DCT416 | DeWalt DCT416 THERMOMETER instruction manual

511112-19 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCT416
Obrázok 1
Obrázok 2
c
f, g
j
h
b
d, e
k
e
d
a
Obrázok 4
Obrázok 3
a
o
n
p
2
m
i
l
ZOBRAZOVACÍ TEPLOMER –
TERMOKAMERA DCT416
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT
jedného z najspoľahlivejších partnerov pre
používateľov profesionálneho elektrického
náradia.
Hmotnosť
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Typ akumulátora
Rozmer displeja
DCT416
10,8
1
Li-Ion
mm
55,9
Farebný TFT LCD displej s podsvietením
VDC
Hmotnosť
(bez akumulátora)
kg
0,5
Prevádzková doba
Asi 10 hodín
Rozsah teploty
-5 °C až 45 °C (23 °F až 113 °F)
(pracovná)
Rozsah teploty
-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
(úložná)
Teplota
-10 °C až 250 °C (14 °F až 480 °F)
Rozsah meraní
Relatívna vlhkosť
10 až 90 %, nekondenzujúca
Spektrálna odozva
8 μm až 12 μm
Zobrazovacie pole
20° x 20°
Okamžité zorné pole (IFOV) 25 mm pri 1 m (1" pri 39,3")
Presnosť aktuálnej
Pod 100 °C (212 °F) +/- 2 °C (+/- 3,6 °F)
hodnoty
Nad 100 °C (212 °F) +/- 2 °C (+/- 3,6 °F).
Okolitá teplota pre stanovenú presnosť
23 °C (73,4 °F).
Emisivita
0,1 až 1,0, nastaviteľná v krokoch 0,01
Stupnica teploty
°C alebo °F
Akumulátor
Typ akumulátora
Napájacie napätie V
Kapacita
Ah
Hmotnosť
kg
Nabíjačka
Napätie siete
V
Typ akumulátora
Približný čas
nabíjania akumulátora
Hmotnosť
kg
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
35 min
(1,3 Ah)
Nabíjačka
Napätie siete
V
Typ akumulátora
Približný čas
nabíjania akumulátora
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB100
230 V
Li-Ion
40 min
(1,5 Ah)
0,30
DCB127
Li-Ion
10,8
2,0
0,2
65 min
(2,0 Ah)
kg
Nabíjačka
Napätie siete
V
Typ akumulátora
Približný čas
nabíjania akumulátora
Hmotnosť
kg
Nabíjačka
Napätie siete
V
Typ akumulátora
Približný čas
nabíjania akumulátora
Hmotnosť
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
25 min
30 min
40 min
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
55 min
70 min
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
Li-Ion
60 min
70 min
90 min
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
140 min
185 min
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,29
DCB112
230 V
Li-Ion
40 min
45 min
60 min
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
90 min
120 min
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,36
Poistky
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia & Írsko
Náradie 230 V 3 A v zástrčke prívodného kábla
VAROVANIE: Výrobok triedy A.
V domácom prostredí môže tento
výrobok spôsobiť rušenie rádiovými
vlnami, v takom prípade sa môže
požadovať vykonanie adekvátnych
opatrení.
VAROVANIE: Zvýšené elektrostatické
napätie môže mať za následok
zlyhanie displeja a stratu všetkých
neuložených dát. Ak dôjde
k zamrznutiu obrazu na displeji,
vyberte akumulátor 10,8 V, aby došlo
k obnoveniu funkcie jednotky. Vložte
akumulátor späť a stlačte vypínač.
3
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k hmotným škodám.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Bezpečnosť v pracovnom
priestore
a)
b)
Osobná bezpečnosť
a)
b)
a)
Dôležité bezpečnostné pokyny
b)
• Tieto pokyny si uschovajte.
• Dbajte na všetky varovania.
• Dodržujte všetky pokyny.
• Používajte výhradne prídavné zariadenia /
príslušenstvo odporučené výrobcom.
• Všetky opravy zverte kvalifikovanému
servisnému technikovi. Oprava sa vyžaduje
pri akomkoľvek poškodení prístroja, pri jeho
vystavení sa dažďu alebo vlhkosti, pokiaľ
nepracuje správne, alebo pokiaľ spadol na
zem.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
4
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s teplomerom pracujte
s rozvahou. Nepoužívajte teplomer, ak
ste unavení alebo ak ste pod vplyvom
drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľková
nepozornosť pri práci so zobrazovacím
teplomerom môže viesť k vážnemu
zraneniu.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožňuje lepšiu ovládateľnosť teplomera
v neočakávaných situáciách.
Použitie výrobku a jeho
údržba
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento
návod na obsluhu.
• Prečítajte si riadne všetky pokyny.
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
Pri práci s teplomerom zaistite
bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných
osôb. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
Uložte nepoužívaný teplomer
mimo dosahu detí a nedovoľte
ostatným osobám, ktoré ho nevedia
ovládať, alebo ktoré nepoznajú
tieto bezpečnostné pokyny, aby
s týmto teplomerom pracovali.
Zobrazovací teplomer môže byť v rukách
nepreškolených osôb nebezpečný.
Používajte teplomer, príslušenstvo
atď. podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky
a prácu, ktorá bude vykonávaná.
Použitie zobrazovacieho teplomera na
iné účely, než na aké je určený, môže byť
nebezpečné.
Použitie akumulátorového
náradia a jeho údržba
a)
b)
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
spoločnosťou DEWALT. Nabíjačka
vhodná pre jeden typ akumulátora môže pri
vložení iného nevhodného typu spôsobiť
požiar.
Pokiaľ akumulátory nepoužívate, uložte
ich mimo dosah kovových predmetov,
ako sú kancelárske sponky na papier,
mince, kľúče, klinčeky, skrutky alebo
c)
iné drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skratovanie kontaktov
akumulátora. Skratovanie kontaktov
akumulátora môže viesť k vzniku popálenín
alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina.
Vyvarujte sa kontaktu s touto kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému kontaktu
s touto kvapalinou, zasiahnuté miesto
omyte vodou. Ak sa Vám dostane táto
kvapalina do očí, ihneď si ich vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku
pomoc. Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky
alebo popáleniny.
Bezpečnostné pokyny pre
zobrazovacie teplomery
VAROVANIE: Teplomer
nerozoberajte a nerobte
žiadne jeho úpravy. Vnútri sa
nenachádzajú žiadne časti určené
na opravy. Ak potrebujete akúkoľvek
pomoc, kontaktujte autorizovaného
predajcu.
• Nepracujte s teplomerom vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory
s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Pri použití
zobrazovacích teplomerov môže dochádzať
k iskreniu, ktoré môže spôsobiť vznietenie
prachu alebo výparov.
• Zobrazovací teplomer by sa mal používať
iba so špecificky určenými akumulátormi
DEWALT. Použitie iných typov môže viesť
k spôsobeniu požiaru.
• Pokiaľ teplomer nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a nekvalifikovaných osôb.
Prístroje sú v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
• Neodstraňujte výstražné štítky a udržujte
ich čitateľné.
• Nepoužívajte infračervený teplomer na
meranie teplôt varených či nevarených
pokrmov.
• Nedotýkajte sa týmto teplomerom
povrchu, aby ste zistili jeho teplotu.
• Nepoužívajte tento teplomer na meranie
teploty tela osôb alebo zvierat.
• Aby ste sa vyvarovali pri meraní poškodeniu
teplomera alebo skúšaných zariadení,
chráňte ich pred nasledujúcim:
– EMF (elektromagnetické polia), napríklad
z oblúkových zváračiek, indukčných
ohrievačov, atď.
– ESD (elektrostatickým výbojom).
– Tepelným rázom (spôsobeným skokovou
zmenou teploty okolia – najvyššiu presnosť
dosiahnete, ak pred použitím ponecháte
teplomer 30 minút stabilizovať).
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Odčítaná hodnota nemusí byť presná,
ak sa nachádza zobrazovací teplomer
v blízkosti silných elektromagnetických
polí (ako sú oblúkové zváračky,
indukčné ohrievače, vysielače atď.).
Nepoužívajte zobrazovací teplomer
v takých podmienkach.
VAROVANIE: Zobrazovací teplomer
meria iba teplotu povrchu. Objekty
nachádzajúce sa za týmito povrchmi
môžu mať značne odlišné teploty,
ktoré môžu predstavovať riziko
popálenia alebo požiaru.
VAROVANIE: Aktuálne teploty - viď
informácie týkajúce sa emisivity.
Objekty spôsobujúce odrazy môžu pri
meraní poskytovať nižšie než aktuálne
hodnoty a môžu predstavovať riziko
popálenia.
VAROVANIE: Nevystavujte
zobrazovací teplomer nadmernému
teplu, ako napríklad slnečnému
žiareniu, ohňu a pod.
UPOZORNENIE: Ak sa teplomer
nepoužíva, pri odkladaní ho
postavte na stabilný povrch
tak, aby nemohlo dôjsť k jeho
pádu. Niektoré náradia s veľkým
akumulátorom budú stáť na
akumulátore vo zvislej polohe, ale
môže dôjsť k ich ľahkému prevrhnutiu.
POZNÁMKA: Za úpravy neschválené
výrobcom nenesie výrobca žiadnu
zodpovednosť.
POZNÁMKA: Z dôvodu ochrany
zobrazovacieho teplomera
nenechávajte tento teplomer na
miestach s vysokou teplotou alebo
v blízkosti zdrojov tepla, napríklad
v aute stojacom na slnku. Vždy
používajte tento zobrazovací teplomer
v rámci pracovného rozsahu, ktorý je
špecifikovaný v tabuľke s technickými
údajmi.
5
POZNÁMKA: Nesmerujte tento
zobrazovací teplomer (s nasadeným
alebo vybratým krytom) na slnko
alebo na iný zdroj intenzívnej energie,
ktorý emituje laserové žiarenie. Tak by
mohlo dôjsť k poškodeniu detektora
vo vnútri zobrazovacieho teplomera
a k ovplyvneniu jeho presnosti.
PAMÄŤOVÁ KARTA MICRO SD
VAROVANIE: Riziko udusenia.
Pamäťová karta Micro SD je malou
časťou, ktorá predstavujte riziko
udusenia a nie je určená pre deti.
POZNÁMKA: Odporúčame Vám
používať pamäťovú kartu Micro SD,
ktorá sa dodáva s týmto zobrazovacím
teplomerom. Spoločnosť DEWALT
nezaručuje použiteľnosť alebo
spoľahlivosť iných kariet predávaných
na trhu, ktoré majú odlišnú značku
a pamäťovú kapacitu. Odporúčame
Vám tiež často ukladať uložené údaje
z tejto karty do počítača, aby boli tieto
dáta zálohované.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím výrobku.
– Riziko poranenia osôb spôsobené
neúmyselným kontaktom s časťami pod
prúdom pri pracovnom procese.
Štítky na zobrazovacom
teplomere
Na teplomere sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia, ktorý vytvára
montážny spoj medzi náradím a akumulátorom.
Príklad:
2014 XX XX
Rok výroby
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny a pokyny
na použitie pre nabíjačky DCB100, DCB105,
DCB107 a DCB112.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý tento akumulátor používa.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
tekutina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika
spôsobenia zranenia nabíjajte iba
akumulátory DEWALT, ktoré sú
určené na nabíjanie. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu osôb alebo
k hmotným škodám.
UPOZORNENIE: Deti by mali byť pod
dozorom, aby sa s týmto prístrojom
nehrali.
POZNÁMKA: V určitých
podmienkach, keď je nabíjačka
pripojená na napájacie napätie, môže
dôjsť ku skratovaniu nabíjačky cudzími
predmetmi. Cudzie vodivé predmety
a materiály, ako sú brúsny prach,
kovové piliny, oceľové vlna (drôtenka),
hliníkové fólie alebo akékoľvek
čiastočky kovu, sa nesmú dostať do
vnútorného priestoru nabíjačky. Ak
nie je v úložnom priestore nabíjačky
umiestnený žiadny akumulátor, vždy
odpojte prívodný kábel nabíjačky od
siete. Skôr než budete nabíjačku čistiť,
odpojte ju od siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak,
aby mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie akumulátorov
DEWALT. Akékoľvek iné použitie môže
viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
6
• Pri odpájaní nabíjačky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a neťahajte za
prívodný kábel. Týmto spôsobom zabránite
poškodeniu zástrčky a prívodného kábla.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.
• Ak to nie je absolútne nutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Neklaďte na nabíjačku žiadne predmety
a neumiestňujte nabíjačku na mäkký
povrch, na ktorom by mohlo dôjsť k zablokovaniu ventilačných drážok, čo by spôsobilo nadmerné zvýšenie teploty vo vnútri
nabíjačky. Umiestnite nabíjačku na také
miesta, ktoré sú mimo dosahu zdrojov tepla.
Odvod tepla z nabíjačky je zaisťovaný cez
drážky v hornej a spodnej časti krytu nabíjačky.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou - zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej
pádu alebo k jej poškodeniu iným
spôsobom. Opravu zverte autorizovanému
servisu.
• Nedemontujte nabíjačku. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla,
musí byť ihneď vymenený výrobcom,
autorizovaným servisom alebo kvalifikovanou
osobou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým
prúdom. Vybratie akumulátora toto riziko
nezníži.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dokopy.
• Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napájacím napätím. Táto nabíjačka
nie je určená pre vozidlá.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Nabíjačky
Nabíjačky DCB100, DCB105, DCB107 a DCB112
môžu nabíjať akumulátory Li-Ion s napájacím
napätím 10,8 V.
Tieto nabíjačky sa nemusia žiadnym spôsobom
nastavovať a sú skonštruované tak, aby bola
zaistená ich čo najjednoduchšia obsluha.
Postup nabíjania (obr. 1)
1. Pred vložením akumulátora pripojte nabíjačku
k príslušnej zásuvke.
2. Vložte do nabíjačky akumulátor (a). Červený
indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo bude
indikovať začatie procesu nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je celkom nabitý a môže sa
okamžite použiť alebo môže byť ponechaný
v nabíjačke.
POZNÁMKA: Z dôvodu zaistenia maximálnej
výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion pred
ich prvým použitím ich doplna nabite.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia – DCB100 a DCB105
nabíjanie
– – – –
celkom nabité
odmlka zahriaty/
studený akumulátor
–– – –– –
výmena akumulátora
•••••••••••
Stav nabitia – DCB107 a DCB112
nabíjanie
–
–
– –
celkom nabité
odmlka zahriaty/
studený akumulátor
–
–
–|
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
DCB100 A DCB105
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky zaháji režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, pokým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania.
7
Táto funkcia maximálne predlžuje prevádzkovú
životnosť akumulátora.
DCB107 A DCB112
Ak bude nabíjačka detegovať vysokú teplotu
akumulátora, automaticky odloží nabíjanie, kým
akumulátor nevychladne.
Ak bude nabíjačka detegovať príliš nízku teplotu
akumulátora, automaticky odloží nabíjanie, kým
sa akumulátor nezahreje.
Červená kontrolka bude stále blikať, ale počas
tohto procesu bude svietiť aj žltá kontrolka.
Hneď ako dôjde k vychladnutiu akumulátora,
žltá kontrolka zhasne a nabíjačka začne proces
nabíjania.
Náradie radu XR Li-Ion je vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor
pred preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany
sa náradie automaticky vypne. Ak sa tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky a nechajte
ho celkom nabiť.
IBA PRE AKUMULÁTORY TYPU LI-ION
Lítium-iónové akumulátory sú navrhnuté so
systémom elektronickej ochrany proti preťaženiu,
prehriatiu alebo úplnému vybitiu.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany
sa náradie automaticky vypne. Ak sa tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky a nechajte
ho celkom nabiť.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor,
nezabudnite do objednávky doplniť katalógové
číslo a napájacie napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý. Pred
použitím nabíjačky a akumulátora si najskôr
prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.
Pri nabíjaní potom postupujte podľa uvedených
pokynov.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Vloženie
alebo vybratie akumulátora z nabíjačky môže
spôsobiť iskrenie a vznietenie prachu alebo
výparov.
• Nikdy akumulátor do nabíjačky
nevkladajte násilím. Akumulátor nikdy
žiadnym spôsobom neupravujte, aby
mohol byť nabíjaný v inej nabíjačke,
8
pretože by mohlo dôjsť k prasknutiu obalu
akumulátora a k následnému vážnemu
zraneniu.
• Nabíjajte akumulátory iba v nabíjačkách
DEWALT.
• NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte ich do vody alebo do iných
kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo presiahnuť 40 °C
(105 °F) (ako sú vonkajšie búdy alebo
plechové stavby v letnom období).
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
akumulátor zo žiadneho dôvodu
rozoberať. Ak je obal akumulátora
prasknutý alebo poškodený,
nevkladajte akumulátor do nabíjačky.
Zabráňte pádu, rozdrveniu
alebo poškodeniu akumulátora.
Nepoužívajte akumulátor alebo
nabíjačku, pri ktorých došlo k nárazu,
pádu alebo inému poškodeniu
(napríklad prepichnutie klincom, zásah
kladivom, rozšliapnutie). Mohlo by
dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Poškodený akumulátor by mal byť
vrátený do autorizovaného servisu,
kde bude zaistená jeho recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch
tak, aby nemohlo dôjsť k jeho
pádu. Niektoré náradia s veľkým
akumulátorom budú stáť na
akumulátore vo zvislej polohe, ale
môže dôjsť k ich ľahkému prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY LITHIUM ION (Li-Ion)
• Nespaľujte akumulátory, aj keď sú vážne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátory môže v ohni explodovať. Pri
spaľovaní akumulátorov typu Li-Ion dochádza
k vytváraniu toxických výparov a látok.
• Ak dôjde ku kontaktu obsahu akumulátora
s pokožkou, zasiahnuté miesto okamžite
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte otvorené oči vodou zhruba
15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie
neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie
– elektrolytom akumulátora je zmes tekutých
organických uhličitanov a solí lítia.
• Výpary z otvorených článkov akumulátora
môžu spôsobiť ťažkosti s dýchaním.
Zaistite prísun čerstvého vzduchu. Ak
ťažkosti stále pretrvávajú, vyhľadajte lekárske
ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jeho kontaktu
s plameňom alebo so zdrojom
iskrenia.
Preprava
Akumulátory DEWALT spĺňajú požiadavky
všetkých platných predpisov pre prepravu, ktoré
sú predpísané v priemyselných a právnych
normách, ktoré zahŕňajú odporúčania OSN
na prepravu nebezpečného tovaru – Predpisy
asociácie pre medzinárodnú leteckú dopravu
nebezpečného tovaru (IATA), Medzinárodné
predpisy pre námornú prepravu nebezpečného
tovaru (IMDG) a Európska dohoda týkajúca sa
medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečného
tovaru (ADR). Články a akumulátory Li-Ion boli
testované podľa požiadaviek časti 38.3, ktorá je
uvedená v príručke testov a kritérií dokumentu
Odporúčania OSN pre prepravu nebezpečného
tovaru.
Vo väčšine prípadov bude preprava akumulátorov
DEWALT vybratá z klasifikácie „plne regulovaná
preprava nebezpečného materiálu triedy 9“.
V zásade platia dva prípady, ktoré vyžadujú
prepravu triedy 9:
1. Letecká preprava viac než dvoch
akumulátorov DEWALT Li-Ion, ak toto balenie
obsahuje iba akumulátory (žiadne náradie), a
Na tieto informácie sa však nevzťahuje žiadna
záruka, výslovná alebo predpokladaná. Je
povinnosťou kupujúceho zaistiť, aby jeho činnosti
spĺňali požiadavky platných predpisov.
Akumulátory
TYP BATÉRIE
Model DCT416 pracuje s akumulátormi
s napájacím napätím 10,8 V.
Odporúčanie pre uloženie
akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
výkonu a prevádzkovej životnosti skladujte
nepoužívané akumulátory pri izbovej teplote.
2. Ak skladujete akumulátory dlhšiu dobu,
s ohľadom na dosiahnutie optimálnych
výsledkov Vám odporúčame, aby ste ich
uložili mimo nabíjačku celkom nabité na
suchom a chladnom mieste.
POZNÁMKA: Akumulátory by sa nemali
uskladňovať, ak sú celkom vybité. Pred prvým
použitím musí byť akumulátor celkom nabitý.
Nálepky na nabíjačke
a na akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
majú nálepky na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
2. Akákoľvek zásielka obsahujúca akumulátory
Li-Ion, ktorých energetický výkon je väčší
než 100 watthodín (Wh). Na všetkých
akumulátoroch Li-Ion je na obale uvedený
energetický výkon vo watthodinách.
Bez ohľadu na to, či sa zásielka považuje za
zásielku s výnimkou alebo plne regulovanú
zásielku, povinnosťou dopravcu je postupovať
podľa najnovších predpisov týkajúcich sa balenia,
označovania a vyžadovanej dokumentácie.
Pri preprave akumulátorov môže prípadne dôjsť
k spôsobeniu požiaru, ak sa kontakty akumulátora
dostanú náhodne do styku s vodivými materiálmi.
Pri preprave akumulátora sa uistite, či sú kontakty
akumulátora riadne chránené a dobre izolované
od materiálov, s ktorými by sa mohli dostať do
kontaktu a ktoré by mohli spôsobiť skrat.
Informácie uvedené v tejto časti príručky sú
uvedené v dobrej viere a považujú sa za presné
v čase vytvorenia tohto dokumentu.
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Doba nabíjania je uvedená v časti
Technické údaje.
100%
Nabíjanie akumulátora.
100%
Nabitý akumulátor.
Poškodený akumulátor.
Odloženie nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi.
9
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
Zabráňte styku s vodou.
e. Slot pre kartu Micro SD
f. Šošovka
g. Kryt šošovky
h.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
i.
Tlačidlo voľby: Stlačením tohto
tlačidla spravíte potvrdenie voľby.
j.
Tlačidlo so šípkou vpred:
Stlačením tohto tlačidla sa
presuniete o úroveň dopredu.
k.
Tlačidlo nastavenia prelínania
zobrazení: Stlačením tohto tlačidla
zmeníte prelínanie medzi vizuálnym
a tepelným zobrazením.
l.
Tlačidlo Menu/Napájania: Ak
chcete prístroj zapnúť, stlačte toto
tlačidlo (držte ho 0,5 s) a ak chcete
prístroj vypnúť, stlačte znovu toto
tlačidlo (držte ho 3 s). Ak je prístroj
zapnutý, stlačenie tohto tlačidla
umožní prehliadanie ponúk menu.
Nie je určené na vonkajšie použitie.
Likvidáciu akumulátorov vykonávajte
s ohľadom na životné prostredie.
Nabíjajte akumulátory DEWALT iba
v určených nabíjačkách DEWALT. Ak sa
budú v nabíjačkách DEWALT nabíjať iné
akumulátory než akumulátory DEWALT,
môže dôjsť k ich prasknutiu alebo
k vzniku iných nebezpečných situácií.
Akumulátory nespaľujte.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 zobrazovací teplomer
1 pamäťovú kartu Micro SD
1
1
1
1
akumulátor XR Li-Ion 10,8 V
nabíjačku
návod na obsluhu
výkresovú dokumentáciu
POZNÁMKA: Modely N sa nedodávajú
s akumulátorom a nabíjačkou.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 2)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy teplomera ani
jeho súčastí. Mohlo by dôjsť
k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.
a. Akumulátor XR Li-Ion 10,8 V
b. Rukoväť
c. Displej
d. Kryt slotu pre kartu Micro SD
10
Tlačidlo so šípkou späť:
Stlačením tohto tlačidla sa
presuniete o úroveň späť.
m.
Tlačidlo spúšte fotoaparátu:
Stlačením tohto tlačidla spravíte
fotografiu.
POUŽITIE VÝROBKU
Zobrazovací teplomer meria vyžarovanú
energiu z povrchu objektu a potom používa tieto
namerané hodnoty na vytvorenie zobrazení a na
odhad teploty.
Môžu sa spraviť fotografie, ktoré môžu byť potom
uložené (vo formáte bitovej mapy) na pamäťovú
kartu Micro SD.
Zobrazovací teplomer sa môže použiť na kontrolu
a odstraňovanie problémov v elektrických
systémoch, klimatizáciách, vodovodných
a plynových potrubiach, mechanických
zariadeniach, obytných budov alebo systémov
vozidiel.
Zobrazovací teplomer je náradie pre
profesionálov. ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto
náradím dostali do kontaktu. Ak používajú toto
zariadenie neskúsené osoby, musí byť zaistený
odborný dozor.
Elektrická bezpečnosť
Nabíjačka je určená na použitie iba pod jedným
napájacím napätím. Vždy skontrolujte, či
napájacie napätie akumulátora zodpovedá napätiu
na výkonovom štítku. Uistite sa, či hodnota
napätia Vašej nabíjačky zodpovedá hodnote
napätia v elektrickej sieti.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
DÔLEŽITÉ: Pri nasadzovaní a výmene závesu na
remeň používajte iba dodaný typ skrutky.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť nahradený špeciálne pripraveným káblom,
ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.
Záves (o) sa môže pripevniť na náradie na jeho
ľavej alebo pravej strane pomocou skrutky (n),
čo vyhovuje pravákom i ľavákom. Ak nebudete
záves na remeň používať, môže byť z náradia
demontovaný.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
Veľká Británia a Írsko)
Ak chcete záves na remeň (o) premiestniť,
vyskrutkujte skrutku (n), ktorá pripevňuje záves
k náradiu a upevnite ju na opačnej strane náradia.
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
POUŽITIE
Pokyny na použitie
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
Vloženie a vybratie akumulátora z teplomera (obr. 4)
Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.
POZNÁMKA: Uistite sa, či je akumulátor celkom
nabitý.
Použitie predlžovacieho kábla
VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTI
NÁRADIA
Ak to nie je nevyhnutne nutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite
Technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1 mm²; maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia zvinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred vložením alebo
vybratím akumulátora teplomer vždy
vypnite.
VAROVANIE: Používajte iba
nabíjačky a akumulátory DEWALT.
Záves na remeň (obr. 3)
(voliteľné príslušenstvo)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
NEVEŠAJTE teplomer nad hlavou
a nezavesujte na tento záves iné
predmety. Vešajte záves na remeň
zobrazovacieho teplomera IBA na
pracovný remeň.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
skontrolujte, či je riadne zaistená
skrutka (n) ktorá pripevňuje záves
na remeň.
1. Zarovnajte akumulátor (a) s drážkou vo vnútri
rukoväti.
2. Nasuňte ho riadne na svoje miesto tak, aby
ste počuli kliknutie.
VYBRATIE AKUMULÁTORA Z NÁRADIA
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (p) a vysuňte
akumulátor z rukoväti teplomera.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa
pokynov, ktoré sú uvedené v časti návodu,
ktorá sa týka nabíjačky.
Začiatok práce (obr. 2)
1. Vyberte kryt (g), aby došlo k odkrytiu
šošovky.
Zapnutie/Vypnutie
1. Ak chcete zobrazovací teplomer zapnúť,
stlačte tlačidlo (l) a držte toto tlačidlo stlačené
0,5 s.
2. Ak chcete zobrazovací teplomer vypnúť,
stlačte tlačidlo (l) a držte toto tlačidlo stlačené
3 s.
ÚVODNÉ NASTAVENIE
Nastavenie dátumu a času
Po prvom zapnutí zobrazovacieho teplomera
budete požiadaní o nastavenie času a dátumu.
Po úvodnom nastavení sa môže spraviť zmena
11
dátumu a času využitím príslušnej ponuky
v menu.
diagnostikovaní problémových bodov alebo pri
komunikácii so zákazníkmi.
1. Stlačte tlačidlo so šípkou vpred (j) alebo
späť (h), aby došlo k zvýrazneniu poľa, ktoré
chcete zmeniť.
Ak chcete zmeniť nastavenie prelínania, stlačte
tlačidlo pre nastavenie prelínania (k). Prelínanie
zobrazení môže byť na displeji opakovane
zobrazované s rôznou intenzitou prelínania:
100% vizuálne
75% vizuálne, 25% tepelné
50% vizuálne, 50% tepelné
25% vizuálne, 75% tepelné
100% tepelné
2. Stlačte tlačidlo voľby (i), aby došlo k aktivácii
poľa. Pole bude zobrazené na zeleno.
3. Stlačte tlačidlo so šípkou vpred (j) alebo späť
(h), aby došlo k zmene aktivovaného poľa.
4. Stlačte tlačidlo voľby (i), aby došlo k uloženiu
vykonanej zmeny.
5. Zopakujte vyššie uvedené kroky, aby došlo
k vykonaniu zmien v ďalších poliach.
6. Stlačte tlačidlo menu/napájania (l), aby došlo
k opusteniu menu.
ZÁKLADNÉ ÚKONY
Vytváranie a ukladanie fotografií (obr. 2)
Uistite sa, či je v teplomere pamäťová karta Micro
SD, aby bolo možné ukladať fotografie. Otvorte
kryt slotu pre pamäťovú kartu Micro SD (d)
a zasuňte kartu do slotu (e).
1. Stlačte spúšť fotoaparátu (m).
2. Vytvorená fotografia bude na displeji
zobrazená po dobu 3 sekúnd, aby ste si ju
mohli prehliadnuť.
3. Stlačte tlačidlo so šípkou vpred (j) alebo späť
(h), aby došlo k zvýrazneniu voľby Uložiť na
SD kartu alebo voľby Vymazať.
Hlavný zobrazovací displej
Hlavný displej sa skladá z niekoľkých sekcií:
r. Zobrazenie skenovanej plochy
s. Meranie teploty uprostred zobrazenia (+)
t. Nastavenie emisivity
u. Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora
v. Farebná stupnica teplôt
u
s
t
r
v
Prelínanie zobrazení
Zobrazovací teplomer DCT416 umožňuje
zobrazenie vizuálneho zobrazenia
i infračerveného zobrazenia. Zobrazenia sa môžu
na displeji tiež prelínať, čo poskytne prekrytie
vizuálneho zobrazenia tepelným zobrazením.
Prelínanie zobrazení môže byť užitočné pri
12
4. Stlačte tlačidlo voľby (i), aby došlo
k potvrdeniu voľby.
5. Po uložení alebo vymazaní sa zobrazovací
teplomer automaticky vráti do režimu
hlavného zobrazovacieho displeja.
POZNÁMKA: Ak nie je v teplomere žiadna
pamäťová karta alebo ak došlo k problému s SD
kartou, na displeji sa objaví nižšie uvedené
zobrazenie.
6. Stlačte tlačidlo so šípkou vpred (j) alebo späť
(h), aby došlo k zvýrazneniu voľby Uložiť na
SD kartu alebo voľby Vymazať.
POZNÁMKA: Ak je pamäťová karta zaplnená, na
displeji sa objaví nižšie uvedené zobrazenie.
7. Stlačte tlačidlo voľby (i), aby došlo
k potvrdeniu voľby.
8. Po uložení alebo vymazaní sa zobrazovací
teplomer automaticky vráti do režimu
nasledujúceho postupného zobrazenia.
Emisivita
PONUKA MENU
POZNÁMKA: Pri každom stlačení tlačidla menu/
napájanie (l) dôjde k návratu na predchádzajúce
menu.
Prehliadanie fotografií
1. Stlačte tlačidlo menu/napájanie (l).
2. Stlačte tlačidlo so šípkou vpred (j) alebo späť
(h), aby v menu došlo k zvýrazneniu voľby
zložka.
3. Stlačte tlačidlo voľby (i), aby došlo
k potvrdeniu voľby.
4. Stlačte tlačidlo so šípkou vpred (j) alebo
späť (h), aby ste mohli prechádzať uloženými
fotografiami.
5. Stlačte tlačidlo voľby (i), aby ste mohli vstúpiť
do podmenu pre mazanie.
Emisivita popisuje charakteristickú vlastnosť
materiálov týkajúcu sa vyžarovania energie.
Väčšina organických materiálov a lakovaných
alebo zoxidovaných povrchov má hodnotu
intenzity vyžarovania okolo 0,95, čo je tiež
východiskovou nastavenou hodnotou. Vzhľadom
na odstránenie nepresností meraní, ktoré vznikajú
pri materiáloch s nízkou intenzitou vyžarovania
ako sú leštené kovové plochy, sa odporúča
vykonať kompenzáciu meraní. Také plochy
zakryte krycou lepiacou páskou alebo zatrite
čiernym náterom (<148 °C / 300 °F) a použite
východiskové nastavenie (0,95). Počkajte určitú
dobu, až krycia páska alebo čierny lak dosiahnu
rovnakú teplotu ako má zakrytá plocha, a potom
odmerajte teplotu tejto krycej pásky či čierneho
náteru.
Pokiaľ čierny náter alebo kryciu pásku nemôžete
použiť, potom musíte pri meraní spraviť
kompenzáciu podľa intenzity vyžarovania.
I s nastaviteľnou intenzitou vyžarovania môže byť
pri lesklých alebo kovových povrchoch obtiažne
spraviť presné meranie teploty infračerveným
teplomerom. Môže sa napríklad spraviť niekoľko
pokusov so vzájomným porovnaním výsledkov
a podľa skúseností zvoliť pre dané meranie to
najlepšie nastavenie.
Zobrazovací teplomer má emisivitu (intenzitu
vyžarovania) nastaviteľnú od hodnoty 0,1 do 1,0
v krokoch po 0,01. Viď Tabuľka nominálnych
hodnôt intenzity vyžarovania v tomto návode.
Odkazy na nastavenie intenzity vyžarovania
v tabuľke sú odporučené hodnoty pre typické
13
stavy a Vaše konkrétne situácie sa môžu
odlišovať.
POZNÁMKA: Kalibrácia tohto prístroja bola
vykonaná pri intenzite vyžarovania 0,95.
MENOVITÁ HODNOTA EMISIVITY
MATERIÁL
Povrch obsahujúci uhlík
Kryštáliky ľadu
Ľudská pokožka
Bridlica
Voda, destilovaná
Ľad, hladký
Pôda, nasiaknutá vodou
Uhlík, sadze
Sklo, leštené dosky
Náter, olejový
Tehla, červená
Papier, biely
Betón
Pôda, suchá
Omietka, hrubá vrstva
Drevo, hobľovaný dub
Keramická hlina, glazovaná
Sneh, granule
Kremeň, glazovaný
Oxid meďný pri teplote 38 °C
Šmirgľový korund
Sneh
Nerez, oxidovaný pri teplote
800 °C
Železo, oxidované pri teplote
500 °C
Oxid meďný pri teplote 260 °C
Sneh, jemný prašan
Mosadz, neoxidovaná
Sklo, vypuklé v tvare D
Oceľ, oxidovaná
Meď, veľmi oxidovaná
Odev, bavlna
Piesok
Kremeň, neglazovaný
Železo, oxidované pri teplote
100 °C
Vrstva č. C20A
Čadič
Uhlík, grafitizovaný pri teplote
500 °C
Červená korózia
Plechy, veľmi skorodované
Voda
Čierna hlina
Cement, biely
Liatina, oxidovaná
14
HODNOTA
0,98
0,98
0,98
0,97
0,96
0,96
0,95
0,95
0,94
0,94
0,93
0,93
0,92
0,92
0,91
0,90
0,90
0,89
0,88
0,87
0,86
0,85
0,85
Olovo, oxidované pri teplote
1 100 °C
Zirkónium v niklovej zliatine
Cu-Zn, oxidovaná mosadz
Plechy z niklovej zliatiny pri
teplote 760 °C
Mramor, hladký biely
Kompletne eloxovaný povrch
kyselinou chrómovou
Liatina, leštená
Mosadz, leštená šmirgľom
s hrubosťou zrna 80
Nerezová oceľ, leštená 18-8
Hliník
Oceľ, leštená
Hliník, leštený plech
Meď, leštená
Mosadz, s vysokým leskom
0,63
0,62
0,61
0,58
0,56
0,55
0,21
0,20
0,16
0,09
0,07
0,05
0,05
0,03
Zmena emisivity
1. Stlačte tlačidlo menu/napájanie (l).
2. Stlačte tlačidlo so šípkou vpred (j) alebo späť
(h), aby v menu došlo k zvýrazneniu voľby
Emisivita (intenzita vyžarovania).
0,84
0,83
0,82
0,81
0,80
0,79
0,78
0,77
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
0,70
0,69
0,67
0,66
0,65
0,64
3. Stlačte tlačidlo voľby (i), aby došlo
k potvrdeniu voľby.
4. Stlačte tlačidlo so šípkou vpred (j) alebo
späť (h), aby došlo k nastaveniu emisivity
(intenzity vyžarovania). Emisivita môže byť
nastavená v krokoch po 0,01 od hodnoty 0,10
po hodnotu 1,00.
5. Stlačte tlačidlo voľby (i), aby došlo
k potvrdeniu nastavenej emisivity.
6. Po uložení nastavenej emisivity sa
zobrazovací teplomer automaticky vráti do
režimu hlavného zobrazovacieho displeja.
Teplota pozadia
Ak chcete získať presnejšie meranie teploty,
odporúčame Vám nastaviť meranie na meranie
teploty pozadia (alebo odrazenej teploty). To
je dôležité najmä v prípade, kedy sa meraný
objekt nachádza v značne odlišnej teplote než je
okolitá teplota alebo ak má meraný objekt nízku
emisivitu.
Nastavenie teploty pozadia pomôže kompenzovať
vyžarovanie z okolitého prostredia.
Zmena teploty pozadia
4. Stlačte tlačidlo so šípkou vpred (j) alebo späť
(h), aby ste mohli prechádzať voľbami farieb.
K dispozícii je päť farebných paliet: Ironbow,
White Hot, Black Hot, Rainbow a High
Contrast.
1. Stlačte tlačidlo menu/napájanie (l).
5. Stlačte tlačidlo voľby (i), aby došlo
k potvrdeniu nastavenej farebnej palety.
2. Stlačte tlačidlo so šípkou vpred (j) alebo späť
(h), aby v menu došlo k zvýrazneniu voľby
Teplota pozadia.
6. Po uložení farebnej palety sa zobrazovací
teplomer automaticky vráti do režimu
hlavného zobrazovacieho displeja.
Zmena nastavenia funkcie sledovania
Ak je zapnutá funkcia sledovania, zobrazovací
teplomer bude lokalizovať body s najvyššou
teplotou (červené o) a najnižšou teplotou (modré
o) na zobrazenej ploche. Zobrazovací teplomer
môže presunúť centrálny bod merania (+) na
požadované miesto.
POZNÁMKA: Zobrazená teplota vždy zodpovedá
centrálnemu bodu (+).
1. Stlačte tlačidlo menu/napájanie (l).
3. Stlačte tlačidlo voľby (i), aby došlo
k potvrdeniu voľby.
2. Stlačte tlačidlo so šípkou vpred (j) alebo späť
(h), aby v menu došlo k zvýrazneniu voľby
Sledovanie.
4. Stlačte tlačidlo so šípkou vpred (j) alebo
späť (h), aby došlo k nastaveniu teploty
pozadia. Teplota pozadia sa môže nastavovať
v krokoch po 1 stupni.
5. Stlačte tlačidlo voľby (i), aby došlo
k potvrdeniu nastavenej teploty pozadia.
6. Po uložení nastavenej teploty sa zobrazovací
teplomer automaticky vráti do režimu
hlavného zobrazovacieho displeja.
Zmena farebnej palety
1. Stlačte tlačidlo menu/napájanie (l).
2. Stlačte tlačidlo so šípkou vpred (j) alebo späť
(h), aby v menu došlo k zvýrazneniu voľby
Farebná paleta.
3. Stlačte tlačidlo voľby (i), aby došlo
k potvrdeniu voľby.
4. Stlačte tlačidlo so šípkou vpred (j) alebo
späť (h), aby došlo k zapnutiu alebo vypnutiu
funkcie Sledovanie.
5. Stlačte tlačidlo voľby (i), aby došlo
k potvrdeniu nastavenej funkcie sledovania.
6. Po uložení nastavenia funkcie sledovania sa
zobrazovací teplomer automaticky vráti do
režimu hlavného zobrazovacieho displeja.
Nastavenie dátumu a času
1. Stlačte tlačidlo menu/napájanie (l).
3. Stlačte tlačidlo voľby (i), aby došlo
k potvrdeniu voľby.
2. Stlačte tlačidlo so šípkou vpred (j) alebo späť
(h), aby v menu došlo k zvýrazneniu voľby
Dátum a čas.
15
3. Stlačte tlačidlo voľby (i), aby došlo
k potvrdeniu voľby.
4. Zobrazovací teplomer zobrazí verziu softvéru.
5. Stlačte tlačidlo menu/napájania (l), aby došlo
k opusteniu menu.
Zmena nastavení merných jednotiek teploty
1. Stlačte tlačidlo menu/napájanie (l).
2. Stlačte tlačidlo so šípkou vpred (j) alebo späť
(h), aby v menu došlo k zvýrazneniu voľby
C/F.
3. Stlačte tlačidlo voľby (i), aby došlo
k potvrdeniu voľby.
4. Stlačte tlačidlo so šípkou vpred (j) alebo
späť (h), aby došlo k zvýrazneniu poľa, ktoré
chcete zmeniť.
3. Stlačte tlačidlo voľby (i), aby došlo
k potvrdeniu voľby.
5. Stlačte tlačidlo voľby (i), aby došlo k aktivácii
poľa. Pole bude zobrazené na zeleno.
6. Stlačte tlačidlo so šípkou vpred (j) alebo späť
(h), aby došlo k zmene aktivovaného poľa.
7. Stlačte tlačidlo voľby (i), aby došlo k uloženiu
vykonanej zmeny.
8. Zopakujte vyššie uvedené kroky, aby došlo
k vykonaniu zmien v ďalších poliach.
9. Stlačte tlačidlo menu/napájania (l), aby došlo
k opusteniu menu.
Prehliadanie informácií
4. Stlačte tlačidlo so šípkou vpred (j) alebo späť
(h), aby došlo k zvýrazneniu stupňov C alebo
F.
5. Stlačte tlačidlo voľby (i), aby došlo
k potvrdeniu voľby.
6. Po uložení nastavenia merných jednotiek sa
zobrazovací teplomer automaticky vráti do
režimu hlavného zobrazovacieho displeja.
Návrat na hlavný zobrazovací displej
1. Stlačte tlačidlo menu/napájanie (l).
2. Stlačte tlačidlo so šípkou vpred (j) alebo späť
(h), aby v menu došlo k zvýrazneniu Home.
1. Stlačte tlačidlo menu/napájanie (l).
2. Stlačte tlačidlo so šípkou vpred (j) alebo späť
(h), aby v menu došlo k zvýrazneniu voľby
Informácie.
3. Stlačte tlačidlo voľby (i), aby došlo
k potvrdeniu voľby.
Stiahnutie obrázkov do počítača
Zobrazovací teplomer zaznamenáva tepelné
i vizuálne zobrazenie pre každú uloženú
16
fotografiu. Obrázky sú uložené vo formáte bitovej
mapy.
Pamäťová karta Micro SD sa môže prenášať do
počítačov, aby bolo možné prehliadať obrázky.
Softvér pre písanie správ
Zobrazovací teplomer využíva softvér pre písanie
správ na vytváranie profesionálnych záznamov.
Tento softvér sa môže stiahnuť na adrese
www.dewalt.eu alebo www.2helpU.com.
Vypnutie zobrazovacieho teplomera
1. Ak chcete zobrazovací teplomer vypnúť,
stlačte tlačidlo (l) a držte toto tlačidlo stlačené
3 s. Ak sa zobrazovací teplomer nepoužíva
dlhšie než 10 minút, automaticky sa vypne.
2. Ak sa tento prístroj nepoužíva, zakryte
šošovku krytom (g).
Rady na obsluhu
• Používajte iba akumulátory DEWALT
s napájacím napätím 10,8 V.
• Uistite sa, či je akumulátor DEWALT v dobrom
pracovnom stave.
• Zabráňte náhlym zmenám teploty, k akým
dochádza pri vstupovaní alebo pri opúšťaní
vyhriatych budov počas chladných dní,
pretože môže dochádzať ku kondenzácii
vnútri zobrazovacieho teplomera. Pred
vystavením teplomera náhlym zmenám
teploty vložte tento teplomer do kufríka alebo
do plastového vrecúška, aby ste zabránili
vzniku kondenzácie.
ÚDRŽBA
Váš zobrazovací teplomer DEWALT je určený
na dlhodobé použitie s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
Nabíjačka a akumulátor nie sú určené na opravy.
Vnútri sa nenachádzajú žiadne časti určené na
opravy.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
VAROVANIE: Nepoužívajte na
čistenie šošovky žiadne rozpúšťadlá,
pretože by mohlo dôjsť k jej
poškodeniu. Nečistite infračervené
šošovky príliš energicky, pretože by
mohlo dôjsť k poškodeniu jemnej
antireflexnej vrstvy.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením
nabíjačku vždy odpojte od elektrickej
siete. Nečistoty a mazivá môžu byť
z povrchu nabíjačky odstránené
pomocou handričky alebo mäkkej kefy
bez kovových štetín. Nepoužívajte
vodu ani žiadne čistiace prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo,
než je príslušenstvo ponúkané
spoločnosťou DEWALT, nebolo
s týmto výrobkom testované. Preto
by mohlo byť použitie takéhoto
príslušenstva s týmto náradím veľmi
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto náradím
iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
ODPORUČENÉ PRÍSLUŠENSTVO
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Riešenie problémov
• Uistite sa, či je otvorený kryt šošovky (g).
Čistenie
VAROVANIE: Najmenej raz týždenne
vyfúkajte prach a nečistoty čistým
suchým vzduchom. Pri tomto úkone
vždy používajte ochranné okuliare,
aby sa znížilo riziko poranenia zraku.
• Uistite sa, či je nabitý akumulátor s napájacím
napätím 10,8 V.
• Pokiaľ používate tento prístroj, uistite sa, či je
v rukoväti vložený akumulátor.
• Ak dôjde k zamrznutiu obrazu na displeji,
vyberte akumulátor 10,8 V, aby došlo
k obnoveniu funkcie jednotky. Vložte
akumulátor späť a stlačte vypínač.
17
HLAVNÉ POKYNY PRI ODSTRAŇOVANÍ
ŤAŽKOSTÍ PRI MERANÍ
1. Uistite sa, či ste vysoko odrazové plochy
zakryli krycou lepiacou páskou alebo čiernym
náterom (použite východiskové nastavenie
intenzity vyžarovania 0,95).
2. Uistite sa, či máte nastavenú správnu
hodnotu intenzity vyžarovania pre meraný
materiál. Viď časti Emisivita a Tabuľka
menovitej emisivity.
3. Pokiaľ je meraná plocha znečistená prachom,
olejom atď., pred meraním ju očistite.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon pre predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení prevádzkovej životnosti
akumulátora vykonajte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať.
Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do
miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory
budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne,
miestne zberne odpadov alebo recyklačné
stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241222 - 14-07-2014
18
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising