DW083 | DeWalt DW083 SPOTLINE LASER instruction manual

371000-85 LV
DW083
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
13
Attēls / Рисунок 1
e
b
h
j
g
d
f
a
c
Attēls / Рисунок 2
e
3
Attēls / Рисунок 3
i
h
Attēls / Рисунок 4
>4°
4
i
Attēls / Рисунок 5
7,5 м
(25')
Attēls / Рисунок 6
Attēls / Рисунок 7
Attēls / Рисунок 8
Attēls / Рисунок 9
Attēls / Рисунок 10
5
LATVIEŠU
TRĪSSTARU PAŠLĪMEŅOJOŠS LĀZERA
LĪMEŅRĀDIS DW083
Apsveicam! Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
DW083
Spriegums
V
6
Veids
1
Akumulatoru izmērs
4 x LR6 (AA)
Lāzera jauda
mW
< 4,0
Lāzera klase
2
Viļņa garums
nm
630 ~ 680
Aizsardzības klase
IP54
Pašlīmeņošanas diapazons °
+/- 4
Darba temperatūra
°C
-10–50
Ligzdas vītne
6,35 mm (1/4 collas)
x 20 TPI
Svars
kg
0,59
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
6
Drošības norādījumi lāzeriem
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet un izprotiet
visus norādījumus. Ja netiek ievēroti
visi turpmāk redzamie norādījumi, var
saņemt elektriskās strāvas triecienu,
izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagu
ievainojumu.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
• Lāzeru nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā
vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu
šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.
Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var
aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
• Lietojiet lāzeru tikai ar paredzētajiem
akumulatoriem. Ja izmantosiet citus
akumulatorus, var rasties ugunsgrēka risks.
• Glabājiet lāzeru, kas netiek darbināts,
bērniem un neapmācītām personām
nepieejamā vietā. Lāzeri ir bīstami
neapmācītu lietotāju rokās.
• Lietojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus,
kas piemēroti šim modelim. Piederumi, kas
paredzēti vienam lāzeram, var būt bīstami un
izraisīt ievainojumus, ja tos izmanto ar citiem
lāzeriem.
• Instrumenta remonts un apkope JĀVEIC
tikai kvalificētiem remonta speciālistiem.
Ja remontu, apkalpošanu vai apkopi
veic nekvalificēti darbinieki, var rasties
ievainojuma risks. Lai noskaidrotu tuvāko
pilnvaroto DEWALT remonta darbnīcu, skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku, kur pieejams
pilnvaroto DEWALT remonta darbnīcu
saraksts, vai apmeklējiet tīmekļa vietni
www.2helpU.com.
• Lāzera staru nedrīkst aplūkot ar optiskiem
līdzekļiem, piemēram, teleskopu vai teodolītu. Citādi var gūt smagus acu ievainojumus.
• Lāzeru nedrīkst novietot tādā pozīcijā, ka
citas personas varētu apzināti vai nejauši
skatīties lāzera starā. Citādi var gūt smagus
acu ievainojumus.
• Lāzeru nedrīkst novietot atstarojošu
virsmu tuvumā, kas varētu atstarot lāzera
staru un novirzīt citu personu acīs. Citādi
var gūt smagus acu ievainojumus.
• Ja lāzers netiek izmantots, izslēdziet to.
Ja atstāsiet to ieslēgtu, pastāv risks, ka kāds
skatīsies lāzera starā.
LATVIEŠU
• Nestrādājiet ar lāzeru, ja tuvumā ir bērni,
kā arī neļaujiet bērniem darboties ar lāzeru.
Citādi var gūt smagus acu ievainojumus.
• Nedrīkst noņemt vai sabojāt brīdinājuma
uzlīmes. Ja brīdinājuma uzlīmes ir noņemtas,
operators vai citas personas var nejauši
pakļaut sevi radiācijas iedarbībai.
• Novietojiet lāzeru stabili uz līdzenas
virsmas. Ja lāzers ir sabojāts vai saņēmis
smagu triecienu, tas var apgāzties.
• Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
vaļīgu apģērbu vai juvelierizstrādājumus.
Sasieniet garus matus. Kustīgajām detaļām
netuviniet ne matus, ne apģērbu, ne
cimdus. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari
mati var ieķerties kustīgajās detaļās. Bieži vien
gaisa atveres nosedz kustīgās detaļas, tādēļ
arī no tām ir jāuzmanās.
BRĪDINĀJUMS! Kontrolējot,
regulējot vai veicot pasākumus, kas
šeit nav norādīti, var izraisīt smagu
radiācijas starojumu.
BRĪDINĀJUMS! LĀZERU NEDRĪKST
IZJAUKT. Instrumentā nav tādu
detaļu, kam lietotājs pats var
veikt apkopi. Ja lāzers ir izjaukts,
izstrādājuma garantijas vairs
nav spēkā. Instrumentu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot.
Pārveidojot instrumentu, var izraisīt
bīstamu lāzera radiācijas starojumu.
• Neļaujiet bērniem aiztikt lāzeru.
• Ja konstatējat šķidruma noplūdi, rīkojieties
šādi – Uzmanīgi ar lupatiņu noslaukiet šķidrumu.
Nepieļaujiet tā nokļūšanu uz ādas vai acīs.
Šķidrumu nedrīkst norīt.
– Gadījumā, ja šķidrums nokļuvis uz ādas vai
acīs, vismaz 10 sekundes skalojiet skarto
vietu ar tekošu ūdeni un pēc tam meklējiet
medicīnisku paslīdzību.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks!
Neizraisiet īssavienojumu atvienota
akumulatora kontaktos.
Atlikušie riski
Lietojot šo instrumentu, parasti pastāv arī šādi riski: – ievainojumi, kas radušies, skatoties lāzera
starā.
MARĶĒJUMI UZ INSTRUMENTA
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas: Papildu drošības norādījumi
lāzeriem
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
• Šis lāzers atbilst 2. klasei atbilstoši
EN 60825-1: 2007. Lāzera diodi nedrīkst
nomainīt pret cita veida diodi. Ja lāzers bojāts,
to drīkst remontēt tikai pilnvarota remonta
darbnīca.
• Lāzeru drīkst izmantot tikai lāzera līniju
projicēšanai, un nekādiem citiem mērķiem.
Ja acis ir pakļautas 2. klases lāzera stara
iedarbībai ne ilgāk kā 0,25 sekundes,
šo iedarbību uzskata par nekaitīgu. Acu
plakstiņu refleksi parasti nodrošina pienācīgu
aizsardzību. Vairāk nekā 1 m attālumā lāzers
atbilst 1. klasei un tādējādi uzskatāms par
pilnīgi nekaitīgu.
• Nekad tieši un ilgstoši neskatieties lāzera
starā.
• Lāzera staru nedrīkst aplūkot ar optiskiem
līdzekļiem.
Brīdinājums par lāzeru.
Neskatieties lāzera starā.
Šļakatdrošs korpuss.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods (j), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2013 XX XX
Ražošanas gads
• Lāzers ir jāuzstāda tādā pozīcijā, lai lāzera
stars nevarētu iekļūt nevienas personas acīs.
7
LATVIEŠU
Svarīgi drošības norādījumi
akumulatoriem
BRĪDINĀJUMS! Akumulatori var
eksplodēt vai tiem var rasties noplūde,
tādējādi izraisot ievainojumus vai
ugunsgrēku. Lai mazinātu risku: • rūpīgi ievērojiet visus norādījumus
un brīdinājumus, kas norādīti uz
akumulatora uzlīmes un iepakojuma;
• akumulatori jāievieto pareizi,
ievērojot polaritāti (+ un –);
• neizraisiet akumulatoru spailēs
īssavienojumu;
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
lāzera atvere augšupejošajam staram
lāzera atvere lejupejošajam staram
lāzera atvere horizontālajam staram
zemas akumulatoru jaudas indikators
iebūvēts magnētisks grozāmais kronšteins
magnēti
akumulatoru nodalījuma vāciņš
akumulatori
• akumulatorus nedrīkst uzlādēt;
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
• nelietojiet vienlaicīgi lietotus
akumulatorus ar jauniem. Tie visi ir
jānomaina vienlaicīgi un jāaizvieto
ar jauniem tā paša zīmola un veida
akumulatoriem;
Trīsstaru pašlīmeņojošs lāzera līmeņrādis DW083
ir paredzēts profesionāliem līmeņošanas darbiem.
Instrumentu var lietot, lai veiktu izlīdzināšanu gan
horizontālā, gan vertikālā plaknē.
• tukšie akumulatori ir nekavējoties
jāizņem un no tiem jāatbrīvojas
atbilstīgi vietējiem noteikumiem;
• akumulatorus nedrīkst sadedzināt;
• glabājiet akumulatorus bērniem
neaizsniedzamā vietā;
• ja instruments netiek lietots vairākus
mēnešus, izņemiet akumulatorus.
Akumulatori
AKUMULATORA VEIDS
Modelis DW083 darbojas ar četriem LR6 (AA
izmēra) akumulatoriem.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst: 1 trīsstaru pašlīmeņojošs lāzera līmeņrādis
DW083
4 LR6 (AA izmēra) akumulatori
1 piederumu kārba (tikai K modeļiem)
1 lietošanas rokasgrāmata
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šis lāzers ir profesionālai lietošanai paredzēts
instruments. NEĻAUJIET bērniem aiztikt
instrumentu. Ja šo instrumentu ekspluatē
nepieredzējuši operatori, viņi ir jāuzrauga.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lāzeru nedrīkst
novietot tādā pozīcijā, ka citas
personas varētu apzināti vai nejauši
skatīties lāzera starā. Skatoties
lāzera starā, var gūt smagus acu
ievainojumus.
Brīdinājuma uzlīmes
pielīmēšana
Brīdinājuma uzlīmēm, kas atrodas uz instrumenta,
jābūt formulētām lietotājam saprotamā vai dzimtā
valodā.
Šim nolūkam instrumenta komplektācijā ir atrodama atsevišķa loksne ar pašlīmējošām uzlīmēm.
BRĪDINĀJUMS! Pārbaudiet, vai uzlīmē
norādītie brīdinājumi ir arī jūsu valodā.
Brīdinājumiem jābūt šādiem: LĀZERA STAROJUMS
NESKATIETIES LĀZERA STARĀ
2. KLASES LĀZERA INSTRUMENTS
• Ja šie brīdinājumi ir svešvalodā, rīkojieties
šādi: 8
LATVIEŠU
– atlobiet vajadzīgo uzlīmi no loksnes;
– rūpīgi pielīmējiet to virs uzlīmes, kas ir
svešvalodā;
– piespiediet uzlīmi, lai tā pieliptu.
Akumulatoru maiņa (3. att.)
Šis lāzers darbojas ar četriem LR6 (AA izmēra)
akumulatoriem.
•
•
Atveriet akumulatoru nodalījuma vāciņu (h).
Nomainiet akumulatorus (i). Jaunie
akumulatori jāievieto tā, kā norādīts.
• Aizveriet akumulatoru nodalījuma vāciņu.
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr jānomaina
visi trīs akumulatori. Nelietojiet
vienlaicīgi lietotus akumulatorus ar
jauniem. Ieteicams izmantot sārmainos
akumulatorus.
Lāzera ieslēgšana un
izslēgšana (1. att.)
Novietojiet izslēgtu lāzeru uz relatīvi taisnas,
stabilas un līdzenas virsmas.
Ieslēdziet lāzeru, pagriežot ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (a) uz augšu. Tas projicē trīs
starus: vienu augšup (b), vienu lejup (c) un vienu
horizontāli (d).
Izslēdziet lāzeru, pagriežot ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (a) atpakaļ horizontālā pozīcijā.
Stari vairs netiek projicēti.
Svārsta bloķēšana
DW083 ir aprīkots ar svārsta bloķēšanas
mehānismu. Šī funkcija ir aktīva tikai tad,
kad lāzers ir izslēgts. Pagriežot ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi ieslēgtā pozīcijā, svārsts tiek
atbloķēts un pašlīmeņojas.
EKSPLUATĀCIJA
Lāzera lietošana
Ekspluatācijas norādījumi
Ja ir veikta pārbaudes kalibrēšana, lāzera stari
tiek projicēti vertikāli un horizontāli (sk. sadaļu
Pārbaudes kalibrēšana darba apstākļos) un
nemirgo (sk. sadaļu Pārāk liela sagāzuma leņķa
indikators).
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
•
Vienmēr atzīmējiet lāzera punktu centru.
•
Pārbaudiet, vai instruments ir cieši
nostiprināts.
•
Ja notiek straujas temperatūras maiņas,
instrumenta iekšējās detaļas kustās un var
mazināt precizitāti. Šādos apstākļos vienmēr
jāpārbauda instrumenta precizitāte.
•
Lai arī instruments pats noregulē mazas
līmeņošanas neprecizitātes, instrumentu var
nākties no jauna līdzsvarot vai uzstādīt, ja
tas ir saņēmis triecienu.
•
Ja instruments ir bijis nomests zemē vai ir
apgāzies, kvalificētā remonta darbnīcā ir
jāveic lāzera galviņas kalibrēšana.
Zemas akumulatoru jaudas
indikators (2. att.)
DW083 ir aprīkots ar zemas akumulatoru jaudas
indikatoru (e), kā norādīts 2. attēlā. Instrumenta
augšpusē atrodas sarkanā indikatora lampiņa. Ja
lampiņa mirgo, tad akumulatoru jauda ir zema un
akumulatori ir jānomaina. Lāzers darbojas īsu brīdi
pēc tam, kad akumulatora jauda ir zema. Ievietojot
jaunus akumulatorus un no jauna ieslēdzot
lāzeru, vairs nedeg sarkanā indikatora lampiņa.
(Ja mirgo lāzera stars, tam par iemeslu nav
zema akumulatoru jauda; sk. sadaļu Pārāk liela
sagāzuma leņķa indikators.)
Instruments projicē punktus jebkurā trīs staru
kombinācijā.
Iebūvēts magnētisks
grozāmais kronšteins
Modelim DW083 ir iebūvēts magnētisks grozāmais
kronšteins (f), ko nevar noņemt. Ar šī kronšteina
palīdzību instrumentu var piestiprināt pie
vertikālas dzelzs vai tērauda virsmas, izmantojot
magnētus (g), kas iestrādāti grozāmā kronšteina
aizmugurē. Dažas piemērotas virsmas ir,
piemēram, tērauda spraišļi, tērauda durvju rāmji
un konstrukciju tērauda sijas. Novietojiet lāzeru
uz stabilas virsmas. Ja lāzers nokrīt, var gūt
smagus ievainojumus vai lāzers var tikt sabojāts.
Grozāmais kronšteins nodrošina aptuveni 4,5 cm
(1 3/4 collas) lielu distanci no grīdas, tādējādi ir
vieglāk uzstādīt tērauda rāmja konstrukcijas.
Pozīcijas atzīmes pārnešana
Lai pārnestu atzīmi, instruments projicē trīs lāzera
punktus (2 vertikāli un 1 horizontāli). Projicējot
vertikāli, vienu staru notēmējiet pret vienu punktu,
tad ar otru staru pārnesiet šo atzīmi. Projicējot
horizontāli, notēmējiet staru pret vienu punktu,
tad pārnesiet šo atzīmi, griežot lāzeru ar iebūvētā
grozāmā kronšteina palīdzību. Atzīmi horizontālā
veidā var pārnest 180° robežās.
9
LATVIEŠU
Atzīmi vertikālā veidā var pārnest, notēmējot
vienu staru pret vienu punktu, tad ar pretējo staru
pārnesot šo atzīmi.
Pārāk liela sagāzuma leņķa
indikators
Lāzeram DW083 ir pašlīmeņošanas funkcija.
Ja lāzers ir sagāzts tiktāl, ka nespēj veikt
pašlīmeņošanas funkciju (sagāzums > 4°), mirgo
lāzera stars (4. att.). Stara mirgošana liecina par
to, ka ir pārsniegts sagāzuma leņķis un ka lāzera
stars nav horizontāli (vai vertikāli), tāpēc to
nevar izmantot horizontālas (vai vertikālas)
līnijas atzīmēšanai. Novietojiet lāzeru uz
taisnākas virsmas.
Lāzera līmeņošana
Ja instruments ir pareizi kalibrēts, tas
pašlīmeņojas. Tam ir rūpnīcā veikta kalibrēšana,
lai tas varētu projicēt horizontālu līniju, atrodoties
uz līdzenas virsmas 4° sagāzuma robežās.
Instrumentu nedrīkst manuāli regulēt.
APKOPE
Šis DEWALT lāzera instruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no
lāzera pareizas apkopes un regulāras tīrīšanas.
Lai darbs būtu paveikts precīzi, regulāri pārbaudiet
lāzera kalibrāciju. Sk. sadaļu Pārbaudes
kalibrēšana darba apstākļos.
Pārbaudes kalibrēšanu un citus apkopes darbus
var veikt DEWALT apkopes centros.
Ja lāzeru nelietojat, glabājiet to piederumu kārbā,
kas atrodas komplektācijā. Lāzeru nedrīkst glabāt
temperatūrā, kas zemāka par -20 °C (-5 °F) vai
augstāka par 60 °C (140 °F).
PRECIZITĀTES PĀRBAUDE — VERTIKĀLAIS
VIRZIENS
Lāzera vertikālo kalibrāciju var visprecīzāk
pārbaudīt tad, ja ir pietiekami augsta vertikālā
siena, vislabāk — 7,5 m (25 collas); šajā gadījumā
viena persona uz grīdas pozicionē lāzeru, bet otra
persona uz griestiem atzīmē lāzera stara projicēto
punktu (5. att.). Svarīgi veikt kalibrēšanas pārbaudi
tādā attālumā, kas nav mazāks par attiecīgo
attālumu uz projicējamās virsmas, kam lāzers tiks
izmantots.
1. Vispirms atzīmējiet punktu uz grīdas.
2. Novietojiet lāzeru tā, lai lejupejošais stars
būtu projicēts pret atzīmi uz grīdas.
3. Nogaidiet, līdz lāzers nostabilizē vertikālo
virzienu un atzīmējiet uz griestiem punktu,
kas pārnests ar augšupejošā stara palīdzību.
4. Pagrieziet lāzeru par 180°, kā norādīts
6. attēlā, raugoties, lai lejupejošais stars
joprojām būtu projicēts pret iepriekš atzīmēto
punktu uz grīdas.
5. Nogaidiet, līdz lāzers nostabilizē vertikālo
virzienu un atzīmējiet uz griestiem punktu,
kas pārnests ar augšupejošā stara palīdzību.
Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā
norādīts tabulā, lāzers nav kalibrēts.
Griestu augstums
Mērījums starp
atzīmēm
7,5 m (25 pēdas)
4,5 mm (0,18 collas)
15 m (50 pēdas)
9,0 mm (0,35 collas)
PRECIZITĀTES PĀRBAUDE —
HORIZONTĀLAIS VIRZIENS
Ja lāzers ir mitrs, to nedrīkst ievietot piederumu
kārbā. Lāzers vispirms ir jānosusina ar mīkstu,
sausu lupatiņu.
Lai pārbaudītu lāzera horizontālo līmeni, jāizmanto
divas paralēlas sienas, kas atrodas vismaz 6 m
(20 pēdu) attālumā. Svarīgi veikt kalibrēšanas
pārbaudi tādā attālumā, kas nav mazāks par
attiecīgo attālumu uz projicējamās virsmas, kam
lāzers tiks izmantots.
Pārbaudes kalibrēšana darba
apstākļos
1. Novietojiet instrumentu 5–8 cm (2–3 collu)
attālumā no pirmās sienas ar skatu pret
sienu (7. att.).
Lai mērījumi būtu pareizi, pārbaudes kalibrēšana
darba apstākļos jāveic droši un precīzi. Ja tiek
reģistrēta kļūda, kvalificētā remonta darbnīcā ir
jāveic instrumenta kalibrēšana.
3. Pagrieziet instrumentu pa 180° un atzīmējiet
projicēto staru uz otras sienas (8. att.).
BRĪDINĀJUMS! Lāzera galviņas
kalibrēšanu drīkst veikt tikai kvalificētā
remonta darbnīcā.
10
2. Atzīmējiet uz šīs sienas projicēto staru.
4. Novietojiet instrumentu 5–8 cm (2–3 collu)
attālumā no otrās sienas ar skatu pret sienu
(9. att.).
5. Noregulējiet instrumenta augstumu, līdz stars
ir notēmēts pret atzīmi, kas minēta 3. punktā.
LATVIEŠU
6. Pagrieziet instrumentu pa 180° un notēmējiet
staru pret pirmo sienu tuvumā tai atzīmei,
kas minēta 2. punktā (10. att.).
7. Izmēriet attālumu starp staru un atzīmi.
8. Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks
nekā norādīts tabulā, lāzers jānogādā
pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu
apkopi.
Attālums starp
sienām
Mērījums starp
atzīmēm
Tīrīšana
• Pirms instrumenta tīrīšanas izņemiet
akumulatorus.
• Ventilācijas atveres nedrīkst būt nosprostotas,
un korpuss ir regulāri jātīra ar mīkstu lupatiņu.
• Ja vajadzīgs, notīriet lēcu ar mīkstu lupatiņu
vai spirtā samērcētu vati. Neizmantojiet citus
tīrīšanas līdzekļus.
7,5 m (25 pēdas)
3,0 mm (1/8 collas)
15 m (50 pēdas)
6,0 mm (1/4 collas)
Papildpiederumi
23 m (75 pēdas)
9,0 mm (3/8 collas)
Lāzera apakšpusē atrodas 1/4 collas x 20
iekšējā vītne. Tā ir paredzēta tam, lai lāzeram
uzstādītu patlaban pieejamos un turpmāk
iespējamos DEWALT piederumus. Lietojiet vienīgi
tādus DEWALT piederumus, kas paredzēti šim
instrumentam. Ievērojiet piederumam pievienotos
norādījumus.
Problēmu novēršana
LĀZERU NEVAR IESLĒGT
•
Akumulatori jāievieto atbilstīgi (+), (-) atzīmēm
akumulatoru nodalījuma vāciņā.
•
Akumulatoriem jābūt labā darba kārtībā. Ja tie ir
izlādējušies, ievietojiet jaunus akumulatorus.
•
Akumulatoru saskarvietām jābūt tīrām, un
uz tām nedrīkst būt rūsas traipu. Lāzera
instrumentam jābūt sausam, un tajā jāievieto
vienīgi jauni, kvalitatīvi akumulatori, lai mazinātu
noplūdes rašanos.
•
Ja lāzers ir uzglabāts ļoti karstā vidē, nogaidiet,
līdz tas atdziest.
LĀZERA STARI MIRGO
Lāzera līmeņrādis DW083 veic pašlīmeņošanu,
ja tā sagāzums nepārsniedz 4° visos virzienos un
tas ir novietots tā, kā norādīts 4. attēlā. Ja lāzers
ir pārmērīgi sagāzts un iekšējais mehānisms
nespēj veikt pašlīmeņošanu, lāzera stari sāk
mirgot, liecinot par to, ka sagāzums ir pārāk liels.
STARU MIRGOŠANA LIECINA PAR TO, KA
STARI NAV NOLĪMEŅOTI HORIZONTĀLI VAI
VERTIKĀLI, TĀPĒC TOS NEVAR IZMANTOT
HORIZONTĀLAS VAI VERTIKĀLAS LĪNIJAS
ATZĪMĒŠANAI. Novietojiet lāzeru uz taisnākas
virsmas.
LĀZERA STARI TURPINA PĀRVIETOTIES
DW083 ir precīzijas instruments. Tāpēc tas turpina
meklēt vertikālo līmeni, ja neatrodas uz stabilas (un
nekustīgas) virsmas. Ja stari turpina pārvietoties,
novietojiet instrumentu uz stabilākas virsmas.
Tāpat virsmai jābūt relatīvi līdzenai, lai lāzers
nostabilizētos.
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Izmantojot
pārstrādātus materiālus, tiek novērsta
dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
11
LATVIEŠU
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Akumulatori
Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem videi
nekaitīgā veidā. Sīkāku informāciju par to, kā droši
atbrīvoties no akumulatoriem, jautājiet vietējām
iestādēm.
12
РУССКИЙ ЯЗЫК
3-Х ЛУЧЕВОЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ DW083
Поздравляем Вас!
Вы выбрали прибор фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надёжных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В
Тип
Типоразмер батарейки питания
Мощность лазерного
излучателя
мВт
Класс лазера
Длина волны
Нм
Класс защиты
Угол самовыравнивания
°
Рабочая температура
°C
Резьба
Вес
кг
DW083
6
1
4 х LR6 (АА)
< 4,0
2
630 ~ 680
IP54
+/- 4
10 - 50
6,35 мм (1/4»)
x 20 TPI
0,59
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Меры безопасности при
работе с лазерными
приборами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже инструкций может привести
к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или
получению серьезной травмы.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не используйте лазерный прибор,
если есть опасность возгорания
или взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроприбор создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
• Используйте лазерный прибор
только с предназначенными для него
батарейками питания. Использование
батареек иного типа может привести
к возникновению пожара.
• Храните не используемый лазерный
прибор в месте, недоступном для
детей и посторонних лиц. Лазерные
приборы представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
• Используйте только те
дополнительные приспособления,
которые рекомендованы
производителем для Вашей модели
лазера. Дополнительные принадлежности
и аксессуары, подходящие для одного
прибора, при использовании с другой
моделью могут стать причиной
получения травмы.
• Ремонт прибора ДОЛЖЕН
производиться только
квалифицированным ремонтным
персоналом. Ремонт или техническое
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
обслуживание, произведенное
неквалифицированным персоналом,
может привести к получению
травмы. Местоположение ближайшего
авторизованного сервисного центра
DEWALT см. в списке авторизованных
сервисных центров DEWALT в конце
данного руководства по эксплуатации или
на сайте www.2helpU.com.
• Ни в коем случае не рассматривайте
лазерный луч через оптические
приборы, такие как телескоп или
теодолит. Это может привести
к серьезному поражению глаз.
• Никогда не устанавливайте лазерный
прибор в положении, при котором
возможно умышленное или случайное
попадание лазерного луча в глаза. Это
может привести к серьезному поражению
глаз.
• Никогда не устанавливайте лазерный
прибор вблизи от отражающих
поверхностей, которые могут
отразить лазерный луч в глаза
пользователя или случайного лица.
Это может привести к серьезному
поражению глаз.
• Всегда выключайте лазерный прибор,
когда он не используется. Включенный
прибор увеличивает риск попадания
лазерного луча в глаза.
• Никогда не используйте лазерный
прибор в присутствии детей и не
позволяйте детям пользоваться
прибором. Это может привести
к серьезному поражению глаз.
• Никогда не снимайте и не стирайте
с прибора предупреждающие этикетки.
При отсутствии предупреждающих
этикеток пользователь или случайное
лицо могут непредумышленно
подвергнуться облучению.
• Устанавливайте лазерный прибор
на устойчивой ровной поверхности.
Падение лазерного прибора может привести к его повреждению или получению
пользователем тяжёлой травмы.
• Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду или
украшения. Убирайте длинные
волосы. Следите за тем, чтобы
Ваши волосы, одежда или перчатки
находились в постоянном отдалении
от движущихся частей прибора.
14
Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть
в движущиеся части прибора.
Движущиеся части часто скрываются за
вентиляционными прорезями; избегайте
контакта с ними.
ВНИМАНИЕ: Использование
иных средств управления или
регулирующих устройств
или нарушение инструкций,
обозначенных в данном
руководстве по эксплуатации,
может привести к опасному
радиационному облучению.
ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
НЕ РАЗБИРАЙТЕ ЛАЗЕРНЫЙ
ПРИБОР! Внутри нет
обслуживаемых пользователем
деталей. Разборка лазерного
прибора делает гарантию на
продукт недействительной. Ни
в коем случае не видоизменяйте
прибор. Модификация данного
прибора может стать причиной
опасного лазерного облучения.
Дополнительные правила
безопасности при работе
с лазерными приборами
• Данный лазерный прибор относится
к классу 2, в соответствии со
стандартом EN 60825-1:2007.
Не заменяйте лазерный диод ни
на какой другой тип. В случае
повреждения лазерный прибор
должен ремонтироваться только
в авторизованном сервисном центре.
• Используйте лазерный прибор только
для проецирования лазерных линий.
Прямое попадание луча лазера 2-го
класса в глаз считается безопасным
в течение не более 0,25 секунды. В этом
случае ответная реакция глазного
века обеспечивает достаточную
защиту глаза. На расстоянии более
1 метра данный лазерный прибор
можно рассматривать как полностью
безопасный лазер 1-го класса.
• Ни в коем случае не смотрите
преднамеренно на лазерный луч.
• Не рассматривайте лазерный луч через
оптические приборы.
• Устанавливайте лазерный прибор
в таком положении, чтобы лазерный луч
РУССКИЙ ЯЗЫК
не проходил на уровне глаз окружающих
Вас людей.
• Не разрешайте детям прикасаться
к лазерному прибору.
• Если Вы заметили вытекшую жидкость,
поступите следующим образом:
– Аккуратно удалите салфеткой
жидкость. Избегайте контакта
с кожей или с глазами. Не глотайте
жидкость.
– В случае попадания жидкости на кожу
или в глаза, промойте их чистой
проточной водой в течение не менее
10 минут и обратитесь к врачу.
ВНИМАНИЕ: Опасность
возникновения пожара! Избегайте
короткого замыкания контактов
извлечённых батареек питания.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании лазерных приборов:
– Травмы в результате поражения лазерным
лучом.
МАРКИРОВКА ПРИБОРА
На приборе имеются следующие знаки:
Пример:
2013 XX XX
Год изготовления
Важные правила безопасности при использовании батареек питания
ВНИМАНИЕ: Батарейки могут
взорваться или протечь, и могут
стать причиной травмы или
возникновения пожара. Для
снижения риска:
• Строго следуйте всем
инструкциям и предупреждениям,
содержащимся в маркировке
батареек питания и на упаковке.
• Всегда вставляйте батарейки
питания с соблюдением
полярности (+ и -).
• Не допускайте короткого
замыкания контактов батарейки
питания.
• Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать батарейки питания.
• Не смешивайте старые и новые
батарейки питания. Заменяйте
одновременно все батарейки
питания новыми батарейками
такой же марки и типоразмера.
• Отработанные батарейки
немедленно вынимайте из
устройства и утилизируйте
их в соответствии с местным
законодательством.
Перед началом работы внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации.
Внимание! Лазер!
Не смотрите на лазерный луч.
Брызгостойкий корпус
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты (j), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса прибора.
• Не бросайте батарейки питания
в огонь.
• Держите батарейки питания
в не доступном для детей
месте.
• Извлекайте батарейки питания
из прибора, если Вы не будете
им пользоваться в течение
нескольких месяцев.
Батарейки питания
ТИП БАТАРЕЕК ПИТАНИЯ
DW083 работает от четырёх батареек питания
LR6 (АА).
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 3-х лучевой самовыравнивающийся
лазерный указатель
данный прибор под руководством опытного
инструктора.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Никогда не
устанавливайте лазерный
прибор в положении, при
котором возможно умышленное
или случайное попадание
лазерного луча в глаза.
Попадание лазерного луча в глаза
привести к серьезному поражению
глаз.
4 Батарейки питания LR6 (AA)
1 Чемодан (только K-модели)
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте прибор, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроприбор
или какую-либо его деталь. Это
может привести к получению
травмы или повреждению прибора.
a. Пусковой выключатель
b. Апертура излучающей части лазера лазерный луч направлен вверх
c. Апертура излучающей части лазера лазерный луч направлен вниз
d. Апертура излучающей части лазера –
горизонтальный лазерный луч
e. Индикатор разрядки батареек питания
f. Встроенный магнитный поворотный
кронштейн
g. Магниты
h. Крышка отсека для батареек питания
i. Батарейки питания
Наклейка этикетки с предупреждением
Меры безопасности на этикетке, наклеенной
на лазерный прибор, должны быть
сформулированы на языке пользователя.
В комплект поставки прибора входит
отдельный лист с самоклеящимися этикетками
с надписями на разных языках.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что
требования безопасности на
этикетке сформулированы на
Вашем языке.
Предупреждения должны быть следующими:
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ
ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 2
• Если предупреждения сформулированы на
иностранном языке, поступите следующим
образом:
– Снимите с листа нужную этикетку.
– Аккуратно приложите этикетку
к поверхности существующей этикетки.
– Прижмите этикетку, приклеивая ее на
место.
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш 3-х лучевой самовыравнивающийся
лазерный указатель DW083 предназначен для
профессиональных работ по выравниванию.
Прибор можно использовать как для
горизонтального (уровневого), так и для
вертикального (отвесного) нивелирования.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данный лазерный прибор является
профессиональным инструментом. НЕ
РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к прибору.
Неопытные пользователи должны использовать
16
Замена батареек питания
(Рис. 3)
Данный прибор работает от батареек питания
типа LR6 (АА).
•
Откройте крышку отсека для батареек
питания (h).
•
Замените батарейки питания (i).
Проследите, чтобы новые батарейки
питания были вставлены в положении, как
показано на рисунке.
•
Закройте крышку отсека для батареек
питания.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: При обновлении
батареек питания, каждый
раз заменяйте весь комплект.
Не смешивайте старые
и новые батарейки питания.
Рекомендуется использовать
щелочные батарейки питания.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
•
Каждый раз отмечайте центр лазерной
точки.
•
Следите, чтобы прибор был надежно
зафиксирован.
•
Большие перепады температуры
окружающей среды могут вызвать
перемещение внутренних деталей, что
может привести к снижению точности
прибора. При работе прибора в таких
условиях регулярно проверяйте точность
его настройки.
•
Несмотря на автоматическую коррекцию
прибором небольших неточностей
выравнивания, для приведения прибора
в исходное состояние после удара
может потребоваться его повторное
регулирование.
•
Если Вы уронили или опрокинули прибор,
проведите калибровку головки лазера
в авторизованном сервисном центре.
Индикатор разрядки
батареек питания (Рис. 2)
Лазерный прибор DW083 оборудован
индикатором разрядки батареек питания
(е), изображённым на Рисунке 2. Красный
индикатор расположен в верхней части
прибора. Мигание индикатора указывает на
необходимость замены батареек питания.
Лазерный прибор может продолжить работать
ещё какое-то время при почти разряженных
батарейках питания. После установки новых
батареек питания лазерный прибор снова
включится, а красный индикатор погаснет.
(Мерцание лазерного луча не зависит от
степени разрядки батареек питания; см. раздел
Индикатор выхода за пределы амплитуды
наклона.)
Включение и выключение
лазерного прибора (Рис. 1)
Установите выключенный лазерный прибор
на ровную и устойчивую горизонтальную
поверхность.
Чтобы включить лазерный прибор, поверните
пусковой выключатель (а) так, чтобы он
указывал вверх. Прибор будет излучать 3 луча:
направленный вверх (b), направленный вниз (с)
и горизонтальный (d).
Чтобы выключить лазерный прибор,
поверните пусковой выключатель (а) вниз
в его изначальное горизонтальное положение.
Прибор больше не будет излучать лучи.
Блокировка маятникового
механизма
Лазерный прибор DW083 имеет функцию
блокировки маятникового механизма.
Данная функция задействуется только при
выключенном приборе. При включении
лазерного прибора с помощью пускового
выключателя маятниковый механизм
разблокируется и самовыравнивается.
Использование лазерного
прибора
Лазерные лучи будут уровневыми или
отвесными только после проведения
калибровки (см. раздел Проверка локальной
калибровки). Лазерный луч не должен мерцать
(см. раздел Выход за пределы амплитуды
наклона).
Прибор может использоваться для проецирования лазерных точек с использованием любой
комбинации трёх лучей.
Встроенный магнитный
поворотный кронштейн
Лазерный прибор DW083 оборудован
встроенным магнитным поворотным
кронштейном (f). Данный кронштейн позволяет
закреплять прибор на любых вертикальных
поверхностях из стали или чугуна при помощи
магнитов (g), расположенных на задней
стороне поворотного кронштейна. Типичными
примерами подходящих поверхностей являются
стальные рамы, дверные стальные рамы
и строительные стальные балки. Установите
лазерный прибор на устойчивой ровной
поверхности. Падение лазерного прибора
может привести к его повреждению или
получению пользователем тяжёлой травмы.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Поворотный кронштейн также обеспечивает
зазор между полом приблизительно 4,5 см, что
помогает в установке нижней колеи стальной
рамы.
Для обеспечения максимальной точности
в работе регулярно проверяйте лазерный
прибор на правильность калибровки. См.
раздел Проверка локальной калибровки.
Перенос отметки
Проверку калибровки и прочие виды
технического обслуживания можно произвести
в авторизованном сервисном центре DEWALT.
Для переноса отметки прибор проецирует
3 лазерных луча (2 отвесных и 1 уровневый).
При отвесном использовании, одним
лучом определите отметку и перенесите
её с помощью другого. При уровневом
использовании, одним лучом определите
отметку, затем перенесите её, поворачивая
лазерный прибор на встроенном поворотном
кронштейне. Горизонтальная отметка может
переноситься в радиусе 180°.
Используйте один луч для определения
отметки, и переносите её с помощью
противоположного лазерного луча.
Индикатор выхода за
пределы амплитуды наклона
Лазерный прибор DW083 спроецирован
с функцией самовыравнивания. При слишком
большом наклоне лазерного прибора,
когда самовыравнивание невозможно
(наклон > 4°), начнет мерцать лазерный
луч (Рис. 4). Мерцание лазерного луча
указывает на превышение амплитуды
наклона, следовательно, луч не является
показателем уровня (или отвесности) и не
должен использоваться для определения
или отметки уровня (или отвеса).
Переустановите лазерный прибор на более
ровной поверхности.
Выравнивание лазерного
прибора
При условии правильной калибровки,
данный лазерный прибор выравнивается
самостоятельно. Он калибруется на заводеизготовителе в режиме поиска отвеса, при
условии нахождения на плоской поверхности
с уровнем в пределах 4°. Ручную настройку не
выполнять.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш лазерный прибор DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность лазерного
прибора увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
18
Храните не используемый лазерный прибор
в чемодане, входящем в комплект поставки.
Не храните лазерный прибор при температуре
ниже –20 °C или выше 60 °C.
Не убирайте в чемодан влажный лазерный
прибор. Сначала полностью высушите
лазерный прибор при помощи мягкой сухой
ткани.
Проверка локальной
калибровки
Калибровка на месте должна проводиться
точно и аккуратно, с целью создания
условий для достоверной диагностики. При
обнаружении неполадок, откалибруйте прибор
в авторизованном сервисном центре.
ВНИМАНИЕ: Головка лазера
всегда должна калиброваться
квалифицированным сервисным
персоналом.
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ - ОТВЕС
Наиболее точную калибровку отвесности
можно произвести при наличии значительного
количества вертикальной высоты, в идеале
7,5 м., при этом, один человек должен стоять
на полу для позиционирования лазерного
прибора, а второй человек должен находиться
максимально близко к потолку, чтобы отметить
на нем точку, спроецированную лазерным
лучом (Рис. 5). Очень важно произвести
проверку калибровки на расстоянии не короче
расстояния, для которого предполагается
использование прибора.
1. Сделайте отметку на полу.
2. Поместите лазерный прибор таким
образом, чтобы направленный вниз луч
точно совпадал с отметкой на полу.
3. Подождите, пока лазерный прибор
не спроецирует вертикальную линию,
и отметьте центр лазерной точки,
спроецированной лучом, направленным
вверх.
4. Разверните лазерный прибор на 180°,
как показано на Рис. 6, чтобы убедиться,
что направленный вниз луч по-прежнему
совпадает с отметкой на полу.
РУССКИЙ ЯЗЫК
5. Подождите, пока лазерный прибор
не спроецирует вертикальную линию,
и отметьте центр лазерной точки,
спроецированной лучом, направленным
вверх.
Если расстояние между двумя отметками
превышает приведённые ниже значения,
лазерный прибор нуждается в калибровке.
Высота потолка
Расстояние между
отметками
7,5 м
4,5 мм
15 м
9,0 мм
Возможные неисправности
и способы их устранения
ЛАЗЕРНЫЙ ПРИБОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
•
Убедитесь, что батарейки питания вставлены
в прибор в соответствии с отметками (+), (-)
на крышке отсека.
•
Убедитесь, что батарейки питания находятся
в рабочем состоянии. Если сомневаетесь,
попробуйте установить новые батарейки
питания.
•
Убедитесь, что контакты батареек питания
чистые и без признаков ржавчины или
коррозии. Следите, чтобы лазерный уровень
оставался сухим, и всегда используйте
только высококачественные батарейки
питания, чтобы свести к минимуму риск их
протечки.
•
Если лазерный прибор хранился при очень
высокой температуре, дождитесь его
полного остывания.
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ – УРОВЕНЬ
ПЛОСКОСТЕЙ
Для проверки уровневой калибровки лазерного
прибора потребуется 2 параллельные стены,
расположенные на расстоянии минимум
6 м друг от друга. Очень важно произвести
проверку калибровки на расстоянии не короче
расстояния, для которого предполагается
использование прибора.
1. Поместите лазерный прибор на
расстоянии 5-8 см от первой стены,
направив его в сторону стены (Рис. 7).
2. Отметьте на первой стене позицию
лазерного луча.
3. Разверните прибор на 180° и отметьте
позицию лазерного луча на второй стене
(Рис. 8).
4. Поместите лазерный прибор на
расстоянии 5-8 см от второй стены,
направив его в сторону стены (Рис. 9).
5. Отрегулируйте высоту прибора, пока луч
не совпадёт с отметкой из пункта 3.
6. Разверните прибор на 180° и направьте
лазерный луч на отметку на первой стене
из пункта 2 (Рис. 10).
7. Измерьте вертикальное расстояние между
лучом и отметкой.
8. Если расстояние превышает приведённые
ниже значения, лазерный прибор должен
быть откалиброван в авторизованном
сервисном центре.
Расстояние между
стенами
Расстояние между
отметками
7,5 м
3,0 мм
15 м
6,0 мм
23 м
9,0 мм
ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ МЕРЦАЕТ
Лазерный прибор DW083 был сконструирован
для самовыравнивания до 4° во всех
направлениях, при его расположении,
как показано на Рисунке 4. Если
лазерный прибор наклонён слишком
сильно и внутренний механизм не может
произвести самостоятельное выравнивание,
лазерный луч начнёт мерцать, указывая
на превышение амплитуды наклона.
МЕРЦАЮЩИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПОКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ ИЛИ ОТВЕСНОСТИ
И НЕ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЛИ ОТМЕТКИ УРОВНЯ ИЛИ
ОТВЕСА. Переустановите лазерный прибор на
более ровной поверхности.
ЛАЗЕРНЫЕ ЛУЧИ НЕ ПРЕКРАЩАЮТ
ДВИГАТЬСЯ
Лазерный прибор DW083 является
инструментом высокой точности. Поэтому,
будучи расположенным на неустойчивой
(и подвижной) поверхности, прибор будет
продолжать поиск отвесности. Если лазерный
луч не прекращает своего движения,
попробуйте установить лазерный прибор на
более устойчивой поверхности. Кроме этого,
проверьте, что поверхность является абсолютно
плоской и лазерный прибор находится
в устойчивом положении.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Чистка
• Перед чисткой прибора извлеките из него
батарейки питания.
• Следите за тем, чтобы вентиляционные
отверстия прибора оставались чистыми,
и регулярно протирайте его корпус мягкой
тканью.
• При необходимости, протирайте линзы
мягкой тканью или смоченной в спирте
ватной палочкой. Не используйте никакие
другие чистящие средства.
Дополнительные
принадлежности
В нижней части лазерного прибора имеется
внутренняя резьба 1/4» x 20. Данная резьба
подходит для использования существующих
или спроектированных в будущем
дополнительных принадлежностей DEWALT.
Используйте только дополнительные
принадлежности DEWALT, специально
предназначенные для использования
с данным продуктом. Следуйте инструкциям,
приложенным к дополнительной
принадлежности.
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Батарейки питания
Утилизируйте отработанные батарейки питания
безопасным для окружающей среды способом.
Узнайте в ближайшем учреждении органов
власти о безопасном для окружающей среды
способе переработки и утилизации батареек
питания.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
zst00204605 - 07-05-2013
20
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
22
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising