DW745 | DeWalt DW745 TABLE SAW Type 3 instruction manual

370001 - 14 LT
DW745
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
18
5
3
6
7
8
9
4
10
1
2
12
11
A1
18
13
14
15
16
17
A2
3
19
21
20
B1
A3
22
23
21
B3
B2
7
26
25
24
D
C
28 29 30
33
6
5
27
31
4
0
E
45
32
F1
35 38
39
34
9
12
F2
G1
37
36
41
43
42
36
G2
37
19 40
48
H
15
I
L
45
44
46
47
K
L
5
LATVIEŠU
PJOVIMO STAKLĖS DW745
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
„DEWALT“ bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
V
Tipas
DW745-QS
DW745-LX
230
115
3
3
Variklio galingumas (įvestis) W
1 700
1 300
Variklio galingumas (išvestis) W
1 100
936
Greitis prietaisui veikiant be
apkrovos
min-1
3 800
3 800
250
250
Disko skersmuo
mm
nepalankioms sąlygoms gali būti pakenkta
prie viešųjų žemos įtampos tiekimo sistemų
prijungtiems prietaisams. Trukdžių nebus, jeigu
tariamoji varža bus mažesnė nei 0,25 omo.
Naudojant šiuos elektrinius įrankius, elektros
lizduose privalo būti įrengti inertiški 16 amperų el.
srovės atjungimo saugikliai.
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: Nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
Disko vidinės skylės
skersmuo
mm
30
30
Disko korpuso storis
mm
2,3
2,3
Skėlimo peilio storis
mm
2,3
2,3
Pjovimo gylis esant 90°
mm
77
77
Pjovimo gylis esant 45°
mm
57
57
Pjaustymo pajėgumas
mm
508
508
Bendrieji matmenys
cm 570 x 700 x 466 570 x 700 x 466
Svoris
kg
21,5
21,5
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio
paklaida)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios
paklaida)
dB(A)
96
96
Reiškia elektros smūgio pavojų.
dB(A)
dB(A)
3
109
3
109
Reiškia gaisro pavojų.
dB(A)
3
3
230 V įrankiai 10 amperų elektros tinkle
JK ir Airijos vartotojams 230 V įrankiai 13 amperų elektros
kištukuose
Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams
115 V įrankiai 16 amperų elektros
kištukuose
PASTABA: Įjungiant gali atsirasti trumpalaikių
įtampos pokyčių arba svyravimų. Esant
6
PASTABA: Nurodo pavojų,
nesusijusį su sužalojimu, kuris,
jo neišvengus, galėtų baigtis žala
turtui.
Aštrūs kraštai.
EB atitikties deklaracija
Saugikliai:
Europos vartotojams
DĖMESIO: Reiškia potencialią
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, galėtų baigtis nesunkiu
arba vidutiniu sužeidimu.
MAŠINŲ DIREKTYVA
DW745
DEWALT deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti
skyriuje „techniniai duomenys“, atitinka:
2006/42/EB, EN 61029-1, EN 61029-2-1
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas
2004/108/EB ir 2011/65/ES. Dėl papildomos
LATVIEŠU
informacijos prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą
toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo
pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo direktoriaus
pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
01.03.2012
Saugos instrukcija
Naudodami stacionarius elektrinius įrankius,
norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio ir
susižeidimo pavojus, visuomet vadovaukitės
jūsų šalyje galiojančiais saugos nurodymais.
Prieš pradėdami dirbti su šiuo įrankiu, atidžiai
perskaitykite šį eksploatavimo vadovą.
Neišmeskite šios instrukcijos – jos dar
prireiks.
Bendroji informacija
1 Užtikrinkite darbo vietos švarą
Užgriozdintos vietos ir darbastaliai dažnai
tampa nelaimingų atsitikimų priežastimi.
2 Atsižvelkite į darbo vietos sąlygas
Saugokite šį įrankį nuo lietaus. Nedirbkite su
šiuo įrankiu drėgnose vietose arba esant
drėgnoms oro sąlygoms. Darbo vieta turi būti
gerai apšviesta (250–300 liuksų). Nenaudokite
šio įrankio ten, kur kyla pavojus sukelti gaisrą
arba sprogimą, pav., esant degių skysčių arba
dujų.
3 Neleiskite artyn vaikų
Neleiskite į darbo vietą vaikų, lankytojų arba
gyvūnų; neleiskite jiems liesti įrankio arba
maitinimo laido.
4 Dėvėkite tinkamą aprangą
Nedėvėkite laisvų drabužių arba papuošalų,
nes juos gali įtraukti įrankio sudedamosios
dalys. Dėvėkite galvos apdangalus, kurie
prilaikytų ilgus plaukus. Dirbdami lauke geriau
mūvėkite tinkamas pirštines ir avalynę
neslidžiais padais.
5 Asmeninė sauga
Visuomet dėvėkite apsauginius akinius.
Užsidėkite antveidį arba dujokaukę, jei dirbant
kyla dulkių arba išmetamos medžiagos
dalelės. Jei šios dalelės galėtų būti gana
karštos, dėvėkite šilumai atsparią prijuostę.
Visuomet dėvėkite ausų apsaugas. Visuomet
dėvėkite apsauginį šalmą.
6 Apsisaugokite nuo elektros smūgio
Venkite prisilietimų prie įžemintų paviršių, pvz.,
vamzdžių, radiatorių, viryklių ir šaldytuvų).
Naudojant šį įrankį ekstremaliomis sąlygomis
(pvz., esant dideliam drėgnumui, išmetant
metalo drožles ir pan.), elektros saugą galima
pagerinti sumontuojant izoliuojantį
transformatorių arba (FI) įžemintą grandinės
pertraukiklį (nukreipiantį elektros nutekėjimą į
žemę).
7 Nepersitempkite
Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės,
išlaikykite pusiausvyrą.
8 Būkite budrūs
Žiūrėkite, ką darote. Vadovaukitės sveika
nuovoka. Nenaudokite įrankio, kai esate
pavargę.
9 Įtvirtinkite ruošinį
Ruošiniui įtvirtinti naudokite spaustuvus arba
veržiklius. Taip dirbti bus saugiau, ir galėsite
laisvai naudotis abejomis rankomis.
10 Prijunkite dulkių ištraukimo įrenginį
Jeigu pateiktos priemonės dulkių ištraukimo ir
surinkimo prijungimui, būtinai jas prijunkite ir
tinkamai naudokite.
11 Nuimkite reguliavimo raktus ir
veržliarakčius
Prieš pradėdami naudoti įrankį, visuomet
patikrinkite, ar pašalinote visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius.
12 Ilginimo laidai
Prieš pradėdami naudoti įrankį, patikrinkite, ar
nepažeistas ilginimo laidas, ir, jeigu reikia,
pakeiskite jį nauju. Naudojant darbui lauke
tinkamus ilginimo laidus, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
13 Naudokite tinkamą įrankį
Numatytoji paskirtis aprašyta šiame vartotojo
vadove. Nenaudokite mažų įrankių ar priedų
darbams, kuriuos reikia atlikti sunkiam darbui
7
LATVIEŠU
14
15
16
17
18
8
skirtais įrankiais. Tinkamu elektriniu įrankiu
geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu,
kuriam jis yra numatytas. Nespauskite įrankio
jėga.
Įspėjimas! Naudojant šiame vadove
nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba
priedus, arba naudojant įrankį ne pagal
numatytąją paskirtį, gali kilti asmeninio
susižeidimo pavojus.
Tikrinkite, ar nėra sugadintų dalių
Prieš naudojimą rūpestingai patikrinkite, ar
įrankis ir elektros laidas nėra sugedęs.
Patikrinkite, ar nėra išsiderinusių arba
užstrigusių judamųjų dalių, ar nėra sugedusių
dalių, sugadintų apsauginių gaubtų ar
jungiklių, arba kokių nors kitų gedimų, kurie
galėtų turėti neigiamos įtakos elektrinio įrankio
darbui. Įsitikinkite, ar įrankis veikia tinkamai ir
dirba pagal paskirtį. Nenaudokite įrankio, jeigu
kuri nors jo dalis yra pažeista arba sugedusi.
Sugedus jungikliui, elektros įrankiu naudotis
negalima. Bet kokias sugadintas arba
pažeistas dalis privalo taisyti įgaliotasis
„DEWALT“ meistras. Niekuomet nebandykite
taisyti patys.
Atjunkite įrankį nuo elektros tinklo
Jeigu paliksite įrankį be priežiūros, pirma
išjunkite jį ir palaukite, kol jis visiškai sustos.
Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų arba papildomų įtaisų keitimo,
techninės priežiūros darbus arba tada, kai
nenaudojate įrankio, atjunkite jį nuo energijos
šaltinio.
Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte
įrankio
Prieš įjungdami įrankį į elektros lizdą,
patikrinkite, ar jungiklis yra išjungimo padėtyje.
Saugokite laidą
Išjungdami iš elektros lizdo, niekada netraukite
už laido. Laidą laikykite atokiai nuo šilumos,
tepalo, aštrių kraštų arba judančių dalių.
Prieš padėdami įrankius į vietą, išjunkite
juos
Jeigu įrankio nenaudojate, jį reikia laikyti
sausoje, saugiai užrakintoje, vaikams
nepasiekiamoje vietoje
19 Techniškai prižiūrėkite įrankius
Palaikykite gerą įrankių būklę, laikykite juos
švariai ir darbas bus atliekamas geriau ir
saugiau. Vadovaukitės techninės priežiūros ir
priedų pakeitimo nurodymais. Visos rankenos
ir jungikliai turi būti švarūs, sausi ir neištepti
alyva ar tepalu.
20 Remontas
Šis įrankis atitinka atitinkamus saugos
reglamentus. Šį įrankį privalo taisyti įgaliotasis
DEWALT remonto atstovas. Taisyti turėtų tik
kvalifikuoti asmenys, naudodami originalias
atsargines dalis, priešingu atveju, tai gali kelti
didelį pavojų vartotojui.
Papildomos saugos taisyklės naudojant
pjovimo stakles
• Nenaudokite pjovimo diskų, kurių korpusų
storis yra didesnis nei skėlimo peilio storis
arba kurių dantukų plotis yra mažesnis nei
skėlimo peilio storis.
• Įsitikinkite, kad diskas sukasi tinkama kryptimi
ir kad dantukai yra nukreipti į pjovimo staklių
priekį.
• Prieš pradėdami darbą patikrinkite, ar gerai
priveržtos visos spaustuvų rankenos.
• Patikrinkite, ar visi peiliai ir antbriauniai yra
švarūs, o nišoje įtaisyti movos kraštai remiasi į
diską. Tvirtai užveržkite veleno veržlę.
• Pjovimo diskas turi būti aštrus, jį reikia
tinkamai nustatyti.
• Patikrinkite, ar skėlimo peilis yra nustatytas
tinkamu atstumu nuo pjovimo disko –
daugiausia 5 mm.
• Niekuomet nedirbkite su pjovimo staklėmis,
jeigu ant jų tinkamai nesumontuotos viršutinė
ir apatinė apsaugos.
• Laikykite rankas atokiai nuo pjovimo disko
kelio.
• Prieš keisdami pjovimo diskus arba atlikdami
techninį aptarnavimą, atjunkite pjovimo stakles
nuo maitinimo tinklo.
• Pjaudami visuomet naudokite stūmimo įrankį ir
niekuomet nekiškite rankų arčiau nei per
150 mm nuo pjovimo disko.
• Įrankį junkite tik į numatytąją įtampą turintį
maitinimo šaltinį.
• Netepkite tepalu besisukančio pjovimo disko.
• Nesiekite iš už pjovimo disko pusės.
LATVIEŠU
• Jeigu nenaudojate stūmimo įrankio, visuomet
padėkite jį į vietą.
• Nestovėkite ant įrenginio.
• Gabenimo metu viršutinė pjovimo disko dalis
visuomet turi būti uždengta, pvz., apsauginiu
dangčiu.
• Neneškite ir negabenkite įrankio, paėmę už
apsauginio gaubto.
• Nedelsdami pakeiskite nusidėvėjusį arba
apgadintą pagrindo įdėklą.
• Patikrinkite, ar ruošinys yra tinkamai atremtas.
Visada papildomai paremkite ilgus ruošinius.
• Nespauskite pjūklelio iš šono.
• Niekada nepjaukite lengvųjų metalų.
Prietaisas nėra skirtas šiam darbui.
• Nenaudokite šlifavimo arba deimantinių
pjovimo diskų
• Neleidžiama pjauti įpjovų, išdrožų ir griovelių.
• Nelaimingo atsitikimo arba staklių gedimo
atveju, nedelsdami išjunkite įrenginį ir atjunkite
jį nuo maitinimo tinklo. Praneškite apie gedimą
ir tinkamai pažymėkite stakles, kad sugedusiu
prietaisu nesinaudotų kiti žmonės.
• Jeigu pjaunant pjovimo diskas būtų
užblokuotas dėl netinkamos padavimo jėgos,
VISADA išjunkite stakles ir atjunkite jas nuo
maitinimo tinklo. Patraukite ruošinį ir
patikrinkite, ar pjovimo diskas laisvai sukasi.
Įjunkite stakles ir pradėkite naują pjovimo
operaciją, sumažinę tiekimo jėgą.
• Jeigu reikia pakeisti diską arba atlikti techninę
priežiūrą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Visada naudokite tinkamas ausų apsaugos
priemones.
• Visada nešiokite apsauginius akinius
• Pjaudami medieną, visada nešiokite dulkių
kaukę.
• Apie bet kokius staklių gedimus, įskaitant
sugadintus apsauginius gaubtus ir pjovimo
diskus, reikia nedelsiant pranešti.
Pjovimo diskai
• Maksimalus leistinas pjovimo disko greitis
visuomet turi būti lygus arba didesnis nei be
apkrovos veikiančio įrankio greitis, kuris yra
nurodytas vardinėje plokštelėje.
• Nenaudokite pjovimo diskų, kurių matmenys
neatitinka techniniuose duomenyse nurodytų
matmenų. Nenaudokite jokių tarpiklių,
•
•
•
•
•
norėdami pritaikyti diską prie ašies. Naudokite
tik šiame vadove nurodytus diskus,
atitinkančius standartą EN 847-1.
Rinkitės specialiai skirtus, triukšmą
mažinančius pjovimo diskus.
Nenaudokite HS diskų.
Nenaudokite įtrūkusių arba apgadintų pjovimo
diskų.
Pasirinkite pjaunamai medžiagai tinkamą
pjovimo diską.
Visada mūvėkite pirštines pjovimo diskams ir
žaliavoms tvarkyti. Pjovimo diskus reikia laikyti
ir nešti laikiklyje, jei tik įmanoma.
Kiti pavojai
Naudojant pjūklus, kyla šie pavojai:
– susižeidimai prisilietus prie besisukančių dalių
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie
pavojai:
– Klausos pablogėjimas.
– Nelaimingų atsitikimų pavojai, kuriuos kelia
neuždengtos besisukančios pjovimo disko
dalys.
– Neapsaugotų rankų susižeidimo pavojus
keičiant pjovimo diską.
– Pirštų suspaudimo pavojus atidarant
apsauginius gaubtus.
– Sveikatai kylantys pavojai, įkvėpus dulkių,
kurios susidaro pjaunant medieną, ypač
ąžuolą, beržą ir MDF plokštes.
Keliamo triukšmo lygiui įtakos turi šie veiksniai:
– pjaunama medžiaga
– pjovimo disko rūšis
– stūmimo jėga
- prietaiso techninė priežiūra
Dulkių kilimui įtakos turi šie veiksniai:
– sudilęs pjovimo diskas
– dulkių trauktuvas, kurio oro srauto greitis yra
mažesnis nei 20 m/s
– netinkamai kreipiamas ruošinys
Atsižvelgiant į pirmiau minėtus veiksnius, dulkių
surinkimo efektyvumas siekia maždaug 95 %
įkvepiamų dulkių.
9
LATVIEŠU
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Dėvėkite akių apsaugas.
Naudokite kvėpavimo takų apsaugos
priemones.
Jeigu reikia pakeisti diską arba atlikti
techninę priežiūrą, ištraukite kištuką iš
elektros lizdo.
Nekiškite rankų į pjovimo zoną,
laikykite jas atokiai nuo pjovimo disko.
Laikymo vieta nešant.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2012 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 dalinai surinktas pjūklas
1 prapjovos kreiptuvo įtaisas
1 nuožambusis kreiptuvas
1 pjovimo diskas
1 viršutinio apsauginio disko gaubto įtaisas
1 pagrindo įdėklas
1 pjovimo disko veržliaraktis
1 veleno veržliaraktis
1 dulkių ištraukimo adapteris
1 naudojimo instrukcija
1 brėžinio išklotinė
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo dalys
arba priedai nebuvo sugadinti.
10
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šią naudojimo instrukciją.
Aprašymas (A1–A3 pav.)
A1
1 Įjungimo/išjungimo jungiklis
2 Grandinės pertraukiklio atitaisymo mygtukas
3 Įdubimas suėmimui ranka
4 Pagrindas
5 Skėlimo peilis
6 Viršutinis apsauginis disko gaubtas
7 Pagrindo įdėklas
8 Lygiagretusis prapjovos kreiptuvas
9 Prapjovos skalės indikatorius
10 Tikslaus reguliavimo rankenėlė
11 Kombinuotasis pakėlimo ir įstrižumo
reguliavimo ratukas
12 Įstrižųjų pjūvių svirtis
A2
13 Prapjovimo padėties fiksavimo svirtis
14 Disko veržliarakčio saugojimo vieta
15 Stūmimo įrankis
16 Dulkių ištraukimo adapteris
17 Kojelė
18 Kreiptuvo anga
A3
19 Nuožambusis kreiptuvas
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Stacionarios pjovimo staklės DW745 skirtos
medienos, medinių gaminių ir plastikų pjovimo
darbams, atliekant įleidžiamuosius, skersinius,
įstrižuosius ir nuožambiuosius pjūvius. Šis
prietaisas skirtas naudoti su 250 mm skersmens
disku karbido galais.
ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite staklių ne
pagal numatytąją naudojimo paskirtį.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šios pjovimo staklės yra profesionalūs elektriniai
įrankiai.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį
įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia
prižiūrėti.
Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių,
sensorinių ar protinių gebėjimų asmenims
(įskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems
trūksta patirties ir žinių, nebent juos
LATVIEŠU
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo.
Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo
įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo
įtampa atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą
įtampą.
115 V blokai turi būti valdomi
naudojant negendantį izoliacinį
transformatorių su įžeminimo ekranu
tarp pagrindinės ir antrinės apvijos.
Remiantis standartu EN 61029, šis
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą
izoliaciją; todėl įžeminimo laido
nereikia.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DEWALT“ techninio aptarnavimo centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
ELEKTROS KIŠTUKŲ PRITAIKYMAS
115 V BLOKAMS
Ilginimo laido naudojimas
Jeigu reikia naudoti ilginimo laidą, naudokite tik
aprobuotus, 3 gyslų ilginimo laidus, atitinkančius
šio įrankio galingumą (žr. skyrių Techniniai
duomenys). Minimalus laido skersmuo yra
1,5 mm2; maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
Surinkimas ir reguliavimas
ĮSPĖJIMAS: Prieš sumontuodami ir
sureguliuodami įrankį, ištraukite jo
kištuką iš maitinimo lizdo.
Išpakavimas (A1, A2 pav.)
• Atsargiai nuimkite nuo pjovimo staklių
pakavimo medžiagas.
• Prietaisas yra visiškai sumontuotas, išskyrus
diską, prapjovos kreiptuvą, viršutinį apsauginį
gaubtą ir pagrindo įdėklą.
• Pabaikite montuoti, vadovaudamiesi toliau
patektais nurodymais.
• Padėkite stūmimo įrankį (15) į jam skirtą vietą
prietaiso dešinėje pusėje (A2 pav.).
• Reguliuokite kojeles (17), kol pagrindas (4)
bus lygus visomis kryptimis.
• Visiškai išvyniokite maitinimo kabelį.
ĮSPĖJIMAS:
• Jeigu nenaudojate stūmimo įrankio,
visuomet padėkite jį į vietą.
• Kabelio kištuką į elektros tinklą junkite
tik prieš pat pradėdami darbą.
Pjovimo disko montavimas (A1, A2 ir B1–B3
pav.)
ĮSPĖJIMAS: Patikrinkite, ar prietaisas
yra atjungtas nuo energijos šaltinio.
Kištuką privalo įrengti kvalifikuotas darbuotojas.
Kilus abejonių, kreipkitės į įgaliotąjį „DeWalt“
remonto paslaugų teikėją arba kvalifikuotą
elektriką.
ĮSPĖJIMAS: Naujo pjovimo disko
dantys yra labai aštrūs, todėl jie yra
labai pavojingi.
Įrengtas kištukas privalo atitikti standartą
BS EN 60309 (BS4343), būti 16 amperų,
su įžeminimo kontaktu, nustatytu ties 4 val.
padėtimi.
ĮSPĖJIMAS: Pjovimo diską
PRIVALOMA pakeisti taip, kaip
aprašyta šiame skyriuje. Naudokite
TIK techninių duomenų skyriuje
nurodytus pjovimo diskus. Siūlome
11
LATVIEŠU
naudoti DT4226. NIEKADA
nemontuokite kitokių pjovimo diskų.
• Iki galo pakelkite disko veleną, sukdami
reguliavimo ratuką (11) pagal laikrodžio
rodyklę (A1 pav.).
• Dėkite pjovimo diską ant veleno B1 pav.
pavaizduota eilės tvarka. Išorinė jungė (20)
turi 30 mm skersmens prielają, kuri įsitaiso
disko vidinėje skylėje. Dantukai pagrindo
priekyje būtinai turi būti nukreipti žemyn.
• Laikydami veleną veržliarakčiu atviru galu,
užveržkite veleno veržlę (21), sukdami ją
veleno veržliarakčiu pagal laikrodžio rodyklę
(B2 pav.).
• Norėdami nuimti diską, atlikite veiksmus
atvirkščia eilės tvarka.
ĮSPĖJIMAS: Pakeitę diską, visada
patikrinkite prapjovos kreiptuvo
rodyklę ir skėlimo peilį.
Pjovimo disko reguliavimas (A2 ir B3 pav.)
Norint, kad prietaisas veiktų optimaliai, diskas
privalo būtų lygiagretus nuožambioms angoms.
Šis nustatymas atliktas gamykloje. Norėdami iš
naujo sureguliuoti:
• Paguldykite stakles ant jų šono.
• Naudodami 10 mm šešiakampį raktą, šiek tiek
atsukite laikiklio tvirtinimo detales (22)
(B3 pav.).
• Reguliuokite laikiklį (23) tol, kol diskas bus
lygiagretus kreiptuvo angai (18) (A2 pav).
• Užveržkite laikiklio tvirtinimo detales (22) 11
Nm jėga (B3 pav.).
Disko aukščio reguliavimas (A1 pav.)
Diską galima pakelti ir nuleisti sukant
kombinuotąjį pakėlimo ir įstrižumo reguliavimo
ratuką (11).
• Įsitikinkite, ar pjaunant viršutiniai trys disko
dantukai vos matosi pro ruošinio viršutinį
paviršių. Tuomet ruošinį bet kuriuo nustatytu
metu pjaus maksimalus skaičius dantukų ir
darbas bus atliekamas optimaliai.
Skėlimo peilio montavimas (A1 ir C pav.)
• Iki galo pakelkite disko veleną, sukdami disko
aukščio reguliavimo ratuką (11) pagal
laikrodžio rodyklę (A1 pav.).
• Atlaisvinkite fiksavimo varžtą (24), atsukę jį
12
kelis pasukimus pateiktuoju veržliarakčiu
(C pav.).
• Įspauskite ir laikykite įspaudę varžtą (24), kad
būtų atlaisvintas spyruoklinis suspaudimo
mechanizmas.
• Sulygiuokite angą (24) su varžtu (25) ir kiškite
skėlimo peilį tol, kol angos viršus atsirems į
rankenėlę.
• Atleiskite varžtą (24) ir tvirtai jį užveržkite
pateiktuoju veržliarakčiu.
ĮSPĖJIMAS:
• Tinkamai sulygiavus skėlimo peilį, jis
bus vienoje linijoje su disku ties
pagrindo viršumi ir disko viršumi.
Patikrinkite, naudodami tiesųjį kraštą
visose įstrižumo ir peilio aukščio
padėtyje.
• Nebandykite užfiksuoti skėlimo peilio
jokioje kitoje padėtyje, išskyrus
rekomenduojamąją. Tarp skėlimo
peilio ir disko dantukų galų privalo būti
mažiausiai 2,0 mm atstumas.
• Norint dirbi saugiai, svarbiausia
tinkamai sumontuoti ir sulygiuoti
viršutinį apsauginį disko gaubtą (6) ant
skėlimo peilio!
• Negalima montuoti kitokio skėlimo
peilio, išskyrus su staklėmis pateiktąjį
2,3 mm storio peilį.
Tvirtinimas prie darbastalio (A2 pav.)
• Prietaiso rėme tarp kiekvienoje pusėje esančių
kojelių (17) yra po dvi skyles, skirtas
montavimui prie darbastalio. Naudokite angas
įstrižai.
• Norėdami, kad prietaisą būtų lengviau nešti,
pritvirtinkite jį prie mažiausiai 15 mm storio
klijuotos faneros plokštės.
• Naudojant prietaisą, klijuotos faneros plokštę
galima pritvirtinti prie darbastalio. Tuomet,
atlaisvinus spaustuvus, prietaisą bus lengviau
gabenti.
Pagrindo įdėklo montavimas (D pav.)
• Sutapdinkite pagrindo įdėklą (7), kaip
pavaizduota, ir įkiškite pagrindo įdėklo galo
ąseles į pagrindo gale esančias skyles.
• Paspauskite pagrindo įdėklo priekį žemyn.
• Pagrindo įdėklo priekis privalo būti sulig
LATVIEŠU
pagrindo viršumi arba šiek tiek žemiau. Galas
privalo būti sulig pagrindo viršumi.
Pareguliuokite, sukdami keturis reguliavimo
varžtus (26).
• Norėdami užfiksuoti pagrindo įdėklą, pasukite
fiksavimo varžtą (žr. D pav. įkliją) pagal
laikrodžio rodyklę 90° kampu.
ĮSPĖJIMAS: Niekada nenaudokite
prietaiso be pagrindo įdėklo.
Nedelsdami pakeiskite nusidėvėjusį
arba apgadintą pagrindo įdėklą.
Viršutinės pjovimo disko apsaugos
montavimas (E pav.)
• Pritvirtinkite apsauginį gaubtą (6) prie skėlimo
peilio (5) varžtu (27).
• Ant kito varžto galo dėkite poveržles (28 bei
29), sparnuotąją veržlę (30) ir užveržkite.
Lygiagrečiojo kreiptuvo montavimas ir
reguliavimas (A1, F1 ir F2 pav.)
Prapjovos kreiptuvą (8) galima sumontuoti kairėje
arba dešinėje staklių pusėje.
• Raskite varžtą (31) prapjovos kreiptuvo angoje
(32).
• Užfiksuokite prapjovos kreiptuvą,
užspausdami abu skląsčius (33).
Kreiptuvo lygiagretumo diskui reguliavimas
Kreiptuvas nustatomas gamykloje. Jeigu jį reikia
iš naujo sureguliuoti, atlikite šiuos veiksmus:
• Pakelkite pjovimo diską į jo aukščiausią
padėtį.
• Nuimkite viršutinį apsauginį pjovimo disko
gaubtą (6).
• Nustatykite 0° įstrižumo kampą.
• Atleiskite skersinio stabdiklio svirtį (13).
• Stumkite kreiptuvą (8) tol, kol jis palies diską.
• Patikrinkite, ar kreiptuvas yra lygiagretus
pjovimo diskui.
• Jeigu reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos
veiksmus:
• Naudodami šešiakampį raktą, atlaisvinkite
reguliavimo varžtą (31), kuriuo kreiptuvas yra
pritvirtintas prie kreiptuvo skersinio.
• Pareguliuokite kreiptuvą, kad jis būtų
lygiagretus diskui.
• Užveržkite reguliavimo varžtą.
• Užfiksuokite skersinio stabdiklio svirtį ir
patikrinkite, ar kreiptuvas yra lygiagretus
diskui.
• Sureguliavę, būtinai vėl uždėkite disko
apsauginį gaubtą.
ĮSPĖJIMAS: Jeigu dantratuko guolio
įtaise trūksta laisvumo, atiduokite
bloką įgaliotajam „DEWALT“ meistrui,
kad suremontuotų.
Prapjovos skalės reguliavimas
Prapjovos skalė tinkamai rodo rodmenis tik tada,
kai kreiptuvas yra sumontuotas dešinėje disko
pusėje.
• Patikrinkite, ar rodyklė (9) skalėje rodo nulį, kai
kreiptuvas vos liečia diską. Jeigu rodyklė
nerodo tiksliai nulio, atlaisvinkite varžtus (34),
pasukite rodyklę, kad ji rodytų 0, ir užveržkite
varžtus.
Įstrižųjų pjūvių stabdiklio ir rodyklės
reguliavimas (G1 ir G2 pav.)
• Pakelkite pjovimo diską į jo aukščiausią
padėtį.
• Atlaisvinkite įstrižųjų pjūvių fiksavimo svirtį
(12), patraukdami ją aukštyn ir į dešinę.
• Atlaisvinkite įstrižųjų pjūvių stabdiklio varžtą
(35).
• Nustatytą kampainį (36) padėkite ant pagrindo
ir priešais pjovimo diską (37).
• Reguliuokite įstrižąjį kampą, naudodami
įstrižųjų kampų fiksavimo svirtį (12), kol diskas
atsirems į kampainį.
• Užveržkite įstrižųjų kampų fiksavimo svirtį
(12).
• Sukite įstrižųjų kampų stabdiklio kumštelį (38),
kol jis tvirtai atsirems į atraminį bloką.
• Patikrinkite įstrižųjų kampų skalę. Jeigu reikia
pareguliuoti, atsukite rodyklės varžtą (39) ir
nustatykite rodyklę ties 0° kampu.
• Užveržkite rodyklės varžtą (39).
• Pakartokite tą pačią procedūrą, nustatę 45°
kampo įstrižųjų kampų stabdiklį ties 45°
kampu, bet rodyklės nereguliuokite.
Nuožambiųjų kampų kreiptuvo reguliavimas
(H pav.)
• Sumontuokite nuožambiųjų kampų kreiptuvą
(19) disko kairėje pusėje esančioje angoje.
• Atlaisvinkite fiksavimo rankenėlę (40).
• Atremkite kampainį (36) į kreiptuvo priekinę
13
LATVIEŠU
pusę (41) ir diską (37).
• Patikrinkite, ar rodyklė (42) skalėje rodo 90°
kampą. Jeigu rodyklė nerodo tiksliai 90°
kampo, atlaisvinkite varžtą (43), pasukite
rodyklę, kad ji rodytų 90°, ir užveržkite varžtą.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS:
• Visuomet laikykitės saugos nurodymų
ir taisyklių.
• Įsitikinkite, kad staklės būtų pastatytos
taip, kad tenkintų ergonomines
sąlygas pagrindo aukščio ir stabilumo
atžvilgiu. Staklių statymo vietą
privaloma pasirinkti taip, kad
operatoriui būtų užtikrintas geras
apžvalgos laukas ir aplink stakles liktų
pakankamai vietos laisvai tvarkyti
ruošinius.
• Sumontuokite tinkamą pjovimo diską.
Nenaudokite pernelyg nusidėvėjusių
diskų. Maksimalus sukimosi greitis
neturi viršyti pjovimo disko sukimosi
greičio.
• Nebandykite pjauti per daug mažų
ruošinių.
• Leiskite diskui pjauti laisvai. Per daug
nespauskite.
• Leiskite varikliui įsisukti visu greičiu, ir
tik tada pradėkite pjauti.
• Patikrinkite, ar tvirtai užveržtos visos
fiksavimo rankenėlės ir veržiklių
rankenos.
Šį aparatą naudojantys Jungtinės Karalystės
piliečiai turėtų atkreipti dėmesį į 1974 m.
medienos apdirbimo reglamentą ir bet kokius šio
dokumento pakeitimus.
• Jei pjovimo staklės yra prijungtos prie
energijos šaltinio, niekada nelaikykite rankų
pjovimo disko vietoje.
• Niekada nepjaukite staklėmis, laikydami
ruošinius rankomis!
• Nepjaukite deformuotų, išlinkusių ar įgaubtų
ruošinių. Ruošinys privalo turėti bent vieną
tiesų, lygų šoną, kurį galima būtų atremti į
prapjovos kreiptuvą arba nuožambiųjų kampų
kreiptuvą.
14
• Visada paremkite ilgus ruošinius, kad neįvyktų
atatranka.
• Niekada nešalinkite jokių nuopjovų iš disko
zonos, kol diskas sukasi.
Įjungimas ir išjungimas (A1 pav.)
• Norėdami įjungti aparatą, spauskite žalią
įjungimo mygtuką.
• Norėdami išjungti aparatą, spauskite raudoną
išjungimo mygtuką.
PASTABA: Įjungiant gali atsirasti trumpalaikių
įtampos pokyčių arba svyravimų. Esant
nepalankioms sąlygoms gali būti pakenkta prie
viešųjų žemos įtampos tiekimo sistemų
prijungtiems prietaisams. Trukdžių nebus, jeigu
tariamoji varža bus mažesnė nei 0,262 omo.
Naudojant šiuos elektrinius įrankius, elektros
lizduose privalo būti įrengti inertiški 16 amperų
elektros srovės atjungimo saugikliai.
Pagrindiniai staklėmis atliekami pjūviai
• Visuomet naudokite skėlimo peilį.
• Visuomet patikrinkite, ar skėlimo peilis ir
pjovimo diskas yra tinkamai sulyginti.
Pjaustymas (A1 ir I pav.)
ĮSPĖJIMAS: Aštrūs kraštai.
• Nustatykite 0° įstrižumo kampą.
• Nustatykite pjovimo disko aukštį. Tinkama
pjovimo disko padėtis yra tokia, kai pro
medienos viršutinį paviršių kyšo trijų dantukų
galai. Tinkamai nustatykite disko viršutinio
apsauginio gaubto aukštį.
• Nustatykite lygiagretų kreiptuvą norimu
atstumu.
• Pareguliuokite „L“ raidės formos kreiptuvo
profilio (48) padėtį, kad jis būtų sulygiuotas su
skėlimo peilio galu. Pjaustydami plačius
ruošinius, nutraukite „L“ formos kreiptuvo
profilį (48) nuo pagrindinės kreiptuvo dalies,
apsukite vertikaliai 180° kampu ir vėl
užmaukite, kad užtikrintumėte papildomą
atramą.
• Laikykite ruošinį ant pagrindo, prispaudę jį prie
kreiptuvo. Laikykite ruošinį atokiai nuo disko.
• Abi rankas laikykite atokiai nuo disko kelio.
• Įjunkite aparatą ir palaukite, kol diskas pasieks
LATVIEŠU
maksimalų savo sukimosi greitį.
• Lėtai stumkite ruošinį po disko apsauginiu
gaubtu, tvirtai laikydami jį atrėmę į pjovimo
kreiptuvą. Leiskite, kad dantukai pjautų
ruošinį, nestumkite jo pro diską jėga. Reikia
išlaikyti tolygų disko sukimosi greitį.
• Jeigu reikia dirbti arti pjovimo disko,
naudokitės stūmimo įrankiu (15).
• Pabaigę pjauti, išjunkite stakles, palaukite, kol
sustos diskas ir ištraukite ruošinį.
ĮSPĖJIMAS:
• Niekuomet nestumkite ir nelaikykite
laisvos arba nupjautos ruošinio dalies.
• Nepjaukite pernelyg mažų ruošinių.
• Pjaudami mažus ruošinius, visuomet
naudokitės stūmimo įrankiu.
Įstrižieji pjūviai
• Nustatykite reikiamą įstrižumo kampą.
• Atlikite tokius pat veiksmus kaip ir pjaustymo
darbams.
Skersiniai pjūviai (J pav.)
• Nuimkite prapjovos kreiptuvą ir sumontuokite
nuožambiųjų kampų kreiptuvą norimoje
angoje.
• Užfiksuokite nuožambiųjų kampų kreiptuvą
ties 0° kampu.
• Nustatykite 0° įstrižumo kampą.
• Nustatykite pjovimo disko aukštį.
• Laikykite ruošinį ant pagrindo, prispaudę jį prie
kreiptuvo. Laikykite ruošinį atokiai nuo disko.
• Abi rankas laikykite atokiai nuo pjovimo disko
kelio.
• Įjunkite aparatą ir palaukite, kol pjovimo diskas
pasieks maksimalų savo sukimosi greitį.
• Laikydami ruošinį tvirtai atrėmę į kreiptuvą,
lėtai stumkite ruošinį kartu su kreiptuvo įtaisu,
kol ruošinys bus po viršutiniu apsauginiu disko
gaubtu. Leiskite, kad dantukai pjautų ruošinį,
nestumkite jo pro pjovimo diską jėga. Reikia
išlaikyti tolygų pjovimo disko sukimosi greitį.
• Pabaigę pjauti, išjunkite stakles, palaukite, kol
sustos pjovimo diskas ir ištraukite ruošinį.
Įstrižinis skersinis pjovimas
• Nustatykite reikiamą įstrižumo kampą.
• Atlikite tokius pat veiksmus kaip ir įstrižo
pjovimo darbams.
Nuožambieji pjūviai
• Nustatykite nuožambių kampų matuoklį
norimu kampu.
• Atlikite tokius pat veiksmus kaip ir įstrižo
pjovimo darbams.
Sudėtingi nuožambūs pjūviai
Šis pjūvis – tai nuožambaus ir įstrižojo pjūvio
derinys.
• Nustatykite reikiamą įstrižumo kampą ir atlikite
veiksmus skersiniam nuožambiajam pjovimui.
Ilgų ruošinių parėmimas
• Visuomet paremkite ilgus ruošinius.
• Ruošinius paremkite bet kokiomis patogiomis
priemonėmis, pavyzdžiui, ožiais ar panašiais
prietaisais, kad ilgi galai nenusvirtų.
Dulkių ištraukimas (A2 pav.)
Šio prietaiso gale yra dulkių ištraukimo prievadas
(16), tinkamas dulkių ištraukimo įrenginiui,
turinčiam 57/65 mm antgalius, prijungti. Su
prietaisu pateikiama reduktoriaus prievadas,
skirtas 34–40 mm skersmens dulkių ištraukimo
antgaliams prijungti.
• Dirbdami visus darbus, prijunkite tam skirtą
dulkių ištraukimo įrenginį, atsižvelgdami į
atitinkamas nuostatas dėl dulkių taršos.
• Įsitikinkite, ar dulkių ištraukimo žarna yra
tinkama atliekamam darbui ir pjaunamai
medžiagai.
• Atkreipkite dėmesį, kad pjaunant dirbtines
medžiagas, pavyzdžiui, medienos drožlių
plokštes arba MDF, kyla daugiau dulkių nei
pjaunant natūralią medieną.
Pasirenkamieji priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei DEWALT
priedai nebuvo išbandyti su šiuo
gaminiu, juos naudoti su šiuo gaminiu
gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
DEWALT priedus.
PJOVIMO DISKAI: VISADA NAUDOKITE
250 mm triukšmą slopinančius diskus, kurių
vidinė anga yra 30 mm. Disko sukimosi
greitis privalo būti bent 4 000 APM. Niekada
nenaudokite mažesnio skersmens disko. Jis
nebus tinkamai apsaugotas.
15
LATVIEŠU
DISKŲ APRAŠAI
NAUDOJIMO
SKERSMUO DANTUKAI
SRITIS
Statybiniai pjovimo diskai (greitojo
pjaustymo)
Bendroji
250 mm
24
paskirtis
Ploni kryžminiai
250 mm
40
pjūviai
Medienos apdorojimo pjovimo diskai (lygūs
švarūs pjūviai)
Ploni kryžminiai
250 mm
60
pjūviai
Jeigu viršutinis apsauginis gaubtas
(dalies Nr.: 247678-02) nusidėvėtų, pakeiskite jį
nauju.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.
Gabenimas (A1 pav.)
• Sutvarkykite maitinimo kabelį
• Prietaisą visada neškite už įdubimų rankoms
(3).
ĮSPĖJIMAS: Šį prietaisą visuomet
gabenkite uždėję disko viršutinį
apsauginį gaubtą.
Techninė priežiūra
Šis „DEWALT“ prietaisas skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Skersinio stabdiklio reguliavimas
(A2 ir K pav.)
Skersinio stabdiklio įtempimas nustatomas
gamykloje. Jeigu jį reikia iš naujo sureguliuoti,
atlikite šiuos veiksmus:
• Paguldykite stakles ant jų šono.
• Užfiksuokite stabdiklio svirtį (13).
• Raskite šešiakampį kaištį (44), esantį prietaiso
apačioje (K pav.).
• Atsukite fiksavimo veržlę (45). Veržkite
šešiakampį kaištį, kol fiksavimo sistemoje
esanti spyruoklė susispaus ir užtikrins
reikiamą skersinio stabdiklio svirties įtempimą.
Vėl užveržkite fiksavimo veržlę ant
šešiakampio kaiščio.
16
Tepimas
Variklio ir guolio papildomai tepti nereikia. Jeigu
diską būtų sunku pakelti ir nuleisti, nuvalykite ir
patepkite reguliavimo varžtus:
• Paguldykite stakles ant jų šono.
• Nuvalykite ir patepkite aukščio reguliavimo
sriegius. Naudokite universalųjį tepalą.
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų sunkiai susižeisti, prieš
valydami išjunkite įrankį ir atjunkite
jį nuo maitinimo šaltinio. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
Prieš naudojimą patikrinkite, ar tinkamai veikia
viršutinis ir apatinis apsauginis gaubtai, o taip pat
dulkių ištraukimo vamzdis. Patikrinkite, ar
pjuvenos, dulkės arba ruošinio nuopjovos
neužkimšo kurio nors apsauginio gaubto arba
žarnos.
Jeigu tarp pjovimo disko ir apsauginių gaubtų
užstrigtų ruošinio atplaišų, atjunkite prietaisą nuo
elektros tinklo ir vadovaukitės nurodymais,
pateiktais skyriuje Pjovimo disko montavimas.
Pašalinkite užstrigusias dalis ir vėl surinkite
pjovimo diską.
Ventiliacijos angos neturi būti uždengtos, korpusą
reikia reguliariai nuvalyti minkštu skudurėliu.
Reguliariai valykite dulkių surinkimo sistemą
(L pav.):
• Paguldykite stakles ant jų šono.
• Išsukite varžtus (46) (L pav.).
• Nuvalykite visas dulkes ir vėl varžtais
pritvirtinkite prieigos dureles (47) (L pav.).
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
LATVIEŠU
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į
atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų produktų techninio aptarnavimo
centrus, jų kontaktinė informacija: www.2helpU.
com
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА DW745
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
электроинструментов, различные
усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из
самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DW745-QS
DW745-LX
В
230
115
3
3
Входная мощность
Вт
1700
1300
Напряжение питания
Тип
Выходная мощность
Вт
1100
936
Скорость без нагрузки
об./мин. 3800
3800
Диаметр пильного диска
мм
250
Диаметр посадочного
отверстия
ПРИМЕЧАНИЕ: Проведение коммутационных
операций может вызвать кратковременные
изменения напряжения или колебания.
При неблагоприятных условиях может
произойти повреждение коммунальной
системы низковольтного электроснабжения
других устройств. Сбоев не будет, если
сопротивление электропитания ниже
0,25 Ом. Розетки, используемые с данными
инструментами, должны быть снабжены
плавкими предохранителями 16 Ампер,
имеющими инертные характеристики.
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
мм
30
30
Толщина пильного диска мм
2,3
2,3
Толщина расклинивающего
ножа
мм
2,3
2,3
Глубина реза под
углом 90°
мм
77
77
Глубина реза под
углом 45°
мм
57
57
Макс. продольный рез
мм
508
508
Общие габариты
см 570 x 700 x 466 570 x 700 x 466
Вес
кг
21,5
21,5
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
96
96
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению инструмента.
3
Риск поражения электрическим
током!
250
KpA (погрешность измерения звукового
давления)
дБ(А) 3
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А) 109
KwA (погрешность измерения акустической
мощности)
дБ(А)
3
109
3
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
18
Огнеопасность!
Острые края.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DW745
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами:
2006/42/ЕС, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь по
указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
3
4
5
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.03.2012
Инструкции по технике безопасности
При использовании стационарных
электрических инструментов всегда
соблюдайте применимые в Вашей стране
правила безопасности, чтобы снизить риск
возникновения пожара, поражения
электрическим током и получения травм.
Перед использованием инструмента
внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации. Сохраните данное руководство
для последующего обращения к нему.
Общие требования
1 Содержите рабочее место в чистоте
Беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
2 Учитывайте особенности окружающей
среды вокруг рабочего места
6
Не подвергайте инструмент воздействию
дождя. Не используйте инструмент во влажной
среде. Обеспечьте хорошую освещенность
рабочего места (250-300 Люкс).
Не пользуйтесь инструментом, если
существует риск возникновения пожара или
взрыва, т.е. рядом с легковоспламеняющимися
жидкостями или газами.
Не подпускайте детей к рабочей зоне
Не позволяйте детям, посторонним лицам
или животным находиться в рабочей зоне,
дотрагиваться до инструмента или до
электрического кабеля.
Одевайтесь соответствующим образом
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. Используйте защитный
головной убор, чтобы спрятать длинные
волосы. При работе вне помещений
рекомендуется надевать защитные перчатки
и обувь на нескользящей подошве.
Личная безопасность
Всегда работайте в защитных очках. Если
во время работы может образоваться пыль
или вылетают частицы обрабатываемого
материала, всегда надевайте защитную
маску или респиратор. Если эти частицы
имеют достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда надевайте
защитную каску.
Защита от поражения электрическим
током
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании инструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие металлической
стружки и т.д.) следует усилить меры
безопасности и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
7 Работайте в устойчивой позе
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу.
8 Будьте внимательны
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом. Не
пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости.
9 Закрепляйте обрабатываемую заготовку
Используйте струбцины или тиски для
фиксации заготовки. Это более безопасно
и позволяет управлять инструментом
обеими руками.
10 Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11 Удалите регулировочные и гаечные
ключи
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
12 Удлинительные кабели
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на наличие
повреждений и при необходимости
замените его. При работе
электроинструментом на открытом воздухе
всегда пользуйтесь удлинительным
кабелем, предназначенным для
применения вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
13 Используйте инструмент по назначению
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации. Не
используйте маломощные инструменты или
приспособления для выполнения работ,
которые должны выполняться при помощи
более мощных инструментов. Инструмент
работает надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках. Избегайте
чрезмерной нагрузки инструмента.
Внимание! Использование любых
принадлежностей или приспособлений,
20
14
15
16
17
а также выполнение данным инструментом
любых видов работ, не рекомендованных
в данном руководстве по эксплуатации,
может привести к несчастному случаю.
Проверяйте исправность деталей
инструмента
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрокабель на
отсутствие повреждений. Проверьте
центровку и качество крепления
движущихся деталей, наличие
повреждённых деталей, исправность
защитных кожухов и выключателей, а также
любые другие условия, которые могут
повлиять на работу инструмента.
Убедитесь, что инструмент находится
в безупречном состоянии и готов выполнять
все намеченные функции. Не используйте
инструмент, если повреждена или
неисправна какая-либо его деталь. Не
используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Заменяйте поврежденные или неисправные
детали только в авторизованном сервисном
центре DEWALT. Никогда не пытайтесь
выполнить ремонт самостоятельно.
Отключите инструмент от источника
питания
Прежде чем оставить инструмент без
присмотра, выключите его и дождитесь
полной остановки двигателя. Если
инструмент не используется, а также перед
проведением технического обслуживания
или сменой принадлежностей или насадок,
всегда отключайте инструмент от источника
питания.
Не допускайте непреднамеренного
запуска
Перед подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем
При отключении от сети питания, не
выдёргивайте вилку из розетки за кабель.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высокой температуры, масла
и держите вдали от острых предметов
и углов.
РУССКИЙ ЯЗЫК
18 Хранение неиспользуемых
инструментов
Не используемый инструмент должен
храниться надежно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
19 Проверяйте исправность инструмента
Содержите инструмент в хорошем и чистом
состоянии, что повысит эксплуатационные
показатели и сделает работу более
безопасной. Соблюдайте инструкции по
техническому обслуживанию и замене
дополнительных принадлежностей. Все
рукоятки и выключатели должны быть
сухими, чистыми и не содержать следов
масла и консистентной смазки.
20 Ремонт
Данный инструмент изготовлен в полном
соответствии с правилами техники
безопасности. Ремонтируйте инструмент
в авторизованном сервисном центре
DEWALT. Ремонт инструмента должен
выполняться только квалифицированным
персоналом с использованием оригинальных
запасных частей; несоблюдение данного
указания может стать причиной серьезной
травмы пользователя.
Дополнительные правила безопасности
при работе распиловочными пилами
• Не используйте пильные диски, толщина
которых больше, или ширина зуба меньше
толщины расклинивающего ножа.
• Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении, а зубья
направлены в сторону передней части
станка.
• Перед началом каждой операции
проверяйте, что все зажимные рукоятки
надежно затянуты.
• Убедитесь, что все диски и фланцы чистые,
а стороны втулки с накаткой расположены
вплотную к диску. Затяните с усилием гайку
распорного кольца.
• Следите, чтобы пильный диск оставался
остро заточенным и правильно
установленным.
• Убедитесь, что расклинивающий нож
установлен на правильном расстоянии от
диска – не более 5 мм.
• Ни в коем случае не работайте пилой, если
не установлены нижний и верхний
защитные кожухи.
• Держите руки вне траектории хода пильного
диска.
• Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите пилу
от источника питания.
• Всегда используйте в работе толкатель
и следите за тем, чтобы в ходе резания
Ваши руки находились на расстоянии не
менее 150 мм от пильного диска.
• Не пытайтесь подключать инструмент
к какому-либо источнику питания, кроме
сети с обозначенным напряжением.
• Не наносите смазку на пильный диск во
время его вращения.
• Во время работы не пытайтесь достать
что-либо за пильным диском.
• Всегда держите неиспользуемый толкатель
в предназначенном для него месте.
• Не становитесь на верхнюю поверхность
инструмента.
• Во время транспортировки убедитесь, что
верхняя часть пильного диска закрыта,
например, защитным кожухом.
• Не держите и не переносите инструмент за
защитный кожух.
• Изношенная или поврежденная пластина
для пропила подлежит немедленной замене.
• Обеспечьте надежную фиксацию
обрабатываемой заготовки. Всегда
используйте дополнительную опору для
длинных заготовок.
• Не оказывайте боковое давление на
пильный диск.
• Никогда не используйте для резания легких
сплавов. Данный инструмент не
предназначен для подобных операций.
• Не используйте абразивные или алмазные
диски.
• Не допускается выполнение пазов, выборки
и канавок.
• В случае поломки или выхода инструмента
из строя немедленно выключите
инструмент и выньте вилку кабеля из
розетки электросети. Сообщите о
неисправности и должным образом
опишите состояние инструмента, чтобы
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
предотвратить использование
поврежденного инструмента другими
пользователями.
При блокировке пильного диска
в результате аномального усилия подачи
в процессе распила, ВСЕГДА выключайте
инструмент и отсоединяйте его от
источника питания. Удалите заготовку
и убедитесь, что пильный диск вращается
свободно. Снова включите инструмент
и начните новый распил с уменьшенным
усилием подачи.
При замене пильного диска или проведении
технического обслуживания всегда
вынимайте вилку кабеля из электрической
розетки.
Всегда используйте средства защиты
органов слуха.
Всегда работайте в защитных очках.
При пилении древесины всегда надевайте
респиратор.
Пильные диски
• Максимально допустимая частота
вращения пильного диска должна
соответствовать или превышать частоту
вращения без нагрузки, обозначенную на
информационной табличке инструмента.
• Не допускается использование пильных
дисков, размеры которых не соответствуют
размерам, указанным в технических
характеристиках. Не используйте никаких
монтажных элементов при установке
пильного диска на шпиндель. Используйте
только указанные в данном руководстве
диски, соответствующие стандарту EN 847-1.
• Старайтесь использовать специальные
пильные диски с пониженным уровнем шума.
• Не используйте диски из быстрорежущей
инструментальной стали (HSS).
• Не используйте треснувшие или
поврежденные диски.
• Всегда используйте режущие диски,
предназначенные для выполняемого типа работ.
• При захвате пильных дисков и заготовок из
грубых материалов всегда надевайте
защитные перчатки. По возможности
храните пильные диски в держателе.
22
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании пил:
- Травмы в результате касания вращающихся
частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
- Ухудшение слуха.
- Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
пильного диска.
- Риск получения травмы при смене
незащищенного пильного диска.
- Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
- Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли от распила древесины, в особенности,
дуба, бука и ДВП.
На образование шума влияют следующие
факторы:
- вид разрезаемого материала
- тип пильного диска
- прилагаемое усилие.
- прилагаемое усилие
- техническое состояние инструмента
На степень запыленности влияют следующие
факторы:
- изношенность пильного диска
- скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства ниже 20 м/с
- неточная подача заготовки
С учетом вышеуказанных факторов,
эффективность сбора пыли составляет 95%
всей вдыхаемой пыли.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Надевайте защитные очки.
Надевайте респиратор.
При замене пильного диска
или проведении технического
обслуживания всегда вынимайте
вилку кабеля из электрической
розетки.
Держите руки на расстоянии от
области распила и диска.
Место захвата для переноски.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Частично собранная настольная пила
1 Направляющая в сборе
1 Угловой упор
1 Пильный диск
1 Узел верхнего защитного кожуха
1 Пластина для пропила
1 Гаечный ключ для установки диска
1 Зажимной ключ
1 Переходник для пылесоса
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
4. Стол
5. Расклинивающий нож
6. Верхний защитный кожух
7. Пластина для пропила
8. Параллельная направляющая
9. Указатель шкалы направляющей
10.Регулятор тонкой настройки
11. Колесо подъема и установки угла наклона
12.Зажимная рукоятка установки угла наклона
A2
13.Зажимная рукоятка положения при
продольном распиле
14.Место хранения гаечного ключа для
установки диска
15.Толкатель
16.Переходник для пылеудаляющего
устройства
17.Короткая ножка
18.Паз для направляющей
A3
19.Угловой упор
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша настольная пила DW745 предназначена
для выполнения основных операций по
пилению древесины, изделий из дерева
и пластиков: продольный распил, поперечный
распил, наклонный распил и распил. Данная
пила разработана для использования
с пильными дисками диаметром 250 мм
с зубьями с твердосплавными напайками.
ВНИМАНИЕ! Используйте
данный инструмент только по
назначению.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные настольные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Описание (Рис. A1 - A3)
Электробезопасность
A1
1. Пусковой выключатель
2. Кнопка сброса аварийного выключателя
3. Выемка для захвата рукой
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической сети,
оно должно соответствовать величине,
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Электроинструменты с напряжением
115 В должны управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 61029, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
• Вытяните кабель на всю длину.
ВНИМАНИЕ:
• Всегда держите неиспользуемый
толкатель в предназначенном для
него месте.
• Вставляйте вилку кабеля в розетку
электросети непосредственно перед
началом работы.
Установка пильного диска (Рис. A1, A2 и B1
- B3)
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что
электроинструмент отключен от
источника питания.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
ВНИМАНИЕ: Зубья нового
пильного диска очень острые
и могут представлять опасность.
Использование удлинительного
кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте только
утвержденные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность не
меньшую, чем потребляемая мощность
данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника 2,5 мм2;
максимальная длина кабеля 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
Сборка и регулировка
•
•
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой инструмента
всегда отключайте его от
электросети.
Описание (Рис. A1 и A2)
• Аккуратно извлеките инструмент из
упаковки.
• Данный инструмент полностью собран, за
исключением установки пильного диска,
направляющей, верхнего защитного кожуха
и пластины для пропила.
• Закончите сборку электроинструмента,
следуя приведенным ниже инструкциям.
• Установите толкатель (15)
в предусмотренном для него месте
с правой стороны инструмента (Рис. А2).
• Отрегулируйте ножки (17) по высоте, чтобы
стол (4) стоял строго горизонтально.
24
•
•
ВНИМАНИЕ: Пильные диски
ДОЛЖНЫ заменяться только
описанным в данном разделе
способом. Используйте ТОЛЬКО
диски, обозначенные в разделе
Технические характеристики. Мы
предлагаем DT4226. НИКОГДА не
устанавливайте пильные диски
иного типа.
Поднимите шпиндель для насадки пильного
диска на максимальную высоту, вращая
колесо (11) в направлении по часовой
стрелке (Рис. А1).
Установите пильный диск на шпиндель, как
показано на рисунке В1. Внешний фланец
(20) снабжен бортиком диаметром 30 мм,
который соответствует посадочному
отверстию пильного диска Убедитесь, что
зубья пильного полотна направлены вниз
в передней части стола.
Удерживая шпиндель двусторонним
гаечным ключом, затяните промежуточную
гайку (21) зажимным ключом, поворачивая
ее по часовой стрелке (Рис. В2).
Для снятия пильного диска, действуйте
в обратном порядке.
ВНИМАНИЕ: После замены
пильного диска всегда
проверяйте состояние указателя
направляющей и расклинивающий
нож.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Регулировка пильного диска (Рис. A2 и B3)
Для оптимальной работы электроинструмента
пильный диск должен быть расположен строго
параллельно прорезям направляющей.
Данная регулировка осуществляется на
заводе-изготовителе. Для проведения
дополнительной регулировки:
• Разверните пилу боковой стороной к себе.
• При помощи 10-миллиметрового ключашестигранника слегка ослабьте запоры
кронштейна (22) (Рис. В3).
• Отрегулируйте кронштейн (23) таким
образом, чтобы пильный диск оказался
расположенным параллельно прорези
направляющей (18) (Рис. А2).
• Затяните запоры кронштейна (22) до 11 Нм
(Рис. В3).
Регулировка высоты пильного диска (Рис. А1)
Пильный диск может быть поднят или опущен
путем вращения комбинированного колеса
подъема и установки угла наклона (11).
• Убедитесь, что верхние три зуба пильного
диска при распиловке проходят сквозь
верхнюю поверхность заготовки. Это
послужит гарантией того, что материал
будет удален максимальным количеством
зубьев пильного диска, обеспечивая
оптимальный результат работы.
Установка узла расклинивающего ножа
(Рис. А1 и С)
• Поднимите шпиндель для насадки пильного
диска на максимальную высоту, вращая
колесо подъема (11) в направлении по
часовой стрелке (Рис. А1).
• Поверните стопорный болт (24) на
несколько оборотов при помощи гаечного
ключа, входящего в комплект поставки
(Рис. С).
• Надавите на болт (24) и удерживайте его
для освобождения подпружиненного
зажимного механизма.
• Совместите паз (25) расклинивающего
ножа и болт (24) и передвигайте нож до тех
пор, пока верхняя дуга паза не сядет на
головку болта.
• Отпустите болт (24) и надежно затяните
при помощи ключа, входящего в комплект
поставки
ВНИМАНИЕ:
• При правильной установке
расклинивающий нож окажется на
одном уровне с пильным диском
в верхней части стола и на одной
линии с верхней частью пильного
диска. При помощи угольника
проверьте все углы наклона
и уровни высоты пильного диска.
• Фиксируйте расклинивающий нож
только в рекомендованном
положении. Расстояние между
расклинивающим ножом
и кончиками зубьев пильного диска
должно быть не менее 2,0 мм.
• Для безопасного использования
электроинструмента необходимо,
чтобы расклинивающий нож
и верхний защитный кожух (6) были
правильно установлены
и отрегулированы.
• Запрещена установка какого-либо
другого типа расклинивающего
ножа, кроме входящего в комплект
поставки инструмента; толщина
расклинивающего ножа 2,3 мм.
Крепление на рабочем столе (Рис. А2)
• На опорной раме (17)с каждой стороны
инструмента между ножками предусмотрены
по 2 отверстия для крепления инструмента
на рабочем столе. Используйте отверстия по
диагонали.
• Для обеспечения мобильности пилы
закрепите ее на листе фанеры толщиной
минимум 15 мм.
• При использовании пилы лист фанеры может
закрепляться на рабочем столе при помощи
зажимов. Это позволит легко переносить пилу
с места на место, ослабив зажимы.
Установка пластины для пропила (Рис. D)
• Выровняйте пластину для пропила (7), как
показано на рисунке, и вставьте язычки,
расположенные на задней стороне пластины,
в отверстия задней части стола.
• Нажмите на верхнюю поверхность пластины
для пропила.
• Верхняя поверхность пластины для пропила
должна располагаться вровень или немного
выше поверхности стола. Нижняя поверхность
пластины для пропила должна располагаться
вровень с поверхностью стола. Отрегулируйте
положение пластины, подкрутив установочные
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
винты (26).
• Поверните крепежный винт (см. вставку на
Рис. D) в направлении по часовой стрелке на
90°, фиксируя пластину для пропила на месте.
ВНИМАНИЕ: Запрещается
использовать электроинструмент
без пластины для пропила.
Изношенная или поврежденная
пластина для пропила подлежит
немедленной замене.
Установка верхнего защитного кожуха
(Рис. Е)
• Прикрепите защитный кожух (6)
к расклинивающему ножу (5) с помощью
болта (27).
• На другой конец болта наденьте шайбы (28
и 29) и барашковую гайку (30) и затяните.
Установка и регулировка параллельной
направляющей (Рис. A1, F1 и F2)
Направляющая (8) может быть установлена
с правой или левой стороны Вашей настольной
пилы.
• Вставьте винт (31) в паз (32)
направляющей.
• Закрепите направляющую на месте путем
защелкивания обоих фиксаторов (33).
Регулировка направляющей параллельно
пильному диску
Направляющая устанавливается на заводеизготовителе. При необходимости
дополнительной регулировки выполните
следующие действия:
• Переведите пильный диск в самое верхнее
положение.
• Снимите верхний защитный кожух (6).
• Установите угол наклона 0°.
• Разблокируйте зажимную рукоятку
положения при продольном распиле (13).
• Передвигайте направляющую (8), пока она
не коснется пильного диска.
• Проверьте параллельность направляющей
плоскости диска.
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• При помощи ключа-шестигранника
ослабьте установочный винт (31), крепящий
направляющую к планке.
26
• Установите направляющую параллельно
пильному диску.
• Затяните установочный винт.
• Затяните зажимную рукоятку и проверьте
параллельность направляющей плоскости
пильного диска.
• Выполнив регулировку, не забудьте
установить защитный кожух диска на место.
ВНИМАНИЕ: При недостаточном
передвижении подшипника
ведущей шестерни отнесите
электроинструмент
в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Регулировка шкалы
Шкала направляющей показывает правильные
значения только в том случае, если
направляющая установлена с правой стороны
от пильного диска.
• Проверьте, что указатель (9) стоит на
отметке на 0° шкалы, когда направляющая
только касается пильного диска. Если
указатель отклонился от нулевой отметки,
ослабьте винты (34), установите указатель
на отметку 0° и затяните винты.
Регулировка ограничителя угла наклона
и указателя (Рис. G1 и G2)
• Переведите пильный диск в самое верхнее
положение.
• Разблокируйте зажимную рукоятку
установки угла наклона (12), подняв ее
вверх и повернув вправо.
• Ослабьте стопорный винт ограничителя
угла наклона (35).
• Приложите угольник (36) горизонтально
к столу и вертикально к плоскости пильного
диска (37).
• При помощи рукоятки регулировки угла
наклона (12) отрегулируйте угол наклона
таким образом, чтобы пильный диск
оказался прижатым вплотную
к треугольнику.
• Затяните зажимную рукоятку угла наклона
(12).
• Поворачивайте кулачок ограничителя угла
наклона (38) до тех пор, пока он вплотную
не приблизится к опорному блоку.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Проверьте шкалу угла наклона. При
необходимости дополнительной
регулировки ослабьте крепежный винт
указателя (39) и установите указатель на
отметке 0°.
• Затяните крепежный винт указателя (39).
• Повторите действия для ограничителя угла
наклона на отметке 45°, не меняя
положения указателя.
Регулировка углового упора (Рис. Н)
• Вставьте угловой упор (19) в паз слева от
пильного диска.
• Ослабьте зажимную рукоятку (40).
• Приложите угольник (36) вплотную
к передней поверхности углового упора (41)
и пильному диску (37).
• Проверьте, что указатель (42) стоит на
отметке 90° шкалы. Если указатель
отклонился от отметки 90°, ослабьте винт
(43), установите указатель на отметку 90°
и затяните винт.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• Убедитесь, что инструмент
расположен удобно и правильно
с точки зрения высоты стола
и устойчивости. Место установки
инструмента должно быть выбрано
с учетом хорошего обзора для
оператора и достаточного
свободного пространства,
позволяющего работать с заготовкой
без каких-либо ограничений.
• Установите пильный диск
соответствующего типа. Не
используйте чрезмерно изношенные
пильные диски. Максимальная
скорость инструмента не должна
превышать предельно допустимую
скорость пильного диска.
• Не пытайтесь распиливать очень
мелкие детали.
• Не форсируйте режим резки. Не
прилагайте чрезмерные усилия.
• Перед началом резки дождитесь,
пока двигатель наберет полные
обороты.
• Убедитесь, что все фиксаторы
и зажимы надежно закреплены.
• Пользователи в Великобритании должны
соблюдать «нормативы по
деревообрабатывающему оборудованию от
1974 г.» и все последующие дополнения.
• Не держите руки рядом с пильным диском,
когда инструмент подключен к источнику
питания.
• Никогда не используйте данную пилу для
ручного пиления!
• Не распиливайте искривленные, изогнутые
или чашевидные заготовки. Заготовки
должны иметь как минимум одну плоскую
прямую сторону, вплотную прилегающую
к направляющей или угловому упору.
• Всегда используйте опору для длинных
заготовок по избежание возникновения
обратного удара.
• Никогда не удаляйте обрезки материала
из-под вращающегося пильного диска.
Включение и выключение (Рис. А1)
• Чтобы включить инструмент, нажмите на
зеленую кнопку запуска.
• Чтобы выключить инструмент, нажмите на
красную кнопку останова.
ПРИМЕЧАНИЕ: Проведение коммутационных
операций может вызвать кратковременные
изменения напряжения или колебания. При
неблагоприятных условиях может произойти
повреждение коммунальной системы
низковольтного электроснабжения других
устройств. Сбоев не будет, если
сопротивление электропитания ниже 0,262 Ом.
Розетки, используемые с данными
инструментами, должны быть снабжены
плавкими предохранителями 16 Ампер,
имеющими инертные характеристики.
Основные типы резов
• Всегда устанавливайте расклинивающий
нож.
• Всегда проверяйте, что расклинивающий
нож и защитный кожух диска находятся на
одной линии.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Продольный распил (Рис. A1 и I)
ВНИМАНИЕ: Острые края.
• Установите угол наклона 0°.
• Отрегулируйте высоту подъема пильного
диска. При правильном положении диска
над поверхностью деревянной заготовки
будут слегка выступать 3 зуба пильного
диска. При необходимости отрегулируйте
высоту верхнего защитного кожуха.
• Установите параллельную направляющую
на требуемом расстоянии.
• Отрегулируйте угловой профиль
направляющей (48) на одном уровне
с задней частью расклинивающего ножа.
При продольном распиле широких
заготовок снимите угловой профиль
направляющей (48) с основной части
направляющей, вертикально разверните
его на 180° и установите снова,
обеспечивая дополнительную опору.
• Положите заготовку на поверхность стола
и прижмите к направляющей. Держите
заготовку в стороне от пильного диска.
• Следите за тем, чтобы Ваши руки находились
на безопасном расстоянии от диска.
• Включите инструмент и подождите, пока
диск достигнет максимальных оборотов.
• Медленно подведите заготовку под
защитным кожухом, прижимая ее вплотную
к направляющей. Дайте зубьям пильного
полотна врезаться в заготовку и больше не
прилагайте к заготовке никаких усилий.
Пильный диск будет вращаться
с постоянной скоростью.
• Не забывайте пользоваться толкателем
(15) при приближении к диску.
• По окончании пиления выключите
инструмент дождитесь, пока пильный диск
полностью не прекратит движение, затем
удалите заготовку.
ВНИМАНИЕ:
• Никогда не облокачивайтесь и не
держитесь за свободную или
отрезанную сторону заготовки.
• Не пытайтесь пилить заготовки
слишком маленьких размеров.
• Всегда пользуйтесь толкателем при
резании коротких заготовок.
28
Распил под наклоном
• Установите нужный угол наклона.
• Далее действуйте как при продольном
распиле.
Поперечный распил (Рис. J)
• Снимите направляющую и установите
в желаемый паз угловой упор.
• Зафиксируйте угловой упор на отметке 0°.
• Установите угол наклона 0°.
• Отрегулируйте высоту подъема пильного
диска.
• Положите заготовку на поверхность стола
и прижмите к направляющей. Держите
заготовку в стороне от пильного диска.
• Следите за тем, чтобы Ваши руки
находились на безопасном расстоянии от
диска.
• Включите инструмент и подождите, пока
диск достигнет максимальных оборотов.
• Прижмите заготовку к направляющей
и медленно передвигайте заготовку вместе
с узлом направляющей под верхний
защитный кожух. Дайте зубьям диска
врезаться в заготовку и больше не
прилагайте к заготовке никаких усилий.
Диск будет вращаться с постоянной
скоростью.
• По окончании пиления выключите
инструмент, дождитесь полной остановки
пильного диска и удалите заготовку.
Поперечный распил под наклоном
• Установите нужный угол наклона.
• Далее следуйте указаниям для поперечного
распила.
Распил со скосом
• Установите угловой упор на нужный угол.
• Далее следуйте указаниям для поперечного
распила.
Комбинированное пиление
Комбинированное пиление является
комбинацией пиления со скосом и с наклоном.
• Установите нужный угол наклона и далее
действуйте как при продольном распиле.
Опора для длинных заготовок.
• Всегда используйте опору для длинных
заготовок.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Для поддержки длинных заготовок
используйте любые удобные
приспособления, такие как пильные козлы
или подобные им устройства,
препятствующие выступу длинных концов.
Пылеудаление (Рис. А2)
В задней части данного инструмента
предусмотрено отверстие для удаления пыли
(16), пригодное для использования
с пылеудаляющим оборудованием, в том
числе, с насадками 57/65 мм. Переходник для
пылеудаляющего устройства, входящий
в комплект поставки инструмента,
предназначен для пылеудаляющих насадок
диаметром 34-40 мм.
• Во время операций по пилению всегда
подключайте пылеудаляющее устройство,
разработанное в соответствии
с действующими нормативами, касающимися
выбросов пыли.
• Убедитесь, что шланг пылеудаляющего
устройства подходит для целевого
использования и для распиливаемого
материала.
• Помните, что искусственные материалы,
такие как, ДСП или ДВП, во время
распиловки производят гораздо больше
пыли, чем натуральная древесина.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от тех,
которые предлагает DEWALT, не
проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ: ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ
пильные диски диаметром 250 мм со
сниженным уровнем шума и с посадочным
отверстием диаметром 30 мм. Номинальная
скорость диска не должна быть ниже 4000 об/
мин. Никогда не используйте диски меньшего
диаметра. Они не будут закрываться
защитным кожухом должным образом.
ОПИСАНИЕ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ
ПРИМЕНЕНИЕ
ДИАМЕТР
ДИСКА
КОЛ-ВО
ЗУБЬЕВ
Пильные диски по строительным
материалам (быстрый рез)
Общее
250 мм
24
применение
Точные
250 мм
40
поперечные
резы
Пильные диски по дереву (точный,
чистый рез)
Точные
250 мм
60
поперечные
резы
Заменяйте изношенный верхний защитный
кожух (№ для заказа: 247678-02).
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Транспортировка (Рис. А1)
• Аккуратно сверните электрокабель.
• Всегда переносите электроинструмент,
используя выемки для захвата руками (3).
ВНИМАНИЕ: Всегда переносите
инструмент с установленным
верхним защитным кожухом
пильного диска.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент DEWALT рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
Поворотная зажимная рукоятка
фиксатора штанг (Рис. A2 и K)
Натяжение рукоятки фиксатора штанг
устанавливается на заводе-изготовителе. При
необходимости дополнительной регулировки
выполните следующие действия:
• Разверните пилу боковой стороной к себе.
• Затяните зажимную рукоятку (13).
• Установите шестигранный штырь (44) на
нижнюю поверхность инструмента (Рис. K).
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Ослабьте контргайку (45). Затягивайте
шестигранный штырь, пока пружина на
фиксирующей системе не сожмется, создав
требуемое натяжение рукоятки фиксатора
штанг. Затяните контргайку на
шестигранном штыре.
Регулярно очищайте систему для сбора
пыли (Рис. L):
• Разверните пилу боковой стороной к себе.
• Удалите винты (46) (Рис. L).
• Удалите пыль и снова закрепите боковую
дверцу (47) при помощи винтов (Рис. L).
Защита окружающей среды
Смазка
Двигатель и подшипники данного инструмента
не требуют дополнительной смазки. При
затрудненном подъеме и опускании пильного
диска, почистите и смажьте смазкой
регулирующие высоту винты:
• Разверните пилу боковой стороной к себе.
• Почистите и смажьте смазкой резьбу
регулирующих высоту винтов. Используйте
смазку общего назначения.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения тяжелой травмы, перед
чисткой выключайте инструмент
и отсоединяйте его от электросети.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Перед эксплуатацией инструмента
внимательно осмотрите верхний и нижний
защитный кожух и трубу пылеудаления, чтобы
убедиться, что они функционируют должным
образом. Убедитесь, что опилки, пыль или
обрезки заготовки не блокируют
перечисленные устройства.
При застревании фрагментов заготовки между
пильным диском и защитными кожухами,
отключите инструмент от источника питания
и следуйте инструкциям, приведенным
в разделе Установка пильного диска. Удалите
застрявшие частицы и установите на место
пильный диск.
Следите за тем, чтобы вентиляционные прорези
инструмента оставались чистыми и регулярно
протирайте его корпус мягкой тканью.
30
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
zst00224628 - 16-12-2013
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising