DW083 | DeWalt DW083 SPOTLINE LASER instruction manual

370000-71 LT
DW083
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
13
Pav. / Рисунок 1
e
b
h
j
g
d
f
a
c
Pav. / Рисунок 2
e
3
Pav. / Рисунок 3
i
h
Pav. / Рисунок 4
>4°
4
i
Pav. / Рисунок 5
7,5 м
(25')
Pav. / Рисунок 6
Pav. / Рисунок 7
Pav. / Рисунок 8
Pav. / Рисунок 9
Pav. / Рисунок 10
5
LIETUVIŲ
3 SPINDULIŲ SAVAIMINIO IŠSILYGINIMO
LAZERINIS NIVELYRAS DW083
Sveikiname! Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
DEWALT bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
DW083
Įtampa
V
6
Tipas
1
Baterijos
4 x LR6 (AA)
Lazerio galia
mW
< 4,0
Lazerio klasė
2
Bangų ilgis
nm
630 ~ 680
Saugos klasė
IP54
Savaiminio niveliavimo
paklaida
°
+/- 4
Darbo aplinkos temperatūra °C
-10–50
Jungiamosios dalies sriegis
6,35 mm (1/4 col.)
x 20 TPI
Svoris
kg
0,59
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
Lazerių saugos instrukcija
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite ir
išnagrinėkite visą instrukciją. Jeigu
nesivadovausite visais toliau pateiktais
nurodymais, galite gauti elektros
smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai
susižeisti.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI
• Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose,
kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten,
kur yra degiųjų skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių
gali užsidegti dulkės arba garai.
• Naudokite lazerį tik su jam skirtais
maitinimo elementais. Naudojant bet kokius
kitus elementus, galima sukelti gaisrą.
• Išjungtą lazerį laikykite vaikams
ir nekvalifikuotiems asmenims
nepasiekiamoje vietoje. Nekvalifikuotų
operatorių naudojami lazeriai kelia pavojų.
• Naudokite tik šiam modeliui gamintojo
rekomenduojamus priedus. Priedai, kurie gali
būti tinkami naudoti su vienu lazeriu, gali kelti
pavojų, jei bus naudojami su kitu lazeriu.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
• Įrankio techninę priežiūrą PRIVALO atlikti
tik kvalifikuoti meistrai. Nekvalifikuotų darbininkų atlikti remonto, techninės priežiūros ar reguliavimo darbai gali tapti sužeidimo priežastimi. Norėdami rasti artimiausią
įgaliotąjį „DEWALT“ techninio aptarnavimo
atstovą, žr. šio vadovo gale esantį įgaliotųjų
„DEWALT“ techninio aptarnavimo atstovų
sąrašą arba apsilankykite interneto svetainėje,
adresu www.2helpU.com.
ATSARGIAI: Reiškia potencialią
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, galėtų baigtisnesunkiu
arba vidutiniu sužeidimu..
• Nenaudokite optinių įrankių, pavyzdžiui,
teleskopo ar teodolito, norėdami pamatyti
lazerio spindulį. Galima sunkiai susižeisti
akis.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri gali
padaryti žalos turtui.
• Nestatykite lazerio tolioje padėtyje, kurioje
kas nors tyčia ar netyčia galėtų pažiūrėti
tiesiai į lazerio spindulį. Galima sunkiai
susižeisti akis.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
• Nestatykite lazerio šalia atspindinčio
paviršiaus, kuris galėtų atspindėti lazerio
spindulį ir nukreipti jį link kieno nors akių.
Galima sunkiai susižeisti akis.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę pavojingą
situaciją, kurios neišvengę, žūsite arba
sunkiai susižalosite.
Reiškia gaisro pavojų.
• Jei nenaudojate lazerio, būtinai jį išjunkite.
Palikus įjungtą lazerį, padidėja pavojus
pažiūrėti į jo spindulį.
6
LIETUVIŲ
• Nenaudokite lazerio, jei netoliese yra
vaikų, ir neleiskite vaikams naudoti lazerio.
Galima sunkiai susižeisti akis.
• Nustatykite įrankį tokioje padėtyje, kad lazerio
spindulys negalėtų būti nukreiptas į jokį žmogų
jo galvos lygyje.
• Nenuimkite ir nesugadinkite įspėjamųjų
ženklų. Jei nuimsite ženklus, vartotojas arba
kiti asmenys gali būti neapsisaugoti nuo
radiacijos.
• Neleiskite vaikams liesti šio įrankio.
• Naudokite plūktuvą ant lygaus paviršiaus.
Jei lazeris nuvirs, jis gali būti rimtai sugadintas
arba jūs galite būti sunkiai sužeisti.
• Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Susiriškite ilgus plaukus.
Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite
atokiau nuo judančių dalių. Sukamosios
dalys gali įtraukti plačius drabužius,
papuošalus arba ilgus plaukus. Ventiliacijos
angos dažnai užstoja judamąsias dalis – jų
taip pat reikia vengti.
ĮSPĖJIMAS: Naudodami valdiklius
(kalibravimo prietaisus) ar
reguliatorius, taip pat atlikdami
veiksmus kitaip, negu nurodyta
šiame vadove, galite patirti
pavojingą radiacijos poveikį.
• Jeigu ant baterijų pastebėtumėte skysčio,
atlikite šiuos veiksmus: – Kruopščiai nuvalykite ištekėjusį skystį
skudurėliu. Venkite sąlyčio su oda ar
akimis. Nenurykite.
– Jeigu skysčio patektų ant odos arba į akis,
plaukite švariu tekančiu vandeniu bent
10 minučių ir kreipkitės į gydytoją.
ĮSPĖJIMAS: Gaisro pavojus!
Nesujunkite baterijų kontaktų
trumpuoju jungimu.
Kiti pavojai
Naudojant šį prietaisą, gali kilti šie pavojai: – akių sužeidimai žiūrint į lazerio spindulį.
ANT ĮRANKIO ESANTYS ŽENKLAI
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas: ĮSPĖJIMAS! NEARDYKITE ŠIO
LAZERIO. Viduje nėra dalių, kurių
techninę priežiūrą galėtų atlikti
pats vartotojas. Išardžius lazerį,
nebegalios jokia gaminio garantija.
Jokiais būdais nekeiskite gaminio
konstrukcijos. Keičiant gaminį, galima
patirti pavojingą radiacijos poveikį.
Papildoma lazerių saugos
instrukcija
• Šis lazeris priskiriamas 2 klasės prietaisams
pagal EN 60825-1: 2007. Nekeiskite lazerio
diodo kito tipo diodu. Jei lazeris sugestų,
jį turi taisyti tik įgaliotas remonto skyriaus
darbuotojas.
• Nenaudokite lazerio jokiems kitiems tikslams,
išskyrus lazerio spinduliui projektuoti.
Manoma, kad žiūrėti į 2 saugos klasės lazerio
spindulį saugu tik 0,25 dalies sekundės.
Akių vokų refleksai paprastai užtikrina
tinkamą apsaugą. Esant didesniems nei
1 m atstumams, šis lazeris atitinka 1 klasės
prietaisų savybes ir todėl laikomas visiškai
saugiu.
• Niekada nežiūrėkite tiesiai ir įdėmiai į lazerio
spindulį
• Nežiūrėkite į lazerio spindulį pro optinius
prietaisus.
Prieš naudojimą perskaitykite šią
naudojimo instrukciją.
Įspėjimas dėl lazerio.
Nežiūrėkite įdėmiai į lazerio spindulį.
Tiškalams atsparus korpusas.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas (j), kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2013 XX XX
Pagaminimo metai
7
LIETUVIŲ
Svarbūs maitinimo elementų
naudojimo saugos nurodymai
ĮSPĖJIMAS: Maitinimo elementas gali
sprogti arba ištekėti bei sužeisti arba
sukelti gaisrą. Norėdami sumažinti šį
pavojų: • Atidžiai vadovaukitės visais ant
elementų etikečių ir pakuočių
nurodytais įspėjimais bei
nurodymais.
• Visada tinkamai įdėkite baterijas,
atsižvelgdami į polius (+ ir –).
• Nesujunkite elementų gnybtų
trumpuoju jungimu.
• Nekraukite maitinimo elementų.
• Nenaudokite vienu metu ir senų,
ir naujų maitinimo elementų.
Pakeiskite juos visus naujais
elementais vienu metu ir naudokite
vienos rūšies ir tipo elementus.
• Išnaudotus elementus tuoj
pat išimkite ir išmeskite,
vadovaudamiesi vietos įstatymais.
• Nemeskite elementų į ugnį.
• Laikykite elementus vaikams
nepasiekiamose vietose.
• Jei prietaisas nebus naudojamas
kelis mėnesius, išimkite iš jo
maitinimo elementus.
Akumuliatoriai
AKUMULIATORIAUS TIPAS
Modelyje DW083 naudojamos keturios LR6
(AA talpos) baterijos.
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra: 1 3 spindulių savaiminio išsilyginimo lazerinis
nivelyras
4 LR6 (AA talpos) baterijos
1 įrankių dėžė (tik K modeliai)
1 naudojimo instrukcija
• Patikrinkite įrankį, dalis arba priedus, ar jie
nebuvo apgadinti pristatymo metu.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
8
Aprašymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
įjungimo/išjungimo svirtelė
lazerio diafragmos viršutinis lazerio spindulys
lazerio diafragmos apatinis lazerio spindulys
lazerio diafragmos horizontalus lazerio
spindulys
išeikvotų baterijų kontrolinė lemputė
integruotas magnetinis sukamasis laikiklis
magnetai
baterijų skyriaus dangtelis
baterijos
NUMATYTOJI PASKIRTIS
3 spindulių savaiminio išsilyginimo lazerinis
nivelyras DW083 skirtas profesionaliems
niveliavimo darbams. Šį įrankį galima naudoti
horizontaliam (gulsčiam) ir vertikaliam (stačiam)
išlyginimui.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šis lazeris yra profesionalus įrankis. NELEISKITE
vaikams liesti šio įrankio. Jei šį įrankį naudoja
nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
SURINKIMAS IR
REGULIAVIMAS
ĮSPĖJIMAS: Nestatykite lazerio
tolioje padėtyje, kurioje kas nors
tyčia ar netyčia galėtų pažiūrėti
tiesiai į lazerio spindulį. Žiūrint tiesiai
į spindulį, gali būti sunkiai pažeistos
akys.
Įspėjamojo ženklo klijavimas
Ant lipduko pateikti saugos įspėjimai privalo būti
suformuluoti vartotojo kalba.
Todėl su įrankiu pateikiamas atskiras lipnių etikečių
lapas.
ĮSPĖJIMAS: patikrinkite, ar įspėjimai
dėl saugos yra suformuluoti jūsų kalba.
Įspėjimai turėtų apimti tokią informaciją: LAZERIO RADIACIJA: NEŽIŪRĖKITE
Į SPINDULĮ; 2 KLASĖS LAZERINIS
GAMINYS.
• Jei įspėjimai būtų pateikti užsienio kalba,
darykite taip: LIETUVIŲ
– atklijuoti nuo lapo reikiamą lipduką.
– atsargiai užklijuokite lipduką ant senojo.
– prispauskite, kad gerai priliptų.
Baterijų keitimas (3 pav.)
Lazeryje naudojamos LR6 (AA talpos) baterijos.
•
•
Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį (h).
Pakeiskite baterijas (i). Baterijas būtinai
sudėkite taip, kaip nurodyta.
• Uždarykite baterijų skyrelio dangtelį.
ĮSPĖJIMAS: Keisdami baterijas,
visada pakeiskite jas visas.
Nemaišykite senų arba naudotų
elementų su naujais. Naudokite
šarmines baterijas.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
•
Visuomet pažymėkite lazerio centrinius
taškus.
•
Patikrinkite, ar tinkamai nustatėte įrankį.
•
Pernelyg dideli temperatūros pokyčiai gali
sukelti vidinių dalių judėjimą, o tai gali
neigiamai paveikti įrankio rodmenų tikslumą.
Naudodami įrankį tokiomis sąlygomis,
reguliariai tikrinkite tikslumą.
•
•
Nors įrankis automatiškai koreguoja
nedideles nesutapimo klaidas, jį sutrenkus,
pakartotinai jį pareguliuokite arba tinkamai
nustatykite iš naujo.
Jeigu įrankis buvo numestas arba apverstas,
atiduokite lazerio galvutę kvalifikuotam
remonto atstovui, kad ją sukalibruotų.
Akumuliatoriaus kontrolinė
lemputė (2 pav.)
Modelyje DW083 yra įrengta išeikvotų baterijų
kontrolinė lemputė (e) kaip parodyta 2 pav.
Raudona kontrolinė lemputė yra įrengta įrankio
viršuje. Žybčiojanti kontrolinė lemputė reiškia, kad
baterijos netrukus išsikraus ir jas reikia pakeisti.
Lazeris gali dar kurį laiką veikti, kol baterijos
visiškai išsikraus. Įdėjus naujas baterijas ir vėl
įjungus lazerį, raudona kontrolinė lemputė užges.
(Lazerio spindulys žybčioja ne dėl išsikrovusių
baterijų; žr. skyrių Pokrypio ribų viršijimo
indikatorius.)
Lazerio įjungimas ir išjungimas
(1 pav.)
Išjungę lazerį, padėkite įrankį ant santykinai
glotnaus, stabilaus bei lygaus paviršiaus.
Įjunkite lazerį, pasukdami įjungimo/išjungimo
svirtelę (a) taip, kad ji būtų nukreipta aukštyn.
Tuomet jis suprojektuos tris spindulius; vieną
aukštyn (b), vieną žemyn (c) ir vieną horizontaliai
(d).
Norėdami lazerį išjungti, pasukite įjungimo/
išjungimo svirtelę (a) žemyn į jos horizontalią
padėtį. Spinduliai daugiau nebebus projektuojami.
Fiksavimo švytuoklė
Modelyje DW083 yra įrengtas fiksavimo švytuoklės
mechanizmas. Šią funkciją galima įjungti tik
tada, kai lazeris yra išjungtas. Pasukus įjungimo/
išjungimo svirtelę į ĮJUNGIMO padėtį, švytuoklė
bus pakelta iš fiksavimo padėties ir savaime
susiniveliuos.
Lazerio naudojimas
Spinduliai būna gulsti arba statūs, jeigu
kalibravimas yra patikrintas (žr. skyrių Lauko
kalibravimo patikrinimas) ir lazerio spindulys
nežybčioja (žr. skyrių Pokrypio ribų viršijimo
indikatorius).
Šį įrankį galima naudoti taškams perkelti naudojant
trijų spindulių kombinaciją.
Integruotas magnetinis
sukamasis laikiklis
Lazeris DW083 turi prie įrenginio pritvirtintą
nenuimamą magnetinį sukamąjį laikiklį (f). Šis
laikiklis leidžia montuoti įrenginį ant bet kokio
stataus paviršiaus, pagaminto iš plieno arba
geležies, naudojant magnetus (g), įrengtus
sukamojo laikiklio gale. Paprastai tinkamiausia
tvirtinti prie plieno konstravimo vinių, plieninių durų
rėmų ir konstrukcinių plieno sijų. Pastatykite lazerį
ant stabilaus paviršiaus. Jeigu lazeris nukristų,
galite būti sunkiai sužeisti arba patirti didelės
turtinės žalos. Sukamasis laikiklis taip pat užtikrina
maždaug 4,5 cm (1–3/4 col.) tarpą tarp grindų,
kuris praverčia montuojant plieno konstrukcijas.
Padėties žymės perkėlimas
Šis įrankis žymei perkelti naudoja tris lazerio
taškus (2 stačius ir 1 gulsčią). Stačiam žymėjimui
nustatykite žymę vienu spinduliu ir perkelkite žymę
kitu spinduliu. Gulsčiam žymėjimui nustatykite
žymę, o tada perkelkite ją, sukdami lazerį ant
integruoto sukamojo laikiklio. Gulsčią žymę galima
perkelti 180° kampu.
9
LIETUVIŲ
Naudokite vieną spindulį žymei nustatyti, o tada
perkelkite žymę, naudodami priešingą lazerio
spindulį.
Pokrypio ribų viršijimo
indikatorius
Lazeris DW083 išsilygina savaime. Jeigu lazeris
bus pakrypęs taip smarkiai, kad pats išsilyginti
nebegalės (> 4° pokrypio), lazerio spindulys ims
žybčioti (4 pav.). Žybčiojantis spindulys reiškia, kad
pokrypio ribos yra viršytos ir lazerisnėra gulsčias
(arba stačias) ir jo negalima naudoti lygumo
(arba statumo) nustatymui arba žymėjimui.
Pabandykite pastatykite lazerį ant lygesnio
paviršiaus.
Lazerio išlyginimas
Jeigu įrankis DW083 yra tinkamai sukalibruotas,
lazeris pats niveliuoja. Jis yra sukalibruojamas
gamykloje rasti stačią padėtį, jeigu tik jis yra
pastatomas ant paviršiaus, nuo horizontalios
padėties nukrypusio 4°. Jokių rankinių nustatymų
atlikti nereikia.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ lazerinis įrenginys skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Lazeris tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Norėdami, kad rodmenys būtų tikslūs, dažnai
tikrinkite, ar lazeris yra tinkamai sukalibruotas. Žr.
skyrių Lauko kalibravimo tikrinimas.
Kalibravimo tikrinimo ir kitus techninės priežiūros
darbus gali atlikti „DEWALT“ techninės priežiūros
centrai.
Kai lazeris nenaudojamas, laikykit jį pateiktoje
įrankio dėžėje. Nelaikykite lazerio žemesnėje nei
-20 °C (-5 °F) arba aukštesnėje nei 60 °C (140 °F)
temperatūroje.
Nelaikykite lazerio įrankio dėžėje, jei jis yra
drėgnas. Lazerį pirmiausiai reikia nusausinti sausu,
švariu skudurėliu.
Lauko kalibravimo tikrinimas
Lauko kalibravimo patikrinimą reikia atlikti saugiai
ir tiksliai, kad būtų atlikta tinkama diagnozė.
Užregistravus klaidą, atiduokite įrankį kvalifikuotam
meistrui, kad jis jį sukalibruotų.
ĮSPĖJIMAS: lazerio galvutę visuomet
turi kalibruoti tik kvalifikuotas meistras.
STAČIOS PADĖTIES NUSTATYMO TIKSLUMO
TIKRINIMAS
Stataus lazerio kalibravimo tikrinimas būna
tiksliausias esant pakankamam vertikaliam
aukščiui, pageidautina 7,5 m (25 pėdų), kai vienas
žmogus ant grindų nustato lazerį, o kitas prie lubų
pažymi spindulio padėtį (5 pav.). Svarbu patikrinti
kalibravimą, naudojant atstumą ne mažesnį nei
tas, kuriuo įrankis bus naudojamas darbams atlikti.
1. Pirmiausiai pažymėkite tašką ant grindų.
2. Padėkite lazerį taip, kad apatinis spindulys
būtų sucentruotas ties ant grindų pažymėtu
tašku.
3. Palaukite, kol lazeris nustatys stačią padėtį
ir pažymėkite viršutinio spindulio sukurtą
spindulio centrą.
4. Pasukite lazerį 180° kampu kaip parodyta
(6 pav.), įsitikindami, kad apatinis spindulys
vis dar būtų sucentruotas ties anksčiau ant
grindų pažymėtu tašku.
5. Palaukite, kol lazeris nustatys stačią padėtį
ir pažymėkite viršutinio spindulio sukurtą
spindulio tašką.
Jeigu atstumas tarp dviejų žymių yra didesnis nei
nurodyta toliau, lazerį reikia perkalibruoti.
Lubų aukštis
Atstumas tarp žymių
7,5 m (25 pėd.)
4,5 mm (0,18 col.)
15 m (50 pėd.)
9,0 mm (0,35 col.)
GULSTUMO TIKSLUMO TIKRINIMAS
Norint patikrinti lazerio gulstumo kalibravimą,
reikia vienos bent 6 m (20 pėdų) ilgio sienos.
Svarbu patikrinti kalibravimą, naudojant atstumą
ne mažesnį nei tas, kuriuo įrankis bus naudojamas
darbams atlikti.
1. Padėkite įrenginį 5–8 cm (2–3 col.) atstumu
nuo pirmos sienos, atkreipę jį į sieną (7 pav.).
2. Pažymėkite spindulio padėtį ant pirmos
sienos.
3. Pasukite įrenginį 180° kampu ir pažymėkite
spindulio padėtį ant antros sienos (8 pav.).
4. Padėkite įrenginį 5–8 cm (2–3 col.) atstumu
nuo antros sienos, atkreipę jį į sieną (9 pav.).
5. Reguliuokite įrenginio aukštį, kol spindulys
pataikys į 3 žingsnio metu pažymėtą žymę.
6. Pasukite įrenginį 180° kampu ir nukreipkite
spindulį šalia 2 žingsnio metu ant pirmos
sienos pažymėtos žymės (10 pav.).
7. Išmatuokite vertikalų atstumą tarp spindulio ir
žymės.
10
LIETUVIŲ
8. Jeigu matmuo viršija toliau nurodytas
reikšmes, lazerį reikia atiduoti į įgaliotąjį
centrą, kad jis būtų perkalibruotas.
Atstumas tarp sienų
Atstumas tarp žymių
7,5 m (25 pėd.)
3,0 mm (1/8 col.)
15 m (50 pėd.)
6,0 mm (1/4 col.)
23 m (75 pėd.)
9,0 mm (3/8 col.)
Trikčių šalinimas
LAZERIS NEĮSIJUNGIA
•
Patikrinkite, ar baterijos sudėtos tinkamai, pagal
(+), (-) žymes, pažymėtas ant baterijų skyriaus
dangtelio.
•
Įsitikinkite, ar baterijos yra tinkamos naudojimui.
Jeigu kyla abejonių, pabandykite įdėti naujas
baterijas.
•
Įsitikinkite, ar baterijų kontaktai yra švarūs ir
nesurūdiję. Lazerinis nivelyras būtinai turi būti
sausas; jame reikia naudoti tik naujas, aukštos
kokybės baterijas, kad sumažėtų baterijų
ištekėjimo galimybė.
•
Jeigu lazeris buvo laikomas labai karšto oro
sąlygomis, palaukite, kol jis atvės.
LAZERIO SPINDULIŲ ŽYBČIOJIMAS
Modelis DW083 skirtas savaiminiam niveliavimui
esant maždaug iki 4° pokrypiui bet kuria kryptimi,
kai jis pastatytas taip kaip parodyta 4 pav.
Jeigu lazeris yra pakreiptas tiek, kad vidinis
mechanizmas negali pats savaime nustatyti
stačios padėties, lazeris žybčios, rodydamas,
kad pokrypio ribos yra viršytos. ŽYBČIOJANTYS
SPINDULIAI REIŠKIA, KAD POKRYPIO RIBOS
YRA VIRŠYTOS IR LAZERIS NĖRA GULSČIAS
ARBA STAČIAS IR JO NEGALIMA NAUDOTI
LYGUMO ARBA STATUMO NUSTATYMUI ARBA
ŽYMĖJIMUI. Pabandykite pastatykite lazerį ant
lygesnio paviršiaus.
LAZERIO SPINDULIAI BE PALIOVOS JUDA
Modelis DW083 yra tikslusis įrenginys. Todėl, jeigu
lazeris pastatytas ant nestabilaus (ir judančio)
paviršiaus, įrankis nuolat bandys rasti stačią
padėtį. Jeigu spindulys tebejudės, pabandykite
padėti įrankį ant stabilesnio paviršiaus. Taip pat
įsitikinkite, ar paviršius yra santykinai lygus, kad
lazeris būtų stabilus.
Valymas
• Prieš valydami įrankį, ištraukite iš jo
akumuliatorių.
• Ventiliacijos angos neturi būti uždengtos,
korpusą reikia reguliariai nuvalyti minkštu
skudurėliu.
• Prireikus, nuvalykite objektyvą minkštu,
alkoholiu sudrėkintu skudurėliu arba
medvilniniu ausų krapštuku. Nenaudokite jokių
kitų valymo priemonių.
Pasirenkami priedai
Lazerio apačioje įrengtas 1/4 col. x 20 vidinis
sriegis. Šis sriegis pritaikytas esamiems arba
būsimiems „DEWALT“ priedams. Naudokite tik su
šiuo gaminiu naudoti pritaikytus „DEWALT“ priedus.
Vadovaukitės su priedu pateiktais nurodymais.
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį DEWALT gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo
gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui,
kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
11
LIETUVIŲ
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Akumuliatoriai
Išmesdami maitinimo elementus, pagalvokite apie
poveikį aplinkai. Dėl saugaus maitinimo elementų
išmetimo tausojant aplinką, kreipkitės į vietos
valdžios instituciją.
12
РУССКИЙ ЯЗЫК
3-Х ЛУЧЕВОЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ DW083
Поздравляем Вас!
Вы выбрали прибор фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надёжных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В
Тип
Типоразмер батарейки питания
Мощность лазерного
излучателя
мВт
Класс лазера
Длина волны
Нм
Класс защиты
Угол самовыравнивания
°
Рабочая температура
°C
Резьба
Вес
кг
DW083
6
1
4 х LR6 (АА)
< 4,0
2
630 ~ 680
IP54
+/- 4
10 - 50
6,35 мм (1/4»)
x 20 TPI
0,59
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Меры безопасности при
работе с лазерными
приборами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже инструкций может привести
к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или
получению серьезной травмы.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не используйте лазерный прибор,
если есть опасность возгорания
или взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроприбор создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
• Используйте лазерный прибор
только с предназначенными для него
батарейками питания. Использование
батареек иного типа может привести
к возникновению пожара.
• Храните не используемый лазерный
прибор в месте, недоступном для
детей и посторонних лиц. Лазерные
приборы представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
• Используйте только те
дополнительные приспособления,
которые рекомендованы
производителем для Вашей модели
лазера. Дополнительные принадлежности
и аксессуары, подходящие для одного
прибора, при использовании с другой
моделью могут стать причиной
получения травмы.
• Ремонт прибора ДОЛЖЕН
производиться только
квалифицированным ремонтным
персоналом. Ремонт или техническое
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
обслуживание, произведенное
неквалифицированным персоналом,
может привести к получению
травмы. Местоположение ближайшего
авторизованного сервисного центра
DEWALT см. в списке авторизованных
сервисных центров DEWALT в конце
данного руководства по эксплуатации или
на сайте www.2helpU.com.
• Ни в коем случае не рассматривайте
лазерный луч через оптические
приборы, такие как телескоп или
теодолит. Это может привести
к серьезному поражению глаз.
• Никогда не устанавливайте лазерный
прибор в положении, при котором
возможно умышленное или случайное
попадание лазерного луча в глаза. Это
может привести к серьезному поражению
глаз.
• Никогда не устанавливайте лазерный
прибор вблизи от отражающих
поверхностей, которые могут
отразить лазерный луч в глаза
пользователя или случайного лица.
Это может привести к серьезному
поражению глаз.
• Всегда выключайте лазерный прибор,
когда он не используется. Включенный
прибор увеличивает риск попадания
лазерного луча в глаза.
• Никогда не используйте лазерный
прибор в присутствии детей и не
позволяйте детям пользоваться
прибором. Это может привести
к серьезному поражению глаз.
• Никогда не снимайте и не стирайте
с прибора предупреждающие этикетки.
При отсутствии предупреждающих
этикеток пользователь или случайное
лицо могут непредумышленно
подвергнуться облучению.
• Устанавливайте лазерный прибор
на устойчивой ровной поверхности.
Падение лазерного прибора может привести к его повреждению или получению
пользователем тяжёлой травмы.
• Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду или
украшения. Убирайте длинные
волосы. Следите за тем, чтобы
Ваши волосы, одежда или перчатки
находились в постоянном отдалении
от движущихся частей прибора.
14
Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть
в движущиеся части прибора.
Движущиеся части часто скрываются за
вентиляционными прорезями; избегайте
контакта с ними.
ВНИМАНИЕ: Использование
иных средств управления или
регулирующих устройств
или нарушение инструкций,
обозначенных в данном
руководстве по эксплуатации,
может привести к опасному
радиационному облучению.
ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
НЕ РАЗБИРАЙТЕ ЛАЗЕРНЫЙ
ПРИБОР! Внутри нет
обслуживаемых пользователем
деталей. Разборка лазерного
прибора делает гарантию на
продукт недействительной. Ни
в коем случае не видоизменяйте
прибор. Модификация данного
прибора может стать причиной
опасного лазерного облучения.
Дополнительные правила
безопасности при работе
с лазерными приборами
• Данный лазерный прибор относится
к классу 2, в соответствии со
стандартом EN 60825-1:2007.
Не заменяйте лазерный диод ни
на какой другой тип. В случае
повреждения лазерный прибор
должен ремонтироваться только
в авторизованном сервисном центре.
• Используйте лазерный прибор только
для проецирования лазерных линий.
Прямое попадание луча лазера 2-го
класса в глаз считается безопасным
в течение не более 0,25 секунды. В этом
случае ответная реакция глазного
века обеспечивает достаточную
защиту глаза. На расстоянии более
1 метра данный лазерный прибор
можно рассматривать как полностью
безопасный лазер 1-го класса.
• Ни в коем случае не смотрите
преднамеренно на лазерный луч.
• Не рассматривайте лазерный луч через
оптические приборы.
• Устанавливайте лазерный прибор
в таком положении, чтобы лазерный луч
РУССКИЙ ЯЗЫК
не проходил на уровне глаз окружающих
Вас людей.
• Не разрешайте детям прикасаться
к лазерному прибору.
• Если Вы заметили вытекшую жидкость,
поступите следующим образом:
– Аккуратно удалите салфеткой
жидкость. Избегайте контакта
с кожей или с глазами. Не глотайте
жидкость.
– В случае попадания жидкости на кожу
или в глаза, промойте их чистой
проточной водой в течение не менее
10 минут и обратитесь к врачу.
ВНИМАНИЕ: Опасность
возникновения пожара! Избегайте
короткого замыкания контактов
извлечённых батареек питания.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании лазерных приборов:
– Травмы в результате поражения лазерным
лучом.
МАРКИРОВКА ПРИБОРА
На приборе имеются следующие знаки:
Пример:
2013 XX XX
Год изготовления
Важные правила безопасности при использовании батареек питания
ВНИМАНИЕ: Батарейки могут
взорваться или протечь, и могут
стать причиной травмы или
возникновения пожара. Для
снижения риска:
• Строго следуйте всем
инструкциям и предупреждениям,
содержащимся в маркировке
батареек питания и на упаковке.
• Всегда вставляйте батарейки
питания с соблюдением
полярности (+ и -).
• Не допускайте короткого
замыкания контактов батарейки
питания.
• Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать батарейки питания.
• Не смешивайте старые и новые
батарейки питания. Заменяйте
одновременно все батарейки
питания новыми батарейками
такой же марки и типоразмера.
• Отработанные батарейки
немедленно вынимайте из
устройства и утилизируйте
их в соответствии с местным
законодательством.
Перед началом работы внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации.
Внимание! Лазер!
Не смотрите на лазерный луч.
Брызгостойкий корпус
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты (j), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса прибора.
• Не бросайте батарейки питания
в огонь.
• Держите батарейки питания
в не доступном для детей
месте.
• Извлекайте батарейки питания
из прибора, если Вы не будете
им пользоваться в течение
нескольких месяцев.
Батарейки питания
ТИП БАТАРЕЕК ПИТАНИЯ
DW083 работает от четырёх батареек питания
LR6 (АА).
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 3-х лучевой самовыравнивающийся
лазерный указатель
данный прибор под руководством опытного
инструктора.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Никогда не
устанавливайте лазерный
прибор в положении, при
котором возможно умышленное
или случайное попадание
лазерного луча в глаза.
Попадание лазерного луча в глаза
привести к серьезному поражению
глаз.
4 Батарейки питания LR6 (AA)
1 Чемодан (только K-модели)
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте прибор, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроприбор
или какую-либо его деталь. Это
может привести к получению
травмы или повреждению прибора.
a. Пусковой выключатель
b. Апертура излучающей части лазера лазерный луч направлен вверх
c. Апертура излучающей части лазера лазерный луч направлен вниз
d. Апертура излучающей части лазера –
горизонтальный лазерный луч
e. Индикатор разрядки батареек питания
f. Встроенный магнитный поворотный
кронштейн
g. Магниты
h. Крышка отсека для батареек питания
i. Батарейки питания
Наклейка этикетки с предупреждением
Меры безопасности на этикетке, наклеенной
на лазерный прибор, должны быть
сформулированы на языке пользователя.
В комплект поставки прибора входит
отдельный лист с самоклеящимися этикетками
с надписями на разных языках.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что
требования безопасности на
этикетке сформулированы на
Вашем языке.
Предупреждения должны быть следующими:
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ
ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 2
• Если предупреждения сформулированы на
иностранном языке, поступите следующим
образом:
– Снимите с листа нужную этикетку.
– Аккуратно приложите этикетку
к поверхности существующей этикетки.
– Прижмите этикетку, приклеивая ее на
место.
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш 3-х лучевой самовыравнивающийся
лазерный указатель DW083 предназначен для
профессиональных работ по выравниванию.
Прибор можно использовать как для
горизонтального (уровневого), так и для
вертикального (отвесного) нивелирования.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данный лазерный прибор является
профессиональным инструментом. НЕ
РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к прибору.
Неопытные пользователи должны использовать
16
Замена батареек питания
(Рис. 3)
Данный прибор работает от батареек питания
типа LR6 (АА).
•
Откройте крышку отсека для батареек
питания (h).
•
Замените батарейки питания (i).
Проследите, чтобы новые батарейки
питания были вставлены в положении, как
показано на рисунке.
•
Закройте крышку отсека для батареек
питания.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: При обновлении
батареек питания, каждый
раз заменяйте весь комплект.
Не смешивайте старые
и новые батарейки питания.
Рекомендуется использовать
щелочные батарейки питания.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
•
Каждый раз отмечайте центр лазерной
точки.
•
Следите, чтобы прибор был надежно
зафиксирован.
•
Большие перепады температуры
окружающей среды могут вызвать
перемещение внутренних деталей, что
может привести к снижению точности
прибора. При работе прибора в таких
условиях регулярно проверяйте точность
его настройки.
•
Несмотря на автоматическую коррекцию
прибором небольших неточностей
выравнивания, для приведения прибора
в исходное состояние после удара
может потребоваться его повторное
регулирование.
•
Если Вы уронили или опрокинули прибор,
проведите калибровку головки лазера
в авторизованном сервисном центре.
Индикатор разрядки
батареек питания (Рис. 2)
Лазерный прибор DW083 оборудован
индикатором разрядки батареек питания
(е), изображённым на Рисунке 2. Красный
индикатор расположен в верхней части
прибора. Мигание индикатора указывает на
необходимость замены батареек питания.
Лазерный прибор может продолжить работать
ещё какое-то время при почти разряженных
батарейках питания. После установки новых
батареек питания лазерный прибор снова
включится, а красный индикатор погаснет.
(Мерцание лазерного луча не зависит от
степени разрядки батареек питания; см. раздел
Индикатор выхода за пределы амплитуды
наклона.)
Включение и выключение
лазерного прибора (Рис. 1)
Установите выключенный лазерный прибор
на ровную и устойчивую горизонтальную
поверхность.
Чтобы включить лазерный прибор, поверните
пусковой выключатель (а) так, чтобы он
указывал вверх. Прибор будет излучать 3 луча:
направленный вверх (b), направленный вниз (с)
и горизонтальный (d).
Чтобы выключить лазерный прибор,
поверните пусковой выключатель (а) вниз
в его изначальное горизонтальное положение.
Прибор больше не будет излучать лучи.
Блокировка маятникового
механизма
Лазерный прибор DW083 имеет функцию
блокировки маятникового механизма.
Данная функция задействуется только при
выключенном приборе. При включении
лазерного прибора с помощью пускового
выключателя маятниковый механизм
разблокируется и самовыравнивается.
Использование лазерного
прибора
Лазерные лучи будут уровневыми или
отвесными только после проведения
калибровки (см. раздел Проверка локальной
калибровки). Лазерный луч не должен мерцать
(см. раздел Выход за пределы амплитуды
наклона).
Прибор может использоваться для проецирования лазерных точек с использованием любой
комбинации трёх лучей.
Встроенный магнитный
поворотный кронштейн
Лазерный прибор DW083 оборудован
встроенным магнитным поворотным
кронштейном (f). Данный кронштейн позволяет
закреплять прибор на любых вертикальных
поверхностях из стали или чугуна при помощи
магнитов (g), расположенных на задней
стороне поворотного кронштейна. Типичными
примерами подходящих поверхностей являются
стальные рамы, дверные стальные рамы
и строительные стальные балки. Установите
лазерный прибор на устойчивой ровной
поверхности. Падение лазерного прибора
может привести к его повреждению или
получению пользователем тяжёлой травмы.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Поворотный кронштейн также обеспечивает
зазор между полом приблизительно 4,5 см, что
помогает в установке нижней колеи стальной
рамы.
Для обеспечения максимальной точности
в работе регулярно проверяйте лазерный
прибор на правильность калибровки. См.
раздел Проверка локальной калибровки.
Перенос отметки
Проверку калибровки и прочие виды
технического обслуживания можно произвести
в авторизованном сервисном центре DEWALT.
Для переноса отметки прибор проецирует
3 лазерных луча (2 отвесных и 1 уровневый).
При отвесном использовании, одним
лучом определите отметку и перенесите
её с помощью другого. При уровневом
использовании, одним лучом определите
отметку, затем перенесите её, поворачивая
лазерный прибор на встроенном поворотном
кронштейне. Горизонтальная отметка может
переноситься в радиусе 180°.
Используйте один луч для определения
отметки, и переносите её с помощью
противоположного лазерного луча.
Индикатор выхода за
пределы амплитуды наклона
Лазерный прибор DW083 спроецирован
с функцией самовыравнивания. При слишком
большом наклоне лазерного прибора,
когда самовыравнивание невозможно
(наклон > 4°), начнет мерцать лазерный
луч (Рис. 4). Мерцание лазерного луча
указывает на превышение амплитуды
наклона, следовательно, луч не является
показателем уровня (или отвесности) и не
должен использоваться для определения
или отметки уровня (или отвеса).
Переустановите лазерный прибор на более
ровной поверхности.
Выравнивание лазерного
прибора
При условии правильной калибровки,
данный лазерный прибор выравнивается
самостоятельно. Он калибруется на заводеизготовителе в режиме поиска отвеса, при
условии нахождения на плоской поверхности
с уровнем в пределах 4°. Ручную настройку не
выполнять.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш лазерный прибор DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность лазерного
прибора увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
18
Храните не используемый лазерный прибор
в чемодане, входящем в комплект поставки.
Не храните лазерный прибор при температуре
ниже –20 °C или выше 60 °C.
Не убирайте в чемодан влажный лазерный
прибор. Сначала полностью высушите
лазерный прибор при помощи мягкой сухой
ткани.
Проверка локальной
калибровки
Калибровка на месте должна проводиться
точно и аккуратно, с целью создания
условий для достоверной диагностики. При
обнаружении неполадок, откалибруйте прибор
в авторизованном сервисном центре.
ВНИМАНИЕ: Головка лазера
всегда должна калиброваться
квалифицированным сервисным
персоналом.
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ - ОТВЕС
Наиболее точную калибровку отвесности
можно произвести при наличии значительного
количества вертикальной высоты, в идеале
7,5 м., при этом, один человек должен стоять
на полу для позиционирования лазерного
прибора, а второй человек должен находиться
максимально близко к потолку, чтобы отметить
на нем точку, спроецированную лазерным
лучом (Рис. 5). Очень важно произвести
проверку калибровки на расстоянии не короче
расстояния, для которого предполагается
использование прибора.
1. Сделайте отметку на полу.
2. Поместите лазерный прибор таким
образом, чтобы направленный вниз луч
точно совпадал с отметкой на полу.
3. Подождите, пока лазерный прибор
не спроецирует вертикальную линию,
и отметьте центр лазерной точки,
спроецированной лучом, направленным
вверх.
4. Разверните лазерный прибор на 180°,
как показано на Рис. 6, чтобы убедиться,
что направленный вниз луч по-прежнему
совпадает с отметкой на полу.
РУССКИЙ ЯЗЫК
5. Подождите, пока лазерный прибор
не спроецирует вертикальную линию,
и отметьте центр лазерной точки,
спроецированной лучом, направленным
вверх.
Если расстояние между двумя отметками
превышает приведённые ниже значения,
лазерный прибор нуждается в калибровке.
Высота потолка
Расстояние между
отметками
7,5 м
4,5 мм
15 м
9,0 мм
Возможные неисправности
и способы их устранения
ЛАЗЕРНЫЙ ПРИБОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
•
Убедитесь, что батарейки питания вставлены
в прибор в соответствии с отметками (+), (-)
на крышке отсека.
•
Убедитесь, что батарейки питания находятся
в рабочем состоянии. Если сомневаетесь,
попробуйте установить новые батарейки
питания.
•
Убедитесь, что контакты батареек питания
чистые и без признаков ржавчины или
коррозии. Следите, чтобы лазерный уровень
оставался сухим, и всегда используйте
только высококачественные батарейки
питания, чтобы свести к минимуму риск их
протечки.
•
Если лазерный прибор хранился при очень
высокой температуре, дождитесь его
полного остывания.
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ – УРОВЕНЬ
ПЛОСКОСТЕЙ
Для проверки уровневой калибровки лазерного
прибора потребуется 2 параллельные стены,
расположенные на расстоянии минимум
6 м друг от друга. Очень важно произвести
проверку калибровки на расстоянии не короче
расстояния, для которого предполагается
использование прибора.
1. Поместите лазерный прибор на
расстоянии 5-8 см от первой стены,
направив его в сторону стены (Рис. 7).
2. Отметьте на первой стене позицию
лазерного луча.
3. Разверните прибор на 180° и отметьте
позицию лазерного луча на второй стене
(Рис. 8).
4. Поместите лазерный прибор на
расстоянии 5-8 см от второй стены,
направив его в сторону стены (Рис. 9).
5. Отрегулируйте высоту прибора, пока луч
не совпадёт с отметкой из пункта 3.
6. Разверните прибор на 180° и направьте
лазерный луч на отметку на первой стене
из пункта 2 (Рис. 10).
7. Измерьте вертикальное расстояние между
лучом и отметкой.
8. Если расстояние превышает приведённые
ниже значения, лазерный прибор должен
быть откалиброван в авторизованном
сервисном центре.
Расстояние между
стенами
Расстояние между
отметками
7,5 м
3,0 мм
15 м
6,0 мм
23 м
9,0 мм
ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ МЕРЦАЕТ
Лазерный прибор DW083 был сконструирован
для самовыравнивания до 4° во всех
направлениях, при его расположении,
как показано на Рисунке 4. Если
лазерный прибор наклонён слишком
сильно и внутренний механизм не может
произвести самостоятельное выравнивание,
лазерный луч начнёт мерцать, указывая
на превышение амплитуды наклона.
МЕРЦАЮЩИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПОКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ ИЛИ ОТВЕСНОСТИ
И НЕ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЛИ ОТМЕТКИ УРОВНЯ ИЛИ
ОТВЕСА. Переустановите лазерный прибор на
более ровной поверхности.
ЛАЗЕРНЫЕ ЛУЧИ НЕ ПРЕКРАЩАЮТ
ДВИГАТЬСЯ
Лазерный прибор DW083 является
инструментом высокой точности. Поэтому,
будучи расположенным на неустойчивой
(и подвижной) поверхности, прибор будет
продолжать поиск отвесности. Если лазерный
луч не прекращает своего движения,
попробуйте установить лазерный прибор на
более устойчивой поверхности. Кроме этого,
проверьте, что поверхность является абсолютно
плоской и лазерный прибор находится
в устойчивом положении.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Чистка
• Перед чисткой прибора извлеките из него
батарейки питания.
• Следите за тем, чтобы вентиляционные
отверстия прибора оставались чистыми,
и регулярно протирайте его корпус мягкой
тканью.
• При необходимости, протирайте линзы
мягкой тканью или смоченной в спирте
ватной палочкой. Не используйте никакие
другие чистящие средства.
Дополнительные
принадлежности
В нижней части лазерного прибора имеется
внутренняя резьба 1/4» x 20. Данная резьба
подходит для использования существующих
или спроектированных в будущем
дополнительных принадлежностей DEWALT.
Используйте только дополнительные
принадлежности DEWALT, специально
предназначенные для использования
с данным продуктом. Следуйте инструкциям,
приложенным к дополнительной
принадлежности.
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Батарейки питания
Утилизируйте отработанные батарейки питания
безопасным для окружающей среды способом.
Узнайте в ближайшем учреждении органов
власти о безопасном для окружающей среды
способе переработки и утилизации батареек
питания.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
zst00204604 - 17-06-2013
20
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
22
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising