DWE4559 | DeWalt DWE4559 ANGLE GRINDER instruction manual

588777-98 CZ
Přeloženo z původního návodu
DWE4557
DWE4559
DWE4579
DWE4579R
DWE4597
DWE4599
Obrázek 1
f
c
a
g
e
d
u
2
b
Obrázek 2
Obrázek 3
l
d
m
i
h
k
j
Obrázek 4
Obrázek 5
n
A
n
o
o
l
m
l
p
B
n
o
l
m
m
3
Obrázek 6
q
e
r
Obrázek 7
Obrázek 8
t
s
4
ÚHLOVÉ BRUSKY DWE4557, DWE4559,
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
DWE4557
230
230/115
1
2 400
2 200
DWE4597
230
230/115
1
2 600
DWE4559
230
230/115
1
2 400
2 200
DWE4579
230
230/115
1
2 600
DWE4599
230
230/115
1
2 600
DWE4579R
230
230/115
1
2 600
8 500
180
M14
5,45
8 500
180
M14
5,61
6 500
230
M14
5,69
6 500
230
M14
5,86
6 500
230
M14
6,24
6 500
230
M14
5,91
dB(A)
dB(A)
DWE4557
QS/LX
96/97
3
DWE4597
QS/LX
96/94
3
DWE4559
QS/LX
97/97
3
DWE4579
QS/LX
96/96
3
DWE4599
QS/LX
96/94
3
DWE4579R
QS/LX
96/95
3
dB(A)
dB(A)
107/108
3
107/105
3
108/108
3
107/107
3
107/105
3
107/106
3
7,0/7,0
1,5
4,5/4,5
1,5
7,0/7,0
1,5
–
–
–
–
2,5/2,5
1,5
Napájecí napětí
V
Pouze Velká Británie a Irsko V
Typ
Příkon
QS
W
LX
W
Otáčky naprázdno/
jmenovité otáčky
min-1
Průměr kotouče
mm
Závit vřetena
Hmotnost
kg
* hmotnost včetně boční rukojeti a krytu
LPA
KPA
LWA
KWA
(akustický tlak)
(odchylka akustického
tlaku)
(akustický výkon)
(odchylka akustického
výkonu)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah broušení povrchu
m/s²
8,5/9,0
8,5/8,0
7,0/7,0
ah,AG =
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Hodnota vibrací ah obvodové broušení
ah,DS =
m/s²
2,5/2,5
2,5/2,5
–
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,5
–
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové práce doba
působení vibrací na obsluhu značně
prodloužit.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
5
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko
Nářadí 230 V
13 A v zástrčce napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
12
DWE4557, DWE4559, DWE4579, DWE4579R,
DWE4597, DWE4599
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
6
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident oddělení pro vývoj a konstrukci
výrobků
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 7. 2012
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Prostudujte si
všechny bezpečnostní výstrahy
a pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
b)
c)
d)
e)
f)
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d)
e)
f)
g)
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ
nářadí. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
7
g)
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
DOPLŇKOVÉ ZVLÁŠTNÍ
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Bezpečnostní pokyny pro
všechny pracovní operace
a) Toto elektrické nářadí bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo jako bruska (DWE4557
a DWE4559), drátěný kartáč nebo
rozbrušovačka. Prostudujte si všechny
bezpečnostní výstrahy, pokyny, obrázky
a technické údaje uvedené pro toto nářadí.
Nedodržení všech níže uvedených pokynů
může vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru nebo k vážnému zranění.
b) S tímto elektrickým nářadím (DWE4559,
DWE4579, DWE4579R a DWE4599) není
doporučeno provádět úkony, jako jsou
leštění a smirkování. Pracovní operace,
pro které není toto elektrické nářadí určeno,
mohou vytvářet rizikové situace, při kterých
může dojít k zranění.
c) Nepoužívejte příslušenství, které není
výslovně zkonstruováno nebo doporučeno
výrobcem nářadí. I když s vaším elektrickým
nářadím může být použito také příslušenství,
neznamená to, že je zajištěn jeho bezpečný
provoz.
d) Jmenovité otáčky příslušenství musí být
minimálně rovny maximálním otáčkám
vyznačeným na štítku nářadí. Příslušenství,
které se otáčí rychleji, než jsou jeho povolené
maximální otáčky, se může roztrhnout nebo
rozlomit.
e) Vnější průměr a tloušťka vašeho
příslušenství musí odpovídat provozní
kapacitě vašeho elektrického nářadí. Při
použití kotoučů nesprávných rozměrů nelze
zajistit odpovídající bezpečnost a ovladatelnost
nářadí.
8
f) Velikost upínacího otvoru kotoučů,
přírub, podpěrných podložek nebo jiného
příslušenství musí přesně odpovídat
průměru hnacího hřídele elektrického
nářadí. Kotouče s upínacími otvory, které
neodpovídají montážním dílům elektrického
nářadí, nepoběží stabilně, budou nadměrně
vibrovat a mohou způsobit ztrátu kontroly.
g) Nepoužívejte poškozené příslušenství.
Před každým použitím zkontrolujte
každé příslušenství. U brusných kotoučů
zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo zda
nejsou odštípnuté. U opěrných podložek
zkontrolujte, zda nejsou prasklé, potrhané
nebo nadměrně opotřebované. U drátěných
kartáčů zkontrolujte, zda nejsou uvolněny
nebo popraskány jednotlivé dráty. Dojdeli k pádu elektrického nářadí nebo jeho
příslušenství, zkontrolujte, zda nedošlo
k poškození a je-li to nutné, použijte
nepoškozené příslušenství. Po kontrole
a montáži příslušenství se postavte vy
i ostatní osoby tak, abyste stáli mimo
rovinu rotujícího příslušenství a na jednu
minutu spusťte nářadí v maximálních
otáčkách naprázdno. V této testovací době
se poškozené příslušenství obvykle zničí.
h) Používejte prvky osobní ochrany.
V závislosti na druhu použití si nasaďte
ochrannou masku, či ochranné nebo
bezpečnostní brýle. Podle situace
používejte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovní zástěru
schopnou zachytit částečky brusiva nebo
fragmenty obrobku. Ochrana zraku musí
být schopna zastavit odlétávající nečistoty
vznikající při různých pracovních operacích.
Maska proti prachu nebo respirátor musí
filtrovat částečky vznikající při vaší práci.
Dlouhodobé vystavení vysoké intenzitě hluku
může způsobit ztrátu sluchu.
i) Udržujte okolo stojící osoby v bezpečné
vzdálenosti od pracovního prostoru.
Každý, kdo vstupuje do pracovního
prostoru, musí být vybaven prvky osobní
ochrany. Fragmenty obrobku nebo úlomky
kotouče mohou odlétávat a mohou způsobit
úraz i mimo pracovní prostor.
j) Při provádění prací, u kterých může dojít ke
kontaktu pracovního nástroje se skrytým
elektrickým vedením nebo s vlastním
napájecím kabelem, držte nářadí za
izolované povrchy. Při kontaktu pracovního
příslušenství s „živým“ vodičem způsobí
neizolované kovové části nářadí obsluze úraz
elektrickým proudem.
k) Veďte napájecí kabel mimo prostor
rotujícího příslušenství. Při ztrátě kontroly
může dojít k přeseknutí nebo obroušení
kabelu a vaše ruka může být zachycena
a vtažena do rotujícího příslušenství.
l) Nikdy neodkládejte nářadí, dokud nedojde
k úplnému zastavení pracovního nástroje.
Rotující příslušenství se může zarýt do
povrchu, což může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
m) Nespouštějte elektrické nářadí, přenášíteli jej v ruce vedle těla. Náhodný kontakt
s rotujícím příslušenstvím by mohl způsobit
zachycení vašeho oblečení a kontakt
příslušenství s vaším tělem.
n) Pravidelně čistěte větrací otvory
elektrického nářadí. Ventilátor motoru odvádí
prachové nečistoty z vnitřního prostoru nářadí
a nadměrné hromadění kovových částeček
může způsobit úraz elektrickým proudem.
o) Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti
hořlavých materiálů. Jiskry mohou způsobit
vznícení těchto hořlavin.
p) Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje
chlazení kapalinou. Použití vody nebo jiné
chladicí kapaliny může vést k smrtelnému
úrazu elektrickým proudem nebo k jinému
zranění.
DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY PRO VŠECHNY
PRACOVNÍ OPERACE
Příčiny zpětného rázu
a prevence před zpětným
rázem
Zpětný ráz je náhlou reakcí na sevření nebo
zaseknutí otáčejícího se kotouče, opěrné podložky,
kartáče nebo jakéhokoli jiného příslušenství.
Sevření nebo zaseknutí způsobuje rychlé
zablokování rotujícího příslušenství, které navíc
v bodě kontaktu způsobí ztrátu kontroly nad
nářadím a jeho pohyb v opačném směru, než je
směr otáčení příslušenství.
Je-li například brusný kotouč sevřen nebo
zaseknut v obrobku, hrana kotouče se v místě
kontaktu s obrobkem může zaříznout hlouběji
a může tak způsobit vyskočení kotouče směrem
nahoru nebo zpětný ráz. Kotouč může vyskočit
směrem k obsluze nebo od obsluhy, v závislosti
na směru pohybu kotouče v bodě, kde došlo
k jeho sevření. Za těchto podmínek mohou brusné
kotouče také prasknout.
K zpětnému rázu dochází v důsledku nesprávného
použití nebo nesprávných pracovních postupů
nebo provozních podmínek. Zpětnému rázu
můžete zabránit dodržováním níže uvedených
opatření:
a) Držte nářadí stále pevně, udržujte pevný
postoj a mějte ruce v takové poloze, abyste
byli stále připraveni kompenzovat síly
zpětného rázu. Vždy používejte přídavnou
rukojeť, je-li ve vybavení nářadí, aby
byla zaručena maximální ovladatelnost
při zpětném rázu nebo při momentových
reakcích při spuštění nářadí. Uživatel nářadí
může zvládat momentové reakce nebo síly
zpětného rázu, jsou-li dodržena uvedená
opatření.
b) Nikdy nevkládejte ruce do blízkosti
rotujícího příslušenství. Může dojít
k zpětnému rázu příslušenství přes vaše ruce.
c) Nezaujímejte takový postoj, kdy vás může
pohyb nářadí při zpětném rázu zasáhnout.
Zpětný ráz vymrští nářadí v opačném směru,
než je směr otáčení kotouče v místě sevření.
d) Zvláštní pozornost věnujte práci prováděné
v rozích, práci s ostrými hranami apod.
Zabraňte poskakování příslušenství a jeho
zablokování. Rohy, ostré hrany nebo odrazy
mají tendenci způsobovat zachycení rotujícího
příslušenství, což může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím nebo zpětný ráz.
e) Nepoužívejte kotouč pro řetězové pily nebo
ozubený pilový kotouč. Při použití těchto
kotoučů dochází často k zpětnému rázu nebo
k ztrátě kontroly nad nářadím.
Bezpečnostní pokyny týkající
se broušení a rozbrušování
a) Používejte pouze typy kotoučů, které jsou
doporučeny pro vaše elektrické nářadí
a příslušný kryt určený pro zvolený kotouč.
Kotouče, které nejsou určeny pro vaše nářadí,
nemohou být odpovídajícím způsobem
chráněny a jsou nebezpečné.
b) Kryt musí být na nářadí bezpečně
připevněn a musí být umístěn tak, aby
zaručoval maximální bezpečnost a aby
byla před uživatelem nářadí obnažena
pouze minimální část kotouče. Kryt pomáhá
chránit uživatele nářadí před odlétávajícími
úlomky kotouče, před náhodným kontaktem
s kotoučem a před jiskrami, které mohou
způsobit vznícení oděvu.
c) Kotouče musí být používány pouze
pro doporučené aplikace. Například:
9
Neprovádějte broušení boční stranou
rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací
kotouče jsou určeny pro obvodové broušení.
Boční síly působící na tyto kotouče mohou
způsobit jejich roztříštění.
d) Vždy používejte nepoškozené příruby
kotoučů, které mají správnou velikost
a tvar odpovídající zvolenému kotouči.
Správné typy přírub podpírají kotouč, a tak
snižují riziko jeho prasknutí. Příruby pro
rozbrušovací kotouče se mohou odlišovat od
přírub pro brusné kotouče.
e) Nepoužívejte opotřebované kotouče
z větších brusek. Kotouč určený pro větší
nářadí není vhodný pro vyšší otáčky menšího
nářadí a může prasknout.
Doplňkové bezpečnostní pokyny týkající se rozbrušování
a) Netlačte na rozbrušovací kotouč
a nevyvíjejte na něj nadměrný tlak.
Nepokoušejte se vytvářet příliš velkou
hloubku řezu. Přílišné namáhání kotouče
zvyšuje zátěž a náchylnost ke kroucení nebo
uváznutí kotouče v řezu a možnost zpětného
rázu nebo prasknutí kotouče.
b) Nestoupejte si v ose a za osu rotujícího
kotouče. Pohybuje-li se kotouč při pracovní
operaci směrem od vašeho těla, možný zpětný
ráz může vrhnout nářadí a rotující kotouč
přímo na vás.
c) Dojde-li k zablokování kotouče nebo
z jakéhokoli důvodu k přerušení řezu,
vypněte nářadí a držte jej bez pohybu,
dokud nedojde k úplnému zastavení
kotouče. Nikdy se nepokoušejte vyjmout
kotouč z řezu, je-li kotouč v pohybu,
protože by mohlo dojít k zpětnému
rázu. Přemýšlejte a provádějte potřebné
úpravy, abyste eliminovali příčinu zaseknutí
rozbrušovacího kotouče.
d) Nezahajujte znovu řezání v obrobku.
Nechejte kotouč dosáhnout maximálních
otáček a opatrně zaveďte kotouč opět
do řezu. Je-li kotouč ponechán v obrobku
a nářadí je znovu spuštěno, kotouč se může
zaseknout, může vyskočit z řezu nebo může
dojít k zpětnému rázu.
e) Panely a jakékoli příliš velké obrobky si
podepřete, abyste minimalizovali riziko
sevření kotouče a zpětného rázu. Velké
obrobky mají působením vlastní hmotnosti tendenci se prohýbat. Podpěry musí být umístěny
pod obrobkem na obou stranách v blízkosti
čáry řezu a v blízkosti okrajů obrobku.
10
f) Provádíte-li zářezy a průřezy do stěn nebo
do jiných materiálů, za které nevidíte,
buďte velmi opatrní. Vyčnívající kotouč
může způsobit přeřezání plynového nebo
vodovodního potrubí, elektrických vodičů nebo
předmětů, které mohou způsobit zpětný ráz.
Bezpečnostní pokyny týkající
se broušení
POUZE PRO DWE4557, DWE4597
a) Nepoužívejte výrazně větší kotouče
brusného papíru. Při výběru brusného
papíru postupujte podle doporučení
výrobce. Větší kotouče brusného papíru,
které přesahují brusnou podložku, představují
riziko roztrhání a mohou způsobit kroucení
a roztržení kotouče nebo zpětný ráz.
Bezpečnostní výstrahy týkající
se použití drátěného kartáče
a) Uvědomte si, že štětiny drátěného kartáče
jsou kartáčem odmršťovány i během
normálního protáčení. Nevyvíjejte na kartáč
nadměrný tlak, aby nedocházelo k příliš
velkému namáhání štětin kartáče. Štětiny
kartáče mohou lehce propíchnout lehký oděv
nebo pokožku.
b) Je-li při práci s drátěným kartáčem
doporučeno použití krytu, dbejte na
to, aby se drátěný kotouč nebo kartáč
nedostaly s krytem v žádném případě do
kontaktu. Drátěné kotouče nebo kartáče
mohou v důsledku prováděné práce nebo
odstředivých sil zvětšit svůj průměr.
Další bezpečnostní pokyny pro
brusky
• Montážní závit příslušenství musí odpovídat
montážnímu závitu vřetena brusky.
U příslušenství upevňovaného pomocí přírub
musí průměr upínacího otvoru příslušenství
odpovídat polohovacímu průměru příruby.
Příslušenství, které neodpovídá montážním
prvkům na nářadí, se nebude otáčet
rovnoměrně, bude nadměrně vibrovat a může
způsobit ztrátu ovladatelnosti.
• Brusná plocha kotoučů s prohloubeným
středem musí být namontována pod rovinou
okraje ochranného krytu. Nesprávně
namontovaný kotouč, který přečnívá přes okraj
ochranného krytu, nemůže být odpovídajícím
způsobem chráněn.
• Nepoužívejte s tímto nářadím kotouče
typu 11 (talířové kotouče). Použití
nesprávného příslušenství může vést
k způsobení zranění.
• Vždy používejte boční rukojeť. Rukojeť
řádně utáhněte. Boční rukojeť by měla být
používána stále, aby byla vždy zaručena
ovladatelnost nářadí.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující.
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobené kontaktem
s příslušenstvím, které se zahřálo během
použití.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím výrobku.
Štítky na nářadí
Na zařízení jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k jeho poškození nebo
k zranění.
a. Spínač zapnuto/vypnuto
b. Odjišťovací spínač
c. Zajištění vřetena
d. Ochranný kryt
e. Boční rukojeť
f. LED diodový indikátor (DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599)
g. Zajišťovací tlačítko (DWE4579, DWE4579R,
DWE4597, DWE4599)
POUŽITÍ VÝROBKU
Používejte ochranu sluchu.
Výkonné úhlové brusky DWE4557 a DWE4597
jsou určeny k profesionálnímu broušení, řezání
a kartáčování.
Používejte ochranu zraku.
Výkonné úhlové brusky DWE4559, DWE4579,
DWE4599 a DWE4579R jsou určeny
k profesionálnímu broušení a rozbrušování.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (u), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2012 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 úhlovou brusku
1 ochranný kryt
1 boční rukojeť
1 sadu přírub
1 rychloupínací přírubu (pouze DWE4579R)
1 klíč (pouze DWE4579R)
1 klíč se dvěma kolíky
NEPOUŽÍVEJTE jiné brusné kotouče, než jsou
kotouče s prohloubeným středem a lamelové
kotouče.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tyto výkonné úhlové brusky jsou elektrická nářadí
pro profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Systém pro odvod prachu
Systém pro odvod prachu odvádí nečistoty, které
by mohly způsobit poškození motoru a zaručuje
vetší čistotu vzduchu procházejícího přes motor.
Systém TOUGHCORD™
Systém TOUGHCORD™ omezuje vytahování
kabelu.
11
Ochrana proti přetížení
Elektromechanická spojka
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
POUZE DWE4599
Dojde-li k přetížení motoru, jeho napájení bude
omezeno. Jakmile dojde k vychladnutí motoru na
odpovídající provozní teplotu, napájení motoru
bude obnoveno.
Spojka s omezovačem momentu snižuje
maximální momentové reakce přenášené na
obsluhu v případě zablokování kotouče. Tato
funkce také chrání převody a elektrický motor před
zablokováním. Nastavení spojky s omezovačem
momentu bylo provedeno ve výrobním závodě
a nemůže být upraveno.
Elektronická spojka
DWE4579, DWE4579R, DWE4597
Elektronické spojka s omezovačem momentu
snižuje maximální momentové reakce přenášené
na obsluhu v případě zablokování kotouče. Tato
funkce také chrání převody a elektrický motor před
zablokováním. Nastavení elektronické spojky bylo
provedeno ve výrobním závodě a nemůže být
upraveno.
LED diodový indikátor (obr. 1)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
LED diodový indikátor (f) namontovaný na horní
části rukojeti působí jako výstraha při aktivaci výše
popsaného elektronického vybavení jednotky.
Je-li aktivována elektronická spojka nebo ochrana
proti přetížení, kontrolka se rozsvítí a bude stále
svítit. Jakmile dojde k uvolnění spouštěcího
spínače nebo bude-li umožněno vychladnutí
nářadí, kontrolka zhasne. Bude-li tento LED
diodový indikátor trvale blikat, kontaktujte prosím
autorizovaný servis DEWALT.
Podnapěťový spínač
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Spínač zapnuto/vypnuto je vybaven podnapěťovou
funkcí: Dojde-li z jakéhokoli důvodu k odpojení
nářadí od napájecího zdroje, spouštěcí spínač
musí být úmyslně opětovně zapnutý.
Funkce plynulého rozběhu
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Funkce plynulého rozběhu umožňuje pomalé
navýšení otáček, které zabrání poskakování
kotouče při zahájení broušení. Tato funkce je
velmi užitečná zejména při práci v omezených
prostorech.
Automatické vyvažování
POUZE DWE4599
Automatické vyvažování neustále srovnává
vyvážení nářadí, aby bylo omezeno působení
vibrací při chodu nářadí. To zvyšuje komfort
obsluhy při práci s nářadím a tato funkce je velmi
užitečná v situacích, kdy je nářadí používáno
dlouhodobě.
12
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Modely s napájecím
napětím 115 V by měly být používány
s bezpečnostním izolačním
transformátorem s uzemněnou
přepážkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
obdržíte u autorizovaného servisního zástupce
DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: K uzemňovací svorce
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz Technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení. Před opětovným připojením
nářadí stiskněte a uvolněte spouštěcí
spínač, abyste se ujistili, zda je nářadí
vypnuto.
Montáž boční rukojeti (obr. 6)
VAROVÁNÍ: Před použitím nářadí
zkontrolujte, zda je rukojeť řádně
utažena.
Budete-li brusku používat pro broušení,
našroubujte boční rukojeť (e) pevně do jednoho
z otvorů (q) na jedné nebo druhé straně skříně
převodovky (obr. 6).
Montáž drátěného kartáče
Našroubujte drátěný kartáč přímo na vřeteno, aniž
byste použili distanční kroužek a závitovou přírubu.
Montáž a demontáž
ochranného krytu (obr. 2)
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení. Před opětovným připojením
nářadí stiskněte a uvolněte spouštěcí
spínač, abyste se ujistili, zda je nářadí
vypnuto.
UPOZORNĚNÍ: S touto bruskou musí
být používány ochranné kryty.
Chcete-li provádět rozbrušování, našroubujte boční
rukojeť (e) pevně do horního otvoru (r) nebo do
jednoho z otvorů (q) na jedné nebo druhé straně
skříně převodovky.
Používáte-li brusky DWE4557, DWE4597,
DWE4559, DWE4579, DWE4599 nebo
DWE4579R pro řezání kovu nebo zdiva, MUSÍ být
použit kryt typu 1. Kryty typu 1 si můžete zakoupit
u autorizovaných prodejců DEWALT.
Montáž a demontáž podpěrné
podložky/listu brusného
papíru (obr. 4)
POZNÁMKA: Nahlédněte prosím na Tabulku
příslušenství pro broušení a rozbrušování na
konci této části, kde jsou uvedeny ostatní typy
příslušenství, které mohou být použity s těmito
bruskami.
1. Položte nářadí na stůl nebo na rovný povrch
tak, aby byl kryt nahoře.
1. Položte úhlovou brusku na stůl tak, aby
vřeteno směřovalo nahoru.
2. Sejměte podpěrnou přírubu (l).
2. Uvolněte upínací svorku (h) a držte ochranný
kryt (d) nad nářadím, jako na uvedeném
obrázku.
3. Nasaďte správně na vřeteno (m) pryžovou
podpěrnou podložku.
4. Nasaďte na pryžovou podpěrnou podložku list
brusného papíru.
5. Našroubujte na vřeteno závitovou upínací
matici (n). Kroužek na závitové upínací matici
musí být otočen směrem k pryžové podpěrné
podložce.
6. Stiskněte zajišťovací tlačítko vřetena (c)
a otáčejte vřetenem (m), dokud nedojde k jeho
zablokování.
7. Přitáhněte závitovou upínací matici (n) pomocí
klíče se dvěma kolíky.
8. Uvolněte zajištění vřetena.
9. Chcete-li pryžovou podpěrnou podložku
sejmout, uvolněte závitovou upínací matici (n)
pomocí klíče se dvěma kolíky.
3. Srovnejte výstupky (i) se zářezy (j).
4. Stlačte ochranný kryt směrem dolů a otočte jej
do požadované polohy.
5. Je-li to nutné, zvyšte upínací sílu utažením
šroubu (k).
6. Přitáhněte upínací svorku.
Chcete-li ochranný kryt sejmout, uvolněte upínací
svorku.
UPOZORNĚNÍ: Nemůže-li být
ochranný kryt utažen pomocí
seřizovacího šroubu, nářadí
nepoužívejte. Z důvodu omezení rizika
způsobení zranění svěřujte opravu
nebo výměnu ochranného krytu
autorizovanému servisu.
13
Montáž a demontáž brusného
nebo rozbrušovacího kotouče
(obr. 3 – 5)
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte poškozené
kotouče.
1. Položte nářadí na stůl krytem nahoru.
2. Nasaďte podpěrnou přírubu (l) správně na
vřeteno (m) (obr. 3).
3. Položte kotouč (o) na podpěrnou přírubu (l)
(obr. 4). Připevňujete-li kotouč s vyvýšeným
středem, ujistěte se, zda vyvýšený střed (p)
směřuje k podpěrné přírubě (l).
4. Našroubujte na vřeteno (m) závitovou upínací
matici (n) (obr. 5):
a. Při montáži brusného kotouče musí kroužek
na upínací matici (n) směřovat ke kotouči
(obr. 5A).
b. Při montáži rozbrušovacího kotouče musí
kroužek na upínací matici (n) směřovat od
kotouče (obr. 5B).
5. Stiskněte zajišťovací tlačítko vřetena (c)
a otáčejte vřetenem (m), dokud nedojde k jeho
zablokování (obr. 4).
6. Přitáhněte závitovou upínací matici (n)
pomocí dodávaného klíče se dvěma
kolíky. POZNÁMKA: Při práci s modelem
DWE4579R postupujte podle části Montáž
a demontáž brusného nebo rozbrušovacího
kotouče s rychloupínací přírubou.
7. Uvolněte zajištění vřetena.
8. Chcete-li kotouč demontovat, pomocí klíče
se dvěma kolíky uvolněte závitovou upínací
matici (n).
Montáž a demontáž brusného
nebo rozbrušovacího kotouče
s rychloupínací přírubou (obr.
7, 8)
POUZE DWE4579R
1. Proveďte kroky 1 až 5 uvedené v části
Montáž a demontáž brusného nebo
rozbrušovacího kotouče.
2. Pevně utáhněte závitovou rychloupínací
přírubu (s) pouze rukou otáčením ve směru
pohybu hodinových ručiček. (Používejte pouze
rychloupínací přírubu v bezvadném stavu.)
a. Ujistěte se, zda je potištěná strana
rychloupínací příruby otočena směrem
k vám.
14
b. Šipka musí směřovat na značku (obr. 7).
3. Uvolněte zajištění vřetena.
Nepoškozená rychloupínací příruba může být
povolena rukou, je-li kroužek příruby otáčen proti
směru pohybu hodinových ručiček.
POZNÁMKA: NIKDY neuvolňujte
utaženou rychloupínací přírubu pomocí
kleští. Vždy použijte klíč se dvěma
kolíky (t) (obr. 8).
Před použitím
• Namontujte ochranný kryt a vhodný
kotouč nebo disk. Nepoužívejte nadměrně
opotřebované kotouče.
• Ujistěte se, zda je správně namontována
vnitřní i vnější příruba.
• Zkontrolujte, zda se kotouč otáčí ve stejném
směru, jaký zobrazují šipky na příslušenství
a na nářadí.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení. Před opětovným připojením
nářadí stiskněte a uvolněte spouštěcí
spínač, abyste se ujistili, zda je nářadí
vypnuto.
VAROVÁNÍ:
• Zajistěte, aby byl broušený nebo
řezaný materiál řádně upnutý.
• Zajistěte a podepřete obrobek. Pro
zajištění a upnutí obrobku k stabilní
podpěře používejte svorky nebo
svěrák. Upnutí a podepření obrobku
je velmi důležité, aby bylo zabráněno
pohybu obrobku a ztrátě kontroly.
Pohyb obrobku nebo ztráta kontroly
mohou vytvářet nebezpečné situace,
které mohou vést k způsobení
zranění.
• Na nářadí vyvíjejte pouze mírný
přítlak. Nevyvíjejte na kotouč boční
tlak.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
Dojde-li k přehřátí nářadí, nechejte jej
několik minut v chodu naprázdno.
Správná poloha rukou (obr. 1)
Chcete-li vřeteno zajistit, stiskněte tlačítko zajištění
vřetena a otáčejte vřetenem, dokud nedojde
k zablokování jeho pohybu.
Práce s kovy
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
Používáte-li nářadí pro práci s kovy, ujistěte se,
zda je zapojen proudový chránič (RCD), aby byla
omezena zbytková rizika související s kovovými
pilinami.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Dojde-li k přerušení napájení, které bude
způsobeno proudovým chráničem (RCD), svěřte
kontrolu nářadí autorizovanému servisu DEWALT.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na boční rukojeti (e) a druhou ruku na těle
nářadí, jako na obr. 1.
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
Spínač zapnuto/vypnuto je opatřen odjišťovacím
spínačem.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte odjišťovací
spínač (b) a potom použijte spínač zapnuto/
vypnuto (a).
Uvolněte odjišťovací spínač (b). Chcete-li nářadí
vypnout, uvolněte hlavní spínač.
Zajišťovací tlačítko
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Nepřetržitý chod nářadí zajistíte stisknutím
zajišťovacího tlačítka (g) a uvolněním spouštěcího
spínače.
Chcete-li nářadí vypnout, stiskněte znovu
spouštěcí spínač.
Zajišťovací tlačítko může být trvale odstraněno,
aniž by došlo k porušení platnosti shody s platnými
předpisy uvedenými na výrobním štítku nářadí.
Odstranění zajišťovacího kolíku musí být
provedeno v autorizovaném servisu DEWALT.
Zajištění vřetena (obr. 1)
Nářadí je vybaveno zajištěním vřetena (c), které
zabraňuje otáčení vřetena při montáži nebo
demontáži kotoučů. Používejte zajištění vřetena
pouze po vypnutí nářadí, po odpojení napájecího
kabelu a po úplném zastavení nářadí.
POZNÁMKA: Z důvodu omezení
rizika poškození nářadí nepoužívejte
zajištění vřetena, je-li nářadí v chodu.
Mohlo by dojít k poškození nářadí
a namontované příslušenství by se
mohlo uvolnit a způsobit zranění
obsluhy.
VAROVÁNÍ: V extrémních provozních
podmínkách při práci s kovy může
dojít k nahromadění vodivých
kovových pilin uvnitř nářadí. To může
vést k poškození ochranné izolace
uvnitř nářadí a k potenciálnímu riziku
způsobení úrazu elektrickým proudem.
Chcete-li zabránit nahromadění kovových pilin
uvnitř nářadí, doporučujeme vám, abyste každý
den prováděli čištění větracích drážek. Viz část
Údržba.
Použití lamelových kotoučů
VAROVÁNÍ: NAHROMADĚNÍ
kovových pilin. Časté použití
lamelových kotoučů při práci s kovy
může vést k zvýšenému riziku úrazu
elektrickým proudem. Chcete-li omezit
toto riziko, připojte před použitím
proudový chránič (RCD) a každý den
provádějte čištění větracích drážek
pomocí suchého stlačeného vzduchu
podle níže uvedených pokynů pro
údržbu nářadí.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení. Před opětovným připojením
nářadí stiskněte a uvolněte spouštěcí
spínač, abyste se ujistili, zda je nářadí
vypnuto.
15
Odpojovací uhlíky
Motor bude automaticky zastaven, což znamená,
že se blíží konec provozní životnosti uhlíků a že
musí být provedena údržba nářadí. Uhlíky nejsou
opravitelné. Svěřte tento úkon autorizovanému
servisu DEWALT.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společnosti
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se vhodného příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
16
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který zařízení
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ A ROZBRUŠOVÁNÍ
Typ ochranného
krytu
Příslušenství
Popis
Montáž na brusku
Brusný kotouč
s prohloubeným středem
OCHRANNÝ KRYT
- TYP 27
Ochranný kryt typ 27
Lamelový
kotouč
Podpěrná příruba
Drátěné
kotouče
Kotouč s prohloubeným středem
typ 27
Závitová upínací matice
Drátěné
kotouče se
závitovou
maticí
Ochranný kryt typ 27
Drátěný kotouč
Drátěný
miskový kotouč
se závitovou
maticí
Ochranný kryt typ 27
Drátěný kartáč
Podpěrná
podložka/
brusný papír
Ochranný kryt typ 27
Pryžová podpěrná podložka
Brusný papír
Závitová upínací matice
17
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ A ROZBRUŠOVÁNÍ
(pokračování)
Typ ochranného
krytu
Příslušenství
Popis
Montáž na brusku
Kotouč pro
rozbrušování
zdiva, pojený
OCHRANNÝ KRYT
- TYP 1
Ochranný kryt typ 1
Kotouč pro
rozbrušování
kovu, pojený
Podpěrná příruba
Diamantové
rozbrušovací
kotouče
OCHRANNÝ KRYT
- TYP 1
Rozbrušovací kotouč
NEBO
Závitová upínací matice
OCHRANNÝ KRYT
- TYP 27
zst00241767 - 06-08-2014
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising