DW745 | DeWalt DW745 TABLE SAW Type 3 instruction manual

372001 - 20 EST
DW745
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
17
5
3
6
7
8
9
4
10
1
2
12
11
A1
18
13
14
15
16
17
A2
3
19
21
20
B1
A3
22
23
21
B3
B2
7
26
25
24
D
C
28 29 30
33
6
5
27
31
4
0
E
45
32
F1
35 38
39
34
9
12
F2
G1
37
36
41
43
42
36
G2
37
19 40
48
H
15
I
J
45
44
46
47
K
L
5
EESTI KEEL
LAUASAAG DW745
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja
innovatsioon teevad DEWALTist ühe
usaldusväärsema partneri professionaalsetele
elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
V
Tüüp
DW745-QS
DW745-LX
230
115
3
3
Mootori võimsus (sisend)
W
1700
1300
Mootori võimsus (väljund)
W
1100
936
Koormuseta kiirus
min-1
3800
3800
Lehe diameeter
mm
250
250
Lehe ava
mm
30
30
Lehe keha paksus
mm
2.3
2.3
Kiilnoa paksus
mm
2.3
2.3
Lõikesügavus 90° juures
mm
77
77
Lõikesügavus 45° juures
mm
57
57
Pikisaagimise võimsus
mm
508
508
Üldised mõõtmed
cm 570 x 700 x 466 570 x 700 x 466
Mass
kg
21.5
21.5
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu
määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse
määramatus)
dB(A)
96
96
dB(A)
dB(A)
3
109
3
109
dB(A)
3
3
on 16-ampriliste kaitsetega lõigatud inertse
omadusega.
Mõisted Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel
lõppebsurma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppedakergete või
mõõdukate kehavigastustega.
MÄRKUS: Viitab tegevusele, mis
ei töö kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
Teravad servad.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
Kaitsmed:
Euroopa
230 V tööriistad 10 amprit,
vooluvõrk
Ühendkuningriik ja Iirimaa 230 V tööriistad 13 A, pistik
Ühendkuningriik ja Iirimaa 115 V tööriist
16 amprit,
vooluvõrk
MÄRKUS. Lülitamise tagajärjel võivad tekkida
lühiajalise pingemuutused või -kõikumised.
Ebasoodsates tingimustes võib avaliku
madalavooluga varustavates süsteemides
ilmneda seadmete rikkeid. Häireid ei esine,
kui takistus on väiksem kui 0,25 Ohmi. Nende
elektritööriistade jaoks kasutatavad pistikud
6
DW745
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/
EÜ ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks
kontakteeruge DEWALTIGA aadressil või vaadake
kasutusjuhendi lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise
eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTI
nimel.
EESTI KEEL
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.03.2012
Ohutuseeskirjad
Kui kasutate statsionaarset elektritööriista,
jälgige alati teie riigis kehtivaid
ohutuseeskirju, et vähendada tulekahju-,
elektrilöögi- ja vigastuste riski.
Enne tööriista kasutamist lugege hoolikalt
kogu antud kasutusjuhend läbi.
Hoidke kasutusjuhend alles hilisemaks
kasutamiseks.
Üldine
1 Hoidke tööala puhas
Segaduses piirkonnad ja tööpingid võivad
põhjustada õnnetusi.
2 Võtke arvesse töökeskkonda
Ärge hoidke tööriista vihma käes. Ärge
kasutage tööriista niisketes või märgades
tingimustes. Hoidke tööala hästi valgustatuna
(250 - 300 lux). Ärge kasutage tööriista tule- ja
plahvatusohtlikes kohtades, näiteks tuleohtlike
vedelike ja gaaside läheduses.
3 Hoidke laste käeulatusest väljas
Ärge laske lastel, külalistel ega loomadel
minna töökeskkonna lähedale ega puutuda
tööriista või juhet.
4 Kandke nõuetekohast riietust
Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid,
kuna need võivad jääda liikuvate osade külge
kinni. Kandke juustekaitset, et hoida pikki
juukseid eemale. Väljas töötades on
soovitatav kanda sobivaid kindaid ja
libisemiskindlaid jalatseid.
5 Isikuohutus
Kasutage alati kaitseprille. Kasutage alati
näo- või tolmumaski, kui töötamisel võib
tekkida tolmu või lendavaid osi. Kui need osad
võivad olla kuumad, kandke lisaks
kuumuskindlat põlle. Kandke kogu aeg
nägemiskaitset. Kandke kogu aeg kiivrit.
6 Kaitske end elektrilöögi eest
Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega
(näiteks torud, radiaatorid, pliidid ja
külmkapid). Tööriista kasutamisel äärmuslikes
tingimustes (kõrge niikus, tekib metallipuru
jne) saab elektriohutust suurendada,
paigaldades isoleeriva trafo või
lekkevoolukaitsme.
7 Ärge küünitage
Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke tasakaalu.
8 Olge valvel
Jälgige oma tegevust. Kasutage tervet
mõistust. Ärge kasutage tööriista, kui olete
väsinud.
9 Turvaline töödeldav detail
Kasutage detaili hoidmiseks pitskruvisid või
kruustange. See on ohutum ja nii on teil
mõlemad käed töötamiseks vabad.
10 Ühendage tolmu eemaldamise seade
Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja
kogumise seadmete ühendamise võimalus,
veenduge, et need on ühendatud ja et neid
kasutatakse õigesti.
11 Eemaldage reguleerimis- ja mutrivõtmed
Kontrollige alati enne tööriista kasutamist, kas
reguleerimis- ja mutrivõtmed on selle küljest
eemaldatud.
12 Pikendusjuhtmed
Enne kasutamist kontrollige pikenduskaablit
ning kahjustuste avastamisel vahetage välja.
Tööriista kasutamisel väljas kasutage ainult
välitingimustesse mõeldud pikendusjuhtmeid,
millel on vastav tähistus.
13 Kasutage nõuetekohast tööriista
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud
ettenähtud otstarvet. Ärge kasutage väikesi
tööriistu või lisavarustust suure koormusega
tööde tegemiseks. Tööriist töötab paremini ja
ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud. Ärge koormake tööriista üle.
Hoiatus! Mis tahes tarvikute või lisaseadmete
kasutamine või seadme kasutamine viisil,
mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib
põhjustada kehavigastuse ohtu.
14 Kontrollige, kas pole kahjustatud osi
Enne kasutamist kontrollige hoolega tööriista
ja juhet kahjustuste suhtes. Kontrollige, kas
liikuvad osad on joondunud ja et need pole
7
EESTI KEEL
15
16
17
18
19
20
kinni jäänud, ning purunenud osade,
kahjustunud piirete ja lülitite ning muude
tingimuste puudumist, mis võivad mõjutada
seadme kasutamist. Tagage, et tööriist töötab
nõuetekohaselt ning sihtotspäraselt. Ärge
kasutage seadet, kui mõni selle osa on
kahjustunud või katki. Ärge kasutage tööriista,
kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Laske kõik kahjustunud või defektiga osad
volitatud DEWALTi remondiagendil välja
vahetada. Ärge proovige teha ise
parandustöid.
Tööriista eemaldamine pistikupesast
Lülitage välja ja oodake, et tööriist seiskub
täielikult, enne selle järelevalveta jätmist.
Võtke tööriist pistikupesast välja, kui te seda ei
kasuta, enne tööriista, lisaseadete või tarviku
osade vahetust ning enne hooldust.
Vältige seadme soovimatut käivitumist
Enne tööriista vooluvõrku ühendamist
veenduge, et tööriist on välja lülitatud.
Kasutage toitekaablit õigesti
Mitte kunagi ärge tõmmake tööriista
pistikupesast eemaldamiseks juhtmest.
Hoidke juhet eemal kuumusest, õlist ja
teravatest äärtest.
Asetage mittekasutatavad tööriistad hoiule.
Tööriistad, mida te ei kasuta, tuleb hoiustada
kuivas kohas ja turvaliselt lastele
kättesaamatud kohas lukustada.
Hoidke tööriistad korras
Hoidke tööriistad tõhusama ja ohutuma töö
huvides heas korras ja puhtana. Järgige
juhiseid hoolduse ja tarvikute vahetamise
kohta. Hoidke kõik käepidemed ning lülitid
kuivad, puhtad ning vabad õlist ja määretest.
Remonditööd
See tööriist vastab olulistele
ohutuseeskirjadele. Laske oma tööriist
remontida volitatud DEWALTi remondiagendi
juures. Remonditöid tohivad teostada ainult
volitatud isikud, kes kasutavad
originaalvaruosi; vastasel korral võib see
kasutajale märkimisväärset ohtu põhjustada.
Täiendavad ohutuseeskirjad saepinkide
kasutamisel
• Ärge kasutage saelehti, mille paksus on
suurem või mille hammaste laius on väiksem
8
kui kiilnoa paksus.
• Veenduge, et leht keerleb õiges suunas ja et
hambad on saepingi esikülje suunas.
• Enne töö algust veenduge, et kõik
fikseerimishoovad on kinni.
• Veenduge, et kõik lehed ja äärikud on puhtad
ning rõnga süvendatud küljed on vastu lehte.
Pingutage sae võlli mutrit.
• Tagage, et saeleht on terav ja asetseb
nõuetekohaselt.
• Veenduge, et kiilnuga on õige kaugusega
lehest - maksimaalselt 5 mm.
• Ärge kunagi kasutage saagi, ilma et ülemine ja
alumine kaitse on paigas.
• Hoidke käed saelehe liikumisrajast eemal.
• Katkestage sae ühendus vooluvõrguga enne
ketaste vahetamist või hoolduse läbiviimist.
• Kasutage alati tõukepulka ning tagage, et te ei
aseta käsi lõikamise ajal saelehele lähemal kui
150 mm.
• Ärge püüdke töötada muu kui etteantud
pingega.
• Ärge kandke lehele selle töötamise ajal
määrdeid.
• Ärge sirutage saelehe taha.
• Hoidke tõukepulk alati oma kohal, kui see pole
kasutusel.
• Ärge seiske seadme peal.
• Transportimisel tuleb tagada, et sae saelehe
ülaosa on kaetud, nt kaitsekattega.
• Ärge kasutage kaitsekatet käitlemiseks või
transportimiseks.
• Asendage viivitamata kulumise või kahjustuse
korral pingi vahetükk.
• Kontrollige, et töödeldav detail on
nõuetekohaselt toestatud. Tagage alati lisatugi
pikemate detailide jaoks.
• Ärge avaldage saelehe küljele survet.
• Ärge kunagi lõigake kergsulameid. Masin ei
ole selleks projekteeritud.
• Ärge kasutage abrasiivseid lehti ega
teemantterasid
• Valtsimine, soonimine ja kanalite lõikamine
pole lubatud.
• Õnnetuse või masina rikke korral lülitage
masin viivitamatult välja ja eemaldage see
vooluvõrgust. Andke rikkest teada ja
märgistage masin vastavalt, et ka teised
defektset masinat ei kasutaks.
EESTI KEEL
• Kui saeleht kiilub saagimisel liiga kõvasti
vajutamise tõttu kinni, lülitage seade ALATI
välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
Eemaldage detail ja veenduge, et saeleht
liigub vabalt. Lülitage seade sisse ja alustage
saagimist uuesti väiksemat jõudu rakendades.
• Eemaldage pistikupesast pistik, kui on vaja
vahetada lehte või teha hooldustöid.
• Kandke alati kuulmiskaitsevahendeid.
• Kandke alati kaitseprille.
• Kandke alati tolmumaski, kui saete puitu.
• Masina, sealhulgas kaitsete ja saelehtede
tõrgetest tuleb teavitada kohe nende
avastamisel.
Saelehed
• Saelehe max lubatud kiirus peab alati olema
võrdne või suurem kui andmeplaadil toodud
koormuseta kiirus.
• Ärge kasutage saelehti, mis ei vasta
tehnilistes andmetes toodud mõõtmetele. •
Ärge kasutage vahepukse saelehe
sobitamiseks spindlile. Kasutage ainult selles
kasutusjuhendis kindlaks määratud saelehti,
mis vastavad standardile EN 847-1.
• Kaaluge spetsiaalsete müra vähendavate
saelehtede kasutamist.
• Ärge kasutage kiirlõiketerasest saelehti.
• Ärge kasutage pragunenud ega muul viisil
kahjustunud saelehti.
• Veenduge, et valitud saeleht sobib lõigatava
materjaliga.
• Kandke alati kindaid saelehtede ja raskete
materjalide käsitsemisel. Saelehti tuleb kanda
võimalusel hoidikus.
- Sõrmede muljumise oht kaitsete avamisel.
- Puidu (eriti tamme, kase ja MDF-plaatide)
saagimisel tekkiva tolmu sissehingamisest
põhjustatud terviseohud.
Mürataset mõjutavad järgmised tegurid:
- lõigatav materjal
- saelehe tüüp
- etteandejõud
- masina hooldus
Tolmuga kokkupuudet mõjutavad järgmised
tegurid:
- kulunud saeleht
- tolmueemaldi õhu kiirusega alla 20 m/s
- töödetaili ebatäpne juhtimine
Arvestades neid eespool mainitud tegureid, on
tolmu kogumistõhusus umbes 95%
sissehingatavast tolmust.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kuulmiskaitset.
Kandke nägemiskaitset.
Kandke hingamiskaitsevahendit.
Eemaldage pistikupesast pistik,
kui on vaja vahetada lehte või teha
hooldustöid.
Muud ohud
Saagide kasutamisega kaasnevad järgmised
ohud:
- pöörlevate osade puudutamisest tekitatud
vigastused
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
- Kuulmiskahjustused.
- Pöörleva saelehe katmata osade poolt
põhjustatud õnnetuste oht.
- Vigastusoht, kui saelehte vahetatakse paljaste
kätega.
Hoidke käsi lõikepiirkonnast ja
lehtedest eemal.
Kandekoht.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab ka tootmisaastat, on
trükitud korpusele.
Näiteks:
2012 XX XX
Tootmisaasta
9
EESTI KEEL
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Osaliselt kokkupandud masin
1 Juhtlati koost
1 Eerungi latt
1 Saeleht
1 Ülemise lehe kaitsekoost
1 Laua vahetükk
1 Sealehe võti
1 Sae võlli mutri võti
1 Tolmueraldusadapter
1 Kasutusjuhend
1 Detailijoonis
• Veenduge, et tööriist, selle osad ega tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis A1 - A3)
A1
1 Toitelüliti
2 Kaitselüliti lähtestusnupp
3 Lohk käe jaoks
4 Pink
5 Kiilnuga
6 Ülemine saelehe kaitse
7 Pingi vahetükk
8 Paralleelne juhtlatt
9 Juhtlati skaala indikaator
10 Täppisreguleerimise nupp
11 Kombineeritud tõusu ja faasi reguleerketas
12 Faasi lukustushoob
A2
13 Pikisaagimise asendi lukustushoob
14 Sealehe võtme laegas
15 tõukepulk
16 Tolmueraldusadapter
17 Jalg
18 Saelehe pilu
A3
19 Eerungi latt
KASUTUSOTSTARVE
Teie DW745 töökoha lauasaag on loodud tegema
pigisaagimistöid, saagima risti, koonsuliselt ja
kaldu puitu, puust tooteid ja plasti. Seade on
mõeldud kasutamiseks karbiidhammastega
saelehega ø 250 mm.
10
HOIATUS! Ärge kasutage masinat
selleks mitteettenähtud eesmärkidel.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need lauasaed on professionaalsed
elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest
vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle
tootega üksi.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Kontrollige alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
115 V seadet tuleb käitada läbi
tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
Teie DEWALTI tööriist on vastavalt
standardile EN 61029 kahekordselt
isoleeritud; seetõttu pole maandusjuhe
vajalik.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see
vahetada spetsiaalselt valmistatud kaabli vastu,
mis on saadaval DEWALTi hooldusorganisatsiooni
kaudu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt.
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
EESTI KEEL
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
TOITEPISTIKU PAIGALDAMINE 115 V
SEADMETELE
Pistikut tohib paigaldada pädev tehnik.
Kahtluse korral pöörduge volitatud DeWALTi
remonditöökotta või kvalifitseeritud elektriku
poole.
Pistik peaks vastama standardile BS EN 60309
(BS4343), 16 amprit, maanduskontakt asendis
4h.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis
sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake
Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme suurus
on 1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati
täielikult lahti.
Kokkupanek ja seadistamine
HOIATUS: Enne kokkupanekut ja
reguleerimist eemaldage tööriist alati
vooluvõrgust.
Lahtipakkimine (joonised A1 ja A2)
• Võtke saag pakendist ettevaatlikult välja.
• Masin on täielikult komplekteeritud, välja
arvatud leht, juhtlatt, ülemise lehe kaitse ja
laua vahetükk.
• Lisage need osad vastavalt allpool toodud
juhistele.
• Asetage tõukepulk (15) oma kohale masina
paremal küljel (joonis A2).
• Reguleerige laua (4) jalgu (17), et need
oleksid ühepikkused.
• Kerige võrgujuhe täielikult lahti.
HOIATUS:
• Hoidke tõukepulk alati oma kohal, kui
see pole kasutusel.
• Ühendage pistik toitevõrguga alles
vahetult enne tööriista rakendamist.
Saelehe paigaldamine (joonised A1, A2 & B1
- B3)
HOIATUS: Tagage, et masin on
vooluvõrgust väljas.
HOIATUS! Uue saelehe hambad on
väga teravad ja võivad ohtlikud olla.
HOIATUS! SaelehePEAB vahetama
käesolevas jaotises kirjeldatud
viisil. Kasutage AINULT tehnilistes
andmetes kirjeldatud saelehti.
Soovitame kasutada saelehtedest
DT4226. Ärge KUNAGI paigaldage
teisi saelehti.
• Tõstke lehe võll maksimumile, keerates
reguleerketast (11) päripäeva (joonis A1).
• Asetage saelehe võllile joonisel B1 toodud
järjekorras. Välimisel äärikul (20) on ø 30 mm
kõrgend, mis mahub lehe avasse. Veenduge,
et hambad on suunatud laua esiküljel
allapoole.
• Hoidke võlli, kasutades avatud otsaga võtit,
ning pingutage võlli mutrit (21) keerates võlli
mutri võtmega päripäeva (joonis B2).
• Saelehe eemaldamiseks toimige vastupidises
järjekorras.
HOIATUS: Kontrollige alati juhtlati
näidikut ja kiilnuga pärast lehe
vahetust.
Saelehe reguleerimine (joonis A2 ja B3)
Optimaalseks tulemuseks peab leht olema
eerungi avaga paralleelne. Seda on tehases
reguleeritud. Uuesti reguleerimiseks:
• Pöörake saag külili.
• Kasutades 10 mm kuuskantpesapeakruvi võtit,
vabastage kergelt klambrikinniti (22) (joonis
B3).
• Reguleerige klambrit (23), kuni leht on lati
avaga (18) paralleelne (joonis A2).
• Pingutage klambrikinnitit (22) 11 Nm (joonis
B3).
Lehe kõrguse reguleerimine (joonis A1)
Lehte saab tõsta ja langetada, keerates
kombineeritud tõusu ja faasi reguleerketast (11).
• Veenduge, et vaid lehe ülemised kolm
hammast tulevad saagimisel kergelt läbi
töödeldava detaili pealmise pinna. Seeläbi
tagate, et materjali eemaldavad maksimaalne
arv hambaid iga aeg, seega töötades
optimaalsel tasemel.
11
EESTI KEEL
Kiilnoa paigaldamine (joonis A1 & C)
• Tõstke lehe võll maksimumile, keerates lehe
kõrguse reguleerketast (11) päripäeva (joonis
A1).
• Vabastage lukustuspolt (24) paari keermega,
kasutades kaasa antud võtit (joonis C).
• Vajutage ja hoidke polti (24) sissepoole, et
vabastada vedruga klambermehhanism.
• Joondage pilu (25) poldiga (24) ja sisestaeg
kiilnuga, kuni pilu pealmine osa toetub nupule.
• Vabastage polt (24) ja pingutage tugevalt
kaasa antud võtmega.
HOIATUS:
• Kui see on nõuetekohaselt joondatud,
on kiilnuga ühes tasapinnas laua peal
oleva lehe ja lehe pealmise osaga.
Kontrollige, kasutades sirget äärt kõigi
faasi ja lehe kõrguse asenditel.
• Ärge püüdke kinnitada kiilnuga ühtegi
teise asendisse peale soovitatud
asendi. Kiilnoa ja lehe hammaste otste
vaheline kaugus peab olema vähemalt
2.0 mm.
• Ülemise lehe kaitsme (6)
nõuetekohane paigaldus ja
joondamine kiilnoaga on ohutu töö
aluseks!
• Keelatud on kasutada muud kiilnuga,
mis ei vasta antud tehnilistele
andmetele paksusega 2,3 mm.
Tööpingi külge paigaldamine (joonis A2)
• Masina raam, mis jääb mõlemal küljel oleva
jala (17) vahele, on kahe auguga, mis
võimaldab tööpingi külge paigaldamist.
Kasutage auke diagonaalselt.
• Käsitsemise parendamiseks kinnitage masin
min 15 mm paksusega vineerile.
• Kui seade on kasutusel, saab vineeri kinnitada
tööpingile. See võimaldab masinat kergemini
transportida, vabastades klambrid.
Laua vahetüki paigaldamine (joonis D)
• Joondage laua vahetükk (7), nagu näidatud, ja
sisestage sakid laua vahetüki taga olevatesse
aukudesse.
• Vajutage laua vahetüki esikülg alla.
• Laua vahetüki esikülg peab olema ühes
tasapinnas või kergelt laua pealispinnast
12
allpool. Tagakülg peab olema laua
pealispinnaga ühes tasapinnas. Reguleerige,
kasutades nelja reguleerkruvi (26).
• Keerake lukustuskruvi (vt vahetükki joonisel D)
päripäeva 90°, et lukustada laua vahetükk
oma kohale.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
masinat ilma vahetükita. Asendage
kulumise korral pingi vahetükk.
Ülemise lehe kaitsekatte paigaldamine
(joonis E)
• Kinnitage kaitsekate (6) kiilnoa (5) külge
poldiga (27).
• Asetage seib (28 ja 29) ja tiibmutter (30) poldi
teise otsa ja pingutage.
Paralleelse lati paigaldamine ja reguleerimine
(joonised A1, F1 ja F2)
Juhtlati (8) saab paigaldada teie lauasae
vasakule või paremale küljele.
• Leidke juhtlatil kruvi (31) koos piluga (32).
• Kinnitage juhtlatt, lükates mõlemad riivid (33)
kinni.
Saelehega paralleelse lati reguleerimine
Latt on tehases reguleeritud. Kui peate uuesti
reguleerima, toimige järgmiselt:
• Seadke saeleht kõrgeimasse asendisse.
• Eemaldage ülemise lehe kaitsekate (6).
• Seadke faasi nurgaks 0°.
• Vabastage reelingu lukustushoob (13).
• Liigutage latti (8), kuni see puutub lehte.
• Kontrollige, et latt oleks saelehega paralleelne.
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige
järgmiselt:
• Kasutades kuuskantpesapeakruvi võtit,
vabastage reguleerkruvi (31), paigutades lati
latireelingu vastu.
• Viige latt lehega paralleelseks.
• Keerake reguleerkruvi kinni.
• Lukustage reelingu lukustushoob ja
kontrollige, et latt on lehega paralleelne.
• Asendage lehe kaitsekate pärast
reguleerimist.
HOIATUS: Kui väikehammasratta
laagri koostel pole piisavalt
liikumisruumi, viige seade volitatud
DEWALTi remondiagendi juurde.
EESTI KEEL
Juhtlati skaala reguleerimine
Juhtlati skaala on täpne, kui latt on paigaldatud
lehest paremale.
• Kontrollige, et näidik (9) näitab skaalal nulli,
kui latt puutub lehest vaid veidi. Kui näidik ei
näita täpselt nulli, keerake lahti kruvid (34),
liigutage näidikut, nii et see näitab 0, ning
keerake kruvid kinni.
Faasibloki ja näidiku reguleerimine (joonis G1
ja G2)
• Seadke saeketas kõrgeimasse asendisse.
• Vabastage faasi lukustushoob (12), vajutades
selle üles ja paremale.
• Vabastage faasibloki kruvi (35).
• Asetage nurgik (36) lauale ning vastu saelehte
(37).
• Reguleerige faasi nurka, kasutades faasi
lukustushooba (12), kuni leht on lamedalt
nurgiku vastas.
• Kinnitage faasi lukustushoob (12).
• Keerake faasibloki nukki (38), kuni see puutub
kindlalt laagri blokki.
• Kontrollige faasi nurgaskaalat. Kui on vaja
reguleerida, vabastada näidiku kruvi (39) ja
seada näidik 0° peale.
• Pingutage näidiku kruvi (39).
• Korrake sama protseduuri 45° juures 45°
faasibloki jaoks, kuid ärge reguleerige
näidikut.
Eerungi lati reguleerimine (joonis H)
• Paigaldage eerungi latt (19) lehe vasakul
olevasse pilusse.
• Vabastage lukustusnupp (40).
• Asetage nurgik (36) lati esikülje (41) ja lehe
(37) vastu.
• Kontrollige, et näidik (42) on suunatud skaalal
90° peale. Kui näidik ei näita täpselt 90°,
keerake lahti kruvi (43), liigutage näidikut, nii
et see näitab 90°, ning keerake kruvi kinni.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS:
• Järgige alati ohutusjuhiseid ja
kohalduvaid eeskirju.
• Veenduge, et laua kõrgus ja stabiilsus
on seadistatud ergonoomiliselt.
•
•
•
•
•
Masina tööpind tuleb valida nii, et
operaatoril oleks tööst hea ülevaade
ning piisavalt vaba liikumisruumi
materjali käsitsemiseks.
Paigaldage sobiv saeketas. Ärge
kasutage väga kulunud saelehti.
Tööriista maksimaalne pöörlemiskiirus
ei tohi ületada saelehel oma.
Ärge püüdke saagida väga väikesi
detaile.
Laske lehel vabalt saagida. Ärge
kasutage jõudu.
Enne saagimist laske mootoril
saavutada täispöörded.
Veenduge, et kõik lukustusnupud ja
fikseerimishoovad on kinni.
Tähelepanu Suurbritannia kasutajatele on trükitud
“puidutöömasinate regulatsioon 1974”-s ja
kõikides hilisemates muudatustes.
• Mitte kunagi ärge viige kätt saelehe lähedale,
kui saag on ühendatud vooluvõrku.
• Ärge kunagi kasutage saagi vabakäelõigeteks!
• Ärge saagige moondunud, kaarjaid või
kausjaid detaile. Detailil peab olema vähemalt
üks sirge, sile külg, millega võib vastu juhtlatti
või eerungi latti minna.
• Toestage alati pikad detailid, et vältida
tagasilööke.
• Ärge eemaldage ühtegi lõigatud tükki lehe
piirkonnast, kui leht parasjagu töötab.
Sisse- ja väljalülitamine (joonis A1)
• Masina sisselülitamiseks vajutage rohelist
stardinuppu.
• Masina väljalülitamiseks vajutage punast
stoppnuppu.
MÄRKUS. Lülitamise tagajärjel võivad tekkida
lühiajalise pingemuutused või -kõikumised.
Ebasoodsates tingimustes võib avaliku
madalavooluga varustavates süsteemides
ilmneda seadmete rikkeid. Häireid ei esine, kui
takistus on väiksem kui 0,262 Ohmi.
Nende elektritööriistade jaoks kasutatavad
pistikud on 16-ampriliste kaitsetega lõigatud
inertse omadusega.
Põhilised saagimisvõtted
• Kasutage alati kiilnuga.
13
EESTI KEEL
• Tagage alati, et kiilnuga ja lehe kaitsekate on
nõuetekohaselt joondatud.
Pikisaagimine (joonis A1 ja I)
HOIATUS: Teravad servad.
• Seadke faasi nurgaks 0°.
• Reguleerige saelehe kõrgust. Õige lehe asend
on, kui kolme hamba otsad ulatuvad
puidupinnast kõrgemale. Reguleerige
vajadusel ülemise lehe kaitsekatte kõrgust.
• Seadke paralleelne juhtlatt nõuetekohasele
kaugusele.
• Reguleerige L-kujulise juhtlati profiili (48) kangi
asendit kiilnoa tagaosaga. Kui saete pikkupidi
laiu materjalitõkke, libistage L-kujuline juhtlati
profiil (48) lati põhiosalt maha, pöörake
vertikaalselt 180° ulatuses ja vahetage välja,
et tagada lisatugi.
• Hoidke detaili lamedalt laual ja juhtlati vastas.
Hoidke detaili lehest eemal.
• Hoidke mõlemad käed lehe liikumisrajast
eemal.
• Lülitage masin sisse ja laske lehel saavutada
maksimaalne kiirus.
Söötke töödetail aeglaselt saelehe kaitsekatte
alla, surudes seda kindlalt vastu juhtlatti.
Laske hammastel lõigata ja ärge avaldage
detailile lehe kaudu survet. Ketta kiirus peab
olema konstantne.
• Pidage meeles, et kasutate lehe lähedal
tõukepulka (15).
• Pärast lõikamise lõpetamist lülitage masin
välja ja laske lehel seisma jääda ning
eemaldage siis detail.
HOIATUS:
• Ärge kunagi lükake ega hoidke
“lahtist” või ära lõigatud detaili külge.
• Ärge saagida liiga väikesi detaile.
• Kasutage alati tõuke pulka, kui saete
väikeseid detaili pikkupidi.
Faasilõiked
• Määrake vajalik faasinurk.
• Toimige nagu pikisaagimise puhul.
Ristilõikamine (joonis J)
• Eemaldage juhtlatt ja paigaldage eerungi latt
soovitud auku.
14
•
•
•
•
•
•
•
•
Lukustage eeringu latt 0° juures.
Seadke faasi nurgaks 0°.
Reguleerige saelehe kõrgust.
Hoidke detaili lamedalt laual ja juhtlati vastas.
Hoidke detaili lehest eemal.
Hoidke mõlemad käed saelehe liikumisrajast
eemal.
Lülitage masin sisse ja laske saelehel
saavutada maksimaalne kiirus.
Hoidke detaili kindlalt lati vastas ja liigutage
seda aeglaselt koos latikoostega, kuni detail
jõuab ülemise lehe kaitsekatte alla. Laske
hammastel lõigata ja ärge avaldage detailile
saelehtede kaudu survet. Saelehe kiirus peab
olema konstantne.
Pärast lõikamise lõpetamist lülitage masin
välja ja laske saelehel seisma jääda ning
eemaldage siis detail.
Faasi ristisaagimine
• Määrake vajalik faasinurk.
• Toimige nagu ristisaagimise puhul.
Eeringulõiked
• Seadke koonuseline latt nõuetekohasele
nurga alla.
• Toimige nagu ristisaagimise puhul.
Ühendeering
See lõige on eeringu ja faasilõike kombinatsioon.
• Seadke faas vajaliku nurga alla ja jätkake
eeirngu ristsaagimisega.
Pikkade detailide tugi
• Pange pikkade detailide alla alati tugi.
• Toetage pikki detaile sobivate vahenditega,
näiteks saepukkide või muu sarnasega, et
vältida otste kukkumist.
Tolmueraldusadapter (joonis A2)
Masin on varustatud tagaküljel
tolmueralduspordiga (16), mis sobib
kasutamiseks tolmueraldusvarustusega, millel on
57/65 mm otsak. Masinaga käib kaasas
tolmuvähendusport, mida kasutatakse koos 34-40
mm diameetriga tolmueraldusadapteri
otsakutega.
• Ühendage kõigi tööde ajaks
tolmueemaldusseade, mis vastab
asjakohastele tolmu emissiooni puudutavatele
õigusaktidele.
EESTI KEEL
• Tagage, et kasutatav tolmueraldusvoolik sobib
antud rakenduseks ja lõigatava materjaliga.
• Pidage meeles, et isevalmistatud materjalid,
nagu puitlaastplaat või MDF, toodavad rohkem
tolmu lõikamisel kui naturaalne puit.
Lisavarustus
HOIATUS: Muid lisaseadmeid kui
DEWALTI pakutavaid ei ole koos selle
tootega testitud ja seetõttu võib
selliste lisaseadmete kasutamine koos
tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastusohu vähendamiseks
tuleb selle tootega kasutada ainult
DEWALTIsoovitatud lisaseadmeid.
SAELEHED: KASUTAGE ALATI 250 mm müra
vähendavaid saelehti 30 mm võlli auguga. Lehe
nimikiirus peab olema vähemalt 4000 p/min. Ärge
kunagi kasutage väiksema diameetriga lehte.
Seda ei kaitsta nõuetekohaselt.
KETTA KIRJELDUS
RAKENDUSALA
DIAMEETER
HAMMAS
Ehituse saelehed (kiire pikilõige)
Üldeesmärk
250 mm
24
Peened ristlõiked
250 mm
40
Puittoodete saelehed (siledad puhtad lõiked)
Peened ristlõiked
250 mm
60
Vahetage pealmine kaitsekate (varuosa nr:
247678-02) välja, kui see on kulunud.
Sobilike lisaseadmete kohta teabe saamiseks
pidage nõu müüjaga.
Transportimine (joonis A1)
• Puhastage toitejuhe
• Kandke masinat alati käe lohust (3) hoides.
HOIATUS: Transportige masinat alati
koos paigaldatud ülemise saelehe
kaitsekattega.
Hooldamine
Teie DEWALTi masin on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
Reelingu luku reguleerimine (joonis A2 ja K)
Reelingu luku pinge on tehases reguleeritud. Kui
peate uuesti reguleerima, toimige järgmiselt:
• Pöörake saag külili.
• Lukustage lukustushoob (13).
• Leidke masina alusküljel olev kuuskantvarras
(44) (joonis K).
• Vabastage kontramutter (45). Pingutage
kuuskantvarrast, kuni lukustussüsteemi vedru
surutakse kokku, luues reelingu
lukustushooval soovitud pinge. Pingeutage
uuesti kontramutrit kuuskantvarda vastas.
Määrimine
Mootorit ja laagreid ei tule täiendavalt määrida.
Kui lehetõstmine ja langetamine muutub raskeks,
puhastage ja määrige kõrguse reguleerkruvisid:
• Pöörake saag külili.
• Puhastage ja määrige kõrguse
reguleerkeermeid. Kasutage üldotstarbelist
määret.
Puhastamine
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
riski vähendamiseks lülitage seade
välja ja katkestage masina ühendus
toiteallikaga enne puhastama
asumist. Juhuslik käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
Enne kasutamist kontrollige hoolega, kas ülemine
kaitse ja alumine kaitse ning tolmueemaldustoru
töötavad korralikult. Hoolitsege selle eest, et
laastud, tolma ja detaili osad ei saaks nende
toimimist takistada.
Töödetaili osakeste kinnijäämisel saelehe ja
kaitsmete vahele eemaldage masina elektritoide
ja järgige juhiseid jaotisest Saelehe
paigaldamine. Eemaldage kinnijäänud tükid ja
paigaldage uuesti saeketas.
Hoidke ventilatsiooniavasid puhtana ja puhastage
korpust korrapäraselt pehme lapiga.
Puhastage tolmueraldussüsteemi regulaarselt
(joonis L)
• Pöörake saag külili.
• Eemaldage kruvid (46) (joonis L).
15
EESTI KEEL
• Eemaldage kogu tolm ja kinnitage
juurdepääsuluuk (47) uuesti kruvide abil
(joonis L).
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmejäätmetega.
Viige toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine aitab materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti
on DEWALTi volitatud remonditöökodade nimekiri
ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning
kontaktid leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА DW745
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
электроинструментов, различные
усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из
самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DW745-QS
DW745-LX
В
230
115
3
3
Входная мощность
Вт
1700
1300
Напряжение питания
Тип
Выходная мощность
Вт
1100
936
Скорость без нагрузки
об./мин. 3800
3800
Диаметр пильного диска
мм
250
Диаметр посадочного
отверстия
250
мм
30
30
Толщина пильного диска мм
2,3
2,3
Толщина расклинивающего
ножа
мм
2,3
2,3
Глубина реза под
углом 90°
мм
77
77
Глубина реза под
углом 45°
мм
57
57
Макс. продольный рез
мм
508
508
Общие габариты
см 570 x 700 x 466 570 x 700 x 466
Вес
кг
21,5
21,5
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
96
96
KpA (погрешность измерения звукового
давления)
дБ(А) 3
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А) 109
KwA (погрешность измерения акустической
мощности)
дБ(А)
3
3
109
3
ПРИМЕЧАНИЕ: Проведение коммутационных
операций может вызвать кратковременные
изменения напряжения или колебания.
При неблагоприятных условиях может
произойти повреждение коммунальной
системы низковольтного электроснабжения
других устройств. Сбоев не будет, если
сопротивление электропитания ниже
0,25 Ом. Розетки, используемые с данными
инструментами, должны быть снабжены
плавкими предохранителями 16 Ампер,
имеющими инертные характеристики.
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Острые края.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DW745
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами:
2006/42/ЕС, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь по
указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
3
4
5
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.03.12
Инструкции по технике безопасности
При использовании стационарных
электрических инструментов всегда
соблюдайте применимые в Вашей стране
правила безопасности, чтобы снизить риск
возникновения пожара, поражения
электрическим током и получения травм.
Перед использованием инструмента
внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации. Сохраните данное руководство
для последующего обращения к нему.
6
Общие требования
1 Содержите рабочее место в чистоте
Беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
2 Учитывайте особенности окружающей
среды вокруг рабочего места
18
7
Не подвергайте инструмент воздействию
дождя. Не используйте инструмент во влажной
среде. Обеспечьте хорошую освещенность
рабочего места (250-300 Люкс).
Не пользуйтесь инструментом, если
существует риск возникновения пожара или
взрыва, т.е. рядом с легковоспламеняющимися
жидкостями или газами.
Не подпускайте детей к рабочей зоне
Не позволяйте детям, посторонним лицам
или животным находиться в рабочей зоне,
дотрагиваться до инструмента или до
электрического кабеля.
Одевайтесь соответствующим образом
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. Используйте защитный
головной убор, чтобы спрятать длинные
волосы. При работе вне помещений
рекомендуется надевать защитные перчатки
и обувь на нескользящей подошве.
Личная безопасность
Всегда работайте в защитных очках. Если
во время работы может образоваться пыль
или вылетают частицы обрабатываемого
материала, всегда надевайте защитную
маску или респиратор. Если эти частицы
имеют достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда надевайте
защитную каску.
Защита от поражения электрическим
током
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании инструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие металлической
стружки и т.д.) следует усилить меры
безопасности и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
Работайте в устойчивой позе
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу.
РУССКИЙ ЯЗЫК
8 Будьте внимательны
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом. Не
пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости.
9 Закрепляйте обрабатываемую заготовку
Используйте струбцины или тиски для
фиксации заготовки. Это более безопасно
и позволяет управлять инструментом
обеими руками.
10 Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11 Удалите регулировочные и гаечные
ключи
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
12 Удлинительные кабели
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на наличие
повреждений и при необходимости
замените его. При работе
электроинструментом на открытом воздухе
всегда пользуйтесь удлинительным
кабелем, предназначенным для
применения вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
13 Используйте инструмент по назначению
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации. Не
используйте маломощные инструменты или
приспособления для выполнения работ,
которые должны выполняться при помощи
более мощных инструментов. Инструмент
работает надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках. Избегайте
чрезмерной нагрузки инструмента.
Внимание! Использование любых
принадлежностей или приспособлений,
а также выполнение данным инструментом
любых видов работ, не рекомендованных
в данном руководстве по эксплуатации,
может привести к несчастному случаю.
14 Проверяйте исправность деталей
инструмента
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрокабель на
отсутствие повреждений. Проверьте
центровку и качество крепления
движущихся деталей, наличие
повреждённых деталей, исправность
защитных кожухов и выключателей, а также
любые другие условия, которые могут
повлиять на работу инструмента.
Убедитесь, что инструмент находится
в безупречном состоянии и готов выполнять
все намеченные функции. Не используйте
инструмент, если повреждена или
неисправна какая-либо его деталь. Не
используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Заменяйте поврежденные или неисправные
детали только в авторизованном сервисном
центре DEWALT. Никогда не пытайтесь
выполнить ремонт самостоятельно.
15 Отключите инструмент от источника
питания
Прежде чем оставить инструмент без
присмотра, выключите его и дождитесь
полной остановки двигателя. Если
инструмент не используется, а также перед
проведением технического обслуживания
или сменой принадлежностей или насадок,
всегда отключайте инструмент от источника
питания.
16 Не допускайте непреднамеренного
запуска
Перед подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
17 Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем
При отключении от сети питания, не
выдёргивайте вилку из розетки за кабель.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высокой температуры, масла
и держите вдали от острых предметов
и углов.
18 Хранение неиспользуемых
инструментов
Не используемый инструмент должен
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
храниться надежно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
19 Проверяйте исправность инструмента
Содержите инструмент в хорошем и чистом
состоянии, что повысит эксплуатационные
показатели и сделает работу более
безопасной. Соблюдайте инструкции по
техническому обслуживанию и замене
дополнительных принадлежностей. Все
рукоятки и выключатели должны быть
сухими, чистыми и не содержать следов
масла и консистентной смазки.
20 Ремонт
Данный инструмент изготовлен в полном
соответствии с правилами техники
безопасности. Ремонтируйте инструмент
в авторизованном сервисном центре
DEWALT. Ремонт инструмента должен
выполняться только квалифицированным
персоналом с использованием оригинальных
запасных частей; несоблюдение данного
указания может стать причиной серьезной
травмы пользователя.
Дополнительные правила безопасности
при работе распиловочными пилами
• Не используйте пильные диски, толщина
которых больше, или ширина зуба меньше
толщины расклинивающего ножа.
• Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении, а зубья
направлены в сторону передней части
станка.
• Перед началом каждой операции
проверяйте, что все зажимные рукоятки
надежно затянуты.
• Убедитесь, что все диски и фланцы чистые,
а стороны втулки с накаткой расположены
вплотную к диску. Затяните с усилием гайку
распорного кольца.
• Следите, чтобы пильный диск оставался
остро заточенным и правильно
установленным.
• Убедитесь, что расклинивающий нож
установлен на правильном расстоянии от
диска – не более 5 мм.
• Ни в коем случае не работайте пилой, если
не установлены нижний и верхний
защитные кожухи.
20
• Держите руки вне траектории хода пильного
диска.
• Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите пилу
от источника питания.
• Всегда используйте в работе толкатель
и следите за тем, чтобы в ходе резания
Ваши руки находились на расстоянии не
менее 150 мм от пильного диска.
• Не пытайтесь подключать инструмент
к какому-либо источнику питания, кроме
сети с обозначенным напряжением.
• Не наносите смазку на пильный диск во
время его вращения.
• Во время работы не пытайтесь достать
что-либо за пильным диском.
• Всегда держите неиспользуемый толкатель
в предназначенном для него месте.
• Не становитесь на верхнюю поверхность
инструмента.
• Во время транспортировки убедитесь, что
верхняя часть пильного диска закрыта,
например, защитным кожухом.
• Не держите и не переносите инструмент за
защитный кожух.
• Изношенная или поврежденная пластина
для пропила подлежит немедленной замене.
• Обеспечьте надежную фиксацию
обрабатываемой заготовки. Всегда
используйте дополнительную опору для
длинных заготовок.
• Не оказывайте боковое давление на
пильный диск.
• Никогда не используйте для резания легких
сплавов. Данный инструмент не
предназначен для подобных операций.
• Не используйте абразивные или алмазные
диски.
• Не допускается выполнение пазов, выборки
и канавок.
• В случае поломки или выхода инструмента
из строя немедленно выключите
инструмент и выньте вилку кабеля из
розетки электросети. Сообщите о
неисправности и должным образом
опишите состояние инструмента, чтобы
предотвратить использование
поврежденного инструмента другими
пользователями.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• При блокировке пильного диска
в результате аномального усилия подачи
в процессе распила, ВСЕГДА выключайте
инструмент и отсоединяйте его от
источника питания. Удалите заготовку
и убедитесь, что пильный диск вращается
свободно. Снова включите инструмент
и начните новый распил с уменьшенным
усилием подачи.
• При замене пильного диска или проведении
технического обслуживания всегда
вынимайте вилку кабеля из электрической
розетки.
• Всегда используйте средства защиты
органов слуха.
• Всегда работайте в защитных очках.
• При пилении древесины всегда надевайте
респиратор.
Пильные диски
• Максимально допустимая частота
вращения пильного диска должна
соответствовать или превышать частоту
вращения без нагрузки, обозначенную на
информационной табличке инструмента.
• Не допускается использование пильных
дисков, размеры которых не соответствуют
размерам, указанным в технических
характеристиках. Не используйте никаких
монтажных элементов при установке
пильного диска на шпиндель. Используйте
только указанные в данном руководстве
диски, соответствующие стандарту EN 847-1.
• Старайтесь использовать специальные
пильные диски с пониженным уровнем шума.
• Не используйте диски из быстрорежущей
инструментальной стали (HSS).
• Не используйте треснувшие или
поврежденные диски.
• Всегда используйте режущие диски,
предназначенные для выполняемого типа работ.
• При захвате пильных дисков и заготовок из
грубых материалов всегда надевайте
защитные перчатки. По возможности
храните пильные диски в держателе.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании пил:
- Травмы в результате касания вращающихся
частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
- Ухудшение слуха.
- Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
пильного диска.
- Риск получения травмы при смене
незащищенного пильного диска.
- Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
- Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли от распила древесины, в особенности,
дуба, бука и ДВП.
На образование шума влияют следующие
факторы:
- вид разрезаемого материала
- тип пильного диска
- прилагаемое усилие.
- прилагаемое усилие
- техническое состояние инструмента
На степень запыленности влияют следующие
факторы:
- изношенность пильного диска
- скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства ниже 20 м/с
- неточная подача заготовки
С учетом вышеуказанных факторов,
эффективность сбора пыли составляет 95%
всей вдыхаемой пыли.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Надевайте защитные очки.
Надевайте респиратор.
При замене пильного диска
или проведении технического
обслуживания всегда вынимайте
вилку кабеля из электрической
розетки.
Держите руки на расстоянии от
области распила и диска.
Место захвата для переноски.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Частично собранная настольная пила
1 Направляющая в сборе
1 Угловой упор
1 Пильный диск
1 Узел верхнего защитного кожуха
1 Пластина для пропила
1 Гаечный ключ для установки диска
1 Зажимной ключ
1 Переходник для пылесоса
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
4. Стол
5. Расклинивающий нож
6. Верхний защитный кожух
7. Пластина для пропила
8. Параллельная направляющая
9. Указатель шкалы направляющей
10.Регулятор тонкой настройки
11. Колесо подъема и установки угла наклона
12.Зажимная рукоятка установки угла наклона
A2
13.Зажимная рукоятка положения при
продольном распиле
14.Место хранения гаечного ключа для
установки диска
15.Толкатель
16.Переходник для пылеудаляющего
устройства
17.Короткая ножка
18.Паз для направляющей
A3
19.Угловой упор
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша настольная пила DW745 предназначена
для выполнения основных операций по
пилению древесины, изделий из дерева
и пластиков: продольный распил, поперечный
распил, наклонный распил и распил. Данная
пила разработана для использования
с пильными дисками диаметром 250 мм
с зубьями с твердосплавными напайками.
ВНИМАНИЕ! Используйте
данный инструмент только по
назначению.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные настольные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Описание (Рис. A1 - A3)
Электробезопасность
A1
1. Пусковой выключатель
2. Кнопка сброса аварийного выключателя
3. Выемка для захвата рукой
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической сети,
оно должно соответствовать величине,
22
РУССКИЙ ЯЗЫК
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Электроинструменты с напряжением
115 В должны управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 61029, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
• Вытяните кабель на всю длину.
ВНИМАНИЕ:
• Всегда держите неиспользуемый
толкатель в предназначенном для
него месте.
• Вставляйте вилку кабеля в розетку
электросети непосредственно перед
началом работы.
Установка пильного диска (Рис. A1, A2 и B1
- B3)
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что
электроинструмент отключен от
источника питания.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
ВНИМАНИЕ: Зубья нового
пильного диска очень острые
и могут представлять опасность.
Использование удлинительного
кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте только
утвержденные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность не
меньшую, чем потребляемая мощность
данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника 2,5 мм2;
максимальная длина кабеля 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
Сборка и регулировка
•
•
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой инструмента
всегда отключайте его от
электросети.
Описание (Рис. A1 и A2)
• Аккуратно извлеките инструмент из
упаковки.
• Данный инструмент полностью собран, за
исключением установки пильного диска,
направляющей, верхнего защитного кожуха
и пластины для пропила.
• Закончите сборку электроинструмента,
следуя приведенным ниже инструкциям.
• Установите толкатель (15)
в предусмотренном для него месте
с правой стороны инструмента (Рис. А2).
• Отрегулируйте ножки (17) по высоте, чтобы
стол (4) стоял строго горизонтально.
•
•
ВНИМАНИЕ: Пильные диски
ДОЛЖНЫ заменяться только
описанным в данном разделе
способом. Используйте ТОЛЬКО
диски, обозначенные в разделе
Технические характеристики. Мы
предлагаем DT4226. НИКОГДА не
устанавливайте пильные диски
иного типа.
Поднимите шпиндель для насадки пильного
диска на максимальную высоту, вращая
колесо (11) в направлении по часовой
стрелке (Рис. А1).
Установите пильный диск на шпиндель, как
показано на рисунке В1. Внешний фланец
(20) снабжен бортиком диаметром 30 мм,
который соответствует посадочному
отверстию пильного диска Убедитесь, что
зубья пильного полотна направлены вниз
в передней части стола.
Удерживая шпиндель двусторонним
гаечным ключом, затяните промежуточную
гайку (21) зажимным ключом, поворачивая
ее по часовой стрелке (Рис. В2).
Для снятия пильного диска, действуйте
в обратном порядке.
ВНИМАНИЕ: После замены
пильного диска всегда
проверяйте состояние указателя
направляющей и расклинивающий
нож.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Регулировка пильного диска (Рис. A2 и B3)
Для оптимальной работы электроинструмента
пильный диск должен быть расположен строго
параллельно прорезям направляющей.
Данная регулировка осуществляется на
заводе-изготовителе. Для проведения
дополнительной регулировки:
• Разверните пилу боковой стороной к себе.
• При помощи 10-миллиметрового ключашестигранника слегка ослабьте запоры
кронштейна (22) (Рис. В3).
• Отрегулируйте кронштейн (23) таким
образом, чтобы пильный диск оказался
расположенным параллельно прорези
направляющей (18) (Рис. А2).
• Затяните запоры кронштейна (22) до 11 Нм
(Рис. В3).
Регулировка высоты пильного диска (Рис. А1)
Пильный диск может быть поднят или опущен
путем вращения комбинированного колеса
подъема и установки угла наклона (11).
• Убедитесь, что верхние три зуба пильного
диска при распиловке проходят сквозь
верхнюю поверхность заготовки. Это
послужит гарантией того, что материал
будет удален максимальным количеством
зубьев пильного диска, обеспечивая
оптимальный результат работы.
Установка узла расклинивающего ножа
(Рис. А1 и С)
• Поднимите шпиндель для насадки пильного
диска на максимальную высоту, вращая
колесо подъема (11) в направлении по
часовой стрелке (Рис. А1).
• Поверните стопорный болт (24) на
несколько оборотов при помощи гаечного
ключа, входящего в комплект поставки
(Рис. С).
• Надавите на болт (24) и удерживайте его
для освобождения подпружиненного
зажимного механизма.
• Совместите паз (25) расклинивающего
ножа и болт (24) и передвигайте нож до тех
пор, пока верхняя дуга паза не сядет на
головку болта.
• Отпустите болт (24) и надежно затяните
при помощи ключа, входящего в комплект
поставки
24
ВНИМАНИЕ:
• При правильной установке
расклинивающий нож окажется на
одном уровне с пильным диском
в верхней части стола и на одной
линии с верхней частью пильного
диска. При помощи угольника
проверьте все углы наклона
и уровни высоты пильного диска.
• Фиксируйте расклинивающий нож
только в рекомендованном
положении. Расстояние между
расклинивающим ножом
и кончиками зубьев пильного диска
должно быть не менее 2,0 мм.
• Для безопасного использования
электроинструмента необходимо,
чтобы расклинивающий нож
и верхний защитный кожух (6) были
правильно установлены
и отрегулированы.
• Запрещена установка какого-либо
другого типа расклинивающего
ножа, кроме входящего в комплект
поставки инструмента; толщина
расклинивающего ножа 2,3 мм.
Крепление на рабочем столе (Рис. А2)
• На опорной раме (17)с каждой стороны
инструмента между ножками предусмотрены
по 2 отверстия для крепления инструмента
на рабочем столе. Используйте отверстия по
диагонали.
• Для обеспечения мобильности пилы
закрепите ее на листе фанеры толщиной
минимум 15 мм.
• При использовании пилы лист фанеры может
закрепляться на рабочем столе при помощи
зажимов. Это позволит легко переносить пилу
с места на место, ослабив зажимы.
Установка пластины для пропила (Рис. D)
• Выровняйте пластину для пропила (7), как
показано на рисунке, и вставьте язычки,
расположенные на задней стороне пластины,
в отверстия задней части стола.
• Нажмите на верхнюю поверхность пластины
для пропила.
• Верхняя поверхность пластины для пропила
должна располагаться вровень или немного
выше поверхности стола. Нижняя поверхность
пластины для пропила должна располагаться
вровень с поверхностью стола. Отрегулируйте
положение пластины, подкрутив установочные
РУССКИЙ ЯЗЫК
винты (26).
• Поверните крепежный винт (см. вставку на
Рис. D) в направлении по часовой стрелке на
90°, фиксируя пластину для пропила на месте.
ВНИМАНИЕ: Запрещается
использовать электроинструмент
без пластины для пропила.
Изношенная или поврежденная
пластина для пропила подлежит
немедленной замене.
Установка верхнего защитного кожуха
(Рис. Е)
• Прикрепите защитный кожух (6)
к расклинивающему ножу (5) с помощью
болта (27).
• На другой конец болта наденьте шайбы (28
и 29) и барашковую гайку (30) и затяните.
Установка и регулировка параллельной
направляющей (Рис. A1, F1 и F2)
Направляющая (8) может быть установлена
с правой или левой стороны Вашей настольной
пилы.
• Вставьте винт (31) в паз (32)
направляющей.
• Закрепите направляющую на месте путем
защелкивания обоих фиксаторов (33).
Регулировка направляющей параллельно
пильному диску
Направляющая устанавливается на заводеизготовителе. При необходимости
дополнительной регулировки выполните
следующие действия:
• Переведите пильный диск в самое верхнее
положение.
• Снимите верхний защитный кожух (6).
• Установите угол наклона 0°.
• Разблокируйте зажимную рукоятку
положения при продольном распиле (13).
• Передвигайте направляющую (8), пока она
не коснется пильного диска.
• Проверьте параллельность направляющей
плоскости диска.
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• При помощи ключа-шестигранника
ослабьте установочный винт (31), крепящий
направляющую к планке.
• Установите направляющую параллельно
пильному диску.
• Затяните установочный винт.
• Затяните зажимную рукоятку и проверьте
параллельность направляющей плоскости
пильного диска.
• Выполнив регулировку, не забудьте
установить защитный кожух диска на место.
ВНИМАНИЕ: При недостаточном
передвижении подшипника
ведущей шестерни отнесите
электроинструмент
в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Регулировка шкалы
Шкала направляющей показывает правильные
значения только в том случае, если
направляющая установлена с правой стороны
от пильного диска.
• Проверьте, что указатель (9) стоит на
отметке на 0° шкалы, когда направляющая
только касается пильного диска. Если
указатель отклонился от нулевой отметки,
ослабьте винты (34), установите указатель
на отметку 0° и затяните винты.
Регулировка ограничителя угла наклона
и указателя (Рис. G1 и G2)
• Переведите пильный диск в самое верхнее
положение.
• Разблокируйте зажимную рукоятку
установки угла наклона (12), подняв ее
вверх и повернув вправо.
• Ослабьте стопорный винт ограничителя
угла наклона (35).
• Приложите угольник (36) горизонтально
к столу и вертикально к плоскости пильного
диска (37).
• При помощи рукоятки регулировки угла
наклона (12) отрегулируйте угол наклона
таким образом, чтобы пильный диск
оказался прижатым вплотную
к треугольнику.
• Затяните зажимную рукоятку угла наклона
(12).
• Поворачивайте кулачок ограничителя угла
наклона (38) до тех пор, пока он вплотную
не приблизится к опорному блоку.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Проверьте шкалу угла наклона. При
необходимости дополнительной
регулировки ослабьте крепежный винт
указателя (39) и установите указатель на
отметке 0°.
• Затяните крепежный винт указателя (39).
• Повторите действия для ограничителя угла
наклона на отметке 45°, не меняя
положения указателя.
Регулировка углового упора (Рис. Н)
• Вставьте угловой упор (19) в паз слева от
пильного диска.
• Ослабьте зажимную рукоятку (40).
• Приложите угольник (36) вплотную
к передней поверхности углового упора (41)
и пильному диску (37).
• Проверьте, что указатель (42) стоит на
отметке 90° шкалы. Если указатель
отклонился от отметки 90°, ослабьте винт
(43), установите указатель на отметку 90°
и затяните винт.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• Убедитесь, что инструмент
расположен удобно и правильно
с точки зрения высоты стола
и устойчивости. Место установки
инструмента должно быть выбрано
с учетом хорошего обзора для
оператора и достаточного
свободного пространства,
позволяющего работать с заготовкой
без каких-либо ограничений.
• Установите пильный диск
соответствующего типа. Не
используйте чрезмерно изношенные
пильные диски. Максимальная
скорость инструмента не должна
превышать предельно допустимую
скорость пильного диска.
• Не пытайтесь распиливать очень
мелкие детали.
• Не форсируйте режим резки. Не
прилагайте чрезмерные усилия.
• Перед началом резки дождитесь,
пока двигатель наберет полные
26
обороты.
• Убедитесь, что все фиксаторы
и зажимы надежно закреплены.
• Пользователи в Великобритании должны
соблюдать «нормативы по
деревообрабатывающему оборудованию от
1974 г.» и все последующие дополнения.
• Не держите руки рядом с пильным диском,
когда инструмент подключен к источнику
питания.
• Никогда не используйте данную пилу для
ручного пиления!
• Не распиливайте искривленные, изогнутые
или чашевидные заготовки. Заготовки
должны иметь как минимум одну плоскую
прямую сторону, вплотную прилегающую
к направляющей или угловому упору.
• Всегда используйте опору для длинных
заготовок по избежание возникновения
обратного удара.
• Никогда не удаляйте обрезки материала
из-под вращающегося пильного диска.
Включение и выключение (Рис. А1)
• Чтобы включить инструмент, нажмите на
зеленую кнопку запуска.
• Чтобы выключить инструмент, нажмите на
красную кнопку останова.
ПРИМЕЧАНИЕ: Проведение коммутационных
операций может вызвать кратковременные
изменения напряжения или колебания. При
неблагоприятных условиях может произойти
повреждение коммунальной системы
низковольтного электроснабжения других
устройств. Сбоев не будет, если
сопротивление электропитания ниже 0,262 Ом.
Розетки, используемые с данными
инструментами, должны быть снабжены
плавкими предохранителями 16 Ампер,
имеющими инертные характеристики.
Основные типы резов
• Всегда устанавливайте расклинивающий
нож.
• Всегда проверяйте, что расклинивающий
нож и защитный кожух диска находятся на
одной линии.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Продольный распил (Рис. A1 и I)
ВНИМАНИЕ: Острые края.
• Установите угол наклона 0°.
• Отрегулируйте высоту подъема пильного
диска. При правильном положении диска
над поверхностью деревянной заготовки
будут слегка выступать 3 зуба пильного
диска. При необходимости отрегулируйте
высоту верхнего защитного кожуха.
• Установите параллельную направляющую
на требуемом расстоянии.
• Отрегулируйте угловой профиль
направляющей (48) на одном уровне
с задней частью расклинивающего ножа.
При продольном распиле широких
заготовок снимите угловой профиль
направляющей (48) с основной части
направляющей, вертикально разверните
его на 180° и установите снова,
обеспечивая дополнительную опору.
• Положите заготовку на поверхность стола
и прижмите к направляющей. Держите
заготовку в стороне от пильного диска.
• Следите за тем, чтобы Ваши руки находились
на безопасном расстоянии от диска.
• Включите инструмент и подождите, пока
диск достигнет максимальных оборотов.
• Медленно подведите заготовку под
защитным кожухом, прижимая ее вплотную
к направляющей. Дайте зубьям пильного
полотна врезаться в заготовку и больше не
прилагайте к заготовке никаких усилий.
Пильный диск будет вращаться
с постоянной скоростью.
• Не забывайте пользоваться толкателем
(15) при приближении к диску.
• По окончании пиления выключите
инструмент дождитесь, пока пильный диск
полностью не прекратит движение, затем
удалите заготовку.
ВНИМАНИЕ:
• Никогда не облокачивайтесь и не
держитесь за свободную или
отрезанную сторону заготовки.
• Не пытайтесь пилить заготовки
слишком маленьких размеров.
• Всегда пользуйтесь толкателем при
резании коротких заготовок.
Распил под наклоном
• Установите нужный угол наклона.
• Далее действуйте как при продольном
распиле.
Поперечный распил (Рис. J)
• Снимите направляющую и установите
в желаемый паз угловой упор.
• Зафиксируйте угловой упор на отметке 0°.
• Установите угол наклона 0°.
• Отрегулируйте высоту подъема пильного
диска.
• Положите заготовку на поверхность стола
и прижмите к направляющей. Держите
заготовку в стороне от пильного диска.
• Следите за тем, чтобы Ваши руки
находились на безопасном расстоянии от
диска.
• Включите инструмент и подождите, пока
диск достигнет максимальных оборотов.
• Прижмите заготовку к направляющей
и медленно передвигайте заготовку вместе
с узлом направляющей под верхний
защитный кожух. Дайте зубьям диска
врезаться в заготовку и больше не
прилагайте к заготовке никаких усилий.
Диск будет вращаться с постоянной
скоростью.
• По окончании пиления выключите
инструмент, дождитесь полной остановки
пильного диска и удалите заготовку.
Поперечный распил под наклоном
• Установите нужный угол наклона.
• Далее следуйте указаниям для поперечного
распила.
Распил со скосом
• Установите угловой упор на нужный угол.
• Далее следуйте указаниям для поперечного
распила.
Комбинированное пиление
Комбинированное пиление является
комбинацией пиления со скосом и с наклоном.
• Установите нужный угол наклона и далее
действуйте как при продольном распиле.
Опора для длинных заготовок.
• Всегда используйте опору для длинных
заготовок.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Для поддержки длинных заготовок
используйте любые удобные
приспособления, такие как пильные козлы
или подобные им устройства,
препятствующие выступу длинных концов.
Пылеудаление (Рис. А2)
В задней части данного инструмента
предусмотрено отверстие для удаления пыли
(16), пригодное для использования
с пылеудаляющим оборудованием, в том
числе, с насадками 57/65 мм. Переходник для
пылеудаляющего устройства, входящий
в комплект поставки инструмента,
предназначен для пылеудаляющих насадок
диаметром 34-40 мм.
• Во время операций по пилению всегда
подключайте пылеудаляющее устройство,
разработанное в соответствии
с действующими нормативами, касающимися
выбросов пыли.
• Убедитесь, что шланг пылеудаляющего
устройства подходит для целевого
использования и для распиливаемого
материала.
• Помните, что искусственные материалы,
такие как, ДСП или ДВП, во время
распиловки производят гораздо больше
пыли, чем натуральная древесина.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от тех,
которые предлагает DEWALT, не
проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ: ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ
пильные диски диаметром 250 мм со
сниженным уровнем шума и с посадочным
отверстием диаметром 30 мм. Номинальная
скорость диска не должна быть ниже 4000 об/
мин. Никогда не используйте диски меньшего
диаметра. Они не будут закрываться
защитным кожухом должным образом.
28
ОПИСАНИЕ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ
ПРИМЕНЕНИЕ
ДИАМЕТР
ДИСКА
КОЛ-ВО
ЗУБЬЕВ
Пильные диски по строительным
материалам (быстрый рез)
Общее
250 мм
24
применение
Точные
250 мм
40
поперечные
резы
Пильные диски по дереву (точный,
чистый рез)
Точные
250 мм
60
поперечные
резы
Заменяйте изношенный верхний защитный
кожух (№ для заказа: 247678-02).
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Транспортировка (Рис. А1)
• Аккуратно сверните электрокабель.
• Всегда переносите электроинструмент,
используя выемки для захвата руками (3).
ВНИМАНИЕ: Всегда переносите
инструмент с установленным
верхним защитным кожухом
пильного диска.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент DEWALT рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
Поворотная зажимная рукоятка
фиксатора штанг (Рис. A2 и K)
Натяжение рукоятки фиксатора штанг
устанавливается на заводе-изготовителе. При
необходимости дополнительной регулировки
выполните следующие действия:
• Разверните пилу боковой стороной к себе.
• Затяните зажимную рукоятку (13).
• Установите шестигранный штырь (44) на
нижнюю поверхность инструмента (Рис. K).
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Ослабьте контргайку (45). Затягивайте
шестигранный штырь, пока пружина на
фиксирующей системе не сожмется, создав
требуемое натяжение рукоятки фиксатора
штанг. Затяните контргайку на
шестигранном штыре.
Регулярно очищайте систему для сбора
пыли (Рис. L):
• Разверните пилу боковой стороной к себе.
• Удалите винты (46) (Рис. L).
• Удалите пыль и снова закрепите боковую
дверцу (47) при помощи винтов (Рис. L).
Защита окружающей среды
Смазка
Двигатель и подшипники данного инструмента
не требуют дополнительной смазки. При
затрудненном подъеме и опускании пильного
диска, почистите и смажьте смазкой
регулирующие высоту винты:
• Разверните пилу боковой стороной к себе.
• Почистите и смажьте смазкой резьбу
регулирующих высоту винтов. Используйте
смазку общего назначения.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения тяжелой травмы, перед
чисткой выключайте инструмент
и отсоединяйте его от электросети.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Перед эксплуатацией инструмента
внимательно осмотрите верхний и нижний
защитный кожух и трубу пылеудаления, чтобы
убедиться, что они функционируют должным
образом. Убедитесь, что опилки, пыль или
обрезки заготовки не блокируют
перечисленные устройства.
При застревании фрагментов заготовки между
пильным диском и защитными кожухами,
отключите инструмент от источника питания
и следуйте инструкциям, приведенным
в разделе Установка пильного диска. Удалите
застрявшие частицы и установите на место
пильный диск.
Следите за тем, чтобы вентиляционные прорези
инструмента оставались чистыми и регулярно
протирайте его корпус мягкой тканью.
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
zst00206526 - 03-06-2013
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
30
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising