et problem med kortet, vil
følgende melding vises:
MERK: Dersom SD-kortet er fullt vil meldingen
under komme.
NORSK
MENYVALG
MERK: Du kan når som helst trykke meny/strøm
knappen (l) for å gå tilbake til forrige meny.
For å se bilder
1. Trykk meny/strøm kanppen (l).
2. Trykk forover (j) eller tilbake (h) pilen for å
markere mappevalget i menyen.
(0,95). La tape eller maling få tid til å oppnå samme
temperatur som flaten under, og mål dereter den
tildekkede/malte overflaten.
Dersom du ikke kan male eller dekke til med
tape, da kan du korrigere målingene ved å endre
emissiviteten med velgeren. Selv med justerbar
emissivitet, kan det være vanskelig å oppnå en
helt nøyaktig infrarød måling på en gjenstand
med blank eller metallisk overflate. Det kan være
nødvendig med prøving og feiling for å finne korrekte
temperaturer, og det kan være nødvendig med
erfaring for å velge beste oppsett for spesifikke
målinger.
Termometeret har emissivitet justerbar fra 0,1 til
1,0 i trinn på 0,01. Se tabellen for nominell
emissivitet i denne manualen. Referansen til
emissivitetsinnstillinger i tabellen er forslag for
typiske situasjoner, din spesielle situasjon kan være
anderledes.
3. Trykk valg-knappen (i) igjen for å bekrefte valget.
4. Trykk forover (j) eller tilbake (h) pilen for å bla
gjennom lagrede bilder.
5. Trykk valg-knappen (i) igjen for å gå til slettemenyen.
6. Trykk forover (j) eller tilbake (h) pilen for å lagre
på SD-kortet eller slette.
7. Trykk valg-knappen (i) igjen for å bekrefte valget.
8. Etter fullført lagre eller slette, vil
bildetermometeret automatisk returnere til neste
sekvensielle bilde.
Strålingsevne
Emissivitet beskriver energiutstråligskarakteristikk
på materialer. De fleste organiske materialer og
malte elelr oksiderte overflater har en emissivitet
på omtrent 0,95 som er standard oppsett. Det
anbefales å kompensere for unøyaktige avlesninger
som kan skyldes målign av materialer med lan
emissivitet, så som blanke metalloverflater. Dekk til
disse flatene med maskeringstape eller matt svart
maling (<148 °C/300 °F) og bruk standard oppsett
MERK: Kalibrering av dette produktet er utført ved
emissivitet på 0,95.
NOMINNELL EMISSIVITETSVERDI.
MATERIALE
Karbonfylt flate
Iskrystaller
Hud
Skifer
Vann, destillert
Is, glatt
Jord, mettet med vann
Karbonsot
Glass, polert plate
Maling, olje
Tegl, rød
Papir, hvitt fast
Betong
Jord, tørr
Gipsvegg, grov overflate
Treverk, høvlet eik
Porselen, glasert
Snø, kornet
Silikat, glasert
Kopperoksid ved 38 ˚C
Smergel, korund
Snø
Rustfritt stål ved 800 ˚C
Jern, oksidert ved 500 ˚C
Kopperoksid ved 260 ˚C
Snø, fine partikler
Messing, ikke oksidert
Glass, konveks D
Stål, oksidert
Kobber, kraftig oksidert
Tøy, bomull
Sand
VERDI
0,98
0,98
0,98
0,97
0,96
0,96
0,95
0,95
0,94
0,94
0,93
0,93
0,92
0,92
0,91
0,90
0,90
0,89
0,88
0,87
0,86
0,85
0,85
0,84
0,83
0,82
0,81
0,80
0,79.
0,78.
0,77
0,76
119
NORSK
NOMINNELL EMISSIVITETSVERDI.
MATERIALE
Silikat, ikke glasert
Jern, oksidert ved 100 ˚C
Maling nr. C20A
Basalt
Karbon, grafittisert ved 500 ˚C
Rød rust
Jernplate, kraftig rustet
Vann
Svart leire
Betong, hvit
Støpejern, oksidert
Bly, oksidert ved 1100 ˚C
Zircon på Inconel
Cu-Zn, messing oksidert
Inconel-plate ved 760 ˚C
Marmor, glatt hvit
Alle anodiserte kromsyrer
Støpejern, polert
Messing, polert 80-grad slipepapir
Rustfritt stål, 18-8 polert
Aluminium ubehandlet
Stål, polert
Aluminium, polert plate
Kobber, polert
Messing, høyglanspolert
VERDI
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
0,70
0,69
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,61
0,58
0,56
0,55
0,21
0,20
0,16
0,09
0,07
0,05
0,05
0,03
For å endre emissiviteten
1. Trykk meny/strøm kanppen (l).
2. Trykk forover (j) eller tilbake (h) pilen for å
markere emissivitet-punktet i menyen.
Bakgrunnstemperatur
For mer nøyaktige temperaturmålinger anbefales
det å sette bakgrunnen (eller reflektrert temperatur).
Dette er spesielt viktig dersom objektet som
måles har en vesentlig forskjellig temperatur fra
omgivelsene eller dersom objektet har en lav
emissivitet.
Setting av bakgrunnstemperaturen vil bidra til å
kompensere for stråling fra omgivelsene.
Fpr å endre bakgrunnstemperatur
1. Trykk meny/strøm kanppen (l).
2. Trykk forover (j) eller tilbake (h) pilen for å
markere bakgrunnstemperatur i menyen.
3. Trykk valg-knappen (i) igjen for å bekrefte valget.
4. Trykk forover (j) eller tilbake (h) pilen
for å justere bakgrunnstemperaturen.
Bakgrunnstemperaturen kan justeres i 1 grads
trinn.
5. Trykk valg-knappen (i) igjen for å bekrefte valgt
bakgrunnstemperatur.
6. Etter lagring av bakgrunnstemperaturen vil
bildetermometeret automatisk gå tilbake til
hovedmenyen.
Å endre fargepaletten
1. Trykk meny/strøm kanppen (l).
2. Trykk forover (j) eller tilbake (h) pilen for å
markere bakgrunnstemperatur i menyen.
3. Trykk valg-knappen (i) igjen for å bekrefte valget.
4. Trykk forover (j) eller tilbake (h) pilen for å justere
emissiviteten. Emissiviteten kan justeres i trinn
på 0,01 tra 0,10 til 1,00.
5. Trykk valg-knappen (i) igjen for å bekrefte valget.
6. Etter lagring av emissivitetsnivået vil
bildetermometeret automatisk gå tilbake til
hovedmenyen.
120
NORSK
3. Trykk valg-knappen (i) igjen for å bekrefte valget.
4. Trykk forover (j) eller tilbake (h) pilen for å bla
gjennom fargepalett-valgene. De fem valgene
for fargepalett er: Ironbow, White Hot, Black
Hot, Rainbow og High Contrast.
5. Trykk valg-knappen (i) igjen for å bekrefte valgt
fargepalett.
6. Etter lagring av fargepalett vil bildetermometeret
automatisk gå tilbake til hovedmenyen.
For å endre sporingsinnstilling
Når sporingsfunksjon er på vil bildetermometeret
lokalisere det varmeste (rød o) og kaldeste (blå o)
stedet i bildet. Bildetermometeret kan flyttes for
å rette inn senterplasseringen (+) til det ønskede
punktet.
3. Trykk valg-knappen (i) igjen for å bekrefte valget.
4. Trykk forover (j) eller tilbake (h) pilen for å
markere feltet som skal endres.
MERK: Den viste temperaturen motsvarer alltid
senteret (+).
1. Trykk meny/strøm kanppen (l).
2. Trykk forover (j) eller tilbake (h) pilen for å
markere sporings-punktet i menyen.
5. Trykk valg-knappen (i) igjen for å aktivere feltet.
Feltet blir grønt.
6. Trykk forover (j) eller tilbake (h) pilen for å endre
det aktiverte feltet.
7. Trykk valg-knappen (i) igjen for å lagre
endringene.
8. Gjenta trinnene over for å endre de andre
feltene.
3. Trykk valg-knappen (i) igjen for å bekrefte valget.
4. Trykk forover (j) eller tilbake (h) pilen for å slå på
eller av sporingsfunksjon.
5. Trykk valg-knappen (i) igjen for å bekrefte valgt
sporingsfunksjon.
9. Trykk meny/strøm kanppen (l) for å avslutte.
For å se informasjon
1. Trykk meny/strøm kanppen (l).
2. Trykk forover (j) eller tilbake (h) pilen for å
markere informasjonsfeltet i menyen.
6. Etter lagring av sporingsfunksjon vil
bildetermometeret automatisk gå tilbake til
hovedmenyen.
Stille dato og tid
1. Trykk meny/strøm kanppen (l).
2. Trykk forover (j) eller tilbake (h) pilen for å
markere dato og tid i menyen.
3. Trykk valg-knappen (i) igjen for å bekrefte valget.
121
NORSK
4. Bildetermometeret vil vise
programvareversjonen.
5. Trykk meny/strøm kanppen (l) for å avslutte.
For å endre temperaturskala
1. Trykk meny/strøm kanppen (l).
2. Trykk forover (j) eller tilbake (h) pilen for å
markere C / F valget i menyen.
Rapporskrivingsprogram
Bildetermometeret bruker et rapportskrivingsprogram
for å lage profesjonelle rapporter. Programmet
kan lastes ned fra www.dewalt.eu eller
www.2helpU.com.
Slå av bildetermometeret
1. For å slå av bildetermometeret, trykk på meny/
strøm knappen (l) og hold den i 3 sekunder.
Bildetermometeret vil også automatisk slå seg
av etter 10 minutter uten bruk.
2. Skyv linsedekselet (g) opp for å beskytte linden
når den ikke er i bruk.
Tips for bruk
• Bruk kun DEDEWALT 10,8 V litium-ione batteri.
• Pass på at DEWALT batteriet er i god stand.
3. Trykk valg-knappen (i) igjen for å bekrefte valget.
4. Trykk forover (j) eller tilbake (h) pilen for å
markere enten C eller F.
5. Trykk valg-knappen (i) igjen for å bekrefte valget.
6. Etter lagring av temperaturskala vil
bildetermometeret automatisk gå tilbake til
hovedmenyen.
Retur til hovedskjermen
1. Trykk meny/strøm kanppen (l).
2. Trykk forover (j) eller tilbake (h) pilen for å
markere hjem i menyen.
• Unngå brå endringer i temperaturen som
ved å gå inn eller ut av en varm bygning
på en kald dag. Dette kan føre til kondens
i bildetermometeret. For å unngå kondens,
plasser bildetermometeret i boksen sin
før du utsetter det for kraftige endringer i
temperaturen.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT bildetermometer er designet for å
brukes over lang tid med minimum vedlikehold.
Kontinuerlig tilfredsstillende bruk avhenger av
ordentlig stell av verktøyet og regelmessig renhold.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Det er
ingen deler inne i det som kan vedlikeholdes.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås ut smuss og støv
med ren, tørr luft minst en gang i uken.
For å redusere faren for øyeskader, bruk
alltid vernebriller når det utføres.
3. Trykk valg-knappen (i) igjen for å bekrefte valget.
For å laste ned bilder til PC
Bildetermometeret registrerer både termisk og synlig
informasjon for hvert lagret bilde. Bilder lagres i
bitmap-format.
Micro SD kortet kan overføres til en PC for å vise
bildene.
122
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
NORSK
ADVARSEL: Ikke bruk løsemidler på
linsen, det vil føre til skader. Ikke rengjør
den infrarøde linsen for kraftig, dette
kan ødelegge detfølsomme antirefleksbelegget.
INSTRUKSJONER FOR RENGJØRING AV LADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk.
Koble laderen fra nettilførselen før
rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra
utsiden av laderen ved hjelp av en klut
eller en myk, ikke-metallisk børste. Ikke
bruk vann eller noen rengjøringsmidler.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
ANBEFALT TILBEHØR
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Feilsøking
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
• Pass på at linsedekselet (g) er åpent.
• Sørg for at 10,8 V batteriet er ladet.
• Pass på at batteriet er satt inn i hådtaksettet
ved bruk.
• Dersom skjermen fryser, ta ut 10,8 V
batteripakke for å nullstille enheten. Sett inn
igjen batteripakken og trykk på strømknappen.
VIKTIGE NOTATER DERSOM DU HAR PROBLEMER MED
MÅLING
1. Pass på å bruke maskeringstape eller matt svart
maling på overflater som er svært refleksive
(bruk standard emissivitet-innstilling på 0,95).
2. Bruk riktig strålingsevne for materialet du
tester. Se tabell for emissivitet og nominell
emissivitet.
3. Rengjør materialtet før testing dersom det er
mye smuss, fett osv.
Oppladbare batteripakker
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
når den ikke lenger i stand til å produsere tilstrekkelig
kraft til jobber som tidligere lot seg enkelt utføre.
Deponer batteripakken på miljøvennlig måte når den
har nådd slutten på sin levetid:
• La batteripakken lades ut fullstendig og fjern
den deretter fra verktøyet.
• Li-Ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
123
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
124
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
TERMÓMETRO DE IMAGENS SEM FIO
DCT416
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Tipo de bateria
Tamanho do visor
VCC
mm
DCT416
10,8
1
Li-Ion
55,9
LCD TFT a cores com
retroiluminação
Peso
(sem bateria)
kg
0,5
Tempo de funcionamento
Aprox. 10 horas
Gama de temperaturas
-5 ˚C a 45 ˚C
(em funcionamento)
Gama de temperaturas
-20 ˚C a 60 ˚C
(armazenado)
Temperatura
-10 ˚C a 250 ˚C
Gama de medições
Humidade relativa
10 a 90%, sem condensação
Resposta espectral
8 μm a 12 μm
Campo de visão
20˚ x 20˚
IFOV (Instantâneo
25 mm a 1 m
Campo de visão)
Precisão
Inferior a 100 ˚C +/- 2 ˚C
Superior a 100 ˚C +/- 2 ˚C de leitura.
Temperatura ambiente para precisão
declarada de 23 ˚C
Emissividade
0,1 a 1,0, ajustável em
incrementos de 0,01
Escala termométrica
˚C ou ˚F
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
VDC
Capacidade Ah
Peso
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
Carregador
DCB100
DCB105
Voltagem da VAC
230
230
rede eléctrica
Tipo de bateria
Li-Ion
Li-Ion
Tempo de min
40
40
30
30
arregamento
(baterias (baterias (baterias (baterias
aproximado
de 1,3 Ah) de 1,5 Ah) de 1,3 Ah) de 1,5 Ah)
Peso
kg
0,3
0,49
Fusíveis
Europa
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
ATENÇÃO: este é um produto
de Classe A. Num ambiente
doméstico, este produto pode
causar radiointerferência, pelo que o
utilizador poderá ter de tomar medidas
adequadas.
ATENÇÃO: O aumento de tensão
electrostática pode causar uma avaria
do dispositivo e a consequente perda
de todos os dados. Se o visor bloquear,
retire a pilha de 10,8 V para repor o
equipamento. Volte a inserir a pilha e
prima o botão de alimentação.
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
125
PORTUGUÊS
Indica risco de choque eléctrico.
Utilização e cuidados a ter
a)
Indica risco de incêndio.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Instruções importantes de
segurança
• Leia estas instruções.
b)
• Guarde estas instruções.
• Preste atenção a todos os avisos.
• Siga todas as instruções.
• Utilize apenas os acessórios/dispositivos
complementares especificados pelo
fabricante.
• Todas as reparações devem ser realizadas
por técnicos de assistência qualificados. A
reparação é necessária se o equipamento
apresentar danos, tiver sido exposto a chuva ou
humidade, não funcionar normalmente ou tiver
sofrido uma queda.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
FUTURA REFERÊNCIA
Utilização e cuidados a ter com
a pilha
a)
b)
Segurança na área de trabalho
a)
b)
Mantenha a área de trabalho limpa e
bem iluminada. As áreas desorganizadas
ou escuras são propensas a acidentes.
Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma câmara
de inspecção. As distracções podem levar
à perda do controlo da ferramenta.
Segurança pessoal
a)
b)
126
Mantenha-se atento, preste atenção
ao que está a fazer e faça uso de
bom senso ao operar o termómetro
de imagens. Não utilize o termómetro
de imagens quando estiver cansado
ou sob o efeito de drogas, álcool
ou medicamentos. Um momento
de distracção durante a utilização do
termómetro de imagens poderá resultar em
ferimentos graves.
Não se estique demasiado ao trabalhar
com o equipamento. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar o termómetro de imagens em
situações inesperadas .
Guarde o termómetro de imagens
que não estiver a ser utilizado fora
do alcance de crianças e não permita
que seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções sobre a utilização do
termómetro de imagens. O termómetro de
imagens pode ser perigoso se for utilizado
por pessoas não familiarizadas com este tipo
de equipamento.
Utilize o termómetro de imagens,
acessórios, etc., de acordo com estas
instruções, tendo em conta as condições
de trabalho e a tarefa a ser efectuada.
A utilização do termómetro de imagens para
fins diferentes dos previstos poderá resultar
em situações perigosas.
c)
Recarregue apenas com o carregador
especificado pela DEWALT. Um carregador
adequado para um tipo de pilha pode causar
um incêndio se for utilizado com outra pilha.
Quando não utilizar a pilha, mantenha-a
afastada de outros objectos metálicos,
tais como clipes para papel, moedas,
chaves, pregos, parafusos ou outros
pequenos objectos metálicos que
permitam fazer a ligação de um terminal
para outro. O curto-circuito dos terminais
da bateria pode causar queimaduras ou um
incêndio.
Em condições abusivas, pode derramar
líquido da pilha, devendo evitar o
contacto. Se tocar acidentalmente
no líquido, lave bem com água. Se o
líquido entrar em contacto com os
olhos, consulte um médico. O líquido
derramado da pilha pode causar irritação ou
queimaduras.
Informações de segurança para
termómetros de imagens
ATENÇÃO: Não desmonte nem
modifique o termómetro de
imagens. O aparelho não tem
peças no interior que possam ser
reparadas pelo utilizador. Se for
necessário assistência, contacte o
fornecedor local.
• Não utilize o termómetro de imagens em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
PORTUGUÊS
inflamáveis. Os termómetros de imagens
criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
• O termómetro de imagens deve ser apenas
utilizado com pilhas DEWALT concebidas
especificamente para o efeito. A utilização
de quaisquer outras pilhas pode dar origem a
incêndios.
• Guarde o termómetro de imagens fora do
alcance das crianças e de pessoas que não
possuam as qualificações necessárias para
as manusear. As ferramentas são perigosos
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
• Não retire nem estrague as etiquetas de
aviso.
• Não utilize o termómetro de imagens
para testar a temperatura de alimentos
confeccionados ou não.
• Não toque nas superfícies para confirmar
as medições de temperatura.
• Não utilize o termómetro para medir a
temperatura de pessoas ou animais.
• Para evitar danos no termómetro de imagens
ou no equipamento sujeito a teste, proteja-os
dos seguintes perigos:
– Campos electromagnéticos, tais como
soldadores a arco, aquecedores por
indução, etc.
– Descarga electrostática.
– Choque térmico (causado por alterações de
temperatura ambiente abruptas; para obter a
mais elevada precisão, deixe o termómetro
de imagens estabilizar durante 30 minutos
antes de o utilizar).
ATENÇÃO: Perigo de queimadura. O
valor obtido pode não ser preciso se o
termómetro de imagens estiver sujeito
a campos electromagnéticos fortes (tais
como soldadores a arco, aquecedores
por indução, emissores radioeléctricos,
etc.). Não utilize o termómetro de
imagens nestas condições.
ATENÇÃO: O termómetro de
imagens mede apenas a temperatura
de superfície. Quaisquer objectos
que se encontrem por trás da
superfície poderão ter temperaturas
ligeiramente diferentes, podendo causar
queimaduras ou frieiras.
ATENÇÃO: Consulte as informações
de emissividade para obter as
temperaturas reais. Os objectos
transparentes apresentam medições de
temperatura inferiores aos reais, o que
pode dar origem a queimaduras.
ATENÇÃO: Não exponha o termómetro
de imagens a fontes de calor
excessivas, tais como luz solar, lume ou
semelhante.
CUIDADO: Quando não o estiver a
utilizar, coloque o termómetro de
imagens de lado numa superfície
estável, de modo a que ninguém
tropece nem sofra uma queda.
Algumas ferramentas com baterias
grandes ficam na vertical dentro da
bateria, mas podem ser facilmente
derrubadas.
AVISO: as modificações não
autorizadas por parte do fabricante
poderão anular a autoridade do
utilizador no que respeita à utilização
deste dispositivo.
AVISO: para evitar danos no
termómetro de imagens, não o exponha
a ambientes com temperaturas ou
fontes de calor elevadas, por exemplo,
dentro de um veículo ao sol. Utilize
sempre o termómetro de imagens
dentro da gama de funcionamento
indicada no gráfico de especificações.
AVISO: Não aponte o termómetro de
imagens (com ou sem a tampa da lente
colocada) para o sol ou outra fonte
de energia intensa que emita radiação
laser. Isto pode danificar o detector
dentro do termómetro de imagens e
afectar a precisão.
CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD
ATENÇÃO: Perigo de asfixia. O cartão
de memória Micro SD é uma peça
pequena que pode causar asfixia, não
devendo ser manuseada por crianças.
AVISO: É recomendável utilizar o cartão
de memória Micro SD fornecido com
o termómetro de imagens. A DEWALT
não garante a utilização ou fiabilidade
de outros cartões à venda no mercado
de peças sobresselentes com marcas
ou capacidades diferentes. É também
recomendável transferir as imagens
guardadas com regularidade para um
computador como medida de cópia de
segurança.
127
PORTUGUÊS
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
– Risco de ferimentos pessoais devido a
contacto acidental com peças condutores de
electricidade durante o processo de trabalho.
Marcas no termómetro de imagens
O termómetro de imagens apresenta os seguintes
símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O código de data, o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre
a ferramenta e a bateria.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
2012 XX XX
• Estes carregadores foram concebidos para
apenas para carregar baterias recarregáveis
DEWALT. Quaisquer outras utilizações podem
resultar em incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
Ano de fabrico
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Exemplo:
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
contém instruções de funcionamento e segurança
importantes para os carregadores de pilhas
DCB100 e DCB105.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza
a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos no
carregador. Pode ocorrer um choque
eléctrico
CUIDADO: perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesões, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Outros tipos de baterias podem
rebentar, causando lesões pessoais e
danos.
CUIDADO: as crianças devem ser
vigiadas, para garantir que não brincam
com o aparelho.
128
AVISO: em determinadas condições,
quando o carregador está ligado à
fonte de alimentação, pode ocorrer
um curto-circuito causado por
material estranho. Materiais estranhos
de natureza condutora, tais como,
mas não limitados a, pó polido,
aparas de metal, lã de aço, alumínio
em folha ou qualquer acumulação
de partículas metálicas devem ser
mantidos afastados do compartimento
do carregador. Desligue sempre o
carregador da fonte de alimentação
quando não estiver inserida uma bateria
no respectivo compartimento. Desligue
o carregador antes de proceder à
limpeza.
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e do cabo.
• Certifique-se de que o cabo está colocado
num local onde não possa ser pisado, possa
causar tropeções ou esteja sujeito a danos
ou tensão.
• Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
• Não coloque objectos sobre o carregador
nem o coloque em cima de uma superfície
macia que possa bloquear as entradas de
ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado
de fontes de calor. O carregador é ventilado
através de ranhuras na parte superior e inferior
da estrutura.
• Não utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados — substitua-os
de imediato.
• Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
PORTUGUÊS
• Não desmonte o carregador; leve-o para um
centro de assistência autorizado, no caso
de ser necessário assistência ou reparação.
Uma nova montagem incorrecta pode resultar
em choque eléctrico, electrocussão ou
incêndio.
• Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve
enviá-lo de imediato para o fabricante, agente
de assistência ou um responsável devidamente
qualificado para que possa ser substituído, de
modo a evitar qualquer situação de perigo.
• Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de
risco.
• NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo
tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores DCB100 e DCB105 aceitam pilhas
de iões de lítio de 10,8 V.
Estes carregadores não requerem qualquer ajuste
e foram concebidos para serem utilizados da forma
mais fácil possível.
Procedimento de carregamento
(fig. 1)
1. Ligue o carregador a uma tomada de
electricidade adequada antes de inserir a
bateria.
2. Insira a bateria (a) no carregador. A luz vermelha
(de carregamento) irá piscar continuamente
indicando que o processo de carregamento foi
iniciado.
3. O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada
e poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
NOTA: Para garantir o máximo desempenho e vida
útil das baterias de iões de lítio, carregue a bateria
totalmente antes de utilizar o produto pela primeira
vez.
Processo de carregamento
Consulte a tabela abaixo para ficar a saber o estado
do carregamento da bateria.
Estado do carregamento
a carregar
totalmente carregada
suspensão do carregamento
devido a bateria quente/fria
substituir bateria
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Suspensão do carregamento devido
a bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria
está demasiado quente ou fria, irá activar
automaticamente a função de Suspensão do
Carregamento Devido a Bateria Quente/Fria,
interrompendo o carregamento até a bateria
alcançar uma temperatura apropriada. O carregador
muda então automaticamente para o modo de
carregamento da bateria. Esta função assegura a
máxima vida útil possível da bateria.
BATERIAS DE LI-ION
As baterias de Li-Ion foram concebidas com
um Sistema de Protecção Electrónico que as
protege contra sobrecargas, sobreaquecimentos e
descargas profundas.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente
assim que o Sistema de Protecção Electrónico for
activado. Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion
no carregador até esta ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize baterias em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
129
PORTUGUÊS
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
• Nunca force a entrada da bateria no
carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
DEWALT.
• NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de
água ou de outros líquidos.
• Não armazene nem utilize a ferramenta e
a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 ˚C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
ATENÇÃO: nunca tente abrir a
bateria, seja qual for o motivo. Se a
bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não
esmague, deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe
brusco, uma queda, atropelamento
ou danificada de algum modo (por
exemplo, perfurada por um prego,
atingida com um martelo ou pisada).
Pode ocorrer um choque eléctrico ou
electrocussão. As baterias danificadas
devem ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
CUIDADO: quando não utilizar a
ferramenta, deve colocá-la de lado
numa superfície estável, de modo
a que ninguém tropece nem sofra
uma queda. Algumas ferramentas
com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser
facilmente derrubadas.
Bateria
TIPO DE BATERIA
O modelo DCT416 funciona com pilhas de
10,8 volt.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar a
bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Para além dos símbolos utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria incluem
também os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando
as baterias de iões de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a sua pele, lave
imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar
em contacto com os seus olhos, passe-os
(abertos) por água durante 15 minutos ou até
a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por
uma mistura de carbonatos orgânicos líquidos e
sais de lítio.
130
100%
Bateria a carregar.
100%
Bateria carregada.
Bateria defeituosa.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria.
Não toque nos contactos com objectos
condutores.
Não carregue baterias danificadas.
PORTUGUÊS
Utilize apenas baterias da DEWALT. As
baterias de outros fabricantes podem
explodir, causando ferimentos e danos.
d. Tampa da ranhura do cartão Micro SD
Não exponha o equipamento à água.
g. Tampa da lente
e. Ranhura do cartão Micro SD
f. Lente
h.
Mande substituir imediatamente
quaisquer cabos danificados.
Carregue a bateria apenas com uma
temperatura ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
i.
Botão Seleccionar: Prima este
botão para confirmar uma selecção.
j.
Botão da seta de avanço: Prima
este botão para avançar.
k.
Botão Ajustar fusão de imagens:
Prima este botão para alterar a fusão
de percentagem entre as imagens
visuais e térmicas.
l.
Botão Menu/Alimentação: Prima
este botão para ligar o equipamento
(manter premido durante
0,5 segundos) ou desligá-lo (manter
premido durante 3 segundos).
Quando o equipamento estiver
ligado, prima este botão para
visualizar as opções de menu.
Desfaça-se da bateria de uma forma
ambientalmente responsável.
Não queime a pilha.
Consulte os Dados técnicos para ficar a
saber o tempo de carregamento.
Apenas para uso dentro de casa.
m.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Termómetro de imagens
1 Cartão de memória Micro SD
1 Pilha de iões de lítio XR de 10,8 V
1 Carregador
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
NOTA: os modelos N não incluem baterias nem
carregadores.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 2)
ATENÇÃO: nunca modifique o
termómetro de imagens nem qualquer
um dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Pilha de iões de lítio XR de 10,8 V
b. Punho
c. Visor
Botão da seta de retrocesso:
Prima este botão para recuar.
Botão de captação de
fotografias: Prima este botão para
tirar fotografias.
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
O termómetro de imagens mede a energia irradiada
pela superfície de um objecto e utiliza as medições
para apresentar uma imagem e uma temperatura
estimada.
É possível tirar fotografias e depois guardá-las num
cartão Micro SD (no formato de mapa de bits).
O termómetro de imagens pode ser utilizado para
a inspecção e detecção de avarias em sistemas
eléctricos, sistemas de AVC (aquecimento,
ventilação e climatização), canalização, equipamento
mecânico, edifícios residenciais e sistemas para
veículos.
O termómetro de imagens é uma ferramenta
profissional. NÃO permita que crianças entrem em
contacto com a ferramenta. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
Segurança eléctrica
O carregador foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a
voltagem da bateria corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta. Certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da
corrente eléctrica.
131
PORTUGUÊS
O seu carregador da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60335. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os Dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: desligue sempre o
termómetro de imagens antes de inserir
ou remover a pilha.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DEWALT.
Gancho de correia (fig. 3)
(Acessório opcional)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, NÃO suspenda o
termómetro de imagens ou objectos no
gancho da correia. Pendure o gancho
da correia do termómetro de imagens
APENAS numa correia de trabalho.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, certifique-se
de que o parafuso (n) que fixa o
gancho da correia está fixo.
IMPORTANTE: quando montar ou retirar o gancho
da correia, utilize apenas o parafuso fornecido para
o efeito.
O gancho da correia (o) pode ser montado em
qualquer lado da ferramenta utilizando apenas o
parafuso (n) fornecido, adaptado tanto para pessoas
que utilizem a mão esquerda como a direita. Se não
for necessário utilizar o gancho, pode removê-lo da
ferramenta.
Para deslocar o gancho da correia (o), retire o
parafuso (n) que fixa o gancho e depois volte a
montá-lo no lado oposto.
132
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
Inserir e retirar a pilha do
termómetro de imagens (fig. 4)
NOTA: certifique-se de que a pilha está totalmente
carregada.
INSTALAR A BATERIA NA PEGA DA FERRAMENTA
1. Alinhe a bateria (a) com as calhas que se
encontram dentro da pega.
2. Faça deslizá-la com firmeza até ouvir um clique,
o que significa que está encaixada.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
1. Prima o botão de libertação (p) e puxe a
pilha com firmeza para fora do punho do
termómetro.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador indicada neste
manual.
Introdução (fig. 2)
1. Faça deslizar a tampa da lente (g) para baixo
para que fique exposta.
Ligar/desligar
1. Para ligar o termómetro de imagens, prima o
botão de menu/alimentação (l) e mantenha-o
premido durante 0,5 segundos.
2. Para desligar o termómetro de imagens, prima
o botão de menu/alimentação (l) e mantenha-o
premido durante 3 segundos.
CONFIGURAÇÃO INICIAL
Configurar data e hora
Quando o termómetro de imagens é ligado pela
primeira vez, solicita a introdução da data e da hora.
Após a configuração inicial, é possível alterar a data
e a hora através do menu de navegação.
1. Prima a seta para a frente (j) ou para trás (h)
para realçar o campo que pretende alterar.
PORTUGUÊS
2. Prima o botão de selecção (i) para desbloquear
o campo. A cor do campo muda para verde.
3. Prima a seta para a frente (j) ou para trás (h)
para alterar o campo activado.
4. Prima o botão de selecção (i) para guardar as
alterações.
5. Repita os passos indicados acima para alterar
os campos restantes.
6. Prima o botão de menu/alimentação (l) para
sair.
Tirar e armazenar fotografias (fig. 2)
Certifique-se de que insere um cartão Micro SD para
guardar as fotografias. Abra a tampa da ranhura do
cartão Micro SD (d) e o insere na ranhura (e).
1. Prima o botão para tirar fotografias (m).
2. A imagem apresentada permanece durante 3
segundos no visor para que possa analisá-la.
3. Prima a seta para a frente (j) ou para trás (h)
para guardá-la no cartão SD ou eliminá-la.
FUNCIONAMENTO BÁSICO
Ecrã de visualização principal
O ecrã principal inclui várias secções:
r. Imagem da área analisada
s. Medição de temperatura no centro da imagem
(+)
t. Definição de emissividade
u. Indicador do nível de carga da pilha
v. Escala de cores da temperatura
u
s
t
r
v
Mistura de imagens
O Termómetro de imagens DCT416 permite ver
tanto imagens visuais como em infra-vermelhos. As
imagens também podem ser misturadas no visor
para proporcionar uma sobreposição da imagem
térmica na parte superior da imagem. Uma imagem
misturada pode ser útil para o diagnóstico de
pontos problemáticos ou de comunicação com os
clientes.
4. Prima o botão de selecção (i) para confirmar a
selecção.
5. Depois de guardar ou eliminar a fotografia, o
termómetro de imagens volta automaticamente
para o ecrã de visualização principal.
NOTA: Se o cartão SD não estiver instalado ou
ocorrer algum problema com o mesmo, será
apresentada a seguinte mensagem.
NOTA: Se o cartão SD estiver cheio, será
apresentada a seguinte mensagem.
Para alterar a definição de mistura, prima o botão de
ajuste de mistura da imagem (k). Pode premir várias
vezes o botão de mistura de imagem para percorrer
as seguintes opções das definições de visualização:
100 % visual
75 % visual, 25 % térmica
50 % visual, 50 % térmica
25 % visual, 75 % térmica
100 % térmica
133
PORTUGUÊS
OPÇÕES DE MENU
NOTA: Se premir em qualquer altura o botão de
menu/alimentação (l), irá voltar para o menu anterior.
Visualizar fotografias
1. Prima o botão de menu/alimentação (l).
2. Prima a seta para a frente (j) ou para trás (h)
para realçar a opção de pasta no menu.
possam resultar da medição de materiais com
valores de baixa emissão, tais como superfícies
metálicas brilhantes. Cubra estas superfícies com
fita adesiva ou tinta preta lisa (<148 °C) e utilize
a definição predefinida (0,95). Aguarde até a fita
ou tinta atingirem a mesma temperatura do que a
superfície que se encontra por baixo e, em seguida,
verifique a temperatura da fita ou da superfície
pintada.
Se não conseguir tinta ou utilizar fita adesiva,
pode compensar as medições com o selector
de emissividade. Mesmo com a emissividade
ajustável, pode ser difícil obter uma medição de
infravermelhos totalmente precisa de um objecto
com uma superfície brilhante ou metálica. Pode
ser necessário experiência no que respeita a
temperaturas de referência, que lhe permitirá
escolher a melhor definição para medições
específicas.
3. Prima o botão de selecção (i) para confirmar a
selecção.
4. Prima a seta para a frente (j) ou para trás (h)
para ver as imagens guardadas.
5. Prima o botão de selecção (i) para ir para o
submenu de eliminação.
6. Prima a seta para a frente (j) ou para trás (h)
para guardar a fotografia no cartão SD ou
eliminá-la.
7. Prima o botão de selecção (i) para confirmar a
selecção.
8. Depois de guardar ou eliminar a fotografia, o
termómetro de imagens volta automaticamente
para a próxima imagem sequencial.
Emissividade
A emissividade descreve as características de
emissão de energia dos materiais. A maioria dos
materiais orgânicos e superfícies pintadas ou
oxidadas têm um valor de emissividade de cerca
de 0,95, que corresponde ao valor predefinido. É
recomendável compensar valores imprecisos que
134
O termómetro de imagens tem uma emissividade
ajustável de 0,1 a 1,0 em incrementos de 0,01.
Consulte a Tabela de emissividade nominal
apresentada neste manual. A referência a definições
de emissividade indicadas na tabela dizem respeito
a sugestões comuns e o seu caso específico pode
ser diferente.
NOTA: a calibragem deste produto foi efectuada
com uma emissividade de 0,95.
VALOR DE EMISSIVIDADE NOMINAL
MATERIAL
Superfície com carbono
Cristais de gelo
Pele humana
Ardósia
Água destilada
Gelo macio
Terra, saturada com água
Fuligem de vela de carbono
Vidro, placa de polimento
Tinta, óleo
Tijolo, vermelho
Papel de impressão branco
Betão
Terra seca
Gesso, camada espessa
Madeira, carvalho aplainado
Louça de barro vidrada
Neve, granular
Sílica, vidrada
Óxido cuproso a 38 ˚C
Esmeril corindo
Neve
Aço, oxidado a 800 ˚C
Ferro, oxidado a 500 ˚C
VALOR
0,98
0,98
0,98
0,97
0,96
0,96
0,95
0,95
0,94
0,94
0,93
0,93
0,92
0,92
0,91
0,90
0,90
0,89
0,88
0,87
0,86
0,85
0,85
0,84
PORTUGUÊS
VALOR DE EMISSIVIDADE NOMINAL
MATERIAL
Óxido cuproso a 260 ˚C
Neve, partículas finas
Latão, não oxidado
Vidro, convexo D
Aço oxidado
Cobre, muito oxidado
Pano, algodão
Areia
Sílica, não vidrada
Ferro, oxidado a 100 ˚C
Revestimento n.º C20A
Basalto
Carbono de grafite a 500 ˚C
Ferrugem vermelha
Folha de ferro, muito enferrujada
Água
Barro preto
Cimento, branco
Ferro fundido, oxidado
Chumbo, oxidado a 1100 ˚C
Bióxido de zircónio em inconel
Dismutase do superóxido, latão
oxidado
Folha de inconel a 760 ˚C
Mármore, branco e macio
Qualquer ácido crómico anodizado
Ferro fundido, polido
Latão, esfregado com esmeril
de areia 80
Aço inoxidável, com polimento 18-8
Alumínio, de origem
Aço, polido
Alumínio, folha polida
Cobre, polido
Latão, elevado polimento
VALOR
0,83
0,82
0,81
0,80
0,79
0,78
0,77
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
0,70
0,69
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,61
0,58
0,56
0,55
0,21
0,20
3. Prima o botão de selecção (i) para confirmar a
selecção.
4. Prima a seta para a frente (j) ou para trás (h)
para ajustar a definição de emissividade. A
emissividade pode ser ajustada em incrementos
de 0,01, de 0,10 a 1,00.
5. Prima o botão de selecção (i) para confirmar a
definição de emissividade.
6. Depois de guardar a definição de
emissividade, o termómetro de imagens
volta automaticamente para o ecrã do menu
principal.
Temperatura de fundo
Para obter medições de temperatura mais precisas,
é recomendável definir a temperatura de base (ou
a temperatura reflectida). Isto é especialmente
importante se o objecto a medir se encontra a uma
temperatura bastante diferente da temperatura
ambiente ou se o objecto que pretende medir tem
uma baixa emissividade.
A definição da temperatura de base irá ajudar a
compensar a radiação do meio envolvente.
Alterar a temperatura de fundo
1. Prima o botão de menu/alimentação (l).
2. Prima a seta para a frente (j) ou para trás (h)
para realçar a opção de temperatura de fundo
no menu.
0,16
0,09
0,07
0,05
0,05
0,03
Alterar a emissividade
1. Prima o botão de menu/alimentação (l).
2. Prima a seta para a frente (j) ou para trás (h)
para realçar a opção de emissividade no menu.
3. Prima o botão de selecção (i) para confirmar a
selecção.
4. Prima a seta para a frente (j) ou para trás
(h) para ajustar a temperatura de fundo. A
temperatura de fundo pode ser ajustada em
incrementos de 1 grau.
5. Prima o botão de selecção (i) para confirmar a
definição de temperatura de fundo.
6. Depois de guardar a definição de temperatura
de fundo, o termómetro de imagens volta
automaticamente para o ecrã do menu
principal.
135
PORTUGUÊS
Alterar a paleta de cores
1. Prima o botão de menu/alimentação (l).
2. Prima a seta para a frente (j) ou para trás (h)
para realçar a opção da paleta de cores no
menu.
3. Prima o botão de selecção (i) para confirmar a
selecção.
4. Prima a seta para a frente (j) ou para trás (h)
para ligar ou desligar a função de detecção.
5. Prima o botão de selecção (i) para confirmar a
definição da função de detecção.
6. Depois de guardar a definição da função de
detecção, o termómetro de imagens volta
automaticamente para o ecrã do menu
principal.
Definir a data e hora
1. Prima o botão de menu/alimentação (l).
2. Prima a seta para a frente (j) ou para trás (h)
para realçar a opção de data e hora no menu.
3. Prima o botão de selecção (i) para confirmar a
selecção.
4. Prima a seta para a frente (j) ou para trás
(h) para ver as opções da paleta de cores.
As cinco paletas disponíveis incluem: Tons
avermelhados, rubro-branco, rubro-preto, arcoíris e elevado contraste.
5. Prima o botão de selecção (i) para confirmar a
definição da paleta de cores.
6. Depois de guardar a definição da paleta
de cores, o termómetro de imagens volta
automaticamente para o ecrã do menu
principal.
Alterar a definição de detecção
Se a função de detecção estiver activada, o
termómetro de imagens localiza o ponto mais
quente (o vermelho) e o mais frio (o azul) na área
visualizada. O termómetro de imagens pode ser
movido para alinhar o ponto de medição central (+)
para o local pretendido.
3. Prima o botão de selecção (i) para confirmar a
selecção.
4. Prima a seta para a frente (j) ou para trás (h)
para realçar o campo que pretende alterar.
NOTA: A temperatura apresentada corresponde
sempre ao centro (+).
1. Prima o botão de menu/alimentação (l).
2. Prima a seta para a frente (j) ou para trás (h)
para realçar a opção de detecção no menu.
5. Prima o botão de selecção (i) para desbloquear
o campo. A cor do campo muda para verde.
6. Prima a seta para a frente (j) ou para trás (h)
para alterar o campo activado.
7. Prima o botão de selecção (i) para guardar as
alterações.
8. Repita os passos indicados acima para alterar
os campos restantes.
9. Prima o botão de menu/alimentação (l) para
sair.
136
PORTUGUÊS
Visualizar informações
1. Prima o botão de menu/alimentação (l).
2. Prima a seta para a frente (j) ou para trás (h)
para realçar a opção de informações no menu.
3. Prima o botão de selecção (i) para confirmar a
selecção.
3. Prima o botão de selecção (i) para confirmar a
selecção.
4. O termómetro de imagens mostra a versão do
software.
5. Prima o botão de menu/alimentação (l) para
sair.
Alterar as escalas de temperatura
1. Prima o botão de menu/alimentação (l).
2. Prima a seta para a frente (j) ou para trás (h)
para realçar a opção C/F no menu.
Transferir imagens para o computador
O termómetro de imagens grava as imagens visuais
e térmicas de cada fotografia guardada. As imagens
são guardadas no formato de mapa de bits.
O cartão Micro SD pode ser transferido para um
computador para visualizar as imagens.
Software de elaboração de relatórios
O termómetro de imagens utiliza o software de
elaboração de relatórios para produzir relatórios
profissionais. O software pode ser transferido a
partir dos Web sites www.dewalt.eu ou
www.2helpU.com.
Desligar o termómetro de imagens
1. Para desligar o termómetro de imagens, prima
o botão de menu/alimentação (l) e mantenha-o
premido durante 3 segundos. O termómetro de
imagens desliga-se automaticamente se não for
utilizado durante 10 minutos.
2. Faça deslizar a tampa da lente (g) para cima
de modo a proteger a lente quando não for
utilizada.
3. Prima o botão de selecção (i) para confirmar a
selecção.
4. Prima a seta para a frente (j) ou para trás (h)
para realçar C ou F.
5. Prima o botão de selecção (i) para confirmar a
selecção.
6. Depois de guardar a definição da escalas
de temperatura, o termómetro de imagens
volta automaticamente para o ecrã do menu
principal.
Voltar ao ecrã de visualização principal
1. Prima o botão de menu/alimentação (l).
2. Prima a seta para a frente (j) ou para trás (h)
para realçar a opção inicial no menu.
Sugestões relacionadas com o
funcionamento
• Utilize apenas uma pilha de iões de lítio
DEWALT de 10,8 V.
• Assegure-se de que a pilha DEWALT está em
boas condições de funcionamento.
• Evite variações súbitas de temperatura, por
exemplo, se entrar ou sair de um edifício
aquecido num dia frio, uma vez que pode
causar condensação dentro do termómetro
de formação de imagens. Para evitar
condensação, coloque o termómetro de
formação de imagens na mala ou num saco de
plástico antes de o expor a variações súbitas
de temperatura.
137
PORTUGUÊS
MANUTENÇÃO
O termómetro de imagens DEWALT foi concebido
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação. O aparelho não tem peças no interior
que possam ser reparadas pelo utilizador.
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Resolução de problemas
• Certifique-se de que a tampa da lente (g) está
aberta.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e
partículas com ar comprimido pelo
menos uma vez por semana. Quando
efectuar esta operação, use sempre
protecção ocular adequada para
minimizar o risco de lesões oculares.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
ATENÇÃO: Não aplique solventes
na lente, uma vez que podem
ocorrer danos. Não limpe a lente de
infravermelhos com demasiada força,
porque pode danificar o revestimento
anti-reflexo frágil.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA DO CARREGADOR
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Desligue o carregador da tomada
de electricidade de CA antes de
efectuar qualquer limpeza. A sujidade
e a gordura no exterior do carregador
podem ser retiradas com um pano ou
uma escova suave não metálica. Não
utilize água nem quaisquer soluções de
limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
138
• Certifique-se de que a pilha de 10,8 V tem
carga.
• Quando utilizar o termómetro, certifique-se de
que insere a pilha no punho.
• Se o visor bloquear, retire a pilha de 10,8 V para
repor o equipamento. Volte a inserir a pilha e
prima o botão de alimentação.
ASPECTOS A TER EM CONTA SE TIVER DIFICULDADE EM
TIRAR MEDIDAS
1. Certifique-se de que coloca fita adesiva ou tinta
preta lisa nas superfícies com muito reflexo
(utilize a predefinição de emissividade de 0,95).
2. Certifique-se de que dispõe da emissividade
correcta para o material que está a testar.
Consulte a Tabela de emissividade e
emissividade nominal.
3. Limpe o material antes de verificar se existe
sujidade abundante, massa lubrificante, etc.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver
de ser substituído ou já não tiver utilidade,
não se desfaça do mesmo juntamente com o lixo
doméstico. Disponibilize este produto para recolha
selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
PORTUGUÊS
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração deve ser recarregada
quando não for capaz de fornecer alimentação
suficiente para trabalhos que eram anteriormente
realizados com facilidade. Quando a bateria chegar
ao fim da respectiva vida útil, desfaça-se da mesma
de uma forma ambientalmente responsável:
• Descarregue completamente a bateria e, em
seguida, retire-a da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as
num ecoponto. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
139
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
140
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
SUOMI
LANGATON LÄMPÖKUVALAITE
DCT416
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
DCT416
10,8
1
Li-Ion
mm
55,9
Värillinen TFTnestekidenäyttö taustavalolla
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Näytön koko
VDC
Paino
(ilman akkua)
kg
0,5
Käyttöaika
n. 10 tuntia
Lämpötilaväli
-5 ˚C - 45 ˚C (23 ˚F - 113 ˚F)
(käyttölämpötila)
Lämpötilaväli
-20 ˚C - 60 ˚C (-4 ˚F - 140 ˚F)
(säilytyslämpötila)
Lämpötila Mittausväli
-10 ˚C - 250 ˚C (14 ˚F - 480 ˚F)
Suhteellinen kosteus
10 - 90 %, ei-kondensoituva
Spektrinen vastaus
8μm - 12μm
Näyttökenttä
20˚ x 20˚
IFOV (Välitön
25 mm arvossa 1 m (1" arvossa 39,3")
Näyttökenttä)
Tarkkuus
Alle 100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C (+/- 3.6 ˚F)
Yli 100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C (+/- 3.6 ˚F)
lukemasta. Ympäristölämpötila annetulle
tarkkuudelle 23 ˚C (73,4 ˚F).
Emissiivisyys
0,1 - 1,0, säädettävä 0,01
portain
Lämpötila-asteikot
˚C tai ˚F
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
VDC
Ah
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
Latauslaite
DCB100
DCB105
230
230
Verkkojännite VAC
Akun tyyppi
Li-Ion
Li-Ion
Latausaika vähintään 40
40
30
30
(1,3 Ah:n (1,5 Ah:n (1,3 Ah:n (1,5 Ah:n
akut)
akut)
akut)
akut)
Paino
kg
0,3
0,49
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
VAROITUS: Tämä on A-luokan
tuote. Tämä tuote voi aiheuttaa
kotiympäristössä radiohäiriötä, jonka
korjaaminen voi vaatia asianmukaisia
toimenpiteitä.
VAROITUS: Huomattava
sähköstaattinen jännite voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä näyttöön ja kaikkien
tallentamattomien tietojen menetyksen.
Jos näyttö pysähtyy, poista 10,8 V
akku laitteen resetoimiseksi. Aseta
akku takaisin paikoilleen ja paina
virtapainiketta.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
141
SUOMI
ja tehtävä työ huomioon. Jos
lämpökuvalaitetta käytetään näiden ohjeiden
vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne.
Tärkeät turvallisuusohjeet
• Lue nämä ohjeet.
• Säilytä nämä ohjeet.
• Kiinnitä huomiota varoituksiin.
• Noudata kaikkia ohjeita.
Akkutyökalun käyttö ja huolto
a)
• Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä
liitososia/lisävarusteita.
• Jätä huolto ainoastaan pätevän
huoltohenkilöstön vastuulle. Huolto on tarpeen
silloin, kun laite on vaurioitunut jollakin tavalla,
laite on altistunut vesisateelle tai kosteudelle, se
ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.
b)
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Työalueen turvallisuus
a)
b)
Pidä työalue puhtaana ja varmista
sen hyvä valaistus. Onnettomuuksia
sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi lämpökuvalaitetta.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
Henkilökohtainen turvallisuus
a)
b)
Käyttäessäsi lämpökuvalaitetta
pysy valppaana, keskity työhön
ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä
lämpökuvalaitetta ollessasi väsynyt
tai alkoholin, huumeiden tai
lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
lämpökuvalaitettakäytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
Älä kurkottele. Huolehdi siitä, että sinulla
on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä
tasapaino. Näin voit hallita lämpökuvalaitetta
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
Käyttö ja hoito
a)
b)
142
Varastoi lämpökuvalaitetta lasten
ulottumattomissa. Älä anna
lämpökuvalaitteeseen tottumattomien
tai näihin ohjeisiin perehtymättömien
henkiöiden käyttää kuvaa ottavaa
lämpömittaria. Lämpökuvalaite voi olla
vaarallinen kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
Käytä lämpökuvalaitetta ja sen
tarvikkeita, jne. näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet
c)
Lataa vain DEWALT-yhtiön määrittämällä
laturilla. Laturi, joka on sopiva yhden
tyyppiselle akkuyksikölle, voi aiheuttaa
tulipalon vaaran, jos sitä käytetään toisen
tyyppiselle akkuyksikölle.
Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä
se poissa muista metalliesineistä, kuten
paperiliittimet, kolikot, avaimet, naulat,
ruuvit tai muut pienet metalliesineet,
jotka voivat muodostaa kytkennän
yhdestä kennon pinnestä toiseen.
Kennon pinteiden oikosulku voi aiheuttaa
palovammoja tai tulipalon.
Väärinkäytön yhteydessä akusta voi tulla
ulos nestettä; älä kosketa nesteeseen.
Jos nesteen kanssa joutuu kosketuksiin,
huuhtele vedellä. Jos nestettä joutuu
silmiin, hakeudu lisäksi lääkärin hoitoon.
Akusta roiskunut neste saattaa aiheuttaa
ärsytystä tai palovammoja.
Lämpökuvalaitteen turvallisuustiedot
VAROITUS: Älä pura tai muokkaa
lämpökuvalaitetta. Sisällä ei ole
mitään huollettavia osia. Mikäli
tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä
paikalliseen jälleenmyyjään.
• Älä käytä lämpökuvalaitetta
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Lämpökuvalaitteen aiheuttamat
kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
• Lämpökuvalaitetta tulee käyttää vain
erityisillä DEWALT-akuilla. Muiden akkujen
käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja tulipalon
riskin.
• Säilytä lämpökuvalaitetta lasten ja
muiden kouluttamattomien henkilöiden
ulottumattomissa. Työkalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
• Älä poista varoitusmerkkejä tai heikennä
niiden kuntoa.
• Älä käytä lämpökuvalaitetta keitetyn
tai keittämättömän ruuan lämpötilan
mittaamiseen.
• Älä kosketa pintoihin korkeiden
lämpötilalukemien vahvistamiseksi.
• Älä käytä ihmisen tai eläimien kehon
lämpötilan mittaamiseen.
SUOMI
HUOMAUTUS: Älä kohdista
lämpökuvalaitetta (linssisuojalla tai sitä
ilman) aurinkoon tai muihin voimakkaisiin
energialähteisiin, jotka päästävät
lasersäteitä. Muutoin lämpökuvalaitteen
sisällä oleva tunnistin voi vaurioitua ja
mittarin tarkkuus heikentyä.
• Suojaa lämpökuvalaite ja testattavat laitteet
seuraavilta:
– EMF (sähkömagneettiset kentät) kuten
sähköhitsauskoneista, imuilman lämmittimistä
jne.
– ESD (Staattinen purkaus).
– Lämpöshokki (jonka aiheuttaa nopea
ympäröivän lämpötilan muutos – jotta
varmistat parhaimman tarkkuuden. Anna
lämpökuvalaitteen tasaantua 30 minuuttia
ennen käyttöä).
MIKRO SD-MUISTIKORTTI
VAROITUS: Tukehtumisvaara. Mikro
SD-muistikortti on pieni osa, joka voi
aiheuttaa tukehtumisvaaran eikä sitä ole
tarkoitettu lapsille.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Lukema ei ole välttämättä tarkka,
jos lämpökuvalaite on voimakkaiden
sähkömagneettisten kenttien
lähellä (esim. sähköhitsauskoneet,
induktiolämmittimet, suhdevälittäjät,
jne.). Älä käytä lämpökuvalaitetta näissä
olosuhteissa.
VAROITUS: Lämpökuvalaite mittaa
ainoastaan pintalämpötilaa. Pinnan
takana olevien kohteiden lämpötilat
voivat poiketa huomattavasti, jolloin
olemassa on palo- tai kylmänvamman
vaara.
VAROITUS: Katso todelliset lämpötilat
emissiivisyystiedoista. Heijastavien
kohteiden lämpötila on todellista mitattua
lämpötilaa alhaisempi ja olemassa on
palovamman vaara.
VAROITUS: Älä altista
lämpökuvalaitettta liialliselle kuumuudelle,
kuten auringonvalolle, tulelle jne.
HUOMIO: Kun lämpökuvalaitetta
ei käytetä, aseta se sivulleen
vakaalle alustalle paikkaan, jossa
se ei aiheuta kompastumis- tai
putoamisvaaraa. Jotkut työkalut, joissa
on suuret akut, seisovat pystyssä akun
varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
HUOMAUTUS: Jos tuotteeseen
tehdään muita kuin valmistajan
valtuuttamia muutoksia, käyttäjän
valtuutus käyttää laitetta voi mitätöityä.
HUOMAUTUS: Lämpökuvalaitteen
vaurioitumisen välttämiseksi sitä ei saa
altistaa erittäin korkeille lämpötiloille tai
lämpölähteille, sitä ei esimerkiksi saa
pitää auringossa olevassa ajoneuvossa.
Käytä lämpökuvalaitetta aina vastaavaan
kaavioon merkittyä käyttöväliä
noudattaen.
HUOMAUTUS: Lämpökuvalaitteen
mukana toimitetun mikro SD-muistikortin
käyttö on suositeltavaa. DEWALT
ei myönnä takuuta muiden eri
merkkisten tai kapasiteetiltaan erilaisten
korttien käytölle tai luotettavuudelle.
Tallennetut kuvat on myös suositeltavaa
siirtää usein tietokoneeseen niiden
varmuuskopioimiseksi.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
– Henkilövahingot, jotka voivat aiheutua laitteen
kosketuksesta virranalaisiin osiin toimenpiteen
aikana.
Lämpökuvalaitteeen merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät lämpökuvalaitteessa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2012 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DCB100 ja
DCB105 -akkulatureille.
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
143
SUOMI
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
lataa vain ladattavia DEWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja
aiheuttaa henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa
kun laturi on liitetty tehosyöttöön,
vieras materiaali voi aiheuttaa laturin
oikosulun. Johtavat materiaalit kuten,
mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly,
metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio
tai muu metallipartikkeleiden
kasaantuma, tulee pitää poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä,
kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota
laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat
laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö
voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä laita mitään esineitä laturin päälle
tai laita laturia pehmeälle pinnalle, joka
saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa
liiallisen sisäisen lämmön. Sijoita laturi pois
lämpölähteiden läheltä. Laturi tuulettuu kotelon
päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut – vaihdata ne välittömästi.
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
144
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DCB100 ja DCB105 -latureissa voi ladata 10,8 V:n
Li-Ion-akkuja. Näitä latauslaitteita ei tarvitse säätää.
Ne on suunniteltu mahdollisimman helpoiksi käyttää.
Lataaminen (kuva [fig.] 1)
1. Työnnä latauslaitteen virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
2. Aseta akku (a) latauslaitteeseen. Punainen
latausvalo vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että
lataaminen on alkanut.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
lataaminen
täyteen ladattu
liian kuumaa tai kylmää
akkua ei ladata
vaihda akku
–
– –
–––––––––––
–
–– – ––
•••••••••••
–
SUOMI
Liian kuumaa tai kylmää akkua
ei ladata
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystä varten.
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma
tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun
saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila
on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti.
Tämä ominaisuus pidentää akun ikää.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole
käytössä, laita se sivulleen vakaalle
alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen
vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on
suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat
helpommin.
VAIN LI-ION-AKUT
Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa
tai purkautumasta kokonaan.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos
näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes
se on ladattu täyteen.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole
ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen
akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja
ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai kaasun.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
• Lataa akkuyksiköt vain DEWALT-latureilla.
• ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Akkuyksikkö
AKUN TYYPPI
DCT416 toimii 10,8 voltin akuilla.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden
lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia
kuvakkeita:
145
SUOMI
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
HUOMAA: N-mallien kanssa ei toimiteta akkuja eikä
latauslaitetta.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
100%
Akkua ladataan.
100%
Akku on ladattu.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 2)
VAROITUS: Älä tee
lämpökuvalaitteeseen tai sen osiin
mitään muutoksia. Muutoin voi aiheutua
omaisuus- tai henkilövahinkoja.
Akku on viallinen.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
a. 10,8 V XR litiumioniakku
b. Kahva
c. Näyttö
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
d. Mikro SD-korttipaikan kansi
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
e. Mikco SD-korttipaikka
Käytä vain DEWALT-akkuja. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
g. Linssikansi
f. Linssit
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
h.
i.
Valintapainike: Vahvista valinta
tätä painiketta painamalla.
j.
Eteenpäin-nuolipainike: Tällä
painikkeella voit siirtyä eteenpäin.
k.
Kuvan sekoitussuhteen
säätöpainike: Tällä painikkeella
voit muuttaa visuaalisen ja
lämpökuvan sekoitussuhdetta.
Lataa vain lämpötilassa 4 – 40 ˚C.
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
l.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä
tiedoissa.
m.
Käytettäväksi vain ulkona.
Takanuolipainike: Tällä
painikkeella voit siirtyä taaksepäin.
Valikko-/virtapainike: Tällä
painikkeella voit kytkeä laitteen
päälle (pitämällä sitä alhaalla
0,5 sekuntia) tai pois päältä
(pitämällä sitä alhaalla 3 sekuntia).
Kun laite on kytketty päälle, tätä
painiketta painamalla voit nähdä
valikkovalinnat.
Kuvauspainike: Ota kuva tätä
painiketta painamalla.
KÄYTTÖTARKOITUS
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Lämpökuvalaite
1 Mikro SD-muistikortti
1 10,8 V XR litiumioniakku
1 Laturi
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
146
Lämpökuvalaite mittaa kohteen pinnan
säteilyenergiaa ja käyttää saatuja lukuja kuvan
näyttämiseen ja lämpötilan arvioimiseen.
Valokuvat voidaan ottaa ja sen jälkeen tallentaa
(bittikarttaformaatissa) mikro SD-kortille.
Lämpökuvalaitetta voidaan käyttää
sähköjärjestelmien, LVI-järjestelmien, putkistojen,
mekaanisten laitteiden, asuinrakennuksien tai autojen
järjestelmien tarkastamiseen ja vianmääritykseen.
SUOMI
Lämpökuvalaite on ammattimainen työkalu. ÄLÄ
anna lasten koskea laitteeseen. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
Irrota vyökoukku (o) poistamalla ruuvi (n), joka pitää
vyökoukun paikallaan ja kokoa sitten uudelleen
vastakkaiselle puolelle.
Sähköturvallisuus
TOIMINTA
Käyttöohjeet
Laturi toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Varmista myös, että laturin jännite vastaa
verkkovirran jännitettä.
Tämä DEWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei
tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Kytke lämpökuvalaite aina
pois päältä ennen akun asentamista
paikoilleen tai sen poistamista.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALT
yhtiön valmistamia akkuja ja latureita.
Vyökoukku (kuva 3) (lisävaruste)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahinkovaaran välttämiseksi
ÄLÄ ripusta lämpökuvalaitetta
pään yläpuolelle tai ripusta esineitä
vyökoukusta. AINOASTAAN
lämpökuvalaitteen vyökoukku tulee
ripustaa vyöhön.
VAROITUS: Jotta vähennät vakavan
henkilövahingon riskiä, varmista,
että vyökoukkua kiinnittävä ruuvi (n)
on kiinni varmasti.
TÄRKEÄÄ: Kun kiinnität tai irrotat vyökoukkua,
käytä vain mukana toimitettua ruuvia.
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
Akun asentaminen ja ja poistaminen
lämpökuvalaitteesta (kuva 4)
HUOMAA: Varmista, että akkuyksikkö on täysin
ladattu.
AKKUYKSIKÖN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1. Kohdista akkuyksikkö (a) kahvan sisällä oleviin
kiskoihin.
2. Liu’uta akkuyksikkö paikalleen, kunnes kuulet
napsahduksen.
AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina vapautuspainiketta (p) ja vedä akku ulos
lämpökuvalaitteen kahvasta.
2. Laita akkuyksikkö laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassa kuvataan.
Käyttöönotto (kuva 2)
1. Liu’uta linssikansi (g) alas linssien suojan
avaamiseksi.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä
1. Kytke lämpökuvalaite päälle painamalla valikko-/
virtapainiketta (l) ja pitämällä sitä alhaalla
0,5 sekuntia.
2. Kytke lämpökuvalaite pois päältä painamalla
valikko-/virtapainiketta (l) ja pitämällä sitä alhaalla
3 sekuntia.
ALUSTAVAT ASETUKSET
Päivämäärän ja ajan asettaminen
Kun lämpökuvalaite kytketään päälle ensimmäistä
kertaa, se pyytää asettamaan ajan ja päivämäärän.
Alustavan asetuksen jälkeen aikaa ja päivämäärää
voidaan muuttaa valikosta.
1. Paina eteen- (j) ja taaksepäin (h) osoittavaa
nuolta muutettavan kentän korostamiseksi.
Vyökoukku (o) voidaan kiinnittää työkalun molemmille
puolille käyttämällä vain mukana toimitettua ruuvia
(n), mikä mahdollistaa sekä oikea- että vasenkätisten
käyttäjien käytön. Jos koukkua ei haluta lainkaan,
sen voi irrottaa työkalusta.
147
SUOMI
2. Paina valintapainiketta (i) kentän aktivoimiseksi.
Kenttä muuttuu vihreäksi.
3. Paina eteen- (j) ja taaksepäin (h) osoittavaa
nuolta aktivoidun kentän muuttamiseksi.
4. Paina valintapainiketta (i) muutoksien
tallentamiseksi.
1. Paina kuvauspainiketta (m).
2. Näkyviin tuleva kuva pysähtyy 3 sekunnin ajaksi,
jotta voit tarkastella kuvaa.
3. Paina eteen- (j) ja taaksepäin (h) osoittavaa
nuolta kuvan korostamiseksi, sen tallentamiseksi
SD-korttiin tai poistamiseksi.
5. Toista edellä mainitut toimenpiteet jäljellä olevien
kenttien muuttamiseksi.
6. Poistu painamalla valikko-/virtapainiketta (l).
PERUSTOIMINNOT
Päänäyttö
Päänäyttö sisältää useita eri osioita:
r. Skannatun alueen kuva
s. Lämpötilamittaus kuvan keskellä (+)
t. Emissiivisyysasetus
u. Akkuvirran osoitin
4. Paina valintapainiketta (i) valinnan
vahvistamiseksi.
v. Lämpötilan väriskaala
u
s
t
r
HUOMAA: Jos SD-korttia ei ole asennettu tai jos
SD-kortissa on jokin ongelma, alla näkyvä viesti tulee
näkyviin.
v
Kuvan sekoitus
DCT416-lämpökuvalaite voi näyttää sekä visuaalisen
että infrapunakuvan. Kuvat voidaan myös sekoittaa
näytössä siten, että lämpökuva on visuaalisen
kuvan päällä. Sekoitettu kuva voi olla hyödyllinen
vikakohtien vianmäärityksessä tai viestinnässä
asiakkaiden kanssa.
Voit muuttaa sekoitusasetusta painamalla kuvan
sekoitussuhteen säätöpainiketta (k). Kuvan
sekoitussuhteen säätöpainiketta voidaan painaa
toistuvasti seuraavien valintojen selaamiseksi:
100 % Visuaalinen
75 % Visuaalinen, 25 % Lämpö
50 % Visuaalinen, 50 % Lämpö
25 % Visuaalinen, 75 % Lämpö
100 % Lämpö
Kuvien ottaminen ja tallentaminen (kuva 2)
Varmista, että mikro SD-kortti on asennettu kuvan
tallentamiseksi. Avaa mikro SD-korttipaikan kansi (d)
ja aseta mikro SD-kortti korttipaikkaan (e).
148
5. Kun kuva on tallennettu tai poistettu,
lämpökuvalaite palaa automaattisesti
päänäyttöön.
HUOMAA: Jos SD-kortti on täysi, alla oleva viesti
tulee näkyviin.
SUOMI
VALIKKOVALINNAT
HUOMAA: Valikko-/virtapainiketta (l) painamalla
voidaan minä tahansa hetkenä palata edelliseen
valikkoon.
Kuvien katseleminen
1. Paina valikko-/virtapainiketta (l).
2. Paina eteen- (j) ja taaksepäin (h) osoittavaa
nuolta valikon kansiovalinnan korostamiseksi.
matalaemissiivisten materiaalien, kuten heijastavien
metallipintojen, mittauksesta. Peitä kyseiset pinnat
peittävällä teipillä tai mustalla maalilla (< 148 °C/
300 °F) ja käytä oletusarvoa (0,95). Odota, kunnes
teippi tai maali saavuttaa saman lämpötilan kuin
sen alapuolella oleva pinta ja mittaa sitten teipin tai
maalipinnan lämpötila.
Jos maalaus tai teipin käyttö ei ole mahdollista,
mittaus voidaan kompensoida emissiivisyyden
valitsimella. Säädettävänkin emissiivisyyden avulla
voi olla vaikeaa saada tarkka infrapunamittaus
kohteesta, jossa on heijastava tai metallipinta.
Lämpötilojen vertailu voi vaatia kokeiluja, tiettyihin
mittauksiin sopivin asetus voidaan valita saadun
kokemuksen avulla.
Lämpökuvalaitteen emissiivisyys voidaan säätää
0,01 astein arvovälillä 0,1 - 1,0. Katso tämän
oppaan nimellisemissiivisyystaulukkoa. Taulukon
emissiivisyysarvot ovat viitteellisiä ja koskevat
tyypillisiä tilanteita, yksittäiset tilanteet voivat poiketa
niistä.
3. Paina valintapainiketta (i) valinnan
vahvistamiseksi.
4. Paina eteen- (j) ja taaksepäin (h) osoittavaa
nuolta tallennettujen kuvien selaamiseksi.
5. Paina valintapainiketta (i) siirtyäksesi poiston
alavalikkoon.
6. Paina eteen- (j) ja taaksepäin (h) osoittavaa
nuolta kuvan korostamiseksi, sen tallentamiseksi
SD-korttiin tai poistamiseksi.
7. Paina valintapainiketta (i) valinnan
vahvistamiseksi.
8. Kun kuva on tallennettu tai poistettu,
lämpökuvalaite palaa automaattisesti
seuraavaan kuvaan.
Emissiokyky
Emissiivisyys kuvaa materiaalien energiaa säteileviä
ominaisuuksia. Useimpien orgaanisten materiaalien
ja maalattujen tai hapetettujen pintojen emissiivisyys
on noin 0,95, joka on oletusarvo. On suositeltavaa
kompensoida epätarkat lukemat, jotka voivat johtua
HUOMAA: Tämän tuotteen kalibrointi suoritettiin
0,95 emissiivisyydellä.
EMISSIIVISYYDEN NIMELLISARVO
MATERIAALI
Hiilitäytteinen pinta
Pakkaskiteet
Ihmisen iho
Laatta
Vesi, tislattu
Jää, tasainen
Maaperä, vedellä kyllästetty
Kynttilän noki
Lasi, kiillotettu levy
Maali, öljy
Tiili, punainen
Paperi, valkoinen sidos
Betoni
Maaperä, kuiva
Kipsi, karkeapintainen
Puu, tasoitettu tammi
Saviastia, lasitettu
Lumi, rakeinen
Silikaatti, lasitettu
Kuparioksidi lämpötilassa 38 ˚C
Korundin smirgeli
Lumi
Ruostumaton, oksidoitu lämpötilassa
800 ˚C
Rauta, oksidoitu lämpötilassa 500 ˚C
Kuparioksidi lämpötilassa 260 ˚C
Lumi, hienot hiukkaset
ARVO
0,98
0,98
0,98
0,97
0,96
0,96
0,95
0,95
0,94
0,94
0,93
0,93
0,92
0,92
0,91
0,90
0,90
0,89
0,88
0,87
0,86
0,85
0,85
0,84
0,83
0,82
149
SUOMI
Messinki, oksidoimaton
Lasi, kupera D
Teräs, oksidoitu
Kupari, erittäin oksidoitu
Kangas, puuvilla
Hiekka
Silikaani, lasittamaton
Rauta, oksidoitu lämpötilassa 100 ˚C
Päällyste C20A
Basaltti
Hiili, grafinoitu lämpötilassa 500 ˚C
Punainen ruoste
Rautapelti, erittäin ruostunut
Vesi
Musta hiekkasavimaa
Sementti, valkoinen
Valurauta, oksidoitu
Lyijy, oksidoitu lämpötilassa 1100 ˚C
Zirkoniumseos
Cu-Zn, oksidoitu messinki
Nikkelipohjainen pelti lämpötilassa
760 ˚C
Marmori, tasainen valkoinen
Kokonaan anodisoitu kromihappo
Valurauta, kiillotettu
Messinki, hangattu 80 rakeen smirgeli
Ruostumaton teräs, 18-8 hiottu
Alumiini vastaanotetussa muodossa
Teräs, kiillotettu
Alumiini, kiillotettu pelti
Kupari, kiillotettu
Messinki, erittäin kiillotettu
0,81
0,80
0,79
0,78
0,77
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
0,70
0,69
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,61
0,58
5. Paina valintapainiketta (i) emissiivisyysasetuksen
vahvistamiseksi.
6. Kun emissiivisyysasetus on tallennettu,
lämpökuvalaite palaa automaattisesti
päänäyttöön.
Taustalämpötila
Tarkemman lämpötilamittauksen saavuttamiseksi on
suositeltavaa asettaa taustalämpötila (tai heijastettu
lämpötila). Tämä on erityisen tärkeää, kun mitattava
kohde on lämpötilassa, joka poikkeaa huomattavasti
ympäristöstä tai jos mitattavan kohteen emissiivisyys
on alhainen.
Kun taustalämpötila asetetaan, ympäristön säteilyn
kompensointi on helpompaa.
Taustalämpötilan muuttaminen
1. Paina valikko-/virtapainiketta (l).
2. Paina eteen- (j) ja taaksepäin (h) osoittavaa
nuolta valikon taustalämpötilavalinnan
korostamiseksi.
0,56
0,55
0,21
0,20
0,16
0,09
0,07
0,05
0,05
0,03
Emissiivisyyden muuttaminen
1. Paina valikko-/virtapainiketta (l).
2. Paina eteen- (j) ja taaksepäin (h) osoittavaa
nuolta valikon emissiivisyysvalinnan
korostamiseksi.
3. Paina valintapainiketta (i) valinnan
vahvistamiseksi.
4. Paina eteen- (j) ja taaksepäin (h) osoittavaa
nuolta taustalämpötila-asetuksen
muuttamiseksi. Taustalämpötilaa voidaan säätää
1 asteen välein.
5. Paina valintapainiketta (i) taustalämpötilaasetuksen vahvistamiseksi.
6. Kun taustalämpötila-asetus on tallennettu,
lämpökuvalaite palaa automaattisesti
päänäyttöön.
Väriasteikon muuttaminen
1. Paina valikko-/virtapainiketta (l).
3. Paina valintapainiketta (i) valinnan
vahvistamiseksi.
4. Paina eteen- (j) ja taaksepäin (h) osoittavaa
nuolta emissiivisyysasetuksen muuttamiseksi.
Emissiivisyyttä voidaan säätää 0,01 portain
arvosta 0,10 arvoon 1,00.
150
2. Paina eteen- (j) ja taaksepäin (h) osoittavaa
nuolta valikon väriasteikkovalinnan
korostamiseksi.
SUOMI
4. Paina eteen- (j) ja taaksepäin (h) osoittavaa
nuolta jäljitystoiminnon kytkemiseksi päälle tai
pois päältä.
5. Paina valintapainiketta (i) jäljitystoiminnon
asetuksen vahvistamiseksi.
6. Kun jäljitystoiminnon asetus on tallennettu,
lämpökuvalaite palaa automaattisesti
päänäyttöön.
Päivämäärän ja ajan asettaminen
1. Paina valikko-/virtapainiketta (l).
3. Paina valintapainiketta (i) valinnan
vahvistamiseksi.
4. Paina eteen- (j) ja taaksepäin (h) osoittavaa
nuolta väriasteikkovalintojen selaamiseksi. Viisi
väriasteikkoa sisältävät seuraavat valinnat:
Rautakaari, Kuuma valkoinen, Kuuma musta,
Sateenkaari ja Suuri kontrasti.
2. Paina eteen- (j) ja taaksepäin (h) osoittavaa
nuolta valikon päivä- ja aikavalinnan
korostamiseksi.
5. Paina valintapainiketta (i) väriasteikkoasetuksen
vahvistamiseksi.
6. Kun väriasteikkoasetus on tallennettu,
lämpökuvalaite palaa automaattisesti
päänäyttöön.
Jäljitysasetuksen muuttaminen
Kun jäljitystoiminto on päällä, lämpökuvalaite
määrittää kuumimman (punainen o) ja
kylmimmän (sininen o) kohdan näytön alueella.
Lämpökuvalaitetta voidaan siirtää keskellä olevan
mittauskohdan (+) asettamiseksi haluttuun kohtaan.
3. Paina valintapainiketta (i) valinnan
vahvistamiseksi.
4. Paina eteen- (j) ja taaksepäin (h) osoittavaa
nuolta muutettavan kentän korostamiseksi.
HUOMAA: Näytetty lämpötila vastaa aina
keskikohtaa (+).
1. Paina valikko-/virtapainiketta (l).
2. Paina eteen- (j) ja taaksepäin (h) osoittavaa
nuolta valikon jäljitysvalinnan korostamiseksi.
5. Paina valintapainiketta (i) kentän aktivoimiseksi.
Kenttä muuttuu vihreäksi.
6. Paina eteen- (j) ja taaksepäin (h) osoittavaa
nuolta aktivoidun kentän muuttamiseksi.
7. Paina valintapainiketta (i) muutoksien
tallentamiseksi.
8. Toista edellä mainitut toimenpiteet jäljellä olevien
kenttien muuttamiseksi.
3. Paina valintapainiketta (i) valinnan
vahvistamiseksi.
9. Poistu painamalla valikko-/virtapainiketta (l).
151
SUOMI
Tietojen näyttäminen
1. Paina valikko-/virtapainiketta (l).
2. Paina eteen- (j) ja taaksepäin (h) osoittavaa
nuolta valikon tietovalinnan korostamiseksi.
3. Paina valintapainiketta (i) valinnan
vahvistamiseksi.
3. Paina valintapainiketta (i) valinnan
vahvistamiseksi.
4. Lämpökuvalaite näyttää ohjelmistoversion.
5. Poistu painamalla valikko-/virtapainiketta (l).
Lämpötila-asteikkojen vaihtaminen
1. Paina valikko-/virtapainiketta (l).
2. Paina eteen- (j) ja taaksepäin (h) osoittavaa
nuolta valikon C / F -valinnan korostamiseksi.
Kuvien lataaminen tietokoneeseen
Lämpökuvalaite tallentaa sekä lämpö- että
visuaalisen kuvan jokaisen tallennetun kuvan
kohdalla. Kuvat tallennetaan bittikarttamuodossa.
Mikro SD-kortti voidaan siirtää tietokoneeseen kuvien
katselemiseksi.
Raportin kirjoitusohjelma
Kuvantava lämpömittari käyttää raportin
kirjoitusohjelmaa korkealuokkaisten raporttien
laatimiseen. Ohjelmisto voidaan ladata osoitteesta
www.dewalt.eu tai www.2helpU.com.
Lämpökuvalaitteen kytkeminen pois päältä
1. Kytke lämpökuvalaite pois päältä painamalla
valikko-/virtapainiketta (l) ja pitämällä sitä alhaalla
3 sekuntia. Lämpökuvalaite kytkeytyy myös
automaattisesti pois päältä, jos sitä ei käytetä 10
minuuttiin.
2. Liu’uta linssisuoja (g) ylös linssien suojaamiseksi,
kun laitetta ei käytetä.
Käyttövinkkejä
3. Paina valintapainiketta (i) valinnan
vahvistamiseksi.
• Käytä ainoastaan DEWALT 10,8 V
litiumioniakkua.
4. Paina eteen- (j) ja taaksepäin (h) osoittavaa
nuolta C tai F -valinnan korostamiseksi.
• Varmista, että DEWALT-akku on hyvässä
käyttökunnossa.
5. Paina valintapainiketta (i) valinnan
vahvistamiseksi.
• Vältä äkillisiä lämpötilamuutoksia, kuten
ulosmenoa lämmitetystä tilasta kylmänä
päivänä, sillä tämä voi aiheuttaa kondensaa
kuvaavan lämpömittarin sisälle. Kondensaation
estämiseksi kuvaava lämpömittari tulee asettaa
koteloon tai muovipussiin ennen kuin se
altistetaan äkillisille lämpötilamuutoksille.
6. Kun lämpötila-asteikon asetus on tallennettu,
lämpökuvalaite palaa automaattisesti
päänäyttöön.
Päänäyttöön palaaminen
1. Paina valikko-/virtapainiketta (l).
2. Paina eteen- (j) ja taaksepäin (h) osoittavaa
nuolta valikon alkunäyttövalinnan
korostamiseksi.
152
SUOMI
HUOLTO
Vianetsintä
DEWALT-lämpökuvalaite on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole
mitään huollettavia osia.
• Varmista, että linssien suoja (g) on auki.
• Varmista, että 10,8 voltin akku on ladattu.
• Varmista, että akku on asennettu kahvasarjaan
käytön aikana.
• Jos näyttö pysähtyy, poista 10,8 V akku laitteen
resetoimiseksi. Aseta akku takaisin paikoilleen ja
paina virtapainiketta.
HUOMAUTUKSIA MITTAUSONGELMIIN
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla liat ja pöly pois
vähintään kerran viikossa puhtaalla
ja kuivalla ilmalla. Silmävammojen
minimoimiseksi puhalluksen aikana tulee
aina käyttää asianmukaisia suojalaseja.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
VAROITUS: Älä pyyhi linssejä
liuotusaineilla, muutoin ne voivat
vaurioitua. Älä puhdista infrapunalinssejä
liian voimakkaasti, sillä niiden herkkä
heijastusta estävä pinta voi vaurioitua.
LATAUSLAITTEEN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota
pistoke sähköpistorasiasta ennen
puhdistamista. Voit poistaa lian ja
rasvan latauslaitteen ulkopinnasta
pyyhkimällä kankaalla tai harjaamalla
pehmeällä muulla kuin metallista
valmistetulla harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
1. Varmista, että kiinnität peittävän teipin tai levität
mustan maalin pintoihin, jotka ovat erittäin
heijastavia (käytä emissiivisyyden
oletusarvoa 0,95).
2. Varmista, että testattavan materiaalin
emissiivisyys on oikea. Katso emissiivisyyden
ja nimellisemissiivisyyden taulukko.
3. Puhdista materiaali ennen testausta, jos siinä on
runsaasti likaa, rasvaa jne.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
VALMISTAJAN SUOSITTELEMAT LISÄVARUSTEET:
Saat lisätietoja sopivista lisävarusteista
jälleenmyyjältäsi.
153
SUOMI
TAKUU
Ladattava akku
Jos akun teho heikkenee, se on ladattava. Kun
akku on tullut elinkaarensa päähän, toimita se
kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla.
• Käytä laitetta, kunnes akku tyhjenee. Irrota akku
laitteesta.
• Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Vie
ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
154
SVENSKA
TRÅDLÖS BILDTERMOMETER
DCT416
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Batterityp
Skärmstorlek
DCT416
10,8
1
Li-Ion
mm
55,9
Färg-TFT LCD med bakgrundsljus
VDC
Vikt
(utan batteripaket)
kg
0,5
Körtid
Ungefär 10 timmar
Temperaturområde
-5 ˚C till 45 ˚C (23 ˚F till 113 ˚F)
(Drift)
Temperaturområde
-20 ˚C till 60 ˚C (-4 ˚F till 140 ˚F)
(Förvaring)
Temperaturområde
-10 ˚C till 250 ˚C (14 ˚F till 480 ˚F)
Mätområde
Relativ fuktighet
10 till 90%, icke-kondenserande
Spektrasvar
8μm till 12μm
Visningsfält
20˚ x 20˚
IFOV (spontant
25 mm vid 1 m (1 tum vid 39,3 tum
Visningsfält)
Korrekthet under 100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C (+/- 3.6 ˚F)
Över 100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C (+/- 3.6 ˚F)
av avläsning. Omgivande temperatur för
angiven korrekthet 23 ˚C (73.4 ˚F).
Strålningstal
0,1 till 1,0, justerbart i 0,01 steg
Temperaturskala
˚C eller ˚F
Batteripaket
Batterityp
Spänning
VDC
Kapacitet
Ah
Vikt
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
Laddare
Starkströms- VAC
spänning
Batterityp
Ung.
min
laddningstid
Vikt
Säkringar
Europa
kg
DCB100
230
DCB105
230
Li-Ion
40
40
(1,3 Ah (1,5 Ah
batteri- batteripaket) paket)
0,3
Li-Ion
30
30
(1,3 Ah (1,5 Ah
batteribatteri
paket)
paket)
0,49
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
VARNING: Detta är en klass A produkt.
I hemmamiljö kan denna produkt orsaka
radiostörningar och användaren kan
avkrävas att vidtaga lämpliga åtgärder i
dessa fall.
VARNING: Ökad elektrostatisk spänning
kan göra att displayen inte fungerar
och data som inte sparats kommer att
förloras. Om skärmen fryser, ta bort 10,8
V batteripaketet och återställ enheten.
Sätt tillbaka batteripaketet och tryck på
strömknappen.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
155
SVENSKA
Anger risk för elektrisk stöt.
b)
Anger risk för eldsvåda.
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Viktiga säkerhetsinstruktioner
• Läs igenom dessa instruktioner.
Användning och skötsel av
batteridrivet verktyg
a)
• Spara dessa instruktioner.
• Uppmärksamma alla varningar.
• Följ alla instruktioner.
b)
• Använd endast de tillsatser/tillbehör som
specificerats av tillverkaren.
• Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal.
Service krävs när apparaten har skadats på
något sätt, utsatts för regn eller fukt, inte
fungerar normalt eller har tappats.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR
ATT KUNNA REFERERA TILL DEM SENARE
Säkerhet vid arbetsområdet
a)
b)
Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
Håll barn och åskådare borta medan en
bildtermometer används. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
Personlig säkerhet
a)
b)
Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar
med en bildtermometer. Använd inte
en bildtermometer när du är trött
eller påverkad av droger, alkohol eller
medicin. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
när du arbetar med bildtermometern kan
resultera i allvarlig personskada.
Sträck Dig inte för mycket. Ha ordentligt
fotfäste och balans hela tiden. Detta
möjliggör bättre kontroll av bildtermometern i
oväntade situationer.
Användning och skötsel
a)
156
Förvara bildtermometern som
går på tomgång utom räckhåll för
barn och låt inte personer som är
ovana med bildtermometern eller
dessa instruktioner använda den
bildtermometern. Bildtermometern kan vara
farlig i händerna på oerfarna användare.
Använd bildtermometern, tillbehör etc.
i enlighet med dessa instruktioner,
ta också med i beräkningen
arbetsförhållandena och arbetet
som skall utföras. Användningen av en
bildtermometerför andra verksamheter än de
som det är avsett för skulle kunna resultera i
en farlig situation.
c)
Ladda endast med den laddare som
specificerats av DEWALT. En laddare som
passar en batterityp kan medföra brandrisk
om den används ihop med ett annat batteri.
När batteripaket inte används bör det
hållas borta från andra metallföremål
som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar
och andra små metallföremål som kan
skapa kontakt mellan de två polerna.
Kortslutning mellan batteriets poler kan
orsaka brännskada eller brand.
Under olämpliga förhållanden kan vätska
spruta ut från batteriet. Undvik kontakt.
Vid oavsiktlig kontakt, spola med vatten.
Om vätskan kommer i kontakt med
ögonen, sök också läkarhjälp. Vätska som
sprutar ur batteriet kan orsaka sveda och
brännskador.
Säkerhetsinformation för
bildtermometrar
VARNING: Demontera inte eller
modifiera bildtermometern. Det
finns inga servicebara delar på
insidan. Om du behöver hjälp kontakta
din lokala återförsäljare.
• Arbeta inte med bildtermometern i explosiv
omgivning, t.ex. i närheten av brännbara
vätskor, gaser eller damm. Bildtermometrar
kan ge upphov till gnistor som kan antända
dammet eller ångorna.
• Bildtermometern bör endast användas
med särskilt avsedda DEWALT batterier.
Användning av några andra batterier kan utgöra
risk för brand.
• Förvara bildtermometern utom räckhåll
för barn och andra outbildade personer..
Verktyg är farliga i händerna på outbildade
användare.
• Ta inte bort eller utplåna
varningsetiketterna.
SVENSKA
OBSERVERA: För att undvika skada
på bildtermometern låt den inte utsättas
för miljöer med höga temperaturer eller
med heta källor, såsom i ett fordon i
solen. Hantera alltid bildtermometern
inom driftområdet som anges i
specifikationstabellen.
• Använd inte bildtermometrar för test
av temperaturen hos tillagade eller råa
livsmedel.
• Vidrör inte heta ytor för att bekräfta
avläsning av heta temperaturer.
• Använd den inte för att mäta
kroppstemperaturen hos människor eller
djur.
OBSERVERA: Peka inte med
bildtermometern ( med eller utan
linsskyddet aktiverat) mot solen eller
andra intensiva energikällor som utstrålar
laserstrålning. Detta kan skada detektorn
inuti bildtermometern och kan påverka
dess korrekthet.
• För att undvika skador på bildtermometern eller
utrustningen under tester, skydda dem mot
följande:
– EMF (elektromagnetiska fält) såsom från
svetsaggregat, induktionsvärmare etc.
– ESD (Elektrostatisk urladdning).
MIKRO-SD-MINNESKORT
– Plötslig temperaturförändring (orsakad
av plötsliga ändring i omgivande
temperatur–för bästa korrekthet låt
bildtermometernstabiliseras i 30 minuter
innan den används).
VARNING: Kvävningsrisk. Mikro-SDkortet är en liten del som utgör en
kvävningsrisk och är inte avsedd för
barn.
OBSERVERA: Det rekommenderas
att använde det mikro-SD-minneskortet
som medföljer bildtermometern.
DEWALT garanterar inte användning eller
pålitlighet hos andra eftermarknadskort
av andra varumärken eller kapaciteter.
Det rekommenderas också att
regelbundet överföra sparade bilder till
en dator som backup.
VARNING: Risk för brännskada.
Avläsningen kanske inte blir korrekt om
bildtermometern finns i närheten av
starka magnetfält (såsom bågsvetsning,
induktionsvärmare, vågsändare etc.).
Använd inte bildtermometern under
dessa förhållanden.
VARNING: Bildtermometern mäter
endast ytans temperatur. Föremål
bakom ytan kan ha signifikant annan
temperatur vilket kan utgöra en risk för
brännskador eller frysskador.
VARNING: Se strålningsinformationen
för verklig temperatur. Reflekterande
föremål kan resultera i en lägre
temperatur än verklig avläsning och kan
utgöra en risk för brännskador.
VARNING: Utsätt inte bildtermometrar
för överdriven värme såsom solsken, eld
eller liknande.
SE UPP: När den inte används,
placera bildtermometern på sidan
på en stabil yta där den inte
utgör en fara att någon snubblar
eller faller. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på
batteripaketet men lätt kan vältas.
OBSERVERA: Modifieringar som inte
godkänts av tillverkaren kan göra att
användare förlorar behörigheten att
använda enheten.
Dolda risker
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. De är:
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
– Risk för personskador på grund av oavsiktlig
kontakt med strömförande delar under
arbetsprocessen.
Märkningar på bildtermometern
Följande bilddiagram visas på bildtermometern:
Läs instruktionshandbok före användning.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.
Exempel:
2012 XX XX
Tillverkningsår
157
SVENSKA
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna
handbok innehåller viktiga säkerhets- och
bruksanvisningar för batteriladdarna DCB100 och
DCB105.
• Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
SE UPP: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DEWALT laddningsbara batterier. Olika
typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för
att garantera att de inte leker med
apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget
kan den kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat
till, slipdamm, metallspån, stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av DEWALT
laddningsbara batterier. All annan användning
kan resultera i barndrisk, elektriska stötar eller
död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när
laddaren kopplas ur. Detta kommer att minska
risken för skador på den elektriska kontakten
och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen går
på den, snubblar på den eller att det på
annat sätt riskerar att skadas eller påfrestas.
158
• Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren
eller placera inte laddaren på ett mjukt
underlag eftersom det kan blockera
ventilationsöppningarna vilket kan resultera
i intern överhettning. Placera laddaren undan
från alla heta källor. Laddaren ventileras genom
öppningar i överkant och underkant av höljet.
• Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt — byt ut dem omedelbart.
• Använd inte laddaren om den utsatts för
skarpa stötar, tappats eller skadats på annat
sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter.
• Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
• Om strömsladden skadas måste den bytas
omedelbart at tillverkaren, dess serviceombud
eller liknande kvalificerad person för att förhindra
alla faror.
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den
regörs. Detta kommer att minska risken för
elektriska stötar. Borttagning av batteripaketet
kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
• Laddaren är konstruerad för att arbeta med
standard 230 V hushållsström. Försök inte
att använda någon annan spänning. Detta
gäller inte för billaddaren.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
Laddarna DCB100 och DCB105 lämpar sig för
10,8 V Li-Ion batterier.
Dessa laddare behöver inga justeringar, och är
konstruerade för att vara så lätta som möjligt att
använda.
Laddningsprocedur (fig. 1)
1. Plugga in laddaren i ett lämpligt uttag innan du
sätter in batteripaketet.
2. Sätt in batteripaketet (a) i laddaren. Den röda
(laddnings-) lampan blinkar kontinuerligt, vilket
indikerar att laddningsproceduren har börjat.
SVENSKA
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
OBSERVERA: För att garantera maximal prestanda
och livslängd för Li-jon batterier bör batteripaketet
laddas fullt innan första användning.
Laddningsprocedur
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
laddar
helt uppladdat
het/kall paketfördröjning
byt ut batteripaketet
– – –
–
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Het/kall paketfördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för
varmt eller för kallt, startar den automatiskt en het/
kall paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen
tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Därefter växlar laddaren automatiskt till paketets
laddningsläge. Denna funktion garanterar maximal
livslängd för batteriet.
ENDAST FÖR BATTERIPAKET MED LI-JON
Li-jon-batterier är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som skyddar batteriet mot
överbelastning, överhettning eller för mycket
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det
om det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om
detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till
dess det är full-laddat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda inte eller använd batteriet i explosiv
atmosfär, såsom i närheten av brännbara
vätskor, gaser eller damm. Isättning och
borttagning av batteriet från laddaren kan
antända dammet eller ångorna.
• Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren.
Modifiera inte batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare då batteripaketet kan brista och
orsaka allvarliga personskador.
• Aldda endast batteripaketet i DEWALT laddare.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
• Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40 ˚C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
eller skadats på något annat sätt (t.ex.
genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera
i elektriska stötar eller dödsfall av
elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för
återvinning.
SE UPP: När den inte används skall
den läggas på sidan på en stabil
plats så att ingen riskerar att någon
snubblar på den. Vissa verktyg med
stora batteripaket kan stå upprätt på
batteripaketet men lätt kan vältas.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
159
SVENSKA
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart
byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Batteripaket
BATTERITYP
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn till miljön.
DCT416 arbetar med 10,8 volts batteripaket.
Förvaringsrekommendationer
Bränn inte batteripaketet.
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
OBSERVERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Som tillägg till de piktografier som används i
denna handbok visar etiketterna på laddaren och
batteripaketet följande piktografier:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
Endast för användning inomhus.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Elektronisk termometer
1 Mikro-SD minneskort
1 10,8 V XR litium-jon batteripaket
1 Laddare
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
OBSERVERA: Batteripaket och laddare är inte
inkluderade med N-modellerna.
100%
Batteriladdning.
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
100%
Batteriet laddat.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Batteriet defekt.
Beskrivning (fig. 2)
VARNING: Modifiera aldrig
bildtermometern eller någon del av det.
Skada eller personskada kan uppstå.
Het/kall paketfördröjning.
a. 10,8 V XR litium-jon batteripaket
Stick inte in ledande föremål.
b. Handtag
Ladda inte skadade batteripaket.
d. Lock till Mikro-SD-kortöppning
c. Skärm
e. Mikro-SD-kortöppning
Använd endast med DEWALTs
batteripaket, andra kan spricka och
orsaka personskada och skador.
Utsätt inte för vatten.
160
f. Lins
g. Linslock
SVENSKA
h.
Pilknapp bakåt: Tryck på denna
knapp för att navigera bakåt.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
i.
Valknapp: Tryck på denna knapp
för att bekräfta ett val.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
j.
Pilknapp framåt: Tryck på denna
knapp för att navigera framåt.
k.
Knapp justering bildblandning:
Tryck på denna knapp för att ändra
blandningsprocenten mellan de
visuella och termiska bilderna.
l.
Knapp meny/ström: Tryck på
denna knapp för att slå på enheten
(håll i 0,5 sekunder) eller av (håll i 3
sekunder). När enheten är påslagen,
tryck på denna knapp för att visa
menyalternativen.
m.
Bildtagningsknapp: Tryck på
denna knapp för att ta en bild.
AVSEDD ANVÄNDNING
Bildtermometern mäter utstrålad energi från ett
föremåls yta och använder sedan dessa mätningar
för att visa en bild och uppskattad temperatur.
Bilder kan tas och sedan sparas (bitmapsformat) på
ett mikro-SD-kort.
Bildtermometern kan användas för inspektioner och
felsökning av elektriska system, HVAC, rörarbeten,
mekaniska utrustningar, bostadsbyggnader eller
automativa system.
Bildtermometern är ett professionellt verktyg. LÅT
INTE barn komma i kontakt med detta verktyg.
Övervakning krävs när oerfarna användare använder
detta verktyg.
Elektrisk Säkerhet
Laddaren har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Kontrollera
också att spänningen på din laddare är den samma
som i elnätet.
Din DEWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
VARNING: Stäng alltid av
bildtermometern innan batteripaketet
sätts i eller tas bort.
VARNING: Använd endast DEWALT
batteripaket och laddare.
Bälteskrok (fig. 3) (tillvalt tillbehör)
VARNING: För att minska risken
för allvarliga personskador SKALL
INTE bildtermometern hängas högt eller
föremål hängas i bälteskroken. Häng
ENDAST bildtermometerns bälteskrok i
ett arbetsbälte.
VARNING: För att minska risken för
allvarliga personskador se till att
skruven (n) som håller bälteskroken
sitter fast.
VIKTIGT: Vid montering eller borttagning av
bälteskroken använd endast den skruv som
medföljer.
Bälteskroken (o) kan monteras på båda sidorna av
verktyget med endast den medföljande skruven
(n) för att anpassas för höger- eller vänsterhänta
personer. Om kroken inte önskas kan den tas bort
från verktyget.
För att ta bort bälteskroken (o), ta bort skruven (n)
som håller bälteskroken på plats och montera den
sedan på motsatt sida.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Laktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
Montering och borttagning av
batteripaketet från bildtermometern
(fig. 4)
OBSERVERA: Se till att batteripaketet är fulladdat.
INSTALLATION AV BATTERIET I VERKTYGSHANDTAGET
1. Rikta in batteripaketet (a) mot listerna inuti
handtaget.
2. Skjut den med en fast rörelse på plats till du hör
att låset snäpper på plats.
161
SVENSKA
BORTTAGNING AV BATTERIET FRÅN
VERKTYGSHANDTAGET.
1. Tryck på låsknappen (p) och dra med en fast
rörelse batteripaketet bort från bildtermometerns
handtag.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i
laddningsavsnittet i denna manual.
u
s
t
t
v
Komma igång (fig. 2)
1. Skjut linslocket (g) nedåt för att ta fram linsen.
Ström på/av
1. För att slå på bildtermometern tryck på meny-/
strömknappen (l) och håll i 0,5 sekunder.
2. För att stänga av den elektroniska termometern
tryck på meny-/strömknappen (l) och håll i 3
sekunder.
FÖRSTA INSTÄLLNING
Datum- och tidsinställning
Första gången som bildtermometern slås på
kommer en uppmaning att ställa in tid och datum
Efter den första inställningen kan tiden och datumet
ändras via menynavigering.
1. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera fältet som skall ändras.
Bildblandning
DCT416 bildtermometern har möjlighet att visa
både en visuell bild och en infraröd bild. Bilderna
kan också blandas på displayen för att ge en
överlappning av den termiska bilden ovanpå den
visuella bilden. En blandad bild kan vara till hjälp vid
diagnostisering av felpunkter eller vid kommunikation
med kunder.
För att ändra blandningsinställningen tryck
på inställningsknappen för bildblandning (k).
Bildblandningen kan tryckas på upprepade
gånger för att gå igenom följande alternativ för
displayinställningar:
100% Visuell
75% Visuell, 25% Termisk
50% Visuell, 50% Termisk
25% Visuell, 75% Termisk
100% Termisk
2. Tryck på valknappen (i) för att aktivera fältet.
Fältet blir grönt.
3. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
ändra det aktiverade fältet.
4. Tryck på valknappen (i) för att spara
ändringarna.
5. Upprepa ovanstående steg för att ändra de
kvarvarande fälten.
6. Tryck på meny-/strömknappen (l) för att avsluta.
GRUNDLÄGGANDE HANTERING
Huvudskärmen
Huvudskärmen innehåller flera sektioner:
r. Bild skannat område
s. Temperaturmätning i mitten av bilden (+)
t. Strålningsinställning
u. Mätare batteriladdning
v. Temperaturfärgskala
162
Ta och spara bilder (fig. 2)
Se till att ett mikro-SD-kort är installerat för att spara
en bild. Öppna locket (d) till öppningen för mikro-SDkortet och sätt i mikro-SD-kortet i öppningen (e).
1. Tryck på bildtagningsknappen (m).
2. Den visade bilden kommer att frysa i 3 sekunder
för att visa bilden.
3. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera spara till SD-kortet eller radera.
SVENSKA
4. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
3. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
5. När spara eller radera är klart kommer
bildtermometern automatiskt att återgå till
huvudskärmen.
4. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att rulla
genom de sparade bilderna.
OBSERVERA: Om inget SD-kort är installerat
eller om det är problem med SD-kortet kommer
nedanstående kommunikation att ske.
OBSERVERA: Om SD-kortet är fullt kommer
nedanstående kommunikation att ske.
5. Tryck på valknappen (i) för att gå till undermenyn
radera.
6. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera spara till SD-kortet eller radera.
7. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
8. När spara eller radera är klart kommer
bildtermometern automatiskt att återgå till nästa
bild i sekvensen.
Strålningstal
MENYALTERNATIV
OBSERVERA: När som helst, tryck på meny-/
strömknappen (l) för att återgå till föregående skärm.
Visa bilder
1. Tryck på meny-/strömknappen (l).
2. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera mappalternativet i menyn.
Strålningstalet beskriver den karakteristiska
energiutstrålningen hos material. De flesta
organiska och målade material eller oxiderade
ytor har ett strålningstal på omkring 0,95 vilket
är standardinställningen. Det är rekommenderat
att kompensera för felaktiga avläsningar som kan
bli resultatet från mätning av material med låga
strålningsvärden såsom blanka metallytor. Täck
dessa ytor med maskeringstejp eller matt svart färg
(<148 °C/300 °F) och använd standardinställningen
(0,95). Låt tejpen eller färgen nå samma temperatur
som ytan under och mät sedan temperaturen hos
tejpen eller den målade ytan.
Om du inte kan måla eller använda tejp
kan du kompensera dina mätningar med
strålningstalsväljaren. Även med det justerbara
strålningstalet kan det vara svårt att få en helt
korrekt infraröd mätning av en yta med en blank
eller metallyta. Experimenterande kan behövas
för att fastställa fixpunkten för temperaturer och
erfarenhet kommer att hjälpa dig att välja den bästa
inställningen för specifika mätningar.
Bildtermometern har justerbart strålningstal från
0,1 till 1,0 i steg om 0,01. Se den Nominella
strålningstalstabellen i denna manual. Referensen
för strålningstalsinställningarna i tabellen är förslag
för typiska situationer och din särskilda situation kan
avvika.
163
SVENSKA
OBSERVERA: Kalibreringen av denna produkt har
gjorts med strålningstal 0,95.
NOMINELLT STRÅLNINGSVÄRD
MATERIAL
Kolfylld yta
Iskristaller
Människohud
Skiffer
Destillerat vatten
Is, blank
Jord, mättad med vatten
Karbonsot
Glas, polerad platta
Färg, olja
Tegel, röd
Papper, vitt fast
Betong
Jord, torr
Gips, grov yta
Trä, hyvlad ek
Lergods, glaserat
Snö, kornig
Kisel, glaserat
Kopparoxid vid 38 ˚C
Smärgel, korund
Snö
Rostfritt stål, oxiderat vid 800 ˚C
Järn, oxiderad vid 500 ˚C
Kopparoxid vid 260 ˚C
Snö, fina partiklar
Mässing, icke oxiderad
Glas konvex D
Stål, oxiderat
Koppar, kraftigt oxiderad
Tyg, bomull
Sand
Kisel, icke glaserat
Järn, oxiderad vid 100 ˚C
Beläggning nr C20A
Basalt
Kol, grafiterat vid 500 ˚C
Röd rost
Järnplåt, kraftigt rostad
Vatten
Svart lera
Cement, vit
Gjutgods, oxiderad
Bly, oxiderad vid 1100 ˚C
Zircon på Inconel
Cu-Zn, mässing oxiderad
Inconelplåt vid 760 ˚C
Marmor, blank vit
Alla eloxiderade kromsyror
Gjutgods, polerad
Mässing, polerat 80 grad slippapper
164
VÄRDE
0,98
0,98
0,98
0,97
0,96
0,96
0,95
0,95
0,94
0,94
0,93
0,93
0,92
0,92
0,91
0,90
0,90
0,89
0,88
0,87
0,86
0,85
0,85
0,84
0,83
0,82
0,81
0,80
0,79
0,78
0,77
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
0,70
0,69
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,61
0,58
0,56
0,55
0,21
0,20
Rostfritt stål 18-8 polerat
Aluminium obehandlat
Stål polerat
Aluminium, polerad plåt
Koppar, polerad
Mässing, högglanspolerat
0,16
0,09
0,07
0,05
0,05
0,03
För att ändra strålningstalet
1. Tryck på meny-/strömknappen (l).
2. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera strålningsalternativet i menyn.
3. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
4. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
justera strålningsinställningen. Strålningstalet
kan justeras i steg om 0,01 från 0,10 till 1,00.
5. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta
inställningen.
6. När strålningstalet sparats kommer
bildtermometern automatiskt att återgå till
huvudmenyn.
Bakgrundstemperatur
För mer korrekt temperaturmätning rekommenderas
att ställa in bakgrundstemperaturen (eller den
reflekterade temperaturen). Detta är särskilt viktig
när objektet som mäts har en signifikant annan
temperatur än omgivningen eller om objektet som
mäts har ett lågt strålningstal.
Inställning av bakgrundstemperaturen hjälper till att
kompensera för strålningen från omgivningen.
För att ändra bakgrundstemperaturen
1. Tryck på meny-/strömknappen (l).
SVENSKA
2. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera alternativet bakgrundstemperatur i
menyn.
För att ändra spårningsinställningen
När spårningsfunktionen är på kommer
bildtermometern att lokalisera den varmaste (röd o)
och kallaste (blå o) platsen i bilden. Bildtermometern
kan flyttas för att rikta in centrummätpunkten (+) till
önskad plats.
OBSERVERA: Den visade temperaturen motsvarar
alltid centrum (+).
1. Tryck på meny-/strömknappen (l).
2. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera fältet som skall ändras.
3. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
4. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h)
för att ändra bakgrundstemperaturen.
Bakgrundstemperaturen kan justeras i steg om
1 grad.
5. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta
inställningen av bakgrundstemperaturen.
6. När bakgrundstemperaturen sparats kommer
bildtermometern automatiskt att återgå till
huvudmenyn.
För att ändra färgpaletten
1. Tryck på meny-/strömknappen (l).
2. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera färgpalettalternativet i menyn.
3. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
4. tryck på framåt (j) eller bakåt (h) pilen för att slå
på eller stänga av spårningsfunktionen.
5. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta
spårningsfunktionens inställning.
6. När spårningsfunktionens inställning sparats
kommer bildtermometern automatiskt att återgå
till huvudmenyn.
Inställning av datum och tid
1. Tryck på meny-/strömknappen (l).
2. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera alternativet datum och tid i menyn.
3. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
4. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att rulla
genom färgpalettens alternativ. De fem valen för
färgpaletten är: Ironbow, White Hot, Black Hot,
Rainbow och High Contrast.
5. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta
färgpalettinställningen.
6. När färgpalettinställningen sparats kommer
bildtermometern automatiskt att återgå till
huvudmenyn.
165
SVENSKA
3. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
4. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera fältet som skall ändras.
3. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
5. Tryck på valknappen (i) för att aktivera fältet.
Fältet blir grönt.
4. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera antingen C eller F.
6. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
ändra det aktiverade fältet.
5. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
7. Tryck på valknappen (i) för att spara
ändringarna.
8. Upprepa ovanstående steg för att ändra de
kvarvarande fälten.
9. Tryck på meny-/strömknappen (l) för att avsluta.
För att visa information
6. När inställning av temperaturskalan sparats
kommer bildtermometern automatiskt att återgå
till huvudmenyn.
Återgå till Huvudskärmen
1. Tryck på meny-/strömknappen (l).
2. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera hemalternativet i menyn.
1. Tryck på meny-/strömknappen (l).
2. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera informationsalternativet i menyn.
3. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
3. Tryck på valknappen (i) för att bekräfta valet.
4. Bildtermometern kommer att visa
programversionen.
5. Tryck på meny-/strömknappen (l) för att avsluta.
För att ändra temperaturskala
1. Tryck på meny-/strömknappen (l).
2. Tryck på pilen framåt (j) eller bakåt (h) för att
markera C/F alternativet i menyn.
För att ladda ned bilder till datorn
Bildtermometern registrerar både termisk och visuell
bild för varje sparad bild. Bilder sparas i bitmapformat.
Mikro-SD-kortet kan överföras till en dator för visning
av bilderna.
Rapportskrivande program
Bildtermometern använder rapportskrivande
program för att producera professionella rapporter.
Programmet kan laddas ned från www.dewalt.eu
or www.2helpU.com.
Stänga av bildtermometern
1. För att stänga av bildtermometern tryck
på meny-/strömknappen (l) och håll kvar i
3 sekunder. Bildtermometern kommer också att
stängas av automatiskt efter 10 minuters ickeanvändning.
166
SVENSKA
2. Skjut linslocket (g) uppåt för att skydda linsen
när den inte används.
Hanteringstips
• Använd endast DEWALT 10,8 V litium-jon
batterier.
• Se till att DEWALT batteriet är i gott skick.
• Undvik plötsliga ändringar i temperaturen
såsom när en varm byggnad lämnas eller
gås in i under en kall dag eftersom detta kan
orsaka kondensation inuti bildtermometern.
För att förhindra kondensation, placera
bildtermometern i boxen eller i en
plastväska innan den utsätts för plötsliga
temperaturväxlingar.
UNDERHÅLL
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER FÖR LADDARE
VARNING: Fara för stöt. Koppla bort
laddaren från växelströmsuttaget före
rengöring. Smuts och fett kan avlägsnas
från laddarens exteriör genom att
använda en trasa eller en mjuk ickemetallisk borste. Använd inte vatten eller
några rengöringslösningar.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Din DEWALT bildtermometer har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
REKOMMENDERADE TILLBEHÖR
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara. Det
finns inga servicebara delar på insidan.
Felsökning
Rådfråga din återförsäljare för ytterligare information
angående lämpliga tillbehör.
• Se till att linslocket (g) är öppet.
• Se till att det 10,8 V batteriet är laddat.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
med ren och torr luft minst en gång
i veckan. För att minska risken för
ögonskador bör alltid skyddsglasögon
användas när detta görs.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
VARNING: Använd inte lösningsmedel
på linsen eftersom den kan orsaka
skador. Rengör inte den infraröda linsen
för kraftigt eftersom det kan skada den
ömtåliga antireflexbeläggningen.
• Se till att batteriet är installerat på handtagssetet
när det används.
• Om skärmen fryser, ta bort 10,8 V batteripaketet
och återställ enheten. Sätt tillbaka batteripaketet
och tryck på strömknappen.
LÖSNINGAR OM DET ÄR PROBLEM ATT GÖRA MÄTNINGAR
1. Se till att använda maskeringstejp eller matt
svart färg på ytor som är starkt reflekterande
(använd standardstrålningstalet 0,95).
2. Se till att använda korrekt strålningstal för
materialet som du testar. Se tabell för
strålningstal och nominell strålning.
3. Rengör materialet innan testen om det är
mycket smutsigt, fett etc.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
167
SVENSKA
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
Uppladdningsbart batteripaket
Detta batteripaket för långvarigt bruk måste laddas
upp när det inte åstadkommer tillräcklig effekt på
arbetsmoment som det lätt kunde klara tidigare. Vid
slutet av dess tekniska livslängd, kassera det med
vederbörlig hänsyn till vår miljö:
• Kör slut på batteripaketet helt och hållet, och ta
därefter ut det ur verktyget.
• Li-jon celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en
återvinningsstation. De insamlade batteripaketen
kommer att återvinnas eller avyttras korrekt.
168
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
169
TÜRKÇE
KABLOSUZ GÖRÜNTÜLEME
TERMOMETRESI DCT416
Tebrikler!
Şarj Cihazı
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
DCT416
Voltaj
VDC
DCB100
DCB105
230
230
Li-Ion
Li-Ion
Yaklaşık dak
40
40
şarj süresi
(1,3 Ah) (1,5 Ah
akü)
akü)
kg
0,3
30
30
(1,3 Ah (1,5 Ah
akü)
akü)
0,49
1
Akü tipi
Sigortalar
Li-Ion
Ekran boyutu
mm
55,9
Arka ışıklı renkli TFT LCD
Ağırlık
(pil takımı olmadan)kg
0,5
Çalışma Süresi
Yaklaşık 10 saat
Sıcaklık Aralığı
(Çalışırken)
-5 ˚C - 45 ˚C (23 ˚F - 113 ˚F)
Sıcaklık Aralığı
(Saklarken)
-20 ˚C - 60 ˚C (-4 ˚F - 140 ˚F)
Sıcaklık
Ölçüm Aralığı
-10 ˚C - 250 ˚C (14 ˚F - 480 ˚F)
Bağıl nem
%10 ila %90, yoğuşmasız
Spektrum Tepkisi
8μm - 12μm
Görüntü Alanı
20˚ x 20˚
IFOV (Anlık
Görüntü Alanı)
1 m’de 25 mm (39,3"de 1")
Kesinlik
100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C’nin altında
(+/- 3.6 ˚F)
100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C (+/- 3,6 ˚F)
okumanın üstünde. Belirtilen kesinlik
için ortam sıcaklığı 23 ˚C (73.4 ˚F).
Salım
0,1 - 1,0, 0,01’lik
yüklemelerle ayarlanabilir
Sıcaklık ölçeği
Akü
Akü tipi
˚C veya ˚F
DCB121
DCB123
Li-Ion
Li-Ion
Voltaj
VDC
10,8
10,8
Kapasite
Ah
1,3
1,5
Ağırlık
kg
0,2
0,2
170
VAC
Akü tipi
Ağırlık
10,8
Tip
Anaşebeke
voltajı
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
UYARI: Bu bir Sınıf A ürünüdür.
Evsel bir ortamda bu ürün,
kullanıcının gerekli önlemleri almasını
gerektirebilecek radyo enterferansına
neden olabilir.
UYARI: Elektrostatik voltajın artması,
ekranın kapanmasına neden olabilir
ve kaydedilmemiş tüm veriler kaybolur.
Ekran donarsa, birimi sıfırlamak için
10.8 V batarya paketini çıkarın.
Batarya paketini yeniden takın ve güç
açma düğmesine basın.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
TÜRKÇE
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Önemli Güvenlik Talimatları
•
•
•
•
•
Bu talimatları okuyun.
Bu talimatları muhafaza edin.
Tüm uyarıları dikkate alın.
Tüm talimatlara uyun.
Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek
parçaları/aksesuarları kullanın.
• Tüm servis işlemleri için yetkili servis
personeline başvurun. Cihaz herhangi bir
şekilde zarar gördüğünde, yağmur veya
neme maruz kaldığında, normal şekilde
çalışmadığında veya düşürüldüğünde servis
işlemlerinin yapılması gerekir.
İLERDE BAKMAK IÇIN TÜM UYARI VE
TALIMATLARI SAKLAYIN
Çalışma Alanının Güvenliği
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Bir görüntüleme termometresi
kullanırken çocuklardan ve etraftaki
kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
Kişisel Güvenlik
a) Bir görüntüleme termometresi
kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve
sağduyulu davranın. Bir görüntüleme
termometresini yorgunken veya
ilaç ya da alkolün etkisi altındayken
kullanmayın. Bir görüntüleme
termometresini kullanırken bir anlık
dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmayla
sonuçlanabilir.
b) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
görüntüleme termometresini daha iyi kontrol
etmenizi sağlar.
Kullanım ve Bakım
a) Görüntüleme termometresini
kullanmıyorsanız, çocukların
ulaşamayacağı yerlerde saklayın
ve görüntüleme termometresini
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin görüntüleme termometresini
kullanmasına izin vermeyin. Görüntüleme
termometresi eğitimsiz kullanıcıların elinde
tehlikeli olabilir.
b) Görüntüleme termometresini,
aksesuarları vb. kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Görüntüleme termometresinin öngörülen
işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
Akülü Alet Kullanım ve Bakımı
a) Yalnızca DEWALT tarafından belirtilen
cihazla şarj edin. Bir akü için uygun olan
şarj cihazı başka bir akü ile kullanıldığında
yangın tehlikesi yaratabilir.
b) Akü paketi kullanılmadığında, iki kutbu
birbirine temas ettirebilecek ataç, bozuk
para, anahtar, çivi, vida ve diğer küçük
metal nesnelerden uzak tutun. Akü
kutuplarının kısa devre yaptırılması yanık
veya yangına neden olabilir.
c) Kötü şartlar altında, akü sıvı sızdırabilir,
temastan kaçının. Yanlışlıkla temas
halinde, suyla yıkayın. Sıvı gözlere temas
ederse, ayrıca doktora da başvurun.
Aküden sızan sıvı tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
Görüntüleme Termometresi
İçin Güvenlik Bilgileri
UYARI: Görüntüleme
termometrelerini parçalarına
ayırmayın veya üzerlerinde
değişiklik yapmayın. İçinde servisi
yapılabilecek parça yoktur. Yardıma
ihtiyacınız olduğunda yerel bayiniz ile
temas kurun.
• Görüntüleme termometresini, yanıcı sıvılar,
gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi
yanıcı ortamlarda çalıştırmayın. Görüntüleme
termometreleri, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
171
TÜRKÇE
• Görüntüleme termometresi, sadece
özel olarak tasarlanmış DEWALT pillerle
kullanılmalıdır. Başka akülerin kullanımı
yangın riski oluşturabilir.
• Görüntüleme termometresini çocukların
veya diğer tecrübesiz kişilerin
erişemeyecekleri yerlerde saklayın. Aletler,
eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
• Uyarı etiketleri çıkartmayın veya tahrif
etmeyin.
• Görüntüleme termometresini pişirilmiş
veya pişirilmemiş yiyeceklerin sıcaklıklarını
ölçmek için kullanmayın.
• Yüksek sıcaklık okumalarını teyit etmek için
yüzeylere dokunmayın.
• İnsan veya hayvanların vücut sıcaklıklarını
ölçmek için kullanmayın.
• Görüntüleme termometresinin veya ölçülen
donanımın hasar görmesine engel olmak için,
onları aşağıdakilere karşı koruyun:
– Kaynak makineleri, endüksiyon ısıtıcı vb.
EMF (elektromanyetik alanlar).
– ESD (elektrostatik boşalma).
– Termal şok (beklenmedik ortam sıcaklığı
değişimlerinden kaynaklanan termal
şok (en yüksek derecede hassasiyet
için), kullanmadan önce görüntüleme
termometresinin stabilize olması için 30
dakika bekleyin).
UYARI: Yanma tehlikesi. Görüntüleme
termometresi güçlü elektromanyetik
alanlarla aynı yerdeyse (kaynak
makinesi, endüksiyonlu ısıtıcılar, radyo
vericileri, vb.), okuma kesin olmayabilir.
Görüntüleme termometresini bu şartlar
altında kullanmayın.
UYARI: Görüntüleme termometresi
sadece yüzey sıcaklığını ölçer. Yüzeyin
arkasındaki nesnelerin önemli oranda
farklı sıcaklıkları olabilir, bu da yanık
veya donma tehlikesi teşkil eder.
UYARI: Gerçek sıcaklıklar için salım
bilgisine bakın. Reflektif nesneler,
gerçek sıcaklık ölçümlerinden daha
düşük değerlere neden olur ve yanma
tehlikesi teşkil edebilir.
UYARI: Görüntüleme termometresini
güneş ışığı, ateş veya benzeri gibi aşırı
yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
172
DİKKAT: Kullanmadığınızda,
görüntüleme termometresini yan
olarak, sarsılma veya düşme
tehlikesine yol açmayacağı sabit
bir yüzeye yerleştirin. Büyük akü
paketlerine sahip bazı aletler akü
paketinin üzerinde dik durabilir, ancak
bunlar kolayca devrilebilir.
İKAZ: Üreticinin izin vermediği
değişiklikler, kullanıcının bu cihazı
kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.
İKAZ: Görüntüleme termometresinin
zarar görmesini önlemek için,
güneşin altında bir aracın içinde
gibi, yüksek sıcaklık ortamlarına
veya ısı kaynaklarına maruz kalacak
şekilde bırakmayın. Görüntüleme
termometresini her zaman özellikler
tablosunda not edilen çalışma
aralığında çalıştırın.
İKAZ: Görüntüleme termometresini
(lens kapağı takılı olsun olmasın)
güneşe veya lazer radyasyonu yayan
diğer yoğun enerji kaynaklarına
doğrultmayın. Bu, görüntüleme
termometresinin içindeki detektöre
zarar verebilir ve kesinliği etkileyebilir.
MIKRO SD BELLEK KARTI
UYARI: Boğulma tehlikesi. Mikro SD
bellek kartı, boğulma tehlikesine neden
olabilen küçük bir parçadır ve çocuklar
için tasarlanmamıştır.
İKAZ: Görüntüleme termometresiyle
birlikte verilen mikro SD bellek kartının
kullanılması önerilir. DEWALT farklı
markalara ait ve farklı kapasitelere
sahip diğer satış sonrası kartların
kullanımıyla ilgili olarak garanti veya
herhangi bir güvence vermez. Kayıtlı
görüntüleri sıklıkla yedekleme amacıyla
bir bilgisayara aktarmanız da önerilir.
Diğer Riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma süresince elektrik akımı içeren
parçalarla kazayla temastan kaynaklanan
yaralanma riski.
TÜRKÇE
Görüntüleme Termometresi
Üzerindeki İşaretler
Görüntüleme termometresi üzerinde aşağıdaki
semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
Örnek:
2012 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz, DCB100
ve DCB105 şarj cihazları ile ilgili önemli güvenlik
ve çalıştırma talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
akünün ve üründe kullanılan akünün
üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, yalnızca DEWALT
şarjlı akülerini şarj edin. Diğer akü
türleri patlayarak kişisel yaralanmaya
ve hasara neden olabilir.
DİKKAT: Cihazla oynamadıklarından
emin olmak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken,
yabancı maddeler tarafından kısa
devre yapılabilir. Bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla iletken nitelikteki
taşlama tozu, metal yongalar, çelik
yünü, alüminyum folyo veya metal
parçacık birikimi gibi yabancı maddeler
şarj cihazının yuvalarından uzak
tutulmalıdır. Yuvada akü yokken
şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini
temizlemeden önce çıkarın.
• Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN.
Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazları DEWALT şarjlı akülerini
şarj etmekten başka kullanımlar için
tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar yangın
veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
• Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan
değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik fişine
ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
• Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
• Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu
kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
• Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya
koymayın veya şarj cihazını havalandırma
deliklerini kapatıp aşırı iç sıcaklığa
neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı
kaynağından uzaktaki bir yere koyun. Şarj
cihazı muhafazanın üstündeki ve altındaki
delikler aracılığıyla havalandırılır.
• Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın — bunları derhal değiştirin.
• Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde hasar
gördüyse çalıştırmayın. Yetkili bir servis
merkezine götürün.
• Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Güç kablosunun hasar görmesi halinde, kablo
herhangi bir tehlikenin önlenmesi için üretici,
servis temsilcisi veya benzer yetkili bir kişi
tarafından derhal değiştirilmelidir.
• Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan
önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Aküyü
çıkarmak bu riski azaltmaz.
• ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
173
TÜRKÇE
• Şarj cihazı standart 230 V mesken elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Cihazı başka bir voltajla kullanmaya
çalışmayın. Bu araba şarj cihazı için geçerli
değildir.
TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DCB100 ve DCB105 şarj cihazları 10,8 V Lityum
İyon akülerle çalışır.
Bu şarj cihazları ayarlama gerektirmez ve
kullanımı mümkün olduğunda kolay olacak şekilde
tasarlanmıştır.
1. Aküyü takmadan önce, şarj cihazının fişini
uygun prize takın.
2. Aküyü (a) şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj)
ışığın sürekli yanıp sönmesi, şarj işleminin
başladığını gösterir.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: Lityum iyon akülerden maksimum
performans almak ve akülerin kullanım ömrünü
uzatmak için, kullanmadan önce tam olarak şarj
edin.
Şarj İşlemi
A künün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
şarj oluyor
–
tamamen şarj oldu
–––––––––––
sıcak/soğuk akü gecikmesi
––
arızalı akü, değiştirin
••••••••••••••••••••
–
–
––
–
–
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
SADECE LI-ION AKÜLER
Li-Ion aküler, aküyü aşırı yük, aşırı ısınma veya
derin deşarja karşı koruyan Elektronik Koruma
Sistemli olarak tasarlanmışlardır.
174
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
Şarj Etme (şek. [fig.] 1)
–
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu
durumla karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına
yerleştirin ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
• Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü şarj
cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz
veya dumanları tutuşturabilir.
• Aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
akünün üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
• Aküleri yalnızca DEWALT şarj cihazlarında
şarj edin.
• Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye
(105 ˚F) ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı
yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya
kullanmayın.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla
açmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj
cihazına takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya pakete hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine
basılmış) bir aküyü veya şarj cihazını
kullanmayın. Elektrik çarpmasına yol
açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm
için servis merkezine gönderilmelidir.
TÜRKÇE
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız
zaman, devrilme veya düşme
tehlikesine yol açmayacağı dengeli
bir yüzeye yan tarafının üzerine
yerleştirin. Büyük akülere sahip bazı
aletler akünün üzerinde dik durabilir,
ancak bunlar kolayca devrilebilir.
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Akü
AKÜ TİPİ
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak,
şarj cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Kullanmadan önce kullanım
kılavuzunu okuyun.
100%
Akü şarj oluyor.
100%
Akü şarj oldu.
Akü arızalı.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Sadece DEWALT aküleri ile kullanın,
diğerleri patlayabilir ve kişisel yaralanma
ve hasara yol açabilir.
Suya maruz bırakmayın.
DCT416, 10,8 volt akülerle çalışır.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
Saklama Önerileri
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında
şarj edin.
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonucu
almak amacıyla tamamen şarj edilmiş bir akü
takımının şarj cihazının dışında kuru bir yerde
saklanması tavsiye edilir.
NOT: Akü takımları şarjları tamamen tükenmiş
halde saklanmamalıdırlar. Kullanılmadan önce akü
takımının yeniden şarj edilmesi gerekir.
Aküyü çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
Aküyü ateşe atmayın.
Şarj süresi için Teknik veriler bölümüne
bakın.
Yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
175
TÜRKÇE
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Görüntüleme termometresi
1 Mikro SD Bellek Kartı
1 10,8 V XR lityum-iyon batarya paketi
1 Şarj cihazı
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
NOT: N modelleriyle birlikte akü ve şarj cihazı
verilmemektedir.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şekil 2)
UYARI: Hiçbir zaman görüntüleme
termometresini veya herhangi bir
parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. 10,8 V XR lityum-iyon batarya paketi
b. Kol
c. Ekran
d. Mikro SD kart yuvası kapağı
e. Mikro SD kart yuvası
f. Lens
g. Lens kapağı
h.
Arka Ok Düğmesi: Geriye doğru
gitmek için bu düğmeye basın.
i.
Seçme Düğmesi: Seçimi
doğrulamak için bu düğmeye basın.
j.
İleri Ok Düğmesi: İleriye doğru
gitmek için bu düğmeye basın.
k.
Görüntü Karışıklık Ayarlama
Düğmesi: Görsel ve termal
görüntüler arasındaki yüzde
karışımını değiştirmek için bu
düğmeye basın.
l.
176
Menü/Güç Düğmesi: Birimi
açmak (0,5 saniye basılı tutun)
veya kapatmak (3 saniye basılı
tutun) için bu düğmeye basın. Birim
açıldığında, menü seçeneklerini
görüntülemek için bu düğmeye
basın.
m.
Fotoğraf Yakalama Düğmesi: Bir
fotoğraf çekmek için bu düğmeye
basın.
KULLANIM AMACI
Görüntüleme termometresi bir nesnenin
yüzeyinden yayılan enerjiyi ölçer ve sonrasında
bu ölçümleri bir görüntü ve tahmini sıcaklık
görüntülemek için kullanır.
Fotoğraflar çekilebilir ve sonrasında bir mikro SD
karta (bitmap formatında) kaydedilebilir.
Görüntüleme termometresi elektrik sistemlerinin,
HVAC’ın, tesisatçılığın, mekanik ekipmanın,
ikametgah olarak kullanılan binaların veya otomotiv
sistemlerinin incelenmesi ve buradaki sorunların
tespit edilip giderilmesi için kullanılabilir.
Görüntüleme termometresi profesyonel bir alettir.
ÇOCUKLARIN aleti ellemesine izin vermeyin. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
Elektrik emniyeti
Şarj cihazı yalnızca tek bir voltaj için tasarlanmıştır.
Her zaman akü voltajının, aletin üretim etiketinde
voltajla aynı olup olmadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şar aletinizin voltajının ana şebeke
voltajınızla aynı olduğundan emin olun.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (Teknik
veriler bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Batarya paketini sökmeden
veya takmadan önce daima
görüntüleme termometresini kapatın.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj
cihazlarını kullanın.
TÜRKÇE
Kemer Kancası (şek. 3)
(İsteğe Bağlı Aksesuar)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, görüntüleme
termometresini yüksek bir yere
ASMAYIN veya kemer halkasına
cisim ASMAYIN. Görüntüleme
termometresinin kemer halkasını
YALNIZCA iş kemerine asın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, kemer kancası tutan
vidanın (n) sağlam olduğundan emin
olun.
ÖNEMLI: Kemer kancasını takarken veya
çıkarırken, sadece birlikte verilen vidayı kullanın.
Sol veya sağ elini kullanan kullanıcılarla uyumlu
olması açısından kemer kancası (o) sadece birlikte
verilen vida (n) kullanılmak suretiyle aletin her iki
tarafına da takılabilir. Kanca istenmiyorsa aletten
kaldırılabilir.
Başlarken (şek. 2)
1. Lensi açığa çıkarmak için lens kapağını (g)
aşağıya doğru kaydırın.
Gücü Açma/Kapatma
1. Görüntüleme termometresini açmak için,
menü/güç düğmesine (l) basın ve 0,5 saniye
basılı tutun.
2. Görüntüleme termometresini kapatmak için,
menü/güç düğmesine (l) basın ve 3 saniye
basılı tutun.
İLK AYAR
Tarih ve Saat Ayarı
Görüntüleme termometresi ilk kez açıldığında,
tarihi ve saati ayarlamanız için komut verecektir.
İlk kurulumdan sonra, menüde dolaşarak saati ve
tarihi değiştirebilirsiniz.
1. Değiştirmek istediğiniz alanı vurgulamak için
ileri (j) veya geri (h) okuna basın.
Kemer kancasını (o) taşımak için kemer kancasını
yerinede tutan vidayı (n) sökün ardından ters tarafa
tekrar monte edin.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
Görüntüleme Termometresi
Batarya Paketinin Takılması ve
Çıkarılması (şek. 4)
NOT: Akü paketinin tamamen şarjlı olduğundan
emin olun.
AKÜ PAKETINI ALETIN KOLUNA TAKMA
1. Akü paketini (a) kolun içindeki raylarla
hizalayın.
2. Kilidin yerine oturduğunu duyana kadar yerine
doğru sıkıca kaydırın.
AKÜ PAKETİNİ ALETTEN ÇIKARMA
1. Serbest bırakma düğmesine (p) basın ve
akü paketini sıkıca çekerek görüntüleme
termometresinin kolundan çıkarın.
2. Akü paketini bu kılavuzun şarj cihazı kısmında
açıklandığı gibi şarj cihazına takın.
2. Alanı aktif hale getirmek için seçme
düğmesine (i) basın. Alan yeşil renge
dönecektir.
3. Etkinleştirdiğiniz alanı değiştirmek için ileri (j)
veya geri (h) okuna basın.
4. Değişiklikleri kaydetmek için seçme
düğmesine (i) basın.
5. Geri kalan alanları da değiştirmek için
yukarıdaki adımları tekrar edin.
6. Çıkmak için menü/güç düğmesine (l) basın.
TEMEL KULLANIM
Ana Görüntüleme Ekranı
Ana ekran birçok bölümden oluşmaktadır:
r. Taranan Alan Görüntüsü
s. Görüntünün Merkezinde Sıcaklık Ölçümü (+)
t. Salım Ayarı
u. Batarya Yakıt Ölçer
v. Sıcaklık Renk Ölçeği
177
TÜRKÇE
u
s
T
r
v
Görüntü Karışıklığı
DCT416 Görüntüleme Termometresi, hem
görsel görüntüyü hem de kızılötesi görüntüyü
görüntüleme yeteneğine sahiptir. Ayrıca görsel
görüntünün üzerinde termal bir görüntü katmanı
sağlamak için görüntüler gösterge üzerinde
karıştırılabilir. Karıştırılmış görüntü, sorunların tespit
edilmesinde veya müşterilerle iletişim kurmakta
yardımcı olabilir.
4. Seçimi teyit etmek için seçme düğmesine (i)
basın.
5. Kayıt etme veya silme işleminin
tamamlanmasının ardından, görüntüleme
termometresi otomatik olarak ana görüntüleme
ekranına geri dönecektir.
NOT: SD kartı takılmamışsa veya SD kartıyla
ilgili herhangi bir sorun varsa, aşağıdaki ileti
görüntülenecektir.
Karışıklık ayarını değiştirmek için, görüntü
karıştırma ayar düğmesine (k) basın Görüntüleme
ayarları için aşağıdaki seçenekler arasında
dolanmak amacıyla görüntü karıştırmaya tekrar
tekrar basılabilir:
%100 Görsel
%75 Görsel, %25 Termal
%50 Görsel, %50 Termal
%25 Görsel, %75 Termal
%100 Termal
Fotoğraf Çekme ve Saklama (Şekil 2)
Bir fotoğrafı kaydetmek için mikro SD kartın takılı
olduğundan emin olun. Mikro SD kart yuvasının
kapağını (d) açın ve mikro SD kartı yuvaya (e)
sokun.
NOT: SD kartı doluysa, aşağıdaki ileti
görüntülenecektir.
1. Fotoğraf yakalama düğmesine (m) basın.
2. Fotoğrafı gözden geçirmek için, görüntülenen
görüntü 3 saniye boyunca donacaktır.
3. SD karta kaydet veya sil seçeneklerini
vurgulamak için ileri (j) veya geri (h) okuna
basın.
MENÜ SEÇENEKLERI
NOT: Herhangi bir zamanda, menü/güç düğmesine
(l) bastığınızda, bir önceki menüye geri dönersiniz.
178
TÜRKÇE
Fotoğrafları Görüntülemek İçin
1. Menü/güç düğmesine (l) basın.
2. Menüde klasör seçeneğini vurgulamak için ileri
(j) veya geri (h) okuna basın.
3. Seçimi teyit etmek için seçme düğmesine (i)
basın.
4. Kayıtlı görüntüler arasında geçiş yapmak için
ileri (j) veya geri (h) okuna basın.
5. Sil alt menüsüne gitmek için seçme
düğmesine (i) basın.
6. SD karta kaydet veya sil seçeneklerini
vurgulamak için ileri (j) veya geri (h) okuna
basın.
7. Seçimi teyit etmek için seçme düğmesine (i)
basın.
8. Kayıt etme veya silme işleminin
tamamlanmasının ardından, görüntüleme
termometresi otomatik olarak bir sonraki
ardışık görüntüye geri dönecektir.
Salım gücü
Salım gücü maddelerin enerji yayma özelliğini
tanımlamaktadır. Çoğu organik madde ve boyalı
veya paslanmış yüzeyler, varsayılan ayar olan
yaklaşık 0,95’lik bir salım gücüne sahiptir. Parlak
metal yüzeyler gibi düşük salım gücü değerlerine
sahip maddelerin ölçümünden kaynaklanabilecek
hatalı okumaların telafi edilmesi tavsiye edilir.
Bu yüzeyleri maskeleme bandı veya düz siyah
boya ile kaplayın (< 148 ˚C/300 ˚F) ve varsayılan
ayarı (0,95) kullanın. Bant veya boyanın altındaki
yüzeyle aynı sıcaklığa ulaşmasını bekleyin ve
ardından bant veya boyalı yüzeyin sıcaklığını
ölçün.
Boyama yapamaz veya bant kullanamazsanız,
ölçümlerinizi salım gücü selektörü ile telafi
edebilirsiniz. Ayarlanabilir salım gücü ile bile, parlak
veya metalik yüzeylere sahip bir hedefin kızılötesi
ölçümünün tamamen doğru bir biçimde yapılması
oldukça zordur. Değerlendirme sıcaklıkları için
deneme yapmak gerekebilir ve deneyim belirli
ölçüler için en iyi ayarı seçmenize yardımcı
olacaktır.
Termometre, 0,01 artışlarla 0,1 ila 1,0 arasında
ayarlanabilir bir salım gücüne sahiptir. Bu
kılavuzdaki Nominal Salım Gücü Tablosuna
bakın. Tabloda salım gücü ayarı için verilen
referanslar tipik durumlar için yapılan önerilerdir ve
özel durumunuz farklılık gösterebilir.
NOT: Bu ürünün kalibrasyonu 0,95 salım gücü ile
gerçekleştirilmiştir.
NOMİNAL SALIM DEĞERİ
MALZEME
Karbon dolu yüzey
Don kristalleri
İnsan cildi
Arduaz
Su, damıtılmış
Buz, düz
Toprak, suya doygun
Karbon mum isi
Cam, parlatılmış plaka
Boya, yağ
Tuğla, kırmızı
Kağıt, beyaz bağ
Beton
Katı, kuru
Flaster, katı tabaka
Ahşap, rendelenmiş meşe
Toprak eşyalar, sırlı
Kar, granüler
Silika, sırlı
38 ˚C’de Bakır Oksit
Koridonlu Zımpara
Kar
800 ˚C’de oksitlenmiş, paslanmaz
500 ˚C’de oksitlenmiş, demir
DEĞER
0,98
0,98
0,98
0,97
0,96
0,96
0,95
0,95
0,94
0,94
0,93
0,93
0,92
0,92
0,91
0,90
0,90
0,89
0,88
0,87
0,86
0,85
0,85
0,84
179
TÜRKÇE
NOMİNAL SALIM DEĞERİ
MALZEME
260 ˚C’de Bakır Oksit
Kar, ince partiküller
Pirinç, oksitlenmemiş
Cam, konveks D
Çelik, oksitlenmiş
Bakır, yoğun olarak oksitlenmiş
Kumaş, pamuk
Kum
Silika, sırsız
100 ˚C’de oksitlenmiş, demir
Kaplama No. C20A
Bazalt
500 ˚C’de grafitlenmiş, karbon
Kızıl Pas
Demir tabaka, yoğun olarak
paslanmış
Su
Siyah balçık
Çimento, beyaz
Dökme demir, oksitlenmiş
1100 ˚C’de oksitlenmiş, kurşun
İnconel üzerinde Zirkonya
Cu-Zn, pirinç oksitlenmiş
760 ˚C’de inconel plaka
Mermer, düz beyaz
Tamamen anodize edilmiş kromik
asit
Dökme demir, parlatılmış
Pirinç, düzlenmiş 80 kumlu zımpara
Paslanmaz çelik, 18-8 parlatılmış
Alınan haliyle alüminyum
Çelik, parlatılmış
Alüminyum, parlatılmış plaka
Bakır, parlatılmış
Pirinç, fazlasıyla parlatılmış
DEĞER
0,83
0,82
0,81
0,80
0,79
0,78
0,77
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
0,70
0,69
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,61
0,58
0,56
0,55
3. Seçimi teyit etmek için seçme düğmesine (i)
basın.
4. Salım ayarını değiştirmek için ileri (j) veya geri
(h) okuna basın. Salım 0,10 ila 1,00 arasında
0,01’lik aralıklarla ayarlanabilir.
5. Salım ayarını kaydetmek için seçme
düğmesine (i) basın.
6. Salım ayarının kaydedilmesinin ardından,
görüntüleme termometresi otomatik olarak ana
görüntüleme ekranına geri dönecektir.
Arka Plan Sıcaklığı
Daha kesin sıcaklık ölümleri için, arka planın
(veya yansıtılan sıcaklığın) ayarlanması önerilir.
Bu özellikle ölçülen nesnenin ortama göre önemli
oranda farklı sıcaklığa sahip olması durumunda
veya ölçülen nesnenin düşük salıma sahip olduğu
hallerde önemlidir.
Arka planın sıcaklığının ayarlanması, çevreden
gelen radyasyonu telafi etmeye yardımcı olacaktır.
Arka Plan Sıcaklığını Değiştirmek İçin
1. Menü/güç düğmesine (l) basın.
2. Menüde arka plan sıcaklığı seçeneğini
vurgulamak için ileri (j) veya geri (h) okuna
basın.
0,21
0,20
0,16
0,09
0,07
0,05
0,05
0,03
Salımı Değiştirmek İçin
1. Menü/güç düğmesine (l) basın.
2. Menüde Salım seçeneğini vurgulamak için ileri
(j) veya geri (h) okuna basın.
3. Seçimi teyit etmek için seçme düğmesine (i)
basın.
4. Arka plan sıcaklığını değiştirmek için ileri (j)
veya geri (h) okuna basın. Arka plan sıcaklığı
1 derecelik aralıklarla ayarlanabilir.
5. Arka plan sıcaklığı ayarını kaydetmek için
seçme düğmesine (i) basın.
6. Arka plan sıcaklığı ayarının kaydedilmesinin
ardından, görüntüleme termometresi otomatik
olarak ana görüntüleme ekranına geri
dönecektir.
180
TÜRKÇE
Renk Paletini Değiştirmek İçin
1. Menü/güç düğmesine (l) basın.
2. Menüde renk paleti seçeneğini vurgulamak
için ileri (j) veya geri (h) okuna basın.
3. Seçimi teyit etmek için seçme düğmesine (i)
basın.
4. Takip seçeneğini açmak veya kapatmak için
ileri (j) veya geri (h) okuna basın.
5. Takip özelliği ayarını kaydetmek için seçme
düğmesine (i) basın.
6. Takip özelliği ayarının kaydedilmesinin
ardından, görüntüleme termometresi otomatik
olarak ana görüntüleme ekranına geri
dönecektir.
Tarihi ve Saati Ayarlamak İçin
1. Menü/güç düğmesine (l) basın.
3. Seçimi teyit etmek için seçme düğmesine (i)
basın.
2. Menüde tarih ve zaman seçeneğini
vurgulamak için ileri (j) veya geri (h) okuna
basın.
4. Renk paleti seçenekleri arasında geçiş
yapmak için ileri (j) veya geri (h) okuna basın.
Beş palet seçeneği şunlardır: Ironbow, Akkor,
Siyah Kor, Gökkuşağı ve Yüksek Karşıtlık.
5. Renk paleti ayarını kaydetmek için seçme
düğmesine (i) basın.
6. Renk paleti ayarının kaydedilmesinin ardından,
görüntüleme termometresi otomatik olarak ana
görüntüleme ekranına geri dönecektir.
Takip Ayarını Değiştirmek İçin
Takip özelliği açık olduğunda, görüntüleme
termometresi görüntülenen alan üzerindeki en
sıcak (kırmızı o) ve en soğuk (mavi o) noktayı
belirleyecektir. Görüntüleme termometresi merkezi
ölçüm noktasını (+) istenen konumda hizalamak
için hareket ettirilebilir.
3. Seçimi teyit etmek için seçme düğmesine (i)
basın.
4. Değiştirmek istediğiniz alanı vurgulamak için
ileri (j) veya geri (h) okuna basın.
NOT: Görüntülenen sıcaklık her zaman merkeze
(+) denk gelir.
1. Menü/güç düğmesine (l) basın.
2. Menüde takip seçeneğini vurgulamak için ileri
(j) veya geri (h) okuna basın.
5. Alanı aktif hale getirmek için seçme
düğmesine (i) basın. Alan yeşil renge
dönecektir.
6. Etkinleştirdiğiniz alanı değiştirmek için ileri (j)
veya geri (h) okuna basın.
7. Değişiklikleri kaydetmek için seçme
düğmesine (i) basın.
8. Geri kalan alanları da değiştirmek için
yukarıdaki adımları tekrar edin.
9. Çıkmak için menü/güç düğmesine (l) basın.
181
TÜRKÇE
Bilgileri Görüntülemek İçin
1. Menü/güç düğmesine (l) basın.
2. Menüde anasayfa seçeneğini vurgulamak için
ileri (j) veya geri (h) okuna basın.
2. Menüde bilgi seçeneğini vurgulamak için ileri
(j) veya geri (h) okuna basın.
3. Seçimi teyit etmek için seçme düğmesine (i)
basın.
3. Seçimi teyit etmek için seçme düğmesine (i)
basın
4. Görüntüleme termometresi yazılımın
versiyonunu görüntüleyecektir.
5. Çıkmak için menü/güç düğmesine (l) basın.
Sıcaklık Ölçeğini Değiştirmek İçin
1. Menü/güç düğmesine (l) basın.
2. Menüde C / F seçeneğini vurgulamak için ileri
(j) veya geri (h) okuna basın.
Görüntüleri Bilgisayara İndirmek İçin
Görüntüleme termometresi hem termal hem de
görsel görüntüleri kaydedilen her fotoğraf için
saklar. Görüntüler, bitmap formatında saklanır.
Mikro SD kart, görüntüleri izlemek için bir
bilgisayara aktarılabilir.
Rapor Yazma Yazılımı
Görüntüleme termometresi profesyonel raporlar
hazırlamak için rapor yazma yazılımını kullanır.
Yazılım www.dewalt.eu veya www.2helpU.com
adreslerinden indirilebilir.
Görüntüleme Termometresini Kapatmak İçin
1. Görüntüleme termometresini kapatmak için,
menü/güç düğmesine (l) basın ve 3 saniye
basılı tutun. Görüntüleme termometresi,
10 dakika boyunca kullanılmadığı takdirde
otomatik olarak kapatılacaktır.
2. Kullanılmadığında lensi korumak için lens
kapağını (g) kaydırın.
3. Seçimi teyit etmek için seçme düğmesine (i)
basın
4. C veya F’yi vurgulamak için ileri (j) veya geri
(h) okuna basın.
5. Seçimi teyit etmek için seçme düğmesine (i)
basın.
6. Sıcaklık ölçeği ayarının kaydedilmesinin
ardından, görüntüleme termometresi otomatik
olarak ana görüntüleme ekranına geri
dönecektir.
Ana Görüntüleme Ekranına Dönün
1. Menü/güç düğmesine (l) basın.
182
Çalıştırma İpuçları
• Sadece DEWALT 10.8 V lityum-iyon batarya
kullanın.
• DEWALT bataryanın iyi ve çalışır durumda
olduğundan emin olun.
• Görüntüleme termometresinin içinde
yoğuşmaya sebep olabileceğinden soğuk
bir günde sıcak bir binaya girerken veya
binadan ayrılırken ani sıcaklık değişikliklerini
önleyin. Yoğuşmayı önlemek için, görüntüleme
termometresini, ani sıcaklık değişikliklerine
maruz bırakmadan alet kutusuna veya bir
plastik torbaya koyun.
TÜRKÇE
BAKIM
TAVSIYE EDILEN AKSESUARLAR
DEWALTgörüntüleme termometreniz uzun süre
boyunca minimum bakımla çalışmak üzere
tasarlanmıştır. Aletin uzun süre boyunca verimli
bir şekilde çalışması, uygun bakımın ve düzenli
temizliğin yapılmasına bağlıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Şarj cihazı ve akü takımının servisi yapılamaz.
İçinde servisi yapılabilecek parça yoktur.
Sorun Giderme
• Lens kapağının (g) açık olduğundan emin
olun.
• 10,8 V bataryanın şarj edildiğinden emin olun.
• Kullanım esnasında bataryanın kol setine takılı
olduğundan emin olun.
Temizleme
UYARI: Haftada en az bir kez temiz,
kuru hava ile kir ve tozları temizleyin.
Bu işlemi yaparken gözlerin zarar
görmesini önlemek için daima uygun
göz koruması kullanın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
UYARI: Lense çözücü maddeler
uygulamayın, bu zarara neden olabilir.
Kızılötesi lensi çok kuvvetli bir şekilde
temizlemeyin, bu hassas anti-reflektif
kaplamaya zarar verebilir.
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
• Ekran donarsa, birimi sıfırlamak için 10.8
V batarya paketini çıkarın. Batarya paketini
yeniden takın ve güç açma düğmesine basın.
ÖLÇME SORUNLARI İÇİN ANA NOTLAR
1. Yüksek derecece yansıma yapan yüzeylere
maskeleme bandı veya düz siyah boya
uygulandığından emin olun (varsayılan 0,95’lik
salım gücü ayarını kullanın).
2. Ölçtüğünüz malzeme için doğru salım
gücünün ayarlı olduğundan emin olun. Bkz.
Salım ve Nominal Salım Tablosu.
3. Üzerinde gres vb. ağır kirler varsa malzemeyi
ölçmeden önce temizleyin.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
183
TÜRKÇE
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat
ederek imha işlemi yapın:
• Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir.
Bunları yetkili servise veya bölgenizdeki geri
dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri dönüştürülür ve uygun şekilde
bertaraf edilir.
184
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
185
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ DCT416
Συγχαρητήρια!
Μπαταρία
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
DCB121
DCB123
Τύπος μπαταρίας
Li-Ion
Li-Ion
Τάση
VDC
10,8
10,8
Χωρητικότητα Ah
1,3
1,5
Βάρος
0,2
0,2
kg
Τεχνικά δεδομένα
Φορτιστής
Τάση
Τάση
VAC
ηλεκτρικού
δικτύου
DCT416
10,8
VDC
Τύπος
1
Τύπος μπαταρίας
Μέγεθος οθόνης
Li-Ion
mm
55,9
Έγχρωμη TFT LCD με
οπίσθιο φωτισμό
Βάρος
(χωρίς πακέτο μπαταριών) kg
Χρόνος λειτουργίας
Περιοχή θερμοκρασίας
(Λειτουργία)
Περιοχή θερμοκρασίας
(Αποθήκευση)
0,5
-5 ˚C έως 45 ˚C
(23 ˚F έως 113 ˚F)
-20 ˚C έως 60 ˚C
(-4 ˚F έως 140 ˚F)
10 έως 90%, μη
συμπυκνούμενη
Φασματική απόκριση
Οπτικό πεδίο
Ακρίβεια
25 mm σε 1 m
(1" σε 39,3")
Κάτω από 100 ˚C (212 ˚F)
+/- 2 ˚C (+/- 3,6 ˚F)
Πάνω από 100 ˚C (212 ˚F) +/- 2 ˚C
(+/- 3,6 ˚F) ένδειξης. Θερμοκρασία
περιβάλλοντος για την αναφερόμενη
ακρίβεια 23 ˚C (73,4 ˚F).
Συντελεστής εκπομπής
Κλίμακες θερμοκρασίας
186
8 μm έως 12 μm
20˚ x 20˚
IFOV (Στιγμιαίο
οπτικό πεδίο)
DCB105
230
230
Li-Ion
Li-Ion
Τύπος μπαταρίας
Χρόνος λεπτά 40
(μπαταρίες
φόρτισης
κατά
των
προσέγγιση
1,3 Ah)
Βάρος
kg
40
30
30
(μπαταρίες (μπαταρίες (μπαταρίες
των
των
των
1,5 Ah)
1,3 Ah)
1,5 Ah)
0,3
0,49
Περ. 10 ώρες
Θερμοκρασία -10 ˚C έως 250 ˚C (14 ˚F έως 480 ˚F)
Περιοχή μέτρησης
Σχετική υγρασία
DCB100
0,1 έως 1,0, ρυθμιζόμενος
σε βήματα του 0,01
˚C ή ˚F
Ασφάλειες
Ευρώπη Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό είναι προϊόν
Κατηγορίας Α. Σε οικιακό περιβάλλον
το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει
ραδιοπαρεμβολές. Στην περίπτωση
αυτή ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να
λάβει πρόσθετα μέτρα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αυξημένη
ηλεκτροστατική τάση μπορεί να
προκαλέσει βλάβη της οθόνης και
απώλεια όλων των μη αποθηκευμένων
δεδομένων. Αν «παγώσει» η οθόνη,
αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών
10,8 V για να γίνει επαναφορά στη
μονάδα. Επανατοποθετήστε το πακέτο
μπαταριών και πατήστε το πλήκτρο
ενεργοποίησης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
•
•
•
•
•
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες.
Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα/
αξεσουάρ που ορίζει ο κατασκευαστής.
• Αναθέτετε όλες τις εργασίες σέρβις σε
εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Σέρβις
απαιτείται όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε τρόπο, όταν η συσκευή έχει
εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί
κανονικά ή έχει πέσει.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ασφάλεια περιοχής εργασίας
α) Διατηρείτε την περιοχή εργασίας καθαρή
και καλά φωτισμένη. Οι ατακτοποίητες
ή σκοτεινές περιοχές γίνονται αιτίες
ατυχημάτων.
β) Κρατάτε παιδιά και παρευρισκόμενους
μακριά κατά τη χρήση ενός
απεικονιστικού θερμομέτρου. Παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή μπορεί να σας
κάνουν να χάσετε τον έλεγχο.
Προσωπική ασφάλεια
α) Παραμένετε σε επαγρύπνηση,
προσέχετε τι κάνετε και εφαρμόζετε
την κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε
ένα απεικονιστικό θερμόμετρο. Μη
χρησιμοποιείτε ένα απεικονιστικό
θερμόμετρο όταν είστε κουρασμένος/η
ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
οινοπνεύματος ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη
χρήση του απεικονιστικού θερμομέτρου
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
β) Μην τεντώνεστε υπερβολικά. Διατηρείτε
πάντα σταθερή στήριξη στα πόδια σας
και καλή ισορροπία. Έτσι μπορείτε να
έχετε καλύτερο έλεγχο του απεικονιστικού
θερμομέτρου σε μη αναμενόμενες
καταστάσεις.
Χρήση και φροντίδα
α) Όταν δεν χρησιμοποιείτε το
απεικονιστικό θερμόμετρο, φυλάσσετέ
το μακριά από παιδιά και μην αφήνετε
να το χρησιμοποιούν άτομα μη
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις παρούσες
οδηγίες. Το απεικονιστικό θερμόμετρο
μπορεί να είναι επικίνδυνο στα χέρια μη
εκπαιδευμένων χρηστών.
β) Χρησιμοποιείτε το απεικονιστικό
θερμόμετρο, τα αξεσουάρ κλπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας
υπ’ όψη τις συνθήκες εργασίας και την
προς εκτέλεση εργασία. Η χρήση του
απεικονιστικού θερμομέτρου για εργασίες
διαφορετικές από τις προβλεπόμενες θα
μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνη
κατάσταση.
Χρήση και φροντίδα
εργαλείων μπαταρίας
α) Να επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζει η DEWALT. Ένας φορτιστής
που είναι κατάλληλος για ένα τύπο πακέτων
μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο
πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
πακέτο μπαταριών.
β) Όταν ένα πακέτο μπαταριών δεν
χρησιμοποιείται, διατηρείτε το μακριά
από άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, βίδες ή
άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που
μπορούν να δημιουργήσουν σύνδεση
από τον ένα πόλο στον άλλο. Αν
187
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
βραχυκυκλωθούν οι πόλοι της μπαταρίας
μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή
πυρκαγιά.
γ) Αν οι μπαταρίες υποστούν
κακομεταχείριση, μπορεί να διαρρεύσει
υγρό. Αποφύγετε την επαφή. Αν κατά
λάθος έρθετε σε επαφή, ξεπλύνετε με
νερό. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με
τα μάτια, ζητήστε επιπλέον και ιατρική
βοήθεια. Το υγρό που εξέρχεται από τη
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς
ή εγκαύματα.
Πληροφορίες ασφαλείας για
απεικονιστικά θερμόμετρα
•
•
•
•
•
•
•
188
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε
το απεικονιστικό θερμόμετρο. Δεν
υπάρχουν στο εσωτερικό τους
εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις.
Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε
με το τοπικό σας κατάστημα.
Μη χρησιμοποιείτε το απεικονιστικό
θερμόμετρο σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες,
όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης. Τα απεικονιστικά
θερμόμετρα δημιουργούν σπινθήρες που
μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη της
σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
Το απεικονιστικό θερμόμετρο θα πρέπει
να χρησιμοποιείται μόνο με ειδικά
προβλεπόμενες μπαταρίες DEWALT. Η
χρήση οποιωνδήποτε άλλων μπαταριών
μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Φυλάσσετε το απεικονιστικό θερμόμετρο
μακριά από παιδιά και άλλα μη
εκπαιδευμένα άτομα. Τα εργαλεία είναι
επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων
χρηστών.
Μην αφαιρείτε και μην αλλοιώνετε
προειδοποιητικές ετικέτες.
Μη χρησιμοποιείτε το απεικονιστικό
θερμόμετρο για τον έλεγχο θερμοκρασιών
μαγειρεμένων ή αμαγείρευτων τροφίμων.
Μην αγγίζετε τις επιφάνειες για να
επιβεβαιώσετε τις ενδείξεις υψηλών
θερμοκρασιών.
Μην το χρησιμοποιείτε για τη λήψης
θερμοκρασίας σώματος ανθρώπων ή
ζώων.
• Για να αποφύγετε ζημιά στο απεικονιστικό
θερμόμετρο ή στον υπό έλεγχο εξοπλισμό,
προστατεύετε τα από τα εξής:
– EMF (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) όπως
από ηλεκτροσυγκολλήσεις, συστήματα
επαγωγικής θέρμανσης κλπ.
– ESD (ηλεκτροστατική εκφόρτιση).
– Θερμικό σοκ (που προκαλείται από
απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας
περιβάλλοντος – για την υψηλότερη
δυνατή ακρίβεια, περιμένετε 30 λεπτά
να σταθεροποιηθεί το απεικονιστικό
θερμόμετρο πριν το χρησιμοποιήσετε).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Η ένδειξη μπορεί να
μην είναι ακριβής αν το απεικονιστικό
θερμόμετρο χρησιμοποιείται με την
παρουσία έντονων ηλεκτρομαγνητικών
πεδίων (όπως από μηχανές
ηλεκτροσυγκόλλησης τόξου,
συστήματα επαγωγικής θέρμανσης,
πομπούς ραδιοεπικοινωνιών κλπ.).
Μη χρησιμοποιείτε το απεικονιστικό
θερμόμετρο υπό τις συνθήκες αυτές.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το απεικονιστικό
θερμόμετρο μετρά μόνο επιφανειακή
θερμοκρασία. Αντικείμενα πίσω
από την επιφάνεια μπορεί να έχουν
σημαντικά διαφορετικές θερμοκρασίες
και να αποτελούν κίνδυνο πρόκλησης
εγκαυμάτων ή κρυοπαγημάτων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σχετικά με τις
πραγματικές θερμοκρασίες δείτε
τις πληροφορίες περί συντελεστή
εκπομπής. Τα ανακλαστικά αντικείμενα
προκαλούν μετρήσεις μικρότερες
από την πραγματική θερμοκρασία
και μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο
εγκαυμάτων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε
το απεικονιστικό θερμόμετρο σε
υπερβολική θέρμανση όπως από
ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή παρόμοιες
πηγές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το απεικονιστικό θερμόμετρο
τοποθετείτε το στο πλάι του πάνω
σε μια σταθερή επιφάνεια όπου
δεν θα προκαλέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα
εργαλεία με μεγάλα πακέτα μπαταριών
μπορούν να στέκονται όρθια πάνω
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να
πέσουν εύκολα αν σπρωχτούν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τροποποιήσεις
που δεν είναι εγκεκριμένες από τον
κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν
την εξουσιοδότηση της χρήσης της
συσκευής αυτής από το χρήστη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφύγετε
ζημιά στο απεικονιστικό θερμόμετρο,
μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε
περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας
ή σε πηγές θερμότητας, όπως για
παράδειγμα μέσα σε όχημα στον
ήλιο. Πάντα χρησιμοποιείτε το
απεικονιστικό θερμόμετρο μέσα
στην περιοχή συνθηκών λειτουργίας
του που αναφέρονται στον πίνακα
προδιαγραφών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην κατευθύνετε το
απεικονιστικό θερμόμετρο (με ή χωρίς
τοποθετημένο το κάλυμμα φακού)
προς τον ήλιο ή άλλες πηγές έντονης
ενέργειας που εκπέμπουν ακτινοβολία
λέιζερ. Έτσι μπορεί να υποστεί ζημιά
ο ανιχνευτής στο εσωτερικό του
απεικονιστικού θερμομέτρου και να
επηρεαστεί η ακρίβεια.
ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ MICRO SD
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πνιγμού.
Η κάρτα μνήμης micro SD είναι
μικρό εξάρτημα που θα μπορούσε να
προκαλέσει κίνδυνο πνιγμού και γι’
αυτό δεν προορίζεται για παιδιά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να
χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης
micro SD που παρέχεται μαζί με
το απεικονιστικό θερμόμετρο. Η
DEWALT δεν εγγυάται τη δυνατότητα
χρήσης ή την αξιοπιστία για άλλες εκ
των υστέρων αγορασμένες κάρτες
διαφορετικής μάρκας ή χωρητικότητας.
Επίσης συνιστάται να μεταφέρετε
συχνά τις αποθηκευμένες εικόνες σε
υπολογιστή ως εφεδρικά αντίγραφα.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω αθέλητης
επαφής με μέρη που φέρουν ηλεκτρικό ρεύμα
κατά τη διαδικασία εργασίας.
Επισημάνσεις πάνω στο
απεικονιστικό θερμόμετρο
Πάνω στο απεικονιστικό θερμόμετρο εμφανίζονται
τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
εντός της επιφάνειας του περιβλήματος, στο
σημείο που σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής
μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας.
Παράδειγμα:
2012 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και χρήσης για τους φορτιστές μπαταριών DCB100
και DCB105.
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής
πάνω στο φορτιστή, το πακέτο μπαταριών και
το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το πακέτο
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέψετε
να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία..
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για
να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
φορτίζετε μόνο επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών μπορεί να εκραγούν
προκαλώντας τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να
βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
189
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
190
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
με το φορτιστή συνδεδεμένο στην
παροχή ρεύματος, ο φορτιστής μπορεί
να βραχυκυκλωθεί από ξένο υλικό.
Πρέπει να κρατάτε μακριά από τις
κοιλότητες του φορτιστή ξένα υλικά
αγώγιμης φύσης, όπως είναι, αλλά
χωρίς να περιορίζονται σε, σκόνη από
εργασίες λείανσης, μεταλλικά ρινίσματα,
σύρμα τριψίματος, αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων. Πάντα αποσυνδέετε το
φορτιστή από την παροχή ρεύματος
όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε
το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιουσδήποτε φορτιστές
άλλους από τους αναφερόμενους στο
παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και το πακέτο
μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται
για χρήσεις άλλες από φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών DEWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο
κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει
διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
να αποτελέσει αιτία παραπατήματος ή
να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή
καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης
εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα
μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο
πάνω στο φορτιστή και μην τοποθετήσετε
το φορτιστή σε μαλακή επιφάνεια που θα
μπορούσε να αποφράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να γίνει αιτία ανάπτυξης
υπερβολικής εσωτερικής θερμότητας.
Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από
οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής
αερίζεται μέσω ανοιγμάτων στο πάνω και στο
κάτω μέρος του περιβλήματος.
• Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το
καλώδιο ή το φις του έχει υποστεί ζημιά –
φροντίστε να αντικατασταθούν άμεσα.
• Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει
δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν
έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
• Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή.
Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις όταν απαιτείται σέρβις ή
επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
• Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος
έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να
αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με
παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί
οποιοσδήποτε κίνδυνος.
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο
κίνδυνος.
• ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
• Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί με κανονικό οικιακό
ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη
τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
οχήματος.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DCB100 και DCB105 δέχονται
μπαταρίες 10,8 V Li-Ion.
Οι φορτιστές αυτοί δεν απαιτούν ρύθμιση και
έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε η λειτουργία τους να
είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη.
Διαδικασία φόρτισης
(εικ. [fig.] 1)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα
προτού τοποθετήσετε την μπαταρία.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία (a) στον φορτιστή.
Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη (φόρτιση)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
αναβοσβήνει συνεχόμενα υποδεικνύοντας ότι
έχει ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τη δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση
και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών Li-Ion,
φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών πριν την
πρώτη χρήση.
Κύκλος φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
Γίνεται φόρτιση
– –
Πλήρης φόρτιση
–––––––––––
–
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
–– –
––
–
–
Αντικαταστήστε την μπαταρία •••••••••••
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια πολύ θερμή
ή ψυχρή μπαταρία, εκκινεί αυτόματα την
καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής μπαταρίας,
έως ότου η θερμοκρασία της μπαταρίας
προσεγγίσει την κατάλληλη τιμή. Τότε, ο φορτιστής
μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης
μπαταρίας. Με τη δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται η
μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LI-ION
Οι μπαταρίες Li-Ion διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό
σύστημα προστασίας που προστατεύει την
μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα
όταν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την
μπαταρία Li-Ion στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες
φόρτισης που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε
μπαταρία σε εκρηκτική ατμόσφαιρα,
όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση
της μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή των
αναθυμιάσεων.
• Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών
να εισέλθει με τη βία στο φορτιστή. Μην
τροποποιήσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το
πακέτο μπαταριών μπορεί να σπάσει
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
• Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε
φορτιστές DEWALT.
• ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα
υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε
θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να
φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (105 ˚F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε
μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
επιχειρήσετε να ανοίξετε το πακέτο
μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο.
Αν το περίβλημα του πακέτου
μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο
στο φορτιστή. Μη συνθλίψετε, ρίξετε
κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε
πακέτο μπαταριών ή φορτιστή που έχει
δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει,
έχει πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί
ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ
τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά
ή θανατηφόρος ηλεκτροπληξία. Τα
πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
191
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν
χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά
του σε σταθερή επιφάνεια, όπου
δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα
εργαλεία με μεγάλα πακέτα μπαταριών
μπορούν να στέκονται όρθια πάνω
στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να
πέσουν εύκολα αν σπρωχτούν.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (Li-Ion)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα
αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε το
πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε
δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει
να αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το
πακέτο μπαταριών θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί
πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Εκτός από τα εικονογράμματα που
χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο,
στις ετικέτες του φορτιστή και της μπαταρίας
εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
100%
Φόρτιση μπαταρίας.
100%
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες
μπαταρίες.
Μπαταρία
Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά
με μπαταρίες DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών ενδέχεται να εκραγούν,
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Να μην εκτίθεται σε νερό.
Το DCT416 λειτουργεί με πακέτα μπαταριών των
10,8 V.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
192
Φροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση
τυχόν ελαττωματικών καλωδίων.
Η φόρτιση να γίνεται μόνο σε
θερμοκρασία από 4 ˚C έως 40 ˚C.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών
σε φωτιά.
j.
Πλήκτρο βέλους Εμπρός: Πιέστε
αυτό το πλήκτρο για πλοήγηση
προς τα εμπρός.
Ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
k.
Πλήκτρο Ρύθμισης μίξης εικόνας:
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να
αλλάξετε την ποσοστιαία αναλογία
μίξης ανάμεσα σε οπτική και
θερμική εικόνα.
l.
Πλήκτρο Μενού/Τροφοδοσίας:
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για
να ενεργοποιήσετε τη μονάδα
(κρατήστε το πατημένο για
0,5 δευτερόλεπτα) ή να την
απενεργοποιήσετε (κρατήστε το
πατημένο για 3 δευτερόλεπτα).
Όταν είναι ενεργοποιημένη η
μονάδα, πατήστε αυτό το πλήκτρο
για να προβάλετε τις επιλογές
μενού.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Απεικονιστικό θερμόμετρο
1 Κάρτα μνήμης Micro SD
1 Πακέτο μπαταριών λιθίου-ιόντων 10,8 V XR
1 Φορτιστή
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Διευρυμένο σχέδιο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες και οι φορτιστές δεν
περιλαμβάνονται με τα μοντέλα της σειράς N.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
τροποποιήσετε το απεικονιστικό
θερμόμετρο ή οποιοδήποτε μέρος του.
Θα μπορούσε να προκύψει ζημιά ή
τραυματισμός.
a. Πακέτο μπαταριών λιθίου-ιόντων 10,8 V XR
b. Λαβή
c. Οθόνη
d. Κάλυμμα υποδοχής κάρτας micro SD
e. Υποδοχή κάρτας micro SD
f. Φακός
g. Κάλυμμα φακού
h.
i.
Πλήκτρο βέλους Πίσω: Πιέστε
αυτό το πλήκτρο για πλοήγηση
προς τα πίσω.
Πλήκτρο Επιλογής: Πιέστε το
πλήκτρο αυτό για να επιβεβαιώσετε
μια επιλογή.
m.
Πλήκτρο Λήψης φωτογραφίας:
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για λήψη
μιας φωτογραφίας.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Αυτό το απεικονιστικό θερμόμετρο μετρά την
ενέργεια που εκπέμπεται με μορφή ακτινοβολίας
από την επιφάνεια ενός αντικειμένου και
κατόπιν χρησιμοποιεί αυτές τις μετρήσεις για να
εμφανίσει μια εικόνα και να δώσει εκτίμηση της
θερμοκρασίας.
Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται μπορούν να
αποθηκευτούν σε κάρτα micro SD (σε μορφή
bitmap).
Το απεικονιστικό θερμόμετρο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για επιθεωρήσεις και ανίχνευση
βλαβών σε ηλεκτρικά συστήματα, συστήματα
HVAC (θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού),
σωληνώσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, κτίρια
κατοικιών ή συστήματα οχημάτων.
Το απεικονιστικό θερμόμετρο είναι ένα
επαγγελματικό εργαλείο. ΜΗΝ αφήσετε παιδιά
να έρθουν σε επαφή με το εργαλείο. Απαιτείται
επίβλεψη όταν το εργαλείο το χρησιμοποιούν
άπειροι χρήστες.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί μόνο για μία τάση.
Ελέγχετε πάντα ότι ή τάση του πακέτου μπαταριών
αντιστοιχεί στην τάση πάνω στην πινακίδα
στοιχείων. Επίσης βεβαιωθείτε ότι η τάση του
φορτιστή σας αντιστοιχεί σ’ αυτή του ρεύματος
δικτύου.
193
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ο φορτιστής της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις
εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση,
κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το
ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το
μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα
απενεργοποιείτε το απεικονιστικό
θερμόμετρο πριν τοποθετήσετε ή
αφαιρέσετε το πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
μόνο πακέτα μπαταριών και φορτιστές
DEWALT.
Άγκιστρο ζώνης (εικ. 3)
(προαιρετικό αξεσουάρ)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
ΜΗΝ αναρτάτε το απεικονιστικό
θερμόμετρο σε υπερυψωμένο σημείο
και μην αναρτάτε αντικείμενα από το
άγκιστρο ζώνης. Αναρτάτε ΜΟΝΟ το
απεικονιστικό θερμόμετρο από ζώνη
εργασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού, βεβαιωθείτε ότι είναι
καλά στερεωμένη η βίδα (n) που
συγκρατεί το άγκιστρο ζώνης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν προσαρτάτε ή αφαιρείτε
το άγκιστρο ζώνης, χρησιμοποιείτε μόνο την
παρεχόμενη βίδα.
Το άγκιστρο ζώνης (o) μπορεί να προσαρτηθεί σε
οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές του εργαλείου
με χρήση μόνο της παρεχόμενης βίδας (n), για
194
ευκολία χρήσης από αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες
χρήστες. Αν το άγκιστρο δεν είναι επιθυμητό
μπορεί να αφαιρεθεί από το εργαλείο.
Για να μετακινήσετε το άγκιστρο ζώνης (o),
αφαιρέστε τη βίδα (n) που συγκρατεί στη θέση του
το άγκιστρο ζώνης και κατόπιν συναρμολογήστε το
πάλι στην αντίθετη πλευρά.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
Τοποθέτηση και αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών από το
απεικονιστικό θερμόμετρο
(εικ. 4)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταριών
σας είναι πλήρως φορτισμένο.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών (a) με
τις ράγες μέσα στη λαβή.
2. Σύρετέ το σταθερά στη θέση του έως ότου
ακούσετε να ασφαλίζει.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (p) και
τραβήξτε σταθερά το πακέτο μπαταριών έξω
από τη λαβή του απεικονιστικού θερμομέτρου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο
φορτιστή όπως περιγράφεται στο τμήμα περί
φορτιστή του παρόντος εγχειριδίου.
Έναρξη χρήσης (εικ. 2)
1. Κινήστε το κάλυμμα (g) του φακού προς τα
κάτω για να αποκαλύψετε το φακό.
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
1. Για να ενεργοποιήσετε το απεικονιστικό
θερμόμετρο, πιέστε το πλήκτρο Μενού/
Τροφοδοσίας (l) και κρατήστε το πατημένο για
0,5 δευτερόλεπτο.
2. Για να απενεργοποιήσετε το απεικονιστικό
θερμόμετρο, πιέστε το πλήκτρο Μενού/
Τροφοδοσίας (l) και κρατήστε το πατημένο για
3 δευτερόλεπτα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ώρας
Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιηθεί το
απεικονιστικό θερμόμετρο, θα σας ζητήσει να
ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα. Μετά
την αρχική ρύθμιση, μπορείτε να αλλάξετε την
ημερομηνία και την ώρα μέσω πλοήγησης στο
μενού.
u
s
t
r
v
1. Πιέστε το βέλος Εμπρός (j) ή Πίσω (h) για να
επισημάνετε το πεδίο που θέλετε να αλλάξετε.
Μίξη εικόνων
2. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής (i) για να
ενεργοποιήσετε το πεδίο. Το πεδίο θα γίνει
πράσινο.
3. Πιέστε το βέλος Εμπρός (j) ή Πίσω (h) για να
αλλάξετε το ενεργοποιημένο πεδίο.
4. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής (i) για να
αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
5. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να
αλλάξετε τα υπολειπόμενα πεδία.
6. Για έξοδο πιέστε το πλήκτρο Μενού/
Τροφοδοσίας (l).
ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Κύρια οθόνη παρατήρησης
Η κύρια οθόνη αποτελείται από αρκετά τμήματα:
r. Εικόνα περιοχής που σαρώνεται
s. Μέτρηση θερμοκρασίας στο κέντρο της
εικόνας (+)
t. Ρύθμιση συντελεστή εκπομπής
Το απεικονιστικό θερμόμετρο DCT416 μπορεί να
εμφανίσει και οπτική εικόνα και εικόνα υπερύθρων.
Επιπλέον μπορεί να γίνει μίξη των εικόνων στην
οθόνη ώστε να παρουσιαστεί υπέρθεση της
θερμικής εικόνας πάνω στην οπτική εικόνα. Μια
εικόνα από μίξη μπορεί να είναι χρήσιμη στη
διάγνωση προβληματικών σημείων ή κατά την
επικοινωνία με πελάτες.
Για να αλλάξετε τη ρύθμιση μίξης, πιέστε το
πλήκτρο Ρύθμισης μίξης εικόνων (k). Μπορείτε να
πιέσετε επανειλημμένα το πλήκτρο μίξης εικόνων
για κυκλική εναλλαγή μεταξύ των ακόλουθων
επιλογών ρυθμίσεων εμφάνισης:
100% Οπτική
75% Οπτική, 25% Θερμική
50% Οπτική, 50% Θερμική
25% Οπτική, 75% Θερμική
100% Θερμική
Λήψη και αποθήκευση φωτογραφιών (εικ. 2)
Για να αποθηκεύσετε μια φωτογραφία, βεβαιωθείτε
ότι έχει τοποθετηθεί κάρτα micro SD. Ανοίξτε
το κάλυμμα (d) της υποδοχής κάρτας micro SD
και εισάγετε την κάρτα micro SD μέσα στην
υποδοχή (e).
u. Ένδειξη μέτρησης φορτίου μπαταρίας
1. Πιέστε το πλήκτρο Λήψης φωτογραφίας (m).
v. Χρωματική κλίμακα θερμοκρασιών
2. Η εμφανιζόμενη εικόνα θα παγώσει για
3 δευτερόλεπτα επιτρέποντας επισκόπηση της
φωτογραφίας.
3. Πιέστε το βέλος Εμπρός (j) ή Πίσω (h) για
να επισημάνετε αποθήκευση σε κάρτα SD ή
διαγραφή.
195
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΝΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οποιαδήποτε στιγμή, πιέζοντας το
πλήκτρο Μενού/Τροφοδοσίας (l), μπορείτε να
επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
Για προβολή φωτογραφιών
1. Πιέστε το πλήκτρο Μενού/Τροφοδοσίας (l).
2. Πιέστε το βέλος Εμπρός (j) ή Πίσω (h) για να
επισημάνετε την επιλογή φακέλου στο μενού.
4. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής (i) για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή.
5. Μετά την ολοκλήρωση της αποθήκευσης
ή διαγραφής, το απεικονιστικό θερμόμετρο
θα επιστρέψει αυτόματα στην κύρια οθόνη
παρατήρησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SD
ή αν υπάρχει πρόβλημα με την κάρτα SD, θα
εμφανιστεί η παρακάτω ένδειξη επικοινωνίας.
3. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής (i) για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή.
4. Πιέστε το βέλος Εμπρός (j) ή Πίσω (h) για να
κινηθείτε μεταξύ των αποθηκευμένων εικόνων.
5. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής (i) για να
μεταβείτε στο υπομενού διαγραφής.
6. Πιέστε το βέλος Εμπρός (j) ή Πίσω (h) για
να επισημάνετε αποθήκευση σε κάρτα SD ή
διαγραφή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η κάρτα SD έχει γεμίσει, θα
εμφανιστεί η παρακάτω ένδειξη επικοινωνίας.
196
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
7. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής (i) για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή.
8. Μετά την ολοκλήρωση της αποθήκευσης ή
διαγραφής, το απεικονιστικό θερμόμετρο θα
επιστρέψει αυτόματα στην επόμενη κατά σειρά
εικόνα.
Συντελεστής εκπομπής
Ο συντελεστής εκπομπής περιγράφει τα
χαρακτηριστικά εκπομπής ενέργειας των
υλικών. Τα περισσότερα οργανικά υλικά και
οι βαμμένες ή οξειδωμένες επιφάνειες έχουν
συντελεστή εκπομπής περίπου 0,95 που
είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Συνιστάται να
αντισταθμίζετε τις ανακριβείς ρυθμίσεις που
μπορεί να προέρχονται από μέτρηση υλικών με
χαμηλές τιμές συντελεστή εκπομπής, όπως είναι οι
γυαλιστερές μεταλλικές επιφάνειες. Καλύψτε αυτές
τις επιφάνειες με χάρτινη ταινία κάλυψης ή ματ
μαύρη βαφή (< 148 ˚C/300 ˚F) και χρησιμοποιήστε
την προεπιλεγμένη ρύθμιση (0,95). Επιτρέψτε στην
ταινία ή στη βαφή να φθάσει την ίδια θερμοκρασία
με την υποκείμενη επιφάνεια και μετά μετρήστε
την θερμοκρασία της ταινίας ή της βαμμένης
επιφάνειας.
Αν δεν μπορείτε να βάψετε ή να χρησιμοποιήσετε
ταινία, τότε μπορείτε να αντισταθμίσετε τις
μετρήσεις σας με τον επιλογέα συντελεστή
εκπομπής. Ακόμα και με το ρυθμιζόμενο
συντελεστή εκπομπής, μπορεί να είναι δύσκολο
να λάβετε εντελώς ακριβή υπέρυθρη μέτρηση
ενός στόχου με γυαλιστερή ή μεταλλική
επιφάνεια. Μπορεί να απαιτείται πειραματισμός
για να δημιουργήσετε σημεία αναφοράς για τις
θερμοκρασίες, ενώ η εμπειρία θα σας βοηθήσει να
επιλέγετε την καλύτερη ρύθμιση για συγκεκριμένες
μετρήσεις.
Το απεικονιστικό θερμόμετρο έχει συντελεστή
εκπομπής ρυθμιζόμενο από 0,1 έως 1,0 σε
βήματα του 0,01. Βλ. τον Πίνακα ονομαστικού
συντελεστή εκπομπών σε αυτό το εγχειρίδιο. Η
αναφορά σε ρυθμίσεις συντελεστή εκπομπής στον
πίνακα είναι προτάσεις για τυπικές περιπτώσεις
και η συγκεκριμένη σας περίπτωση μπορεί να
διαφέρει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βαθμονόμηση αυτού του προϊόντος
έγινε με συντελεστή εκπομπής 0,95.
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΥΛΙΚΟ
Επιφάνεια με κάλυψη αιθάλης
Κρύσταλλοι πάχνης
Ανθρώπινο δέρμα
Μαυροπίνακας
Νερό, απεσταγμένο
Πάγος, λείος
Έδαφος, κορεσμένο με νερό
Άνθρακας, αιθάλη κεριού
Γυαλί, στιλβωμένη πλάκα
Βαφή, λαδιού
Τούβλο, κόκκινο
Χαρτί, λευκό εκτύπωσης
Σκυρόδεμα
Έδαφος, ξηρό
Σοβάς, μη ομαλή επικάλυψη
Ξύλο, πλανισμένη βελανιδιά
Κεραμικά, εφυαλωμένα
Χιόνι, κοκκώδες
Διοξείδιο πυριτίου, υαλωμένο
Οξείδιο χαλκού στους 38 ˚C
Σμύριδα κορουνδίου
Χιόνι
Ανοξείδωτος χάλ., οξειδωμένος
στους 800 ˚C
Σίδηρος, οξειδωμένος στους 500 ˚C
Οξείδιο χαλκού στους 260 ˚C
Χιόνι, λεπτά σωματίδια
Ορείχαλκος, μη οξειδωμένος
Γυαλί, κυρτό D
Χάλυβας, οξειδωμένος
Χαλκός, έντονα οξειδωμένος
Ύφασμα, βαμβακερό
Άμμος
Οξείδιο πυριτίου, μη υαλωμένο
Σίδηρος, οξειδωμένος στους 100 ˚C
Επικάλυψη αρ. C20A
Βασάλτης
Άνθρακας, γραφιτοποιημένος στους
500 ˚C
Κόκκινη σκουριά
Φύλλο σιδήρου, έντονα οξειδωμένο
Νερό
Μαύρος πηλός
Τσιμέντο, λευκό
Χυτοσίδηρος, οξειδωμένος
Μόλυβδος, οξειδωμένος στους
1100 ˚C
Ζιρκόνια πάνω σε Inconel
Ορείχαλκος Cu-Zn, οξειδωμένος
Φύλλο Inconel στους 760 ˚C
Μάρμαρο, λείο λευκό
ΤΙΜΗ
0,98.
0,98.
0,98.
0,97.
0,96.
0,96.
0,95.
0,95.
0,94.
0,94.
0,93.
0,93.
0,92.
0,92.
0,91.
0,90.
0,90.
0,89.
0,88.
0,87.
0,86.
0,85.
0,85.
0,84.
0,83.
0,82.
0,81.
0,80.
0,79.
0,78.
0,77.
0,76.
0,75.
0,74.
0,73.
0,72.
0,71.
0,70.
0,69.
0,67.
0,66.
0,65.
0,64.
0,63.
0,62.
0,61.
0,58.
0,56.
197
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΥΛΙΚΟ
Πλήρως ανοδιωμένο μέταλλο, με
χρωμικό οξύ
Χυτοσίδηρος, στιλβωμένος
Ορείχαλκος, λειασμένος με
σμυριδόχαρτο αρ. 80
Ανοξείδωτος χάλυβας, 18-8,
στιλβωμένος
Αλουμίνιο όπως λαμβάνεται
Χάλυβας, στιλβωμένος
Αλουμίνιο, στιλβωμένο φύλλο
Χαλκός, στιλβωμένος
Ορείχαλκος, υψηλής στίλβωσης
ΤΙΜΗ
0,55.
0,21.
0,20.
0,16.
0,09.
0,07.
0,05.
0,05.
0,03.
Για να αλλάξετε συντελεστή εκπομπής
1. Πιέστε το πλήκτρο Μενού/Τροφοδοσίας (l).
Θερμοκρασία υποβάθρου
Για πιο ακριβείς μετρήσεις θερμοκρασίας,
συνιστάται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία
υποβάθρου (ή θερμοκρασία από ανάκλαση).
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν το αντικείμενο
που μετράται βρίσκεται σε σημαντικά διαφορετική
θερμοκρασία από αυτή του περιβάλλοντος ή αν το
αντικείμενο που μετράται έχει χαμηλό συντελεστή
εκπομπής.
Η ρύθμιση της θερμοκρασίας υποβάθρου θα
βοηθήσει στην αντιστάθμιση της επίδρασης από
την ακτινοβολία θερμότητας του περιβάλλοντος.
Για αλλαγή της θερμοκρασίας υποβάθρου
1. Πιέστε το πλήκτρο Μενού/Τροφοδοσίας (l).
2. Πιέστε το βέλος Εμπρός (j) ή Πίσω (h) για
να επισημάνετε την επιλογή θερμοκρασίας
υποβάθρου στο μενού.
2. Πιέστε το βέλος Εμπρός (j) ή Πίσω (h) για
να επισημάνετε την επιλογή συντελεστή
εκπομπής στο μενού.
3. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής (i) για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή.
3. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής (i) για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή.
4. Πιέστε το βέλος Εμπρός (j) ή Πίσω (h) για
να προσαρμόσετε τη ρύθμιση συντελεστή
εκπομπής. Ο συντελεστής εκπομπής μπορεί
να ρυθμιστεί σε βήματα μεγέθους 0,01, από
0,10 έως 1,00.
5. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής (i) για να
επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση συντελεστή
εκπομπής.
6. Μετά την αποθήκευση της ρύθμισης
συντελεστή εκπομπής, το απεικονιστικό
θερμόμετρο θα επιστρέψει αυτόματα στην
οθόνη κύριου μενού.
198
4. Πιέστε το βέλος Εμπρός (j) ή Πίσω (h) για να
προσαρμόσετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας
υποβάθρου. Η θερμοκρασία υποβάθρου
μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα του 1 βαθμού.
5. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής (i) για να
επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας
υποβάθρου.
6. Μετά την αποθήκευση της ρύθμισης
θερμοκρασίας υποβάθρου, το απεικονιστικό
θερμόμετρο θα επιστρέψει αυτόματα στην
οθόνη κύριου μενού.
Για αλλαγή παλέτας χρωμάτων
1. Πιέστε το πλήκτρο Μενού/Τροφοδοσίας (l).
2. Πιέστε το βέλος Εμπρός (j) ή Πίσω (h) για να
επισημάνετε την επιλογή παλέτας χρωμάτων
στο μενού.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής (i) για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή.
4. Πιέστε το βέλος Εμπρός (j) ή Πίσω (h) για
να κινηθείτε μεταξύ των επιλογών παλέτας
χρωμάτων. Οι πέντε επιλογές παλέτας
περιλαμβάνουν: Ironbow (Σιδηρό τόξο), White
Hot (Λευκό θερμό), Black Hot (Μαύρο θερμό),
Rainbow (Ουράνιο τόξο) και High Contrast
(Υψηλή αντίθεση).
5. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής (i) για να
επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση παλέτας χρωμάτων.
6. Μετά την αποθήκευση της ρύθμισης παλέτας
χρωμάτων, το απεικονιστικό θερμόμετρο
θα επιστρέψει αυτόματα στην οθόνη κύριου
μενού.
Για να αλλάξετε τη ρύθμιση Εντοπισμού
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
εντοπισμού, το απεικονιστικό θερμόμετρο θα
εντοπίζει το πιο θερμό σημείο (κόκκινο σύμβολο o)
και το πιο ψυχρό σημείο (μπλε σύμβολο o) στην
εμφανιζόμενη περιοχή. Μπορείτε να κινήσετε το
απεικονιστικό θερμόμετρο για να ευθυγραμμίσετε
το κεντρικό σημείο της περιοχής μέτρησης (+) με
την επιθυμητή θέση.
3. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής (i) για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή.
4. Πιέστε το πλήκτρο Εμπρός (j) ή Πίσω (h) για
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία εντοπισμού.
5. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής (i) για να
επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση λειτουργίας
εντοπισμού.
6. Μετά την αποθήκευση της ρύθμισης
λειτουργίας εντοπισμού, το απεικονιστικό
θερμόμετρο θα επιστρέψει αυτόματα στην
οθόνη κύριου μενού.
Για να ρυθμίσετε Ημερομηνία και Ώρα
1. Πιέστε το πλήκτρο Μενού/Τροφοδοσίας (l).
2. Πιέστε το βέλος Εμπρός (j) ή Πίσω (h) για
να επισημάνετε την επιλογή ημερομηνίας και
ώρας στο μενού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εμφανιζόμενη θερμοκρασία πάντα
αντιστοιχεί στο κέντρο (+).
1. Πιέστε το πλήκτρο Μενού/Τροφοδοσίας (l).
2. Πιέστε το βέλος Εμπρός (j) ή Πίσω (h) για
να επισημάνετε την επιλογή εντοπισμού στο
μενού.
3. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής (i) για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή.
4. Πιέστε το βέλος Εμπρός (j) ή Πίσω (h) για να
επισημάνετε το πεδίο που θέλετε να αλλάξετε.
199
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
5. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής (i) για να
ενεργοποιήσετε το πεδίο. Το πεδίο θα γίνει
πράσινο.
6. Πιέστε το βέλος Εμπρός (j) ή Πίσω (h) για να
αλλάξετε το ενεργοποιημένο πεδίο.
7. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής (i) για να
αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
8. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να
αλλάξετε τα υπολειπόμενα πεδία.
9. Για έξοδο πιέστε το πλήκτρο Μενού/
Τροφοδοσίας (l).
Για προβολή πληροφοριών
1. Πιέστε το πλήκτρο Μενού/Τροφοδοσίας (l).
2. Πιέστε το βέλος Εμπρός (j) ή Πίσω (h) για να
επισημάνετε την επιλογή πληροφοριών στο
μενού.
3. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής (i) για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή
4. Το απεικονιστικό θερμόμετρο θα εμφανίσει την
έκδοση λογισμικού.
5. Για έξοδο πιέστε το πλήκτρο Μενού/
Τροφοδοσίας (l).
Για να αλλάξετε κλίμακα θερμοκρασίας
1. Πιέστε το πλήκτρο Μενού/Τροφοδοσίας (l).
2. Πιέστε το βέλος Εμπρός (j) ή Πίσω (h) για να
επισημάνετε την επιλογή C / F στο μενού.
200
3. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής (i) για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή
4. Πιέστε το βέλος Εμπρός (j) ή Πίσω (h) για να
επισημάνετε C (Κελσίου) ή F (Φαρενάιτ).
5. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής (i) για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή.
6. Μετά την αποθήκευση της ρύθμισης κλίμακας
θερμοκρασίας, το απεικονιστικό θερμόμετρο
θα επιστρέψει αυτόματα στην οθόνη κύριου
μενού.
Επιστροφή στην κύρια οθόνη παρατήρησης
1. Πιέστε το πλήκτρο Μενού/Τροφοδοσίας (l).
2. Πιέστε το βέλος Εμπρός (j) ή Πίσω (h) για να
επισημάνετε την επιλογή αρχικής οθόνης στο
μενού.
3. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής (i) για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή.
Για μεταφορά εικόνων σε υπολογιστή
Το απεικονιστικό θερμόμετρο καταγράφει και
τη θερμική και την οπτική εικόνα για κάθε
αποθηκευόμενη φωτογραφία. Οι εικόνες
αποθηκεύονται σε μορφή bitmap.
Η κάρτα micro SD μπορεί να μεταφερθεί σε
υπολογιστή για παρουσίαση των εικόνων.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λογισμικό σύνταξης αναφορών
Το απεικονιστικό θερμόμετρο χρησιμοποιεί
λογισμικό σύνταξης αναφορών για τη δημιουργία
επαγγελματικών αναφορών. Η λήψη του
λογισμικού μπορεί να γίνει από τους ιστότοπους
www.dewalt.eu ή www.2helpU.com.
Για να απενεργοποιήσετε το απεικονιστικό
θερμόμετρο
1. Για να απενεργοποιήσετε το απεικονιστικό
θερμόμετρο, πιέστε το πλήκτρο Μενού/
Τροφοδοσίας (l) και κρατήστε το πατημένο
για 3 δευτερόλεπτα. Επίσης το απεικονιστικό
θερμόμετρο θα απενεργοποιείται και αυτόματα
μετά από 10 λεπτά μη χρήσης.
2. Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, μετακινείτε προς
τα πάνω το κάλυμμα (g), για προστασία του
φακού.
Συμβουλές λειτουργίας
• Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρία λιθίου-ιόντων
DEWALT 10,8 V.
• Να διασφαλίζετε ότι η μπαταρία DEWALT είναι
σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
• Αποφεύγετε τις απότομες αλλαγές
θερμοκρασίας, όπως κατά την είσοδο ή έξοδο
από θερμαινόμενο κτίριο σε μια κρύα ημέρα,
γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση
στο εσωτερικό του απεικονιστικού
θερμομέτρου. Για την αποφυγή της
συμπύκνωσης, τοποθετήστε το απεικονιστικό
θερμόμετρο μέσα στη θήκη μεταφοράς του
ή σε πλαστική σακούλα πριν το εκθέσετε σε
απότομες αλλαγές θερμοκρασίας.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το απεικονιστικό σας θερμόμετρο DEWALT έχει
σχεδιαστεί να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα με την ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής
ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα και τον τακτικό καθαρισμό του εργαλείου.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν
επιδέχονται σέρβις. Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό
τους εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τουλάχιστον μία
φορά την εβδομάδα απομακρύνετε
ρύπους και σκόνη φυσώντας
με καθαρό, ξηρό αέρα. Για να
ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού των ματιών, πάντα
φοράτε κατάλληλη προστασία των
ματιών όταν εκτελείτε αυτήν την
εργασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
χρησιμοποιείτε διαλύτες στο φακό
γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά.
Μην καθαρίζετε το φακό υπερύθρων
με έντονο τρόπο γιατί μπορεί να
προκληθεί ζημιά στην ευαίσθητη
επίστρωση κατά των αντανακλάσεων.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέετε το
φορτιστή από την πρίζα AC προτού
τον καθαρίσετε. Τυχόν βρωμιές και
γράσο μπορούν να αφαιρεθούν από
το εξωτερικό μέρος του φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, μη μεταλλική, βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή άλλα διαλύματα
καθαρισμού.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
201
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα κατάλληλα αξεσουάρ συμβουλευτείτε το
συνεργαζόμενο κατάστημα.
Αντιμετωπιση προβληματων
• Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοικτό το κάλυμμα (g)
του φακού.
• Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία 10,8 V είναι
φορτισμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι
εγκατεστημένη στο σετ λαβής όταν αυτό είναι
σε χρήση.
• Αν «παγώσει» η οθόνη, αφαιρέστε το πακέτο
μπαταριών 10,8 V για να γίνει επαναφορά
στη μονάδα. Επανατοποθετήστε το πακέτο
μπαταριών και πατήστε το πλήκτρο
ενεργοποίησης.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1. Εφαρμόζετε οπωσδήποτε χάρτινη ταινία
κάλυψης ή ματ μαύρη βαφή σε επιφάνειες που
είναι έντονα ανακλαστικές (χρησιμοποιήστε την
προεπιλεγμένη ρύθμιση συντελεστή
εκπομπής 0,95).
2. Φροντίζετε απαραίτητα να έχετε ρυθμίσει το
σωστό συντελεστή εκπομπής για το υλικό που
ελέγχετε. Ανατρέξτε στην ενότητα Συντελεστής
εκπομπής και στον Πίνακα Ονομαστικών
συντελεστών εκπομπής.
3. Καθαρίζετε το υλικό πριν ελέγξετε αν υπάρχει
μεγάλη ρύπανση, γράσο κλπ.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
202
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Αυτή η μεγάλης χρονικής διάρκειας μπαταρία
πρέπει να επαναφορτίζεται όταν δεν παρέχει
επαρκή ισχύ για εργασίες που πραγματοποιούνταν
εύκολα σε προγενέστερο χρόνο. Στο τέλος της
τεχνικής διάρκειας ζωής της, απορρίψτε την
μπαταρία με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
• Αφήστε την μπαταρία να αποφορτιστεί
εντελώς και στη συνέχεια, αφαιρέστε την από
το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών Li-Ion είναι
ανακυκλώσιμες. Παραδίδετέ τις στο κατάστημα
αγοράς ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με
σωστό τρόπο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή – κατ’ επιλογή
μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
203
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax: 01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N170801
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
Τηλ:
30 210 8981-616
Service: 30 210 8981-616
Φαξ:
30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Fax: 32 70 225 585
Fax: 32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
07/12
Download PDF

advertising