KG2205 | Black&Decker KG2205 ANGLE GRINDER instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588778-23 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
KG2205
2
3
ČESKY
Použití výrobku
e.
Vaše úhlová bruska Black & Decker je určena pro
broušení a řezání kovů a zdiva pomocí vhodných
typů řezných a brusných kotoučů. S odpovídajícím
ochranným krytem je tato bruska určena pouze pro
spotřebitelské použití.
f.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
3.
a.
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy a pokyny. Nedodržení níže
uvedených varování a pokynů může vést
k způsobení úrazu elektrickým proudem,
k vzniku požáru nebo k vážnému zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Termín „elektrické
nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené z baterie (bez napájecího
kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor
může vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory
s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. V elektrickém nářadí dochází
k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého
prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
d.
e.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako
jsou například potrubí, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho těla
vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení
nebo posouvání nářadí a netahejte za něj,
chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi.
Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.
Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve
vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj
s proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li
unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky
jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba
a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením napájecího kabelu k síťové zásuvce nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda
je vypnutý hlavní spínač. Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači nebo
připojení napájecího kabelu k elektrické síti, je-li
hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna
lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.
Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití správného typu nářadí bude práce provedena
lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, od-
d.
e.
f.
g.
5.
a.
pojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky
nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí
neumí ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami
a lépe se s nimi manipuluje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, která
bude prováděna. Použití elektrického nářadí
k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být
nebezpečné.
♦
♦
♦
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
♦
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny pro broušení, leštění, kartáčování nebo
řezání
♦
♦
♦
♦
Toto elektrické nářadí bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo jako bruska, drátěný kartáč,
leštička nebo rozbrušovačka. Prostudujte si
všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, obrázky a technické údaje uvedené pro toto nářadí. Nedodržení všech níže uvedených pokynů
může vést k úrazu elektrickým proudem, k požáru
nebo k vážnému zranění.
Pracovní operace, pro které není toto elektrické nářadí určeno, mohou vytvářet rizikové
situace, při kterých může dojít k zranění.
Nepoužívejte příslušenství, které není výslovně doporučeno a zkonstruováno výrobcem
nářadí. I když s vaším elektrickým nářadím může
být použito také příslušenství, neznamená to, že
je zajištěn jeho bezpečný provoz.
Jmenovité otáčky příslušenství musí být minimálně rovny maximálním otáčkám vyznačeným na štítku nářadí. Příslušenství, které se
otáčí rychleji, než jsou jeho povolené maximální
otáčky, se může roztrhnout nebo rozlomit.
♦
♦
♦
♦
5
Vnější průměr a tloušťka vašeho příslušenství musí odpovídat technickým parametrům
vašeho nářadí. Při použití kotoučů nesprávných
rozměrů nelze zajistit odpovídající bezpečnost
a ovladatelnost nářadí.
Velikost upínacího otvoru kotoučů, přírub,
podpěrných podložek nebo jiného příslušenství musí přesně odpovídat průměru hnacího
hřídele elektrického nářadí. Kotouče s upínacími otvory, které neodpovídají montážním dílům
elektrického nářadí, nepoběží stabilně, budou
nadměrně vibrovat a mohou způsobit ztrátu kontroly.
Nepoužívejte poškozené příslušenství. Před
každým použitím zkontrolujte každé příslušenství. U brusných kotoučů zkontrolujte, zda
nejsou prasklé nebo zda nejsou odštípnuté.
U opěrných podložek zkontrolujte, zda nejsou
prasklé, potrhané nebo nadměrně opotřebované. U drátěných kartáčů zkontrolujte, zda
nejsou uvolněny nebo popraskány jednotlivé
dráty. Dojde-li k pádu elektrického nářadí nebo
jeho příslušenství, zkontrolujte, zda nedošlo
k poškození a je-li to nutné, použijte nepoškozené příslušenství. Po kontrole a montáži
příslušenství nechejte nářadí v chodu v maximálních otáčkách naprázdno po dobu jedné
minuty. Během této testovací doby se poškozené
příslušenství obvykle zničí.
Používejte prvky osobní ochrany. V závislosti
na druhu použití si nasaďte ochrannou masku,
či ochranné nebo bezpečnostní brýle. Podle
situace používejte masku proti prachu, chrániče sluchu, rukavice a pracovní zástěru schopnou zachytit částečky brusiva nebo fragmenty
obrobku. Ochrana zraku musí být schopna zastavit odlétávající nečistoty vznikající při různých
pracovních operacích. Maska proti prachu nebo
respirátor musí filtrovat částečky prachu vznikající při vaší práci. Dlouhodobé vystavení vysoké
intenzitě hluku může způsobit ztrátu sluchu.
Udržujte okolo stojící osoby v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Každý, kdo
vstupuje do pracovního prostoru, musí být
vybaven prvky osobní ochrany. Fragmenty
obrobku nebo úlomky kotouče mohou odlétávat
a mohou způsobit úraz i mimo pracovní prostor.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické
nářadí vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu
pracovního příslušenství s „živým“ vodičem způsobí nechráněné kovové části nářadí obsluze
zásah elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu používejte svorky nebo jiné vhodné
prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření
obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může
vést k ztrátě kontroly.
Napájecí kabel veďte mimo oblast rotujícího příslušenství. Při ztrátě kontroly může dojít
k přeseknutí nebo obroušení kabelu a vaše ruka
může být zachycena a vtažena do rotujícího příslušenství.
♦
Nikdy neodkládejte nářadí, dokud nedojde
k úplnému zastavení pracovního nástroje. Rotující příslušenství se může zarýt do povrchu, což
může způsobit ztrátu vaší kontroly nad nářadím.
♦
Nespouštějte elektrické nářadí, přenášíte-li
jej v ruce vedle těla. Náhodný kontakt s rotujícím příslušenstvím by mohl způsobit zachycení
vašeho oblečení a kontakt příslušenství s vaším
tělem.
♦
Pravidelně čistěte větrací otvory elektrického
nářadí. Ventilátor motoru odvádí prachové nečistoty z vnitřního prostoru nářadí a nadměrné
hromadění kovových částeček může způsobit
úraz elektrickým proudem.
♦
Nepoužívejte nářadí v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskry mohou způsobit vznícení těchto
hořlavin.
♦
Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje chlazení kapalinou. Použití vody nebo jiné
chladicí kapaliny může vést k smrtelnému úrazu
elektrickým proudem nebo k jinému zranění.
Poznámka: Výše uvedená varování se nevztahují
na elektrická nářadí, která jsou určena speciálně pro
použití s chladicími systémy.
♦
♦
♦
Nezaujímejte postoj na takovém místě, do kterého se bude pohybovat nářadí při zpětném
rázu. Zpětný ráz vymrští nářadí v opačném směru, než je směr otáčení kotouče v místě sevření.
Zvláštní pozornost věnujte práci prováděné
v rozích, práci s ostrými hranami apod. Zabraňte poskakování příslušenství a neprovádějte hrubé broušení. Rohy, ostré hrany nebo
odrazy mají tendenci způsobovat zachycení rotujícího příslušenství, což může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím nebo zpětný ráz.
Nepoužívejte pilový kotouč pro řetězové pily
nebo ozubený pilový kotouč. Při použití těchto
kotoučů dochází často k zpětnému rázu nebo
k ztrátě kontroly nad nářadím.
Bezpečnostní výstrahy specifické pro
broušení a rozbrušování
♦
♦
Zpětný ráz a příslušná varování
Zpětný ráz je náhlou reakcí na sevření nebo zaseknutí
otáčejícího se kotouče, opěrné podložky, kartáče nebo
jakéhokoli jiného příslušenství. Sevření nebo zaseknutí
způsobuje rychlé zablokování rotujícího příslušenství,
které ještě navíc v bodě kontaktu způsobí ztrátu kontroly nad nářadím a jeho pohyb v opačném směru, než
je směr otáčení příslušenství.
♦
Je-li například brusný kotouč sevřen nebo zaseknut
v obrobku, hrana kotouče se v místě kontaktu s obrobkem může zaříznout hlouběji a může tak způsobit
vyskočení kotouče směrem nahoru nebo zpětný ráz.
Kotouč může vyskočit směrem k obsluze nebo od
obsluhy, v závislosti na směru pohybu kotouče v bodě,
kde došlo k jeho sevření. Za těchto podmínek mohou
brusné kotouče také prasknout.
♦
♦
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití elektrického nářadí a nesprávných pracovních postupů nebo
pracovních podmínek. Zpětnému rázu může být zabráněno správným prováděním níže uvedených opatření.
♦
Držte nářadí stále pevně a udržujte postoj
a ruce v takové poloze, abyste byli stále připraveni kompenzovat síly zpětného rázu. Vždy
používejte přídavnou boční rukojeť, je-li součástí výbavy, aby byla zaručena maximální
kontrola při zpětném rázu nebo při momentové reakci během spuštění nářadí. Dodržuje-li obsluha uvedená opatření, může kontrolovat
momentové reakce i síly zpětného rázu.
♦
Nikdy nevkládejte ruce do blízkosti rotujícího
příslušenství. Může dojít k zpětnému rázu příslušenství přes vaše ruce.
Používejte pouze typy kotoučů, které jsou doporučeny pro vaše elektrické nářadí a příslušný kryt určený pro zvolený kotouč. Kotouče,
které nejsou určeny pro vaše nářadí, nemohou
být odpovídajícím způsobem chráněny a jsou
nebezpečné.
Kryt musí být na nářadí bezpečně připevněn
a musí být umístěn tak, aby zaručoval maximální bezpečnost a aby byla před uživatelem
nářadí obnažena pouze minimální část kotouče. Kryt pomáhá chránit uživatele nářadí před
odlétávajícími úlomky kotouče a před náhodným
kontaktem s kotoučem.
Kotouče musí být používány pouze pro doporučené aplikace. Například: Neprovádějte
broušení boční stranou rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací kotouče jsou určeny pro
obvodové broušení. Boční síly působící na tyto
kotouče mohou způsobit jejich roztříštění.
Vždy používejte nepoškozené příruby kotoučů, které mají správnou velikost a tvar odpovídající zvolenému kotouči. Správné typy
přírub podpírají kotouč, a tak snižují riziko jeho
prasknutí. Příruby pro rozbrušovací kotouče se
mohou odlišovat od přírub pro brusné kotouče.
Nepoužívejte opotřebované kotouče z větších
brusek. Kotouč určený pro větší nářadí není
vhodný pro vyšší otáčky menšího nářadí a může
prasknout.
Doplňkové bezpečnostní pokyny specifické
pro řezné operace
♦
♦
6
Netlačte na rozbrušovací kotouč a nevyvíjejte
na něj nadměrný tlak. Nepokoušejte se vytvářet příliš velkou hloubku řezu. Nadměrné namáhání kotouče zvyšuje jeho zatížení a náchylnost
k ohybu v řezu, a tak možnost zpětného rázu nebo
poškození kotouče.
Nestůjte v ose rotujícího kotouče a nestoupejte si za rotující kotouč. Pohybuje-li se kotouč
během práce směrem od vašeho těla a dojde-li
k zpětnému rázu, otáčející se kotouč a nářadí
mohou být odmrštěny přímo na vás.
♦
♦
♦
♦
Bezpečnost ostatních osob
Dojde-li k zablokování kotouče nebo z jakéhokoli důvodu k přerušení řezu, vypněte nářadí
a držte jej bez pohybu, dokud nedojde k úplnému zastavení kotouče. Nikdy se nepokoušejte
vyjmout kotouč z řezu, je-li kotouč v pohybu,
protože by mohlo dojít k zpětnému rázu. Přemýšlejte a provádějte potřebné úpravy, abyste
eliminovali příčinu zaseknutí rozbrušovacího kotouče.
Nezahajujte znovu řezání v obrobku. Počkejte,
dokud kotouč nedosáhne maximálních otáček
a opatrně zasuňte kotouč znovu do řezu. Je-li
kotouč ponechán v obrobku a nářadí je znovu
spuštěno, kotouč se může zaseknout, může vyskočit z řezu nebo může dojít k zpětnému rázu.
Panely a všechny příliš velké obrobky si podepřete, abyste minimalizovali riziko sevření
kotouče a zpětného rázu. Velké obrobky mají
působením vlastní hmotnosti tendenci se prohýbat. Podpěry musí být umístěny pod obrobkem na
obou stranách v blízkosti čáry řezu a v blízkosti
okrajů obrobku.
Provádíte-li zářezy a průřezy do stěn nebo
do jiných materiálů, za které nevidíte, buďte
velmi opatrní. Vyčnívající kotouč může způsobit
přeřezání plynového nebo vodovodního potrubí,
elektrických vodičů nebo předmětů, které mohou
způsobit zpětný ráz.
♦
♦
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních, mohou
se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Bezpečnostní varování pro brusné pracovní
operace
♦
Nepoužívejte výrazně větší kotouče brusného
papíru. Při volbě brusného papíru postupujte
podle doporučení výrobců. Větší kotouče brusného papíru, které přesahují brusnou podložku, se
mohou roztrhnout a mohou způsobit zachycení,
natržení kotouče nebo zpětný ráz.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Bezpečnostní varování pro leštění
♦
Nedovolte, aby se jakákoli uvolněná část leštící podložky nebo její připevňovací tkanice volně otáčely. Volné upevňovací tkanice zastrčte
nebo je odstřihněte. Volné a rotující upevňovací
tkanice se mohou zamotat do vašich prstů nebo
se mohou zachytit o obrobek.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací
lišit v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň
vibrací může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Bezpečnostní varování týkající se drátěných
kartáčů
♦
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám
nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly
poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení bezpečnostních opatření podle požadavků normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný
odhad působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části
pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí
vypnuto a kdy běží naprázdno.
Uvědomte si, že štětiny drátěného kartáče jsou
kartáčem odmršťovány i během normálního
protáčení. Nevyvíjejte na kartáč nadměrný
tlak, aby nedocházelo k příliš velkému namáhání štětin kartáče. Štětiny kartáče mohou lehce
propíchnout lehký oděv nebo pokožku.
Je-li při práci s drátěným kartáčem doporučeno použití krytu, dbejte na to, aby se drátěný kotouč nebo kartáč nedostaly s krytem
v žádném případě do kontaktu. Působením
pracovního zatížení a odstředivých sil se může
drátěný kotouč nebo kartáč rozpínat.
Štítky na nářadí
Na zařízení jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
7
Sejmutí
♦
Uvolněte upínací svorku (7).
♦
Otočte ochranný kryt ve směru pohybu hodinových ručiček tak, aby došlo k srovnání výstupků
(8) se zářezy (9).
♦
Sejměte ochranný kryt z nářadí.
Varování! Nikdy nepoužívejte toto nářadí bez krytu.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranné brýle.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranu
sluchu.
Elektrická bezpečnost
Upevnění boční rukojeti
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče.
Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.
♦
♦
Našroubujte boční rukojeť (3) do jednoho z montážních otvorů na nářadí.
Varování! Vždy používejte boční rukojeť.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
Nasazení a sejmutí brusného nebo řezného
kotouče (obr. B - D)
Pro určitý typ operací používejte vždy vhodný typ
kotouče. Vždy používejte kotouče se správným průměrem kotouče i jeho upínacího otvoru (viz technické
údaje).
Poklesy napájecího napětí
Rázové proudy způsobují krátkodobé poklesy napětí.
Při nepříznivém průběhu napájecího napětí může být
ovlivněna funkce ostatních zařízení.
Nasazení
♦
Upevněte kryt podle výše uvedeného postupu.
♦
Umístěte na hnací hřídel (6) vnitřní přírubu (11),
jako na uvedeném obrázku (obr. B). Ujistěte se,
zda je vnitřní příruba správně posazena na dosedacích ploškách hnacího hřídele.
♦
Umístěte na hnací hřídel (6) kotouč (12), jako na
uvedeném obrázku (obr. B). Kotouč s vyvýšeným
středem (13) umístěte tak, aby byla vyvýšená část
otočena k vnitřní přírubě.
♦
Ujistěte se, zda je kotouč na vnitřní přírubě správně usazen.
♦
Umístěte na hnací hřídel vnější přírubu (14). Při
upevňování brusného kotouče musí vyvýšený
střed vnější příruby směřovat ke kotouči (A na
obr. C). Při upevňování řezného kotouče musí vyvýšený střed vnější příruby směřovat od kotouče
(B na obr. C).
♦
Stiskněte a držte zajištění hřídele (3) a utáhněte
vnější přírubu pomocí speciálního klíče s dvěma
kolíky (15) (obr. D).
Je-li impedance napájecího zdroje nižší než 0,107 Ω,
je nepravděpodobné, že bude docházet k rušení.
Popis
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Odjišťovací tlačítko
3. Boční rukojeť
4. Zajištění hřídele
5. Ochranný kryt
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Nasazení a sejmutí krytu (obr. A)
Nářadí je dodáváno s krytem, který je určen pouze
pro broušení. Bude-li nářadí používáno pro provádění
řezných pracovních operací, musí být opatřeno krytem,
který je určen pro tyto pracovní operace. K dispozici
je vhodný ochranný kryt pro rozbrušovací práce pod
katalogovým číslem 1004484-02, který můžete získat
u autorizovaného prodejce Black & Decker.
Sejmutí
♦
Stiskněte a držte zajištění hřídele (4) a povolte vnější přírubu (14) pomocí speciálního klíče
s dvěma kolíky (15) (obr. D).
♦
Sejměte vnější přírubu (14) a kotouč (12).
Nasazení
♦
Položte nářadí na stůl tak, aby vřeteno (6) směřovalo nahoru.
♦
Uvolněte upínací svorku (7) a držte ochranný kryt
(5) nad nářadím, jako na uvedeném obrázku.
♦
Srovnejte výstupky (8) se zářezy (9).
♦
Stlačte ochranný kryt směrem dolů a otočte jej
proti směru pohybu hodinových ručiček do požadované polohy.
♦
Utažením upínací svorky (7) ochranný kryt na
nářadí zajistěte.
♦
Je-li to nutné, utáhněte šroub (10), aby se zvětšila
upínací síla.
Montáž a demontáž brusného kotouče
(obr. D a E)
Při broušení musí být použita podpěrná podložka.
Podpěrné podložky jsou k dispozici jako příslušenství
u prodejců Black & Decker.
Nasazení
♦
Umístěte na vřeteno (5) vnitřní přírubu (11), jako
na uvedeném obrázku (obr. E). Ujistěte se, zda je
příruba správně usazena na dosedacích ploškách
vřetena.
♦
Umístěte na hnací hřídel podpěrnou podložku
(16).
8
♦
♦
♦
Umístěte na podpěrnou podložku brusný kotouč
(17).
Umístěte vnější přírubu (14) na hnací hřídel tak,
aby vyvýšený střed příruby směřoval od kotouče.
Stiskněte a držte zajištění hřídele (3) a utáhněte
vnější přírubu pomocí speciálního klíče s dvěma
kolíky (15) (obr. D). Zkontrolujte, zda je vnější
příruba správně usazena a zda je pevně upnutý
kotouč.
♦
♦
♦
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Sejmutí
♦
Stiskněte a držte zajištění hřídele (4) a povolte vnější přírubu (14) pomocí speciálního klíče
s dvěma kolíky (15) (obr. D).
♦
Sejměte vnější přírubu (14), brusný kotouč (17)
a podpěrnou podložku (16).
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte ekologické odstranění staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! K uzemňovací svorce nebude připojen
žádný vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané
s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
♦
Pečlivě veďte napájecí kabel tak, abyste zabránili
jeho náhodnému přeříznutí.
♦
Buďte připraveni na proud jisker, jakmile se brusný
nebo řezný kotouč dostane do kontaktu s obrobkem.
♦
Vždy nastavte nářadí do takové polohy, aby jeho
kryt poskytoval optimální ochranu před brusným
nebo řezným kotoučem.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Zapnutí a vypnutí
♦
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte odjišťovací
tlačítko (2) a potom stiskněte spínač zapnuto/
vypnuto (1).
♦
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač zapnuto/vypnuto (1).
Varování! Nevypínejte nářadí, je-li v záběru.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou
informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Rady pro optimální použití
♦
♦
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte prach z vnitřní části nářadí (je-li nářadí
opatřeno sklíčidlem).
Držte nářadí pevně jednou rukou za boční rukojeť
a druhou rukou držte nářadí pevně kolem hlavní
rukojeti.
Při broušení vždy udržujte mezi kotoučem a povrchem obrobku stále úhel zhruba 15°.
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který zařízení odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nářadí
napájeného baterií nebo napájecím kabelem:
♦
Vypněte zařízení/nářadí a odpojte napájecí kabel
od sítě.
♦
Nebo zařízení/nářadí vypněte a vyjměte z něj
baterii, je-li zařízení/nářadí napájeno vyjímatelnou
baterií.
♦
Nebo nelze-li baterii vyjmout, nechejte nářadí
v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití baterie.
♦
Před čištěním odpojte nabíječku od sítě. Vaše
nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné čištění.
9
Záruka
Technické údaje
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak
neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka
platí ve všech členských státech EU a evropské zóny
volného obchodu EFTA.
KG2205 (Typ 1)
Vstupní napětí
V 230
Příkon
W 2 200
Jmenovité otáčky
Upínací otvor kotouče
min-1 6 500
mm 22
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, společnost Black & Decker garantuje ve
snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou
výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého
výrobku za níže uvedených podmínek:
♦
Tento výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
♦
Tento výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním,
jinými předměty nebo nehodou.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
Maximální tloušťka kotouče
Brusné kotouče
mm 6
Řezací kotouče
mm 3,5
Závit vřetena
M14
Hmotnost
kg 5,1
LpA (akustický tlak) 98,5 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
LWA (akustický výkon) 109,5 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Plošné broušení (ah,SG) 7,8 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2, Leštění (ah,P)
13,4 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2, Broušení kotoučem (ah,DS)
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete
na příslušné adrese uvedené v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com.
4,5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2, Broušení drátěným kartáčem (ah)
6,1 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2, Odřezávání (ah) 5,2 m/s2, odchylka
(K) 1,5 m/s2
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
12
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde
váš nový výrobek. Registrace umožňuje společnosti
Black & Decker informovat zákazníky o průběžných
změnách a nových výrobcích. Další informace
o značce Black & Decker a o celé řadě našich
dalších výrobků naleznete na adrese
www.blackanddecker.co.uk.
KG2205
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-3.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/
EC a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace,
kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro
spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD,
United Kingdom
3. 8. 2012
10
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00201024 - 08-03-2013
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising