DCT416 | DeWalt DCT416 THERMOMETER instruction manual

509211-93 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCT416
Rysunek 1
Rysunek 2
c
f, g
j
h
b
d, e
k
e
d
a
Rysunek 4
Rysunek 3
a
o
n
p
2
m
i
l
AKUMULATOROWY TERMOMETR NA
PODCZERWIEŃ DCT416
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje
sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
V
Typ
Rodzaj akumulatora
Wielkość ekranu
mm
DCT416
10,8
1
litowo-jonowy
55,9
kolorowy ekran TFT
LCD z podświetleniem tła
Masa
(bez akumulatora)
kg
0,5
Czas pracy
ok. 10 godzin
Zakres temperatury °C
od -5 °C do 45 °C
(podczas pracy)
(od 23 °F do 113 °F)
Zakres temperatury °C
od -20 °C do 60 °C
(podczas składowania)
(od -4 °F do 140 °F)
Zakres pomiarowy °C
od -10 °C do 250 °C
temperatury
(od 14 °F do 480 °F)
Wilgotność względna
10 do 90%, bez skraplania
Czułość spektralna
od 8 μm do 12 μm
Pole widzenia
20” x 20”
IFOV (natychmiastowe
25 mm przy odległości 1 m
pole widzenia)
(1” przy 39,3”)
Dokładność
Przy pomiarze temperatury poniżej
100 °C (212 °F) ±2 °C (±3,6 °F)
Przy pomiarze temperatury powyżej
100 °C (212 °F) ±2 °C (±3,6 °F)
Temperatura otoczenia przy podanej
dokładności 23 °C (73,4 °F)
Współczynnik emisyjności Nastawny od 0,1 do 1,0
skokowo co 0,01
Skale temperatury
°C lub °F
Akumulator
Typ akumulatora
Napięcie
Pojemność
Ciężar
VAC
Ah
kg
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB127
Li-Ion
10,8
2,0
0,2
Ładowarka
Napięcie
VAC
Typ akumulatora
Przybliżony czas
ładowania
akumulatorów
Ciężar
kg
Ładowarka
Napięcie
VAC
Typ akumulatora
Przybliżony czas
ładowania
akumulatorów
Ciężar
kg
Ładowarka
Napięcie
VAC
Typ akumulatora
Przybliżony czas
ładowania
akumulatorów
Ciężar
kg
Ładowarka
Napięcie
VAC
Typ akumulatora
Przybliżony czas
ładowania
akumulatorów
Ciężar
kg
35 min
(1,3 Ah)
DCB100
230 V
Li-Ion
40 min
(1,5 Ah)
65 min
(2,0 Ah)
0,30
DCB105
230 V
Li-Ion
25 min
30 min
40 min
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
55 min
70 min
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
Li-Ion
60 min
70 min
90 min
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
140 min
185 min
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,29
DCB112
230 V
Li-Ion
40 min
45 min
60 min
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
90 min
120 min
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,36
Amperaż bezpiecznika:
Przy zasilaniu prądem o napięciu 230 V 10 A
OSTRZEŻENIE: Jest to produkt klasy
A. Wewnątrz pomieszczeń może
powodować zakłócenia radiowe.
W takim przypadku eksploatator
powinien podjąć odpowiednie środki
w celu ich wyeliminowania.
OSTRZEŻENIE: Zbyt duży ładunek
elektrostatyczny może spowodować
zakłócenie pracy wyświetlacza i utratę
3
niezapamiętanych danych. W razie
„zamrożenia” ekranu wyjmij
akumulator, aby wyzerować przyrząd.
Ponownie włóż akumulator i naciśnij
przycisk wyłącznika.
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do śmiertelnych
lub ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
nienormalnego funkcjonowania bądź
upuszczenia przyrządu na ziemię.
PRZECHOWUJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NICH
PONOWNIE SKORZYSTAĆ
Bezpieczeństwo w obszarze
pracy
a)
b)
Bezpieczeństwo osobiste
a)
b)
a)
b)
• Przeczytaj niniejsze wskazówki.
• Zachowaj te wskazówki.
• Stosuj się do wszystkich ostrzeżeń.
• Przestrzegaj wszystkich wskazówek.
• Używaj wyłącznie przystawek/akcesoriów
określonych przez producenta.
• Wszelkie prace konserwacyjne zlecaj
wykwalifikowanemu personelowi.
Konserwacja jest niezbędna w razie
uszkodzenia, zamoczenia lub zawilgocenia,
4
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z przyrządem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Nie pochylaj się za bardzo do
przodu! Utrzymuj stabilną postawę,
by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli
nad przyrządem w nieoczekiwanych
sytuacjach.
Obsługa i konserwacja
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.
Ważne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Odwrócenie uwagi
może doprowadzić do utraty kontroli nad
przyrządem.
Nieużywany termometr IR przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
pozwalaj używać przyrządu osobom,
które nie są z nim obeznane lub nie
przeczytały niniejszej instrukcji.
Termometr IR w rękach niedoświadczonych
osób jest niebezpieczny.
Termometru IR, akcesoriów itd. używaj
zgodnie z tymi wskazówkami, a także
z uwzględnieniem warunków pracy
i postawionego zadania. Używanie
termometru do celów niezgodnych
z przeznaczeniem może być przyczyną
niebezpiecznych sytuacji.
Obsługa i konserwacja
przyrządów akumulatorowych
a)
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przeznaczonych do tego celu przez
producenta. Włożenie do ładowarki
akumulatora innego rodzaju, niż
b)
c)
przewidziany przez producenta, grozi
pożarem.
Wyjęte akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwoździ, śrub i innych małych
metalowych przedmiotów, które mogą
spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może skutkować
oparzeniem lub pożarem.
Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać
elektrolit. Nie dotykaj go. W razie
niezamierzonego zanieczyszczenia
skóry natychmiast spłucz wodą
narażone miejsce. Gdyby elektrolit
prysnął w oczy, niezwłocznie zgłoś
się do lekarza. Wyciekły elektrolit może
spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenie.
Wskazówki bezpieczeństwa
pracy termometrów na
podczerwień
OSTRZEŻENIE: Termometru na
podczerwień na wolno rozbierać
ani przerabiać. W jego wnętrzu
nie ma żadnych elementów
podlegających konserwacji przez
użytkownika. W celu uzyskania
pomocy zwróć się do swojego
lokalnego przedstawicielstwa.
• Termometru IR nie używaj w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły. Niektóre
przyrządy wytwarzają iskry, które mogą
spowodować zapalenie się tych substancji.
• Stosuj tylko akumulatory zalecane do
tego termometru przez firmę DEWALT.
Użycie innych akumulatorów grozi pożarem.
• Termometr IR przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci i osób
niemających doświadczenia z tego
typu sprzętem. Przyrządy w rękach
niewyszkolonych osób są niebezpieczne.
• Nie zdejmuj ani nie zasłaniaj tabliczek
ostrzegawczych.
• Nie używaj termometru do pomiaru
temperatury gotowanych ani surowych
produktów spożywczych.
• Nie dotykaj gorących powierzchni, by
sprawdzić ich temperaturę.
• Nie używaj termometru IR do pomiaru
temperatury ciała ludzi lub zwierząt.
• By nie uszkodzić termometru IR lub badanych
obiektów, chroń je przed następującymi
czynnikami:
– Pola elektromagnetyczne, jak np.
wytwarzane przez spawarki łukowe, piece
indukcyjne itd.
– Wyładowania elektrostatyczne.
– Nagłe zmiany temperatury - dla uzyskania
maksymalnej dokładności ustabilizuj
termometr przez 30 minut przed użyciem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
oparzenia. Gdy termometr IR
znajduje się w sąsiedztwie silnych
pól elektromagnetycznych (jak
wytwarzane przez spawarki łukowe,
piece indukcyjne, nadajniki radiowe
itp.), wartość mierzona może nie być
dokładna. Nie używaj termometru
w tych warunkach.
OSTRZEŻENIE: Termometr IR
mierzy tylko temperaturę powierzchni.
Obiekty za tą powierzchnią mogą
mieć znacznie wyższą lub niższą
temperaturę, co grozi oparzeniem lub
odmrożeniem.
OSTRZEŻENIE: Rzeczywistą
temperaturę można określić, tylko
znając współczynnik emisyjności.
Obiekty refleksyjne wykazują niższą
temperaturę od rzeczywistej, co grodzi
oparzeniem.
OSTRZEŻENIE: Nie wystawiaj
termometru IR na działanie
nadmiernej temperatury, jak
promieniowanie słoneczne, ogień lub
podobne.
UWAGA: Gdy termometr IR nie
jest używany, odłóż go na stabilnej
powierzchni, gdzie nie można się
o niego potknąć ani go zrzucić.
Niektóre przyrządy z dużymi
akumulatorami mogą wprawdzie
stać na akumulatorze, ale łatwo je
wtedy przewrócić.
WSKAZÓWKA: Dokonywanie
przeróbek niedozwolonych przez
producenta powoduje utratę gwarancji
na ten przyrząd.
WSKAZÓWKA: By nie doprowadzić
do uszkodzenia termometru IR, nie
wystawiaj go na działanie wysokich
temperatur ani źródeł ciepła, jak
np. w samochodzie na słońcu.
5
Używaj termometru tylko w zakresie
temperatur podanym w specyfikacji.
WSKAZÓWKA: Nie kieruj
termometru IR (z osłoną lub bez
osłony obiektywu) na słońce ani
na inne intensywne źródła energii,
które wytwarzają promieniowanie
laserowe. Może to uszkodzić detektor
w termometrze i pogorszyć jego
dokładność.
KARTA PAMIĘCI MICROSD
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
uduszenia. Karta pamięci microSD
jest małym elementem, który przy
włożeniu do ust może spowodować
uduszenie i dlatego nie wolno dawać
jej do rąk dzieciom.
WSKAZÓWKA: Zaleca się używać
karty pamięci microSD dostarczonej
wraz z termometrem IR. Firma
DEWALT nie gwarantuje prawidłowej
pracy ani niezawodności innych
kart z rynku wtórnego różnych
marek i o różnych pojemnościach.
Zapamiętane obrazy zaleca się
w postaci kopii zapasowej regularnie
przenosić na komputer.
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa pracy i używania
urządzeń ochronnych nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Należą do nich m. in.:
– Narażenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu.
– Niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym wskutek niezamierzonego
dotknięcia elementów pod napięciem
podczas pracy.
Oznaczenia na termometrze IR
Na termometrze IR umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
Kod daty, który zawiera również rok produkcji,
wydrukowano na obudowie w miejscu połączenia
przyrządu z akumulatorem.
Przykład:
2014 XX XX
Rok produkcji
6
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich ładowarek
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE: Niniejsza
instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i obsługi ładowarek akumulatorowych DCB100, DCB105, DCB107 i DCB112.
• Przed użyciem ładowarki przeczytaj wszystkie
instrukcje i ostrzeżenia zamieszczone na
ładowarce, akumulatorze i przyrządzie
akumulatorowym.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Uważaj, by do ładowarki nie dostała
się jakaś ciecz, ponieważ grozi to
porażeniem prądem elektrycznym.
UWAGA: Niebezpieczeństwo
oparzenia. By zmniejszyć ryzyko
oparzenia, stosuj tylko akumulatory
firmy DEWALT. Inne akumulatory
mogą pęknąć, co grozi doznaniem
urazu i szkód rzeczowych.
UWAGA: Nie pozwalaj dzieciom
bawić się tym urządzeniem.
WSKAZÓWKA: Istnieje pewne niebezpieczeństwo zwarcia kontaktów
przyłączonej do sieci ładowarki przez
obce, przewodzące materiały, jak np.
pył szlifierski, wióry metalowe, wełna
stalowa, folia aluminiowa lub nagromadzone cząstki metalu. Trzymaj
je z dala od gniazda ładowarki. Gdy
nie ma w niej akumulatora, zawsze
wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Tak samo postępuj przed
czyszczeniem ładowarki.
• NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej, niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
siebie ściśle dostosowane.
• Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT.
Inne zastosowanie może doprowadzić do
pożaru bądź niebezpiecznego lub nawet
śmiertelnego urazu na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• Nigdy nie wystawiaj ładowarki na
działanie deszczu ani śniegu.
• By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. W ten
sposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.
• Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie
mógł na niego nadepnąć ani się o niego
potknąć i by nie był narażony na inne
szkodliwe wpływy lub obciążenia.
• Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy
przedłużacz może doprowadzić do
pożaru bądź niebezpiecznego lub nawet
śmiertelnego urazu na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• Nie stawiaj na ładowarce żadnych
przedmiotów ani nie kładź ładowarki
na miękkiej powierzchni. Może to
doprowadzić do zablokowania szczelin
wentylacyjnych i przegrzania urządzenia.
Umieszczaj ładowarkę z dala od źródeł
ciepła. Ładowarka na górze i dole obudowy
zawiera szczeliny wentylacyjne.
• Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką. Wadliwe
elementy niezwłocznie wymień na sprawne.
• Nie używaj ładowarki, która została
mocno uderzona, spadła na podłogę
lub uległa innego rodzaju uszkodzeniu.
Oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
• Nie rozbieraj ładowarki. W razie
konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
Nieprawidłowe złożenie może doprowadzić
do pożaru bądź niebezpiecznego lub nawet
śmiertelnego urazu na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• By nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym z uszkodzonego kabla
sieciowego, niezwłocznie zleć wymianę
producentowi, autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu lub innemu wykwalifikowanemu
specjaliście.
• Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci, by w ten sposób
wyeliminować niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Ryzyka tego nie zmniejsza samo wyjęcie
akumulatora.
• NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
• Ładowarka jest przystosowana do
zasilania prądem elektrycznym o napięciu
230 V. Nie przyłączaj jej do źródła prądu
o innym napięciu z wyjątkiem ładowarki
samochodowej.
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE
Ładowarki
Ładowarki DCB100, DCB105, DCB107 i DCB112
są przeznaczone do ładowania akumulatorów
typu Li-Ion 10,8 V.
Ładowarki te nie wymagają żadnych regulacji
i zostały tak skonstruowane, by ich obsługa była
możliwie jak najprostsza.
Przebieg ładowania (rys. 1)
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
ładowarkę (n) do odpowiedniego gniazda
sieciowego.
2. Włóż akumulator (a) do ładowarki. Zaczyna
migać czerwona lampka kontrolna,
informując, że rozpoczął się proces
ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania lampka kontrolna
zaczyna się świecić na stałe. Akumulator
jest całkowicie naładowany i w każdej chwili
można go wyjąć lub zostawić w ładowarce.
WSKAZÓWKA: Akumulatory litowo-jonowe
osiągają maksymalną sprawność i żywotność,
gdy przed pierwszym użyciem całkowicie się je
naładuje.
Wskazania stanów pracy
ładowarki
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
stanów pracy ładowarki w trakcie ładowania.
Stan naładowania–DCB100 i DCB105
ładowanie w toku
– – – –
całkowicie naładowany
opóźnienie gorącego/
zimnego akumulatora
–– – –– –
wymień akumulator
•••••••••••
Stan naładowania–DCB107 i DCB112
ładowanie w toku
–
–
– –
całkowicie naładowany
opóźnienie zimnego/
gorącego akumulatora
–
–
–|
Przerywanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania
akumulatora
DCB100 I DCB105
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest
zbyt gorący lub zbyt zimny, automatycznie się
wyłącza, a następnie znów załącza, gdy osiągnie
on odpowiednią temperaturę. Funkcja ta ma
7
na celu zapewnienie maksymalnej trwałości
użytkowej akumulatora.
DCB107 I DCB112
Kiedy ładowarka wykryje, że akumulator jest
gorący, automatycznie opóźnia rozpoczęcie
ładowania do chwili ostygnięcia akumulatora.
Kiedy ładowarka wykryje, że akumulator jest
zimny, automatycznie opóźnia rozpoczęcie
ładowania do chwili ogrzania się akumulatora.
Czerwona dioda miga dalej, ale żółta dioda
zacznie świecić światłem stałym podczas tej
czynności. Po ostygnięciu akumulatora żółta
dioda zgaśnie, a ładowarka wznowi proces
ładowania.
Narzędzia XR Li-Ion zostały wyposażone
w System ochrony elektronicznej, chroniący
akumulator
przed przeładowaniem, przegrzaniem lub
głębokim rozładowaniem.
Jeśli System ochrony elektronicznej zostanie
uruchomiony, narzędzie wyłączy się
automatycznie. W takim wypadku należy włożyć
akumulator typu Li-Ion do ładowarki i naładować
go do końca.
TYLKO AKUMULATORY LITOWO-JONOWE
Akumulatory litowo-jonowe zawierają
elektroniczne zabezpieczenie, które chroni
akumulator przed przeładowaniem, przegrzaniem
lub głębokim rozładowaniem.
W chwili zadziałania tego zabezpieczenia
urządzenie automatycznie się wyłącza. W takim
przypadku włóż akumulator do ładowarki aż do
pełnego naładowania.
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych
podaj numer katalogowy i wartość napięcia.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie
z opisaną procedurą ładowania.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
• Nigdy nie ładuj ani nie używaj
akumulatora w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne
ciecze, gazy lub pyły. Przy wkładaniu
i wyjmowaniu akumulatora z ładowarki takie
substancje mogą się zapalić.
8
• Nigdy na siłę nie wkładaj akumulatora do
ładowarki. Nie dokonuj żadnych przeróbek
akumulatora, by dopasować go do innej
ładowarki. Takie postępowanie grozi
pęknięciem akumulatora i doznaniem
poważnego urazu ciała.
• Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.
• NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE
zanurzaj jej w wodzie lub innych cieczach.
• Ładowarki i akumulatora nigdy nie składuj
ani nie używaj w miejscach, w których
temperatura może przekroczyć 40 °C (np.
stodoły lub metalowe budynki w lecie).
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod
żadnym pozorem nie próbuj otwierać
akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną
obudową do ładowarki. Nie ściskaj
akumulatora, uważaj by nie spadł na
podłogę ani nie uległ uszkodzeniu.
Nigdy nie używaj akumulatora
ani ładowarki, które zostały silnie
uderzone, spadły na podłogę, zostały
przejechane lub uszkodzone w inny
sposób (np. przebite gwoździem,
uderzone młotkiem lub nadepnięte).
Uszkodzone akumulatory oddaj do
punktu serwisowego w celu utylizacji.
UWAGA: Gdy przyrząd nie jest
używany, odłóż go na stabilnej
powierzchni, gdzie nie występuje
ryzyko potknięcia się ani zrzucenia
na podłogę. Niektóre przyrządy
z dużymi akumulatorami mogą
wprawdzie stać na akumulatorze, ale
łatwo je wtedy przewrócić.
SPECJALNE WSKAZÓWKI
BEZPIECZEŃSTWA PRACY AKUMULATORÓW
LITOWO-JONOWYCH
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować. W trakcie spalania
akumulatora litowo-jonowego wydzielają się
z niego toksyczne pary i substancje.
• Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach
przez 15 minut lub tak długo, aż ustąpi
podrażnienie. W razie konieczności
skorzystania z pomocy medycznej poinformuj
lekarza, że elektrolit stanowi mieszaninę
ciekłych węglanów organicznych i soli litu.
• Zawartość otwartego ogniwa akumulatora
może spowodować zaburzenia
oddychania. Poszkodowaną osobę
wyprowadź na świeże powietrze, a gdyby
objawy się utrzymywały, wezwij lekarza.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
Informacje podane w tym rozdziale instrukcji
zostały umieszczone w dobrej wierze i były
uznane za prawdziwe w czasie utworzenia
dokumentu.
Mimo tego, nie udziela się żadnych gwarancji,
wyraźnych ani dorozumianych. To nabywca
odpowiada za dopilnowanie, że jego działania są
zgodne z właściwymi przepisami.
Transport
Akumulator
Akumulatory DEWALT są zgodne z wszystkimi
obowiązującymi przepisami dotyczącymi
transportu zawartymi w branżowych i prawnie
obowiązujących normach, w tym z Zaleceniami
ONZ dotyczącymi transportu towarów
niebezpiecznych; przepisami dotyczącymi
towarów niebezpiecznych Międzynarodowego
Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA),
przepisami Międzynarodowego Kodeksu
Ładunków Niebezpiecznych (IMDG), a także
międzynarodową konwencją dotyczącą
drogowego przewozu towarów i ładunków
niebezpiecznych (ADR). Ogniwa litowo-jonowe
zostały przetestowane zgodnie z rozdziałem 38.3
Podręcznika Testów i Kryteriów Zaleceń ONZ
dotyczących transportu towarów niebezpiecznych.
RODZAJ AKUMULATORA
W większości przypadków transport akumulatora
DEWALT jest wyłączony z klasyfikacji
jako podlegający pełnej regulacji materiał
niebezpieczny klasy 9. Ogólnie rzecz biorąc, dwie
sytuacje wymagające transportu zgodnie z klasą
9 to:
1. Transport powietrznych więcej niż dwóch
akumulatorów litowo-jonowych DEWALT, jeśli
opakowanie zawiera jedynie akumulatory (nie
narzędzia) oraz
2. Każda przesyłka zawierająca akumulator
litowo-jonowy o pojemności przekraczającej
100 watogodzin (Wh). Na wszystkich
akumulatorach litowo-jonowych podana jest
ich pojemność w watogodzinach.
Model DCT416 jest zasilany akumulatorem
o napięciu 10,8 V.
Zalecenia dotyczące
składowania
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem. Akumulator
osiąga maksymalną sprawność i żywotność,
gdy przechowuje się go w temperaturze
pokojowej.
2. Przy dłuższym składowaniu całkowicie
naładowany akumulator przechowuj
w chłodnym, suchym miejscu poza
ładowarką. Taki sposób zapewnia jego
maksymalną trwałość użytkową.
WSKAZÓWKA: Nie przechowuj akumulatorów
niecałkowicie naładowanych. Przed użyciem
akumulator trzeba naładować.
Tabliczki na ładowarce
i akumulatorze
Piktogramy w tej instrukcji oraz tabliczki na
ładowarce i akumulatorze mają następujące
znaczenie:
Niezależnie od tego, czy przesyłka zostanie
uznana za wyłączoną ze stosowania przepisów
czy podlegającą pełnej regulacji, to nadawca
odpowiada za zapoznanie się z najnowszymi
przepisami dotyczącymi wymogów z zakresu
pakowania, oznaczania i dokumentacji.
Transport akumulatorów może spowodować
pożar, jeśli styki akumulatora przypadkowo zetkną
się z materiałami przewodzącymi. W przypadku
transportu akumulatorów należy dopilnować, aby
styki akumulatora były zabezpieczone i dobrze
odizolowane od materiałów, które mogłyby się
z nimi zetknąć i spowodować zwarcie.
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Czas ładowania podano w Danych
technicznych.
100%
Akumulator jest ładowany.
100%
Akumulator jest naładowany.
Akumulator jest uszkodzony.
9
zniszczeniem sprzętu lub doznaniem
urazu ciała.
Przerwanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów.
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci.
Natychmiast wymień uszkodzone kable.
a. 10,8 V akumulator litowo-jonowy XR
b. Rękojeść
c. Ekran
d. Osłona gniazda na kartę pamięci microSD
e. Gniazdo na kartę pamięci microSD
f. Obiektyw
g. Osłona obiektywu
h.
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 °C do +40 °C.
i.
Przycisk wyboru: Naciśnij ten
przycisk, by zatwierdzić wybór.
Tyldo do użytku w pomieszczeniach
zamkniętych.
j.
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
Przycisk strzałki DALEJ: Naciśnij
ten przycisk, by przejść do
następnej pozycji.
k.
Przycisk miksowania obrazów:
Naciśnij ten przycisk, by zmienić
stosunek procentowy mieszaniny
obrazu wizualnego i obrazu
termicznego.
l.
Przycisk menu/zasilania: Naciśnij
ten przycisk, by załączyć (naciśnij
i przytrzymaj przez 0,5 sekundy)
lub wyłączyć (naciśnij i przytrzymaj
przez 3 sekundy) przyrząd. Gdy
przyrząd jest załączony, naciśnij
ten przycisk, by wyświetlić opcje
menu.
Ładuj akumulatory DEWALT jedynie
wyznaczonymi ładowarkami DEWALT.
Ładowanie akumulatorów innych niż
wyznaczone akumulatory DEWALT
z użyciem ładowarki DEWALT może
spowodować ich wybuch lub prowadzić
do innych niebezpiecznych sytuacji.
Akumulatorów nie wrzucaj do ognia.
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 termometr na podczerwień
1 karta pamięci microSD
1 10,8 V akumulator litowo-jonowy XR
1 ładowarka
1 instrukcja obsługi
1 rysunek termometru na podczerwień
w rozłożeniu na części
WSKAZÓWKA: Modele N nie są dostarczane
z akumulatorem ani ładowarką.
• Sprawdź, czy przyrząd i akcesoria nie uległy
uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. 2)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w przyrządzie ani
jego elementach, ponieważ grozi to
10
Przycisk strzałki Wstecz: Naciśnij
ten przycisk, by powrócić do
poprzedniej pozycji.
m.
Przycisk wykonania zdjęcia:
Naciśnij ten przycisk, by zrobić
zdjęcie.
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Termometr na podczerwień mierzy energię
wypromieniowywaną z powierzchni przedmiotu,
a następnie wykorzystuje te pomiary w celu
wyświetlenia obrazu i oceny temperatury.
Wykonane zdjęcia można następnie (w formacie
bitmapowym) zapamiętać na karcie microSD.
Termometr IR może być wykorzystywany do
kontroli i wykrywania usterek w urządzeniach
elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, sanitarnych i mechanicznych,
w budynkach mieszkalnych lub pojazdach
mechanicznych.
Termometr na podczerwień jest przyrządem
profesjonalnym. NIE POZWALAJ dzieciom
dotykać przyrządu. Osoby niedoświadczone
mogą go używać tylko pod nadzorem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Przyrząd jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie akumulatora odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
przyrządu. Upewnij się też, czy napięcie zasilania
ładowarki odpowiada lokalnemu napięciu
sieciowemu.
Ładowarka DEWALT zgodnie z normą
EN 60335 jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy jest
niezbędnie konieczny. Musi on być dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymywać pobór mocy przez
urządzenie (patrz: Dane techniczne). Zaleca się,
by minimalny przekrój żył kabla wynosił 1 mm²,
a jego długość nie przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: Przed włożeniem
lub wyjęciem akumulatora zawsze
najpierw wyłączaj przyrząd.
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
akumulatorów i ładowarek firmy
DEWALT.
Zaczep na hak (rys. 3)
(wyposażenie dodatkowe)
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie poważnego
urazu ciała, NIGDY nie manipuluj
przyrządem nad głową ani nie
zawieszaj innych przedmiotów na
zaczepie. Zaczep zaczepiaj TYLKO
o pasek.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie poważnego urazu
ciała, sprawdź, czy wkręt (n) został
dobrze dokręcony.
WAŻNA WSKAZÓWKA: Do mocowania zaczepu
do przyrządu służy wyłącznie dostarczony wkręt.
Zaczep na pasek (o) można przykręcić
dostarczonym wkrętem (n) z lewej lub z prawej
strony przyrządu tak, by mogły się nim
łatwo posługiwać zarówno osoby lewo-, jak
i praworęczne. Gdy zaczep nie jest potrzebny,
można go zdjąć z przyrządu.
By zmienić pozycję zaczepu (o), wykręć wkręt (n)
i wkręć go z drugiej strony. Sprawdź, czy wkręt
został dobrze dokręcony.
EKSPLOATACJA
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
obowiązujących przepisów,
a zwłaszcza bezpieczeństwa.
Wkładanie i wyjmowanie
akumulatora z termometru IR
(rys. 4)
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy akumulator jest
całkowicie naładowany.
WKŁADANIE AKUMULATORA DO RĘKOJEŚCI
1. Ustaw akumulator odpowiednio do prowadnic
w rękojeści.
2. Mocno wsuń akumulator do rękojeści aż do
zatrzaśnięcia.
WYJMOWANIE AKUMULATORA Z RĘKOJEŚCI
1. Naciśnij przycisk zwalniający (p) i silnie
wyciągnij akumulator z rękojeści.
2. Zgodnie z opisem w punkcie „Ładowarka”
w tej instrukcji obsługi włóż akumulator do
ładowarki.
Pierwsze kroki (rys. 2)
1. Przesuń osłonę obiektywu (g) do dołu, by
odsłonić obiektyw.
Włączanie/wyłączanie zasilania
1. By załączyć termometr IR, naciśnij przycisk
menu/zasilania (l) i przytrzymaj go przez pół
sekundy.
2. By wyłączyć termometr IR, naciśnij przycisk
menu/zasilania (l) i przytrzymaj go przez
3 sekundy.
PIERWSZE USTAWIENIE
Ustawienie daty i czasu
Przy pierwszym załączeniu termometru IR
ukazuje się żądanie nastawienia czasu i daty.
Po tym pierwszym ustawieniu czas i datę można
zmienić poprzez menu.
1. Naciśnij przycisk strzałki Dalej (j) lub Wstecz
(h), by wyróżnić zmieniane pole.
11
zmianę stosunku procentowego miksowanych
obrazów w następującej sekwencji:
w 100 % wizualny
w 75 % wizualny, w 25 % termiczny
w 50 % wizualny, w 50 % termiczny
w 25 % wizualny, w 75 % termiczny
2. Naciśnij przycisk wyboru (i), by uaktywnić to
pole, które zmienia wtedy kolor na zielony.
3. Naciśnij przycisk strzałki Dalej (j) lub Wstecz
(h), by ustawić aktywne pole.
4. Naciśnij przycisk wyboru (i), by zapamiętać
zmiany.
5. Powtórz powyższe operacje, by ustawić
pozostałe pola.
6. By zakończyć ustawienia, naciśnij przycisk
menu/zasilania (l).
PODSTAWOWA OBSŁUGA
w 100 termiczny
Robienie i zapamiętywanie zdjęć (rys. 2)
By móc zapamiętywać zdjęcia, musi być
zainstalowana karta microSD. Otwórz osłonę
gniazda na kartę microSD (d) i włóż do niego
kartę.
1. Naciśnij przycisk „Wykonanie zdjęcia” (m).
2. Wyświetlany obraz zostaje zamrożony na
3 sekundy, by móc go sprawdzić.
3. Naciśnij przycisk strzałki Dalej (j) lub Wstecz
(h), by wyróżnić zdjęcie, zapamiętać je na
karcie SD lub skasować.
Ekran główny
Ekran główny dzieli się na kilka obszarów:
r. Obraz skanowanego obszaru.
s. Wynik pomiaru temperatury w środku obrazu
(+).
t. Ustawiony współczynnik emisyjności.
u. Wskaźnik ładunku akumulatora.
v. Skala temperatur barwowych.
u
s
t
r
v
4. Naciśnij przycisk wyboru (i), by zatwierdzić
wybór.
5. Po zapamiętaniu lub skasowaniu termometr
IR automatycznie powraca do ekranu
głównego.
WSKAZÓWKA: Gdy karta SD nie jest włożona
lub występuje jakiś z nią problem, ukazuje się
następujący piktogram:
Miksowanie obrazów
Termometr na podczerwień DCT416 może
wyświetlać zarówno obraz wizualny, jak
i termograficzny. Obrazy te można także mieszać
na wyświetlaczu, by uzyskać superpozycję
termogramu i obrazu wizualnego. Zmiksowany
obraz może być pomocny przy diagnozowaniu
usterek lub komunikacji z klientami.
By zmienić stosunek składników mieszaniny,
naciśnij przycisk „Miksowanie obrazów” (k).
Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje
12
WSKAZÓWKA: Gdy karta SD jest pełna, ukazuje
się następujący piktogram:
7. Naciśnij przycisk wyboru (i), by zatwierdzić
wybór.
8. Po zapamiętaniu lub skasowaniu termometr
IR automatycznie powraca do następnego
z kolei zdjęcia.
Współczynnik emisyjności
OPCJE MENU
WSKAZÓWKA: Przez naciśnięcie przycisku
menu/zasilania (l) można w każdej chwili powrócić
do poprzedniego menu.
Wyświetlanie zdjęć
1. Naciśnij przycisk menu/zasilania (l).
2. Naciśnij przycisk strzałki Dalej (j) lub Wstecz
(h), by wyróżnić opcję folderów w menu.
3. Naciśnij przycisk wyboru (i), by zatwierdzić
wybór.
4. Naciśnij przycisk strzałki Dalej (j) lub Wstecz
(h), by przewinąć zapamiętane obrazy.
5. Naciśnij przycisk wyboru (i), by przejść do
podmenu „Kasowanie”.
6. Naciśnij przycisk strzałki Dalej (j) lub Wstecz
(h), by wyróżnić zdjęcie, zapamiętać je na
karcie SD lub skasować.
Współczynnik emisyjności jest to stosunek
zdolności emisyjnej promieniowania danego
ciała do zdolności emisyjnej ciała doskonale
czarnego. Większość materiałów organicznych
i lakierowanych lub oksydowanych powierzchni
odznacza się współczynnikiem emisyjności
ok. 0,95, co stanowi ustawienie domyślne.
Zaleca się kompensować niedokładne wyniki
pomiarów materiałów o niskiej emisyjności, jak
np. błyszczące metalowe powierzchnie. W tym
celu oklej je taśmą maskującą lub pomaluj
matową czarną farbą (< 148 °C) i zastosuj
ustawienie domyślne (0,95). Odczekaj, aż taśma
maskująca lub powłoka malarska osiągnie tę
samą temperaturę, co otaczająca powierzchnia,
a następnie zmierz temperaturę taśmy lub
powłoki.
Gdy nie można zastosować taśmy maskującej
ani farby, skoryguj wartości pomiarowe za
pomocą nastawnika współczynnika emisyjności.
Nawet przy dostosowanym współczynniku
emisyjności trudno jest uzyskać dokładny
wynik pomiaru przedmiotu o błyszczącej lub
metalowej powierzchni. Przy wykonywaniu
takich specjalnych pomiarów trzeba
poeksperymentować i doświadczalnie określić
optymalne ustawienie.
Współczynnik emisyjności termometru
można nastawiać od 0,1 do 1,0 skokowo do
0,01. Wartości nominalnych współczynników
emisyjności podano w tabeli w dalszej części
tekstu, ale są to propozycje sprawdzone
w typowych sytuacjach, które w specyficznych
przypadkach mogą być inne.
WSKAZÓWKA: Przyrząd został wykalibrowany
przy współczynniku emisyjności 0,95.
NOMINALNE WSPÓŁCZYNNIKI
EMISYJNOŚCI
MATERIAŁ
Powierzchnia z zawartością węgla
Kryształki lodu
Ludzka skóra
Łupki
Woda, destylowana
Lód, gładki
Ziemia, wilgotna
WSPÓŁCZYNNIK
0,98
0,98
0,98
0,97
0,96
0,96
0,95
13
Sadza węglowa
Szkło, polerowana powierzchnia
Lakier, olej
Cegła, czerwona
Papier, biały
Beton
Ziemia, sucha
Gips, szorstki
Drewno, heblowany dąb
Fajans, szkliwiony
Śnieg, ziarnisty
Kamionka, szkliwiona
Tlenek miedzi o temperaturze
38 °C
Korund ścierny
Śnieg
Stal szlachetna o temperaturze
800 °C, utleniona
Żelazo o temperaturze 500 °C,
utlenione
Tlenek miedzi o temperaturze
260 °C
Śnieg, drobne cząstki
Mosiądz, nieutleniony
Szkło, wypukłe
Stal, utleniona
Miedź, silnie utleniona
Odzież, bawełna
Piasek
Kamionka, nieszkliwiona
Żelazo o temperaturze 100 °C,
utlenione
Powłoka C20A
Bazalt
Węgiel o temperaturze 500 °C,
grafitowany
Czerwona rdza
Żelazna blacha, silnie zardzewiała
Woda
Czarna glina
Cement, biały
Żeliwo, utlenione
Ołów o temperaturze 1100 °C,
utleniony
inconel pokryty cyrkonem
Mosiądz, utleniony
Blacha inconelowa
o temperaturze 760 oC
Marmur, biały, gładki
Każdy przedmiot anodowany
w roztworze kwasu chromowego
Żeliwo, polerowane
Mosiądz, obrobiony,
o chropowatości powierzchni 80
Stal szlachetna, polerowana 18-8
Aluminium czyste
14
0,95
0,94
0,94
0,93
0,93
0,92
0,92
0,91
0,90
0,90
0,89
0,88
0,87
Stal, polerowana
Aluminium, blacha polerowana
Miedź, polerowana
Mosiądz, polerowany na wysoki
połysk
0,07
0,05
0,05
0,03
Zmiana współczynnika emisyjności
1. Naciśnij przycisk menu/zasilania (l).
2. Naciśnij przycisk strzałki Dalej (j) lub Wstecz
(h), by wyróżnić opcję „Współczynnik
emisyjności” w menu.
0,86
0,85
0,85
0,84
0,83
0,82
0,81
0,80
0,79
0,78
0,77
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
3. Naciśnij przycisk wyboru (i), by zatwierdzić
wybór.
4. Naciśnij przycisk strzałki Dalej (j) lub Wstecz
(h), by zmienić współczynnik emisyjności.
Współczynnik emisyjności można zmieniać
skokowo od 0,10 do 1,00 co 0,01.
5. Naciśnij przycisk wyboru (i), by zatwierdzić
ustawienie współczynnika emisyjności.
6. Po zapamiętaniu współczynnika emisyjności
termometr IR automatycznie powraca do
ekranu głównego.
Temperatura tła
0,70
0,69
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
W celu dokładnych pomiarów temperatury
zaleca się ustawić tło (lub temperaturę tła). Jest
to szczególnie istotne, gdy mierzony obiekt ma
temperaturę znacznie różniącą się od temperatury
otoczenia lub niski współczynnik emisyjności.
0,62
0,61
0,58
Zmiana temperatury tła
0,56
0,55
0,21
0,20
0,16
0,09
Ustawienie temperatury tła kompensuje
promieniowanie z otoczenia.
1. Naciśnij przycisk menu/zasilania (l).
2. Naciśnij przycisk strzałki Dalej (j) lub Wstecz
(h), by wyróżnić opcję „Temperatura tła”
w menu.
Termometr IR można przestawić, by nakierować
środek plamki pomiarowej (+) na żądaną pozycję.
WSKAZÓWKA: Zawsze jest wskazywana
temperatura środka (+).
1. Naciśnij przycisk menu/zasilania (l).
2. Naciśnij przycisk strzałki Dalej (j) lub Wstecz
(h), by wyróżnić opcję „Tracking” w menu.
3. Naciśnij przycisk wyboru (i), by zatwierdzić
wybór.
4. Naciśnij przycisk strzałki Dalej (j) lub Wstecz
(h), by zmienić temperaturę tła. Temperaturę
tła można zmieniać skokowo co jeden
stopień.
5. Naciśnij przycisk wyboru (i), by zatwierdzić
ustawienie temperatury tła.
6. Po zapamiętaniu temperatury tła termometr
IR automatycznie powraca do ekranu
głównego.
Zmiana palety barw
1. Naciśnij przycisk menu/zasilania (l).
2. Naciśnij przycisk strzałki Dalej (j) lub Wstecz
(h), by wyróżnić opcję „Paleta barw” w menu.
3. Naciśnij przycisk wyboru (i), by zatwierdzić
wybór.
4. Naciśnij przycisk strzałki Dalej (j) lub
Wstecz (h), by włączyć lub wyłączyć funkcję
„Tracking”.
5. Naciśnij przycisk wyboru (i), by zatwierdzić
ustawienie funkcji „Tracking”.
6. Po zapamiętaniu ustawienia funkcji „Tracking”
termometr IR automatycznie powraca do
ekranu głównego.
Nastawianie daty i czasu
1. Naciśnij przycisk menu/zasilania (l).
2. Naciśnij przycisk strzałki Dalej (j) lub Wstecz
(h), by wyróżnić opcję „Data i czas” w menu.
3. Naciśnij przycisk wyboru (i), by zatwierdzić
wybór.
4. Naciśnij przycisk strzałki Dalej (j) lub Wstecz
(h), by przewinąć palety barw. Jest do
dyspozycji 5 palet: Ironbow, White Hot, Black
Hot, Rainbow i High Contrast.
5. Naciśnij przycisk wyboru (i), by zatwierdzić
ustawienie palety barw.
6. Po zapamiętaniu palety barw termometr IR
automatycznie powraca do ekranu głównego.
Włączanie/wyłączanie funkcji „Tracking”
3. Naciśnij przycisk wyboru (i), by zatwierdzić
wybór.
4. Naciśnij przycisk strzałki Dalej (j) lub Wstecz
(h), by wyróżnić zmieniane pole.
Gdy funkcja „Tracking” jest aktywna, termometr IR
pokazuje najgorętszy (czerwone o) i najzimniejszy
(niebieskie o) punkt w mierzonym obszarze.
15
5. Naciśnij przycisk wyboru (i), by uaktywnić to
pole, które zmienia wtedy kolor na zielony.
6. Naciśnij przycisk strzałki Dalej (j) lub Wstecz
(h), by ustawić aktywne pole.
7. Naciśnij przycisk wyboru (i), by zapamiętać
zmiany.
8. Powtórz powyższe operacje, by ustawić
pozostałe pola.
9. By zakończyć ustawienia, naciśnij przycisk
menu/zasilania (l).
Wyświetlanie informacji
1. Naciśnij przycisk menu/zasilania (l).
2. Naciśnij przycisk strzałki Dalej (j) lub Wstecz
(h), by wyróżnić opcję „Informacje” w menu.
3. Naciśnij przycisk wyboru (i), by zatwierdzić
wybór.
4. Termometr IR pokazuje wersję
oprogramowania.
5. By zakończyć, naciśnij przycisk menu/
zasilania (l).
Zmiana skali temperatury
1. Naciśnij przycisk menu/zasilania (l).
2. Naciśnij przycisk strzałki Dalej (j) lub Wstecz
(h), by wyróżnić opcję „°C/°F” w menu.
3. Naciśnij przycisk wyboru (i), by zatwierdzić
wybór.
4. Naciśnij przycisk strzałki Dalej (j) lub Wstecz
(h), by wyróżnić °C lub °F.
5. Naciśnij przycisk wyboru (i), by zatwierdzić
wybór.
6. Po zapamiętaniu ustawienia skali temperatury
termometr IR automatycznie powraca do
ekranu głównego.
Powrót do ekranu głównego
1. Naciśnij przycisk menu/zasilania (l).
2. Naciśnij przycisk strzałki Dalej (j) lub Wstecz
(h), by wyróżnić opcję „Home” w menu.
3. Naciśnij przycisk wyboru (i), by zatwierdzić
wybór.
Ładowanie obrazów do komputera
Termometr IR rejestruje zarówno termiczne, jak
i wizualne obrazy wszystkich wykonanych zdjęć,
które są zapamiętywane w formacie bitmapowym.
Zawartość karty microSD można przesłać do
komputera, by móc na nim wyświetlić obrazy.
Generator programów sprawozdawczych
Termometr IR wykorzystuje generator programów
sprawozdawczych do tworzenia profesjonalnych
sprawozdań. Oprogramowanie to można pobrać
ze stron www.dewalt.eu lub www.2helpU.com.
16
Wyłączanie termometru IR
1. By wyłączyć termometr IR, naciśnij przycisk
menu/zasilania (l) i przytrzymaj go przez
3 sekundy. Ponadto termometr IR wyłącza
się automatycznie, gdy przez 10 minut nie
jest używany.
2. Przesuń osłonę obiektywu (g) do góry,
by zabezpieczyć obiektyw nieużywanego
przyrządu.
Wskazówki dotyczące
eksploatacji
• Używaj tylko 10,8 V akumulatorów jonowolitowych DEWALT.
• Sprawdź, czy akumulator jest całkowicie
naładowany.
• Unikaj nagłych zmian temperatury, jakie
występują np. podczas wchodzenia do
ogrzanego budynku w zimny dzień lub
wychodzenia z niego, ponieważ może to
powodować skraplanie się wody wewnątrz
termometru. Aby zapobiec skraplaniu
się wody, umieść termometr w pudełku
dołączonym do zestawu lub w plastikowej
torebce przed narażeniem go na nagłą
zmianę temperatury.
KONSERWACJA
Termometr IR firmy DEWALT odznacza się dużą
trwałością i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej
pracy jest pieczołowite się z nim obchodzenie
i regularne czyszczenie.
Ładowarka i akumulator nie wymagają
konserwacji. W ich wnętrzach nie ma żadnych
elementów podlegających konserwacji przez
użytkownika.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Przynajmniej raz
w tygodniu wydmuchuj suchym
powietrzem brud i pył z kamery.
Przy tej pracy zawsze zakładaj
odpowiednie okulary ochronne, by nie
podrażnić oczu.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów przyrządu
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał.
Najlepsza do tego celu jest szmata
zwilżona łagodnym roztworem
mydlanym. Uważaj, by do wnętrza
obudowy nie dostała się jakaś ciecz
i żadnej części przyrządu nie zanurzaj
w wodzie.
OSTRZEŻENIE: Nie czyść obiektywu
IR rozpuszczalnikami, gdyż mogą
one go uszkodzić. Obiektywu
tego nie przecieraj zbyt silnie, by
nie uszkodzić wrażliwej warstwy
przeciwodblaskowej.
CZYSZCZENIE ŁADOWARKI
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Przed czyszczeniem najpierw
zawsze odłączaj ładowarkę od
sieci. Brud i tłuszcz na obudowie
ładowarki usuwaj szmatą lub miękką
szczoteczką (nie metalową). Nie
używaj do tego celu wody ani żadnych
rozpuszczalników.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
przyrządu, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
ZALECANE AKCESORIA
By uzyskać więcej informacji na temat
odpowiednich akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Wykrywanie i usuwanie
usterek
• Sprawdź, czy osłona obiektywu (g) jest
otwarta.
• Sprawdź, czy 10,8 V akumulator jest
naładowany.
• Sprawdź, czy akumulator jest włożony do
rękojeści.
• W razie zamrożenia ekranu wyjmij
akumulator, by wyzerować przyrząd.
Ponownie włóż akumulator i naciśnij przycisk
wyłącznika.
17
WAŻNE WSKAZÓWKI W RAZIE
WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW Z POMIARAMI
1. Silnie refleksyjne powierzchnie oklej taśmą
maskującą lub pomaluj matową czarną farbą
(przy standardowym ustawieniu 0,95).
2. Sprawdź, czy dla badanego materiału
został nastawiony prawidłowy współczynnik
emisyjności. Patrz Tabela współczynników
emisyjności.
3. Gdy materiał jest silnie zanieczyszczony,
zaolejony itp., przed pomiarem oczyść go.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z przyrządu.
• Akumulatory litowo-jonowe nadają się
do powtórnego wykorzystania. Zużyte
akumulatory oddaj dilerowi lub do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów,
którzy zadbają o ich fachowy recykling bądź
utylizację.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
Informację o punktach serwisowych otrzymasz
w miejscowym przedstawicielstwie handlowym
DEWALT, którego adres został zamieszczony
w części końcowej tej instrukcji. Alternatywna
lista punktów serwisowych oraz wyczerpująca
informacja o obsłudze klienta znajduje się również
pod adresem internetowym: www.2helpU.com.
zst00230580 - 08-04-2014
18
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
19
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising