DWE4559 | DeWalt DWE4559 ANGLE GRINDER instruction manual

DWE4557
DWE4559
DWE4579
DWE4579R
DWE4597
DWE4599
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)16
English (original instructions)29
Español (traducido de las instrucciones originales)41
Français (traduction de la notice d’instructions originale)54
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)67
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)80
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)93
Português (traduzido das instruções originais)105
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)118
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)129
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)141
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)153
Copyright DeWALT
B
Fig. A
6
3
1
7
2
5
4
21
1
Fig. B
Fig. C
12
4
13
9
8
11
10
Fig. D
Fig. E
14
1
14
15
15
12
13
12
16
2
14
15
12
13
13
2
Fig. F
17
5
18
Fig. G
Fig. H
20
19
3
Dansk
VINKELSLIBER DWE4557, DWE4559, DWE4579, DWE4579R,
DWE4597, DWE4599
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
DWE4557
230
Spænding
VAC
Type
1
Power input
W
2400
8500
Tomgangshastighed/nominel
min-1
hastighed
Hjuldiameter
mm
180
Spindeldiamter
M14
Spindellængde
mm
24,0
Vægt*
kg
6,5
* vægt inkluderer sidehåndtag og beskyttelsesskærm
DWE4597
230
1
2600
8500
DWE4559
230
1
2400
6500
DWE4579
230
1
2600
6500
DWE4599
230
1
2600
6500
DWE4579R
230
1
2600
6500
180
M14
24,0
6,5
230
M14
24,0
6,6
230
M14
24,0
6,6
230
M14
24,0
6,6
230
M14
24,0
6,6
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-3:
dB(A)
96
96
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
107
107
LWA(lydtryksniveau)
97
108
96
107
96
107
96
107
K(usikkerhed for det angivne
lydniveau)
dB(A)
3
3
3
3
3
3
Overfladeslibning
Vibrationsemissionsværdi ah,AG =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
9,0
1,5
8,5
1,5
7,0
1,5
7,0
1,5
4,5
1,5
7,0
1,5
Skiveslibning
Vibrationsemissionsværdi ah,DS =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
2,5
1,5
–
–
–
–
–
–
2,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
4
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
Vinkelsliber
DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
Dansk
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.04.18
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
5
Dansk
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
6
YDERLIGERE SPECIFIKKE
SIKKERHEDSREGLER
Sikkerhedsinstruktioner til al brug
a ) Denne værktøjsmaskine er beregnet til at fungere
som en slibemaskine, pudsemaskine (DWE4557 and
DWE4597), stålbørste eller afstikkerværktøj. Læs alle
sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer
og specifikationer, der følger med dette elværktøj.
Manglende overholdelse af alle nedenstående
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
b ) Det anbefales ikke at polere med dette el-værktøj.
Det anbefales ikke at slibe (DWE4559; DWE4579;
DWE4579R og DWE4599) med dette el-værktøj.
Anden brug end den, elværktøjet er fremstillet til, kan
udgøre en fare og forårsage personskade.
c ) Anvend ikke tilbehør, der ikke er specielt designet
til værktøjet og anbefalet af producenten. Blot fordi
tilbehøret kan påsættes værktøjet, garanterer det ikke
sikker betjening.
d ) Tilbehørets nominelle hastighed skal mindst svare
til den maksimale hastighed, der er markeret på
elværktøjet. Tilbehør, der kører hurtigere end dets
nominelle hastighed, kan gå itu og flyve væk.
e ) Tilbehørets udvendige diameter og tykkelse skal
være inden for elværktøjets kapacitetsvurdering.
Tilbehør af ukorrekt størrelse kan ikke opbevares eller
kontrolleres korrekt.
f ) Gevindmontering af tilbehør skal matche med
slibemaskinens spindelgevind. For tilbehør monteret
med flanger skal dornhullet på tilbehøret passe
til flangens placeringsdiameter. Tilbehør, der ikke
matcher med el-værktøjets monterede hardware, vil køre
ud af balance, vibrere for meget og kan medføre tab af
kontrol.
g ) Anvend ikke beskadiget tilbehør. Før brug af tilbehør
undersøges f.eks. slibehjul for skår og revner,
støttepuder for revner eller slid og stålbørste for løse
eller revnede tråde. Hvis elværktøjet eller tilbehøret
tabes, bør det undersøges for skade, eller der bør
monteres ubeskadiget tilbehør. Efter undersøgelse
og montering af tilbehør placeres du og tilskuere
væk fra tilbehørets rotationsplan, og elværktøjet
køres ved maksimal tomgangshastighed i et minut.
Beskadiget tilbehør vil normalt gå i stykker under denne
testkørsel.
h ) Anvend personligt beskyttelsesudstyr. Afhængig
af brugen bør du anvende ansigtsskærm eller
sikkerhedsbriller. Hvis det er nødvendigt, skal du
anvende støvmaske, hørebeskyttelse, handsker
og et arbejdsforklæde, der kan modstå småt
slibemateriale eller arbejdsemnefragmenter.
Øjenbeskyttelsen skal kunne stoppe flyvende
fremmedlegmer, der opstår som følge af de forskellige
Dansk
betjeninger. Støvmasken eller åndedratsværnet skal
kunne filtrere partikler, der frembringes som følge af din
betjening. Forlænget eksponering for høj, intens støj kan
forårsage høreskader.
i ) Sørg for, at tilskuere står i en sikker afstand
fra arbejdsområdet. Folk, der befinder sig
i arbejdsområdet, skal anvende personligt
beskyttelsesudstyr. Fragmenter af arbejdsemnet eller
ødelagt tilbehør kan flyve afsted og forårsage skade uden
for det umiddelbare arbejdsområde.
j ) Hold kun elværktøjet på de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i emner, hvor
skæreværktøjet kan berøre skjulte ledninger eller
sit eget kabel. Kommer skæreværktøjet i kontakt med
en strømførende ledning, kan blotlagte metaldele på
el-værktøjet gøres strømførende og give stød til brugeren.
k ) Placer ledningen væk fra det roterende tilbehør.
Hvis du mister kontrollen, kan ledningen blive skåret eller
fastklemt, og din hånd eller arm kan trækkes ind i det
roterende tilbehør.
l ) Læg aldrig værktøjet fra dig, før tilbehøret er helt
stoppet. Det roterende tilbehør kan gribe fast i overfladen,
og du kan miste kontrollen over elværktøjet.
m ) Start ikke elværktøjet, mens du bærer det på dig.
Utilsigtet kontakt med det roterende tilbehør kan hænge
fast i dit tøj og efterfølgende ind i huden.
n ) Rengør værktøjets lufthuller med jævne mellemrum.
Motorens ventilator vil trække støv ind i kabinettet, og
for megen akkumulering af metalstykker kan udgøre en
elektrisk fare.
o ) Betjen ikke elværktøjet nær brændbare materialer.
Gnister kan antænde disse materialer.
p ) Anvend ikke tilbehør, der kræver kølevæske. Brug
af vand eller anden kølevæske kan resultere i livsfarligt
elektrisk stød.
YDERLIGERE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
TIL AL BRUG
Årsager til og undgåelse af tilbageslag
Tilbageslag er en pludselig reaktion på et fastklemt eller blokeret
slibehjul, støttepude, børste eller andet tilbehør. Fastklemmelse
eller blokering forårsager hurtig blokering af det roterende tilbehør,
der gør, at det ukontrollerede elværktøj kører i modsat retning af
tilbehørets rotation på det sted, det er fastkørt.
F.eks. hvis et slibehjul er fastklemt eller blokeret af arbejdsemnet,
kan kanten af hjulet, der er på vej ind i det spidse punkt, grave
sig ind i overfladen på materialet og forårsage, at hjulet
arbejder sig ud eller falder ud. Hjulet kan enten gå imod eller
væk fra operatøren, afhængigt af hjulets bevægelsesretning ved
fastklemmelsespunktet. Slibehjul kan også gå i stykker under
disse forhold.
Et tilbageslag opstår som følge af forkert brug eller ved
misbrug af elværktøjet. Det kan undgås ved at følge
nedenstående forholdsregler:
a ) Hold godt fast på værktøjet og placer kroppen og
armen således, at du kan modstå styrken fra et
tilbageslag. Anvend altid ekstrahåndtaget, hvis det
medfølger, for maksimal kontrol over tilbageslag
eller momentreaktion under opstart. Operatøren kan
kontrollere momentreaktionen eller tilbageslagets styrke,
hvis der tages korrekte forholdsregler.
b ) Placer aldrig hånden i nærheden af det roterende
tilbehør. Tilbehøret kan slå tilbage over din hånd.
c ) Placer ikke kroppen i det område, hvor værktøjet
kan bevæge sig, hvis der opstår et tilbageslag.
Tilbageslag vil drive værktøjet frem i den modsatte retning
af hjulets bevægelse ved blokeringspunktet.
d ) Vær særlig forsigtig, når du arbejder med hjørner,
skarpe kanter osv. Undgå at bumpe eller blokere
tilbehøret. Hjørner, skarpe kanter eller bump har en
tendens til at blokere det roterende tilbehør og kan
forårsage mangel på kontrol eller tilbageslag.
e ) Påsæt ikke en savkædes snitteblad eller en savklinge
med tænder. Sådanne klinger forårsager ofte tilbageslag
og mangel på kontrol.
Særlige sikkerhedsadvarsler til slibning
og slibeskæring
a ) Brug kun hjultyper, der er anbefalet til dit elværktøj
og den specifikke beskyttelsesskærm, der er
fremstillet til det valgte hjul. Hjul, der ikke er fremstillet
til værktøjet, kan ikke afskærmes korrekt og er usikre.
b ) Slibeoverfladen på de midterste nedtrykkede hjul
skal være monteret under fladen på kanten af
beskyttelsesskærmen. Et hjul, der ikke er monteret
korrekt, og som projekteres gennem fladen på kanten af
beskyttelsesskærmen, kan ikke beskyttes tilstrækkeligt.
c ) Beskyttelsesskærmen skal være sikkert fastgjort
elværktøjet for maksimal sikkerhed, således at
mindst muligt af hjulet er blotlagt mod operatøren.
Beskyttelsesskærmen hjælper med til at beskytte
operatøren mod hjulfragmenter og utilsigtet kontakt med
hjulet og gnister, som kan antænde tøjet.
d ) Hjulene skal kun anvendes til den anbefalede brug.
F.eks.: slib ikke med siden af afskæringshjulet.
Slibeskæringshjul er tilsigtet perifer slibning.
Sidekraft på disse hjul kan ødelægge dem.
e ) Brug altid ubeskadigede hjulflanger med den
rette størrelse og form til dit valgte hjul. Korrekte
hjulflanger støtter hjulet og reducerer dermed
muligheden for hjulskade. Flanger til skærehjul kan
være forskellige fra slibehjulflanger.
f ) Brug ikke brugte, slidte hjul fra større elværktøjer.
Hjul, der er tilsigtet større elværktøjer, er ikke egnet til det
lille værktøjs høje hastighed og kan gå i stykker.
7
Dansk
Ekstra sikkerhedsadvarsler, der er specifikke
for slibeskæring
a ) Blokér ikke skærehjulet eller anvend for megen kraft.
Forsøg ikke at foretage et for dybt snit. Overbelastning
af hjulet øger belastningen og følsomheden for drejning
eller binding af hjulet i snittet og muligheden for
tilbageslag eller hjulskade.
b ) Placer ikke din krop på linje med og bag ved det
roterende hjul. Når hjulet bevæger sig væk fra kroppen,
kan det mulige tilbageslag drive hjulet og elværktøjet
direkte mod dig.
c ) Når hjulet binder, eller når et snit afbrydes, slukkes
elværktøjet og det holdes stille, indtil hjulet står helt
stille. Forsøg aldrig at fjerne et skærehjul fra snittet,
mens hjulet er i bevægelse. I modsat fald kan der
forekomme et tilbageslag. Find ud af, hvorfor hjulet har
sat sig fast, og træf passende forholdsregler, så det ikke
kan ske igen.
d ) Forsøg ikke at genstarte skæringen i arbejdsemnet.
Lad hjulet nå fuld hastighed og sæt det derefter
forsigtigt ind i snittet. Hjulet kan eventuelt binde,
arbejde sig ud af arbejdsemnet eller forårsage tilbageslag,
hvis elværktøjet startes i arbejdsemnet.
e ) Støttepaneler eller andet arbejdsemne af
overdreven størrelse for at minimere risikoen
for hjulfastklemmelse og tilbageslag. Store
arbejdsemner har en tendens til at synke under
deres egenvægt. Arbejdsemnet skal afstøttes på begge
sider af hjulet, både i nærheden af skærelinjen og ved
arbejdsemnets kant.
f ) Vær især forsigtig, hvis der skal udføres et "dyksnit"
i et uoverskueligt område, f.eks. i en eksisterende
væg. Hjulet, der skal dykke ned, kan skære gas- eller
vandrør, elektriske ledninger eller genstande, der kan
forårsage tilbageslag.
Sikkerhedsadvarsler, der er specifikke
for slibning
Kun DWE4557, DWE4597
a ) Anvend ikke slibeskivepapir af overdreven størrelse.
Følg producentens anbefalinger angående valg af
slibepapir. Slibepapir, der går ud over slibepuden, udgør
en fare for flænsning og kan forårsage blokering eller
flænsning af disken eller tilbageslag.
Sikkerhedsadvarsler, der er specifikke for
stålbørstning
a ) Vær opmærksom på, at børsten afkaster stålhår, selv
under almindelig brug. Overbelast ikke ståltrådene
ved at lægge for meget tryk på børsten. Stålhårene
kan nemt trænge gennem tyndt tøj og/eller hud.
b ) Hvis brug af beskyttelsesskærm anbefales til
stålbørstning, skal du sørge for, at stålhjulet
8
eller børsten ikke indgriber i sikkerhedsskærmen.
Stålhjul eller -børster kan udvides i diameter alt efter af
arbejdsbelastning og centrifugale kræfter.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
slibemaskiner
•
•
Brugikke type 11 (konisk kopskive) hjul på dette
værktøj. Anvendelse af uhensigtsmæssigt tilbehør kan
forårsage personskader.
Anvendaltid sidehåndtag. Spænd håndtaget sikkert.
Sidehåndtaget skal altid bruges for hele tiden at opretholde
kontrol over værktøjet.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler
og brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås.
Disse omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60745, og derfor er en
jordledning ikke påkrævet
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Vinkelsliber
1Skærm
1Sidehåndtag
1Flangesæt
1 Flange uden nøgle (kun DWE4579R)
1 Skruenøgle (kun DWE4579R)
1 To-stifts skruenøgle
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
Dansk
•
Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Bær høreværn.
Motorens strømforsyning vil blive reduceret i tilfælde af
overbelastning af motoren. Strømmen vender tilbage til normal,
når værktøjet har kølet ned til en egnet driftstemperatur.
Brug øjeværn.
Elektronisk kobling
Beskrivelse (Fig. A)
3
4
5
6
7
Overbelastningsbeskyttelse
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Datokoden 21 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produktionsår
2
Støvudsugningssystemet afleder efterladenskaber, som kunne
skade motoren og lader renere luft passere hen over motoren.
Læs brugsvejledningen før brug.
Datokodeposition (Fig. A)
1
Støvudsugningssystem
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
Tænd/sluk-kontakt
Åbningskontakt
Spindellås
Skærm
Sidehåndtag
LED indikator (DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599)
Spærreknap (DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599)
Tilsigtet Brug
De kraftige DWE4557, DWE4597 vinkelslibere er blevet
fremstillet til professionel slibning, skæring, pudsning og
stålbørstning.
De kraftige DWE4559, DWE4579, DWE4599, DWE4579R
-vinkelslibere er blevet fremstillet til professionel slibning og
skæring.
ANVEND IKKE andre slibehjul udover navforsænkede hjul og
papirskiver.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Disse slidstærke vinkelslibere er professionelt elværktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Den elektroniske kobling til drejemomentbegrænsning
reducerer maks. drejemomentudvirkning, som overføres
til brugeren i tilfælde af, at en skive binder. Denne funktion
forhindrer også standsning af transmissionen og elmotoren. Den
elektroniske kobling til drejemomentbegrænsning er indstillet
fra fabrikken og kan ikke justeres.
LED-indikator (Fig. A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
LED indikatoren lyser 6 , monteret øverst på håndtaget, virker
som en alarm til aktivering af enhedens elektroniske funktioner
som beskrevet ovenfor. Lyset vil aktivere og opretholde
et konstant lys, når en af de ovennævnte koblings-eller
overbelastningsfunktioner aktiveres. Når enheden er blevet
nulstillet ved at slippe kontakten eller lade enheden køle ned,
deaktiveres lyset. Hvis LED lyser blinker konstant, kontakt
venligst dit lokale DeWALT serviceværksted.
Udløserkontakt ved manglende strøm
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Til-/fra-kontakten har en udløserfunktion ved manglende strøm.
Hvis værktøjet af en eller anden grund ikke længere er tilsluttet
til strømkilden, skal kontakten forsætligt genaktiveres.
Blød opstart
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Med denne funktion øges hastigheden langsomt for at undgå
ubehagelige ryk under opstarten. Funktionen er særlig nyttig
ved arbejde under trange forhold.
Automatisk balancefunktion
Kun DWE4599
Den automatiske balancefunktion justerer balancen hele tiden
for at reducere vibrationen fra værktøjet, når den kører. Dette
øger brugerkomforten under betjening og er særdeles nyttig,
når værktøjet anvendes i længere tid ad gangen.
9
Dansk
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Før værktøjet tilsluttes igen, skal du trykke på
udløserkontakten og slippe den igen for at sikre, at
værktøjet er slukket.
Påsætning af sidehåndtag (Fig. F)
ADVARSEL: Før du anvender værktøjet, skal du sikre, at
håndtaget sidder godt fast.
Ved slibning skru sidehåndtaget 5 stramt ind i et af hullerne
17 på hver side af gearkassen (Fig. F).
Ved skæring skru sidehåndtaget 5 stramt ind i det øverste
hul 18 eller ind i et af hullerne 17 på hver side af gearkassen.
På- og afmontering af
en støtteskive/et slibepapir (Fig. A, D)
1. Sæt værktøjet på et bord eller en flad overflade med
sikkerhedsskærmen vendende opad.
2. Tag støtteflangen 12 af.
3. Anbring gummistøtteskiven korrekt på spindlen 13 .
4. Anbring slibepapiret på gummistøtteskiven.
5. Skru den gevindskårne klemmemøtrik 14 på spindelen.
Ringen på den gevindskårne klemmemøtrik skal vende
imod gummistøtteskiven.
6. Tryk på spindellåseknappen 3 og drej spindelen 13 , indtil
den når dens låseposition.
7. Fastspænd den gevindskårne klemmemøtrik 14 med den
topolede skruenøgle.
8. Udløs spindellåsen.
9. For at fjerne gummistøtteskiven skal du løsne
den gevindskårne klemmemøtrik 14 med den
topolede skruenøgle.
Montering af en stålbørste
Skru stålbørsten direkte på spindlen uden brug af afstandsskive
og gevindflange.
Montering og fjernelse af
beskyttelsesskærmen (Fig. B)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Før værktøjet tilsluttes igen, skal du trykke på
udløserkontakten og slippe den igen for at sikre, at
værktøjet er slukket.
FORSIGTIG: Der skal anvendes beskyttelsesskærme med
denne sliber.
10
Når du anvender DWE4557, DWE4559, DWE4579, DWE4579R,
DWE4597- eller DWE4599- sliberen til skæring af metal eller
murværk, SKAL der anvendes en Type 1 beskyttelsesskærm.
Type 1 beskyttelsesskærm kan købes hos DeWALT-forhandlere.
BEMÆRK: Se skemaet over slibe- og skæretilbehør i
slutningen af dette afsnit for at få vist andet tilbehør, der kan
anvendes med disse slibere.
1. Anbring vinkelsliberen på et bord med spindlen opad.
2. Udløs klemlåsen 8 , og hold beskyttelsesskærmen 4 over
værktøjet som vist.
3. Justér knopperne 9 efter rillerne 10 .
4. Tryk beskyttelsesskærmen ned, og drej den i den
ønskede retning.
5. Øg eventuelt klemstyrken ved at stramme skruen 11 .
6. Spænd klemlåsen.
Fjern beskyttelsesskærmen ved at løsne klemlåsen.
FORSIGTIG: Hvis beskyttelsesskærmen ikke kan
fastspændes korrekt ved at justere skruen, skal du
ikke anvende værktøjet. For at reducere risikoen
for personskade skal du indlevere værktøjet og
beskyttelsesskærmen til et servicecenter og få
beskyttelsesskærmen repareret eller udskiftet.
Montering og aftagning af
slibe- eller skæreskive (Fig. A, C–E)
ADVARSEL: Brug ikke en beskadiget skive.
1. Anbring værktøjet på et bord, beskyttelsesskærm op.
2. Montér støtteflangen 12 korrekt på spindelen 13 (Fig. C).
3. Anbring skiven 15 på støtteflangen 12 (Fig. D). Når der
monteres en skive med en forhøjet midte, skal du sikre, at
den forhøjede midte 16 vender mod støtteflangen 12 .
4. Skru den gevindskårne klemmemøtrik 14 på spindelen 13 (Fig. E):
a. Ringen på den gevindskårne klemmemøtrik 14 skal
vende mod skiven, når der monteres en slibeskive
(Fig. E1);
b. Ringen på den gevindskårne klemmemøtrik 14 skal
vende bort fra skiven, når der monteres en skæreskive
(Fig. E2).
5. Tryk på spindellåseknappen 3 og drej spindelen 13 , indtil
den når dens låseposition (Fig. D).
6. Fastspænd den gevindskårne klemmemøtrik 14 med
den topolede skruenøgle, der følger med. BEMÆRK: Se
Montering og demontering af en slibe- eller skæreskive
med en flange uden nøgle, når DWE4579R anvendes.
7. Udløs spindellåsen.
8. For at fjerne skiven skal du løsne den gevindskårne
klemmemøtrik 14 med den topolede skruenøgle.
Dansk
Montering og demontering af en slibe- eller
skæreskive med en flange uden nøgle
(Fig. G, H)
•
Kun DWE4579R
1. Udfør trinene 1–5 af Montering og demontering af en
slibe- eller skæreskive.
2. Spænd den gevindskårne flange uden nøgle 19 ved at
dreje den med uret, så den sidder fast. (Brug kun en fejlfri
flange uden nøgle.)
a. Kontrollér at siden med tryk på flangen uden nøgle
vender imod dig.
b. Pilen skal pege imod indeksmærket (Fig. G).
3. Udløs spindellåsen.
En ubeskadiget flange uden nøgle kan løsnes med hånden, når
du drejer flangeringen i retning mod uret.
BEMÆRK: Løsn ALDRIG en stram flange uden nøgle med
en tang. Brug altid den topolede skruenøgle 20 (Fig. H).
Før brugen
• Montér beskyttelsesskærmen og den rette skive eller hjul.
Brug ikke skiver eller hjul, der er meget slidte.
• Sørg for, at den indvendige og udvendige flange er
monteret korrekt. Følg de instruktioner, der findes i skemaet
over slibe- og skæretilbehør.
• Sørg for, at skiven eller hjulet drejer i retning af pilene på
tilbehøret og værktøjet.
• Brug ikke et beskadiget tilbehør. Før brug af tilbehør
undersøges f.eks. slibehjul for skår og revner, støttepuder
for revner eller slid og stålbørste for løse eller revnede
tråde. Hvis elværktøjet eller tilbehøret tabes, bør det
undersøges for skade, eller der bør monteres ubeskadiget
tilbehør. Efter undersøgelse og montering af tilbehør
placeres du og tilskuere væk fra tilbehørets rotationsplan,
og elværktøjet køres ved maksimal tomgangshastighed i
et minut. Beskadiget tilbehør vil normalt gå i stykker under
denne testkørsel.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Før værktøjet tilsluttes igen, skal du trykke på
udløserkontakten og slippe den igen for at sikre, at
værktøjet er slukket.
ADVARSEL:
• Sørg for, at alle materialer, der skal slibes eller skæres,
sidder godt fast.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fastgør og understøt arbejdsemnet. Brug klemmer
eller en skruestik til at holde og understøtte
arbejdsemnet på et stabilt underlag. Det er vigtigt
at klemme og understøtte arbejdsemnet godt for
at forebygge, at arbejdsemnet bevæger sig, så du
mister kontrollen over det. Det er vigtigt at klemme
og understøtte arbejdsemnet godt for at forebygge,
at arbejdsemnet bevæger sig, så du mister kontrollen
over det.
Støttepaneler eller andet arbejdsemne af
overdreven størrelse for at minimere risikoen
for hjulfastklemmelse og tilbageslag. Store
arbejdsemner har en tendens til at synke under deres
egenvægt. Arbejdsemnet skal afstøttes på begge
sider af hjulet, både i nærheden af skærelinjen og ved
arbejdsemnets kant.
Bær altid almindelige arbejdshandsker, når du
arbejder med dette værktøj.
Benyt kun et let tryk på værktøjet. Anvend ikke sidepres
på skiven.
Undgå overstyring. Bliver værktøjet varmt, fortsæt med
at køre det uden belastning i flere minutter for at køle
tilbehøret ned. Rør ikke ved slibe- og skæreskiverne,
før de er kølet ned. Skiverne kan blive meget varme
under arbejdet.
Arbejd aldrig med slibekoppen uden en passende
beskyttelsesskærm.
Brug ikke elværktøjet sammen med et
udskæringsstativ.
Brug aldrig blottere sammen med
sammenhængende slibeprodukter.
Vær opmærksom på, at hjulet fortsætter med at rotere,
efter at der er slukket for værktøjet.
Værktøjet er ikke designet til brug sammen med
en slibeskivekop.
Brug ikke forskellige reduktionsbøsninger eller
adaptere til at bearbejde slibehjul til store huller.
Korrekt håndposition (Fig. A)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID anvende den rette
håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Korrekt håndposition kræver én hånd på sidehåndtaget 5 og
den anden hånd på værktøjets krop som vist på figur A.
Sådan tændes og slukkes (Fig. A)
Tænd/slukknappen er forsynet med en åbningskontakt.
For at arbejde med værktøjet tryk åbningskontakt 2 ned og
derefter tænd/slukkontakt 1 .
Udløs åbningskontakt 2 . Du stopper værktøjet ved
at udløse kontakten.
11
Dansk
Spærreknap (Fig. A)
Grovslibning
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Brug aldrig en skæreskive til grovslibning.
Brug altid sikkerhedsskærmen type 27.
De bedste grovslibningsresultater opnås, når maskinen indstilles
til en vinkel på 30° til 40°. Flyt maskinen frem og tilbage med
et moderat tryk. På denne måde bliver arbejdsemnet ikke for
varmt, bliver ikke misfarvet, og der dannes ingen riller.
For fortsat drift tryk spærreknappen 7 ned og udløs tænd-/
slukkontakten.
Du slukker for værktøjet ved igen at trykke på tænd/
sluk-kontakten.
Spærreknappen kan fjernes permanent uden at overtræde
bestemmelserne fra de reguleringsorganer, der er vist på
værktøjets navneplade. Fjernelse af spærreknappen må kun
foretages et DeWALT Service Center.
Spindellås (Fig. A)
Spindellåsens 3 funktion er at forhindre spindelen i at dreje, når
der monteres eller fjernes hjul. Betjen kun spindellåsen, når der
er slukket for værktøjet, og stikket er taget ud af kontakten, og
værktøjet står helt stille.
BEMÆRK: For at reducere risikoen for skade på værktøjet,
bør du ikke aktivere spindellåsen, mens værktøjet kører.
Det kan resultere i skade på værktøjet, og påsat tilbehør
kan falde af og eventuelt forårsage personskade.
For at aktivere låsen skal du trykke på spindellåseknappen og
dreje spindelen, indtil du ikke kan dreje den længere.
Metalarbejde
Når værktøjet anvendes på metalarbejder, skal du sørge for, at
der er indsat en fejlstrømsafbryder (RCD) for at undgå restricisi
som følge af metalspåner.
Hvis fejlstrømsafbryderen er slukket, skal du få værktøjet efterset
af en autoriseret DeWALT-reparatør.
ADVARSEL: Under ekstreme arbejdsforhold kan der
ophobes støv inde i maskinehuset, når der arbejdes med
metal. Dette kan resultere i, at beskyttelsesisoleringen inde
i maskinen bliver reduceret og dermed øger risikoen for
elektrisk stød.
For at undgå ophobningen af metalspåner inde i maskinen
anbefaler vi at rydde ventilationshullerne dagligt. Se
Vedligeholdelse.
Savning i metal
Til skæring med sammenhængende slibehjul, brug altid
en beskyttelsesskærm type 1.
Ved skærearbejde arbejd med moderat hastighed tilpasset til
det materiale, der skæres. Læg ikke tryk på skæreskiven eller vip
eller drej maskinen.
Nedsæt ikke hastigheden på nedkørende skæreskiver ved at
anvende sidelæns tryk.
Maskinen skal altid arbejde i en opadgående
slibningsbevægelse. Ellers er der fare for, at den bliver skubbet
ukontrolleret ud af snittet.
Ved skæring af profiler og firkantede barrer, er det bedst at starte
på det mindste tværsnit.
12
Stenskæring
Maskinen må kun benyttes til tørskæring. Ved skæring af
sten er det bedst at bruge en diamant skæreskive. Betjen kun
maskinen med ekstra støvbeskyttelsesmaske.
Arbejdsråd
Udvis forsigtighed, når der skæres huller i
bærende vægge.
Huller i strukturelle vægge er underlagt lovbestemte/
landespecifikke regulativer. Disse regulativer skal overholdes
under alle omstændigheder. Før du starter på arbejdet,
kan du kontakte den ansvarlige ingeniør, arkitekt eller
bygningssupervisor.
Brug af papirskiver
ADVARSEL: Metalstøvophobning. Overdreven brug af
papirskiver i metalarbejder kan resultere i øget mulighed
for elektrisk stød. For at reducere denne risiko skal du
indsætte en fejlstrømsafbryder før brug og rengøre
ventilationshullerne dagligt ved at blæse tør, komprimeret
luft ind i ventilationshullerne i overensstemmelse med
nedenstående vedligeholdelsesinstruktioner.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Før værktøjet tilsluttes igen, skal du trykke på
udløserkontakten og slippe den igen for at sikre, at
værktøjet er slukket.
Udskiftning af børster
Motoren slukker automatisk og indikerer herved, at kulbørsterne
er nedslidte, og at der skal foretages service på værktøjet.
Kulbørsterne kan ikke serviceres af brugeren. Tag værktøjet til en
autoriseret DeWALT-reparatør.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Dansk
Miljøbeskyttelse
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Tilbehørsbord
Maks.
[mm]
d
D
Perifer
[mm] Min. rotation hastighed
[min.-1]
[m/s]
d
Gevindskåret
hullængde
[mm]
D
b
180
6
22.23
8.500
80
-
b 230
6
22.23
6.500
80
-
180
-
-
8.500
80
-
75
30
M14
8.500
45
25,0
180
12
M14
8.500
80
25,0
230
12
M14
8.500
80
25,0
D
DWE4557 /DWE4597
d
b
D
D
13
Dansk
Skema over slibetilbehør
Beskyttelsesskærmtype
Tilbehør
Beskrivelse
Sådan monteres sliber
Slibeskive med
nedtrykket midte
Type 27
Geskyttelsesskærm
Type 27 beskyttelsesskærm
Bladskive
Støtteflange
Stålhjul
Type 27 hjul med
nedtrykket midte
Gevindskåret klemmemøtrik
Stålhjul med
gevindskåret
møtrik
Type 27 beskyttelsesskærm
Stålhjul
Stålkop med
gevindskåret
møtrik
Type 27 beskyttelsesskærm
Stålbørste
Støttepude/
slibeark
Type 27 beskyttelsesskærm
Gummistøttepude
Slibeskive
Gevindskåret klemmemøtrik
14
Dansk
Skema over slibetilbehør
Beskyttelsesskærmtype
Tilbehør
Beskrivelse
Skive til skæring
i murværk,
sammenhængende
Type 1
Beskyttelsesskærm
Sådan monteres sliber
Type 1
Beskyttelsesskærm
Skæreskive
til metal,
sammenhængende
Diamantskærehjul
Støtteflange
Type 1
Beskyttelsesskærm
Skærehjul
ELLER
Type 27
beskyttelsesskærm
Gevindskåret klemmemøtrik
15
Deutsch
WINKELSCHLEIFER DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation
machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Leerlaufnenndrehzahl
Scheibendurchmesser
Spindeldurchmesser
Spindellänge
Gewicht*
VWS
W
min-1
mm
mm
DWE4557
230
1
2400
8500
180
M14
24,0
6,5
DWE4597
230
1
2600
8500
180
M14
24,0
6,5
DWE4559
230
1
2400
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4579
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4599
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4579R
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
97
108
96
107
96
107
96
107
* Gewicht einschließlich Zusatzgriff und Schutzabdeckung
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-3.
96
96
LPA(Emissions-Schalldruckpegel) dB(A)
dB(A)
107
107
LWA(Schallleistungspegel)
K(Unsicherheit für den
angegebenen Schallpegel)
dB(A)
3
3
3
3
3
3
Oberflächenschleifen
Vibrationskennwert ah,AG =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
9,0
1,5
8,5
1,5
7,0
1,5
7,0
1,5
4,5
1,5
7,0
1,5
Sandschleifen mit
Vibrationskennwert ah,DS =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
2,5
1,5
–
–
–
–
–
–
2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
16
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
Winkelschleifer
DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
Deutsch
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
20.04.18
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
17
Deutsch
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
18
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
ZUSÄTZLICHE SPEZIFISCHE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Sicherheitsvorschriften für alle
Betriebsarten
a ) Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als
Schleifer, Sandpapierschleifer (DWE4557 und
DWE4597), Drahtbürste und Trennschleifmaschine.
Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Darstellungen und Daten, die Sie mit dem Gerät
erhalten. Wenn Sie die folgenden Anweisungen nicht
beachten, kann es zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder
schweren Verletzungen kommen.
b ) Mit diesem Elektrowerkzeug sollten keine
Polierarbeiten durchgeführt werden.
Mit diesem Elektrowerkzeug sollten keine
Sandschleifarbeiten (DWE4559, DWE4579,
DWE4579R und DWE4599) durchgeführt werden.
Verwendungen, für die das Elektrowerkzeug nicht
vorgesehen ist, können Gefährdungen und Verletzungen
verursachen.
c ) Verwenden Sie kein Zubehör, das vom Hersteller
nicht speziell für dieses Elektrowerkzeug vorgesehen
und empfohlen wurde. Nur weil Sie das Zubehör an
Ihrem Elektrowerkzeug befestigen können, garantiert das
keine sichere Verwendung.
d ) Die zulässige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs
muss mindestens so hoch sein wie die auf dem
Elektrowerkzeug angegebene Höchstdrehzahl.
Zubehör, das sich schneller als zulässig dreht, kann
zerbrechen und umherfliegen.
Deutsch
e ) Außendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs
müssen den Maßangaben Ihres Elektrowerkzeugs
entsprechen. Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge
können nicht ausreichend abgeschirmt oder
kontrolliert werden.
f ) Zubehör mit Gewindemontage muss mit dem
Gewinde der Schleiferspindel übereinstimmen.
Bei Zubehör mit Flanschbefestigung muss
das Aufnahmeloch des Zubehörs mit dem
Flanschdurchmesser übereinstimmen. Zubehör, das
nicht genau auf die Schleifspindel des Elektrowerkzeugs
passt, dreht sich ungleichmäßig, vibriert sehr stark und
kann zum Verlust der Kontrolle führen.
g ) Verwenden Sie keine beschädigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor jeder
Verwendung Einsatzwerkzeuge wie Schleifscheiben
auf Absplitterungen und Risse, Schleifteller auf Risse,
Verschleiß oder starke Abnutzung, Drahtbürsten
auf lose oder gebrochene Drähte. Wenn das
Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug
herunterfällt, überprüfen Sie, ob es beschädigt
ist, oder verwenden Sie ein unbeschädigtes
Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatzwerkzeug
kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und in
der Nähe befindliche Personen sich außerhalb der
Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs und lassen
Sie das Gerät eine Minute lang mit Höchstdrehzahl
laufen. Beschädigte Einsatzwerkzeuge brechen meist in
dieser Testzeit.
h ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung.
Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder
Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen Sie
Staubmaske, Gehörschutz, Schutzhandschuhe
oder Spezialschürze, die kleine Schleif- und
Materialpartikel von Ihnen fernhält. Die Augen
sollen vor herumfliegenden Fremdkörpern geschützt
werden, die bei verschiedenen Anwendungen
entstehen.
Staub- oder Atemschutzmaske müssen den bei der
Anwendung entstehenden Staub filtern. Wenn Sie
lange lautem Lärm ausgesetzt sind, können Sie einen
Hörverlust erleiden.
i ) Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren
Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich. Jeder, der
den Arbeitsbereich betritt, muss persönliche
Schutzausrüstung tragen. Bruchstücke des Werkstücks
oder gebrochener Einsatzwerkzeuge können wegfliegen
und Verletzungen auch außerhalb des direkten
Arbeitsbereichs verursachen.
j ) Halten Sie das Gerät nur an den isolierten
Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen
das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen
oder das eigene Netzkabel treffen kann. Der Kontakt
des Schneidewerkzeugs mit einer spannungsführenden
Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
k ) Halten Sie das Netzkabel von sich drehenden
Einsatzwerkzeugen fern. Wenn Sie die Kontrolle über
das Gerät verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt oder
erfasst werden und Ihre Hand oder Ihr Arm in das sich
drehende Einsatzwerkzeug geraten.
l ) Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab,
bevor das Einsatzwerkzeug völlig zum Stillstand
gekommen ist. Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann
in Kontakt mit der Ablagefläche geraten, wodurch Sie die
Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren können.
m ) Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen,
während Sie es tragen. Ihre Kleidung kann
durch zufälligen Kontakt mit dem sich drehenden
Einsatzwerkzeug erfasst werden, und das Einsatzwerkzeug
sich in Ihren Körper bohren.
n ) Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze Ihres
Elektrowerkzeugs. Das Motorgebläse zieht Staub in das
Gehäuse, und eine starke Ansammlung von Metallstaub
kann elektrische Gefahren verursachen.
o ) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der
Nähe brennbarer Materialien. Funken können diese
Materialien entzünden.
p ) Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die flüssige
Kühlmittel erfordern. Die Verwendung von Wasser oder
anderen flüssigen Kühlmitteln kann zu einem elektrischen
Schlag führen.
WEITERE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR
ALLE ANWENDUNGEN
Ursachen und Vermeidung des
Rückschlageffekts durch den Anwender
Rückschlag ist die plötzliche Reaktion infolge eines hakenden
oder blockierten drehenden Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe,
Schleifteller, Drahtbürste usw. Verhaken oder Blockieren führt zu
einem abrupten Stopp des rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch
wird ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung
des Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt.
Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstück hakt oder blockiert,
kann sich die Kante der Schleifscheibe, die in das Werkstück
eintaucht, verfangen und dadurch die Schleifscheibe ausbrechen
oder einen Rückschlag verursachen. Die Schleifscheibe bewegt
sich dann auf die Bedienperson zu oder von ihr weg, je nach
Drehrichtung der Scheibe an der Blockierstelle. Hierbei können
Schleifscheiben auch brechen.
Ein Rückschlag ist das Resultat eines Missbrauchs und/oder
einer falschen Bedienung des Elektrowerkzeugs oder falscher
Bedingungen und kann durch die entsprechenden unten
angegebenen Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden:
a ) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und
bringen Sie Ihren Körper und Ihre Arme in eine
Position, in der Sie die Rückschlagkräfte abfangen
können. Verwenden Sie immer den Zusatzgriff, falls
vorhanden, um die größtmögliche Kontrolle über
Rückschlagkräfte oder Reaktionsmomente beim
19
Deutsch
b )
c )
d )
e )
Hochlauf zu haben. Die Bedienperson kann durch
geeignete Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlag- und
Reaktionskräfte beherrschen.
Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nähe sich drehender
Einsatzwerkzeuge. Das Einsatzwerkzeug kann sich beim
Rückschlag über Ihre Hand bewegen.
Meiden Sie mit Ihrem Körper den Bereich, in den das
Elektrowerkzeug bei einem Rückschlag bewegt wird.
Der Rückschlag treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung
entgegengesetzt zur Bewegung der Schleifscheibe an
der Blockierstelle.
Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von
Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern Sie, dass
Einsatzwerkzeuge vom Werkstück zurückprallen und
verklemmen. Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt
bei Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt,
dazu, sich zu verklemmen. Dies verursacht einen
Kontrollverlust oder Rückschlag.
Verwenden Sie kein Ketten- oder gezähntes
Sägeblatt. Solche Einsatzwerkzeuge verursachen häufig
einen Rückschlag oder den Verlust der Kontrolle über das
Elektrowerkzeug
Besondere Sicherheitshinweise zum
Schleifen und Trennschleifen
a ) Verwenden Sie ausschließlich die für Ihr
Elektrowerkzeug zugelassenen Schleifkörper und die
für diese Schleifkörper vorgesehene Schutzhaube.
Schleifkörper, die nicht für das Elektrowerkzeug
vorgesehen sind, können nicht ausreichend abgeschirmt
werden und sind unsicher.
b ) Die Schleiffläche der mittleren heruntergedrückten
Räder muss unter der Fläche der Schutzlippe
montiert werden. Ein falsch montiertes Rad, das
durch die Fläche der Schutzlippe hervorsteht, wird nicht
angemessen geschützt.
c ) Die Schutzvorrichtung muss sicher am
Elektrowerkzeug angebracht und so eingestellt sein,
dass ein Höchstmaß an Sicherheit erreicht wird, d.
h. der kleinstmögliche Teil des Schleifkörpers zeigt
offen zur Bedienperson. Die Schutzvorrichtung soll die
Bedienperson vor Bruchstücken und zufälligem Kontakt
mit dem Schleifkörper sowie vor Funken schützen, durch
die die Kleidung entzündet werden könnte.
d ) Schleifkörper dürfen nur für die empfohlenen
Einsatzmöglichkeiten verwendet werden.
Z. B.: Schleifen Sie nie mit der Seitenfläche
einer Trennscheibe. Trennscheiben sind zum
Materialabtrag mit der Kante der Scheibe bestimmt.
Seitliche Krafteinwirkung auf diese Schleifkörper kann sie
zerbrechen.
e ) Verwenden Sie immer unbeschädigte Spannflansche
in der richtigen Größe und Form für die von Ihnen
gewählte Schleifscheibe. Geeignete Flansche stützen
die Schleifscheibe und verringern so die Gefahr eines
Schleifscheibenbruchs. Flansche für Trennscheiben
20
können sich von den Flanschen für andere Schleifscheiben
unterscheiden.
f ) Verwenden Sie keine abgenutzten Schleifscheiben
von größeren Elektrowerkzeugen. Schleifscheiben
für größere Elektrowerkzeuge sind nicht für die höheren
Drehzahlen von kleineren Elektrowerkzeugen ausgelegt
und können brechen.
Zusätzliche Sicherheitswarnhinweise für
Trennschleifarbeiten
a ) Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheibe oder
zu hohen Anpressdruck. Führen Sie keine übermäßig
tiefen Schnitte aus. Eine Überlastung der Trennscheibe
erhöht deren Beanspruchung und die Anfälligkeit zum
Verkanten oder Blockieren und damit die Möglichkeit eines
Rückschlags oder Schleifkörperbruchs.
b ) Meiden Sie den Bereich vor und hinter der
rotierenden Trennscheibe. Wenn Sie die Trennscheibe
im Werkstück von sich wegbewegen, kann im Falle eines
Rückschlags das Elektrowerkzeug mit der sich drehenden
Scheibe direkt auf Sie zugeschleudert werden.
c ) Falls die Trennscheibe verklemmt oder Sie die
Arbeit unterbrechen, schalten Sie das Gerät aus und
halten Sie es ruhig, bis die Scheibe zum Stillstand
gekommen ist. Versuchen Sie nie, die noch laufende
Trennscheibe aus dem Schnitt zu ziehen, sonst kann
ein Rückschlag erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die
Ursache für das Verklemmen.
d ) Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein,
solange es sich im Werkstück befindet. Lassen Sie
die Trennscheibe erst ihre volle Drehzahl erreichen,
bevor Sie den Schnitt vorsichtig fortsetzen.
Anderenfalls kann die Scheibe verhaken, aus dem
Werkstück springen oder einen Rückschlag verursachen.
e ) Stützen Sie Platten oder große Werkstücke ab,
um das Risiko eines Rückschlags durch eine
eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern. Große
Werkstücke können sich unter ihrem eigenen
Gewicht durchbiegen. Das Werkstück muss auf beiden
Seiten der Scheibe abgestützt werden, und zwar sowohl in
der Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante.
f ) Seien Sie besonders vorsichtig bei
„Taschenschnitten" in bestehende Wände oder
andere nicht einsehbare Bereiche. Die eintauchende
Trennscheibe kann beim Schneiden in Gas- oder
Wasserleitungen, elektrische Leitungen oder andere
Objekte einen Rückschlag verursachen.
Spezifische Sicherheitswarnhinweise für
Sandpapierschleifen
Nur für DWE4557, DWE4597
a ) Benutzen Sie keine überdimensionierten
Schleifblätter, sondern befolgen Sie die
Herstellerangaben zur Schleifblattgröße.
Schleifblätter, die über den Schleifteller hinausragen,
Deutsch
können Verletzungen verursachen sowie zum Blockieren,
Zerreißen der Schleifblätter oder zum Rückschlag führen.
Spezifische Sicherheitswarnhinweise für
Drahtbürstarbeiten
a ) Beachten Sie, dass die Drahtbürste auch während
des üblichen Gebrauchs Drahtstücke verliert.
Überlasten Sie die Drähte nicht durch zu hohen
Anpressdruck. Wegfliegende Drahtstücke können sehr
leicht durch dünne Kleidung und/oder die Haut dringen.
b ) Wird eine Schutzhaube empfohlen, verhindern
Sie, dass sich Schutzhaube und Drahtbürste
berühren können. Teller- und Topfbürsten können
durch Anpressdruck und Zentrifugalkräfte ihren
Durchmesser vergrößern.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Schleifer
•
•
Benutzen Sie an diesem Werkzeug keine Scheiben vom
Typ 11 (Bördelbecher). Die Benutzung von ungeeignetem
Zubehör kann zu Verletzungen führen.
Benutzen Sie immer den Zusatzhandgriff. Ziehen Sie den
Griff richtig fest. Der Zusatzhandgriff sollte immer benutzt
werden, um das Werkzeug immer unter Kontrolle zu haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN60745 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Winkelschleifer
1Schutzhaube
1Zusatzhandgriff
1Flanschsatz
1 Schlüsselloser Flansch (nur DWE4579R)
1 Schraubenschlüssel (nur DWE4579R)
1Stirnlochschlüssel
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Der Datumscode 21 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
1
2
3
4
5
6
7
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Ein-/Aus-Schalter
Entriegelungsschalter
Spindelverriegelung
Schutzhaube
Zusatzhandgriff
LED-Anzeiger (DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599)
Verriegelungsknopf (DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599)
21
Deutsch
Bestimmungsgemässe Verwendung
Die leistungsstarken Winkelschleifer DWE4557, DWE4597
wurden für den professionellen Einsatz bei Schleif-,
Trennschleif-, Sandschleif- und Bürstarbeiten konstruiert.
Die leistungsstarken Winkelschleifer DWE4559, DWE4579,
DWE4599 und DWE4579R wurden für den professionellen
Einsatz bei Schleif- und Trennschleifarbeiten konstruiert.
Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH Schleifscheiben und
Polierteller mit vertiefter Mitte.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese leistungsstarken Bohrmaschinen sind Elektrogeräte für
den professionellen Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
Staubauswurf
Das Staubauswurfsystem fängt Schmutz ab, der sonst den
Motor beschädigen würde, so dass saubere Luft über den Motor
geleitet werden kann.
Überlastungsschutz
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Bei Überlastung des Motors wird die Stromzufuhr zum Motor
reduziert. Die Stromzufuhr wird wieder hergestellt, sobald die
Maschine auf die passende Betriebstemperatur abgekühlt ist.
Elektronische Kupplung
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Die elektronische Kupplung zur Drehmomentbegrenzung
reduziert die maximale Drehmomentreaktion, die auf den
Bediener übertragen wird, wenn eine Scheibe steckenbleibt.
Dieses Merkmal verhindert auch, dass Getriebe und Motor
stehenbleiben. Der Wert der elektronischen Kupplung wird
werksseitig eingestellt und kann nicht geändert werden.
LED-Anzeiger (Abb. A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Die LED-Anzeigeleuchte 6 oben am Griff dient als Alarm
für die Aktivierung der zuvor beschriebenen elektronischen
Gerätemerkmale. Die Leuchte geht an und leuchtet
dauerhaft, wenn die beschriebene Kupplungs- oder die
Überlastungsfunktion aktiviert wird. Wenn das Gerät durch
22
Lösen des Schalters zurückgesetzt wurde oder das Gerät
abgekühlt ist, schaltet sich die Leuchte aus. Falls die LEDLeuchte dauerhaft blinkt, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen
DeWALT Kundendienst.
Nullspannungsauslöser
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Der Ein-/Aus-Schalter verfügt über eine
Nullspannungsauslösung. Wenn das Werkzeug aus irgendeinem
Grund von der Stromquelle getrennt wird, muss der Schalter
bewusst wieder aktiviert werden.
Sanftanlauf
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Durch den Sanftanlauf findet eine allmähliche
Geschwindigkeitserhöhung statt. Dadurch wird ein anfänglicher
Start-Ruck vermieden. Diese Funktion ist besonders nützlich,
wenn unter engen Bedingungen gearbeitet werden muß.
Autobalance-Flansch
Nur DWE4599
Der Autobalanceflansch justiert kontinuierlich die Balance
und vermindert die Schwingungen des laufenden Werkzeugs.
Dadurch verbessert sich der Komfort während des Betriebes.
Dies ist besonders nützlich, wenn das Werkzeug über längere
Zeit benutzt wird.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Bevor Sie das Gerät wieder anschließen,
drücken Sie den Auslöseschalter und lassen ihn wieder los,
um sich zu vergewissern, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
Anbringen des Zusatzgriffs (Abb. F)
WARNUNG: Vor Verwendung des Gerätes prüfen Sie bitte,
ob der Griff fest angezogen ist.
Schrauben Sie zum Schleifen den Zusatzhandgriff 5 fest in eins
der Gewindelöcher 17 auf der linken oder rechten Seite des
Getriebegehäuses (Abb. F).
Schrauben Sie zum Schneiden den Zusatzhandgriff 5 fest in das
obere Loch 18 oder in eins der Löcher 17 auf der linken oder
rechten Seite des Getriebegehäuses.
Auswechseln von
Polierteller/Sandschleifscheibe
(Abb. A, D)
1. Legen Sie das Werkzeug auf einen Tisch oder eine flache
Oberfläche, wobei die Schutzvorrichtung nach oben zeigt.
2. Entfernen Sie den hinteren Flansch 12 .
Deutsch
3. Setzen Sie den Gummipolierteller korrekt auf die
Spindel 13 .
4. Setzen Sie die Sandschleifscheibe auf den
Gummipolierteller.
5. Schrauben Sie die Gewindespannmutter 14 auf die
Spindel. Der Ring an der Gewindespannmutter muss zum
Gummipolierteller zeigen.
6. Drücken Sie den Spindelarretierknopf 3 und drehen Sie die
Spindel 13 , bis sie einrastet.
7. Drehen Sie die Gewindespannmutter 14 mit dem
Stirnlochschlüssel fest.
8. Lassen Sie den Spindelarretierknopf wieder los.
9. Um den Gummipolierteller zu entfernen, lösen Sie die
Gewindespannmutter 14 mit dem Stirnlochschlüssel.
Anbringen einer Topfdrahtbürste
Schrauben Sie die Topfdrahtbürste direkt auf die Spindel,
ohne dabei den Abstandshalter und den Gewindeflansch
zu verwenden.
Anbringen und Entfernen der
Schutzabdeckung (Abb. B)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Bevor Sie das Gerät wieder anschließen,
drücken Sie den Auslöseschalter und lassen ihn wieder los
um sich zu vergewissern, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
VORSICHT: An diesem Schleifgerät müssen
Schutzabdeckungen verwendet werden.
Beim Einsatz der Schleifgeräte DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597 oder DWE4599 zum Trennschleifen von
Metall oder Mauerwerk MUSS eine Schutzabdeckung des Typs 1
verwendet werden. Type-1-Schutzabdeckungen können bei
den DeWALT-Vertriebstellen käuflich erworben werden.
HINWEIS: Beachten Sie die Übersicht über Schleif- und
Trennschleifzubehör am Ende dieses Abschnitts; sie zeigt
weiteres Zubehör, das mit diesen Schleifgeräten verwendet
werden kann.
1. Legen Sie den Winkelschleifer mit der Spindel nach oben
auf einen Tisch.
2. Lösen Sie die Sicherungsklammer 8 und halten Sie die
Schutzvorrichtung 4 wie angegeben über das Werkzeug.
3. Richten Sie die Zapfen 9 mit den Schlitzen 10 aus.
4. Drücken Sie die Schutzvorrichtung herunter und drehen Sie
sie in die gewünschte Stellung.
5. Erhöhen Sie gegebenenfalls die Spannkraft, indem Sie die
Schraube 11 anziehen.
6. Ziehen Sie die Sicherungsklammer fest.
Um die Schutzvorrichtung zu entfernen, lösen Sie die
Sicherungsklammer.
VORSICHT: Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die
Schutzabdeckung nicht mit der Einstellschraube fest
angezogen werden kann. Um die Verletzungsgefahr
zu vermeiden, bringen Sie das Gerät und die
Schutzabdeckung zu einer Kundendienststelle zur
Reparatur oder zum Ersatz der Schutzabdeckung.
Auswechseln der Schleif- oder
Trennschleifscheibe (Abb. A, C–E)
WARNUNG: Verwenden Sie keine beschädigten Scheiben.
1. Legen Sie das Gerät auf einen Tisch mit der
Schutzabdeckung nach oben.
2. Setzen Sie den Aufnahmeflansch 12 richtig auf die
Spindel 13 (Abb. C).
3. Legen Sie die Scheibe 15 auf den Aufnahmeflansch 12 (Abb. D). Beim Einsetzen einer Scheibe mit
erhöhter Mitte muss die erhöhte Mitte 16 zum
Aufnahmeflansch 12 zeigen.
4. Schrauben Sie die Gewindespannmutter 14 auf die
Spindel 13 (Abb. E):
a. Der Ring an der Gewindespannmutter 14 muss zur
Scheibe zeigen, wenn eine Schleifscheibe montiert wird
(Abb. E1);
b. Der Ring an der Gewindespannmutter 14 muss von der
Scheibe wegzeigen, wenn eine Trennscheibe montiert
wird (Abb. E2).
5. Drücken Sie den Spindelarretierknopf 3 und drehen Sie die
Spindel 13 , bis sie einrastet (Abb. D).
6. Drehen Sie die Gewindespannmutter 14 mit dem
mitgelieferten Stirnlochschlüssel fest. HINWEIS: Siehe
Auswechseln der Schleif- oder Trennschleifscheibe
mit einem schlüssellosen Flansch, wenn Sie das Modell
DWE4579R verwenden.
7. Lassen Sie die Spindelarretierung los.
8. Um die Scheibe zu entfernen, lösen Sie die
Gewindespannmutter 14 mit dem Stirnlochschlüssel.
Auswechseln der Schleif- oder
Trennschleifscheibe mit einem
schlüssellosen Flansch (Abb. G, H)
Nur DWE4579R
1. Führen Sie die Schritte 1–5 unter Auswechseln der Schleifoder Trennschleifscheibe aus.
2. Befestigen Sie den schlüssellosen Gewindeflansch 19 ,
indem Sie ihn von Hand im Uhrzeigersinn fest anziehen.
(Nur einen unbeschädigten schlüssellosen Flansch
verwenden.)
a. Achten Sie darauf, dass die bedruckte Seite des
schlüssellosen Flansches zu Ihnen zeigt.
b. Der Pfeil muss auf die Indexmarkierung zeigen (Abb. G).
3. Lassen Sie den Spindelarretierknopf wieder los.
Ein unbeschädigter schlüsselloser Flansch kann von Hand
gelöst werden, indem der Flanschring gegen den Uhrzeigersinn
gedreht wird.
23
Deutsch
HINWEIS: Lösen Sie einen schlüssellosen Flansch
KEINESFALLS mit einer Zange. Verwenden Sie immer den
Stirnlochschlüssel 20 (Abb. H).
Vor dem Betrieb
• Montieren Sie die Schutzabdeckung und die passende
Scheibe oder Trennscheibe. Verwenden Sie keine
übermäßig abgenutzten Scheiben.
• Prüfen Sie, dass die Innen- und Außenflansche korrekt
montiert sind. Befolgen Sie die Anweisungen in der Tabelle
Zubehör für Schleif- und Schneidarbeiten.
• Prüfen Sie, dass die Scheibe oder Trennscheibe sich in
Richtung der Pfeile auf dem Zubehör und dem Gerät dreht.
• Verwenden Sie keine beschädigten Einsatzwerkzeuge.
Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge
wie Schleifscheiben auf Absplitterungen und Risse,
Schleifteller auf Risse, Verschleiß oder starke Abnutzung,
Drahtbürsten auf lose oder gebrochene Drähte. Wenn das
Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug heruntergefallen
ist, überprüfen Sie, ob es beschädigt ist, oder verwenden
Sie ein unbeschädigtes Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das
Einsatzwerkzeug kontrolliert und eingesetzt haben,
positionieren Sie sich und in der Nähe befindliche Personen
außerhalb der Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs und
lassen Sie das Gerät eine Minute lang mit Höchstdrehzahl
laufen. Beschädigte Einsatzwerkzeuge brechen meist in
dieser Testzeit.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Bevor Sie das Gerät wieder anschließen,
drücken Sie den Auslöseschalter und lassen ihn wieder los,
um sich zu vergewissern, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich, dass das gesamte zu schleifende
oder trennende Material fest gesichert ist.
• Sichern und stützen Sie das Werkstück. Sichern Sie
das Werkstück mit Einspannvorrichtungen oder
einem Schraubstock auf einer stabilen Plattform. Das
Werkstück muss sicher eingespannt und gestützt
werden, damit es sich nicht bewegen kann und
man die Kontrolle darüber behält. Das Bewegen des
Werkstücks oder ein Kontrollverlust stellen eine Gefahr
dar und können zu Verletzungen führen.
• Stützen Sie Platten oder große Werkstücke ab,
um das Risiko eines Rückschlags durch eine
eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern.
Große Werkstücke können sich unter ihrem eigenen
Gewicht durchbiegen. Das Werkstück muss auf beiden
Seiten der Scheibe abgestützt werden, und zwar
24
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sowohl in der Nähe des Trennschnitts als auch an
der Kante.
Tragen Sie bei der Arbeit mit diesem Werkzeug immer
ordnungsgemäße Arbeitshandschuhe.
Üben Sie nur einen vorsichtigen Druck auf das
Gerät aus. Üben Sie keinen seitlichen Druck auf die
Scheibe aus.
Vermeiden Sie eine Überlastung.
Lassen Sie das Elektrowerkzeug nach einer starken
Belastung noch für einige Minuten im Leerlauf laufen,
damit das Zubehör abkühlen.
Berühren Sie Schleif- und Trennscheiben erst, wenn
sie abgekühlt sind. Die Scheiben können während der
Arbeit sehr heiß werden.
Niemals mit der Topfschleifscheibe arbeiten, ohne dass
eine geeignete Schutzvorrichtung angebracht ist.
Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht mit einem
Ständer für Abschneidarbeiten.
Verwenden Sie gebundene Schleifmitteln niemals
zusammen mit Zwischenlagen.
Achten Sie darauf, dass die Scheibe sich weiterdreht,
nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde.
Das Werkzeug ist nicht für den Einsatz mit einem
Schleifteller konstruiert.
Verwenden Sie keine separaten Reduzierbuchsen
oder Adapter, um Schleifscheiben mit großen
Bohrungen anzupassen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. A)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine Hand
am Zusatzgriff 5 liegt, während die andere Hand am
Gerätegehäuse liegt, wie in Abbildung A.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Der Ein-/Ausschalter ist mit einem
Entriegelungsschalter ausgestattet.
Drücken Sie zum Einschalten den Entriegelungsschalter 2 herein und betätigen Sie danach den Ein-/Ausschalter 1 .
Lassen Sie den Entriegelungsschalter 2 los. Lassen Sie zum
Stoppen des Werkzeugs den Schalter los.
Verriegelungsknopf (Abb. A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Bei Bedarf drücken Sie den Verriegelungsknopf 7 für
Dauerbetrieb herein und lassen den Ein-/Aus-Schalter los.
Zum Anhalten des Werkzeugs drücken Sie den Ein-/AusSchalter erneut.
Deutsch
Der Verriegelungsknopf darf dauerhaft entfernt werden, ohne
dass die Konformität mit den auf dem Werkzeugtypenschild
genannten regulatorischen Behörden beeinträchtigt wird.
Das Entfernen des Verriegelungsknopfes muss vom DeWALT
Kundendienst durchgeführt werden.
Beim Grobschleifen werden die besten Ergebnisse erzielt, wenn
die Maschine auf einen Winkel von 30° bis 40° eingestellt ist.
Bewegen Sie die Maschine mit mäßigem Druck hin und her.
Auf diese Weise kann das Werkstück nicht zu heiß werden, es
verfärbt sich nicht und es werden keine Nuten gebildet.
Spindelarretierung (Abb. A)
Schneiden von Stein
Die Spindelarretierung 3 sorgt dafür, dass die Spindel sich nicht
dreht, wenn Scheiben ausgewechselt werden. Verwenden Sie
die Spindelarretierung nur, wenn die Maschine ausgeschaltet
und vom Stromnetz getrennt ist und vollständig stillsteht.
HINWEIS: Um die Gefahr einer Gerätebeschädigung
zu vermeiden, lassen Sie die Spindelarretierung nicht
einrasten, wenn das Gerät in Betrieb ist. Die Folge wäre
eine Beschädigung der Maschine und das angebaute
Zubehör kann möglicherweise zu Verletzungen führen,
wenn es abreißt.
Um die Arretierung einzurasten, drücken Sie den
Spindelarretierknopf und drehen die Spindel, bis sie sich nicht
mehr weiter drehen lässt.
Die Maschine darf nur zum Trockenschneiden verwendet
werden. Zum Schneiden von Stein sollte am besten eine
Diamantschleifscheibe verwendet werden. Betreiben Sie das
Gerät nur mit einer zusätzlichen Staubschutzmaske.
Metallbearbeitung
Verwendung von Schleifmopptellern
Wenn Sie die Maschine zur Metallbearbeitung verwenden,
vergewissern Sie sich, dass ein Fehlerstromschutzschalter (sog.
RCD) zwischengeschaltet ist, um Restrisiken wegen Metallstaubs
zu vermeiden.
Wenn die Stromzufuhr durch den Fehlerstromschutzschalter
abgeschaltet wird, bringen Sie die Maschine zu einer
autorisierten DeWALT-Kundendienstwerkstatt.
WARNUNG: Unter extremen Bedingungen kann sich bei
Metallarbeiten leitfähiger Staub im Maschinengehäuse
ansammeln. Dadurch kann sich die Schutzisolierung in
der Maschine verschlechtern, mit der potenziellen Gefahr
eines elektrischen Schlages.
Um das Ansammeln von Metallstaub im Innern der Maschine
zu vermeiden, empfehlen wir, die Lüftungsschlitze täglich zu
reinigen. Siehe unter Wartung.
Sägen von Metall
Beim Schneiden mit gebundenen Schleifmitteln immer
eine Schutzvorrichtung vom Typ 1 verwenden.
Beim Schneiden mit mäßigem Vorschub arbeiten, der an das
zu schneidende Material angepasst ist. Üben Sie keinen Druck
auf die Trennscheibe aus und kippen oder schwingen Sie die
Maschine nicht.
Reduzieren Sie nicht die Geschwindigkeit von auslaufenden
Trennscheiben, indem Sie seitlichen Druck aufwenden.
Die Maschine muss immer in einer gegenlaufenden Bewegung
arbeiten. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sie unkontrolliert
aus dem Schnitt gedrückt wird.
Beim Schneiden von Profilen und Vierkantstücken sollte am
besten mit dem kleinsten Querschnitt begonnen werden.
Grobschleifen
Arbeitshinweise
Vorsicht beim Schneiden von Schlitzen in
tragenden Wänden.
Schlitze in tragenden Wänden unterliegen den
länderspezifischen Vorschriften. Diese Regelungen sind unter
allen Umständen einzuhalten. Wenden Sie sich vor Beginn der
Arbeiten an den verantwortlichen Statiker, Architekten oder den
Bauleiter.
WARNUNG: Metallstaubbildung. Die extensive
Nutzung von Schleifmopptellern bei der Metallbearbeitung
kann zu einer erhöhten Gefahr eines elektrischen Schlages
führen. Um diese Gefahr zu mindern, schalten Sie vor
dem Einsatz einen Fehlerstromschutzschalter (sog.
RCD) zwischen und reinigen Sie die Lüftungsschlitze
täglich durch Einblasen von trockener Druckluft in die
Lüftungsschlitze gemäß den Wartungsanweisungen.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Bevor Sie das Gerät wieder anschließen,
drücken Sie den Auslöseschalter und lassen ihn wieder los,
um sicherzustellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
Selbstabschaltened Kohlebürsten
Der Motor schaltet sich automatisch ab und zeigt an, dass die
Kohlebürsten fast abgenutzt sind und die Maschine gewartet
werden muss. Die Kohlebürsten können nicht vom Anwender
gewartet werden. Bringen Sie das Gerät in eine autorisierte
DeWALT-Kundendienstwerkstatt.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Verwenden Sie zum Grobschleifen niemals Trennscheiben.
Verwenden Sie immer die Schutzvorrichtung vom Typ 27.
25
Deutsch
Umweltschutz
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Tilbehørsbord
d
D
Max.
[mm]
[mm]
D b
d
Min. Rotation
[min.-1]
UmfangsgeschLänge der
windigkeit Gewindebohrung
[m/s]
[mm]
180 6 22.23
8.500
80
-
b 230 6 22.23
6.500
80
-
8.500
80
-
75 30 M14
8.500
45
25,0
180 12 M14
8.500
80
25,0
230 12 M14
8.500
80
25,0
D
180 -
-
DWE4557 /DWE4597
d
b
D
D
26
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Deutsch
Übersicht über schleifzubehör
Schutztyp
Zubehör
Beschreibung
Schleifscheibe passend
Schleifscheibe mit
vertiefter mitte
Typ-27-schutz
Typ-27-schutz
Schleifmoppteller
Aufnahmeflansch
Wire wheels
Typ-27-scheibe mit
vertiefter mitte
Gewindespannmutter
Drahtscheiben mit
gewindemutter
Typ-27-schutz
Drahtscheibe
Drahttopf mit
gewindemutter
Typ-27-schutz
Drahtbürste
Polierteller/
Sandpapier
Typ-27-schutz
Polierteller aus Gummi
Sandschleifteller
Gewindespannmutter
27
Deutsch
Übersicht über schleifzubehör
Schutztyp
Zubehör
Beschreibung
Mauerwerk
schleifscheibe,
gebunden
Typ-1-schutz
Schleifscheibe passend
Typ-1-schutz
Metalltrennscheibe,
gebunden
Aufnahmeflansch
Diamanttrennscheibe
Typ-1-schutz
Trennscheibe
ODER
Typ-27-schutz
28
Gewindespannmutter
English
ANGLE GRINDERS DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
VAC
UK & Ireland
VAC
Type
Power input
QS
W
LX
W
No-load/rated speed
min-1
Wheel diameter
mm
Spindle diameter
Spindle length
mm
Weight*
kg
* weight includes side handle and guard
DWE4557
230
230/115
1
DWE4597
230
230/115
1
DWE4559
230
230/115
1
DWE4579
230
230/115
1
DWE4599
230
230/115
1
DWE4579R
230
230/115
1
2400
2200
8500
180
M14
24.0
6.5
2600
2400
2200
6500
230
M14
24.0
6.6
2600
2600
2600
6500
230
M14
24.0
6.6
6500
230
M14
24.0
6.6
6500
230
M14
24.0
6.6
97
96
96
96
8500
180
M14
24.0
6.5
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-3:
dB(A)
96
96
LPA(emission sound pressure
level)
dB(A)
107
107
LWA(sound power level)
108
107
107
107
dB(A)
3
3
3
3
3
3
Surface grinding
Vibration emission value ah,AG =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
9.0
1.5
8.5
1.5
7.0
1.5
7.0
1.5
4.5
1.5
7.0
1.5
Disc sanding
Vibration emission value ah,DS =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
2.5
1.5
2.5
1.5
–
–
–
–
–
–
2.5
1.5
K(uncertainty for the given
sound level)
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
29
English
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
Angle Grinders
DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.18
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
30
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
English
d )
e )
f )
g )
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
5) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES
Safety Instructions for All Operations
a ) This power tool is intended to function as a grinder,
sander (DWE4557 and DWE4597), wire brush, or
cut-off tool. Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.
b ) Operation such as polishing is not recommended to
be performed with this power tool.
Operation such as sanding (DWE4559; DWE4579;
DWE4579R and DWE4599) is not recommended to
be performed with this power tool.
Operations for which the power tool was not designed
may create a hazard and cause personal injury.
c ) Do not use accessories which are not specifically
designed and recommended by the tool
manufacturer. Just because the accessory can be
attached to your power tool, it does not assure safe
operation.
d ) The rated speed of the accessory must be at least
equal to the maximum speed marked on the power
tool. Accessories running faster than their rated speed can
break and fly apart.
e ) The outside diameter and the thickness of your
accessory must be within the capacity rating of
your power tool. Incorrectly sized accessories cannot be
adequately guarded or controlled.
f ) Threaded mounting of accessories must match the
grinder spindle thread. For accessories mounted by
flanges, the arbor hole of the accessory must fit the
locating diameter of the flange. Accessories that do
not match the mounting hardware of the power tool will
run out of balance, vibrate excessively and may cause loss
of control.
g ) Do not use a damaged accessory. Before each use
inspect the accessory such as abrasive wheel for
chips and cracks, backing pad for cracks, tear or
excess wear, wire brush for loose or cracked wires.
If power tool or accessory is dropped, inspect for
damage or install an undamaged accessory. After
inspecting and installing an accessory, position
yourself and bystanders away from the plane of
the rotating accessory and run the power tool at
maximum no-load speed for one minute. Damaged
accessories will normally break apart during this test time.
h ) Wear personal protective equipment. Depending on
application, use face shield, safety goggles or safety
glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing
protectors, gloves and workshop apron capable of
stopping small abrasive or workpiece fragments.
The eye protection must be capable of stopping flying
debris generated by various operations. The dust mask or
respirator must be capable of filtrating particles generated
31
English
by your operation. Prolonged exposure to high intensity
noise may cause hearing loss.
i ) Keep bystanders a safe distance away from work
area. Anyone entering the work area must wear
personal protective equipment. Fragments of
workpiece or of a broken accessory may fly away and
cause injury beyond immediate area of operation.
j ) Hold power tool by insulated gripping surfaces only,
when performing an operation where the cutting
accessory may contact hidden wiring or its own
cord. Cutting accessory contacting a "live" wire may make
exposed metal parts of the power tool "live" and could give
the operator an electrical shock.
k ) Position the cord clear of the spinning accessory. If
you lose control, the cord may be cut or snagged and your
hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
l ) Never lay the power tool down until the accessory
has come to a complete stop. The spinning accessory
may grab the surface and pull the power tool out of
your control.
m ) Do not run the power tool while carrying it at your
side. Accidental contact with the spinning accessory
could snag your clothing, pulling the accessory into
your body.
n ) Regularly clean the power tool’s air vents. The
motor’s fan will draw the dust inside the housing and
excessive accumulation of powdered metal may cause
electrical hazards.
o ) Do not operate the power tool near flammable
materials. Sparks could ignite these materials.
p ) Do not use accessories that require liquid coolants.
Using water or other liquid coolants may result in
electrocution or shock.
FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL
OPERATIONS
Causes and Operator Prevention
of Kickback
Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating
wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or
snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which
in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the
direction opposite of the accessory’s rotation at the point of
the binding.
For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the
workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch
point can dig into the surface of the material causing the wheel
to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or
away from the operator, depending on direction of the wheel’s
movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also
break under these conditions.
Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be avoided by taking
proper precautions as given below:
32
a ) Maintain a firm grip on the power tool and position
your body and arm to allow you to resist kickback
forces. Always use auxiliary handle, if provided, for
maximum control over kickback or torque reaction
during start up. The operator can control torque reaction
or kickback forces, if proper precautions are taken.
b ) Never place your hand near the rotating accessory.
Accessory may kickback over your hand.
c ) Do not position your body in the area where power
tool will move if kickback occurs. Kickback will propel
the tool in direction opposite to the wheel’s movement at
the point of snagging.
d ) Use special care when working corners, sharp edges
etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.
Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to
snag the rotating accessory and cause loss of control
or kickback.
e ) Do not attach a saw chain woodcarving blade or
toothed saw blade. Such blades create frequent kickback
and loss of control.
Safety Warnings Specific for Grinding and
Abrasive Cutting-Off Operations
a ) Use only wheel types that are recommended for your
power tool and the specific guard designed for the
selected wheel. Wheels for which the power tool was not
designed cannot be adequately guarded and are unsafe.
b ) The grinding surface of the centre depressed wheels
must be mounted below the plane of the guard lip.
An improperly mounted wheel that projects through the
plane of the guard lip cannot be adequately protected.
c ) The guard must be securely attached to the power
tool and positioned for maximum safety, so the least
amount of wheel is exposed towards the operator.
The guard helps to protect the operator from broken wheel
fragments, accidental contact with wheel and sparks that
could ignite clothing.
d ) Wheels must be used only for recommended
applications. For example: do not grind with the side
of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended
for peripheral grinding, side forces applied to these wheels
may cause them to shatter.
e ) Always use undamaged wheel flanges that are
of correct size and shape for your selected wheel.
Proper wheel flanges support the wheel thus
reducing the possibility of wheel breakage. Flanges
for cut-off wheels may be different from grinding
wheel flanges.
f ) Do not use worn down wheels from larger power
tools. Wheel intended for larger power tool is not suitable
for the higher speed of a smaller tool and may burst.
English
Additional Safety Warnings Specific for
Abrasive Cutting-Off Operations
a ) Do not "jam" the cut-off wheel or apply excessive
pressure. Do not attempt to make an excessive depth
of cut. Overstressing the wheel increases the loading and
susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut
and the possibility of kickback or wheel breakage.
b ) Do not position your body in line with and behind
the rotating wheel. When the wheel, at the point of
operations, is moving away from your body, the possible
kickback may propel the spinning wheel and the power
tool directly at you.
c ) When wheel is binding or when interrupting a cut
for any reason, switch off the power tool and hold
the power tool motionless until the wheel comes to
a complete stop. Never attempt to remove the cutoff wheel from the cut while the wheel is in motion
otherwise kickback may occur. Investigate and take
corrective action to eliminate the cause of wheel binding.
d ) Do not restart the cutting operation in the
workpiece. Let the wheel reach full speed and
carefully reenter the cut. The wheel may bind, walk up
or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.
e ) Support panels or any oversized workpiece to
minimize the risk of wheel pinching and kickback.
Large workpieces tend to sag under their own
weight. Supports must be placed under the workpiece
near the line of cut and near the edge of the workpiece on
both sides of the wheel.
f ) Use extra caution when making a "pocket cut" into
existing walls or other blind areas. The protruding
wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or
objects that can cause kickback.
Safety Warnings Specific for Sanding
Operations
DWE4557, DWE4597 only
a ) Do not use excessively oversized sanding disc
paper. Follow manufacturer's recommendations,
when selecting sanding paper. Larger sanding paper
extending beyond the sanding pad presents a laceration
hazard and may cause snagging, tearing of the disc
or kickback.
Safety Warnings Specific for Wire Brushing
Operations
a ) Be aware that wire bristles are thrown by the brush
even during ordinary operation. Do not overstress
the wires by applying excessive load to the brush.
The wire bristles can easily penetrate light clothing and/
or skin.
b ) If the use of a guard is recommended for wire
brushing, do not allow any interference of the
wire wheel or brush with the guard. Wire wheel or
brush may expand in diameter due to work load and
centrifugal forces.
Additional Safety Rules for Grinders
•
•
Do not use Type 11 (flaring cup) wheels on this tool.
Using inappropriate accessories can result in injury.
Always use side handle. Tighten the handle securely. The
side handle should always be used to maintain control of the
tool at all times.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in accordance
with EN60745; therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
33
English
Package Contents
The package contains:
1 Angle grinder
1Guard
1 Side handle
1 Flange set
1 Keyless flange (DWE4579R only)
1 Spanner (DWE4579R only)
1 Two-pin spanner
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 21 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
On/off switch
Unlocking switch
Spindle lock
Guard
Side handle
LED indicator (DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599)
Lock-on button (DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599)
Intended Use
The DWE4557, DWE4597 heavy-duty angle grinders have
been designed for professional grinding, cutting, sanding and
wire brushing.
The DWE4559, DWE4579, DWE4599, DWE4579R heavy-duty
angle grinders have been designed for professional grinding
and cutting applications.
DO NOT use grinding wheels other than centre depressed
wheels and flap-disk.
34
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
These heavy-duty angle grinders are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
Dust Ejection System
The dust ejection system deflects debris that would be harmful
to the motor and allows cleaner air to pass over the motor.
Overload Protection
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
The power supply to the motor will be reduced in case of motor
overload. The power will return to normal once the tool has
cooled down to suitable operating temperature.
Electronic Clutch
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
The electronic torque limiting clutch reduces the maximum
torque reaction transmitted to the operator in case of jamming
of a disc. This feature also prevents the gearing and electric
motor from stalling. The level of the electronic clutch has been
factory set and cannot be adjusted.
LED Indicator (Fig. A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
The LED indicator light 6 , mounted at the top of the handle,
acts as an alert to the activation of the electronic features of
the unit described above. The light will activate and maintain
a constant light when one of the above clutch or overload
features is activated. Once the unit has been reset by releasing
the switch or allowing the unit to cool the light will de-activate.
If the LED light is flashing constantly please consult your local
DeWALT service agent.
No-volt Release Switch
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
The on/off switch has a no-volt release function. If the tool
should become disconnected from the power source for any
reason, the switch has to be deliberately reactivated.
English
Soft Start Feature
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
The soft start feature allows a slow speed build-up to avoid an
initial jerk when starting. This feature is particularly useful when
working in confined spaces.
Auto-balance Feature
DWE4599 only
The auto-balance feature continuously adjusts balance to
reduce the vibration of the tool when it is running. This
improves user comfort during the operation and is particularly
useful when using the tool for long periods of time.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Before
reconnecting the tool, depress and release the trigger
switch to ensure that the tool is off.
Attaching Side Handle (Fig. F)
WARNING: Before using the tool, check that the handle is
tightened securely.
For grinding, screw the side handle 5 tightly into one of the
holes 17 on either side of the gear case (Fig. F).
For cutting, screw the side handle 5 tightly into the top hole
18 or into one of the holes 17 on either side of the gear case.
Fitting and Removing a
Backing Pad/Sanding Sheet (Fig. A, D)
1. Place the tool on a table or flat surface, with the guard
facing up.
2. Remove the backing flange 12 .
3. Place the rubber backing pad correctly onto the spindle 13 .
4. Place the sanding sheet on the rubber backing pad.
5. Screw the threaded clamp nut 14 onto the spindle. The
ring on the threaded clamp nut must face towards the
rubber backing pad.
6. Press the spindle lock button 3 and rotate the spindle 13 until it locks in position.
7. Tighten the threaded clamp nut 14 with the twopin spanner.
8. Release the spindle lock.
9. To remove the rubber backing pad, loosen the threaded
clamp nut 14 with the two-pin spanner.
Fitting a Wire Cup Brush
Screw the wire cup brush directly onto the spindle without the
use of the spacer and threaded flange.
Mounting and Removing the Guard
(Fig. B)
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Before
reconnecting the tool, depress and release the trigger
switch to ensure that the tool is off.
CAUTION: Guards must be used with this grinder.
When using the DWE4557, DWE4559, DWE4579, DWE4579R,
DWE4597 or the DWE4599 grinder for cutting metal or masonry
a Type 1 guard MUST be used. Type 1 guards are available at
extra cost from DeWALT distributors.
NOTE: Please refer to the Grinding and Cutting Accessory
Chart at the end of this section to show other accessories that
can be used with these grinders.
1. Place the angle grinder on a table, spindle up.
2. Release the clamping lock 8 and hold the guard 4 over the
tool as shown.
3. Align the lugs 9 with the notches 10 .
4. Press the guard down and rotate it to the required posiiton.
5. If required, increase the clamping force by tightening the
screw 11 .
6. Tighten the clamping lock.
To remove the guard, release the clamping lock.
CAUTION: If the guard cannot be tightened by the
adjusting screw, do not use the tool. To reduce the risk of
personal injury, take the tool and guard to a service centre
to repair or replace the guard.
Fitting and Removing a Grinding or Cutting
Disc (Fig. A, C–E)
WARNING: Do not use a damaged disc.
1. Place the tool on a table, guard up.
2. Fit the backing flange 12 correctly onto the spindle 13 (Fig. C).
3. Place the disc 15 on the backing flange 12 (Fig. D). When
fitting a disc with a raised centre, make sure that the raised
centre 16 is facing the backing flange 12 .
4. Screw the threaded clamp nut 14 onto the spindle 13 (Fig. E):
a. The ring on the threaded clamp nut 14 must face
towards the disc when fitting a grinding disc (Fig. E1);
b. The ring on the threaded clamp nut 14 must face away
from the disc when fitting a cutting disc (Fig. E2).
5. Press the spindle lock button 3 and rotate the spindle 13 until it locks in position (Fig. D).
6. Tighten the threaded clamp nut 14 with the two-pin
spanner supplied. NOTE: Refer to Fitting and Removing
a Grinding or Cutting Disc with a Keyless Flange when
using the DWE4579R.
7. Release the spindle lock.
35
English
8. To remove the disc, loosen the threaded clamp nut 14 with
the two-pin spanner.
Fitting and Removing a Grinding or Cutting
Disc with a Keyless Flange (Fig. G, H)
•
DWE4579R Only
1. Perform steps 1–5 of Fitting and Removing a Grinding or
Cutting Disc.
2. Tighten the threaded keyless flange 19 by turning it by
hand clockwise firmly. (Only use a flawless keyless flange.)
a. Be sure that the printed side of the keyless flange is
facing you
b. The arrow must point to the index mark (Fig. G).
3. Release the spindle lock.
An undamaged keyless flange can be loosened by hand when
turning the flange ring in an anti-clockwise direction.
NOTICE: NEVER loosen a tight keyless flange with pliers.
Always use the the two-pin spanner 20 (Fig. H).
Prior to Operation
• Install the guard and appropriate disc or wheel. Do not use
excessively worn discs or wheels.
• Be sure the inner and outer flange are mounted correctly.
Follow the instructions given in the Grinding and Cutting
Accessory Chart.
• Make sure the disc or wheel rotates in the direction of the
arrows on the accessory and the tool.
• Do not use a damaged accessory. Before each use inspect
the accessory such as abrasive wheels for chips and cracks,
backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for
loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped,
inspect for damage or install an undamaged accessory. After
inspecting and installing an accessory, position yourself and
bystanders away from the plane of the rotating accessory
and run the power tool at maximum no-load speed for one
minute. Damaged accessories will normally break apart
during this test time.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Before
reconnecting the tool, depress and release the trigger
switch to ensure that the tool is off.
WARNING:
• Ensure all materials to be ground or cut are secured
in place.
• Secure and support the workpiece. Use clamps or a
vice to hold and support the workpiece to a stable
platform. It is important to clamp and support the
36
•
•
•
•
•
•
•
•
•
workpiece securely to prevent movement of the
workpiece and loss of control. Movement of the
workpiece or loss of control may create a hazard and
cause personal injury.
Support panels or any oversized workpiece
to minimize the risk of wheel pinching and
kickback. Large workpieces tend to sag under their
own weight. Supports must be placed under the
workpiece near the line of cut and near the edge of the
workpiece on both sides of the wheel.
Always wear regular working gloves while operating
this tool.
Apply only a gentle pressure to the tool. Do not exert
side pressure on the disc.
Avoid overloading. Should the tool become hot, let it
run a few minutes under no load condition to cool the
accessory. Do not touch accessories before they have
cooled. The discs become very hot during use.
Never work with the grinding cup without a suitable
protection guard in place.
Do not use the power tool with a cut-off stand.
Never use blotters together with bonded
abrasive products.
Be aware, the wheel continues to rotate after the tools
is switched off.
The tool is not designed to be used with a
grinding cup.
Do not use separate reducing bushings or adapters to
adapt large hole abrasive wheels.
Proper Hand Position (Fig. A)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS hold securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the side
handle 5 , with the other hand on the body of the tool, as
shown in figure A.
Switching On and Off (Fig. A)
The on/off switch is equipped with an unlocking switch.
To run the tool, depress the unlocking switch 2 and
subsequently operate the on/off switch 1 .
Release the unlocking switch 2 .To stop the tool, release
the switch.
Lock-on Button (Fig. A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
For continuous operation depress the lock-on button 7 and
release the on/off trigger switch.
To stop the tool press the on/off switch again.
The lock-on button can be permanently removed without
compromising compliance with regulatory agencies shown on
English
the tool’s nameplate. Removal of the lock pin must be done by a
DeWALT Service Centre.
Spindle Lock (Fig. A)
The spindle lock 3 is provided to prevent the spindle from
rotating when installing or removing wheels. Operate the
spindle lock only when the tool is turned off, unplugged from
the power supply, and has come to a complete stop.
NOTICE: To reduce the risk of damage to the tool, do
not engage the spindle lock while the tool is operating.
Damage to the tool will result and attached accessory
may spin off possibly resulting in injury.
To engage the lock, depress the spindle lock button and rotate
the spindle until you are unable to rotate the spindle further.
Metal Applications
When using the tool in metal applications, make sure that a
residual current device (RCD) has been inserted to avoid residual
risks caused by metal swarf.
If the power supply is shut off by the RCD, take the tool to
authorised DeWALT repair agent.
WARNING: In extreme working conditions, conductive
dust can accumulate inside the machine housing when
working with metal. This can result in the protective
insulation inthe machine becoming degraded with a
potential risk of an electrical shock.
To avoid build-up of metal swarf inside the machine, we
recommend to clear the ventilation slots on a daily basis. Refer
to Maintenance.
Cutting Metal
For cutting with bonded abrasives, always use a
protection guard type 1.
When cutting, work with moderate feed, adapted to the
material being cut. Do not exert pressure onto the cutting disc,
tilt or oscillate the machine.
Do not reduce the speed of running down cutting discs by
applying sideward pressure.
The machine must always work in an upgrinding motion.
Otherwise, the danger exists of it being pushed uncontrolled
out of the cut.
When cutting profiles and square bar, it is best to start at the
smallest cross section.
Rough Grinding
Never use a cutting disc for roughing.
Always use the guard type 27.
The best roughing results are achieved when setting the
machine at an angle of 30° to 40°. Move the machine back and
forth with moderate pressure. In this manner, the workpiece
will not become too hot, does not discolour and no grooves
are formed.
Cutting Stone
The machine shall be used only for dry cutting. For cutting
stone, it is best to use a diamond cutting disc. Operate the
machine only with additional dust protection mask.
Working Advice
Exercise caution when cutting slots in structural walls.
Slots in structural walls are subject to the country-specific
regulations. These regulations are to be observed under all
circumstances. Before beginning work, consult the responsible
structural engineer, architect or the construction supervisor.
Using Flap Discs
WARNING: Metal dust build-up. Extensive use of flap
discs in metal applications can result in the increased
potential for electric shock. To reduce this risk, insert an
RCD before use and clean the ventilation slots daily by
blowing dry compressed air into the ventilation slots
inaccordance with the below maintenance instructions.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Before
reconnecting the tool, depress and release the trigger
switch to ensure that the tool is off.
Pop-off Brushes
The motor will be automatically shut off indicating that the
carbon brushes are nearly worn out and that the tool needs
servicing. The carbon brushes are not user-serviceable. Take the
tool to an authorised DeWALT repair agent.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
37
English
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Accessory Chart
Max.
[mm]
d
D
[mm]
Min. Periphical Threaded
Rotation speed hole length
D
b
d
[min.-1]
[m/s]
[mm]
180
6
22,23
8500
80
-
b 230
6
22,23
6500
80
-
180
-
-
8500
80
-
75
30
M14
8500
45
25.0
180
12
M14
8500
80
25.0
230
12
M14
8500
80
25.0
D
DWE4557 /DWE4597
d
b
D
D
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
38
English
Grinding and Cutting Accessory Chart
Guard Type
Accessory
Description
How to Fit Grinder
Depressed centre
grinding disc
Type 27
Guard
Type 27 guard
Flap wheel
Backing flange
Wire wheels
Type 27 depressed
centre wheel
Threaded clamp nut
Wire wheels with
threaded nut
Type 27 guard
Wire wheel
Wire cup with
threaded nut
Type 27 guard
Wire brush
Backing pad/
sanding sheet
Type 27 guard
Rubber backing pad
Sanding disc
Threaded clamp nut
39
English
Grinding and Cutting Accessory Chart (cont.)
Guard Type
Accessory
Description
How to Fit Grinder
Masonry cutting
disc, bonded
Type 1
Guard
Type 1 guard
Metal
cutting disc,
bonded
Backing flange
Diamond cutting
wheels
Type 1
Guard
Cutting wheel
OR
Threaded clamp nut
Type 27
Guard
40
Español
AMOLADORAS ANGULARES DWE4557, DWE4559,
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DeWALT
sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
VAC
Tipo
Potencia absorbida
W
Velocidad prevista/sin carga
min-1
Diámetro de la rueda
mm
Diámetro del eje
Largo husillo
mm
Peso*
kg
*el peso incluye la empuñadura lateral y el protecto
DWE4557
230
1
2400
8500
180
M14
24,0
6,5
DWE4597
230
1
2600
8500
180
M14
24,0
6,5
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-3.
dB(A)
96
96
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
107
107
LWA(nivel de potencia sonora)
K(incertidumbre para el nivel de sonido
dado)
Amolado de superficie
Valor de la emisión de vibración a h,AG =
Incertidumbre K =
DWE4559
230
1
2400
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4579
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4599
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4579R
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
97
108
96
107
96
107
96
107
dB(A)
3
3
3
3
3
3
m/s2
m/s2
9,0
1,5
8,5
1,5
7,0
1,5
7,0
1,5
4,5
1,5
7,0
1,5
lijado de disco
m/s2
2,5
2,5
–
–
–
2,5
Valor de la emisión de vibración a h,DS =
m/s2
1,5
1,5
–
–
–
1,5
Incertidumbre K =
Identifique medidas de seguridad adicionales para
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
información se ha medido de conformidad con una prueba
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
los patrones de trabajo.
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
Declaración de Conformidad CE
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
Directriz de la Maquinaria
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
AMOLADORAS ANGULARES
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
DWE4557, DWE4559, DWE4579,
debería tener en cuenta también las veces en que
DWE4579R, DWE4597, DWE4599
la herramienta está apagada o cuando está en
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
Técnicos son conformes a las normas:
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
durante el periodo total de trabajo.
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
41
Español
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
20.04.18
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
42
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
Español
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS
ADICIONALES
Instrucciones de seguridad para todas las
operaciones
a ) Esta herramienta eléctrica está diseñada para
funcionar como amoladora, lijadora (DWE4557
y DWE4597), escobilla de alambre o herramienta
de corte. Lea todas las advertencias de seguridad,
instrucciones, ilustraciones y especificaciones
provistas con esta herramienta eléctrica. El
incumplimiento de las instrucciones que se indican a
continuación podría provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.
b ) Se recomienda no realizar operaciones de pulido con
esta herramienta eléctrica.
Se recomienda no realizar operaciones de lijado
(DWE4559, DWE4579, DWE4579R y DWE4599) con
esta herramienta eléctrica. Su uso para operaciones
para las que la herramienta no ha sido diseñada puede
ocasionar peligro y lesiones personales.
c ) No utilizar accesorios que no estén diseñados y
recomendados específicamente por el fabricante
de la herramienta. El hecho de que el accesorio pueda
acoplarse a la herramienta eléctrica no garantiza un
funcionamiento sin riesgos.
d ) La velocidad prevista del accesorio debe ser como
mínimo igual a la velocidad máxima marcada en la
herramienta eléctrica. Los accesorios que funcionen
más rápido que su velocidad prevista pueden romperse y
salir volando.
e ) El diámetro externo y el grosor del accesorio deben
estar dentro de la capacidad de su herramienta
43
Español
f )
g )
h )
i )
j )
k )
44
eléctrica. Los accesorios de tamaño incorrecto no pueden
protegerse o controlarse adecuadamente.
La instalación por rosca de accesorios debe coincidir
con la rosca del eje de la amoladora. Para los
accesorios instalados por pestañas, el orificio del
eje del accesorio debe adaptarse al diámetro de la
pestaña. Los accesorios que no se corresponden con
las piezas de montaje de la herramienta eléctrica se
desequilibrarán, vibrarán excesivamente y pueden causar
pérdida de control.
No utilice un accesorio dañado. Antes de cada uso
inspeccione el accesorio, como por ejemplo la muela
abrasiva, para verificar si tiene muescas o grietas,
el plato portadiscos para verificar si tiene grietas
o roturas o si está muy desgastado, la escobilla de
alambre para comprobar si tiene alambres sueltos
o agrietados. Si se cae la herramienta eléctrica o un
accesorio, inspecciónelos para comprobar si están
dañados o instale un accesorio no dañado. Después
de inspeccionar e instalar un accesorio, colóquense
usted y las personas presentes alejados del plano del
accesorio en movimiento y ponga la herramienta
eléctrica en funcionamiento a la velocidad sin
carga máxima durante un minuto. Los accesorios
dañados normalmente se romperán durante este periodo
de prueba.
Póngase un equipo de protección personal.
Dependiendo de la aplicación, use un protector
facial y gafas protectoras. Si corresponde, póngase
una mascarilla antipolvo, protectores para el
oído, guantes y un delantal de trabajo que pueda
detener pequeños fragmentos abrasivos o de la
pieza de trabajo. La protección ocular debe poder
detener las partículas volantes que se producen con varias
operaciones. La mascarilla antipolvo o el respirador deben
poder filtrar las partículas generadas por la operación
que esté realizando. La exposición prolongada al ruido de
intensidad elevada puede causar pérdida auditiva.
Mantenga a las personas que estén cerca a una
distancia de seguridad del área de trabajo. Todos los
que entren al área de trabajo deben llevar puesto
un equipo de protección personal. Los fragmentos
de una pieza de trabajo o de un accesorio roto pueden
salir volando y ocasionar una lesión mas allá del área
inmediata de operación.
Sostenga la herramienta eléctrica sólo en superficies
de agarre aisladas cuando realice una operación
en la cual el accesorio para cortar pudiera entrar
en contacto con instalaciones eléctricas ocultas o
su propio cable. El contacto de los accesorios de corte
con un cable cargado, puede cargar las partes metálicas
expuestas de la herramienta eléctrica y producir una
descarga eléctrica al operador.
Coloque el cable lejos del accesorio giratorio. Si
pierde el control, el cable puede cortarse o engancharse
y puede arrastrar a la mano o el brazo hacia el
accesorio giratorio.
l ) No deje nunca a un lado la herramienta eléctrica
hasta que el accesorio se haya parado por completo.
El accesorio giratorio puede agarrarse a la superficie y
hacer que usted pierda el control de la herramienta.
m ) No ponga en funcionamiento la herramienta
eléctrica mientras la transporte a su lado. El contacto
accidental con el accesorio giratorio podría hacer que se
enganche la ropa y que el accesorio toque su cuerpo.
n ) Limpie periódicamente los orificios de ventilación
de la herramienta eléctrica. El ventilador del motor
atraerá el polvo dentro de la caja protectora y la
acumulación excesiva del metal en polvo puede ocasionar
riesgos eléctricos.
o ) No utilice la herramienta eléctrica cerca de
materiales inflamables. Las chispas podrían prender
fuego a estos materiales.
p ) No utilice accesorios que requieran líquidos
refrigerantes. El utilizar agua u otros refrigerantes
líquidos puede ocasionar electrocución o descarga.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ADICIONALES PARA TODAS LAS
OPERACIONES
Causas y prevención de rebote por parte del
operador
El rebote es una reacción repentina al quedar enganchados o
atrapados una muela, plato portadiscos, cepillo u otro accesorio
en movimiento. Al engancharse o quedar presionado un accesorio
en movimiento, este se detiene rápidamente y a su vez causa que
la herramienta eléctrica no controlada quede forzada en dirección
opuesta a la rotación del accesorio en el punto del trabado.
Por ejemplo, si una muela abrasiva se engancha o queda
presionada por la pieza de trabajo, el borde de la muela que
entra en el punto de presión puede incrustarse en la superficie del
material ocasionando que la muela se salga o se trabe. La muela
puede saltar hacia el operador o lejos de él, dependiendo de la
dirección del movimiento de la muela en el punto de presión. Las
muelas abrasivas pueden también romperse en estas condiciones.
El rebote es el resultado del mal uso de la herramienta eléctrica o
de procedimientos o condiciones de funcionamiento incorrectos
y puede ser evitado si se toman las precauciones debidas,
enumeradas a continuación:
a ) Sujete firmemente la herramienta eléctrica y sitúe
el cuerpo y el brazo de manera que pueda resistir
la fuerza del rebote. Para un máximo control del
rebote o reacción del par motor durante la puesta
en funcionamiento utilice siempre la empuñadura
auxiliar, si la hubiera. El operador puede controlar la
reacción del par motor o la fuerza del rebote, si se toman
las precauciones adecuadas.
b ) No ponga nunca la mano cerca del accesorio en
movimiento. El accesorio puede rebotarle en la mano.
c ) No se sitúe en el área hacia donde vaya a moverse
la herramienta eléctrica si ocurre un rebote. El rebote
Español
impulsará a la herramienta en la dirección opuesta al
movimiento de la muela en el momento del enganche.
d ) Tenga especial cuidado cuando trabaje esquinas,
bordes afilados, etc. Evite hacer rebotar o enganchar
el accesorio. Las esquinas, los bordes afilados o los
rebotes tienen tendencia a enganchar el accesorio en
movimiento y ocasionar pérdida de control o tensión
de retroceso.
e ) No acople una hoja de tallado de madera de sierra
de cadena o una hoja de sierra dentada. Dichas hojas
ocasionan frecuentes rebotes y pérdida de control.
b )
c )
Advertencias de seguridad específicas para
operaciones de amolado y corte abrasivo
a ) Utilice sólo tipos de muela que estén recomendados
para su herramienta eléctrica y el protector
específico diseñado para la muela seleccionada. Las
muelas para las que la herramienta eléctrica no ha sido
diseñada no pueden protegerse adecuadamente y no
son seguras.
b ) La superficie de molido de las ruedas centrales
bajadas debe instalarse bajo el plano del borde del
protector. Una rueda instalada incorrectamente que se
proyecta fuera del plano del borde del protector no puede
protegerse correctamente.
c ) El protector debe estar unido a la herramienta
eléctrica de forma segura y posicionado para una
seguridad máxima, de manera que quede expuesta
la menor cantidad de muela hacia el operador. El
protector ayuda a proteger al operador de fragmentos de
muela rotos y del contacto accidental con la rueda y las
chispas que podrían incendiar la ropa.
d ) Las muelas deben utilizarse únicamente para las
aplicaciones recomendadas. Por ejemplo: no amole
con el lado de una muela de corte. Las muelas de corte
abrasivo están previstas para el amolado periférico, y si se
aplican fuerzas laterales a estas muelas pueden provocar
que se rompan.
e ) Use siempre bridas de muela no dañadas que
sean del tamaño y forma correctos para la muela
seleccionada. Las bridas de muela apropiadas
sirven de soporte para la muela, reduciendo así la
posibilidad de rotura de la misma. Las bridas de las
muelas de corte pueden ser diferentes de las bridas de las
muelas para amolado.
f ) No utilice muelas desgastadas de herramientas
eléctricas más grandes. Una muela diseñada para una
herramienta eléctrica más grande no es adecuada para
la mayor velocidad de una herramienta más pequeña y
puede explotar.
Advertencias de seguridad adicionales para
operaciones de corte abrasivo
a ) No "atasque" la muela de corte ni aplique excesiva
presión. No intente hacer un corte de profundidad
excesiva. El ejercer demasiada presión sobre la muela
d )
e )
f )
aumenta la carga y la susceptibilidad de giro o bloqueo
de la muela en el corte y la posibilidad de rebote o rotura
de la muela.
No posicione su cuerpo alineado con respecto a la
muela en movimiento ni detrás de ella. Cuando la
muela, en el punto de operaciones, se aleje de su cuerpo, el
posible rebote puede propulsar la muela en movimiento y
la herramienta eléctrica directamente hacia usted.
Cuando la muela esté bloqueada o cuando
interrumpa un corte por cualquier razón, apague la
herramienta eléctrica y sujétela sin moverse hasta
que la muela se pare por completo. No intente nunca
sacar del corte la muela de corte mientras la muela
esté en movimiento, de lo contrario puede ocurrir
un rebote. Investigue y tome medidas correctivas para
eliminar la causa del trabado de la muela.
No vuelva a empezar la operación de corte en la
pieza de trabajo. Deje que la muela alcance la
velocidad máxima y vuelva a introducirla en el
corte con cuidado. La muela puede bloquearse, saltar
o rebotar si la herramienta eléctrica vuelve a ponerse en
marcha en la pieza de trabajo.
Apoye los paneles o cualquier pieza de trabajo de
tamaño grande para minimizar el riesgo de presión
o rebote de la muela. Las piezas de trabajo grandes
tienden a hundirse por su propio peso. Se deben
colocar soportes bajo la pieza de trabajo cerca de la línea
de corte y cerca del borde de la pieza de trabajo en ambos
lados de la muela.
Tenga mucho cuidado cuando realice "cortes de
cavidad" en paredes existentes u otras zonas ciegas.
La muela protuberante puede cortar las tuberías de gas o
de agua, la instalación eléctrica o los objetos que puedan
ocasionar un rebote.
Advertencias de seguridad específicas para
operaciones de lijado
DWE4557, DWE4597 sólo
a ) No utilice papel de disco de lijado de un tamaño
excesivamente grande. Siga las recomendaciones
del fabricante al seleccionar el papel de lijado. El
papel de lijado grande que sobresalga del disco de lijado
presenta un riesgo de laceración y puede ocasionar el
enganche o rotura del disco o un rebote.
Advertencias de seguridad específicas para
operaciones de cepillado con escobilla de
alambre
a ) Tenga en cuenta que se desprenden cerdas
de alambre de la escobilla incluso durante el
funcionamiento normal. No ejerza demasiada
presión en los alambres aplicando una carga
excesiva a la escobilla. Las cerdas de alambre pueden
penetrar fácilmente la ropa ligera o la piel.
45
Español
b ) Si se recomienda el uso de un protector para el
cepillado con escobilla de alambre, no permita
que haya interferencias de la rueda o escobilla
de alambre con el protector. La rueda o escobilla de
alambre puede expandirse en diámetro debido a la carga
de trabajo y a las fuerzas centrífugas.
Normas de seguridad adicionales para
amoladoras
•
•
No utilice las ruedas de Tipo 11 (cónicas) con esta
herramienta. El uso de accesorios inadecuados podrá
provocar daños.
Utilice siempre el asa lateral. Apriete el asa con
seguridad. El asa lateral deberá utilizarse siempre para
mantener el control de la herramienta en todo momento.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
1
1
1
1
1
•
•
Conjunto de bridas
Pestaña sin llave (DWE4579R sólo)
Separador (DWE4579R sólo)
Llave de dos clavijas
Manual de instrucciones
Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60745, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Amoladora angular
1 Barra de protección
1 Empuñadura lateral
46
Póngase protección para los ojos.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 21 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
Interruptor de encendido/apagado
Interruptor de desbloqueo
Bloqueo del eje
Barra de protección
Empuñadura lateral
Indicador LED (DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599)
Botón de bloqueo (DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599)
Uso Previsto
Las amoladoras angulares de gran capacidad DWE4557 y
DWE4597 han sido diseñadas para aplicaciones profesionales de
amolado, corte, lijado y cepillado eléctrico.
Las amoladoras angulares de gran capacidad DWE4559,
DWE4579, DWE4599 y DWE4579R han sido diseñadas para
aplicaciones de amolado y corte profesionales.
NO utilizar las ruedas para amolar que no sean ruedas de disco
abombado y disco de aletas.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Estas amoladoras angulares de gran capacidad son herramientas
eléctricas profesionales.
Español
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
Arranque suave
Sistema de expulsión de polvo
El sistema de expulsión de polvo expulsa los restos que serían
dañinos para el motor y permite que el aire limpio pase por
el motor.
La característica de auto-equilibrio ajusta de forma continua el
equilibrio para reducir la vibración de la herramienta cuando
está en funcionamiento. Esto mejora la comodidad del usuario
durante el funcionamiento y es particularmente útil cuando se
utiliza la herramienta durante períodos largos de tiempo.
Protección contra sobrecargas
MONTAJE Y AJUSTES
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Ante una sobrecarga del motor, se reducirá la alimentación al
motor. La electricidad volverá a la normalidad una vez que la
herramienta se haya enfriado hasta la temperatura adecuada
para el funcionamiento.
Embrague electrónico
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
El embrague de limitación de par electrónico reduce la reacción
de par máximo transmitida al operador en caso de atasco del
disco. Esta función también evita que se atasquen el engranaje
y el motor eléctrico. El nivel del embrague electrónico ha sido
configurado en la fábrica y no puede ser ajustado.
Indicador LED (Fig. A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
La luz del indicador LED 6 , montado en la parte superior
del manillar, actúa como una alerta para la activación de las
funciones electrónicas de la unidad descrita previamente. La
luz se activará y mantendrá una iluminación constante cuando
una de las funciones anteriores de embrague o de sobrecarga
se active. Una vez que se ha reiniciado la unidad soltando
el interruptor o dejando que la unidad se enfríe, la luz se
desactivará. Si la luz LED pestañea constantemente,consulte con
su agente de reparaciones local de DeWALT.
Interruptor de desconexión por falta de
corriente
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
El interruptor de encendido/apagado tiene una función de
desconexión por falta de corriente. Si la herramienta tuviese
que desconectarse de la alimentación por cualquier motivo, el
interruptor debe reactivarse deliberadamente.
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
El arranque suave permite evitar el shock inicial que suele
producirse a la puesta en marcha. Esta característica resulta ser
de utilidad cuando se trabaja en espacios restringidos.
Característica de auto-equilibrio
DWE4599 sólo
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Antes de volver a
conectar la herramienta, apriete y suelte el interruptor de
puesta en marcha para comprobar que la herramienta
esté apagada.
Montaje de la empuñadura lateral (Fig. F)
ADVERTENCIA: Antes de utilizar la herramienta,
compruebe que la empuñadura esté bien apretada.
Para las operaciones de amolado, apriete el asa lateral 5 firmemente en uno de los orificios 17 o en un lado de la caja de
engranajes (Fig. F).
Para las operaciones de corte, apriete el asa lateral 5 firmemente en el orificio superior 18 , en uno de los orificios 17 o en un lado de la caja de engranajes.
Ajustar y retirar la Base de Soporte/Hoja de
Lija (Fig. A, D)
1. Coloque la herramienta en una mesa o sobre una superficie
plana, con el protector hacia arriba.
2. Retire la pestaña de soporte 12 .
3. Coloque el soporte de respaldo de goma correctamente en
el eje 13 .
4. Coloque la hoja de lija sobre el soporte de respaldo
de goma.
5. Atornille la tuerca de sujeción roscada 14 en el eje. El anillo
en la tuerca de sujeción roscada debe mirar hacia el soporte
de respaldo de goma.
6. Presione el botón de bloqueo del eje 3 y gire el eje 13 hasta que se bloquee en su sitio.
7. Apriete la tuerca de sujeción roscada 14 con el separador
de dos clavijas.
8. Suelte el botón de bloqueo del eje.
9. Para sacar el soporte de respaldo de goma, afloje la tuerca
de sujeción roscada 14 con el separador de dos clavijas.
47
Español
Ajustar una brocha de copa alámbrica
Apriete la copa alámbrica directamente en el eje sin utilizar el
distanciador ni la pestaña roscada.
Montaje y extracción del protector (Fig. B)
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Antes de volver a
conectar la herramienta, apriete y suelte el interruptor de
puesta en marcha para comprobar que la herramienta
esté apagada.
ATENCIÓN: Deben usarse protectores con
esta amoladora.
Cuando utilice la amoladora DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597 o DWE4599 para cortar metal o
mampostería DEBE usarse un protector Tipo 1. Los protectores
Tipo 1 pueden obtenerse por un precio adicional de los
distribuidores de DeWALT.
NOTA: Consulte la Tabla de accesorios de amolado y corte al
final de esta sección que muestra otros accesorios que pueden
utilizarse con estas amoladoras.
1. Coloque la amoladora angular en una mesa,
con el eje portamuelas hacia arriba.
2. Suelte el cierre 8 y sostenga el protector 4 sobre la
herramienta como se muestra en la ilustración.
3. Haga coincidir las orejetas 9 con las ranuras 10 .
4. Presione el protector y gírelo hasta la posición deseada.
5. Si es necesario, aumente la fuerza de cierre apretando el
tornillo 11 .
6. Apriete el cierre.
Para retirar el protector, suelte el cierre.
ATENCIÓN: Si el protector no puede apretarse ajustando
el tornillo, no utilice la herramienta. Para reducir el riesgo
de lesión personal, lleve la herramienta y el protector a un
centro de servicio para que sea reparado o cambiado.
Colocar y sacar un disco de amolado o corte
(Fig. A, C–E)
ADVERTENCIA: No utilice un disco dañado.
1. Coloque la herramienta en una mesa con el protector
hacia arriba.
2. Ajuste la brida de soporte 12 correctamente en el eje 13 (Fig. C).
3. Ponga el disco 15 en la brida de soporte 12 (Fig. D).
Cuando coloque un disco con el centro en relieve, asegúrese
de que el centro en relieve 16 esté mirando hacia la brida
de soporte 12 .
4. Atornille la tuerca de sujeción roscada 14 en el eje 13 (Fig. E):
a. El anillo en la tuerca de sujeción roscada 14 debe mirar
hacia el disco cuando coloque un disco para amolar
(Fig. E1);
48
b. El anillo en la tuerca de sujeción roscada 14 no debe
mirar hacia el disco cuando coloque un disco de corte
(Fig. E2);
5. Presione el botón de bloqueo del eje 3 y gire el eje 13 hasta que se bloquee en su sitio (Fig. D).
6. Apriete la tuerca de sujeción roscada 14 con el separador
de dos clavijas. NOTA: Véase la sección de Colocar y sacar
un disco de amolado o corte con una pestaña sin llave al
utilizar el DWE4579R.
7. Suelte el botón de bloqueo del eje.
8. Para sacar el disco, afloje la tuerca de sujeción roscada 14 con el separador de dos clavijas.
Colocar y sacar un disco de amolado o corte
con una pestaña sin llave (Fig. G, H)
DWE4579R sólo
1. Realice las etapas 1–5 de Colocar y sacar un disco de
amolado o corte.
2. Apriete la pestaña sin llave roscada 19 girándola con su
mano en el sentido de las agujas del reloj firmemente.
(Utilice exclusivamente una pestaña sin llave perfecta)
a. Compruebe que el lado impreso de la pestaña sin llave
da hacia Vd.
b. La flecha deberá apuntar hacia la marca del índice
(Fig. G).
3. Suelte el botón de bloqueo del eje.
Una pestaña sin llave en perfecto estado puede aflojarse con la
mano al girar la anilla de sujeción en sentido contrario al de las
agujas del reloj.
AVISO: No afloje NUNCA una pestaña sin llave
apretada con alicates. Utilice siempre el separador de dos
clavijas 20 (Fig. H).
Antes de usar la máquina
• Instale el protector y el disco o muela apropiada. No utilice
discos o muelas excesivamente desgastados.
• Compruebe que los rebordes interior y exterior estén
montados correctamente. Siga las instrucciones indicadas
en el cuadro de accesorios abrasivos y de corte.
• Compruebe que el disco o la muela giren en dirección de las
flechas en el accesorio y la herramienta.
• No utilice un accesorio dañado. Antes de cada uso
inspeccione los accesorios, por ejemplo, las muelas
abrasivas, para verificar si tiene muescas o grietas; el plato
portadiscos, para verificar si tiene grimas o roturas o si está
muy desgastado, y el cepillo de metal, para verificar si tiene
alambres sueltos o quebrados. Si la herramienta eléctrica
o un accesorio se caen, compruebe que no estén dañados
y, en su caso, instale un accesorio no dañado. Después de
inspeccionar e instalar un accesorio, usted y otras personas
que estuviesen cerca deben alejarse del plano del accesorio
en movimiento, solo entonces ponga la herramienta
eléctrica en funcionamiento a velocidad máxima en vacío
durante un minuto. Por lo general, los accesorios dañados se
rompen durante la prueba.
Español
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Antes de volver a
conectar la herramienta, apriete y suelte el interruptor de
puesta en marcha para comprobar que la herramienta
esté apagada.
ADVERTENCIA:
• Compruebe que todos los materiales que vayan a ser
amolados o cortados estén bien fijos en su sitio.
• Asegure y soporte la pieza de trabajo. Utilice fijaciones
o un torno para sostener y apoyar la pieza de trabajo
en una plataforma estable. Es importante fijar y
soportar la pieza de trabajo con seguridad para
evitar el movimiento de la pieza de trabajo y perder
el control. El movimiento de la pieza de trabajo o la
pérdida de control pueden crear peligros y daños
personales graves.
• Apoye los paneles o cualquier otra pieza de
trabajo de tamaño grande para minimizar el
riesgo de presión o rebote de la muela. Las piezas
de trabajo grandes tienden a hundirse por su propio
peso. Se deben colocar soportes bajo la pieza de
trabajo cerca de la línea de corte y cerca del borde de
la pieza de trabajo en ambos lados de la muela.
• Lleve siempre los guantes de protección habituales
cuando opere con esta herramienta.
• Aplique sólo una presión suave a la herramienta. No
ejerza presión lateral en el disco.
• Evite las sobrecargas. Si la herramienta se calentase,
seguir haciéndola funcionar en vacío durante unos
minutos para que se enfríe el accesorio. No toque las
muelas abrasivas y de corte hasta que se enfríen. Las
muelas pueden recalentarse durante el uso.
• No trabaje con la copa abrasiva si no tiene colocado
un dispositivo protector adecuado.
• No use herramientas eléctricas con soportes
para corte.
• No use complementos de papel con productos
abrasivos aglutinados.
• Tenga cuidado, ya que la rueda sigue girando tras
apagar las herramientas.
• La herramienta no está diseñada para ser usada con
copa de desbaste.
• No usar cepillos o adaptadores reductores separados
para adaptar discos abrasivos de agujeros grandes.
Posición adecuada de las manos (Fig. A)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos, ponga una
mano en la empuñadura lateral 5 y la otra en el cuerpo de la
herramienta, como se muestra en la figura A.
Encendido y apagado (Fig. A)
El interruptor de encendido/apagado está equipado con un
botón de desbloqueo.
Para encender la herramienta, suelte el botón de desbloqueo 2 y posteriormente, active el interruptor de encendido/apagad 1 .
Suelte el interruptor de desbloqueo 2 . Para detener la
herramienta, suelte el interruptor.
Botón de Bloqueo (Fig. A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Pulse el botón de bloqueo 7 para un funcionamiento continuo
y suelte el interruptor de encendido/apagado.
Para detener la herramienta, presione de nuevo el interruptor de
encendido/apagado.
El botón de bloqueo puede retirase permanentemente sin
comprometer la conformidad con las agencias reglamentarias
mostradas en la placa de datos de la herramienta. La retirada
de la clavija de bloqueo debe realizarse por un centro de
reparaciones de DeWALT.
Bloqueo del eje (Fig. A)
El bloqueo del eje 3 sirve para evitar que el eje gire cuando se
instalen o saquen muelas. Utilice el bloqueo del eje sólo cuando
la herramienta esté apagada, desenchufada del suministro
eléctrico y se haya parado por completo.
AVISO: Para reducir el riesgo de daño a la herramienta, no
engrane el bloqueo del eje mientras la herramienta esté en
funcionamiento. Se ocasionará daño a la herramienta y
el accesorio puesto puede salirse resultando posiblemente
en una lesión.
Para engranar el bloqueo, apriete el botón del bloqueo del eje y
gire el eje hasta que no pueda girarlo más.
Aplicaciones de metal
Cuando utilice la herramienta en aplicaciones de metal,
asegúrese de que se haya insertado un dispositivo de corriente
residual (DCR) para evitar los riesgos residuales causados por las
virutas de metal.
Si el DCR corta el suministro eléctrico, lleve la herramienta a un
agente de reparaciones autorizado de DeWALT.
ADVERTENCIA: En condiciones de trabajo extremas,
el polvo conductor puede acumularse dentro de la caja
protectora de la máquina cuando se trabaja con metal.
49
Español
Esto puede dar como resultado que el aislamiento
protector de la máquina se degrade y se produzca un
riesgo potencial de descarga eléctrica.
Para evitar la acumulación de virutas de metal dentro de la
máquina, recomendamos limpiar las ranuras de ventilación a
diario. Consulte la sección Mantenimiento.
Corte de metal
Para corte con abrasivos aglomerados, usar siempre un
resguardo de protección de tipo 1.
Al cortar, trabaje avanzando con moderación, según el material
que deba cortar. No ejercite ninguna presión en la muela de
corte, no incline ni haga oscilar la máquina.
No reduzca la velocidad de funcionamiento de las muelas de
corte aplicando ninguna presión lateral.
Las máquina debe trabajar siempre con el movimiento abrasivo
hacia arriba. En caso contrario, existe el peligro de que sea
expulsada sin control fuera del corte.
Cuando corte perfiles y barras cuadradas, le conviene empezar
con las secciones transversales más pequeñas.
Desbastado
No use nunca una muela de corte para desbastar.
Utilice siempre el protector de tipo 27.
Los mejores resultados de desbastado se consiguen cuando se
configura la máquina en un ángulo de 30° a 40°. Hacer avanzar
y retroceder la máquina ejercitando una moderada presión. De
esta manera, la pieza de trabajo no se calentará demasiado, no
se descolorará ni se formarán surcos.
Cortar piedra
La máquina se utilizará para corte en seco. Para corte
de piedra, es mejor utilizar un disco de corte diamantado.
Hacer funcionar la máquina utilizando una máscara de
protección adicional.
Consejos de trabajo
Tenga cuidado cuando haga ranuras en
muros estructurales.
Las ranuras en muros estructurales están sujetas a las normas
específicas del país de uso. Estas normas deberán cumplirse en
todas las circunstancias. Antes de empezar a trabajar, consulte
al ingeniero responsable de la estructura, el arquitecto o el
supervisor de construcción.
Uso de discos de aletas
ADVERTENCIA: Acumulación de polvo metálico.
El uso extensivo de discos de aletas en las aplicaciones
de metal puede resultar en un mayor potencial de
descarga eléctrica. Para reducir el riesgo, introduzca un
DCR antes de usarlos y limpie las ranuras de ventilación
a diario soplando en ellas aire comprimido seco según
las instrucciones de mantenimiento que se indican
más abajo.
50
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Antes de volver a conectar
la herramienta, apriete y suelte el interruptor de puesta
en marcha para comprobar que la herramienta esté
apagada.
Escobillas desmontables
El motor se parará automáticamente para indicar que las
escobillas de carbón están casi desgastadas y que es necesario
hacerle el mantenimiento a la herramienta. Las escobillas
de carbón no pueden ser reparadas por el usuario. Lleve la
herramienta a un agente de reparaciones autorizado
de DeWALT.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Español
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Mesa de accesorios
Max.
[mm]
[m/s]
[mm]
8.500
80
-
6.500
80
-
8.500
80
-
75 30 M14
8.500
45
25,0
180 12 M14
8.500
80
25,0
230 12 M14
8.500
80
25,0
b
d
180 6 22.23
D
Mín. Velocidad Longitud agujero
rotación periférica
roscado
[mín.-1]
D
d
[mm]
b 230
6 22.23
D
180 -
-
DWE4557 /
DWE4597
d
b
D
D
51
Español
Tabla de accesorios de amolado
Tipo de protector
Accesorio
Descripción
Cómo colocar la amoladora
Disco de amolado
abombado
Protector tipo 27
Protector tipo 27
Rueda de aletas
Brida de soporte
Ruedas de alambre
Muela abombada tipo 27
Tuerca de presión roscada
Ruedas de alambre
con tuerca roscada
Protector tipo 27
Rueda de alambre
Copa de alambre
con tuerca roscada
Protector tipo 27
Escobilla de alambre
Plato portadiscos/
hoja de lijado
Protector tipo 27
Plato portadiscos de goma
Disco de lijado
Tuerca de presión roscada
52
Español
Tabla de accesorios de amolado
Tipo de protector
Accesorio
Descripción
Cómo colocar la amoladora
Disco de corte
de mampostería,
enlazado
Protector Tipo 1
Protector Tipo 1
Disco de corte
para metal,
enlazado
Brida de soporte
Muelas para cortar
diamante
Protector Tipo 1
Muela de corte
O
Protector tipo 27
Tuerca de presión roscada
53
Français
MEULEUSES ANGULAIRES DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses produits ont fait de DeWALT,
le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
VAC
Type
Puissance absorbée
W
Vitesse à vide/nominale
min-1
Diamètre de meule
mm
Diamètre de broche
Longueur d’arbre
mm
Poids*
kg
* le poids inclus la poignée latérale et le carter
DWE4557
230
1
2400
8500
180
M14
24,0
6,5
DWE4597
230
1
2600
8500
180
M14
24,0
6,5
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745-2-3.
dB(A)
96
96
LPA(niveau d’émission de pression
acoustique)
dB(A)
107
107
LWA(niveau de puissance acoustique)
K(incertitude pour le niveau acoustique
donné)
DWE4559
230
1
2400
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4579
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4599
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4579R
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
97
96
96
96
108
107
107
107
dB(A)
3
3
3
3
3
3
Meulage de surface
Valeur d’émission de vibration a h,AG =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
9,0
1,5
8,5
1,5
7,0
1,5
7,0
1,5
4,5
1,5
7,0
1,5
Ponçage au disque
Valeur d’émission de vibration ah,DS =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
2,5
1,5
–
–
–
–
–
–
2,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
54
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Meuleuses angulaires
DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
Français
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
20.04.18
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
55
Français
d )
e )
f )
g )
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
56
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
RÈGLES PARTICULIÈRES DE SÉCURITÉ
ADDITIONNELLES
Consignes générales de sécurité
a ) Cet outil électrique a été conçu pour le meulage,
ponçage (DWE4557 et DWE4597), brossage
métallique ou le tronçonnage. Lire toute directive
de sécurité, consigne, illustration et spécification
fournie avec l’outil électrique. Tout manquement
aux directives suivantes pose des risques de décharges
électriques, d’incendie et/ou de blessures graves.
b ) Les opérations comme le polissage ne sont pas
recommandées avec cet outil électrique.
Les opérations comme le ponçage (DWE4559,
DWE4579, DWE4579R et DWE4599) ne sont pas
recommandées avec cet outil électrique.
Toute opération pour laquelle l’outil n’a pas été conçu
comporte des risques de dommages matériels et corporels.
c ) Ne pas utiliser des accessoires qui n’ont pas été
spécifiquement conçus et recommandés par le
fabricant de l’outil. Le fait que l’accessoire peut être
rattaché à l’outil électrique ne veut pas automatiquement
dire que son utilisation ne posera aucun risque.
d ) La vitesse nominale des accessoires doit être
équivalente ou supérieure à celle recommandée sur
l’étiquette d’avertissement de l’outil. Les accessoires
utilisés à une vitesse plus rapide que leur vitesse nominale
peuvent éclater ou se détacher de l’outil.
e ) Le diamètre externe et l’épaisseur de l’accessoire
utilisé doivent se conformer aux spécifications
de la plaque signalétique de l’outil électrique. Les
accessoires aux spécifications incorrectes ne peuvent être
ni maintenus ni contrôlés de façon adéquate.
f ) Le filetage de montage des accessoires doit
correspondre à celui du mandrin de la meuleuse.
Pour les accessoires montés avec des brides, l’alésage
de l’accessoire doit correspondre au diamètre de
positionnement de la bride. Les accessoires qui ne
correspondent pas au dispositif d’installation de l’outil
électrique ne tourneront pas correctement, vibreront de
façon excessive et pourront causer la perte de contrôle
de l’outil.
g ) Ne pas utiliser d’accessoires endommagés. Avant
toute utilisation, vérifier tous les accessoires,
par exemple que les meules abrasives ne sont ni
ébréchées ni fendues, les tampons de soutien ne
sont ni fendus ni usés excessivement, les brosses
métalliques ne comportent aucun élément brisé ou
Français
lâche. En cas de chute, vérifier que l’outil n’a pas été
endommagé et remplacer tout accessoire abîmé.
Après avoir inspecté et installé un accessoire, se
situer, soi-même et tout individu présent, hors du
plan de rotation de l’accessoire et laisser tourner
l’outil une minute à sa vitesse à vide maximale. En
général, tout accessoire endommagé se brisera lors du
temps d’essai.
h ) Porter un équipement de protection individuel. Selon
l’application, utiliser une protection faciale et des
lunettes ou un masque de protection. Si approprié,
porter un masque anti-poussières, une protection
auditive, des gants et un tablier d’atelier capables
de vous protéger contre toute projection abrasive ou
tout fragment. La protection oculaire doit être capable
d’arrêter toute projection de débris engendrés par des
opérations diverses. Le masque anti-poussières doit être
capable de filtrer les particules engendrées par l’opération
en cours. Toute exposition prolongée à un haut niveau de
décibels peut occasionner une perte de l’acuité auditive.
i ) Maintenir à distance toute personne étrangère
au travail en cours. Toute personne à l’intérieure
de l’aire de travail doit porter un équipement de
protection individuel. Des débris provenant de la pièce
à travailler ou d’un accessoire brisé pourraient être éjectés
et causer des dommages corporels au-delà de l’aire de
travail immédiate.
j ) Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues r cet
effet pendant toute utilisation ou l’organe de coupe
pourrait entrer en contact avec des fils électriques
cachés ou son propre cordon. Tout contact de
l’organe de coupe avec un fil sous tension peut mettre
les parties métalliques exposées de l’outil sous tension et
électrocuter l’utilisateur.
k ) Maintenir le cordon électrique éloigné de la partie
rotative de l’outil. En cas de perte de contrôle, le cordon
pourrait être sectionné ou abîmé, et les bras ou mains
pourraient entrer en contact avec l’organe rotatif.
l ) Attendre systématiquement l’arrêt complet
de l’outil avant de le déposer. L’organe rotatif
pourrait s’accrocher à la surface utilisée et rendre l’outil
dangereusement imprévisible.
m ) Ne pas laisser l’outil électrique en marche alors qu’il
est accroché à votre côté. Tout contact accidentel de
l’organe rotatif pourrait faire que ce dernier s’accroche
aux vêtements et qu’un accessoire entre en contact avec
le corps.
n ) Nettoyer régulièrement les orifices d’aération de
l’outil. Le ventilateur du moteur attirera de la poussière
à l’intérieur du boîtier et une accumulation excessive
de poussières métalliques pourrait poser des risques
d’électrocution/incendie.
o ) Ne pas utiliser cet outil électrique à proximité de
matériaux inflammables, car des étincelles pourraient
les enflammer.
p ) Ne pas utiliser d’accessoires nécessitant l’utilisation
d’un réfrigérant fluide. L’utilisation d’eau ou de
tout autre réfrigérant fluide pourrait poser des risques
d’électrocution ou de décharges électriques.
CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
COMPLÉMENTAIRES
Causes et prévention anti-rebonds
Les rebonds sont la conséquence du grippage ou coinçage d’une
meule, d’un tampon de soutien, d’une brosse en rotation ou
de tout autre accessoire. Tout grippage ou coinçage causera
rapidement le blocage de l’accessoire en rotation, ce qui lancera
l’outil non contrôlé dans la direction opposée à l’accessoire en
rotation au point du grippage.
Par exemple, si une meule abrasive reste accrochée ou pincée
dans une pièce à travailler, le bord de la meule engagée au point
de grippage peut s’enfoncer dans la surface du matériau et faire
tressauter ou rebondir la meule. La meule peut alors rebondir vers
ou à l’opposé de l’utilisateur, selon la direction du mouvement de
la meule au point de grippage. Dans ces conditions, il peut aussi
arriver que les meules abrasives se brisent.
Le rebond est le résultat d’une mauvaise utilisation et/ou de
procédures ou conditions d’utilisation incorrectes de l’outil
électrique et il peut être évité en prenant les précautions
appropriées indiquées ci-dessous :
a ) Maintenir la scie fermement en positionnant le
corps et les bras de façon à pouvoir résister à toute
force de rebonds. Utiliser systématiquement la
poignée latérale, si fournie avec l’outil, pour un
contrôle maximal de l’outil en cas de rebonds ou
retour de couple au démarrage. L’utilisateur peut
contrôler le retour de couple ou les forces de rebonds si des
précautions adéquates sont prises.
b ) Ne jamais approcher les mains de l’organe rotatif.
L’accessoire pourrait rebondir sur les mains.
c ) Ne pas positionner le corps dans l’espace que
pourrait occuper l’outil en cas de rebonds. Les
rebonds projetteront l’outil dans la direction opposée au
mouvement de la meule au point de grippage.
d ) Prendre des précautions supplémentaires pour
travailler des coins, des bords acérés, etc. Éviter
que l’accessoire sursaute ou reste accroché. Les
coins, bords acérés ou les sursauts ont tendance à retenir
l’accessoire en rotation et causer la perte de contrôle de
l’outil, ou des rebonds.
e ) Ne pas rattacher une lame à chaîne coupante, à
sculpter ou une lame dentée. Ces lames posent des
risques de rebonds fréquents et de perte de contrôle
de l’outil.
Consignes spécifiques de sécurité propres au
polissage et au tronçonnage abrasif
a ) Utiliser uniquement des types de meules
recommandés pour votre outil électrique ainsi
57
Français
b )
c )
d )
e )
f )
que le carter spécifiquement conçu pour la
meule choisie. Les meules non conçues pour un outil
électrique ne peuvent être adéquatement protégées et
sont dangereuses.
La surface de meulage des meules à moyeu déporté doit
être montée au-dessous du plan de la lèvre du carter
de protection. Une meule mal montée qui dépasse du
plan de la lèvre du carter de protection ne peut pas être
correctement protégée.
Le carter doit être soigneusement arrimé à l’outil
électrique et installé pour optimiser la sécurité, de
façon à ce que l’utilisateur soit le moins possible
exposé à la meule. Le carter doit protéger l’utilisateur
contre des fragments de roue cassés, le contact accidentel
et des étincelles qui pourraient enflammer les vêtements.
Les meules ne doivent être utilisées que pour les
applications recommandées. Par exemple : ne
pas meuler avec la partie latérale d’une meule à
tronçonner. Les meules à tronçonner ont été conçues
pour le meulage périphérique, toute force latérale
appliquée sur ces meules pourrait les faire éclater.
Utiliser systématiquement des brides de meules en
parfait état, de taille et forme adaptées à la meule
choisie. Les brides de meules servent de support aux
meules, réduisant ainsi les possibilités que la meule
se brise. Les brides de meules à tronçonner peuvent
différer des brides de disques à meuler.
Ne pas utiliser de meules émoussées lors de leur
utilisation sur des outils électriques plus gros. Les
meules conçues pour des outils électriques plus gros ne
sont pas adéquates pour les vitesses plus rapides des outils
plus petits, et risqueraient d’éclater.
Consignes spécifiques de sécurité
additionnelles propres au tronçonnage
abrasif
a ) Ne pas gripper la meule à tronçonner ou lui
appliquer une pression excessive. Ne pas tenter
d’effectuer des profondeurs de coupe excessives.
Pousser excessivement la meule augmente la charge
imposée à l’outil, et les possibilités de torsion ou grippage
de la meule dans la coupe, et par conséquent les rebonds
et bris.
b ) Ne pas aligner le corps avec la meule en rotation
ou se placer derrière elle. Lorsque la meule, au point
d’exécution, s’éloigne du corps, tout rebond possible
pourrait propulser la meule en rotation et l’outil électrique
directement sur l’utilisateur.
c ) En cas de grippage de meule, ou si une coupe est
interrompue pour quelque raison que ce soit, arrêter
l’outil électrique et le maintenir immobile jusqu’à
arrêt complet de la meule. Ne jamais tenter de retirer
une meule à tronçonner de la coupe alors qu’elle
est en rotation, pour prévenir tout rebond. Vérifier la
58
pièce à travailler et prendre les mesures adéquates pour
éliminer toute cause de grippage.
d ) Ne pas reprendre l’opération de coupe dans la pièce.
Laisser la meule tourner à plein régime puis ré-entrer
dans la coupe prudemment. La meule pourrait se
gripper, sortir de la coupe ou effectuer un rebond si l’outil
électrique était remis en marche dans la pièce à travailler.
e ) Soutenir les panneaux, ou toute pièce
surdimensionnée, pour minimiser tout risque de
grippage ou rebond de la meule. Les pièces larges
ont tendance à s’affaisser sous leur propre poids. Un
support doit être installé sous la pièce à travailler, près de
la ligne de coupe, et près des bords, de chaque côté de
la meule.
f ) Prenez des précautions supplémentaires lors de
« coupes de poche » dans des murs existants ou dans
toute zone à visibilité limitée. La meule pourrait couper
des canalisations de gaz ou d’eau, des fils électriques ou
des objets pouvant causer en retour des rebonds.
Consignes spécifiques de sécurité propres
au ponçage
DWE4557, DWE4597 seulement
a ) Ne pas utiliser des disques de papier abrasif de taille
excessive. Suivre les recommandations du fabricant
lors de la sélection du papier à poncer. Les feuilles
de papier abrasif de grande taille, dépassant du tampon
ponceur, posent des risques de lacération, et peuvent
faire que le disque s’accroche ou se déchire, ou causer
des rebonds.
Consignes spécifiques de sécurité propres au
brossage métallique
a ) Prendre des précautions, car des fibres métalliques
sont éjectées par la brosse pendant le cours
normal des opérations. Ne pas surcharger les fils
en appliquant une pression excessive sur la brosse.
Les fibres métalliques peuvent facilement pénétrer les
vêtements légers et/ou la peau.
b ) Si l’utilisation d’un carter est recommandée pour le
brossage métallique, protéger la brosse métallique
circulaire ou la brosse de toute interférence avec ce
carter. Le diamètre des roues en fil d’acier et des brosses
métalliques peut augmenter en raison de la charge de
travail et des forces centrifuges.
Consignes de sécurité supplémentaires pour
les meuleuses
•
•
Ne pas utiliser les meules de type 11 (à moyeu déporté)
sur cet outil. L’utilisation d’accessoires inappropriés peut
causer des blessures.
Toujours utiliser la poignée latérale. Serrez fermement
la poignée. La poignée latérale doit toujours être utilisée pour
conserver le contrôle de l’outil en permanence.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension
du secteur correspond bien à la tension indiquée sur la
plaque signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme
à la norme EN60745 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques). La
section minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Meuleuse d’angle
1 Carter de protection
1 Poignée latérale
1 Jeu de flasques
1 Bride sans clé (DWE4579R uniquement)
1 Clé plate (DWE4579R uniquement)
1 Clé à ergots
1 Notice d’instructions
Français
•
Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
•
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. A)
La date codée de fabrication 21 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
Interrupteur marche/arrêt
Bouton de déblocage
Blocage de l’arbre
Carter de protection
Poignée latérale
Indicateur à DEL (DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599)
Bouton de verrouillage (DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599)
Utilisation Prévue
Les modèles de meuleuses angulaires industrielles DWE4557 et
DWE4597, ont été conçus pour les applications professionnelles
de meulage, tronçonnage, ponçage et brossage métallique.
Les meuleuses d’angle robustes DWE4559, DWE4579,
DWE4599, DWE4579R ont été conçues pour les applications
professionnelles de meulage et de découpe.
NE PAS utiliser de meules autres que des meules à moyeu
déporté ou des disques à lamelles.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Ces meuleuses angulaires industrielles sont des outils
électriques de professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
59
Français
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Système d’évacuation des poussières
Le système d’évacuation des poussières dévie les débris qui
pourraient nuire au moteur et permet au moteur de recevoir un
air plus propre.
Protection contre les surcharges
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
L’alimentation du moteur est réduite en cas de surcharge du
moteur. L’alimentation redeviendra normale dès que l’outil aura
repris une température normale d’opération.
Embrayage électronique
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
L’embrayage électronique à limitation de couple réduit la
réaction de couple maximum transmise à l’utilisateur en cas de
coincement d’un disque. Cette fonction évite aussi le calage des
engrenages et du moteur électrique. Le niveau de l’embrayage
électronique a été réglé en usine et ne peut pas être modifié.
Indicateur à DEL (Fig. A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Le témoin indicateur à DEL 6 monté au-dessus de la poignée
sert à indiquer l’activation des fonctions électroniques de
l’appareil décrite ci-dessus. Le voyant s’allume et reste allumé
lorsque les fonctions d’embrayage ou de surcharge ci-dessus
sont activées. Lorsque l’appareil a été réinitialisé en relâchant
l’interrupteur ou en laissant l’appareil refroidir, le témoin s’éteint.
Si le témoin à DEL clignote en permanence, veuillez consulter
votre agent de service DeWALT local.
Dispositif de réarmement
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
L’interrupteur marche/arrêt est équipé d’une fonction de
disparition de tension. Si l’outil est débranché de la source
d’alimentation pour une raison quelconque, l’interrupteur doit
être délibérément réactivé.
Dispositif de démarrage progressif
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Le dispositif de démarrage progressif permet d’éviter l’à-coup
du démarrage. Ceci est particulièrement utile en cas de travaux
dans des espaces restreints.
60
Fonctionnalité d’équilibrage automatique
DWE4599 uniquement
La fonctionnalité d’équilibrage automatique rectifie
continuellement l’équilibrage de l’outil pour réduire ses
vibrations pendant son utilisation. Cela améliore le confort
de l’utilisateur pendant l’usage, et s’avère particulièrement
bénéfique lors de l’utilisation prolongée de l’outil.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil du secteur avant tout réglage ou avant de
retirer ou d’installer toute pièce ou tout accessoire.
Avant de rebrancher l’outil, presser puis relâcher la
gâchette pour s’assurer que l’outil est bien à l’arrêt.
Installation de la poignée latérale (Fig. F)
AVERTISSEMENT : avant toute utilisation, vérifier que la
poignée est solidement arrimée.
Pour le meulage, vissez la poignée latérale 5 solidement dans
l’un des trous 17 sur l’un des côtés du boîtier d’engrenage
(Fig. F).
Pour la coupe, vissez la poignée latérale 5 solidement dans le
trou supérieur 18 ou dans l’un des trous 17 sur l’un des côtés
du boîtier d’engrenage.
Montage et démontage du tampon support/
papier abrasif (Fig. A, D)
1. Placez l’outil sur une table ou une surface plane, avec le
carter de protection tourné vers le haut.
2. Retirez la bride de support 12 .
3. Placez le tampon support en caoutchouc correctement sur
la broche 13 .
4. Placez le papier abrasif sur le tampon support
en caoutchouc.
5. Vissez l’écrou de blocage fileté 14 sur la broche. L’anneau
sur l’écrou de blocage fileté doit être tourné vers le
tampon support.
6. Appuyez sur le bouton de blocage de l’arbre 3 puis
faites pivoter la broche 13 jusqu’à ce qu’elle se verrouille
en place.
7. Resserrez l’écrou de blocage fileté 14 à l’aide de la clé de
serrage à deux broches.
8. Libérez le verrouillage de l’arbre.
9. Pour retirer le tampon support en caoutchouc, desserrez
l’écrou de blocage fileté 14 à l’aide de la clé de serrage à
deux broches.
Montage d’une brosse métallique
Vissez la brosse métallique directement sur l’arbre, sans utiliser
l’entretoise ni le flasque fileté.
Français
Installation et retrait du carter
(Fig. B)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil du secteur avant tout réglage ou avant de
retirer ou d’installer toute pièce ou tout accessoire.
Avant de rebrancher l’outil, presser puis relâcher la
gâchette pour s’assurer que l’outil est bien à l’arrêt.
ATTENTION : cette meuleuse à disque doit être utilisée
avec un carter.
Pour utiliser les modèles de meuleuses à disque DWE4557,
DWE4559, DWE4579, DWE4579R, DWE4597 et DWE4599 pour
tronçonner le métal ou la maçonnerie, un carter de type 1 DOIT
être installé. Les carters de type 1 sont vendus séparément chez
votre distributeur DeWALT.
REMARQUE : veuillez vous reporter au Tableau d’accessoires
de meulage et de tronçonnage en fin de section pour obtenir la
liste des accessoires pouvant être utilisés avec ces meuleuses.
1. Poser la meuleuse sur le dos, l’arbre dirigé vers vous.
2. Dévissez le système de blocage 8 et placez le carter
protecteur 4 sur l’outil selon le schéma.
3. Alignez les fiillets 9 avec les encoches 10 .
4. Enfoncez le carter de protection et faites-le tourner jusqu’à
la position souhaitée.
5. Augmentez au besoin la force de blocage en serrant la
vis 11 .
6. Serrez le dispositif de blocage.
Pour démonter le carter, dévissez le système de blocage.
ATTENTION : si le carter ne peut pas être resserré
correctement à l’aide de la vis, ne pas utiliser l’outil. Pour
réduire tout risque de dommages corporels, amener l’outil
et le carter dans un centre de réparation pour faire réparer
ou remplacer le carter.
Installation et retrait d’un disque à meuler
ou à tronçonner (Fig. A, C–E)
AVERTISSEMENT : ne pas utiliser de disque endommagé.
1. Disposez l’outil sur une table, avec le carter sur le dessus.
2. Installez correctement la bride de soutien 12 sur la broche
13 (Fig. C).
3. Placez le disque 15 sur la bride de soutien 12 (Fig. D). Lors
de l’installation d’un disque avec un centre en relief, assurezvous que ce centre en relief 16 soit positionné contre la
bride de soutien 12 .
4. Vissez l’écrou de blocage fileté 14 sur la broche 13 (Fig. E):
a. L’anneau sur l’écrou de blocage fileté 14 doit se trouver
contre le disque lorsqu’on utilise un disque de meulage
(Fig. E1);
b. L’anneau sur l’écrou de blocage fileté 14 doit se trouver
à l’opposé du disque lorsqu’on utilise un disque à
tronçonner (Fig. E2).
5. Appuyez sur le bouton de blocage de l’arbre 3 puis faites
pivoter la broche 13 jusqu’à ce qu’elle se verrouille en place
(Fig. D).
6. Resserrez l’écrou de blocage fileté 14 à l’aide de la clé
de serrage à deux broches. REMARQUE : consulter
Installation et retrait d’une disque à meuler ou à
tronçonner avec une bride sans clé lors de l’utilisation de
l’outil DWE4579R.
7. Libérez le bouton de blocage de l’arbre.
8. Pour retirer le disque, desserrez l’écrou de blocage fileté 14 à l’aide de la clé de serrage à deux broches.
Installation et retrait d’un disque à meuler
ou à tronçonner avec une bride sans clé
(Fig. G, H)
DWE4579R uniquement
1. Effectuer les étapes 1–5 de la section Installation et retrait
d’un disque à meuler ou à tronçonner.
2. Serrer la bride filetée sans clé 19 en la tournant fermement
à la main dans le sens des aiguilles d’une montre. (utiliser
uniquement une bride sans clé exempte de défaut).
a. S’assurer que le côté imprimé de la bride sans clé se
trouve vers soi.
b. La flèche doit être tournée vers le repère d’index (Fig. G).
3. Libérez le verrouillage de l’arbre.
Une bride sans clé exempte de défaut peut être desserrée à la
machine lors de la rotation de la bague de bride dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre.
AVIS : NE JAMAIS desserrer une bride sans clé serrée à
l’aide de pinces. Toujours utiliser la clé de serrage à deux
broches 20 (Fig. H).
Avant tout utilisation
• Installez le carter et le disque ou la meule appropriés.
N’utilisez aucun disque ou meule excessivement émoussé.
• Assurez-vous que les brides, externe et interne, sont
correctement installées. Suivez les instructions fournies dans
le Tableau des accessoires de meulage et découpe.
• Assurez-vous que le disque ou la meule tourne dans le sens
des flèches marquées sur l’accessoire et l’outil.
• Ne pas utiliser d’accessoires endommagés. Avant toute
utilisation, vérifier tous les accessoires, par exemple que
les meules abrasives ne sont ni ébréchées ni fendues,
les tampons de soutien ne sont ni fendus ni usés
excessivement, les brosses métalliques ne comportent
aucun élément brisé ou lâche. En cas de chute, vérifier que
l’outil n’a pas été endommagé et remplacer tout accessoire
abîmé. Après avoir inspecté et installé un accessoire, se
situer, soi-même et tout individu présent, hors du plan de
rotation de l’accessoire et laisser tourner l’outil une minute
à sa vitesse à vide maximale. En général, tout accessoire
endommagé se brisera lors du temps d’essai.
61
Français
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil du secteur avant tout réglage ou avant de
retirer ou d’installer toute pièce ou tout accessoire.
Avant de rebrancher l’outil, presser puis relâcher la
gâchette pour s’assurer que l’outil est bien à l’arrêt.
AVERTISSEMENT :
• S’assurer que le matériau à meuler ou à tronçonner est
fermement arrimé.
• Fixer et soutenir l’ouvrage. Utilisez les pinces ou
un étau pour fixer et soutenir l’ouvrage sur une
plateforme stable. Il est important pour serrer et
soutenir l’ouvrage de manière sûre afin d’éviter le
mouvement de l’ouvrage et la perte de contrôle. Le
mouvement de l’ouvrage ou la perte de contrôle
peuvent représenter un risque et causer des
blessures personnelles.
• Soutenir les panneaux, ou toute pièce
surdimensionnée, pour minimiser tout risque de
grippage ou rebond de la meule. Les pièces larges
ont tendance à s’affaisser sous leur propre poids. Un
support doit être installé sous la pièce à travailler, près
de la ligne de coupe, et près des bords, de chaque côté
de la meule.
• Portez toujours des gants de travail appropriés lors de
l’utilisation de cet outil.
• Appliquer seulement une pression légère sur l’outil. Ne
pas exercer de pression latérale sur le disque.
• Éviter toute surcharge. Après un effort important
de l’outil électrique, faire fonctionner ce dernier
à vide pendant plusieurs minutes pour refroidir
l’accessoire. Ne pas toucher les disques de meulage
et de tronçonnage avant qu’ils ne soient refroidis. Les
disques peuvent devenir très chaud durant le travail.
• Ne jamais travailler avec la meule boisseau sans carter
de protection approprié en place.
• Ne pas utiliser l’outil électrique avec un support
de découpe.
• Ne jamais utiliser de tampon avec des produits
abrasifs liés.
• Soyez prudent, la meule continue de tourner une fois
que l’outil est arrêté.
• L’outil n’est pas conçu pour être utilisé avec une
meule boisseau.
• N’utilisez pas de douilles ou d’adaptateurs de
réduction à part pour adapter les meules abrasives
ayant un grand orifice.
62
Position correcte des mains (Fig. A)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains requiert une main sur la poignée
latérale 5 , et l’autre sur le boîtier de l’outil, comme illustré
en Figure A.
Mise en marche et arrêt (Fig. A)
L’interrupteur marche/arrêt est équipé d’un bouton de
déblocage.
Pour utiliser l’outil, appuyez sur le bouton de déblocage 2 , puis
sur l’interrupteur marche/arrêt 1 .
Relâchez le bouton de déblocage 2 . Pour arrêter l’outil,
relâcher l’interrupteur.
Bouton de verrouillage (Fig. A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Pour un fonctionnement continu, appuyez sur le bouton de
verrouillage 7 et relâchez l’interrupteur marche/arrêt.
Pour arrêter l’outil, appuyez à nouveau sur l’interrupteur
marche/arrêt.
Le bouton de verrouillage peut être retiré de manière
permanente sans compromettre la conformité aux organismes
réglementaires indiqués sur la plaque signalétique de l’outil. Le
retrait de la goupille de verrouillage doit être effectué par un
centre de service DeWALT.
Bouton de blocage de l’arbre (Fig. A)
Le bouton de blocage de l’arbre 3 est destiné à empêcher
la broche de tourner lors de l’installation ou du retrait de la
meule. N’utilisez le bouton de blocage de l’arbre que lorsque
l’outil est à l’arrêt, débranché du secteur, et après arrêt complet
du moteur.
AVIS : pour réduire tout risque de dommages matériels,
ne pas actionner le bouton de blocage de l’arbre alors
que l’outil est en marche. L’outil pourrait non seulement
être endommagé mais tout accessoire installé pourrait se
détacher et poser des risques de dommages corporels.
Pour actionner le verrouillage, appuyez sur le bouton de
blocage de l’arbre puis faites tourner la broche jusqu’à la
bloquer complètement.
Applications métal
Avant d’utiliser l’outil pour des applications métal, assurez-vous
que le dispositif à courant résiduel (DCR) a été inséré pour
prévenir tout risque résiduel inhérent aux limailles.
Si le courant venait à être coupé par le DCR, rapportez l’outil
chez un réparateur agréé DeWALT.
AVERTISSEMENT : dans des conditions de travail
extrêmes, des poussières conductrices peuvent s’accumuler
à l’intérieur du boîtier de l’appareil lors du travail du
métal. Cela pourra provoquer la dégradation de l’isolation
protectrice de l’appareil et poser des risques de décharges
électriques.
Pour éviter toute accumulation de limailles à l’intérieur de
l’appareil, il est recommandé de nettoyer quotidiennement les
fentes d’aération. Se reporter à la section Maintenance.
Pour couper le métal
Pour la coupe avec des abrasifs agglomérés, utilisez
toujours un carter de protection de type 1.
Lors de la coupe, adopter une vitesse modérée et adaptée au
matériau à découper. Ne pas trop appuyer sur le disque de
tronçonnage, ni incliner ou faire osciller la machine.
Ne pas réduire la vitesse de ralentissement des disques de
tronçonnage en appliquant une pression latérale.
La machine doit toujours être utilisée avec un mouvement de
meulage vers le haut. Dans le cas contraire, il existe un risque
d’être poussé de manière incontrôlée hors de la découpe.
Lors de la découpe de profilés et de barres carrées, il convient de
commencer par la section la plus petite.
Meulage grossier
Ne jamais utiliser de disque de tronçonnage pour le
dégrossissage.
Utilisez toujours le carter de protection de type 27.
Les meilleurs résultats de dégrossissage sont obtenus en
orientant la machine selon un angle de 30° à 40°. Déplacez
la machine d’avant en arrière avec une pression modérée. De
cette manière, la pièce ne deviendra pas trop chaude, ne se
décolorera pas et aucune rainure ne sera formée.
Découpe de la pierre
La machine doit être utilisée uniquement pour la découpe
à sec. Pour la découpe de la pierre, il convient d’utiliser un
disque de tronçonnage diamanté. N’utilisez la machine qu’avec
le masque de protection contre la poussière supplémentaire.
Conseil de travail
Prenez soin lors de la découpe d’encoches dans les
parois structurelles.
Les encoches dans les parois structurelles sont sujettes à des
réglementations qui varient selon le pays. Ces réglementations
doivent être respectées dans tous les cas. Avant de commencer
le travail, consultez l’ingénieur structurel responsable,
l’architecte ou le superviseur de construction.
Utilisation de disques à lamelles
AVERTISSEMENT : accumulation de poussières
métalliques. L’utilisation intensive de disques à lamelles
pour des applications métal pose des risques accrus de
décharges électriques. Pour réduire ces risques, insérer
Français
un DCR avant utilisation et nettoyer les fentes d’aération
quotidiennement en y soufflant de l’air comprimé
conformément aux instructions de maintenance
ci-dessous..
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil du secteur avant tout réglage ou avant de
retirer ou d’installer toute pièce ou tout accessoire.
Avant de rebrancher l’outil, presser puis relâcher la
gâchette pour s’assurer que l’outil est bien à l’arrêt.
Balais autorupteurs
Le moteur sera coupé automatiquement pour indiquer que les
balais de charbon sont presque usés et qu’il faut effectuer la
maintenance de l’outil. Les balais de charbon ne peuvent être
remplacés par l’utilisateur. Rapportez l’outil chez un réparateur
agréé DeWALT.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
63
Français
Tableau des accessoires
Max.
[mm]
D
d
D
b
Vitesse
Longueur de
[mm] Rotation min.
périphérique trou fileté
-1
[min. ]
[m/s]
[mm]
d
180 6
22.23
8.500
80
-
b 230 6
22.23
6.500
80
-
180
-
8.500
80
-
75 30
M14
8.500
45
25,0
180 12
M14
8.500
80
25,0
230 12
M14
8.500
80
25,0
D
-
DWE4557 /DWE4597
d
b
D
D
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
64
Français
Tableau d’accessoires de meulage
Type de carter
Accessoire
Description
Installation de la meule
Meule à moyeu
déporté
Carter de type 27
Carter de type 27
Disque à lamelles
Bride de soutien
Brosse métallique
circulaire
Meule de type 27 à
moyeu déporté
Écrou de blocage fileté
Brosse métallique
à écrou taraudé
Carter de type 27
Brosse métallique circulaire
Brosse coupelle à
écrou taraudé
Carter de type 27
Brosse métallique
Tampon de
soutien/disque
abrasif
Carter de type 27
Tampon de soutien en caoutchouc
Disque abrasif
Écrou de blocage fileté
65
Français
Tableau d’accessoires de meulage
Type de carter
Accessoire
Description
Installation de la meule
Disque de coupe
de maçonnerie,
liaisonné
Carter de type 1
Carter de type 1
Disque à métal,
liaisonné
Bride de soutien
Meule à
tronçonner
diamantée
Carter de type 1
OU
Carter de type 27
66
Meule à tronçonner
Écrou de blocage fileté
Italiano
SMERIGLIATRICI ANGOLARI DWE4557, DWE4559,
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di DeWALT uno
dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
DWE4557
230
Tensione
VAC
Tipo
1
Potenza assorbita
W
2400
8500
Velocità nominale a vuoto
min-1
Diametro mola
mm
180
Diametro dell’alberino
M14
Lunghezza del mandrino
mm
24,0
Peso*
kg
6,5
* il peso comprende la smerigliatrice angolare e la protezione
DWE4597
230
1
2600
8500
180
M14
24,0
6,5
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745-2-3
dB(A)
96
96
LPA(livello pressione sonora delle
emissioni)
dB(A)
107
107
LWA(livello potenza sonora)
K(incertezza per il livello sonoro dato)
DWE4559
230
1
2400
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4579
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4599
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4579R
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
97
96
96
96
108
107
107
107
dB(A)
3
3
3
3
3
3
Smerigliatura di superficie
Valore di emissione delle vibrazioni a h,AG = m/s2
m/s2
Incertezza K =
9,0
1,5
8,5
1,5
7,0
1,5
7,0
1,5
4,5
1,5
7,0
1,5
Sabbiatura disco
Valore di emissione delle vibrazioni a h,DS = m/s2
m/s2
Incertezza K =
2,5
1,5
2,5
1,5
–
–
–
–
–
–
2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Smerigliatrici angolari
DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
67
Italiano
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
20.04.18
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
68
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
Italiano
d )
e )
f )
g )
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE
AGGIUNTIVE
Avvertenze di sicurezza per tutte le
lavorazioni
a ) Questo apparato è stato progettato per essere
utilizzato come smerigliatrice, sabbiatrice (DWE4557
e DWE4597), spazzola o apparato di taglio. Leggere
attentamente tutte le avvertenze, istruzioni,
illustrazioni e specifiche fornite con l’apparato. La
mancata osservanza delle istruzioni seguenti può dar
luogo a scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi .
b ) Non si consiglia di eseguire operazioni come la
lucidatura con questo apparato elettrico.
Non si consiglia di eseguire operazioni come la
sabbiatura (DWE4559; DWE4579; DWE4579R e
DWE4599) con questo apparato elettrico.
L’esecuzione di lavorazioni per le quali l’apparato non
è stato progettato comporta dei rischi e può causare
lesioni personali.
c ) Non utilizzare accessori non progettati
appositamente o non consigliati dal produttore per
questo tipo di apparato. Anche se un accessorio può
essere collegato all’apparato, ciò non ne garantisce la
sicurezza di utilizzo.
d ) La velocità nominale dell’accessorio deve essere pari
almeno a quella massima indicata sull’apparato. Gli
accessori fatti funzionare a una velocità superiore rispetto
a quella nominale possono rompersi e disintegrarsi.
e ) Il diametro esterno e lo spessore dell’accessorio
devono rientrare nei limiti previsti per l’apparato.
Non è possibile proteggere o controllare adeguatamente
gli accessori di dimensioni errate.
f ) Il montaggio filettato degli accessori deve
corrispondere alla filettatura del mandrino della
smerigliatrice. Per gli accessori montati tramite flange,
il foro dell’albero dell’accessorio deve corrispondere
al diametro di posizionamento della flangia.
Gli accessori che non corrispondono alla struttura di
montaggio dell’apparato non mantengono l’equilibrio,
vibrano eccessivamente e possono causare la perdita
di controllo.
g ) Non utilizzare accessori danneggiati. Prima di ogni
utilizzo controllare gli accessori affinché sui dischi
abrasivi non vi siano scheggiature e lesioni, non
69
Italiano
siano presenti crepe o segni eccessivi di usura sul
platorello, che le spazzole metalliche non abbiano
filamenti metallici staccati o spezzati. Se l’apparato
o l’accessorio è caduto, verificare eventuali danni o
installare un accessorio non danneggiato. Dopo aver
ispezionato o installato un accessorio, verificare
che l’operatore e le altre persone siano lontane dal
piano dell’accessorio rotante e far girare l’apparato
a vuoto alla massima velocità per un minuto. Gli
accessori danneggiati normalmente si rompono durante
questa fase di verifica.
h ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato. A
seconda delle lavorazioni, utilizzare una maschera o
occhiali di protezione. Se opportuno, indossare una
mascherina antipolvere, protezioni acustiche, guanti
e un grembiule da lavoro in grado di arrestare
frammenti abrasivi o di lavorazione di piccole
dimensioni. La protezione oculare deve impedire a detriti
volanti generati dalle varie lavorazioni di raggiungere gli
occhi. La maschera antipolvere o il respiratore devono
essere in grado di filtrare le particelle generate dalle
lavorazioni. L’esposizione prolungata a rumori di alta
intensità può causare la perdita dell’udito.
i ) Tenere le altre persone a distanza di sicurezza
dalla zona di lavoro. Chiunque acceda alla zona di
lavoro deve indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Frammenti del pezzo da lavorare o di un
accessorio rotto possono volare via e causare lesioni al di
là dell’immediata area di lavoro.
j ) Sostenere l’apparato unicamente con supporti
aventi superfici isolanti quando si eseguono
lavorazioni in cui la parte tagliente potrebbe toccare
cavi elettrici nascosti o il cavo di alimentazione
dell’apparato stesso. Gli accessori da taglio che
vengono a contatto con un cavo sotto tensione
trasmettono la corrente elettrica anche alle parti
metalliche esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
k ) Posizionare il cavo lontano dall’accessorio rotante.
In caso di perdita di controllo, il cavo può essere tagliato o
impigliato e potrebbe avere una forza tale da trascinare la
mano o il braccio dell’operatore verso l’accessorio rotante.
l ) Non appoggiare mai l’apparato finché l’accessorio
non si sia completamente arrestato. L’accessorio
rotante potrebbe fare presa sulla superficie e trascinare
l’apparato facendone perdere il controllo.
m ) Non azionare l’apparato mentre lo si trasporta a
fianco. Un contatto accidentale con l’accessorio rotante
può farlo impigliare ai vestiti e trascinarlo verso il corpo
dell’operatore.
n ) Pulire regolarmente le prese d’aria dell’apparato.
La ventola del motore può attirare la polvere all’interno
dell’alloggiamento e l’accumulo eccessivo di metallo
polverizzato può causare pericoli elettrici.
70
o ) Non utilizzare l’apparato vicino a materiali
infiammabili. Le scintille possono far prendere fuoco
ai materiali.
p ) Non utilizzare accessori che richiedono refrigeranti
liquidi. L’utilizzo di acqua o altri liquidi refrigeranti può
provocare elettrocuzione o scosse elettriche.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA AGGIUNTIVE PER
TUTTE LE LAVORAZIONI
Cause del rimbalzo e salvaguardia
dell’operatore
Il rimbalzo è una reazione improvvisa provocata da mole,
platorelli, spazzole o qualsiasi altro accessorio in rotazione
che rimanga pinzato o impigliato. Ciò provoca un arresto
immediato dell’accessorio rotante che a sua volta provoca la
perdita di controllo dell’apparato, che viene spinto nella direzione
opposta rispetto alla rotazione dell’accessorio nel punto in cui è
stato trattenuto.
Ad esempio, se un disco abrasivo è impigliato o pinzato dal pezzo
da lavorare, il bordo della mola penetrato nel punto pinzato può
scavare nel materiale e causare lo scavalcamento o il rimbalzo
della mola. la mola può saltare sia verso l’operatore che in
direzione opposta a secondo della direzione del movimento della
mola nel punto pinzato. In queste condizioni è possibile che i dischi
abrasivi si spezzino.
Il rinculo è il risultato di un utilizzo improprio e/o di procedure
o condizioni di funzionamento scorrette e può essere evitato
prendendo le adeguate precauzioni come di seguito:
a ) mantenere una salda presa sull’apparato e scegliere
una posizione per corpo e braccia che sia in grado
di resistere alle forze di rimbalzo. Utilizzare sempre
l’impugnatura ausiliaria, se presente, per offrire la
massima resistenza al rimbalzo o alla reazione di
coppia durante l’avviamento. L’operatore può frenare
la reazione di coppia o la forza di rimbalzo se vengono
prese le precauzioni adatte.
b ) non porre mai le mani vicino l’accessorio rotante.
L’accessorio può rimbalzare sulle mani dell’operatore.
c ) l’operatore non deve posizionarsi nel punto in cui
si potrebbe dirigere l’apparato in caso di rimbalzo.
Il rimbalzo spinge l’apparato nella direzione opposta al
movimento del disco nel punto in cui si impiglia.
d ) prestare particolare attenzione quando si lavorano
angoli, estremità appuntite ecc. Evitare di far
rimbalzare o impigliare l’accessorio. Angoli, estremità
appuntite o rimbalzi tendono a fare impigliare l’accessorio
rotante e a causare la perdita di controllo o il rimbalzo
dell’apparato.
e ) non collegare una lama da motosega per legno
o una lama da sega dentata. Queste lame creano
rimbalzi e perdita di controllo frequenti.
Italiano
Avvertenze di sicurezza specifiche per
lavorazioni di smerigliatura e taglio abrasivo
a ) Usare solo i tipi di mola raccomandati per il proprio
apparato e le protezioni specifiche progettate per
quella mola. Le mole non omologate per quell’apparato
non possono essere protette adeguatamente e non
sono sicure.
b ) La superficie di smerigliatura delle mole premute
al centro deve essere montata al di sotto del piano
della linguetta di protezione. Non è possibile fornire
una protezione adeguata a una mola non montata
correttamente che sporge attraverso il piano della
linguetta di protezione.
c ) La protezione deve essere fissata saldamente
all’apparato e posizionata per la massima sicurezza,
in modo che la mola sporga il meno possibile
verso l’operatore. La protezione serve per proteggere
l’operatore da frammenti di mole spezzate, da un contatto
accidentale con la mola e dalle scintille che potrebbero
incendiare gli indumenti.
d ) Le mole vanno usate solo nelle lavorazioni per cui
sono raccomandate. Per esempio: non molare con
il fianco di una mola da taglio. Le mole da taglio
abrasivo sono progettate per la smerigliatura
periferica. Forze laterali applicate a queste mole possono
causarne la frantumazione.
e ) Per le mole utilizzare sempre flange non
danneggiate, della dimensione e forma corretta
per quella mola. Se le flange sono appropriate,
supportano la mola e ne riducono la possibilità di
rottura. Le flange per dischi da taglio possono differire
dalle flange per dischi abrasivi.
f ) Non utilizzare mole consumate dall’uso con apparati
più potenti. Le mole progettate per apparati più potenti
non sono adatte alle maggiori velocità degli apparati più
piccoli e si possono spaccare.
può rimbalzare. Esaminare e prendere azioni correttive
per eliminare le cause che inceppano la lama.
d ) Non ricominciare il taglio nel pezzo in lavorazione.
Far raggiungere la massima velocità alla mola e
poi rientrare con attenzione nel taglio. La mola può
incepparsi, scavalcare o rimbalzare se viene riavviata
quando ancora è dentro al pezzo in lavorazione.
e ) Pannelli o altri pezzi di grandi dimensioni vanno
sorretti per minimizzare il rischio che la mola sia
pinzata o che rimbalzi. I pezzi più grandi tendono
a incurvarsi sotto il loro stesso peso. Devono essere
collocati dei supporti sotto al pezzo da entrambi i lati,
vicino la linea di taglio e alle estremità del pannello, da
entrambi i lati della mola.
f ) Prestare ancora più attenzione quando si eseguono
"tagli a tuffo" all’interno di pareti o di altre aree
cieche. La parte sporgente della mola può tagliare tubi
del gas o dell’acqua, cavi elettrici o anche oggetti che
possono provocare il ribalzo.
Avvertenze di sicurezza specifiche per
operazioni di sabbiatura
DWE4557, DWE4597 solo
a ) Non utilizzare carta vetrata che sporga molto oltre
il disco. Nella scelta della carta vetrata seguire i
consigli del produttore. Una carta vetrata che sporga
oltre il platorello di sabbiatura presenta il rischio di
lacerazioni e può restare impigliata, strappare il disco o
rimbalzare.
Avvertenza di sicurezza specifiche per
lavorazioni di spazzolatura
a ) Far attenzione alle setole metalliche che schizzano
via dalla spazzola anche durante le comuni
lavorazioni. Non sforzare le setole con un eccessivo
carico sulle spazzola. Le setole metalliche penetrano
facilmente gli abiti leggeri e/o la pelle.
b ) Quando viene raccomandato l’utilizzo di una
protezione durante la spazzolatura, non far mai
toccare la mola o la spazzola con il bordo della
protezione. La mola o la spazzola metalliche possono
espandersi di diametro a causa del carico di lavoro e delle
forze centrifughe.
Avvertenze di sicurezza aggiuntive
specifiche per lavorazioni di taglio abrasivo
a ) Non far incastrare il disco di taglio e non applicare
troppa pressione. Non provare a fare tagli troppo
profondi. Il sovraccarico della mola aumenta il carico e la
suscettibilità alla torsione o all’inceppamento della mola
nel taglio, con la possibilità di rimbalzo o di rottura.
b ) Non posizionarsi con il corpo allineato alla mola
in rotazione e star dietro di essa. Quando la mola si
muove nella direzione di allontanamento dal corpo, il
possibile rimbalzo può spingere la mola in rotazione e
l’apparato proprio verso di se.
c ) Quando la mola si inceppa o quando un taglio
si interrompe per qualsiasi ragione, spegnere
l’apparato e tenerlo immobile fino al suo completo
arresto Non tentare mai di rimuovere il disco da
taglio mentre la mola è in movimento, altrimenti
Norme di sicurezza aggiuntive per
smerigliatrici
•
•
Non utilizzare mole di Tipo 11 (a coppa svasata) su
questo apparato. L’utilizzo di accessori inappropriati può
provocare lesioni.
Utilizzare sempre l’impugnatura laterale. Serrare
saldamente l’impugnatura. L’impugnatura laterale
deve essere sempre utilizzata per mantenere il controllo
dell’apparato in qualsiasi momento.
71
Italiano
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60745, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Rettificatrice angolare
1 Dispositivo di protezione
1 Impugnatura laterale
1 Set di flange
1 Flangia senza chiave (solo DWE4579R)
1 Chiave inglese (solo DWE4579R)
1 Chiave a due perni
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
72
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 21 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazion
Descrizione (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
Interruttore on/off
Interruttore di sblocco
Chiusura alberino
Dispositivo di protezione
Impugnatura laterale
Indicatore LED (DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599)
Pulsante di blocco (DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599)
Utilizzo Previsto
Le smerigliatrici angolari per uso intensivo DWE4557,
DWE4597 sono state progettate per lavorazioni professionali di
smerigliatura, taglio, sabbiatura e spazzolatura.
Le smerigliatrici angolari per uso intensivo DWE4559, DWE4579,
DWE4599, DWE4579R sono state progettate per lavorazioni
professionali di smerigliatura e taglio.
NON utilizzare dischi abrasivi diversi da quelli a centro depresso
e dai dischi lamellari.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Queste smerigliatrici angolari per uso pesante sono apparati
elettrici professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
Italiano
Sistema di espulsione della polvere
Funzione di auto bilanciamento
Il sistema di espulsione della polvere devia i detriti che
risulterebbe dannosi al motore e consente il passaggio di aria
più pulita sul motore.
Solo DWE4599
Protezione contro i sovraccarichi
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
L’alimentazione fornita al motore verrà ridotta in caso di
sovraccarico del motore. La potenza tornerà al livello normale
dopo che l’apparato si è raffreddato fino alla temperatura di
funzionamento adeguata.
Frizione elettronica
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
La frizione di limitazione della coppia elettronica riduce la
reazione della coppia massima trasmessa all’operatore in caso di
inceppamento di un disco. Questa funzione impedisce inoltre lo
stallo della marcia e del motore elettrico. Il livello della frizione
elettronica è impostato in fabbrica e non può essere regolato.
Indicatore LED (Fig. A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
La spia dell’indicatore LED 6 , montata sopra l’impugnatura,
serve la funzione di avviso dell’attivazione delle funzioni
elettroniche dell’unità descritte di sopra. La spia si attiva e
rimane accesa in modo stabile quando una delle suddette
funzioni di frizione o sovraccarico viene attivata. Una volta
che l’unità è stata reimpostata rilasciando l’interruttore o
consentendo il raffreddamento dell’unità, la spia si disattiva. Se
la spia LED lampeggia continuamente, si prega di consultare il
proprio rappresentante dell’assistenza locale DeWALT.
Funzione No-volt di rilascio dell’interruttore
in mancanza di corrente
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
L’interruttore di accensione possiede la funzione No-volt di
rilascio in mancanza di corrente. Se l’apparato viene disconnesso
dall’alimentazione per qualsiasi ragione, l’interruttore deve
essere riattivato.
Funzione di avviamento lento
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
La funzione di avvio lento permette di acquistare velocità
gradualmente, evitando l’accelerazione iniziale all’accensione.
Questa funzione è particolarmente utile quando si lavora in
spazi limitati.
La funzione di auto bilanciamento regola di continuo l’equilibrio
per ridurre la vibrazione dell’apparato mentre è in funzione. Ciò
migliora il comfort dell’operatore nel corso delle lavorazioni e si
rende particolarmente utile nell’uso prolungato dell’apparato.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Prima di ricollegare l’apparato, premere e
rilasciare l’interruttore di accensione per assicurarsi che
sia spento.
Attacco dell’impugnatura laterale (Fig. F)
AVVERTENZA: prima di utilizzare l’apparato, verificare
che l’impugnatura sia fissata saldamente.
Per l’operazione di rettifica, avvitare saldamente l’impugnatura
laterale 5 in uno dei fori 17 su ambo i lati della scatola del
cambio (Fig. F).
Per l’operazione di taglio, avvitare saldamente l’impugnatura
laterale 5 nel foro superiore 18 o in uno dei fori 17 su ambo i
lati della scatola del cambio.
Montaggio e smontaggio di un
platorello/foglio di carta abrasiva (Fig. A, D)
1. Posizionare l’apparato su un tavolo o una superficie piana,
con la protezione rivolta verso l’alto.
2. Rimuovere la flangia di supporto 12 .
3. Posizionare il platorello di supporto in gomma
correttamente sull’alberino 13 .
4. Posizionare il foglio di carta abrasiva sul platorello di
supporto in gomma.
5. Avvitare il dado di serraggio filettato 14 sull’alberino.
L’anello del dado di serraggio filettato deve essere rivolto
verso il platorello di supporto in gomma.
6. Premere il tasto 3 di blocco dell’alberino 13 e ruotarlo fino
a quando si blocca in posizione.
7. Stringere il dado di serraggio filettato 14 con la
chiave doppia.
8. Rilasciare il blocco dell’alberino.
9. Per rimuovere il platorello di supporto in gomma, allentare il
dado di serraggio filettato 14 con la chiave doppia.
Installazione della spazzola metallica
Avvitare la spazzola metallica direttamente sull’alberino senza
utilizzare il distanziale e la flangia filettata.
73
Italiano
Montaggio e rimozione della protezione
(Fig. B)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Prima di ricollegare l’apparato, premere e
rilasciare l’interruttore di accensione per assicurarsi che
sia spento.
ATTENZIONE: Le protezioni vanno usate con questa
smerigliatrice.
Quando si usa la smerigliatrice DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597 o la DWE4599 per il taglio di metallo
o muratura, si deve utilizzare una protezione di Tipo 1.
Le protezioni di Tipo 1 sono disponibili come accessori a
pagamento presso i distributori DeWALT.
NOTA: vedere Guida accessori per la smerigliatura al termine
di questa sezione per gli altri accessori da poter utilizzare con
queste smerigliatrici.
1. Collocare la smerigliatrice angolare su un piano, con il
mandrino rivolto verso l’alto.
2. Sbloccare il fermo di bloccaggio 8 e tenere il riparo 4 sopra l’utensile, come illustrato.
3. Allineare le linguette 9 alle fessure 10 .
4. Spingere in basso il riparo e ruotarlo in posizione.
5. Se necessario, aumentare la forza di bloccaggio serrando la
vite 11 .
6. Stringere il fermo di bloccaggio.
Per togliere il riparo, sbloccare il fermo di bloccaggio.
ATTENZIONE: se non si riesce a stringere la protezione
con la vite di regolazione, non utilizzare l’apparato. Per
ridurre il rischio di lesioni personali, portare l’apparato
e la protezione a un centro di assistenza per riparare o
sostituire la protezione.
Inserimento e rimozione di un disco da
smerigliatura o da taglio
(Fig. A, C–E)
AVVERTENZA: non utilizzare dischi danneggiati
1. Poggiare l’apparato su un tavolo, con l’alberino in su.
2. Inserire correttamente la flangia interna 12 sull’
alberino 13 (Fig. C).
3. Poggiare il disco 15 sulla flangia 12 (Fig. D). Quando si
inserisce un disco con il centro depresso, assicurarsi che la
parte centrale rialzata 16 sia rivolta verso la flangia 12 .
4. Avvitare il dado di serraggio filettato 14 sull’alberino 13 (Fig. E):
a. Quando si inserisce un disco da smerigliatura, l’anello del
dado di serraggio filettato 14 deve essere rivolto verso il
disco (Fig. E1);
74
b. Quando si inserisce un disco da taglio, l’anello del dado
di serraggio filettato 14 deve essere rivolto dalla parte
opposta del disco (Fig. E2).
5. Premere il tasto 3 di blocco dell’alberino 13 e ruotarlo fino
a quando si blocca in posizione (Fig. D).
6. Stringere il dado di serraggio filettato 14 con la chiave
doppia. NOTA: Consultare Inserimento e rimozione di un
disco da smerigliatura o da taglio con una flangia senza
chiave durante l’utilizzo dell’apparato DWE4579R.
7. Rilasciare il blocco dell’alberino.
8. Per rimuovere il disco, allentare il dado di serraggio
filettato 14 con la chiave doppia.
Inserimento e rimozione di un disco da
smerigliatura o da taglio con una flangia
senza chiave (Fig. G, H)
Solo DWE4579R
1. Eseguire i passaggi 1–5 di Inserimento e rimozione di un
disco da smerigliatura o da taglio.
2. Serrare la flangia filettata senza chiave 19 ruotandola
manualmente in senso orario. (Utilizzare soltanto una flangia
senza chiave priva di difetti.)
a. Assicurarsi che il lato stampato della flangia senza chiave
sia rivolto verso di sé.
b. La freccia deve puntare al simbolo dell’indice (Fig. G).
3. Rilasciare il blocco dell’alberino.
Una flangia senza chiave priva di danni può essere allentata a
mano ruotando l’anello della flangia in senso anti-orario.
AVVISO: Non allentare MAI una flangia senza chiave
serrata con le pinze. Utilizzare sempre la chiave
doppia 20 (Fig. H).
Prima di cominciare
• Installare la protezione e il disco o la mola appropriata. Non
utilizzare dischi o mole troppo consumati.
• Assicurarsi che le flange interna ed esterna siano montate
correttamente. Seguire le istruzioni fornite nel Diagramma
degli accessori di smerigliatura e di taglio.
• Assicurarsi che il disco o la mola ruoti nella direzione delle
frecce indicate sull’accessorio e sull’apparato.
• Non utilizzare accessori danneggiati. Prima di ogni utilizzo
controllare gli accessori affinché sui dischi abrasivi non
vi siano scheggiature e lesioni, non siano presenti crepe
o segni eccessivi di usura sul platorello, che le spazzole
metalliche non abbiano filamenti metallici staccati o
spezzati. Se l’apparato o l’accessorio è caduto, verificare
eventuali danni o installare un accessorio non danneggiato.
Dopo aver ispezionato o installato un accessorio, verificare
che l’operatore e le altre persone siano lontane dal piano
dell’accessorio rotante e far girare l’apparato a vuoto alla
massima velocità per un minuto. Gli accessori danneggiati
normalmente si rompono durante questa fase di verifica.
Italiano
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Prima di ricollegare l’apparato, premere e
rilasciare l’interruttore di accensione per assicurarsi che
sia spento.
AVVERTENZA:
• assicurarsi che tutti i materiali da smerigliare o
tagliare siano fissati saldamente.
• Fissare e supportare il pezzo da lavorare. Usare
morse o un morsetto per tenere e bloccare il pezzo da
lavorare ad una piattaforma stabile.
È importante fissare e sostenere il pezzo saldamente
per impedire movimenti del pezzo e la perdita del
controllo. Il movimento del pezzo o la perdita del
controllo possono costituire un pericolo e provocare
lesioni alle persone.
• Pannelli o altri pezzi di grandi dimensioni vanno
sorretti per minimizzare il rischio che la mola sia
pinzata o che rimbalzi. I pezzi più grandi tendono
a incurvarsi sotto il loro stesso peso. Devono essere
collocati dei supporti sotto al pezzo da entrambi i lati,
vicino la linea di taglio e alle estremitr del pannello, da
entrambi i lati della mola.
• Indossare sempre regolari guanti da lavoro durante il
funzionamento di questo utensile.
• Applicare solo una pressione leggera sull’apparato.
Non esercitare pressioni laterali sul disco.
• Evitare i sovraccarichi. Dopo aver sottoposto
l’apparato elettrico a uno sforzo notevole, continuare
a farlo funzionare a vuoto per diversi minuti per
raffreddare l’accessorio. Non toccare i dischi di
smerigliatura e di taglio prima che si siano raffreddati.
Il dischi possono diventare molto caldi durante
la lavorazione.
• Non operare mai con la coppa di smerigliatura senza
una protezione adeguata in posizione.
• Non utilizzare l’apparato elettrico con un
supporto tagliato.
• Non usare mai dischi deformabili insieme a prodotti
legati abrasivi.
• Attenzione: il disco continuerà a ruotare per qualche
istante dopo che l’utensile è stato spento.
• L’apparato non è destinato all’uso con una tazza
per merigliatura.
• Non usare boccole di riduzione separate o adattatori
per adattare mole abrasive dai grandi fori.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. A)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, mantenere SEMPRE una presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
Per una presa corretta, stringere con una mano l’impugnatura
laterale 5 e con l’altra il corpo dell’apparato, come mostrato in
figura A.
Accensione e spegnimento (on e off) (Fig. A)
L’interruttore on/off è munito di un interruttore di sblocco.
Per far partire l’utensile, premere l’interruttore di sblocco 2 e
quindi azionare l’interruttore on/off 1 .
Rilasciare l’interruttore di sblocco 2 . Per fermare l’utensile,
rilasciare l’interruttore.
Pulsante di blocco (Fig. A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Per il funzionamento continuo, premere il pulsante di blocco 7 e rilasciare l’interruttore acceso/spento.
Per arrestare l’apparato premere nuovamente l’interruttore
acceso/spento.
Il pulsante di blocco può essere rimosso permanentemente
senza compromettere la conformità con le agenzie normative
come riportato sulla targhetta dell’apparato. La rimozione
del perno di blocco deve essere effettuata da un centro di
assistenza DeWALT.
Blocco dell’alberino (Fig. A)
Il blocco dell’alberino 3 serve a prevenire la rotazione
dell’alberino durante il montaggio o la rimozione delle
mole. Agire sul blocco del’alberino solo quando l’apparato è
spento, con il cavo elettrico staccato dalla presa e dopo che è
completamente fermo.
AVVISO: per ridurre il rischio di danneggiare
l’apparato, non inserire il blocco dell’alberino durante il
funzionamento. Altrimenti si danneggia l’apparato e gli
accessori presenti potrebbero schizzare via, causando
possibili lesioni.
Per inserire il blocco, premere il pulsante di blocco dell’alberino
e ruotarlo fino a quando non gira più.
Lavorazioni su metalli
Nelle lavorazioni su parti metalliche, assicurarsi che sia stato
inserito un interruttore differenziale per evitare i rischi residui
causati da sfridi metallici.
Se la corrente è stata interrotta dall’interruttore differenziale,
portare l’apparato presso un centro di assistenza
autorizzato DeWALT.
75
Italiano
AVVERTENZA: in condizioni di lavoro estreme, durante
le lavorazioni su metalli si possono accumulare polveri
conduttive dentro l’alloggiamento del motore Ciò può far
degradare l’isolamento protettivo della macchina, con
possibili rischi di scossa elettrica.
Per evitare l’accumulo di sfridi metallici dentro la macchina,
si raccomanda di pulire le prese d’aria giornalmente. Vedere
Manutenzione.
Taglio nel metallo
Per il taglio con abrasivi legati, utilizzare sempre una
protezione di tipo 1.
Durante il taglio, lavorare con un’alimentazione moderata,
adattata al materiale di taglio. Non esercitare pressione sul disco
di taglio e non inclinare né far oscillare la macchina.
Non ridurre la velocità dei dischi di taglio in corsa applicando
una pressione laterale.
La macchina deve sempre funzionare con un movimento di
smerigliatura verso l’alto. Altrimenti sussiste il rischio che venga
fatta fuoriuscire dal taglio in modo incontrollato.
Durante il taglio di profili e barre quadrate, è consigliabile
iniziare dalla sezione trasversale più piccola.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Prima di ricollegare l’apparato, premere e
rilasciare l’interruttore di accensione per assicurarsi che
sia spento.
Spazzole del motore autoespellenti
Il motore si arresta automaticamente indicando che le
spazzole di carbone sono quasi del tutto consumate
e che l’apparato deve essere portato in assistenza. Le
spazzole di carbone non sono sostituibili dall’utilizzatore.
Portare l’apparato presso un centro di assistenza
autorizzato DeWALT.
Smerigliatura grezza
Lubrificazione
Non utilizzare mai un disco da taglio per la sgrossatura.
Utilizzare sempre la protezione di tipo 27.
I risultati ottimali di sgrossatura sono ottenuti impostando la
macchina a un’angolazione compresa tra 30°-40°. Spostare la
macchina avanti e indietro con una pressione moderata. In tal
modo, il pezzo da lavorare non si scalderà eccessivamente, non
si scolorirà e non si formeranno scanalature.
Pulizia
Taglio di pietra
La macchina deve essere utilizzata esclusivamente per
il taglio a secco. Per il taglio della pietra, è consigliabile
utilizzare un disco di taglio diamantato. Far funzionare la
macchina soltanto con una maschera anti-polvere aggiuntiva.
Consigli per la lavorazione
Esercitare cautela nel taglio di scanalature in
pareti strutturali.
Le scanalature nelle pareti strutturali sono soggette alle
normative specifiche di ciascun paese. Tali normative devono
essere osservate in tutti i casi. Prima di iniziare il lavoro,
consultare l’ingegnere strutturale, l’architetto o il responsabile
edile competente.
Uso dei dischi lamellari
AVVERTENZA: accumulo di polvere metallica Nelle
lavorazioni su metalli, l’uso estensivo di dischi lamellari
aumenta le possibilità di scossa elettrica. Per ridurre
questo rischio, inserire un interruttore differenziale prima
dell’utilizzo e pulire le prese d’aria giornalmente con aria
compressa, seguendo le istruzioni di manutenzione.
76
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Italiano
Banco degli accessori
Max.
[mm]
[mm]
d
D
Rotazione
min.
Velocità Lunghezza del
periferica foro filettato
D
b
d
[min.-1]
[m/s]
[mm]
180
6
22.23
8.500
80
-
b 230
6
22.23
6.500
80
-
180
-
-
8.500
80
-
75
30
M14
8.500
45
25,0
180
12
M14
8.500
80
25,0
230
12
M14
8.500
80
25,0
D
DWE4557 /DWE4597
d
b
D
D
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
77
Italiano
Guida accessori per la smerigliatura
Tipo di protezione
Accessorio
Descrizione
Inserimento della mola
Disco da
smerigliatura a
centro depresso
Protezione tipo 27
Protezione tipo 27
Mola lamellare
Flangia di sostegno
Mole a spazzola
Mola a centro depresso tipo 27
Dado di serraggio filettato
Mole a spazzola
con dado filettato
Protezione tipo 27
Mola a spazzola
Spazzola di ferro
con dado filettato
Protezione tipo 27
Spazzola
Platorello/carta
vetrata
Protezione tipo 27
Platorello di gomma
Disco per sabbiatura
Dado di serraggio filettato
78
Italiano
Guida accessori per la smerigliatura
Tipo di protezione
Accessorio
Descrizione
Inserimento della mola
Mola per il taglio
di muratura, legata
Protezione tipo 1
Protezione tipo 1
Disco da taglio per
metalli, legata
Flangia di sostegno
Dischi da taglio
diamantati
Protezione tipo 1
Disco da taglio
OPPURE
Protezione tipo 27
Dado di serraggio filettato
79
Nederlands
HOEKSLIJPMACHINES DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken DeWALT
tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
VAC
Type
Vermogen
W
Snelheid zonder weerstand
min-1
Schijfdiameter
mm
Spildiameter
Aslengte
mm
Gewicht*
kg
* gewicht is inclusief zijhandgreep en bescherming
DWE4557
230
1
2400
8500
180
M14
24,0
6,5
DWE4597
230
1
2600
8500
180
M14
24,0
6,5
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-3.
96
96
LPA(emissie geluidsdrukniveau) dB(A)
dB(A)
107
107
LWA(niveau geluidsvermogen)
K(onzekerheid voor het gegeven dB(A)
geluidsniveau)
DWE4559
230
1
2400
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4579
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4599
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4579R
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
97
108
96
107
96
107
96
107
3
3
3
3
3
3
Vlakslijpen
Vibratie-emissiewaarde a h,AG =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
9,0
1,5
8,5
1,5
7,0
1,5
7,0
1,5
4,5
1,5
7,0
1,5
Schuurschijf
Vibratie-emissiewaarde a h,DS =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
2,5
1,5
–
–
–
–
–
–
2,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
80
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Hoekslijpmachines
DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
Nederlands
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
20.04.18
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
81
Nederlands
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
82
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Veiligheidsvoorschriften voor alle
handelingen
a ) Dit elektrische gereedschap is bedoeld als
slijpmachine, vlakschuurmachine (DWE4557 en
DWE4597), staalborstel of afkortgereedschap.
Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies,
illustraties en specificaties die bij dit gereedschap
zijn meegeleverd. Het niet opvolgen van alle
onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische
schok, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.
b ) Werkzaamheden zoals polijsten kunt u beter niet
uitvoeren met dit elektrisch gereedschap.
Werkzaamheden zoals schuren (DWE4559;
DWE4579; DWE4579R en DWE4599) kunt u beter
niet uitvoeren met dit elektrisch gereedschap.
Werkzaamheden waarvoor het elektrische gereedschap
niet is ontworpen, kunnen leiden tot gevaarlijke situaties
en lichamelijk letsel.
c ) Gebruik geen accessoires die niet speciaal
ontworpen en aanbevolen zijn door de fabrikant
van het gereedschap. Het feit dat een accessoire aan uw
gereedschap kan worden bevestigd wil nog niet zeggen
dat dit een veilige bediening garandeert.
d ) Het nominale toerental van het accessoire moet
tenminste gelijk zijn aan het maximale toerental
zoals dit op het gereedschap staat vermeld.
Nederlands
e )
f )
g )
h )
i )
j )
Accessoires die sneller draaien dan hun nominale
toerental kunnen breken en wegschieten.
De buitendiameter en de dikte van uw accessoire
moeten binnen het nominale vermogen van uw
gereedschap liggen. Accessoires met een onjuiste
grootte kunnen niet voldoende worden vastgemaakt
of beheerst.
Bij het monteren van accessoires moet de
schroefdraad overeenkomen met die van de
as van de slijpmachine. Voor accessoires die
zijn gemonteerd door middel van flenzen moet
het drevelgat van het accessoire passen bij de
diameter van de flens. Accessoires die niet passen op
de bevestigingshardware van het gereedschap zullen
uit balans raken en/of extreem trillen en kunnen u de
beheersing over het gereedschap doen verliezen.
Gebruik een accessoire niet als ze beschadigd is.
Controleer het accessoire zoals een schuurwiel
voor gebruik op schilfers en barstjes, steunkussens
op barstjes, scheurtjes of excessieve slijtage,
staalborstels op losse of gespleten draden. Als
het gereedschap of het accessoire is gevallen,
controleert u dit op schade of plaatst u een
onbeschadigd accessoire. Na het controleren
en plaatsen van een accessoire zorgt u dat u
en omstanders uit de buurt van het bereik van
het ronddraaiende accessoire blijft en zet u het
gereedschap gedurende een minuut aan op
maximale snelheid zonder weerstand. Beschadigde
accessoires breken gewoonlijk af tijdens deze testtijd.
Draag persoonlijke beschermende kleding.
Afhankelijk van de toepassing gebruikt u
gezichtsbedekking en een beschermende of
veiligheidsbril. Indien van toepassing draagt u een
stofmasker, gehoorbescherming, handschoenen
en een werkschort die kleine afgeschuurde deeltjes
of deeltjes van het werkstuk tegenhouden. De
oogbescherming moet rondvliegende brokstukken
die door de diverse werkzaamheden vrijkomen tegen
kunnen houden. Het stofmasker e.d. moet in staat zijn
om partikeltjes die door uw werkzaamheden vrijkomen te
filteren. Langdurige blootstelling aan intense geluiden kan
gehoorverlies veroorzaken.
Houd omstanders op een veilige afstand van het
werkgebied. Iedereen die het werkgebied betreedt
moet persoonlijke beschermende kleding dragen.
Brokstukken van het werkstuk of van een afgebroken
accessoire kunnen wegvliegen en letsel buiten het directe
werkgebied veroorzaken.
Houd het gereedschap alleen vast aan geïsoleerde
oppervlakken wanneer u een handeling uitvoert
waarbij het snijdgereedschap in contact kan komen
met verborgen bedrading of het eigen stroomsnoer.
Accessoires van snijdgereedschap die in contact komen
met bedrading die onder stroom staat, kunnen metalen
onderdelen van het gereedschap onder stroom zetten en
de gebruiker een elektrische schok geven.
k ) Plaats het stroomsnoer buiten het bereik van het
ronddraaiende accessoire. Als u de controle verliest,
wordt het snoer mogelijk doorgesneden of gegrepen
en kan uw hand of arm in het draaiende accessoire
worden getrokken.
l ) Leg het gereedschap nooit neer voordat het
accessoire volledig tot stilstand is gekomen. Het
ronddraaiende accessoire kan mogelijk in contact met
de oppervlakte komen waardoor u de controle over het
gereedschap verliest.
m ) Gebruik het gereedschap niet terwijl u het aan uw
zijde draagt. Per ongeluk contact met het ronddraaiende
accessoires kan uw kleding grijpen waardoor het
accessoire naar uw lichaam wordt getrokken.
n ) Maak de luchtgaten van het gereedschap regelmatig
schoon. De ventilator van de motor zuigt het stof in de
behuizing en extreme ophoping van metaaldeeltjes kan
een elektrische schok veroorzaken.
o ) Bedien het gereedschap niet in de buurt van
ontvlambare materialen. Vonken kunnen deze
materialen doen ontbranden.
p ) Gebruik geen accessoires die koelvloeistof nodig
hebben. Het gebruik van water of andere koelvloeistoffen
kan leiden tot elektrocutie of een elektrische schok.
OVERIGE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR
ALLE HANDELINGEN
Oorzaken en voorkoming van terugslag
Terugslag is een plotselinge reactie op een ronddraaiend wiel,
steunkussen, borstel of ander accessoire dat bekneld of gegrepen
wordt. Beknelling of grijpen zorgt voor het snel vastlopen van
het ronddraaiende accessoire dat op zijn beurt zorgt dat het
onbeheersbare gereedschap in de tegenovergestelde richting
van de draaiing van het accessoire wordt gedwongen op het
bevestigingspunt.
Als bijvoorbeeld een schuurwiel wordt gegrepen of bekneld
raakt door het werkstuk, kan de rand van het wiel die er bij
het beknellingpunt ingaat in het oppervlak van het materiaal
slaan waardoor het wiel naar buiten loopt of terugslaat. Het
wiel kan ofwel naar de operator toe of van hem vandaan
springen, afhankelijk van de richting van de wielbeweging
op het beknellingpunt. Schuurwielen kunnen onder deze
omstandigheden ook afbreken.
Terugslag is het gevolg van verkeerd gebruik van het
elektrisch gereedschap en/of onjuiste bedieningsprocedures of
-omstandigheden en kan worden voorkomen door onderstaande
aanwijzingen voor veilig gebruik op te volgen.
a ) Houd het gereedschap voortdurend stevig
vast en plaats uw lichaam en arm zo dat u
terugslagkrachten kunt weerstaan. Gebruik
altijd een hulphandgreep indien meegeleverd
voor maximale beheersing van terugslag of
torsiereactie tijdens het opstarten. De operator kan
torsiereactie of terugslagkrachten beheersen als de juiste
voorzorgsmaatregelen worden genomen.
83
Nederlands
b ) Plaats uw handen nooit in de buurt van het
ronddraaiende accessoire. Het accessoire kan over uw
hand terugslaan.
c ) Plaats uw lichaam niet in het gebied waar het
gereedschap naartoe zal gaan als zich terugslag
voordoet. Terugslag zorgt dat het gereedschap wegschiet
in de tegenovergestelde richting van de wielbeweging op
het beknellingpunt.
d ) Wees extra voorzichtig als u hoeken, scherpe
randen, enz. bewerkt. Voorkom dat het accessoire
stuitert of blijft hangen. Hoeken, scherpe randen en
stuiteren kunnen er vaak toe leiden dat het ronddraaiende
accessoire blijft hangen en kunnen verlies van controle of
terugslag veroorzaken.
e ) Bevestig geen houtsnijdzaag of getand zaagblad
aan het gereedschap. Dergelijke zaagbladen
kunnen herhaaldelijke terugslag en verlies van
controle veroorzaken.
Veiligheidswaarschuwingen speciaal voor
slijpende en schurende snijdhandelingen
a ) Gebruik uitsluitend wieltypes die zijn aanbevolen
voor uw elektrische gereedschap en de specifieke
beveiliging die is ontworpen voor het gekozen wiel.
Wielen waarvoor het elektrische gereedschap niets is
ontwikkeld kunnen niet adequaat worden beveiligd en
zijn onveilig.
b ) Het slijpoppervlak van de in het midden verzonken
schijven moet worden gemonteerd onder het
vlak van de beveiligingslip. Een wiel dat niet goed
is gemonteerd en dat uitsteekt door het vlak van de
beveiligingslip, kan niet naar behoren worden beschermd.
c ) De beschermkap moet stevig zijn vastgemaakt aan
en geplaatst zijn op het elektrisch gereedschap
voor maximale veiligheid, zodat het gedeelte
dat onafgeschermd is voor de gebruiker zo klein
mogelijk is. De beschermkap helpt de gebruiker te
beschermen tegen afgebroken deeltjes van de schijf en
voorkomt dat de gebruiker in contact komt met de schijf
en met vonken die kleding in brand kunnen zetten.
d ) Wielen mogen uitsluitend worden gebruikt voor
de aanbevolen toepassingen. Bijvoorbeeld: slijp
niet met de zijkant van een snijdwiel. Schurende
snijdwielen zijn bedoeld voor perifeer slijpen; zijwaartse
krachten kunnen ervoor zorgen dat deze wielen barsten.
e ) Gebruik altijd onbeschadigde wielflenzen van
de juiste grootte en vorm voor het wiel van uw
keuze. De juiste wielflenzen ondersteunen het wiel
en verminderen zo de mogelijkheid dat het wiel
breekt. Flenzen voor snijdwielen kunnen verschillen van
wielflenzen voor slijpen.
f ) Gebruik geen versleten wielen van grotere
elektrische gereedschappen. Een wiel dat is bedoeld
voor een groter elektrisch gereedschap is niet geschikt
voor de hogere snelheid van een kleiner gereedschap en
kan barsten.
84
Aanvullende veiligheidswaarschuwingen
speciaal voor schurende snijdhandelingen
a ) Laat het snijdwiel niet "vastlopen" en oefen er geen
extreme druk op uit. Probeer geen extreme diepte of
snede te maken. Het overbelasten van het wiel vergroot
de belasting en ontvankelijkheid voor het blokkeren of
vastlopen van het wiel in de snede, en de mogelijkheid van
terugslag of wielbreuk.
b ) Plaats uw lichaam niet op een lijn met en achter het
ronddraaiende wiel. Als het wiel tijdens de bediening
van uw lichaam vandaan beweegt, kan de mogelijke
terugslag het draaiende wiel doen wegschieten en het
elektrische gereedschap direct in uw richting doen komen.
c ) Als het wiel blokkeert of als een snede om een
bepaalde reden wordt onderbroken, schakelt u het
elektrische gereedschap uit en houdt u het vast
zonder te bewegen totdat het wiel volledig tot
stilstand is gekomen. Probeer nooit een snijdwiel uit
de snede te verwijderen terwijl het wiel in beweging
is, anders kan zich een terugslag voordoen. Zoek
naar de oorzaak van het blokkeren en neem de geschikte
maatregelen om dit op te heffen.
d ) Start de snijdhandeling niet opnieuw op in het
werkstuk. Laat het wiel op volledige snelheid komen
en steek het voorzichtig nogmaals in de snede.
Het wiel kan blokkeren, weglopen of terugslaan als het
gereedschap opnieuw wordt opgestart in het werkstuk.
e ) Ondersteun panelen of enig ander erg groot
werkstuk om te het risico dat het wiel vastloopt
of terugslaat te verminderen. Grote werkstukken
kunnen onder hun eigen gewicht doorzakken.
De ondersteuningen moeten aan beide zijden worden
geplaatst onder het werkstuk, dicht bij de zaaglijn en aan
beide randen.
f ) Wees bijzonder voorzichtig wanneer u invallend
zaagt op bestaande muren of andere verborgen
gedeelten. Het uitstekende wiel kan gas- of waterbuizen,
elektrische bedrading of objecten snijden die een terugslag
veroorzaken.
Veiligheidswaarschuwingen speciaal voor
schuurwerkzaamheden
alleen voor DWE4557, DWE4597
a ) Gebruik geen schuurschijfpapier dat veel te groot
is. Volg de aanbevelingen van de fabrikant op bij
het uitkiezen van schuurpapier. Groter schuurpapier
dat uit het schuurkussen steekt, veroorzaakt gevaar van
openrijten en kan beknelling of scheuren van de schijf of
terugslag veroorzaken.
Veiligheidswaarschuwingen speciaal voor
metaalborstelen
a ) Wees ervan bewust dat metalen haartjes worden
uitgeworpen zelfs tijdens normale bediening.
Nederlands
Zet niet teveel kracht op de borstelharen door
een te grote druk op de borstel uit te oefenen. De
borstelharen dringen gemakkelijk door in lichte kleding
en/of de huid.
b ) Als het gebruik van een beveiliging wordt
aanbevolen voor metaalborstelen, zorg dan dat
er geen contact is tussen het draadwiel of de
metaalborstel en de beveiliging. Draadwiel of borstel
kan toenemen in doorsnede als gevolg van werkbelasting
en centrifugale krachten.
Aanvullende veiligheidsregels voor
slijpmachines
•
•
Gebruikniet schijven van Type 11 (komvormig) op dit
gereedschap. Het gebruik van accessoires die niet geschikt
zijn, kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
Gebruik altijdde zijhandgreep. Zet de handgreep stevig
vast. Gebruik de zijhandgreep zodat u te allen tijde de controle
over het gereedschap behoudt.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Haakse slijper
1Beschermkap
1Zijhandgreep
1Flensset
1 Sleutelloze flens (alleen DWE4579R)
1 Steeksleutel (alleen DWE4579R)
1 Tweepens steeksleutel
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
De datumcode 21 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Elektrische veiligheid
Beschrijving (Afb. A)
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60745; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1,5 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
Draag oogbescherming.
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
1
2
3
4
5
6
7
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
Aan/Uit-schakelaar
Ontgrendelingsschakelaar
Spindelvergrendeling
Beschermkap
Zijhandgreep
LED-indicator (DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599)
Vergrendelknop Aan (DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599)
Gebruiksdoel
De DWE4557, DWE4597 hoekslijpmachines voor zwaar gebruik
zijn ontworpen voor professioneel slijpen, snijden, schuren en
staalborstelen.
De haakse slijpers voor zwaar gebruik DWE4559, DWE4579,
DWE4599 en DWE4579R zijn ontworpen voor professionele
schuur- en snijtoepassingen.
85
Nederlands
Gebruik GEEN schuurwielen anders dan in het midden drukvrije
wielen en flapschijven.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze hoekslijpmachines voor zwaar gebruik zijn professionele
elektrische gereedschappen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
Stofverwijderingsysteem
Het stofverwijderingssysteem leidt vuil weg van de motor dat
de motor zou beschadigen en zorgt ervoor dat de lucht die de
motor passeert schoner is.
Beveiliging tegen overbelasting
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
De stroomvoorziening van de motor wordt gestopt bij
overbelasting van de motor. De stroom keert terug naar het
normale niveau als het gereedschap eenmaal is afgekoeld naar
een geschikte bedieningstemperatuur.
Elektronische koppeling
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
De elektronische koppelbegrenzende koppeling vermindert
de maximale koppelreactie die op de gebruiker wordt
overgebracht in het geval dat een schijf vastloopt. Deze functie
voorkomt ook dat de tandwielen en de elektrische motor
vastlopen. Het niveau van de elektronische koppeling is in de
fabriek ingesteld en kan niet worden aangepast.
LED-indicator (Afb. A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Het lampje 6 van de LED-indicator, dat bovenop de
handgreep is gemonteerd, werkt als een waarschuwing dat de
elektronische functies van het toestel, die hierboven worden
beschreven, zijn geactiveerd. Het lampje wordt ingeschakeld en
blijft branden wanneer één van de functies voor de koppeling
of ter voorkoming van overbelasting, die hierboven worden
beschreven, is geactiveerd. Wanneer het toestel is gereset
doordat u de schakelaar hebt losgelaten of nadat u het toestel
hebt laten afkoelen, gaat het lampje uit. Raadpleeg uw DeWALTserviceagent ter plaatse, als het LED-lampje blijft knipperen.
86
Geen-voltage vrijgavefunctie
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
De aan/uitschakelaar heeft een geen-voltage vrijgavefunctie.
Als om welke dan ook de stekker van het gereedschap uit
het stopcontact is getrokken, moet de schakelaar handmatig
opnieuw worden geactiveerd.
Aanloopstroombegrenzing
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Dankzij de aanloopstroombegrenzing komt de motor bij het
starten van de machine langzaam en zonder aanloopschok op
toeren. Dit is bijzonder praktisch bij het werken in kleine ruimtes.
Functie automatische balans
Alleen DWE4599
De functie automatische balans stelt de balans continu bij,
zodat het gereedschap minder trilt wanneer het in werking
is. Dit verbetert het gebruikerscomfort tijdens de bediening
en is vooral handig als u gereedschap gedurende langere
tijd gebruikt.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Voordat u het gereedschap opnieuw aansluit,
drukt u de trekkerschakelaar in en laat deze vrijkomen, om
er zeker van te zijn dat het gereedschap uit staat.
De zijhandgreep bevestigen (Afb. F)
WAARSCHUWING: Controleer voordat u het gereedschap
gebruikt of de hendel stevig vastzit.
Schroef als u slijpwerk wilt uitvoeren de zijhendel 5 stevig
in een van de gaten 17 aan weerszijde van de tandwielkast
(Afb. F).
Schroef als u snijwerk wilt uitvoeren de zijhendel 5 stevig in het
bovenste gat 18 of in een van de gaten 17 aan weerszijde van
de tandwielkast.
Een steunkussen/schuurblad monteren en
verwijderen (Afb. A, D)
1. Plaats het gereedschap op een tafel of een vlak oppervlak,
met de beschermkap naar boven gericht.
2. Neem de steunflens 12 uit.
3. Plaats het rubberen steunkussen op de juiste wijze op
de as 13 .
4. Plaats het schuurblad op het rubberen steunkussen.
5. Schroef de klemmoer met schroefdraad 14 op de as. De
ring op de klemmoer met schroefdraad moet zijn gericht
naar het rubberen steunkussen.
Nederlands
6. Druk op de knop spilvergrendeling 3 en draai de spil 13 totdat deze op zijn plaats vast zit.
7. Maak de klemmoer met schroefdraad 14 vast met de tweepins steeksleutel.
8. Hef de spilvergrendeling op.
9. Maak, als u het rubberen steunkussen wilt verwijderen,
de klemmoer met schroefdraad 14 los met de tweepins steeksleutel.
Een komborstel monteren
Schroef de komborstel direct op de spindel zonder de
tussenring en de draadflens te gebruiken.
De bescherming bevestigen en verwijderen
(Afb. B)
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Voordat u het gereedschap opnieuw aansluit,
drukt u de trekkerschakelaar in en laat deze vrijkomen, om
er zeker van te zijn dat het gereedschap uit staat.
VOORZICHTIG: Bij deze slijpmachine moeten
beveiligingen worden gebruikt.
Als u de DWE4557, DWE4559, DWE4579, DWE4579R, DWE4597
of de DWE4599 slijpmachine gebruikt voor het snijden van
metaal of metselwerk, MOET een type 1 beveiliging worden
gebruikt. Type 1 beveiligingen zijn tegen meerprijs leverbaar bij
DeWALT vestigingen.
OPMERKING: Kijk a.u.b. onder Tabel slijp- en snijdaccessoires
aan het einde van deze paragraaf om andere accessoires te zien
die samen met deze slijpmachines kunnen worden gebruikt.
1. Leg de machine met de spindel naar boven op een tafel.
2. Draai de vergrendeling 8 los en houd de beschermkap 4 boven het apparaat zoals aangegeven.
3. Breng de nokken 9 op één lijn met de sleuven 10 .
4. Druk de beschermkap naar beneden de draai hem tot de
vereiste positie.
5. Verhoog de klemdruk, indien nodig, door de schroef iets aan
te draaien 11 .
6. Zet de vergrendeling vast.
Maak de vergrendeling los om de beschermkap te verwijderen.
VOORZICHTIG: Als de beveiliging niet kan worden
vastgemaakt met de stelschroef, dient u het gereedschap
niet te gebruiken. Om het risico op persoonlijk letsel te
verminderen, neemt u het gereedschap en de beveiliging
mee naar een servicecentrum om de beveiliging te laten
repareren of te vervangen.
Een slijp- of snijdschijf bevestigen en
verwijderen (Afb. A, C–E)
WAARSCHUWING: Gebruik geen beschadigde schijf.
1. Plaats het gereedschap op een tafel, de beveiliging omhoog.
2. Breng de ondersteunende flens 12 op de juiste manier op
de spil 13 aan (Afb. C).
3. Plaats de schijf 15 op de ondersteunende flens 12 (Afb. D).
Als u een schijf met een omhoog lopend midden bevestigt,
zorgt u ervoor dat het omhooglopende midden 16 gericht
is op de ondersteunende flens 12 .
4. Schroef de klemmoer met schroefdraad 14 op de spil 13 (Afb. E):
a. De ring op de klemmoer met schroefdraad 14 moet zijn
gericht op de schijf als u een slijpschijf bevestigt (Afb. E1);
b. De ring op de klemmoer met schroefdraad 14 moet
zijn gericht van de schijf af als u een snijdschijf bevestigt
(Afb. E2);
5. Druk op de knop spilvergrendeling 3 en draai de spil 13 totdat deze op zijn plaats vast zit (Afb. D).
6. Maak de klemmoer met schroefdraad 14 vast met de tweepins steeksleutel.
OPMERKING: Raadpleeg Een slijpschijf of snijdschijf met
een Sleutelloze Flens monteren of verwijderen wanneer u
de DWE4579R gebruikt.
7. Laat de knop spilvergrendeling los.
8. Om de schijf te verwijderen, maakt u de klemmoer met
schroefdraad 14 los met de twee-pins spanner.
Een slijp- of snijdschijf met een sleutelloze
flens monteren en verwijderen (Afb. G, H)
Alleen DWE4579R
1. Voer stap 1–5 uit van Een slijpschijf of snijdschijf
monteren en verwijderen.
2. Zet de sleutelloze flens met schroefdraad 19 vast door de
flens met de hand stevig naar rechts te draaien. (Gebruik
alleen een sleutelloze flens die geen gebreken vertoont.)
a. Let er goed op dat de bedrukte zijde van de sleutelloze
flens naar u toe is gericht.
b. De pijl moet naar het indexmerkteken zijn gericht
(Afb. G).
3. Hef de spilvergrendeling op.
U kunt een onbeschadigde sleutelloze flens met de hand naar
links losdraaien.
OPMERKING: Draai een vastgezette sleutelloze flens
NOOIT los met een tang. Gebruik altijd de twee-pins
steeksleutel 20 (Afb. H).
Voor de bediening
• Installeer de beveiliging en pas schijf of wiel aan. Gebruik
geen extreem versleten schijven of wielen.
• Controleer dat de binnenste en buitenste flens op juiste
wijze zijn gemonteerd. Volg de instructies die worden
gegeven in de Tabel Accessoires voor slijpen en zagen.
• Zorg ervoor dat de schijf of het wiel draait in de richting van
de pijlen op het accessoire en het gereedschap.
87
Nederlands
• Gebruik een accessoire niet als het beschadigd is. Controleer
accessoires zoals schuurwielen voor gebruik op schilfers en
barstjes, steunkussens op barstjes, scheurtjes of excessieve
slijtage, staalborstels op losse of gespleten draden. Als het
gereedschap of het accessoire is gevallen, controleert u
dit op schade of plaatst u een onbeschadigd accessoire.
Na het controleren en plaatsen van een accessoire zorgt
u dat u en omstanders uit de buurt van het bereik van het
ronddraaiende accessoire blijft en zet u het gereedschap
gedurende een minuut aan op maximale snelheid zonder
weerstand. Beschadigde accessoires breken gewoonlijk af
tijdens deze testtijd.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Voordat u het gereedschap opnieuw aansluit,
drukt u de trekkerschakelaar in en laat deze vrijkomen, om
er zeker van te zijn dat het gereedschap uit staat.
WAARSCHUWING:
• Zorg dat al het materiaal dat geschuurd of gesneden
gaat worden stevig op zijn plaats zit.
• Zet het werkstuk vast en ondersteun het. Zet het
werkstuk met klemmen of een bankschroef vast en
ondersteun het op een stabiele ondergrond. Het
is belangrijk dat u het werkstuk stevig vastzet en
ondersteunt zodat u het onder controle houdt en het
niet kan verschuiven. Wanneer het werkstuk verschuift
of wanneer u de controle over het werkstuk verliest,
kan dat leiden tot een gevaarlijke situatie en kan
persoonlijk letsel het gevolg zijn.
• Ondersteun panelen of een ander groot werkstuk
zodat het risico van vastlopen of terugslaan
van het wiel minder groot is. Grote werkstukken
kunnen onder hun eigen gewicht doorzakken. De
ondersteuningen moeten aan beide zijden worden
geplaatst onder het werkstuk, dicht bij de zaaglijn en
aan beide randen.
• Draag altijd de gewone werkhandschoenen wanneer
u met dit gereedschap werkt.
• Oefen uitsluitend zachte druk op het gereedschap uit.
Oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf.
• Vermijd overbelasting. Laat, nadat u het elektrisch
gereedschap zwaar hebt belast, de machine enkele
minuten onbelast draaien zodat het accessoire kan
afkoelen. Raak de slijp- of zaagschijven pas aan
wanneer ze zijn afgekoeld. De schijven kunnen tijdens
de werkzaamheden zeer heet worden.
88
•
•
•
•
•
•
Werk nooit met de slijpkom als niet een geschikte
beschermkap is geplaatst.
Gebruik het elektrisch gereedschap niet met een
afkortstandaard.
Gebruik nooit vloemateriaal samen met gebonden
schuurproducten.
Let op, de schijf blijft draaien nadat het gereedschap
wordt uitgeschakeld.
Het is niet de bedoeling dat het gereedschap wordt
gebruikt met een slijpkom.
Gebruik geen aparte verloopstukken of adapters voor
het aanpassen van slijpwielen met een groot gat.
Juiste positie van de handen (Afb. A)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent een hand aan de
zijhandgreep 5 , terwijl u met de andere hand de behuizing van
het gereedschap vasthoudt, zoals afgebeeld in figuur A.
In- en uitschakelen (Afb. A)
De Aan/Uit-schakelaar is voorzien van een
ontgrendelingsschakelaar.
Druk, als u met het gereedschap wilt werken, de
ontgrendelingsschakelaar 2 in en bedien vervolgens de Aan/
Uit-schakelaar 1 .
Laat de ontgrendelingsschakelaar 2 los. Geef de schakelaar vrij
als u het gereedschap wilt stoppen.
Vergrendelknop/Aan-knop (Afb. A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Druk de vergrendelknop 7 in zodat de machine blijft werken en
laat de aan/uit-schakelaar los.
U kunt het gereedschap stoppen door weer op de aan/uitschakelaar te drukken.
De Vergrendel/Aan-knop kan permanent worden verwijderd
zonder dat u het gevaar loopt niet te voldoen aan de
voorschriften van de wetgevende instanties die op het
naamplaatje van het gereedschap worden vermeld. De
vergrendelpen moet door een DeWALT-Servicecentrum
worden verwijderd.
Spilvergrendeling (Afb. A)
Er is in de spilvergrendeling 3 voorzien om te voorkomen
dat de spil ronddraait terwijl u wielen plaatst of verwijdert.
Gebruik de spilvergrendeling uitsluitend als het gereedschap is
uitgeschakeld, de stekker uit de stroomvoorziening is gehaald,
en volledig tot stilstand is gekomen.
OPMERKING: Om het risico op schade aan het
gereedschap te voorkomen, bedient u de spilvergrendeling
Nederlands
niet als het gereedschap in gebruik is. Er kan schade aan
het gereedschap optreden en het bevestigde accessoire
kan losschieten, hetgeen mogelijk tot letsel kan leiden.
Om de vergrendeling te bedienen, drukt u de knop
spilvergrendeling in en draait u de spil totdat u niet in staat bent
de spil verder te draaien.
Voor sleuven in draagmuren gelden in elk land speciale
voorschriften. Deze voorschriften moeten onder alle
omstandigheden in acht worden genomen. Vraag,
voordat u met de werkzaamheden begint, advies aan
de verantwoordelijke bouwopzichter, architect of
bouwkundig adviseur.
Toepassingen op metaal
Flapschijven gebruiken
Als u het gereedschap gebruikt voor toepassingen op metaal,
zorg er dan voor dat een differentieelschakelaar is ingestoken
om overige risico’s veroorzaakt door metaalslijpsel te
voorkomen.
Als de stroomvoorziening wordt uitgeschakeld door de
differentieelschakelaar, brengt u het gereedschap naar de
erkende DeWALT reparateur.
WAARSCHUWING: Bij extreme werkomstandigheden
kan geleidend stof zich in de machinebehuizing ophopen
als u met metaal werkt. Dit kan ertoe leiden dat de
beschermende isolatie in de machine wordt aangetast,
met het potentiële risico van een elektrische schok.
Om de opeenhoping van metaalslijpsel in de machine te
voorkomen, adviseren wij u de ventilatieopeningen dagelijks vrij
te maken. Zie Onderhoud.
Metaal zagen
Gebruik voor het zagen met gelijmde schuurmiddelen
altijd een beschermkap van het type 1.
Werk bij het zagen op een gematigde snelheid, aangepast
aan het materiaal dat wordt gezaagd. Zet geen druk op de
zaagschijf, kantel de machine niet en laat de machine niet trillen.
Verminder niet de snelheid van lopende zaagschijven door
zijwaartse druk uit te oefenen.
De machine moet altijd in een omhooggaande beweging
werken. Anders bestaat er het gevaar dat de machine uit de
zaagsnede wordt geduwd en u de controle verliest.
Bij het zagen van profielen en vierkante balken kunt u het beste
beginnen bij de kleinste doorsnede.
Ruw slijpen
Gebruik nooit een zaagschijf voor opruwen.
Gebruik altijd beschermkap 27.
Bij het opruwen worden de beste resultaten behaald wanner de
machine in een hoek van 30° tot 40° wordt geplaatst. Beweeg
de machine heen en weer met gematigde druk. Op deze manier
wordt het werkstuk niet te heet, verkleurt het niet en ontstaan
er geen groeven.
Natuursteen zagen
Met de machine mag alleen droog worden gezaagd.
Voor het zagen van steen kunt u het beste een diamantzaagschijf gebruiken. Werk alleen met de machine met een
extra stofmasker.
Werkadvies
Ga voorzichtig te werk wanneer u sleuven zaagt in
draagmuren.
WAARSCHUWING: Opeenhoping van metaalstof.
Veelvuldig gebruik van flapschijven bij toepassingen
op metaal kan leiden tot een verhoogd risico op een
elektrische schok. Om dit risico te verminderen, steekt u
voor gebruik een differentieelschakelaar in en maakt u
de ventilatieopeningen dagelijks schoon door perslucht
in de ventilatieopeningen te blazen, overeenkomstig de
onderhoudsinstructies hieronder.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Voordat u het gereedschap opnieuw aansluit,
drukt u de trekkerschakelaar in en laat deze vrijkomen, om
er zeker van te zijn dat het gereedschap uit staat.
Losgekomen borstels
De motor wordt automatisch uitgeschakeld om aan te
geven dat de koolstofborstels bijna versleten zijn en dat
het gereedschap een onderhoudsbeurt nodig heeft. De
koolstofborstels kunnen niet door de gebruiker worden
vervangen. Breng het gereedschap naar een erkende
DeWALT reparateur.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
89
Nederlands
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Aanvullende tafel
Max.
[mm]
d
D
[mm]
Min.
Rotatie
[min.-1]
Omtreksnelheid
m/s
Lengte
draadgat
[mm]
D
b
d
180
6
22.23
8.500
80
-
b 230
6
22.23
6.500
80
-
180
-
-
8.500
80
-
75
30
M14
8.500
45
25,0
180
12
M14
8.500
80
25,0
230
12
M14
8.500
80
25,0
D
DWE4557 /DWE4597
d
b
D
D
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
90
Nederlands
Tabel accessoires Slijpen en Zagen
Beveiligingstype
Accessoire
Beschrijving
Hoe bevestigt u op de slijpmachine
Slijpschijf met niet
ingedrukt midden
Type 27 beveiliging
Type 27 beveiliging
Flapwiel
Ondersteunende flens
Draadwielen
Type 27 niet ingedrukt
middenwiel
Klemmoer met schroefdraad
Draadwielen
met moer met
schroefdraad
Type 27 beveiliging
Draadwiel
Draadbus met
moer met
schroefdraad
Type 27 beveiliging
Draadwiel
Steunkussen/
schuurblad
Type 27 beveiliging
Rubberen steunkussen
Schuurschijf
Klemmoer met schroefdraad
91
Nederlands
Tabel accessoires Slijpen en Zagen
Beveiligingstype
Accessoire
Beschrijving
Hoe bevestigt u op de slijpmachine
Zaagschijf voor
metselwerk,
gelijmd
Type 1 beveiliging
Type 1 beveiliging
Zaagschijf voor
metaal, gelijmd
Ondersteunende flens
Diamanten
snijdwielen
Type 1 beveiliging
Snijdwiel
OF
Type 27 beveiliging
92
Klemmoer met schroefdraad
Norsk
VINKELSLIPERE DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig
partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
VAC
Type
Inngangseffekt
W
Ubelastet/merkehastighet
min-1
Diameter hjul
mm
Spindeldiameter
Spindellengden
mm
Vekt*
kg
* vekt inkluderer sidehåndtak og verneanordning
DWE4557
230
1
2400
8500
180
M14
24,0
6,5
DWE4597
230
1
2600
8500
180
M14
24,0
6,5
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-3:
dB(A)
97
96
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
108
107
LWA(lydeffektnivå)
K(usikkerhet for det angitte
støynivå)
DWE4559
230
1
2400
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4579
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4599
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4579R
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
97
108
96
107
96
107
96
107
dB(A)
3
3
3
3
3
3
Overflatesliping
Verdi vibrasjonsutslipp a h,AG =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
9,0
1,5
8,5
1,5
7,0
1,5
7,0
1,5
4,5
1,5
7,0
1,5
Skivesliping
Verdi vibrasjonsutslipp a h,DS =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
2,5
1,5
–
–
–
–
–
–
2,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Overensstemmelseserklæring med EU
Maskineridirektiv
Vinkelslipere
DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
93
Norsk
2) Elektrisk sikkerhet
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
20.04.18
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
94
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
Norsk
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
EKSTRA SPESIFIKKE SIKKERHETSREGLER
Sikkerhetsinstruksjoner for all bruk
a ) Dette elektroverktøyet er beregnet for bruk
som slipemaskin, pussemaskin (DWE4557 og
DWE4597), stålbørste eller kappeverktøy. Les alle
sikkerhetsanvisninger, instruksjoner, illustrasjoner
og spesifikasjoner som følger dette elektriske
verktøyet. Manglende overholdelse av instruksjonene
som er listet opp under kan resultere i elektrosjokk, ild og/
eller alvorlig skade.
b ) Operasjoner som polering anbefales ikke å utføres
med dette verktøyet.
Operasjoner som sliping (DWE4559; DWE4579;
DWE4579R og DWE4599) anbefales ikke å utføres
med dette verktøyet. Dersom elektroverktøyet brukes til
andre oppgaver enn det er tiltenkt, kan det føre til fare og
forårsake personskade.
c ) Ikke bruk tilbehør som ikke er spesifikt konstruert
og anbefalt fra produsenten av verktøyet. Selv
om tilbehøret kan kobles til elektroverktøyet, sikrer ikke
dette trygg drift.
d ) Merkehastighet på tilbehøret må være minst
lik maksimal hastighet som er angitt på
elektroverktøyet. Tilbehør som går fortere enn
merkehastigheten sin, kan bli ødelagt og fly i stykker.
e ) Utvendig diameter og tykkelse på tilbehøret
må være innenfor nominell kapasitet for
elektroverktøyet. Tilbehør av feil størrelse kan ikke sikres
og kontrolleres tilstrekkelig.
f ) Gjenget feste på tilbehør må passe til slipemaskinens
gjenger. For tilbehør montert på flens, må
senterhullet på tilbehøret passe til diameteren på
flensen. Tilbehør som ikke passer monteringsdelene på
elektroverktøyet, vil rotere eksentrisk, vibrere for mye og
kan føre til at du mister kontrollen.
g ) Ikke bruk skadet tilbehør. Før hver bruk må du
inspirere tilbehøret, som slipeskiven, for hakk
og sprekker, festeplatene må inspiseres for
sprekker, rifter eller slitasje, og stålbørsten må
inspiseres for løse eller sprukne tråder. Dersom
elektroverktøyet eller tilbehøret slippes ved et uhell,
må du kontrollere om det er skadet eller montere
uskadet tilbehør. Etter å ha inspisert og installert et
tilbehør, still deg selv og eventuelle tilstedeværende
bort fra banen til det roterende tilbehøret og kjør
elektroverktøyet på maksimal, ubelastet hastighet
i ett minutt. Skadet tilbehør vil normalt rives i stykker
under denne testen.
h ) Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av
bruksområdet må du bruke ansiktsvern eller
vernebriller. Bruk støvmaske, hørselvern, hansker og
verkstedforkle som kan stoppe små slipefragmenter
eller deler fra arbeidsstykket. Øyebeskyttelsen
må kunne stoppe flygende biter som kan løsne fra
arbeidsstykket. Støvmasken eller åndedrettsvernet
må kunne filtrere partikler som oppstår under arbeid.
Langvarig eksponering for høyintensiv støy kan føre
til hørselstap.
i ) Hold tilskuere på trygg avstand fra arbeidsområdet.
Personer som går inn i arbeidsområdet, må bruke
personlig verneutstyr. Fragmenter fra arbeidsstykket
eller ødelagt tilbehør kan fly av gårde, og kan føre til
skader langt ut over det umiddelbare arbeidsområdet.
j ) Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor
kutteutstyret kan komme i kontakt med skjulte
95
Norsk
ledninger eller egen ledning. Kuttutstyr som kommer
i kontakt med en strømførende ledning kan føre til
at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
k ) Plasser ledningen slik at den ikke kommer i kontakt
med roterende tilbehør. Hvis du mister kontrollen, kan
ledningen bli kuttet av eller henge seg fast, og hånden eller
armen din kan bli dratt inn i det roterende tilbehøret.
l ) Ikke legg elektroverktøyet ned før tilbehøret har
stanset helt. Det roterende tilbehøret kan ta tak i
overflaten og trekke elektroverktøyet ut av kontrollen din.
m ) Ikke la elektroverktøyet gå mens du bærer det langs
siden din. Utilsiktet kontakt med det roterende tilbehøret
kan føre til at det kjører seg fast i klærne dine og trekker
tilbehøret inn i kroppen din.
n ) Lufteåpningene på elektroverktøyet må rengjøres
regelmessig. Motorviften vil trekke støvet inn i kabinettet,
og overskytende oppsamling av forstøvet metall kan føre
til elektriske farlige situasjoner.
o ) Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten av
antennelige materialer. Gnister kan antenne
dette materialet.
p ) Ikke bruk tilbehør som krever flytende kjølemidler.
Bruk av vann eller andre flytende kjølemidler kan føre til
elektrisk støt eller sjokk.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR ALL BRUK
Årsaker til, og hvordan man unngår
tilbakeslag
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et fastklemt eller fastkjørt
roterende skive, støttetallerken, børste eller annet tilbehør.
Fastklemming eller fastkjøring forårsaker at det roterende
tilbehøret stopper raskt, hvilket i sin tur forårsaker at det
ukontrollerbare elektroverket slynges i motsatt retning i forhold
rotasjonsretningen på tilbehøret.
For eksempel, hvis en slipeskive kjøres fast eller klemmes
fast i arbeidsstykket, kan kanten av den skiven som går inn i
klempunktet grave seg inn i overflaten på materialet og føre til at
skiven hopper ut eller kastes ut. Skiven kan enten hoppe mot eller
bort fra brukeren, avhengig av hvilken vei skiven roterte da den
klemte seg fast. Slipeskiver kan også bli ødelagt under slike forhold.
Tilbakeslag følger av feil bruk av verktøyet og/eller feil bruksmåte
eller feil arbeidsforhold, og kan unngås ved korrekte tiltak som
angitt under:
a ) Sørg for et godt grep på elektroverktøyet, og
plasser kroppen og armene slik at du kan stå imot
tilbakeslagskrefter. Bruk alltid hjelpehåndtaket,
dersom montert, for maksimal kontroll på
tilbakeslag eller momentreaksjon under oppstart.
Brukeren kan kontrollere momentreaksjonen
eller tilbakeslagskreftene hvis det er tatt
tilstrekkelige forholdsregler.
b ) Plasser aldri hånden i nærheten av det roterende
tilbehøret. Tilbehøret kan slå tilbake over hånden.
96
c ) Ikke plasser kroppen i det området elektroverktøyet
vil bevege seg hvis det oppstår tilbakeslag. Et
tilbakeslag vil drive fram verktøyet i motsatt retning
av skivens rotasjonsretning i det punktet der den kjørte
seg fast.
d ) Vær særlig forsiktig under bearbeiding av hjørner,
skarpe kanter osv. Unngå at tilbehører hopper og
kjører seg fast. Hjørner, skarpe kanter eller hopping har
en tendens til å kjøre fast det roterende tilbehøret og føre
til tilbakeslag eller at du mister kontrollen.
e ) Ikke fest et sagkjedeblad eller et tannet sagblad. Slike
blad fører ofte til tilbakeslag og at du mister kontrollen.
Sikkerhetsadvarsler spesielt for sliping og
slipende kappeoperasjoner
a ) Bruk kun skivetyper som anbefales for ditt
elektroverktøy og den spesifiserte verneanordningen
for den valgte skiven. Skiver som elektroverktøyet ikke
ble laget for, er ikke tilstrekkelig beskyttet og er farlige.
b ) Slipeflaten på skiver med senterforsenking må
monteres under planet på beskyttelseskanten.
Feilmontert hjul som går utenfor planet på
beskyttelseskanten kan ikke beskyttes tilstrekkelig.
c ) Beskyttelsen må festes forsvarlig til elektroverktøyet
og stilles inn for maksimal sikkerhet, slik at
minst mulig av skiven eksponeres mot brukeren.
Beskyttelsen verner brukeren mot fragmenter fra ødelagte
skiver, utilsiktet kontakt med skiven og gnister som kan
antenne tøyet.
d ) Skiver må kun brukes for anbefalte operasjoner.
For eksempel: ikke slip med siden av kappeskiven.
Slipende kappeskiver er laget for kantsliping, dersom
det brukes sidekrefter på disse skivene kan det få dem til
å knuses.
e ) Bruk alltid uskadede skiveflenser av korrekt størrelse
og form for den valgte skiven. Riktige skiveflenser
støtter skiven å reduserer på den måten muligheten
for at skiven ødelegges. Flenser for kappeskiver kan
være annerledes enn flenser for slipeskiver.
f ) Ikke bruk nedslitte skiver fra større elektroverktøy.
Skiver beregnet på større elektroverktøy er ikke egnet
for den høyere hastigheten til et mindre verktøy og
kan ødelegges.
Ytterligere sikkerhetsadvarsler spesielt for
slipende kappeoperasjoner
a ) Ikke stopp kappeskiven eller bruk for mye makt.
Ikke forsøk å kutte for dypt. Overbelastning av skiven
øker lasten og sjansen for at skiven vrir seg eller binder
skiven under kapping og muligheten for tilbakeslag eller
ødeleggelse av skiven.
b ) Ikke still kroppen din i banen til eller bak den
roterende skiven. Når skiven, under bruk, beveger
seg bort fra kroppen din, kan et tilbakeslag sende den
roterende skiven og elektroverktøyet direkte mot deg.
Norsk
c ) Når skiven binder seg eller ved avbrytelse
av kapping av en eller annen grunn, slå av
elektroverktøyet og hold det stille helt til skiven
stanser fullstendig. Forsøk aldri å fjerne kappeskiven
fra kuttet mens skiven beveger seg ellers kan det
oppstå tilbakeslag. Undersøk og sørg for å fjerne
årsakene til fastklemming av bladet.
d ) Ikke restart kappingen i arbeidsstykket. La skiven
nå full hastighet og gå forsiktig tilbake i kuttet.
Skiven kan komme til å sette seg fast, bevege seg framover
eller slå tilbake dersom strømmen også restartes i
arbeidsstykket.
e ) Støttepaneler eller overdimensjonerte
arbeidsstykker minsker risken for at hjulet henger
og slår tilbake. Store arbeidsstykker har en tendens
til å henge ned under sin egen vekt. Det må plasseres
støtter under arbeidsstykket på begge sider av skiven, nær
kuttelinjen og nær kanten av panelet.
f ) Utvis ekstra forsiktighet når du foretar et "dykk-kutt"
i eksisterende vegger eller andre blinde områder.
Skiven stikker ut og kan komme til å kappe gass- eller
vannrør, elektriske ledninger eller gjenstander som kan
føre til tilbakeslag.
Spesifikke sikkerhetsadvarsler for pussing
kun DWE4557, DWE4597
a ) Ikke bruk for store skiver med sandpapir. Følg
produsentens anbefalinger ved valg av sandpapir.
Sandpapir som er større enn pusseskiven, kan føre til
opprivningsfare, og tilbakeslag eller at skiven kjører seg
fast eller flenges opp.
Spesifikke sikkerhetsadvarsler for
stålbørsting
a ) Vær klar over at stålbusten kastes av børsten selv
under vanlig bruk. Ikke overbelast busten ved å
bruke for mye makt på børsten. Stålbusten kan lett
trenge i gjennom lette klær og/eller hud.
b ) Dersom bruk av en verneanordning anbefales
for stålbørsting, ikke tillat at verneanordningen
forstyrrer børsteskiven eller børsten. Diameteren
på børsteskive eller børste kan ekspandere som følge av
arbeidsbelastningen og sentrifugalkraften.
Ekstra sikkerhetsregler for slipemaskiner
•
•
Bruk ikke Type 11 (utfoldet kopp) hjul på dette
verktøyet. Bruk av uegnet tilbehør kan føre til personskader.
Bruk alltid sidehåndtak. Skru håndtaket godt fast.
Sidehåndtaket skal alltid brukes for å holde kontroll
på verktøyet.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er:
• Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Vinkelsliper
1Beskyttelse
1Sidehåndtak
1Flenssett
1 Nøkkelfri flens (kun DWE4579R)
1 Nøkkel (kun DWE4579R)
1 To-pins skiftenøkkel
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
97
Norsk
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 21 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonså
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
Strømbryter
Bryter for opplåsing
Spindellås
Beskyttelse
Sidehåndtak
LED indikator (DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599)
Låseknapp (DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599)
Tiltenkt Bruk
DWE4557 og DWE4597 slitesterke vinkelslipere er utformet for
profesjonelle slipe-, kappe-, pudde- og børsteoperasjoner.
DWE4559, DWE4579, DWE4599 og DWE4579R slitesterke
vinkelslipere er utformet for profesjonelle slipe- og
kappeoperasjoner.
IKKE bruk andre slipeskiver enn skiver med nedsenket senter og
lamellslipestift.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Disse kraftige vinkelsliperne er profesjonelle elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
Støvutsendelsessystem
Støvavsugsystemet fjerner spon som kan være farlig for motoren
og gir renere luft for sirkulasjon rundt verktøyet.
Overlastvern
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Strømforsyningen til motoren vil stoppes dersom motoren
overbelastes. Strømmen vil returnere til normalen når verktøyet
har kjølt seg ned til egnet driftstemperatur.
Elektronisk clutch
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Den elektroniske momentbegrensende clutchen reduserer maks
moment som overføres til brukeren dersom en skive kjører seg
fast. Denne funksjonen forhindrer også at gir og elektromotoren
98
kjører seg fast. Nivået på den elektroniske clutchen er satt fra
fabrikken, den kan ikke justeres.
LED indikator (Fig. A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
LED indikatorlyset 6 , montert på toppen av håndtaket, fungere
som et varsel om aktivering av de elektroniske funksjonene som
nevnt over. Lyset tennes og lyser konstant når enten clutchen
eller overbelastningsfunksjonen er aktiv, Når enheten resettes
ved å slippe bryteren eller får kjølt seg ned, slukkes lyset.
Dersom LED-lyset blinker konstant, vennligst kontakt din lokale
DeWALT serviceagent.
Nullspennings utløserbryter
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Av/på-bryteren har en nullspennings utløserfunksjon. Dersom
verktøyet kobles fra strømkilden av noen grunn må bryteren
aktivt reaktiveres av deg.
Myk start
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Myk start sørger for en langsom økning av hastigheten. Denne
mekanismen er spesielt nyttig dersom arbeidsplassen er av
begrenset omfang.
Autobalansering
Kun DWE4599
Autobalanseringen justerer kontinuerlig balansen for å
redusere maskinens vibrasjoner under kjøring. Dette bedrer
brukerkomforten under bruk og er spesielt nyttig ved bruk av
maskinen over lange tidsperioder.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Før du kobler verktøyet til igjen, trykk ned og slipp
utløserbryteren for å sikre at verktøyet er av.
Montering av sidehåndtak (Fig. F)
ADVARSEL: Før bruk av verktøyet, kontroller at håndtaket
er forsvarlig festet.
For sliping, skru sidehåndtaket 5 godt inn i et av hullene 17 på
en av sidene av girkassen (Fig. F).
For kutting, skru sidehåndtaket 5 godt inn i topp-hullet 18 eller et av hullene 17 på en av sidene av girkassen.
Montering og fjerning av
støttepute/slipepapir (Fig. A, D)
1. Legg verktøyet på et bord eller flatt underlag, med
beskyttelsen opp.
Norsk
2. Ta av bakflensen 12 .
3. Sett gummistøtteputen korrekt på spindelen 13 .
4. Legg slipearket på gummistøtteputen.
5. Skru den gjengede festemutteren 14 på spindelen.
Ringen på den gjengede festemutteren må vende mot
gummistøtteputen.
6. Press knappen for spindellåsen 3 og roter spindelen 13 til
den låses på plass.
7. Stram den gjengede festemutteren 14 med to-pinsnøkkelen som følger med.
8. Frigjør spindellåsen.
9. For å fjerne skiven, løsne den gjengede klemmemutteren
14 med to-pins-nøkkelen.
Sette på en stålbørste
Skru stålbørste-skiven direkte inn i spindelen uten bruk av
mellomskive og gjenget flens.
Montering og fjerning av verneanordningen
(Fig. B)
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Før du kobler verktøyet til igjen, trykk ned og slipp
utløserbryteren for å sikre at verktøyet er av.
FORSIKTIG: Det må brukes verneanordninger med denne
vinkelsliperen.
Ved bruk at DWE4557, DWE4559, DWE4579, DWE4579R,
DWE4597 eller DWE4599 vinkelsliper for kapping av metall
eller murarbeid MÅ verneanordning av Type 1 benyttes. Type
1 verneanordninger er tilgjengelige for ytterligere kostnad fra
DeWALT-distributører.
MERK: Vennligst se Oversikt over slipe- og kappetilbehør ved
slutten av denne seksjonen for å vise annet tilbehør som kan
brukes med disse vinkelsliperne.
1. Plasser vinkelsliperen på et bord med spindelen opp.
2. Frigjør klammerlåsen 8 og hold vernedekselet 4 over
verktøyet som vist.
3. Still festeørene 9 mot innsnittene 10 .
4. Trykk vernedekselet ned og roter det til ønsket plassering.
5. Om nødvendig, øk klammerstyrken ved å stramme til
skruen 11 .
6. Stram klammerlåsen.
For å fjerne vernedekselet, frigjør klammerlåsen.
FORSIKTIG: Dersom verneanordningen ikke kan
strammes ved å bruke justeringsskruen, ikke bruk
verktøyet. For å redusere risikoen for personskaden, ta
verktøyet og verneanordningen med til et verksted for å
reparere eller skifte verneanordningen.
Montering og fjerning av en
slipe- eller kappeskive (Fig. A, C–E)
ADVARSEL: Ikke bruk en skadet skive.
1. Plasser verktøyet på et bord med verneanordningen opp.
2. Monter den bakre flensen 12 korrekt på spindelen 11 (Fig. C).
3. Plasser skiven 15 på den bakre flensen 12 (Fig. D). Når du
monterer en skive med opphøyd senter, kontroller at det
opphøyde senteret 16 vender mot den bakre flensen 12 .
4. Skru den gjengede klemmemutteren 14 på spindelen 13 (Fig. E):
a. Ringen på den gjengede klemmemutteren 14 må vende
mot skiven ved montering av en slipeskive (Fig. E1);
b. Ringen på den gjengede klemmemutteren 14 må vende
bort fra skiven ved montering av en kappeskive (Fig. E2).
5. Press knappen for spindellåsen 3 og roter spindelen 13 til
den låses på plass (Fig. D).
6. Stram den gjengede festemutteren 14 med to-pinsnøkkelen som følger med. MERK: Se Montering og fjerning
av en slipe- eller kappeskive med nøkkelfri flens ved bruk
av DWE4579R.
7. Løsne spindellåsen.
8. For å fjerne skiven, løsne den gjengede klemmemutteren
14 med to-pins-nøkkelen.
Montering og fjerning av en slipe- eller
kappeskive med nøkkelfri flens (Fig. G, H)
Kun DWE4579R
1. Utfør trinn 1–5 av Montering og fjerning av en slipe- eller
kappeskive.
2. Trekk til den gjengede nøkkelfrie flensen 19 ved å skru godt
til for hånd med klokken. (Bruk kun en feilfri nøkkelfri flens.)
a. Pass på at siden med tekst på den nøkkelfrie flensen er
mot deg.
b. Pilen skal peke mot indeksmerket (Fig. G).
3. Frigjør spindellåsen.
En uskadet nøkkelfri flens kan løsnes for hånd ved å vri
flensringen mot klokken.
MERK: Løsne ALDRI en fastsitende nøkkelfri flens med
tang. Bruk alltid den to-pins nøkkelen 20 (Fig. H).
Før bruk
• Installer verneanordningen og egnet skive. Ikke bruk
utslitte skiver.
• Kontroller at indre og ytre flens er montert korrekt. Følg
instruksene i Tabell over slipe- og kappetilbehør.
• Kontroller at skiven roterer i retning pilen på tilbehøret
og verktøyet.
• Ikke bruk skadet tilbehør. Før hver bruk må du inspirere
tilbehøret, som slipeskiven, for hakk og sprekker,
festeplatene må inspiseres for sprekker, rifter eller slitasje,
og stålbørsten må inspiseres for løse eller sprukne tråder.
99
Norsk
Dersom elektroverktøyet eller tilbehøret slippes ved et uhell,
må du kontrollere om det er skadet eller montere uskadet
tilbehør. Etter å ha inspisert og installert et tilbehør, still deg
selv og eventuelle tilstedeværende bort fra planet for det
roterende tilbehøret og kjør elektroverktøyet på maksimal,
ubelastet hastighet i ett minutt. Skadet tilbehør vil normalt
rives i stykker under denne testen.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Før du kobler verktøyet til igjen, trykk ned og slipp
utløserbryteren for å sikre at verktøyet er av.
ADVARSEL:
• Forsikre deg om at materialet som skal slipes eller
kappes er godt festet.
• Fest og støtt opp arbeidsstykket. Bruk klemmer eller
skrustikke for å feste og støtte arbeidsstykket på en
stabil platform. Det er viktig å feste og støtte opp
arbeidsstykket godt, fpor å hindre at det beveger
seg og at du mister kontrollen. Bevegelse av
arbeidasstykket eller tap av kontroll kan være farlig og
føre til personskader.
• Støttepaneler eller overdimensjonerte
arbeidsstykker minsker risken for at hjulet
henger og slår tilbake Store arbeidsstykker har en
tendens til å henge ned under sin egen vekt. Det må
plasseres støtter under arbeidsstykket på begge sider
av skiven, nær kuttelinjen og nær kanten av panelet.
• Bruk alltid vanlige arbeidshansker ved bruk av
dette verktøyet.
• Bruk bare lett trykk på verktøyet. Bruk ikke sidekrefter
på skiven.
• Unngå overbelastning. Etter kraftig belastning på
maskinen, fortsett å kjøre den uten belastning i flere
minutter for å kjøle ned tilbehøret.
Ikke berør slipe- eller kappeskiven før den har kjølt seg
av. Skivene kan bli svært varme ved bruk.
• Jobb aldri med slipekoppen uten at det er satt på
passende beskyttelse.
• Bruk aldri verktøyet med et kappestativ.
• Bruk aldri underlag sammen med limte slipeprodukter.
• Vær forsiktig. Skiven fortsetter å rotere etter at
verktøyet er slått av.
• Verktøyet er ikke designet for bruk med slipekopp.
• Ikke bruk separate reduksjonsbøssinger eller adaptere
for å tilpasse slipeskiver med store hull.
100
Korrekt plassering av hendene (Fig. A)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på
en plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever en hånd på
sidehåndtaket 5 , med den andre hånden på hoveddelen av
verktøyet som vist i figur A.
Skru på og av (Fig. A)
På/av knappen er utstyrt med en bryter for å låse opp.
For å bruke verktøyet, trykk inn opplåsingsknappen 2 og bruk
deretter verktøyet ved hjelp av strømbryteren 1 .
Slipp opplåsingsknappen 2 .For å stoppe verktøyet,
slipp knappen.
Låseknapp (Fig. A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
For kontinuerlig bruk, trykk låseknappen 7 og slipp på/av
avtrekksbryteren.
For å bruke verktøyet, trykk på/av bryteren igjen.
Låseknappen kan fjernes permanent uten at samsvar med
gjeldende regler som angitt på verktøyets typeskilt brytes.
Fjerning av låsepinnen skal gjøres av et DeWALT Servicesenter.
Spindellås (Fig. A)
Spindellåsen 3 skal hindre spindelen fra å rotere ved
installasjon eller fjerning av skiver. Bruk spindellåsen kun når
verktøyet er slått av, plugget ut fra strømforsyningen, og har
stoppet helt.
MERK: For å redusere risikoen for skade på verktøyet,
slå ikke på spindellåsen når verktøyet er i bruk. Dette vil
resultere i skader på verktøyet og tilbehøret kan komme til
å rotere av og dermed forårsake personskade.
For å slå på låsen, trykk ned knappen for spindellåsen og roter
spindelen helt til du ikke kan rotere spindelen ytterligere.
Anvendelse på metall
Ved bruk av verktøyet på metall, kontroller at en jordfeilbryter
(RCD) er installert for å unngå restrisikoer forårsaket av
metallspon.
Dersom strømforsyningen slås av av RCD-en, ta verktøyet til en
autorisert DeWALT reparatør.
ADVARSEL: Under ekstreme arbeidsforhold kan
strømførende støv samles opp inne i maskinkabinettet
under arbeid med metall. Dette kan føre til at den
beskyttende isolasjonen i maskinen brytes ned, med en
potensiell fare for elektrisk sjokk.
For å unngå oppsamling av metallspon inne i maskinen,
anbefaler vi å rengjøre ventilasjonsåpningene daglig.
Se Vedlikehold.
Norsk
Saging av metall
"Pop-off" børster
Bruk alltid vernetøy type 1 for kapping med sammenføyde
slipemidler.
Ved kapping, bruk moderat hastighet tilpasset materialet du
jobber med. Ikke bruk trykk på kappeskiven, ikke vri eller vipp
på maskinen.
Ikke reduser hastigheten på kappeskiven ved å bruke
sideveis trykk.
Maskinen skal alltid jobbe med sliperetning oppover. Det er
ellers fare for at den skyves ukontrollert ut av sporet.
Ved kapping av profiler og firkantstykker, er det best å starte
med det minste tverrsnittet.
Motoren slås av automatisk og indikerer dermed at
karbonbørstene er nesten utslitt og at verktøyet trenger
vedlikehold. Karbonbørstene kan ikke repareres av brukeren. Få
en autorisert DeWALT-reparatør til å reparere verktøyet.
Grovsliping
Bruk aldri en kappeskive for grovsliping.
Bruk alltid beskyttelse av type 27.
Det beste resultatet på grovslipingen får du med maskinen stilt
til vinkel mellom 30° og 40°. Beveg maskinen frem og til bake
med moderat trykk. På den måten blir ikke arbeidsstykket for
varmt eller bli misfarget, og det dannes ikke spor.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Kapping av stein
Maskinen skal kun brukes for tørrkapping. For kapping
av stein er det best å bruke en diamantkappeskive. Bruk bare
maskinen når du har på en støvmaske.
Tilleggsutstyr
Vær forsiktig når du kapper spor i bærende vegger.
Kapping av spor i bærende vegger kan være underlagt nasjonale
regler. Slike regler skal følges i alle tilfeller. Før du starter
arbeidet, kontakt den ansvarlige byggingeniøren, arkitekten
eller byggelederen.
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Bruk av lamellslipestift
Tilbehørstabell
Råd for arbeidet
ADVARSEL: Oppsamling av metallstøv. For mye
bruk av lamellslipestifter på metall kan føre til økt
potensiale for elektrisk sjokk. For å redusere denne
risikoen, sett inn en jordfeilbryter (RCD) før bruk og rengjør
ventilasjonsåpningene daglig ved å blåse komprimert
luft inn i ventilasjonsåpningene i samsvar med
vedlikeholdsinstruksjonene under.
Maks.
[mm]
d
D
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Før du kobler verktøyet til igjen, trykk ned og slipp
utløserbryteren for å sikre at verktøyet er av.
[mm] Min. rotasjon Periferihastighet Gjengehull
[min.-1]
[m/s]
lengde
[mm]
D
b
d
180
6
22.23
8.500
80
-
b 230
6
22.23
6.500
80
-
180
-
-
8.500
80
-
75
30 M14
8.500
45
25,0
D
DWE4557 /DWE4597
d
b
D
101
Norsk
Tilbehørstabell
Maks.
[mm]
D
[mm] Min. rotasjon Periferihastighet Gjengehull
b
d
[min.-1]
[m/s]
lengde
[mm]
180
12 M14
8.500
80
25,0
230
12 M14
8.500
80
25,0
D
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
102
Norsk
Tabell over slipe- og kappetilbehør
Type verneanordning
Tilbehør
Beskrivelse
Hvordan installere slipeverktøy
Slipeskive med
nedsenket senter
Type 27
verneanordning
Type 27 verneanordning
Lamellskive
Bakre flens
Trådhjul
Type 27 skive med nedsenket senter
Gjenget klemmemutter
Trådhjul med
gjenget mutter
Type 27 verneanordning
Trådhjul
Trådkopp med
gjenget mutter
Type 27 verneanordning
Stålbørste
Festeplate/
sandpapir
Type 27 verneanordning
Festeplate av gummi
Pusseskive
Gjenget klemmemutter
103
Norsk
Tabell over slipe- og kappetilbehør
Type verneanordning
Tilbehør
Beskrivelse
Hvordan installere slipeverktøy
Murkappeskive,
limt
Type 1 verneanordning
Type 1 verneanordning
Metallkappeskive, limt
Bakre flens
Kappeskiver av
diamant
Type 1 verneanordning
Kappeskive
ELLER
Type 27 verneanordning
104
Gjenget klemmemutter
Português
REBARBADORAS ANGULARES DWE4557, DWE4559,
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um
grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de maior confiança dos
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Velocidade em vazio/nominal
Diâmetro do disco
Diâmetro do veio
Comprimento do veio
Peso*
*incluindo o punho lateral e a protecção
VCA
W
min-1
mm
mm
kg
DWE4557
230
1
2400
8500
180
M14
24,0
6,5
DWE4597
230
1
2600
8500
180
M14
24,0
6,5
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60745-2-3:
96
96
LPA(nível de emissão de pressão sonora) dB(A)
dB(A)
107
107
LWA(nível de potência acústica)
K(variabilidade do nível acústico
indicado)
DWE4559
230
1
2400
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4579
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4599
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4579R
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
97
108
96
107
96
107
96
107
dB(A)
3
3
3
3
3
3
Desbaste da superfície
Valor de emissão de vibrações a h,AG =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
9,0
1,5
8,5
1,5
7,0
1,5
7,0
1,5
4,5
1,5
7,0
1,5
Disco abrasivo
Valor de emissão de vibrações a h,DS =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
2,5
1,5
–
–
–
–
–
–
2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição às
vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
105
Português
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Rebarbadoras angulares
DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
20.04.18
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
106
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
Português
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
d )
e )
f )
g )
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
REGRAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS
ADICIONAIS
Instruções de segurança para todas
as operações
a ) Esta ferramenta eléctrica destina-se a ser utilizada
como uma ferramenta de desbaste, lixagem
(DWE4557 e DWE4597), decapagem ou corte. Leia
todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações
e especificações fornecidas com esta ferramenta
eléctrica. O não cumprimento de todas as instruções
indicadas abaixo pode resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou lesões graves.
b ) Não é recomendável efectuar operações como as de
polimento com esta ferramenta eléctrica.
Não é recomendável efectuar operações como
as de lixagem (DWE4559; DWE4579; DWE4579R
107
Português
c )
d )
e )
f )
g )
h )
108
e DWE4599) com esta ferramenta eléctrica. As
operações para as quais a ferramenta eléctrica não foi
concebida poderão criar perigo e causar ferimentos.
Não utilize acessórios que não tenham sido
especificamente concebidos e recomendados pelo
fabricante da ferramenta. O facto de um acessório
poder ser instalado na sua ferramenta eléctrica não
garante um funcionamento seguro do mesmo.
A velocidade nominal do acessório tem de ser,
no mínimo, equivalente à velocidade máxima
indicada na ferramenta eléctrica. Os acessórios que
forem utilizados a uma velocidade superior à respectiva
velocidade nominal poderão fragmentar-se e projectar
esses fragmentos.
O diâmetro exterior e a espessura do seu acessório
têm de ser compatíveis com a capacidade da sua
ferramenta eléctrica. Os acessórios com um tamanho
incorrecto não podem ser protegidos nem controlados de
forma adequada.
A montagem em rosca dos acessórios deve
corresponder à rosca do veio da ferramenta de
desbaste. No que respeita a acessórios montados
com flanges, o orifício de fixação do acessório
deve corresponder ao diâmetro de localização
da flange. Os acessórios que não correspondam ao
tamanho dos elementos de montagem da ferramenta
eléctrica irão funcionar de forma desequilibrada e vibrar
de modo excessivo, podendo causar a perda do controlo
da ferramenta.
Não utilize acessórios danificados. Antes de cada
utilização, inspeccione os acessórios, procurando
danos nos mesmos. Por exemplo, procure rachas
e fendas nos discos abrasivos, fendas, danos ou
desgaste excessivo nos discos de suporte e arames
soltos ou partidos nas catrabuchas. Se deixar cair
a ferramenta eléctrica ou os acessórios, verifique
o respectivo estado. Se o acessório instalado na
ferramenta ficar danificado, substitua-o. Após
inspeccionar e instalar um acessório, coloque-se a
si mesmo e quaisquer outras pessoas presentes no
local numa posição afastada do ângulo de trabalho
do acessório rotativo e ligue a ferramenta eléctrica
na respectiva velocidade máxima em vazio durante
um minuto. Os acessórios danificados irão normalmente
fragmentar-se durante este período de teste.
Use equipamento de protecção pessoal.
Dependendo da operação, use uma viseira ou óculos
de protecção. De acordo com o necessário, use
uma máscara contra o pó, protectores auditivos,
luvas e um avental de trabalho capaz de o proteger
contra pequenos fragmentos abrasivos ou da peça
de trabalho. A protecção ocular tem de ser capaz de
o proteger contra a projecção de detritos resultantes de
várias operações. A máscara contra o pó (ou um filtro
respiratório equivalente) tem de ser capaz de filtrar
as partículas criadas pela utilização da ferramenta. A
exposição prolongada a ruídos de elevada intensidade
poderá causar perda de audição.
i ) Mantenha as outras pessoas presentes no local a
uma distância segura da área de trabalho. Qualquer
pessoa que entre no perímetro da área de trabalho
tem de usar equipamento de protecção pessoal.
Poderá dar-se o caso de fragmentos da peça de trabalho
ou de um acessório partido serem projectados para longe
e causarem ferimentos fora da área de trabalho imediata.
j ) Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas
superfícies isoladas específicas para o efeito ao
efectuar uma operação em que o acessório da
ferramenta possa entrar em contacto com fios
ocultos ou com o próprio cabo da ferramenta. O
acessório de corte que entre em contacto com um fio
com tensão eléctrica poderá fazer com que as peças de
metal expostas da ferramenta conduzam electricidade e
electrocutem o utilizador.
k ) Afaste o cabo de alimentação do acessório rotativo.
Se perder o controlo da ferramenta, o cabo poderá ser
cortado ou ficar preso no acessório, puxando a sua mão
ou o seu braço na direcção do acessório rotativo.
l ) Nunca pouse a ferramenta eléctrica antes de o
acessório ficar completamente imobilizado. Caso
contrário, o acessório rotativo poderá ficar preso na
superfície onde pousou a ferramenta eléctrica e puxá-la
para longe das suas mãos, fazendo-o perder o controlo
da mesma.
m ) Não ligue a ferramenta eléctrica enquanto estiver a
transportá-la ao seu lado. Um contacto acidental do
acessório rotativo com a sua roupa poderá prendê-la no
mesmo, puxando o acessório na direcção do seu corpo.
n ) Limpe regularmente as aberturas de ventilação
da ferramenta eléctrica. A ventoinha do motor irá
puxar as partículas no interior da caixa da ferramenta e
a acumulação excessiva de metal em pó poderá causar
riscos eléctricos.
o ) Não utilize a ferramenta eléctrica perto de materiais
inflamáveis. Estes materiais poderão ser inflamados por
faíscas da ferramenta.
p ) Não utilize acessórios que necessitem de líquidos
de refrigeração. A utilização de água ou outros líquidos
de refrigeração poderá resultar em electrocussão ou
choque eléctrico.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS
PARA TODAS AS OPERAÇÕES
Causas e prevenção por parte do utilizador
do efeito de coice
O efeito de coice é uma reacção súbita resultante do aperto ou
bloqueio de um disco rotativo, de um disco de suporte, de uma
catrabucha ou de qualquer outro acessório. O aperto ou bloqueio
causa uma paragem rápida do acessório rotativo, o que, por sua
vez, faz com que a ferramenta eléctrica seja impelida na direcção
oposta à rotação do acessório no ponto de bloqueio.
Português
Por exemplo, se um disco abrasivo ficar preso ou for apertado
pela peça de trabalho, a extremidade do disco que estiver em
contacto com o ponto de aperto pode penetrar a superfície
do material, fazendo o disco subir ou saltar da peça. O disco
poderá então saltar na direcção do utilizador ou para longe do
mesmo, dependendo da direcção do movimento do disco no
ponto de aperto. Os discos abrasivos podem também partir-se
nestas condições.
O efeito de recuo é o resultado de uma utilização abusiva da
ferramenta eléctrica e/ou procedimentos ou condições de
utilização incorrectos e pode ser evitado se tomar as medidas de
precaução adequadas indicadas abaixo:
a ) Segure a ferramenta eléctrica com firmeza e
posicione o seu corpo e o seu braço de forma a poder
resistir ao efeito de coice. Utilize sempre o punho
auxiliar, caso este seja fornecido, para controlar ao
máximo o efeito de coice ou a reacção do binário
durante o arranque da ferramenta. O utilizador pode
controlar facilmente a reacção do binário ou o efeito de
coice se forem tomadas as devidas precauções.
b ) Nunca coloque a sua mão perto do acessório
rotativo. O efeito de coice poderá fazer o acessório saltar
para cima da sua mão.
c ) Não posicione o seu corpo na área para a qual a
ferramenta eléctrica poderá saltar caso ocorra
o efeito de coice. O efeito de coice irá projectar a
ferramenta na direcção oposta ao movimento do disco no
ponto de bloqueio.
d ) Tenha especial cuidado ao utilizar a ferramenta
em cantos, extremidades aguçadas, etc. Evite que o
acessório salte ou fique preso na peça de trabalho.
Os cantos, as extremidades aguçadas ou o facto de o
acessório rotativo saltar tendem a fazê-lo ficar preso na
peça de trabalho e, consequentemente, a causar a perda
do controlo da ferramenta ou a ocorrência do efeito
de coice.
e ) Não instale na ferramenta uma lâmina de corrente
de serra para esculpir madeira ou uma lâmina de
serra dentada. Estas lâminas originam frequentemente
o efeito de coice e a perda do controlo da ferramenta.
Avisos de segurança específicos para
operações de desbaste e corte abrasivo
a ) Utilize apenas os tipos de disco recomendados para
a sua ferramenta eléctrica e a protecção específica
concebida para o disco seleccionado. Os discos
para os quais a ferramenta eléctrica não foi concebida
não podem ser protegidos de forma adequada e,
consequentemente, não são seguros.
b ) A superfície de desbaste das rodas com depressão
central deve ser montada abaixo da plaina da aba
de protecção. Uma roda montada incorrectamente que
fique saliente através da plaina da aba de protecção não
dispõe de protecção adequada.
c ) A protecção tem de ser fixa com segurança à
ferramenta eléctrica e posicionada de forma a
proporcionar a máxima segurança possível, de
modo a que apenas esteja exposta uma superfície
mínima do disco na direcção do utilizador. O
resguardo ajuda a proteger o utilizador contra fragmentos
do disco partido, qualquer contacto acidental com o disco
e as faíscas podem queimar a roupa.
d ) Os discos devem ser utilizados exclusivamente para
as operações recomendadas. Por exemplo, não
desbaste materiais com a parte lateral de um disco
de corte. Os discos de corte abrasivos destinam-se a
efectuar desbastes periféricos e qualquer pressão lateral
aplicada nestes discos poderá parti-los.
e ) Utilize sempre encaixes de disco intactos com um
tamanho e uma forma adequados para o disco
seleccionado. Os encaixes de disco apropriados
suportam correctamente o disco, reduzindo assim a
possibilidade de quebra do mesmo. Os encaixes para
discos de corte poderão ser diferentes dos encaixes para
discos de desbaste.
f ) Não utilize discos gastos de ferramentas eléctricas
maiores. Os discos concebidos para ferramentas
eléctricas maiores não são adequados para a velocidade
mais alta de uma ferramenta mais pequena e poderão
fragmentar-se.
Avisos adicionais de segurança específicos
para operações de corte abrasivo
a ) Não utilize o disco de corte de forma forçada nem
aplique uma pressão excessiva no mesmo. Não
efectue cortes excessivamente profundos. Utilizar o
disco de forma forçada aumenta a respectiva carga de
trabalho e a susceptibilidade à torção ou ao bloqueio do
mesmo no corte, bem como a possibilidade de ocorrer o
efeito de coice ou a fragmentação do disco.
b ) Não posicione o seu corpo directamente atrás do
disco rotativo. Quando o disco, no ponto da operação,
estiver a afastar-se do seu corpo, o possível efeito de coice
pode impelir o disco rotativo e a ferramenta eléctrica
directamente contra si.
c ) Quando o disco estiver a emperrar ou ao
interromper um corte por qualquer razão, desligue
a ferramenta eléctrica e segure-a sem se mexer
até que o disco fique completamente imobilizado.
Nunca retire o disco de corte do corte enquanto o
disco estiver em movimento. Caso contrário, poderá
ocorrer o efeito de coice. Investigue e tome acções
correctivas para eliminar a causa do bloqueio do disco.
d ) Não recomece a operação de corte na peça de
trabalho. Deixe o disco alcançar a velocidade
máxima e continue o corte de forma cuidadosa.
O disco poderá subir ou saltar da peça de trabalho ou
emperrar se a ferramenta eléctrica for ligada em contacto
com a peça.
e ) Suporte quaisquer painéis ou qualquer peça de
trabalho sobredimensionada para minimizar o risco
de aperto do disco e ocorrência do efeito de coice. As
109
Português
peças de trabalho de grandes dimensões tendem a
vergar sobre o seu próprio peso. É necessário colocar
suportes por baixo da peça de trabalho em ambos os
lados do disco, perto da linha de corte e da extremidade
da peça.
f ) Tenha especial cuidado ao efectuar um corte directo
em paredes ou noutras áreas em que não seja
possível visualizar quaisquer itens ocultos dentro
das mesmas. O disco poderá cortar a canalização de
gás ou água, a cablagem eléctrica ou outros objectos que
podem causar o efeito de coice.
Avisos de segurança específicos para
operações de lixagem
apenas DWE4557, DWE4597
a ) Não utilize lixa para discos abrasivos com um
tamanho excessivo. Siga as recomendações do
fabricante ao seleccionar a lixa a utilizar. Uma lixa
com um tamanho excessivo que ultrapasse o limite do
disco de suporte representa um risco de dilaceração e
poderá fazer o disco ficar preso ou danificado, ou causar a
ocorrência do efeito de coice.
Avisos de segurança específicos para
operações de decapagem
a ) Tenha em atenção que a catrabucha liberta
filamentos, inclusivamente durante a sua utilização
normal. Não utilize a catrabucha de forma forçada.
Os filamentos podem penetrar facilmente a pele e/ou a
roupa leve.
b ) Se for recomendada a utilização de uma protecção
nas operações de decapagem, não deixe que a
catrabucha circular interfira com a protecção. A
catrabucha circular poderá expandir em diâmetro como
resultado da carga de trabalho e das forças centrífugas.
Regras de segurança adicionais para
rebarbadoras
•
•
Não utilize discos (válvulas cónicas) Tipox11 nesta
ferramenta. O uso de acessórios inadequados pode dar
origem a ferimentos.
Utilize sempre o punho lateral. Aperte o botão com
firmeza. O punho lateral deve ser sempre utilizado para
manter o controlo da ferramenta.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
110
•
•
Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60745.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Afiadora de ângulos
1Protecção
1 Punho lateral
1 Conjunto de patilhas
1 Encaixe sem chave (apenas no modelo DWE4579R)
1 Chave de fendas (apenas no modelo DWE4579R)
1 Chave de fendas de dois pinos
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Português
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 21 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
Interruptor de ligar/desligar
Interruptor de desbloqueio
Bloqueio dos fusos
Protecção
Punho lateral
Indicador LED (DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599)
Botão de bloqueio (DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599)
Utilização Adequada
As rebarbadoras angulares DWE4557 e DWE4597 foram
concebidas para trabalhos profissionais de desbaste, corte,
areamento e decapagem.
As rebarbadoras angulares DWE4559, DWE4579, DWE4599 e
DWE4579R foram concebidas para trabalhos profissionais de
moagem e corte.
Utilize APENAS discos de desbaste côncavos e de abas.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas rebarbadoras angulares são ferramentas eléctricas
profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
Sistema de expulsão de partículas
O sistema de expulsão de partículas desvia resíduos que podem
ser prejudiciais para o motor e permite a passagem de ar sem
sujidade através do motor.
Protecção contra sobrecargas
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Embraiagem electrónica
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
A embraiagem electrónica limitadora de torção reduz a reacção
do binário máximo transmitida ao utilizador no caso de um
disco ficar encravado. Além disso, esta funcionalidade também
impede que as engrenagens e o motor eléctrico fiquem a
trabalhar em esforço. O nível da embraiagem electrónica foi
regulado de fábrica e não pode ser ajustado.
Indicador LED (Fig. A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
O indicador LED 6 , montado na parte superior da pega,
funciona como um alerta para a activação das funções
electrónicas da unidade descrita acima. A luz acende-se e
irá permanecer fixa quando uma das embraiagens indicada
acima ou uma das funções de sobrecarga for activada. A luz
desliga-se se a unidade for reposta libertando o interruptor
ou se a unidade arrefecer. Se o indicador LED estiver sempre
intermitente, consulte um agente de assistência local
da DeWALT.
Interruptor de desactivação por corte de
alimentação
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
O interruptor de ligar/desligar dispõe de uma função de disparo
sem volts. Se a ferramenta se desligar da fonte de alimentação
por algum motivo, o interruptor tem de ser reactivado
propositadamente.
Função de arranque suave
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
A função de arranque suave permite que a velocidade aumente
lentamente para evitar o contragolpe quando é posta em
funcionamento. Esta função torna-se particularmente útil
quando se trabalha em espaços confinados.
Funcionalidade de equilíbrio automático
Apenas para o modelo DWE4599
A funcionalidade de equilíbrio automático ajusta
continuamente o equilíbrio de forma a reduzir as vibrações
da ferramenta quando esta está a funcionar. Isto melhora
o conforto do utilizador durante a utilização da ferramenta,
sendo particularmente útil quando esta é usada durante longos
períodos de tempo.
A fonte de alimentação do motor será reduzida em caso de
sobrecarga do motor. A alimentação irá voltar ao normal logo
que a ferramenta tenha arrefecido para uma temperatura de
funcionamento adequada.
111
Português
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Antes de voltar a
ligar a ferramenta à tomada de electricidade, prima e
solte o gatilho para se certificar de que a ferramenta
está desligada.
Fixar o punho lateral (Fig. F)
ATENÇÃO: antes de utilizar a ferramenta, verifique se o
punho está apertado com segurança.
Para efectuar operações de afiação, aparafuse o punho lateral 5 com firmeza num dos orifícios 17 em qualquer um dos lados
da caixa de engrenagens (Fig. F).
Para efectuar operações de corte, aparafuse o punho lateral 5 fixamente no orifício superior 18 ou num dos orifícios 17 em
qualquer um dos lados da caixa de engrenagens.
Montagem e remoção de um
disco de apoio/folha de lixa (Fig. A, D)
1. Coloque a ferramenta numa mesa ou superfície plana, com
o resguardo virado para cima.
2. Retire o encaixe de apoio 12 .
3. Coloque o disco de apoio de borracha correctamente no
veio 13 .
4. Coloque a folha de lixa no disco de apoio de borracha.
5. Enrosque a porca de fixação roscada 14 no veio. O anel na
porca de fixação roscada tem de estar virado para o disco de
apoio de borracha.
6. Prima o botão de bloqueio do veio 3 e rode o veio 13 até
este ficar fixo.
7. Aperte a porca de fixação roscada 14 com a chave de
dois pinos.
8. Solte o bloqueio do veio.
9. Para retirar o disco de apoio de borracha, desaperte a porca
de fixação roscada 14 com a chave de dois pinos.
Encaixe de uma escova metálica em forma
de taça
Aparafuse a escova metálica em forma de taça directamente na
haste sem utilizar o espacejador e a patilha de fixação.
Montar e retirar a protecção (Fig. B)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Antes de voltar a
ligar a ferramenta à tomada de electricidade, prima e
solte o gatilho para se certificar de que a ferramenta
está desligada.
112
CUIDADO: tem de utilizar protecções nesta rebarbadora.
Ao utilizar a rebarbadora DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597 ou DWE4599 para cortar metal ou
alvenaria, TEM de utilizar uma protecção do Tipo 1. As
protecções do Tipo 1 encontram-se disponíveis por um custo
adicional através dos distribuidores da DeWALT.
NOTA: consulte a Tabela de acessórios de desbaste e de corte
no fim desta secção para ficar a saber que outros acessórios
podem ser utilizados com estas rebarbadoras.
1. Coloque a rebarbadora sobre uma mesa, com o
veio paracima.
2. Liberte o botão de travamento 8 e segure no resguardo 4 por cima da ferramenta como mostrado.
3. Alinhe as linguetas 9 com as fendas 10 .
4. Carregue no resguardo e rode-o até à posição desejada.
5. Se necessário, aumento a força de fixação apertando o
parafuso 11 .
6. Aperte o botão de travamento.
Para remover o resguardo, solte o botão de travamento.
CUIDADO: se a protecção não puder ser apertada
através do parafuso de ajuste, não utilize a ferramenta.
Para reduzir o risco de ferimentos, leve a ferramenta e
a protecção a um centro de assistência para reparar ou
substituir a protecção.
Instalar e retirar um disco de desbaste ou de
corte (Fig. A, C–E)
ATENÇÃO: não utilize discos danificados.
1. Coloque a ferramenta em cima de uma mesa com a
protecção virada para cima.
2. Insira o encaixe de apoio 12 correctamente no veio 13 (Fig. C).
3. Coloque o disco 15 no encaixe de apoio 12 (Fig. D). Ao
instalar um disco com o centro levantado, certifique-se de
que o centro levantado 16 está virado para o encaixe de
apoio 12 .
4. Enrosque a porca de fixação roscada 14 no veio 13 (Fig. E):
a. O anel na porca de fixação roscada 14 tem de estar
virado para o disco ao instalar um disco de desbaste
(Fig. E1);
b. O anel na porca de fixação roscada 14 tem de estar
virado para o lado oposto do disco ao instalar um disco
de corte (Fig. E2).
5. Prima o botão de bloqueio do veio 3 e rode o veio 13 até
este ficar fixo (Fig. D).
6. Aperte a porca de fixação roscada 14 com a chave de dois
pinos fornecida. NOTA: consulte Instalar e remover um
disco de desbaste ou de corte com um encaixe sem chave
quando utilizar o modelo DWE4579R.
7. Solte o bloqueio do veio.
8. Para retirar o disco, desaperte a porca de fixação roscada 14 com a chave de dois pinos.
Instalar e remover um disco de desbaste
ou de corte com um encaixe sem chave
(Fig. G, H)
Apenas para o modelo DWE4579R
1. Siga os passos 1–5 de Instalar e remover um disco de
desbaste ou de corte.
2. Aperte o encaixe roscado sem chave 19 rodando-o à mão
para a direita com firmeza. (Utilize apenas um encaixe sem
chave sem defeitos.)
a. Certifique-se de que o lado impresso do encaixe sem
chave está virado para si.
b. A seta deve apontar para a marca do índice (Fig. G).
3. Solte o bloqueio do veio.
Para libertar um encaixe sem chave que não apresente defeitos,
rode-o à mão para a esquerda.
AVISO: NUNCA solte um encaixe sem chave aperto com
um alicate. Utilize sempre a chave de fendas de dois
pinos 20 (Fig. H).
Antes de qualquer utilização
• Instale a protecção e o disco apropriado. Não utilize discos
excessivamente gastos.
• Certifique-se de que os encaixes interior e exterior são
montados correctamente. Siga as instruções indicadas na
secção Tabela de acessórios de desbaste e de corte.
• Assegure-se de que o disco roda na direcção das setas no
acessório e na ferramenta.
• Não utilize acessórios danificados. Antes de cada utilização,
inspeccione os acessórios, procurando danos nos mesmos.
Por exemplo, procure rachas e fendas nos discos abrasivos,
fendas nos discos de apoio, danos ou desgaste excessivo e
arames soltos ou partidos nas catrabuchas. Se deixar cair a
ferramenta eléctrica ou os acessórios, verifique o respectivo
estado. Após inspeccionar e instalar um acessório, coloquese a si mesmo e quaisquer outras pessoas presentes
no local numa posição afastada do ângulo de trabalho
do acessório rotativo e ligue a ferramenta eléctrica na
respectiva velocidade máxima em vazio durante um minuto.
Os acessórios danificados irão normalmente fragmentar-se
durante este período de teste.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Antes de voltar a
ligar a ferramenta à tomada de electricidade, prima e
solte o gatilho para se certificar de que a ferramenta
está desligada.
Português
ATENÇÃO:
• Certifique-se de que todos os materiais a serem
desbastados ou cortados estão fixos com firmeza.
• Fixar e apoiar a peça. Utilize grampos ou um torno
de bancada para fixar e apoiar a peça numa
plataforma estável. É importante fixar e apoiar a
peça com firmeza para impedir o movimento da
peça e a perda de controlo. O movimento da peça
ou a perda de controlo pode representar um risco e
causar ferimentos.
• Suporte quaisquer painéis ou qualquer peça de
trabalho sobredimensionada para minimizar o
risco de aperto do disco e ocorrência do efeito
de coice. As peças de trabalho de grandes dimensões
tendem a vergar sobre o seu próprio peso. É necessário
colocar suportes por baixo da peça de trabalho em
ambos os lados do disco, perto da linha de corte e da
extremidade da peça.
• use sempre luvas de trabalho normais enquanto
utilizar esta ferramenta.
• Aplique apenas uma pressão ligeira sobre a
ferramenta. Não exerça qualquer pressão lateral
no disco.
• Evite exceder a capacidade de trabalho da ferramenta.
Depois de sujeitar a ferramenta eléctrica a um grande
esforço, continue a utilizá-la durante vários minutos
para arrefecer o acessório.
Só deve tocar nos discos de desbaste e de corte
quando arrefecerem. Os discos podem ficar muito
quentes durante a operação.
• Nunca utilize a taça de desbaste sem instalar o
resguardo de protecção adequado.
• Não utilize a ferramenta eléctrica com uma base
de corte.
• Nunca utilize mata-borrão com produtos
abrasivos ligados.
• Tenha em conta que o disco irá continuar a
rodar durante algum tempo após a ferramenta
ser desligada.
• A ferramenta não foi concebida para uso com uma
taça de desbaste.
• Não utilize casquilhos ou adaptadores diferentes para
adaptar a discos abrasivos com orifícios grandes.
Posição correcta das mãos (Fig. A)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta, tal como exemplificado na figura.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar o punho
lateral 5 com uma mão e o corpo da ferramenta com a outra,
tal como exemplificado na fig. A.
113
Português
Ligar e desligar (Fig. A)
Corte de metal
O interruptor de ligar/desligar está equipado com um
interruptor de desbloqueio.
Para ligar a ferramenta, carregue no interruptor de
desbloqueio 2 e utilize em seguida o interruptor para ligar/
desligar 1 .
Liberte o interruptor de desbloqueio 2 . Para parar a ferramenta,
liberte o interruptor.
Para efectuar cortes com discos abrasivos ligados, utilize
sempre resguardo de protecção do tipo 1.
Durante o corte, trabalhe com uma velocidade moderada,
adaptada ao material que está a ser cortado. Não exerça pressão
no disco de corte, nem incline ou oscile a máquina.
Não reduza a velocidade dos discos de corte em rotação através
de uma pressão lateral.
A máquina deve sempre funcionar num movimento de
desbaste para cima. Caso contrário, há o perigo de ser
empurrada sem qualquer controlo para fora do corte.
Se cortar perfis e barras quadradas, é aconselhável começar pela
secção transversal mais pequena.
Botão de bloqueio (Fig. A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Para um funcionamento em contínuo, prima o botão de
bloqueio 7 e liberte o interruptor de accionamento de
ligar desligar.
Para parar a ferramenta, prima novamente o interruptor de
ligar/desligar.
O botão de bloqueio pode ser removido permanentemente
sem comprometer a conformidade com as agências regulatórias
indicadas na placa sinalética da ferramenta. A remoção do pino
de bloqueio deve ser efectuado por um Centro de assistência
da DeWALT.
Bloqueio do veio (Fig. A)
O bloqueio do veio 3 é fornecido para impedir que o veio rode
ao instalar ou retirar discos. Utilize o bloqueio do veio apenas
quando a ferramenta estiver desligada e a respectiva ficha tiver
sido retirada da tomada de electricidade e após a ferramenta ter
ficado completamente imobilizada.
AVISO: para reduzir o risco de danos na ferramenta, não
utilize o bloqueio do veio quando a ferramenta estiver a
funcionar. Caso contrário, tal irá resultar em danos na
ferramenta. Além disso, o acessório instalado poderá
saltar, o que também poderá resultar em ferimentos.
Para utilizar o bloqueio, prima o botão de bloqueio do veio e
rode o veio até este ficar bloqueado.
Operações em metal
Ao utilizar a ferramenta para operações em metal, certifique-se
de que foi empregue um dispositivo de corrente residual (DCR)
para evitar os riscos residuais causados pelas limalhas.
Se a alimentação for cortada pelo DCR, leve a ferramenta a um
agente de reparação autorizado da DeWALT.
ATENÇÃO: em condições de trabalho extremas, poderá
verificar-se a acumulação de partículas condutoras dentro
da caixa do equipamento ao trabalhar com metal. Isto
pode resultar na degradação do isolamento protector
no equipamento, representando um risco potencial de
choque eléctrico.
Para evitar a acumulação de limalhas dentro do equipamento,
recomendamos que limpe as ranhuras de ventilação
diariamente. Consulte a secção Manutenção.
114
Desbaste
Nunca utilize um disco de corte para trabalhos
de desbaste.
Utilize sempre o tipo de resguardo 27.
Os melhores resultados de desbaste são obtidos quando regula
a máquina para um ângulo de 30° a 40°. Desloque a máquina
para trás ou para a frente com uma pressão moderada. Deste
modo, a peça de trabalho não irá ficar muito quente, não muda
de cor e não são formadas ranhuras.
Cortar pedras
A máquina deve ser utilizada apenas para corte a seco.
Para cortar pedras, é aconselhável utilizar um disco de corte
com diamante. Utilize a máquina apenas com a máscara antipoeira adicional.
Aviso de trabalho
Tenha cuidado quando cortar ranhuras em paredes
estruturais.
As ranhuras nas paredes estruturais estão sujeitas às
regulamentações de cada país. Estas regulamentações devem
ser seguidas em todas as circunstâncias. Antes de começar o
trabalho, consulte o engenheiro mecânico, arquitecto ou o
encarregado de obras responsável.
Utilizar discos de abas
ATENÇÃO: acumulação de partículas de metal. A
utilização frequente de discos de abas para operações em
metal pode resultar num potencial acrescido de choque
eléctrico. Para reduzir este risco, empregue um DCR antes
de utilizar a ferramenta e limpe as ranhuras de ventilação
diariamente com ar comprimido seco, de acordo com as
instruções de manutenção abaixo.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Antes de voltar a
ligar a ferramenta à tomada de electricidade, prima e
solte o gatilho para se certificar de que a ferramenta
está desligada.
Escovas de carbono
O motor irá desligar-se automaticamente quando as escovas
de carbono estiverem praticamente gastas e a ferramenta
necessitar de manutenção. As escovas de carbono não são
passíveis de serem reparadas ou substituídas pelo utilizador.
Leve a ferramenta a um agente de reparação autorizado
da DeWALT.
Lubrificação
Português
Tabela de acessórios
Max.
[mm]
d
D
mín.
Velocidade
periférica
Comprimento do
orifício roscado
[mm] Rotação
D
b
d
[mín.-1]
[m/s]
[mm]
180
6
22.23
8.500
80
-
b 230
6
22.23
6.500
80
-
180
-
-
8.500
80
-
75
30
M14
8.500
45
25,0
180
12
M14
8.500
80
25,0
230
12
M14
8.500
80
25,0
D
DWE4557 /DWE4597
d
b
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
D
D
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
115
Português
Tabela de acessórios de desbaste e de corte
Tipo de protecção
Acessório
Descrição
Instalação na rebarbadora
Disco de desbaste
de centro côncavo
Protecção do tipo 27
Protecção do tipo 27
Disco de abas
Encaixe de apoio
Catrabuchas
circulares
Disco de centro côncavo
do tipo 27
Porca de fixação roscada
Catrabuchas
circulares com
porca roscada
Protecção do tipo 27
Catrabucha circular
Catrabucha tipo
taça com porca
roscada
Protecção do tipo 27
Catrabucha
Disco de suporte/
folha de lixa
Protecção do tipo 27
Disco de suporte de borracha
Disco abrasivo
Porca de fixação roscada
116
Português
Tabela de acessórios de desbaste e de corte
Tipo de protecção
Acessório
Descrição
Instalação na rebarbadora
Disco de corte de
alvenaria, ligado
Protecção do Tipo 1
Protecção do Tipo 1
Disco de corte
de metal, ligado
Encaixe de apoio
Discos de corte de
diamante
Protecção do Tipo 1
Disco de corte
OU
Protecção do tipo 27
Porca de fixação roscada
117
Suomi
KULMAHIOMAKONEET DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista
luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
VAC
Tyyppi
Virransyöttö
W
Kuormittamaton
min-1
nimellisnopeus
Laikan halkaisija
mm
Karan halkaisija
Karan pituus
mm
Paino*
kg
* Paino sisältää sivukahvan ja suojuksen
DWE4557
230
1
2400
8500
DWE4597
230
1
2600
8500
DWE4559
230
1
2400
6500
DWE4579
230
1
2600
6500
DWE4599
230
1
2600
6500
DWE4579R
230
1
2600
6500
180
M14
24,0
6,5
180
M14
24,0
6,5
230
M14
24,0
6,6
230
M14
24,0
6,6
230
M14
24,0
6,6
230
M14
24,0
6,6
97
108
96
107
96
107
96
107
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-3 mukaisesti:
dB(A)
96
96
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
107
107
LWA(äänitehotaso)
K(määritetyn äänitason
epävarmuus)
dB(A)
3
3
3
3
3
3
Tasohionta
Tärinäpäästöarvo a h,AG =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
9,0
1,5
8,5
1,5
7,0
1,5
7,0
1,5
4,5
1,5
7,0
1,5
Kiekkohionta
Tärinäpäästöarvo a h,DS =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
2,5
1,5
–
–
–
–
–
–
2,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
118
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
Kulmahiomakoneet
DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Suomi
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.18
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
119
Suomi
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) Huolto
c )
d )
e )
f )
g )
h )
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
MUUT TURVAOHJEET
Turvaohjeet kaikkia toimintoja käytettäessä
a ) Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu käytettäväksi
hioma- (DWE4557 ja DWE4597), teräsharjaus- tai
leikkauskoneena. Lue kaikki tämän sähkötyökalun
mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet
ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
b ) Kiillotusta ei suositella suoritettavaksi tällä
sähkötyökalulla.
Hiontaa (DWE4559, DWE4579, DWE4579R ja
120
i )
j )
DWE4599) ei suositella suoritettavaksi tällä
sähkötyökalulla. Jos sähkötyökalua käytetään
tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu, voi aiheutua
vaaratilanne ja henkilövahinko.
Älä käytä varaosia tai varusteita, joita valmistaja ei
suosittele tai ole hyväksynyt. Varusteen käyttäminen
ei ole turvallista vain siksi, että se voidaan yhdistää
sähkötyökaluun.
Varusteen nimellisnopeuden tulee olla
vähintään sama kuin sähkötyökaluun merkityn
enimmäisnopeuden. Jos varusteita käytetään niiden
nimellisnopeutta suuremmalla nopeudella, ne voivat
särkyä ja niistä voi lentää kappaleita.
Varusteen ulkoläpimitan ja paksuuden on
vastattava sähkötyökalun kapasiteettia. Väärän
kokoista varustetta ei voida suojata tai hallita riittävän
tehokkaasti.
Lisävarusteiden kierteisen kiinnitysosan on
sovittava hiomakoneen karan kierteisiin. Laippojen
avulla asennettujen lisävarusteiden kohdalla
lisävarusteen kiinnitysreiän on sovittava laipan
sijoituskohdan halkaisijaan. Jos varustetta ei voi
kiinnittää sähkötyökaluun kunnolla, voi aiheutua
epätasapaino ja voit menettää työkalun hallinnan
tärinän vuoksi.
Älä käytä vaurioitunutta laitetta. Ennen käyttämistä
tarkista, ettei tarvikkeessa, esimerkiksi sen
hiomalaikassa tai taustalevyssä, ole halkeamia,
repeämiä tai kulumia ja että teräslankaharjassa ole
irrallisia tai katkenneita harjaksia. Jos sähkötyökalu
putoaa, tarkista, onko siihen tullut vaurioita ja
vaihda vaurioitunut osa. Kun olet tarkistanut
laitteen, siirry kauas siitä ja pyydä muitakin
siirtymään kauemmas. Anna sähkötyökalun käydä
suurimmalla nopeudella kuormittamattomana
minuutin ajan. Vaurioitunut varuste tavallisesti särkyy
tämän testausajan kuluessa.
Käytä suojavarusteita. Käytä kasvosuojusta
tai turvalaseja tehtävän työn vaatimusten
mukaisesti. Käytä tarvittaessa hengityssuojainta,
kuulosuojaimia, käsineitä ja suojavaatetusta,
joka estää lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot. Turvalasien on pystyttävä estämään
lentäviä kappaleita aiheuttamasta henkilövahinkoja.
Hengityssuojaimen on pystyttävä estämään hiukkasia
pääsemästä hengitysteihin. Pitkäaikainen altistuminen
melulle voi heikentää kuuloa.
Pidä sivulliset turvallisen etäisyyden päässä
työskentelyalueesta. Työskentelyalueella on
käytettävä henkilösuojavarusteita. Työstettävän
kappaleen tai särkyneen varusteen singahtavat osat
voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon,
tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen
Suomi
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi
saada sähköiskun.
k ) Pidä sähköjohto kaukana työkalusta. Jos menetät
työkalun hallinnan, johto voi katketa tai vaurioitua tai
työkalu voi osua käteesi.
l ) Laske työkalu alas vasta kun se on täysin
pysähtynyt. Käynnissä oleva työkalu voi osua työtason
pintaan, jolloin menetät sen hallinnan.
m ) Älä anna sähkötyökalun olla käynnissä kantaessasi
sitä. Jos käynnissä oleva sähkötyökalu tarttuu vaatteisiisi,
se voi osua kehoosi.
n ) Puhdista sähkötyökalun ilmanvaihtoaukot
säännöllisesti. Moottorin puhallin vetää pölyä
työkalun sisään. Metallipölyn kertyminen voi aiheuttaa
sähköiskun vaaran.
o ) Älä käytä sähkötyökalua helposti syttyvien aineiden
läheisyydessä. Kipinät voivat sytyttää ne.
p ) Älä käytä nestejäähdytystä edellyttäviä varusteita.
Veden tai muun jäähdytysaineen käyttäminen voi
aiheuttaa sähköiskun.
TURVAOHJEET KAIKKIA TOIMINTOJA
KÄYTETTÄESSÄ (JATKOA)
Takapotkujen syyt ja niiden välttäminen
Takapotku aiheutuu äkillisesti hiomalaikan, taustalevyn, harjan tai
varusteen juuttuessa kiinni. Tällöin pyörä pysähtyy ja sähkötyökalu
lähtee hallitsemattomasti vastakkaiseen suuntaan.
Jos esimerkiksi hiomalaikka jää kiinni työstettävään kappaleeseen,
laikan reuna voi kaivautua sen pintaan, jolloin hiomalaikka voi
nousta pinnalle tai aiheuttaa potkun. Hiomalaikka voi singahtaa
käyttäjää kohden tai hänestä poispäin sen mukaan mihin
suuntaan laikka pyörii jäädessään kuunni. Tällöin hiomalaikka voi
myös rikkoutua.
Takaisinisku johtuu sähkötyökalun väärinkäytöstä ja/tai
virheellisistä toimintamenettelyistä tai -olosuhteista. Se voidaan
välttää noudattamalla alla olevia asianmukaisia varotoimia:
a ) Pitele työkalua tiukasti. Pidä kehosi ja käsivartesi
asennossa, jossa ne vastustavat takapotkun
voimaa. Pidä aina kiinni lisäkahvasta, jotta
takapotku ja käynnistymisen aikana esiintyvä
vääntöreaktio pysyvät hallinnassa. Käyttäjä voi hallita
vääntöreaktiota tai takapotkuvoimaa, jos tarvittaviin
varotoimiin ryhdytään.
b ) Älä vie käsiä käynnissä olevan työkalun lähelle. Se
voi aiheuttaa takapotkun.
c ) Pidä kehosi kaukana alueelta, johon sähkötyökalu
singahtaa takapotkun vaikutuksesta. Takapotku saa
työkalun singahtamaan vastakkaiseen suuntaan laikan
liikkeeseen nähden, jos se tarttuu kiinni.
d ) Toimi erityisen varovaisesti työstäessäsi esimerkiksi
nurkkia tai teräviä kulmia. Vältä työkalun
kimpoamista ja tarttumista kiinni. Nurkat, terävät
kulmat tai kimpoaminen voivat aiheuttaa toiminnassa
olevan työkalun jäämisen kiinni, jolloin sen hallinta
menetetään tai voi aiheutua takapotku.
e ) Älä kiinnitä työkaluun sahanterää. Muutoin aiheutuu
helposti takapotku tai hallinnan menetys.
Erityiset varoitukset hiottaessa ja
katkaistaessa
a ) Käytä vain sähkötyökalulle suositeltuja laikkoja
ja niitä varten tarkoitettuja suojuksia. Jos
sähkötyökalussa käytetään laikkoja, joita ei ole tarkoitettu
käytettäväksi siinä, niitä ei voi suojata kunnolla, joten ne
aiheuttavat vaaran.
b ) Keskelle painettujen laikkojen hiomapinta on
asennettava suojakaistaleen tason alapuolelle.
Virheellisesti asennettua laikkaa, joka näkyy
suojakaistaleen tason läpi, ei voida suojata oikeaoppisesti.
c ) Suojus on kiinnitettävä sähkötyökaluun kunnolla
ja asetettava turvalliseen asentoon, jotta
mahdollisimman pieni osa laikasta jää näkyviin.
Suoja estää rikkoutuneiden laikan sirujen sinkoamisen,
koskettamisen vahingossa laikkaan ja vaatetuksen
syttymisen kipinöiden vuoksi.
d ) Käytä laikkoja vain niille suositeltuihin
käyttötarkoituksiin. Esimerkki: Älä käytä
katkaisulaikkaa hiomiseen. Hiovat katkaisulaikat
on tarkoitettu hiomiseen. Niiden aiheuttamat
sivusuuntaiset voimat voivat saada laikan rikkoutumaan.
e ) Käytä aina oikean kokoisia ja muotoisia ehjiä
hiomalaikkoja. Tällöin laikan rikkoutumisen
vaara vähenee. Katkaisulaikat voivat olla erilaisia
kuin hiomalaikat.
f ) Älä käytä suuremmissa sähkötyökaluissa käytettyjä
kuluneita laikkoja. Suurempien sähkötyökalujen laikat
eivät kestä pienemmän työkalun suurempaa nopeutta,
joten ne voivat särkyä.
Erityiset varoitukset katkaistaessa
a ) Älä jumiuta katkaisulaikkaa tai paina sitä liikaa.
Älä yritä katkaista liian paksua kappaletta.
Laikan ylirasittaminen lisää taipumisen, jumiutumisen,
särkymisen tai takapotkun vaaraa.
b ) Älä mene pyörivän laikan etu- tai takapuolelle
suorassa linjassa. Kun laikka liikkuu itsestäsi poispäin,
mahdollinen takapotku voi sysätä pyörivän laikan ja
sähkötyökalun päällesi.
c ) Jos laikka tarttuu kiinni tai joudut keskeyttämään
katkaisemisen, katkaise sähkötyökalusta virta ja
pidä sitä paikallaan, kunnes laikka on pysähtynyt
kokonaan. Älä yritä irrottaa katkaisulaikkaa
työstettävästä kappaleesta, kun terä liikkuu.
Muutoin voi aiheutua takapotku. Tutki, miksi laikka
tarttui kiinni ja korjaa siihen johtaneet syyt.
d ) Älä aloita työstettävän kappaleen katkaisemista
uudelleen. Anna laikan saavuttaa täysi nopeus,
ja aseta se varovaisesti takaisin katkaisukohtaan.
121
Suomi
Jos työkalu asetetaan samaan kohtaan työstettävässä
kappaleessa, laikka voi tarttua kiinni, siirtyä tai
aiheuttaa takapotkun.
e ) Tue suuret työstettävät kappaleet terän kiinni
tarttumisen ja takapotkun vaaran vähentämiseksi.
Suurilla kappaleilla on taipumus taipua niiden
oman painon vuoksi. Aseta tuet työstettävän kappaleen
alle lähelle katkaisuviivaa ja lähelle kappaleen reunoja
laikan molemmille puolille.
f ) Toimi erittäin varovaisesti työntäessäsi laikan
valmiiseen seinään tai muuhun kohteeseen, jonka
sisälle ei näy. Laikka voi osua kaasu- tai vesiputkeen,
sähköjohtoon tai johonkin, joka aiheuttaa takapotkun.
Erityiset varoitukset hiottaessa
hiomapaperilla
vain DWE4557, DWE4597
a ) Älä käytä erittäin kuluneita hiomapapereita.
Noudata valmistajan suosituksia valitessasi
hiomapaperia. Jos hiomapaperi ulottuu laikan
ulkopuolelle, voi aiheutua haavan saamisen, laikan
kulumisen tai takapotkun vaara.
Erityiset varoitukset käytettäessä
teräsharjaa
a ) Huomaa, että teräsharjasta irtoaa harjaksia
myös normaalissa käytössä. Älä rasita kuituja
kohdistamalla harjaan suurta voimaa. Harjakset
lävistävät kevyet vaatteet ja/tai ihon helposti.
b ) Jos teräsharjaa käytettäessä on suositeltua
käyttää suojusta, älä anna teräsharjan osua siihen.
Teräslaikan tai -harjan halkaisija voi kasvaa kuormituksen
ja keskipakovoimien vuoksi.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei
tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Kulmahiomakone
1Suojus
1Sivukahva
1Laippa
1 Avaimeton laippa (vain DWE4579R)
1 Kiintoavain (vain DWE4579R)
1Avain
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Hiomakoneiden lisäturvasääntöjä
•
•
Älä käytä tässä työkalussa tyypin 11 (käyristyvä kuppi)
laikkoja. Sopimattoman lisävarusteen käyttö voi johtaa
henkilövahinkoon.
Käytä aina sivukahvaa. Kiristä kahva hyvin. Sivukahvaa
tulee aina käyttää työkalun hallinnan säilyttämiseen.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
122
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Päivämääräkoodi 21 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuos
Kuvaus (kuva A)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Virtakytkin
2 Vapautuskytkin
3 Karan lukitus
Suomi
4 Suojus
5 Sivukahva
6 LED-merkkivalo (DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599)
7 Lukituspainike (DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599)
Käyttötarkoitus
Tehokkaat DWE4557, DWE4597-kulmahiomakoneet
on suunniteltu ammattimaisiin hionta-, leikkaus- ja
teräsharjaussovelluksiin.
DWE4559-, DWE4579-, DWE4599-, ja DWE4579R
kulmahiomakoneet on suunniteltu ammattimaisiin hionta- ja
leikkaussovelluksiin.
ÄLÄ KÄYTÄ muunlaisia kuin sellaisia hiomalaikkoja, joiden
keskiosassa on painautuma.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä kulmahiomakoneet ovat raskaaseen ammattikäyttöön
tarkoitettuja sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Ennen
työkalun pistokkeen työntämistä pistorasiaan paina
liipaisinta ja vapauta se sen varmistamiseksi, että virta on
katkaistu.
Sivukahvan kiinnittäminen (Kuva F)
VAROITUS: Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että
kahva on kiristetty oikein.
Kun aiot hioa, ruuvaa sivukahva 5 tiukasti yhteen rei’istä 17 vaihdelaatikon jommallakummalla puolella (Kuva F).
Kun aiot leikata, ruuvaa sivukahva 5 tiukasti päällä
olevaan reikään 18 tai yhteen reikään 17 vaihdelaatikon
jommallakummalla puolella.
Alustan/hiomapaperin asentaminen ja
poistaminen (Kuvat A, D)
1. Aseta laite työtasolle tai tasaiselle alustalle suoja ylöspäin.
2. Poista taustalaippa 12 .
3. Aseta kumialusta oikein karaan 13 .
4. Aseta hiomapaperi kumialustaan.
5. Ruuvaa kierteinen kiinnitysmutteri 14 karaan. Kierteiden
kiinnitysmutterin renkaan on oltava kumialustaan päin.
6. Paina karan lukituspainiketta 3 ja kierrä karaa 13 , kunnes se
lukittuu paikalleen.
7. Kiristä kierteinen kiinnitysmutteri 14 kaksipäisellä
ruuviavaimella.
8. Vapauta karan lukitus.
9. Poista kumialusta, löysää kierteistä kiinnitysmutteria 14 kaksipäisellä ruuviavaimella.
Kuppiteräsharjan kiinnittäminen
Ruuvaa kuppiteräsharja suoraan karaan ilman välilevyä ja
kierteistä laippaa.
Suojuksen kiinnittäminen ja irrottaminen
(Kuva B)
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Ennen
työkalun pistokkeen työntämistä pistorasiaan paina
liipaisinta ja vapauta se sen varmistamiseksi, että virta
on katkaistu.
HUOMIO: Tämän hiomakoneen kanssa on
käytettävä suojuksia.
Jos DWE4557, DWE4559, DWE4579, DWE4579R, DWE4597- tai
DWE4599-hiomakoneen avulla katkaistaan metallia tai tiiliä,
ON käytettävä tyypin 1 suojusta. Tyypin 1 suojuksia voi ostaa
DeWALT-jälleenmyyjiltä.
HUOMAA: Muiden varusteiden käyttämisestä
näissä kulmahiomakoneissa on lisätietoja hioma- ja
katkaisuvarustekaaviossa.
1. Aseta kulmahiomakone pöydälle, kara ylöspäin.
2. Vapauta kiristyslukko 8 ja pidä suojusta 4 työkalun yllä
kuvan osoittamalla tavalla.
3. Pane kiinnitysulokkeet 9 samaan kohtaan lovien 10 kanssa.
4. Paina suojus alas ja kierrä se haluamaasi asentoon.
5. Lisää sulkuvoimaa tarvittaessa kiristämällä ruuvia 11 .
6. Kiristä kiristyslukko.
Kun haluat poistaa suojuksen, vapauta kiristyslukko.
HUOMIO: Jos suojusta ei voi kiristää säätöruuvin
avulla, älä käytä työkalua. Henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi vie työkalu ja suojus huoltokorjaamoon
korjattavaksi tai suojuksen vaihtamista varten.
Hioma- tai katkaisulaikan asettaminen
paikoilleen ja irrottaminen (Kuvat A, C–E)
VAROITUS: Älä käytä vaurioitunutta laikkaa.
1. Aseta kulmahiomakone pöydälle suojus ylöspäin.
2. Sovita takalaippa 12 karaan 13 (Kuva C).
3. Aseta levy 15 takalaipan 12 (Kuva D) päälle. Kun asetat
keskeltä kohotetun levyn paikalleen, varmista, että kohotettu
keskiosa 16 osoittaa taustalaippaa 12 .
4. Sovita laipan kierteinen mutteri 14 karaan 13 (Kuva E):
123
Suomi
a. Laipan kiinnitysmutterin 14 kierteisen renkaan on
osoitettava levyä kohti, kun hiomalaikkaa asetetaan
paikalleen (Kuva E1);
b. Laipan kiinnitysmutterin 14 kierteisen renkaan on
osoitettava levystä poispäin, kun katkaisulaikkaa
asetetaan paikalleen (Kuva E2).
5. Paina karan lukitusta 3 ja kierrä karaa 13 , kunnes se
lukittuu paikalleen (Kuva D).
6. Kiristä kierteinen kiinnitysmutteri 14 tuotteen mukana
toimitetulla kaksipäisellä ruuviavaimella. HUOMAA:
Katso kohta Hioma- tai leikkauslaikan asentaminen
ja poistaminen avaimettomalla laipalla mallia
DWE4579R käyttäessä.
7. Vapauta karan lukitus.
8. Voit irrottaa levyn löysentämällä kierteistä kiinnitysmutteria
14 kaksinastaisella kiintoavaimella.
Hioma- tai leikkauslaikan asentaminen
ja poistaminen avaimettomalla laipalla
(Kuvat G, H)
Vain DWE4579R
1. Suorita vaiheet 1–5, jotka on kuvattu kohdassa Hioma- tai
leikkauslaikan asentaminen ja poistaminen.
2. Kiristä kierteinen avaimeton laippa 19 kääntämällä
sitä käsin myötäpäivään. (Käytä vain virheetöntä
avaimetonta laippaa.)
a. Varmisa, että avaimettoman laipan painettu puoli
osoittaa itseesi päin.
b. Nuolen tulee osoittaa indeksimerkkiin (Kuva G).
3. Vapauta karan lukitus.
Vaurioittumatnta avaimetonta laippaa voidaan löysätä käsin
laipparengasta kääntämällä vastapäivään.
HUOMAUTUS: ÄLÄ KOSKAAN löysää kireää avaimetonta
laippaa pihteillä. Käytä aina kaksipäistä ruuviavainta 20 (Kuva H).
Ennen käyttämistä
• Asenna suojus ja hiomalaikka tai -paperi. Älä käytä erittäin
kuluneita laikkoja tai papereita.
• Varmista, että sisempi ja ulompi laippa on kiinnitetty oikein.
Noudata ohjeita Hiomis- ja leikkausvarustetaulukko.
• Varmista, että laikka pyörii varusteeseen ja työkaluun
merkityn nuolen suuntaan.
• Älä käytä vaurioitunutta lisävarustetta. Ennen käyttämistä
tarkista, ettei tarvikkeessa, esimerkiksi sen hiomalaikoissa tai
taustalevyssä, ole halkeamia, repeämiä tai kulumia ja että
teräslankaharjassa ole irrallisia tai katkenneita harjaksia. Jos
sähkötyökalu putoaa, tarkista, onko siihen tullut vaurioita
ja vaihda vaurioitunut osa. Kun olet tarkistanut laitteen,
siirry kauas siitä ja pyydä muitakin siirtymään kauemmas.
Anna sähkötyökalun käydä suurimmalla nopeudella
kuormittamattomana minuutin ajan. Vaurioitunut varuste
tavallisesti särkyy tämän testausajan kuluessa.
124
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Ennen
työkalun pistokkeen työntämistä pistorasiaan paina
liipaisinta ja vapauta se sen varmistamiseksi, että
virta on katkaistu.
VAROITUS:
• Varmista, että hiottava tai katkaistava kappale on
tiukasti kiinni.
• Kiinnitä ja tue työkappaletta. Käytä puristimia tai
ruuvipuristinta työkappaleen kiinnittämiseksi ja
tukemiseksi tukevaan alustaan. Työkappale on
tärkeää kiinnittää ja tukea hyvin työkappaleen
liikkumisen ja hallinnan menetyksen estämiseksi.
Jos työkappale liikkuu tai hallinta menetetään,
vaaratilanteita ja henkilövahinkoja voi aiheutua.
• Tue paneeleja tai kaikkia liian suuria
työkappaleita laikan kiinni juuttumisen ja
takaisiniskun välttämiseksi. Suuret työkappaleet
pyrkivät taipumaan omasta painostaan. Tuet tulee
asettaa työkappaleen alapuolelle leikkauslinjan
lähelle ja työkappaleen reunan lähelle laikan
molemmalla puolella.
• Pidä aina työhanskoja, kun käytät tätä työkalua.
• Paina työkalua vain varovaisesti. Älä paina laikkaa
sivusuunnassa.
• Vältä ylikuormittamista. Kun sähkötyökalua on
kuormitettu huomattavasti, jatka sen käyttöä
ilman kuormaa useiden minuuttien ajan
lisävarusteen jäähdyttämiseksi.Älä kosketa
hioma- ja leikkuulaikkoihin ennen kuin ne ovat
jäähtyneet. Laikat voivat kuumentua huomattavasti
käytön aikana.
• Älä koskaan työskentele hiomakupilla ilman
asianmukaista suojaa.
• Älä käytä sähkötyökalua poisleikkaustelineen kanssa.
• Älä koskaan käytä paperia yhdessä kiinnitettyjen
hankaustuotteiden kanssa.
• Huomaa, että pyörä jatkaa pyörimistä myös virran
katkaisemisen jälkeen.
• Tätä työkalua ei ole tarkoitettu käytettäväksi
hiomakupin kanssa.
• Älä käytä erillisiä pienennysholkkeja tai adaptereita
sovittaaksesi suurireikäisiä hiomalaikkoja.
Käsien oikea asento (Kuva A)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut sivukahvaan 5 yhdellä kädellä ja toisella kädellä työkalun runkoon kuvassa A
näkyvällä tavalla.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä
(Kuva A)
Virtakytkimessä on vapautuskytkin.
Käynnistä työkalu painamalla vapautuskytkintä 2 ja sen jälkeen
virtakytkintä 1 .
Vapauta vapautuskytkin 2 . Pysäytä työkalu
vapauttamalla kytkin.
Lukituspainikeo (Kuva A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Paina lukituspainiketta 7 jatkuvaa toimintaa varten ja vapauta
virtakytkin.
Pysäytä työkalu painamalla virtakytkintä uudelleen.
Lukituspainike voidaan poistaa pysyvästi ilman, että se
vaikuttaisi työkalun arvokilvessä oleviin määräyksien mukaisiin
tietoihin. Lukitustapin saa poistaa vain DeWALT-huoltopalvelu.
Karan lukko (Kuva A)
Karan lukko 3 estää karaa pyörimästä, kun laikkaa kiinnitetään
tai irrotetaan. Lukitse työkalu vasta kun työkalu on sammutettu
ja täysin pysähtynyt ja kun sen pistoke on irrotettu pistorasiasta.
HUOMAUTUS: Älä lukitse karaa, kun työkalua
käytetään. Muutoin työkalu voi vaurioitua. Jos työkalu
vaurioituu, siihen kiinnitetty varuste voi irrota ja aiheuttaa
vahingoittumisen.
Voit lukita karan painamalla karan lukituspainiketta ja
kääntämällä karaa, kunnes se lukittuu.
Metallin työstäminen
Jos työstät metallia tämän työkalun avulla, varmista, että pistoke
on yhdistetty vikavirtasuojaimeen, jotta metallilastut eivät
aiheuta sähköistä vaaraa.
Jos vikavirtasuojain estää virransyötön työkaluun, vie työkalu
korjattavaksi valtuutettuun DeWALT-huoltokorjaamoon.
VAROITUS: tietyissä työskentelyolosuhteissa laitteen
sisään voi kertyä sähköä johtavaa pölyä metallia
työstettäessä. Tällöin laitteen suojaava eristys ei toimi,
joten on olemassa sähköiskun vaara.
Metallipölyn kertymisen laitteen sisään estämiseksi on
suositeltavaa puhdistaa ilmanvaihtoaukot päivittäin. Lisätietoja
on Kunnossapito-kohdassa.
Metallin leikkaaminen
Leikattaessa kiinteillä hiomavälineillä tulee aina käyttää
suojaustyyppiä 1.
Syötä kohtuullisella nopeudella leikattavan materiaalin mukaan
leikkaamisen aikana. Älä kohdista painetta leikkuulaikkaan,
kallista tai heiluta konetta.
Suomi
Älä laske leikkuulaikkojen käyttönopeutta sivuttaisella paineella.
Konetta on aina käytettävä pystyasennossa. Muutoin on
olemassa vaara, että se painetaan kontrolloimattomasti pois
leikkauslinjasta.
Profiileja ja nelikulmaista tankoa leikatessa on paras aloittaa
pienimmästä poikkileikkauspinnasta.
Karkea hiominen
Älä koskaan käytä leikkuulaikkaa hiomiseen.
Käytä aina suojustyyppiä 27.
Parhaat hiomistulokset saavutetaan asettamalla kone 30° - 40°
kulmaan. Siirrä konetta edestakaisin keskisuurella paineella.
Täten työstökappale ei kuumennu liikaa, se ei värjäänny eikä
siihen muodostu uria.
Kiven leikkaaminen
Konetta tulee käyttää vain kuivaleikkaamiseen. Leikkaa
kivimateriaalia käyttämällä timanttilaikkaa. Käytä konetta
ainoastaan ylimääräistä suojanaamaria käyttäen.
Työstöön liittyviä vinkkejä
Ole varovainen aukkoja leikatessa rakenteellisiin seiniin.
Maakohtaiset määräykset säätelevät rakenteellisten seinien
aukkoja. Kyseisiä määräyksiä on noudatettava aina. Ota yhteyttä
rakenteelliseen teknikkoon, arkkitehtiin tai rakennustyömään
valvojaan ennen työtoimenpiteiden aloittamista.
Pehmeiden laikkojen käyttäminen
VAROITUS: Metallipölyä voi kertyä. Runsas metallin
työstäminen pehmeillä laikoilla voi lisätä sähköiskun
vaaraa. Tämän vaaran mahdollisuuden vähentämiseksi
yhdistä laite vikavirtasuojakytkimeen ja puhdista
ilmanvaihtoaukot päivittäin paineilmalla. Lisätietoja on
jäljempänä.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Ennen
työkalun pistokkeen työntämistä pistorasiaan paina
liipaisinta ja vapauta se sen varmistamiseksi, että virta on
katkaistu.
Hiiliharjat
Kun hiiliharjat ovat kuluneet lähes loppuun ja laite on
huollettava, moottori lakkaa toimimasta. Käyttäjä ei voi
vaihtaa hiiliharjoja. Vie työkalu valtuutettuun DeWALThuoltokorjaamoon.
125
Suomi
Ympäristön suojeleminen
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Lisävarustetaulukko
Maks.
[mm]
[mm] Vähimmäiskierto
d
D
Kiertonopeus
Kierteisen
reiän pituus
[min. ]
[m/s]
22.23
8.500
80
-
6
22.23
6.500
80
-
180
-
-
8.500
80
-
75
30 M14
8.500
45
25,0
180
12 M14
8.500
80
25,0
230
12 M14
8.500
80
25,0
-1
D
b
d
180
6
b 230
[mm]
D
DWE4557 /DWE4597
d
b
D
D
126
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Suomi
Hiomavarustekaavio
Suojan tyyppi
Varuste
Kuvaus
Asentaminen hiomakoneeseen
Hiomalaikka, jonka
keskiosassa on
painautuma
Tyypin 27 suojus
Tyypin 27 suojus
Liuskalaikka
Tukilaippa
Vaijeripyörät
Tyypin 27 alas painetttu keskilaikka
Kierteinen kiinnitysmutteri
Vaijeripyörät ja
kierteinen mutteri
Tyypin 27 suojus
Vaijeripyörä
Teräskuppi ja
kierteinen mutteri
Tyypin 27 suojus
Teräslankaharja
Taustalaippa/
hiomapaperiarkki
Tyypin 27 suojus
Kuminen taustalaippa
Hiomapaperilevy
Kierteinen kiinnitysmutteri
127
Suomi
Hiomavarustekaavio
Suojan tyyppi
Varuste
Kuvaus
Asentaminen hiomakoneeseen
Puumateriaalin
leikkuulaikka, sidottu
Tyypin 1 suojus
Tyypin 1 suojus
Metallin
leikkuulaikka, sidottu
Tukilaippa
Timanttikatkaisulaikka
Tyypin 1 suojus
Katkaisulaikka
OR
Tyypin 27 suojus
128
Kierteinen kiinnitysmutteri
Svenska
VINKELSLIPAR DWE4557, DWE4559, DWE4579, DWE4579R,
DWE4597, DWE4599
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av de pålitligaste
partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
VAC
Typ
Strömförsörjning
W
Frigångs-/klassad hastighet
min-1
Hjuldiameter
mm
Drivaxelns diameter
Spindellängd
mm
Vikt*
kg
* vikt inkluderar sidohandtag och skydd
DWE4557
230
1
2400
8500
180
M14
24,0
6,5
DWE4597
230
1
2600
8500
180
M14
24,0
6,5
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-3.
dB(A)
96
96
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
107
107
LWA(ljudeffektnivå)
K(osäkerhet för angiven
ljudnivå)
Tasohionta
Vibration, emissionsvärde a h,AG =
Osäkerhet K =
Kiekkohionta
Vibration, emissionsvärde a h,DS =
Osäkerhet K =
DWE4579
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4599
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4579R
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
97
108
96
107
96
107
96
107
dB(A)
3
3
3
3
3
3
m/s2
m/s2
9,0
1,5
8,5
1,5
7,0
1,5
7,0
1,5
4,5
1,5
7,0
1,5
m/s2
m/s2
2,5
1,5
2,5
1,5
–
–
–
–
–
–
2,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
DWE4559
230
1
2400
6500
230
M14
24,0
6,6
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
Vinkelslipar
DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
129
Svenska
2) Elektrisk Säkerhet
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.04.18
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
130
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
Svenska
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
b )
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
c )
d )
e )
f )
g )
5) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
TILLKOMMANDE SPECIFIKA
SÄKERHETSREGLER
Säkerhetsinstruktioner för all verksamhet
a ) Detta elverktyg är avsett att fungera som en slip,
sandslip (DWE4557 and DWE4597), stålborste
eller kapverktyg. Läs alla säkerhetsvarningar,
h )
instruktioner, illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet att läsa
alla instruktioner som listas här nedan kan resultera i
elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig personskada.
Arbeten såsom polering rekommenderas inte att
utföras med detta elverktyg.
Arbeten såsom slipning (DWE4559; DWE4579;
DWE4579R och DWE4599) rekommenderas inte att
utföras med detta elverktyg. Arbetsmoment för vilka
elverktyget inte är konstruerat kan eventuellt ge upphov
till fara och orsaka personskada.
Använd inte tillbehör som inte är specifikt
konstruerade och rekommenderade av
verktygstillverkaren. Bara för att tillbehöret kan
monteras på ditt elverktyg, garanterar inte detta en säker
användning.
Angiven hastighet för tillbehöret måste vara
åtminstone likamed den maximala hastighet som
elverktyget är märkt med. Tillbehör som går snabbare
än sin klassade hastighet kan brytas sönder och flyga isär.
Ytterdiametern och tjockleken på ditt tillbehör
måste vara inom den kapacitetsklassificering som
gäller för ditt elverktyg. Felaktigt storleksanpassade
tillbehör kan inte tillräckligt skyddas eller kontrolleras.
Gängade monteringen av tillbehören måste matcha
vinkelslipmaskinens spindelgänga. För tillbehör
monterade med flänsar måste spindelhålet på
tillbehöret passa diametern på flänsen. Tillbehör
med som inte matchar elverktygets monterade hårdvara
kommer att gå obalanserat, vibrera för mycket och kan
orsaka att man tappar kontrollen.
Använd inte ett skadat tillbehör. Före varje
användning, inspektera tillbehör såsom sliptrissa
med avseende på flisor och sprickor, stödrondell
med avseende på sprickor, nötning eller för stort
slitage, stålborste med avseende på lösa eller
spruckna trådar. Om elverktyg eller tillbehör tappas,
inspektera för ev. skada eller installera ett oskadat
tillbehör. Efter inspektion och installation av ett
tillbehör, placera dig själv och åskådare bort från
tillbehörets rotationsplan, och kör elverktyget
med maximal tomgångshastighet under en minut.
Skadade tillbehör kommer normalt att falla sönder under
denna testkörning.
Bär individuell skyddande utrustning. Beroende på
tillämpning, använd ansiktsskydd, skyddsglasögon
eller säkerhetsglasögon. Efter vad som är lämpligt,
bär dammfilterskydd, hörselskydd, handskar
och verkstadsförkläde som klarar av att stoppa
små slipande delar eller bitar av arbetsstycket.
Ögonskyddet måste klara av att stoppa flygande skräp
som skapas av diverse arbetsmoment. Dammfilterskyddet
eller respiratorn måste kunna filtrera partiklar som skapas
i ditt arbete. Att utsättas för högt buller under lång tid kan
orsaka hörselförlust.
131
Svenska
i ) Håll åskådare på säkert avstånd från
arbetsområdet. Alla som kommer in i arbetsområdet
måste ha individuell skyddande utrustning.
Småbitar av arbetsstycket eller av ett trasigt tillbehör
kan flyga iväg och orsaka personskada bortom
omedelbart arbetsområdet.
j ) Håll endast i elverktyget via isolerade greppytor
när du utför ett arbete där kapningstillbehöret kan
komma i kontakt med dold tråddragning eller med
sin egen sladd. Kaptillbehör som kommer i kontakt
med en strömförande ledning kan göra att exponerade
metalldelar hos elverktyget blir strömförande och kan ge
användaren en elektrisk stöt.
k ) Placera sladden så den går fri från roterande
tillbehör. Om du tappar kontrollen kan sladden bli
kapad eller fastna, och din hand eller arm kan dras in i det
roterande tillbehöret.
l ) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän tillbehöret
har stannat helt och hållet. Det roterande tillbehöret
kan hugga tag i ytan och göra att du tappar din kontroll
över elverktyget.
m ) Kör inte elverktyget medan du bär det vid sidan.
Oavsiktlig kontakt med det roterande tillbehöret skulle
kunna ta tag i dina kläder, och dra tillbehöret mot
din kropp.
n ) Rengör regelbundet elverktygets lufthål. Motorns
fläkt kommer att dra in dammet i kåpan, och för
stor ansamling av metall i pulverform kan utgöra
elektriska risker.
o ) Använd inte elverktyget i närheten lättantändliga
ämnen. Gnistor skulle kunna antända dessa ämnen.
p ) Använd inte tillbehör som kräver flytande kylmedel.
Användning av vatten eller andra flytande kylmedel kan
leda till dödande elchock eller en stöt.
YTTERLIGARE SÄKERHETSINSTRUKTIONER
FÖR ALL VERKSAMHET
Orsaker till och användarens förebyggande
av rekyl
Rekyl är en plötslig reaktion på ett klämt eller fastkört roterande
hjul, en stödrondell, borste eller något annat tillbehör. Klämning
eller fastkörning orsakar snabb överstegring av det roterande
tillbehöret, som i sin tur tvingar det okontrollerade elverktyget i
motsatt riktning mot tillbehörets rotation på det ställe där det har
fastnat.
Om till exempel en sliptrissa fastnar eller kläms av arbetsstycket,
kan kanten på det hjul som går in i klämpunkten gräva sig in
i materialets yta och göra att hjulet klättrar upp eller hoppar
ut. Hjulet kan antingen hoppa mot eller bort från användaren,
beroende på hjulets rörelseriktning vid klämpunkten. Sliptrissor
kan dessutom brytas sönder under dessa förhållanden.
Rekyl är resultatet av felanvändning av elverktyget och/eller
felaktiga arbetsprocedurer eller arbetsförhållanden, och kan
132
undvikas genom att vidta ordentliga försiktighetsåtgärder såsom
beskrivs här nedan:
a ) Bibehåll ett fast grepp om elverktyget, och placera
din kropp och arm så att de motverkar rekylkrafter.
Använd alltid extrahandtag, om sådant medföljer,
för maximal kontroll över rekyl eller vridmomentreaktion under igångsättning. Användaren kan
kontrollera vridmoment-reaktion eller rekylkrafter, om
korrekta försiktighetsåtgärder vidtas.
b ) Placera aldrig din hand nära roterande tillbehör.
Tillbehöret kan rekylera över din hand.
c ) Placera inte din kropp inom det område dit
elverktyget kommer att förflytta sig om rekyl
inträffar. Rekylen kommer att kasta verktyget i motsatt
riktning mot hjulets rörelse vid klämpunkten.
d ) Använd speciell försiktighet när du bearbetar hörn,
vassa kanter, etc. Undvik att tillbehöret studsar
och kör fast. Hörn, vassa kanter eller studsande har en
tendens att hugga tag i det roterande tillbehöret, och
orsaka förlust av kontroll eller rekyl.
e ) Sätt inte på sågkedja för träskärningsklinga eller
tandad sågklinga. Sådana klingor ger ofta upphov till
rekyl och förlust av kontroll.
Säkerhetsvarningar specifika för slipning
och slipande avkapningsarbeten
a ) Använd enbart hjultyper som är rekommenderade
för ditt elverktyg och det specifika skydd som är
avsett för den valda trissan. Trissor som elverktyget
inte är konstruerat för kan inte skyddas tillräckligt bra, och
är osäkra.
b ) Slipytans centrum på den nedtryckta skivan måste
vara monterad nedanför skyddsklacken. Felaktigt
monterad skiva som skyddas av nivån av skyddsklacken
kan inte var tillräckligt skyddande.
c ) Skyddet måste fästas på ett säkert sätt på
elverktyget och placeras för maximal säkerhet, så
att så litet som möjligt av skivan är exponerad för
operatören. Skyddet hjälper till att skydda operatören
från trasiga skivfragment, oavsiktlig kontakt med skivan
och gnistor som kan antända kläder.
d ) Trissorna får bara användas för rekommenderade
tillämpningar. Exempel: Slipa inte med sidan på
en kaptrissa. Slipande kaptrissor är avsedda för perifer
slipning; sidokrafter som appliceras på dessa trissor kan
orsaka att de splittras.
e ) Använd alltid oskadade hjulflänsar som har korrekt
storlek och form för din valda trissa. Korrekta
hjulflänsar stödjer trissan, och minskar därmed
risken för att trissan bryts sönder. Flänsar för kaptrissor
kan vara annorlunda än flänsar för sliptrissor.
f ) Använd inte nedslitna trissor från större elverktyg.
En trissa avsedd för större elverktyg är inte lämplig för
den högre hastigheten hos ett mindre verktyg, och kan
eventuellt spricka.
Svenska
Tillkommande säkerhetsvarningar specifika
för slipande avkapningsarbeten
a ) Spärra inte kaptrissan eller applicera för mycket
tryck. Försök inte göra en för djup kapning.
Överansträngning av trissan ökar belastningen och risken
att trissan vrider sig eller fastnar i skåran, och risken för
rekyl eller att trissan går sönder.
b ) Placera inte din kropp mitt för och bakom den
roterande trissan. När trissan, vid arbetspunkten,
förflyttar sig bort från din kropp, kan en eventuell rekyl
kasta den roterande trissan och elverktyget rakt mot dig.
c ) När trissan fastnar eller när en kapning avbryts av
någon anledning, stäng av elverktyget och håll det
orörligt till dess att trissan stannar fullständigt.
Försök aldrig att ta bort kaptrissan från skåran
medan trissan är i rörelse, eftersom en rekyl då kan
inträffa. Undersök och vidta korrigerande åtgärder för att
eliminera orsaken till att trissan fastnar.
d ) Starta inte om kapningsarbetet i arbetsstycket. Låt
trissan komma upp i full hastighet och gå sedan
försiktigt in i skåran. Trissan kan fastna, klättra eller
rekylera om elverktyget startas om i arbetsstycket.
e ) Stöd skivor eller varje överdimensionerat
arbetsstycke för att minimera risken att trissan
kläms fast och rekylerar. Stora arbetsstycken
tenderar att sjunka ihop under sin egen vikt. Stöd
måste placeras under arbetsstycket på båda sidor om
trissan, nära kapningslinjen och nära dess kant.
f ) Tillämpa extra försiktighet när du gör en
"djupkapning" in i befintliga väggar eller andra
blinda områden. Den utstickande trissan kan kapa rör
för gas eller vatten, elektriska ledningar eller föremål som
kan ge upphov till rekyl.
Säkerhetsvarningar specifika för
sandslipningsarbeten
endast DWE4557, DWE4597
a ) Använd inte alltför överdimensionerat papper för
sandslipskivan. Följ tillverkarens rekommendationer
vid val av sandslipningspapper. Större
sandslipningspapper som når utanför sandslipsrondellen
utgör en risk för rivsår, och kan orsaka fastkörning,
sönderslitning av skivan eller rekyl.
Säkerhetsvarningar specifika för
ståltrådsborstningsarbeten
a ) Var medveten om att trådstrån kastas från borsten
också under vanlig användning. Slit inte för hårt på
trådarna genom att applicera för stor belastning
på borsten. Trådstråna kan lätt tränga igenom lätt
beklädnad och/eller huden.
b ) Om användningen av ett skydd rekommenderas för
ståltrådsborstning, tillåt inte någon kontakt mellan
trådtrissan eller borsten och skyddet. Trådtrissans
eller borstens diameter kan expandera på grund av
arbetsbelastningen och på grund av centrifugalkrafter.
Ytterligare säkerhetsregler för vinkelslipar
•
•
Använd inte Typ 11 (slipskål) skivor på detta verktyg.
Användning av olämpliga tillbehör kan resultera i skador.
Använd alltid sidohandtag. Dra åt handtaget ordentligt.
Sidohandtaget bör alltid användas för att alltid kunna
bibehålla kontrollen över verktyget.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60745; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Vinkelslip
1Skydd
1Sidohandtag
1Flänsuppsättning
1 Nyckelfri fläns (endast DWE4579R)
1 Skiftnyckel (endast DWE4579R)
1 Tvåpinnars skruvnyckel
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
133
Svenska
Märkningar på verktyg
Överlastskydd
Följande bildikoner visas på verktyget:
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Strömförsörjningen till motorn kommer att reduceras om
motorn överbelastas. Strömförsörjningen återställs till normal
när verktyget väl har kylts ner till lämplig arbetstemperatur.
Elektronisk koppling
Bär ögonskydd.
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden 21 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
1
2
3
4
5
6
7
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
Strömbrytare
Upplåsningsknapp
Spindellås
Skydd
Sidohandtag
LED-indikator (DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599)
Låsknapp (DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599)
Avsedd Användning
DWE4557, DWE4597 kraftiga vinkelslipar har konstruerats för
professionell användning för vinkelslipning, kapning, slipning
och stålborstning.
DWE4559, DWE4579, DWE4599, DWE4579R kraftiga vinkelslipar
har konstruerats för professionell användning för slipning
och skärning.
ANVÄND INTE andra slipskivor än navförsänkta trissor och
pappersskiva.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa slitstarka vinkelslipar är yrkesmässiga elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
Dammutsugningssystem
Dammutsugningssystemet avleder skräp som skulle kunna vara
skadliga för motorn och låter ren luft passera över motorn.
134
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Det elektroniska momentbegränsande koppling reducerar den
maximala momentreaktionen till operatören om en skiva skulle
kärva. Denna funktion förhindrar också att växellådan och den
elektriska motorn fastnar. Nivån för den elektroniska koppling
har ställts i på fabrik och kan inte ändras.
LED-indikator (Fig. A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
LED-indikatorlampan 6 som är monterad ovanpå handtaget
fungerar som ett larm för aktiveringen av den elektroniska
funktionen hos enheten såsom beskrivs ovan. Lampan kommer
att aktiverar och lysa konstant när en av ovanstående kopplingar
eller överbelastningsfunktioner är aktiverade. När enheten har
återställts genom att lossa brytaren eller enheten fått svalnat
kommer lampan att slå ifrån. Om LED-lampan blinkar konstant
rådfråga ditt lokala DeWALT serviceombud.
Frikopplingsbrytare vid strömlöshet
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
På/av-omkopplaren har en frikopplingsfunktion vid strömlöshet.
Om verktyget av någon anledning kopplas ifrån strömkällan
måste brytaren medvetet återaktiveras.
Mjukstart
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Mjukstart gör att maskinen bygger upp hastigheten långsamt
för att undvika obehagliga ryck vid starten. Denna funktion är en
särskild fördel vid arbete i trånga utrymmen.
Auto-balansfunktion
Endast DWE4599
Den automatiska balansfunktionen justerar kontinuerligt
balansen för att minska verktygets vibration när den är igång.
Detta förbättrar användarens komfort under arbetet, och
är särskilt användbar när verktyget används under långa
tidsperioder.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
Svenska
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.
Innan du återansluter verktyget, tryck ner och släpp upp
avtryckaren, för att säkerställa att verktyget är avstängt.
Påmontering av sidohandtag
(Fig. F)
2. Frigör låsmekanismen 8 och håll skyddet 4 över verktyget
som framgår av bilden.
3. Rikta in tapparna 9 med spåren 10 .
4. Tryck ner skyddet och vrid det i läge.
5. Om det behövs kan man spänna hårdare genom att dra åt
skruven 11 .
6. Spänn låset.
Frigör låset för att ta av skyddet.
SE UPP! Om skyddet inte kan dras åt med
justeringsskruven, använd inte verktyget. För att minska
risken för personskada, tag verktyget och skyddet till ett
servicecenter för att reparera eller byta ut skyddet.
VARNING: Innan du använder verktyget, kontrollera att
handtaget är ordentligt åtdraget.
För slipning, skruva fast sidohandtaget 5 ordentligt i det ena
hålet 17 på ena sidan av motorhöljet (Fig. F).
För skärning, skruva fast sidohandtaget 5 ordentligt i topphålet
18 eller i ett av hålen 17 på någon sida av motorhöljet.
Montering och borttagande av en slipskiva/
slippapper (Fig. A, D)
Påmontering och borttagande av slip- eller
kapskiva (Fig. A, C–E)
1. Placera verktyget på ett bord eller en plan yta med
skyddet uppåt.
2. Ta bort slipskivan 12 .
3. Placera gummislipskivan korrekt på spindeln 13 .
4. Placera slippappret på gummislipskivan.
5. Skruva fast den gängade fästmuttern 14 på spindeln.
Ringen på den gängade fästmuttern måste riktas mot
gummislipskivan.
6. Tryck på spindellåsknappen 3 och vrid spindeln 13 till dess
den låser på plats.
7. Skruva fast den gängade fästmuttern 14 med skiftnyckeln.
8. Öppna spindellåset.
9. Ta bort gummislipskivan, lossa den gängade
fästmuttern 14 med skiftnyckeln.
Montering av en trådborste
Skruva fast trådborsten direkt på spindeln utan distansbrickan
och gängad fläns.
Montering och borttagning av skyddet
(Fig. B)
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.
Innan du återansluter verktyget, tryck ner och släpp upp
avtryckaren, för att säkerställa att verktyget är avstängt.
SE UPP! Skyddsplåtar måste användas tillsammans med
denna slip.
Vid användning av slip DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597 eller DWE4599 för kapning av metall eller
murverk MÅSTE en Typ 1 skyddskåpa användas. Skyddskåpor
av Typ 1 finns tillgängliga för en extra kostnad hos DeWALTs
återförsäljare.
NOTERA: Se Diagram över slipnings- och kapningstillbehör
i slutet av detta avsnitt för att se andra tillbehör som kan
användas med dessa slipmaskiner.
1. Placera vinkelslipen på ett bord med spindeln uppåt.
VARNING: Använd inte en skadad skiva.
1. Placera verktyget på ett bord, med skyddet uppåtvänt.
2. Sätt på stödflänsen 12 korrekt på drivaxeln 13 (Fig. C).
3. Placera skivan 15 på stödflänsen 12 (Fig. D). När du sätter
på en skiva med höjt nav, se till att det upphöjda navet 16 är vänt mot stödflänsen 12 .
4. Skruva på den gängade klämmuttern 14 på drivaxeln 13 (Fig. E):
a. Ringen på den gängade klämmuttern 14 måste vara
vänd mot skivan vid montering av en slipskiva (Fig. E1);
b. Ringen på den gängade klämmuttern 14 måste vara
vänd mot skivan vid montering av en slipskiva (Fig. E2).
5. Tryck på knappen för drivaxelns lås 3 och vrid drivaxeln 13 till dess den låser på plats (Fig. D).
6. Skruva fast den gängade fästmuttern 14 med skiftnyckeln.
NOTERA: Se Montera och ta bort en slip- eller kapskiva
med en nyckelfri fläns när DWE4579R används.
7. Släpp loss drivaxelns lås.
8. För att avlägsna skivan, lossa den gängade klämmuttern 14 med den tvåstiftade skiftnyckeln.
Montera och ta bort en slip- eller kapskiva
med en nyckelfri fläns
(Fig. G, H)
Endast DWE4579R
1. Utförs steg 1–5 av Montera och ta bort en slip- eller
kapskiva.
2. Dra åt den gängade nyckelfria flänsen 19 genom att
fast vrida den medurs för hand. (Använd endast en felfri
nyckelfri fläns.)
a. Se till att den tryckta sidan av den nyckelfria flänsen är
riktad mot dig.
b. Pilen måste peka mot indexmarkeringen (Fig. G).
3. Öppna spindellåset.
En oskadad nyckelfri fläns kan lossas för hand genom att flänsen
vrids moturs.
135
Svenska
OBSERVERA: Lossa ALDRIG en åtsittande nyckelfri fläns
med en tång. Använd alltid skiftnyckeln 20 (Fig. H).
Före användning
• Sätt på skyddet och lämplig skiva eller trissa. Använd inte
alltför slitna skivor eller trissor.
• Se till att den inre och den yttre flänsen är korrekt
monterade. Följ instruktionerna som ges i tabellen
Slipnings- och kapningstillbehör.
• Se till att skivan eller trissan roterar i pilarnas riktning på
tillbehöret och på verktyget.
• Använd inte ett skadat tillbehör. Före varje användning,
inspektera tillbehör såsom sliptrissor med avseende på flisor
och sprickor, stödrondell med avseende på sprickor, nötning
eller för stort slitage, stålborste med avseende på lösa
eller spruckna trådar. Om elverktyg eller tillbehör tappas,
inspektera för ev. Skada eller installera ett oskadat tillbehör.
Efter inspektion och installation av ett tillbehör, placera dig
själv och åskådare bort från tillbehörets rotationsplan, och
kör elverktyget med maximal tomgångshastighet under en
minut. Skadade tillbehör kommer normalt att falla sönder
under denna testkörning.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.
Innan du återansluter verktyget, tryck ner och släpp upp
avtryckaren, för att säkerställa att verktyget är avstängt.
VARNING:
• Se till att allt material som ska slipas eller kapas sitter
stadigt på plats.
• Säkra och stöd arbetsstycket. Använd klämmor
eller ett skruvstäd för att stödja arbetsstycket vid
ett stabilt underlag. Det är viktigt att fästa och
stödja arbetsstycket för att förhindra rörelser hos
arbetsstycket och att kontrollen förloras. Rörelser hos
arbetsstycket eller förlust av kontrollen kan skapa faror
och orsaka personskador.
• Stöd skivor eller överdimensionerade
arbetsstycken för att minimera att skivan fastnar
och får bakslag. Stora arbetsstycken tenderar att
svikta under sin egen vikt. Stöd måste placeras under
arbetsstycket nära kaplinjen och nära kanten på
arbetsstycket på båda sidor av skivan.
• Använd alltid vanliga arbetshandskar när
verktyget används.
• Applicera bara ett försiktigt tryck på verktyget. Utsätt
inte skivan för sidotryck.
• Undvik att överlasta. Fortsätt att köra elverktyget utan
belastning under flera minuter efter att elverktyget
136
•
•
•
•
•
•
utsatts för kraftig belastning för att kyla tillbehöret.
Vidrör inte slip- och kapskivor innan de har svalnat.
Skivan kan bli mycket het under arbetet.
Arbeta aldrig med slipkoppen utan lämpligt skydd
på plats.
Använd inte elverktyget med en kapställning.
Använd aldrig material som är oförenligt
med slipprodukter.
Var medveten om att hjulet fortsätter att rotera efter
att verktygen är avstängda.
Verktyget är inte konstruerats för att användas med
en slipkopp.
Använd inte separata reducerande bussningar eller
adaptrar för att anpassa stora hål på slipskivor.
Korrekt Handplacering (Fig. A)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand på sidohandtaget 5 och den andra handen på själva verktyget, så som visas i figur A.
Strömbrytare (Fig. A)
Strömbrytaren är utrustad med en upplåsningsknapp.
För att köra verktyget, tryck ned upplåsningsknappen 2 och
tryck sedan på strömbrytaren 1 .
Släpp upplåsningsknappen 2 . För att stoppa verktyget,
släpp knappen.
Låsknapp (Fig. A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
För kontinuerlig gång tryck in låsknappen 7 och släpp
strömbrytaren.
För att stoppa verktyget, tryck på på/av-strömbrytaren igen.
Låsknappen kan tas bort permanent utan att kompromissa med
uppfyllelsen med tillsynsorganet som visas på namnplattan.
Borttagning av låspinnen måste göras av ett DeWALT
servicecenter.
Vridaxellås (Fig. A)
Vridaxellåset 3 finns för att förhindra att drivaxeln roterar
under installation eller borttagande av trissor. Använd bara
vridaxellåset när verktyget är avstängt, bortkopplat från
strömförsörjningen, och har stannat helt och hållet.
OBSERVERA: För att minska skaderisken på verktyget,
koppla inte in drivaxelns lås medan verktyget arbetar.
Skada på verktyget kommer att uppstå, och påmonterat
tillbehör kan snurra loss och möjligen resultera
i personskada.
För att koppla in låset, tryck ner knappen för drivaxellåset och
vrid drivaxeln tills du inte kan vrida drivaxeln längre.
Svenska
Metallappliceringar
När du använder verktyget i metalltillämpningar, se till att en
jordfelsbrytare (RCD) har satts in, för att undvika kvarvarande
risker orsakade av metallspån.
Om RCD-n bryter strömförsörjningen, ta verktyget till ett
behörigt reparationsombud för DeWALT.
VARNING: Under extrema arbetsförhållanden kan
ledande damm ansamlas inuti maskinens kåpa vid arbete
med metall. Detta kan resultera i att den skyddande
isoleringen i maskinen försämras, med en potentiell risk
att få en elektrisk stöt.
För att undvika ansamling av metallspån inuti maskinen
rekommenderar vi daglig rensning av ventilationsspringorna.
Se Underhåll.
Sågning i metall
För kapning med belagda slipmedel, använd alltid en
skyddsvakt typ 1.
Vid kapning, arbeta med måttlig matning som är lämplig för
materialet som kapas. Minska inte hastigheten på kapskivan
genom att luta eller pendla maskinen.
Minska itne hastigheten hos skivor som körs genom att
använda sidotryck.
Maskinen måste alltid arbeta i en sliprörelse uppåt. I annat fall
finns risken att den skjuts okontrollerat ut från kapstället.
Vid kapning av profiler och fyrkantstänger är det bäst att börja
vid det smalaste tvärsnittet.
Grovslipning
Använd aldrig en kapskiva för grovslipning.
Använd alltid skydd typ 27.
Bästa grovbearbetningsresultatet uppnås vid inställning av
maskinen i en vinkel 30° till 40°. Flytta maskinen fram och
tillbaka med ett måttligt tryck. På detta sätt kommer inte
arbetsstycket att bli för hett, missfärgas eller spår skapas.
Kapning av sten
Maskinen skall endast användas för torrkapning. För
kapning av sten, det är bäst att använda diamantkapskivor och
endast arbeta med maskinen med dammskyddsmask.
Arbetsråd
Var försiktig när skåror kapas i väggar i
byggnadskonstruktioner.
För öppningar i väggar i byggnadskonstruktioner gäller
landsspecifika bestämmelser. Dessa bestämmelser måste tas
i beaktande under alla förhållanden. Innan arbetet påbörjas
rådfråga ansvarig byggnadsingenjör, arkitekt
eller byggnadsledare.
Användning av sliprondeller
VARNING: Ansamling av metalldamm. Omfattande
användning av sliprondeller i metalltillämpningar kan
resultera i ökad risk för elektrisk stöt. För att minska
denna risk, sätt in en RCD före användning, och rengör
ventilationsspringorna dagligen genom att blåsa in torr
tryckluft i ventilationsspringorna enligt nedanstående
underhållsanvisningar.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.
Innan du återansluter verktyget, tryck ner och släpp upp
avtryckaren, för att säkerställa att verktyget är avstängt.
Pop-off-borstar
Motorn stängs automatiskt av, vilket indikerar att kolborstarna är
nästan utslitna och att verktyget behöver service. Kolborstarna
kan inte servas av användaren. Ta verktyget till ett behörigt
reparationsombud för DeWALT.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
137
Svenska
Tillbehörstabell
Max.
[mm]
d
D
[mm]
Min.
Rotation
[min.-1]
Yttre
hastighet
[m/s]
Gängad
hållängd
[mm]
D
b
d
180
6
22.23
8.500
80
-
b 230
6
22.23
6.500
80
-
180
-
-
8.500
80
-
75
30
M14
8.500
45
25,0
180
12
M14
8.500
80
25,0
230
12
M14
8.500
80
25,0
D
DWE4557 /DWE4597
d
b
D
D
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
138
Svenska
Tabellen slipnings- och kapningstillbehör
Typ av skydd
Tillbehör
Beskrivning
Hur slipen sätts på
Slipskiva med
försänkt nav
Skydd av typ 27
Skydd av typ 27
Rondelltrissa
Stödfläns
Trådtrissor
Trissa av typ 27 med
försänkt nav
Gängad klämmutter
Trådtrissor med
gängad mutter
Skydd av typ 27
Trådtrissa
Trådkopp med
gängad mutter
Skydd av typ 27
Stålborste
Stödrondell/
sandpapper
Skydd av typ 27
Stödrondell av gummi
Sandskiva
Gängad klämmutter
139
Svenska
Tabellen slipnings- och kapningstillbehör
Typ av skydd
Tillbehör
Beskrivning
Hur slipen sätts på
Betongkapskiva,
belagd
Skydd av typ 1
Skydd av typ 1
Metallkapskiva,
belagd
Stödfläns
Kaptrissor med
diamanter
Skydd av typ 1
Kaptrissa
ELLER
Skydd av typ 27
140
Gängad klämmutter
Türkçe
AVUÇ TAŞLAMA MAKINELERI DWE4557, DWE4559,
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli alet
kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
VAC
Tip
Giriş gücü
W
Yüksüz/anma hızı
min-1
Disk çapı
mm
Mil çapı
Mil uzunluğu
mm
Ağırlık*
kg
* ağırlığa yan tutamak ve siper dahildir
DWE4557
230
1
2400
8500
180
M14
24,0
6,5
DWE4597
230
1
2600
8500
180
M14
24,0
6,5
DWE4559
230
1
2400
6500
230
M14
24,0
6,6
EN60745-2-3’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
dB(A)
96
96
97
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
107
107
108
LWA(akustik güç düzeyi)
K(akustik gücü belirsizliği)
Tasohionta
Vibration, emissionsvärde a h,AG =
Osäkerhet K =
Kiekkohionta
Vibration, emissionsvärde a h,DS =
Osäkerhet K =
DWE4599
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
DWE4579R
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
96
107
96
107
96
107
dB(A)
3
3
3
3
3
3
m/s2
m/s2
9,0
1,5
8,5
1,5
7,0
1,5
7,0
1,5
4,5
1,5
7,0
1,5
m/s2
m/s2
2,5
1,5
2,5
1,5
–
–
–
–
–
–
2,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
DWE4579
230
1
2600
6500
230
M14
24,0
6,6
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
Avuç taşlama makineleri
DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010,EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
141
Türkçe
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
20.04.18
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
142
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
Türkçe
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
İLAVE ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI
Tüm İşlemler için Güvenlik Talimatları
a ) Bu elektrikli alet taşlama, zımparalama (DWE4557
ve DWE4597), tel fırçalama veya kesim makinesi
olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu
elektrikli aletle verilen tüm güvenlik uyarılarını,
talimatları, resimleri ve teknik özellikleri okuyun.
Aşağıda listelenen tüm talimatlara uyulmaması elektrik
çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
b ) Polisaj gibi işlemlerin bu elektrikli alet ile yapılması
tavsiye edilmemektedir. Zımparalama gibi işlemlerin
(DWE4559; DWE4579; DWE4579R ve DWE4599) bu
elektrikli alet ile yapılması tavsiye edilmemektedir.
Elektrikli aletin kullanım amacı dışındaki işlemler tehlike
yaratarak yaralanmalara neden olabilir.
c ) Özel olarak tasarlanmamış veya aletin üreticisi
tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayın.
Aksesuarın elektrikli aletinize takılabiliyor olması güvenli
çalışacağını garanti etmez.
d ) Aksesuarın anma hızı, en azından elektrikli aletin
üzerinde yazılı maksimum hıza eşit olmalıdır.
Anma hızlarından daha hızlı çalışan aksesuarlar kırılarak
parçalanabilirler.
e ) Aksesuarınızın dış çapı ve kalınlığı elektrikli
aletinizin kapasite değerleri dahilinde olmalıdır.
Boyutu hatalı olan aksesuarlar yeterli derecede korunamaz
ve kontrol edilemezler.
f ) Aksesuarların dişli montajı, taşlama makinesinin
mil dişine uymalıdır. Flanşlarla monte edilen
aksesuarlar için, aksesuarın mil çaplarının flanjın
yerleştirme çapına uyması gerekmektedir. Elektrikli
aletin montaj donanımına uymayan aksesuarlar dengesiz
çalışır, aşırı titreşim yapar ve kontrolü kaybetmeye
neden olabilir.
g ) Hasarlı aksesuar kullanmayın. Her kullanımdan
önce aksesuarı kontrol edin, örneğin taşlama
çarkında çatlak olup olmadığını, zımpara tabanında
çatlak, aşınma veya aşırı eskime olup olmadığını
ve tel fırçalarda gevşek veya kırık teller olup
olmadığını kontrol edin. Elektrikli alet veya aksesuar
düşürülürse hasara karşı kontrol edin ya da hasarsız
bir aksesuar takın. Aksesuarı takıp inceledikten
sonra kendinizi ve yanınızdakileri dönen aksesuarın
düzleminden uzağa konumlandırdıktan sonra
elektrikli aleti yüksüz maksimum hızda bir dakika
süreyle çalıştırın. Hasarlı aksesuarlar bu deneme
süresinde normal şartlarda parçalanacaktır.
h ) Koruyucu ekipman kullanın. Uygulamaya bağlı
olarak yüz siperi veya güvenlik gözlüğü kullanın.
Duruma bağlı olarak toz maskesi, kulaklık, eldiven
ve küçük zımpara veya iş parçası parçalarını
durdurabilecek iş önlüğü kullanın. Göz koruyucu,
çeşitli işlemlerin neden olduğu uçan parçacıkları
durdurabilecek özellikte olmalıdır. Toz maskesi veya
143
Türkçe
solunum aygıtı, yaptığınız işlemin neden olduğu
parçacıkları filtreleyebilecek özellikte olmalıdır. Yüksek
yoğunluklu gürültüye uzun süre maruz kalınması, işitme
kaybına yol açabilir.
i ) Etrafta bulunanların çalışma alanından güvenli
bir mesafede durmalarını sağlayın. Çalışma
alanına giren herkes koruyucu ekipman giymelidir.
İş parçasının veya kırılan bir aksesuarın parçaları
uçuşarak çalışılan alanın hemen yakınında bulunanların
yaralanmasına neden olabilir.
j ) Aletin, gömülü elektrik kablolarına veya kendi
kablosuna temas etmesine yol açabilecek
durumlarda aleti izole edilmiş saplarından tutun.
Kesim aksesuarı elektrik akımı bulunan kablolarla temas
ettiğinde, akım elektrikli aletin iletken metal parçaları
üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik çarpmasına
yol açabilir.
k ) Elektrik kablosunu dönen aksesuardan uzak tutun.
Kontrolü kaybetmeniz durumunda kablo kesilerek
elinizin veya kolunuzun dönen aksesuara çekilmesine
neden olabilir.
l ) Aksesuar tam olarak durmadan elektrikli aleti asla
yere koymayın. Dönen aksesuar yüzeyi kaparak elektrikli
aletin kontrolünüzden çıkmasına neden olabilir.
m ) Elektrikli aleti sağınızda veya solunuzda taşırken
çalıştırmayın. Dönen aksesuara kazara temas edilmesi
elbiselerinizi kapabilir, aksesuarı vücudunuza çekebilir.
n ) Elektrikli aletin havalandırma deliklerini düzenli
olarak temizleyin. Motor fanı tozu gövdenin içine
çeker ve toz metallerin aşırı miktarda birikmesi elektrik
hasarlarına yol açabilir.
o ) Elektrikli aleti yanıcı malzemelerin yanında
çalıştırmayın. Kıvılcımlar bu malzemelerin tutuşmasına
neden olabilir.
p ) Sıvı soğutucu gerektiren aksesuarları kullanmayın.
Su veya başka soğutma sıvılarının kullanılması elektrik
çarpmasına neden olabilir.
TÜM İŞLEMLER İÇİN TEK GÜVENLİK
TALİMATLARI
Geri Tepmenin Nedenleri ve Önlenmesi
Geri tepme, dönen çarkın, zımpara tabanının, fırçanın veya
başka bir aksesuarın sıkışma veya takılmaya karşı gösterdiği
reaksiyondur. Sıkışma veya takılma dönen aksesuarın tutukluk
yapmasına ve ardından kontrol altında olmayan elektrikli aletin
tutukluk yaptığı noktada aksesuarın dönüş istikametinin aksi
istikametinde itilmesine neden olmaktadır.
Örneğin, bir zımpara taşının iş parçasına sıkışması veya takılması
durumunda taşın sıkışma noktasına giren kenarı, malzemenin
yüzeyine işleyerek taşın çıkmasına neden olabilir. Sıkışma sırasında
taşın hareket yönüne bağlı olarak taş, kullanıcıya doğru veya
kullanıcının uzağına atlayabilir. Zımpara taşları ayrıca bu şartlar
altında kırılabilir.
144
Geri tepme elektrikli aletin yanlış kullanımından ve/veya yanlış
kullanım prosedürlerinden veya şartlarından dolayı ortaya çıkar ve
aşağıda belirtilen uygun önlemlerin alınmasıyla engellenebilir:
a ) Elektrikli aleti sağlam bir şekilde tutun ve vücudunuz
ile kolunuzu geri tepme güçlerine dayanacak
şekilde yerleştirin. Geri tepmeye veya başlama
sırasında tork tepkisine karşı her zaman varsa
yardımcı tutamağı kullanın. Gerekli tedbirlerin alınması
durumunda kullanıcı tork tepkisini veya geri tepme
güçlerini kontrol edebilir.
b ) Elinizi daima dönen aksesuardan uzak tutun.
Aksesuar elinizin üzerinde geri tepebilir.
c ) Vücudunuzu, geri tepme olması halinde elektrikli
aletin hareket edebileceği alana yerleştirmeyin. Geri
tepme aleti, sıkışma noktasındaki taş hareketinin aksi
yönünde itecektir.
d ) Köşelerde, keskin kenarlarda vs. çalışırken özel
dikkat gösterin. Aksesuarın zıplamasına veya
takılmasına engel olun. Köşeler, keskin kenarlar veya
zıplama, dönen aksesuarın takılmasına neden olarak
kontrolün kaybolmasına veya geri tepmeye yol açabilir.
e ) Zincir testere bıçağı veya dişli testere bıçağı
takmayın. Bu tür bıçaklar sık sık geri tepme yaparak
kontrol kaybına neden olur.
Taşlama İşleri için Özel Güvenlik Uyarıları
a ) Yalnızca elektrikli aletiniz için önerilen disk türleri
ile seçili disk için tasarlanmış özel siper kullanın.
Elektrikli aletin tasarımına uygun olmayan diskler
yeterince korunamazlar ve güvenli değildir.
b ) Merkezdeki bastırılmış tekerleklerin aşındırma
yüzeyi, koruma ağzının düzleminin altına monte
edilmesi gerekir. Düzgün şekilde monte edilmemiş olan
ve koruma ağzının düzlemine yansıyan tekerlek, gereğince
korunamayabilir.
c ) Siper, diskin kullanıcı tarafında açıktan kalan
kısmı minimum olacak şekilde elektrikli alete sıkıca
bağlanmalı ve maksimum güvenlik sağlayacak
şekilde konumlandırılmalıdır. Siper, kullanıcıyı
kopan disk parçaları, diske kazara temas etme ve giysiyi
yakabilecek kıvılcımlara karşı korur.
d ) Diskler sadece önerilen uygulamalarda
kullanılmalıdır. Örneğin: kesim diskinin kenarı ile
taşlama yapmayın. Taşlama diskleri çevresel taşlama
için tasarlanmışlardır, bu disklere uygulanan kenar güçleri
disklerin parçalanmasına neden olabilir.
e ) Her zaman seçilen disk için doğru boyutta ve
şekilde, hasarsız disk flanşları kullanın. Uygun disk
flanşları diski destekleyerek diskin kırılma ihtimalini
azaltırlar. Kesim disk flanşları taşlama disk flanşlarından
farklı olabilir.
f ) Büyük elektrikli aletlerin eskimiş disklerini
kullanmayın. Büyük elektrikli alet için tasarlanmış
disk küçük aletin yüksek hızı için uygun değildir
ve parçalanabilir.
Türkçe
Taşlama İşleri için Özel İlave Güvenlik
Uyarıları
a ) Kesim diskinin sıkışmamasına dikkat edin ve aşırı
basınç uygulamayın. Aşırı derin kesimler yapmaya
çalışmayın. Diske aşırı basınç uygulanması yükü ve kesim
sırasında diskin bükülme ya da sıkışma ihtimali ile diskin
geri tepme ve kırılma ihtimalini artırır.
b ) Vücudunuzu dönen disk ile aynı hizada veya
arkasında kalacak şekilde konumlandırmayın.
İşlemin yapıldığı noktada disk vücunuzdan uzağa
doğru hareket ederken olası bir geri tepme, dönen
diskin ve elektrikli aletin doğrudan üzerinize yürümesine
neden olabilir.
c ) Disk sıkışma yapıyorsa veya herhangi bir nedenle
kesim işlemine ara verilirken elektrikli aleti kapatın
ve disk tamamen durana kadar elektrikli aleti
hareketsiz olarak tutun. Disk hareket halindeyken
kesim yapılan yerden kesim diskini asla çıkarmaya
kalkışmayın; aksi takdirde geri tepme meydana
gelebilir. Diskin sıkışma yapmasının nedenlerini araştırın
ve gidermek için gerekli düzeltmeleri yapın.
d ) Üzerinde çalışılan parça üzerinde yeniden kesim
işlemi başlatmayın. Diskin tam hıza çıkmasını
bekleyin ve kesim noktasına dikkatli bir şekilde
yeniden girin. Elektrikli alet üzerinde çalışılan parçaya
yeniden konumlandırılırken disk sıkışma, sağa sola yürüme
veya geri tepme yapabilir.
e ) Diskin sıkışma veya geri tepme ihtimalini en
aza indirmek için panelleri veya büyük parçaları
destekleyin. Büyük parçalar kendi ağırlıklarından
dolayı bel vermeye meyillidirler. Parçanın kesim
hattına yakın bir noktaya ve diskin her iki tarafınca olacak
şekilde parçanın kenarlarına destek yerleştirilmelidir.
f ) Mevcut duvar veya diğer kör alanlarda "dalarak
kesme" yaparken daha dikkatli olun. Dalan disk geri
tepmeye neden olabilecek gaz ve su hatlarını, elektrik
kablolarını ve nesneleri kesebilir.
Zımparalama İşleri için Özel Güvenlik
Uyarıları
Sadece DWE4557, DWE4597
a ) Oldukça büyük zımpara kağıdı kullanmayın.
Zımpara kağıdını seçmeden üretici firmanın
önerilerine dikkat edin. Zımpara tabanından daha
büyük zımpara kağıtları yırtılma tehlikesi oluştururlar ve
takılma, diskin paralanması veya geri tepmeye neden
olabilirler.
Satinaj İşleri için Özel Güvenlik Uyarıları
a ) Sıradan işlemlerde bile fırçadan fırça kıllarının
atılabileceğini unutmayın. Fırçaya fazla yük
uygulayarak telleri aşırı germeyin. Fırça kılları ince
kumaş ve/veya cildi kolayca delebilir.
b ) Satinaj için siper kullanılması öneriliyorsa telli disk
veya fırçanın sipere temas etmesine izin vermeyin.
Tel diskin veya fırçanın çapı iş yükünden ve merkezkaç
kuvvetinden dolayıgenişleyebilir.
Taşlama Makineleri için Ek Güvenlik
Önlemleri
•
•
Bu alette Tip 11 (havşa kabı) diskleri kullanmayın. Uygun
olmayan aksesuar kullanımı yaralanmalara neden olur.
Herzaman yan tutamağı kullanın. Kolu güvenli bir
şekilde sıkıştırın. Aletin kontrolünü sağlamak için her zaman
yan tutamak kullanılmalıdır.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA veya daha az kaçık
akımla kullanılmasını öneriyoruz.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin.
DeWALT aletiniz EN60745 standardına uygun olarak
çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Açılı taşlama makinesi
1Koruma
1 Yan tutamak
1 Flanş seti
1 Anahtarsız flanş (sadece DWE4579R için)
1 Anahtar (sadece DWE4579R için)
1 İki pimli anahtar
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
145
Türkçe
Alet Üzerindeki Etiketler
Toz Atma Sistemi
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Toz çıkarma sistemi motor için zararlı olan birikintileri çıkartır ve
daha temiz havanın motora girebilmesine imkan tanır.
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Koruyucu gözlük takın.
Motorun aşırı yüklenmesi durumunda motora gönderilen güç
azaltılacaktır. Aletin sıcaklığı uygun çalışma sıcaklığına düşünce
voltaj yeniden normale döner.
Tarih Kodu Konumu (Şek. [FIg.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 21 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
1
2
3
4
5
6
7
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Açma/kapama şalteri
Kilit açma şalteri
Mil kilidi
Koruma
Yan tutamak
LED göstergesi (DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599)
Kilitleme butonu (DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599)
Kullanim Amaci
DWE4557, DWE4597 ağır hizmet tipi açılı taşlama makineleri
profesyonel taşlama, kesime, zımparalama ve tel fırçalama
uygulamaları için tasarlanmıştır.
DWE4559, DWE4579, DWE4599, DWE4579R ağır hizmet tipi açılı
taşlama makineleri profesyonel taşlama ve kesme işlemleri için
tasarlanmıştır.
Ortadan basık çarklar ve flap disk dışında taşlama çarkı
KULLANMAYIN.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu ağır hizmet tipi açılı taşlama makineleri profesyonel
elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
146
Aşırı Yük Koruması
Elektronik Debriyaj
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Elektronik tork sınırlayıcı debriyaj, diskin sıkışması durumunda
operatöre iletilen azami tork reaksiyonunu azaltır. Bu özellik aynı
zamanda dişli düzeneğinin ve elektrik motorunun teklemesini
engeller. Elektronik debriyajın kademesi fabrikada ayarlanmıştır
ve değiştirilememektedir.
LED göstergesi (Şek. A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
LED göstergesi ışığı 6 , tutma yerinin üzerine yerleştirilmiştir
ve birimin yukarıda belirtilen elektronik özelliklerinin açıldığını
haber verir. Yukarıda belirtilen debriyaj veya aşırı yüklenme
özelliklerinden herhangi biri açıldığında sabit bir ışık vermeye
başlayacaktır. Birim düğmesi kullanılarak sıfırlandığında veya
soğuması için bekletildiğinde ışık kendiliğinden sönecektir.
Eğer LED ışık sürekli yanıp sönüyorsa lütfen yerel DeWALT
servisine başvurun.
Akım Korumalı Şalter
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Açma/kapama düğmesinde akım koruma fonksiyonu
bulunmaktadır. Eğer aletin güç kaynağı ile bağlantısı herhangi
bir sebepten dolayı koparsa, şalter kendiliğinden açılmalıdır.
Yavaş başlama özelliği
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Yavaş başlama özelliği, başlangıçta birden güç boşalmasına
karşı yavaş yavaş hızlanmaya izin verir. Bu özellik dar alanlarda
çalışırken işe yarar.
Otomatik Denge Özelliği
Sadece DWE4599
Otomatik denge özelliği, çalışırken aletin titreşimini azaltmak için
dengeyi sürekli ayarlar. Bu sayede kullanım konforu artar ve bu
özellik aleti uzun süre kullanırken özellikle faydalıdır.
Türkçe
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aleti yeniden bağlamadan
önce aletin kapalı olduğundan emin olmak için tetik
düğmesine basıp bırakın.
Yan Tutamağın Takılması (Şek. F)
UYARI: Aleti kullanmadan önce tutamağın iyice
sıkıldığından emin olun.
Taşlama için, yan tutamağı 5 sıkı bir şekilde dişli kutusunun
herhangi bir tarafındaki deliklerden 17 birine vidalayın (Şek. F).
Kesme için, yan tutamağı 5 sıkı bir şekilde dişli kutusunun
herhangi bir tarafındaki deliklerden 18 birine veya üst
deliğe 17 vidalayın.
Tabanın/Kumlama Tabakasının
Takılıp Çıkarılması (Şek. A, D)
1. Aleti siperi yukarıya bakar şekilde bir masaya veya düz bir
yüzeye yerleştirin.
2. Destek Flanşını çıkarın 12 .
3. Kauçuk tabayı milin 13 üzerine düzgün bir
şekilde yerleştirin.
4. Kumlama tabakasını kauçuk tabanın üzerine yerleştirin.
5. Dişli tespit somununu 14 mile vidalayın. Dişli tespit somunu
üzerindeki halka kauçuk tabaya bakmalıdır.
6. Mil kilidine 3 bastırın ve yerine kilitlenene dek
mili 13 çevirin.
7. Çift çatallı anahtarı kullanarak dişli tespit
somununu 14 sıkın.
8. Mil kilidini bırakın.
9. Kauçuk tabayı çıkarmak için çift çatallı anahtarla dişli tespit
somununu 14 sökün.
Bir Çanak Tel Fırçanın Takılması
Çanak tel fırçayı ara pul veya dişli flanş kullanmaksızın doğrudan
mil üzerine vidalayın.
Siperin Takılıp Çıkarılması (Şek. B)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aleti yeniden bağlamadan
önce aletin kapalı olduğundan emin olmak için tetik
düğmesine basıp bırakın.
DİKKAT: Bu taşlama makinesiyle siperler kullanılmalıdır.
DWE4557, DWE4559, DWE4579, DWE4579R, DWE4597 veya
DWE4599 taşlama makinesini metal veya çimento bazlı
malzemeleri kesmede kullanırken Tip 1 siper KULLANILMALIDIR.
Tip 1 siperler ücreti mukabili DeWALT satış noktalarından
temin edilebilirler.
NOT: Bu taşlama makineleri ile kullanılabilen diğer aksesuarlar
için lütfen bu kısmın sonundaki Taşlama ve Kesim Aksesuar
Çizelgesine bakınız.
1. Mil yukarı gelecek şekilde açılı zımparayı bir masanın üzerine
yerleştirin.
2. Sıkıştırma kilidini 8 serbest bırakın ve siperi 4 gösterildiği
şekilde aletin üzerinde tutun.
3. Dilleri 9 girişlerle 10 hizalayın.
4. Sipere bastırın ve döndürerek istenilen konuma getirin.
5. Gerekirse vidayı 11 sıkıştırarak sıkıştırma gücünü arttırın.
6. Sıkıştırma kilidini sıkıştırın.
Siperi sökmek için sıkıştırma kilidini açın.
DİKKAT: Vidayı ayarlayarak siper sabitlenemiyorsa aleti
kullanmayın. Yaralanma riskini azaltmak için onarım
veya siperin değiştirilmesi için aleti siper ile birlikte
servise götürün.
Taşlama ve Kesim Diskinin Takılıp Çıkarılması
(Şek. A, C–E)
UYARI: Hasarlı disk kullanmayın.
1. Siper yukarı gelecek şekilde aleti bir masaya yatırın.
2. Destekleme flanşını 12 mil 13 üzerine düzgünce
takın (Şek. C).
3. Diski 15 destekleme flanşı 12 üzerine yerleştirin (Şek. D).
Yüksek merkezli bir disk takarken yüksek merkezin 16 destekleme flanşına 12 baktığından emin olun.
4. Dişli tespit somununu 14 mile 13 vidalayın
(Şek. E):
a. Taşlama diski takarken dişli tespit somunu 14 üzerindeki
halka diske bakmalıdır
(Şek. E1);
b. Kesim diski takarken dişli tespit somunu 14 üzerindeki
halka diske bakmamalıdır (Şek. E2).
5. Mil kilidine 3 bastırın ve yerine kilitlenene dek mili 13 çevirin (Şek. D).
6. Gönderilen çift çatallı anahtarı kullanarak dişli tespit
somununu 14 sıkın. NOT: DWE4579R kullanırken
Taşlama ve Kesim Diskinin Anahtarsız Flanş ile Takılıp
Çıkarılması’na bakın.
7. Mil kilidini bırakın.
8. Diski çıkarmak için çift çatallı anahtarla dişli tespit
somununu 14 sökün.
Taşlama ve Kesim Diskinin Anahtarsız Flanş
ile Takılıp Çıkarılması (Şek. G, H)
Sadece DWE4579R
1. Taşlama ve Kesim Diskinin Takılıp Çıkarılması’nın 1–5
arası adımlarını uygulayın.
2. Dişli anahtarsız flanşını 19 elle saat yönünde çevirerek sıkın.
(Sadece kusursuz anahtarsız flanş kullanın.)
a. Anahtarsız flanşın yazılı tarafının size dönük olduğundan
emin olun.
147
Türkçe
b. Ok indeks işaretini göstermelidir (Şek. G).
3. Mil kilidini bırakın.
Hasarsız bir anahtarsız flanş elle saat yönünün tersine doğru
döndürülerek gevşetilebilir.
İKAZ: Anahtarsız flanşı ASLA kargaburunla sıkmayın. Her
zaman çift çatallı anahtar kullanın 20 (Şek. H).
Çalıştırmadan Önce
• Siperi ve uygun disk ya da çarkı takın. Oldukça aşınmış disk
veya çarkları kullanmayın.
• İç ve dış flanşın düzgün takıldığından emin olun.
Taşlama ve Kesim Aksesuarları Çizelgesinde verilen
talimatlara uyun.
• Disk veya çarkın, aksesuar ve alet üzerindeki oklar yönünde
döndüğünü kontrol edin.
• Hasar görmüş olan bir aksesuarı kullanmayın. Her
kullanımdan önce aksesuarları inceleyin, örneğin aşındırıcı
diski talaş ve çatlaklara karşı, disk tabanı çatlak, kopma ya
da aşırı kullanıma karşı, tel fırçayı gevşek ya da kırık tellere
karşı kontrol edin. Elektrikli alet ya da aksesuar düşürülürse,
hasar olup olmadığını kontrol edin ya da sağlam aksesuar
takın. Aksesuarın incelenmesi ve monte edilmesinden sonra,
kendinizi ve etraftaki insanları dönen aksesuar düzleminden
uzakta tutun ve bir dakika boyunca elektrikli aleti boşta
ve maksimum hızda çalıştırın. Bu test süresince hasarlı
aksesuarlar normal olarak kırılarak dağılacaktır.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aleti yeniden bağlamadan
önce aletin kapalı olduğundan emin olmak için tetik
düğmesine basıp bırakın.
UYARI:
• Taşlanacak veya kesilecek tüm malzemelerin yerlerine
sıkıca sabitlendiklerinden emin olun.
• İş parçasını sabitleyin ve destekleyin. İş parçasını stabil
bir yüzeye sabitlemek ve desteklemek için kelepçe veya
mengene kullanın. İş parçasını hareket etmesini ve
kontrolden çıkmasını engellemek için sabitlemek ve
desteklemek önemlidir. İş parçasının hareket etmesi
veya kontrolden çıkması tehlike oluşturabilir ve
yaralanmaya sebebiyet verebilir.
• Diskin sıkışma veya geri tepme ihtimalini
en aza indirmek için panelleri veya büyük
parçaları destekleyin. Büyük parçalar kendi
ağırlıklarından dolayı bel vermeye meyillidirler.
Parçanın kesim hattına yakın bir noktaya ve diskin
her iki tarafınca olacak şekilde parçanın kenarlarına
destek yerleştirilmelidir.
• Bu aleti kullanırken daima iş eldivenleri kullanın.
148
•
•
•
•
•
•
•
•
Alete sadece hafif bir baskı uygulayın. Diske yanal
basınç uygulamayın.
Aşırı yüklemekten kaçının.Elektrikli alete ağır yük
bindirdikten sonra aksesuarı soğutmak için aleti birkaç
dakika yüksüz şekilde çalıştırın. Taşlama ve kesim
disklerine soğumadan evvel dokunmayın. Çalışma
esnasında diskler çok ısınabilir.
Uygun koruma siperi takılı olmaksızın asla taşlama
çanağını kullanmayın.
Elektrikli aleti kesim standı ile kullanmayın.
Yapışık aşındırıcı ürünlerle asla defterleri kullanmayın.
Alet kapatıldıktan sonra çarkın dönmeye devam
ettiğini unutmayın.
Alet taşlama çanağıyla birlikte kullanılacak
şekilde tasarlanmamıştır.
Geniş taşlama disklerini uyarlamak için redüksiyon
burcu veya adaptörü kullanmayın.
Uygun El Pozisyonu (Şek. A)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu Şekil A’de gösterildiği gibi bir elin yan
tutamakta 5 ve diğer elin aletin gövdesinde olmasını gerektirir.
Açma ve Kapama (Şek. A)
Açma/kapama şalterinde bir kilit açma şalteri bulunur.
Aleti çalıştırmak için kilit açma şalterini 2 bastırın ve ardından
açma/kapama şalterini 1 kullanın.
Kilit açma şalterini 2 serbest bırakın. Aleti durdurmak için, şalteri
serbest bırakın.
Kilitleme butonu (Şek. A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Sürekli çalışma için kilit-açık 7 düğmesine basın ve açma/
kapama anahtarını bırakın.
Aleti kapatmak için açma/kapama düğmesine tekrar basın.
Kilitleme butonu, aletin isim plakasında belirtilen düzenleyici
kuruluşlar ile uyumluluğunun bozulmasına sebep olunmadan
tamamen çıkarılabilir. Kilitleme pininin çıkarılması DeWALT Servis
Merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir.
Mil Kilidi (Şek. A)
Mil kilidi 3 , diskleri takıp çıkarırken milin dönmesini engellemek
için sağlanmıştır. Mil kilidini yalnızca alet kapalıyken, güç
kaynağından ayrık durumdayken ve tamamen durduktan
sonra kullanın.
İKAZ: Aletin hasar görmesini engellemek için alet
çalışırken mil kilidini kullanmayın. Aletin hasar görecek
ve takılı aksesuar yerinde çıkarak yaralanmaya
neden olabilecektir.
Kilidi devreye almak için mil kilit düğmesine basın ve mili artık
daha fazla döndüremeyecek duruma gelene dek döndürün.
Türkçe
Metal Uygulamaları
BAKIM
Aleti metal uygulamalarda kullanırken metal talaşının neden
olduğu kalıcı riskleri engellemek için kaçak akım rölesinin takılı
olduğundan emin olun.
Kaçak akım rölesi tarafından güç kaynağı kapatılırsa aleti yetkili
DeWALT servisine götürün.
UYARI: Uç çalışma koşullarında, metalle çalışırken makine
gövdesinde iletken toz birikebilir. Bu ise makinenin içindeki
koruyucu izolasyonun bozulmasına ve olası elektrik
çarpması risklerine neden olabilir.
Makinenin içinde metal talaşı birikmesini engellemek için
havalandırma deliklerini her gün temizlemenizi tavsiye ederiz.
Bkz. Bakım.
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aleti yeniden bağlamadan
önce aletin kapalı olduğundan emin olmak için tetik
düğmesine basıp bırakın.
Metal Kesimi
Kesme taşları ile kullanırken her zaman tip 1 muhafaza
kullanın.
Kesim esnasında kesilen malzemeye uyumlu şekilde ortalama
beslemede kesim yapın. Kesim diskine basınç uygulayarak
makineyi eğmeyin veya daha kısa olabilir.
Aşağıda çalışan disklerin hızlarını düşürmek için artık yandan
uygulanan kesim diskleri gereklidir.
Makine her zaman yukarı eğimli şekilde çalışmak zorundadır.
Aksi takdirde, kesim yerinden kontrolsüz bir şekilde fırlaması
tehlikesi ortaya çıkabilir.
Profil ve köşe çubuk keserken en kısa kesit noktasından başlayın.
Sert Taşlama
Taşlama için asla kesme diskini kullanmayın.
Her zaman koruma kullanın (tip 27).
En iyi eğimler makinenin 30° veya 40° açıda ayarlanmasıyla elde
edilir. Uygun bir baskı uygulayarak makineyi ileri veya geri doğru
hareket ettirin. Bu sayede çalışma parçası çok ısınmayacak, rengi
gitmeyecek ve oluklar oluşmayacaktır.
Kesim Taşı
Bu makine yalnızca kuru kesim için kullanılmalıdır.
Kesim taşı için en uygun uygulama elmas kesim taşının
kullanılmasıdır.
Makineyi çalıştırırken ilave toz koruyucu maske
kullanılması gereklidir.
Çalışma Önerileri
Yapısal duvarlarda slot kesimi yaparken dikkatli olun.
Yapısal duvarlardaki slotlar ülkelere özel düzenlemelere tabidir.
Tüm işlemlerde bu düzenlemelere uyulması gerekmektedir.
Çalışmaya başlamadan önce sorumlu yapı mühendisine, mimara
veya inşaat şefine danışın.
Kullanım Ömrü Dolmuş Kömürler
Karbon kömürlerin kullanım ömrünün hemen hemen
dolduğunu ve aletin servise ihtiyaç duyduğunu göstermek
üzere motor otomatik olarak kapanır. Karbon kömürlere
kullanıcı tarafından servis yapılamaz. Aletini yetkili DeWALT
servisine götürün.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.)
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Flap Disk Kullanımı
UYARI: Metal tozu birikimi. Metal uygulamalarında flap
disklerin aşırı kullanılması elektrik çarpması riskini artırır.
Riski azaltmak için kullanmadan önce kaçak akım rölesi
takın ve aşağıdaki bakım talimatlarına göre havalandırma
deliklerine kuru basınçlı hava üfleyerek havalandırma
deliklerini her gün temizleyin.
149
Türkçe
Aksesuar Tablosu
Maks.
mm Min. Dönüş
mm
D
d
D
b
d
[min.-1]
Çevresel Işlenmiş delik
Hız
uzunluğu.
[m/s]
[mm]
180
6 22.23
8.500
80
-
b 230
6 22.23
6.500
80
-
180
-
8.500
80
-
75
30 M14
8.500
45
25,0
180 12 M14
8.500
80
25,0
230 12 M14
8.500
80
25,0
D
-
DWE4557 /DWE4597
d
b
D
D
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com
adresinde mevcuttur
150
Türkçe
Taşlama aksesuar çizelgesi
Siper Tipi
Aksesuar
Açıklama
Taşlama Makinesine Takılması
Basık merkezli
taşlama diski
Tip 27 siper
Tip 27 siper
Flap diski
Destek flanşı
Telli diskler
Tip 27 basık merkezli disk
Dişli tespit somunu
Dişli somunlu telli
diskler
Tip 27 siper
Telli disk
Dişli somunlu telli
çanak
Tip 27 siper
Telli fırça
Zımpara tabanı/
zımpara kağıdı
Tip 27 siper
Kauçuk zımpara tabanı
Zımpara diski
Dişli tespit somunu
151
Türkçe
Taşlama aksesuar çizelgesi
Siper Tipi
Aksesuar
Açıklama
Taşlama Makinesine Takılması
Taş kesme diski,
bağlı
Tip 1 siper
Tip 1 siper
Metal
kesme diski, bağlı
Destek flanşı
Elmas kesim
diskleri
Tip 1 siper
Kesim diski
VEYA
Tip 27 siper
152
Dişli tespit somunu
Ελληνικά
ΓΩΝΙΑΚΟΊ ΤΡΟΧΙΣΤΈΣ DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DWE4557
230
Τάση
VAC
Τύπος
1
Ισχύς εισόδου
W
2400
8500
Ταχύτητα χωρίς φορτίο/
min-1
ονομαστική ταχύτητα
Διάμετρος τροχού
mm
180
Διάμετρος άξονα
M14
Μήκος άξονα
mm
24,0
Βάρος*
kg
6,5
* Στο βάρος περιλαμβάνεται η πλευρική λαβή και το προστατευτικό.
DWE4597
230
1
2600
8500
DWE4559
230
1
2400
6500
DWE4579
230
1
2600
6500
DWE4599
230
1
2600
6500
DWE4579R
230
1
2600
6500
180
M14
24,0
6,5
230
M14
24,0
6,6
230
M14
24,0
6,6
230
M14
24,0
6,6
230
M14
24,0
6,6
97
108
96
107
96
107
96
107
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745-2-3:
dB(A)
96
96
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
107
107
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
K(αβεβαιότητα για το δοθέν
επίπεδο ήχου)
Λείανση επιφανειών
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,AG =
Αβεβαιότητα K =
Τριβείο δίσκου
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,DS =
Αβεβαιότητα K =
dB(A)
3
3
3
3
3
3
m/s2
m/s2
9,0
1,5
8,5
1,5
7,0
1,5
7,0
1,5
4,5
1,5
7,0
1,5
m/s2
m/s2
2,5
1,5
2,5
1,5
–
–
–
–
–
–
2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
153
Ελληνικά
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
Γωνιακοί τροχιστές
DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010,EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014 +A12:2014 +A13:2015.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
20.04.18
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
154
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
Ελληνικά
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
3) Προσωπική ασφάλεια
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
155
Ελληνικά
ΠΡΌΣΘΕΤΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Οδηγίες ασφαλείας για όλες τις διαδικασίες
α ) Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται για
λειτουργία ως τροχιστής, λειαντήρας (DWE4557 και
DWE4597), συρματόβουρτσα ή εργαλείο κοπής.
Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας,
τις οδηγίες, τις απεικονίσεις και τις προδιαγραφές
που συνοδεύουν αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη
τήρηση οποιασδήποτε από τις οδηγίες που αναφέρονται
πιο κάτω μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά και/ή σοβαρό τραυματισμό.
β ) Δεν συνιστάται να εκτελούνται με αυτό το ηλεκτρικό
εργαλείο εργασίες όπως στίλβωση.
Δεν συνιστάται να εκτελούνται με αυτό το ηλεκτρικό
εργαλείο εργασίες όπως λείανση με γυαλόχαρτο
(DWE4559; DWE4579; DWE4579R και DWE4599).
Οι εργασίες για τις οποίες δεν έχει σχεδιαστεί το εργαλείο
μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο και να προκαλέσουν
σωματική βλάβη.
γ ) Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που έχουν
σχεδιαστεί ειδικά και συνιστώνται από τον
κατασκευαστή του εργαλείου. Το γεγονός ότι ένα
παρελκόμενο μπορεί να προσαρτηθεί στο ηλεκτρικό
εργαλείο, δεν σημαίνει ότι διασφαλίζεται η ασφαλής
λειτουργία.
δ ) Η ονομαστική ταχύτητα του παρελκόμενου πρέπει να
είναι τουλάχιστον ίση με τη μέγιστη ταχύτητα που
αναγράφεται επάνω στο ηλεκτρικό εργαλείο. Τα
παρελκόμενα που λειτουργούν σε ταχύτητα μεγαλύτερη
από την ονομαστική τους, ενδέχεται να υποστούν θραύση
και να πεταχτούν μακριά.
ε ) Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του
παρελκόμενου πρέπει να βρίσκεται εντός
της ονομαστικής τιμής χωρητικότητας του
ηλεκτρικού εργαλείου. Δεν είναι δυνατή η προστασία
ή ο έλεγχος σε επαρκή βαθμό των παρελκόμενων με
λανθασμένο μέγεθος.
στ ) Η βιδωτή βάση των αξεσουάρ πρέπει να ταιριάζει
με το σπείρωμα του άξονα του τροχιστή. Για
αξεσουάρ που στερεώνονται με φλάντζες, η οπή
ατράκτου του αξεσουάρ πρέπει να ταιριάζει με τη
διάμετρο τοποθέτησης της φλάντζας. Αξεσουάρ που
δεν ταιριάζουν με τα υλικά στερέωσης του ηλεκτρικού
εργαλείου θα κινούνται εκτός ζυγοστάθμισης, θα
δονούνται υπερβολικά και μπορεί να γίνουν αιτία απώλειας
του ελέγχου.
ζ ) Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα παρελκόμενα.
Πριν από κάθε χρήση, επιθεωρήστε τα παρελκόμενα
όπως το λειαντικό τροχό για θραύσματα και ρωγμές,
τα προστατευτικά υποστήριξης για ρωγμές, οπές
ή υπερβολική φθορά και τη συρματόβουρτσα για
χαλαρά ή σπασμένα σύρματα. Σε περίπτωση πτώσης
του ηλεκτρικού εργαλείου ή κάποιου παρελκόμενου,
επιθεωρήστε για τυχόν ζημιά ή τοποθετήστε ένα μη
156
κατεστραμμένο παρελκόμενο. Μετά την επιθεώρηση
και την τοποθέτηση ενός παρελκόμενου, φροντίστε
να παραμείνετε, εσείς και τυχόν άτομα που
βρίσκονται δίπλα σας, μακριά από την επιφάνεια του
περιστρεφόμενου παρελκόμενου και λειτουργήστε
το εργαλείο σε μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο επί
ένα λεπτό. Τα κατεστραμμένα παρελκόμενα πρέπει
φυσιολογικά να διασπαστούν κατά τη διάρκεια αυτού
του ελέγχου.
η) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Ανάλογα με την εφαρμογή, χρησιμοποιείτε
προστατευτική προσωπίδα, προστατευτικά γυαλιά
ή γυαλιά ασφαλείας. Ανάλογα με το τι χρειάζεται,
χρησιμοποιείτε μάσκα για τη σκόνη, προστατευτικά
για τα αυτιά, γάντια και ποδιά εργαστηρίου που
μπορεί να αποτρέψει την επαφή με μικρά θραύσματα
από τη λείανση ή από το υπό κατεργασία τεμάχιο.
Τα προστατευτικά για τα μάτια πρέπει να μπορούν να
σταματούν τα ιπτάμενα υπολείμματα που δημιουργούνται
από τις διάφορες εργασίες. Η μάσκα για τη σκόνη ή ο
αναπνευστήρας πρέπει να μπορούν να φιλτράρουν τα
σωματίδια που δημιουργούνται από την εκάστοτε εργασία.
Η παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο υψηλής έντασης
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
θ) Διατηρείτε τυχόν παραβρισκόμενα άτομα σε ασφαλή
απόσταση από το χώρο εργασίας. Όποιος εισέρχεται
στο χώρο εργασίας πρέπει να φοράει ατομικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Τυχόν θραύσματα από το
υπό κατεργασία τεμάχιο ή από παρελκόμενο που έχει
σπάσει μπορεί να πεταχτούν μακριά και να προκαλέσουν
τραυματισμό σε σημείο εκτός της άμεσης περιοχής
εργασίας.
ι)
Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από μονωμένες
επιφάνειες λαβής όταν εκτελείτε μια εργασία όπου
το αξεσουάρ κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με
αθέατα καλώδια ή με το ίδιο του το καλώδιο. Αν
αξεσουάρ κοπής έρθει σε επαφή με καλώδιο υπό τάση,
μπορεί να τεθούν υπό ηλεκτρική τάση και τα εκτεθειμένα
μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου και να
προκληθεί ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
ια)
Τοποθετείτε το καλώδιο μακριά από το
περιστρεφόμενο παρελκόμενο. Εάν χάσετε τον έλεγχο,
το καλώδιο ενδέχεται να κοπεί ή να μαγκώσει και το χέρι
ή ο βραχίονάς σας να τραβηχτεί προς το περιστρεφόμενο
παρελκόμενο.
ιβ) Ποτέ μην αφήνετε το ηλεκτρικό εργαλείο κάτω
εάν δεν έχει σταματήσει εντελώς να κινείται το
παρελκόμενο. Το περιστρεφόμενο παρελκόμενο μπορεί
να αδράξει την επιφάνεια και να χάσετε τον έλεγχο
του εργαλείου.
ιγ)
Μη θέτετε το εργαλείο σε λειτουργία ενόσω το
μεταφέρετε. Η τυχαία επαφή με το περιστρεφόμενο
παρελκόμενο μπορεί να προκαλέσει το μάγκωμα στα
ρούχα σας, τραβώντας το παρελκόμενο προς το σώμα σας.
ιδ)
Καθαρίζετε τακτικά τις οπές αερισμού του
ηλεκτρικού εργαλείου. Ο ανεμιστήρας του κινητήρα
Ελληνικά
έλκει τη σκόνη στο εσωτερικό του περιβλήματος και η
υπερβολική συσσώρευση μετάλλου σε σκόνη μπορεί να
ενέχει κινδύνους λόγω του ρεύματος.
ιε)
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα
υλικά. Οι σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη
των υλικών αυτών.
ιστ)
Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που απαιτούν
ψυκτικό σε υγρή μορφή. Η χρήση νερού ή άλλης
ψυκτικής ουσίας σε υγρή μορφή μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία.
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΌΛΕΣ
ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ
Αιτίες της ανάδρασης και πρόληψή της από
το χειριστή
Η ανάδραση («κλότσημα») είναι μια ξαφνική αντίδραση λόγω
σύνθλιψης ή εμπλοκής του περιστρεφόμενου τροχού, του
προστατευτικού υποστήριξης, της βούρτσας ή οποιουδήποτε
άλλου παρελκόμενου. Η σύνθλιψη ή η εμπλοκή προκαλεί το
απότομο σταμάτημα του περιστρεφόμενου παρελκόμενου,
γεγονός που με τη σειρά του προκαλεί τη βίαιη μετακίνηση
του ανεξέλεγκτου ηλεκτρικού εργαλείου προς την κατεύθυνση
αντίθετα από την κατεύθυνση περιστροφής του παρελκόμενου στο
σημείο ενσφήνωσης.
Για παράδειγμα, εάν συμβεί εμπλοκή ή σύνθλιψη του λειαντικού
τροχού από το υπό κατεργασία αντικείμενο, η ακμή του τροχού
που εισήλθε στο σημείο σύνθλιψης μπορεί να σκάψει προς το
εσωτερικό του υλικού, προκαλώντας την εξαγωγή ή την ανάδραση
του τροχού. Ο τροχός μπορεί είτε να μεταπηδήσει προς τον
χειριστή ή μακριά από αυτόν, ανάλογα με την κίνηση του τροχού
στο σημείο σύνθλιψης. Επίσης, οι λειαντικοί τροχοί μπορούν να
υποστούν θραύση υπό αυτές τις συνθήκες.
Η ανάδραση είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης του ηλεκτρικού
εργαλείου και/ή λανθασμένων διαδικασιών ή συνθηκών εργασίας
και μπορεί να αποφευχθεί με τη λήψη κατάλληλων μέτρων
προφύλαξης, όπως αναφέρονται παρακάτω:
α ) Κρατάτε συνεχώς σταθερά το πριόνι και
τοποθετήστε το σώμα και τους βραχίονές σας έτσι
ώστε να μπορείτε να αντισταθείτε στις δυνάμεις
ανάδρασης. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη βοηθητική
λαβή, εφόσον παρέχεται, για μέγιστο έλεγχο σε
περίπτωση ανάδρασης ή κατά την αντίδραση
λόγω ροπής κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του
εργαλείου. Ο χειριστής μπορεί να ελέγξει την αντίδραση
λόγω ροπής ή τις δυνάμεις ανάδρασης, εάν ληφθούν οι
κατάλληλες προφυλάξεις..
γ ) Ποτέ μην τοποθετείτε τα χέρια σας κοντά στο
περιστρεφόμενο παρελκόμενο. Το παρελκόμενο μπορεί
να «κλωτσήσει» προς τα πίσω στο χέρι σας.
δ ) Μην τοποθετείτε το σώμα σας στην περιοχή προς
την οποία θα μετακινηθεί το ηλεκτρικό εργαλείο
σε περίπτωση ανάδρασης. Η ανάδραση θα ωθήσει το
εργαλείο προς κατεύθυνση αντίθετη προς την κίνηση του
τροχού στο σημείο εμπλοκής.
ε ) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εργάζεστε
σε γωνίες, αιχμηρές ακμές κ.λπ. Αποφεύγετε την
αναπήδηση και εμπλοκή του παρελκόμενου. Οι
γωνίες, οι αιχμηρές ακμές ή η αναπήδηση έχουν την
τάση να προκαλούν εμπλοκή του περιστρεφόμενου
παρελκόμενου, προκαλώντας απώλεια του ελέγχου
ή ανάδραση.
στ ) Μην προσαρτάτε ποτέ λεπίδες αλυσοπρίονου
για χάραξη ξύλου ή οδοντωτές λεπίδες πριονιού.
Οι λεπίδες αυτές προκαλούν συχνά ανάδραση και
απώλεια ελέγχου.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας ειδικά για
εργασίες τροχίσματος και λειαντικής κοπής
α ) Χρησιμοποιείτε μόνο τύπους τροχών που
συνιστώνται για το ηλεκτρικό εργαλείο και το
συγκεκριμένο προστατευτικό που έχει σχεδιαστεί
για τον επιλεγμένο τροχό. Οι τροχοί που δεν έχουν
σχεδιαστεί για το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι δυνατό να
προστατευτούν κατάλληλα και δεν είναι ασφαλείς.
β ) Η επιφάνεια τροχίσματος σε τροχούς βυθισμένου
κέντρου πρέπει να τοποθετείται κάτω από το επίπεδο
του χείλους του προφυλακτήρα. Ένας ακατάλληλα
τοποθετημένος τροχός που προεξέχει από το επίπεδο του
χείλους προφυλακτήρα δεν επιτρέπει επαρκή προστασία
γ ) Ο προφυλακτήρας πρέπει να είναι προσαρτημένος
στέρεα στο ηλεκτρικό εργαλείο και να έχει ρυθμιστεί
η θέση του για μέγιστη ασφάλεια, ώστε ο χειριστής
να είναι εκτεθειμένος σε όσο το δυνατόν μικρότερο
μέρος του τροχού. Ο προφυλακτήρας βοηθά να
προστατεύεται ο χειριστής από θραύσματα λόγω
ενδεχόμενης θραύσης του τροχού, από κατά λάθος επαφή
με τον τροχό και από σπινθήρες οι οποίοι θα μπορούσαν
να προκαλέσουν ανάφλεξη σε ρουχισμό.
δ)
Οι τροχοί πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τις
συνιστώμενες εφαρμογές. Για παράδειγμα: Μην
τροχίζετε με το πλαϊνό τμήμα του τροχού κοπής. Οι
λειαντικοί τροχοί κοπής προορίζονται για περιφερειακό
τρόχισμα και οι πλευρικές δυνάμεις που ασκούνται
σε αυτούς τους τροχούς μπορεί να προκαλέσουν το
θρυμματισμό τους.
ε ) Χρησιμοποιείτε πάντοτε μη κατεστραμμένες
φλάντζες τροχών με το κατάλληλο μέγεθος και
σχήμα για τον τροχό που επιλέξατε. Οι κατάλληλες
φλάντζες τροχού στηρίζουν τον τροχό, ελαττώνοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο την πιθανότητα θραύσης του τροχού. Οι
φλάντζες για τους τροχούς κοπής ενδέχεται να διαφέρουν
από τις φλάντζες για τους τροχούς τροχίσματος.
στ ) Μη χρησιμοποιείτε μικρότερους τροχούς από
μεγαλύτερα ηλεκτρικά εργαλεία. Οι τροχοί που
προορίζονται για μεγαλύτερα ηλεκτρικά εργαλεία δεν είναι
κατάλληλοι για τις υψηλότερες ταχύτητες που εμφανίζουν
τα μικρότερα εργαλεία και μπορεί να διαρραγούν.
157
Ελληνικά
Πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας
ειδικά για εργασίες λειαντικής κοπής
α ) Μην «μπλοκάρετε» τον τροχό κοπής και μην
εφαρμόζετε υπερβολική πίεση. Μην επιχειρήσετε
να πραγματοποιήσετε κοπή σε υπερβολικά μεγάλο
βάθος. Η υπερβολική πίεση στον τροχό αυξάνει το φορτίο
και την τάση του τροχού να συστραφεί ή να σφηνώσει
κατά την κοπή. Επίσης, αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης
ανάδρασης ή θραύσης του τροχού.
β ) Μην τοποθετείτε το σώμα σας στην ίδια ευθεία
με τον περιστρεφόμενο τροχό ή πίσω από αυτόν.
Όταν ο τροχός, στο σημείο της εργασίας, μετακινείται
με κατεύθυνση που απομακρύνεται από το σώμα σας, η
πιθανή ανάδραση μπορεί να ωθήσει τον περιστρεφόμενο
τροχό και το ηλεκτρικό εργαλείο προς το μέρος σας.
γ ) Όταν ο τροχός σφηνώσει ή αν διακόψετε μια
κοπή για οποιονδήποτε λόγο, απενεργοποιήστε
το ηλεκτρικό εργαλείο και μην το μετακινείτε έως
ότου ο τροχός σταματήσει εντελώς. Ποτέ μην
προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τον τροχό κοπής
από την κοπή, ενόσω ο τροχός κινείται. Σε αντίθετη
περίπτωση θα συμβεί ανάδραση. Εξετάστε την αιτία και
προβείτε σε διορθωτικές ενέργειες για να εξαλείψετε την
αιτία ενσφήνωσης του τροχού.
δ ) Μην αρχίζετε από την αρχή την εργασία κοπής στο
υπό κατεργασία αντικείμενο. Αφήστε τον τροχό να
προσεγγίσει τη μέγιστη ταχύτητα και μπείτε πάλι
προσεκτικά στο σημείο κοπής. Ο τροχός μπορεί να
σφηνώσει, να μετακινηθεί προς τα επάνω ή να κλωτσήσει
προς τα πίσω εάν ασκηθεί εκ νέου δύναμη στο υπό
κατεργασία αντικείμενο.
ε ) Υποστηρίζετε τα πάνελ ή κάθε υπό κατεργασία
αντικείμενο μεγάλου μεγέθους για να
ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο σύνθλιψης και
ανάδρασης του τροχού. Τα μεγάλου μεγέθους υπό
κατεργασία αντικείμενα τείνουν να κάμπτονται υπό την
επίδραση του βάρους τους. Τα υποστηρίγματα πρέπει να
τοποθετούνται κάτω από το υπό κατεργασία αντικείμενο,
κοντά στην ευθεία κοπής και πλησίον της ακμής του υπό
κατεργασία αντικειμένου και στις δύο πλευρές του τροχού.
στ ) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πραγματοποιείτε
«κοπή τσέπης» σε ήδη υπάρχοντες τοίχους ή σε άλλα
σημεία χωρίς ορατότητα. Ο προεξέχων τροχός
μπορεί να κόψει αγωγούς αερίου ή νερού,
ηλεκτρικά καλώδια ή αντικείμενα προκαλώντας
ενδεχομένως ανάδραση.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας ειδικά για
εργασίες γυαλοχαρτίσματος
(DWE4557, DWE4597 μόνο)
158
α ) Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικά μεγάλου μεγέθους
χαρτί γυαλοχαρτίσματος σε δίσκο. Ακολουθείτε τις
συστάσεις των κατασκευαστών κατά την επιλογή
χαρτιού γυαλοχαρτίσματος. Το μεγάλου μεγέθους χαρτί
γυαλοχαρτίσματος που εκτείνεται πέρα από το αντίστοιχο
προστατευτικό μπορεί να σχιστεί προκαλώντας εμπλοκή,
σχίσιμο του δίσκου ή ανάδραση.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας ειδικά για
εργασίες χρήσης συρματόβουρτσας
α ) Έχετε υπόψη σας ότι από τη συρματόβουρτσα
πέφτουν κάποιες συρμάτινες τρίχες ακόμη και κατά
τη διάρκεια συνηθισμένων λειτουργιών. Μην ασκείτε
υπερβολική πίεση στα σύρματα εφαρμόζοντας
υπερβολικό φορτίο στη βούρτσα. Οι συρμάτινες
τρίχες μπορούν εύκολα να διεισδύσουν μέσα από ελαφρύ
ρουχισμό ή/και το δέρμα.
β ) Εάν συνιστάται η χρήση προστατευτικού για την
εργασία με συρματόβουρτσα, μην επιτρέπετε
να παρεμβληθεί οτιδήποτε ανάμεσα στο
προστατευτικό και τον συρμάτινο ακτινωτό
τροχό ή τη συρματόβουρτσα. Ο συρματοτροχός ή
η συρματόβουρτσα μπορεί να διασταλεί ως προς τη
διάμετρο λόγω φορτίου εργασίας και φυγόκεντρων
δυνάμεων.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για τροχιστές
•
•
•
•
Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα και τον κατάλληλο δίσκο ή
τροχό. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά φθαρμένους δίσκους
ή τροχούς.
Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική και η εξωτερική φλάντζα έχουν
τοποθετηθεί σωστά. Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στο
Διάγραμμα αξεσουάρ λείανσης και κοπής.
Μη χρησιμοποιείτε στο εργαλείο αυτό τροχούς Τύπου 11
(χοανοειδείς). Η χρήση ακατάλληλων αξεσουάρ μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό.
Πάντα χρησιμοποιείτε την πλευρική λαβή. Σφίξτε καλά
τη λαβή. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα την πλευρική
λαβή ώστε να διατηρείτε σε κάθε περίπτωση τον έλεγχο του
εργαλείου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε
μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Ελληνικά
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60745. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Περιγραφή (εικ. A)
1
2
3
4
5
6
7
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off)
Διακόπτης απασφάλισης
Ασφάλεια άξονα
Προστατευτικό
Πλευρική λαβή
Ενδεικτική λυχνία LED (DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599)
Κουμπί ασφάλισης σε λειτουργία (DWE4579, DWE4579R,
DWE4597, DWE4599)
Προοριζομενη Χρηση
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Οι βαρέος τύπου γωνιακοί τροχιστές DWE4557, DWE4597 έχουν
σχεδιαστεί για επαγγελματικές εφαρμογές τροχίσματος, κοπής,
λείανσης και συρματόβουρτσας.
Οι βαρέως τύπου γωνιακοί τροχιστές DWE4559, DWE4579,
DWE4599, DWE4579R έχουν σχεδιαστεί για επαγγλεματικές
εφαρμογές τροχίσματος και κοπής.
ΜΗ χρησιμοποιείτε άλλους τροχούς τροχίσματος εκτός από
τροχούς κοίλους στο κέντρο, καθώς και δίσκους με πτερύγια.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Οι υψηλής απόδοσης γωνιακοί τροχιστές είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Σύστημα εξαγωγής σκόνης
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Γωνιακός τροχιστής
1Προστατευτικό
1 Πλευρική λαβή
1 Σετ φλάντζας
1 Φλάντζα χωρίς κλειδί (DWE4579R μόνο)
1 Κλειδί (DWE4579R μόνο)
1 Μηχανικό κλειδί δύο πείρων
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας
(Εικ. [figure] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 21 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
Το σύστημα εξαγωγής σκόνης εκτρέπει τα υπολείμματα που
θα ήταν επιβλαβή για τον κινητήρα και επιτρέπει τη διέλευση
καθαρότερου αέρα πάνω από τον κινητήρα.
Προστασία από υπερφόρτωση
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Η ηλεκτρική τροφοδοσία του κινητήρα θα μειωθεί σε
περίπτωση υπερφόρτωσής του. Η τροφοδοσία θα επανέλθει στο
κανονικό μόλις το εργαλείο κρυώσει φθάνοντας σε κατάλληλη
θερμοκρασία λειτουργίας.
159
Ελληνικά
Ηλεκτρονικός συμπλέκτης
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Ο ηλεκτρονικός συμπλέκτης περιορισμού ροπής μειώνει την
αντίδραση μέγιστης ροπής που μεταδίδεται στο χειριστή σε
περίπτωση ενσφήνωσης ενός δίσκου. Αυτή λειτουργία επίσης
προστατεύει το μηχανισμό γραναζιών και τον ηλεκτροκινητήρα
από ανεπιθύμητη διακοπή κίνησης. Το επίπεδο του
ηλεκτρονικού συμπλέκτη έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά και δεν
επιδέχεται ρύθμιση από το χρήστη.
Ενδεικτική λυχνία LED (εικ. A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Η ενδεικτική λυχνία LED 6 , που είναι τοποθετημένη στο
πάνω μέρος της λαβής, ενεργεί ως ειδοποίηση σχετικά με την
ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών λειτουργιών της μονάδας
που περιγράφηκαν παραπάνω. Η λυχνία θα ενεργοποιηθεί
και θα διατηρεί σταθερό φως όταν ενεργοποιηθεί μια από τις
παραπάνω δυνατότητες συμπλέκτη ή υπερφόρτωσης. Αφού
γίνει επαναφορά στη μονάδα με απελευθέρωση του διακόπτη ή
επιτρέποντας στη μονάδα να κρυώσει, η λυχνία θα σβήσει. Αν η
λυχνία LED αναβοσβήνει συνεχώς, συμβουλευτείτε τον τοπικό
σας αντιπρόσωπο σέρβις DeWALT.
Διακόπτης αποσύμπλεξης σε απουσία τάσης
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης διαθέτει
λειτουργία αποσύμπλεξης σε απουσίας τάσης. Σε περίπτωση
που το εργαλείο αποσυνδεθεί από την πηγή ρεύματος
για οποιονδήποτε λόγο, ο διακόπτης θα πρέπει να
επανενεργοποιηθεί χειροκίνητα.
Δυνατότητα μαλακής εκκίνησης
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Η δυνατότητα μαλακής εκκίνησης επιτρέπει την αργή αύξηση
της ταχύτητας για να αποφευχθεί το αρχικό τράγνταγμα κατά
τη θέση του εργαλείου σε λειτουργία. Η δυνατότητα αυτή είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη όταν εργάζεστε σε περιορισμένους χώρους.
Λειτουργία αυτόματης εξισορρόπησης
DWE4599 μονο
Η λειτουργία αυτόματης εξισορρόπησης ρυθμίζει συνεχώς την
κατάσταση εξισορρόπησης για να μειώνει τους κραδασμούς
κατά τη λειτουργία του εργαλείου. Έτσι προάγεται η άνεση
χρήσης κατά τη λειτουργία. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν το
εργαλείο χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
160
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Προτού
επανασυνδέσετε το εργαλείο, πιέστε και απελευθερώστε
το διακόπτη ενεργοποίησης για να βεβαιωθείτε ότι το
εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας.
Σύνδεση της πλευρικής λαβής (εικ. F)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο,
να βεβαιώνεστε ότι η λαβή είναι σφιγμένη με ασφάλεια.
Για τρόχισμα, βιδώστε την πλευρική λαβή 5 σφικτά σε μία από
τις οπές 17 σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές του κιβωτίου
ταχυτήτων (εικ. F).
Για κοπή, βιδώστε την πλευρική λαβή 5 σφιχτά στην πάνω
οπή 18 ή σε μία από τις οπές 17 σε οποιαδήποτε από τις δύο
πλευρές του κιβωτίου ταχυτήτων.
Τοποθέτηση και αφαίρεση
Πέλματος βάσης/Φύλλου γυαλόχαρτου
(εικ. A, D)
1. Τοποθετήστε το εργαλείο πάνω σε ένα τραπέζι ή σε επίπεδη
επιφάνεια, με τον προφυλακτήρα να κοιτάζει προς τα πάνω.
2. Αφαιρέστε τη φλάντζα βάσης 12 .
3. Τοποθετήστε το λαστιχένιο πέλμα βάσης σωστά πάνω στον
άξονα 13 .
4. Τοποθετήστε το φύλλο γυαλόχαρτου πάνω στο λαστιχένιο
πέλμα βάσης.
5. Βιδώστε το παξιμάδι σύσφιξης με σπείρωμα 14 πάνω
στον άξονα. Ο δακτύλιος πάνω στο παξιμάδι σύσφιξης
με σπείρωμα πρέπει να κοιτάζει προς το λαστιχένιο
πέλμα βάσης.
6. Πατήστε το κουμπί 3 ασφάλισης του άξονα και περιστρέψτε
τον άξονα 13 έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.
7. Σφίξτε το παξιμάδι σύσφιξης με σπείρωμα 14 χρησιμοποιώντας το κλειδί δύο πείρων.
8. Ελευθερώστε την ασφάλεια άξονα.
9. Για να αφαιρέσετε το λαστιχένιο πέλμα βάσης, ξεσφίξτε το
παξιμάδι σύσφιξης με σπείρωμα 14 χρησιμοποιώντας το
κλειδί δύο πείρων.
Τοποθέτηση συρματόβουρτσας καμπάνας
Βιδώστε τη συρματόβουρτσα καμπάνα απ’ ευθείας πάνω
στον άξονα χωρίς τη χρήση του αποστάτη και της φλάντζας
με σπείρωμα.
Τοποθέτηση και αφαίρεση του
προστατευτικού (εικ. B)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Προτού
επανασυνδέσετε το εργαλείο, πιέστε και απελευθερώστε
το διακόπτη ενεργοποίησης για να βεβαιωθείτε ότι το
εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τον τροχιστή αυτό πρέπει να
χρησιμοποιούνται προστατευτικά.
Όταν χρησιμοποιείτε τον τροχιστή DWE4557, DWE4559,
DWE4579, DWE4579R, DWE4597 ή τον τροχιστή DWE4599 για
την κοπή μετάλλου ή τοιχοποιίας, ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείτε
προστατευτικό τύπου 1. Τα προστατευτικά τύπου 1 είναι
διαθέσιμα με επιπλέον χρέωση από τους διανομείς της DeWALT.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Διάγραμμα
παρελκόμενων τροχίσματος και κοπής στο τέλος αυτής της
ενότητας, για να δείτε άλλα παρελκόμενα που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με τους τροχιστές αυτούς.
1. Τοποθετήστε το γωνιακό τροχιστή σε ένα τραπέζι, με τον
άξονα προς τα επάνω.
2. Απελευθερώστε την ασφάλεια του σφιγκτήρα 8 και
κρατήστε το προστατευτικό 4 πάνω από το εργαλείο όπως
δείχνει η εικόνα.
3. Ευθυγραμμίστε τις ωτίδες 9 με τις εγκοπές 10 .
4. Πιέστε το προστατευτικό προς τα κάτω και περιστρέψτε το
έως ότου βρεθεί στην απαιτούμενη θέση.
5. Αν απαιτείται, αυξήστε τη δύναμη σύσφιξης σφίγγοντας τη
βίδα 11 .
6. Συσφίξτε την ασφάλεια του σφιγκτήρα.
Για να αφαιρέσετε το προστατευτικό, απελευθερώστε την
ασφάλεια του σφιγκτήρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν είναι δυνατή η σύσφιξη του
προστατευτικού με τη βίδα ρύθμισης, μη χρησιμοποιείτε
το εργαλείο. Για μείωση του κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, μεταφέρετε το εργαλείο και το
προστατευτικό σε κέντρο σέρβις για να γίνει επισκευή ή
αντικατάσταση του προστατευτικού.
Τοποθέτηση και αφαίρεση δίσκου
τροχίσματος ή κοπής (εικ. A, C–E)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
κατεστραμμένους δίσκους.
1. Τοποθετήστε το εργαλείο σε ένα τραπέζι, με το
προστατευτικό επάνω.
2. Εφαρμόστε σωστά τη φλάντζα υποστήριξης 12 επάνω στον
άξονα 13 (εικ. C).
3. Τοποθετήστε το δίσκο 15 στη φλάντζα υποστήριξης 12 (εικ. D). Κατά την τοποθέτηση δίσκου με ανυψωμένο κέντρο,
φροντίστε το ανυψωμένο κέντρο 16 να είναι στραμμένο
προς τη φλάντζα υποστήριξης 12 .
4. Βιδώστε το περικόχλιο σύσφιξης με σπείρωμα 14 επάνω
στον άξονα 13 (εικ. E):
α) Κατά την τοποθέτηση ενός δίσκου τροχίσματος, ο
δακτύλιος στο περικόχλιο σύσφιξης με σπείρωμα 14 πρέπει να είναι στραμμένος προς το δίσκο (εικ. E1);
β) Κατά την τοποθέτηση ενός δίσκου κοπής, ο δακτύλιος
στο περικόχλιο σύσφιξης με σπείρωμα 14 πρέπει να μην
είναι στραμμένος προς το δίσκο, αλλά να βλέπει μακριά
από αυτόν (εικ. E2).
5. Πιέστε το κουμπί ασφάλισης άξονα 3 και περιστρέψτε τον
άξονα 13 έως ότου ασφαλίσει στη θέση του. (εικ. D).
Ελληνικά
6. Σφίξτε το παξιμάδι σύσφιξης με σπείρωμα 14 χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί δύο πείρων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση και
αφαίρεση δίσκου λείανσης ή κοπής με φλάντζα χωρίς
κλειδί όταν χρησιμοποιείτε το DWE4579R.
7. Απελευθερώστε την ασφάλεια του άξονα.
8. Για να αφαιρέσετε το δίσκο, χαλαρώστε το περικόχλιο
σύσφιξης με σπείρωμα 14 με το μηχανικό κλειδί
δύο πείρων.
Τοποθέτηση και αφαίρεση δίσκου λείανσης ή
κοπής με φλάντζα χωρίς κλειδί (εικ. G, H)
DWE4579R ΜΟΝΟ
1. Εκτελέστε τα βήματα 1–5 της διαδικασίας Τοποθέτηση και
αφαίρεση δίσκου λείανσης ή κοπής.
2. Σφίξτε τη φλάντζα χωρίς κλειδί με σπείρωμα 19 ,
περιστρέφοντάς τη με το χέρι σταθερά δεξιόστροφα.
(Χρησιμοποιήστε μόνο φλάντζα χωρίς κλειδί η οποία είναι σε
άψογη κατάσταση.)
α) Βεβαιωθείτε ότι η εκτυπωμένη πλευρά της φλάντζας
χωρίς κλειδί κοιτάζει προς το μέρος σας.
β) Το βέλος θα πρέπει να δείχνει προς το σημάδι
τοποθέτησης (εικ. G).
3. Ελευθερώστε την ασφάλεια άξονα.
Μια φλάντζα χωρίς κλειδί που δεν έχει υποστεί ζημιά μπορεί να
ξεσφιχτεί με το χέρι αν περιστραφεί ο δακτύλιος της φλάντζας σε
αριστερόστροφη διεύθυνση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΠΟΤΕ μην ξεσφίξετε μια φλάντζα χωρίς
κλειδί χρησιμοποιώντας πένσα. Πάντα χρησιμοποιείτε το
κλειδί δύο πείρων 20 (εικ. H).
Πριν τη λειτουργία
• Τοποθετήστε το προστατευτικό και τον κατάλληλο δίσκο ή
τροχό. Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικά φθαρμένους δίσκους
ή τροχούς.
• Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική και η εξωτερική φλάντζα έχουν
τοποθετηθεί σωστά. Τηρείτε τις οδηγίες που δίνονται στο
Διάγραμμα παρελκομένων τροχίσματος και κοπής.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος ή ο τροχός περιστρέφεται προς
την κατεύθυνση των βελών που βρίσκονται επάνω στο
παρελκόμενο και στο εργαλείο.
• Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχει υποστεί ζημιά.
Πριν από κάθε χρήση, επιθεωρείτε το αξεσουάρ, όπως
τροχούς λείανσης, για εκλεπίσεις και ρωγμές, την επιφάνεια
στήριξης για ρωγμές, σχίσιμο ή υπερβολική φθορά,
τη συρματόβουρτσα για αποκολλημένα ή ραγισμένα
σύρματα. Αν πέσει κάτω το ηλεκτρικό εργαλείο ή το
αξεσουάρ, ελέγξτε το αξεσουάρ προσεκτικά για ζημιά ή
εγκαταστήστε αξεσουάρ που δεν έχει υποστεί ζημιά. Μετά
την επιθεώρηση και την εγκατάσταση ενός αξεσουάρ, εσείς
και τυχόν παρευρισκόμενα άτομα πρέπει να πάρετε θέση
161
Ελληνικά
μακριά από το επίπεδο περιστροφής της λεπίδας και να
λειτουργήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο στη μέγιστη ταχύτητα
χωρίς φορτίο για ένα λεπτό. Τα αξεσουάρ που έχουν υποστεί
ζημιά κανονικά θα διαλυθούν στη διάρκεια αυτού του
χρόνου δοκιμής.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Προτού
επανασυνδέσετε το εργαλείο, πιέστε και απελευθερώστε
το διακόπτη ενεργοποίησης για να βεβαιωθείτε ότι το
εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά προς τρόχισμα ή κοπή
έχουν στερεωθεί με ασφάλεια στη θέση τους.
• Στερεώστε και στηρίξτε το τεμάχιο εργασίας.
Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μέγκενη για να
στερεώνετε και να στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας σε
σταθερό υπόβαθρο. Είναι σημαντικό να συσφίγγετε
και να στηρίζετε σταθερά το τεμάχιο εργασίας για να
εμποδίσετε την κίνηση του τεμαχίου εργασίας και την
απώλεια ελέγχου. Η μετακίνηση του τεμαχίου εργασίας
ή η απώλεια ελέγχου μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο
και να προκαλέσει τραυματισμό.
• Να υποστηρίζετε τα μεγάλα φύλλα ή τα
υπερμεγέθη τεμάχια εργασίας ώστε να
ελαχιστοποιείτε τον κίνδυνο σφηνώματος
και ανάδρασης του τροχού. Τα μεγάλα τεμάχια
εργασίας τείνουν να κάμπτονται υπό το ίδιο τους το
βάρος. Τα στηρίγματα πρέπει να τοποθετούνται κάτω
από το τεμάχιο εργασίας κοντά στη γραμμή κοπής και
κοντά στο άκρο του τεμαχίου εργασίας και στις δύο
πλευρές του τροχού.
• Φοράτε πάντα κανονικά γάντια εργασίας κατά τη
χρήση αυτού του εργαλείου.
• Μην εφαρμόζετε μεγάλη πίεση στο εργαλείο. Μην
ασκείτε πλευρική πίεση στο δίσκο.
• Αποφεύγετε την υπερφόρτωση.
Μετά από βαριά καταπόνηση του ηλεκτρικού
εργαλείου, αφήνετέ το να λειτουργήσει χωρίς φορτίο
για μερικά λεπτά, ώστε να κρυώσει το αξεσουάρ.
Μην αγγίζετε δίσκους τροχίσματος και κοπής πριν
κρυώσουν. Οι δίσκοι μπορεί να αποκτήσουν πολύ
υψηλή θερμοκρασία κατά την εργασία.
• Ποτέ μην εργάζεστε με την καμπάνα λείανσης χωρίς
κατάλληλο προστατευτικό προφυλακτήρα.
• Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο με
βάση κοπής.
162
•
•
•
•
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ενδιάμεσους δίσκους
από μαλακό υλικό σε συνδυασμό με συγκολλητά
προϊόντα λείανσης.
Έχετε υπόψη σας ότι ο τροχός εξακολουθεί να
περιστρέφεται και μετά την απενεργοποίηση
του εργαλείου.
Το εργαλείο δεν έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται
με τροχό σχήματος κυπέλλου (ποτηροειδή).
Μη χρησιμοποιείτε ξεχωριστούς δακτυλίους συστολής
ή αντάπτορες για να προσαρμόσετε τροχούς λείανσης
με μεγάλες κεντρικές οπές.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι στην πλευρική
λαβή 5 και το άλλο χέρι στο κύριο τμήμα του εργαλείου, όπως
φαίνεται στην εικόνα A.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (εικ. A)
Ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off) διαθέτει
διακόπτη απασφάλισης.
Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, πιέστε το διακόπτη
απασφάλισης 2 και κατόπιν χρησιμοποιήστε το διακόπτη
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off) 1 .
Ελευθερώστε το διακόπτη απασφάλισης 2 . Για να σταματήσετε
το εργαλείο ελευθερώστε το διακόπτη.
Κουμπί ασφάλισης σε λειτουργία (εικ. A)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599
Για συνεχή λειτουργία, πιέστε το κουμπί ασφάλισης σε
λειτουργία 7 και αφήστε ελεύθερο το διακόπτη σκανδάλης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
Για να σταματήσετε τη λειτουργία του εργαλείου, πατήστε πάλι
το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
Το κουμπί ασφάλισης σε λειτουργία μπορεί να αφαιρεθεί μόνιμα
χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η συμμόρφωση με τις κανονιστικές
αρχές που εμφανίζονται στην πινακίδα ονόματος του εργαλείου.
Η αφαίρεση του πείρου ασφάλισης πρέπει να γίνει από Κέντρο
Σέρβις DeWALT.
Ασφάλεια άξονα (εικ. A)
Η ασφάλεια άξονα 3 παρέχεται για να αποτρέπει τον άξονα
από το να περιστρέφεται κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση των
τροχών. Χρησιμοποιήστε την ασφάλεια του άξονα μόνον όταν
το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας, έχει αποσυνδεθεί από την
τροφοδοσία και έχει σταματήσει εντελώς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης
στο εργαλείο, μην ενεργοποιείτε την ασφάλεια του άξονα
ενόσω το εργαλείο λειτουργεί. Θα προκύψει βλάβη στο
Ελληνικά
εργαλείο και το προσαρτημένο παρελκόμενο μπορεί να
αποσυνδεθεί περιστρεφόμενο από το εργαλείο, οδηγώντας
ενδεχομένως σε τραυματισμό.
Για να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια, πιέστε το κουμπί
ασφάλισης άξονα και περιστρέψτε τον άξονα έως ότου δεν είναι
δυνατή η περαιτέρω περιστροφή του άξονα.
Εφαρμογές με μέταλλα
Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε εφαρμογές με μέταλλα,
να βεβαιώνεστε ότι έχει τοποθετηθεί διάταξη προστασίας από
ρεύματα διαρροής (RCD), για την αποφυγή τυχόν κινδύνων που
προκαλούνται από τα γρέζια των μετάλλων.
Εάν η τροφοδοσία αποκοπεί από τη διάταξη RCD, μεταφέρετε
το εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών
της DeWALT.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Σε ακραίες συνθήκες εργασίας, όταν
εργάζεστε με μέταλλα, μπορεί να συσσωρευτεί αγώγιμη
σκόνη στο εσωτερικό του περιβλήματος του εργαλείου.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη βαθμιαία υποβάθμιση της
προστατευτικής μόνωσης του εργαλείου και ενέχει κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
Για να αποφύγετε τη συσσώρευση γρεζιών μετάλλων
στο εσωτερικό του εργαλείου, συνιστούμε να καθαρίζετε
καθημερινώς τις υποδοχές αερισμού. Ανατρέξτε στην ενότητα
Συντήρηση.
Κοπή μετάλλου
Για κοπή με συγκολλητούς τροχούς λείανσης, πάντα να
χρησιμοποιείτε προφυλακτήρα τύπου 1.
Όταν κόβετε, να εργάζεστε με μέτρια ταχύτητα προώθησης,
ανάλογα με το υλικό που κόβετε. Μην ασκείτε πίεση στο δίσκο
κοπής και μην δίνετε κλίση ή παλμική κίνηση στο μηχάνημα.
Μην ασκείτε πλευρική πίεση στους δίσκους κοπής για
να μειώσετε πιο γρήγορα την ταχύτητά τους μετά την
απενεργοποίηση του εργαλείου.
Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί πάντα με κίνηση ώστε να
τροχίζει προς τα πάνω. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος να
πεταχτεί ανεξέλεγκτα έξω από την κοπή.
Όταν κόβετε προφίλ και ορθογώνιες μπάρες, είναι καλύτερο να
ξεκινάτε στη μικρότερη διατομή.
Προλείανση
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε δίσκο κοπής για προλείανση.
Πάντα να χρησιμοποιείτε τον προφυλακτήρα τύπου 27.
Τα καλύτερα αποτελέσματα προλείανσης επιτυγχάνονται με
τοποθέτηση του μηχανήματος σε γωνία 30° έως 40°. Μετακινείτε
το μηχάνημα εμπρός-πίσω με μέτρια πίεση. Με αυτό τον τρόπο,
το τεμάχιο εργασίας δεν θα θερμανθεί υπερβολικά, δεν θα
αλλοιωθεί το χρώμα του και δεν θα δημιουργηθούν αυλακώσεις.
Κοπή πέτρας
Το μηχάνημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ξηρή
κοπή. Για κοπή πέτρας, είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε
διαμαντοδίσκο κοπής. Να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο με
πρόσθετη μάσκα προστασίας από σκόνη.
Συμβουλή για την εργασία
Να είστε προσεκτικοί όταν κόβετε εντομές σε
φέροντες τοίχους.
Οι εντομές σε φέροντες τοίχους υπόκεινται σε κανονισμούς
ειδικούς για κάθε χώρα. Οι κανονισμοί αυτοί πρέπει να
τηρούνται σε κάθε περίπτωση. Πριν αρχίσετε την εργασία,
συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο μηχανικό δομικών έργων, τον
αρχιτέκτονα ή τον επιβλέποντα του δομικού έργου.
Χρήση δίσκων με πτερύγια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Συσσώρευση σκόνης μετάλλων.
Η εκτεταμένη χρήση δίσκων με πτερύγια σε εφαρμογές με
μέταλλα μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες πιθανότητες
ηλεκτροπληξίας. Για να ελαττωθεί αυτός ο κίνδυνος,
τοποθετήστε μια διάταξη RCD πριν από τη χρήση
και καθαρίζετε καθημερινώς τις υποδοχές αερισμού
χρησιμοποιώντας ξηρό πεπιεσμένο αέρα στις υποδοχές
αερισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης που
αναφέρονται παρακάτω.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Προτού
επανασυνδέσετε το εργαλείο, πιέστε και απελευθερώστε
το διακόπτη ενεργοποίησης για να βεβαιωθείτε ότι το
εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας.
Φθορά ψηκτρών
Όταν ο κινητήρας τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας, υποδεικνύει
ότι οι ψήκτρες άνθρακα έχουν σχεδόν φθαρεί εντελώς και ότι το
εργαλείο χρειάζεται σέρβις. Οι ψήκτρες άνθρακα δεν μπορούν
να επιδιορθωθούν από τον χρήστη. Μεταφέρετε το εργαλείο σε
έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της DeWALT.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
163
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Πίνακας αξεσουάρ
Μέγ.
[mm]
[mm]
D
d
b
d
Ελάχ. στροφές
[min.-1]
Περιφερειακή
ταχύτητα
Μήκος οπής με
σπείρωμα
[m/s]
[mm]
180
6 22.23
8.500
80
-
230
6 22.23
6.500
80
-
180
-
8.500
80
-
75
30 M14
8.500
45
25,0
180
12 M14
8.500
80
25,0
230
12 M14
8.500
80
25,0
D
b
D
-
DWE4557 /
DWE4597
d
b
D
D
164
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Ελληνικά
Διαγραμμα παρελκομενων τροχισματος
Τύπος
προστατευτικού
Παρελκόμενο
Περιγραφή
Τρόπος τοποθέτησης στον τροχιστή
Δίσκος
τροχίσματος με
βυθισμένο κέντρο
Προστατευτικό τύπου 27
Προστατευτικό τύπου 27
Τροχός με
πτερύγια
Συρμάτινοι
ακτινωτοί τροχοί
Φλάντζα υποστήριξης
Τροχός τύπου 27 με βυθισμένο
κέντρο
Περικόχλιο σύσφιξης με σπείρωμα
Συρμάτινοι
ακτινωτοί τροχοί
με περικόχλιο με
σπείρωμα
Προστατευτικό τύπου 27
Συρμάτινος ακτινωτός τροχός
Συρματόβουρτσα
καμπάνα με
περικόχλιο με
σπείρωμα
Προστατευτικό τύπου 27
Συρματόβουρτσα
Προστατευτικά
υποστήριξης/
φύλλο
γυαλοχαρτίσματος
Προστατευτικό τύπου 27
Λαστιχένιο προστατευτικό υποστήριξης
Δίσκος γυαλοχαρτίσματος
Περικόχλιο σύσφιξης με σπείρωμα
165
Ελληνικά
Διαγραμμα παρελκομενων τροχισματος
Τύπος
προστατευτικού
Παρελκόμενο
Περιγραφή
Τρόπος τοποθέτησης στον τροχιστή
Δίσκος κοπής
τοιχοποιίας,
συγκολλητός
Προστατευτικό τύπου 1
Προστατευτικό τύπου 1
Δίσκος
κοπής μετάλλου,
συγκολλητός
Φλάντζα υποστήριξης
Αδαμαντοφόροι
τροχοί κοπής
Προστατευτικό τύπου 1
OR
Προστατευτικό τύπου 27
166
Τροχός κοπής
Περικόχλιο σύσφιξης με σπείρωμα
167
168
169
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039 9590200
39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: Fax: 214 66 75 00
214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N613174
170
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
04/18
Download PDF

advertising