GWC3600L | Black&Decker GWC3600L BLOWER VAC instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511113 - 21 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
GWC3600L
GWC3600L20
2
3
4
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Váš akumulátorový vysávač s ventilátorom Вlack & Decker je určený na odstraňovanie suchého lístia z tvrdých
povrchov, ako sú drevené plochy a suché trávniky. Tento
výrobok je určený iba na spotrebiteľské a vonkajšie
použitie.
♦
Všeobecné bezpečnostné pokyny
♦
Varovanie! Pri použití výrobku napájaného
zo siete alebo akumulátorom by sa mali vždy
dodržiavať základné bezpečnostné pokyny,
vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko
vzniku požiaru, riziko úrazu elektrickým prúdom alebo iného poranenia a materiálnych
škôd.
♦
♦
Pred použitím tohto zariadenia si pozorne preštudujte celý tento návod na obsluhu, oboznámte sa
s ovládacími prvkami a so správnym použitím tohto
zariadenia.
♦
V tomto návode je popísané určené použitie tohto
výrobku. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií, než sa odporúča týmto návodom, môže
spôsobiť zranenie osôb.
Termín „zariadenie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše zariadenie napájané zo siete (je vybavené
prívodným káblom) alebo zariadenie napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte
na prípadné ďalšie použitie.
♦
Použitie zariadenia a jeho údržba
♦
♦
Použitie výrobku
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pri použití tohto výrobku buďte vždy opatrní.
Udržujte pracovný priestor v čistote a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže
viesť k spôsobeniu úrazov.
Používajte toto náradie iba za denného svetla alebo
pri kvalitnom umelom osvetlení.
Nepoužívajte toto zariadenie v prostrediach s výbušnou atmosférou, v ktorých sa vyskytujú horľavé
kvapaliny, plyny alebo prachové zmesi.
Nikdy nedovoľte, aby toto zariadenie obsluhovali deti
alebo osoby, ktoré neboli oboznámené s pokynmi
na obsluhu. Vek obsluhy môže byť obmedzený
miestnymi predpismi.
Nedovoľte deťom alebo zvieratám, aby sa dostali do
blízkosti pracovného priestoru alebo aby sa dotýkali
prívodného kábla.
Pri práci s týmto zariadením udržujte deti, ostatné
osoby a zvieratá v bezpečnej vzdialenosti. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Toto zariadenie sa nesmie používať ako hračka.
Neponárajte toto zariadenie do vody.
Nepokúšajte sa toto zariadenie demontovať. Vnútri
výrobku nie sú žiadne opraviteľné diely.
♦
♦
♦
♦
♦
Pred použitím skontrolujte, či sa na tomto zariadení
nenachádzajú žiadne poškodené alebo chybné
diely. Skontrolujte, či nie sú rozbité jeho časti a či
nie sú poškodené vypínače alebo iné diely, ktoré by
mohli ovplyvniť jeho prevádzku.
Ak vypínač nezapína a nevypína, zariadenie nepoužívajte. Každé zariadenie s nefunkčným vypínačom
je nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred každým nastavovaním, pred výmenou príslušenstva alebo pred uložením tohto zariadenia,
vždy odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej
zásuvky alebo vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia.
Ak je to možné, udržujte rezné nástroje ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými
čepeľami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi pracuje.
Nepoužívajte toto zariadenie, ak je akákoľvek jeho
časť poškodená.
Poškodené a zničené diely nechajte opraviť alebo
vymeniť v autorizovanom servise.
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť
iné diely, než sú diely uvedené v tomto návode.
Elektrická bezpečnosť
♦
Bezpečnosť obsluhy
♦
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľková
nepozornosť pri práci s týmto zariadením môže viesť
k spôsobeniu vážneho zranenia.
Ak je to nutné, používajte osobné ochranné
prostriedky. Ochranné prostriedky ako ochranné
okuliare, respirátor, protišmyková pracovná obuv,
pokrývka hlavy a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením
k napájaciemu zdroju alebo pred vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním zariadenia
sa uistite, či je vypínač v polohe „vypnuté“. Prenášanie výrobku s prstom na vypínači alebo pripojenie
prívodného kábla k elektrickému rozvodu, ak je
vypínač v polohe zapnuté, môže viesť k spôsobeniu
nehôd.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožnená
lepšia ovládateľnosť zariadenia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pri práci s týmto zariadením zostaňte pozorní, stále
sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívajte toto zariadenie, ak ste unavení alebo ak ste
♦
5
Zástrčka prívodného kábla zariadenia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom
neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
spôsobenia úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte výrobok dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do zariadenia voda, zvýši sa riziko
♦
♦
♦
úrazu elektrickým prúdom.
Zaobchádzajte opatrne s prívodným káblom.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie
zariadenia a neťahajte zaň pri odpájaní zástrčky
od zásuvky. Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo pohyblivými
časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný kábel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Ak pracujete s týmto zariadením vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel určený do
vonkajšieho prostredia. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým zariadením vo vlhkom prostredí je nevyhnutné použiť v napájacom okruhu prúdový
chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
♦
Vždy udržujte pevný postoj, najmä pri práci na svahu.
Nepreceňujte svoje sily a stále udržujte rovnováhu.
♦ Nevkladajte do otvorov žiadne predmety. Nikdy
nepoužívajte toto zariadenie, ak sú zanesené jeho
otvory – udržujte ich v čistote bez nanesených
vlasov, kúdele, prachu a iných nečistôt, ktoré môžu
znížiť prietok vzduchu.
Varovanie! Vždy používajte toto zariadenie spôsobom,
ktorý je popísaný v tomto návode na obsluhu. Tento výrobok je určený na prácu vo zvislej polohe a ak sa použije
akýmkoľvek iným spôsobom, môže dôjsť k úrazu. Nikdy
neuvádzajte toto zariadenie do chodu, ak je položené
na boku alebo ak je otočené spodnou stranou nahor.
♦ Obsluha alebo používateľ zodpovedajú za nehody
a riziká týkajúce sa ostatných ľudí a ich majetku.
♦ Nikdy neprenášajte toto zariadenie za prívodný
kábel.
♦ Vždy veďte prívodný kábel tak, aby smeroval dozadu
za zariadenie.
Varovanie! Ak dôjde počas prevádzky k poškodeniu
prívodného kábla, okamžite odpojte prívodný kábel od
sieťovej zásuvky. Pred odpojením od sieťovej zásuvky
sa prívodného kábla nedotýkajte.
♦ Na čistenie výrobku nepoužívajte rozpúšťadlá ani
čistiace roztoky. Na odstránenie zvyškov trávy
a nečistôt používajte tupú škrabku.
♦ Náhradné ventilátory získate v autorizovanom
servise Вlack & Decker. Používajte iba odporúčané
náhradné diely a príslušenstvo značky Вlack & Decker.
♦ Zaistite správne dotiahnutie všetkých skrutiek, matíc
a svorníkov, aby ste zaistili bezpečný prevádzkový
stav tohto zariadenia.
Po použití
♦
♦
♦
Ak sa toto zariadenie nepoužíva, malo by sa uložiť
na suchom a dobre odvetrávanom mieste, mimo
dosahu detí.
K uloženému zariadeniu nesmú mať prístup deti.
Ak sa zariadenie skladuje alebo prepravuje vo vozidle, malo by sa umiestniť v kufri alebo zaistiť tak,
aby sa zabránilo jeho pohybu pri náhlych zmenách
rýchlosti alebo smeru jazdy.
Servis
♦
Opravy Vášho elektrického zariadenia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať
zhodné náhradné diely. Týmto spôsobom zaistíte
stálu bezpečnosť zariadenia.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre fukáre
a vysávače
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
Určené použitie je popísané v tomto návode. Použitie
iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií než je odporúčané
týmto návodom, môže predstavovať riziko zranenia
obsluhy alebo riziko spôsobenia hmotných škôd.
♦ Pri práci s týmto zariadením vždy používajte pevnú
pracovnú obuv a dlhé nohavice, aby ste chránili
svoje chodidlá a nohy.
♦ V nasledujúcich prípadoch toto zariadenie vždy vypnite, počkajte, až sa zastaví ventilátor a vytiahnite
zástrčku prívodného kábla zo zásuvky:
◆ Ak došlo k poškodeniu alebo zamotaniu prívodného kábla.
◆ Ak ponecháte zariadenie bez dozoru.
◆ Pri kontrole, nastavovaní, čistení a pri akejkoľvek práci na tomto zariadení.
◆ Ak začne toto zariadenie abnormálne vibrovať.
♦ Pri práci nenastavujte vstupný alebo výstupný otvor
fukára do blízkosti očí alebo uší. Nikdy neodfukujte
nečistoty smerom k okolitým osobám.
♦ Nepoužívajte toto zariadenie počas dažďa a nenechávajte ho na daždi.
♦ Neprechádzajte s týmto náradím cez štrkové chodníky alebo cesty, ak je zapnuté v režime fúkania.
Choďte, nikdy nebehajte.
♦ Ak je toto zariadenie zapnuté, neklaďte ho na štrk.
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa
s týmto náradím nebudú hrať.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné
predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité
zvyškové riziká nemôžu byť vylúčené. Tieto riziká sú
nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene dielov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
6
♦
♦
Poškodenie sluchu.
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
zranenie osôb alebo hmotné škody. V prípade zasiahnutia
pokožky opláchnite ihneď zasiahnuté miesto vodou.
Ak dôjde k začervenaniu, bolesti alebo podráždeniu
zasiahnutého miesta, vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite si ich začnite
vyplachovať čistou vodou a vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Štítky na zariadení
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
Varovanie! Pred použitím si riadne preštudujte tento návod.
Nabíjačky
Vaša nabíjačka je určená na prevádzku iba pod jedným
napätím. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti
zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na výkonovom
štítku výrobku.
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku
priamym pripojením k sieťovej zásuvke.
♦ Používajte Vašu nabíjačku Вlack & Decker iba
na nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný s výrobkom. Iné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť
zranenie alebo iné škody.
♦ Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré nie
sú na nabíjanie určené.
♦ Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť
výrobca alebo autorizovaný servis Вlack & Decker,
aby sa zabránilo možným rizikám.
♦ Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
♦ Nesnažte sa nabíjačku demontovať.
♦ Nepokúšajte sa do nabíjačky preniknúť.
♦ V priebehu nabíjania musia byť zariadenie/náradie/
akumulátor umiestnené na dobre vetranom mieste.
Pri práci s týmto zariadením používajte
vhodnú ochranu sluchu.
Zariadenie nevystavujte dažďu ani zvýšenej
vlhkosti a nenechávajte ho za dažďa vonku.
Vypnite náradie. Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vyberte z náradia akumulátor.
Osoby a domáce zvieratá udržujte vo vzdialenosti aspoň 6 m od pracovnej plochy.
Udržujte okolostojace osoby v bezpečnej
vzdialenosti.
Smernica 2000/14/ES pre zaručený akustický výkon.
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie
použitie.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
akumulátorov a nabíjačiek
Pred použitím si pozorne prečítajte tento
návod.
Akumulátor
♦ Nikdy sa nepokúšajte akumulátor rozoberať.
♦ Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦ Nevystavujte akumulátory nadmernej teplote.
♦ Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
♦ Nabíjajte akumulátory iba pri teplotách v rozsahu od
10 do 40 °C.
♦ Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím. Použitie nesprávnej nabíjačky môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom alebo prehriatie akumulátora.
♦ Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
♦ Nepoškodzujte a nedeformujte akumulátory prepichnutím alebo nárazom, pretože hrozí riziko zranenia
a požiaru. Nenabíjajte poškodené akumulátory.
♦ V extrémnych podmienkach môže z akumulátora
unikať kvapalina. Hneď ako zistíte únik kvapaliny
z akumulátora, utrite ju starostlivo handričkou.
Dbajte na to, aby sa táto kvapalina nedostala do
kontaktu s pokožkou.
♦ Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky touto kvapalinou,
alebo ak sa kvapalina dostane do očí, postupujte
podľa nižšie uvedených pokynov.
Varovanie! Kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
Elektrická bezpečnosť
Táto nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou. Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie
v elektrickej sieti zodpovedá napätiu, ktoré
je uvedené na výkonovom štítku výrobku.
Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku
priamym pripojením k sieťovej zásuvke.
♦ Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť
výrobca alebo autorizovaný servis Вlack & Decker,
aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7
Trubica fukára
Trubica vysávača
Zberný vak
Fukár/Vysávač
Hlavný vypínač
Volič výkonu
Akumulátor
Pätka
Zostavenie
Nabíjanie akumulátora (obr. D)
Akumulátor sa musí nabiť pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor
sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny stav,
ktorý neznamená žiadny problém.
Varovanie! Pred zostavením sa uistite, či je
zariadenie vypnuté a či je vybratý akumulátor.
Varovanie! Pri práci s fukárom napájaným
akumulátorom vždy používajte rukavice.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota
klesne pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná
teplota prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.
Poznámka: Nabíjačka nebude nabíjať akumulátor,
ak je teplota jeho článku nižšia než asi 0 °C alebo
vyššia než 40 °C.
Akumulátor by ste mali ponechať v nabíjačke a nabíjačka ho začne automaticky nabíjať, hneď ako sa
teplota
Zostavenie trubice fukára (obr. A)
Pred použitím sa musia zostaviť trubice fukára (1).
♦ Zarovnajte západky (9) na bočnej časti trubíc fukára
(1).
♦ Zasuňte trubice fukára (1) pevne do seba tak, aby
západky (9) zaskočili na určené miesto.
Poznámka! Hneď ako bude trubica spojená, nemala
by sa rozoberať.
Poznámka! Koncovka sa môže z koncovej časti trubice
fukára odobrať po riadnom stlačení západky (22).
článkov akumulátora zvýši alebo zníži.
♦
Ak chcete akumulátor (7) nabiť, vložte ho do nabíjačky (12).
Akumulátor je možné vložiť do nabíjačky iba jedným
spôsobom. Nepoužívajte nadmernú silu. Uistite sa,
či je akumulátor v nabíjačke riadne usadený.
♦ Pripojte nabíjačku k sieti a zapnite ju.
Indikátor nabíjania (13) bude nepretržite zeleno blikať
(pomaly).
Nabíjanie bude ukončené, hneď ako začne indikátor
nabíjania (13) neprerušovane zeleno svietiť. Akumulátor
je možné ponechať v nabíjačke so svietiacou LED diódou
neobmedzene dlhý čas. Svietiaca LED dióda prejde pri
občasnom dobíjaní akumulátora z trvale svietiacej zelenej
na blikajúcu zelenú (nabíjanie). Indikátor nabíjania (13)
bude svietiť tak dlho, kým bude akumulátor vložený do
nabíjačky, ktorá je pripojená k sieti.
♦ Vybité akumulátory nabite do 1 týždňa. Prevádzková životnosť akumulátora sa značne skráti, ak je
skladovaný vo vybitom stave.
Zostavenie trubice vysávača (obr. B)
Pred použitím sa musia zostaviť trubice vysávača (2).
♦ Zarovnajte západky (10) na bočnej časti trubíc
vysávača (2).
♦ Zasuňte trubice vysávača (2) pevne do seba tak,
aby západky (10) zaskočili na určené miesto.
Poznámka! Hneď ako bude trubica spojená, nemala sa
by sa rozoberať.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. C)
♦
♦
Ak chcete akumulátor (7) nasadiť, zarovnajte ho
s miestom jeho uloženia na náradí. Zasuňte akumulátor do náradia a zatlačte naň tak, aby došlo k jeho
riadnemu usadeniu.
Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte uvoľňovacie
tlačidlo (11) a súčasne akumulátor vysuňte z náradia.
Ponechanie akumulátora v nabíjačke
Upevnenie prídavnej rukoväti (obr. E)
Akumulátor je možné ponechať v nabíjačke so svietiacou
LED diódou neobmedzene dlhý čas. Nabíjačka bude
akumulátor udržiavať v úplne nabitom stave.
♦
Stlačte a držte obe tlačidlá (20) na bočnej časti
rukoväti.
♦ Pretiahnite prídavnú rukoväť (21) cez tlačidlá (20)
na určené miesto.
Varovanie! Uistite sa, či sú výstupky na tlačidle správne
zarovnané s výrezmi v rukoväti a či je rukoväť zaistená.
Diagnostická funkcia nabíjačky
Ak deteguje nabíjačka vybitý alebo poškodený akumulátor, indikátor nabíjania (13) začne rýchlo červeno blikať.
Postupujte nasledovne:
♦ Vyberte akumulátor (7) z nabíjačky a opäť ho vložte
späť.
♦ Ak bude kontrolka nabíjania červeno blikať stále
rovnako rýchlo, použite iný akumulátor, aby ste sa
uistili, či nabíjačka pracuje správne.
♦ Ak prebieha nabíjanie iného akumulátora správne,
pôvodný akumulátor je poškodený a mali by ste ho
vrátiť autorizovanému servisu, kde bude zaistená
jeho recyklácia.
♦ Ak je pri použití iného akumulátora indikácia rovnaká
ako pri pôvodnom akumulátore, zverte kontrolu
a testovanie nabíjačky autorizovanému servisu.
Poznámka: Skúška, ktorá určí, či je akumulátor poškodený, môže trvať až 30 minút. Ak je akumulátor
príliš horúci alebo ak je príliš studený, LED dióda
bude striedavo pomaly a rýchlo červeno blikať.
Nastavenie polohy prídavnej rukoväti
Prídavná rukoväť (21) sa môže nastaviť tak, aby poskytovala optimálne vyváženie a komfort.
♦ Stlačte tlačidlo (20) na ľavej strane rukoväti.
♦ Otočte prídavnú rukoväť (21) do požadovanej polohy.
♦ Uvoľnite tlačidlo (20).
Varovanie! Uistite sa, či sú výstupky na tlačidle správne
zarovnané s výrezmi v rukoväti a či je rukoväť zaistená.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
8
Zapnutie a vypnutie
byť nasadený zberný vak (3).
♦ Po stlačení uvoľňovacieho tlačidla (16) odoberte kryt
ventilátora (obr. I).
♦ Zarovnajte trubicu zberného vaku (17) s nátrubkom
na náradí (obr. J).
♦ Nasuňte trubicu na nátrubok tak, aby došlo k riadnemu zaisteniu poistky (14) medzi trubicou zberného
vaku a nátrubkom.
♦ Pripevnite príchytku zberného vaku (18) k háčiku pre
zberný vak (19) na spodnej časti náradia (obr. K).
♦ Zarovnajte výstupky trubice vysávača (2) s drážkami
v náradí (obr. L).
♦ Vtlačte trubicu vysávača do náradia tak, aby došlo
k jej riadnemu upevneniu v náradí.
♦ Udržujte trubicu vysávača mierne nad nahromadeným lístím a nečistotami. Zapnite náradie a pohybujte trubicou zo strany na stranu. Lístie a nečistoty
sa nasajú do trubice, rozdrvia a premiestnia do
zberného vaku.
♦ Trubica vysávača je vybavená škrabkou, ktorá
umožní uvoľnenie nalepeného lístia a iných nečistôt.
Použite škrabku na uvoľnenie nečistôt a pokračujte
normálne vo vysávaní.
♦ Počas plnenia zberného vaku dochádza k znižovaniu výkonu vysávača. Hneď ako je vak naplnený,
vypnite vysávač a odoberte z náradia akumulátor.
♦ Pred pokračovaním v práci rozopnite zberný vak
a vyprázdnite jeho obsah.
Varovanie! Varovanie! Nikdy neodoberajte zberný vak
pred vypnutím náradia a pred vybratím akumulátora.
Poznámka: Ak dôjde k zníženiu výkonu nasávania a ak
nie je zberný vak ešte plný alebo ak dôjde počas vysávania k zastaveniu náradia, trubica vysávača je zrejme
upchatá nečistotami. Pred pokračovaním v práci vypnite
náradie, vyberte z náradia akumulátor a vyčistite upchatú
trubicu. Skontrolujte, či nedošlo k upchatiu trubíc a ak je
to nutné, vyčistite ich. Odoberte kryt ventilátora a skontrolujte, či nedošlo k jeho zablokovaniu. Ak je to nutné,
vyčistite (pri čistení nepoužívajte žiadne kovové nástroje).
Varovanie! Pri zapínaní držte náradie pevne oboma
rukami.
♦ Ak chcete náradie zapnúť, posuňte vypínač zapnuté/
vypnuté (5) dopredu.
♦ Ak chcete náradie vypnúť, posuňte vypínač zapnuté/
vypnuté (5) dozadu.
Volič výkonu (obr. F)
Volič výkonu (6) je umiestnený na rukoväti náradia.
Umožňuje Vám optimalizovať výkon náradia a podľa
potreby ho zvýšiť.
♦ Ak chcete použiť maximálny výkon, nastavte volič
do polohy s označením TURBO. (Väčšina prác
vykonávaných pri vysávaní vyžaduje maximálny
výkon.)
♦ Ak chcete maximalizovať prevádzkový čas, nastavte
volič do polohy s označením ECO.
Použitie výrobku
Varovanie! Ak používate toto zariadenie ako vysávač
alebo fukár, vždy používajte ochranné okuliare. Ak pracujete v prašnom prostredí, používajte ochrannú masku.
Varovanie! Pred akýmkoľvek nastavovaním, opravami
alebo údržbou toto zariadenie vypnite, počkajte, kým sa
celkom nezastaví ventilátor a vyberte z náradia
akumulátor.
Režim „fukár“ (obr. G a H)
♦
Zarovnajte trubicu fukára (1) s nátrubkom na náradí
(obr. G).
♦ Nasuňte trubicu na nátrubok tak, aby došlo k riadnemu zaisteniu poistky (14) medzi trubicou a nátrubkom.
♦ Zarovnajte výstupky krytu ventilátora (15) s drážkami
v náradí (obr. H).
♦ Vtlačte kryt ventilátora do náradia tak, aby došlo
k jeho riadnemu upevneniu v náradí.
♦ Držte trubicu fukára približne 180 mm nad povrchom
terénu, zapnite fukár a pomocou pohybov zo strany
na stranu ako pri zametaní postupujte pomaly dopredu a udržujte nahromadené lístie a smeti pred
sebou.
♦ Hneď ako dostanete lístie a smeti na hromadu,
môžete zmeniť režim náradia na „vysávač“ a nahromadený materiál môžete vysať.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte toto náradie v režime
„fukár“ bez nasadenej trubice fukára a bez riadne upevneného krytu ventilátora.
Údržba
Vaše zariadenie Вlack & Decker bolo skonštruované
tak, aby Vám slúžilo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Dlhodobá bezproblémová funkcia zariadenia
závisí od jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
♦ Vypnite zariadenie/náradie a odpojte prívodný kábel
od siete.
♦ Alebo zariadenie/náradie vypnite a vyberte z neho
akumulátor, ak je zariadenie/náradie napájané
vyberateľným akumulátorom.
♦ Alebo ak nie je možné akumulátor vybrať, nechajte
náradie v chode, kým nedôjde k úplnému vybitiu
akumulátora.
♦ Pred čistením odpojte nabíjačku od siete. Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného
čistenia.
♦ Vetracie otvory zariadenia/náradia a nabíjačky pravidelne čistite mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦ Pravidelne čistite kryt motora pomocou vlhkej
handričky. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Odobratie trubice fukára/vysávača
(obr. G a H)
♦
Ak chcete trubicu fukára (1) odpojiť, stlačte uvoľňovacie tlačidlo vaku (14) a odoberte trubicu. Dávajte
pozor, aby nedošlo k pádu trubice na zem.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte toto náradie v režime
„fukár“ bez nasadenej trubice fukára a bez riadne upevneného krytu ventilátora.
Režim „vysávač“ (obr. I – L)
Poznámka: Ak budete vysávať/drviť, na zariadení musí
9
♦
Udržujte toto zariadenie čisté a suché.
Technické údaje
Ochrana životného prostredia
GWC3600L
(H1)
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
likvidovať v bežnom domovom odpade.
Napájacie napätie V
Otáčky naprázdno ot./min
Ak nebudete výrobok Вlack & Decker ďalej používať
alebo ak si prajete ho nahradiť novým, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu
tohto výrobku v triedenom odpade.
Hmotnosť (vysá- kg
vač)
2,75
2,75
BL1336
BL2036
Napájacie napätie V
36
36
Kapacita
1,3
2,0
Ah
Li-Ion
Li-Ion
905673**
(typ. 1)
905673**
(typ. 1)
230
Vstupné napätie
V
230
Výstupné napätie
V
36
36
Prúd
mA
1 300
1 300
LpA (meraný akustický tlak) 72 dB(A),
odchýlka = 3 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon) 95 dB(A),
odchýlka = 3 dB(A)
Po ukončení prevádzkovej životnosti likvidujte akumulátory tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
♦
♦
3,46
1,72
Hodnota vibrácií (ah) < 2,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Akumulátor
♦
3,46
1,72
Vibrácie pôsobiace na ruky a paže obsluhy merané
podľa normy EN 60745:
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Вlack & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Вlack & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com
♦
m3/min
kg
Nabíjačka
Spoločnosť Вlack & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Вlack & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
36
12 700
Prietok vzduchu
Typ
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
36
12 700
Hmotnosť (fukár)
Akumulátor
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
GWC3600L20
(H1)
Nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému
vybitiu akumulátora a potom ho vyberte z náradia.
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion je možné
recyklovať. Uložte akumulátory do vhodného obalu,
aby ste zamedzili skratu ich kontaktov. Odovzdajte
ich v autorizovanom servise alebo do miestnej
zberne, kde sa zrecyklujú alebo zlikvidujú tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
Zabráňte skratovaniu kontaktov akumulátora.
Pri likvidácii nevhadzujte nepotrebné akumulátory
do ohňa, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu osôb
alebo k explózii akumulátorom.
10
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ
ZARIADENIA
SMERNICA TÝKAJÚCA SA
VONKAJŠIEHO HLUKU
Záruka
Spoločnosť Вlack & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka sa ponúka v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka platí
vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Вlack & Decker v priebehu
24 mesiacov od kúpy akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Вlack & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦ Tento výrobok sa nepoužíval na obchodné alebo
profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦ Tento výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦ Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením, inými
predmetmi alebo nehodou.
♦ Opravy nevykonávali iné osoby, než autorizovaní
opravári alebo mechanici autorizovaného servisu
Вlack & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť predajcovi
alebo zástupcovi autorizovaného servisu predložiť doklad
o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho autorizovaného
servisu Вlack & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
Вlack & Decker a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com
GWC3600L, GWC3600L20
Spoločnosť Вlack & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem:
2006/42/ES, 2004/108/ES EN 60335-1
2000/14/ES, fukár/vysávač, Príloha V
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhom,
The Netherlands
Číslo úradne stanoveného orgánu: 0344
Úroveň akustického výkonu podľa normy 2000/14/ES
(Článok 13, Príloha III):
LWA (meraný akustický výkon) 92 dB(A) odchýlka =
3 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon) 95 dB(A) odchýlka =
3 dB(A)
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc 2004/108/
ES a 2011/65/EÚ.
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Вlack & Decker na nasledujúcej adrese alebo
na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Вlack & Decker.
Navštívte, prosím, naše stránky www.blackanddecker.
co.uk a zaregistrujte tu Váš nový výrobok Вlack & Decker, aby ste mohli byť informovaní o nových výrobkoch
a špeciálnych ponukách. Ďalšie informácie o značke
Вlack & Decker a o celom rade našich ďalších výrobkov
nájdete na adrese www.blackanddecker.co.uk
Kevin Hewitt
Viceprezident medzinárodného oddelenia pre techniku
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
10. 9. 2013
zst00231151 - 28-03-2014
11
12
13
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising