DCT416 | DeWalt DCT416 THERMOMETER instruction manual

372001-11 EST
DCT416
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
18
Joonis / Рисунок 1
a
Joonis / Рисунок 2
c
f, g
j
h
b
m
i
d, e
k
e
l
d
a
Joonis / Рисунок 4
Joonis / Рисунок 3
a
o
n
p
3
EESTI KEEL
AKUGA TERMOKAAMERA
DCT416
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
DCT416
Pinge
VDC
10,8
Tüüp
1
Aku tüüp
Liitium-ioon
Ekraani suurus
mm
55,9 Taustvalgustusega
värviline TFT-LCD-ekraan
Mass (ilma akuta)
kg
0,5
Tööaeg
ca 10 tundi
Temperatuurivahemik -5 °C kuni 45 °C (23 °F kuni 113 °F)
(käitamisel)
Temperatuurivahemik -20 °C kuni 60 °C (-4 °F kuni 140 °F)
(hoiustamisel)
Temperatuur
-10 °C kuni 250 °C (14 °F kuni 480 °F)
Mõõtevahemik
Suhteline õhuniiskus
10 kuni 90%, mittekondenseeruv
Spektraaltundlikkus
8 μm kuni 12 μm
Vaateväli
20° x 20°
IFOV (hetkeline
25 mm kaugusel 1 m (1" kaugusel 39,3")
Vaateväli)
Täpsus
Alla 100 °C (212 °F) +/- 2 °C (+/- 3,6 °F)
Üle 100 °C (212 °F) +/- 2 °C (+/- 3,6 °F)
näidust. Töökeskkonna temperatuur täpsusel
23 °C (73,4 °F).
Kiirgusvõime
0,1 kuni 1,0, seadistatav 0,01
sammudega.
Temperatuuriskaalad
°C või °F
Aku
Aku tüüp
Pinge
Mahutavus
Mass
Laadija
Võrgupinge
Aku tüüp
Ligikaudne
laadimise
aeg
Mass
4
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
DCB121
Liitium-ioon
10,8
1,3
0,2
DCB100
230
Liitium-ioon
40
40
(1,3 Ah
(1,5 Ah
akud)
akud)
0,3
DCB123
Liitium-ioon
10,8
1,5
0,2
DCB105
230
Liitium-ioon
30
30
(1,3 Ah (1,5 Ah
akud)
akud)
0,49
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriist
10 amprit, peatoide
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriist
3 amprit, pistikus
HOIATUS. See on A-klassi toode.
Kodukeskkonnas võib see toode
põhjustada raadiohäireid, sellisel juhul
peab võib osutuda vajalikuks
asjakohaste meetmete rakendamine.
HOIATUS. Kõrgenenud
elektrostaatiline pinge võib põhjustada
ekraani tõrkeid ja salvestamata
andmete kao. Kui ekraan hangub,
lähtestage seade eemaldades 10,8 V
aku. Paigaldage uuesti aku ja vajutage
toitenuppu.
Mõisted. Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Juhib tähelepanu ohtlikule
olukorrale, mis, kui seda mitte vältida
toob kaasa surma või tõsise
vigastuse.
HOIATUS. Juhib tähelepanu ohtlikule
olukorrale, mis, kui seda ei väldita,
võib lõppeda surma või raskete
kehavigastustega.
ETTEVAATUST. Juhib tähelepanu
ohtlikule olukorrale, mille tagajärjeks
võib olla väike või mõõdukas
kehavigastus.
MÄRKUS. Viitab toimingule, mis ei ole
seotud kehavigastustega, kuid kui
seda ei väldita, võib see kaasa tuua
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
HOIATUS. Vähendamaks vigastus-riski
lugege tähelepanelikult instruktsiooni.
EESTI KEEL
Olulised ohutusjuhised
• Lugege neid juhiseid.
• Hoidke need juhised alles.
Akutööriista kasutamine ja
hooldamine
a)
• Pange tähele kõiki ohte.
• Järgige kõiki juhiseid.
• Kasutage ainult tootja poolt kirjeldatud
lisaseadmeid/tarvikuid.
b)
• Hoolduseks pöörduge selleks kvalifitseeritud
personali poole. Hooldamine on vajalik siis, kui
seade on saanud kahjustada, puutunud kokku
niiskuse või vihmaga, ei tööta normaalselt või
on kukkunud maha.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES
Tööala ohutus
a)
b)
Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
Hoidke lapsed ja muud juuresolijad
termokaamera kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
Isiklik ohutus
a)
b)
Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage termokaamerat mõistlikult.
Ärge kasutage termokaamerat kui
olete väsinud, tarbinud alkoholi või
narkootikume või olete ravimite mõju
all. Kui termokaameraga. töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite see
lõppeda raskete kehavigastustega.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaalu. See
tagab parema kontrolli termokaamera üle
ettearvamatutes olukordades.
Kasutamine ja hooldamine
a)
b)
Pikemaks seisma jäänud termokaamerat
hoidke lastele kättesaamatus
kohas. Mitte lubada termokaamerat
kasutada inimestel kes pole saanud
vastavat väljaõpet või pole lugenud
kasutusjuhendit. Termokaamera võib
oskamatu isiku käes olla ohtlik.
Kasutage termokaamerat, tarvikuid ja
otsikuid vastavalt juhistele, arvestades
töötingimusi ja teostatava töö
iseloomu. Kasutades termokaamerat
mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda raskete
tagajärgedega.
c)
Laadimiseks kasutage ainult DEWALTi
poolt kirjeldatud laadijat. Ühte tüüpi aku
laadimiseks kasutatav laadija võib teist tüüpi
aku puhul tekitada tuleohu.
Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
metallesemetest nagu nt kirjaklambrid,
mündid, võtmed, naelad, kruvid või
muudest metallesemetest, mis võivad
luua ühenduse kahe klemmi vahel.
Lühiühenduse tekitamine aku klemmide
vahel võib põhjustada põletushaavu või
tulekahju.
Väärkasutamise korral võib akust
lekkida vedelikke; vältige nendega
kokkupuudet. Kui kokkupuude toimub,
loputage kokkupuutekohta veega. Kui
vedelik satub silma, pöörduge koheselt
arsti poole. Akust lekkinud vedelik võib
põhjustada ärritust ja põletushaavu.
Termokaamerate
ohutusjuhised
HOIATUS. Ärge võtke lahti ega
modifitseerige termokaamerat.
Nende sees pole kasutajapoolset
hooldust vajavaid osi. Kui vajate
abi, võtke ühendust kohaliku
edasimüüjaga.
• Ärge kasutage termokaamerat
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Termokaamerad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
• Termokaamerat peaks kasutama ainult
koos selleks otstarbeks mõeldud DEWALTi
akudega. Teist tüüpi patareide kasutamine
võib põhjustada vigastus- ja tuleohu.
• Kui termokaamerat ei kasutata, hoidke
seda lastele ja väljaõppeta isikutele
kättesaamatus kohas. Oskamatutes kätes
võivad tööriistad olla väga ohtlikud.
• Ärge eemaldage ega rikkuge hoiatussilte.
• Ärge kasutage termokaamerat valmistatud
või valmistamata toidu temperatuuri
mõõtmiseks.
• Ärge puudutage mõõdetavaid pindu, et
veenduda mõõtmistulemuse õigsuses.
• Ärge kasutage seadet inimeste või
loomade kehatemperatuuride mõõtmiseks.
5
EESTI KEEL
• Selleks, et vältida termokaamera või
mõõdetava pinna kahjustamist, kaitske neid
järgnevate ohtude ees.
– Elektromagnetväljade (EMF) eest nagu
kaarkeevitus, kõrgsageduskuumutid jne.
laserkiirgust. See võib kahjustada
termokaamera sensorit ja mõjutada
mõõtetäpsust.
MIKRO-SD-MÄLUKAART
HOIATUS. Lämbumisoht. Mikro-SDmälukaart on väikene kaart, mis võib
põhjustada lämbumisohtu ja pole
seetõttu mõeldud lastele kasutamiseks.
– Elektrostaatilised lahendused (ESD).
– Termošoki eest (töökeskkonna temperatuuri
äkiline muutumine; enne käitamist lubage
termokaameral stabiliseeruda 30 minutit).
MÄRKUS. Soovitatav on kasutada
termokaameraga kaasasolevat mikroSD-mälukaarti. DEWALT ei vastuta
järelturult ostetud teiste tootjate ja
erineva mälumahuga kaartide eest.
Samuti on soovitatav varundada
termokaameraga tehtud pilte arvutisse
regulaarselt.
HOIATUS. Põletuste oht. Kui
termokaamera läheduses on tugevad
elektromagnetväljad, ei pruugi
mõõtetulemus olla korrektne (nt
kaarkeevitus, kõrgsageduskuumutid,
raadiosaatjad jne). Ärge kasutage
termokaameraid nendes tingimustes.
HOIATUS. Termokaamera mõõdab
ainult pinnatemperatuuri. Pinna taga
asuvate objektide temperatuur võib
erineda suuresti mõõdetava pinna
temperatuurist; see tekitab põletus- ja
külmakahjustuse ohu.
HOIATUS. Täpsete temperatuuride
nägemiseks vt kiirgusteavet.
Peegelduvate objektide mõõtetulemus
on madalam nende reaalsest
temperatuurist, see võib põhjustada
põletushaavade ohtu.
HOIATUS. Termokaamera ei
tohi kokku puutuda liiga suurte
kuumustega, nt päikesepaiste, tuli jne.
ETTEVAATUST. Kui termokaamerat
ei kasutata, asetage see stabiilsele
pinnale, kus seda ei ähvarda
maha- või ümberkukkumise oht.
Suure akuga tööriistad võivad seista
püstiasendis toetatuna akule, kuid neid
on lihtne ümber ajada.
MÄRKUS. Ilma tootja nõusolekuta
seadme muutmine võib tühistada
kasutaja õiguse seadme käitamisele.
MÄRKUS. Selleks, et vältida
termokaamera kahjustamist, ärge jätke
seda keskkonda, kus see võib puutuda
kokku kõrgete temperatuuride või
kuumusallikatega, nt autosse päikese
kätte. Käitage termokaamerat alati
ettenähtud töökauguses, mille leiate
andmetabelist.
MÄRKUS. Ärge suunake
termokaamerat (kaetud või katmata
läätsega) päikese või mõne muu
energiaallika poole, mis eraldab
6
Muud riskid
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastusoht.
– Isikuvigastuste oht, mis tuleneb tahtmatust
kontaktist voolu juhtivate osadega tööprotsessi
ajal.
Termokaamera märgistused
Termokaameral on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab seadme
tootmisaastat, on prinditud seadme korpuse aku
kinnituspesale.
Näiteks:
2012 XX XX
tootmisaasta
Kõikide akulaadijate
täiendavad ohutusjuhised
HOIDKE NEED JUHISED ALLES. Kasutusjuhis
sisaldab olulisi ohutus- ja käitamisjuhised
akulaadijatele DCB105 ja DCB100.
• Enne laadija kasutamist lugege kõiki juhiseid
ja pöörake tähelepanu laadija, aku ja seadme
märgistele.
HOIATUS. Elektrišoki oht. Laadijasse
ei tohi sattuda vedelikke. See võib
põhjustada kasutajale elektrišoki.
EESTI KEEL
ETTEVAATUST. Põletuste oht.
Vigastuste ohu vältimiseks kasutage
ainult DEWALTI akusid. Teised akud
võivad plahvatada ning põhjustada
isikuvigastusi ja kahjusid.
ETTEVAATUST. Lapsi tuleb jälgida, et
nad ei mängiks seadmega.
MÄRKUS: Kui laadija on ühendatud
toitevõrku, võib võõrkeha kokkupuude
laadimisklemmidega tekitada
lühiühenduse. Elektrit juhtivad metallist
võõrkehad on nt terasvill, alumiiniumist
foolium; materjalid, mis sisaldavad
metallosakesi, peab hoidma eemal
laadija avaustest. Kui aku pole laadijas,
eemaldage laadija vooluvõrgust. Enne
laadija puhastamist eemaldage see
vooluvõrgust.
• ÄRGE üritage laadida akut laadijatega,
mis pole üles loendatud käesolevas
kasutusjuhendis. Seadme aku ja laadija on
mõeldud koos kasutamiseks.
• Need laadijad on mõeldud ainult DEWALTi
akude laadimiseks. Muu kasutusviis võib
põhjustada tule- või elektrilöögiohu.
• Laadija ei tohi kukku puutuda lume ega
vihmaga.
• Laadija eemaldamisel vooluvõrgust
tõmmake see pesast välja tõmmates seda
laadijast, mitte toitejuhtmest. See vähendab
elektripistiku ja toitekaabli vigastamise ohtu.
• Veenduge, et toitekaabel on paigaldatud
nii, et keegi sellele peale ei astuks ega
selle otsa ei komistaks, muidu võib kaabel
pingule tõmbudes kahjustusi saada.
• Kasutage pikendusjuhet ainult siis, kui
see on vältimatu. Vale pikendusjuhtme
kasutamine võib põhjustada tule-, elektrišoki
või elektrilöögi ohtu.
• Ärge asetage laadija peale esemeid
ega ärge asetage laadijat pehmetele
pindadele, mis võivad blokeerida laadija
ventilatsiooniavad – see võib põhjustada
laadija ülekuumenemise. Asetage
laadija eemale kuumusallikatest. Laadija
ventilatsiooniavad asuvad seadme korpuse all
ja peal.
• Ärge kasutage laadijat, kui selle kaabel või
pistik on saanud kahjustada — asendage
need koheselt.
• Ärge kasutage laadijat kui see on saanud
tugeva löögi, kukkunud maha või saanud
kahjustada ükskõik millisel moel. Viige see
volitatud hoolduskeskusesse.
• Ärge võtke laadijat koos lahti; kui tekib
vajadus laadijat hooldada või remontida,
viige see volitatud hoolduskeskusesse.
Seadme uuesti kokkupanemine võib
põhjustada elektrišoki-, elektrilöögi- või
tuleohtu.
• Kui toitekaabel on saanud kahjustada, peab
ohu vältimiseks selle kohe välja vahetama
seadme tootja, volitatud hooldustöökoda või
mõni muu sarnane isik.
• Enne laadija puhastamist eemaldage see
vooluvõrgust. See vähendab elektrišoki
ohtu. Ainult aku eemaldamine seda ohtu ei
vähenda.
• KUNAGI ärge üritage ühendada kokku
2 laadijat.
• Laadija on mõeldud kasutama tavalist
230 V majapidamisvoolu. Ärge üritage seda
kasutada mõnel teisel pingetugevusel. See
ei käi autolaadija kohta.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Laadijad
Laadijad DCB100 ja DCB105 on mõeldud 10,8 V
liitium-ioonakude laadimiseks.
Need laadijad ei vaja seadistamist ning need on
loodud nii, et kasutamine oleks võimalikult lihtne.
Laadimisprotseduur (joon. 1)
1. Enne aku sisestamist ühendage akulaadur
sobiva pistikupesaga.
2. Sisestage aku (a) laadijasse. Punane
märgutuli hakkab vilkuma (laadimine), mis
näitab, et laadimisprotsess on alanud.
3. Laadimisprotsess on lõppenud, kui punane
märgutuli JÄÄB PÕLEMA. Aku on valmis
kasutamiseks või selle võib jätta laadijasse.
MÄRKUS. Selleks, et tagada liitium-ioon akude
maksimaalne eluiga ja sooritusvõime, laadige akud
täielikult enne esmast kasutamist.
Laadimisprotsess
Vt allpool olevat tabelit, et näha aku laadimisolekut.
Laadimisolek
laadimine
– – – –
täielikult laetud
–––––––––––
külma/kuuma aku viivitusaeg –– – –– –
asendage aku
•••••••••••
Kuuma/külma aku viivitusaeg
Kui laadija tuvastab, et aku on liiga külm või liiga
kuum, käivitub automaatselt viivitusaeg, mis ei
7
EESTI KEEL
elektrilöök. Kahjustada saanud akud
peab tagastama hoolduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
lase laadimist alustada enne, kui aku temperatuur
on jõudnud sobivasse vahemikku. Seejärel
lülitub laadija automaatselt laadimisrežiimi. See
funktsioon aitab tagada aku maksimaalse eluea.
HOIATUS. Kui tööriista ei kasutata,
asetage see stabiilsele pinnale,
kus seda ei ähvarda maha- või
ümberkukkumise oht. Suure akuga
tööriistad võivad seista püstiasendis
toetatuna akule, kuid neid on lihtne
ümber ajada.
AINULT LIITIUM-IOONAKUD
Liitium-ioonakud on sisseehitatud elektroonilise
kaitsesüsteemiga (Electronic Protection System),
mis kaitseb akut ülekoormuse, ülekuumenemise ja
täieliku tühjakslaadimise eest.
Elektroonilise kaitsesüsteemi rakendudes lülitub
tööriist automaatselt välja. Kui see juhtub, asetage
liitium-ioonaku laadijasse ja oodake, kuni see on
täielikult laetud.
Kõikide akude täiendavad
ohutusjuhised
Kui tellite asendusakut siis veenduge, et lisate
tellimusse ka katalooginumbri ja pinge.
Uued akud ei ole eelnevalt täis laetud. Enne
aku ja akulaaduri kasutamist lugege allpool
toodud ohutusjuhiseid. Seejärel toimige vastavalt
laadimisjuhistele.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
• Ärge laadige akusid ega kasutage neid
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Aku sisestamine või eemaldamine
laadurist võib süüdata tolmu või aurud.
• Ärge suruge akut laadijasse jõuga.
Ärge modifitseerige akut, et sobitada
seda mittesobivasse laadijasse; aku
võib puruneda ja põhjustada raskeid
kestavigastusi.
• Kasutage akude laadimiseks ainult DEWALTi
laadijaid.
• ÄRGE visake või kastke akusid vette või
teistesse vedelikesse.
• Ärge hoiustage või kasutage akut ja
tööriista keskkondades mille temperatuur
võib kerkida üle 40 °C (105 °F) (nt suvisel
ajal kuuris või metallhoones).
HOIATUS. Ärge üritage akut kunagi
avada. Kui aku korpus on mõranenud
või saanud kahjustada, ärge sisestage
seda laadurisse. Ärge lömastage,
kukutage maga ega kahjustage akut.
Ärge kasutage akut või laadurit kui
see on saanud tugeva löögi, kukkunud
maha, sellest on üle sõidetud või
see on saanud ükskõik milliseid
kahjustusi (nt läbistatud naelaga,
löödud haamriga, astutud peale).
Tagajärjeks võib olla elektrišokk või
8
LIITIUM-IOONAKUDE TÄIENDAVAD
OHUTUSJUHISED (liitium-ioon)
• Ärge põletage akut isegi siis, kui see on
saanud tõsiselt kahjustada või täielikult
kulunud. Aku võib tules plahvatada. Liitiumioonaku põlemisel tekivad mürgised aurud ja
materjalid.
• Kui aku sisemus satub nahale, peske
saastunud ala koheselt pehme seebi
ja veega. Kui akuvedelik satub silma, siis
loputage silma veega 15 minutit või seni, kuni
ärritus kaob. Kui meditsiiniline abi osutub
tarvilikuks, siis aku elektrolüüdid koosnevad
orgaanilisest vedelast karbonaadist ja
liitiumsooladest.
• Aku avatud elemendid võivad põhjustada
hingamisteede ärritusi. Tagage värske õhk.
Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.
HOIATUS. Põletuste oht. Akuvedelik
võib kokkupuutel sädemete või tulega
süttida.
Aku
AKU TÜÜP
Mudel DCT416 kasutab 10,8 voldist akut.
Hoiustussoovitused
1. Parim koht säilitamiseks on kuiv ja jahe,
kuhu ei paista päikesevalgus, samuti ei tohi
keskkond olla liiga kuum või külm. Akude
parima sooritusvõime ja maksimaalse eluea
tagamiseks hoiustage akut toatemperatuuril.
2. Pikemaajalisemal hoiustamisel on soovitatav
aetada akud, eraldatuna laadijast, kuiva ja
jahedasse keskkonda; see tagab optimaalse
tulemuse.
MÄRKUS. Hoiustada ei tohiks täiesti tühje akusid.
Enne kasutamist peab akut laadima.
Laadija ja aku märgised
Lisaks kasutusjuhendis kasutatud piltkirjadele on
aku ja laadija varustatud järgmiste märgistega.
EESTI KEEL
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
100%
Aku laeb.
100%
Aku on täis laetud.
MÄRKUS. N-seeria mudelitega ei ole kaasas
akusid ja laadijaid.
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joon. 2)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
termokaamerat ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
Aku on vigane.
Kuuma/külma aku viivitusaeg.
Ärge katsuge klemme voolu juhtivate
esemetega.
Ärge laadige kahjustada saanud akut.
Kasutage ainult DEWALTi akusid; teised
akud võivad plahvatada ja põhjustada
kehavigastusi ning muid kahjusid.
a. 10,8 V XR-seeria liitiumaku
b. Käepide
c. Ekraan
d. Mikro-SD-kaardi salve kate
e. Mikro-SD-kaardi salv
f. Lääts
g. Läätse kate
h.
Tagasinoole nupp. Tahapoole
liikumiseks vajutage seda nuppu.
Vältige kokkupuudet veega.
i.
Valikunupp. Valiku kinnitamiseks
vajutage seda nuppu.
Defektiga kaabel tuleb koheselt välja
vahetada.
j.
Edasinoole nupp. Ettepoole
liikumiseks vajutage seda nuppu.
Laadimiskeskkonna temperatuur peab
olema vahemikus 4 °C kuni 40 °C.
k.
Pildi segunemise reguleerimise
nupp. Vajutage seda nuppu, et
muuta termo- ja visuaalse pildi
segunemisastet.
l.
Menüü-/toitenupp. Seda nuppu
vajutage seadme sisselülitamiseks
(hoidke 0,5 sekundit) või
väljalülitamiseks (hoidke 3 sekundit).
Kui seade on sisse lülitatud,
vajutage seda nuppu menüü
suvandite vaatamiseks.
Kõrvaldage aku keskkonnasõbralikul
moel.
Ärge asetage akusid vette.
Laadimisajad leiate jaotisest Tehnilised
andmed.
Kasutage ainult siseruumides.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 termokaamera
1 mikro-SD-kaart
1
1
1
1
10,8 V XR-seeria liitiumaku
laadija
kasutusjuhend
detailijoonis
m.
Pildistamisnupp. Pildistamiseks
vajutage seda nuppu.
KASUTUSOTSTARVE
Termokaamera mõõdab objekt pinnalt eralduvat
energiat ja kuvab vastavalt nendele andmetele pildi
ja hinnangulise temperatuuri.
Fotosid on võimalik salvestada (rasterpildi
formaadis) mikro-SD-kaardile.
Termokaamerat saab kasutada elektrisüsteemide,
kütte, ventilatsiooni, õhkjahutuse, torustiku,
mehaanilise seadmestiku, elumajade ja
isetöötavate süsteemide kontrollimiseks ja
tõrkeotsinguks.
9
EESTI KEEL
Termokaamera on professionaalne tööriist. ÄRGE
laske lastel tööriista puutuda. Kogenematute
kasutajate puhul on vajalik juhendamine.
Elektriohutus
Laadija on mõeldud töötamaks kindlal pingel.
Kontrollige alati, et akupinge vastaks andmesildile
märgitud väärtusele. Samuti veenduge, et laadija
pinge vastab elektrivõrgu pingele.
Teie DEWALT-i laadija on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60335. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt valmistatud voolujuhtme vastu, mis on
saadaval DEWALTi hooldusorganisatsiooni kaudu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui uue toite pistiku paigaldamine on vajalik,
toimige järgmiselt.
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOITUS. Maandusklemmiga ühendusi
ei tehta.
Vöökonks (joon. 3)
(lisatarvikud)
HOIATUS. Tõsiste kehavigastuste
ohu vähendamiseks ÄRGE tõstke
termokaamerat üle pea või esemeid
selle vöökonksu otsast. Riputage
vöökonks AINULT töörakmete külge.
HOIATUS. Tõsiste kehavigastuste
riski vähendamiseks veenduge, et
rihmakonksu hoidev kruvi (n) on
korralikult kinnitatud.
OLULINE. Vöökonksu kinnitamisel või
eemaldamisel kasutage ainult seadmega koos
tarnitud kruvi.
Vöökonksu (o) on võimalik kinnitada tööriista
mõlemale küljele, kasutades seadmega
kaasasolevat kruvi (n), et neid saaks kasutada
nii parema- kui ka vasakukäelised kasutajad.
Kui konks pole vajalik, võib selle tööriista küljest
eemaldada.
Vöökonksu (o) eemaldamiseks eemaldage kruvi
(n), mis rihmakonksu paigal hoiab, seejärel
paigaldage see tööriista teisele küljele.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS. Alati järgi turvalisusnõudeid
ja eeskirju.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
Termokaamera aku eemaldamine ja paigaldamine (joon. 4)
Pikendusjuhtme kasutamine
MÄRKUS. Veenduge, et aku on täis laetud.
Pikendusjuhet tohib kasutada ainult
hädavajalikkuse korral. Kasutage heakskiidetud
pikendusjuhet, mis sobib laadija sisendvõimsusega
(vt Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme
suurus on 1 mm2; maksimaalne lubatud pikkus on
30 m.
AKU PAIGALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMESSE
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE
HOIATUS. Enne aku paigaldamist või
eemaldamist lülitage termokaamera
alati välja.
HOIATUS. Kasutage ainult DEWALTi
akusid ja laadijaid.
1. Joondage aku (a) tööriista käepidemes
asuvate juhikutega.
2. Libistage käepidemesse ja vajutage sellele,
kuni see lukustub oma kohale.
AKU EEMALDAMINE TÖÖRIISTAST
1. Vajutage vabastusnuppu (p) ja tõmmake aku
termokaamera käepidemest välja.
2. Sisestage aku laadijasse nagi on kirjeldatud
käesoleva kasutusjuhendi vastavas jaotises.
Alustamine (joon. 2)
1. Läätse avamiseks libistage alla läätsekate (g).
Toide sisse-/välja
1. Termokaamera sisselülitamiseks vajutage ja
hoidke menüü-/toitenuppu (l) all 0,5 sekundit.
10
EESTI KEEL
2. Termokaamera väljalülitamiseks vajutage ja
hoidke menüü-/toitenuppu (l) all 3 sekundit.
ESMANE HÄÄLESTAMINE
Kuupäeva ja kellaaja häälestamine
Termokaamera esmasel sisselülitamisel kuvatakse
kuupäeva ja kellaaja määramise kuva. Pärast
esmast häälestamist on võimalik kuupäeva ja
kellaaega muuta menüü suvanditest.
1. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tõsta
esilemuudetav väli.
Pildi segunemine
Termokaamera DCT416 võimaldab kuvada
nii visuaalset pilti kui ka infrapunapilti. Pilte on
võimalik sulatada ühte nii, et visuaalse pildi peal
kuvatakse termopilt. Ühte sulatatud pilt võimaldab
tuvastada probleemseid kohti või aitab lihtsustada
kommunikatsiooni klientidega.
Sulatamisseadete muutmiseks vajutage pildi
ühtesulatamise seadistamise nuppu (k). Nuppu
on võimalik vajutada korduvalt, et liikuda läbi
järgnevate suvandiseadete.
100% Visual (100% visuaalne pilt)
75% Visual (100% visuaalne), 25%
Thermal (25% termo)
50% Visual (50% visuaalne), 50%
Thermal (50% termo)
25% Visual (25% visuaalne), 75%
Thermal (75% termo)
2. Välja aktiveerimiseks vajutage valikunuppu (i).
Väli muutub roheliseks.
3. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et muuta
aktiivset välja.
4. Muudatuste salvestamiseks vajutage
valikunuppu (i).
100% Thermal (100% termo)
Pildistamine ja hoiustamine (joon. 2)
Piltide salvestamiseks veenduge, et mikro-SDkaart on paigaldatud. Avage mikro-SD-kaardi salve
kate (d) ja sisestage mikro-SD-kaart salve (e).
1. Vajutage pildistamise nuppu (m).
5. Ülejäänud väljade muutmiseks korrake
ülalkirjeldatud samme.
2. Kuvatud pilt külmutatakse 3 sekundiks, et
saaksite seda vaadata.
6. Väljumiseks vajutage menüü-/toitenuppu (l).
3. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tõsta
esile SD-kaardile salvestamise või kustutamise
valik.
ALGTEADMISED SEADME KASUTAMISEST
Põhikuva
Põhikuva koosneb erinevatest osadest.
r. Skaneeritud ala pilt
s. Mõõdetud temperatuur pildi keskel (+)
t. Kiirgusseade
u. Akunäidik
v. Temperatuuri värviskaala
u
s
t
r
v
4. Muudatuste kinnitamiseks vajutage
valikunuppu (i).
5. Pärast salvestamist või kustutamist naaseb
termokaamera automaatselt peakuvale.
MÄRKUS. Kui SD-kaarti pole paigaldatud või
esinev SD-kaardi tõrge, ilmub alltoodud tekst.
11
EESTI KEEL
6. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tõsta
esile SD-kaardile salvestamise või kustutamise
valik.
MÄRKUS. Kui SD-kaart on täis, ilmub alltoodud
tekst.
7. Muudatuste kinnitamiseks vajutage
valikunuppu (i).
8. Pärast salvestamist või kustutamist naaseb
termokaamera eelmisele pildile.
Kiirgus
MENÜÜSUVANDID
MÄRKUS. Vajutades menüü-/toitenuppu (i),
naastakse eelmisesse menüüsse.
Fotode vaatamine
1. Vajutage menüü-/toitenuppu (l).
2. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tõsta
esile menüü kaustasuvandid.
Kiirgus kirjeldab materjal kiirgusomadusi. Enamike
orgaaniliste materjalide, värvide ja oksüdeerunud
pindade kiirgus on vaikimisi 0,95. Soovitatav on
tasakaalustada ebaõigeid näite, mis tulenevad
madala kiirgustasemega materjalide mõõtmisest
(nt läikivad metallpinnad). Katke need pinnad
maalriteibi või musta värviga (< 148 °C/300 °F) ja
kasutage vaikeseadistust (0,95). Enne mõõtmist
oodake, et teibi või värvi temperatuur ühtlustuks
aluspinna temperatuuriga, alles seejärel mõõtke
teibi või värvitud pinna temperatuuri.
Kui pinna teipimine või värvimine pole võimalik,
ühtlustage mõõtmistulemust kasutades
kiirgusvalikut. Isegi seadistatud kiirgusnäiduga võib
täpse infrapuna mõõtmistulemuse saavutamine
olla keeruline, kui sihtmärgiks on läikiv või metalne
pind. Temperatuuri tuvastamine võib nõuda
eelnevat katsetamist; kogemused aitavad valida
parimaid seadeid täpseks mõõtmiseks.
Termokaamera kiirgusseaded on vahemikus 0,1
kuni 1,0, muutmissamm on 0,01. Vt kasutusjuhendi
jaotist Nominaalkiirguse tabel. Tabelis toodud
kiirgusseaded tüüpolukordades kasutamiseks
soovitatud väärtused ning võivad erineda teie
tegelikest töötingimustest.
3. Muudatuste kinnitamiseks vajutage
valikunuppu (i).
4. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et liikuda
läbi salvestatud piltide.
5. Alammenüü kustutamiseks vajutage
valikunuppu (i).
12
MÄRKUS. See seade kalibreeriti kasutades
kiirgusseadet 0,95.
NOMINAALKIIRGUSVÄÄRTUS
MATERJAL
Süsiniktäidisega pind
Külmakristallid
Inimnahk
VÄÄRTUS
0,98
0,98
0,98
EESTI KEEL
Paekivi
Vesi, destilleeritud
Jää, sile
Pinnas, veega immutatud
Küünla süsinikjäätmed
Klaas, läikiv
Värv, õli
Tellis, punane
Paber, valge
Betoon
Pinnas, kuiv
Kips, töötlemata
Puit, hööveldatud tamm
Savinõud, glasuuritud
Lumi, terajas
Ränikivi, glasuuritud
Vaskoksiid temperatuuril 38 °C
Smirgelkorund
Lumi
Roostevaba, oksüdeeritud
temperatuuril 800 °C
Raud, oksüdeeritud temperatuuril
500 °C
Vaskoksiid temperatuuril 260 °C
Lumi, peened osakesed
Messing, oksüdeerimata
Klaas, D-kumerus
Teras, oksüdeeritud
Vask, raskelt oksüdeerunud
Riie, puuvill
Liiv
Ränikivi, glasuurimata
Raud, oksüdeeritud temperatuuril
100 °C
Kate nr C20A
Balsalt
Süsinik, grafitiseerunud
temperatuuril 500 °C
Punane rooste
Raudleht, suure roostekihiga
Vesi
Must savi
Tsement, valge
Malmvaland, oksüdeerunud
Tina, oksüdeeritud temperatuuril
1100 °C
Tsirkoon kuumuskindlal
nikkelsulamil
Cu-Zn, messinguga oksüdeeritud
Kuumuskindel nikkelsulam
temperatuuril 760 °C
Marmor, valge sile
Kõik anodeeritud kroomhapped
Malmvaland, poleeritud
Messing, lihvitud 80-gritise
smirgliga
0,97
0,96
0,96
0,95
0,95
0,94
0,94
0,93
0,93
0,92
0,92
0,91
0,90
0,90
0,89
0,88
0,87
0,86
0,85
0,85
Roostevaba teras, 18-8,
poleeritud
Alumiinium
Teras, poleeritud
Alumiinium, poleeritud
Vask, poleeritud
Messing, poleeritud
0,16
0,09
0,07
0,05
0,05
0,03
Kiirguse muutmine
1. Vajutage menüü-/toitenuppu (l).
2. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tõsta
esile menüü kiirguse suvandid.
0,84
0,83
0,82
0,81
0,80
0,79
0,78
0,77
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
0,70
0,69
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,61
0,58
3. Muudatuste kinnitamiseks vajutage
valikunuppu (i).
4. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et
muuta kiirguse seadeid. Kiirgust on võimalik
seadistada 0,01 sammudena vahemikus 0,10
kuni 1,00.
5. Kiirgusseadete kinnitamiseks vajutage
valikunuppu (i).
6. Pärast kiirgusseadete salvestamist naaseb
termokaamera automaatselt peakuvale.
Tausttemperatuur
Täpsema mõõtmistulemuse saavutamiseks
on soovitatav määrata tasutemperatuur (või
peegeldustemperatuur). See on eriti oluline siis, kui
mõõdetava objekti temperatuur erineb märgatavalt
töökeskkonna temperatuurist või mõõdetava
objekti kiirgustase on madal.
Tausttemperatuuri määramine aitab tasakaalustada
töökeskkonnast lähtuvat kiirgust.
Tausttemperatuuri muutmine
1. Vajutage menüü-/toitenuppu (l).
2. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tõsta
esile menüü tausttemperatuuri suvand.
0,56
0,55
0,21
0,20
13
EESTI KEEL
Termokaamerat on võimalik liigutada nii, et
keskmõõtepunkt (+) oleks joondatud soovitud
mõõtmiskohaga.
MÄRKUS. Kuvatud temperatuur vastab alati
keskmõõtepunkti (+) temperatuurile.
1. Vajutage menüü-/toitenuppu (l).
2. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tõsta
esile tuvastusmenüü suvandid.
3. Muudatuste kinnitamiseks vajutage
valikunuppu (i).
4. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et muuta
tausttemperatuuri. Tausttemperatuuri on
võimalik muuta 1 kraadiste sammudega.
5. Tausttemperatuuri kinnitamiseks vajutage
valikunuppu (i).
6. Pärast tausttemperatuuri salvestamist naaseb
termokaamera automaatselt peakuvale.
Värvipaleti muutmine
1. Vajutage menüü-/toitenuppu (l).
2. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tõsta
esile menüü värvipaleti suvand.
3. Muudatuste kinnitamiseks vajutage
valikunuppu (i).
4. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et
lülitada tuvastusfunktsiooni sisse või välja.
5. Tuvastusfunktsiooni seadete kinnitamiseks
vajutage valikunuppu (i).
6. Pärast tuvastusfunktsiooni seadete
salvestamist naaseb termokaamera
automaatselt peakuvale.
Kuupäeva ja kellaaja määramine
1. Vajutage menüü-/toitenuppu (l).
2. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tõsta
esile menüü kuupäeva ja kellaaja suvand.
3. Muudatuste kinnitamiseks vajutage
valikunuppu (i).
4. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et liikuda
läbi värvipaleti valikute. Värvipaleti viis valikut.
Ironbow (Raud), White Hot (Kuum valge),
Black Hot (Kuum must), Rainbow (Vikerkaar)
ja High Contrast (Kõrge kontrastsus).
5. Värvipaleti seadete kinnitamiseks vajutage
valikunuppu (i).
6. Pärast värvipaleti seadete salvestamist
naaseb termokaamera automaatselt
peakuvale.
Tuvastusseadete muutmine
Kui tuvastusfunktsioon on sisse lülitatud, tuvastab
termokaamera kuvatud ala kõige kuumema
(punane o) ja kõige jahedama (sinine o) punkti.
14
3. Muudatuste kinnitamiseks vajutage
valikunuppu (i).
4. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tõsta
esilemuudetav väli.
EESTI KEEL
5. Välja aktiveerimiseks vajutage valikunuppu (i).
Väli muutub roheliseks.
6. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et muuta
aktiivset välja.
7. Muudatuste salvestamiseks vajutage
valikunuppu (i).
8. Ülejäänud väljade muutmiseks korrake
ülalkirjeldatud samme.
9. Väljumiseks vajutage menüü-/toitenuppu (l).
Info vaatamine
1. Vajutage menüü-/toitenuppu (l).
2. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tõsta
esile info suvandid.
3. Muudatuste kinnitamiseks vajutage
valikunuppu (i).
4. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tõsta
esile C või F.
5. Muudatuste kinnitamiseks vajutage
valikunuppu (i).
6. Pärast temperatuuriskaalade seadete
salvestamist naaseb termokaamera
automaatselt peakuvale.
Naasmine peakuvale
1. Vajutage menüü-/toitenuppu (l).
2. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tõsta
esile kodukuva suvandid.
3. Muudatuste kinnitamiseks vajutage
valikunuppu (i).
4. Termokaamera kuvab tarkvara versiooni.
5. Väljumiseks vajutage menüü-/toitenuppu (l).
Temperatuuriskaalade muutmine
1. Vajutage menüü-/toitenuppu (l).
2. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tõsta
esile suvand C/F.
3. Muudatuste kinnitamiseks vajutage
valikunuppu (i).
Piltide laadimine arvutisse
Termokaamera salvestab igale fotole visuaalse
pildi ja termopildi. Pildid salvestatakse rasterpildi
formaadis.
Mikro-SD-kaarti on võimalik ühendada arvutiga.
Raporti koostamise tarkvara
Termokaameraga saab kasutada professionaalset
raporti koostamise tarkvara. Tarkvara on võimalik
alla laadida aadressilt www.dewalt.eu või
www.2helpU.com.
Termokaamera väljalülitamine
1. Termokaamera väljalülitamiseks vajutage ja
hoidke menüü-/toitenuppu (l) all 3 sekundit.
15
EESTI KEEL
Kui termokaamerat ei kasutata 10 minuti
vältel, lülitab see ennast ise välja.
2. Tõstke läätsekate (g), et kaitsta läätse sellal
kui seadet ei kasutata.
Kasutamisnõuanded
• Kasutage ainult DEWALTi 10,8 V liitiumioonakut.
• Veenduge, et DEWALTi aku oleks heas
töökorras.
Vältige järske temperatuurimuutusi näiteks
külma ilmaga hoonesse sisenemisel või sellest
väljumisel, kuna see toob kaasa veeauru
kondenseerumise termomeetris. Kondenseerumise
vältimiseks asetage termomeeter enne järsku
temperatuurimuutust seadmekohvrisse või kilekotti.
Hooldamine
Teie DEWALTi termokaamera on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse
hooldusega. Et tööriist teid pikka aega korralikult
teeniks, tuleb seda hooldada ja regulaarselt
puhastada.
Aku ja laadija pole hooldatavad. Nende sees pole
kasutajapoolset hooldust vajavaid osi.
LAADIJA PUHASTAMISE JUHISED
HOIATUS. Elektrišoki oht. Enne
laadija puhastamist eemaldage see
vahelduvvooluvõrgust. Mustuse ja
määrde võib laadija pealt eemaldada
kasutades lappi või mitte-metallist
pehmet harjakest. Ärge kasutage vett
või puhastusvahendeid.
Lisavarustus
HOIATUS. Teisi lisaseadmeid peale
DEWALT-i, poolt pakutavaid, ei ole
koos selle tootega testitud ja seetõttu
võib selliste lisaseadmete kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
võib selle tootega kasutada ainult
DEWALTi soovitatud lisaseadmeid.
SOOVITATUD LISATARVIKUD
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
Tõrkeotsing
• Veenduge, et läätse kate (g) on avatud
asendis.
• Veenduge, et 10,8 V aku on laetud.
• Veenduge, et seadme kasutamise ajaks on
aku paigaldatud käepidemesse.
Puhastamine
HOIATUS. Eemaldage mustus ja tolm
korra nädalas kasutades puhast ja
kuiva suruõhku. Silmavigastuste ohu
vähendamiseks kasutage puhastamise
ajal sobivaid silmakaitsmeid.
HOITATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega või pehme seebiga
niisutatud lappi. Ärge laske vedelikel
sattuda tööriista sisse; ärge kastke
tööriista või selle osi vedelikku.
HOIATUS. Läätsele ei tohi sattuda
lahusteid, see võib põhjustada
kahjustusi. Ärge puhastage
infrapunaläätse liiga tugevalt,
kuna see võib kahjustada õrna
peegeldumisvastast pinda.
16
• Kui ekraan hangub, lähtestage seade
eemaldades 10,8 V aku. Paigaldage uuesti
aku ja vajutage toitenuppu.
VÕTMEPUNKTID MÕÕTMISTÕRGETE KORRAL
1. Veenduge, et suure peegelduvusega pinnad
oleksid kaetud maalriteibi või musta värviga
(kiirguse vaikeväärtus on 0,95).
2. Veenduge, et testitava materjali
kiirguse väärtus on õige. Vt Kiirgus ja
nominaalkiirguse tabelit.
3. Enne testimist puhastage materjal mustusest,
määrdest jne.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
EESTI KEEL
Kasutatud toodete eraldi kogumine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
viimist jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Laetav aku
Seda pika elueaga akut peab laadima, kui see
ei tarni enam piisavalt energiat töödeks, mis
olid varem lihtsad. Aku tehnilise eluea lõppedes
kõrvaldage akud keskkonnasõbralikul viisil:
• Tühjendage aku täielikult, seejärel eemaldage
see tööriistast.
• Liitium-ioonakud on ümbertöödeldavad.
Viige akud seadme edasimüüjale või ohtlike
jäätmete kogumispunkti. Kogutud akud
kõrvaldatakse keskkonnasõbralikul moel või
töödeldakse ümber.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ТЕРМОМЕТР С ФУНКЦИЕЙ
ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ DCT416
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический прибор фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DCT416
Напряжение
питания
В пост. тока
10,8
Тип
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Размер дисплея
мм 55,9 жидкокристаллический
дисплей тонкоплёночной технологии
(TFT LCD) с фоновой подсветкой
Вес
(без аккумулятора) кг
0,5
Рабочий цикл
Приблизительно 10 ч
Температура (Рабочая)
-5 °C - 45 °C
Температура (При хранении)
-20 °C - 60 °C
Измерение температур
-10 °C - 250 °C
Спектральная чувствительность 8μm - 12μm
Зона обзора
20° x 20°
Мгновенная зона обзора
25 мм на 1 м
Точность показаний
Ниже 100 °C +/- 2 °C
Выше 100 °C +/- 2 °C
Температура окружающей среды для
заявленной точности 23 °C
Излучательная способность
регулируется от
0,1 до 1,0 с шагом в 0,01.
Температурная шкала
°C или °F
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение питания
В пост. тока
Емкость
Ач
Вес
кг
DCB121
Li-Ion
DCB123
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
10,8
1,5
0,2
Зарядное устройство DCB100
DCB105
Напряжение питания
В перем. тока
230
230
Тип аккумулятора
Li-Ion
Li-Ion
Приблизительное время
зарядки
мин.
40
40
30
30
(Аккуму- (Аккуму- (Аккуму- (Аккумулятор
лятор
лятор
лятор
1,3 Ач)
1,5 Ач) 1,3 Ач) 1,5 Ач)
Вес
кг
0,3
0,49
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
ВНИМАНИЕ: Данный продукт
относится к Классу А. При
применении в жилых помещениях,
данный продукт может создавать
радиопомехи; в этом случае
пользователю может
потребоваться принять
соответствующие меры.
ВНИМАНИЕ: Увеличение
электростатического
напряжения может вызвать
сбой в отображении на дисплее,
вследствие чего все несохраненные
данные будут утеряны. При
застывании изображения
извлеките 10,8 В аккумулятор для
сброса всех настроек прибора.
Снова вставьте аккумулятор
и нажмите на кнопку включения.
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
18
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Отвлечение внимания может вызвать
у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
Личная безопасность
a)
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
b)
Важные инструкции по
технике безопасности
• Прочтите данные инструкции.
• Сохраните данные инструкции.
• Соблюдайте все меры
предосторожности.
Использование прибора
и технический уход
a)
• Следуйте всем инструкциям.
• Используйте только дополнительные
принадлежности и аксессуары,
обозначенные изготовителем изделия.
• Для проведения ремонта и технического
обслуживания обращайтесь только
к квалифицированным специалистам.
Ремонт требуется при любом
повреждении прибора, а также, если
прибор находился под дождем или в сыром
месте, если прибор не функционирует
должным образом или его уронили.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Безопасность рабочего
места
a)
b)
Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
Во время работы с термометром
не подпускайте близко животных,
детей или посторонних лиц.
При работе с термометром будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
термометр, если Вы устали,
а также находясь под действием
алкоголя или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с термометром может
привести к получению тяжелой
травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе
с термометром в непредвиденной
ситуации.
b)
Храните неиспользуемый
термометр в недоступном для
детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с термометром или
данными инструкциями, работать
с прибором. Термометр может
представлять опасность в руках
неопытных пользователей.
Используйте термометр,
аксессуары и пр. в соответствии
с данным Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
термометра не по назначению может
создать опасную ситуацию.
Использование
аккумуляторных приборов
и технический уход
a)
b)
Заряжайте аккумулятор зарядным
устройством, указанным
DEWALT. Зарядное устройство,
которое подходит к одному типу
аккумуляторов, может создать риск
возгорания в случае его использования
с аккумуляторами другого типа.
Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
Информация по технике безопасности для термометров
ВНИМАНИЕ: Не разбирайте и не
модифицируйте термометр.
Внутри нет обслуживаемых
пользователем деталей. Если
Вам нужна помощь, обратитесь
к ближайшему дилеру.
• Не используйте термометр, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
термометр создает искровые разряды,
которые могут воспламенить пыль или
горючие пары.
• Термометр должен использоваться
только с предназначенными для него
аккумуляторами DEWALT. Использование
аккумуляторов иного типа может
привести к возникновению пожара.
• Храните термометр в месте,
недоступном для детей и посторонних
лиц. Приборы представляют опасность
в руках неопытных пользователей.
• Никогда не снимайте и не стирайте
с прибора предупреждающие этикетки.
• Никогда не используйте термометр
для измерения температур во время
приготовления пищи.
• Не прикасайтесь к поверхностям
в целях проверить показания горячей
температуры.
• Никогда не используйте термометр
для измерения температуры тела
человека или животного.
20
• Во избежание поломки термометра
или оборудования во время проведения
испытаний, защитите их от следующих
факторов:
– Электромагнитные поля, например,
при электродуговой сварке, от индукционного электронагревателя и пр.
– Разряд электростатического
электричества.
– Температурный шок (вызванный
резкими изменениями окружающей
температуры для высокой точности
работы термометра; перед
использованием оставьте термометр
на 30 минут для стабилизации).
ВНИМАНИЕ: Опасность
получения ожога. Показания
могут быть неточными, если
термометр находится в зоне
сильных электромагнитных
полей (например, рядом с дуговой
сварочной машиной, индукционным
электронагревателем,
радиопередатчиками и пр.).
Не используйте термометр
в подобных условиях.
ВНИМАНИЕ: Термометр
измеряет только температуру
поверхностей. Объекты за
поверхностью могут иметь
различные температуры, создавая
опасность ожога или обморожения.
ВНИМАНИЕ: Для определения
фактической температуры
см. таблицу излучательных
способностей. Показания
температур отражающих
объектов несколько ниже их
фактической температуры, что
создать риск получения ожога.
ВНИМАНИЕ: Не подвергайте
термометр воздействию высоких
температур, например, солнечных
лучей, огня и пр.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите не
используемый термометр набок
на устойчивую поверхность
в месте, в котором он не
создает опасность, что об
него могут споткнуться
и упасть. Некоторые приборы
с аккумуляторами больших
размеров ставятся на аккумулятор
в вертикальном положении, но их
легко опрокинуть.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Видоизменения, не разрешенные
производителем, могут привести
к лишению пользователя прав на
эксплуатацию данного прибора.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во
избежание повреждения
термометра не оставляйте его
в зонах высоких температур или на
горячих поверхностях, например,
в автомобиле под солнцем. Всегда
эксплуатируйте термометр
в пределах рабочего диапазона,
обозначенного в технических
характеристиках.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не
направляйте термометр
(с надетой защитной крышкой линз
или без нее) на солнце или другие
интенсивные источники энергии,
которые испускают лазерные
излучения. Это может повредить
датчик внутри термометра, что
повлияет на точность показаний.
МИКРОКАРТА SD
ВНИМАНИЕ: Опасность удушения.
Микрокарта SD представляет
собой маленькую деталь, которая
может послужить причиной
удушения при заглатывании, и не
предназначена для использования
детьми.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Рекомендуется использовать
микрокарту SD, входящую
в комплект поставки
с термометром. DEWALT не
гарантирует надежность при
использовании других карт памяти
различных марок и объемов.
Также рекомендуется регулярно
переносить сохраненные
изображения на компьютер
в качестве резервной копии.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
прибора.
– Риск получения травмы вследствие
случайного касания токонесущих
элементов во время использования
прибора.
Маркировка термометра
На термометре имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
прибором и аккумулятором.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядных устройств DCB100 и DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочитайте все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только аккумуляторы
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться,
что приведет к получению травмы
или повреждению прибора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с прибором.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В определенных условиях, когда зарядное
устройство подключено к электро21
РУССКИЙ ЯЗЫК
сети, оно может быть закорочено
посторонним материалом. Не
допускайте попадания токопроводящих материалов, таких как шлифовальная пыль, металлическая
стружка, стальная проволока, алюминиевая фольга или слой металлических частиц и других подобных
материалов в гнезда зарядного
устройства. Всегда отключайте
зарядное устройство от электросети,
если в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство от
электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• Не кладите на верхнюю часть
зарядного устройства какойлибо предмет и не ставьте
зарядное устройство на мягкую
поверхность, это может блокировать
вентиляционные прорези и вызвать
чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство
22
вдали от источника тепла. Вентиляция
зарядного устройства происходит
через прорези, расположенные в верхней
и нижней частях кожуха.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия! Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно; обращайтесь
в авторизованный центр для
проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройств одновременно.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядные устройства DCB100 и DCB105
предназначены для зарядки Li-Ion
аккумуляторов напряжением 10,8 В.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и являются наиболее простыми
в эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Процедура зарядки (Рис. 1)
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке прежде,
чем вставить аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (а) в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнет непрерывно мигать, указывая на
начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с прибором или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы Li-Ion аккумуляторов, перед первым
использованием полностью зарядите
аккумулятор.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
полностью заряжен
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
замените аккумулятор
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ (LI-ION)
АККУМУЛЯТОРОВ
Литий-ионные аккумуляторы спроектированы
по Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы прибор автоматически отключится.
Если это произошло, поместите Li-Ion
аккумулятор в зарядное устройство до его
полной зарядки.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
нижеследующие инструкции по безопасности.
Затем приступайте к установленной процедуре
зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Не вставляйте силой аккумулятор
в зарядное устройство. Ни
коим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте прибор
и аккумулятор в местах, в которых
температура может достичь или
превысить 40 °С (например, наружные
навесы или строения из металла
в летнее время).
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый прибор набок
на устойчивую поверхность
в месте, в котором он не
создает опасность, что об
него могут споткнуться
и упасть. Некоторые приборы
с аккумуляторами больших
размеров ставятся на аккумулятор
в вертикальном положении, но их
легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DCT416 работает от 10,8 В
аккумуляторов.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
100%
Аккумулятор заряжается.
100%
Аккумулятор заряжен.
Аккумулятор неисправен.
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
Используйте только с аккумуляторами
марки DEWALT, другие аккумуляторы
могут взорваться, что приведет
24
РУССКИЙ ЯЗЫК
к получению травмы или
повреждению электроприбора!
Не погружайте аккумулятор в воду.
a. Аккумулятор Li-Ion XR 10,8 В
b. Рукоятка
c. Дисплей
d. Крышка гнезда микрокарты SD
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
e. Гнездо микрокарты SD
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4 °С-40 °С.
g. Защитная крышка линзы
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не бросайте аккумулятор в огонь.
f. Линза
h.
i.
Кнопка выбора: Нажмите на
эту кнопку для подтверждения
выбора.
j.
Стрелка вперед: Нажмите на эту
кнопку для перемещения вперед.
k.
Кнопка регулировки
смешивания изображений:
Нажмите на эту кнопку для
изменения процентного
соотношения при смешивании
визуальных и тепловых
изображений.
l.
Кнопка меню/включения
Нажмите на эту кнопку для
включения (удерживая 0,5 секунд)
или для выключения прибора
(удерживая 3 секунды). При
включенном приборе нажмите на
эту кнопку для отображения меню
набора опций.
Время зарядки см. в разделе
«Технические характеристики».
Для использования только внутри
помещений.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Аккумуляторный термометр с функцией
формирования изображений
1 Микрокарта SD
1 Аккумулятор Li-Ion XR 10,8 В
1 Зарядное устройство
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж прибора в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки
моделей N.
• Проверьте прибор, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
видоизменяйте термометр или
какую-либо его часть. Это может
привести к получению травмы или
повреждению прибора.
Стрелка назад: Нажмите на эту
кнопку для перемещения назад.
m.
Кнопка
фотосъемки: Нажмите на
эту кнопку, чтобы сделать
фотографию.
НАЗНАЧЕНИЕ
Данный термометр измеряет энергию,
излучаемую от поверхности объекта, и затем
использует эти измерения для отображения
изображений и расчета температуры.
Сделанные фотографии можно сохранить на
микрокарте SD (в битовом формате).
Термометр с функцией формирования
изображения может использоваться для
проверки и устранения неисправностей
электрических систем, отопления и вентиляции,
трубопроводных систем, механического
оборудования, жилых зданий или
автомобильных систем.
Термометр с функцией формирования
изображений является профессиональным
инструментом. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям
прикасаться к прибору. Неопытные
пользователи должны использовать
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
данный прибор под руководством опытного
инструктора.
Пристегивайте крепление ТОЛЬКО
к рабочему ремню.
Электробезопасность
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения тяжелой травмы,
проверьте надежность винта
(n), удерживающего крепление.
Зарядное устройство было разработано для
конкретного напряжения. Всегда следите, чтобы
напряжение аккумулятора соответствовало
напряжению, обозначенному на паспортной
табличке устройства. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
ВАЖНО: При установке или снятия крепления
для ремня, используйте только винт, входящий
в комплект поставки.
Крепление для ремня (о) можно устанавливать
с любой стороны прибора для использования
пользователями с рабочей правой или левой
рукой и только с использованием винта (n),
входящим в комплект поставки. Если крепление
не планируется использовать, его можно снять
с прибора.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Чтобы переместить крепление (о), открутите
винт (n), удерживающий крепление на
месте, а затем снова установите его на
противоположной стороне.
Использование
удлинительного кабеля
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед установкой или
извлечением аккумулятора всегда
выключайте термометр.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Крепление для ремня
(Рис. 3) (Дополнительная
принадлежность)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения тяжелой травмы,
НЕ ПОДВЕШИВАЙТЕ термометр
над головой и не подвешивайте
посторонние предметы
на крепление для ремня.
26
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. 4)
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор
полностью заряжен.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ПРИБОРА
1. Установите аккумулятор (а) на бороздки
внутри рукоятки прибора.
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока Вы
не услышите, что замок защелкнулся на
месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ПРИБОРА
1. Нажмите на отпирающую кнопку (р)
и извлеките аккумулятор из рукоятки
термометра.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Начало работы (Рис. 2)
1. Сдвиньте защитную крышку (g) вниз,
открывая линзу.
u
s
t
Включение/Выключение
1. Чтобы включить термометр, нажмите на
кнопку меню/включения (l) и удерживайте
ее в течение 0,5 секунд.
r
v
2. Чтобы выключить термометр, нажмите на
кнопку меню/включения (l) и удерживайте
ее в течение 3 секунд.
НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
Установка даты и времени
Смешивание изображений
При первом включении термометра потребуется
установить дату и время. Произведя начальную
настройку, дату и время можно будет менять,
используя меню набора опций.
Термометр DCT416 может отображать как
визуальное, так и инфракрасное изображение.
Изображения могут также смешиваться на
дисплее для наложения поверх визуального
изображение тепловое изображение.
Смешанное изображение может быть полезно
при диагностике места неисправности или при
общении с клиентами.
1. Нажмите на стрелку, указывающую вперед
(j) или назад (h), чтобы загорелся экран для
внесения изменений.
Для смены настроек смешивания нажмите на
кнопку регулировки (k). При последовательном
нажатии на кнопку смешивания изображений
на дисплее отобразятся следующие параметры:
100% Визуальное
75% Визуальное, 25% Тепловое
2. Нажмите на кнопку выбора (i) для
активации экрана. Экран станет зеленого
цвета.
3. Нажмите на стрелку, указывающую вперед
(j) или назад (h), для внесения изменений
на активированном экране.
4. Нажмите на кнопку выбора (i) для
сохранения изменений.
5. Для внесения изменений на оставшихся
экранах действуйте, как описано выше.
6. Для выхода нажмите на кнопку меню/
включения (l).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Основное меню
50% Визуальное, 50% Тепловое
25% Визуальное, 75% Тепловое
100% Тепловое
Съемка и сохранение фотографий (Рис. 2)
Убедитесь, что установлена микрокарта SD,
необходимая для сохранения фотографий.
Откройте крышку гнезда (d) и вставьте
микрокарту SD в гнездо (е).
1. Нажмите на кнопку фотосъемки (m).
2. Появившееся изображение застынет на
3 секунды для оценки фотографии.
3. Нажмите на стрелку, указывающую вперед
(j) или назад (h), выбирая сохранение на
микрокарте SD или удаление фотографии.
Основное меню имеет несколько секций:
r. Зона отображения отсканированного
изображения
s. Температура, измеренная в центре
изображения (+)
t. Излучательная способность
u. Указатель уровня заряда аккумулятора
v. Температурная цветовая шкала
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Для подтверждения выбора нажмите на
кнопку выбора (i).
3. Для подтверждения выбора нажмите на
кнопку выбора (i).
5. После сохранения или удаления
изображения термометр автоматически
вернется к отображению главного меню.
4. Нажмите на стрелку, указывающую
вперед (j) или назад (h), для прокрутки
сохраненных фотографий.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если микрокарта SD не
установлена или имеются какие-либо
нарушения, появится следующее изображение.
5. Нажмите на кнопку выбора (i) для перехода
в меню удаления.
6. Нажмите на стрелку, указывающую вперед
(j) или назад (h), выбирая сохранение на
микрокарте SD или удаление фотографии.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если микрокарта SD
заполнена, появится следующее изображение.
7. Для подтверждения выбора нажмите на
кнопку выбора (i).
8. После сохранения или удаления
изображения термометр автоматически
вернется к отображению следующего
изображения.
Излучательная способность
МЕНЮ НАБОРА ОПЦИЙ
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждое нажатие на кнопку
меню/включения (l) возвращает к предыдущему
меню.
Просмотр фотографий
1. Нажмите на кнопку меню/включения (l).
2. Нажмите на стрелку, указывающую вперед
(j) или назад (h), и выберите в меню опцию
Папка.
28
Излучательная способность характеризует
особенности излучательной энергии
материалов. Большинство органических
материалов и окрашенных или окисленных
поверхностей по умолчанию обладают
излучательной способностью около 0,95.
Во избежание неточностей в показателях
при исследовании материалов с низкой
излучательной способностью, таких как
блестящие металлические поверхности,
рекомендуется выполнить следующие
действия. Заклейте такую поверхность липкой
лентой или закрасьте ее матовой черной
РУССКИЙ ЯЗЫК
краской (<148 °C/300 °F) и используйте
настройки по умолчанию (0,95). Подождите,
пока липкая лента или краска не достигнут
температуры закрытой ими поверхности,
и измерьте температуру поверхности липкой
ленты или краски.
При невозможности использования
краски или липкой ленты, Вы можете
откорректировать настройки при помощи
регулятора излучающей способности. Однако
даже с отрегулированными настройками
излучательной способности очень трудно
добиться абсолютно точных показателей при
инфракрасном измерении объекта с блестящей
или металлической поверхностью. Для
определения эффективности температур
опытным путем может понадобиться некоторое
время; приобретенный Вами опыт поможет
в дальнейшем добиваться наилучших
результатов при специфических измерениях.
Излучательная способность термометра может
регулироваться от 0,1 до 1,0 с шагом в 0, 01.
См. Таблицу условных излучательных
способностей, приведенную в данном
руководстве по эксплуатации. В таблице
приведены среднестатистические значения
излучательной способности различных
материалов; Ваши личные измерения могут от
них отличаться.
ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка данного продукта
была проведена при излучательной
способности 0,95.
ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ
МАТЕРИАЛ
Угленаполненные поверхности
Иней
Человеческая кожа
Сланец
Вода, дистиллированная
Лед, гладкий
Грунт, пропитанный водой
Свечная сажа
Стекло, полированное
Краска, масляная
Кирпич, красный
Бумага, белая
Бетон
Грунт, сухой
Штукатурка, неровная
Древесина, строганный дуб
Керамика, глазурованная
Снег, зернистый
Кремний, глазурованный
ЗНАЧЕНИЕ
0,98
0,98
0,98
0,97
0,96
0,96
0,95
0,95
0,94
0,94
0,93
0,93
0,92
0,92
0,91
0,90
0,90
0,89
0,88
Закись меди при 38 °C
Наждачный корунд
Снег
Нержавеющая сталь,
окислённая при 800 °C
Железо, окислённое при 500 °C
Закись меди при 260 °C
Снег, мелкие частицы
Латунь, неокислённая
Стекло, выпуклое
Сталь, окислённая
Медь, сильно окислённая
Ткань, хлопок
Песок
Кремний, неглазурованный
Чугун, окислённый при 100 °C
Покрытие № C20A
Базальт
Уголь, графитизированный при
500 °C
Красная ржавчина
Листовое железо, сильно
проржавевшее
Вода
Черная глина
Цемент, белый
Чугун, окислённый
Свинец, окислённый при
1100 °C
Диоксид циркония в инконеле
Cu-Zn, медь окислённая
Лист инконеля, сплавленного
при 760 °C
Мрамор, белый гладкий
Все анодированные хромовые
кислоты
Чугун, полированный
Латунь, затертая наждаком
зернистостью 80
Нержавеющая сталь,
отполированная 18-8
Алюминий, сразу после
получения
Сталь, полированная
Алюминий, полированный лист
Медь, полированная
Латунь, сильно полированная
0,87
0,86
0,85
0,85
0,84
0,83
0,82
0,81
0,80
0,79
0,78
0,77
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
0,70
0,69
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,61
0,58
0,56
0,55
0,21
0,20
0,16
0,09
0,07
0,05
0,05
0,03
Смена излучательной способности
1. Нажмите на кнопку меню/включения (l).
2. Нажмите на стрелку, указывающую вперед
(j) или назад (h), и выберите в меню опцию
Излучательная способность.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Для подтверждения выбора нажмите на
кнопку выбора (i).
4. Нажмите на стрелку, указывающую
вперед (j) или назад (h), для настройки
температуры фона. Температура фона
устанавливается с шагом в 1 градус.
5. Для подтверждения установленной
температуры фона нажмите на кнопку
выбора (i).
3. Для подтверждения выбора нажмите на
кнопку выбора (i).
4. Нажмите на стрелку, указывающую вперед
(j) или назад (h), для регулировки настроек
излучательной способности. Излучательная
способность может регулироваться от 0,10
до 1,00 с шагом в 0, 01.
6. После сохранения настроек температуры
фона термометр автоматически вернется
к главному меню.
Смена цветовой палитры
1. Нажмите на кнопку меню/включения (l).
2. Нажмите на стрелку, указывающую вперед
(j) или назад (h), и выберите в меню опцию
Цветовая палитра.
5. Для подтверждения выбора значения
излучательной способности нажмите на
кнопку выбора (i).
6. После сохранения настроек излучательной
способности термометр автоматически
вернется к главному меню.
Температура фона
Для наиболее точных измерений температур
рекомендуется настроить функцию
температуры фона (или отражаемой
температуры). Это особенно важно, когда
температура измеряемого объекта значительно
отличается от температуры окружающей среды
или когда измеряемый объект обладает низкой
излучательной способностью.
Установка температуры фона поможет
компенсировать излучение окружающей среды.
Смена температуры фона
1. Нажмите на кнопку меню/включения (l).
2. Нажмите на стрелку, указывающую вперед
(j) или назад (h), и выберите в меню опцию
Температура фона.
3. Для подтверждения выбора нажмите на
кнопку выбора (i).
4. Нажмите на стрелку, указывающую вперед
(j) или назад (h), для прокрутки цветовой
палитры. Имеются 5 различных палитр:
Горячий металл, раскаленный белый,
раскаленный черный, радуга и высокий
контраст.
5. Для подтверждения выбора цветовой
палитры нажмите на кнопку выбора (i).
6. После сохранения цветовой палитры
термометр автоматически вернется
к главному меню.
Настройка функции отслеживания
При включенной функции отслеживания
термометр определит наиболее горячую
(красный кружок) и наиболее холодную (синий
кружок) точку на отображенном участке.
Термометр можно передвигать, чтобы
выровнять центральную точку измерений (+)
в желаемом месте.
ПРИМЕЧАНИЕ: Отображаемая температура
всегда соответствует центральной точке (+).
30
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Нажмите на кнопку меню/включения (l).
2. Нажмите на стрелку, указывающую вперед
(j) или назад (h), и выберите в меню опцию
Отслеживание.
5. Нажмите на кнопку выбора (i) для
активации экрана. Экран станет зеленого
цвета.
6. Нажмите на стрелку, указывающую вперед
(j) или назад (h), для внесения изменений
на активированном экране.
3. Для подтверждения выбора нажмите на
кнопку выбора (i).
4. Нажмите на стрелку, указывающую вперед
(j) или назад (h), для включения или
выключения функции отслеживания.
5. Для подтверждения установки функции
отслеживания нажмите на кнопку выбора
(i).
6. После сохранения функции отслеживания
термометр автоматически вернется
к главному меню.
7. Нажмите на кнопку выбора (i) для
сохранения изменений.
8. Для внесения изменений на оставшихся
экранах действуйте, как описано выше.
9. Для выхода нажмите на кнопку меню/
включения (l).
Просмотр информации
1. Нажмите на кнопку меню/включения (l).
2. Нажмите на стрелку, указывающую вперед
(j) или назад (h), и выберите в меню опцию
Информация.
Настройка даты и времени
1. Нажмите на кнопку меню/включения (l).
2. Нажмите на стрелку, указывающую вперед
(j) или назад (h), и выберите в меню опцию
Дата и время.
3. Для подтверждения выбора нажмите на
кнопку выбора (i).
4. На дисплее термометра отобразится
версия программного обеспечения.
5. Для выхода нажмите на кнопку меню/
включения (l).
3. Для подтверждения выбора нажмите на
кнопку выбора (i).
4. Нажмите на стрелку, указывающую вперед
(j) или назад (h), чтобы загорелся экран для
внесения изменений.
Смена температурной шкалы
1. Нажмите на кнопку меню/включения (l).
2. Нажмите на стрелку, указывающую вперед
(j) или назад (h), и выберите в меню опцию
C / F.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
Выключение термометра
1. Чтобы выключить термометр, нажмите на
кнопку меню/включения (l) и удерживайте
ее в течение 3 секунд. После 10 минут
неиспользования термометр выключится
автоматически.
2. Если прибор не используется, надвиньте на
линзу защитную крышку (g).
Советы по использованию
3. Для подтверждения выбора нажмите на
кнопку выбора (i).
4. Нажмите на стрелку, указывающую вперед
(j) или назад (h), выбирая C или F.
5. Для подтверждения выбора нажмите на
кнопку выбора (i).
6. После сохранения температурной шкалы
термометр автоматически вернется
к главному меню.
Вернуться к основному меню
1. Нажмите на кнопку меню/включения (l).
2. Нажмите на стрелку, указывающую вперед
(j) или назад (h), и выберите в меню опцию
Домой.
• Используйте только аккумулятор Li-Ion
DEWALT 10,8 В.
• Удостоверьтесь, что аккумулятор DEWALT
находится в хорошем рабочем состоянии.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш термометр с функцией формирования
изображений DEWALT рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надежность прибора увеличивается
при правильном уходе и регулярной чистке.
Зарядное устройство и аккумулятор не требуют
технического обслуживания. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
Чистка
3. Для подтверждения выбора нажмите на
кнопку выбора (i).
Загрузка фотографий на компьютер
Термометр записывает тепловое и визуальное
изображение каждой сохраненной фотографии.
Изображения сохраняются в битовом формате.
Для просмотра изображений поместите
микрокарту SD в компьютер.
Программа написания отчетов
Термометр использует программу написания
отчетов для составления профессиональных
отчетов. Программу можно скачать на сайте
www.dewalt.eu или www.2helpU.com.
32
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль чистым сухим воздухом по
меньшей мере 1 раз в неделю. Для
снижения риска получения травмы
глаз всегда при работе прибором
используйте средства защиты
органов зрения.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
прибора. Эти химикаты могут
ухудшить свойства материалов,
примененных в данных деталях.
Используйте ткань, смоченную
в воде с мягким мылом. Не
допускайте попадания какой-либо
жидкости внутрь прибора; ни
в коем случае не погружайте какуюлибо часть прибора в жидкость.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: При чистке линзы
не используйте растворители
– это может привести
к повреждению линзы. При чистке
инфракрасного объектива не
нажимайте и не надавливайте
- это может повредить тонкое
противоотражающее покрытие.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Выявление неисправностей
• Убедитесь, что защитная крышка линзы (g)
открыта.
• Убедитесь, что 10,8 В аккумулятор заряжен.
• При использовании прибора убедитесь, что
в его рукоятку установлен аккумулятор.
• При застывании изображения извлеките
10,8 В аккумулятор для сброса всех
настроек прибора. Снова вставьте
аккумулятор и нажмите на кнопку
включения.
ПРОБЛЕМЫ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ И СПОСОБЫ
ИХ УСТРАНЕНИЯ
1. Убедитесь, что сильно отражающая
поверхность заклеена липкой лентой
или закрашена матовой черной краской
(используйте настройку по умолчанию
излучательной способности – 0,95).
2. Убедитесь, что излучательная способность
для исследуемого материала выбрана
правильно. См. разделы Излучательная
способность и Таблица условных
излучательных способностей.
3. Перед проведением измерений, очистите
исследуемый материал от грязи, смазки
и пр.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый
аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из прибора.
• Литий-ионные элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00205004 - 20-05-2013
34
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
36
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
37
38
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising