KG2205 | Black&Decker KG2205 ANGLE GRINDER instruction manual

371000-41 LV
www.blackanddecker.eu
KG2205
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
13
3
4
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī Black & Decker leņķa slīpmašīna paredzēta
metāla un mūra slīpēšanai un griešanai, izmantojot
piemērota veida griezējripu vai slīpripu. Šim instrumentam jāuzstāda piemērots aizsargs, un tas ir
paredzēts tikai nekomerciālai lietošanai.
Drošības norādījumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un
norādījumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus
turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments”
visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar elektrības
palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1. Darba zonas drošība
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām. Novēršot uzmanību, jūs
varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
b. Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz
vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem,
eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar
noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat
viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir
mazāks risks gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas vai
uzgriežņu atslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņu atslēga
vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās
situācijās daudz labāk varat saglabāt kontroli
pār elektroinstrumentu.
5
LATVIEŠU
f.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām
detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari
mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot
putekļu savācēju, iespējams mazināt putekļu
kaitīgo ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu
elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās
paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas
glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta
izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja
tos ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem ir veikta
pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv
mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk
vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku. Lietojot
elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.
6
5. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists,
izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.
Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta
drošība.
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi
slīpēšanai, smirģelēšanai, slīpēšanai ar
suku, pulēšanai vai abrazīviem nogriešanas
darbiem.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Šo elektroinstrumentu paredzēts lietot kā
slīpmašīnu, smirģeli, stiepļu suku, pulējamo slīpmašīnu vai nogriešanas instrumentu. Izlasiet visus drošības brīdinājumus,
norādījumus, ilustrācijas un tehniskos
datus, kas atrodas elektroinstrumenta
komplektācijā. Ja netiek ievēroti visi turpmāk
redzamie norādījumi, var saņemt elektriskās
strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai
gūt smagu ievainojumu.
Veicot darbus, kam šis elektroinstruments
nav paredzēts, var rasties bīstami apstākļi
un var gūt ievainojumus.
Lietojiet tikai šī instrumenta ražotāja īpaši
izgatavotos un ieteiktos piederumus. Kaut
arī kādu citu piederumu ir iespējams piestiprināt pie instrumenta, tā lietošana nav droša.
Piederuma nominālajam ātrumam jābūt
vismaz vienādam ar maksimālo ātrumu,
kas atzīmēts uz elektroinstrumenta. Piederumi, kas kustas ātrāk par nominālo ātrumu,
var salūzt un nolidot nost.
Piederuma ārējam diametram un biezumam jābūt elektroinstrumenta jaudas
koeficienta robežās. Nepareiza izmēra
piederumus nav iespējams pietiekami uzmanīt
vai kontrolēt.
Ripu ass diametram, atlokiem, atbalsta paliktņiem vai jebkuram citam piederumam
ir jābūt piemērotiem elektroinstrumenta
vārpstai. Piederumi, kuru ass diametrs neatbilst elektroinstrumenta vārpstas lielumam,
sāk svārstīties un pārmērīgi vibrēt, kā arī to
dēļ var zaudēt kontroli pār instrumentu.
Nelietojiet bojātu piederumu. Pirms katras
ekspluatācijas reizes pārbaudiet piederuma stāvokli, piemēram, vai ripā nav robu
un plaisu, vai atbalsta paliktnis nav saplaisājis, nodilis vai pārlieku nolietojies un vai
stiepļu suka nav vaļīga un kādā stāvoklī ir
tās stiepļu sari. Ja elektroinstruments vai
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
piederums ir ticis nomests zemē, pārbaudiet, vai tas nav bojāts. Ja ir, uzstādiet
jaunu piederumu. Kad pārbaude ir veikta
un piederums ir piestiprināts, darbiniet
elektroinstrumentu vienu minūti maksimālajā ātrumā bez noslodzes. Bojāti piederumi
šajā pārbaudes laikā parasti salūzt.
Valkājiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Atkarībā no veicamā darba valkājiet sejas
aizsargu, aizsargbrilles vai brilles. Ja
vajadzīgs, valkājiet putekļu masku, ausu
aizsargus, cimdus un darba priekšautu,
kas aiztur mazas abrazīvas vai materiāla
daļiņas. Acu aizsargaprīkojumam jāaiztur
lidojoši netīrumi, kas rodas dažādu darbu
veikšanas laikā. Putekļu maskas vai respiratora filtram jāaiztur darba laikā radušās daļiņas.
Ilgstoša un ļoti intensīva trokšņa iedarbībā
varat zaudēt dzirdi.
Neļaujiet nepiederošām personām atrasties darba zonā. Ikvienam, kas atrodas
darba zonā, jāvalkā personīgais aizsargaprīkojums. Apstrādājamā materiāla vai bojāta
piederuma daļiņas var aizlidot un izraisīt
ievainojumus tiem, kas atrodas darba zonas
tuvumā.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie
izolētajām satveršanas virsmām, ja griezējinstruments varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja
griezējinstruments saskaras ar vadu, kurā ir
strāva, visas elektroinstrumenta ārējās metāla
virsmas vada strāvu, kā rezultātā operators
var gūt elektriskās strāvas triecienu.
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā
veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas. Turot
materiālu ar roku vai pie sava ķermeņa, t.i.,
nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pār
to.
Novietojiet vadu tā, lai tas nepieskartos
rotējošam piederumam. Ja zaudējat kontroli,
instruments var pārgriezt vai aizķert vadu, bet
jūsu roka var tikt ierauta rotējošajā piederumā.
Elektroinstrumentu nedrīkst nolikt malā,
līdz piederums nav pilnībā pārstājis darboties. Rotējošais piederums var satvert virsmu
un izraut elektroinstrumentu jums no rokām.
Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt,
kad pārnēsājat to, turot virzienā pret sevi.
Ja apģērbs nejauši pieskaras rotējošajam
piederumam, tas var tikt satverts, piederumu
ieraujot jūsu ķermenī.
Regulāri tīriet elektroinstrumenta gaisa
atveres. Dzinēja ventilators ierauj putekļus
korpusā un pārāk liels uzkrātā metāla pulvera
daudzums var izraisīt elektrobīstamību.
♦ Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā. Dzirksteles var aizdedzināt šos materiālus.
♦ Nelietojiet tādus piederumus, kam vajadzīgi dzesēšanas šķidrumi. Ja tiek izmantots
ūdens vai citi dzesēšanas šķidrumi, jūs varat
gūt nāvējošu vai elektriskās strāvas triecienu.
Piezīme. Iepriekš minētais brīdinājums neattiecas
uz elektroinstrumentiem, kas ir īpaši paredzēti lietošanai kopā ar šķidruma sistēmu.
Atsitiens un ar to saistīti brīdinājumi
Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz rotējošas ripas, atbalsta paliktņa, sukas vai cita piederuma saspiešanu
vai satveršanu. Saspiešanas vai satveršanas rezultātā rotējošais piederums pēkšņi apstājas, tādēļ
elektroinstrumentu vairs nav iespējams savaldīt,
un tas ar spēku triecas pretēji rotācijas virzienam
saķeres punktā.
Piemēram, ja apstrādājamais materiāls ir saspiedis
vai satvēris abrazīvo ripu, tās mala, kas atrodas pret
saspiešanas vietu, var iegriezties materiāla virsmā,
izraisot ripas izkrišanu vai atsitienu ar spēku. Ripa
var atsisties gan operatora, gan tam pretējā virzienā,
atkarībā no ripas kustības virziena saspiešanas
vietā. Abrazīvās ripas šajos apstākļos var arī salūzt.
Atsitiens rodas instrumenta nepareizas lietošanas
un/vai nepareizu darba paņēmienu vai apstākļu
rezultātā, un to var novērst, veicot attiecīgus piesardzības pasākumus, kā norādīts turpmāk.
♦ Nepārtraukti cieši turiet elektroinstrumentu un novietojiet ķermeni un rokas tā, lai
pretotos atsitiena spēkiem. Lai pēc iespējas labāk novaldītu atsitienu vai griezes
momentu iedarbināšanas laikā, vienmēr
lietojiet palīgrokturi, ja tāds ir. Operators
var novaldīt griezes momenta reakciju vai atsitiena spēku, ja veic attiecīgus piesardzības
pasākumus.
♦ Rokas nedrīkst turēt rotējošā piederuma
tuvumā. Piederums var radīt atsitienu rokai.
♦ Nedrīkst atrasties tajā vietā, kur elektroinstruments virzīsies atsitiena gadījumā.
Atsitiena spēka ietekmē instruments virzīsies
pretēji ripas kustības virzienam saspiešanas
vietā.
♦ Ievērojiet īpašu piesardzību, apstrādājot
stūrus, asas malas, u.c. Novērsiet piederuma atlēcienus un sadursmes ar šķēršļiem.
Stūri, asas malas vai atlēcieni mēdz izraisīt
rotējošā piederuma ieķeršanos, kā rezultātā
7
LATVIEŠU
varat zaudēt kontroli pār instrumentu vai ciest
no atsitiena.
Nedrīkst uzstādīt ķēdes zāģa kokgriešanas
asmeni vai zāģa asmeni ar zobiem. Šādi
asmeņi bieži izraisa atsitienu un instrumenta
nevaldāmu darbību.
♦
Drošības brīdinājumi attiecībā uz slīpēšanu
un abrazīviem nogriešanas darbiem
♦
Izmantojiet tikai šim elektroinstrumentam paredzētus ripu veidus un izvēlētajai
ripai piemērotu aizsargu. Ripas, kas nav
paredzētas šim elektroinstrumentam, nav iespējams pienācīgi uzstādīt, un tās nav drošas
lietošanai.
Aizsargam ir jābūt cieši piestiprinātam pie
elektroinstrumenta un maksimāli droši
novietotam tā, lai pret operatoru būtu
pavērsta vismazākā iespējamā ripas daļa.
Aizsargs palīdz aizsargāt operatoru pret salūzušas ripas atlūzām un nejaušas saskaršanās
ar ripu.
Ripas drīkst lietot tikai tām paredzētajiem
mērķiem. Piemēram, ar griezējripas malu
nedrīkst slīpēt. Abrazīvas griezējripas paredzētas perifērai slīpēšanai, tāpēc, ja uz šīm
ripām iedarbojas sānu spēks, tās var salūzt.
Jālieto tikai nebojāti ripu atloki, kuru izmērs un forma atbilst izvēlētai ripai. Pareizi
ripu atloki balsta ripas, tādējādi samazinot
ripas salūšanas iespējamību. Griezējripām
paredzētie atloki var atšķirties no slīpripas
atlokiem.
Nedrīkst lietot nodilušas ripas, kas bijušas
lietotas ar lielākiem elektroinstrumentiem.
Ripa, kas paredzēta lielākiem elektroinstrumentiem, nav piemērota mazāka instrumenta
lielākam rotācijas ātrumam un var saplīst.
♦
♦
♦
♦
Papildu drošības brīdinājumi attiecībā uz
abrazīviem nogriešanas darbiem
♦
Nepieļaujiet griezējripas iestrēgšanu, kā
arī nespiediet pārāk cieši uz tās. Necentieties veikt pārāk dziļu iegriezumu. Ja ripa
tiek spiesta pārāk spēcīgi, palielinās risks ripai
saliekties vai iestrēgt materiālā, kā rezultātā
var tikt izraisīts atsitiens vai ripa salūzt.
Nenostājieties vienā līmenī ar rotējošo
ripu vai aiz tās. Ja ripa darba laikā rotē pretējā virzienā no jums, iespējama atsitiena spēka
ietekmē rotējošā ripa un elektroinstruments
virzās tieši jūsu virzienā.
Ja ripa ir iestrēgusi vai ja kāda iemesla dēļ
slīpēšana/griešana ir pārtraukta, izslēdziet
elektroinstrumentu un turiet to nekustīgi,
♦
♦
8
♦
♦
♦
līdz ripa pilnībā pārstāj darboties. Nekādā gadījumā neizņemiet griezējripu no
iegriezuma materiālā, kamēr ripa atrodas
kustībā, citādi var notikt atsitiens. Novērtējiet situāciju un vērsiet to par labu, lai novērstu
ripas iestrēgšanas cēloni.
Neatsāciet darbu ar instrumentu, ja ripa
atrodas materiālā. Nogaidiet, līdz ripa
sasniedz maksimālo ātrumu, un uzmanīgi
atsāciet griešanu. Ja atsāksiet darbu ar
instrumentu, kas atrodas materiālā, ripa var
iestrēgt, izlēkt ārā vai izraisīt atsitienu.
Atbalstiet paneļus vai jebkuru citu pārāk
lielu materiāla gabalu, lai līdz minimumam
samazinātu ripas iespiešanās un atsitiena
risku. Lieli materiāla gabali mēdz nosēsties
paši zem sava svara. Atbalsti ir jānovieto zem
materiāla gabala, griezuma līnijas tuvumā un
materiāla gabala malas tuvumā abās ripas
pusēs.
Ievērojiet īpašu piesardzību, ēku sienās
vai citās aizsegtās vietās veicot iezāģējumus. Ripa, kas izvirzās materiāla otrā pusē,
var sagriezt gāzes vai ūdens cauruļvadus,
elektroinstalāciju vai citus priekšmetus, tādējādi izraisot atsitienu.
Drošības brīdinājumi attiecībā uz smirģelēšanu
♦
Neuzstādiet smirģeļa ripai pārmērīgi liela
izmēra papīru. Izvēloties smirģeļa papīru,
ievērojiet ražotāja ieteikumus. Ja pārāk liela
izmēra smirģeļa papīrs sniedzas aiz smirģeļa
paliktņa malām, tā dēļ varat gūt ievainojumus
plēstu brūču veidā, kā arī tas var iespiest vai
saplēst ripu vai arī izraisīt atsitienu.
Drošības brīdinājumi attiecībā uz pulēšanu
♦
Nestrādājiet ar tādu pulēšanas disku, kam
ir izteiktas plūksnas vai kļuvušas vaļīgas stiprinājuma auklas. Nostipriniet vai
nogrieziet vaļīgās stiprinājuma auklas. Ja
vaļīgas stiprinājuma auklas rotē lielā ātrumā,
tajās var ieraut pirkstus vai tās var aizķerties
aiz apstrādājamā materiāla.
Drošības brīdinājumi attiecībā uz slīpēšanas darbiem ar suku
♦
♦
Ņemiet vērā, ka sukas sari tiek izsviesti
gaisā, pat veicot standarta darbus. Nespiediet stiepļu sarus ar spēku, pārmērīgi
noslogojot suku. Stiepļu sari var viegli izkļūt
cauri vieglam apģērbam un/vai savainot ādu.
Ja ir ieteicams lietot aizsargu, veicot slīpēšanas darbu ar suku, jāraugās, lai stiepļu
LATVIEŠU
ripa vai suka nesaskartos ar aizsargu.
Darba laikā un centrbēdzes spēka ietekmē
stiepļu ripa vai sukas var izplesties.
Citu personu drošība
♦
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas
vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās
neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
bas novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas
veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla
fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks,
bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas
tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Strādājot ar instrumentu, valkājiet aizsargbrilles.
Strādājot ar instrumentu, valkājiet ausu
aizsargus.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas,
ripas vai citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot
ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un
jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot
putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu
(piemēram, apstrādājot koksni, it īpaši ozolu,
dižskābardi un MDF paneļus).
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir
izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi,
kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var arī
lietot iepriekšējai vibrāciju iedarbības novērtēšanai.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no
deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt
norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai
regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbī-
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc
nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai Black & Decker pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Sprieguma krišanās
Strāvas pieplūdums izraisa īslaicīgu sprieguma krišanos. Nepietiekamas elektrības padeves apstākļos
var nelabvēlīgi ietekmēt citas ierīces.
Ja elektrības padeves pilna pretestība ir mazāka
nekā 0,107 Ω, visticamāk, ka neradīsies nekādi
traucējumi.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai
dažas no tām):
1. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. atbloķēšanas poga
3. sānu rokturis
4. vārpstas bloķētājs
5. aizsargs
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai
instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Aizsarga uzstādīšana un noņemšana (A. att.)
Instrumenta komplektācijā ir aizsargs, kas paredzēts tikai slīpēšanas darbiem. Ja ar instrumentu ir
paredzēts veikt arī nogriešanas darbus, jāuzstāda
šim nolūkam īpaši paredzēts aizsargs. Black & Decker apkopes centros ir pieejams nogriešanas
darbiem paredzētais aizsargs ar detaļas numuru
1004484-02.
9
LATVIEŠU
Uzstādīšana
♦ Novietojiet instrumentu uz galda tā, lai vārpsta
(6) būtu vērsta augšup.
♦ Atbrīvojiet bloķēšanas skavu (7) un turiet
aizsargu (5) pāri instrumentam, kā attēlots.
♦ Savietojiet izciļņus (8) ar ierobiem (9).
♦ Nospiediet aizsargu uz leju un grieziet to
pretēji pulksteņrādītāja virzienam vēlamajā
pozīcijā.
♦ Nofiksējiet bloķēšanas skavu (7), lai piestiprinātu aizsargu pie instrumenta.
♦ Pēc vajadzības pievelciet skrūvi (10), lai palielinātu saspiešanas spēku.
Noņemšana
♦ Atlaidiet bloķēšanas skavu (7).
♦ Grieziet aizsargu pulksteņrādītāja virzienā, lai
savietotu izciļņus (8) ar ierobiem (9).
♦ Noņemiet aizsargu no instrumenta.
Brīdinājums! Ar instrumentu nedrīkst strādāt, ja
nav uzstādīts aizsargs.
Sānu roktura uzstādīšana
♦
Pieskrūvējiet sānu rokturi (3) pie vienas no
instrumenta montāžas atverēm.
Brīdinājums! Vienmēr lietojiet sānu rokturi.
Slīpripas vai griezējripas uzstādīšana un
noņemšana (B.–D. att.)
Vienmēr lietojiet konkrētam darbam piemērotu ripas
veidu. Vienmēr lietojiet ripu ar pareizu iekšējo un
ārējo diametru (sk. tehniskos datus).
Uzstādīšana
♦ Uzstādiet aizsargu, kā aprakstīts iepriekš.
♦ Novietojiet iekšējo atloku (11) uz vārpstas (6),
kā norādīts (B. att.). Pārbaudiet, vai atloks ir
pareizi novietots uz vārpstas plakanvirsmām.
♦ Novietojiet ripu (12) uz vārpstas (6), kā norādīts (B. att.). Ja ripai ir izvirzīts centrs (13),
tam ir jābūt vērstam pret iekšējo atloku.
♦ Pārbaudiet, vai ripa ir pareizi novietota uz
iekšējā atloka.
♦ Novietojiet uz vārpstas ārējo atloku (14).
Uzstādot slīpripu, ārējā atloka izvirzītajam
centram jābūt vērstam pret ripu (C. att., A).
Uzstādot griezējripu, ārējā atloka izvirzītajam
centram jābūt vērstam pretēji ripai (C. att., B).
♦ Turiet nospiestu vārpstas bloķētāju (3) un ar
divzaru uzgriežņu atslēgu (15) pievelciet ārējo
atloku (D. att.).
Noņemšana
♦ Turiet nospiestu vārpstas bloķētāju (4) un ar
divzaru uzgriežņu atslēgu (15) atbrīvojiet ārējo
atloku (14) (D. att.).
10
♦
Noņemiet ārējo atloku (14) un ripu (12).
Smirģeļa ripas uzstādīšana un noņemšana
(D., E. att.)
Smirģelējot ir jālieto atbalsta paliktnis. Atbalsta paliktnis ir piederums, ko var iegādāties no
Black & Decker izplatītāja.
Uzstādīšana
♦ Novietojiet iekšējo atloku (11) uz vārpstas (5),
kā norādīts (E. att.). Pārbaudiet, vai atloks ir
pareizi novietots uz vārpstas plakanvirsmām.
♦ Novietojiet uz vārpstas atbalsta paliktni (16).
♦ Novietojiet uz atbalsta paliktņa smirģeļa ripu
(17).
♦ Novietojiet uz vārpstas ārējo atloku (14) tā, lai
izvirzītais centrs būtu vērsts pretēji ripai.
♦ Turiet nospiestu vārpstas bloķētāju (3) un ar
divzaru uzgriežņu atslēgu (15) pievelciet ārējo
atloku (D. att.). Pārbaudiet, vai ārējais atloks ir
pareizi uzstādīts un vai ripa ir cieši nostiprināta.
Noņemšana
♦ Turiet nospiestu vārpstas bloķētāju (4) un ar
divzaru uzgriežņu atslēgu (15) atbrīvojiet ārējo
atloku (14) (D. att.).
♦ Noņemiet ārējo atloku (14), smirģeļa ripu (17)
un atbalsta paliktni (16).
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā
gaitā. Nepārslogojiet to.
♦ Uzmanīgi novirziet vadu tā, lai to nejauši
nepārgrieztu.
♦ Ņemiet vērā, ka, griezējripai vai slīpripai
saskaroties ar apstrādājamo materiālu, rodas
dzirksteles.
♦ Instrumentam jābūt novietotam tā, lai aizsargs
nodrošinātu optimālu aizsardzību pret griezējripu vai slīpripu.
Ieslēgšana un izslēgšana
♦
Lai ieslēgtu instrumentu, vispirms nospiediet
atbloķēšanas pogu (2), tad — ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (1).
♦ Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (1).
Brīdinājums! Kad instruments darbojas ar noslodzi,
to nedrīkst izslēgt.
Ieteikumi optimālai darbībai
♦
Cieši turiet instrumentu, ar vienu roku satverot
sānu rokturi, bet ar otru roku — galveno rokturi.
LATVIEŠU
♦
Slīpējot vienmēr saglabājiet aptuveni 15° lielu
leņķi starp ripu un materiāla virsmu.
Apkope
Šis Black & Decker bezvadu instruments vai instruments ar vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar
mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta
apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu
elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:
♦ izslēdziet un atvienojiet instrumentu no barošanas avota;
♦ vai izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru, ja šim instrumentam ir atsevišķi
ievietojams akumulators;
♦ vai iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā
izlādējiet un izslēdziet instrumentu;
♦ pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to no
barošanas avota. Šim lādētājam nav jāveic
apkope, izņemot regulāru tīrīšanu;
♦ ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instrumenta lādētāja ventilācijas atveres;
♦ ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus;
♦ regulāri atveriet spīļpatronu (ja tāda ir) un
viegli uzsitiet pa to, lai iztīrītu tajā sakrājušos
putekļus.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa
(tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma termināļa. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus,
kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem
ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
Tehniskie dati
Ieejas spriegums
Ieejas jauda
Nominālais ātrums
Ripas iekšējais diametrs
Maks. ripas biezums
slīpripas
griezējripas
Vārpstas izmērs
Svars
Vac
W
min-1
mm
KG2205 (1. tips)
230
2200
6500
22
mm 6
mm 3,5
M14
kg 5,1
LpA (skaņas spiediens) 98,5 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A),
LWA (skaņas jauda) 109,5 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa)
saskaņā ar EN 60745:
virsmas slīpēšana (ah,SG) 7,8 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2,
pulēšana (ah,P) 13,4 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2, apstrāde
ar slīpripu (ah,DS) 4,5 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2,
slīpēšana ar suku (ah) 6,1 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2,
nogriešana (ah) 5,2 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
11
LATVIEŠU
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
KG2205
Black & Decker apliecina, ka šie izstrādājumi, kas
aprakstīti tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar
šādiem dokumentiem: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-3.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/EK
un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu,
sazinieties ar Black & Decker turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā šo apliecinājumu.
Kevin Hewitt
Globālās inženiertehniskās
nodaļas priekšsēdētāja
vietnieks
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD,
United Kingdom
03-08-2012
12
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша угловая шлифмашина Black & Decker
предназначена для шлифования и резки металла и стеновых материалов с использованием
отрезных дисков и шлифовальных кругов соответствующего типа. При наличии защитного
кожуха соответствующего типа, данный инструмент предназначен только для бытового
использования.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже
правил безопасности и инструкций
может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/
или получению тяжелой травмы.
c.
d.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему сетевому
(с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение или беспорядок на
рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c. Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоиз-
e.
f.
меняйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом
кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей
ей штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания
его вилки из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
b.
c.
d.
e.
f.
g.
14
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумовых наушников, значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закрепленным
на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой
травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
сохраняйте равновесие и устойчивую
позу. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для
детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не
по назначению может создать опасную
ситуацию.
РУССКИЙ ЯЗЫК
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
♦
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при шлифовании, зачистке,
очистке металлической щеткой, полировке и абразивной резке.
♦
♦
♦
♦
♦
Данный электроинструмент предназначен для шлифования, зачистки,
очистки металлической щеткой, полировки и абразивной резки. Внимательно прочтите все инструкции по
использованию, правила безопасности,
спецификации, а также рассмотрите все
иллюстрации, входящие в руководство
по эксплуатации данного электроинструмента. Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести
к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
серьезной травмы.
Использование инструмента не по назначению может привести к повреждению инструмента и получению телесной травмы.
Не используйте дополнительные принадлежности и насадки, специально не
разработанные и не рекомендованные
производителем инструмента. Возможность установки принадлежностей и насадок на электроинструмент не обеспечивает безопасности при его использовании.
Номинальная скорость вращения насадок должна соответствовать скорости, указанной на электроинструменте.
Диски и прочие насадки при вращении на
скорости, превышающей их номинальную
скорость, могут разрушиться и сорваться
с крепления.
Внешний диаметр и толщина насадки
должны соответствовать диапазону
мощности Вашего электроинструмента.
Насадка неправильного размера не закрывается надлежащим образом защитным
кожухом и не обеспечивает контроля при
управлении инструментом.
♦
♦
♦
Посадочные отверстия абразивных
дисков, фланцев, шлифовальных
подошв и прочих сменных обрабатывающих принадлежностей должны
полностью соответствовать типоразмеру шпинделя электроинструмента.
Насадки с посадочными отверстиями, не
соответствующими крепежным деталями
электроинструмента, могут стать причиной разбалансированности, повышенной
вибрации и потери контроля над электроинструментом.
Не используйте поврежденные насадки. Перед каждым использованием проверяйте абразивные диски на наличие
сколов и трещин, диски-подошвы - на
наличие надрывов и трещин, проволочные щетки - на наличие ослабленной
или сломанной проволоки. В случае
падения электроинструмента или насадки проверьте их на наличие повреждений или установите неповрежденную
насадку. После проверки и установки
насадки запустите электроинструмент
на максимальной скорости без нагрузки
на одну минуту. Поврежденные насадки отлетят в сторону в течение данного
тестового периода.
Используйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от типа
выполняемых работ надевайте щиток
для защиты лица, защитную маску или
защитные очки. В соответствии с необходимостью надевайте респиратор,
защитные наушники, перчатки и рабочий фартук, способный защитить от
отлетающих мелких абразивных частиц
и фрагментов обрабатываемой детали. Средства защиты для глаз должны
останавливать частицы, вылетающие
при выполнении различных видов работ.
Противопылевая маска или респиратор
должны обеспечивать фильтрацию твердых частиц, образующихся в ходе работ.
Длительное воздействие шума высокой
интенсивности может привести к нарушениям слуха.
Не подпускайте посторонних лиц
близко к рабочей зоне. Любое лицо,
входящее в рабочую зону, должно использовать средства индивидуальной
защиты. Отлетающие фрагменты обрабатываемой детали или разрушенной
насадки могут стать причиной получения
травмы даже за пределами рабочей зоны.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Держите электроинструмент только
за изолированные поверхности при
выполнении работ, во время которых
режущая принадлежность может задеть скрытую проводку или кабель
подключения к электросети. Контакт
насадки с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые изоляцией
металлические части электроинструмента
также «живыми», что создает опасность
удара электрическим током.
♦ Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их
только на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
♦ Располагайте кабель подключения
к электросети на удалении от вращающейся насадки. В случае потери контроля
кабель может быть разрезан или защемлен, а Ваша рука может быть затянута
вращающейся насадкой.
♦ Никогда не кладите электроинструмент,
пока насадка полностью не остановится. Вращающаяся насадка может задеть
за поверхность, и электроинструмент вырвется из Ваших рук.
♦ Не включайте электроинструмент, если
насадка направлена на Вас. Случайный
контакт с вращающейся насадкой может
привести к захвату насадкой Вашей одежды и получению телесной травмы.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия электроинструмента. Вентилятор электродвигателя затягивает пыль
внутрь корпуса, а скопление большого
количества пыли на металле электродвигателя повышает риск поражения электротоком.
♦ Не используйте электроинструмент
вблизи с пожароопасными материалами. Искровые разряды могут привести к их
воспламенению.
♦ Не используйте насадки, требующие
жидкостного охлаждения. Использование воды или других жидких охлаждающих
средств может привести к поражению
электрическим током вплоть до смертельного исхода.
Примечание: Предыдущая мера предосторожности не относится к электроинструментам,
16
специально разработанным для использования
с системой жидкости.
Обратный удар и действия по его предупреждению
Обратный удар является внезапной реакцией
на защемление или застревание вращающегося
диска, диска-подошвы, щетки или какой-либо
другой насадки. Защемление или застревание
могут стать причиной мгновенной остановки
вращающейся насадки, что в свою очередь
приводит к потере контроля над электроинструментом, и он внезапно подается назад в направлении, противоположном вращению насадки.
Например, если абразивный круг был защемлен
или застрял в заготовке, край круга в момент
защемления может врезаться в поверхность
заготовки, в результате чего круг поднимается
или подается назад. В зависимости от направления движения круга в момент защемления,
круг может резко подняться в сторону или от
оператора. В этот момент абразивные круги
могут также сломаться.
Обратный удар является результатом использования электроинструмента не по назначению
и/или неправильных действий оператора и условий работы, и его можно избежать, соблюдая
следующие меры безопасности:
♦ Крепко держите электроинструмент
и следите за положением тела и рук,
чтобы эффективно противостоять
воздействию обратного удара. Для
максимального контроля силы обратного удара или реакции от крутящего
момента всегда используйте вспомогательную рукоятку, если она предусмотрена. При соблюдении соответствующих
мер предосторожности оператор может
контролировать силу обратного удара
и реакцию от крутящего момента.
♦ Никогда не держите руки вблизи от вращающегося диска. При обратном ударе
диск может поранить Ваши руки.
♦ Не стойте в зоне действия обратного
удара электроинструмента. В момент
заедания сила обратного удара отбросит
инструмент в направлении, обратном
движению диска.
♦ Будьте особенно осторожны при обрабатывании углов, острых кромок и пр.
Избегайте отскакивания и заедания
насадки. Именно при обработке углов,
острых кромок или при отскакивании вы-
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
сока вероятность заедания вращающейся
насадки, что может послужить причиной
потери контроля над инструментом или
образования обратного удара.
Не устанавливайте на инструмент диск
для резьбы по дереву или зубчатый
пильный диск. Данные диски увеличивают вероятность возникновения обратного
удара и потери контроля над инструментом.
большей мощности, не подходят для высоких скоростей инструментов меньшей
мощности, и могут разрушиться.
Дополнительные меры безопасности
при резке с использованием абразивных
дисков
♦
Меры безопасности при выполнении
операций по шлифованию и резке с использованием абразивных дисков
♦
♦
♦
♦
♦
Используйте только диски, рекомендованные для использования с Вашим
электроинструментом, а также защитные кожухи, специально разработанные для выбранного типа дисков.
Диски, не предназначенные для использования с данным электроинструментом, не
будут надежно защищены кожухом и представляют опасность.
Защитный кожух должен быть надежно
закреплен на электроинструменте. Для
достижения максимальной безопасности кожух должен быть установлен
таким образом, чтобы со стороны
оператора была открыта самая незначительная часть диска. Защитный кожух
поможет защитить оператора от фрагментов разрушенного диска и случайного
контакта с диском.
Диски должны использоваться только
строго в соответствии с их назначением. Например: не выполняйте шлифование боковой стороной режущего
диска. Абразивные режущие диски предназначены для шлифования периферией
круга, поэтому боковая сила, применимая
к данному типу дисков, может стать причиной их разрушения.
Всегда используйте неповрежденные
дисковые фланцы, размер и форма
которых полностью соответствуют выбранному Вами типу дисков. Правильно
подобранные дисковые фланцы поддерживают диск, снижая вероятность его
разрушения. Фланцы для режущих дисков
могут отличаться от фланцев для шлифовальных кругов.
Никогда не используйте изношенные
диски с электроинструментов большей
мощности. Диски, предназначенные для
использования с электроинструментами
♦
♦
♦
♦
♦
Не давите на режущий диск и не оказывайте на него чрезмерного давления.
Не пытайтесь выполнить слишком
глубокий разрез. Чрезмерное напряжение диска увеличивает нагрузку на диск,
результатом которой может стать деформация или заедание в момент резания,
возможность возникновения обратного
удара, а также поломка диска.
Не стойте на одной линии и позади
вращающегося диска. При вращении
диска в момент выполняемой операции
в направлении от оператора, возможный
обратный удар может отбросить электроинструмент с работающим диском прямо
на вас.
При заклинивании диска или если по
какой-либо причине Вы хотите прекратить резание, выключите электроинструмент и удерживайте его в пропиле,
пока режущий диск полностью не остановится. Ни в коем случае не пытайтесь
вытащить режущий диск из заготовки,
пока он ещё вращается, так как это может вызвать обратный удар. Выясните
причину заклинивания диска и примите
надлежащие меры по ее устранению.
Не возобновляйте прерванную операцию с диском в заготовке. Позвольте
диску достичь максимальной скорости
и аккуратно введите его в разрез. В противном случае, при повторном включении
электроинструмента диск может сломаться, подняться или выскочить обратно из
заготовки.
Размещайте панели или заготовки
больших размеров на упорах для
минимизации риска защемления диска
и обратного удара. Большие заготовки
имеют тенденцию прогибаться под тяжестью собственного веса. Устанавливайте
упоры под заготовкой по обе стороны от
режущего диска, около линии реза и краев
заготовки.
Будьте особенно внимательны при
сквозном врезании в стены и другие
сплошные поверхности. Выступающий
диск может врезаться в газовую или водо17
РУССКИЙ ЯЗЫК
проводную трубу, электропроводку или
в объекты, вызывающие обратный удар.
Меры безопасности при шлифовании
♦
Не используйте шлифовальные круги,
диаметр которых намного превышает
диаметр подошвы. При выборе шлифовальной бумаги пользуйтесь рекомендациями изготовителя. Шлифовальная
бумага, выступающая за пределы подошвы шлифмашины, может порваться, что
станет причиной повреждения диска или
вызовет обратный удар.
Меры безопасности при полировке
♦
Следите за тем, чтобы полировальная шкурка была плотно установлена
на подошве, а концы завязок были
убраны. Уберите или отрежьте все выступающие концы завязок. Свободно
свисающие и вращающиеся завязки могут
запутать Ваши пальцы или застрять в обрабатываемой заготовке.
Меры безопасности при работе с использованием проволочных щеток
♦
♦
Помните, что кусочки проволоки отскакивают от проволочной щетки даже
при выполнении обычной операции.
Не надавливайте на щетку, оказывая
на нее чрезмерное давление. Обрывки
проволоки легко могут проникнуть через
легкую одежду и/или попасть на кожу.
Если при работе щеткой рекомендовано
использование защитного ограждения,
не допускайте ни малейшего соприкосновения проволочной щетки или диска
с ограждением. В процессе работы и под
воздействием центробежной силы проволочный диск или щетка могут увеличиться
в диаметре.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
18
Данный инструмент не может использоваться людьми (включая детей) со
сниженными физическими, сенсорными
и умственными способностями или при
отсутствии необходимого опыта или навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили
инструкции относительно работы с этим
инструментом от лица, отвечающего за их
безопасность.
Не позволяйте детям играть с инструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, дисков или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента
в течение продолжительного периода
времени делайте регулярные перерывы
в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
(например, при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе, время, когда инструмент находится
РУССКИЙ ЯЗЫК
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
При работе с данным инструментом наденьте защитные очки или маску.
При работе с инструментом используйте
средства защиты органов слуха.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре Black & Decker.
Перепады напряжения
При бросках тока возникают кратковременные
перепады напряжения. Недостаточные параметры электропитания могут привести к сбоям
в работе другого оборудования.
Если полное электрическое сопротивление системы ниже 0,107 Ω, вероятность возникновения
помех крайне мала.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Пусковой выключатель
2. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
3. Боковая рукоятка
4. Кнопка блокировки шпинделя
5. Защитный кожух
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
Установка и снятие защитного кожуха
(Рис. А)
Электроинструмент оснащен защитным кожухом, предназначенным только для работ по
шлифованию поверхностей. В случае если инструмент предназначен для операций по резке,
на него должен быть установлен специальный
защитный кожух. Защитный кожух № 100448402 для операций по резке можно приобрести
в сервисных центрах Black & Decker.
Установка
♦ Положите инструмент на стол, шпинделем
(6) вверх.
♦ Ослабьте фиксатор зажима (7) и держите
защитный кожух (5) над инструментом, как
показано на рисунке.
♦ Совместите проушины (8) с прорезями (9).
♦ Прижмите кожух к инструменту и поверните его против часовой стрелки, устанавливая в нужное положение.
♦ Затяните фиксатор зажима (7), закрепляя
защитный кожух на инструменте.
♦ При необходимости увеличьте силу зажима, затянув винт (10).
Снятие
♦ Ослабьте фиксатор зажима (7).
♦ Поверните защитный кожух по часовой
стрелке, совмещая проушины (8) с прорезями (9).
♦ Снимите защитный кожух с инструмента.
Внимание! Никогда не используйте шлифмашину без установленного на месте защитного
кожуха.
Установка боковой рукоятки
Ввинтите боковую рукоятку (3) в необходимое
резьбовое отверстие в шлифмашине.
Внимание! Всегда используйте боковую рукоятку.
Установка и снятие шлифовальных кругов или режущих дисков (Рис. B-D)
Всегда используйте диски правильного типа,
предназначенные только для соответствующего вида работ. Используйте диски только
соответствующего диаметра и размера установочного отверстия (см. раздел «Технические
характеристики»).
Установка
♦ Установите защитный кожух, как описано
выше.
♦ Установите внутренний фланец (11) на
шпиндель (6), как показано на рисунке
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
(Рис. В). Проследите, чтобы нижняя часть
фланца совместилась с боковыми вырезами шпинделя.
Установите диск (12) на шпиндель (6), как
показано на рисунке (Рис. В). Если диск
имеет выпуклую середину (13), проследите, чтобы она примыкала к внутреннему
фланцу.
Убедитесь, что диск правильно установлен на внутреннем фланце.
Установите на шпиндель наружный фланец (14).При установке шлифовального
круга, выступ наружного фланца должен
примыкать к шлифовальному кругу (Вид
A на Рис. С). При установке режущего диска, выступ наружного фланца должен быть
направлен в противоположную сторону от
режущего диска (Вид В на Рис. С).
Удерживая нажатой кнопку блокировки
шпинделя (3), затяните наружный фланец
входящим в комплект поставки ключом
(15) (Рис. D).
Снятие
♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки
шпинделя (4), ослабьте наружный фланец
(14) входящим в комплект поставки ключом (15) (Рис. D).
♦ Снимите наружный фланец (14) и диск (12).
Установка и снятие абразивных дисков
(Рис. D и E)
Для шлифования с использованием абразивных
дисков требуется установка диска-подошвы.
Диск-подошву можно приобрести у ближайшего
дилера Black & Decker.
Установка
♦ Установите внутренний фланец (11) на
шпиндель (5), как показано на рисунке
(Рис. Е). Проследите, чтобы нижняя часть
фланца совместилась с боковыми вырезами шпинделя.
♦ Установите на шпиндель диск-подошву (16).
♦ На диск-подошву установите абразивный
диск (17).
♦ Установите на шпиндель наружный фланец (14) с выпуклым центром, направленным от диска.
♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки
шпинделя (3), затяните наружный фланец
входящим в комплект поставки ключом
(15) (Рис. D). Убедитесь, что наружный
фланец установлен правильно и абразивный диск зафиксирован на месте.
20
Снятие
♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки
шпинделя (4), ослабьте наружный фланец
(14) входящим в комплект поставки ключом (15) (Рис. D).
♦ Снимите наружный фланец (14), абразивный диск (17) и диск-подошву (16).
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
♦ Следите за положением кабеля, чтобы
случайно его не разрезать.
♦ Будьте готовы к сильному выбросу искр,
как только шлифовальный или режущий
диск войдет в соприкосновение с обрабатываемой заготовкой.
♦ Всегда держите шлифмашину таким образом, чтобы защитный кожух максимально
загораживал Вас от шлифовального или
режущего диска.
Включение и выключение
♦
Для включения инструмента, нажмите
на кнопку защиты от непреднамеренного
пуска (2), затем на клавишу пускового выключателя (1).
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя (1).
Внимание! Не включайте и не выключайте
шлифмашину, находящуюся в соприкосновении
с обрабатываемой заготовкой!
Рекомендации по оптимальному использованию
♦
♦
Крепко держите инструмент одной рукой
за боковую рукоятку, другой рукой за основную рукоятку.
При шлифовании, старайтесь обеспечивать между шлифовальным диском и поверхностью обрабатываемой заготовки
угол приблизительно 15°.
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный инструмент Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы
и надежность инструмента увеличивается при
правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.
Или выключите инструмент и выньте из
него аккумулятор, если инструмент оснащен съемным аккумулятором.
В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент.
Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия инструмента/зарядного устройства мягкой щеткой или сухой тканью.
Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
Напряжение питания
В перем. тока
Потребляемая мощность
Вт
Номинальная скорость
об/мин
Диаметр установочного
отверстия диска
мм
Макс. толщина диска
шлифовальные круги
мм
режущие диски
мм
Диаметр шпинделя
Вес
кг
KG2205 (Тип 1)
230
2200
6500
22
6
3,5
М14
5,1
LpA (звуковое давление) 98,5 дБ(А), Погрешность (K)
3 дБ(А), LwA (акустическая мощность) 109,5 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Шлифование поверхности (ah,SG) 7,8 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2, Полировка (ah,Р) 13,4 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2, Шлифование абразивным
диском (ah,DS) 4,5 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2,
Зачистка проволочной щеткой (ah) 6,1 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2, Резка (ah) 5,2 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
KG2205
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Данные продукты также соответствуют Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Black & Decker
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD,
United Kingdom
03-08-2012
zst00202155 - 27-03-2013
22
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
24
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
25
26
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising