DCD735 | DeWalt DCD735 CORDLESS DRILL Type 10 instruction manual

588777-11 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCD730
DCD735
DCD780
DCD785
Obrázek 1
d
c
f
e
b
a
i
k
g
h
h
Obrázek 2
j
k
i
2
j
m
Obrázek 3
n
Obrázek 4
Obrázek 5
Obrázek 6
c
c
Obrázek 8
Obrázek 7
Obrázek 9
f
3
AKUMULÁTOROVÁ KOMPAKTNÍ 13 mm (1/2") VRTAČKA/
ŠROUBOVÁK DCD730, DCD780
AKUMULÁTOROVÁ KOMPAKTNÍ 13 mm (1/2") VRTAČKA/
ŠROUBOVÁK/VRTAČKA S PŘÍKLEPEM DCD735, DCD785
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT . Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Typ akumulátoru
Výkon
Otáčky naprázdno
1. převodový stupeň
2. převodový stupeň
Počet rázů
1. převodový stupeň
2. převodový stupeň
Max. moment (tvrdé/měkké)
Kapacita sklíčidla
Maximální průměr vrtání
Dřevo
Kov
Zdivo
Hmotnost (bez akumulátoru)
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu)
W
DCD730
14,4
10
Li-Ion
300
DCD735
14,4
10
Li-Ion
300
DCD780
18
10
Li-Ion
350
DCD785
18
10
Li-Ion
350
min-1
min-1
0–550
0–1900
0–550
0–1900
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/20
13
0–9350
0–32300
57/20
13
–
–
60/23
13
0–10200
0–34000
60/23
13
mm
mm
mm
kg
35
13
–
1,2
35
13
13
1,24
38
13
–
1,2
38
13
13
1,24
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
74
3
85
3
89
3
100
3
74
3
85
3
89
3
100
3
V
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 60745:
4
Úroveň vibrací ah
Vrtání do kovu
ah,D =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
3,0
1,5
3,5
1,5
3,0
1,5
3,5
1,5
Úroveň vibrací ah
Vrtání do betonu
ah,ID =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
–
–
15,0
3,3
–
–
15,0
3,3
Úroveň vibrací ah
Šroubování
ah,D =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
2,5
1,5
< 2,5
1,5
2,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové pracovní doby
doba působení vibrací na obsluhu
značně prodloužit.
Akumulátor
Typ akumulátoru
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
V
Ah
kg
Nabíječka
Napájecí napětí
Typ akumulátoru
Přibližná doba nabíjení
min
Hmotnost
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
V
30
(akumulátory 1,5 Ah)
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Velká Británie & Irsko Nářadí 230 V 3 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(akumulátory 3,0 Ah)
0,49
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
118
4,0
0,61
70
(akumulátory 4,0 Ah)
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
11
DCD730, DCD735, DCD780, DCD785
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích
Technických údajích splňují požadavky
následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
5
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Ředitel oddělení pro vývoj a konstrukci výrobků
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Německo
26.01.2011
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Pozorně si přečtěte
všechna bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené akumulátorem (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může vést k způsobení úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
6
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit
od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi.
Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením akumulátoru a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
d)
e)
f)
g)
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ
nářadí. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte akumulátor. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo toto
nářadí použito osobami, které nejsou
seznámeny s jeho obsluhou nebo s tímto
návodem. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
g)
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) POUŽITÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka určená pro určitý
druh akumulátoru může být nebezpečná při
nabíjení jiného typu akumulátoru.
b) Používejte výhradně akumulátory
doporučené výrobcem nářadí. Použití
jiných typů akumulátorů může způsobit
vznik požáru nebo zranění.
c) Pokud akumulátor nepoužíváte, uložte
jej mimo dosah kovových předmětů,
jako jsou kancelářské sponky, mince,
klíče, hřebíky, šroubky nebo jiné drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování jeho kontaktů. Zkratování
kontaktů akumulátoru může vést ke vzniku
spálenin nebo požáru.
d) V nevhodných podmínkách může
z akumulátoru unikat kapalina. Vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Pokud se
kapalinou náhodně potřísníte, zasažené
místo omyjte vodou. Dostane-li se
kapalina očí, zasažené místo opláchněte
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající
kapalina z akumulátoru může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro vrtačky / šroubováky /
příklepové vrtačky
• Při práci s příklepem používejte ochranu
sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit
ztrátu sluchu.
• Používejte přídavné rukojeti, jsou-li
dodávány s nářadím. Ztráta kontroly nad
nářadím může vést k úrazu.
• Při pracovních operacích, u kterých
by mohlo dojít ke kontaktu pracovního
7
nástroje se skrytými elektrickými vodiči,
držte elektrické nářadí vždy za izolované
rukojeti. Při kontaktu s „živým“ vodičem
způsobí neizolované kovové části nářadí
obsluze úraz elektrickým proudem.
• Upněte si obrobek k pevné podložce
pomocí svorek nebo jiných praktických
pomůcek. Držení obrobku rukou nebo opření
obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu
a může vést k ztrátě kontroly.
• Používejte bezpečnostní brýle nebo jinou
ochranu zraku. Během použití tohoto nářadí
odlétávají úlomky. Odlétávající úlomky mohou
způsobit poranění zraku s trvalými následky.
• Během použití dochází k zahřátí
nasazeného příslušenství i vrtaček.
Pokud jste prováděli operace zahřívající
tato příslušenství a vrtačky, jako jsou vrtání
s příklepem a vrtání do kovu, používejte při
manipulaci s nimi rukavice.
• Nepoužívejte toto nářadí dlouhodobě bez
přestávek. Vibrace způsobené funkcí příklepu
mohou být pro vaše ruce a paže nebezpečné.
Používejte rukavice, které zajistí lepší tlumení
rázů a omezte působení vibrací prováděním
častých přestávek.
• Větrací otvory často kryjí pohyblivé díly
a proto byste měli na tuto oblast dávat
pozor. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Zbytková rizika
Při práci s vrtačkami vznikají následující rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo horkými částmi nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vznikajícího při práci se dřevem.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím nářadí.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí, který vytváří montážní
spoj mezi nářadím a akumulátorem.
Příklad:
2012 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny
pro nabíječku DCB105.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející se
na nabíječce, akumulátoru a na výrobku, který
je tímto akumulátorem napájen.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
tekutina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze akumulátory
DEWALT, které jsou k nabíjení určeny.
Ostatní typy akumulátorů mohou
prasknout, což může vést k zranění
nebo hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: Děti by měly být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena
k napájecímu napětí, může dojít
ke zkratování nabíjecích kontaktů
uvnitř nabíječky cizími předměty. Cizí
vodivé předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie
nebo jakékoli částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěn žádný akumulátor, vždy
odpojte napájecí kabel nabíječky od
sítě. Dříve než budete provádět čištění
nabíječky, odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet akumulátory
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
8
uvedená v tomto návodu. Nabíječka
i akumulátory jsou specificky navrženy tak,
aby mohly pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení akumulátorů
DEWALT. Jakékoli jiné použití může vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a netahejte za
napájecí kabel. Tímto způsobem zabráníte
poškození zástrčky a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali
o něj a aby nedocházelo k jeho poškození
nebo nadměrnému zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Při práci s nabíječkou ve venkovním
prostředí vždy zajistěte, aby byla umístěna
v suchu a používejte prodlužovací kabel
vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
• Nezakrývejte větrací otvory nabíječky.
Větrací otvory jsou umístěny na horní
straně a na bočních stranách nabíječky.
Umístěte nabíječku na taková místa, která
jsou mimo dosah zdrojů tepla.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému servisu.
Nesprávně provedená opětovná montáž
může vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Pokud dojde k poškození napájecího kabelu,
musí být neprodleně vyměněn výrobcem,
jeho servisním zástupcem nebo jinou
kvalifikovanou osobou, aby se předešlo
jakémukoliv riziku.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
akumulátoru z nabíječky toto riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
V nabíječce DCB105 lze nabíjet baterie Li-Ion
10,8 V, 14,4 V a 18 V (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
a DCB182).
Tato nabíječka nemusí být žádným způsobem
seřizována a je zkonstruována tak, aby byla
zajištěna její co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. 2)
1. Před vložením akumulátoru připojte nabíječku
k příslušné zásuvce s napětím 230 V.
2. Do nabíječky vložte akumulátor (j) a ujistěte
se, zda je v nabíječce řádně usazen. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Akumulátor je
zcela nabit a může být okamžitě použit nebo
může být ponechán v nabíječce.
POZNÁMKA: Baterie Li-Ion před prvním použitím
zcela nabijte, aby byl zajištěn jejich maximální
výkon a provozní životnost.
Průběh nabíjení
Stav nabití akumulátoru je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití
nabíjení
––
–– ––
––
zcela nabito
–––––––––––––––––
prodleva zahřátý /
studený akumulátor –– • –– • –– • –– •
x
vadný akumulátor nebo
závada v nabíječce
••••••••••••
závada v elektrickém
vedení
•• •• •• •• •• ••
9
V této nabíječce nebude vadný akumulátor
nabíjen. Nabíječka bude signalizovat vadný
akumulátor tak, že se nerozsvítí kontrolka nabíjení,
nebo typem blikání určujícím vadný akumulátor
nebo nabíječku.
POZNÁMKA: To může také znamenat závadu
v nabíječce.
Pokud nabíječka signalizuje závadu, předejte
ji společně s akumulátorem do autorizovaného
servisního střediska k otestování.
Prodleva zahřátý / studený
akumulátor
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš
vysokou nebo příliš nízkou teplotu akumulátoru,
automaticky zahájí režim prodleva zahřátý /
studený akumulátor a pozastaví nabíjení, dokud
akumulátor nedosáhne odpovídající teploty. Potom
nabíječka automaticky přejde do režimu nabíjení.
Tato funkce maximálně prodlužuje provozní
životnost akumulátoru.
Nářadí XR Li-Ion jsou vybavena systémem
elektronické ochrany, která chrání akumulátor před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany se
nářadí automaticky vypne. Pokud se tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíječky a nechejte
jej zcela nabít.
Studený akumulátor se nabíjí přibližně poloviční
rychlostí, jak zahřátý akumulátor. Po celý nabíjecí
proces se akumulátor nabíjí nižší rychlostí a nenajede
na maximální rychlost ani poté, co se zahřeje.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny akumulátory
Objednáváte-li náhradní akumulátor, nezapomeňte
do objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí akumulátoru.
Po dodání není akumulátor zcela nabit. Před
použitím nabíječky a akumulátoru se seznamte
s níže uvedenými bezpečnostními pokyny a poté
dodržujte uvedené postupy pro nabíjení.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte akumulátory ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí akumulátoru z nabíječky může
jiskřením způsobit vznícení prachu nebo
výparů.
• Nikdy akumulátor do nabíječky nevkládejte
násilím. Akumulátor nikdy žádným
způsobem neupravujte, aby mohl být
10
nabíjen i v jiné nabíječce, protože by
mohlo dojít k prasknutí obalu akumulátoru
a k následnému vážnému zranění.
• Nabíjejte akumulátory pouze v určených
nabíječkách DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na akumulátory vodu
a neponořujte je do vody nebo do jiných
kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a akumulátory na místech, kde může
teplota dosáhnout nebo překročit 40 °C
(105° F) (jako jsou venkovní domky nebo
kovové budovy v létě).
• K dosažení nejlepších výsledků se před
použitím ujistěte, zda je akumulátor plně nabit.
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
akumulátor z jakéhokoliv důvodu
rozebírat. Je-li obal akumulátoru
prasklý nebo poškozený, nevkládejte
akumulátor do nabíječky. Zabraňte
pádu, rozdrcení nebo poškození
akumulátoru. Nepoužívejte akumulátor
nebo nabíječku, u kterých došlo
k nárazu, pádu nebo jinému poškození
(například propíchnutí hřebíkem,
zásah kladivem, rozšlápnutí). Mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Poškozené akumulátory by měly být
vráceny do autorizovaného servisu,
kde bude zajištěna jejich recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s objemným akumulátorem
budou stát na akumulátoru ve
svislé poloze, ale může dojít k jejich
snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
LITHIOVÉ AKUMULÁTORY (Li-Ion)
• Nespalujte akumulátory, i když jsou vážně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Akumulátor může v ohni explodovat. Při
spalování akumulátorů typu Li-Ion dochází
k vytváření toxických výparů a látek.
• Dojde-li k potřísnění pokožky kapalinou
akumulátoru, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostaneli se vám kapalina z akumulátoru do očí,
vyplachujte otevřené oči vodou zhruba
15 minut nebo po takovou dobu, dokud
podráždění neustane. Je-li nutné lékařské
ošetření, elektrolytem akumulátoru je směs
tekutých organických uhličitanů a solí lithia.
• Obsah otevřených článků akumulátoru
může způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte
přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže stále
přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
x
Vadný akumulátor nebo závada
v nabíječce.
Závada v elektrickém vedení.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z akumulátoru se může vznítit, dojde-li
k jejímu kontaktu s plamenem nebo se
zdrojem jiskření.
Nepokoušejte se kontakty akumulátoru
propojovat vodivými předměty.
Akumulátory
Nenabíjejte poškozené akumulátory.
TYP AKUMULÁTORU
Používejte výhradně s akumulátory
DEWALT. Ostatní akumulátory mohou
prasknout, způsobit poranění nebo jiné
škody.
Modely DCD730 a DCD735 jsou napájeny
akumulátory o napětí 14,4 V.
Modely DCD780 a DCD785 jsou napájeny
akumulátory o napětí 18 V.
Zabraňte styku s vodou.
Mohou být použity baterie DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181 nebo DCB182.
Podrobnější informace naleznete v kapitole
Technické údaje.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Doporučení pro uložení akumulátorů
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C
do 40 °C.
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
Z důvodu zachování optimálního výkonu
a provozní životnosti skladujte nepoužívané
akumulátory při pokojové teplotě.
Likvidaci akumulátoru provádějte
s ohledem na životní prostředí.
2. Pokud akumulátory skladujete delší dobu,
doporučuje se s ohledem na dosažení
optimálních výsledků uložit je plně nabité na
suchém a chladném místě mimo nabíječku.
Nabíjí akumulátory typu Li-Ion.
Akumulátory nespalujte.
Doba nabíjení je uvedena v technických
údajích.
POZNÁMKA: Akumulátory by neměly být
uskladněny, pokud jsou plně vybité. Před použitím
bude potřeba akumulátor nabít.
Nálepky na nabíječce a na akumulátoru
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu jsou
nálepky na nabíječce a akumulátoru opatřeny
následujícími piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Pouze pro vnitřní použití.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Vrtačku / šroubovák, nebo 1 vrtačku /
šroubovák / vrtačku s příklepem
1 Nabíječka
2 Baterie Li-Ion (modely M2, L2, C2)
3 baterie Li-Ion (modely M3, L3, C3)
1 baterie Li-Ion (modely M1, L1, C1)
Nabíjení.
Zcela nabito.
Prodleva zahřátý / studený akumulátor.
1 Kufřík
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s akumulátory, nabíječkou a kufříkem.
11
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k poškození nebo zranění.
a. Spouštěcí spínač
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
b. Tlačítko pro chod vpřed / vzad
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
c. Objímka pro nastavení momentu
d. Volič převodů
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
e. Pracovní světlo
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
f. Rychloupínací sklíčidlo
g. Závěs na řemen
h. Montážní šroub
i. Úchytka násady
j. Akumulátor
k. Uvolňovací tlačítko akumulátoru
POUŽITÍ VÝROBKU
Tyto vrtačky / šroubováky / příklepové vrtačky jsou
určeny pro profesionální vrtání, vrtání s příklepem
a šroubování.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Tyto vrtačky / šroubováky / příklepové vrtačky jsou
nářadí pro profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti by neměly být nikdy
ponechány s tímto nářadím bez dohledu.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém
štítku. Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
12
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel
nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací
kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky (viz
Technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1 mm2. Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před montáží a seřízením
vždy vyjměte akumulátor. Před
vložením nebo vyjmutím akumulátoru
nářadí vždy vypněte.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze
nabíječky a akumulátory DEWALT.
Vložení a vyjmutí akumulátoru
z nářadí (obr. 2)
POZNÁMKA: Před zahájením provozu se ujistěte,
zda je akumulátor zcela nabit. Po úplném vybití
akumulátoru osvětlení bez výstrahy zhasne.
VLOŽENÍ AKUMULÁTORU DO RUKOJETI
NÁŘADÍ
1. Srovnejte akumulátor (j) s drážkami uvnitř
rukojeti nářadí (obr. 2).
2. Akumulátor nasuňte do rukojeti nářadí,
až bude plně usazen a ujistěte se, zda se
neuvolňuje.
VYJMUTÍ AKUMULÁTORU Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítka (k) a akumulátor
z rukojeti nářadí vysuňte ven.
2. Vložte akumulátor do nabíječky podle pokynů,
které jsou uvedeny v části tohoto návodu
popisující nabíječku.
UKAZATEL STAVU NABITÍ BATERIE (OBR. 2)
Některé baterie DEWALT jsou vybaveny
ukazatelem nabití, který se skládá ze tří zelených
LED diod, které indikují úroveň stavu nabití baterie.
Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte
tlačítko ukazatele (l). Svítící kombinace těchto tří
zelených LED diod určuje úroveň nabití baterie.
Je-li úroveň nabití baterie nižší
než použitelná limitní hodnota, ukazatel nebude
svítit a baterie musí být nabita.
POZNÁMKA: Ukazatel slouží pouze jako indikátor
stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje funkčnost
nářadí a jeho funkce se může měnit na základě
komponentů výrobku, teploty a způsobu práce
koncového uživatele.
Spínač s plynulou regulací
otáček (obr. 1)
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
s regulací otáček (a). Chcete-li nářadí vypnout,
uvolněte spouštěcí spínač. Toto nářadí je
vybaveno brzdou. Jakmile je spouštěcí spínač
zcela uvolněn, sklíčidlo se zastaví.
POZNÁMKA: Nepřetržité použití v rozsahu
nastavitelných otáček není doporučeno. Mohlo by
dojít k poškození spínače.
Ovládací tlačítko pro chod
vpřed / vzad (obr. 1)
Ovládací tlačítko pro chod vpřed / vzad (b) určuje
směr otáčení pracovního nástroje a slouží také
jako zajišťovací tlačítko.
Chcete-li zvolit otáčení vpřed, uvolněte spouštěcí
spínač a stiskněte ovládací tlačítko pro chod vpřed/
vzad na pravé straně nářadí.
Chcete-li zvolit otáčení vzad, stiskněte ovládací
tlačítko pro chod vpřed / vzad na levé straně nářadí.
Středová poloha tohoto ovládacího tlačítka
zajišťuje nářadí ve vypnuté poloze. Provádíte-li
změnu polohy ovládacího tlačítka, ujistěte se, zda
je uvolněn spouštěcí spínač.
POZNÁMKA: Při prvním rozběhu nářadí po změně
směru jeho otáčení se může ozvat cvaknutí. Jde
o běžný jev, který neznamená žádnou závadu.
Objímka pro nastavení
momentu (obr. 1)
Vaše nářadí je vybaveno stavitelným momentem
šroubovacího mechanismu pro zavádění
a vytahování široké řady upínacích prvků
různých tvarů a velikostí a u některých modelů
i příklepovým mechanismem pro vrtání do zdiva.
Po obvodu objímky (c) jsou vyznačeny číselné
symboly, symbol vrtáku, a u některých modelů
symbol kladívka. Tato čísla jsou používána pro
nastavení spojky, aby byl k dispozici požadovaný
rozsah momentu. Čím vyšší je číslo na objímce,
tím vyšší je hodnota momentu a tím větší může
být použit montážní prvek. Chcete-li použít
požadované číslo, otáčejte objímkou, dokud
nedojde ke srovnání tohoto čísla se šipkou.
Dva převodové stupně (obr. 1)
Možnost volby dvou převodových stupňů vaší
vrtačky/šroubováku vám umožňuje univerzální
použití vašeho nářadí.
1. Chcete-li zvolit rychlost 1 (vysoká úroveň
momentu), vypněte nářadí a počkejte na jeho
zastavení. Přesuňte volič převodů (d) zcela
dopředu (směrem ke sklíčidlu).
2. Chcete-li zvolit rychlost 2 (nízká úroveň
momentu), vypněte nářadí a počkejte na jeho
zastavení. Přesuňte volič převodů dozadu
(směrem od sklíčidla).
POZNÁMKA: Neprovádějte změnu převodů, je-li
nářadí v chodu. Před změnou převodu počkejte,
až se nářadí zcela zastaví. Máte-li s prováděním
změny převodového stupně problémy, ujistěte se,
zda je volič převodů zatlačen zcela dopředu nebo
zcela dozadu, až do dorazové polohy.
Pracovní světlo (obr. 1)
Přímo nad spouštěcím spínačem (a) je umístěno
pracovní světlo (e). Po stisknutí spouštěcího
spínače dojde k rozsvícení pracovní svítilny. Po
uvolnění spouštěcího spínače zůstane pracovní
svítilna svítit až 20 sekund.vá spoušť stisknuta,
pracovní světlo zůstane svítit.
POZNÁMKA: Pracovní světlo je určeno pro
okamžité osvětlení pracovního povrchu a není
určeno proto, aby bylo používáno jako svítilna.
Rychloupínací sklíčidlo s jednou objímkou (obr. 7–9)
VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se utahovat
vrtáky (nebo jiné příslušenství)
uchopením přední části sklíčidla
a otáčením nářadí. Mohlo by dojít
13
k poškození sklíčidla nebo k zranění.
Při výměně příslušenství vždy zajistěte
spínač a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
VAROVÁNÍ: Před spuštěním nářadí se
ujistěte, zda je pracovní nástroj pevně
uchycen. Povolený pracovní nástroj se
může z nářadí uvolnit a může způsobit
úraz.
Vaše nářadí je vybaveno rychloupínacím sklíčidlem
(f) s jednou otočnou objímkou, která umožňuje
obsluhu sklíčidla jednou rukou. Chcete-li do
sklíčidla upnout vrták nebo jiné příslušenství,
postupujte podle následujících kroků.
1. Vypněte nářadí a odpojte jej od napájecího
zdroje.
2. Jednou rukou uchopte černou objímku
sklíčidla a druhou ruku použijte pro zajištění
nářadí. Otáčejte objímkou proti směru pohybu
hodinových ručiček, dokud nebude možné
zasunutí požadovaného pracovního nástroje
do sklíčidla.
3. Zasuňte pracovní nástroj do sklíčidla do
hloubky zhruba 19 mm (3/4") a proveďte jeho
řádné utažení otáčením objímky ve směru
pohybu hodinových ručiček jednou rukou,
zatímco druhou rukou budete držet nářadí.
Vaše nářadí je vybaveno mechanismem
pro automatické zajištění hřídele. Tento
mechanismus umožňuje provádět upínání
a uvolňování sklíčidla jednou rukou.
Maximální pevnost utažení bude zajištěna tak, že
jedna ruka bude otáčet objímkou sklíčidla a druhá
ruka bude držet nářadí.
Chcete-li pracovní příslušenství uvolnit, opakujte
výše uvedené kroky 1 a 2.
Závěs na řemen a úchytka násady (obr. 1)
14
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika způsobení vážného zranění,
zkontrolujte, zda je řádné zajištěn
šroub závěsu na řemen
DŮLEŽITÉ: Při nasazování a snímání závěsu na
řemen nebo úchytky násady používejte pouze
dodaný typ šroubu (h). Ujistěte se, zda je šroub
řádně dotažen.
Závěs na řemen (g) a úchytka násady (i) mohou
být připevněny k nářadí pouze pomocí dodaného
šroubu (h), a to na levé nebo pravé straně nářadí,
což vyhovuje pravákům i levákům. Nebudete-li
závěs na řemen nebo úchytku násady používat,
mohou být z nářadí demontovány.
Chcete-li závěs na řemen nebo úchytku násady
přemístit, vyšroubujte šroub (h), který je připevňuje
k nářadí a zašroubujte jej na opačné straně nářadí.
Ujistěte se, zda je šroub řádně dotažen.
OBSLUHA
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením
nebo před každou montáží nebo
demontáží doplňků a příslušenství
z důvodu snížení rizika vážného
zranění vždy vypněte nářadí
a odpojte nářadí od zdroje napájení.
Správná poloha rukou (obr. 3)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj akumulátor.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na horní části vrtačky (m) a druhou ruku na
hlavní rukojeti (n), jako na uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika způsobení vážného zranění,
NEZAVĚŠUJTE nářadí nad hlavou
a nezavěšujte na závěs jiné předměty.
Na pracovní závěs věšte POUZE
řemen nářadí.
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením
nebo před každou montáží nebo
demontáží doplňků a příslušenství
z důvodu snížení rizika vážného
zranění vždy vypněte nářadí a odpojte
nářadí od zdroje napájení.
Vrtání (obr. 4)
VAROVÁNÍ: Chcete-li omezit riziko
způsobení zranění, VŽDY se ujistěte,
zda je obrobek řádně připevněn nebo
upnut. Provádíte-li vrtání tenkého
materiálu, použijte jako podložku
dřevěný hranol, abyste zabránili
poškození materiálu.
1. Nastavte objímku (c) na symbol vrtáku.
2. Pomocí voliče převodů zvolte požadovaný
rozsah otáček a momentu tak, aby otáčky
i moment odpovídaly plánované pracovní
operaci.
3. Pro vrtání do DŘEVA, používejte spirálové
vrtáky, ploché vrtáky, hadovité vrtáky
a korunové vrtáky. Pro vrtání do KOVU,
použijte spirálové vrtáky z rychlořezné oceli
nebo korunové vrtáky. Při vrtání do kovu
používejte mazivo. Výjimkou jsou litina
a mosaz, které musí být vrtány na sucho.
4. Vždy vyvíjejte na nářadí tlak v ose vrtáku.
Vyvíjejte takový tlak, aby bylo stále umožněno
vrtání vrtáku a netlačte na nářadí tak, aby
docházelo k zastavování motoru nebo
k vychylování vrtáku.
5. Držte nářadí pevně oběma rukama, abyste
mohli regulovat pohyby vrtáku. Není
model vybaven boční rukojetí, držte nářadí
jednou rukou za rukojeť a druhou rukou za
akumulátor.
UPOZORNĚNÍ: Způsobí-li přetížení
náhlý krut, může dojít k zastavení
vrtačky. Při práci vždy očekávejte, že
může dojít k zablokování nářadí. Držte
vrtačku pevně, abyste mohli reagovat
na tuto situaci a abyste zabránili
způsobení zranění.
6. DOJDE-LI K ZASEKNUTÍ VRTAČKY, je
to obvykle způsobeno přetížením nebo
nesprávným použitím. IHNED UVOLNĚTE
SPOUŠTĚCÍ SPÍNAČ, vytáhněte vrták
z obrobku a určete příčinu zastavení.
NEZAPÍNEJTE A NEVYPÍNEJTE SPOUŠŤ,
ABYSTE SE POKUSILI SPUSTIT
ZASTAVENOU VRTAČKU - TAK BY MOHLO
DOJÍT K POŠKOZENÍ VRTAČKY.
7. Chcete-li minimalizovat zaseknutí vrtačky nebo
porušení materiálu při provrtání, snižte tlak na
vrtačku a nechejte vrták jednoduše proniknout
poslední částí vrtaného otvoru.
8. Při vytahování vrtáku z vyvrtaného otvoru
nechejte motor v chodu. Tak zabráníte
zablokování vrtáku.
není nutné. Při zahájení vrtání použijte
nízké otáčky a jakmile bude díra dostatečně
hluboká, aby bylo zamezeno vyskočení vrtáku
z díry, zvyšováním tlaku na spouštěcí spínač
zvyšujte otáčky.
Vrtání s příklepem (obr. 5)
1. Nastavte objímku (c) na symbol vrtáku
s kladivem.
2. Posunem voliče vzad (směrem od sklíčidla)
nastavte vysoké otáčky.
DŮLEŽITÉ: Používejte pouze karbidové vrtáky
nebo vrtáky do zdiva.
3. Vrtejte s příklepem pouze takovou silou,
abyste zabránili nadměrnému odskakování
vrtačky nebo „stoupání“ vrtáku. Příliš velká síla
způsobí nižší otáčky vrtáku, přehřátí vrtáku
a nižší rychlost vrtání.
4. Vrtejte přímo a udržujte vrták v kolmé poloze
vzhledem k pracovní ploše. Během vrtání
nevyvíjejte na vrták boční tlak, protože by
došlo k zanesení drážek vrtáku a rychlost
vrtání by se snížila.
5. Dochází-li při vrtání hlubokých otvorů
k poklesu rychlosti vrtání, nechejte nářadí
v chodu a vytáhněte vrták částečně z otvoru,
aby došlo k snadnějšímu odvodu nečistot
z vrtaného otvoru.
POZNÁMKA: Plynulý a rovnoměrný odvod prachu
indikuje správnou rychlost vrtání.
Šroubování (obr. 6)
1. Pomocí voliče převodů zvolte požadovaný
rozsah otáček a momentu tak, aby otáčky
i moment odpovídaly plánované pracovní
operaci.
2. Objímku pro nastavení momentu (c) nastavte
do požadované polohy. Nižší hodnota
znamená nižší kroutící moment; vyšší hodnota
značí vyšší kroutící moment.
3. Zasuňte do sklíčidla požadovaný šroubovací
nástavec, jako by se jednalo o vrták.
4. Proveďte několik pokusů na odpadovém
materiálu, abyste se ujistili, zda je nastavení
objímky momentu správné.
5. Abyste se vyvarovali poškození obrobku
nebo upevňovacího prvku, vždy začněte práci
s nižším nastaveným momentem a postupně
moment zvyšujte.
9. Má-li vrtačka k dispozici regulované otáčky,
použití průbojníku pro označení bodu vrtání
15
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj akumulátor. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Nabíječka a akumulátor nejsou určeny k opravám.
Uvnitř se nenachází žádné části určené
k opravám.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého kartáče
bez kovových štětin. Nepoužívejte
vodu ani žádné čisticí prostředky.
16
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společnosti
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Nabíjecí akumulátor
Akumulátory s dlouhou životností musí být
nabíjeny v případě, kdy již neposkytují dostatečný
výkon pro dříve snadno prováděné pracovní
operace. Po ukončení provozní životnosti
akumulátoru proveďte jeho likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a potom jej
z nářadí vyjměte.
• Akumulátory Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné akumulátory budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
zst00241052- 16-07-2014
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
19
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising