DW083 | DeWalt DW083 SPOTLINE LASER instruction manual

509211-71 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DW083
Rys. 1
e
b
h
j
g
d
f
a
c
Rys. 2
e
2
Rys. 3
i
i
h
Rys. 4
>4°
Rys. 5
7,5 m
(25')
3
Rys. 6
Rys. 7
Rys. 8
Rys. 9
Rys. 10
4
SAMOPOZIOMUJĄCY LASER 3-PUNKTOWY
DW083
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że
firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
DW083
Napięcie
V
6
Typ
1
Rodzaj baterii
4 x LR6 (AA)
Moc lasera
mW
< 4,0
Klasa lasera
2
Długość fali
nm
630 ~ 680
Klasa ochrony
IP54
Zakres samopoziomowania °
+/-4
Temperatura pracy
°C
-10 - +50
Otwór gwintowany do mocowania 6,35 mm (1/4”)
x 20 TPI
Masa
kg
0,59
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa pracy laserów
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
• Nie używaj lasera w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne
ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą zapalić te
substancje.
• Używaj lasera wyłącznie z przeznaczonymi
dla niego bateriami. Stosowanie innych
baterii grozi pożarem.
• Nieużywany laser przechowuj poza
zasięgiem dzieci i innych niewyszkolonych
w jego obsłudze osób. Lasery w rękach
niedoświadczonych użytkowników są
niebezpieczne.
• Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych
przez producenta do danego modelu
lasera. Używanie akcesoriów od innych
laserów grozi doznaniem urazu.
• Naprawy MOGĄ BYĆ wykonywane
TYLKO przez wykwalifikowanych
specjalistów. Naprawy, prace serwisowe
lub konserwacyjne wykonywane przez
nieznające się na rzeczy osoby stwarzają
zagrożenie doznania urazu. Adresy
autoryzowanych warsztatów serwisowych
firmy DEWALT zamieszczono na tylnej okładce
tej instrukcji lub w Internecie pod adresem
www.2helpU.com.
• Nie patrz w promień laserowy przez
przyrządy optyczne, jak teleskopy lub
lunety. Grozi to poważnym uszkodzeniem
wzroku.
• Nie używaj lasera w takim miejscu,
w którym ktoś mógłby umyślnie lub
nieumyślnie spojrzeć w promień laserowy.
5
Grozi to poważnym uszkodzeniem oczu.
• Nie stawiaj lasera w pobliżu odbijających
światło powierzchni, które mogłyby
skierować promień laserowy w oczy innej
osoby. Grozi to poważnym uszkodzeniem
oczu.
• Gdy laser nie jest używany, wyłącz go.
Pozostawiony załączony laser zwiększa
ryzyko, że ktoś spojrzy w jego promień.
• Nie używaj lasera w pobliżu dzieci i nie
pozwalaj dzieciom używać lasera. Może być
to przyczyną poważnych uszkodzeń oczu.
• Lasera używaj wyłącznie do rzutowania linii
laserowych. Spojrzenie w promień emitowany
przez laser klasy 2 nie jest szkodliwe, jeżeli
nie trwa dłużej niż 0, 25 s. Odruch zamykania
powiek na ogół stanowi wystarczającą
ochronę. Przy odległościach powyżej 1 m
laser odpowiada klasie 1, co oznacza, że jest
całkowicie bezpieczny.
• Nigdy nie patrz umyślnie bezpośrednio
w promień laserowy.
• Nie zdejmuj ani nie modyfikuj żadnych
tabliczek ostrzegawczych. Przy zdjętych
tabliczkach ostrzegawczych użytkownik lub
inne osoby mogą się przypadkowo wystawić
na działanie promieniowania laserowego.
• Nie używaj żadnych przyrządów optycznych
do obserwowania promieniowania laserowego.
• Ustaw laser na płaskiej powierzchni.
Upadek lasera grozi uszkodzeniem przyrządu
lub doznaniem poważnego urazu ciała.
• Pilnuj, by lasera nie dotykały dzieci.
• Zakładaj odpowiednią odzież. Nie zakładaj
rzeczy długich i biżuterii. Zwiąż długie
włosy. Utrzymuj swoje włosy, odzież
i rękawiczki z dala od ruchomych części
urządzenia. Luźna odzież, biżuteria lub
długie włosy mogą dostać się do ruchomych
części. Szczeliny wentylacyjne pokrywają
często ruchome części i powinny również być
omijane.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie
jakichkolwiek regulacji lub operacji
nieopisanych w tej instrukcji grozi
uwolnieniem promieniowania
laserowego, co może być
niebezpieczne dla znajdujących się
w pobliżu osób.
OSTRZEŻENIE: NIE ROZBIERAJ
LASERA. W jego wnętrzu nie ma
żadnych elementów podlegających
konserwacji przez użytkownika.
Demontaż lasera powoduje
utratę wszelkich praw z tytułu
gwarancji. Nie dokonuj żadnych
przeróbek lasera. Wszelkie przeróbki
mogą doprowadzić do uwolnienia
promieniowania laserowego, co jest
niebezpieczne dla znajdujących się
w pobliżu osób.
Dodatkowe przepisy
bezpieczeństwa pracy laserów
• Laser ten odpowiada klasie 2 według normy
EN 60825-1:2007. Nie wymieniaj diody
laserowej na diodę innego rodzaju. Naprawę
6
uszkodzonego lasera zleć właściwemu
warsztatowi serwisowemu.
• Nie stawiaj przyrządu w takim miejscu,
w którym promień laserowy jest emitowany na
wysokości głowy przechodzących osób.
• W ekstremalnych warunkach zastosowania
może wypłynąć elektrolit. Jeżeli płyn
znajdzie się na baterii należy postępować jak
następuje:
– zmyj uważnie ciecz za pomocą chustki
z baterii. Unikaj kontaktu ze skórą lub
oczami. Nie izoluj baterii.
– jeśli jednak doszło do kontaktu cieczy
z oczami lub skórą, przemywaj je czystą,
bieżącą wodą przez 10 minut. Skontaktuj
się z lekarzem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru! Uważaj, by jakieś metalowe
przedmioty nie zwarły biegunów
baterii.
Pozostałe zagrożenia
Z laserem tym są związane następujące
zagrożenia:
– uszkodzenie oczu na skutek spojrzenia
w promień laserowy.
NAKLEJKI NA LASERZE
Naklejki na laserze zawierają następujące
piktogramy:
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi
Ostrzeżenie przed promieniowaniem
laserowym
Elementy lasera
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 samopoziomujący laser 3-punktowy
4 baterie LR6 (AA)
1 kuferek transportowy (tylko modele K)
Nie patrz w promień laserowy
1 instrukcja obsługi
Obudowa odporna na odpryski wody
• Sprawdź przyrząd, czy w czasie transportu
nie uległy uszkodzeniu jakieś elementy lub
akcesoria.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
Kod daty, który zawiera również rok produkcji,
wydrukowano wewnątrz kieszeni baterii.
Przykład:
2013 XX XX
Rok produkcji
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy baterii
OSTRZEŻENIE: Baterie mogą
eksplodować lub wyciec, co grozi
doznaniem urazu lub pożarem. By
zmniejszyć ryzyko tego zagrożenia:
• Przestrzegaj wszystkich wskazówek
i ostrzeżeń zamieszczonych na
baterii i opakowaniu.
• Przy wkładaniu baterii zawsze
zwracaj uwagę na właściwą
polaryzację („+” i „-”) podaną na
baterii i przyrządzie.
• Nie zwieraj biegunów baterii.
• Nie ładuj baterii.
• Nie mieszaj ze sobą starych
i nowych baterii. Wymieniaj naraz
wszystkie baterie na nowe tej samej
marki i tego samego typu.
• Zużyte baterie natychmiast wyjmuj
i utylizuj zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska.
• Nie wrzucaj baterii do ognia.
• Przechowuj baterie poza zasięgiem
dzieci.
• Gdy laser ma nie być używany
przez kilka miesięcy, wyjmij z niego
baterie.
Baterie
TYP BATERII
DW083 pracuje z baterią LR6 (wielkość AA)
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis lasera (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się
na zniszczenie sprzętu lub doznanie
urazu ciała, nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w laserze ani jego
elementach.
a. Dźwignia wyłącznika
b. Źrenica wyjściowa (promień laserowy
skierowany pionowo do góry)
c. Źrenica wyjściowa (promień laserowy
skierowany pionowo do dołu)
d. Źrenica wyjściowa (promień laserowy
poziomy)
e. Wskaźnik ładunku baterii
f. Zintegrowany magnetyczny uchwyt obrotowy
g. Magnesy
h. Pokrywa kieszeni baterii
i. Baterie
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Samopoziomujący laser 3-punktowy DW083 jest
przeznaczony do rzutowania promieni laserowych
przy profesjonalnych pomiarach. Przyrząd ten
można wykorzystywać zarówno do poziomowania
jak i pionowania obiektów.
NIE UŻYWAJ lasera w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Laser ten służy do zastosowań profesjonalnych.
NIE POZWALAJ, by bawiły się nim dzieci.
Niedoświadczone osoby mogą go używać tylko
pod nadzorem.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE! Nie używaj lasera
w miejscu, w którym ktoś mógłby
umyślnie lub nieumyślnie spojrzeć
w promień laserowy. Grozi to
poważnym uszkodzeniem oczu.
7
Dostosowanie naklejek
ostrzegawczych
Ostrzeżenia na naklejce przyrządu muszą być
podane w języku ojczystym użytkownika.
Z tego powodu do zakresu dostawy lasera należy
arkusz z samoprzylepnymi naklejkami.
OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy
ostrzeżenia na tabliczce są napisane
w języku ojczystym użytkownika.
Ostrzeżenia te muszą zawierać następujące
informacje:
PROMIENIOWANIE LASEROWE!
NIE PATRZ W PROMIEŃ LASEROWY!
LASER KLASY 2!
• Gdy ostrzeżenia są podane w obcym języku:
– Ściągnij odpowiednią naklejkę z arkusza.
– Ostrożnie przyłóż nową naklejkę do
dotychczasowej naklejki w obcym języku.
– Dociśnij naklejkę na swoim miejscu.
Wymiana baterii (rys. 3)
W laserze zastosowano baterie typu LR6 (AA).
•
Otwórz pokrywę kieszeni baterii (h).
•
Wymień baterie (i). Umieść nowe baterie
w pozycji pokazanej na rysunku.
•
Zamknij pokrywę kieszeni baterii.
OSTRZEŻENIE: Zawsze wymieniaj
komplet baterii. Nie stosuj starych
baterii razem z nowymi. Najlepsze są
baterie alkaliczne.
ZASTOSOWANIE
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
obowiązujących przepisów,
a zwłaszcza bezpieczeństwa.
•
Zawsze zaznaczaj środek plamki świetlnej.
•
Zapewnij stabilne ustawienie przyrządu.
•
Silne wahania temperatury mogą
spowodować przesunięcie się wewnętrznych
elementów i w konsekwencji pogorszyć
dokładność przyrządu. Gdy przyrząd jest
wykorzystywany w takich warunkach,
regularnie sprawdzaj jego dokładność.
•
8
Chociaż przyrząd automatycznie koryguje
niewielkie niedokładności poziomowania,
w razie uderzenia może zajść konieczność
ponownego ustawienia lub kalibracji.
•
W razie upadku przyrządu oddaj go
do specjalistycznego warsztatu, by
wykalibrować głowicę laserową.
Wskaźnik ładunku baterii
(rys. 2)
Laser DW083 zawiera czerwony wskaźnik
ładunku baterii (e) (patrz rysunek 2) usytuowany
na górze przyrządu. Gdy wskaźnik ten miga,
to znaczy że baterie trzeba wymienić. Laser
może jeszcze działać przez chwilę aż do
całkowitego rozładowania baterii. Po włożeniu
nowych baterii i ponownym załączeniu lasera
czerwony wskaźnik gaśnie. (Miganie promienia
laserowego nie świadczy o rozładowanych
bateriach - patrz p. Wskazanie „Poza zakresem
samopoziomowania”).
Załączanie i wyłączanie lasera
(rys. 1)
Ustaw laser na względnie gładkiej, stabilnej
i poziomej powierzchni.
Załącz przyrząd, obracając dźwignię wyłącznika
(a) do góry. Laser rzutuje wówczas trzy promienie:
jeden do góry (b), jeden do dołu (c) i jeden
w poziomie (d).
By wyłączyć przyrząd, dźwignię wyłącznika (a)
obróć do dołu do poziomu. Promienie przestają
być wytwarzane.
Blokowany mechanizm
uchylny
Laser zawiera blokowany mechanizm uchylny.
Funkcja ta działa tylko przy wyłączonym
przyrządzie. Gdy dźwignię wyłącznika obróci się
do pozycji ON (wł.), blokada zostaje zwolniona
i następuje samopoziomowanie.
Zastosowanie lasera
Po sprawdzeniu kalibracji (patrz p. Kontrola
kalibracji na miejscu) i gdy promień laserowy
nie miga (patrz p. Wskazanie „Poza zakresem
samopoziomowania”) można mieć pewność, że
promienie przebiegają poziomo lub pionowo.
Przyrząd można wykorzystywać do przenoszenia
punktów w dowolnej kombinacji promieni
laserowych.
Zintegrowany uchwyt
obrotowy
Do lasera DW083 jest na stałe przytwierdzony
magnetyczny uchwyt obrotowy (f). Za pomocą
magnesów z tyłu uchwytu laser można mocować
do pionowych stalowych lub żelaznych konstrukcji.
Mogą to być stalowe słupy, stalowe odrzwia,
stalowe dźwigary. Ustaw laser na stabilnej
powierzchni. Gdyby laser spadł, mógłby ulec
uszkodzeniu lub spowodować poważny uraz.
Uchwyt obrotowy zapewnia też odstęp od podłogi
ok. 4,5 cm, co jest pomocne przy montażu
konstrukcji stalowych.
Przenoszenie zaznaczonej
pozycji
Przyrząd wytwarza trzy promienie laserowe
(dwa w pionie i 1 w poziomie), które umożliwiają
przenoszenie zaznaczonej pozycji. W pionie:
jednym pionowym promieniem laserowym namierz
zaznaczoną pozycję i przenieś ją za pomocą
drugiego pionowego promienia laserowego.
W poziomie: namierz promieniem laserowym
zaznaczoną pozycję i przenieś ją przez obrócenie
lasera o 180° na uchwycie obrotowym.
Namierz promieniem laserowym zaznaczoną
pozycję i przenieś ją za pomocą przeciwległego
promienia laserowego.
Wskazanie „Poza zakresem
samopoziomowania”
Laser DW083 zawiera funkcję samopoziomowania.
Gdy laser jest tak przechylony, że przekroczył
zakres samopoziomowania (przechył > ok. 4°),
promienie laserowe zaczynają migać (rys. 4).
Migający promień laserowy informuje, że nastąpiło
przekroczenie zakresu samopoziomowania i laser
nie znajduje się w poziomie (lub w pionie).
W takim przypadku nie można wyznaczyć
poziomu ani pionu. Ponownie ustaw laser na
poziomej powierzchni.
Poziomowanie lasera
Gdy laser jest prawidłowo wykalibrowany, sam
się poziomuje. Każdy laser jest tak kalibrowany
w zakładzie produkcyjnym, by sam się
poziomował, dopóki jest ustawiony na poziomej
powierzchni o nachyleniu nieprzekraczającym ± 4°.
Nie są potrzebne żadne ręczne korekcje.
KONSERWACJA
Przyrządy firmy DEWALT odznaczają się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymagają
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest ich regularny dogląd
i czyszczenie.
By mieć pewność dokładności pomiarów,
często sprawdzaj, czy laser jest prawidłowo
wykalibrowany. Patrz p. Kontrola kalibracji na
miejscu.
Kontrolę kalibracji i inne prace konserwacyjne
można powierzyć dowolnemu autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu DEWALT.
Gdy laser nie jest używany, przechowuj go
w dostarczonym kuferku. Nie składuj lasera
w temperaturze niższej niż -20 °C ani wyższej niż
60 °C.
Gdy laser jest wilgotny, nie wkładaj go do kuferka.
Najpierw wytrzyj go dokładnie miękką, suchą
szmatą.
Kontrola kalibracji na miejscu
By mieć pewność wiarygodnych wyników, kontrola
kalibracji na miejscu musi być przeprowadzona
starannie i dokładnie. W razie stwierdzenia
nadmiernego błędu oddaj przyrząd do
specjalistycznego warsztatu w celu naprawy.
OSTRZEŻENIE: Głowicę laserową
oddawaj do kalibracji tylko
w specjalistycznym warsztacie.
KONTROLA DOKŁADNOŚCI - PIONOWE
PROMIENIE LASEROWE
Kontrola dokładności kalibracji pionowych promieni
laserowych jest najdokładniejsza przy pomiarach
w wysokim pomieszczeniu, najlepiej o wysokości
7,5 m, przy czym jedna osoba pozycjonuje laser
na podłodze, a druga zaznacza pozycję plamki
świetlnej na suficie (rys. 5). Odległość między
podłogą a sufitem przy kontroli kalibracji nie może
być mniejsza niż przy rzeczywistych pomiarach.
1. Najpierw zaznacz punkt na podłodze.
2. Nakieruj dolny promień laserowy na znak
wykonany na podłodze.
3. Odczekaj, aż laser sam się wypoziomuje,
a następnie zaznacz środek plamki świetlnej
pionowego promienia laserowego na suficie.
4. Tak jak pokazano na rys. 6, obróć laser
o 180° i tak go ustaw, by dolny promień
laserowy wypadł dokładnie w uprzednio
zaznaczonym punkcie na podłodze.
5. Odczekaj, aż laser sam się wypoziomuje
w pionie, a następnie zaznacz środek plamki
świetlnej pionowego promienia laserowego
na suficie.
Zmierz odległość między dwoma punktami
zaznaczonymi na suficie. Gdy zmierzona różnica
jest większa od wartości podanej w tabeli, to
znaczy że laser trzeba wykalibrować.
9
Wysokość sufitu
Dopuszczalna
odległość między
znakami
7,5 m
4,5 mm
15 m
9,0 mm
KONTROLA DOKŁADNOŚCI - POZIOMY
PROMIEŃ LASEROWY
Dla sprawdzenia dokładności kalibracji poziomego
promienia laserowego są potrzebne 2 równoległe
ściany oddalone od siebie o przynajmniej 6 m.
Odległość między ścianami przy kontroli kalibracji
nie może być mniejsza niż przy rzeczywistych
pomiarach.
1. Tak ustaw przyrząd, by jego przednia
strona znalazła się w odległości 5 - 8 cm od
pierwszej ściany (rys. 7).
2. Zaznacz na pierwszej ścianie środek plamki
świetlnej poziomego promienia laserowego.
3. Obróć przyrząd o 180° i zaznacz środek
plamki świetlnej poziomego promienia
laserowego na przeciwległej ścianie (rys. 8).
4. Tak ustaw przyrząd, by jego przednia strona
znalazła się w odległości 5 - 8 cm od drugiej
ściany (rys. 8).
5. Tak przestaw laser w pionie, by poziomy
promień wypadł w pozycji zaznaczonej
w p. 3 na przeciwległej ścianie.
6. Obróć przyrząd o 180° i nakieruj promień
na pozycję zaznaczoną w p. 2 na pierwszej
ścianie.
•
Sprawdź, czy baterie znajdują się
w nienagannym stanie. W razie wątpliwości
włóż nowe.
•
Sprawdź, czy kontakty baterii nie są
skorodowane. Przechowuj suchy laser i stosuj
tylko nowe, wysokiej jakości markowe baterie,
by nie narażać się na wyciek elektrolitu.
•
Gdy laser był przechowywany w bardzo
wysokich temperaturach, najpierw go ochłodź.
MIGAJĄ PROMIENIE LASEROWE
Gdy laser DW083 jest ustawiony tak, jak pokazano
na rysunku 4, sam się poziomuje we wszystkich
kierunkach w zakresie do 4°. Gdy laser jest tak
silnie przechylony, że wewnętrzny mechanizm
uchylny nie może się sam wypoziomować,
promienie laserowe migają, co znaczy, że
zakres samopoziomowania został przekroczony.
PROMIENIE WYTWARZANE PRZEZ LASER
NIE PRZEBIEGAJĄ W POZIOMIE LUB PIONIE
I W TAKIM PRZYPADKU NIE MOŻNA UŻYĆ
LASERA DO WYZNACZENIA POZIOMU LUB
PIONU. Ponownie ustaw laser na poziomej
powierzchni.
PROMIENIE LASEROWE NIE PRZESTAJĄ SIĘ
PORUSZAĆ
Laser DW083 jest precyzyjnym przyrządem
pomiarowym. Dlatego gdy nie jest ustawiony na
stabilnej i nieruchomej powierzchni, ciągle próbuje
znaleźć pion. Gdy promień nie przestaje się
poruszać, spróbuj ustawić laser na stabilniejszej
powierzchni. Sprawdź także, czy powierzchnia jest
na tyle płaska, by zapewnić stabilność lasera.
7. Zmierz różnicę w pionie między pierwszym
znakiem a promieniem laserowym.
8. Gdy zmierzona różnica jest większa od
wartości podanej w tabeli, oddaj laser do
autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu kalibracji.
Odległość między
ścianami
Dopuszczalna
odległość między
znakami
7,5 m
3,0 mm
15 m
6,0 mm
23 m
9,0 mm
Usuwanie usterek
LASER NIE DAJE SIĘ ZAŁĄCZYĆ
•
10
Sprawdź, czy baterie zostały włożone zgodnie
z polaryzacją (+) i (-) zaznaczoną na pokrywie
kieszeni baterii.
Czyszczenie
• Przed rozpoczęciem czyszczenia przyrządu
wyjmij z niego baterie.
• Regularnie przecieraj obudowę miękką
szmatą.
• W razie potrzeby oczyść soczewkę miękką
szmatką lub wacikiem zwilżonym alkoholem.
Nie używaj żadnych innych środków
czyszczących.
Dostępne akcesoria
Laser zawiera gwint wewnętrzny 1/4” x 20 na
spodzie obudowy. Gwint ten służy do mocowania
będących do nabycia teraz lub w przyszłości
akcesoriów firmy DEWALT. Używaj tylko
takiego wyposażenia dodatkowego, które jest
przystosowane do tego wyrobu. Stosuj się do
instrukcji dostarczonych z akcesoriami.
OSTRZEŻENIE: Ponieważ osprzęt
nieoferowany przez DEWALT nie jest
sprawdzony z tym produktem, może
być zastosowanie takiego osprzętu
z tym urządzeniem niebezpieczne.
Aby uniknąć ryzyka obrażeń należy
stosować akcesoria DEWALT.
oddaj akumulator do komunalnego zakładu
utylizacji odpadów.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dystrybutora.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o autoryzowanych
warsztatach serwisowych. Ich listę i szczegółowe
dane znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Baterie
Przy utylizowaniu baterii pamiętaj o ochronie
środowiska. W celu zawrócenia do obiegu
i usunięcia w sposób niezagrażający środowisku
11
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
zst00204563 - 12-06-2013
12
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
13
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising