EMAX32 | Black&Decker EMAX32 ROTARY MOWER Type 2 instruction manual

Elektronarzędzie do
przydomowych prac
ogrodowych
509211-25 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
EMax32
EMax32s
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Montaż górnej części rączki (rys. E)
Zakupiona kosiarka firmy Black & Decker jest przeznaczona do koszenia trawy. Urządzenie to nie nadaje się
do celów profesjonalnych.
♦
Za pomocą pokręteł zaciskowych (17), podkładek
(18) i śrub (19) połącz ze sobą dolną (3) i górną (4)
część rączki, tak jak pokazano na rysunku.
Wskazówka: Górną część rączki można zamocować na
jednej z dwóch różnych wysokości.
Ostrzeżenie! Przed użyciem kosiarki uważnie przeczytaj wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, utrzymania i konserwacji sprzętu.
Przed uruchomieniem kosiarki dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
Zabezpieczenie kabla zasilającego (rys. F)
Kabel zasilający powinien być przytwierdzony zapinkami
do rączki kosiarki.
♦
Tak jak pokazano na rysunku, przytwierdź kabel zapinkami (20) do górnej i dolnej części rączki kosiarki.
Elementy kosiarki
Kosiarka ta zawiera niektóre lub wszystkie spośród niżej
wymienionych elementów:
1. Skrzynka przyłączowa
2. Wyłącznik
3. Górna część rączki
4. Dolna część rączki
5. Zaczepy do nawijania kabla
6. EdgeMax
7. Kosz na trawę
8. Klapa
9. Uchwyt do przenoszenia
Mocowanie kosza do trawy (rys. L)
♦
♦
Ostrzeżenie! Najpierw odłącz kosiarkę od sieci i odczekaj, aż nóż całkowicie się zatrzyma.
Ostrzeżenie! Nowy nóż musi być zgodny ze specyfikacją.
Ostrzeżenie! Nóż chwytaj tylko przez rękawice ochronne.
By zdjąć nóż:
♦
Połóż kosiarkę na boku.
♦
Chwyć nóż przez grube rękawice ochronne.
♦
Kluczem maszynowym płaskim o rozwartości 13 mm
poluzuj i wykręć śrubę mocującą (22) w lewo.
♦
Wyjmij śrubę mocującą (22) i zdejmij nóż (23).
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź,
czy kosiarka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta
z gniazda sieciowego.
Montaż kosza na trawę (rys. rys. A i B)
Kosz składa się z trzech elementów i przed użyciem
trzeba go zmontować.
♦
Przytwierdź uchwyt (10) do pokrywy (11) kosza
(rys. A). Uchwyt pasuje tylko w jednej pozycji.
♦
Przyłóż pokrywę (11) do spodu kosza, zgrywając
ją odpowiednio z dziesięcioma zatrzaskami (12)
(rys. B).
Wskazówka: Przy tej operacji szczególną uwagę zwróć
na dwa zatrzaski z tyłu kosza.
♦
Naciśnij pokrywę do dołu i zatrzaśnij wszystkie zatrzaski. Rozpocznij od tyłu i ostatecznie sprawdź,
czy wszystkie zatrzaski dobrze się zatrzasnęły.
By założyć nóż:
♦
Przyłóż nóż do czopu końcowego wału i włóż śrubę
mocującą (22) w otwory w nożu i wale.
Wskazówka: Nóż musi się znajdować w takiej pozycji,
by wykonane na nim napisy były zwrócone na zewnątrz.
♦
Ręcznie wkręć śrubę (22) do oporu.
♦
Nóż chwytaj tylko przez grube rękawice ochronne.
♦
Kluczem maszynowym płaskim 13 mm mocno dokręć śrubę (22) w prawo.
Zastosowanie
Montaż skrzynki przyłączowej (rys. C)
♦
♦
♦
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania kosiarki.
Tak przyłóż skrzynkę przyłączową (1) do górnej
części rączki, by plastikowe kołki (13) znalazły się
nad wykonanymi w rączce otworami (14).
Kołki (13) skrzynki przyłączowej (1) całkowicie wciśnij w otwory w rączce.
Odpowiednio zgraj i przyłóż plastikową pokrywę (15)
do skrzynki przyłączowej (1).
Zamocuj pokrywę (15) obydwoma dostarczonymi
wkrętami.
Nastawianie wysokości koszenia (rys. I)
Ostrzeżenie! Najpierw odłącz kosiarkę od sieci i odczekaj, aż nóż całkowicie się zatrzyma.
Wysokość koszenia ustala się przez zmianę wysokości
ustawienia wszystkich kółek. Do wyboru są trzy pozycje.
♦
Zdejmij kosz (7).
♦
Obróć kosiarkę do góry spodem.
♦
Chwyć kółko (24) i wysuń oś z pozycji, w której
aktualnie się znajduje.
♦
Przesuń kółko (24) do góry lub do dołu do najbliższej
nowej pozycji.
Wskazówka: Przestawiaj kółka po kolei. Wysokość zmieniaj zawsze tylko o jedną pozycję.
Mocowanie dolnej części rączki (rys. D)
♦
♦
♦
Przełóż kabel przez odciążenie, by się nie rozłączył
w czasie koszenia.
Wymiana noża (rys. K)
Montaż
♦
Unieś klapę (8) i załóż kosz (7) na zaczepy (21).
Odciążenie przedłużacza (rys. H)
Wsuń obydwa końce dolnej części rączki (4) w przewidziane w tym celu otwory w kosiarce.
Wciśnij rączkę do oporu.
Zamocuj rączkę wkrętami (16).
2
Załączanie i wyłączanie (rys. G)
Usuwanie usterek
Załączanie
♦
Naciśnij i przytrzymaj guzik blokujący (25).
♦
Pociągnij dźwignię wyłącznika (2) w stronę rączki.
♦
Zwolnij guzik blokujący.
Gdyby kosiarka przestała prawidłowo pracować, znajdź
przyczynę na podstawie poniższych wskazówek. Dopiero
gdy nie zdołasz usunąć usterki, zwróć się do najbliższego autoryzowanego warsztatu serwisowego firmy
Black & Decker.
Ostrzeżenie! Najpierw wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Wyłączanie
♦
Zwolnij dźwignię wyłącznika (2).
Ostrzeżenie! Nigdy nie próbuj blokowania włączonego
wyłącznika.
Koszenie (rys. rys. N1 i N2)
Poniżej opisano, jak powinno się kosić, by osiągnąć optymalne wyniki pracy i zminimalizować niebezpieczeństwo
najechania kosiarką na przedłużacz.
♦
Ułóż kabel na trawie w pobliżu miejsca, w którym
chcesz rozpocząć koszenie (pozycja 1 na rysunku
N1).
♦
Załącz kosiarkę w opisany wyżej sposób.
♦
Dalej postępuj tak, jak pokazano na rysunku N1.
♦
Koś od pozycji 1 do pozycji 2.
♦
Obróć kosiarkę w prawo i kontynuuj koszenie w kierunku pozycji 3.
♦
Następnie obróć kosiarkę w lewo i prowadź ją w kierunku pozycji 4.
♦
Powtarzaj ten cykl aż do skoszenia całego trawnika.
Ostrzeżenie! Nigdy nie pracuj tak, jak pokazano na rysunku N2.
EdgeMax (rys. rys. J1 i J2)
Przy użyciu kosiarki EdgeMax można kosić trawę bezpośrednio przy krawędzi muru lub płotu (rys. J1).
Kosiarka EdgeMax umożliwia koszenie trawy dokładnie
do samej krawędzi trawnika (rys. J2).
♦
Ustaw kosiarkę równolegle do krawędzi trawnika.
♦
Tak prowadź kosiarkę (6) wzdłuż krawędzi trawnika,
by nieco poza nią wystawała (rys. J2).
Opróżnianie kosza
♦
♦
♦
Zwolnij dźwignię wyłącznika (2).
Zdejmij kosz (7).
Opróżnij kosz.
Ostrzeżenie! Gdy kosiarka nie jest używana, kabel (26)
można nawinąć na zaczepy (5), by w ten sposób bezpiecznie i wygodnie go przechować.
♦
Tak nawiń kabel na zaczepy (5), by utworzył na nich
ósemkę.
Możliwe środki
zaradcze
Kosiarka nie
działa
Kosiarka jest
wyłączona.
Załącz kosiarkę.
Uszkodzony
lub przepalony
bezpiecznik.
Wymień
bezpiecznik.
Za wysoka
trawa.
Zwiększ
wysokość
koszenia
i rozpocznij
koszenie
w miejscu, gdzie
trawa jest niska.
Zadziałał
wyłącznik
termiczny.
Odczekaj, aż
silnik się ochłodzi
i zwiększ
wysokość
koszenia.
Kosiarka działa Zadziałał
z przerwami.
wyłącznik
termiczny.
Odczekaj, aż
silnik się ochłodzi
i zwiększ
wysokość
koszenia.
Kosiarka
Za mała
pozostawia
wysokość
nierównomierny koszenia.
ślad lub silnik
jest przeciążony
Tępy nóż.
Zwiększ
wysokość
koszenia.
Odwrotnie
zamocowany
nóż.
Przenoszenie kosiarki
Ostrzeżenie! Najpierw odłącz kosiarkę od sieci i odczekaj, aż nóż całkowicie się zatrzyma.
♦
Kosiarkę można wygodnie przenosić za uchwyt (9).
Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy
♦
Możliwa
przyczyna
Wymień nóż.
Silnie
Sprawdź spód
zanieczyszczony kosiarki i w razie
spód kosiarki.
potrzeby oczyść
go. Zawsze
zakładaj przy tym
grube rękawice
ochronne.
Przechowywanie kabla (rys. M) (tylko
EMax32s)
♦
Usterka
Gdy trawa jest dłuższa niż około 10 cm, koś ją na
dwie raty, najpierw przy maksymalnej wysokości
koszenia, a następnie małej lub średniej.
Najlepiej jest kosić suchą trawę.
3
Prawidłowo
zamocuj nóż.
Dane techniczne
EMax32/ EMax32s
typ 2
Napięcie zasilania
Pobór mocy
VAC
230 - 240
W
1200
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
obr/min
3500
Wysokość koszenia
mm
20 - 60
Długość noża
mm
320
kg
7,4
Masa
Ważone częstotliwościowo przyśpieszenie drgań na rączce według normy EN 60335: = < 2,5 m/s2, niepewność
pomiaru = 1,5 m/s2.
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA HAŁASOWA
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyroby nr.
kat. EMax32 i EMax32s opisane w „Danych technicznych”
zostały wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 2006/42/EG, EN 60335-1, EN 60335-2-77.
2000/14/EG, kosiarki do trawy, L ≤ 50 cm, aneks VI,
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, ED Arnhem,
Holandia
Jednostka notyfikacyjna o nr id. 0344
Poziom hałasu zmierzony wg normy 2000/14/EG (artykuł
12, aneks III, L ≤ 50 cm):
Zmierzony poziom mocy akustycznej
93 dB(A)
niepewność pomiaru
3 dB(A)
Gwarantowany maksymalny
poziom mocy akustycznej
96 dB(A)
niepewność pomiaru
3 dB(A)
Wyroby te są zgodne także z dyrektywą 2004/108/EG.
By uzyskać więcej informacji, zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw handlowych Black & Decker
wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za sporządzenie
dokumentacji technicznej i składa tę deklarację w imieniu
firmy Black & Decker.
Kevin Hewitt
Wiceprezydent Global
Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
14/08/2012
4
Bezpieczeństwo, Konserwacja, Serwis
www.blackanddecker.eu
5
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Obsługa
Zakupiona kosiarka firmy Black & Decker jest przeznaczona do koszenia trawy. Urządzenie to nie nadaje się
do celów profesjonalnych.
♦
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
♦
Uwaga! Przy posługiwaniu się urządzeniami sieciowymi
przestrzegaj podstawowych przepisów bhp i wskazówek
zawartych w tej instrukcji, by zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i uszkodzenia ciała.
♦
Przed uruchomieniem kosiarki po raz pierwszy dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
♦
Przed użyciem kosiarki zapoznaj się też, jak się ją
wyłącza w razie niebezpieczeństwa.
♦
Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
♦
♦
♦
Zapoznanie się z kosiarką
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Dokładnie przeczytaj tę instrukcję. Zapoznaj się
z elementami obsługi kosiarki i jak należy ją prawidłowo eksploatować.
Nie pozwalaj używać kosiarki dzieciom ani innym
osobom, które nie potrafią się nią posługiwać.
Przestrzegaj lokalnych wytycznych, które określają
dopuszczalny wiek osób uprawnionych do pracy
z elektronarzędziami.
Nigdy nie używaj kosiarki, gdy w pobliżu znajdują
się jakieś osoby, a zwłaszcza dzieci i zwierzęta.
Pamiętaj, że za wypadki i szkody jest odpowiedzialny
użytkownik danego urządzenia.
♦
♦
♦
♦
Przygotowania
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Do koszenia wkładaj na nogi solidne obuwie na
szorstkiej podeszwie. Nie rób tego w otwartych sandałach ani tym bardziej boso. Dla ochrony kończyn
dolnych ubieraj długie spodnie.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy na terenie
koszenia nie ma gałęzi, kamieni, drutów ani innych
obcych przedmiotów.
Przed użyciem kosiarki sprawdź, czy nóż, nakrętka mocująca i mechanizm tnący nie są zużyte ani
uszkodzone. Upewnij się również, czy nakrętka
mocująca nóż jest dobrze dokręcona.
Przed użyciem kosiarki sprawdź, czy kabel sieciowy
i przedłużacz nie są uszkodzone lub zużyty. Jeśli
kable podczas użytkowania ulegnie uszkodzeniu
wyłącz kosiarkę natychmiast z sieci. NIE DOTYKAJ
PRZEWODU DOPÓKI WTYCZKA NIE ZOSTANIE
WYCIĄGNIETA Z GNIAZDKA SIECIOWEGO. Nie
używaj urządzenia , jeśli kabel jest uszkodzony lub
zużyty.
Na czas koszenia zakładaj okulary ochronne i ewentualnie maskę przeciwpyłową, gdy pracujesz w zapylonym otoczeniu. W razie nadmiernego hałasu
zakładaj specjalne nauszniki ochronne.
Chroń się przed porażeniem prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych przedmiotów (jak na
przykład metalowe poręcze, słupy latarni itp.).
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nigdy nie używaj kosiarki z uszkodzonymi urządzeniami zabezpieczającymi lub osłonami bądź gdy nie
są one prawidłowo zamocowane na swoim miejscu.
To samo dotyczy blachy kierującej i/lub kosza.
Kosiarkę eksploatuj tylko w dzień lub przy dobrym
sztucznym oświetleniu.
Nie wystawiaj kosiarki na działanie deszczu ani
nie używaj jej w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
W miarę możliwości nie koś mokrej trawy.
Zawsze utrzymuj stabilną postawę, zwłaszcza na
zboczach. Pamiętaj, że świeżo skoszona trawa jest
wilgotna i śliska. Nie używaj kosiarki na zbyt stromych stokach.
Na spadkach zawsze przemieszczaj kosiarkę w poprzek, a nigdy z góry na dół lub z dołu do góry. Szczególną ostrożność zachowuj przy zmianie kierunku.
Nie wolno kosić stromych zboczy.
Podczas pracy poruszaj się powoli. Nie ciągnij kosiarki na siebie i nie cofaj się .
Załącz kosiarkę zgodnie z instrukcją i trzymaj nogi
z dala od noża.
Nie załączaj kosiarki, jeśli znajdujesz się przed otworem wylotowym.
Nie przechylaj kosiarki przy załączaniu, chyba że
jest to bezwzględnie konieczne dla jej uruchomienia.
W takim przypadku unieś przód kosiarki, ale tylko
na tyle, na ile jest to niezbędne. Przy opuszczaniu
kosiarki na ziemię obie ręce utrzymuj w pozycji roboczej.
Przed uniesieniem lub przemieszczeniem kosiarki
w inne miejsce, zwłaszcza po terenie nieprzeznaczonym do koszenia, najpierw ją wyłącz i odczekaj
aż do zatrzymania noża.
Kosiarkę podnoś lub transportuj dopiero wtedy, gdy
nóż całkowicie się zatrzyma.
Ręce i nogi utrzymuj w wystarczającej odległości
od noża. Nigdy nie zbliżaj ich do obracających się
części.
Zachowuj odpowiedni odstęp od otworów wylotowych.
Przed pozostawieniem kosiarki bez nadzoru, przed
wymianą jakichkolwiek elementów, przed rozpoczęciem czyszczenia bądź przed uwolnieniem zablokowanego noża najpierw wyłącz urządzenie, wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego i upewnij się,
czy wszystkie obracające się elementy na pewno
się zatrzymały.
Gdyby kosiarka zaczęła silnie wibrować lub uderzyła
w jakiś obcy przedmiot, wyłącz ją i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Sprawdź, czy nie nastąpiło uszkodzenie kosiarki.
Cały czas obserwuj kabel sieciowy i utrzymuj go
z dala od noża.
Po wyłączeniu kosiarki silnik pracuje jeszcze przez
kilka sekund. Nigdy na siłę nie zatrzymuj noża.
Konserwacja i przechowywanie
♦
6
Przed użyciem sprawdź kosiarkę, czy nie jest uszkodzona, czy wszystkie ruchome elementy są prawidłowo zamontowane, czy jakieś części nie są pęk-
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Bezpieczeństwo innych osób
nięte, czy urządzenia zabezpieczające i wyłączniki
są całkowicie sprawne i czy jakieś inne usterki nie
zakłócają prawidłowej pracy urządzenia. Sprawdź,
czy kosiarka prawidłowo pracuje. Nie używaj kosiarki, gdy jakaś jej część jest niesprawna, urządzenia
zabezpieczające lub osłony są uszkodzone bądź
niezamontowane albo też wyłącznik nie działa prawidłowo. Naprawy lub wymiany wadliwych części
zlecaj wyłącznie jednemu z naszych autoryzowanych warsztatów serwisowych.
Często sprawdzaj kabel sieciowy, czy jest całkowicie
sprawny. W razie potrzeby zleć wymianę autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu, by nie narażać
się na porażenie prądem elektrycznym. Regularnie
kontroluj przedłużacz. W razie uszkodzenia niezwłocznie wymień go na nowy.
Wszystkie nakrętki i śruby muszą być dobrze dokręcone, gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy.
Sprawdzaj kosz pod względem zużycia i uszkodzeń.
W razie potrzeby wymień go na nowy. Nigdy nie
używaj kosiarki bez założonego kosza.
Gdy nie korzystasz z kosiarki, przechowuj ją w suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.
Upewnij się, czy nóż zamienny jest przeznaczony
konkretnie do tego typu kosiarki.
Stosuj tylko części zamienne i akcesoria dopuszczone przez Black & Decker.
♦
♦
Symbole ostrzegawcze
Na kosiarce umieszczono następujące symbole:
Uwaga! Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Nie wystawiaj kosiarki na działanie deszczu ani
nadmiernej wilgoci.
W razie uszkodzenia kabla lub przed rozpoczęciem wykonywania prac konserwacyjnych
wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego. W żadnym wypadku nie używaj urządzenia, jeśli kabel
jest uszkodzony.
Miej świadomość, że nóż jest ostry.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
kosiarek
♦
♦
♦
Zabrania się używania kosiarki przez dzieci i osoby
o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub
umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Nie dopuszczaj osób postronnych do miejsca
pracy.
Urządzenie to nie może być obsługiwane przez
osoby (w tym także dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, a także
nieposiadające doświadczenia ani wiedzy w tym
zakresie, chyba że pod nadzorem lub kierunkiem
doświadczonego użytkownika.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się kosiarką.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu
Black & Decker, by nie narażać się na porażenie
prądem elektrycznym.
Utrzymuj kabel z dala od noża.
Po wyłączeniu kosiarki nóż obraca się jeszcze
przez kilka sekund.
Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego
zmierzony wg wytycznych 2000/14/EG.
Pozostałe zagrożenia
Bezpieczeństwo elektryczne
Przy korzystaniu z elektronarzędzia występują dodatkowe
zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia rozgrzanych
elementów
♦
Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, noży i akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
Uwaga! Kosiarka ta jest podwójnie zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej.
♦
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu
Black & Decker, by nie narażać się na porażenie
prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo elektryczne można zwiększyć przez
zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego (30 mA).
Zastosowanie przedłużacza
♦
7
Używaj tyko takiego przedłużacza, który został dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy
przez elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne).
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Musi on nadawać się do pracy na wolnym powietrzu
i być odpowiednio oznakowany. Kabel HO5VV-F
o przekroju 1,5 mm2 i długości 30 m nie powoduje
zauważalnego spadku mocy. Przed zastosowaniem
sprawdź przedłużacz, czy nie jest uszkodzony lub
zużyty i nie wykazuje objawów starzenia. Wadliwy
przedłużacz wymień na nowy. Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie odwijaj z niego kabel.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Konserwacja
Kosiarka Black & Decker odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak
w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy, jest niezbędne jej regularne czyszczenie.
Uwaga! Wyłączaj urządzenie przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych i wyciągaj wtyczkę
sieciową.
♦
Dbaj o to, by kosiarka zawsze była czysta i sucha.
♦
Systematycznie czystym, suchym pędzlem malarskim czyść szczeliny wentylacyjne.
♦
Regularnie używaj tępego skrobaka do usuwania
trawy i brudu z kosiarki.
♦
Do czyszczenia kosiarki najlepiej nadaje się łagodny
roztwór mydlany i wilgotna szmata. Uważaj, by do
wnętrza nie dostała się woda i nigdy nie zanurzaj
w niej żadnych elementów kosiarki. Nie używaj żadnych środków ściernych ani rozpuszczalników.
Konserwacja noża
♦
♦
♦
♦
Cyklicznie czyść nóż z trawy i brudu.
Na początku sezonu dokładnie oceń stan noża.
Gdy nóż jest tępy, naostrz go bądź wymień.
W razie uszkodzenia lub zużycia noża wymień go
na nowy zgodnie z opisem w instrukcji obsługi narzędzia.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie
wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go
już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
8
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00186982- 10-09-2012
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF