DW083 | DeWalt DW083 SPOTLINE LASER instruction manual

511112-70 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW083
Obrázok 1
e
b
h
j
g
d
f
a
c
Obrázok 2
e
2
Obrázok 3
i
h
i
Obrázok 4
Obrázok 5
>4°
7,5 m
(25')
3
Obrázok 6
Obrázok 7
Obrázok 8
Obrázok 9
Obrázok 10
4
DW083 - TROJLÚČOVÝ LASER
S AUTOMATICKÝM VYROVNANÍM
Blahoželáme Vám! Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Typ batérie
Výkon lasera
Trieda lasera
Vlnová dĺžka
Trieda ochrany
Rozsah automatického
vyrovnávania
Prevádzková teplota
Montážny závit
Hmotnosť
V
mW
nm
DW083
6
1
4 × LR6 (AA)
< 4,0
2
630 ~ 680
IP54
°
°C
+/- 4
-10 až 50
6,35 mm (1/4“ × 20
závitov na palec)
kg
0,59
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
ku škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Bezpečnostné pokyny pre
lasery
VAROVANIE! Prečítajte a naštudujte
si všetky bezpečnostné pokyny.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
• Nepracujte s laserom vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory
s výskytom horľavých kvapalín, plynov
alebo prašných látok. V elektrickom náradí
dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť
vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
• Používajte laser iba so špecificky určenými
batériami. Použitie iných typov môže viesť
k spôsobeniu požiaru.
• Ak laser nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a nekvalifikovaných osôb.
Lasery sú v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
• Pre váš model používajte iba príslušenstvo
schválené výrobcom. Príslušenstvo vhodné
pre jeden typ lasera môže viesť k spôsobeniu
úrazu, ak je použité s iným typom lasera.
• Opravy náradia MUSÍ vykonávať iba
technik so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
Opravy, servis alebo údržba vykonávaná
nekvalifikovanou osobou môže viesť
k vzniku úrazu. Najbližšieho autorizovaného
servisného zástupcu DEWALT nájdete
v zozname autorizovaných servisných
zástupcov DEWALT na konci tohto návodu
na obsluhu, alebo navštívte stránky
www.2helpU.com na internete.
• Na sledovanie laserového lúča
nepoužívajte optické prístroje, ako sú
ďalekohľad alebo nivelačný prístroj. Inak by
mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu zraku.
• Neklaďte laser do takej polohy, kde by
mohli akékoľvek osoby uprieť zrak do
laserového lúča, či už neúmyselne, alebo
zámerne. Inak by mohlo dôjsť k vážnemu
poškodeniu zraku.
5
• Neklaďte laser v blízkosti odrazových
materiálov, ktoré môžu spôsobiť odklon
lúča a následné zasiahnutie zraku okolitých
osôb. Inak by mohlo dôjsť k vážnemu
poškodeniu zraku.
• Ak laser nepoužívate, vypnite ho.
Ponechanie lasera v zapnutom stave zvyšuje
riziko zasiahnutia zraku osôb v okolí.
• Nepracujte s laserom v blízkosti detí
a nedovoľte, aby laser používali. Inak by
mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu zraku.
• Varovné štítky neodstraňujte a udržujte
ich čitateľné. Pokiaľ budú varovné štítky
odstránené, môže byť obsluha alebo okolité
osoby nechtiac vystavené žiareniu.
• Položte laser bezpečne na rovný povrch.
Pádom by mohlo dôjsť k poškodeniu lasera
alebo k spôsobeniu úrazu.
• Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dlhé vlasy si zopnite. Dbajte
na to, aby sa vaše vlasy, odev a rukavice
nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé
vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
Vetracie otvory často prekrývajú pohyblivé
diely a preto by ste mali na túto oblasť dávať
pozor.
VAROVANIE: Použitie ovládacích
prvkov, nastavenie alebo
vykonávanie iných postupov, než sú
uvedené v tomto návode, môže mať
za následok nebezpečné ožiarenie.
VAROVANIE! LASER
NEROZOBERAJTE. Vnútri výrobku
sa nenachádzajú žiadne časti
určené na opravy. Demontáž lasera
spôsobí zrušenie všetkých záruk
vzťahujúcich sa na tento výrobok.
Výrobok žiadnym spôsobom
neupravujte. Úprava výrobku
môže mať za následok nebezpečné
ožiarenie.
nepresiahne tento čas 0,25 sekundy. Reflexy
očných viečok poskytujú dostatočnú ochranu.
Vo vzdialenosti väčšej než 1 m zodpovedá
tento laser triede 1 a preto je považovaný za
úplne bezpečný.
• Nikdy sa do laserového lúča nedívajte
zámerne a priamo.
• Nepoužívajte na sledovanie laserového lúča
optické prístroje.
• Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby
mohol laserový lúč prechádzať cez osoby vo
výške ich hláv.
• Zabráňte deťom, aby sa s laserom dostali do
kontaktu.
• Ak zistíte únik kvapaliny z batérie, postupujte
nasledovne: – Opatrne zotrite kvapalinu handričkou.
Dbajte na to, aby sa táto kvapalina
nedostala do kontaktu s pokožkou.
Zabráňte náhodnému požitiu tejto
kvapaliny.
– Ak dôjde ku kontaktu pokožky alebo
k zasiahnutiu očí, vyplachujte ich veľkým
množstvom čistej vody minimálne 10 minút
a vyhľadajte lekára.
VAROVANIE: Riziko spôsobenia
požiaru! Zabráňte skratovaniu
kontaktov vybratej batérie.
Zvyškové riziká
Nasledujúce riziká sú typické pre použitie tohto
zariadenia: – úrazy spôsobené pohľadom do laserového
lúča.
ŠTÍTKY NA NÁRADÍ
Na výrobku sú nasledovné piktogramy: Ďalšie bezpečnostné pokyny
týkajúce sa laserov
• Tento laser zodpovedá požiadavkám triedy 2
podľa normy EN 60825-1: 2007. Laserovú
diódu nenahradzujte diódou iného typu. Ak
je laser poškodený, zverte jeho opravu iba
autorizovanému servisu.
• Nepoužívajte laser na iné účely, než je
projekcia laserových lúčov. Vystavenie
zraku pôsobeniu laserového lúča triedy 2
je považované za bezpečné v prípade, ak
6
Pred použitím si pozorne prečítajte tento
návod.
Pozor laser.
Nepozerajte sa do laserového lúča.
Kryt náradia je odolný voči striekaniu
vody.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód (j), ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2013 XX XX
Rok výroby
Dôležité bezpečnostné pokyny
týkajúce sa batérií
VAROVANIE: Batérie môžu
explodovať alebo z nich môže unikať
kvapalina, a môžu tak spôsobiť
zranenie alebo požiar. Z dôvodov
zníženia tohto rizika: • Dodržujte všetky pokyny a varovania
uvedené na štítku batérie a na
obale.
• Batérie vždy vkladajte so správnou
polaritou (+ a -).
• Zabráňte skratu kontaktov batérie.
1 kufrík (iba modely K)
1 návod na obsluhu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Páčka zapnuté/vypnuté
Otvor pre lúč smerujúci hore
Otvor pre lúč smerujúci dole
Otvor pre vodorovný lúč
Indikácia vybitej batérie
Integrovaný magnetický otočný držiak
Magnety
Kryt priestoru pre batérie
Batéria
POUŽITIE VÝROBKU
• Nekombinujte staré batérie
s novými. Batérie nahradzujte
novými súčasne, a to rovnakou
značkou a typom.
Tento laserový ukazovateľ DW083 s 3 lúčmi
s automatickým vyrovnaním je určený na
profesionálne vyrovnávacie aplikácie. Náradie
sa môže používať ako vo vnútorných, tak
i vo vonkajších priestoroch na vyrovnanie
horizontálnych smerov (vodováha) a vertikálnych
smerov (olovnica).
• Vybité batérie okamžite vyberte
a zlikvidujte v súlade s miestnymi
predpismi.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
• Vybité batérie nespaľujte.
Laser je náradie pre profesionálov. ZABRÁŇTE
deťom, aby sa s týmto náradím dostali do
kontaktu. Ak používajú toto náradie neskúsené
osoby, musí byť zaistený odborný dozor.
• Batérie nenabíjajte.
• Batérie skladujte mimo dosahu detí.
• Ak sa nebude výrobok niekoľko
mesiacov používať, vyberte batérie.
Batéria
TYP BATÉRIE
Model DW083 pracuje so štyrmi batériami typu
LR6 (veľkosť AA).
Obsah balenia
Balenie obsahuje: 1 laserový ukazovateľ s 3 lúčmi s automatickým
vyrovnaním
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Neklaďte laser do takej
polohy, kde by mohli akékoľvek
osoby uprieť zrak do laserového
lúča, či už neúmyselne, alebo
zámerne. Pri pohľade do laserového
lúča môže dôjsť k poškodeniu zraku.
Upevnenie výstražného štítku
Bezpečnostné varovanie na štítku lasera musí byť
uvedené v jazyku obsluhy.
4 batéria LR6 (AA)
7
Z toho dôvodu sú s náradím dodané samostatné
samolepiace štítky.
VAROVANIE: Skontrolujte, či sú
bezpečnostné varovania na štítku
uvedené vo vašom jazyku.
Varovania by mali znieť nasledovne: LASEROVÉ ŽIARENIE
NEDÍVAJTE SA PRIAMO DO
LASEROVÉHO LÚČA
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 2
• Ak je varovanie v cudzom jazyku, postupujte
nasledovne: – Odlepte z hárka požadovaný štítok.
– Štítok opatrne prelepte cez existujúci.
– Štítok na mieste pritlačte a uhlaďte.
Výmena batérií (obr. 3)
Tento laser používa batérie LR6 (veľkosť AA).
•
•
Otvorte kryt batériového priestoru (h).
Vymeňte batérie (i). Uistite sa, či sú nové
batérie vložené tak, ako je označené.
• Zavrite kryt priestoru pre batérie.
VAROVANIE: Pri výmene batérií vždy
vymeňte celý komplet. Nemiešajte
staré batérie s novými. Používajte
pokiaľ možno alkalické batérie.
OBSLUHA
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
8
•
Vždy si vyznačte stred laserových bodov.
•
Skontrolujte, či bol prístroj bezpečne
zostavený.
•
Extrémne teplotné zmeny spôsobia posun
vnútorných súčastí, čo môže ovplyvniť
presnosť náradia. Za týchto okolností pri
použití náradia pravidelne kontrolujte jeho
presnosť.
•
I keď toto náradie vykonáva automaticky
korekciu drobných odchýlok od rovín, po
náraze môže byť nutné jeho opätovné
vyváženie alebo nastavenie.
•
Pokiaľ náradie spadlo na podlahu alebo sa
prevrhlo, nechajte laserovú hlavu kalibrovať
servisným technikom so zodpovedajúcou
kvalifikáciou.
Indikátor vybitej batérie (obr. 2)
Laser DW083 je vybavený indikátorom vybitej
batérie (e), ako je znázornené na obr. 2. Tento
červený indikátor sa nachádza na hornej časti
prístroja. Ak tento červený indikátor bliká, batérie
sú vybité a musia byť vymenené. Pri takmer
vybitých batériách bude laser krátko pracovať
aj naďalej. Po vložení nových batérií a po
opätovnom spustení lasera zostane červený
indikátor zhasnutý. (Blikanie laserového lúča
nie je spôsobené slabými batériami, pozri časť
Prekročenie medze sklonu indikátora.)
Zapnutie a vypnutie lasera
(obr. 1)
Postavte vypnutý laser na relatívne hladký, stabilný
a rovný povrch.
Zapnite laser otočením páčky zapnuté/vypnuté (a)
do takej polohy, aby smerovala hore. Potom bude
laser vysielať tri lúče, jeden hore (b), jeden dole (c)
a jeden horizontálne (d).
Ak chcete laser vypnúť, otočte páčku zapnuté/
vypnuté (a) dole do horizontálnej polohy. Lúče sa
prestanú vysielať.
Zaistenie kyvadla
Model DW083 je vybavený zaisťovacím
mechanizmom kyvadla. Táto funkcia sa aktivuje
iba v prípade, ak je laser vypnutý. Ak sa páčka
zapnuté/vypnuté otočí do polohy zapnuté (ON),
kyvadlo sa uvoľní zo zaistenej polohy a dôjde
k automatickému vyrovnaniu.
Použitie lasera
Lúče sa vyrovnávajú vodorovne (vodováha) alebo
zvisle (olovnica) tak dlho, pokým sa neskontroluje
kalibrácia (pozri Kontrola priestorovej kalibrácie)
a pokým laserový lúč neprestane blikať (pozri
Prekročenie medze sklonu indikátora).
Tento prístroj môže byť použitý na prenos bodov
pomocou akejkoľvek kombinácie troch lúčov.
Zabudovaný otočný
magnetický držiak
Laser DW083 je vybavený trvale upevneným
magnetickým otočným držiakom (f). Tento držiak
umožňuje upevnenie prístroja na akýkoľvek zvislý
povrch vyrobený z ocele alebo z kovu pomocou
magnetov (g), ktoré sa nachádzajú na zadnej časti
tohto otočného držiaka. Bežné príklady vhodných
povrchov zahŕňajú oceľové svorníky, oceľové
rámy dverí a profilové oceľové nosníky. Položte
laser na stabilný povrch. Pád lasera môže viesť
k spôsobeniu vážneho úrazu alebo k poškodeniu
lasera. Otočný držiak taktiež poskytuje vzdialenosť
od podlahy zhruba 4,5 cm, čo pomáha pri montáži
oceľového rámu.
Prenos pozičnej značky
Neukladajte laser do kufríka, ak nie je suchý. Pred
uložením musí byť laser vysušený mäkkou suchou
handričkou.
Kontrola priestorovej
kalibrácie
S cieľom preniesť pozičnú značku vytvára laser
tri laserové body (2 vo zvislom smere a 1 vo
vodorovnom smere). Pri použití olovnice lokalizujte
značku pomocou jedného lúča a prenášajte
značku druhým lúčom. Pri použití vodováhy
lokalizujte značku a potom ju preneste otočením
lasera na zabudovanom otočnom držiaku. Značka
pre vodováhu môže byť prenášaná v rozsahu
180°.
Priestorová kalibrácia musí byť s ohľadom
na správnu diagnostiku vykonaná bezpečne
a presne. Pokiaľ sa vyskytne chyba, nechajte
náradie kalibrovať servisným technikom so
zodpovedajúcou kvalifikáciou.
Pomocou jedného lúča lokalizujte značku
a preneste ju pomocou protiľahlého laserového
lúča.
KONTROLA PRESNOSTI – OLOVNICA
Indikátor prekročenia medze
sklonu
Laser DW083 je navrhnutý tak, aby automaticky
vyrovnal polohu. Ak bol laser príliš naklonený tak,
že nemôže polohu vyrovnať automaticky (sklon
> 4°), laserový lúč začne blikať (obr. 4). Blikajúci
laserový lúč znamená, že bola prekročená medza
sklonu a laser nie je vyrovnaný vo vodorovnom
smere (alebo vo zvislom) a nesmie byť použitý
na určenie vodorovnej (alebo zvislej) roviny.
Skúste laser premiestniť na rovnejší podklad.
Vyrovnanie lasera
Ak je laser správne skalibrovaný, vyrovnáva
sa automaticky. Laser je skalibrovaný už vo
výrobe tak, aby pri postavení na rovnú plochu
s toleranciou sklonu ± 4° našiel zvislú polohu.
Nemusí byť sa nič ručne nastavovať.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
Z dôvodu zaistenia presnosti vašej práce nechajte
vykonávať častú kontrolu, či je laser správne
skalibrovaný. Pozri časť Kontrola kalibrácie.
Kontrola kalibrácie a ďalšie opravy by mali byť
vykonávané v autorizovanom servise DEWALT.
Ak nebudete laser používať, uložte ho
v dodávanom kufríku. Neskladujte laser pri
teplotách nižších než -20 °C alebo vyšších než
60 °C.
VAROVANIE: Laserovú hlavu nechajte
vždy skalibrovať servisným technikom
so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
Kontrola vertikálnej kalibrácie lasera (olovnica)
môže byť najpresnejšie vykonaná v mieste, kde
je k dispozícii vysoká stena, ideálne 7,5 m. Jedna
osoba musí byť dole, kde je na podlahe postavený
laser, a ďalšia osoba musí byť v blízkosti stropu,
aby mohla na strope označiť bod vytvorený lúčom
(obr. 5). Je dôležité, aby bola kontrola kalibrácie
vykonávaná na vzdialenosť, ktorá nebude kratšia,
než je vzdialenosť, na ktorú sa bude toto náradie
používať.
1. Začnite kalibráciu vyznačením bodu na
podlahe.
2. Postavte laser tak, aby zvislý lúč smeroval
priamo na bod vyznačený na podlahe.
3. Chvíľu počkajte, aby došlo k vyrovnaniu
olovnice, a označte stred lúča vytvorený
lúčom smerujúcim hore.
4. Otočte laser o 180°, ako je znázornené
na obrázku (obr. 6), a uistite sa, či je lúč
smerujúci dole stále zameraný na bod, ktorý
ste predtým označili na podlahe.
5. Chvíľu počkajte, aby došlo k vyrovnaniu
olovnice, a označte stred bodu, ktorý bol
vytvorený lúčom smerujúcim hore.
Ak je vzdialenosť týchto dvoch bodov väčšia než
nižšie uvedená hodnota, laser nie je správne
skalibrovaný.
Výška stropu
Vzdialenosť medzi
vyznačenými bodmi
7,5 m
4,5 mm
15 m
9,0 mm
KONTROLA PRESNOSTI - VODOVÁHA
Kontrola kalibrácie vodováhy lasera vyžaduje
dve rovnobežné steny dlhé najmenej 6 m. Je
dôležité, aby bola kontrola kalibrácie vykonávaná
9
na vzdialenosť, ktorá nebude kratšia, než je
vzdialenosť, na ktorú sa bude toto náradie
používať.
2. Označte si polohu lúča na prvej stene.
už nemôže automaticky vyrovnať, laserové lúče
začnú blikať – medza sklonu bola prekročená.
BLIKAJÚCE LASEROVÉ LÚČE ZNAMENAJÚ,
ŽE LASER NIE JE VODOROVNE ALEBO
ZVISLE VYROVNANÝ A NESMIE BYŤ POUŽITÝ
NA STANOVENIE ALEBO VYZNAČENIE
VODOROVNEJ ALEBO ZVISLEJ ROVINY.
Pokúste sa laser premiestniť na rovnejší podklad.
3. Otočte laser o 180° a označte polohu lúča na
druhej stene (obr. 8).
LASEROVÉ LÚČE SA NEPRESTÁVAJÚ
POHYBOVAŤ
4. Umiestnite laser do vzdialenosti 5 - 8 cm od
druhej steny tak, aby bol otočený k stene
(obr. 9).
Laser DW083 je presný prístroj. A preto, ak nie
je laser umiestnený na stabilnom (a nehybnom)
povrchu, bude sa stále snažiť nájsť vyrovnanú
polohu. Ak sa neprestane lúč pohybovať, skúste
laser premiestniť na stabilnejší podklad. Pokúste
sa taktiež uistiť, či je povrch relatívne rovný tak,
aby bol laser v stabilnej polohe.
1. Umiestnite laser do vzdialenosti 5 - 8 cm
od prvej steny tak, aby bol otočený k stene
(obr. 7).
5. Nastavte výšku lasera tak, aby bol lúč
zarovnaný s polohou bodu z kroku 3.
6. Otočte laser o 180° a zamerajte lúč na
značku na prvej stene, ktorá bola vytvorená
v kroku 2 (obr. 10).
7. Zmerajte vertikálnu vzdialenosť medzi lúčom
a vyznačenou značkou.
8. Ak je zmeraná vzdialenosť väčšia než nižšie
uvedená hodnota, laser musí byť opravený
v autorizovanom servise.
Vzdialenosť medzi
stenami
Vzdialenosť medzi
vyznačenými bodmi
7,5 m
3,0 mm
15 m
6,0 mm
23 m
9,0 mm
Riešenie problémov
LASER SA NEDÁ ZAPNÚŤ
•
Uistite sa, či sú batérie vložené do prístroja tak,
aby bola dodržaná ich polarita (+) a (-), ktorá je
vyznačená aj na kryte.
•
Uistite sa, či sú batérie v bezchybnom
prevádzkovom stave. Pokiaľ si nie ste istí,
skúste nainštalovať nové batérie.
•
Uistite sa, či sú kontakty batérie čisté,
bez hrdze alebo či nie sú skorodované.
Udržujte laser v suchu a používajte iba nové,
vysokokvalitné batérie, aby nemohlo dôjsť
k úniku kvapaliny z týchto batérií.
•
Ak bol laser skladovaný v extrémne teplom
prostredí, nechajte ho pred použitím
vychladnúť.
LASEROVÝ LÚČ BLIKÁ
Laser DW083 je navrhnutý tak, aby pri umiestnení
do polohy znázornenej na obr. 4 vykonal
automatické vyrovnanie vo všetkých smeroch až
do sklonu 4°. Ak je laser príliš naklonený, kedy sa
10
Čistenie
• Pred čistením lasera z neho vyberte batérie.
• Udržujte čisté ventilačné drážky a kryt náradia
pravidelne čistite mäkkou handričkou.
• Ak je to nutné, očistite šošovky pomocou
mäkkej handričky alebo bavlneným zvitkom
navlhčeným v alkohole. Nepoužívajte žiadne
iné čistiace prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
Tento laser má na spodnej časti prístroja vnútorný
závit 1/4” × 20. Závit zodpovedá aktuálnemu
i budúcemu príslušenstvu značky DEWALT.
Používajte výhradne príslušenstvo DEWALT určené
na použitie s týmto výrobkom. Dodržuje pokyny
uvedené na príslušenstve.
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak výrobok DEWALT nebudete ďalej používať
alebo ak si želáte nahradiť ho novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
servisných stredísk DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Batéria
Pri likvidácii batérií vždy myslite na ochranu
životného prostredia. Informujte sa preto
na príslušných úradoch o ekologickej likvidácii
batérií.
zst00241242 - 17-07-2014
11
12
13
14
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
15
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising