DCT416 | DeWalt DCT416 THERMOMETER instruction manual

359202-63 BG
Превод на оригиналните инструкции
DCT416
Фигура 1
Фигура 2
c
f, g
j
h
b
d, e
k
e
d
a
Фигура 4
Фигура 3
a
o
n
p
2
m
i
l
АКУМУЛАТОРЕН ТЕРМОМЕТЪР
С ТЕРМОВИЗУАЛНА КАМЕРА DCT416
Поздравления!
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит и задълбоченото
разработване на продукти и иновации прави
DEWALT един от най-надеждните партньори
за потребителите на професионални
електроинструменти.
Технически данни
Волтаж
VDC
Тип
Тип на батерията
Размер на екрана мм
DCT416
10,8
1
Li-Ion
55,9
Цветен TFT LCD със задно
осветяване
Тегло (без
батерийния пакет) кг
0,5
Време на работа
Прибл. 10 часа
Температурен диапазон
(при работа)
-5 °C до 45 °C (23 °F до 113 °F)
Температурен диапазон
(при съхранение)
-20 °C до 60 °C (-4 °F до 140 °F)
Диапазон на измерване
на температурата
-10 °C до 250 °C (14 °F до 480 °F)
Относителна влажност
10 до 90%, без конденз
Спектрална чувствителност
8μм до 12μм
Зрително поле
20° x 20°
IFOV (Мигновено
25 мм при 1 м (1" при 39,3")
зрително поле)
Точност
Под 100 °C (212 °F) +/- 2 °C (+/- 3,6 °F)
Над 100 °C (212 °F) +/- 2 °C (+/- 3,6 °F)
от отчитането. Температура на околната
среда за дадената точност 23 °C
(73,4 °F).
Излъчвателна способност 0,1 до 1,0, регулируемо
в деления от 0,01
Температурни скали
°C или °F
Батериен пакет DCB123
Вид на батерията Li-Ion
Напрежение VAC
10,8
Капацитет Ah
1,5
Тегло
кг
0,2
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB127
Li-Ion
10,8
2,0
0,2
Зарядно устройство
Волтаж
на електрическото
захранване ВAC
Вид на батериите
Приблизително
35 мин
време за смяна
(1,3 Ah)
на батерийните
пакети
Тегло
кг
DCB100
230 V
Li-Ion
40 мин
(1,5 Ah)
65 мин
(2,0 Ah)
0,30
Зарядно устройство
DCB105
Волтаж
на електрическото
захранване ВAC
230 V
Вид на батериите
Li-Ion
Приблизително
25 мин
30 мин
40 мин
време за смяна
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
на батерийните
55 мин
70 мин
пакети
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Тегло
кг
0,49
Зарядно устройство
DCB107
Волтаж
на електрическото
захранване ВAC
230 V
Вид на батериите
Li-Ion
Приблизително
60 мин
70 мин
90 мин
време за смяна
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
на батерийните
140 мин
185 мин
пакети
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Тегло
кг
0,29
Зарядно устройство
DCB112
Волтаж
на електрическото
захранване ВAC
230 V
Вид на батериите
Li-Ion
Приблизително
40 мин
45 мин
60 мин
време за смяна
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
на батерийните
90 мин
120 мин
пакети
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Тегло
кг
0,36
Предпазители
Европа
230 V инструменти 10 Ампера, електрическа мрежа
Великобритания и Ирландия
230 V инструменти 3 Ампера, в контактите
3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това
е продукт от клас А. В домашна
среда този продукт може да
причини радио смущения, при
което потребителят може да
е задължен да предприеме
адекватни мерки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повишеното
електростатично напрежение
може да причини нефункциониране
на дисплея и загуба на
всички незапазени данни. Ако
екранът замръзне, извадете
10,8-волтовия пакет батерии,
за да нулирате устройството.
Поставете отново пакета
батерии и натиснете бутона за
включване.
Дефиниции: Насоки за
безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
опасност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и обърнете
внимание на тези символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указва
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, би
могла да доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ВНИМАНИЕ: Указва потенциално
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, може доведе до малки
или средни наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: Указва практика,
която не е свързана с телесни
наранявания и която, ако не
се избегне, може да доведе до
имуществени щети.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
4
Важни инструкции за
безопасност
• Прочетете тези инструкции.
• Запазете тези инструкции.
• Спазвайте всички предупреждения.
• Следвайте всички инструкции.
• Използвайте само принадлежности/
приставки, одобрени от производителя.
• Обслужването трябва да се извършва
само от квалифициране обслужващ
персонал. Обслужването е необходимо
при повреда на апарата по какъвто и да
е начин, при излагане на дъжд или влага,
при неправилно функциониране или след
изпускане.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЪДЕЩА СПРАВКА
Безопасност на работното
пространство
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Дръжте децата и страничните
наблюдатели надалеч, докато
работите с електроинструмента.
Отвличането на вашето внимание
може да причини загуба на контрол.
Лична безопасност
а)
Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с термометъра с изображение.
Не използвайте термометъра,
докато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг невнимание,
докато работите с термометъра
с изображение може да причини
сериозно телесно нараняване.
б) Не разтягайте ръката си
прекалено. Стойте стабилно на
краката си през цялото време. Това
позволява по-добър контрол върху
термометъра с изображение при
непредвидени ситуации.
Използване и грижа
а)
Съхранявайте термометъра
с изображение извън досега на
деца и не позволявайте на незапознати с термометъра и тези
инструкции хора да работят с него.
Термометърът с изображение може
да е опасен в ръцете на необучени
потребители.
б) Използвайте термометъра,
принадлежностите и др.
в съответствие с инструкциите,
като взимате предвид работните
условия и характера на работата.
Използването на термометъра
с изображение за дейности, различни
от предназначението, може да доведе
до опасни ситуации.
Употреба и грижа за
инструментите с батерии
a)
Презареждайте само със зарядното
устройство, одобрено от DEWALT.
Зарядното устройство, което
е подходящо за един тип батериен
пакет, може да създаде риск от
пожар, когато се използва с друг тип
батериен пакет.
б) Когато не използвате батерийния
пакет, съхранявайте го далеч
от други метални предмети
като кламери, монети, ключове,
пирони, винтове или други дребни
метални предмети, които могат
да направят връзка от една клема
до друга. Последствията от късото
съединение могат да бъдат изгаряния
или пожар.
в) При извънредни обстоятелства
от батерията може да изтече
течност; избягвайте контакт.
Ако случайно влезете в контакт,
облейте с вода. Ако докоснете
очите си с течност, потърсете
допълнителна медицинска помощ.
Изтеклата от батерията течност
може да причини дразнене и изгаряния.
Информация за безопасност
за термометрите с дисплей
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
разглобявайте или променяйте
термометъра с изображение.
В него няма части, които да
мога да се обслужат. Ако се
нуждаете от помощ, свържете се
с своя местен представител.
• Не работете с термометъра в експлозивна среда, като например при
наличието на запалими течности,
газове или прах. Термометрите с изображение създават искри, които могат
да възпламенят праха или изпаренията.
• Термометърът с изображение трябва
да се използва само с батерии,
изрично определени от DEWALT.
Използването на друг вид батерии
представлява опасност от пожар.
• Съхранявайте термометъра далеч
от досега на деца и други необучени
лица. Инструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
• Не сваляйте и не заличавайте
предупредителните етикети.
• Не използвайте термометъра
с изображение за измерване на
температурата на сготвена или
несготвена храна.
• Не докосвайте повърхностите, за да
потвърдите отчитането на високи
температури.
• Не използвайте за измерване на
температурата на хора или животни.
• За да не повредите термометъра
с изображение или оборудването, чиято
температура се измерва, предпазвайте
ги от следното:
– EMF (електромагнитни полета)
като например от апарати за
електродъгово заваряване,
индукционни нагреватели и др.
– ESD (електростатично разреждане).
– Топлинен шок (причинен от внезапни
промени в температурата на
околната среда за по-голяма
точност; оставете термометъра
с изображение да се стабилизира
в продължение на 30 минути, преди да
го използвате).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от изгаряне. Отчитането може
да не е точно ако термометърът
с изображение се намира в силни
електромагнитни полета (като
от апарати за електродъгово
заваряване, индукционни
нагреватели, радио предаватели
и др.). Не използвайте
5
термометъра с изображение при
тези условия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Термометърът с изображение
измерва само повърхностната
температура. Обектите
под повърхността може да
са със значително различна
температура, криейки риск от
изгаряне или замръзване.
Това може да повреди детектора
в термометъра и да причини
неточност.
МИКРО SD КАРТА С ПАМЕТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от задавяне. Микро SD картата
с памет е малка част, която
може да причини задавяне,
и трябва да се пази далеч от
деца.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Вижте информацията за
излъчвателната способност за
действителната температура.
Отразяващите обекти отчитат
по-малка температура от
действителната и крият риск от
изгаряне.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
излагайте термометъра
с изображение на прекомерна
топлина като слънчева светлина,
огън или подобни.
ВНИМАНИЕ: Когато не го
използвате, поставете
термометъра, обърнат на
една страна, върху стабилна
повърхност, където няма
да представлява опасност
от препъване и падане.
Някои инструменти с големи
батерийни пакети могат да
стоят изправени на батерийния
пакет, но могат да бъдат лесно
съборени.
ЗАБЕЛЕЖКА: Промените,
неупълномощени от
производителя, може да анулират
правото на потребителя да
работи с този инструмент.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да не повредите
термометъра, не го оставяйте
в среда с висока температура или
близо до източници на топлина,
като например в автомобил на
слънце. Винаги използвайте
термометъра в работните
граници, указани в таблицата
с технически данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не насочвайте
термометъра (с или без капак
за оптичното стъкло) към
слънцето или други източници
на интензивна енергия,
излъчващи лазерна радиация.
6
ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчваме
ви да използвате микро SD
картата с памет, предоставена
с термометъра с дисплей.
DEWALT не гарантира
използването или надеждността
на други карти с различни
търговски марки или капацитет.
Препоръчваме ви също да
прехвърляте често запазените
изображения на компютър, за да
имате резервно копие.
Допълнителни рискове
Въпреки прилагането на съответните правила
за безопасност и използването на уреди за
безопасност, някои допълнителни рискове не
могат да бъдат избегнати. Това са:
– Риск от телесна повреда поради
продължителна употреба.
– Риск от телесна повреда поради
неволен контакт с електрозаредени
частици по време на работния процес.
Обозначения по
термометъра с изображение
Върху термометъра с изображение са
показани следните пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
МЯСТО НА КОДА С ДАТАТА
Кода за датата, който включва годината на
производство, е напечатан на повърхността
на кожуха, който съставлява окачващата
връзка между инструмента и батерията.
Пример:
2014 XX XX
Година на производство
Важни инструкции за безопасност за всички батерийни
зарядни устройства
СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ: Това
ръководство съдържа важни инструкции
за безопасност и работа за зарядните
устройства за батерии DCB100, DCB105,
DCB107 и DCB112.
• Преди да използвате зарядното
устройство, прочетете всички
инструкции и предупредителните
означения на зарядното устройство,
батерийния пакет и продукта, като
използвате батерийния пакет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Не допускайте
навлизането на течност
в зарядното устройство. Това
може да доведе до токов удар.
ВНИМАНИЕ: Опасност от
изгаряне. За да намалите риска
от нараняване, зареждайте
само зарядни батерии DEWALT.
Другите видове батерии може
да се пръснат, като причинят
телесни повреди и щети.
ВНИМАНИЕ: Децата трябва да се
наблюдават постоянно, за да не
си играят с уреда.
ЗАБЕЛЕЖКА: При определени
условия, и когато зарядното
устройство е свързано към
източника на мощност,
зарядното устройство може
да получи късо съединение
от чужд материал. Чуждите
електропроводими материали
като например стоманена
вълна, алуминиево фолио или
натрупване на метални частици,
както и други подобни трябва да
се държат далече от кухините
на зарядното устройство.
Винаги изключвайте зарядното
устройство от електрическата
мрежа, когато в кухините няма
батерии за зареждане. Изключете
зарядното устройство преди да
бъде почистено.
• НЕ опитвайте да зареждате
батерийния пакет с други зарядни
устройства, освен с указаните в това
ръководство. Зарядното устройство
и батерийния пакет са създадени
специално съвместими едно с друго.
• Тези зарядни устройства не са
предназначени за друго, освен за
зареждане на презареждащите се
батерии на DEWALT. Всяка друга
употреба може да доведе до риск от
пожар, късо съединение или токов удар.
• Не излагайте зарядното устройство
на дъжд и сняг.
• Издърпвайте щепсела, а не кабела,
когато изключвате зарядното
устройство. Това ще намали риска от
повреда в щепсела или кабела.
• Внимавайте кабела да не бъде на
място, където може да е настъпан,
да се спъват в него или да бъде
повреден.
• Не използвайте удължителен
кабел, освен ако не е абсолютно
задължително. Използването на
неподходящ удължителен кабел може да
доведе до риск от пожар, токов удар или
късо съединение.
• Не поставяйте никакви предмети
върху зарядното устройство, и не
го поставяйте на меки повърхности,
където може да бъдат блокирани
вентилационните отвори, това
да доведе до прекалено вътрешно
загряване. Поставете зарядното
устройство далече от нагорещени
уреди. Зарядното устройство се
охлажда чрез отвори отгоре и отдолу
на корпуса.
• Не работете със зарядното
устройство, ако кабелът и щепселът
му са повредени — веднага ги
заменете.
• Не работете със зарядното
устройство, ако е ударено рязко, ако
е изпуснато или повредено по някакъв
начин. Занесете го в упълномощен
сервизен център.
• Не разглобявайте зарядното
устройство; когато се изисква
обслужване или поправка, занесете
го в упълномощен сервизен център.
Неправилното сглобяване може да
доведе до токов удар, късо съединение
или пожар.
• В случай на повреден захранващ кабел,
същият трябва да бъде заменен веднага
от производителя, неговия сервизен
7
агент или подобно квалифицирано
лице, за да се предотврати всякаква
опасност.
• Преди почистване, изключете
зарядното устройство от
захранването. Това ще намали
риска от токов удар. Свалянето на
батерийния пакет няма да намали този
риск.
Състояние на зарядност – DCB107 и DCB112
• НИКОГА не опитвайте да свържете
2 зарядни устройства заедно.
зареждане
• Зарядното устройство е създадено
да работи при стандартна битова
електрическа мощност от 230 V. Не
се опитвайте да го използвате при
други волтажи. Това не се отнася до
зарядните устройства за употреба
в превозни средства.
горещ/студен пакет
закъснение
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Зарядни устройства
Зарядните устройства DCB100, DCB105,
DCB107 и DCB112 приемат 10.8 V Li-Ion
батерии.
Тези зарядни устройства не изискват
регулиране и са създадени да са възможно
най-лесни за работа.
Процедура за зареждане
(фиг. 1)
1. Включете зарядното устройство
в подходящ контакт, преди да вкарате
батерийния пакет.
2. Вкарайте батерийния пакет (а)
в зарядното устройство. Червената
светлина (зареждане) ще присветва
продължително, за да покаже, че
зареждането е започнало.
3. Завършването на зареждането ще бъде
отбелязано с непрекъсната червена
светлина. Пакетът е напълно зареден
и може да се използва или да се остави
в зарядното устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да подсигурите максимална
работа и живот на литиево-йонните батерии,
заредете напълно батерийният пакет преди
първа употреба.
Процес на зареждане
Вижте таблицата по-долу за справка относно
състоянието на заряд на батерийния пакет.
8
Състояние на зарядност – DCB100 и DCB105
зареждане
– – – –
напълно заредени
–––––––––––
горещ/студен пакет
закъснение
–– – –– –
смяна на батериен пакет
•••••••••••
–
–
– –
напълно заредени
–
–
–|
Закъснение при горещ/
студен пакет
DCB100 И DCB105
Когато зарядното устройство засече батерия,
която е прекалено гореща или прекалено
студена, автоматично започва режим на
закъснение при горещ/студен пакет, като
прекъсва зареждането докато батерията
не достигне подходяща температура.
Зарядното устройство тогава автоматично се
превключва към режим на зареждане. Тази
характеристика осигурява максимален живот
на батерията.
DCB107 И DCB112
Когато зарядното устройство открие батерия,
която е нагорещена, то автоматично отлага
зареждането, докато батерията не се охлади.
Когато зарядното устройство открие батерия,
която е студена, то автоматично отлага
зареждането, докато батерията не се затопли.
Червената светлина ще продължи да
мига, но жълтата индикаторна лампичка
ще свети по време на тази дейност. Когато
батерията се е охладила, жълтата светлинка
ще се изключи и зарядното устройство ще
възобнови процедура за зареждане.
XR Li-Ion инструментите са направени
със система за електронна защита,
която да защитава батериятасрещу
пренатоварване,прегряване или дълбоко
изпразване.
Инструментът автоматично ще се изключи,
ако се включи системата за електронна
защита. Ако това се случи, поставете Li-Ion
батерия на зарядното устройство до пълното
му зареждане.
САМО ЗА ЛИТИЕВО-ЙОНЕН БАТЕРИЕН
ПАКЕТ
Литиево-йонните батерии са направени със
система за електронна защита, която да
защитава батерията срещу пренатоварване,
пренагряване или дълбоко изпразване.
Инструментът автоматично ще се изключи,
ако се включи системата за електронна
защита. Ако това се случи, поставете Li-Ion
батерия на зарядното устройство до пълното
му зареждане.
Важни инструкции за
безопасност за всички
батерийни пакети
Когато поръчвате батериен пакет за смяна, не
забравяйте да включите каталожния номер
и волтажа.
Батерията не е напълно заредена от
картонената опаковка. Преди да използвате
батерийния пакет и зарядното устройство,
прочетете инструкциите за безопасност
по-долу. След това следвайте дадената
процедура за зареждане.
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИТЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не зареждайте или не използвайте
батерията в експлозивна атмосфера,
като например в присъствието на
запалителни течности, газове или
прах. Поставянето или изваждането на
батерията от зарядното устройство
може да възпламени прахообразни
материали или пари.
• Никога не насилвайте батериен
пакет в зарядното устройство. Не
изменяйте батерийният пакет по
никакъв начин, за да го напъхате
в несъвместимо зарядно устройство,
понеже може да се повреди и да
причини сериозни наранявания.
• Зареждайте батерийните пакети само
в зарядни устройства на DEWALT.
• НЕ разплисквайте и не обливайте с вода
или с други течности.
• Не съхранявайте и не използвайте
инструмента и батерийния пакет
на места, където температурата
може да достигне или надхвърли 40 °C
(105 °F) (като например външни навеси
или метални сгради през лятото).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога и по
никаква причина не се опитвайте
да отворите батериен пакет.
Ако батерийния пакет е спукан
или повреден, не включвайте
зарядното устройство. Не
чупете, не изпускайте и не
повреждайте батерийния пакет.
Не използвайте батериен
пакет или зарядно устройство,
което е било ударено рязко,
изпуснато, прегазено или
повредено по някакъв начин (като
прободено с пирон, ударено с чук,
настъпано). Може да се стигне
до токов удар. Повредените
батерийни пакети трябва да
бъдат върнати на сервизния
център за рециклиране.
ВНИМАНИЕ: Когато не го
използвате, поставете
инструмента на едната
му страна на стабилна
повърхност, където няма
да представлява опасност
от препъване и падане.
Някои инструменти с големи
батерийни пакети могат да
стоят изправени на батерийния
пакет, но могат да бъдат лесно
съборени.
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ЛИТИЕВО-ЙОННА
(Li-Ion)
• Не изгаряйте батерийния пакет дори
да е сериозно повреден или напълно
изхабен. Батерийния пакет може да
експлодира в огъня. При изгарянето
на литиево-йонен батериен пакет
се образуват токсични изпарения
и материали.
• Ако батерийното съдържание влезе
в контакт с кожата, веднага я измийте с мек сапун и вода. Ако в окото
влезе батерийна течност, изплакнете
с вода на отворено око за 15 минути
или докато не премине дразненето.
Ако е необходима медицинска помощ,
батерийния електролит е съставен от
смесица от течни органични карбонати
и литиеви соли.
• Съдържанието от отворени
батерийни клетки може да причини
дразнене в дихателната система.
Необходим е свеж въздух. Ако
симптомите продължават, потърсете
медицинска помощ.
9
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от изгаряне. Батерийната
течност може да е запалителна,
ако е изложена на искра.
Транспортиране
Батериите DEWALT са в съответствие с всички
приложими наредби за транспортиране, както
се препоръчва от стандартите на индустрията
и законовите стандарти, които включват
препоръките на ООН относно превоза на
опасни товари; Наредбите за превоз на
опасни стоки на Международната асоциация
за въздушен транспорт (IATA), наредбите на
Международни опасни товари по море (IMDG)
и Европейската спогодба за международен
превоз на опасни товари по шосе (ADR).
Литиево-йонните клетки и батерии са били
тествани в раздел 38.3 от Ръководството
за тестове и критерии с препоръки на ООН
относно превоза на опасни товари.
В повечето случаи, транспортирането на
пакет батерии DEWALT ще бъдат изключени
от класифициране като напълно регулиран
клас 9 Опасни материали. Като цяло, двата
случая, в които се изисква транспорт на Клас
9 са:
1. Транспортирането по въздух на повече
от два литиево-йонни батерийни пакета
на DEWALT, когато пакета съдържа само
батерийни пакети (без инструменти), и
2. Всяка пратка, която съдържа литиевойонна батерия с енергия, по-голяма от
100 ват часа (Wh). Всичките литиевойонни батерии имат отбелязана енергия
във ват часа на пакета.
Независимо от това дали дадена пратка
се счита за изключение или е напълно
регламентирана, отговорността пада на
изпращача да се консултира за най-новите
разпоредби за опаковане, етикетиране/
маркиране и изисквания за документация.
Транспортирането батерии може евентуално
да предизвика пожар, ако клемите
на батерията по невнимание влязат
в контакт с проводими материали. При
транспортирането на батерии се уверете, че
клемите на батерията са защитени и добре
изолирани от материали, които могат да
влязат в контакт с тях и да причинят късо
съединение.
Информацията, предоставена в този
раздел на ръководството е предоставена
добросъвестно и се счита за точна към
момента на създаване на документа.
10
Въпреки това, не се дава гаранция, изразена
или подразбираща се. Отговорността е на
купувача да гарантира, че неговите дейности
са в съответствие с приложимите разпоредби.
Батериен пакет
ВИД НА БАТЕРИИТЕ
DCT416 работи с 10,8-волтови батерийни
пакети.
Препоръки за съхранение
1. Най-доброто място за съхранение е това,
което е хладно и сухо, далеч от директна
слънчева светлина и прекалена горещина
или студ. За оптимална работа и живот,
когато не са в употреба, съхранявайте
батерийните пакети при стайна
температура.
2. За дълго съхранение, препоръчително
е да съхранявате напълно зареденият
батериен пакет на хладно, сухо място
извън зарядното устройство, за
оптимални резултати.
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети не трябва
да се съхраняват напълно изпразнени.
Батерийният пакет трябва да се презареди
преди употреба.
Етикети на зарядното
устройство и батерийния
пакет
В допълнение към пиктограмите, използвани
в това ръководство, етикетите на зарядното
устройство и батерийния пакет показват
следните пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Виж Технически данни за времето
за зареждане.
100%
Зареждане на батерия.
100%
Заредена батерия.
Дефектна батерия.
Закъснение при горещ/студен пакет.
Не докосвайте с проводими
предмети.
Не зареждайте повредени
батерийни пакети.
части. Това може да доведе до
телесни повреди и щети.
а. 10,8 V XR литиево-йонен пакет батерии
b. Дръжка
c. Екран
Не излагайте на вода.
Веднага сменяйте повредените
кабели.
Зареждайте само между 4 °C
и 40 °C.
d. Капак на слота за микро SD карта с памет
e. Слот за микро SD карта с памет
f. Оптично стъкло
g. Капак на оптичното стъкло
h.
Само за употреба на закрито.
Изхвърлете батерията с дължимата
грижа за околната среда.
Зареждайте батерийните пакети
DEWALT само със съответните
зарядни устройства на DEWALT.
Зареждането на батерийни пакети,
различни от определените DEWALT
батерии със зарядно устройство
DEWALT, могат да ги взривят или да
доведе до други опасни ситуации.
Не изгаряйте батерийният пакет.
i.
Бутон за избор: Натиснете този
бутон, за да потвърдите избора
си.
j.
Бутон със стрелка напред:
Натиснете този бутон, за да
отидете напред.
k.
Бутон за регулиране на
сливането на изображението:
Натиснете този бутон, за да
промените процентното сливане
между визуалните и термалните
изображения.
l.
Бутон меню/захранване:
Натиснете този бутон, за
да включите устройството
(задръжте 0,5 секунди) или да го
изключите (задръжте 3 секунди).
Когато устройството е включено,
натиснете този бутон, за да
видите опциите в менюто.
m.
Бутон за заснемане на снимка:
Натиснете този бутон, за да
направите снимка.
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Термометър с дисплей
1 Микро SD карта с памет
1
1
1
1
10,8 V XR литиево-йонен пакет батерии
Зарядно устройство
Ръководство с инструкции
Подробен чертеж на съставните части
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети
и зарядните устройства не са включени
с N-моделите.
• Проверете за повреда в инструмента,
частите или аксесоарите, която може
да е възникнала при транспортирането.
• Отделете време да прочетете
подробно това ръководство преди
работа.
Описание (фиг. 2)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога
не променяйте термометъра
с изображение или неговите
Бутон със стрелка назад:
Натиснете този бутон, за да се
върнете назад.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Термометърът с изображение измерва
излъчената енергия от повърхността
на обектите и след това използва това
измерване, за да покаже изображение и да
прецени температурата.
Можете да направите снимки и след това да
ги запазите (във формат bitmap) на микро SD
карта.
Термометърът с изображение може да се
използва за инспекции или откриване на
неизправности в електрически системи,
отопление и вентилация, водопроводни
системи, механично оборудване, жилищни
сгради или автомобилни системи.
11
Термометърът с изображение
е професионален инструмент. НЕ допускайте
контакт на деца с инструмента. Необходим
е надзор, когато този инструмент се използва
от неопитен оператор.
Електрическа безопасност
Зарядното устройство е предназначено
само за един волтаж. Винаги проверявайте
дали напрежението на батерията отговаря
на напрежението на табелката. Също така
се уверете, че напрежението на зарядното
устройство съответства на това на
електрическата мрежа.
СГЛОБЯВАНЕ
И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
изключвайте термометъра
с изображение преди поставяне
и сваляне на батерийния пакет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
само DEWALT батерийни пакети
и зарядни устройства.
Кука за колан (фиг. 3)
(принадлежност по избор)
Ако захранващият кабел е повреден, трябва
да се смени от специално подготвен кабел,
който можете да намерите в сервизите на
DEWALT.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозна
телесна повреда, НЕ
окачвайте термометъра през
главата си и не окачвайте
предмети на куката за колан.
Окачвайте куката за колан към
термометъра САМО на работен
колан.
Замяна на щепсела
(само за Великобритания
и Ирландия)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозни
лични наранявания, уверете
се, че винта (n), който държи
куката за колан е здраво завит.
Вашето DEWALT зарядно устройство
е двойно изолирано в съответствие
с EN 60335; следователно не
е нужна заземителна жица.
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Изхвърлете безопасно стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в щепсела.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва
да се прави свързване към
заземения терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител:
3 A.
Използване на удължителен
кабел
Можете да използвате удължителен
кабел само, ако е абсолютно необходимо.
Използвайте одобрен кабел, удобен за
входящата мощност на зарядното ви
устройство (виж Технически данни).
Минималният размер на проводника е 1 мм²;
максималната дължина е 30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
12
ВАЖНО: Когато поставяте или заменяте
куката за колан, използвайте само винта,
който е доставен.
Куката за колан (о) може да бъдат закачена
от която и да е страна с предоставеният винт
(n), за левичари или десничари. Ако куката не
ви е необходима, може да бъде свалена от
инструмента.
За да свалите куката за колан (о), свалете
винта (n), който държи куката за колан
на място и след това сложете наново на
противоположната страна.
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
съблюдавайте инструкциите
за безопасност и приложимите
наредби.
Поставяне и сваляне на батерийния пакет от термометъра с изображение (фиг. 4)
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че вашия батериен
пакет е напълно зареден.
ЗА ДА МОНТИРАТЕ БАТЕРИЙНИЯ
КОМПЛЕКТ В ДРЪЖКАТА НА ИНСТРУМЕНТА
1. Подравнете батерийният пакет (а)
с релсите вътре в дръжката.
2. Плъзнете го стабилно на мястото му
и изчакайте заключалката да се затвори
с изщракване.
ЗА ДА СВАЛИТЕ БАТЕРИЙНИЯ ПАКЕТ ОТ
ИНСТРУМЕНТА
1. Натиснете бутона за освобождаване
(p) и издърпайте батерийния пакет от
дръжката на термометъра.
2. Вкарайте батерийния пакет в зарядното
устройство, както е описано в раздела за
зареждане от това ръководство.
Начални стъпки (фиг. 2)
1. Плъзнете капака за оптичното стъкло (g)
надолу, за да оголите оптичното стъкло.
2. Натиснете бутона за избор (i), за да
активирате полето. Полето ще стане
зелено.
3. Натиснете стрелката за напред (j) или
назад (h), за да промените активираното
поле.
4. Натиснете бутона за избор (i), за да
запазите промените.
5. Повторете стъпките по-горе, за да
промените и останалите полета.
6. Натиснете бутона меню/захранване (l), за
да излезете.
ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ
Главен екран за преглед
Главният екран включва няколко секции:
r. Изображение от сканираната област
s. Измерена температура в центъра на
изображението (+)
t. Настройка на излъчвателната способност
u. Нивомер за заряда на батерията
v. Цветна скала на температурата
u
s
t
Включване/изключване
1. За да включите термометъра
с изображение, натиснете бутона меню/
захранване (l) и го задръжте 0,5 секунди.
r
v
2. За да изключите термометъра
с изображение, натиснете бутона меню/
захранване (l) и го задръжте 3 секунди.
ПЪРВОНАЧАЛНА НАСТРОЙКА
Настройка на дата и час
При първото включване на термометъра ще
бъдете подканени да зададете часа и датата.
След първоначалната настройка часът
и датата могат да бъдат променени чрез
навигация в менюто.
1. Натиснете стрелката за напред (j) или
назад (h), за да осветите полето, което
искате да промените.
Сливане на изображението
Термометърът с изображение DCT416
може да покаже както визуално,
така и инфрачервено изображение.
Изображенията могат да бъдат слети на
дисплея, за да предоставят наслагване на
термалното изображение върху визуалното
изображение. Сляното изображение може да
е полезно при откриване на проблемни точки
или комуникация с клиенти.
За да промените настройката за сливане,
натиснете бутона за регулиране на сливането
на изображението (k). Бутонът за сливане
на изображението може да бъде натиснат
няколко птъи, за да преминете през следните
опции за настройка на дисплея:
13
100% визуално
75% визуално, 25% термално
50% визуално, 50% термално
25% визуално, 75% термално
100% термално
Заснемане и запазване на снимка (фиг. 2)
Необходима ви е микро SD карта с памет, за
да запазите снимка. Отворете капака на слота
за микро SD картата (d) и поставете микро SD
картата в слота (e).
1. Натиснете бутона за заснемане на снимка
(m).
2. Показаното изображение ще замръзне за
3 секунди, за да видите снимката.
3. Натиснете стрелката за напред (j) или
назад (h), за да осветите запазване в SD
картата или изтриване.
ОПЦИИ НА МЕНЮТО
БЕЛЕЖКА: Във всеки един момент
натискането на бутона меню/захранване (l) ще
ви върне в предишното меню.
Преглед на снимки
1. Натиснете бутона меню/захранване (l).
2. Натиснете стрелката за напред (j) или
назад (h), за да осветите опцията за
папките в менюто.
4. Натиснете бутона за избор (i), за да
потвърдите избора.
5. След запазване или изтриване
термометърът с изображение
автоматично ще се върне на главния
екран за преглед.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако в уреда няма SD карта или
ако има проблем с SD картата, ще се появи
следното съобщение.
3. Натиснете бутона за избор (i), за да
потвърдите избора.
4. Натиснете стрелката за напред (j)
или назад (h), за да преминете през
запазените изображения.
5. Натиснете бутона за избор (i), за да
отидете до подменюто за изтриване.
6. Натиснете стрелката за напред (j) или
назад (h), за да осветите запазване в SD
картата или изтриване.
БЕЛЕЖКА: Ако SD картата е пълна, ще се
появи съобщението по-долу.
14
7. Натиснете бутона за избор (i), за да
потвърдите избора.
8. След запазване или изтриване
термометърът с изображение
автоматично ще се върне към
следващото по ред изображение.
Излъчвателна способност
Излъчвателната способност описва
енергийно-излъчвателните характеристики на
материалите. Повечето органични материали
и боядисани или окислени повърхности имат
излъчвателна способност от около 0,95,
което е и настройката по подразбиране.
Препоръчваме ви да компенсирате за неточно
отчитане, което може да възникне при
измерване на материали с ниски стойности
на излъчвателна способности, като например
блестящи метални повърхности. Покрийте
тези повърхности с изолирбанд или матова
черна боя (< 148 °C/300 °F) и използвайте
настройката по подразбиране (0,95). Оставете
изолирбанда или боята да достигнат същата
температура, както и повърхността под
тях, след което измерете температурата на
изолирбанда или боядисаната повърхност.
Ако не можете да боядисате или да поставите
изолирбанд, можете да компенсирате
излъчвателната способност със селектора
за излъчвателна способност. Дори
с регулируема излъчвателна способност
е трудно да направите напълно точно
инфрачервено измерване на обект с лъскава
или метална повърхност. Може да са ви
необходими няколко опита, за да отбележите
температурата. Опитът ви ще ви ръководи
при избора на най-добрата настройка за
определени измервания.
Термометърът с изображение има
регулируема излъчвателна способност
в диапазона от 0,1 до 1,0 в деления от
0,01. Вижте таблицата за номинална
излъчвателна способност в това
ръководство. Справките в таблицата за
настройката на излъчвателната способност
са предложения за стандартни ситуации,
но вашата специфична ситуация може да
е различна.
БЕЛЕЖКА: Калибрирането на този продукт
е било извършено при излъчвателна
способност 0,95.
НОМИНАЛНИ СТОЙНОСТИ НА
ИЗЛЪЧВАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ
МАТЕРИАЛ
Повърхност, изпълнена
с въглерод
Ледени кристали
Човешка кожа
Шист
Вода, дестилирана
Лед, гладък
Почва, напоена с вода
Въглерод, сажди от свещ
Стъкло, полирана плоча
Боя, маслена
Тухла, червена
Хартия, бяла
Бетон
Почва, суха
Мазилка, груба замазка
Дърво, изравнен дъб
Глинени изделия, глазирани
Сняг, зърнест
Кварц, гланциран
Меден оксид при 38 °C
Корунд
Сняг
Неръждаема стомана,
окислена при 800 °C
Желязо, окислено при 500 °C
Меден оксид при 260 °C
Сняг, фини частици
Месинг, деоксидиран
Стъкло, изпъкване D
Стомана, оксидирана
Мед, силно оксидиран
Плат, памук
Пясък
Кварц, неполиран
Желязо, окислено при 100 °C
Покритие номер C20A
Базалт
Въглероден двуокис,
графитизиран при 500 °C
Червена ръжда
Ламарина, силно ръждясала
Вода
Чернозем
Цимент, бял
Желязна отливка, оксидирана
Олово, оксидирано при
1100 °C
Циркония на инконел
Cu-Zn, месинг оксидиран
Лист от инконел при 760 °C
Мрамор, гладък бял
СТОЙНОСТ
0,98
0,98
0,98
0,97
0,96
0,96
0,95
0,95
0,94
0,94
0,93
0,93
0,92
0,92
0,91
0,90
0,90
0,89
0,88
0,87
0,86
0,85
0,85
0,84
0,83
0,82
0,81
0,80
0,79
0,78
0,77
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
0,70
0,69
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,61
0,58
0,56
15
Анодизирана хромова
киселина
Желязна отливка, полирана
Месинг, изгладен с фина
шкурка 80
Неръждаема стомана, 18-8
полирана
Алуминий в състояние на
получаването
Стомана, полирана
Алуминий, полирани листове
Мед, полиран
Месинг, силно полиран
0,55
околната среда или ако обектът има ниска
излъчвателна способност.
0,21
0,20
Задаването на фоновата температура ще ви
помогне да компенсирате за радиацията от
заобикалящата среда.
0,16
0,09
0,07
0,05
0,05
0,03
За да промените фоновата температура
1. Натиснете бутона меню/захранване (l).
2. Натиснете стрелката за напред (j) или
назад (h), за да осветите опцията за
фоновата температура в менюто.
За да промените излъчвателната
способност
1. Натиснете бутона меню/захранване (l).
2. Натиснете стрелката за напред (j) или
назад (h), за да осветите опцията за
излъчвателната способност в менюто.
3. Натиснете бутона за избор (i), за да
потвърдите избора.
4. Натиснете стрелката за напред (j) или
назад (h), за да промените фоновата
температура. Фоновата температура
може да се регулира в деления от
1 градус.
3. Натиснете бутона за избор (i), за да
потвърдите избора.
4. Натиснете стрелката за напред (j) или
назад (h), за да промените настройката
за излъчвателна способност.
Излъчвателната способност може да се
регулира в диапазона в деления от 0,01 от
0,10 до 1,00.
5. Натиснете бутона за избор (i), за да
потвърдите настройката за излъчвателна
способност.
6. След запазване на настройката за
излъчвателна способност термометърът
с изображение автоматично ще се върне
на главния екран за преглед.
Фонова температура
За по-точно измерване на температурата
препоръчваме да зададете фон (или отразена
температура). Това е особено важно, когато
обектът, чиято температура се измерва, е със
значително различна температура от тази на
16
5. Натиснете бутона за избор (i), за да
потвърдите настройката на фоновата
температура.
6. След запазване на настройката за
фоновата температура термометърът
с изображение автоматично ще се върне
на главния екран за преглед.
За да промените цветовата палитра
1. Натиснете бутона меню/захранване (l).
2. Натиснете стрелката за напред (j) или
назад (h), за да осветите опцията за
цветовата палитра в менюто.
3. Натиснете бутона за избор (i), за да
потвърдите избора.
4. Натиснете стрелката за напред (j) или
назад (h), за да преминете през опциите
за цветови палет. Петте избора на
палитра включват: Горещ метал, Бяло
горещо, Черно горещо, Дъга и Висок
контраст.
с изображение автоматично ще се върне
на главния екран за преглед.
За да зададете датата и часа
1. Натиснете бутона меню/захранване (l).
2. Натиснете стрелката за напред (j) или
назад (h), за да осветите опцията за дата
и час в менюто.
5. Натиснете бутона за избор (i), за да
потвърдите настройката на цветовата
палитра.
6. След запазване на настройката за
цветовата палитра термометърът
с изображение автоматично ще се върне
на главния екран за преглед.
За да промените настройката за
проследяване
Когато функцията за проследяване
е включена, термометърът ще открие найгорещата (червено о) и най-студената (синьо
о) точка в показаната област. Термометърът
с изображение може да бъде преместен,
за да подравните централната точка на
измерване (+) към желаното местоположение.
БЕЛЕЖКА: Показаната температура винаги
отговаря на центъра (+).
3. Натиснете бутона за избор (i), за да
потвърдите избора.
4. Натиснете стрелката за напред (j) или
назад (h), за да осветите полето, което
искате да промените.
1. Натиснете бутона меню/захранване (l).
2. Натиснете стрелката за напред (j) или
назад (h), за да осветите опцията за
проследяване в менюто.
5. Натиснете бутона за избор (i), за да
активирате полето. Полето ще стане
зелено.
6. Натиснете стрелката за напред (j) или
назад (h), за да промените активираното
поле.
7. Натиснете бутона за избор (i), за да
запазите промените.
3. Натиснете бутона за избор (i), за да
потвърдите избора.
4. Натиснете стрелката за напред (j) или
назад (h), за да включите или изключите
функцията за проследяване.
5. Натиснете бутона за избор (i), за да
потвърдите настройката на функцията за
проследяване.
6. След запазване на настройката
за проследяване термометърът
8. Повторете стъпките по-горе, за да
промените и останалите полета.
9. Натиснете бутона меню/захранване (l), за
да излезете.
Преглед на информация
1. Натиснете бутона меню/захранване (l).
2. Натиснете стрелката за напред (j) или
назад (h), за да осветите опцията за
информация в менюто.
17
3. Натиснете бутона за избор (i), за да
потвърдите избора
4. Термометърът ще покаже версията на
софтуера.
5. Натиснете бутона меню/захранване (l), за
да излезете.
За да промените температурната скала
1. Натиснете бутона меню/захранване (l).
2. Натиснете стрелката за напред (j) или
назад (h), за да осветите опцията C / F
в менюто.
3. Натиснете бутона за избор (i), за да
потвърдите избора.
За да прехвърлите изображения на
компютър
Термометърът с изображение записва
термално и визуално изображение за всяка
запазена снимка. Изображенията се запазват
във формат bitmap.
Микро SD картата може да бъде поставена
в компютър, за да видите изображенията.
Софтуер за изготвяне на доклади
Термометърът с изображение използва
софтуер за изготвяне на доклади, за да ви
предостави професионални доклади. Можете
да изтеглите софтуера от www.dewalt.eu или
www.2helpU.com.
За да изключите термометъра
с изображение
3. Натиснете бутона за избор (i), за да
потвърдите избора
4. Натиснете стрелката за напред (j) или
назад (h), за да осветите или C, или F.
5. Натиснете бутона за избор (i), за да
потвърдите избора.
6. След запазване на настройката за
температурната скала термометърът
с изображение автоматично ще се върне
на главния екран за преглед.
Връщане в главния екран за преглед
1. Натиснете бутона меню/захранване (l).
2. Натиснете стрелката за напред (j) или
назад (h), за да осветите опцията за
връщане в началния екран от менюто.
18
1. За да изключите термометъра
с изображение, натиснете бутона
меню/захранване (l) и го задръжте 3
секунди. Термометърът ще се изключи
автоматично ако не го използвате повече
от 10 минути.
2. Плъзнете капака на оптичното стъкло (g)
нагоре, за да защитите стъклото, когато
не използвате термометъра.
Съвети за работа
• Използвайте само 10,8-волтови литиевойонни батерии на DEWALT.
• Потвърдете, че батериите DEWALT са
в добро работно състояние.
• Избягвайте резки промени
в температурата, като например при
влизане или напускане на отопляема
сграда в студен ден, тъй като това
може да доведе до кондензация вътре
в образния термометър. За да се избегне
кондензация, поставете образния
термометър в кутия или найлонова
торбичка, преди да го изложите на резки
температурни промени.
ПОДДРЪЖКА
Вашият термометър с изображение
от DEWALT е създаден да работи
продължителен период с минимална
поддръжка. Продължителната
и задоволителна работа зависи от
правилната грижа за инструмента и от
редовното му почистване.
Зарядното устройство и батерийният пакет
не могат да се обслужват. В него няма части,
които да мога да се обслужат.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Премахнете
замърсяването и праха с чист сух
въздух поне веднъж седмично. За
да намалите риска от увреждане
на зрението, винаги носете
защита за очите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
прилагайте разтворители към
оптичното стъкло, тъй като
това може да причини повреда.
Не почиствайте инфрачервеното
оптично стъкло твърде
енергично, тъй като това
може да повреди деликатното
противоотразително покритие.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА
ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Изключете зарядното
устройство от AC контакта
преди почистване. От външната
част на зарядното устройство
можете да почистите
наслагванията и намазняванията
с помощта на кърпа или
мека, неметална четка. Не
използвайте вода или други
почистващи разтвори.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този инструмент не са
тествани аксесоари, различни от
тези на DEWALT, използването
на такива аксесоари с този
инструмент може да е опасно.
За да се намали, риска от
нараняване DEWALT препоръчва
използването само на одобрени
аксесоари.
ПРЕПОРЪЧАНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Посъветвайте се с вашия доставчик
за по-подробна информация относно
подходящите принадлежности.
Отстраняване на проблеми
• Потвърдете, че капакът на оптичното
стъкло (g) е отворен.
• Потвърдете, че 10,8-волтовата батерия
е заредена.
• Потвърдете, че батерията е поставена
в дръжката по време на употреба.
• Ако екранът замръзне, извадете
10,8-волтовия пакет батерии, за да
нулирате устройството. Поставете отново
пакета батерии и натиснете бутона за
включване.
КЛЮЧОВИ БЕЛЕЖКИ АКО ИМАТЕ
ПРОБЛЕМИ В ИЗМЕРВАНЕТО НА
ТЕМПЕРАТУРАТА
1. Трябва да приложите изолирбанд
или матова черна боя към силно
отражателните повърхности (използвайте
настройката по подразбиране 0,95 за
излъчвателната способност).
2. Използвайте правилната настройка
за излъчвателната способност за
измервания материал. Вижте таблицата
за излъчвателна способност
и номинална излъчвателна
способност.
3. Почистете материала, преди да измерите
температурата му ако е силно замърсен,
намазнен и др.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът
не трябва да се изхвърля
с обикновените битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт
на DEWALT се нуждае от замяна, или ако
повече не ви трябва, не го изхвърляйте
с битовите отпадъци. Занесете този продукт
в съответния пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
• Напълно изтощете батерийния пакет,
след това го свалете от инструмента.
• Li-Ion клетки могат да се рециклират.
Занесете ги на своя дилър или на
местната станция за рециклиране.
Събраните батерийни пакети ще бъдат
рециклирани или изхвърлени подходящо.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти
от вашия дом, в пунктове за събиране или
до търговския обект, където е закупен новия
продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT
след приключване на работния им живот. За
да се възползвате от тази услуга, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за
сервиз, който ще го приеме от наше име.
Можете да проверите мястото на вашият найблизък авторизиран сервизен агент, като се
свържете с офиса на вашия местен DEWALT
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъкът на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти са на
разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
Акумулаторен батериен
пакет
Tози батериен пакет с продължителен живот
трябва да се презарежда, когато вече не
може да отдава достатъчно мощност при
работи, където преди е работел с лекота.
В края на своя техничен живот, го изхвърлете
с внимание за околната среда:
zst00230581 - 08-04-2014
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising