KG2205 | Black&Decker KG2205 ANGLE GRINDER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533223-39 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KG2205
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
e.
Az Ön Black & Decker sarokcsiszolója fémek vagy
kőzet csiszolására vagy vágására készült, a megfelelő
típusú vágó- vagy csiszolókorong használatával, és
megfelelő védőfelszereléssel ellátva. Ez a szerszám
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
f.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonságtechnikai figyelmeztetések
3.
a.
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden
biztonsági figyelmeztetést és útmutatást.
Az alábbi figyelmeztetések és útmutatások
be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor
utánanézhessen a géppel kapcsolatos összes
információnak. Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
c.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa
jól ki. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
Ne használja a készüléket robbanásveszélyes
légtérben, például ahol gyúlékony folyadékok,
gázok vagy por vannak jelen. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por vagy
a gázok meggyulladhatnak.
Az elektromos szerszám használata közben
tartsa távol a gyermekeket és az arra járókat.
Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám
feletti uralmát.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő legyen. Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt. Földelt elektromos szerszámhoz
ne használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem
átalakított) csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok
használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha a teste
leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos
szerszám belsejébe, nő az áramütés veszélye.
Gondosan bánjon a kábellel. Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki a villásdugót a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől, mozgó
alkatrészektől, védje olajtól és hőtől. Sérült
vagy összetekeredett hálózati kábel használata
növeli az áramütés veszélyét.
f.
g.
4.
a.
b.
4
A szabadban kizárólag csak az arra alkalmas
hosszabbító kábelt szabad használni. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábel használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon
maradékáram megszakítóval (RCD) védett
áramforrást. RCD használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
Személy védelem
Ne veszítse el éberségét, figyeljen mindig
arra, amit tesz, használja a józan eszét. Ne
használja a szerszámot, ha fáradt, vagy ha
gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés
alatt áll. Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi
sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig hordjon védőszemüveget. A munkakörülményekhez illő védőberendezések (például
pormaszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő) csökkentik a személyi
sérülés veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne
indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a szerszámot a hálózatra és/
vagy akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe
veszi vagy hordozza. Ne hordozza a feszültség
alatt lévő szerszámot ujjával az üzemi kapcsolón,
mivel az balesethez vezethet.
Bekapcsolás előtt távolítsa el a gépről a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett kulcs a gép
beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha
ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat,
az ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhatnak
a mozgó alkatrészekbe.
Ha a készüléken van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka
közben. Porgyűjtő használatával csökkenthetők
a porral összefüggő veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő szerszámot
használja. A megfelelő szerszámmal jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely nem irányítható
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez, változtat, vagy tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból
és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának esélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot
olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá; ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos
kéziszerszámok használata veszélyes lehet nem
képzett felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat,
esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék
használatát. Ha sérült a szerszám, használat
előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
♦
♦
♦
♦
♦
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos szerszám
folyamatos biztonságát.
Elektromos szerszámokra vonatkozó
kiegészítő biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések köszörüléshez, csiszoláshoz, drótkefézéshez, polírozáshoz vagy
vágókorongos vágáshoz
♦
♦
♦
♦
Ez az elektromos szerszám csiszolásra, köszörülésre, drótkefézésre, polírozásra vagy
vágókorongos vágásra alkalmas. Olvassa át
a szerszámhoz mellékelt összes útmutatást,
szemléltető ábrát és műszaki adatot. Az alábbiakban felsorolt útmutatások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést
okozhat.
Az elektromos szerszám nem rendeltetésszerű
használata veszélyes, és személyi sérülést
okozhat.
Csak a szerszám gyártója által javasolt tartozékokat használjon a szerszámhoz. Az a tény,
♦
5
hogy a tartozékot csatlakoztatni lehet az elektromos szerszámhoz, még nem jelenti azt, hogy az
adott tartozék használata biztonságos.
A tartozék névleges fordulatszáma a szerszám legnagyobb fordulatszámával legalább
egyenlő legyen. A névleges fordulatszámuknál
gyorsabban működtetett tartozékok eltörhetnek
és elrepülhetnek.
A tartozék külső átmérőjének és vastagságának az elektromos szerszám névleges kapacitásán belül kell lennie. A nem megfelelő méretű
tartozékokat nem lehet megfelelően irányítani.
A korongok, befogóperemek, csiszolótányérok vagy más tartozékok tengelynyílásának
olyan méretűnek kell lennie, hogy pontosan
illeszkedjen az elektromos szerszám hajtótengelyére. Ha olyan tartozékot szerel a szerszámra,
amelynek a tengelynyílása nem illeszkedik tökéletesen, a szerszám elveszti az egyensúlyát, túl
nagy vibrációt gerjeszt, és a kezelő elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
Ne használjon sérült tartozékot. Minden használat előtt ellenőrizze a tartozékot, pl.: a csiszolókorongon nincsenek-e kitörések és repedések, a csiszolótányéron nincsenek-e repedések, hasadások vagy túlzott kopás, ill.
a drótkefén nincsenek-e kilazult vagy törött
drótszálak. Ha az elektromos szerszámot vagy
tartozékát leejti, ellenőrizze, nem sérült-e meg,
vagy szereljen fel sértetlen tartozékot. A tartozék vizsgálata és felszerelése után egy percig működtesse a szerszámot a legmagasabb
üresjárati fordulaton. A sérült tartozékok ez idő
alatt általában leválnak.
Viseljen személyi védőfelszerelést. A munkafeladattól függően hordjon egész arcát eltakaró maszkot, biztonsági szemüveget vagy
védőszemüveget. Szükség esetén viseljen
porvédő maszkot, hallásvédőt, védőkesztyűt
és munkakötényt, amely felfogja a munkadarabról elszabaduló részecskéket. A szeme
védelmére olyan védőszemüveget viseljen, amely
képes felfogni a különféle munkaműveletek során
a levegőbe kerülő törmeléket. A pormaszknak
vagy a légzésvédőnek ki kell szűrnie a munkavégzés során keletkező port. A huzamosabb időn
keresztül erős zaj mellett végzett munka halláskárosodást okozhat.
Tartsa az arra járókat a munkaterülettől biztonságos távolságra. Mindenkinek személyi
védőfelszerelést kell viselnie, aki belép a munkaterületre. A munkadarabról leváló szilánkok
vagy eltörött tartozék darabjai elrepülhetnek, és
még a közvetlen munkaterületen kívül is sérülést
okozhatnak.
Az elektromos szerszámot a szigetelt markolatánál fogja, amikor olyan helyen végez
munkát, ahol a vágótartozék rejtett vezetékkel,
vagy a szerszám saját tápkábelével kerülhet
érintkezésbe. Ha a vágótartozék áram alatt lévő
vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei is áram
alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
♦
Leszorítókkal vagy más praktikus módon stabil felületre rögzítse és támassza meg a munkadarabot. Ha a munkadarabot a kezében tartja
vagy a testéhez szorítja, az instabillá válik, Ön
pedig elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
♦
A kábelt a forgó tartozéktól távol vezesse el. Ha
elveszíti a szerszám feletti uralmát, a szerszám
elvághatja vagy felcsavarhatja a kábelt, és a forgó
tartozék magához ránthatja a kezét vagy a karját.
♦
Csak akkor tegye le a szerszámot, amikor
a tartozék már teljesen leállt. A forgó tartozék
beleakadhat a felületbe, és az elektromos kéziszerszámot kiránthatja az Ön irányítása alól.
♦
Működésben lévő elektromos szerszámot ne
hordozzon magával. Ha véletlenül forgó tartozékkal kerül érintkezésbe, az bekaphatja a ruházatát, és a testébe hatolhat.
♦
Rendszeresen tisztítsa az elektromos szerszám szellőzőnyílásait. A motor ventilátora beszívja a port a burkolat alá, és a túl nagy menynyiségben lerakódott fémpor áramütés veszélyét
teremti meg.
♦
Ne használja az elektromos szerszámot gyúlékony anyagok közelében. A szikráktól ezek
az anyagok tüzet foghatnak.
♦
Folyadékhűtést igénylő tartozékot ne használjon. Víz vagy más hűtőfolyadék használata akár
halálos áramütést is okozhat.
Tartsa szem előtt: A fenti figyelmeztetés nem vonatkozik olyan elektromos szerszámokra, amelyeket
kifejezetten folyadékos rendszerrel való használatra
terveztek.
♦
♦
♦
♦
van szerelve, azt is markolja meg, hogy a viszszarúgások és az indításkor keletkező nyomatékváltozások során is maximálisan uralhassa
a szerszámot. A kezelő képes ellenállni a nyomatékváltozásoknak és a visszarúgásoknak, ha
megtette a szükséges óvintézkedéseket.
Soha ne tegye kezét forgó tartozék közelébe.
A tartozék a kezére is visszarúghat.
Testével a szerszám visszarúgási zónáján kívül helyezkedjen el. Visszarúgás esetén a szerszám a beszorulás pontjától a korong addigi forgásirányával ellentétes irányban fog elindulni.
Sarkokon, éles széleken stb. különös körültekintéssel dolgozzon. Kerülje a tartozék
bólogatását és beszorulását. A sarkok és éles
szélek vagy a szerszám bólogatása miatt a forgó
tartozék könnyen beszorulhat, aminek hatására
a kezelő elvesztheti a szerszám feletti uralmát,
vagy visszarúghat a szerszám.
Ne szereljen a gépre fűrészláncot, famarásra
alkalmas fűrészlapot vagy fogazott fűrészlapot. Az ilyen vágószerszámok gyakran okoznak
visszarúgást, és a kezelő elveszítheti a szerszám
feletti uralmát.
Csiszolással és vágással kapcsolatos
további biztonsági figyelmeztetések
♦
♦
A szerszám visszarúgása és az ahhoz
kapcsolódó figyelmeztetések
Visszarúgás alatt a beékelődött vagy elakadt
forgókorong, csiszolótányér, kefe vagy egyéb tartozék
hirtelen reakcióját értjük. A beszoruló vagy beékelődő
forgó tartozék nagyon hamar lelassul, aminek hatására az irányítatlan elektromos szerszám az elakadási
pontról a tartozék addigi forgásával ellentétes irányban
elmozdul.
♦
Példa: ha a csiszolókorong beékelődik vagy beszorul
a munkadarabba, akkor a korongnak az elakadási
pontnál lévő éle jobban belevág a munkadarab felületébe, aminek hatására a korong kiugorhat a vágatból
és visszarúghat. A korong elindulhat a kezelő felé, de
azzal ellentétes irányban is attól függően, milyen irányban forgott a beszorulás pillanatáig. Ilyen körülmények
között el is törhet a csiszolókorong.
♦
♦
A visszarúgás a szerszám rendeltetéstől eltérő és/vagy
helytelen használatának vagy a körülményeknek a következménye, de az alábbi megfelelő óvintézkedések
betartásával elkerülhető.
♦
Szorosan markolja az elektromos szerszámot, testével és karjával úgy helyezkedjen,
hogy képes legyen ellenállni a visszarúgás
erejének. Ha a szerszám pótfogantyúval is fel
Csak a szerszámhoz ajánlott típusú korongokat használjon, a kiválasztott koronghoz készült védőburkolattal. Az elektromos szerszám
tervezésénél figyelmen kívül hagyott típusú korongokhoz nem biztosítható megfelelő védelem,
ezért nem biztonságosak.
A védőburkolatot szorosan kell rögzíteni az
elektromos szerszámra, és a maximális biztonság érdekében úgy kell beállítani, hogy
a kezelő irányában a korong minél kisebb
része legyen szabadon. A védőburkolat segít
megvédeni a kezelőt a korong letöredező darabjaitól és a korong véletlen megérintésétől.
A korongokat csak az ajánlott munkafeladatokhoz szabad használni. Például: ne köszörüljön
a vágókorong oldalával. A keményfém-szemcsés vágókorongok kerületi csiszolásra készültek,
oldalirányú nyomás hatására összeroppanhatnak.
Mindig sértetlen, a kiválasztott korong méretének és alakjának megfelelő leszorító karimát
használjon. A megfelelő leszorító karima tartja
a korongot, azáltal csökkenti a korong törésének
veszélyét. A vágókorong karimája különbözhet
a köszörűkorong karimájától.
Ne használja nagyobb elektromos szerszámok
lekopott korongjait. A nagyobb elektromos szerszámhoz gyártott korong nem alkalmas a kisebb
szerszám magasabb fordulatszámán való használatra, és szétrobbanhat.
Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések
vágókorongos vágáshoz
♦
6
Ügyeljen arra, hogy a vágókorong ne „szoruljon be“, és ne gyakoroljon rá túl nagy nyo-
♦
♦
♦
♦
♦
mást. Ne próbáljon túl nagy mélységű vágást
végezni. Ha túl nagy erővel nyomja a korongot,
fokozza annak terhelését, ezért könnyebben megcsavarodhat vagy beszorulhat, és nő a visszarúgás, illetve a korong törésének veszélye.
Ne álljon a forgó koronggal egy vonalba vagy
közvetlenül mögéje. Amikor a korong a munkavégzés helyén az Ön testétől távolodó irányban
mozdul el, egy esetleges visszarúgás a forgó
korongot és a szerszámot közvetlenül Ön felé
mozdíthatja.
Amikor a korong megszorul, vagy a vágás bármilyen okból megszakad, kapcsolja ki a szerszámot és tartsa mozdulatlanul, amíg teljesen
le nem áll. Soha ne próbálja a mozgásban lévő
vágókorongot a vágatból eltávolítani, mert
visszarúghat a szerszám. Derítse ki a korong
beszorulásának okát, és tegye meg a szükséges
intézkedést annak elhárítására.
Ne kezdje újra a munkadarab vágását. Várja
meg, amíg a korong eléri a teljes fordulatszámot, ezután óvatosan vigye be újra a vágatba.
A korong megszorulhat, felfelé kiugorhat vagy
visszarúghat, ha a szerszámot a munkadarabban
indítja újra.
A táblákat vagy túl nagy munkadarabokat
támassza alá, hogy minimálisra csökkentse
a korong beszorulásának és visszarúgásának veszélyét. A nagy munkadarabok már saját
súlyuktól is könnyen megereszkedhetnek. A munkadarabot a vágási vonal közelében, illetve a két
vége mellett, a korong mindkét oldalán alá kell
támasztani.
Különösen ügyeljen, amikor „zsebvágást“ készít meglévő falakba vagy egyéb nem belátható területen. A korong belevághat a gáz- vagy
vízcsövekbe, elektromos vezetékekbe vagy más
tárgyakba, ami visszarúgást okozhat.
♦
Mások biztonsága
♦
♦
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű, illetve huzamosabb idejű használatából
stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata miatti
sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély
(pl. faanyag, különösen tölgy, bükk és rétegelt
lemez (MDF) vágásánál).
Ne használjon túl nagy méretű csiszolópapírt.
A csiszolópapírt a gyártó ajánlásai alapján
válassza ki. A csiszolótányéron túlnyúló nagy
csiszolópapír fokozottan szakadásveszélyes, és
a korong elakadhat, elszakadhat vagy a szerszám
visszarúghat.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az
EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg,
így azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál
mért értékek összehasonlítására is. A megadott érték
felhasználható a vibrációnak való kitettség mértékének
előzetes becsléséhez is.
Speciális biztonsági figyelmeztetések
polírozáshoz
♦
Ne engedje, hogy a polírozó korongnak vagy
tartozékának kilazult szálai szabadon forogjanak. Szorítsa le vagy vágja le a kilazult szálakat. A laza és forgó szálak az ujjaiba gabalyodhatnak vagy a munkadarabba beakadhatnak.
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték az elektromos szerszám használata során eltérhet
a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhet.
Speciális biztonsági figyelmeztetések
drótkefézéshez
♦
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik
teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges
tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő tájékoztatást biztosít
számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
Maradványkockázatok
Speciális biztonsági figyelmeztetések
csiszoláshoz
♦
szálakat. A drótszálak könnyen behatolhatnak
a vékony ruházatba és/vagy a bőrbe.
Ha drótkeféző munkához védőburkolat használata ajánlott, ne engedje, hogy a drótkefés
korong vagy a drótkefe hozzáérjen a védőburkolathoz. A drótkefés korong vagy kefe átmérője
a terhelés és a centrifugális erők hatására megnövekedhet.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett vibrációs
kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél
Tartsa szem előtt, hogy a keféről normál használat során is válnak le drótszálak. Ne nyomja
túl erősen a kefét, hogy ne terhelje túl a drót-
7
a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a
szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat is,
amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
Felszerelés
♦
Helyezze a szerszámot egy asztalra a hajtótengelyével (6) felfelé.
♦
Oldja ki a védőburkolat (5) szorítóját (7), és tartsa
a védőburkolatot a szerszám fölé, az ábra szerint.
♦
Illessze egymáshoz a bütyköket (8) és vájatokat
(9).
♦
Nyomja a védőburkolatot lefelé, és az óramutató
járásával ellentétes irányban forgatva igazítsa
a kívánt helyzetbe.
♦
Kapcsolja be a szorítót (7), hogy a védőburkolat
biztonságosan rögzítve legyen a szerszámhoz.
♦
Szükség esetén a csavar (10) meghúzásával
növelje a szorítóerőt.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! Sérülésveszély csökkentése végett a felhasználónak át kell olvasnia
a használati útmutatót.
A szerszám használata közben viseljen védőszemüveget.
A szerszám használata közben viseljen hallásvédőt.
Eltávolítás
♦
Oldja ki a szorítót (7).
♦
A védőburkolatot az óramutató járásának irányában forgatva igazítsa egymáshoz a bütyköket (8)
és a vájatokat (9).
♦
Vegye le a szerszámról a védőburkolatot.
Figyelmeztetés! Soha ne használja a szerszámot
a védőburkolat nélkül.
Elektromos biztonság
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy
a hálózati feszültség megfelel-e a szerszám
adattábláján feltüntetett feszültségnek.
♦
Az oldalfogantyú felszerelése
Ha a hálózati kábel sérült, a balesetveszély elkerülése érdekében a gyártóval vagy Black & Decker
szakszervizzel cseréltesse ki.
♦
Csavarja be az oldalfogantyút (3) a szerszám
egyik e célra szolgáló furatába.
Figyelmeztetés! Mindig használja az oldalfogantyút.
Feszültség csökkenés
A csiszoló- és a vágókorongok felszerelése
és eltávolítása (B – D ábra)
A bekapcsolási túláram átmeneti feszültség csökkenést okozhat. Kedvezőtlen energiaellátási körülmények között, ez más berendezések teljesítményére
hatással lehet.
Mindig a feladatnak megfelelő korongot használja.
Mindig megfelelő átmérőjű és furatméretű korongot
használjon (lásd a műszaki adatoknál).
Ha a rendszer energiaellátási ellenállása alacsonyabb
0,107 Ω-nál, valószínűleg nem fog előfordulni zavar.
Felszerelés
♦
A fentiek szerint szerelje fel a védőburkolatot.
♦
Helyezze rá a belső karimát (11) a tengelyre ( 6) az
itt bemutatott módon (B ábra). Ellenőrizze, hogy
a karima pontosan helyezkedik-e el a tengely
lapos oldalain.
♦
Helyezze rá a korongot (12) a tengelyre (6) az itt
bemutatott módon (B ábra). Ha a korong kiemelkedő közepű (13), ellenőrizze, hogy a kiemelkedő
középső rész a belső karima felé néz-e.
♦
Ellenőrizze, hogy a korong pontosan helyezkedik-e el a belső karimán.
♦
Tegye a külső karimát (14) a tengelyre. Amikor
csiszolókorongot szerel fel, a külső karima kiemelkedő középső részének a korong felé kell néznie
(C ábrán az A kép). Amikor vágókorongot szerel
fel, a külső karima kiemelkedő középső részének
a koronggal ellentétes irányba kell néznie (C ábrán a B kép).
♦
Tartsa lenyomva a tengelyzárat (3), és húzza meg
a külső karimát a körmöskulccsal (15) (D ábra).
Részegységek
A szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza:
1. Üzemi kapcsoló
2. Biztonsági reteszelő kapcsoló
3. Oldalfogantyú
4. Tengelyzár
5. Védőburkolat
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjön meg
arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és a dugasza
ki van húzva a konnektorból.
A védőburkolat felhelyezése és eltávolítása
(A ábra)
A szerszám kizárólag csiszolási munkákhoz alkalmazható védőburkolattal van felszerelve. Ha vágási
műveletet végez vele, ennek megfelelő védőburkolatot
kell felszerelnie. A vágási műveletekhez alkalmas védőburkolat cikkszáma: 1004484-02, a Black & Decker
szervizekben szerezhető be.
Eltávolítás
♦
Tartsa lenyomva a tengelyzárat (4), és lazítsa
meg a külső karimát (14) a körmöskulccsal (15)
(D ábra).
♦
Vegye le a külső karimát (14) és a korongot (12).
8
A csiszolókorong felszerelése és eltávolítása
(D. és E. ábra)
hosszú távú használatra terveztük. A szerszám folyamatosan kielégítő működése függ a gondos ápolástól
és a rendszeres tisztítástól is.
Csiszoláshoz csiszolótányérra is szükség van.
A csiszolótányér tartozékként megvásárolható
Black & Decker kereskedőjénél.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli szerszámok karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Vagy kapcsolja ki készüléket/szerszámot, majd
vegye ki belőle az akkumulátort, ha kivehető.
♦
Vagy pedig merítse le teljesen az akkumulátort, ha
az a szerszámmal egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki a szerszámot.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy
oldószer alapú tisztítószert.
♦
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha a szerszámra fel van szerelve), és ütögesse meg, hogy
a belsejéből kihulljon a por.
Felszerelés
♦
Helyezze rá a belső karimát (11) a tengelyre (5) az
itt bemutatott módon (E ábra). Ellenőrizze, hogy
a karima pontosan helyezkedik-e el a tengely
lapos oldalán.
♦
Tegye az csiszolótányért (16) a tengelyre.
♦
Tegye a csiszolókorongot (17) a csiszolótányérra.
♦
Helyezze a külső karimát (14) a tengelyre úgy,
hogy a kiemelkedő középső része a koronggal
ellentétes irányba nézzen.
♦
Tartsa lenyomva a tengelyzárat (3), és húzza
meg a külső karimát a körmöskulccsal (15) (D
ábra). Ellenőrizze, hogy a külső karima pontosan
helyezkedik-e, illetve a korong elég erősen le
van-e szorítva.
Eltávolítás
♦
Tartsa lenyomva a tengelyzárat (4), és lazítsa
meg a külső karimát (14) a körmöskulccsal (15)
(D ábra).
♦
Vegye le a külső karimát (14), a csiszolókorongot
(17) és a csiszolótányért (16).
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó
fázis csatlakozójához.
♦
A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell
vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz
mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
A szerszám használata
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.
♦
Óvatosan vezesse a kábelt, nehogy véletlenül
elvágja.
♦
Készüljön fel arra, hogy a csiszoló- vagy vágókorong szikrázni fog, amikor hozzáér a munkadarabhoz.
♦
Mindig úgy irányítsa a szerszámot, hogy a védőburkolat optimálisan védje a csiszoló- vagy
vágókorongtól.
Környezetvédelem
Be- és kikapcsolás
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
♦
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg a reteszelő gombot (2), és azután nyomja meg az
üzemi kapcsolót (1).
♦
A szerszám kikapcsolásához engedje el az üzemi
kapcsolót (1).
Figyelmeztetés! Terhelés alatt ne kapcsolja ki a szerszámot.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások elkülönített begyűjtése lehetővé teszi
ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenthető.
Tanácsok a szerszám optimális
használatához
♦
♦
Erősen tartsa a szerszámot egyik kezével az
oldalfogantyúnál, másik kezével pedig a főfogantyúnál.
Köszörüléskor a szerszámot a munkadarab felületéhez képest mindig kb. 15°-os szögben tartsa.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy
a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti
9
CE megfelelőségi nyilatkozat
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok
elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa vissza a terméket
bármely márkaszervizbe, ahol vállalatunk képviseletében átveszik.
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KG2205
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“
cím alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK,
EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért
forduljon a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Műszaki adatok
KG2205 (1-es típus)
Felvett feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Vac 230
W 2200
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
min-1 6500
Tárcsafurat
mm 22
Tárcsaméret
mm 230
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD,
Egyesült Királyság
2012/08/03
Maximális korongvastagság
csiszolókorongok
mm 6
vágókorongok
mm 3,5
Kihajtótengely
Súly
M14
kg 5,1
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek listája,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
LpA (hangnyomásszint) 98,5 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A),
LWA (hangteljesítmény szint) 109,5 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg)
az EN 60745 szabvány szerint:
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill.
hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi
ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen
találhat.
Felületi csiszolás (ah,SG) 7,8 m/s2, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2,
Polírozás (ah,P) 13,4 m/s2, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2, Korongos
csiszolás (ah,DS) 4,5 m/s2, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2, Drótkefézés
(ah) 6,1 m/s2, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2, Vágás (ah) 5,2 m/s2,
toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
zst00243948 - 13-08-2014
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising