KG2205 | Black&Decker KG2205 ANGLE GRINDER instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511112-59 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
KG2205
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša uhlová brúska Black & Decker je určená na
brúsenie a rezanie kovov a muriva pomocou vhodných
typov rezných a brúsnych kotúčov. So zodpovedajúcim ochranným krytom je táto brúska určená iba na
spotrebiteľské použitie.
e.
Bezpečnostné pokyny
f.
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a všetky pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených varovaní a pokynov
môže viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým
prúdom, k vzniku požiaru alebo k vážnemu
zraneniu.
3.
a.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje
na náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané z batérie (bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad priestory
s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo
prašných látok. V elektrickom náradí dochádza
k iskreniu, ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad
náradím.
c.
d.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka napájacieho kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte
pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne
upravené zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku
úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela
vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického
náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým
prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte
zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej
siete. Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, ho-
e.
f.
g.
4.
a.
4
rúcimi a ostrými predmetmi alebo pohyblivými
časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný
kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.
Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále
pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívajte elektrické náradie, ak
ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako
respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením napájacieho kábla k sieťovej zásuvke alebo pred vložením batérie a pred
zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe
zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na
náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená
lepšia kontrola nad náradím v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy,
odev a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný odev, šperky alebo
dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude
práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé
elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou
príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate,
odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte batériu. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú
tieto bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť
chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa nehôd
býva spôsobených zanedbanou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov
a berte do úvahy prevádzkové podmienky
a prácu, ktorá bude vykonávaná. Použitie
elektrického náradia na iné účely, než na aké je
určené, môže byť nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať
originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
♦
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny pre brúsenie, leštenie, kefovanie alebo
rezanie
♦
♦
♦
Toto elektrické náradie bolo skonštruované
tak, aby pracovalo ako brúska, drôtená kefa,
leštička alebo rozbrusovačka. Preštudujte si
všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny, obrázky a technické údaje uvedené pre toto náradie.
Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov
môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, k požiaru
alebo k vážnemu zraneniu.
Pracovné operácie, na ktoré nie je toto elektrické náradie určené, môžu vytvárať rizikové
situácie, pri ktorých môže dôjsť k zraneniu.
Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je
výslovne skonštruované a odporúčané výrobcom náradia. Aj keď sa s vaším elektrickým náradím môže použiť takéto príslušenstvo,
♦
♦
5
neznamená to, že je zaistená bezpečná práca
s týmto náradím.
Menovité otáčky príslušenstva musia byť minimálne rovné maximálnym otáčkam vyznačeným na štítku náradia. Príslušenstvo, ktoré sa
otáča rýchlejšie, než sú jeho povolené maximálne
otáčky, sa môže roztrhnúť alebo rozlomiť.
Vonkajší priemer a hrúbka vášho príslušenstva
musia zodpovedať technickým parametrom
vášho náradia. Pri použití kotúčov nesprávnych
rozmerov nie je možné zaistiť zodpovedajúcu
bezpečnosť a ovládateľnosť náradia.
Veľkosť upínacieho otvoru kotúčov, prírub,
podperných podložiek alebo iného príslušenstva musí presne zodpovedať priemeru hnacieho hriadeľa elektrického náradia. Kotúče
s upínacími otvormi, ktoré nezodpovedajú montážnym dielom elektrického náradia, sa nebudú
točiť stabilne, budú nadmerne vibrovať a môžu
spôsobiť stratu kontroly.
Nepoužívajte poškodené príslušenstvo. Pred
každým použitím skontrolujte každé príslušenstvo. Pri brúsnych kotúčoch skontrolujte,
či nie sú prasknuté alebo či nie sú odštiepené. Pri oporných podložkách skontrolujte, či
nie sú prasknuté, potrhané alebo nadmerne
opotrebované. Pri drôtených kefách skontrolujte, či nie sú uvoľnené alebo popraskané
jednotlivé drôty. Ak dôjde k pádu elektrického
náradia alebo jeho príslušenstva, skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu a ak je to nutné,
použite nepoškodené príslušenstvo. Po kontrole a montáži príslušenstva nechajte náradie
v chode v maximálnych otáčkach naprázdno
po dobu jednej minúty. V tomto testovacom čase
sa poškodené príslušenstvo obvykle zničí.
Používajte prvky osobnej ochrany. V závislosti
od druhu použitia si nasaďte ochrannú masku, či ochranné alebo bezpečnostné okuliare.
Podľa situácie používajte masku proti prachu,
chrániče sluchu, rukavice a pracovnú zásteru schopnú zachytiť čiastočky brusiva alebo
fragmenty obrobku. Ochrana zraku musí byť
schopná zastaviť odletujúce nečistoty vznikajúce
pri rôznych pracovných operáciách. Maska proti
prachu alebo respirátor musí filtrovať čiastočky
vznikajúce pri Vašej práci. Dlhodobé vystavenie
vysokej intenzite hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
Udržujte okolo stojacej osoby v bezpečnej
vzdialenosti od pracovného priestoru. Každý,
kto vstupuje do pracovného priestoru, musí
byť vybavený prvkami osobnej ochrany. Fragmenty obrobku alebo úlomky kotúča môžu odlietavať a spôsobiť úraz i mimo priameho miesta
práce.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi
alebo s vlastným prívodným káblom, držte
elektrické náradie vždy za izolované rukoväti.
Pri kontakte pracovného príslušenstva so „živým“
vodičom spôsobia nechránené kovové časti náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
♦
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu používajte svorky alebo iné vhodné
prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo opretie
obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže
viesť k strate kontroly.
♦
Napájací kábel veďte mimo oblasti rotujúceho
príslušenstva. Pri strate kontroly môže dôjsť
k preseknutiu alebo obrúseniu kábla a Vaša ruka
môže byť zachytená a vtiahnutá do rotujúceho
príslušenstva.
♦
Nikdy neodkladajte náradie, pokým nedôjde
k úplnému zastaveniu pracovného nástroja.
Rotujúce príslušenstvo sa môže zaryť do povrchu, čo môže spôsobiť stratu vašej kontroly nad
náradím.
♦
Nespúšťajte elektrické náradie, ak ho prenášate v ruke vedľa tela. Náhodný kontakt s rotujúcim
príslušenstvom by mohol spôsobiť zachytenie
Vášho oblečenia a kontakt príslušenstva s Vaším
telom.
♦
Pravidelne čistite vetracie otvory elektrického
náradia. Ventilátor motora odvádza prachové
nečistoty z vnútorného priestoru von a nadmerné
hromadenie kovových čiastočiek môže spôsobiť
úraz elektrickým prúdom.
♦
Nepoužívajte náradie v blízkosti horľavých
materiálov. Iskry môžu spôsobiť vznietenie týchto
horľavín.
♦
Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré vyžaduje
chladenie kvapalinou. Použitie vody alebo inej
chladiacej kvapaliny môže viesť k smrteľnému
úrazu elektrickým prúdom alebo k inému zraneniu.
Poznámka: Vyššie uvedené varovanie sa nevzťahuje
na elektrické náradie, ktoré je určené špeciálne na
použitie s chladiacimi systémami.
♦
♦
♦
♦
vení kompenzovať sily spätného rázu. Vždy
používajte prídavnú bočnú rukoväť, ak je súčasťou výbavy, aby bola zaručená maximálna
kontrola pri spätnom ráze alebo pri momentovej reakcii pri zapnutí náradia. Ak dodržuje
obsluha uvedené opatrenia, môže kontrolovať
momentové reakcie i silu spätného rázu.
Nikdy nevkladajte ruky do blízkosti rotujúceho príslušenstva. Môže dôjsť k spätnému rázu
príslušenstva cez Vaše ruky.
Nezaujímajte postoj na takom mieste, do ktorého sa bude pohybovať náradie pri spätnom
ráze. Spätný ráz vymrští náradie v opačnom smere, než je smer otáčania kotúča v mieste zovretia.
Zvláštnu pozornosť venujte práci vykonávanej v rohoch, práci s ostrými hranami a pod.
Zabráňte poskakovaniu príslušenstva a nevykonávajte hrubé brúsenie. Rohy, ostré hrany
alebo kmitanie majú tendenciu zachytávať rotujúce príslušenstvo, čo môže spôsobiť stratu kontroly
nad náradím alebo spätný ráz.
Nepoužívajte pílový kotúč pre reťazové píly
alebo ozubený pílový kotúč. Pri použití týchto
kotúčov dochádza často k spätnému rázu alebo
ku strate kontroly nad náradím.
Bezpečnostné výstrahy špecifické pre
brúsenie a rozbrusovanie
♦
♦
Spätný ráz a príslušné varovania
Spätný ráz je náhlou reakciou na zovretie alebo zaseknutie otáčajúceho sa kotúča, podpornej podložky, kefy
alebo akéhokoľvek iného príslušenstva. Zovretie alebo
zaseknutie spôsobuje rýchle zablokovanie rotujúceho príslušenstva, ktoré ešte navyše v bode kontaktu
spôsobí stratu kontroly nad náradím a jeho pohyb
v opačnom smere, než je smer otáčania príslušenstva.
♦
♦
Ak je napríklad brúsny kotúč zovretý alebo zaseknutý
v obrobku, hrana kotúča sa v mieste kontaktu s obrobkom môže zarezať hlbšie a môže tak spôsobiť
vyskočenie kotúča smerom hore alebo spätný ráz.
Kotúč môže vyskočiť smerom k obsluhe alebo od
obsluhy, v závislosti od smeru pohybu kotúča v bode,
kde došlo k jeho zovretiu. Za týchto podmienok môžu
brúsne kotúče aj prasknúť.
♦
Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia náradia
a nesprávnych pracovných postupov alebo pracovných podmienok. Spätnému rázu sa môže zabrániť
správnym vykonávaním nižšie uvedených opatrení.
♦
Držte náradie stále pevne a udržujte postoj
a ruky v takej polohe, aby ste boli stále pripra-
Používajte iba typy kotúčov, ktoré sú odporúčané pre vaše elektrické náradie a príslušný
kryt určený pre zvolený kotúč. Kotúče, ktoré nie
sú určené pre Vaše náradie, nemôžu byť zodpovedajúcim spôsobom chránené a sú nebezpečné.
Kryt musí byť na náradí bezpečne pripevnený a musí byť umiestnený tak, aby zaručoval
maximálnu bezpečnosť a aby bola pred používateľom náradia obnažená iba minimálna časť
kotúča. Kryt pomáha chrániť užívateľa náradia
pred odlietavajúcimi úlomkami kotúča a pred náhodným kontaktom s kotúčom.
Kotúče sa musia používať iba na odporúčané
aplikácie. Napríklad: Nebrúste bočnou stranou rozbrusovacieho kotúča. Rozbrusovacie
kotúče sú určené na obvodové brúsenie. Bočné
sily pôsobiace na tieto kotúče môžu spôsobiť ich
roztrieštenie.
Vždy používajte nepoškodené príruby kotúčov, ktoré majú správnu veľkosť a tvar zodpovedajúci zvolenému kotúču. Správne typy
prírub podopierajú kotúč, a tak znižujú riziko jeho
prasknutia. Príruby pre rozbrusovacie kotúče sa
môžu odlišovať od prírub pre brúsne kotúče.
Nepoužívajte opotrebované kotúče z väčších
brúsok. Kotúč určený pre väčšie náradie nie
je vhodný pre vyššie otáčky menšieho náradia
a môže prasknúť.
Doplnkové bezpečnostné pokyny špecifické
pre rezné operácie
♦
6
Netlačte na rozbrusovací kotúč a nevyvíjajte
naň nadmerný tlak. Nepokúšajte sa vytvárať
♦
♦
♦
♦
♦
príliš veľkú hĺbku rezu. Nadmerné namáhanie kotúča zvyšuje jeho zaťaženie a náchylnosť
k ohybu v reze, a tak možnosť spätného rázu
alebo poškodenie kotúča.
Nestojte v osi rotujúceho kotúča a nestavajte
sa za rotujúci kotúč. Ak sa pohybuje počas prevádzky kotúč smerom od Vášho tela a ak dôjde
k spätnému rázu, otáčajúci sa kotúč a náradie
môže byť vymrštené priamo na Vás.
Ak dôjde k zablokovaniu kotúča alebo z akéhokoľvek dôvodu k prerušeniu rezu, vypnite
náradie a držte ho bez pohybu, kým nedôjde
k úplnému zastaveniu kotúča. Nikdy sa nepokúšajte vybrať kotúč z rezu, ak je kotúč
v pohybe, pretože by mohlo dôjsť k spätnému
rázu. Premýšľajte a vykonávajte potrebné úpravy,
aby ste eliminovali príčinu zaseknutia rozbrusovacieho kotúča.
Nezačínajte znovu rezanie v obrobku. Počkajte, pokiaľ kotúč nedosiahne maximálne otáčky
a opatrne zasuňte kotúč znovu do rezu. Ak je
kotúč ponechaný v obrobku a náradie je znovu
spustené, kotúč sa môže zaseknúť, môže vyskočiť z rezu alebo môže dôjsť k spätnému rázu.
Panely a všetky príliš veľké obrobky si podoprite, aby ste minimalizovali riziko zovretia
kotúča a spätného rázu. Veľké obrobky majú
pôsobením vlastnej hmotnosti tendenciu sa prehýbať. Podpery musia byť umiestnené pod obrobkom na oboch stranách v blízkosti čiary rezu
a v blízkosti okrajov obrobku.
Ak robíte zárezy a prierezy do stien alebo do
iných materiálov, za ktoré nevidíte, buďte veľmi opatrní. Vyčnievajúci kotúč môže spôsobiť
prerezanie plynového alebo vodovodného potrubia, elektrických vodičov alebo predmetov, ktoré
môžu spôsobiť spätný ráz.
♦
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas,
zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Nepoužívajte výrazne väčšie kotúče brúsneho papiera. Pri voľbe brúsneho papiera postupujte podľa odporúčaní výrobcov. Väčšie
kotúče brúsneho papiera, ktoré presahujú brúsnu
podložku, sa môžu roztrhnúť a môžu spôsobiť
zachytenie, natrhnutie kotúča alebo spätný ráz.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou
normou EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie
jednotlivých náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň
vibrácií sa môže tiež použiť na predbežné stanovenie
času práce s týmto náradím.
Bezpečnostné varovania pre leštenie
♦
Nedovoľte, aby sa akákoľvek uvoľnená časť
leštiacej podložky alebo jej pripevňovacej
šnúrky voľne otáčali. Voľné upevňovacie
šnúrky zastrčte alebo ich odstrihnite. Voľné
a rotujúce upevňovacie šnúrky sa môžu zamotať
do Vašich prstov alebo sa môžu zachytiť o obrobok.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne
vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia náradia.
Úroveň vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
Bezpečnostné varovania týkajúce sa
drôtených kief
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ týmto
osobám nebol stanovený dohľad, alebo pokiaľ im
neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia
výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Zvyškové riziká
Bezpečnostné varovania pre brúsne
pracovné operácie
♦
nedochádzalo k príliš veľkému namáhaniu
štetín kefy. Štetiny kefy môžu ľahko prepichnúť
ľahký odev alebo pokožku.
Ak sa pri práci s kefou odporúča použiť kryt,
dbajte na to, aby sa drôtený kotúč alebo kefa
nedostali s krytom v žiadnom prípade do kontaktu. Pôsobením pracovného zaťaženia a odstredivých síl sa môže drôtený kotúč alebo kefa
rozpínať.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/ES
na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické
Uvedomte si, že štetiny drôtenej kefy sú kefou
odmršťované aj počas normálneho pretáčania. Nevyvíjajte na kefu nadmerný tlak, aby
7
náradie v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky
použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy, keď je náradie vypnuté
a keď beží naprázdno.
♦
♦
♦
Štítky na náradí
♦
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Odobratie
♦
Uvoľnite upínaciu svorku (7).
♦
Otočte ochranným krytom v smere chodu hodinových ručičiek tak, aby sa zarovnali výstupky (8)
so zárezmi (9).
♦
Ochranný kryt z náradia zložte.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez ochranného krytu.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné okuliare.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranu
sluchu.
Upevnenie bočnej rukoväti
Elektrická bezpečnosť
♦
Naskrutkujte bočnú rukoväť (3) do jedného z montážnych otvorov na náradí.
Varovanie! Vždy používajte bočnú rukoväť.
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
♦
Zarovnajte výstupky (8) so zárezmi (9).
Stlačte ochranný kryt smerom dole a otočte ho
proti smeru pohybu hodinových ručičiek do požadovanej polohy.
Dotiahnutím upínacej svorky (7) ochranný kryt na
náradí zaistite.
Ak je to nutné, dotiahnite skrutku (10), aby sa
zväčšila upínacia sila.
Nasadenie a vybratie brúsneho alebo
rezného kotúča (obr. B - D)
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
Pre každý typ operácií používajte vždy vhodný typ kotúča. Vždy používajte kotúče so správnym priemerom
kotúča i jeho upínacieho otvoru (viď technické údaje).
Poklesy napájacieho napätia
Nasadenie
♦
Upevnite kryt podľa vyššie uvedeného postupu.
♦
Umiestnite na hnací hriadeľ (6) vnútornú prírubu
(11), ako je uvedené na obrázku (obr. B). Uistite
sa, či je vnútorná príruba správne nasadená na
dosadacích plôškach hnacieho hriadeľa.
♦
Umiestnite na hnací hriadeľ (6) kotúč (12), ako je
uvedené na obrázku (obr. B). Kotúč s vyvýšeným
stredom (13) umiestnite tak, aby bola vyvýšená
časť otočená k vnútornej prírube.
♦
Uistite sa, či je kotúč na vnútornej prírube správne
usadený.
♦
Umiestnite na hnací hriadeľ vonkajšiu prírubu
(14). Pri upevňovaní brúsneho kotúča musí vyvýšený stred vonkajšej príruby smerovať ku kotúču
(A na obr. C). Pri upevňovaní rezného kotúča
musí vyvýšený stred vonkajšej príruby smerovať
od kotúča (B na obr. C).
♦
Stlačte a držte zaistenie hriadeľa (3) a dotiahnite
vonkajšiu prírubu pomocou špeciálneho kľúča
s dvoma kolíkmi (15) (obr. D).
Rázové prúdy spôsobujú krátkodobé poklesy napätia.
Pri nepriaznivom priebehu napájacieho napätia môže
byť ovplyvnená funkcia ostatných zariadení.
Ak je impedancia zdroja napätia nižšia než 0,107 Ω,
je nepravdepodobné, že bude dochádzať k rušeniu.
Popis
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Odisťovacie tlačidlo
3. Bočná rukoväť
4. Zaistenie hriadeľa
5. Ochranný kryt
Zostavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Nasadenie a vybratie krytu (obr. A)
Náradie sa dodáva s krytom, ktorý je určený iba na
brúsenie. Ak sa bude náradie používať na rezanie,
musí byť vybavené krytom, ktorý je určený na tieto
pracovné operácie. K dispozícii je vhodný ochranný
kryt pre rozbrusovacie práce pod katalógovým číslom
1004484-02, ktorý môžete získať u autorizovaného
predajcu Black & Decker.
Odobratie
♦
Stlačte a držte zaistenie hriadeľa (4) a povoľte
vonkajšiu prírubu (14) pomocou špeciálneho kľúča s dvoma kolíkmi (15) (obr. D).
♦
Zložte vonkajšiu prírubu (14) a kotúč (12).
Demontáž a montáž brúsneho kotúča (obr. D
a E)
Nasadenie
♦
Položte náradie na stôl tak, aby vreteno (6) smerovalo hore.
♦
Uvoľnite upínaciu svorku (7) a držte kryt (5) nad
náradím, ako je uvedené na obrázku.
Pri brúsení sa musí použiť podporná podložka. Podporné podložky sa dajú dostať ako príslušenstvo u predajcov Black & Decker.
8
Nasadenie
♦
Umiestnite na vreteno (5) vnútornú prírubu (11),
ako na uvedenom obrázku (obr. E). Uistite sa, či je
príruba správne usadená na dosadacích plôškach
vretena.
♦
Umiestnite na hnací hriadeľ podpornú podložku
(16).
♦
Umiestnite na podpernú podložku brúsny kotúč
(17).
♦
Umiestnite vonkajšiu prírubu (14) na hnací hriadeľ tak, aby vyvýšený stred príruby smeroval od
kotúča.
♦
Stlačte a držte zaistenie hriadeľa (3) a dotiahnite
vonkajšiu prírubu pomocou špeciálneho kľúča
s dvoma kolíkmi (15) (obr. D). Skontrolujte, či je
vonkajšia príruba správne usadená a či je pevne
upnutý kotúč.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Odobratie
♦
Stlačte a držte zaistenie hriadeľa (4) a povoľte
vonkajšiu prírubu (14) pomocou špeciálneho kľúča s dvoma kolíkmi (15) (obr. D).
♦
Vyberte vonkajšiu prírubu (14), brúsny kotúč (17)
a podpornú podložku (16).
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologické odstránenie starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! K uzemňovacej svorke nesmie byť pripojený žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
♦
Starostlivo veďte prívodný kábel tak, aby ste zabránili jeho náhodnému prerezaniu.
♦
Buďte pripravení na prúd iskier, hneď ako sa
brúsny alebo rezný kotúč dostane do kontaktu
s obrobkom.
♦
Vždy nastavte náradie do takej polohy, aby jeho
kryt poskytoval optimálnu ochranu pred brúsnym
alebo rezným kotúčom.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Zapnutie a vypnutie
♦
Ak chcete náradie spustiť, stlačte odisťovacie tlačidlo (2) a potom stlačte spínač zapnuté/vypnuté
(1).
♦
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite spínač zapnuté/vypnuté (1).
Varovanie! Nevypínajte náradie pokiaľ je v zábere.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Rady na optimálne použitie
♦
♦
Alebo zariadenie/náradie vypnite a vyberte z neho
batériu, ak je zariadenie/náradie napájané vyberateľnou batériou.
Alebo ak sa nedá batéria z náradia vybrať, nechajte náradie v chode, pokým nedôjde k jej úplnému
vybitiu.
Pred čistením odpojte nabíjačku od siete. Vaša
nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného čistenia.
Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne
čistite mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním
odstráňte prach z vnútornej časti náradia (ak má
náradie skľučovadlo).
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Držte náradie pevne jednou rukou za bočnú rukoväť a druhou rukou držte náradie pevne okolo
hlavnej rukoväti.
Pri brúsení vždy udržujte medzi kotúčom a povrchom obrobku stále uhol zhruba 15°.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení
ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý
náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované
tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby náradia napájaného batériou alebo napájacím káblom:
♦
Vypnite zariadenie/náradie a odpojte napájací
kábel od siete.
9
Záruka
Technické údaje
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
KG2205 (Typ 1)
Vstupné napätie
Príkon
Menovité otáčky
Vnútorný otvor kotúča
V 230
W 2 200
min-1 6 500
mm 22
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje
v snahe o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú
výmenu chybných dielov, opravu alebo výmenu celého
výrobku za nižšie uvedených podmienok:
♦
Tento výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho
prenájmu.
♦
Tento výrobok nebol vystavený nesprávnemu
použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná
údržba.
♦
Tento výrobok nebol poškodený cudzím zavinením, inými predmetmi alebo nehodou.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Maximálna hrúbka kotúča
Brúsne kotúče
mm 6
Rezné kotúče
mm 3,5
Závit vretena
Hmotnosť
M14
kg 5,1
LpA (akustický tlak) 98,5 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
LWA (akustický výkon) 109,5 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN 60745:
Plošné brúsenie (ah,SG) 7,8 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2, Leštenie (ah,P)
13,4 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2, Brúsenie kotúčom (ah,DS) 4,5 m/s2,
odchýlka (K) 1,5 m/s2, Brúsenie drôtenou kefou (ah) 6,1 m/s2, odchýl-
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete
na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
ka (K) 1,5 m/s2, Odrezávanie (ah) 5,2 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICE PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
12
KG2205
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-3.
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.sk a zaregistrujte tu váš
nový výrobok. Registrácia umožňuje spoločnosti
Black & Decker informovať zákazníkov
o priebežných zmenách a nových výrobkoch. Ďalšie
informácie o značke Black & Decker a o celom rade
našich ďalších výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.sk.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/EC a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť
Black & Decker na tejto adrese alebo na adresách,
ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD,
United Kingdom
3. 8. 2012
10
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00201025 - 08-03-2013
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising