DWE4559 | DeWalt DWE4559 ANGLE GRINDER instruction manual

511112-36 SK
Preložené z pôvodného návodu
DWE4557
DWE4559
DWE4579
DWE4579R
DWE4597
DWE4599
Obrázok 1
f
c
a
g
e
d
u
2
b
Obrázok 2
Obrázok 3
l
d
m
i
h
k
j
Obrázok 4
Obrázok 5
n
A
n
o
o
l
m
l
p
B
n
o
l
m
m
3
Obrázok 6
q
e
r
Obrázok 7
Obrázok 8
t
s
4
UHLOVÉ BRÚSKY DWE4557, DWE4559,
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov profesionálneho
elektrického náradia.
Technické údaje
DWE4557
230
230/115
1
2 400
2 200
DWE4597
230
230/115
1
2 600
DWE4559
230
230/115
1
2 400
2 200
DWE4579
230
230/115
1
2 600
DWE4599
230
230/115
1
2 600
DWE4579R
230
230/115
1
2 600
8 500
180
M14
5,45
8 500
180
M14
5,61
6 500
230
M14
5,69
6 500
230
M14
5,86
6 500
230
M14
6,24
6 500
230
M14
5,91
dB(A)
dB(A)
DWE4557
QS/LX
96/97
3
DWE4597
QS/LX
96/94
3
DWE4559
QS/LX
97/97
3
DWE4579
QS/LX
96/96
3
DWE4599
QS/LX
96/94
3
DWE4579R
QS/LX
96/95
3
dB(A)
dB(A)
107/108
3
107/105
3
108/108
3
107/107
3
107/105
3
107/106
3
7,0/7,0
1,5
4,5/4,5
1,5
7,0/7,0
1,5
–
–
–
–
2,5/2,5
1,5
Napájacie napätie
V
Iba Veľká Británia a Írsko V
Typ
Príkon
QS
W
LX
W
Otáčky naprázdno/
menovité otáčky
min-1
Priemer kotúča
mm
Závit vretena
Hmotnosť
kg
* hmotnosť vrátane bočnej rukoväti a krytu
LPA
KPA
LWA
KWA
(akustický tlak)
(odchýlka akustického
tlaku)
(akustický výkon)
(odchýlka akustického
výkonu)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah brúsenie povrchu
m/s²
8,5/9,0
8,5/8,0
7,0/7,0
ah,AG =
Odchýlka K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Hodnota vibrácií ah obvodové brúsenie
ah,DS =
m/s²
2,5/2,5
2,5/2,5
–
Odchýlka K =
m/s²
1,5
1,5
–
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný
odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
5
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Poistky
Európa
Náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko
Náradie 230 V
13 A v zástrčke prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranení,
ktorý v prípade, že sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadení.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
12
DWE4557, DWE4559, DWE4579, DWE4579R,
DWE4597, DWE4599
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/EC a 2011/65/EU. Ďalšie informácie
6
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident oddelenia pre vývoj a
konštrukciu výrobkov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 7. 2012
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a všetky
pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané akumulátorom (bez prívodného
kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
d)
e)
f)
g)
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný
odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ elektrického náradia. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
7
f)
g)
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
ZVLÁŠTNE DOPLNKOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Bezpečnostné pokyny pre
všetky pracovné operácie
a) Toto elektrické náradie bolo skonštruované
tak, aby pracovalo ako brúska (DWE4557
a DWE4559), drôtená kefa alebo rozbrusovačka. Preštudujte si všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny, obrázky a technické údaje uvedené pre toto náradie.
Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru alebo k vážnemu zraneniu.
b) S týmto elektrickým náradím (DWE4559,
DWE4579, DWE4579R a DWE4599) sa
neodporúčajú vykonávať úkony, ako sú
leštenie a šmirgľovanie. Pracovné operácie,
na ktoré nie je toto elektrické náradie určené,
môžu vytvárať rizikové situácie, pri ktorých
môže dôjsť k zraneniu.
c) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je
výslovne skonštruované alebo odporúčané
výrobcom náradia. Aj keď sa s vaším
elektrickým náradím môže použiť takéto
príslušenstvo, neznamená to, že je zaistená
bezpečná práca s týmto náradím.
d) Menovité otáčky príslušenstva musia
byť minimálne rovné maximálnym
8
otáčkam vyznačeným na štítku náradia.
Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie, než
sú jeho povolené maximálne otáčky, sa môže
roztrhnúť alebo rozlomiť.
e) Vonkajší priemer a hrúbka Vášho
príslušenstva musí zodpovedať
prevádzkovej kapacite Vášho elektrického
náradia. Pri použití kotúčov nesprávnych
rozmerov nie je možné zaistiť zodpovedajúcu
bezpečnosť a ovládateľnosť náradia.
f) Veľkosť upínacieho otvoru kotúčov,
prírub, podporných podložiek alebo iného
príslušenstva musí presne zodpovedať
priemeru hnacieho hriadeľa elektrického
náradia. Kotúče s upínacími otvormi,
ktoré nezodpovedajú montážnym dielom
elektrického náradia, sa nebudú točiť stabilne,
budú nadmerne vibrovať a môžu spôsobiť
stratu kontroly.
g) Nepoužívajte poškodené príslušenstvo.
Pred každým použitím skontrolujte každé
príslušenstvo. Pri brúsnych kotúčoch
skontrolujte, či nie sú prasknuté alebo
či nie sú odštiepené. Pri oporných
podložkách skontrolujte, či nie sú
prasknuté, potrhané alebo nadmerne
opotrebované. Pri drôtených kefách
skontrolujte, či nie sú uvoľnené alebo
popraskané jednotlivé drôty. Ak dôjde
k pádu elektrického náradia alebo jeho
príslušenstva, skontrolujte, či nedošlo
k poškodeniu a ak je to nutné, použite
nepoškodené príslušenstvo. Po kontrole
a montáži príslušenstva sa postavte Vy
aj ostatné osoby tak, aby ste stáli mimo
roviny rotujúceho príslušenstva a na jednu
minútu zapnite náradie pri maximálnych
otáčkach naprázdno. V tomto testovacom
čase sa poškodené príslušenstvo obvykle
zničí.
h) Používajte prvky osobnej ochrany.
V závislosti od druhu použitia si nasaďte
ochrannú masku, či ochranné alebo
bezpečnostné okuliare. Podľa situácie
používajte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovnú zásteru
schopnú zachytiť čiastočky brusiva alebo
fragmenty obrobku. Ochrana zraku musí
byť schopná zastaviť odletujúce nečistoty
vznikajúce pri rôznych pracovných operáciách.
Maska proti prachu alebo respirátor musí
filtrovať čiastočky vznikajúce pri Vašej práci.
Dlhodobé vystavenie vysokej intenzite hluku
môže spôsobiť stratu sluchu.
i) Udržujte okolo stojace osoby v bezpečnej
vzdialenosti od pracovného priestoru.
Každý, kto vstupuje do pracovného
priestoru, musí byť vybavený prvkami
osobnej ochrany. Fragmenty obrobku alebo
úlomky kotúča môžu odlietavať a spôsobiť
úraz i mimo priameho miesta práce.
rýchle zablokovanie rotujúceho príslušenstva, ktoré
navyše v bode kontaktu spôsobí stratu kontroly
nad náradím a jeho pohyb v opačnom smere, než
je smer otáčania príslušenstva.
j) Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytým elektrickým vedením alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
náradie za izolované povrchy. Pri kontakte
pracovného príslušenstva so „živým“ vodičom
spôsobia neizolované kovové časti náradia
obsluhe úraz elektrickým prúdom.
Ak je napríklad brúsny kotúč zovretý alebo
zaseknutý v obrobku, hrana kotúča sa v mieste
kontaktu s obrobkom môže zarezať hlbšie a môže
tak spôsobiť vyskočenie kotúča smerom hore
alebo spätný ráz. Kotúč môže vyskočiť smerom
k obsluhe alebo od obsluhy, v závislosti od smeru
pohybu kotúča v bode, kde došlo k jeho zovretiu.
Za týchto podmienok môžu brúsne kotúče aj
prasknúť.
k) Veďte napájací kábel mimo priestoru
rotujúceho príslušenstva. Pri strate kontroly
môže dôjsť k preseknutiu alebo obrúseniu
kábla a Vaša ruka môže byť zachytená
a vtiahnutá do rotujúceho príslušenstva.
K spätnému rázu dochádza v dôsledku
nesprávneho použitia alebo nesprávnych
pracovných postupov alebo prevádzkových
podmienok. Spätnému rázu môžete zabrániť
dodržiavaním nižšie uvedených opatrení:
l) Nikdy neodkladajte náradie, kým nedôjde
k úplnému zastaveniu pracovného
nástroja. Rotujúce príslušenstvo sa môže
zaryť do povrchu, čo môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
m) Nezapínajte elektrické náradie, ak ho
prenášate v ruke vedľa tela. Náhodný
kontakt s rotujúcim príslušenstvom by
mohol spôsobiť zachytenie Vášho oblečenia
a kontakt príslušenstva s Vaším telom.
n) Pravidelne čistite vetracie otvory
elektrického náradia. Ventilátor motora
odvádza prachové nečistoty z vnútorného
priestoru von a nadmerné hromadenie
kovových čiastočiek môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom.
o) Nepoužívajte elektrické náradie v blízkosti
horľavých materiálov. Iskry môžu spôsobiť
vznietenie týchto horľavín.
p) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré vyžaduje
chladenie kvapalinou. Použitie vody
alebo inej chladiacej kvapaliny môže viesť
k smrteľnému úrazu elektrickým prúdom alebo
k inému zraneniu.
ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY PRE VŠETKY
PRACOVNÉ OPERÁCIE
Príčiny spätného rázu a prevencia pred spätným rázom
Spätný ráz je náhlou reakciou na zovretie alebo
zaseknutie otáčajúceho sa kotúča, podpornej
podložky, kefy alebo akéhokoľvek iného
príslušenstva. Zovretie alebo zaseknutie spôsobuje
a) Držte náradie stále pevne, udržujte pevný
postoj a majte ruky v takej polohe, aby
ste boli stále pripravení kompenzovať sily
spätného rázu. Vždy používajte prídavnú
rukoväť, ak je vo vybavení náradia, aby
bola zaručená maximálna ovládateľnosť
pri spätnom ráze alebo pri momentových
reakciách pri zapnutí náradia. Používateľ
náradia môže zvládať momentové reakcie
alebo sily spätného rázu, ak sa robia správne
opatrenia.
b) Nikdy nevkladajte ruky do blízkosti
rotujúceho príslušenstva. Môže dôjsť
k spätnému rázu príslušenstva cez Vaše ruky.
c) Nezaujímajte taký postoj, keď Vás môže
pohyb náradia pri spätnom ráze zasiahnuť.
Spätný ráz vymrští náradie v opačnom smere,
než je smer otáčania kotúča v mieste zovretia.
d) Zvláštnu pozornosť venujte práci
vykonávanej v rohoch, práci s ostrými
hranami a pod. Zabráňte poskakovaniu
príslušenstva a jeho zablokovaniu. Rohy,
ostré hrany alebo kmitanie majú tendenciu
zachytávať rotujúce príslušenstvo, čo môže
spôsobiť stratu kontroly nad náradím alebo
spätný ráz.
e) Nepoužívajte kotúč pre reťazové píly alebo
ozubený pílový kotúč. Pri použití týchto
kotúčov dochádza často k spätnému rázu
alebo ku strate kontroly nad náradím.
Bezpečnostné pokyny
týkajúce sa brúsenia
a rozbrusovania
a) Používajte iba typy kotúčov, ktoré sú
odporučené pre Vaše elektrické náradie
9
a príslušný kryt určený pre zvolený kotúč.
Kotúče, ktoré nie sú určené pre Vaše náradie,
nemôžu byť zodpovedajúcim spôsobom
chránené a sú nebezpečné.
b) Kryt musí byť na náradí bezpečne
pripevnený a musí byť umiestnený tak, aby
zaručoval maximálnu bezpečnosť a aby
bola pred užívateľom náradia obnažená
iba minimálna časť kotúča. Kryt pomáha
chrániť používateľa náradia pred odletujúcimi
úlomkami kotúča, pred náhodným kontaktom
s kotúčom a pred iskrami, ktoré môžu spôsobiť
vznietenie odevu.
c) Kotúče musia byť používané iba na
odporúčané aplikácie. Napríklad: Nebrúste
bočnou stranou rozbrusovacieho kotúča.
Rozbrusovacie kotúče sú určené na obvodové
brúsenie. Bočné sily pôsobiace na tieto kotúče
môžu spôsobiť ich roztrieštenie.
d) Vždy používajte nepoškodené príruby
kotúčov, ktoré majú správnu veľkosť
a tvar zodpovedajúci zvolenému kotúču..
Správne typy prírub podopierajú kotúč, a tak
znižujú riziko jeho prasknutia. Príruby pre
rozbrusovacie kotúče sa môžu odlišovať od
prírub pre brúsne kotúče.
e) Nepoužívajte opotrebované kotúče
z väčších brúsok. Kotúč určený pre väčšie
náradie nie je vhodný pre vyššie otáčky
menšieho náradia a môže prasknúť.
Doplnkové bezpečnostné
pokyny pre rozbrusovanie
a) Netlačte na rozbrusovací kotúč
a nevyvíjajte naň nadmerný tlak.
Nepokúšajte sa vytvárať príliš veľkú hĺbku
rezu. Prílišné namáhanie kotúča zvyšuje záťaž
a náchylnosť ku krúteniu alebo uviaznutiu
kotúča v reze a možnosť spätného rázu alebo
prasknutia kotúča.
b) Nestavajte sa v osi a za os rotujúceho
kotúča. Ak sa pohybuje kotúč pri pracovnej
operácii smerom od vášho tela, možný spätný
ráz môže vrhnúť náradie a rotujúci kotúč
priamo na vás.
c) Ak dôjde k zablokovaniu kotúča alebo
z akéhokoľvek dôvodu k prerušeniu rezu,
vypnite náradie a držte ho bez pohybu,
pokým nedôjde k úplnému zastaveniu
kotúča. Nikdy sa nepokúšajte vybrať kotúč
z rezu, ak je kotúč v pohybe, pretože by
mohlo dôjsť k spätnému rázu. Premýšľajte
a vykonávajte potrebné úpravy, aby ste
eliminovali príčinu zaseknutia rozbrusovacieho
kotúča.
10
d) Nezačínajte znovu rezanie v obrobku.
Nechajte kotúč dosiahnuť maximálne
otáčky a opatrne zaveďte kotúč opäť
do rezu. Ak je kotúč ponechaný v obrobku
a náradie je znovu spustené, kotúč sa môže
zaseknúť, môže vyskočiť z rezu alebo môže
dôjsť k spätnému rázu.
e) Panely a akékoľvek príliš veľké obrobky
si podoprite, aby ste minimalizovali riziko
zovretia kotúča a spätného rázu. Veľké
obrobky majú pôsobením vlastnej hmotnosti
tendenciu sa prehýbať. Podpery musia byť
umiestnené pod obrobkom na oboch stranách
v blízkosti čiary rezu a v blízkosti okrajov
obrobku.
f) Ak robíte zárezy a prierezy do stien alebo
do iných materiálov, za ktoré nevidíte,
buďte veľmi opatrní. Vyčnievajúci kotúč
môže spôsobiť prerezanie plynového alebo
vodovodného potrubia, elektrických vodičov
alebo predmetov, ktoré môžu spôsobiť spätný
ráz.
Bezpečnostné pokyny
týkajúce sa brúsenia
IBA PRE DWE4557, DWE4597
a) Nepoužívajte výrazne väčšie kotúče
brúsneho papiera. Pri výbere brúsneho
papiera postupujte podľa odporúčaní
výrobcu. Väčšie kotúče brúsneho papiera,
ktoré presahujú brúsnu podložku, predstavujú
riziko roztrhania a môžu spôsobiť krútenie
a roztrhnutie kotúča alebo spätný ráz.
Bezpečnostné výstrahy
špecifické pre použitie
drôtenej kefy
a) Uvedomte si, že štetiny drôtenej kefy sú
kefou odmršťované i počas normálneho
pretáčania. Nevyvíjajte na kefu nadmerný
tlak, aby nedochádzalo k príliš veľkému
namáhaniu štetín kefy. Štetiny kefy môžu
ľahko prepichnúť ľahký odev alebo pokožku.
b) Ak sa pri práci s kefou odporúča použiť
kryt, dbajte na to, aby sa drôtený kotúč
alebo kefa nedostali s krytom v žiadnom
prípade do kontaktu. Drôtené kotúče alebo
kefy môžu v dôsledku vykonávanej práce
alebo odstredivých síl zväčšiť svoj priemer.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre brúsky
• Montážny závit príslušenstva musí zodpovedať
montážnemu závitu na hriadeli brúsky. Na
príslušenstve upevňovanom pomocou prírub
musí priemer upínacieho otvoru príslušenstva
zodpovedať polohovaciemu priemeru príruby.
Príslušenstvo, ktoré nezodpovedá montážnym
prvkom na náradí, sa nebude otáčať
rovnomerne, bude nadmerne vibrovať a môže
spôsobiť stratu ovládateľnosti.
• Brúsna plocha kotúčov s prehĺbeným stredom
musí byť namontovaná pod rovinou okraja
ochranného krytu. Nesprávne namontovaný
kotúč, ktorý prečnieva cez okraj ochranného
krytu, nemôže byť zodpovedajúcim spôsobom
chránený.
• Nepoužívajte s týmto náradím kotúče
typu 11 (tanierové kotúče). Použitie
nesprávneho príslušenstva môže viesť
k spôsobeniu zranení.
• Vždy používajte bočnú rukoväť. Dotiahnite
riadne rukoväť. Bočná rukoväť by sa mala
používať stále, aby bola vždy zaručená
ovládateľnosť náradia.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobené odletujúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobené kontaktom
s príslušenstvom, ktoré sa zahrialo počas
použitia.
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím výrobku.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (u), ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2012 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 uhlovú brúsku
1 ochranný kryt
1 bočnú rukoväť
1 súpravu prírub
1 rýchloupínaciu prírubu (iba DWE4579R)
1 kľúč (iba DWE4579R)
1 kľúč s dvoma kolíkmi
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času pozornému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
a. Vypínač zapnuté/vypnuté
b. Uvoľňovacie tlačidlo
c. Zaistenie hriadeľa
d. Ochranný kryt
e. Bočná rukoväť
f. LED diódový indikátor (DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599)
g. Zaisťovacie tlačidlo (DWE4579, DWE4579R,
DWE4597, DWE4599)
POUŽITIE VÝROBKU
Elektrické uhlové brúsky DWE4557 a DWE4597
sú určené na profesionálne brúsenie, rezanie
a kefovanie.
Elektrické uhlové brúsky DWE4559, DWE4579,
DWE4599 a DWE4579R sú určené na
profesionálne brúsenie a rozbrusovanie.
NEPOUŽÍVAJTE iné brúsne kotúče, než sú kotúče
s prehĺbeným stredom a lamelové kotúče.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
11
Tieto výkonné uhlové brúsky sú elektrickým
náradím na profesionálne použitie.
hlavný vypínač sa musí úmyselne opätovne
zapnúť.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto zariadenie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
Funkcia plynulého rozbehu
Systém pre odvod prachu
Systém pre odvod prachu odvádza nečistoty, ktoré
by mohli spôsobiť poškodenie motora a zaručuje
väčšiu čistotu vzduchu prechádzajúceho cez
motor.
Systém TOUGHCORD™
Systém TOUGHCORD™ obmedzuje vyťahovanie
kábla.
Ochrana proti preťaženiu
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Ak dôjde k preťaženiu motora, bude odpojené jeho
napájanie. Akonáhle dôjde k vychladnutiu motora
na zodpovedajúcu pracovnú teplotu, napájanie
motora bude obnovené.
Elektronická spojka
DWE4579, DWE4579R, DWE4597
Spojka s obmedzovačom momentu obmedzuje
maximálne momentové reakcie prenášané
na obsluhu náradia v situácii, keď dôjde
k zablokovaniu kotúča. Táto funkcia tiež chráni
prevody a elektrický motor pred zablokovaním.
Nastavenie elektronickej spojky sa spravilo vo
výrobnom závode a nemôže sa upravovať.
LED diódový indikátor (obr. 1)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
LED diódový indikátor (f) namontovaný na hornej
časti rukoväti pôsobí ako výstraha pri aktivácii
vyššie popísaného elektronického vybavenia
jednotky. Ak je aktivovaná elektronická spojka
alebo ochrana proti preťaženiu, kontrolka sa
rozsvieti a bude stále svietiť. Akonáhle dôjde
k uvoľneniu hlavného vypínača alebo ak náradie
vychladne, kontrolka zhasne. Ak bude tento LED
diódový indikátor trvale blikať, kontaktujte prosím
autorizovaný servis DEWALT.
Podnapäťový vypínač
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Vypínač zapnuté/vypnuté je vybavený
podnapäťovou funkciou. Ak dôjde z akéhokoľvek
dôvodu k odpojeniu náradia od napájacieho zdroja,
12
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Funkcia plynulého rozbehu umožňuje pomalé
navýšenie otáčok, ktoré zabráni poskakovaniu
kotúča pri začatí brúsenia. Táto funkcia je
veľmi užitočná najmä pri práci v obmedzených
priestoroch.
Automatické vyvažovanie
IBA DWE4599
Automatické vyvažovanie neustále zarovnáva
vyváženie náradia, aby sa obmedzilo pôsobenie
vibrácií pri chode náradia. To zvyšuje komfort
obsluhy pri práci s náradím a táto funkcia je veľmi
užitočná v situáciách, kedy sa náradie používa
dlhodobo.
Elektromechanická spojka
IBA DWE4599
Spojka s obmedzovačom momentu obmedzuje
maximálne momentové reakcie prenášané
na obsluhu náradia v situácii, keď dôjde
k zablokovaniu kotúča. Táto funkcia tiež chráni
prevody a elektrický motor pred zablokovaním.
Nastavenie spojky s obmedzovačom momentu
sa spravilo vo výrobnom závode a nemôže sa
upravovať.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciu v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Modely s napájacím
napätím 115 V by sa mali používať
s bezpečnostným izolačným
transformátorom s uzemnenou
priehradkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
dostanete u autorizovaného servisného zástupcu
DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla sa 3 vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozri Technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia zvinovacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvolnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
Montáž bočnej rukoväti (obr. 6)
VAROVANIE: Pred použitím náradia
skontrolujte, či je rukoväť riadne
utiahnutá.
Ak budete brúsku používať na brúsenie,
naskrutkujte bočnú rukoväť (e) pevne do jedného
z otvorov (q) na jednej alebo druhej strane skrine
prevodovky (obr. 6).
Al budete brúsku používať na rozbrusovanie,
naskrutkujte bočnú rukoväť (e) pevne do horného
otvoru (r) alebo do jedného z otvorov (q) na jednej
alebo druhej strane skrine prevodovky.
Montáž a demontáž podpernej
podložky/listu brúsneho
papiera (obr. 4)
1. Položte náradie na stôl alebo na plochý
povrch tak, aby bol kryt otočený hore.
2. Odstráňte podpernú prírubu (l).
3. Nasaďte správne na vreteno (m) gumovú
podpernú podložku.
4. Nasaďte na gumovú podpernú podložku list
brúsneho papiera.
5. Naskrutkujte na vreteno závitovú upínaciu
maticu (n). Krúžok na závitovej upínacej
matici musí byť otočený smerom k gumovej
podpernej podložke.
6. Stlačte zaisťovacie tlačidlo vretena (c)
a otáčajte vretenom (m), pokiaľ nedôjde k jeho
zablokovaniu.
7. Pritiahnite závitovú upínaciu maticu (n)
pomocou kľúča s dvoma kolíkmi.
8. Uvoľnite zaistenie vretena.
9. Ak chcete gumovú podpernú podložku
odstrániť, uvolnite závitovú upínaciu maticu (n)
pomocou kľúča s dvoma kolíkmi.
Montáž drôtenej kefy
Naskrutkujte drôtenú kefu priamo na vreteno bez
toho, aby ste použili dištančný krúžok a závitovú
prírubu.
Montáž a demontáž
ochranného krytu (obr. 2)
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvolnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
UPOZORNENIE: S touto brúskou sa
musia používať ochranné kryty.
Ak používate brúsky DWE4557, DWE4597,
DWE4559, DWE4579, DWE4599 alebo
DWE4579R na rozbrusovanie kovu alebo muriva,
MUSÍ byť použitý kryt typu 1. Kryty typu 1 si
môžete kúpiť u autorizovaných predajcov DEWALT.
POZNÁMKA: Pozrite si, prosím, Tabuľku
príslušenstva pre brúsenie a rozbrusovanie
na konci tejto časti, kde sú uvedené ostatné typy
13
príslušenstva, ktoré môžu byť použité s týmito
brúskami.
1. Položte uhlovú brúsku na stôl tak, aby vreteno
smerovalo nahor.
2. Uvoľnite upínaciu svorku (h) a držte ochranný
kryt (d) nad náradím, ako je uvedené na
obrázku.
3. Zarovnajte výstupky (i) so zárezmi (j).
4. Stlačte kryt smerom dole a otočte ho do
požadovanej polohy.
5. Ak je to nutné, zvýšte upínaciu silu svorky
utiahnutím skrutky (k).
6. Upínaciu svorku bezpečne pritiahnite.
Ak chcete ochranný kryt odobrať, uvolnite svorku.
UPOZORNENIE: Ak sa nemôže
ochranný kryt utiahnuť pomocou
nastavovacej skrutky, náradie
nepoužívajte. Z dôvodu obmedzenia
rizika spôsobenia zranenia zverujte
opravu alebo výmenu ochranného
krytu autorizovanému servisu.
Montáž a demontáž brúsneho
alebo rozbrusovacieho kotúča
(obr. 3 - 5)
VAROVANIE: Nepoužívajte poškodené
kotúče.
1. Položte náradie na stôl krytom nahor.
2. Nasaďte podpornú prírubu (l) správne na
vreteno (m) (obr. 3).
3. Položte kotúč (o) na podpornú prírubu (l)
(obr. 4). Ak pripevňujete kotúč s vyvýšeným
stredom, uistite sa, či vyvýšený stred (p)
smeruje k podpornej prírube (l).
4. Naskrutkujte na vreteno (m) závitovú upínaciu
maticu (n) (obr. 5):
a. Pri montáži brúsneho kotúča musí krúžok
na upínacej matici (n) smerovať ku kotúču
(obr. 5A).
b. Pri montáži rozbrusovacieho kotúča musí
krúžok na upínacej matici (n) smerovať od
kotúča (obr. 5B).
5. Stlačte zaisťovacie tlačidlo vretena (c)
a otáčajte vretenom (m), pokiaľ nedôjde k jeho
zablokovaniu (obr. 4).
6. Pritiahnite závitovú upínaciu maticu (n)
pomocou dodávaného kľúča s dvoma
kolíkmi. POZNÁMKA: Pri práci s modelom
DWE4579R postupujte podľa časti
Montáž a demontáž brúsneho alebo
14
rozbrusovacieho kotúča s rýchloupínacou
prírubou.
7. Uvoľnite zaistenie vretena.
8. Ak chcete kotúč demontovať, pomocou kľúča
s dvoma kolíkmi uvoľnite upínaciu maticu (n).
Montáž a demontáž brúsneho
alebo rozbrusovacieho kotúča
s rýchloupínacou prírubou
(obr. 7, 8)
IBA DWE4579R
1. Spravte kroky 1 až 5 uvedené v časti
Montáž a demontáž brúsneho alebo
rozbrusovacieho kotúča.
2. Pevne utiahnite závitovú rýchloupínaciu
prírubu (s) iba rukou otáčaním v smere
pohybu hodinových ručičiek. (Používajte iba
rýchloupínaciu prírubu v bezchybnom stave.)
a. Uistite sa, či je potlačená strana
rýchloupínacej príruby otočená smerom
k Vám.
b. Šípka musí smerovať na značku (obr. 7).
3. Uvoľnite zaistenie vretena.
Nepoškodená rýchloupínacia príruba môže byť
povolená rukou, ak sa krúžok príruby otáča proti
smeru pohybu hodinových ručičiek.
POZNÁMKA: NIKDY neuvoľňujte
utiahnutú rýchloupínaciu prírubu
pomocou klieští. Vždy použite kľúč
s dvoma kolíkmi (t) (obr. 8).
Pred použitím
• Namontujte ochranný kryt a vhodný
kotúč alebo disk. Nepoužívajte nadmerne
opotrebované kotúče.
• Uistite sa, či je správne namontovaná
vnútorná i vonkajšia príruba.
• Skontrolujte, či sa kotúč otáča v rovnakom
smere, aký zobrazujú šípky na príslušenstve
a na náradí.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
VAROVANIE:
• Zaistite, aby bol brúsený alebo
rezaný materiál riadne upnutý.
• Zaistite a podoprite obrobok.
Na zaistenie a upnutie obrobku
k stabilnej podložke používajte svorky
alebo zverák. Upnutie a podoprenie
obrobku je veľmi dôležité, aby sa
zabránilo pohybu obrobku a strate
kontroly. Pohyb obrobku alebo
strata kontroly môžu vytvárať
nebezpečné situácie, ktoré môžu
viesť k spôsobeniu zranení.
• Na náradie vyvíjajte iba mierny
prítlak. Nevyvíjajte na kotúč bočný
tlak.
• Vyhýbajte sa preťažovaniu náradia.
Ak dôjde k prehriatiu náradia,
nechajte ho niekoľko minút v chode
naprázdno.
Správna poloha rúk (obr. 1)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia, VŽDY používajte
správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte nečakané
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na bočnej rukoväti (e) a druhú ruku na tele
náradia, ako na obr. 1.
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
Spínač zapnuté/vypnuté disponuje odisťovacím
spínačom.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte odisťovací
vypínač (b) a potom použite vypínač zapnuté/
vypnuté (a).
Uvoľnite odisťovacie tlačidlo (b). Ak chcete
náradie vypnúť, uvolnite hlavný vypínač.
Zaisťovacie tlačidlo
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Nepretržitý chod náradia zaistíte stlačením
zaisťovacieho tlačidla (g) a uvoľnením stlačenia
vypínača.
Ak chcete náradie vypnúť, stlačte znovu hlavný
vypínač.
Zaisťovacie tlačidlo môže byť trvalo odstránené,
bez toho, aby došlo k porušeniu platnosti zhody
s platnými predpismi uvedenými na výrobnom
štítku náradia. Odstránenie zaisťovacieho kolíka sa
musí vykonať v autorizovanom servise DEWALT.
Zaistenie vretena (obr. 1)
Náradie má aretáciu vretena (c), ktorá zabraňuje
otáčaniu vretena pri montáži alebo demontáži
kotúčov. Používajte zaistenie vretena iba po
vypnutí náradia, po odpojení prívodného kábla
a po úplnom zastavení náradia.
POZNÁMKA: Z dôvodu obmedzenia
rizika poškodenia náradia nepoužívajte
zaistenie vretena, ak je náradie
v chode. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
náradia a namontované príslušenstvo
by sa mohlo uvoľniť a spôsobiť
zranenie obsluhy.
Ak chcete vreteno zaistiť, stlačte tlačidlo na
zaistenie vretena a otáčajte vretenom, pokým
nedôjde k zablokovaniu jeho pohybu.
Práca s kovmi
Ak používate náradie na prácu s kovmi, uistite sa,
či je zapojený prúdový chránič (RCD), aby boli
obmedzené zvyškové riziká súvisiace s kovovými
pilinami.
Ak dôjde k prerušeniu napájania, ktoré bude
spôsobené prúdovým chráničom (RCD), zverte
kontrolu náradia autorizovanému servisu DEWALT.
VAROVANIE: V extrémnych
prevádzkových podmienkach pri práci
s kovmi môže dôjsť k nahromadeniu
vodivých kovových pilín vnútri
náradia. To môže viesť k poškodeniu
ochranné izolácie vnútri náradia
a k potenciálnemu riziku spôsobenia
úrazu elektrickým prúdom.
Ak chcete zabrániť nahromadeniu kovových pilín
vnútri náradia, odporúčame Vám, aby ste každý
deň čistili vetracie drážky. Pozrite časť Údržba.
15
Použitie lamelových kotúčov
VAROVANIE: NAHROMADENIE
kovových pilín. Časté použitie lamelových kotúčov pri práci s kovmi môže
viesť k zvýšenému riziku úrazu elektrickým prúdom. Ak chcete obmedziť toto
riziko, pripojte pred použitím prúdový
chránič (RCD) a každý deň čistite vetracie drážky pomocou suchého stlačeného vzduchu podľa nižšie uvedených
pokynov pre údržbu náradia.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvolnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
Odpájacie uhlíky
Motor bude automaticky zastavený, čo znamená,
že sa blíži koniec prevádzkovej životnosti uhlíkov
a že sa musí vykonať údržba náradia. Uhlíky nie
sú opraviteľné. Zverte tento úkon autorizovanému
servisu DEWALT.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
16
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
likvidovať v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
TABUĽKA PRÍSLUŠENSTVA PRE BRÚSENIE
A ROZBRUSOVANIE
Typ ochranného
krytu
Príslušenstvo
Popis
Montáž na brúsku
Brúsny kotúč
s prehĺbeným
stredom
OCHRANNÝ KRYT
– TYP 27
Ochranný kryt typ 27
Lamelový
kotúč
Drôtené kotúče
Podporná príruba
Kotúč s prehĺbeným stredom
typ 27
Závitová upínacia matica
Drôtené kotúče
so závitovou
maticou
Ochranný kryt typ 27
Drôtený kotúč
Drôtený
miskový kotúč
so závitovou
maticou
Ochranný kryt typ 27
Drôtená kefa
Podperná
podložka/
brúsny papier
Ochranný kryt typ 27
Gumová podperná podložka
Brúsny papier
Závitová upínacia matica
17
TABUĽKA PRÍSLUŠENSTVA PRE BRÚSENIE
A ROZBRUSOVANIE (pokračovanie)
Typ ochranného
krytu
OCHRANNÝ KRYT
– TYP 1
Príslušenstvo
Popis
Montáž na brúsku
Kotúč na
rozbrusovanie
muriva,
spájaný
Ochranný kryt typ 1
Kotúč na
rozbrusovanie
kovu, spájaný
Podporná príruba
Diamantové
rozbrusovacie
kotúče
OCHRANNÝ KRYT
– TYP 1
Rozbrusovací kotúč
ALEBO
Závitová upínacia matica
OCHRANNÝ KRYT
– TYP 27
zst00241795 - 06-08-2014
18
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising