DWE1622K | DeWalt DWE1622K MAG DRILL STAND instruction manual

511112-25 SK
Preložené z pôvodného návodu
DWE1622
Obrázok 1
x
k
e
a
m
n
d
rloa
ove
l
j
b
c
g
t
2
1
d
i
h
2
f
Obrázok 2
Obrázok 3
q
g
j
r
p
f
s
Obrázok 4
Obrázok 5
overload
u
d
rloa
ove
v
l
o
3
Obrázok 6
Obrázok 7
2
1
2
1
aa
d
2
1
aa
i
d
2
1
h
aa
d
Obrázok 8
Obrázok 9
a
ee
overload
n
dd
b
4
c
Obrázok 10
Obrázok 11
2
1
bb
2
i
1
z
y
cc
5
MAGNETICKÁ VŔTAČKA
DWE1622
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
V
Veľká Británia a Írsko
V
Typ
Príkon
W
Otáčky naprázdno
1. prevodový stupeň
min-1
2. prevodový stupeň
min-1
Maximálny priemer otvoru pri vŕtaní do ocele
s prstencovou vŕtacou frézou
mm
Držiak nástroja (plochá násada)
mm
Hmotnosť
kg
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického výkonu)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DWE1622
230
115
1
1 200
300
450
50
19
14,55
91,5
3,0
102,5
3,0
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená
podľa normy EN 61029:
Hodnota vibrácií ah
ah =
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
< 2,5
< 2,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 61029 a môže sa použiť
na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný
odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
6
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Poistky
Európa
Náradie 230 V
Veľká Británia a Írsko Náradie 115 V
10 A v napájacej sieti
16 A
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Upozorňuje na ostré hrany.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
12
DWE1622
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/
EC, EN 61029.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/EC a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident oddelenia pre vývoj a
konštrukciu výrobkov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 8. 2012
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a pokyny.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané akumulátorom (bez prívodného
kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
7
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný
odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
g) Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ elektrického náradia. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
8
c)
d)
e)
f)
g)
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť.
Mnoho nehôd býva spôsobených
zanedbanou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Špecifické doplnkové
bezpečnostné predpisy pre
magnetické vŕtačky
• Nepribližujte prsty k pracovnému priestoru.
• Vždy používajte ochranný kryt vŕtačky. Pred
zapnutím náradia sa uistite, či je riadne
uzavretý ochranný kryt.
• Vždy používajte bezpečnostnú reťaz.
• Magnetický stojan je vhodný na použitie na
oceli s hrúbkou najmenej 10 mm, s nulovou
vzduchovou medzerou medzi povrchom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
jadra elektromagnetu a montážnou plochou.
Zakrivenie, nátery a povrchové nerovnosti
vytvárajú vzduchovú medzeru. Dbajte na to,
aby bola vzduchová medzera čo najmenšia.
Vždy umiestnite stroj na rovnú plochu.
Neupínajte stojan na drobné alebo
nepravidelne tvarované objekty.
Vždy umiestnite stroj na plochu, ktorá je
zbavená hoblín, úlomkov, kovových pilín
a prachu.
Dbajte na to, aby bol magnet čistý a bez
zachytených nečistôt a kovových pilín.
Nezapínajte vŕtačku, ak nebude upevnená
a inštalovaná podľa týchto pokynov.
Nezapínajte vŕtačku pred kontrolou, či
je magnetický stojan pevne upevnený
k pracovnej ploche.
Nastavte stôl tak, aby vŕtacia fréza pred
začatím práce nezasahovala do obrobku.
Nevykonávajte na obrobku žiadne úpravy
rozvrhnutia, zostavenia alebo konštrukcie, ak
je píla zapnutá.
Pred zapnutím stroja sa uistite, či je správne
namontované príslušenstvo.
Vždy dodržujte odporúčané otáčky pre dané
príslušenstvo a materiál obrobku.
Nepoužívajte stroj na rovnakom obrobku, na
ktorom sa používa transformátorová zváračka.
Používajte iba vhodnú chladiacu kvapalinu.
Používajte iba univerzálnu chladiacu kvapalinu
na kov, ktorá je riediteľná vodou.
Nepoužívajte chladiacu kvapalinu pri vŕtaní
vo zvislom smere alebo pri vŕtaní nad hlavou.
Ponorte pracovný nástroj do reznej pasty
alebo pri týchto aplikáciách naň naneste
príslušný sprej.
• Nelejte chladiacu kvapalinu do nádobky, ak
je upevnená na držiaku. Zabráňte vniknutiu
chladiacej kvapaliny do motora vŕtačky.
• Pred použitím sa uistite, či bezchybne pracuje
posuvný kryt skľučovadla.
• Uistite sa, či kovové piliny alebo iné nečistoty
nepovedú k zablokovaniu funkcie.
• V prípade, kedy dôjde k zaseknutiu vŕtacej
násady, odpojte vŕtačku od siete a pred
opätovným spustením vŕtačky odstráňte
príčinu zablokovania.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobené odletujúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobené kontaktom
s príslušenstvom, ktoré sa zahrialo počas
použitia.
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím výrobku.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 magnetickú vŕtačku
1 ochranný kryt vŕtačky
3 rukoväti
1 náboj
1 bezpečnostnú reťaz
1 mazací systém
1 šesťhranný kľúč
1 trojčeľusťové skľučovadlo s adaptérom
1 kufrík
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1, 5)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
a. Spínač napájania/magnetu zapnuté/vypnuté
b. Vypínacie tlačidlo motora
c. Zapínacie tlačidlo motora
9
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
Volič prevodových stupňov
Magnetický držiak
Rukoväť posuvu
Náboj
Držiak nástrojov
Rýchloupínacia objímka
Ochranný kryt
Nádobka s chladiacou kvapalinou
Trubička s chladiacou kvapalinou
Regulátor prietoku
LED diódová kontrolka
Bezpečnostná reťaz (obr. 5)
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša magnetická vŕtačka DWE1622 je určená na
vŕtanie otvorov do povrchov oceľových konštrukcií.
Nevŕtajte farebné kovy.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
Táto magnetická vŕtačka je elektrické náradie na
profesionálne použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto
osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak
im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť. Deti by nemali byť nikdy
ponechané s týmto náradím bez dohľadu.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT náleží podľa normy
EN 61029 do konštrukčnej triedy I (ochrana
uzemnením). Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Modely s napájacím
napätím 115 V sa musia používať
s bezpečnostným izolačným
transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
10
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
• Žlto-zelený vodič pripojte k uzemňovacej
svorke.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla s 3 vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte napájací kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
násadcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
môže spôsobiť úraz.
Inštalácia stroja (obr. 2 – 5)
1. Zostavte rukoväť posuvu.
2. Upevnite ochranný kryt vŕtačky (j).
3. Podľa potreby pripojte systém mazania.
4. Umiestnite vŕtačku na čistú, rovnú a pevnú
plochu. Odstráňte všetky čiastočky, ktoré
môžu brániť úplnému kontaktu magnetického
stojana s montážnou plochou.
5. Pripojte a dotiahnite bezpečnostnú reťaz (o).
MONTÁŽ ZOSTAVY RUKOVÄTI POSUVU
(OBR. 1, 2)
Rýchloupínaciu rukoväť posuvu je možné upevniť
jednoduchým spôsobom ako na ľavú, tak i na
pravú stranu vŕtačky.
1. Naskrutkujte všetky tri rukoväti posuvu (f) na
náboj (g).
2. Pri zasúvaní hriadeľa náboja do otvoru (q)
držte stlačené tlačidlo (p).
3. Uvoľnite tlačidlo.
MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU VŔTAČKY
(OBR. 3)
1. Držte ochranný kryt (j) pred držiakom
nástrojov, zarovnajte drážky v kryte s otvormi
vo vŕtačke.
2. Upevnite skrutku (r) do otvoru (s), ktorý sa
nachádza v prednej časti rámu.
VAROVANIE: Vždy používajte
ochranný kryt vŕtačky.
VAROVANIE: Nepoužívajte mazací
systém pri vŕtaní vo zvislej polohe
alebo pri vŕtaní nad hlavou.
UPEVNENIE BEZPEČNOSTNEJ REŤAZE
(OBR. 5)
Pretiahnite dodanú bezpečnostnú reťaz (o) cez
rukoväť náradia a cez obrobok a riadne ju zaistite.
VAROVANIE: Vždy používajte
bezpečnostnú reťaz.
Montáž a demontáž
príslušenstva (obr. 6)
V držiaku nástrojov (h) je možné upnúť prstencové
vŕtacie frézy s upínacou stopkou s priemerom
19 mm s dvoma plôškami.
VAROVANIE: Ozubenie vŕtacej frézy
je veľmi ostré a môže byť nebezpečné.
1. Otvorom v strede upínacej stopky vŕtacej frézy
pretiahnite vodiaci čap.
MONTÁŽ MAZACIEHO SYSTÉMU (OBR. 1, 4)
2. Zatlačte nahor rýchloupínaciu objímku (i).
Mazací systém je možné použiť pri horizontálnych
vŕtacích prácach (vŕtačka sa používa vo zvislej
polohe).
3. Zasuňte vŕtaciu frézu s vodiacim čapom
a otáčajte s ňou, pokým plôška nenarazí na
zaisťovací kolík. Hneď ako plôška narazí na
zaisťovací kolík, objímka zapadne smerom
dole.
1. S nádobkou na chladiacu kvapalinu (k)
umiestnenou do magnetického držiaka (e),
namontujte magnetický držiak na oceľový pás
(t) na jednej alebo druhej strane náradia.
4. Skontrolujte, či je vŕtacia fréza v upínacom
puzdre správne upnutá.
2. Pripevnite k nádobke na chladiacu kvapalinu
trubičku (l):
5. Zdvihnite objímku (i), aby došlo k uvoľneniu
frézy.
a. Odskrutkujte maticu (u) a naskrutkujte ju na
trubičku.
b. Nasuňte trubičku na prírubu a dotiahnite
maticu.
3. Pripevnite trubičku k rýchlospojke (v) na
prevodovke.
a. Zatlačte trubičku pre chladiacu kvapalinu (l)
do otvoru.
b. Ak chcete trubičku vybrať, zatlačte dovnútra
objímku na spojke (v) a vytiahnite trubičku
zo spojky.
Ak chcete mazací systém používať, nádobka
(k) musí byť naplnená dostatočným množstvom
chladiacej kvapaliny.
Plnenie nádobky chladiacou kvapalinou
1. Uistite sa, či je uzavretý regulátor prietoku (m).
2. Odskrutkujte viečko (x).
3. Naplňte nádobku dostatočným množstvom
kvapaliny zriedenej vodou.
TROJČEĽUSŤOVÉ SKĽUČOVADLO (OBR. 10)
Trojčeľusťové skľučovadlo DEWALT (y) je možné
namontovať pomocou adaptéra (z), aby bolo
umožnené upínanie vrtákov rôznych veľkostí.
Pokyny pre montáž nájdete v časti Vkladanie
a vyberanie príslušenstva.
POZNÁMKA: Ak je namontované skľučovadlo,
bude možno nutné nastavenie polohy motora.
Pokyny nájdete v časti Nastavenie výšky motora.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Nastavenie otáčok (obr. 7)
VAROVANIE: Nemeňte prevodový
stupeň v maximálnych otáčkach alebo
počas použitia vŕtačky.
Toto náradie je vybavené voličom dvoch
prevodových stupňov, ktorý umožňuje zmenu
pomeru rýchlosti a momentu.
4. Naskrutkujte viečko.
11
1. Vytočte páčku voliča prevodového stupňa
(d) z dorazovej drážky a nastavte ju na
požadovaný prevodový stupeň.
2. Zaistite páčku voliča späť do dorazovej drážky.
NÍZKE OTÁČKY A VYSOKÁ HODNOTA
MOMENTU:
Pre nízke otáčky a vysokú hodnotu
momentu (priemer vŕtanej diery 32 až
50 mm) by mal byť žltý bod (aa) zarovnaný
s polohou 1.
VYSOKÉ OTÁČKY A NÍZKA HODNOTA
MOMENTU:
Pre vysoké otáčky a nízku hodnotu
momentu (priemer vŕtanej diery 12 až
30 mm) by mal byť žltý bod (aa) zarovnaný
s polohou 2.
vŕtanie neurýchli, ale zníži výkon
náradia a môže skrátiť jeho
prevádzkovú životnosť.
• Ak dôjde k zaseknutiu príslušenstva,
zastavte motor a pred pokračovaním
v práci mierne vytiahnite
príslušenstvo z obrobku von.
• Vždy používajte bezpečnostnú reťaz.
• Vždy používajte ochranný kryt
vŕtačky.
Zapnutie a vypnutie (obr. 1, 8)
Z dôvodu zaistenia správnej funkcie musí byť
náradie spustené nižšie popísaným spôsobom.
ZAPNUTIE A VYPNUTIE NAPÁJANIA
POZNÁMKA: Niekedy môže byť nevyhnutné
mierne otočenie vretenom rukou, aby došlo
k dokončeniu zmeny prevodového stupňa.
Pripojte náradie k elektrickej sieti.
Nastavenie výšky motora
(obr. 11)
POZNÁMKA: Hneď ako bude napájanie zapnuté,
dôjde k automatickej aktivácii magnetu.
Výška motora môže byť nastavená tak, aby bola
prispôsobená výška pracovného nástroja nad
povrchom obrobku.
1. Povoľte skrutku posuvu motora (bb) pomocou
dodaného šesťhranného kľúča (cc).
2. Nastavte motor do požadovanej výšky.
3. Pevne dotiahnite skrutku pomocou
šesťhranného kľúča, aby došlo k riadnemu
zaisteniu motora v požadovanej výške.
Pred použitím
Najskôr si na odpadovom materiáli vyskúšajte
niekoľko vrtov, aby ste si vytvorili návyk v ovládaní
stroja.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania.
• Vyvíjajte na náradie iba mierny
prítlak. Nadmerný tlak na náradie
12
Ak chcete náradie zapnúť, nastavte spínač
napájania/magnetu (a) do polohy zapnuté.
Ak chcete náradie vypnúť, nastavte spínač
napájania/magnetu do polohy vypnuté.
ZAPNUTIE A VYPNUTIE MOTORA VŔTAČKY
Motor vŕtačky môže byť spustený len vtedy, ak je
aktivovaný magnet.
Ak chcete motor vŕtačky zapnúť, stlačte zelené
tlačidlo (c) na spínači motora.
Ak chcete motor vŕtačky vypnúť, stlačte červené
tlačidlo (b) na spínači motora.
OBNOVENIE FUNKCIE STROJA
Ak dôjde počas práce k výpadku elektrického
prúdu alebo ak dôjde k poškodeniu akéhokoľvek
bodu magnetického spojenia, funkcia stroja musí
byť obnovená.
1. Najskôr vypnite motor vŕtačky a potom spínač
napájania/magnetu.
2. Uistite sa, či je pracovný priestor čistý.
3. Zapnite spínač napájania/magnetu.
Vŕtanie otvoru (obr. 1)
1. Do priestoru vŕtania vždy privádzajte vhodnú
chladiacu kvapalinu.
2. Spustite ochranný kryt (j) tak, aby bol vŕtaný
povrch zakrytý.
3. Uistite sa, či je hrot vrtáka alebo vodiaci vrták
frézy umiestnený v bode, v ktorom má byť
vyvŕtaný otvor.
4. Stlačte zelené tlačidlo (c) na spínači motora,
aby došlo k spusteniu motora.
5. Pomocou rukoväti posuvu (f) pomaly
zapúšťajte pracovný nástroj do obrobku.
6. Pri začatí vŕtania mierne pritlačte, aby došlo
k vyvŕtaniu počiatočného bodu.
7. Pokračujte s vyvíjaním dostatočného tlaku,
aby bol dosiahnutý hladký plynulý vrt.
Nepoužívajte nadmernú silu.
POZNÁMKA: Ak bude vyvíjaný príliš veľký
tlak, bude blikať (červeno) LED diódová
kontrolka (n). Ak dôjde k takej situácii, znížte
tlak vyvíjaný na náradie tak, aby táto kontrolka
prestala blikať a aby iba svietila (zeleno).
8. Venujte veľkú pozornosť situácii pred
prechodom vrtáka obrobkom, aby ste zabránili
štiepaniu materiálu.
9. Po ukončení práce a pred odpojením od
elektrickej siete vždy vypnite motor, magnet
a napájanie v tomto presnom poradí.
OCHRANA PROTI PREŤAŽENIU
Táto magnetická vŕtačka DEWALT je vybavená
ochrannou funkciou proti preťaženiu, aby sa
zabránilo poškodeniu motora, ak dôjde počas
práce k jeho nadmernému preťaženiu.
Ak bude na náradie vyvíjaný príliš veľký tlak, bude
blikať LED diódová kontrolka (n). Ak dôjde k takej
situácii, znížte tlak vyvíjaný na náradie tak, aby
táto kontrolka prestala blikať a aby iba zeleno
svietila. Ak nedôjde k požadovanému zníženiu
tlaku, ochranná funkcia proti preťaženiu spôsobí
odpojenie napájania a v tejto situácii bude LED
diódová kontrolka svietiť červeno. Ak chcete v tejto
situácii obnoviť funkciu náradia, nechajte vŕtačku
niekoľko sekúnd v chode naprázdno. To umožní
vychladnutie motora pred obnovením vŕtania.
Podmienky vŕtania
Ľahkosť, s akou je možné materiál vŕtať, závisí
od niekoľkých faktorov, ktoré zahŕňajú pevnosť
v ťahu a odolnosť proti oteru. Zatiaľ čo obvyklé
kritériá sú tvrdosť a pevnosť, medzi materiálmi
môžu existovať široké škály možností strojového
obrábania vykazujúce podobné fyzické vlastnosti.
Podmienky vŕtania závisia od požiadaviek
týkajúcich sa životnosti náradia a opracovania
vŕtaného povrchu. Tieto podmienky sú ďalej
obmedzené odolnosťou nástroja a obrobku,
mazaním a výkonom stroja, ktorý je k dispozícii.
Čím je materiál tvrdší, tým nižšia je rezná rýchlosť.
Niektoré materiály s malou tvrdosťou obsahujú
brúsne substancie spôsobujúce rýchle
opotrebovanie rezných hrán pri vysokých
otáčkach. Rýchlosť posuvu podlieha stabilite
nastavenia, množstvu odoberaného materiálu,
povrchovej úprave a dostupnému výkonu stroja.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte napájací kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
násadcov alebo pred opravami.
Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe
vypnuté. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
Vŕtanie s prstencovými
vŕtacími frézami
Odpájacie uhlíky
Prstencové vŕtacie frézy vykonávajú rez materiálu
iba po obvode vŕtaného otvoru, presnejšie
nepremenia celý otvor na piliny. Výsledkom je to,
že na vyvŕtanie otvoru stačí menej energie než pri
použití klasického plného vrtáka.
Hneď ako sa bude blížiť koniec prevádzkovej
životnosti uhlíkov, motor sa automaticky
zastaví a bude nutné vykonať údržbu náradia.
Uhlíky nie sú opraviteľné. Odovzdajte náradie
autorizovanému servisu DEWALT.
Ak vŕtate s prstencovou vŕtacou frézou, nie je
potrebné vyvŕtať vodiaci otvor.
VAROVANIE: Nedotýkajte sa vŕtacej
frézy alebo častí náradia v jej blízkosti
ihneď po ukončení práce, pretože
môžu byť veľmi horúce a môžu
spôsobiť popáleniny.
Zaistite, aby nebol nikto v priestore,
do ktorého odpadávajú kovová jadrá
vŕtaných otvorov.
Mazanie
V HORIZONTÁLNOM REŽIME
• Upravte prietok kvapaliny podľa potreby
regulátorom (m) (obr. 1).
• Ak sú odvrtávané stružliny modrasté, pridajte
viac chladiacej kvapaliny.
13
PRÁCE VO VERTIKÁLNOM REŽIME ALEBO
PRÁCE VYKONÁVANÉ NAD HLAVOU
Ponorte pracovný nástroj do reznej pasty alebo
naň naneste vhodný sprej.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
likvidovať v bežnom domovom odpade.
NAMAŽTE DRÁHU POSUVU (OBR. 9)
Dráha posuvu by mala byť pravidelne mazaná
mazivom, aby bol zaistený hladký chod.
• Zdvihnite jednotku motora do najvyššej
možnej polohy.
• Namažte rybinovú vodiacu drážku (dd) po
oboch stranách.
• Namažte ozubnicu (ee).
Pri opakovanom používaní sa môže ozubnica
uvoľniť. Ak je to nutné, nastavte 5 samosvorných
nastavovacích skrutiek na ľavej strane. Postupne
skrutky doťahujte tak, aby sa ozubnica v rybinovej
vodiacej drážke pohybovala voľne, ale aby
nedochádzalo k chveniu motora.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
zst00241790 - 22-07-2014
14
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
15
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising