DCD735 | DeWalt DCD735 CORDLESS DRILL Type 10 instruction manual

372000-81 EST
DCD730
DCD735
DCD780
DCD785
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
18
Joonis / Рисунок 1
d
c
f
e
b
a
i
k
g
h
h
j
Joonis / Рисунок 2
j
k
l
3
m
Joonis / Рисунок 3
n
Joonis / Рисунок 4
Joonis / Рисунок 5
Joonis / Рисунок 6
c
c
Joonis / Рисунок 7
Joonis / Рисунок 8
f
4
Joonis / Рисунок 9
EESTI KEEL
JUHTMEVABA KOMPAKTNE 13 mm (1/2") PUUR/
KRUVIKEERAJA DCD730, DCD780
JUHTMEVABA KOMPAKTNE 13 mm (1/2") PUUR/
KRUVIKEERAJA/LÖÖKTRELL DCD735, DCD785
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALT-i tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe kindlama partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
VDC
Tüüp
Aku tüüp
Sisendvõimsus
W
Kiirus tühikäigul
1. käik
min-1
2. käik
min-1
Löögitugevus
1. käik
min-1
2. käik
min-1
Max pöördemoment (kõva/pehme) Nm
Padruni mahutavus
mm
Max puurimisvõimsus
Puit
mm
Metall
mm
Kivimaterjal
mm
Mass (Ilma akuta)
kg
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DCD730
14,4
10
Li-Ion
300
DCD735
14,4
10
Li-Ion
300
DCD780
18
10
Li-Ion
350
DCD785
18
10
Li-Ion
350
0-550
0-1900
0-550
0-1900
0-600
0-2000
0-600
0-2000
–
–
57/20
13
0–9350
0–32300
57/20
13
–
–
60/23
13
0–10200
0–34000
60/23
13
35
13
–
1,2
35
13
13
1,24
38
13
–
1,2
38
13
13
1,24
74
3
85
3
89
3
100
3
74
3
85
3
89
3
100
3
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooni emissiooniväärtus ah
Metalli puurimine
ah,D =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
3,0
1,5
3,5
1,5
3,0
1,5
3,5
1,5
Vibratsiooni emissiooni väärtus ah
Betooni puurimine
ah,ID =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
–
–
15,0
3,3
–
–
15,0
3,3
Vibratsiooni emissiooniväärtus ah
Kruvide keeramine
m/s²
ah,ID =
Määramatus K =
m/s²
< 2,5
1,5
2,5
1,5
< 2,5
1,5
2,5
1,5
5
EESTI KEEL
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase
on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745
kirjeldatud standardtestile ja seda saab kasutada
tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib
kasutada mõju esmasel hindamisel.
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on väljalülitatud või pöörleb
vabakäigul ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
Aku
Aku tüüp
Pinge
Mahutavus
Kaal
VDC
Ah
kg
Laadija
Toitepinge
VAC
Aku tüüp
Ligikaudne laadimisaeg min
Mass
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
30
(1,5 Ah aku)
kg
Kaitsmed
Euroopa
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriist
230 V tööriist
Mõisted. Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Juhib tähelepanu ohtlikule
olukorrale, mis, kui seda mitte vältida,
toob kaasa surma või tõsise
vigastuse.
HOIATUS. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita,
võib see lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
tagajärjeks olla väike või mõõdukas
kehavigastus.
MÄRKUS. Viitab praktikale mis ei ole
seotud kehavigastusega, kuid kui
6
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB105
230 V
liitium-ioon
55
(3,0 Ah aku)
0,49
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
70
(4,0 Ah aku)
10 amprit, peatoide
3 amprit, pistikus
seda ei väldita, võib see põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DCD730, DCD735, DCD780, DCD785
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EÜ ja 2011/65/EÜ. Lisainfo saamiseks palun
EESTI KEEL
kontakteeruge DEWALTiga allpool asuval aadressil
või viidake kasutusjuhendi tagaküljel olevale
informatsioonile.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALTi nimel.
b)
c)
d)
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
26.01.2011
HOIATUS: Vigastusriski
vähendamiseks lugege tähelepanelikult
juhendit.
Üldised ohutushoiatused
elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS! Lugege läbi kõik
ohutushoiatused ja juhised. Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata pistikud
e)
f)
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögi ohtu.
Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Kui olete on
maandatud, suureneb elektrilöögioht.
Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi
ohtu.
Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, libisemiskindlad
jalanõud, kiiver või kõrvakaitsevahendid,
vähendavad õigetes tingimustes kasutades
isikuvigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
vooluvõrku tööriista, mille lüliti on
tööasendis, kutsute esile õnnetusi.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlas asendis ja säilitage tasakaal.
7
EESTI KEEL
f)
g)
See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/
või eemaldage aku. Selline käitumine
vähendab riski masina ettenägematu
käivitumise näol.
d) Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas.
Mitte lubada tööriista kasutada inimestel,
kes pole saanud vastavat väljaõpet
või pole lugenud kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad
olla väga ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid
terved ja kõiki muid tööriista tööd
mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste
korral laske tööriista enne edasist
kasutamist remontida. Paljud õnnetused
on põhjustatud halvasti hooldatud
elektritööriistadest.
f) Hoidke lõiketerad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g) Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikud jne. vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse nii
tööpiirkonda kui tehtava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
8
5) AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS
a) Laadimiseks kasutage ainult tootja poolt
heaks kiidetud laadijat. Ühte tüüpi aku
laadimiseks kasutatav laadija võib teist tüüpi
aku puhul tekitada tuleohu.
b) Kasutage elektritööriistades ainult
konkreetsele seadmele mõeldud
akusid. Teist tüüpi akude kasutamine võib
põhjustada vigastus- ja tuleohu.
c) Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
metallesemetest nagu nt kirjaklambrid,
mündid, võtmed, naelad, kruvid või
muudest metallesemetest, mis võivad
luua ühenduse kahe klemmi vahel.
Lühiühenduse tekitamine aku klemmide
vahel võib põhjustada põletushaavu või
tulekahju.
d) Väärkasutamise korral võib akust
lekkida vedelikke; vältige nendega
kokkupuudet. Kui kokkupuude toimub,
loputage kokkupuutekohta veega. Kui
vedelik satub silma, pöörduge koheselt
arsti poole. Akust lekkinud vedelik võib
põhjustada ärritust ja põletushaavu.
6) HOOLDUS
a) Laske tööriista regulaarselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
Täiendavad ohutuseeskirjad
trellpuuride/kruvikeerajate/
lööktrellide kasutamisel
• Lööktrelli kasutamisel kandke
kõrvakaitsmeid. Liigne müra võib kahjustada
kõrvakuulmist.
• Kasutage tööriista komplekti kuuluvaid
lisakäepidet või käepidemeid. Kontrolli
kadumine võib põhjustada vigastusi.
• Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikevahend võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Pinge all oleva juhtme lõikamine
võib pingestada elektritööriista metallist osad
ning anda kasutajale elektrilöögi.
• Kasutage klambreid või muud viisi, et
töödetail kindlalt fikseerida ja seda toetada.
Kui hoiate töödetaili käsitsi või keha vastas, on
see ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista
üle kontrolli kaotamist.
• Kandke kaitseprille või muid silmakaitsmeid. Vasardamine ja puurimine põhjustavad
osakeste lendamist. Lendavad osakesed võivad põhjustada jäädavaid silmavigastusi.
EESTI KEEL
• Lisatarvikud ja tööriist muutuvad töötamise
ajal kuumaks. Kui tööprotsess tekitab kuuma,
näiteks lööktrelli kasutamine või puurimine, siis
kasutage kindaid.
• Ärge käitage seadet korraga pikka aega.
Löökprotseduuridest tulenev vibratsioon võib
kahjustada teie käsi ja käsivarsi. Kasutage
kindaid vibratsiooni pehmendamiseks, samuti
tehke korrapäraseid puhkepause.
• Õhuvõtuavad asuvad sageli liikuvate osade
peal ja neid tuleb vältida. Laiad riided, ehted
või pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
Muud riskid
Trellpuuride kasutamisega kaasnevad järgmised
riskid.
– Seadme pöörlevate või kuumade osade vastu
puutumisel võivad tekkida vigastused.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
– Sõrmede muljumise oht lisatarvikute
vahetamisel.
– Tervisekahjustuste oht, mis on tingitud puidu
töötlemisel tekkiva tolmu sissehingamisest.
• Enne laadija kasutamist lugege kõiki juhiseid
ja pöörake tähelepanu laadija, aku ja seadme
märgistele.
HOIATUS. Elektrišoki oht. Laadijasse
ei tohi sattuda vedelikke. See võib
põhjustada kasutajale elektrišoki.
ETTEVAATUST. Põletuste oht.
Vigastuste ohu vältimiseks kasutage
ainult DEWALTi akusid. Teised akud
võivad plahvatada ning põhjustada
isikuvigastusi ja varalist kahju.
ETTEVAATUST! Lapsi tuleb jälgida, et
nad ei mängiks seadmega.
MÄRKUS: Kui laadija on ühendatud
vooluvõrguga, võib metallist võõrkeha
kokkupuude laadimisklemmidega
tekitada lühiühenduse. Elektrit juhtivad
metallist võõrkehad on nt terasvill,
alumiiniumist foolium; materjalid,
mis sisaldavad metallosakesi, peab
hoidma eemal laadija avaustest. Kui
aku pole laadijas, eemaldage laadija
vooluvõrgust. Enne laadija puhastamist
eemaldage see vooluvõrgust.
• ÄRGE üritage laadida akut laadijatega,
mis pole üles loendatud käesolevas
kasutusjuhendis. Seadme aku ja laadija on
mõeldud koos kasutamiseks.
– Lendavatest osakestest põhjustatud
kehavigastusoht.
• Need laadijad on mõeldud ainult DEWALTi
akude laadimiseks. Muu kasutusviis võib
põhjustada tule- või elektrilöögiohu.
– Pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
kehavigastusoht.
• Laadija ei tohi kukku puutuda lume ega
vihmaga.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab seadme
tootmisaastat, on prinditud seadme korpuse aku
kinnituspesale.
Näiteks:
2012 XX XX
tootmisaasta
Kõikide akulaadijate täiendavad ohutusjuhised
HOIDKE NEED JUHISED ALLES. Kasutusjuhis
sisaldab olulisi ohutus- ja käitamisjuhised
akulaadijatele DCB105.
• Laadija eemaldamisel vooluvõrgust
tõmmake see pesast välja tõmmates seda
laadijast, mitte toitejuhtmest. See vähendab
elektripistiku ja toitekaabli vigastamise ohtu.
• Veenduge, et toitekaabel on paigaldatud
nii, et keegi sellele peale ei astuks ega
selle otsa ei komistaks, muidu võib kaabel
pingule tõmbudes kahjustusi saada.
• Kasutage pikendusjuhet ainult siis, kui
see on vältimatu. Vale pikendusjuhtme
kasutamine võib põhjustada tule-, elektrišoki
või elektrilöögi ohtu.
• Kui kasutate laadijat välitingimustes,
hoidke seda kuivas kohas ja kasutage
sobivat pikendusjuhet. Välitingimustesse
sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab
elektrilöögi riski.
• Ärge blokeerige laadija
ventilatsiooniavasid. Ventilatsiooniavad
9
EESTI KEEL
asuvad laadija peal ja külgedel. Asetage
laadija eemale kuumusallikatest.
• Ärge kasutage laadijat, kui selle kaabel või
pistik on saanud kahjustada — laske need
kohe välja vahetada.
• Ärge kasutage laadijat, kui see on saanud
tugeva löögi, kukkunud maha või saanud
kahjustada ükskõik millisel moel. Viige see
volitatud hoolduskeskusesse.
• Ärge võtke laadijat koost lahti; kui tekib
vajadus laadijat hooldada või remontida,
viige see volitatud hoolduskeskusesse.
Seadme uuesti kokkupanemine võib
põhjustada elektrišoki-, elektrilöögi- või
tuleohtu.
• Kui toitekaabel on saanud kahjustada, peab
ohu vältimiseks selle kohe välja vahetama
seadme tootja, volitatud hooldustöökoda või
mõni muu sarnane isik.
• Enne laadija puhastamist eemaldage see
vooluvõrgust. See vähendab elektrišoki
ohtu. Ainult aku eemaldamine seda ohtu ei
vähenda.
Laadimisprotsess
Vt allpool olevat tabelit, et näha aku laadimisolekut.
Laadimisolek
x
laadimine
––
täielikult laetud
–––––––––––––––––
–– ––
––
kuuma/külma aku viivitusaeg
–– • –– • –– • –– •
aku või laadija tõrge
••••••••••••
tõrge toitekaablis
•• •• •• •• •• ••
Laadija ei lae vigast akut. Laadija viitab vigasele
akule märgutule mittesüttimisega, probleemse aku
või vilkumismustri kuvamisega.
MÄRKUS. See võib viidata ka laadija tõrkele.
Kui laadija viitab tõrkele, viige aku ja laadija
testimiseks volitatud hooldustöökotta.
Kuuma/külma aku viivitusaeg
• KUNAGI ärge üritage ühendada kokku
2 laadijat.
Kui laadija tuvastab, et aku on liiga külm või liiga
kuum, käivitub automaatselt viivitusaeg, mis ei
lase laadimist alustada enne, kui aku temperatuur
on jõudnud sobivasse vahemikku. Seejärel
lülitub laadija automaatselt laadimisrežiimi. See
funktsioon aitab tagada aku maksimaalse eluea.
• Laadija on mõeldud kasutama tavalist
230 V majapidamisvoolu. Ärge üritage seda
kasutada mõnel teisel pingetugevusel. See
ei käi autolaadija kohta.
XR-seeria liitiumioonakuga tööriist on sisseehitatud
elektroonilise kaitsesüsteemiga (Electronic
Protection System), mis kaitseb akut ülekoormuse,
ülekuumenemise ja täieliku tühjakslaadimise eest.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Laadijad
Laadija DCB105 kasutab 10,8 V, 14,4 V ja18 V
Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181 ja DCB182) akusid.
See laadija ei vaja seadistamist ning see on
loodud nii, et nende kasutamine oleks võimalikult
lihtne.
Laadimisprotseduur (joon. 2)
1. Enne aku sisestamist ühendage akulaadija
sobiva 230 V pistikupesaga.
2. Asetage aku (j) laadijasse; veenduge, et aku
on laadijasse korralikult paigaldatud. Punane
märgutuli hakkab vilkuma (laadimine), mis
näitab, et laadimisprotsess on alanud.
3. Laadimisprotsess on lõppenud, kui punane
märgutuli JÄÄB PÕLEMA. Aku on valmis
kasutamiseks või selle võib jätta laadijasse.
MÄRKUS. Selleks, et tagada liitium-ioon akude
maksimaalne eluiga ja sooritusvõime, laadige akud
täielikult enne esmast kasutamist.
10
Elektroonilise kaitsesüsteemi rakendudes lülitub
tööriist automaatselt välja. Kui see juhtub, asetage
Li-Ion aku laadijasse ja oodake, kuni see on
täielikult laetud.
Külma aku laadimiskiirus on umbes pool
normaaltemperatuuril oleva aku laadimiskiirusest.
Aku laeb madalama kiirusega kogu laadimistsükli
vältel, seda isegi siis, kui aku temperatuur tõuseb
normaaltemperatuurile.
Kõikide akude täiendavad ohutusjuhised
Kui tellite asendusakut, siis veenduge, et lisate
tellimusse ka katalooginumbri ja pinge.
Uued akud ei ole eelnevalt täis laetud. Enne
aku ja laadija kasutamist lugege allpool toodud
ohutusjuhiseid; seejärel järgige kirjeldatud
laadimisprotseduuri.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
• Ärge laadige akut ega kasutage seda
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
EESTI KEEL
läheduses. Aku sisestamine või eemaldamine
laadijast võib süüdata tolmu või aurud.
• Ärge suruge akut laadijasse jõuga. Ärge
modifitseerige akut, et sobitada seda mittesobivasse laadijasse; aku võib puruneda
ja põhjustada tõsiseid kestavigastusi.
• Aku avatud elemendid võivad põhjustada
hingamisteede ärritusi. Tagage värske õhk.
Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.
HOIATUS. Põletuste oht. Akuvedelik
võib kokkupuutel sädemete või tulega
süttida.
• Kasutage akude laadimiseks ainult selleks
mõeldud DEWALTi laadijaid.
Aku
• ÄRGE visake või kastke akusid vette või
teistesse vedelikesse.
AKU TÜÜP
• Ärge hoiustage või kasutage akut ja
tööriista keskkondades mille temperatuur
võib kerkida üle 40 °C (105 °F) (nt suvisel
ajal kuuris või metallhoones).
DCD780 ja DCD785 töötavad 18-voldise akuga.
• Parima tulemuse saavutamiseks veenduge
enne aku kasutamist, et see oleks täis
laetud.
HOIATUS. Ärge üritage akut kunagi
avada. Kui aku korpus on mõranenud
või saanud kahjustada, ärge sisestage
seda laadijasse. Ärge lömastage,
kukutage maha ega kahjustage akut.
Ärge kasutage akut või laadijat kui see
on saanud tugeva löögi, kukkunud
maha, sellest on üle sõidetud või
see on saanud ükskõik milliseid
kahjustusi (nt läbistatud naelaga,
löödud haamriga, astutud peale).
Tagajärjeks võib olla elektrišokk või
elektrilöök. Kahjustada saanud akud
peab tagastama hoolduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
ETTEVAATUST. Kui tööriista ei
kasutata, asetage see stabiilsele
pinnale, kus seda ei ähvarda
maha- või ümberkukkumise oht.
Suure akuga tööriistad võivad seista
püstiasendis toetatuna akule, kuid neid
on lihtne ümber ajada.
DCD730 ja DCD735 töötavad 14,4-voldise akuga.
Kasutada võib akusidDCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181 või DCB182.
Lisainformatsiooniks vt Tehnilised andmed
Hoiustussoovitused
1. Parim koht hoiustamiseks on kuiv ja jahe
ning sinna ei paista otsene päikesevalgus,
samuti ei tohi keskkond olla liiga kuum
või külm. Akude parima sooritusvõime ja
maksimaalse eluea tagamiseks hoiustage akut
toatemperatuuril.
2. Pikemaajalisemal hoiustamisel on soovitatav
aetada akud, eraldatuna laadijast, kuiva ja
jahedasse keskkonda; see tagab optimaalse
tulemuse.
MÄRKUS. Hoiustada ei tohiks täiesti tühje akusid.
Enne kasutamist peab akut laadima.
Laadija ja aku märgised
Lisaks kasutusjuhendis kasutatud piltkirjadele on
aku ja laadija varustatud järgmiste märgistega.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
LIITIUMIOONAKUDE TÄIENDAVAD
OHUTUSJUHISED (Li-Ion)
• Ärge põletage akut isegi siis, kui see on
saanud tõsiselt kahjustada või täielikult
kulunud. Aku võib tules plahvatada. Liitiumioonaku põlemisel tekivad mürgised aurud ja
materjalid.
• Kui aku sisemus satub nahale, peske
saastunud ala koheselt pehme seebi
ja veega. Kui akuvedelik satub silma, siis
loputage silma veega 15 minutit või seni, kuni
ärritus kaob. Kui meditsiiniline abi osutub
tarvilikuks, siis aku elektrolüüdid koosnevad
orgaanilisest vedelast karbonaadist ja
liitiumsooladest.
Laadimine.
Täielikult laetud.
Kuuma/külma aku viivitusaeg.
x
Aku või laadija tõrge.
Tõrge toitekaablis.
Ärge katsuge klemme voolu juhtivate
esemetega.
11
EESTI KEEL
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
Ärge laadige kahjustada saanud akut.
Kasutage ainult DEWALTi akusid. Teised
akud võivad plahvatada ning põhjustada
isikuvigastusi ja kahjusid.
a. Päästiklüliti
b. Pöörlemissuuna regulaator
c. Pöördemomendi reguleerimisrõngas
Vältige kokkupuudet veega.
d. Käiguvaheti
Defektiga kaabel tuleb koheselt välja
vahetada.
g. Rihmakonks
Laadimiskeskkonna temperatuur peab
olema vahemikus 4 °C kuni 40 °C.
m. Otsakusalv
e. Töötuli
f. Võtmeta padrun
h. Paigalduskruvi
j. Aku
Kõrvaldage aku keskkonnasõbralikul
moel.
k. Akuvabastusnupp
SIHTOTSTARVE
Ärge asetage akusid vette.
Need kruvikeerajad/lööktrellid on professionaalsed
tööriistad, mida kasutatakse puurimiseks,
löökpuurimiseks ja kruvide keeramiseks.
Laeb liitiumioonelementidega akusid.
ÄRGE kasutage saage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Laadimisaega vt tehnilistest
andmetest.
Kasutage ainult siseruumides.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Trell/kruvikeeraja või 1 trell/kruvikeeraja/
lööktrell
1 Laadija
2 liitium-ioonakut (mudelid M2, L2, C2)
3 liitium-ioonakut (mudelid M3, L3, C3)
1 liitium-ioonakut (mudelid M1, L1, C1)
1 Varustuse kast
1 Kasutusjuhend
1 Detailijoonis
MÄRKUS. N-seeria mudelitega ei ole kaasas
akusid, laadijaid ega tööriistakaste.
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joon. 1)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
12
Need trellid/kruvikeerajad/löökpuurid on
professionaalsed elektritööriistad.
ÄRGE laske lastel puutuda tööriista.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• See seade/tööriist pole mõeldud kasutamiseks
isikute (k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud
füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus,
kellel puuduvad vastavad teadmised ja
kogemused, v.a juhul, kui nende ohutuse
eest vastutav isik on andnud neile seadme
ohutuks kasutamiseks juhiseid ja teostab
järelvalvet. Lapsi ei tohiks jätta valveta tööriista
lähedusse.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla
pingega töötamiseks. Kontrollige alati, et akupinge
vastaks andmesildile märgitud väärtusele. Samuti
veenduge, et laadija pinge vastab elektrivõrgu
pingele.
Teie DEWALTi laadija on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60335. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTi hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
EESTI KEEL
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui uue pistiku paigaldamine on vajalik, tegutsege
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS. Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
Pikendusjuhtme kasutamine
Pikendusjuhet tohib kasutada ainult
hädavajalikkuse korral. Kasutage heakskiidetud
pikendusjuhet, mis sobib laadija sisendvõimsusega
(vt Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme
suurus on 1 mm2; maksimaalne lubatud pikkus on
30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS. Enne kokkupanemist
või reguleerimist eemaldage alati
aku. Enne aku paigaldamist või
eemaldamist lülitage tööriist alati välja.
HOIATUS. Kasutage ainult DEWALTi
akusid ja laadijaid.
Aku eemaldamine/sisestamine
tööriista (joon. 2)
MÄRKUS. Parima tulemuse saavutamiseks
veenduge enne aku kasutamist, et see oleks täis
laetud.
AKU PAIGALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMESSE
1. Joondage aku (j) tööriista käepidemes asuvate
juhikutega (joon. 2).
2. Libistage see käepidemesse ning veenduge,
et aku on lukustunud oma kohale ning ei liigu
paigast.
AKU EEMALDAMINE TÖÖRIISTAST
1. Vajutage aku vabastusnuppu (k) ja tõmmake
aku tööriista käepidemest välja.
2. Sisestage aku laadijasse, nagu on kirjeldatud
käesoleva kasutusjuhendi vastavas jaotises.
ENERGIATASEME NÄIDIKUGA AKUD (JOON. 2)
Mõned DEWALTi akud on varustatud
energiataseme näidikuga; see koosneb kolmest
LED-märgutulest, mis näitavad aku energiataset.
Energiataseme kontrollimiseks vajutage ja
hoidke energiataseme näidiku nuppu (I). Kolme
LED-märgutule kombinatsioon süttib ning see
näitab aku energiataset. Kui energiatase on alla
kasutuspiiri, siis näidik ei sütti ning akut peab
laadima.
MÄRKUS. Energiataseme näidik on mõeldud
ainult aku energiataseme kontrollimiseks. See
ei näita tööriista funktsionaalsust ning see
sõltub toote komponentidest, temperatuurist ja
teostatavast tööst.
Kiirusregulaatori päästiklüliti
(joon. 1)
Seadme sisselülitamiseks vajutage päästiklülitit (a).
Seadme väljalülitamiseks vabastage päästiklülitit.
Teie tööriist on varustatud piduriga. Padrun
seiskub, kui päästiklüliti on täielikult vabastatud.
MÄRKUS. Kiiruse pidev reguleerimine pole
soovitatav. See võib lülitit kahjustada ning seetõttu
peaks seda vältima.
Pöörlemissuuna juhtnupp
(joon. 1)
Pöörlemissuuna juhtnupp (b) määrab pöörlemise
suuna ja toimib ka lukustusnupuna.
Päripöörlemise valimiseks vabastage päästiklüliti ja
vajutage pöörlemissuuna nupp tööriista paremale
küljele.
Vastupöörlemise valimiseks vajutage
pöörlemissuuna nuppu ja viige see tööriista
vasakule küljele.
Keskasendis lukustab juhtnupp tööriista
väljalülitatud asendisse. Juhtnupu asendi
muutmisel veenduge, et päästik on vabastatud.
MÄRKUS. Masina esmakordsel käitamisel pärast
pöörlemissuuna muutmisel võite käivitamisel
kuulda klõpsatust. See on tavaline ja ei viita
tõrkele.
Pöördemomendi reguleerimisrõngas (joon. 1)
Teie tööriistal on reguleeritava pöördemomendiga
kruvikeeramismehhanism mitmesuguse kuju ja
suurusega kinnitusvahendite paigaldamiseks
ja eemaldamiseks, teatud mudelitel ka
löökmehhanism kivimaterjali puurimiseks. Rõnga
(c) peal on numbrid, puuriotsaku märgid ja teatud
mudelitel ka haamrimärk. Nende numbritega saab
13
EESTI KEEL
seadistada siduri määratavat pöördemomenti.
Mida suurem on number krael, seda suurem on
pöördemoment ja seda suuremaid kinniteid saab
pingutada. Numbrite valimiseks pöörake kraed
seni, kuni number on noolega ühel joonel.
Kahevahemikuline käiguvahetus (joonis 1)
Selle trell/kruvikeeraja kahevahemikuline
käiguvahetus võimaldab senisest painduvamalt
käike vahetada.
1. 1. kiiruse valimiseks (kõrgeim pöördemoment),
lülitage tööriist välja ja laske sel seiskuda.
Libistage käiguvaheti (d) edasi (padruni poole).
2. 2. kiiruse valimiseks (kõrgeim pöördemoment),
lülitage tööriist välja ja laske sel seiskuda.
Libistage käiguvaheti tagasi (padrunist
kaugemale).
1. Lülitage tööriist välja ja eemaldage
toitevõrgust.
2. Võtke ühe käega kinni padruni mustast hülsist
ja teise käega hoidke tööriistast. Keerake
hülssi vastupäeva, et soovitud lisatarvik sisse
mahuks.
3. Sisestage lisatarvik u 19 mm (3/4") padrunisse
ja keerake kinni, pöörates padrunihülssi
ühe käega päripäeva, hoides teise käega
tööriistast. Teie tööriistal on automaatne
spindlilukustusmehhanism. See võimaldab
padrunit ühe käega avada ja sulgeda.
Parima pingutuse saavutamiseks pingutage ühe
käega padrunit ja hoidke teise käega tööriista kinni.
Tarviku vabastamiseks korrale samme 1 ja 2.
Rihmakonks ja otsakusalv
(joon. 1)
MÄRKUS. Ärge vahetage käike, kui tööriist
töötab. Enne käikude vahetamist laske tööriistal
täielikult seiskuda. Kui teil tekib käiguvahetamisel
probleeme, siis veenduge, et kahevahemikuline
käiguvaheti on kas täiesti ette või täiesti taha
lükatud.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist,
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ning
aku seadme küljest ära võtta.
Töötuli (joon. 1)
HOIATUS. Tõsiste kehavigastuste
ohu vähendamiseks ÄRGE tõstke
tööriista üle pea või esemeid selle
selle rihmakonksu otsast. RIPUTAGE
rihmakonks ainult töörakmete külge.
Päästiklüliti (a) kohal asub töötuli (e). Töötuli süttib
päästiklüliti vajutamisel. Päästiku vabastamisel
põlevad töötuled veel 20 sekundit.
MÄRKUS. Töötuli on mõeldud tööala
valgustamiseks, kuid ei ole mõeldud kasutamiseks
taskulambina.
Võtmeta ühehülsiline padrun
(joonis 7–9)
HOIATUS. Ärge üritage pingutada
puurotsikuid (või teisi lisatarvikuid),
haarates padruni esiosast ja lülitades
tööriista sisse. See võib kahjustada
padrunit ja põhjustada isikuvigastusi.
Tarviku vahetamisel lukustage alati
päästiklüliti ja eemaldage tööriist
vooluvõrgust.
OLULINE. Rihmakonksu või otsakusalve
kinnitamisel või asendamisel kasutage ainult
seadmega koos tarnitud kruvi (h). Veenduge, et
kruvi oleks korralikult pingutatud.
Rihmakonksu (g) ja otsakusalve (i) on võimalik
kinnitada tööriista mõlemale küljele kasutades
seadmega kaasasolevat kruvi (h), et neid saaks
kasutada nii parema- kui ka vasakukäelised
kasutajad. Kui konks või salv pole vajalikud, võib
need tööriista küljest eemaldada.
HOIATUS. Enne tööriista käivitamist
veenduge, et tööorgan on korralikult
kinnitatud. Lahtine tööorgan võib
tööriista küljest lahti tulla ja põhjustada
vigastusi.
Konksu või salve liigutamiseks keerake lahti kruvi
(h), mis hoiab kinnitust paigal, tehke vajalikud
toimingud; kinnitamine toimub vastupidises
järjekorras. Veenduge, et kruvi oleks korralikult
pingutatud.
Teie tööriist on varustatud võtmeta kiirpadruniga,
mille on üks pöörlev kest ja mida saab käsitseda
ühe käega. Puurimisotsiku või muu tarviku
paigaldamiseks toimige järgnevalt.
14
HOIATUS. Tõsiste kehavigastuste
riski vähendamiseks veenduge,
et rihmakonksu hoidev kruvi oleks
korralikult kinnitatud.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS. Järgige alati ohutusjuhiseid
ja kohalduvaid eeskirju.
EESTI KEEL
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
Õige käte asend (joon. 3)
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks kasutage ALATI
õiget käte asendit (nagu näidatud
joonisel).
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida
äkilisi reaktsioone.
Õige hoideasend näeb ette, et üks käsi on trelli
peal (m) ja teine käsi põhikäepidemel (n).
Puurimine (joon. 4)
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb elektritööriist
enne seadistamist või lisaseadmete/
tarvikute paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ja vooluvõrgust
eemaldada.
HOIATUS. Isikuvigastuste
vähendamiseks veenduge ALATI,
et töödetail on kindlalt kinnitatud.
Õhukeste materjalide puurimiseks
kasutage töödetaili toestamiseks
puuklotsi.
1. Keerake rõngas (c) puuriotsiku märgile.
2. Valige käiguvahetuslüliti abil soovitud
kiiruse/pöördemomendi vahemik, et kiirus
ja pöördemoment sobiksid kavadatud
tegevusega.
3. PUIDU puurimiseks kasutage tigupuuri,
liblikpuuri, spiraalpuuri või augusaagi.
METALLI puurimiseks kasutage kõrge
kiirusega spiraalpuuri või augusaagi. Metalli
puurimisel kasutage lõikemääret. Seda ei
kasutata malmi või messingi puhul, mida
puuritakse kuivalt.
4. Rakendage puurotsikule alati kerget
sirgjoonelist survet. Surve peab olema piisav,
et puur ei seiskuks ning mitte nii tugev,
et seiskuks mootori või puurotsik saaks
kahjustada.
5. Hoidke tööriista kindlalt kahe käega, et
kontrollida puuri pöörlemist. Kui mudel ei ole
varustatud külgkäepidemega, hoidke puuri ühe
käega käepidemest ja teise käega akust.
HOIATUS: Ülekoormuse korral võib
puur seiskuda ning väänduda. Olge
valmis puuri seiskumiseks. Hoidke trelli
tugevalt, et olla valmis väändumiseks
ning, et vältida vigastusi.
6. KUI PUUR SEISKUB, siis on tavaliselt selle
põhjuseks ülekoormus või vale kasutamine.
VABASTAGE KOHE PÄÄSTIK, eemaldage
puuriotsak töödetailist ja tehke kindlaks
seiskumise põhjus. ÄRGE LÜLITAGE
PÄÄSTIKUT SISSE JA VÄLJA, PÜÜDMAKS
SEISKUNUD TRELLPUURI KÄIVITADA —
SEE VÕIB TRELLPUURI KAHJUSTADA.
7. Selleks, et minimeerida trelli seiskumise ja
materjali läbistamise ohtu, vähendage trellile
avaldatavat survet ja läbistage töödetaili
viimane osa ettevaatlikult.
8. Kui tõmbate puuriotsikut avast välja, hoidke
mootor samal ajal töös. See aitab vältida
kinnikiilumist.
9. Muudetava kiirusega puurtrellide korral ei ole
vajalik puuritava punkti keskossa löömine.
Kasutage augu puurimise alustamisel aeglast
kiirust ja lisage päästikut kõvemini vajutades
kiirust siis, kui auk on piisavalt sügav ja
puuriotsak ei hüppa enam august välja.
Löökpuuri käitamine (joon. 5)
1. Keerake rõngas (c) lööktrelli märgile.
2. Valige suur kiirus, libistades valitsat tagasi
(padrunist eemale).
OLULINE: Kasutage üksnes karbiidotsaga või
kivipuure.
3. Puurimisel kasutage ainult niipalju jõudu,
et trell ei hüpleks üleliigselt või puurotsik ei
tõuseks õhku. Liiga suur surve aeglustab
puurimise kiirust, põhjustab ülekuumenemist ja
langetab puurimisvõimsust.
4. Puurige sirgelt ja hoidke otsikut töö jaoks
sobiva nurga all. Puurimisel järge avaldage
puurotsikule külgsurvet, see ummistab puuri
sooned ja aeglustab puurimiskiirust.
5. Kui trelli kiirus hakkab sügavate aukude
puurimisel langema, tõmmake puurotsik
osaliselt august välja nii, et masin samal
ajal töötab; see aitab puhastada ava
puurimisjääkidest.
MÄRKUS. Ühtlane tolmu eraldumine viitab õigele
puurimiskiirusele.
15
EESTI KEEL
Kruvikeeraja käitamine
(joon. 6)
1. Valige valitsa abil soovitud kiiruse/
pöördemomendi vahemik, et kiirus ja
pöördemoment sobiksid kavadatud
tegevusega.
2. Keerake rõngas (c) soovitud asendisse.
Madalam number näitab väiksemat
pöördemomenti, suurem number suuremat.
3. Sisestage soovitud kinnitustarvik padrunisse
nagu puuriotsik.
4. Katsetage tööriista ebavajalikul materjalil või
märkamatus kohas, et teha kindlaks, kas
sidurirõngas on õiges asendis.
5. Alustage alati väiksema pöördemomendiga
ja liikuge siis suuremale, et mitte kahjustada
töödetaili või kinnitust.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldusega. Et
tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda nõuetekohaselt hooldada ja korrapäraselt
puhastada.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist,
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ning
aku seadme küljest ära võtta.
Ettevaatamatu käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
Aku ja laadija pole hooldatavad. Nende sees pole
kasutajapoolset hooldust vajavaid osi.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
16
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega või pehme seebiga
niisutatud lappi. Ärge kunagi laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi
vedeliku sisse.
LAADIJA PUHASTAMISE JUHISED
HOIATUS. Elektrišoki oht. Enne
laadija puhastamist eemaldage see
vahelduvvooluvõrgust. Mustuse ja
määrde võib laadija pealt eemaldada,
kasutades lappi või mittemetallist
pehmet harjakest. Ärge kasutage vett
või puhastusvahendeid.
Lisavarustus
HOIATUS. Kuna muid tarvikuid
peale DEWALTi pakutavate ei ole
koos selle seadmega testitud,
võib nende kasutamine koos selle
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks on koos selle
seadmega lubatud kasutada ainult
DEWALTi soovitatud tarvikuid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
Keskkonnakaitse
Lahuskogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite
lahuskogumine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
EESTI KEEL
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Laetav aku
Seda pika elueaga akut peab laadima, kui see
ei tarni enam piisavalt energiat töödeks, mis
olid varem lihtsad. Aku tehnilise eluea lõppedes
kõrvaldage akud keskkonnasõbralikul viisil:
• Tühjendage aku täielikult, seejärel eemaldage
see tööriistast.
• Liitium-ioonakud on ümbertöödeldavad.
Viige akud seadme edasimüüjale või ohtlike
jäätmete kogumispunkti. Kogutud akud
kõrvaldatakse keskkonnasõbralikul moel või
töödeldakse ümber.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
13 ММ (1/2») АККУМУЛЯТОРНАЯ КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ/
ВИНТОВЕРТ DCD730, DCD780
13 ММ (1/2») АККУМУЛЯТОРНАЯ КОМПАКТНАЯ
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ/ВИНТОВЕРТ DCD735, DCD785
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали
инструменты DEWALT одними из самых надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
DCD730
14,4
10
Li-Ion
300
DCD735
14,4
10
Li-Ion
300
DCD780
18
10
Li-Ion
350
DCD785
18
10
Li-Ion
350
0–550
0–1900
0–550
0–1900
0–600
0–2000
0–600
0–2000
–
–
0–9350
0–32300
–
–
0–10200
0–34000
57/20
13
57/20
13
60/23
13
60/23
13
35
13
–
1,2
35
13
13
1,24
38
13
–
1,2
38
13
13
1,24
дБ(А)
74
89
74
89
дБ(А)
дБ(А)
3
85
3
100
3
85
3
100
дБ(А)
3
3
3
3
Напряжение питания
В пост. тока
Тип
Тип аккумулятора
Выходная мощность
Вт
Число оборотов без нагрузки
1-я скорость
об./мин.
2-я скорость
об./мин.
Кол-во ударов в минуту
1-я скорость
уд./мин.
2-я скорость
уд./мин.
Макс. вращающий момент
(жесткий/мягкий)
Нм
Патрон
мм
Максимальный диаметр сверления
Дерево
мм
Металл
мм
Кирпич
мм
Вес (без аккумулятора)
кг
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в металле
ah,D =
м/с²
3,0
3,5
3,0
3,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в бетоне
ah,ID =
м/с²
–
15,0
–
15,0
Погрешность K =
м/с²
–
3,3
–
3,3
18
РУССКИЙ ЯЗЫК
Значения вибрационного воздействия, ah
Заворачивание
ah,ID =
м/с²
< 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение питания
Емкость
Вес
< 2,5
1,5
2,5
1,5
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
DCB140 DCB141 DCB142 DCB180 DCB181 DCB141
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
В пост. тока
14,4
14,4
14,4
18
18
18
Ач
3,0
1,5
4,0
3,0
1,5
4,0
кг
0,53
0,54
0,30
0,64
0,35
0,61
Зарядное устройство
Напряжение питания
В перем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное время зарядки
мин.
Вес
2,5
1,5
кг
DCB105
230 В
Li-Ion
30
55
70
(Аккумуляторы (Аккумуляторы (Аккумуляторы
1,5 Ач)
3,0 Ач)
4,0 Ач)
0,49
Минимальные электрические
предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DCD730, DCD735, DCD780, DCD785
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EU и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
26.01.2011
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
20
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
b)
c)
d)
e)
f)
g)
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
22
f)
g)
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
РУССКИЙ ЯЗЫК
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
дрелями/винтовертами/
ударными дрелями
• При ударном сверлении всегда
надевайте противошумовые наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• При работе пользуйтесь
дополнительной рукояткой
(рукоятками), прилагающейся
к инструменту. Потеря контроля
над инструментом может привести
к тяжелой травме.
• Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может соприкасаться
со скрытой проводкой. Контакт
режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Надевайте защитные очки или
другие средства защиты глаз. При
сверлении с ударом и только сверлении
частицы материала разлетаются во все
стороны. Разлетающиеся частицы могут
повредить глаза.
• Насадки и инструмент в процессе
работы сильно нагреваются. При
выполнении операций, при которых
инструмент и насадки сильно
нагревается, например, при ударном
сверлении или сверлении в металле,
всегда надевайте защитные перчатки.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрация, производимая
во время ударного сверления, может
причинить вред Вашим рукам или ногам.
Используйте перчатки для лучшей
антивибрационной защиты и ограничьте
воздействие вибрации, устраивая частые
перерывы в работе.
• Вентиляционные прорези часто
закрывают движущиеся части,
избегайте этого. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании дрелей:
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с древесиной.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Важные инструкции по безопасности для всех зарядных
устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только перезаряжаемые
аккумуляторы марки DEWALT.
Аккумуляторы других марок могут
перегреться и взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с устройством.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его
корпуса могут быть закорочены
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
24
специально разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась сухой,
и используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает
риск поражения электрическим током.
• Не блокируйте вентиляционные
прорези зарядного устройства.
Вентиляционные прорези расположены
в верхней части и на боковых сторонах
зарядного устройства. Располагайте
зарядное устройство вдали от источника
тепла.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
РУССКИЙ ЯЗЫК
внешнего воздействия. Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, перед
первым использованием полностью зарядите
аккумуляторы.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
–– ––
––
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
x
–– • –– • –– • –– •
неисправность аккумулятора
или зарядного устройства
••••••••••••
проблема в подаче
электропитания
•• •• •• •• •• ••
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы. Зарядное
устройство сообщит о неисправности
аккумулятора отсутствием свечения световых
индикаторов или специальным сигналом
индикаторов, обозначающим наличие
неисправности в аккумуляторе или зарядном
устройстве.
Зарядное устройство DCB105 предназначено
для зарядки Li-Ion аккумуляторов напряжением
10,8 В, 14,4 В и 18 В (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
и DCB182).
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Данное зарядное устройство не требует
регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
Процедура зарядки (Рис. 2)
Пауза для согревания/охлаждения аккумулятора
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (j) в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный
индикатор зарядки начнет непрерывно
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до его
полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится
приблизительно на половину уровня теплого
аккумулятора. Аккумулятор будет заряжаться
медленнее на протяжении всего цикла зарядки
и не достигнет максимального уровня зарядки
даже тогда, когда аккумулятор согреется.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
приведенные ниже инструкции по безопасности
и следуйте указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Ни коим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
26
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
• Для достижения наилучших результатов,
перед использованием убедитесь, что
аккумулятор полностью заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте, в котором
он не создает опасность, что
об него могут споткнуться
и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
РУССКИЙ ЯЗЫК
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Зарядка
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Аккумулятор полностью заряжен
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Проблема в подаче электропитания.
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Модели DCD730 и DCD735 работают от
аккумуляторов напряжением 14,4 В.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
Аккумулятор
Модели DCD780 и DCD785 работают от
аккумуляторов напряжением 18 В.
Можно использовать аккумуляторы DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 или
DCB182. Скорость вращения см. в разделе
«Технические характеристики».
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
Рекомендации по хранению
Не погружайте аккумулятор в воду.
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4 °С - 40 °С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не бросайте аккумулятор в огонь.
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
Время зарядки см. в технических
характеристиках зарядного
устройства.
Для использования только внутри
помещений.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Дрель/винтоверт или 1 ударная дрель/
винтоверт
1 Зарядное устройство
2 Литий-ионных аккумулятора (модели M2,
L2, C2)
3 Литий-ионных аккумулятора (модели M3,
L3, C3)
1 Литий-ионный аккумулятор (модели M1, L1,
C1)
1 Чемодан
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы, зарядные
устройства и комплекты дополнительных
принадлежностей не входят в комплект
поставки моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель
b. Переключатель направления вращения
(реверса)
c. Муфта установки крутящего момента
d. Переключатель скоростей
e. Подсветка
f. Быстрозажимной патрон
g. Крепление для ремня
h. Монтажный винт
i. Зажим для насадок
j. Аккумулятор
k. Кнопка освобождения аккумулятора
28
НАЗНАЧЕНИЕ
Данные дрели/винтоверты/ударные дрели
разработаны для профессионального
сверления, сверления с ударом
и заворачивания саморезов.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные дрели/винтоверты/ударные
дрели являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица. Не
оставляйте детей одних с инструментом.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
РУССКИЙ ЯЗЫК
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой инструмента
всегда извлекайте аккумулятор.
Перед установкой или извлечением
аккумулятора всегда выключайте
инструмент.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Установка и снятие аккумулятора (Рис. 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших
результатов, перед использованием убедитесь,
что аккумулятор полностью заряжен.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (j) инструмента
с бороздками внутри рукоятки инструмента
(Рис. 2).
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока он
полностью не войдет в рукоятку; убедитесь,
что аккумулятор защелкнулся на месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
ПРИМЕЧАНИЕ: Горящие индикаторы служат
только для определения уровня заряда
аккумулятора. Индикаторы не являются
указателями работоспособности инструмента,
и их функциональные возможности могут
изменяться в зависимости от компонентов,
температуры и областей применения конечным
пользователем.
Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости (Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а). Для
выключения инструмента отпустите курковый
выключатель. Ваш инструмент оборудован
тормозом. Патрон остановится только после
полного освобождения выключателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется непрерывно
использовать инструмент во всем диапазоне
скоростей. Это может привести к повреждению
пускового выключателя.
Переключатель направления
вращения (реверса) (Рис. 1)
Переключатель вращения (реверс) (b)
устанавливает направление вращения
инструмента, а также служит кнопкой
блокировки.
1. Нажмите на кнопку освобождения
аккумулятора (k) и извлеките аккумулятор
из рукоятки инструмента.
Для установки вращения вперед, отпустите
курковый выключатель и нажмите
переключатель направления вращения
с правой стороны инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
Для установки реверса, нажмите на
переключатель направления вращения с левой
стороны инструмента.
АККУМУЛЯТОРЫ С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ
ЗАРЯДА (РИС. 2)
Некоторые аккумуляторы DEWALT оборудованы
указателем уровня заряда в виде трех
зеленых светодиодных индикаторов, которые
показывают оставшийся уровень заряда
аккумулятора.
Для включения указателя уровня заряда
нажмите и удерживайте кнопку указателя (l).
Загорятся три светодиодных индикатора,
обозначая оставшийся заряд аккумулятора.
Когда уровень заряда аккумулятора
упадет ниже допустимого уровня, индикаторы
указателя уровня заряда погаснут,
и аккумулятор нужно будет зарядить.
Кнопка переключателя, установленная
в среднее положение, блокирует инструмент
в состоянии «выключено». При изменении
положения кнопки переключателя не забывайте
отпускать курковый выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении
инструмента после изменения направления
вращения Вы можете услышать щелчок
в момент запуска. Это нормально и не
указывает на наличие какой-либо проблемы.
Муфта установки крутящего
момента (Рис. 1)
Ваш инструмент имеет механизм
с регулируемым крутящим моментом для
заворачивания и выкручивания крепежных
элементов разнообразных форм и размеров;
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
некоторые из моделей также имеют функцию
ударного сверления в кирпичной кладке. По
окружности муфты (с) нанесены цифры, символ
сверла, и, на некоторых моделях, символ
молотка. Эти цифры служат для установки
требуемого крутящего момента. Чем выше
цифра на муфте, тем выше крутящий момент
и тем больше размер крепежной детали,
которую можно завернуть. Для установки
требуемой цифры, поворачивайте муфту, пока
нужная цифра не совместится со стрелкой.
2-х скоростной редуктор
(Рис. 1)
2-х скоростной редуктор Вашей дрели/
винтоверта позволяет легко переключаться
с одной скорости на другую для максимальной
универсальности применения инструмента.
1. Для установки 1 скорости (высокий
крутящий момент) выключите инструмент
и дайте ему полностью остановиться.
Передвиньте переключатель скоростей (d)
вперед (в сторону патрона).
2. Для установки 2 скорости (низкий крутящий
момент) выключите инструмент и дайте
ему полностью остановиться. Передвиньте
переключатель скоростей назад (от
патрона).
ПРИМЕЧАНИЕ: Не переключайте скорость,
когда инструмент работает. Перед
переключением скоростей дождитесь полного
останова дрели. Если Вы испытываете
затруднения при переключении скорости,
убедитесь, что переключатель сдвинут
полностью вперед или полностью назад.
Подсветка (Рис. 1)
Подсветка (е) расположена непосредственно
над курковым пусковым выключателем
(а). При нажатии на клавишу выключателя
автоматически загорается подсветка. Рабочая
подсветка включается при нажатии на
тригерный переключатель. После того, как
переключатель будет отпущен,подсветка будет
еще гореть в течение 20 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подсветка служит для
освещения рабочей поверхности и не
предназначена для использования в качестве
фонарика.
Быстрозажимной патрон
с одной муфтой (Рис. 7-9)
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь
закрепить сверло (или какую30
либо другую насадку), захватив
переднюю часть патрона
и одновременно включив
инструмент. Это может
привести к повреждению патрона
и получению травмы. При смене
насадок всегда блокируйте
курковый пусковой выключатель
и отключайте инструмент от
источника питания.
ВНИМАНИЕ: Перед включением
инструмента убедитесь, что
насадка надежно зафиксирована.
Не закрепленная должным образом
насадка может внезапно выскочить
из инструмента, что приведет
к получению травмы.
Ваш инструмент оборудован быстрозажимным
патроном (f) с одной поворотной муфтой для
легкой и быстрой смены насадок одной рукой.
Чтобы вставить сверло или другую насадку,
выполните следующие шаги:
1. Выключите инструмент и отсоединяйте его
от электросети.
2. Захватите заднюю часть муфты
патрона одной рукой, а другой рукой
держите инструмент. Вращайте муфту
в направлении против часовой стрелки,
пока она не сдвинется на расстояние,
позволяющее вставить нужную насадку.
3. Вставьте насадку в патрон на глубину
примерно 19 мм и надежно затяните,
одной рукой вращая муфту в направлении
по часовой стрелке и держа инструмент
другой рукой. Ваш инструмент оборудован
механизмом автоматической блокировки
шпинделя. Данный механизм позволяет
открывать и затягивать патрон одной рукой.
Для надежной фиксации насадки всегда
затягивайте патрон, поворачивая муфту одной
рукой и держа инструмент в другой руке.
Для извлечения насадки повторите шаги 1 и 2.
Крепления для ремня и зажим для насадок (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения тяжелой травмы, НЕ
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПОДВЕШИВАЙТЕ инструмент
над головой и не подвешивайте
посторонние предметы
на крепление для ремня.
Пристегивайте крепление ТОЛЬКО
к рабочему ремню.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения тяжелой травмы,
проверьте надежность винта,
удерживающего крепление.
ВАЖНО: При установке или замене крепления
для ремня или зажима для насадок,
используйте только винт (h), входящий
в комплект поставки. Убедитесь, что винт
надежно затянут.
Крепление для ремня (g) и зажим для
насадок (i) можно устанавливать с любой
стороны инструмента для использования
пользователями с рабочей правой или левой
рукой и только с использованием винта
(h), входящим в комплект поставки. Если
крепление для ремня или зажим для насадок
не планируется использовать, их можно снять
с инструмента.
Чтобы переместить крепление для ремня
или зажим для насадок, открутите винт
(h), удерживающий крепление или зажим
на месте, а затем снова установите их на
противоположной стороне. Убедитесь, что винт
надежно затянут.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за верхнюю часть
дрели (m), как показано на рисунке, другой
рукой удерживайте основную рукоятку (n).
Сверление (Рис. 4)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения травмы
ВСЕГДА надежно закрепляйте
заготовку. При сверлении тонких
материалов, для предотвращения
их повреждения подкладывайте
деревянный брусок.
1. Поверните муфту (с) и установите ее на
символ сверла.
2. При помощи переключателя скоростей (е)
установите скорость и крутящий момент,
оптимальные для выполнения задания.
3. Для сверления в ДЕРЕВЕ используйте
спиральные сверла, перьевые сверла,
шнековые сверла или цифенборы. Для
сверления в МЕТАЛЛЕ используйте
высокоскоростные спиральные сверла
из стали или цифенборы. При сверлении
металлов используйте смазочноохлаждающую жидкость. Исключение
составляют чугун и медь, которые нужно
сверлить без смазки.
4. Всегда прилагайте давление по прямой
линии со сверлом. Давление должно быть
достаточным для равномерного врезания
сверла, но не слишком сильным, чтобы не
вызвать останов двигателя или отклонение
сверла.
5. Крепко держите инструмент обеими руками,
чтобы контролировать вращательное
действие сверла. Если Ваша модель
не оборудована боковой рукояткой,
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
удерживайте дрель одной рукой за
основную рукоятку, другой за аккумулятор.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае
перегрузки в результате
внезапного закручивания сверла
дрель может остановиться.
Всегда определяйте причину
останова. Крепко удерживайте
инструмент, чтобы
контролировать вращательное
действие сверла.
6. ОСТАНОВ ДРЕЛИ обычно происходит
в результате перегрузки инструмента или
неправильного использования. СРАЗУ ЖЕ
ОТПУСТИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, извлеките
сверло из заготовки и определите причину
останова. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПУСТИТЬ
ВНЕЗАПНО ОСТАНОВИВШИЙСЯ
ДВИГАТЕЛЬ, НАЖИМАЯ НА КЛАВИШУ
ПУСКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ –
ИНСТРУМЕНТ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ.
7. Для сведения к минимуму риска внезапного
останова инструмента или просверливания
материала насквозь, уменьшите давление
на дрель и осторожно высверливайте
последнюю часть отверстия.
8. Не выключайте двигатель при извлечении
сверла из высверленного отверстия. Это
позволит избежать заклинивания сверла.
9. При использовании регулировки скорости
нет необходимости предварительно
прокернивать высверливаемое отверстие.
Начиная сверление, используйте низкую
скорость и путем нажатия на курковый
выключатель постепенно увеличивайте
скорость, пока отверстие не будет
достаточно глубоким, чтобы сверло из него
не выскочило.
Сверление с ударом (Рис. 5)
1. Поверните муфту (с) и установите ее на
символ молотка.
2. Выберите установку высокой скорости,
передвинув переключатель скорости назад
(от патрона).
ВАЖНО: Используйте только сверла
с твердосплавными напайками или сверла
по кирпичу.
3. Сверлите, прикладывая к ударной дрели
усилие, которое не даст инструменту
сильно отскакивать или «подниматься»
на сверле. Чрезмерное усилие приводит
к снижению скорости сверления, перегреву
и снижению частоты ударов.
32
4. Сверлите по прямой линии, держа сверло
под прямым углом к заготовке. В процессе
сверления не прикладывайте к сверлу
боковое давление, так как это приведет
к забиванию канавок сверла и снижению
скорости сверления.
5. Если в процессе высверливания глубоких
отверстий скорость ударного сверления
начинает падать, вытащите часть сверла из
отверстия при работающем инструменте,
чтобы очистить отверстие от отходов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Плавный и равномерный
выход отходов из отверстия указывает на
надлежащую скорость сверления.
Заворачивание (Рис. 6)
1. При помощи переключателя скоростей
установите скорость и крутящий момент,
оптимальные для выполнения задания.
2. Поверните муфту установки крутящего
момента (с) на нужную позицию. Младшими
цифрами отмечены установки низкого
крутящего момента; старшими цифрами
отмечены установки высокого крутящего
момента.
3. Вставьте в патрон отверточную насадку
таким же способом, как и сверло.
4. Выполните несколько пробных
заворачиваний в обрезке материала или
на скрытом участке, чтобы определить
правильную позицию муфты установки
крутящего момента.
5. Всегда начинайте заворачивать с низким
крутящим моментом, затем переходите
на более высокие установки крутящего
момента, чтобы избежать повреждения
заготовки или крепежной детали.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструмента может привести
к получению травмы.
Зарядное устройство и аккумулятор не требуют
технического обслуживания. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Литий-ионные элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00202767 - 25-04-2013
34
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
36
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
37
38
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising