DW745 | DeWalt DW745 TABLE SAW Type 3 instruction manual

www.
.eu
DW745
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
11
English (original instructions)
19
Español (traducido de las instrucciones originales)
26
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
34
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
42
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
49
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
57
Português (traduzido das instruções originais)
64
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
72
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
79
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
86
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
94
Copyright DEWALT
2
5
3
6
7
8
9
4
10
1
2
12
11
A1
18
13
14
15
16
17
A2
1
19
21
20
B1
A3
22
23
21
B3
B2
7
26
25
24
D
C
28 29 30
33
6
5
27
31
2
0
E
45
32
F1
35 38
39
34
9
12
F2
G1
37
36
41
43
42
36
G2
37
19 40
48
H
15
I
J
45
44
46
47
K
L
3
DANSK
BORDSAV DW745
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere.
Tekniske data
DW745-QS
DW745-LX
115
Spænding
V
230
Type
Motoreffekt (indgang)
3
3
W
1700
1300
Motoreffekt (udgang)
W
1100
936
Omdrejningstal ubelastet
min-1
3800
3800
Klingediameter
mm
250
250
Huldiameter
mm
30
30
Klingens tykkelse
mm
2,3
2,3
Spalteknivens tykkelse
mm
2,3
2,3
Savedybde ved 90°
mm
77
77
Savedybde ved 45°
mm
57
57
Spaltekapacitet
mm
508
508
Total mål
cm
570 x 700 x 466
570 x 700 x 466
Vægt
kg
21,5
21,5
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
DW745
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under “tekniske data” er
udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Disse produkter overholder også direktivet 2004/108/EF og 2011/65/EU.
Kontakt DEWALT på følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og udsteder
denne erklæring på vegne af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.03.2012
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(lydtrykusikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
109
3
96
3
109
3
Sikringer:
Europa
230 V værktøjer
10 ampere, lysnet
BEMÆRK: Skift af aktivitet kan medføre kortvarige spændingsskift eller
spændingsudsving. Under ugunstige forhold i det offentlige
strømforsyningsnet kan andet udstyr blive påvirket. Forstyrrelserne
opstår ikke, så længe impedansen er mindre end 0,25 Ohm. Stik, der
anvendes med dette professionelle værktøj, skal sikres med en 16
ampere afbryder med en passiv karakteristik.
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert signalord.
Læs vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet med
personskade, men som kan resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
Skarpe kanter.
4
Sikkerhedsanvisninger
Når man anvender faststående elværktøj skal de lokale
sikkerhedsbestemmelser altid overholdes for at nedsætte riskoen
for brand, elektrisk stød og personskader.
Læs hele denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden
værktøjet tages i brug.
Gem denne manual til fremtidige opslag.
Generelt
1 Hold arbejdsområdet rent.
Rodede områder og bænke kan forvolde ulykker.
2 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke værktøjet på fugtige eller
våde pladser. Sørg for en god belysning over arbejdsområdet (250
- 300 Lux). Anvend ikke værktøjet, hvor der er risiko for, at der kan
opstå brand eller forekomme eksplosioner. F. eks. aldrig i nærheden
af let antændelige væsker eller gasser.
3 Hold børn borte
Børn, besøgende eller dyr må ikke komme i nærheden af
arbejdsområdet eller røre ved værktøjet eller netkablet.
4 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løsthængende tøj eller smykker. De kan sidde fast i
bevægelige dele. Brug hårnet, hvis du har langt hår. Brug passende
handsker og skridsikkert fodtøj, når du arbejder udendørs.
5 Personlig beskyttelse
Brug altid beskyttelsesbriller. Brug ansigts- eller støvmaske, når brug
af værktøjet kan danne støv eller flyvende partikler. Bær også et
varmebestandigt forklæde, hvis disse partikler er meget varme. Brug
altid høreværn. Bær altid en beskyttelseshjelm.
6 Beskyttelse mod elektrisk stød
Undgå kropskontakt med jordede emner (f.eks. rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe). Når man bruger værktøjet under ekstreme
forhold (f. eks. høj fugtighed, når der dannes metalspåner osv.) kan
den elektriske sikkerhed forbedres ved at indsætte en isolerende
transformer eller en (FI) fejlstrømsafbryder.
7 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
DANSK
8 Vær opmærksom
Se på det du gør. Brug din sunde fornuft. Brug ikke værktøjet, når du
er træt.
9 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde arbejdsemnet fast.
Det er sikrere end at bruge hånden, og du får begge hænder fri til
arbejdet.
10 Tilslut støvudsugningsudstyret
Hvis der findes enheder til at tilslutte støvudsugnings- og
støvopsamlingsudstyret, skal man sørge for, at disse er tilsluttet og
bruges korrekt.
11 Fjern justernøgler og skruenøgler
Kontroller altid at nøgler og justerværktøj er fjernet fra værktøjet,
inden det startes.
12 Forlængerkabler
Før brugen skal forlængerkablet efterses og udskiftes, hvis det er
skadet. Når man bruger værktøjet udendørs, må man kun benytte
forlængerkabler, der er beregnet til udendørs brug og mærkede til dette.
13 Brug egnet værktøj
Denne instruktionsbog rummer en beskrivelse af de formål, som
dette værktøj er beregnet til. Tving ikke små maskiner eller tilbehør til
at udføre et arbejde, som kræver en kraftig maskine. Maskinen gør
arbejdet bedre og mere sikkert ved den hastighed, som den er
beregnet til. Værktøjet må ikke forceres.
Advarsel! Anvendelse af alt andet tilbehør eller udstyr eller udførelse
af andre opgaver med dette værktøj end de, der anbefales i dette
manual, kan medføre risiko for personskader.
14 Kontrollér værktøjet for beskadigede dele
Kontrollér omhyggeligt værktøjet og netkablet for beskadigelser,
før det tages i brug. Check de bevægelige dele for skæv indstilling
og sammenbrændinger, brud på dele, skader på skærme og
kontakter samt alt andet, der kan påvirke værktøjets funktion.
Kontrollér, at værktøjet fungerer rigtigt og kan udføre det arbejde, det
er beregnet til. Værktøjet må ikke benyttes, hvis én af delene er
beskadiget eller defekt. Brug ikke værktøjet, hvis det ikke kan
tændes og slukkes ved afbryderen. Alle skadede eller defekte dele
skal repareres eller udskiftes på et autoriseret DEWALT-værksted.
Forsøg aldrig selv at reparere værktøjet.
15 Afbryde værktøjet
Sluk og vent til værktøjet er standset helt, før du forlader det. Afbryd
altid værktøjet, når det ikke er i brug, og før du udskifter nogen som
helst værktøjsdel, noget som helst tilbehør eller udstyr, og før der
foretages service.
16 Undgå utilsigtet start af værktøjet
Sørg for, at værktøjet er slukket, når ledningen tilsluttes strømmen.
17 Ledningen må ikke misbruges
Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud af kontakten. Ledningen
skal holdes på afstand af varme, olie og skarpe kanter.
18 Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke bruges
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt, sikkert
aflåst sted eller uden for børns rækkevidde.
19 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Værktøjet skal holdes rent og i god stand, for at det kan fungere
bedst og sikrest. Følg vejledningerne for vedligeholdelse og
udskiftning af tilbehør. Hold alle håndtag og kontakter tørre, rene og
fri for olie og fedt.
20 Reparationer
Dette værktøj opfylder de relevante sikkerhedsbestemmelser. Få dit
værktøj repareret på et autoriseret DEWALT-værksted. Reparationer
må kun foretages af dertil kvalificerede personer, som bruger
originale reservedele. I modsat fald kan der opstå betydelig fare for
brugeren.
Ekstra sikkerhedsregler for savbænker
• Brug ikke savklinger med en tykkelse, der er større end
spalteklingens eller med en tandbredde, der er mindre end
spalteklingens tykkelse.
• Forsikker dig om at klingen drejer den rette vej og at tænderne peger
mod savbænkens forside.
• Forsikker dig om at alle låsehåndtag er strammede før du begynder
at bruge saven.
• Forsikker dig om at klingerne og flangerne er rene og recessiderne
på kraven vender mod klingen. Stram dornmøtrikken forsvarligt.
• Sørg for at savklingen altid er skarp og befinder sig i den korrekte
position.
• Forsikker dig om at spaltekniven er justeret så den befinder sig på
rette afstand fra klingen - maksimalt 5 mm.
• Brug aldrig saven hvis ikke de øverste og underste klingebeskyttere
er på plads.
• Sørg for at holde hænderne væk fra savklingen.
• Kobl saven fra elektricitetsforsyningen før savklinger udskiftes eller
der udføres vedligeholdelsesarbejde.
• Brug altid en skubbestang og sørg for ikke at holde hænderne for tæt
på savklingen under arbejdet, afstanden bør være mindst 150 mm.
• Brug udelukkende den anbefalede strømenergi.
• Kom ikke smørelse på klingen når denne drejer rundt.
• Lad være med at række om bag savklingen.
• Hold altid skubbepinden på plads, når den ikke er i brug.
• Stå ikke oven på maskinen.
• Sørg under transport for, at den øverste del af savklingen er dækket,
f.eks. af beskyttelsesskærmen.
• Brug ikke beskyttelsesskærmen til at bære eller transportere
maskinen i.
• Udskift straks bordindsatsen, hvis den er slidt eller beskadiget.
• Kontrollér, at arbejdsemnet er ordentligt understøttet. Sørg altid for at
give ekstra støtte til lange arbejdsemner.
• Der må ikke udøves sidetryk på klingen.
• Skær aldrig i letmetallegering. Maskinen er ikke fremstillet til dette
formål.
• Brug ikke slibeskiver eller diamandskærehjul
• Stikning, falsning eller rilning er ikke tilladt.
• I tilfælde af et uheld eller ved maskinsvigt skal man omgående slukke
for maskinen og trække stikket ud. Indberet fejlen, og afmærk
maskinen som værende ude af drift for at forhindre, at andet
personale anvender den defekte maskine.
• Hvis savklingen bliver blokeret pga. unormal fremføringskraft, mens
der skæres, skal man ALTID slukke for maskinen og afbryde
strømforsyningen. Fjern træemnet, og kontroller, at savklingen kører
frit. Tænd for maskinen, og påbegynd en ny skæring med reduceret
fremføringskraft.
• Træk stikket ud af stikkontakten, inden klingen skiftes eller der
udføres vedligeholdelse.
• Brug altid hørebeskyttelse.
• Brug altid sikkerhedsbriller.
• Brug altid støvmaske, når der saves i træ.
• Fejl i maskinen inklusive beskyttelsesskærme og savklinger skal
rapporteres, så snart de opdages.
Savklinger
• Savklingens højeste tilladte hastighed skal altid svare til eller være
større end den ubelastede hastighed for værktøjet, der er angivet på
navnepladen.
• Brug ikke savklinger, der ikke har de mål, der er opgivet i de tekniske
data. Brug ikke mellemstykker for at få en klinge til at passe på
spindelen. Brug kun klinger, der er angivet i denne håndbog, og som
er i overensstemmelse med EN 847-1.
• Overvej at bruge specielt designede, støjreducerende klinger.
• Brug ikke HS-klinger.
• Brug ikke knækkede eller beskadigede savklinger.
• Kontrollér at klingen passer til det kanalmateriale, der skal skæres.
• Vær altid iført handsker, når du håndterer savklinger og råmateriale.
Savklingerne bør, hvor det er muligt, anbringes i en holder.
5
DANSK
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af save:
- skader forårsaget af berøring af de roterende dele.
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og brug af
sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
- Hørenedsættelse.
- Risiko for ulykker forårsaget af udækkede dele af den roterende
savklinge.
- Risiko for kvæstelser ved udskiftning af savklingen med ubeskyttede
hænder.
- Risiko for at få fingrene i klemme ved åbning af skærmene.
- Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv dannet ved savning
af træ, særligt eg, bøg og MDF.
Følgende faktorer har indflydelse på støjudviklingen:
- det materiale der skal skæres
- savklingetypen
- den vægt der lægges på skiven
- vedligeholdelse af maskinen
Følgende faktorer har indflydelse på støveksponeringen:
- slidt savklinge
- støvafsuger med lufthastighed mindre en 20 m/s
- arbejdsemnet er ikke monteret rigtigt
Under hensyntagen til ovennævnte faktorer er
støvoptagningseffektiviteten omkring 95 % af det støv,
der kan indåndes.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Geringsanlægsflade
Klinge
Øverste klingeafskærmning
Bordindsats
Klingeskruenøgle
Akselnøgle
Støvudsugningsadapter
Brugervejledning
Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør ikke er blevet
beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne brugervejledning, før du tager
værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A1 - A3)
A1
1 Afbryder
2 Nulstillingsknap til kredsbryder
3 Håndudskæring
4 Bord
5 Spaltekniv
6 Øvre klingeafskærmning
7 Bordindsats
8 Parallelanslag
9 Anslag
10 Finjusteringsknap
11 Finjusteringsknap kombineret dybde- og smigjusteringshjul
12 Smiglås
A2
13 Spaltningspositionslås
14 Klinge-nøgleholder
15 Skubbestok
16 Støvudsugningsadapter
17 Fod
18 Anslagslås
Brug øjeværn.
A3
19 Geringsanlægsflade
Brug åndedrætsbeskyttelse.
Træk stikket ud af stikkontakten, inden klingen skiftes eller der
udføres vedligeholdelse.
Stik aldrig hånden ind i skæreområdet eller ind til savklingen.
Bærepunkt.
DATOKODEPOSITION
Datokoden, der også inkluderer produktionsåret, er tryk på huset.
Eksempel:
2012 XX XX
Produktionsår
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Delvis samlet maskine
1 Parallelanslag
6
TILSIGTET BRUG
Dit DW745 arbejdsbordsav er blevet fremstillet til saveopgaver, der
kræver kløvning, afkortning, affasning og gering af træ, træprodukter og
plastik. Saven er fremstillet til brug med en 250 mm klinge med tip af
hårdmetal.
ADVARSEL: Brug ikke maskinen til andet end det tilsigtede
formål.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af brændbare
væsker eller gasser.
Bordsave er professionelt elværktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning er
påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive børn)
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre de er under overvågning
af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding. Kontroller,
at strømforsyningen svarer til spændingen på typeskiltet.
DANSK
Dit værktøj er dobbeltisoleret i overensstemmelse med
EN 61029; jordledning er derfor ikke påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en særlig
ledning, der kan fås gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en godkendt 3-koret
forlængerledning, der passer til dette værktøjs effektforbrug (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1.5 mm2; den maksimale længde er
30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Samling og justering
ADVARSEL: Træk stikket ud af stikkontakten inden samling
og justering.
Udpakning (fig. A1 & A2)
• Tag forsigtigt saven ud af emballagen.
• Maskinen er samlet helt, med undtagelse af klingen, anslaget,
den øvre beskyttelseskappe og bordstykket.
• Afslut samlingen, som beskrevet i instruktionerne nedenfor.
• Sæt skubbepinden (15) på plads på maskinens højre side (fig. A2).
• Juster fødderne (17), indtil bordet (4) er plant i alle retninger.
• Rul hele netledningen ud.
ADVARSEL:
• Pinden skal altid være på sin plads, når den ikke er i brug.
• Sæt først stikket i stikkontakten, lige før du tænder for værktøjet.
Montering af savklingen (fig. A1, A2 & B1 - B3)
ADVARSEL: Sørg for, at maskinen er afbrudt fra strømkilden.
ADVARSEL: Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og
kan være farlige.
ADVARSEL: Savklingen SKAL udskiftes som beskrevet i
dette afsnit. Brug KUN de savklinger, som er angivet under
Tekniske data. Vi anbefaler DT4226. Monter ALDRIG andre
savklinger.
• Løft klingeaksen så højt op som muligt ved at dreje kontrolhjulet (11)
i urets retning (fig. A1).
• Montér savklingen på spindlen i samme rækkefølge som vist i figur B1.
C1. Den ydre flange (20) har et fremstående del (ø 30 mm) som passer
i klingehulet. Sørg for, at tænderne peger nedad mod bordets forside.
• Hold spindlen fast med gaffelnøglen og spænd akselbolten (21) fast
ved at dreje den i urets retning med akselnøglen. fig. B2).
• Klingen afmonteres i omvendt rækkefølge.
ADVARSEL: Kontrollér altid anslagsindikatoren og
spalteklingen, når De har udskiftet klingen.
Justering af savklingen (fig. A2 & B3)
For at få den bedste ydelse, skal klingen være parallel med
geringslåsene. Denne justering er foretaget fra fabrikken. Ny justering:
• Vend saven om på siden.
• Med en 10 mm unbrakonøgle løsnes bøjleklemmerne (22) lidt (fig. B3).
• Juster bøjlen (23) så klingen er parallel med anslagssporet (18) (fig. A2).
• Spænd bøjleklemmerne (22) fast med 11 Nm (fig. B3).
Justering af klingehøjde (fig. A1)
Klingen kan hæves og sænkes ved at dreje det kombinerede elevationsog smigkontrolhjul (11).
• Sørg for, at de tre øverste tænder på klingen lige akkurat bryder
igennem den øvre overflade af arbejdsemnet, når der saves. Dette
vil sikre, at det maksimale antal tænder fjerner materiale på ethvert
givet tidspunkt og således giver optimal ydelse.
Montering af spaltekniven (fig. A1 & C)
• Løft klingeaksen så højt op som muligt ved at dreje kontrolhjulet (11)
i urets retning (fig. A1).
• Med den medfølgende skruenøgle løsnes låsebolten (24) nogle få
drejninger (fig. C).
• Skub og hold bolten (24) fast indad for at slippe den fjederbelastede
klemmemekanisme.
• Læg rillen (25) på linie med bolten (24) og indsæt spaltekniven, indtil
toppen af rillen hviler på bolten.
• Slip bolten (24) og stram grundigt med den medfølgende skruenøgle.
ADVARSEL:
• Ved korrekt udligning er spaltekniven præcis i linie med
klingen ved bordets overflade og ved toppen af klingen.
Kontrollér dette med en lige lineal i alle smig- og
klingepositioner.
• Forsøg ikke at fastgøre spaltekniven i en anden stilling end
den anbefalede. Afstanden mellem spaltekniven og
spidserne på klingens tænder skal være mindst 2,0 mm.
• Korrekt montering og udligning af den øvre klingebeskyttelse
(6) på spaltekniven er påkrævet for en sikker betjening!
• Det er ikke tilladt at montere en spaltekniv, som ikke opfylder
den specificerede tykkelse på 2,3 mm.
Fastgørelse til arbejdsbord (fig. A2)
• Maskinrammen mellem fødderne på begge sider (17) er forsynet
med to huller, som gør det muligt at fastgøre værktøjet på et
arbejdsbord. Anvend hullerne diagonalt.
• For lettere håndteringen kan maskinen fastgøres på en finerplade
min. 15 mm i tykkelse.
• Ved brug kan finerpladen fastspændes til arbejdsbordet. Det gør det
lettere at flytte maskinen ved at løsne fastspændingsanordningen.
Montering af bordstykke (fig. D)
• Udlign bordstykket (7) som vist og skyd fligene på bordstykkets
bagside ind i hullerne på bordets bagside.
• Tryk det forreste af bordstykket ned.
• Det forreste af bordstykket skal flugte med eller være en anelse
højere end bordets overflade. Den bagerste del skal flugte med
bordets overflade. Justering foretages ved hjælp af de fire
justeringsskruer (26).
• Drej stikkeskruen (se tillæg i fig. D) 90° i urets retning for at sætte
bordindsatsen på plads.
ADVARSEL: Brug ikke maskinen uden bordindsatsen.
Udskift straks bordindsatsen, hvis den er slidt eller
beskadiget.
Montering af den øvre beskyttelsesskærm til klingen (fig. E)
• Sæt skærmen (6) fast på spaltekniven (5) med bolten (27).
• Anbring skiven (28 & 29) og vingemøtrikken (30) på den anden ende
af bolten og spænd fast.
Montering og justering af parallelanslaget (fig. A1, F1 & F2)
Anslaget (8) kan monteres på venstre eller højre side af Deres bordsav.
• Placer skruen (31) i rillen (32) på anslaget.
• Sæt anslaget fast ved at låse begge låsene (33).
7
DANSK
Justering af anlægget parallelt med klingen
Anslaget er indstillet fra fabrikken. Hvis det er nødvendigt at indstille den
igen, gøres det på følgende måde:
•Sæt savklingen på højeste position.
• Fjern den øvre klingebeskyttelsesskærm (6).
• Sæt smigvinklen til 0°.
• Frigør låsehåndtaget (13).
• Flyt anslaget (8) indtil det rører ved klingen.
• Kontrollér, at anslaget er parallelt med klingen.
• Indstil på følgende måde:
• Med en unbraconøgle løsnes justeringsskruen (31), der holder
anslaget fast på anslagsstøtten.
• Sæt anlægget parallelt med klingen.
• Stram justeringsskruerne.
• Lås skinnelåsehåndtaget og kontrollér, at anslaget er parallelt med
klingen.
• Sørg for at sætte klingeafskærmningen tilbage igen efter justeringen.
ADVARSEL: Hvis der ikke er nok bevægelse i tandhjulslejet,
skal enheden indleveres til reparation på et autoriseret
DEWALT-værksted.
Justering af anslagsskalaen
Anslagsskalaen kan kun aflæses korrekt, hvis anslaget er monteret til
højre for klingen.
• Kontrollér, at viseren (9) på skalaen viser 0, når anslaget lige præcis
rør klingen. Hvis viseren ikke viser præcis nul, løsnes skruerne (34),
og viseren flyttes hen på 0°, hvorefter skruerne spændes.
Smigstop og viserjustering (fig. G1 & G2)
• Sæt savklingen på højeste position.
• Frigør smiglåsen (12) ved at skubbe den op og til højre.
• Løsn skruen til smigstoppet (35).
• Sæt en vinkel (36) på bordet og op mod klingen (37).
• Justér smigvinklen vha. smiglåsen (12) indtil klingen ligger fladt op
mod vinkeljernet.
• Sæt smiglåsen fast (12).
• Drej smigstopknasten (38) indtil den der i konstant kontakt med
lejeblokken.
• Kontrollér smigvinkelskalaen. Hvis det er nødvendigt med justering,
løsnes viserskruen (39) og viseren indstilles på 0°.
• Spænd viserskruen (39).
• Gentag fremgangsmåden ved 45° for 45° smigstoppet, men justér
ikke viseren.
Justering af geringsanslaget (fig. H)
• Montér geringsanslaget (19) i rillen til venstre for klingen.
• Løsn låseknappen (40).
• Anbring en vinkel (36) op mod anslagets front (41) og klingen (37).
• Kontrollér, at viseren (42) på skalaen viser 90°. Hvis viseren ikke
viser præcis 90°, løsnes skruen (43), og viseren flyttes hen på 90°,
hvorefter skruen spændes.
BETJENING
Brugervejledning
ADVARSEL:
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og gældende
foreskrifter.
• Sørg for, at maskinen er anbragt ergonomisk korrekt, hvad
angår bordets højde og stabilitet. Maskinen skal anbringes et
sted, hvor operatøren har et godt overblik, og hvor der er
tilstrækkelig med fri plads omkring maskinen, til at
arbejdsemnet kan håndteres uden begrænsninger.
8
•
•
•
•
•
• Monter en passende savklinge. Brug ikke for slidte savklinger.
Den maksimale omdrejningshastighed for værktøjet må ikke
overstige savklingens maksimale omdrejningshastighed.
• Forsøg ikke at save for små genstande.
• Lad klingen save frit. Pres ikke.
• Lad motoren nå op på fuld hastighed før savningen
påbegyndes.
• Se til at alle låseknopper og klemmehåndtag er spændte.
Stik aldrig en hånd ind i området omkring klingen, når saven er
tilsluttet til den elektriske strøm.
Brug aldrig saven til at save med frihånd.
Sav ikke i arbejdsemner, der har slået sig, er bøjet eller udhulet. Der
skal være mindst en lige, glat side, der kan lægges op mod anslaget
eller geringsskalaen.
Understøt altid lange arbejdsemner, så de ikke slår tilbage.
Fjern aldrig nogle afskårne emner fra klingeområdet, mens klingen
drejer rundt.
Tænd og sluk (fig. A1)
• For at tænde for maskinen, trykkes der på den grønne startknap.
• For at slukke for maskinen, trykkes der på den røde stopknap.
BEMÆRK: Ved tænd og sluk kan der opleves kortvarige udsving i
spændingen. Under ringe strømforhold ved lav forsyningsspænding fra
offentlig strømforsyning kan andre apparater blive sat ud af funktion.
Forstyrrelser vil ikke forekomme, hvis impedansen er lavere end
0,262 Ohm.
Stik der anvendes til disse el-værktøjer skal være forsynet med en 16
ampere træg sikringsafbryder.
Grundlæggende savning
• Brug altid spaltekniven.
• Sørg altid for, at spaltekniven og klingebeskyttelsen er korrekt
opstillet.
Rivning (fig. A1 & I)
ADVARSEL: Skarpe kanter.
• Sæt smigvinklen til 0°.
• Indstil savklingens højde. Klingen befinder sig i rette position, når
spidserne af tre tænder netop stikker frem gennem træets overflade.
Indstil den øverste klingebeskyttelsesskærms højde efter behov.
• Indstil parallelanslaget på den ønskede afstand.
• Juster positionen af det L-formede anslagshåndtag (48) ud for den
bagerst ende af spaltekniven. Når brede stykker materiale langsaves,
så glid det L-formede anslagshåndtag (48) ud af anslagets hoveddel,
roter det lodret 180° og erstat det for at give yderligere støtte.
• Hold arbejdsemnet fladt på bordet og mod anslaget. Hold
arbejdsemnet væk fra klingen.
• 25 mm fra klingen. Hold begge hænder væk fra klingens bane.
• Tænd for maskinen, og lad klingen komme op på fuld hastighed.
• Før langsomt arbejdsemnet ind under parallelanslaget, mens det holdes
godt fast mod anslaget. Lad tænderne skære uden at trykke
arbejdsemnet gennem klingen. Klingens hastighed skal holdes konstant.
• Husk at anvende skubbestangen, (15) når du er tæt på klingen.
• Efter at savearbejdet er færdigudført, skal maskinen afbrydes, og
klingen være standset, før arbejdsemnet kan fjernes.
ADVARSEL:
• Skub ikke på den "frie" eller afskårne del af arbejdsemnet og
hold ikke fast i dette.
• Sav ikke i meget små arbejdsemner.
• Brug altid en skubbepind ved kløvning af små arbejdsemner.
DANSK
Smig
• Indstil smigvinklen.
• Fortsæt som ved kløvning.
Tværsnit (fig. J)
• Fjern anslaget og montér geringsanslaget i det ønskede hul.
• Lås geringsanslaget fast på 0°.
• Sæt smigvinklen til 0°.
• Indstil savklingens højde.
• Hold arbejdsemnet fladt på bordet og mod anslaget.
Hold arbejdsemnet væk fra klingen.
• Hold begge hænder væk fra klingens bane.
• Tænd for maskinen, og lad klingen komme op på fuld hastighed.
• Hold arbejdsemnet fast mod anslaget, og flyt langsomt arbejdsemnet
sammen med anslaget, til arbejdsemnet kommer ned under øverste
klinges beskyttelsesskærm. Lad tænderne skære og tving ikke
arbejdsemnet gennem savklingen. Klingens hastighed skal være
konstant.
• Efter at savearbejdet er færdigudført, skal maskinen afbrydes,
og klingen skal være standset, før arbejdsemnet kan fjernes.
Tværsavning med smig
• Indstil smigvinklen.
• Fortsæt som ved tværsavning.
Gering
• Indstil geringsanslaget til den ønskede vinkel.
• Fortsæt som ved tværsavning.
Kombineret geringssnit
Denne form for savearbejde er en kombination af gerings- og en
vinkelsavning.
• Indstil smiget til den ønskede vinkel og gå frem som ved
tværsnitsgering.
Støtte for lange stykker
• Sørg altid for at støtte lange stykker.
• Støt lange stykker ved anvendelse af passende midler såsom
savbukke eller lignende for at forhindre, at enderne falder ned.
Støvudsugning (fig. A2)
Maskinen leveres med en støvudsugningsport på maskinens bagside
(16), som passer til støvudsugningsudstyr med 57/65 mm dyser.
Sammen med maskinen leveres der en reduceringsport, som kan
anvendes sammen med støvudsugningsdyser med en diameter
på 34-40 mm.
• Under alt arbejde skal der kobles en støvsuger, der opfylder de
gældende bestemmelser vedrørende støvudsugning, til maskinen.
• Sørg for, at den anvendte støvudsugningsslange passer til brugen og
det materiale, som skæres.
• Bemærk at kunstige materialer, som spånplade og MDF producerer
flere støvpartikler under savning end naturligt træ.
Ekstraudstyr
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DEWALT, ikke er afprøvet med dette produkt, kan
det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette værktøj.
For at mindske risikoen for personskade, må dette produkt
kun anvendes med tilbehør, som anbefales af DEWALT.
SAVKLINGER: BRUG ALTID 250 mm støjreducerende savklinger 30 mm
spændehuller. Klingens hastighedsmærkning skal være mindst 4000 O/
MIN. Brug aldrig en klinge med en mindre diameter. Den vil ikke blive
korrekt beskyttet.
KLINGEBESKRIVELSER
OPGAVE
DIAMETER
Konstruktionssavklinger (hurtigt langsnit)
Generelle formål
250 mm
Fine tværsnit
250 mm
Savklinger til træbearbejdning (giver jævne, rene snit)
Fine tværsnit
250 mm
TÆNDER
24
40
60
Udskift den øverste skærm (delnr.: 247678-02), når den er slidt.
Kontakt din forhandler for at få yderligere information om det passende
tilbehor.
Transport (fig. A1)
• Vind netledningen pænt op
• Bær altid maskinen ved hjælp af håndtagsudskæringerne (3).
ADVARSEL: Maskinen skal altid transporteres med den
øverste klingebeskyttelsesskærm påmonteret.
Vedligeholdelse
Din maskine er fremstillet til at kunne fungere i meget lang tid med
mindst mulig vedligeholdelse. For at maskinen skal kunne fungere
tilfredsstillende hele tiden, er det dog vigtigt, at den behandles korrekt
og rengøres jævnligt.
Skinnelåsjustering (fig. A2 & K)
Skinnelåsens tryk er indstillet fra fabrikken. Hvis det er nødvendigt at
indstille den igen, gøres det på følgende måde:
• Vend saven om på siden.
• Lås låsehåndtaget (13).
• Find den sekskantede stang (44) på undersiden af maskinen (fig. K).
• Løsn møtrikken (45). Stram møtrikken, indtil fjederen på
låsesystemet spændes til det ønskede tryk på låsehåndtaget.
Stram igen møtrikken mod den sekskantede stang.
Smøring
Motoren og lejerne kræver ingen ekstra smøring. Hvis det bliver
sværere at løfte og sænke klingen, rengøres og smøres
højdejusteringsskruerne:
• Vend saven om på siden.
• Rengør og smør højdejusteringsgevindene. Brug almindeligt fedt.
Rengøring
ADVARSEL: For at undgå risiko for alvorlig personskade skal
enheden slukkes og tilslutning til forsyningsnettet afbrydes
før rengøring. En utilsigtet opstart kan forårsage
personskade.
Inden brug skal man efterse den de øvre og nedre klingeskærme samt
støvudsugningsslanger for at afgøre, om disse vil fungere korrekt. Sørg
for, at spåner, støv og partikler fra arbejdsemnet ikke blokerer nogen af
funktionerne.
I tilfælde, hvor arbejdsemnefragmenter sidder i klemme mellem
savklinge og skærmen, skal afbryde strømforsyningen til maskinen og
følge anvisningerne i sektionen Montering af savklingen. Fjern de
fastsiddende dele, og monter savklingen igen. dende dele, og monter
savklingen igen.
Hold ventilationsåbningerne fri, og rengør regelmæssigt huset med en
blød klud.
9
DANSK
Rengør støvsamlingssystemet regelmæssigt (fig. L):
• Vend saven om på siden.
• Fjern skruerne (46) (fig. L).
• Fjern al støv og sæt adgangslågen (47) fast igen med skruerne (fig. L).
Beskyttelse af miljøet
Separat indsamling. Dette produkt må ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Når DEWALT-produktet skal udskiftes, eller hvis du ikke skal bruge det
længere, må det ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
Dette produkt skal være tilgængeligt for separat indsamling.
Separat indsamling af brugte produkter og emballage gør det
muligt at genbruge materialerne. Genbrug af materialer
forebygger miljøforurening og nedbringer behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for separat indsamling af elektriske
husholdningsprodukter på kommunale lossepladser eller hos en
forhandler, når du køber et nyt produkt.
DEWALT har en facilitet til indsamling og genbrug af DEWALT-produkter,
når deres levetid er slut. Benyt dig af denne service og returner venligst
dit produkt til et hvilket som helst af vore autoriserede
serviceværksteder, som indsamler dem på vores vegne.
For information om nærmeste autoriserede værksted: kontakt det lokale
DEWALT kontor på den adresse, som er opgivet i denne brugsanvisning.
Desuden findes en liste over alle autoriserede DeWalt
serviceværksteder og alle oplysninger om vores eftersalgsservice på
Internettet på adressen: www.2helpU.com
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet og tilbyder en
enestående garanti til professionelle brugere af dette værktøj. Denne
garantierklæring er en tilføjelse til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine lovbefalede rettigheder som privat
ikke-professionel bruger og påvirker dem på ingen måde. Garantien
er gyldig inden for medlemsstaterne af Den Europæiske Union og
Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT værktøj, kan du
returnere det inden for 30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og få alle pengene refunderet
eller bytte det. Produktet skal have været underlagt almindelig brug
og slid, og der skal fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse eller service af dit DEWALT
værktøj, inden for 12 måneder efter købet, er du berettiget til en
gratis serviceydelse. Den vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset skal fremvises. Inkluderer
arbejdskraft. Ekskluderer tilbehør og reservedele, medmindre de var
fejlbehæftede under garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt på grund af fejlbehæftede
materialer eller produktionsfejl inden for 12 måneder fra købsdatoen,
garanterer DEWALT gratis udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på dit nærmeste autoriserede
DEWALT serviceværksted i DEWALT kataloget eller kontakt dit
DEWALT kontor på den adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede DEWALT serviceværksteder
og detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
10
DEUTSCH
TISCHSÄGE DW745
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT entschieden. Langjährige
Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von
Elektrowerkzeugen.
MASCHINENRICHTLINIE
Technische Daten
DW745
Spannung
Typ
Aufnahmeleistung
DW745-QS
DW745-LX
(Volt)
230
115
(Watt)
3
1700
3
1300
Abgabeleistung
(Watt)
1100
936
Leerlaufdrehzahl
(min-1)
3800
3800
Sägeblattdurchmesser
(mm)
250
250
Sägeblattbohrung
(mm)
30
30
Stärke des Sägeblattkörpers
(mm)
2,3
2,3
Dicke des Spaltkeils
(mm)
2,3
2,3
Schnittiefe bei 90°
(mm)
77
77
Schnittiefe bei 45°
(mm)
57
57
Längsschnittleistung
(mm)
508
508
Gesamtabmessungen
(cm)
570 x 700 x 466
570 x 700 x 466
Gewicht
(kg)
21.5
21.5
dB(A)
96
96
dB(A)
dB(A)
3
109
3
109
dB(A)
3
3
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie 2004/108/EG und 2011/65/
EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT unter
der folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung des
technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT
ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.03.2012
Sicherheitshinweise
Mindestabsicherung des Stromkreises:
Europa
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter „Technische Daten“
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
230 V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
HINWEIS: Beim Ein- und Ausschalten können kurzzeitige
Spannungsänderungen oder -Schwankungen entstehen. Unter
ungünstigen Bedingungen im öffentlichen Stromnetz kann dies zu
Schäden an anderen Geräten führen. Störungen treten nicht auf, wenn
der Widerstand unter 0,25 Ohm liegt. Die Anschlussdosen für diese
Elektrogeräte müssen mit 16 A-Abschaltsicherungen (träge) abgesichert
sein.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt. Bitte
lesen Sie die Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder
schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder
schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit
Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
scharfe Kanten
Beim Gebrauch von stationären Elektrowerkzeugen sind zum
Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Feuergefahr
die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch, bevor Sie das
Elektrowerkzeug verwenden.
Bewahren Sie diese Anleitung auf.
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung. Sorgen
Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches (250 - 300 Lux).
Benutzen Sie das Werkzeug nicht an Orten, wo Feuergefahr oder
Explosionsgefahr besteht, z.B. in der Nähe von brennbaren
Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Halten Sie Kinder fern!
Halten Sie Kinder, Besucher und Tiere vom Arbeitsbereich fern und
sorgen Sie dafür, daß Sie das Werkzeug und das Netzkabel nicht
berühren.
4 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese von sich
bewegenden Teilen erfaßt werden können. Tragen Sie bei langen
Haaren ein Haarnetz. Beim Arbeiten im Freien sind
Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
5 Schutzmaßnahmen
Tragen Sie stets eine Schutzbrille. Tragen Sie eine
Atemschutzmaske, falls die Arbeiten Staub oder Späne erzeugen
können. Falls diese Teilchen heiß sind, so müssen Sie auch eine
hitzebeständige Schürze tragen. Tragen Sie stets einen
Gehörschutz. Tragen Sie stets einen Schutzhelm.
6 Schutz vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, z.B. Rohren,
Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Bei extremen
11
DEUTSCH
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
12
Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von
Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)
Schutzschalters erhöht werden.
Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das
Gleichgewicht zu halten.
Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.
Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das
Werkstück festzuhalten. Es wird damit sicherer gehalten und
ermöglicht die Bedienung des Werkzeuges mit beiden Händen.
Schließen Sie Vorrichtungen zur Staubabsaugung an!
Falls Vorrichtungen zur Absaugung oder zum Sammeln von Staub an
das Werkzeug angeschlossen werden können, vergewissern Sie
sich, daß diese angeschlossen sind und ordnungsgemäß verwendet
werden.
Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Schlüssel und
Einstellwerkzeuge entfernt sind.
Verlängerungskabel
Prüfen Sie vor dem Gebrauch das Verlängerungskabel und tauschen
Sie es aus, falls es beschädigt ist. Wenn Sie das Gerät im Freien
verwenden, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die sich für den
Einsatz im Freien eignen und entsprechend gekennzeichnet sind.
Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser Betriebsanleitung
beschrieben. Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Zubehörteile für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug
erzielen Sie eine optimale Qualität und gewährleisten Ihre
persönliche Sicherheit. Überlasten Sie das Werkzeug nicht.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in dieser Anleitung
empfohlenen Anbaugeräte und Zubehörteile oder die Ausführung von
Arbeiten mit diesem Werkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen
Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf Beschädigungen
Überprüfen Sie das Werkzeug und das Netzkabel vor der Arbeit auf
Beschädigungen. Überprüfen Sie, ob alle beweglichen Teile richtig
montiert sind, ob keine Teile gebrochen sind, ob keine
Schutzvorrichtungen und Schalter beschädigt sind, und ob
irgendwelche andere Schäden den einwandfreien Betrieb des
Werkzeuges beeinträchtigen könnten. Vergewissern Sie sich, daß
das Werkzeug ordnungsgemäß funktionieren wird. Benutzen Sie das
Werkzeug nicht, wenn irgendein Teil defekt ist. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn der Ein-/Aus-Schalter nicht funktioniert.
Lassen Sie defekte Teile immer von einer unserer autorisieren
DEWALT-Kundendienstwerkstätten austauschen. Versuchen Sie nie,
das Werkzeug selber zu reparieren.
Ziehen Sie den Netzstecker.
Schalten Sie das Werkzeug ab und warten Sie, bis das Werkzeug
vollkommen zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es
unbeaufsichtigt lassen. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das
Gerät nicht benutzen, bevor Sie irgendwelche Werkzeuge,
Zubehörteile oder Geräteteile auswechseln und bevor Sie
irgendwelche Wartungsarbeiten vornehmen.
Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Einschalten!
Vergewissern Sie sich, daß das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es
an die Stromversorgung anschließen.
Behandeln Sie das Kabel sorgfältig!
Benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen
Räumen und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
19 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher
arbeiten zu können. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die
Hinweise für den Werkzeugwechsel. Halten Sie sämtliche Handgriffe
und Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
20 Reparaturen:
Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen. Lassen Sie Reparaturen nur von einer
autorisierten DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen.
Reparaturen sind nur von autorisierten Fachkräften und mit OriginalErsatzteilen vorzunehmen; andernfalls kann Unfallgefahr für den
Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Tischkreissägen
• Verwenden Sie keine Sägeblätter mit einer größeren Stärke oder
einer kleineren Zahnbreite als der Stärke des Spaltkeils.
• Vergewissern Sie sich, daß das Sägeblatt sich in die richtige
Richtung dreht und daß die Sägezähne zur Vorderseite der
Tischsäge hin zeigen.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Spannvorrichtungen festgezogen
sind, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Blatt- und Wellenkränze sauber sind
und daß die versenkten Seiten der Kränze gegen das Blatt anliegen.
Ziehen Sie die Wellenmuttern fest an.
• Achten Sie darauf, daß das Sägeblatt scharf und gut eingestellt ist.
• Achten Sie darauf, daß der Spaltkeil den richtigen Abstand zum
Sägeblatt hat - maximal 5 mm.
• Benutzen Sie immer sowohl den oberen als auch den unteren
Sägeblattschutz.
• Halten Sie Ihre Hände dem Schnittweg des Sägeblattes fern.
• Schalten Sie die Säge vor Wartungs- oder Einrichtarbeiten aus und
warten Sie, bis das Sägeblatt zum Stillstand gekommen ist.
• Benutzen Sie einen Schiebestock, um das Werkstück am Sägeblatt
vorbeizubewegen. Kommen Sie mit Ihren Händen nicht näher als
150 mm an das Sägeblatt während des Sägens.
• Versuchen Sie nicht, das Gerät mit einer anderen als der
vorgesehenen Spannung zu betreiben.
• Fügen Sie keine Schmiermittel zu, wenn das Sägeblatt sich noch
dreht.
• Greifen Sie nicht um das Sägeblatt herum.
• Lassen Sie den Schiebestock immer in seiner Lage, wenn dieser
nicht benötigt wird.
• Stellen Sie sich nicht auf das Gerät.
• Stellen Sie während des Transportes sicher, daß der obere Teil des
Sägeblatts bedeckt ist, z.B. durch die Schutzvorrichtung.
• Verwenden Sie die Schutzvorrichtung nicht zur Handhabung oder
zum Transport.
• Erneuern Sie den Tischeinsatz unverzüglich, wenn dieser
verschlissen oder beschädigt ist.
• Stellen Sie sicher, daß das Werkstück sicher gestützt wird. Sorgen
Sie bei langen Werkstücken stets für zusätzliche Unterstützung.
• Üben Sie keinen seitlichen Druck auf das Sägeblatt aus.
• Sägen Sie niemals Leichtmetall. Das Gerät ist dafür nicht konstruiert.
• Verwenden Sie keine Schleifscheiben oder Diamanttrennscheiben.
• Kerben, Lochfräsen oder Nuten ist nicht erlaubt.
• Bei einem Unfall oder einem Gerätedefekt schalten Sie unverzüglich
das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker. Melden Sie den Defekt
und markieren Sie das Gerät in geeigneter Weise, damit niemand
das defekte Gerät verwendet.
• Wenn das Sägeblatt aufgrund von falschem Druck bei der Zuführung
des Sägegutes beim Sägen blockiert, schalten Sie IMMER das Gerät
aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Entfernen Sie das
Werkstück und vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sich frei
dreht. Schalten Sie das Gerät ein und beginnen Sie erneut mit dem
Sägen mit weniger Druck.
DEUTSCH
• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Sägeblatt
wechseln oder Wartungsarbeiten notwendig sind.
• Tragen Sie immer Gehörschutz.
• Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
• Tragen Sie beim Sägen von Holz immer eine Staubmaske.
• Melden Sie Fehler an der Maschine, auch solche an
Schutzvorrichtungen und Sägeblättern, sobald Sie diese feststellen.
Sägeblätter
• Die maximal zulässige Drehzahl des Sägeblatts muß der auf dem
Typenschild des Werkzeugs angegebenen Leerlaufdrehzahl
entsprechen oder diese überschreiten.
• Verwenden Sie keine Sägeblätter, die nicht mit den in den
technischen Daten angegebenen Abmessungen übereinstimmen.
Benutzen Sie keine Abstandsstücke, um ein Sägeblatt auf die
Spindel zu setzen. Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch
spezifizierten Sägeblätter im Einklang mit EN 847-1.
• Ziehen Sie den Einsatz von speziell konstruierten lärmmindernden
Sägeblättern in Erwägung.
• Verwenden Sie keine HS-Sägeblätter.
• Verwenden Sie keine gespaltenen oder beschädigten Sägeblätter.
• Vergewissern Sie sich, dass das gewählte Sägeblatt für das zu
sägende Material geeignet ist.
• Tragen Sie stets Handschuhe, um Sägeblätter und Werkstücke mit
scharfen Kanten zu handhaben. Sägeblätter sollten möglichst immer
in einem entsprechenden Halter getragen werden.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von Sägen untrennbar
verbunden:
- Verletzungen durch die Berührung von rotierenden Teilen.
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken nicht
vermieden werden. Diese sind:
- Schwerhörigkeit.
- Unfallgefahren durch nicht abgedeckte Stellen des rotierenden
Sägeblattes.
- Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblattes mit
ungeschützten Händen.
- Gefahr, beim Öffnen der Schutzabdeckungen die Finger zu
quetschen.
- Gesundheitsrisiken durch das Einatmen von Staub, der beim Sägen
von Holz, besonders Eiche, Buche und MDF-Platten, entsteht.
Folgende Faktoren haben einen Einfluß auf die Lärmentwicklung:
- das zu schneidende Material
- der Sägeblatttyp
- die Vorschubkraft
- Wartung der Maschine
Folgende Faktoren haben einen Einfluß auf die Staubentwicklung:
- Verschlissenes Sägeblatt
- Staubabsaugung mit einer Luftgeschwindigkeit unter 20 ms
- Werkstück nicht genau geführt
Unter Berücksichtigung der oben genannten Faktoren beträgt der
Wirkungsgrad der Staubabsaugung ca. 95% des Staubs, der
eingeatmet werden kann.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Tragen Sie Atemschutz.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das
Sägeblatt wechseln oder Wartungsarbeiten notwendig sind.
Halten Sie Ihre Hände vom Sägebereich und dem Sägeblatt
fern.
Tragepunkt.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr enthält, ist in das Gehäuse
geprägt.
Beispiel:
2012 XX XX
Herstelljahr
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 vormontierte Maschine
1 Längsschnittführungsbacke
1 Gehrungsanschlag
1 Sägeblatt
1 Oberer Sägeblattschutz
1 Sägetischeinsatz
1 Sägeblattschlüssel
1 Wellenschlüssel
1 Spanabsauganschluß
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug sowie die
Zubehörteile beim Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich
durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A1 - A3)
A1
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Rückstelltaste für Stromkreisunterbrecher
3 Griffaussparung
4 Tisch
5 Spaltkeil
6 Obere Schutzhaube
7 Sägetischeinsatz
8 Längsschnitt-Parallelanschlag
9 Längsschnittskalenangabe
10 Feineinstellung
11 Kombiniertes Steuerrad für Anheben und Neigen
12 Feststellhebel für die Neigung
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
13
DEUTSCH
A2
13 Feststellhebel für die Längsschnittposition
14 Sägeblatt-/Schlüssellager
15 Schiebestock
16 Spanabsauganschluß
17 Fuß
18 Führungsbackenschlitz
A3
19 Gehrungsanschlag
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihre DW745 Baustellen-Tischkreissäge wurde für Sägearbeiten beim
Ablängen, Querschneiden, Abkanten und Gehrungssägen in Holz,
Holzprodukte und Kunststoffe konstruiert. Dieses Gerät wurde für den
Einsatz mit einem Hartmetallsägeblatt mit 250 mm Durchmesser
konstruiert.
WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nur für den
bestimmungsgemäßen Zweck.
Auspacken (Abb. A1 & A2)
• Nehmen Sie Ihre Säge vorsichtig aus der Transportverpackung.
• Die Maschine ist vollständig montiert, mit Ausnahme des
Sägeblattes, der Längsschnittführungsbacke, des oberen
Sägeblattschutzes und des Tischeinsatzes.
• Beenden Sie den Montagevorgang, indem Sie die Anweisungen
unten befolgen.
• Bringen Sie den Schiebestock (15) in seine Lage auf der rechten
Seite der Maschine (Abb. A2).
• Stellen Sie die Füße (17) ein, bis der Tisch (4) in allen Richtungen
eben ist.
• Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
WARNUNG:
• Lassen Sie den Schiebestock immer in seiner Lage, wenn
dieser nicht benötigt wird.
• Verbinden Sie den Netzstecker erst unmittelbar vor der Arbeit
mit der Steckdose.
Montage des Sägeblatts (Abb. A1, A2 & B1 - B3)
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe von
entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Tischkreissägen sind Elektrowerkzeuge für den professionellen
Einsatz.
WARNUNG: Überzeugen Sie sich davon, daß die
Stromversorgung der Maschine unterbrochen ist.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden, sind
diese zu beaufsichtigen.
WARNUNG: Die Zähne eines neuen Sägeblatts sind sehr
scharf und
können gefährlich sein.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten
oder ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden,
außer wenn diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem Produkt allein gelassen
werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen
Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild der
Maschine angegebenen Spannung entspricht.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Gerätee
Ihr Werkzeug ist gemäß EN 61029 zweifach isoliert. Eine
Erdleitung ist aus diesem Grund überflüssig
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch ein
speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe Technische
Daten). Der Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1.5 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel vollständig
ab.
Zusammenbauen und Einstellen
WARNUNG: Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen und
Einstellen immer den Netzstecker.
14
WARNUNG: Das Sägeblatt MUSS wie in diesem Abschnitt
beschrieben ausgewechselt werden. Verwenden Sie NUR
Sägeblätter gemäß der Spezifikation unter Technische
Daten. Wir empfehlen DT4226. Bringen Sie NIEMALS
andere Sägeblätter an.
• Heben Sie die Sägeblattwelle in die höchste Position, indem Sie das
Steuerrad (11) im Uhrzeigersinn drehen (Abb. A1).
• Setzen Sie das Sägeblatt, wie in Abbildung B1 dargestellt, auf die
Spindel. Der Außenflansch (20) hat einen Vorsprung (ø 30 mm), der
in die Sägeblattbohrung paßt.
Achten Sie darauf, daß die Zähne auf der Vorderseite des Tisches
nach unten zeigen.
• Halten Sie die Spindel mit dem Gabelschlüssel. Ziehen Sie die
Wellenmutter (21) an, indem Sie den Wellenschlüssel im
Uhrzeigersinn drehen (Abb. B2).
• Führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch, wenn Sie
das Sägeblatt herausnehmen möchten.
WARNUNG: Überprüfen Sie nach dem Auswechseln des
Sägeblattes grundsätzlich den
Längsschnittführungsbackenzeiger und den Spaltkeil.
Einstellen des Sägeblatts (Abb. A2 & B3)
Für eine optimale Leistung muß das Sägeblatt parallel zu den
Gehrungsschlitzen stehen. Diese Einstellung ist bereits im Werk
vorgenommen worden. Gehen Sie bei der Nachstellung
folgendermaßen vor:
• Drehen Sie die Säge zur Seite.
• Lösen Sie unter Verwendung eines 10-mm-Inbusschlüssels die
Schrauben der Tragarme (22) etwas (Abb. B3).
• Stellen Sie den Tragarm (23) ein, bis das Sägeblatt parallel zum
Führungsbackenschlitz steht (18) (Abb. A2).
• Ziehen Sie die Schrauben der Tragarme (22) auf 11 Nm an
(Abb. B3).
DEUTSCH
Höheneinstellung des Sägeblattes (Abb. A1)
Die Schnitthöhe kann mit Hilfe des Höhen- und Neigungsverstellrads (11)
eingestellt werden.
• Stellen Sie sicher, daß die oberen drei Zähne des Sägeblatts beim
Sägen gerade über die Oberseite des Werkstücks hinausragen.
Wenn dies der Fall ist, ergibt sich eine optimale Schnittleistung, da
die größte Zahl von Zähnen durch das Werkstück schneidet.
Anbringen des Spaltkeils (Abb. A1 & C)
• Heben Sie die Sägeblattwelle in die höchste Position, indem Sie das
Rad für die Höheneinstellung (11) im Uhrzeigersinn drehen (Abb. A1).
• Lösen Sie den Sicherungsbolzen (24) einige Umdrehungen mit dem
mitgelieferten Schraubenschlüssel (Abb. C).
• Drücken Sie den Bolzen (24) herein und halten Sie ihn, um den
federunterstützten Spannmechanismus zu lösen.
• Richten Sie den Schlitz (25) mit dem Bolzen (24) aus und setzen Sie
den Spaltkeil ein, bis die Oberseite des Schlitzes auf dem Knopf ruht.
• Lassen Sie den Bolzen (24) los und ziehen Sie ihn mit dem
mitgelieferten Schraubenschlüssel sicher an.
WARNUNG:
• Bei richtiger Ausrichtung schließt der Spaltkeil sowohl an der
Oberseite des Tisches als auch an der Oberkante des
Sägeblattes bündig mit dem Sägeblatt ab. Überprüfen Sie
dies mit Hilfe eines Haarlineals in allen Neigungen und
Höhen des Sägeblattes.
• Fixieren Sie den Spaltkeil ausschließlich in der empfohlenen
Position. Der Abstand zwischen dem Spaltkeil und den
Spitzen der Sägeblattzähne muß mindestens 2,0 mm
betragen.
• Die korrekte Montage und Ausrichtung des oberen
Sägeblattschutzes (6) auf dem Spaltkeil ist für den sicheren
Betrieb unerläßlich!
• Es darf kein Spaltmesser eingebaut werden, das die in den
Spezifikationen aufgeführte Dicke von 2,3 mm überschreitet.
Befestigung an der Werkbank (fig. A2)
• Der Maschinenrahmen ist zwischen den Füßen an beiden Seiten
(17) mit zwei Löchern versehen. Diese dienen zum Befestigen an der
Werkbank. Die Löcher diagonal benutzen.
• Für eine bessere Handhabung die Maschine auf einem Stück
Sperrholz befestigen (mind. 15 mm dick).
• Wenn die Maschine verwendet wird, kann die Sperrholzplatte an der
Werkbank festgeklemmt werden. Durch das Lösen der Klemmen
kann die Maschine leichter transportiert werden.
Montieren des Sägetischeinsatzes (Abb. D)
• Richten Sie den Tischeinsatz (7), wie in der Abbildung dargestellt,
aus und führen Sie die Dornen auf der Rückseite des Tisches in die
entsprechenden Öffnungen, ebenfalls auf der Rückseite des Tisches.
• Drücken Sie die Vorderseite des Tischeinsatzes nach unten.
• Die Vorderseite des Tischeinsatzes muß auf gleicher Höhe oder
etwas unterhalb der Höhe des Tisches liegen. Die Hinterseite muß
bündig mit der Oberfläche des Tisches abschließen. Nehmen Sie die
Einstellung mit Hilfe der vier Einstellschrauben (26) vor.
• Drehen Sie die Sicherungsschraube (siehe Einsatz in Abb. D) 90° im
Uhrzeigersinn, um den Tischeinsatz in seiner Lage zu sichern.
WARNUNG: Verwenden Sie die Maschine niemals ohne den
Tischeinsatz. Erneuern Sie den Tischeinsatz unverzüglich,
wenn dieser verschlissen oder beschädigt ist.
Anbringen des oberen Sägeblattschutzes (Abb. E)
• Befestigen Sie die Schutzvorrichtung (6) mit der Schraube (27) am
Spaltkeil (5).
• Schieben Sie die Unterlegscheibe (28 & 29) und die Flügelmutter
(30) auf das andere Ende der Schraube. Ziehen Sie diese an.
Montieren und Einstellen des Parallelanschlags (Abb. A1, F1 & F2)
Die Längsschnittführungsbacke (8) kann auf der linken oder rechten
Seite Ihrer Tischsäge angebracht werden.
• Setzen Sie die Schraube (31) mit dem Schlitz (32) in die
Längsschnittführungsbacke.
• Sichern Sie die Längsschnittführungsbacke, indem Sie beide
Verriegelungen (33) einschnappen lassen.
Paralleles Einstellen der Backe zum Sägeblatt
Die Führungsbacke wurde im Werk eingestellt. Gehen Sie
gegebenenfalls bei der Nachstellung folgendermaßen vor:
• Stellen Sie das Sägeblatt auf die höchste Stellung ein.
• Entfernen Sie den oberen Sägeblattschutz (6).
• Stellen Sie den Neigungswinkel auf 0° ein.
• Lösen Sie den Schienenfeststellhebel (13).
• Bewegen Sie die Führungsbacke (8), bis sie das Sägeblatt berührt.
• Überzeugen Sie sich davon, daß sich die Backe parallel zum
Sägeblatt befindet.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lösen Sie unter Verwendung eines Inbusschlüssels die
Einstellschraube (31), die die Führungsbacke an der
Führungsschiene hält.
• Stellen Sie die Führungsbacke parallel zum Sägeblatt ein.
• Ziehen Sie die Einstellschraube an.
• Verriegeln Sie den Schienenfeststellhebel. Überprüfen Sie, ob die
Führungsbacke parallel zum Sägeblatt steht.
• Vergewissern Sie sich, daß der Sägeblattschutz nach der Einstellung
wieder angebracht wird.
WARNUNG: Falls in dem Ritzellager nicht genügend Spiel
ist, bringen Sie die Maschine zu einer DEWALTVertragswerkstatt.
Einstellen der Längsschnittskala
Die Längsschnittskala zeigt nur korrekte Werte an, wenn die
Führungsbacke auf der rechten Seite des Sägeblattes angebracht ist.
• Vergewissern Sie sich, daß der Zeiger (9) Null auf der Skala anzeigt,
wenn die Führungsbacke gerade das Sägeblatt berührt. Falls der
Zeiger nicht genau Null anzeigt, lösen Sie die Schrauben (34) und
bewegen Sie den Zeiger, bis 0° angezeigt wird. Ziehen Sie die
Schrauben nun an.
Einstellung des Neigungsanschlags und des Zeigers (Abb. G1 & G2)
• Stellen Sie das Sägeblatt auf die höchste Stellung ein.
• Lösen Sie den Neigungsfeststellhebel (12), indem Sie ihn nach oben
und nach rechts drücken.
• Lösen Sie die Neigungsanschlagschraube (35).
• Stellen Sie einen Winkel (36) auf die Tischplatte und vertikal gegen
das Sägeblatt (37).
• Stellen Sie den Neigungsfeststellhebel (12) so ein, daß das
Sägeblatt flach gegen die Winkelschiene stößt.
• Ziehen Sie den Neigungsfeststellhebel an (12).
• Drehen Sie die Neigungsanschlagnocke (38), bis sie fest am
Lagerblock anschließt.
• Überprüfen Sie die Neigungswinkelskala. Falls eine Nachstellung
erforderlich ist, lösen Sie die Zeigerschraube (39) und stellen Sie den
Zeiger auf 0° ein.
• Ziehen Sie die Zeigerschraube (39) an.
• Wiederholen Sie dies bei 45° für den 45°-Neigungsanschlag. Stellen
Sie aber nicht den Zeiger ein.
15
DEUTSCH
Einstellen des Gehrungsanschlags (Abb. H)
• Bringen Sie den Neigungsanschlag (19) im Schlitz links vom
Sägeblatt an.
• Lösen Sie den Sicherungsknopf (40).
• Halten Sie ein Winkelmaß (36) gegen die Anschlagfläche (41) und
das Sägeblatt (37).
• Vergewissern Sie sich, daß der Zeiger (42) auf der Skala 90°
anzeigt. Falls der Zeiger nicht genau 90° anzeigt, lösen Sie die
Schraube (43) und bewegen Sie den Zeiger, bis 90° angezeigt wird.
Ziehen Sie die Schraube nun an.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG:
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät bezüglich Tischhöhe
und Stabilität ergonomischen Ansprüchen gerecht wird. Der
Aufstellort des Gerätes sollte so gewählt werden, dass das
Bedienpersonal einen guten Überblick hat und über
genügend Raum um das Gerät verfügt, um das Werkstück
ohne Einschränkungen zu handhaben.
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden Sie keine
übermäßig abgenutzten Sägeblätter. Die höchstzulässige
Drehzahl der Säge darf nicht höher sein als die des
Sägeblattes.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf
das Sägeblatt aus. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle
Drehzahl beschleunigen.
• Stellen Sie sicher, daß alle Feststellknöpfe und Hebel
angezogen sind.
• Halten Sie Ihre Hände nicht in der Nähe des Sägeblatts, wenn die
Säge an der Stromversorgung angeschlossen ist.
• Benutzen Sie Ihre Säge niemals für Freihandschnitte!
• Sägen Sie keine eingepackten, gebogenen oder verkrümmten
Werkstücke. Es muß wenigstens eine gerade, glatte Seite vorhanden
sein, die an der Längsschnittführungsbacke oder dem
Gehrungsmesser vorbeilaufen kann.
• Stützen Sie lange Werkstücke immer ab, um Rückschläge zu
vermeiden.
• Entfernen Sie keine Sägereste vom Sägeblattbereich, solange die
Säge läuft.
Ein- und Ausschalten (Abb. A1)
• Zum Einschalten der Maschine drücken Sie die grüne Starttaste.
• Zum Ausschalten der Maschine drücken Sie die rote Stopptaste.
HINWEIS: Durch Ein- und Ausschalten können kurzfristig
pannungsänderungen oder -schwankungen verursacht werden.
Unter ungünstigen Bedingungen in öffentlichen NiederspannungsVersorgungsnetzen können andere Geräte ebenfalls davon betroffen
sein. Bei einer Impedanz von weniger als 0,262 Ohm treten diese
Störungen nicht auf.
Die für dieses Elektrowerkzeug verwendeten Stecker müssen mit einer
trägen 16-A-Abschaltsicherung ausgestattet sein.
Grundschnitte
• Verwenden Sie stets den Spaltkeil.
• Vergewissern Sie sich immer, daß der Spaltkeil und der
Sägeblattschutz ordnungsgemäß ausgerichtet sind.
16
Längsschnitte (Abb. A1 & I)
WARNUNG: scharfe Kanten
• Stellen Sie den Neigungswinkel auf 0° ein.
• Stellen Sie die Sägeblatthöhe ein. In der richtigen Position ragen die
Spitzen der oberen drei Zähne des Sägeblatts gerade aus der
Oberseite des Holzes heraus. Stellen Sie die Höhe des oberen
Sägeblattschutzes wie erforderlich ein.
• Stellen Sie den Parallelanschlag auf den gewünschten Abstand ein.
• Stellen Sie die Position des L-förmigen Anschlagprofils (48) auf die
gleiche Höhe wie die Rückseite des Spaltkeils ein. Schieben Sie bei
Längsschnitten breiter Werkstücke das L-förmige Anschlagprofil (48)
vom Hauptteil des Anschlags herunter, drehen Sie es um 180° in
vertikaler Richtung und bringen Sie es wieder an, um für zusätzliche
Unterstützung zu sorgen.
• Halten Sie das Werkstück flach auf dem Tisch und gegen den
Anschlag. Halten Sie das Werkstück vom Sägeblatt fern.
• Halten Sie beide Hände vom Schnittbereich des Sägeblatts fern.
• Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie das Sägeblatt auf die
volle Drehzahl beschleunigen.
• Führen Sie das Werkstück langsam unter den Schutz. Drücken Sie es
dabei fest gegen die Längsschnittführungsbacke. Die Zähne sollten frei
schneiden und das Werkstück sollte nicht in das Sägeblatt hineingepreßt
werden. Die Drehzahl des Sägeblatts ist konstant zu halten.
• Verwenden Sie in Sägeblattnähe immer einen Schiebestock (15).
• Schalten Sie die Maschine nach Beendigung des Schnitts aus,
lassen Sie das Sägeblatt zum Stillstand kommen und entfernen Sie
das Werkstück.
WARNUNG:
• Schieben oder halten Sie niemals die „freie" bzw.
abgeschnittene Seite des Werkstücks.
• Schneiden Sie keine zu kleinen Werkstücke.
• Verwenden Sie stets einen Schiebestock, wenn
Längsschnitte an kleinen Werkstücken durchgeführt werden.
Neigungsschnitte
• Stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel ein.
• Gehen Sie wie bei Längsschnitten vor.
Querschnitte (Abb. J)
• Entfernen Sie die Längsschnittführungsbacke und montieren Sie den
Gehrungsanschlag im gewünschten Schlitz.
• Sichern Sie den Gehrungsanschlag bei 0°.
• Stellen Sie den Neigungswinkel auf 0° ein.
• Stellen Sie die Sägeblatthöhe ein.
• Halten Sie das Werkstück flach auf dem Tisch und gegen den
Anschlag. Halten Sie das Werkstück vom Sägeblatt fern.
• Halten Sie beide Hände vom Schnittbereich des Sägeblatts fern.
• Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie das Sägeblatt auf die
volle Drehzahl beschleunigen.
• Halten Sie das Werkstück fest gegen den Anschlag und bewegen Sie
es langsam gemeinsam mit dem Anschlag, bis das Werkstück unter
dem oberen Sägeblattschutz erscheint. Die Zähne sollten frei schneiden
und das Werkstück sollte nicht in das Sägeblatt hineingepreßt werden.
Die Drehzahl des Sägeblatts ist konstant zu halten.
• Schalten Sie die Maschine nach Beendigung des Schnitts aus,
lassen Sie das Sägeblatt zum Stillstand kommen und entfernen Sie
das Werkstück.
Neigungsquerschnitte
• Stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel ein.
• Fahren Sie wie bei Querschnitten fort.
DEUTSCH
Gehrungsschnitte
• Stellen Sie den Gehrungsanschlag auf den gewünschten Winkel ein.
• Fahren Sie wie bei Querschnitten fort.
Doppelgehrungsschnitte
Doppelgehrungsschnitte sind Schnitte, die Gehrung und Neigung
kombinieren.
• Stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel ein und gehen Sie wie
für Gehrungsschnitte vor.
Abstützung für lange Werkstücke
• Stützen Sie lange Werkstücke immer ab.
• Stützen Sie lange Werkstücke mit geeigneten Mitteln sicher ab.
Verwenden Sie z.B. Sägeböcke oder ähnliche Vorrichtungen, um
überhängende Werkstücke zu stützen.
Staubabsaugung (Abb. A2)
Die Maschine ist hinten mit einem Staubabsauganschluß (16)
ausgestattet, der für Staubsaugausrüstung mit 57/65 mm-Düsen
geeignet ist. Ein Reduzierstück ist Teil des Lieferumfangs der Maschine.
Hiermit lassen sich Staubabsaugdüsen von 34-40 mm Durchmesser
verwenden.
• Verbinden Sie bei allen Arbeiten eine Spanabsaugeinrichtung, die
entsprechend den geltenden Richtlinien für Staubemissionen
konstruiert ist. In Deutschland werden für Holzstaub aufgrund der
TRGS 553 geprüfte Absaugeinrichtungen gefordert. Für andere
Materialien muß der gewerbliche Betreiber die speziellen
Anforderungen mit der zuständigen Berufsgenossenschaft klären.
• Vergewissern Sie sich, daß der verwendete Staubabsaugschlauch
für die Anwendung und das zu schneidende Material geeignet ist.
• Seien Sie sich darüber im Klaren, daß beim Schneiden von
verarbeiteten Materialien wie Spanplatte oder MDF mehr
Staubpartikel erzeugt werden als beim Schneiden von Naturholz.
Lieferbares Zubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von Drittanbietern von
DEWALT nicht mit diesem Produkt geprüft wurde, könnte die
Verwendung von solchem Zubehör gefährlich sein. Zur
Vermeidung einer Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit diesem Produkt
verwendet werden.
SÄGEBLÄTTER: VERWENDEN SIE IMMER schallgedämpfte 250߻mmSägeblätter mit 30߻mm-Aufnahmelöchern. Die Drehzahl muss mindestens
4000 U/MIN betragen. Verwenden Sie niemals ein Sägeblatt mit
geringerem Durchmesser. Es wird nicht ordnungsgemäß geschützt.
SÄGEBLATT-BESCHREIBUNGEN
ANWENDUNG
DURCHMESSER
Sägeblätter für Bauarbeiten (für schnelle Schnitte)
Allgemeine Anwendungen
250 mm
Feine Querschnitte
250 mm
Sägeblätter für Holzarbeiten (für glatte, saubere Schnitte)
Feine Querschnitte
250 mm
ZÄHNE
24
40
60
Ersetzen Sie die obere Schutzvorrichtung (Teile-Nr. 247678-02), wenn
sie abgenutzt ist.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das richtige Zubehör an
Ihren Händler.
Transport der Maschine (Abb. A1)
• Räumen Sie das Netzkabel auf.
• Tragen Sie die Maschine stets an den Handaussparungen (3).
WARNUNG: Transportieren Sie die Maschine stets mit
angebrachtem oberem Sägeblattschutz.
Wartung
Ihre DEWALT-Maschine wurde für eine lange Lebensdauer und einen
möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Einstellung der Schienensicherung (Abb. A2 & K)
Die Spannung der Schienensicherung wurde im Werk eingestellt.
Gehen Sie gegebenenfalls bei der Nachstellung folgendermaßen vor:
• Drehen Sie die Säge zur Seite.
• Verriegeln Sie den Feststellhebel (13).
• Bringen Sie die Sechskantstange (44) an der Unterseite der
Maschine an (Abb. K).
• Lockern Sie die Kontermutter (45). Ziehen Sie die Sechskantstange
an, bis die Feder am Sicherungssystem zusammengedrückt und die
erforderliche Spannung auf den Schienensicherungshebel erzielt wird.
Ziehen Sie die Kontermutter wieder gegen die Sechskantstange an.
Schmierung
Der Motor und die Lager brauchen nicht geschmiert zu werden.
Falls sich das Sägeblatt nur schwer anheben und absenken läßt,
reinigen und schmieren Sie die Höheneinstellschrauben:
• Drehen Sie die Säge zur Seite.
• Reinigen und schmieren Sie die Höheneinstellgewinde. Verwenden
Sie Mehrzweckfett.
Reinigung
WARNUNG: Zur Reduzierung der Gefahr schwerer
Verletzungen die Maschine vor dem Reinigen ausschalten
und von der Stromversorgung trennen. Ein
unbeabsichtigtes Einschalten des Geräts kann zu
Verletzungen führen.
Vor dem Einsatz prüfen Sie gewissenhaft die obere und untere
Schutzvorrichtung und das Staubabsaugrohr auf einwandfreie Funktion.
Vergewissern Sie sich, dass eine der Funktionen nicht durch Späne,
Staub oder Werkstückteilchen blockiert werden kann.
Wenn Werkstückteilchen zwischen Sägeblatt und Schutzvorrichtungen
klemmen, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und folgen Sie den
Anweisungen im Abschnitt Montage des Sägeblatts. Entfernen Sie die
eingeklemmten Teile und bauen Sie das Sägeblatt wieder an.
Halten Sie die Lüftungsschlitze frei und reinigen Sie das Gehäuse
regelmäßig mit einem weichen Tuch.
Reinigen Sie das Staubsammelsystem in regelmäßigen Abständen
(Abb. L):
• Drehen Sie die Säge zur Seite.
• Entfernen Sie die Schrauben (46) (Abb. L).
• Entfernen Sie jeglichen Staub und sichern Sie die Zugangstür (47)
mit Hilfe der Schrauben (Abb. L).
Umweltschutz
Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt darf nicht über den
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Sollte Ihr DEWALT Produkt eines Tages erneuert werden müssen, oder
falls Sie es nicht weiter verwenden wollen, so darf es nicht über den
Hausmüll entsorgt werden. Stellen Sie dieses Produkt zur getrennten
Entsorgung bereit.
17
DEUTSCH
Durch die getrennte Entsorgung gebrauchter Produkte und
Verpackungen können die Materialien recycelt und
wiederverwertet werden. Die Wiederverwertung recycelter
Materialien schont die Umwelt und verringert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Die regionalen Bestimmungen schreiben unter Umständen die getrennte
Entsorgung elektrischer Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen
oder seitens des Händlers vor, bei dem Sie das neue Produkt erworben
haben.
DEWALT nimmt Ihre ausgedienten DEWALT-Produkte gern zurück und
sorgt für eine umweltfreundliche Entsorgung und Wiederverwertung. Um
diesen Dienst zu nutzen, bitte schicken Sie Ihr Produkt zu einer
Vertragswerkstatt. Hier wird es dann auf unsere Kosten gesammelt.
Die Adresse des zuständigen Büros von DEWALT steht in dieser
Anleitung, darüber läßt sich die nächstgelegene Vertragswerkstatt
ermitteln. Außerdem ist eine Liste der Vertragswerkstätten und aller
Kundendienststellen von DEWALT sowie der zuständigen
Ansprechpartner im Internet zu finden unter: www.2helpU.com
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität seiner Produkte und bietet daher
den professionellen Anwendern des Produktes eine herausragende
Garantie. Diese Garantieerklärung gilt als Ergänzung und unbeschadet
Ihrer Rechte aus dem Vertrag als professioneller Anwender oder Ihrer
gesetzlichen Ansprüche als privater, nichtprofessioneller Anwender.
Diese Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Gerätes nicht vollständig
zufrieden sind, geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang, so wie gekauft, an
den Händler zurück, um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt darf normalem Verschleiß
ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf, wird einmalig eine
Wartungsinspektion für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt. Diese
Arbeiten werden kostenlos von einem autorisierten DEWALT-ServicePartner ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt werden. Gilt
einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht für Zubehör und Ersatzteile,
sofern es sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Material- oder Produktionsmängeln
innerhalb von 12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist, garantiert
DEWALT den kostenlosen Austausch aller fehlerhaften Teile oder,
nach unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des Gerätes unter den
folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche durch nicht autorisierte
Personen vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
• Das Produkt wird vollständig im Originallieferumfang
zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu können, wenden Sie sich
an einen DEWALT-Service-Partner in Ihrer Nähe, dessen Adresse Sie
im DEWALT-Katalog finden, oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung angegeben ist. Eine Liste der
autorisierten DEWALT-Kundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
18
ENGLISH
TABLE SAW DW745
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product
development and innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
DW745-QS
DW745-LX
V
230
115
3
3
W
1700
1300
Type
Motor power (input)
Motor power (output)
W
1100
936
No-load speed
min-1
3800
3800
Blade diameter
mm
250
250
Blade bore
mm
30
30
Blade body thickness
mm
2.3
2.3
Riving knife thickness
mm
2.3
2.3
Depth of cut at 90°
mm
77
77
Depth of cut at 45°
mm
57
57
Ripping capacity
mm
508
508
Overall dimensions
cm
570 x 700 x 466
570 x 700 x 466
Weight
kg
21.5
21.5
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power uncertainty)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
109
3
96
3
109
3
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DW745
DEWALT declares that these products described under “technical data”
are in compliance with:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
These products also comply with Directive 2004/108/EC and 2011/65/EU.
For more information, please contact DEWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical file and
makes this declaration on behalf of DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.03.2012
Safety Instructions
Fuses:
Europe
230 V tools
10 Amperes, mains
U.K. & Ireland
230 V tools
13 Amperes, in plugs
U.K. & Ireland
115 V tools
16 Amperes, mains
NOTE: Switching activity may produce short-term voltage changes or
fluctuations. Under unfavourable conditions in public low-voltage supply
systems impairment of other appliances might appear. Disturbances will
not occur if the impedance is less than 0.25 Ohms. Sockets used for
these power tools shall be fused with 16 Amperes cut-out with an inert
characteristic.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each signal word.
Please read the manual and pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if
not avoided, will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if
not avoided, could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if
not avoided, may result in minor or moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury
which, if not avoided, may result in property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Sharp edges.
When using stationary power tools, always observe the safety
regulations applicable in your country to reduce the risk of fire,
electric shock and personal injury.
Read all of this manual carefully before operating the tool.
Save this manual for future reference.
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp or wet
conditions. Keep the work area well lit (250 - 300 Lux). Do not use
the tool where there is a risk of causing fire or explosion, e.g. in the
presence of flammable liquids and gases.
3 Keep children away
Do not allow children, visitors or animals to come near the work area
or to touch the tool or the mains cable.
4 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be caught in
moving parts. Wear protective hair covering to keep long hair out of
the way. When working outdoors, preferably wear suitable gloves
and non-slip footwear.
5 Personal protection
Always use safety glasses. Use a face or dust mask whenever the
operations may produce dust or flying particles. If these particles
might be considerably hot, also wear a heat-resistant apron. Wear
ear protection at all times. Wear a safety helmet at all times.
6 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed or grounded surfaces (e.g. pipes,
radiators, cookers and refrigerators). When using the tool under
extreme conditions (e.g. high humidity, when metal swarf is being
produced, etc.), electric safety can be improved by inserting an
isolating transformer or a (FI) earth-leakage circuit-breaker.
7 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
8 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the
tool when you are tired.
19
ENGLISH
9 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is safer and it frees
both hands to operate the tool.
10 Connect dust extraction equipment
If devices are provided for the connection of dust extraction and
collection facilities, ensure that these are connected and properly
used.
11 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are removed from
the tool before operating the tool.
12 Extension cables
Before use, inspect the extension cable and replace if damaged.
When using the tool outdoors, only use extension cables intended for
outdoor use and marked accordingly.
13 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction manual. Do not force
small tools or attachments to do the job of a heavy-duty tool. The tool
will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
Do not force the tool.
Warning! The use of any accessory or attachment or performance of
any operation with this tool other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal injury.
14 Check for damaged parts
Before use, carefully check the tool and mains cable for damage.
Check for misalignment and seizure of moving parts, breakage of
parts, damage to guards and switches and any other conditions that
may affect its operation. Ensure that the tool will operate properly
and perform its intended function. Do not use the tool if any part is
damaged or defective. Do not use the tool if the switch does not turn
it on and off. Have any damaged or defective parts replaced by an
authorised DEWALT repair agent. Never attempt any repairs yourself.
15 Unplug tool
Switch off and wait for the tool to come to a complete standstill
before leaving it unattended. Unplug the tool when not in use,
before changing any parts of the tools, accessories or attachments
and before servicing.
16 Avoid unintentional starting
Be sure that the tool is switched off before plugging in.
17 Do not abuse cord
Never pull the cord to disconnect from the socket. Keep the cord
away from heat, oil and sharp edges.
18 Store idle tools
When not in use, tools must be stored in a dry place and locked up
securely, out of reach of children.
19 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for better and safer
performance. Follow the instructions for maintenance and changing
accessories. Keep all handles and switches dry, clean and free from
oil and grease.
20 Repairs
This tool is in accordance with the relevant safety regulations. Have
your tool repaired by an authorised DEWALT repair agent. Repairs
should only be carried out by qualified persons using original spare
parts; otherwise this may result in considerable danger to the user.
Additional safety rules for saw benches
• Do not use saw blades with a body thickness greater or a width of
tooth smaller than the thickness of the riving knife.
• Make sure that the blade rotates in the correct direction and that the
teeth are pointing to the front of the saw bench.
• Be sure all clamp handles are tight before starting any operation.
• Be sure all blade and flanges are clean and the recessed sides of the
collar are against the blade. Tighten the arbor nut securely.
• Keep the saw blade sharp and properly set.
• Make sure that the riving knife is adjusted to the correct distance
from the blade - maximum 5 mm.
20
• Never operate the saw without the upper and lower guards in place.
• Keep your hands out of the path of the saw blade.
• Disconnect the saw from the mains supply before changing blades or
carrying out maintenance.
• Use a push stick at all times, and ensure that you do not place hands
closer than 150 mm from the saw blade while cutting.
• Do not attempt to operate on anything but the designated voltage.
• Do not apply lubricants to the blade when it is running.
• Do not reach around behind the saw blade.
• Always keep the push stick in its place when not in use.
• Do not stand on top of the unit.
• During transportation make sure that the upper part of the saw blade
is covered, e.g. by the guard.
• Do not use the guard for handling or transportation.
• Immediately replace the table insert when worn or damaged.
• Check that the workpiece is properly supported. Always provide
additional support for long workpieces.
• Do not exert side pressure on the saw blade.
• Never cut light alloy. The machine is not designed for this application.
• Do not use abrasive disc or diamond cutting wheels
• Rebating, slotting or grooving is not allowed.
• In case of an accident or machine failure, immediately switch the
machine off and pull the plug. Report the failure and mark the
machine in suitable form which prevents that other persons use the
defective machine.
• When the saw blade is blocked due to abnormal feed force during
cutting, ALWAYS switch the machine off and disconnect from power
supply. Remove the workpiece and ensure that the saw blade runs
free. Turn the machine on and start a new cutting operation with
reduced feed force.
• Pull the plug from the socket when blade change or any maintenance
is needed.
• Wear always hear protection.
• Wear always safety glasses
• Wear always dust mask when sawing wood.
• Faults in the machine, including guards and saw blades, shall be
reported as soon as they are discovered.
Saw blades
• The max. allowable speed of the saw blade must always be equal to or
greater than the no-load speed of the tool specified on the nameplate.
• Do not use saw blades that do not conform to the dimensions stated
in the technical data. Do not use any spacers to make a blade fit onto
the spindle. Use only the blades specified in this manual, complying
with EN 847-1.
• Consider applying specially designed noise-reduction blades.
• Do not use HS blades.
• Do not use cracked or damaged saw blades.
• Ensure that the chosen saw blade is suitable for the material to be
cut.
• Always wear gloves for handling saw blades and rough material.
Saw blades should be carried in a holder wherever practicable.
Residual risks
The following risks are inherent to the use of saws:
- injuries caused by touching the rotating parts
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be
avoided. These are:
- Impairment of hearing.
- Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating saw
blade.
- Risk of injury when changing the saw blade with unprotected hands.
- Risk of squeezing fingers when opening the guards.
ENGLISH
- Health hazards caused by breathing dust developed when sawing
wood, especially oak, beech and MDF.
The following factors are of influence to noise production:
- the material to be cut
- the type of saw blade
- the feed force
- machine maintenance
The following factors are of influence to dust exposure:
- worn saw blade
- dust extractor with air velocity less than 20 m/s
- workpiece not exactly guided
Under consideration of the factors mentioned above, the dust collecting
efficiency is about 95% of breathable dust.
Markings on Tool
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to
operation.
Description (fig. A1 - A3)
A1
1 On/off switch
2 Circuit breaker reset button
3 Hand indentation
4 Table
5 Riving knife
6 Upper blade guard
7 Table insert
8 Parallel rip fence
9 Rip scale indicator
10 Fine adjustment knob
11 Combined elevating and bevel control wheel
12 Bevel lock lever
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Wear respiratory protection.
A2
13 Ripping position lock lever
14 Blade wrench storage
15 Push stick
16 Dust extraction adapter
17 Foot
18 Fence slot
A3
19 Mitre fence
INTENDED USE
Pull the plug from the socket when blade change or any
maintenance is needed.
Your DW745 jobsite table saw has been designed to perform the sawing
operation of ripping, cross-cutting, bevelling and mitring in wood, wood
products and plastics. This unit is designed for use with a ø 250 mm
carbide tip blade.
WARNING: Do not use the machine for other purposes as
intended.
Keep hands away from cutting area and the blade.
Carrying point.
DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable liquids or
gases.
These table saws are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool. Supervision is
required when inexperienced operators use this tool.
DATE CODE POSITION
The Date Code, which also includes the year of manufacture, is printed
into the housing.
Example:
2012 XX XX
• This product is not intended for use by persons (including children)
suffering from diminished physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are supervised by a person
responsible for their safety. Children should never be left alone with this
product.
Year of Manufacture
Package contents
The package contains:
1 Partly assembled machine
1 Rip fence assembly
1 Mitre fence
1 Saw blade
1 Upper blade guard assembly
1 Table insert
1 Blade wrench
1 Arbor wrench
1 Dust extraction adapter
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
115 V units have to be operated via a failsafe isolating
transformer with an earth screen between the primary and
secondary winding.
Your DEWALT tool is double insulated in accordance with
EN 61029; therefore no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially prepared
cord available through the DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
21
ENGLISH
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
FITTING A MAINS PLUG TO 115 V UNITS
The plug should be fitted by a competent person. If you are in doubt,
contact an authorized DEWalt repair agent or qualifued electrician.
The plug fitted should be comply with BS EN 60309 (BS4343), 16Amps,
earthing contact position 4h.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved 3–core extension cable
suitable for the power input of this tool (see Technical Data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Assembly and adjustment
WARNING: Prior to assembly and adjustment always unplug
the tool.
Unpacking (fig. A1 & A2)
• Remove the saw from the packaging material carefully.
• The machine is fully assembled except for the blade, rip fence, upper
blade guard and table insert.
• Finalise the assembly following the instructions as described below.
• Put the push stick (15) on its place at the right-hand side of the
machine (fig. A2).
• Adjust the feet (17) until the table (4) is level in all directions.
• Fully unwind the mains cable.
WARNING:
• Always keep the push stick in its place when not in use.
• Connect the plug to the mains outlet only just before starting
the application.
Mounting the saw blade (fig. A1, A2 & B1 - B3)
WARNING: Ensure the machine is disconnected from the
power source.
WARNING: The teeth of a new blade are very sharp and can
be dangerous.
WARNING: The saw blade MUST be replaced as described
in this section. ONLY use saw blades as specified under
Technical Data. We suggest DT4226. NEVER fit other saw
blades.
• Raise the blade arbor to its maximum by rotating the control wheel (11)
clockwise (fig. A1).
• Place the saw blade onto the spindle in the order shown in figure B1.
The outer flange (20) has a ø 30 mm raised boss which fits inside the
blade bore. Make sure the teeth point down at the front of the table.
• Hold the spindle using the open-ended wrench and tighten the arbor
nut (21) by rotating clockwise using the arbor wrench (fig. B2).
• To remove the blade, proceed in reverse order.
WARNING: Always check the rip fence pointer and the riving
knife after having changed the blade.
Adjusting the saw blade (fig. A2 & B3)
For optimum performance, the blade must be parallel to the mitre slots.
22
This adjustment has been made at the factory. To re-adjust:
• Turn the saw on its side.
• Using a 10 mm Allen key, slacken the bracket fasteners (22) slightly
(fig. B3).
• Adjust the bracket (23) until the blade is parallel to the fence slot (18)
(fig. A2).
• Tighten the bracket fasteners (22) to 11 Nm (fig. B3).
Blade height adjustment (fig. A1)
The blade can be raised and lowered by turning the combined elevating
and bevel control wheel (11).
• Make sure the top three teeth of the blade are just breaking through
the upper surface of the workpiece when sawing. This will ensure
that the maximum number of teeth are removing material at any
given time, thus giving optimum performance.
Mounting the riving knife (fig. A1 & C)
• Raise the blade arbor to its maximum by rotating the blade height
adjustment wheel (11) clockwise (fig. A1).
• Slacken the locking bolt (24) a few turns using the supplied wrench
(fig. C).
• Push and hold the bolt (24) inwards to release the spring-loaded
clamping mechanism.
• Align the slot (25) with the bolt (24) and insert the riving knife until the
top of the slot rests on the knob.
• Release the bolt (24) and tighten securely using the supplied wrench.
WARNING:
• When properly aligned, the riving knife will be in line with the
blade at the table top and at the top of the blade. Check
using a straight edge in all bevel and blade height positions.
• Do not attempt to fix the riving knife in any other position
than recommended. The distance between the riving knife
and the tips of the blade teeth must be at least 2.0 mm.
• Correct mounting and alignment of the upper blade guard (6)
on the riving knife is essential to safe operation!
• It is not allowed to fit a different riving knife to the
specification delivered with a thickness of 2.3 mm.
Fixing to Workbench (fig. A2)
• The machine frame between the feet on each side (17) is provided
with two holes which allow fixing on a workbench. Use the holes
diagonally.
• To improve the handling fix the machine on a piece of plywood of min
15 mm thick.
• When in use the plywood sheet can be clamped to the workbench.
This allows easier transportation of the machine, by releasing the
clamps.
Mounting the table insert (fig. D)
• Align the table insert (7) as shown and insert the tabs of the back of
the table insert into the holes on the back of the table.
• Press down the front of the table insert.
• The front of the table insert must be flush or slightly below the table
top. The rear should be flush with the table top. Adjust using the four
adjustment screws (26).
• Turn the locking screw (see insert in fig. D) clockwise 90° to lock the
table insert in place.
WARNING: Never use the machine without the table insert.
Immediately replace the table insert when worn or damaged.
Mounting the upper blade guard (fig. E)
• Fasten the guard (6) to the riving knife (5) with the bolt (27).
• Place the washer (28 & 29) and wingnut (30) onto the other end of
the bolt and tighten.
ENGLISH
Mounting and adjusting the parallel fence (fig. A1, F1 & F2)
The rip fence (8) can be installed on the left or right side of your table
saw.
• Locate the screw (31) with the slot (32) in the rip fence.
• Secure the rip fence by snapping both latches (33) in place.
Adjusting the fence parallel to the blade
The fence has been factory-set. If you need to re-adjust, proceed as
follows:
• Set the saw blade to its highest position.
• Remove the upper blade guard (6).
• Set the bevel angle to 0°.
• Unlock the rail lock lever (13).
• Move the fence (8) until it touches the blade.
• Check that the fence is parallel to the blade.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Using an Allen key, loosen the adjustment screw (31) locating the
fence to the fence rail.
• Adjust the fence parallel to the blade.
• Tighten the adjustment screw.
• Lock the rail lock lever and check that the fence is parallel to the
blade.
• Be sure to replace the blade guard after the adjustment.
WARNING: If there is not enough travel in the pinion bearing
assembly, take the unit to an authorized DEWALT repair
agent.
Adjusting the rip scale
The rip scale reads correctly only when the fence is mounted to the right
of the blade.
• Check that the pointer (9) indicates zero on the scale when the fence
is just touching the blade. If the pointer does not indicate exactly
zero, loosen the screws (34), move the pointer to read 0 and tighten
the screws.
Bevel stop and pointer adjustment (fig. G1 & G2)
• Set the saw blade to its highest position.
• Unlock the bevel lock lever (12) by pushing it up and to the right.
• Loosen the bevel stop screw (35).
• Place a set square (36) on the table and up against the blade (37).
• Adjust the bevel angle using the bevel lock lever (12) until the blade
is flat against the square.
• Tighten the bevel lock lever (12).
• Turn the bevel stop cam (38) until it firmly contacts the bearing block.
• Check the bevel angle scale. If adjustment is required, loosen the
pointer screw (39) and set the pointer to 0°.
• Tighten the pointer screw (39).
• Repeat the procedure at 45° for the 45° bevel stop, but do not adjust
the pointer.
Adjusting the mitre fence (fig. H)
• Install the mitre fence (19) in the slot to the left of the blade.
• Loosen the lock knob (40).
• Place a square (36) against the fence face (41) and the blade (37).
• Check that the pointer (42) indicates 90° on the scale. If the pointer
does not indicate exactly 90°, loosen the screw (43), move the
pointer to read 90° and tighten the screw.
OPERATION
Instructions for use
WARNING:
• Always observe the safety instructions and applicable
regulations.
• Ensure the machine is placed to satisfy ergonomic conditions
in terms of table height and stability. The machine site shall
be chosen so that the operator has a good overview and
enough free surrounding space around the machine that
allow handling of the workpiece without any restrictions.
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively
worn blades. The maximum rotation speed of the tool must
not exceed that of the saw blade.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
The attention of UK users is drawn to the "woodworking machines
regulations 1974" and any subsequent amendments.
• Never place either hand in the blade area when the saw is connected
to the electrical power source.
• Never use your saw for freehand cuts!
• Do not saw warped, bowed or cupped workpieces. There must be at
least one straight, smooth side to go against the rip fence or mitre
fence.
• Always support long workpieces to prevent kickback.
• Do not remove any cut-offs from the blade area while the blade is
running.
Switching on and off (fig. A1)
• To switch the machine on, press the green start button.
• To switch the machine off, press the red stop button.
NOTE: Switching activity may produce short-term voltage changes or
fluctuations. Under unfavourable conditions in public low-voltage supply
systems impairment of other appliances might appear. Disturbances will
not occur if the impedance is less than 0.262 Ohms.
Sockets used for these power tools shall be fused by a 16 Amperes
cut-out with an inert characteristic.
Basic saw cuts
• Always use the riving knife.
• Always ensure that the riving knife and blade guard are correctly
aligned.
Ripping (fig. A1 & I)
WARNING: Sharp edges.
• Set the bevel angle to 0°.
• Adjust the saw blade height. The correct blade position is to have the
tips of three teeth just protruding through the top surface of the wood.
Adjust the height of the upper blade guard as necessary.
• Set the parallel fence to the required distance.
• Adjust the position of the L-shaped fence profile (48) level with the
back of the riving knife. When ripping wide pieces of material, slide
the L-shaped fence profile (48) off the main part of the fence, rotate
vertically through 180° and replace to provide additional support.
• Hold the workpiece flat on the table and against the fence. Keep the
workpiece away from the blade.
• Keep both hands away from the path of the blade.
• Switch the machine on and allow the blade to reach full speed.
• Slowly feed the workpiece underneath the guard, keeping it firmly
pressed against the rip fence. Allow the teeth to cut, and do not force
the workpiece through the blade. The blade speed should be kept
constant.
• Remember to use the push stick (15) when close to the blade.
23
ENGLISH
• After completing the cut, switch the machine off, allow the blade to
stop and remove the workpiece.
WARNING:
• Never push or hold the "free" or cut-off-side of the workpiece.
• Do not cut excessively small workpieces.
• Always use a push stick when ripping small workpieces.
Bevel cuts
• Set the required bevel angle.
• Proceed as for ripping.
Cross-cutting (fig. J)
• Remove the rip fence and install the mitre fence in the desired slot.
• Lock the mitre fence at 0°.
• Set the bevel angle to 0°.
• Adjust the saw blade height.
• Hold the workpiece flat on the table and against the fence. Keep the
workpiece away from the blade.
• Keep both hands away from the path of the saw blade.
• Switch the machine on and allow the saw blade to reach full speed.
• Hold the workpiece tightly against the fence and slowly move the
workpiece together with the fence assembly until the workpiece
comes underneath the upper blade guard. Allow the teeth to cut, and
do not force the workpiece through the saw blade. The saw blade
speed should be kept constant.
• After completing the cut, switch the machine off, allow the saw blade
to stop and remove the workpiece.
Bevel cross-cutting
• Set the required bevel angle.
• Proceed as for cross-cutting.
Mitre cuts
• Set the mitre fence to the required angle.
• Proceed as for cross-cutting.
SAW BLADES: ALWAYS USE 250 mm noise reduced saw blades 30 mm
arbour holes. Blade speed rating must be al least 4000 RPM. Never use a
smaller diameter blade. It will not be guarded properly.
BLADE DESCRIPTIONS
APPLICATION
DIAMETER
Construction Saw Blades (fast rip)
General Purpose
250 mm
Fine Crosscuts
250 mm
Woodworking Saw Blades (provide smooth, clean cuts)
Fine crosscuts
250 mm
TEETH
24
40
60
Replace top guard (part no.: 247678-02) when worn.
Consult your dealer for further information on the appropriate
accessories.
Transporting (fig. A1)
• Tidy the mains cable
• Always carry the machine at the hand indentations (3).
WARNING: Always transport the machine with the upper
blade guard fitted.
Maintenance
Your DEWALT machine has been designed to operate over a long period
of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and regular cleaning.
Rail lock adjustment (fig. A2 & K)
The rail lock tension has been factory-set. If you need to re-adjust,
proceed as follows:
• Turn the saw on its side.
• Lock the lock lever (13).
• Locate the hex rod (44) on the underside of the machine (fig. K).
• Loosen the jam nut (45). Tighten the hex rod until the spring on the
locking system is compressed creating the desired tension on the rail
lock lever. Retighten the jam nut against the hex rod.
Compound mitre
This cut is a combination of a mitre and a bevel cut.
• Set the bevel to the angle required and proceed as for a cross-cut mitre.
Support for long pieces
• Always support long pieces.
• Support long workpieces using any convenient means such as
saw-horses or similar devices to keep the ends from dropping.
Dust extraction (fig. A2)
The machine is provided with a dust exhaust port at the rear of the
machine (16) suitable for use with dust extraction equipment featuring
57/65 mm nozzles. Supplied with the machine is a reducer port for use
of dust extraction nozzles of 34-40 mm diameter.
• During all operations, connect a dust extraction device designed in
accordance with the relevant regulations regarding dust emission.
• Ensure that the dust extraction hose in use is suitable for the
application and material being cut.
• Be aware that man-made materials such as chipboard or MDF
produce more dust particles during cutting than natural timber.
Optional accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered by
DEWALT, have not been tested with this product, use of such
accessories with this tool could be hazardous. To reduce the
risk of injury, only DEWALT, recommended accessories
should be used with this product.
24
Lubrication
The motor and bearings require no additional lubrication. If raising and
lowering the blade becomes difficult, clean and grease the height
adjustment screws:
• Turn the saw on its side.
• Clean and grease the height adjustment threads. Use general
purpose grease.
Cleaning
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
turn unit off and disconnect machine from power source
before cleaning. An accidental start-up can cause injury.
Before use, carefully inspect upper and lower guard as well as the dust
extraction tube to determine that it will operate properly. Ensure that
chips, dust or workpiece particles cannot lead to blockage of one of the
functions.
In case workpiece fragments are jammed between saw blade and
guards, disconnect the machine from the power supply and follow the
instructions given in section Mounting the saw blade. Remove the
jammed parts and reassemble the saw blade.
ENGLISH
Keep the ventilation slots clear and regularly clean the housing with
a soft cloth.
Regularly clean the dust collection system (fig. L):
• Turn the saw on its side.
• Remove the screws (46) (fig. L).
• Remove all dust and resecure the access door (47) using the screws
(fig. L).
Protecting the environment
Separate collection. This product must not be disposed of
with normal household waste.
Should you find one day that your DEWALT product needs replacement,
or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household
waste. Make this product available for separate collection.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its products and offers
an outstanding guarantee for professional users of the
product. This guarantee statement is in addition to and in no
way prejudices your contractual rights as a professional user
or your statutory rights as a private non-professional user. The
guarantee is valid within the territories of the Member States of
the European Union and the European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the performance of
your DEWALT tool, simply return it within 30 days, complete
with all original components, as purchased, to the point of
purchase, for a full refund or exchange. The product must
have been subject to fair wear and tear and proof of purchase
must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
Separate collection of used products and packaging allows
materials to be recycled and used again. Re-use of recycled
materials helps prevent environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection of electrical
products from the household, at municipal waste sites or by the retailer
when you purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and recycling of DEWALT
products once they have reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product to any authorised
repair agent who will collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest authorised repair agent by
contacting your local DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT repair agents and full
details of our after-sales service and contacts are available on the
Internet at: www.2helpU.com
If you need maintenance or service for your DEWALT tool, in
the 12 months following purchase, you are entitled to one
service free of charge. It will be undertaken free of charge at
an authorised DEWALT repair agent. Proof of purchase must
be produced. Includes labour. Excludes accessories and
spare parts unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due to faulty
materials or workmanship within 12 months from the date of
purchase, DEWALT guarantees to replace all defective parts
free of charge or – at our discretion – replace the unit free of
charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair wear and tear;
• Repairs have not been attempted by unauthorised
persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all original
components.
If you wish to make a claim, contact your seller or check the
location of your nearest authorised DEWALT repair agent in
the DEWALT catalogue or contact your DEWALT office at the
address indicated in this manual. A list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales service is
available on the Internet at: www.2helpU.com.
25
E S PA Ñ O L
SIERRA DE MESA DW745
¡Enhorabuena!
Bordes afilados.
Usted ha optado por una herramienta DEWALT. Muchos años de
experiencia y una gran asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy fiable para el
usuario profesional.
Declaración de conformidad CE
Características técnicas
Voltaje
Bordes afilados.
V
DW745-QS
DW745-LX
230
115
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
3
3
W
1700
1300
DW745
W
1100
936
min-1
3800
3800
Diámetro de la hoja
mm
250
250
DEWALT declara que los productos descritos bajo “datos técnicos” son
conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 61029-1. EN 61029-2-1.
Diámetro interior de la hoja
mm
30
30
Grueso del cuerpo del disco
mm
2,3
2,3
Espesor del abridor
mm
2,3
2,3
Profundidad de corte a 90°
mm
77
77
Profundidad de corte a 45°
mm
57
57
Capacidad de corte en paralelo
mm
508
508
Dimensiones totales
cm
570 x 700 x 466
570 x 700 x 466
Peso
kg
21,5
21,5
dB(A)
96
96
dB(A)
dB(A)
3
109
3
109
dB(A)
3
3
Tipo
Potencia del motor (entrada)
Potencia del motor (salida)
Velocidad en vacío
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
Fusibles
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
NOTA: La actividad de conmutación puede producir cambios o
fluctuaciones de voltaje a corto plazo. En condiciones desfavorables en
sistemas de suministro público de bajo voltaje pueden producirse
trastornos en otros aparatos eléctricos. No se producirán trastornos si la
impedancia es menor a 0,25 Ohms. A los enchufes utilizados para estas
herramientas eléctricas se les pondrán unos fusibles con
cortacircuitos de 16 amperios con una característica inerte.
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación describen el grado de intensidad
correspondiente a cada término de alarma. Lea el manual y preste atención
a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que, de no
evitarse, ocasionará la muerte o una lesión grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa
que, de no evitarse, podría ocasionar la muerte o una lesión
grave.
ATENCIóN: Indica una situación potencialmente peligrosa
que, de no evitarse, puede ocasionar una lesión de poca o
modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede ocasionar daños
materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
26
Estos productos son conformes también a la Directriz 2004/108/EC
y 2011/65/UE. Si desea más información, póngase en contacto con
DEWALT en la dirección indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo técnico y
realiza esta declaración en representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
01.03.2012
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las reglas de seguridad
en vigor en su país, a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio.
Lea completamente este manual antes de utilizar la herramienta.
Mantenga a mano este manual para consultas posteriores.
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo.
Un área o un banco de trabajo en desorden aumentan el riesgo de
accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo.
No exponga herramientas a la lluvia. No utilice la herramienta en
ambientes húmedos o mojados. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada (250 - 300 Lux). No utilice la herramienta donde
exista riesgo de incendio o explosión, p. ej. en la proximidad de
líquidos o gases inflamables.
3 Mantenga alejados a los niños.
No permita que niños, otras personas o animales se acerquen al
área de trabajo ni toquen la herramienta o el cable de corriente.
4 Vista ropa de trabajo apropiada.
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían ser atrapados por
piezas en movimiento. Si tiene el pelo largo, manténgalo recogido y
cubierto. Cuando trabaje en ambientes externos utilice
preferentemente guantes y calzado antideslizante apropiados.
5 Protección personal
Utilice siempre gafas de protección. Utilice una mascarilla si el
trabajo a ejecutar produce polvo u otras partículas volantes. Si esas
partículas están a una temperatura considerablemente caliente
utilice también un delantal de trabajo. Lleve puesta siempre la
protección auditiva. Lleve un casco de seguridad en todo momento.
E S PA Ñ O L
6 Protéjase contra las descargas eléctricas.
Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra
(p. ej. tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores). Para
aplicaciones de uso extremas (p. ej. humedad elevada, formación de
polvo metálico, etc.), se puede mejorar la seguridad eléctrica
intercalando un transformador de separación o un disyuntor con
derivación a tierra (FI).
7 No intente realizar demasiadas cosas al mismo tiempo
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en
todo momento.
8 Esté siempre alerta
Concéntrese en lo que esté haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando esté cansado.
9 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la pieza de trabajo.
Es más seguro que sujetarla con la mano y le permite utilizar ambas
manos para manejar la herramienta.
10 Conecte los accesorios para la extracción de polvo.
Si se suministran adaptadores para la conexión de accesorios
extractores y para el almacenamiento del polvo, asegúrese de que
conectarlos y utilizarlos adecuadamente.
11 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha, asegúrese de que las
llaves y utensilios de reglaje hayan sido retirados.
12 Cables alargadores
Compruebe que el cable alargador no presente despecfectos antes
de utilizarlo. Al utilizar las herramientas en exteriores, utilice
exclusivamente aquellos cables prolongadores diseñados para estas
condiciones.
13 Utilice la herramienta adecuada.
En este manual, se indica para qué uso está destinada cada
herramienta. No utilice herramientas o dispositivos acoplables de baja
potencia para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor seguridad si se utiliza
de acuerdo con sus características técnicas. No fuerce la herramienta.
Atención! El uso de otros accesorios, adaptadores, o la propia
utilización de la herramienta en cualquier forma que no sea la
recomendada en este manual de instrucciones puede presentar
riesgo de lesiones a los usuarios.
14 Compruebe que no haya piezas averiadas.
Antes de utilizarla, compruebe cuidadosamente que la herramienta
y el cable de corriente no presenten desperfectos. Compruebe que
no existan piezas móviles mal alineadas o atascadas, piezas
quebradas, protectores o interruptores dañados e interruptores
o cualquier otro condicionante que pueda afectar al funcionamiento
correcto de la herramienta. Asegúrese de que la herramienta puede
funcionar adecuadamente y cumplir con el cometido para el que
ha sido diseñada. No use la herramienta si hay alguna pieza
defectuosa o averiada. No utilice la herramienta si no es posible
apagar y encender el interruptor. Encargue al servicio técnico
autorizado que repare o sustituya las piezas defectuosas
o averiadas. Jamás intente repararla usted mismo.
15 Desconecte la herramienta.
Desconecte la herramienta y no la pierda de vista hasta que haya
dejado de funcionar completamente. Desenchufe la herramienta
cuando no la esté utilizando, antes de sustituir piezas, accesorios
o acoplamientos, y antes de efectuar revisiones.
16 Evite ponerla en funcionamiento involuntariamente.
Asegúrese de que la herramienta esté apagada cuando la enchufe.
17 No someta el cable de alimentación a presión innecesaria.
Nunca tire del cable para desconectarlo del enchufe. Proteja el cable
de las fuentes de calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Guarde las herramientas que no utilice.
Las herramientas eléctricas que no se utilizen deben estar
guardadas en un lugar seco, cerrado y fuera del alcance de los
niños.
19 Tenga cuidado al realizar labores de mantenimiento.
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para trabajar mejor
y de forma más segura. Siga las instrucciones de mantenimiento
y sustitución de accesorios. Mantenga los mandos y conmutadores
secos, limpios y libres de aceite y grasa.
20 Reparaciones
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas de seguridad en
vigor. Haga reparar su herramienta en Centros de Servicio DEWALT.
Las reparaciones deben llevarse a cabo por personal cualificado,
utilizando piezas de recambio originales. Caso contrario podría
provocar situaciones de riesgo considerable para el usuario.
Normas de seguridad adicionales para las sierras de banco
• No utilice hojas de sierra con un grosor superior o un ancho de
diente inferior al grosor del abridor.
• Compruebe que la hoja gira en la dirección correcta y que los
dientes apuntan hacia la parte delantera de la sierra.
• Antes de empezar a utilizar la sierra, cerciórese de que todas las
manivelas de sujeción están bien apretadas.
• Compruebe que la hoja y los collarines están limpios, y que la parte
rebajada del collarín está en contacto con la hoja. Apriete bien la
tuerca del collarín.
• Mantenga la hoja de la sierra afilada y cerciórese de que está bien
montada.
• Compruebe que la distancia entre la cuchilla de ranurar y la hoja es
correcta (5 mm como máximo).
• Nunca utilice la sierra sin los protectores superior e inferior en su sitio.
• Mantenga las manos alejadas de la hoja de la sierra.
• Desconecte la sierra de la corriente antes de cambiar la hoja o
realizar tareas de mantenimiento.
• Utilice siempre un taco para empujar las piezas que debe serrar y
mantenga las manos alejadas por lo menos 150 mm de la hoja de la
sierra mientras corta.
• No intente trabajar con un voltaje distinto del indicado.
• No aplique lubricantes a la hoja mientras esté en funcionamiento.
• No se incline por encima de la hoja de la sierra.
• Mantenga siempre la varilla de empuje en su posición original
cuando no esté en uso.
• No se sitúe encima de la unidad.
• Durante el transporte, asegúrese de que la parte superior de la hoja
de sierra esté cubierta, por ejemplo, con el protector.
• No utilice el protector para la manipulación o el transporte de la
herramienta.
• Sustituya inmediatamente el encastre de la mesa cuando esté
desgastado o dañado.
• Compruebe que la pieza de trabajo esté debidamente apoyada.
Coloque siempre un apoyo adicional para piezas de trabajo largas.
• No ejerza presión lateral sobre la hoja de sierra.
• No corte nunca una aleación ligera. La máquina no está diseñada
para esta aplicación.
• No use discos abrasivos o muelas para cortar diamantes
• No se permite hacer ranuras, reducciones ni muescas.
• En caso de accidente o avería de la máquina, apáguela
inmediatamente y saque el enchufe. Informe de la avería y marque
la máquina de forma adecuada para evitar que otras personas
utilicen la máquina defectuosa.
• Cuando la hoja de la sierra está bloqueada debido a una fuerza de
avance anormal durante el corte, apague SIEMPRE la máquina y
desconéctela del suministro eléctrico. Saque la pieza de trabajo y
asegúrese de que la hoja de la sierra quede libre. Encienda la
máquina y empiece una nueva operación de corte con fuerza de
avance reducida.
• Saque el enchufe de la toma de corriente cuando se necesite
cambiar la hoja o realizar mantenimiento.
• Póngase siempre protección para el oído.
• Póngase siempre gafas protectoras.
• Póngase siempre una mascarilla antipolvo cuando sierre madera.
27
E S PA Ñ O L
• Comunique los fallos de la máquina, incluyendo los protectores y las
cuchillas de sierra, en cuanto los detecte.
Hojas de sierra
• La velocidad máxima de la hoja de sierra debe ser siempre igual
o superior a la velocidad en vacío impresa en la placa de
características de la herramienta.
• No utilice hojas de sierra que no se ajusten a las dimensiones
indicadas en la documentación técnica. No utilice espaciadores para
encajar una hoja sobre el eje. Utilice sólo las hojas que se
especifican en este manual, que cumplen la norma EN 847-1.
• Considere la utilización de hojas reductoras de ruido especialmente
diseñadas.
• No utilice hojas HS.
• No utilice hojas de sierra que estén agrietadas o dañadas.
• Seleccione la cuchilla adecuada para el material que va a cortar.
• Lleve siempre guantes para manejar los discos de sierra y los
materiales bastos. Las hojas de sierra se deben transportar en un
portaherramientas cuando sea posible.
Saque el enchufe de la toma de corriente cuando se necesite
cambiar la hoja o realizar mantenimiento.
Mantenga las manos alejadas del área de corte y de la hoja
de sierra.
Punto de transporte.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El Código de fecha, que contiene también el año de fabricación, viene
impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2012 XX XX
Año de fabricación
Verificación del contenido del embalaje
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso de las sierras:
- lesiones provocadas por tocar las piezas en movimiento
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad pertinentes y del
uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse. Los riesgos son los siguientes:
- Deterioro auditivo.
- Riesgo de accidentes provocados por las partes descubiertas de la
hoja de la sierra en movimiento.
- Riesgo de lesión al cambiar la hoja de la sierra sin protección en las
manos.
- Riesgo de pillarse los dedos al abrir los protectores.
- Riesgos para la salud al respirar el polvillo que se desprende al
cortar madera, en especial de roble, haya y MDF.
Los siguientes factores influyen en la producción de ruido:
- el material a cortar
- el tipo de hoja de sierra
- la fuerza de avance
- mantenimiento de la máquina
Los siguientes factores influyen en la exposición al polvo:
- hoja de sierra desgastada
- extractor de polvo con velocidad de aire inferior a 20 m/s
- pieza de trabajo guiada incorrectamente
Teniendo en consideración los factores anteriormente mencionados, la
eficacia de recogida de polvo está en torno al 95% de polvo respirable.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Póngase protección respiratoria.
El paquete contiene:
1 Máquina parcialmente montada
1 Conjunto de la guía de corte
1 Guía de inglete
1 Hoja
1 Conjunto del protector superior de la hoja
1 Encastre de la mesa
1 Llave para hojas
1 Llave de ejes
1 Adaptador de salida de serrín
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún
daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A1 - A3)
A1
1 Interruptor de marcha/parada
2 Botón de restablecimiento del disyuntor del circuito
3 Rebajes para transporte
4 Mesa
5 Abridor
6 Protector superior de hoja
7 Encastre de la mesa
8 Guía de corte paralela
9 Indicador de escala paralela
10 Pomo de ajuste preciso
11 Rueda combinada elevadora y de control de bisel
12 Palanca de bloqueo de bisel
A2
13 Palanca de bloqueo de posición de corte paralelo
14 Alojamiento de la llave para hojas
15 Palo
16 Adaptador de salida de serrín
17 Pie
18 Ranura para guía
A3
19 Guía de inglete
28
E S PA Ñ O L
USO PREVISTO
La sierra de mesa para obra DW745 está diseñada para realizar las
operaciones de serrado de corte paralelo, corte transversal, biselado y
corte a inglete en madera, productos de madera y plásticos. Esta
unidad se ha diseñado para utilizarla con una hoja de 250 mm con
puntas de carburo.
ADVERTENCIA: No utilice la máquina para propósitos para
los que no está prevista.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de líquidos o
gases inflamables.
Estas sierras de mesa son herramientas eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso de esta
herramienta por parte de operadores inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas
(incluyendo los niños) que posean discapacidades físicas, sensoriales o
mentales, o que carezcan de la experiencia, conocimiento o destrezas
necesarias a menos que estén supervisadas por una persona que se
haga responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo voltaje. Compruebe
siempre que el voltaje de la red corresponde al valor indicado en la
placa de características.
La herramienta tiene doble aislamiento de acuerdo con la
norma EN 61029; por lo tanto no se requiere toma de tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por un cable
especialmente preparado disponible a través de la organización de
servicios de DEWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno de 3
conductores aprobado y apto para la potencia de esta herramienta (véanse
los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1.5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.
Montaje y ajustes
ADVERTENCIA: Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Desembalaje (fig. A1 & A2)
• Saque la sierra de la caja con cuidado.
• La máquina está totalmente montada excepto por la hoja de sierra,
la guía de corte, el protector superior de la hoja y el encastre de la
mesa.
• Finalice el montaje siguiendo las instrucciones que se describen a
continuación.
• Coloque la varilla de empuje (15) en su posición sobre el lado
derecho de la máquina (fig. A2).
• Ajuste los pies (17) hasta que la mesa (4) quede nivelada en todas
las direcciones.
• Desenrolle totalmente el cable eléctrico.
ADVERTENCIA:
• Mantenga siempre la varilla de empuje en su posición
original cuando no esté en uso.
• Conecte el enchufe a la toma de red sólo justo antes de
comenzar la aplicación.
Montaje de la hoja de la sierra (fig. A1, A2 & B1 - B3)
ADVERTENCIA: Asegúrese de que la máquina esté
desconectada del suministro eléctrico.
ADVERTENCIA: Los dientes de las hojas nuevas están muy
afilados y pueden ser peligrosos.
ADVERTENCIA: La hoja de la sierra DEBE cambiarse como
se describe en esta sección. Utilice SÓLO las hojas de sierra
especificadas en los Datos técnicos. Sugerimos DT4226. No
instale NUNCA otras hojas de sierra.
• Levante el eje de la hoja al máximo girando la rueda de control (11)
de izqda. a dcha. (fig. A1).
• Coloque la hoja de sierra sobre el eje en el orden mostrado en la
figura B1. La brida exterior (20) tiene un saliente (ø 30 mm) que
encaja en el interior del orificio de la hoja. Asegúrese de que los
dientes miren hacia abajo en la parte delantera de la mesa.
• Sujete el eje con la llave de extremo abierto y apriete la tuerca (21)
del eje girando de izqda. a dcha. Con la llave de ejes (fig. B2).
• Para desmontar la hoja, proceda en sentido contrario.
ADVERTENCIA: Compruebe siempre el indicador de la guía
de corte y el abridor después de cambiar la hoja de sierra.
Ajuste de la hoja de la sierra (fig. A2 & B3)
Para un óptimo rendimiento, la hoja debe estar paralela a las ranuras de
inglete. Su ajuste se ha realizado en fábrica. Para reajustar:
• Ponga la sierra de lado.
• Con una llave Allen de 10 mm, afloje los fijadores de abrazadera (22)
ligeramente (fig. B3).
• Ajuste la abrazadera (23) hasta que la hoja esté paralela a la ranura
de la guía (18) (fig. A2).
• Apriete los fijadores de abrazadera (22) a 11 Nm (fig. B3).
Ajuste de altura de la hoja (fig. A1)
La hoja se puede subir y bajar girando la rueda combinada elevadora y
de control de bisel (11).
• Asegúrese de que los tres dientes superiores de la hoja penetren
ligeramente en la superficie superior de la pieza cuando se disponga
a efectuar el corte. Esto asegura que el mayor número de dientes
posible esté eliminando material en un momento dado, lo cual
mejora el rendimiento.
Montaje del abridor (fig. A1 & C)
• Levante el eje de la hoja al máximo girando la rueda de ajuste de
altura de la hoja (11) de izqda. a dcha. (fig. A1).
• Afloje el perno de bloqueo (24) unas cuantas vueltas utilizando la
llave suministrada (fig. C).
• Presione y mantenga el perno (24) hacia dentro para liberar el
mecanismo de sujeción a resorte.
• Alinee la ranura (25) con el perno (24) e inserte el abridor hasta que
la parte superior de la ranura descanse sobre el pomo.
• Libere el perno (24) y apriete bien con la llave suministrada.
ADVERTENCIA:
• Al alinearse correctamente, el abridor estará en línea con la
hoja de sierra en la superficie de la mesa y en la parte
superior de la hoja. Compruébelo con una pieza recta en
todas las posiciones de biseles y de altura de la hoja.
• No intente fijar el abridor en cualquier otra posición que no
sea la recomendada. La distancia entre el abridor y las
puntas de los dientes de la hoja debe ser de al menos
2,0 mm.
29
E S PA Ñ O L
• El correcto montaje y la alineación del protector superior de
la hoja (6) en el abridor es esencial para un funcionamiento
seguro.
• Es darf kein Spaltmesser eingebaut werden, das die in den
Spezifikationen aufgeführte Dicke von 2,3 mm überschreitet.
Befestigung an der Werkbank (fig. A2)
• Der Maschinenrahmen ist zwischen den Füßen an beiden Seiten
(17) mit zwei Löchern versehen. Diese dienen zum Befestigen an der
Werkbank. Die Löcher diagonal benutzen.
• Für eine bessere Handhabung die Maschine auf einem Stück
Sperrholz befestigen (mind. 15 mm dick).
• Wenn die Maschine verwendet wird, kann die Sperrholzplatte an der
Werkbank festgeklemmt werden. Durch das Lösen der Klemmen
kann die Maschine leichter transportiert werden.
Montaje del encastre de mesa (fig. D)
• Alinee el encastre de la mesa (7) como se muestra e inserte los
topes de la parte posterior del encastre en los orificios de la parte
posterior de la mesa.
• Presione hacia abajo la parte delantera del encastre de mesa.
• La parte delantera del encastre debe estar nivelada o ligeramente
por debajo de la superficie de la mesa. La parte posterior debe estar
nivelada con la superficie de la mesa. Puede corregir esto con los
cuatro tornillos de ajuste (26).
• Gire el tornillo de bloqueo (véase el detalle en la fig. D) 90° en el
sentido de las agujas del reloj para bloquear el encastre de la mesa
en su posición.
ADVERTENCIA: Nunca utilice la máquina sin el encastre de
la mesa. Sustituya inmediatamente el encastre de la mesa
cuando esté desgastado o dañado.
Montaje del protector superior de la hoja (fig. E)
• Fije el protector (6) al abridor (5) con el perno (27).
• Coloque la arandela (28 & 29) y la tuerca de mariposa (30) en el otro
extremo del perno y apriételas.
Montaje y ajuste de la guía paralela (fig. A1, F1 & F2)
La guía de corte (8) puede instalarse en el lado derecho o izquierdo de
la sierra de mesa.
• Localice el tornillo (31) con la ranura (32) de la guía de corte.
• Fije la guía de corte en su posición cerrando los enganches (33).
Ajuste de la guía paralela a la hoja
La guía se ha ajustado en fábrica. Si necesita reajustarla, proceda de la
siguiente manera:
• Ajuste la hoja de sierra a su posición más elevada.
• Retire el protector superior de la hoja (6).
• Ajuste el ángulo de bisel a 0°.
• Desbloquee la palanca de bloqueo de carril (13).
• Mueva la guía (8) hasta que toque la hoja.
• Compruebe que la guía esté paralela a la hoja.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Con la llave Allen, afloje el tornillo de ajuste (31) situando la guía en
el carril de la guía.
• Ajuste la guía paralela a la hoja.
• Apriete el tornillo de ajuste.
• Bloquee la palanca de bloqueo de carril y compruebe que la guía
esté paralela a la hoja.
• Asegúrese de volver a colocar el protector de la hoja tras el ajuste.
ADVERTENCIA: Si no hay un recorrido suficiente en el
cojinete de piñón, lleve la unidad a un servicio de reparación
autorizado DEWALT.
30
Ajuste de la escala paralela
La escala paralela lee correctamente sólo cuando la guía se monta a la
derecha de la hoja.
• Compruebe que el indicador (9) señale cero en la escala cuando la
guía toque justo la hoja. Si el indicador no marca cero exactamente,
afloje los tornillos (34), mueva el indicador para que indique 0 y
apriete los tornillos.
Ajuste del tope e indicador de bisel (fig. G1 & G2)
• Ajuste la hoja de sierra a su posición más elevada.
• Desbloquee la palanca de bloqueo de bisel (12) empujando hacia
arriba y a la derecha.
• Afloje el tornillo de tope de bisel (35).
• Coloque una escuadra (36) sobre la mesa y apóyela contra la hoja (37).
• Ajuste el ángulo de bisel con la palanca de bloqueo de bisel (12)
hasta que la hoja quede contra la escuadra.
• Apriete la palanca de bloqueo de bisel (12).
• Gire la leva de tope de bisel (38) hasta que toque firmemente el
bloque de soporte.
• Compruebe la escala de ángulo de bisel. Si fuera necesario
ajustarla, afloje el tornillo del indicador (39) y ajuste éste en 0°.
• Apriete el tornillo del indicador (39).
• Repita el procedimiento con 45° para el tope de bisel de 45°, pero no
ajuste el indicador.
Ajuste de la guía de inglete (fig. H)
• Instale la guía de inglete (19) en la ranura a la izquierda de la hoja.
• Afloje el pomo de bloqueo (40).
• Coloque una escuadra (36) contra la cara de la guía (41) y la hoja
(37).
• Compruebe que el indicador (42) señale 90° en la escala. Si el
indicador no marca 90° exactamente, afloje el tornillo (43), mueva el
indicador para que indique 90° y apriete el tornillo.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones para el uso
ADVERTENCIA:
• Respete siempre las instrucciones de seguridad y las
normas de aplicación.
• Asegúrese de que la máquina esté colocada para satisfacer
las condiciones ergonómicas en cuanto a la altura y
estabilidad de la mesa. Se debe elegir un lugar de
colocación de la máquina de manera que el operador tenga
una buena perspectiva y suficiente espacio libre alrededor
de la máquina que le permita manejar la pieza de trabajo sin
restriccionestrucciones de seguridad y las normas de
aplicación.
• Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas
demasiado desgastadas. La velocidad máxima de giro de la
herramienta no debe ser superior a la de la hoja de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
• Antes de cortar, permita que el motor alcance su velocidad
total.
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueos
están bien apretados.
• Nunca coloque las manos en la zona de la hoja cuando la sierra esté
conectada a la red eléctrica.
• ¡No utilice nunca la sierra para cortes libres!
• No sierre piezas de trabajo deformadas, arqueadas o cóncavas.
Debe haber al menos un lado recto y suave contra la guía paralela
o la guía para cortar ingletes.
• Provea soportes para las piezas de trabajo muy largas, a fin de
evitar el movimiento de retroceso.
E S PA Ñ O L
• No retire piezas cortadas de la zona alrededor de la hoja mientras
ésta esté funcionando.
Encender y apagar (fig. A1)
• Para encender la máquina, pulse el botón verde de encendido.
• Para apagar la máquina, pulse el botón rojo de parada.
NOTA: el encendido puede provocar un cambio de voltaje momentáneo
o bien fluctuaciones. En condiciones desfavorables del suministro de
corriente de baja tensión de la red pública, pudiera perjudicarse el
funcionamiento de otros aparatos. No se producirán interferencias si la
impedancia es menor de 0,262 ohmios.
Los enchufes que se empleen para estas herramientas eléctricas deben
ir protegidos con fusibles de 16 A inertes.
Cortes de sierra básicos
• Utilice siempre el abridor.
• Compruebe siempre que el abridor y el protector de la hoja estén
correctamente alineados.
Corte paralelo vertical (fig. A1 & I)
ADVERTENCIA: Bordes afilados.
• Ajuste el ángulo de bisel a 0°.
• Ajuste la altura de la hoja de sierra. La posición correcta de la hoja
es cuando las puntas de tres dientes sobresalen justo por la
superficie superior de la madera. Ajuste la altura del protector
superior de la hoja según sea necesario.
• Ajuste la guía paralela a la distancia deseada.
• Ajuste la posición del perfil de guía en L (48) con la parte posterior
del abridor. Cuando corte en paralelo piezas anchas de material,
deslice el perfil de guía en L (48) desde la pieza principal de la guía,
gire verticalmente 180° y vuelva a colocar para ofrecer un apoyo
adicional.
• Sujete la pieza de trabajo sobre la mesa y contra la guía. Mantenga
la pieza de trabajo alejada de la hoja.
• Mantenga ambas manos alejadas del recorrido de la hoja.
• Encienda la máquina y deje que la hoja alcance la velocidad
máxima.
• Introduzca lentamente la pieza de trabajo debajo del protector,
manteniéndola firmemente presionada contra la guía de corte.
Permita que los dientes realicen el corte y no fuerce la pieza hacia la
hoja. La velocidad de la hoja debe mantenerse constante.
• Recuerde que debe utilizar la varilla de empuje (15) al acercarse a la
hoja.
• Tras finalizar el corte, apague la máquina, espere a que se detenga
la hoja y retire la pieza de trabajo.
ADVERTENCIA:
• Nunca empuje ni sujete el lado "suelto" o cortado de la pieza
de trabajo.
• No corte piezas de trabajo demasiado pequeñas.
• Utilice siempre una varilla de empuje cuando corte en
paralelo piezas de trabajo pequeñas.
Biseles
• Ajuste el ángulo de bisel deseado.
• Proceda de igual manera que para el corte en paralelo.
Corte transversal (fig. J)
• Desmonte la guía de corte e instale la guía de inglete en la ranura
que desee.
• Bloquee la guía de inglete en 0°.
• Ajuste el ángulo de bisel a 0°.
• Ajuste la altura de la hoja de sierra.
• Sujete la pieza de trabajo sobre la mesa y contra la guía. Mantenga
la pieza de trabajo alejada de la hoja.
• Mantenga ambas manos alejadas del recorrido de la hoja de la
sierra.
• Encienda la máquina y deje que la hoja de sierra alcance la
velocidad máxima.
• Sujete firmemente la pieza de trabajo contra la guía y desplace
lentamente la pieza de trabajo junto con el conjunto de la guía hasta
que la pieza pase por debajo del protector superior de la hoja. Deje
que los dientes corten y no fuerce la pieza a través de la hoja de
sierra. La velocidad de la hoja de sierra debe ser constante.
• Tras completar el corte, apague la máquina, espere a que se
detenga la hoja de sierra y retire la pieza de trabajo.
Corte transversal en bisel
• Ajuste el ángulo de bisel deseado.
• Proceda de igual manera que para el corte transversal.
Cortes circulares
• Ajuste la guía de inglete al ángulo deseado.
• Proceda de igual manera que para el corte transversal.
Inglete compuesto
Este corte es una combinación de corte de inglete y en bisel.
• Ajuste el bisel en el ángulo deseado y proceda igual que para un
inglete transversal.
Soporte para piezas largas
• Utilice siempre un soporte para las piezas largas.
• Utilice un soporte para las piezas largas empleando cualquier medio
adecuado como, por ejemplo, caballetes de aserrar o dispositivos
similares, para evitar que los extremos se caigan.
Extracción de polvo (fig. A2)
La máquina está equipada con un orificio de salida de serrín en la parte
posterior (16) adecuado para su utilización con equipos de extracción
de serrín con boquillas de 57/65 mm. Con la máquina se suministra un
orificio reductor para su utilización con boquillas de extracción de serrín
de 34-40 mm de diámetro.
• Durante todas las operaciones, conecte un dispositivo de extracción
de polvo diseñado de acuerdo con los reglamentos aplicables en
relación con la emisión de polvo.
• Asegúrese de que el tubo flexible para la extracción de serrín sea
adecuado para la aplicación y el material que se va a cortar.
• Tenga en cuenta que los materiales manufacturados como el tablero
o tablero de fibras de DM producen más partículas de serrín durante
el corte que la madera natural.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: dado que algunos accesorios, diferentes de
los ofrecidos por DEWALT, no se han probado con este
producto, el empleo de tales accesorios podría constituir un
riesgo. Para reducir el riesgo de lesiones, solo deben usarse
con el producto los accesorios recomendados DEWALT.
CUCHILLAS DE SIERRA: USE SIEMPREcuchillas de ruido reducido
de 250 mm , con orificiospara eje de 30 mm. La velocidad de la cuchilla
debe ser como mínimo de 4000 RPM. No utilice nunca una cuchilla de
diámetro inferior. No estará protegida correctamente.
DESCRIPCIONES DE LA CUCHILLA
APLICACIÓN
DIÁMETRO
DIENTES
Cuchillas de sierra para construcción (corte rápido)
Fines generales
250 mm
24
Cortes transversales finos
250 mm
40
Cuchillas de sierra para madera (ofrecen cortes limpios y suaves)
Cortes transversales finos
250 mm
60
31
E S PA Ñ O L
Cambie el protector superior (pieza n° 247678-02) cuando esté
desgastado.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
Transporte (fig. A1)
• Recoja el cable eléctrico.
• Lleve siempre la máquina por los rebajes para transporte (3).
ADVERTENCIA: Transporte siempre la máquina con el
protector superior de la hoja acoplado.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada para funcionar
mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento
satisfactorio depende del buen cuidado de la herramienta y de una
limpieza frecuente.
Ajuste del bloqueo de carril (fig. A2 & K)
La tensión del bloqueo de carril se ajusta en fábrica. Si necesita
reajustarla, proceda de la siguiente manera:
• Ponga la sierra de lado.
• Bloquee la palanca de bloqueo (13).
• Localice la varilla hexagonal (44) de la parte inferior de la máquina
(fig. K).
• Afloje la tuerca de seguridad (45). Apriete la varilla hexagonal hasta
que el muelle del sistema de bloqueo quede comprimido creando la
tensión deseada en la palanca de bloqueo del carril. Vuelva a
apretar la tuerca de seguridad contra la varilla hexagonal.
Lubricación
El motor y los cojinetes no requieren lubricación adicional. Si se hace
difícil subir o bajar la hoja, limpie y engrase los tornillos de ajuste de
altura:
• Ponga la sierra de lado.
• Limpie y engrase las roscas de ajuste de altura. Use grasa
multiusos.
Limpieza
ADVERTENCIA: antes de proceder a la limpieza y con el fin
de reducir el riesgo de lesiones graves, apague la unidad y
desconecte la máquina de la fuente de alimentación. Un
encendido accidental puede causar lesiones.
Antes de utilizar la máquina, inspeccione con cuidado los protectores
superior e inferior de la hoja, así como el tubo de extracción de polvo
para determinar que su funcionamiento sea adecuado. Compruebe que
las astillas, el polvo o las partículas de la pieza de trabajo no bloqueen
ninguna de las funciones.
En caso de que los fragmentos de la pieza de trabajo se queden
atascados entre la hoja de la sierra y los protectores, desconecte la
máquina del suministro eléctrico y siga las instrucciones suministradas
en la sección Montaje de la hoja de la sierra. Saque las piezas
atascadas y vuelva a montar la hoja de la sierra.
Mantenga las ranuras de ventilación limpias y limpie con regularidad la
caja protectora con un paño suave.
32
Limpie periódicamente el sistema de recogida de serrín (fig. L):
• Ponga la sierra de lado.
• Retire los tornillos (46) (fig. L).
• Extraiga todo el serrín y vuelva a fijar la puerta de acceso (47) con
los tornillos (fig. L).
Protección del medio ambiente
Separación de desechos. Este producto no debe desecharse
con la basura doméstica normal.
Si llega el momento de reemplazar su producto DEWALT o éste ha
dejado de tener utilidad para usted, no lo deseche con la basura
doméstica normal. Asegúrese de que este producto se deseche por
separado.
La separación de desechos de productos usados
y embalajes permite que los materiales puedan reciclarse
y reutilizarse. La reutilización de materiales reciclados ayuda
a evitar la contaminación medioambiental y reduce
la demanda de materias primas.
La normativa local puede prever la separación de desechos de
productos eléctricos de uso doméstico en centros municipales de
recogida de desechos o a través del distribuidor cuando adquiere un
nuevo producto.
DEWALT proporciona facilidades para la recogida y el reciclado de los
productos DEWALT que hayan llegado al final de su vida útil. Para hacer
uso de este servicio, devuelva su producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Puede consultar la dirección de su servicio técnico más cercano
poniéndose en contacto con la oficina local de DEWALT en la dirección
que se indica en este manual. Como alternativa, encontrará en Internet,
en la dirección siguiente, la lista de servicios técnicos autorizados de
DEWALT e información completa de nuestros servicios de posventa y
contactos: www.2helpU.com
E S PA Ñ O L
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad de sus productos y
ofrece una excepcional garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es adicional a sus derechos
contractuales como usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional y no perjudica de ningún
modo dichos derechos. La garantía es válida dentro de los territorios
de los Estados Miembros de la Unión Europea y del Área de Libre
Comercio Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con el funcionamiento de su
producto DEWALT, sólo tiene que devolverlo al punto de compra
en un plazo de 30 días y le propondremos un cambio por una
herramienta más adecuada. En producto deberá estar completo, tal
y como se compró, y deberá presentarse un justificante de compra.
Quedan excluidas las piezas de repuesto y accesorios, a menos
que presenten algún fallo cubierto por la garantía.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento o de servicio para
su herramienta de DEWALT, durante los 12 meses siguientes a su
compra, podrá solicitar dicho servicio gratuitamente. Se llevará
gratuitamente a un agente de reparación autorizado por DEWALT.
Debe presentarse la prueba de compra. Incluye mano de obra.
Excluye los accesorios y las piezas de repuesto a menos que hayan
fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso debido a fallos de
materiales o de fabricación en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la sustitución de todas las
piezas defectuosas de forma gratuita, o a nuestra entera discreción,
la sustitución de toda la unidad gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer reparaciones por personas no
autorizadas;
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con todos los componentes
originales.
Si desea presentar una reclamación, póngase en contacto con su
distribuidor o compruebe su agente de reparación más cercano de
DEWALT en el catálogo de DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada en el presente manual.
Puede obtener una lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en: www.2helpU.com.
33
FRANÇAIS
TABLE DE SCIAGE DW745
Félicitations!
Certificat de conformité CE
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de nombreuses années,
DEWALT produit des outils électriques adaptés aux exigences des
utilisateurs professionnels.
DIRECTIVES MACHINES
Caractéristiques techniques
DW745
DW745-QS
DW745-LX
Tension
V
230
115
Type
Puissance absorbée
W
3
1700
3
1300
Puissance utile
W
1100
936
Vitesse à vide
min-1
3800
3800
Diamètre de lame
mm
250
250
DEWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe « Fiche
technique » sont conformes aux normes :
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Ces produits sont également conformes aux normes 2004/108/EC et
2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez contacter DEWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier technique et fait
cette déclaration au nom de DEWALT.
Alésage
mm
30
30
Epaisseur de lame
mm
2,3
2,3
Épaisseur du refendeur
mm
2,3
2,3
Profondeur de coupe à 90°
mm
77
77
Profondeur de coupe à 45°
mm
57
57
Capacité de refente
mm
508
508
Dimensions
cm
570 x 700 x 466
570 x 700 x 466
Poids
kg
21,5
21,5
dB(A)
96
96
Consignes de sécurité
dB(A)
dB(A)
3
109
3
109
dB(A)
3
3
Afin de réduire le risque d'électrocution, de blessure et d'incendie
lors de l'utilisation d'outils électriques immobiles, respectez
toujours les consignes de sécurité en vigueur dans votre pays.
Lire et observer attentivement les instructions contenues dans ce
manuel avant d'utiliser l'outil.
Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter lors de prochaines
utilisations.
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de
pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de
puissance acoustique)
Fusible:
Europe
Outils de 230 V
10 A, secteur
REMARQUE : tout changement d’activité pourra produire un
changement ou des fluctuations temporaires de tension. Dans des
conditions défavorables, au sein de systèmes d’alimentation basse
tension, on pourra noter le dysfonctionnement d’autres appareils. Il ne
devrait y avoir aucun problème si l’impédance est inférieure à 0,25
ohms. Les prises utilisées avec ces appareils électriques doivent être
connectées à un fusible de 16 ampères à caractère passif.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques associé à chaque
balise. Lire soigneusement la notice d’instructions et respecter ces
symboles.
DANGER : indique une situation de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme conséquences la mort ou
des dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une situation de danger potentiel
qui, si rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir comme
conséquences la mort ou des dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourrait avoir comme conséquences
des dommages corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque de
dommages corporels, mais qui par contre, si rien n’est fait
pour l’éviter, pourrait poser des risques de dommages
matériels.
Indique des risques de décharges électriques.
Indique des risques d’incendie.
34
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
01.03.2012
Généralités
1 Conserver votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d'accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer l'outil à la pluie. Ne pas exposer l'outil à l'humidité.
Veiller à ce que l'aire de travail soit bien éclairée (250 - 300 Lux). Ne
pas utiliser l'outil s'il existe un risque d'incendie ou d'explosion, par
exemple en présence de liquides ou de gaz inflammables.
3 Tenir les enfants éloignés
Ne pas laisser les enfants, les visiteurs ou les animaux s'approcher
de l'aire de travail ou toucher l'outil ou le câble d'alimentation.
4 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ni de bijoux. Ils pourraient être
happés par les pièces en mouvement. Le cas échéant, porter une
garniture convenable retenant les cheveux longs. Lorsque le travail
s'effectue à l'extérieur, porter de préférence des gants adéquats et
des chaussures antidérapantes.
5 Protections
Porter en permanence des lunettes de protection. Porter un masque
anti-poussière si le travail exécuté produit de la poussière ou des
particules volantes. Si ces particules peuvent être extrêmement
chaudes, porter également un tablier résistant à la chaleur. Toujours
porter une protection auditive. Porter en permanence un casque de
protection.
6 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments reliés à la terre, comme
par exemple tuyaux, radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs. Dans des conditions de travail extrêmes (par
FRANÇAIS
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
exemple : humidité élevée, production de limaille, etc.), la sécurité
électrique peut être améliorée en insérant un transformateur
d'isolement ou un disjoncteur différentiel (FI).
Adopter une position confortable
Conserver en permanence son équilibre et les deux pieds à terre.
Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens. Ne pas utiliser
l'outil lorsque l'on est fatigué.
Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec un dispositif de
serrage ou un étau. Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l'outil.
Brancher le dispositif dépoussiéreur.
Si vous disposez de systèmes pour brancher les dispositifs
d'extraction et d'aspiration de poussière, s'assurer qu'ils sont bien
branchés et qu'ils fonctionnent correctement.
Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l'outil en marche, vérifier toujours si les clés et outils
de réglage ont été retirés.
Rallonges
Vérifier la rallonge avant de l'utiliser et la remplacer si elle est
endommagée. Pour utiliser cet outil à l'extérieur, n'utiliser que des
rallonges prévues à cet effet et portant une inscription adéquate.
Utiliser l'outil adéquat
Le domaine d'utilisation de l'outil est décrit dans le présent manuel.
Ne pas utiliser des outils ou des accessoires de trop petite taille pour
exécuter des travaux lourds.
Ne pas utiliser des outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n'ont pas été conçus. Ne pas forcer sur l'outil.
Attention ! L'utilisation d'accessoires ou la réalisation de travaux
autres que ceux recommandés dans ce manuel pourrait entraîner un
risque de blessure corporelle.
Contrôler si l'outil est endommagé
Avant toute utilisation, s'assurer que l'outil et le câble d'alimentation
ne sont pas endommagés. Vérifier l'alignement des pièces en
mouvement, leur prise et toute rupture de pièces, tout
endommagement des protections et des interrupteurs et toutes
autres conditions pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. Veiller
à ce que l'outil fonctionne correctement et qu'il exécute les tâches
pour lesquelles il est conçu. Ne pas utiliser l'outil si une pièce est
défectueuse. Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur marche/arrêt ne
fonctionne pas. Faire remplacer toute pièce endommagée par un
agent DEWALT agréé. Ne jamais essayer de le réparer soi-même.
Pour débrancher l'outil
Éteindre l'outil puis attendre qu'il s'arrête complètement avant de le
laisser sans surveillance. Débrancher l'outil lorsqu'il n'est pas utilisé,
avant de changer toute pièce ou tout accessoire et avant de
procéder à l'entretien.
Pour éviter tout démarrage involontaire
S'assurer que l'outil est en position d'arrêt avant de le brancher.
Préserver le câble d'alimentation
Ne jamais tirer sur le câble pour le débrancher. Préserver le câble de
la chaleur, de l'huile et des arêtes vives.
Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec, fermé à clé et hors
de portée des enfants.
Entretenir vos outils avec soin
Garder les outils en bon état et propres afin d'assurer des conditions
de travail optimales et sûres. Observer les instructions d'entretien et
de changement d'accessoires. Maintenir les poignées et les
interrupteurs secs, propres et exempts d'huile et de graisse.
Réparations
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité en vigueur. Faire
réparer l'outil par un agent de réparation DEWALT agréé. Les
réparations ne devront être effectuées que par des personnes
qualifiées utilisant des pièces de rechange d'origine. Dans le cas
contraire, cela pourrait être très dangereux pour l'utilisateur.
Directives de sécurité complémentaires pour établis de sciage
• N'utilisez pas de lame de scie dont l'épaisseur est supérieure ou la
largeur de dent inférieure à l'épaisseur du refendeur.
• S'assurer que la lame tourne dans le sens correct et que les dents
sont orientées vers la partie frontale de l'établi de sciage.
• S'assurer que toutes les poignées de blocage sont serrées avant de
démarrer toute opération.
• S'assurer que tous les flasques et les lames sont propres et que les
faces évidées du plateau se trouvent contre la lame. Serrer
fermement l'écrou de l'arbre.
• Veiller à ce que la lame de scie soit affûtée et correctement placée.
• S'assurer que le couteau diviseur est réglé à la distance correcte par
rapport à la lame - maximum 5 mm.
• Ne jamais faire fonctionner la scie sans que les carters supérieur et
inférieur de protection ne soient en place.
• Tenir les mains à l'écart du trajet de la lame de scie.
• Débrancher la scie de sa source d'alimentation avant de changer des
lames ou d'effectuer un entretien.
• Toujours utiliser un pousseur et s'assurer de ne pas placer les mains
à moins de 150 mm de la lame de scie en fonctionnement.
• Ne pas essayer de travailler avec une autre tension que celle
indiquée.
• Ne pas lubrifier la lame lorsqu'elle tourne.
• Ne pas passer les bras à l'arrière de la lame de la scie.
• Laissez le poussoir à entaille en place lorsque vous ne l'utilisez pas.
• Ne vous tenez pas debout sur l'appareil.
• Pour le transport, assurez-vous que la partie supérieure de la lame
de scie est recouverte, par exemple par le protecteur.
• Ne prenez pas la machine par le protecteur pour la déplacer ou pour
la transporter.
• Remplacez immédiatement l'insert s'il est usé ou endommagé.
• Vérifiez que la pièce à ouvrer est bien correctement soutenue.
Prévoyez toujours un soutien additionnel pour les pièces longues.
• N'exercez pas de pression latérale sur la lame de scie.
• Ne jamais découper d’alliage léger. Cette machine n’a pas été
conçue pour ce genre d’application.
• Ne pas utiliser de disques abrasifs ou de meules à tronçonner
diamantées.
• Il n’est pas permis de rainurer, fraiser, ou mortaiser.
• En cas d’accident ou de défaillance machine, arrêter immédiatement
la machine et la débrancher du secteur. Signaler la défaillance et
afficher sur la machine sa mise hors service pour en prévenir toute
future utilisation.
• En cas de grippage de la lame dû à une alimentation forcée
anormale en cours de coupe, arrêter SYSTÉMATIQUEMENT la
machine et la débrancher du secteur. Retirer la pièce à travailler puis
s’assurer que la lame tourne librement. Remettre la machine en
marche et recommencer la coupe en réduisant la puissance
d’alimentation.
• Débrancher la fiche du secteur en cas de changement de lame ou de
toute autre opération de maintenance.
• Porter systématiquement une protection auditive.
• Porter systématiquement une protection oculaire.
• Porter systématiquement une protection des voies respiratoires pour
scier le bois.
• Signaler toute panne de la machine, y compris des carters de
protection ou des lames de scie, dès leur constatation.
Lames de scie
• La vitesse maximale de la lame de scie doit toujours être égale ou
supérieure à la vitesse à vide imprimée sur la plaque d'identification
de l'outil.
35
FRANÇAIS
• Utilisez uniquement des lames de scie respectant les dimensions
indiquées dans les données techniques. N'utilisez aucune entretoise
pour monter une lame sur l'arbre. Utilisez uniquement les lames
indiquées dans ce manuel, conformes à la norme EN 847-1.
• Étudiez la possibilité d'utiliser des lames spécialement conçues pour
réduire le bruit.
• N'utilisez pas de lames HS.
• N'utilisez pas de lames de scies endommagées ou cassées.
• Assurez-vous que la lame de scie choisie est adéquate pour le
matériel à découper.
• Portez toujours des gants pour manipuler les lames de scie et
matériaux rugueux. Il convient d'utiliser autant que possible un
porte-lames pour porter les lames de scie.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des scies :
- dommages corporels par contact avec les pièces rotatives.
En dépit de l’application des normes de sécurité en vigueur et de
l’installation de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels sont
inévitables. Il s’agit de :
- Diminution de l’acuité auditive ;
- Risques d’accident provoqués par des parties non protégées de la
lame de scie en rotation ;
- Risques de dommages corporels lors du remplacement de
lame avec les mains non protégées ;
- Risques de se pincer les doigts lors de l’ouverture des dispositifs de
protection ;
- Risques pour la santé causés par l’inhalation de poussières
dégagées lors du sciage du bois, particulièrement du chêne, du hêtre
et du MDF.
Les facteurs suivants influent grandement sur la pollution sonore :
- le matériau à couper
- le type de lame de scie
- la force d'avance
- entretien de la machine
Les facteurs suivants influent sur l'exposition à la poussière :
- lame de scie usée
- extracteur de poussière avec une vélocité de l'air inférieure à 20 m/s
- pièce à ouvrer guidée de manière imprécise
En tenant compte des facteurs précédents, l'efficacité d'aspiration des
poussières approche des 95 % des poussières respirables.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Point de transport.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi l’année de fabrication,
est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2012 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l'emballage
L'emballage contient:
1 Machine partiellement assemblée
1 Ensemble de guide de refente
1 Guide d'onglet
1 Lame de scie
1 Ensemble du carter de protection supérieur de la lame
1 Insert de coupe
1 Clé de lame
1 Clé d'arbre
1 Adaptateur d'aspiration de poussières
1 Manuel d'instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l'outil, les pièces ou les accessoires ne présentent pas de
dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond le présent manuel
avant de mettre votre outil en marche.
Description (fig. A1 - A3)
A1
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Bouton de réinitialisation de disjoncteur
3 Poignée de transport
4 Table
5 Refendeur
6 Carter de protection supérieur
7 Insert de coupe
8 Guide de refente parallèle
9 Indicateur gradué de refente
10 Bouton de réglage fin
11 Volant de commande combiné (élévation et biseau)
12 Manette de blocage du biseau
A2
13 Manette de blocage de position de refente
14 Rangement de scie/clé
15 Poussoir
16 Adaptateur d'aspiration de poussières
17 Pied
18 Fente de guide
Porter un dispositif de protection oculaire.
A3
19 Guide d'onglet
Utiliser un masque de protection des voies respiratoires.
Débrancher la fiche du secteur en cas de changement de lame
ou de toute autre opération de maintenance.
USAGE PRÉVU
Votre table de sciage de chantier DW745 a été conçue pour les coupes
longitudinales, transversales, le biseautage et la coupe d’onglet du bois,
des produits du bois et des plastiques. Cette scie a été conçue pour être
utilisée avec des lames à pointes de carbure de 250 mm de diamètre.
AVERTISSEMENT : ne pas utiliser cette machine à des fins
autres que celles pour lesquelles elle a été conçue.
Gardez les mains à distance de la zone de sciage et
de la lame de scie.
36
NE PAS utiliser cet outil en milieu ambiant humide ou en présence de
liquides ou de gaz inflammables.
FRANÇAIS
Ces tables de sciage sont des outils de professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y
compris les enfants) dont les capacité physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites ou qui manquent d’expérience ou d’aptitudes,
sauf si ces personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants seuls avec ce
produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule tension. Vérifier si la
tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque
d'identification.
Votre outil à double isolation est conforme à la norme
EN 61029 ; un câble de mise à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service aprèsvente DEWALT.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d'alimentation.
Type 12 pour la classe I (Conducteur de terre) - outils
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois fils
homologuée et compatible avec la tension nominale de cet outil (se reporter
à la section Caractéristiques techniques). La section minimale du
conducteur est de 1.5 mm2 pour une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le câble sur
toute sa longueur.
Assemblage et réglage
AVERTISSEMENT : Toujours retirer la fiche de la prise avant
de procéder à l'assemblage ou au réglage.
Déballage (fig. A1 & A2)
• Sortir la scie de son emballage avec précaution.
• La machine est entièrement assemblée à l'exception de la lame, du
guide de refente, du carter de protection supérieur de la lame et de
l'insert de table.
• Finalisez le montage en suivant les instructions ci-dessous.
• Positionnez le poussoir (15) en place sur le côté droit de la machine
(fig. A2).
• Réglez les pieds (17) jusqu'à ce que la table (4) soit de niveau dans
toutes les directions.
• Déroulez complètement le cordon d'alimentation.
AVERTISSEMENT :
• Laissez le poussoir à entaille en place lorsque vous ne
l'utilisez pas.
• Branchez la prise sur le secteur uniquement juste avant de
démarrer l'application.
Montage de la lame de scie (fig. A1, A2 & B1 - B3)
AVERTISSEMENT : Débranchez la machine de la source
d'alimentation.
AVERTISSEMENT : la lame de scie DOIT être changée
conformément aux indications présentes. Utiliser
EXCLUSIVEMENT les lames indiquées dans la Fiche
technique. Nous vous suggérons les DT4226. NE JAMAIS
utiliser d’autres lames.
• Élevez l'arbre de la lame jusqu'à son maximum en tournant le volant
de commande (11) dans le sens horaire (fig. A1).
• Placez la lame de scie sur l'axe dans l‘ordre indiqué sur la figure B1.
La flasque extérieure (20) a un mamelon (ø 30 mm) adapté à
l'alésage de la lame. Assurez-vous que les dents se dirigent vers le
bas à l'avant de la table.
• Tout en tenant l'axe à l'aide d'une clé à fourche, serrez l'écrou de
l'arbre (21) en tournant dans le sens horaire montre à l'aide de la clé
d'arbre (fig. B2).
• Pour retirer la lame, procédez dans l'ordre inverse.
AVERTISSEMENT : Après avoir changé la lame, contrôlez
toujours l'aiguille du guide de refente et le refendeur.
Réglage de la lame de scie (fig. A2 & B3)
Pour optimiser le fonctionnement, la lame doit être parallèle aux fentes
d'onglet. Ce réglage a été effectué à l'usine. Pour réajuster:
• Tournez la scie sur son côté.
• Avec une clé Allen de 10 mm, desserrez légèrement les fixations de
support (22) (fig. B3).
• Ajustez le support (23) jusqu'à ce que la lame soit parallèle à la fente
du guide (18) (fig. A2) adjblade.
• Serrez les fixations du support (22) à 11 Nm (fig. B3).
Réglage de hauteur de la lame (fig. A1)
Le volant combiné de levage et d'inclinaison de la lame (11) permet de
régler la lame en hauteur.
• La hauteur correcte est celle qui permet à trois dents de juste
traverser le haut de la pièce à travailler durant la coupe. Cela permet
d'avoir le maximum de dents coupant le matériau tout au long de la
coupe et garantit une performance optimale.
Montage du refendeur (fig. A1 & C)
• Élevez l'arbre de la lame à son maximum en tournant le volant de
réglage de hauteur de la lame (11) dans le sens horaire (fig. A1).
• Desserrez le boulon de blocage (24) de quelques tours avec la clé
fournie (fig. C).
• Enfoncez le boulon (24) sans le relâcher pour libérer le mécanisme
de serrage à ressort.
• Alignez la fente (25) avec le boulon (24) et insérez le refendeur pour
que le haut des fentes repose sur le bouton.
• Relâchez le boulon (24) et serrez fermement avec la clé fournie.
AVERTISSEMENT :
• Une fois correctement ajusté, le refendeur sera aligné sur la
lame en haut de la table et en haut de la lame. Contrôlez en
utilisant une règle droite dans toutes les hauteurs de la lame
et du biseau.
• N'essayez pas de fixer le refendeur dans une position ne
respectant pas les recommandations. La distance entre le
refendeur et les pointes des dents de lame doit être d'au
moins 2,0 mm.
• Un montage et un alignement corrects du carter de
protection supérieur de la lame (6) sur le refendeur sont
essentiels pour travailler en toute sécurité!
• Il est interdit d’adapter un autre couteau diviseur aux
spécifications données avec une épaisseur de 2,3 mm.
AVERTISSEMENT : Les dents d'une nouvelle lame de scie
sont très tranchantes et potentiellement dangereuses.
37
FRANÇAIS
Fixation sur établi (fig. A2)
• Le bâti de la machine entre les pieds de chaque côté (17) est doté
de deux orifices permettant de fixer la machine sur un établi. Utiliser
les orifices en diagonale.
• Pour améliorer le maniement, fixer la machine sur une pièce de
contreplaqué d’une épaisseur de 15 mm minimum.
• Il est possible de claveter la plaque de contreplaqué sur l’établi. Il
suffit de desserrer les clavettes pour transporter facilement la
machine.
Montage de l'insert de table (fig. D)
• Alignez l'insert de table (7) comme indiqué et insérez les pattes de
l'arrière de l'insert de table dans les trous présents à l'arrière de la
table.
• Enfoncez l'avant de l'insert de table.
• L'avant de l'insert de table doit être au même niveau ou légèrement
au-dessous du haut de la table. L'arrière doit être au ras du haut de
la table. Ajustez à l'aide des quatre vis de réglage (26).
• Tournez la vis de blocage (voir insert en fig. D) de 90° dans le sens
horaire pour bloquer l'insert de table en place.
AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais la machine sans l'insert
de coupe. Remplacez immédiatement l'insert s'il est usé ou
endommagé.
Montage du carter de protection supérieur (fig. E)
• Attachez le carter de protection (6) au couteau à refendre (5) à l'aide
du boulon (27).
• Placez la rondelle (28 & 29) et l'écrou à oreilles (30) à l'autre bout du
boulon et serrez.
Montage et réglage du guide parallèle (fig. A1, F1 & F2)
Vous pouvez installer le guide de refente (8) à gauche ou à droite de
votre table de sciage.
• Centrez la vis (31) avec la fente (32) dans le guide de refente.
• Fixez le guide de refente en enclenchant les deux loqueteaux en
place (33).
Réglage du parallélisme du guide sur la lame.
Le guide a été réglé à l'usine. Si son réajustement s'impose, procédez
comme suit:
• Réglez la lame de scie sur sa position la plus haute.
• Retirez le carter de protection supérieur de la lame (6).
• Réglez l'angle de chanfrein sur 0°.
• Débloquez la manette de blocage de la coulisse (13).
• Déplacez le guide (8) jusqu'à ce qu'il touche la lame.
• Vérifiez si le guide est parallèle à la lame.
• Si un réglage s'impose, procéder comme suit:
• Avec une clé Allen, desserrez la vis de réglage (31) centrant le guide
sur sa glissière.
• Réglez le parallélisme du guide sur la lame.
• Serrez la vis de réglage.
• Bloquez la manette de blocage de la coulisse et vérifiez si le guide
est parallèle à la lame.
• Assurez-vous de replacer le carter de protection après le réglage.
AVERTISSEMENT : Si le déplacement dans l'ensemble du
roulement de pignon n'est pas suffisant, confiez la machine à
un réparateur agréé par DEWALT.
Réglage de l'échelle de refente
L'échelle de refente indique une lecture correcte uniquement si le guide
est monté à droite de la lame.
• Vérifiez que l'index (9) indique zéro sur l'échelle lorsque le guide
touche juste la lame. Si l'index n'affiche pas exactement zéro,
desserrez les vis (34), déplacez l'index pour afficher 0 et serrez les
vis.
38
Réglage de l'index et de la butée de biseau (fig. G1 & G2)
• Réglez la lame de scie sur sa position la plus haute.
• Débloquez la manette de blocage du biseau (12) en la poussant vers
le haut et vers la droite.
• Desserrez la vis de butée du biseau (35).
• Disposez un équerre (36) sur la table et en position verticale contre
la lame (37).
• Ajustez l'angle de biseautage en vous servant de la manette de
blocage du biseau (12) jusqu'à ce que la lame soit à plat contre
l'équerre.
• Serrez la manette de blocage du biseau (12).
• Tournez la came de butée du biseau (38) jusqu'à ce qu'elle soit
fermement au contact du roulement.
• Contrôlez l'échelle d'angle de biseautage. Si un ajustement s'impose,
desserrez la vis de l'index (39) puis positionnez l'index sur 0°.
• Serrez la vis de l'index (39).
• Répétez la procédure à 45° pour la butée de biseau de 45° mais
sans ajuster l'index.
Réglage du guide d'onglet (fig. H)
• Installez le guide d'onglet (19) dans la fente à gauche de la lame.
• Desserrez le bouton de blocage (40).
• Placez une équerre (36) contre la face du guide (41) et la lame (37).
• Vérifiez si l'index (42) indique 90° sur l'échelle. Si l'index n'affiche
pas exactement 90°, desserrez la vis (43), déplacez l'index pour
afficher 90° et serrez la vis.
FONCTIONNEMENT
Mode d'emploi
AVERTISSEMENT :
• Toujours respecter les consignes de sécurité et les règles en
vigueur.
• S’assurer que la machine est positionnée de manière
ergonomique satisfaisante en termes de hauteur de table et
de stabilité. Le lieu d’installation de la machine sera choisi de
façon à ce que l’utilisateur ait une bonne vue d’ensemble, et
suffisamment d’espace autour de la machine pour lui
permettre de manipuler librement la pièce à travailler.
• Monter la lame de scie appropriée. Ne pas utiliser des lames
trop émoussées. La vitesse maximale de rotation de l'outil ne
doit pas excéder celle de la lame de scie.
• Ne pas essayer de couper des pièces trop petites.
• Veiller à ce que la lame coupe librement. Ne pas forcer.
• Veiller à ce que le moteur atteigne sa vitesse maximale avant
de commencer à couper.
• S'assurer que tous les boutons de verrouillage et manettes
de serrage soient bien serrés.
• Ne posez jamais la main sur le trajet de la lame lorsque la machine
est raccordée au secteur.
• N'utilisez jamais la scie pour des coupes "mains libres"!
• Ne sciez jamais des pièces gauchies, recourbées ou concaves. Elles
doivent avoir au moins une face rectiligne et lisse pour aller contre le
guide de refente ou le calibre d'onglet.
• Soutenez toujours les pièces longues pour éviter la tension de
rupture.
• Ne retirez jamais les copeaux de la région de la lame pendant que
cette dernière tourne.
Mise en marche et arrêt (fig. A1)
• Pour mettre la machine en marche, appuyez de nouveau sur le
bouton de marche vert.
• Pour éteindre la machine, appuyez sur le bouton d'arrêt rouge.
FRANÇAIS
REMARQUE : un changement d’activités peut entraîner des
changements ou des fluctuations temporaires de la tension. Dans des
conditions défavorables avec un réseau public d’alimentation à basse
tension, les autres appareils électriques peuvent subir des dégradations.
Si l’impédance est inférieure à 0,262 ohms, aucune perturbation ne sera
ressentie.
• Maintenez la pièce fermement contre le guide et déplacez-la
lentement avec le guide jusqu'à ce qu'elle se trouve sous le carter
supérieur de la lame. Laissez la lame faire son travail sans la forcer.
La vitesse de la lame doit être constante.
• Quand la coupe est terminée, arrêtez la machine, laissez la lame
s'arrêter et enlevez la pièce.
Les prises de courant utilisées pour ces outils électriques doivent être
protégées par un disjoncteur de 16 ampères avec une caractéristique
inerte.
Coupe transversale en biseau
• Ajustez l'angle de biseautage souhaité.
• Procédez comme pour une coupe transversale.
Coupes de base
Coupes d'onglets
• Réglez le guide d'onglet selon l'angle voulu.
• Procédez comme pour une coupe transversale.
• Utilisez toujours le refendeur.
• Assurez-vous toujours que le refendeur et le carter de protection de
la lame sont correctement alignés.
Coupes longitudinales (refente) (fig. A1 & I)
AVERTISSEMENT : Bords tranchants.
• Réglez l'angle de chanfrein sur 0°.
• Réglez la hauteur de la lame de scie. La position correcte de la lame
est telle que les pointes de trois dents saillent juste au-dessus de la
pièce en bois. Réglez la hauteur du carter de lame supérieur selon
les besoins.
• Réglez le guide parallèle à la distance désirée.
• Positionnez le profilé de guide en L (48) de niveau avec l'arrière du
couteau fendeur. Pour couper des pièces larges, glissez le profilé du
guide en L (48) hors de la partie principale du guide, faites tourner
verticalement à 180° et replacez pour offrir un surcroît de support.
• Maintenez la pièce à plat sur la table et contre le guide. Maintenez la
pièce à ouvrer éloignée de la lame.
• Tenez vos mains à l'écart de la lame.
• Mettez la machine en marche et attendez que la lame atteigne sa
vitesse maximale.
• Faites avancer lentement la pièce à travailler au-dessous du carter
de protection en la tenant fermement pressée contre le guide de
refente. Laissez la lame travailler sans la forcer. La vitesse de la
lame doit être constante.
• Utilisez toujours le poussoir à entaille (15) quand vos mains
s'approchent de la lame.
• Quand la coupe est terminée, arrêtez la machine, laissez la lame
s'arrêter et enlevez la pièce.
AVERTISSEMENT :
• Ne poussez ni ne tenez jamais le côté « libre » ou de coupe
de la pièce à ouvrer.
• Ne coupez pas des pièces à travailler trop petites.
• Utilisez toujours un poussoir pour découper de petites
pièces.
Coupes inclinées
• Ajustez l'angle de biseautage souhaité.
• Procéder comme pour la coupe en long.
Coupe transversale (fig. J)
• Retirez le guide de refente et installez le guide d'onglet dans la fente
de votre choix.
• Bloquez le guide d'onglet à 0°.
• Réglez l'angle de biseau sur 0°.
• Réglez la hauteur de la lame de scie.
• Maintenez la pièce à plat sur la table et contre le guide. Maintenez la
pièce à ouvrer éloignée de la lame.
• Tenez vos mains à l'écart de la lame de scie.
• Mettez la machine en marche et attendez que la lame atteigne sa
vitesse maximale.
Coupe composée
Il s'agit d'une combinaison d'une coupe d'onglets et d'une coupe en
biseau.
• Réglez l'inclinaison et procédez comme pour une coupe d'onglets
transversale.
Support pour pièces longues
• Veillez toujours au bon support des pièces longues.
• Supporter les longues pièces par des moyens pratiques tels que des
chevalets ou autre, pour éviter que les extrémités ne tombent.
Aspiration de poussière (fig. A2)
La machine est fournie avec un port d'échappement pour la poussière
sur sa partie arrière (16), adapté à l'usage avec un équipement
d'extraction de poussière comportant des buses de 57/65 mm. Un port
réducteur équipe la machine pour l'adapter aux buses d'extraction de
poussière de 34-40 mm de diamètre.
• Pendant toutes les opérations, raccordez toujours un aspirateur
respectant les directives relatives aux émissions de poussières.
• Assurez-vous que le flexible d'extraction de poussière est adapté à
l'application et aux matériau coupé.
• N'oubliez pas que les matériaux fabriqués, comme les panneaux
d'aggloméré ou de MDF, produisent davantage de particules de
poussière pendant la coupe que le bois naturel.
Accessoires disponibles en option
AVERTISSEMENT : l’utilisation d’accessoires autres que
ceux fournis par DEWALT peut se révéler dangereuse, car ils
n’ont pas été testés sur ce produit. Afin de réduire le risque
de blessures, utilisez uniquement des accessoires
recommandés par DEWALT.
LAMES DE SCIE : UTILISEZ TOUJOURS des lames de scie de 250mm
à réduction de bruit ayant des trous d’arbre de 30mm. L’indice de vitesse
de la lame doit être au moins 4000 TR/MIN N’utilisez jamais de lame de
diamètre inférieur. Le pare-main ne serait pas adéquat.
DESCRIPTION DES LAMES
APPLICATION
DIAMETRE
Lames de scie pour construction (coupe rapide)
Usage général
250 mm
Coupes transversales fines
250 mm
Lames de scie à bois (fournir des coupes lisses et nettes)
Coupes transversales fines
250 mm
DENTS
24
40
60
Remplacez le carter (pièce nº 247678-02) lorsqu’il est usé.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les accessoires qui
conviennent le mieux pour votre travail.
Transport (fig. A1)
• Rangez le cordon d'alimentation.
• Portez toujours la machine par les encoches de poignée (3).
39
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : Transportez toujours la machine avec le
carter de lame supérieur en place.
Collecte séparée. Ce produit ne doit pas être jeté avec les
déchets domestiques normaux.
Entretien
Votre machine DEWALT a été conçue pour durer longtemps avec un
minimum d'entretien. Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d'un entretien soigneux et régulier.
Réglage du verrou de glissière (fig. A2 & K)
La tension du verrou de glissière a été réglé à l'usine. Si un réglage
s'impose, procédez comme suit:
• Tournez la scie sur son côté.
• Bloquez la manette de blocage (13).
• Centrez la tige hexagonale (44) sous la partie inférieure de la
machine (fig. K).
• Desserrez le contre-écrou (45). Serrez la tige hexagonale pour que
le ressort du système de blocage soit comprimé afin de créer la
tension désirée sur la manette de blocage de la glissière. Serrez à
nouveau le contre-écrou contre la tige hexagonale.
Lubrification
Le moteur et les roulements ne nécessitent de lubrification
supplémentaire. Si l'élévation et l'abaissement de la lame deviennent
difficiles, nettoyez et graissez les vis de réglage de hauteur.
• Tournez la scie sur son côté.
• Nettoyez et graissez les filetages de réglage de hauteur. Utilisez une
graisse d'usage général.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : pour réduire les risques d’accident
corporel grave, arrêter l’appareil et débrancher la machine de
la source d’alimentation électrique avant de procéder au
nettoyage. Un démarrage involontaire peut entraîner des
blessures.
Avant toute utilisation, vérifiez soigneusement les carters de lame,
inférieur et supérieur, ainsi que la buse d’extraction des poussières afin
de déterminer qu’ils sont opérationnels. Vérifiez qu’aucun débris,
poussières ou particules de matériau ne puisse bloquer aucune des
fonctions de l’appareil.
Dans l’éventualité où des débris se seraient accumulés entre la lame et
les carters, débranchez la machine du secteur puis suivez les
instructions indiquées dans la section Montage de la lame de scie.
Éliminez les débris puis réinstallez la lame de scie.
Maintenez les trous de ventilation propres et nettoyez régulièrement le
boîtier avec un chiffon doux.
Nettoyez régulièrement le système de récupération de poussière
(fig. L):
• Tournez la scie sur son côté.
• Retirez les vis (46) (fig. L).
• Enlevez toute la poussière et recondamnez la porte d'accès (47) à
l'aide des vis (fig. L).
40
Protection de l'environnement
Si vous décidez de remplacer ce produit DEWALT, ou si vous n'en avez
plus l'utilité, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques. Rendez-le
disponible pour une collecte séparée.
La collecte séparée des produits et emballages usés permet
le recyclage des articles afin de les utiliser à nouveau. Le fait
d'utiliser à nouveau des produits recyclés permet d'éviter la
pollution environnementale et de réduire la demande de
matières premières.
Les réglementations locales peuvent permettre la collecte séparée des
produits électriques du foyer, dans des déchetteries municipales ou
auprès du revendeur vous ayant vendu votre nouveau produit.
DEWALT fournit un dispositif permettant de collecter et de recycler les
produits DEWALT lorsqu'ils ont atteint la fin de leur cycle de vie. Pour en
bénéficier, il vous suffit de retourner votre produit à un réparateur agréé
qui fera le nécessaire.
Pour connaître l'adresse du réparateur agréé le plus proche de chez
vous, contactez le bureau DEWALT à l'adresse indiquée dans ce
manuel. Vous pourrez aussi trouver une liste des réparateurs agréés de
DEWALT et de plus amples détails sur notre service après-vente sur le
site Internet à l'adresse suivante : www.2helpU.com
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de ses produits qu’il propose à tous
les professionnels qui les utilisent, une garantie exceptionnelle. Cette
promesse de garantie s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits légaux en tant qu’utilisateur
privé, non professionnel, et elle ne peut en aucun cas leur porter
préjudices. Cette garantie est valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein de la Zone européenne de
libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT ne vous apportaient pas
totale satisfaction, retournez simplement, au point de vente, l’outil
accompagné de tous ses composants originaux, dans un délai de
30 jours à compter de sa date d’achat pour son échange ou son
remboursement intégral. Le produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien ou une révision dans les 12
mois suivant l’achat, vous avez droit à une intervention gratuite. Cette
dernière sera effectuée gratuitement par un centre de réparation agréé
DEWALT. Une preuve d’achat sera exigée. Cela comprend la maind’œuvre. Les accessoires et les pièces détachées sont exclus, à moins
d’un défaut de fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice de matériau ou de
fabrication dans les 12 mois à compter de sa date d’achat, DEWALT
garantit le remplacement gratuit de toute pièce défectueuse ou, à notre
entière discrétion, le remplacement gratuit de l’appareil, à condition
que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée par du personnel non
autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ; • Le produit soit retourné complet, avec l’ensemble de ses
composants originaux.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation, contactez votre revendeur
ou consultez l’emplacement du centre de réparation agréé DEWALT
le plus proche dans le catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée dans ce manuel. Une liste des
centres de réparation agréés DEWALT et tout détail complémentaire
concernant notre service après-vente, sont à votre disposition sur notre
site Internet : www.2helpU.com.
41
I TA L I A N O
SEGA DA BANCO DW745
Congratulazioni!
Dichiarazione di conformità CE
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT. Anni di esperienza,
continui miglioramenti ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l'utilizzatore professionale.
Dati tecnici
DIRETTIVA MACCHINE
DW745
DW745-QS
DW745-LX
115
Tensione
V
230
Tipo
Potenza assorbita
3
3
W
1700
1300
Potenza resa
W
1100
936
Velocità a vuoto
min-1
3800
3800
Diametro lama
mm
250
250
Alesatura lama
mm
30
30
Spessore lama
mm
2,3
2,3
Spessore del coltello fenditore
mm
2,3
2,3
Profondità di taglio a 90°
mm
77
77
Profondità di taglio a 45°
mm
57
57
Capacità di taglio longitudinale
mm
508
508
Dimensioni complessive
cm
Peso
kg
21,5
21,5
dB(A)
96
96
dB(A)
dB(A)
3
109
3
109
dB(A)
3
3
570 x 700 x 466 570 x 700 x 466
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati tecnici” sono
conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative 2004/108/EC e
2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento tecnico e
rende questa dichiarazione per conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.03.2012
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza
pressione sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza
potenza sonora)
Norme generali di sicurezza
Fusibili:
Europa
Strumenti a 230 V
10 A di alimentazione
NOTA: L’attività di accensione/spegnimento potrebbe causare cadute o
fluttuazioni di tensione. In circostanze sfavorevoli potrebbero verificarsi
disfunzioni di altri apparati elettrici collegati allo stesso sistema di
alimentazione di rete a bassa tensione. Le interferenze non si verificano
se l’impedenza è inferiore a 0,25 Ohm. Le prese utilizzate per questo
apparato devono essere dotate di fusibili automatici da 16 Ampere inerti.
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta rappresentato da
ogni parola di segnalazione. Si invita a leggere attentamente il manuale,
prestando attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente che, se
non evitata, provoca lesioni gravi o addirittura mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa
che, se non evitata, può causare morte o gravi lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa
che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni di gravità
lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe provocare
danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Bordi affilati.
42
Durante l'utilizzo di utensili elettrici adottate sempre le elementari
norme di sicurezza atte a ridurre i rischi d'incendio, scariche
elettriche e ferimenti.
Prima di adoperare l'utensile, leggere attentamente le istruzioni di
cui al presente manuale.
Conservare questo manuale di istruzioni per successive
consultazioni.
Informazioni generali
1 Tenere pulita l'area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa
d'incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell'ambiente di lavoro
Non lasciare l'utensile sotto la pioggia. Non usare l'utensile in ambienti
carichi di umidità. Tenere ben illuminata l'area di lavoro. Non usare
l'utensile quando vi sia rischio di provocare un incendio o una
esplosione, per es. in luoghi con atmosfera gassosa o infiammabile.
3 Tenere i bambini lontani dall'area di lavoro
Non permettere a bambini, altre persone o animali di avvicinarsi alla
zona di lavoro, toccare l'utensile o il cavo di alimentazione.
4 Usare il vestiario appropriato
Evitare l'uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero
rimanere impigliati nelle parti mobili dell'utensile. Raccogliere i capelli
se si portano lunghi. Quando si lavora all'esterno, è preferibile
indossare dei guanti adeguati e delle scarpe antisdrucciolevoli.
5 Protezione personale
Indossate occhiali di sicurezza. Indossate una mascherina contro la
polvere ogni volta che l'uso dell'utensile provochi polvere o schegge.
Se tali particelle possono essere particolarmente calde, indossare
anche un grembiule resistente al caldo. Fare sempre uso di sistemi
di otoprotezione. Indossare sempre un elmetto di sicurezza.
6 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per es. tubi,
termosifoni, cucine e frigoriferi). Durante impieghi estremi (per es.
alto livello di umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare la
I TA L I A N O
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
sicurezza elettrica collegando in serie un trasformatore d'isolamento
o un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI).
Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon
senso. Non utilizzare l'utensile quando si è stanchi.
Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare. Ciò aumenta
la sicurezza e consente di mantenere entrambe le mani libere per
operare meglio.
Connettere l'apparecchiatura aspirapolvere
Se sono forniti i dispositivo per la connessione delle macchina
aspirazione e raccolta della polvere, verificare che vengano collegate
e utilizzate correttamente.
Non lasciare sull'utensile chiavi o strumenti di misura
Prima di mettere in funzione l'utensile si abbia cura di togliere chiavi
e altri strumenti.
Prolunghe
Ispezionare la prolunga prima dell'uso e sostituirla se è danneggiata.
Quando l'utensile viene impiegato all'esterno, usare unicamente le
prolunghe per uso esterno.
Usare l'utensile adatto
L'utilizzo previsto è indicato nel presente manuale. Non forzare
utensili e accessori di potenza limitata impiegandoli per lavori
destinati ad utensili di maggiore potenza. Non forzare l'utensile.
Attenzione! L'uso di accessori o attrezzature diversi o l'impiego del
presente utensile per scopi diversi da quelli indicati nel presente
manuale d'uso comportano il rischio di infortuni.
Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell'uso, ispezionare accuratamente l'utensile e il cavo elettrico
per rilevare eventuali danni. Controllare se ci sono parti non allineate
o parti mobili con gioco, pezzi rotti, danni alle protezioni o agli
interruttori e qualsiasi altra condizione che possa incidere sul
funzionamento dell'utensile. Accertare che l'utensile funzioni come
previsto e che venga impiegato per lo scopo per cui è stato
progettato. Non usate l'utensile se presenta elementi danneggiati
o difettosi. Non impiegare l'utensile se non è possibile accenderlo
e spegnerlo mediante l'interruttore. Eventuali componenti difettosi
o danneggiati vanno sostituiti o riparati da un tecnico autorizzato.
Non tentare mai di effettuare delle riparazioni.
Scollegare l'utensile
Spegnere l'utensile ed attendere il suo arresto completo prima di
lasciarlo incustodito. Estrarre la spina dalla presa di alimentazione
quando l'utensile non è in uso, o prima di cambiare pezzi, accessori
o complementi o prima di eseguire lavori di manutenzione.
Evitare accensioni accidentali
Prima di collegare l'utensile alla presa, verificare che sia spento.
Non abusare del cavo elettrico
Non tirare mai il cavo per estrarlo dalla presa. Proteggere il cavo dal
calore, dagli oli minerali e dai bordi taglienti.
Custodia dell'elettroutensile dopo l'uso
Riporre gli utensili elettrici in luogo sicuro e ben asciutto, fuori dalla
portata dei bambini.
Mantenere l'utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore e più
sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Mantenere le impugnature e gli
interruttori asciutti, puliti e senza tracce di olio o grassi.
Riparazioni
Il presente utensile elettrico è conforme alle principali norme di
sicurezza vigenti. Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni Le riparazioni devono essere
eseguite soltanto da personale qualificato e con pezzi di ricambio
originali, per evitare di esporre gli utenti a considerevoli rischi.
Norme di sicurezza supplementari per seghe a banco
• Non usare lame con uno spessore del corpo superiore o una
larghezza del dente inferiore rispetto allo spessore del coltello
fenditore.
• Controllate che la lama ruoti nella direzione corretta e che i denti
siano rivolti verso la parte anteriore della sega a banco.
• Assicuratevi che tutte le manopole di bloccaggio siano strette prima
di iniziare qualsiasi operazione.
• Verificate che tutta la lama e le flange siano pulite e che i lati
incassati della flangia siano a contatto con la lama. Serrate bene il
dado di fissaggio dell'albero.
• Mantenete la lama della sega affilata e montata correttamente.
• Accertatevi che il coltello apritaglio sia regolato alla corretta distanza
dalla lama - max. 5 mm.
• Prima di azionare la sega, accertatevi sempre che siano
correttamente in posizione le protezioni superiore ed inferiore della
lama.
• Tenete le mani lontano dalla traiettoria della lama della sega.
• Scollegate la macchina dalla rete di alimentazione elettrica prima di
procedere alla sostituzione della lama o ad interventi di
manutenzione.
• Utilizzate sempre uno spingipezzo, avendo cura di non avvicinare le
mani a più di 150 mm dalla lama della sega quando in funzione.
• Non tentate di utilizzare la sega a tensioni diverse da quelle
raccomandate.
• Non lubrificate la lama quando è in funzione.
• Non mettete le mani al di dietro o attorno alla lama.
• L'asta guidapezzo deve restare sempre in posizione quando non è in
uso.
• Non salire sopra l'unità.
• Durante il trasporto, verificare che la parte superiore della lama della
sega sia coperta, ad esempio dalla protezione.
• Non utilizzare la protezione per il trasporto o l'imballaggio e la
spedizione.
• Quando il inserto del piano è usurato o danneggiato, sostituirlo
immediatamente.
• Controllare che il pezzo da lavorare sia fissato correttamente. Fornire
sempre un supporto aggiuntivo per pezzi da lavorare lunghi.
• Non esercitare pressioni laterali sulla lama.
• Non tagliare mai leghe leggere. La macchina non è prevista per
questa applicazione.
• Non usare dischi abrasivi o dischi da taglio diamantati.
• Non è consentito eseguire scanalature, smussature o incisioni.
• In caso di incidente o guasto della macchina, spegnerla
immediatamente ed estrarre la spina dalla presa. Indicare il guasto e
segnalarlo chiaramente in modo da impedire ad altri di utilizzare la
macchina difettosa.
• Quando la lama della sega viene bloccata da una forza anomala
durante il taglio, spegnere SEMPRE la macchina e distaccare la
spina dalla presa di corrente. Rimuovere il pezzo in lavorazione e
accertarsi che la lama della sega ruoti liberamente. Accendere la
macchina e avviare una nuova operazione di taglio con una forza di
alimentazione più bassa.
• Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare la
sostituzione della lama della sega o qualsiasi altra operazione di
manutenzione.
• Utilizzare sempre protezioni acustiche.
• Utilizzare sempre occhiali protettivi.
• Indossare sempre una mascherina antipolvere quando si sega il
legno.
• I guasti della macchina, comprese le protezioni e le lame, devono
essere segnalati non appena vengono rilevati.
Lame
• La massima velocità consentita per la lama deve sempre essere pari
o superiore alla velocità senza carico riportata sulla targhetta
dell'elettroutensile.
43
I TA L I A N O
• Non usare lame non conformi alle dimensioni riportate nei dati
tecnici. Non usare distanziatori per adattare una lama sull'alberino.
Utilizzare unicamente le lame specificate nel presente manuale,
conformi alla normativa EN 847-1.
• Considerare l'opportunità di applicare lame speciali antirumore.
• Non utilizzare lame in acciaio rapido.
• Non utilizzare lame spaccate o danneggiate.
• Selezionare la lama adatta al materiale da tagliare.
• Indossare sempre guanti per la manipolazione delle lame e dei
materiali grezzi. Le seghe devono essere trasportate in un apposito
contenitore ogni volta che è possibile.
Rischi residui
I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo di questi apparati:
- lesioni causate dal toccare le parti rotanti
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui non
possono essere evitati. Questi sono:
- menomazioni uditive.
- Rischio di infortuni causati dalle parti scoperte della lama in
rotazione.
- Rischio di infortuni nel sostituire la lama della sega senza indossare i
guanti protettivi.
- Rischio di schiacciarsi le dita quando si aprono le protezioni.
- Pericoli per la salute causati dall’inalazione delle polveri prodotte
quando si sega il legno, specialmente quello di quercia, faggio e
MDF.
I seguenti fattori influenzano la produzione di rumore:
- il tipo di materiale da lavorare
- il tipo di lama
- la forza di avanzamento
- manutenzione della macchina
I seguenti fattori influenzano l'esposizione alla polvere:
- lama usurata
- aspiratore di polveri con velocità dell'aria inferiore a 20 m/s
- pezzo in lavorazione non guidato correttamente
Tenendo in considerazione i suddetti fattori, l'efficienza della raccolta
delle polveri arriva a circa il 95% delle polveri respirabili.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Punti di sollevamento.
POSIZIONE DEL CODICE DATA
Il codice data, che comprende anche l’anno di fabbricazione, è stampato
sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2012 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto dell'imballo
L'imballo comprende:
1 Macchina parzialmente assemblata
1 Gruppo guida pezzo
1 Squadra angolare orientabile
1 Lama
1 Gruppo ripari lama superiore
1 Inserto del piano
1 Chiave lama
1 Chiave alberino
1 Adattatore di aspirazione polvere
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l'utensile, i componenti o gli accessori non abbiano
subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima attenzione il presente
manuale prima di mettere in funzione l'utensile.
Descrizione (fig. A1 - A3)
A1
1 Interruttore acceso/spento
2 Pulsante di ripristino dell'interruttore automatico differenziale
3 Incavo per trasporto della macchina
4 Ripiano
5 Coltello fenditore
6 Riparo lama superiore
7 Inserto del piano
8 Guida pezzo parallelo
9 Indicatore di taglio parallelo
10 Manopola di regolazione
11 Manopola di regolazione altezza e inclinazione taglio
12 Leva di bloccaggio inclinazione
A2
13 Leva di bloccaggio della posizione di taglio longitudinale
14 Alloggiamento della chiave per la lama
15 Asta
16 Adattatore di aspirazione polvere
17 Piedino
18 Scanalatura guida
Utilizzare protezioni oculari.
A3
19 Squadra angolare orientabile
Utilizzare protezioni respiratorie.
Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare la
sostituzione della lama della sega o qualsiasi altra operazione
di manutenzione.
DESTINAZIONE D’USO
Le seghe da tavolo DW745 sono state progettate per eseguire rifilatura,
troncatura, smussatura e taglio in diagonale su legno, prodotti di legno e
plastica. Questo apparato è progettato per essere utilizzato con una
lama da 250 mm di diametro, con filo in carburo.
AVVERTENZA: Non usare la macchina per usi diversi da
quelli per i quali è prevista.
Mai avvicinare le mani alla zona operativa e neppure alla
lama da taglio.
44
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi o gas
infiammabili.
I TA L I A N O
Queste seghe da tavolo sono utensili elettrici professionali.
NON CONSENTIRE ai bambini di entrare in contatto con l’apparato.
L’uso di questo apparato da parte di persone inesperte deve avvenire
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di persone
(compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ottenuto
sorveglianza o istruzioni riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono
mai essere lasciati da soli con questo prodotto.
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare con un unico
voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a disposizione corrisponda a
quello indicato sulla targhetta.
Lo strumento dispone di un doppio isolamento in conformità
allo standard EN 61029 e non è quindi necessario alcun
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un
cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 12 per la classe I (messa a terra) - utensili elettrici
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga omologato
a 3 anime, idoneo alla potenza di ingresso di questo apparato (vedere i
Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è 1.5 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Assemblaggio e regolazione
AVVERTENZA: Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina dalla presa di
alimentazione.
Disimballaggio (fig. A1 & A2)
• Rimuovere la sega dall'imballaggio con la massima attenzione.
• La macchina è completamente assemblata eccezion fatta per la
lama, il guida pezzo, il riparo superiore della lama e l'inserto del
piano.
• Terminare l'assemblaggio in base alle istruzioni descritte di seguito.
• Mettere l'asta di spinta (15) nell'apposita sede sul lato destro della
macchina (fig. A2).
• Regolare i piedi (17) finché il piano (4) non risulta livellato in tutte le
direzioni.
• Svolgere completamente il cavo di alimentazione.
AVVERTENZA:
• L'asta guida pezzo deve restare sempre in posizione quando
non è in uso.
• Inserire la spina nella presa di alimentazione
immediatamente prima di accendere l'utensile.
Montaggio lama della troncatrice (fig. A1, A2 & B1 - B3)
AVVERTENZA: Verificare che la macchina sia scollegata
dall'alimentazione!
AVVERTENZA: I denti di una lama nuova sono molto affilati
e possono essere pericolosi.
AVVERTENZA: La lama della sega DEVE essere sostituita
con le modalità descritte in questo capitolo. Usare
SOLTANTO lame del tipo prescritto nella sezione Dati tecnici.
Suggeriamo il modello DT4226. NON usare altri tipi di lame.
• Sollevare al massimo l'alberino della lama ruotando la manopola di
regolazione (11) in senso orario (fig. A1).
• Posizionare la lama sul mandrino seguendo l'ordine indicato nella
figura B1. La flangia esterna (20) è dotata di una parte sporgente
(ø 30 mm) adattata al foro della lama. Assicurarsi che i denti siano
rivolti verso il basso, nonché verso il lato anteriore del tavolo.
• Tenere fermo il mandrino utilizzando la chiave fissa doppia e serrare
il dado dell'alberino (21) ruotando in senso orario mediante la relativa
chiave (fig. B2).
• Per rimuovere la lama, procedere nell'ordine inverso.
AVVERTENZA: Controllare sempre l'indicatore del guida
pezzo e il coltello fenditore dopo aver sostituito la lama.
Regolazione della lama della sega (fig. A2 & B3)
Per realizzare ottime prestazioni, la lama deve essere parallela alla
scanalatura della guida ortogonale. Queste regolazioni vengono
effettuate in fabbrica. Per effettuare una seconda volta tali regolazioni,
adottare la seguente procedura:
• Girare la sega su un lato.
• Utilizzando una chiave a brugola da 10 mm, allentare leggermente
i fermi della staffa (22) (fig. B3).
• Regolare la staffa (23) fino a portare la lama in posizione parallela
rispetto alla scanalatura della guida (18) (fig. A2).
• Serrare i fermi della staffa (22) a 11 Nm (fig. B3).
Regolazione in altezza della lama (fig. A1)
La lama può essere alzata o abbassata ruotando la manopola di
regolazione altezza e l'inclinazione di taglio (11).
• Verificare che, durante il taglio, i tre denti superiori della lama
penetrino appena nella superficie superiore del pezzo. Ciò garantisce
che, in ogni dato momento, il maggior numero possibile di denti sia
impegnato a rimuovere materiale, garantendo così prestazioni
ottimali.
Montaggio del coltello fenditore (fig. A1 & C)
• Sollevare l'albero della lama al massimo ruotando la manopola
di regolazione altezza lama (11) in senso orario (fig. A1).
• Allentare il bullone di fissaggio (24) di pochi giri utilizzando la chiave
in dotazione (fig. C).
• Premere il bullone (24) verso l'interno per rilasciare il meccanismo
di serraggio a molla.
• Allineare la scanalatura (25) con il bullone (24) e inserire il coltello
fenditore finché la parte superiore della fessura non è a contatto
con la manopola.
• Rilasciare il bullone (24) e serrare con forza utilizzando la chiave
in dotazione.
AVVERTENZA:
• Se correttamente allineato, il coltello fenditore risulterà in
linea con la lama in corrispondenza della superficie del piano
e della lama. Con una squadra, controllare tutte le
inclinazioni e l'altezza della lama.
• Non cercare di fissare il coltello fenditore in posizioni diverse
da quella raccomandata. La distanza fra il coltello fenditore e
le punte dei denti della lama deve essere di almeno 2,0 mm.
• Il corretto montaggio e allineamento del paralama superiore (6)
sul coltello fenditore è essenziale per operare in totale
sicurezza!
• Non è consentito montare un coltello fenditore diverso
rispetto alle specifiche fornite con uno spessore di 2,3 mm.
45
I TA L I A N O
Fissaggio al banco di lavoro (fig. A2)
• Il telaio della macchina tra i piedi di ogni lato (17) è munito di due fori
che consentono il fissaggio ad un banco di lavoro. Utilizzare i fori
diagonalmente.
• Per migliorare la gestione della macchina, fissarla ad un pezzo di
compensato spesso
min 15 mm.
• Se utilizzato, il compensato può essere fissato con dei morsetti al
banco di lavoro. Questo consente di trasportare la macchina più
facilmente, allentando i morsetti.
Montaggio dell'inserto del piano (fig. D)
• Allineare l'inserto del piano (7) come indicato in figura e inserire
le linguette del retro dell'inserto stesso nei fori sul retro del piano.
• Premere verso il basso la parte anteriore dell'inserto del piano.
• La parte anteriore dell'inserto del piano deve essere a filo o
leggermente al di sotto della superficie del piano, mentre la parte
posteriore deve essere a filo con la superficie del piano. Effettuare
le regolazioni mediante le apposite quattro viti di regolazione (26).
• Ruotare la vite di bloccaggio (vedere dettaglio in fig. D) in senso
orario di 90° per bloccare l'inserto del piano in posizione.
AVVERTENZA: Non fare funzionare mai la macchina senza
l'inserto del piano e quando è usurato o danneggiato,
sostituirlo immediatamente.
Montaggio del paralama superiore (fig. E)
• Fissare la protezione (6) al coltello fenditore (5) con il bullone (27).
• Collocare la rondella (28 & 29) ed il dado ad alette (30) sull'altra
estremità del dado e serrare.
Montaggio e regolazione della guida parallela (fig. A1, F1 & F2)
Il guida pezzo (8) può essere installato sul lato destro o sinistro della
sega da banco.
• Inserire la vite (31) con la scanalatura (32) nel guida pezzo.
• Fissare il guida pezzo bloccando a scatto entrambi i fermi (33).
Regolazione della guida in parallelo alla lama
La guida è stata impostata in fabbrica. Se occorre modificare tali
regolazioni, procedere come segue:
• Collocare la lama nella posizione più alta.
• Togliere il paralama superiore (6).
• Posizionare su 0° l'angolo per il taglio inclinato.
• Sbloccare la leva di bloccaggio della sponda (13).
• Spostare la guida (8) fino a quando non tocca la lama.
• Controllare che la guida sia parallela alla lama.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Utilizzando una chiave a brugola, allentare la vite di regolazione (31)
per posizionare la guida sulla sponda guida.
• Regolare la guida in parallelo alla lama.
• Stringere la vite di regolazione.
• Bloccare la leva della sponda e controllare che la guida sia parallela
alla lama.
• Riposizionare il paralama dopo la regolazione.
AVVERTENZA: Se la corsa nel cuscinetto del gruppo
pignone non è sufficiente, portare l'apparecchio presso un
centro di riparazioni autorizzato DEWALT.
Regolazione dell'indicatore di taglio parallelo
L'indicatore di taglio parallelo legge un valore corretto soltanto se la
guida è montata a destra della lama.
• Verificare che l'indicatore (9) indichi zero sulla scala quando la guida
è appena a contatto con la lama. Se l'indicatore non indica
esattamente lo zero, allentare le viti (34), spostare l'indicatore finché
non si legge 0 e stringere le viti.
46
Regolazione dell'arresto inclinazione e dell'indicatore (fig. G1 & G2)
• Collocare la lama nella posizione più alta.
• Sbloccare la leva di bloccaggio inclinazione (12) tirandola verso l'alto
e quindi verso destra.
• Allentare la vite di arresto inclinazione (35).
• Posizionare una squadra a triangolo (36) sul piano e contro la lama (37).
• Regolare l'angolo di inclinazione utilizzando la leva di bloccaggio
smusso (12) fino a quando la lama non poggia perfettamente contro
la squadra.
• Serrare la leva di bloccaggio inclinazione (12).
• Ruotare l'eccentrico di arresto inclinazione (38) fino a quando non
arriva a toccare il gruppo cuscinetti.
• Controllare l'indicatore dell'angolo di inclinazione. Se è necessario
effettuare regolazioni, allentare la vite dell'indicatore (39)
e posizionare quest'ultimo a 0°.
• Serrare la vite dell'indicatore (39).
• Ripetere la procedura a 45° per l'arresto inclinazione a 45°, senza
tuttavia regolare l'indicatore.
Regolazione guida a quartabuono (fig. H)
• Inserire la guida a quartabuono (19) nella scanalatura sulla sinistra
della lama.
• Allentare la manopola di bloccaggio (40).
• Poggiare una squadra (36) contro la guida (41) e la lama (37).
• Verificare che l'indicatore (42) indichi 90° sulla scala. Se l'indicatore
non indica esattamente 90°, allentare la vite (43), spostare
l'indicatore finché non si legge 90° e stringere la vite.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l'uso
AVVERTENZA:
• Osservare sempre le istruzioni per la sicurezza
e le normative vigenti.
• Accertarsi che la macchina sia predisposta in modo
ergonomico, per quanto riguarda l’altezza del piano e la
stabilità. Il luogo in cui installare la macchina va scelto in
modo che l’operatore abbia una buona visuale sullo spazio
circostante la macchina e abbia spazio a sufficienza per
maneggiare il pezzo in lavorazione.
• Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare lame
eccessivamente usurate. La velocità max. di rotazione
dell'utensile non deve superare quella della lama della
troncatrice.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Non forzare la lama, lasciare che esegua il taglio
liberamente.
• Prima di eseguire il taglio attendere che il motore elettrico
abbia raggiunto il regime max.
• Accertarsi che le manopole e le impugnature di bloccaggio
siano serrate.
• Non collocare mai le mani nell'area della lama quando la macchina
è connessa all'alimentazione elettrica.
• Non utilizzare mai la sega per lavorazioni a mano libera!
• Non lavorare pezzi curvi, inarcati o imbutiti. Deve esistere almeno un
lato diritto e liscio contro il guida pezzo o la guida graduata.
• Sostenere sempre i pezzi lunghi per evitare il rinculo.
• Non rimuovere nessun residuo dalla zona della lama mentre la lama
è in funzione.
Accensione e spegnimento (fig. A1)
• Per accendere la macchina, premere il tasto di avvio verde.
• Per spegnere la macchina, premere il tasto di arresto rosso.
I TA L I A N O
NOTA: all’accensione si possono verificare brevi cambiamenti o
fluttuazioni della tensione. In condizioni non ottimali, con un sistema di
alimentazione pubblico a basso voltaggio, è possibile che altri strumenti
vengano interessati e non funzionino più correttamente. Tali disturbi si
verificano se l’impedenza è minore di 0,262 Ohm.
Le prese utilizzate per questi utensili devono essere munite di fusibili a
16 ampère inerti.
Tagli principali della segatrice
• Utilizzare sempre il coltello fenditore.
• Assicurarsi sempre che il coltello fenditore e la protezione della lama
siano correttamente allineati.
Taglio secondo la fibra (refilatura) (fig. A1 & I)
AVVERTENZA: Bordi affilati.
• Posizionare su 0° l'angolo per il taglio inclinato.
• Regolare l'altezza della lama Per essere correttamente posizionata,
la lama dovrà presentare la punta di tre denti al di sopra della
superficie superiore del pezzo da lavorare. Regolare l'altezza del
paralama superiore come necessario.
• Posizionare la guida parallela alla distanza desiderata.
• Allineare la guida ad L (48) con il retro del coltello fenditore. Per
tagliare pezzi di materiale larghi, estrarre la guida ad L (48) dalla
parte principale della guida, ruotarla verticalmente di 180°
e riposizionarla per offrire un supporto aggiuntivo.
• Tenere il pezzo in lavorazione aderente al piano e contro la guida.
Mantenere il pezzo in lavorazione distante dalla lama.
• Tenere le mani lontane dal percorso della lama.
• Accendere la macchina e attendere che la lama raggiunga la velocità
massima.
• Alimentare lentamente il pezzo sotto il riparo, tenendolo premuto
contro il guida pezzo. Lasciare che i denti taglino, senza forzare il
pezzo attraverso la lama. La velocità di taglio della lama dovrà
risultare costante.
• Ricordare di usare l'asta guida pezzo (15) in prossimità della lama.
• Dopo aver terminato il taglio, spegnere la macchina, attendere che la
lama si fermi e rimuovere il pezzo.
AVVERTENZA:
• Mai spingere o tenere il lato libero o da tagliare del pezzo da
lavorare.
• Non lavorare pezzi eccessivamente piccoli.
• Quando si tagliano dei pezzi piccoli, servirsi sempre di
un'asta guida pezzo.
Tagli di sbieco
• Posizionare la macchina sull'inclinazione desiderata.
• Procedere come per normali tagli lungo-vena.
Taglio traverso-vena (fig. J)
• Rimuovere il guida pezzo e installare la guida per tagli obliqui nella
scanalatura desiderata.
• Bloccare la guida per tagli obliqui a 0°.
• Posizionare su 0° l'angolo per il taglio inclinato.
• Regolare l'altezza della lama
• Tenere il pezzo in lavorazione aderente al piano e contro la guida.
Mantenere il pezzo in lavorazione distante dalla lama.
• Tenere le mani lontane dal percorso della lama.
• Attivare la macchina e attendere che la lama raggiunga la velocità
massima.
• Mantenere il pezzo saldamente contro la guida e spostarlo insieme
al gruppo della guida, finché non arriva sotto al paralama superiore.
Lasciare che i denti taglino, senza forzare il pezzo attraverso la lama.
La velocità della lama deve essere mantenuta costante.
• Dopo aver terminato il taglio, spegnere la macchina, attendere che la
lama si fermi e rimuovere il pezzo.
Taglio traverso-vena obliquo
• Posizionare la macchina sull'inclinazione desiderata.
• Procedere al taglio come descritto per il taglio traverso-vena.
Tagli angolati
• Impostare il guida pezzo per tagli obliqui sull'angolo desiderato.
• Procedere al taglio come descritto per il taglio traverso-vena.
Taglio composto
Questo taglio è una combinazione di inclinazione e rotazione.
• Impostare l'angolo di inclinazione desiderato e procedere per una
lavorazione ortogonale trasversale.
Supporto per pezzi lunghi
• Sostenere sempre i pezzi lunghi.
• Sostenere i pezzi di lavorazione lunghi con un qualsiasi mezzo
adeguato, come cavalletti o dispositivi analoghi, in modo da
sostenerne le estremità.
Aspirazione polveri (fig. A2)
La macchina è dotata di un'apertura di scarico delle polveri sul retro (16)
adatta per utilizzare aspiratori con ugelli da 57/65 mm. La macchina
viene fornita con un raccordo adattatore che consente di utilizzare
aspiratori con ugelli di 34-40 mm di diametro.
• Durante tutte le operazioni, utilizzare aspiratori di polveri conformi
alle direttive pertinenti, relative alle emissioni di polveri.
• Verificare che il flessibile dell'aspiratore sia adatto per l'applicazione
e per il materiale tagliato.
• Notare che materiali artificiali quali truciolato o MDF producono una
maggior quantità di polvere durante il taglio rispetto al legno naturale.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono stati testati con il prodotto,
l’uso di accessori diversi da quelli offerti da DEWALT con
l’utensile potrebbe essere pericoloso. Per ridurre il rischio di
lesioni personali, si consiglia di utilizzare soltanto accessori
raccomandati da DEWALT.
LAME DELLA TRONCATRICE: UTILIZZARE SEMPRE lame a bassa
rumorosità da 250mm con foro dell’albero da 30mm. La velocità
nominale deve essere di almeno 4000 RPM. Non utilizzare mai una lama di
diametro piccolo. Non sarà possibile proteggerla adeguatamente.
DESCRIZIONE LAME
APPLICAZIONE
DIAMETRO
DENTI
Lame per l’edilizia (taglio rapido)
Impieghi generici
250 mm
24
Tagli trasversali sottili
250 mm
40
Lame per il taglio del legno (producono tagli uniformi e puliti)
Tagli trasversali sottili
250 mm
60
Sostituire la protezione superiore (art. n. 247678-02) quando usurata.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Trasporto (fig. A1)
• Avvolgere il cavo dell'alimentazione
• Trasportare sempre la macchina utilizzando gli appositi incavi (3).
AVVERTENZA: Trasportare sempre la macchina con il
paralama superiore installato e in posizione.
47
I TA L I A N O
Manutenzione
Il Vostro prodotto DEWALT è stato studiato per durare a lungo richiedendo
solo la minima manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell'utensile e sottoporlo a manutenzione periodica.
Regolazione della sponda di bloccaggio (fig. A2 & K)
La tensione della sponda è stata regolata in fabbrica. Se occorre
modificare tali regolazioni, procedere come segue:
• Girare la sega su un lato.
• Bloccare la leva di bloccaggio (13).
• Identificare l'asta esagonale (44) sul fondo della macchina (fig. K).
• Allentare il controdado (45). Serrare l'asta esagonale finché la molla
del sistema di bloccaggio non è sufficientemente compressa da
creare la tensione desiderata sulla leva della sponda di bloccaggio.
Serrare nuovamente il controdado sull'asta esagonale.
Lubrificazione
Il motore e i cuscinetti non richiedono ulteriori lubrificazioni. Se le
operazioni di sollevamento e abbassamento della lama si rivelassero
difficoltose, pulire ed ingrassare le viti di regolazione dell'altezza:
• Girare la sega su un lato.
• Pulire e ingrassare le filettature di regolazione altezza. Utilizzare
grasso per usi generici.
Pulitura
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali gravi,
spegnere l’utensile e disconnettere la spina dalla presa di
corrente prima di effettuare la pulizia. Un avvio accidentale può
causare lesioni personali.
Prima dell’uso verificare accuratamente che le protezioni superiore e
inferiore della lama, oltre al tubo di aspirazione della segatura,
funzionino correttamente. Accertarsi che schegge, segatura e pezzetti
del materiale in lavorazione non possano bloccare una delle funzioni.
Se alcuni frammenti del pezzo in lavorazione s’inceppano fra la lama e
la protezione della lama, staccare la spina dalla presa e seguire le
istruzioni fornite nel capitolo Montaggio lama della troncatrice.
Rimuovere i pezzi rimasti incastrati e riassemblare la lama della sega.
Mantenere libere le fessure per la ventilazione e pulire regolarmente il
corpo macchina con un panno morbido.
In base alle normative locali, i servizi per la raccolta differenziata di
elettrodomestici possono essere disponibili presso i punti di raccolta
municipali o presso il rivenditore, al momento dell'acquisto di un nuovo
prodotto.
DEWALT offre ai suoi clienti un servizio per la raccolta differenziata e la
possibilità di riciclare i prodotti DEWALT che hanno esaurito la loro durata
in servizio. Per utilizzarlo, è sufficiente rendere il prodotto a qualsiasi
tecnico autorizzato, incaricato della raccolta per conto dell'azienda.
Per individuare il tecnico autorizzato più vicino, rivolgersi alla sede
DEWALT locale, presso il recapito indicato in questo manuale. Altrimenti,
un elenco completo di tutti i tecnici autorizzati DEWALT e i dettagli
completi sui contatti e i servizi post-vendita sono disponibili su Internet
alla pagina: www.2helpU.com
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre una garanzia eccezionale
per i professionisti che utilizzano i suoi apparati. Questa dichiarazione
di garanzia è aggiuntiva e non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista o quella della previdenza
sociale per l’utente privato non professionista. La garanzia è valida
sui territori degli stati membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle prestazioni del suo
apparato DEWALT, può semplicemente restituircelo entro 30 giorni,
completo come era al momento dell’acquisto, per ottenere il
rimborso totale o la sostituzione del prodotto. Il prodotto deve aver
subito un’usura normale in rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato dallo scontrino originale di
acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza per il suo apparato
DEWALT, nei 12 mesi seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata a titolo gratuito presso un
riparatore autorizzato DEWALT. Deve presentare uno scontrino che
provi l’acquisto. Sono compresi i costi di manodopera. Sono esclusi
quelli per gli accessori e i ricambi, a meno che non si tratti di pezzi
difettosi coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il suo prodotto DEWALT
si rivelasse difettoso a causa di imperfezioni nei materiali o nella
costruzione, DEWALT garantisce la sostituzione gratuita di tutte le
parti difettose oppure, a nostra discrezione, la sostituzione gratuita
dell’intero apparato a condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale usura;
Pulire regolarmente l'impianto di aspirazione polveri (fig. L):
• Girare la sega su un lato.
• Rimuovere tutte le viti (46) (fig. L).
• Rimuovere la polvere e fissare nuovamente la bocchetta di ingresso
(47) mediante le apposite viti (fig. L).
Protezione dell'ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto non deve essere
smaltito con i normali rifiuti domestici.
Nel caso in cui si decida di sostituire il prodotto oppure di disfarsene in
quanto non più necessario, non dovrà essere smaltito con i normali rifiuti
domestici. Smaltire il prodotto tramite raccolta differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti e imballaggi usati,
consente il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali. Riutilizzare
i materiali riciclati aiuta a prevenire l'inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materie prime.
48
• non siano avvenuti tentativi di riparazione da parte di persone
non autorizzate a farli;
• sia presentato uno scontrino che provi l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al momento dell’acquisto con
tutti i componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la preghiamo di contattare il suo
rivenditore o di verificare dove si trova il suo riparatore autorizzato
DEWALT più vicino nel catalogo DEWALT o di contattare l’ufficio
DEWALT all’indirizzo indicato nel presente manuale. È possibile
consultare un elenco dei riparatori autorizzati DEWALT e tutti i
dettagli relativi alla nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
NEDERLANDS
ZAAGTAFEL DW745
Gefeliciteerd!
Wijst op brandgevaar.
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT. Jarenlange ervaring,
voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een
betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
DW745-QS
DW745-LX
115
Spanning
V
230
Type
Opgenomen vermogen
3
3
W
1700
1300
Scherpe randen.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
W
1100
936
DW745
Toerental, onbelast
min-1
3800
3800
Zaagbladdiameter
mm
250
250
DEWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
“technische gegevens” in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Afgegeven vermogen
Asgat
mm
30
30
Zaagbladdikte
mm
2,3
2,3
Dikte spouwmes
mm
2,3
2,3
Zaagdiepte onder90°
mm
77
77
Zaagdiepte onder45°
mm
57
57
Zaagcapaciteit
mm
508
508
Afmetingen
cm
570 x 700 x 466
570 x 700 x 466
Gewicht
kg
21,5
21,5
dB(A)
96
96
dB(A)
dB(A)
3
109
3
109
dB(A)
3
3
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid
akoestisch vermogen)
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het
technische bestand en legt deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
01.03.2012
Veiligheidsinstructies
Zekeringen:
Europa
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op
met DEWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
OPMERKING: Bij overgang naar andere werkzaamheden kan een
kortstondige verandering of fluctuatie in de elektrische spanning
plaatsvinden. Bij ongunstige omstandigheden in het openbare
laagspanningsnet stroomvoorzieningsysteem kunnen storingen bij
andere apparaten optreden. De storingen zullen zich niet voordoen als
de impedantie minder is dan 0,25 ohm. De stopcontacten, die voor dit
elektrische gereedschap gebruikt worden, dienen uitgerust te zijn met 16
ampère zekeringen en neutraal karakteristiek.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het veiligheidsniveau voor ieder
signaleringswoord. Lees de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar aan dat, indien dit niet
wordt voorkomen, leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk gevaar aan dat, indien
dit niet wordt voorkomen, kan leiden tot de dood of ernstig
letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan
die, indien dit niet wordt voorkomen, zou kunnen leiden tot
gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische schok.
Neem bij het gebruik van stationaire elektrische machines altijd de
plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk letsel.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving kan tot ongelukken leiden.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de machine niet in
een vochtige of natte omgeving. Zorg dat de werkomgeving goed is
verlicht (250 - 300 Lux). Gebruik de machine niet op plaatsen waar
brand- of explosiegevaar bestaat, b.v. in de buurt van brandbare
vloeistoffen of gassen.
3 Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het werkgebied en laat
ze de machine of de elektriciteitskabel niet aanraken.
4 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen
door de bewegende delen worden gegrepen. Houd lang haar bijeen.
Draag bij het werken buitenshuis bij voorkeur geschikte
werkhandschoenen en schoenen met profielzolen.
5 Persoonlijke bescherming
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen vrijkomen. Draag
eveneens een hittebestendig schort indien de vrijkomende spanen
49
NEDERLANDS
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
50
aanzienlijk heet kunnen zijn. Draag altijd gehoorbescherming. Draag
altijd een veiligheidshelm.
Bescherming tegen elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen (bijv. buizen,
radiatoren, fornuizen en koelkasten). Bij gebruik onder extreme
werkomstandigheden (bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI)-schakelaar voor te
schakelen, verhoogd worden.
Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand te werk. Gebruik de
machine niet als u niet geconcentreerd bent.
Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk te fixeren.
Dit is veiliger, bovendien kan de machine dan met beide handen
worden bediend.
Sluit de uitrusting van de stofafvoer aan
Indien hulpmiddelen zijn meegeleverd voor de aansluiting van
stofafvoer en voorzieningen voor stofopvang, zorg dan dat deze zijn
aangesloten en naar behoren worden gebruikt.
Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en andere
hulpgereedschappen zijn verwijderd.
Verlengsnoeren
Inspecteer voor gebruik het verlengsnoer. Vervang het snoer indien
het beschadigd is. Maak bij gebruik buitenshuis uitsluitend gebruik
van verlengsnoeren die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis en als
zodanig zijn gemerkt.
Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze handleiding.
Gebruik geen lichte machine of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger indien u deze gebruikt
voor het beoogde doel. Overbelast de machine niet.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend volgens bestemming.
Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine voor gebruik op schade. Controleer of alle
bewegende delen correct gemonteerd zijn, of er geen onderdelen
gebroken zijn, of er geen beschermkappen en schakelaars
beschadigd zijn en of er andere gebreken zijn die invloed op de
werking van de machine zouden kunnen hebben. Vergewis u er van
dat de machine correct werkt. Gebruik de machine niet als enig
onderdeel defect is. Gebruik de machine niet als de aan/uitschakelaar niet werkt. Defecte of beschadigde onderdelen dienen
door een erkend DEWALT servicecentrum te worden vervangen.
Probeer nooit om de machine zelf te repareren.
Stekker uit stopcontact verwijderen
Schakel de machine uit en wacht totdat de machine volledig tot
stilstand is gekomen voordat u deze achterlaat. Verwijder de stekker
uit het stopcontact als u de machine niet gebruikt, voordat u
gereedschappen, accessoires of onderdelen van de machine
verwisselt en voordat u onderhoud aan de machine uitvoert.
Voorkom onbedoeld inschakelen
Wees ervan verzekerd dat de machine is uitgeschakeld voordat u de
stekker in het stopcontact steekt.
Misbruik het snoer niet
Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te
verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen,
olie en scherpe randen.
Berg de machine veilig op
Indien niet in gebruik, dienen machines te worden opgeborgen in een
droge, afsluitbare plaats, buiten bereik van kinderen.
19 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te kunnen werken.
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het onderhoud en het
vervangen van accessoires. Houd de handgrepen en schakelaars
droog en vrij van olie en vet.
20 Reparaties
Deze machine voldoet aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.
Wendt u voor reparaties tot een erkend DEWALT Service-center
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde
vakmensen en met behulp van originele reserveonderdelen; anders
kan er een aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor tafelzaagmachines
• Gebruik geen zaagbladen waarvan de dikte groter is of de tanden
kleiner zijn dan de dikte van het spouwmes.
• Controleer of het zaagblad in de juiste richting draait en of de
zaagtanden naar voren gericht zijn.
• Zorg ervoor dat alle kleminrichtingen zijn aangespannen voordat u
begint te werken.
• Controleer of het zaagblad en de flenzen schoon zijn en dat de
verzonken zijden van de kraag tegen het zaagblad geplaatst zijn.
Draai de borgmoer goed vast.
• Houd het zaagblad scherp en correct gezet.
• Controleer of het spouwmes zich op de juiste afstand van het
zaagblad bevindt - max. 5 mm.
• Gebruik de zaag nooit zonder de onderste en bovenste
beschermkappen.
• Plaats uw handen niet in de buurt van het zaagblad.
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u een zaagblad
verwisselt of andere werkzaamheden aan de zaagmachine wilt
uitvoeren.
• Gebruik altijd een duwhout en zorg dat uw handen minimaal 15 cm
van het zaagblad verwijderd blijven.
• Controleer of u wel met de voorgeschreven spanning werkt.
• Breng geen smeermiddelen op het zaagblad aan wanneer dit draait.
• Terwijl u voor de machine staat is het absoluut af te raden over het
zagende gedeelte te reiken.
• Laat het duwhout op zijn plaats, ook indien niet in gebruik.
• Ga niet boven op de machine staan.
• Zorg dat tijdens transport het bovenste deel van het zaagblad is
afgedekt, bijv. door de beschermkap.
• Gebruik de beschermkap niet om de machine te hanteren of
transporteren.
• Vervang het tafelinzetstuk onmiddellijk bij slijtage of beschadiging.
• Controleer of het werkstuk goed is ondersteund. Zorg altijd voor
aanvullende ondersteuning voor lange werkstukken.
• Voer geen zijdelingse druk op het zaagblad uit.
• Verzaag nooit lichte legeringen. De machine is niet voor deze
toepassing ontworpen.
• Gebruik geen slijpstenen of diamant snijwielen.
• Groeven, sleuven of kerven is niet toegestaan.
• In geval van een ongeval of storing van de machine, onmiddellijk de
machine uitschakelen en de stekker eruit trekken. De storing
aangeven en de machine op de juiste manier markeren om te
voorkomen dat anderen de defecte machine gebruiken.
• Als het zaagblad geblokkeerd raakt door abnormaal hoge druk
tijdens het snijden, de machine ALTIJD uitschakelen en van de
stroomvoorziening loskoppelen. Verwijder het werkstuk en zorg
ervoor dat het zaagblad vrij functioneert. Schakel de machine in en
begin het snijwerk opnieuw met minder druk.
• Trek de stekker uit het stopcontact bij het verwisselen van de
zaagbladen, of bij onderhoud.
• Draag altijd gehoorbescherming.
• Draag altijd een veiligheidsbril.
• Draag altijd een stofmasker tijdens het zagen van hout.
NEDERLANDS
• Storingen in de machine, waaronder die van beschermkappen of
zaagbladen, moeten worden gerapporteerd zodra zij worden ontdekt.
Zaagbladen
• Het maximum toegestane toerental van het zaagblad moet altijd
gelijk zijn aan of groter zijn dan het op het typeplaatje van de
machine vermelde onbelaste toerental.
• Gebruik geen zaagbladen die niet overeenkomstig de afmetingen
zijn zoals opgegeven in de technische gegevens. Gebruik geen
asringen om een zaagblad passend op de spindel te maken.
Gebruik alleen de bladen die in deze handleiding worden
gespecificeerd en voldoen aan EN 847-1.
• Overweeg om speciaal ontwikkelde geluidsarme bladen te
gebruiken.
• Gebruik geen HS-bladen.
• Gebruik geen gescheurde of beschadigde zaagbladen.
• Het is belangrijk dat het gekozen zaagblad geschikt is voor het
materiaal dat u wilt zagen.
• Draag altijd handschoenen om zaagbladen en ruwe materialen vast
te houden. Zaagbladen dienen indien mogelijk altijd in een houder
te worden gedragen.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van zagen:
- letsel veroorzaakt door het aanraken van roterende delen.
Ondanks het toepassen van de bijbehorende veiligheidsmaatregelen en
het inzetten van veiligheidsapparatuur, kunnen bepaalde bijkomstige
risico’s niet uitgesloten worden. Dit zijn:
- Gehoorbeschadiging.
- Het risico van ongelukken die worden veroorzaakt door de
onbedekte delen van het roterende zaagblad.
- Het risico op letsel als u het zaagblad met onbeschermde handen
vervangt.
- Het risico om uw vingers te beknellen als u de bescherming
openmaakt.
- Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het inademen van stof dat
ontstaat bij het zagen van hout, in het bijzonder eiken, beuken en
MDF.
De volgende factoren zijn van invloed op geluidsproductie:
- het te zagen materiaal
- het type zaagblad
- de toevoerkracht
- onderhoud van de machine
De volgende factoren zijn van invloed op blootstelling aan stof:
- versleten zaagblad
- stofafzuiginstallatie met luchtsnelheid minder dan 20 m/s
- werkstuk niet exact geleid
De bovenstaande factoren in beschouwing nemend, bedraagt het
rendement van de stofopvang ca. 95% inadembaar stof.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Trek de stekker uit het stopcontact bij het verwisselen van de
zaagbladen, of bij onderhoud.
Houd uw handen uit de buurt van de zaagomgeving en het
zaagblad.
Draagpunt.
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in de
behuizing geprint.
Voorbeeld:
2012 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Gedeeltelijk gemonteerde machine
1 Parallelgeleiderconstructie
1 Verstekaanslag
1 Zaagblad
1 Beschermkap
1 Tafelinzetstuk
1 Bladsleutel
1 Assleutel
1 Stofafzuigadapter
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en accessoires op
transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door voordat u met de
machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A1 - A3)
A1
1 Aan/uit-schakelaar
2 Resetknop circuitonderbreker
3 Handvat
4 Tafel
5 Spouwmes
6 Bovenste beschermkap
7 Tafelinzetstuk
8 Parallelgeleider
9 Zaagschaalwijzer
10 Knop voor de fijnafstelling
11 Stuurwiel voor opheffen en afschuinen
12 Borghendel voor het afschuinen
A2
13 Borghendel voor de zaagpositie
14 Opbergruimte voor blad/sleutel
15 Duwhout
16 Stofafzuigadapter
17 Voet
18 Geleidesleuf
A3
19 Verstekaanslag
Draag ademhalingsmasker.
51
NEDERLANDS
GEBRUIKSBESTEMMING
Uw DW745 werkplaats tafelzaagmachine is ontworpen voor
zaagwerkzaamheden zoals schulpzagen, doorzagen, afschuinen en
verstekzagen van hout, houtproducten en kunststoffen. Het gereedschap
is ontworpen voor gebruik met een ø 250 mm blad met hardmetalen
zaagtanden.
WAARSCHUWING: De machine niet gebruiken voor andere
toepassingen dan bedoeld.
NIET gebruiken onder natte omstandigheden of in aanwezigheid van
ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze tafelzagen zijn elektrische beroepsgereedschappen.
Kinderen mogen NIET in contact met het gereedschap komen. Toezicht is
vereist als onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) die verminderde fysieke, sensorische of psychische
vermogens hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/of kennis of
bekwaamheden, als dat niet gebeurt onder toezicht van een persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen nooit alleen
worden gelaten met dit product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde netspanning.
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw gereedschap is dubbel geïsoleerd in overeenstemming met
EN 61029; daarom is een aardleiding niet nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door
een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via de DEWALT
servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd 3-aderig
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap
(zie Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1.5 mm2; de
maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te rollen.
Monteren en instellen
WAARSCHUWING: Haal vóór het monteren en instellen
altijd de stekker uit het stopcontact.
Uitpakken (fig. A1 & A2)
• Verwijder de verpakkingsmaterialen zorgvuldig van de zaagmachine.
• De machine is volledig gemonteerd, met uitzondering van het blad,
de zaaggeleider, de bovenste beschermkap en het tafelinzetstuk.
• Voltooi de montage zoals hieronder beschreven.
• Plaats de duwstok (15) op zijn plaats aan de rechterkant van de
machine (fig. A2).
• Pas de voeten (17) aan tot de tafel (4) in alle richtingen waterpas
staat.
• Wikkel het netsnoer volledig af.
WAARSCHUWING:
• Laat het duwhout op zijn plaats, ook indien niet in gebruik.
• Sluit de stekker pas vlak voordat u de toepassing start, aan
op het netstroomstopcontact.
Monteren van het zaagblad (fig. A1, A2 & B1 - B3)
WAARSCHUWING: Haal eerst de stekker uit het stopcontact.
52
WAARSCHUWING: De tanden van een nieuw blad zijn erg
scherp en kunnen gevaarlijk zijn.
WAARSCHUWING: Het zaagblad MOET vervangen worden
zoals in dit deel beschreven. Gebruik ALLEEN zaagbladen
zoals in de technische gegevens gespecificeerd. Wij stellen
DT4226 voor. Breng NOOIT andere zaagbladen aan.
• Breng de bladas zover mogelijk omhoog door het stuurwiel (11)
rechtsom te draaien (fig. A1).
• Plaats het zaagblad op de as in de in figuur B1 aangegeven
volgorde. De borst (ø 30 mm) van de buitenste flens (20) past in de
boring van het zaagblad. Zorg dat de tanden omlaag naar de
voorkant van de tafel wijzen.
• Houd met de sleutel met de open uiteinden de spil vast en draai de
asmoer (21) met de assleutel rechtsom vast (fig. B2).
• Voer voor het verwijderen van het blad de procedure in omgekeerde
volgorde uit.
WAARSCHUWING: Controleer na het verwisselen van het
blad altijd de zaaggeleiderwijzer en het spouwmes.
Afstellen van het zaagblad (fig. A2 & B3)
Voor een optimale werking moet het blad parallel met de versteksleuven
lopen. Dit is in de fabriek reeds afgesteld. Voor opnieuw afstellen:
• Leg de zaag op de zijkant.
• Draai met een 10 mm inbussleutel de bevestigingen van de beugel
(22) enigszins los (fig. B3).
• Stel de beugel (23) af totdat het blad parallel aan de geleidersleuf
loopt (18) (fig. A2).
• Draai de beugelbevestigingen (22) aan tot 11 Nm (fig. B3).
Afstelling van de bladhoogte (fig. A1)
Het zaagblad kan in hoogte worden versteld door het verdraaien van het
gecombineerde wiel voor hoogteverstelling en schuininstelling (11).
• Zorg dat de bovenste drie tanden van het zaagblad bij het zagen net
boven de bovenzijde van het werkstuk uitsteken. Zo zijn de
prestaties optimaal, omdat het grootst mogelijke aantal tanden door
het werkstuk snijdt.
Monteren van het spouwmes (fig. A1 & C)
• Breng de bladas zo ver mogelijk omhoog door het bladhoogteafstelwiel (11) rechtsom te draaien (fig. A1).
• Draai de slotbout (24) met behulp van de meegeleverde moersleutel
(fig. C) een paar slagen los.
• Duw de bout (24) naar binnen en houd hem vast om het
klemmechanisme met veerklem los te zetten.
• Lijn de sleuf (25) uit met de bout (24) en steek het spouwmes erin tot
de bovenkant van de sleuf op de knop rust.
• Zet de bout (24) los en draai hem met behulp van de meegeleverde
moersleutel goed aan.
WAARSCHUWING:
• Als het spouwmes goed is uitgelijnd, zal het in lijn staan met
het blad aan de bovenkant van de tafel en de bovenkant van
het blad. Controleer dit met behulp van een rechte rand in
alle bladhoogte- en afschuiningsposities.
• Probeer niet het spouwmes in een andere dan de
aanbevolen positie vast te zetten. De afstand tussen het
spouwmes en de tanden van het zaagblad moet tenminste
2,0 mm zijn.
• De juiste montage en uitlijning van de bovenste beschermkap
(6) op het spouwmes is essentieel voor veilig gebruik!
NEDERLANDS
• Het is niet toegestaan een ander splijtmes te plaatsen dan
het geleverde splijtmes met een dikte van 2,3 mm.
Vastzetten op een werkbank (fig. A2)
• Het machineframe tussen de poten is aan weerszijden (17) voorzien
van twee openingen voor het vastzetten van de machine op een
werkbank. Gebruik de openingen diagonaal.
• Zet voor meer gebruiksgemak de machine vast op een stuk multiplex
met een dikte van minimaal 15 mm.
• Tijdens gebruik kan de multiplexplaat aan de werkbank worden
vastgeklemd. Hierdoor kan de machine eenvoudiger vervoerd
worden, door de klemmen los te maken.
Monteren van het tafelinzetstuk (fig. D)
• Lijn het tafelinzetstuk (7) uit zoals weergegeven en plaats de
uitsteeksels aan de achterkant van het tafelinzetstuk in de gaten aan
de achterzijde van de tafel.
• Druk de voorkant van het tafelinzetstuk naar beneden.
• De voorkant van het tafelinzetstuk moet op gelijke hoogte of iets
onder de bovenkant van de tafel liggen. De achterkant mag niet
voorbij het werkblad uitsteken. Pas de hoogte aan met de vier
stelschroeven (26).
• Draai de borgschroef (zie de inzet in fig. D) 90° naar rechts om het
tafelinzetstuk op zijn plaats vast te zetten.
WAARSCHUWING: Gebruik de machine nooit zonder het
tafelinzetstuk. Vervang het tafelinzetstuk onmiddellijk bij
slijtage of beschadiging.
Monteren van de bovenste beschermkap (fig. E)
• Zet de beschermkap (6) met de bout (27) op het spouwmes (5) vast.
• Plaats de sluitring (28 & 29) en de vleugelmoer (30) op het andere
uiteinde van de bout en draai de moer vast.
Monteren en afstellen van de zij-aanslag (fig. A1, F1 & F2)
De zaaggeleider (8) kan worden bevestigd aan de linker- of de
rechterzijde van de zaagtafel.
• Bepaal de plaats van de schroef (31) met de sleuf (32) in de
langsgeleider.
• Zet de langsgeleider vast door beide borgpallen (33) op hun plaats
te klikken.
Afstellen van de aanslag parallel aan het zaagblad
De geleider is in de fabriek afgesteld. Als deze aangepast moet worden,
dient de volgende procedure te worden gevolgd:
• Stel het zaagblad in op de hoogste positie.
• Verwijder de bovenste beschermkap (6).
• Stel de afschuinhoek in op 0°.
• Ontgrendel de railborghendel (13).
• Verplaats de geleider (8) totdat deze het blad raakt.
• Controleer of de geleider parallel aan het blad loopt.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai met behulp van een inbussleutel de afstellingsschroef (31) los
waarmee de aanslag tegen de geleiderail is geplaatst.
• Stel de aanslag parallel aan het zaagblad af.
• Draai de afstelschroef aan.
• Vergrendel de railborghendel en controleer of de geleider parallel
loopt aan het blad.
• Vergeet na de afstelling niet om de beschermkap terug te zetten.
WAARSCHUWING: Breng de machine naar een bevoegde
DEWALT reparateur als het rondsellager niet genoeg speling
heeft.
Afstellen schulpschaal
De zaagschaal geeft alleen correct weer als de geleider aan de
rechterzijde van het blad is bevestigd.
• Controleer of de wijzer (9) nul aangeeft op de weeginrichting als de
aanslag het blad net raakt. Als de wijzer niet exact nul aanwijst, draai
dan de schroeven (34) los, beweeg de wijzer zodat hij 0 aangeeft en
draai de schroevenn vast.
Afstellen van de afschuinaanslag en wijzer (fig. G1 & G2)
• Stel het zaagblad in op de hoogste positie.
• Ontgrendel de afschuinborghendel (12) door deze omhoog en naar
rechts te duwen.
• Draai de afschuiningsaanslagschroef (35) los.
• Zet een winkelhaak (36) op de tafel en omhoog tegen het zaagblad (37)
aan.
• Stel de afschuiningshoek af met behulp van de
afschuiningsborghendel (12) totdat het blad plat tegen de
tekendriehoek staat.
• Zet de afschuiningsborghendel (12) vast.
• Draai de afschuiningsaanslagnok (38) tot deze stevig contact maakt
met het lagerblok.
• Controleer de afschuiningshoekschaal. Draai, indien deze moet
worden aangepast, de wijzerschroef (39) los en zet de wijzer op 0°.
• Draai de wijzerschroef (39) vast.
• Herhaal de procedure bij 45° voor de afschuiningsaanslag van 45°,
maar pas de wijzer niet aan.
Instellen van de verstekaanslag (fig. H)
• Installeer de verstekaanslag (19) in de sleuf links van het blad.
• Draai de blokkeerknop (40) los.
• Plaats een winkelhaak (36) tegen de voorkant van de aanslag (41)
en het zaagblad (37).
• Controleer of de wijzer (42) op de schaal 90° aanwijst. Als de wijzer
niet exact 90° aanwijst, draai dan de schroef (43) los, beweeg de
wijzer zodat hij 90° aangeeft en draai de schroef vast.
BEDIENING
Aanwijzingen voor gebruik
WAARSCHUWING:
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houdt u aan
de geldende voorschriften.
• Zorg ervoor de machine dusdanig te plaatsen dat voldaan
wordt aan de ergonomische voorwaarden van tafelhoogte en
-stabiliteit. De plaats van de machine moet zo gekozen
worden, dat de operateur goed overzicht en voldoende vrije
ruimte rondom de machine heeft, om het werkstuk zonder
belemmering te kunnen manipuleren
• Breng het juiste zaagblad aan. Gebruik geen overmatig
versleten zaagbladen. Het zaagblad moet geschikt zijn voor
het maximum toerental van de machine.
• Probeer niet om extreem kleine werkstukken te zagen.
• Oefen bij het zagen geen overmatige druk op het zaagblad
uit. Forceer het zagen niet.
• Laat de motor voor het zagen op volle toeren komen.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
• Houd handen uit de buurt van het zaagblad wanneer de machine is
aangesloten op de elektrische voeding.
• Zaag met deze zaag nooit uit de vrije hand!
• Zaag geen kromme, gebogen of schotelvormige werkstukken.
Er moet minstens een rechte, gladde zijde aanwezig zijn om tegen
de zaaggeleider of verstekgeleider te leggen.
53
NEDERLANDS
• Ondersteun lange werkstukken altijd om terugslag te voorkomen.
• Verwijder geen afgezaagde stukken van het blad als het blad draait.
In- en uitschakelen (fig. A1)
• Druk op de groene startknop om de machine in te schakelen.
• Druk op de rode stopknop om de machine uit te schakelen.
LET OP: Het aan- en uitzetten van de machine kan leiden tot
kortstondige voltagewisselingen of -schommelingen. Onder ongunstige
omstandigheden kunnen bij openbare voedingsnetten met lage
spanning beschadigingen aan andere apparaten optreden. Storingen
zullen niet optreden indien de impedantie minder is dan 0,262 Ohm.
Stekkerdozen die voor deze elektrische werktuigen worden gebruikt,
moeten gezekerd worden met een 16 Ampère zekering van inert
materiaal.
Basis zaagsneden
• Gebruik altijd het spouwmes.
• Controleer altijd of het spouwmes en de beschermkap van het
zaagblad goed zijn afgesteld.
Schulpzagen (fig. A1 & I)
WAARSCHUWING: Scherpe randen.
• Stel de afschuinhoek in op 0°.
• Stel de zaagdiepte in. Het zaagblad is correct geplaatst als de punten
van drie tanden net boven de bovenkant van het hout uitkomen. Stel de
hoogte van de bovenste beschermkap in zover als nodig.
• Zet de parallelgeleiding op de gewenste afstand.
• Verstel de stand van het L-vormige aanslagprofiel (48) tot hij gelijk
loopt met de achterkant van het spouwmes. Als er brede stukken
materiaal worden gezaagd, schuift u het L-vormige aanslagprofiel
(48) van het hoofddeel van de aanslag af, roteert u het verticaal door
180° en zet u het terug om extra steun te verschaffen.
• Houd het werkstuk plat op de tafel en tegen de geleider. Houd het
werkstuk van het blad verwijderd.
• Houd de handen niet in de zaagweg.
• Zet de machine aan en laat het blad op volle toeren komen.
• Leid het werkstuk langzaam onder de zaagbladbescherming door en
druk het stevig tegen de parallelgeleider. Laat de tanden zagen en
forceer het werkstuk niet door het blad. De bladsnelheid moet
constant blijven.
• Gebruik in de buurt van het zaagblad altijd het duwhout (15).
• Schakel na het zagen de machine uit, laat het blad tot stilstand
komen en verwijder het werkstuk.
WAARSCHUWING:
• Duw nooit tegen de vrije of afgezaagde kant van het
werkstuk en houd deze ook niet vast.
• Zaag geen al te kleine werkstukken.
• Gebruik altijd een duwstok bij het zagen van kleine
werkstukken.
Afschuinen
• Stel de gewenste afschuinhoek in.
• Ga verder als bij langszagen.
Kortzagen (fig. J)
• Verwijder de langsgeleider en installeer de verstekaanslag in de
gewenste sleuf.
• Zet de verstekaanslag op 0° vast.
• Stel de afschuinhoek in op 0°.
• Stel de zaagdiepte in.
54
• Houd het werkstuk plat op de tafel en tegen de geleider. Houd het
werkstuk van het blad verwijderd.
• Houd de handen uit de weg van het zaagblad.
• Zet de machine aan en laat het zaagblad op volle toeren komen.
• Houd het werkstuk stevig tegen de aanslag en beweeg het werkstuk
samen met de aanslag langzaam totdat het werkstuk onder de
bovenste beschermkap komt. Zorg dat de tanden kunnen snijden, en
duw het werkstuk niet met overdreven kracht tegen het zaagblad. De
snelheid van het zaagblad moet constant worden gehouden.
• Schakel na het zagen de machine uit, laat het zaagblad tot stilstand
komen en verwijder het werkstuk.
Schuinzagen
• Stel de gewenste afschuinhoek in.
• Ga te werk als bij afkorten.
Verstekzagen
• Zet de verstekaanslag op de gewenste hoek.
• Ga te werk als bij afkorten.
Dubbele versteksnede
Deze bewerking is een combinatie van schuinzagen en verstekzagen.
• Stel de gewenste afschuinhoek in en ga te werk zoals bij
verstekzagen.
0ndersteunen van lange werkstukken
• Ondersteun lange werkstukken altijd.
• Ondersteun lange werkstukken met enig bruikbaar middel, zoals
zaagbokken e.d., om te voorkomen dat de uiteinden naar beneden
hangen.
Stofafzuiging (fig. A2)
De machine wordt geleverd met een stofuitlaatpoort op de achterkant
(16) die geschikt is voor gebruik met stofafzuigingsapparatuur met
57/65 mm spuitmonden. Meegeleverd met de machine wordt een
reduceerpoort voor het gebruik van stofafzuigingsspuitmonden van
34-40 mm.
• Sluit bij alle werkzaamheden een stofafzuiger aan die voldoet aan de
geldende richtlijnen voor stofemissie.
• Controleer of de gebruikte stofafzuigingsslang geschikt is voor de
toepassing en het materiaal dat gezaagd wordt.
• Vergeet niet dat door de mens gemaakt materiaal zoals spaanplaat
of MDF tijdens het zagen meer stofdeeltjes produceert dan natuurlijk
hout.
Opties
WAARSCHUWING: Omdat accessoires, behalve die van
DEWALT, niet zijn getest in combinatie met dit product, kan
het gebruik van dergelijke accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico van letsel te beperken, mogen
uitsluitend toebehoren worden gebruikt bij dit product die
worden aanbevolen door DEWALT.
ZAAGBLADEN: GEBRUIK ALTIJD ZAAGBLADEN VAN 250mm die
geluidgedempt zijn met asgaten van 30mm. Nominale snelheid van het
zaagblad moet ten minste 4000 TPM zijn. Gebruik nooit zaagbladen
met een kleinere diameter. Deze zullen nooit goed kunnen worden
afgeschermd.
BESCHRIJVING VAN ZAAGBLADEN
TOEPASSING
DIAMETER
TANDEN
Constructiezaagbladen (afkorten)
Algemene toepassing
250 mm
24
Fijne afkortzaagsneden
250 mm
40
Zaagbladen voor houtbewerking (geven gladde, schone zaagsneden)
Fijne afkortzaagsneden
250 mm
60
NEDERLANDS
De bovenste beveiliging (onderdeelnummer 247678-02) verwijderen
wanneer deze versleten is.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie over de juiste
accessoires.
Transport (fig. A1)
• Berg de netkabel op
• Draag de machine aan de handvatten (3).
WAARSCHUWING: Transporteer de machine altijd met de
bovenste beschermkap gemonteerd.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende lange tijd
probleemloos te functioneren met een minimum aan onderhoud. Een
juiste behandeling en regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Railvergrendeling afstellen (fig. A2 & K)
De spanning van de railvergrendeling is in de fabriek afgesteld. Als deze
aangepast moet worden, dient de volgende procedure te worden gevolgd:
• Leg de zaag op de zijkant.
• Zet de borghendel (13) vast.
• Bepaal de plaats van de hex-stang (44) aan de onderkant van de
machine (fig. K).
• Draai de borgmoer (45) los. Draai de hex-stang aan tot de veer op
het vergrendelingssysteem is samengeperst waardoor de gewenste
spanning op de railvergrendelhendel komt te staan. Zet de borgmoer
weer vast tegen de hex-stang.
• Verwijder alle stofdeeltjes en borg de toegangsdeur (47) weer met de
schroeven (fig. L).
Milieu
Gescheiden inzameling. Dit product mag niet met het
gewone huishoudelijke afval worden weggegooid.
Wanneer uw oude DEWALT-product aan vervanging toe is of het u niet
langer van dienst kan zijn, gooi het dan niet bij het huishoudelijk afval.
Zorg ervoor dat het product gescheiden kan worden ingezameld.
Door gebruikte producten en verpakkingen gescheiden in te
zamelen, worden de materialen gerecycled en opnieuw
gebruikt. Hergebruik van gerecyclede materialen voorkomt
milieuvervuiling en vermindert de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van electrische
huishoudproducten bij gemeentelijke vuilnisbergen of bij de verkoper
waar u een nieuw product koopt, kunnen aan plaatselijke voorschriften
gebonden zijn.
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en recyclen van
afgedankte DEWALT-producten. Om gebruik te maken van deze service,
retourneert u het product naar een van de erkende servicecentra, die
deze producten voor ons verzamelt.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde servicecentrum opvragen via
de adressen op de achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een
lijst van onze servicecentra en meer informatie m.b.t. onze klantenservice vinden op het volgende Internet-adres: www.2helpU.com
Smering
De motor en de lagers behoeven geen extra smering. Reinig en smeer
de hoogtestelschroeven wanneer het verstellen van de bladhoogte
moeilijk wordt:
• Leg de zaag op de zijkant.
• Reinig en smeer het schroefdraad van de hoogteregeling. Gebruik
universeel vet.
Reiniging
WAARSCHUWING: toestel uitschakelen en machine van de
stroom loskoppelen voordat de machine wordt gereinigd, om
het risico van ernstige letsels te voorkomen. Toevallige
activering kan letsels veroorzaken.
Voor het gebruik nauwkeurig de bovenste en onderste bladbeveiligingen
en de buis voor stofafvoer inspecteren, om optimaal functioneren te
garanderen. Zorg ervoor dat spaanders, stof of werkstukdeeltjes de
machine niet kunnen blokkeren.
In gevallen waar werkstukdeeltjes klem raken tussen het zaagblad en
de beveiligingen, de machine van de stroomvoorziening ontdoen en de
aanwijzingen volgen in het deel Monteren van het zaagblad. Verwijder
de geblokkeerde delen en monteer de zaagbladen opnieuw.
Houd de ventilatieopeningen vrij en reinig de behuizing regelmatig met
een zachte doek.
Reinig regelmatig het stofopvangsysteem (fig. L):
• Leg de zaag op de zijkant.
• Verwijder de schroeven (46) (fig. L).
55
NEDERLANDS
GARANTI
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het product een uitstekende garantie.
Deze garantieverklaring is een aanvulling op uw contractuele
rechten als een professionele gebruiker of uw wettelijke rechten als
een particuliere, niet-professionele gebruiker, en is op geen enkele
wijze van invloed op deze rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie en de
Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de prestaties van uw DEWALTgereedschap, kunt u dit compleet met de originele onderdelen,
zoals u het hebt aangekocht. binnen 30 dagen, gewoon
terugbrengen bij het verkooppunt en omruilen voor een ander
stuk gereedschap of tegen restitutie van het aankoopbedrag. Het
product mag niet in onredelijke mate zijn versleten en u dient een
aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden nodig zijn voor uw
DEWALT-gereedschap, in de 12 maanden na uw aankoop,
hebt u recht op één jaar gratis service. Deze zal kosteloos
worden uitgevoerd in een DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief arbeidskosten. Exclusief
accessoires en reserveonderdelen, tenzij deze defect raakten en
onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als gevolg van het gebruik
van verkeerde materialen of onjuiste constructie binnen 12
maanden na de datum van aankoop, garandeert DEWALT alle
defecte onderdelen gratis te vervangen of – naar onze beoordeling
– het apparaat gratis te vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door niet-geautoriseerde
personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele onderdelen wordt
geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie, neem dan contact op
met uw leverancier of zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of neem contact op
met het DEWALT-kantoor op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALT-servicecentra en volledige
details over onze after-sales-service zijn ook te vinden op internet via:
www.2helpU.com.
56
NORSK
BORDSAG DW745
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant
produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige
partnere for profesjonelle brukere.
Tekniske data
DW745-QS
DW745-LX
115
Spenning
V
230
Type
Motor effekt (forbruk)
3
3
W
1700
1300
Motor effekt (avgitt)
W
1100
936
Turtall, ubelastet
min-1
3800
3800
Bladdiameter
mm
250
250
Utsparingsdiameter
mm
30
30
Bladtykkelse
mm
2,3
2,3
Tykkelse på spaltekniv
mm
2,3
2,3
Sagedybde ved 90°
mm
77
77
Sagedybde ved 45°
mm
57
57
Kløvekapasitet
mm
508
508
Ytterdimensjoner
cm
Vekt
kg
570 x 700 x 466 570 x 700 x 466
21,5
21,5
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DW745
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under ”tekniske
data” er i samsvar med:
2006/42/EU, EN 61029-1; EN 61029-2-1.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC og
2011/65/EU. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende
adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og
fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.03.2012
LPA (lydtrykk)
KPA (lydtrykk usikkerhet)
LWA (lydeffekt)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
96
96
3
926
KWA (lydeffekt usikkerhet)
dB(A)
3
3
Sikring:
Europa
230 V verktøy
10 A, nettspenning
MERK: Å bytte aktivitet kan føre til kortvarige spenningsendringer eller
variasjoner. Under ugunstige forhold i offentlige systemer for
lavspenningstilførsel, kan det oppstå svekkelse av andre apparater.
Forstyrrelser vil ikke oppstå dersom impedansen er mindre enn 0,25 Ohm.
Stikkontakter som brukes for disse elektroverktøyene skal være sikret
med en treg sikring på 16 Ampere.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord.
Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til
død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan
føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan
føre til små eller moderate personskader hvis den ikke
avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis
den ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann
Skarpe kanter.
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av fastmontert elektroverktøy må du alltid følge de
gjeldende sikkerhetsreglene i landet, for å redusere faren for
brann, elektrisk støt og personskade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du
begynner å bruke verktøyet.
Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i våte eller fuktige
omgivelser. Sørg for god belysning på arbeidsområdet (250 - 300
lux). Bruk ikke verktøyet der hvor det er fare for å forårsake brann
eller eksplosjon, for eksempel i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
3 Hold barn unna!
Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i nærheten av
arbeidsområdet eller berøre verktøyet eller strømkabelen.
4 Kle deg riktig
Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de
bevegelige delene. Bruk hårnett hvis du har langt hår. Ved arbeid
utendørs bør du bruke egnede hansker og fottøy som ikke glir.
5 Personlig vern
Bruk alltid vernebriller. Bruk en ansikts- eller støvmaske når arbeidet
kan forårsake støv eller flygende partikler. Hvis slike partikler kan bli
svært varme, bør du også bruke et varmehindrende forkle. Bruk alltid
hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm.
6 Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f. eks. rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap). Når verktøyet brukes under ekstreme forhold
(for eksempel ved høy fuktighet eller forekomst av metallstøv), kan
du øke sikkerheten ved å montere en isolerende transformator eller
en (FI) jordfeilbryter.
57
NORSK
7 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god balanse.
8 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett.
9 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er
sikrere enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å styre
verktøyet.
10 Kople til utstyr for støvavsuging
Hvis det følger med utstyr for tilkopling av støvavsug og
støvoppsamling, må du sørge for at dette koples til og brukes riktig.
11 Fjern nøkler
Kontroller alltid at nøkler og justeringsverktøy er fjernet, før du starter
verktøyet.
12 Skjøteledninger
Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og bytte den ut hvis den
er skadet. Når du bruker verktøyet utendørs, må du bare bruke
skjøteledninger som er beregnet for utendørs bruk og er merket for
dette.
13 Bruk riktig verktøy.
Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken. Ikke bruk
underdimensjonert verktøy eller tilbehør til å gjøre jobber som
egentlig krever kraftig verktøy. Verktøyet vil gjøre en bedre og sikrere
jobb om det brukes med den hastigheten det er beregnet for.
Overbelast ikke verktøyet.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet verktøy eller
tilbehør kan medføre risiko for personskade.
14 Sjekk verktøyet for skader
Kontroller verktøyet og strømledningen grundig for skade før bruk.
Kontroller at de bevegelige delene ikke har satt seg fast, eller er
feilmontert. Kontroller også at de øvrige delene, brytere og
verneutstyr ikke er skadet, og at det ikke foreligger noen andre feil
som kan påvirke verktøyets funksjon. Kontroller at verktøyet fungerer
som det skal og utfører beregnet funksjon. Bruk aldri verktøyet hvis
noen av delene er skadet. Ikke bruk verktøyet hvis det ikke er mulig
å slå det på og av med strømbryteren. Hvis feil oppstår, skal delene
repareres eller byttes ut av et autorisert DEWALT serviceverksted.
Prøv aldri å reparere selv.
15 Trekk ut støpselet for verktøyet
Slå av verktøyet og vent til det står helt stille, før du forlater det.
Trekk ut støpslet når verktøyet ikke er i bruk, før du skifter deler på
verktøyet, tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service.
16 Unngå at verktøyet blir startet utilsiktet
Pass på at verktøyet er slått av før du setter i støpslet.
17 Stell pent med ledningen
Ikke dra i kabelen når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen
for varme, olje eller skarpe kanter.
18 Oppbevar verktøyet på et trygt sted når det ikke er i bruk
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt og sikret
sted, innlåst og utilgjengelig for barn.
19 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold verktøyet rent og i god stand for bedre og sikrere ytelse. Følg
instruksjonene for vedlikehold og skifte av tilbehør. Hold alle håndtak
og brytere tørre, rene og fri for olje og fett.
20 Reparasjoner
Dette verktøyet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. Reparasjon av
verktøyet må utføres av en autorisert DEWALT-reparatør.
Reparasjoner må bare utføres av kvalifiserte personer som benytter
originale reservedeler, ellers kan bruk av utstyret medføre betydelig
fare.
Ekstra sikkerhetsregler for sagbord
• Bruk ikke sagblader med en bladtykkelse som er større enn eller en
tannbredde som er smalere enn tykkelsen av spaltekniven.
58
• Pass på at bladet roterer riktig vei og at tennene peker mot
sagbordets forside.
• Pass på at alle låsehåndtak er strammet før maskinen startes.
• Pass på at alle blader og flenser er rene og at hylsens side med
utsparing ligger mot bladet. Stram spindelmutteren nøye.
• Hold sagbladet skarpt og riktig justert.
• Pass på at spaltekniven er justert til riktig avstand fra bladet maksimalt 5 mm.
• Bruk aldri sagen uten at øvre og nedre vern er satt på.
• Hold hendene unna sagbladets bane.
• Når det skiftes blad eller utføres vedlikehold, må maskinen koples fra
strømforsyningen.
• Bruk alltid en påskyver, hold aldri hendene dine nærmere enn 150
mm fra sagbladet mens du sager.
• Bruk aldri maskinen med en annen spenning enn foreskrevet.
• Ha ikke smøremidler på bladet mens det går.
• Strekk deg ikke rundt og bak sagbladet.
• Skyvestangen må alltid være på plass i sporet når den ikke er i bruk.
• Ikke stå oppå enheten.
• Under transport må du være sikker på at den øvre delen av
sagbladet er tildekket, for eksempel av vernet.
• Bruk ikke vernet for håndtering eller transport.
• Bordinnlegget må skiftes omgående hvis det blir slitt eller skadet.
• Sjekk at arbeidsemnet er tilstrekkelig stødig. Bruk alltid ekstra støtte
for lange arbeidsstykker.
• Ikke legg noe trykk mot siden av sagbladet.
• Aldri kapp lettlegeringer. Maskinen er ikke laget for slikt bruk.
• Ikke bruk en slipeskive eller kappehjul av diamant
• Det er ikke tillatt å lage spor, falser eller groper.
• Dersom det skulle oppstå ulykker eller maskinhavari, slå øyeblikkelig
maskinen av og trekk ut støpselet. Rapporter havariet og merk
maskinen på en egnet måte som hindrer at andre personer bruker
den defekte maskinen.
• Når sagbladet er blokkert på grunn av unormal fremføringskraft
under kapping, ALLTID slå maskinen av og koble den fra
strømtilførselen. Fjern arbeidsstykket og kontroller at sagbladet kan
bevege seg fritt. Slå på maskinen og start kappingen på nytt med
redusert fremføringskraft.
• Trekk støpselet ut fra stikkontakten dersom det må skiftes sagblad
eller utføres vedlikehold.
• Bruk alltid hørselsvern.
• Bruk alltid vernebriller.
• Bruk alltid støvmaske ved saging i tre.
• Rapporter feil i verktøyet, inkludert beskyttelser eller kappeskiver så
snart de oppdages.
Sagblad
• Maks. tillatt hastighet på sagbladet må alltid være lik eller større enn
verktøyets hastighet uten belastning spesifisert på navneskiltet.
• Ikke bruk sagblader som ikke samsvarer med målene oppgitt under
den tekniske informasjonen. Bruk ikke mellomstykker for å få bladet
til å sitte på spindelen. Bruk bare bladene som er angitt i denne
håndboken, og som oppfyller EN 847-1.
• Vurder å bruke spesielt beregnede støyreduserende blader.
• Bruk ikke HS-blader.
• Bruk ikke hakkede eller skadede sagblader.
• Velg riktig sagblad tilpasset materialet som skal kappes.
• Bruk alltid hansker når du skal håndtere sagblader og grovt
materiale. Sagbladene bør om mulig bæres i en holder.
Øvrige farer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av sager:
- Skader som skyldes berøring av de roterende delene
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker
sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er:
- Hørselsskader.
NORSK
- Fare for ulykker i forbindelse med de ubeskyttede delene av det
roterende sagbladet.
- Fare for personskade ved skifte av sagblad med ubeskyttede hender.
- Fare for å klemme fingrene når man åpner verneanordningene.
- Helsefarer som skyldes innånding av støv som oppstår ved saging
av tre, spesielt eik, bøk og MDF.
Følgende faktorer påvirker støyproduksjonen:
- materialet som kappes
- sagbladtypen
- matekraften
- maskinvedlikehold
Følgende faktorer påvirker støveksponeringen:
- slitt sagblad
- støvavsug med lufthastighet under 20 m/s
- arbeidsemne unøyaktig ført
Faktorene over tatt i betraktning, er effektiviteten i støvoppsamlingen lik
cirka 95 % av inhalerbart støv.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under
transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du
forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A1 - A3)
A1
1 Strømbryter
2 Nullstillingsknapp for kretsbryter
3 Håndgrep
4 Bord
5 Spaltekniv
6 Øvre bladvern
7 Bordinnlegg
8 Parallell kløyveskjerm
9 Kløvskalaindikator
10 Finjusteringshjul
11 Kombinert hjul for heving og avfasing
12 Låsehendel for avfasing
A2
13 Låsehendel for kløvposisjon
14 Oppbevaringsplass for bladnøkkel
15 Påskyver
16 Adapter for avsuging av støv
17 Fot
18 Skjermspor
Bruk vernebriller.
A3
19 Gjæringsanlegg
Bruk åndedrettsvern.
TILTENKT BRUK
Trekk støpselet ut fra stikkontakten dersom det må skiftes
sagblad eller utføres vedlikehold.
Din DW745 Jobsite bordsag er utformet for utførelse av disse
sageoperasjonene: kløving, tverrsaging, avfasing og gjæringssaging i tre,
treprodukter og plast. Verktøyet er utformet for bruk med et blad på 250
mm med hardmetallskjær.
ADVARSEL: Ikke bruk maskinen for andre formål enn de
som den er beregnet for.
Pass på at hendene ikke kommer inn i sagområdet og opp
i sagbladet.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller
gasser.
Disse bordsagene er elektroverktøy for profesjonelle.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger
tilsyn når de bruker dette verktøyet.
Bærepunkt.
DATOKODE PLASSERING
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig
for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet.
Eksempel:
2012 XX XX
Produksjonsår
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Delvis sammenstilt maskin
1 Kløvskjerm
1 Gjæringsanlegg
1 Blad
1 Øvre bladvernmontasje
1 Bordinnlegg
1 Skrunøkkel for blad
1 Skrunøkkel for aksel
1 Adapter for avsuging av støv
1 Instruksjonsbok
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller
alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på
typeskiltet.
Verktøyet er dobbeltisolert i samsvar med EN 61029, derfor
er det ikke nødvendig med jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning
som fås via DEWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning
egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på
lederen er 1.5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.
59
NORSK
Montering og justering
ADVARSEL: Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Utpakking (fig. A1 & A2)
• Ta sagen forsiktig ut av innpakningen.
• Maskinen er ferdig montert, med unntak av bladet, kløvskjermen,
øvre bladvern og bordinnlegg.
• Fullfør monteringen ved å følge instruksjonene som gis nedenfor.
• Sett skyvestangen (15) på plass på høyre side av maskinen (fig, A2).
• Juster føttene (17) til bordet (4) står vannrett i alle retninger.
• Trekk strømkabelen helt ut.
ADVARSEL:
• Skyvestangen må alltid være på plass i sporet når den ikke
er i bruk.
• Sett støpselet i stikkontakten kun rett før du slår på
verktøyet.
Montere sagbladet (fig. A1, A2 & B1 - B3)
ADVARSEL: Pass på at maskinen er koplet fra
strømtilførselen.
ADVARSEL: Tennene på et nytt blad er skarpe og kan være
farlige.
ADVARSEL: Sagbladet MÅ skiftes som beskrevet i denne
delen. Bruk KUN sagblad som er i samsvar med
spesifikasjonene under Tekniske data. Vi anbefaler DT4226.
Bruk ALDRI andre sagblad.
• Løft bladakselen til høyeste stilling ved å dreie kontrollhjulet (11) med
klokken (fig. A1).
• Plasser sagbladet på spindelen i samme rekkefølge som i figur B1.
Framspringet (ø 30 mm) på ytre flensen (20) passer i bladhull. Pass
på at tennene peker ner på forsiden av bordet.
• Hold spindelen ved hjelp av en åpen fastnøkkel og stram
akselmutteren (21) ved å dreie den med klokken ved hjelp av
skrunøkkelen for akselen (fig. B2).
• Følg fremgangsmåten i omvendt rekkefølge når du skal fjerne bladet.
ADVARSEL: Sjekk alltid parallellanslaget og spaltekniven
etter å ha skiftet sagbladet.
Montere spaltekniven (fig. A1 & C)
• Hev bladakselen til maksimal høyde ved å dreie justeringshjulet for
bladhøyde (11) med klokken (fig. A1).
• Løsne låsebolten (24) noen omdreininger med den medfølgende
nøkkelen (fig. C).
• Skyv og hold bolten (24) inne for å utløse den fjærbelastede
klemmemekanismen.
• Sett sporet (25) på linje med skruen (24), og sett inn spaltekniven til
toppene på sporet hviler på knotten.
• Slipp bolten (24) og stram godt til med medfølgende nøkkel.
ADVARSEL:
• Når spaltekniven er riktig justert, er den på linje med bladet
på bordtoppen og toppen av bladet. Kontroller ved hjelp av
en linjal i alle avfasings- og bladhøydeposisjoner.
• Prøv ikke å feste spaltekniven i noen annen stilling enn den
som er anbefalt. Avstanden mellom spaltekniven og spissene
på sagtennene må være minst 2,0 mm.
• Riktig montering og justering av øvre bladvern (6) på
spaltekniven er avgjørende for sikker bruk av maskinen!
• Det er ikke tillatt å montere en annen spaltekile enn den som
er angitt i spesifikasjonen med en tykkelse på 2,3 mm.
Å feste til arbeidsbenk (fig. A2)
• Maskinrammen mellom føttene på hver side (17) har to hull til festing
på en arbeidsbenk. Bruk hullene diagonalt.
• For lettere håndtering kan maskinen festes på et stykke kryssfinér på
minst 15 mm.
• Når maskinen skal brukes, spennes kryssfinérplaten fast på
arbeidsbenken. Dermed blir det lettere å transportere maskinen fordi
man bare behøver å frigjøre klemmene.
Montere bordinnlegget (fig. D)
• Rett inn bordinnlegget (7) som vist, og sett tappene på baksiden av
bordinnlegget inn i hullene på baksiden av bordet.
• Trykk forsiden av bordinnlegget ned.
• Forsiden av bordinnlegget må være på linje med, eller litt lavere enn,
bordplaten. Baksiden må være på linje med bordplaten. Juster ved
hjelp av de fire justeringsskruene (26).
• Drei låseskruen (se innlegg i fig. D) med klokken i 90° for å låse
bordinnlegget på plass.
ADVARSEL: Maskinen må aldri brukes uten bordinnlegget.
Bordinnlegget må skiftes omgående hvis det blir slitt eller
skadet.
Justere sagbladet (fig. A2 & B3)
For optimal ytelse må bladet være parallelt med gjæringssporene.
Denne justeringen gjøres ved produksjon av sagen. Gjør slik hvis du vil
justere på nytt:
• Snu sagen på siden.
• Bruk en 10mm Unbrakonøkkel til å løsne brakettfestene (22) noe
(fig. B3).
• Juster braketten (23) til bladet står parallelt med skjermsporet (18)
(fig. A2).
• Stram brakettfestene (22) til 11 Nm (fig. B3).
Montere øvre bladvern (fig. E)
• Fest beskyttelsen (6) til spaltekniven (5) ved hjelp av bolten (27).
• Plasser skiven (28 & 29) og vingemutteren (30) på den andre siden
av bolten og trekk til.
Justering av bladhøyde (fig. A1)
Bladet kan heves og senkes når du dreier på det kombinerte hjulet for
heving og avfasing (11).
• Pass på at de øverste tre tennene på bladet bare såvidt kommer
gjennom overflaten på arbeidsemnet under saging. Dette sikrer at
maksimalt antall tenner fjerner materiell til enhver tid, slik at du
oppnår optimal ytelse.
Juster skjermen parallelt til bladet.
Skjermen er fabrikkinnstilt. Gjør slik hvis du trenger å justere den på nytt:
• Sett sagbladet i dets høyeste posisjon.
• Ta av øvre bladvern (6).
• Still inn avfasingsvinkelen på 0°.
• Utløs kantlåshendelen (13).
• Flytt skjermen (8) til den berører bladet.
• Sjekk at anlegget er parallelt med bladet.
60
Montering og innstilling av den parallelle avstandsholderen
(fig. A1, F1 & F2)
Kløvskjermen (8) kan installeres på venstre eller høyre side av bordsag.
• Plasser skruen (31) mot sporet (32) i kløvskjermen.
• Fest kløvskjermen ved å klemme til begge låsene (33) festes.
NORSK
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Bruk Unbrakonøkkelen til å løsne justeringsskruen (31) som fester
skjermen til skinnen.
• Juster skjermen parallelt til bladet.
• Stram til justeringsskruen.
• Lås kantlåshendelen og sjekk at skjermen står parallelt med bladet.
• Pass på å sette bladvernet tilbake på plass igjen etterpå.
ADVARSEL: Hvis det ikke er tilstrekkelig vandring i
drevlagermontasjen, tar du med utstyret til en autorisert
DEWALT-reparatør.
Justere kløyveskalaen
Kløvskalaen er bare korrekt når skjermen er montert til høyre for bladet.
• Sjekk at indikatoren (9) viser null på skalaen når vernet berører bladet.
Hvis indikatoren ikke angir nøyaktig null, løsner du skruen (34), flytter
indikatoren til 0 og strammer til skruene igjen.
Justering av avfasingsstopp og peker (fig. G1 & G2)
• Sett sagbladet i dets høyeste posisjon.
• Løs ut låsehendelen for avfasing (12) ved å skyve den opp og mot
høyre.
• Løsne skruene til avfasingsstoppet (35).
• Plasser en vinkelhake (36) på bordet og opp mot sagbladet (37).
• Juster avfasingsvinkelen ved hjelp av låsehendelen for avfasing (12)
til bladet ligger flatt mot vinkelhaken.
• Stram låsehendelen for avfasing (12).
• Drei på avfasingsstoppkammen (38) til den kommer i tett kontakt
med lagerblokken.
• Sjekk skalaen for avfasingsvinkel. Hvis det er nødvendig med
justeringer, løsner du på pekerskruen (39) og stiller pekeren til 0°.
• Stram pekerskruen (39).
• Gjenta fremgangsmåten ved 45° for avfasingsstopp på 45°, men ikke
juster pekeren.
Justere gjæringsskjermen (fig. H)
• Installer gjæringsskjermen (19) i sporet til venstre for bladet.
• Løsne festeknappen (40).
• Plasser en vinkelhake (36) mot anlegget (41) og sagbladet (37).
• Sjekk at indikatoren (42) viser 90° på skalaen. Hvis indikatoren ikke
angir nøyaktig 90°, løsner du skruen (43), flytter indikatoren til 90° og
strammer til skruen igjen.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL:
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter.
• Kontroller at maskinen er plassert slik at den tilfredsstiller
god ergonomi med hensyn til bordhøyde og stabilitet.
Området der maskinen plasseres skal velges slik at
operatøren har god oversikt og nok plass omkring maskinen
til å kunne håndtere arbeidsstykker uten begrensninger.
• Monter riktig sagblad. Ikke bruk sagblad som er utslitt.
Sagbladet må være konstruert for en omdreiningshastighet
som er større enn eller lik maksimal omdreiningshastighet for
sagen.
• Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker.
• La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn mot
sagbladet.
• La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære.
• Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til.
• Pass på at du ikke får hendene inn i bladområdet når sagen er koplet
til en elektrisk strømkilde.
• Du må aldri bruke sagen til frihåndsskjæring!
• Du må ikke sage forvridde, bøyde eller skålformede arbeidsemner.
Det må være minst en rett, glatt side som ligger inntill kløvskjermen
eller gjæringsmålet.
• Du må alltid støtte lange arbeidsemner, ellers kan det oppstå
tilbakeslag.
• Ikke fjern avskårete deler fra bladområdet, mens bladet er i drift.
Start - stopp (fig. A1)
• For å sette igang maskinen trukker du på den grønne startknappen.
• For å slå av maskinen trykker du på den røde stopp-knappen.
MERK: Å slå av og på kan skape kortsiktige spenningsendringer eller
-svingninger. Under ugunstige forhold kan det oppstå skader på andre
apparater i strømforsyningssystemer med lavspenning. Forstyrrelsene
inntreffer ikke hvis impedansen er mindre enn 0,262 Ohm.
Stikkontakter som brukes for disse verktøyene skal ha en 16 A treg
sikring med sikringsbryter.
Vanlig skjæring
• Bruk alltid spaltekniven.
• Pass alltid på at spaltekniven og bladvernet er riktig oppstilt.
Kløving (fig. A1 & I)
ADVARSEL: Skarpe kanter.
• Still inn avfasingsvinkelen på 0°.
• Juster sagbladhøyden. Riktig stilling på bladet er når spissen på tre
tenner stikker opp gjennom toppen av trematerialet. Juster høyden
på det øvre bladvernet etter behov.
• Still inn parallellanlegget til riktig avstand.
• Still baksiden av den L-formede skjermprofilen (48) med baksiden av
spaltekniven. Når du kløyver brede stykker tre, bør du skyve den
L-formede profilen (48) av hoveddelen av vernet, rotere det vertikalt
180° og sette det på plass igjen for å gi tilleggsstøtte.
• Hold arbeidsstykket flatt mot bordet og mot skjermen. Hold
arbeidsstykket unna bladet.
• Hold begge hender borte fra banen til sagbladet.
• Slå maskinen på og la sagbladet nå opp i full hastighet.
• Mat arbeidsemnet forsiktig inn under vernet. Hold det fast presset
mot kløvskjermen. La tennene skjære, ikke tving arbeidsemnet inn
mot bladet. Bladhastigheten bør holdes konstant.
• Bruk alltid en skyvestang (15) når du nærmer deg bladet.
• Etter at du har saget ferdig, må du slå av maskinen, la sagbladet
stoppe og fjerne arbeidsstykket.
ADVARSEL:
• Du må aldri skyve eller holde i den "frie" ferdigskårne siden
av arbeidsemnet.
• Ikke sag svært små arbeidsemner.
• Du må alltid bruke en skyvestang når du kløver små
arbeidsstykker.
Avfasing
• Still inn ønsket vinkel for avfasing.
• Fortsett som for kløving.
Tverrsaging (fig. J)
• Ta av kløvskjermen og sett gjæringsskjermen i ønsket spor.
• Lås gjæringsskjermen ved 0°.
• Still inn avfasingsvinkelen på 0°.
61
NORSK
• Juster sagbladhøyden.
• Hold arbeidsstykket flatt mot bordet og mot skjermen. Hold
arbeidsstykket unna bladet.
• Hold begge hender borte fra banen til sagbladet.
• Slå maskinen på og la sagbladet nå full hastighet.
• Hold arbeidsstykket fast mot skjermen og beveg det langsomt
sammen med skjermenheten inntil arbeidsstykket kommer inn under
det øvre bladvernet. La tennene skjære, ikke tving arbeidsemnet inn
mot sagbladet. Sagbladets hastighet skal være konstant.
• Etter at du har saget ferdig, må du slå av maskinen, la sagbladet
stoppe og fjerne arbeidsstykket.
Gjæring
• Sett gjæringsanlegget i ønsket vinkel.
• Fortsett som ved kapping.
Kombinert gjæring
Denne skjæringen er en kombinasjon av gjæring og avfasing.
• Still avfasingen til riktig vinkel og fortsett som ved tverrkløving.
Støtte for lange arbeidsstykker
• Lange arbeidsstykker bør støttes opp.
• Støtt opp ekstra lange arbeidsstykker med egnete hjelpemidler, for
eksempel sagkrakker, for å unngå at enden synker ned.
Støvavsug (fig. A2)
Maskinen er utstyrt med en støvavsugingsport på baksiden (16), som
egner seg til bruk sammen med avtrekksutstyr med 57/65 mm
munnstykker. Levert med maskinen er en reduksjonsport til bruk med
støvavtrekksmunnstykker med 34-40 mm diameter.
• Under drift, bruk alltid et støvavsug som er utformet i samsvar med
gjeldende regler om støvutslipp.
• Påse at støvavtrekksslangen som benyttes er passende for bruken
og for materialet som skjæres.
• Vær oppmerksom på at tilvirkede materialer som sponplater eller
MDF avgir flere partikler under skjæring enn naturlig trevirke.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke leveres av DEWALT
ikke er testet med dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet Reduser risikoen for
personskade ved å bare bruke tilbehør som anbefales av
DEWALT sammen med dette produktet.
SAGBLADER: BRUK ALLTID 250mm støysvake sagblad med 30mm
festehull. Hastighetsangivelsen skal være minst 4000 RPM. Bruk aldri blad
med mindre diameter. De vil ikke beskyttes tilstrekkelig.
TENNER
24
40
Din DEWALT-maskine er konstruert slik at den kan brukes i lang tid med
et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av maskinen.
Smøring
Motoren og lagrene trenger ingen ekstra smøring. Dersom det blir
vanskelig å heve og senke bladet, rengjør og smører du
høydejusteringsskruene:
• Snu sagen på siden.
• Rengjør og smør høydejusterende gjenger. Bruk vanlig smørefett.
Rengjøring
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og trekk strømledningen ut
av strømkilden får det rengjøres. Utilsiktet start kan
forårsake personskade.
Før bruk, undersøk nøye det øvre og nedre bladvernet samt
støvutsugningsslangen for å avgjøre om de fungerer riktig. Kontroller at
spon, støv eller partikler fra arbeidsstykket ikke kan føre til blokkering av
en av funksjonene.
Dersom deler av arbeidsstykket er klemt mellom sagbladet og
verneanordningene, koble maskinen fra strømforsyningen og følg
instruksjonene som er gitt i delen Montere sagbladet. Fjern de fastklemte
delene og remonter sagbladet.
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elektroverktøyet regelmessig med
en myk klut.
Rengjør støvsamlersystemet regelmessig (fig. L):
• Snu sagen på siden.
• Fjern skruene (46) (fig. L).
• Fjern alt støv og fest tilgangsdøren igjen (47) ved hjelp av skruene
(fig. L).
Miljøvern
60
Skift den øverste verneanordningen (delenr.: 247678-02) når den er
utslitt.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr.
62
Vedlikehold
Skinnelåsjustering (fig. A2 & K)
Kantlåsen er fabrikkinnstilt. Gjør slik hvis du trenger å justere den på nytt:
• Snu sagen på siden.
• Lås låsehendelen (13).
• Finn sekskantstangen (44) på undersiden av maskinen (fig. K).
• Løsne sperremutteren (45). Stram til sekskantstangen til fjæren på
låsesystemet klemmes sammen og skaper det ønskede ttykket på
kantlåsspaken. Stram til sperremutteren igjen mot sekskantstangen.
Tverrsaging med avfasing
• Still inn ønsket vinkel for avfasing.
• Fortsett som ved kapping.
BLADBESKRIVELSER
BRUKSOMRÅDE
DIAMETER
Bygg-sagblader (hurtigkløving)
Generelt bruk
250 mm
Fine tverrkutt
250 mm
Treverksagblader (gir glatte, rene kutt)
Fine tverrkutt
250 mm
Transport (fig. A1)
• Rydd bort strømkabelen
• Bær alltid maskinen i håndgrepene (3).
ADVARSEL: Ved transport av maskinen må den alltid øvre
bladvern være montert.
Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige
husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må skiftes ut, eller hvis du
ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet gjøres
tilgjengelig for kildesortering.
NORSK
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det
mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk
av resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av
miljøet og reduserer behovet for råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering av elektriske
produkter fra husholdningen, ved kommunale deponier eller gjennom
forhandleren når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og resirkulering av DEWALTprodukter etter at de har utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av våre autoriserte
serviceverksteder, som vil samle inn produktene for oss.
For informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted, ta kontakt
med det lokale DEWALT-kontoret på den adressen som er oppgitt i
denne bruksanvisningen. En oversikt over alle autoriserte DEWALTserviceverksteder og fullstendige servicevilkår finnes også tilgjengelig
på Internett, adresse: www.2helpU.com
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine
og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har
på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige
rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er
gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet
(EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALTverktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager,
komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte
det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha blitt
utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt
DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du
1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert
DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid.
Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet
under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av
material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato,
garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt
eller – etter vårt skjønn – å erstatte enheten vederlagsfritt,
forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle originale
komponenter.
Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn
nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen,
eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt
i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT
reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du
på internett under: www.2helpU.com.
63
PORTUGUÊS
SERRA DE MESA DW745
Parabéns!
Indica risco de incêndio.
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de experiência, um
desenvolvimento contínuo de produtos e o espírito de inovação fizeram
da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
profissionais.
Declaração de conformidade da CE
Dados técnicos
Voltagem
DW745-QS
DW745-LX
230
115
V
3
3
W
1700
1300
W
1100
936
Velocidade em vazio
min-1
3800
3800
Diâmetro da lâmina
mm
250
250
Furo da lâmina
mm
30
30
Espess. folha
mm
2,3
2,3
Espessura da lâmina separadora mm
2,3
2,3
Profundidade do corte a 90°
mm
77
77
Profundidade do corte a 45°
mm
57
57
Capacidade de corte
mm
508
508
Dimensões gerais
cm
570 x 700 x 466
570 x 700 x 466
Peso
kg
21,5
21,5
dB(A)
96
96
dB(A)
dB(A)
3
109
3
109
dB(A)
3
3
Tipo
Potência do motor (entrada)
Potência do motor (saída)
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da
pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da
potência sonora)
Arestas afiadas.
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DW745
A DEWALT declara que os produtos descritos em “dados técnicos” se
encontram em conformidade com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Além disso, estes produtos também se encontram em conformidade com
a Directiva 2004/108/CE e 2011/65/UE. Para obter mais informações,
contacte a DEWALT através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro técnico e
faz esta declaração em nome da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e Desenvolvimento de
Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
01.03.2012
Instruções de segurança
Fusíveis
Europa
Ferramentas de 230 V
10 Amperes,
alimentação de rede
NOTA: a actividade de ligar e desligar ferramentas poderá produzir
alterações ou flutuações de tensão temporárias. No caso de existirem
condições desfavoráveis nos sistemas de abastecimento de baixa tensão,
poderá verificar-se um desempenho reduzido noutros equipamentos.
No entanto, não irão ocorrer quaisquer perturbações se a impedância
for inferior a 0,25 ohms. As tomadas para estas ferramentas eléctricas
deverão estar dotadas de fusíveis de 16 amperes.
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade de cada aviso. Leia o
manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo eminente que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa que,
se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos
graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa que,
se não for evitada, poderá resultar em ferimentos ligeiros ou
moderados.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
64
Quando usar ferramentas eléctricas fixas observe as regras de
segurança aplicáveis no seu país para reduzir o risco de incêndio,
choque eléctrico e acidentes pessoais.
Leia todo o manual atentamente antes de utilizar a ferramenta.
Guarde este manual para futura referência.
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada.
Mesas e áreas de trabalho desarrumadas podem provocar acidentes.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha a ferramenta à chuva Não utilize a ferramenta em
situações em que haja humidade ou água. Mantenha a área de
trabalho bem iluminada (250 - 300 Lux). Não utilize a ferramenta
onde haja risco de fogo ou explosão, como por exemplo na presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Mantenha as crianças afastadas.
Não permita que crianças, visitantes ou animais aproximem-se da
área de trabalho ou que toquem a ferramenta ou o cabo de força.
4 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias, pois podem prender-se numa peça
móvel. Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido. Ao trabalhar ao ar livre,
de preferência use luvas adequadas e calçados anti-derrapantes.
5 Protecção pessoal
Sempre use óculos de protecção. Utilize uma máscara de protecção
para o rosto ou anti-poeira sempre que as operações possam
produzir poeira ou partículas que voem. Caso tais partículas sejam
PORTUGUÊS
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
consideravelmente quentes, use também um avental resistente ao
calor. Use sempre protectores auriculares. Utilize sempre um
capacete de segurança.
Cuidado com choques eléctricos
Evite contacto corporal com superfícies aterradas, como por
exemplo canos, radiadores, fogões e refrigeradores. Quando usar a
ferramenta em condições extremas tais como alto grau de humidade
ou ao trabalhar com soldaduras, a segurança eléctrica pode ser
melhorada com a colocação de um transformador de isolamento ou
disjuntor de fuga de terra (FI).
Verifique a sua posição
Mantenha-se sempre bem posicionado e em equilíbrio.
Esteja atento
Preste atenção no que faz. Use o bom senso. Não utilize
ferramentas quando estiver cansado.
Segure firmemente a peça de trabalho
Use grampos ou um torno para segurar a peça. É mais seguro e
permite manter as duas mãos livres para trabalhar.
Conecte o equipamento de extracção de pó
Caso sejam fornecidos dispositivos para a extracção e colecta de
pó, assegure-se de que os mesmos sejam correctamente
conectados e utilizados.
Retire as chaves de ajuste
Verifique sempre se as chaves de ajuste e chaves inglesas foram
retiradas da ferramenta antes de utilizá-la.
Cabos de extensão
Antes de iniciar o uso, verifique o estado do cabo de extensão e
substitua-o se estiver danificado. Quando usar a ferramenta ao ar
livre, utilize somente cabos de extensão apropriados para tal e
correctamente rotulados.
Use a ferramenta apropriada.
Neste manual consta as aplicações da ferramenta. Não force
pequenas ferramentas ou acessórios para que efectuem o trabalho
duma ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor e de uma
maneira mais segura se for utilizada para o fim indicado. Não force a
ferramenta.
Aviso! O uso de qualquer acessório ou da própria ferramenta para
realizar quaisquer operações além das recomendadas neste manual
de instruções pode causar riscos de ferimento.
Verifique se há peças danificadas
Antes do uso, verifique cuidadosamente se a ferramenta e o cabo de
força não estão danificados. Verifique se as peças móveis estão
alinhadas e engatadas, se há alguma peça partida, se as protecções
e os interruptores estão danificados, bem como quaisquer outras
condições que possam afectar o funcionamento da ferramenta.
Assegure-se de que a ferramenta esteja a funcionar correctamente e
a desempenhar as funções para as quais foi projectada. Não utilize
a ferramenta se houver alguma peça defeituosa. Não utilize a
ferramenta se o interruptor não funcionar para ligá-la ou desligá-la.
Providencie para que um técnico autorizado DEWALT efectue a troca
de quaisquer peças danificadas ou defeituosas. Nunca tente
efectuar reparos por sua própria conta.
Desconecte a ferramenta
Desligue a ferramenta e aguarde até que cesse todo movimento
antes de afastar-se dela. Desconecte a ferramenta quando não
estiver em uso, antes de trocar quaisquer peças ou acessórios e
antes de realizar a manutenção.
Evite o accionamento involuntário
Certifique-se de que a ferramenta esteja desligada antes de
conectá-la.
Não force o cabo eléctrico
Nunca puxe o cabo para retirar o conector da tomada. Proteja o
cabo contra o calor e evite o contacto com óleo e objectos cortantes.
Guarde as ferramentas que não estiverem em uso
Guarde as ferramentas que não estiverem em uso em lugar seco.
Feche-as com segurança, fora do alcance das crianças.
19 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para um desempenho melhor e mais seguro, mantenha as
ferramentas em boas condições e limpas. Siga as instruções para
manutenção e troca de acessórios. Mantenha todas as alavancas e
interruptores secos, limpos e livres de óleo e graxa.
20 Reparos
Esta ferramenta satisfaz as normas de segurança relevantes.
Providencie para que um técnico autorizado DEWALT conserte sua
ferramenta. Os reparos devem ser realizados somente por pessoas
qualificadas e as peças de reposição devem ser originais. A não
observância disso poderá resultar em perigos consideráveis para os
utilizadores.
Instruções de segurança adicionais para mesas de serrar
• Não utilize lâminas de serra com uma espessura de corpo superior
ou uma largura de dentes inferior à espessura da lâmina separadora.
• Certifique-se de que a lâmina roda no sentido correcto e de que os
dentes estão virados para a parte frontal da mesa de serrar.
• Verifique se todos os manípulos de travamento estão apertados
antes de começar a trabalhar.
• Certifique-se de que a lâmina e todas as flanges estão limpas e de
que as superfícies de contacto do colar estão em contacto com a
lâmina. Aperte firmemente a porca do eixo.
• Mantenha a lâmina da serra afiada e correctamente montada.
• Certifique-se de que a guia de corte está ajustada para a distância
correcta da lâmina - máximo 5 mm.
• Nunca ponha a serra a funcionar sem os resguardos superior e
inferior estarem colocados.
• Mantenha as mãos fora do alcance da lâmina da serra.
• Desligue a serra e retire a ficha da tomada quando pretender levar a
cabo qualquer operação de manutenção ou mudança de lâmina.
• Utilize sempre um pau para empurrar, e certifique-se de que não
coloca as mãos a menos de 150 mm da lâmina durante o corte.
• Não utilize a máquina com uma voltagem diferente da indicada.
• Não aplique lubrificantes na lâmina quando esta estiver a funcionar.
• Não se debruce sobre a máquina para chegar à parte detrás desta.
• Mantenha o pressionador sempre no seu lugar quando não estiver
em uso.
• Não se coloque na parte superior da unidade.
• Durante o transporte, certifique-se de que a parte superior da lâmina
de serra esteja coberta pelo resguardo.
• Não o utilize para manuseio ou transporte.
• Substitua imediatamente a inserção da mesa quando gasta ou
danificada.
• Verifique se a peça a trabalhar está correctamente apoiada.
Providencie sempre apoio adicional para peças de trabalho
compridas.
• Não aplique pressão lateral na lâmina da serra.
• Nunca corte liga leve. O equipamento não foi concebido para esta
operação.
• Não utilize discos abrasivos nem discos de corte de diamante.
• Não é permitido efectuar cortes de estrias, ranhuras ou entalhes.
• Em caso de acidente ou falha do equipamento, desligue
imediatamente o mesmo e retire a respectiva ficha da tomada de
electricidade. Comunique a falha e identifique o equipamento
defeituoso de forma adequada para evitar que outras pessoas o
utilizem.
• Quando a lâmina da serra ficar bloqueada devido a uma potência de
alimentação anormal durante o corte, desligue SEMPRE o
equipamento e retire a respectiva ficha da tomada de electricidade.
Retire a peça de trabalho e certifique-se de que a lâmina da serra
gira livremente. Ligue o equipamento e inicie uma nova operação de
corte com uma potência de alimentação reduzida.
• Retire a ficha da tomada de electricidade quando for necessário
substituir a lâmina ou efectuar qualquer acção de manutenção.
65
PORTUGUÊS
•
•
•
•
Use sempre protecções auditivas.
Use sempre óculos de protecção.
Use sempre uma máscara contra o pó ao serrar madeira.
Quaisquer falhas no equipamento, incluindo resguardos ou lâminas
de serra, devem ser comunicadas assim que verificadas.
Lâminas
• A velocidade máxima permitida da lâmina de serra deve ser sempre
igual ou superior à velocidade em vazio indicada na placa de
identificação da ferramenta.
• Não utilize lâminas de serra que não estejam em conformidade com
as dimensões especificadas nos dados técnicos. Não utilize
espaçadores para ajustar uma lâmina no fuso. Utilize apenas as
lâminas especificadas neste manual, conforme a norma EN 847-1.
• Considere a aplicação de lâminas especialmente projectadas para
redução de ruído.
• Não utilize lâminas HS.
• Não utilize lâminas de serra danificadas ou rachadas.
• Certifique-se de que a lâmina de serra escolhida é correcta para o
material que pretende cortar.
• Utilize sempre luvas para manuseamento das lâminas e materiais
perigosos. Sempre que possível, as lâminas devem ser
transportadas num estojo.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de serras:
- Ferimentos causados ao tocar nas peças móveis.
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
- Danos auditivos.
- Risco de acidentes causados ao tocar nas zonas não protegidas da
lâmina rotativa da serra.
- Risco de ferimentos ao substituir a lâmina da serra com as mãos
desprotegidas.
- Risco de trilhar os dedos ao abrir as protecções.
- Riscos de saúde causados pela inalação de resíduos de corte
produzidos ao serrar madeira, especialmente carvalho, faia e
aglomerados de fibra de densidade média.
Os factores a seguir indicados influenciam a produção de ruído:
- o material a cortar
- o tipo de lâmina de serra
- a força de alimentação
- manutenção da máquina
Os factores a seguir indicados influenciam a exposição a poeiras:
- lâmina de serra gasta
- extractor de poeiras com uma velocidade de ar inferior a 20 m/s
- peça de trabalho não orientada com precisão
Tendo em consideração os factores acima mencionados, a eficiência de
recolha da poeiras é de cerca de 95% de poeiras respiráveis.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
66
Use uma protecção respiratória.
Retire a ficha da tomada de electricidade quando for
necessário substituir a lâmina ou efectuar qualquer acção de
manutenção.
Mantenha as mãos afastadas da área de corte e da lâmina
de corte.
Ponto de transporte.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, o qual também inclui o ano de fabrico, está impresso
na superfície do equipamento.
Exemplo:
2012 XX XX
Ano de fabrico
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Máquina parcialmente montada
1 Conjunto da paralela de corte
1 Guia da esquadria
1 Lâmina
1 Conjunto de protecção superior da lâmina
1 Inserção da mesa
1 Chave de aperto
1 Chave do eixo
1 Adaptador de extracção de poeira
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios apresentam
sinais de danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo necessário à leitura
e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A1 - A3)
A1
1 Interruptor on/off
2 Botão de restauro do disjuntor
3 Entalhe para as mãos
4 Mesa
5 Lâmina separadora
6 Protector superior de lâmina
7 Inserção da mesa
8 Paralela de corte
9 Indicador da escala de corte
10 Botão de ajuste
11 Roda combinada de controlo do bisel e de elevação
12 Alavanca de bloqueio do bisel
A2
13 Alavanca de bloqueio da posição de corte
14 Armazenamento da chave de aperto
15 Alavanca de comando
16 Adaptador de extracção de poeira
17 Pé
18 Ranhura da paralela
PORTUGUÊS
A3
19 Guia da esquadria
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A sua serra de mesa profissional DW745 foi concebida para serrar ao
comprido e efectuar cortes transversais, em bisel e em esquadria em
madeira, derivados de madeira e plástico. Esta unidade foi concebida
para ser utilizada com lâminas de carboneto de 250 mm.
ATENÇÃO: não utilize o equipamento para fins diferentes
dos especificados acima.
NÃO utilize esta ferramenta em ambientes húmidos ou na presença de
gases ou líquidos inflamáveis.
Estas serras de mesa são ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as mesmas. É
necessária supervisão quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
falta de experiência e/ou conhecimentos, a menos que estejam
acompanhados de uma pessoa que se responsabilize pela sua
segurança. As crianças nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única tensão. Verifique
sempre se a tensão da rede corresponde à voltagem indicada na placa
de identificação.
A ferramenta tem isolamento duplo em conformidade com a
norma EN 61029; como tal, não é necessário um fio terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser substituído
por um cabo especialmente preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão aprovada com
3 núcleos, adequada para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1.5 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo na íntegra.
Montagem e afinação
ATENÇÃO: Antes da montagem de acessórios e da afinação
retire sempre a ficha da tomada.
Desempacotamento (fig. A1 & A2)
• Retire cuidadosamente a serra da caixa.
• A máquina está totalmente montada excepto a lâmina, a paralela de
corte, a protecção superior da lâmina e a inserção da mesa.
• Finalize a montagem, seguindo as instruções tal como descritas
abaixo.
• Coloque o pressionador (15) no seu local no lado direito da máquina
(fig. A2).
• Ajuste os pés (17) até a mesa (4) ficar nivelada em todas as
direcções.
• Desenrole completamente o cabo de alimentação.
ATENÇÃO:
• Mantenha o pressionador sempre no seu lugar quando não
estiver a ser utilizado.
• Ligue a ficha à tomada de corrente só antes de iniciar a
aplicação.
Montagem da lâmina da serra (fig. A1, A2 & B1 - B3)
ATENÇÃO: Certifique-se que a máquina está desligada da
corrente eléctrica.
ATENÇÃO: Os dentes de uma lâmina nova são muito
afiados e podem ser perigosos.
ATENÇÃO: a lâmina da serra TEM de ser substituída tal
como descrito nesta secção. Utilize APENAS as lâminas de
serra especificadas nos Dados técnicos. Sugerimos que utilize
lâminas DT4226. NUNCA instale outras lâminas de serra.
• Eleve o eixo da lâmina até ao máximo rodando a roda de controlo (11)
para a direita (fig. A1).
• Coloque a lâmina da serra na árvore do modo indicado na figura B1.
A falange externa (20) há uma saliência (ø 30 mm) adaptada para o
furo da lâmina. Certifique-se que os dentes estão virados para baixo
na parte frontal da mesa.
• Segure na árvore utilizando a chave de bocas e aperte a porca do
eixo (21) rodando para a direita com a chave do eixo (fig. B2).
• Para retirar a lâmina, proceda na ordem inversa.
ATENÇÃO: Verifique sempre o indicador da paralela de
corte e a lâmina separadora depois de ter substituído a
lâmina.
Ajuste da lâmina da serra (fig. A2 & B3)
Para um desempenho óptimo, a lâmina deve estar paralela às ranhuras
da esquadria. Este ajustamento vem feito de origem. Para fazer um
novo ajustamento:
• Vire a serra de lado.
• Utilizando a chave Allen de 10 mm, desaperte ligeiramente os
ajustadores de suporte (22) (fig. B3).
• Ajuste o suporte (23) até que a lâmina esteja equidistante à ranhura
da paralela (18) (fig. A2).
• Aperte os ajustadores de suporte (22) até os 11 Nm (fig. B3).
Ajustamento da altura da lâmina (fig. A1)
A lâmina pode ser elevada ou rebaixada rodando a roda combinada de
controlo do bisel e de elevação (11).
• Certifique-se de que os três dentes superiores da lâmina estejam
perfurando a superfície superior da peça durante a serragem. Dessa
forma, o número máximo de dentes estará a remover material a todo
o momento, assegurando o desempenho ideal.
Montagem da lâmina separadora (fig. A1 & C)
• Eleve o eixo da lâmina até o máximo rodando a roda de ajustamento
da altura da lâmina (11) para a direita (fig. A1).
• Solte o botão de travamento (24) algumas voltas utilizando a chave
fornecida (fig. C).
• Prima e mantenha o parafuso (24) para dentro para libertar
o mecanismo de fixação accionado por mola.
• Alinhe a ranhura (25) com o parafuso (24) e insira a lâmina
separadora até o topo da ranhura assentar no botão.
• Liberte o botão (24) e aperte firmemente utilizando a chave
fornecida.
ATENÇÃO:
• Quando devidamente alinhada, a lâmina separadora estará
numa posição paralela à lâmina no topo da mesa e no topo
da lâmina. Verifique utilizando uma extremidade direita em
todas as posições de altura da lâmina e do bisel.
• Não tente fixar a lâmina separadora em qualquer outra
posição que não a recomendada. A distância entre a lâmina
separadora e as pontas dos dentes da lâmina corresponde
a, pelo menos, 2,0 mm.
67
PORTUGUÊS
• Uma montagem e um alinhamento correctos da protecção
superior da lâmina (6) na lâmina separadora são essenciais
para uma operação segura!
• Não é permitido encaixar uma cunha abridora diferente para
a especificação fornecida, com uma espessura de 2,3 mm.
Fixação à bancada de trabalho (fig. A2)
• O quadro da máquina entre os pés de cada lado (17) é fornecido
com dois orifícios que permitem a fixação numa bancada de
trabalho. Utilize os orifícios diagonalmente.
• Para melhorar o manuseamento, fixe a máquina a um pedaço de
contraplacado com uma espessura mínima de 15 mm.
• Quando em utilização, a chapa de contraplacado pode ser fixada por
grampos à bancada de trabalho. Isso facilita o transporte da
máquina através da libertação dos grampos.
Montar a inserção da mesa (fig. D)
• Alinhe a inserção da mesa (7) do modo indicado e insira as
saliências da traseira da inserção da mesa nos orifícios situados na
parte traseira da mesa.
• Pressione para baixo a parte frontal da inserção da mesa.
• A parte frontal da inserção da mesa deve estar embutida ou
ligeiramente abaixo do topo da mesa. A traseira deve estar embutida
com o topo da mesa. Ajuste utilizando os quatro parafusos de
ajustamento (26).
• Rode o parafuso de fixação (veja a inserção na fig. D) 90º para a
direita para bloquear a inserção da mesa em posição.
ATENÇÃO: Nunca utilize a máquina sem a inserção da
mesa. Substitua imediatamente a inserção da mesa quando
gasta ou danificada.
Montagem da protecção superior da lâmina (fig. E)
• Fixe a protecção (6) à lâmina separadora (5) com o parafuso (27).
• Coloque a anilha (28 & 29) e a porca de orelhas (30) na outra
extremidade do parafuso e aperte-o.
Montagem e ajuste da guia paralela (fig. A1, F1 & F2)
A paralela de corte (8) pode ser instalada no lado direito ou esquerdo da
sua serra de mesa.
• Localize o parafuso (31) com a ranhura (32) na paralela de corte.
• Fixe a paralela de corte colocando no lugar ambos os fechos (33).
Ajustar a paralela equidistante à lâmina
A paralela vem ajustada de origem. Se necessitar de fazer um novo
ajustamento, proceda da seguinte forma:
• Coloque a lâmina da serra na sua posição mais elevada.
• Retire a protecção superior da lâmina (6).
• Ajuste o ângulo de inclinação para 0°.
• Desaperte a alavanca de bloqueio da guia (13).
• Desloque a paralela (8) até que toque na lâmina.
• Certifique-se de que a protecção está paralela à lâmina.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Utilizando uma chave Allen, afrouxe o parafuso de ajuste (31)
colocando a paralela na guia da paralela.
• Ajuste a guia paralela na lâmina.
• Aperte o parafuso de ajuste.
• Bloqueie a alavanca de bloqueio da guia e verifique se a paralela
está equidistante à lâmina.
• Certifique-se de que repõe a protecção da lâmina após o ajuste.
ATENÇÃO: Se não houver um deslocamento suficiente no
conjunto de suporte do carreto, leve a unidade a um agente
DEWALT autorizado.
68
Ajustar a escala de corte
A escala de corte só faz uma leitura correcta quando a paralela está
montada à direita da lâmina.
• Verifique se o indicador (9) indica zero na escala quando a lâmina
começar a tocar na lâmina. Caso o indicador não indique
exactamente zero, desenrosque os parafusos (34), mova o ponteiro
para 0 e aperte os parafusos.
Ajustamento do indicador e do bloqueio do bisel (fig. G1 & G2)
• Coloque a lâmina da serra na sua posição mais elevada.
• Solte a alavanca de bloqueio do bisel (12) puxando-a para cima
e para a direita.
• Desaperte o parafuso de bloqueio do bisel (35).
• Coloque um esquadro (36) na mesa e levantado contra a lâmina (37).
• Ajuste o ângulo do bisel utilizando a alavanca de bloqueio do bisel
(12) até que a lâmina esteja plana contra o esquadro.
• Aperte a alavanca de bloqueio do bisel (12).
• Vire a came de bloqueio do bisel (38) até que estabeleça um
contacto firme com o bloco de suporte.
• Verifique a escala de ângulo do bisel. Se for necessário fazer um
ajustamento, desaperte o parafuso do indicador (39) e ajuste o
indicador para 0°.
• Aperte o parafuso do indicador (39).
• Repita o procedimento aos 45° para o bloqueio do bisel de 45°, mas
não ajuste o indicador.
Ajuste da guia de esquadria (fig. H)
• Instale a guia de esquadria (19) na ranhura no lado esquerdo da
lâmina.
• Desaperte o botão de bloqueio (40).
• Ponha um esquadro (36) contra a face da guia (41) e a lâmina (37).
• Verifique se o indicador (42) indica 90° na escala. Caso o indicador
não indique exactamente 90°, desenrosque o parafuso (43), mova o
ponteiro para 90° e aperte o parafuso.
FUNCIONAMENTO
Modo de emprego
ATENÇÃO:
• Cumpra sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
• Certifique-se de que o equipamento é posicionado de forma
a satisfazer todos os requisitos ergonómicos em termos de
altura e estabilidade da mesa. O local de instalação do
equipamento deve ser seleccionado de forma a garantir que
o utilizador tenha uma boa visão da ferramenta e do material
a trabalhar e que exista espaço livre suficiente à volta do
equipamento para permitir o manuseamento da peça de
trabalho sem quaisquer restrições.
• Instale a lâmina correcta. Não use lâminas demasiado
gastas. A velocidade máxima de rotação da ferramenta não
deve exceder a indicada na lâmina.
• Não tente cortar peças excessivamente pequenas.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não esforce.
• Deixe o motor atingir a velocidade total antes de cortar.
• Certifique-se de que todos os botões de fixação e os
manípulos dos grampos estão fixos.
• Evite colocar as mãos na área da lâmina quando a serra estiver
conectada à energia eléctrica.
• Nunca utilize a sua serra para cortes sem utilizar as mãos!
• Não corte peças de trabalho torcidas, curvadas ou cortadas. Deve
haver pelo menos um lado direito, liso para ser encostado à paralela
de corte ou ao nível de esquadria.
PORTUGUÊS
• Apoie sempre peças de trabalho compridas para evitar reacções
violentas.
• Não remova nenhum detrito da área da lâmina enquanto a lâmina
está funcionando.
Ligar e desligar (fig. A1)
• Para ligar a máquina, pressione o botão verde de arranque.
• Para desligar a máquina, pressione o botão vermelho de bloqueio.
NOTA: A acção de ligar pode produzir flutuações
ou alterações temporárias da voltagem. Sob condições desfavoráveis,
em sistemas de alimentação públicos de baixa voltagem, poderá dar-se
o enfraquecimento de outros aparelhos eléctricos. Não ocorrerão
perturbações se a impedância for inferior a 0,262 Ohms.
As tomadas utilizadas para estas ferramentas eléctricas deverão estar
equipadas com um fusível corta-circuitos de 16 Amperes com uma
característica inerte.
Cortes básicos com a serra
• Use sempre a lâmina separadora.
• Certifique-se sempre de que a lâmina separadora e a protecção da
lâmina estão correctamente alinhados.
Corte recto (fig. A1 & I)
ATENÇÃO: Arestas afiadas.
• Ajuste o ângulo de inclinação para 0°.
• Ajuste a altura da lâmina de serra. A posição correcta da lâmina
verifica-se quando as extremidades dos três dentes ficam salientes
através da superfície superior da madeira. Ajuste a altura da
protecção superior da lâmina, conforme necessário.
• Ajuste a paralela para a distância desejada.
• Ajuste a posição do nível de perfil da paralela em forma de L (48)
com a traseira da lâmina separadora. Quando cortar peças grandes
de material, deslize o perfil da paralela em forma de L (48) para fora
da parte principal da paralela, rode verticalmente 180° e substitua
para fornecer um apoio adicional.
• Segure na peça de trabalho colocada na mesa e contra a guia.
Mantenha a peça de trabalho afastada da lâmina.
• Não coloca as mãos na trajectória da lâmina.
• Ligue a serra e deixe a lâmina alcançar a máxima velocidade.
• Desloque lentamente a peça de trabalho por baixo da protecção,
mantendo-a firmemente encostada à paralela de corte. Deixe os
dentes cortarem e não force a peça através da lâmina. A velocidade
da lâmina deve manter-se constante.
• Lembre-se de utilizar o pressionador (15) quando próximo da lâmina.
• Depois de terminar o corte, desligue a máquina, espere que a lâmina
pare e remova a peça de trabalho.
ATENÇÃO:
• Nunca empurre ou segure o lado cortado ou "livre" da peça
de trabalho.
• Não corte excessivamente peças de trabalho pequenas.
• Utilize sempre uma vareta de movimento ao efectuar cortes
longitudinais em peças de trabalho pequenas.
Cortes biselados
• Ajuste o ângulo de inclinação necessário.
• Utilize o mesmo procedimento que para os cortes laterais.
Cortes seccionais (fig. J)
• Retire a paralela de corte e instale a guia de esquadria na ranhura
desejada.
•
•
•
•
•
•
•
•
Bloqueie a guia de esquadria nos 0°.
Ajuste o ângulo de inclinação para 0°.
Ajuste a altura da lâmina de serra.
Segure na peça de trabalho colocada na mesa e contra a guia.
Mantenha a peça de trabalho afastada da lâmina.
Não coloca as mãos na trajectória da lâmina de serra.
Ligue a serra e deixe a lâmina da serra alcançar a máxima velocidade.
Segure firmemente na peça de trabalho contra a guia e mova
ligeiramente a peça de trabalho juntamente com o conjunto da guia
até que a peça de trabalho fique por baixo da protecção da lâmina
superior. Deixe os dentes cortarem e não force a peça através da
lâmina de serra. A velocidade da lâmina de serra deve ser mantida
constante.
Depois de terminar o corte, desligue a máquina, espere que a lâmina
de serra pare e remova a peça de trabalho.
Corte seccional do bisel
• Ajuste o ângulo de inclinação necessário.
• Utilize os mesmos procedimentos que para os cortes seccionais.
Cortes em esquadria
• Ajuste a guia de corte em esquadria no ângulo desejado.
• Utilize os mesmos procedimentos que para os cortes seccionais.
Esquadria composta
Este corte é uma combinação de um corte inclinado e de um corte em
esquadria.
• Ajuste o bisel para o ângulo desejado e proceda do mesmo modo
que um corte transversal de esquadria.
Apoio para peças longas
• Apoie sempre as peças longas.
• Apoie peças compridas, usando qualquer meio conveniente como
uma bancada ou coisa semelhante, para evitar que a extremidade
tombe.
Extracção do pó (fig. A2)
A máquina é fornecida com uma saída de extracção de poeiras na parte
posterior (16) adequada para utilização com equipamento de extracção
de poeiras equipado com bocais de 57/65 mm. A máquina também é
fornecida com uma porta de redução para utilização com bocais de
extracção de poeiras com um diâmetro de 34 a 40 mm.
• Em todas as operações, use um extractor de poeiras de acordo com
as directivas aplicáveis à emissão de poeiras.
• Certifique-se de que o tubo de extracção de poeiras é adequado à
aplicação e material a ser cortado.
• Tenha em atenção que os materiais fabricados pelo Homem como,
por exemplo, aglomerado ou MDF produzem mais partículas durante
o corte do que a madeira natural.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Dado que os acessórios, que não os
disponibilizados pela DEWALT, não foram testados com este
produto, a utilização de tais acessórios nesta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de lesão, deverão
utilizar-se apenas os acessórios recomendados pela
DEWALT com este produto.
LÂMINAS DA SERRA: UTILIZE SEMPRE lâminas de serra de ruído
reduzido de 250mm e orifícios de mandril de 30mm. O índice de
velocidade da lamina deve ser, pelo menos, de 4000 RPM. Nunca utilize
uma lâmina com um diâmetro mais pequeno. Se o fizer, a lâmina não fica
devidamente protegida.
69
PORTUGUÊS
DESCRIÇÕES DA LÂMINA
APLICAÇÃO
DIÂMETRO
DENTES
Lâminas de serra de construção (corte longitudinal rápido)
Utilização geral
250 mm
24
Corte transversais finos
250 mm
40
Lâminas de serra para trabalhos em madeira (permitem fazer cortes
macios e limpos)
Cortes transversais finos
250 mm
60
Substitua a protecção superior (referência 247678-02) quando esta
estiver gasta.
Para mais informações sobre os acessórios apropriados, consulte o seu
revendedor autorizado.
Transporte (fig. A1)
• Enrole o cabo de alimentação.
• Transporte sempre a máquina pelos entalhes para as mãos (3).
ATENÇÃO: Transporte sempre a máquina com a protecção
superior da lâmina colocada.
Manutenção
A sua máquina DEWALT foi concebida para funcionar durante muito
tempo com um mínimo de manutenção. O funcionamento satisfatório
contínuo depende de bons cuidados e limpeza regular da máquina.
Ajustamento do bloqueio da guia (fig. A2 & K)
A tensão do bloqueio da guia vem ajustada de origem. Se necessitar de
fazer um novo ajustamento, proceda da seguinte forma:
• Vire a serra de lado.
• Bloqueie a alavanca de bloqueio (13).
• Localize a haste hexagonal (44) na parte inferior da máquina (fig. K).
• Afrouxe a contraporca (45). Aperte a haste hexagonal até a mola no
sistema de bloqueio ficar comprimida, criando a tensão desejada na
alavanca de bloqueio da guia. Aperte novamente a contraporca
contra a haste hexagonal.
Lubrificação
O motor e os suportes não necessitam de qualquer lubrificação
adicional. Se se tornar difícil elevar e baixar a lâmina, limpe e unte os
parafusos de ajustamento da altura:
• Vire a serra de lado.
• Limpe e unte as roscas de ajustamento da altura. Utilize óleo para
aplicações normais.
Limpeza
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de lesões físicas graves,
desligue a unidade e retire a ficha da alimentação de
energia antes de a limpar. Um arranque acidental pode
causar lesões.
Antes de qualquer utilização, inspeccione cuidadosamente as
protecções superior e inferior da lâmina, bem como o tubo de extracção
de resíduos de corte, de forma a determinar se estes irão funcionar
apropriadamente. Certifique-se de que quaisquer aparas, resíduos de
corte ou partículas da peça de trabalho não podem resultar no bloqueio
de uma das funções.
70
No caso de existirem fragmentos da peça de trabalho encravados entre
a lâmina da serra e as protecções, retire a ficha do equipamento da
tomada de electricidade e siga as instruções fornecidas na secção
Montagem da lâmina da serra. Retire os elementos encravados e volte
a montar a lâmina da serra.
Mantenha as ranhuras de ventilação desobstruídas e limpe
regularmente a caixa da unidade com um pano suave.
Limpe regularmente o sistema colector de poeiras (fig. L):
• Vire a serra de lado.
• Retire os parafusos (46) (fig. L).
• Retire todo o pó e volte a apertar a porta de acesso (47) utilizando
os parafusos (fig. L).
Protecção do meio ambiente
Recolha em separado. Não deve deitar este produto fora
juntamente com o lixo doméstico normal.
Caso chegue o momento em que um dos seus produtos DEWALT
precise de ser substituído ou decida desfazer-se do mesmo, não o deite
fora juntamente com o lixo doméstico. Torne este produto disponível
para uma recolha em separado.
A recolha em separado de produtos e embalagens utilizados
permite que os materiais sejam reciclados e reutilizados.
A reutilização de materiais reciclados ajuda a evitar a
poluição ambiental e a reduzir a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão providenciar a recolha em separado de
produtos eléctricos junto das casas, em lixeiras municipais ou junto dos
fornecedores ao adquirir um novo produto.
A DEWALT oferece um serviço de recolha e reciclagem de produtos
DEWALT que tenham atingido o fim das suas vidas úteis. Para usufruir
deste serviço, entregue o seu produto em qualquer agente de
reparação autorizado que o irá recolher em nosso nome.
Para verificar a localização do agente de reparação mais próximo de si
contacte o escritório local da DEWALT no endereço indicado neste
manual. Se preferir, consulte a lista de agentes autorizados da DEWALT
e os dados completos dos nossos serviços de atendimento pós-venda
na Internet no endereço: www.2helpU.com
PORTUGUÊS
GARANTIA
.
A DEWALT confia na qualidade dos seus produtos e, como
tal, oferece uma garantia excepcional aos utilizadores
profissionais deste equipamento. Esta declaração de garantia
complementa os seus direitos contratuais enquanto utilizador
profissional ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando, seja de que
forma for. A garantia é válida nos Estados-membros da
União Europeia e nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito com o desempenho
da sua ferramenta da DEWALT, basta devolvê-la ao
revendedor no prazo de 30 dias, juntamente com a respectiva
embalagem e todos os componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra ferramenta. O produto
apenas poderá ter sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência para a sua
ferramenta DEWALT, num período de 12 meses após a
respectiva data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada gratuitamente
num agente de reparação autorizado da DEWALT. Será
necessário apresentar uma prova de compra. Inclui mão-deobra. O serviço inclui a mãode- obra, mas exclui quaisquer
acessórios e peças sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar um funcionamento
anómalo resultante de materiais ou mão-de-obra defeituosos
num período de 12 meses após a respectiva data de compra,
a DEWALT garante a substituição gratuita de todas as peças
defeituosas ou, de acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado incorrectamente ou de
forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a um desgaste
normal;
• Não tenham sido realizadas reparações por pessoas não
autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente com a respectiva
embalagem e todos os componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do seu agente de
reparação DEWALT mais próximo, indicado no catálogo
DEWALT ou contacte um escritório da DEWALT na morada
indicada neste manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da DEWALT, bem
como os dados de contacto completos do nosso serviço pósvenda no site: www.2helpU.com.
71
SUOMI
PÖYTÄMALLINEN RAKENNUSSAHA DW745
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran
tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi
ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
DW745-QS
DW745-LX
115
Jännite
V
230
Tyyppi
Moottorin teho (ottoteho)
3
3
W
1700
1300
Moottorin teho (antoteho)
W
1100
936
min-1
3800
3800
Terän halkaisija
mm
250
250
Teräkeskiön halkaisija
mm
30
30
Sahanterän leveys
mm
2,3
2,3
Jakoveitsen paksuus
mm
2,3
2,3
Sahaussyvyys 90°
mm
77
77
Sahaussyvyys 45°
mm
57
57
Halkaisukyky
mm
508
508
Kokonaismitat
cm
Paino
kg
Kuormittamaton kierrosnopeus
570 x 700 x 466 570 x 700 x 466
LPA (äänenpaine)
dB (A)
KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB (A)
LWA (ääniteho)
dB (A)
KWA (äänitehon vaihtelu)
dB (A)
21,5
21,5
96
3
109
96
3
109
3
3
Sulakkeet:
Eurooppa
230 V:n työkalut
10 A, verkkovirran varoke
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DW745
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/EU ja 2011/65/EU
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen
DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.03.2012
Turvaohjeet
Käytettäessä kiinteitä koneita on aina noudatettava kyseisessä
maassa voimassa olevia turvamääräyksiä, jotta tulipalon,
sähköiskun ja henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla.
Yleistä
HUOMAA: Jännitteen kytkeminen voi aiheuttaa lyhytaikaisia
jännitteenmuutoksia tai -vaihteluita. Sähköverkossa voi esiintyä häiriöitä, ja
muut laitteet voivat aiheuttaa niitä. Häiriöitä ei esiinny, jos impedanssi on
alle 0,25 ohmia. Pistorasia, johon tämä laite yhdistetään, on suojattava 16
ampeerin hitaalla sulakkeella.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä
huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan
henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan
vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei
tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen
loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä
aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
Terävät reunat.
72
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet työskentelyalueelta välttyäksesi
vaurioilta.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista konetta sateelle. Älä käytä konetta kosteissa tai märissä
olosuhteissa. Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus (250-300
luksia). Älä käytä konetta paikassa, jossa on tulipalo- tai
räjähdysvaara, esim. palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
3 Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle työskentelyaluetta
tai koskea koneeseen tai sähköjohtoon.
4 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin
osiin. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa. Kun
työskentelet ulkona, käytä sopivia käsineitä ja jalkineita, jotka eivät
luista.
5 Suojavaatetus
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvosuojaa, jos työskennellessä
syntyy pölyä tai hiukkasia. Jos hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä
myös lämpöä kestävää esiliinaa. Käytä aina kuulosuojaimia. Käytä
aina suojakypärää.
6 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin (esim. putket, lämpöpatterit,
liedet ja jääkaapit). Kun konetta käytetään äärimmäisen vaikeissa
olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa metallilastuja),
sähköturvallisuutta voidaan parantaa asentamalla koneeseen
eristysmuunnin tai maavuodon virrankatkaisin.
7 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
SUOMI
8 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua, kun
olet väsynyt.
9 Kiinnitä työstökappale kunnolla
Käytä ruuvipuristinta tai -kappaletta, jotta työstökappale pysyy
kunnolla kiinni. Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet
vapaaksi työhön.
10 Liitä pölynpoistolaite
Jos laitteissa on liitäntä pölynpoisto- ja pölynkeräyslaitteistolle,
varmista, että ne on kiinnitetty ja niitä käytetään oikein.
11 Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet
Tarkista, että jakoavaimet ja ruuviavaimet on poistettu koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
12 Jatkojohdot
Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda vaurioitunut johto uuteen.
Käytettäessä konetta ulkona sen kanssa saa käyttää vain
ulkokäyttöön soveltuvia ja sen mukaisesti merkittyjä jatkojohtoja.
13 Käytä oikeaa konetta
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Älä tee
pienillä työkaluilla tai varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista
työkalua. Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään oikeaan tarkoitukseen. Älä ylikuormita konetta.
Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen työhön, johon se on
tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja
lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
14 Tarkista, että kone on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone tai sähköjohto ole vaurioitunut.
Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut osat sekä suoja ole viallisia, ja että
kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa.
Varmista, että kone toimii oikein ja täyttää tehtävänsä. Älä käytä
konetta, jos jokin sen osista on vahingoittunut tai viallinen. Älä käytä
konetta, jos se ei käynnisty ja pysähdy virrankatkaisijasta. Viallinen
osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa DEWALTin
huoltoliikkeessä. Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
15 Irrota kone virtalähteestä.
Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin pysähtynyt, ennen
kuin poistut paikalta. Irrota kone virtalähteestä, kun konetta ei
käytetä, ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai lisävarusteen
vaihtamista, sekä ennen huoltoa.
16 Vältä tahatonta käynnistämistä
Varmista, että kone on pois päältä, ennen kuin kytket sen virtalähteeseen.
17 Huolehdi johdon kunnosta
Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä vetämällä johdosta.
Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
18 Varastoi käyttämättömät koneet
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa, lukitussa paikassa tai
korkealla lasten ulottumattomissa.
19 Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana tehokasta ja turvallista
työskentelyä varten. Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta
annettuja ohjeita. Pidä kaikki kädensijat ja virrankatkaisijat kuivina ja
puhtaina öljystä ja rasvasta.
20 Korjaukset
Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden mukainen Korjauta
työkalusi valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä. Korjauksia
saavat tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka käyttävät alkuperäisosia,
muutoin koneen käyttäjälle voi aiheuta vaarallisia tilanteita.
Sahanterät
• Sahanterän suurimman sallitun nopeuden on aina oltava sama tai
suurempi kuin laitekilvessä ilmoitettu työkalun tyhjäkäyntinopeus.
• Älä käytä sahanteriä, jotka eivät ole teknisissä tiedoissa esitettyjen
mittojen mukaisia. Älä käytä välikkeitä saadaksesi terän sopimaan
karaan. Käytä ainoastaan tässä käyttöohjeessa eriteltyjä, EN 847-1:n
mukaisia teriä.
• Harkitse erityisten melua vähentävien terien käyttämistä.
• Älä käytä HS-teriä.
• Älä käytä haljenneita tai vioittuneita sahanteriä.
• Varmista, että valittu terä sopii leikattavalle materiaalille.
• Käytä aina työkäsineitä sahanteriä ja höyläämättömiä tai teräviä
materiaaleja käsiteltäessä. Säilytä sahanterät mahdollisuuksien
mukaan teräsuojuksessa tai vastaavassa.
Erityisiä turvallisuusohjeita sahauspenkkien käyttöä varten
• Älä käytä sahanteriä, jotka ovat paksumpia tai joiden hammasleveys
on pienempi kuin halkaisuveitsen paksuus.
• Varmista että terä pyörii oikeaan suuntaan ja että terän hampaat
osoittavat sahauspenkin etupuolelle.
• Varmista että kaikki puristinkahvat on kiristetty tiukkaan ennen kuin
käynnistät sahan.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä sahaa:
- Pyöriviin osiin koskemisen aiheuttamat vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä
huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat:
- kuulon heikkeneminen.
- pyörivän sahanterän paljaille alueille aiheuttama onnettomuusvaara
• Varmista että kaikki terät ja laipat ovat puhtaat ja että kauluksen
uurretut puolet ovat terää vasten. Kiristä karamutteri tiukkaan.
• Pidä sahanterä terävänä ja oikein säädettynä.
• Varmista että jakoveitsi on säädetty oikealle etäisyydelle terästä,
enintään 5 mm:n päähän.
• Älä koskaan käytä sahaa ilman että ylä- ja alasuojukset ovat
paikoillaan.
• Pidä sormet loitolla terän sahausurasta.
• Tee saha jännitteettömäksi ennen terän vaihtoa ja huoltotöitä.
• Käytä aina työntökeppiä. Älä pidä käsiä 15 cm lähempänä terää
sahauksen aikana.
• Liitä kone ainoastaan arvokilvessä mainittuun jännitteeseen.
• Älä voitele terää sahauksen aikana.
• Älä kurkottele sahatessasi sahan terän taakse.
• Pidä työntötikku aina paikallaan, kun sitä ei käytetä.
• Älä seiso laitteen päällä.
• Varmista että sahanterän yläosa on suojattu esim. teräsuojuksella,
kun laitetta kuljetetaan.
• Älä käytä suojusta pitelemiseen tai kuljetukseen.
• Vaihda kulunut tai vaurioitunut sahauspöydän jatkokappale heti.
• Tarkista, että työkappale on hyvin tuettu. Tue pitkät työkappaleet aina
lisäksi ylimääräisesti.
• Älä paina sahanterää sivusuunnassa.
• Älä sahaa kevytmetalliseoksia. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu
tällaiseen työhön.
• Älä käytä hankaavia tai timanttilaikkoja.
• Urittaminen tai kyntesahaaminen ei ole sallittua.
• Jos sattuu onnettomuus tai laitteeseen tulee häiriö, katkaise heti virta
ja irrota pistoke pistorasiasta. Ilmoita häiriöstä ja merkitse viallinen
laite siten, että muut henkilöt eivät käytä sitä.
• Jos sahanterä jumiutuu sahaamisen aikana liiallisen voimankäytön
seurauksena, katkaise AINA laitteesta virta ja irrota pistoke
pistorasiasta. Irrota työstettävä kappale ja varmista, että sahanterä
kulkee vapaasti. Käynnistä laite ja aloita sahaaminen uudelleen
käyttämällä vähemmän voimaa.
• Kun terä on vaihdettava tai on tehtävä huoltotöitä. irrota virtapistoke
pistorasiasta.
• Käytä aina kuulosuojaimia.
• Käytä aina suojalaseja.
• Käytä hengityssuojainta, jos sahaat puuta.
• Raportoi koneen viat mukaan lukien suojat tai sahanterät heti, kun ne
havaitaan.
73
SUOMI
- onnettomuusvaara vaihdettaessa terää suojaamattomin käsin
- sormien puristumisen vaara suojuksia avattaessa
- sahajauhon hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat sahattaessa
varsinkin tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet
kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A1 - A3)
Seuraavat tekijät vaikuttavat melutasoon:
- leikattava materiaali
- sahanterän tyyppi
- syöttövoima
- koneen huolto
Seuraavat tekijät vaikuttavat pölylle altistumiseen:
- kulunut sahanterä
- pölynpoistolaite, jonka ilmannopeus on alle 20 m/s
- työkappaletta ei ohjata tarkasti
Ottaen huomioon edellä mainitut tekijät pölynkeräyksen tehokkuus on
noin 95 % hengitettävästä pölystä.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
A1
1 Virtakytkin
2 Virrankatkaisimen nollauspainike
3 Nostosyvennys
4 Pöytä
5 Jakoveitsi
6 Ylempi teräsuojus
7 Pöydän jatkokappale
8 Yhdensuuntainen halkaisuohjain
9 Halkaisuasteikko
10 Hienosäädin
11 Nosto- ja vinosäätöpyörä
12 Vinoasennon lukitsin
A2
13 Halkaisuasennon lukitsin
14 Terän/avaimen säilö
15 Työntökapula
16 Pölynpoiston sovitin
17 Tukijalka
18 Ohjainura
A3
19 jiiriohjain
Käytä suojalaseja.
KÄYTTÖTARKOITUS
Käytä hengityssuojainta.
Kun terä on vaihdettava tai on tehtävä huoltotöitä. irrota
virtapistoke pistorasiasta.
Liikuteltava pöytämallinen rakennussana DW745 on tarkoitettu puun ja
muovin sahaamiseen, katkaisemiseen ja jiiri- tai vinosahaamiseen. Tässä
laitteessa on käytettävä karbidikärkisiä teriä, joiden läpimitta on 250 mm.
VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta muihin tarkoituksiin.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä
nesteitä tai kaasuja.
Pidä kädet loitolla sahausalueelta ja sahanterästä.
Nämä pöytäsahat ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkötyökaluja.
ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää
tätä laitetta vain valvotusti.
Kantokohta.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2012 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 osittain koottu kone
1 Halkaisuohjain
1 jiiriohjain
1 Terä
1 Ylempi teränsuojussarja
1 Pöydän jatkokappale
1 Teräavain
1 Kara-avain
1 Pölynpoiston sovitin
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
74
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset)
käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus
ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee
huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää
yksin tämän tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Työkalu on kaksoiseristetty standardin EN 61029 mukaisesti;
tästä syystä maadoitusjohtoa ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi
hankkia DEWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista
jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1.5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
SUOMI
Asennus ja säädöt
VAROITUS: Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Purkaminen (kuva A1 & A2)
• Poista saha pakkauksesta varovasti.
• Saha on koottu kokonaan lukuunottamatta terää, halkaisuohjainta,
ylempää teräsuojusta ja pöydän jatkokappaletta.
• Viimeistele kokoaminen alla olevien ohjeiden mukaisesti.
• Aseta työntökeppi (15) paikalleen koneen oikealla puolella (kuva A2).
• Säädä jalkoja (17) kunnes pöytä (4) on vaakasuorassa.
• Kääri virtakaapeli täysin auki.
VAROITUS:
• Pidä työntötikku aina paikallaan, kun sitä ei käytetä.
• Kytke pistotulppa pistorasiaan vasta juuri ennen koneen
käynnistämistä.
Sahanterän asentaminen (kuva A1, A2 & B1 - B3)
VAROITUS: Varmista että saha ei ole liitetty virtalähteeseen.
VAROITUS: Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät - varo
ettet loukkaa itseäsi.
VAROITUS: Sahanterä ON vaihdettava tässä luvussa
kuvatulla tavalla. KÄYTÄ VAIN teknisissä tiedoissa kuvattuja
sahanteriä. On suositeltavaa valita DT4226. ÄLÄ KOSKAAN
kiinnitä tähän laitteeseen muita sahanteriä.
• Nosta terän kara ääriasentoonsa ylös pyörittämällä säätöpyörää (11)
myötäpäivään (kuva A1).
• Aseta terä karaan kuvan B1 mukaisesti. Ulommassa laipassa (20) on
ø 30 mm:n korotettu keskiö, joka sopii terän karan sisään. Varmista
että hampaat osoittavat pöydän eteureunaa kohti.
• Pidä karaa paikallaan kiintoavaimen avulla ja kiristä karamutteri (21)
pyörittämällä sitä myötäpäivään kara-avaimen avulla (kuva B2).
• Irrota terä päinvastaisessa järjestyksessä.
VAROITUS: Tarkista aina terän vaihtamisen jälkeen
halkaisuasteikon osoitin ja jakoveitsi.
Sahanterän säätäminen (kuva A2 & B3)
Jotta saha toimisi oikein, terän on oltava suunnattu jiiriurien mukaisesti.
Tämä säätö on tehty jo tehtaalla. Jos suuntaus on tehtävä uudelleen,
toimi seuraavasti:
• Käännä saha kyljelleen.
• Löysää kiinnittimiä (22) 10 mm:n kuusioavaimella (kuva B3).
• Säädä tukea (23), kunnes terä on yhdensuuntainen ohjainuran (18)
kanssa (kuva A2).
• Kiristä kiinnittimet (22) vääntömomenttiin 11 Nm (kuva B3).
Terän korkeuden säätäminen (kuva A1)
Voit nostaa ja laskea terää kääntämällä yhdistettyä nosto- ja
vinosahausohjainta (11).
• Varmista että terän kolme ylintä hammasta juuri ja juuri läpäisevät
työstettävän kappaleen yläpinnan sahattaessa. Täten varmistat, että
mahdollisimman monta hammasta sahaa kappaletta koko ajan,
jolloin sahausteho on mahdollisimman hyvä.
Halkaisuveitsen asentaminen (kuva A1 & C)
• Nosta terän kara ääriasentoonsa ylös pyörittämällä teränsäädön
ohjauspyörää (11) myötäpäivään (kuva A1).
• Löysää lukituspulttia (24) muutama kierros koneen mukana
toimitetulla avaimella (kuva C).
• Paina pultti (24) sisään ja pidä se painettuna vapauttaaksesi
jousikuormitetun puristusmekanismin.
• Aseta ura (25) ja pultti (24) kohdakkain ja työnnä halkaisuveistä
kunnes uran yläpinta lepää nupin varassa.
• Vapauta pultti (24) ja kiinnitä tiukasti koneen mukana toimitetulla
avaimella.
VAROITUS:
• Kun halkaisuveitsi on suunnattu oikein, se on samassa
linjassa terän ja pöydän yläpinnan kanssa sekä terän
yläpinnan kanssa. Tarkista suoruus suorakulmaimen avulla
kaikissa vinouskulmissa sekä eri teräkorkeuksilla.
• Älä yritä kiinnittää halkaisuveistä mihinkään muuhun kuin
suositeltuun asentoon. Halkaisuveitsen ja terän hampaiden
kärkien välisen etäisyyden on oltava vähintään 2,0 mm.
• Jotta saha toimisi oikein ja turvallisesti, ylemmän
teräsuojuksen (6) ja halkaisuveitsen asennus ja
yhdensuuntaisuus on erittäin tärkeää!
• Koneessa ei saa käyttää muunlaista halkaisuveistä kuin
oppaassa määriteltyä halkaisuveistä, jonka paksuus on
2,3 mm.
Kiinnittäminen höyläpenkkiin (kuva A2)
• Koneen jalkojen (17) välissä olevassa rungossa on kaksi reikää,
joiden avulla se voidaan kiinnittää höyläpenkkiin. Käytä reikiä
diagonaalisesti.
• Koneen käsittelyä voidaan helpottaa kiinnittämällä se vähintään
15 mm:ä paksuun vanerilevyyn.
• Vanerilevy voidaan kiristää höyläpenkkiin käytön ajaksi. Tämän
ansiosta koneen kuljettaminen käy helpommin, kun kiristimet on
avattu.
Pöydän jatkokappaleen asentaminen (kuva D)
• Aseta jatkokappale (7) kuvan mukaisesti ja työnnä jatkokappaleen
takana sijaitsevat kielekkeet pöydän takana sijaitseviin reikiin.
• Paina jatkokappaleen etureuna alas.
• Jatkokappaleen etureunan on oltava samassa tasossa pöydän
pinnan kanssa tai hieman sen alapuolella. Takareunan on oltava
samassa tasossa pöydän pinnan kanssa. Säädä tasoa neljän
säätöruuvin (26) avulla.
• Käännä lukitusruuvia (katso jatkokappalekuvasta D) 90°
myötäpäivään lukitaksesi pöydän jatkokappaleen paikalleen.
VAROITUS: Älä koskaan käytä konetta, jos pöydän
jatkokappale ei ole paikallaan. Vaihda kulunut tai vaurioitunut
sahauspöydän jatkokappale heti.
Ylemmän teräsuojuksen asentaminen (kuva E)
• Kiinnitä suojus (6) suojakiilaan (5) pultilla (27).
• Aseta aluslaatta (28 & 29) ja siipimutteri (30) pultin toiseen päähän ja
kiristä uudelleen.
Sivuohjaimen kiinnitys ja säätö (kuva A1, F1 & F2)
Halkaisuohjain (8) voidaan asentaa sahan kummallekin puolelle.
• Aseta ruuvi (31) kohdakkain halkaisuohjaimessa olevan aukon (32)
kanssa.
• Lukitse halkaisuohjain paikalleen molempien salpojen (33) avulla.
Sivuohjaimen säätäminen terän suuntaiseksi
Ohjain on säädetty tehtaalla. Jos sitä on säädettävä uudelleen, toimi
seuraavaksi:
• Aseta sahanterä korkeimpaan asentoon.
• Ylemmän teräsuojuksen (6) poistaminen.
• Aseta vinokulmaksi 0°.
• Vapauta kiskolukon vipu (13).
• Siirrä ohjainta (8) kunnes se koskettaa terää.
75
SUOMI
• Tarkista, että ohjainvaste on terän kanssa yhdensuuntainen.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää säätöruuvia (31) kuusioavaimella ja aseta ohjain
ohjaintangon kohdalle.
• Säädä sivuohjain terän suuntaisesti.
• Kiristä säätöruuvi.
• Lukitse kiskolukon vipu ja tarkista, että ohjain on yhdensuuntainen
terän kanssa.
• Vaihda teräsuojus säädön jälkeen.
VAROITUS: Jos rataslaakeri ei liiku tarpeeksi, vie laite
valtuutettuun DEWALT-huoltoliikkeeseen.
Halkaisuasteikon säätäminen
Halkaisuasteikko näyttää oikein vain, kun ohjain on asennettu terän
oikealle puolelle.
• Tarkista, että osoitin (9) näyttää nollaa asteikolla kun ohjain juuri ja
juuri koskettaa terää. Jos osoitin ei ole täsmälleen nollassa, löysää
ruuveja (34), siirrä osoitin 0-asentoon ja kiristä ruuvit.
Vinoasennon rajoittimen ja osoittimen säätäminen (kuva G1 & G2)
• Aseta sahanterä korkeimpaan asentoon.
• Vapauta vinoasennon lukitsin (12) työntämällä sitä ylöspäin ja
oikealle.
• Löysää vinoasennon rajoittimen ruuvia (35).
• Pane suorakulmain (36) sahauspöytää ja sahanterää (37) vasten.
• Säädä vinokulmaa vinoasennon lukitsimen (12) avulla, kunnes terä
on suorana kulmainta vasten.
• Kiristä vinoasennon lukitsin (12).
• Käännä vinoasennon nokkaa (38) kunnes se ottaa kiinni
laakerilohkoon.
• Tarkista vinokulman asteikko. Jos sitä on säädettävä, löysää
osoittimen ruuvia (39) ja aseta osoitin kulmaan 0°.
• Kiristä osoittimen ruuvi (39).
• Toista toimenpiteet kulmalle 45°, mutta älä säädä osoitinta.
Jiiriohjaimen säätö (kuva H)
• Aseta jiiriohjain (19) terän vasemmalla puolella olevaan uraan.
• Löysää lukitusnuppi (40).
• Laita suorakulmain (36) vasteen etupuolta (41) ja sahanterää (37)
vasten.
• Tarkista, että osoitin (42) näyttää 90° asteikolla. Jos osoitin ei ole
täsmälleen 90°, löysää ruuvia (43), siirrä osoitin 90°:een ja kiristä
ruuvi.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS:
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä.
• Varmista, että laite asetetaan ergonomisesti oikeaan
paikkaan. Alustan on oltava vakaa ja oikealla korkeudella.
Laitteen käyttöpaikka on valittava siten, että käyttäjällä on
esteetön näkymä ja riittävästi vapaata tilaa laitteen ympärillä,
jotta työstettävää kappaletta voidaan käsitellä vapaasti.
• Asenna suositusten mukainen sahanterä. Älä käytä kuluneita
sahanteriä. Sahan suurin pyörimisnopeus ei saa ylittää
sahanterän suurinta pyörimisnopeutta.
• Älä yritä sahata liian pieniä kappaleita.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä sahaa väkipakolla.
• Anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset ennen
sahaamista.
• Varmista että kaikki lukitusruuvit ja kahvat ovat tiukasti kiinni.
76
• Älä koskaan aseta kättä terän lähelle, kun saha on kytketty
sähköliitäntään.
• Älä koskaan käytä sahaa vapaalla kädellä sahaamiseen!
• Älä sahaa kieroja, taipuneita tai kuppimaisia kappaleita. Kappaleessa
on oltava vähintään yksi suora, sileä puoli, joka voidaan asettaa
halkaisuohjainta tai jiiriasteikkoa vasten.
• Tue aina pitkät työstettävät kappaleet estääksesi takaiskuja.
• Älä ryhdy poistamaan ylimääräisiä sahauskappaleita terän alueelta
terän pyöriessä.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva A1)
• Koneen käynnistämiseksi paina vihreää käynnistysnappia.
• Koneen pysäyttämiseksi, paina punaista pysäytysnappia.
HUOMAA: Kytkeminen voi aiheuttaa lyhytaikaisia jännitteen muutoksia tai
vaihteluja. Muiden sähkölaitteiden toiminta saattaa heikentyä
epäsuotuisissa olosuhteissa käytettäessä julkisia matalajännitteen
sähköjärjestelmiä. Häiriöitä ei ilmene, jos impedanssi on alle 0,262 ohmia.
Pistorasiat, joihin tällaiset sähkötyökalut kytketään, on suojattava 16
ampeerin hitaalla automaattivarokkeella.
Tavallinen sahaus
• Käytä aina jakoveistä.
• Varmista aina, että jakoveitsi ja teräsuojus ovat samassa linjassa.
Halkaisusahaus (kuva A1 & I)
VAROITUS: Terävät reunat.
• Aseta vinokulmaksi 0°.
• Säädä sahanterän korkeus. Terä on oikeassa asennossa, kun
kolmen hampaan kärjet työntyvät juuri ja juuri puun yläpinnan läpi.
Säädä ylemmän teräsuojuksen korkeutta, kun tarpeellista.
• Aseta sivuohjain oikealle etäisyydelle.
• Aseta L-muotoisen ohjaimen profiili (48) samaan tasoon
halkaisuveitsen takapään kanssa. Leveitä kappaleita halkaistaessa
vedä L-muotoisen ohjaimen profiili (48) irti ohjaimesta, pyöritä sitä
pystysuunnassa 180° ja laita paikoilleen kappaleen tukemiseksi.
• Pidä työstettävää kappaletta painettuna pöytää ja ohjainta vasten.
Pidä työstettävä kappale pois terän ulottuvilta.
• Pidä molemmat kädet poissa terän kulkureitiltä.
• Kytke kone päälle ja anna sahanterän saavuttaa täysi nopeus.
• Syötä työstettävää kappaletta hitaasti suojuksen alle. Paina sitä
samalla tiukasti halkaisuohjainta vasten. Anna terän hampaiden
katkaista kappale vapaasti; älä pakota kappaletta terää kohti. Pidä
terän nopeus koko ajan samana.
• Muista käyttää työntökeppiä (15), kun työskentelet lähellä terää.
• Kun sahaus on valmis, sammuta kone, anna terän pysähtyä ja poista
työkappale.
VAROITUS:
• Älä koskaan työnnä tai pidä kiinni työstettävän kappaleen
vapaasta, ei-sahattavasta osasta.
• Älä sahaa hyvin pieniä kappaleita.
• Käytä aina työntötikkua aina sahatessasi hyvin pieniä
kappaleita.
Vinosahaus
• Aseta vinosahauskulma haluamaksesi.
• Toimi kuten halkaisusahauksessa (kuituja pitkin tapahtuvassa
sahauksessa).
Katkaisusahaus (kuva J)
• Irrota halkaisuohjain ja asenna jiiriohjain haluamaasi uraan.
• Lukitse jiiriohjain kulmaan 0°.
SUOMI
• Aseta vinokulmaksi 0°.
• Säädä sahanterän korkeus.
• Pidä työstettävää kappaletta painettuna pöytää ja ohjainta vasten.
Pidä työstettävä kappale pois terän ulottuvilta.
• Pidä molemmat kädet poissa sahanterän kulkureitiltä.
• Kytke kone päälle ja anna sahanterän saavuttaa täysi nopeus.
• Pidä työkappale tiukasti ohjainta vasten ja liikuta työkappaletta
hitaasti yhdessä ohjaimen kanssa, kunnes työkappale tulee ylemmän
teräsuojuksen alle. Anna terän hampaiden katkaista kappale
vapaasti; älä pakota kappaletta terää kohti. Terän nopeuden on
pysyttävä vakiona.
• Kun sahaus on valmis, sammuta kone, anna terän pysähtyä ja poista
työkappale.
Vinokatkaisusahaus
• Aseta vinosahauskulma haluamaksesi.
• Toimi kuten katkaisusahauksen yhteydessä on kerrottu.
Jiirisahaus
• Aseta jiiriohjain haluttuun kulmaan.
• Toimi kuten katkaisusahauksen yhteydessä on kerrottu.
Yhdistetty vino- ja jiirisahaus
Tämä sahaus on jiiri- ja vinosahauksen yhdistelmä.
• Aseta vinokulma halutuksi ja toimi kuten jiirikatkaisussa.
Pitkien työstökappaleiden tuki
• Tue aina pitkät työstökappaleet
• Pitkät työstökappaleet voidaan tukea sahapukkia yms. vasten,
etteivät työstökappaleen päät roiku ilmassa.
Pölyn poisto (kuva A2)
Laitteen takaosassa (16) on pölynimuaukko, joka soveltuu pölynimurin
käyttöön, jossa on 57/65 mm:n suuttimet. Laitteessa on sovitinliitäntä
halkaisijaltaan 34-40 mm:n pölynimusuutinten käyttöä varten.
• Käytä aina pölynkeräyslaitetta, joka on pölynpoistoa koskevien
säännösten mukainen.
• Varmista, että käytettävä pölynimuletki on sopiva laitetta ja
sahattavaa materiaalia varten.
• Kiinnitä huomio siihen, että keinotekoiset materiaalit kuten lastulevy
ja MDF tuottavat sahattaessa enemmän pölyhiukkasia kuin
luonnollinen puu.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska muita kuin DEWALTin tarjoamia
lisävarusteita ei ole testattu tämän tuotteen kanssa, niiden
käyttö tämän työkalun kanssa voi olla vaarallista.
Vahinkoriskin vähentämiseksi tämän tuotteen kanssa tulee
käyttää ainoastaan DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
SAHANTERÄT: KÄYTÄ AINA 250mm äänivaimennettuja sahanteriä
30mm:n asennusaukoilla. Nimellisnopeuden on oltava vähintään 4000
KIERR./MIN. Älä koskaan käytä pienemmän halkaisijan teriä. Niiden käyttö
ei ole turvallista
TERÄN KUVAUS
SOVELLUS
HALKAISIJA
HAMMAS
Rakennustöiden sahanterät (nopea katkaisu)
Yleiskäyttö
250 mm
24
Hienot poikkileikkaukset
250 mm
40
Puunkäsittelyyn tarkoitetut sahanterät (tasaiset ja puhtaat
leikkaustulokset)
Hienot poikkileikkaukset
250 mm
60
Vaihda yläsuojus (osanro 247678-02), kun se on kulunut.
Kuljetus (kuva A1)
• Kokoa verkkokaapeli kasaan
• Kanna konetta aina nostosyvennyksistä kiinnipitäen (3).
VAROITUS: Kuljeta konetta aina ylempi teräsuojus
asennettuna.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa
mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Kiskolukon säätäminen (kuva A2 & K)
Kiskolukon kireys on säädetty tehtaalla. Jos sitä on säädettävä
uudelleen, toimi seuraavaksi:
• Käännä saha kyljelleen.
• Lukitse lukitsin (13).
• Etsi kuusiotanko (44) koneen alapuolelta (kuva K).
• Löysennä siipimutteri (45). Kiristä kuusiotanko kunnes lukitusjousi
puristaa riittävästi kiskolukon vipua. Kiristä siipimutteri uudelleen
kuusiotankoa vasten.
Voitelu
Moottori ja laakerit eivät vaadi lisävoitelua. Jos terän nostaminen tai
laskeminen vaikeutuu, puhdista ja rasvaa korkeussäädön ruuvit:
• Käännä saha kyljelleen.
• Puhdista ja rasvaa korkeussäädön kierteet. Käytä rasvaamiseen
yleisrasvaa.
Puhdistus
VAROITUS: Vakavien henkilövammojen vaaraa voidaan
vähentää kytkemällä laite pois päältä ja irrottamalla
koneen virtajohto sähköverkosta ennen puhdistusta.
Vahingossa tapahtuva käynnistyminen voi aiheuttaa
vamman.
Ennen käyttämistä tutki ylempi ja alempi terän suojus tarkasti. Tarkista,
että pölynpoistoputki toimii oikein. Varmista, että sahanpuru, pöly tai
puunpalat eivät estä näiden osien toimintaa.
Jos puunpaloja on jäänyt sahanterän ja suojusten väliin, irrota pistoke
pistorasiasta ja nouda luvun Sahanterän asentaminen ohjeita. Irrota
jumiutuneet osat ja aseta sahanterä takaisin paikalleen.
Pidä ilmanvaihtoaukot puhtaina. Puhdista kotelo säännöllisesti
pehmeällä liinalla.
Puhdista purunkeräysjärjestelmä säännöllisesti (kuva L):
• Käännä saha kyljelleen.
• Irrota ruuvit (46) (kuva L).
• Poista kaikki puru ja lukitse luukku (47) takaisin paikalleen ruuvien
avulla (kuva L).
Ympäristön suojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin
kotitalousjätteen kanssa.
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on kerättävä erikseen.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista.
77
SUOMI
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten erillinen keräys
mahdollistaa materiaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön.
Kierrätettyjen materiaalien uudelleenkäyttö auttaa
ehkäisemään ympäristön saastumisen ja vähentää raakaaineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista viedä kotitalouksien
sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle
ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT -tuotteiden keräykseen ja
kierrätykseen sen jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit
hyötyä tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen sijainnin ottamalla
yhteyden DEWALTin toimistoon, joka sijaitsee tässä käsikirjassa
annetussa osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT -huoltoliikkeistä
sekä yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen
takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän
sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalun toimintaan,
palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen.
Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja
ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden
kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan
huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn.
Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana
ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan
vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata
laitetta,
• ostotodistus esitetään;
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen
jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta
tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään
DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on
Internet-sivustossa: www.2helpU.com.
78
SVENSKA
BORDSSÅG DW745
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig
produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
Tekniska data
MASKINDIREKTIV
DW745
DW745-QS
DW745-LX
115
Spänning
V
230
Typ
Motor effektförbrukning (in)
3
3
W
1700
1300
Motoreffekt (ut)
EC-Följsamhetsdeklaration
W
1100
936
Varvtal obelastad
min-1
3800
3800
Klingdiameter
mm
250
250
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under “tekniska data”
uppfyller:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv 2004/108/EC ja 2011/65/EU.
För mer information, var god kontakta DEWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska filen och
gör denna förklaring å DEWALTs vägnar.
Håldiameter
mm
30
30
Tjocklek klingliv
mm
2,3
2,3
Tjocklek spaltkniv
mm
2,3
2,3
Sågdjup vid 90°
mm
77
77
Sågdjup vid 45°
mm
57
57
Klyvningskapacitet
mm
508
508
Totala dimensioner
cm
570 x 700 x 466
570 x 700 x 466
Vikt
kg
21,5
21,5
01.03.2012
LPA (ljudtryck)
KPA (ljudtryck, osäkerhet)
LWA (ljudstyrka)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
109
96
3
109
Säkerhetsanvisningar
KWA (ljudstyrka, osäkerhet)
dB(A)
3
3
Säkring:
Europa
230 V verktyg
10 Ampere, elnät
OBSERVERA: Att byta aktivitet kan eventuellt ge upphov till kortvariga
spänningsförändringar eller variationer. Under ogynnsamma omständigheter i
allmänna lågspänningssystem kan nedsättning av andra apparaters funktion
inträffa. Störningar kommer inte att inträffa om impedansen är mindre än 0,25
Ohm. Eluttag som används för dessa elektriska verktyg ska säkras med 16
Ampere avbrott med trög utlösning.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för varje signalord. Var
god läs handboken och uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om den
inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller allvarlig
personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om
den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om
den inte undviks, kan resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
Iakttag, när du använder stationära elverktyg, alltid de
säkerhetsbestämmelser som gäller i ditt land för att minska risken
för brand, elektriska stötar och personskada.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder verktyget.
Behåll denna bruksanvisning för framtida referens.
Allmänt
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktiga eller
våta platser. Ha bra belysning över arbetsytan (250 - 300 Lux).
Använd inte verktyget där det finns risk för eldsvåda eller explosion,
t.ex. i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
3 Håll barn undan
Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma i närheten av
arbetsplatsen eller att röra vid verktyget eller sladden.
4 Klä dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga
delar. Använd hårnät om du har långt hår. Vid arbete utomhus bör du
helst bära lämpliga handskar och halkfria skor.
5 Skyddskläder
Använd alltid skyddsglasögon. Använd ansiktsmask om arbetet
förorsakar damm eller partiklar i luften. Om dessa partiklar kan
väntas vara heta, bör du också bära ett värmebeständigt förkläde.
Använd alltid hörselskydd. Bär alltid en skyddshjälm
6 Eliminera risken för elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t.ex. rör, värmeelement,
vattenkokare och kylskåp). Om apparaten används under extrema
omständigheter (t.ex. hög fuktighet, om metallspån produceras etc.),
kan den elektriska säkerheten förbättras genom att använda en
isolerande transformator eller en (FI) jordslutningsbrytare.
7 Sträck dig inte för mycket
Se till att du alltid har säkert fotfäste och balans.
Vassa kanter.
79
SVENSKA
8 Var uppmärksam
Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget när du
är trött.
9 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att hålla fast
arbetsstycket. Det är säkrare än att använda handen och du får
bägge händerna fria för arbetet.
10 Anslut dammutsugningsutrustning
Om möjligheter finns för anslutning av utrustning för dammutsugning
och dammuppsamling ska sådan utrustning anslutas och användas
på korrekt sätt.
11 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits bort från verktyget
innan det startas.
12 Förlängningssladdar
Kontrollera förlängningssladden innan den används. Byt ut den om
det behövs. Om verktyget används utomhus ska bara
förlängningssladdar som är avsedda för utomhusbruk användas.
13 Använd rätt verktyg
Använd inte verktyg för ändamål de inte är avsedda för. Tvinga inte
verktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Använd endast tillbehör och tillsatser som är rekommenderade i
bruksanvisningen och katalogerna. Överbelasta inte verktyget.
Varning! Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och katalogerna. Användning
av annat verktyg eller tillbehör kan innebära risk för personskada.
14 Kontrollera verktyget för skador
Kontrollera verktyget och sladden för skador innan du använder
verktyget. Kontrollera att de rörliga delarna inte har fastnat eller är
felmonterade. Kontrollera även att övriga delar och skydd inte är
skadade och att det inte föreligger några andra fel som kan påverka
verktygets funktion. Kontrollera att verktyget fungerar riktigt och kan
utföra de avsedda funktionerna. Använd inte verktyget om fel
uppstått på någon av dess delar. Använd inte verktyget om det inte
kan kopplas till och från med strömbrytaren. Om fel uppstår skall
delarna bytas ut av en auktoriserad DEWALT serviceverkstad.
Försök aldrig reparera verktyget själv.
15 Drag ur kontakten
Stäng av verktyget och låt det stanna helt innan du lämnar det utan
tillsyn. Tag ur kontakten när verktyget inte är i bruk samt före byte av
någon del av verktyget, tillbehör eller verktygsfästen och innan
serviceåtgärder utförs.
16 Undvik oavsiktlig start
Kontrollera att verktyget är avstängt innan du sätter i kontakten.
17 Misshandla inte sladden
Drag aldrig i sladden för att koppla lös stickkontakten. Utsätt inte
sladden för värmekällor, olja eller skarpa kanter.
18 Förvara verktyg säkert
När verktyget inte används ska det förvaras på en torr plats och
låsas undan ordentligt, utom räckhåll för barn.
19 Sköt verktyget med omsorg
Håll dina verktyg rena och i gott skick för bättre och säkrare funktion.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte av tillbehör. Håll alla
handtag och strömbrytare torra, rena och fria från olja och fett.
20 Reparationer
Detta verktyg uppfyller alla relevanta säkerhetsbestämmelser. Låt det
endast repareras av ett auktoriserat DEWALT serviceombud.
Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal som
använder originaldelar, annars kan användaren utsättas för stor fara.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för sågbänkar
• Använd inte sågblad med en större godstjocklek eller smalare
tandbredd än spaltknivens tjocklek.
• Se till att bladet roterar i rätt riktning och att tänderna pekar mot
sågbänkens framsida.
80
• Se till att alla klämhandtag är åtdragna innan du börjar utföra något
arbete.
• Se till att alla flänsringar för blad och spindel är rena och att flänsringens
försänkta sida ligger mot bladet. Drag åt spindelmuttern stadigt.
• Håll sågbladet vasst och välriktat.
• Håll klyvkniven inställd på rätt avstånd från bladet - max 5 mm.
• Använd aldrig sågen utan både det övre och det undre bladskyddet
på plats.
• Håll händerna undan från sågbladets bana.
• Frånkoppla maskinen från strömnätet innan du byter blad eller utför
underhållsverksamheter.
• Använd alltid ett skjutträ och se till att du inte håller händerna
närmare sågbladet än 150 mm medan du sågar.
• Försök aldrig köra på fel nätspänning.
• Smörj aldrig bladet medan det löper.
• Sträck dig aldrig bakom sågbladet.
• Håll påskjutaren alltid på sin plats när den inte används.
• Stå inte på apparaten.
• Se vid transport till att sågbladets övre del är täckt, t.ex. med
skyddet.
• Använd inte skyddskåpan till att lyfta eller flytta maskinen.
• Byt genast ut bordsinlägget om det är slitet eller skadat.
• Se till att arbetsstycket har tillräckligt stöd. Se alltid till att långa
arbetsstycken har extra stöd.
• Lägg aldrig tryck från sidan på sågbladet.
• Såga aldrig i lätta legeringar. Maskinen är inte konstruerad för sådan
användning.
• Använd inte slipskiva eller diamantskärande trissor
• Falssågning, skårning eller gängning är inte tillåtet.
• I händelse av olycka eller maskinhaveri, stäng omedelbart av
maskinen och dra ut kontakten. Rapportera falleringen och märk
maskinen på ett lämpligt sätt, som förhindrar att andra personer
använder den defekta maskinen.
• När sågklingan låser sig på grund av onormal matningskraft under
sågningen, stäng ALLTID av maskinen och koppla bort den från
strömförsörjningen. Ta bort arbetsstycket och se till att sågklingan går
fri. Sätt på maskinen och påbörja en ny sågning med lägre
matningskraft.
• Dra ut kontakten ur eluttaget vid byte av klinga, eller när något
underhåll behöver göras.
• Bär alltid hörselskydd.
• Bär alltid säkerhetsglasögon.
• Bär alltid dammfilterskydd vid sågning i trä.
• Fel i maskinen, inklusive skydd och sågklingor skall rapporteras så
snart de upptäcks.
Sågblad
• Sågbladets tillåtna hastighet ska alltid vara lika med eller högre än
verktygets obelastade varvtal, detta står på typskylten.
• Använd aldrig sågblad som inte överensstämmer med
dimensionerna som anges i maskinens tekniska data. Använd aldrig
passringar för att få ett sågblad att passa på spindeln. Används
endast de sågblad som anges i denna handbok, de måste uppfylla
EN 847-1.
• Eventuellt kan du använda specialklingor för reducerat buller.
• Använd aldrig HS-blad.
• Använd aldrig spruckna eller skadade sågblad.
• Se till att välja sågklinga som är lämpligt för det material som skall
sågas.
• Ha alltid handskar på för att ta i sågblad och vassa material. Sågblad
bör om möjligt bäras i hållare.
Inneboende risker
Följande risker är naturligt förekommande vid användningen av sågar:
- personskador orsakade av att vidröra roterande delar
SVENSKA
Trots applicering av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
implementeringen av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. Dessa är:
- Hörselnedsättning.
- Risk för olyckor orsakade av oövertäckta delar av det roterande
sågbladet.
- Risk för personskada vid byte av sågklinga med oskyddade händer.
- Risk för att klämma fingrar vid öppnande av skyddsplåtar.
- Hälsorisker orsakade av att andas in damm som skapats vid sågning
i trä, särskilt ek, bok och MDF.
Följande faktorer påverkar bullernivån:
- materialet som ska sågas
- typen av sågblad
- matningskraften
- maskinunderhåll
Följande faktorer påverkar hur mycket sågdamm som uppstår:
- slitet sågblad
- dammutsugare med lufthastighet under 20 m/s
- arbetsstycket leds inte exakt
Med iakttagande av ovannämnda faktorer har dammuppsamlingen en
verkningsgrad på ca. 95 % av damm som kan inandas.
1 Dammutsugningsadapter
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör som kan ha
uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig om att Du förstår
instruktionerna innan Du börjar använda maskinen.
Beskrivning (fig. A1 - A3)
A1
1 Strömbrytare
2 Återställningsknapp för kretsbrytare
3 Greppurtag
4 Bord
5 Klyvkniv
6 Övre skydd
7 Bordsinlägg
8 Parallellklyvanslag
9 Visare klyvningsskala
10 Fininställningsknapp
11 Kombinerat kontrollhjul för höjd och fasning
12 Spärrspak fasning
Bär öronskydd.
A2
13 Spärrspak klyvningsposition
14 Förvaringsfack blad/nyckel
15 Påskjutare
16 Dammutsugningsadapter
17 Fot
18 Anslagsspår
Bär ögonskydd.
A3
19 Geringsanslag
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
AVSEDD ANVÄNDNING
Bär andningsskydd.
Dra ut kontakten ur eluttaget vid byte av klinga, eller när något
underhåll behöver göras.
Håll händerna på betryggande avstånd från sågområdet och
sågklingan.
Din arbetsplats bordssåg av modell DW745 har konstruerats för att utföra
sågningsarbeten såsom parallellklyvning, kapning tvärsöver, snedsågning
och geringssågning i trä, träprodukter och plast. Denna apparat är
konstruerad för användning ihop med en karbidspetsklinga med 250 mm
diameter.
VARNING: Använd inte maskinen för andra ändamål än de
avsedda.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
Dessa bordssågar är yrkesmässiga elektriska verktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende krävs när
oerfarna handhavare använder detta verktyg.
Bärpunkt
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2012 XX XX
Tillverkningsår
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Delvis monterad maskin
1 Parallellanslagsenhet
1 Geringsanslag
1 Blad
1 Övre bladskyddsanordning
1 Bordsinlägg
1 Bladnyckel
1 Axelnyckel
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive
barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida inte de är under uppsikt av
en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas
ensamma med denna produkt.
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en spänning. Kontrollera
alltid att spänningen på nätet motsvarar den spänning som finns
angiven på märkplåten.
Ditt verktyg är dubbelisolerat i enlighet med EN 61029; därför
behövs inte en jordad sladd
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut mot en
speciellt preparerad sladd som finns att få genom DEWALTs
serviceorganisation.
81
SVENSKA
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd 3-kärnig
förlängningssladd, som är lämplig för detta verktygs strömbehov (se
Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är 1.5 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och hållet.
Montering och inställning
VARNING: Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar med
montering och inställning.
Uppackning (fig. A1 & A2)
• Avlägsna sågen försiktigt från förpackningsmaterialet.
• Maskinen är helt monterad så när som på bladet, parallellanslaget,
det övre bladskyddet och bordsinsatsen.
• Avsluta monteringen enligt instruktionerna nedan.
• Lägg påskjutaren (15) på sin plats på höger sida av maskinen (fig. A2).
• Justera fötterna (17) tills bordet (4) står jämnt åt alla håll.
• Linda av nätkabeln helt.
VARNING:
• Håll påskjutaren alltid på sin plats när den inte används.
• Koppla kontakten till vägguttaget precis innan du startar
verktyget.
Montering av sågklinga (fig. A1, A2 & B1 - B3)
VARNING: Se till att stickkontakten dragits ur.
VARNING: Tänderna på ett nytt blad är mycket vassa och
kan vara farliga.
VARNING: Sågklingan MÅSTE bytas ut så som beskrivs i
detta avsnitt. Använd ENBART sågklingor efter vad som
specificeras under Tekniska Data. Vi föreslår DT4226. Sätt
ALDRIG på några andra sågklingor.
• Lyft bladets axel så högt som möjligt genom att vrida kontrollhjulet (11)
medsols (fig. A1).
• Sätt sågbladet på spindeln i ordningsföljden som visas i figur B1.
Den yttre flänsen (20) har en utsprång (ø 30 mm) som passar i
klinghål. Se till att tänderna pekar nedåt mot bordets framsida.
• Håll fast spindeln med den öppna skruvnyckeln och drag åt
axelmuttern (21) genom att vrida den medsols med axelnyckeln
(fig. B2).
• Avlägsna bladet i omvänd ordning.
VARNING: Kontrollera alltid parallellanslagets visare och
spaltkniven efter byte av bladet.
Justering av sågklingan (fig. A2 & B3)
För optimalt resultat måste bladet ligga parallellt med geringsspåren.
Denna inställning har utförts vid fabriken. För att ställa in på nytt:
• Vänd sågen på sidan.
• Lossa bygelhållarna (22) något med en 10 mm insexnyckel (fig. B3).
• Ställ in bygeln (23) tills bladet är parallellt med anslagsspåret (18)
(fig. A2).
• Momentdrag bygelhållarna (22) till 11 Nm (fig. B3).
Inställning bladhöjd (fig. A1)
Klingan kan höjas och sänkas genom att det kombinerade lyft- och
vinkelkontrollhjulet vrids (11).
• Se till att klingans tre översta tänder nätt och jämnt går igenom
arbetsstyckets övre del vid sågning. På så sätt försäkrar man sig om
att det maximala antalet tänder tar bort material i alla lägen, vilket ger
maximal prestanda.
82
Montering av spaltkniven (fig. A1 & C)
• Höj bladaxeln så högt som möjligt genom att vrida bladets
höjdinställningshjul (11) medsols (fig. A1).
• Lossa spärrskruven (24) några varv med den medföljande nyckeln
(fig. C).
• Tryck på och håll inne skruven (24) för att frigöra
fjäderklämmemekanismen.
• Rikta springan (25) gentemot skruven (24) och sätt in spaltkniven tills
springans ovansida vilar på knappen.
• Frigör skruven (24) och dra åt ordentligt med den medföljande
nyckeln.
VARNING:
• När spaltkniven är rätt riktad ligger den i linje med bladet vid
bordsytan och vid bladets högsta punkt. Kontrollera detta
med en linjal i alla lägen för fas och bladhöjd.
• Försök aldrig montera spaltkniven i något annat än det
rekommenderade läget. Avståndet mellan spaltkniven och
bladets tandspetsar ska vara minst 2,0 mm.
• Korrekt montering och riktning av det övre bladskyddet (6) på
spaltkniven är oumbärligt för en säker användning!
• Det är inte tillåtet att montera en annan spaltkniv än enligt
medföljande specifikation med en tjocklek på 2,3 mm.
Fästning vid sågbänk (fig. A2)
• Maskinstommen är, mellan fötterna på var sida (17), försedd med två
hål som gör att den kan fästas vid en sågbänk. Använd hålen
diagonalt.
• Montera maskinen på en minst 15 mm tjock plywoodskiva, för att
underlätta hantering.
• När maskinen används, kan plywoodskivan klämmas fast vid
sågbänken. Det gör det lättare att flytta maskinen genom att lossa på
klämmorna.
Montering av bordsinlägget (fig. D)
• Rikta bordsinsatsen (7) enligt bilden och sätt in tungorna på
insatsens baksida i hålen baktill i bordet.
• Tryck bordsinsatsens framsida nedåt.
• Insatsens framsida måste ligga plant med eller något lägre än
bordsytan. Baksidan ska ligga plant med bordsytan. Ställ in detta
med de fyra justeringsskruvarna (26).
• Vrid spärrskruven (se insatsen i fig. D) medurs 90° för att låsa fast
bordsinsatsen.
VARNING: Använd aldrig maskinen utan bordsinlägget på
plats. Byt genast ut bordsinlägget om det är slitet eller
skadat.
Montering av övre bladskyddet (fig. E)
• Montera skyddskåpan (6) på spaltkniven (5) med skruven (27).
• Sätt brickan (28 & 29) och vingmuttern (30) på skruvens andra ända
och dra åt.
Montering och inställning av parallellanslaget (fig. A1, F1 & F2)
Parallellanslaget (8) kan monteras till höger eller vänster om sågen.
• Placera skruven (31) mot öppningen (32) i parallellanslaget.
• Sätt fast parallellanslaget genom att klämma fast båda spärrarna (33).
Rätta in anslaget parallellt med klingan
Anslaget är fabriksinställt. Gör så här om den måste justeras:
• Sätt bladet i sitt högsta läge.
• Avlägsna det övre bladskyddet (6).
• Ställ fasvinkeln på 0°.
• Lossa rälsens spärrspak (13).
• Flytta anslaget (8) tills det vidrör bladet.
SVENSKA
• Kontrollera att anslaget är parallellt med bladet.
• Inställningen går till så här:
• Lossa justerskruven (31) med en insexnyckel och placera anslaget
mot anslagsskenan.
• Rätta in anslaget parallellt med klingan.
• Dra åt justerskruven.
• Sätt fast rälsens spärrspak och kontrollera att anslaget är parallellt
med bladet.
• Glöm inte att sätta tillbaka spaltkniven efter justeringen.
VARNING: Om drevlagret inte tillåter tillräcklig förskjutning,
måste apparaten lämnas in hos ett erkänt DEWALT
serviceombud.
Justering av klyvningsskalan
Klyvningsskalan visar endast rätt värde när anslaget är monterat till
höger om bladet.
• Kontrollera så att visaren (9) visar på noll på skalan när anslaget
precis rör vid bladet. Om visaren inte anger exakt noll, lossar du
skruvarna (34) och flyttar visaren tills den anger 0, dra sedan åt
skruvarna.
Inställning fasstopp och -visare (fig. G1 & G2)
• Sätt bladet i sitt högsta läge.
• Lossa spärrspaken för fasning (12) genom att trycka den uppåt och
till höger.
• Lossa fasstoppets skruv (35).
• Sätt en vinkel (36) på bordet och mot klingan (37).
• Ställ in fasvinkeln med fasspärrspaken (12) tills bladet ligger plant
mot vinkelhaken.
• Sätt fast fasspärrspaken (12).
• Vrid fasstoppets kam (38) tills den ligger stadigt mot lagerblocket.
• Kontrollera fasvinkelskalan. Om den måste justeras, lossar du
visarskruven (39) och ställer visaren på 0°.
• Drag åt visarskruven (39).
• Upprepa proceduren vid 45° för 45° fasstoppet, men justera inte
visaren.
Inställning av geringsanslaget (fig. H)
• Installera geringsanslaget (19) i hålet till vänster om bladet.
• Lossa spärrknappen (40).
• Sätt en vinkelhake (36) mot anslagets framsida (41) och bladet (37).
• Kontrollera att visaren (42) anger 90° på skalan. Om visaren inte
anger exakt 90°, lossar du skruven (43) och flyttar visaren tills den
anger 90°, dra sedan åt skruven.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING:
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och tillhörande bestämmelser.
• Se till att maskinen är placerad så att den uppfyller
ergonomiska villkor vad gäller bordshöjd och stabilitet.
Maskinens placering ska väljas så att handhavaren har en
bra överblick, och tillräckligt fritt omgivande utrymme runt
maskinen för att tillåta hantering av arbetsstycket utan några
begränsningar.
• Montera rätt sågklinga. Använd inga sågklingor som är för
slitna. Apparatens högsta varvtal får inte överskrida
sågklingans.
• Försök aldrig såga mycket små bitar.
• Låt bladet såga fritt. Tvinga inte sågen.
• Såga inte förrän motorn har uppnått full hastighet.
• Se till att alla spärrknappar och spännhandtag är åtdragna.
• Ha aldrig händerna i närheten av klingan medan sågen är ansluten
till strömkällan.
• Såga aldrig för fri hand!
• Såga aldrig skeva, böjda eller kupade arbetsstycken. Det måste
finnas minst en plan, jämn yta som ligger mot parallell- eller
geringsanslaget.
• Långa arbetsstycken måste alltid stödjas för att undvika bakslag.
• Avlägsna aldrig några avsågade bitar från bladet medan bladet är
igång.
Till- och från-koppling (fig. A1)
• Till: tryck på den gröna startknappen.
• Från: tryck på den röda stoppknappen.
NOTERA: Av- och påslagning kan skapa kortvariga skiftningar eller
variationer i elspänningen. Under ogynnsamma förhållanden där
nätelspänningen är låg, kan detta orsaka negativ påverkan hos andra
apparater. Störningar uppträder inte om impedansen är mindre än
0,262 Ohm.
Eluttag som används för de här elverktygen skall säkras med en
16 amperes trög säkring.
Grundläggande sågning
• Använd alltid spaltkniven.
• Se alltid till att spaltkniven och bladskyddet står i rätt linje.
Klyvning (fig. A1 & I)
VARNING: Vassa kanter.
• Ställ fasvinkeln på 0°.
• Ställ in sågbladets höjd. Vid rätt bladposition sticker spetsarna av tre
tänder ut precis genom materialets yta. Justera höjden på det övre
bladskyddet efter behov.
• Ställ in parallellanslaget på önskat avstånd.
• Justera läget av den L-formade anslagsprofilen (48) i linje med
spaltknivens baksida. Vid klyvning av breda delar av material, skjut
av den L-formade anslagsprofilen (48) från huvuddelen av anslaget,
rotera den vertikalt 180° och byt ut den för att ge extra stöd.
• Håll arbetsstycket plant mot bordet och mot anslaget. Håll
arbetsstycket undan från bladet.
• Håll båda händerna undan från bladets spår.
• Starta maskinen och låt bladet uppnå full hastighet.
• Mata arbetsstycket långsamt under skyddet och håll det stadigt tryckt
mot parallellanslaget. Låt tänderna såga, forcera inte arbetsstycket
genom klingan. Bladet ska löpa med konstant hastighet.
• Använd alltid en påskjutare (15) när du arbetar nära klingan.
• Stäng efter avslutat snitt av maskinen, låt bladet stanna och avlägsna
arbetsstycket.
VARNING:
• Den "fria" eller avsågade delen av arbetsstycket får aldrig
användas till att skjuta på eller hålla fast.
• Såga aldrig extremt små arbetsstycken.
• Använd alltid en påskjutare när du klyver små arbetsstycken.
Vinklade snitt
• Ställ in önskad fasvinkel.
• Arbeta vidare som vid klyvning.
Kapning (fig. J)
• Avlägsna parallellanslaget och montera geringsanslaget i den
önskade springan.
• Spärra geringsanslaget vid 0°.
83
SVENSKA
• Ställ fasvinkeln på 0°.
• Ställ in sågbladets höjd.
• Håll arbetsstycket plant mot bordet och mot anslaget. Håll
arbetsstycket undan från bladet.
• Håll båda händerna undan från sågbladets spår.
• Starta maskinen och låt bladet uppnå full hastighet.
• Håll arbetsstycket stadigt mot anslaget och förflytta arbetsstycket
långsamt tillsammans med anslagsmodulen tills det kommer under
det övre bladskyddet. Låt tänderna såga, forcera inte arbetsstycket
genom klingan. Bladets hastighet ska hållas konstant.
• Stäng efter avslutat snitt av maskinen, låt sågbladet stanna och
avlägsna arbetsstycket.
Geringssnitt
• Sätt geringsanslaget i önskad vinkel.
• Arbeta vidare som vid kapning.
Kombinationssnitt
Detta snitt är en kombination av gering och fasning.
• Ställ in den vinkel som krävs och gå tillväga på samma sätt som vid
geringssågning.
Stödning av långa arbetsstycken
• Långa arbetsstycken måste alltid stödjas.
• Stöd långa arbetsstycken på lämpligt sätt, t ex med en sågbock eller
liknande, så att ändarna inte kan falla.
Dammsugning (fig. A2)
Maskinen är försedd med en dammutsläppsport bak på maskinen (16)
som är lämplig för användning med dammutsugningsutrustning med
57/65 mm munstycken. En reducerport medföljer maskinen för
användning av dammutsugningsmunstycken med 34-40 mm diameter.
• Använd vid alla verksamheter en dammsugare som fyller gällande
föreskrifter gällande dammutsläpp.
• Kontrollera så att dammutsugningsslangen är lämplig för
applikationen och materialet som ska sågas.
• Tänk på att tillverkade material som spånplattor eller fiberplattor
(MDF) producerar fler dammpartiklar under sågning än naturträ.
Extra tillbehör
VARNING: Då andra tillbehör än de som erbjuds av DEWALT
inte har testats med den här produkten, kan användande av
sådana tillbehör vara farligt. För att minska olycksrisken bör
enbart tillbehör rekommenderade av DEWALT användas med
den här produkten.
SÅGKLINGA: ANVÄND ALLTID 250mm bullerreducerande sågklingor till
30mm spindelhål. Klingans hastighetsmärkning måste vara minst 4000
RPM. Använd aldrig en klinga med mindre diameter. De kommer inte att
skyddas ordentligt.
Din DEWALT maskine har tillverkats för att, med så lite underhåll som
möjligt, kunna användas länge. Varaktig och tillfredsställande
användning erhålles endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Smörjning
Motorn och lagren kräver ingen extra smörjning. Om höjning och
sänkning av bladet går trögt, måste höjdinställningsskruvarna rengöras
och smörjas:
• Vänd sågen på sidan.
• Rengör och smörj höjdinställningens gängor. Använd fett för allmänt
bruk.
Rengöring
VARNING: För att minska risken för allvarliga
personskador skall verktyget stängas av och sladden dras
ur elkontakten före rengöring. Oavsiktlig påslaging av
verktyget kan orsaka personskador.
Före användning, undersök noggrant de övre och nedre klingskydden,
och även dammutrensningsröret, för att fastställa att dessa kommer att
fungera på ett korrekt sätt. Se till att flisor, damm eller bitar från
arbetsstycket inte kan orsaka blockering av någon av dessa funktioner.
Ifall småbitar av arbetsstycket fastnar mellan sågklingan och skydden,
koppla bort maskinen från strömförsörjningen och följ de anvisningar
som ges i avsnittet Montering av sågklingan. Ta bort de delar som
fastnat, och sätt ihop sågklingan igen.
Håll ventilationsspringorna fria och rengör regelbundet kåpan med en
mjuk trasa.
24
40
Rengör regelbundet dammuppsamlingssystemet (fig. L):
• Vänd sågen på sidan.
• Avlägsna skruvarna (46) (fig. L).
• Avlägsna allt damm och sätt fast tillgångsluckan (47) på nytt med
skruvarna (fig. L).
60
Miljöskydd
TÄNDER
Byt ut det övre skyddet (delnummer: 247678-02) när det är utslitet.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om lämpliga tillbehör.
84
Skötsel
Justering rälsspärr (fig. A2 & K)
Rälsens spärr är fabriksinställd. Gör så här om den måste justeras:
• Vänd sågen på sidan.
• Sätt fast spärrspaken (13).
• Lokalisera det sexkantiga staget (44) på undersidan av maskinen
(fig. K).
• Lossa låsmuttern (45) Dra åt det sexkantiga staget tills låssystemets
fjäder är komprimerad och skapar den önskade spänningen på
rälsens spärrspak. Dra åt låsmuttern igen mot det sexkantiga staget.
Fasad kapning
• Ställ in önskad fasvinkel.
• Arbeta vidare som vid kapning.
KLINGBESKRIVNING
ANVÄNDNING
DIAMETER
Konstruktionssågklingor (snabb klyvning)
Allmänna ändamål
250 mm
Fin kapning
250 mm
Träbearbetningssågklingor(ger mjuka, rena kapningar)
Fin kapning
250 mm
Transport (fig. A1)
• Linda upp nätkabeln
• Bär alltid maskinen i handgreppen (3).
VARNING: Transportera alltid maskinen med det övre
bladskyddet monterat.
Särskild insamling. Denna produkt får inte kastas bland
vanliga hushållssopor.
SVENSKA
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din DEWALT-produkt
med en ny, eller inte längre behöver den, ska du inte kasta den i
hushållssoporna. Denna produkt skall lämnas till särskild insamling.
Efter insamling av använda produkter och
förpackningsmaterial kan materialen återvinnas och
användas på nytt. Användning av återvunna material skonar
miljön och minskar förbrukningen av råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma särskilda insamlingar av
uttjänt elutrustning från hushåll, antingen vid kommunala miljöstationer
eller hos detaljhandlaren när du köper en ny produkt.
DEWALT erbjuder en insamlings- och återvinningstjänst för DEWALTprodukter när de en gång har tjänat ut. För att du skall kunna utnyttja
den, ber vi dig att återlämna produkten till en auktoriserad reparationsoch servicerepresentant som samlar in produkterna för vår räkning.
Adressen till närmaste auktoriserade verkstad får du genom kontakt
med den lokala DEWALT- företrädare, vars adress du återfinner i
manualen. En lista på auktoriserade verkstäder samt servicevillkor och
kontakter finns även tillgängligt på Internet på: www.2helpU.com
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på sina produkter, och
erbjuder en enastående garanti för professionella användare
av produkten. Denna garanti-deklaration kommer som tillägg
till och inskränker inte dina kontraktsmässiga rättigheter i
egenskap av professionell användare, eller dina lagstadgade
rättigheter i egenskap av enskild icke-professionell användare.
Garantin är giltig i de territorier som tillhör medlemsstaterna i
Europeiska unionen och det europeiska frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten hos ditt verktyg
från DEWALT kan du helt enkelt återlämna det inom 30 dagar,
i komplett skick, med alla ursprungliga delar så som det köpts,
till inköpsstället, för full återbetalning eller byte. Produkten
måste ha blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och bevis
på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för ditt DEWALT
verktyg inom 12 månade från inköp har du rätt till en service
utan kostnad. Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud. Bevis på köpet
måste visas upp. Detta inkluderar arbete. Det innefattar inte
tillbehör och reservdelar, såvida dessa inte fallerar inom ramen
för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar på grund av
bristfälligt material eller tillverkning inom 12 månader efter
inköpsdatum, garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt byter ut
alla felaktiga delar eller – efter vårt gottfinnande – kostnadsfritt
byter ut enheten, förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av obehöriga
personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick, med alla sina
ursprungliga beståndsdelar.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din återförsäljare eller leta
efter din närmaste auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt DEWALT kontor på
den adress som anges i denna manual. En förteckning
över behöriga reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning finns tillgängligt på
Internet på: www.2helpU.com.
85
TÜRKÇE
TABLA TESTERESİ DW745
Tebrikler!
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede yılların deneyimi DEWALT'ı profesyonel kullanıcılar işin en
güvenilir partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
DW745-QS
DW745-LX
V
230
115
3
3
W
1700
1300
Tip
Güç girişi
Güç çıkışı
W
1100
936
Yüksüz hız
min-1
3800
3800
Bıçak çapı
mm
250
250
Bıçak deliği
mm
30
30
Bıçak gövde kalınlığı
mm
2,3
2,3
Keski demiri kalınlığı
mm
2,3
2,3
Kesim derinliği 90°
mm
77
77
Kesim derinliği 45°
mm
57
57
Yırtma kapasitesi
mm
508
508
Toplam ölçüler
cm
570 x 700 x 466
570 x 700 x 466
Ağırlık
kg
21,5
21,5
dB(A)
96
96
LPA (ses basıncı)
KPA (ses basıncı belirsizliği)
dB(A)
3
3
LWA (ses gücü)
dB(A)
109
109
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
3
3
Sigortalar
230 V aletler
10 Amper, ana þebeke
NOT: Açma kapama işlemi kısa süreli voltaj değişiklikleri ile
dalgalanmalarına neden olabilir. Yerel düşük voltaj besleme sistemlerinde
olabilecek istenmeyen durumlarda diğer elektrikli cihazların kesilmesi söz
konusu olabilir. Empedans 0,25 Ohm’dan daha küçükse kesilme olmaz.
Bu elektrikli aletlerle kullanılan prizler, yanıcı olmayan özelliğe sahip 16
Amperlik sigorta ile donatılmış olmalıdır.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini gösterir. Lütfen
kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli durumu
gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden
olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan durumları
gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirt
Keskin kenarlar.
86
MAKİNE DİREKTİFİ
DW745
Voltaj
Avrupa
AT Uygunluk Beyanatı
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu ürünlerin 2006/42/EC,
EN 61029-1 ve EN 61029-2-1 normlarına uygun olarak tasarlandığını
beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC ve 2011/65/EU Direktifi ile uyumludur.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin
veya kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın derlenmesinden
sorumludur ve bu beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
01.03.2012
Güvenlik talimatları
Elektrikli aletleri kullanırken daima, yangin, elektrik çarpması ve
yaralanma riskini azaltmak için, ülkenizde uygulanabilecek güvenlik
kurallarına uyun.
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice
okuyunuz.
Bu kullanım kılavuzunu gelecekteki kullanımlar için saklayınız.
Genel Bilgiler
1 Çalışma alanınızı temiz tutun
Dağınık yerler ve tezgahlar kazaya neden olabilir.
2 Çalışma alanınızın çevre koşullarına dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz bırakmayın. Aleti nemli ve ıslak
ortamlarda kullanmayınız. Çalisma alanini iyi isiklandirin (250 - 300
Lux). Aleti yangın ve patlama olasılığı olan yerlerdekullanmayınız
Örneğin, ateş alıcı likit ve gazların bulunduğu yerlerde.
3 Çocukları aletlerden uzak tutun
Çocukların veya hayvanların çalışılan alana girmesine ve elektrik
kablosuna dokunmasına müsaade etmeyiniz.
4 Uygun giyinin
Bol kiyafet giymeyin ve taki takmayin, aletin hareket eden kisimlarina
kaptirabilirsiniz. Saçınız uzunsa koruyucu başlık giyin. Açik havada
çalisirken uygun eldiven ve kaymayan ayakkabi giyilmesi uygundur.
5 Kendi korunmaniz
Daima emniyet gözlükleri takınız. İşlemin toz veya fırlayan parçacık
yaratması halinde, yüz veya toz maskesi kullanın. Eğer tanecikler
çok sıcaksa ayrıca ısı geçirmez önlük takın. Her zaman kulak
korumalarını takın. Her zaman emniyet kaskı takın.
6 Elektrik çarpmasına karşı önlem alın
Topraklanmış yüzeylere temastan kaçının (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolapları). Aleti olagan üstü sartlarda kullanirken
(Örnegin yüksek miktarda nem varsa, maden talasi üretiliyorsa)
yalitimli transformatör veya bir (FI) toprak kaçagi devre kesicisi
yerlestirilerek elektrik emniyeti arttirilabilinir.
TÜRKÇE
7 Aşırı uzanarak çalışmayın
Uygun bir sekilde yere basin ve dengeyi her zaman muhafaza edin.
8 Daima dikkatli olun
Yaptığınız işe dikkat edin. İnsiyatifinizi kullanın. Yorgunken aleti
kullanmayın.
9 İşlediğiniz parçayı iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçayı sabitlemek için, işkence veya mengene kullanın.
Bu hem daha güvenli olur, hem de iki elinizde serbest kalmış olur.
10 Toz çekme cıhazının takımı.
Eger toz çekme ve toplama fasilitileri baglanmasi için yerler
saglanmissa, bunlarin dogru olarak kullanildigina emin olun.
11 Ayar anahtarlarını ve aparatlarını çıkartın
Aleti çalıştırmadan önce, üzerinde hiçbir ayar anahtar ve aparatının
bulunmamasına dikkat edin.
12 Uzatma kablolari
Kullanmadan önce uzatma kablolarini gözden geçirin ve eger zarar
görmüsse degistirin. Alet açık havada kullanıldığında, daima açık
havada kullanım için özel yapılmış ve böyle olduğunu gösteren bir
damga taşıyan uzatma kabloları kullanın.
13 İşe uygun alet kullanın
Bu ürünün kullanım tasarımı bu kullanım kılavuzunda anlatılmıştır.
Küçük alet veya aksesuarları, ağır hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamayın. Alet, imalat amacına uygun olan işi daha iyi ve güvenli
yapacaktır. Aleti zorlamayın.
Dikkat! Bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilenlerin dışında aksesuar
ve parçaların kullanımı yaralanma riski doğurabilir.
14 Hasarlı parça kontrolü yapın
Kullanmadan önce aleti ve ana kabloyu zarara karsi iyice kontrol
edin. Hareketli parçaların ayarsız olup olmadığı veya tutukluk yapıp
yapmadığını, kırık parça olup olmadığını ve çalışmasını
etkileyebilecek diğer durumları kontrol edin. Aletin düzgün olarak
çalisacagini ve istenilen görevi yerine getirecegini garanti ediniz.
Cihazı herhangi bir parçası arızalıysa ve hatalıysa kullanmayınız.
Eger aç kapa dügmesi çalismiyorsa aleti kullanmayiniz. Arızalı
parçaları yetkili servislerde tamir ettiriniz veya değiştiriniz. Hiçbir
tamirata kendi kendinize kalkismayiniz.
15 Aleti fişten çıkartma
Aleti kapatın ve terk etmeden önce tamamen durmasını bekleyin.
Aleti kullanmadğınız zaman, herhangibir parçasını, aleti, aksesuarları
veya bağlantıları değiştireceğiniz zaman aleti fişten çekiniz.
16 Cihazın yanlışlıkla çalışmasına engel olun
Fişi takarken tetiğin çekili olmamasına dikkat edin.
17 Kabloyu dikkatli kullanın
Fisten kordonu çekerek asla çikarmayiniz. Kabloyu, ısı, yağ ve
keskin kenarlardan uzak tutun.
18 Kullanılmayan aletleri saklayın
Kullanılmayan elektrikli aletleri kuru, güvenli ve çocukların
ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
19 Aletlerinize iyi bakın
Daha iyi ve güvenli performans için aletlerinizi iyi durumda ve temiz
tutun. Bakım ve aksesuar değişimi için talimatlara uyun. Tüm komuta
mekanizmasını kuru, temiz ve yağlardan uzak tutun.
20 Tamiri
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallarına uygundur. Aletinizi, yetkili bir
DEWALT onarım merkezinde onartın Tamirat daima kalifiye kisiler
tarafindan, orijinal yedek parçalar kullanilarak yapilir Aksi taktirde
kullanan kisiye gözönüne alinmayan tehlikelere yol açar.
Testere tezgahları için ek emniyet kuralları
• Gövde kalınlığı keski demirinin kalınlığından daha fazla veya diş
genişliği keski demirinin kalınlığından daha az testere bıçaklarını
kullanmayın.
• Testere bıçağının doğru yönde dönmesine ve bıçak dişlerinin testere
tezgahının ön tarafına bakmasına dikkat edin.
• Makineyi çalıştırmadan önce tüm sıkıştırma kollarını sıkıştırın.
• Tüm bıçak ve flanşların temiz olmasına ve bileziğin iç taraflarının
bıçağa bakmasına dikkat edin. Mil somununu iyice sıkıştırın.
• Testere bıçağını keskin tutun ve yerine iyice tespit edilmesine dikkat
edin.
• Keski demiri ile bıçak arasındaki mesafenin doğru olarak - azami
5 mm - ayarlanmasına dikkat edin.
• Testereyi, üst ve alt siperler yerinde olmadan çalıştırmayın.
• Ellerinizi testere bıçağının hareket yolundan uzak tutun.
• Makineyi, bıçak değiştirmeden ve her türlü bakım çalışmasından
önce prizden çekin.
• Her zaman itme çubuğu kullanın ve kesim sırasında ellerinizi bıçağa
150 mm'den daha fazla yaklaştırmayın.
• Makineyi uygun voltajda çalıştırın.
• Dönen bıçağa madeni yağ sürmeyin.
• Ellerinizi, testere bıçağının arkasına uzatmayın.
• İtme çubuğunu kullanmadığınız zaman daima yerinde tutunuz.
• Ünitenin üzerine çıkmayın.
• Nakliye sırasında testere bıçağının üst kısmının, örneğin siper ile
kapalı olduğundan emin olunuz.
• Siperi tutmak veya nakletmek için kullanmayın.
• Aşınan veya hasar gören tezgah eklemesini derhal değiştirin.
• İş parçasının doğru olarak desteklendiğini kontrol edin. Uzun iş
parçaları için daima ilave destek sağlayın.
• Testere bıçağına yandan basınç uygulamayın.
• Asla hafif alaşım kesmeyin. Makine bu uygulama için
tasarlanmamıştır.
• Aşındırıcı disk veya elmas kesim diskleri kullanmayın
• Zıvana açma, kanal açma veya oluk açmaya müsaade edilmez.
• Bir kaza veya makinenin arızalanması durumunda derhal makineyi
kapatın ve fişini prizden çekin. Arızayı rapor edin ve arızalı makinenin
başkaları tarafından kullanılmasını engellemek için üzerine gerekli
etiketlemeleri yapın.
• Kesim sırasında anormal besleme gücü nedeniyle testere bıçağının
bloke olması durumunda DAİMA makineyi kapatın ve güç
kaynağından ayırın. Üzerinde çalışılan parçayı çıkarın ve testere
bıçağının serbestçe döndüğünü kontrol edin. Makineyi açın ve daha
az besleme gücü uygulayarak yeni kesime başlayın.
• Bıçağın değiştirilmesi veya bakım gerektiğinde fişi prizden çekin.
• Daima kulak koruyucu takın.
• Daima koruyucu gözlük takın.
• Ahşap keserken daima toz maskesi takın.
• Siperler ve testere bıçakları da dahil makinedeki arızalar tespit edilir
edilmez bildirilmelidir.
Testere bıçakları
• Testere bıçağının izin verilen maksimum hızı, aletin plakada belirtilen
yüksüz çalışma hızından daha büyük veya buna eşit olmalıdır.
• Teknik verilerde belirtilen boyutlara uymayan testere bıçaklarını
kullanmayın. Bıçağı dingil/aksa uydurmak için hiçbir ara levhası/
halkası kesinlikle kullanmayın. Sadece bu kılavuzda belirtilen
EN 847-1'e uygun levhaları kullanın.
• Ses çıkışı azaltılmış özel levhaları kullanabilirsiniz.
• HS levhaları kullanmayın.
• Çatlak veya hasarlı testere levhalarını kullanmayın.
• Kesilecek malzeme için doğru testere bıçağını seçtiğinizden emin
olun.
• Testere bıçakları ve pürüzsüz malzemeleri tutmak için daima eldiven
giyin. Testere bıçakları mümkün olduğunca bir kılıfta taşınmalıdır.
Kalan riskler
Aşağıdaki riskler testere kullanmanın özünde mevcuttur:
- dönen parçalara dokunma sonucu yaralanma
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik cihazlarının
kullanılmasına rağmen, bazı risklerden kaçınmak mümkün değildir.
87
TÜRKÇE
Bunlar:
- İşitme bozukluğu.
- Dönen testere bıçağının açıkta kalan kısmının neden olduğu kaza
riski.
- Korunmasız ellerle bıçak değiştirirken meydana gelebilecek kazalar.
- Siperleri açarken parmakların ezilme tehlikesi.
- Özellikle meşe, akgürgen ve MDF olmak üzere ahşap keserken
meydana gelen tozun yutulması sonucu oluşan sağlık sorunları
bulunmaktadır.
1 Testere bıçağı
1 Üst bıçak muhafaza tertibatı
1 Tabla eklemesi
1 Bıçak somun anahtarı
1 Mil anahtarı
1 Toz çekme adaptörü
1 Kullanım kılavuzu
1 Açılımlı çizim
Aşağıdaki faktörler gürültü üretimine etki yapar:
• Nakliye sırasında alette, parçalarında veya aksesuarlarında hasar
oluşup oluşmadığını kontrol edin.
- kesilecek materyal
- testere bıçağının türü
• Aleti kullanmadan önce, bu kılavuzu iyice okuyup anlamaya zaman
ayırın.
- besleme gücü
- makine bakımı
Aşağıdakiler toz oluşmasına etki eden faktörlerdir:
Tanım (şekil A1 - A3)
- yıpranmış testere bıçağı
- 20 m/s den daha az hava hızı olan toz çekici
- iş parçası tam olarak konmamıştır
A1
1 Açma/kapama anahtarı
2 Devre kesici sıfırlama düğmesi
Yukarıda belirtilen faktörler ilgisi altında, toz toplama verimliliği normal toz
emilebilir oranının % 95'dir.
3 El girişleri
4 Masa
5 Keski demiri
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
6 Üst bıçak muhafazası
7 Tabla eklemesi
8 Paralel keski muhafaza parmaklığı
9 Keski skala indikatörü
10 İnce ayar düğmesi
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın
11 Kombine edilmiş kaldırma ve açı kontrol çarkı
12 Açı kilit manivelası
A2
13 Kesim pozisyonu kilit manivelası
Solunum koruması kullanın.
14 Testere bıçağı anahtarı depolama
15 İtme çubuğu
16 Toz çekme adaptörü
Bıçağın değiştirilmesi veya bakım gerektiğinde fişi prizden
çekin.
17 Ayak
18 Muhafaza parmaklığı yarığı
A3
19 Gönye aynası
Ellerinizi kesilen yere ve testere bıçağına yaklaştırmayın.
KULLANIM ALANI
DW745 şantiye tipi tezgah testereniz ahşap, ahşap ürünleri ve plastikte
düz kesim, meyilli kesim ve gönye kesimi yapmak üzere tasarlanmıştır. Bu
ünite 250 mm çaplı, karbür uçlu bıçakla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Taşıma noktası
UYARI: Makineyi başka amaçlarla kullanmayın.
TARİH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodugövdeye basılıdır.
Örnek:
2012 XX XX
İmalat Yılı
Ambalajın içindekiler
Ambalajın içinde aşağıdakiler vardır:
1 Kısmen monte edilmiş makine
1 Yan ayna montajı
1 Gönye aynası
88
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu ortamlarda
KULLANMAYIN.
Bu tezgah testereler profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin gözetiminde olmadıklarında,
fiziksel (çocuklar dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı yaşamış
deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
Çocuklar asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
TÜRKÇE
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaj için tasarlanmıştır. Daima şebeke
voltajının, aletinizin üstünde yazılı olan voltajla aynı olmasına dikkat edin.
Aletiniz, EN 61029 uyarınca çift izolasyonludur; dolayısıyla
topraklamaya gerek yoktur.
UYARI: Keski muhafaza ibresini ve keski demirini testere
bıçağını değiştirdikten sonra daima kontrol edin.
Testere bıçağının (şekil A2 & B3) ayarlanması
Optimum performans için, testere bıçağı şiv yarıklarına paralel olmalıdır.
Bu ayarlama fabrikada yapılmıştır. Tekrar ayarlama yapmak için:
• Testereyi yüzeyi üzerinde döndürün.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili servisinden temin edilebilen
özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
• 10 mm'lik bir Allen anahtarı kullanarak, dirsek bağlantılarını (22)
hafifçe gevşetin (şekil B3).
Uzatma kablosu kullanılması
• Testere bıçağı muhafaza yarığı (18) ile paralel oluncaya kadar
dirseği (23) ayarlayın (şekil A2).
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne (Teknik
verilere bakın) uygun onaylı bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın.
Minimum iletken ebadı 1.5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu tamamen makaradan
çıkarın.
Montaj ve ayarlar
UYARI: Montaj ve ayarlardan önce mutlaka aletin fişini çekin.
• Dirsek bağlantılarını (22) 11 Nm değerine sıkıştırın (şekil B3).
Testere bıçağı yükseklik ayarlaması (şekil A1)
Kombine edilmiş kaldırma ve açı kontrol çarkını (11) döndürerek testere
bıçağı yükseltilebilir veya alçaltılabilir.
• Testere bıçağının üst üç dişinin kesme, işlemi yaparken çalışma
parçasının üst yüzeyi boyunca kırıyor olduğundan emin olun.
Bu, herhangi bir verilen zamanda hareket eden materyal üzerinde
maksimum sayıda dişin temas etmesi sağlanır ve bunun sonucu
olarak ta, optimum performans sağlanır.
Keski demirinin monte edilmesi (şekil A1 & C)
Paketin açılması (şekil A1 & A2)
• Testereyi dikkatli bir şekilde ambalajdan çıkartın.
• Testere bıçağı, keski muhafaza parmaklığı, üst bıçak muhafazası ve
tabla eklemesi hariç makine tamamı ile montelidir.
• Montajı, aşağıda izah edilen talimatları takip ederek sona erdirin.
• İtme çubuğunu (15), makinenin sağ tarafındaki yerine koyun
(şekil A2).
• Masa (4) bütün yönlerde düz olana kadar ayakları (17) ayarlayın.
• Şebeke kablosunu tam olarak açın.
• Testere bıçağı milini, testere bıçağı yükseklik ayarını (11) saat
yönünde döndürerek maksimum değerine yükseltin (şekil A1).
• Size sağlanan anahtarı kullanarak kilitleme cıvatasını (24) birkaç tur
gevşetin (şekil C).
• Yaylı sıkıştırma mekanizmasını serbest bırakmak için cıvatayı (24)
içeri itin ve tutun.
• Yarığı (25) cıvata (24) ile hizalayın ve yarığın üst kısmı düğmeye
dayanana kadar keski demirini takın.
• Size sağlanan anahtarı kullanarak cıvatayı (24) serbest bırakın ve
iyice sıkın.
UYARI:
UYARI:
• İtme çubuğunu kullanmadığınız zaman daima yerinde tutun.
• Doğru olarak hizalandığında, keski demiri tabla üzerindeki
ve bıçak üzerindeki testere bıçağı ile aynı hizada olacaktır.
Düzgün bir hizalayıcı kullanarak tüm açıları (yivleri) ve bıçak
yükseklik pozisyonlarını kontrol edin.
• Uygulamaya başlamadan hemen önce fişi şebeke elektriği
prizine takın.
Testere bıçağının takılması (şekil A1, A2 & B1 - B3)
UYARI: Makinenin güç kaynağı ile olan bağlantısının kesik
olduğundan emin olun.
UYARI: Yeni bir bıçağın dişleri çok keskindir ve tehlikeli olabilir.
UYARI: Testere bıçağı bu kısımda anlatıldığı şekilde
DEĞİŞTİRİLMELİDİR. SADECE Teknik Veriler kısmında
özellikleri belirtilen testere bıçaklarını kullanın. DT4226
kullanmanızı öneririz. ASLA başka testere bıçaklarını
kullanmayın.
• Testere bıçağı milini, kontrol çarkını (11) saat yönünde döndürerek
maksimum değerine yükseltin (şekil A1).
• Testere bıçağını, şekil B1'deki düzende şaft (mil) üzerine yerleştirin.
Dış flanşta (20) ø 30 mm bir göbek bulunmaktadır. Göbek delikne
takılabilmektedir. Dişli yönünün tablanın ön tarafında aşağı yönlü
olduğundan emin olun.
• Açık uçlu bir anahtar kullanarak mili tutunuz ve mil somununu (21),
mil anahtarı kullanarak saat yönünde döndürerek sıkılayınız (şekil
B2).
• Kesme demirini tavsiye edilenin dışında başka herhangi bir
konuma sabitlemeye teşebbüs etmeyin. Kesme demiri ile
bıçak dişlerinin uçlarından asgari 2,0 mm mesafe olmalıdır.
• Keski demirinin üzerindeki üst bıçak muhafazasının doğru bir
şekilde monte edilmesi ve hizalanması güvenli bir çalışım için
esastır!
• Kalınlığı 2,3 mm olarak verilen spesifikasyonların dışında farklı
bir kesici bıçak takılamaz.
Tezgaha Takılması (şekil A2)
• Makinenin gövdesinin iki tarafında (17) yer alan ayaklardaki delikler
kullanılarak makine tezgaha monte edilebilir. Delikleri köşeden köşeye
kullanın.
• Daha kolay kullanımı için makineyi 15 mm kalınlıkta bir kontrplak
tahtaya sabitleştirin.
• Çalışırken kontrplak tahta klipsle tezgaha tutturulabilir. Böylelikle
klipsler çıkarılarak makinenin daha kolay taşınması sağlanabilir.
Tabla eklemesinin monte edilmesi (şekil D)
• Tabla eklemesini (7) şekilde gösterildiği gibi hizalayın ve tabla
eklemesinin arkasının tablalarını masanın arkasındaki deliklerin içine
yerleştirin.
• Tabla eklemesinin önünü aşağı bastırın.
• Testere bıçağını çıkarmak için, aynı işlemi ters yönde uygulayın.
89
TÜRKÇE
• Tabla eklemesinin ön tarafı hizada olmalıdır veya tabla üstünün biraz
altında olmalıdır. Arka taraf tablanın üstü ile aynı hizada olmalıdır.
Dört ayarlama vidasını (26) kullanarak ayarlama yapın.
• Tabla eklemesini yerine kilitlemek için, kilitleme vidasını (şekil D'de
kola bakın) saat yönünde 90° döndürün.
UYARI: Tezgah eklemesi olmadan makineyi asla kullanmayın.
Aşınan veya hasar gören tezgah eklemesini derhal değiştirin.
Üst testere bıçağının muhafazasının monte edilmesi
(şekil E)
• Korumayı (6), bir cıvata (27) ile keski bıçağına (5) sıkıştırın.
• Rondela (28 & 29) ve kelebek somununu (30), cıvatanın diğer ucuna
yerleştirip cıvatayı sıkın.
Paralel aynanın takılması ve ayarlanması (şekil A1, F1 & F2)
Keski demiri muhafazası (8), testere bıçağınızın sol veya sağ tarafına
monte edilebilir.
• Açı dayanak kamını (38), yatak (kovan) bloğu ile sağlamca temas
edinceye kadar döndürün.
• Yiv açı skalasını kontrol edin. Eğer ayarlama gerekiyorsa, ibre
vidasını (39) gevşetiniz ve ibreyi 0°'a ayarlayın.
• Gösterge vidasını (39) sıkıştırın.
• 45° açı dayanağı için 45°'deki prosedürleri tekrarlayın,
fakat göstergeyi ayarlamayın.
Köşe demirinin ayarlanması (şekil H)
• Köşe demirini (19) bıçağın solundaki deliğin içine monte edin.
• Kilit düğmesini (40) gevşetin.
• Aynanın yüzünün (41) ve bıçağın (37) karşısına bir kare blok (36)
yerleştirin.
• Göstergenin (42) kadran üzerinde 90°'yi gösterip göstermediğini
kontrol edin. Gösterge tam olarak 90°'yi göstermiyorsa, vidaları (43)
gevşetin, göstergeyi 90°'yi okuyacak şekilde hareket ettirin ve vidaları
sıkıştırın.
• Vidayı (31), keski demiri muhafazası içindeki deliğe (32) yerleştirin.
• Her iki mandalıda (33) yerlerinde sıkıştırarak emniyete alın.
Muhafaza parmaklığının testere bıçağına paralel olarak
ayarlanması.
Muhafaza parmaklığın ayarları fabrikada yapılmıştır. Eğer tekrar
ayarlanmasına ihtiyaç duyarsanız, aşağıdaki işlemleri uygulayın:
• Testere bıçağını en yüksek konumuna getirin.
• Üst bıçak siperini (6) çıkartın.
• Yiv açısını 0°‘ye ayarlayın.
• Ray kilit manivelasının (13) kilidini açın.
• Muhafaza parmaklığını (8), bıçağa temas edinceye kadar hareket
ettirin.
• Muhafaza parmaklığının bıçağa paralel olup olmadığını kontrol edin.
• Ayar yapmak için aşağıdaki işlemi uygulayın:
KULLANMA
Kullanım talimatları
UYARI:
• Daima güvenlik talimatlarına ve uygulanan kurallara uyun.
• Tezgah yüksekliği ve dengesine dikkat ederek makineyi
ergonomik şartlar sağlayacak şekilde yerleştirin. Makine
sahası, hiçbir kısıtlama olmadan üzerinde çalışılacak
parçanın kullanılmasına imkan verecek kadar etrafında boş
alan olan ve operatöre iyi bir görüş açısı sağlayan bir yer
olacak şekilde seçilmelidir.
• Uygun testere bıçağını takın. Çok aşınmış bıçaklar
kullanmayın. Makinenin azami devri, bıçağın azami devrinden
fazla olmamalı.
• Allen anahtarını kullanmak suretiyle, siperi, siper rayına yerleştirerek
ayarlama vidasını (31) gevşetin.
• Çok küçük parçalar kesmeye çalışmayın.
• Muhafaza parmaklığının testere bıçağına paralel olarak ayarlayın.
• Ayarlama vidasını sıkıştırın.
• Kesime başlamadan önce motorun tam hıza ulaşmasını
bekleyin.
• Ray kilit manivelasını kilitleyin ve muhafaza parmaklığının bıçağa
paralel olup olmadığını kontrol edin.
• Tüm sıkıştırma düğmeleri ve sıkıştırma kollarının kavrar
vaziyette olmasına dikkat edin.
• Ayardan sonra testere bıçağı muhafazasını tekrar taktığınıza emin
olun.
UYARI: Eğer pinyon yatak tertibatında yeterli derecede hareket
yoksa, biriminizi yetkili bir DEWALT tamir acentesine götürün.
Kesme skalasının ayarlanması
Keski skalası, sadece muhafaza parmaklığı keskinin sağ tarafına monte
edildiği zaman doğru değeri okur.
• Siper hemen hemen testere bıçağına tesmas ederken, göstergenin
(9) skala üzerinde sıfırı gösterdiğini kontrol edin. Gösterge tam olarak
sıfırı göstermiyorsa, vidaları (34) gevşetin, göstergeyi 0‘ı okuyacak
şekilde hareket ettirin ve vidaları sıkıştırın.
Yiv enegeli ve gösterge ayarı (şekil G1 & G2)
• Testere bıçağını en yüksek konumuna getirin.
• Yiv kilit kolunu (12) yukarı ve sağa doğru iterek açın.
• Yiv engel vidasını (35) gevşetin.
• Tezgaha ve bıçağın (37) üst karşısına bir kare blok (36) yerleştirin.
• Bıçak kareye karşı aynı hizada yatıncaya kadar açı kilit
manivelasını (12) kullanarak yiv açısını ayarlayın.
• Yiv kilit kolunu (12) sıkıştırın.
90
• Bıçağın serbestçe kesmesini sağlayın. Kesimi zorlamayın.
• Testere elektrik güç kaynağına bağlıyken asla ellerinizi bıçak alanına
sokmayın.
• Testerenizi elle yapılacak kesimler için kullanmayınız!
• Eğrilmiş, bükülmüş ya da bombeli çalışım parçalarını testere
ile kesmeyiniz. En azından düzgün, keski muhafzası ya da şiv
göstergesine karşı gidecek (sürülebilecek) düzgün yüzeyli olmalıdır.
• Uzun parçaların geri tepilmesini önlemek için daima destekleyiniz.
• Testere etrafında oluşan parçaları, testerenin çalışması esnasında
temizlemeyin.
Makinenin açılıp-kapatılması (şekil A1)
• Makineyi açmak için yeşil start düğmesine basınız.
• Makineyi kapatmak için kırmızı stop düğmesine basınız.
NOT: Açma Kapama işlemi sırasında kısa süreli voltaj değişmeleri veya
dalgalanmaları oluşabilir. Düşük voltajlı elektrik sistemlerinde diğer
cihazların çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir. İmpedans
0,262 Ohm altında ise etkilenme olmaz.
Bu güç cihazlarında kullanılacak prizlerin 16 Amperlik atma ayarlı
sigortalarla donatılması gerekir.
TÜRKÇE
Temel kesimler
Gönye kesimler
• Daima keski demirini kullanın.
• Köşe demirini istenen açıya ayarlayın.
• Keski demiri ve bıçak siperinin daima doğru bir şekilde
birleştirilmesine dikkat edin.
• İşlemi, çapraz kesimde olduğu gibi yürütün.
Bileşik gönye
Yırtma kesim (şekil A1 & I)
UYARI: Keskin kenarlar.
• Yiv açısını 0°‘ye ayarlayın.
• Testere bıçağı yüksekliğini ayarlayın. Doğru bıçak konumu, üç bıçak
dişinin uçlarının ahşabın üst yüzeyinin hemen üzerinden dışarıya
bakan şekilde olmalıdır. Üst bıçak siperinin yüksekliğini gerektiği gibi
ayarlayın.
Bu kesim bir gönye ile meyilli kesim kombinasyonudur.
• Köşeliği (açıyı) gerekli olan açıya ayarlayınız ve çapraz kesim yivi için
aşağıdaki işlemleri uygulayın.
Uzun perçaların desteklenmesi
• Uzun parçalar için daima destek kullanın.
• Uzun parçaları, uçlarının sarkmaması için sıpa ya da benzer
donanımla destekleyin.
• Paralel siperi istenen mesafeye ayarlayın.
Toz çekme (şekil A2)
• L-şekilli ayna profilin (48) yüzey konumunu keski demirinin arkası ile
ayarlayın. Geniş parçalı materyalleri keserken, L-şekilli ayna
profilini (48), aynanın ana kısmından kaydırın, 180° dikey olarak
döndürün ve ilave destek sağlamak için yeniden yerleştirin.
Makine, 57/65 mm ağız özelliği olan toz emme donanımı ile kullanılmaya
müsait makinenin (16) arkasında bulunan bir toz emme portu ile tedarik
edilmiştir. 34-40 mm çaplı ağzı olan bir toz emme kullanımı için makine ile
birlikte bir indirgeyici port temin edilmiştir.
• Çalışma parçasını tezgah üstünde düz olarak ve sipere dayalı tutun.
Çalışma parçasını testere bıçağından uzakta tutun.
• Ellerinizi, testere bıçağının hareket yönünden uzak tutun.
• Testereyi çalıştırın ve bıçağın tam hıza ulaşmasını bekleyin.
• Kesilecek parçayı, sipere sıkıca bastırarak yavaşça siperin altına
doğru itin. Bıçak dişlerinin kesmesine zaman tanıyın ve parçayı
bıçağın içinden zorla geçirmeyin. Bıçak hızı sabit tutulmalıdır.
• Bıçağa yakınken itme çubuğu (15) kullanmayı unutmayın.
• Kesme işlemi tamamlanınca, makineyi kapatın, bıçağın durmasını
bekleyin ve çalışma parçasını alın.
UYARI:
• Çalışma parçasının serbest veya kesilen kenarından tutmayın
veya itmeyin.
• Aşırı derecede küçük olan çalışma parçalarını kesmeyin.
• Küçük parçaların yırtma işleminde daima bir itme çubuğu
kullanın.
Meyilli kesimler
• İstenen yiv açısını ayarlayın.
• Yarma işlemindeki gibi işlemleri yapın.
Çapraz-kesim (şekil J)
• Yan aynayı çıkartın ve istenen deliğe köşe demirini monte edin.
• Köşe demirini 0° de kilitleyin.
• Yiv açısını 0°‘ye ayarlayın.
• Testere bıçağı yüksekliğini ayarlayın.
• Bütün işlemler esnasında, toz emme ile ilgili düzenlemelere uygun
olarak tasarlanmış bir toz emme cihazını bağlayın.
• Kullanılmakta olan toz emme hortumunun uygulama ve kesilmekte
olan materyal için uygun olduğuna emin olun.
• Kaba mukavva veya MDF gibi insan yapımı materyaller, kesim
sırasında doğal kerestelere göre daha fazla toz parçacıkları
üretmektedir ve dikkatli olun.
Opsyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından verilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde test edilmediğinden, bu
aksesuarların bu aletle birlikte kullanılması tehlikeli olabilir.
Yaralanma riskini azaltmak için, bu aletle birlikte sadece
DEWALT tarafından tavsiye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
TESTERE BIÇAKLARI: HER ZAMAN 250 mm ses azaltmalı testere
bıçağı ve 30 mm çark deliği kullanın. Bıçak hızı değeri en azından 4000
RPM olmalıdır. Daha küçük çaplı bir bıçağı asla kullanmayın. Düzgün
şekilde korunmayacaktır.
BIÇAK AÇIKLAMALARI
UYGULAMA
ÇAP
DİŞLER
İnşaat Testeresi Bıçakları (hızlı yarma)
Genel Amaçlı
250 mm
24
Hassas Enine Kesimler
250 mm
40
Ahşap İşi Testere Bıçakları (pürüzsüz, temiz kesimler sağlar)
Hassas enine kesimler
250 mm
60
Eskidiğinde üst siperi (parça no: 247678-02) değiştirin.
• Çalışma parçasını tezgah üstünde düz olarak ve sipere dayalı tutun.
Çalışma parçasını testere bıçağından uzakta tutun.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için bayinize başvurun.
• Ellerinizi, bıçağın hareket yönünden uzak tutun.
Taşıma (şekil A1)
• Testereyi çalıştırın ve bıçağın tam hıza ulaşmasını bekleyin.
• Elektrik kablosunu toplayın.
• Çalışma parçasını sipere sıkıca dayalı tutun ve üst bıçak siper
koruması altına gelene kadar siper takımıyla birlikte yavaşça
hareket ettirin. Bıçak dişlerinin kesmesine zaman tanıyın ve parçayı
testere bıçağının içinden zorla geçirmeyin. Testere bıçağı hızı sabit
tutulmalıdır.
• Makineyi daima el girişlerinden (3) taşıyın.
• Kesme işlemi tamamlanınca, makineyi kapatın, testere bıçağının
durmasını bekleyin ve çalışma parçasını alın.
Meyilli çapraz kesim
• İstenen yiv açısını ayarlayın.
UYARI: Makineyi daima üst bıçak siperi sabitlenmiş olarak
nakledin.
Bakım
DEWALT elektrikli aletiniz, minimum bakımla uzun süre çalışacak şekilde
imal edilmiştir. Her zaman sorunsuz çalışması, alete gerekli bakımın
yapılmasına ve düzenli temizliğe bağlıdır.
• İşlemi, çapraz kesimde olduğu gibi yürütün.
91
TÜRKÇE
Ray kilit ayarlaması (şekil A2 & K)
Ray kilit gerilim ayarı fabrikada yapılmıştır. Eğer tekrar ayarlanmasına
ihtiyaç duyarsanız, aşağıdaki işlemleri uygulayın:
Yerel yönetmelikler, yeni bir ürün satın aldığınız zaman, belediye atık
bölgelerinde veya perakendeciler tarafından evlerden elektrikli aletlerin
ayrı olarak biriktirilmesini sağlayabilir.
• Testereyi yüzeyi üzerinde döndürün.
• Kilit kolunu (13) kilitleyin.
• Altı köşeli çubuğu (44) makinenin alt tarafına yerleştirin (şekil K).
• Sıkışma somununu (45) gevşetin. Ray kilit kolunda istenen gerilimi
yaratarak, kilitleme sistemi üzerindeki yay sıkışana kadar altı köşeli
çubuğu sıkın. Altı köşeli çubuğun karşısındaki sıkışma somununu
yeniden sıkın.
Yağlama
Motor ve yataklar herhangi bir ilave yağlamaya ihtiyaç duymaz. Eğer
bıçağı yükseltme veya alçaltma zor gelirse, yükseklik ayarlama vidalarını
temizleyin ve gresleyin:
• Testereyi yüzeyi üzerinde döndürün.
• Yükseklik ayarlama dişlilerini temizleyin ve gresleyin. Genel amaçlı
gres kullanın.
Temizlik
UYARI: Ciddi kişisel yaralanma riskini azaltmak için,
temizlemeden önce üniteyi kapatın ve makinenin elektrik
bağlantısını çıkarın. Aletin yanlışlıkla çalışması
yaralanmaya sebep olabilir.
Kullanmadan önce düzgün çalışacaklarından emin olmak için üst ve alt
bıçak siperleri ile toz atma hortumunu dikkatlice kontrol edin. Talaş, toz
veya iş parçası parçacıklarının fonksiyonlardan herhangi birini
engellemeyeceğinden emin olun.
İş parçası parçacıklarının testere bıçağı ile siperler arasında sıkışması
durumunda makineyi güç kaynağından ayırın ve Testere bıçağının
takılması kısmında verilen talimatları izleyin. Sıkışan parçacıkları çıkarın
ve testere bıçağını yeniden takın.
Havalandırma deliklerini temiz tutun ve düzenli olarak gövdeyi yumuşak
bir bezle temizleyin.
Toz toplama sistemini düzenli olarak temizleyin (şekil L):
• Testereyi yüzeyi üzerinde döndürün.
• Vidaları (46) sökün (şekil L).
• Bütün tozu çıkarın ve vidaları kullanarak erişim kapısını (47) tekrar
emniyete alın (şekil L).
Çevreyi koruma
Ayrı biriktirme. Bu ürün normal ev atıkları ile çöpe atılmamalıdır.
DEWALT ürününüz şayet bir gün değiştirilmesi gerekiyor ise, veya bundan
böyle sizin için kullanılmayacak ise bu aleti normal ev atıkları ile çöpe
atmayın. Bu ürünü ayrı bir biriktirme için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrıca biriktirilmesi ve paketlenmesi
malzemelerin yeniden dönüşümüne ve yeniden kullanımına izin
vermektedir. Yeniden dönüşümü olan malzemelerin yeniden
kullanımı, çevre kirliliğini önlenmesine yardım etmekte ve ham
maddeye olan talebi indirgemektedir.
92
DEWALT ürünleri çalışma ömürlerini tamamladıklarında, DEWALT bunların
geri kazandırılması ve biriktirilmesi için kolaylıklar sağlamaktadır. Bu
hizmetten yararlanmak için lütfen sahip olduğunuz ürünü, bunları toplayan
yetkili bir tamir servisine götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT ofisine başvurarak size
en yakın yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet'te
DEWALT yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmet veren
yetkililerin tam detaylarını öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
adresindedir.
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir ve bu yüzden
profesyonel kullanıcılar için kanunlarda belirtilen taleplerin
üstünde bir garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı olarak sahip
olduğunuz sözleşmeden doğan haklara veya profesyonel
olmayan, özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz yasal
haklara hiçbir şekilde zarar vermez. İşbu garanti Avrupa
Birliği’ne üye ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi
sınırları dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 30 gün içerisinde, ilk denemenizde, performansı
sizi tam olarak tatmin etmediyse, yetkili servise götürülüp;
DEWALT Merkez Servis onayı ile değiştirilebilir veya
gerekirse tamir edilir. Bu haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm parçaları ile birlikte
satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle ilk 30 gün
içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan sonra
memnuniyetsizlik yaratması gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde yedek parçalar
dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT ürünleri satın
alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle ücretsiz servis
desteğine sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak üzere
ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde işçilik bedeli alınmadan
tamir edilir veya bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde yedek parçalar
dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma tarihinden
itibaren 12 ay içinde hatalı
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa, DEWALT
aşağıdaki şartlara uyulması koşuluyla ücretsiz olarak tüm
kusurlu parçaların yenilenmesini veya -kendi insiyatifine
bağlı olarak- satın alınan ürünün değiştirilmesini garanti
eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza, DEWALT
kataloğunda yer alan size en yakın yetkili DEWALT servisine
veya bu kullanma kılavuzunda belirtilen adresten DEWALT
ofisine başvurun. Yetkili DEWALT servislerinin listesi ve
satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü 10
yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
93
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ DW745
Συγχαρητήρια!
Διαλέξατε ένα από τα μηχανήματα της DEWALT. Η πολύχρονη εμπειρία
της DEWALT, η συνεχής εξέλιξη των προϊόντων της και η εφαρμογή
καινοτομιών την καθιστούν έναν από τους πιό αξιόπιστους συνεργάτες
των επαγγελματιών.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση
DW745-QS
DW745-LX
230
115
3
3
V
W
1700
1300
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα
(αποδιδόμενη)
W
1100
936
Ταχύτητα άνευ φορτίου
min-1
3800
3800
Διάμετρος τροχού
mm
250
250
Οπή τροχού
mm
30
30
Πάχος σώματος λεπίδας
mm
2,3
2,3
Πάχος μαχαιριού διαχωρισμού
mm
2,3
2,3
Βάθος κοπής υπό γωνία 90°
mm
77
77
Βάθος κοπής υπό γωνία 45°
mm
57
57
Δυνατότητα κοπής
mm
508
508
Συνολικές διαστάσεις
cm 570 x 700 x 466 570 x 700 x 466
Βάρος
kg
21,5
21,5
dB(A)
96
96
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής πίεσης) dB(A)
3
3
109
109
3
3
dB(A)
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής ισχύος) dB(A)
Ασφάλειες:
Ευρώπη
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στην
ενότητα «Τεχνικά δεδομένα» σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης με την οδηγία 2004/108/ΕΚ και
2011/65/EE. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με την DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος
του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του τεχνικού
φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
01.03.2012
Οδηγίες ασφαλείας
230 V για εργαλεία
10 Amperes, ένταση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εναλλαγή δραστηριοτήτων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
μεταβολές ή διακυμάνσεις της τάσης. Υπό μη ευνοϊκές συνθήκες σε
συστήματα δημόσιας παροχής χαμηλής τάσης, ενδέχεται να εμφανιστεί
βλάβη σε άλλες συσκευές. Δεν θα εμφανιστούν αναταραχές εάν η
σύνθετη αντίσταση είναι μικρότερη από 0,25 Ohm. Οι υποδοχές που
χρησιμοποιούνται για αυτά τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να έχουν
ασφάλεια αποκοπής ίση με 16 Αμπέρ με αδρανή χαρακτηριστική.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας για κάθε
προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να
προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
94
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
DW745
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα
(απορροφούμενη)
LWA (ηχητική ισχύς)
Αιχμηρές πλευρές.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τύπος
LPA (ηχητική πίεση)
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Οταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να λαμβάνετε
πάντοτε υπόψη τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα σας
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας
και τραυματισμού.
Προτού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, διαβάστε προσεκτικά
ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο.
Φυλάξτε το εγχειρίδιο και για μελλοντική χρήση.
Γενικά
1 Διατηρείτε καθαρό το χώρο εργασίας
Ακατάστατοι χώροι και πάγκοι εγκυμονούν κίνδυνο ατυχήματος.
2 Λάβετε υπ` όψη τις επιδράσεις του περιβάλλοντος
Μην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία σε υγρασία. Μην χρησιμοποιείται το
εργαλείο σε συνθήκες υγρασίας. Φροντίστε η περιοχή εργασίας να
είναι καλά φωτισμένη (250 - 300 Lux). Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο
αν υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη, π.χ. κοντά σε
εύφλεκτα υγρά και αέρια.
3 Κρατάτε τα παιδιά σε απόσταση
Μην επιτρέπετε σε παιδιά, επισκέπτες ή ζώα να πλησιάζουν στο
χώρο εργασίας ή να αγγίζουν το εργαλείο ή το καλώδιο τροφοδοσίας.
4 Φοράτε τα κατάλληλα ρούχα εργασίας
Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Υπάρχει πιθανότητα να
πιαστούν σε κινούμενα μέρη μηχανών. Εάν έχετε μακριά μαλλιά
φοράτε προστατευτικό διχτάκι. Κατά την εργασία σε υπαίθριους
χώρους, φορέστε κατά προτίμηση τα κατάλληλα γάντια και
αντιολισθητικά υποδήματα.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
5 Ατομική προστασία
Φορέστε προστατευτικά γυαλιά. Φορέστε μάσκα προσώπου ή
προστασίας από τη σκόνη, στις περιπτώσεις που η εργασία
ενδέχεται να προκαλέσει την παραγωγή σκόνης ή αιωρούμενων
σωματιδίων. Αν υπάρχει η πιθανότητα τα σωματίδια αυτά να είναι
πολύ θερμά, να φοράτε επίσης ποδιά ανθεκτική στη θερμότητα.
Φοράτε πάντα ωτασπίδες. Να φοράτε πάντα κράνος ασφαλείας.
6 Προστατευθείτε από ηλεκτροπληξία
Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες (π.χ.
σωλήνες, σώματα θερμάνσεως, ηλεκτρικές κουζίνες, ψυγεία κλπ.).
Κατά τη χρήση του εργαλείου σε ακραίες συνθήκες (π.χ. σε υψηλή
υγρασία, δημιουργία μεταλλικής σκόνης κλπ.) μπορεί να αυξηθεί η
ηλεκτρική ασφάλεια με την παρεμβολή ενός αποσυνδετικού
μετασχηματιστή ή ενός διακόπτη προστασίας από λάθος διερχόμενο
ρεύμα (FI).
7 Μη σκύβετε πάρα πολύ
Φροντίστε πάντοτε να έχετε την κατάλληλη στάση και να διατηρείτε
την ισορροπία σας.
8 Να είστε πάντα προσεκτικοί
Παρακολουθείτε την εργασία σας. Ενεργείτε λογικά. Μη
χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένος.
9 Στηρίξτε με ασφαλή τρόπο το αντικείμενο στο οποίο εργάζεστε
Χρησιμοποιείστε σφιγκτήρες ή μέγγενη για το σκοπό αυτό. Η
μέθοδος αυτή είναι ασφαλέστερη και ελευθερώνει και τα δύο σας
χέρια για το χειρισμό του εργαλείου.
10 Συνδέστε τη συσκευή αφαίρεσης σκόνης
Εάν παρέχονται συσκευές για τη σύνδεση συσκευών αφαίρεσης και
συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση και η χρήση τους
γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
11 Απομακρύνετε από το μηχάνημα τα κλειδιά που χρησιμοποιείτε
για τη ρύθμισή του
Πριν βάλετε σε λειτουργία το εργαλείο, βεβαιωθείτε πάντα ότι έχετε
βγάλει από αυτό τα κλειδιά για τη ρύθμισή του.
12 Καλώδια επιμήκυνσης
Πριν τη χρήση, επιθεωρήστε το καλώδιο επιμήκυνσης και
αντικαταστήστε το, αν έχει φθαρεί. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε
υπαίθριο χώρο, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επιμήκυνσης κατάλληλα
για χρήση σε υπαίθριο χώρο και με την αντίστοιχη σήμανση.
13 Χρησιμοποιείτε το σωστό εργαλείο
Η ενδεδειγμένη χρήση αναφέρεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσεως.
Μη χρησιμοποιείτε μικρά εργαλεία ή εξαρτήματα για να επιτελέσουν
την εργασία ενός εργαλείου υψηλής απόδοσης. Το εργαλείο σας θα
λειτουργήσει επιτυχέστερα και ασφαλέστερα εάν χρησιμοποιηθεί
σύμφωνα με της προδιαγραφές του. Μη ζορίζετε το εργαλείο.
Προειδοποίηση! Τόσο η χρήση εξαρτημάτων ή προσθηκών όσο και η
πραγματοποίηση εργασιών που δεν συνιστώνται στις οδηγίες αυτές
εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού.
14 Ελέγχετε εάν το εργαλείο σας έχει βλάβες
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά το εργαλείο και το καλώδιο
τροφοδοσίας για τυχόν ζημιές. Ελέγξτε για τυχόν κακή ευθυγράμμιση
και εμπλοκή των κινούμενων μερών, για μέρη που έχουν σπάσει, για
τυχόν ζημιές στους προφυλακτήρες και τους διακόπτες, και γενικά
κάθε είδους συνθήκες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη
λειτουργία του εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο λειτουργεί
κανονικά και χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν κάποιο εξάρτημά του παρουσιάζει
ελάττωμα. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο, εάν ο διακόπτης δεν
μπορεί να το θέσει εντός ή εκτός λειτουργίας. Φροντίστε για την
αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών εξαρτημάτων από
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της DEWALT. Ποτέ μην
επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το εργαλείο.
15 Βγάλτε το εργαλείο από την πρίζα
Σβήστε το εργαλείο και περιμένετε να σταματήσει τελείως προτού
απομακρυνθείτε από αυτό. Βγάλτε το εργαλείο από την πρίζα όταν το
εργαλείο δεν χρησιμοποιείται, προτού αλλάξετε οποιοδήποτε
16
17
18
19
20
ανταλλακτικό, παρελκόμενο ή εξάρτημα του εργαλείου, και πριν από
τη συντήρησή του.
Αποφύγετε ανεπιθύμητη εκκίνηση του εργαλείου
Προτού βάλετε την πρίζα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του εργαλείου
είναι κλειστός.
Μη χρησιμοποιείτε καλώδια για εργασίες για τις οποίες δεν
προορίζονται
Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το
καλώδιό της. Προστατεύστε το καλώδιο από θερμότητα, λάδι και
αιχμηρές γωνίες.
Φυλάγετε τα εργαλεία σας σε ασφαλές μέρος
Εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να φυλάσσονται σε
στεγνούς, κλειστούς χώρους, μακριά από παιδιά.
Συντηρείτε επιμελώς τα εργαλεία σας
Διατηρείτε τα εργαλεία σας κοφτερά και καθαρά ώστε να είστε σε
θέση να εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα. Ακολουθείτε τις
οδηγίες συντηρήσεως και τις υποδείξεις για την αλλαγή εξαρτημάτων.
Φροντίστε όλες οι λαβές και οι διακόπτες να είναι στεγνοί, καθαροί
και χωρίς λάδια ή γράσα.
Επισκευές
Το εργαλείο σας πληροί τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας.
Επισκευάζετε τα εργαλεία σας σε εξουσιοδοτημένο σταθμό
συντηρήσεως της DEWALT. Οι επισκευές θα πρέπει να γίνονται μόνο
από ειδικευμένους τεχνικούς και με τη χρήση αποκλειστικά γνήσιων
ανταλλακτικών, διαφορετικά υπάρχει το ενδεχόμενο σοβαρού
κινδύνου για το χρήστη.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για πάγκους δισκοπρίονου
• Μη χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής με πάχος μεγαλύτερο ή πλάτος
δοντιού μικρότερο από το πάχος του μαχαιριού τεμαχισμού.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιστρέφεται προς τη σωστή κατεύθυνση
και ότι τα δόντια δείχνουν στη μπροστινή πλευρά του πάγκου
δισκοπρίονου.
• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι λαβές σύσφιγξης είναι σφιγμένες πριν
αρχίσετε οποιαδήποτε εργασία.
• Σιγουρευτείτε ότι όλοι οι δίσκοι και οι φλάντζες είναι καθαρά και ότι οι
πλευρές του δακτυλίου που παρουσιάζουν κάμψη ακουμπούν στο
δίσκο. Σφίξτε το περικόχλιο του μικρού άξονα ώστε να είναι ασφαλές
• Διατηρήστε κοφτερό το δίσκο του πριονιού και σωστά τοποθετημένο.
• Βεβαιωθείτε ότι το μαχαίρι κοπής είναι ρυθμισμένο στη σωστή
απόσταση από το δίσκο - μέγιστη 5 χιλ.
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το πριόνι χωρίς να είναι τοποθετημένα τα
άνω και κάτω προστατευτικά.
• Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από την πορεία του δίσκου του
πριονιού.
• Αποσυνδέστε το πριόνι από την κεντρική παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος πριν να αλλάξετε τους δίσκους ή να κάνετε οποιαδήποτε
εργασία συντήρησης.
• Πάντοτε χρησιμοποιείτε μια ωστήρια ράβδο, και ποτέ μη πλησιάζετε
τα χέρια σας σε απόσταση μικρότερη από 150 χιλ. από το δίσκο
πριονιού κατά την κοπή.
• Μην επιχειρείτε να λειτουργήσετε το εργαλείο σε τάση άλλη από την
προκαθορισμένη.
• Μη βάζετε λιπαντικά στο δίσκο όσο λειτουργεί.
• Μη βρίσκεστε πίσω από το δίσκο του πριονιού.
• Διατηρείτε το λεβιέ ώθησης πάντα στη θέση του όταν δε
χρησιμοποιείται.
• Μην στέκεστε πάνω στη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, βεβαιωθείτε ότι το επάνω τμήμα της
λάμας της σέγας είναι καλυμμένο, π.χ. με τον προφυλακτήρα.
• Μην πιάνετε τον προφυλακτήρα και μην τον χρησιμοποιείτε ως λαβή
μεταφοράς.
• Αντικαταστήστε αμέσως την εσωτερική επένδυση της βάσης όταν
αυτή φθαρεί ή υποστεί ζημιές.
• Ελέγξτε αν το αντικείμενο προς επεξεργασία στηρίζεται σωστά. Να
παρέχετε πάντα επιπλέον στήριξη για μεγάλα τεμάχια εργασίας.
95
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
• Μην ασκείτε πλευρική πίεση πάνω στο δίσκο.
• Ποτέ μην εκτελείτε εργασίες κοπής σε ελαφριά κράματα. Το
μηχάνημα αυτό δεν έχει σχεδιαστεί για τέτοιου είδους εφαρμογές.
• Μη χρησιμοποιείτε λειαντικούς δίσκους ή αδαμαντοφόρους τροχούς
κοπής.
• Δεν επιτρέπεται η γλυφή, η πλάνιση εμβολισμού ή η αυλάκωση.
• Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του μηχανήματος,
απενεργοποιήστε αμέσως το μηχάνημα και αφαιρέστε το βύσμα.
Αναφέρετε τη βλάβη και τοποθετήστε κατάλληλη σήμανση στο
μηχάνημα που να αποτρέπει άλλα άτομα από το να
χρησιμοποιήσουν το ελαττωματικό μηχάνημα.
• Όταν συμβεί εμπλοκή της λεπίδας λόγω μη κανονικής εφαρμογής
δύναμης πίεσης κατά τη διάρκεια της κοπής, ΠΑΝΤΟΤΕ να
απενεργοποιείτε το μηχάνημα και να το αποσυνδέετε από την
τροφοδοσία. Αφαιρέστε το υπό κατεργασία αντικείμενο και
βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα κινείται ελεύθερα. Θέστε το μηχάνημα σε
λειτουργία και ξεκινήστε μια νέα εργασία κοπής ασκώντας λιγότερη
δύναμη πίεσης.
• Αφαιρέστε το βύσμα από την υποδοχή όταν είναι απαραίτητο να
πραγματοποιηθεί αλλαγή λεπίδας ή οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης.
• Φοράτε πάντοτε προστατευτικά για τα αυτιά.
• Φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά.
• Όταν πριονίζετε ξύλο, να φοράτε πάντοτε μάσκα για τη σκόνη.
• Τα προβλήματα στο μηχάνημα, περιλαμβανομένων αυτών στους
προφυλακτήρες και τις λεπίδες πριονιού, θα πρέπει να αναφέρονται
αμέσως μόλις εντοπίζονται.
Λεπίδες πριονιού
• Η μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα του δίσκου κοπής πρέπει να είναι
πάντα ίση ή μεγαλύτερη από την ταχύτητα του εργαλείου χωρίς
φορτίο που ορίζεται στην ταμπέλα.
• Μην χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής που δεν ταιριάζουν στις
διαστάσεις που αναφέρονται στα τεχνικά δεδομένα. Μη
χρησιμοποιείτε τεμάχια απόστασης προκειμένου να ταιριάξει ο η
λεπίδα στον άξονα. Χρησιμοποιήστε μόνο λεπίδες με προδιαγραφές
όπως αυτές που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, οι οποίες
συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 847-1.
• Σκεφτείτε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε λεπίδες ειδικής
σχεδίασης, για λιγότερο θόρυβο.
• Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες από HS (χάλυβα υψηλής ταχύτητας).
• Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες με ρωγμές ή ζημιές.
• Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα πριονιού που επιλέξατε είναι κατάλληλη για
το υλικό που πρόκειται να κόψετε.
• Φορέστε πάντα γάντια για τον χειρισμό δίσκων πριονιού και σκληρών
υλικών. Οι λεπίδες πρέπει να φυλάσσονται σε θήκη όταν αυτό είναι
δυνατό.
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη χρήση πριονιών:
- Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή περιστρεφόμενων
μερών
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας και
την εφαρμογή μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η αποφυγή
ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
- Εξασθένηση της ακοής.
- Κίνδυνος ατυχημάτων από τα εκτεθειμένα τμήματα της
περιστρεφόμενης λεπίδας του πριονιού.
- Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αλλαγή της λεπίδας με τα χέρια
χωρίς κατάλληλο προστατευτικό.
- Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά το άνοιγμα των προστατευτικών.
- Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης που δημιουργείται κατά
το πριόνισμα ξύλου και ιδιαίτερα δρυός, οξιάς και MDF.
96
Τα παρακάτω παράγοντα επηρεάζουν τη παραγωγή θορύβου:
- το υλικό προς κοπή
- ο τύπος λεπίδας κοπής
- η δύναμη τροφοδοσίας
- συντήρηση του μηχανήματος
Τα παρακάτω παράγοντα επηρεάζουν την έκθεση σκόνης:
- φθαρμένη λεπίδα κοπής
- εξαγωγέας σκόνης με ταχύτητα μικρότερη των 20 m/s
- κακή οδήγηση τεμαχίου εργασίας
Σύμφωνα με τα παράγοντα που αναφέρονται πιο πάνω, η απόδοση
συλλογής σκόνης είναι περίπου 95% της αναπνεύσιμης σκόνης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Φοράτε προστατευτική αναπνευστική συσκευή.
Αφαιρέστε το βύσμα από την υποδοχή όταν είναι απαραίτητο
να πραγματοποιηθεί αλλαγή λεπίδας ή οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης.
Μη βάζετε τα χέρια σας στην περιοχή του πριονιού ή στον
πριονόδισκο.
Σημείο μεταφοράς
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το έτος
κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2012 XX XX
Έτος κατασκευής
Ελεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας
Στη συσκευασία υπάρχουν:
1 Μηχάνημα συναρμολογημένο εν μέρει
1 Συναρμολόγηση οδηγού κοπής
1 Οδηγός λοξοτομής
1 Λεπίδα
1 Σύστημα άνω προστατευτικού δίσκου
1 Εσωτερική επένδυση πάγκου
1 Κλειδί δίσκου κοπής
1 Γαλλικό κλειδί αξονίσκου
1 Προσαρμογέας αφαίρεσης σκόνης
1 Φυλλάδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
• Ελέγξτε το εργαλείο, τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα για βλάβες
που ίσως έχουν προκληθεί κατά τη μεταφορά.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
• Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλο το
φυλλάδιο οδηγιών πριν να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.
Περιγραφή (εικ. A1 - A3)
A1
1 Διακόπτης λειτουργίας on/off
2 Κουμπί επανεκκίνησης αυτόματου διακόπτη
3 Εσοχή χεριού
4 Πάγκος
5 Μαχαίρι κοπής
6 Ανω προστατευτικό δίσκου
7 Εσωτερική επένδυση πάγκου
8 Οδηγός παράλληλης κοπής
9 Δείκτης κλίμακας κοπής
10 Κουμπί μικρορύθμισης
11 Βολάν ελέγχου συνδυασμένης ανύψωσης και λοξής κοπής
12 Μοχλός ασφάλισης λοξής κοπής
A2
13 Μοχλός ασφάλισης θέσης κοπής
14 Αποθήκευση γαλλ. κλειδιού δίσκου
15 Ωστήρια ράβδο
16 Προσαρμογέας αφαίρεσης σκόνης
17 Πέλμα
18 Σχισμή οδηγού
A3
19 Οδηγός λοξοτομής
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το επαγγελματικό επιτραπέζιο πριόνι DW745 σχεδιάστηκε για την
εκτέλεση πριονίσματος σε εργασίες σχισίματος, εγκάρσιας κοπής, κοπής
με φάλτσο και λοξοτομής σε ξύλο, προϊόντα ξύλου και πλαστικά. Το
σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί για χρήση με λεπίδα με άκρο καρβιδίου,
διαμέτρου 250 mm.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για
άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς για τους οποίους
προορίζεται.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν εύφλεκτα
υγρά ή αέρια.
Αυτά τα επιτραπέζια πριόνια είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο. Απαιτείται
επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους
χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και/ή
γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να
μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το ηλεκτρικό μοτέρ είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε μία και μόνο
τάση. Ελέγχετε πάντοτε αν η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε αυτήν
που αναγράφεται στην πλακέτα του εργαλείου.
Το εργαλείο έχει διπλή απομόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 61029, συνεπώς δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί
από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της υπηρεσίας
εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο
επέκτασης 3 αγωγών κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου (βλ.
Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1.5 mm2, ενώ
το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο
εντελώς.
Συναρμολόγηση και ρύθμιση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βγάζετε πάντοτε το εργαλείο από την
πρίζα πριν προχωρήσετε σε εργασίες συναρμολόγησης και
ρύθμισης.
Ξεπακετάρισμα (εικ. A1 & A2)
• Αφαιρέστε προσεκτικά το πριόνι από το υλικό συσκευασίας.
• Το μηχάνημα είναι πλήρως συναρμολογημένο εκτός από το δίσκο,
τον οδηγό κοπής, το άνω προστατευτικό δίσκου και το ένθετο
τραπεζιού.
• Οριστικοποιήστε τη συναρμολόγηση ακολουθώντας τις οδηγίες όπως
περιγράφεται παρακάτω.
• Τοποθετήστε το λεβιέ ώθησης (15) στη θέση του στη δεξιά όψη του
μηχανήματος (εικ. Α2).
• Ρυθμίστε το πόδι (17) μέχρι το τραπέζι (4) να είναι επίπεδο σε όλες
τις κατευθύνσεις.
• Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Διατηρείτε το λεβιέ ώθησης πάντα στη θέση του όταν δε
χρησιμοποιείται.
• Συνδέστε το βύσμα με τη παροχή ρεύματος μόνο πριν
ξεκινήστε την εφαρμογή.
Τοποθέτηση λεπίδας πριονιού (εικ. A1, A2 & B1 - B3)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα δεν είναι
συνδεδεμένο με την παροχή ρεύματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα δόντια μιας καινούργιας λεπίδας είναι
πολύ κοφτερά και μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λεπίδα του πριονιού ΠΡΕΠΕΙ να
αντικαθίσταται με τον τρόπο που περιγράφεται στην
παρούσα ενότητα. Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ τις λεπίδες που
καθορίζονται στα Τεχνικά δεδομένα. Προτείνουμε τον τύπο
DT4226. ΠΟΤΕ μην τοποθετήσετε άλλου είδους λεπίδες.
• Σηκώστε τον αξονίσκο του δίσκου στο μέγιστο δυνατό ύψος
περιστρέφοντας το βολάν ελέγχου (11) δεξιόστροφα (εικ. A1).
• Τοποθετήστε το δίσκο δισκοπρίονου στον άξονα με τον τρόπο που
φαίνεται στην εικόνα B1. Η εξωτερική φλάντζα (20) έχει μιά προεξοχή
(ψ 30 mm) που ταιριάζει στην οπή τροχού. Βεβαιωθείτε ότι τα δόντια
δείχνουν προς τα κάτω στο μπροστινό μέρος του τραπεζιού.
• Κρατήστε τον άξονα, χρησιμοποιώντας το κλειδί και σφίξτε το
περικόχλιο του αξονίσκου (21) γυρίζοντας δεξιόστροφα με το κλειδί
αξονίσκου (εικ. B2).
• Για να αφαιρέσετε το δίσκο, προχωρήστε με αντίστροφη σειρά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντοτε να ελέγχετε το δείκτη οδηγού
κοπής και το μαχαίρι διαχωρισμού όταν έχετε αλλάξει το
δίσκο.
Ρύθμιση λεπίδας πριονιού (εικ. A2 & B3)
Για καλύτερη δυνατή απόδοση, ο δίσκος πρέπει να είναι παράλληλος
προς τις σχισμές λοξοτομής. Η ρύθμιση αυτή έχει γίνει στο εργοστάσιο.
Για να ρυθμίσετε εκ νέου:
97
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
• Γυρίστε το δισκοπρίονο στο πλάι.
• Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί Allen 10 mm, χαλαρώστε ελάχιστα τους
σφιγκτήρες (22) (εικ. B3).
• Ρυθμίστε το βραχίονα (23) μέχρι να είναι ο δίσκος παράλληλος προς
τη σχισμή του οδηγού (18) (εικ. A2).
• Σφίξτε τους συνδέσμους βραχίονα (22) στα 11 (εικ. B3).
Ρύθμιση ύψους δίσκου (εικ. A1)
Ο δίσκος μπορεί να υψωθεί και να χαμηλώσει γυρίζοντας το βολάν
ελέγχου συνδυασμένης ανύψωσης και λοξής κοπής (11).
• Βεβαιωθείτε ότι τα τρία επάνω δόντια της λάμας της σέγας απλά
προεξέχουν από την άνω επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας όταν
κόβει η σέγα. Ετσι θα εξασφαλιστεί ότι η αποκοπή υλικού γίνεται κάθε
στιγμή με το μέγιστο αριθμό δοντιών, με αποτέλεσμα την άριστη
απόδοση.
Τοποθέτηση του μαχαιριού κοπής (εικ. A1 & C)
• Σηκώστε τον αξονίσκο του δίσκου στο μέγιστο ύψος περιστρέφοντας
τον τροχό ρύθμισης ύψους του δίσκου (11) δεξιόστροφα (εικ. A1).
• Χαλαρώστε το μπουλόνι ασφάλισης (24) μερικές στροφές
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί (εικ. C).
• Πατήστε και κρατήστε το μπουλόνι (24) προς τα μέσα για να
απελευθερώστε το μηχανισμό σύσφιξης με ελατήριο.
• Ευθυγραμμίστε τη σχισμή (25) με το μπουλόνι (24) και εισάγετε το
μαχαίρι κοπής μέχρι το πάνω μέρος της σχισμής κάθεται στο
μπουλόνι.
• Απελευθερώστε το μπουλόνι (24) και σφίξτε το κάλα
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Οταν είναι σωστά ευθυγραμμισμένο, το μαχαίρι κοπής θα
είναι στην ίδια ευθεία με το δίσκο στο πάνω μέρος του
τραπεζιού και στο πάνω μέρος του δίσκου. Ελέγξτε
χρησιμοποιώντας ένα ευθύ άκρο σε όλες τις θέσεις λοξής
κοπής και ύψους του δίσκου.
• Μην προσπαθήστε να φτιάξτε το μαχαίρι κοπής σε
οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός από τη θέση που συνιστάται.
Η απόσταση ενδιάμεσα από το μαχαίρι κοπής και τα άκρα
δοντιών λεπίδας πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,0 mm.
• Η σωστή τοποθέτηση και ευθυγράμμιση του άνω
προστατευτικού δίσκου (6) στο μαχαίρι κοπής είναι βασική
για την ασφαλή λειτουργία!
• Δεν επιτρέπεται η προσάρτηση διαφορετικού μαχαιριού
θραύσης στην παρεχόμενη προδιαγραφή με πάχος 2,3 mm.
Προσάρτηση στον πάγκο εργασίας (εικ. A2)
• Το πλαίσιο του μηχανήματος μεταξύ των ποδιών κάθε πλευράς (17)
διατίθεται με δύο οπές που επιτρέπουν την προσάρτησή του σε
πάγκο εργασίας. Χρησιμοποιήστε τις οπές διαγωνίως.
• Για τη βελτίωση συγκράτησης, προσαρτήστε το μηχάνημα σε ένα
τεμάχιο κόντρα πλακέ πάχους 15 mm.
• Κατά την χρήση, μπορείτε να συσφίξετε το φύλλο κόντρα πλακέ στον
πάγκο εργασίας. Αυτό επιτρέπει την ευκολότερη μεταφορά του
μηχανήματος, μέσω της απελευθέρωσης των σφιγκτήρωνs.
Τοποθέτηση του ένθετου τραπεζιού (εικ. D)
• Ευθυγραμμίστε το ένθετο τραπεζιού (7) όπως φαίνεται και εισάγετε
τα λουριά του πίσω μέρους του ένθετου τραπεζιού μέσα στις οπές
στο πίσω μέρος του τραπεζιού.
• Πιέστε προς τα κάτω το μπροστινό μέρος του ένθετου τραπεζιού.
• Το μπροστινό μέρος του ένθετου τραπεζιού πρέπει να είναι στο ίδιο
επίπεδο ή ελαφρά πιο κάτω από το πάνω μέρος του τραπεζιού. Το
πίσω τμήμα πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος με την επιφάνεια του
πάγκου εργασίας. Ρυθμίστε χρησιμοποιώντας τις τέσσερις
ρυθμιστικές βίδες (26).
98
• Γυρίστε την ασφαλιστική βίδα (βλέπε ένθετο στην εικ. D) δεξιόστροφα
κατά 90° για να ασφαλίσετε το ένθετο τραπέζιου στη θέση του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα
χωρίς την εσωτερική επένδυση της βάσης. Αντικαταστήστε
αμέσως την εσωτερική επένδυση της βάσης όταν αυτή φθαρεί
ή υποστεί ζημιές.
Τοποθέτηση του πάνω προφυλακτήρα λεπίδας (εικ. E)
• Σφίξτε τον προφυλακτήρα (6) στο σχιστικό μαχαίρι (5) με τον κοχλία (27).
• Τοποθετήστε τη ροδέλα (28 & 29) και το παξιμάδι πεταλούδα (30)
στο άλλο άκρο του κοχλία και σφίξτε το.
Τοποθέτηση και ρύθμιση του παράλληλου οδηγού
(εικ. A1, F1 & F2)
Ο οδηγός κοπής (8) μπορεί να τοποθετηθεί στην αριστερή ή δεξιά
πλευρά του δισκοπρίονου τραπεζιού.
• Βρείτε τη βίδα (31) με την εσοχή (32) στον οδηγό κοπής.
• Ασφαλίστε τον οδηγό κοπής, βάζοντας στη θέση τους και τους δύο
σύρτες (33).
Προσαρμογή του οδηγό παράλληλα με την λάμα.
Ο οδηγός έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο. Αν χρειάζεται
επαναρύθμιση, ακολουθήστε τα παρακάτω:
• Τοποθετήστε τη λεπίδα του πριονιού στην υψηλότερη θέση της.
• Αφαιρέστε τον άνω προφυλακτήρα λεπίδας (6).
• Ρυθμίστε τη γωνία λοξής κοπής σε 0°.
• Απασφαλίστε το μοχλό ασφάλισης ράγας (13).
• Κινήστε τον οδηγό (8) μέχρι να αγγίξει το δίσκο.
• Ελέγξτε αν ο οδηγός είναι παράλληλος με το δίσκο.
• Για να ρυθμίσετε, κάντε τα ακόλουθα:
• Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί Allen, χαλαρώστε τη βίδα ρύθμισης (31)
τοποθετώντας τον οδηγό στη ράγα οδηγού.
• Προσαρμόστε τον οδηγό παράλληλα με την λάμα.
• Σφίξτε τη βίδα ρύθμισης.
• Ασφαλίστε το μοχλό ασφάλισης ράγας και ελέγξτε αν ο οδηγός είναι
παράλληλος προς το δίσκο.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επανατοποθετήσει το προστατευτικό δίσκου
μετά τη ρύθμιση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στο
σύστημα εδράνου γραναζιού, πηγαίνετε τη μονάδα σε ένα
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της DEWALT.
Ρύθμιση της κλίμακας λοξής κοπής
Η κλίμακα κοπής έχει σωστές ενδείξεις μόνον όταν ο οδηγός είναι
τοποθετημένος από την πλευρά που βρίσκεται δεξιά του δίσκου.
• Ελέγξτε ότι ο δείκτης (9) δείχνει μηδέν στη κλίμακα όταν ο ολίγος
μόλις ακουμπάει το δίσκο. Αν ο δείκτης δε δείχνει ακριβώς μηδέν,
λύστε τις βίδες (34), μετακινήστε το δείκτη στην ένδειξη 0 και σφίξτε
τις βίδες.
Στοπ λοξής κοπής και ρύθμιση δείκτη (εικ. G1 & G2)
• Τοποθετήστε τη λεπίδα του πριονιού στην υψηλότερη θέση της.
• Απασφαλίστε το μοχλό ασφάλισης λοξής κοπής (12) πιέζοντάς τον
προς τα πάνω και δεξιά.
• Χαλαρώστε τη βίδα στοπ λοξής κοπής (35).
• Τοποθετήστε ένα ρυθμισμένο ορθογωνιόμετρο (36) στον πάγκο και
επάνω στη λεπίδα (37).
• Ρυθμίστε τη γωνία λοξής κοπής με το μοχλό ασφάλισης λοξής
κοπής (12) μέχρι να είναι ο δίσκος στο ίδιο επίπεδο με το πρότυπο
τετράγωνο.
• Σφίξτε το μοχλό ασφάλισης λοξής κοπής (12).
• Γυρίστε το δόντι στοπ λοξής κοπής (38) μέχρι να έρθει σε επαφή με
το τεμάχιο αντιστοιχίας.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
• Ελέγξτε την κλίμακα γωνίας λοξής κοπής. Αν απαιτείται ρύθμιση,
χαλαρώστε τη βίδα δείκτη (39) και ρυθμίστε το δείκτη στις 0° μοίρες.
• Σφίξτε τη βίδα δείκτη (39).
• Επαναλάβατε τη διαδικασία στις 45° για το στοπ λοξής κοπής 45°,
αλλά μη ρυθμίσετε το δείκτη.
Ρύθμιση του οδηγού λοβοτομής (εικ. H)
• Εγκαταστήστε τον οδηγό λοβοτομής (19) στην σχισμή αριστερά από
το δίσκο.
• Λασκάρετε το κουμπί ασφάλισης (40).
• Τοποθετήστε ένα ορθογωνιόμετρο (36) κατά τον οδηγό (41) και την
λεπίδα (37).
• Ελέγξτε αν ο δείκτης (42) δείχνει 90° στο κλίμακα. Αν ο δείκτης δε
δείχνει ακριβώς 90°, λύστε τη βίδα (43), μετακινήστε το δείκτη στην
ένδειξη 90° και σφίξτε τη βίδα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσεως
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφάλειας και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
• Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει τοποθετηθεί έτσι να
πληρούνται οι εργονομικές απαιτήσεις όσον αφορά στο ύψος
και τη σταθερότητα της έδρας. Η θέση του μηχανήματος
πρέπει να επιλεγεί έτσι ώστε ο χειριστής να έχει καλή γενική
ορατότητα και επαρκή ελεύθερο χώρο γύρω από το
μηχάνημα, προκειμένου να μπορεί να χειρίζεται χωρίς
προβλήματα το υπό κατεργασία αντικείμενο.
• Εγκαταστήστε την κατάλληλη λεπίδα πριονιού. Μη
χρησιμοποιείτε υπερβολικά φθαρμένες λεπίδες. Η μέγιστη
ταχύτητα περιστροφής του εργαλείου δεν πρέπει να
υπερβαίνει αυτή της λεπίδας πριονιού.
• Μη προσπαθείτε να κόψετε υπερβολικά μικρά κομμάτια.
• Αφήστε τη λεπίδα να κόβει ελεύθερα. Μη την εξαναγκάζετε.
• Αφήστε τον κινητήρα να φτάσει τη πλήρη ταχύτητά του πριν
από την κοπή.
• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ασφαλιστικές λαβές και οι λαβές
σύσφιξης είναι σφιχτές.
• Ποτέ μη βάζετε κανένα χέρι στο χώρο της σέγας όταν το πριονιστήριο
είναι συνδεδεμένο στην ηλεκτρική πηγή τροφοδοσίας.
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το δισκοπρίονο για κοπές με ένα χέρι!
• Ποτέ μην πριονίζετε σκεβρωμένα, λυγισμένα ή κοίλα τεμάχια
εργασίας. Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια ευθεία, ομαλή
πλευρά για να ακουμπήσει στον οδηγό κοπής ή στο μετρητή
λοξοτομής.
• Πάντοτε στηρίζετε τα μεγάλα και μακριά τεμάχια εργασίας για να
αποφύγετε το κλώτσημα.
• Ποτέ μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε κομμάτια κοπής από το
χώρο κοπής ενώ ο δίσκος είναι σε λειτουργία.
Ανοιγμα και κλείσιμο με διακόπτη (εικ. A1)
• Για να θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία, πατήστε το πράσινο
κουμπί εκκίνησης.
• Για να θέσετε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, πατήστε το κόκκινο
κουμπί παύσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ενδέχεται να
προκαλεί βραχυπρόθεσμες αλλαγές ή διακυμάνσεις της ηλεκτρικής
τάσης. Σε δυσμενείς συνθήκες συστημάτων οικιακής ηλεκτροδότησης
χαμηλής τάσης, μπορεί να παρουσιαστεί εξασθένηση στη λειτουργία
άλλων συσκευών. Δεν θα συμβούν διαταραχές εάν η αντίσταση είναι
μικρότερη από 0,262 Ohms.
Οι πρίζες που χρησιμοποιούνται γι’ αυτά τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει
να διαθέτουν ασφαλειοδιακόπτες των 16 Amp με χαρακτηριστικό
αδρανείας.
Βασικές εργασίες κοπής
• Να χρησιμοποιείτε πάντα το μαχαίρι κοπής.
• Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το μαχαίρι κοπής και το προστατευτικό
δίσκου είναι σωστά ευθυγραμμισμένα.
Παράλληλη κοπή (εικ. A1 & I)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αιχμηρές πλευρές.
• Ρυθμίστε τη γωνία λοξής κοπής σε 0°.
• Ρυθμίστε το ύψος της λεπίδας του πριονιού. Η σωστή θέση δίσκου
είναι να βρίσκονται οι άκρες τριών δοντιών που μόλις προεξέχουν
από το επάνω μέρος της επιφάνειας του ξύλου. Ρυθμίστε τον ύψος
του πάνω προφυλακτήρα λεπίδας όπως χρειάζεται.
• Ρυθμίστε τον παράλληλο οδηγό στην απαιτούμενη απόσταση.
• Ρυθμίστε τη θέση του οδηγού σε σχήμα L (48) επίπεδα ως προς το
πίσω μέρος του μαχαιριού κοπής. Οταν κόβετε πλατιά κομμάτια
υλικού, ολισθήστε τον οδηγό σε σχήμα L (48) από το κυρίως μέρος
του οδηγού, περιστρέφετε κάθετα 180° και αντικαταστήστε για να
παρέχεται πρόσθετη υποστήριξη.
• Κρατήστε το τεμάχιο προς επεξεργασία επίπεδο πάνω στη βάση και
σε επαφή με τον οδηγό. Να κρατάτε το τεμάχιο εργασίας μακριά από
το δίσκο κοπής.
• Να έχετε και τα δυό σας χέρια μακριά από τη διαδρομή του δίσκου
κοπής.
• Βάλτε σε λειτουργία το μηχάνημα και αφήστε το δίσκο κοπής να
φτάσει την ανώτατη ταχύτητά του.
• Αρχίστε να τροφοδοτείτε αργά το τεμάχιο εργασίας κάτω από το
προστατευτικό, κρατώντας το σταθερά πάνω στον οδηγό κοπής.
Αφήστε τα δόντια να κόψουν και μην βιάζετε το τεμάχιο εργασίας
πάνω στη λάμα. Η ταχύτητα του δίσκου κοπής πρέπει να διατηρείται
σταθερή.
• Μην παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε τη ράβδο ώθησης (15) όταν
βρίσκεστε πολύ κοντά στη λεπίδα.
• Μετά την ολοκλήρωση της κοπής, σβήστε το μηχάνημα, αφήστε το
δίσκο κοπής να σταματήσει και αφαιρέστε το τεμάχιο εργασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Ποτέ μη σπρώχνετε ή μην κρατάτε το "ελεύθερο" ή κομμένο
άκρο του τεμαχίου εργασίας.
• Μην κόβετε υπερβολικά μικρά τεμάχια εργασίας.
• Να χρησιμοποιείτε πάντα μια ράβδο ώθησης κατά την κοπή
μικρών τεμαχίων.
Φαλτσογωνιά
• Ρυθμίστε την απαιτούμενη γωνία κλίσης.
• Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως και στην κοπή.
Εγκάρσια κοπή (εικ. J)
• Αφαιρέστε τον οδηγό κοπής και εγκαταστήστε τον οδηγό λοξοτομής
στην επιθυμητή σχισμή.
• Ασφαλίστε τον οδηγό λοξοτομής στις 0° μοίρες.
• Ρυθμίστε τη γωνία λοξής κοπής σε 0°.
• Ρυθμίστε το ύψος της λεπίδας του πριονιού.
• Κρατήστε το τεμάχιο προς επεξεργασία επίπεδο πάνω στη βάση και
σε επαφή με τον οδηγό. Να κρατάτε το τεμάχιο εργασίας μακριά από
το δίσκο κοπής.
• Να έχετε και τα δυο σας χέρια μακριά από τη διαδρομή της λεπίδας
του πριονιού.
• Βάλτε σε λειτουργία το μηχάνημα και αφήστε τη λεπίδα του πριονιού
να φτάσει την ανώτατη ταχύτητά της.
99
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
• Να κρατάτε το τεμάχιο προς επεξεργασία σφιχτά πάνω στον οδηγό
και να το μετακινείτε αργά μαζί με το συγκρότημα του οδηγού μέχρι
να βρεθεί κάτω από το πάνω προστατευτικό κάλυμμα της λεπίδας.
Αφήστε τα δόντια να κόψουν και μη σπρώχνετε το τεμάχιο προς
επεξεργασία πάνω στη λεπίδα του πριονιού. Η ταχύτητα της λεπίδας
του πριονιού θα πρέπει να διατηρείται σταθερή.
• Μετά την ολοκλήρωση της κοπής, σβήστε το μηχάνημα, αφήστε τη
λεπίδα του πριονιού να σταματήσει και απομακρύνετε το τεμάχιο
προς επεξεργασία.
Εγκάρσια κοπή υπό γωνία
• Ρυθμίστε την απαιτούμενη γωνία κλίσης.
• Προχωρήστε όπως και για την εγκάρσια κοπή.
Λοξοκοπή
• Ρυθμίστε τον οδηγό γωνίας στην απαραίτητη γωνία.
• Προχωρήστε όπως και για την εγκάρσια κοπή.
Σύνθετη λοξοτομή
Η συγκεκριμένη κοπή είναι συνδυασμός λοξότμησης και κοπής με
φάλτσο.
• Ρυθμίστε τη λοξή κοπή στη γωνία που επιθυμείται και προχωρήστε
όπως και με την εγκάρσια λοξοτομή.
Υποστήριγμα για μακρυά τεμάχια
• Πάντα τοποθετείτε κάποιο υποστήριγμα σε μακρυά τεμάχια.
• Υποστηρίζετε μακρυά τεμάχια εργασίας χρησιμοποιώντας κατάλληλα
μέσα όπως στηρίγματα ή παρόμοιες συσκευές για να εμποδίσετε τη
πτώση των άκρων.
Καθαρισμός από τη σκόνη (εικ. A2)
Το μηχάνημα παρέχεται με εξαγωγέα σκόνης στο πίσω μέρος του
μηχάνημα (16) κατάλληλο για χρήση με εξοπλισμό εξαγωγής σκόνης για
στόμια 57/65 mm. Με το μηχάνημα παρέχεται μια θύρα μείωσης για
χρήση στόμιων εξαγωγής σκόνης διαμέτρου 34-40 mm.
• Χρησιμοποιείτε πάντα συσκευή κενού σχεδιασμένη σύμφωνα με τις
ισχύουσες Οδηγίες σχετικά με εκπομπές σκόνης κατά τη διάρκεια
όλων των λειτουργιών.
• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εξαγωγής σκόνης σε χρήση είναι
κατάλληλη για την εφαρμογή και το υλικό προς κοπή.
• Εχετε υπόψη ότι υλικά φτιαγμένα από τον άνθρωπο όπως
γυψοσανίδα η MDF παράγουν περισσότερα κομματάκια σκόνης κατά
τη κοπή από τα φυσικά ξύλα.
Προαιρετικά εξαρτήματα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα παρελκόμενα, εκτός απ’ αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, δεν έχουν δοκιμαστεί μ’
αυτό το προϊόν. Η χρήση αυτών των παρελκομένων με το
παρόν εργαλείο μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για τη μείωση
του κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο
τα συνιστώμενα από τη DEWALT, παρελκόμενα μ’ αυτό το
προϊόν.
ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΡΙΟΝΙΟΥ: ΠΑΝΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ λεπίδες πριονιού
250 mm μειωμένης παραγωγής θορύβου με οπή άξονα διαμέτρου
30 mm. Η ονομαστική ταχύτητα της λεπίδας πρέπει να είναι τουλάχιστον
4000 RPM. Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε λεπίδα
μικρότερης διαμέτρου. Δεν θα υπάρχει επαρκής προστασία από τους
προφυλακτήρες.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΛΕΠΙΔΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΔΟΝΤΙΑ
Λεπίδες πριονιού για δομικές εργασίες (ταχεία διαμήκης κοπή)
Γενικών εργασιών
250 mm.
24
Εγκάρσιες κοπές ακριβείας
250 mm.
40
Λεπίδες επεξεργασίας ξύλου (παρέχουν λείες, καθαρές κοπές)
Εγκάρσιες κοπές ακριβείας
250 mm.
60
100
Αντικαταστήστε το επάνω προστατευτικό (αρ. ανταλλακτικού: 24767802) όταν φθαρεί.
Συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα κατάλληλα εξαρτήματα.
Μεταφορά (εικ. A1)
• Μαζέψτε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
• Μεταφέρεται πάντα το μηχάνημα από τις υποδοχές για τα χέρια (3).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μεταφέρεται πάντα το μηχάνημα με το
πάνω προφυλακτήρα δίσκου.
Συντήρηση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας DEWALT έχει σχεδιαστεί για μακρόχρονη
λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση. Για τη συνεχή και ικανοποιητική
λειτουργία του χρειάζεται κατάλληλη συντήρηση και τακτικό καθάρισμα.
Ρύθμιση ασφάλειας ράγας (εικ. A2 & K)
Το τέντωμα ασφάλειας ράγας έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο. Αν
χρειάζεται επαναρύθμιση, ακολουθήστε τα παρακάτω:
• Γυρίστε το δισκοπρίονο στο πλάι.
• Ασφαλίστε το μοχλό ασφάλισης (13).
• Βρείτε τη εξαγωνική ράβδο (44) στο κάτω μέρος του μηχάνημα
(εικ. Κ).
• Χαλαρώστε το παξιμάδι εμπλοκής (45). Σφίξτε την εξαγωνική ράβδο
μέχρι το ελατήριο στον ασφαλιστικό σύστημα να πιέζεται μέχρι να
δημιουργηθεί το επιθυμητό τέντωμα στο μοχλό κλειδώματος ράγας.
Επανασφίξτε το παξιμάδι εμπλοκής στην εξαγωνική ράβδο.
Λίπανση
Ο κινητήρας και τα έδρανα δεν απαιτούν πρόσθετη λίπανση. Αν το
ανέβασμα και το κατέβασμα του δίσκου γίνει δύσκολο, καθαρίστε και
λιπάνατε τις βίδες ρύθμισης ύψους:
• Γυρίστε το δισκοπρίονο στο πλάι.
• Καθαρίστε και γρασάρετε τα σπειράματα ρύθμισης ύψους.
Χρησιμοποιήστε γράσο γενικής χρήσης.
Καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, κλείστε τη μονάδα και αποσυνδέστε το
μηχάνημα από την πηγή ηλεκτροδότησης πριν τον
καθαρισμό του. Τυχόν απροσδόκητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Πριν από τη χρήση, επιθεωρήστε προσεκτικά το επάνω και το κάτω
προστατευτικό καθώς και το σωλήνα εξαγωγής σκόνης για να
διαπιστώσετε εάν λειτουργεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι τυχόν θραύσματα,
σκόνη ή σωματίδια από το υπό κατεργασία αντικείμενο δεν μπορούν να
προκαλέσουν εμπλοκή κάποιας από τις λειτουργίες.
Στην περίπτωση που συμβεί εμπλοκή θραυσμάτων του υπό κατεργασία
αντικειμένου ανάμεσα στη λεπίδα και τα προστατευτικά, αποσυνδέστε
το μηχάνημα από την τροφοδοσία και ακολουθήστε τις οδηγίες της
ενότητας Τοποθέτηση λεπίδας πριονιού. Αφαιρέστε τα θραύσματα που
έχουν εμπλακεί και επανασυναρμολογήστε τη λεπίδα πριονιού.
Μη φράσσετε τις υποδοχές αερισμού και καθαρίζετε τακτικά το
περίβλημα με ένα μαλακό πανί.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Καθαρίζετε συστηματικά το σύστημα περισυλλογής σκόνης
(εικ. L) :
• Γυρίστε το δισκοπρίονο στο πλάι.
• Αφαιρέστε τις βίδες (46) (εικ. L).
• Αφαιρέστε όλη τη σκόνη και επανασφαλίστε την πόρτα πρόσβασης
(47) χρησιμοποιώντας τις βίδες (εικ. L).
Διάθεση εργαλείων και περιβάλλον
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να
απορριφθεί με συνηθισμένα σπιτικά απορρίμματα.
Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας DEWALT χρειάζεται
αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, μην το απορρίψετε με τα
σπιτικά απορρίμματα. Κάντε αυτό το προϊόν διαθέσιμο για ξεχωριστή
συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων προϊόντων και
συσκευασιών επιτρέπει την ανακύκλωση υλικών. Η
επανάχρηση ανακυκλωμένων υλικών βοηθάει την προστασία
του περιβάλλον και μειώνει την ζήτηση για σπάνια υλικά.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να παρέχουν ξεχωριστή συλλογή
ηλεκτρικών προϊόντων από κατοικίες, δημοτικές τοποθεσίες
απορριμμάτων ή από τον έμπορα όταν αγοράσατε το καινούργιο
προϊόν.
Η DEWALT δίνει τη δυνατότητα συλλογής και ανακύκλωσης των
προϊόντων της που έχουν συμπληρώσει τη διάρκεια ζωής τους. Για να
κάνετε χρήση της υπηρεσίας, επιστρέψατε το προϊόν σας σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών, όπου θα το παραλάβουν προς
ανακύκλωση.
Ενημερωθείτε για το πλησιέστερο κέντρο επισκευών της περιοχής σας,
επικοινωνώντας με τα γραφεία της DEWALT στη διεύθυνση που
αναγράφεται στο εγχειρίδιο. Επίσης, για να πληροφορηθείτε τα
εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών της DEWALT και τις λεπτομέρειες
και τους αρμόδιους των υπηρεσιών που παρέχονται μετά την πώληση,
μπορείτε να ανατρέξτε στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα των προϊόντων
της και προσφέρει μια εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα δήλωση εγγύησης
είναι επιπλέον των συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων από τη νομοθεσία
δικαιωμάτων σας ως ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η εγγύηση ισχύει εντός
της επικράτειας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με την απόδοση
του εργαλείου σας DEWALT, απλά επιστρέψτε το εντός
30 ημερών, πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως το
αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για πλήρη επιστροφή
χρημάτων ή ανταλλαγή. Το προϊόν θα πρέπει να έχει
υποβληθεί σε εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του εργαλείου σας
DEWALT εντός 12 μηνών από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει χώρα χωρίς χρέωση
σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT.
Θα πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς. Περιλαμβάνει
εργασία. Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός
αν η βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς η συσκευή
σας DEWALT καταστεί ελαττωματική λόγω ελαττώματος
στα υλικά ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι θα
αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά εξαρτήματα χωρίς
χρέωση ή – κατ’ επιλογή μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα
χωρίς χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής μεταχείρισης
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη φθορά λόγω
συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα τα αρχικά μέρη
του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί της εγγύησης,
απευθυνθείτε στον πωλητή σας ή ελέγξτε τη θέση
του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της DEWALT ή
απευθυνθείτε στο τοπικό σας γραφείο της DEWALT στη
διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα των
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων επισκευών της DEWALT
και πλήρη στοιχεία για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
101
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Danmark
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Deutschland DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Τηλ:
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Service:
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Φαξ:
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Schweiz
DEWALT
Suisse
In der Luberzen 40
Svizzera
8902 Urdorf
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Italia
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Nederlands Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
United
DEWALT
Tel:
Kingdom
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Fax:
Middle East DEWALT
Africa
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N179881
30 210 8981-616
30 210 8981-616
30 210 8983-570
Fax: 32 70 225 585
Fax: 32 70 222 441
www.dewalt.be
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
www.dewalt.gr
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Tel:
01 - 730 67 47
Fax: 01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
214 66 75 00
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
05/12
Download PDF

advertising