DCT418 | DeWalt DCT418 DIGITAL LASER DETECTOR instruction manual

www.
.eu
DCT418
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
2
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
19
English (original instructions)
37
Español (traducido de las instrucciones originales)
53
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
71
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
89
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
107
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
125
Português (traduzido das instruções originais)
140
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
158
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
174
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
190
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
207
Copyright DEWALT
2
Figure 1
a
Figure 2
c
e
f
d
k
g
h
j
i
b
l
a
Figure 3
l
a
1
DANSK
TRÅDLØS HÅNDHOLDT RADARSCANNER
DCT418
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Oplader
Netspænding VAC
Batteritype
Ca.
min
opladningstid
Tekniske data
DCT418
10,8
1
Li-Ion
-5 °C til 45 °C
(23 °F til 113 °F)
Temperaturområde (opbevaring)
-32 °C til 50 °C
(-25 °F til 122 °F)
Vægt (uden batterier)
kg
0,6
Scanner gennem
gipsvæg, krydsfiner, OSB plade,
keramisk tegn, marmor og
beton
Opfanger genstande
træstolper, jernholdigt metal,
ikke jernholdigt metal, PVC,
og strømførende elledninger
Maksimal følerdybde i træstolpe
38 mm (1-1/2")
Maksimal følerdybde i ikke jernholdigt
metal
76 mm (3")
Maksimal følerdybde i jernholdigt metal
76 mm (3")
Maksimal følerdybde i PVC rør
76 mm (3")
Maksimal følerdybde i strømførend
elledning
76 mm (3")
Positionsnøjagtighed
+/- 13 mm (1/2")
Displaytype
89 mm (3,5") farve LCD
Displayopløsning
320x240 pixels
Valg af sprog
engelsk, spansk, fransk,
tysk, italiensk, hollandsk,
russisk, polsk
Spænding
VDC
Type
Batteritype
Temperaturområde (i drift)
Batteripakke
Batteritype
Spænding
VDC
Ydeevne
Ah
Vægt
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB100
230
Li-Ion
40
40
(1,3 Ah (1,5 Ah
batteri- batteripakker) pakker)
0,3
Vægt
kg
Sikringer
Europa
230 V værktøj
DCB105
230
Li-Ion
30
30
(1,3 Ah (1,5 Ah
batteri- batteripakker) pakker)
0,49
10 ampere, strømforsyning
ADVARSEL: Dette er et klasse A
produkt. I et hjemligt miljø kan dette
produkt forårsage radiointerferens,
hvilket kan medføre, at brugeren skal
tage passende forholdsregler.
ADVARSEL: Øget elektrostatisk
spænding kan medføre fejl på displayet,
og alle ikke gemte data vil gå tabt.
Hvis skærmen fryser, fjern 10,8 V
batteripakken for at nulstille enheden.
Genindsæt batteripakken og tryk på
tænd-/slukknappen.
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
2
DANSK
Betyder risiko for brand.
Brug og pleje
a)
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
• Læs disse instruktioner.
• Opbevar disse instruktioner.
b)
• Bemærk alle advarsler.
• Følg alle instruktioner.
• Brug kun det tilbehør/ekstraudstyr, der er
angivet af producenten.
• Overlad alt servicearbejde til kvalificeret
servicepersonale. Service er påkrævet, hvis
apparatet på en eller anden måde er blevet
ødelagt, hvis det har været udsat for regn eller
fugtighed, ikke virker normalt eller er blevet tabt.
Brug og pleje af batteriværktøj
a)
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER FOR
FREMTIDIG REFERENCE
Sikkerhed i arbejdsområdet
a)
b)
Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
Hold børn og omkringstående på
afstand, når når den håndholdte
radarscanner anvendes. Distraktioner kan
medføre, at du mister kontrollen.
Personlig sikkerhed
a)
b)
c)
Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du bruger den håndholdte radarscanner.
Betjen ikke den håndholdte
radarscanner, hvƒis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af den håndholdte radarscanner kan
resultere i alvorlige personskader.
Undlad at række for langt. Hold hele
tiden en god fodstilling og balance. Det
giver bedre kontrol over denhåndholdte
radarscanner når uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige
dele. Løst tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget af de bevægelige dele.
Opbevar den håndholdte radarscanner
uden for børns rækkevidde, og tillad
ikke personer, som ikke er bekendt med
det elektroniske termometer eller disse
instruktioner, at betjene det elektroniske
termometer. Den håndholdte radarscanner
kan være farligt i hænderne på uøvede
brugere.
Brug den håndholdte radarscanner,
tilbehør, osv. i overensstemmelse med
disse instruktioner, idet der tages
hensyn til arbejdsforholdene og den
opgave, som skal udføres. Brug af den
håndholdte radarscanner til andre opgaver
end dem, det er beregnet til, kan resultere i
en farlig situation.
b)
c)
Genoplad kun værktøjet ved brug af den
oplader, der er angivet af DEWALT. En
oplader, der passer til en type batteripakke,
kan udgøre en risiko for brand, når den
bruges til en anden type.
Når batteripakken ikke er i brug, hold
den på afstand af andre metalgenstande
som fx papirclips, mønter, nøgler, søm,
skruer eller andre små metalgenstande,
som kan frembringe en kortslutning
fra en pol til en anden. Kortslutning af
batteriets poler kan medføre forbrændinger
eller brand.
Under grove forhold kan væske sive ud
fra batteriet; undgå kontakt. Hvis der
opstår kontakt ved et uheld, skyl med
vand. Hvis væske kommer ind i øjnene,
søg omgående lægehjælp. Væske, der
siver ud fra batteriet, kan fremkalde irritationer
eller forbrændinger.
Sikkerhedsinformationer for
håndholdte radarscannere
ADVARSEL: Den håndholdte
radarscanner må ikke adskilles
eller modificeres. Der er ingen
dele indeni, der kan serviceres
af brugeren. Hvis du har brug for
assistance, kontakt din lokale forhandler.
• Brug ikke den håndholdte radarscanner
i områder med eksplosionsfare som fx
i nærheden af letantændelige væsker,
gasser eller støv. Håndholdte radarscannere
kan danne gnister, som kan antænde støv eller
dampe.
3
DANSK
• Den håndholdte radarscanner bør kun
anvendes med specielt beregnede DEWALT
batterier. Bruges andre batterier, kan der opstå
brandfare.
synlige indgangssteder for rør og
ledninger i vægge, som fx i en kælder,
og standard 40 cm (16") eller 60 cm
(24") stolpeafstandspraksis.
• Opbevar den håndholdte radarscanner
uden for børns eller andre uøvede
personers rækkevidde. Værktøj er farligt i
hænderne på uøvede brugere.
ADVARSEL: Du bør altid være
forsigtig under sømning, skæring
eller boring i lofter, vægge og gulve,
der kan indeholde ledninger eller
rør nær overfladen. Ledninger, der
er afskærmede, døde eller uden
strømforsyning, vil ikke blive opfanget
som strømførende ledninger. Husk at
stolper eller bjælker normalt er anbragt
med mellemrum på 40 cm (16") eller
60 cm (24") på midten og normalt
er 38 mm (1-1/2") i bredden. Pas på
noget, der er tættere sammen eller har
en anden bredde. Slå altid strømmen
fra under arbejde tæt ved elledninger.
Slå også gas- og vandforsyninger fra.
• Fjern eller overdæk ikke
advarselsmærkater.
• Den håndholdte radarscanner skal forblive
i kontakt med vægoverfladen under hele
scanningen.
• Optimal drift med den håndholdte radarscanner
er kun mulig, hvis driftsinstruktionerne læses og
følges.
• Klæb ikke nogen klistermærker på
navnepladerne til sensorområdet bag på den
håndholdte radarscanner. Specielt klistermærker
af metal kan påvirke måleresultaterne.
• Før du tænder for den håndholdte radarscanner,
kontrollér at bagsidens overflade ikke er fugtig.
Om nødvendigt tør den af med en tør klud før
scanning.
• Udsæt den ikke for ekstreme temperaturer
eller temperatursvingninger. I tilfælde af
store temperatursvingninger lad enheden
tilpasse sig til omgivelsestemperaturen, før du
tænder for den. Ekstreme temperaturer og
temperatursvingninger kan forringe displayet og
værktøjets præcision.
• Statisk elektricitet kan føre til unøjagtige
opsporinger af elledninger
ADVARSEL: Udsæt ikke den
håndholdte radarscanner eller batteriet
for voldsom varme som fx solskin, ild
eller lignende.
ADVARSEL: Ændringer, der ikke er
autoriseret af producenten, kan gøre
brugerens bemyndigelse til at anvende
dette apparat ugyldig.
ADVARSEL: Du bør ikke stole
udelukkende på detektoren til
at lokalisere genstande under
den scannede overflade. Under
bestemte omstændigheder er det
muligt, at scanneren ikke kan identificere
alle genstande eller den nøjagtige
placering af genstande. Anvend andre
informationskilder som hjælp til at
lokalisere genstande, før der trænges
igennem overfladen. Sådanne ekstra
kilder omfatter konstruktionstegninger,
4
ADVARSEL: Slå altid strømmen fra
under arbejde tæt ved elledninger for
at nedsætte risikoen for personskader
og elektriske stød. Ledninger
afskærmet med metal eller ledninger i
metalrør vil ikke blive opsporet. Udvis
ekstrem forsigtighed under disse
omstændigheder, eller når der findes
strømførende vekselstrømsledninger.
Kontrollér vekselstrømsfunktionaliteten,
afprøv på en velkendt strømforsyning før
måling.
ADVARSEL: Strømførende
ledninger dybere end 50,8 mm (2")
fra overfladen, i plastledning, bag
ren krydsfinervæg eller metalliske
vægbeklædninger, kabler, der opererer
ved jævnstrøm eller ledninger, der
anvendes i telekommunikations- og
computersystemer kan muligvis ikke
opfanges. Ledninger, som ikke er
strømførende, kan muligvis opspores
som metalgenstande.
ADVARSEL: Brug ikke værktøj til
at opspore vekselstrømsspænding i
uisolerede, udsatte eller frie ledninger.
Må ikke anvendes som erstatning for en
spændingsmåler.
ADVARSEL: Opsporingsværdier
kan blive forringet under bestemte
omgivelsesbetingelser. Disse
omfatter nærhed af andet udstyr,
der producerer stærke magnetiske
eller elektromagnetiske felter,
fugt, metalliske byggematerialer,
DANSK
plastfolielaminerede isoleringsmaterialer
eller ledende tapet eller fliser. Brug af
transmissionssystemer som fx WLAN,
UMTS, radar, transmissionsmaster eller
mikrobølger kan påvirke målingerne.
FORSIGTIG: Brug det ikke på
mennesker eller dyr. Dette er ikke
beregnet til brug på mennesker eller dyr
og kan i givet fald medføre skader.
FORSIGTIG: Når den håndholdte
radarscanner ikke er i brug, læg den
på siden på en stabil overflade, hvor
den ikke vil vælte eller falde ned.
Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan
let væltes.
Opsporing under specielle
overfladebetingelser
TAPET
Den håndholdte radarscanner vil fungere normalt
på vægge beklædt med tapet eller stof, undtagen
materialerne er metalfolie, indeholder metalfibre eller
stadig er våde efter påføring.
GIPS OG FORSKALLINGSBRÆTTER
Det kan være vanskeligt at lokalisere stolper på
grund af ujævn tykkelse på gips. Det kan være
lettere at identificere metalsømhoveder i stolperne.
Hvis gipsen er forstærket med trådnet, vil den
håndholdte radarscanner ikke være i stand til
pålideligt at opspore genstande bagved det.
TEKSTUREREDE ELLER AKUSTISKE VÆGGE OG LOFTER
Når du scanner en væg eller et loft med en ujævn
overflade, anbring et stykke tyndt pap på overfladen
og scan over pappet.
TRÆGULVE, TRÆGULVBELÆGNING OG GIPSVÆG OVER
KRYDSFINER
Det kan på grund af tykkelsen på disse materialer
være svært at opspore en træstolpe eller træbjælke.
Det kan være lettere at opspore metalsøm, som
holder materialerne på stolpen eller bjælken.
TÆPPEBELÆGNING
Den håndholdte radarscanner kan ikke opspore
stolper eller bjælker gennem tæppebelægning. Det
kan være lettere at opspore metalsøm, som holder
materialerne på stolpen eller bjælken.
BEMÆRK: Følerdybde og nøjagtighed kan variere
på grund af fugt, indholdet af materialer, vægtekstur
og maling.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
– Risiko for personskade på grund af utilsigtet
kontakt med strømførende dele under
arbejdsprocessen.
Mærker på håndholdt radarscanner
Følgende piktogrammer er vist på den håndholdte
radarscanner:
Læs brugsvejledningen før brug.
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden, som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
Eksempel:
2012 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for DCB100 og DCB105 batteriopladere.
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad
ikke nogen flydende væsker komme
ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at
reducere risikoen for kvæstelser, oplad
kun DEWALT genopladelige batterier.
Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at
sikre, at de ikke leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte
forhold, når opladeren er tilsluttet
til strømforsyningen, kan den blive
kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende
art som for eksempel, men ikke
begrænset til slibestøv, metalspåner,
5
DANSK
ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens
huller. Tag altid stikket til opladeren ud
fra kontakten, når der ikke er indsat en
batteripakke. Tag stikket til opladeren ud
før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er omtalt
i denne manual. Opladeren og batteripakken er
specielt designet til at arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan
medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil reducere risikoen
for beskadigelse af elstikket og ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den
ikke bliver trådt på, snublet over eller på
anden måde bliver genstand for skader eller
belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er
absolut nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt
forlængerledning kan resultere i risiko for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på standard
230 V husholdningsstrøm. Forsøg ikke at
bruge den med en anden strømstyrke. Dette
gælder ikke for opladere til køretøjer.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DCB100 og DCB105 opladere accepterer 10,8 V
Li-Ion batterier.
Disse opladere kræver ingen justering og er
fremstillet til at være så nemme at betjene som
muligt.
Opladningsprocedure (fig. 1)
1. Forbind opladeren med en passende
stikkontakt, inden batteriet indsættes.
2. Indsæt batteriet (a) i opladeren. Den røde
(opladnings-) lampe blinker uafbrudt som tegn
på, at opladningsprocessen er startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
• Anbring ikke noget oven på opladeren eller
anbring opladeren på et blødt underlag, der
kan blokere ventilationshullerne og medføre
for megen intern varme. Anbring opladeren på
afstand af alle varmekilder. Opladeren ventileres
gennem huller i toppen og bunden af huset.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid
for Li-Ion batterier skal batteripakken lades helt op,
før den anvendes første gang.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller
stikket er beskadiget — få dem omgående
udskiftet.
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
• Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et hårdt slag, er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
• Demontér ikke opladeren, tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående
udskiftes af producenten, hans forhandler eller
lignende kvalificeret person for at forebygge
enhver risiko.
6
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før
forsøg på nogen form for rengøring. Dette vil
reducere risikoen for elektrisk chok. Fjernelse
af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.
Opladningsproces
Opladningstilstand
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved varmt/koldt batteri
udskift batteripakke
–
– – –
–––––––––––––
–– – –– –
•••••••••••••
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
DANSK
KUN LI-ION-BATTERIPAKKE
Li-Ion-batterier er fremstillet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der beskytter batteriet mod
overbelastning, overophedening eller dyb afladning.
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke
og oplader tages i brug. Følg derefter den beskrevne
opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Oplad ikke eller brug batteriet i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteriet fra opladeren kan antænde støv eller
dampe.
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren.
Foretag ikke nogen ændringer på
batteripakken, så den kan passe ind i en ikke
kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug,
læg værktøjet på siden på en stabil
overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med
store batteripakker vil stå lodret på
batteripakken, men kan let væltes.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Batteripakke
BATTERITYPE
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
DCT418 kører på DEWALT 10,8 volt batteripakker.
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand
eller andre væsker.
Anbefalet opbevaring
• Opbevar eller brug ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller overstige 40 ˚C
(105 °F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken. Hvis batteripakken er
revnet eller beskadiget, indsæt den ikke
i opladeren. Undgå at mase, tabe eller
beskadige batteripakken. Anvend ikke
en batteripakke eller oplader, der har
fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden
vis (f.eks. stukket med en nål, slået med
en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske
stød. Beskadigede batteripakker
skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt
tømt for opladning. Batteripakken skal genoplades
før brug.
Mærkater på oplader og
batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
7
DANSK
Læs brugsvejledningen før brug.
1 Betjeningsvejledning
1 Eksplosionstegning
BEMÆRK: Batteripakker og opladere medfølger
ikke til N-modeller.
100%
Batteri oplader.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
100%
Batteri opladt.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Batteri defekt.
Beskrivelse (fig. 2)
ADVARSEL: Modificér aldrig den
håndholdte radarscanner eller nogle
dele heraf. Det kan medføre materialeeller personskade.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
a. 10,8 V XR litium-ion batteripakke
b. Håndtag
Beskadigede batteripakker må ikke
oplades.
c. Hjul
d. Sensorområde
e. Midterste justeringslinje
Må kun anvendes med DEWALTbatteripakker, andre kan eksplodere og
medføre person- og materielskader.
f. Display
g.
Tænd-/slukknap
h.
Venstre/op pileknap
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes
omgående.
i.
OK knap
j.
Højre/ned pileknap
k.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af
batteripakken.
Destruér ikke batteripakken.
Se Tekniske data vedrørende
opladningstid.
Kun til indendørs brug.
Pakkeindhold
Pakken indeholder:
1 Håndholdt radarscanner
1 10,8 V XR litium-ion batteripakke
1 Oplader
8
Hovedmenuknap
TILSIGTET BRUG
Den håndholdte radarscanner er designet som hjælp
til at lokalisere genstande bagved en vægoverflade.
Den kan bruges på overflader, herunder gipsvæg,
krydsfiner, OSB plader, keramiske fliser, marmor og
beton.
De genstande, der opspores, omfatter træstolper,
jernholdige metaller, ikke-jernholdige metaller,
strømførende elektriske ledninger og PVC rør.
Læs venligst hele vejledningen, før du tager den
håndholdte radarscanner i brug.
Den håndholdte radarscanner er et professionelt
værktøj. Lad IKKE børn komme i kontakt med
værktøjet. Overvågning er påkrævet, når uerfarne
brugere anvender dette værktøj.
DANSK
Elektrisk sikkerhed
FUNKTION
Opladeren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakkens spænding svarer
til spændingen på mærkepladen. Sørg også for at
spændingen på din oplader svarer til spændingen
på dit værktøj.
Brugervejledning
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kræves der ingen jordledning.
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
Korrekt håndposition
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorllig personskade, skal du
ALTTID anvende den korrekte
håndposition som vist.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Slå altid den håndholdte
radarscanner fra, før du indsætter eller
fjerner batteripakken.
ADVARSEL: Brug kun DEWALT
batteripakker og opladere.
Indsættelse og fjernelse af
battteripakken fra den håndholdte
radarscanner (fig. 3)
BEMÆRK: Kontrollér at din batteripakke er helt
opladet.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
1. Ret batteripakken ind efter rillerne inde i
håndtaget.
2. Skub den helt ind, indtil du hører, at låsen falder
i hak.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
1. Tryk på udløsningsknappen (l) og træk
batteripakken ud fra håndtaget på den
håndholdte radarscanner.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Korrekt håndposition kræver en hånd på
håndtaget (b).
Komme i gang (fig. 2)
Tænd/sluk
Du tænder for den håndholdte radarscanner ved
at trykke på tænd-/slukknappen (g) og holde den
nede i 0,5 sekunder.
Du slukker for den håndholdte radarscanner ved
at trykke på tænd-/slukknappen (g) og holde den
nede i 2 sekunder.
Den håndholdte radarscanner slukkes også
automatisk efter 15 minutters inaktivitet.
STARTINDSTILLING
Tryk på tænd-/slukknappen (g) for at tænde for den
håndholdte radarscanner.
Første gang, du tænder for den håndholdte
radarscanner , vil du blive bedt om at vælge et
sprog.
1. Tryk på højre/ned pileknap (j) eller venstre /op
pileknap (h) for at vælge det ønskede sprog.
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
POLSKI
Pycc
2. Tryk på OK knappen (i) for at bekræfte valget.
GRUNDLÆGGENDE DRIFT
Den håndholdte radarscanner identificerer
genstande bag ved en vægoverflade i tre trin.
1. Anbring enheden på væggen.
2. Kortlægning før scanning: Bevæg den i en lige
linje tværs over vægfladen.
9
DANSK
3. Vis scannede genstande: Vend
scanningsretningen om for at vise identificerede
genstande.
4. Den håndholdte radarscanner har et
scanningsområde på 3 meter (9,8 feet) af
vægafsnittet. Den gule hukommelsesbar fyldes
op og angiver, hvor meget der anvendes af det
tilgængelige område. Når afstandsgrænsen er
tæt på, bliver hukommelsesbaren rød.
Processen med kortlægning af data før scanning
kan starte i alle retninger. Den håndholdte
radarscanner vil automatisk skifte til at vise
genstande, når den indledende scanningsretning
vendes.
Den håndholdte radarscanner kan bruges enten
horisontalt eller vertikalt.
Under den første passage henover vægfladen,
sker kortlægning af data før scanning. Den
håndholdte radarscanner vil automatisk føle og
kalibrere alle genstande under vægoverfladen.
Når scanningsretningen vendes omvendt, vil den
håndholdte radarscanner vise de identificerede
genstande.
5. Omvendt scanningsretning for at læse kortlagte
data. Hovedskærmen nedenfor vises.
Den håndholdte radarscanner kan kortlægge og
analysere op til et vægafsnit på 3 meter (9,8 foot).
SCANNINGSPROCES
1. Skærmen nedenfor vil angive, at den
håndholdte radarscanner er klar til at starte en
ny scanning.
Kontrollér at hjulene er i kontakt med vægoverfladen
under hele processen med kortlægning af data før
scanning og scanningen.
HOVEDSKÆRM
Hovedskærmen består af forskellige
informationsafsnit.
P
2. Anbring den håndholdte radarscanner på
væggen for at starte en ny scanning.
3. Flyt den håndholdte radarscanner langs med
vægoverfladen i en lige linje. Skærmen nedenfor
vises og angiver, at kortlægning af data før
scanning er i gang.
10
O
S
Q
R
DANSK
O. Hovedscanningsvindue
Tillidsmåler
P. Tillidsmåler
Q. Materialeidentifikationsvindue
R. Batteribrændstofmåler
S. Sporingsbar
Hovedscanningsvindue
Hovedscanningsvinduet (O) giver en grafisk
præsentation af den genstand, der er identificeret
under vægoverfladen.
De genstande, der identificeres, omfatter træstolper,
jernholdige metaller, ikke-jernholdige metaller, plastik
og strømførende elektriske ledninger.
Tillidsmåleren (P) giver en relativ indikation af
signalstyrke.
En fuldt oplyst tillidsmåler indikerer et stærk
datasignal og høj tillid til det materiale, der er
identificeret under overfladen.
En delvis oplyst tillidsmåler indikerer et svagere
datasignal og lavere tillid til det materiale, der er
identificeret under overfladen.
Du kan forbedre signalstyrken ved at følge disse tips:
• Scan i en lige linje, enten horisontalt eller
vertikalt.
• Scan ensartet uden løft fra væggens overflade.
• Scan altid LANGSOMT for at opnå maksimal
følsomhed.
• Rør ikke ved den overflade, der scannes, med
din hånd eller nogen dele af din krop, da det
forstyrrer scanningen.
Træ
Strømførende
el
Jernholdigt
metal
• Se afsnittet Opsporing under specielle
overfladebetingelser i vejledningen.
Materialeidentifikationsvindue
Materialeidentifikationsvinduet (Q) giver flere detaljer
om den genstand, der er identificeret under
vægoverfladen. Der kan bliver vist flere genstande,
hvis de alle er direkte under positionen for den
håndholdte scanner.
De identificerede genstande omfatter:
Ikke jernholdigt metal
Plastik / PVC
Pilindikatorer vises for at lede til midten af en
genstand. Når midten på genstanden er opsporet,
vises et midlerlinjesymbol. Desuden kan den
håndholdte radarscanner indstilles til at bippe,
når den er direkte centreret over en identificeret
genstand. Du kan finde flere oplysninger om at
tænde og slukke for lydindikatoren i afsnittet om
Valg af menuer i vejledningen. Justeringslinjerne
(fig. 2, e) øverst på den håndholdte radarscanner
kan derefter bruges til at styre afmærkningen af
væggen.
Træ
Metal
(jernholdigt)
Metal
(ikke
jernholdigt)
Plastik
Strømførende el
BEMÆRK: Når den håndholdte radarscanner er
direkte over en strømførende ledning, vises det
strømførende elsymbol i hovedscanningsvinduet
(O) og det strømførende elsymbol vil blinke i
materialeidentifikationsvinduet (Q).
11
DANSK
Når den håndholdte radarscanner er tæt ved,
men ikke er direkte over en strømførende
ledning, vil det strømførende elsymbol blinke i
materialeidentifikationsvinduet (Q). Dette angiver,
at der findes strømførende el i nærheden af den
håndholdte radarscanner.
Batteribrændstofmåler
Displayet på den håndholdte
radarscanner omfatter en
batteribrændstofmåler (R), som består
af fire gule segmenter, der angiver
det opladningsniveau, der er tilbage
i 10,8 V batteripakken. Når niveauet
for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, bliver det sidste segment af
brændstofmåleren rød for at angive, at batteriet skal
genoplades.
BEMÆRK: Batteribrændstofmåleren giver
kun en indikation af den opladning, der
resterer i batteripakken. Den angiver ikke
produktfunktionalitet og er underlagt variation
baseret på produktkomponenter, temperatur og
slutbrugeranvendelse.
Sporingsbar
Fjern den håndholdte radarscanner fra væggen.
Når START SCANNING [BEGIN SCANNING]
skærmen vises på displayet, anbring den håndholdte
radarscanner på væggen for at genstarte
scanningen.
SCANNING FOR LANGSOM
Hvis scanningshastigheden er under den
minimale processorhastighed på den håndholdte
radarscanner, vises følgende fejlmeddelelse:
Fjern den håndholdte radarscanner fra væggen.
Når START SCANNING [BEGIN SCANNING]
skærmen vises på displayet, anbring den håndholdte
radarscanner på væggen for at genstarte
scanningen.
BATTERI LAVT
Hvis 10,8 V batteripakken er ved at løbe tør for
strøm, vises følgende fejlmeddelelse:
Sporingsbaren (S) nederst på hovedskærmen giver
en makro oversigt over antallet af de genstande, der
blev lokaliseret under processen med kortlægning af
data før scanningen.
Den aktuelle position for den håndholdte
radarscanner angives af parenteser og skraveret
område.
Sporingsbaren kan være nyttig til at angive, i hvilken
retning den håndholdte radarscanner skal flyttes
for at identificere yderligere genstande bagved
vægoverfladen.
Fejlmeddelelser
Udskift eller genoplad 10,8 V batteripakke.
MISTET KONTAKT MED VÆGOVERFLADEN
Hvis den håndholdte radarscanner taber kontakten
til vægoverfladen, vises følgende fejlmeddelelse:
SCANNING FOR HURTIG
Hvis scanningshastigheden overstiger den
maksimale processorhastighed på den håndholdte
radarscanner, vises nedenstående fejlmeddelelse:
Fjern den håndholdte radarscanner fra væggen.
Når start START SCANNING [BEGIN SCANNING]
skærmen vises på displayet, anbring den håndholdte
radarscanner på væggen for at genstarte
scanningen.
12
DANSK
MAKSIMAL AFSTAND OVERSKREDET
SE SELVSTUDIUM
Den håndholdte radarscanner har et maksimalt
scanningsområde på 3 meter (9,8 feet). Hvis den
scannede afstand overskrider den maksimale
afstand, vises følgende fejlmeddelelse:
Sammen med den håndholdte radarscanner følger
et selvstudium med tips til bedste praksis.
Efter afslutning af selvstudiet vil den håndholdte
radarscanner vende tilbage til hovemenuen.
TÆND/SLUK FOR LYD
1. Tryk på højre/ned pileknap (j) eller venstre/op
pileknap (h) for at markere ON [ON] eller OFF
[OFF].
Fjern den håndholdte radarscanner fra væggen.
Når START SCANNING [BEGIN SCANNING]
skærmen vises på displayet, anbring den håndholdte
radarscanner på væggen for at genstarte
scanningen.
2. Tryk på OK knappen (i) for at bekræfte valget.
Menuvalgmuligheder
VIS VERSION
Tryk på menuknappen (k) for at se menuvalgene.
BEMÆRK: Du kan til enhver tid trykke på
menuknappen for at navigere et niveau op.
Den håndholdte radarscanner vil vise
produktsoftwareversion.
1. Tryk på højre/ned pileknap (j) eller venstre/op
pileknap (h) for at markere menuvalget.
Tryk på OK knappen (i) for at afslutte.
NULSTIL FABRIKSSTANDARDER
2. Tryk på OK knappen (i) for at bekræfte valget.
VALG AF SPROG
1. Tryk på højre/ned pileknap (j) eller venstre /op
pileknap (h) for at vælge det ønskede sprog.
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
BEMÆRK: Ændring til
standardindstilling vil slette alle
aktuelle indstillinger og genindsætte
fabriksindstillingerne.
1. Tryk på højre/ned pileknap (j) eller venstre/op
pileknap (h) for at markere JA [YES] eller NEJ
[NO].
POLSKI
Pycc
2. Tryk på OK knappen (i) for at bekræfte valget.
2. Tryk på OK knappen (i) for at bekræfte valget.
13
DANSK
3. Hvis JA [YES] vælges, vil den håndholdte
radarscanner bede om en ekstra bekræftelse
til at genindsætte fabriksstandarderne. Tryk på
højre/ned pileknap (j) eller venstre/op pileknap
(h) for at markere JA [YES] eller NEJ [NO].
VEDLIGEHOLD
ADVARSEL: Slå altid den håndholdte
radarscanner fra, før du indsætter eller
fjerner batteripakken.
Din DEWALT håndholdte radarscanner er designet
til at fungere i lang tid med minimal vedligeholdelse.
Vedvarende tilfredsstillende funktion er afhængig
af, om værktøjet plejes korrekt og rengøres
regelmæssigt.
Der kan ikke udføres service på opladeren,
batteripakken eller den håndholdte radarscanner.
Der er ingen dele indeni, der kan serviceres af
brugeren.
4. Tryk på OK knappen (i) for at bekræfte valget.
Tips til betjening
• Brug kun DEWALT 10,8 V XR litium-ion batteri.
• Kontrollér at DEWALT batteriet er i god
driftsmæssig stand. Hvis kun et rødt
segment på batteribrændstofmåleren (R) på
hovedskærmen lyser, skal batteriet genoplades.
• Scan i en lige linje, enten horisontalt eller
vertikalt.
• Scan ensartet uden løft fra væggens overflade.
• Scan altid LANGSOMT for at opnå maksimal
følsomhed.
• Rør ikke ved den overflade, der scannes, med
din hånd eller nogen dele af din krop, da det
kan forstyrre scanningen.
• Se konstruktionstegninger, synlige udgange fra
ledninger og rør samt konstruktionsteknikker.
Stolper er normalt anbragt med mellemrum på
40 cm (16") eller 60 cm (24") på midten og er
38 mm (1-1/2") i bredden. Døre og vinduer er
ofte konstrueret med stolper og samlekasser,
der er tættere på hinanden.
• Undgå scanning gennem materialer, som
har inkonsekvent tæthed som fx tæppe
med polstring, overdrevent tykt gips og
forskallingsbræt, nymalede vægge eller
metalliske vægbeklædninger.
• Undgå at bære smykker som fx ringe eller ure.
Metallet kan fremkalde unøjagtige sporinger.
• Beskyt imod fugt og direkte sollys.
• Anbring ikke klistermærker, overføringsbilleder,
maling eller navneplader, specielt af metal, på
sensorområdet bag på værktøjet.
14
Rengøring
ADVARSEL: Blæs snavs og støv
af med ren, tør luft mindst en gang
om ugen. Bær altid velegnede
beskyttelsesbriller for at minimere
risikoen for øjenskader, når du udfører
dette:
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
ADVARSEL: Brug ingen
opløsningsmidler på overfladen, da de
kan ødelægge dem. Rengør ikke de
infrarøde linser for energisk, da dette
kan ødelægge den skrøbelige antirefleksive belægning.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
opladerens yderside med en klud eller
blød børste, der ikke er af metal. Brug
ikke vand eller rengøringsmidler.
DANSK
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
ANBEFALET TILBEHØR
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Genopladelig batteripakke
Denne batteripakke har en lang levetid, men skal
udskiftes, når den ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved
opgaver, der før var lette at udføre. Ved afslutningen
af dens tekniske levetid skal den bortskaffes under
hensyntagen til miljøet.
• Brug batteripakken til den er helt tom, og fjern
den derefter fra værktøjet.
• Li-Ion celler er genanvendelige. Tag dem med til
din forhandler eller til den lokale genbrugsplads.
De indsamlede batteripakker vil blive
genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
15
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
16
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DANSK
Problemløsning
SITUATION
Enheden starter ikke
MULIG ÅRSAG
• Ingen strøm på enheden
LØSNING
• Kontrollér at din 10,8 V batteripakke er helt
opladet
• Sæt 10,8 V batteripakken helt ind i håndtaget
Enheden viser ikke
• Enheden er i gang med
genstande; siger Pre-Scan
kortlægningsprocessen af
Data Mapping (kortlægning af
det scannede område
data før scanning)
• Se afsnittet Scanningsproces
Ingen materialer opsporet
eller vanskelighed med at
opspore genstande
• Kortlagt område er for
snævert
• Svært ved at scanne
under specielle
vægbetingelser
•
•
•
•
Kortlæg igen større område
Scan langsomt
Scan i en lige linje
Se afsnittet Opsporing under specielle
overfladebetingelser
• Scan i både horisontale og vertikale lige linjer
Svært ved opsporing af metal
• Metalgenstande for dybe
• Scan i både horisontale og vertikale lige linjer.
Metalfølsomheden øges, når metalgenstanden
befinder sig parallelt med sensoren.
Tilsyneladende forkert
metalsporing
• Metalgenstande som fx
smykker er for tæt ved
sensorområdet
• Fjern smykker & scan igen
Svært ved at scanne tæt ved
dør eller vinduer
• Dobbelte eller tredobbelte
stolper er normale rundt
om døre og vinduer
• Spor i stedet for udvendigt hjørne
Det sporede
spændingsområde er større
end forventet
• Statisk ladning kan
være til stede på
vægoverfladen
• Scan et mindre område
• Slå det elektriske kredsløb fra og identificér i
stedet for metalledningen
• Placér din frie hånd på væggen for at bortlede
det statiske
Elektrisk spænding ikke
sporet på området, hvor det
skulle være
• Ledninger er skærmet af
metalrør
• Ledninger er dybere end
76 mm (3")
• Ledninger er ikke
strømførende
• Kan ikke scanne under
speciel vægbetingelse
• Se identificeret metal i scanningsvinduet for at
fastlægge metalrør
• Tilslut en genstand til vægudgangen for at
kontrollere strømførende kredsløb
• Se afsnittet Opsporing under specielle
overfladebetingelser
Lav tillidsmåleraflæsning
• Scanning ikke i en lige
linje
• Scanning for hurtig
• Svært ved at scanne
under specielle
vægbetingelser
• Scan langsomt
• Scan i en lige linje
• Se afsnittet Opsporing under specielle
overfladebetingelser
Modtaget fejlmeddelelse: For
hurtig
• Scanning for hurtig
• Scan langsomt
Modtaget fejlmeddelelse:
Mistet overfladekontakt
• Håndholdt radarscanner
løftet af vægoverfladen
• Kortlæg området igen og gentag scanning
Kan ikke få vist en midterlinje
• Væg er tyk eller tæt
• Se afsnittet Opsporing under specielle
overfladebetingelser
17
DANSK
SITUATION
Skærmen fryser eller bliver
ikke tændt
18
MULIG ÅRSAG
• Fastlåsning af software
LØSNING
• Indsæt en lille genstand (fx enden på
en papirclips) i nulstillingsknappen.
Nulstillingsknappen findes på bagsiden under
mærkaten. Der findes en cirkel på mærkaten,
der angiver placering af nulstilling.
DEUTSCH
HAND-RADAR-SCANNER MIT AKKU
DCT418
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Ladegerät
Netzspannung VWS
Akkutyp
Ungefähre
min
Ladezeit
Technische Daten
Gewicht
DCT418
Spannung
VGS
10,8
Typ
1
Akkutyp
Li-Ion
Temperaturbereich (Betrieb)5 °C bis 45 °C
(23 °F bis 113 °F)
Temperaturbereich (Aufbewahrung)
-32 °C bis 50 °C
(-25 °F bis 122 °F)
Gewicht (ohne Akku) kg
0,6
Scannt durch
Gipskarton, Sperrholz, OSB,
Keramikfliesen, Marmor und
Beton
Erkennt Gegenstände
Holzbalken, Eisenmetalle,
Nichteisenmetalle, PVC,
und spannungsführende
Stromleitungen
Maximale Tiefe beim Erfassen
von Holzbalken
38 mm (1-1/2")
Maximale Tiefe beim Erfassen
von Nichteisenmetallen
76 mm (3")
Maximale Tiefe beim Erfassen
von Eisenmetallen
76 mm (3")
Maximale Tiefe beim Erfassen
von PVC-Rohren
76 mm (3")
Maximale Tiefe beim Erfassen
von spannungsführenden Stromleitungen 76 mm (3")
Positionsgenauigkeit
+/- 13 mm (1/2")
Display-Typ
89 mm (3,5") Farb-LCD
Display-Auflösung
320x240 Pixel
Sprachauswahl
Englisch, Spanisch, Französisch,
Deutsch, Italienisch, Niederländisch,
Russisch, Polnisch
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
VDC
Ah
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
kg
DCB100
230
Li-Ion
40
40
(1,3-Ah (1,5-Ah
-Akkus) -Akkus)
0,3
DCB105
230
Li-Ion
30
30
1,3-Ah (1,5-Ah
-Akkus) -Akkus)
0,49
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
WARNUNG: Dies ist ein Produkt
der Klasse A. In einem Wohnbereich
kann dieses Produkt Funkstörungen
verursachen. Ist dies der Fall, muss der
Betreiber gegebenenfalls entsprechende
Maßnahmen zur Behebung einleiten.
WARNUNG: Durch erhöhte
elektrostatische Spannung kann das
Display ausfallen und ungespeicherte
Daten gehen verloren. Falls der
Bildschirm einfriert, entfernen Sie
den 10,8 V-Akku, um das Gerät
zurückzusetzen. Setzen Sie den
Akku wieder ein und drücken Sie die
Einschalttaste.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
19
DEUTSCH
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
c)
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Gebrauch und Pflege
a)
Wichtige Sicherheitshinweise
• Lesen Sie diese Anweisungen.
• Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
• Beachten Sie alle Warnungen.
• Befolgen Sie alle Anweisungen.
• Verwenden Sie nur Anbaugeräte/Zubehörteile,
die vom Hersteller angegeben wurden.
b)
• Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von
qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Eine
Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät
beschädigt wurde, Regen oder Feuchtigkeit
ausgesetzt wurde, nicht normal funktioniert oder
fallen gelassen wurde.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND ALLE
ANWEISUNGEN AUF
Sicherheit im Arbeitsbereich
a)
b)
Halten Sie den Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte
oder dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie den Hand-Radar-Scanner
betreiben. Ablenkung kann dazu führen,
dass Sie die Kontrolle über das Gerät
verlieren.
b)
20
Seien Sie aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun, und gehen Sie
mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Hand-Radar-Scanner. Benutzen Sie
keinen Hand-Radar-Scanner, wenn Sie
müde sind oder unter dem Einfluss von
Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Hand-Radar-Scanners
kann zu schweren Verletzungen führen.
Vermeiden Sie eine anormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
Bewahren Sie einen nicht verwendeten
Hand-Radar-Scanner für Kinder
unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu,
dass Personen ohne Erfahrung mit dem
Hand-Radar-Scanner oder mit diesen
Anweisungen den Hand-Radar-Scanner
bedienen. Der Hand-Radar-Scanner kann
in den Händen nicht geschulter Personen
gefährlich sein.
Verwenden Sie Hand-RadarScanner, Zubehör usw. gemäß
diesen Anweisungen und
unter Berücksichtigung der
Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie den Hand-Radar-Scanner
für Aufgaben verwenden, die nicht
bestimmungsgemäß sind, kann dies zu
gefährlichen Situationen führen.
Gebrauch und Pflege von
Akkuwerkzeugen
a)
b)
Persönliche Sicherheit
a)
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie in
unerwarteten Situationen den Hand-RadarScanner besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung und
keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von
beweglichen Teilen fern. Lose sitzende
Kleidung, Schmuck oder lange Haare können
sich in den beweglichen Teilen verfangen.
c)
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten
auf, die von DEWALT angegeben
wurden. Für ein Ladegerät, das nur für eine
bestimmte Akkuart geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus
verwendet wird.
Halten Sie den nicht benutzten Akku
fern von Büroklammern, Münzen,
Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallgegenständen,
die eine Überbrückung der Kontakte
verursachen könnten. Ein Kurzschluss
zwischen den Akkukontakten kann
Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
Bei falscher Anwendung kann
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser
abspülen. Gelangt die Flüssigkeit in die
Augen, ziehen Sie außerdem ärztliche
Hilfe hinzu. Austretende Akkuflüssigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen
führen.
DEUTSCH
Sicherheitshinweise für Hand-RadarScanner
WARNUNG: Hand-RadarScanner dürfen weder zerlegt
noch verändert werden. Es gibt
im Inneren keine vom Benutzer
zu wartenden Teile. Wenn Sie
Unterstützung benötigen, wenden Sie
sich an Ihre örtliche Niederlassung.
• Betreiben Sie den Hand-RadarScanner nicht in explosionsgefährdeten
Umgebungen, in denen sich z. B.
brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Hand-Radar-Scanner erzeugen
Funken, die den Staub oder die Dämpfe
entzünden können.
• Der Hand-Radar-Scanner sollte nur mit
speziell dafür vorgesehenen Akkus von
DEWALT betrieben werden. Der Gebrauch
von anderen Akkus kann zu Brandgefahr führen.
• Bewahren Sie den Hand-Radar-Scanner
für Kinder und Personen ohne Erfahrung
unerreichbar auf. Werkzeuge sind in den
Händen nicht geschulter Personen gefährlich.
• Entfernen Sie keine Warnschilder und
machen Sie sie nicht unkenntlich.
• Der Hand-Radar-Scanner muss während des
gesamten Scan-Vorgangs Kontakt mit der
Wandfläche haben.
• Der optimale Betrieb des Hand-Radar-Scanners
ist nur möglich, wenn die Betriebsanleitung
gelesen und befolgt wird.
• Bringen Sie keine Aufkleber auf den
Typenschildern am Sensorbereich an der
Rückseite des Hand-Radar-Scanners an.
Insbesondere metallhaltige Aufkleber können die
Messergebnisse beeinflussen.
• Stellen Sie vor dem Einschalten des HandRadar-Scanners sicher, dass die Rückseite nicht
feucht ist. Falls notwendig, vor dem Scannen
mit einem trockenen Tuch abwischen.
• Das Gerät keinen extremen Temperaturen
oder Temperaturschwankungen aussetzen.
Bei starken Temperaturschwankungen
das Gerät vor dem Einschalten erst an die
Umgebungstemperatur anpassen lassen.
Extreme Temperaturen und Schwankungen
können das Display und die Genauigkeit des
Werkzeugs beeinträchtigen.
• Statische Elektrizität kann zu einer ungenauen
Erkennung von Stromleitungen führen.
WARNUNG: Setzen Sie weder HandRadar-Scanner noch Akku übermäßiger
Hitze durch Sonneneinstrahlung, Feuer
oder ähnliches aus.
WARNUNG: Durch Änderungen,
die nicht vom Hersteller genehmigt
wurden, erlischt die Genehmigung zur
Benutzung dieses Geräts.
WARNUNG: Es darf sich nicht
ausschließlich auf den Detektor
selbst verlassen werden, um
Objekte unter der gescannten
Fläche zu erkennen. Unter
bestimmten Umständen erkennt der
Scanner möglicherweise nicht alle
Objekte oder deren genaue Lage.
Nutzen Sie andere Informationsquellen,
um Objekte zu finden, bevor Sie in die
Oberfläche eindringen. Dazu gehören
unter anderem Baupläne, sichtbare
Zugangsstellen von Rohren und
Leitungen in Wänden, zum Beispiel in
einem Keller, sowie Standardabstände
von Holzbalken von 40 cm (16") oder
60 cm (24").
WARNUNG: Beim Nageln, Sägen
oder Bohren in Decken, Wänden oder
Böden, bei denen sich Leitungen oder
Rohre nahe der Oberfläche befinden
können, ist immer besondere Vorsicht
anzuwenden. Abgeschirmte, tote oder
nicht mit Strom versorgte Leitungen
werden nicht als spannungsführend
erkannt. Denken Sie daran, dass
Holzbalken oder Pfosten normalerweise
einen Abstand von 40 cm (16") oder
60 cm (24") in der Mitte haben und
gewöhnlich 38 mm (1-1/2") breit
sind. Seien Sie bei geringeren oder
abweichenden Breiten besonders
vorsichtig. Stellen Sie bei Arbeiten in
der Nähe von Stromleitungen immer die
Stromzufuhr ab. Stellen Sie auch die
Gas- und Wasserzufuhr ab.
WARNUNG: Um das Risiko von
Verletzungen oder elektrischen
Schlägen zu verringern, stellen
Sie bei Arbeiten in der Nähe von
Stromleitungen immer die Stromzufuhr
ab. Metallisch abgeschirmte Kabel
oder Kabel in Metallinstallationsrohren
werden nicht erkannt. Seien
Sie unter solchen Umständen
und wenn spannungsführende
Wechselstromleitungen vorhanden sind,
immer extrem vorsichtig. Überprüfen
21
DEUTSCH
Sie die Wechselstromzufuhr vor
der Messung an einer bekannten
Stromabnahmestelle.
sind, sofern die Materialien keine Metallfolien sind,
metallische Fasern enthalten oder nach dem
Anbringen noch nass sind.
WARNUNG: Spannungsführende
Leitungen, die tiefer als 50,8 mm
(2") unter der Oberfläche liegen, sich
in einem Kunststoffinstallationsrohr,
hinter glatten Sperrholzwänden oder
hinter metallischen Wandverkleidungen
befinden, Gleichstromkabel oder
Kabel für Telekommunikationszwecke
oder Computeranlagen werden
möglicherweise nicht erkannt.
Leitungen, die nicht spannungsführend
sind, werden möglicherweise als
metallische Objekte erkannt.
PUTZ UND LEISTENDECKEN
WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät
nicht dazu, Wechselstrom in nichtisolierten oder freiliegenden Leitungen
zu erkennen. Nutzen Sie es nicht als
Ersatz für ein Voltmeter.
HOLZFUSSBÖDEN, HOLZUNTERBÖDEN UND GIPSKARTON
ÜBER SPERRHOLZ
WARNUNG: Die erkannten
Werte können durch bestimme
Umgebungsbedingungen beeinträchtigt
werden. Dazu gehört die Nähe
von anderen Geräten, die starke
magnetische oder elektromagnetische
Felder erzeugen, metallische
Baumaterialien, folienlaminierte
Isoliermaterialien oder leitende
Tapeten oder Fliesen. Die Verwendung
von Übertragungssystemen wie
WLAN, UMTS, Radar, Sendemasten
oder Mikrowellengeräten kann die
Messungen beeinflussen.
VORSICHT: Verwenden Sie das
Gerät nicht an Menschen oder
Tieren. Die Verwendung an Menschen
oder Tieren kann zu Verletzungen
führen.
VORSICHT: Wenn es nicht in
Gebrauch ist, legen Sie den HandRadar-Scanner auf eine stabile
Oberfläche, wo es kein Stolpern
oder Stürze verursachen kann.
Bestimmte Werkzeuge mit großen
Akkus stehen aufrecht auf dem Akku
und können leicht umgeworfen werden.
Erkennung durch besondere
Oberflächen
TAPETEN
Der Hand-Radar-Scanner funktioniert normalerweise
an Wänden, die mit Tapete oder Stoff verkleidet
22
Aufgrund der ungleichmäßigen Dicke von Putz
kann es schwierig sein, Holzbalken zu lokalisieren.
Es kann leichter sein, die Nagelköpfe aus Metall
in den Holzbalken zu identifizieren. Wenn der Putz
mit Drahtgewebe verstärkt ist, erkennt der HandRadar-Scanner möglicherweise nicht zuverlässig die
Objekte dahinter.
STRUKTURIERTE ODER AKUSTIK-WÄNDE UND -DECKEN
Legen Sie beim Scannen einer Wand oder Decke
mit einer unebenen Oberfläche dünnen Karton auf
die Fläche und scannen Sie über den Karton.
Durch die Dicke dieser Materialien kann es schwierig
sein, eine Holzbalken oder Pfosten zu erkennen.
Es kann dann einfacher sein, die Metallnägel zu
erkennen, mit denen die Materialien an den Balken
oder Pfosten befestigt sind.
TEPPICHBÖDEN
Der Hand-Radar-Scanner kann durch Teppichboden
keine Balken oder Pfosten erkennen. Es kann dann
einfacher sein, die Metallnägel zu erkennen, mit
denen die Materialien an den Balken oder Pfosten
befestigt sind.
HINWEIS: Erkennungstiefe und -genauigkeit
können aufgrund von Feuchtigkeit, Inhalt der
Materialien, Wandbeschaffenheit und Farbe
variieren.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
– Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigten
Kontakt mit den stromführenden Teilen während
der Arbeit.
Markierungen am Hand-RadarScanner
Die folgenden Bildzeichen sind am Hand-RadarScanner sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
DEUTSCH
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr
enthält, ist in die Gehäusefläche geprägt, die die
Montagefuge zwischen Gerät und Akku bildet.
Beispiel:
2012 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für die Ladegeräte DCB100
und DCB105.
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder mit dem Werkzeug spielen.
HINWEIS: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien,
wie z. B. Schleifstaub, Metallspäne,
Stahlwolle, Aluminiumfolie oder die
Ansammlung von Metallpartikeln von
den Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann, und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden, wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand
führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das
Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen versehen.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker
— beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es
einen harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen
oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen
Sie es zu einer autorisierten Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Zur Vermeidung von Gefahren muss ein
beschädigtes Netzkabel unverzüglich vom
Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht
werden.
• Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes
vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des
Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
23
DEUTSCH
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Die Ladegeräte DCB100 und DCB105 können
10,8 V Li-Ion-Akkus laden.
Diese Ladegeräte benötigen keine Einstellungen
und sind für einen möglichst einfachen Betrieb
konstruiert.
Ladevorgang (Abb. [fig.] 1)
1. Schließen Sie das Ladegerät an eine geeignete
Steckdose an, bevor Sie den Akku einsetzen.
2. Setzen Sie den Akku (a) in das Ladegerät. Die
rote (Lade-) Kontrollleuchte blinkt kontinuierlich
und zeigt damit an, dass der Ladevorgang
begonnen hat.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
rote Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet.
Der Akku ist vollständig aufgeladen und kann
jetzt benutzt oder im Ladegerät belassen
werden.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der
Li-Ion-Akkus zu gewähren, laden Sie den Akkusatz
vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Ladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle
unten aufgeführt.
Ladezustand
wird geladen
– – – –
vollständig geladen
–––––––––––
Temperaturverzögerung
–– – –– –
Akku ersetzen
•••••••••••
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
Funktionsmerkmal gewährleistet die maximale
Lebensdauer des Akkus.
24
NUR LI-ION-AKKUS
Li-Ion-Akkus sind mit einem elektronischen Schutz
konstruiert, der den Akku gegen Überladung,
Überhitzung oder Tiefentladung schützt.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn
der elektronische Schutz anschlägt. Wenn dies
geschieht, setzen Sie den Li-Ion-Akku in das
Ladegerät, bis er vollständig geladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken,
ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen
und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe
entzünden.
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit es in
ein anderes Ladegerät passt, da das Akku
reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere
Flüssigkeiten eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ˚C überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
DEUTSCH
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie
mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen
oder getreten wurde). Ein Stromunfall
oder ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht in Gebrauch ist, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und es nicht
herunterfallen kann. Bestimmte
Werkzeuge mit großen Akkus stehen
aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Zusätzlich zu den in dieser Betriebsanleitung
verwendeten Bildzeichen befinden sich die folgenden
Bildzeichen auf dem Ladegerät und dem Akku:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
100%
Akku wird geladen.
100%
Akku ist geladen.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Akku ist defekt.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
Nur mit DEWALT Akkus verwenden.
Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Beschädigungen
verursachen.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
Akkupack
AKKUTYP
Für das Modell DCT418 wird ein DEWALT wird ein
10,8 Volt Akku eingesetzt.
Temperaturverzögerung.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Den Akku nicht verbrennen.
25
DEUTSCH
Die Ladezeit ist den Technischen Daten
zu entnehmen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Hand-Radar-Scanner
1
1
1
1
10,8 V XR Lithium-Ionen-Akku
Ladegerät
Betriebsanleitung
Explosionszeichnung
HINWEIS: Modelle der N-Serie enthalten keine
Akkus und Ladegeräte.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 2)
Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie
den Hand-Radar-Scanner einsetzen.
Der Hand-Radar-Scanner ist ein Werkzeug für den
professionellen Gebrauch. LASSEN SIE NICHT
ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Werkzeug
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät
verwenden, sind diese zu beaufsichtigen.
Elektrische Sicherheit
Das Ladegerät wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Spannung des Akkus der Spannung auf dem
Typenschild entspricht. Überprüfen Sie auch, dass
die Spannung des Ladegeräts der Ihres Stromnetzes
entspricht.
Ihr DEWALT Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Hand-Radar-Scanner
oder dessen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
a. 10,8 V XR Lithium-Ionen-Akku
CH
b. Griff
c. Räder
d. Sensorbereich
e. Mittlere Ausrichtungslinie
f. Display
g.
Ein-/Aus-Taste
h.
Pfeiltaste links/aufwärts
i.
OK-Taste
j.
Pfeiltaste rechts/abwärts
k.
Hauptmenü-Taste
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Der Hand-Radar-Scanner dient zum Erkennen
von Objekten hinter einer Wandfläche. Er kann auf
Oberflächen, einschließlich Gipskarton, Sperrholz,
OSB, Keramikfliesen, Marmor und Beton verwendet
werden.
Erkannte Objekte sind u.a. Holzbalken,
Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, spannungsführende
Stromleitungen und PVC-Rohre.
26
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden,
wenn es absolut notwendig ist. Verwenden Sie
ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist
(siehe Technischen Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Schalten Sie den HandRadar-Scanner immer aus, bevor Sie
den Akku einsetzen oder entfernen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DEWALT.
DEUTSCH
Einsetzen und Entfernen des Akkus
aus dem Hand-Radar-Scanner
(Abb. 3)
1. Drücken Sie die Pfeiltaste rechts/abwärts (j)
oder die Pfeiltaste links/aufwärts (h), um die
gewünschte Sprache auszuwählen.
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Akku
vollständig geladen ist.
ENGLISH
ITALIANO
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
ESPAÑOL
NEDERLANDS
1. Richten Sie den Akku (a) an den Führungen im
Werkzeuggriff aus.
FRANÇAIS
DEUTSCH
POLSKI
Pycc
2. Schieben Sie den Akku fest in den Griff, bis er
hörbar einrastet.
ENTFERNEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUGGRIFF
1. Drücken Sie den Löseknopf (l) und ziehen
Sie den Akku kräftig aus dem Griff des HandRadar-Scanners.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät
dieser Betriebsanleitung beschrieben in das
Ladegerät.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
2. Drücken Sie die OK-Taste (i), um die Auswahl zu
bestätigen.
GRUNDLEGENDER BETRIEB
Der Hand-Radar-Scanner erkennt Objekte hinter
einer Wandfläche in drei Schritten.
1. Setzen Sie das Gerät auf einer Wand an.
2. Pre-Scan-Abbildung: Bewegen Sie es in
geraden Linien über die Wandfläche.
3. Anzeige gescannter Objekte: Kehren Sie die
Scan-Richtung um, um erkannte Objekte
anzuzeigen.
Korrekte Handhaltung
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf
dem Griff (b).
Erste Schritte (Abb. 2)
Power On/Off
Zum Einschalten des Hand-Radar-Scanners
halten Sie die Power On/Off-Taste (g) 0,5 Sekunden
lang gedrückt.
Zum Ausschalten des Hand-Radar-Scanners
halten Sie die Power On/Off-Taste (g) 2 Sekunden
lang gedrückt.
Der Hand-Radar-Scanner schaltet sich auch nach
15 Minuten Inaktivität automatisch aus.
ERSTEINSTELLUNG
Drücken Sie die Power-Taste (g), um den HandRadar-Scanner einzuschalten.
Beim ersten Einschalten des Hand-Radar-Scanners
werden Sie aufgefordert, eine Sprache auszuwählen.
Die Pre-Scan-Abbildung kann in jede Richtung
beginnen. Der Hand-Radar-Scanner wechselt
automatisch zur Anzeige von Objekten, wenn die
anfängliche Scan-Richtung geändert wird.
Der Hand-Radar-Scanner kann horizontal oder
vertikal eingesetzt werden.
Während des ersten Durchlaufs auf der
Wandoberfläche erscheint die Pre-ScanAbbildung. Der Hand-Radar-Scanner erfasst
und kalibriert automatisch alle Objekte unterhalb
der Wandoberfläche. Wenn die Scan-Richtung
umgekehrt wird, zeigt der Hand-Radar-Scanner die
erkannten Objekte.
27
DEUTSCH
Der Hand-Radar-Scanner kann einen Wandabschnitt
in einer Größe bis zu 3 Meter (9,8 Fuß) abbilden und
analysieren.
SCAN-VORGANG
1. Der Bildschirm unten zeigt an, dass der HandRadar-Scanner bereit ist, einen neuen ScanVorgang zu starten.
SCANNEN
STARTEN
2. Platzieren Sie den Hand-Radar-Scanner an
der Wand, um einen neuen Scan-Vorgang zu
starten.
3. Bewegen Sie den Hand-Radar-Scanner in einer
geraden Linie an der Wandfläche entlang. Der
folgende Bildschirm zeigt an, dass die PreScan-Abbildung durchgeführt wird.
Stellen Sie sicher, dass die Räder während der
gesamten Pre-Scan-Abbildung und der ScanDurchgänge Kontakt mit der Wandfläche haben.
HAUPTBILDSCHIRM
Die Hauptanzeigeschirm enthält mehrere Abschnitte
mit Informationen.
R
P
Q
O
S
PRE-SCAN
DATENVORBEREITUNG
O. Haupt-Scan-Fenster
P. Sicherheitsanzeige
Q. Materialerkennungsfenster
R. Batteriestandsanzeige
S. Nachverfolgungsleiste
4. Der Hand-Radar-Scanner bietet einen ScanBereich der Wand von 3 Metern (9,8 Fuß).
Die gelbe Speicherleiste füllt sich und gibt so
an, wie viel des verfügbaren Bereichs bereits
verbraucht wurde. Wenn sich das Gerät der
Abstandsgrenze nähert, wird die Speicherleiste
rot.
Haupt-Scan-Fenster
Das Haupt-Scan-Fenster (O) zeigt ein grafische
Darstellung des unter der Wandfläche erkannten
Objekts.
Zu erkannten Objekten gehören Holz,
Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Kunststoff und
spannungsführende elektrische Leitungen.
PRE-SCAN
DATENVORBEREITUNG
5. Kehren Sie die Scan-Richtung um, um den
erfassten Bereich auszulesen. Das unten
gezeigte Hauptfenster wird angezeigt.
28
Holz
Spannungsführend Eisenmetall
DEUTSCH
Materialerkennungsfenster
Das Materialerkennungsfenster (Q) zeigt weitere
Details zu dem unter der Wandfläche erkannten
Objekt. Es können auch mehrere Elemente
angezeigt werden, wenn sie sich alle direkt unterhalb
der Position des Hand-Radar-Scanners befinden.
Erkannte Objekte umfassen:
Nichteisenmetall
Kunststoff / PVC
Pfleilindikatoren erscheinen, um zur Mitte eines
Objekts zu führen. Nach Erkennung der Objektmitte
erscheint ein Symbol für die Mittellinie. Darüber
hinaus kann am Hand-Radar-Scanner ein Signalton
eingestellt werden, der angibt, wenn er sich direkt
über der Mitte eines identifizierten Objekts befindet.
Weitere Informationen zum Ein- und Ausschalten des
Signaltons finden Sie im Abschnitt Menüoptionen
des Handbuchs. Die Ausrichtungslinien (Abb. 2, e)
oben am Hand-Radar-Scanner können dann zum
Markieren der Wand verwendet werden.
Sicherheitsanzeige
Die Sicherheitsanzeige (P) bietet eine relative Anzeige
der Signalstärke.
Eine voll beleuchtete Sicherheitsbereichsanzeige
bedeutet ein starkes Datensignal und relativ hohe
Sicherheit bezüglich des unter der Oberfläche
erkannten Materials.
Eine teilweise beleuchtete
Sicherheitsbereichsanzeige bedeutet ein
schwächeres Datensignal und weniger Sicherheit
bezüglich des unter der Oberfläche erkannten
Materials.
Zur Verbesserung der Signalstärke halten Sie sich an
folgende Tipps:
• Scannen Sie in einer geraden Linie, entweder
horizontal oder vertikal.
• Scannen Sie gleichmäßig, ohne das Gerät von
der Wandfläche abzuheben.
• Scannen Sie immer LANGSAM, um maximale
Empfindlichkeit zu gewährleisten.
• Berühren Sie die gescannte Oberfläche nicht
mit der anderen Hand oder einem anderen Teil
des Körpers, da dies den Scan-Vorgang stört.
• Lesen Sie den Abschnitt Erkennung durch
besondere Oberflächen in diesem Handbuch.
Holz
Metall
(Eisenhaltig)
Kunststoff
Metall
(Nichteisenhaltig)
Spannungsführend
HINWEIS: Wenn sich der Hand-RadarScanner direkt über einer spannungsführenden
Leitung befindet, erscheint das Symbol
„Spannungsführend“ im Haupt-Scan-Fenster (O)
und das Symbol „Spannungsführend“ blinkt im
Materialerkennungsfenster (Q).
Wenn sich der Hand-Radar-Scanner in
der Nähe von, aber nicht direkt über einer
spannungsführenden Leitung befindet,
blinkt das Symbol „Spannungsführend“ im
Materialerkennungsfenster (Q). Das bedeutet, dass
in der Nähe des Hand-Radar-Scanners Strom
vorhanden ist.
Batteriestandsanzeige
Die Anzeige auf dem HandRadar-Scanner umfasst eine
Batteriestandsanzeige (R), die aus
vier gelben Segmenten besteht,
die den verbleibenden Ladestand
des 10,8 V Akkus anzeigen. Wenn
der verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr
ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden, wird
das letzte Segment der Batteriestandsanzeige rot,
um anzuzeigen, dass der Akku aufgeladen werden
muss.
HINWEIS: Die Batteriestandsanzeige ist nur eine
Schätzung des verbleibenden Akku-Ladestands.
Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des Produkts
an und unterliegt Unterschieden, die auf Bauteilen,
Temperatur und Anwendungsart des Endbenutzers
basieren.
29
DEUTSCH
Nachverfolgungsleiste
Hand-Radar-Scanner von der Wand entfernen.
Wenn auf dem Display das Fenster SCANNEN
STARTEN erscheint, setzen Sie den Hand-RadarScanner auf die Wand auf, um den Scan-Vorgang
neu zu starten.
NIEDRIGER BATTERIESTAND
Die Nachverfolgungsleiste (S) unten am
Hauptanzeigeschirm bietet eine Übersicht über die
Anzahl der Objekte, die während der Pre-ScanAbbildung gefunden wurden.
Die aktuelle Position des Hand-Radar-Scanners wird
durch die Klammern und den schraffierten Bereich
angezeigt.
Die Nachverfolgungsleiste kann dabei helfen
anzuzeigen, in welche Richtung der Hand-RadarScanner bewegt werden sollte, um weitere Objekte
hinter der Wandfläche zu erkennen.
Wenn das 10,8 V Akku fast leer ist, erscheint
folgende Fehlermeldung:
BATTERISTAND
NIEDRIG
10,8 V Akku austauschen oder aufladen.
Fehlermeldungen
KEIN KONTAKT ZUR WANDFLÄCHE
ZU SCHNELLES SCANNEN
Wenn die Scan-Geschwindigkeit größer als die
maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit des HandRadar-Scanners ist, wird die folgende Fehlermeldung
angezeigt:
LANGSAMER
SCANNEN
Wenn der Hand-Radar-Scanner den Kontakt
zur Wandfläche verliert, erscheint folgende
Fehlermeldung:
LETZTER
OBERFLÄCHENKONTAKT
NEU SCANNEN
MAXIMALGESCHWINDIGKEIT
ÜBERSCHRITTEN
Hand-Radar-Scanner von der Wand entfernen.
Hand-Radar-Scanner von der Wand entfernen.
Wenn auf dem Display das Fenster SCANNEN
STARTEN erscheint, setzen Sie den Hand-RadarScanner auf die Wand auf, um den Scan-Vorgang
neu zu starten.
ZU LANGSAMES SCANNEN
Wenn die Scan-Geschwindigkeit geringer als die
minimale Verarbeitungsgeschwindigkeit des HandRadar-Scanners ist, wird die folgende Fehlermeldung
angezeigt:
SCNELLER
SCANNEN
MINDESGESCHWINDIGKEIT
NÖTIG
30
Wenn auf dem Display das Fenster SCANNEN
STARTEN erscheint, setzen Sie den Hand-RadarScanner auf die Wand auf, um den Scan-Vorgang
neu zu starten.
MAXIMALER BEREICH ÜBERSCHRITTEN
Der Hand-Radar-Scanner bietet einen maximalen
Scan-Bereich von 3 Metern (9,8 Fuß). Wenn
der gescannte Bereich den Maximalbereich
überschreitet, erscheint folgende Fehlermeldung:
MAXIMALE
ENTFERNUNG
ÜBERSCHRITTEN
DEUTSCH
Hand-Radar-Scanner von der Wand entfernen.
Wenn auf dem Display das Fenster SCANNEN
STARTEN erscheint, setzen Sie den Hand-RadarScanner auf die Wand auf, um den Scan-Vorgang
neu zu starten.
EIN
AUS
Menüoptionen
Drücken Sie die Menü-Taste (k), um die
Menüoptionen anzuzeigen.
HINWEIS: Bei jedem Drücken der Menü-Taste
navigieren Sie eine Stufe aufwärts.
1. Drücken Sie die Pfeiltaste rechts/abwärts (j)
oder die Pfeiltaste links/aufwärts (h), um eine
Menüoption hervorzuheben.
2. Drücken Sie die OK-Taste (i), um die Auswahl zu
bestätigen.
DISPLAY-VERSION
Der Hand-Radar-Scanner zeigt die Software-Version
des Produkts an.
SPRACHE
ANLEITUNG ZEIGEN
TON
INFORMATIONEN ANZEIGEN
AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN
2. Drücken Sie die OK-Taste (i), um die Auswahl zu
bestätigen.
AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN
SPRACHAUSWAHL
1. Drücken Sie die Pfeiltaste rechts/abwärts (j)
oder die Pfeiltaste links/aufwärts (h), um die
gewünschte Sprache auszuwählen.
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
Drücken Sie zum Verlassen die OK-Taste (i).
HINWEIS: Das Ändern der
Standardeinstellung löscht die
aktuellen Einstellungen und stellt die
Werkseinstellungen wieder her.
1. Drücken Sie die Pfeiltaste rechts/abwärts (j)
oder die Pfeiltaste links/aufwärts (h), um JA oder
NEIN hervorzuheben.
POLSKI
Pycc
JA
2. Drücken Sie die OK-Taste (i), um die Auswahl zu
bestätigen.
NEIN
TUTORIAL ANZEIGEN
Der Hand-Radar-Scanner umfasst ein Tutorial mit
Tipps zum besten Vorgehen.
2. Drücken Sie die OK-Taste (i), um die Auswahl zu
bestätigen.
Nach Abschluss des Tutorials kehrt der Hand-RadarScanner zum Hauptmenü zurück.
3. Wenn JA ausgewählt wird, fordert der HandRadar-Scanner eine zweite Bestätigung zum
Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
Drücken Sie die Pfeiltaste rechts/abwärts (j)
oder die Pfeiltaste links/aufwärts (h), um JA oder
NEIN hervorzuheben.
TON EIN/AUS
1. Drücken Sie die Pfeiltaste rechts/abwärts (j)
oder die Pfeiltaste links/aufwärts (h), um EIN
oder AUS hervorzuheben.
31
DEUTSCH
WARTUNG
JA
NEIN
4. Drücken Sie die OK-Taste (i), um die Auswahl zu
bestätigen.
Tipps zum Betrieb
• Verwenden Sie nur DEWALT 10,8 V XR LithiumIonen-Akkus.
• Vergewissern Sie sich, dass der DEWALTAkku in einem einwandfreien Zustand ist.
Wenn die Batteriestandsanzeige (R) im
Hauptanzeigeschirm nur noch über ein rotes
Segment verfügt, muss der Akku aufgeladen
werden.
• Scannen Sie in einer geraden Linie, entweder
horizontal oder vertikal.
• Scannen Sie gleichmäßig, ohne das Gerät von
der Wandfläche abzuheben.
• Scannen Sie immer LANGSAM, um maximale
Empfindlichkeit zu gewährleisten.
• Berühren Sie die gescannte Oberfläche nicht
mit der anderen Hand oder einem anderen Teil
des Körpers, da dies den Scan-Vorgang stören
könnte.
• Beachten Sie Baupläne, sichtbare
Zugangsstellen von Rohren und Leitungen und
Bautechniken. Holzbalken liegen normalerweise
entweder 40 cm (16") oder 60 cm (24") in der
Mitte auseinander und sind 38 mm (1-1/2")
breit. Bei Türen und Fenster befinden sich
Balken und Kopfteile häufig näher beieinander.
• Vermeiden Sie das Scannen durch Materialien,
die unterschiedliche Dichte haben, zum
Teppiche mit Polsterung, übermäßig dicke
Verputzschichten und Latte, frisch gestrichene
Wänden oder metallische Wandverkleidungen.
• Tragen Sie keinen Schmuck wie Ringe oder
Uhren. Das Metall kann zu einer ungenauen
Erfassung führen.
• Sorgen Sie für Schutz vor Feuchtigkeit und
direkter Sonneneinstrahlung.
• Bringen Sie keine Aufkleber, Abziehbilder, Farbe
oder Typenschilder, insbesondere keine aus
Metall, auf der Sensorfläche der Rückseite des
Werkzeugs an.
32
WARNUNG: Schalten Sie den HandRadar-Scanner immer aus, bevor Sie
den Akku einsetzen oder entfernen.
Ihr DEWALT Hand-Radar-Scanner wurde
für langfristigen Betrieb mit minimalem
Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der richtigen
Pflege des Gerätes und seiner regelmäßigen
Reinigung ab.
Ladegerät, Akku und Hand-Radar-Scanner müssen
nicht gewartet werden. Es gibt im Inneren keine vom
Benutzer zu wartenden Teile.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
mindestens einmal wöchentlich
Schmutz und Staub aus der Kamera.
Tragen Sie bei dieser Arbeit immer
einen geeigneten Augenschutz, um
Augenverletzungen zu vermeiden.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
WARNUNG: Behandeln Sie die
Oberfläche nicht mit Lösungsmitteln,
da sie hierdurch beschädigt werden
kann. Reinigen Sie das Infrarot-Objektiv
nicht zu stark, da dies die empfindliche
Antireflexbeschichtung beschädigen
kann.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Trennen Sie das Ladegerät
von der Wechselstromsteckdose, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an
der Außenseite des Ladegeräts können
mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste entfernt
werden. Verwenden Sie kein Wasser
oder Reinigungslösungen.
DEUTSCH
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
EMPFOHLENES ZUBEHÖR
Aufladbarer Akku
Dieser Akku mit langer Lebensdauer muss wieder
aufgeladen werden, wenn er nicht mehr ausreichend
Energie bei Arbeiten liefert, die vorher problemlos
durchgeführt werden konnten. Am Ende seiner
technischen Lebensdauer entsorgen Sie ihn bitte
umweltgerecht.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
• Lassen Sie den Akku sich vollständig entladen
und entfernen Sie ihn dann vom Werkzeug.
Umweltschutz
• Li-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei
einer kommunalen Recycling-Sammelstelle ab.
Dort werden die gesammelten Akkus recycelt
oder ordnungsgemäß entsorgt.
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
33
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
34
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
DEUTSCH
Fehlerbehebung
SITUATION
WAHRSCHEINLICHE
URSACHE
LÖSUNG
Das Gerät lässt sich nicht
einschalten
• Keine Stromversorgung
zum Gerät
• Vergewissern Sie sich, dass der 10,8 V Akku
vollständig geladen ist
• Setzen Sie den 10,8 V Akku ganz in den Griff
ein
Das Gerät zeigt keine
Objekte an; meldet: PreScan-Abbildung
• Gerät bildet gerade den
gescannten Bereich ab
• Siehe Abschnitt Scan-Vorgang
Keine Materialien erkannt
oder Schwierigkeiten beim
Erkennen
• Zu schmaler Bereich
abgebildet
• Schwierigkeiten beim
Scannen aufgrund eines
speziellen Wandzustands
•
•
•
•
Größeren Bereich neu abbilden
Langsam scannen
In gerader Linie scannen
Siehe Abschnitt Erkennung durch besondere
Oberflächen
• Scannen Sie in horizontale und vertikale
Richtung
Schwierigkeit beim Erkennen
von Metall
• Metallobjekte zu tief
• Scannen Sie horizontal und vertikal in geraden
Linien. Metallempfindlichkeit erhöht sich, wenn
sich das Metallobjekt parallel zum Sensor
befindet.
Scheinbar falsches Metall
erkannt
• Metallobjekte, zum
Beispiel Schmuck,
befinden sich zu nah am
Sensorbereich
• Schmuck abnehmen & neu scannen
Schwierigkeiten beim
Scannen in der Nähe von
Türen oder Fenstern
• In der Nähe von Türen
und Fenstern kommen
häufig doppelte oder
dreifache Balken vor
• Stattdessen Außenkante erfassen
Erkannter
spannungsführender Bereich
ist größer als erwartet
• An der Wandfläche
kann statische Ladung
vorhanden sein
• Einen kleineren Bereich scannen
• Strom abstellen und stattdessen Metalldraht
erkennen
• Freie Hand auf die Wand aufsetzen, um
statische Ladung abzuleiten
Keine elektrische Spannung
in einem Bereich erkannt, wo
sie eigentlich vermutet wurde
• Kabel sind durch
Metallinstallationsrohr
abgeschirmt
• Kabel liegen tiefer als
76 mm (3")
• Kabel sind nicht
spannungsführend
• Aufgrund eines
besonderen
Wandzustands kann nicht
gescannt werden
• Erkanntes Metall im Scan-Fenster überprüfen,
um Vorhandensein eines Metallinstallationsrohrs
festzustellen
• Gerät in Wandsteckdose stecken, um zu
überprüfen, ob Strom fließt
• Siehe Abschnitt Erkennung durch besondere
Oberflächen
Niedrige Werte der
Sicherheitsanzeige
• Scannen in einer Linie, die • Langsam scannen
nicht gerade ist
• In gerader Linie scannen
• Zu schnelles Scannen
• Siehe Abschnitt Erkennung durch besondere
• Schwierigkeiten beim
Oberflächen
Scannen aufgrund eines
speziellen Wandzustands
Fehlermeldung erhalten: Zu
schnell
• Zu schnelles Scannen
• Langsam scannen
35
DEUTSCH
SITUATION
WAHRSCHEINLICHE
URSACHE
LÖSUNG
Fehlermeldung erhalten:
Oberflächenkontakt verloren
• Hand-Radar-Scanner
wurde von der
Wandfläche abgehoben
• Bereich neu abbilden und Scan-Vorgang
wiederholen
Mittellinie erscheint nicht
• Wand ist dick oder dicht
• Siehe Abschnitt Erkennung durch besondere
Oberflächen
Bildschirm friert ein oder lässt
sich nicht einschalten
• Software-Sperre
• Setzen Sie einen kleinen Gegenstand (d.h. das
Ende einer Büroklammer) in die Reset-Taste ein.
Die Reset-Taste befindet sich an der Rückseite,
unter dem Schild. Innerhalb des Schildes zeigt
ein Kreis die Stelle für das Reset an.
36
ENGLISH
CORDLESS HAND-HELD RADAR SCANNER
DCT418
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
DCT418
10.8
1
Li-Ion
-5 °C to 45 °C
(23 °F to 113 °F)
Temperature range (Storage)
-32 °C to 50 °C
(-25 °F to 122 °F)
Weight (without battery) kg
0.6
Scans through
Drywall, plywood, OSB,
ceramic tile, marble and
concrete
Detects objects
Wood studs, ferrous metal,
non-ferrous metal, PVC,
and live electric lines
Maximum wood stud sensing depth
38 mm (1-1/2")
Maximum non-ferrous metal sensing depth 76 mm (3")
Maximum ferrous metal sensing depth
76 mm (3")
Maximum PVC pipe sensing depth
76 mm (3")
Maximum live electric wire sensing depth 76 mm (3")
Position accuracy
+/- 13 mm (1/2")
Display type
89 mm (3.5") color LCD
Display resolution
320x240 pixels
Language selection
English, Spanish, French,
German, Italian, Dutch,
Russian, Polish
Voltage
VDC
Type
Battery type
Temperature range (Operating)
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
VDC
Ah
kg
DCB121
Li-Ion
10.8
1.3
0.2
DCB123
Li-Ion
10.8
1.5
0.2
Charger
DCB100
Mains voltage
VAC
230
Battery type
Li-Ion
Approx.
min
40
40
charging
(1.3 Ah
(1.5 Ah
time
battery
battery
packs)
packs)
Weight
kg
0.3
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
DCB105
230
Li-Ion
30
30
(1.3 Ah (1.5 Ah
battery
battery
packs)
packs)
0.49
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
WARNING: This is a Class A product.
In a domestic environment this product
may cause radio interference in which
case the user may be required to take
adequate measures.
WARNING: Increased electrostatic
voltage may cause display to fail and all
unsaved data will be lost. If the screen
freezes, remove the 10.8 V battery pack
to reset the unit. Reinsert the battery
pack and press the power on button.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
37
EN GLI S H
Denotes risk of fire.
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
b)
Important Safety Instructions
• Read these instructions.
• Keep these instructions.
• Heed all warnings.
• Follow all instructions.
• Only use attachments/accessories specified by
the manufacturer.
• Refer all servicing to qualified service personnel.
Servicing is required when the apparatus has
been damaged in any way, the apparatus has
been exposed to rain or moisture, does not
operate normally, or has been dropped.
Battery Tool Use and Care
a)
b)
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR
FUTURE REFERENCE
Work Area Safety
a)
b)
Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
Keep children and bystanders away
while operating the hand-held radar
scanner. Distractions can cause you to lose
control.
Personal Safety
a)
b)
c)
Stay alert, watch what you are doing
and use common sense when operating
the hand-held radar scanner. Do not
use the hand-held radar scanner while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating the hand-held
radar scanner. may result in serious personal
injury.
Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times. This enables
better control of the hand-held radar scanner
in unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewelry. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewelry or long hair can
be caught in moving parts.
Use and Care
a)
38
Store an idle hand-held radar scanner
out of the reach of children and do not
allow persons unfamiliar with the hand-
held radar scanner or these instructions
to operate the hand-held radar scanner.
The hand-held radar scanner may be
dangerous in the hands of untrained users.
Use the hand-held radar scanner,
accessories, etc. in accordance with
these instructions, taking into account
the working conditions and the work
to be performed. Use of the hand-held
radar scanner for operations different from
those intended could result in a hazardous
situation.
c)
Recharge only with the charger
specified by DEWALT. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws, or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
Under abusive conditions, liquid may
be ejected from the battery; avoid
contact. If contact accidentally occurs,
flush with water. If liquid contacts eyes,
additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation
or burns.
Safety Information for Hand-Held
Radar Scanners
WARNING: Do not disassemble or
modify the hand-held radar scanner.
There are no serviceable parts
inside. If you need assistance, contact
your local dealer.
• Do not operate the hand-held radar
scanner in explosive atmospheres, such
as in the presence of flammable liquids,
gases, or dust. Hand-held radar scanners
create sparks which may ignite the dust or
fumes.
• The hand-held radar scanner should
only be used with specifically designated
DEWALT batteries. Use of any other batteries
may create a risk of fire.
• Store the hand-held radar scanner out
of reach of children and other untrained
persons. Tools are dangerous in the hands of
untrained users.
ENGLISH
• Do not remove or deface warning labels.
• The hand-held radar scanner must remain in
contact with the wall surface during the entire
scan.
• Optimal operation of the hand-held radar
scanner is possible only when the operating
instructions are read and followed.
• Do not attach any stickers on name plates to
the sensor area on the back of the hand-held
radar scanner. Metal stickers especially could
affect the measurement results.
• Before turning on the hand-held radar scanner,
ensure that the back surface is not moist. If
required, wipe with a dry cloth before scanning.
• Do not expose to extreme temperatures or
variations in temperature. In case of large
variations in temperature, allow the unit to
adjust to ambient temperature before powering
on. Extreme and variations in temperature can
impair the display and accuracy of the tool.
• Static electricity may lead to inaccurate
detection of electrical wires.
WARNING: Do not expose hand-held
radar scanner or battery to excessive
heat such as sunshine, fire or the like.
WARNING: Modifications not
authorized by the manufacturer may
void user's authority to operate this
device.
WARNING: The detector alone
should not be relied on exclusively
to locate items below the scanned
surface. Under certain circumstances,
the scanner may not identify all objects
or the exact location of objects. Use
other information sources to help
locate items before penetrating the
surface. Such additional sources include
construction plans, visible points of entry
of pipes and wiring into walls, such as in
a basement; and standard 40 cm (16")
or 60 cm (24") stud spacing practices.
WARNING: You should always use
caution when nailing, cutting or drilling
in ceilings, walls and floors that may
contain wiring or pipes near the surface.
Shielded, dead or non-powered wires
will not be detected as live wires.
Remember that studs or joists are
normally spaced 40 cm (16") or 60 cm
(24") on centre and are usually 38 mm
(1-1/2") in width. Beware of anything
closer together or a different width.
Always turn the power off when working
near electrical wires. Also, shut off gas
and water supplies.
WARNING: To reduce the risk of injury
and electric shock, always turn off
power when working near electrical
wires. Metal shielded wires or those in
metal conduit will not be detected. Use
extreme caution in these circumstances
or whenever live AC wiring is present.
Test the functionality of the AC, detect
on a well known power supply prior to
measurement.
WARNING: Live wires deeper than
50.8 mm (2") from the surface, in
plastic conduit, behind plywood sheer
wall or metallic wall coverings, cables
operating at DC current or wires used
in telecommunications and computer
systems may not be detected. Wires
that are not live may be detected as
metal objects.
WARNING: Do not use the tool to
detect AC voltage in un-insulated,
exposed or free wires. Do not use as a
substitute for a volt meter.
WARNING: Detection values can
be impaired through certain ambient
conditions. These include the proximity
of other equipment that produce strong
magnetic or electromagnetic fields,
moisture, metallic building materials,
foil laminated insulation materials or
conductive wall paper or tiles. Use of
transmitting systems such as WLAN,
UMTS, radar, transmitting masts
or microwaves can influence the
measurements.
CAUTION: Do not use on humans
or animals. This is not for human or
animal use and can cause injury if used.
CAUTION: When not in use, place
hand-held radar scanner on its side
on a stable surface where it will not
cause a tripping or falling hazard.
Some tools with large battery packs will
stand upright on the battery pack but
may be easily knocked over.
39
EN GLI S H
Detection Through Special Surface
Conditions
WALLPAPER
DATE CODE POSITION
The date code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
The hand-held radar scanner will function normally
on walls covered with wallpaper or fabric, unless the
materials are metallic foil, contain metallic fibers or
are still wet after application.
Example:
PLASTER AND LATH
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
Due to the uneven thickness of plaster, it may be
difficult to locate studs. It may be easier to identify
the metal nail heads in the studs. If the plaster is
reinforced with wire mesh, the hand-held radar
scanner will not be able to reliably detect objects
behind it.
TEXTURED OR ACOUSTICAL WALLS AND CEILINGS
When scanning a wall or ceiling with an uneven
surface, place thin cardboard on the surface and
scan over the cardboard.
WOOD FLOORING, WOOD SUB-FLOORING AND DRYWALL
OVER PLYWOOD
Due to the thickness of these materials, it may
be difficult to detect a wood stud or joist. It may
be easier to detect the metal nails that hold the
materials to the stud or joist.
CARPETING
The hand-held radar scanner cannot detect studs or
joists through carpeting. It may be easier to detect
the metal nails that hold the materials to the stud or
joist.
NOTE: Sensing depth and accuracy can vary due to
moisture, content of the materials, wall texture and
paint.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Risk of personal injury due to prolonged use.
– Risk of personal injury due to unintentional
contact with current-carrying parts during the
work process.
Markings on Hand-Held Radar
Scanner
The following pictograms are shown on the handheld radar scanner:
Read instruction manual before use.
40
2012 XX XX
Year of Manufacture
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DCB100 and DCB105 battery chargers.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with
the charger plugged in to the power
supply, the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, grinding dust, metal chips,
steel wool, aluminum foil, or any buildup
of metallic particles should be kept away
from charger cavities. Always unplug the
charger from the power supply when
there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to
clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
ENGLISH
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
2. Insert the battery pack (a) into the charger.
The red (charging) light will blink continuously
indicating that the charging process has started.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• In case of damaged power supply cord the
supply cord must be replaced immediately by
the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230 V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DCB100 and DCB105 chargers accept 10.8 V
Li-Ion batteries.
These chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. 1)
1. Plug the charger into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery pack fully before
first use.
Charging Process
Refer to the table below for the state of charge of
the battery pack.
State of charge
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
LI-ION BATTERY PACKS ONLY
Li-Ion batteries are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
41
EN GLI S H
• Never force battery pack into charger. Do
not modify battery pack in any way to fit into
a non-compatible charger as battery pack
may rupture causing serious personal injury.
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40 ˚C (105 ˚F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
WARNING: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not
crush, drop or damage battery pack.
Do not use a battery pack or charger
that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any
way (i.e., pierced with a nail, hit with a
hammer, stepped on). Electric shock
or electrocution may result. Damaged
battery packs should be returned to
service centre for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persist, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
42
Battery Pack
BATTERY TYPE
The DCT418 operates on DEWALT 10.8 volt battery
packs.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry, away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place
out of the charger for optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery pack will
need to be recharged before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Read instruction manual
before use.
100%
Battery charging.
100%
Battery charged.
Battery defective.
Hot/cold pack delay.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
ENGLISH
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Do not incinerate the battery pack.
INTENDED USE
The hand-held radar scanner is designed to help
locate objects behind a wall surface. It can be
used on surfaces including drywall, plywood, OSB,
ceramic tile, marble and concrete.
Items detected include wood studs, ferrous metal,
non-ferrous metal, live electric wires and PVC pipes.
See Technical data for charging time.
Please read the entire manual before using the
hand-held radar scanner.
Only for indoor use.
The hand-held radar scanner is a professional tool.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
Package Contents
The package contains:
1 Hand-held radar scanner
1
1
1
1
10.8 V XR Lithium-ion battery pack
Charger
Instruction manual
Exploded drawing
NOTE: Battery packs and chargers are not included
with N-models.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 2)
WARNING: Never modify the hand-held
radar scanner or any part of it. Damage
or personal injury could result.
Electrical Safety
The charger has been designed for one voltage
only. Always check that the battery pack voltage
corresponds to the voltage on the rating plate.
Also make sure that the voltage of your charger
corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
a. 10.8 V XR lithium-ion battery pack
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
b. Handle
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
c. Wheels
d. Sensor area
e. Center alignment line
f. Display
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
g.
Power on/off button
Using an Extension Cable
h.
Left/up arrow button
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical Data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
i.
OK button
j.
Right/down arrow button
k.
Main menu button
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
43
EN GLI S H
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Always turn the hand-held
radar scanner off before inserting or
removing the battery pack.
The first time the hand-held radar scanner is
powered on, it will prompt to select a language.
1. Press the right/down arrow button (j) or left/up
arrow button (h) to select the desired language.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Hand-Held
Radar Scanner (fig. 3)
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
POLSKI
Pycc
NOTE: Make sure your battery pack is fully charged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1. Align the battery pack (a) with the rails inside the
handle.
2. Slide it firmly into place until you hear the lock
snap into place.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1. Press the release button (l) and firmly pull the
battery pack out of the hand-held radar scanner
handle.
2. Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
2. Press the OK button (i) to confirm selection.
BASIC OPERATION
The hand-held radar scanner identifies objects
behind a wall surface in three steps.
1. Place unit on wall.
2. Pre-scan Mapping: Move in a straight line
across wall surface.
3. Display scanned objects: Reverse scan direction
to display identified objects.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
Proper Hand Position
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
Proper hand position requires one hand on the
handle (b).
Getting Started (fig. 2)
Power On/Off
To turn on the hand-held radar scanner, press the
power on/off button (g) and hold for 0.5 seconds.
To turn off the hand-held radar scanner, press the
power on/off button (g) and hold for 2 seconds.
The hand-held radar scanner will also power off
automatically after 15 minutes of inactivity.
INITIAL SETUP
Press the power button (g) to turn on the hand-held
radar scanner.
44
The pre-scan data mapping process can begin
in any direction. The hand-held radar scanner will
automatically change to displaying objects when the
initial scan direction is reversed.
The hand-held radar scanner can be used either
horizontally or vertically.
During the first pass over the wall surface, the prescan data mapping occurs. The hand-held radar
scanner will automatically sense and calibrate for all
objects below the wall surface. When the direction
of scan is reversed, the hand-held radar scanner will
display the objects identified.
ENGLISH
The hand-held radar scanner can map and analyze
up to a 3 meter (9.8 foot) section of wall.
SCANNING PROCESS
1. The screen below will indicate that the handheld radar scanner is ready to start a new scan.
Ensure that the wheels are in contact with the wall
surface during the entire pre-scan data mapping and
scanning passes.
MAIN VIEWING SCREEN
2. Place the hand-held radar scanner on the wall
to start a new scan.
The main viewing screen contains several sections
of information.
P
3. Move the hand-held radar scanner along
the wall surface in a straight line. The screen
below will appear indicating the pre-scan data
mapping is in process.
Q
R
O
S
O. Main Scanning Window
P. Confidence Meter
Q. Material Identification Window
4. The hand-held radar scanner has a scannable
range of 3 meters (9.8 feet) of wall section. The
yellow memory bar will fill, indicating how much
of the available range is used. As the distance
limit is approached, the memory bar will turn
red.
R. Battery Fuel Gauge
S. Tracking Bar
Main Scanning Window
The main scanning window (O) will give a graphical
representation of the item identified below the wall
surface.
Items identified include wood, ferrous metal, nonferrous metal, plastic and live electric wires.
5. Reverse scanning direction to read the mapped
data. The main viewing screen below will
appear.
Wood
Live Electric
Ferrous Metal
45
EN GLI S H
Items identified include:
Wood
Non-Ferrous Metal
Metal
(Ferrous)
Metal
(Non-Ferrous)
Plastic / PVC
Arrow indicators will appear to guide to the center
of an object. Once the object center is detected,
a center line icon will appear. In addition, the
hand-held radar scanner can be set to beep when
directly centered over an identified object. More
information on turning the sound indication on or off
is in the Menu Options section of the manual. The
alignment lines (Fig. 2, e) on top of the hand-held
radar scanner can then be used to guide marking
the wall.
Confidence Meter
Plastic
Live Electric
NOTE: When the hand-held radar scanner is
directly over a live wire, the live electric icon will
appear in the main scanning window (O) and the
live electric icon will blink in the material identification
window (Q).
When the hand-held radar scanner is near, but not
directly over a live wire, the live electric icon will
blink in the material identification window (Q). This
indicates that there is live electric in the vicinity of the
hand-held radar scanner.
Battery Fuel Gauge
The confidence meter (P) gives a relative indication
of signal strength.
A fully lit confidence meter indicates a strong data
signal and high confidence of the material identified
below the surface.
A partially lit confidence meter indicates a weaker
signal and less confidence of the material identified
below the wall.
To improve the signal strength, follow these tips:
• Scan in a straight line, either horizontal or
vertical.
• Scan uniformly without lifting from the surface of
the wall.
• Always scan SLOWLY to achieve maximum
sensitivity.
• Do not touch the surface being scanned with
your other hand or any other part of the body
as it interferes with scanning.
• Review Detection Through Special Surface
Conditions section of the manual.
The display on the hand-held radar
scanner includes a battery fuel gauge
(R) which consists of four yellow
segments that indicate the level of
charge remaining in the 10.8 V battery
pack. When the level of charge in the
battery is below the usable limit, the last
segment of the battery fuel gauge will
turn red to indicate that the battery will need to be
recharged.
NOTE: The battery fuel gauge is only an indication
of the charge left on the battery pack. It does
not indicate product functionality and is subject
to variation based on product components,
temperature and end-user application.
Tracking Bar
Material Identification Window
The material identification window (Q) will give
further detail of the item identified below the wall
surface. Multiple items could be displayed if they
are all directly below the hand-held radar scanner's
position.
46
The tracking bar (S) at the bottom of the main
viewing screen gives a macro overview of the
number of objects located during the pre-scan data
mapping process.
ENGLISH
The current position of the hand-held radar scanner
is indicated by the brackets and shaded area.
The tracking bar can be helpful in indicating which
way to move the hand-held radar scanner to identify
additional objects behind the wall surface.
Error Messages
SCANNING TOO FAST
If the scanning speed exceeds the maximum
processing speed of the hand-held radar scanner,
the below error message will appear:
Replace or recharge the 10.8 V battery pack.
LOST CONTACT WITH THE WALL SURFACE
If the hand-held radar scanner loses contact with the
wall surface, the following error message will appear:
Remove the hand-held radar scanner from the wall.
When the BEGIN SCANNING screen appears on the
display, place the hand-held radar scanner on the
wall to restart the scan.
SCANNING TOO SLOW
If the scanning speed is below the minimum
processing speed of the hand-held radar scanner,
the following error message will appear:
Remove the hand-held radar scanner from the wall.
When the BEGIN SCANNING screen appears on the
display, place the hand-held radar scanner on the
wall to restart the scan.
MAXIMUM DISTANCE EXCEEDED
The hand-held radar scanner has a maximum
scanning range of 3 meters (9.8 feet). If the distance
scanned exceeds the maximum distance, the
following error message will appear:
Remove the hand-held radar scanner from the wall.
When the BEGIN SCANNING screen appears on the
display, place the hand-held radar scanner on the
wall to restart the scan.
BATTERY LOW
If the 10.8 V battery pack is about to run out of
charge, the following error message will appear:
Remove the hand-held radar scanner from the wall.
When the BEGIN SCANNING screen appears on the
display, place the hand-held radar scanner on the
wall to restart the scan.
47
EN GLI S H
Menu Options
DISPLAY VERSION
Press the menu button (k) to view the menu options.
The hand-held radar scanner will display the product
software version.
NOTE: At any time, the menu button may be
pressed to navigate up one level.
1. Press the right/down arrow button (j) or left/up
arrow button (h) to highlight the menu option.
Press the OK button (i) to exit.
RESET FACTORY DEFAULTS
2. Press the OK button (i) to confirm selection.
LANGUAGE SELECTION
1. Press the right/down arrow button (j) or left/up
arrow button (h) to select the desired language.
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
NOTICE: Changing to default setup
will erase current settings and restore
factory settings.
1. Press the right/down arrow button (j) or left/up
arrow button (h) to highlight YES or NO.
POLSKI
Pycc
2. Press OK button (i) to confirm selection.
VIEW TUTORIAL
The hand-held radar scanner includes a tutorial with
tips for best practices.
After completion of the tutorial, the hand-held radar
scanner will return to the main menu.
2. Press the OK button (i) to confirm selection.
3. If YES is selected, the hand-held radar scanner
will ask for a second confirmation to restore
factory defaults. Press the right/down arrow
button (j) or left/up arrow button (h) to highlight
YES or NO.
SOUND ON/OFF
1. Press the right/down arrow button (j) or left/up
arrow button (h) to highlight ON or OFF.
4. Press the OK button (i) to confirm selection.
2. Press the OK button (i) to confirm selection.
48
ENGLISH
Operating Tips
• Use only DEWALT 10.8 V XR lithium-ion battery.
• Ensure the DEWALT battery is in good working
condition. If the battery fuel gauge (R) on the
main viewing screen has only one red segment
lit, the battery needs to be recharged.
• Scan in a straight line, either horizontal or
vertical.
• Scan uniformly without lifting from the surface of
the wall.
• Always scan SLOWLY to achieve maximum
sensitivity.
• Do not touch the surface being scanned with
your other hand or any other part of the body
as it could interfere with scanning.
• Refer to construction plans, visible exits of
wires and pipes and construction techniques.
Studs are normally spaced either 40 cm (16") or
60 cm (24") on centre and are 38 mm (1-1/2")
wide. Doors and windows are often constructed
with studs and headers which are closer
together.
• Avoid scanning through materials which have
inconsistent density such as carpet with
padding, excessively thick plaster and lath,
freshly painted walls or metallic wall coverings.
• Avoid wearing jewelry such as rings or watches.
The metal may cause inaccurate detection.
• Protect against moisture and direct sunlight.
• Do not place stickers, decals, paint or name
plates, especially metal ones, on the sensor
area of the back of the tool.
MAINTENANCE
WARNING: Always turn the hand-held
radar scanner off before inserting or
removing the battery pack.
Your DEWALT hand-held radar scanner has been
designed to operate over a long period of time with
a minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and
regular cleaning.
The charger, battery pack and hand-held radar
scanner are not serviceable. There are no
serviceable parts inside.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust off with
clean, dry air at least once a week. To
minimize the risk of eye injury, always
wear proper eye protection when
performing this.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
WARNING: Do not apply solvents to
the face as this may cause damage. Do
not clean the infrared lens too vigorously
as this can damage the delicate antireflective coating.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this
product.
RECOMMENDED ACCESSORIES
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
49
EN GLI S H
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
50
ENGLISH
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
51
EN GLI S H
Troubleshooting
SITUATION
PROBABLE CAUSE
SOLUTION
Unit does not turn on
• No power to unit
• Make sure 10.8 V battery pack is fully charged
• Fully seat the 10.8 V battery pack in the handle
Unit does not display objects;
says Pre-Scan Data Mapping
• Unit is in process of
mapping scanned area
• Refer to Scanning Process section
No materials detected or
difficult in detecting objects
• Too narrow an area
mapped
• Difficulty in scanning
below special wall
condition
•
•
•
•
Difficulty in detection of metal
• Metal items too deep
• Scan in both horizontal and vertical straight
lines. Metal sensitivity is increased when the
metal object is parallel to the sensor.
Seemingly false metal
detection
• Metal items such as
jewelry are too close to
sensor area
• Remove jewelry & re-scan
Difficulty in scanning near
door or windows
• Double or triple studs are
common around doors
and windows
• Detect outer edge instead
Area of voltage detected is
larger than anticipated
• Static charge may be
present on the wall
surface
• Scan a smaller area
• Turn off the electrical circuit and identify metal
wire instead
• Place your free hand on the wall to drain static
Electrical voltage not
detected in area where it was
thought to be
• Wires are shielded by
metal conduit
• Wires are deeper than
76 mm (3")
• Wires are not live
• Cannot scan below
special wall condition
• Review identified metal in scanning window to
determine metal conduit
• Plug an item into a wall outlet to verify live circuit
• Refer to Detection Through Special Surface
Conditions section
Low confidence meter
reading
• Scanning in a non-straight • Scan slowly
line
• Scan in a straight line
• Scanning too fast
• Refer to Detection Through Special Surface
• Difficulty scanning below
Conditions section
special wall condition
Received error message:
Too fast
• Scanning too fast
• Scan slowly
Received error message:
Lost surface contact
• Hand-held radar scanner
lifted off wall surface
• Re-map area and repeat scanning
Cannot get a center line to
appear
• Wall is thick or dense
• Refer to Detection Through Special Surface
Conditions section
Screen freezes or won't
turn on
• Software lockup
• Insert a small object (i.e., paper clip end) into
the reset button. The reset button is located on
the back surface, under the label. There is a
circle on the label indicating the reset location.
52
Re-map larger area
Scan slowly
Scan in a straight line
Refer to Detection Through Special Surface
Conditions section
• Scan in both the horizontal and vertical
directions
ESPAÑOL
ESCÁNER DE RADAR INALÁMBRICO MANUAL
DCT418
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
DCT418
10,8
1
Li-Ion
-5 °C a 45 °C
(23 °F a 113 °F)
Serie de temperatura (Almacenamiento) -32 °C a 50 °C
(-25 °F a 122 °F)
Peso (sin la batería)
kg
0,6
Escanea en madera estructurada
yeso, contrachapado,
mármol y
baldosa de cerámica,
hormigón
Detecta objetos, metal férrico
travesaños de madera,
metal no férrico, PVC,
y líneas eléctricas cargadas
Profundidad máxima de sensibilidad
ante los travesaños
38 mm (1-1/2")
Profundidad máxima de sensibilidad
ante los metales no férricos
76 mm (3")
Profundidad máxima de sensibilidad
ante los metales férricos
76 mm (3")
Profundidad máxima de sensibilidad
ante las tuberías de PVC
76 mm (3")
Profundidad máxima de sensibilidad
ante los cables eléctricos cargados
76 mm (3")
Precisión de la posición
+/- 13 mm (1/2")
Tipo de pantalla
89 mm (3,5"), pantalla
a color LCD
Resolución de pantalla
320x240 píxeles
Selección de la lengua:
inglés, español, francés,
alemán, italiano, holandés,
ruso, polaco
Voltaje
VDC
Tipo
Tipo de batería
Serie de temperatura (Funcionamiento)
Batería
Tipo de batería
Voltaje
VDC
Capacidad Ah
Peso
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
Cargador
DCB100
DCB105
Voltaje
VAC
230
230
de la red
Tipo de batería
Li-Ion
Li-Ion
Tiempo de min
40
40
30
30
carga
(baterías (baterías (baterías (baterías
approx.
de 1,3 Ah) de 1,5 Ah) de 1,3 Ah) de 1,5 Ah)
Peso
kg
0,3
0,49
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
ADVERTENCIA: Este es un producto
de Clase A. En un ambiente residencial
este producto podría causar radio
interferencias, en cuyo caso el usuario
podría verse en la necesidad de tomar
las medidas apropiadas.
ADVERTENCIA: El aumento de la
corriente electrostática podría provocar
fallos en la pantalla y se perderán todos
los datos no guardados. Si la pantalla
se congela, retire el paquete de batería
de 10,8 V para reiniciar la unidad.
Vuelva a introducir el paquete de
baterías y pulse el botón de encendido.
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
53
ESPAÑOL
b)
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Instrucciones importantes de
seguridad
• Lea estas instrucciones.
• Guarde las presentes instrucciones.
c)
Uso y cuidado
a)
• Preste atención a todas las advertencias.
• Siga todas las instrucciones.
• Utilice sólo los complementos/accesorios
indicados por el fabricante.
• Todas las operaciones de mantenimiento o
reparación deben ser realizadas por personal
cualificado. El aparato necesitará ser reparado
cuando haya registrado cualquier tipo de
daños, se haya expuesto a la lluvia o a la
humedad, no funcione con normalidad o se
haya caído.
GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA PODER ACUDIR A ELLAS CON
POSTERIORIDAD
Seguridad en la zona de trabajo
a)
b)
Mantenga el área de trabajo limpia y
bien iluminada. Las áreas en desorden u
oscuras pueden provocar accidentes.
Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
opera el escáner de radar manual. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el
control.
b)
54
Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice el escáner de radar manual.
No utilice el escáner de radar manual
cuando esté cansado o bajo los efectos
de drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
maneja el escáner de radar manual puede
ocasionar lesiones personales graves.
Guarde el escáner de radar manual
cuando no esté en uso fuera del alcance
de los niños y no permita que otras
personas no familiarizadas con él o
con estas instrucciones operen con el
escáner de radar manual. El escáner de
radar manual puede resultar muy peligroso
en manos de usuarios no formados.
Use el escáner de radar manual, los
accesorios, etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las
condiciones de trabajo y el trabajo que
vaya a realizarse. El uso delescáner de
radar manual para operaciones que no sean
las previstas puede ocasionar una situación
peligrosa.
Uso y cuidado de la herramienta con
batería
a)
b)
Seguridad personal
a)
No se estire demasiado. Mantenga un
equilibrio adecuado y la estabilidad
constantemente. Esto permite un mejor
control del escáner de radar manual en
situaciones inesperadas.
Use la vestimenta adecuada. No utilice
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados de
las piezas en movimiento. La ropa suelta,
las joyas y el pelo largo pueden quedar
atrapados en las piezas en movimiento.
c)
Recargue exclusivamente con el
cargador indicado por el DEWALT. Un
cargador adecuado para un tipo de paquete
de pilas puede provocar riesgos de incendio
al ser utilizado con otro paquete de pilas.
Cuando el paquete de baterías no esté
en uso, manténgalo alejado de otros
objetos metálicos como los clips de
papel, las llaves, los clavos, las tuercas
u otros objetos metálicos pequeños
que puedan conectar ente sí ambos
terminales. La unión de los terminales de
las pilas puede provocar quemaduras o
incendios.
En condiciones abusivas, podrá salir
líquido de la batería, evite el contacto.
Si se produce el contacto de forma
accidental, limpie con agua. Si el líquido
se pone en contacto con los ojos, acuda
además a un médico. El líquido expulsado
de la batería podrá provocar irritaciones o
quemaduras.
ESPAÑOL
Información de seguridad para los
escáneres de radar manuales
ADVERTENCIA: No desmonte ni
cambie el escáner de radar manual.
Este aparato no incluye piezas
que puedan ser reparadas por el
usuario en su interior. Si necesita
ayuda, póngase en contacto con su
distribuidor local.
• No haga funcionar el escáner de radar
manual en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Los escáneres de radar
manuales originan chispas que pueden inflamar
el polvo o los gases.
• El escáner de radar manual sólo debe
utilizarse con las baterías diseñadas
específicamente por DEWALT El uso de
cualquier otro tipo de pilas puede crear riesgos
de incendios.
• Guarde el escáner de radar manual
fuera del alcance de los niños y de otras
personas sin formación. Las herramientas
son peligrosas si son operadas por usuarios
que no tienen formación.
• No retire ni deshaga las etiquetas de
advertencia.
• El escáner de radar manual debe permanecer
en contacto con la superficie de la pared
durante todo el proceso de escaneo.
• El funcionamiento óptimo del escáner de radar
manual es posible exclusivamente cuando
se leen y se respetan las instrucciones de
funcionamiento.
• No pegue etiquetas sobre las placas de
datos en la zona del sensor ubicada en la
parte trasera del escáner de radar manual.
Las etiquetas metálicas podrían afectar
especialmente a los resultados de medición.
• Antes de encender el escáner de radar manual,
compruebe que la superficie trasera no esté
húmeda. Si es necesario, séquela con un paño
seco antes de realizar el escaneo.
• No lo exponga a temperaturas extremas
o cambios extremos de temperatura. En
caso de registrar grandes cambios en la
temperatura, deje que la unidad se ajuste a la
temperatura ambiente antes de encenderla. Las
temperaturas extremas y los cambios extremos
de temperatura pueden impedir la visualización
y la precisión de la herramienta.
• La electricidad estática puede conllevar una
detección imprecisa de los cables eléctricos.
ADVERTENCIA: No exponga el
escáner de radar manual o la batería a
un calor excesivo como los rayos del
sol, el fuego o situaciones similares.
ADVERTENCIA: Los cambios no
autorizados por el fabricante podrán
anular la facultad del usuario de operar
este dispositivo.
ADVERTENCIA: No debe basarse
exclusivamente en el detector para
localizar artículos bajo la superficie
escaneada. En determinadas
circunstancias, es posible que el
escáner no identifique todos los objetos
o la ubicación exacta de los objetos.
Utilice otras fuentes de información
para ayudarle a localizar los artículos
antes de penetrar en la superficie. Entre
dichas fuentes adicionales se incluyen
los planes de construcción, los puntos
visibles de la entrada de tuberías y
cableados en las paredes, como en
los cimientos; y siga las normas de
separación de vigas estándar de 40 cm
(16") o 60 cm (24").
ADVERTENCIA: Debe prestar
siempre mucho cuidado cuando realice
clavados, cortes o perforaciones en
techos, paredes y suelos que puedan
incluir cables o tuberías cerca de
la superficie. Los cables cubiertos,
cortados o no alimentados no serán
detectados como cables cargados.
Recuerde que las vigas o viguetas
suelen guardar una separación de
unos 40 cm (16") o 60 cm (24") en el
centro y suelen tener una profundidad
de 38 mm (1-1/2"). Preste atención
a cualquier elemento que guarde una
distancia inferior o que tenga una
profundidad distinta. Apague siempre
la alimentación cuando trabaje junto
a cables eléctricos. Del mismo modo,
apague los suministros de agua y de
gas.
ADVERTENCIA: Para reducir los
riesgos de daños y electrocuciones,
apague siempre la alimentación cuando
trabaje cerca de los cables eléctricos.
Los cables cubiertos de metal o
aquellos ubicados en los conductos
metálicos no serán detectados.
Preste especial cuidado en dichas
circunstancias o cuando se encuentre
presente un cableado de CA cargado.
55
ESPAÑOL
Pruebe la funcionalidad de la detección
de CA en un suministro de alimentación
conocido antes de realizar cualquier
medición.
Detección en condiciones especiales
de superficie
ADVERTENCIA: Los cables cargados
que se encuentren a una profundidad
superior a 50,8 mm (2") de la superficie,
en un conducto de plástico, tras
paredes de contrachapado o cubiertas
de paredes metálicas, los cables
que operen a una corriente CD o
que se utilicen en los sistemas de
telecomunicaciones o en los sistemas
informáticos pueden no ser detectados.
Los cables que no están cargados
podrán ser detectados como objetos
metálicos.
El escáner de radar manual funcionará normalmente
en paredes cubiertas de papel pintado o tela, a
menos que los materiales sean laminados metálicos,
incluyan fibras metálicas o sigan estando húmedos
tras la aplicación.
ADVERTENCIA: No utilice la
herramienta para detectar un voltaje de
CA en cables no aislados, expuestos o
libres. No utilice como sustituto de un
voltímetro.
ADVERTENCIA: Los valores de
la detección pueden ser alterados
en determinadas condiciones
ambientales. Entre ellas se incluye
la proximidad de otros equipos que
generen fuertes campos magnéticos
o electromagnéticos, humedad,
materiales de construcción metálicos,
materiales aislantes laminados o
baldosas o papel pintado conductivo. El
uso de sistemas de transmisión como
WLAN, UMTS, radares, columnas de
transmisión o microondas puede afectar
a las mediciones.
ATENCIÓN: No utilice en humanos
o animales. No se destina a un uso
en humanos y animales y de hacerlo,
puede provocar daños.
ATENCIÓN: Cuando no lo utilice,
coloque el escáner de radar
manual de forma lateral sobre una
superficie estable, en la que no
corra riesgos de caída o de vuelco.
Algunas herramientas con grandes
paquetes de baterías permanecerán de
pie sobre el paquete de baterías, pero
podrán volcarse con facilidad.
PAPEL PINTADO
YESO Y ESCAYOLA
Debido al grosor desigual del yeso, puede resultar
difícil localizar los montantes o vigas. Posiblemente
será más fácil identificar los cabezales de los
tornillos metálicos ubicados en dichas vigas. Si
el yeso está reforzado con una malla de alambre,
el escáner de radar manual no podrá detectar
fiablemente los objetos ubicados tras ella.
TECHOS Y PAREDES ACÚSTICAS O TEXTURIZADAS
Cuando se escanea una pared o un techo con una
superficie desigual, coloque un cartón fino sobre la
superficie y escanee sobre el cartón.
SUELOS DE MADERA, SUBSUELOS DE MADERA Y YESO
SOBRE CONTRACHAPADO
Debido al grosor de dichos materiales, puede
resultar difícil detectar una viga o montante de
madera. Será probablemente más fácil detectar los
clavos metálicos que sostienen los materiales a la
viga o al montante.
ALFOMBRAS
El escáner de radar manual no puede detectar
vigas o montantes a través de la alfombra. Será
probablemente más fácil detectar los clavos
metálicos que sostienen los materiales a la viga o al
montante.
NOTA: La profundidad de detección y la precisión
pueden variar con motivo de la humedad, el
contenido de los materiales, la textura del muro y la
pintura.
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
– Riesgo de daños personales debido a un
contacto no intencionado con las piezas
cargadas durante el proceso de trabajo.
56
ESPAÑOL
Marcas en el escáner de radar
manual
En el escáner de radar manual se muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha, que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la superficie de la caja
protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
Ejemplo:
2012 XX XX
Año de fabricación
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES:
Este manual incluye instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para los cargadores de
pilas DCB100 y DCB105.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y advertencias del cargador, del
paquete de baterías y del producto que utiliza
el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de
electrocuciones. No permita que ningún
líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
partículas metálicas, deben mantenerse
alejados de las cavidades del cargador.
Desconecte siempre el cargador de la
red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el
cargador antes de intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El
cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar
juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados
para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DEWALT. Cualquier
otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De este modo,
reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable
eléctrico.
• Compruebe que el cable se encuentra
ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
• No utilice cables de extensión a menos
que sea estrictamente necesario. El uso
de un cable de extensión inadecuado podrá
provocar riesgos de incendios, electrocuciones
o choques.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras.
Para reducir el riesgo de daños,
cargue sólo las baterías recargables
de DEWALT. Otros tipos de baterías
podrán provocar daños materiales y
daños personales.
• No coloque ningún objeto en la parte
superior del cargador ni lo coloque en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y dar lugar a un
calentamiento interno excesivo. Coloque el
cargador en una posición lejos de cualquier
fuente de calor. El cargador se ventila mediante
las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
ATENCIÓN: Los niños deberán
permanecer vigilados para garantizar
que no jueguen con el aparato.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado — haga que se lo reparen de
inmediato.
AVISO: En determinadas
circunstancias, con el cargador
conectado a la red, el cargador podrá
registrar un cortacircuitos con un
material ajeno. Los materiales ajenos
que sean conductores como por
ejemplo, el polvo de molido, los chips
metálicos, la lana de acero, el papel
de aluminio o cualquier cúmulo de
• No opere el cargador si ha recibido un gran
golpe, si se ha caído o si se ha dañado de
cualquier otro modo. Llévelo a un centro de
servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, llévelo a un centro
de servicio autorizado cuando necesite
repararlo. Un ensamblaje inadecuado podrá
provocar riesgos de electrocución, choques o
incendios.
57
ESPAÑOL
• Si el cable de suministro está dañado, deberá
sustituirlo de inmediato por otro del fabricante,
su agente de servicio o una personal cualificada
similar para evitar todo tipo de peligro.
• Desconecte el cargador del enchufe antes
de intentar limpiarlo. Esto reducirá el riesgo
de electrocución. La retirada del paquete de
baterías no reducirá este riesgo.
• NO intente nunca conectar 2 cargadores
juntos.
• El cargador ha sido diseñado para funcionar
con la red eléctrica normal de 230 V. No
intente utilizarlo con cualquier otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador de vehículos.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DCB100 y DCB105 aceptan
baterías de litio-ión de 10,8 V.
Estos cargadores no necesitan ajuste y están
diseñados para que su funcionamiento sea lo más
fácil posible.
Procedimiento de carga (fig. 1)
1. Enchufe el cargador en una toma de corriente
apropiada antes de introducir la batería.
2. Introduzca la batería (a) en el cargador. La luz
roja (de carga) parpadeará continuamente para
indicar que el proceso de carga se ha iniciado.
3. Se sabrá que se ha terminado la carga cuando
la luz roja esté ENCENDIDA continuamente.
La batería está totalmente cargada y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en el
cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas de litio-ión, cargue el
paquete de pilas al completo antes de utilizarlo por
primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado
de carga de la batería.
Estado de la carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría
cambie la batería
58
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Retraso por batería caliente/fría
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/
fría y suspende la carga hasta que la batería alcanza
la temperatura adecuada. En ese momento, el
cargador inicia automáticamente el modo de carga
de la batería. Esta función garantiza la máxima
duración de la batería.
SÓLO BATERÍAS DE LI-ION
Las baterías de Li-Ion están diseñadas con un
Sistema de protección electrónico que protegerá la
batería contra la sobrecarga, el sobrecalentamiento
o la descarga completa.
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente
cargada. Antes de utilizar la batería y el cargador,
lea las instrucciones de seguridad a continuación.
Luego siga los procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No recargue ni utilice las baterías en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o
los humos.
• No fuerce nunca el paquete de baterías
en el cargador. No cambie el paquete de
baterías de ningún modo para introducirlo
en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y
provocar daños personales graves.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de
baterías con los cargadores DEWALT.
• NO salpique ni sumerja en agua ni en otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 ˚C (105 ˚F) (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
ESPAÑOL
ADVERTENCIA: No intente nunca
abrir el paquete de baterías por ningún
motivo. Si la carcasa del paquete de
baterías está rota o dañada, no lo
introduzca en el cargador. No golpe,
tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías
o cargador que haya recibido un
gran golpe, se haya caído o se haya
dañado de algún modo (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con
un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos.
Los paquetes de baterías dañadas
deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice,
coloque la herramienta de forma
lateral en una superficie estable
que no presente ningún peligro
de caídas u obstáculos. Algunas
herramientas con grandes paquetes de
baterías permanecerán de pie sobre
el paquete de baterías, pero podrán
volcarse con facilidad.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero,
se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y
seco para obtener los máximos resultados del
cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas
deberá recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y la batería
muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Bloque de baterías
TIPO DE PILA
100%
La batería se está cargando.
100%
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
Retraso por batería caliente/fría.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
No cargar baterías deterioradas.
Usar sólo baterías DEWALT, cualquier
otra puede estallar y provocar lesiones
corporales y daños materiales.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
El DCT418 funciona con paquetes de baterías
DEWALT de 10,8 voltios.
59
ESPAÑOL
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
No queme el paquete de baterías.
Sólo para uso en interior.
El escáner de radar manual es una herramienta
profesional. NO permita que los niños toquen
la herramienta. El uso por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
Paquete de pilas de litio-ión de 10,8 V XR
Cargador
Manual de instrucciones
Dibujo despiezado
NOTA: Las baterías y los cargadores no van
incluidos en los modelos N.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 2)
ADVERTENCIA: Jamás altere el
escáner de radar manual ni ninguna de
sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Paquete de pilas de litio-ión de 10,8 V XR
b. Empuñadura
c. Ruedas
d. Zona del sensor
e. Línea de alineación central
f. Pantalla
g.
Botón de encendido/apagado
h.
Botón de flecha izquierda/arriba
60
Los artículos detectados incluyen las vigas de
madera, los metales férricos, los metales no férricos,
los cables eléctricos cargados y los tubos de PVC.
Por favor, lea todo el manual al completo antes de
utilizar el escáner de radar manual.
El embalaje contiene:
1 Escáner de radar manual
i.
Botón de validación
j.
Botón de flecha derecha/abajo
k.
El escáner de radar manual está diseñado para
ayudar a localizar objetos tras una superficie de
pared. Puede utilizarse en superficies como el
yeso, el contrachapado, la madera estructurada, la
baldosa de cerámica, el mármol y el hormigón.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
Contenido del embalaje
1
1
1
1
USO PREVISTO
Botón del menú principal
Seguridad eléctrica
El cargador ha sido diseñado para un único voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje del paquete de
baterías corresponda al indicado en la placa de
características. Asegúrese también de que el voltaje
del cargador corresponda al de la red eléctrica.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Apague siempre
el escáner de radar manual antes
de introducir o retirar el paquete de
baterías.
ADVERTENCIA: Utilice exclusivamente
los paquetes de baterías y cargadores
de DEWALT.
ESPAÑOL
Introducir y retirar el paquete de
baterías del escáner de radar
manual (fig. 3)
NOTA: Compruebe que su paquete de baterías esté
completamente recargado.
PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL ASA DE
LA HERRAMIENTA
1. Alinee el paquete de batería (a) con los rieles
ubicados en el interior del asa.
2. Deslícelo firmemente en su lugar hasta que oiga
el clic de introducción en su lugar.
PARA RETIRAR EL PAQUETE DE PILAS DE LA HERRAMIENTA
1. Pulse el botón de liberación (l) y tire firmemente
del paquete de baterías para sacarlo del mango
del escáner de radar manual.
2. Introduzca el paquete de baterías en el
cargador tal y como se indica en la sección del
cargador del presente manual.
OPERACIÓN
Instrucciones de uso
1. Pulse el botón de flecha derecha/abajo (j) o
izquierda/arriba (h) para seleccionar el idioma
que desee.
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
POLSKI
Pycc
2. Pulse el botón de validación (i) para confirmar la
selección.
OPERACIONES BÁSICAS
El escáner de radar manual identifica objetos que
se encuentran tras una superficie de pared en tres
etapas.
1. Coloque la unidad sobre la pared.
2. Mapeo de pre-escaneo: Se mueve en línea
recta por toda la superficie de la pared.
3. Muestra de los objetos escaneados: Invierte la
dirección de escaneo para mostrar los objetos
identificados.
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
Posición adecuada de las manos
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano repose en la empuñadura (b).
Inicio (fig. 2)
Encendido/Apagado
Para encender el escáner de radar manual, pulse
el botón de encendido/apagado (g) y manténgalo
pulsado durante 0,5 segundos.
Para apagar el escáner de radar manual, pulse
el botón de encendido/apagado (g) y manténgalo
pulsado durante 2 segundos.
El escáner de radar manual también se apagará
automáticamente tras 15 minutos de inactividad.
CONFIGURACIÓN INICIAL
Pulse el botón de encendido (g) para encender el
escáner de radar manual.
La primera vez que se enciende el escáner de radar
manual, le pedirá que seleccione un idioma.
El proceso de mapeo de datos de pre-escaneo
puede empezar en cualquier dirección. El escáner
de radar manual cambiará automáticamente para
mostrar objetos cuando la dirección del escaneo
inicial se invierta.
El escáner de radar manual puede utilizarse de
forma horizontal o vertical.
Durante el primer paso sobre la superficie de la
pared, se origina el proceso de mapeo de datos de
pre-escaneo. El escáner de radar manual detectará
y calibrará automáticamente todos los objetos que
se encuentren bajo la superficie de la pared. Cuando
la dirección del escaneo se invierta, el escáner de
radar manual mostrará los objetos identificados.
61
ESPAÑOL
El escáner de radar manual puede localizar y
analizar hasta una sección de pared de 3 metros
(9,8 pies).
PROCESO DE ESCANEO
1. La pantalla indicada a continuación mostrará
que el escáner de radar manual está listo para
iniciar un nuevo escaneo.
EMPEZAR
ESCANEO
Compruebe que las ruedas estén en contacto con
la superficie de la pared durante todo el proceso de
mapeo de datos de pre-escaneo y de escaneo.
PANTALLA DE VISUALIZACIÓN PRINCIPAL
La pantalla principal de visualización incluye varias
secciones de información.
2. Coloque el escáner de radar manual sobre la
pared para empezar un nuevo escaneo.
3. Mueva el escáner de radar manual por la
superficie de la pared en línea recta. La pantalla
indicada más abajo aparecerá indicando que el
mapeo de datos de pre-escaneo está en curso.
P
Q
R
O
S
PRE-ESCÁN
LOCALIZANDO DATOS
O. Ventana principal de escaneo
P. Metro de confianza
Q. Ventana de identificación de material
R. Medidor de estado de la batería
4. El escáner de radar manual tiene una franja
de análisis de 3 metros (9,8 pies) de sección
de pared. La barra de memoria amarilla se
completará, indicando la franja disponible
que se ha utilizado. A medida que se vaya
acercando al límite de la distancia, la barra de
memoria pasará a rojo.
S. Barra de seguimiento
La ventana principal de escaneo
La ventana principal de escaneo (O) ofrecerá una
representación gráfica del artículo identificado bajo la
superficie de la pared.
Los artículos identificados incluyen la madera, el
metal férrico, el metal no férrico, el plástico y los
cables eléctricos cargados.
PRESCANSIONE
DATI DI MAPPATURA
5. Invierta la dirección de escaneo para leer los
datos de mapeo. La pantalla principal de
visualización indicada más abajo aparecerá.
62
Madera
Cableado
eléctrico cargado
Metal
férrico
ESPAÑOL
de la pared. Podrán mostrarse múltiples artículos
cuando estén ubicados directamente bajo la
posición del escáner de radar manual.
Entre los artículos identificados se incluyen:
Metal no férrico
Plástico / PVC
Los indicadores de flechas aparecerán para guiarle
hasta el centro de un objeto. Una vez que se
detecte el centro del objeto, aparecerá un icono
de línea central. Además, el escáner de radar
manual puede configurarse para emitir un sonido
cuando esté directamente centrado sobre un objeto
identificado. Podrá encontrar más información sobre
la activación o la desactivación de la indicación
sonora en la sección de Opciones del menú del
manual. Las líneas de alineación (Fig. 2, e) de la
parte superior del escáner de radar manual pueden
utilizarse a continuación para guiar la marca de la
pared.
Madera
Plástico
Metal
(férrico)
Metal
(no férrico)
Cableado eléctrico cargado
Metro de confianza
NOTA: Cuando el escáner de radar manual se
encuentra ubicado directamente sobre un cableado
cargado, aparecerá el icono de cableado eléctrico
cargado en la ventana principal de escaneo (O) y el
icono de cableado eléctrico cargado pestañeará en
la ventana de identificación del material (Q).
El metro de confianza (P) ofrece una indicación
relativa de la fuerza de señal.
Cuando el escáner de radar manual esté cerca,
pero no se encuentre directamente sobre un
cableado cargado, el icono de cableado eléctrico
cargado pestañeará en la ventana de identificación
del material (Q). Esto indica que existe un cableado
eléctrico cargado cerca del escáner de radar
manual.
Un metro de confianza completamente encendido
indica una fuerte señal de datos y una alta confianza
del material identificado bajo la superficie.
Un metro de confianza parcialmente encendido
indica una señal de datos más débil y una confianza
inferior del material identificado bajo la pared.
Para mejorar la fuerza de señal, siga los consejos
indicados a continuación:
• Escanee en línea recta, ya sea de forma
horizontal o vertical.
• Escanee de forma uniforme sin levantarse de la
superficie o de la pared.
• Escanee siempre LENTAMENTE para lograr la
sensibilidad máxima.
• No toque la superficie que se está escaneando
con su otra mano o con cualquier parte del
cuerpo, ya que podrá interferir con el escaneo.
• Revise la sección de Detección en
condiciones especiales de superficie del
manual.
Medidor de estado de la batería
La pantalla del escáner de radar
manual incluye un medidor de estado
de la batería (R) que consta de cuatro
segmentos amarillos que indican el
nivel de carga restante en la batería de
10,8 V. Cuando el nivel de carga de la
pila esté por debajo del límite necesario para su uso,
el último segmento del indicador de carga cambiará
a rojo para indicar que deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga de la batería tan sólo
constituye una indicación de la carga que queda en
el paquete de pilas. No indica ninguna funcionalidad
del producto y podrá registrar variaciones en función
de los componentes del producto, de la temperatura
y de la aplicación del usuario final.
Ventana de identificación de material
La ventana de identificación del material (Q) ofrecerá
más datos del artículo identificado bajo la superficie
63
ESPAÑOL
Cuando la pantalla de EMPEZAR ESCANEO
aparezca, coloque el escáner de radar manual sobre
la pared para reiniciar el escaneo.
Barra de seguimiento
BATERÍA BAJA
La barra de seguimiento (S) ubicada en la parte
inferior de la ventana principal de visualización
ofrece una vista general del número de objetos
ubicados durante el proceso de mapeo de datos
pre-escaneo.
La posición actual del escáner de radar manual se
indica mediante corchetes y una zona sombreada.
La barra de seguimiento puede resultar de gran
utilidad a la hora de indicar la dirección en la que
deberá mover el escáner de radar manual para
identificar objetos adicionales que se encuentren
tras la superficie de pared.
Mensajes de error
ESCANEO DEMASIADO RÁPIDO
Si la velocidad de escaneo supera la velocidad
máxima de procesamiento del escáner de radar
manual, aparecerá el siguiente mensaje de error en
pantalla:
ESCANEAR MÁS
LENTO
Si el paquete de pilas de 10,8 V está a punto de
descargarse, le aparecerá el siguiente mensaje de
error en pantalla:
PILA
BAJA
Cambie o recargue el paquete de pilas de 10,8 V.
PÉRDIDA DE CONTACTO CON LA SUPERFICIE DE LA
PARED
Si el escáner de radar manual pierde el contacto
con la superficie de la pared, aparecerá el siguiente
mensaje en pantalla:
SE HA PERDIDIO EL
CONTACTO CON LA
SUPERFICIE
VOLVER A ESCANEAR
SE HA SUPERADO LA
VELOCIDAD MÁXIMA
Retire el escáner de radar manual de la pared.
Retire el escáner de radar manual de la pared.
Cuando la pantalla de EMPEZAR ESCANEO
aparezca, coloque el escáner de radar manual sobre
la pared para reiniciar el escaneo.
ESCANEO DEMASIADO LENTO
Si la velocidad de escaneo es inferior a la velocidad
mínima de procesamiento del escáner de radar
manual, aparecerá el siguiente mensaje de error en
pantalla:
ESCANEAR MÁS
RÁPIDO
Cuando la pantalla de EMPEZAR ESCANEO
aparezca, coloque el escáner de radar manual sobre
la pared para reiniciar el escaneo.
SUPERACIÓN DE LA DISTANCIA MÁXIMA
El escáner de radar manual tiene una franja máxima
de análisis de 3 metros (9,8 pies). Si la distancia
escaneada supera la distancia máxima, aparecerá el
siguiente mensaje de error en pantalla:
SE HA SUPERADO
LA DISTANCIA
MÁXIMA
VELOCIDAD MÍNIMA
NECESARIA
Retire el escáner de radar manual de la pared.
Retire el escáner de radar manual de la pared.
64
ESPAÑOL
Cuando la pantalla de EMPEZAR ESCANEO
aparezca, coloque el escáner de radar manual sobre
la pared para reiniciar el escaneo.
ENCENDER
Opciones del menú
Pulse el botón de menú (k) para ver las opciones de
menú.
APAGAR
NOTA: En cualquier momento, podrá pulsar el
botón de menú para navegar y subir a un nivel.
1. Pulse el botón de flecha derecha/abajo (j) o
izquierda/arriba (h) para seleccionar la opción
de menú.
2. Pulse el botón de validación (i) para confirmar la
selección.
MUESTRA DE LA VERSIÓN
El escáner de radar manual mostrará la versión del
programa del producto.
IDIOMA
VER TUTORIAL
SONIDO
MOSTRAR INFORMACÍON
REINICIAR LOS PARÁMETROS DE FÁBRICA
2. Pulse el botón de validación (i) para confirmar la
selección.
SELECCIÓN DEL IDIOMA
1. Pulse el botón de flecha derecha/abajo (j) o
izquierda/arriba (h) para seleccionar el idioma
que desee.
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
POLSKI
Pycc
2. Pulse el botón de validación (i) para confirmar la
selección.
VER EL TUTORIAL
Pulse el botón de validación (i) para salir.
RESTAURAR LOS PARÁMETROS PREDEFINIDOS DE
FÁBRICA
AVISO: Si cambia su configuración por
la configuración predefinida, borrará
todos los parámetros actuales y
recuperará los parámetros de fábrica.
1. Pulse el botón de flecha derecha/abajo (j) o
izquierda/arriba (h) para seleccionar SÍ o NO.
SÍ
NO
El escáner de radar manual incluye un tutorial con
consejos para lograr las mejores prácticas.
Una vez que termine el tutorial, el escáner de radar
manual regresará al menú principal.
2. Pulse el botón de validación (i) para confirmar la
selección.
ENCENDIDO/APAGADO DEL SONIDO
3. Si selecciona SÍ, el escáner de radar manual
le solicitará una segunda confirmación para
restaurar los parámetros predefinidos de
fábrica. Pulse el botón de flecha derecha/abajo
(j) o izquierda/arriba (h) para seleccionar
SÍ o NO.
1. Pulse el botón de flecha derecha/abajo (j)
o izquierda/arriba (h) para seleccionar la
ENCENDER o la APAGAR.
65
ESPAÑOL
MANTENIMIENTO
SÍ
NO
4. Pulse el botón de validación (i) para confirmar la
selección.
Consejos operativos
• Utilice exclusivamente la batería de litio-ión XR
de DEWALT de 10,8 V.
• Compruebe que la batería de DEWALT se
encuentra en buen estado de funcionamiento.
Si el indicador de carga de batería (R) de la
ventana principal de visualización sólo cuenta
con un segmento rojo encendido, esto significa
que la batería deberá recargarse.
• Escanee en línea recta, ya sea de forma
horizontal o vertical.
• Escanee de forma uniforme sin levantarse de la
superficie o de la pared.
• Escanee siempre LENTAMENTE para lograr la
sensibilidad máxima.
• No toque la superficie que se está escaneando
con su otra mano o con cualquier parte del
cuerpo, ya que podría interferir con el escaneo.
• Vea los planos de construcción, las salidas
visibles de cables y tubos y las técnicas de
construcción. Las vigas suelen tener una
separación de unos 40 cm (16") o 60 cm (24")
en el centro y un ancho de 38 mm (1-1/2").
Las puertas y ventanas suelen construirse a
menudo con vigas y cabezales que están a una
distancia de separación inferior.
• Evite escanear a través de materiales que
tengan una densidad inconsistente, como las
alfombras con soportes, el yeso y la escayola
excesivamente gruesos, las paredes recién
pintadas o las cubiertas de paredes metálicas.
• Evite llevar joyas como los anillos o relojes. El
metal podrá provocar una detección imprecisa.
• Protéjase frente a la humedad y a la luz directa
del sol.
• No coloque etiquetas, calcomanías, pinturas
o placas de identificación, especialmente las
metálicas, sobre la zona del sensor de la parte
trasera de la herramienta.
66
ADVERTENCIA: Apague siempre
el escáner de radar manual antes
de introducir o retirar el paquete de
baterías.
Su escáner de radar manual DEWALT ha sido
diseñado para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. El funcionamiento
satisfactorio continuo depende del buen cuidado de
la herramienta y de una limpieza frecuente.
El cargador, la batería y el escáner de radar manual
no son artículos que puedan ser reparados. Este
aparato no incluye piezas que puedan ser reparadas
por el usuario en su interior.
Limpieza
ADVERTENCIA: Retire el polvo y
la suciedad con aire limpio y seco al
menos una vez a la semana. Para
reducir los riesgos de daños visuales,
lleve siempre una protección ocular
adecuada cuando lo haga.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
ADVERTENCIA: No aplique solventes
a la parte frontal ya que podrá
provocar daños. No limpie las lentes
infrarrojas con demasiada fuerza ya que
podrá dañar la cubierta delicada anti
reflectora.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de
limpieza.
ESPAÑOL
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
ACCESORIOS RECOMENDADOS
Consulte con su distribuidor para obtener más
información acerca de los accesorios adecuados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
• Las pilas de litio-ión son reciclables. Llévelas a
su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de pilas recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
67
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con
el funcionamiento de su producto DEWALT,
sólo tiene que devolverlo al punto de compra
en un plazo de 30 días y le propondremos un
cambio por una herramienta más adecuada.
En producto deberá estar completo, tal y
como se compró, y deberá presentarse un
justificante de compra. Quedan excluidas las
piezas de repuesto y accesorios, a menos
que presenten algún fallo cubierto por la
garantía.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
68
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
ESPAÑOL
Resolución de problemas
SITUACIÓN
CAUSA PROBABLE
SOLUCIÓN
La unidad no se enciende
• No hay alimentación para
la unidad
• Compruebe que su paquete de baterías de
10,8 V esté completamente recargado
• Coloque debidamente el paquete de baterías
de 10,8 V en el asa
La unidad no muestra los
objetos, e indica Mapeo de
datos de pre-escaneo
• La unidad está
mapeando la zona
escaneada
• Véase la sección del Proceso de escaneo
No se han detectado
materiales o es difícil detectar
objetos
• Se ha mapeado una zona
demasiado estrecha
• Dificultad al escanear bajo
condiciones de pared
especial
•
•
•
•
Dificultad a la hora de
detectar metal
• La profundidad de los
artículos metálicos es
demasiado importante
• Escanee en horizontal y en vertical, en línea
recta. La sensibilidad ante el metal aumenta
cuando el objeto metálico está en posición
paralela al sensor.
Aparentemente hay una
detección falsa de metal
• Artículos metálicos como
las joyas se encuentran
demasiado cerca de la
zona del sensor
• Retire las joyas y vuelva a escanear
Dificultad a la hora de
escanear cerca de puertas y
ventanas
• Alrededor de las puertas
y ventanas suele haber
vigas dobles o triples
• Detecte el borde exterior en su lugar
La zona de voltaje detectada
es mayor de lo previsto
• Puede haber carga
estática presente en la
superficie de la pared
• Escanee una zona más pequeña
• Apague el circuito eléctrico e identifique el
cableado metálico en su lugar
• Coloque su mano libre sobre la pared para
retirar la carga estática del
voltaje eléctrico no detectado
en la zona en la que debería
estar
• Los cables están
cubiertos de un conducto
metálico
• Los cables están a una
profundidad mayor de
76 mm (3")
• Los cables no están
cargados
• No se puede escanear en
condiciones de paredes
especiales
• Revise el metal identificado en la ventana de
escaneo para determinar el conducto metálico
• Coloque un artículo en un enchufe de pared
para comprobar el circuito
• Véase la sección de Detección en
condiciones de superficies especiales
Resultado bajo del metro de
confianza
• Escaneo realizado en una • Escanee lentamente
línea no recta
• Escanee en línea recta
• Escaneo demasiado
• Véase la sección de Detección en
rápido
condiciones de superficies especiales
• Dificultad al escanear bajo
condiciones de pared
especial
Mensaje de error recibido:
Demasiado rápido
• Escaneo demasiado
rápido
Vuelva a mapear una zona más amplia
Escanee lentamente
Escanee en línea recta
Véase la sección de Detección en
condiciones de superficies especiales
• Escanee en ambas direcciones, vertical y
horizontal
• Escanee lentamente
69
ESPAÑOL
SITUACIÓN
CAUSA PROBABLE
SOLUCIÓN
Mensaje de error recibido:
Contacto perdido con la
superficie
• Se ha levantado el
escáner de radar manual
de la superficie
• Vuelva a mapear la zona y repita el escaneo
No puede obtenerse una
línea central que aparezca
• La pared es gruesa o
densa
• Véase la sección de Detección en
condiciones de superficies especiales
La pantalla se congela o no
se enciende
• Bloqueo del programa
• Introduzca un objeto pequeño (como por
ejemplo, un clip de papel) sobre el botón de
reinicio. El botón de reinicio se encuentra
ubicado sobre la superficie trasera, bajo la
etiqueta. Hay un círculo sobre la etiqueta que
indica la ubicación del reinicio.
70
FRANÇAIS
SCANNER RADAR PORTATIF SANS FIL
DCT418
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Fiche technique
DCT418
10,8
1
Li-Ion
-5 °C à 45 °C
(23 °F à 113 °F)
Plage de température (stockage)
-32 °C à 50 °C
(-25 °F à 122 °F)
Poids (sans batterie)
kg
0,6
Détection à travers
cloison sèche, contreplaqué,
OSB, carreau en céramique,
marbre et béton
Détection d’objets
chevrons en bois, métaux
ferreux, métaux nonferreux, PVC, et fils
électriques sous tension
Profondeur maximale de
détection de chevron en bois
38 mm (1-1/2")
Profondeur maximale de détection
de métaux non-ferreux
76 mm (3")
Profondeur maximale de
détection de métaux ferreux
76 mm (3")
Profondeur maximale de détection
de tuyau en PVC
76 mm (3")
Profondeur maximale de détection
de fil électrique sous tension
76 mm (3")
Précision de position
+/- 13 mm (1/2")
Type d’affichage
LCD couleur 89 mm (3,5")
Résolution d’affichage
320x240 pixels
Sélection de la langue
Anglais, espagnol, français,
allemand, italien, néerlandais,
russe, polonais
Tension
VDC
Type
Type de batterie
Plage de température (fonctionnement)
Batterie
Type de batterie
Tension
VDC
Capacité
Ah
Poids
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
Chargeur
DCB100
Tension
VAC
230
secteur
Type de batterie
Li-Ion
Durée de
min
40
40
charge
(batteries (batteries
approx.
1,3 Ah) 1,5 Ah)
Poids
kg
0,3
Fusibles
Europe
Outils 230 V
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB105
230
Li-Ion
30
30
(batteries (batteries
1,3 Ah) 1,5 Ah)
0,49
10 ampères, secteur
AVERTISSEMENT : ce produit
appartient à la classe A. Dans un
environnement domestique, ce produit
peut causer des interférences pour
lesquelles l’utilisateur peut être amené à
prendre des mesures adéquates.
AVERTISSEMENT : une augmentation
de la tension électrostatique peut
causer une défaillance de l’écran et
la perte de toutes les données non
sauvegardées. Si l’écran se fige, retirez
le bloc batterie 10,8 V pour réinitialiser
l’appareil. Remettez le bloc batterie en
place et appuyez sur le bouton de mise
en marche.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
71
FRANÇAIS
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
b)
c)
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions.
Utilisation et entretien
a)
Consignes de sécurité importantes
• Lisez ces instructions.
• Conservez ces instructions.
• Respectez tous les avertissements.
• Suivez toutes les instructions.
b)
• N’utilisez que des accessoires spécifiés par le
fabricant.
• Confiez toute réparation au personnel de service
qualifié. La réparation est nécessaire lorsque
l’appareil a été endommagé, exposé à la pluie
ou à l’humidité, ne fonctionne pas correctement
ou est tombé.
CONSERVER TOUS LES AVERTISSEMENTS
ET TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR UNE
CONSULTATION ULTÉRIEURE
b)
Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation du
scanner radar portatif. Toute distraction
pourrait faire perdre la maîtrise de l’appareil.
Sécurité personnelle
a)
72
Rester systématiquement vigilant et
faire preuve de jugement lorsqu’on
utilise le scanner radar portatif. Ne
pas utiliser le scanner radar portatif en
cas de fatigue ou sous l’influence de
drogues, d’alcool ou de médicaments.
Après utilisation, ranger le scanner radar
portatif hors de portée des enfants et
ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Le
scanner radar portatif peut être dangereux
dans les mains d’utilisateurs inexpérimentés.
Utiliser le scanner radar portatif, ses
accessoires, etc., conformément à ces
instructions en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un scanner radar
portatif à des fins autres que celles prévues
est potentiellement dangereuse.
Utilisation et entretien de la batterie
de l’outil
a)
Sécurité de l’espace de travail
a)
Tout moment d’inattention pendant
l’utilisation d’un scanner radar portatif
comporte des risques de dommages
corporels graves.
Adopter une position stable. Maintenir
les pieds bien ancrés au sol et conserver
son équilibre en permanence. Cela
permettra de mieux maîtriser le scanner radar
portatif en cas de situations imprévues.
Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Conservez les cheveux, les vêtements et
les gants éloignés des parties mobiles.
Les vêtements lâches, les bijoux ou les
cheveux longs peuvent être happés par les
parties mobiles.
b)
c)
Recharger uniquement avec le chargeur
spécifié par DEWALT. Un chargeur
approprié pour un type de bloc batterie peut
créer un risque d’incendie s’il est utilisé avec
un autre bloc batterie.
Lorsque le bloc batterie n’est pas utilisé,
le tenir éloigné de tout autre objet
métallique, par ex. trombones, pièces
de monnaie, clous, vis ou autre petits
objets métallique pouvant réaliser une
connexion entre une borne et l’autre. Le
court-circuit des bornes de la batterie peut
causer des brûlures ou un incendie.
En cas d’utilisation abusive, du liquide
peut être éjecté de la batterie et il faut
éviter tout contact avec ce dernier. En
cas de contact accidentel, rincer à l’eau.
Si le liquide entre en contact avec les
yeux, consulter également un médecin.
Le liquide projeté de la batterie peut causer
des irritations ou des brûlures.
FRANÇAIS
Informations de sécurité pour les
scanners radar portatif
AVERTISSEMENT : ne pas démonter
ou modifier le scanner radar
portatif. L’appareil ne comprend
aucune pièce destinée à être
entretenue par l’utilisateur. Si vous
avez besoin d’assistance, contactez
votre revendeur.
• Ne pas utiliser le scanner radar portatif
dans un milieu déflagrant, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les scanners radar portatifs
peuvent produire des étincelles qui pourraient
enflammer toute émanation ou poussière
ambiante.
• Le scanner radar portatif ne doit être
utilisé qu’avec les batteries DEWALT
spécifiquement conçues. L’utilisation d’autres
batteries peut créer un risque d’incendie.
• Conservez le scanner radar portatif hors
de portée des enfants et des autres
personnes inexpérimentées. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
• Ne pas retirer ou endommager les
étiquettes d’avertissement.
• Le scanner radar portatif doit rester en contact
avec la surface du mur durant toute l’analyse.
• Le fonctionnement optimal du scanner
radar portatif n’est possible que lorsque
les instructions d’utilisation ont été lues et
respectées.
• N’apposez aucune étiquette sur les plaques
signalétiques dans la zone du capteur à l’arrière
du scanner radar portatif. Les étiquettes
métalliques peuvent en particulier nuire aux
résultats de mesure.
• Avant de mettre le scanner radar portatif sous
tension, assurez-vous que la surface arrière
n’est pas humide. Si nécessaire, essuyez-la
avec un chiffon sec avant l’analyse.
• N’exposez pas l’appareil à des températures
extrêmes ou à de fortes variations de
température. En cas de fortes variations de
température, laissez l’appareil revenir à la
température ambiante avant de le mettre sous
tension. Les températures extrêmes ou les
fortes variations de température peuvent nuire à
l’écran et à la précision de l’outil.
• L’électricité statique peut entraîner une détection
imprécise des filx électriques.
AVERTISSEMENT : ne pas exposer
le scanner radar portatif ou la batterie à
une chaleur excessive (par ex. en plein
soleil, feu ou autres).
AVERTISSEMENT : les modifications
non autorisées par le fabricant peuvent
annuler le droit de l’utilisateur à utiliser
cet appareil.
AVERTISSEMENT : ne pas se fier
uniquement au détecteur pour
repérer les éléments au-dessous
de la surface analysée. Dans
certaines circonstances, le scanner
peut ne pas identifier tous les objets
ou l’emplacement exact des objets.
Utilisez d’autres sources d’informations
pour vous aider à repérer les éléments
avant de percer la surface. Ces sources
supplémentaires comprennent les plans
de construction, les points visibles
d’entrée de tuyaux et du câblage dans
les murs, par ex. dans un sous-sol, et
les pratiques d’espacement standard
des chevrons de 40 cm (16") ou 60 cm
(24").
AVERTISSEMENT : vous devez
toujours faire preuve de prudence
lors du cloutage, de la découpe ou
du perçage dans les plafonds, les
murs et les sols pouvant contenir du
câblage ou des tuyaux à proximité
de la surface. Les fils blindés, hors
tension ou non alimentés ne seront pas
détectés comme les fils sous tension.
Souvenez-vous que les chevrons ou les
solives sont normalement espacés de
40 cm (16") ou 60 cm (24") au centre
et possède une largeur habituelle de
38 mm (1-1/2"). Faites attention à
tout objet moins espacé ou ayant une
largeur différente. Coupez toujours
l’alimentation lorsque vous travaillez à
proximité de fils électriques. Coupez
également les alimentations de gaz et
d’eau.
AVERTISSEMENT : pour réduire
le risque de blessures et de
choc électrique, coupez toujours
l’alimentation lorsque vous travaillez à
proximité de fils électriques. Les fils à
blindage métallique ou se trouvant dans
des conduites métalliques ne seront
pas détectés. Faites très attention
dans ces circonstances ou chaque
fois que du câblage à courant alternatif
sous tension est présent. Testez la
73
FRANÇAIS
fonctionnalité de la détection CA sur
une alimentation électrique connue
avant la mesure.
Détection à travers des conditions
de surface spéciales
AVERTISSEMENT : les fils sous
tension à plus de 50,8 mm (2") de
profondeur de la surface, dans une
conduite en plastique, derrière une
paroi en contreplaqué ou des caches
métalliques, les câbles à courant
continu ou les fils utilisés pour les
télécommunications et les systèmes
informatiques peuvent ne pas être
détectés. Les fils qui ne sont pas sous
tension peuvent être détectés comme
objets métalliques.
PAPIER PEINT
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas l’outil
pour détecter la tension CA sur des
fils sans isolation, dénudés ou libres.
N’utilisez pas l’appareil pour remplacer
un voltmètre.
AVERTISSEMENT : les valeurs de
détection peuvent être affectées dans
certaines conditions ambiantes. Ces
conditions incluent la proximité d’autre
équipement produisant un fort champ
magnétique ou électromagnétique,
l’humidité, les matériaux de construction
métalliques, les matériaux d’isolation
laminés en feuilles ou les papiers peints
ou carreaux conducteurs. L’utilisation
de systèmes de transmission comme
les réseaux sans fil, l’UTMS, le radar,
les pylônes de transmission ou
les microondes peut influencer les
mesures.
ATTENTION : ne pas utiliser sur
les personnes ou les animaux. Cet
appareil n’est pas prévu pour l’utilisation
sur les personnes ou les animaux et
peut causer des blessures dans le cas
contraire.
ATTENTION : lorsqu’il n’est pas
utilisé, placer le scanner radar
portatif sur le côté, sur une surface
stable où il ne représentera pas de
risque de trébucher ou de tomber.
Certains outils équipés d’un gros bloc
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de
stabilité.
74
Le scanner radar portatif fonctionne normalement
sur les murs recouverts de papier peint ou de
tissu, sauf si les matériaux sont en feuille de métal,
contiennent des fibres métalliques ou sont encore
mouillés après l’application.
PLÂTRE ET LATTE
En raison de l’épaisseur inégale du plâtre, il peut
être difficile de repérer les chevrons. Il peut être plus
simple d’identifier les têtes de clous métalliques
dans les chevrons. Si le plâtre est renforcé avec un
grillage métallique, le scanner radar portatif ne sera
pas capable de détecter les objets qui se trouvent
derrière de manière fiable.
MURS ET PLAFONDS TEXTURÉS OU ACOUSTIQUES
Lors de l’analyse d’un mur ou d’un plafond ayant
une surface inégale, placez un bristol fin sur la
surface et effectuez l’analyse sur le bristol.
PLANCHER EN BOIS, SOUS-PLANCHER EN BOIS ET CLOISON SÈCHE SUR CONTREPLAQUÉ
En raison de l’épaisseur de ces matériaux, il peut
être difficile de détecter un chevron en bois ou une
solive. Il peut être plus simple de détecter les clous
métalliques qui retiennent les matériaux au chevron
ou à la solive.
MOQUETTE
Le scanner radar portatif ne peut pas détecter les
chevrons ou les solives à travers la moquette. Il peut
être plus simple de détecter les clous métalliques qui
retiennent les matériaux au chevron ou à la solive.
REMARQUE : La détection de la profondeur et la
précision peuvent varier en raison de l’humidité, du
contenu des matériaux, de la texture du mur et de
la peinture.
Risques résiduels
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
– Risque de blessures dû au contact involontaire
avec des parties sous tension durant
l’opération.
FRANÇAIS
Marquages sur le scanner radar
portatif
On trouve les pictogrammes suivants sur le scanner
radar portatif :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la
batterie.
Exemple :
2012 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel
contient des instructions importantes concernant
la sécurité et l’utilisation deschargeurs de batteries
DCB100 et DCB105.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les
instructions et les marquages d’avertissement
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc.
Ne pas laisser les liquides pénétrer dans
le chargeur. Risque de choc électrique.
ATTENTION : risque de brûlure.
Pour réduire le risque de blessures,
ne charger que des batteries
rechargeables DEWALT. Les autres
types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être
surveiller pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
AVIS : dans certaines conditions, avec
le chargeur branché dans la prise, le
chargeur peut être court-circuité par
un matériel étranger. Les matériaux
étrangers de nature conductrice
comme, sans limitation, la limaille, les
copeaux métalliques, la laine d’acier, les
feuilles d’aluminium ou les accumulation
de particules métalliques doivent
être tenus à distance des cavités
du chargeur. Toujours débrancher
le chargeur de la prise lorsqu’il n’y a
pas de bloc batterie dans la cavité.
Débrancher le chargeur avant de le
nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie
avec un chargeur différent de ceux indiqués
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc batterie
sont spécifiquement conçus pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour
d’autres utilisation que la charge des
batteries rechargeables DEWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte
qu’on ne puisse pas marcher dessus,
trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
impropre d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
• Ne placer aucun objet au-dessus du
chargeur et ne pas placer le chargeur
sur une surface souple qui peut obstruer
les fentes de ventilations et entraîner une
chaleur interne excessive. Placer le chargeur
dans une position éloignée de toute source de
chaleur. Le chargeur est ventilé à travers des
fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon
ou une fiche endommagés — les faires
remplacer immédiatement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc violent, s’il est tombé, ou s’il a été
autrement endommagé de quelque manière
que ce soit. Apporter le chargeur à un centre
de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
75
FRANÇAIS
• Si le cordon d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé immédiatement par le
fabricant, un agent de réparation ou une
personne qualifiée similaire pour éviter tout
risque.
• Débrancher le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira
pas les risques.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette directive
ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Suspension de charge contre le
chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
BATTERIES LI-ION SEULEMENT
Les batteries Li-Ion sont dotées d’un système
électronique de protection qui les protège contre
toute surcharge, surchauffe ou fuite importante.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le
système électronique de protection sera activé.
Dans cette éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le
chargeur pour la recharger pleinement.
Les chargeurs DCB100 et DCB105 sont
compatibles avec les batteries Li-Ion de 10,8 V.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Ces chargeurs ne requièrent aucun réglage et ont
été conçus pour être d’un usage aussi simple que
possible.
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
Procédure de charge (fig. 1)
1. Brancher le chargeur dans la prise appropriée
avant d’y insérer la batterie.
2. Insérer la batterie (a) dans le chargeur. Le voyant
rouge (charge) clignotera de façon continue
pour indiquer que le processus de charge a
commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
La batterie est alors complètement chargée
et peut être immédiatement utilisée ou laissée
dans son chargeur.
REMARQUE : pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries Li-Ion, chargez complètement le bloc
batterie avant la première utilisation.
Processus de charge
Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état
de charge de la batterie.
État de charge
charge en cours
– – – –
pleinement chargée
–––––––––––
suspension de charge
–– – –– –
remplacer la batterie
•••••••••••
76
La batterie n’est pas totalement chargée en usine.
Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les
consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la
procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas charger ou utiliser une batterie dans
un milieu déflagrant, comme en présence
de liquides, gaz ou poussières inflammables.
Insérer ou retirer le bloc-pile du chargeur peut
enflammer la poussière ou des émanations.
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans
le chargeur. Ne modifier le bloc batterie
d’aucune manière que ce soit pour le faire
entrer sur un chargeur incompatible, car le
bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DEWALT.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau
ou d’autres liquides.
• Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le blocpiles dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 ˚C (105 ˚F)
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter
d’ouvrir le bloc batterie pour quelque
raison que ce soit. Si le boîtier du bloc
batterie est fissuré ou endommagé, ne
pas l’insérer dans un chargeur Ne pas
écraser, laisser tomber, ou endommager
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un
choc violent, étant tombé, ayant été
écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par
un clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie
endommagés doivent être renvoyés
à un centre de réparation pour y être
recyclés.
ATTENTION : après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’un gros bloc
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de
stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
Batterie
TYPE DE BATTERIE
Le modèle DCT418 fonctionne avec des blocs
batterie DEWALT de 10,8 volts.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être
stockés complètement déchargés. Le bloc batterie
devra être rechargé avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
En plus des diagrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et la batterie comportent
les diagrammes suivants :
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à
des étincelles ou à une flamme.
Lire la notice d’instructions avant
toute utilisation.
100%
Charge en cours.
100%
Batterie chargée.
Batterie défectueuse.
Suspension de charge.
Ne pas mettre en contact avec des
objets conducteurs.
Ne pas recharger une batterie
endommagée.
Utiliser le chargeur exclusivement avec
des batteries DEWALT. Tout autre type de
batteries pourrait exploser et causer des
dommages corporels et matériels.
Ne pas exposer à l’eau.
77
FRANÇAIS
Remplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
i.
Bouton OK
j.
Touche fléchée droite/bas
k.
Bouton du menu principal
USAGE PRÉVU
Mettre la batterie au rebut conformément
à la réglementation en matière
d’environnement.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
Consulter la Fiche technique pour les
temps de charge.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scanner radar portatif
1
1
1
1
Bloc batterie ion lithium XR 10,8 V
Chargeur
Notice d’instructions
Dessin éclaté
REMARQUE : la batterie et le chargeur ne sont pas
inclus avec les modèles N.
Le scanner radar portatif est conçu pour vous aider
à repérer les objets derrière la surface d’un mur. Il
peut être utilisé sur les surfaces comme les cloisons
sèches, le contreplaqué, l’OSB, les carreaux en
céramique, le marbre et le béton.
Les éléments détectés incluent les chevrons en bois,
les métaux ferreux, les métaux non-ferreux, les fils
électriques sous tension et les tuyaux en PVC.
Veuillez lire l’intégralité du manuel avant d’utiliser le
scanner radar portatif.
Le scanner radar portatif est un outil professionnel.
NE PAS le laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
Sécurité électrique
Le chargeur a été conçu pour fonctionner sur
une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du bloc batterie correspond bien
à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
Vérifiez également que la tension de votre chargeur
correspond à celle du secteur.
Votre chargeur DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60335 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 2)
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
le scanner radar portatif ou l’une de
ses pièces. Dans le cas contraire, des
dégâts ou des blessures peuvent se
produire.
a. Bloc batterie ion lithium XR 10,8 V
b. Poignée
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
c. Roulettes
Utilisation d’une rallonge
d. Zone du capteur
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur
(consulter la Fiche technique). La section minimale
du conducteur est de 1 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
e. Ligne d’alignement centrale
f. Écran
g.
Bouton marche/arrêt
h.
Touche fléchée gauche/haut
78
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
FRANÇAIS
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : toujours éteindre
le scanner radar portatif avant d’insérer
ou de retirer le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : utilisez
uniquement des blocs batterie et des
chargeurs DEWALT.
Insertion et retrait du
bloc batterie du scanner radar
portatif (fig. 3)
REMARQUE : S’assurer que le bloc batterie est
entièrement chargé.
POUR INSTALLER LE BLOC BATTERIE DANS LA POIGNÉE
DE L’OUTIL
1. Alignez le bloc batterie (a) avec le rail à l’intérieur
de la poignée.
2. Le faire coulisser fermement en place jusqu’à
entendre le déclic du blocage.
POUR DÉMONTER LE BLOC BATTERIE DE L’OUTIL
1. Appuyez sur le bouton de libération (l) et tirez
fermement le bloc batterie hors de la poignée
du scanner radar portatif.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme
décrit dans la section du chargeur de ce
manuel.
UTILISATION
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
Position correcte des mains
Pour arrêter le scanner radar portatif, appuyez sur
le bouton marche/arrêt (g) et maintenez-le enfoncé
pendant 2 secondes.
Le scanner radar portatif s’éteint également de
manière automatique au bout de 15 minutes
d’inactivité.
CONFIGURATION INITIALE
Appuyez sur le bouton d’alimentation (g) pour mettre
en marche le scanner radar portatif.
Lors de la première mise sous tension du scanner
radar portatif, l’outil demande de sélectionner une
langue.
1. Appuyez sur la touche fléchée droite/bas (j) ou
gauche/haut (h) pour sélectionner la langue
désirée.
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
POLSKI
Pycc
2. Appuyez sur le bouton OK (i) pour confirmer le
choix.
UTILISATION DE BASE
Le scanner radar portatif identifie les objets derrière
la surface d’un mur en trois étapes.
1. Placez l’appareil sur le mur.
2. Carte de pré-analyse : déplacer en ligne droite
sur la surface du mur.
3. Affichage des objets détectés : inverser la
direction d’analyse pour afficher les objets
identifiés.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommandes
corporels graves, adopter
SYSTÉMATIQUEMENT la position des
mains illustrée.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée (b).
Démarrage (fig. 2)
Mise en marche/arrêt
Pour mettre le scanner radar portatif en
marche, appuyez sur le bouton marche/arrêt (g) et
maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde.
79
FRANÇAIS
Le processus de cartographie des données de
pré-analyse peut commencer dans n’importe
quelle direction. Le scanner radar portatif passera
automatiquement à l’affichage des objets lorsque la
direction d’analyse initiale sera inversée.
ANALYSE PRÉALABLE
DONNÉES DE MAPPAGE
Le scanner radar portatif peut être utilisé
horizontalement ou verticalement.
Durant le premier passage sur la surface du mur,
la cartographie des données de pré-analyse a lieu.
Le scanner radar portatif détecte et s’étalonne
automatiquement pour tous les objets au-dessous
de la surface du mur. Lorsque la direction d’analyse
est inversée, le scanner radar portatif affiche les
objets identifiés.
5. Inversez la direction d’analyse pour lire les
données cartographiées. L’écran d’affichage
principal ci-dessous s’affiche.
Le scanner radar portatif peut cartographie et
analyse une section de mur maximum de 3 mètres
(9,8 pieds).
PROCESSUS D’ANALYSE
1. l’écran ci-dessous indiquera que le scanner
radar portatif est prêt à démarrer une nouvelle
analyse.
DÉBUT DE
L’ANALYSE
Assurez-vous que les roulettes soient en contact
avec la surface du mur durant l’ensemble des
passages de cartographique des données de préanalyse et de détection.
ÉCRAN D’AFFICHAGE PRINCIPAL
L’écran d’affichage principal contient plusieurs
sections d’information.
P
Q
R
2. Placez le scanner radar portatif sur le mur pour
démarrer une nouvelle analyse.
3. Déplacez le scanner radar portatif le long de
la surface du mur dans ligne droite. L’écran
ci-dessous s’affiche pour indiquer que la
cartographie des données de pré-analyse est
en cours.
O
S
O. Fenêtre d’analyse principale
ANALYSE PRÉALABLE
DONNÉES DE MAPPAGE
P. Niveau de confiance
Q. Fenêtre d’identification du matériau
R. Jauge de batterie
S. Barre de suivi
Fenêtre d’analyse principale
4. Le scanner radar portatif possède une plage
d’analyse maximum de section de mur de
3 mètres (9,8 pieds). La barre de mémoire
jaune se remplit pour indiquer la quantité de
mémoire restante. Lorsque la limite de distance
s’approche, la barre de mémoire devient rouge.
80
La fenêtre d’analyse principale (O) fournit une
représentation graphique de l’élément identifié sous
la surface du mur.
Les éléments identifiés incluent le bois, les métaux
ferreux, les métaux non-ferreux, le plastique et les fils
électriques sous tension.
FRANÇAIS
• Effectuez l’analyse de manière uniforme sans
soulever l’appareil de la surface du mur.
• Effectuez l’analyse LENTEMENT pour obtenir la
meilleure sensibilité.
• Ne touchez pas la surface en cours d’analyse
avec l’autre main ou toute autre partie du corps,
car elle pourrait interférer avec l’analyse.
• Consultez la section Détection à travers des
conditions de surface spéciales du manuel.
Bois
Fil électrique
sous tension
Métaux
ferreux
Fenêtre d’identification du matériau
La fenêtre d’identification du matériau (Q) fournit
davantage d’informations sur l’élément identifié sous
la surface du mur. Plusieurs éléments peuvent être
affichés s’ils se trouvent tous directement sous la
position du scanner radar portatif.
Les éléments identifiés incluent :
Métaux non-ferreux
Plastique/PVC
Des flèches s’affichent pour guider vers le centre
d’un objet. Lorsque le centre de l’objet est détecté,
une icône de ligne centrale s’affiche. De plus, le
scanner radar portatif peut être réglé pour émettre
une sonnerie lorsqu’il est directement centré sur
un objet identifié. Pour plus d’informations sur
l’activation ou la désactivation de l’indication sonore,
consultez la section Options du menu du manuel.
Les lignes d’alignement (Fig. 2, e) en haut du
scanner radar portatif peuvent alors être utilisée pour
guider le marquage sur le mur.
Niveau de confiance
Le niveau de confiance (P) fournit une indication sur
la puissance du signal.
Un niveau de confiance totalement allumé indique
un signal de données puissant et une confiance
élevée concernant le matériau identifié au-dessous
de la surface.
Un niveau de confiance partiellement allumé indique
un signal de données plus faible et une confiance
moindre concernant le matériau identifié au-dessous
du mur.
Pour améliorer la puissance du signal, suivez ces
conseils :
• Effectuez l’analyse en ligne droite, à l’horizontale
ou à la verticale.
Bois
Plastique
Métaux
(ferreux)
Métaux
(non-ferreux)
Fil électrique sous tension
REMARQUE : lorsque le scanner radar portatif est
directement au-dessus du fil électrique sous tension,
l’icône de fil électrique sous tension s’affiche dans
la fenêtre d’analyse principale (O) et l’icône de fil
électrique sous tension clignote dans la fenêtre
d’identification du matériau (Q).
Lorsque le scanner radar portatif est proche, mais
pas directement au-dessus d’un fil électrique sous
tension, l’icône de fil électrique sous tension clignote
dans la fenêtre d’identification du matériau (Q). Cela
indique la présence d’un fil électrique sous tension à
proximité du scanner radar portatif.
Jauge de batterie
L’écran du scanner radar portatif inclut
une jauge de batterie (R) qui comprend
quatre segments jaunes indiquant le
niveau de charge restant dans le bloc
batterie de 10,8 V. Lorsque le niveau de
charge de la batterie est au-dessous de
la limite utilisable, le dernier segment de la jauge de
batterie devient rouge pour indiquer que la batterie
doit être rechargée.
81
FRANÇAIS
REMARQUE : la jauge de batterie est uniquement
une indication de la charge restant dans le bloc
batterie. Elle n’indique pas la fonctionnalité du
produit et peut être sujet à des variations selon
les composants du produit, la température et
l’application de l’utilisateur final.
ANALYSE PLUS
RAPIDE
VITESSE MINUMUM
NÉCESSAIRE
Barre de suivi
Retirez le scanner radar portatif du mur.
La barre de suivi (S) au bas de l’écran d’affichage
principal fournit un aperçu général du nombre
d’objets repérés durant le processus de
cartographie des données de pré-analyse.
Lorsque l’écran de DÉBUT D’ANALYSE s’affiche,
placez le scanner radar portatif sur le mur pour
redémarrer l’analyse.
BATTERIE FAIBLE
Si le bloc batterie de 10,8 V est sur le point d’être
déchargé, le message d’erreur suivant s’affiche :
La position actuelle du scanner radar portatif est
indiquée par les crochets et la zone ombrée.
La barre de suivi peut être utile pour indiquer dans
quelle direction déplacer le scanner radar portatif
pour identifier d’autres objets derrière la surface du
mur.
BATTERIE
FAIBLE
Messages d’erreur
ANALYSE TROP RAPIDE
Si la vitesse d’analyse dépasse la vitesse de
traitement maximale du scanner radar portatif, le
message d’erreur ci-dessous s’affiche :
Remplacez ou rechargez le bloc batterie de 10,8 V.
PERTE DE CONTACT AVEC LA SURFACE DU MUR
Si le scanner radar portatif perd le contact avec
la surface du mur, le message d’erreur suivant
s’affiche :
ANALYSE PLUS
LENTE
VITESSE MAXIMUM
DÉPASSÉE
PERTE DE CONTACT
AVEC LA SURFACE
NOUVELLE ANALYSE
Retirez le scanner radar portatif du mur.
Lorsque l’écran de DÉBUT D’ANALYSE s’affiche,
placez le scanner radar portatif sur le mur pour
redémarrer l’analyse.
ANALYSE TROP LENTE
Si la vitesse d’analyse est inférieure à la vitesse de
traitement minimale du scanner radar portatif, le
message d’erreur suivant s’affiche :
82
Retirez le scanner radar portatif du mur.
Lorsque l’écran de DÉBUT D’ANALYSE s’affiche,
placez le scanner radar portatif sur le mur pour
redémarrer l’analyse.
DISTANCE MAXIMUM DÉPASSÉE
Le scanner radar portatif possède une plage
d’analyse maximale de 3 mètres (9,8 pieds). Si la
distance analysée dépasse la distance maximale, le
message d’erreur suivant s’affiche :
FRANÇAIS
AFFICHER LE TUTORIEL
DISTANCE
MAXIMUM
DÉPASSÉE
Le scanner radar portatif inclut un tutoriel avec des
conseils pour une meilleure utilisation.
Une fois le tutoriel terminé, le scanner radar portatif
revient au menu principal.
ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU SON
Retirez le scanner radar portatif du mur.
1. Appuyez sur la touche fléchée droite/bas (j) ou
gauche/haut (h) pour mettre len surbrillance
MARCHE ou ARRÊT.
Lorsque l’écran de DÉBUT D’ANALYSE s’affiche,
placez le scanner radar portatif sur le mur pour
redémarrer l’analyse.
MARCHE
Options du menu
ARRÊT
Appuyez sur le bouton de menu (k) pour afficher les
options du menu.
REMARQUE : le bouton de menu peut être utilisé à
tout moment pour revenir au niveau supérieur.
1. Appuyez sur la touche fléchée droite/bas (j) ou
gauche/haut (h) pour mettre l’option du menu
en surbrillance.
2. Appuyez sur le bouton OK (i) pour confirmer le
choix.
AFFICHAGE DE LA VERSION
Le scanner radar portatif affichera la version du
logiciel du produit.
LANGUE
VOIRE LE TURORIEL
SON
AFFICHER INFORMATIONS
RÉTABLIR LES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT
2. Appuyez sur le bouton OK (i) pour confirmer le
choix.
SÉLECTION DE LA LANGUE
1. Appuyez sur la touche fléchée droite/bas (j) ou
gauche/haut (h) pour sélectionner la langue
désirée.
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
POLSKI
Appuyez sur le bouton OK (i) pour quitter.
RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES D’USINE
AVIS : la modification de la configuration
par défaut effacera les réglages actuels
et rétablira les paramètres d’usine.
1. Appuyez sur la touche fléchée droite/bas (j) ou
gauche/haut (h) pour mettre len surbrillance OUI
ou NON.
Pycc
2. Appuyez sur le bouton OK (i) pour confirmer le
choix.
OUI
NON
83
FRANÇAIS
2. Appuyez sur le bouton OK (i) pour confirmer le
choix.
3. Si vous sélectionnez OUI, le scanner radar
portatif demandera une deuxième confirmation
pour réinitialiser les paramètres d’usine.
Appuyez sur la touche fléchée droite/bas (j) ou
gauche/haut (h) pour mettre len surbrillance OUI
ou NON.
• Évitez de porter des bijoux comme les bagues
ou les montres. Le métal peut causer une
imprécision de détection.
• Protégez contre l’humidité et la lumière directe
du soleil.
• Ne placez pas d’étiquettes, de décalcomanies
ou de plaques d’identification (notamment en
métal) sur la zone du capteur à l’arrière de
l’outil.
MAINTENANCE
OUI
NON
4. Appuyez sur le bouton OK (i) pour confirmer le
choix.
Conseils d’utilisation
AVERTISSEMENT : toujours éteindre
le scanner radar portatif avant d’insérer
ou de retirer le bloc batterie.
Votre scanner radar portatif DEWALT a été conçu
pour fonctionner longtemps avec un minimum
de maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépend d’un entretien adéquat
et d’un nettoyage régulier.
• Utilisez uniquement des batteries ion lithium XR
DEWALT 10,8 V.
Le chargeur, le bloc batterie et le scanner radar
portatif ne peuvent pas être réparés. L’appareil ne
comprend aucune pièce destinée à être entretenue
par l’utilisateur.
• Assurez-vous que la batterie DEWALT est en
bon état de marche. Si la jauge de batterie (R)
sur l’écran d’affichage principal ne possède
qu’un seul segment rouge allumé, la batterie
doit e^tre rechargée.
Entretien
• Effectuez l’analyse en ligne droite, à l’horizontale
ou à la verticale.
• Effectuez l’analyse de manière uniforme sans
soulever l’appareil de la surface du mur.
• Effectuez l’analyse LENTEMENT pour obtenir la
meilleure sensibilité.
• Ne touchez pas la surface en cours d’analyse
avec l’autre main ou toute autre partie du corps,
car elle pourrait interférer avec l’analyse.
• référez-vous aux plans de construction, aux
sorties visibles de fils et de tuyaux et aux
techniques de construction. Les chevrons sont
normalement espacés de 40 cm (16") ou 60 cm
(24") au centre et possède une largeur de
38 mm (1-1/2"). Les portes et les fenêtres sont
souvent construites avec des chevrons et des
linteaux plus rapprochés.
• Évitez l’analyse à travers des matériaux
ayant une densité inégale comme les tapis
avec rembourrage, le plâtre et les lattes
excessivement épais, les murs fraîchement
peints ou les couvertures de mur métalliques.
84
AVERTISSEMENT : soufflez la saleté
et la poussière avec de l’air propre et
sec au moins une fois par semaine.
Pour réduire le risque de blessures,
portez toujours des protection oculaires
appropriées lors de cette opération.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas de
solvants sur la partie frontale sous peine
de l’endommager. Ne nettoyez pas la
lentille infrarouge trop vigoureusement
sous peine d’endommager le
revêtement antireflet délicat.
FRANÇAIS
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas
utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules Li-Ion sont recyclables. Les
apporter au revendeur ou dans un centre de
recyclage local. Les blocs batterie collectés
seront recyclés ou mis au rebut correctement.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
85
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
86
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
FRANÇAIS
Dépannage
SITUATION
CAUSE PROBABLE
SOLUTION
L’appareil ne s’allume pas
• Aucune alimentation de
l’appareil
• S’assurer que le bloc batterie de 10,8 V est
entièrement chargé
• Rentrez complètement le bloc batterie de
10,8 V dans la poignée
L’appareil n’affiche pas
les objets ; il indique
cartographie des données de
pré-analyse
• L’appareil est en cours de
cartographie de la zone
analysée
• Consultez la section Processus d’analyse
Aucun matériau détecté ou
difficulté de détection des
objets
• Zone cartographiée trop
étroite
• Difficulté d’analyse
au-dessous de conditions
du mur spéciales
•
•
•
•
Difficulté de détection du
métal
• Éléments en métal trop
en profondeur
• Effectuez l’analyse suivant des lignes droites
horizontales et verticales La sensibilité au métal
est augmentée lorsque l’objet en métal en
parallèle au capteur.
Fausse détection de métal
apparente
• Des éléments en métal
comme des bijoux sont
trop proches de la zone
du capteur
• Retirez les bijoux et effectuez une nouvelle
analyse
Difficulté d’analyse à
proximité des portes ou des
fenêtres
• Les chevrons doubles
ou triples sont courants
autour des portes et des
fenêtres
• Détectez le bord externe à la place
La zone de tension détectée
est plus grande que prévue
• Présence de charge
statique sur la surface du
mur
• Effectuez l’analyse sur une zone plus petite
• Coupez le circuit électrique et identifiés les fils
métalliques à la place
• Placez votre main libre sur le mur pour évacuer
l’électricité statique
La tension électrique n’est
• Les fils sont blindés par
pas détectée dans la zone où
une conduite métallique
elle devrait être présente
• Les fils se trouvent à
plus de 76 mm (3") de
profondeur
• Les fils ne sont pas sous
tension
• Impossible d’analyser
au-dessous d’une
condition de mur spéciale
• Vérifiez le métal identifié dans la fenêtre
d’analyse pour déterminer s’il s’agit d’une
conduite métallique
• Branchez un appareil dans la prise murale pour
vérifier la présence de tension
• Consultez la section Détection à travers des
conditions de surface spéciales
Le niveau de confiance est
faible
• Effectuez l’analyse lentement
• Analyse effectuée sans
suivre une ligne droite
• Analyse trop rapide
• Difficulté d’analyse
au-dessous de conditions
du mur spéciales
Cartographiez une zone plus grande
Effectuez l’analyse lentement
Effectuez l’analyse en ligne droite
Consultez la section Détection à travers des
conditions de surface spéciales
• Effectuez l’analyse dans les deux directions
horizontale et verticale
• Effectuez l’analyse en ligne droite
• Consultez la section Détection à travers des
conditions de surface spéciales
87
FRANÇAIS
SITUATION
CAUSE PROBABLE
SOLUTION
Message d’erreur reçu : Trop
rapide
• Analyse trop rapide
• Effectuez l’analyse lentement
Message d’erreur reçu :
Perte de contact avec la
surface
• Le scanner radar portatif
a été soulevé de la
surface du mur
• Cartographiez à nouveau la zone et répétez
l’analyse
Impossible d’afficher la ligne
centrale
• Le mur est épais ou
dense
• Consultez la section Détection à travers des
conditions de surface spéciales
L’écran se fige ou ne s’allume • Verrouillage logiciel
pas
88
• Insérez un peut objet (par ex. trombone)
dans le bouton de réinitialisation. Le bouton
de réinitialisation se situe à l’arrière, sous
l’étiquette. Un cercle sur l’étiquette indique
l’emplacemetn de réinitialisation.
ITALIANO
RILEVATORE RADAR PORTATILE CORDLESS
DCT418
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Dati Tecnici
DCT418
10,8
1
Li-Ion
-5 °C a 45 °C
(23 °F a 113 °F)
Intervallo di temperatura (A riposo)
-32 °C a 50 °C
(-25 °F a 122 °F)
Peso (senza batteria) kg
0,6
Rileva attraverso
Cartongesso, compensato, pannello
a scaglie orientate, piastrelle in
ceramica, marmo e calcestruzzo
Rileva oggetti
Perni in legno, metallo ferroso,
metallo non ferroso, PVC,
e cavi elettrici in tensione
Profondità di rilevazione massima
dei perni in legno
38 mm (1-1/2")
Profondità di rilevazione massima
dei metalli non ferrosi
76 mm (3")
Profondità di rilevamento massima
dei metalli ferrosi
76 mm (3")
Profondità di rilevamento massima
dei tubi in PVC
76 mm (3")
Profondità di rilevamento massima
dei cavi elettrici in tensione
76 mm (3")
Precisione della posizione
+/- 13 mm (1/2")
Tipo di display
89 mm (3,5") LCD a colori
Risoluzione del display
320x240 pixel
Selezione della lingua
inglese, spagnolo, francese,
tedesco, italiano, olandese,
russo, polacco
Tensione
VDC
Tipo
Tipo di batterie
Intervallo di temperatura (In funzione)
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
VDC
Capacità
Ah
Peso
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
Caricabatteria
DCB100
DCB105
Tensione
VAC
230
230
di rete
Tipo batterie
Li-Ion
Li-Ion
Tempo
min
40
40
30
30
di carica
(pacchi da (pacchi da (pacchi da (pacchi da
approssimativo
1,3 Ah) 1,5 Ah)
1,3 Ah) 1,5 Ah)
Peso
kg
0,3
0,49
Fusibili
Europa
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
AVVERTENZA: questo è un prodotto
di Classe A. In un ambiente domestico,
questo prodotto potrebbe causare
interferenze radio, nel cui caso l’utente
è obbligato a prendere gli adeguati
provvedimenti.
AVVERTENZA: l’aumento della
tensione elettrostatica potrebbe causare
un guasto al display e tutti i dati non
salvati andranno perduti. Se lo schermo
si blocca, rimuovere il pacco batteria da
10,8 V per ripristinare l’unità. Reinserire
il pacco batteria e premere il pulsante di
accensione.
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
89
ITALIANO
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
c)
Evidenzia il rischio d’incendio.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
Importanti istruzioni sulla sicurezza
Uso e manutenzione
a)
• Leggere queste istruzioni.
• Conservare queste istruzioni.
• Fare attenzione agli avvisi.
• Seguire tutte le istruzioni.
• Utilizzare solamente collegamenti/accessori
specificati dal costruttore.
b)
• Per la manutenzione rivolgersi a personale
tecnico qualificato. La riparazione è necessaria
quando l’apparato è stato danneggiato in
qualsiasi modo, è stato esposto alla pioggia o
all’umidità, non funziona normalmente o è stato
fatto cadere.
CONSERVARE TUTTI GLI AVVERTIMENTI E LE
ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI FUTURE
b)
Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
Durante l’uso del rilevatore radar
portatile, tenere lontani i bambini e
chiunque si trovi nelle vicinanze. Le
distrazioni possono provocare la perdita di
controllo.
Sicurezza personale
a)
b)
90
Quando si utilizza un rilevatore radar
portatile, evitare di distrarsi. Prestare
attenzione a quello che si sta facendo
e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
il rilevatore radar portatile quando si è
stanchi o sotto l’effetto di droghe, alcol
o medicinali. Un solo attimo di disattenzione
durante l’uso del rilevatore radar portatile
potrebbe provocare gravi lesioni personali.
Non sbilanciarsi. Mantenere sempre
un appoggio ed equilibrio adeguati. Ciò
consente un migliore controllo del rilevatore
radar portatile nelle situazioni impreviste.
Ritirare un rilevatore radar portatile
inattivo lontano dalla portata dei bambini
e non permettere a persone che non
hanno esperienza con il rilevatore radar
o con queste istruzioni di utilizzare
l’apparato. Il rilevatore radar portatile
potrebbe risultare pericoloso nelle mani degli
utenti non addestrati.
Utilizzare il rilevatore radar portatile, gli
accessori, ecc., rispettando le presenti
istruzioni e tenendo in considerazione le
condizioni di funzionamento e il lavoro
da eseguire. L’utilizzo del rilevatore radar
portatile per impieghi diversi da quelli previsti
può provocare situazioni di pericolo.
Uso e cura degli apparati a batteria
a)
Sicurezza dell’area di lavoro
a)
Usare il vestiario appropriato. Evitare
di indossare indumenti larghi o gioielli.
Tenere i capelli, i vestiti e i guanti
lontano dalle parti mobili. Abiti larghi,
gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi
nelle parti in movimento.
b)
c)
Ricaricare la batteria esclusivamente
con il caricabatteria specificato da
DEWALT. Un caricabatteria adatto per un
tipo di gruppo batterie può esporre al rischio
d’incendio se usato con gruppo batterie
diverso.
Quando non è in uso, il gruppo batterie
va conservato lontano da oggetti
metallici come graffette, monete, chiavi,
chiodi, viti o altre minuterie in metallo
che possono creare contatto tra i poli. Il
cortocircuito dei poli del gruppo batterie può
causare ustioni o incendi.
In condizioni di sovraccarico, le batterie
possono perdere liquido: evitare di
toccarlo. In caso di contatto accidentale,
sciacquare con acqua. Se il liquido entra
a contatto con gli occhi, consultare un
medico. Il liquido che fuoriesce dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
Informazioni di sicurezza per
rilevatori radar portatili
AVVERTENZA: non smontare
né modificare il rilevatore radar
portatile. Non vi sono parti riparabili
all’interno. In caso di assistenza,
rivolgersi al proprio rivenditore locale.
ITALIANO
• Non azionare il rilevatore radar portatile
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. I rilevatori radar portatili creano
scintille che possono incendiare le polveri o i
fumi.
• Il rilevatore radar portatile deve essere
utilizzato esclusivamente con le apposite
batterie DEWALT. L’uso di gruppi di batterie
diversi può esporre al rischio di incendi.
• Conservare il rilevatore radar portatile
lontano dalla portata dei bambini e di
altre persone inesperte. Gli apparati sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
• Non rimuovere o cancellare le targhette di
avvertenza.
• Il rilevatore radar portatile deve rimanere a
contatto con la superficie della parete durante
tutta la scansione.
• Il funzionamento ottimale del rilevatore radar
portatile è possibile soltanto quando le istruzioni
per l’uso vengono lette e seguite.
• Non attaccare adesivi sulle targhette dell’area
del sensore sul retro del rilevatore radar
portatile. Gli adesivi metallici in particolare
potrebbero influire sui risultati della misurazione.
• Prima di accendere il rilevatore radar portatile,
assicurarsi che la superficie posteriore non sia
umida. Se necessario, asciugarla con un panno
asciutto prima della scansione.
• Non esporre a temperature estreme o a sbalzi
di temperatura. In caso di grandi sbalzi di
temperatura, consentire all’unità di adattarsi alla
temperatura ambiente prima dell’accensione. Gli
sbalzi di temperatura possono compromettere il
display e l’accuratezza dell’apparato.
• L’elettricità statica potrebbe risultare in un
rilevamento inaccurato dei cavi elettrici.
AVVERTENZA: non esporre il rilevatore
radar portatile o la batteria a calore
eccessivo come sole, fuoco o simili.
AVVERTENZA: le modifiche non
autorizzate dal fabbricante possono
annullare il diritto dell’utente a utilizzare
questo dispositivo.
AVVERTENZA: non si deve fare
affidamento esclusivamente
sul rilevatore per individuare gli
oggetti al di sotto della superficie
di scansione. In determinate
circostanze, il rilevatore potrebbe non
identificare tutti gli oggetti o la posizione
esatta degli oggetti. Utilizzare altre
fonti di informazione per assistere
nell’individuazione degli oggetti prima
di penetrare nella superficie. Tali
fonti aggiuntive includono piani di
costruzione, punti visibili di ingresso di
tubature e fili nelle pareti, per esempio
in un seminterrato e pratiche di
distanziamento dei perni standard di
40 cm (16") o 60 cm (24").
AVVERTENZA: è sempre necessario
prestare attenzione durante
l’inserimento di chiodi, il taglio o la
trapanatura di soffitti, pareti e pavimenti
che potrebbero contenere fili o tubature
vicino alla superficie. I fili schermati,
disattivati o privi di tensione non
saranno rilevati come fili sotto tensione.
Ricordare che i perni o i travicelli
solitamente si trovano a una distanza di
40 cm (16") o 60 cm (24") al centro e
solitamente presentano una larghezza
di 38 mm (1-1/2"). Prestare attenzione
nei casi in cui la distanza è ravvicinata
o la larghezza è differente. Disattivare
sempre la corrente quando si lavora
vicino ai fili elettrici. Inoltre, spegnere
anche il gas e l’acqua.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni e scosse elettriche, disattivare
sempre l’alimentazione quando si
lavora vicino a fili elettrici. I fili metallici
schermati o quelli all’interno di condotti
metallici non saranno rilevati. Prestare
estrema attenzione in tali casi o in
presenza di fili CA sotto tensione.
Testare la funzionalità della corrente
CA, effettuare la rilevazione su
un’alimentazione elettrica nota prima
della misurazione.
AVVERTENZA: i cavi sotto tensione
con una profondità superiore a
50,8 mm (2") dalla superficie, dietro
condutture di plastica, pareti sottili
in legno compensato o rivestimenti
metallici, i cavi con corrente CC o i fili
utilizzati nelle telecomunicazioni e sistemi
informatici potrebbero non essere
rilevati. I fili che non sono sotto tensione
potrebbero essere rilevati come oggetti
metallici.
AVVERTENZA: non utilizzare l’apparato
per rilevare la tensione CA in fili non
isolati, esposti o liberi. Non utilizzare
come sostituto di un voltometro.
91
ITALIANO
AVVERTENZA: i valori di rilevamento
possono risultare compromessi tramite
determinate condizioni ambientali.
Queste includono la vicinanza di altre
apparecchiature che producono forti
campi magnetici o elettromagnetici,
umidità, materiali di costruzione
metallici, materiali isolanti laminati
con carta stagnola o carta da parati
o piastrelle conduttivi. L’uso di
sistemi di trasmissione come WLAN,
UMTS, radar, alberi di trasmissione
o microonde possono influire sulle
misurazioni.
ATTENZIONE: non usare sulle
persone o sugli animali. questo
apparato non è fatto per essere
utilizzato su persone o animali e può
causare lesioni se utilizzato.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare il rilevatore radar
portatile di fianco su una superficie
stabile, dove non ci sia rischio
di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi
possono rimanere in piedi poggiando
sul pacco batteria ma potrebbero
cadere facilmente.
Rilevamento tramite condizioni di
superficie speciali
CARTA DA PARATI
Il rilevatore radar portatile funziona normalmente sulle
pareti rivestite con carta da parati o tessuto, a meno
che i materiali non siano di carta stagnola metallica,
non contengano fibre metalliche o siano ancora
bagnati dopo l’applicazione.
CARTONGESSO
A causa dello spessore non uniforme dell’intonaco,
l’identificazione dei perni potrebbe risultare difficile.
Potrebbe essere più facile identificare le testine dei
chiodi metallici nei perni. Se l’intonaco è rinforzato
con una rete metallica, il rilevatore radar portatile non
sarà in grado di rilevare gli oggetto dietro di esso in
maniera affidabile.
PARETI E SOFFITI A GRANA O ACUSTICI
Durante la scansione di una parete o di un soffitto
con una superficie irregolare, posizionare del cartone
sottile sulla superficie ed effettuare la scansione
sopra il cartone.
92
PAVIMENTAZIONE IN LEGNO, SOTTOPAVIMENTAZIONE IN
LEGNO E CARTONGESSO SU LEGNO COMPENSATO
A causa dello spessore di questi materiali, potrebbe
essere difficile rilevare un perno o travicello in legno.
Potrebbe essere più facile rilevare i chiodi metallici
che fissano i materiali al perno o travicello.
MOQUETTE
Il rilevatore radar portatile non è in grado di rilevare
i perni o i travicelli attraverso la moquette. Potrebbe
essere più facile rilevare i chiodi metallici che fissano
i materiali al perno o travicello.
NOTA: la profondità e accuratezza di rilevamento
può variare a seconda dell’umidità, del contenuto dei
materiali, della conformità e vernice della parete.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
– Rischio di lesioni personali a causa di un
contatto accidentale con parti portatrici di
corrente durante la lavorazione.
Contrassegni sul rilevatore radar
portatile
Sul rilevatore radar portatile sono presenti i seguenti
simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
I codici dei dati, che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato e
batteria.
Esempio:
2012 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il
presente manuale contiene importanti istruzioni di
sicurezza e d’uso per i caricabatteria DCB100 e
DCB105.
ITALIANO
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le
istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
caricatore, la batteria e il prodotto che funziona
con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di incendio.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solamente batterie ricaricabili DEWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero
scoppiare provocando lesioni personali
e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che
non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in certe condizioni, con
il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, il caricabatterie può essere
cortocircuitato da corpi estranei.
Materiali estranei di natura conduttiva
come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, polvere di smerigliatura,
schegge metalliche, lana di acciaio,
lamine di alluminio o qualsiasi accumulo
di particelle metalliche, dovrebbero
essere eliminati dalle cavità del
caricabatterie. Staccare sempre il
caricabatterie dalla presa quando il
pacco batteria non è in sede. Staccare
il caricabatterie dalla presa prima di
cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria diverso da
quelli di questo manuale. Il caricabatterie e il
pacco batteria sono progettati specificatamente
per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il
caricabatteria e non appoggiare il
caricabatteria su superfici morbide
che potrebbero bloccare le fessure di
ventilazione e causare calore interno
eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano
da qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria
viene ventilato con le fessure sopra e sotto
l’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati — farli
sostituire immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo, è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo
agente o da persone qualificate per evitare
pericoli.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
II caricabatteria DCB100 e DCB105 sono compatibili
con batterie da 10,8 V Li-Ion.
Questi caricabatterie non richiedono regolazioni e
sono progettati affinché il loro uso sia il più facile
possibile.
93
ITALIANO
Procedura di carica (fig. 1)
1. Innestare il caricabatterie in una presa adatta
prima di inserire il pacco batteria.
2. Inserire il pacco batteria (a) nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia continuamente,
indicando che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica è indicato dalla
spia rossa che rimane ACCESA di continuo. Il
pacco è completamente carico e va utilizzato
subito o lasciato nel caricabatteria.
NOTA: per garantire la massima prestazione e
durata delle batterie Li-Ion, caricare completamente
la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.
Procedura di carica
Vedere la tavola seguente per lo stato di carica del
pacco batteria.
Stato di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo
sostituire il pacco batteria
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Ritardo per pacco caldo/freddo
Se il caricabatterie riconosce una batteria
come troppo calda o troppo fredda, avvia
automaticamente un ritardo dovuto a pacco caldo/
freddo, sospendendo la carica fino a quando la
batteria raggiunga una temperatura appropriata. Il
caricabatterie commuta poi automaticamente alla
modalità di carica del pacco. Questa caratteristica
assicura la massima durata delle batterie.
SOLO PER PACCO BATTERIA LI-ION (AGLI IONI DI LITIO)
Le batterie Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettate
con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
94
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è
carico completamente. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricabatterie, leggere le istruzioni di
sicurezza seguenti. Seguire poi le procedure di
carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare la batteria in
ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatterie può incendiare le
polveri o i fumi.
• Non forzare il pacco batteria nel
caricabatteria. Non modificare il pacco
batteria in modo da farlo entrare in un
caricabatteria non compatibile siccome
il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria
DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti dove la
temperatura raggiunge o supera 40 ˚C
(105 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
AVVERTENZA: non cercare mai di
aprire il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ITALIANO
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
100%
Batteria in carica.
100%
Batteria carica.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Batteria difettosa.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
Non toccare con oggetti conduttivi.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Utilizzare solo con pacchi batteria
DEWALT; gli altri possono scoppiare
causando lesioni personali e danni.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Non esporre all’acqua.
Pacco batteria
Far sostituire immediatamente i
cavi difettosi.
TIPO BATTERIE
Il modello DCT418 funziona con batterie DEWALT da
10,8 volt.
Caricare esclusivamente a temperature
tra 4 ˚C and 40 ˚C.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
Smaltire il pacco batteria con la dovuta
attenzione per l’ambiente.
Non bruciare il pacco batteria.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si
raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e
asciutto fuori dal caricabatteria per risultati
ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere
conservati completamente privi di carica. Il pacco
batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
In aggiunta ai pittogrammi utilizzati in questo
manuale, le targhette sul caricabatteria e sul pacco
batteria mostrano i pittogrammi seguenti:
Vedere i Dati tecnici per il tempo
di ricarica.
Solo per uso interno.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Rilevatore radar portatile
1
1
1
1
Pacco batteria agli ioni di litio da 10,8 V XR
Caricabatteria
Manuale di istruzioni
Disegno con viste esplose
95
ITALIANO
NOTA: i pacchi batteria e i caricabatteria non sono
compresi nei modelli N.
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 2)
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
AVVERTENZA: non modificare mai il
rilevatore radar portatile o alcuna parte
di esso. Potrebbe dar luogo a danni o a
lesioni personali.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
a. Pacco batteria agli ioni di litio da 10,8 V XR
b. Impugnatura
c. Rotelle
d. Area del sensore
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
e. Linea di allineamento centrale
Utilizzo di un cavo di prolunga
f. Display
i.
Pulsante OK
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
j.
Tasto freccia destra/giù
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
Pulsante menu principale
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
g.
Pulsante di accensione/spegnimento
h.
Tasto freccia sinistra/su
k.
DESTINAZIONE D’USO
Il rilevatore radar portatile è progettato per assistere
nell’individuare oggetti dietro la superficie di una
parete. Può essere utilizzato su superfici tra cui
cartongesso, legno compensato, pannello a
scaglie orientate, piastrelle in ceramica, marmo e
calcestruzzo.
Gli oggetti rilevati comprendono perni in legno,
metalli ferrosi, metalli non ferrosi, fili elettrici sotto
tensione e tubature in PVC.
Leggere il manuale completo prima di utilizzare il
rilevatore radar portatile.
Il rilevatore radar portatile è un apparato
professionale. NON consentire ai bambini di entrare
in contatto con l’apparato. L’uso di questo apparato
da parte di persone inesperte deve avvenire sotto
sorveglianza.
Sicurezza elettrica
Il caricatore è stato progettato per essere alimentato
con un solo livello di tensione. Verificare sempre che
la tensione della batteria corrisponda alla tensione
della targhetta. Assicurarsi inoltre che la tensione del
caricatore corrisponda a quella della presa elettrica.
96
AVVERTENZA: spegnere sempre il
rilevatore radar portatile prima di inserire
o rimuovere il gruppo batterie.
AVVERTENZA: utilizzare
esclusivamente pacchi batterie e
caricabatteria DEWALT.
Inserimento e rimozione del
pacco batteria dal rilevatore radar
portatile (fig. 3)
NOTA: assicurarsi che la batteria sia completamente
carica.
PER INSTALLARE IL PACCO BATTERIA
NELL’IMPUGNATURA DELL’APPARATO
1. Allineare il pacco batteria (a) alle guide all’interno
dell’impugnatura.
2. Farlo scorrere in posizione finché non si sente
un clic.
PER RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’APPARATO
1. Premere il pulsante di rilascio (l) ed estrarre il
pacco batteria dal rilevatore radar portatile.
ITALIANO
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come
descritto nella sezione caricabatteria di questo
manuale.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’utilizzo
1. Posizionare l’unità sulla parete.
2. Mappatura pre-scansione: Muoversi in linea
retta attraverso la superficie della parete.
3. Visualizzazione degli oggetti rilevati: Invertire la
direzione di scansione per visualizzare gli oggetti
identificati.
WARNING: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
Posizione corretta delle mani
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
gravi lesioni personali, tenere SEMPRE
le mani nella posizione corretta, come
illustrato
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura (b).
Per iniziare (fig. 2)
Accensione/spegnimento
Per accendere il rilevatore radar portatile,
premere il pulsante di accensione/spegnimento (g) e
tenerlo per 0,5 secondi.
Per spegnere il rilevatore radar portatile, premere
il pulsante di accensione/spegnimento (g) e tenerlo
per 2 secondi.
Il rilevatore radar portatile si spegne
automaticamente dopo 15 minuti di inattività.
CONFIGURAZIONE INIZIALE
Premere il pulsante di accensione (g) per accendere
il rilevatore radar portatile.
Alla prima accensione del rilevatore radar portatile
verrà richiesto di selezionare una lingua.
1. Premere il tasto freccia destra/giù (j) o il tasto
freccia sinistra/su (h) per selezionare la lingua
desiderata.
La procedura di mappatura dei dati pre-scansione
può iniziare in qualsiasi direzione. Il rilevatore
radar portatile passerà automaticamente alla
visualizzazione degli oggetti quando viene invertita la
direzione di scansione iniziale.
Il rilevatore radar portatile può essere utilizzato in
orizzontale o in verticale.
Durante il primo passaggio sulla superficie della
parete si verifica la mappatura dei dati prescansione. Il rilevatore radar portatile effettua
automaticamente la rilevazione e calibrazione per
tutti gli oggetti al di sotto della superficie della parete.
Quando la direzione di scansione viene invertita,
il rilevatore radar portatile visualizza gli oggetti
identificati.
Il rilevatore radar portatile è in grado di mappare
e analizzare una sezione della parete fino a un
massimo di 3 metri (9,8 piedi).
PROCEDURA DI SCANSIONE
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
POLSKI
1. La schermata di seguito indica che il rilevatore
radar portatile è pronto per avviare una nuova
scansione.
Pycc
2. Premere il pulsante OK (i) per confermare la
selezione.
INIZIA
SCANSIONE
FUNZIONAMENTO DI BASE
Il rilevatore radar portatile identifica gli oggetti dietro
la superficie di una parete in tre passaggi.
97
ITALIANO
2. Posizionare il rilevatore radar portatile sulla
parete per avviare una nuova scansione.
3. Spostare il rilevatore radar portatile lungo
la superficie della parete in linea retta. La
schermata di seguito comparirà a indicare che
la mappatura dei dati pre-scansione è in corso.
P
R
Q
O
S
PRESCANSIONE
DATI DI MAPPATURA
O. Finestra di scansionamento principale
P. Barra di sicurezza
Q. Finestra di identificazione dei materiali
R. Indicatore del carburante della batteria
4. Il rilevatore radar portatile ha un intervallo di
scansione della sezione di una parete pari a
3 metri (9,8 piedi). La barra di memoria gialla
si riempie a indicare la quantità di intervallo
disponibile utilizzata. Man mano che ci si
avvicina al limite di distanza, la barra di memoria
diventa di colore rosso.
S. Barra di tracciamento
Finestra di scansionamento principale
La finestra di scansionamento principale (O) fornisce
una rappresentazione grafica dell’oggetto identificato
al di sotto della superficie della parete.
Gli oggetti identificati comprendono legno, metalli
ferrosi, metalli non ferrosi, platica e fili elettrici sotto
tensione.
PRESCANSIONE
DATI DI MAPPATURA
5. Invertire la direzione di scansione per leggere
i dati mappati. Comparirà la schermata di
visualizzazione principale di seguito.
Assicurarsi che le rotelle siano a contatto con la
superficie della parete durante l’intera mappatura
dei dati pre-scansione e dei passaggi di
scansionamento.
SCHERMO DI VISUALIZZAZIONE PRINCIPALE
Lo schermo di visualizzazione principale contiene
diverse sezioni di informazioni.
98
Legno
Elettricità sotto
tensione
Metalli non ferrosi
Metalli
ferrosi
Plastica / PVC
Degli indicatori freccia compariranno per guidare
verso il centro di un oggetto. Una volta rilevato
il centro dell’oggetto, comparirà un’icona della
linea centrale. In aggiunta, è possibile impostare
il rilevatore radar portatile in modo che emetta un
suono quando viene centrato direttamente sopra un
oggetto identificato. Ulteriori informazioni su come
ITALIANO
accendere o spegnere l’indicazione sonora sono
riportate nella sezione Opzioni Menu del manuale.
Le linee di allineamento (Fig. 2, e) al di sopra del
rilevatore radar portatile possono quindi essere
utilizzate per guidare i contrassegni sulla parete.
Barra di sicurezza
NOTA: quando il rilevatore radar portatile si trova
direttamente sopra un filo sotto tensione, l’icona
dell’elettricità sotto tensione comparirà nella finestra
di scansione principale (O) e l’icona dell’elettricità
sotto tensione lampeggerà nella finestra di
identificazione dei materiali (Q).
Quando il rilevatore radar portatile si trova vicino,
ma non direttamente sopra un filo sotto tensione,
l’icona dell’elettricità sotto tensione lampeggerà nella
finestra di identificazione dei materiali (Q). Questo
indica la presenza di elettricità sotto tensione nelle
vicinanze del rilevatore radar portatile.
La barra di sicurezza (P) fornisce un’indicazione
relativa della potenza del segnale.
Una barra di sicurezza completamente illuminata
indica un forte segnale dati e un’elevata sicurezza
del materiale identificato sotto la superficie.
Una barra di sicurezza parzialmente illuminata
indica un segnale più debole e meno sicurezza del
materiale identificato sotto la superficie.
Per migliorare la potenza del segnale, seguire questi
suggerimenti:
• Effettuare la scansione in linea retta, in
orizzontale o in verticale.
• Effettuare la scansione in modo uniforme senza
sollevare l’apparato dalla superficie della parete.
• Effettuare sempre la scansione LENTAMENTE
per ottenere la massima sensibilità.
• Non toccare la superficie di scansione con l’altra
mano o con qualsiasi parte del corpo siccome
interferisce con la scansione.
• Consultare la sezione Rilevamento attraverso
condizioni di superficie speciali del manuale.
Indicatore del carburante della batteria
Il display sul rilevatore radar portatile
include un indicatore del carburante
della batteria (R) composto da quattro
segmenti gialli che indicano il livello di
carica rimanente nel pacco batteria da
10,8 V. Quando il livello di carica nella
batteria scende al di sotto del limite
utilizzabile, l’ultimo segmento dell’indicatore del
carburante della batteria si accende di rosso a
indicare che sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante della batteria
è solo un’indicazione del livello di carica residua
sul pacco batteria. Non indica la funzionalità
del prodotto ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e
all’applicazione dell’utente finale.
Barra di tracciamento
Finestra di identificazione dei materiali
La finestra di identificazione dei materiali (Q) fornisce
ulteriori dettagli dell’oggetto identificato al di sotto
della superficie della parete. Potrebbero essere
visualizzati più oggetti se si trovano tutti direttamente
sotto la posizione del rilevatore radar portatile.
Gli oggetti identificati comprendono:
Legno
Metalli
(ferrosi)
La barra di tracciamento (S) al fondo dello schermo
di visualizzazione principale fornisce una panoramica
macro del numero di oggetti individuati durante la
procedura di mappatura dei dati di pre-scansione.
La posizione attuale del rilevatore radar portatile è
indicata dalle parentesi e dall’area ombreggiata.
Metalli
(non ferrosi)
La barra di tracciamento può essere utile per
indicare la direzione in cui spostare il rilevatore radar
portatile per identificare oggetti aggiuntivi dietro la
superficie della parete.
Messaggi di errore
SCANSIONE TROPPO VELOCE
Se la velocità di scansione supera la velocità
massima di elaborazione del rilevatore radar
portatile, comparirà il messaggio di errore
sottostante:
Plastica
Elettricità sotto tensione
99
ITALIANO
DIMINUISCI LA VELOCITÀ
DI SCANSCIONE
CONTATTO CON
SUPERFICIE PERDUTO
VELOCITÀ MASSIMA
SUPERATA
RIEFFETTUA
SCANSIONE
Rimuovere il rilevatore radar portatile dalla parete.
Quando viene visualizzata la schermata INIZIA
SCANSIONE sul display, posizionare il rilevatore
radar portatile sulla parete per riavviare la scansione.
SCANSIONE TROPPO LENTA
Se la velocità di scansione è al di sotto della velocità
minima di elaborazione del rilevatore radar portatile,
comparirà il seguente messaggio di errore:
Rimuovere il rilevatore radar portatile dalla parete.
Quando viene visualizzata la schermata INIZIA
SCANSIONE sul display, posizionare il rilevatore
radar portatile sulla parete per riavviare la scansione.
DISTANZA MASSIMA SUPERATA
Il rilevatore radar portatile ha un intervallo di
scansione massimo di 3 metri (9,8 piedi). Se la
distanza di scansione supera la distanza massima,
comparirà il seguente messaggio di errore:
AUMENTA LA VELOCITÀ
DI SCANSIONE
VELOCITÀ MINIMA
NECESSARIA
DISTANZA
MASSIMA
SUPERATA
Rimuovere il rilevatore radar portatile dalla parete.
Quando viene visualizzata la schermata INIZIA
SCANSIONE sul display, posizionare il rilevatore
radar portatile sulla parete per riavviare la scansione.
BATTERIA SCARICA
Se il pacco batteria da 10,8 V sta per esaurire la
carica, comparirà il seguente messaggio di errore:
Rimuovere il rilevatore radar portatile dalla parete.
Quando viene visualizzata la schermata INIZIA
SCANSIONE sul display, posizionare il rilevatore
radar portatile sulla parete per riavviare la scansione.
Opzioni del menu
Premere il pulsante menu (k) per visualizzare le
opzioni del menu.
BATTERIA
SCARICA
NOTA: è possibile premere il pulsante menu in
qualsiasi momento per navigare in su di un livello.
1. Premere il tasto freccia destra/giù (j) o il tasto
freccia sinistra/su (h) per selezionare l’opzione
del menu.
Sostituire o ricaricare il pacco batteria da 10,8 V.
PERDITA DI CONTATTO CON LA SUPERFICIE DELLA
PARETE
Se il rilevatore radar portatile perde il contatto con
la superficie della parete, comparirà il seguente
messaggio di errore:
LINGUA
VISUALIZZA TUTORIAL
AUDIO
INFORMATION DEL DISPLAY
RIPRISTINA AI PREDEFINITI DI FABRICA
2. Premere il pulsante OK (i) per confermare la
selezione.
100
ITALIANO
RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA
SELEZIONE DELLA LINGUA
1. Premere il tasto freccia destra/giù (j) o il tasto
freccia sinistra/su (h) per selezionare la lingua
desiderata.
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
AVVISO: passando alla config.
predefinita le impostazioni correnti
verranno eliminate e verranno ripristinate
le impostazioni di fabbrica.
1. Premere il tasto freccia destra/giù (j) o il tasto
freccia sinistra/su (h) per selezionare SÌ o NO.
POLSKI
Pycc
DEUTSCH
SÍ
NO
2. Premere il pulsante OK (i) per confermare la
selezione.
VISUALIZZARE IL TUTORIAL
Il rilevatore radar portatile include un tutorial con dei
suggerimenti per le pratiche consigliate.
Dopo il completamento del tutorial, il rilevatore radar
portatile tornerà al menu principale.
AUDIO ACCESO/SPENTO
1. Premere il tasto freccia destra/giù (j) o il tasto
freccia sinistra/su (h) per selezionare ACCESO o
SPENTO.
2. Premere il pulsante OK (i) per confermare la
selezione.
3. Se viene selezionato SÌ, il rilevatore radar
portatile chiederà una seconda conferma per
ripristinare le impostazioni di fabbrica. Premere
il tasto freccia destra/giù (j) o il tasto freccia
sinistra/su (h) per selezionare SÌ o NO.
SÍ
NO
ACCESO
SPENTO
4. Premere il pulsante OK (i) per confermare la
selezione.
2. Premere il pulsante OK (i) per confermare la
selezione.
VERSIONE DEL DISPLAY
Il rilevatore radar portatile visualizzerà la versione
software del prodotto.
Consigli di funzionamento
• Utilizzare soltanto una batteria agli ioni di litio
DEWALT da 10,8 V.
• Assicurarsi che la batteria DEWALT sia in buone
condizioni. Se l’indicatore del carburante della
batteria (R) sullo schermo di visualizzazione
principale ha soltanto un segmento rosso
illuminato, è necessario ricaricare la batteria.
• Effettuare la scansione in linea retta, in
orizzontale o in verticale.
• Effettuare la scansione in modo uniforme senza
sollevare l’apparato dalla superficie della parete.
• Effettuare sempre la scansione LENTAMENTE
per ottenere la massima sensibilità.
Premere il pulsante OK (i) per uscire.
• Non toccare la superficie di scansione con l’altra
mano o con qualsiasi parte del corpo siccome
potrebbe interferire con la scansione.
101
ITALIANO
• Consultare i piani di costruzione, le uscite
visibili di fili e tubi e le tecniche di costruzione.
Solitamente i perni sono posizionati a 40 cm
(16") o 60 cm (24") di distanza al centro e
hanno una larghezza di 38 mm (1-1/2"). Porte
e finestre sono spesso costruite con perni e
testate ravvicinati.
• Evitare la scansione di materiali che presentano
una densità inconsistente come moquette
con imbottiture, cartongesso eccessivamente
spesso, pareti appena verniciate o rivestimenti
metallici per pareti.
• Evitare di indossare gioielli come anelli od
orologi. Il metallo potrebbe causare un
rilevamento inaccurato.
• Proteggersi dall’umidità e dalla luce solare
diretta.
• Non posizionare adesivi, decalcomanie, vernice
o targhette, specialmente metalliche, sull’area
del sensore del retro dell’apparato.
MANUTENZIONE
AVVERTENZA: spegnere sempre il
rilevatore radar portatile prima di inserire
o rimuovere il gruppo batterie.
Il rilevatore radar portatile DEWALT è stato progettato
per lavorare a lungo con una minima manutenzione.
Prestazioni sempre soddisfacenti dipendono da una
cura appropriata e da una pulizia regolare.
Il caricabatteria, il pacco batteria e il rilevatore radar
portatile non sono riparabili. Non vi sono parti
riparabili all’interno.
Pulizia
AVVERTENZA: aspirare lo sporco e la
polvere con aria secca e pulita almeno
una volta a settimana. Per minimizzare
il rischio di lesioni agli occhi, indossare
una protezione oculare adeguata
durante tale procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
102
AVVERTENZA: non applicare solventi
al viso siccome potrebbero provocare
danni. Non pulire l’obiettivo a infrarossi
troppo vigorosamente siccome
potrebbe danneggiare il rivestimento
anti-riflettente.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatteria dalla
presa di corrente prima della pulizia.
Sporco e grasso vengono rimossi
dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico.
Non utilizzare acqua né detergenti di
alcun tipo.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
ACCESSORI CONSIGLIATI
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
ITALIANO
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere
ricaricato quando non fornisce più energia sufficiente
per eseguire compiti che prima erano eseguiti
agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il
pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per
l’ambiente.
• Far scaricare completamente il pacco batterie,
poi rimuoverlo dall’apparato.
• Le celle Li-Ion sono riciclabili. Consegnarle al
rivenditore o ad un servizio di riciclaggio di zona.
I pacchi batteria raccolti verranno riciclati o
smaltiti in modo corretto.
103
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
104
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com.
ITALIANO
Ricerca guasti
SITUAZIONE
CAUSA PROBABILE
SOLUZIONE
L’unità non si accende
• Mancanza di
alimentazione dell’unità
• Assicurarsi che il pacco batteria da 10,8 V sia
completamente carico
• Sistemare il pacco batteria da 10,8 V
completamente nell’impugnatura
L’unità non visualizza gli
oggetti; dice Mappatura dati
pre-scansione
• L’unità sta mappando
l’area di scansione
• Consultare la sezione Procedura di
scansionamento
Nessun materiale rilevato o
difficoltà nel rilevare gli oggetti
• Area mappata troppo
stretta
• Difficoltà di scansione
sotto una condizione
speciale della parete
•
•
•
•
Rimappare un’area più estesa
Effettuare la scansione lentamente
Effettuare la scansione in linea retta
Consultare la sezione Rilevamento attraverso
condizioni di superficie speciali
• Effettuare la scansione sia in orizzontale che in
verticale
Difficoltà nel rilevamento del
metallo
• Oggetti metallici troppo
profondi
• Effettuare la scansione in linea retta sia
orizzontale che verticale. La sensibilità ai metalli
aumenta quando l’oggetto metallico è parallelo
al sensore.
Rilevamento di metalli
apparentemente falso
• Oggetti metallici come
• Rimuovere i gioielli e rieffettuare la scansione
gioielli troppo vicini all’area
del sensore
Difficoltà nell’effettuare la
scansione vicino a porte o
finestre
• I perni doppi o tripli sono
• Rilevamento del bordo esterno
frequenti attorno a porte e
finestre
L’area di tensione rilevata è
più estesa del previsto
• Potrebbe essere presente
una carica statica sulla
superficie della parete
• Effettuare una scansione di piccole dimensioni
• Disattivare il circuito elettrico e identificare il filo
metallico
• Posizionare la mano libera sulla parete per
scaricare l’elettricità statica
Tensione elettrica non rilevata
nell’area prevista
• I fili sono schermati da
condutture metalliche
• I fili sono più profondi di
76 mm (3")
• I fili non sono sotto
tensione
• Impossibile effettuare
la scansione sotto la
condizione speciale della
parete
• Esaminare il metallo identificato nella finestra di
scansione per determinare il condotto metallico
• Inserire un oggetto in una presa a muro per
verificare il circuito sotto tensione
• Consultare la sezione Rilevamento attraverso
condizioni di superficie speciali
Lettura della barra di
sicurezza bassa
• Scansione non in linea
retta
• Scansione troppo veloce
• Difficoltà di scansione
sotto una condizione
speciale della parete
• Effettuare la scansione lentamente
Messaggio di errore ricevuto:
Troppo veloce
• Scansione troppo veloce
• Effettuare la scansione lentamente
Messaggio di errore ricevuto:
Perdita di contatto con la
superficie
• Rilevatore radar portatile
sollevato dalla superficie
della parete
• Rimappare l’area e ripetere la scansione
• Effettuare la scansione in linea retta
• Consultare la sezione Rilevamento attraverso
condizioni di superficie speciali
105
ITALIANO
SITUAZIONE
CAUSA PROBABILE
SOLUZIONE
Impossibile ottenere la
comparsa di una linea
centrale
• La parete è troppo
spessa o densa
• Consultare la sezione Rilevamento attraverso
condizioni di superficie speciali
Lo schermo si blocca o non
si accende
• Blocco del software
• Inserire un oggetto di piccole dimensioni
(es., estremità di una graffetta) nel pulsante
reset. Il pulsante reset si trova sulla superficie
posteriore, sotto l’etichetta. C’è un cerchio
sull’etichetta che indica la posizione di reset.
106
NEDERLANDS
SNOERLOZE MULTI-DETECTOR
DCT418
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
DCT418
10,8
1
Li-Ion
-5 °C tot 45 °C
(23 °F tot 113 °F)
Temperatuurbereik (In opslag)
-32 °C tot 50 °C
(-25 °F tot 122 °F)
Gewicht (zonder accu)
kg
0,6
Scant door
gasbeton, multiplex, OSB-plaat,
keramische tegels, marmer en
beton
Detecteert objecten
Houten balken, ferro-metaal,
non-ferro-metaal, PVC,
en elektriciteitsleidingen onder
spanning
Maximale sensordiepte houten balk
38 mm (1-1/2")
Maximale sensordiepte non-ferro-metaal 76 mm (3")
Maximale sensordiepte ferro-metaal
76 mm (3")
Maximale sensordiepte PVC-leidingen
76 mm (3")
Maximale sensordiepte
elektriciteitsleiding onder spanning
76 mm (3")
Positienauwkeurigheid
+/- 13 mm (1/2")
Display-type
89 mm (3,5") kleuren-LCD
Display-resolutie
320x240 pixels
Taalselectie
Engels, Spaans, Frans,
Duits, Italiaans, Nederlands,
Russisch, Pools
Voltage
VDC
Type
Accutype
Temperatuurbereik (In bedrijf)
Accu
Accutype
Voltage
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
Lader
DCB100
Netspanning VAC
230
Accutype
Li-Ion
Oplaadtijd min
40
40
(ong,)
(1,3 Ah (1,5 Ah
accu’s) accu’s)
Gewicht
kg
0,3
DCB105
230
Li-Ion
30
30
(1,3 Ah (1,5 Ah
accu’s) accu’s)
0,49
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
WAARSCHUWING: Dit is een Klasse
A-product. In een huiselijke omgeving
kan dit product radio-interferentie geven
en de gebruiker moet in dat geval
toereikende maatregelen treffen.
WAARSCHUWING: Verhoogde
elektrostatische spanning kan de display
doen uitvallen en alle niet-opgeslagen
gegevens zullen dan verloren gaan. Als
het scherm bevriest, reset de unit dan
door de 10,8 V-accu uit te nemen. Zet
de accu weer in en druk op de Aanknop.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
107
NEDERLANDS
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Gebruik en onderhoud
a)
Belangrijke veiligheidsinstructies
• Lees deze instructies.
• Bewaar deze instructies.
• Neem alle waarschuwingen in acht.
b)
• Volg alle instructies op.
• Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die
worden opgegeven door de fabrikant.
• Laat alle servicewerkzaamheden over aan
vakbekwaam onderhoudspersoneel. Onderhoud
is nodig wanneer het apparaat op welke
wijze dan ook beschadigd is, het apparaat
blootgesteld is geweest aan regen of vocht, niet
normaal werkt of is gevallen.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ZODAT U DEZE LATER OOK NOG KUNT RAADPLEGEN
Gebruik en onderhoud van
accugereedschap
a)
Veiligheid op de werkplek
a)
b)
Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
Houd kinderen en omstanders op
afstand wanneer u met de multidetector werkt. Wanneer u wordt afgeleid,
zou u de controle over de scanner kunnen
verliezen.
b)
Persoonlijke veiligheid
a)
b)
c)
108
Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik
uw gezond verstand wanneer u met de
multi-detector werkt. Gebruik de multidetector niet wanneer u moe bent of
onder invloed van verdovende middelen,
alcohol of medicijnen. Een ogenblik van
onoplettendheid tijdens het werken u met
de multi-detector, kan leiden tot ernstig
persoonlijk letsel.
Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. U kunt dan
beter controle houden over de multi-detector
in onverwachte situaties.
Draag de juiste kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Berg een multi-detector die u niet
gebruikt, op buiten bereik van kinderen
en laat niet iemand die niet bekend
is met de multi-detector of deze
instructies, er niet mee werken. De multidetector kan gevaarlijk zijn in de handen
van gebruikers die er niet mee hebben leren
werken.
Gebruik de multi-detector, accessoires,
enz. in overeenstemming met deze
instructies, en houd daarbij rekening
met de werkomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Gebruik
van de multi-detector voor werkzaamheden
die verschillen van die waarvoor het toestel
bedoeld is, zou kunnen leiden tot een
gevaarlijke situatie.
c)
Laad de accu alleen op met de oplader
die door DEWALT wordt opgegeven. Een
lader die geschikt is voor het ene type accu,
kan een risico van brand doen ontstaan bij
gebruik met een andere accu.
Houd de accu, wanneer u deze niet
gebruikt, weg bij andere metalen
objecten zoals paperclips, munten,
sleutels, spijkers, schroeven of andere
kleine metalen voorwerpen die een
verbinding tot stand kunnen brengen
tussen de ene pool en de andere.
Wanneer kortsluiting ontstaat tussen de polen
van de accu, kan dat brandwonden of brand
veroorzaken.
Wanneer de accu slecht wordt
behandeld, kan er vloeistof uit de accu
spuiten, vermijd contact met deze
vloeistof. Als er per ongeluk contact
ontstaat, spoel dan met water. Als de
vloeistof in de ogen komt, roep dan
tevens medische hulp in. Vloeistof die uit
de batterij komt, kan irritatie en brandwonden
veroorzaken.
NEDERLANDS
Veiligheidsinformatie voor Multidetectors
WAARSCHUWING: Haal de multidetector niet uit elkaar en breng er
geen wijzigingen in aan. Er zitten in
het apparaat geen onderdelen die
onderhoudswerkzaamheden door
de gebruiker vereisen. Neem contact
op met uw dealer ter plaatste, als u hulp
nodig hebt.
• Werk niet met de multi-detector in
ruimten met een explosieve atmosfeer.
bijvoorbeeld waar brandbare vloeistoffen,
gassen of explosief stof zijn/is. Multidetectors genereren vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
• De multi-detector kan beter alleen worden
gebruikt met speciaal ervoor bestemde
DEWALT-accu’s. Gebruik van alle andere
accu’s kan het risico van brand doen ontstaan.
• Berg de multi-detector op buiten bereik
van kinderen andere personen die er niet
mee hebben leren werken. Gereedschap is
gevaarlijk in handen van personen die er niet
mee hebben leren werken.
• Verwijder of beschadig
waarschuwingslabels niet.
• De multi-detector moet gedurende de gehele
scan in contact met het oppervlak van de wand
blijven.
• U kunt alleen optimale resultaten behalen met
de multi-detector als u de bedieningsinstructies
leest en de aanwijzingen die erin staan, opvolgt.
• Bevestig geen stickers of naamplaatjes op het
sensorgedeelte aan de achterzijde van de multidetector. Vooral metalen stickers kunnen van
invloed zijn op het meetresultaat.
• Controleer, voordat u de multi-detector
inschakelt, dat het oppervlak van de achterzijde
niet vochtig is. Veeg het oppervlak, zo nodig,
droog met een droge doek.
• Stel het toestel niet bloot aan extreme
temperaturen of veranderingen van de
temperatuur. Laat het toestel, in het geval van
grote veranderingen van de temperatuur, de
unit wennen aan de omgevingstemperatuur
voordat u het inschakelt. Extreme temperaturen
en veranderingen van de temperatuur kunnen
de display beschadigen en een negatieve
uitwerking hebben op de nauwkeurigheid van
het gereedschap.
• Statische elektriciteit kan leiden tot
onnauwkeurigheden bij de detectie van
elektrische draden.
WAARSCHUWING: Stel de multidetector of de accu niet bloot aan
excessieve hitte zoals zonneschijn,
brand of iets dergelijks.
WAARSCHUWING: Modificaties die
niet zijn goedgekeurd door de fabrikant
kunnen maken dat het recht van de
gebruiker met dit apparaat te werken,
komt te vervallen.
WAARSCHUWING: U kunt beter niet
alleen op de detector vertrouwen
bij het lokaliseren van voorwerpen
onder het gescande oppervlak.
Onder bepaalde omstandigheden
zal de scanner misschien niet alle
voorwerpen herkennen of de juiste
locatie ervan aanduiden. Gebruik
andere informatiebronnen bij het
lokaliseren van items voordat u in
het oppervlak doordringt. Dergelijke
aanvullende bronnen zijn bouwplannen,
zichtbare invoerpunten van leidingen
en bedradingen in de wand, zoals in
een souterrain; en de gebruikelijke
standaardafstand van 40 cm of 60 cm
tussen balken.
WAARSCHUWING: U moet altijd
voorzichtig te werk gaan bij het
aanbrengen van spijkers, het zagen of
boren in plafonds, wanden en vloeren
die misschien bedrading of leidingen
dicht onder/boven het oppervlak
bevatten. Afgeschermde, spanningsloze
of passieve draden zullen niet worden
waargenomen als draden waar
spanning op staat. Bedenk dat balken
of dwarsbalken gewoonlijk op een
afstand van 40 cm of 60 cm van elkaar,
uit het hart gemeten, en meestal 38 mm
breed zijn. Let er wel op dat de afstand
kleiner kan zijn of het materiaal een
andere breedte kan hebben. Schakel
altijd de stroom uit wanneer u in de
buurt van elektrische draden werkt. Sluit
altijd de gas- en wateraanvoer af.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel en een elektrische schok,
schakel altijd de stroom uit wanneer
u in de buurt van elektrische draden
werkt. Met metaal afgeschermde
draden of draden in een metalen
leiding worden niet gedetecteerd.
109
NEDERLANDS
Ga in deze omstandigheden of bij
wisselstroombedrading onder spanning
uiterst voorzichtig te werk. Test of de
wisselstroomdetectie goed werkt op
een stroomvoorziening die u kent,
voordat u metingen uitvoert.
WAARSCHUWING: Draden onder
spanning die dieper liggen dan 50,8
mm van het oppervlak, in kunststof
buis, achter een rechte wand van
multiplex of achter wandbekleding
van metaal, kabels die werken met
gelijkstroom of draden die worden
gebruikt in telecommunicatie- en
computersystemen, zullen misschien
niet worden gedetecteerd. Mogelijk
worden draden waar geen spanning
op staat, gedetecteerd als metalen
voorwerpen.
WAARSCHUWING: Probeer niet met
het gereedschap wisselstroomspanning
te meten in niet-geïsoleerde, onbedekte
of vrijliggende draden. Gebruik de
scanner niet als vervanging van een
voltmeter.
WAARSCHUWING: Detectiewaarden
kunnen nadelig worden beïnvloed door
omgevingscondities. Dit kunnen zijn
de nabijheid van andere apparatuur
die krachtige magnetische of
elektromagnetische velden produceert,
vocht, metalen bouwmaterialen, met
folie gelamineerde isolatiematerialen
of geleidend behang of tegelwerk.
Gebruik van signaalverzendende
systemen, zoals WLAN, UMTS en radar
of zendmasten of magnetrons kan van
invloed zijn op de metingen.
VOORZICHTIG: Niet gebruiken voor
mensen of dieren. Niet bedoeld voor
gebruik op mensen of dieren en er kan
letsel ontstaan als dat wel gebeurt.
VOORZICHTIG: Plaats de multidetector, wanneer u het apparaat
niet gebruikt, op zijn zijkant op een
stabiel oppervlak waar niemand
erover kan struikelen en het
apparaat niet kan vallen. Sommig
gereedschap met grote accu’s kan
rechtop staan op de accu maar kan
gemakkelijk worden omgegooid.
110
Detectie door Speciale Oppervlakken
heen
BEHANG
De multi-detector zal gewoonlijk goed functioneren
op wanden bedekt met behang van papier
of weefsel, tenzij het materiaal is voorzien van
metaalfolie, metaalvezels bevat of nog nat is na het
opbrengen van verf.
STUC- EN HOUTWERK
Doordat stucwerk niet overal even dik is, kan het
moeilijk zijn balken te vinden. Het zal misschien
gemakkelijker zijn de metalen koppen van de
spijkers in de balken te herkennen. Als het stucwerk
is versterkt met gaas, zal de multi-detector niet op
betrouwbare wijze voorwerpen die erachter zitten,
kunnen detecteren.
STRUCTUURWANDEN OF AKOESTISCH GEPREPAREERDE
WANDEN EN PLAFONDS
Wanneer u een wand of plafond met een ongelijk
oppervlak scant, plaats dan een dun stuk karton op
het oppervlak en scan over het karton.
HOUTEN VLOER, HOUTEN ONDERVLOER EN GASBETON
OVER MULTIPLEX
Omdat deze materialen dik zijn, kan het moeilijk zijn
een houten balk of dwarsbalk te detecteren. Het zal
misschien gemakkelijker zijn de metalen spijkers te
detecteren waarmee de materialen op de balk of de
dwarsbalk vastzitten.
VLOERBEDEKKING
De multi-detector kan geen balken of dwarsbalken
detecteren door vloerbedekking heen. Het zal
misschien gemakkelijker zijn de metalen spijkers te
detecteren waarmee de materialen op de balk of de
dwarsbalk vastzitten.
OPMERKING: Sensordiepte en nauwkeurigheid
kunnen variëren als gevolg van vocht, inhoud van de
materialen, structuur van de wand en verf.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Risico van persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
– Risico van persoonlijk letsel als gevolg van
onbedoeld contact met stroomvoerende
onderdelen tijdens het werkproces.
NEDERLANDS
Markeringen op de multi-detector
De volgende pictogrammen worden op de multidetector weergegeven:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
2012 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies
voor de acculaders DCB100 en DCB105.
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s
op van het merk DEWALT. Andere
typen accu’s zouden uit elkaar kunnen
springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde
omstandigheden kan er kortsluiting
in de lader ontstaan door vreemde
materialen, wanneer de stekker van
de lader in het stopcontact zit. Houd
vreemde materialen die geleidende
eigenschappen hebben, zoals, maar
niet uitsluitend, slijpstof, metaalsnippers,
staalwol, aluminiumfolie of een
ophoping van metaaldeeltjes, weg uit
de uitsparingen in de lader. Trek altijd
de stekker uit het stopcontact wanneer
er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact
voordat u de lader gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DEWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de
stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover kan
struikelen, en het snoer niet op een andere
manier kan beschadigen of onder spanning
kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er
werkelijk niet anders kan. Gebruik van een
ongeschikt verlengsnoer kan het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Plaats niet iets boven op een lader en plaats
de lader niet op een zacht oppervlak omdat
hierdoor de ventilatiesleuven kunnen worden
geblokkeerd en de lader binnenin veel te
heet wordt. Plaats de lader niet in de buurt van
een warmtebron. De lader wordt geventileerd
door sleuven boven en onder in de behuizing.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker — laat
deze onmiddellijk vervangen.
• Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Breng de lader
naar een erkend servicecentrum.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het
onmiddellijk worden vervangen door de
fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant
of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat
risico is uitgesloten.
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico van
een elektrische schok. Het risico is niet minder
wanneer u de accu verwijderd.
111
NEDERLANDS
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230 V
stroomvoorziening van een woning. Probeer
de lader niet te gebruiken op een andere
spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De laders DCB100 en DCB105 werken met accu’s
van het type 10,8 V Li-Ion.
Deze laders hebben geen aanpassingen nodig en
zijn ontworpen voor een gemakkelijke bediening.
Oplaadprocedure (afb. [fig.] 1)
1. Steek de acculader in een geschikt stopcontact
voordat u de accu erin plaatst.
2. Plaats de accu (a) in de acculader. Het rode
(oplaad-) lampje knippert continu om aan te
geven dat het oplaadproces is begonnen.
3. Het voltooien van het opladen wordt
aangegeven doordat het rode lampje continu
AAN blijft. De accu is volledig opgeladen en kan
nu worden gebruikt of in de acculader worden
gelaten.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Li-Ion-accu’s garanderen door de
accu’s volledig op te laden voordat u deze voor het
eerst in gebruik neemt.
Oplaadproces
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
Oplaadstatus
bezig met opladen
– – – –
volledig opgeladen
–––––––––––
hete/koude accuvertraging
–– – –– –
vervang accu
•••••••••••
Hete/koude accuvertraging
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of
te koud is, begint deze automatisch met een hete/
koude accuvertraging, waarbij het opladen wordt
uitgesteld totdat de accu een geschikte temperatuur
heeft bereikt. De oplader schakelt vervolgens
automatisch naar de oplaadmodus voor de accu.
Deze functionaliteit verzekert u van maximale
levensduur van de accu.
112
UITSLUITEND LI-ION ACCU’S
Li-Ion accu’s zijn ontworpen met een elektronisch
beschermingssysteem dat de accu beschermt tegen
te lang opladen, oververhitting en bijna volledige
ontlading.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking
treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de
lader totdat deze volledig is opgeladen.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst in of
verwijdert uit de lader kan het stof of de damp
door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op geen
enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in DEWALT-laders.
• Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ˚C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in
een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de
accu dan niet in de lader. Klem een
accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een
accu of lader waar hard op is geslagen,
die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan
ook is beschadigd (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt
NEDERLANDS
met een hamer, vertrapt) niet. Een
elektrische schok of elektrocutie kan het
gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap wanneer het niet in
gebruik is, op z’n zijkant op een
stabiel oppervlak waar het niet
kan vallen of omvallen. Sommige
gereedschappen met grote accu’s
kunnen rechtop staan op de accu maar
kunnen gemakkelijk worden omgegooid.
In aanvulling op de pictogrammen in deze
handleiding laten de labels op de oplader en de
accu de volgende pictogrammen zien:
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Accu
ACCUTYPE
Labels op de oplader en accu
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
100%
Accu bezig met opladen.
100%
Accu opgeladen.
Accu defect.
Hete/koude accuvertraging.
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu’s op.
Gebruik uitsluitend DEWALT accu’s;
andere modellen kunnen uit elkaar
spatten en persoonlijk letsel of schade
veroorzaken.
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
De DCT418 werkt op 10,8 V accu’s van DEWALT.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met het milieu.
Gooi de accu niet in het vuur.
Zie Technische gegevens voor de
oplaadtijd.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
113
NEDERLANDS
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Multi-detector
1
1
1
1
XR Lithium-ionaccu van 10.8 V
Lader
Gebruiksaanwijzing
Uitvergrote tekening
OPMERKING: Accu’s en opladers zijn niet
inbegrepen bij N-modellen.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb. 2)
WAARSCHUWING: Breng nooit
modificaties aan de multi-detector
of een onderdeel ervan aan. Dit kan
schade of persoonlijk letsel tot gevolg
hebben.
a. XR lithium-ionaccu 10,8 V
b. Handgreep
c. Wielen
d. Sensorgebied
e. Centrale lijn voor uitlijning
f. Display
g.
Aan/Uit-button
h.
Knop pijl links/omhoog
i.
Knop OK
j.
Knop pijl Rechts/omlaag
k.
Knop hoofdmenu
GEBRUIKSDOEL
De multi-detector is ontworpen om voorwerpen te
lokaliseren onder het oppervlak van een wand. Het
apparaat kan worden gebruikt op oppervlakken
van bijvoorbeeld gasbeton, multiplex, OSB-plaat,
keramische tegels, marmer en beton.
Items die kunnen worden gedetecteerd zijn onder
meer houten balken, ferro-metalen, non-ferrometalen, elektrische draden onder spanning en
PVC-leidingen.
Lees de gehele handleiding voordat u de multidetector in gebruik neemt.
114
De multi-detector is gereedschap voor professionele
toepassingen. LAAT NIET kinderen in contact met
het gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
Elektrische veiligheid
De lader is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje. Let
er ook op dat het voltage van uw lader overeenkomt
met dat van uw netstroomvoorziening.
Uw DEWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet
het worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via het DEWALT
servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie Technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Schakel altijd de
multi-detector uit, voordat u de accu
plaatst of uitneemt.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT-accu’s en laders.
De accu plaatsen in en halen uit
de multi-detector (afb. 3)
OPMERKING: Zorg ervoor dat uw accu volledig
opgeladen is.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
INSTALLEREN
1. Houd de accu (a) tegenover de rails aan de
binnenzijde van de handgreep.
2. Schuif de accu stevig op z’n plaats totdat u de
vergrendeling hoort vastklikken.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP HALEN
1. Druk op de vrijgaveknop (l) en trek de accu
stevig uit de handgreep van de multi-detector.
NEDERLANDS
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven
in het ladergedeelte van deze handleiding.
2. Voorbereidende scan: Verplaats de unit in een
rechte lijn over het oppervlak van de wand.
3. Gescande voorwerpen weergegeven: Geef de
herkende voorwerpen weer door in omgekeerde
volgorde te scannen.
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
De juiste positie van uw hand
WAARSCHUWING: Beperk het
risico van ernstig persoonlijk letsel,
plaatsALTIJD uw hand in de juiste
positie, zoals wordt afgebeeld.
Voor de juiste handpositie is het nodig dat u één
hand op de handgreep (b) plaatst.
Aan de slag (afb. 2)
Aan/Uit
De multi-detector inschakelen doet u door de
aan/uit-knop (g) 0,5 seconde ingedrukt te houden.
De multi-detector uitschakelen, doet u door de
aan/uit-knop (g) 2 seconden ingedrukt te houden.
De multi-detector schakelt zichzelf automatisch uit
na 15 minuten inactiviteit.
BEGININSTELLINGEN
Schakel de multi-detector in door de aan/uit-knop
(g) in te drukken.
De eerste keer dat u de multi-detector inschakelt,
wordt u gevraagd een taal te selecteren.
1. Selecteer de taal van uw keuze door op de
knop met de pijl naar rechts/omlaag (j) of op
de knop met de pijl naar links/omhoog (h) te
drukken.
U kunt het verzamelen van gegevens met de
voorbereidende scan in een willekeurige richting
laten beginnen. De multi-detector schakelt
automatisch over op het weergeven van voorwerpen
wanneer u begint te scannen in de richting die
tegengesteld is aan die van de eerste scan.
De multi-detector kan horizontaal of verticaal worden
gebruikt.
Bij de eerste scan over het oppervlak van de wand,
vindt voorbereidende verzamelen van gegevens
plaats. De multi-detector voelt en kalibreert
automatisch alle voorwerpen onder het oppervlak
van de wand. Wanneer de scan in omgekeerde
volgorde wordt uitgevoerd, zal de scanner de
herkende voorwerpen weergegeven.
De multi-detector kan een gedeelte van de
wand van maximaal 3 meter in kaart brengen en
analyseren.
SCANPROCES
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
POLSKI
1. Het onderstaande scherm zal aangeven dat de
multi-detector gereed is voor het starten van
een nieuwe scan.
Pycc
2. Bevestig de selectie door op de knop OK (i) te
drukken.
EENVOUDIGE BEDIENING
BEGIN HET
SCANNEN
De multi-detector herkent voorwerpen onder het
oppervlak van een wand in drie stappen.
1. Plaats de unit op de wand.
115
NEDERLANDS
2. Plaats de multi-detector op de wand en start
een nieuwe scan.
3. Verplaats de multi-detector in een rechte
lijn over het oppervlak van de wand. Het
onderstaande scherm zal worden weergegeven
ten teken dat de voorbereidende scan wordt
uitgevoerd.
P
R
Q
O
S
PRE-SCAN
GEGEVENS MAPPEN
O. Hoofdscanvenster
P. Vertrouwenmeter
Q. Materiaalidentificatievenster
R. Accumeter
S. Volgbalk
4. De multi-detector heeft een scanbereik van een
gedeelte van de wand van 3 meter. De gele
geheugen zonder zal vollopen, en dat duidt aan
hoeveel van het beschikbare bereik is gebruikt.
Wanneer de afstandslimiet nadert, zal de
geheugenbalk rood worden.
Hoofdscanvenster
Het hoofdscanvenster (O) geeft een grafische
weergave van het item dat onder het oppervlak van
de wand is herkend.
Items die worden herkend zijn onder meer hout,
ferro-metaal, non-ferro-metaal, kunststof en
elektrische draden waar spanning op staat.
PRE-SCAN
GEGEVENS MAPPEN
5. Scannen in omgekeerde volgorde zodat de
verzamelde gegevens kunnen worden gelezen
Het hoofdweergavescherm hieronder verschijnt.
Het is belangrijk dat de wielen in contact zijn met
het oppervlak van de wand gedurende de gehele
voorbereidende scan en de daaropvolgende scans.
HOOFDWEERGAVESCHERM
Het hoofdweergavescherm bevat diverse blokken
informatie.
116
Hout
Elektrische draden
l waar spanning
op staat
Non-ferrometaal
Ferrometaal
Kunststof / PVC
Er verschijnen pijlindicators die in de richting van
het midden van een voorwerp wijzen. Wanneer het
midden van een voorwerp eenmaal is gedetecteerd,
verschijnt een pictogram dat de middellijn aangeeft.
Daarnaast kunt u de multi-detector zo instellen dat
NEDERLANDS
er een signaal klinkt wanneer direct het midden van
een herkend voorwerp is gevonden. Meer informatie
over het in- of uitschakelen van indicatie met geluid
vindt u in het hoofdstuk Menu-opties van de
handleiding. De lijnen voor de uitlijning (Afb. 2, e)
boven op de multi-detector kunt u dan gebruiken bij
het markeren van de wand.
Vertrouwenmeter
Elektrische draden
waar spanning op staat
OPMERKING: Wanneer de multi-detector zich
direct boven een draad waar spanning op staat,
bevindt, verschijnt het pictogram voor elektrische
spanning in het hoofdscanvenster (O) en zal het
pictogram voor elektrische spanning knipperen in
het materiaalidentificatievenster (Q).
De vertrouwenmeter (P) geeft een relatieve indicatie
van de signaalsterkte.
Wanneer de vertrouwenmeter voluit brandt, duidt dat
op een krachtig gegevenssignaal en veel vertrouwen
over het materiaal dat onder het oppervlak is
herkend.
Wanneer de vertrouwenmeter gedeeltelijk brandt,
duidt dat op een zwakker signaal en minder
vertrouwen over het materiaal onder het oppervlak
van de wand.
U kunt de signaalsterkte verbeteren door deze tips
te volgen:
• Scan in een rechte lijn, horizontaal of verticaal.
• Scan gelijkmatig zonder dat u de scanner van
het oppervlak van de wand tilt.
• Scan altijd LANGZAAM zodat een maximale
gevoeligheid wordt bereikt.
• Raak het oppervlak dat wordt gescand niet aan
met de andere hand of met een ander deel van
het lichaam omdat dat een storende uitwerking
heeft op de scan.
• Bekijk hoofdstuk Detectie door Speciale
Oppervlakken heen van de handleiding.
Materiaalidentificatievenster
Items die worden herkend zijn onder meer:
Metaal
(Ferro-)
Wanneer de multi-detector in de buurt is van, maar
niet direct boven een draad waar spanning op
staat, zal het pictogram voor elektrische spanning
knipperen in het materiaalidentificatievenster (Q). Dit
duidt aan dat er elektrische spanning is in de buurt
van de multi-detector.
Accumeter
De display op de multi-detector omvat
ook een accumeter (R), die bestaat uit
vier gele segmenten die het resterende
laadniveau van de accu van 10,8 V
aangeven. Wanneer de lading in de
accu onder het bruikbare niveau ligt,
wordt het laatste segment van de
accumeter rood ten teken dat de accu moet worden
opgeladen.
OPMERKING: De accumeter geeft slechts een
indicatie van de hoeveelheid lading die de accu
nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen
over de functionaliteit van het product en is
onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de
toepassing door de eindgebruiker.
Volgbalk
Het materiaalidentificatievenster (Q) geeft een meer
gedetailleerde weergave van het item dat onder
het oppervlak van de wand is herkend. Er kunnen
meerdere items worden weergegeven, als zij zich
alle direct onder de positie van de multi-detector
bevinden.
Hout
Kunststof
Metaal
(Non-Ferro)
De volgbalk (S) aan de onderzijde van het
hoofdweergavescherm geeft een macro-overzicht
van het aantal voorwerpen dat bij het in kaart
brengen van gegevens tijdens de voorbereidende
scan is gelokaliseerd.
De positie van de multi-detector op dat moment
wordt aangeduid door de haakjes en het gearceerde
gebied.
117
NEDERLANDS
De volgbalk kan behulpzaam zijn bij het bepalen van
de richting waarin u de scanner moet verplaatsen
om nog meer voorwerpen onder het oppervlak van
de wand te identificeren.
Foutmeldingen
Vervang de 10.8 V-accu of laadt de accu op.
CONTACT MET HET OPPERVLAK VAN DE WAND VERLOREN
Als de multi-detector het contact met het oppervlak
van de wand verliest, verschijnt de volgende
foutmelding:
U SCANT TE SNEL
Als de scansnelheid hoger is dan de maximale
verwerkingssnelheid van de multi-detector, verschijnt
onderstaande foutmelding:
CONTACT MET OPPERVLAK
VERLOREN GEGAAN
OPNIEUW
SCHANNEN
LANGZAMER
SCANNEN
MAXIMALE SNELHEID
OVERSCHREDEN
Neem de multi-detector van de wand.
Wanneer het scherm BEGIN HET SCANNEN op de
display verschijnt, plaatst u de multi-detector op de
wand en start u de scan opnieuw.
Neem de multi-detector van de wand.
Wanneer het scherm BEGIN HET SCANNEN op de
display verschijnt, plaats u de multi-detector op de
wand en start u de scan opnieuw.
U SCANT TE LANGZAAM
MAXIMALE AFSTAND OVERSCHREDEN
De multi-detector heeft een maximaal scanbereik
van een gedeelte van de wand van 3 meter. Als de
gescande afstand de maximale afstand overschrijdt,
wordt de volgende foutmelding weergegeven:
Als de scansnelheid lager is dan de minimale
verwerkingssnelheid van de multi-detector, verschijnt
onderstaande foutmelding:
MAXIMALE
AFSTAND
OVERSCHREDEN
SNELLER
SCANNEN
MINIMUMSNELHEID
NOODZAKEILIJK
Neem de multi-detector van de wand.
Neem de multi-detector van de wand.
Wanneer het scherm BEGIN HET SCANNEN op de
display verschijnt, plaatst u de multi-detector op de
wand en start u de scan opnieuw.
GERING VERMOGEN ACCU
Als de 10,8 V-accu bijna leegraakt, verschijnt de
volgende foutmelding:
ACCU
BIJNA
LEEG
118
Wanneer het scherm BEGIN HET SCANNEN op de
display verschijnt, plaatst u de multi-detector op de
wand en start u de scan opnieuw.
Menu-opties
Wanneer u op de menuknop drukt, verschijnen de
menu-opties in beeld.
OPMERKING: U kunt te allen tijde navigeren naar
het bovenliggende niveau door op de menuknop te
drukken.
1. Markeer de menu-optie door op de knop met
de pijl naar rechts/omlaag (j) of op de knop met
de pijl naar links/omhoog (h) te drukken.
NEDERLANDS
DISPLAY-VERSIE
TAAL
LESPROGRAMMA BEKIJKEN
GELUID
INFORMATIE WEERGEVEN
De multi-detector toont de softwareversie van het
product.
RESETTEN NAAR STANDAARDWAARDEN
2. Bevestig de selectie door op de knop OK (i) te
drukken.
TAALSELECTIE
1. Selecteer de taal van uw keuze door op de
knop met de pijl naar rechts/omlaag (j) of op
de knop met de pijl naar links/omhoog (h) te
drukken.
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
POLSKI
Sluit af door op de knop OK (i) te drukken.
STANDAARDWAARDEN AF-FABRIEK RESETTEN
OPMERKING: Wanneer u de
standaardinstellingen wijzigt, worden de
actuele instellingen gewist en worden de
fabrieksinstellingen hersteld.
1. Markeer JA of NEE door op de knop met de pijl
naar rechts/omlaag (j) of op de knop met de pijl
naar links/omhoog (h) te drukken.
Pycc
DEUTSCH
2. Bevestig de selectie door op de knop OK (i) te
drukken.
JA
NEE
LESPROGRAMMA WEERGEVEN
De multi-detector wordt geleverd met een
lesprogramma met tips voor de beste werkmethode
in de praktijk.
Wanneer het lesprogramma geheel is getoond, keert
de scanner terug naar het hoofdmenu.
GELUID AAN/UIT
1. Markeer AAN of UIT door op de knop met de
pijl naar rechts/omlaag (j) of op de knop met de
pijl naar links/omhoog (h) te drukken.
2. Bevestig de selectie door op de knop OK (i) te
drukken.
3. Selecteert u JA, dan vraagt de multidetector u nogmaals te bevestigen dat u de
standaardwaarden af-fabriek wilt herstellen.
Markeer JA of NEE door op de knop met de pijl
naar rechts/omlaag (j) of op de knop met de pijl
naar links/omhoog (h) te drukken.
AAN
UIT
JA
NEE
2. Bevestig de selectie door op de knop OK (i) te
drukken.
4. Bevestig de selectie door op de knop OK (i) te
drukken.
119
NEDERLANDS
Bedieningstips
• Gebruik alleen de DEWALT 10,8 V XR lithiumionaccu.
• Controleer dat de DEWALT-accu in goede
werkende staat is. Als van de accumeter (R)
op het hoofdweergavescherm nog maar een
rood segment brandt, moet de accu worden
opgeladen.
• Scan in een rechte lijn, horizontaal of verticaal.
• Scan gelijkmatig zonder dat u de scanner van
het oppervlak van de wand tilt.
• Scan altijd LANGZAAM zodat een maximale
gevoeligheid wordt bereikt.
• Raak het oppervlak dat wordt gescand niet aan
met de andere hand of met een ander deel van
het lichaam omdat dat een storende uitwerking
heeft op de scan.
• Raadpleeg bouwplannen, zoek naar zichtbare
uitgangen van draden en leidingen en let
op constructietechnieken. Balken liggen
gewoonlijk 40 cm of 60 cm van elkaar, uit het
hart gemeten, en zijn 38 mm breed. Deuren en
vensters zijn vaak geconstrueerd met balken en
steunbalken die dichter bij elkaar liggen.
• Scan niet door materialen die een ongelijkmatige
dichtheid hebben, zoals vloerbedekking met
ondertapijt, al te dik stucwerk met rachels, net
geverfde wanden of metalen wandbekleding.
• Draag geen sieraden, zoals ringen of
horloges. Het metaal dat daarin zit kan
onnauwkeurigheden in de meting veroorzaken.
• Bescherm de scanner tegen vocht en direct
zonlicht.
• Plaats geen stickers, plakplaatjes, verf of
naamplaatjes, vooral geen metalen, op het
sensorgedeelte aan de achterzijde van het
gereedschap.
ONDERHOUD
WWAARSCHUWING: Schakel altijd
de multi-detector uit, voordat u de accu
plaatst of uitneemt.
Uw DEWALT multi-detector is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
tevredenheid functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
Er kunnen geen servicewerkzaamheden aan de
lader, de accu en de multi-detector worden verricht.
Er zitten in het apparaat geen onderdelen die
onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker
vereisen.
120
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas stof en
vuil weg ten minste eenmaal per week
weg met schone en droge lucht.
Beperk het risico van oogletsel tot
een minimum, draag altijd de juiste
oogbescherming wanneer u deze
onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
WAARSCHUWING: Breng geen
oplosmiddelen aan op de voorzijde
omdat dat schade kan veroorzaken.
Reinig de infraroodlens niet met te veel
kracht omdat u dan de kwetsbare antireflecterende coating kunt beschadigen.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES LADER
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Ontkoppel de oplader
van de wisselstroomvoorziening voordat
u deze gaat reinigen. Vuil en vet kunnen
van de buitenzijde van de acculader
worden verwijderd met een doek of een
zachte, niet-metalen borstel. Gebruik
geen water of schoonmaakmiddelen.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
AANBEVOLEN ACCESSOIRES
Vraag uw dealer om nadere informatie over de juiste
accessoires.
NEDERLANDS
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Oplaadbare accu
Deze accu’s met lange levensduur dienen te worden
opgeladen als ze onvoldoende stroom leveren bij
werkzaamheden waarbij dat vroeger wel het geval
was. Aan het eind van de technische levensduur
dient u de accu’s als gescheiden afval aan te bieden,
met het oog op het milieu:
• Laat de accu geheel leeglopen en verwijder ze
vervolgens van het gereedschap.
• Li-Ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de
buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden
verwerkt.
121
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
122
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
NEDERLANDS
Problemen oplossen
SITUATIE
WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK
OPLOSSING
Het lukt niet de laser in te
schakelen
• Geen voeding
• Controleer dat de 10,8 V-accu geheel is
opgeladen.
• Zet de 10,8 V-accu goed vast in de handgreep
De unit geeft geen
voorwerpen weer, volgens de
Gegevensverzameling van de
Voorbereidende Scan
• Unit is bezig het
gescande gebied in kaart
te brengen
• Raadpleeg hoofdstuk Scanprocedure
Er worden geen materialen
gedetecteerd of het
detecteren van voorwerpen
verloopt moeilijk
• In kaart gebracht gebied
te smal
• Moeilijkheden bij het
scannen van wand onder
speciale omstandigheden
•
•
•
•
Breng een groter gebied opnieuw in kaart
Scan langzaam
Scan in een rechte lijn
Raadpleeg hoofdstuk Detectie door Speciale
Oppervlakken heen
• Scan in horizontale en ook in verticale richting
Moeilijkheden bij het
detecteren van metaal
• Metalen items liggen te
diep
• Scan in horizontale maar ook in verticale rechte
lijnen. Gevoeligheid voor metaal neemt toe
wanneer het metalen voorwerp parallel aan de
sensor ligt.
Er lijkt ten onrechte metaal te
worden gedetecteerd
• Metalen items, zoals
sieraden, zijn te dicht bij
het sensorgebied.
• Doe sieraden af & voer scan opnieuw uit
Moeilijkheden bij het scannen
bij deur of vensters
• Rond deuren en vensters
bevinden zich vaak
dubbele of driedubbele
dwarsbalken
• Detecteer in plaats daarvan de buitenste rand
Gebied van de spanning dat
wordt gedetecteerd is groter
dan verwacht
• Er kan sprake zijn van
een statische op het
oppervlak van de wand
• Scan een kleiner gebied
• Schakel de stroom uit en detecteer de metalen
draad in plaats van de spanning
• Plaats uw vrije hand op de wand en laat de
statische elektriciteit wegvloeien
Elektrische spanning wordt
• Draden worden
niet gedetecteerd in een
afgeschermd door
gebied waar u het verwachtte
metalen leiding
• Draden liggen dieper dan
76 mm (3")
• Er staat geen spanning
op de draden.
• Scannen van de
wand onder speciale
omstandigheden is niet
mogelijk.
• Kijk naar metaal dat is herkend in het
scanvenster om te zien of het een metalen
leiding is
• Steek de stekker van een elektrisch apparaat in
het stopcontact en kijk of er spanning op staat.
• Raadpleeg hoofdstuk Detectie door speciale
oppervlakken heen
Lage uitlezing van
vertrouwenmeter
• Scannen verloopt in een
niet-rechte lijn
• U scant te snel
• Moeilijkheden bij het
scannen van wand onder
speciale omstandigheden
• Scan langzaam
• Scan in een rechte lijn
• Raadpleeg hoofdstuk Detectie door speciale
oppervlakken heen
Foutmelding ontvangen: Te
snel
• U scant te snel
• Scan langzaam
123
NEDERLANDS
SITUATIE
WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK
OPLOSSING
Foutmelding ontvangen:
Contact met oppervlak
verloren
• Multi-detector is van het
oppervlak van de wand
getild
• Breng het gebied opnieuw in kaart en herhaal
het scannen
Kan niet een middellijn laten
verschijnen
• Wand is dik of dicht
• Raadpleeg hoofdstuk Detectie door speciale
oppervlakken heen
Scherm komt tot stilstand of
gaat niet aan
• Software is vastgelopen
• Steek een klein voorwerp (bijvoorbeeld de punt
van een paperclip) in de reset-knop. De resetknop bevindt zich aan de achterzijde, onder
het label. Er staat een cirkel op het label die de
plaats van de reset-knop aanduidt.
124
NORSK
TRÅDLØS HÅNDHOLDT RADARSKANNER
DCT418
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Lader
Netspanning VAC
Batteritype
Ca, ladetid min
Tekniske data
DCT418
10,8
1
Li-Ion
-5 °C a 45 °C
(23 °F a 113 °F)
-32 °C a 50 °C
(-25 °F a 122 °F)
0,6
gipsvegger, kryssfiner, OSB,
fliser, marmor og betong
trelekter, jernholdig metall,
ikke-jernholdig metall,
PVC, og elektriske ledninger
Spenning
VDC
Type
Batteritype
Temperatur-område (bruk)
Temperaturområde (lagring)
Vekt (uten batteri)
Skanner gjennom
kg
Finner objekter
Maksimum registreringsdybde
for trelekter
Maksimum registreringsdybde
for ikke-jernholdig metall
Maksimum registreringsdybde
for jernholdig metall
Maksimum registreringsdybde
for PVC-rør
Maksimum registreringsdybde
for elektriske ledninger
Posisjonsnøyaktighet
Displaytype
Display oppløsning
Språkvalg
Batteripakke
Batteritype
Spenning
VDC
Kapasitet
Ah
Vekt
kg
38 mm (1-1/2")
76 mm (3")
76 mm (3")
76 mm (3")
76 mm (3")
+/- 13 mm (1/2")
89 mm (3,5") farge LCD
320x240 piksler
engelsk, spansk, fransk,
tysk, italiensk,
nederlandsk, russisk, polsk
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
Vekt
Sikringer
Europa
kg
DCB100
230
Li-Ion
40
40
(1,3 Ah (1,5 Ah
batteri
batteri
pakker) pakker)
0,3
230 V verktøy
DCB105
230
Li-Ion
30
30
(1,3 Ah (1,5 Ah
batteri
batteri
pakker) pakker)
0,49
10 Ampere, nettspenning
ADVARSEL: Dette er et Klasse A
produkt. I hjemmemiljø kan dette
produktet føre til radiointerferens, i så fall
kan brukeren måtte foreta nødvendige
tiltak.
ADVARSEL: Økt elektrostatisk
spenning kan føre til at skjermen
feiler og at ikke lagrede data går tapt.
Dersom skjermen fryser, ta ut 10,8 V
batteripakke for å nullstille enheten.
Sett inn igjen batteripakken og trykk på
strømknappen.
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
125
NORSK
Betegner fare for elektrosjokk.
Bruk og stell
a)
Betegner fare for brann.
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
b)
• Les disse instruksene.
• Ta vare på disse instruksene.
• Følg alle advarsler.
• Følg alle instruksene.
• Bruk kun ekstrautstyr/tilbehør som spesifisert
av produsenten.
• Overlat alt vedlikehold til kvalifisert
servicepersonell. Service er nødvendig dersom
apparatet er skadet på noen måte, dersom
apparatet har vært utsatt for regn eller fuktighet,
ikke fungerer korrekt eller har falt i bakken.
LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSER FOR
FREMTIDIG BRUK
Bruk og stell av batteriverktøy
a)
b)
Sikkerhet på arbeidsområdet
a)
b)
Hold arbeidsområdet ryddig og godt
opplyst. Rotete eller mørke områder er en
invitasjon til ulykker.
Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker den håndholdte radarskanneren.
Distraksjoner kan føre til at du mister
kontrollen.
Personlig sikkerhet
a)
b)
c)
126
Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
den håndholdte radarskanneren. Ikke
bruk den håndholdte radarskanneren
dersom du er trøtt eller er påvirket av
medikamenter, narkotika eller alkohol.
Et øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av
den håndholdte radarskanneren kan føre til
alvorlig personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt
fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører
til at du har bedre kontroll av den håndholdte
radarskanneren ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Lagre den håndholdte radarskanneren
når den ikke er i bruk utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med den håndholdte
radarskanneren eller disse
instruksjonene bruke den. Den håndholdte
radarskanneren kan være farlig i hendene på
brukere uten opplæring.
Bruk den håndholdte radarskanneren,
tilbehøret osv., i samsvar med disse
instruksjonene og ta i betraktning
arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av den håndholdte
radarskanneren for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
c)
Lades kun opp med lader som
spesifisert av DEWALT. En lader som
passer for en type batteripakke kan føre til
risiko for brann dersom den brukes på en
annen batteripakke.
Når batteripakken ikke er i bruk, hold
den unna metallgjenstander som
binderser, mynter, nøkler, filer, skruer
eller andre små metallgjenstander som
kan skape en kobling fra en pol til den
andre. Kortslutning av batteripolene mot
hverandre kan føre til brannskader eller
brann.
Ved feilaktig bruk kan det komme væske
ut av batteriet, unngå kontakt med
den. Dersom du kommer i kontakt med
den, skyll av med vann. Dersom du får
væsken i øynene, søk legehjelp. Væske
som kommer ut av batteriet kan føre til
irritasjon eller branskader.
Sikkerhetsinformasjon for den
håndholdte radarskanneren
ADVARSEL: Ikke demonter
eller modifiser den håndholdte
radarskanneren. Det er ingen deler
inne i den som kan vedlikeholdes.
Dersom du trenger assistanse, kontakt
forhandleren.
• Ikke bruk den håndholdte radarskanneren i
eksplosive omgivelser, slik som i nærheten
av antennelige væsker, gasser eller støv.
Den håndholdte radarskanneren skaper gnister
som kan antenne støv eller gasser.
NORSK
• Den håndholdte radarskanneren skal kun
brukes med de angitte DEWALT batteriene.
Bruk av andre batterier kan føre til risiko for
brann.
• Oppbevar den håndholdte radarskanneren
utilgjengelig for barn og andre uopplærte
personer. Verktøy er farlige i hendene på
utrenede brukere.
• Ikke fjern eller gjøre varselsetiketter
uleselig.
• Den håndholdte radarskanneren skal være i
kontakt med veggflaten under hele skanningen.
• Optimal bruk av den håndholdte radarskanneren
er bare mulig dersom bruksanvisningen er lest
og følges.
• Ikke sett på noen klistremerker eller typeskilt
et eller sensorområdet på baksiden av den
håndholdte radarskanneren. Metall-klistremerker
kan påvirke måleresultatene.
• Før du slår på den håndholdte radarskanneren,
pass på at baksiden ikke er fuktig. Om
nødvendig, tørk av med en tørr klut før
skanning.
• Skal ikke utsettes for ekstreme temperaturer
eller temperaturvariasjoner. Dersom det er store
temperaturvariasjoner, la enheten tilpasse seg
romtemperaturen før du slår den på. Ekstreme
temperaturer og temperaturvariasjoner kan
ødelegge displayet og nøyaktigheten på
verktøyet.
• Statisk elektrisitet kan føre til unøyaktig påvisning
av elektriske ledninger.
ADVARSEL: Ikke utsett den håndholdte
radarskanneren eller batteriet for høy
temperatur så som solskinn, ild eller
lignende.
ADVARSEL: Modifikasjoner som ikke
er autorisert av produsenten kan gjøre
brukstillatelsen for apparatet ugyldig.
ADVARSEL: Detektoren bør ikke
brukes alene for sikker påvisninger
for å finne gjenstander under
overflaten som skannes. Under
visse forhold kan ikke skanneren
identifisere alle objekter eller den
nøyaktige plasseringen av objektene.
Bruk andre informasjonskilder for å finne
gjenstander før du tar hull på overflaten.
Slike andre informasjonskilder kan være
byggetegninger, synlig tegn på at det
går inn rør og ledninger i veggen, f.eks.
i kjelleren, og standard avstand mellom
dragerne på 40 cm (16") eller 60 cm
(24").
ADVARSEL: Du bør alltid være forsiktig
ved spikring, kutting eller boring i
vegger, tak og gulv som kan inneholde
rør eller ledninger nært overflaten.
Ledninger som er skjermede, døde
eller uten strøm vil ikke registreres
som strømførende ledninger. Husk
at lekter er vanligvis er plassert med
mellomrom på 40 cm (16") eller 60 cm
(24") (senteravstand) og de er vanligvis
38 mm (1-1/2") brede. Vær påpasselig
ved gjenstander tettere sammen
eller med annen bredde. Slå alltid av
strømmen ved arbeid nært elektriske
ledninger. Steng også av gass og vann.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskader og elektrisk støt, slå alltid
av strømmen når du arbeider nært
elektriske ledninger. Metallskjermede
ledninger eller i metallrør vil ikke
registreres. Vær spesielt forsiktig
ved slike forhold og alltid der det
er vekselstrøm-ledninger. Test om
vekselstrømmen er på, registrer det på
en kjent strømledning før du måler.
ADVARSEL: Strømførende ledninger
som ligger dypere enn 50.8 mm
(2") under overflaten, i plastrør, bak
kryssfiner eller metalliske veggkledninger,
kabler med likestrøm eller ledninger for
telekommunikasjon og data blir kanskje
ikke registrert. Ledninger som ikke er
strømførende kan bli registrert som
metallgjenstander.
ADVARSEL: Ikke bruk verktøyet for
å registrere vekselstrøm i uisolerte,
eksponerte eller frittliggende ledninger.
Ikke bruk den som en erstatning for et
voltmeter.
ADVARSEL: Detekterte verdier kan
være feil under visse omgivelsesforhold.
Dette inkluderer utstyr som står nært
og produserer sterke magnetiske
eller elektromagnetiske felt, fuktighet,
metalliske bygningsmaterialer,
folielaminert isolasjon eller elektrisk
ledende tapet eller fliser. Bru av
senderutstyr som WLAN, UMTS, radar,
sendermaster eller mikrobølger kan
påvirke målingene.
FORSIKTIG: Skal ikke brukes på
mennesker eller dyr. Det er ikke ment
for bruk på mennesker eller dyr, og kan
føre til skader dersom det gjøres.
127
NORSK
FORSIKTIG: Når det ikke
brukes, plasser den håndholdte
radarskanneren på siden på et
stabilt underlag der det ikke utgjør
noen fare for snubling eller fall.
Noen verktøy med store batteripakker
kan stå på batteripakken, men kan
lettes slås overende.
Deteksjon gjennom spesielle
overflateforhold
TAPET
Merking på den håndholdte
radarskanneren
Følgende piktogrammer er vist på den håndholdte
radarskanneren:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør
koblingen mellom verktøyet og batteriet.
Den håndholdte radarskanneren fungerer normalt på
vegger dekket med tapet eller tekstil, så fremt ikke
materialet er metallfolie, inneholder metalltråder eller
et våt etter påføring.
Eksempel:
GIPS OG TRESPROSSER
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
På grunn av den ujevne tykkelsen av gipspussen
kan det være vanskelig å lokalisere dragere. Det kan
være enklere å identifisere spikerhodene i dragerne.
Dersom gipspussen er armert med metallnetting, vil
ikke den håndholdte radarskanneren kunne påvise
objekter bak den.
STRUKTURERT ELLER AKUSTISK VEGG OG TAK
Ved skanning av et tak eller vegg med ujevn
overflate, legg et tynt pappstykke på overflaten og
skann over pappstykket.
TREGULV, UNDERGULV AV TRE OG GIPSVEGGER UTENPÅ
KRYSSFINER
På grunn av tykkelsen av disse materialene kan det
være vanskelig å detektere trelekter. Det kan være
enklere å finne spikerhodene som holder veggen til
lektene.
TEPPER
Den håndholdte radarskanneren kan ikke påvise
lekter gjennom tepper. Det kan være enklere å finne
spikerhodene som holder materialene til lektene.
MERK: Registreringsdybde og nøyaktighet kan
variere med fuktighet, materialsammensetningen,
veggens tekstur og maling.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
– Fare for personskade ved utilsiktet kontakt med
strømførende deler under arbeidet.
128
2012 XX XX
Produksjonsår
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhetsog bruksanvisninger for DCB100 og DCB105
batteriladere.
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For
å redusere faren for skader, lad kun
DEWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake
personskader og materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
MERK: Under visse omstendigheter, når
laderen er tilkoplet strømtilførselen, kan
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer av ledende art
som, men ikke begrenset til, slipestøv,
metallspon, aluminiumsfolie, og enhver
oppbygging av metallpartikler skal ikke
komme inn i laderens hulrom. Kople
alltid laderen fra strømtilførselen når
det ikke er en batteripakk i hulrommet.
Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
NORSK
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i, eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser
laderen på en myk overflate som kan
blokkere ventilasjonsslissene og resultere i
for høy innvendig temperatur. Plasser laderen
et sted unna varmekilder. Laderen ventileres
fjennom slisser i toppen og bunnen av huset.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt — bytt dem ut med en gang.
• Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service eller
reparasjon trenges. Å sette den sammen feil
kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Ladeprosedyre (fig. 1)
1. Plugg laderen inn i en passende stikkontakt før
du setter inn batteripakken.
2. Sett inn batteripakken (a) i laderen. Den røde
(lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at
ladeprosessen har startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid
på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
Ladestatus
Lader
Fullt ladet
Forsinkelse ved varm/kald pakke
Bytt batteripakke
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved
varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet
har nådd en passende temperatur. Laderen kobler
deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen
sikrer maksimal levetid for batteriet.
KUN LI-ION BATTERIPAKKER
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic
Protection System (elektronisk beskyttelsessystem)
som beskytter batteriet mot overbelastning,
overoppheting eller dyputlading.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
• Laderen er designet for å bruke standard
230 V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DCB100 og DCB105 laderen lader 10,8 V Li-Ion
batterier.
Disse laderne krever ingen justering og er konstruert
for å være så enkle å bruke som mulig.
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne
støvet eller gassen.
129
NORSK
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i DEWALT ladere.
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (105 ˚F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk
plasser verktøyet på siden på en
stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen
verktøy med store batteripakker kan stå
på batteripakken, men kan lettes slås
overende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
130
Batteripakke
BATTERITYPE
DCT418 bruker DEWALT 10,8 volt batteripakker.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt
i denne håndboken, viser merkene på
laderen og batteriet følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
100%
Batteriet lader.
100%
Batteriet ladet.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Bruk bare DEWALT batteripakker, andre
kan sprekke og forårsake personskader
og skader på materiell.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
NORSK
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Ikke brenn batteripakken.
Vennligst les hele manualen før du bruker den
håndholdte radarskanneren.
Se Tekniske data for ladetid.
Den håndholdte radarskanneren er et profesjonelt
verktøy. IKKE la barn komme i kontakt med
verktøyet. Tilsyn er nødvendig når uerfarne brukere
skal bruke dette verktøy.
Kun for innendørs bruk.
Elektrisk sikkerhet
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Håndholdte radarskanner
1
1
1
1
Gjenstander som kan finnes inkluderer trelekter,
ikke-jernholdige metaller, strømførende ledninger og
PVC-rør.
10,8 V XR litium-ione batteripakke
Lader
Bruksanvisning
Sprengskisse
MERK: Batteripakker og ladere er ikke inkludert ved
N-modeller.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 2)
ADVARSEL: Modifiser aldri den
håndholdte radarskanneren eller noen
del av den. Det kan føre til materielle
skader eller personskader.
a. 10,8 V XR litium-ione batteripakke
b. Håndtak
c. Hjul
d. Sensorområde
e. Senter-innrettingslinje
f. Display
g.
Strøm på/av knapp
h.
Venstre/opp piltast
i.
OK knapp
j.
Høyre/ned piltast
k.
Hovedmenytast
BRUKSOMRÅDE
Den håndholdte radarskanneren er designet for
hjelp til å finne objekter bak en veggflate Den kan
brukes på overflater som gipsvegger, kryssfiner, OSB
(sponplater), fliser, marmor og betong.
Laderen er designet for kun en spenning. Kontroller
alltid at batteripakkens spenning stemmer med
spenningen på typeskiltet. Du må også passe på at
spenningen på batteriladeren stemmer overnes med
strømnettet hos deg.
Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60335; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Slå alltid av den
håndholdte radarskanneren før du setter
inn eller tar ut batteripakken.
ADVARSEL: Bruk kun DEWALT
batteripakker og ladere.
Sett inn og ta av
batteripakken på den håndholdte
radarskanneren (fig. 3)
MERK: Sørg for at batteripakken er fullt ladet.
FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS HÅNDTAK
1. Rett inn batteripakken (a) mot skinnene i
håndtaket.
2. Skyv det bestemt inn til du hører det går i lås.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk på festeknappen (l) og trekk batteripakken
bestemt ut av den håndholdte radarskanneren.
131
NORSK
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Følg alltid
sikkerhetsanvisningene og gjeldende
regler.
Korrekt håndposisjon
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
Riktig håndstilling er å ha en hånd på håndtaket (b).
På/Av
Pre-skanning kartlegging kan startes i hvilken som
helst retning. Den håndholdte radarskanneren vil
automatisk skifte til visning av objekter så snart den
opprinnelige skanneretningen reverseres.
For å slå på den håndholdte radarskanneren,
trykk på/av knappen (g) og hold den i 0,5 sekunder.
Den håndholdte radarskanneren kan brukes både
horisontalt og vertikalt.
For å slå av den håndholdte radarskanneren,
trykk på/av knappen (g) og hold den i 2 sekunder.
Pre-skanning kartlegging foretas ved den første
passering over veggflaten. Den håndholdte
radarskanneren vil automatisk registrere og
kalibrere seg for alle objekter under overflaten. Når
skanne-retningen reverseres, vil den håndholdte
radarskanneren vise objektene som er funnet.
Komme i gang (fig. 2)
Den håndholdte radarskanneren vil også slå seg av
automatisk etter 15 minutter uten aktivitet.
FØRSTE GANGS INNSTILLING
Trykk knappen (g) for å slå på den håndholdte
radarskanneren.
Første gang den håndholdte radarskanneren slås
på, vil den e deg velge språk.
1. Trykk piltasten høyre/ned (j) eller venstre/opp (h)
for å velge ønsket språk.
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
SKANNEPROSESS
1. Skjermbildet under viser at den håndholdte
radarskanneren er klar for en ny skanning.
POLSKI
Pycc
2. Trykk OK (i) for å bekrefte valget.
BASIS BRUK
Den håndholdte radarskanneren identifiserer objekter
bak en veggoverflate i tre trinn.
1. Sett enheten mot veggen.
2. Pre-skanning kartlegging: Beveg den i rett linje
over veggoverflaten.
3. Vise skannede objekter: Reverser skanneretning
for å vise identifiserte objekter.
132
Den håndholdte radarskanneren kan kartlegge og
analysere et område på opp til 3 meter (9,8 fot) av
veggen.
2. Plasser den håndholdte radarskanneren på
veggen for å starte en ny skanning.
3. Beveg den håndholdte radarskanneren langs
veggflaten i en rett linje. Skjermbildet under viser
at pre-skanne kartleggingsprosessen er i gang.
NORSK
Q. Materialidentifikasjonsvindu
R. Batteriindikator
S. Sporingsstolpe
Hoved-skannevindu
Hoved-skannevinduet (O) gir deg en grafisk
fremstilling av objektet som er funnet under
veggflaten.
4. Den håndholdte radarskanneren har et
skanneområde på 3 meter (9,8 fot) av
veggflaten. Den gule minnestolpen vil fylles
og vise hvor mye av skanneområdet som er
brukt. Når grensen for området nærmer seg vil
minnestolpen bli rød.
Objekter som identifiseres inkluderer treverk.
jernholdig metall, ikke jernholdig metall, plast og
strømførende ledninger.
Tre
Strømførende Jernholdig
elektriske ledninger metall
5. Snu skanneretningen for å lese de skannede
data. Hoved-skjermbildet under vil vises.
Ikke jernholdige metaller
Pass på at hjulene er i kontakt med veggflaten under
hele pre-skanning kartlegging og skanningen.
HOVEDSKJERM
Hoved-skjermbildet inneholder flere seksjoner av
informasjon.
P
Q
R
Plast / PVC
Pilen kommer frem for å vise senter av et objekt.
Så snart et objekt er registrert, vises et symbol
for senterlinje. I tillegg kan den håndholdte
radarskanneren stilles til å pipe når den er over
senter av et objekt. Mer informasjon om å slå
lydindikasjonen på og av i avsnittet Menyvalg.
Innrettingslinjene (fig. 2, e) på toppen av den
håndholdte radarskanneren kan brukes for å styre
merkingen på veggen.
Pålitelighetsmåler
O
S
O. Hoved-skannevindu
P. Pålitelighetsmåler
Pålitelighetsmåleren (P) gir en relativ indikasjon av
signalstyrken.
Når pålitelighetsmåleren lyser helt indikerer det et
sterkt signal og høy pålitelighet for materialet som er
identifisert under overflaten.
133
NORSK
Når pålitelighetsmåleren lyser delvis indikerer det et
svakere signal og lavere pålitelighet for materialet
som er identifisert under overflaten.
For å forbedre signalstyrken, følg disse tipsene:
• Skann i en rett linje, enten horisontalt eller
vertikalt.
• Skann jevnt uten å løfte skanneren fra
veggflaten.
• Skann alltid LANGSOMT for å oppnå maks
sensitivitet.
• Ikke rør flaten som skannes med den andre
hånden eller noen annen del av kroppen din,
det kan gi interferens ved skanningen.
• Se avsnittet Deteksjon gjennom spesielle
overflateforhold .
Materialidentifikasjonsvindu
Materialidentifikasjonsvindu (Q) gir deg en mer
informasjon om objektet som er funnet under
veggflaten. Flere objekter kan vises dersom de er
direkte under den håndholdte radarskannerens
posisjon.
Objekter som identifiseres inkluderer:
Batteriindikator
Displayet på den håndholdte
radarskanneren har en batteriindikator
(R) som består av fire gule segmenter
som indikerer ladenivået som gjenstår
på 10,8 V batteripakken. Dersom
gjenværende lading av batteriet er
under brukbar grense, vil det siste segmentet på
batteriindikatoren tennes og batteriet må lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og
kan variere med produktkomponentene, temperatur
og brukerens bruksområde.
Sporingsstolpe
Sporingsstolpen (S) nede på hovedskjermbildet gir
en oversikt over antall objekter som er funnet under
pre-skannings kartleggingsprosessen.
Den aktuelle posisjonen av den håndholdte
radarskanneren indikeres av parentesene og det
skyggelagte området.
Tre
Metall
(jernholdig)
Metall
(ikke jernholdig)
Sporingsstolpen kan være nyttig for å finne hvilken
vei du skal bevege den håndholdte radarskanneren
for å identifisere flere objekter bak veggflaten.
Feilmeldinger
DU SKANNER FOR RASKT
Plast
Strømførende
elektriske ledninger
Dersom skannehastigheten er høyere enn maks
prosesseringshastighet for den håndholdte
radarskanneren, vil feilmeldingen under vises:
MERK: Når den håndholdte radarskanneren er rett
over en strømførende ledning, vil symbolet for en
strømførende ledning vises i hoved-skannevinduet
(O) og symbolet for strømførende ledning vil blinke i
materialidentifikasjonsvinduet (Q).
Når den håndholdte radarskanneren er nær,
men ikke rett over en strømførende ledning,
vil symbolet for strømførende ledning blinke i
materialidentifikasjonsvinduet (Q). Dette indikerer
at det er strømførende ledning i nærheten av den
håndholdte radarskanneren.
134
Ta den håndholdte radarskanneren bort fra veggen.
Når skjermbildet START SKANNING [BEGIN
SCANNING] vises på displayet, sett den håndholdte
radarskanneren mot veggen og start skanningen på
nytt.
NORSK
DU SKANNER FOR LANGSOMT
MAKSIMAL DISTANSE OVERSKREDET
Dersom skannehastigheten er lavere enn minimum
prosesseringshastighet for den håndholdte
radarskanneren, vil feilmeldingen under vises:
Den håndholdte radarskanneren har et
skanneområde på 3 meter (9,8 fot). Dersom den
skannede strekningen overskrider den maksimale
distansen, vises følgende feilmelding:
Ta den håndholdte radarskanneren bort fra veggen.
Når skjermbildet START SKANNING [BEGIN
SCANNING] vises på displayet, sett den håndholdte
radarskanneren mot veggen og start skanningen på
nytt.
Ta den håndholdte radarskanneren bort fra veggen.
LAVT BATTERI
Når skjermbildet START SKANNING [BEGIN
SCANNING] vises på displayet, sett den håndholdte
radarskanneren mot veggen og start skanningen på
nytt.
Dersom 10,8 V batteripakken er nesten tom for
strøm, vises følgende melding:
Menyvalg
Trykk menyknappen (k) for å se menyvalgene.
MERK: Menyknappen kan trykkes når som helst for
å gå opp ett menynivå.
1. Trykk piltasten høyre/ned (j) eller venstre/opp (h)
for å velge ønsket menypunkt.
Skift eller lad opp 10,8 V batteripakken.
TAPT KONTAKT MED VEGGFLATEN
Dersom den håndholdte radarskanneren mister
kontakten med veggflaten, vil følgende feilmelding
vises:
2. Trykk OK (i) for å bekrefte valget.
SPRÅKVALG
1. Trykk piltasten høyre/ned (j) eller venstre/opp (h)
for å velge ønsket språk.
Ta den håndholdte radarskanneren bort fra veggen.
Når skjermbildet START SKANNING [BEGIN
SCANNING] vises på displayet, sett den håndholdte
radarskanneren mot veggen og start skanningen på
nytt.
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
POLSKI
Pycc
2. Trykk OK tasten (i) for å bekrefte valget.
135
NORSK
SE INSTRUKSJONSVIDEO
Den håndholdte radarskanneren inkluderer en
instruksjonsvideo med tips om korrekt bruk.
Etter at instruksjonsvideoen er ferdig, vil den
håndholdte radarskanneren gå tilbake til
hovedmenyen.
3. Dersom du velger JA [YES], vil den håndholdte
radarskanneren spørre om en ny bekreftelse
for å resette fabrikkinnstillinger. Trykk piltasten
høyre/ned (j) eller venstre/opp (h) for å velge PÅ
JA [YES] eller NEI [NO].
LYD PÅ/AV
1. Trykk piltasten høyre/ned (j) eller venstre/opp (h)
for å velge PÅ PÅ [ON] eller AV [OFF].
4. Trykk OK (i) for å bekrefte valget.
Tips for bruk
• Bruk kun DEDeWALT 10,8 V litium-ione batteri.
VIS VERSJON
• Pass på at DEWALT batteriet er i god
stand. Dersom batteriindikatoren (R) på
hovedskjermbildet kun har ett lysende rødt
segment, må batteriet lades opp igjen.
Den håndholdte radarskanneren vil vise produktets
programvareversjon.
• Skann i en rett linje, enten horisontalt eller
vertikalt.
2. Trykk OK (i) for å bekrefte valget.
• Skann jevnt uten å løfte skanneren fra
veggflaten.
• Skann alltid LANGSOMT for å oppnå maks
sensitivitet.
• Ikke rør flaten som skannes med den andre
hånden eller noen annen del av kroppen din,
det kan gi interferens ved skanningen.
Trykk OK (i) for å avslutte.
RESET FABRIKKINNSTILLINGER
MERK: Ved å endre til standard oppsett
vil alle gjeldende innstillinger slettes og
fabrikkinnstillingene gjenopprettes.
1. Trykk piltasten høyre/ned (j) eller venstre/opp (h)
for å velge PÅ JA [YES] eller NEI [NO].
• Se byggetegninger, synlige utganger av
ledninger og rør og vanlig byggeskikk. Lekter
er vanligvis plassert med enten 40 cm (16")
eller 60 cm (24") senteravstand med bredde
på 38 mm (1-1/2"). Dører og vinduer er ofte
konstruert med lekter og toppdragere tettere
sammen.
• Unngå å skanne gjennom materialer som har
ujevn tetthet så som tepper med polstring,
svært tykk gips og tresprosse-vegg, nymalte
vegger eller metalldekte vegger.
• Unngå bruk av smykker som ringer eller klokker.
Metall kan føre til unøyaktig deteksjon.
• Beskyttes mot fukt og direkte sollys.
• Ikke sett på etiketter, maling eller navneskilt på
sensorområdet på baksiden av verktøyet.
2. Trykk OK (i) for å bekrefte valget.
136
VEDLIKEHOLD
ADVARSEL: Slå alltid av den
håndholdte radarskanneren før du setter
inn eller tar ut batteripakken.
NORSK
Din DEWALT den håndholdte radarskanneren
er designet for å brukes over lang tid med
minimum vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende
bruk avhenger av ordentlig stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
Lader, batteripakke og den håndholdte
radarskanneren trenger ikke service. Det er ingen
deler innvendig som kan vedlikeholdes.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås ut smuss og støv
med ren, tørr luft minst en gang i uken.
For å redusere faren for øyeskader, bruk
alltid vernebriller når det utføres.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
ADVARSEL: Ikke bruk løsemidler på
overflaten, det kan føre til skader. Ikke
rengjør den infrarøde linsen for kraftig,
da dette kan skade det følsomme antirefleks belegget.
INSTRUKSJONER FOR RENGJØRING AV LADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk.
Koble laderen fra nettilførselen før
rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra
utsiden av laderen ved hjelp av en klut
eller en myk, ikke-metallisk børste. Ikke
bruk vann eller noen rengjøringsmidler.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
ANBEFALT TILBEHØR
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å
ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Oppladbare batteripakker
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
når den ikke lenger i stand til å produsere tilstrekkelig
kraft til jobber som tidligere lot seg enkelt utføre.
Deponer batteripakken på miljøvennlig måte når den
har nådd slutten på sin levetid:
• La batteripakken lades ut fullstendig og fjern
den deretter fra verktøyet.
• Li-Ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
137
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
138
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
NORSK
Feilsøking
SITUASJON
SANNSYNLIG GRUNN
LØSNING
Enheten slår seg ikke på.
• Ingen strøm på enheten
• Sørg for at batteripakken på 10,8 V er fulladet.
• Sett batteripakken på 10,8 V godt inn i
håndtaket
Enheten viser ingen objekter,
melding Pre-Scan Data
Mapping
• Enheten er i ferd med å
kartlegge de skannede
området.
• Se avsnittet Skanneprosess
Ingen materialer er detektert
eller det er vanskelig å
detektere objekter.
• For smalt område
skannet
• Vanskelig å skanne ved
spesielle veggforhold.
•
•
•
•
Skann et større område
Skann langsomt
Skann i en rett linje
Se avsnittet Deteksjon gjennom spesielle
overflateforhold
• Skann i både horisontal og vertikal retning
Vanskelig å detektere metall
• Metallobjektene ligger for
dypt
• Skann i rette linjer både i horisontal og vertikal
retning. Metallsensitiviteten økes når metallet
ligger parallelt med sensoren.
Tilsynelatende falsk
metalldeteksjon
• Metallgjenstander så
som smykker er nært
sensorområdet
• Fjern smykker og skann på nytt
Problemer ved skanning nært
dører og vinduer.
• Doble eller tredoble lekter
er vanlige rundt dører og
vinduer.
• Registrer ytre kant i stedet.
Spenningsområdet som
registreres er større enn
forventet
• Statisk elektrisitet
kan være tilstede på
veggoverflaten
• Skann et mindre område
• Slå av den elektriske kretsen og identifiser
metalltråden i stedet
• Legg den frie hånden på veggen for å avlede
den statiske ladningen
Elektrisk spenning ikke
registrert i et område der det
var forventet
• Ledningene er skjermet
av metallrør
• Ledningene ligger dypere
enn 76 mm (3")
• Det er ikke strøm på
ledningene
• Kan ikke skanne ved
spesielle veggforhold
• Se etter identifisert metall i skannevinduet for å
fastslå om det er en metallkanal
• Plugg inn et apparat i stikkontakten for å fastslå
at ledningen er strømførende
• Se avsnittet Deteksjon gjennom spesielle
overflateforhold
Lite sannsynlig måleresultat
• Du skanner ikke i rett linje
• Du skanner for raskt
• Vanskelig å skanne ved
spesielle veggforhold
• Skann langsomt
• Skann i en rett linje
• Se avsnittet Deteksjon gjennom spesielle
overflateforhold
Feilmelding vises: For rask
• Du skanner for raskt
• Skann langsomt
Feilmelding vises: Mistet
kontakten med overflaten
• Den håndholdte
radarskanneren er løftet
fra veggoverflaten
• Skann området på nytt
Kan ikke få frem en
senterlinje
• Veggen er tykk eller
massiv
• Se avsnittet Deteksjon gjennom spesielle
overflateforhold
Skjermen “fryser” eller slår
seg ikke på
• Programvaren låst
• Før inn en tynn gjenstand (f.eks. en binders) i
reset-knappen. Reset-knappen er plassert på
baksiden, under etiketten. Det er en sirkel på
etiketten som viser hvor reset-knappen er.
139
PORTUGUÊS
LEITOR ÓPTICO COM RADAR PORTÁTIL E SEM FIOS
DCT418
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
DCT416
10,8
1
Li-Ion
-5 °C a 45 °C
(23 °F a 113 °F)
Gama de temperaturas (armazenamento) -32 °C a 50 °C
(-25 °F a 122 °F)
Peso (sem pilha)
kg
0,6
Permite ler através de: Placas de gesso, contraplacado,
painéis estruturais orientados,
azulejo, mármore e betão
Detecta objectos
Vigas de madeira, metais ferrosos,
metais não ferrosos, PVC, e cabos
eléctricos com corrente
Profundidade máxima de
detecção em vigas de madeira
38 mm (1-1/2")
Profundidade máxima de
detecção em metais não ferrosos
76 mm (3")
Profundidade máxima de
detecção em metais não ferrosos
76 mm (3")
Profundidade máxima de
detecção em tubos de PVC
76 mm (3")
Profundidade máxima de detecção
em cabos eléctricos com corrente
76 mm (3")
Precisão da posição
+/- 13 mm (1/2")
Tipo de visor
LCD a cores de 89 mm
Resolução do visor
320 x 240 pixéis
Escolha de idioma
Inglês, espanhol, francês,
alemão, italiano, neerlandês,
russo, polaco
Voltagem
VCC
Tipo
Tipo de bateria
Gama de temperaturas (funcionamento)
140
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
VDC
Capacidade Ah
Peso
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
Carregador
DCB100
DCB105
Voltagem da VAC
230
230
rede eléctrica
Tipo de bateria
Li-Ion
Li-Ion
Tempo de min
40
40
30
30
arregamento
(baterias (baterias (baterias (baterias
aproximado
de 1,3 Ah) de 1,5 Ah) de 1,3 Ah) de 1,5 Ah)
Peso
kg
0,3
0,49
Fusíveis
Europa
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
ATENÇÃO: este é um produto
de Classe A. Num ambiente
doméstico, este produto pode
causar radiointerferência, pelo que o
utilizador poderá ter de tomar medidas
adequadas.
ATENÇÃO: O aumento de tensão
electrostática pode causar uma avaria
do dispositivo e a consequente perda
de todos os dados. Se o visor bloquear,
retire a pilha de 10,8 V para repor o
equipamento. Volte a inserir a pilha e
prima o botão de alimentação.
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
PORTUGUÊS
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
b)
c)
Indica risco de choque eléctrico.
Não se estique demasiado ao trabalhar
com o equipamento. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar o leitor óptico com radar portátil em
situações inesperadas.
Use vestuário adequado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo, a
roupa e as luvas afastados das peças
móveis. As roupas largas, as jóias ou o
cabelo comprido podem ficar presos nestas
peças.
Indica risco de incêndio.
Utilização e cuidados a ter
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
a)
Instruções importantes de
segurança
• Leia estas instruções.
• Guarde estas instruções.
• Preste atenção a todos os avisos.
• Siga todas as instruções.
b)
• Utilize apenas os acessórios/dispositivos
complementares especificados pelo
fabricante.
• Todas as reparações devem ser realizadas
por técnicos de assistência qualificados. A
reparação é necessária se o equipamento
apresentar danos, tiver sido exposto a chuva ou
humidade, não funcionar normalmente ou tiver
sofrido uma queda.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
FUTURA REFERÊNCIA
Utilização e cuidados a ter com
a pilha
a)
Segurança na área de trabalho
a)
b)
Mantenha a área de trabalho limpa e
bem iluminada. As áreas desorganizadas
ou escuras são propensas a acidentes.
Mantenha crianças e outras pessoas à
distância quando utilizar o leitor óptico
com radar portátil. As distracções podem
levar à perda do controlo da ferramenta.
b)
Segurança pessoal
a)
Mantenha-se atento, preste atenção
ao que está a fazer e faça uso de bom
senso ao operar o leitor óptico com
radar portátil. Não utilize o leitor óptico
com radar portátil quando estiver
cansado ou sob o efeito de drogas ou
álcool. Um momento de distracção durante
a utilização do leitor óptico com radar portátil
poderá resultar em ferimentos graves.
Guarde o leitor óptico com radar
portátil fora do alcance de crianças
e não permita que seja utilizada por
pessoas não familiarizadas com o leitor
óptico com radar portátil ou com estas
instruções de utilização do leitor óptico
com radar portátil. O leitor óptico com
radar portátil podem ser perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
Utilize o leitor óptico com radar portátil,
acessórios, etc. de acordo com estas
instruções, tendo em conta as condições
de trabalho e a tarefa a ser efectuada. A
utilziação do leitor óptico com radar portátil
para fins diferentes dos previstos poderá
resultar em situações perigosas.
c)
Recarregue apenas com o carregador
especificado pela DEWALT. Um
carregador adequado para um tipo de pilha
pode causar um incêndio se for utilizado com
outra pilha.
Quando não utilizar a pilha, mantenha-a
afastada de outros objectos metálicos,
tais como clipes para papel, moedas,
chaves, pregos, parafusos ou outros
pequenos objectos metálicos que
permitam fazer a ligação de um terminal
para outro. O curto-circuito dos terminais
da bateria pode causar queimaduras ou um
incêndio.
Em condições abusivas, pode derramar
líquido da pilha, devendo evitar o
contacto. Se tocar acidentalmente
no líquido, lave bem com água. Se o
líquido entrar em contacto com os
olhos, consulte um médico. O líquido
derramado da pilha pode causar irritação ou
queimaduras.
141
PORTUGUÊS
Informações de segurança para
leitores ópticos com radar portáteis
ATENÇÃO: Não desmonte nem
modifique o leitor óptico com
radar portátil. O aparelho não tem
peças no interior que possam ser
reparadas pelo utilizador. Se for
necessário assistência, contacte o
fornecedor local.
• Não utilize o leitor óptico com radar portátil
em ambientes explosivos ou na presença
de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.
Os leitores ópticos com radar portátil criam
faíscas que podem inflamar as poeiras ou os
fumos.
• O leitor óptico com radar portátil deve
ser apenas utilizado com as pilhas
especificamente concebidas da DEWALT. A
utilização de quaisquer outras pilhas pode dar
origem a incêndios.
• Guarde o leitor óptico com radar portátil
fora do alcance das crianças e de pessoas
que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear. As
ferramentas são perigosos nas mãos de
pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
• Não retire nem estrague as etiquetas de
aviso.
• O leitor óptico com radar portátil deve
permanecer em contacto com a superfície da
parede durante todo o processo de leitura.
• O funcionamento adequado do leitor óptico
com radar portátil só é possível se ler e cumprir
as instruções de funcionamento.
• Não afixe autocolantes nas placas sinaléticas na
área do sensor na parte de trás do leitor óptico
com radar portátil. Os autocolantes metálicos,
em especial, podem afectar os resultados da
medição.
• Antes de ligar o leitor óptico com radar portátil,
certifique-se de que a superfície posterior não
tem humidade. Se necessário, limpe-a com um
pano seco antes de efectuar a leitura.
• Não exponha o leitor a temperaturas
ou variações extremas de temperatura.
Caso existam variações consideráveis de
temperatura, aguarde até a unidade adaptarse à temperatura ambiente antes de a ligar.
As variações extremas de temperatura podem
danificar o visor e a precisão da ferramenta.
142
• A electricidade estática pode dar origem a uma
detecção imprecisa dos fios eléctricos.
ATENÇÃO: Não exponha o leitor óptico
com radar portátil ou a pilha a fontes
de calor excessivas, tais como luz solar,
lume ou semelhante.
ATENÇÃO: As modificações não
autorizadas por parte do fabricante
poderão anular a autoridade do
utilizador no que respeita à utilização
deste dispositivo.
ATENÇÃO: não pode confiar
apenas no detector para localizar
objectos que estejam abaixo da
superfície lida. Em determinadas
circunstâncias, o leitor óptico pode
não identificar todos os objectos ou o
local exacto dos objectos. Utilize outras
fontes de informação para ajudar a
localizar objectos antes de penetrar
na superfície. Essas fontes adicionais
podem incluir projectos de construção,
pontos visíveis de entrada de tubos e
fios eléctricos nas paredes, como, por
exemplo, numa cave; e práticas de
espaçamento de vigas 40 ou 60 cm
padrão.
ATENÇÃO: deve ter sempre cuidado
ao pregar, cortar ou perfurar em tectos,
paredes e pisos que possam conter fios
ou tubos perto da superfície. Os fios
blindados, desligados ou sem corrente
não serão detectados como fios com
corrente. Tenha em atenção que as
vigas ou traves têm normalmente um
espaço de 40 ou 60 cm no centro
e 38 mm de largura. Tenha cuidado
quando trabalhar com objectos com
larguras diferentes. Desligue sempre a
corrente quando trabalhar perto de fios
eléctricos. Deve também desligar fontes
de gás e água.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
choque eléctrico, desligue sempre
a corrente quando trabalhar perto
de fios eléctricos. Os fios metálicos
blindados ou em condutas de metal
não serão detectados. Tenha muito
cuidado nestas circunstâncias ou se
houver cablagem CA com corrente.
Teste a funcionalidade da CA e faça um
teste numa fonte de alimentação bem
conhecida antes de efectuar a medição.
ATENÇÃO: Os fios com corrente
com uma profundidade superior a
50,8 mm da superfície, em tubos
PORTUGUÊS
de plástico, atrás de paredes finas
de contraplacado ou coberturas de
parede metálicas, cabos com CC ou
fios utilizados em telecomunicações
e sistemas informáticos podem não
ser detectados. Os fios sem corrente
podem ser detectados como objectos
metálicos.
ATENÇÃO: não utilize a ferramenta
para detectar tensão de CA em
fios sem isolamento, expostos ou
soltos. Não utilize a ferramenta como
voltímetro.
ATENÇÃO: os valores de detecção
podem ser alterados em determinadas
condições ambientais. Podem incluir a
proximidade de outros equipamentos
que produzam campos magnéticos ou
electromagnéticos fortes, humidade,
materiais de construção metálicos,
materiais de isolamento com folhas
de metal, papel de parede ou azulejos
condutores. A utilização de sistemas de
transmissão como WLAN, UMTS, radar,
antenas transmissoras ou microondas
pode influenciar as medições.
CUIDADO: não utilize em pessoas
ou animais. Este aparelho não se
destina a ser utilizado em pessoas ou
animais e pode causar ferimentos.
CUIDADO: quando não o estiver
a utilizar, coloque o leitor óptico
com radar portátil de lado numa
superfície estável, de modo a que
ninguém tropece nem sofra uma
queda. Algumas ferramentas com
baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser
facilmente derrubadas.
Detecção através de condições de
superfície especiais
radar portátil pode não conseguir detectar com rigor
os objectos que possam atrás por trás.
PAREDES E TECTOS COM TEXTURAS OU ACÚSTICOS
Quando efectuar uma leitura numa parede ou tecto
com uma superfície irregular, coloque um cartão fino
sobre a superfície e efectue a leitura sobre o cartão.
PISOS DE MADEIRA, SUBPAVIMENTOS EM MADEIRA E
PLACAS DE GESSO SOBRE CONTRAPLACADO
Devido à espessura destes materiais, pode ser
difícil detectar vigas ou traves de madeira. Pode ser
mais fácil detectar pregos metálicos que fixam os
materiais à viga ou trave.
ALCATIFA
O leitor óptico com radar portátil não consegue
detectar vigas ou traves através de alcatifa. Pode
ser mais fácil detectar pregos metálicos que fixam
os materiais à viga ou trave.
NOTA: a profundidade e precisão da detecção
podem variar devido à humidade, conteúdo dos
materiais, textura da parede e à tinta.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
– Risco de ferimentos pessoais devido a
contacto acidental com peças condutores de
electricidade durante o processo de trabalho.
Marcas no leitor óptico com radar
portátil
O leitor óptico com radar portátil apresenta os
seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
PAPEL DE PAREDE
O leitor óptico com radar portátil funciona
normalmente em paredes com papel de parede ou
tecido, a menos que os materiais sejam compostos
por folhas de metal, fibras metálicas ou ainda
estejam húmidos após a aplicação.
GESSO E RIPAS
Devido à espessura irregular do gesso, pode ser
difícil localizar as vigas. Pode ser mais fácil identificar
as cabeças dos pregos nas vigas. Se o gessor for
reforçado com tela metálica, o leitor óptico com
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O código de data, o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre
a ferramenta e a bateria.
Exemplo:
2012 XX XX
Ano de fabrico
143
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e do cabo.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
contém instruções de funcionamento e segurança
importantes para os carregadores de pilhas
DCB100 e DCB105.
• Certifique-se de que o cabo está colocado
num local onde não possa ser pisado, possa
causar tropeções ou esteja sujeito a danos
ou tensão.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza
a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos no
carregador. Pode ocorrer um choque
eléctrico
CUIDADO: perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesões, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Outros tipos de baterias podem
rebentar, causando lesões pessoais e
danos.
CUIDADO: as crianças devem ser
vigiadas, para garantir que não brincam
com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições,
quando o carregador está ligado à
fonte de alimentação, pode ocorrer
um curto-circuito causado por
material estranho. Materiais estranhos
de natureza condutora, tais como,
mas não limitados a, pó polido,
aparas de metal, lã de aço, alumínio
em folha ou qualquer acumulação
de partículas metálicas devem ser
mantidos afastados do compartimento
do carregador. Desligue sempre o
carregador da fonte de alimentação
quando não estiver inserida uma bateria
no respectivo compartimento. Desligue
o carregador antes de proceder à
limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para
apenas para carregar baterias recarregáveis
DEWALT. Quaisquer outras utilizações podem
resultar em incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
144
• Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
• Não coloque objectos sobre o carregador
nem o coloque em cima de uma superfície
macia que possa bloquear as entradas de
ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado
de fontes de calor. O carregador é ventilado
através de ranhuras na parte superior e inferior
da estrutura.
• Não utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados — substitua-os
de imediato.
• Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
• Não desmonte o carregador; leve-o para um
centro de assistência autorizado, no caso
de ser necessário assistência ou reparação.
Uma nova montagem incorrecta pode resultar
em choque eléctrico, electrocussão ou
incêndio.
• Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve
enviá-lo de imediato para o fabricante, agente
de assistência ou um responsável devidamente
qualificado para que possa ser substituído, de
modo a evitar qualquer situação de perigo.
• Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de
risco.
• NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo
tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
PORTUGUÊS
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores DCB100 e DCB105 aceitam pilhas
de iões de lítio de 10,8 V.
Estes carregadores não requerem qualquer ajuste
e foram concebidos para serem utilizados da forma
mais fácil possível.
Procedimento de carregamento
(fig. 1)
1. Ligue o carregador a uma tomada de
electricidade adequada antes de inserir a
bateria.
2. Insira a bateria (a) no carregador. A luz vermelha
(de carregamento) irá piscar continuamente
indicando que o processo de carregamento foi
iniciado.
3. O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada e
poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
NOTA: para garantir o máximo desempenho e vida
útil das baterias de iões de lítio, carregue a bateria
totalmente antes de utilizar o produto pela primeira
vez.
Processo de carregamento
Consulte a tabela abaixo para ficar a saber o estado
do carregamento da bateria.
Estado do carregamento
a carregar
totalmente carregada
suspensão do carregamento
devido a bateria quente/fria
substituir bateria
protege contra sobrecargas, sobreaquecimentos e
descargas profundas.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente
assim que o Sistema de Protecção Electrónico for
activado. Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion
no carregador até esta ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize baterias em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
• Nunca force a entrada da bateria no
carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
DEWALT.
– – – –
–––––––––––
• NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de
água ou de outros líquidos.
–– – –– –
•••••••••••
• Não armazene nem utilize a ferramenta e
a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 ˚C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Suspensão do carregamento devido
a bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria
está demasiado quente ou fria, irá activar
automaticamente a função de Suspensão do
Carregamento Devido a Bateria Quente/Fria,
interrompendo o carregamento até a bateria
alcançar uma temperatura apropriada. O carregador
muda então automaticamente para o modo de
carregamento da bateria. Esta função assegura a
máxima vida útil possível da bateria.
BATERIAS DE LI-ION
As baterias de Li-Ion foram concebidas com
um Sistema de Protecção Electrónico que as
ATENÇÃO: nunca tente abrir a
bateria, seja qual for o motivo. Se a
bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não
esmague, deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe
brusco, uma queda, atropelamento
ou danificada de algum modo (por
exemplo, perfurada por um prego,
atingida com um martelo ou pisada).
Pode ocorrer um choque eléctrico ou
electrocussão. As baterias danificadas
devem ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
145
PORTUGUÊS
CUIDADO: quando não utilizar a
ferramenta, deve colocá-la de lado
numa superfície estável, de modo
a que ninguém tropece nem sofra
uma queda. Algumas ferramentas
com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser
facilmente derrubadas.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar a
bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Para além dos símbolos utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria incluem
também os seguintes símbolos:
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando
as baterias de iões de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a sua pele, lave
imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar
em contacto com os seus olhos, passe-os
(abertos) por água durante 15 minutos ou até
a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por
uma mistura de carbonatos orgânicos líquidos e
sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Bateria
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
100%
Bateria a carregar.
100%
Bateria carregada.
Bateria defeituosa.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria.
Não toque nos contactos com objectos
condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Utilize apenas baterias da DEWALT. As
baterias de outros fabricantes podem
explodir, causando ferimentos e danos.
Não exponha o equipamento à água.
Mande substituir imediatamente
quaisquer cabos danificados.
TIPO DE BATERIA
O modelo DCT418 funciona com pilhas de DEWALT
de 10,8 volts.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
146
Carregue a bateria apenas com uma
temperatura ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Desfaça-se da bateria de uma forma
ambientalmente responsável.
Não queime a pilha.
Consulte os Dados técnicos para ficar a
saber o tempo de carregamento.
Apenas para uso dentro de casa.
PORTUGUÊS
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Leitor óptico com radar portátil
1
1
1
1
Pilha de iões de lítio XR de 10,8 V
Carregador
Manual de instruções
Esquema ampliado dos componentes
NOTA: os modelos N não incluem baterias nem
carregadores.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 2)
ATENÇÃO: nunca modifique o leitor
óptico com radar portátil nem qualquer
um dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Pilha de iões de lítio XR de 10,8 V
b. Punho
c. Rodas
d. Área do sensor
e. Linha de alinhamento central
f. Visor
g.
Botão para ligar/desligar
h.
Botão de seta para a esquerda/cima
i.
Botão OK
j.
Botão de seta para a direita/baixo
k.
Botão do menu principal
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
O leitor óptico com radar portátil foi concebido para
ajudar a localizar objectos através da superfície de
uma parede. Pode ser utilizado em superfícies que
incluem placas de gesso, contraplacado, painéis
estruturais orientados, azulejos, mármore e betão.
Os objectos detectados incluem vigas de madeira,
metais ferrosos, metais não ferrosos, fios eléctricos
com corrente e tubos em PVC.
Leia o manual por completo antes de utilizar o leitor
óptico com radar portátil.
O leitor óptico com radar portátil é uma ferramenta
profissional. NÃO permita que crianças entrem em
contacto com a ferramenta. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
Segurança eléctrica
O carregador foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a
voltagem da bateria corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta. Certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da
corrente eléctrica.
O seu carregador da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60335. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os Dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: desligue sempre o leitor
óptico com radar portátil antes de
inserir ou remover a pilha.
ATENÇÃO: utilize apenas pilhas e
carregadores da DEWALT.
Inserir e remover a
pilha do leitor óptico com radar
portátil (fig. 3)
NOTA: certifique-se de que a pilha está totalmente
carregada.
INSTALAR A BATERIA NA PEGA DA FERRAMENTA
1. Alinhe a pilha (a) com as calhas que se
encontram dentro da pega.
147
PORTUGUÊS
2. Faça deslizá-la com firmeza até ouvir um clique,
o que significa que está encaixada.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
1. Prima o botão de libertação (l) e puxe a pilha
com firmeza para fora da pega do leitor óptico
com radar portátil.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador indicada neste
manual.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
Posição correcta das mãos
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de lesões pessoais graves, utilize,
SEMPRE as suas mãos na posição
correcta, tal como exemplificado na
figura.
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
POLSKI
Pycc
2. Prima o botão OK (I) para confirmar a selecção.
FUNCIONAMENTO BÁSICO
O leitor óptico com radar portátil identifica objectos
atrás da superfície de uma parede em três passos.
1. Coloque a unidade na parede.
2. Mapeamento de leitura prévia: Desloque-se em
linha recta ao longo da superfície da parede.
3. Visualizar objectos digitalizados: Pode inverter
a direcção de leitura para visualizar os objectos
identificados.
A posição correcta das mãos requer a colocação de
uma mão na pega (b).
Introdução (fig. 2)
Ligar/desligar
Para ligar o leitor óptico com radar portátil, prima
o botão de ligar/desligar (g) e aguarde durante 0,5
segundos.
Para desligar o leitor óptico com radar portátil,
prima o botão de ligar/desligar (g) e aguarde durante
2 segundos.
CONFIGURAÇÃO INICIAL
O processo de mapeamento dos dados de
leitura prévia pode ser iniciado em qualquer
direcção. Quando a direcção de leitura inicial é
invertida, o leitor óptico com radar portátil muda
automaticamente para a visualização de objectos.
Prima o botão de alimentação (g) para ligar o leitor
óptico com radar portátil.
O leitor óptico com radar portátil pode ser utilizado
tanto na horizontal como na vertical.
Quando o leitor óptico com radar portátil é ligado
pela primeira vez, aparece uma mensagem para
seleccionar um idioma.
O mapeamento dos dados de pré-leitura ocorre
durante a primeira passagem sobre a superfície da
parede. O leitor óptico com radar portátil irá detectar
e calibrar automaticamente todos os objectos
abaixo da superfície da parede. Quando a direcção
da leitura é invertida, o leitor óptico com radar
portátil apresenta os objectos identificados.
Além disso, o leitor óptico com radar portátil está
configurado para desligar-se automaticamente após
15 minutos de inactividade.
1. Prima o botão de seta para a direita/baixo
(j) ou o botão para a esquerda/cima (h) para
seleccionar o idioma pretendido.
O leitor óptico com radar portátil tem capacidade
para mapear e analisar no máximo uma secção de
3 metros da parede.
148
PORTUGUÊS
PROCESSO DE LEITURA
1. O ecrã abaixo indica que o leitor óptico com
radar portátil está pronto para iniciar uma nova
leitura.
2. Coloque o leitor óptico com radar portátil na
parede para iniciar uma nova leitura.
3. Desloque o leitor óptico com radar portátil ao
longo da superfície da parede numa linha recta.
O ecrã abaixo será apresentado, indicando que
o mapeamento dos dados de leitura prévia está
em curso.
Certifique-se de que as rodas estão em contacto
com a superfície da parede durante o mapeamento
dos dados de leitura prévia e as passagens de
leitura.
ECRÃ DE VISUALIZAÇÃO PRINCIPAL
O ecrã de visualização principal contém várias
secções de informação.
P
Q
R
O
S
O. Janela de leitura principal
P. Medidor de confiança
4. O leitor óptico com radar portátil tem uma
capacidade de leitura de 3 metros da secção
da parede. A barra de memória amarela será
preenchida, a indicar a gama disponível. À
medida que se aproxima do limite de distância,
a cor da barra de memória muda para
vermelho.
Q. Janela de identificação do material
R. Indicador do nível de carga da pilha
S. Barra de seguimento
Janela de leitura principal
A janela de leitura principal (O) mostra uma
representação gráfica do objecto identificado abaixo
da superfície da parede.
Os objectos identificados incluem madeira, metais
ferrosos, metais não ferrosos, plástico e fios
eléctricos com corrente.
5. Inverta a direcção de leitura para ler os
dados mapeados. É apresentado o ecrã de
visualização principal.
Madeira
Fios eléctricos
com corrente
Metais
ferrosos
149
PORTUGUÊS
apresentados vários objectos se estiverem
directamente abaixo da posição do leitor óptico com
radar portátil.
Os objectos identificados incluem:
Metais não ferrosos
Plástico/PVC
Serão apresentados indicadores de setas que irão
orientá-lo para o centro de um objecto. Quando o
centro do objecto for detectado, será apresentado
o ícone de linha central. Além disso, o leitor óptico
com radar portátil pode ser configurado para emitir
um sinal sonoro quando está centrado directamente
sobre um objecto identificado. A secção Opções
do menu no manual inclui mais informações
sobre como ligar ou desligar o som. As linhas de
alinhamento (Fig. 2, e) na parte superior do leitor
óptico com radar portátil podem ser utilizadas para
orientar as marcas na parede.
Medidor de confiança
O medidor de confiança (P) fornece uma indicação
relativa da intensidade do sinal.
Um medidor de confiança totalmente aceso indica
um sinal de dados forte e uma elevada confiança no
material identificado abaixo da superfície.
Um medidor de confiança parcialmente aceso indica
um sinal mais fraco e menos confiança no material
identificado abaixo da superfície.
Para melhorar a intensidade do sinal, siga estas
sugestões:
• Faça uma leitura em linha recta, na horizontal
ou vertical.
• Faça uma leitura uniforme sem levantar o leitor
da superfície da parede.
• Faça sempre a leitura LENTAMENTE para obter
uma máxima sensibilidade.
• Não toque na superfície que está a ser lida com
a outra mão ou com qualquer parte do corpo,
já que pode interferir com a leitura.
• Consulte novamente a secção Detecção
através de condições de superfície
especiais do manual.
Janela de identificação do material
A janela de identificação do material (Q) mostra
informações adicionais sobre o objecto identificado
abaixo da superfície da parede. Podem ser
150
Madeira
Metais
(ferrosos)
Plástico
Metais
(não ferrosos)
Fios eléctricos
com corrente
NOTA: se o leitor óptico com radar portátil estiver
directamente sobre um fio com corrente, irá
aparecer um ícone de corrente na janela de leitura
principal (O) e o ícone de corrente irá começar a
piscar na janela de identificação do material (Q).
Se o leitor óptico com radar portátil estiver perto,
mas não directamente sobre um fio com corrente, o
ícone de corrente irá começar a piscar na janela de
identificação do material (Q). Isto indica que existe
corrente perto do leitor óptico com radar portátil.
Indicador do nível de carga da pilha
O visor no leitor óptico com radar
portátil inclui um indicador do nível de
carga da pilha (R), composto por quatro
segmentos amarelhos que indicam o
nível de carga restante na pilha de 10,8
V. Se o nível da carga na pilha for inferior
ao limite utilizável, o último segmento do
indicador do nível de carga da pilha irá acender-se a
vermelho para indicar que é necessário carregar a
pilha.
NOTA: O indicador do nível de carga da pilha é
apenas uma indicação da carga restante na pilha.
Não indica o funcionamento da ferramenta e está
sujeito a variações, com base nos componentes do
produto, temperatura e aplicação do utilizador final.
Barra de seguimento
PORTUGUÊS
A barra de seguimento (S) na parte inferior do ecrã
de visualização principal fornece uma descrição
geral marco do número de objectos localizados
durante o processo de mapeamento dos dados de
pré-leitura.
PILHA FRACA
Se a pilha de 10,8 V estiver prestes a ficar sem
carga, será apresentada a seguinte mensagem de
erro:
A posição actual do leitor óptico com radar portátil é
indicada pelos suportes e a área sombreada.
A barra de seguimento pode ser útil para indicar
qual a direcção do leitor óptico com radar portátil
de modo a identificar objectos adicionais por trás da
superfície da parede.
Mensagens de erro
LEITURA DEMASIADO RÁPIDA
Substitua ou recarregue a pilha de 10,8 V.
Se a velocidade de leitura exceder a velocidade
máxima de processamento do leitor óptico
com radar portátil, será apresentada a seguinte
mensagem de erro:
PERDA DE CONTACTO COM A SUPERFÍCIE DA PAREDE
Remova o leitor com radar portátil da parede.
Quando aparecer o ecrã INICIAR LEITURA [BEGIN
SCANNING] no visor, coloque o leitor óptico com
radar portátil na parede para reiniciar a leitura.
LEITURA DEMASIADO LENTA
Se a velocidade de leitura for inferior à velocidade
mínima de processamento do leitor óptico
com radar portátil, será apresentada a seguinte
mensagem de erro:
Se o leitor óptico com radar portátil perder
o contacto com a superfície da parede, será
apresentada a seguinte mensagem de erro:
Remova o leitor com radar portátil da parede.
Quando aparecer o ecrã INICIAR LEITURA [BEGIN
SCANNING] no visor, coloque o leitor óptico com
radar portátil na parede para reiniciar a leitura.
DISTÂNCIA MÁXIMA EXCEDIDA
O leitor óptico com radar portátil tem uma
capacidade máxima de leitura de 3 metros da
secção da parede. Se a distância lida exceder a
distância máxima, será apresentada a seguinte
mensagem de erro:
Remova o leitor com radar portátil da parede.
Quando aparecer o ecrã INICIAR LEITURA [BEGIN
SCANNING] no visor, coloque o leitor óptico com
radar portátil na parede para reiniciar a leitura.
Remova o leitor com radar portátil da parede.
Quando aparecer o ecrã INICIAR LEITURA [BEGIN
SCANNING] no visor, coloque o leitor óptico com
radar portátil na parede para reiniciar a leitura.
151
PORTUGUÊS
Opções de menu
VERSÃO DO VISOR
Prima o botão de menu (k) para visualizar as opções
de menu.
O leitor óptico com radar portátil mostra a versão de
software do produto.
NOTA: Pode premir o botão de menu em qualquer
altura para deslocar-se para um nível acima.
1. Prima o botão de seta para a direita/baixo (j) ou
o botão para a esquerda/cima (h) para realçar a
opção do menu.
Prima o botão OK (i) para sair.
REPOR PREDEFINIÇÕES DE ORIGEM
2. Prima o botão OK (I) para confirmar a selecção.
SELECÇÃO DE IDIOMA
1. Prima o botão de seta para a direita/baixo
(j) ou o botão para a esquerda/cima (h) para
seleccionar o idioma pretendido.
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
AVISO: Se alterar a configuração
predefinida, as definições actuais serão
apagadas e as predefinições de origem
repostas.
1. Prima o botão de seta para a direita/baixo (j) ou
o botão para a esquerda/cima (h) para realçar
SIM [YES] ou NÃO [NO].
POLSKI
Pycc
2. Prima o botão OK (I) para confirmar a selecção.
2. Prima o botão OK (i) para confirmar a selecção.
VER O TUTORIAL
O leitor óptico com radar portátil inclui um tutorial
com sugestões sobre as melhores práticas.
Depois de ler o tutorial, o leitor óptico com radar
portátil volta para o menu principal.
3. Se seleccionar Sim, o leitor óptico com
radar portátil irá apresentar novamente uma
mensagem a solicitar se pretende repor as
predefinições de origem. Prima o botão de
seta para a direita/baixo (j) ou o botão para a
esquerda/cima (h) para realçar SIM [YES] ou
NÃO [NO].
LIGAR/DESLIGAR SOM
1. Prima o botão de seta para a direita/baixo (j) ou
o botão para a esquerda/cima (h) para realçar
LIGADO [ON] ou DESLIGADO [OFF].
4. Prima o botão OK (I) para confirmar a selecção.
2. Prima o botão OK (I) para confirmar a selecção.
152
PORTUGUÊS
Sugestões relacionadas com o
funcionamento
• Utilize apenas uma pilha de iões de lítio XR de
10,8 V da DEWALT.
• Certifique-se de que a pilha DEWALT está
em boas condições de funcionamento. Se
o indicador do nível de carga da pilha (R) no
ecrã de visualização principal tiver apenas
um segmento vermelho aceso, é necessário
recarregar a pilha.
• Faça uma leitura em linha recta, na horizontal
ou vertical.
• Faça uma leitura uniforme sem levantar o leitor
da superfície da parede.
• Faça sempre a leitura LENTAMENTE para obter
uma máxima sensibilidade.
• Não toque na superfície que está a ser lida com
a outra mão ou com qualquer parte do corpo,
já que pode interferir com a leitura.
• Consulte os projectos de construção, fios
e tubos salientes e técnicas de construção.
As vigas têm normalmente um espaço
de 40 cm ou 60 cm entre so no centro e
38 mm de largura. As portas e janelas estão
frequentemente equipadas com vigas e
travessões que estão próximas.
• Evite fazer leituras de materiais com uma
densidade inconsistente, como uma alcatifa
com chumaços, gesso e ripa demasiado
grossos, paredes pintadas de fresco ou
coberturad de parede metálicas.
• Evite usar jóias, como anéis ou relógios. O
metal pode causar uma detecção imprecisa.
• Proteja o equipamento de humidade e luz solar
directa.
• Não afixe autocolantes, decalcomanias,
tinta ou placas sinaléticas, especialmente as
metálicas, na área do sensor da parte de trás
da ferramenta.
MANUTENÇÃO
ATENÇÃO: Desligue sempre o leitor
óptico com radar portátil antes de inserir
ou remover a pilha.
O leitor óptico com radar portátil da DEWALT foi
concebido para funcionar durante um longo período
de tempo com uma manutenção mínima. Uma
utilização continuamente satisfatória depende de
uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
O carregador, a pilha e o leitor com radar portátil
não têm peças que possam reparadas pelo
utilizador. O aparelho não tem peças no interior que
possam ser reparadas pelo utilizador.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e
partículas com ar comprimido pelo
menos uma vez por semana. Quando
efectuar esta operação, use sempre
protecção ocular adequada para
minimizar o risco de lesões oculares.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
ATENÇÃO: Não aplique solventes
na superfície, uma vez que podem
ocorrer danos. Não limpe a lente de
infravermelhos com demasiada força,
porque pode danificar o revestimento
anti-reflexo frágil.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA DO CARREGADOR
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Desligue o carregador da tomada
de electricidade de CA antes de
efectuar qualquer limpeza. A sujidade
e a gordura no exterior do carregador
podem ser retiradas com um pano ou
uma escova suave não metálica. Não
utilize água nem quaisquer soluções de
limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
153
PORTUGUÊS
ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver
de ser substituído ou já não tiver utilidade,
não se desfaça do mesmo juntamente com o lixo
doméstico. Disponibilize este produto para recolha
selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração deve ser recarregada
quando não for capaz de fornecer alimentação
suficiente para trabalhos que eram anteriormente
realizados com facilidade. Quando a bateria chegar
ao fim da respectiva vida útil, desfaça-se da mesma
de uma forma ambientalmente responsável:
154
• Descarregue completamente a bateria e, em
seguida, retire-a da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as
num ecoponto. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
155
PORTUGUÊS
Resolução de problemas
SITUAÇÃO
CAUSA PROVÁVEL
SOLUÇÃO
Não é possível ligar a
unidade
• A unidade não tem
corrente
• Certifique-se de que a pilha de 10,8 V está
totalmente carregada
• Encaixe a pilha de 10,8 V na pega
O mapeamento de dados
de leitura prévia indica
que a unidade não está a
apresentar os objectos
• A unidade está a
processar a área lida de
mapeamento
• Consulte a secção Processo de leitura
Não foram detectados
materiais ou é difícil detectar
objectos
• A área mapeada é
demasiado estreita
• Dificuldade em ler abaixo
do estado especial da
parede
•
•
•
•
Dificuldade de detecção de
metais
• Os objectos metálicos
• Faça uma leitura em linha recta tanto na
são demasiado profundos
horizontal como na vertical. A sensibilidade
ao metal é maior se o objecto metálico estiver
paralelo ao sensor.
Detecção de metal
aparentemente falsa
• Existem objectos
metálicos, por exemplo
jóias, demasiado perto da
área do sensor
• Retire as jóias e efectue uma nova leitura
Dificuldade em efectuar a
leitura perto de portas ou
janelas
• É comum haver vigas
duplas ou triplas em
torno de portas e janelas
• Como alternativa, detecte uma extremidade
exterior
A área de tensão detectada
é superior à prevista
• Pode haver electricidade
estática na superfície da
parede
• Faça a leitura de uma área mais pequena
• Desligue o circuito eléctrico e identifique o fio
de metal
• Coloque a mão disponível na parede para
retirar a electricidade estática
Não é detectada tensão
numa área onde era suposto
haver
• Os fios estão blindados
por tubos de metal
• Os fios têm uma
profundidade superior a
76 mm (3")
• Os fios não têm corrente
• Não é possível fazer
leituras abaixo do estado
especial da parede
• Verifique o metal identificado na janela de leitura
para determinar o tubo de metal
• Ligue o objecto a uma tomada de parede para
verificar o circuito com corrente
• Consulte a secção Detecção através de
condições de superfície especiais
Faça um novo mapeamento da área maior
Faça uma leitura lentamente
Faça uma leitura em linha recta
Consulte a secção Detecção através de
condições de superfície especiais
• Faça uma leitura tanto na horizontal como na
vertical
Valor reduzido do medidor de • Faça uma leitura sem ser
confiança
em linha recta
• Leitura demasiado rápida
• Dificuldade em ler abaixo
do estado especial da
parede
• Faça uma leitura lentamente
• Faça uma leitura em linha recta
• Consulte a secção Detecção através de
condições de superfície especiais
Mensagem de erro
apresentada: Demasiado
rápido
• Leitura demasiado rápida
• Faça uma leitura lentamente
Mensagem de erro
apresentada: Perda de
contacto com a superfície
• O leitor óptico com radar
portátil foi retirado da
superfície da parede
• Volte a fazer o mapeamento da área e repita a
leitura
156
PORTUGUÊS
SITUAÇÃO
CAUSA PROVÁVEL
SOLUÇÃO
Não é possível obter uma
linha central
• A parede é espessa ou
densa
• Consulte a secção Detecção através de
condições de superfície especiais
O ecrã fica bloqueado ou
não se acende
• Software bloqueado
• Insira um objecto pequeno (por exemplo, a
ponta de um clipe) no botão de reposição. O
botão de reposição encontra-se na superfície
posterior, debaixo da etiqueta. Existe um círculo
na etiqueta a indicar o local de reposição.
157
SUOMI
LANGATON KÄSIKÄYTTÖINEN TUTKASKANNERI
DCT418
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
DCT418
10,8
1
Li-Ion
-5 °C - 45 °C
(23 °F - 113 °F)
Lämpötilaväli (säilytys)
-32 °C - 50 °C
(-25 °F - 122 °F)
Paino (ilman akkua)
kg
0,6
Skannaus läpäisee
Kiviseinä, vaneri, OSB,
keraaminen laatta, marmori ja
betoni
Havaitsee kohteet
Puupaalut, rautaa sisältävät metallit,
rautaa sisältämättömät metallit, PVC,
ja jännitteenalaiset sähköjohdot
Puutappien maksimitunnistussyvyys
38 mm (1-1/2")
Rautaa sisältämättömien metallien
maksimitunnistussyvyys
76 mm (3")
Rautaa sisältävien metallien
maksimitunnistussyvyys
76 mm (3")
PVC-putkien maksimitunnistussyvyys
76 mm (3")
Jännitteenalaisten sähköjohtojen
maksimitunnistussyvyys
76 mm (3")
Sijainnin tarkkuus
+/- 13 mm (1/2")
Näytön tyyppi
89 mm (3,5") värillinen
nestekidenäyttö
Näytön resoluutio
320x240 pikseliä
Kielivalinta
englanti, espanja, ranska,
saksa, italia, hollanti,
venäjä, puola
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Lämpötilaväli (käyttö)
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
158
VDC
Ah
kg
VDC
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
Latauslaite
DCB100
DCB105
Verkkojännite VAC
230
230
Akun tyyppi
Li-Ion
Li-Ion
Latausaika vähintään 40
40
30
30
(1,3 Ah:n (1,5 Ah:n (1,3 Ah:n (1,5 Ah:n
akut)
akut)
akut)
akut)
Paino
kg
0,3
0,49
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
VAROITUS: Tämä on A-luokan
tuote. Tämä tuote voi aiheuttaa
kotiympäristössä radiohäiriötä, jonka
korjaaminen voi vaatia asianmukaisia
toimenpiteitä.
VAROITUS: Huomattava
sähköstaattinen jännite voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä näyttöön ja kaikkien
tallentamattomien tietojen menetyksen.
Jos näyttö pysähtyy, poista 10,8 V
akku laitteen resetoimiseksi. Aseta
akku takaisin paikoilleen ja paina
virtapainiketta.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
SUOMI
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Tärkeät turvallisuusohjeet
• Lue nämä ohjeet.
• Säilytä nämä ohjeet.
• Kiinnitä huomiota varoituksiin.
• Noudata kaikkia ohjeita.
• Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä
liitososia/lisävarusteita.
• Jätä huolto ainoastaan pätevän
huoltohenkilöstön vastuulle. Huolto on tarpeen
silloin, kun laite on vaurioitunut jollakin tavalla,
laite on altistunut vesisateelle tai kosteudelle, se
ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Käyttö ja hoito
a) Varastoi käsikäyttöistä tutkaskanneria
lasten ulottumattomissa. Älä anna
käsikäyttöistä tutkaskanneria
tottumattomien tai näihin ohjeisiin
perehtymättömien henkiöiden
käyttää käsikäyttöistä tutkaskanneria.
Käsikäyttöinen tutkaskanneri voi olla
vaarallinen kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
b) Käytä käsikäyttöistä tutkaskanneria ja
sen tarvikkeita, jne. näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos käsikäyttöistä
tutkaskanneria käytetään näiden ohjeiden
vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne.
Akkutyökalun käyttö ja huolto
a)
Työalueen turvallisuus
a) Pidä työalue puhtaana ja varmista
sen hyvä valaistus. Onnettomuuksia
sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi käsikäyttöistä
tutkaskanneria. Keskittymiskyvyn
herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan
menettämisen.
Henkilökohtainen turvallisuus
a) Käyttäessäsi käsikäyttöistä
tutkaskanneria pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä
käsikäyttöistä tutkaskanneria ollessasi
väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai
lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
käsikäyttöistä tutkaskanneria käytettäessä voi
aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b) Älä kurkottele. Huolehdi siitä, että sinulla
on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä
tasapaino. Näin voit hallita käsikäyttöistä
tutkaskanneria paremmin odottamattomissa
tilanteissa.
c) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä
vaatteita tai koruja. Pidä hiukset,
vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista
osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
b)
c)
Lataa vain DEWALT-yhtiön määrittämällä
laturilla. Laturi, joka on sopiva yhden
tyyppiselle akkuyksikölle, voi aiheuttaa
tulipalon vaaran, jos sitä käytetään toisen
tyyppiselle akkuyksikölle.
Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä
se poissa muista metalliesineistä, kuten
paperiliittimet, kolikot, avaimet, naulat,
ruuvit tai muut pienet metalliesineet,
jotka voivat muodostaa kytkennän
yhdestä kennon pinnestä toiseen.
Kennon pinteiden oikosulku voi aiheuttaa
palovammoja tai tulipalon.
Väärinkäytön yhteydessä akusta voi tulla
ulos nestettä; älä kosketa nesteeseen.
Jos nesteen kanssa joutuu kosketuksiin,
huuhtele vedellä. Jos nestettä joutuu
silmiin, hakeudu lisäksi lääkärin hoitoon.
Akusta roiskunut neste saattaa aiheuttaa
ärsytystä tai palovammoja.
Käsikäyttöisten tutkaskannerien
turvallisuusohjeet
VAROITUS: Älä pura tai muokkaa
käsikäyttöistä tutkaskanneria.
Sisällä ei ole mitään huollettavia
osia. Mikäli tarvitset lisätietoa, ota
yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.
• Älä käytä käsikäyttöistä tutkaskanneria
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Käsikäyttöisten tutkaskannerien
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai
kaasut.
159
SUOMI
• Käsikäyttöistä tutksskanneria tulee
käyttää vain erityisillä tähän tarkoitukseen
tarkoitetuilla DEWALT-akuilla. Muiden
akkujen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja
tulipalon riskin.
• Säilytä käsikäyttöistä tutkaskanneria lasten
ja muiden kouluttamattomien henkilöiden
ulottumattomissa. Työkalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
• Älä poista varoitusmerkkejä tai heikennä
niiden kuntoa.
• Käsikäyttöisen tutkaskannerin on oltava aina
kosketuksissa seinän pintaan skannauksen
aikana.
• Käsikäyttöisen tutkaskannerin optimaalinen
toiminta taataan vain silloin, kun käyttöohjeet
luetaan ja niitä noudatetaan.
• Älä kiinnitä tarroja käsikäyttöisen tutkaskannerin
takaosassa olevan anturialueen tunnuskilpiin.
Erityisesti metalliset tarrat voivat vaikuttaa
mittaustuloksiin.
• Ennen käsikäyttöisen tutkaskannerin päälle
kytkemistä on varmistettava, ettei sen takapinta
ole kostea. Pyyhi tarvittaessa kuivalla liinalla
ennen skannaamista.
• Älä altista äärilämpötiloille tai lämpötilavaihteluille.
Suurien lämpötilavaihteluiden yhteydessä laitteen
on annettava sopeutua ympäristölämpötilaan
ennen virran kytkemistä päälle. Äärilämpötilat
ja lämpötilavaihtelut voivat heikentää työkalun
näytön tehoa ja tarkkuutta.
• Staattinen sähkö voi johtaa sähköjohtojen
epätarkkaan tunnistamiseen.
VAROITUS: Älä altista käsikäyttöistä
tutkaskanneria tai akkua liialliselle
kuumuudelle, kuten auringonvalolle,
tulelle jne.
VAROITUS: Jos tuotteeseen tehdään
muita kuin valmistajan valtuuttamia
muutoksia, käyttäjän valtuutus käyttää
laitetta voi mitätöityä.
VAROITUS: Älä luota yksinomaan
tunnistimeen skannatun pinnan
alapuolella olevien kohteiden
määrittämiseksi. Joissakin
olosuhteissa skanneri ei välttämättä
havaitse kaikkia kohteita tai määritä
niiden tarkkaa sijaintia. Määritä kohteet
muita tietolähteitä käyttäen ennen
pinnan läpäisemistä. Kyseiset muut
tietolähteet voivat olla rakennuskaavioita,
putkien ja johtojen aukot seinissä, kuten
pohjassa, sekä standardi 40 cm (16") tai
60 cm (24") paalujen välit.
160
VAROITUS: Noudata aina varovaisuutta
naulatessa, leikatessa tai poratessa
kattoihin, seiniin ja lattioihin, joissa voi
olla johtoja tai putkia pinnan lähellä.
Suojattuja, toimimattomia tai ilman
jännitettä olevia johtoja ei tunnisteta
jännitteenalaisiksi johdoiksi. Huomaa,
että paalujen tai palkkien välissä on
yleenä 40 cm (16") tai 60 cm (24")
keskikohdasta ja yleensä 38 mm
(1-1/2") leveyssuunnassa. Ota
huomioon mahdolliset pienemmät välit
tai poikkeavat leveydet.. Kytke virta
aina pois päältä sähköjohtojen lähellä
työskennellessä. Katkaise myös kaasun
ja vedensyöttö.
VAROITUS: Katkaise virta aina
sähköjohtojen lähellä työskennellessä
henkilövahinko- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi. Metallilla suojattuja johtoja
tai kaapelinsuojaputkilla suojattuja
johtoja ei tunnisteta. Ole erityisen
varovainen näissä olosuhteissa tai kun
jännitteenalaisia vaihtovirtajohtoja on
olemassa. Testaa vaihtovirran syöttö,
havaitse tunnettu virransyöttö ennen
mittaamista.
VAROITUS: Pinnasta yli 50,8 mm
(2") syvyydessä olevia jännitteenalaisia
johtoja, muovisilla kaapelinsuojaputkilla
suojattuja johtoja, vanerilevyn tai
metalliseinän suojassa olevia johtoja,
tasavirralla toimivia johtoja tai
tietoliikenne- ja tietokonejärjestelmissä
käytettyjä johtoja ei välttämättä
tunnisteta. Johdot, joissa ei ole virtaa,
voidaan tunnistaa metallikohteiksi.
VAROITUS: Älä käytä työkalua
vaihtovirran tunnistamiseen
eristämättömissä, suojaamattomissa
tai vapaissa johdoissa. Älä käytä laitetta
volttimittarin korvikkeena.
VAROITUS: Tunnistusarvot
voivat heikentyä tietyissä
ympäristöolosuhteissa. Esimerkiksi
muiden vahvoja magneetti- tai
sähkömagneettisia kenttiä tuottavien
laitteiden lähellä, kosteuden vuoksi,
metallisten rakennusmateriaalien,
foliolaminoitujen eristysmateriaalien
tai johtavien tapettien tai laattojen
kohdalla. Tiedonsiirtolaitteiden (mm.
WLAN, UMTS, tutka, lähetysmastot
tai mikroaallot) käyttö voi vaikuttaa
mittaukseen.
SUOMI
HUOMIO: Älä käytä ihmisiin tai
eläimiin. Tuotetta ei ole tarkoitettu
käytettäväksi ihmisiin tai eläimiin,
muutoin seurauksena voi olla
vammautuminen.
HUOMIO: Kun käsikäyttöistä
tutkaskanneria ei käytetä, aseta se
sivulleen vakaalle alustalle paikkaan,
jossa se ei aiheuta kompastumis- tai
putoamisvaaraa. Jotkut työkalut, joissa
on suuret akut, seisovat pystyssä akun
varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Tunnistaminen erityisten pintojen
läpi
TAPETTI
Käsikäyttöinen tutkaskanneri toimii normaalisti
seinissä, jotka on päällystetty tapetilla tai tekstiilillä,
ellei materiaaleissa ole metallifoliota, metallikuituja tai
elleivät ne ole edelleen märkiä.
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
– Henkilövahingot, jotka voivat aiheutua laitteen
kosketuksesta virranalaisiin osiin toimenpiteen
aikana.
Käsikäyttöisen tutkaskannerin
merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät käsikäyttöisessä
tutkaskannerissa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2012 XX XX
Valmistusvuosi
LAASTI JA LAATTA
Laastin epätasaisen paksuuden vuoksi paalujen
tunnistaminen voi olla vaikeaa. Metallisten naulojen
päät voi olla helpompi tunnistaa paaluissa. Jos
laasti on vahvistettu metallilangalla, käsikäyttöinen
tutkaskanneri ei pysty tunnistamaan luotettavasti sen
takana olevia kohteita.
TEKSTUROIDUT TAI AKUSTISET SEINÄT JA KATOT
Kun skannaat seinää tai kattoa, jossa on
epätasainen pinta, aseta pintaan pahvilevy ja
skannaa pahvin läpi.
PUULATTIA, PUINEN LATTIARAKENNE JA VANERIN PÄÄLLÄ OLEVAT LAATAT
Näiden materiaalien paksuuden vuoksi puupaalun
tai palkin tunnistaminen voi olla vaikeaa. Voi olla
helpompi tunnistaa metallinaulat, joilla materiaalit on
kiinnitetty paaluun tai palkkiin.
MATOT
Käsikäyttöinen tutkaskanneri ei tunnista paaluja tai
palkkeja mattojen läpi. Voi olla helpompi tunnistaa
metallinaulat, joilla materiaalit on kiinnitetty paaluun
tai palkkiin.
HUOMAA: Tunnistussyvyys ja -tarkkuus voi vaihdella
kosteuden, materiaalien sisällön, seinätekstuurin ja
maalin vuoksi.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DCB100 ja
DCB105 -akkulatureille.
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
lataa vain ladattavia DEWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja
aiheuttaa henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa
kun laturi on liitetty tehosyöttöön,
vieras materiaali voi aiheuttaa laturin
oikosulun. Johtavat materiaalit kuten,
mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly,
metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio
tai muu metallipartikkeleiden
kasaantuma, tulee pitää poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä,
kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota
laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
161
SUOMI
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat
laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö
voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä laita mitään esineitä laturin päälle
tai laita laturia pehmeälle pinnalle, joka
saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa
liiallisen sisäisen lämmön. Sijoita laturi pois
lämpölähteiden läheltä. Laturi tuulettuu kotelon
päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut – vaihdata ne välittömästi.
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
162
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DCB100 ja DCB105 -latureissa voi ladata 10,8 V:n
Li-Ion-akkuja. Näitä latauslaitteita ei tarvitse säätää.
Ne on suunniteltu mahdollisimman helpoiksi käyttää.
Lataaminen (kuva [fig.] 1)
1. Työnnä latauslaitteen virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
2. Aseta akku (a) latauslaitteeseen. Punainen
latausvalo vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että
lataaminen on alkanut.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
lataaminen
täyteen ladattu
liian kuumaa tai kylmää
akkua ei ladata
vaihda akku
–
– –
–––––––––––
–
–– – ––
•••••••••••
–
Liian kuumaa tai kylmää akkua
ei ladata
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma
tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun
saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila
on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti.
Tämä ominaisuus pidentää akun ikää.
VAIN LI-ION-AKUT
Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa
tai purkautumasta kokonaan.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos
näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes
se on ladattu täyteen.
SUOMI
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole
ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen
akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja
ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
• Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai kaasun.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
• Lataa akkuyksiköt vain DEWALT-latureilla.
• ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystä varten.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole
käytössä, laita se sivulleen vakaalle
alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen
vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on
suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat
helpommin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Akkuyksikkö
AKUN TYYPPI
DCT418 toimii DEWALT 10,8 voltin akuilla.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden
lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia
kuvakkeita:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
100%
Akkua ladataan.
100%
Akku on ladattu.
Akku on viallinen.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
163
SUOMI
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Käytä vain DEWALT-akkuja. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
g.
Virtapainike
h.
Vasen/ylänuolipainike
i.
OK-painike
j.
Oikea/alanuolipainike
Älä altista vedelle.
k.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4 – 40 ˚C.
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä
tiedoissa.
Käytettäväksi vain ulkona.
Päävalikkopainike
KÄYTTÖTARKOITUS
Käsikäyttöinen tutkaskanneri on tarkoitettu
seinäpinnan alapuolella olevien kohteiden
tunnistamisen helpottamiseen. Sitä voidaan käyttää
laatta-, vaneri-, OSB-, keraamisiin laatta-, marmorija betonipintoihin.
Skanneri havaitsee puupaalut, rautaa sisltävän
metallin, rautaa sisältämättömän metallin,
jännitteenalaiset sähköjohdot ja PVC-putket.
Lue kaikki käyttöohjeet ennen käsikäyttöisen
tutkaskannerin käyttämistä.
Käsikäyttöinen tutkaskanneri on ammattimainen
työkalu. ÄLÄ anna lasten koskea laitteesen.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
Sähköturvallisuus
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Käsikäyttöinen tutkaskanneri
1
1
1
1
10,8 V XR litiumioniakku
Laturi
Käyttöohje
Poikkileikkauspiirros
HUOMAA: N-mallien kanssa ei toimiteta akkuja eikä
latauslaitetta.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 2)
VAROITUS: Älä tee käsikäyttöiseen
tutkaskanneriin tai sen osiin mitään
muutoksia. Muutoin voi aiheutua
omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. 10,8 V XR litiumioniakku
b. Kahva
c. Pyörät
d. Anturialue
e. Kohdistusviiva keskellä
f. Näyttö
164
Laturi toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Varmista myös, että laturin jännite vastaa
verkkovirran jännitettä.
Tämä DEWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei
tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Sammuta käsikäyttöinen
tutkaskanneri aina ennen kuin laitat akun
paikalleen tai irrotat sen.
SUOMI
VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALTakkuja ja latureita.
Akun asentaminen ja poistaminen
käsikäyttöisestä tutkaskannerista
(kuva 3)
HUOMAA: Varmista, että akku on täysin ladattu.
1. Paina oikeaa/alanuolipainiketta (j) tai vasenta/
ylänuolipainiketta (h) haluamasi kielen
valitsemiseksi.
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
DEUTSCH
POLSKI
Pycc
1. Kohdista akku (a) kahvan sisällä oleviin kiskoihin.
2. Liu’uta akku paikalleen, kunnes kuulet
napsahduksen.
AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina vapautuspainiketta (l) ja vedä akku ulos
käsikäyttöisen tutkaskannerin kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassa kuvataan.
KÄYTTÄMINEN
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
2. Paina OK-painiketta (i) valinnan vahvistamiseksi.
PERUSTOIMINNOT
Käsikäyttöinen tutkaskanneri tunnistaa seinän takana
olevat kohteet kolmessa vaiheessa.
1. Aseta laite seinään.
2. Esiskannauksen kartoitus: Siirrä suorassa
linjassa seinäpinnan yli.
3. Skannattujen kohteiden näyttö: Skannaa
vastakkaiseen suuntaan tunnistettujen kohteiden
näyttämiseksi.
Oikeaoppinen käden asento
VAROITUS: Vakavan
henkilövahinkovaaran välttämiseksi on
AINA käytettävä oikeaoppista käden
asentoa kuvan mukaisesti.
Käsien oikea asento tarkoittaa yhden käden
pitämistä kahvassa (b).
Käyttöönotto (kuva 2)
Virran kytkeminen päälle/pois päältä
Kytke käsikäyttöinen tutkaskanneri päälle
painamalla virtapainiketta (g) ja pitämällä sitä alhaalla
0,5 sekuntia.
Kytke käsikäyttöinen tutkaskanneri pois päältä,
painamalla virtapainiketta (g) ja pitämällä sitä alhaalla
2 sekuntia.
Esiskannauksen tietojen kartoitusprosessi voidaan
aloittaa mihin tahansa suuntaan. Käsikäyttöinen
tutkaskanneri siirtyy automaattisesti kohteiden
esitystilaan, kun alustavaa skannaussuuntaa
muutetaan.
Käsikäyttöinen tutkaskanneri sammuu myös
automaattisesti, kun sitä ei käytetä 15 minuuttiin.
Käsikäyttöistä tutkaskanneria voidaan käyttää niin
vaaka- kuin pystysuunnassa.
ALUSTAVAT ASETUKSET
Seinäpinnan ensimmäisen skannauksen aikana
suoritetaan esiskannauksen tietojen kartoitus.
Käsikäyttöinen tutkaskanneri havaitsee ja kalibroituu
automaattisesti kaikkien seinäpinnan alapuolella
olevia kohteita varten. Kun skannauksen suuntaa
muutetaan, käsikäyttöinen tutkaskanneri näyttää
tunnistetut kohteet.
Paina virtapainiketta (g) käsikäyttöisen tutkaskannerin
kytkemiseksi päälle.
Kun käsikäyttöinen tutkaskanneri kytketään päälle
ensimmäistä kertaa, se pyytää valitsemaan kielen.
165
SUOMI
Käsikäyttöinen tutkaskanneri voi kartoittaa ja
analysoida jopa 3 metriä (9,8 jalkaa) seinää.
SKANNAUSPROSESSI
1. Alla oleva näyttö osoittaa, että käsikäyttöinen
tutkaskanneri on valmis uutta skannausta
varten.
Varmista, että pyörät ovat kiinni seinäpinnassa koko
esiskannauksen tietojen kartoituksen ja skannauksen
aikana.
PÄÄNÄYTTÖ
Päänäyttö sisältää eri tieto-osioita.
2. Aseta käsikäyttöinen tutkaskanneri seinään
uuden skannauksen aloittamiseksi.
3. Siirrä käsikäyttöistä tutkaskanneria seinän
pintaa pitkin suorassa linjassa. Alla oleva näyttö
osoittaa, että esiskannauksen kartoitus on
käynnissä.
P
Q
R
O
S
O. Pääskannausikkuna
P. Luotettavuusmittari
Q. Materiaalin tunnistusikkuna
R. Akkuvirran mittari
4. Käsikäyttöisen tutkaskannerin skannausväli
on 3 metriä (9,8 jalkaa) seinästä. Keltainen
muistipalkki täyttyy osoittaen, kuinka suuri
osa välistä on käytössä. Kun käyttövälin rajaa
lähestytään, muistipalkki muuttuu punaiseksi.
S. Jäljityspalkki
Pääskannausikkuna
Pääskannausikkuna (O) tarjoaa graafisen esityksen
seinäpinnan alapuolella tunnistetusta kohteesta.
Laite tunnistaa puisia kohteita, rautaa sisältävän
ja rautaa sisältämättömän metallin, muovin ja
jännitteenalaiset sähköjohdot.
5. Muuta skannaussuuntaa kartoitettujen tietojen
lukemiseksi. Alla oleva päänäyttö tulee näkyviin.
Puu
166
Jännitteenalainen Rautaa
sähkö
sisältävä metalli
SUOMI
Tunnistettavia kohteita ovat:
Puu
Rautaa sisältämätön metalli
Metalli
(rautaa sisältävä)
Metalli
(rautaa
sisältämätön)
Muovi / PVC
Näkyviin tulevat nuolet ohjaavat kohteen keskelle.
Kun kohteen keskikohta on tunnistettu, näkyviin tulee
keskiviivan kuvake. Käsikäyttöinen tutkaskanneri
voidaan lisäksi asettaa aktivoimaan äänimerkki,
kun se keskitetään suoraan tunnistetun kohteen
päälle. Lisätietoa äänimerkin käyttöönottamisesta
ja käytöstä poistamisesta saa ohjekirjan osiosta
Valikkovalinnat. Käsikäyttöisen tutkaskannerin
yläosassa olevia kohdistusviivoja (kuva 2, e) voidaan
käyttää sen jälkeen ohjata seinän merkitsemiseksi.
Luotettavuusmittari
Luotettavuusmittari (P) antaa tietoa signaalin
vahvuudesta.
Kun mittari on syttynyt kokonaan, tietosignaali on
vahva ja luotettavuus tunnistaa materiaali pinnan alta
on suuri.
Kun mittari on syttynyt osittain, tietosignaali on
heikompi ja luotettavuus tunnistaa materiaali seinän
alta on pienempi.
Voit parantaa signaalin vahvuutta seuraavasti:
• Skannaa suorassa linjassa, joko vaaka- tai
pystysuunnassa.
• Skannaa tasaisesti nostamatta laitetta seinän
pinnasta.
• Skannaa aina HITAASTI maksimaalisen
herkkyyden saavuttamiseksi.
• Älä kosketa skannattavaan pintaan toisella
kädellä tai muulla kehonosalla, sillä se häiritsee
skannausta.
• Lue ohjekirjan osio Tunnistaminen erityisten
pintojen läpi.
Materiaalin tunnistusikkuna
Materiaalin tunnistusikkuna (Q) tarjoaa lisätietoa
seinäpinnan alapuolella tunnistetusta kohteesta.
Useita eri kohteita voi näkyä, jos ne ovat suoraan
käsikäyttöisen tutkaskannerin alapuolella.
Muovi
Jännitteenalainen sähkö
HUOMAA: Kun käsikäyttöinen tutkaskanneri
on suoraan jännitteenalaisen johdon päällä,
jännitteenalaisen sähköjohdon kuvake tulee näkyviin
pääskannausikkunaan (O) ja jännitteenalaisen
sähköjohdon kuvake vilkkuu materiaalin
tunnistusikkunassa (Q).
Kun käsikäyttöinen tutkaskannerin on lähellä,
mutta ei suoraan jännitteenalaisen johdon päällä,
jännitteenalaisen sähköjohdon kuvake vilkkuu
materiaalin tunnistusikkunassa (Q). Tämä tarkoittaa,
että käsikäyttöisen tutkaskannerin lähellä on
jännitteenalainen sähköjohto.
Akkuvirran mittari
Käsikäyttöisen tutkaskannerin näytössä
on akkuvirran mittari (R), joka sisältää
neljä keltaista osiota, jotka osoittavat
akun 10,8 V jäljellä olevan virtatason.
Kun akkuvirran taso on käyttörajan
alapuolella, akkuvirran mittarin viimeisin osa muuttuu
punaiseksi osoittaen, että akku on ladattava.
HUOMAA: Akkuvirran mittari osoittaa akkuvirran
tason ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita tuotteen
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
Jäljityspalkki
Päänäytön alaosassa oleva jäljityspalkki (S) antaa
yleisnäkymän esiskannauksen tietojen kartoituksen
aikana tunnistettujen kohteiden määrästä.
Käsikäyttöisen tutkaskannerin nykyisen sijainnin
osoittavat kannattimet ja varjoalue.
167
SUOMI
Jäljityspalkin avulla voidaan määrittää käsikäyttöisen
tutkaskannerin siirtosuunta muiden kohteiden
tunnistamiseksi seinäpinnan alapuolella.
KONTAKTI SEINÄPINTAAN MENETETTY
Jos käsikäyttöinen tutkaskanneri menettää kontaktin
seinäpintaan, seuraava virheviesti tulee näkyviin:
Virheviestit
LIIAN NOPEA SKANNAUS
Jos skannausnopeus ylittää käsikäyttöisen
tutkaskannerin maksimikäyttönopeuden, alla oleva
viesti tulee näkyviin:
Poista käsikäyttöinen tutkaskanneri seinästä.
Kun näkyviin tulee ALOITA SKANNAUS [BEGIN
SCANNING] -näyttö, aseta käsikäyttöinen
tutkaskanneri seinään skannauksen aloittamiseksi
uudelleen.
Poista käsikäyttöinen tutkaskanneri seinästä.
Kun näkyviin tulee ALOITA SKANNAUS [BEGIN
SCANNING] -näyttö, aseta käsikäyttöinen
tutkaskanneri seinään skannauksen aloittamiseksi
uudelleen.
LIIAN HIDAS SKANNAUS
MAKSIMIVÄLIMATKA YLITETTY
Käsikäyttöisen tutkaskannerin maksimiskannausväli
on 3 metriä (9,8 jalkaa). Jos skannattu väli ylittää
maksimiskannausvälin, seuraava virheviesti tulee
näkyviin:
Jos skannausnopeus alittaa käsikäyttöisen
tutkaskannerin minimikäyttönopeuden, seuraava
viesti tulee näkyviin:
Poista käsikäyttöinen tutkaskanneri seinästä.
Poista käsikäyttöinen tutkaskanneri seinästä.
Kun näkyviin tulee ALOITA SKANNAUS [BEGIN
SCANNING] -näyttö, aseta käsikäyttöinen
tutkaskanneri seinään skannauksen aloittamiseksi
uudelleen.
Kun näkyviin tulee ALOITA SKANNAUS [BEGIN
SCANNING] -näyttö, aseta käsikäyttöinen
tutkaskanneri seinään skannauksen aloittamiseksi
uudelleen.
Valikkovalinnat
ALHAINEN AKKUVIRTA
Paina valikkopainiketta (k) valikkovalintojen
näkemiseksi.
Jos 10,8 V akun virta on loppumaisillaan, seuraava
virheviesti tulee näkyviin:
HUOMAA: Voit painaa valikkopainiketta milloin
tahansa yhden tason siirtymiseksi ylöspäin.
1. Paina oikeaa/alanuolipainiketta (j) tai vasenta/
ylänuolipainiketta (h) valikkovalinnan
korostamiseksi.
Vaihda tai lataa 10,8 V akku.
168
SUOMI
2. Paina OK-painiketta (i) valinnan vahvistamiseksi.
KIELIVALINTA
Paina OK-painiketta (i) poistuaksesi valinnasta.
TEHDASASETUKSIEN PALAUTUS
1. Paina oikeaa/alanuolipainiketta (j) tai vasenta/
ylänuolipainiketta (h) haluamasi kielen
valitsemiseksi.
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
HUOMAUTUS: Kun oletusasetukset
palautetaan, kaikki sen hetkiset
asetukset poistetaan.
1. Paina oikeaa/alanuolipainiketta (j) tai vasenta/
ylänuolipainiketta (h) valinnan KYLLÄ [YES] tai EI
[NO] korostamiseksi.
POLSKI
Pycc
2. Paina OK-painiketta (i) valinnan vahvistamiseksi.
OPASTUS
Käsikäyttöisessä tutkaskannerissa on
opastustoiminto, joka antaa parhaisiin käytäntöihin
liittyviä neuvoja.
Opastustoiminnon jälkeen käsikäyttöinen
tutkaskanneri palaa päävalikkoon.
ÄÄNEN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ
2. Paina OK-painiketta (i) valinnan vahvistamiseksi.
3. Jos valitset KYLLÄ, käsikäyttöinen tutkaskanneri
pyytää toisen vahvistuksen tehdasasetuksien
palauttamiseksi. Paina oikeaa/alanuolipainiketta
(j) tai vasenta/ylänuolipainiketta (h) valinnan
KYLLÄ [YES] tai EI [NO] korostamiseksi.
1. Paina oikeaa/alanuolipainiketta (j) tai vasenta/
ylänuolipainiketta (h) valinnan PÄÄLLÄ [ON] tai
POIS [OFF] korostamiseksi.
4. Paina OK-painiketta (i) valinnan vahvistamiseksi.
Käyttövinkkejä
2. Paina OK-painiketta (i) valinnan vahvistamiseksi.
NÄYTTÖVERSIO
Käsikäyttöinen tutkaskanneri näyttää tuotteen
ohjelmistoversion.
• Käytä ainoastaan DEWALT 10,8 V XR
litiumioniakkua.
• Varmista, että DEWALT -akku on hyvässä
käyttökunnossa. Jos päänäytössä oleva
akkuvirran mittari (R) osoittaa vain yhden
punaisen osion, akku on ladattava.
• Skannaa suorassa linjassa, joko vaaka- tai
pystysuunnassa.
169
SUOMI
• Skannaa tasaisesti nostamatta laitetta seinän
pinnasta.
• Skannaa aina HITAASTI maksimaalisen
herkkyyden saavuttamiseksi.
• Älä kosketa skannattavaan pintaan toisella
kädellä tai muulla kehonosalla, sillä se voi häiritä
skannausta.
• Katso rakennuskaaviot, johtojen ja putkien
ulostuloaukot ja rakennustekniikat. Paalut
sijaitsevat yleensä joko 40 cm:n (16") tai
60 cm:n (24") välein keskikohdasta ja ne ovat
38 mm (1-1/2") leveitä. Ovet ja ikkunat on usein
valmistettu paaluilla ja palkeilla, jotka sijaitsevat
lähellä toisiaan.
• Vältä skannaamasta materiaaleja, joiden tiiviys
on vaihteleva, niitä ovat esimerkiksi pehmustetut
matot, liian paksu laasti ja laatta, vasta maalatut
seinät tai metalliset seinäpäällysteet.
• Vältä korujen, kuten sormusten tai kellojen,
käyttöä. Metalli voi aiheuttaa epätarkkoja
mittaustuloksia.
• Suojaa laite kosteudelta ja suoralta
auringonvalolta.
• Älä aseta tarroja, merkkejä, maalia tai nimikilpiä,
varsinkaan metallisia, työkalun takana olevalle
anturialueelle.
HUOLTO
VAROITUS: Sammuta käsikäyttöinen
tutkaskanneri aina ennen kuin laitat akun
paikalleen tai irrotat sen.
Käsikäyttöinen DEWALT-tutkaskanneri on suunniteltu
käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän
kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen
puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman
toiminnan.
Laturia, akkua ja käsikäyttöistä tutkaskanneria ei
voida huoltaa. Sisällä ei ole mitään huollettavia osia.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla liat ja pöly pois
vähintään kerran viikossa puhtaalla
ja kuivalla ilmalla. Silmävammojen
minimoimiseksi puhalluksen aikana tulee
aina käyttää asianmukaisia suojalaseja.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
VAROITUS: Älä pyyhi etuosaa
liuotusaineilla, muutoin se voi vaurioitua.
Älä puhdista infrapunainssejä liian
voimakkaasti, sillä niiden herkkä
heijastusta estävä pinta voi vaurioitua.
LATAUSLAITTEEN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota
pistoke sähköpistorasiasta ennen
puhdistamista. Voit poistaa lian ja
rasvan latauslaitteen ulkopinnasta
pyyhkimällä kankaalla tai harjaamalla
pehmeällä muulla kuin metallista
valmistetulla harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
VALMISTAJAN SUOSITTELEMAT LISÄVARUSTEET:
Saat lisätietoja sopivista lisävarusteista
jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
170
SUOMI
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALThuoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden
lähimpään DEWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot
ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä
palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.
com.
Ladattava akku
Jos akun teho heikkenee, se on ladattava. Kun
akku on tullut elinkaarensa päähän, toimita se
kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla.
• Käytä laitetta, kunnes akku tyhjenee. Irrota akku
laitteesta.
• Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Vie
ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
171
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
172
SUOMI
Vianetsintä
TILANNE
MAHDOLLINEN SYY
RATKAISU
Laite ei kytkeydy päälle
• Ei virransyöttöä
• Varmista, että 10,8 V akku on täysin ladattu
• Aseta 10,8 V akku oikein kahvaan
Laite ei näytä kohteita,
viesti “Esiskannaustietojen
kartoitus”
• Laite suorittaa skannatun
alueen kartoitusta
• Katso osio Skannausprosessi
Materiaaleja ei havaittu tai
kohteiden tunnistus on
vaikeaa
• Liian kapea alue
kartoitettu
• Vaikea skannata erityisiä
seinäpintoja
•
•
•
•
Metallin tunnistus on vaikeaa
• Metalliesineet ovat liian
syvällä
• Skannaa sekä vaaka- että pystysuoraan.
Metallin herkkyys on suurempi, kun metallinen
kohde on samansuuntaisesti anturiin.
Mahdollinen virheellinen
metallin tunnistus
• Metallisia esineitä, kuten
koruja, on liian lähellä
anturialuetta
• Poista korut ja skannaa uudelleen
Skannaus vaikeaa ovien tai
ikkunoiden lähellä
• Kaksin- tai kolminkertaiset
paalut ovat yleisiä ovien ja
ikkunoiden ympärillä
• Tunnista sen sijaan ulkoreuna
Havaittu jännitealue on
odotettua suurempi
• Seinäpinnassa voi olla
staattista sähköä
• Skannaa pienempi alue
• Kytke sähköjärjestelmä pois ja tunnista sen
sijaan metalliverkko
• Aseta vapaa käsi seinään staattisen sähkön
poistamiseksi
Jännitettä ei havaittu alueella,
jossa sitä odotettiin olevan
• Johdot on suojattu
kaapelinsuojaputkilla
• Johdot ovat syvemmällä
kuin 76 mm (3")
• Johdoissa ei ole virtaa
• Skannausta ei voida
suorittaa erityisissä
seinäpinnoissa
• Tarkista tunnistettu metalli skannausikkunassa
kaapelinsuojaputkien määrittämiseksi
• Kytke kohde pistokkeeseen jännitteen
tarkistamiseksi
• Katso osio Tunnistaminen erityisten pintojen
läpi
Alhainen luotettavuusmittarin
lukema
• Skannausta ei suoriteta
suorassa linjassa
• Liian nopea skannaus
• Vaikea skannata erityisiä
seinäpintoja
• Skannaa hitaasti
• Skannaa suorassa linjassa
• Katso osio Tunnistaminen erityisten pintojen
läpi
Virheviesti: Liian nopea
• Liian nopea skannaus
• Skannaa hitaasti
Virheviesti: Pintakontakti
menetetty
• Käsikäyttöinen
tutkaskanneri nostettu
pois seinäpinnasta
• Kartoita alue uudelleen ja suorita skannaus
uudelleen
Keskityslinja ei tule näkyviin
• Seinä on paksu tai kiinteä
• Katso osio Tunnistaminen erityisten pintojen
läpi
Näyttö pysähtyy tai se ei
kytkeydy päälle
• Ohjelmisto lukittunut
• Aseta pieni esine (esim. paperiklemmarin pää)
nollauspainikkeeseen. Nollauspainike sijaitsee
takaosassa merkin alapuolella. Merkissä
on ympyrä, joka ilmoittaa nollauspainikkeen
sijainnin.
Kartoita uudelleen suurempi alue
Skannaa hitaasti
Skannaa suorassa linjassa
Katso osio Tunnistaminen erityisten pintojen
läpi
• Skannaa sekä vaaka- että pystysuuntaan
173
SVENSKA
SLADDLÖS HANDHÅLLEN RADARSKANNER
DCT418
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
DCT418
10,8
1
Li-Ion
-5 °C till 45 °C
(23 °F till 113 °F)
Temperaturområde (förvaring)
-32 °C till 50 °C
(-25 °F till 122 °F)
Vikt (utan batteri)
kg
0,6
Skannar genom
kallmurar, plywood, OSB,
keramisk kakel, marmor och
betong
Upptäcker föremål
träreglar, järnhaltig metall,
icke järnhaltig metall, PVC,
och strömförande elektriska
ledningar
Maximalt känslighetsdjup träreglar
38 mm (1-1/2")
Maximalt känslighetsdjup icke
järnhaltig metall
76 mm (3")
Maximalt känslighetsdjup järnhaltig metall 76 mm (3")
Maximalt känslighetsdjup PVC-rör
76 mm (3")
Maximalt känslighetsdjup elektriska
ledningar
76 mm (3")
Position korrekthet
+/- 13 mm (1/2")
Displaytyp
89 mm (3,5 tum) färg-LCD
Displayupplösning
320x240 pixlar
Språkval
engelska, spanska, franska,
tyska, italienska, holländska,
ryska, polska
Spänning
VDC
Typ
Batterityp
Temperaturområde (drift)
Batteripaket
Batterityp
Spänning
VDC
Kapacitet
Ah
Vikt
kg
174
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
Laddare
Starkströms- VAC
spänning
Batterityp
Ung.
min
laddningstid
Vikt
Säkringar
Europa
kg
DCB100
230
DCB105
230
Li-Ion
40
40
(1,3 Ah (1,5 Ah
batteri- batteripaket) paket)
0,3
Li-Ion
30
30
(1,3 Ah (1,5 Ah
batteribatteri
paket)
paket)
0,49
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
VARNING: Detta är en klass A produkt.
I hemmamiljö kan denna produkt orsaka
radiostörningar och användaren kan
avkrävas att vidtaga lämpliga åtgärder i
dessa fall.
VARNING: Ökad elektrostatisk
spänning kan göra att displayen
inte fungerar och data som inte
sparats kommer att förloras. Om
skärmen fryser, ta bort 10,8 V
batteripaketet och återställ enheten.
Sätt tillbaka batteripaketet och tryck på
strömknappen.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
SVENSKA
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Viktiga säkerhetsinstruktioner
• Läs igenom dessa instruktioner.
• Spara dessa instruktioner.
• Uppmärksamma alla varningar.
• Följ alla instruktioner.
• Använd endast de tillsatser/tillbehör som
specificerats av tillverkaren.
• Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal.
Service krävs när apparaten har skadats på
något sätt, utsatts för regn eller fukt, inte
fungerar normalt eller har tappats.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR
ATT KUNNA REFERERA TILL DEM SENARE
Användning och skötsel
a) Förvara en handhållen radarskanner
som går på tomgång utom räckhåll
för barn och låt inte personer som är
ovana med handhållna radarskanner
eller dessa instruktioner använda
den handhållna radarskannern. Den
handhållna radarskannern kan vara farlig i
händerna på oerfarna användare.
b) Använd den handhållna radarskannern,
tillbehör etc. i enlighet med dessa
instruktioner, ta också med i
beräkningen arbetsförhållandena och
arbetet som skall utföras. Användningen
av den handhållna radarskannern för andra
verksamheter än de som det är avsett för
skulle kunna resultera i en farlig situation.
Användning och skötsel av
batteridrivet verktyg
a)
b)
Säkerhet vid arbetsområdet
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Håll barn och åskådare borta medan
en handhållen radarskanner används.
Distraktioner kan göra att du förlorar
kontrollen.
Personlig säkerhet
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
den handhållna radarskannern. Använd
inte den handhållna radarskannern när
du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
handhållen radarskanner kan resultera i
allvarliga personskador.
b) Sträck Dig inte för mycket. Ha ordentligt
fotfäste och balans hela tiden. Detta
möjliggör bättre kontroll av handhållna
radarskannern i oväntade situationer.
c) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte löst
sittande kläder eller smycken. Håll hår,
beklädnad och handskar borta från delar
i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt
hår kan fastna i rörliga delar.
c)
Ladda endast med den laddare som
specificerats av DEWALT. En laddare som
passar en batterityp kan medföra brandrisk
om den används ihop med ett annat batteri.
När batteripaket inte används bör det
hållas borta från andra metallföremål
som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar
och andra små metallföremål som kan
skapa kontakt mellan de två polerna.
Kortslutning mellan batteriets poler kan
orsaka brännskada eller brand.
Under olämpliga förhållanden kan vätska
spruta ut från batteriet. Undvik kontakt.
Vid oavsiktlig kontakt, spola med vatten.
Om vätskan kommer i kontakt med
ögonen, sök också läkarhjälp. Vätska som
sprutar ur batteriet kan orsaka sveda och
brännskador.
Säkerhetsinformation för handhållna
radarskannrar
VARNING: Demontera inte
eller modifiera den handhållna
radarskannern. Det finns inga
servicebara delar på insidan. Om
du behöver hjälp kontakta din lokala
återförsäljare.
• Arbeta inte med den handhållna
radarskannern i explosiv omgivning, t.ex.
i närheten av brännbara vätskor, gaser
eller damm. Handhållna radarskannrar kan ge
upphov till gnistor som kan antända dammet
eller ångorna.
175
SVENSKA
• Den handhållna radarskannern bör endast
användas med specifikt avsedda DEWALT
batterier. Användning av några andra batterier
kan utgöra risk för brand.
• Förvara den handhållna radarskannern
utom räckhåll för barn och andra
outbildade personer. Verktyg är farliga i
händerna på outbildade användare.
• Ta inte bort eller utplåna
varningsetiketterna.
• Den handhållna radarskannern måste
bibehålla kontakten med väggytan under hela
skanningen.
• Optimal hantering av den handhållna
radarskannern är endast möjlig när
driftsinstruktionerna lästs igenom och följs.
• Fäst inga etiketter på namnplattorna till
sensorområdet på baksidan av den handhållna
radarskannern. Särskilt metalletiketter kan
påverka mätresultatet.
• Innan den handhållna radarskannern slås på,
se till att bakre ytan inte är fuktig. Om så krävs,
torka av med en torr trasa innan skanningen.
• Utsätt den inte för extrema temperaturer eller
variationer i temperaturer. Vid stora variationer
i temperaturen, låt enheten anpassas till den
omgivande temperaturen innan den slås
på. Extrema och variationer i temperaturen
kan påverka displayen och korrektheten hos
verktyget.
• Statisk elektricitet kan leda till felaktig detektering
av elektriska ledningar.
VARNING: För att minska risken för
skador och elektriska stötar, stäng alltid
av strömmen vid arbete nära elektriska
ledningar. Metallskärmade ledningar
eller de i metallrör kommer inte att
upptäckas. Var extra försiktig under
dessa förhållanden eller när det finns
strömförande ledningar i närheten. Testa
funktionen hos växelströmmen i ett
fungerande vägguttag innan mätningen.
VARNING: Strömförande ledninger
djupare än 50,8 mm (2") från ytan, i
plaströr, bakom plywoodtunna väggar
eller metalltäckta väggar, kablar med
likström eller ledningar som används
vid telekommunikation och datorsystem
kanske inte upptäcks. Ledningar som
inte är strömförande kan upptäckas
som metallföremål.
VARNING: Utsätt inte den handhållna
radarskannern eller batteriet för
överdriven värme såsom solsken, eld
eller liknande.
VARNING: Använd inte verktyget för
att upptäcka växelström i oisolerade,
exponerade eller fria ledningar. Använd
den inte istället för en voltmeter.
VARNING: Modifieringar som inte
godkänts av tillverkaren kan göra att
användare förlorar behörigheten att
använda enheten.
VARNING: Upptäckta värden
kan påverkas av vissa omgivande
förhållanden. Dessa inkluderar närhet till
annan utrustning som producerar starka
magnetiska eller elektromagnetiska
fält, fukt, byggnadsmaterial i metall,
folielaminerade isoleringsmaterial eller
ledande tapeter eller kakelplattor.
Användning av sändarsystem såsom
WLAN, UMTS, radar, sändarmaster eller
mikrovågor kan påverka mätningen.
VARNING: Enbart själva detektorn
skall man inte lita på när det
gäller att lokalisera poster bakom
den skannade ytan. Under vissa
förhållande kanske inte skannern
kan identifiera alla objekt eller exakt
placering av alla objekt. Använd
andra informationskällor som hjälp
att lokalisera poster innan ytan
penetreras. Sådana ytterligare källor
inkluderar konstruktionsritningar, synliga
röringångar och ledningsingångar i
väggar, såsom i en källare och 40 cm
(16") eller 60 cm (24") regelavstånd.
176
VARNING: Du bör alltid vara försiktig
vid spikning, sågning eller borrning i
tak, väggar och golv som kan innehålla
ledningar eller rör nära ytan. Skärmade,
döda eller icke-strömförande ledningar
kommer inte att upptäckas som
strömförande ledningar. Kom ihåg att
reglar eller bärbalkar normalt har ett
centrumavstånd på 40 cm (16") eller
60 cm (24") och är vanligtvis 38 mm
(1-1/2") breda. Se upp med allt har
kortare avstånd eller en annan bredd.
Stäng alltid av strömmen vid arbete
nära elektriska ledningar. Stäng också
av gas- och vattenledningar.
SE UPP: Använd inte den på
människor eller djur. Denna enhet är
inte avsedd att användas på människor
eller djur, den kan orsaka skador.
SVENSKA
SE UPP: När den inte används,
placera den handhållna
radarskannern på en stabil yta där
den inte utgör en fara att någon
snubblar eller faller. Vissa verktyg
med stora batteripaket kan stå upprätt
på batteripaketet men lätt kan vältas.
Detektering genom speciella
ytförhållanden
TAPET
Den handhållna radarskannern kommer att
fungera normalt på vägar som är täckta med
tapet eller tyg såvida materialet inte är metallfolie,
innehåller metallfibrer eller fortfarande är våta efter
uppsättningen.
GIPS OCH PUTS
På grund av den ojämna tjockleken hos gips kan det
vara svårt att lokalisera reglar. Det kan vara enklare
att identifiera metallspikhuvuden i reglar. Om gipset
är förstärkt med trådnät kan inte den handhållna
radarskannern på ett pålitligt sätt upptäcka föremål
bakom det.
TEXTUR- ELLER LJUDVÄGGAR OCH TAK
Vid skanning av en vägg eller tak med en ojämn yta,
placera tunn papp på ytan och skanna över pappen.
TRÄGOLV, TRÄUNDERGOLV OCH KALLMURAR ÖVER PLYWOOD
På grund av tjockleken hos dessa material kan det
vara svårt att upptäcka en träregel eller balk. Det kan
vara enklare att upptäcka metallspikar som håller
fast materialet i regeln eller balken.
MATTBELÄGNINGAR
Den handhållna skannern kan inte upptäcka reglar
elelr balkar genom mattbeläggningar. Det kan vara
enklare att upptäcka metallspikar som håller fast
materialet i regeln eller balken.
OBSERVERA: Avkänning av djup och korrekthet
kan variera beroende på fukt, innehåll i materialet,
väggtextur och färg.
Dolda risker
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. De är:
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
– Risk för personskador på grund av oavsiktlig
kontakt med strömförande delar under
arbetsprocessen.
Märkningar på handhållen
radarskanner
Följande bilddiagram visas på den handhållna
radarskannern:
Läs instruktionshandbok före användning.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.
Exempel:
2012 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna
handbok innehåller viktiga säkerhets- och
bruksanvisningar för batteriladdarna DCB100 och
DCB105.
• Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
SE UPP: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DEWALT laddningsbara batterier. Olika
typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för
att garantera att de inte leker med
apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget
kan den kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat
till, slipdamm, metallspån, stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
177
SVENSKA
• Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av DEWALT
laddningsbara batterier. All annan användning
kan resultera i barndrisk, elektriska stötar eller
död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när
laddaren kopplas ur. Detta kommer att minska
risken för skador på den elektriska kontakten
och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen går
på den, snubblar på den eller att det på
annat sätt riskerar att skadas eller påfrestas.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren
eller placera inte laddaren på ett mjukt
underlag eftersom det kan blockera
ventilationsöppningarna vilket kan resultera
i intern överhettning. Placera laddaren undan
från alla heta källor. Laddaren ventileras genom
öppningar i överkant och underkant av höljet.
• Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt — byt ut dem omedelbart.
• Använd inte laddaren om den utsatts för
skarpa stötar, tappats eller skadats på annat
sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter.
• Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
• Om strömsladden skadas måste den bytas
omedelbart at tillverkaren, dess serviceombud
eller liknande kvalificerad person för att förhindra
alla faror.
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den
regörs. Detta kommer att minska risken för
elektriska stötar. Borttagning av batteripaketet
kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
• Laddaren är konstruerad för att arbeta med
standard 230 V hushållsström. Försök inte
att använda någon annan spänning. Detta
gäller inte för billaddaren.
178
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
Laddarna DCB100 och DCB105 lämpar sig för
10,8 V Li-Ion batterier.
Dessa laddare behöver inga justeringar, och är
konstruerade för att vara så lätta som möjligt att
använda.
Laddningsprocedur (fig. 1)
1. Plugga in laddaren i ett lämpligt uttag innan du
sätter in batteripaketet.
2. Sätt in batteripaketet (a) i laddaren. Den röda
(laddnings-) lampan blinkar kontinuerligt, vilket
indikerar att laddningsproceduren har börjat.
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
OBSERVERA: För att garantera maximal prestanda
och livslängd för Li-jon batterier bör batteripaketet
laddas fullt innan första användning.
Laddningsprocedur
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
laddar
helt uppladdat
het/kall paketfördröjning
byt ut batteripaketet
– – –
–
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Het/kall paketfördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för
varmt eller för kallt, startar den automatiskt en het/
kall paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen
tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Därefter växlar laddaren automatiskt till paketets
laddningsläge. Denna funktion garanterar maximal
livslängd för batteriet.
ENDAST FÖR BATTERIPAKET MED LI-JON
Li-jon-batterier är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som skyddar batteriet mot
överbelastning, överhettning eller för mycket
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det
om det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om
detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till
dess det är full-laddat.
SVENSKA
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda inte eller använd batteriet i explosiv
atmosfär, såsom i närheten av brännbara
vätskor, gaser eller damm. Isättning och
borttagning av batteriet från laddaren kan
antända dammet eller ångorna.
• Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren.
Modifiera inte batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare då batteripaketet kan brista och
orsaka allvarliga personskador.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
• Aldda endast batteripaketet i DEWALT laddare.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
• Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40 ˚C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
eller skadats på något annat sätt (t.ex.
genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera
i elektriska stötar eller dödsfall av
elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för
återvinning.
SE UPP: När den inte används skall
den läggas på sidan på en stabil
plats så att ingen riskerar att någon
snubblar på den. Vissa verktyg med
stora batteripaket kan stå upprätt på
batteripaketet men lätt kan vältas.
Batteripaket
BATTERITYP
DCT418 arbetar med DEWALT 10,8 volt
batteripaket.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
OBSERVERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Som tillägg till de piktografier som används i
denna handbok visar etiketterna på laddaren och
batteripaketet följande piktografier:
Läs instruktionshandbok före användning.
179
SVENSKA
100%
Batteriladdning.
100%
Batteriet laddat.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 2)
VARNING: Modifiera aldrig den
handhållna radarskanner eller någon del
av den. Skada eller personskada kan
uppstå.
Batteriet defekt.
Het/kall paketfördröjning.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Använd endast med DEWALTs
batteripaket, andra kan spricka och
orsaka personskada och skador.
a. 10,8 V XR litium-jon batteripaket
b. Handtag
c. Hjul
d. Sensorområde
e. Centrumriktlinje
f. Display
g.
Strömbrytare
h.
Pilknapp väntser /upp
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart
byts ut.
OK-knapp
j.
Pilknapp höger/ned
k.
Huvudmenyknapp
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
AVSEDD ANVÄNDNING
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn till miljön.
Den handhållna radarskannern är designad för att
hjälpa till att lokalisera objekt bakom väggytan. Den
kan användas på ytor såsom kallmurar, plywood,
OSB, keramisk kakel, marmor och betong.
Bränn inte batteripaketet.
Poster som upptäcks är träreglar, järnhaltig metall,
icke-järnhaltig metall, strömförande elektriska
ledningar och PVC-rör.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
Läs igenom hela manualen innan den handhållna
radarskannern används.
Endast för användning inomhus.
Den handhållna radarskannern är ett professionellt
verktyg. LÅT INTE barn komma i kontakt med
verktyget. Övervakning krävs när oerfarna användare
använder detta verktyg.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Handhållen radarskanner
1 10,8 V XR litium-jon batteripaket
1 Laddare
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
OBSERVERA: Batteripaket och laddare är inte
inkluderade med N-modellerna.
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
180
i.
Elektrisk Säkerhet
Laddaren har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Kontrollera
också att spänningen på din laddare är den samma
som i elnätet.
Din DEWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
SVENSKA
Användning av Förlängningssladd
Komma igång (fig. 2)
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Ström på/av
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
För att slå på den handhållna radarskannern,
tryck på strömbrytaren (g) och håll kvar i 0,5
sekunder.
För att stänga av den handhållna radarskannern,
tryck på strömbrytaren (g) och håll kvar i 2 sekunder.
Den handhållna radarskannern kommer också
att stängas av automatiskt efter 15 minuter av
inaktivitet.
VARNING: Stäng alltid av den
handhållna radarskannern innan
batteripaketet sätt i eller tas bort.
FÖRSTA INSTÄLLNING
VARNING: Använd endast DEWALT
batteripaket och laddare.
Första gången som den handhållna radarskannern
slås på kommer den att uppmana att välja ett språk.
Isättning och borttagning av
batteripaketet från den handhållna
radarskannern (fig. 3)
Tryck på strömbrytaren (g) för att slå på den
handhållna radarskannern.
1. Tryck på höger/ned pilknappen (j) eller vänster/
upp pilknappen (h) för att välja önskat språk.
OBSERVERA: Se till att batteripaketet är fulladdat.
ENGLISH
ITALIANO
INSTALLATION AV BATTERIET I VERKTYGSHANDTAGET
ESPAÑOL
NEDERLANDS
1. Rikta in batteripaketet (a) mot listerna inuti
handtaget.
FRANÇAIS
DEUTSCH
POLSKI
Pycc
2. Skjut den med en fast rörelse på plats till du hör
att låset snäpper på plats.
BORTTAGNING AV BATTERIET FRÅN VERKTYGET
1. Tryck på låsknappen (l) och dra med en fast
rörelse batteripaketet bort från den handhållna
radarskannerns handtag.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i
laddningsavsnittet i denna manual.
DRIFT
Bruksanvisning
2. Tryck på OK-knappen (i) för att bekräfta valet.
GRUNDLÄGGANDE HANTERING
Den handhållna radarskannern identifierar objekt
bakom väggytor i tre steg.
1. Placera enheten på väggen.
2. Förskanning mappning: Flytta i en rak linje över
väggytan.
3. Visa skannade objekt: Skanna i motsatt riktning
för att visa identifierade objekt.
VARNING: Följ alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
Korrekt handposition
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handplacering såsom visas.
Korrekt handplacering kräver båda händerna på
handtaget (b).
181
SVENSKA
Den förskannande datamappningsprocessen kan
börja i valfri riktning. Den handhållna radarskanner
kommer automatiskt att ändras till att visa objekt när
den första skanningsriktningen omvänds.
Den handhållna radarskannern kan användas
antingen horisontellt eller vertikalt.
Under den första passeringe över väggytan sker den
förskannanade datamappningen. Den handhållna
radarskannent kommer automatiskt att känna av
och kalibrera för alla objekt under väggytan. När
skanningsriktningen vänds kommer den handhållna
radarskannern att visa identifierade objekt.
5. Ändra skanningsriktning för att läsa av mappade
data. Huvudvisningsskärmen nedan visas.
Den handhållna radarskannern kan mappa och
analysera upp till en 3 meters (9,8 fot) sektion av
väggen.
SKANNINGSPROCESS
1. Skärmen nedan indikerar att den handhållna
radarskannern är redo att starta en ny skanning.
Se till att hjulen är i kontakt med väggytan under hela
förskanningens datamappning och skanningsfasen.
HUVUDSKÄRMEN
Huvudvisingsskärmen innehåller flera sektioner med
information.
P
2. Placera den handhållna radarskannern på
väggen för att starta en ny skanning.
3. Flytta den handhållna radarskannern längs
med väggytan i en rak linje. Skärmen nedan
visas och indikerar att den förskannande
datamappningen pågår.
Q
R
O
S
O. Huvudskanningsfönster
P. Konfidensmätare
Q. Materialidentifieringsfönster
R. Mätare batteriladdning
4. Den handhållna radarskannern har ett
skanningsbart område på 3 meter (9,8 fot) av
väggsektionen. Det gula minnesfältet fylls, vilket
indikerar hur mycket av tillgängligt område som
används. När avståndsgränsen nåtts kommer
minnesfältet att bli rött.
182
S. Spårningsfält
Huvudskanningsfönster
Huvudskanningsfönstret (O) kommer att ge en
grafisk representation av de objekt som identifieras
under väggytan.
Poster som identifieras är trä, järnhaltig metall, ickejärnhaltig metall, plast och strömförande elektriska
ledningar.
SVENSKA
• Vidrör inte ytan som skannad med handen eller
någon annan del av kroppen eftersom det stör
skanningen.
• Se sektionenDetektering genom speciella
ytförhållanden i denna manual.
Materialidentifieringsfönster
Trä
Strömförande
elektriska
ledningar
Järnhaltigt
metall
Materialskanningsfönstret (Q) kommer att ge
ytterligare detaljer om de objekt som identifieras
under väggytan. Flera poster kan visas om de alla
finns direkt under den handhållna radarskannerns
position.
Poster som identifieras inkluderar:
Trä
Icke-järnhaltig metall
Metall
(järnhaltig)
Metall
(icke-järnhaltig)
Plast/PVC
Pilindikatorer visas för att guida till centrum av ett
objekt. När centrumobjektet upptäckts kommer
en centrumlinjeikon att visas. Dessutom kan den
handhållna radarskannern ställas in att pipa när
den är direkt centrerad över ett identifierat objekt.
Ytterligare information om att slå på eller stänga av
ljudindikeringen finns i sektionen Menyalternativ i
manualen. Inriktningslinjerna (fig. 2, e) överst på den
handhållna radarskannern kan sedan användas för
att guida markeringen på väggen.
Konfidensmätare
Konfidensmätaren (P) ger en relativ indikering av
signalstyrkan.
En fullt lysande konfidensmätare indikerar en stark
datasignal och hög konfidens för det material som
identifierats under ytan.
En delvis lysande konfidensmätare indikerar en
svagare signal och mindre konfidens för det material
som identifierats bakom väggen.
För att förbättra signalstyrkan, följ dessa tips:
• Skanna i en rak linje, antingen horisontellt eller
vertikalt.
• Skanna likformigt utan att lyfta från väggytan.
• Skanna alltid SAKTA för att uppnå maximal
känslighet.
Plast
Strömförande
elektriska ledningar
OBSERVERA: När den handhållna radarskannern
befinner sig direkt över en strömförande ledning
kommer ikonen strömförande elektrisk ledning
att visas i huvudskanningsfönstret (O) och den
strömförande elektriska ikonen kommer att blinka i
materialidentifieringsfönstret (Q).
När den handhållna radarskannern är nära men
inte direkt över en strömförande ledning kommer
ikonen för strömförande elektrisk ledning att blinka
i materialidentifieringsfönstret (Q). Detta indikerar
att den finns strömförande elektriska ledningar i
närheten av den handhålla radarskanner.
Mätare batteriladdning
Displayen på den handhållna
radarskannern inkluderar en mätare för
batteriladdning (R) vilken består av fyra
gula segment som indikerar kvarvarande
laddning i 10,8 V batteripaketet. När
laddningen i batteriet är under den
användbara gränsen kommer det sista segmentet i
mätaren för batteriladdning att bli röd för att indikera
att batteriet behöver laddas.
183
SVENSKA
OBSERVERA: Mätaren för batteriladdning
är endast en indikering på laddning som
finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte
produktens funktionalitet och kan variera baserat
på produktkomponenter, temperatur och
slutanvändarens användning.
Spårningsfält
Ta bort den handhållna radarskannern från väggen.
Spårningsfältet (S) nederst i huvudvisningsfönstret
ger en makroöversikt av antalet objekt
som lokaliserats under förskanningen av
datamappningsprocessen.
Nuvarande position av den handhållna
radarskannern indikeras av konsolerna och
skuggade området.
När skärmen BÖRJA SKANNING [BEGIN
SCANNING] visas på displayen placera den
handhållna radarskannern på väggen för att starta
om skanningen.
LÅGT BATTERI
Om det 10,8 V batteripaketets laddning börjar ta slut
kommer följande felmeddelande att visas:
Spårningsfältet kan vara till hjälp för indikering av
hur den handhållna radarskannern skall flyttas för att
identifiera ytterligare objekt bakom väggytan.
Felmeddelanden
SKANNING FÖR SNABBT
Om skanningshastigheten överstiger maximal
behandlingshastighet hos den handhållna
radarskannern kommer nedanstående
felmeddelande att visas:
Byt eller ladda 10,8 V batteripaketet.
FÖRLORAD KONTAKT MED VÄGGYTAN
Om den handhållna radarskannern förlorar kontakten
med väggytan kommer följande felmeddelande att
visas:
Ta bort den handhållna radarskannern från väggen.
När skärmen BÖRJA SKANNING [BEGIN
SCANNING] visas på displayen placera den
handhållna radarskannern på väggen för att starta
om skanningen.
SKANNING FÖR LÅNGSAMT
Om skanningshastigheten är under minimum
behandlingshastighet hos den handhållna
radarskannern kommer följande felmeddelande att
visas:
184
Ta bort den handhållna radarskannern från väggen.
När skärmen BÖRJA SKANNING [BEGIN
SCANNING] visas på displayen placera den
handhållna radarskannern på väggen för att starta
om skanningen.
MAXIMALT AVSTÅND ÖVERSKRIDET
Den handhållna radarskannern har ett skanningsbart
område på 3 meter (9,8 fot). Om avståndet som
skannas överstiger det maximala avståndet kommer
följande felmeddelande att visas:
SVENSKA
Efter att handledningen fullföljts kommer den
handhållna radarskanner att återgå till huvudmenyn.
LJUD PÅ/AV
1. Tryck på höger/ned pilknappen (j) eller vänster/
upp pilknappen (h) för att markera PÅ [ON] eller
AV [OFF].
Ta bort den handhållna radarskannern från väggen.
När skärmen BÖRJA SKANNING [BEGIN
SCANNING] visas på displayen placera den
handhållna radarskannern på väggen för att starta
om skanningen.
Menyalternativ
2. Tryck på OK-knappen (i) för att bekräfta valet.
Tryck på menyknappen (k) för att visa
menyalternativen.
DISPLAYVERSION
OBSERVERA: När som helst kan menyknappen
tryckas in för att navigera upp en nivå.
Den handhållna radarskannern kommer att visa
produktens programversion.
1. Tryck på höger/ned pilknappen (j) eller
vänster/upp pilknappen (h) för att markera
menyalternativet.
Tryck på OK-knappen (i) för att avsluta.
ÅTERSTÄLL FABRIKSSTANDARD
2. Tryck på OK-knappen (i) för att bekräfta valet.
SPRÅKVAL
1. Tryck på höger/ned pilknappen (j) eller vänster/
upp pilknappen (h) för att välja önskat språk.
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
OBSERVERA: Ändring till
standardinställningen kommer att radera
aktuella inställningar och återställa
fabriksinställningen.
1. Tryck på höger/ned pilknappen (j) eller vänster/
upp pilknappen (h) för att markera JA [YES] eller
NEJ [NO].
POLSKI
Pycc
2. Tryck på OK-knappen (i) för att bekräfta valet.
VISA HANDLEDNING
Den handhållna radarskannern innehåller en
handledning med tips för bästa tillämpningen.
2. Tryck på OK-knappen (i) för att bekräfta valet.
185
SVENSKA
3. Om JA [YES] valts kommer den handhållna
radarskannern att be om en andra bekräftelse
för att återställa fabriksstandard. Tryck på höger/
ned pilknappen (j) eller vänster/upp pilknappen
(h) för att markera JA [YES] eller NEJ [NO].
UNDERHÅLL
VARNING: Stäng alltid av den
handhållna radarskannern innan
batteripaketet sätt i eller tas bort.
Din DEWALT handhålla radarskanner har
konstruerats för att arbeta över en lång tidsperiod
med minimalt underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande
drift beror på ordentlig verktygsvård och regelbunden
rengöring.
Laddaren, batteripaketet och handhållna
radarskannern är inte servicebara. Det finns inga
servicebara delar på insidan.
4. Tryck på OK-knappen (i) för att bekräfta valet.
Hanteringstips
• Använd endast DEWALT 10,8 V XR litium-jon
batterier.
• Se till att DEWALT batteriet är i gott skick.
Om batteriets laddningsmätare (R) på
huvudvisningsskärmen endast har ett rött
segment som lyser behöver batteriet laddas.
• Skanna i en rak linje, antingen horisontellt eller
vertikalt.
• Skanna likformigt utan att lyfta från väggytan.
• Skanna alltid SAKTA för att uppnå maximal
känslighet.
• Vidrör inte ytan som skannad med den andra
handen eller någon annan del av kroppen
eftersom det stör skanningen.
• Se konstruktionsritningen, synliga utgångar av
ledningar och rör och konstruktionstekniker.
Reglar har normalt ett centrumavstånd på
40 cm (16") eller 60 cm (24") och är 38 mm
(1-1/2") breda. Dörrar ioch fönster är ofta
byggda med reglar och balkar som är närmare
varandra.
• Undvik att skanna genom material som
inkonsekvens densitet såsom mattor med
fyllnad, överdrivet tjock gips och puts, nymålade
väggar eller väggar med metalltäckning.
• Undvik att bära smycken såsom ringar och
klockor. Metallen kan orsaka felaktig detektering.
• Skydda mot fukt och direkt solljus.
• Placera inte etiketter, dekaler, färg eller
namnplattor, särskilt de i metall på
sensorområdet på baksidan av verktyget.
186
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
med ren och torr luft minst en gång
i veckan. För att minska risken för
ögonskador bör alltid skyddsglasögon
användas när detta görs.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
VARNING: Använd inte lösningsmedel
på ytan eftersom det kan orsaka skador.
Rengör inte den infraröda linsen för
kraftigt eftersom det kan skada den
ömtåliga antireflexbeläggningen.
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER FÖR LADDARE
VARNING: Fara för stöt. Koppla bort
laddaren från växelströmsuttaget före
rengöring. Smuts och fett kan avlägsnas
från laddarens exteriör genom att
använda en trasa eller en mjuk ickemetallisk borste. Använd inte vatten eller
några rengöringslösningar.
SVENSKA
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
REKOMMENDERADE TILLBEHÖR
Rådfråga din återförsäljare för ytterligare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Uppladdningsbart batteripaket
Detta batteripaket för långvarigt bruk måste laddas
upp när det inte åstadkommer tillräcklig effekt på
arbetsmoment som det lätt kunde klara tidigare. Vid
slutet av dess tekniska livslängd, kassera det med
vederbörlig hänsyn till vår miljö:
• Kör slut på batteripaketet helt och hållet, och ta
därefter ut det ur verktyget.
• Li-jon celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en
återvinningsstation. De insamlade batteripaketen
kommer att återvinnas eller avyttras korrekt.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
187
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
188
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
SVENSKA
Felsökning
SITUATION
MÖJLIG ORSAK
LÖSNING
Enheten slås inte på
• Ingen ström till enheten
• Se till att 10,8 V batteripaketet är fulladdat
• Sätt in 10,8 V batteripaketet helt i handtaget
Enheten visar inga
objekt, säger förskanning
datamappning
• Enheten behandlar
mappning av skannat
område
• Se sektionen Skanningsprocess
Inget material detekterat eller
svårt att detektera objekt
• För nära ett mappat
område
• Svårt att skanna bakom
speciella väggförhållanden
•
•
•
•
Mappa om ett större område
Skanna sakta
Skanna i rak linje
Se sektionen Detektering genom speciella
ytförhållanden
• Skanna i både horisontell och vertikal riktning
Svårt att detektera metall
• Metallposter för djupt
• Skanna både i horisontella och vertikala raka
linjer. Metallkänsligheten ökar när metallobjekt är
parallellt med sensorn.
Skenbart falsk
metalldetektering
• Metallposter såsom
smycken finns för nära
sensorområdet
• Ta bort smycken och skanna igen
Svårt att skanna nära dörrar
och fönster
• Dubbla eller tripla reglar
är vanliga runt dörrar och
fönster
• Detektera den yttre regeln istället
Område för spänning är
större än förväntat
• Statisk laddning kan
finnas i väggytan
• Skanna ett mindre område
• Stänga av strömkretsen och identifiera
metalledningar istället
• Placera din lediga hand på väggen för att ta
bort statisk elektricitet
Elektrisk spänning upptäcks
inte i området där det
troddes vara
• Ledningarna är skärmade
med metallrör
• Ledningarna är djupare
än 76 mm (3")
• Ledningarna är inte
strömförandelive
• Kan inte skanna
bakom särskilda
väggförhållanden
• Granska identifierad metall i skanningsfönstret
för att avgöra om det finns metallrör
• Koppla in en apparat i ett vägguttag för att
verifiera om det är strömförande
• Se sektionen Detektering genom speciella
ytförhållanden
Lågt förtroende för
mätningavläsning
• Skanning i en icke rak
• Skanna sakta
linje
• Skanna i rak linje
• Skanning för snabbt
• Se sektionen Detektering genom speciella
• Svårt att skanna bakom
ytförhållanden
speciella väggförhållanden
Mottagna felmeddelanden:
För snabbt
• Skanning för snabbt
Mottagna felmeddelanden:
Förlorad ytkontakt
• Handhållen radarskannern • Mappa igen och upprepa skanningen
lyft från väggytan
Kan inte få en centrumlinje
att visas
• Väggen för tjock eller för
tät
• Se sektionen Detektering genom speciella
ytförhållanden
Skärmen fryser eller slå inte
på
• Programlåsning
• Sätt in ett litet föremål (t.ex. änden på ett gem)
i återställningsknappen. Återställningsknappen
är placerad på baksidan udner etiketten.
Det finns en cirkel på etiketten som indikerar
återställningsplatsen.
• Skanna sakta
189
TÜRKÇE
KABLOSUZ EL TIPI RADAR TARAYICI
DCT418
Tebrikler!
Akü
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
VDC
Tip
Akü tipi
-32 °C - 50 °C
(-25 °F - 122 °F)
kg
Kuru duvar, kontrplak, OSB,
seramik karo, mermer ve
beton
Tespit ettikleri:
Ahşap dikmeler, demir içeren
metal, demir içermeyen
metal, PVC, ve akımlı
elektrik hatları
Maksimum ahşap dikme
algılama derinliğ
38 mm (1-1/2")
Maksimum demir içermeyen
metal algılama derinliği
76 mm (3")
Maksimum demir içeren metal
algılama derinliği
76 mm (3")
Maksimum PVC algılama derinliği
76 mm (3")
Maksimum akımlı elektrik hattı
algılama derinliği
Ekran tipi
Ekran çözünürlüğü
Dil seçimi
190
1,3
1,5
Ağırlık
kg
0,2
0,2
VAC
DCB100
DCB105
230
230
Li-Ion
Li-Ion
Yaklaşık dak
40
40
şarj süresi
(1,3 Ah) (1,5 Ah
akü)
akü)
Ağırlık
kg
0,3
30
30
(1,3 Ah (1,5 Ah
akü)
akü)
0,49
0,6
Üzerinden tarama
yapabildikleri:
Pozisyon kesinliği
Ah
Akü tipi
Sıcaklık aralığı (Saklama)
Ağırlık (bataryasız)
10,8
Kapasite
1
-5 °C - 45 °C
(23 °F - 113 °F)
Li-Ion
10,8
Li-Ion
Sıcaklık aralığı (Kullanım)
DCB123
Li-Ion
VDC
Anaşebeke
voltajı
10,8
DCB121
Voltaj
Şarj Cihazı
DCT418
Voltaj
Akü tipi
76 mm (3")
+/- 13 mm (1/2")
89 mm (3,5") renkli LCD
320x240 piksel
İngilizce, İspanyolca,
Fransızca, Almanca,
İtalyanca, Flemenkçe,
Rusça, Lehçe
Sigortalar
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
UYARI: Bu bir Sınıf A ürünüdür.
Evsel bir ortamda bu ürün,
kullanıcının gerekli önlemleri almasını
gerektirebilecek radyo enterferansına
neden olabilir.
UYARI: Elektrostatik voltajın artması,
ekranın kapanmasına neden olabilir
ve kaydedilmemiş tüm veriler kaybolur.
Ekran donarsa, birimi sıfırlamak için
10,8 V batarya paketini çıkarın.
Batarya paketini yeniden takın ve güç
açma düğmesine basın.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
TÜRKÇE
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Önemli Güvenlik Talimatları
•
•
•
•
•
Bu talimatları okuyun.
Bu talimatları muhafaza edin.
Tüm uyarıları dikkate alın.
Tüm talimatlara uyun.
Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek
parçaları/aksesuarları kullanın.
• Tüm servis işlemleri için yetkili servis
personeline başvurun. Cihaz herhangi bir
şekilde zarar gördüğünde, yağmur veya
neme maruz kaldığında, normal şekilde
çalışmadığında veya düşürüldüğünde servis
işlemlerinin yapılması gerekir.
İLERDE BAKMAK IÇIN TÜM UYARI VE
TALIMATLARI SAKLAYIN
Çalışma Alanının Güvenliği
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) El tipi radar tarayıcıyı kullanırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
Kişisel Güvenlik
a) El tipi radar tarayıcıyı kullanırken her
zaman dikkatli olun, yaptığınız işe
yoğunlaşın ve sağduyulu davranın. El
tipi radar tarayıcıyı yorgunken veya
ilaç ya da alkolün etkisi altındayken
kullanmayın. El tipi radar tarayıcının
kullanımı esnasında bir anlık dikkatsizlik ciddi
kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda el tipi
radar tarayıcının daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
c) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler,
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
Kullanım ve Bakım
a) El tipi radar tarayıcıyı kullanmıyorsanız,
çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve el tipi radar tarayıcıyı
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin el tipi radar tarayıcıyı
kullanmasına izin vermeyin. El tipi radar
tarayıcı eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikeli
olabilir.
b) El tipi radar tarayıcıyı, aksesuarları
vb. kullanırken bu talimatlara mutlaka
uyun ve çalışma ortamının koşullarını
ve yapılacak işin ne olduğunu göz
önünde bulundurun. El tipi radar tarayıcının
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için
kullanılması tehlikeli durumlara neden
olabilir.
Akülü Alet Kullanım ve Bakımı
a) Yalnızca DEWALT tarafından belirtilen
cihazla şarj edin. Bir akü için uygun olan
şarj cihazı başka bir akü ile kullanıldığında
yangın tehlikesi yaratabilir.
b) Akü paketi kullanılmadığında, iki kutbu
birbirine temas ettirebilecek ataç, bozuk
para, anahtar, çivi, vida ve diğer küçük
metal nesnelerden uzak tutun. Akü
kutuplarının kısa devre yaptırılması yanık
veya yangına neden olabilir.
c) Kötü şartlar altında, akü sıvı sızdırabilir,
temastan kaçının. Yanlışlıkla temas
halinde, suyla yıkayın. Sıvı gözlere temas
ederse, ayrıca doktora da başvurun.
Aküden sızan sıvı tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
El Tipi Radar Tarayıcılar için
Güvenlik Bilgileri
UYARI: El tipi radar tarayıcıları
parçalarına ayırmayın veya
üzerlerinde değişiklik yapmayın.
191
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İçinde servisi yapılabilecek parça
yoktur. Yardıma ihtiyacınız olduğunda
yerel bayiniz ile temas kurun.
El tipi radar tarayıcıyı yanıcı sıvılar,
gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi
yanıcı ortamlarda çalıştırmayın. El tipi
radar tarayıcıları toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
El tipi radar tarayıcılar yalnızca özel
olarak tasarlanmış DEWALT bataryalar ile
kullanılmalıdır. Başka bataryaların kullanımı
yangın riski oluşturabilir.
El tipi radar tarayıcıyı çocukların veya
diğer tecrübesiz kişilerin erişemeyecekleri
yerlerde saklayın. Aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Uyarı etiketlerini çıkarmayın veya tahrif
etmeyin.
Tüm tarama boyunca el tipi radar tarayıcı
duvar yüzeyiyle temas halinde bulunmalıdır.
El tipi radar tarayıcının en ideal kullanımı
yalnızca talimatlar okunmuş ve takip edilmiş
şekilde mümkündür.
İsim plakalarına, el tipi radar tarayıcının
arkasında bulunan sensör bölgesine hiçbir
etiket yapıştırmayın. Özellikle metal etiketler
ölçüm sonuçlarını etkileyebilir.
El tipi radar tarayıcıyı açmadan önce arka
yüzeyinin nemli olmadığından emin olun.
Gerekiyorsa tarama öncesinde kuru bir bezle
silin.
Aşırı sıcaklıklara veya sıcaklık değişimlerine
maruz bırakmayın. Sıcaklıkta ciddi değişimler
olması durumunda, çalıştırmadan önce aletin
ortam sıcaklığına uyum sağlamasına izin verin.
Aşırı veya değişken sıcaklıklar aletin ekranını
ve ölçüm kesinliğini bozabilir.
Statik elektrik, elektrik kablolarının yanlış
tespitine sebep olabilir.
UYARI: El tipi radar tarayıcı veya
bataryanın güneş ışığı, ateş vb.
yüksek düzeyde ısıya maruz kalmasını
önleyin.
UYARI: Üreticinin izin vermediği
değişiklikler, kullanıcının bu cihazı
kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.
UYARI: Taranan yüzeyin altındaki
öğeleri bulma konusunda tek başına
dedektöre güvenilirmemelidir.
Bazı durumlarda, tarayıcı tüm
öğeleri veya öğelerin kesin yerlerini
192
tanımlayamayabilir. Yüzeyi delmeden
önce öğelerin yerlerini tespit etmeye
yardım etmeleri için diğer bilgi
kaynaklarını da kullanın. Bu ilave
kaynaklara inşaat planları, bodrum
katları gibi boruların ve kabloların
duvara giriş noktaları; ve standart
40 cm (16") veya 60 cm (24") dikme
aralığı uygulamaları dahildir.
UYARI: Tavan, duvar veya zemin
gibi içerisinde kablo veya boru
olabilecek yüzeylerde çivi çakma,
kesme veya delme işlemleri esnasında
dikkatli olun. Korumalı, akımsız veya
elektriksiz kabloar akımlı hat olarak
algılanmayacaktır. Dikmelerin veya
kirişlerin merkezde 40 cm (16")
veya 60 cm (24") aralıklı ve genelde
38 mm (1-1/2") genişlikte olduklarını
unutmayın. Birbirlerine daha yakın
olan veya farklı genişliğe sahip olan
her şeye dikkatle yaklaşın. Elektrik
kablolarına yakın çalışırken her zaman
elektriği kesin. Aynı zamanda gaz ve
suyu da kesin.
UYARI: Yaralanma veya elektrik
çarpması riskini azaltmak için elektrik
kablolarına yakın çalışırken her zaman
elektriği kesin. Metal korumalı kablolar
veya metal ark içerisindeki kablolar
algılanmayacaktır. Bu tip durumlarda
veya akım yüklü AC kablosu mevcut
olduğunda azami dikkat gösterin.
Ölçüm öncesinde iyi bir güç kaynağı
üzerinde AC tespitinin işlevini test edin.
UYARI: Yüzeyden 50.8 mm (2")’den
daha derinde bulunan, plastik ark
içerisindeki, kontrplak veya metal
duvar kaplamalarının arkasındaki,
DC akımıyla çalışan veya telefon ve
bilgisayar sistemlerine ait kablolar
algılanamayabilir. Üzerinde akım
olmayan kablolar metal öğe olarak
algılanabilir.
UYARI: Aleti izole olmayan, açıktaki
veya serbest kabloların AC voltajını
tespit etmek için kullanmayın.
Voltmetre yerine kullanmayın.
UYARI: Algı değerleri bazı ortam
koşullarına göre bozulabilir. Bu
durumlara güçlü manyetik veya
elektromanyetik alan yaratan
TÜRKÇE
HALI
ekipmanların varlığı, nem, metal inşaat
malzemeleri, folyo kaplamalı izolasyon
malzemeleri veya iletken duvar kağıdı
veya kaplamalarının varlığı dahildir.
WLAN, UMTS, radar, iletim direği
veya mikrodalga gibi iletim sistemleri
ölçümleri etkileyebilir.
El tipi radar tarayıcı halı üzerinden dikme veya kiriş
algılayamamaktadır. Malzemeleri dikmelere veya
kirişlere tutturan metal çivi başlarının tespiti daha
kolay olabilir.
DİKKAT: Hayvanlar ve insanlar
üzerinde kullanmayın. İnsanlar veya
hayvanlar üzerinde kullanıma yönelik
değildir ve kullanılırsa yaralanmaya
neden olabilir.
Diğer Riskler
DİKKAT: Kullanmadığınızda, el
tipi radar tarayıcıyı yan olarak,
sarsılma veya düşme tehlikesine
yol açmayacağı sabit bir yüzeye
yerleştirin. Büyük akü paketlerine
sahip bazı aletler akü paketinin
üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir.
Özel Yüzey Koşullarında
Algılama
DUVAR KAĞIDI
El tipi radar tarayıcı duvar kağıdı veya kumaş
kaplanmış duvarlarda, malzeme metal folyo,
metalik fiber içeren veya henüz kurumamış
durumda olmadığı sürece normal şekilde
çalışacaktır.
ALÇI VE LEVHA
Alçının eşit olmayan kalınlığı sebebiyle dikmelerin
yerinin tespit edilmesi zor olabilir. Dikmelerdeki
metal çivi başlarının tespiti daha kolay olabilir.
Alçı tel örgüyle güçlendirilmişse, el tipi radar
tarayıcı arkasındaki nesneleri kesin şekilde
algılayamayacaktır.
DOKULU VEYA AKUSTIK DUVARLAR VE
TAVANLAR
Eşit olmayan yüzeyli bir duvar veya tavanda
tarama yaparken yüzeye ince bir karton koyun ve
onun üzerinden tarama yapın.
AHŞAP ZEMIN, AHŞAP ALT DÖŞEME VE
KONTPLAK ÜZERI KURU DUVAR
Bu malzemelerin kalınlığı sebebiyle ahşap dikme
veya kirişin algılanması zor olabilir. Malzemeleri
dikmelere veya kirişlere tutturan metal çivi
başlarının tespiti daha kolay olabilir.
NOT: Derinlik ve kesinlik algısı nem, malzeme
içeriği, duvar dokusu ve boyaya göre değişiklik
gösterebilir.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma süresince elektrik akımı içeren
parçalarla kazayla temastan kaynaklanan
yaralanma riski.
El Tipi Radar Tarayıcının
İşaretleri
El tipi radar tarayıcının üzerinde aşağıdaki
semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
Örnek:
2012 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz, DCB100
ve DCB105 şarj cihazları ile ilgili önemli güvenlik
ve çalıştırma talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
akünün ve üründe kullanılan akünün
üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
193
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
194
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, yalnızca DEWALT
şarjlı akülerini şarj edin. Diğer akü
türleri patlayarak kişisel yaralanmaya
ve hasara neden olabilir.
DİKKAT: Cihazla oynamadıklarından
emin olmak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken,
yabancı maddeler tarafından kısa
devre yapılabilir. Bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla iletken nitelikteki
taşlama tozu, metal yongalar, çelik
yünü, alüminyum folyo veya metal
parçacık birikimi gibi yabancı maddeler
şarj cihazının yuvalarından uzak
tutulmalıdır. Yuvada akü yokken
şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini
temizlemeden önce çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN.
Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DEWALT şarjlı akülerini
şarj etmekten başka kullanımlar için
tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar yangın
veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan
değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik fişine
ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu
kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya
koymayın veya şarj cihazını havalandırma
deliklerini kapatıp aşırı iç sıcaklığa
neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı
kaynağından uzaktaki bir yere koyun. Şarj
cihazı muhafazanın üstündeki ve altındaki
delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın — bunları derhal değiştirin.
• Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde hasar
gördüyse çalıştırmayın. Yetkili bir servis
merkezine götürün.
• Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Güç kablosunun hasar görmesi halinde, kablo
herhangi bir tehlikenin önlenmesi için üretici,
servis temsilcisi veya benzer yetkili bir kişi
tarafından derhal değiştirilmelidir.
• Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan
önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Aküyü
çıkarmak bu riski azaltmaz.
• ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
• Şarj cihazı standart 230 V mesken elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Cihazı başka bir voltajla kullanmaya
çalışmayın. Bu araba şarj cihazı için geçerli
değildir.
TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DCB100 ve DCB105 şarj cihazları 10,8 V Lityum
İyon akülerle çalışır.
Bu şarj cihazları ayarlama gerektirmez ve
kullanımı mümkün olduğunda kolay olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Şarj Etme (şek. [fig.] 1)
1. Aküyü takmadan önce, şarj cihazının fişini
uygun prize takın.
2. Aküyü (a) şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj)
ışığın sürekli yanıp sönmesi, şarj işleminin
başladığını gösterir.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: Lityum iyon akülerden maksimum performans
almak ve akülerin kullanım ömrünü uzatmak için,
kullanmadan önce tam olarak şarj edin.
TÜRKÇE
Şarj İşlemi
A künün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
şarj oluyor
–
tamamen şarj oldu
–––––––––––
–
sıcak/soğuk akü gecikmesi
––
arızalı akü, değiştirin
••••••••••••••••••••
–
–
––
–
–
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
SADECE LI-ION AKÜLER
Li-Ion aküler, aküyü aşırı yük, aşırı ısınma veya
derin deşarja karşı koruyan Elektronik Koruma
Sistemli olarak tasarlanmışlardır.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu
durumla karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına
yerleştirin ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü şarj
cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz
veya dumanları tutuşturabilir.
• Aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
akünün üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
• Aküleri yalnızca DEWALT şarj cihazlarında
şarj edin.
• Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye
(105 ˚F) ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı
yerlerde (yazın dış barakalar veya metal
binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla
açmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj
cihazına takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya pakete hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine
basılmış) bir aküyü veya şarj cihazını
kullanmayın. Elektrik çarpmasına yol
açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm
için servis merkezine gönderilmelidir.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız
zaman, devrilme veya düşme
tehlikesine yol açmayacağı dengeli
bir yüzeye yan tarafının üzerine
yerleştirin. Büyük akülere sahip bazı
aletler akünün üzerinde dik durabilir,
ancak bunlar kolayca devrilebilir.
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
195
TÜRKÇE
Akü
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
AKÜ TİPİ
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında
şarj edin.
DCT418, DEWALT 10,8 volt bataryalar ile çalışır.
Saklama Önerileri
Aküyü çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
Aküyü ateşe atmayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonucu
almak amacıyla tamamen şarj edilmiş bir akü
takımının şarj cihazının dışında kuru bir yerde
saklanması tavsiye edilir.
NOT: Akü takımları şarjları tamamen tükenmiş
halde saklanmamalıdırlar. Kullanılmadan önce akü
takımının yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj süresi için Teknik veriler bölümüne
bakın.
Yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
Ambalaj İçeriği
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak,
şarj cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
1 10,8 V XR lityum-iyon batarya paketi
Kullanmadan önce kullanım
kılavuzunu okuyun.
100%
Akü şarj oluyor.
100%
Akü şarj oldu.
Akü arızalı.
1 El tipi radar tarayıcı
1 Şarj cihazı
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
NOT: N modelleriyle birlikte akü ve şarj cihazı
verilmemektedir.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şekil 2)
UYARI: Hiç bir zaman el tipi radar
tarayıcı veya herhangi bir parçası
üzerinde değişiklik yapmayın. Hasarla
veya yaralanmayla sonuçlanabilir.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
a. 10,8 V XR lityum-iyon batarya paketi
b. Kol
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Sadece DEWALT aküleri ile kullanın,
diğerleri patlayabilir ve kişisel yaralanma
ve hasara yol açabilir.
Suya maruz bırakmayın.
196
c. Tekerlekler
d. Sensör alanı
e. Merkez hizalama çizgisi
f. Ekran
g.
Çalıştırma/kapama düğmesi
h.
Sola/yukarı ok düğmesi
TÜRKÇE
i.
Seçme düğmesi
j.
Sağa/aşağı ok düğmesi
k.
Ana menü düğmesi
KULLANIM AMACI
El Tipi Radar Tarayıcının
Batarya Paketinin Takılması ve
Çıkarılması (şekil 3)
NOT: Bataryanın tamamen dolu olduğundan emin
olun.
El tipi radar tarayıcı duvar yüzeyinin arkasında
bulunan nesnelerin yerlerini tespit etmeye yardımcı
olmak için tasarlanmıştır. Kuru duvar, kontrplak,
OSB, seramik karo, mermer ve beton gibi
yüzeylerin üzerinde kullanılabilir.
BATARYA PAKETINI ALETIN KOLUNA TAKMA
Tespit edilen öğelere tahta dikmeler, demir içeren
metaller, demir içermeyen metaller, akımlı elektrik
hatları ve PVC borular dahildir.
BATARYA PAKETINI ALETTEN ÇIKARMA
El tipi radar tarayıcıyı kullanmadan önce lütfen tüm
kullanma kılavuzunu okuyun.
El tipi radar tarayıcı profesyonel bir alettir.
ÇOCUKLARIN alete erişmesine izin vermeyin. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
Elektrik emniyeti
Şarj cihazı yalnızca tek bir voltaj için tasarlanmıştır.
Her zaman akü voltajının, aletin üretim etiketinde
voltajla aynı olup olmadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şar aletinizin voltajının ana şebeke
voltajınızla aynı olduğundan emin olun.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
1. Batarya paketini (a) kolun içindeki raylarla
hizalayın.
2. Kilidin yerine oturduğunu duyana kadar yerine
doğru sıkıca kaydırın.
1. Serbest bırakma düğmesine (l) basın ve
batarya paketini sıkıca çekerek el tipi radar
tarayıcının kolundan çıkarın.
2. Batarya paketini bu kılavuzun şarj cihazı
kısmında açıklandığı gibi şarj cihazına takın.
ÇALIŞMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere her zaman uyun.
Doğru Tutma Pozisyonu
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, Her Zaman şekilde
gösterilen uygun tutma pozisyonunu
kullanın.
Doğru tutma pozisyonu her bir elin tutamaklar (b)
üzerinde olduğu konumdur.
Başlangıç (şekil 2)
Gücü Açma/Kapatma
El tipi radar tarayıcıyı çalıştırmak için,
çalıştırma/kapama düğmesine (g) basın ve yarım
saniye basılı tutun.
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (Teknik
veriler bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
El tipi radar tarayıcıyı çalıştırmak için, çalıştırma/
kapama düğmesine (g) basın ve 2 saniye basılı
tutun.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
El tipi radar tarayıcı aynı zamanda 15 dakika
kullanılmadığında otomatik olarak kapanacaktır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
İLK AYAR
UYARI: Batarya paketini takıp
sökmeden önce el tipi radar tarayıcıyı
daima kapatın.
UYARI: Yalnızca DEWALT batarya
paketlerini ve şarj cihazlarını kullanın.
Güç düğmesine (g) basın ve el tipi radar tarayıcıyı
çalıştırın.
El tipi radar tarayıcı ilk defa açıldığında bir dil
seçmenizi isteyecektir.
197
TÜRKÇE
1. Sağ/aşağı ok düğmesine (j) veya sol/yukarı ok
düğmesine (h) basarak istediğiniz dili seçin.
El tipi radar tarayıcı duvarın 3 metreye (9,8 ayak)
kadar kısmında eşleştirme yapabilir.
TARAMA İŞLEMI
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
1. Aşağıdaki ekran el tipi radar tarayıcının
yeni bir tarama yapmaya hazır olduğunu
belirtecektir.
POLSKI
Pycc
2. Seçimi teyit etmek için seçme düğmesine (i)
basın.
TEMEL KULLANIM
El tipi radar tarayıcı duvar yüzeyinin ardındaki
nesneleri üç adımda tanımlamaktadır.
1. Aleti duvara yerleştirin.
2. Ön tarama Eşleştirme: Duvar yüzeyi boyunca
düz bir çizgide ilerleyin.
3. Taranan nesneleri gösterme: Tanımlanan
nesneleri göstermesi için tarama yönünü
tersine döndürün.
2. Yeni bir taramaya başlamak için el tipi radar
tarayıcıyı duvara yerleştirin.
3. El tipi radar tarayıcıyı duvar yüzeyi boyunca
düz bir çizgide ilerletin. Aşağıdaki ekran
ön tarama veri eşleştirmenin yapıldığını
belirtecektir.
4. El tipi radar tarayıcının tarama mesafesi duvar
kısmının 3 metrelik (9,8 ayak) bölümüdür. Sarı
hafıza çizgisi dolacak, kullanılabilir mesafenin
ne kadarının kullanıldığını gösterecektir.
Mesafe limitine yaklaşıldıkça çizgi kırmızıya
dönecektir.
Ön tarama veri eşleştirme tüm yönlerde
başlatılabilir. İlk tarama yönü tersine çevrildiğinde,
el tipi radar tarayıcı otomatik olarak nesneleri
göstermeye geçecektir.
El tipi radar tarayıcı yatay veya dikey kullanılabilir.
Duvar yüzeyinden ilk geçiş esnasında ön tarama
veri eşleştirme yapılır. El tipi radar tarayıcı, duvar
yüzeyinin altındaki tüm nesneleri otomatik olarak
algılayacak ve kalibre edecektir. Taramanın yönü
değiştirildiğinde, el tipi radar tarayıcı tanımlanan
nesneleri gösterecektir.
198
5. Eşleştirilen veriyi görmek için ters tarama
yönü. Aşağıdaki ana görüntüleme ekranı
açılacaktır.
TÜRKÇE
Tüm ön tarama veri eşleştirme ve tarama işlemleri
süresince tekerleklerin duvar yüzeyine temas
ettiğinden emin olun.
ANA GÖRÜNTÜLEME EKRANI
Ana görüntüleme ekranı birkaç bilgi bölümü
içermektedir.
P
Q
R
O
Demir İçermeyen Metal
Plastik / PVC
Nesnenin merkezini bulmada kılavuzluk etmesi
için oklar belirecektir. Bir nesnenin merkezi
belirlendiğinde, merkez çizgi simgesi belirecektir.
Ek olarak, el tipi radar tarayıcı bir nesnenin
direkt olarak ortasına denk geldiğinde bip sesi
vermek üzere ayarlanabilir. Sesin açılması ve
kapatılmasıyla ilgili daha fazla bilgi kılavuzun
Menü Seçenekleri bölümündedir. El tipi radar
tarayıcının üstündeki hizalama çizgileri (Şekil 2 e)
sonradan duvarda kılavuz işaretleme yapmak için
kullanılabilir.
Eminlik Göstergesi
S
O. Ana Tarama Penceresi
P. Eminlik Göstergesi
Q. Malzeme Tanımlama Penceresi
R. Batarya Göstergesi
S. Takip Çubuğu
Ana Tarama Penceresi
Ana tarama penceresi (O) duvar yüzeyinin altında
algılanan öğlenin grafik görünümünü verecektir.
Tanımlanan öğelere ahşap, demir içeren metal,
demir içermeyen metal, plastik ve akımlı elektrik
telleri dahildir.
Eminlik göstergesi (P) sinyal gücünü göreceli
biçimde belirtir.
Tamamen yanmış eminlik göstergesi, yüzeyin
altında tanımlanan malzeme ile ilgili güçlü veri
sinyali ve yüksek eminlik belirtmektedir.
Kısmen yanmış eminlik göstergesi, yüzeyin altında
tanımlanan malzeme ile ilgili zayıf veri sinyali ve
daha az eminlik belirtmektedir.
Sinyal gücünü arttırmak için, şu adımları takip edin:
• Yatay veya dikey fark etmeksizin düz bir
çizgide tarama yapın.
• Aleti duvar yüzeyinden kaldırmadan eşit
miktarda tarama yapın.
• Maksimum duyarlılık için her zaman YAVAŞ
şekilde tarama yapın.
Ahşap
Akımlı Elektrik Demir İçeren
Metal
• Taramada parazit oluşturacağından dolayı
tarama yapılan yüzeye diğer elinizle veya
vücudunuzun herhangi bir kısmıyla temas
etmeyin.
• Kılavuzun Özel Yüzey Koşullarında Algılama
bölümüne bakın.
199
TÜRKÇE
Malzeme Tanımlama Penceresi
Malzeme tarama penceresi (Q) duvar yüzeyinin
altında algılanan öğeyle ilgili detaylı bilgi verecektir.
Tümünün el tipi radar tarayıcının altında olması
durumunda birden çok öğe gösterilebilir.
Tanımlanan öğelere şunlar dahildir:
Ana görüntüleme ekranının alt kısmındaki takip
çubuğu (S), ön tarama veri eşleştirme işlemi
esnasında tespit edilen nesne sayısıyla ilgili makro
seviyede bilgi verir.
El tipi radar tarayıcının mevcut pozisyonu gölgeli
bölmelerin yanında belirtilmektedir.
Takip çubuğu, el tipi radar tarayıcının duvar
yüzeyinin arkasında algılayabileceği ilave nesneler
için hangi yöne doğru gidilmesini belirterek
yardımcı olabilir.
Ahşap
Metal
(Demir içeren)
Plastik
Metal
(Demir
içermeyen)
FAZLA HIZLI TARAMA
Tarama hızı el tipi radar tarayıcının maksimum
işleme hızını aşarsa aşağıdaki hata mesajı
görülecektir:
Akımlı Elektrik
NOT: El tipi radar tarayıcı akımlı bir kablonun
direkt olarak üzerinde olduğunda, ana tarama
penceresinde (O) akımlı elektrik simgesi çıkacaktır
ve malzeme tanımlama penceresinde (Q) akımlı
elektrik simgesi yanıp sönecektir.
El tipi radar tarayıcı akımlı kabloya yakın fakat tam
olarak üzerinde olmadığında, malzeme tanımlama
penceresinde (Q) akımlı elektrik simgesi yanıp
sönecektir. Bu el tipi radar tarayıcının yakınlarında
akımlı elektrik olduğu anlamına gelmektedir.
Batarya Göstergesi
El tipi radar tarayıcının göstergelerinden
biri de batarya göstergesidir (R), 10,8 V
batarya paketinde kalan şarj seviyesini
gösteren dört sarı bölmeden oluşur.
Bataryadaki şarj seviyesi kullanılabilir
limitin altındayken, batarya göstergesinin son
bölmesi kırmızı renge döner ve şarj edilmesi
gerektiğini belirtir.
NOT: Batarya göstergesi sadece bataryada kalan
şarjı belirtir. Ürün bileşenleri, sıcaklık ve son
kullanıcı uygulamasına dayalı varyasyonlarına tabi
olan ürün işlevselliğini göstermez.
Takip Çubuğu
Hata Mesajları
El tipi radar tarayıcıyı duvardan çekin.
TARAMAYA BAŞLA [BEGIN SCANNING] ekranı
çıktığında, taramaya tekrar başlamak için el tipi
radar tarayıcıyı duvara yerleştirin.
FAZLA YAVAŞ TARAMA
Tarama hızı el tipi radar tarayıcının minimum
işleme hızından düşük olursa aşağıdaki hata
mesajı görülecektir:
El tipi radar tarayıcıyı duvardan çekin.
TARAMAYA BAŞLA [BEGIN SCANNING] ekranı
çıktığında, taramaya tekrar başlamak için el tipi
radar tarayıcıyı duvara yerleştirin.
BATARYA ZAYIF
10,8 V batarya bitmeye yaklaşırsa, aşağıdaki hata
mesajı görülecektir:
200
TÜRKÇE
1. Sağ/aşağı ok düğmesine (j) veya sol/yukarı
ok düğmesine (h) basarak menü seçeneğini
işaretleyin.
10,8 V batarya paketini değiştirin veya şarj edin.
DUVAR YÜZEYIYLE TEMASIN KOPMASI
El tipi radar tarayıcının duvar yüzeyi ile teması
koparsa, aşağıdaki hata mesajı görülecektir:
2. Seçimi teyit etmek için seçme düğmesine (i)
basın.
DIL SEÇIMI
1. Sağ/aşağı ok düğmesine (j) veya sol/yukarı ok
düğmesine (h) basarak istediğiniz dili seçin.
El tipi radar tarayıcıyı duvardan çekin.
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
POLSKI
Pycc
TARAMAYA BAŞLA [BEGIN SCANNING] ekranı
çıktığında, taramaya tekrar başlamak için el tipi
radar tarayıcıyı duvara yerleştirin.
MAKSIMUM MESAFE AŞILDI
El tipi radar tarayıcının maksimum tarama
mesafesi 3 metredir (9,8 ayak). Taranan mesafe
maksimum mesafeyi aşarsa, aşağıdaki hata mesajı
görülecektir:
2. Seçimi teyit etmek için seçme düğmesine (i)
basın.
EĞITIMI GÖRÜNTÜLEME
El tipi radar tarayıcıda tavsiyeler ve en iyi
uygulamaları içeren bir eğitim bulunmaktadır.
Eğitimin tamamlanmasının ardından el tipi radar
tarayıcı ana menüye dönecektir.
SESI AÇMA/KAPAMA
1. Sağ/aşağı ok düğmesine (j) veya sol/yukarı
ok düğmesine (h) basarak AÇIK [ON] veya
KAPALI [OFF] seçin.
El tipi radar tarayıcıyı duvardan çekin.
TARAMAYA BAŞLA [BEGIN SCANNING] ekranı
çıktığında, taramaya tekrar başlamak için el tipi
radar tarayıcıyı duvara yerleştirin.
Menü Seçenekleri
Menü seçeneklerini görüntülemek için menü
düğmesine (k) basın.
2. Seçimi teyit etmek için seçme düğmesine (i)
basın.
NOT: Herhangi bir zamanda menü düğmesine
basılarak bir seviye yukarı çıkılabilir.
201
TÜRKÇE
VERSIYON GÖRÜNTÜLEME
El tipi radar tarayıcı ürünün yazılım versiyonunu
gösterecektir.
Çalıştırma İpuçları
• Sadece DEWALT 10,8 V XR lityum-iyon
batarya kullanın.
• DEWALT bataryanın iyi ve çalışır durumda
olduğundan emin olun. Ana görüntüleme
ekranındaki batarya göstergesinde (R)
yalnızca bir kırmızı çubuk varsa, bataryanın
şarj edilmesi gerekmektedir.
• Yatay veya dikey fark etmeksizin düz bir
çizgide tarama yapın.
Çıkmak için seçme düğmesine (i) basın.
FABRIKA AYARLARINA DÖNDÜRME
İKAZ: Varsayılan ayarlara geçiş
yapıldığında mevcut ayarlar silinir ve
fabrika ayarları geri yüklenir.
1. Sağ/aşağı ok düğmesine (j) veya sol/yukarı
ok düğmesine (h) basarak EVET [YES] veya
HAYIR [NO] seçin.
2. Seçimi teyit etmek için seçme düğmesine (i)
basın.
3. EVET [YES] seçilirse, el tipi radar tarayıcı
fabrika ayarlarına dönmeden önce ikinci bir
teyit isteyecektir. Sağ/aşağı ok düğmesine
(j) veya sol/yukarı ok düğmesine (h) basarak
EVET [YES] veya HAYIR [NO] seçin.
• Aleti duvar yüzeyinden kaldırmadan eşit
miktarda tarama yapın.
• Maksimum duyarlılık için her zaman YAVAŞ
şekilde tarama yapın.
• Taramada parazit oluşturabileceğinden dolayı
tarama yapılan yüzeye diğer elinizle veya
vücudunuzun herhangi bir kısmıyla temas
etmeyin.
• İnşaat planlarına, olası kablo ve boru
çıkışlarına ve inşaat tekniklerine bakın.
Dikmeler normalde merkezde 40 cm (16")
veya 60 cm (24") aralıklı ve 38 mm (1-1/2")
genişliktedir. Kapılar ve pencereler genellikle
birbirine yakın dikme ve bağlantılar ile birlikte
inşa edilirler.
• Dolgulu halı, aşırı kalın alçı ve levha, yeni
boyanmış duvar veya metal duvar kaplamaları
gibi tutarsız yoğunluğa sahip malzemelerin
üzerinden tarama yapmaktan kaçının.
• Yüzük veya saat gibi takılar kullanmaktan
kaçının. Metal hatalı algılamaya sebep olabilir.
• Nem ve direkt güneş ışığından koruyun.
• Aletin arkasındaki sensör alanına etiket,
çıkartma, boya veya isim plakası, özellikle
metal plakalar yapıştırmayın/sürmeyin.
BAKIM
UYARI: Batarya paketini takıp
sökmeden önce el tipi radar tarayıcıyı
daima kapatın.
4. Seçimi teyit etmek için seçme düğmesine (i)
basın.
202
DEWALT el tipi radar tarayıcı uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
Şarj alet, batarya paketi ve el tipi radar tarayıcının
servisi mümkün değildir. İçinde servisi yapılabilecek
parça yoktur.
TÜRKÇE
Çevrenin korunması
Temizleme
UYARI: Haftada en az bir kez temiz,
kuru hava ile kir ve tozları temizleyin.
Bu işlemi yaparken gözlerin zarar
görmesini önlemek için daima uygun
göz koruması kullanın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
UYARI: Lense çözücü maddeler
uygulamayın, bu zarara neden olabilir.
Kızılötesi lensi çok kuvvetli bir şekilde
temizlemeyin, bu hassas anti-reflektif
kaplamaya zarar verebilir.
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
TAVSIYE EDILEN AKSESUARLAR
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat
ederek imha işlemi yapın:
• Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir.
Bunları yetkili servise veya bölgenizdeki geri
dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri dönüştürülür ve uygun şekilde
bertaraf edilir.
203
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
204
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
TÜRKÇE
Sorun Giderme
DURUM
OLASI SEBEP
ÇÖZÜM
Alet açılmıyor
• Alete güç ulaşmıyor
• 10,8 V bataryanızın tamamen dolu olduğundan
emin olun
• 10,8 V bataryayı yerine tam olarak oturtun
Alet nesneleri göstermiyor;
Ön tarama Veri Eşleştirme
mesajı veriyor
• Alet bölgeyi eşleştirme
işlemi gerçekleştiriyor
• Tarama İşlemi bölümüne bakın
Hiçbir malzeme bulunamadı
veya algılamada zorluk
yaşanıyor
• Fazla dar bir alan
eşleştiriliyor
• Özel duruma sahip
bir duvar üzerinden
taramada zorluk
•
•
•
•
Daha geniş bir alan için tekrar eşleştirme yapın
Yavaş tarama yapın
Düz bir çizgide tarama yapın
Özel Yüzey Koşullarında Algılam a
bölümüne bakın
• Hem yatay hem de dikey yönlere doğru
tarama yapın
Metal algılamada zorluk
• Metal öğeler fazla
derinde
• Hem yatay hem de dikey yönlere doğru düz
tarama yapın. Metal nesne sensöre paralel
olduğunda metal algılama iyileşiyor.
Yanlış gibi görünen metal
algılaması
• Takı gibi metal öğeler
sensör bölgesine fazla
yakın
• Takıları çıkarın ve tekrar tarama yapın
Kapı veya pencere
yakınında taramada zorluk
• Çift veya üçlü dikmeler
kapı ve pencere etrafında
sık görülür
• Onun yerine dış kenarı tarayın
Beklenenden daha büyük bir
voltaj alanı algılandı
• Duvar yüzeyinde statik
yük bulunuyor olabilir
• Daha küçük bir alanı tarayın
• Elektrik devresini kapatın ve onun yerine metal
kabloyu tanımlayın
• Boş duran elinizi duvara değdirin ve statik
yükü emin
Olduğu düşünülen yerde
elektrik voltajı algılanamadı
• Kablolar metal arkla
korunuyor
• Kablolar 76 mm (3") veya
üzeri derinlikte
• Kablolarda akım yok
• Özel duruma sahip duvar
olduğu için taranamıyor
• Metal arkı tespit etmek için taramada
tanımlanan metali tekrar inceleyin
• Duvardaki prize bir fiş takarak devrenin akımlı
olduğunu doğrulayın
• Özel Yüzey Koşullarında Algılama bölümüne
bakın
Eminlik göstergesi zayıf
• Düz bir çizgide tarama
yapılmıyor
• Fazla hızlı tarama
yapılıyor
• Özel duruma sahip
bir duvar üzerinden
taramada zorluk
• Yavaş tarama yapın
• Düz bir çizgide tarama yapın
• Özel Yüzey Koşullarında Algılama bölümüne
bakın
Hata mesajı alındı: Fazla
hızlı
• Fazla hızlı tarama
yapılıyor
• Yavaş tarama yapın
Hata mesajı alındı: Yüzey
teması koptu
• El tipi radar tarayıcı duvar
yüzeyinden çekildi
• Alanı tekrar eşleştirin ve taramayı tekrarlayın
Merkez çizgi görünmüyor
• Duvar kalın veya sert
• Özel Yüzey Koşullarında Algılama bölümüne
bakın
205
TÜRKÇE
DURUM
Ekran donuyor veya
açılmıyor
206
OLASI SEBEP
• Yazılım kilitlenmesi
ÇÖZÜM
• Sıfırlama düğmesine küçük bir nesne (ör:
kürdan ucu) sokun. Sıfırlama düğmesi arka
yüzeyde, etiketin altında bulunmaktadır. Etiket
üzerinde sıfırlama düğmesinin yerini gösteren
bir işaret bulunmaktadır.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΑΡΩΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
DCT418
Συγχαρητήρια!
Μπαταρία
DCB121
DCB123
Τύπος μπαταρίας
Li-Ion
Li-Ion
Τάση
VDC
10,8
10,8
Χωρητικότητα Ah
1,3
1,5
Βάρος
0,2
0,2
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Φορτιστής
DCT418
Τάση
VDC
Τύπος
10,8
1
Τύπος μπαταρίας
Li-Ion
Περιοχή θερμοκρασίας
(λειτουργία)
-5 °C έως 45 °C
(23 °F έως 113 °F)
Περιοχή θερμοκρασίας
(αποθήκευση)
-32 °C έως 50 °C
(-25 °F έως 122 °F)
Βάρος (χωρίς μπαταρία) kg
0,6
Ανιχνεύει μέσα από
Γυψοσανίδα, κόντρα πλακέ,
λεπιδοσανίδα (OSB),
κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο
και σκυρόδεμα
Ανιχνεύει αντικείμενα
Ξύλινα καδρόνια, σιδηρούχο
μέταλλο, μη σιδηρούχο
μέταλλο, PVC, και
ηλεκτρικούς αγωγούς υπό
τάση
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης
ξύλινων καδρονιών
38 mm (1-1/2")
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης
μη σιδηρούχου μετάλλου
76 mm (3")
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης
σιδηρούχου μετάλλου
76 mm (3")
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης
σωλήνων PVC
76 mm (3")
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης
ηλεκτρικών αγωγών υπό τάση
Ακρίβεια θέσης
Τύπος οθόνης
Έγχρωμη LCD 89 mm (3,5")
Ανάλυση οθόνης εικονοστοιχεία
Επιλογές γλώσσας
76 mm (3")
+/- 13 mm (1/2")
320x240
Αγγλικά, Ισπανικά,
Γαλλικά, Γερμανικά,
Ιταλικά, Ολλανδικά,
Ρωσικά, Πολωνικά
kg
DCB100
DCB105
230
230
Li-Ion
Li-Ion
Τάση
VAC
ηλεκτρικού
δικτύου
Τύπος μπαταρίας
Χρόνος λεπτά 40
φόρτισης
(μπαταρίες
κατά
των
προσέγγιση
1,3 Ah)
Βάρος
kg
40
30
30
(μπαταρίες (μπαταρίες (μπαταρίες
των
των
των
1,5 Ah)
1,3 Ah)
1,5 Ah)
0,3
0,49
Ασφάλειες
Ευρώπη Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό είναι προϊόν
Κατηγορίας Α. Σε οικιακό περιβάλλον
το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει
ραδιοπαρεμβολές. Στην περίπτωση
αυτή ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να
λάβει πρόσθετα μέτρα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αυξημένη
ηλεκτροστατική τάση μπορεί να
προκαλέσει βλάβη της οθόνης και
απώλεια όλων των μη αποθηκευμένων
δεδομένων. Αν «παγώσει» η οθόνη,
αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών
10,8 V για να γίνει επαναφορά στη
μονάδα. Επανατοποθετήστε το πακέτο
μπαταριών και πατήστε το πλήκτρο
ενεργοποίησης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
207
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
•
•
•
•
•
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες.
Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα/
αξεσουάρ που ορίζει ο κατασκευαστής.
• Αναθέτετε όλες τις εργασίες σέρβις σε
εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Σέρβις
απαιτείται όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε τρόπο, όταν η συσκευή έχει
εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί
κανονικά ή έχει πέσει.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ασφάλεια περιοχής εργασίας
α) Διατηρείτε την περιοχή εργασίας καθαρή
και καλά φωτισμένη. Οι ατακτοποίητες
ή σκοτεινές περιοχές γίνονται αιτίες
ατυχημάτων.
208
β) Κρατάτε παιδιά και παρευρισκόμενους
μακριά κατά τη χρήση του σαρωτή
χειρός ανίχνευσης αντικειμένων.
Παράγοντες που αποσπούν την προσοχή
μπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο.
Προσωπική ασφάλεια
α) Παραμένετε σε επαγρύπνηση, προσέχετε
τι κάνετε και εφαρμόζετε την κοινή
λογική όταν χρησιμοποιείτε το σαρωτή
χειρός ανίχνευσης αντικειμένων. Μη
χρησιμοποιείτε το σαρωτή χειρός
ανίχνευσης αντικειμένων όταν είστε
κουρασμένος/η ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή
φαρμακευτικής αγωγής. Μια στιγμή
απροσεξίας κατά τη χρήση του σαρωτή
χειρός ανίχνευσης αντικειμένων μπορεί να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
β) Μην τεντώνεστε υπερβολικά. Διατηρείτε
πάντα σταθερή στήριξη στα πόδια
σας και καλή ισορροπία. Έτσι μπορείτε
να έχετε καλύτερο έλεγχο του σαρωτή
χειρός ανίχνευσης αντικειμένων σε μη
αναμενόμενες καταστάσεις.
γ) Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε ρούχα με χαλαρή εφαρμογή ή
κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά, τα ρούχα
και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα χαλαρά ρούχα, τα κοσμήματα και
τα μακριά μαλλιά μπορούν να πιαστούν σε
κινούμενα μέρη.
Χρήση και φροντίδα
α) Όταν δεν χρησιμοποιείτε το σαρωτή
χειρός ανίχνευσης αντικειμένων,
φυλάσσετέ τον μακριά από παιδιά και
μην αφήνετε να τον χρησιμοποιούν
άτομα μη εξοικειωμένα με αυτόν ή με
τις παρούσες οδηγίες. Ο σαρωτής χειρός
ανίχνευσης αντικειμένων μπορεί να είναι
επικίνδυνος στα χέρια μη εκπαιδευμένων
χρηστών.
β) Χρησιμοποιείτε το σαρωτή χειρός
ανίχνευσης αντικειμένων, τα αξεσουάρ
κλπ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπ’ όψη τις συνθήκες
εργασίας και την προς εκτέλεση εργασία.
Η χρήση του σαρωτή χειρός ανίχνευσης
αντικειμένων για εργασίες διαφορετικές
από τις προβλεπόμενες, θα μπορούσε να
οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Χρήση και φροντίδα
εργαλείων μπαταρίας
α) Να επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζει η DEWALT. Ένας φορτιστής
που είναι κατάλληλος για ένα τύπο πακέτων
μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο
πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
πακέτο μπαταριών.
β) Όταν ένα πακέτο μπαταριών δεν
χρησιμοποιείται, διατηρείτε το μακριά
από άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, βίδες ή
άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που
μπορούν να δημιουργήσουν σύνδεση
από τον ένα πόλο στον άλλο. Αν
βραχυκυκλωθούν οι πόλοι της μπαταρίας
μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή
πυρκαγιά.
γ) Αν οι μπαταρίες υποστούν
κακομεταχείριση, μπορεί να διαρρεύσει
υγρό. Αποφύγετε την επαφή. Αν κατά
λάθος έρθετε σε επαφή, ξεπλύνετε με
νερό. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με
τα μάτια, ζητήστε επιπλέον και ιατρική
βοήθεια. Το υγρό που εξέρχεται από τη
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς
ή εγκαύματα.
Πληροφορίες ασφαλείας για
σαρωτές χειρός ανίχνευσης
αντικειμένων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε
το σαρωτή χειρός ανίχνευσης
αντικειμένων. Δεν υπάρχουν στο
εσωτερικό τους εξαρτήματα που
επιδέχονται σέρβις. Αν χρειάζεστε
βοήθεια, επικοινωνήστε με το τοπικό
σας κατάστημα.
• Μη χρησιμοποιείτε το σαρωτή χειρός
ανίχνευσης αντικειμένων σε εκρηκτικές
ατμόσφαιρες, όπως με παρουσία
εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Οι
σαρωτές χειρός ανίχνευσης αντικειμένων
δημιουργούν σπινθήρες οι οποίοι μπορούν
να προκαλέσουν ανάφλεξη της σκόνης ή των
αναθυμιάσεων.
• Ο σαρωτής χειρός ανίχνευσης
αντικειμένων θα πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο με ειδικά προβλεπόμενες μπαταρίες
•
•
•
•
•
•
•
•
DEWALT. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων
μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο
πυρκαγιάς.
Φυλάσσετε το σαρωτή χειρός ανίχνευσης
αντικειμένων μακριά από παιδιά και άλλα
μη εκπαιδευμένα άτομα. Τα εργαλεία είναι
επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων
χρηστών.
Μην αφαιρείτε και μην αλλοιώνετε τις
προειδοποιητικές ετικέτες.
Ο σαρωτής χειρός ανίχνευσης αντικειμένων
πρέπει να παραμένει σε επαφή με την
επιφάνεια του τοίχου σε όλη τη διάρκεια της
σάρωσης.
Μπορείτε να επιτύχετε τη βέλτιστη χρήση του
σαρωτή χειρός ανίχνευσης αντικειμένων μόνον
αφού έχετε διαβάσει και τηρείτε τις οδηγίες
χρήσης.
Μην επικολλάτε κανενός είδους αυτοκόλλητα
ή πινακίδες ονομασίας στην περιοχή του
αισθητήρα στην πίσω πλευρά του σαρωτή
χειρός ανίχνευσης αντικειμένων. Ειδικά τα
μεταλλικά αυτοκόλλητα θα μπορούσαν να
επηρεάσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.
Πριν ενεργοποιήσετε το σαρωτή χειρός
ανίχνευσης αντικειμένων, βεβαιωθείτε ότι δεν
είναι υγρή η πίσω επιφάνεια. Αν απαιτείται,
σκουπίστε με ένα στεγνό πανί πριν τη
σάρωση.
Μην εκθέτετε το προϊόν σε ακραίες
θερμοκρασίες ή μεταβολές θερμοκρασίας. Σε
περίπτωση μεγάλης μεταβολής θερμοκρασίας,
αφήστε τη μονάδα να προσαρμοστεί στη
θερμοκρασία περιβάλλοντος, πριν την
ενεργοποιήσετε. Οι ακραίες θερμοκρασίες
και οι μεταβολές θερμοκρασίας μπορεί να
προκαλέσουν προβλήματα στην οθόνη και
στην ακρίβεια του εργαλείου.
Ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να προκαλέσει
ανακριβή ανίχνευση ηλεκτρικών καλωδίων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε
το σαρωτή χειρός ανίχνευσης
αντικειμένων ή τη μπαταρία σε
υπερβολική θέρμανση, όπως από
ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή παρόμοιες
πηγές.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι τροποποιήσεις
που δεν είναι εγκεκριμένες από τον
κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν
την εξουσιοδότηση της χρήσης της
συσκευής αυτής από το χρήστη.
209
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν πρέπει να
στηρίζεστε αποκλειστικά και μόνο
στον ανιχνευτή για τον εντοπισμό
αντικειμένων κάτω από την
επιφάνεια που σαρώνεται. Υπό
ορισμένες συνθήκες, ο ανιχνευτής
μπορεί να μην αναγνωρίσει όλα
τα αντικείμενα ή την ακριβή θέση
των αντικειμένων. Χρησιμοποιήστε
και άλλες πηγές πληροφοριών ως
βοήθεια για τον εντοπισμό των
αντικειμένων, πριν την διείσδυση στην
επιφάνεια. Τέτοιες πρόσθετες πηγές
περιλαμβάνουν κατασκευαστικά σχέδια,
ορατά σημεία εισόδου σωλήνων και
καλωδιώσεων στους τοίχους, όπως
από το υπόγειο, και τις συνήθεις
τακτικές τοποθέτησης των καδρονιών
τοίχων ανά 40 cm (16") ή 60 cm (24").
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Θα πρέπει να είστε
πάντα προσεκτικοί κατά το κάρφωμα,
την κοπή ή τη διάτρηση σε οροφές,
τοίχους και δάπεδα που μπορεί να
περιέχουν καλώδια ή σωλήνες κοντά
στην επιφάνεια. Τα θωρακισμένα,
νεκρά ή μη τροφοδοτούμενα με ρεύμα
καλώδια δεν θα ανιχνευτούν ως
ηλεκτροφόρα καλώδια. Να θυμάστε
ότι τα καδρόνια ή πατόξυλα κανονικά
τοποθετούνται σε αποστάσεις 40 cm
(16") ή 60 cm (24") στο κέντρο και
συνήθως έχουν πλάτος 38 mm
(1-1/2"). Προσέχετε για οτιδήποτε
είναι σε μικρότερες αποστάσεις ή
έχει διαφορετικό πλάτος. Πάντα
απενεργοποιείτε την τροφοδοσία όταν
εργάζεστε κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια.
Επίσης, απενεργοποιήστε τις παροχές
αερίου και νερού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού
και ηλεκτροπληξίας, πάντα
απενεργοποιείτε την παροχή ρεύματος
όταν εργάζεστε κοντά σε ηλεκτρικά
καλώδια. Τα καλώδια με μεταλλική
θωράκιση ή αυτά που βρίσκονται
μέσα σε μεταλλικό προστατευτικό
αγωγό δεν θα ανιχνεύονται. Σε αυτές
τις περιπτώσεις ή όταν υπάρχουν
ηλεκτροφόρα καλώδια εναλλασσόμενου
ρεύματος (AC), να είστε εξαιρετικά
προσεκτικοί. Ελέγξτε τη λειτουργικότητα
του εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
210
με ανίχνευση σε μια ήδη καλά γνωστή
παροχή ρεύματος, πριν τη μέτρηση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ηλεκτροφόρα
καλώδια σε βάθος μεγαλύτερο από
50,8 mm (2") από την επιφάνεια, μέσα
σε πλαστικό προστατευτικό αγωγό,
πίσω από αντισεισμικά τοιχώματα
γυψοσανίδας ή μεταλλικά καλύμματα
τοίχου, καλώδια που λειτουργούν με
συνεχές ρεύμα (DC) ή καλώδια που
χρησιμοποιούνται σε τηλεπικοινωνίες
και συστήματα υπολογιστών, ίσως
να μην ανιχνευτούν. Καλώδια που
δεν βρίσκονται υπό τάση μπορεί να
ανιχνευτούν ως μεταλλικά αντικείμενα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
το εργαλείο για την ανίχνευση τάσης
AC σε μη μονωμένα, εκτεθειμένα ή
ελεύθερα καλώδια. Μη χρησιμοποιείτε
τη συσκευή ως υποκατάστατο
βολτομέτρου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι τιμές
ανίχνευσης μπορεί να υποβαθμιστούν
λόγω ορισμένων συνθηκών
περιβάλλοντος. Αυτές περιλαμβάνουν
την γειτνίαση άλλων συσκευών
που παράγουν ισχυρά μαγνητικά ή
ηλεκτρομαγνητικά πεδία, υγρασία,
μεταλλικά κατασκευαστικά υλικά,
μονωτικά υλικά με επικάλυψη
μεμβράνης ή αγώγιμες ταπετσαρίες
ή πλακάκια τοίχων. Η χρήση
συστημάτων μετάδοσης όπως WLAN,
UMTS, ραντάρ, ιστών εκπομπής ή
μικροκυμάτων μπορεί να επηρεάσει τις
μετρήσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μη χρησιμοποιείται
σε ανθρώπους ή ζώα. Το προϊόν δεν
προορίζεται για χρήση σε ανθρώπους
ή ζώα και μπορεί να προκαλέσει
σωματική βλάβη αν χρησιμοποιηθεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το σαρωτή χειρός ανίχνευσης
αντικειμένων, τοποθετείτε τον στο
πλάι του πάνω σε μια σταθερή
επιφάνεια όπου δεν θα προκαλέσει
κίνδυνο λόγω παραπατήματος
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν
να στέκονται όρθια πάνω στο πακέτο
μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ανίχνευση μέσα από ειδικές
συνθήκες επιφάνειας
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΥ
Ο σαρωτής χειρός ανίχνευσης αντικειμένων θα
λειτουργεί κανονικά σε τοίχους που καλύπτονται
με ταπετσαρία ή ύφασμα, εκτός αν τα υλικά είναι
μεταλλική μεμβράνη, περιέχουν μεταλλικές ίνες ή
είναι ακόμα υγρά μετά την εφαρμογή τους.
ΣΟΒΑΣ ΣΕ ΠΗΧΑΚΙΑ (ΤΣΑΤΜΑΣ)
Λόγω του ανομοιόμορφου πάχους του σοβά,
μπορεί να είναι δύσκολος ο εντοπισμός των
καδρονιών. Μπορεί να είναι ευκολότερη η
αναγνώριση των κεφαλών των μεταλλικών
καρφιών στα καδρόνια. Αν ο σοβάς είναι
ενισχυμένος με συρμάτινο πλέγμα, ο σαρωτής
χειρός ανίχνευσης αντικειμένων δεν θα μπορεί να
ανιχνεύσει αξιόπιστα τα αντικείμενα πίσω από το
πλέγμα.
ΑΝΑΓΛΥΦΟΙ Η ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ Η ΟΡΟΦΕΣ
Όταν σαρώνετε ένα τοίχο ή μια οροφή με
ανομοιόμορφη επιφάνεια, τοποθετήστε ένα
λεπτό χαρτόνι πάνω στην επιφάνεια και
πραγματοποιήστε τη σάρωση πάνω από το
χαρτόνι.
ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ, ΞΥΛΙΝΑ ΥΠΟΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ
Λόγω του πάχους αυτών των υλικών, μπορεί
να είναι δύσκολη η ανίχνευση καδρονιών ή
πατόξυλων. Μπορεί να είναι ευκολότερη η
ανίχνευση των μεταλλικών καρφιών που συνδέουν
τα υλικά με το καδρόνι ή το πατόξυλο.
ΜΟΚΕΤΕΣ
Ο σαρωτής χειρός ανίχνευσης αντικειμένων
δεν μπορεί να ανιχνεύσει καδρόνια ή πατόξυλα
μέσα από μοκέτες. Μπορεί να είναι ευκολότερη η
ανίχνευση των μεταλλικών καρφιών που συνδέουν
τα υλικά με το καδρόνι ή το πατόξυλο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βάθος και η ακρίβεια ανίχνευσης
μπορεί να μεταβάλλονται λόγω υγρασίας,
περιεχομένου των υλικών, αναγλύφου του τοίχου
και βαφών.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω αθέλητης
επαφής με μέρη που φέρουν ηλεκτρικό ρεύμα
κατά τη διαδικασία εργασίας.
Σημάνσεις πάνω στο
σαρωτή χειρός ανίχνευσης
αντικειμένων
Πάνω στο σαρωτή χειρός ανίχνευσης αντικειμένων
εμφανίζονται τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
εντός της επιφάνειας του περιβλήματος, στο
σημείο που σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής
μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας.
Παράδειγμα:
2012 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και χρήσης για τους φορτιστές μπαταριών DCB100
και DCB105.
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής
πάνω στο φορτιστή, το πακέτο μπαταριών και
το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το πακέτο
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέψετε
να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία..
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για
να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
φορτίζετε μόνο επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών μπορεί να εκραγούν
προκαλώντας τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να
βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
211
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
212
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
με το φορτιστή συνδεδεμένο στην
παροχή ρεύματος, ο φορτιστής μπορεί
να βραχυκυκλωθεί από ξένο υλικό.
Πρέπει να κρατάτε μακριά από τις
κοιλότητες του φορτιστή ξένα υλικά
αγώγιμης φύσης, όπως είναι, αλλά
χωρίς να περιορίζονται σε, σκόνη από
εργασίες λείανσης, μεταλλικά ρινίσματα,
σύρμα τριψίματος, αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων. Πάντα αποσυνδέετε το
φορτιστή από την παροχή ρεύματος
όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε
το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιουσδήποτε φορτιστές
άλλους από τους αναφερόμενους στο
παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και το πακέτο
μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται
για χρήσεις άλλες από φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών DEWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο
κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει
διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
να αποτελέσει αιτία παραπατήματος ή
να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή
καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης
εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα
μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο
πάνω στο φορτιστή και μην τοποθετήσετε
το φορτιστή σε μαλακή επιφάνεια που θα
μπορούσε να αποφράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να γίνει αιτία ανάπτυξης
υπερβολικής εσωτερικής θερμότητας.
Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από
οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής
αερίζεται μέσω ανοιγμάτων στο πάνω και στο
κάτω μέρος του περιβλήματος.
• Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το
καλώδιο ή το φις του έχει υποστεί ζημιά –
φροντίστε να αντικατασταθούν άμεσα.
• Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει
δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν
έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
• Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή.
Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις όταν απαιτείται σέρβις ή
επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
• Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος
έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να
αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με
παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί
οποιοσδήποτε κίνδυνος.
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο
κίνδυνος.
• ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
• Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί με κανονικό οικιακό
ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη
τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
οχήματος.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DCB100 και DCB105 δέχονται
μπαταρίες 10,8 V Li-Ion.
Οι φορτιστές αυτοί δεν απαιτούν ρύθμιση και
έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε η λειτουργία τους να
είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη.
Διαδικασία φόρτισης
(εικ. [fig.] 1)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα
προτού τοποθετήσετε την μπαταρία.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία (a) στον φορτιστή.
Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη (φόρτιση)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
αναβοσβήνει συνεχόμενα υποδεικνύοντας ότι
έχει ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τη δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση
και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών Li-Ion,
φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών πριν την
πρώτη χρήση.
Κύκλος φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
Γίνεται φόρτιση
– –
Πλήρης φόρτιση
–––––––––––
–
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
–– –
––
–
–
Αντικαταστήστε την μπαταρία •••••••••••
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια πολύ θερμή
ή ψυχρή μπαταρία, εκκινεί αυτόματα την
καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής μπαταρίας,
έως ότου η θερμοκρασία της μπαταρίας
προσεγγίσει την κατάλληλη τιμή. Τότε, ο φορτιστής
μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης
μπαταρίας. Με τη δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται η
μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LI-ION
Οι μπαταρίες Li-Ion διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό
σύστημα προστασίας που προστατεύει την
μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα
όταν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την
μπαταρία Li-Ion στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες
φόρτισης που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε
μπαταρία σε εκρηκτική ατμόσφαιρα,
όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση
της μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή των
αναθυμιάσεων.
• Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών
να εισέλθει με τη βία στο φορτιστή. Μην
τροποποιήσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το
πακέτο μπαταριών μπορεί να σπάσει
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
• Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε
φορτιστές DEWALT.
• ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα
υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε
θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να
φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (105 ˚F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε
μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
επιχειρήσετε να ανοίξετε το πακέτο
μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο.
Αν το περίβλημα του πακέτου
μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο
στο φορτιστή. Μη συνθλίψετε, ρίξετε
κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε
πακέτο μπαταριών ή φορτιστή που έχει
δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει,
έχει πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί
ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ
τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά
ή θανατηφόρος ηλεκτροπληξία. Τα
πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
213
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν
χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά
του σε σταθερή επιφάνεια, όπου
δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα
εργαλεία με μεγάλα πακέτα μπαταριών
μπορούν να στέκονται όρθια πάνω
στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να
πέσουν εύκολα αν σπρωχτούν.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (Li-Ion)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα
αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε το
πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε
δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει
να αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το
πακέτο μπαταριών θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί
πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Εκτός από τα εικονογράμματα που
χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο,
στις ετικέτες του φορτιστή και της μπαταρίας
εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
100%
Φόρτιση μπαταρίας.
100%
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες
μπαταρίες.
Μπαταρία
Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά
με μπαταρίες DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών ενδέχεται να εκραγούν,
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Να μην εκτίθεται σε νερό.
Ο DCT418 λειτουργεί με πακέτα μπαταριών
DEWALT 10,8 V.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
214
Φροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση
τυχόν ελαττωματικών καλωδίων.
Η φόρτιση να γίνεται μόνο σε
θερμοκρασία από 4 ˚C έως 40 ˚C.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών
σε φωτιά.
Ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Σαρωτή χειρός ανίχνευσης αντικειμένων
1 Πακέτο μπαταριών λιθίου-ιόντων 10,8 V XR
1 Φορτιστή
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Διευρυμένο σχέδιο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες και οι φορτιστές δεν
περιλαμβάνονται με τα μοντέλα της σειράς N.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο,
στα τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες
μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
τροποποιήσετε το σαρωτή χειρός
ανίχνευσης αντικειμένων ή
οποιοδήποτε μέρος του. Θα μπορούσε
να προκύψει ζημιά ή τραυματισμός.
a. Πακέτο μπαταριών λιθίου-ιόντων 10,8 V XR
b. Λαβή
Ο σαρωτής χειρός ανίχνευσης αντικειμένων έχει
σχεδιαστεί για υποβοήθηση στον εντοπισμό
αντικειμένων πίσω από επιφάνεια τοίχου.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες που
περιλαμβάνουν γυψοσανίδα, κόντρα πλακέ,
λεπιδοσανίδα (OSB), κεραμικά πλακάκια, μάρμαρο
και σκυρόδεμα.
Τα είδη που ανιχνεύονται περιλαμβάνουν ξύλινα
καδρόνια, σιδηρούχο μέταλλο, μη σιδηρούχο
μέταλλο, ηλεκτροφόρα καλώδια και σωλήνες PVC.
Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν
χρησιμοποιήσετε το σαρωτή χειρός ανίχνευσης
αντικειμένων.
Ο σαρωτής χειρός ανίχνευσης αντικειμένων είναι
ένα επαγγελματικό εργαλείο. ΜΗΝ αφήνετε παιδιά
να έρθουν σε επαφή με το εργαλείο. Απαιτείται
επίβλεψη όταν το εργαλείο το χρησιμοποιούν
άπειροι χρήστες.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί μόνο για μία τάση.
Ελέγχετε πάντα ότι ή τάση του πακέτου μπαταριών
αντιστοιχεί στην τάση πάνω στην πινακίδα
στοιχείων. Επίσης βεβαιωθείτε ότι η τάση του
φορτιστή σας αντιστοιχεί σ’ αυτή του ρεύματος
δικτύου.
Ο φορτιστής της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
c. Τροχοί
d. Περιοχή αισθητήρα
e. Γραμμή κεντρικής ευθυγράμμισης
f. Οθόνη
g.
Κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης
h.
Κουμπί βέλους αριστερά/πάνω
i.
Κουμπί OK
j.
Κουμπί βέλους δεξιά/κάτω
k.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις
εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση,
κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το
ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το
μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
Κουμπί βασικού μενού
215
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα
απενεργοποιείτε το σαρωτή χειρός
ανίχνευσης αντικειμένων πριν την
εισαγωγή ή την αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
μόνο πακέτα μπαταριών και φορτιστές
DEWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών από το
σαρωτή χειρός ανίχνευσης
αντικειμένων (εικ. 3)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταριών
σας είναι πλήρως φορτισμένο.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών (a) με
τις ράγες μέσα στη λαβή.
2. Σύρετέ το σταθερά στη θέση του έως ότου
ακούσετε να ασφαλίζει.
Έναρξη εργασίας (εικ. 2)
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
Για να ενεργοποιήσετε το σαρωτή χειρός
ανίχνευσης αντικειμένων, πιέστε το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (g) και κρατήστε
το πατημένο για 0,5 δευτερόλεπτο.
Για να απενεργοποιήσετε το σαρωτή χειρός
ανίχνευσης αντικειμένων, πιέστε το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (g) και κρατήστε
το πατημένο για 2 δευτερόλεπτα.
Ο σαρωτής χειρός ανίχνευσης αντικειμένων θα
απενεργοποιηθεί και αυτόματα μετά από 15 λεπτά
αδράνειας.
ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης (g) για να ενεργοποιήσετε το
σαρωτή χειρός ανίχνευσης αντικειμένων.
Την πρώτη φορά που ενεργοποιείται ο σαρωτής
χειρός ανίχνευσης αντικειμένων, θα σας ζητήσει να
επιλέξετε μια γλώσσα.
1. Πιέστε το κουμπί βέλους δεξιά/κάτω (j) ή το
κουμπί βέλους αριστερά/πάνω (h) για να
επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (l) και
τραβήξτε σταθερά το πακέτο μπαταριών από
το σαρωτή χειρός ανίχνευσης αντικειμένων.
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
POLSKI
Pycc
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο
φορτιστή όπως περιγράφεται στο τμήμα περί
φορτιστή του παρόντος εγχειριδίου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τηρείτε πάντοτε τις
οδηγίες ασφαλείας και τους ισχύοντες
κανονισμούς..
Σωστή τοποθέτηση των
χεριών
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείτε σωστή θέση
των χεριών όπως δείχνει η εικόνα.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στη λαβή (b).
216
2. Πιέστε το πλήκτρο OK (i) για να επιβεβαιώσετε
την επιλογή.
ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Ο σαρωτής χειρός ανίχνευσης αντικειμένων
αναγνωρίζει αντικείμενα πίσω από επιφάνεια
τοίχου σε τρία βήματα.
1. Τοποθετήστε τη μονάδα πάνω στον τοίχο.
2. Χαρτογράφηση προκαταρκτικής σάρωσης:
Μετακινηθείτε σε ευθεία γραμμή κατά μήκος
της επιφάνειας του τοίχου.
3. Εμφανίστε τα αντικείμενα από τη σάρωση:
Αντιστρέψτε την κατεύθυνση σάρωσης
για να εμφανίσετε τα αντικείμενα που
αναγνωρίστηκαν.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3. Μετακινήστε το σαρωτή χειρός ανίχνευσης
αντικειμένων κατά μήκος της επιφάνειας του
τοίχου, σε ευθεία γραμμή. Θα εμφανιστεί η
πιο κάτω οθόνη που δείχνει ότι η διαδικασία
χαρτογράφησης προκαταρκτικής σάρωσης
είναι σε εξέλιξη.
Η διαδικασία χαρτογράφησης προκαταρκτικής
σάρωσης μπορεί να ξεκινήσει προς οποιαδήποτε
κατεύθυνση. Ο σαρωτής χειρός ανίχνευσης
αντικειμένων θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία
εμφάνισης αντικειμένων όταν αντιστραφεί η αρχική
κατεύθυνση σάρωσης.
Ο σαρωτής χειρός ανίχνευσης αντικειμένων μπορεί
να χρησιμοποιηθεί είτε σε οριζόντια είτε σε κάθετη
κατεύθυνση.
Κατά το πρώτο πέρασμα πάνω από την επιφάνεια
του τοίχου, λαμβάνει χώρα η χαρτογράφηση
΄δεδομένων προκαταρκτικής σάρωσης. Ο σαρωτής
χειρός ανίχνευσης αντικειμένων θα ανιχνεύσει και
θα πραγματοποιήσει βαθμονόμηση αυτόματα για
όλα τα αντικείμενα πίσω από την επιφάνεια του
τοίχου. Όταν αντιστραφεί η κατεύθυνση σάρωσης,
το σαρωτή χειρός ανίχνευσης αντικειμένων θα
εμφανίσει τα αντικείμενα που αναγνωρίστηκαν.
Ο σαρωτής χειρός ανίχνευσης αντικειμένων μπορεί
να χαρτογραφήσει και να αναλύσει τμήμα τοίχου
έως 3 μέτρα (9,8 πόδια).
4. Ο σαρωτής χειρός ανίχνευσης αντικειμένων
διαθέτει δυνατότητα σάρωσης τμήματος
3 μέτρων (9,8 ποδιών) του τοίχου. Η κίτρινη
γραμμή μνήμης θα γεμίσει, υποδεικνύοντας
πόση από τη διαθέσιμη περιοχή έχει
χρησιμοποιηθεί. Καθώς προσεγγίζετε το όριο
της απόσταση, η γραμμή μνήμης θα γίνει
κόκκινη.
5. Αντιστρέψτε την κατεύθυνση σάρωσης
για να διαβάσετε τα δεδομένα που
χαρτογραφήθηκαν. Θα εμφανιστεί η κύρια
οθόνη παρατήρησης που φαίνεται παρακάτω.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ
1. Η πιο κάτω οθόνη θα δείξει ότι ο σαρωτής
χειρός ανίχνευσης αντικειμένων είναι έτοιμος
να ξεκινήσει μια νέα σάρωση.
2. Τοποθετήστε το σαρωτή χειρός ανίχνευσης
αντικειμένων πάνω στον τοίχο για να
ξεκινήσετε μια νέα σάρωση.
Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι σε επαφή με
την επιφάνεια του τοίχου σε όλη τη διάρκεια
του περάσματος χαρτογράφησης δεδομένων
προκαταρκτικής σάρωσης και του περάσματος
σάρωσης.
217
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΥΡΙΑ ΟΘΟΝΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
Η κύρια οθόνη παρατήρησης περιέχει αρκετά
τμήματα πληροφοριών.
P
R
Q
O
χειρός ανίχνευσης αντικειμένων μπορεί να
ρυθμιστεί να παράγει ηχητικό σήμα (μπιπ) όταν
είναι κεντραρισμένος ακριβώς πάνω από ένα
αντικείμενο που αναγνωρίστηκε. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση ή την
απενεργοποίηση της ηχητικής ένδειξης υπάρχουν
στην ενότητα Επιλογές μενού στο εγχειρίδιο.
Μπορείτε τότε να χρησιμοποιήσετε τις γραμμές
ευθυγράμμισης (εικ. 2, e) στο πάνω μέρος του
σαρωτή χειρός ανίχνευσης αντικειμένων για να
καθοδηγήσετε ένα σημάδι στον τοίχο.
Μετρητής εμπιστοσύνης
S
O. Κύριο παράθυρο σάρωσης
P. Μετρητής εμπιστοσύνης
Q. Παράθυρο αναγνώρισης υλικών
R. Ένδειξη μέτρησης φορτίου μπαταρίας
S. Γραμμή παρακολούθησης
Κύριο παράθυρο σάρωσης
Το κύριο παράθυρο σάρωσης (O) προσφέρει
μια γραφική αναπαράσταση του είδους που
ανιχνεύτηκε κάτω από την επιφάνεια του τοίχου.
Τα είδη που αναγνωρίζονται περιλαμβάνουν
ξύλο, σιδηρούχο μέταλλο, μη σιδηρούχο μέταλλο,
πλαστικό και ηλεκτροφόρα καλώδια.
Ο μετρητής εμπιστοσύνης (P) δίνει μια σχετική
ένδειξη ισχύος του σήματος.
Αν ο μετρητής εμπιστοσύνης είναι πλήρως
αναμμένος, αυτό υποδηλώνει ισχυρό σήμα
δεδομένων και υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης
για το υλικό που αναγνωρίστηκε κάτω από την
επιφάνεια.
Αν ο μετρητής εμπιστοσύνης είναι αναμμένος εν
μέρει, αυτό υποδηλώνει ασθενέστερο σήμα και
χαμηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης για το υλικό
που αναγνωρίστηκε κάτω από την επιφάνεια.
Για να βελτιώσετε την ισχύ του σήματος,
ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις:
• Σαρώστε σε ευθεία γραμμή, είτε οριζόντια, είτε
κατακόρυφα.
Ξύλο
Ηλεκτροφόρο
καλώδιο
Σιδηρούχο
μέταλλο
• Σαρώστε με ομοιόμορφη ταχύτητα, χωρίς να
ανυψώσετε τη συσκευή από την επιφάνεια του
τοίχου.
• Πάντα να σαρώνετε ΑΡΓΑ για να επιτυγχάνετε
τη μέγιστη ευαισθησία.
• Μην αγγίζετε την επιφάνεια που σαρώνεται με
το άλλο χέρι σας ή με οποιοδήποτε μέρος του
σώματος, γιατί αυτό προκαλεί προβλήματα
στη σάρωση.
• Μελετήστε την ενότητα Ανίχνευση μέσα από
ειδικές συνθήκες επιφάνειας στο εγχειρίδιο.
Παράθυρο αναγνώρισης υλικών
Μη σιδηρούχο μέταλλο
Πλαστικό / PVC
Θα εμφανιστούν βέλη ένδειξης για καθοδήγηση
προς το κέντρο ενός αντικειμένου. Όταν ανιχνευτεί
το κέντρο του αντικειμένου, θα εμφανιστεί ένα
εικονίδιο κεντρικής γραμμής. Επιπλέον, ο σαρωτής
218
Το παράθυρο αναγνώρισης υλικών (Q) προσφέρει
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το είδος
που ανιχνεύτηκε κάτω από την επιφάνεια του
τοίχου. Μπορεί να εμφανίζονται περισσότερα από
ένα στοιχεία αν είναι όλα ακριβώς κάτω από τη
θέση του σαρωτή χειρός ανίχνευσης αντικειμένων.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Στα είδη που αναγνωρίζονται περιλαμβάνονται:
Ξύλο
Μέταλλο
(σιδηρούχο)
Πλαστικό
Μέταλλο
(μη σιδηρούχο)
Ηλεκτροφόρο καλώδιο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο σαρωτής χειρός ανίχνευσης
αντικειμένων είναι ακριβώς πάνω από ένα
ηλεκτροφόρο καλώδιο, θα εμφανιστεί το εικονίδιο
ηλεκτροφόρου καλωδίου στο κύριο παράθυρο
σάρωσης (O) και θα αναβοσβήνει το εικονίδιο
ηλεκτροφόρου καλωδίου στο παράθυρο
αναγνώρισης υλικών (Q).
Όταν ο σαρωτής χειρός ανίχνευσης αντικειμένων
είναι κοντά, αλλά όχι ακριβώς πάνω από ένα
ηλεκτροφόρο καλώδιο, θα αναβοσβήνει το
εικονίδιο ηλεκτροφόρου καλωδίου στο παράθυρο
αναγνώρισης υλικών (Q). Αυτό υποδεικνύει ότι
υπάρχει ηλεκτροφόρο καλώδιο σε γειτνίαση με το
σαρωτή χειρός ανίχνευσης αντικειμένων.
Γραμμή παρακολούθησης
Η γραμμή παρακολούθησης (S) στο κάτω μέρος
της κύριας οθόνης παρατήρησης προσφέρει μια
αδρή επισκόπηση του αριθμού αντικειμένων που
εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία χαρτογράφησης
αντικειμένων προκαταρκτικής σάρωσης.
Η τρέχουσα θέση του σαρωτή χειρός ανίχνευσης
αντικειμένων υποδηλώνεται από τις αγκύλες και τη
σκιασμένη περιοχή.
Η γραμμή παρακολούθησης μπορεί να είναι
χρήσιμη για να υποδεικνύει προς πια κατεύθυνση
να κινήσετε το σαρωτή χειρός ανίχνευσης
αντικειμένων για να αναγνωρίσετε πρόσθετα
αντικείμενα πίσω από την επιφάνεια του τοίχου.
Μηνύματα σφαλμάτων
ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΑΡΩΣΗ
Αν η ταχύτητα σάρωσης υπερβαίνει τη μέγιστη
ταχύτητα επεξεργασίας που υποστηρίζει ο
σαρωτής χειρός ανίχνευσης αντικειμένων, θα
εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα σφάλματος:
Ένδειξη μέτρησης φορτίου μπαταρίας
Η οθόνη του σαρωτή χειρός ανίχνευσης
αντικειμένων περιλαμβάνει μια ένδειξη
μέτρησης φορτίου μπαταρίας (R) που
αποτελείται από τέσσερα κίτρινα
τμήματα που δείχνουν τη στάθμη της
φόρτισης που παραμένει στο πακέτο
μπαταριών 10,8 V. Όταν το επίπεδο του φορτίου
στη μπαταρία είναι κάτω από το χρησιμοποιήσιμο
όριο, το τελευταίο τμήμα της ένδειξης μέτρησης
φορτίου μπαταρίας θα γίνει κόκκινο
υποδεικνύοντας ότι θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί
η μπαταρία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη μέτρησης φορτίου
μπαταρίας αποτελεί απλά ένδειξη του φορτίου που
έχει απομείνει στο πακέτο μπαταριών. Δεν δείχνει
τη λειτουργικότητα του προϊόντος και υπόκειται σε
μεταβολές βάσει των εξαρτημάτων του προϊόντος,
της θερμοκρασίας και της εφαρμογής του τελικού
χρήστη.
Απομακρύνετε το σαρωτή χειρός ανίχνευσης
αντικειμένων από τον τοίχο.
Όταν εμφανιστεί η οθόνη ΑΡΧΊΣΤΕ ΣΆΡΩΣΗ
[BEGIN SCANNING], τοποθετήστε το σαρωτή
χειρός ανίχνευσης αντικειμένων πάνω στον τοίχο
για να αρχίσετε πάλι τη σάρωση.
ΠΟΛΥ ΑΡΓΗ ΣΑΡΩΣΗ
Αν η ταχύτητα σάρωσης είναι κάτω από την
ελάχιστη ταχύτητα επεξεργασίας που υποστηρίζει
ο σαρωτής χειρός ανίχνευσης αντικειμένων, θα
εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα σφάλματος:
219
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
Ο σαρωτής χειρός ανίχνευσης αντικειμένων
διαθέτει μέγιστη περιοχή σάρωσης τμήματος
3 μέτρων (9,8 ποδιών). Αν η απόσταση που
σαρώνεται υπερβεί τη μέγιστη απόσταση, θα
εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα σφάλματος:
Απομακρύνετε το σαρωτή χειρός ανίχνευσης
αντικειμένων από τον τοίχο.
Όταν εμφανιστεί η οθόνη ΑΡΧΊΣΤΕ ΣΆΡΩΣΗ
[BEGIN SCANNING], τοποθετήστε το σαρωτή
χειρός ανίχνευσης αντικειμένων πάνω στον τοίχο
για να αρχίσετε πάλι τη σάρωση.
ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Αν το πακέτο μπαταριών 10,8 V πλησιάζει να
εξαντληθεί, θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα
σφάλματος:
Απομακρύνετε το σαρωτή χειρός ανίχνευσης
αντικειμένων από τον τοίχο.
Όταν εμφανιστεί η οθόνη ΑΡΧΊΣΤΕ ΣΆΡΩΣΗ
[BEGIN SCANNING], τοποθετήστε το σαρωτή
χειρός ανίχνευσης αντικειμένων πάνω στον τοίχο
για να αρχίσετε πάλι τη σάρωση.
Επιλογές μενού
Πιέστε το κουμπί μενού (k) για να προβάλετε τις
επιλογές μενού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να
πατήσετε το κουμπί μενού για να μετακινηθείτε σε
ανώτερο επίπεδο μενού.
Αντικαταστήστε ή επαναφορτίστε το πακέτο
μπαταριών 10,8 V.
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ
ΤΟΙΧΟΥ
1. Πιέστε το κουμπί βέλους δεξιά/κάτω (j) ή το
κουμπί βέλους αριστερά/πάνω (h) για να
επισημάνετε την επιλογή μενού.
Αν ο σαρωτής χειρός ανίχνευσης αντικειμένων
χάσει την επαφή του με την επιφάνεια του τοίχου,
θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
2. Πιέστε το πλήκτρο OK (i) για να επιβεβαιώσετε
την επιλογή.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
Απομακρύνετε το σαρωτή χειρός ανίχνευσης
αντικειμένων από τον τοίχο.
Όταν εμφανιστεί η οθόνη ΑΡΧΊΣΤΕ ΣΆΡΩΣΗ
[BEGIN SCANNING], τοποθετήστε το σαρωτή
χειρός ανίχνευσης αντικειμένων πάνω στον τοίχο
για να αρχίσετε πάλι τη σάρωση.
220
1. Πιέστε το κουμπί βέλους δεξιά/κάτω (j) ή το
κουμπί βέλους αριστερά/πάνω (h) για να
επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
POLSKI
Pycc
2. Πιέστε το κουμπί (i) για να επιβεβαιώσετε την
επιλογή.
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΩΝ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Με αλλαγή των
ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες θα
διαγραφούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις
και θα γίνει επαναφορά των
εργοστασιακών ρυθμίσεων.
1. Πιέστε το κουμπί βέλους δεξιά/κάτω (j) ή το
κουμπί βέλους αριστερά/πάνω (h) για να
επισημάνετε ΝΑΙ [YES] ή ΌΧΙ [NO].
ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Ο σαρωτής χειρός ανίχνευσης αντικειμένων
περιλαμβάνει ένα διδακτικό βοήθημα με υποδείξεις
σχετικά με τις καλύτερες πρακτικές.
Μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού βοηθήματος,
ο σαρωτής χειρός ανίχνευσης αντικειμένων θα
επιστρέψει στο κύριο μενού.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΧΟΥ
1. Πιέστε το κουμπί βέλους δεξιά/κάτω (j) ή
το κουμπί βέλους αριστερά/πάνω (h) για
να επισημάνετε ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ [ON] ή
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ [OFF].
2. Πιέστε το πλήκτρο OK (i) για να επιβεβαιώσετε
την επιλογή.
3. Αν επιλέξετε Ναι [YES], ο σαρωτής χειρός
ανίχνευσης αντικειμένων θα σας ζητήσει
και δεύτερη επιβεβαίωση για να γίνει η
επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλογών.
Πιέστε το κουμπί βέλους δεξιά/κάτω (j) ή το
κουμπί βέλους αριστερά/πάνω (h) για να
επισημάνετε ΝΑΙ [YES] ή ΌΧΙ [NO].
2. Πιέστε το πλήκτρο OK (i) για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ο σαρωτής χειρός ανίχνευσης αντικειμένων θα
εμφανίσει την έκδοση λογισμικού του προϊόντος.
4. Πιέστε το πλήκτρο OK (i) για να επιβεβαιώσετε
την επιλογή.
Συμβουλές λειτουργίας
• Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρία λιθίου-ιόντων
DEWALT 10,8 V XR.
Για έξοδο, πιέστε το πλήκτρο OK (i).
• Να διασφαλίζετε ότι η μπαταρία DEWALT
είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση. Αν στην
ένδειξη μέτρησης φορτίου μπαταρίας (R) στην
κύρια οθόνη παρατήρησης υπάρχει αναμμένο
μόνο ένα κόκκινο τμήμα, αυτό σημαίνει ότι
πρέπει να επαναφορτιστεί η μπαταρία.
• Σαρώστε σε ευθεία γραμμή, είτε οριζόντια, είτε
κατακόρυφα.
221
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Σαρώστε με ομοιόμορφη ταχύτητα, χωρίς να
ανυψώσετε τη συσκευή από την επιφάνεια του
τοίχου.
• Πάντα να σαρώνετε ΑΡΓΑ για να επιτυγχάνετε
τη μέγιστη ευαισθησία.
• Μην αγγίζετε την επιφάνεια που σαρώνεται
με το άλλο χέρι σας ή με οποιοδήποτε μέρος
του σώματος, γιατί αυτό θα μπορούσε να
προκαλέσει προβλήματα στη σάρωση.
• Συμβουλευτείτε τα κατασκευαστικά σχέδια,
μελετήστε τις ορατές εξόδους καλωδίων
και σωληνώσεων και λάβετε υπόψη σας
τις κατασκευαστικές τεχνικές. Τα καδρόνια
κανονικά τοποθετούνται σε αποστάσεις
40 cm (16") ή 60 cm (24") στο κέντρο και
έχουν πλάτος 38 mm (1-1/2"). Οι πόρτες
και τα παράθυρα συχνά κατασκευάζονται με
καδρόνια και οριζόντια δοκάρια που είναι σε
μικρότερες αποστάσεις μεταξύ τους.
• Αποφεύγετε τη σάρωση μέσα από υλικά που
έχουν ανομοιόμορφη πυκνότητα, όπως χαλιά
με επενδύσεις, υπερβολικά παχύ τσατμά,
φρεσκοβαμμένους τοίχους ή μεταλλικά
καλύμματα τοίχων.
• Αποφεύγετε να φοράτε κοσμήματα, όπως
δακτυλίδια ή ρολόγια. Το μέταλλο μπορεί να
προκαλέσει ανακριβή ανίχνευση.
• Προστατεύετε το προϊόν από υγρασία και
άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
• Μην τοποθετείτε στην περιοχή του
αισθητήρα στην πίσω πλευρά του εργαλείου,
αυτοκόλλητα, ετικέτες, βαφή ή πινακίδες
ονόματος, ειδικά μεταλλικής σύστασης.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα
απενεργοποιείτε το σαρωτή χειρός
ανίχνευσης αντικειμένων πριν την
εισαγωγή ή την αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών.
Η συσκευή σας DEWALT σαρωτής χειρός
ανίχνευσης αντικειμένων έχει σχεδιαστεί ώστε να
λειτουργεί για μεγάλη χρονική περίοδο με ελάχιστη
απαίτηση συντήρησης. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα και
τον τακτικό καθαρισμό του εργαλείου.
Ο φορτιστής, το πακέτο μπαταριών και ο σαρωτής
χειρός ανίχνευσης αντικειμένων δεν επιδέχονται
σέρβις. Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό τους
εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις.
222
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τουλάχιστον μία
φορά την εβδομάδα απομακρύνετε
ρύπους και σκόνη φυσώντας
με καθαρό, ξηρό αέρα. Για να
ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού των ματιών, πάντα
φοράτε κατάλληλη προστασία των
ματιών όταν εκτελείτε αυτήν την
εργασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
διαλύτες στην πρόσοψη γιατί αυτό
μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Μην
καθαρίζετε το φακό υπερύθρων με
πολύ έντονο τρόπο, γιατί μπορεί να
υποστεί ζημιά η ευαίσθητη επίστρωση
κατά των αντανακλάσεων.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέετε το
φορτιστή από την πρίζα AC προτού
τον καθαρίσετε. Τυχόν βρωμιές και
γράσο μπορούν να αφαιρεθούν από
το εξωτερικό μέρος του φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, μη μεταλλική, βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή άλλα διαλύματα
καθαρισμού.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα κατάλληλα αξεσουάρ συμβουλευτείτε το
συνεργαζόμενο κατάστημα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Αυτή η μεγάλης χρονικής διάρκειας μπαταρία
πρέπει να επαναφορτίζεται όταν δεν παρέχει
επαρκή ισχύ για εργασίες που πραγματοποιούνταν
εύκολα σε προγενέστερο χρόνο. Στο τέλος της
τεχνικής διάρκειας ζωής της, απορρίψτε την
μπαταρία με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
• Αφήστε την μπαταρία να αποφορτιστεί
εντελώς και στη συνέχεια, αφαιρέστε την από
το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών Li-Ion είναι
ανακυκλώσιμες. Παραδίδετέ τις στο κατάστημα
αγοράς ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με
σωστό τρόπο.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
223
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή – κατ’ επιλογή
μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
224
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
Η μονάδα δεν ενεργοποιείται
• Δεν υπάρχει τροφοδοσία
ρεύματος στη μονάδα
ΛΥΣΗ
• Βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταριών 10,8 V
είναι πλήρως φορτισμένο
• Προσέξτε να εδράσει πλήρως το πακέτο
μπαταριών 10,8 V μέσα στη λαβή
Η μονάδα δεν εμφανίζει
αντικείμενα: εμφανίζει το
μήνυμα “Pre-Scan Data
Mapping” (Χαρτογράφηση
δεδομένων προκαταρκτικής
σάρωσης)
• Η μονάδα είναι
σε διαδικασία
χαρτογράφησης της
περιοχής σάρωσης
• Βλ. την ενότητα Διαδικασία σάρωσης
Δεν ανιχνεύονται υλικά ή
δυσκολία στην ανίχνευση
αντικειμένων
• Χαρτογραφήθηκε πολύ
μικρή περιοχή
• Χαρτογραφήστε πάλι μεγαλύτερη περιοχή
• Δυσκολία στη σάρωση
κάτω υπό ειδικές
συνθήκες τοίχου
• Σαρώστε σε ευθεία γραμμή
• Σαρώστε με αργή ταχύτητα
• Βλ. ενότητα Ανίχνευση μέσα από ειδικές
συνθήκες επιφάνειας
• Σαρώστε και στην οριζόντια και στην
κατακόρυφη κατεύθυνση
Δυσκολία στην ανίχνευση
μετάλλου
• Μεταλλικά αντικείμενα σε
πολύ μεγάλο βάθος
• Σαρώστε και σε οριζόντιες και σε κατακόρυφες
ευθείες γραμμές. Η ευαισθησία σε μέταλλο
αυξάνεται όταν το μεταλλικό αντικείμενο είναι
παράλληλο με τον αισθητήρα.
Φαινομενικά λανθασμένη
ανίχνευση μετάλλου
• Μεταλλικά είδη όπως
κοσμήματα είναι πολύ
κοντά στην περιοχή
αισθητήρα
• Αφαιρέστε τα κοσμήματα και επαναλάβετε τη
σάρωση
Δυσκολία σε σάρωση κοντά
σε πόρτα ή παράθυρα
• Συνηθίζεται να υπάρχουν
διπλά ή τριπλά καδρόνια
γύρω από πόρτες και
παράθυρα
• Εναλλακτικά ανιχνεύστε το εξωτερικό άκρο
Η περιοχή τάσης που
• Μπορεί να υπάρχει
ανιχνεύτηκε είναι μεγαλύτερη
στατική φόρτιση στην
από το αναμενόμενο
επιφάνεια του τοίχου
• Σαρώστε μικρότερη περιοχή
• Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό κύκλωμα
και αναγνωρίστε μεταλλικό σύρμα αντί
ηλεκτροφόρου καλωδίου
• Τοποθετήστε το ελεύθερο χέρι σας πάνω
στον τοίχο για να απομακρυνθεί ο στατικός
ηλεκτρισμός
Δεν ανιχνεύτηκε ηλεκτρική
τάση σε περιοχή όπου
αναμενόταν
• Τα καλώδια είναι
προστατευμένα με
μεταλλικό προστατευτικό
αγωγό
• Δείτε στο παράθυρο σάρωσης το υλικό που
αναγνωρίστηκε, για να προσδιορίσετε το
μεταλλικό προστατευτικό αγωγό
• Τα καλώδια είναι πιο
βαθιά από 76 mm (3")
• Συνδέστε μια συσκευή στην πρίζα τοίχου για
να επαληθεύσετε ότι το κύκλωμα βρίσκεται
υπό τάση
• Τα καλώδια δεν
βρίσκονται υπό τάση
• Βλ. ενότητα Ανίχνευση μέσα από ειδικές
συνθήκες επιφάνειας
• Δεν είναι εφικτή η
σάρωση υπό ειδικές
συνθήκες τοίχου
225
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Χαμηλή ένδειξη μετρητή
εμπιστοσύνης
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
• Σάρωση σε μη ευθεία
γραμμή
• Πολύ γρήγορη σάρωση
• Δυσκολία στη σάρωση
κάτω υπό ειδικές
συνθήκες τοίχου
ΛΥΣΗ
• Σαρώστε με αργή ταχύτητα
• Σαρώστε σε ευθεία γραμμή
• Βλ. ενότητα Ανίχνευση μέσα από ειδικές
συνθήκες επιφάνειας
Λήφθηκε το μήνυμα
σφάλματος: Too fast (Πολύ
γρήγορα)
• Πολύ γρήγορη σάρωση
• Σαρώστε με αργή ταχύτητα
Λήφθηκε το μήνυμα
σφάλματος: Lost surface
contact (Απώλεια επαφής με
την επιφάνεια)
• Ο σαρωτής χειρός
ανίχνευσης αντικειμένων
ανυψώθηκε από την
επιφάνεια του τοίχου
• Χαρτογραφήστε πάλι την περιοχή και
επαναλάβετε τη σάρωση
Δεν μπορώ να επιτύχω να
εμφανιστεί κεντρική γραμμή
• Ο τοίχος είναι παχύς ή
πυκνός
• Βλ. ενότητα Ανίχνευση μέσα από ειδικές
συνθήκες επιφάνειας
Η οθόνη “παγώνει” ή δεν
ενεργοποιείται
• Μπλοκάρισμα λογισμικού
• Εισάγετε ένα μικρό αντικείμενο (προϊόντος.χ.
άκρη συνδετήρα) μέσα στο κουμπί
επαναφοράς. Το κουμπί επαναφοράς βρίσκεται
στην πίσω επιφάνεια, κάτω από την ετικέτα.
Στην ετικέτα υπάρχει ένα κύκλος που δείχνει τη
θέση του κουμπιού επαναφοράς.
226
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N208016
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
Τηλ:
30 210 8981-616
Service: 30 210 8981-616
Φαξ:
30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Fax: 32 70 225 585
Fax: 32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
10/12
Download PDF

advertising