DWE4559 | DeWalt DWE4559 ANGLE GRINDER instruction manual

372001-70 EST
DWE4557
DWE4559
DWE4579
DWE4579R
DWE4597
DWE4599
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
19
Joonis / Рисунок 1
f
c
a
g
b
e
d
u
3
Joonis / Рисунок 2
Joonis / Рисунок 3
l
d
m
i
h
k
j
Joonis / Рисунок 4
Joonis / Рисунок 5
n
A
n
o
o
l
m
l
p
B
n
o
l
m
m
4
Joonis / Рисунок 6
q
e
r
Joonis / Рисунок 7
Joonis / Рисунок 8
t
s
5
EESTI KEEL
NURKLIHVIJAD DWE4557, DWE4559, DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
V
Vaid Suurbritannia ja Iirimaa V
Tüüp
Sisendvõimsus
QS
W
LX
W
Koormuseta/nimikiirus
min-1
Ratta diameeter
mm
Võlli diameeter
Mass
kg
DWE4557
230
230/115
1
2400
2200
8500
180
M14
5,45
DWE4597
230
230/115
1
2600
DWE4579
230
230/115
1
2600
DWE4599
230
230/115
1
2600
DWE4579R
230
230/115
1
2600
8500
180
M14
5,61
DWE4559
230
230/115
1
2400
2200
6500
230
M14
5,69
6500
230
M14
5,86
6500
230
M14
6,24
6500
230
M14
5,91
DWE4557
QS/LX
96/97
3
107/108
3
DWE4597
QS/LX
96/94
3
107/105
3
DWE4559
QS/LX
97/97
3
108/108
3
DWE4579
QS/LX
96/96
3
107/107
3
DWE4599
QS/LX
96/94
3
107/105
3
DWE4579R
QS/LX
96/95
3
107/106
3
7,0/7,0
1,5
4,5/4,5
1,5
7,0/7,0
1,5
–
–
–
–
2,5/2,5
1,5
* kaal sisaldab külgmist käepidet ja kaitsevõret
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhk määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsus
määramatus)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsioonitugevus ah pinna lihvimine
ah,AG =
m/s²
8,5/9,0
8,5/8,0
7,0/7,0
Määramatus K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Vibratsioonitugevus ah ketaslihvimine
ah,DS =
m/s²
2,5/2,5
2,5/2,5
–
Määramatus K =
m/s²
1,5
1,5
–
Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud
vastavalt standardis EN 60745 toodud
standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Seda võib kasutada kokkupuutele
eelnevaks hindamiseks.
HOIATUS: Antud vibratsioonimõju
väärtus kehtib tööriista tavalise
kasutamise korral. Kui tööriista
kasutatakse erinevate tööde
jaoks, lisaseadmetega või kui
tööriist on halvasti hooldatud, võib
vibratsioonimõju olla erinev. Sellisel
juhul võib vibratsiooni mõju kogu
tööaja kestel olla märkimisväärselt
tugevam.
6
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriistad 10 amprit, toitevõrk
Suurbritannia ja Iirimaa 230 V tööriistad 13 A, pistikus
EESTI KEEL
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
MÄRKUS: Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DWE4557, DWE4559, DWE4579, DWE4579R,
DWE4597, DWE4599
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ
ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks kontakteeruge
DEWALTiga aadressil või vaadake kasutusjuhendi
lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise eest
ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTi nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and
Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.07.2012
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
pistikupesale. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi oht
tõuseb, kui teie keha on maaga ühenduses.
c) Ärge viige elektritööriistu vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d) Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate servade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis kaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
7
EESTI KEEL
f)
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKLIK OHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige, mida teete,
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
toiteallikaga tööriista, mille lüliti on
tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt
ja hoidke tasakaalu. See tagab parema
kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
g) Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
8
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab
remonti.
Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista hoiule asetamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või
eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete
rakendamine vähendab elektritööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas
ning ärge laske elektritööriistaga või
kasutusjuhendiga mittetutvunud isikutel
seda elektritööriista käitada. Oskamatutes
kätes on elektritööriistad ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et ei leiduks liikuvate osade
kokkusobimatust ega kinnikiilumist, et
osad on terved, ja kontrollige ka kõiki
muid elektritööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi. Kui tööriist on
kahjustunud, laske enne kasutust
elektritööriist ära parandada. Mitmete
põhjuste taga on halvasti hooldatud
elektritööriistad.
Hoidke lõikekettad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud ja teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ning neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsakuid jne vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse
nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö
iseloomu. Kui elektritööriista kasutatakse
muuks kui sihtotstarbeks, võib sellest
tuleneda ohtlik olukord.
5) HOOLDAMINE
a) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. See
tagab tööriista ohutuse säilimise.
SPETSIIFILISED
LISAOHUTUSJUHISED
Ohutusjuhised kõigi
operatsioonide jaoks
a) See elektritööriist on mõeldud
kasutamiseks lihvmasina (DWE4557 ja
DWE4597), terasharja või lõiketööriistana.
Lugege kõiki selle elektritööriistaga
kaasas olevaid hoiatusi, juhiseid, jooniseid
ja spetsifikatsioone. Kõigi juhiste täpne
järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/
või raske kehavigastuse ohtu.
EESTI KEEL
b) Poleerimist ja lihvimist (DWE4559,
DWE4579, DWE4579R ja DWE4599) ei
soovitata teostada selle elektritööriistaga.
Operatsioonid, mille läbiviimiseks pole
elektritööriist mõeldud, võivad põhjustada ohte
ja vigastusi.
c) Ärge kasutage lisaseadmeid, mis pole
tööriista tootja poolt selleks spetsiaalselt
mõeldud ega soovitatud. See, et tarvikut on
võimalik elektritööriistale kinnitada, ei taga veel
ohutut kasutamist.
d) Lisaseadme nimikiirus peab olema
vähemalt võrdne elektritööriistale märgitud
maksimaalse kiirusega. Tarvikud, mis
pöörlevad kiiremini kui lubatud kiirus, võivad
puruneda ja tükkideks lennata.
e) Lisaseadme välimine diameeter ja selle
paksus peab jääma teie elektritööriista
nimivõimsuse piiresse. Vale suurusega
lisaseadmeid ei saa adekvaatselt kaitsta ega
kontrollida.
f) Rataste võlli suurus, äärikud, aluspadjad
või muude lisaseadmed peavad sobima
elektritööriista spindliga. Tarvikud, mille
tugiaugud ei sobi elektritööriista kinnitusega,
on tasakaalust väljas, vibreerivad liigselt ja
võivad põhjustada juhtimise kaotamise.
g) Ärge kasutage kahjustunud lisaseadmeid.
Enne iga kasutust vaadake üle lisaseade,
nagu abrasiivne ratas kildude või mõrade
suhtes, aluspadi mõrade ja kulumise
suhtes, terashari lahtiste või purunenud
juhtmete traatide suhtes. Kui elektritööriist
või tarvik pillatakse maha, otsige
kahjustusi või paigaldage kahjustamata
tarvik. Pärast tarviku paigaldamist ja
ülevaatamist, lahkuge koos kõrvaliste
isikutega pöörlemisala lähedusest ja laske
elektritööriistal töötada ilma koormuseta
ühe minuti jooksul. Kahjustatud tarvikud
purunevad tavaliselt sellel katseajal.
h) Kandke isikukaitsevahendeid. Sõltuvalt
rakendusest kasutage näokaitset, goggletüüpi kaitseprille või kaitseprille. Vajadusel
kandke respiraatorit, kõrvaklappe, kindaid
ja tööpõlle, mis suudab kinni pidada väikesed abrasiivmaterjali või töödeldava materjali osakesed. Kaitseprillid peavad suutma
peatada erinevate tööde käigus tekkivat lendlevat prahti. Tolmumask või respiraator peab
suutma filtreerida töö käigus tekkivaid osakesi.
Pikaajaline kokkupuude suure tugevusega
müraga võib põhjustada kuulmiskadu.
i) Hoidke kõrvalseisjaid tööpiirkonnast
ohutus kauguses. Igaüks, kes
siseneb tööalale, peab kandma
isikukaitsevahendeid. Töödeldava materjali
või katkise tarviku tükid võivad lennelda ja
põhjustada vigastusi väljaspool vahetut tööala.
j) Hoidke elektritööriista töötamise ajal vaid
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikeseade võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Voolu all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad ning võivad
anda kasutajale elektrilöögi.
k) Paigutage juhe keerlevast lisaseadmest
eemale. Kui kaotate kontrolli, võite juhtme
läbi lõigata või katki rebida ning teie keerlev
lisaseade võib teie käe endasse tõmmata.
l) Ärge kunagi pange elektritööriista maha,
kui lisaseade pole täielikult peatunud.
Pöörlev tarvik võib maapinnal pöörlema
hakata ja kontrolli alt väljuda.
m) Ärge laske elektritööriistal töötada,
kui kannate seda oma küljel. Juhuslik
kokkupuude pöörleva tarvikuga võib haarata
riided ja suruda tarviku teie keha vastu.
n) Puhastage regulaarselt elektritöörista
õhupilusid. Mootori ventilaator tõmbab tolmu
korpuse sisse ja liigne pulbriks muutunud
metalli kuhjumine võib põhjustada elektriohtu.
o) Ärge kasutage elektritööriista süttivate
materjalide lähedal. Sädemed võivad need
materjalid süüdata.
p) Ärge kasutage lisaseadet, mis nõuab
vedelat jahutusvedelikku. Vee või muu
vedela jahutusaine kasutamine võib
põhjustada surmava elektrilöögi.
TÄIENDAVAD
OHUTUSJUHISED KÕIKIDE
TÖÖPROTSESSIDE JAOKS
Tagasilöögi põhjused ja
operaatoripoolne ennetus
Tagasilöök on järsk reaktsioon pöörleva ketta,
tugitalla, harja või muu tarviku riivamisele
või haakumisele. Riivamine või haakumine
põhjustab pöörleva tarviku järsku peatumist, mis
omakorda põhjustab juhitamatu elektritööriista
liikumise haakepunktis tarviku pöörlemisele
vastassuunaliselt.
Näiteks kui lõikeketas riivab töödetaili või haakub
töödetaili sisse, kaevub ketta külg materjali pinda
ning selle tulemusena viskub ketas töödetailist
välja. Olenevalt ketta liikumisest haakepunktis, võib
9
EESTI KEEL
ketas hüpata kasutaja suunas või temast eemale.
Nendes tingimustes võib lõikeketas ka puruneda.
Tagasilöök on tööriista valesti kasutamise ja /või
ebaõige kasutusprotseduuri kasutamise tulemus
ja seda saab vältida, võttes kasutusele õiged
alltoodud meetmed:
a) Hoidke tööriista tugevalt käes ning
valige keha ja käe asend, mis võimaldab
tagasilöögi jõuga toime tulla. Kui on
saadaval, kasutage alati lisakäepidet, see
tagab maksimaalse kontrolli tagasilöögi
või pöördemomendi mõju üle käivitamisel.
Kui vastavad ettevaatusabinõud on
kasutusele võetud, saab kasutaja kontrollida
pöördemomendi või tagasilöögi mõju.
b) Ärge kunagi asetage oma kätt pöörleva
lisatarviku lähedusse. Tarvik võib tagasi käe
vastu lennata.
c) Ärge viibige alas, kuhu tagasilöögi korral
elektritööriist liigub. Tagasilöök viib tööriista
edasi näpistamise hetkel ratta liikumisele
vastassuunas.
d) Eriti hoolikas olge nurkades, teravates
äärtes jne. Vältige lisaseadme hüplemist
või näpistamist. Nurgad, teravad servad
ja löögid kipuvad põhjustama pöörleva
tarviku kinnikiilumist ja kontrolli kaotamist või
tagasilööki.
e) Ärge kinnitage saeketti puunikerdustera
või kettsae tera. Sellised tarvikud põhjustavad
sageli tagasilööke ja kontrolli kadumist tööriista
üle.
Erihoiatused käiamiseks
ja abrasiivseteks
lõikeoperatsioonideks
a) Kasutage vaid ratta tüüpi, mida
soovitatakse teie elektritööriistale, ja
spetsiaalset kaitsevõre, mis on mõeldud
valitud ratta jaoks. Rattaid, mille jaoks pole
elektritööriist mõeldud, ei saa adekvaatselt
kaitsta ning need on ebaturvalised.
b) Kaitsevõre tuleb kinnitada turvaliselt
elektritööriista külge ning positsioneerida
maksimaalse turvalisuse tagamiseks,
et operaatoril oleks kokkupuude kõige
väiksema ratta osaga. Piire aitab kaitsta
kasutajat purunenud ketta kildude, juhusliku
kokkupuute eest kettaga ning sädemetega,
mis võivad riided süüdata.
c) Rattaid tuleb kasutada vaid soovitatavates
rakendusvaldkondades. Näiteks ärge
teritage lõikeketta küljega. Abrasiivsed
10
lõikerattad on mõeldud perifeerseks
teritamieks, nendele ratastele rakenduv
külgmine jõud võib need kildudes purustada.
d) Kasutage alati kahjustamata ratta äärikuid,
mis on õige suuruse ja kujuga teie valitud
ratta jaoks. Õiged kettaäärikud toetavad
ketast, vähendades selle purunemise
tõenäosust. Lõikeketaste äärikud võivad
erineda teritamisketaste äärikutest.
e) Ärge kasutage suuremate elektritööriistade
kulunud kettaid. Suuremale elektritööriistale
mõeldud ketas ei ole sobilik väiksema tööriista
suuremale kiirusele ning võib puruneda.
Abrasiivsete lõiketöödega
seotud hoiatused
a) Lõikeketast ei tohi kinni kiiluda ega
sellele liigset survet avaldada. Ärge tehke
liiga sügavat lõiget. Ketta ülekoormamine
suurendab koormust ning ketas võib kergemini
väänduda või lõikesse kinni kiiluda, see aga
suurendab tagasilöögi ohtu.
b) Ärge seiske pöörleva ketta liikumisteel
ega selle taga. Kui töötav ketas liigub teie
kehast eemale, võib võimalik tagasilöök ketta
ja elektritööriista tagasisuunas otse vastu teid
lüüa.
c) Kui ketas on kinni kiilunud või
katkestate lõiget mingil põhjusel, lülitage
elektritööriist välja ja hoidke seda
liikumatult, kuni ketas peatub täielikult.
Ärge püüdke lõikeketast eemaldada
lõike seest ajal, mil ketas liigub, see võib
põhjustada tagasilöögi. Uurige ja tehke
parandusi, et elimineerida ratta sidumise
põhjus.
d) Ärge startige tööobjekti lõikamist uuesti.
Laske rattal saavutada maksimaalne kiirus
ning seejärel sisenege uuesti lõikjoone
sisse. Ketas võib painduda, paiskuda või
tagasi lüüa, kui tööriist käivitatakse soone
sees.
e) Tugipaneelid ja liiga suured tööobjektid,
et minimeerida ratta näpistamise ja
tagasilöögi riski. Suured detailid kipuvad
oma raskuse all kokku vajuma. Toed tuleb
paigutada detaili alla lõikejoone ja detaili serva
lähedale mõlemale poole ketast.
f) „Tasku” lõikamisel olemasolevatesse
seintesse või teistesse piiratud
nähtavusega kohtadesse peate olema eriti
ettevaatlik. Väljaulatuv ketas võib lõigata
gaasi- või veetorudesse, elektrijuhtmetesse või
tagasilööki põhjustavatesse objektidesse.
EESTI KEEL
Lihvimistöödega seotud
hoiatused
VAID DWE4557, DWE4597
a) Ärge kasutage liiga suurt liivapaberilehte.
Järgige liivapaberi valimisel tootja
soovitusi. Üle talla ulatuv suurem
liivapaberileht tekitab rebendite ohu ja võib
põhjustada haakumist, ketta rebenemist või
tagasilööke.
– Lendavatest osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad
kasutamisel kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastuste oht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Erihoiatused abrasiivseteks
terasharjaga töötamiseks
a) Pidage meeles, et traatharjaseid visatakse
harja poolt tavapärase töö käigus. Ärge
pinguldage juhtmeid liigselt, rakendades
harjale liigse koorma. Traatharjased
pääsevad kergelt läbi kerge riietuse ja/või
naha.
b) Kui soovitakse kasutada kaitsevõre
traatharja jaoks, siis ärge lubage
kolmandatel isikutel sekkuda traatkettasse
või harjata kaitsevõrega. Traatratas või
hari võib töö- ja tsentrifuugjõu tõttu diameetri
poolest laieneda.
Täiendavad ohutuseeskirjad
lihvija kasutamiseks
• Tarvikute keermestatud paigaldus peab
sobima lihvija võlli keermele. Äärikute
kinnitatud lisaseadete jaoks tuleb lisaseadme
tugiaeg sobima ääriku diameetriga. Tarvikud,
mis ei sobi elektritööriista kinnitusega, on
tasakaalust väljas, vibreerivad liigselt ja võivad
põhjustada juhtimise kaotamise.
Kandke kuulmiskaitset.
Kandke nägemiskaitset.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT (JOONIS 1)
Kuupäevakood (u), mis sisaldab ka tootmisaastat,
on kantud korpusele.
Näiteks:
2012 XX XX
tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Nurklihvija
1 Kaitsekate
1 Külgkäepide
1 Äärikute komplekt
1 Võtmeta äärik (vaid DWE4579R)
• Keskosas allasurutud ketta teritamispind tuleb
paigaldada piirde ääre plaani alla. Valesti
paigaldatud ketast, mis ulatub võreääre
plaanist läbi, ei saa nõuetekohaselt kaitsta.
1 Lehtvõti (vaid DWE4579R)
• Ärge kasutage tüüp 11 (otsalaiendusega
kauss) kettaid sellel tööriistal. Kui kasutate
sobimatuid tarvikuid, võib see põhjustada
õnnetuse.
1 Detailijoonis
• Kasutage alati külgkäepidet. Kinnitage
käepide tugevalt. Alati tuleb kasutada
külgkäepidet, et säilitada alati masina üle
kontroll.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Muud ohud
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused.
1 Kahe otsaga mutrivõti
1 Kasutusjuhend
• Veenduge, et tööriist, selle osad ega tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
a. Toitelüliti
b. Avamislüliti
11
EESTI KEEL
c. Spindli lukk
d. Kaitsevõre
e. Külgkäepide
f. LED-indikaator (DWE4579, DWE4579R,
DWE4597, DWE4599)
g. Lukustusnupp (DWE4579, DWE4579R,
DWE4597, DWE4599)
KASUTUSOTSTARVE
DWE4557, DWE4597 rasketööstuse nurklihvija
on mõeldud professionaalseks teritamiseks,
lõikamiseks, lihvimiseks ja traatharjamiseks.
LED-indikaator (joonis 1)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Käepideme peale paigaldatud LED-indikaatori
tuli (f) on häire eespool kirjeldatud seadme
elektrooniliste funktsioonide aktiveerimiseks. Tuli
läheb põlema ja põleb pidevalt, kui üks eespool
toodud siduritest või ülekoormuse funktsioonidest
on aktiveeritud. Kui seade on lähtestatud,
vabastades lüliti või lubades seadmel jahtuda,
siis tuli kustub. Kui LED-tuli vilgub pidevalt,
palume konsulteerida oma kohaliku DEWALTi
teenindusagendiga.
DWE4559, DWE4579, DWE4599, DWE4579R
professionaalsed nurklihvijad on mõeldud
professionaalseteks lihvimis- ja lõiketöödeks.
Kaitse voolukatkestuse eest
ÄRGE kasutage muud lihvimisratast, kui keskelt
langev ratas ja tagaketast.
"On/off (sisse/välja)" lülitil on voolukatkestuse
eest kaitsmise funktsioon. Kui tööriista ühendus
toiteallikaga katkestatakse mingil põhjusel, tuleb
lüliti tahtlikult käivitada.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need rasketööstuse nurklihvijad on
professionaalsed elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
Tolmu väljutussüsteem
Tolmu väljutussüsteem kõrvaldab jäägid, mis
võivad mootorit kahjustada, ja võimaldab puhtal
õhul mootori läbida.
TOUGHCORD™ süsteem
TOUGHCORD™ süsteem vähendab juhtme
väljatõmbamist.
Ülekoormuskaitse
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Mootori toide väheneb mootori ülekoormuse korral.
Tavapärane toide taastub, kui tööriist on sobiva
töötemperatuurini jahtunud.
Elektrooniline sidur
DWE4579, DWE4579R, DWE4597
Elektrooniline pöördemomenti piirav sidur
vähendab maksimaalset pöördereaktsiooni, mis
kasutajale ketta kinnikiilumisel edasi kandub.
See funktsioon hoiab ära ka käiguvahetuse ja
elektrimootori kinnikiilumise. Elektroonilise siduri
tase on seadistatud tehases ning seda ei saa
reguleerida.
12
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Pehme käivitamise funktsioon
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Pehme käivitamise funktsioon võimaldab kiiruse
aeglast kogumist, et vältida seadme järsku
võpatust. See funktsioon on eriti kasulik kitsas
kohas töötamisel.
Automaatse tasakaalustamise
funktsioon
VAID DWE4599
Automaatse tasakaalustamise funktsioon
reguleerib pidevalt tasakaalu, et vähendada
töötamisel tööriista vibratsiooni. See suurendab
töötamise ajal kasutaja mugavust ja on eriti kasulik
tööriista pikaajalisel kasutamisel.
Elektromehhaaniline sidur
VAID DWE4599
Pöördemomenti piirav sidur vähendab
maksimaalset pöördereaktsiooni, mis kasutajale
ketta kinnikiilumisel edasi kandub. See funktsioon
hoiab ära ka käiguvahetuse ja elektrimootori
kinnikiilumise. Pöördemomenti piirav sidur on
tehases seadistatud ja seda ei saa reguleerida.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge jaoks.
Kontrollige alati, et toitepinge vastab andmesildile
märgitud väärtusele.
Teie DEWALT tööriist on topeltisolatsiooniga vastavalt standardile EN 60745;
seetõttu pole maandusjuhet vaja.
EESTI KEEL
HOIATUS: 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTi hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Lõikamiseks kruvige külgkäepide (e) tugevalt
ülemisse auku (r) või augu (q) külge, mis on
ülekande korpuse mõlemal küljel.
Aluspadja/liivapaberi
paigaldamine ja eemaldamine
(joonis 4)
Toitepistiku vahetamine (ainult
Ühendkuningriik ja Iirimaa)
1. Asetage tööriist lauale või tasasele pinnale,
kaitsekate näoga üles.
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
3. Paigutage kummist tugiketas õigesti võllile (m).
2. Eemaldage tugiäärik (l).
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
4. Asetage liivapaber kummist aluspadjale.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
5. Kruvige keermestatud klambermutter (n)
võllile. See keermestatud mutri rõngas peab
olema näoga kummist aluspadja suunas.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis
sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake
Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme suurus
on 1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada. Enne
tööriista uuesti ühendamist vajutage
käivituslüliti sisse ja välja tagamaks, et
tööriist on väljas.
Külgkäepideme kinnitamine
(joon. 6)
HOIATUS: Enne tööriista kasutamist
kontrollige, et käepide on tugevalt
kinnitatud.
Lihvimiseks kruvige külgkäepide (e) tugevalt ühe
augu (q) külge, mis on ülekande korpuse mõlemal
küljel (joonis 6).
6. Vajutage võllilukku (c) ja pöörake võlli (m),
kuni see paigale lukustub.
7. Pingutage keermestatud klambermutrit (n)
kaheavalise lehtvõtmega.
8. Vabastage võllilukk.
9. Kummist aluspadja eemaldamiseks vabastage
keermestatud klambermutter (n) kaheavalise
lehtvõtmega.
Traatharja paigaldamine
Kruvige traathari otse võllile ilma vahehoidja ja
keermestatud äärikuta.
Kaitsevõre kinnitamine ja
eemaldamine (joonis 2)
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada. Enne
tööriista uuesti ühendamist vajutage
käivituslüliti sisse ja välja tagamaks, et
tööriist on väljas.
ETTEVAATUST: Kaitsekatteid tuleb
kasutada selle lihvijaga.
Kasutades lihvijat DWE4557, DWE4597,
DWE4559, DWE4579, DWE4599 või DWE4579R
metalli või kivi lõikamiseks, PEAB kasutama 1.
tüübi piiret. 1. tüüpi kaitsevõre on saadaval lisatasu
eest DEWALTi edasimüüjalt.
MÄRKUS: Palun lugege Lihvimise ja lõikamise
lisaseadete tabel selle jao lõpust, et näha muid
lisaseadmeid, mida saab selle lihvijaga kasutada.
1. Asetage nurklihvija lauale, võll üles.
13
EESTI KEEL
2. Vabastage kinnituslukk (h) ja hoidke kaitset (d)
tööriista kohal, nagu joonisel näidatud.
3. Joondage kõrvad (i) süvenditega (j).
4. Vajutage kaitsevõre alla ja keerake seda
vajaliku asendi suunas.
5. Vajadusel suurendage kruvi (k) pingutamisega
kinnitusjõudu.
6. Pingutage klammerduse lukku.
Eemaldage kaitseõvre, vabastage klambri lukk.
ETTEVAATUST: Kui kaitsevõre ei saa
pingutada reguleerimiskruviga, ärge
seda tööriista kasutage. Vigastuste
riski vähendamiseks viige tööriist ja
kaitsevõre teeninduskeskusesse, et
kaitsevõre ära remontida või vahetada.
Lihvimis- või lõikeketaste
paigaldamine ja eemaldamine
(joonis 3–5)
HOIATUS: Ärge kasutage kahjustunud
ketast.
1. Asetage tööriist lauale, kaitsevõre ülespoole.
2. Paigutage tugiäärik (l) õigesti võllile (m)
(joonis 3).
3. Asetage ketas (o) alusäärikule (l) (fig. 4). Kui
paigaldate ketta tõstetud keskosaga, tuleb
veenduda, et tõstetud keskosa (p) on suunaga
alusääriku (l) poole.
4. Kruvige keermestatud klambri mutter (n)
spindlile (m) (joonis 5):
a. Keermestatud klambri mutri (n) rõngas
peab olema näoga ketta suunas, kui see
paigaldatakse lihvimisketast (joonis 5A);
b. Keermestatud klambri mutri (n) rõngas
peab olema näoga kettast eemale, kui see
paigaldatakse lõikeketast (joonis 5B).
5. Vajutage spindli lukustusnuppu (c) ning
keerake spindlit (m), kuni see oma asendis
lukustub (joonis 4).
6. Pingutage keermestatud klambri mutter (n)
kahe otsaga mutrivõtmega (komplektis).
MÄRKUS: Vaata Võtmeta äärikuga lihv- või
lõikeketta paigaldamine ja eemaldamine,
kui kasutate DWE4579R.
7. Vabastage võllilukk.
8. Eemaldage ketas, vabastage keermestatud
klambri mutter (n) kahe otsaga mutrivõtmega.
14
Võtmeta äärikuga lihvimis- või
lõikeketaste paigaldamine ja
eemaldamine (joonis 7, 8)
VAID DWE4579R
1. Tehke, nagu kirjutatakse sammudes
1–5 lõigus Lihvimis- või lõikeketaste
paigaldamine ja eemaldamine.
2. Pingutage keermestatud võtmeta äärikut (s),
keerates seda käistsi tugevalt päripäeva.
(kasutage vaid vigadeta võtmeta äärikut)
a. Veenduge, et võtmeta ääre trükiga külg on
teie poole.
b. Nool peab näitama indeksmärgistuse
suunas (joonis 7).
3. Vabastage võllilukk.
Kahjustamata võtmeta ääriku saab vabastada
käsitsi, kui keerata ääriku rõngast vastupäeva.
MÄRKUS: ÄRGE KUNAGI vabastage
tugevalt kinnitatud võtmeta äärikut
näpitsatega. Kasutage alati kahe
kaheavalist lehtvõtit (t) (joonis 8).
Enne kasutamist
• Paigaldage kaitsekate ja vastav ketas või
ratas. Ärge kasutage liigselt kulunud kettaid
või rattaid.
• Veenduge, et sisemine ja välimine äärik on
õigesti kinnitatud.
• Veenduge, et ketas ja ratas pöörlevad
lisaseadmel ja tööriistal toodud noolte suunas.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada. Enne
tööriista uuesti ühendamist vajutage
käivituslüliti sisse ja välja tagamaks, et
tööriist on väljas.
HOIATUS:
• Veenduge, et kogu lihvitav või
lõigatav materjal on kindlalt oma
kohal.
EESTI KEEL
• Kinnitage ja toestage detail. Kasutage
klambrit või kruustange, et hoida ja
toetada tööriist stabiilsele platvormile.
Oluline on kinnitada detail kindlalt
klambriga ja toestada, et vältida
detaili liikumist ja kontrolli kaotamist.
Detaili liikumine või kontrolli
kaotamine võib põhjustada ohte ja
vigastusi inimese kehale.
eemaldatakse. Kasutage võllilukku ainult siis, kui
tööriist on välja lülitatud, aku on eemaldatud ja
ketas täielikult seiskunud.
• Avaldage tööriistale vaid kerget
survet. Ärge avaldage ketta küljel
survet.
Luku aktiveerimiseks vajutage spindli luku nuppu
ja pöörake spindlit, kuni seda pole võimalik enam
edasi keerata.
• Vältige ülekoormamist. Kui tööriist
muutub kuumaks, laske sel mõni
minut ilma koormuseta töötada.
Metallialased rakendused
Käe õige asend (joonis 1)
HOIATUS: Raskete vigastuste
saamise riski vähendamiseks kasutage
ALATI nõuetekohast käteasendit, nagu
pildil näidatud.
HOIATUS: Raskete vigastuse saamise
riski vähendamiseks hoidke masinat
ALATI tugevalt ootamatut reaktsiooni
ennetades.
MÄRKUS: Tööriista kahjustuse riski
vähendamiseks ärge aktiveerige spindli
lukku, kui tööriist töötab. Tööriista
kahjustamise tulemuseks ja lisatud
lisaseadmed võivad minema kerida,
põhjustades vigastusi.
Kui kasutada tööriista metallil, tuleb veenduda, et
rikkevoolukaitse (RCD) on paigaldatud, et vältida
metallilaastudest tingitud jääkriske.
Kui toide on lülitatud välja RCD abil, viige tööriist
volitatud DEWALTi remondiagendi juurde.
HOIATUS: Äärmuslikes töötingimustes
võib voolujuhtiv tolm kuhjuda masina
korpuses, kui töötatakse metalli kallal.
Selle tulemusel võib masina sees olev
kaitseisolatsioon laguneda, millega
kaasneb elektrilöögi potentsiaalne risk.
Õige käte asend nõuab, et üks käsi on
külgkäepidemel (e) ning teine käsi tööriista kerel,
nagu on joonisel 1 näidatud.
Metallilaastude moodustumise vältimiseks masina
sees, soovitame puhastada ventilatsiooniavasid
iga päev. Vaata Hooldus.
Sisse- ja väljalülitamine
(joonis 1)
Tagumiste ketaste kasutamine
Sisse/välja lüliti on varustatud avamislülitiga.
Tööriista käivitamiseks vajutage avamislülitit (b) ja
seejärel sise/välja lülitit (a).
Vabastage avamislüliti (b). Tööriista seiskamiseks
vabastage lüliti.
Lukustusnupp
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Pidevtöö režiimi kasutamiseks vajutage
lukustusnuppu (g) ja vabastage "on/off (sisse/
välja)" päästiklüliti.
Et peatada tööriist, vajutage uuesti "on/off (sisse/
välja)" lülitit.
Lukustuslüliti saab jäädavalt eemaldada, seadmata
ohtu tööriista andmesildil toodud reguleerivate
asutuste nõuetega kooskõlastamist. Lukustusnupu
tohib eemaldada DEWALTi teeninduskeskus.
Võlli lukustusnupp (joon. 1)
Spindli lukk (c) on olemas, et vältida spindli
pöörlemist, kui paigaldatakse rattaid või kui need
HOIATUS: Metallitolmu
moodustumine. Tagumiste ketaste
laiaulatuslik kasutamine metalli
korral võib põhjustada elektrilöögi
saamise potentsiaalset ohtu. Selle
riski vähendamiseks sisestage
RCD enne kasutamist ja puhastage
ventilatsiooniavasid iga päev, puhudes
kuiva suruõhku ventilatsiooniavadesse
vastavalt allpool toodud
hooldusjuhistele.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hoolduse juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja tööriista regulaarselt puhastada.
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada. Enne
tööriista uuesti ühendamist vajutage
15
EESTI KEEL
käivituslüliti sisse ja välja tagamaks, et
tööriist on väljas.
Eemaldatavad harjad
Mootor lülitub automaatselt välja, viidates
sellele, et süsinikharjad on peaaegu kulunud ja
et tööriista tuleb hooldada. Süsinikharju ei saa
kasutaja hooldada. Viige tööriist volitatud DEWALTi
remondiagendile.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid vee ja õrna seebiga
niisutatud riiet. Ärge kunagi laske
ühelgi vedelikul sattuda tööriista
sisse; ärge kastke ühtegi tööriista osa
vedelikku.
Lisatarvikud
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid
peale DEWALTi pakutavate ei ole
koos selle seadmega testitud,
võib nende kasutamine koos selle
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks on koos selle
seadmega lubatud kasutada ainult
DEWALTi soovitatud tarvikuid.
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
16
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite
eraldi kogumine võimaldab
materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida keskkonna
saastamist ja vähendab vajadust
tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või
nende viimist jaemüüjale uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
EESTI KEEL
LIHVIMISE JA LÕIKAMISE TARVIKUTE TABEL
Kaitsevõre tüüp
Lisaseade
Kirjeldus
Kuidas kinnitada lihvijale
Kaldu
keskmega
lihvimisketas
TÜÜP 27
KAITSEVÕRE
Tüübi 27 kaitsekate
Ääriku ratas
Tagaäärik
Juhtme rattad
Tüübi 27 kaldu
keskmega ratas
Keermestatud klambri mutter
Juhtme rattad
keermestatud
mutriga
Tüübi 27 kaitsekate
Juhtmeratas
Traadipundar
keermestatud
mutriga
Tüübi 27 kaitsekate
Traathari
Aluspadi/
liivapaber
Tüübi 27 kaitsekate
Kummist aluspadi
Lihvimisketas
Keermestatud klambri mutter
17
EESTI KEEL
LIHVIMISE JA LÕIKAMISE LISASEADETE TABEL (jätkub.)
Kaitsevõre tüüp
Lisaseade
Kirjeldus
Kuidas kinnitada lihvijale
Puidulõikeketas, seotud
TÜÜP 1
KAITSEKATE
Tüübi 1 kaitsekate
Metallilõikeketas, seotud
Tagaäärik
Teemanti lõikekettad
TÜÜP 1
KAITSEKATE
Lõikeratas
VÕI
Keermestatud klambri mutter
TÜÜP 27
KAITSEVÕRE
18
РУССКИЙ ЯЗЫК
УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ DWE4557, DWE4559,
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали
инструменты DEWALT одними из самых надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
DWE4557
Напряжение питания
В
230
Тип
1
Потребляемая мощность QS Вт
2400
LX Вт
2200
Число оборотов без нагрузки/
номинальная скорость
об/мин
8500
Диаметр диска
мм
180
Диаметр шпинделя
M14
Вес
кг
5,45
* включая боковую рукоятку и защитный кожух
DWE4597
230
1
2600
DWE4559
230
1
2400
2200
DWE4579
230
1
2600
DWE4599
230
1
2600
DWE4579R
230
1
2600
8500
180
M14
5,61
6500
230
M14
5,69
6500
230
M14
5,86
6500
230
M14
6,24
6500
230
М14
5,91
DWE4557
QS/LX
96/97
DWE4597
QS/LX
96/94
DWE4559
QS/LX
97/97
DWE4579
QS/LX
96/96
DWE4599
QS/LX
96/94
DWE4579R
QS/LX
96/95
3
107/108
3
107/105
3
108/108
3
107/107
3
107/105
3
107/106
3
3
3
3
3
3
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
LwA (акустическая мощность) дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности) дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование поверхностей
ah,AG =
м/с²
8,5/9,0
8,5/8,0
7,0/7,0
7,0/7,0
4,5/4,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование диском
ah,DS =
м/с²
2,5/2,5
2,5/2,5
–
–
–
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
–
–
–
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
7,0/7,0
1,5
2,5/2,5
1,5
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
20
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DWE4557, DWE4559, DWE4579, DWE4579R,
DWE4597, DWE4599
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-3.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.07.2012
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
d)
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
e)
f)
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
g)
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
22
b)
c)
d)
e)
f)
g)
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
РУССКИЙ ЯЗЫК
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только
квалифицированными специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит
безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
Меры безопасности при
выполнении всех операций
a) Данный электроинструмент предназначен для шлифования, зачистки
(DWE4557 and DWE4597), очистки
металлической щеткой и абразивной
резки. Внимательно прочтите все
инструкции по использованию, правила
безопасности, спецификации, а также
рассмотрите все иллюстрации, входящие в руководство по эксплуатации данного электроинструмента.
Несоблюдение всех перечисленных ниже
инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению
пожара и/или получению серьезной травмы.
b) Не рекомендуется выполнение данным инструментом работ по зачистке и полировке (DWE4559, DWE4579,
DWE4579R and DWE4599). Использование
инструмента не по назначению может
привести к повреждению инструмента
и получению телесной травмы.
c) Не используйте дополнительные принадлежности и насадки, специально
не разработанные и не рекомендованные производителем инструмента.
Возможность установки принадлежностей и насадок на электроинструмент
не обеспечивает безопасности при его
использовании.
d) Номинальная скорость вращения
насадок должна соответствовать
скорости, указанной на электроинструменте. Диски и прочие насадки при
вращении на скорости, превышающей их
номинальную скорость, могут разрушиться и сорваться с крепления.
e) Внешний диаметр и толщина насадки
должны соответствовать диапазону
мощности Вашего электроинструмен-
та. Насадка неправильного размера не
закрывается надлежащим образом защитным кожухом и не обеспечивает контроля
при управлении инструментом.
f) Посадочные отверстия абразивных
дисков, фланцев, шлифовальных
подошв и прочих сменных обрабатывающих принадлежностей должны полностью соответствовать типоразмеру шпинделя электроинструмента.
Насадки с посадочными отверстиями, не
соответствующими крепежным деталями электроинструмента, могут стать
причиной разбалансированности, повышенной вибрации и потери контроля над
электроинструментом.
g) Не используйте поврежденные насадки.
Перед каждым использованием проверяйте абразивные диски на наличие
сколов и трещин, диски-подошвы - на
наличие надрывов и трещин, проволочные щетки - на наличие ослабленной
или сломанной проволоки. В случае
падения электроинструмента или
насадки проверьте их на наличие
повреждений или установите неповрежденную насадку. После проверки
и установки насадки отойдите сами
и удалите посторонних лиц с плоскости вращения насадки и запустите
электроинструмент на максимальной
скорости без нагрузки на одну минуту.
Поврежденные насадки отлетят в сторону в течение данного тестового периода.
h) Используйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от типа
выполняемых работ надевайте щиток
для защиты лица, защитную маску
или защитные очки. В соответствии
с необходимостью надевайте респиратор, защитные наушники, перчатки
и рабочий фартук, способный защитить от отлетающих мелких абразивных частиц и фрагментов обрабатываемой детали. Средства защиты
для глаз должны останавливать частицы,
вылетающие при выполнении различных
видов работ. Противопылевая маска или
респиратор должны обеспечивать фильтрацию твердых частиц, образующихся
в ходе работ. Длительное воздействие
шума высокой интенсивности может привести к нарушениям слуха.
i) Не подпускайте посторонних лиц
близко к рабочей зоне. Любое лицо,
входящее в рабочую зону, должно
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
использовать средства индивидуальной защиты. Отлетающие фрагменты
обрабатываемой детали или разрушенной
насадки могут стать причиной получения
травмы даже за пределами рабочей зоны.
j) Держите электроинструмент только
за изолированные поверхности при
выполнении работ, во время которых режущая принадлежность может
задеть скрытую проводку или кабель
подключения к электросети. Контакт
режущей принадлежности с находящимся под напряжением проводом делает
не покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения оператора электрическим током.
k) Располагайте кабель подключения
к электросети на удалении от вращающейся насадки. В случае потери
контроля кабель может быть разрезан
или защемлен, а Ваша рука может быть
затянута вращающейся насадкой.
l) Никогда не кладите электроинструмент, пока насадка полностью не
остановится. Вращающаяся насадка
может задеть за поверхность, и электроинструмент вырвется из Ваших рук.
m) Не включайте электроинструмент,
если насадка направлена на Вас.
Случайный контакт с вращающейся
насадкой может привести к захвату
насадкой Вашей одежды и получению
телесной травмы.
n) Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия электроинструмента.
Вентилятор электродвигателя затягивает пыль внутрь корпуса, а скопление
большого количества пыли на металле
электродвигателя повышает риск поражения электротоком.
o) Не используйте электроинструмент
вблизи с пожароопасными материалами. Искровые разряды могут привести
к их воспламенению.
p) Не используйте насадки, требующие жидкостного охлаждения.
Использование воды или других жидких
охлаждающих средств может привести к поражению электрическим током
вплоть до смертельного исхода.
24
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление или застревание
вращающегося диска, диска-подошвы, щетки
или какой-либо другой насадки. Защемление
или застревание могут стать причиной
мгновенной остановки вращающейся насадки,
что в свою очередь приводит к потере
контроля над электроинструментом, и он
внезапно подается назад в направлении,
противоположном вращению насадки.
Например, если абразивный круг был
защемлен или застрял в заготовке, край
круга в момент защемления может врезаться
в поверхность заготовки, в результате
чего круг поднимается или подается назад.
В зависимости от направления движения
круга в момент защемления, круг может
резко подняться в сторону или от оператора.
В этот момент абразивные круги могут
также сломаться.
Обратный удар является результатом
использования инструмента не по назначению
и/или неправильных действий оператора
и условий работы, и его можно избежать,
соблюдая следующие меры безопасности:
a) Крепко держите электроинструмент
и следите за положением тела и рук,
чтобы эффективно противостоять
воздействию обратного удара.
Для максимального контроля
силы обратного удара или реакции
от крутящего момента всегда
используйте вспомогательную
рукоятку, если она предусмотрена.
При соблюдении соответствующих мер
предосторожности оператор может
контролировать силу обратного удара
и реакцию от крутящего момента.
b) Никогда не держите руки вблизи от
вращающегося диска. При обратном
ударе диск может поранить Ваши руки.
c) Не стойте в зоне действия обратного
удара электроинструмента. В момент
заедания сила обратного удара отбросит
инструмент в направлении, обратном
движению диска.
РУССКИЙ ЯЗЫК
d) Будьте особенно осторожны при
обрабатывании углов, острых
кромок и пр. Избегайте отскакивания
и заедания насадки. Именно при
обработке углов, острых кромок или
при отскакивании высока вероятность
заедания вращающейся насадки, что
может послужить причиной потери
контроля над инструментом или
образования обратного удара.
e) Не устанавливайте на инструмент
диск для резьбы по дереву или
зубчатый пильный диск. Данные диски
увеличивают вероятность возникновения
обратного удара и потери контроля над
инструментом.
Меры безопасности при выполнении операций по шлифованию и резке с использованием абразивных дисков
a) Используйте только диски,
рекомендованные для использования
с Вашим электроинструментом,
а также защитные кожухи, специально
разработанные для выбранного типа
дисков. Диски, не предназначенные
для использования с данным
электроинструментом, не будут надежно
защищены кожухом и представляют
опасность.
b) Защитный кожух должен
быть надежно закреплен на
электроинструменте. Для достижения
максимальной безопасности кожух
должен быть установлен таким
образом, чтобы со стороны оператора
была открыта самая незначительная
часть диска. Защитный кожух поможет
защитить оператора от фрагментов
разрушенного диска и случайного
контакта с диском, а также от искр,
способных воспламенить одежду
оператора.
c) Диски должны использоваться
только строго в соответствии с их
назначением. Например: не выполняйте
шлифование боковой стороной
режущего диска. Абразивные режущие
диски предназначены для шлифования
периферией круга, поэтому боковая
сила, применимая к данному типу дисков,
может стать причиной их разрушения.
d) Всегда используйте неповрежденные
дисковые фланцы, размер и форма
которых полностью соответствуют
выбранному Вами типу дисков.
Правильно подобранные дисковые фланцы
поддерживают диск, снижая вероятность
его разрушения. Фланцы для режущих
дисков могут отличаться от фланцев
для шлифовальных кругов.
e) Никогда не используйте изношенные
диски с электроинструментов
большей мощности. Диски,
предназначенные для использования
с электроинструментами большей
мощности, не подходят для высоких
скоростей инструментов меньшей
мощности, и могут разрушиться.
Дополнительные меры
безопасности при резке
с использованием
абразивных дисков
a) Не давите на режущий диск и не
оказывайте на него чрезмерного
давления. Не пытайтесь выполнить
слишком глубокий разрез. Чрезмерное
напряжение диска увеличивает нагрузку на
диск, результатом которой может стать
деформация или заедание в момент
резания, возможность возникновения
обратного удара, а также поломка диска.
b) Не стойте на одной линии и позади
вращающегося диска. При вращении
диска в момент выполняемой операции
в направлении от оператора, возможный
обратный удар может отбросить
электроинструмент с работающим
диском прямо на вас.
c) При заклинивании диска или если
по какой-либо причине Вы хотите
прекратить резание, выключите
электроинструмент и удерживайте
его в пропиле, пока режущий диск
полностью не остановится. Ни в коем
случае не пытайтесь вытащить
режущий диск из заготовки, пока он
ещё вращается, так как это может
вызвать обратный удар. Выясните
причину заклинивания диска и примите
надлежащие меры по ее устранению.
d) Не возобновляйте прерванную
операцию с диском в заготовке.
Позвольте диску достичь
максимальной скорости и аккуратно
введите его в разрез. В противном
случае, при повторном включении
электроинструмента диск может
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
сломаться, подняться или выскочить
обратно из заготовки.
e) Размещайте панели или заготовки
больших размеров на упорах для
минимизации риска защемления диска
и обратного удара. Большие заготовки
имеют тенденцию прогибаться
под тяжестью собственного веса.
Устанавливайте упоры под заготовкой
по обе стороны от режущего диска, около
линии реза и краев заготовки.
f) Будьте особенно внимательны при
сквозном врезании в стены и другие
сплошные поверхности. Выступающий
диск может врезаться в газовую или
водопроводную трубу, электропроводку
или в объекты, вызывающие обратный
удар.
Меры безопасности при
шлифовании
ТОЛЬКО DWE4557, DWE4597
a) Не используйте шлифовальные круги,
диаметр которых намного превышает
диаметр подошвы. При выборе
шлифовальной бумаги пользуйтесь
рекомендациями изготовителя.
Шлифовальная бумага, выступающая
за пределы подошвы шлифмашины,
может порваться, что станет причиной
повреждения диска или вызовет обратный
удар.
Меры безопасности при
работе с использованием
проволочных щеток
a) Помните, что кусочки проволоки
отскакивают от проволочной щетки
даже при выполнении обычной
операции. Не надавливайте на щетку,
оказывая на нее чрезмерное давление.
Обрывки проволоки легко могут
проникнуть через легкую одежду и/или
попасть на кожу.
b) Если при работе щеткой
рекомендовано использование
защитного ограждения, не допускайте
ни малейшего соприкосновения
проволочной щетки или диска
с ограждением. В процессе работы
и под воздействием центробежной силы
проволочный диск или щетка могут
увеличиться в диаметре.
26
Дополнительные правила
техники безопасности для
работы шлифмашинами
• Монтажная резьба насадок должна
соответствовать резьбе шпинделя
шлифмашины. Для насадок,
устанавливаемых на фланцы:
посадочное отверстие насадки должно
соответствовать установочному
диаметру фланца. Насадки, не
соответствующие крепежным деталями
электроинструмента, могут стать
причиной разбалансированности,
повышенной вибрации и потери контроля
над электроинструментом.
• Шлифовальная поверхность дисков
с утопленным центром должна быть
установлена ниже плоскости кромки
защитного кожуха. Неправильно
установленный диск, выступающий за
плоскость кромки защитного кожуха, не
будет защищен должным образом.
• Не используйте диски Тип 11
(конусные чашеобразные) с данным
инструментом. Использование
дополнительных принадлежностей
несоответствующего типа может
привести к получению травмы.
• Всегда используйте боковую рукоятку.
Надежно затягивайте боковую
рукоятку. Для сохранения контроля над
инструментом при выполнении любых
операций, всегда должна использоваться
боковая рукоятка.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
d. Защитный кожух
e. Боковая рукоятка
f. Светодиодный индикатор (DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599)
g. Кнопка блокировки пускового выключателя
(DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599)
НАЗНАЧЕНИЕ
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (u), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Угловые шлифовальные машины высокой
мощности DWE4557, DWE4597 предназначены
для профессиональных работ по шлифованию,
резке, зачистке и очистке металлической
щеткой.
Угловые шлифовальные машины
высокой мощности DWE4559, DWE4579,
DWE4599, DWE4579R предназначены для
профессиональных работ по шлифованию
и резанию.
Комплект поставки
ИСПОЛЬЗУЙТЕ шлифовальные диски только
с утопленным центром и веерные диски.
В упаковку входят:
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
1 Угловая шлифмашина
1 Защитный кожух
1 Боковая рукоятка
1 Набор дисковых фланцев
1 Бесключевой фланец (только DWE4579R)
1 Гаечный ключ (только DWE4579R)
1 Спецключ
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Пусковой выключатель
Данные угловые шлифовальные
машины являются профессиональными
электроинструментами для работ в тяжелом
режиме.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Система пылеудаления
Система пылеудаления отводит в сторону
пыль и мусор, губительные для двигателя,
и позволяет проходить через двигатель чистому
воздуху.
Система TOUGHCORD™
Система TOUGHCORD™ снижает риск
отсоединения электрокабеля от инструмента.
Защита от перегрузок
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
В случае перегрузки электродвигателя
подача питания уменьшится. Подача питания
восстановится при охлаждении инструмента до
необходимой рабочей температуры.
b. Кнопка разблокировки
c. Кнопка блокировки шпинделя
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электронная муфта
DWE4579, DWE4579R, DWE4597
Электронная предохранительная муфта
предельного момента снижает реакцию от
крутящего момента, действующую на оператора
при заклинивании диска. Это устройство
также предотвращает останов трансмиссии
и электродвигателя. Настройки электронной
муфты произведены в заводских условиях, и не
могут быть изменены.
Светодиодный индикатор
(Рис. 1)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Вмонтированный в верхнюю часть рукоятки
светодиодный индикатор (f) загорается
в качестве предупреждающего сигнала при
включении описанных выше электронных
функций инструмента. Индикатор загорается
и горит ровным светом при срабатывании
описанных выше функций защиты от
перегрузок или электронной муфты. При
выключении инструмента нажатием на
пусковой выключатель или при оставлении
его для охлаждения индикатор погаснет.
Если светодиодный индикатор постоянно
мигает, обратитесь за помощью в ближайший
сервисный центр DEWALT.
Расцепитель нулевого
напряжения
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Клавиша пускового выключателя имеет
функцию отключения при исчезновении или
сильном понижении напряжения. Если по
какой-либо причине инструмент отключится от
источника питпния, для включения инструмента
необходимо будет заново нажать выключатель.
Плавный пуск
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
С помощью функции плавного пуска набор
частоты (скорости) вращения электродвигателя
шлифмашины происходит плавно, без рывков.
Данная функция особенно удобна при работе
в ограниченном пространстве.
Автобаланс
ТОЛЬКО DWE4599
Автоматический балансир постоянно
поддерживает пониженный уровень
вибрации инструмента в процессе работы.
28
Данная функция увеличивает комфорт
при эксплуатации инструмента и особенно
эффективна при продолжительном режиме
работы.
Электромеханическая муфта
ТОЛЬКО DWE4599
Предохранительная муфта предельного
момента снижает реакцию от крутящего
момента, действующую на оператора
при заклинивании диска. Это устройство
также предотвращает останов трансмиссии
и электродвигателя. Муфта предельного
момента настроена на заводе-изготовителе
и не может регулироваться в дальнейшем.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
РУССКИЙ ЯЗЫК
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
Установка боковой рукоятки
(Рис. 6)
ВНИМАНИЕ: Перед использованием
инструмента убедитесь, что
рукоятка надежно затянута.
Для шлифования, вставьте боковую рукоятку
(е) в одно из резьбовых отверстий (q),
расположенных на обеих сторонах корпуса
редуктора, и надежно затяните (Рис. 6).
Для резки, вставьте боковую рукоятку
(е) в верхнее отверстие (r) или в одно из
резьбовых отверстий (q), расположенных на
обеих сторонах корпуса редуктора, и надежно
затяните.
Установка и снятие дисковподошв/шлифовальной
бумаги (Рис. 4)
1. Положите инструмент на стол или другую
плоскую поверхность, защитным кожухом
вверх.
2. Снимите проставочный фланец (l).
3. Установите на шпиндель (m) резиновый
диск-подошву.
4. Положите шлифовальную бумагу на
резиновый диск-подошву.
5. Накрутите резьбовую стопорную гайку
(n) на шпиндель. Стопорная гайка
устанавливается выпуклым центром на
резиновый диск-подошву.
9. Чтобы снять резиновый диск-подошву,
ослабьте стопорную гайку (n) при помощи
ключа.
Установка чашеобразной
проволочной щетки
Накрутите чашеобразную проволочную
щетку непосредственно на шпиндель без
использования проставки и резьбового фланца.
Установка и снятие
защитного кожуха (Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
используйте данную шлифмашину
без установленного защитного
кожуха!
При использовании шлифмашин DWE4557,
DWE4597, DWE4559, DWE4579, DWE4599 или
DWE4579R для резки металла или кирпичной
кладки на них ДОЛЖЕН БЫТЬ установлен
защитный кожух Тип 1. Защитные кожухи Тип 1
можно приобрести у дистрибьюторов DEWALT.
ПРИМЕЧАНИЕ: В конце данного раздела Вы
найдете Таблицу принадлежностей для
шлифования и резки, в которой обозначены
прочие дополнительные принадлежности
и аксессуары, которые могут быть
использованы с данными шлифмашинами.
1. Положите инструмент на стол, шпинделем
вверх.
2. Ослабьте фиксатор зажима (h) и держите
защитный кожух (d) над инструментом, как
показано на рисунке.
6. Нажмите кнопку блокировки шпинделя
(c) и поворачивайте шпиндель (m) до его
полной фиксации на месте.
3. Совместите проушины (i) с прорезями (j).
7. Затяните стопорную гайку (n) при помощи
спецключа.
5. При необходимости увеличьте силу зажима,
затянув винт (k).
8. Отпустите кнопку блокировки шпинделя.
6. Затяните фиксатор зажима.
4. Прижмите кожух к инструменту и поверните
его в нужное положение.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Чтобы снять защитный кожух, ослабьте
фиксатор зажима.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если
защитный кожух невозможно
затянуть регулировочным винтом,
не используйте инструмент. Для
предотвращения риска получения
травмы сдайте инструмент
и защитный кожух в сервисный
центр для ремонта или замены
кожуха.
Установка и снятие
шлифовальных кругов или
режущих дисков (Рис. 3-5)
ВНИМАНИЕ: Не используйте
поврежденные диски и круги.
1. Положите инструмент на стол защитным
кожухом вверх.
2. Установите проставочный фланец (l) на
шпиндель (m) (Рис. 3).
3. Установите диск (o) на проставочный
фланец (l) (Рис. 4). При установке
дисков с выпуклым центром проследите,
чтобы выпуклый центр (p) примыкал
к проставочному фланцу (l).
4. Накрутите резьбовую стопорную гайку (n)
на шпиндель (m) (Рис. 5):
a. При установке шлифовального круга
стопорная гайка (n) устанавливается
выпуклым центром на круг (Рис. 5А);
b. При установке режущего диска
стопорная гайка (n) устанавливается
выпуклым центром вверх (Рис. 5В).
5. Нажмите кнопку блокировки шпинделя
(c) и поворачивайте шпиндель (m) до его
полной фиксации на месте (Рис. 4).
6. Затяните стопорную гайку (n) при помощи
ключа, входящего в комплект поставки.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании
DWE4579R см. раздел «Установка
и снятие шлифовальных кругов
или режущих дисков с бесключевым
фланцем».
7. Отпустите кнопку блокировки шпинделя.
8. Чтобы снять диск, ослабьте стопорную
гайку (n) при помощи ключа.
Установка и снятие шлифовальных кругов или режущих дисков с бесключевым
фланцем (Рис. 7, 8)
ТОЛЬКО DWE4579R
1. Выполните шаги 1-5 раздела «Установка
и снятие шлифовальных кругов или
режущих дисков».
2. Вручную надежно затяните резьбовой
бесключевой фланец (s), поворачивая его
по часовой стрелке. (Используйте только
неповрежденные бесключевые фланцы.)
a. Убедитесь, что сторона фланца
с маркировкой обращена к Вам.
b. Стрелка должна указывать на риску
(Рис. 7).
3. Отпустите кнопку блокировки шпинделя.
Неповрежденный бесключевой фланец можно
ослабить вручную, поворачивая кольцо фланца
в направлении против часовой стрелки.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НИКОГДА
не используйте плоскогубцы для
ослабления надежно затянутого
бесключевого фланца. Всегда
используйте для этого спецключ (t)
(Рис. 8).
Подготовка к эксплуатации
• Установите защитный кожух и подходящий
для данного типа работ диск или круг. Не
используйте чрезмерно изношенные диски
или круги.
• Убедитесь в правильной установке
наружного и внутреннего фланцев.
• Проследите, чтобы абразивный диск
или круг вращался в соответствии
с указательными стрелками на
шлифмашине и на самой насадке.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед регулировкой или
снятием/установкой дополнительных принадлежностей или
30
РУССКИЙ ЯЗЫК
насадок выключайте инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
Включение и выключение
(Рис. 1)
ВНИМАНИЕ:
Отпустите кнопку разблокировки (b). Чтобы
выключить инструмент, отпустите пусковой
выключатель.
• Следите, чтобы все
обрабатываемые заготовки были
надежно зафиксированы на месте.
• Надежно закрепляйте
обрабатываемую заготовку.
Для фиксации обрабатываемой
детали на неподвижной
поверхности используйте тиски
или струбцины. Очень важно
надежно фиксировать заготовку,
чтобы предотвратить
смещение заготовки во время
обработки и потерю контроля
над инструментом. Смещение
заготовки или потеря контроля
над инструментом может
привести к опасной ситуации
и стать причиной получения
телесной травмы.
• Не прилагайте к инструменту
чрезмерного усилия. Ни в коем
случае не прилагайте бокового
усилия к абразивному диску!
• Избегайте перегрузки. Если
инструмент перегрелся, дайте
ему поработать несколько минут
на холостом ходу.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(е), другой рукой удерживайте корпус
инструмента, как показано на рис. 1.
Пусковой выключатель оборудован кнопкой
разблокировки.
Для включения инструмента, нажмите на кнопку
разблокировки (b), затем на клавишу пускового
выключателя (а).
Кнопка блокировки
пускового выключателя
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Для непрерывного режима работы нажмите
кнопку блокировки выключателя (g) и отпустите
клавишу пускового выключателя.
Чтобы выключить инструмент, повторно
нажмите на клавишу пускового выключателя.
Кнопка блокировки пускового выключателя
может быть навсегда удалена без риска
нарушения правил регулирующих органов,
указанных на паспортной табличке
инструмента. Снятие кнопки блокировки должно
производиться в сервисном центре DEWALT.
Блокировка шпинделя
(Рис. 1)
Блокировка шпинделя (с) используется для
предотвращения вращения шпинделя при
установке или снятии дисков. Используйте
функцию блокировки шпинделя только
после того, как инструмент будет выключен,
отсоединен от электросети и после полной
остановки двигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для
предотвращения риска
повреждения инструмента не
используйте блокировку шпинделя
при работающем инструменте.
Это приведет к повреждению
инструмента, а установленная
насадка может отвинтиться
и нанести травму.
Для установки блокировки нажмите кнопку
блокировки шпинделя и вращайте шпиндель
до тех пор, пока он не зафиксируется и вы не
сможете его более повернуть.
Обработка металлов
Во избежание возможных рисков, связанных
с образованием металлической пыли, при
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
использовании шлифмашины для обработки
металла, позаботьтесь, чтобы она была
подключена через устройство защитного
отключения (УЗО) по току утечки.
Если электропитание шлифмашины
было отключено устройством защитного
отключения (УЗО), доставьте шлифмашину
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
ВНИМАНИЕ: В критических
случаях при работе с металлом,
токопроводящая пыль может
накапливаться внутри
шлифмашины. Это может
привести к повреждению
электроизоляции шлифмашины,
что увеличит опасность
поражения электрическим током.
Во избежание накопления пыли внутри
шлифмашины, рекомендуется ежедневно
чистить вентиляционные прорези. См. раздел
«Техническое обслуживание».
Использование веерных
дисков
ВНИМАНИЕ: Накопление
металлической пыли!
Интенсивное использование
веерных (лепестковых) дисков
при обработке металлов
увеличивает опасность поражения
электрическим током. Для
уменьшения данной опасности,
используйте устройство
защитного отключения по току
утечки (УЗО), а также очищайте
ежедневно вентиляционные
прорези, продувая их сухим
сжатым воздухом в соответствии
с приведенным ниже указаниями по
техническому обслуживанию.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
32
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
Износ щеток
Двигатель автоматически выключится по
истечении срока службы угольных щеток,
указывая на то, что инструмент нуждается
в сервисном обслуживании. Угольные щетки не
подлежат самостоятельной замене оператором.
Отнесите инструмент в авторизованный
сервисный центр DEWALT.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ
Тип защитного
кожуха
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
Принадлеж ность
Описание
Как установить на
шлифмашину
Шлифовальные
диски
с утопленным
центром
Защитный кожух Тип 27
Лепестковый
диск
Проставочный фланец
Проволочные
диски
Диск с утопленным центром
Тип 27
Резьбовая стопорная гайка
Проволочные
диски
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочный диск
Чашеобразные
проволочные
щетки
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочная щетка
Диск-подошва/
шлифовальная
бумага
Защитный кожух Тип 27
Резиновый диск-подошва
Шлифовальный круг
Резьбовая стопорная гайка
34
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Тип защитного
кожуха
Принадлеж ность
Описание
Как установить на
шлифмашину
Отрезные диски
по камню
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
Защитный кожух Тип 1
Отрезные диски
по металлу
Проставочный фланец
Отрезные диски
по алмазной
обработке
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
Отрезной диск
ИЛИ
Резьбовая стопорная гайка
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
zst00219134- 07-10-2013
35
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
37
38
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising