DCS373 | DeWalt DCS373 CORDLESS CIRCULAR SAW instruction manual

www.
.eu
DCS373
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
5
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
21
English (original instructions)
39
Español (traducido de las instrucciones originales)
54
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
71
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
88
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
105
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
122
Português (traduzido das instruções originais)
137
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
154
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
169
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
185
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
202
Copyright DEWALT
2
Figure 1
b
a
u
d
e
l
e
c
n
m
o
k
d
i
h
f
g
j
Figure 2
Figure 3
m
i
i
1
Figure 4
Figure 5
p
r
f
q
s
t
Figure 6
f
q
r
s
r
q
t
2
f
Figure 7
Figure 8
A
d
c
B
d
Figure 9
13 mm
(1/2")
3
Figure 10
n
o
Figure 11
4
DANSK
140 mm (5-1/2") 18 V TRÅDLØS METALRUNDSAV,
DCS373
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Tekniske data
Spænding
Type
Effekt
Hastighed uden belastning
Klingediameter
Maksimal skæredybde
Huldiameter
Vægt (uden batteripakke)
W
min-1
mm
mm
kg
DCS373
18
1
460
3700
140
43
20
3,76
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
(lydtryk)
(lydtrykusikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
VDC
Et skøn over vibrationsudsættelsen
skal tage højde for tiden, hvor
værktøjet er slukket eller tændt uden
at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til
EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah for skæring i metal
ah,M =
m/s2
3,1
Usikkerhed K =
m/s2
1,5
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
VDC
Ah
kg
Oplader
Forsyningsspænding
Batteritype
Anslået opladningstid
min
Vægt
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
VAC
30
(1,5 Ah-batteripakker)
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(3,0 Ah-batteripakker)
0,49
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
70
(4,0 Ah-batteripakker)
5
DANSK
Sikringer:
Europa
230 V værktøj
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
EF-konformitetserklæring
MASKINDIREKTIV
DCS373
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
tekniske data er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne af
DEWALT.
6
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
24.12.2012
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner -Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
c) Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
DANSK
d)
e)
f)
Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
7
DANSK
c)
d)
enkelt type. Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, så som papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
berøring. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Sikkerhedsanvisninger for alle save
a)
FARE: Hold hænderne væk fra
skærefeltet og klingen. Hold den anden
hånd på hjælpehåndtaget eller motorhuset.
Hvis begge hænder holder saven, kan de ikke
skæres af klingen.
b) Ræk ikke ned under arbejdsemnet.
Afskærmningen kan ikke beskytte dig mod
klingen under arbejdsemnet.
c) Justér skæredybden til arbejdsemnets
tykkelse. Mindre end en fuld tand af
klingetænderne skal være synlig under
arbejdsemnet.
d) Hold aldrig det stykke, der skæres, i
hænderne eller hen over benet. Fastgør
arbejdsemnet til en stabil platform. Det er
vigtigt at støtte arbejdsemnet ordentligt for at
undgå, at kroppen udsættes for arbejdsemnet,
at klingen binder, eller at man mister kontrollen.
e) Hold det elektriske værktøj ved hjælp af de
isolerede greb, når værktøjet under arbejdet
kan komme i kontakt med skjulte ledninger.
Kontakt med en strømførende ledning vil også
gøre uafdækkede metaldele på værktøjet
strømførende og give brugeren elektrisk stød.
f) Ved kløvning skal der altid bruges et
kløvningshegn eller en ligekantet skinne.
Dette forbedrer snittets nøjagtighed og mindsker
risikoen for, at klingen binder.
8
g) Brug altid klinger, hvis dornhuller har den
rigtige størrelse og form (diamantformede
i stedet for runde). Klinger, der ikke passer til
savens monteringssystem, vil køre ekscentrisk
og medføre, at man mister kontrollen.
h) Brug aldrig beskadigede eller forkerte
klingepakninger eller bolte. Klingepakningerne
og bolten er specialfremstillet til din sav, til
optimal ydelse og sikker brug.
Yderligere særlige sikkerhedsregler
ÅRSAGER TIL OG FOREBYGGELSE AF TILBAGESLAG
– Tilbageslag er en pludselig reaktion på en
indeklemt, bundet eller forkert indstillet savklinge,
der medfører, at en sav ude af kontrol løftes op
og ud af arbejdsemnet mod operatøren;
– Når klingen er indeklemt eller bundet, fordi
savsnittet lukker om klingen, stopper klingen,
og motoren reagerer ved hurtigt at skubbe
værktøjet tilbage mod operatøren;
– Hvis klingen bliver forvredet eller sætter sig
skævt i snittet, kan tænderne i bagenden af
klingen grave sig ned i træets overflade, så
klingen springer ud af savsnittet og tilbage mod
operatøren.
Tilbageslag forekommer ved fejlagtig anvendelse
af saven og/eller under uhensigtsmæssige
arbejdsprocesser eller arbejdsbetingelser, og kan
undgås når følgende forholdsregler overholdes:
a) Hold godt fast i saven med begge hænder
og hold dine arme på en sådan måde, at
de er klar til at modstå tilbageslag. Anbring
din krop på den ene eller den anden
side af klingen, men ikke i lige linje med
klingen. Tilbageslag kan få saven til at springe
tilbage, men tilbagespringskræfter kan styres
af operatøren, hvis passende forholdsregler
træffes.
b) Hvis klingen binder, eller hvis skærearbejdet
skal afbrydes, slippes aftrækkeren og saven
holdes stille i materialet, indtil klingen står
helt stille. Forsøg aldrig at fjerne saven fra
arbejdsemnet eller trække saven bagud
med klingen i bevægelse. Det kan medføre
tilbageslag. Find årsagen til at klingen binder,
og foretag de nødvendige ændringer.
c) Når en sav startes op igen i arbejdsemnet,
skal savklingen centreres i snittet, og det
skal kontrolleres, at savtænderne ikke har
sat sig fast i materialet. Hvis savklingen binder,
kan den bevæge sig opad eller slå tilbage fra
arbejdsemnet, når værktøjet startes på ny.
DANSK
d) Sørg for tilstrækkelig støtte til store paneler
for at mindske risikoen for, at klingen
indeklemmes og slår tilbage. Større plader
kommer til at hænge på grund af deres egen
vægt. Panelet skal understøttes på begge sider,
tæt på skærelinjen og tæt på kanterne.
e) Brug ikke sløve eller beskadigede klinger.
Uskarpe eller forkert monterede klinger giver
et snævert savsnit med for stor friktion,
klingebinding og tilbageslag.
f) Låsehåndtagene til justering af klingedybde
og smigvinkel skal være stramme og
fastgjort, før der skæres. Hvis klingejusteringen
rykker sig under skærearbejdet, kan det
medføre binding og tilbageslag.
g) Vær især forsigtig ved savning i eksisterende
vægge eller andre uoverskuelige område.
Hvis klingen stikker ud gennem materialet,
kan den skære i genstande, der kan forårsage
tilbageslag.
Sikkerhedsinstruktioner for nederste
beskyttelsesskærm
a) Kontroller først, at den nederste
beskyttelseskappe lukker korrekt,
hver gang maskinen skal bruges.
Anvend aldrig saven, hvis den nederste
beskyttelseskappe ikke kan bevæges
frit og ikke lukker sig øjeblikkeligt. Den
nederste beskyttelseskappe må aldrig
klemmes eller bindes fast i åbnet stilling.
Hvis saven falder ned ved et uheld, kan den
nederste beskyttelseskappe blive bøjet. Åbn
beskyttelseskappen med tilbagetrækshåndtaget
og overbevis Dem om, at den kan bevæges frit
og hverken berører savklingen eller andre dele
ved alle skærevinkler og -dybder.
b) Kontroller af fjedrene til den nederste
beskyttelseskappe fungerer ordentligt.
Få udført service på maskinen, før den
bruges igen, hvis beskyttelseskappen og
fjederen ikke fungerer korrekt. Den nederste
beskyttelseskappe kan gå trægt, hvis der er
beskadigede dele, klæbrige rester eller større
spånaflejringer i kappen.
c) Den nederste beskyttelseskappe må kun
åbnes manuelt i forbindelse med specielle
snit, f.eks. „dyk – og vinkelsnit”.
Åbn den nederste beskyttelseskappe med
tilbagetrækshåndtaget og slip håndtaget
igen, så snart savklingen er trængt ned
i arbejdsemnet. Ved alle andre former for
savning skal den nederste beskyttelseskappe
fungere automatisk.
d) Læg aldrig saven fra Dem på et arbejdsbord
eller på jorden, uden at den nederste
beskyttelseskappe dækker savklingen. En
ubeskyttet savklinge med efterløb vil få saven
til at flytte sig baglæns og vil save i alting, der
kommer i vejen for den. Derfor er det vigtigt at
holde øje med savens efterløbstid.
BEMÆRK: Selv om de ovennævnte informationer
henviser til træ, kan denne sav kun bruges til at
skære i metal. Under skæring i metal kan der opstå
tilbageslag.
Ekstra specielle
sikkerhedsinstruktioner for rundsave
• Anvend ingen slibehjul eller -klinger.
• Anvend ikke vandfødningstilbehør.
• Forsøg ikke at skære i rustfrit
stål,armeringsjern, hærdet eller
varmebehandlet stål, støbejern, murværk
eller ukendte materialer
• Brug klemmer eller en anden praktisk måde
på at sikre og understøtte arbejdsemnet
til et stabilt underlag. Hvis du holder fast i
arbejdsemnet med din hånd eller krop, vil det
være ustabilt, og det kan medføre, at du mister
kontrollen over det.
• Placér dig på den ene side af klingen, men
ikke på linje med savklingen. TILBAGESLAG
kan få saven til at springe bagud (se
Årsager til og undgåelse af tilbageslag og
TILBAGESLAG).
• Udluftningshuller dækker ofte bevægelige
dele og bør undgås. Løstsiddende tøj, smykker
eller langt hår kan blive fanget i bevægelige dele.
• Bær høreværn. Udsættelse for støj kan føre til
tab af høreevne.
• Bær en støvmaske. Udsættelse for
støvpartikler kan give vejrtrækningsproblemer og
eventuelt personskade.
• Undlad at bruge klinger med større eller
mindre diameter end anbefalet. Den rette
klingekapacitet opnås ved at se de tekniske
data. Brug kun de klinger, der er angivet i
denne vejledning, jf. EN 847-1.
• Når det ikke er i brug, læg rundsaven på
en stabil overflade med skosiden nedad,
hvor den ikke vil vælte eller falde ned. Nogle
værktøjer med store batteripakker vil stå lodret
på batteripakken, men kan let væltes.
9
DANSK
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af
rundsave.
– Skader forårsaget af berøring af de roterende
dele eller varme dele på værktøjet.
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning
af tilbehøret.
– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv,
der dannes, når der arbejdes i træ.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
blive overophedet og kan eksplodere
og medføre person- og produktskader.
Oplad ikke ikke-genopladelige batterier.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at
sikre, at de ikke leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte
forhold, når opladeren er tilsluttet
til strømforsyningen, kan den blive
kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende
art som for eksempel, men ikke
begrænset til slibestøv, metalspåner,
ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens
huller. Tag altid stikket til opladeren ud
fra kontakten, når der ikke er indsat en
batteripakke. Tag stikket til opladeren ud
før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er omtalt
i denne manual. Opladeren og batteripakken er
specielt designet til at arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan
medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
PLACERING AF DATOKODEN (FIG. 1)
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
Datokoden (u), som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil reducere risikoen
for beskadigelse af elstikket og ledningen.
Eksempel:
2013 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for DCB105 batterioplader.
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad
ikke nogen flydende væsker komme
ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For
at reducere risikoen for kvæstelser,
oplad kun DEWALT genopladelige
batteripakker. Andre batterityper kan
10
• Sørg for at ledningen er placeret, så den
ikke bliver trådt på, snublet over eller på
anden måde bliver genstand for skader eller
belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er
absolut nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt
forlængerledning kan resultere i risiko for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Når en oplader benyttes udendørs, find
altid et tørt sted og brug en passende
forlængerledning til udendørs brug. Brug
af en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
• Blokér ikke ventilationshullerne på
opladeren. Ventilationshullerne findes oven
på og på siderne af opladeren. Anbring
opladeren på afstand af alle varmekilder.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller
stikket er beskadiget — få dem omgående
udskiftet.
DANSK
• Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et hårdt slag er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
• Demontér ikke opladeren, tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående
udskiftes af producenten, hans forhandler eller
lignende kvalificeret person for at forebygge
enhver risiko.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før
forsøg på nogen form for rengøring. Dette vil
reducere risikoen for elektrisk chok. Fjernelse
af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på standard
230 V husholdningsstrøm. Forsøg ikke at
bruge den med en anden strømstyrke. Dette
gælder ikke for opladere til køretøjer.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DCB105 opladeren accepterer 10,8 V, 14,4 V og
18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB180, DCB181, DCB182
and DCB183) batteripakker.
Denne oplader kræver ingen justering og er designet
til at være så brugervenlig som mulig.
Opladningsprocedure (fig. 2)
1. Indsæt opladeren i en passende 230 V udgang,
før batteripakken indsættes.
2. Indsæt batteripakken (i) i opladeren og
kontrollér, at pakken sidder godt fast i
opladeren. Det røde (opladnings) lys vil blinke
hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og
levetid for Li-Ion batterier skal batteripakken lades
helt op, før den anvendes første gang.
Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
x
oplader
––
––
––
––
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri
problem pakke eller
oplader
–––––––––––––––––
•••••••••••
problem ledningsnet
•• •• •• •• •• ••
–– • –– • –– • –– •
Denne oplader vil ikke oplade en defekt
batteripakke. Opladeren vil angive defekt batteri ved
at nægte at lyse eller ved at vise problem pakke eller
oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med
opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter
for at blive kontrolleret.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
ge.
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
En kold batteripakke vil oplade med ca. halvdelen
af hastigheden for en varm batteripakke.
Batteripakken vil oplade ved den lavere hastighed
gennem hele opladningscyklussen og vil ikke vende
tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
11
DANSK
Batteripakken er ikke fuldt opladet, når du køber
det. Før du bruger batteripakken og opladeren, læs
sikkerhedsinstruktionerne nedenfor og følg derefter
de angivne procedurer.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Oplad ikke eller brug batteripakken i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteripakken fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren.
Foretag ikke nogen ændringer på
batteripakken, så den kan passe ind i en ikke
kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Batteripakke
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
BATTERITYPE
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand
eller andre væsker.
DCS373 kører på 18 volt batteripakker.
• Opbevar eller brug ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller overstige 40 °C
(105 °F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
• For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken er fuldt opladet før brug.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken. Hvis batteripakken er
revnet eller beskadiget, indsæt den ikke
i opladeren. Undgå at mase, tabe eller
beskadige batteripakken. Anvend ikke
en batteripakke eller oplader, der har
fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden
vis (f.eks. stukket med en nål, slået med
en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske
stød. Beskadigede batteripakker
skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan
stå oprejst på batteripakken, men kan
være lette at vælte.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
12
DCB180, DCB181, DCB182 eller DCB183
batteripakker kan bruges. Se Tekniske data for
flere informationer.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt
tømt for opladning. Batteripakken skal genoplades
før brug.
Mærkater på oplader og
batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Batteri oplader.
Batteri opladt.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
DANSK
x
Problem pakke eller oplader.
Problem ledningsnet.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1, 4–6)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
a. Udløserkontakt
Beskadigede batteripakker må ikke
oplades.
b. Udløser kontaktens startspærreknap
Må kun anvendes med DEWALTbatteripakker, andre kan eksplodere og
medføre person- og materielskader.
d. Spindellåseknap
Må ikke udsættes for vand.
g. Nederste beskyttelsesskærm
Defekte ledninger skal udskiftes
omgående.
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
c. Dybdejusteringsgreb
e. Savsnitsindikator
f. Klingens fastspændingsskrue
h. Nederste beskyttelsesskærms
tilbagetrækningsgreb
i. Batteripakke
j. Skuevindue
k. Sko
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af
batteripakken.
l. Sekskantnøgle
m. Batteriets udløsningsknap
n. Hovedhåndtag
o. Hjælpehåndtag
Destruér ikke batteripakken.
Kan oplade Li-Ion-batteripakker.
Se Tekniske data vedrørende
opladningstid.
p. Brændstofmålerknap (fig. 4)
q. Indvendig klemskive (fig. 5, 6)
r. Udvendig klemskive (fig. 5, 6)
s. Savspindel (fig. 5, 6)
t. Klinge (fig. 5, 6)
TILSIGTET BRUG
Kun til indendørs brug.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Trådløs metalrundsav
1 30 tandet klinge
1 Sekskantnøgle
2 Li-ion batteripakker (M2 modeller)
1 Værktøjskasse
1 Oplader
1 Brugsvejledning
1 Eksplosionstegning
BEMÆRK: Batteripakker, opladere og
værktøjskasser er ikke inkluderede i N-modeller.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
Denne metalrundsav er beregnet til professionel
brug til skæring i tynde målemetalplader og små
strukturelle forme i metal.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Denne metalrundsav er en professionel
værktøjsmaskine. LAD IKKE børn komme i kontakt
med værktøjet. Overvågning er påkrævet, når
uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
ADVARSEL: Udfør ikke dyksnit eller
lommesnit med denne sav.
13
DANSK
VINDUE (FIG. 1)
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
FORSIGTIG: Anvend ikke olie eller
skærevæsker til metalrundsaven.
Anvend ikke rensevæsker til
at rengøre ruden. Rensevæsker,
skærevæsker eller olier kan beskadige
plastikken i ruden og forstyrre sikker
betjening af saven.
SAMLING OG JUSTERING
Saven er udstyret med et skuevindue (j) på siden af
den øverste beskyttelsesskærm. Dette vindue gør
det muligt for brugeren at se en skærelinje på det
materiale, der skal skæres.
SAVSKO (FIG. 1)
Foran på savskoen (k) findes en savsnitsindikator
(e), der gør det muligt for operatøren at lade saven
glide langs med skærelinjerne. Når skærelinjen rettes
ind efter indhakket foran på skoen og centreres ved
hjælp af den ændrede V-formede savsnitsindikator,
kan operatøren holde klingen i linje med skærelinjen.
Hvis skærelinjen er synlig gennem den smalleste del
af savsnitsindikatoren, vil klingen køre direkte over
skærelinjen.
ARBEJDSLYS
Saven er udstyret med et arbejdslys, der
aktiveres, når udløserkontakten trykkes ned.
Lyset vil automatisk gå ud 20 sekunder efter, at
udløserkontakten udløses. Hvis udløserkontakten
forbliver trykket ind, vil arbejdslyset forblive tændt.
BEMÆRK: Arbejdslysene er til belysning af den
aktuelle arbejdsoverflade og er ikke beregnet til brug
som en lommelygte.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontrollér altid, at batteripakken svarer
til spændingen på mærkepladen. Kontrollér
også, at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
14
Brug af forlængerledning
ADVARSEL: Arbejd ikke med saven
med et beskadiget eller manglende
udsynsrude. Hvis vinduet er beskadiget
eller mangler, få saven serviceret hos
et autoriseret servicecenter. Hvis du
arbejder med saven uden vinduet,
kan metalspåner flyve gennem
beskyttelsesskærmen og medføre
personskader.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen
former for justering eller af-/
påmontering af værktøjsdele eller
tilbehør. Utilsigtet start kan forårsage
personskade.
ADVARSEL: Anvend kun DEWALTbatteripakker og -opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (fig. 3)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken er fuldt opladet. Lyset går ud uden
advarsel, når batteriet er fuldt opladet.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
1. Ret batteripakken (i) ind efter rillerne inde i
håndtaget (fig. 3).
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken
sidder godt fast i værktøjet og kontrollér, at den
ikke river sig løs.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
1. Tryk på udløserknappen (m) og træk
batteripakken ud fra værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
BATTERIPAKKER TIL BRÆNDSTOFMÅLER (FIG. 4)
Nogle DEWALT batteripakker indeholder en
brændstofmåler, som består af tre grønne LED lys,
som angiver niveauet for den resterende opladning i
batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på
og holde brændstofmålerknappen (p) nede. En
kombination af de tre grønne LED lys vil lyse og
angive niveauet for den resterende opladning. Når
niveauet for opladning i batteriet ligger under den
brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og
batteriet skal genoplades.
DANSK
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en
indikation af den opladning, der resterer i
batteripakken. Den angiver ikke værktøjets
funktionalitet og er underlagt variation baseret
på produktkomponenter, temperatur og
slutbrugeranvendelse.
Udløserkontakt (fig. 1)
ADVARSEL: Dette værktøj kan ikke låse
udløserkontakten i ON positionen og
må aldrig låses ON på nogen som helst
måde.
Saven styres af en udløserkontakt (a) og
en startspærreknap (b). Der skal trykkes på
startspærreknappen, før udløserkontak ten starter
saven. Udløsning af udløserkontakten stopper
motoren.
Udskiftning af klinger (fig. 1, 5–7)
SÅDAN MONTERES KLINGEN
1. Sæt den indvendige klemskive (q) på
savspindlen (s) med den store flade overflade
vendende ud imod klingen (fig. 5, 6).
2. Træk den nederste beskyttelsesskærm (g)
tilbage og anbring klingen (t) på savspindlen
imod den indvendige klemskive (q) og kontrollér,
at klingen drejer i den rigtige retning (retningen
på rotationspilen på savklingen og tanden
skal pege i den samme retning som retningen
på rotationspilen på saven). Gå ikke ud fra
at det trykte på klingen altid vil vende imod
dig, når klingen er korrekt monteret. Når du
trækker den nederste klingebeskyttelsesskærm
tilbage for at montere klingen, kontrollér
tilstanden og betjeningen af den nederste
klingebeskyttelsesskærm for at sikre, at den
virker korrekt. Kontrollér at den kan bevæges frit
og ikke rører ved klingen eller andre dele, i alle
hjørner og dybder af snittet.
3. Sæt den udvendige klemskive (r) på savspindlen
(s) med den store flade overflade imod klingen
(t) med smigsiden vendende udad.
4. Skru klingens fastspændingsskrue (f) ind i
savspindlen med hånden. (Skruen har venstre
håndsgevind og skal drejes mod uret for at blive
spændt. Se pilen i figur 7A.)
5. Tryk på spindellåseknappen (d), mens
savspindlen drejes med sekskantnøglen
(l, fig. 1), indtil spindellåsen falder i hak, og
klingen stopper med at dreje rundt.
6. Stram klingens fastspændingsskrue godt ved
hjælp af sekskantnøglen.
BEMÆRK: Aktivér aldrig spindellåsen,
mens saven kører, eller forsøg at stoppe
værktøjet. Start aldrig saven, mens
spindellåsen er aktiveret. Resultatet vil
være alvorlig beskadigelse af din sav.
SÅDAN UDSKIFTES KLINGEN
1. Du løsner klingens fastspændingsskrue (f) ved
at trykke på spindlens låseknap (d) og dreje
savspindlen (s) med sekskantnøglen (l), indtil
spindellåsen aktiveres, og klingen stopper
med at dreje. Når spindellåsen er aktiveret,
drej klingens fastspændingsskrue med uret
med sekskantnøglen. (Skruen har venstre
håndsgevind og skal drejes med uret for at blive
løsnet. Se pilen i figur 7B.)
2. Fjern kun klingens fastspændingsskrue (f) og
den udvendige klemskive (r). Fjern den gamle
klinge.
3. Rens alle metalspåner/rester ud, som kan
have samlet sig i beskyttelsesskærmen eller i
klemskiveområdet og kontrollér betjeningen af
den nederste klinges beskyttelsesskærm som
tidligere forklaret. Smør ikke dette område.
4. Vælg den rigtige klinge til opgaven (se Klinger).
Anvend altid klinger med den korrekte størrelse
(diameter) med den rigtige størrelse og form på
det midterste hul for montering på savspindlen.
Sørg altid for at den maksimalt anbefalede
hastighed (o/min) på savklingen opfylder eller
overstiger savens hastighed (o/min).
5. Følg trinene 2 til 6 under Sådan installeres
klingen, idet du sørger for, at klingen vil rotere i
den rigtige retning.
NEDERSTE KLINGES BESKYTTELSESSKÆRM
ADVARSEL: Under visse betingelser
for anvendelse, kan metalspåner blive
indlejret i overfladerne på den nederste
sikkerhedsskærm, hvilket får den
nederste sikkerhedsskærm til at gnide
sig imod den øverste sikkerhedsskærm.
Kontrollér funktionen af den nederste
sikkerhedsskærm før hver brug og fjern
eventuelle indlejrede chips.
ADVARSEL: Den nederste
klinges beskyttelsesskærm er en
sikkerhedsfunktion, som nedsætter
risikoen for alvorlig personskade.
Anvend aldrig saven, hvis den
nederste beskyttelsesskærm
mangler, er beskadiget, forkert
monteret eller ikke virker korrekt.
Stol ikke på at den nederste klinges
beskyttelsesskærm vil beskytte dig
under alle omstændigheder. Din
sikkerhed afhænger af de følgende
15
DANSK
advarsler og forholdsregler lige
såvel som korrekt betjening af
saven. Kontrollér den nederste
sikkerhedsskærm for korrekt
lukning før hver brug som forklaret
i Ekstra sikkerhedsinstruktioner for
rundsave. Hvis den nederste klinges
sikkerhedsskærm mangler eller
ikke virker korrekt, skal du få saven
undersøgt, før du bruger den.
For at sikre produktsikkerhed og
-pålidelighed skal reparationer,
vedligeholdelse og justeringer
udføres af et autoriseret
serviceværksted eller en anden
kvalificeret serviceorganisation,
som altid bruger identiske
udskiftningsdele.
KLINGER
ADVARSEL: For at minimere
risikoen for øjenskader, bær altid
beskyttelsesbriller. Karbid er et hårdt,
men sprødt materiale. Fremmedlegemer
i arbejdsemnet som fx ledninger eller
negle kan få spidserne til at revne eller
knække. Arbejd kun med saven, når den
korrekte savklinges beskyttelsesskærm
er på plads. Montér klingen korrekt med
passende rotation før brug og anvend
altid en ren, skarp klinge.
Klinge
Diameter
DT1212-QZ 140 mm
(5-1/2")
Tænder
30
Opgave
Skæring i
jernholdigt
metal til
generelle
formål
Hvis du har brug for assistance vedrørende klinger,
kontakt din lokale DEWALT forhandler.
TILBAGESLAG
Tilbageslag er en omgående reaktion på en
savklinge, der er blokeret, binder eller sidder skævt,
og medfører en ukontrolleret sav, som kører ud og
ind af arbejdsemnet imod operatøren. Når klingen
er blokeret eller binder stramt, når skæringen lukker
sammen, standser klingen, og motorreaktionen
driver hurtigt enheden tilbage imod operatøren. Hvis
klingen bliver forvredet eller skævvredet i savsnittet,
kan tænderne på det bagerste hjørne af klingen
grave ind i materialets overflade og medføre, at
klingen arbejder sig op af snittet og springer tilbage
imod operatøren.
Tilbageslag er en omgående reaktion på en
savklinge, der er blokeret, binder eller sidder skævt,
16
og medfører en ukontrolleret sav, som kører ud og
ind af arbejdsemnet imod operatøren.
1. UKORREKT UNDERSTØTNING AF
ARBEJDSEMNE
A. Hængende eller ukorrekt løft af
afskæringsstykket kan medføre klemning af
klingen og føre til tilbageslag (fig. 9).
B. Skæring gennem materiale der kun er
understøttet i enderne kan forårsage
tilbageslag. Når materialet svækkes, synker
det og lukket indsnittet og binder klingen
(fig. 9).
C. Afskæring af et fritbærende eller
udhængende stykke materiale fra bunden
og op i en lodret retning, kan forårsage
tilbageslag. Det faldende afskæringsstykke
kan klemme klingen.
D. Afskæring af lange, smalle bånd kan
forårsage tilbageslag. Afskæring af bånd kan
synke eller vride og kan lukke indsnittet og
klemme klingen.
E. Blokering af den nederste
beskyttelsesskærm på en overflade under
det materiale, der skæres, kan midlertidigt
nedsætte operatørens kontrol. Saven kan
delvist løftes ud af snittet og dermed øge
risikoen for vridning af klingen.
2. UKORREKT INDSTILLING AF
SKÆREDYBDE PÅ SAVEN
For at lave det mest effektive snit skal klingen
kun lige stikke så langt frem, at en tand
afdækkes som vist i figur 8. Dette gør det
muligt for skoen at understøtte klingen og
minimere drejning og klemning i materialet. Se
afsnittet med titlen Dybdejustering.
3. VRIDNING AF KLINGE (FEJLJUSTERING
AF SNIT)
A. Hårdere tryk kan med medføre vridning af
klingen.
B. Hvis du prøver at dreje saven i snittet
(forsøger at gå tilbage på den afmærkede
linje) kan medføre vridning af klingen.
C. Hvis du rækker for langt eller betjener saven
med dårlig kropskontrol (ikke er i balance),
kan det medføre vridning af klingen.
D. Ændring af håndgreb eller kropsposition
under skæring kan medføre vridning af
klingen.
E. Drejning af saven for at fritlægge klingen kan
medføre vridning.
DANSK
4. ANVENDELSE AF SLØVE ELLER
SNAVSEDE KLINGER
Sløve klinger forårsager øget belastning af
saven. Som kompensation vil en operatør
normalt trykke hårdere, hvilket belaster enheden
yderligere og fremmer vridning af klingen i
indsnittet. Slidte klinger kan også have en
utilstrækkelig kropsfrigang, hvilket øger risikoen
for binding og øget belastning.
5. GENSTART AF ET SNIT MED
KLINGETÆNDERNE FASTKLEMT IMOD
MATERIALET
Saven skal bringes op til fuld driftshastighed,
før du starter på et snit eller genstarter et snit,
efter enheden har været stoppet med klingen
i indsnittet. Hvis du ikke gør det, kan resultatet
blive motorstop eller tilbageslag.
Alle andre forhold, som kunne forårsage klemning,
binding, vridning eller fejljustering af klingen,
kan forårsage tilbageslag. Se afsnittene Ekstra
sikkerhedsinstruktioner for alle save og Klinger
for procedurer og teknikker, som vil minimere
risikoen for tilbageslag.
Dybdejustering (fig. 8)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen
former for justering eller af-/
påmontering af værktøjsdele eller
tilbehør. Utilsigtet start kan forårsage
personskade.
Metalrundsaven er udstyret med en drejelig
sko, som gør det muligt for operatøren at
indstille skæredybden. For den mest effektive
skærehandling, indstil dybdejusteringen, således at
en tand på klingen projekteres under det materiale,
der skal skæres. Afstanden er fra spidsen på
tanden til det nederste af tandbunden foran tanden.
Dette holder klingefriktionen på et minimum, fjerner
metalspåner fra snittet, og medfører køligere,
hurtigere savning og nedsætter risikoen for
tilbageslag.
SÅDAN INDSTILLES SKÆREDYBDEN
1. Læg det stykke materiale, som du planlægger
at save i, langs med klingen som vist.
2. Bemærk hvor meget tanden projekterer under
materialet.
3. Løsn låsegrebet (c) til dybdejustering og flyt
skoen for at ændre skæredybden.
4. Spænd igen låsegrebet til dybdejustering.
Understøtning af arbejdsemne
(fig. 9)
SKÆRING AF METALPLADER
Figur 9 viser den korrekte og den ukorrekte
måde på at understøtte en stor plade. Du undgår
tilbageslag ved at understøtte materialet tæt ved
snittet. Understøt det ikke på afstand af snittet.
Hvis materialet understøttes på afstand af snittet,
vil det binde klingen og forårsage tilbageslag. Ved
skæring af tynde bånd hold klingen mindst 1/2” (ca.
13 mm) fra kanten på materialet. Tynde bånd kan
binde og forårsage tilbageslag og øge risikoen for
personskade.
SKÆRING AF REKTANGULÆR METALBLOK
Fastgør det materiale, du planlægger at skære i, til
en arbejdsbænk eller anden arbejdsoverflade som
vist ovenfor.
Skæring (fig. 10, 11)
1. Hold godt fast i saven med begge hænder.
Figur 10 viser den passende håndposition. Hold
din krop på den ene side af linjen, mens du
skærer. Dette vil beskytte dig imod skader fra
tilbageslag.
2. Ved skæring af ender på en rektangulær
metalblok, anbring den bredeste del af skoen
på den del af materialet, der er fastgjort til
arbejdsbænken eller anden understøtning, ikke
på den del af materialet, som vil falde ned, når
snittet er gennemført.
3. Tryk på udløserkontakten og lad saven opnå
fuld hastighed, før klingen kommer i kontakt
med det materiale, der skal skæres (fig. 11).
4. Skub saven fremad ved en hastighed, som
tillader klingen at skære uden besvær.
5. Når du afslutter et snit, slip udløseren og
lad klingen stoppe, før du løfter saven
op fra arbejdet. Når du løfter saven, vil
beskyttelsesskærmen automatisk lukke under
klingen.
RETTE ET SNIT
Hvis dit snit begynder at forlade skærelinjen, prøv
ikke at tvinge det tilbage. Fremtvingelse af en
rettelse kan stoppe saven og forårsage tilbageslag.
Slip i stedet for kontakten og lad klingen stoppe
helt. Træk derefter saven ud af snittet. Genstart
saven og sæt den i snittet igen og følg den ønskede
skærelinje.
FORSIGTIG: Skær ikke igennem
bolte med metalrundsaven. Det kan
medføre beskadigelse af saven eller
personskade.
17
DANSK
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Maksimering af klingens levetid
Du forlænger klingens levetid ved at følge disse
praksisser:
• Tving ikke klingen igennem metallet. Saven skal
skære i sit eget tempo og med en konstant
hastighed.
• Udskift klingerne, når det ikke længere er let at
trække saven gennem snittet, når motoren er
belastet, eller hvis der opbygges stærk varme i
klingen.
• Hold savens fundament fast imod det metal, du
skærer.
• Hvis det metal, du skærer i, vibrerer eller ryster,
skal du fastgøre materialet så tæt til snittet som
muligt og nedsætte skærehastigheden.
Korrekt håndposition kræver en hånd på
hovedhåndtaget (n), den anden hånd på
hjælpehåndtaget (o), som vist i figur 10, for at styre
saven korrekt.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen
former for justering eller af-/
påmontering af værktøjsdele eller
tilbehør. Utilsigtet start kan forårsage
personskade.
BETJENING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen
former for justering eller af-/
påmontering af værktøjsdele eller
tilbehør. Utilsigtet start kan forårsage
personskade.
Udskiftning af skuevinduet (fig. 1)
ADVARSEL: Arbejd ikke med
saven med et beskadiget eller
manglende udsynsrude. Hvis
vinduet er beskadiget eller mangler,
få saven serviceret hos et autoriseret
servicecenter. Hvis du arbejder med
saven uden vinduet, kan metalspåner
flyve gennem beskyttelsesskærmen og
medføre personskader.
ADVARSEL: Bær altid passende
personligt høreværn. Under visse
forhold og ved langvarig brug, kan støj
fra værktøjet bidrage til tab af høreevne.
Brugsanvisning
ADVARSEL!
• Sikkerhedsinstruktionerne og
gældende lovbestemmelser skal altid
følges.
Skuevinduet (j) skal udskiftes af et autoriseret
DEWALT serviceværksted.
FORSIGTIG: Anvend ikke rensevæsker
på skuevinduet for at undgå at forringe
udsynet og bringe sikkerheden
under betjening af saven i fare. Brug
komprimeret luft til at fjerne akkumuleret
støv fra indersiden af skuevinduet. Bær
sikkerhedsbriller under udførelse af
dette.
• Sørg for at emnet, der skal saves, er
sikkert fastgjort.
• Tryk kun let på værktøjet og læg
aldrig sidetryk på savbladet. Arbejd
med savskoen mod arbejdsemnet,
hvis det er muligt. Dermed kan skade
på savbladet undgås, og værktøjet vil
ikke støde eller vibrere.
• Undgå overbelastning.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken. Der er ingen dele indeni, der kan
serviceres af brugeren.
• Lad bladet løbe frit i nogle sekunder,
før savning påbegyndes.
Korrekt håndposition (fig. 10)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
18
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
DANSK
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
opladerens yderside med en klud eller
blød børste, der ikke er af metal. Brug
ikke vand eller rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Brug kun 140 mm (5-1/2") DEWALT
metalskæreklinger med en 20 mm dorn.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Denne batteripakke har en lang levetid, men skal
udskiftes, når den ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved
opgaver, der før var lette at udføre. Ved afslutningen
af dens tekniske levetid skal den bortskaffes under
hensyntagen til miljøet.
• Brug batteripakken til den er helt tom, og fjern
den derefter fra værktøjet.
• Li-Ion celler er genanvendelige. Tag dem med til
din forhandler eller til den lokale genbrugsplads.
De indsamlede batteripakker vil blive
genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
19
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
20
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DEUTSCH
140 mm (5-1/2") 18V KREISSÄGE FÜR
METALLSCHNITTE, DCS373
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe eines
standardisierten Tests, wie in EN 60745 vorgegeben,
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehör benutzt oder schlecht
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
Dies kann den Expositionsgrad über
die gesamte Arbeitsdauer erheblich
steigern.
Technische Daten
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS373
18
1
460
3700
140
43
20
3,76
dB(A)
78
dB(A)
dB(A)
3
89
dB(A)
3
Spannung
Typ
Max. Ausgangsleistung
Leerlaufdrehzahl
Sägeblattdurchmesser
Maximale Schnitttiefe
Sägeblattbohrung
Gewicht (ohne Akku)
VDC
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schützen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehörs, die Hände warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.
Ermittlung der Gesamtschwingungswerte (Vektorsumme der
triaxialen Beschleunigung) gemäß EN 60745:
Vibrationskennwert ah Metallschneiden
ah,M =
m/s²
3,1
Unsicherheitswert K =
m/s²
1,5
Akku
Batteritype
Betriebsspannung
Kapazität
Gewicht
VDC
Ah
kg
Ladegerät
Netzspannung
Batteritype
Ungefähre Ladezeit
min
Gewicht
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
VAC
30
(1,5 Ah Akkus)
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(3,0 Ah Akkus)
0,49
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
70
(4,0 Ah Akkus)
21
DEUTSCH
Sicherungen:
Europa
230 V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DCS373
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf
der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
22
Horst Grossmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
24.12.2012
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen und verstehen
Sie alle Sicherheitswarnungen und
alle Anweisungen. Die Missachtung
der Warnhinweise und Anweisungen
kann zu Stromunfall, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
DEUTSCH
b)
c)
d)
e)
f)
Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen mindern
das Verletzungsrisiko.
c) Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
d)
e)
f)
g)
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
d) Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
23
DEUTSCH
e)
f)
g)
Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) GEBRAUCH UND WARTUNG VON AKKUBETRIEBENEN
WERKZEUGEN
a) Laden Sie die Akkus nur in vom Hersteller
angegebenen Ladegeräten auf. Ein
Ladegerät, das nur für eine bestimmte
Akkuart geeignet ist, kann zu einer
Brandgefahr führen, wenn es mit anderen
Akkus verwendet wird.
b) Verwenden Sie für die Elektrowerkzeuge
nur die dafür speziell vorgesehenen
Akkus. Der Gebrauch von anderen Akkus
kann zu Verletzungen und Brandgefahr
führen.
c) Halten Sie den nicht benutzten Akku
von Metallgegenständen, wie z. B.
Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenständen fern, die eine
Überbrückung der Kontakte verursachen
könnten. Ein Kurzschluss zwischen den
Akkukontakten kann Verbrennungen oder
einen Brand hervorrufen.
d) Bei unsachgemäßer Verwendung kann
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser
abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die
Augen gelangt, diese ausspülen und einen
Arzt aufsuchen. Austretende Akkuflüssigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen
führen.
24
6) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
Sicherheitsanweisungen für alle
Arbeiten
a)
GEFAHR: Hände vom Schneidebereich
und Sägeblatt fernhalten! Belassen
Sie Ihre andere Hand am Hilfsgriff oder
Motorgehäuse. Durch beidhändiges Festhalten
des Geräts werden Verletzungen durch das
Sägeblatt vermieden.
b) Nicht unter das Werkstück greifen! Der
Blattschutz bietet keinen Schutz für die Hand
unter dem Werkstück.
c) Die Schnitttiefe der Dicke des
Werkstücks entsprechend einstellen!
Unter dem Werkstück sollte weniger als eine
Sägeblattzahnlänge zu sehen sein.
d) Werkstück niemals in der Hand oder auf
dem Schoß halten! Werkstück auf einer
festen Arbeitsfläche sicher befestigen. Es
ist wichtig, das Werkstück gut abzustützen, um
ein Verkeilen des Sägeblatts, einen Verlust der
Kontrolle und Verletzungen zu vermeiden.
e) Beim Arbeiten an Werkstücken, die
möglicherweise verborgene Leitungen
enthalten können, das Werkzeug nur an den
isolierten Griffflächen anfassen. Bei Kontakt
mit einem stromführenden Draht werden die
freiliegenden Metallteile ebenfalls stromführend,
und der Bediener erleidet bei Berührung einen
Stromschlag.
f) Für Längsschnitte immer einen
Parallelanschlag oder eine Führungsschiene
verwenden! Dies trägt zur Genauigkeit des
Schnitts bei und verhindert ein Verkanten des
Sägeblatts.
g) Immer die richtige Größe und Form von
des Bohrlochs bei Sägeblättern verwenden
(eckig bzw. rund). Sägeblätter, die nicht zur
Befestigungsvorrichtung der Säge passen,
können exzentrisch laufen und außer Kontrolle
geraten.
h) Niemals beschädigte oder falsche
Unterlegscheiben oder Befestigungsbolzen
für das Sägeblatt verwenden.
Unterlegscheiben und Befestigungsbolzen
für das Sägeblatt sind speziell auf diese Säge
angepasst und für die vollständige Leistung und
Betriebssicherheit des Geräts notwendig.
DEUTSCH
Zusätzliche werkzeugspezifische
Sicherheitshinweise
URSACHEN UND VERHÜTUNGSMASSNAHMEN
FÜR RÜCKSCHLÄGE
– Ein verbogenes oder falsch angebrachtes
Sägeblatt kann zu plötzlichem Rückschlag
führen, wodurch die Säge außer Kontrolle
geraten, aus dem Werkstück und gegen den
Benutzer geschleudert werden kann;
klemmt, kann es sich beim erneuten Starten
nach oben bewegen oder zurückschlagen.
d) Größere Platten müssen befestigt werden,
um ein Verkeilen und einen Rückschlag
des Sägeblatts zu vermeiden. Große
Platten können unter ihrem eigenen Gewicht
durchhängen. Die Platten müssen an beiden
Seiten nahe der Schnittlinie und nahe dem
Plattenrand abgestützt werden.
– Bei verbogenem oder in die Kerbe
eingeklemmtem Sägeblatt wird das Sägeblatt
plötzlich gestoppt, und die Krafteinwirkung des
Motors kann das Gerät plötzlich gegen den
Benutzer schleudern;
e) Keine stumpfen oder beschädigten
Sägeblätter verwenden. Unscharfe oder falsch
eingestellte Sägeblätter können eine zu schmale
Kerbe schneiden, was zu übermäßiger Reibung,
Verklemmen und Rückschlag des Sägeblatts
führen kann.
– Wenn das Sägeblatt verdreht oder schräg in die
Kerbe eingeführt wird, können die Zähne an der
Rückseite des Sägeblatts sich in der Oberfläche
des Holzes verkanten, wodurch das Sägeblatt
das Gerät aus der Kerbe hebt und gegen den
Benutzer schleudert.
f) Arretierungen für Schneidetiefe und
Neigungswinkel müssen vor dem Sägen fest
angezogen und gesichert werden. Wenn
sich beim Schneiden die Sägeblatteinstellung
verändert, kann dies zum Verkanten des
Sägeblatts und zum Rückschlag führen.
Wenn Sie das Gerät falsch bedienen oder
verwenden und/oder einsetzen kann ein Rückschlag
auftreten. Dies kann durch die unten aufgeführten
entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen vermieden
werden:
g) Seien Sie besonders vorsichtig bei Schnitten
in bestehende Wände oder andere nicht
einsehbare Bereiche. Das herausragende
Sägeblatt kann dabei in Gegenstände geraten,
die zu einem Rückschlag führen.
a) Halten Sie die Säge jederzeit mit beiden
Händen fest und positionieren Sie Ihre
Arme so, dass sie dem Rückschlag
entgegenwirken können. Positionieren
Sie Ihren Körper seitlich vom Sägeblatt,
nicht in Drehrichtung des Sägeblattes.
Ein Rückschlag kann dazu führen, dass die
Säge zurückgeschleudert wird. Doch die
Rückschlagkräfte können durch den Benutzer
beherrscht werden, sofern die geeigneten
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.
b) Wenn das Sägeblatt klemmt oder wenn
aus irgendeinem Grund der Schnitt
unterbrochen wird, lassen Sie den
Drücker los und halten Sie das Werkzeug
bewegungslos im Material, bis das Sägeblatt
vollkommen zum Stillstand gekommen
ist. Versuchen Sie niemals, das Werkzeug
aus dem Werkstück zu entfernen oder
zurückzuziehen, während sich das Sägeblatt
noch dreht, da dies einen Rückschlag
verursachen kann. Untersuchen und beheben
Sie die Ursachen, falls die Scheibe klemmt.
c) Wenn Sie die Säge starten, während das
Sägeblatt sich im Werkstück befindet,
müssen Sie das Sägeblatt in der Kerbe
zentrieren und darauf achten, dass die
Zähne sich nicht im Schnittmaterial
verkeilen. Wenn das Sägeblatt im Material
Sicherheitshinweise für die untere
Schutzvorrichtung
a) Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch,
daß die untere Schutzvorrichtung richtig
schließt. Betreiben Sie die Säge nicht,
falls sich die untere Schutzvorrichtung
nicht ungehindert bewegt und nicht sofort
schließen läßt. Spannen oder binden Sie
die untere Schutzvorrichtung niemals in
der geöffneten Stellung fest. Wird die Säge
versehentlich fallengelassen, so kann sich die
untere Schutzvorrichtung verbiegen. Heben Sie
die untere Schutzvorrichtung am Einzugshebel
an und vergewissern Sie sich, daß sie sich
ungehindert bewegt und nicht das Sägeblatt
oder andere Teile berührt. Dies gilt für alle
Winkel und Schnittiefen.
b) Überprüfen Sie die Funktion der Feder
für die untere Schutzvorrichtung. Falls
Schutzvorrichtung und Feder nicht
einwandfrei funktionieren, so müssen diese
Teile vor dem Gebrauch instandgesetzt
werden. Möglicherweise arbeitet die untere
Schutzvorrichtung aufgrund beschädigter Teile,
Harzablagerungen oder einer Ansammlung von
Spänen schwergängig.
25
DEUTSCH
c) Die untere Schutzvorrichtung darf nur für
Spezialschnitte wie „Einstechschnitte”
und „Verbundschnitte” von Hand
eingezogen werden. Heben Sie die untere
Schutzvorrichtung an, indem Sie den
Einzugshebel einfahren, und sobald das
Sägeblatt in den Werkstoff tritt, muß die
untere Schutzvorrichtung freigegeben
werden. Bei allen anderen Sägearbeiten muß
die untere Schutzvorrichtung automatisch
arbeiten.
d) Achten Sie stets darauf, daß die untere
Schutzvorrichtung das Sägeblatt abdeckt,
bevor die Säge auf der Werkbank oder dem
Boden abgesetzt wird. Ein ungeschütztes,
noch auslaufendes Sägeblatt führt dazu, daß die
Säge zurückschnellt und alles durchtrennt, was
sich im Sägebereich befindet. Seien Sie sich
darüber im Klaren, daß es einige Zeit dauert, bis
das Sägeblatt zum Stillstand kommt, nachdem
der Schalter losgelassen wurde.
HINWEIS: Obwohl die obigen Informationen
sich auf Holz beziehen, darf diese Säge nur
zum Schneiden von Metall verwendet werden.
Beim Schneiden von Metall kann ein Rückschlag
auftreten.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen
für Kreissägen
• Verwenden Sie keine Schleifscheiben oder
-sägeblätter.
• Verwenden Sie keine Anbauteile mit
Wasserzufuhr.
• Versuchen Sie nicht, Edelstahl,
Armierungsstahl, gehärteten oder vergüteten
Stahl, Gusseisen, Mauerwerk oder
unbekannte Materialien zu schneiden
• Sichern Sie das Werkstück zum Beispiel mit
Einspannvorrichtungen auf einer stabilen
Plattform. Das Werkstück ist instabil, wenn es
mit der Hand oder dem Körper abgestützt wird,
was zum Verlust der Kontrolle führen kann.
• Halten Sie Ihren Körper auf einer der beiden
Seiten des Sägeblatts, jedoch nicht in
einer Reihe mit dem Sägeblatt. Durch einen
RÜCKSCHLAG könnte die Säge nach hinten
springen (siehe Ursachen für Rückschläge
und Verhinderung durch den Bediener und
RÜCKSCHLAG).
• Luftöffnungen decken häufig bewegliche
Teile ab und sollten freigehalten werden.
Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen
verfangen.
26
• Tragen Sie einen Gehörschutz. Wenn Sie
Lärm ausgesetzt sind, besteht die Gefahr von
Gehörschäden.
• Tragen Sie eine Staubmaske! Das Einatmen
von Staubpartikeln kann zu Atembeschwerden
und möglichen Verletzungen führen.
• Keine Sägeblätter mit einem Durchmesser
verwenden, der größer oder kleiner ist als
empfohlen. Die richtigen Schnittkapazitäten
sind den technischen Daten zu entnehmen.
Nur die in diesem Handbuch angegebenen
Sägeblätter verwenden, die die Richtlinien in
EN 847-1 erfüllen.
• Wenn sie nicht in Gebrauch ist, legen Sie die
Kreissäge mit der Schuhseite nach unten auf
eine stabile Oberfläche, wo sie kein Stolpern
oder Stürze verursachen kann. Bestimmte
Werkzeuge mit großen Akkus stehen aufrecht
auf dem Akku und können leicht umgeworfen
werden.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Handkreissägen untrennbar verbunden.
– Verletzungen durch das Berühren von
rotierenden oder heißen Teilen am Gerät.
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsbestimmungen und dem Anbringen
von Sicherheitsvorrichtungen können bestimmte
Restrisiken nicht vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Gefahr des Fingerquetschens beim Wechseln
von Zubehör.
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von
Staub bei Arbeiten mit Holz.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (u), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in die Gehäusefläche geprägt, die die
Montagefuge zwischen Gerät und Akku bildet.
DEUTSCH
Beispiel:
2013 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für das Ladegerät DCB105.
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können sich überhitzen und bersten,
was zu Verletzungen und Sachschäden
führen kann. Nicht aufladbare
Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen
werden.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder mit dem Werkzeug spielen.
HINWEIS: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien,
wie z. B. Schleifstaub, Metallspäne,
Stahlwolle, Aluminiumfolie oder die
Ansammlung von Metallpartikeln von
den Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
• Wenn Sie ein Ladegerät im Freien betreiben,
tun Sie dies an einem trockenen Ort und
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz
geeignetes Verlängerungskabel. Die
Verwendung von für den Außeneinsatz
geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
• Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze
am Ladegerät. Die Lüftungsschlitze
befinden sich oben und an den Seiten des
Ladegeräts. Stellen Sie das Ladegerät von
Hitzequellen entfernt auf.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker
— beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es
einen harten Stoß erlitten hat fallen gelassen
oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen
Sie es zu einer autorisierten Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Zur Vermeidung von Gefahren muss ein
beschädigtes Netzkabel unverzüglich vom
Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht
werden.
• Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes
vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
27
DEUTSCH
reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des
Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Das Ladegerät DCB105 kann folgende Akkus laden:
10,8 V, 14,4 V und 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB180,
DCB181, DCB182 und DCB183).
An diesem Ladegerät müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und es wurde für eine
möglichst einfache Bedienung konzipiert.
Ladevorgang (Abb. 2)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete
Steckdose mit 230 V, bevor Sie den Akku
einsetzen.
2. Legen Sie den Akku (i) vollständig in das
Ladegerät ein. Die rote Leuchte (Aufladen)
blinkt dauerhaft und zeigt dadurch an, dass der
Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
rote Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet.
Der Akku ist vollständig aufgeladen und kann
jetzt benutzt oder im Ladegerät belassen
werden.
es nicht leuchtet oder indem das Blinkmuster für
Probleme mit dem Akku oder dem Ladegerät
angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist,
bringen Sie es zusammen mit dem Akku zur
Überprüfung zu einer autorisierten Servicestelle.
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
Funktionsmerkmal gewährleistet die maximale
Lebensdauer des Akkus.
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem
elektronischen Schutzsystem ausgestattet, das den
Akku vor Überladung, Überhitzung und vollständiger
Entladung schützt.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn
der elektronische Schutz anschlägt. Wenn dies
geschieht, setzen Sie den Li-Ion-Akku in das
Ladegerät, bis er vollständig geladen ist.
Ein kalter Akku wird mit etwa der halben
Geschwindigkeit eines warmen Akkus geladen. Der
Akku wird während des gesamten Ladevorgangs
mit der geringeren Geschwindigkeit geladen, die sich
auch nicht erhöht, wenn der Akku wärmer wird.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der
Li-Ion-Akkus zu gewähren, laden Sie den Akkusatz
vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Ladevorgang
Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig
aufgeladen. Lesen Sie vor der Verwendung
von Akku und Ladegerät die folgenden
Sicherheitsanweisungen und befolgen Sie dann die
genannten Schritte zum Aufladen.
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle
unten aufgeführt.
Ladezustand
x
wird geladen
––
––
––
––
vollständig geladen
–––––––––––––––––––
Temperaturverzögerung –– • –– • –– • –– •
Problem mit Akku
oder Ladegerät
•••••••••••••
Problem mit der
Stromversorgung
•• •• •• •• •• ••
Dieses Ladegerät lädt keine defekten Akkus auf.
Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem
28
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Laden oder benutzen Sie den Akku nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen
und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe
entzünden.
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit es in
DEUTSCH
ein anderes Ladegerät passt, da das Akku
reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
• Laden Sie die Akkus nur in ausgewiesenen
Ladegeräten von DEWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
• Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku vor der Verwendung vollständig
aufgeladen werden.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie
mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen
oder getreten wurde). Ein Stromunfall
oder ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und nicht
herunterfallen kann. Manche
Werkzeuge mit großen Akkus können
aufrecht auf dem Akku stehen, aber
leicht umgestoßen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
Akku
AKKUTYP
Für das Modell DCS373 wird ein 18 Volt Akku
eingesetzt.
Die Akkus DCB180, DCB181 DCB182, oder
DCB183 können verwendet werden. Weitere
Informationen finden Sie unter Technische Daten.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Zusätzlich zu den in dieser Betriebsanleitung
verwendeten Bildzeichen befinden sich die folgenden
Bildzeichen auf dem Ladegerät und dem Akku:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
29
DEUTSCH
Temperaturverzögerung.
x
Problem mit Akku oder Ladegerät.
Problem mit der Stromversorgung.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 4–6)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Nur mit DEWALT Akkus verwenden.
Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Beschädigungen
verursachen.
a. Auslöseschalter
b. Auslöseschalter Arretiertaste
c. Tiefeneinstellhebel
d. Spindelarretierung
e. Schlitzmarkierung
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
f. Sägeblattklemmschraube
g. Untere Schutzvorrichtung
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.
Akku umweltgerecht entsorgen.
h. Rückzughebel für untere Schutzvorrichtung
i. Akkupaket
j. Sichtfenster
k. Schuh
l. Innensechskantschlüssel
m. Akku-Löseknopf
n. Haupthandgriff
Den Akku nicht verbrennen.
o. Zusatzhandgriff
p. Taste Ladestandsanzeige (Abb. 4)
Lädt nur Li-Ion-Akkus.
q. Innere Klemmscheibe (Abb. 5, 6)
Die Ladezeit ist den Technische Daten
zu entnehmen.
s. Sägespindel (Abb. 5, 6)
r. Äußere Klemmscheibe (Abb. 5, 6)
t. Sägeblatt (Abb. 5, 6)
Nur in Innenräumen verwenden.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Kreissäge für Metallschnitte
1 Sägeblatt mit 30 Zähnen
1 Innensechskantschlüssel
2 Li-Ion-Akkus (M2-Modelle)
1 Transportkoffer
1 Ladegerät
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
HINWEIS: Akkus, Ladegeräte und Transportboxen
sind im Lieferumfang von N-Modellen nicht
enthalten.
30
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Diese Kreissäge zum Metallschneiden ist für
den professionellen Einsatz zum Schneiden von
Feinstblechmetallen und kleinen Metall-Bauformen
vorgesehen.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Metallkreissäge ist ein Elektrowerkzeug
für den professionellen Gebrauch. LASSEN
SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit
dem Werkzeug kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
WARNUNG: Mit dieser Säge keine
Einstech- oder Taschenschnitte
vornehmen.
DEUTSCH
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
SCHEIBE (ABB. 1)
WARNUNG: Betreiben Sie die
Säge nicht, wenn eine Scheibe
beschädigt ist oder fehlt. Wenn
eine Scheibe beschädigt ist oder fehlt,
lassen Sie die Säge in einer autorisierten
Kundendienststelle warten. Wenn
die Säge ohne Scheibe betrieben
wird, könnten Metallspäne durch
die Schutzvorrichtung fliegen und
Verletzungen verursachen.
VORSICHT: Verwenden Sie bei der
Arbeit mit der Metallsäge weder
Öl noch Schneidflüssigkeiten.
Reinigen Sie die Scheibe nicht
mit Reinigungsflüssigkeiten.
Reinigungsflüssigkeiten,
Schneidflüssigkeiten oder Öle könnten
dem Kunststoff der Scheibe schaden,
was den sicheren Betrieb der Säge
stören kann.
Die Säge ist an der Seite der oberen
Schutzvorrichtung mit einer Sichtscheibe (j)
ausgestattet. Durch diese Scheibe kann der
Bediener eine Schnittlinie auf dem zu schneidenden
Material sehen.
SÄGESCHUH (ABB. 1)
Die Vorderseite des Sägeschuhs (k) verfügt über
eine Schlitzmarkierung (e), mit deren Hilfe der
Bediener die Säge an Schnittlinien entlangschieben
kann. Durch das Ausrichten der Schnittlinie an der
Kerbe auf der Vorderseite des Schuhs und die
Zentrierung mit Hilfe der modifizierten V-förmigen
Schlitzmarkierung kann der Bediener das Sägeblatt
in einer Linie mit der Schnittlinie halten. Wenn
die Schnittlinie durch den schmalsten Teil der
Schlitzmarkierung sichtbar ist, geht das Sägeblatt
direkt über die Schnittlinie.
ARBEITSLEUCHTE
Die Säge ist mit einer Arbeitsleuchte ausgestattet,
die durch Drücken des Auslöseschalters aktiviert
wird. Die Leuchte schaltet sich 20 Sekunden,
nachdem der Auslöser losgelassen wurde,
automatisch aus. Bleibt der Auslöseschalter
gedrückt, bleibt auch die Arbeitsleuchte
eingeschaltet.
HINWEIS: Die Arbeitsleuchte soll die unmittelbare
Arbeitsfläche ausleuchten und ist nicht dazu
bestimmt, als Taschenlampe zu fungieren.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die
Spannung Ihres Ladegeräts der Netzspannung
entspricht.
Ihr DEWALT Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden,
wenn es absolut notwendig ist. Verwenden Sie
ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist
(siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
31
DEUTSCH
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DEWALT.
Einsetzen und Entfernen des
Akkus aus dem Werkzeug (Abb. 3)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku vollständig aufgeladen sein. Die Leuchte
schaltet sich ohne Hinweis aus, wenn der Akku
vollständig aufgeladen ist.
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
1. Richten Sie den Akku (i) an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. 3).
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest
im Werkzeug sitzt, und stellen Sie sicher, dass
er sich nicht lösen kann.
ENTFERNEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUGGRIFF
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf (m) und ziehen Sie
den Akku kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät
dieser Betriebsanleitung beschrieben in das
Ladegerät.
AKKU-LADESTANDSANZEIGE (ABB. 4)
Einige DEWALT-Akkus besitzen eine
Ladestandsanzeige mit drei grünen LEDs, die den
verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie
die Taste für die Ladestandsanzeige (p) gedrückt.
Eine Kombination der drei grünen LEDs leuchtet auf
und zeigt den verbleibenden Ladestand an. Wenn
der verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr
ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden, leuchtet
die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine
Schätzung des verbleibenden Akku-Ladestands.
Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs
an und unterliegt Unterschieden, die auf Bauteilen,
Temperatur und Anwendungsart des Endbenutzers
basieren.
Auslöseschalter (Abb. 1)
WARNUNG: Dieses Werkzeug verfügt
nicht über eine Vorrichtung zum Sperren
des Auslöseschalters in der ON-Position
und darf keinesfalls durch andere
Methoden in der ON-Position gesperrt
werden.
Die Säge wird über einen Auslöseschalter
(a) und eine Arretiertaste (b) gesteuert. Die
Arretiertaste muss gedrückt werden, bevor der
Auslöseschalter die Säge einschaltet. Das Lösen
des Auslöseschalters schaltet die Säge aus.
32
Austausch der Sägeblätter
(Abb. 1, 5–7)
EINSETZEN EINES SÄGEBLATTS
1. Setzen Sie die innere Klemmscheibe (q) auf
die Sägespindel (s), wobei die große flache
Fläche nach außen in Richtung Sägeblatt zeigt
(Abb. 5, 6).
2. Ziehen Sie den unteren Sägeblattschutz
(g) zurück und setzen Sie das Sägeblatt (t)
gegen die innere Klemmscheibe (q) auf die
Sägespindel, stellen Sie dabei sicher, dass sich
das Sägeblatt in die richtige Richtung dreht
(die Drehrichtungspfeile auf dem Sägeblatt und
den Zähnen müssen in die gleiche Richtung
zeigen wie der Drehrichtungspfeil auf der
Säge). Gehen Sie nicht davon aus, dass bei
der richtigen Installation der Aufdruck auf dem
Sägeblatt immer zu Ihnen zeigt. Überprüfen Sie
beim Zurückziehen der unteren Schutzhaube,
um die Klinge zu installieren, den Zustand
und die Funktion der unteren Schutzhaube,
um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß
funktioniert. Vergewissern Sie sich, dass
sie sich ungehindert bewegt und nicht das
Sägeblatt oder andere Teile berührt. Dies gilt für
alle Winkel und Schnitttiefen.
3. Setzen Sie die äußere Klemmscheibe (r) auf
die Sägespindel (s), wobei die große flache
Fläche gegen das Sägeblatt (t) liegt und die
abgeschrägte Seite nach außen zeigt.
4. Drehen Sie die Klemmschraube für das
Sägeblatt (f) von Hand in die Sägespindel. (Die
Schraube hat ein Linksgewinde und muss
gegen den Uhrzeigersinn festgedreht werden.
Siehe Pfeil in Abbildung 7A.)
5. Drücken Sie die Spindelarretiertaste (d)
herein, während Sie die Sägespindel mit dem
Innensechskantschlüssel (l, Abb. 1) drehen,
bis die Spindelarretierung einrastet und das
Sägeblatt sich nicht mehr dreht.
6. Drehen Sie die Sägeblattklemmschraube mit
Hilfe des Innensechskantschlüssels fest an.
HINWEIS: Betätigen Sie keinesfalls die
Spindelarretierung, während Säge läuft
oder in dem Bemühen, das Werkzeug
anzuhalten. Schalten Sie niemals die
Säge ein, wenn die Spindelarretierung
aktiviert ist. Dies kann zu schweren
Schäden an Ihrer Säge führen.
AUSTAUSCHEN EINES SÄGEBLATTS
1. Drücken Sie zum Lösen der
Sägeblattklemmschraube (f) die
Spindelarretierung (d) herein und
drehen Sie die Sägespindel (s) mit dem
DEUTSCH
Innensechskantschlüssel (l), bis die
Spindelarretierung einrastet und das Sägeblatt
sich nicht mehr dreht. Drehen Sie bei aktivierter
Spindelarretierung die Sägeblattklemmschraube
mit dem Innensechskantschlüssel im
Uhrzeigersinn. (Die Schraube hat ein
Linksgewinde und muss zum Lösen im
Uhrzeigersinn gedreht werden. Siehe Pfeil in
Abbildung 7B.)
2. Entfernen Sie nur die Sägeblattklemmschraube
(f) und die äußere Klemmscheibe (r). Entfernen
Sie das alte Sägeblatt.
3. Entfernen Sie alle Metallchips/-späne, die sich
eventuell im Bereich der Schutzvorrichtung
oder der Klemmscheibe angesammelt haben,
und überprüfen Sie den Zustand und Betrieb
der unteren Schutzvorrichtung wie zuvor
beschrieben. Schmieren Sie diesen Bereich
nicht.
4. Wählen Sie das korrekte Sägeblatt für
die Anwendung aus (siehe Sägeblätter).
Verwenden Sie immer Sägeblätter mit den
richtigen Werten für Durchmesser, Größe und
Form des Zentrierlochs für die Montage auf der
Sägespindel. Stellen Sie immer sicher, dass die
maximal empfohlene Drehzahl (U/min) auf dem
Sägeblatt mindestens der Drehzahl (U/min) der
Säge entspricht.
5. Befolgen Sie die Schritte 2 bis 6 unter
Einsetzen des Sägeblatts und stellen Sie
dabei sicher, dass sich das Sägeblatt in die
richtige Richtung dreht.
UNTERE SÄGEBLATTSCHUTZVORRICHTUNG
WARNUNG: Unter bestimmten
Nutzungsbedingungen können sich
Metallspäne in der Oberfläche der
unteren Schutzvorrichtung festsetzen,
die dazu führen, dass diese an der
oberen Schutzvorrichtung reibt.
Überprüfen Sie die Funktion der unteren
Schutzvorrichtung und entfernen Sie
alle Späne, die sich möglicherweise dort
festgesetzt haben.
WARNUNG: Die untere
Sägeblattschutzvorrichtung ist eine
Sicherungsmaßnahme, die das
Risiko von schweren Verletzungen
reduziert. Verwenden Sie die
Säge niemals, wenn die untere
Schutzvorrichtung fehlt, beschädigt
oder falsch montiert ist oder nicht
richtig funktioniert. Verlassen Sie
sich nicht darauf, dass die untere
Sägeblattschutzvorrichtung Sie
unter allen Umständen schützt.
Ihre Sicherheit hängt davon ab,
dass Sie alle Warnungen und
Vorsichtsmaßnahmen beachten
und dass die Säge ordnungsgemäß
funktioniert. Überprüfen Sie
vor jedem Gebrauch, dass
die untere Schutzvorrichtung
richtig schließt, wie in Zusätzliche
Sicherheitsanweisungen für Kreissägen
beschrieben. Wenn die untere
Sägeblattschutzvorrichtung fehlt
oder nicht richtig funktioniert,
lassen Sie die Säge vor der
Benutzung warten. Um die
Sicherheit und Zuverlässigkeit
zu gewährleisten, sollten
Reparaturen, Wartungsarbeiten
und Einstellungen von einer
autorisierten Kundendienststelle
oder einer anderen qualifizierten
Kundendienstorganisation
durchgeführt werden, wobei immer
Originalersatzteile verwendet
werden müssen.
SÄGEBLÄTTER
WARNUNG: Zur Reduzierung der
Gefahr von Augenverletzungen
immer einen Augenschutz tragen.
Hartmetall ist ein hartes, aber brüchiges
Material. Fremdkörper im Werkstück,
beispielsweise Draht oder Nägel,
können dazu führen, dass die Spitzen
reißen oder brechen. Betreiben Sie
die Säge nur, wenn ein angemessener
Sägeblattschutz angebracht ist.
Montieren Sie das Sägeblatt vor der
Verwendung so, dass es sich korrekt
drehen kann, und verwenden Sie immer
ein sauberes, scharfes Sägeblatt.
Sägeblatt Durchmesser Zähne
DT1212-QZ 140 mm
(5-1/2")
Anwendung
30
Allgemeiner
Verwendungszweck:
Schneiden
eisenhaltiger Metalle
Falls Sie Unterstützung zu Sägeblättern benötigen,
wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen DEWALTHändler.
RÜCKSCHLAG
Ein Rückschlag ist die plötzliche Reaktion auf
ein eingeklemmtes, hängendes oder falsch
ausgerichtetes Sägeblatt. Dies führt dazu, dass sich
die Säge unkontrolliert nach oben und aus dem
Werkstück in Richtung Benutzer herausbewegt.
Falls das Sägeblatt eingeklemmt wird oder
durch den Schlitz hängen bleibt, so wird das
33
DEUTSCH
Sägeblatt festgebremst, und durch die Reaktion
des Motors wird die Einheit rasch zum Benutzer
zurückgeschnellt. Falls das Sägeblatt verdreht oder
im Schnitt falsch ausgerichtet wird, so können sich
die Zähne an der Hinterkante des Sägeblatts in
die Oberfläche des Holzes graben, wodurch das
Sägeblatt aus dem Schlitz „herausklettert“ und in
Richtung Benutzer zurückschnellt.
Unter den folgenden Bedingungen ist ein Auftreten
eines Rückschlags wahrscheinlicher.
1. UNZUREICHEND ABGESTÜTZTES
WERKSTÜCK
A. Ein durchhängendes oder unsachgemäß
angehobenes abgeschnittenes Stück
kann dazu führen, dass das Sägeblatt sich
verklemmt und dass Rückschläge auftreten
(Abb. 9).
B. Das Schneiden durch Material, das nur
an den äußeren Enden abgestützt wird,
kann zur Rückschlägen führen. Wenn das
Material schwächer wird, hängt es durch,
schließt die Nut und klemmt das Sägeblatt
ein (Abb. 9).
C. Das Abschneiden eines freitragenden oder
überhängenden Stücks Material von unten
nach oben in vertikaler Richtung kann einen
Rückschlag verursachen. Das herabfallende
abgeschnittene Stück kann das Sägeblatt
einklemmen.
D. Das Abschneiden von langen schmalen
Streifen kann einen Rückschlag
verursachen. Der abgeschnittene Streifen
kann durchhängen oder sich verdrehen und
die Nut verschließen und das Sägeblatt
einklemmen.
E. Das Hängenbleiben der unteren
hutzvorrichtung an einer Fläche unterhalb
des zu schneidenden Materials kann die
Kontrolle des Bedieners vorübergehend
reduzieren. Die Säge kann teilweise aus
dem Schnitt gehoben werden, dies erhöht
die Möglichkeit, dass sich das Sägeblatt
verdreht.
2. FALSCHE EINSTELLUNG DER
SCHNITTTIEFE AN DER SÄGE
Für die effizientesten Schnitte sollte das
Sägeblatt nur so weit vorstehen, dass ein Zahn
herausragt, siehe Abbildung 8. Dadurch kann
der Schuh das Sägeblatt unterstützen und er
minimiert das Verdrehen und Festklemmen im
Material. Siehe den Abschnitt mit dem Titel
Tiefeneinstellung.
34
3. VERDREHEN DES SÄGEBLATTS
(FALSCHAUSRICHTUNG BEIM
SCHNEIDEN)
A. Durch stärkeres Drücken beim Schneiden
kann sich das Sägeblatt verdrehen.
B. Durch den Versuch, die Säge im Schnitt zu
drehen (also der Versuch, wieder auf die
markierte Linie zu gelangen) kann sich das
Sägeblatt verdrehen.
C. Durch Übergreifen oder Betrieb der
Säge mit falscher Körperhaltung (ohne
Gleichgewicht kann sich das Sägeblatt
verdrehen.
D. Durch eine veränderte Hand- oder
Körperhaltung während des Schneidens
kann sich das Sägeblatt verdrehen.
E. Durch das Rückwärtsbewegen der Säge,
um das Sägeblatt zu befreien, kann es sich
verdrehen.
4. VERWENDUNG STUMPFER ODER
SCHMUTZIGER SÄGEBLÄTTER
Durch stumpfe Sägeblätter erhöht sich die
Belastung der Säge. Als Ausgleich drückt
der Bediener in der Regel stärker, wodurch
die Säge noch stärker belastet wird und das
Verdrehen des Sägeblatts in der Nut gefördert
wird. Verschlissene Sägeblätter können auch
über einen unzureichenden Spielraum verfügen,
was die Möglichkeit des Hängenbleibens und
einer stärkeren Belastung erhöht.
5. NEUBEGINN EINES SCHNITTS, WENN
DIE SÄGEBLATTZÄHNE IM MATERIAL
FESTSTECKEN
Die Säge sollte auf die volle Betriebsdrehzahl
gebracht werden, bevor ein Schnitt begonnen
oder neu begonnen wird, nachdem das
Gerät mit dem Sägeblatt in der Nut gestoppt
wurde. Andernfalls kann es zu Stillstand und
Rückschlägen kommen.
Alle anderen Bedingungen, die zu Einklemmen,
Feststecken, Verdrehen oder Fehlstellung
des Sägeblatts führen könnten, können einen
Rückschlag verursachen. Siehe die Abschnitte
Weitere Sicherheitsanweisungen für alle Sägen
und Sägeblätter für Verfahren und Techniken, die
das Auftreten von Rückschlägen verringern.
Tiefeneinstellung (Abb. 8)
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
DEUTSCH
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Die Säge zum Metallschneiden ist mit einem
schwenkbaren Schuh ausgestattet, der dem
Bediener das Einstellen der Schnitttiefe ermöglicht.
Stellen Sie für die effizientesten Schnitte die Tiefe
so ein, dass ein Zahn des Sägeblatts unter dem
zu schneidenden Material hervorsteht. Dies ist
der Abstand von der Spitze des Zahns bis zur
Unterseite der Kerbe vor dem Zahn. Das hält die
Reibung des Sägeblatts auf einem Minimum,
entfernt Metallspäne aus dem Schnitt, führt zu
einem kühleren, schnelleren Sägen und verringert
die Gefahr eines Rückschlags.
EINSTELLEN DER SCHNITTTIEFE
1. Legen Sie das zu schneidende Materialstück
wie gezeigt entlang des Sägeblatts an.
2. Merken Sie sich, wie viel von dem Zahn über
das Material ragt.
3. Lösen Sie den Tiefeneinstellhebel (c) und
bewegen Sie den Schuh, um die Schnitttiefe zu
ändern.
4. Ziehen Sie den Tiefeneinstellhebel wieder fest
an.
Werkstückstütze (Abb. 9)
SCHNEIDEN VON METALLBLECHEN
Abbildung 9 zeigt die richtige und die falsche
Methode, wie ein großes Blech abgestützt wird. Um
Rückschläge zu vermeiden, stützen Sie das Material
in der Nähe des Schnitts ab. Stützen Sie es nicht
weit von der Schnittstelle weg. Wenn das Material
weit von der Schnittstelle weg abgestützt wird, kann
das Sägeblatt eingeklemmt werden, was zu einem
Rückschlag führt. Beim Schneiden dünner Streifen
halten Sie das Sägeblatt mindestens 1/2" (etwa
13 mm) von der Kante des Materials entfernt. Bei
dünnen Streifen kann das Sägeblatt festklemmen,
was zu Rückschlägen und Verletzungen führen
kann.
SCHNEIDEN RECHTECKIGER METALLSTANGEN
Befestigen Sie das zu schneidende Material wie
oben gezeigt auf einer Werkbank oder einer anderen
Arbeitsfläche.
Sägen (Abb. 10, 11)
1. Halten Sie die Säge mit beiden Händen
gut fest. Abbildung 10 zeigt die korrekte
Handposition. Halten Sie Ihren Körper auf einer
Seite der Linie, entlang der Sie schneiden.
Dadurch werden Sie vor Verletzungen im
Zusammenhang mit Rückschlägen geschützt.
2. Beim Abschneiden der Enden von rechteckigen
Metallstangen platzieren Sie den breitesten Teil
des Schuhs auf dem Teil des Materials, das
auf der Werkbank oder einer anderen Stütze
eingespannt ist, nicht auf den Teil des Materials,
das herabfällt, wenn der Schnitt gemacht wird.
3. Drücken Sie den Auslöserschalter und lassen
Sie die Säge auf volle Drehzahl kommen,
bevor das Sägeblatt Kontakt mit dem zu
schneidenden Material hat (Abb. 11).
4. Schieben Sie die Säge mit einer
Geschwindigkeit vorwärts, bei der das
Sägeblatt ohne Mühe schneiden kann.
5. Lassen Sie am Ende eines Schnitts den
Auslöser los und lassen Sie das Sägeblatt
anhalten, bevor Sie die Säge vom Werkstück
heben. Wenn Sie die Säge heben, schließt sich
die Schutzvorrichtung automatisch unter dem
Sägeblatt.
KORREKTUR EINES SCHNITTS
Sollte Ihr Schnitt beginnen, die Schnittlinie zu
verlassen, versuchen Sie nicht zu erzwingen, dass
er wieder darauf zurückkehrt. Das Erzwingen einer
Korrektur kann zum Stillstand der Säge führen
und einen Rückschlag verursachen. Lassen Sie
Stattdessen den Schalter los und lassen Sie
das Sägeblatt zum völligen Stillstand kommen.
Bewegen Sie dann die Säge rückwärts aus dem
Schnitt heraus. Starten Sie die Säge neu, setzen
Sie sie wieder in den Schnitt und folgen Sie der
gewünschten Schnittlinie.
VORSICHT: Schneiden Sie mit der
Metallsäge nicht durch Schrauben. Das
Ergebnis können Schäden an der Säge
und Verletzungen sein.
Maximierung der Lebensdauer des
Sägeblatts
Um die Lebensdauer des Sägeblatts zu verlängern,
gehen Sie folgendermaßen vor:
• Zwingen Sie das Sägeblatt nicht durch das
Metall. Die Säge muss in ihrem eigenen Tempo
und mit einer konstanten Rate schneiden.
• Tauschen Sie Sägeblätter aus, wenn es
schwierig wird, die Säge durch den Schnitt zu
schieben, wenn der Motor stark belastet wird
oder wenn im Sägeblatt übermäßige Wärme
entsteht.
• Halten Sie die Basis der Säge fest gegen das
Metall, das Sie schneiden.
• Wenn das Metallstück, das Sie schneiden,
vibriert oder wackelt, klemmen Sie es so nah
am Schnitt wie möglich fest und verringern Sie
die Schnittgeschwindigkeit.
35
DEUTSCH
BETRIEB
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG: Stets einen
ordnungsgemäßen Gehörschutz
tragen. Unter bestimmten Bedingungen
und einer gewissen Betriebsdauer
können die vom Produkt erzeugten
Geräusche zu einem Gehörverlust
führen.
Bedienungsanleitung
WARNUNG!
• Beachten Sie stets die
Sicherheitshinweise und
anwendbaren Vorschriften.
• Vergewissern Sie sich, dass das zu
sägende Material fest eingespannt
ist.
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten
nur leicht an und üben Sie niemals
seitlichen Druck auf das Sägeblatt
aus. Wenn möglich, sollte der
Sägeschuh beim Arbeiten an das
Werkstück gepresst sein. Dadurch
wird eine Beschädigung des
Werkzeugs verhindert und ruckweise
Bewegungen des Werkzeugs und
Vibration werden gestoppt.
• Eine Überbelastung sollte vermieden
werden.
• Vor dem Betrieb sollte das Blatt
einige Sekunden lang frei laufen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 10)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die korrekte Handhaltung für eine korrekte
Sägeführung ist eine Hand auf dem Haupthandgriff
(o) und die andere Hand auf dem Zusatzhandgriff
(p), wie in Abbildung 10 gezeigt.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Auswechseln der Sichtscheibe
(Abb. 1)
WARNUNG: Betreiben Sie die
Säge nicht, wenn eine Scheibe
beschädigt ist oder fehlt. Wenn
eine Scheibe beschädigt ist oder fehlt,
lassen Sie die Säge in einer autorisierten
Kundendienststelle warten. Wenn
die Säge ohne Scheibe betrieben
wird, könnten Metallspäne durch
die Schutzvorrichtung fliegen und
Verletzungen verursachen.
Die Sichtscheibe (j) muss von einer autorisierten
DEWALT-Kundendienststelle ausgetauscht werden.
VORSICHT: Verwenden Sie keine
Reinigungsmittel auf der Sichtscheibe,
um zu vermeiden, dass diese trüb
wird und den sicheren Betrieb der
Säge beeinträchtigt. Verwenden Sie
Druckluft, um angesammelten Staub
von der Innenseite der Sichtscheibe
zu entfernen. Tragen Sie dabei eine
Schutzbrille.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden. Es gibt im Inneren keine vom Benutzer zu
wartenden Teile.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
36
DEUTSCH
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Trennen Sie das Ladegerät
von der Wechselstromsteckdose, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an
der Außenseite des Ladegeräts können
mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste entfernt
werden. Verwenden Sie kein Wasser
oder Reinigungslösungen.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Verwenden Sie zum Metallschneiden nur
Sägeblätter von DEWALT von 140 mm (5-1/2") und
mit einem Aufnahmedorn von 20 mm.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Aufladbarer Akku
Dieser Akku mit langer Lebensdauer muss wieder
aufgeladen werden, wenn er nicht mehr ausreichend
Energie bei Arbeiten liefert, die vorher problemlos
durchgeführt werden konnten. Am Ende seiner
technischen Lebensdauer entsorgen Sie ihn bitte
umweltgerecht.
• Lassen Sie den Akku sich vollständig entladen
und entfernen Sie ihn dann vom Werkzeug.
• Li-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei
einer kommunalen Recycling-Sammelstelle ab.
Dort werden die gesammelten Akkus recycelt
oder ordnungsgemäß entsorgt.
37
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
38
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
ENGLISH
140 mm (5-1/2") 18V CORDLESS METAL-CUTTING
CIRCULAR SAW, DCS373
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
Technical Data
Voltage
Type
Max. power output
No-load speed
Blade diameter
Maximum depth of cut
Blade bore
Weight (without battery pack)
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power
uncertainty)
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS373
18
1
460
3700
140
43
20
3.76
dB(A)
78
dB(A)
dB(A)
3
89
dB(A)
3
VDC
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN 60745:
Vibration emission value ah metal cutting
ah,M=
m/s²
3.1
Uncertainty K =
m/s²
1.5
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
VDC
Ah
kg
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
min
Weight
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
VAC
30
(1.5 Ah battery packs)
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(3.0 Ah battery packs)
0.49
DCB183
Li-Ion
18
2.0
0.40
70
(4.0 Ah battery packs)
39
EN GLI S H
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DCS373
DEWALT declares that these products described
under Technical data are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
These products also comply with Directive
2004/108/EC and 2011/65/EU. For more
information, please contact DEWALT at the following
address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
40
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
24.12.2012
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges o r moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
ENGLISH
f)
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c)
d)
e)
f)
g)
Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery, avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
41
EN GLI S H
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Safety Instructions for All Saws
a)
DANGER: Keep hands away from cutting
area and the blade. Keep your second hand
on auxiliary handle, or motor housing. If both
hands are holding the saw, they cannot be cut
by the blade.
b) Do not reach underneath the workpiece. The
guard cannot protect you from the blade below
the workpiece.
c) Adjust the cutting depth to the thickness
of the workpiece. Less than a full tooth of
the blade teeth should be visible below the
workpiece.
d) Never hold piece being cut in your hands or
across your leg. Secure the workpiece to a
stable platform. It is important to support the
work properly to minimise body exposure, blade
binding, or loss of control.
e) Hold power tool by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring. Contact with a “live” wire will also make
exposed metal parts of the power tool “live” and
shock the operator.
f) When ripping always use a rip fence or
straight edge guide. This improves the
accuracy of cut and reduces the chance of
blade binding.
g) Always use blades with correct size and
shape (diamond versus round) of arbour
holes. Blades that do not match the mounting
hardware of the saw will run eccentrically,
causing loss of control.
h) Never use damaged or incorrect blade
washers or bolt. The blade washers and
bolt were specially designed for your saw, for
optimum performance and safety of operation.
Further Safety Instructions for All
Saws
CAUSES AND OPERATOR PREVENTION OF KICKBACK
– Kickback is a sudden reaction to a pinched,
bound or misaligned saw blade, causing an
uncontrolled saw to lift up and out of the
workpiece toward the operator;
42
– When the blade is pinched or bound tightly
by the kerf closing down, the blade stalls and
the motor reaction drives the unit rapidly back
toward the operator;
– If the blade becomes twisted or misaligned
in the cut, the teeth at the back edge of the
blade can dig into the top surface of the wood
causing the blade to climb out of the kerf and
jump back toward the operator.
Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be
avoided by taking proper precautions as given
below:
a) Maintain a firm grip with both hands on
the saw and position your arms to resist
kickback forces. Position your body to
either side of the blade, but not in line with
the blade. Kickback could cause the saw to
jump backwards, but kickback forces can be
controlled by the operator, if proper precautions
are taken.
b) When blade is binding, or when interrupting
a cut for any reason, release the trigger and
hold the saw motionless in the material until
the blade comes to a complete stop. Never
attempt to remove the saw from the work
or pull the saw backward while the blade is
in motion or kickback may occur. Investigate
and take corrective actions to eliminate the
cause of blade binding.
c) When restarting a saw in the workpiece,
centre the saw blade in the kerf and check
that saw teeth are not engaged into the
material. If saw blade is binding, it may walk up
or kickback from the workpiece as the saw is
restarted.
d) Support large panels to minimise the risk of
blade pinching and kickback. Large panels
tend to sag under their own weight. Supports
must be placed under the panel on both sides,
near the line of cut and near the edge of the
panel.
e) Do not use dull or damaged blades.
Unsharpened or improperly set blades produce
narrow kerf causing excessive friction, blade
binding and kickback.
f) Blade depth and bevel adjusting locking
levers must be tight and secure before
making cut. If blade adjustment shifts while
cutting, it may cause binding and kickback.
g) Use extra caution when sawing into existing
walls or other blind areas. The protruding
blade may cut objects that can cause kickback.
ENGLISH
Lower Guard Safety Instructions
a) Check lower guard for proper closing before
each use. Do not operate the saw if lower
guard does not move freely and close
instantly. Never clamp or tie the lower guard
into the open position. If saw is accidentally
dropped, lower guard may be bent. Raise the
lower guard with the retracting handle and
make sure it moves freely and does not touch
the blade or any other part, in all angles and
depths of cut.
b) Check the operation of the lower guard
spring. If the guard and the spring are not
operating properly, they must be serviced
before use. Lower guard may operate
sluggishly due to damaged parts, gummy
deposits, or a build-up of debris.
c) Lower guard should be retracted manually
only for special cuts such as “plunge cuts”
and “compound cuts.” Raise lower guard
by retracting handle and as soon as blade
enters the material, the lower guard must be
released. For all other sawing, the lower guard
should operate automatically.
d) Always observe that the lower guard is
covering the blade before placing saw down
on bench or floor. An unprotected, coasting
blade will cause the saw to walk backwards,
cutting whatever is in its path. Be aware of the
time it takes for the blade to stop after switch is
released.
NOTE: Although the above information references
wood, this saw is only to be used to cut metal.
Kickback can occur when cutting metal.
Additional Specific Safety
Instructions for Circular Saws
• Do not use abrasive wheels or blades.
• Do not use water feed attachments.
• Do not attempt to cut stainless steel, rebar,
hardened or heat-treated steel, cast iron,
masonry or unknown materials
• Use clamps or another practical way to
secure and support the workpiece to a
stable platform. Holding the work by hand or
against your body leaves it unstable and may
lead to loss of control.
• Keep your body positioned to either side
of the blade, but not in line with the saw
blade. KICKBACK could cause the saw to
jump backwards (see Causes and Operator
Prevention of Kickback and KICKBACK).
• Air vents often cover moving parts and
should be avoided. Loose clothes, jewellery or
long hair can be caught in moving parts.
• Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.
• Wear a dust mask. Exposure to dust particles
can cause breathing difficulty and possible
injury.
• Do not use blades of larger or smaller
diameter than recommended. For the proper
blade rating refer to the Technical Data.
Use only the blades specified in this manual,
complying with EN 847-1.
• When not in use, place circular saw on a
stable surface, shoe side down, where it will
not cause a tripping or falling hazard. Some
tools with large battery packs will stand upright
on the battery pack but may be easily knocked
over.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of circular
saws.
– Injuries caused by touching the rotating parts or
hot part of the tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of squeezing fingers when changing the
accessory.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in wood.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The date code (u), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
43
EN GLI S H
Example:
2013 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DCB105 battery charger.
• Before using the charger, read all instructions
and cautionary markings on charger, battery
pack and product using the battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable battery packs. Other types
of batteries may overheat and burst
resulting in personal injury and property
damage.
CAUTION: Children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with
the charger plugged in to the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminum foil or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger
before attempting to clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock or electrocution.
• When operating a charger outdoors, always
provide a dry location and use an extension
cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.
• Do not block the ventilation slots on the
charger. The ventilation slots are located
on the top and sides of the charger. Place
the charger in a position away from any heat
source.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble the charger; take it to
an authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• In case of damaged power supply cord the
supply cord must be replaced immediately by
the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230 V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
Chargers
• Do not expose charger to rain or snow.
This charger requires no adjustment and is designed
to be as easy as possible to operate.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it will
not be stepped on, tripped over or otherwise
subjected to damage or stress.
44
The DCB105 charger accepts 10.8 V, 14.4 V and
18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB180, DCB181, DCB182
and DCB183) battery packs.
Charging Procedure (fig. 2)
1. Plug the charger into an appropriate 230 V
outlet before inserting the battery pack.
ENGLISH
2. Insert the battery pack (i) into the charger,
making sure the pack is fully seated in the
charger. The red (charging) light will blink
continuously indicating that the charging
process has started.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below and then follow
the charging procedures outlined.
When ordering replacement battery packs, be sure
to include the catalog number and voltage.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, fully charge the pack before first use.
Charging Process
Refer to the table below for the state of charge of
the battery pack.
State of charge
x
charging
––
––
––
––
fully charged
–––––––––––––––––
hot/cold pack delay
–– • –– • –– • –– •
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use the battery pack
in explosive atmospheres, such as in the
presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery pack
from the charger may ignite the dust or fumes.
• Never force the battery pack into charger.
Do not modify the battery pack in any way
to fit into a non-compatible charger as
battery pack may rupture causing serious
personal injury.
problem pack or charger • • • • • • • • • • • •
• Charge the battery packs only in designated
DEWALT chargers.
problem powerline
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
•• •• •• •• •• ••
This charger will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to
light or by displaying problem pack or charger blink
pattern.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40 °C (105 °F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
NOTE: This could also mean a problem with a
charger.
• For best results, make sure the battery pack is
fully charged before use.
If the charger indicates a problem, take the charger
and battery pack to be tested at an authorised
service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a hot/cold pack
delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
A cold battery pack will charge at about half the rate
of a warm battery pack. The battery pack will charge
at that slower rate throughout the entire charging
cycle and will not return to maximum charge rate
even if the battery warms.
WARNING: Never attempt to open
the battery pack for any reason. If
the battery pack case is cracked or
damaged, do not insert it into the
charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery
pack or charger that has received a
sharp blow, been dropped, run over
or damaged in any way (e.g., pierced
with a nail, hit with a hammer, stepped
on). Electric shock or electrocution may
result. Damaged battery packs should
be returned to the service centre for
recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
45
EN GLI S H
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash the area with
mild soap and water. If the battery liquid gets
into the eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Battery Pack
BATTERY TYPE
The DCS373 operates on an 18 volt battery pack.
The DCB180, DCB181, DCB182 or DCB183 battery
packs may be used. Refer to Technical Data for
more information.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place
out of the charger for optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery pack will
need to be recharged before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Fully charged.
Hot/cold pack delay.
x
Problem pack or charger.
Problem powerline.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Use only with DEWALT battery packs.
Others may burst, causing personal injury
and damage.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
Charge only between 4 °C and 40 °C.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Do not incinerate the battery pack.
Charges Li-Ion battery packs.
See Technical data for charging time.
Only for indoor use.
Package Contents
The package contains:
1 Cordless metal-cutting circular saw
1 30 tooth blade
1 Hex key
2 Li-Ion battery packs (M2 models)
Read instruction manual before use.
1 Kitbox
1 Charger
1 Instruction manual
Charging.
46
1 Exploded drawing
ENGLISH
NOTE: Battery packs, chargers and kitboxes are not
included with N-models.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
safety. Children should never be left alone with
this product.
WARNING: Do not plunge cut or
pocket cut with this saw
WINDOW (FIG. 1)
WARNING: Do not operate the
saw with a damaged or missing
sight window. If window is damaged
or missing, have the saw serviced at
an authorised service centre. If saw is
operated without the window, metal
chips could fly through the guard and
cause personal injury.
Description (fig. 1, 4–6)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. Trigger switch
CAUTION: Do not use oil or cutting
fluids with the metal-cutting saw.
Do not use cleaning fluids to clean
window. Cleaning fluids, cutting
fluids or oils could harm the plastic in
the window, interfering with the safe
operation of the saw.
b. Trigger switch lock-off button
c. Depth adjustment lever
d. Spindle lock button
e. Kerf indicator
f. Blade clamping screw
g. Lower guard
i. Battery pack
The saw is equipped with a sight window (j) on the
side of the upper guard. This window allows the
user to see a cutting line on the material to be cut.
j. Sight window
SAW SHOE (FIG. 1)
h. Lower guard retracting lever
k. Shoe
l. Hex key
m. Battery release button
n. Main handle
o. Auxiliary handle
p. Fuel gauge button (fig. 4)
q. Inner clamp washer (fig. 5, 6)
The front of the saw shoe (k) has a kerf indicator
(e) that allows the operator to glide the saw along
cutting lines. Aligning the cutting line with the notch
on the front of the shoe and centering it using the
modified V-shaped kerf indicator allows the operator
to keep the blade in line with the cutting line. If the
cutting line is visible through the narrowest part of
the kerf indicator, the blade will pass directly over the
cutting line.
r. Outer clamp washer (fig. 5, 6)
WORKLIGHT
s. Saw spindle (fig. 5, 6)
The saw is equipped with a worklight that is
activated when the trigger switch is depressed.
The light will automatically turn off 20 seconds after
the trigger switch is released. If the trigger switch
remains depressed, the worklight will remain on.
t. Blade (fig. 5, 6)
INTENDED USE
This metal-cutting circular saw is intended for use
by professionals for cutting light gauge metals and
small metal structural shapes.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
This metal-cutting circular saw is a professional
power tool. DO NOT let children come into
contact with the tool. Supervision is required when
inexperienced operators use this tool.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
NOTE: The worklight is for lighting the immediate
work surface and is not intended to be used as a
flashlight.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
47
EN GLI S H
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organization.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical Data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (fig. 3)
NOTE: For best results, make sure your battery
pack is fully charged. The light will shut off without
warning when the battery is fully discharged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1. Align the battery pack (i) with the rails inside the
tool’s handle (fig. 3).
2. Slide it into the handle until the battery pack is
firmly seated in the tool and ensure that it does
not disengage.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1. Press the battery release button (m) and firmly
pull the battery pack out of the tool handle.
48
2. Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
FUEL GAUGE BATTERY PACKS (FIG. 4)
Some DEWALT battery packs include a fuel gauge
which consists of three green LED lights that
indicate the level of charge remaining in the battery
pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel
gauge button (p). A combination of the three green
LED lights will illuminate designating the level of
charge left. When the level of charge in the battery
is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the
charge left on the battery pack. It does not indicate
tool functionality and is subject to variation based
on product components, temperature and end-user
application.
Trigger Switch (fig. 1)
WARNING: This tool has no provision
to lock the trigger switch in the ON
position and should never be locked ON
by any other means.
The saw is controlled by a trigger switch (a) and
lock-off button (b). The lock-off button must be
pressed before the trigger switch will turn the saw
on. Releasing the trigger turns the saw off.
Changing Blades (fig. 1, 5–7)
TO INSTALL THE BLADE
1. Place inner clamp washer (q) on saw spindle (s)
with the large flat surface facing out toward the
blade (fig. 5, 6).
2. Retract the lower blade guard (g) and place
blade (t) on saw spindle against the inner
clamp washer (q), making sure that the blade
will rotate in the proper direction (the direction
of the rotation arrow on the saw blade and
the teeth must point in the same direction as
the direction of rotation arrow on the saw). Do
not assume that the printing on the blade will
always be facing you when properly installed.
When retracting the lower blade guard to install
the blade, check the condition and operation
of the lower blade guard to assure that it is
working properly. Make sure it moves freely and
does not touch the blade or any other part, in all
angles and depths of cut.
3. Place the outer clamp washer (r) on the saw
spindle (s) with the large flat surface against the
blade (t) with beveled side facing out.
ENGLISH
4. Thread the blade clamping screw (f) into the
saw spindle by hand. (Screw has left-hand
threads and must be turned counterclockwise
to tighten. Refer to arrow in Figure 7A.)
WARNING: The lower blade guard is
a safety feature which reduces the
risk of serious personal injury. Never
use the saw if the lower guard is
missing, damaged, misassembled
or not working properly. Do not rely
on the lower blade guard to protect
you under all circumstances. Your
safety depends on following all
warnings and precautions as well
as proper operation of the saw.
Check lower guard for proper
closing before each use as outlined
in Additional Safety Rules for Circular
Saws. If the lower blade guard is
missing or not working properly,
have the saw serviced before
using. To assure product safety and
reliability, repair, maintenance and
adjustment should be performed
by an authorised service centre or
other qualified service organization,
always using identical replacement
parts.
5. Depress the spindle lock button (d) while turning
the saw spindle with the hex key (l, fig. 1) until
the spindle lock engages and the blade stops
rotating.
6. Tighten the blade clamping screw firmly with the
hex key.
NOTICE: Never engage the spindle
lock while saw is running, or engage
in an effort to stop the tool. Never turn
the saw on while the spindle lock is
engaged. Serious damage to your saw
will result.
TO REPLACE THE BLADE
1. To loosen the blade clamping screw (f), depress
the spindle lock button (d) and turn the saw
spindle (s) with the hex key (l) until the spindle
lock engages and the blade stops rotating.
With the spindle lock engaged, turn the blade
clamping screw clockwise with the hex key.
(Screw has left-hand threads and must be
turned clockwise to loosen. Refer to arrow in
Figure 7B.)
BLADES
WARNING: To minimise the risk of
eye injury, always use eye protection.
Carbide is a hard but brittle material.
Foreign objects in the workpiece such
as wire or nails can cause tips to crack
or break. Only operate saw when proper
saw blade guard is in place. Mount
blade securely in proper rotation before
using, and always use a clean, sharp
blade.
2. Remove the blade clamping screw (f) and outer
clamp washer (r) only. Remove old blade.
3. Clean any metal chips/shavings that may have
accumulated in the guard or clamp washer area
and check the condition and operation of the
lower blade guard as previously outlined. Do not
lubricate this area.
4. Select the proper blade for the application
(see Blades). Always use blades that are the
correct size (diameter) with the proper size
and shape centre hole for mounting on the
saw spindle. Always assure that the maximum
recommended speed (rpm) on the saw blade
meets or exceeds the speed (rpm) of the saw.
5. Follow steps 2 through 6 under To Install the
Blade, making sure that the blade will rotate in
the proper direction.
LOWER BLADE GUARD
WARNING: Under certain conditions
of use, metal chips may become
imbedded in the surfaces of the lower
guard, causing the lower guard to rub
against the upper guard. Check the
operation of the lower guard before
each use and remove any imbedded
chips.
Blade
Diameter
DT1212-QZ 140 mm
(5-1/2")
Teeth
Application
30
General purpose
ferrous metal
cutting
If you need assistance regarding blades, please
contact your local DEWALT dealer.
KICKBACK
Kickback is a sudden reaction to a pinched, bound
or misaligned saw blade, causing an uncontrolled
saw to lift up and out of the workpiece toward the
operator. When the blade is pinched or bound
tightly by the kerf closing down, the blade stalls
and the motor reaction drives the unit rapidly back
toward the operator. If the blade becomes twisted or
misaligned in the cut, the teeth at the back edge of
the blade can dig into the top surface of the material
causing the blade to climb out of the kerf and jump
back toward the operator.
49
EN GLI S H
Kickback is more likely to occur when any of the
following conditions exists.
1. IMPROPER WORKPIECE SUPPORT
A. Sagging or improper lifting of the cut off
piece can cause pinching of the blade and
lead to kickback (fig. 9).
B. Cutting through material supported at the
outer ends only can cause kickback. As the
material weakens it sags, closing down the
kerf and pinching the blade (fig. 9).
C. Cutting off a cantilevered or overhanging
piece of material from the bottom up in a
vertical direction can cause kickback. The
falling cut off piece can pinch the blade.
D. Cutting off long narrow strips can cause
kickback. The cut off strip can sag or twist
closing the kerf and pinching the blade.
E. Snagging the lower guard on a surface
below the material being cut momentarily
reduces operator control. The saw can lift
partially out of the cut increasing the chance
of blade twist.
2. IMPROPER DEPTH OF CUT SETTING ON
SAW
To make the most efficient cut, the blade should
protrude only far enough to expose a tooth
as shown in Figure 8. This allows the shoe to
support the blade and minimises twisting and
pinching in the material. See the section titled
Depth Adjustment.
3. BLADE TWISTING (MISALIGNMENT IN
CUT)
5. RESTARTING A CUT WITH THE BLADE
TEETH JAMMED AGAINST THE MATERIAL
The saw should be brought up to full operating
speed before starting a cut or restarting a cut
after the unit has been stopped with the blade
in the kerf. Failure to do so can cause stalling
and kickback.
Any other conditions which could result in pinching,
binding, twisting, or misalignment of the blade could
cause kickback. Refer to the sections Further
Safety Instructions for All Saws and Blades for
procedures and techniques that will minimise the
occurrence of kickback.
Depth Adjustment (fig. 8)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
The metal-cutting saw is equipped with a pivoting
shoe that allows the operator to set the depth of cut.
For the most efficient cutting action, set the depth
adjustment so that one tooth of the blade projects
below the material to be cut. This distance is from
the tip of the tooth to the bottom of the gullet in front
of the tooth. This keeps blade friction at a minimum,
removes metal chips from the cut, results in cooler,
faster sawing and reduces the chance of kickback.
TO SET THE DEPTH OF CUT
A. Pushing harder to cut can cause the blade to
twist.
1. Lay the piece of material you plan to cut along
the blade as shown.
B. Trying to turn the saw in the cut (trying to get
back on the marked line) can cause blade
twist.
2. Note how much tooth projects beyond the
material.
C. Overreaching or operating the saw with poor
body control (out of balance), can result in
twisting the blade.
D. Changing hand grip or body position while
cutting can result in blade twist.
E. Backing up the saw to clear blade can lead
to twist.
4. USE OF DULL OR DIRTY BLADES
Dull blades cause increased loading of the
saw. To compensate, an operator will usually
push harder which further loads the unit and
promotes twisting of the blade in the kerf.
Worn blades may also have insufficient body
50
clearance which increases the chance of
binding and increased loading.
3. Loosen the depth adjustment lever (c) and
move the shoe to change the depth of cut.
4. Retighten the depth adjustment lever securely.
Workpiece Support (fig. 9)
CUTTING SHEETS OF METAL
Figure 9 shows the correct and incorrect way to
support a large sheet. To avoid kickback, support
material near the cut. Do not support it away
from the cut. If material is supported away from
the cut, it will bind the blade and cause kickback.
When cutting thin strips, keep the blade at least
1/2" (approximately 13 mm) from the edge of the
material. Thin strips may bind, causing kickback and
increasing the risk of personal injury.
ENGLISH
CUTTING RECTANGULAR METAL STOCK
Clamp the material you plan to cut to a workbench
or other work surface as shown above.
Cutting (fig. 10, 11)
1. Hold the saw securely using both hands.
Figure 10 shows appropriate hand position.
Keep your body to one side of the line along
which you are cutting. This will protect you from
injury related to kickback.
2. When cutting ends off of rectangular metal
stock, place the widest part of the shoe on
the part of the material that is clamped to the
workbench or other support, not on the part of
the material that will fall when the cut is made.
3. Depress the trigger switch and allow the saw to
reach full speed before the blade contacts the
material to be cut (fig. 11).
4. Push the saw forward at a speed that allows
the blade to cut without laboring.
5. As you finish a cut, release the trigger and allow
the blade to stop before lifting the saw from
the work. As you lift the saw, the guard will
automatically close under the blade.
CORRECTING A CUT
Should your cut begin to leave the cutting line, don’t
try to force it back on. Forcing a correction can stall
the saw and cause kickback. Instead, release the
switch and allow the blade to come to a complete
stop. Then, back the saw out of the cut. Restart
the saw and re-enter the cut, following the desired
cutting line.
CAUTION: Do not cut through bolts
with the metal-cutting saw. Damage to
the saw or personal injury could result.
Maximizing Blade Life
To extend blade life, follow these practices:
• Do not force the blade through the metal. The
saw must cut at its own pace and at a constant
rate.
• Change blades when it is no longer easy to
push the saw through the cut, when the motor
is straining, or when excessive heat is built up in
the blade.
• Keep base of the saw firmly against metal you
are cutting.
• If the metal you are cutting is vibrating or
shaking, clamp the material as close to the cut
as possible and slow down the cutting rate.
OPERATION
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
WARNING: Always wear proper
personal hearing protection. Under
some conditions and duration of use,
noise from this product may contribute
to hearing loss.
Instructions for Use
WARNING:
• Always observe the safety
instructions and applicable
regulations.
• Ensure the material to be sawn is
secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the
tool and do not exert side pressure
on the saw blade. If possible, work
with the saw shoe pressed against
the workpiece. This prevents damage
to the blade and stops the tool from
jerking and vibrating.
• Avoid overloading.
• Let the blade run freely for a few
seconds before starting the cut.
Proper Hand Position (fig. 10)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the
main handle (n), with the other hand on the auxiliary
handle (o), as shown in Figure 10, to guide the saw
properly.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
51
EN GLI S H
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
Replacing Sight Window (fig. 1)
WARNING: Do not operate the saw
with a damaged or missing sight
window. If window is damaged or
missing, have the saw serviced at an
authorised service centre. If the saw
is operated without the window, metal
chips could fly through the guard and
cause personal injury.
The sight window (j) must be replaced by an
authorised DEWALT service centre.
CAUTION: Do not use any cleaning
fluids on the sight window to avoid
clouding it and compromising the safe
operation of the saw. Use compressed
air to remove accumulated dust from
the inside of the sight window. Wear
safety glasses when performing this.
The charger and battery pack are not serviceable.
There are no serviceable parts inside.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
52
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Use only 140 mm (5-1/2") DEWALT metal-cutting
blades with a 20 mm arbor.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
ENGLISH
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
53
ESPAÑOL
140 mm (5-1/2") 18 V SIERRA CIRCULAR DE CORTE
DE METALES INALÁMBRICA, DCS373
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede
aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de
trabajo.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Máx. potencia
Velocidad en vacío
Diámetro de la hoja
Profundidad máxima de corte
Diámetro interior de la hoja
Peso (sin la batería)
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS373
18
1
460
3700
140
43
20
3,76
dB(A)
78
dB(A)
dB(A)
3
89
dB(A)
3
VDC
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador de
los efectos de la vibración tales como:
ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en
cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma
EN 60745:
Valor de la emisión de vibración ah corte de metal
ah,M =
m/s2
3,1
Incertidumbre K =
m/s2
1,5
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
VDC
Ah
kg
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo de carga aprox
min
Peso
kg
54
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
VAC
30
(baterías de 1,5 Ah)
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(baterías de 3,0 Ah)
0,49
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
70
(baterías de 4,0 Ah)
ESPAÑOL
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DCS373
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EC; EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/CE and 2011/65/EU. Si desea
más información, póngase en contacto con
DEWALT en la dirección indicada a continuación o
bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo
de Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
24.12.2012
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en
las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica
que funciona a través de la red eléctrica (con cable)
o a la herramienta eléctrica que funciona con batería
(sin cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que
pierda el control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
55
ESPAÑOL
b)
c)
d)
e)
f)
Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
56
d)
e)
f)
g)
Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
ESPAÑOL
f)
g)
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas
puede ocasionar una situación peligrosa.
5) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS QUE
FUNCIONAN CON BATERÍA
a) Recárguelas sólo con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador que sea adecuado para un tipo
de batería puede ocasionar un riesgo de
incendio si se utiliza con otra batería.
b) Use herramientas eléctricas sólo con las
baterías designadas específicamente. El
uso de cualquier otro tipo de batería puede
crear un riesgo de lesión o de incendio.
c) Cuando no se esté utilizando la batería,
manténgala alejada de otros objetos de
metal, como los clips, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos pequeños
de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un
cortacircuito en los terminales de la batería
puede causar quemaduras o un incendio.
d) En condiciones de abuso, el líquido
puede salirse de la batería, evite el
contacto. Si se produce un contacto de
forma accidental, enjuague con agua. Si
el líquido entra en contacto con los ojos,
busque atención médica. El líquido que
sale de la batería puede causar irritación
o quemaduras.
6) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
Instrucciones de seguridad para
todas las sierras
a)
PELIGRO: Mantenga las manos lejos de
la zona de corte y de la hoja. Mantenga una
de las manos en el mango auxiliar o en la
carcasa del motor. Si mantiene las dos manos
sobre la sierra, evitará cortarse con la hoja.
b) No toque por debajo de la pieza de trabajo.
El protector no puede resguardarle de la hoja
por debajo de la pieza de trabajo.
c) Ajuste la profundidad de corte al grosor de
la pieza de trabajo. Debe haber visible menos
de un diente completo de la hoja debajo de la
pieza de trabajo.
d) No apoye nunca la pieza que se va a cortar
en los brazos o las piernas. Asegure la pieza
de trabajo en una plataforma estable. Es
importante apoyar el trabajo adecuadamente
para reducir al mínimo la exposición corporal, el
cimbreo de la hoja o la pérdida de control.
e) Sujete la herramienta por las superficies de
agarre aisladas cuando realice una tarea en
la que la herramienta de corte pueda entrar
en contacto con cableado oculto. Si las
partes metálicas descubiertas de la herramienta
entran en contacto con un cable cargado
de electricidad, se cargarán eléctricamente y
transmitirán una descarga al usuario.
f) Cuando corte, utilice siempre una guía
de corte o una guía recta. De este modo,
mejorará la precisión del corte y se reducirán las
posibilidades de que la hoja cimbree.
g) Utilice siempre hojas con la forma (diamante
frente a redonda) y el tamaño de agujeros
del eje correctos. Las hojas que no coincidan
con los elementos de montaje de la sierra
funcionarán de forma excéntrica, lo que causará
una pérdida de control.
h) No utilice nunca arandelas o pernos de
hoja dañados o incorrectos. El perno y
las arandelas de la hoja se han diseñado
específicamente para que esta hoja de
forma tenga un funcionamiento seguro y un
rendimiento óptimo.
Normas Específicas de Seguridad
Adicionales
CAUSAS Y PROTECCIÓN PARA EL OPERARIO
DE LA INVERSIÓN DE GIRO
– Una inversión de giro es una reacción repentina
provocada por una hoja de sierra comprimida,
apresada o mal alineada, que hace que una
57
ESPAÑOL
sierra se levante de forma incontrolada y se
aleje de la pieza de trabajo hacia el usuario.
– Cuando la hoja está comprimida o apresada
ceñidamente por la entalladura al cerrarse,
se atasca y la reacción del motor empuja la
unidad rápidamente hacia atrás en dirección al
operario;
– Si la hoja se retuerce o está mal alineada en
el corte, los dientes del borde posterior de la
hoja pueden clavarse en la zona superior de
la madera, lo que hará que la hoja remonte la
entalladura y salte hacia atrás en dirección al
usuario.
La inversión de giro se produce por un mal uso
de la herramienta y/o unos procedimientos o
condiciones de uso incorrectos, y se puede evitar
tomando las medidas de precaución adecuadas tal
y como se indica a continuación:
a) Sujete la sierra firmemente con las dos
manos y coloque los brazos de forma
que ofrezcan resistencia a las fuerzas de
la inversión de giro. Coloque el cuerpo a
ambos lados de la hoja, pero nunca en línea
con ella. La inversión de giro puede provocar
que la sierra salte hacia atrás. No obstante, el
usuario puede controlar las fuerzas de inversión
de giro si toma las precauciones adecuadas.
b) Cuando la hoja esté cimbreando o se
interrumpa el corte por alguna razón, suelte
el gatillo y mantenga la sierra parada hasta
que la hoja quede completamente parada.
Nunca intente quitar la sierra del trabajo
o tirar de ella hacia atrás mientras esté en
movimiento, ya que de lo contrario podría
producirse una inversión de giro. Investigue
y emprenda las acciones correctivas necesarias
para eliminar la causa del cimbreo de la hoja.
c) Cuando vuelva a poner en marcha la sierra
sobre la pieza de trabajo, centre la sierra en
la entalladura y compruebe que los dientes
no estén enganchados con el material. Si la
hoja de sierra cimbrea, puede que salga hacia
arriba o invierta el giro desde la pieza en la que
se trabaja cuando vuelva a poner en marcha la
sierra.
d) Sujete los paneles grandes para reducir
al mínimo el riesgo de que el disco se
comprima e invierta el giro. Los paneles más
grandes tienden a doblarse bajo su propio
peso. Es necesario colocar apoyos debajo del
panel a ambos lados, cerca de la línea del corte
y cerca del borde del panel.
e) No utilice hojas melladas o dañadas. Las
hojas sin afilar o mal ajustadas hacen que la
58
entalladura sea estrecha, lo que provoca una
fricción excesiva, cimbreo de la hoja e inversión
de giro.
f) Las palancas de bloqueo del ajuste de
bisel y de profundidad de la hoja deben
estar bien apretadas y seguras antes de
realizar el corte. Si el ajuste de la hoja cambia
durante el corte, pueden producirse cimbreos e
inversiones de giro.
g) Tenga mucho cuidado cuando corte en
paredes existentes u otras zonas ciegas. La
hoja que sobresale puede cortar objetos que
pueden provocar una inversión de giro.
Instrucciones de seguridad sobre el
protector inferior
a) Antes de su uso, compruebe que la
protección inferior cierre correctamente.
No utilice la sierra si la protección inferior
no gira libremente o no se cierra de forma
instantánea. No fije ni bloquee la protección
inferior para mantenerla abierta. Si la sierra
se cae accidentalmente puede que se deforme
la protección inferior. Levante la protección
inferior con el mango de retracción y asegúrese
de que se mueva libremente sin que llegue
a tocar la hoja de sierra ni otras partes en
cualquiera de los ángulos y profundidades de
corte.
b) Compruebe el funcionamiento del muelle
de la protección inferior. Si la protección
y el muelle no funcionan correctamente,
deben repararse antes de su uso. Las piezas
deterioradas, el material adherido pegajoso, o
las virutas acumuladas pueden hacer que la
protección inferior se mueva con dificultad.
c) Abra manualmente la protección inferior
únicamente al realizar cortes especiales
como “cortes por inmersión” o “cortes
compuestos”. Levante la protección inferior
con el mango de retracción y suéltela en
el momento en que la hoja de sierra haya
llegado a penetrar en el material. En todos
los demás trabajos la protección deberá
funcionar automáticamente.
d) No deposite la sierra sobre una base si la
protección inferior no cubre la hoja
de sierra. Una hoja de sierra sin proteger, que
no esté completamente detenida, hace que la
sierra salga despedida hacia atrás, cortando
todo lo que encuentra a su paso. Considere
el tiempo de marcha por inercia hasta la
detención de la sierra.
ESPAÑOL
NOTA: Aunque la información anterior se refiere a
la madera, esta sierra tan sólo debe utilizarse para
cortar metal. El rebote puede ocurrir al cortar metal.
Instrucciones de seguridad
específicas adicionales para las
sierras circulares
• No utilice discos ni cuchillas abrasivas.
• No utilice accesorios alimentados por agua.
• No intente cortar acero inoxidable, barras,
acero endurecido o con tratamiento
térmico, fundición, materiales de albañilería
o materiales desconocidos
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de pillarse los dedos al cambiar el
accesorio.
– Riesgos para la salud causados al respirar el
polvo producido al trabajar con madera.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
• Utilice fijaciones u otro tipo de método para
fijar y apoyar la pieza de trabajo en una
plataforma estable. Si sostiene el trabajo con
las manos o con su cuerpo estará inestable y
podrá hacer que pierda el control.
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
• Coloque el cuerpo a ambos lados de la
hoja, pero nunca en línea con la hoja de la
sierra. El REBOTE podría hacer que la sierra
saltase hacia detrás (véase Causas del rebote
y Prevención del Operador y REBOTE).
• Las ventilaciones cubren a menudo las
piezas móviles y deberán evitarse. La ropa
suelta, las joyas y el pelo largo pueden quedar
atrapados en las piezas en movimiento.
• Lleve protectores auditivos. La exposición al
ruido puede provocar sordera.
• Utilice una mascarilla antipolvo. La
exposición a partículas de polvo puede
provocar dificultades respiratorias y posibles
lesiones.
• No utilice hojas de un diámetro mayor o
menor del recomendado. Para conocer
la capacidad de corte exacta, consulte las
especificaciones técnicas. Utilice solo las
hojas que se mencionan en este manual, que
cumplen con la EN 847-1.
• Cuando no la utilice, coloque la sierra
circular sobre una superficie estable, con
el pie hacia abajo, en la que no corra
riesgos de caída o de vuelco. Algunas
herramientas con grandes paquetes de baterías
permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso
de las sierras circulares:
– Lesiones ocasionadas por tocar las piezas
en movimiento o las piezas calientes de la
herramienta.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El código de fecha (u), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la superficie de la
caja protectora que forma la junta de montaje entre
la herramienta y la batería.
Ejemplo:
2013 XX XX
Año de fabricación
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES:
Este manual incluye instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para el cargador de
pilas DCB105.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y advertencias del cargador, del
paquete de baterías y del producto que utiliza
el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de
electrocuciones. No permita que ningún
líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras.
Para reducir el riesgo de daños, cargue
sólo los paquetes de pilas recargables
de DEWALT. Otros tipos de pilas
59
ESPAÑOL
podrán sobrecalentarse y quemarse
dando lugar a daños personales y
materiales. No recargue las pilas
no recargables.
ATENCIÓN: Los niños deberán
permanecer vigilados para garantizar
que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas
circunstancias, con el cargador
conectado a la red, el cargador podrá
registrar un cortacircuitos con un
material ajeno. Los materiales ajenos
que sean conductores como por
ejemplo, el polvo de molido, los chips
metálicos, la lana de acero, el papel
de aluminio o cualquier cúmulo de
partículas metálicas, deben mantenerse
alejados de las cavidades del cargador.
Desconecte siempre el cargador de la
red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el
cargador antes de intentar limpiarlo.
• No bloquee las ranuras de ventilación del
cargador. Las ranuras de ventilación se
encuentran ubicadas en la parte superior y
lateral del cargador. Coloque el cargador en
una posición lejos de cualquier fuente de calor.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado— haga que se lo reparen de
inmediato.
• No opere el cargador si ha recibido un gran
golpe, si se ha caído o si se ha dañado de
cualquier otro modo. Llévelo a un centro de
servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, llévelo a un centro
de servicio autorizado cuando necesite
repararlo. Un ensamblaje inadecuado podrá
provocar riesgos de electrocución, choques o
incendios.
• Si el cable de suministro está dañado, deberá
sustituirlo de inmediato por otro del fabricante,
su agente de servicio o una personal cualificada
similar para evitar todo tipo de peligro.
• NO intente cargar el paquete de baterías
con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El
cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar
juntos.
• Desconecte el cargador del enchufe antes
de intentar limpiarlo. Esto reducirá el riesgo
de electrocución. La retirada del paquete de
baterías no reducirá este riesgo.
• Estos cargadores no han sido diseñados
para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DEWALT. Cualquier
otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• El cargador ha sido diseñado para funcionar
con la red eléctrica normal de 230V. No
intente utilizarlo con cualquier otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador de vehículos.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De este modo,
reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable
eléctrico.
• NO intente nunca conectar 2 cargadores
juntos.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
El cargador DCB105 acepta los paquetes de pilas
de 10,8 V, 14,4 V y 18 V de litio-ión (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB180, DCB181, DCB182 y DCB183).
• Compruebe que el cable se encuentra
ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
Este cargador no necesita ningún ajuste y está
diseñado para ofrecer el funcionamiento más fácil al
usuario.
• No utilice cables de extensión a menos
que sea estrictamente necesario. El uso
de un cable de extensión inadecuado podrá
provocar riesgos de incendios, electrocuciones
o choques.
Procedimiento de carga (fig. 2)
• Cuando opere un cargador en el exterior,
garantice siempre un lugar seco y utilice un
cable de extensión adecuado para el uso en
exteriores. La utilización de un cable adecuado
para el uso en exteriores reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
60
1. Conecte el cargador a una toma adecuada de
230 V antes de introducir el paquete de pilas.
2. Introduzca el paquete de pilas (i) en el
cargador, comprobando que el paquete quede
establecido al completo en el cargador. La
luz roja (carga) pestañeará continuamente,
indicando que el proceso de carga se ha
iniciado.
3. Se sabrá que se ha terminado la carga cuando
la luz roja esté ENCENDIDA continuamente.
ESPAÑOL
La batería está totalmente cargada y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en el
cargador.
regresará a la máxima velocidad recarga incluso
cuando la pila se caliente.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas de litio-ión, cargue el
paquete de pilas al completo antes de utilizarlo por
primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado
de carga de la batería.
Estado de la carga
x
cargando
––
––
––
––
completamente cargado
––––––––––––––––––––
retraso por batería
caliente/fría
–– • –– • –– • –– •
problema en el paquete
o el cargador
•••••••••••••
problema de la línea
de alimentación
•• •• •• •• •• ••
Este cargador no cargará un paquete de pilas
defectuoso. El cargador indicará la pila defectuosa
negándose a encenderlo o mostrando el problema
del paquete o del cargador mediante un pestañeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema
con el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador
y el paquete de pilas a un centro de reparación
autorizado para que los pruebe.
Retraso por batería caliente/fría
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/
fría y suspende la carga hasta que la batería alcanza
la temperatura adecuada. En ese momento, el
cargador inicia automáticamente el modo de carga
de la batería. Esta función garantiza la máxima
duración de la batería.
Las herramientas XR de litio-ión han sido diseñadas
con un Sistema de Protección Electrónica
que protege a la pila frente a la sobrecarga, el
sobrecalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
Un paquete de pilas frío se cargará a la mitad
de la velocidad de un paquete de pilas caliente.
El paquete de pilas se cargará a una velocidad
inferior mediante el ciclo completo de recarga y no
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
El paquete de pilas no está cargado al completo
en el embalaje. Antes de utilizar el paquete de pilas
y el cargador, lea las instrucciones de seguridad
indicadas a continuación y siga los procedimientos
de recarga indicados.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No recargue ni utilice el paquete de pilas
en atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. La introducción o la retirada del
paquete de pilas del cargador podrá incendiar
el polvo o los humos.
• No fuerce nunca el paquete de baterías
en el cargador. No cambie el paquete de
baterías de ningún modo para introducirlo
en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y
provocar daños personales graves.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de pilas
con los cargadores designados por DEWALT.
• NO salpique ni sumerja en agua ni en otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 ºC (105 ºF) (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
• Para obtener mejores resultados, compruebe
que el paquete de pilas está completamente
cargado antes de utilizarlo.
ADVERTENCIA: No intente nunca
abrir el paquete de baterías por ningún
motivo. Si la carcasa del paquete de
baterías está rota o dañada, no lo
introduzca en el cargador. No golpe,
tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías
o cargador que haya recibido un
gran golpe, se haya caído o se haya
dañado de algún modo (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con
un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos.
Los paquetes de baterías dañadas
deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
61
ESPAÑOL
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
seco para obtener los máximos resultados del
cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas
deberá recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y la batería
muestran los siguientes pictogramas:
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Batería
TIPO DE BATERÍA
El DCS373 funciona con paquetes de pilas de
18 voltios.
Los paquetes de pilas DCB180, DCB181, DCB182
o DCB183 podrán utilizarse. Véase la sección de
Datos técnicos para obtener más información.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero,
se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y
62
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
La batería se está cargando.
La batería está cargada.
Retraso por batería caliente/fría.
x
Problema en el paquete o el cargador.
Problema en la línea de alimentación.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
No cargar baterías deterioradas.
Usar sólo baterías DEWALT, cualquier
otra puede estallar y provocar lesiones
corporales y daños materiales.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C.
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
No queme el paquete de baterías.
Carga baterías de Li-Ion.
ESPAÑOL
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
r. Arandela de fijación exterior (fig. 5, 6)
s. Eje de sierra (fig. 5, 6)
t. Cuchilla (fig. 5, 6)
Sólo para uso en interior.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sierra circular de corte de metales inalámbrica
1 Cuchilla de 30 dientes
1 Llave hexagonal
2 Paquetes de pilas de litio-ión (modelos M2)
1 Caja de herramientas
1 Cargador
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
NOTA: Los paquetes de pilas, los cargadores y las
cajas no están incluidos en los modelos N.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1, 4–6)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor de activación
b. Botón de bloqueo de interruptor del activador
c. Palanca de ajuste de profundidad
d. Botón de bloqueo del eje
e. Indicador de entalladura
f. Tuerca de fijación de la cuchilla
g. Protector inferior
h. Palanca de retroceso del protector inferior
i. Bloque de baterías
j. Ventana de visualización
USO PREVISTO
Esta sierra circular de corte de metales se destina
a un uso por parte de profesionales para cortar
metales ligeros y formas estructurales metálicas
pequeñas.
NO DEBE usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Esta sierra circular de corte de metales es una
herramienta eléctrica profesional. NO permita que
los niños toquen la herramienta. El uso por parte de
operadores inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
ADVERTENCIA: No efectuar cortes
por inmersión ni de calado interior con
esta sierra.
VENTANA (FIG. 1)
ADVERTENCIA: No haga funcionar
la sierra si le falta la ventana de
mira o si esta está dañada. Si la
ventana está dañada o falta, lleve la
sierra a un centro de reparaciones
autorizado para que la repare. Si la
sierra se opera sin la ventana, las
virutas de metal podría dispararse por el
protector y provocar daños personales.
ATENCIÓN: No utilice aceite o
líquidos de corte en la sierra para
corte de metales. No utilice líquidos
limpiadores para limpiar la ventana.
Los líquidos limpiadores o de corte o
los aceites pueden dañar el plástico de
la ventana y afectar el funcionamiento
seguro de la sierra.
m. Botón de liberación de batería
La sierra está equipada con una ventana (j) al
costado de la protección superior. La ventana
permite que el usuario vea la línea de corte en el
material que va a cortar.
n. Empuñadura principal
PIE DE LA SIERRA (FIG. 1)
o. Asa auxiliar
La parte frontal del pie de la sierra (k) tiene un
indicador de entalladura (e) que permite que el
operador pueda deslizar la sierra a lo largo de las
k. Pie
l. Llave hexagonal
p. Botón indicador de combustible (Fig. 4)
q. Arandela de fijación interior (fig. 5, 6)
63
ESPAÑOL
líneas de corte. Al alinear la línea de corte con la
boquilla de la parte frontal del pie y al centrarla
utilizando el indicador de entalladura modificado en
forma de V, el operador puede mantener la cuchilla
en línea con la línea de corte. Si la línea de corte
está visible en la parte más estrecha del indicador
de entalladura, la cuchilla pasará directamente
sobre la línea de corte.
LUZ DE TRABAJO
La sierra está equipada con una luz de trabajo
que se activa cuando se pulsa el interruptor de
activación. La luz se apagará automáticamente al
cabo de 20 segundos tras soltar el interruptor de
activación. Si el interruptor de activación permanece
pulsado, la luz de trabajo permanecerá encendida.
NOTA: La luz de trabajo sirve para alumbrar la
superficie de trabajo inmediata y no puede utilizarse
como luz de alumbrado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
batería coincida con el voltaje que figura en la placa
de especificaciones. Asegúrese también de que
el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
64
ADVERTENCIA: Utilice solamente
baterías y cargadores DEWALT.
Introducir y retirar el paquete de
pilas de la herramienta (fig. 3)
NOTA: Para obtener mejores resultados,
compruebe que el paquete de pilas está
completamente cargado. La luz se apagará sin
advertirle cuando la pila se haya descargado al
completo.
PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL ASA DE
LA HERRAMIENTA
1. Alinee el paquete de pilas (i) con los rieles
ubicados en el interior del mango de la
herramienta (fig. 3).
2. Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete
de pilas se haya ubicado firmemente en la
herramienta y compruebe que no se libera.
PARA RETIRAR EL PAQUETE DE PILAS DE LA
HERRAMIENTA
1. Pulse el botón de liberación de pilas (m) y tire
firmemente del paquete de pilas para sacarlo
del asa de la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterías en el
cargador tal y como se indica en la sección del
cargador del presente manual.
PAQUETES DE PILAS CON INDICADOR DE CARGA (FIG. 4)
Algunos paquetes de pilas de DEWALT incluyen un
indicador de carga que consiste en tres luces LED
que indican el nivel de carga restante en el paquete
de pilas.
Para activar el indicador de carga, pulse y
mantenga pulsado el botón del indicador de carga
(p). Un grupo de tres luces LED verdes se iluminará,
indicando el nivel que queda de carga. Cuando el
nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se
iluminará y deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye
una indicación de la carga que queda en el
paquete de pilas. No indica ninguna funcionalidad
de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la
temperatura y de la aplicación del usuario final.
Interruptor de activación (fig. 1)
ADVERTENCIA: Esta herramienta
no puede bloquear el interruptor
de activación en la posición de
ENCENDIDO y no debe bloquearse en
dicha posición mediante ningún otro
medio.
ESPAÑOL
La sierra está controlada por un interruptor de
activación (a) y un botón de desbloqueo (b). El
botón de desbloqueo debe pulsarse antes de que
el interruptor de activación encienda la sierra. Si
suelta el interruptor, apagará la sierra.
Cambiar las cuchillas (fig. 1, 5–7)
INSTALAR LA CUCHILLA
1. Coloque la arandela de fijación interior (q) sobre
el eje de la sierra (s) con la superficie amplia
plana hacia arriba, dando a la cuchilla (fig. 5, 6).
2. Retroceda el protector inferior de la cuchilla
(g) y coloque la cuchilla (t) sobre el eje de la
sierra frente a la arandela de fijación interior
(q), comprobando que la cuchilla girará en el
sentido adecuado (la dirección de la flecha de
giro sobre la cuchilla de la sierra y el diente
deben señalar hacia la misma dirección que
la flecha de giro de la sierra). No asuma que
la impresión en la cuchilla siempre dará hacia
Vd. cuando esté instalada correctamente. Al
retroceder el protector de cuchilla inferior para
instalar la cuchilla, compruebe el estado y el
funcionamiento del protector de cuchilla inferior
para comprobar que funciona adecuadamente.
Compruebe que se mueve libremente y no toca
la cuchilla ni ninguna otra pieza, en todos los
ángulos y profundidades de corte.
3. Coloque la arandela de fijación exterior (r) sobre
el eje de sierra (s) con la superficie amplia plana
frente a la cuchilla (t) con la parte biselada hacia
fuera.
4. Enrosque el tornillo de fijación de la cuchilla (f)
en el eje de la sierra con la mano. (El tornillo
tiene roscas a izquierdas y debe girarse en
sentido contrario al de las agujas del reloj para
apretarse. Véase la flecha en la Figura 7A.)
5. Pulse el botón de bloqueo del eje (d) mientras
gira el eje de la sierra con la llave inglesa
(l, fig. 1) hasta que el bloqueo del eje se active y
la cuchilla deje de girar.
6. Apriete la tuerca de fijación de la cuchilla
firmemente con la llave hexagonal.
AVIS: No active nunca el bloqueo del
eje mientras que la sierra esté operando
ni realice un esfuerzo para detener la
herramienta. No encienda nunca la
sierra con el bloqueo del eje activado.
Podrá provocar daños importantes a su
sierra.
CAMBIAR LA CUCHILLA
1. Para aflojar el tornillo de fijación de la cuchilla
(f), pulse el botón de bloqueo del eje (d) y gire
el eje de la sierra (s) con la llave hexagonal
(l) hasta que el bloqueo del eje se active y la
cuchilla deje de girar. Con el bloqueo del eje
activado, gire el tornillo de fijación de la cuchilla
en sentido de las agujas del reloj con la llave
hexagonal. (El tornillo tiene roscas a izquierdas
y debe girarse en sentido de las agujas del reloj
para aflojarse. Véase la flecha en la Figura 7B.)
2. Retire el tornillo de fijación de la cuchilla (f) y la
arandela de fijación exterior (r) exclusivamente.
Retire la cuchilla usada.
3. Limpie las virutas metálicas/astillas que puedan
haberse acumulado en el protector o en la
zona de la arandela de fijación y compruebe
el estado y el funcionamiento del protector
de la cuchilla inferior tal y como se indicó
previamente. No lubrique esta zona.
4. Seleccione la cuchilla adecuada para la
aplicación (véase el apartado Cuchillas).
Utilice siempre cuchillas del tamaño adecuado
(diámetro) con el tamaño correcto y el orificio
central para montarlo sobre el eje de la sierra.
Compruebe siempre que la velocidad máxima
aconsejada (rpm) indicada en la cuchilla de la
sierra cumple o supera la velocidad (rpm) de la
sierra.
5. Siga las etapas 2 a 6 indicadas en Instalar la
cuchilla, comprobando que la cuchilla girará
en la dirección adecuada.
PROTECTOR DE CUCHILLA INFERIOR
ADVERTENCIA: En determinadas
condiciones de uso, es posible que
astillas metálicas queden incrustadas
en las superficies del protector inferior,
haciendo que éste roce con el protector
superior. Compruebe el funcionamiento
del protector inferior antes de cada uso
y retire cualesquiera astillas incrustadas.
ADVERTENCIA: El protector de
cuchilla inferior es una función de
seguridad que reduce el riesgo de
daños personales graves. No utilice
la sierra si el protector inferior falta,
está dañado, está mal montado
o no funciona correctamente. No
confíe en el protector inferior de la
cuchilla para protegerse en todas
las circunstancias. Su seguridad
depende de las siguientes
advertencias y precauciones, así
como del debido funcionamiento de
la sierra. Compruebe que protector
inferior se cierra debidamente antes
de cada uso, tal y como se indica
en el apartado Normas de seguridad
adicionales para sierras circulares.
65
ESPAÑOL
Si el protector inferior de cuchilla
falta o no funciona correctamente,
haga que se repare la sierra
antes de volver a utilizarla. Para
garantizar la seguridad del producto
y la fiabilidad, las operaciones de
reparación, mantenimiento y ajuste
deberán ser realizadas por un
centro de reparaciones autorizado
o una organización habilitada,
utilizando siempre piezas de
recambio idénticas.
CUCHILLAS
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de daños oculares, lleve siempre
protección visual. La broca de carburo
es un material duro pero frágil. Los
objetos ajenos en la pieza de trabajo,
como los cables o los clavos hacen que
las puntas se rompan o resquebrajen.
Opere exclusivamente la sierra cuando
haya colocado un protector de
cuchilla de sierra adecuado. Monte la
cuchilla firmemente en su ubicación
correspondiente antes de utilizarla y
siempre utilice una cuchilla limpia y
afilada.
Cuchilla
Diámetro
DT1212-QZ 140 mm
(5-1/2")
Dientes
Aplicación
30
Finalidad general
para el corte
de metales férricos
Si necesita ayuda acerca de las cuchillas, póngase
en contacto con su distribuidor local de DEWALT.
REBOTE
provocar el doblez de la cuchilla y dar lugar
al rebote (fig. 9).
B. El corte del material soportado en los
extremos finales tan sólo puede dar lugar
al rebote. A medida en que se debilita el
material, se hunde, cerrando la entalladura y
doblando la cuchilla (fig. 9).
C. El corte de una pieza de material en voladizo
o de forma estirada, desde la parte inferior
en dirección vertical puede provocar un
rebote. La caída de la pieza de trabajo
puede doblar la cuchilla.
D. El corte de bandas largas y estrechas puede
provocar el rebote. La banda cortada pude
hundirse o doblarse cerrando la entalladura
y doblando la cuchilla.
E. El hundimiento del protector inferior sobre
una superficie bajo el material que se
está cortando reduce momentáneamente
el control del operador. La sierra puede
levantarse parcialmente del corte,
aumentando las posibilidades de doblez de
la cuchilla.
2. FIJACIÓN INCORRECTA DE LA
PROFUNDIDAD DE CORTE DE LA SIERRA
Para realizar el corte más eficiente, la cuchilla
debe sobresalir exclusivamente lo suficiente
para exponer un diente tal y como se indica en
la Figura 8. Esto permite que el pie soporte la
cuchilla y reduzca el doblez y el hundimiento en
el material. Véase la sección llamada Ajuste de
la profundidad.
3. DOBLEZ DE LA CUCHILLA (ALINEACIÓN
INCORRECTA EN EL CORTE)
Una inversión de giro o rebote es una reacción
repentina provocada por una hoja de sierra
comprimida, apresada o mal alineada, que hace
que una sierra se levante de forma incontrolada y se
aleje de la pieza de trabajo hacia el usuario. Cuando
la hoja está comprimida o apresada ceñidamente
por la entalladura al cerrarse, se atasca y la
reacción del motor empuja la unidad rápidamente
hacia atrás en dirección al operario. Si la hoja se
retuerce o está mal alineada en el corte, los dientes
del borde posterior de la hoja pueden clavarse en
la zona superior del material, lo que hará que la
hoja remonte la entalladura y salte hacia atrás en
dirección al usuario.
A. Si empuja fuerte al cortar, podrá hacer que
se doble la cuchilla.
El rebote es más probable cuando se registran
algunas de las siguientes condiciones.
E. Si respalda la sierra para limpiar la cuchilla
puede dar lugar al doblez.
1. SOPORTE INADECUADO DE LA PIEZA DE
TRABAJO
A. El hundimiento o el levantamiento
inadecuado de la pieza de corte puede
66
B. Si intenta girar la sierra en el corte
(intentando retroceder sobre la línea
marcada), podrá provocar el doblez de la
cuchilla.
C. Si se estira demasiado u opera la sierra
con poco control de su cuerpo (fuera de
equilibrio), podrá provocar el doblez de la
cuchilla.
D. Si cambia el agarre manual o la posición
del cuerpo mientras corta, podrá doblar la
cuchilla.
4. USO DE CUCHILLAS SUCIAS O
DESAFILADAS
Las cuchillas desafiladas pueden aumentar
la carga de la sierra. Para compensarlo, un
ESPAÑOL
operador suele empujar con más fuerza, lo cual
carga aún más la unidad y favorece el doblez
de la cuchilla en la hendidura. Las cuchillas
gastadas también podrán tener una superficie
insuficiente, aumentando las probabilidades de
doblar la cuchilla y aumentar la carga.
5. REINICIO DE UN CORTE CON LOS
DIENTES DE LA CUCHILLA ATASCADOS
EN EL MATERIAL
La sierra deberá recuperar la velocidad
completa de funcionamiento antes de iniciar un
corte o reanudar un corte tras haber detenido
la unidad con la cuchilla en la entalladura. Si
no lo hace, podrá dar lugar a un atasco y al
rebote.
Cualesquiera condiciones que puedan provocar
un daño, doblez, giro o alineación inadecuada
de la cuchilla podrán provocar rebotes. Véanse
las secciones de Instrucciones de seguridad
adicionales para todas las sierras y Cuchillas
para consultar los procedimientos y técnicas que
reducirán las probabilidades de rebote.
Ajuste de la profundidad (fig. 8)
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
La sierra de corte metálico está equipada con un
pie giratorio que permite que el operador pueda fijar
la profundidad de corte. Para lograr la acción de
corte más eficiente, fije el ajuste de profundidad de
forma que un diente de la cuchilla esté por debajo
del material que va a cortar. Esta distancia va
desde la punta del diente hasta la parte inferior de
la garganta del diente. Esto mantiene la fricción de
la cuchilla en el mínimo, retira las virutas metálicas
del corte, permite un corte más frío y más rápido y
reduce las probabilidades de rebote.
AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE CORTE
1. Ponga la pieza del material que pretende cortar
junto a la cuchilla, tal y como se indica.
2. Anote cuántos dientes sobresalen por el
material.
3. Afloje la palanca de ajuste de profundidad (c)
y mueva el pie para cambiar la profundidad de
corte.
4. Vuelva a apretar la palanca de ajuste de
profundidad con firmeza.
Soporte de la pieza de trabajo (fig. 9)
CORTE DE LÁMINAS DE METAL
La Figura 9 muestra la forma correcta e incorrecta
de soportar una lámina grande. Para evitar el
rebote, soporte el material junto al corte. No lo
soporte lejos del corte. Si el material se soporta
lejos del corte, doblará la cuchilla y provocará el
rebote. Cuando corte bandas estrechas, mantenga
la cuchilla a una distancia de como mínimo 1/2"
(aproximadamente 13 mm) desde el borde del
material. Las bandas estrechas podrán doblarse,
provocando el rebote y aumentando el riesgo de
daños personales.
CORTE DE PIEZAS METÁLICAS RECTANGULARES
Fije el material que ha previsto cortar en un banco
de trabajo u otra superficie de trabajo tal y como se
indicó anteriormente.
Corte (fig. 10, 11)
1. Sostenga la sierra con firmeza utilizando
ambas manos. La figura 10 muestra la posición
adecuada de las manos. Mantenga su cuerpo
a un lado de la línea que esté cortando. Así se
protegerá frente a los daños vinculados con el
rebote.
2. Cuando corte los extremos de la pieza metálica
rectangular, coloque la parte más amplia del pie
sobre la parte del material que está fijado en el
banco o en otro soporte, y no sobre la parte
del material que se caerá cuando se realice el
corte.
3. Pulse el interruptor de activación y deje que la
sierra alcance la velocidad máxima antes de
que la cuchilla entre en contacto con el material
que va a cortarse (fig. 11).
4. Empuje la sierra hacia delante a una velocidad
que permita que la cuchilla corte sin esfuerzo.
5. Cuando haya terminado de cortar, suelte el
activador y deje que la cuchilla se detenga
antes de levantar la sierra del trabajo. Cuando
levante la sierra, el protector se cerrará
automáticamente bajo la cuchilla.
CORREGIR UN CORTE
Si su corte empieza a salirse de la línea de corte,
no intente forzarlo retrocediendo. Si fuerza una
corrección podrá atascar la sierra y provocar el
rebote. En su lugar, suelte el interruptor y deje que
la cuchilla se detenga por completo. A continuación,
saque la sierra del corte. Reinicie la sierra y vuelva
a introducir el corte, siguiendo la línea de corte
deseada.
67
ESPAÑOL
ATENCIÓN: No corte por pernos con
la sierra de corte de metales. Podrá
provocar daños a la sierra y daños
personales.
Maximizar la vida útil de la cuchilla
Para ampliar la vida útil de la cuchilla, siga los
siguientes consejos:
• No fuerce la cuchilla por el metal. La sierra
deberá cortar a su propio ritmo y a una
velocidad constante.
• Cambie las cuchillas cuando no lo resulte fácil
empujar la sierra a través del corte, cuando
el motor se tuerza o cuando se acumule
demasiado calor en la cuchilla.
• Mantenga la base de la sierra firmemente
ajustada al metal que está cortando.
• Si el metal que está cortando vibra o se
sacude, fije el material lo más cerca del corte
posible y reduzca la velocidad de corte.
FUNCIONAMIENTO
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice siempre
protección auditiva apropiada. En
ciertas condiciones de uso y de tiempo
de funcionamiento, el ruido provocado
por esta herramienta puede contribuir a
perder facultades auditivas.
Instrucciones de uso
¡ADVERTENCIA!
• Respete siempre las instrucciones
de seguridad y la reglamentación
aplicable.
• Compruebe que el material a serrar
está bien amarrado en posición.
• Aplique sólo una presión suave a
la herramienta y no ejerza presión
lateral a la hoja de sierra. De ser
posible, trabaje con la suela de la
sierra presionada contra la pieza
a trabajar. Hacerlo así evita que
la hoja se deteriore y hace que la
herramienta no dé sacudidas ni vibre.
• Evite las sobrecargas.
68
• Deje que la hoja funcione en vacío
libremente durante unos segundos
antes de empezar a hacer el corte.
Posición adecuada de las manos
(fig. 10)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano se coloque en la empuñadura principal (n),
y la otra mano en la empuñadura auxiliar (o), tal y
como se indica en la Figura 10, para guiar la sierra
adecuadamente.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Sustituir la ventana de mira (fig. 1)
ADVERTENCIA: No haga funcionar
la sierra si le falta la ventana de
mira o si esta está dañada. Si la
ventana está dañada o falta, lleve la
sierra a un centro de reparaciones
autorizado para que la repare. Si la
sierra se opera sin la ventana, las
virutas de metal podría dispararse por el
protector y provocar daños personales.
La ventana de mira (j) debe ser sustituida por un
centro de reparaciones habilitado por d DEWALT.
ATENCIÓN: No aplique ningún líquido
limpiador en la ventana de mira, para no
empañarla ni afectar el funcionamiento
seguro de la sierra. Utilice aire
comprimido para quitar el polvo que
se haya acumulado en el interior de la
ventana. Use gafas e seguridad para
realizar esta operación.
ESPAÑOL
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados. Este aparato no incluye piezas que
puedan ser reparadas por el usuario en su interior.
Utilice exclusivamente cuchillas de corte de metales
de 140 mm (5-1/2) de DEWALT con un eje de
20 mm.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de
limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir
la contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
• Las pilas de litio-ión son reciclables. Llévelas a
su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de pilas recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
69
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con
el funcionamiento de su producto DEWALT,
sólo tiene que devolverlo al punto de compra
en un plazo de 30 días y le propondremos un
cambio por una herramienta más adecuada.
En producto deberá estar completo, tal y
como se compró, y deberá presentarse un
justificante de compra. Quedan excluidas las
piezas de repuesto y accesorios, a menos
que presenten algún fallo cubierto por la
garantía.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
70
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
FRANÇAIS
140 mm (5-1/2") 18 V SCIE CIRCULAIRE SANS FIL À
MÉTAL, DCS373
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Caractéristiques techniques
Tension
Type
Puissance de sortie max.
Vitesse à vide
Diamètre de lame
Profondeur de coupe maximale
Alésage
Poids (sans batterie)
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de
pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de
puissance acoustique)
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS373
18
1
460
3700
140
43
20
3,76
dB(A)
78
dB(A)
dB(A)
3
89
dB(A)
3
VDC
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées conformément à la norme EN 60745 :
Valeur d’émission de vibration ah pour la coupe du métal
ah,M =
m/s²
3,1
Incertitude K =
m/s²
1,5
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
VDC
Ah
kg
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de charge approx.
min
Poids
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
VAC
30
(1,5 Ah batteries)
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Fusibles
Europe
Outils 230 V
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(3,0 Ah batteries)
0,49
10 ampères, secteur
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
70
(4,0 Ah batteries)
71
FRANÇAIS
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DCS373
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Caractéristiques techniques sont
conformes aux normes :
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Ces produits sont également conformes aux
normes 2004/108/CE and 2011/65/EU. Pour
plus d’informations, veuillez contacter DEWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
72
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
24.12.2012
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions.
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ – AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
FRANÇAIS
c)
d)
e)
f)
Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
e) Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
f)
g)
Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
d) Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
e) Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
f) Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
g) Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
73
FRANÇAIS
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE
a) Recharger la batterie uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant.
Un chargeur propre à un certain type de
batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b) Utiliser les outils électriques uniquement
avec leur batterie spécifique. L’utilisation
d’autres batteries comporte des risques de
dommages corporels ou d’incendie.
c) Après utilisation, ranger la batterie
à l’écart d’objets métalliques, tels
que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de conduire
l’électricité entre les bornes, car cela pose
des risques de brûlures ou d’incendie.
d) Si utilisée de façon abusive, la batterie
pourra perdre du liquide. Éviter alors tout
contact. En cas de contact accidentel,
rincer abondamment à l’eau claire. En cas
de contact oculaire, rincer puis consulter
immédiatement un médecin. Le liquide
de la batterie peut engendrer irritation ou
brûlures.
6) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité communes à
toutes les scies
a)
DANGER : gardez les mains à l’écart
de la zone de coupe et de la lame. Placez
une main sur la poignée supplémentaire ou
sur le boîtier du moteur. Si vos deux mains
tiennent la scie, elles ne risqueront pas d’être
coupées par la lame.
b) Ne vous placez pas sous la pièce à travailler.
Le protecteur ne peut pas vous protéger de la
lame sous la pièce.
c) Ajustez la profondeur de coupe en fonction
de l’épaisseur de la pièce. La partie de la
lame visible sous la pièce de travail doit être
inférieure à une dent de lame complète.
d) Ne tenez jamais la pièce à couper dans vos
mains ou entre les jambes. Immobilisez
la pièce sur une surface de travail stable.
Il est important que la pièce de travail soit
correctement soutenue pour minimiser
l’exposition du corps, le blocage de la lame ou
la perte de contrôle.
74
e) Tenez l’outil électrique par ses surfaces
de prise isolées lorsque vous effectuez
une tâche au cours de laquelle l’outil de
découpage pourrait toucher un câblage non
apparent. En cas de contact avec un câble
sous tension, les pièces métalliques à découvert
de l’outil électrique électrocuteraient l’utilisateur.
f) Pour effectuer un sciage en long, utilisez
toujours un garde parallèle ou un guide de
coupe rectiligne. Cela permet une plus grande
précision de coupe et réduit les risques de
blocage de la lame.
g) Utilisez toujours des lames dont l’orifice
central est de taille et de forme (diamantée
ou ronde) adéquates. Toute lame non adaptée
au dispositif de montage de la scie tournera de
manière excentrique, entraînant une perte de
contrôle.
h) N’utilisez jamais de rondelles ou boulons
endommagés ou inadéquats pour fixer la
lame. Les rondelles et le boulon ont été conçus
spécialement pour votre scie, afin d’assurer
une performance optimale et un travail en toute
sécurité.
Consignes particulières de sécurité
supplémentaires
CAUSES ET PRÉVENTION DU RECUL
– Le recul est une réaction soudaine de l’outil
lorsque la lame est coincée, pincée ou
désalignée ce qui a pour effet de soulever la
scie, hors de maîtrise, et de la projeter vers
l’utilisateur ;
– Lorsque la lame se trouve coincée ou pincée
par le trait de scie qui se referme sur elle, elle se
bloque et une réaction du moteur entraîne alors
l’outil rapidement vers l’utilisateur ;
– Si la lame se tord ou se désaligne par rapport à
la ligne de coupe, les dents arrière risquent de
s’enfoncer dans la surface du bois et la lame de
quitter le trait de scie en reculant brusquement
vers l’utilisateur.
Le recul est le résultat d’une mauvaise utilisation
de la scie et/ou de procédures ou de conditions
d’utilisation incorrectes. On peut l’éviter en prenant
des précautions adéquates, comme celles indiquées
ci-dessous :
a) Tenez fermement la scie à deux mains, et
placez votre corps et votre bras de manière
à pouvoir résister à la force du recul. Placez
votre corps d’un côté ou de l’autre de la
lame, jamais dans sa ligne de coupe. Un
recul peut faire sauter la scie vers l’arrière, mais
l’utilisateur pourra maîtriser la force exercée par
ce choc s’il prend les précautions nécessaires.
FRANÇAIS
b) Lorsque la lame se trouve coincée ou
lorsque vous interrompez la coupe pour
une raison quelconque, libérez la gâchette
et maintenez la scie immobile sur la pièce
de travail jusqu’à ce que la lame s’arrête
complètement. N’essayez jamais de retirer
la scie de la pièce ou de faire reculer la scie
pendant que la lame tourne, sous peine
de provoquer un recul. Identifiez la cause
du blocage de la lame et prenez les mesures
correctives pour y remédier.
c) Avant de faire redémarrer la scie dans la
pièce, centrez la lame dans le trait de scie
et assurez-vous que les dents de la lame ne
sont pas enfoncées dans le matériau. Si la
lame est coincée, elle risque de remonter ou de
reculer brutalement au moment du redémarrage
de la scie.
d) Les panneaux de grande dimension
doivent être soutenus pour minimiser les
risques que la lame ne se coince puis
recule brutalement. Les panneaux de grande
dimension ont tendance à s’affaisser sous
leur propre poids. Des supports doivent être
installés sous le panneau, des deux côtés,
près de la ligne de coupe et près du bord du
panneau.
e) N’utilisez pas de lames émoussées ou
endommagées. Les lames mal affûtées ou mal
posées produisent un trait de scie étroit, ce qui
entraîne une friction excessive, un blocage de la
lame et un recul.
f) Avant d’effectuer la coupe, les leviers de
verrouillage de la profondeur de coupe et de
la coupe en biseau doivent être fermement
serrés. Il y a risque de blocage et recul si les
réglages de la lame se modifient pendant la
coupe.
g) Prenez des précautions supplémentaires
lors du sciage dans des murs existants ou
dans toute zone à visibilité limitée. La lame
peut accrocher des objets cachés en dépassant
de l’autre côté de la surface, entraînant un recul.
Consignes de sécurité pour le carter
de protection inférieur
a) Contrôlez avant chaque utilisation la
fermeture correcte du carter inférieur
de protection. N’utilisez pas la scie
si le carter inférieur de protection ne
bouge pas librement et ne se ferme pas
instantanément. Ne fixez et n’attachez
jamais le carter inférieur de protection
pour le laisser en position ouverte. Si, par
mégarde, la scie tombe par terre, le carter
inférieur de protection risque d’être déformé.
Levez le carter de protection avec la poignée
rétractable, assurez-vous qu’il peut bouger
librement et ne touche ni la lame de scie ni
d’autres éléments de l’appareil, quel que soit
l’angle ou la profondeur de coupe.
b) Contrôlez le bon fonctionnement du ressort
du carter inférieur de protection. Si le carter
de protection et le ressort ne fonctionnent
pas correctement, faites effectuer un
entretien de l’appareil avant de l’utiliser.
Des pièces endommagées, restes de colle
ou accumulations de débris peuvent ralentir
l’actionnement du carter inférieur de protection.
c) Ouvrez le carter inférieur de protection
manuellement uniquement pour des coupes
spéciales, ainsi les « coupes en plongée
» ou les « coupes angulaires ». Ouvrez le
carter inférieur de protection en rétractant
la poignée et libérez-le dès que la lame de
scie est entrée dans la pièce. Pour toutes les
autres opérations de sciage,
le carter inférieur de protection doit fonctionner
automatiquement.
d) Ne placez jamais la scie sur l’établi ou au sol
si le carter inférieur de protection ne couvre
pas la lame de scie. Une lame de scie sans
protection et encore en mouvement ramène
la scie en arrière, sciant tout sur son passage.
Tenez compte du temps nécessaire à la scie
pour ralentir.
REMARQUE : bien que les informations ci-dessous
se réfèrent au bois, cette scie est également prévue
pour couper le métal. Un rebond peut se produire
lors de la coupe du métal.
Consignes de sécurité additionnelles
pour scies circulaires
• Ne pas utiliser de disques ou lames abrasifs.
• Ne pas utiliser d’accessoires à alimentation
en eau.
• Ne pas tenter de couper l’acier inoxydable,
les barres d’armatures, l’acier trempé ou
traité à chaud, la fonte, la maçonnerie ou les
matériaux inconnus
• Utilisez les pinces ou un autre moyen
pratique pour fixer et soutenir l’ouvrage sur
une plateforme stable. Tenir l’ouvrage dans
vos mains ou contre le corps le rend instable et
peut conduire à une perte de contrôle.
• Positionnez toujours votre corps d’un côté
ou de l’autre de la lame de scie. Ne vous
placez jamais dans l’alignement de la lame.
Un REBOND pourrait faire sauter la scie vers
75
FRANÇAIS
l’arrière (voir Causes et prévention du rebond
par l’opérateur et REBOND).
• Les évents d’aération recouvrent souvent
les pièces mobiles et doivent être évités.
Les vêtements lâches, les bijoux ou les cheveux
longs peuvent être happés par les parties
mobiles.
• Portez des protections auditives. L’exposition
au bruit peut entraîner une perte auditive.
• Portez un masque anti-poussière. Vous
risquez d’éprouver des difficultés à respirer
et d’être potentiellement blessé en cas
d’exposition à des particules de poussière.
• N’utilisez pas de lames d’un diamètre plus
petit ou plus grand que celui recommandé.
Reportez-vous aux données techniques pour
obtenir la nomenclature des lames. N’utilisez
que les lames spécifiées dans ce mode
d’emploi, en conformité avec EN 847-1.
• Lorsqu’elle n’est pas utilisée, placer la scie
circulaire sur une surface stable, la semelle
vers le bas, où elle ne représentera pas de
risque de trébucher ou de tomber. Certains
outils équipés d’un gros bloc batterie peuvent
tenir à la verticale sur celui-ci, mais manquent
alors de stabilité.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
scies circulaires :
– dommages corporels par contact avec les
pièces rotatives ou des parties brûlantes de
l’outil.
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive ;
– Risques de se pincer les doigts lors du
changement d’accessoires ;
– Risques pour la santé causés par la respiration
de poussières dégagées lors du travail du bois.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
76
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (u), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil
et la batterie.
Exemple :
2013 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : Ce manuel
contient des instructions importantes concernant
la sécurité et l’utilisation du chargeur de batterie
DCB105.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les
instructions et les marquages d’avertissement
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc.
Ne pas laisser les liquides pénétrer dans
le chargeur. Risque de choc électrique.
ATTENTION : risque de brûlure.
Pour réduire le risque de blessures,
ne charger que des blocs batteries
rechargeables DEWALT. Tout autre type
de batterie peut surchauffer et exploser,
entraînant des blessures et des dégâts
matériels. Ne pas recharger les
batteries non rechargeables.
ATTENTION : les enfants doivent être
surveiller pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
AVIS : dans certaines conditions, avec
le chargeur branché dans la prise, le
chargeur peut être court-circuité par
un matériel étranger. Les matériaux
étrangers de nature conductrice
comme, sans limitation, la limaille, les
copeaux métalliques, la laine d’acier, les
feuilles d’aluminium ou les accumulation
de particules métalliques doivent
être tenus à distance des cavités
du chargeur. Toujours débrancher
le chargeur de la prise lorsqu’il n’y a
pas de bloc batterie dans la cavité.
Débrancher le chargeur avant de le
nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie
avec un chargeur différent de ceux indiqués
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc batterie
FRANÇAIS
sont spécifiquement conçus pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour
d’autres utilisation que la charge des
batteries rechargeables DEWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira
pas les risques.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette directive
ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
• S’assurer que le cordon est placé de sorte
qu’on ne puisse pas marcher dessus,
trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
Le chargeur DCB105 est compatible avec les blocs
batterie Li-Ion de 10,8 V, 14,4 V et 18 V (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB180, DCB181, DCB182 et DCB183).
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
impropre d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
Ce chargeur ne nécessite aucun réglage et il est
conçu pour une utilisation la plus simple possible.
• Lors de l’utilisation d’un chargeur à
l’extérieur, toujours prévoir un lieu sec
et utiliser une rallonge appropriée pour
l’utilisation à l’extérieur. Cela diminuera tout
risque de décharges électriques.
• Ne pas obstruer les fentes de ventilation
sur le chargeur. Les fentes de ventilation
sont situées au-dessus et sur les côtés du
chargeur. Placer le chargeur dans une position
éloignée de toute source de chaleur.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon
ou une fiche endommagés — les faires
remplacer immédiatement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc violent, s’il est tombé ou s’il a été
autrement endommagé de quelque manière
que ce soit. Apporter le chargeur à un centre
de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé immédiatement par le
fabricant, un agent de réparation ou une
personne qualifiée similaire pour éviter tout
risque.
• Débrancher le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
Procédure de charge (fig. 2)
1. Branchez le chargeur dans une prise 230 V
appropriée avant d’insérer le bloc batterie.
2. Insérez le bloc batterie (i) dans le chargeur en
prenant soin que le bloc sont complètement
inséré dans le chargeur. Le témoin rouge
(charge) clignote en continu pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
La batterie est alors complètement chargée
et peut être immédiatement utilisée ou laissée
dans son chargeur.
REMARQUE : pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries Li-Ion, chargez complètement le bloc
batterie avant la première utilisation.
Processus de charge
Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état
de charge de la batterie.
État de charge
x
charge en cours
––
––
––
––
pleinement chargée
–––––––––––––––––
suspension de charge
–– • –– • –– • –– •
problème du bloc
ou du chargeur
•••••••••••
problème de ligne
d’alimentation
•• •• •• •• •• ••
Ce chargeur ne peut charger un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique la batterie
77
FRANÇAIS
défectueuse en refusant de s’allumer ou en affichant
le message problème bloc ou le motif clignotant du
chargeur.
entrer sur un chargeur incompatible, car le
bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
REMARQUE : cela peut également signifier un
problème avec un chargeur.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DEWALT prévus.
Si le chargeur indique un problème, porter le
chargeur et le bloc batterie pour un essai dans un
centre de service agréé.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau
ou d’autres liquides.
Suspension de charge contre le
chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système
de protection électronique qui protège la batterie
contre la surcharge, la surchauffe ou la décharge
complète.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le
système électronique de protection sera activé.
Dans cette éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le
chargeur pour la recharger pleinement.
Un bloc batterie froid se chargera à environ la
moitié d’un bloc batterie chaud. Le bloc batterie
se chargera plus lentement durant tout le cycle de
charge et n’atteindra pas la charge maximale même
si la batterie chauffe.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
Le bloc batterie n’est pas complètement chargé lors
du déballage. Avant d’utiliser le bloc batterie et le
chargeur, lisez les consignes de sécurité ci-dessous,
puis suivez les procédures de charge indiquées.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas charger ou utiliser un bloc batterie
dans un milieu déflagrant, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Insérer ou retirer le bloc batterie
du chargeur peut enflammer la poussière ou
des émanations.
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans
le chargeur. Ne modifier le bloc batterie
d’aucune manière que ce soit pour le faire
78
• Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le blocpiles dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 °C (105 °F)
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
• Pour un résultat optimal, assurez-vous que le
bloc batterie est complètement chargé avant
l’utilisation.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter
d’ouvrir le bloc batterie pour quelque
raison que ce soit. Si le boîtier du bloc
batterie est fissuré ou endommagé, ne
pas l’insérer dans un chargeur Ne pas
écraser, laisser tomber, ou endommager
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un
choc violent, étant tombé, ayant été
écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par
un clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie
endommagés doivent être renvoyés
à un centre de réparation pour y être
recyclés.
ATTENTION : après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’une large
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celle-ci, mais manquent alors de
stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
FRANÇAIS
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à
des étincelles ou à une flamme.
Batterie
TYPE DE BATTERIE
Le modèle DCS373 fonctionne avec des blocs
batterie de 18 volts.
Les blocs batterie DCB180, DCB181, DCB182
ou DCB183 peuvent être utilisés. Consultez
les Caractéristiques techniques pour plus
d’informations.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
Suspension de charge.
x
Problème du bloc ou du chargeur.
Problème de ligne d’alimentation.
Ne pas mettre en contact avec des objets
conducteurs.
Ne pas recharger une batterie
endommagée.
Utiliser le chargeur exclusivement avec
des batteries DEWALT. Tout autre type de
batteries pourrait exploser et causer des
dommages corporels et matériels.
Ne pas exposer à l’eau.
Remplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
Recharger seulement entre 4 °C and
40 °C.
Mettre la batterie au rebut conformément
à la réglementation en matière
d’environnement.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
Charge les batteries Li-Ion.
REMARQUE : Les blocs batterie ne doivent pas
être stockés complètement déchargés. Le bloc
batterie devra être rechargé avant l’utilisation.
Consulter la Caractéristiques
techniques pour les temps de charge.
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
Utiliser uniquement à l’intérieur.
En plus des diagrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et la batterie comportent
les diagrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scie circulaire sans fil à métal
1 Lame 30 dents
1 Clé hexagonale
2 Blocs batterie Li-Ion (modèles M2)
1 Coffret de transport
Charge en cours.
Batterie chargée.
1 Chargeur
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
79
FRANÇAIS
REMARQUE : Blocs batterie, chargeurs et coffrets
de transport non inclus avec les modèles N.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés
lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
AVERTISSEMENT : ne pas effectuer
de découpe en plongée ou de découpe
de poche avec cette scie.
Description (fig. 1, 4–6)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
VISEUR (FIG. 1)
AVERTISSEMENT : ne pas utiliser la
scie avec un viseur endommagé ou
absent. Si la fenêtre est endommagée
ou absente, faites-la réparer par un
centre de service agréé. Si la scie est
utilisée sans la fenêtre, des copeaux
de métal pourrait traverser le carter de
protection et causer des blessures.
a. Interrupteur à gâchette
b. Bouton de déverrouillage de la gâchette
c. Levier de réglage de profondeur
d. Bouton de blocage de l’arbre
e. Indicateur de fente
ATTENTION : ne pas utiliser d’huile
ou de fluides de coupe avec la
scie à métaux. N’utilisez pas de
fluides de nettoyage pour nettoyer
le viseur. Les fluides de nettoyage, les
fluides de coupe ou les huiles pourraient
endommager le plastique du viseur et
nuire au fonctionnement sûr de la scie.
f. Vis de serrage de lame
g. Carter de protection inférieur
h. Levier de retrait du carter de protection inférieur
i. Bloc batterie
j. Viseur
k. Semelle
n Poignée principale
La scie est équipée d’un viseur (j) sur le côté du
carter de protection supérieur. Ce viseur permet
à l’utilisateur de voir une ligne de coupe sur le
matériau à couper.
o. Poignée auxiliaire
SEMELLE DE LA SCIE (FIG. 1)
p. Bouton du témoin de charge (Fig. 4)
L’avant de la semelle de la scie (k) possède un
indicateur de fente (e) qui permet à l’utilisateur de
faire coulisser la scie le long des lignes de coupe. En
alignant la ligne de coupe avec l’encoche à l’avant
de la semelle et en la centrant à l’aide de l’indicateur
de fente en V modifié, l’utilisateur peut maintenir la
lame alignée avec la ligne de coupe. Si la ligne de
coupe est visible à travers la partie la plus étroite de
l’indicateur de fente, la lame passera directement sur
la ligne de coupe.
l. Clé hexagonale
m. Bouton de libération de la batterie
q. Rondelle de serrage interne (fig. 5, 6)
r. Rondelle de serrage externe (fig. 5, 6)
s. Arbre de la scie (fig. 5, 6)
t. Lame (fig. 5, 6)
USAGE PRÉVU
Cette scie circulaire à métal est prévue pour les
applications professionnelles de découpe des
métaux légers et des petits profilés métalliques.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Cette scie circulaire à métal est un outil électrique
professionnel. NE PAS la laisser à la portée des
enfants. Une supervision est nécessaire auprès de
tout utilisateur non expérimenté.
80
ECLAIRAGE
La scie est dotée d’un éclairage qui s’active
lorsque la gâchette est enfoncée. L’éclairage est
automatiquement éteint 20 secondes après avoir
relâché la gâchette. Si la gâchette reste enfoncée,
l’éclairage reste allumé.
REMARQUE : l’éclairage sert à illuminer la surface
de travail à proximité et ne doit pas être utilisé
comme lampe torche.
FRANÇAIS
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension de la batterie correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifier
également que la tension du chargeur correspond
bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60335 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur
(consulter la Caractéristiques techniques). La
section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour
une longueur maximale de 30 m.
POUR INSTALLER LE BLOC BATTERIE DANS LA POIGNÉE
DE L’OUTIL
1. Alignez le bloc batterie (i) avec le rail à l’intérieur
de la poignée de l’outil (fig. 3).
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce
qu’il soit correctement logé dans l’outil et vérifiez
qu’il ne se libère pas.
POUR DÉMONTER LE BLOC BATTERIE DE L’OUTIL
1. Appuyer sur le bouton de libération de la
batterie (m) et tirer fermement le bloc batterie
hors de la poignée de l’outil.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme
décrit dans la section du chargeur de ce
manuel.
TÉMOIN DE CHARGE DES BLOCS BATTERIE (FIG. 4)
Certains blocs batterie DEWALT incluent un témoin
de charge composé par trois voyants verts qui
indiquent le niveau de charge restant dans le bloc
batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé
le bouton du témoin de charge (p). Une combinaison
de trois voyants verts s’allume pour indiquer le
niveau de charge restant. Lorsque le niveau de
charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la
batterie doit être rechargée.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement
une indication de la charge restant dans le bloc
batterie. Il n’indique pas la fonctionnalité de
l’outil et peut être sujet à des variations selon
les composants du produit, la température et
l’application de l’utlisateur final.
MONTAGE ET RÉGLAGES
Interrupteur à gâchette (fig. 1)
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser
exclusivement des batteries et
chargeurs DEWALT.
Insertion et retrait du
bloc batterie de l’outil (fig. 3)
REMARQUE : Pour un résultat optimal, assurezvous que le bloc batterie est complètement chargé.
La lumière s’éteindra sans prévenir lorsque la
batterie sera complètement déchargée.
AVERTISSEMENT : cet outil n’est
pas prévu pour bloquer la gâchette en
position MARCHE et ne doit jamais
être bloqué en MARCHE par d’autres
moyens.
La scie est contrôlée par un interrupteur à gâchette
(a) et un bouton de déverrouillage (b). Le bouton
de déverrouillage doit être enfoncé avant que
l’interrupteur à gâchette ne mette en marche la scie.
Le relâchement de la gâchette arrête la scie.
Changement des lames (fig. 1, 5–7)
POUR MONTER LA LAME
1. Placer la rondelle de serrage interne (q) sur
l’arbre de la scie (s) avec la grande surface plate
orientée vers la lame (fig. 5, 6).
81
FRANÇAIS
2. Rentrer le carter de protection de lame inférieur
(g) et placer la lame (t) sur l’arbre de la scie
contre la rondelle de serrage interne (q), en
s’assurant que la lame tourne dans la direction
de correcte (la flèche de direction de rotation
sur la lame de scie et les dents doivent être
dirigées dans la même direction que celle de la
flèche de direction de rotation sur la scie). Ne
pas supposer que l’inscription sur la lame est
toujours face à vous pour obtenir une installation
correcte. Lorsque le carter de protection de
lame inférieur est rentré pour installer la lame,
vérifier l’état et le fonctionnement du carter de
protection de lame inférieur pour s’assurer qu’il
fonctionne correctement. Assurez-vous qu’il
peut bouger librement et ne touche ni la lame
de scie ni d’autres éléments de l’appareil, quel
que soit l’angle ou la profondeur de coupe.
3. Placez la rondelle de serrage externe (r) sur
l’arbre de la scie (s) avec la grande surface
plate contre la lame (t) et le côté biseauté vers
l’extérieur.
4. Serrez à la main la vis de serrage de la lame
(f) dans l’arbre de la scie. (la vis possède un
filetage à gauche et doit être tournée dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre pour le
serrage. Voir la flèche sur la Figure 7A.)
5. Appuyez sur le bouton de blocage de l’arbre
(d) pendant que vous tournez l’arbre de la scie
avec la clé hexagonale (l, fig. 1) jusqu’à ce que
le verrou de l’arbre s’engage et que la lame
cesse de tourner.
6. Serrer la vis de serrage de la lame au moyen de
la clé hexagonale.
AVIS : N’engagez jamais le verrou de
l’arbre lorsque la scie fonctionne ou
dans le but d’arrêter l’outil. Ne mettez
jamais la scie en marche lorsque le
verrou de l’arbre est engagé. De graves
dégâts pourraient se produire sur la
scie.
POUR REMPLACER LA LAME
1. Pour desserrer la vis de serrage de la lame
(f), appuyez sur le bouton de verrouillage de
l’arbre (d) et tournez l’arbre de la scie (s) avec
la clé hexagonale (l) jusqu’à ce que le verrou
de l’arbre s’engage et que la lame cesse de
tourner. Avec le verrou de l’arbre engagé,
tournez la vis de serrage de la lame dans le
sens des aiguilles d’une montre avec la clé
hexagonale. (la vis possède un filetage à gauche
et doit être tournée dans le sens des aiguilles
d’une montre pour le desserrage. Voir la flèche
sur la Figure 7B.)
82
2. Retirez la vis de serrage de la lame (f) et la
rondelle de serrage externe (r) uniquement.
Retirer l’ancienne lame.
3. Nettoyez les copeaux de métal qui pourraient
être accumulés dans le carter de protection ou
la zone de la rondelle de serrage et vérifiez l’état
et le fonctionnement du carter protection de
lame inférieur comme indiqué auparavant. Ne
lubrifiez pas cette zone.
4. Choisissez la lame appropriée à l’application
(voir Lames). Utilisez toujours des lames
ayant une taille (diamètre) correcte avec un
alésage centrale ayant une taille et une forme
correctes pour le montage sur l’arbre de la scie.
Assurez-vous toujours que la vitesse maximum
recommandée (tr/min) sur la lame de scie
correspond ou dépasse la vitesse (tr/min) de la
scie.
5. Suivez les étapes 2 à 6 dans la section Pour
monter la lame, en faisant attention au sens
de rotation de la lame.
CARTER DE PROTECTION DE LAME INFÉRIEUR
AVERTISSEMENT : dans certaines
conditions d’utilisation, des copeaux
métalliques peuvent se loger dans
les surfaces au-dessous du carter
de protection inférieur et causer le
frottement du carter de protection
inférieur contre le carter de protection
supérieur. Vérifiez le fonctionnement
du carter de protection inférieur avant
chaque utilisation et retirez tous les
copeaux métalliques éventuellement
présents.
AVERTISSEMENT : le carter de
protection de lame inférieur est
un dispositif de sécurité qui réduit
le risque de graves blessures.
N’utilisez jamais la scie si le carter
de protection de lame inférieure
est absent, endommagé, mal
monté ou s’il ne fonctionne pas
correctement. Ne vous fiez pas
au carter de protection de lame
inférieur pour vous protéger
dans toutes les circonstances.
Votre sécurité dépend du respect
de tous les avertissements et
des précautions, ainsi que de
l’utilisation correcte de la scie.
Vérifiez que le carter de protection
inférieur se referme correctement
avant chaque utilisation comme
indiqué dans la section Consignes de
sécurité supplémentaires pour les scies
FRANÇAIS
circulaires. Si le carter de protection
de lame inférieur est absent ou ne
fonctionne pas correctement, faites
d’abord réparer la scie. Pour assurer
la sécurité et la fiabilité du produit,
les réparations, l’entretien et les
réglages doivent être effectués
par un centre de service agréé ou
une autre organisation de service
qualifiée en utilisant toujours des
pièces de rechange identiques.
LAMES
AVERTISSEMENT : pour réduire le
risque de blessures, portez toujours des
protection oculaires. Le carbure est un
matériau dur, mais cassant. Les corps
étrangers dans l’ouvrage (par ex. fils
ou clous) peuvent causer la fissure ou
la rupture des pointes. N’utilisez la scie
que lorsque le carter de protection de
lame approprié est en place. Montez
correctement la lame dans le sens de
rotation approprié avant l’utilisation et
utilisez toujours une lame propre et
affûtée.
Lame
Diamètre
DT1212-QZ 140 mm
(5-1/2")
Dents
Application
30
Découpe
générique des
métaux ferreux
un rebond. Lorsque le matériau s’affaiblit, il
fléchit et referme la fente pinçant ainsi la lame
(fig. 9).
C. La découpe d’une pièce en porte-à-faux
ou suspendue de bas en haut dans une
direction verticale peut causer un rebond. La
chute peut pincer la lame en tombant.
D. La découpe de longues bandes étroites
peut causer un rebond. La bande coupée
peut fléchir ou se tordre et refermer la fente
pinçant ainsi la lame.
E. L’accrochage du carter de protection inférieur
sur une surface au-dessous du matériau
découpé peut réduire temporairement le
contrôle de l’utilisateur. La scie peut se
soulever partiellement hors de la coupe et
augmenter les probabilités de torsion de la
lame.
2. RÉGLAGE DE PROFONDEUR DE COUPE
INCORRECT SUR LA SCIE
Pour effectuer la coupe la plus efficace, la
lame doit dépasser suffisamment pour exposer
une dent, comme illustré sur la Figure 8. Cela
permet à la semelle de soutenir la lame et
de réduire la torsion et le pincement dans le
matériau. Voir la section intitulée Réglage de la
profondeur.
3. TORSION DE LA LAME (MAUVAIS
ALIGNEMENT DANS LA COUPE)
Si vous avez besoin d’aide concernant les lames,
veuillez contacter votre revendeur DEWALT local.
A. Une poussée plus marquée peut causer une
torsion de la lame.
REBOND
B. Tenter de tourner la scie dans la coupe
(tenter de revenir sur la ligne marquée) peut
causer une torsion de la lame.
Le rebond est une réaction soudaine d’une lame
de scie restée accrochée, coincée ou mal orientée.
La scie qui n’est plus sous contrôle sort de la pièce
et est projetée vers l’utilisateur. Si la lame reste
accrochée ou coincée dans la fente sciée qui se
ferme, elle se bloque et la force du moteur ramène
l’outil rapidement vers l’utilisateur. Si la lame de
scie est tordue ou mal orientée dans la coupe, les
dents du bord arrière de la lame de scie risquent de
creuser dans la surface du matériau. De ce fait, la
lame de scie saute brusquement de la fente et est
propulsée en arrière sur l’utilisateur.
Les rebonds peuvent se produire plus fréquemment
lorsque l’une des conditions suivantes est remplie.
1. SUPPORT D’OUVRAGE INCORRECT
A. Le fléchissement ou le levage incorrect de la
pièce à couper peut entraîner un pincement
de la lame et causer un rebond (fig. 9).
B. La coupe à travers le matériau soutenu par
les extrémités conduit irrémédiablement à
C. L’utilisation de la scie hors de portée ou avec
un faible contrôle du corps (en déséquilibre)
peut causer une torsion de la lame.
D. Le changement de poignée ou de position
du corps durant la coupe peut causer une
torsion de la lame.
E. Faire reculer la scie pour libérer la lame peut
causer une torsion de la lame.
4. UTILISATION DE LAMES ÉMOUSSÉES OU
SALES
Les lames émoussées causent une charge
plus importante sur la scie. Pour compenser,
l’utilisateur pousse habituellement plus fort ce
qui charge encore plus l’appareil et favorise
la torsion de la lame dans la fente. Les lames
usées peuvent aussi avoir un dégagement du
corps insuffisant ce qui augmente les risques de
coincement et augmente la charge.
83
FRANÇAIS
5. REPRISE D’UNE COUPE AVEC LES DENTS
DE LA LAME COINCÉES CONTRE LE
MATÉRIAU
La scie doit être amenée à la vitesse de coupe
maximale avant de commencer une coupe
ou de reprendre une coupe si l’appareil a été
arrêté avec la lame dans la fente. Dans le cas
contraire, l’appareil peut caler ou causer un
rebond.
Toutes les autres conditions qui causent un
pincement, un coincement, une torsion ou un
mauvais allignement de la lame pourraient causer
un rebond. Consultez les sections Consignes de
sécurité supplémentaires pour toutes les scies
et Lames pour connaître les procédures et les
techniques qui réduisent la probabilité des rebonds.
Réglage de la profondeur (fig. 8)
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
La scie à métal est équipée d’une semelle pivotante
permettant à l’utilisateur de régler la profondeur de
la coupe. Pour obtenir la coupe la plus efficace,
réglez la profondeur de sorte qu’une dent de la lame
dépasse au-dessous du matériau à découper. Cette
distance est mesurée entre la pointe de la dent et
le bas de la gorge face à la dent. Ceci permet de
maintenir la friction de la lame au minimum, élimine
les copeaux métalliques de la coupe et permet un
sciage moins chaud et plus rapide en réduisant les
risques de rebond.
POUR RÉGLER LA PROFONDEUR DE COUPE
1. Poser la pièce du matériau à couper le long de
la lame comme illustré.
2. Noter le nombre de dents qui dépassent du
matériau.
3. Desserrer le levier de réglage de la profondeur
(c) et déplacer la semelle pour modifier la
profondeur de coupe.
4. Resserrer fermement le levier de réglage de la
profondeur.
Soutien de l’ouvrage (fig. 9)
COUPE DE TÔLES MÉTALLIQUES
La Figure 9 illustre les bonnes et mauvaises manière
de soutenir une grande tôle. Pour éviter le rebond,
il faut soutenir le matériau proche de la coupe.
84
Ne pas placer les supports loin de la coupe. Si le
matériau est soutenu loin de la coupe, il coincera
la lame et causera un rebond. Lors de la découpe
de bandes fines, maintenir la lame au moins à 1/2"
(environ 13 mm) du bord du matériau. Les bandes
fines peuvent coincer la lame, entraîner un rebond et
augmentent le risque de blessures.
COUPE D’UNE PIÈCE MÉTALLIQUE RECTANGULAIRE
Serrer le matériau à couper sur un établi ou toute
autre surface de travail comme illustré ci-dessus.
Coupe (fig. 10, 11)
1. Tenir la scie fermement avec les deux mains. La
Figure 10 illustre la position correcte des mains.
Conserver le bord sur un côté de la ligne de
coupe. Cela vous protègera des blessures liées
aux rebonds.
2. Lors de la coupe d’une pièce métallique
rectangulaire, placer la partie la plus large de la
semelle sur la partie du matériau qui est serrée
sur l’établi ou tout autre support, mais pas sur
le matériau qui tombera après la coupe.
3. Appuyer sur l’interrupteur à gâchette et laisser la
scie atteindre la vitesse maximale avant de faire
toucher la lame et la matériau à couper (fig. 11).
4. Pousser la scie vers l’avant à une vitesse
permettant à la lame de couper sans forcer.
5. Lorsque la coupe est terminée, relâcher la
gâchette et laisser la lame s’immobiliser avant
de soulever la scie de l’ouvrage. Lorsque la scie
est soulevée, le carter de protection se referme
automatiquement sous la lame.
CORRIGER UNE COUPE
Si la coupe commence à quitter la ligne, ne pas
tenter de forcer le retour sur la ligne. Forcer la
correction peut faire caler la scie et causer un
rebond. En revanche, relâcher l’interrupteur et laisser
la lame s’immobiliser totalement. Sortir ensuite la
scie de la coupe. Redémarrer la scie et pénétrer à
nouveau dans la couper en suivant la ligne de coupe
désirée.
ATTENTION : ne pas couper les
boulons avec la scie à métal. Risque de
dégâts pour la scie et de blessures.
Prolonger la durée de vie de la lame
Pour prolonger la durée de vie de la lame, suivez ces
conseils :
• Ne forcez pas la lame dans le métal. La scie
doit couper à son propre rythme et de manière
constante.
FRANÇAIS
• Remplacez les lames lorsqu’il devient difficile
de pousser la scie dans la coupe, lorsque le
moteur force ou lorsqu’une chaleur excessif
s’accumule dans la lame.
• Maintenez la base de la scie fermement contre
le métal que vous découpez.
• Si la métal que vous découpez vibre ou remue,
serrez le matériau le plus proche possible de la
coupe et ralentissez la vitesse de coupe.
OPÉRATION
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : portez toujours
un appareil de protection anti-bruit
approprié. Dans certaines conditions et
durée d’utilisation, le bruit provenant de
cet outil peut induire une certaine perte
de l’ouïe.
Instructions d’utilisation
AVERTISSEMENT :
• Respectez toujours les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Vérifiez que le matériel à scier est
solidement maintenu en place.
• Appuyez doucement sur l’outil, sans
jamais exercer de pression latérale
sur la lame. Si possible, travaillez
avec le sabot contre la pièce
travaillée. Cela évitera que la lame
ne soit endommagée et évitera les
vibrations et les sursauts de l’outil.
• Ne travaillez pas trop vite.
• Laissez la lame fonctionner librement
pendant quelques secondes avant
de commencer la coupe.
Position correcte des mains (fig. 10)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée principale (n) et l’autre mainte sur la
poignée auxiliaire (o), comme illustré sur la Figure 10
pour guider correctement la scie.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Remplacement du viseur (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne pas utiliser
la scie avec un viseur endommagé ou
absent. Si la fenêtre est endommagée
ou absente, faites-la réparer par un
centre de service agréé. Si la scie est
utilisée sans la fenêtre, des copeaux
de métal pourrait traverser le carter de
protection et causer des blessures.
Le viseur (j) doit être remplacé par un centre de
service agréé DEWALT.
ATTENTION : n’utilisez aucun fluide de
nettoyage sur le viseur pour éviter de
le rendre opaque et de compromettre
l’utilisation sûre de la scie. Utilisez de
l’air comprimé pour éliminer la poussière
accumulée de l’intérieur du viseur.
Portez des lunettes de sécurité lors de
cette opération.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés. L’appareil ne comprend aucune pièce
destinée à être entretenue par l’utilisateur.
85
FRANÇAIS
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas
utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Utilisez uniquement des lames DEWALT de 140 mm
(5-1/2") pour la découpe du métal avec un alésage
de 20 mm.
86
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce
produit avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules Li-Ion sont recyclables. Les
apporter au revendeur ou dans un centre de
recyclage local. Les blocs batterie collectés
seront recyclés ou mis au rebut correctement.
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
87
ITALIANO
140 mm (5-1/2") 18 V SEGA CIRCOLARE CORDLESS
PER IL TAGLIO DI METALLI, DCS373
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo
di utilizzo complessivo.
Dati tecnici
Tensione
Tipo
Potenza max. di uscita
Velocità a vuoto
Diametro mola
Massima profondità di taglio
Alesatura lama
Peso (senza pacco batteria)
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS373
18
1
460
3700
140
43
20
3,76
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza sonora)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
VDC
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati
secondo le normative EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah taglio di metalli
ah,M =
m/s²
3,1
Incertezza K =
m/s²
1,5
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di carica
approssimativo
Peso
88
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
VAC
min
kg
30
(pacchi batteria
da 1,5 Ah)
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Fusibili
Europa
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(pacchi batteria
da 3,0 Ah)
0,49
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
70
(pacchi batteria
da 4,0 Ah)
ITALIANO
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
DCS373
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/CE e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
24.12.2012
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a
batteria (senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri
o i fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
89
ITALIANO
e)
f)
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
d) Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e) Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
f) Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
90
g)
Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
d) Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e) Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
g) Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) USO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA
a) Ricaricare l’apparato esclusivamente con
il caricabatteria specificato dal produttore.
ITALIANO
b)
c)
d)
Un caricabatteria adatto a un determinato
tipo di batteria può provocare il rischio di
incendio se utilizzato con un pacco batteria
differente.
Gli apparati elettrici vanno usati
esclusivamente con i pacchi batteria
specificatamente indicati. L’utilizzo di ogni
altro pacco batteria crea rischio di lesioni e
d’incendio.
Se il pacco batteria non è utilizzato
tenerlo lontano da oggetti di metallo
come fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei
terminali. Il corto circuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o un incendio.
In condizioni di uso eccessivo è possibile
che la batteria espella del liquido; evitarne
il contatto. In caso di contatto, sciacquare
abbondantemente con acqua. Se il liquido
viene a contatto con gli occhi, consultare
un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
6) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita
la sicurezza dell’apparato elettrico.
Istruzioni di sicurezza per tutti i tipi
di seghe
a)
PERICOLO: tenere le mani lontane
dalla parte da tagliare e dalla lama. Tenere
una mano sull’impugnatura ausiliaria o
sull’alloggiamento del motore. Se entrambe
le mani tengono la sega, non possono essere
tagliate dalla lama.
b) Non toccare sotto il pezzo da tagliare. La
cuffia di protezione non protegge dalla lama
sotto il pezzo.
c) Regolare la profondità di taglio in base allo
spessore del pezzo da lavorare. Sotto il pezzo
non dovrebbero essere visibili i denti interi.
d) Non tenere mai il pezzo da tagliare tra
le mani o sulle gambe. Fissare il pezzo
da tagliare su una piattaforma stabile. È
importante disporre il pezzo da tagliare in modo
corretto per ridurre al minimo l’esposizione
del corpo, il blocco della lama o la perdita di
controllo.
e) Tenere l’elettroutensile da superfici di
presa isolate quando viene effettuata
un’operazione in cui l’utensile di taglio
può venire a contatto con cavi nascosti. Il
contatto con un cavo “in tensione” scoperto
metterà “in tensione” anche le parti metalliche
dell’elettroutensile e potrebbe causare uno
shock elettrico all’operatore.
f) Durante la segatura, usare sempre una barra
di appoggio o una barra guida. In questo
modo è possibile rendere più preciso il taglio e
ridurre la probabilità di blocco della lama.
g) Usare sempre lame con fori di dimensione
e forma corrette (a rombo o circolari). Le
lame non adatte al pezzo di montaggio della
sega segheranno in modo irregolare, causando
perdita di controllo.
h) Non usare mai rondelle o bulloni danneggiati
o non idonei. Le rondelle e il bullone della lama
sono stati ideati appositamente per la sega, per
ottime prestazioni e sicurezza di utilizzo.
Ulteriori regole specifiche per la
sicurezza
CAUSE E PREVENZIONE DEI CONTRACCOLPI
– Il contraccolpo è una reazione improvvisa a una
lama schiacciata, bloccata o allineata male che
causa il sollevamento della sega senza controllo
dal pezzo lavorato e lo spostamento verso
l’operatore;
– Quando la lama viene schiacciata o bloccata
dalla fine del taglio, essa si blocca e la reazione
del motore proietta rapidamente l’unità verso
l’operatore;
– Se la lama si distorce o non è più allineata
al taglio, i denti sul filo posteriore della lama
possono conficcarsi nel dorso del legno
causando la fuoriuscita della lama dal taglio e il
suo spostamento verso l’operatore.
Il contraccolpo è la conseguenza di un utilizzo
scorretto della sega e/o di procedure o condizioni di
lavoro non adatte, e può essere evitato prendendo
le seguenti precauzioni:
a) Tenere sempre la sega con entrambe le
mani e con una presa salda e posizionare le
braccia in modo da resistere alla forza del
contraccolpo. Posizionarsi lateralmente alla
lama, non in linea con la lama. Il contraccolpo
potrebbe causare lo scatto all’indietro della
sega, ma la sua forza può essere controllata
dall’operatore, se vengono adottate le adeguate
precauzioni.
b) Quando la lama è bloccata o quando un
taglio viene interrotto per qualsiasi motivo,
rilasciare l’interruttore e tenere la sega
immobile nel materiale lavorato fino al
completo arresto della lama. Non tentare
91
ITALIANO
mai di rimuovere la sega dal materiale
lavorato o di estrarla mentre la lama è
ancora in movimento. In caso contrario
potrebbe verificarsi un contraccolpo.
Individuare e adottare le misure necessarie per
eliminare la causa del blocco della lama.
c) Quando si deve riavviare la sega nel
materiale lavorato, centrare la lama nel
taglio e controllare che i denti non siano
inseriti nel materiale. Se la lama è bloccata,
quando l’utensile viene riavviato può sollevarsi
dal pezzo da lavorare o causare contraccolpi.
d) Per ridurre al minimo il rischio di
schiacciamento della lama e contraccolpi,
usare pannelli grandi. I pannelli più ampi infatti
tendono ad insaccarsi sotto il loro stesso peso.
Occorre inserire dei sostegni sotto il pannello,
su entrambi i lati, vicino alla linea di taglio e al
bordo del pannello stesso.
e) Non utilizzare lame non affilate o
danneggiate. Lame non affilate o montate
in modo errato formano tagli stretti che
comportano un’eccessiva frizione, il blocco
della lama e contraccolpi.
f) Le leve di arresto della regolazione della
profondità della lama e dell’inclinazione
devono essere strette e fissate prima di
effettuare il taglio. Se la regolazione della lama
si modifica durante il taglio, potrebbe causare
un blocco e un contraccolpo.
g) Prestare ancora più attenzione quando si
eseguono tagli all’interno di pareti o di altre
aree cieche. La lama sporgente potrebbe
tagliare oggetti che possono causare un
contraccolpo.
Istruzioni di sicurezza della
protezione inferiore
a) Prima di ogni intervento operativo accertarsi
che la calotta di protezione inferiore chiuda
perfettamente. Non utilizzare la segatrice
qualora la calotta di protezione inferiore non
si muovesse liberamente e non si chiudesse
immediatamente. Mai bloccare oppure
legare la calotta di protezione inferiore in
posizione aperta. Se la segatrice dovesse
accidentalmente cadere a terra è possibile che
la calotta di protezione inferiore subisca una
deformazione. Operando con la leva di ritorno,
aprire la calotta di protezione ed accertarsi che
possa muoversi liberamente in ogni angolazione
e profondità di taglio senza toccare né la lama
né nessun altro pezzo.
92
b) Controllare il funzionamento della molla
per la calotta di protezione inferiore.
Qualora la calotta di protezione e la molla
non dovessero funzionare correttamente,
sottoporre l’elettroutensile ad un servizio
di manutenzione prima di utilizzarlo.
Componenti danneggiati, depositi di sporcizia
appiccicosi oppure accumuli di trucioli
comportano una riduzione della funzionalità della
calotta inferiore di protezione.
c) Aprire manualmente la calotta inferiore di
protezione solo in caso di tagli particolari
come potrebbero essere “tagli dal centro e
tagli ad angolo”. Aprire la calotta inferiore
di protezione mediante la leva di ritorno
e rilasciarla non appena la lama da taglio
sarà penetrata nel pezzo in lavorazione.
Nel caso di ogni altra operazione di taglio la
calotta inferiore di protezione deve funzionare
automaticamente.
d) Non appoggiare la segatrice sul banco
da lavoro oppure sul pavimento se la
calotta inferiore di protezione non copre
completamente la lama da taglio. Una lama
da taglio non protetta ed ancora in fase di
arresto sposta la segatrice in senso contrario
a quello della direzione di taglio e taglia tutto
quello che incontra. Tenere quindi sempre in
considerazione la fase di arresto della segatrice.
NOTA: Nonostante le informazioni di cui sopra siano
riferite al legno, questa sega deve essere utilizzata
esclusivamente per tagliare il metallo. Potrebbe
verificarsi un rimbalzo durante il taglio del metallo.
Ulteriori istruzioni di sicurezza
specifiche per le seghe circolari
• Non usare mole o lame abrasive.
• Non utilizzare accessori con alimentazione
ad acqua.
• Non tentare di tagliare l’acciaio inossidabile,
le armature, l’acciaio temprato o trattato
termicamente, la ghisa, la muratura o
materiali sconosciuti
• Usare morse o altri metodi pratici per
fissare e bloccare il pezzo da lavorare ad
una piattaforma stabile. Tenere il lavoro con le
mani o contro il corpo non assicura la stabilità e
potrebbe portare ad una perdita del controllo.
• Tenere il corpo posizionato su ambo i
lati della lama, ma non in linea con la
lama. In caso di un RIMBALZO, la sega
potrebbe balzare all’indietro (vedere Cause e
prevenzione del rimbalzo per l’operatore e
RIMBALZO).
ITALIANO
• Le prese d’aria spesso coprono le parti
mobili e devono essere evitate. Abiti larghi,
gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle
parti in movimento.
• Indossare le protezioni per le orecchie.
L’esposizione al rumore può causare la perdita
dell’udito.
• Indossare una maschera antipolvere.
L’esposizione a particelle di polvere può causare
problemi respiratori e possibili lesioni.
• Non utilizzare lame di diametro maggiore o
minore di quello consigliato. Fare riferimento
ai dati tecnici per le corrette capacità di taglio.
Utilizzare soltanto le lame specificate in questo
manuale, conformi alla norma EN 847-1.
• Quando non viene usata, poggiare la sega
circolare su una superficie stabile, con la
piastra d’appoggio rivolta verso il basso,
dove non può presentare un pericolo di
inciampamento o di caduta. Alcuni apparati
con pacchi batterie grandi possono rimanere
in piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente
Rischi residui
I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo della sega
circolare:
– lesioni causate dal contatto con le parti rotanti o
con le superfici roventi dell’apparato.
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– menomazioni uditive.
– rischio di schiacciamento delle dita durante il
cambio degli accessori.
– pericoli per la salute causati dall’inalazione delle
polveri prodotte quando si lavora il legno.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
93
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI (FIG. 1)
I codici dei dati (u), che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato
e batteria.
Esempio:
2013 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: Il
presente manuale contiene importanti istruzioni di
sicurezza e d’uso per il caricatore DCB105.
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le
istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
caricatore, la batteria e il prodotto che funziona
con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di ustioni. Per
ridurre il rischio di lesioni, caricare
solamente batterie ricaricabili DEWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero
surriscaldarsi e scoppiare provocando
lesioni personali e danni materiali. Non
ricaricare batterie non ricaricabili.
ATTENZIONE: I bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che
non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in certe condizioni, con
il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, il caricabatterie può essere
cortocircuitato da corpi estranei.
Materiali estranei di natura conduttiva
come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, polvere di smerigliatura,
schegge metalliche, lana di acciaio,
lamine di alluminio o qualsiasi accumulo
di particelle metalliche, dovrebbero
essere eliminati dalle cavità del
caricabatterie. Staccare sempre il
caricabatterie dalla presa quando il
pacco batteria non è in sede. Staccare
il caricabatterie dalla presa prima di
cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria diverso da
quelli di questo manuale. Il caricabatterie e il
pacco batteria sono progettati specificatamente
per lavorare insieme.
ITALIANO
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Quando si adopera un caricabatteria all’aria
aperta, collocarlo sempre in un luogo
asciutto e usare una prolunga adatta a
uso esterno. L’uso di un cavo adatto ad uso
esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
• Non ostruire i fori di ventilazione sul
caricabatteria. I fori di ventilazione sono
situati in alto e ai lati del caricabatteria.
Tenere il caricabatteria lontano da qualsiasi fonte
di calore.
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati — farli
sostituire immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo
agente o da persone qualificate per evitare
pericoli.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
94
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
Il caricabatteria DCB105 è compatibile con batterie
da 10,8 V, 14,4 V e 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB180,
DCB181, DCB182 e DCB183).
Questo caricabatteria non richiede alcuna
regolazione ed è progettato per funzionare nel modo
più semplice possibile.
Procedura di carica (fig. 2)
1. Collegare il caricatore ad una presa 230 V
adatta prima di inserire il pacco batteria.
2. Inserire il pacco batteria (i) nel caricabatteria,
assicurandosi che sia completamente
posizionato nel caricabatteria. La luce rossa (in
carica) lampeggia continuamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica è indicato dalla
spia rossa che rimane ACCESA di continuo. Il
pacco è completamente carico e va utilizzato
subito o lasciato nel caricabatteria.
NOTA: per garantire la massima prestazione e
durata delle batterie Li-Ion, caricare completamente
la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.
Procedura di carica
Vedere la tavola seguente per lo stato di carica del
pacco batteria.
Stato di carica
x
in carica
––
carica completa
–––––––––––––––––
ritardo per pacco
caldo/freddo
pacco batteria o
caricabatteria difettoso
problema con la
linea di alimentazione
––
––
––
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••
•• •• •• •• •• ••
Questo caricabatteria non caricherà un pacco
batteria difettoso. Il caricabatteria indicherà una
batteria difettosa non illuminandosi o visualizzando
un motivo lampeggiante con la dicitura pacco
batteria o caricabatteria difettoso.
ITALIANO
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema
del caricabatteria.
• Caricare i pacchi batteria solo negli appositi
caricabatteria DEWALT.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il
caricatore e il pacco batteria presso un centro di
assistenza autorizzato per essere testati.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
Ritardo per pacco caldo/freddo
Se il caricabatterie riconosce una batteria
come troppo calda o troppo fredda, avvia
automaticamente un ritardo dovuto a pacco caldo/
freddo, sospendendo la carica fino a quando la
batteria raggiunga una temperatura appropriata. Il
caricabatterie commuta poi automaticamente alla
modalità di carica del pacco. Questa caratteristica
assicura la massima durata delle batterie.
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono
progettati con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità
circa dimezzata rispetto a un pacco batteria caldo.
Il pacco batteria si caricherà a una velocità rallentata
per tutto il ciclo di caricamento e non tornerà alla
velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Al momento dell’acquisto, il gruppo batteria non è
completamente carico. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricatore, leggere le istruzioni di
sicurezza di seguito e quindi seguire le procedure di
caricamento delineate.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare il pacco batteria
in ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione del
pacco batteria dal caricabatterie può incendiare
le polveri o i fumi.
• Non forzare il pacco batteria nel
caricabatteria. Non modificare il pacco
batteria in modo da farlo entrare in un
caricabatteria non compatibile siccome
il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti
dove la temperatura raggiunge o supera
40° C (105 °F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
• Per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria sia completamente carico prima
dell’uso.
AVVERTENZA: non cercare mai di
aprire il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
95
ITALIANO
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Pacco batteria
TIPO DI BATTERIA
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Utilizzare solo con pacchi batteria
DEWALT; gli altri possono scoppiare
causando lesioni personali e danni.
Non esporre all’acqua.
Il modello DCS373 funziona con batterie da 18 volt.
È possibile utilizzare i pacchi batteria DCB180,
DCB181, DCB182 o DCB183. Si rimanda a Dati
tecnici per ulteriori informazioni.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si
raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e
asciutto fuori dal caricabatteria per risultati
ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere
conservati completamente privi di carica. Il pacco
batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
In aggiunta ai pittogrammi utilizzati in questo
manuale, le targhette sul caricabatteria e sul pacco
batteria mostrano i pittogrammi seguenti:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Far sostituire immediatamente i cavi
difettosi.
Caricare esclusivamente a temperature
tra 4 °C and 40 °C.
Smaltire il pacco batteria con la dovuta
attenzione per l’ambiente.
Non bruciare il pacco batteria.
Carica i pacchi batteria Li-Ion.
Vedere i Dati tecnici per il tempo di
ricarica.
Solo per uso interno.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Sega circolare cordless per il taglio di metalli
1 Lama a 30 denti
1 Chiave per brugole
2 Pacchi batteria Li-Ion (modelli M2)
1 Cassetta di trasporto
1 Caricabatteria
1 Manuale di istruzioni
Batteria in carica.
Batteria carica.
x
Ritardo per pacco caldo/freddo.
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
Pacco batteria o caricabatteria difettoso.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Linea di alimentazione difettosa.
96
1 Disegno esploso
NOTA: i pacchi batteria, i caricabatteria e le cassette
di trasporto sono inclusi nei modelli-N.
ITALIANO
Descrizione (fig. 1, 4–6)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
AVVERTENZA: non eseguire tagli a
tuffo o a tasca con questa troncatrice.
FINESTRA (FIG. 1)
AVVERTENZA: non adoperare la
sega con una finestra di ispezione
danneggiata o mancante. Se la
finestra risulta danneggiata o mancante,
far riparare la sega presso un centro di
assistenza autorizzato. Se la sega viene
utilizzata senza la finestra, è possibile
che delle schegge metalliche vengano
catapultate attraverso la protezione,
causando lesioni personali.
a. Interruttore di azionamento
b. Pulsante di blocco dell’interruttore di
azionamento
c. Leva di regolazione della profondità
d. Pulsante di blocco dell’alberino
e. Indicatore di taglio
f. Vite fissaggio lama
ATTENZIONE: non utilizzare olio
o fluidi da taglio con la sega per
il taglio di metalli. Non utilizzare
liquidi detergenti per pulire la
finestra. I liquidi detergenti, i fluidi o gli
oli da taglio potrebbero danneggiare la
plastica nella finestra, interferendo con il
funzionamento sicuro della sega.
g. Protezione inferiore
h. Leva di azionamento della protezione inferiore
i. Pacco batteria
j. Finestra d’ispezione
k. Piastra d’appoggio
l. Chiave per brugole
o. Impugnatura ausiliaria
La sega è munita di una finestra di ispezione (j)
sul lato della protezione superiore. Questa finestra
consente all’utente di visualizzare una linea di taglio
sul materiale da tagliare.
p. Pulsante dell’indicatore del carburante (fig. 4)
PIASTRA D’APPOGGIO (FIG. 1)
q Rondella morsetto interno (fig. 5, 6)
Il davanti della piastra d’appoggio (k) ha un
indicatore di taglio (e) che consente all’operatore di
far scorrere la sega lungo le linee di taglio. Allineando
la linea di taglio alla tacca sul davanti della piastra
d’appoggio e centrandola utilizzando l’indicatore
di taglio modificato a V consente all’operatore di
mantenere la lama in linea con la linea di taglio. Se la
linea di taglio è visibile attraverso la parte più stretta
dell’indicatore di taglio, la lama passerà direttamente
sulla linea di taglio.
m. Pulsante di rilascio della batteria
n. Impugnatura principale
r. Rondella morsetto esterno (fig. 5, 6)
s. Alberino della sega (fig. 5, 6)
t. Lama (fig. 5, 6)
DESTINAZIONE D’USO
Questa sega circolare per il taglio dei metalli è
prevista per l’uso in applicazioni professionali di
taglio di metalli leggeri e strutture metalliche di
piccole dimensioni.
NON utilizzare in presenza di acqua, liquidi
infiammabili o gas.
Questa sega circolare per il taglio dei metalli è un
apparato elettrico professionale. NON consentire ai
bambini di entrare in contatto con l’apparato. L’uso
di questo apparato da parte di persone inesperte
deve avvenire sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
TORCIA
La sega è munita di una torcia che viene attivata
alla pressione dell’interruttore di azionamento. La
spia si spegnerà automaticamente 20 secondi dopo
che viene rilasciato l’interruttore di azionamento.
Se l’interruttore di azionamento rimane premuto, la
torcia rimarrà accesa.
NOTA: la torcia è intesa per la superficie immediata
di lavoro e non deve essere usata come torcia per
illuminazione.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi
anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
97
ITALIANO
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare
esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DEWALT.
Inserimento e rimozione
del gruppo batterie dall’apparato
(fig. 3)
NOTA: Per risultati ottimali, assicurarsi che il
pacco batteria sia completamente carico. La luce
si spegne senza alcun avviso quando la batteria è
completamente scarica.
PER INSTALLARE IL PACCO BATTERIA
NELL’IMPUGNATURA DELL’APPARATO
1. Allineare il pacco batteria (i) alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’apparato (fig. 3).
98
2. Farlo scorrere nell’impugnatura finché il
pacco batteria non è saldamente posizionato
nell’apparato e assicurarsi che non si disinnesti.
PER RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’APPARATO
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria (m)
ed estrarre il pacco batteria dall’impugnatura
dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come
descritto nella sezione caricabatteria di questo
manuale.
PACCHI BATTERIA CON INDICATORE DEL LIVELLO DI
CARBURANTE (FIG. 4)
Alcuni pacchi batteria DEWALT comprendono un
indicatore del livello di carburante costituito da
tre spie LED verdi che indicano il livello di carica
rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere
e tenere premuto il pulsante dell’indicatore del
carburante (p). Una combinazione di tre spie LED
verdi si illumina per designare il livello di carica
residua. Quando il livello di carica nella batteria
scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore
del carburante non si illumina e sarà necessario
ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo
un’indicazione del livello di carica residua sul pacco
batteria. Non indica la funzionalità dell’apparato
ed è soggetto a variazioni in base ai componenti
prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Interruttore di azionamento (fig. 1)
AVVERTENZA: questo apparato non
prevede il blocco dell’interruttore di
azionamento in posizione ON e non
deve essere bloccato su ON con
nessun altro metodo.
La sega è controllata da un interruttore di
azionamento (a) e da un pulsante di blocco (b).
Il pulsante di blocco deve essere premuto prima
che l’interruttore di azionamento accenda la sega.
Rilasciando l’interruttore di azionamento, la sega si
spegne.
Sostituzione delle lame (fig. 1, 5–7)
PER INSERIRE LA LAMA
1. Posizionare la rondella del morsetto interno (q)
sull’alberino della sega (s) con l’ampia superficie
piana rivolta all’infuori verso la lama (fig. 5, 6).
2. Ritrarre la protezione della lama inferiore (g) e
posizionare la lama (t) sull’alberino della sega
contro la rondella del morsetto interno (q),
assicurandosi che la lama ruoti nella direzione
ITALIANO
corretta (la direzione della freccia di rotazione
sulla lama della sega e i dentini devono puntare
nella stessa direzione del verso della freccia di
rotazione sulla sega). Non presupporre che la
stampa sulla lama sarà sempre rivolta verso di
sé quando è inserita correttamente. Nel ritrarre
la protezione della lama inferiore per inserire la
lama, verificare lo stato e il funzionamento della
protezione della lama inferiore per assicurarsi
che funzioni correttamente. Accertarsi che
possa muoversi liberamente in ogni angolazione
e profondità di taglio senza toccare né la lama
né nessun altro pezzo.
3. Posizionare la rondella del morsetto esterno (r)
sull’alberino della sega (s) con l’ampia superficie
piana contro la lama (t) con il lato smussato
rivolto all’infuori.
4. Far passare manualmente la vite di serraggio
della lama (f) nell’alberino della sega. (La vite ha
una filettatura sinistrorsa e deve essere ruotata
in senso anti-orario per serrarla. Fare riferimento
alla freccia in Figura 7A.)
5. Premere il pulsante di blocco del mandrino
(d) facendo ruotare il mandrino della sega con
la chiave per brugole (l, fig. 1) finché il blocco
dell’alberino non si innesta e la lama smette di
ruotare.
6. Con l’apposita chiave per brugole, serrare a
fondo la vite di fissaggio della lama.
AVVISO: non inserire mai il blocco
dell’alberino mentre la sega è in funzione
e non innestarlo nel tentativo di arrestare
l’apparato. Non accendere mai la
sega mentre il blocco dell’alberino è
innestato. Altrimenti, la sega subirà gravi
danni.
PER SOSTITUIRE LA LAMA
1. Per allentare la vite di fissaggio della lama (f),
premere il pulsante di blocco dell’alberino (d)
e ruotare l’alberino della sega (s) con la chiave
per brugole (l) finché il blocco dell’alberino non
si innesta e la lama smette di ruotare. Con il
blocco dell’alberino innestato, girare la vite
di fissaggio della lama in senso orario con la
chiave per brugole. (La vite ha una filettatura
sinistrorsa e deve essere ruotata in senso orario
per allentarla. Fare riferimento alla freccia in
Figura 7B.)
2. Rimuovere soltanto la vite di fissaggio della
lama (f) e la rondella del morsetto esterno (r).
Rimuovere la vecchia lama.
3. Rimuovere qualsiasi scheggia/truciolo di metallo
che si sia accumulata nell’area della protezione
o della rondella del morsetto e verificare lo stato
e il funzionamento della protezione della lama
inferiore come illustrato in precedenza. Non
lubrificare questa zona.
4. Selezionare la lama adatta all’applicazione
(vedere Lame). Utilizzare sempre lame delle
dimensioni corrette (diametro) con foro di
dimensioni e centratura adeguati al montaggio
sull’alberino della sega. Assicurarsi sempre
che la velocità massima raccomandata (giri al
minuto) sulla lama della sega corrisponda a o
superi la velocità (giri al minuto) della sega.
5. Seguire i passaggi da 2 a 6 nella sezione Per
installare la lama, assicurandosi che lama
ruoti nella direzione corretta.
PROTEZIONE DELLA LAMA INFERIORE
AVVERTENZA: in determinate
condizioni di utilizzo, le schegge
metalliche potrebbero incastrarsi nelle
superfici della protezione inferiore,
causando lo sfregamento della
protezione inferiore contro quella
superiore. Verificare il funzionamento
della protezione inferiore prima di
ciascun utilizzo e rimuovere le eventuali
schegge incastrate.
AVVERTENZA: La protezione
della lama inferiore è una
funzione di sicurezza che riduce
il rischio di subire gravi lesioni
personali. Non utilizzare mai la
sega se la protezione inferiore
è mancante, danneggiata,
montata erroneamente o non
funziona correttamente. Non
fare affidamento sulla protezione
della lama inferiore in qualsiasi
evenienza. La sicurezza dell’utente
dipende anche dal rispetto di tutte
le avvertenze e precauzioni, nonché
dal funzionamento corretto della
sega. Verificare che la protezione
inferiore si chiuda correttamente
prima di ogni utilizzo come illustrato
in Ulteriori istruzioni di sicurezza
specifiche per le seghe circolari. Se
la lama inferiore è mancante o
non funziona correttamente, far
riparare la sega prima dell’uso. Per
garantire la sicurezza e l’affidabilità
del prodotto, la riparazione,
manutenzione e regolazione devono
essere effettuate da un centro
di assistenza autorizzato o da
altra organizzazione di assistenza
qualificata, utilizzando sempre parti
di ricambio identiche.
99
ITALIANO
LAME
AVVERTENZA: per minimizzare il
rischio di lesioni agli occhi, indossare
sempre una protezione oculare
adeguata. Il carburo è un materiale
duro ma friabile. Oggetti estranei
nel pezzo come fili metallici o chiodi
possono causare la rottura o lo
spezzamento delle punte. Utilizzare la
sega soltanto quando è stata installata
una protezione appropriata. Montare la
lama saldamente nel senso di rotazione
corretto prima dell’uso e usare sempre
una lama pulita e affilata.
Lama
Diametro
DT1212-QZ 140 mm
(5-1/2")
Dentini
Applicazione
30
Taglio generico
di metalli
ferrosi
Se si necessita di assistenza per le lame, contattare
il proprio rivenditore DEWALT di zona.
RIMBALZO
Un rimbalzo è la reazione improvvisa provocata da
una lama da taglio rimasta agganciata, che si blocca
oppure che non è stata regolata correttamente
comportando un movimento incontrollato della sega
che sbalza dal pezzo in lavorazione e si sposta
in direzione dell’operatore. Quando la lama viene
pinzata o impigliata saldamente dalla chiusura della
tavola, la lama si ferma e la reazione del motore
spinge l’unità rapidamente indietro verso l’operatore.
Se la lama rimane avvolta o non allineata nel taglio,
i denti all’estremità posteriore della lama possono
scavare nella superficie superiore del legno facendo
uscire la lama dal banco e facendola saltare verso
l’operatore.
Si hanno maggiori probabilità di occorrenza di un
rimbalzo quando sussistono le seguenti condizioni.
1. SUPPORTO INADEGUATO DEL PEZZO DA
LAVORARE
A. Il ripiegamento o il sollevamento improprio
del pezzo di taglio potrebbe far sì che la
lama rimanga impigliata e provochi il rimbalzo
(fig. 9).
B. Il taglio del materiale supportato soltanto alle
estremità esterne può causare il rimbalzo.
Man mano che il materiale si indebolisce,
tende a ripiegarsi, chiudendo la tavola di
taglio e impigliando la lama (fig. 9).
C. Il taglio di pezzi di materiale a sbalzo o
sospesi dal basso verso l’alto in direzione
verticale può causare il rimbalzo. La caduta
del pezzo di taglio può impigliare la lama.
100
D. Il taglio di strisce lunghe e strette può
causare il rimbalzo. La striscia di taglio può
ripiegarsi o attorcigliarsi chiudendo la tavola
di taglio e impigliando la lama.
E. L’impigliamento della protezione inferiore su
una superficie al di sotto del materiale da
tagliare riduce momentaneamente il controllo
dell’operatore. La sega può sollevarsi
parzialmente dal taglio aumentando le
probabilità di attorcigliamento della lama.
2. IMPOSTAZIONE INADEGUATA DELLA
PROFONDITÀ DI TAGLIO SULLA SEGA
Per effettuare il taglio più efficiente, la lama
deve sporgere solo il tanto che basta per
esporre un dentino come illustrato in Figura 8.
Questo consente alla piastra di appoggio di
sostenere la lama e minimizza l’attorcigliamento
e l’impigliamento nel materiale. Consultare
la sezione intitolata Regolazione della
profondità.
3. ATTORCIGLIAMENTO DELLA LAMA
(DISALLINEAMENTO NEL TAGLIO)
A. Una spinta di taglio eccessiva può provocare
l’attorcigliamento della lama.
B. Il tentativo di girare la sega nel taglio (ovvero
di riportarla sulla linea contrassegnata) può
provocare l’attorcigliamento della lama.
C. Sporgersi o utilizzare la sega con uno scarso
controllo del corpo (mancanza di equilibrio)
può provocare l’attorcigliamento della lama.
D. Cambiare l’impugnatura della mano o la
posizione del corpo durante il taglio può
provocare l’attorcigliamento della lama.
E. Far indietreggiare la sega per liberare la lama
può provocarne l’attorcigliamento.
4. USO DI LAME NON APPUNTITE O
SPORCHE
Le lame non appuntite possono provocare
un aumento del carico della sega. Per
compensare, l’operatore tipicamente spinge più
forte, il che sovraccarica ulteriormente l’unità
e provoca l’attorcigliamento della lama nella
tavola di taglio. Le lame usurate possono avere
anche un gioco insufficiente, il che aumenta le
probabilità di inceppamento e sovraccarico.
5. RIPRENDERE UN TAGLIO CON I DENTINI
DELLA LAMA INCASTRATI CONTRO IL
MATERIALE
La sega deve essere portata alla massima
velocità di funzionamento prima di iniziare un
taglio o riprendere un taglio dopo che l’unità è
stata arrestata con la lama nella tavola di taglio.
ITALIANO
La mancata osservanza di questo punto può
provocare l’arresto improvviso e il rimbalzo.
Qualsiasi altra condizione che potrebbe comportare
l’impigliamento, inceppamento, attorcigliamento o
disallineamento della lama aumenta le probabilità
di un rimbalzo. Consultare la sezione Ulteriori
istruzioni di sicurezza per tutte le seghe
e Lame per le procedure e le tecniche volte a
minimizzare l’evenienza di un rimbalzo.
Regolazione della profondità (fig. 8)
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
La sega per il taglio di metalli è munita di un piastra
girevole che consente all’operatore di impostare la
profondità di taglio. Per l’azione di taglio più efficace,
impostare la regolazione della profondità in modo
tale che un dentino della lama sporga al di sotto del
materiale da tagliare. Questa distanza va dalla punta
del dentino al fondo della gola davanti al dentino.
Questo minimizza l’attrito della lama, rimuove i
trucioli di metallo dal taglio, accelera e uniforma il
taglio e riduce l’evenienza di un rimbalzo.
PER IMPOSTARE LA PROFONDITÀ DI TAGLIO
1. Disporre il pezzo di materiale che si intende
tagliare lungo la lama come illustrato.
2. Prendere nota di quanto sporge il dentino al di
là del materiale.
3. Allentare la leva di regolazione della profondità
(c) e spostare la piastra per modificare la
profondità del taglio.
4. Riserrare la leva di regolazione della profondità
in modo sicuro.
Supporto del pezzo da lavorare
(fig. 9)
TAGLIO DI LAMIERE DI METALLO
La Figura 9 mostra la modalità corretta e scorretta
di supportare una lamiera di grandi dimensioni. Per
evitare il rimbalzo, supportare il materiale vicino al
taglio. Non supportarlo a distanza dal taglio. Se il
materiale viene supportato a distanza dal taglio,
causerà l’inceppamento della lama e l’evenienza del
rimbalzo. Durante il taglio di strisce sottili, tenere la
lama ad almeno 1/2" (circa 13 mm) dall’estremità
del materiale. Le strisce sottili potrebbero incepparsi,
provocando un rimbalzo e aumentando il rischio di
lesioni personali.
TAGLIO DI SUPPORTI METALLICI RETTANGOLARI
Fissare il materiale da tagliare a un banco o ad altra
superficie di lavoro come illustrato di sopra.
Taglio (fig. 10, 11)
1. Tenere saldamente la sega utilizzando entrambe
le mani. La Figura 10 mostra il posizionamento
corretto delle mani. Tenere il corpo su un lato
della linea lungo la quale si sta eseguendo
il taglio. In questo modo si verrà protetti da
eventuali lesioni dovute a un rimbalzo.
2. Quando il taglio termina in un supporto metallico
rettangolare, posizionare la parte più larga della
piastra d’appoggio sulla porzione del materiale
fissata al banco di lavoro o a un altro supporto,
non sulla porzione del materiale che cadrà una
volta effettuato il taglio.
3. Premere l’interruttore di azionamento e lasciare
che la sega raggiunga la massima velocità
prima che la lama entri a contatto con il
materiale da tagliare (fig. 11).
4. Spingere la sega in avanti a una velocità che
consenta alla lama di tagliare senza sforzi.
5. Al termine di un taglio, rilasciare l’interruttore e
lasciare che la lama si arresti prima di sollevare
la sega dal lavoro. Mentre si solleva la sega, la
protezione si chiuderà automaticamente sotto la
lama.
CORREZIONE DI UN TAGLIO
Qualora il taglio dovesse iniziare a lasciare la linea
di taglio, non cercare di forzarlo. Forzare una
correzione può provocare l’arresto improvviso della
sega e il rimbalzo. Al contrario, rilasciare l’interruttore
e lasciare che la lama si arresti completamente.
Quindi, far indietreggiare la sega fuori dal taglio.
Riavviare la sega e rientrare nel taglio, seguendo la
linea di taglio desiderata.
ATTENZIONE: non trapassare i
bulloni con la sega di taglio per metalli.
Potrebbero insorgere danni alla sega o
lesioni alle persone.
Massimizzare la durata della lama
Per estendere la durata della lama, seguire queste
procedure:
• Non forzare la lama attraverso il metallo. La
sega deve tagliare al proprio passo e a una
velocità costante.
• Sostituire le lame quando risulta difficoltoso
spingere la sega attraverso il taglio, quando il
motore è sotto sforzo o quando si verifica un
accumulo eccessivo di calore nella lama.
• Tenere la base della sega saldamente contro il
metallo che si sta tagliando.
101
ITALIANO
• Se il metallo che si sta tagliando è soggetto a
vibrazioni o scosse, fissare il materiale quanto
più vicino possibile al taglio e diminuire la
velocità di taglio.
USO
Il posizionamento corretto delle mani richiede una
mano sull’impugnatura principale (n), con l’altra
mano sull’impugnatura ausiliaria (o), come illustrato
in Figura 10, per guidare correttamente la sega.
MANUTENZIONE
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
AVVERTENZA: indossare sempre
un’opportuna protezione personale
per l’udito. A certe condizioni e
secondo la durata di utilizzo, la
rumorosità causata da questo prodotto
può contribuire alla perdita di udito.
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA:
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertarsi che il materiale da tagliare
sia fissato saldamente.
• Applicare solo una leggera pressione
all’elettroutensile e non esercitare
pressione lateralmente sulla lama.
Se possibile, lavorare con la base di
appoggio della sega a pressione sul
pezzo in lavorazione. Questo evita
di danneggiare la lama e consente
di ridurre le vibrazioni e i movimenti
incontrollabili dell’elettroutensile.
• Evitare il sovraccarico.
• Lasciare che la lama ruoti per
qualche secondo prima di iniziare a
tagliare.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 10)
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
Sostituzione della finestra di
ispezione (fig. 1)
AVVERTENZA: non adoperare la
sega con una finestra di ispezione
danneggiata o mancante. Se la
finestra risulta danneggiata o mancante,
far riparare la sega presso un centro di
assistenza autorizzato. Se la sega viene
utilizzata senza la finestra, è possibile
che delle schegge metalliche vengano
catapultate attraverso la protezione,
causando lesioni personali.
La finestra di ispezione (j) deve essere sostituita da
un centro di assistenza autorizzato DEWALT.
ATTENZIONE: non usare liquidi
detergenti sulla finestra di ispezione per
evitare di offuscarla e di compromettere
il funzionamento sicuro della sega.
Utilizzare aria compressa per rimuovere
la polvere accumulata dall’interno della
finestra di ispezione. Indossare guanti di
sicurezza durante questa operazione.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili. Non vi sono parti riparabili all’interno.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
102
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
ITALIANO
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatteria dalla
presa di corrente prima della pulizia.
Sporco e grasso vengono rimossi
dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico.
Non utilizzare acqua né detergenti di
alcun tipo.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Utilizzare esclusivamente lame per il taglio di metalli
da 140 mm (5-1/2") DEWALT con un albero di
20 mm.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di
materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere
ricaricato quando non fornisce più energia sufficiente
per eseguire compiti che prima erano eseguiti
agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il
pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per
l’ambiente.
• Far scaricare completamente il pacco batterie,
poi rimuoverlo dall’apparato.
• Le celle Li-Ion sono riciclabili. Consegnarle al
rivenditore o ad un servizio di riciclaggio di zona.
I pacchi batteria raccolti verranno riciclati o
smaltiti in modo corretto.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
103
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
104
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com.
NEDERLANDS
140 mm (5-1/2") 18 V SNOERLOZE CIRKELZAAG
VOOR HET ZAGEN VAN METAAL, DCS373
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
Technische gegevens
Voltage
Types
Max. afgegeven vermogen
Snelheid zonder druk
Zaagbladdiameter
Maximale snijdiepte
Asgat
Gewicht (zonder accu)
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch
verm.)
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS373
18
1
460
3700
140
43
20
3,76
dB(A)
78
dB(A)
dB(A)
3
89
dB(A)
3
VDC
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah zagen van metaal
ah,M =
m/s²
3,1
Onzekerheid K =
m/s²
1,5
Accuset
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
Lader
Netspanning
Accutype
Geschatte laadtijd
min
Gewicht
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
VAC
30
(1,5 Ah accusets)
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Zekeringen:
Europa
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,.61
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(1,5 Ah accusets)
0,49
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
70
(4,0 Ah accusets))
105
NEDERLANDS
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DCS373
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG and 2011/65/EU. Neem voor
meer informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
106
Horst Grossmann
Vice-president Techniek en productontwikkeling
DEWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
24.12.2012
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
NEDERLANDS
d)
e)
f)
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e)
f)
g)
Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
107
NEDERLANDS
f)
g)
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN WERKTUIGEN OP ACCU
a) Herlaad alleen met de lader die wordt
vermeld door de fabrikant. Een lader die
geschikt is voor een bepaalde soort accuset
kan leiden tot een brandrisico als deze lader
wordt gebruikt met een andere accuset.
b) Gebruik elektrische werktuigen alleen met
speciaal daarvoor bestemde accusets.
Gebruik van een andere accuset kan een
risico op verwondingen en brand tot gevolg
hebben.
c) Wanneer de accu niet wordt gebruikt,
houd die dan uit de buurt van andere
metalen voorwerpen, zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding kunnen maken van de
ene pool naar de andere.Het kortsluiten
van de polen van de batterij kan leiden tot
brandwonden of brand.
d) Wanneer de accu onjuist wordt gebruikt,
kan vloeistof uit de accu weglekken.
Vermijd contact met deze vloeistof. Als er
per ongeluk contact ontstaat, spoel dan
af met water. Raadpleeg een arts wanneer
de vloeistof in contact komt met de ogen.
Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
Veiligheidsinstructies voor alle
werkzaamheden
a)
108
GEVAAR: Houd handen uit de buurt
van de snijzone en het blad. Houd uw
tweede hand op de hulphendel of op de
motorbehuizing. Indien beide handen de zaag
vasthouden, kunnen ze gesneden worden door
het blad.
b) Reik niet onder het werkstuk. De
bescherming kan u niet beschermen tegen het
blad onder het werkstuk.
c) Stel de snijdiepte af op de dikte van het
werkstuk. Er moet minder dan een volle tand
van de bladtanden zichtbaar zijn onder het
werkstuk.
d) Houd nooit het te snijden stuk in uw handen
of tussen uw benen. Bevestig het werkstuk
op een stabiel platform. Het is belangrijk om
het werk goed te ondersteunen om blootstelling
van het lichaam, het vastraken van het blad of
controleverlies tot een minimum te beperken.
e) Houd het werktuig vast via de geïsoleerde
grijpoppervlakken als u een bewerking
uitvoert waarbij het snijgereedschap
verborgen bedrading kan raken. Door
contact met een snoer onder spanning zullen
blootgestelde metalen onderdelen van het
werktuig ook onder spanning komen te staan en
de gebruiker elektrocuteren.
f) Als u afscheurt, gebruik altijd een
langsgeleider of een geleiding met rechte
rand. Dit verbetert de nauwkeurigheid van het
snijden en verlaagt het risico dat het blad klem
raakt.
g) Gebruik altijd bladen met correcte
grootte en vorm (diamant versus rond)
van boomopeningen. Bladen die niet
overeenstemmen met de montagehardware
van de zaag zullen excentrisch draaien met
controleverlies als gevolg.
h) Gebruik nooit beschadigde of onjuiste
bladsluitringen of bout. De bladsluitringen en
bout werden speciaal ontworpen voor uw zaag,
voor optimale prestaties en bedieningsveiligheid.
Aanvullende specifieke
veiligheidsregels
OORZAKEN EN VOORKOMEN DOOR DE GEBRUIKER VAN
TERUGSLAG
– Terugslag is een plotse reactie op een klem
geraakt of verkeerd gericht zaagblad, wat ertoe
leidt dat een niet-bestuurde zaag optilt uit het
werkstuk naar de bediener toe;
– Als het blad klem raakt of stevig vastzit doordat
de snede nauwer wordt, dan blokkeert het blad
en de motorreactie stuurt het werktuig snel
terug naar de bediener;
NEDERLANDS
– Indien het blad gedraaid raakt of verkeerd
gericht in de snede, dan kunnen de tanden
aan het achtereinde van het blad in het
bovenoppervlak van het hout dringen waardoor
het blad uit de opening klimt en terugspringt
naar de bediener.
Terugslag is het gevolg van onjuist gebruik van het
werktuig en/of verkeerde werkomstandigheden
en kan voorkomen worden door de juiste
voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals hieronder
aangegeven.
a) Behoud een stevige greep met beide
handen op de zaag en plaats uw armen
zo om de terugslagkrachten te weerstaan.
Plaats uw lichaam aan beide kanten van
het blad, maar niet in lijn met het blad.
Terugslag zou ertoe kunnen leiden dat de zaag
achterwaarts springt, maar terugslagkrachten
kunnen beheerst worden door de bediener
indien passende voorzorgsmaatregelen
genomen worden.
b) Wanneer een schijf vast komt te zitten,
of wanneer het doorslijpen om wat voor
reden dan ook wordt onderbroken, laat de
drukschakelaar dan los en houdt de eenheid
bewegingloos in het materiaal totdat de
schijf volledig tot stilstand komt. Probeer de
eenheid nooit achteruit of uit het werkstuk
te trekken terwijl de schijf in beweging is.
Hierdoor kan terugslag optreden. Onderzoek
waardoor de schijf bleef steken en neem
maatregelen om dat een volgende keer te
voorkomen.
c) Bij het opnieuw starten van een zaag in het
werkstuk, centreer dan het zaagblad in de
snede en controleer of de zaagtanden niet in
het materiaal vastzitten. Als de schijf vastzit,
kan het werktuig naar boven schieten of een
terugslag veroorzaken wanneer het werktuig
opnieuw wordt aangezet.
d) Ondersteun grote panelen om het risico
dat het blad klem raakt en terugslag te
beperken. Grote panelen hebben de neiging
door te buigen onder hun eigen gewicht. Het
paneel dient aan beide kanten ondersteund te
worden, bij de doorslijpplek en in de buurt van
beide uiteinden.
e) Gebruik geen doffe of beschadigde bladen.
Niet gescherpte of onjuist afgestelde bladen
maken enge sneden, wat leidt tot overmatige
wrijving, klemraken van het blad en terugslag.
f) Bladdiepte en sluithendels van hoekafstelling
moeten stevig vastzitten alvorens te snijden.
Indien de bladafstelling verschuift bij het snijden,
dan kan dit leiden tot klemraken en terugslag.
g) Wees bijzonder voorzichtig wanneer u in
bestaande muren of andere verborgen
gedeelten zaagt. Het uitstekend blad kan
voorwerpen snijden die terugslag kunnen
veroorzaken.
Veiligheidsinstructies voor de
onderste beschermkap
a) Controleer voor elk gebruik of de onderste
beschermkap correct sluit. Gebruik de
zaagmachine niet als de onderste
beschermkap niet vrij kan bewegen en niet
onmiddellijk sluit. Klem of bind de onderste
beschermkap nooit in de geopende stand
vast. Als de zaagmachine op de vloer valt, kan
de onderste beschermkap worden verbogen.
Open de beschermkap met de terugtrekhendel
en controleer of hij vrij beweegt en bij alle
zaaghoeken en zaagdiepten het zaagblad of
andere delen niet aanraakt.
b) Controleer de functie van de veer voor de
onderste beschermkap. Laat voor gebruik
de beschermkap en de veer nakijken als
zij niet naar behoren functioneren. Door
beschadigde delen, plakkende aanslag
of ophoping van spanen kan de onderste
beschermkap vertraagd functioneren.
c) Open de onderste beschermkap
alleen met de hand bij bijzondere
zaagwerkzaamheden, zoals invallend
zagen en haaks zagen. Open de onderste
beschermkap met de terugtrekhendel
en laat hem los zodra het zaagblad in
het werkstuk is binnengedrongen. Bij alle
andere zaagwerkzaamheden moet de onderste
beschermkap automatisch werken.
d) Let er altijd op dat de onderste
beschermkap het zaagblad bedekt voordat
u de zaagmachine op een werkbank of op
de vloer legt. Een onbeschermd uitlopend
zaagblad beweegt de zaagmachine tegen de
zaagrichting en zaagt wat er in de weg komt.
Let op de uitlooptijd van het zaagblad nadat de
machine is uitgeschakeld.
OPMERKING: In de informatie hierboven wordt
hout genoemd, maar deze zaag moet alleen voor
het zagen van metaal worden gebruikt. Bij het zagen
van metaal kan zich terugslag voordoen.
Aanvullende Specifieke
Veiligheidsinstructies voor
Cirkelzagen
• Gebruik geen schurende zaagbladen of
schijven.
109
NEDERLANDS
• Gebruik geen accessoires voor de toevoer
van water.
– Gevaar voor beklemming van vingers bij het
verwisselen van de accessoire.
• Probeer niet roestvrijstaal, betonijzer, gehard
of veredeld staal, gietijzer, metselwerk of
onbekende materialen te zagen.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof dat vrijkomt als u met hout
werkt.
• Zet het werkstuk met klemmen of op
een andere practische manier vast en
ondersteun het op stabiele ondergrond.
Wanneer u het werkstuk vasthoudt met de hand
of het tegen uw lichaam gedrukt houdt, is het
instabiel en kunt u de controle verliezen.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
• Ga zo staan dat uw lichaam aan één van
beide zijden van het zaagblad is, maar
niet op één lijn met het zaagblad. Door
TERUGSLAG zou de zaag naar achteren
kunnen springen (zie Oorzaken van Terugslag
en Voorkoming daarvan door de Gebruiker
en TERUGSLAG).
• Ventilatieopeningen zijn vaak gepositioneerd
voor bewegende delen en u kunt beter met
uw handen niet in de buurt komen van deze
openingen. Losse kleding, sieraden en lang
haar kunnen in de bewegende delen bekneld
raken.
• Draag oorbeschermers. Blootstelling aan
lawaai kan leiden tot gehoorverlies.
• Draag een stofmasker. Blootstelling aan
stofdeeltjes kan voor ademhalingsproblemen en
mogelijke verwondingen zorgen.
• Gebruik geen bladen met een grotere
of kleiner diameter dan aanbevolen. Zie
de technische gegevens voor de juiste
zaagcapaciteiten. Gebruik enkel de bladen
gespecificeerd in deze handleiding die voldoen
aan EN 847-1.
• Plaats de cirkelzaag, wanneer u deze niet
gebruikt, op een stabiel oppervlak, met de
schoenzijde omlaag, op een plaats waar de
zaag niet kan vallen en niemand erover kan
struikelen. Sommig gereedschap met grote
accu’s kan rechtop staan op de accu maar kan
gemakkelijk worden omgegooid.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik
van cirkelzagen:
– Letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap
Ondanks toepassing van de geldende
veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen van
beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan.
Deze zijn:
– Gevaar voor gehoorbeschadiging.
110
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE [AFB. (FIGURE) 1]
De datumcode (u), die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
2013 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke instructies voor de veiligheid en
voor de bediening van de DCB105-acculader.
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DEWALT. Andere typen
batterijen kunnen te heet worden en
barsten wat leidt tot persoonlijk letsel en
materiële schade. Laad geen
niet-oplaadbare batterijen op.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde
omstandigheden kan er kortsluiting
in de lader ontstaan door vreemde
NEDERLANDS
materialen, wanneer de stekker van
de lader in het stopcontact zit. Houd
vreemde materialen die geleidende
eigenschappen hebben, zoals, maar
niet uitsluitend, slijpstof, metaalsnippers,
staalwol, aluminiumfolie of een
ophoping van metaaldeeltjes, weg uit
de uitsparingen in de lader. Trek altijd
de stekker uit het stopcontact wanneer
er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact
voordat u de lader gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DEWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de
stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover kan
struikelen, en het snoer niet op een andere
manier kan beschadigen of onder spanning
kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er
werkelijk niet anders kan. Gebruik van een
ongeschikt verlengsnoer kan het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Zorg, wanneer u buiten met de lader werkt,
altijd voor een droge locatie en gebruik een
verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer
dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert het
risico van een elektrische schok.
• Blokkeer de ventilatiesleuven van de lader
niet. De ventilatiesleuven bevinden zich
bovenop en opzij van de lader. Plaats de
lader niet in de buurt van een warmtebron.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker — laat
deze onmiddellijk vervangen.
• Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Breng de lader
naar een erkend servicecentrum.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het
onmiddellijk worden vervangen door de
fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant
of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat
risico is uitgesloten.
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico van
een elektrische schok. Het risico is niet minder
wanneer u de accu verwijderd.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230 V
stroomvoorziening van een woning. Probeer
de lader niet te gebruiken op een andere
spanning. Dit geldt niet voor de 12 V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De DCB105 lader is geschikt voor Li-Ion-accu’s
van 10,8 V, 14,4 V en 18 V (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB180,
DCB181, DCB182 and DCB183).
Deze lader hoeft niet te worden afgeregeld en is zo
ontworpen dat hij zeer gemakkelijk in het gebruik is.
Oplaadprocedure (afb. 2)
1. Steek de lader in een geschikt
230 V-stopcontact voordat u de accu plaats.
2. Plaats de accu (i) in de lader, en let er daarbij op
dat de accu geheel in de lader komt te zitten.
Het rode lampje (opladen) knippert voortdurend
en dat duidt erop dat het laadproces is gestart.
3. Het voltooien van het opladen wordt
aangegeven doordat het rode lampje continu
AAN blijft. De accu is volledig opgeladen en kan
nu worden gebruikt of in de acculader worden
gelaten.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Li-Ion-accu's garanderen door de
accu's volledig op te laden voordat u deze voor het
eerst in gebruik neemt.
Oplaadproces
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
111
NEDERLANDS
Oplaadstatus
x
bezig met opladen
––
––
––
––
volledig opgeladen
hete/koude
accuvertraging
probleem met
accu of lader
probleem
elektriciteitssnoer
––––––––––––––––––
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••
•• •• •• •• •• ••
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst in of
verwijdert uit de lader kan het stof of de damp
door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op geen
enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
Deze lader laadt een kapotte accu niet op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de
lader geeft daarmee aan dat de accu kapot is.
• Laad de accu’s alleen op in de daarvoor
bestemde DEWALT laders.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets
mis is met de lader.
• Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de
lader en de accu dan testen door een geautoriseerd
servicecentrum.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ˚C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in
een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
Hete/koude accuvertraging
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of
te koud is, begint deze automatisch met een hete/
koude accuvertraging, waarbij het opladen wordt
uitgesteld totdat de accu een geschikte temperatuur
heeft bereikt. De oplader schakelt vervolgens
automatisch naar de oplaadmodus voor de accu.
Deze functionaliteit verzekert u van maximale
levensduur van de accu.
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een
Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt
dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet
wordt of te veel wordt ontladen.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking
treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de
lader totdat deze volledig is opgeladen.
Een koude accu zal half zo snel opladen als een
warme accu. De accu zal minder snel opladen
gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op
maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de
accu warmer wordt.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
Als u de accu uit de verpakking haalt is hij niet
geheel opgeladen. Lees, voordat u de accu en de
lader in gebruik neemt, de onderstaande instructies
voor een veilig gebruik en volg vervolgens de
vermelde laadprocedures.
LEES ALLE INSTRUCTIES
112
• Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u
de accu vóór ingebruikname volledig oplaadt.
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de
accu dan niet in de lader. Klem een
accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een
accu of lader waar hard op is geslagen,
die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan
ook is beschadigd (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een
elektrische schok of elektrocutie kan het
gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
NEDERLANDS
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
Accu opgeladen.
Hete/koude accuvertraging.
x
Probleem met accu of lader.
Probleem elektriciteitssnoer.
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Gebruik uitsluitend DEWALT accu’s;
andere modellen kunnen uit elkaar
spatten en persoonlijk letsel of schade
veroorzaken.
Accu
Niet blootstellen aan water.
ACCUTYPE
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
De DCS373 werkt op 18 V-accu’s.
De accu’s van het type DCB180, DCB181, DCB182
of DCB183 kunnen worden gebruikt. Raadpleeg
Technische Gegevens voor meer informatie.
Uitsluitend opladen tussen 4 ºC en 40 ºC.
Aanbevelingen voor opslag
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met het milieu.
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
Gooi de accu niet in het vuur.
Laad Li-Ion accu‘s op.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
Zie Technische gegevens voor de
oplaadtijd.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Labels op de oplader en accu
Inhoud van de verpakking
In aanvulling op de pictogrammen in deze
handleiding laten de labels op de oplader en de
accu de volgende pictogrammen zien:
De verpakking bevat:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
1 Snoerloze cirkelzaag voor het zagen van metaal
1 Zaagblad met 30 tanden
1 Inbussleutel
2 Li-Ion-accu’s (model M2)
1 Gereedschapskoffer
Accu bezig met opladen.
1 Lader
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
113
NEDERLANDS
OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen
accu’s, laders en gereedschapskoffers geleverd.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder kinderen) die
verminderde fysieke, zintuiglijke of psychische
mogelijkheden hebben; wanneer sprake is van
gebrek aan ervaring, kennis of vaardigheden is
gebruik alleen toegestaan onder toezicht van
een persoon die verantwoordelijk is voor de
veiligheid van gebruikers. Laat nooit kinderen
alleen met dit product.
WAARSCHUWING: Voer geen
insteekzaagsnede of verzonken
zaagsnede uit met deze zaag.
Beschrijving (afb. 1, 4–6)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
VENSTER (AFB. 1)
WAARSCHUWING: Werk niet
met de zaag als het zichtvenster
beschadigd is of ontbreekt. Laat de
zaag nazien door een geautoriseerd
servicecentrum, als het venster
beschadigd is ontbreekt. Als u werkt
met de zaag zonder venster, kunnen
metaalsnippers door de beschermkap
vliegen en persoonlijk letsel veroorzaken.
a. Aan/Uit-schakelaar
b. Vergrendelknop Aan/Uit-schakelaar
c. Hendel voor diepteafstelling
d. Knop voor asvergrendeling
e. Zaagsnede-indicator
f. Zaagbladklemschroef
VOORZICHTIG: Gebruik geen olie of
snijvloeistoffen bij het zagen met de
metaalzaag. Maak niet het venster
schoon met reinigingsvloeistoffen.
Reinigingsvloeistoffen, snijvloeistoffen en
olie kunnen de kunststof in het venster
beschadigen, waardoor niet meer veilig
met de zaag kan worden gewerkt.
g. Onderste beschermkap
h. Terugtrekhendel onderste beschermkap
i. Accu
j. Zichtvenster
k. Schoen
l. Inbussleutel
m. Accuvrijgaveknop
n. Hoofdhandgreep
o. Hulphandgreep
p. Knop Vermogenmeter (afb. 4)
q. Binnenste klemring (afb. 5, 6)
r. Buitenste klemring (afb. 5, 6)
s. Zaagas (afb. 5, 6)
t. Zaagblad (afb. 5, 6)
GEBRUIKSDOEL
Deze cirkelzaag voor het zagen van metaal is
bedoeld voor het door professionele gebruikers
zagen van metalen en kleine metalen profielen van
licht formaat.
GEBRUIK NIET bij natte omstandigheden of in
de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze cirkelzaag voor het zagen van metalen is
professioneel elektrisch gereedschap. Laat NIET
kinderen in contact met het gereedschap komen.
Onervaren gebruikers mogen alleen onder toezicht
met dit gereedschap werken.
114
De zaag is voorzien van een zichtvenster (j) aan
de zijde van de bovenste beschermkap. Door dit
venster kan de gebruiker een zaaglijn zien op het te
zagen materiaal.
ZAAGSCHOEN (AFB. 1)
De voorzijde van zaagschoen (k) heeft een
zaagsnede-indicator (e) die het de gebruiker mogelijk
maakt de zaag langs zaaglijnen te verplaatsen. Door
met de inkeping aan de voorzijde van de schoen de
zaaglijn te volgen en te centreren met behulp van de
gewijzigde V-vormige zaagsnede-indicator kan de
gebruiker het zaagblad op de zaaglijn houden. Als
de zaaglijn zichtbaar is door het smalste gedeelte
van de zaagsnede-indicator, loopt het zaagblad
direct over de zaaglijn.
WERKLICHT
De zaag is voorzien van een werklicht en dat
wordt geactiveerd wanneer de Aan/Uit-schakelaar
wordt ingedrukt. Het licht gaat automatisch uit
20 seconden nadat de Aan/Uit-schakelaar wordt
losgelaten. Als u de Aan/Uit-schakelaar ingedrukt
houdt, blijft het werklicht aan.
OPMERKING: Het werklicht is bedoeld voor het
verlichten van het werkoppervlak in de onmiddellijke
nabijheid van het werkstuk en het is niet de
bedoeling dat u het gebruikt als zaklantaarn.
NEDERLANDS
Elektrische veiligheid
De elektrische motor werd voor slechts één
spanning ontworpen. Controleer altijd of de spanning
van de accuset overeenstemt met de spanning op
de kenplaat. Zorg ook dat de spanning van uw lader
overeenkomt met die van uw netspanning.
Uw DEWALT-lader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335; er is
daarom geen aardingsdraad nodig.
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door een speciaal vervaardigd
snoer dat verkrijgbaar is via de onderhoudsafdeling
van DEWALT.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik geen verlengsnoer, tenzij absoluut
noodzakelijk. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomtoevoer
van uw lader (zie technische gegevens). De
minimumafmeting van de geleider is 1 mm2; de
maximumlengte is 30 m.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de
accusets en laders van DEWALT.
De accu in het gereedschap zetten
en uit het gereedschap verwijderen
(afb. 3)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het
belangrijk dat u de accu volledig oplaadt. De lamp
gaat zonder waarschuwing uit wanneer de accu
volledig is uitgeput.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
INSTALLEREN
1. Houd de accu tegenover de rails (i) in de
handgreep van de lamp (afb. 3).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu
stevig vastzit in het gereedschap en controleer
dat de accu niet los raakt.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP HALEN
1. Druk op de accu-ontgrendelknop (m) en trek
de accu stevig uit de handgreep van het
gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven
in het ladergedeelte van deze handleiding.
VERMOGENMETER (AFB. 4)
Er zijn DEWALT-accu’s met een vermogenmeter en
deze bestaat uit drie groene LED-lampjes die een
aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de
knop van de vermogenmeter (p) in te drukken.
Een combinatie van de drie groene LED-lampjes
gaat branden en dat geeft een aanduiding van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft. Wanneer
de lading in de accu onder het bruikbare niveau ligt,
gaat de vermogenmeter niet branden en moet de
accu worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts
een indicatie van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen
over de functionaliteit van het gereedschap en
is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de
toepassing door de eindgebruiker.
Aan/Uit-schakelaar (afb. 1)
WAARSCHUWING: Dit gereedschap
heeft geen voorziening voor het
vergrendelen van de Aan/Uit-schakelaar
in de ON-stand en mag nooit op
welke manier dan ook op ON worden
vergrendeld.
De zaag wordt bediend door middel van een Aan/
Uit-schakelaar (a) en een vergrendelknop (b). U kunt
de zaag pas inschakelen met de Aan/Uit-schakelaar
als u eerst de vergrendelknop indrukt. Wanneer
u de Aan/Uit-schakelaar loslaat, wordt de zaag
uitgeschakeld.
Zaagbladen verwisselen (Afb. 1, 5–7)
HET ZAAGBLAD INSTALLEREN
1. Plaats de binnenste klemring (q) op de zaagas
(s) met het grote platte oppervlak naar buiten
naar het zaagblad gericht (afb. 5, 6).
2. Trek de onderste zaagbladbeschermkap (g)
in en plaats zaagblad (t) op de zaagas tegen
de binnenste klemring (q), en let er daarbij op
dat het zaagblad in de juiste richting draait (de
richting van de pijl die de rotatie aangeeft op
het zaagblad en de tanden moeten in dezelfde
richting wijzen als die van de rotatiepijl op de
115
NEDERLANDS
zaag). Ga er niet vanuit dat de afdruk op het
zaagblad altijd naar u toe is gericht wanneer
deze goed is geïnstalleerd. Wanneer u de
onderste zaagbladbeschermkap intrekt voor
het installeren van het zaagblad, controleer
dan de staat en de werking van de onderste
zaagbladbeschermkap zodat u er zeker van
kunt zijn dat deze goed werkt. Controleer dat
deze vrij beweegt en niet het zaagblad of een
ander onderdeel raakt, onder alle hoeken en bij
alle zaagdiepten.
3. Plaats de buitenste klemring (r) op de zaagas
(s) met het grote platte oppervlak tegen het
zaagblad (t) met de schuine zijde naar buiten
gericht.
4. Schroef met de hand de klemschroef (f) van het
zaagblad op de zaagas. (De schroef heeft een
linker schroefdraad en u moet de schroef naar
links vastdraaien. Zie de pijl in afbeelding 7A.)
5. Druk de vergrendelknop (d) van de as in
terwijl u zaagas met de inbussleutel (m, afb. 1)
draait, totdat de asvergrendeling ingrijpt en het
zaagblad niet meer draait.
6. Draai de klemschroef van het zaagblad stevig
aan met de inbussleutel.
OPMERKING: Schakel de
asvergrendeling nooit in zolang de
zaag loopt, en probeer ook nooit het
gereedschap te stoppen. Schakel de
zaag nooit in terwijl de asvergrendeling
is ingeschakeld. Dit zal leiden tot
ernstige beschadiging van uw zaag.
HET ZAAGBLAD VERVANGEN
1. Druk de knop van de asvergrendeling (d) in en
maak de klemschroef (f) van het zaagblad los en
draai de zaagas (s) met de inbussleutel (l) totdat
de asvergrendeling ingrijpt en het zaagblad niet
meer draait. Draai terwijl de asvergrendeling is
ingeschakeld de klemschroef van het zaagblad
met de inbussleutel naar rechts. (De schroef
heeft een linker schroefdraad en u moet de
schroef naar rechts losdraaien. Zie de pijl in
afbeelding 7B.)
2. Verwijder alleen de klemschroef (f) van het
zaagblad en de buitenste klemring (r). Verwijder
het oude zaagblad.
3. Haal alle metalen spaanders/snippers weg die
zich mogelijk hebben verzameld in de buurt van
de beschermkap en de klemring en controleer
de staat en de werking van de onderste
beschermkap, zoals eerder is uiteengezet.
Breng hier geen smering aan.
4. Selecteer het juiste zaagblad voor de
toepassing (zie Zaagbladen). Gebruik altijd
zaagbladen van de juiste afmeting (diameter)
116
met een middengat van de juiste afmeting en
vorm voor de montage op de zaagas. Zorg er
altijd voor dat de maximale aanbevolen snelheid
(tpm) op het zaagblad overeenkomt met of
hoger is dan de snelheid (tpm) van de zaag.
5. Volg stap 2 tot en met 6 onder Het Zaagblad
installeren en let erop dat het zaagblad in de
juiste richting draait.
ONDERSTE ZAAGBLADBESCHERMKAP
WAARSCHUWING: Onder bepaalde
gebruiksomstandigheden kunnen
metaalschilfers in de oppervlakken
van de onderste beschermkap vast
komen te zitten, waardoor de onderste
beschermkap tegen de bovenste
beschermkap schuurt. Controleer voor
gebruik de werking van de onderste
beschermkap en verwijder eventueel
vastzittende metaalschilfers.
WAARSCHUWING: De onderste
zaagbladbeschermkap is een
veiligheidsvoorziening die het
risico van ernstig persoonlijk letsel
beperkt. Gebruik de zaag nooit
als de onderste beschermkap
ontbreekt, beschadigd is, verkeerd
gemonteerd is of niet goed werkt.
U kunt er niet op vertrouwen dat
de onderste zaagbladbeschermkap
u onder alle omstandigheden
beschermt. Uw veiligheid is
afhankelijk van het opvolgen van
de volgende waarschuwingen
en aanwijzingen voor een veilig
gebruik en ook van een goede
werking van de zaag. Controleer
vóór ieder gebruik dat de onderste
beschermkap goed sluit, zoals
wordt uiteengezet in Aanvullende
Veiligheidsregels voor Cirkelzagen. Als
de onderste zaagbladbeschermkap
ontbreekt of niet goed werkt, laat
de zaag dan nazien voordat u het
gereedschap weer gebruikt. De
veiligheid en betrouwbaarheid
van het product kunnen alleen
worden gewaarborgd als reparatie,
onderhoud en afregeling worden
uitgevoerd door een geautoriseerd
servicecentrum of een andere
gekwalificeerde service-organisatie,
waarbij altijd identieke vervangende
onderdelen moeten worden
gebruikt.
ZAAGBLADEN
WAARSCHUWING: Beperk het
risico van oogletsel zoveel mogelijk,
gebruik altijd oogbescherming. Carbide
NEDERLANDS
is een hard maar bros materiaal.
Voorwerpen in het werkstuk, die er
niet in horen, zoals draad of spijkers,
kunnen tot gevolg hebben dat de
punt scheurt of breekt. Werk alleen
met de zaag wanneer een goede
zaagbladbeschermkap is geplaatst.
Monteer vóór gebruik het zaagblad
stevig en let op de juiste draairichting,
gebruik altijd een schoon, scherp
zaagblad.
Zaagblad
Diameter
DT1212-QZ 140 mm
(5-1/2")
Tanden
Toepassing
30
Zagen van
ijzerhoudende
metalen voor
algemene
doeleinden
Neem, als u hulp nodig hebt bij het gebruik van
zaagbladen, contact op met de DEWALT-dealer ter
plaatse.
TERUGSLAG
Terugslag is een plotselinge reactie op een bekneld,
vastgelopen of verkeerd uitgelijnd zaagblad, waarbij
een zaag zonder controle omhoog komt uit het
werkstuk in de richting van de gebruiker. Wanneer
het zaagblad bekneld raakt of vastloopt doordat
de zaagsnede zich sluit, loopt het zaagblad vast
en wordt de unit door de reactie van de motor snel
in de richting van de gebruiker geduwd. Als het
zaagblad krom wordt of verkeerd uitgelijnd raakt
in de zaagsnede, kunnen de tanden aan achterste
rand van het zaagblad zich in het oppervlak van
het materiaal vreten, waardoor het zaagblad uit de
zaagsnede komt en in de richting van de gebruiker
springt.
Het is waarschijnlijker dat terugslag zich zal
voordoen onder de volgende omstandigheden.
1. ONJUISTE ONDERSTEUNING VAN HET
WERKSTUK
A. Doorzakken of onjuist omhoog brengen
van het af te zagen stuk materiaal kan het
vastklemmen van het zaagblad tot gevolg
hebben en leiden tot terugslag (afb. 9).
B. Wanneer materiaal wordt doorgezaagd dat
alleen aan de uiteinden wordt ondersteund,
kan dat leiden tot terugslag. Naarmate het
materiaal verzwakt, zakt het door, waardoor
de zaagsnede zich sluit en het zaagblad
klem komt te zitten (afb. 9).
C. Het afzagen van een vrijdragend of
overhangend stuk materiaal van onderaf in
een verticale richting kan terugslag tot gevolg
hebben. Het vallende afgezaagde stuk kan
een zaagblad afklemmen.
D. Wanneer lange smalle stroken worden
afgezaagd kan dat terugslag tot gevolg
hebben. De af te zagen strook kan
doorzakken waardoor de zaagsnede zich
sluit en het zaagblad bekneld raakt.
E. Het ophalen van de onderste beschermkap
op een oppervlak onder het materiaal dat
wordt gezaagd, kan verminderde controle
van de gebruiker over het gereedschap tot
gevolg hebben. De zaag kan gedeeltelijk uit
de zaagsnede omhoogkomen en daardoor
kan de kans dat het zaagblad wordt
verbogen, toenemen.
2. ONJUISTE INSTELLING VAN DE
ZAAGDIEPTE OP DE ZAAG
U maakt de meest efficiënte zaagsnede als
het zaagblad zo ver uitsteekt dat er slechts
een tand uitsteekt, zoals in Afbeelding 8 wordt
getoond. Zo kan de schoen het zaagblad
ondersteunen en wordt het verbuigen en knellen
in het materiaal tot een minimum beperkt. Zie
het hoofdstuk met de titel Diepteafstelling.
3. BUIGING VAN HET ZAAGBLAD
(VERKEERDE UITLIJNING IN DE
ZAAGSNEDE)
A. Wanneer u harder duwt bij het zagen, kan
het zaagblad buigen.
B. Wanneer u probeert de zaag in de
zaagsnede te draaien (probeert terug te
komen op de gemarkeerde lijn) kan dat tot
gevolg hebben dat het zaagblad buigt.
C. Buiten uw macht reiken of de zaag bedienen
in een verkeerde lichaamshouding (uit
evenwicht), kan buigen van het zaagblad tot
gevolg hebben.
D. Het verplaatsen van uw handen of een
andere lichaamshouding aannemen kan
buigen van het zaagblad tot gevolg hebben.
E. Het ondersteunen van de zaag om het
zaagblad vrij te maken, kan verbuigen van
het zaagblad tot gevolg hebben.
4. GEBRUIK VAN BOTTE OF VUILE
ZAAGBLADEN
Bij gebruik van botte zaagbladen wordt de zaag
meer belast. Om dat te goed te maken zal de
gebruiker gewoonlijk harder duwen waardoor
de unit nog meer wordt belast en het verbuigen
van het zaagblad in de zaagsnede nog erger
wordt. Versleten zaagbladen zullen misschien
ook onvoldoende vrije ruimte hebben waardoor
de kans op vastlopen en de belasting toeneemt.
5. HET OPNIEUW STARTEN VAN EEN
ZAAGSNEDE TERWIJL DE TANDEN
VAN DE ZAAG VASTSTAAN TEGEN HET
MATERIAAL
117
NEDERLANDS
De zaag moet eerst op volle bedrijfssnelheid
worden gebracht en pas daarna mag een
zaagsnede worden gestart of opnieuw worden
gestart, nadat de unit is gestopt met het
zaagblad in de zaagsnede. Als u de zaag niet
eerst op volle snelheid laat komen, kan dat
leiden tot vastlopen en terugslag.
Alle andere omstandigheden die knellen, vastlopen,
buigen of een verkeerde uitlijning tot gevolg kunnen
hebben, kunnen leiden tot een terugslag. Raadpleeg
de hoofdstukken Nadere veiligheidsinstructies
voor alle zagen en Zaagbladen voor procedures
en technieken die het optreden van terugslag zoveel
mogelijk voorkomen.
Diepteafstelling (afb. 8)
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
De metaalzaag is voorzien van een draaiende
schoen waarmee de gebruiker de diepte van de
zaagsnede kan instellen. Stel voor een zo efficiënt
mogelijke werking van de zaag de diepteafstelling zo
in dat één tand van het zaagblad aan de onderzijde
uit het materiaal steekt. Dit is de afstand van de
punt van de tand tot de onderzijde van de geul
voor de tand. Zo blijft de wrijving minimaal, worden
metaalsnippers uit de zaagsnede verwijderd en dit
geeft koeler en sneller zagen en vermindert de kans
van terugslag.
DE DIEPTE VAN DE ZAAGSNEDE INSTELLEN
1. Leg het stuk materiaal dat u wilt gaan zagen,
langs het zaagblad, zoals wordt afgebeeld.
2. Kijk hoeveel tanden buiten het materiaal steken.
3. Maak de diepteafstellingshendel (c) los en
verplaats de schoen zo dat de diepte van de
zaagsnede verandert.
4. Zet de diepteafstellingshendel weer stevig vast.
Ondersteuning van het werkstuk
(afb. 9)
METALEN PLATEN ZAGEN
Afbeelding 9 laat de goede en de verkeerde manier
zien voor het ondersteunen van een grote plaat.
Vermijd terugslag, ondersteun het materiaal dicht bij
de zaagsnede. Ondersteun het niet op grote afstand
van de zaagsnede. Als het materiaal ver van de
zaagsnede wordt ondersteund, zal het het zaagblad
vastklemmen en hierdoor zal terugslag ontstaan.
Houd, wanneer u dunne stroken zaagt, het zaagblad
118
tenminste zo’ n 13 mm van de rand van het
materiaal. Dunne stroken kunnen vastklemmen,
waardoor terugslag ontstaat en het risico van
persoonlijk letsel toeneemt
RECHTHOEKIGE METALEN PROFIELEN ZAGEN
Klem het materiaal dat u gaat zagen op een
werkbank of op een ander werkvlak, zoals hierboven
wordt getoond.
Zagen (afb. 10, 11)
1. Houd de zaag stevig met beide handen vast.
Afbeelding 10 laat zien wat de juiste stand van
uw handen is. Blijf aan één zijde staan van de
lijn waarlangs u zaagt. Zo bent u beveiligd tegen
letsel door terugslag.
2. Plaats, wanneer u stukken van rechthoekige
metalen profielen zaagt, het breedste gedeelte
van de schoen op het gedeelte van het
materiaal dat op de werkbank of op een andere
steun is geklemd, niet op het gedeelte van het
materiaal dat valt wanneer de zaagsnede is
voltooid.
3. Druk de Aan/Uit-schakelaar in en laat de zaag
geheel op snelheid komen en breng vervolgens
pas het zaagblad in contact met het te zagen
materiaal (afb. 11).
4. Duw de zaag naar voren met een snelheid
waarbij het zaagblad zonder veel moeite kan
zagen.
5. Laat de schakelaar los, wanneer u de
zaagsnede voltooit, laat het zaagblad tot
stilstand komen en til vervolgens pas de zaag
van het werk. Wanneer u de zaag optilt, zal
de beschermkap zich automatisch onder het
zaagblad sluiten.
EEN ZAAGSNEDE CORRIGEREN
Als het zo is dat uw zaagsnede begint af te wijken
van de zaaglijn, probeer dan niet de zaaglijn weer
te bereiken. Wanneer u met geweld een correctie
probeert uit te voeren, kan de zaag vastlopen en
dat kan leiden tot terugslag. Laat, in plaats daarvan
schakelaar los en laat het zaagblad volledig tot
stilstand komen. Trek vervolgens de zaag uit
de zaagsnede. Start de zaag weer en zoek de
zaagsnede weer op, terwijl u de gewenste zaaglijn
volgt.
VOORZICHTIG: Zaag met de
metaalzaag niet door bouten. Hierdoor
kan de zaag beschadigd raken of kan
persoonlijk letsel ontstaan.
Een maximale levensduur van het
zaagblad
Volg deze praktische aanwijzingen zodat de
levensduur van het zaagblad wordt verlengd:
NEDERLANDS
• Gebruik geen geweld bij het zagen van metaal.
De zaag moet op zijn eigen tempo en bij een
constante snelheid zagen.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
• Vervang zaagbladen wanneer het niet langer
gemakkelijk is de zaag door de zaagsnede te
duwen, wanneer de motor zwaar wordt belast
of wanneer het zaagblad uitzonderlijk heet
wordt.
Voor een juiste positie van uw handen zet u één
hand op de hoofdhandgreep (n), en de andere op
de hulphandgreep (o), zoals in Afbeelding 10 wordt
getoond, zodat u de zaag goed kunt leiden.
• Houd de grondplaat van de zaag stevig gedrukt
tegen het materiaal dat u zaagt.
ONDERHOUD
• Als het metaal dat u zaagt trilt of schudt, klem
het materiaal dan vast zo dicht bij de zaagsnede
als mogelijk is en verminder de zaagsnelheid.
Uw elektrisch gereedschap van DEWALT is
ontworpen om gedurende een lange periode te
werken met een minimum aan onderhoud. Een
blijvend goede werking is afhankelijk van goede
verzorging en regelmatig reinigen.
BEDIENING
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Draag altijd de
juiste gehoorbescherming. Onder
sommige omstandigheden en bij
langdurig gebruik kan lawaai van dit
product bijdragen aan gehoorverlies.
Het zichtvenster vervangen (afb. 1)
WAARSCHUWING: Werk niet
met de zaag als het zichtvenster
beschadigd is of ontbreekt. Laat de
zaag nazien door een geautoriseerd
servicecentrum, als het venster
beschadigd is ontbreekt. Als u werkt
met de zaag zonder venster, kunnen
metalen snippers door de beschermkap
vliegen en persoonlijk letsel veroorzaken.
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING!
• Neem altijd de veiligheidsinstructies
en de geldende voorschriften in acht.
• Zorg dat het te zagen materiaal goed
is vastgezet.
Het zichtvenster (j) moet worden vervangen door
een geautoriseerd DEWALT servicecentrum.
VOORZICHTIG: Gebruik geen
schoonmaakvloeistoffen, omdat het
zichtvenster hierdoor ondoorzichtig
wordt en dit een nadelige invloed kan
hebben op de veilige werking van de
zaag. Verwijder stof dat zich heeft
verzameld, met perslucht van de
binnenzijde van het zichtvenster. Draag
een veiligheidsbril wanneer u dit doet.
• Druk zachtjes tegen het werktuig;
vermijd het uitoefenen van druk op
de zijkant van het zaagblad. Indien
mogelijk werkt u met het zaagblok
tegen het werkstuk aangedrukt.
Hiermee wordt schade aan het blad
voorkomen en gaat het werktuig niet
schudden en trillen.
• Vermijd overbelasting.
• Laat het blad enkele seconden
ronddraaien voordat u gaat zagen.
Juiste positie van de handen
(afb. 10)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht. Er zitten in het apparaat geen
onderdelen die onderhoudswerkzaamheden door de
gebruiker vereisen.
Smering
Uw elektrisch gereedschap behoeft geen extra
smering.
119
NEDERLANDS
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddel.
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Gebruik alleen metaalzaagbladen van 140 mm
(5-1/2”) van DEWALT met een asgat van 20 mm.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
120
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Li-Ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de
buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden
verwerkt.
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
121
NORSK
140 mm (5-1/2") 18 V TRÅDLØS METALLSIRKELSAG,
DCS373
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Års erfaring
gjennom produktutvikling og innovasjon gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partene for
profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type r
Maks strømytelse
Ingen belastningshastighet
Bladdiameter
Maksimal skjæredybde
Utsparings diameter
Vekt (uten batteripakke)
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS373
18
1
460
3700
140
43
20
3,76
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
VDC
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht, EN 60745:
Verdi vibrasjonsutslipp ah metallsaging
ah,M =
m/s²
3,1
Usikkerhet K =
m/s²
1,5
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
Sikringer:
Europa
VDC
Ah
kg
Lader
Hovedspenning
Batteritype
Ca, Ladetid
min
Vekt
kg
122
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
VAC
30
(1,5 Ah batteripakker)
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
230 V verktøy
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(1,5 Ah batteripakker)
0,49
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
70
(4,0 Ah batteripakker)
NORSK
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Overensstemmelseserklæring
med EU
MASKINERIDIREKTIV
DCS373
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC; EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
Ingeniørvirksomhet og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
24.12.2012
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk støt, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER
FOR FREMTIDIG REFERANSE
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
123
NORSK
f)
Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
g) Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
124
d)
e)
f)
g)
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Batteriet skal bare lades med laderen som
er angitt av produsenten. En lader som er
beregnet på en bestemt batteripakke, kan
medføre brannfare hvis den brukes med en
annen batteripakke.
b) Elektriske verktøy skal bare brukes med
den angitte batteripakken. Bruk av andre
batteripakker kan medføre risiko for
personskade og brann.
c) En batteripakke som ikke er i bruk,
skal holdes på god avstand fra
metallgjenstander som binders, mynter,
nøkler, spiker, skruer og andre små
metallgjenstander som kan skape kontakt
mellom polene. Kortslutning av batteripolene
kan forårsake forbrenning eller brann.
d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke
væske fra batteriet. Unngå berøring.
Skyll med vann hvis du kommer i
kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis
væsken kommer i kontakt med øynene.
Batterivæske kan forårsake irritasjon eller
forbrenning.
6) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
NORSK
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Sikkerhetsinstruksjoner for alle
bruksområder
a)
FARE: Hold hender bort fra
skjæreområdet og sagbladet. Hold din
andre hånd på støttehåndtaket, eller
motorrammen. Om begge hendene holder
sagen kan de ikke skjæres av sagbladet.
b) Ikke berør undersiden av arbeidsstykket.
Verneinnretningen kan ikke beskytte deg mot
sagbladet under arbeidsstykket.
c) Juster skjæredybden til tykkelsen av
arbeidsstykket. Mindre enn en hel tann av
sagbladet skal være synlig under arbeidsstykket.
d) Hold aldri et stykke som skal skjæres
i dine hender eller over ditt ben. Fest
arbeidsstykket på en stabil plattform. Det
er viktig å støtte arbeidet riktig for å minimere
kroppseksponering, fastkjøring av sagbladet,
eller tap av kontroll.
e) Hold elektroverktøyet ved isolerte
gripeoverflater når du utfører en operasjon
hvor skjæreverktøyet kan komme i
kontakt med skjult ledningstråd. Berøring
med en strømførende ledning gjør at de
eksponerte metalldelene på verktøyet også blir
strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt.
f) Bruk alltid en kløveholder eller rett kantleder
ved kløving. Dette forbedrer nøyaktigheten av
skjæring og reduserer sjansen for fastkjøring av
sagbladet.
motorreaksjonen beveger enheten hurtig
bakover mot brukeren;
– Hvis sagbladet blir vridd eller feiljustert i kuttet,
kan tennene ved den bakre kanten av sagbladet
skjæres inn i den øvre overflaten av treet som
forårsaker at sagbladet kommer ut av sagsnittet
og hopper tilbake mot brukeren.
Tilbakeslag oppstår som følge av feilbruk av
verktøyet og/eller feil bruksprosedyrer eller forhold
som kan unngås ved å ta følgende forholdsregler:
a) Hold et godt tak med begge hender på
sagen og plasser dine armer for å motstå
trykk fra tilbakeslag. Plasser din kropp på
hver side av bladet, men ikke i linje med
bladet. Tilbakeslag kan forårsake at sagen
hopper bakover, men trykk fra tilbakeslag
kan kontrolleres av brukeren, om riktige
forhåndsregler er tatt.
b) Når sagbladet sitter fast, eller hvis du av
en eller annen grunn må avbryte kuttingen,
skal du slippe opp utløseren og holde
verktøyet helt stille i materialet til skiven har
stanset helt. Prøv aldri å ta verktøyet ut av
arbeidsstykket eller trekke verktøyet bakover
mens sagbladet er i bevegelse, ellers kan
det oppstå tilbakeslag. Finn årsaken til og løs
problemet for å hindre at sagbladet sitter fast
igjen.
c) Når du startet opp sagen i arbeidsstykke,
midtstill bladet i sagsnittet og sjekk at
sagtennene ikke sitter fast i materiale. Hvis
sagbladet sitter fast, kan det komme seg ut av
eller slå tilbake fra arbeidsstykket når verktøyet
startes igjen.
g) Bruk alltid sagblader med riktig størrelse og
form (diamant kontra rund) av spindelhull.
Blader som ikke matcher den monterte
maskinvaren av sagen vil drives eksentrisk, som
forårsaker tap av kontroll.
d) Støtt store paneler for å minimere
risikoen for at sagbladet setter seg fast og
tilbakeslag oppstår. Store paneler synker
ofte sammen under sin egen vekt. Støtter må
plasseres under panelet på begge sider, nære
linjen av kuttet og nære kanten av panelet.
h) Bruk aldri skadet eller feilaktige
bladpakninger eller bolter. Bladpakninger
og bolter er spesifikt designet for din sag, for
optimal ytelse og driftssikkerhet.
e) Ikke bruk sløve eller skadete sagblader.
Uslipte eller feilaktig innstilte blader produserer
smale sagsnitt som forårsaker overdreven
friksjon, bladbøyning og tilbakeslag.
Flere sikkerhetsregler
ÅRSAKER TIL OG HINDRING AV TILBAKESLAG
– Tilbakeslag er en plutselig reaksjon til et fastkjørt,
bøyd eller feiljustert sagblad, som forårsaker
at en ukontrollert sag løftes opp og ut av
arbeidsstykket mot brukeren;
– Når sagbladet kjøres fast eller er bøyd av
sagsnittet som lukkes, stopper bladet og
f) Bladdybde og låsespaker for justering av
skråskjæring må være stramme og sikret før
skjæring er utført. Om bladjusteringen skiftes i
løpet av skjæring, kan det forårsake fastsetting
og tilbakeslag.
g) Utvis ekstra forsiktighet når det sages i
eksisterende vegger eller andre blinde
områder. Det utstikkende sagbladet kan skjære
objekter som kan forårsake tilbakeslag.
125
NORSK
Nedre beskyttelse
sikkerhetsanvisninger
a) Før hver bruk må du kontrollere om det
nedre vernedekselet stenger helt. Ikke bruk
sagen hvis det nedre vernedekselet ikke kan
beveges fritt og ikke stenger straks.
Klem og bind nedre vernedeksel aldri fast
i åpnet posisjon. Hvis sagen skulle falle ned
på bakken ved en feiltagelse, kan det nedre
vernedekselet bøyes. Åpne vernedekselet med
tilbaketrekkingsarmen og pass på at det kan
beveges fritt og ikke berører verken sagblad eller
andre deler i alle skjærevinkler og -dybder.
b) Kontroller fjærens funksjon for nedre
vernedeksel. La maskinen gjennomgå
service før bruk, hvis vernedeksel og fjær
ikke virker feilfritt. Skadede deler, klebrige
avleiringer eller sponhauger medfører at nedre
vernedeksel reagerer forsinket.
bakover (se Årsaker til og bruker-forhindring
av tilbakeslag og TILBAKESLAG).
• Luftehull dekker ofte bevegelige deler og
skal unngås. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
• Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan
forårsake tap av hørsel.
• Bruk en støvmaske. Å bli utsatt for støvpartikler
kan forårsake pustevansker og mulig skade.
• Ikke bruk sagblader med større eller mindre
diameter enn anbefalt. For opplysninger
om riktig skjærekapasitet henvises du til de
tekniske dataene. Bruk kun sagblader
spesifisert i denne manualen, som er i samsvar
med EN 847-1.
• Når den ikke brukes, plasser sirkelsagen
med skoen ned på et stabilt underlag der
den ikke utgjør noen fare for snubling eller
fall. Noen verktøy med store batteripakker
kan stå på batteripakken, men kan lettes slås
overende.
c) Åpne det nedre vernedekselet manuelt
kun ved spesielle snitt, som „innstikk- og
vinkelsnitt”. Åpne det nedre vernedekselet
med tilbaketrekkingsarmen og slipp den
når sagbladet er trengt inn i arbeidsstykket.
Ved alle andre typer saging må det nedre
vernedekselet fungere automatisk.
Øvrige farer
d) Legg ikke sagen på arbeidsbenken eller
gulvet uten at nedre vernedeksel dekker
over sagbladet. Et ubeskyttet sagblad som
fortsatt roterer, beveger sagen i motsatt retning
av skjæreretningen og sager alt som er i veien.
Ta hensyn til tiden sagen fortsatt roterer etter at
den er slått av.
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
MERK: Selv om informasjonen over er for treverk,
skal denne sagen kun brukes for saging i metall. Det
kan forekomme tilbakeslag ved saging i metall.
Ekstra sikkerhetsregler spesifikt for
sirkelsager
• Ikke bruk slipeskiver eller slipeblad.
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av
sirkelsager.
– Skader som skyldes berøring av de roterende
delene eller varme deler på verktøyet
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
– Helseskader som skyldes innånding av støv
som oppstår ved arbeid med tre.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
• Ikke bruk tilbehør for vanntilførsel.
• Ikke forsøk å sage rustfritt stål, armering,
herdet eller varmebehandlet stål, støpejern,
murverk eller ukjente materialer.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
• Bruk tvinger eller annen praktisk måte å
sikre og holde arbeidsstykket på et stabilt
underlag. Å holde arbeidsstykket i hendene
eller mot kroppen er ustabilt og kan føre til at du
mister kontroll.
POSISJON FOR DATOKODE (FIG. 1)
• Posisjoner kroppen til den ene eller andre
siden av bladet, ikke på linje med bladet.
TILBAKESLAG kan føre til at sagen hopper
Datokoden (u), som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør
koblingen mellom verktøyet og batteriet.
126
Bruk vernebriller.
NORSK
Eksempel:
2013 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
bruksanvisninger for DCB105 batteriladeren.
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Fare for brannskader.
For å redusere faren for skader,
lad kun DEWALT oppladbare
batteripakker. Andre typer batterier kan
overoppvarmes og sprekke og føre til
personskader og materielle skader. Ikke
forsøk å lade opp ikke-ladbare batterier.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
MERK: Under visse omstendigheter, når
laderen er tilkoplet strømtilførselen, kan
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer av ledende art
som, men ikke begrenset til, slipestøv,
metallspon, aluminiumsfolie, og enhver
oppbygging av metallpartikler skal ikke
komme inn i laderens hulrom. Kople
alltid laderen fra strømtilførselen når
det ikke er en batteripakk i hulrommet.
Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ved bruk av en lader utendørs, sørg alltid
for tørr plassering og bruk en skjøteledning
som passer for utendørs bruk. Bruk av
en skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk støt.
• Ikke blokker ventilasjonsåpningene på
laderen. Ventilasjonsåpningene er plassert
på toppen og sidene av laderen. Plasser
laderen et sted unna varmekilder.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt — bytt dem ut med en gang.
• Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service eller
reparasjon trenges. Å sette den sammen feil
kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230 V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Laderen DCB105 kan bruke 10,8 V, 14,4 V og
18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB180, DCB181, DCB182 og
DCB183) batteripakker.
Denne laderen trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkle som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (fig. 2)
1. Plugg inn laderen i en passende 230 V
stikkontakt før du setter inn batteripakken.
2. Sett batteripakken (i) i laderen, pass på at
pakken sitter godt i laderen. Det røde (lade)
lyset blinker kontinuerlig som indikasjon på at
ladeprossessen er startet.
127
NORSK
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på
Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første gangs
bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
Ladestatus
x
Lader
––
Fullt ladet
Forsinkelse ved
varm/kald pakke
––––––––––––––––––
––
––
––
problem pakke eller lader
••••••••••••
problem strømkabel
•• •• •• •• •• ••
–– • –– • –– • –– •
sikkerhetsanvisningene under og følg de angitte
ladeprosedyrene.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteripakken i
eksplosive omgivelser, slik som i nærheten
av brennbare væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteripakken kan
antenne støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i egnede DEWALT
ladere.
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
Denne laderen vil ikke lade en feilaktig batteripakke.
Laderen vil indikere feilaktig batteripakke ved at
den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for
problem pakke eller lader.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 °C (105 °F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
• For best resultat, pass på at batteripakken er
helt oppladet før bruk.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved
varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet
har nådd en passende temperatur. Laderen kobler
deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen
sikrer maksimal levetid for batteriet.
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteripakken er ikke helt oppladet når det er
nytt. Før du bruker batteripakken og laderen, les
128
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
NORSK
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Bruk bare DEWALT batteripakker, andre
kan sprekke og forårsake personskader
og skader på materiell.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Batteripakke
Lades kun mellom 4 °C og 40 °C.
BATTERITYPE
DCS373 bruker 18 volts batteripakker.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
DCB180, DCB181, DCB182 eller DCB183
batteripakker kan brukes. Se Tekniske data for mer
informasjon.
Anbefalinger for lagring
Ikke brenn batteripakken.
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne
håndboken, viser merkene på laderen og batteriet
følgende piktogrammer:
Lader opp Li-Ion batteripakker.
Se Tekniske data for ladetid.
Kun for innendørs bruk.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Trådløs metallsirkelsag
1 30-tenners blad
1 Sekskantnøkkel
2 Li-ion batteripakker (M2-modeller)
1 Koffert
Les instruksjonshåndboken før bruk.
1 Lader
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
Batteriet lader.
x
MERK: Batteripakker, ladere og utstyrsbokser er
ikke inkludert i N-modeller.
Batteriet ladet.
• Kontroller skader på verktøyet, deler eller
tilbehør som kan ha inntruffet under transport.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Problem pakke eller lader.
Problem strømkabel.
Beskrivelse (fig. 1, 4–6)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
129
NORSK
a. Vippebryter
FORSIKTIG: Ikke bruk olje eller
skjærevæske med metallsagen.
Ikke bruk rengjøringsvæsker for å
rengjøre vinduuet. Rengjøringsvæsker,
skjærevæsker eller olje kan skade
plastfolien i vinduet og forhindre trygg
bruk av sagen.
b. Avtrekkerbryter låsebryter
c. Dybdejusteringsspake
c. Spindellåseknapp
e. Snittindikator
f. Festeskrue for blad
g. Nedre beskyttelse
h. Nedre beskyttelse løftespak
Sagen er utstyrt med et vindu (j) på siden av den
øvre beskyttelsen. Dette vinduet lar brukeren se
sagelinjen på materialet som sages.
i. Batteripakke
SAGSKO (FIG. 1)
j. Se-vindu
o. Sidehåndtak
Fronten på sagskoen (k) har en snittindikator (e) som
lar brukeren skyve sagen langs sagelinjen. Ved å
rette inn sagelinjen med sporet foran på skoen og
sntrere den ved hjelp av den modifiserte V-formede
snittindikatoren kan brukeren lett holde bladet langs
sagelinjen. Dersom sagelinjen er synlig gjennom den
smaleste delen av snittindikatoren, vil bladet gå rett
gjennom sagelinjen.
p. Ladeindikator batteri (fig. 4)
ARBEIDSLYS
q. Indre festeskive (fig. 5, 6)
Sagen er utstyrt med arbeidslys som aktiveres
når avtrekkerbryteren holdes inne. Lyset slås av
automatisk 20 sekunder etter at avtrekkerbryteren
slippes. Dersom du fortsetter å holde avtrekkeren
inne, forblir arbeidslyset på.
k. Sko
l. Sekskantnøkkel
m. Låseknapp for batteriet
n. Hovedhåndtak
r. Ytre festeskive (fig. 5, 6)
s. Sagspindel (fig. 5, 6)
t. Blad (fig. 5, 6)
BRUKSOMRÅDE
Denne metallsirkelsagen er ment for profesjonell
bruk til saging av tynne metallplater og små
metallstrukturer.
IKKE bruk under våre forhold eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Denne sirkelsagen er et profesjonelt elektrisk verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
ADVARSEL: Ikke foreta dykk-kutt eller
lomme-kutt med denne sagen.
VINDU (FIG. 1)
ADVARSEL: Ikke bruk sagen med
skadet eller manglende sikte eller
vindu. Dersom vinduet er skadet eller
mangler, lever sagen til service på et
autorisert servicesenter. Dersom sagen
brukes uten vinduet kan metallspon
gå gjennom beskyttelsen og føre til
personskader.
130
MERK: Arbeidslyset er for å belyse den nærmeste
arbeidsflaten, og er ikke ment å brukes som lykt.
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Den elektriske motoren er kun beregnet på én
bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i
batteripakken stemmer overens med spenningen
på klassifiseringsskiltet. Sjekk også at spenningen i
laderen stemmer med nettspenningen.
Denne DEWALT-laderen er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60335. Det er derfor
ikke påkrevd å bruke jordledning.
Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med
en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom
DEWALTS serviceorganisasjon.
Skjøteledningsbruk
Bruk ikke skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som
passer til inngangseffekten i laderen (se tekniske
spesifikasjoner). Minste lederstørrelse er 1 mm2;
maks. lengde er 30 m.
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
NORSK
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og
ladere fra DEWALT.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (fig. 3)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken
er helt oppladet før bruk. Lampen slår seg av uten
varsel når batteriet er helt utladet.
FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS
HÅNDTAK
1. Rett inn batteripakken (i) mot skinnene i
håndtaket (fig. 3).
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er
godt festet i verktøyet, pass på at den ikke
løsner.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk batteriets festeknapp (m) og trekk batteriet
bestemt ut av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 4)
Noen DEWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED
som indikerer hvor mye lading som er igjen i
batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (p). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades
opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og
kan variere med produktkomponentene, temperatur
og brukerens bruksområde.
Avtrekker-bryter (fig. 1)
ADVARSEL: Dette verktøyet har ingen
mulighet for å låse avtrekkerbryteren i
PÅ posisjon, og skal aldri låses i PÅ ved
noen andre metoder.
Sagen styres av en avtrekkerbryter (a) og
låseknapp (b). Låseknappen må trykkes inn før
avtrekkerbryteren kan slå på sagen. Ved å slippe
avtrekkeren slås sagen av.
Utskifting av blad (fig. 1, 5–7)
MONTERING AV BLAD
1. Sett den indre festeskiven (r) på sagspindelen
(t) med den store flaten utover mot bladet
(fig. 5, 6).
2. Trekk tilbake nedre bladbeskyttelse (g) og
legg bladet (t) på sagspindelen mot den indre
festeskiven (q), pass på at bladet roterer i
korrekt retning (retningspilen på sagbladet
og tennene skal peke i samme retning som
retningspilen på sagen). Gå ikke ut fra at
merkingen på bladet vil peke mot deg ved
korrekt installering. Når du trekker tilbake nedre
beskyttelse for å installere bladet, kontroller at
tilstand og funksjon av nedre bladbeskyttelse er
tilfredsstillende. Pass på at den beveger seg fritt
og ikke rører bladet eller noen annen del, i alle
kuttvinkler og dybder.
3. Legg den ytre festeskiven (r) på sagspindelen
(s) med den store flaten mot bladet (t) med den
skrå siden ut.
4. Skru bladets festeskrue (f) inn i sagspindelen for
hånd. (Skruen er venstregjenget og må skrus
mot klokken for å festes. Se pilen i figur 7A.)
5. Trykk inn spindelens låseknapp (d) mens du
skrus spindelen med sekskantnøkkelen (l, fig. 1)
til spindellåsen går i lås og bladet stopper å
rotere.
6. Stram bladets klemskrue godt ved bruk av
sekskantnøkkelen.
MERK: Sett aldri på spindellåsen mens
sagen går, og aldri sett den på for å
stoppe verktøyet. Vri aldri på sagen
mens spindellåsen er på. Dette kan gi
alvorlige skader på sagen.
SKIFTE BLAD
1. For å løsne bladets festeskrue (f), trykk inn
spindelens låseknapp(d) og vri sagspindelen (s)
med sekskantnøkkelen (l) til spindellåsen låser
og bladet stopper å rotere. Mens spindellåsen
er låst, vri bladets låseskrue med klokken
ved hjelp av sekskantnøkkelen. (Skruen er
venstregjenget og må skrus med klokken for å
løsnes. Se pilen i figur 7B.)
2. Ta kun av bladets festeskrue (f) og ytre
festeskive (r). Ta av det brukte bladet.
3. Fjern alle metallspon og fliser som kan ha
samlet seg i beskyttelsen, og kontroller at nedre
131
NORSK
bladbeskyttelse er i god stand og fungerer
korrekt, som beskrevet over. Ikke smør dette
området.
4. Velg korrekt blad for bruksområdet (se Blad).
Bruk alltid blad av korrekt størrelse (diameter)
med korrekt størrelse og form på senterhull for
montering på sagspindelen. Pass alltid på at
anbefalt maksimal hastighet (rpm) på sagbladet
er lik eller større enn sagens hastighet (rpm).
5. Følg trinn 2 til 6 under Installering av blad,
pass på at bladet roterer i korrekt retning.
NEDRE BLADBESKYTTELSE
ADVARSEL: Under visse bruksforhold
kan metallspon feste seg i overflatene
på nedre beskyttelse, og føre til at
nedre beskyttelse skrubber mot øvre
beskyttelse. Kontroller funksjonen av
nedre beskyttelse før hver bruk og fjern
eventuelt spon som har festet seg.
ADVARSEL: Nedre bladbeskyttelse
er en sikekrhetsfunksjon som
reduserer faren for alvorlige
personskader. Bruk aldri sagen
dersom nedre bladbeskyttelse
mangler, er skadet eller ikke
fungerer ordentlig. Ikke stol på at
nedre bladbeskyttelse beskytter deg
under alle forhold. Din sikkerhet
avhenger av at alle advarsler og
forsiktighetsregler følges, samt av
korrekt bruk av sagen. Kontroller
at nedre bladbeskyttelse lukker
ordentlig før bruk, som beskrevet i
Ekstra sikkerhetsregler for sirkelsager.
Dersom nedre bladbeskyttelse
mangler eller ikke fungerer
ordentlig, få service på sagen før
bruk. For å sikre at produktet er
trygt og pålitelig, bør reparasjoner,
vedlikehold og justeringer foretas
av et autorisert servicesenter
eller en annen kvalifisert
serviceorganisasjon, og det skal
alltid brukes identiske reservedeler.
BLAD
ADVARSEL: For å redusere faren for
øyeskader, bruk alltid øyebeskyttelse.
Karbid er et hardt men sprøtt materiale.
Fremmedlegemer i arbeidsstykket som
som ståltråd eller spikere kan føre til
at bits sprekker eller brekker. Bruk kun
sagen når korrekt sagbladbeskyttelse er
satt på. Monter bladet godt med korrekt
rotasjonsretning før bruk, og bruk alltid
rene, skarpe blad.
132
Blad
Diameter
DT1212-QZ 140 mm
(5-1/2")
Tenner
Bruksområde
30
Generell saging
av jernholdige
metaller
Dersom du trenger assistanse med hensyn til blad,
vennligst kontakt din lokale DEWALT forhandler.
TILBAKESLAG
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et
fastklemt eller feiljustert sagblad og forårsaker
at en ukontrollert sag reiser seg opp og ut av
arbeidsstykket mot operatøren. Når bladet er
festklemt ved at snittet lukker seg, blir bladet
sittende fast og motorens reaksjon fører enheten
raskt tilbake mot operatøren; Dersom bladet blir
vridd eller feilinnrettet i kuttet kan tennene bak
på bladet grave seg inn i treverkets overflate og
forårsake at bladet kommer ut av snittet og hopper
tilbake mot operatøren.
Tilbakeslag er mer sannsynlig ved de følgende
forhold:
1. DÅRLIG OPPSTØTTING AV
ARBEIDSSTYKKET
A. Nedheng eller dårlig innfesting av avkappet
del av arbeidsstykket kan føre til at bladet
knipes fast og gi tilbakeslag (fig. 9).
B. Dersom det sages i arbeidsstykker som
kun er støttet opp i endene kan dette gi
tilbakeslag. Ettersom materialet blir svakere
vil det henge ned , lukke sagsporet og knipe
fast bladet (fig. 9).
C. Ved å kutte av en vektstang, eller
overhengende del av arbeidsstykket vertikalt
nedenfra og opp, kan det gi tilbakeslag. Det
avkappede stykket vil falle ned og knipe fast
bladet.
D. Ved å sage av lange smale striper kan det gi
tilbakeslag. De avsagede stripene kan henge
ned eller vris slik at sagsporet lukkes og
kniper fast bladet.
E. Dersom nedre beskyttelse hekter seg i en
kant under materialet som sages, kan det et
øyeblikk redusere brukerens kontroll. Sagen
kan løfte seg delvis ut av kuttet og øke
sjansen for at bladet vrir seg.
2. FEIL DYBDEINNSTILLING AV SAGEN
For mest mulig effektiv saging bør bladet bare
gå langt nok gjennom for å vise en tann som
vist i figur 8. Dette lar skoen støtte bladet og
minimaliserer vridning og kniping i materialet. Se
avsnitt Dybdejustering.
3. BLADVRIDNING (FEIL INNRETTING I
SPORET)
NORSK
A. Ved å skyve hardere i sporet kan føre til at
bladet vrir seg.
2. Merk av hvor mye tennene stikker ned under
materialet.
B. Ved å prøve å svinge sagen i sporet (komme
tilbake til den merkede linjen) kan det føre til
at bladet vrir seg.
3. Løsne dybdejusteringsspaken (c) flytt skoen for
å endre sagedybden.
C. Ved å strekke deg for langt eller bruke sagen
med dårlig kroppskontroll (ute av balanse)
kan føre til at bladet vrir seg.
D. Ved å endre håndtak eller kroppsstilling
under bruken kan føre til at bladet vrir seg.
E. Ved å trekke tilbake sagen for å rengjøre
bladet kan bladet vri seg.
4. BRUK AV SLØVE ELLER SKITNE BLAD
Sløve blad kan føre til stor belastning på
sagen. For å kompensere vil brukeren vanligvis
skyve hardere på maskinen, som fører til mer
belastning på maskinen og kan føre til at
bladet vrir seg i sporet. Slitte blad kan også ha
utilstrekkelig klaring, som kan føre til økt tendens
til fastkjøring og større belastning.
5. OMSTART AV SAGING MED BLADETS
TENNER KILT MOT MATERIALET
Sagen bør ha fått full hastighet før du starter å
sage eller omstart av saging etter at maskinen
er stoppet med bladet i sporet. Dersom det ikke
gjøres kan det gi tilbakeslag.
Andre forhold som akn føre til kniping, vridning eller
feilinnretting av baldet kan også gi tilbakeslag. Se
avsnittene Ekstra sikkerhetsanvisninger for alle
sager og Blad for prosedyrer og teknikker som kan
redusere faren for tilbakeslag.
Dybdejustering (fig. 8)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Metallsagen er utstyrt med en roterende sko som
lar brukeren stille inn dybden av sagen. For mest
effektiv saging, sett dybdejusteringen slik at en
tann av bladet stikker gjennom materialet som skal
sages. Denne distansen er fra tuppen av sagtannen
til bunnen av hakket foran tannen. Dette holder
bladfirksjonen på et minimum, fjerner metallspon fra
sporet, gir kjøligere og raskere safging og reduserer
faren for tilbakeslag.
JUSTER SAGDYBDEN.
1. Legg materialet du skal sage langs bladet som
vist.
4. Trekk godt til igjen dybdejusteringsspaken.
Arbeidstykke støtte (fig. 9)
SAGING AV METALLPLATER
Figur 9 viser rett og feil måte å støtte opp en stor
plate. For å unngå tilbakeslag, støtt opp materialet
nært sagsporet. Ikke støtt opp lenger unna
sagsporet. Dersom materialet støttes opp for langt
unna sagsporet, vil det binde bladet og føre til
tilbakeslag. Ved saging av striper, hold bladet minst
1/2” (omtrent 13 mm) fra kanten av materialet. Tynne
striper kan føre til fastkjøring, tilbakeslag og øker
faren for personskader.
SAGING AV FIRKANTEDE METALLEMNER
Fest materialet du skal sage på en arbeidsbenk eller
en annen arbeidsflate som vist over.
Saging (fig. 10, 11)
1. Hold sagen godt med begge hender. Figur 10
viser omtrentlig håndplassering. Hold kroppen
på en side av saglinjen du skal følge. Dette vil
beskytte deg mot skader fra tilbakeslag.
2. Når du kapper ender av firkantede metallemner,
plasser den bredeste delen av skoen på
den delen av materialet som er festet til
arbeidsbenken eller annet underlag, ikke på
den delen av materialet som vil falle av etter
sagingen.
3. Trykk inn avtrekkerbryteren og la sagen få
full hastighet før bladet settes i kontakt med
materialet som skal kuttes (fig. 11).
4. Skyv sagen forover med en hastighet som lar
bladet kutte uten særlig motstand.
5. Når du avslutter et kutt, slipp avtrekkerbryteren
og la bladet stoppe før du løfter sagen
fra arbeidsstykket. Når du løfter sagen vil
beskyttelsen automatisk lukke seg under bladet.
RETTE PÅ ET KUTT
Dersom sporet ditt begynner å avvike fra sagelinjen,
ikke prøv å tvinge sagen inn igjen. Ved å tvinge
den inn kan sagen låse seg og gi tilbakeslag. Slipp
istedet avtrekkerbryteren og la bladet komme til full
stopp. Trekk så sagen ut av sporet. Start om igjen
sagen og gå inn i sporet igjen, følg nå den ønskede
linjen.
FORSIKTIG: Ikke kapp bolter ved hjelp
av metallsagen. Det kan føre til skader
på sagen og til personskader.
133
NORSK
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Øke bladets levetid
For å øke bladets levetid, følg disse rådene:
• Ikke tving bladet gjennom materialet. Sagen skal
sage i sitt eget tempo i konstant hastighet.
• Skift ut blad når det ikke lenger er lett å skyve
sagen gjennom materialet, når motoren
belastes hardt eller dersom det utvikles mye
varme fra bladet.
• Hold bunnen av sagen godt mot metallet som
sages.
• Dersom metallet du sager i vibrerer eller rister,
fest om igjen materialet så nært sagsporet som
mulig og reduser sagehastigheten.
Korrekt håndplassering er en hånd på
hovedhåndtaket (n), med den andre hånden på
ekstrahåndtaket (o), som vist i figur 10, for å kunne
styre sagen godt.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for lang
tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig
behandling og regelmessig rengjøring.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
BRUK
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Bytting av siktevindu (fig. 1)
ADVARSEL: Bruk alltid riktig
hørselsvern. Under visse
omstendigheter og ved langvarig bruk
kan støy fra dette produktet bidra til
svekket hørsel.
ADVARSEL: Ikke bruk sagen med
skadet eller manglende sikte eller
vindu. Dersom vinduet er skadet eller
mangler, lever sagen til service på et
autorisert servicesenter. Dersom sagen
brukes uten vinduet kan metallspon
gå gjennom beskyttelsen og føre til
personskader.
Anvisninger for bruk
ADVARSEL!
• Følg alltid sikkerhetsanvisninger og
gjeldende forskrifter.
Siktevinduet (j) skal skiftes av et autorisert DEWALT
servicesenter.
• Forsikre deg om at materialet som
skal sages er sikkert på plass.
• Bruk kun forsiktig trykk på verktøyet
og ikke bruk sidetrykk på sagbladet.
Om mulig, arbeid med sagskoen
presset mot arbeidsdelen. Dette
forhindrer skade på bladet og
forhindrer verktøyet fra rykking og
vibrering.
FORSIKTIG: Ikke bruk
rengjøringsvæsker på siktevinduet, for
å unngå at det blir matt og gjør bruk av
sagen utrygg. Bruk trykkluft for å fjerne
akkumulert støv fra innsiden av siktet og
vinduet, Bruk vernebriller når du utfører
dette.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Det er
ingen deler inne i den som kan vedlikeholdes.
• Unngå overbelastning.
• La bladet gå fritt noen få sekunder før
du begynner å skjære.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 10)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
134
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
NORSK
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DEWALT sammen
med dette produktet.
Bruk kun 140 mm (5-1/2") DEWALT metallsagblad
med 20 mm festehull.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å
ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på
adressen som er oppført i denne brukerhåndboken.
Du finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• Li-Ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
135
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
136
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
140 mm (5-1/2") 18 V SERRA CIRCULAR SEM FIO
PARA CORTE DE METAL, DCS373
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN 60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser
usado como uma avaliação preliminar do nível de
exposição.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
ou tiver uma má manutenção, o nível de
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
Dados Técnicos
Voltagem
VCC
Tipos
Potência de saída máx.
W
Velocidade sem carga
min-1
Diâmetro da lâmina
mm
Profundidade máxima de corte mm
Furo da lâmina
mm
Peso (sem bateria)
kg
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da
pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da
potência sonora)
DCS373
18
1
460
3700
140
43
20
3,76
dB(A)
78
dB(A)
dB(A)
3
89
dB(A)
3
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah corte de metal
ah,M=
m/s²
3,1
K de variabilidade =
m/s²
1,5
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
VCC
Ah
kg
Carregador
Voltagem de rede
Tipo de bateria
Tempo de carregamento
min
Peso
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
VAC
30
(1,5 Ah baterias)
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento
mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total
de trabalho.
Identificar medidas de segurança
adicionais para proteger o operador dos
efeitos da vibração, tais como: cuidar
da ferramenta e dos acessórios, manter
as mãos quentes, organização dos
padrões de trabalho.
Fusíveis:
Europa
Ferramentas
de 230 V
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(1,5 Ah baterias)
0,49
10 amperes,
alimentação de rede
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
70
(4,0 Ah baterias)
137
PORTUGUÊS
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que, se
não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DCS373
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1 e EN 60745-2-5.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE e
2011/65/EU. Para obter mais informações, contacte
a DEWALT através da morada indicada em seguida
ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
138
Horst Grossmann
Vice-presidente de Engenharia e Desenvolvimento
de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
24.12.2012
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de Segurança Gerais relativos
às Ferramentas Eléctricas
ATENÇÃO! Leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, nomeadamente na
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar as poeiras ou
os fumos.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
PORTUGUÊS
c)
d)
e)
f)
Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
e) Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
f)
g)
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
e) Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas de
corte devidamente tratadas, com arestas
139
PORTUGUÊS
g)
de corte afiadas, emperram com menos
frequência e controlam-se com maior
facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS COM
BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante. Um carregador apropriado
para um tipo de bateria pode causar um
incêndio se for utilizado para carregar outras
baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias previstas.A utilização de
outras baterias pode criar o risco de
lesão e incêndio.
c) Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de
outros objectos de metal, como por
exemplo clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
metálicos que possam estabelecer
ligação entre os contactos.Um curtocircuito entre os contactos da bateria pode
causar queimaduras ou incêndio.
d) Aplicações inadequadas podem
provocar fugas do líquido da bateria;
evite o contacto com este líquido. No
caso de um contacto acidental, lave
imediatamente com água. Se o líquido
entrar em contacto com os olhos, procure
também auxílio médico. O líquido que
escapa da bateria pode provocar irritações
ou queimaduras da pele.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
Instruções de segurança para todas
as operações
a)
140
PERIGO: Mantenha as mãos afastadas
da área de corte e da lâmina. Mantenha a
outra mão na pega auxiliar ou no alojamento
do motor. Se ambas as mãos estiverem a
segurar na serra, não poderão ser cortadas
pela lâmina.
b) Não pegue na peça de trabalho por baixo. O
resguardo não o pode proteger da lâmina por
baixo da peça de trabalho.
c) Ajuste a profundidade de corte de acordo
com a espessura da peça de trabalho. Por
baixo da peça de trabalho deve estar visível menos
de um dente completo dos dentes da serra.
d) Nunca segure com as mãos na peça a
cortar, nem a coloque sobre a perna. Fixe a
peça de trabalho numa plataforma estável.
É importante ter um suporte adequado para o
trabalho de forma a minimizar a exposição do
corpo, o bloqueio da lâmina, ou a perda de
controlo.
e) Sempre que efectuar uma operação onde
a ferramenta de corte possa entrar em
contacto com cabos escondidos, segure
na ferramenta eléctrica pelas superfícies
isoladas para esse fim. O contacto com um
fio condutor também pode carregar partes
metálicas expostas da ferramenta e provocar
um choque no operador.
f) Ao cortar, use sempre uma vedação ou
uma guia de bordo definido. Isto melhora a
precisão do corte e reduz as possibilidades de
bloqueio da lâmina.
g) Use sempre lâminas com os tamanhos e as
formas correctos (em forma de diamante
versus redondo) dos furos. As lâminas
que não coincidem com o equipamento
de montagem da serra irão mover-se
excentricamente, provocando a perda de
controlo.
h) Nunca use anilhas ou parafusos de lâmina
danificados ou incorrectos. As anilhas
e parafusos da lâmina foram desenhados
especialmente para a sua serra, para um
óptimo desempenho e segurança de operação.
Regras de segurança específicas
adicionais
CAUSAS E PREVENÇÃO DO OPERADOR
EM RELAÇÃO AO EFEITO DE RETORNO
– O ressalto é uma reacção repentina a uma
lâmina presa, bloqueada ou desalinhada,
fazendo com que a serra descontrolada se
levante e seja projectada para fora da peça de
trabalho em direcção ao operador;
– Se uma lâmina ficar presa ou bloqueada
devido ao estreitamento do traçado de corte,
a lâmina pára e a reacção do motor faz com
que a unidade recue rapidamente para trás em
direcção ao operador;
PORTUGUÊS
– Se a lâmina ficar torcida ou desalinhada no
corte, os dentes na superfície anterior da lâmina
podem rasgar o topo da superfície de madeira
fazendo com que a lâmina fuja do traçado de
corte e salte para trás em direcção ao operador.
Este efeito de “ressalto” resulta da utilização indevida
da ferramenta e/ou de condições ou procedimentos
de operação incorrectos que podem ser evitados
seguindo as precauções apropriadas descritas em
seguida:
a) Mantenha a serra firme com as duas mãos e
posicione os seus braços de forma a resistir
às forças de ressalto. Posicione o seu corpo
na parte lateral da lâmina, mas não alinhado
com a lâmina. O efeito de ressalto pode fazer
com a lâmina salte para trás, mas as forças de
ressalto podem ser controladas pelo operador,
caso sejam tomadas as devidas precauções.
b) Quando a lâmina estiver a bloquear ou
quando, por qualquer motivo, interromper
um corte, solte o gatilho e mantenha a
unidade imóvel no material até a lâmina
parar completamente. Nunca tente remover
a unidade da peça de trabalho nem puxála para trás quando a lâmina estiver em
movimento, caso contrário poderá ocorrer o
efeito de ressalto. Investigue e tome medidas
correctivas para eliminar a causa do bloqueio
da lâmina.
c) Quando reiniciar os trabalhos na peça de
trabalho, centre a lâmina no traçado do
corte e verifique se os dentes não estão
presos no material. Se a lâmina estiver
bloqueada, poderá subir ou ressaltar da peça
de trabalho quando a ferramenta for novamente
ligada.
d) Apoie painéis grandes para minimizar o
risco de prender a lâmina ou provocar o
seu ressalto. Os painéis de grande dimensão
tendem a ceder devido ao seu próprio peso.
Os apoios devem ser colocados por baixo do
painel em ambos os lados, junto à linha de
corte e à extremidade do painel.
e) Não utilize lâminas moles ou danificadas.
Lâminas pouco afiadas ou inadequadas
produzem um traçado de corte estreito,
provocando muita fricção, bloqueio da lâmina e
ressalto.
f) As alavancas de bloqueio da profundidade
da lâmina e ajuste do bisel devem estar bem
fixas e seguras antes de se proceder ao
corte. Se o ajuste da lâmina mudar durante o
corte, poderá provocar bloqueio ou ressalto.
g) Tenha especial cuidado ao efectuar um
corte em paredes ou noutras áreas em que
não seja possível visualizar quaisquer itens
ocultos dentro das mesmas. A lâmina saliente
pode cortar objectos que podem provocar
ressalto.
Instruções de segurança para
resguardos inferiores
a) Verificar antes de cada utilização, se o
resguardo inferior fecha perfeitamente. Não
utilize a serra se o resguardo inferior não
se movimentar livremente e não se fechar
instantaneamente. Nunca prenda nem fixe o
resguardo na posição aberta. Se a serra cair
inesperadamente ao chão, o resguardo poderá
dobrar-se. Abrir o resguardo inferior com a
alavanca retráctil e assegurar que se movimenta
livremente e que não entra em contacto com
a lâmina nem com outras peças, em todos os
ângulos e profundidades de corte.
b) Verifique a acção da mola do resguardo
inferior. Caso o resguardo e a mola não
estejam a funcionar devidamente, devem
ser reparados antes de utilizar a ferramenta.
Peças danificadas, resíduos aderentes ou
acumulações de aparas fazem com que o
resguardo inferior funcione lentamente.
c) O resguardo inferior só deve ser aberto
manualmente em certos tipos de corte,
como “cortes profundos” e “cortes
angulares”. Eleve o resguardo inferior
através da alavanca retráctil e, logo que
a lâmina penetre no material, solte-o.
Para todos os outros trabalhos de serrar, é
necessário que o resguardo inferior funcione
automaticamente.
d) Certifique-se sempre que de o resguardo
inferior protege a lâmina antes de colocar a
serra sobre a bancada de trabalho ou chão.
Uma lâmina desprotegida, e em movimento
por inércia, movimenta a serra no sentido
contrário do corte e serra tudo que estiver no
seu caminho. Tenha em atenção o tempo que
demora até a lâmina parar, depois de desligar a
ferramenta.
NOTA: embora a informação indicada acima faça
referência a madeira, esta serra só deve ser utilizada
para cortar metal. Pode ocorrer recuo durante o
corte de metal.
Instruções de segurança específicas
adicionais para serras circulares
• Não utilize discos ou lâminas abrasivas.
• Não utilize acessórios com alimentação a
água.
141
PORTUGUÊS
• Não tente cortar aço inoxidável, varões
para betão armado, aço endurecido
ou submetido a tratamento térmico,
ferro fundido, alvenaria ou materiais
desconhecidos
– Riscos de saúde causados pela inalação de
serradura produzida ao trabalhar em madeira.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
• Utilize grampos ou outro sistema prático
para apoiar e fixar a peça numa plataforma
estável. Segurar a peça com a mão ou contra
o corpo pode causar instabilidade e perda de
controlo.
• Posicione o corpo num dos lados da
lâmina, mas não alinhado com a lâmina da
serra. O RECUO pode fazer com que a serra
seja projectada para trás (consulte Causas e
prevenção por parte do utilizador do efeito
de recuo e RECUO).
• As saídas de ventilação frequentemente
obstruem as peças em movimento e devem
ser evitadas. As roupas largas, as jóias ou o
cabelo comprido podem ficar presos nestas
peças.
• Utilize protecção para os ouvidos. A
exposição ao ruído pode provocar surdez.
• Utilize uma máscara para o pó. A exposição
a partículas de pó pode provocar dificuldades
de respiração e possível lesão.
• Não utilize lâminas com diâmetro superior
ou inferior ao recomendado. Para saber as
medidas adequadas da lâmina, consulte os
dados técnicos. Utilize apenas as lâminas
especificadas neste manual, em conformidade
com a norma EN 847-1.
• Quando não o estiver a utilizar, coloque a
serra circular numa superfície estável, de
modo a que ninguém tropece nem sofra
uma queda. Algumas ferramentas com
baterias grandes ficam na vertical dentro da
bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
serras circulares:
– Ferimentos causados ao tocar nas peças
rotativas ou em peças quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de trilhar os dedos ao substituir um
acessório.
142
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (u), o qual também inclui o ano
de fabrico, está impresso na superfície da junção
entre a ferramenta e a bateria.
Exemplo:
2013 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual
contém instruções de funcionamento e segurança
importantes para o carregador de bateria DCB105.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza
a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos no
carregador. Pode ocorrer um choque
eléctrico.
CUIDADO: perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesões, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Os outros tipos de baterias podem
sobreaquecer e rebentar, resultando
em lesões pessoais e danos de
propriedade. Não recarregue
baterias não recarregáveis.
CUIDADO: As crianças devem ser
vigiadas, para garantir que não brincam
com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições,
quando o carregador está ligado à
fonte de alimentação, pode ocorrer
um curto-circuito causado por
material estranho. Materiais estranhos
de natureza condutora, tais como,
PORTUGUÊS
mas não limitados a, pó polido,
aparas de metal, lã de aço, alumínio
em folha ou qualquer acumulação
de partículas metálicas devem ser
mantidos afastados do compartimento
do carregador. Desligue sempre o
carregador da fonte de alimentação
quando não estiver inserida uma bateria
no respectivo compartimento. Desligue
o carregador antes de proceder à
limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para
apenas para carregar baterias recarregáveis
DEWALT. Quaisquer outras utilizações podem
resultar em incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e do cabo.
• Certifique-se de que o cabo está colocado
num local onde não possa ser pisado, possa
causar tropeções ou esteja sujeito a danos
ou tensão.
• Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
• Quando utilizar um carregador no exterior,
coloque-o sempre num local seco e utilize
uma extensão adequada para uso ao ar
livre. A utilização de um cabo adequado
para uso ao ar livre reduz o risco de choque
eléctrico.
• Não bloqueie as aberturas de ventilação
no carregador. As aberturas de ventilação
encontram-se na parte superior e laterais do
carregador. Coloque o carregador num local
afastado de fontes de calor.
• Não utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados — substitua-os
de imediato.
• Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
• Não desmonte o carregador; leve-o para um
centro de assistência autorizado, no caso
de ser necessário assistência ou reparação.
Uma nova montagem incorrecta pode resultar
em choque eléctrico, electrocussão ou
incêndio.
• Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve
enviá-lo de imediato para o fabricante, agente
de assistência ou um responsável devidamente
qualificado para que possa ser substituído, de
modo a evitar qualquer situação de perigo.
• Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de
risco.
• NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo
tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
O carregador DCB105 aceita baterias de iões de
lítio de 10,8 V, 14,4 V e 18 V (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB180,
DCB181, DCB182 e DCB183).
Este carregador não requer ajuste e foi concebido
para uma operação tão fácil quanto possível.
Procedimento de carregamento
(fig. 2)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada de
230 V antes de inserir a bateria.
2. Insira a bateria (i) no carregador, certificando-se
de que fica totalmente encaixada no carregador.
O indicador luminoso vermelho (de carga) pisca
continuamente, indicando que o processo de
carga foi iniciado.
3. O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada e
poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
NOTA: Para garantir o máximo desempenho e vida
útil das baterias de iões de lítio, carregue a bateria
totalmente antes de utilizar o produto pela primeira
vez.
Processo de carregamento
Consulte a tabela abaixo para ficar a saber o estado
do carregamento da bateria.
143
PORTUGUÊS
Estado do carregamento
x
a carregar
––
––
––
––
totalmente carregada
––––––––––––––––––
suspensão do carregamento
devido a bateria quente/fria –– • –– • –– • –– •
problema com a
bateria ou o carregador
••••••••••••
problema com o cabo
de alimentação
•• •• •• •• •• ••
Este carregador não carrega uma bateria defeituosa.
O carregador indica que a bateria está defeituosa
ao não acender-se ou apresentando um problema
na bateria ou aparece um padrão intermitente no
carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de
um problema no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador
e a bateria um centro de assistência autorizado para
que sejam submetidos a um teste.
Suspensão do carregamento devido
a bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria
está demasiado quente ou fria, irá activar
automaticamente a função de Suspensão do
Carregamento Devido a Bateria Quente/Fria,
interrompendo o carregamento até a bateria
alcançar uma temperatura apropriada. O carregador
muda então automaticamente para o modo de
carregamento da bateria. Esta função assegura a
máxima vida útil possível da bateria.
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas
com um Sistema de protecção electrónica
que protege a bateria contra sobrecarga,
sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente
assim que o Sistema de Protecção Electrónico for
activado. Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion
no carregador até esta ficar totalmente carregada.
Uma bateria fria fica carregada a cerca de metade
da taxa de uma bateria quente. A bateria irá
carregar a essa taxa mais lenta durante todo o ciclo
de carga e não recupera a taxa de carga máxima,
mesmo que a bateria aqueça.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
144
A bateria não está totalmente carregada quando
a retira da embalagem. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança
indicadas abaixo e depois siga os procedimentos
de carga realçados.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize baterias em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
• Nunca force a entrada da bateria no
carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
DEWALT concebidos para o efeito.
• NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de
água ou de outros líquidos.
• Não armazene nem utilize a ferramenta e
a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 °C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
• Para obter os melhores resultados, certifiquese de que a bateria está totalmente carregada
antes de a utilizar.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a
bateria, seja qual for o motivo. Se a
bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não
esmague, deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe
brusco, uma queda, atropelamento
ou danificada de algum modo (por
exemplo, perfurada por um prego,
atingida com um martelo ou pisada).
Pode ocorrer um choque eléctrico ou
electrocussão. As baterias danificadas
devem ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
CUIDADO: Quando não estiverem
a ser utilizadas, coloque as
ferramentas de lado numa
superfície estável, onde não possam
causar risco de tropeçamento
ou queda. Certas ferramentas com
baterias largas ficam em pé na bateria,
mas podem ser facilmente viradas.
PORTUGUÊS
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando
as baterias de iões de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a sua pele, lave
imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar
em contacto com os seus olhos, passe-os
(abertos) por água durante 15 minutos ou até
a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por
uma mistura de carbonatos orgânicos líquidos e
sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Etiquetas no carregador e na bateria
Para além dos símbolos utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria incluem
também os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Bateria a carregar.
Bateria carregada.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria.
x
Problema com a bateria ou o carregador.
Problema com o cabo de alimentação.
Não toque nos contactos com objectos
condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Bateria
TIPO DE PILHA
O modelo DCS373 funciona com pilhas de 18 volts.
Pode utilizar as baterias DCB180, DCB181,
DCB182 ou DCB183. Consulte a secção Dados
técnicos para obter mais informações.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
NOTA: as baterias de Li-Ion devem estar
totalmente carregadas quando forem
guardadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar a
bateria antes de a utilizar.
Utilize apenas baterias da DEWALT. As
baterias de outros fabricantes podem
explodir, causando ferimentos e danos.
Não exponha o equipamento à água.
Mande substituir imediatamente
quaisquer cabos danificados.
Carregue a bateria apenas com uma
temperatura ambiente entre 4 °C e 40 °C.
Desfaça-se da bateria de uma forma
ambientalmente responsável.
Não queime a pilha.
Carrega baterias de Li-Ion.
Consulte os Dados técnicos para ficar a
saber o tempo de carregamento.
Apenas para uso dentro de casa.
145
PORTUGUÊS
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
s. Eixo da serra (fig. 5, 6)
t. Lâmina (fig. 5, 6)
1 Serra circular sem fio para corte de metal
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
1 Lâmina de 30 dentes
Esta serra circular para corte de metal foi concebida
para utilização por profissionais para o corte de
metais finos e pequenos perfis estruturais em metal.
1 Chave sextavada
2 Pilhas de iões de lítio (modelos M2)
1 Caixa de ferramentas
1 Carregador
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
NOTA: as baterias, carregadores e caixas de
transporte não são incluídas com os modelos N.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar a ferramenta.
Descrição (fig. 1, 4–6)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Interruptor de accionamento
b. Botão de desbloqueio do interruptor de
accionamento
c. Alavanca de ajuste de profundidade
d. Botão de bloqueio do veio
e. Indicador da zona de corte
f. Parafuso de fixação da lâmina
g. Resguardo inferior
h. Alavanca de retracção do resguardo inferior
i. Pilha
j. Janela do visor
k. Base de apoio
l. Chave sextavada
m. Patilha de libertação das pilhas
n. Pega principal
o. Pega auxiliar
p. Botão do indicador do nível de combustível
(fig. 4)
q. Anilha de fixação interna (fig. 5, 6)
r. Anilha de fixação externa (fig. 5, 6)
146
NÃO o utilize em locais húmidos ou na presença de
líquidos ou gases inflamáveis.
Esta serra circular para corte de metal é uma
ferramenta eléctrica profissional. NÃO permita que
crianças entrem em contacto com a ferramenta. É
necessário supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
ATENÇÃO: não faça um corte em
profundidade ou directo com esta serra.
JANELA (FIG. 1)
ATENÇÃO: não utilize a serra com
uma janela do visor danificada ou
sem a janela do visor. Se a janela
estiver danificada ou em falta, leve
a serra para um centro de apoio
ao cliente autorizado. Se a serra for
utilizada sem a janela, podem ser
projectadas aparas de metal através do
resguardo e causar ferimentos.
ATENÇÃO: não utilize óleos ou
fluidos de corte com a serra de
corte para metal. Não utilize
produtos de limpeza para limpar a
janela. Os produtos de limpeza, fluidos
de corte ou óleos podem danificar o
plástico na janela, interferindo com o
funcionamento em segurança da serra.
A serra está equipada com uma janela do visor (j)
na parte lateral do resguardo superior. Esta janela
permite ao utilizador visualizar uma linha de corte no
material que será cortado.
APOIO DA SERRA (FIG. 1)
A parte frontal do apoio da serra (k) tem um
indicador da zona de corte (e) que permite ao
operador deslizar a serra ao longo das linhas de
corte. Ao alinhar a linha de corte com a ranhura
na parte da frente do apoio e centrá-la utilizando o
indicador da zona de corte em forma de V permite
ao operador manter a lâmina alinhada com a linha
de corte. Se a linha de corte estiver visível através
PORTUGUÊS
da parte mais estreita do indicador da zona de
corte, a lâmina irá passar directamente sobre a linha
de corte.
Inserir e retirar a
bateria da ferramenta (fig. 3)
INDICADOR LUMINOSO
NOTA: Para obter os melhores resultados,
certifique-se de que a bateria está totalmente
carregada antes de a utilizar. O indicador luminoso
desliga-se sem aviso quando a bateria estiver
totalmente descarregada.
A serra está equipada com um indicador luminoso
de funcionamento que é activado quando o
interruptor de accionamento é premido. O indicador
luminoso desliga-se automaticamente 20 segundos
depois do interruptor de accionamento ser libertado.
Se manter premindo o interruptor de accionamento,
o indicador luminoso de funcionamento permanece
ligado.
NOTA: A luz de funcionamento permite iluminar a
superfície de trabalho imediata e não se destina a
ser utilizada como lanterna.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
única voltagem. Verifique sempre se a voltagem da
bateria corresponde à voltagem na placa sinalética.
Certifique-se também de que a voltagem do seu
carregador corresponde à voltagem da sua rede.
O carregador DEWALT tem isolamento
duplo em conformidade com a norma
EN 60335; como tal, não é necessário
um fio de terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem
de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através do serviço de
assistência da DEWALT.
Utilizar um cabo de extensão
Não deverá ser utilizado um cabo de extensão,
excepto em caso de absoluta necessidade. Utilize
um cabo de extensão aprovado e adequado à
entrada de energia do seu carregador (consulte os
dados técnicos). O tamanho mínimo do condutor
é de 1 mm2; o comprimento máximo é de 30 m.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DEWALT.
INSTALAR A BATERIA NA PEGA DA FERRAMENTA
1. Alinhe a bateria (i) com as calhas que se
encontram dentro da pega da ferramenta
(fig. 3).
2. Faça-a deslizar para dentro da pega até a
bateria ficar totalmente encaixada na ferramenta
e certifique-se de que não se solta.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
1. Prima a patilha de libertação da bateria (m) e
puxe a bateria com firmeza para fora da pega
da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador indicada neste
manual.
BATERIAS PARA O INDICADOR DO NÍVEL DE
COMBUSTÍVEL (FIG. 4)
Algumas baterias DEWALT incluem um indicador de
nível de combustível, composto por três indicadores
luminosos LED verdes que indicam o nível de carga
restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível,
prima e mantenha premido o botão do indicador
do nível de combustível (p). Uma combinação dos
três indicadores luminosos LED verdes acende-se,
indicando o nível da carga restante. Se o nível da
carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e
é necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: O indicador do nível de combustível é
apenas uma indicação da carga restante na bateria.
Não indica o funcionamento da ferramenta e está
sujeito a variações, com base nos componentes do
produto, temperatura e aplicação do utilizador final.
Interruptor de activação (fig. 1)
ATENÇÃO: esta ferramenta não foi
fabricada para bloquear o interruptor de
accionamento na posição de ligado e
nunca deve ser bloqueada por qualquer
outro meio.
A serra é controlada pelo interruptor de
accionamento (a) e o botão de desbloqueio (b).
Antes de premir o interruptor de accionamento para
ligar a serra, deve premir o botão de desbloqueio.
Para desligar a serra, liberte o interruptor.
147
PORTUGUÊS
Substituição da lâmina (fig. 1, 5–7)
INSTALAR UMA LÂMINA
tem roscas no lado esquerdo e deve ser
rodado para a direita para libertá-lo. Verifique a
seta na Figura 7B.)
1. Coloque a anilha de fixação interna (q) no eixo
da serra (s) com a superfície plana grande
virada para fora, na direcção da lâmina
(fig. 5, 6).
2. Retire apenas o parafuso de fixação da lâmina
(f) e a anilha de fixação externa (r). Remova a
lâmina antiga.
2. Recolha o resguardo inferior da lâmina (g) e
coloque a lâmina (t) no eixo da serra contra
a anilha de fixação interna (q), certificando-se
de que a lâmina roda na direcção correcta (a
direcção da seta de rotação na lâmina da serra
e os dentes devem apontar para a mesma
direcção da seta de rotação na serra). Não
parta do pressuposto que a etiqueta na lâmina
estará sempre virada para si quando estiver
instalada. Quando recolher o resguardo inferior
da lâmina para instalar a lâmina, verifique o
estado e o funcionamento do resguardo inferior
da lâmina para certificar-se de que funciona
correctamente. Certifique-se de que se desloca
livremente e não toca na lâmina nem em
qualquer outra parte, em todos os ângulos e
profundidades de corte.
4. Escolha a lâmina adequada para a aplicação
(consulte Lâminas). Utilize sempre lâminas
com o tamanho (diâmetro) correcto num orifício
central com o tamanho e as formas adequadas
para montagem no eixo da serra. Certifiquese sempre de que a velocidade máxima
recomendada (rpm) indicada na lâmina da serra
atinge ou excede a velocidade (rpm) da serra.
3. Insira a anilha de fixação exterior (r) no eixo
da serra (s) com a superfície achatada grande
contra a lâmina (t) com o lado biselado virado
para fora.
4. Enrosque à mão o parafuso de fixação da
lâmina (f) no eixo da serra. (O parafuso tem
roscas no lado esquerdo e deve ser rodado
para a esquerda para ficar apertado. Verifique a
seta na Figura 7A.)
5. Prima o botão de bloqueio do eixo (d) à
medida que roda o eixo da serra com a chave
sextavada (l, fig. 1) até o bloqueio do veio
encaixar e a lâmina parar de rodar.
6. Aperte o parafuso de fixação da lâmina com
firmeza utilizando a chave sextavada.
AVISO: nunca engate o bloqueio
do veio quando a serra estiver em
funcionamento nem o engate para
parar a ferramenta. Nunca ligue a serra
quando o bloqueio do veio estiver
engatado. Podem ocorrer danos graves
na serra.
SUBSTITUIR UMA LÂMINA
1. Para libertar o parafuso de fixação da lâmina (f),
prima o botão de bloqueio do eixo (d) e rode o
eixo da serra (s) com a chave sextavada (l) até o
bloqueio do eixo ficar engatado e a lâmina parar
de rodar. Com o bloqueio do eixo engatado,
rode o parafuso de fixação da lâmina para a
direita utilizando a chave sextavada. (O parafuso
148
3. Limpe quaisquer aparas de metal/limalhas que
possam ter ficado no resguardo ou na anilha de
fixação e verifique o estado e funcionamento do
resguardo inferior da lâmina, tal como indicado
anteriormente. Não lubrifique esta área.
5. Siga os passos 2 a 6 indicados em Instalar a
lâmina, certificando-se de que a lâmina roda
na direcção adequada.
RESGUARDO INFERIOR DA LÂMINA
AVISO: em determinadas condições
de utilização, as aparas de metal
podem ficar presos nas superficies do
resguardo inferior, fazendo com que
este friccione com o resguardo superior.
Antes de cada utilização, verifique o
funcionamento do resguardo inferior e
remova quaisquer aparas embutidas.
ATENÇÃO: o resguardo inferior da
lâmina é uma função de segurança
que reduz o risco de ferimentos
graves. Nunca utilize a serra se
o resguardo inferior estiver em
falta, apresentar danos, estiver
montado incorrectamente ou não
funcionar em condições. Não
conte com o resguardo inferior da
lâmina para protegê-lo em todas
as circunstâncias. A sua segurança
depende do cumprimento de
todos os avisos e precauções,
bem como do funcionamento
correcto da serra. Verifique se o
resguardo inferior está devidamente
fechado antes de cada utilização,
tal como indicado em Regras de
segurança adicionais para serras
circulares. Se o resguardo inferior
da lâmina estiver em falta ou não
funcionar correctamente, a serra
deve ser reparada antes de a
utilizar. Para garantir a segurança
PORTUGUÊS
e a fiabilidade do equipamento,
a reparação, manutenção e o
ajuste devem ser efectuados num
centro de assistência autorizado
do equipamento, autorizado ou
noutra organização de assistência
qualificada, utilizando sempre peças
sobresselentes idênticas.
LÂMINAS
ATENÇÃO: use sempre protecção
ocular para minimizar o risco de lesões
oculares. O carboneto é um material
duro, mas frágil. Quaisquer objectos
estranhos na peça a trabalhar, tais
como arame ou pregos podem fazer
com que as pontas fiquem rachadas
ou partidas. Utilize a serra apenas se
o resguardo da lâmina da serra estiver
instalado. Monte a lâmina com firmeza
com a rotação adequada antes de a
utilizar e use sempre uma lâmina limpa
e afiada.
Lâmina
Diâmetro
DT1212-QZ 140 mm
(5-1/2")
Dentes
Aplicação
30
Corte de metal
ferroso para
aplicações gerais
Se necessitar de assistência no que respeita às
lâminas, contacte o seu fornecedor DEWALT local.
RECUO
O efeito de recuo é uma reacção súbita a uma
lâmina de serra comprimida, presa ou desalinhada,
fazendo com que uma serra descontrolada se
levante e se solte da peça na direcção do operador;
Se a lâmina ficar comprimida ou presa na zona
de corte, a lâmina bloqueia e a reacção do motor
direcciona a unidade rapidamente na direcção do
utilizador; Se a lâmina ficar dobrada ou desalinhada
na zona de corte, os dentes na extremidade
posterior da lâmina possam ficar presos na
superfície superior da madeira, fazendo com que a
lâmina se liberte da zona de corte e se direccione
para o utilizador.
É mais provável a ocorrência de recuo numa das
seguintes situações.
1. APOIO INCORRECTO DA PEÇA DE
TRABALHO
A. A curvatura ou elevação incorrecta da peça
cortada pode comprimir a lâmina e dar
origem a recuo (fig. 9).
B. O corte de material apoiado nas
extremidades exteriores só irá resultar em
recuo. À medida que o material cede, fica
encurvado, diminuindo o corte de serra e
bloqueando a lâmina (fig. 9).
C. O corte de uma peça em arco ou suspensa
ao contrário na vertical pode causar recuo.
A queda da peça cortada pode bloquear a
lâmina.
D. O corte de arestas estreitas e compridas
pode causar recuo. A aresta cortada pode
curvar ou dobrar, diminuindo a zona de corte
e dobrando a lâmina.
E. Se o resguardo inferior ficar preso na
superfície abaixo do material que está a ser
cortado, o o controlo do operador diminui
temporariamente. A serra pode levantar-se
parcialmente para fora da área de corte,
aumentando a probabilidade da lâmina ficar
dobrada.
2. REGULAÇÃO INCORRECTA DA
PROFUNDIDADE DE CORTE NA SERRA
Para tornar o corte mais eficiente, a lâmina deve
ficar ligeiramente saliente, mostrando apenas
um dente, tal como indicado na Figura 8. Isto
permite suportar a lâmina com o apoio e evitar
a torção e o bloqueio da serra no material.
Consulte a secção intitulada Ajuste de
profundidade.
3. TORÇÃO DA LÂMINA (ALINHAMENTO
DEFICIENTE DURANTE O CORTE)
A. Se aplicar demasiada força no corte, a
lâmina pode ficar dobrada.
B. Se tentar rodar a lâmina durante o corte
(tentar voltar à linha assinalada), a lâmina
pode ficar dobrada.
C. Se se esticar demasiado ou utilizar a
serra em desequilíbrio, a lâmina pode ficar
dobrada.
D. Se utilizar outra mão para segurar a serra ou
mudar de posição durante o corte, a lâmina
pode ficar dobrada.
E. Se puxar a serra para libertar a lâmina, esta
pode ficar dobrada.
4. UTILIZAÇÃO DE LÂMINAS EMBOTADAS
OU SUJAS
As lâminas embotadas dificultam a inserção
da serra. Para compensar esta dificuldade, o
utilizador tem de empurrar a lâmina com mais
força, o que sobrecarrega a unidade, podendo
dobrar a lâmina na zona de corte. As lâminas
gastas também podem ter uma capacidade
de libertação insuficiente, o que aumenta a
probabilidade de torção e aumento da carga.
149
PORTUGUÊS
5. REINICIAR UM CORTE COM OS DENTES
DA LÂMINA ENCRAVADOS NO MATERIAL
A serra deve ser colocada novamente à
velocidade de funcionamento total antes de
iniciar ou reiniciar um corte depois da serra ter
sido parada com a lâmina na zona de corte. Se
não o fizer, pode causar bloqueio ou recuo.
Quaisquer outras situações que possam resultar
em compressão, bloqueio, torção ou alinhamento
deficiente da lâmina podem causar recuo. Consulte
as secções Instruções de segurança adicionais
para todas as serras e Lâminas para saber
que procedimentos e técnicas podem minimizar a
probabilidade de recuo.
Ajuste da profundidade (fig. 8)
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
A serra para corte de metal está equipada com
um apoio articulado que permite ao operador
regular a profundidade de corte. Para saber qual
é a acção de corte mais eficiente, regule o ajuste
de profundidade de modo a que fique um dente
saliente em relação ao material que pretende cortar.
Esta distância vai da ponta do dente à parte inferior
do canal na parte da frente do dente. Isto impede a
fricção da lâmina, remove aparas de metal do corte,
permite uma serragem mais rápida e simples e
reduz a probabilidade de recuo.
REGULAR A PROFUNDIDADE DE CORTE
1. Coloque o material que pretende cortar ao
longo da superfície da lâmina, como indicado.
2. Tenha em atenção a saliência dos dentes em
relação ao material.
3. Afrouxe a alavanca de ajuste de profundidade
(c) e desloque o apoio para alterar a
profundidade de corte.
4. Volte a apertar a alavanca de ajuste de
profundidade com firmeza.
Apoio da peça de trabalho (fig. 9)
CORTAR CHAPAS DE METAL
A Figura 9 mostra a maneira correcta e incorrecta
de apoiar uma chapa grande. Para evitar o recuo,
apoie o material junto do corte. Não apoie o material
longe do corte. Se o material for colocado longe do
150
corte, pode ficar dobrado e causar recuo. Se cortar
tiras finas, mantenha a lâmina a uma distância de,
pelo menos, 13 mm da extremidade do material.
As tiras finas podem ficar dobradas, causar recuo e
aumentar o risco de ferimentos.
CORTAR METAL RECTANGULAR
Fixe o material que pretende cortar numa bancada
ou noutra superfície de trabalho, como indicado
acima.
Corte (fig. 10, 11)
1. Segure a serra firmemente com as mãos. A
Figura 10 mostra a posição adequada das
mãos. Posicione-se do lado da linha ao longo
da qual está a fazer o corte. Isto irá protegê-lo
contra ferimentos relacionados com o recuo.
2. Se cortar extremidades de metal rectangular,
coloque a parte mais larga do apoio na parte
do material fixado à bancada ou outro apoio,
e não na parte do material que irá cair após o
corte.
3. Prima o interruptor de accionamento e deixe
a serra atingir a velocidade total antes da
lâmina entrar em contacto com o material que
pretende cortar (fig. 11).
4. Empurre a serra para a frente a uma velocidade
que permita à lâmina cortar sem exercer
demasiado esforço.
5. Quando terminar o corte, liberte o gatilho e
deixe a lâmina parar antes de levantar a serra
da peça. Quando levantar a serra, o resguardo
fecha-se automaticamente debaixo da lâmina.
CORRIGIR UM CORTE
Se o corte começar a desviar-se da linha de corte,
não tente alinhá-lo para a trajectória inicial. Forçar
uma correcção poderá bloquear a serra e causar
recuo. Em vez disso, liberte o interruptor e deixe
a lâmina parar por completo. Em seguida, retire a
serra do corte. Reinicie a serra e volte a colocá-la na
zona de corte, seguindo a linha de corte pretendida.
ATENÇÃO: não tente cortar parafusos
com a serra para corte de metal.
Podem ocorrer danos na serra e
ferimentos.
Maximizar a duração da lâmina
Para prolongar a duração da lâmina, siga estas
instruções:
• Não force a lâmina contra o metal. A serra deve
efectuar o corte a um ritmo próprio e a uma
velocidade constante.
PORTUGUÊS
• Substitua as lâminas quando já não for fácil
empurrar a lâmina através do corte, se o motor
estiver em esforço ou houver um aumento
excessivo de calor na lâmina.
• Mantenha a base da serra apoiada com firmeza
contra o metal que pretende cortar.
• Se o metal que pretende cortar sofrer vibração,
fixe o material o mais próximo possível do corte
e diminua a velocidade de corte.
FUNCIONAMENTO
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: use sempre protecção
auditiva individual adequada. Sob
determinadas condições e duração de
utilização, o ruído desta máquina poderá
contribuir para a perda de audição.
Instruções de utilização
ATENÇÃO:
• Respeite sempre as instruções
de segurança e os regulamentos
aplicáveis.
• Certifique-se de que o material a ser
serrado está devidamente fixo.
• Aplique uma ligeira pressão na
ferramenta e não exerça pressão
lateral na lâmina da serra. Se
possível, trabalhe com a sapata da
serra pressionada com a peça de
trabalho. Isto evita danos na lâmina
e impede que a ferramenta se
movimente ou vibre.
• Evite sobrecargas.
• Antes de iniciar o trabalho de corte,
deixe a lâmina trabalhar livremente
durante alguns segundos.
Posição correcta das mãos (fig. 10)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação
de uma mão na pega principal (n), e a outra na
pega auxiliar (o), como indicado na Figura 10, para
orientar a serra correctamente.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. Uma operação satisfatória e
continuada depende do cuidado a ter com a
ferramenta e a limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Substituir a janela do visor (fig. 1)
ATENÇÃO: não utilize a serra com
uma janela do visor danificada ou
sem a janela do visor. Se a janela
estiver danificada ou em falta, leve a
serra a um centro de apoio ao cliente
autorizado. Se a serra for utilizada sem
a janela, podem ser projectadas aparas
de metal através do resguardo e causar
ferimentos.
A janela do visor (j) deve ser substituída por um
centro de assistência DEWALT autorizado.
ATENÇÃO: Não utilize fluidos de
limpeza na janela do visor para que não
fique embaciada, o que poderá colocar
em risco a segurança da serra. Utilize
ar comprimido para remover a poeira
acumulada do interior da janela do
visor. Quando efectuar esta acção, use
óculos de segurança.
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação. O aparelho não tem peças no interior
que possam ser reparadas pelo utilizador.
Lubrificação
Esta ferramenta eléctrica não requer lubrificação
adicional.
151
PORTUGUÊS
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
Limpeza
ATENÇÃO: Injecte ar seco para retirar a
sujidade e o pó do alojamento principal,
sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno
dos mesmos. Utilize uma protecção
adequada para os olhos e uma
máscara para o pó quando realizar esta
operação.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou
outros químicos agressivos para limpar
as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer
os materiais utilizados nestas partes.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer
parte da ferramenta em líquido.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA PARA O CARREGADOR
ATENÇÃO: Perigo de choque. Desligue
o carregador da tomada de CA, antes
de proceder à limpeza. A sujidade e
massa lubrificante podem ser removidas
da parte exterior do carregador com
um pano ou uma escova macia, não
metálica. Não utilize água ou soluções
de limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Uma vez que os acessórios
que não sejam os disponibilizados
pela DEWALT não foram testados
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Utilize apenas lâminas de corte de metal DEWALT
de 140 mm (5-1/2") com um eixo de 20 mm.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
152
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as
num ecoponto. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
153
SUOMI
140 mm (5-1/2") 18 V LANGATON
METALLIPYÖRÖSAHA, DCS373
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Tekniset Tiedot
Jännite
Tyypit
Suurin lähtöteho
Joutokäyntinopeus
Terän halkaisija
Maksimileikkaussyvyys
Teräkeskiön halkaisija
Paino (ilman akkua)
W
min-1
mm
mm
m
kg
DCS373
18
1
460
3700
140
43
20
3,76
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(ääniteho vaihtelu)
VDC
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma)
EN 60745-standardin mukaisesti:
Tärinäpäästöarvo ah metallin leikkaus
ah,M=
m/s²
Vaihtelu K =
m/s²
Akkupakkaus
Akkutyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
VDC
Ah
kg
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Latausaika
min
Paino
kg
154
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
Varokkeet:
Eurooppa
230 V:n työkalut
10 A, verkkovirran varoke
3,1
1,5
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
VAC
30
(1,5 Ah:n
akkupakkaukset
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(3,0 Ah:n
akkupakkaukset)
0,49
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
70
(4,0 Ah:n
akkupakkaukset)
SUOMI
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
DCS373
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät
käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Saksa
24.12.2012
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen)
moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
155
SUOMI
e)
f)
Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
156
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Lataa akut vain valmistajan
määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle
akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon
riskin toista akkutyyppiä käytettäessä.
b) Käytä moottorikäyttöisten työkalujen
kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja
akkuja. Muunlaisten akkuyksiköiden
käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja
tulipalovaaran.
c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka
voivat muodostaa yhteyden toisesta
navasta toiseen. Oikosulku akun napojen
välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
SUOMI
d)
Väärän käsittelyn seurauksena neste
saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä
kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut
vahingossa kosketukseen nesteen kanssa,
huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä
joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin
puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa
ihoärsytystä tai palovammoja.
6) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
Turvallisuusohjeet kaikille sahoille
a)
VAARA: Pidä kädet poissa
leikkausalueelta ja terästä. Tartu toisella
kädellä apukahvasta tai moottorikotelosta.
Jos tartut sahaan molemmin käsin, ne eivät
pääse koskettamaan terää.
b) Älä kurota työkappaleen alle. Suojus ei suojaa
terältä työkappaleen alapuolella.
c) Säädä leikkaussyvyys työkappaleen
paksuuden mukaan. Työstökappaleen
alapuolella pitäisi näkyä vähemmän kuin yhden
hampaan mitta.
d) Leikattavaa kappaletta ei koskaan saa
pitää käsissä tai jalkojen päällä. Kiinnitä
työkappale tukevalle alustalle. On tärkeää
tukea työkappale oikein, jotta voitaisiin
minimoida kehon vaarantuminen, terän
juuttuminen kiinni tai hallinnan menettäminen.
e) Tartu kiinni koneen eristetyistä
tartuntapinnoista, jos leikattaessa on vaara
osua piilossa oleviin johtoihin. Kosketus
jännitteelliseen johtoon tekee myös työkalun
näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi, ja ne
aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle.
f) Halkaisutyössä tulee aina käyttää
halkaisuohjainta tai ohjauskiskoa. Se antaa
tarkemman leikkauksen ja vähentää terän
kiinnijuuttumisvaaraa.
g) Käytä aina oikean kokoisia teriä, joissa
on oikean muotoinen keskus (vinoneliö
tai pyöreä). Jos terä ei vastaa sahan
asennuskiinnikkeitä, terä pyörii epäkeskeisesti
aiheuttaen hallinnan menetyksen.
h) Älä koskaan käytät vahingoittunutta tai
vääränlaista terän aluslevyä tai pulttia. Terän
aluslevyt ja pultti on suunniteltu tälle sahalle
parasta suorituskykyä ja turvallista käyttöä
silmällä pitäen.
Lisäturvallisuusohjeet
TAKAISKUN SYYT JA EHKÄISEMINEN
– Takaisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä
tarttuu kiinni tai on kohdistettu väärin,
jolloin saha nousee hallitsemattomasti ylös
työkappaleesta käyttäjää kohti;
– Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni uurrokseen,
terä pysähtyy ja moottorin reaktio heittää sahan
nopeasti takaisin käyttäjää kohti;
– Jos terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän
takaosan hampaat voivat kaivautua puun
yläpintaan ja aiheuttaa terän nousemisen ylös
uurroksesta ja sahan hyppäämisen takaisin
käyttäjää kohti.
Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta käytöstä
ja/tai vääristä työmenetelmistä tai työolosuhteista,
jotka voidaan välttää seuraavilla varotoimenpiteillä:
a) Pidä sahasta tiukasti kiinni molemmin
käsin ja kohdista käsivarret vastustamaan
takaiskuvoimia. Pidä vartalo
jommallakummalla puolella terää, ei linjassa
terän kanssa. Takaisku voi saada sahan
hyppäämään takaisin, mutta käyttäjä voi hallita
takaiskun voimaa ottamalla huomioon oikeat
varotoimet.
b) Kun terä on juuttunut kiinni tai leikkaaminen
jostakin syystä keskeytyy, vapauta liipaisin ja
pidä sahaa liikkumattomana työstettävässä
materiaalissa, kunnes terä on täysin
pysähtynyt. Älä koskaan yritä irrottaa sahaa
työstettävästä materiaalista tai vetää sitä
taaksepäin terän liikkuessa, koska tällöin voi
syntyä takaisku. Tutki terän juuttumisen syy ja
suorita korjaustoimenpiteet.
c) Kun käynnistät sahan uudelleen
työkappaleessa, keskitä terä uurtoon
ja varmista, etteivät hampaat ole kiinni
materiaalissa. Jos terä on juuttunut kiinni, se
saattaa lähteä nousemaan ylös tai iskeä taakse
työkappaleesta, kun saha käynnistetään.
d) Tue isot levyt terän juuttumisen ja takaiskun
vaaran vähentämiseksi. Suuret paneelit
pyrkivät taipumaan omasta painostaan.
Aseta tuki levyn alle molemmin puolin lähelle
leikkauslinjaa ja lähelle levyn reunaa.
e) Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä.
Teroittamattomat tai väärin asetetut terät tekevät
kapean uurron, mikä aiheuttaa liiallista kitkaa,
terän takertumista ja takaiskuja.
f) Teräsyvyyden ja -viistouden säätö- ja
lukitusvipujen tulee olla tiukasti kiinni ennen
leikkaamiseen ryhtymistä. Jos terän säätö
siirtyy leikkauksen aikana, se voi aiheuttaa
kiinnijuuttumisen ja takaiskun.
157
SUOMI
g) Ole erityisen varovainen sahatessa olemassa
oleviin seiniin tai muihin umpinaisiin alueisiin.
Esiin tunkeutuva terä voi kohdata vastuksen,
joka aiheuttaa takaiskun.
Alasuojuksen turvaohjeet
a) Tarkista ennen jokaista käyttöä, että alempi
suojus sulkeutuu moitteettomasti. Älä käytä
sahaa, jos alempi suojus ei liiku vapaasti ja
sulkeudu välittömästi. Älä koskaan purista
tai sido alempaa suojusta auki-asentoon.
Jos saha tahattomasti putoaa lattiaan,
saattaa alempi suojus taipua. Nosta suojusta
nostovivulla ja varmista, että suojus liikkuu
vapaasti, eikä kosketa sahanterää tai muita osia
missään sahauskulmassa.
b) Tarkista alemman suojuksen jousen toiminta.
Anna huoltaa saha, jos alempi suojus
tai jousi ei toimi moitteettomasti. Alempi
suojus saattaa toimia jäykkäliikkeisesti johtuen
vioittuneista osista, tahmeista kerrostumista tai
lastukasaantumista.
c) Avaa alempi suojus käsin vain
erikoisissa sahauksissa, kuten “uppo- ja
kulmasahauksissa”. Avaa alempi suojus
nostovivulla, ja päästä se vapaaksi heti, kun
sahanterä on uponnut työkappaleeseen.
Kaikissa muissa sahaustöissä alemman
suojuksen tulee toimia automaattisesti.
d) Älä aseta sahaa työpenkille tai lattialle,
ellei alempi suojus peitä sahanterää.
Suojaamaton jälkikäyvä sahanterä kuljettaa
sahaa taaksepäin ja sahaa kaiken, mikä osuu
sen tielle. Ota huomioon, että kestää vähän
aikaa ennen kuin sahanterä pysähtyy, virran
katkaisun jälkeen.
HUOMAA: Vaikka yllä olevat tiedot viittaavat
puuhun, tätä sahaa tulee käyttää vain metallin
leikkaamiseen. Takaisinisku voi tapahtua metallia
leikatessa.
Lisäturvaohjeita pyörösahoille
• Älä käytä hiomapyöriä tai -teriä.
• Älä käytä vettä syöttäviä liitososia.
• Älä yritä leikata ruostumatonta terästä,
raudoitustankoa, kovetattua tai
lämpökäsiteltyä terästä, valurautaa,
kivimateriaalia tai tuntemattomia
materiaaleja.
• Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä
tapaa kiinnittää ja tukea työkappale
tukevalle alustalle. Työn pitäminen käsin tai
vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa johtaa
kontrollin menetykseen.
158
• Pidä vartalo jommalla kummalla puolella
terää, ei linjassa sahanterän kanssa.
TAKAISINISKU voi aiheuttaa sahan iskeytymisen
taaksepäin (ks. Takaisiniskun syyt ja
varotoimenpiteet sekä TAKAISINISKU).
• Ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
• Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi
aiheuttaa kuulon menetyksen.
• Käytä pölysuojainta. Pölyhiukkasille
altistuminen voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja
mahdollisen vamman.
• Älä käytä teriä, joiden läpimitta on
suositeltua suurempi tai pienempi. Katso
tarkemmat terien ominaisuudet teknisistä
tiedoista. Käytä ainoastaan tässä oppaassa
määritettyjä teriä, jotka noudattavat standardia
EN 847-1.
• Kun pyörösahaa ei käytetä, aseta
se vakaalle alustalle kenkäpuoli
alaspäin paikkaan, jossa se ei aiheuta
kompastumis- tai putoamisvaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akut, seisovat pystyssä
akun varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
pyörösahoja:
– pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen
aiheuttamat vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– kuulon heikkeneminen
– sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
– pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
SUOMI
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI [KUVA (FIG.) 1]
Päivämääräkoodi (u) on merkitty kotelon
pintaan laitteen ja akun väliin. Se sisältää myös
valmistusvuoden.
Esimerkki:
2013 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DCB105akkulaturille.
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
lataa vain ladattavia DEWALT akkuja.
Muut akkutyypit voivat ylikuumentua
ja puhjeta ja aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja. Älä lataa akkuja,
joita ei voi ladata uudelleen.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa
kun laturi on liitetty tehosyöttöön,
vieras materiaali voi aiheuttaa laturin
oikosulun. Johtavat materiaalit kuten,
mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly,
metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio
tai muu metallipartikkeleiden
kasaantuma, tulee pitää poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä,
kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota
laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö
voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Kun laturia käytetään ulkotilassa, aseta se
aina kuivaan paikkaan ja käytä ulkokäyttöön
sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun
sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun
vaaraa.
• Älä tuki laturin tuuletusaikkoja. Tuuletusaukot
sijaitsevat laturin yläosassa ja sivuilla. Sijoita
laturi pois lämpölähteiden läheltä.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DCB105-laturilla voidaan ladata 10,8 V, 14,4 V ja
18 V -litiumioniakkuja (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB180, DCB181,
DCB182 ja DCB183).
Tämä laturi ei vaadi säätöä ja sen käyttö on
suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun
irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
159
SUOMI
1. Yhdistä laturi sopivaa 230 V pistorasiaan ennen
kuin laitat siihen akun.
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään
akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko
latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu
nopeaksi, vaikka akku lämpenesi.
2. Aseta akku (i) laturiin ja varmista, että se on
hyvin paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen)
merkkivalo vilkkuu jatkuvasti ilmoittaen, että
latausprosessi on alkanut.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Lataaminen (kuva 2)
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
x
lataaminen
––
täyteen ladattu
–––––––––––––––––
liian kuumaa tai kylmää
akkua ei ladata
ongelma akussa
tai laturissa
ongelma
virransyötössä
––
––
––
Pakkauksen akkua ei ole ladattu täyteen. Ennen
akun ja akkulaturin käyttämistä tulee alla olevat
turvallisuusohjeet lukea ja annettuja latausohjeita
noudattaa.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai höyryt.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
–– • –– • –– • –– •
• Lataa akkuyksiköt vain määritetyillä DEWALT
latureilla.
••••••••••••
• ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
•• •• •• •• •• ••
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
Tämä laturi ei lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa
viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku
testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma
tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun
saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila
on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti.
Tämä ominaisuus pidentää akun ikää.
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos
näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes
se on ladattu täyteen.
160
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
• Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku on ladattu täyteen
ennen käyttöä.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystä varten.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
SUOMI
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
Akkua ladataan.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
Akku on ladattu.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
x
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
Ongelma akussa tai laturissa.
Ongelma virransyötössä.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
Käytä vain DEWALT-akkuja. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Akkuyksikkö
AKKUTYYPPI
Lataa vain lämpötilassa 4–40 °C.
DCS373 toimii 18 voltin akuilla.
DCB180, DCB181, DCB182 tai DCB183 -akkuja
voidaan käyttää. Katso lisätietoa kohdasta Tekniset
tiedot.
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Säilytyssuositukset
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden
lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia
kuvakkeita:
Lataa Litium-ioniakkuja.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä
tiedoissa.
Käytettäväksi vain ulkona.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Langaton metallipyörösaha
1 30-hampaan terä
1 Kuusiokulma-avain
2 Litiumioniakut (M2-mallit)
1 Säilytyskotelo
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
1 Laturi
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
161
SUOMI
HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu
N-malliin.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
VAROITUS: Älä uppoleikkaa tai leikkaa
taskuja tällä sahalla.
IKKUNA (KUVA. 1)
VAROITUS: Älä käytä sahaa, jos
ikkuna on vaurioitunut tai puuttuu.
Jos ikkuna on vaurioitunut tai se
puuttuu, anna valtuutetun huoltopalvelun
huoltaa saha. Jos sahaa käytetään ilman
ikkunaa, metallisiruja voi lentää suojan
läpi ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1, 4–6)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
HUOMIO: Älä käytä öljyä tai
leikkausnesteitä metallisahalla. Älä
käytä puhdistusnesteitä ikkunan
puhdistamiseen. Puhdistusnesteet,
leikkausnesteet tai öljyt voivat vaurioittaa
ikkunan muovia ja vaikuttaa negatiivisesti
sahan käyttöturvallisuuteen.
a. Liipaisukytkin
b. Liipaisukytkimen vapautuspainike
c. Syvyyden säätövipu
d. Karan lukituspainike
e. Uurroksen osoitin
g. Alasuojus
Sahassa on ikkuna (j) yläsuojan puolella. Käyttäjä
pystyy näkemään leikattavan materiaalin
leikkauslinjan kyseisen ikkunan kautta.
h. Alasuojuksen taakse vedettävä kahva
SAHAKENKÄ (KUVA 1)
f. Terän kiristysruuvi
i. Akku
n. Pääkahva
Sahakengän (k) etuosassa on uurroksen osoitin (e),
jonka avulla käyttäjä voi liu’uttaa sahaa leikkauslinjoja
pitkin. Kun leikkauslinja kohdistetaan kengän
edessä olevaan rakoon ja se keskitetään muutettua
V-muotoista uurroksen osoitinta käyttäen, käyttäjä
voi pitää terän leikkauslinjassa. Jos leikkauslinja
näkyy uurroksen osoittimen ohuimmasta kohdasta,
terä siirtyy suoraan leikkauslinjan yli.
o. Lisäkahva
TYÖVALO
p. Tasomittarin painike (kuva 4)
Sahassa on työvalo, joka syttyy liipaisukytkintä
painaessa. Valo sammuu automaattisesti 20
sekunnin kuluttua liipaisukytkimen vapauttamisesta.
Jos liipaisukytkintä pidetään alhaalla, työvalo jää
päälle.
j. Ikkuna
k. Kenkä
l. Kuusiokulma-avain
m. Akun vapautuspainike
q. Sisäkiristimen aluslaatta (kuva 5, 6)
r. Ulkoisen kiristimen aluslaatta (kuva 5, 6)
s. Sahan kara (kuva 5, 6)
t. Terä (kuva 5, 6)
KÄYTTÖTARKOITUS
Tämä metallipyörösaha on tarkoitettu ammattilaisten
käyttöön kevyiden metallilevyjen ja pienien
metallimuotojen leikkaamiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Tämä metallipyörösaha on ammattimainen
sähkötyökalu. ÄLÄ anna lasten koskea laitteeseen.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
162
HUOMAA: Työvalot on tarkoitettu välittömän
työpinnan valaisuun eikä niitä ole tarkoitettu
käytettäväksi taskulamppuna.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle
jännitteelle. Tarkista aina, että akkupakkauksen
jännite vastaa tehokilvessä annettua arvoa. Tarkista
myös, että laturin jännite vastaa verkkojännitettä.
DEWALT-laturi on kaksoiseristetty
EN 60335 -standardin mukaisesti; siksi
siinä ei tarvita maadoitusjohtoa.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava
DEWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
SUOMI
Jatkojohdon käyttö
Jatkojohtoa ei tule käyttää, ellei se ole aivan
välttämätöntä. Käytä hyväksyttyä jatkojohtoa,
joka soveltuu laturin syöttötehoon (katso tekniset
tiedot). Johtimen pienin sallittu koko on 1 mm2;
suurin sallittu pituus on 30 m.
Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DEWALT-akkupakkauksia ja -latureita.
Akun asentaminen
ja poistaminen työkalusta (kuva 3)
HUOMAUTUS: Parhaiden tuloksien
saavuttamiseksi on varmistettava, että akku on
ladattu täyteen. Valo sammuu, kun akku on täysin
purkautunut. Varoitusta ei ole.
AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1. Kohdista akku (i) kahvan sisällä oleviin kiskoihin
(kuva 3).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin
paikoillaan laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina akun vapautuspainiketta (m) ja vedä akku
ulos työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassa kuvataan.
TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 4)
Joissakin DEWALT-akuissa on tasomittari, jossa
on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot
osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä
tasomittarin painiketta (p) alhaalla. Jokin kolme
vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran
taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason
ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
Liipaisukytkin (kuva 1)
VAROITUS: Tässä työkalussa ei ole
mahdollisuutta lukita liipaisukytkintä
ON-asentoon, eikä sitä saa lukita
ON-asentoon millään muulla tavoin.
Sahaa säädetään liipaisukytkimellä (a) ja
lukituksen vapautuspainikkeella (b). Lukituksen
vapautuspainiketta tulee painaa, jotta saha voidaan
kytkeä päälle liipaisukytkimellä. Kun liipaisukytkin
vapautetaan, saha sammuu.
Terien vaihtaminen (kuva 1, 5–7)
TERÄN ASENTAMINEN
1. Aseta sisäkiristimen aluslaatta (q) sahan karaan
(s) suuri tasainen pinta terään päin osoittaen
(kuva 5, 6).
2. Siirrä terän alasuojaa (g) taaksepäin ja aseta
sahan karan terä (t) sisäkiristimen aluslaattaa
(q) vasten varmistaen, että terä kiertää oikeaan
suuntaan (sahanterässä oleva kiertosuunnan
nuoli ja hampaiden on osoitettava samaan
suuntaan kuin sahan kiertosuunta). Älä oleta,
että terän painettu teksti osoittaa aina sinuun
päin, kun se on oikein asennettu. Kun terän
alasuoja siirretään taakse terän asentamiseksi,
tarkista terän alasuojan kunto ja toiminta sen
virheettömän toiminnan varmistamiseksi.
Varmista, että suojus liikkuu vapaasti
koskettamatta terää tai mitään muuta osaa
missään kulmassa tai leikkaussyvyydessä.
3. Aseta ulkoisen kiristimen aluslaatta (r) sahan
karaan (s) suuri tasainen pinta terää (t) vasten
viistepuoli ulospäin.
4. Kierrä terän lukitusruuvi (f) sahan karaan käsin.
(Ruuvissa on vasemmanpuoleiset kierteet ja sitä
tulee kääntää vastapäivään sen kiristämiseksi.
Katso nuoli kuvassa 7A.)
5. Paina karan lukituspainiketta (d) sahan karaa
kääntäessä kuusiokulma-avaimella (l, kuva 1),
kunnes karan lukitus lukittuu ja terä pysähtyy.
6. Kiristä terän kiristysruuvi tiukkaan kuusiokulmaavaimella.
HUOMAUTUS: Älä koskaan kytke
karan lukitusta päälle sahan ollessa
käydessä, tai yrittäessä pysäyttää
työkalua. Älä koskaan käännä sahaa,
kun karan lukitus on päällä. Saha voi
vaurioitua vakavasti.
TERÄN VAIHTAMINEN
1. Löysää terän lukitusruuvia (f) painamalla karan
lukituspainiketta (d) ja kääntämällä sahan karaa
(s) kuusiokulma-avaimella (l), kunnes karan
lukitus kytkeytyy ja terä pysähtyy. Kun karan
163
SUOMI
lukitus on päällä, käännä terän lukitusruuvia
myötäpäivään kuusiokulma-avaimella. (Ruuvissa
on vasemmanpuoleiset kierteet ja sitä tulee
kääntää myötäpäivään sen löysäämiseksi. Katso
nuoli kuvassa 7B.)
2. Poista terän lukitusruuvi (f) ja ulkoisen kiristimen
aluslaatta (r). Poista vanha terä.
3. Puhdista mahdolliset metallisirut/lastut, jotka
ovat voineet kertyä suojaan tai kiristimen
aluslaatan alueelle ja tarkista alasuojan kunti ja
toiminta edellä mainittujen ohjeiden mukaan. Älä
voitele tätä aluetta.
4. Valitse oikea terä käyttötarkoituksen mukaan
(ks. Terät). Käytä aina oikean kokoisia teriä
(halkaisijaltaan), joissa on oikean kokoinen
ja muotoinen keskusreikä sahan karan
asentamiseen. Varmista aina, että sahanterän
suositeltu maksiminopeus (kierr./min) on
sahan nopeuden (kierr./min) mukainen tai sitä
suurempi.
5. Noudata kohtien 2 - 6 ohjeita osiossa Terän
asentaminen ja varmista, että terä kiertää
oikeaan suuntaan.
ALEMPI TERÄSUOJUS
VAROITUS: joissakin käyttöolosuhteissa
metallisiruja voi jäädä kiinni alasuojuksen
pintoihin, jolloin alasuojus hankaa
yläsuojukseen. Tarkista alasuojuksen
toiminta ennen jokaista käyttökertaa ja
poista mahdolliset kiinni jääneet sirut.
VAROITUS: Terän alasuojus on
turvalaite, joka vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa. Älä
koskaan käytä sahaa, jos alasuojus
puuttuu, on vaurioitunut, asennettu
virheellisesti tai ei toimi oikein.
Älä luota terän alasuojuksen
suojaan kaikissa tilanteissa.
Turvallisuutesi riippuu seuraavien
varoituksien ja varotoimenpiteiden
noudattamisesta sekä sahan
oikeaoppisesta käytöstä. Tarkista
terän alasuojuksen virheetön
sulkeutuminen ennen jokaista
käyttökertaa osion Pyörösahojen
lisäturvaohjeet ohjeiden mukaisesti.
Jos terän alasuojus puuttuu tai
toimii virheellisesti, saha tulee
huoltaa ennen sen käyttöä.
Tuotteen turvallisuuden ja
luotettavuuden takaamiseksi
tuotteen korjaamisen, huollon ja
säädön saa suorittaa valtuutettu
huoltopalvelu tai muu pätevä
huolto-organisaatio samanlaisia
varaosia käyttäen.
164
TERÄT
VAROITUS: Käytä aina suojalaseja
silmävamman minimoimiseksi.
Karbidi on kovaa, mutta murenevaa
materiaalia. Työstökappaleessa olevat
vieraat esineet, kuten johdot tai naulat,
voivat aiheuttaa terien halkeamisen
tai rikkoutumisen. Käytä sahaa
ainoastaan silloin, kun sahanterän suoja
on paikoillaan. Asenna terä tiukasti
kiertämällä ennen käyttämistä, ja käytä
aina puhdasta ja terävää terää.
Terä
Halkaisija Hampaat
Sovellus
DT1212-QZ 140 mm
30
Yleiskäyttöinen
(5-1/2")
rautametallin
leikkaaminen
Mikäli tarvitset lisätietoa teristä, ota yhteyttä
paikalliseen DEWALT-jälleenmyyjään.
TAKAISINISKU
Takaisinisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä
tarttuu kiinni tai on kohdistettu väärin, jolloin saha
nousee hallitsemattomasti ylös työkappaleesta
käyttäjää kohti. Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni
uurrokseen, terä pysähtyy ja moottorin reaktio
heittää sahan nopeasti takaisin käyttäjää kohti. Jos
terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän takaosan
hampaat voivat kaivautua materiaalin yläpintaan
ja aiheuttaa terän nousemisen ylös uurroksesta ja
sahan hyppäämisen takaisin käyttäjää kohti.
Takaisinisku tapahtuu todennäköisemmin
seuraavissa tilanteissa.
1. VIRHEELLINEN TYÖKAPPALEEN
TUKEMINEN
A. Leikatun palan painuminen tai virheellinen
nosto voi aiheuttaa terän kiinnittymisen ja
johtaa takaisiniskuun (kuva 9).
B. Jos materiaalia leikataan tukien sitä vain
ulkoisista päistä, saha voi iskeytyä takaisin.
Sahatessa materiaali painuu, uurros
sulkeutuu ja terä kiinnittyy (kuva 9).
C. Jos materiaalin ulokekannatettu tai
ulokepala leikataan pois alhaalta ylöspäin
pystysuuntaan, takaisinisku voi aiheutua.
Putoava kappale voi puristaa terää.
D. Pitkien kapeiden kaistaleiden leikkaaminen
voi aiheuttaa takaisiniskun. Leikattava kaistale
voi painua tai vääntyä ja sulkea uurroksen ja
puristaa terää.
E. Kun alasuojusta painetaan leikattavan
materiaalin pinnan alapuolelle, käyttäjän
hallinta vähenee väliaikaisesti. Saha voi
nousta osittain ulos leikkauskohdasta, jolloin
terän vääntymisen riski on suurempi.
SUOMI
2. VIRHEELLINEN SAHAN SYVYYSASETUS
Tehokkaimman leikkauksen suorittamiseksi
terän tulee tulla ulos ainoastaan yhden hampaan
verran kuten kuvassa 8. Tämän avulla kenkä
voi tukea terää ja minimoida materiaalin
vääntymisen ja puristumisen. Katso osio
Syvyyden säätö.
3. TERÄN VÄÄNTYMINEN (VIRHEELLINEN
KOHDISTUS LEIKKAUKSEEN)
A. Jos leikkauskohtaa painetaan kovemmin,
terä voi vääntyä.
B. Jos sahaa yritetään kääntää
leikkauskohdassa (merkittyyn linjaan takaisin
siirtymiseksi), terä voi vääntyä.
C. Jos käyttäjä kurkottelee tai käyttää sahaa
heikolla kehon tasapainolla, terä voi vääntyä.
D. Jos käden otetta tai kehon asentoa
käytetään leikkauksen aikana, terä voi
vääntyä.
E. Jos sahaa siirretään taaksepäin terän
irrottamiseksi, se voi vääntyä.
4. TYLSIEN TAI LIKAISTEN TERIEN KÄYTTÖ
Tylsät terät aiheuttavat sahan suuremman
kuormittumisen. Sen kompensoimiseksi
käyttäjä painaa yleensä kovemmin, jolloin
laite kuormittuu enemmän ja terä voi vääntyä
helpommin uurroksessa. Kuluneissa terissä voi
olla myös riittämätön rungon välys, joka lisää
kiinni jäämisen ja suuremman kuormituksen
vaaraa.
5. LEIKKAAMISEN UUDELLEEN
ALOITTAMINEN TERÄN HAMPAIDEN
OLLESSA KIINNI MATERIAALISSA
Sahan täydellinen käyttönopeus on saavutettava
ennen leikkauksen aloittamista tai leikkauksen
uudelleen aloittamista, kun laite on pysäytetty
terän ollessa uurroksessa. Ellei näin tehdä,
seurauksena voi olla laitteen pysähtyminen tai
takaisinisku.
Kaikki muut tilanteet, joissa tapahtuu terän
puristuminen, kiinni jääminen, taittuminen
tai virheellinen kohdistus, voivat aiheuttaa
takaisiniskun. Katso takaisiniskun vaaraa vähentäviä
menettelytapoja ja tekniikoita kohdista Kaikkien
sahojen lisäturvaohjeet ja Terät.
Syvyyden säätö (kuva 8)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Metallisahassa on ohjauskenkä, jonka avulla käyttäjä
voi asettaa leikkaussyvyyden. Tehokkaimman
leikkauksen saavuttamiseksi tulee syvyyden
säädin asettaa niin, että yksi terän hammas on
leikattavan materiaalin alapuolella. Välimatka on
hampaan päästä hammasvälin alaosaan hampaan
etuosassa. Tämä pitää terän kitkan minimaalisena,
poistaa metallisirut leikkauskohdasta ja mahdollistaa
viileämmän ja nopeamman sahauksen sekä
vähentää takaisiniskun vaaraa.
LEIKKAUSSYVYYDEN SÄÄTÄMINEN
1. Aseta leikattava materiaali terän viereen kuvan
mukaisesti.
2. Huomaa, miten paljon hammasta tulee näkyviin
materiaalin yli.
3. Löysää syvyyden säätövipua (c) ja siirrä kenkää
leikkaussyvyyden muuttamiseksi.
4. Kiristä syvyyden säätövipu tiukasti.
Työkappaletuki (kuva 9)
METALLIPELTIEN LEIKKAAMINEN
Kuva 9 osoittaa oikeaoppisen ja virheellisen tavan
tukea suurta levyä. Takaisiniskun välttämiseksi
materiaalia tulee tukea leikkauskohdan läheltä. Älä
tue sitä kaukana leikkauskohdasta. Jos materiaalia
tuetaan kaukana leikkauskohdasta, terä taittuu ja se
aiheuttaa takaisiniskun. Ohuita kaitaleita leikatessa
tulee terää pitää vähintään 1/2" (noin 13 mm) päässä
materiaalin reunasta. Kaistaleet voivat taittua ja
aiheuttaa takaisiniskun sekä lisätä henkilövahingon
riskiä.
SUORAKULMAISEN METALLIKAPPALEEN LEIKKAAMINEN
Kiinnitä leikattava materiaali työpöytään tai muuhun
työtasoon yllä olevan kuvan mukaisesti.
Sahaaminen (kuva 10, 11)
1. Pidä sahaa tiukasti molemmilla käsillä. Kuva 10
osoittaa oikeaoppisen käden asennon. Pidä
keho leikkauslinjan toisella puolella. Tämä suojaa
sinut mahdolliselta takaisiniskun aiheuttamalta
henkilövammalta.
2. Kun leikkaat suorakulmaisten metallikappaleiden
päitä, aseta kengän laajin osa materiaalin
osaan, joka on kiinnitetty työpöytään tai muuhun
tukeen, sitä ei saa kiinnittää materiaalin osaan,
joka putoaa leikkauksen aikana.
3. Paina liipaisukytkintä ja anna sahan saavuttaa
täysi nopeus ennen kuin terä koskettaa
leikattavaan materiaaliin (kuva 11).
165
SUOMI
4. Paina sahaa eteenpäin nopeudella, jolloin terä
leikkaa vaivatta.
5. Kun lopetat leikkauksen, vapauta liipaisukytkin
ja anna terän pysähtyä ennen sahan nostamista
työkappaleesta. Kun nostat sahan, suojus
sulkeutuu automaattisesti terän alapuolelle.
LEIKKAUKSEN KORJAAMINEN
Jos leikkaus poistuu leikkauslinjasta, älä yritä siirtää
sitä takaisin voimalla. Voimalla suoritettu korjaus voi
pysäyttää sahan ja aiheuttaa takaisiniskun. Vapauta
sen sijaan kytkin ja anna terän pysähtyä kokonaan.
Siirrä saha sitten pois leikkauskohdasta. Käynnistä
saha uudelleen ja aseta se takaisin leikkauskohtaan
haluttua leikkauslinjaa pitkin.
HUOMIO: Älä leikkaa pultteja
metallisahalla. Se voi vahingoittaa sahaa
ja aiheuttaa henkilövahingon.
Terän käyttöiän maksimoiminen
Toimi seuraavasti terän käyttöiän maksimoimiseksi:
• Älä paina terää voimalla metallin läpi. Sahan on
leikattava omalla tahdilla ja pysyvällä nopeudella.
• Vaihda terät, kun sahan painaminen leikkauksen
läpi on vaikeampaa, kun moottori kuormittuu tai
kun terään muodostuu liikaa lämpöä.
• Pidä sahan perusta tiukasti metallia vasten
leikkauksen aikana.
• Jos leikkaamasi metalli tärisee tai heiluu, kiinnitä
materiaali mahdollisimman lähelle leikkausta ja
laske leikkausnopeutta.
KÄYTTÖ
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä aina kunnollisia,
henkilökohtaisia kuulosuojia.
Joissakin olosuhteissa ja pitkittyneen
käytön aikana laitteen melu voi vaikuttaa
kuulon menetykseen.
Käyttöohjeet
VAROITUS:
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
asiaa koskevia säädöksiä.
• Varmista, että sahattava materiaali on
kiinnitetty turvallisesti paikalleen.
166
• Kohdista työkaluun vain kevyt
paine äläkä kohdista sivupainetta
sahanterään. Työskentele
mahdollisuuksien mukaan siten,
että sahakenkä on painettuna
työstettävää kappaletta vasten. Tämä
ehkäisee terän vaurioitumisen ja
estää työkalun nykimisen ja tärinän.
• Vältä ylikuormitusta.
• Anna terän liikkua vapaasti
muutaman sekunnin ajan ennen
sahauksen aloitusta.
Käsien oikea asento (kuva 10)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Oikeaoppinen käden asento edellyttää, että yksi käsi
on pääkahvassa (n) ja toinen käsi lisäkahvassa (o)
kuten kuvassa 10 sahan ohjaamiseksi oikein.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se
toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Jatkuva ja
asianmukainen toiminta riippuu laitteeseen tehdyistä
huolloista ja säännöllisestä puhdistuksesta.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Ikkunan vaihtaminen (kuva 1)
VAROITUS: Älä käytä sahaa, jos
ikkuna on vaurioitunut tai puuttuu.
Jos ikkuna on vaurioitunut tai se
puuttuu, anna valtuutetun huoltopalvelun
huoltaa saha. Jos sahaa käytetään ilman
ikkunaa, metallisiruja voi lentää suojan
läpi ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Ikkunan (j) saa vaihtaa vain valtuutettu DEWALThuoltopalvelu.
HUOMIO: Älä käytä puhdistusnesteitä
ikkunaan sen huurtumisen ja sahan
käyttöturvallisuuden heikentymisen
välttämiseksi. Poista kertynyt pöly
paineilmalla ikkunan sisältä. Käytä
turvalaseja tämän toimenpiteen aikana.
SUOMI
Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole
mitään huollettavia osia.
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
Käytä vain metallin leikkaukseen tarkoitettuja
140 mm (5-1/2”) DEWALT-teriä, joissa on 20 mm:n
kara.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
laitteesta.
• Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Vie
ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
167
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
168
SVENSKA
140 mm (5-1/2") 18 V SLADDLÖS
METALLCIRKELSÅG, DCS373
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN 60745 och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas
för en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna
representerar verktygets
huvudtillämpningar. Om verktyget
används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
underhållet, kan vibrationsemissionen
vara annorlunda. Detta kan betydligt
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
Tekniska Data
Spänning
Type r
Max. uteffekt
Varvtal obelastad
Klingdiameter
Maximalt skärdjup
Håldiameter
Vikt (utan batteripaket)
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS373
18
1
460
3700
140
43
20
3,76
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
VDC
Vibration, totalvärden (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet
med EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah metallsågning
ah,M =
m/s²
3,1
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
VDC
Ah
kg
Laddare
Elnätets spänning
Batterityp
Ung. laddningstid
min
Vikt
kg
DCB180
Li-jon
18
3,0
0,64
VAC
30
(1,5 Ah batteripaket)
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibration bör också ta med i
beräkningen de tider när verktyget
stängs eller när den kör men inte utför
något arbete. Det kan betydligt reducera
mängden vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda maskinskötaren från
effekterna av vibration som att
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisering av
arbetssättet.
Säkringar:
Europa
DCB181
Li-jon
18
1,5
0,35
230 V verktyg
DCB182
Li-jon
18
4,0
0,61
DCB105
230 V
Li-jon
55
(3,0 Ah batteripaket)
0,49
10 ampere, elnät
DCB183
Li-jon
18
2,0
0,40
70
(4.0 Ah batteripaket)
169
SVENSKA
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver
allvarlighetsnivån för varje signalord. Var god läs
handboken och uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EG-deklaration om
överensstämmelse
MASKINDIREKTIV
DCS373
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC och 2011/65/EU. För mer
information, var god kontakta DEWALT på följande
adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
170
Horst Grossmann
Vice Verkställande Direktor, Teknik och
Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
24.12.2012
VARNING: Läs bruksanvisningen för
att minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närheten av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
åstadkommer gnistor som kan antända
damm och gaser.
c) Håll barn och åskådare på avstånd när
elverktyget används. Distraktioner kan få
dig att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget.
Håll sladden borta från hetta, olja, vassa
SVENSKA
e)
f)
kanter och rörliga maskindelar. En skadad
eller tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk
stöt.
Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
(residual current device, RCD) användas.
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
c) Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
d) Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
e) Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
f) Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hår,
kläder och handskar borta från rörliga
maskindelar. Löst hängande kläder, smycken
och långt hår kan fastna i rörliga maskindelar.
g) Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
c) Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
d) Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
e) Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
f) Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Ladda enbart med laddare som
specificerats av tillverkaren. En laddare
som är lämplig för en typ av batteripaket kan
orsaka brandfara om den används med ett
annat batteripaket.
b) Använd elverktyg enbart med batteripaket
som är speciellt avsedda för verktyget.
Användande av annat batteripaket kan
medföra risk för skada och brand.
c) När batteripaket inte används bör det
hållas borta från andra metallföremål
som gem, slantar, nycklar, spikar, skruvar
och andra små metallföremål som kan
skapa kontakt mellan de två polerna.
Kortslutning mellan batteriets poler kan
orsaka brännskada eller brand.
171
SVENSKA
d)
Under olämpliga förhållanden kan vätska
spruta ut från batteriet. Undvik kontakt.
Vid oavsiktlig kontakt, spola med vatten.
Om vätskan kommer i kontakt med
ögonen, sök också läkarhjälp. Vätska som
sprutar ur batteriet kan orsaka sveda och
brännskador.
6) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
Säkerhetsinstruktioner för alla sågar
a)
FARA: Håll händerna borta från
sågområdet och klingan. Håll den andra
handen på hjälphandtaget eller motorhuset.
Om du håller sågen med båda händerna kan
klingan inte komma åt att skada dem.
b) För inte ner händerna under arbetsstycket.
Skyddet kan inte skydda dig från klingan
nedanför arbetsstycket.
c) Justera sågningsdjupet så att det är
anpassat till arbetsstyckets tjocklek.
Mindre än en hel sågtand bör synas under
arbetsstycket.
d) Håll aldrig arbetsstycket som sågas
med händerna eller över benen. Fäst
arbetsstycket vid ett stadigt underlag. Det
är viktigt att arbetsstycket stöds ordentligt för
att minimera risken för kroppsskada, att klingan
fastnar eller att du förlorar kontrollen.
e) Håll elverktyget i de isolerade greppsytorna
när du utför arbete där skärverktyget kan
komma i kontakt med dolda elledningar.
Kontakt med en strömförande ledning kommer
att också göra elverktygets oskyddade
metalldelar strömförande och ge användaren en
elektrisk stöt.
f) Använd alltid parallellklyvanslag eller
riktskena vid klyvning. Det förbättrar snittets
precision och minskar risken för att klingan skall
fastna.
g) Använd alltid klingor av rätt storlek och
hjulaxelshålsform (diamant eller rund). Klingor
som inte passar sågens monteringsstycke
kommer att röra sig ojämnt och få dig att förlora
kontrollen.
h) Använd aldrig skadade eller felaktiga klingor,
mellanlägg eller skruvar. Klingans mellanlägg
och skruvar är speciellt utformade för din såg för
optimal funktion och användarsäkerhet.
172
Tillkommande Speciella
Säkerhetsföreskrifter
ORSAKER OCH FÖRHINDRANDE AV REKYL
– Rekyl är en plötslig reaktion då en sågklinga
som klämts fast, fastnat eller kommit ur led, och
som får en okontrollerad såg att lyftas upp och
ut ur arbetsstycket, i riktning mot användaren;
– Då klingan kläms fast eller fastnar ordentligt
genom att snittet sluts, stannar klingan och
motorreaktionen gör att maskingen snabbt drivs
bakåt mot användaren;
– Om klingan böjs eller kommer ur led i snittet,
kan tänderna på bakre delen av klingan gräva
sig in i den övre ytan på träet och få klingan
att klättra upp ur snittet och studsa bakåt mot
användaren.
Rekyl är ett resultat av felaktig användning av
verktyget och/eller felaktiga användningsprocedurer
eller -omständigheter och kan undvikas genom att
man vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder beskrivna
nedan:
a) Håll stadigt i sågen med båda händerna
och håll dina armar så att de kan motstå
rekylkraft. Ställ dig på endera sidan av
klingan, men aldrig i linje med klingan. Rekyl
kan få sågen att studsa bakåt, men rekylkraft
kan kontrolleras av användaren, om lämpliga
försiktighetsåtgärder vidtas.
b) Om skivan fastnar, eller om ett snitt avbryts
av någon orsak, skall avtryckaren släppas
och verktyget hållas orörligt i materialet tills
skivan helt har stannat. Försök aldrig att ta
ut sågen ur arbetsstycket eller att dra sågen
bakåt medan klingan är i rörelse, då det
kan orsaka rekyl. Undersök och vidta lämpliga
åtgärder för att avlägsna orsaken till att klingan
fastnar.
c) När du startar om en såg inne i ett
arbetsstycke, skall du centrera sågen i
snittet och kontrollera att sågtänderna inte
sitter fast i materialet. Om klingan sitter fast
kan den vandra uppåt eller orsaka rekyl från
arbetsstycket då sågen startas om.
d) Stora paneler skall stödas så att risken
för att bladet kläms fast och orsakar rekyl
minimeras. Stora paneler tenderar att svikta
av sin egen vikt. Stöd måste placeras under
panelen på båda sidor, nära skärlinjen och nära
kanten på panelen.
e) Använd inte oskarpa eller skadade klingor.
Oskarpa eller felaktigt positionerade klingor ger
trånga snitt, vilket orsakar stor friktion och att
klingan fastnar, samt rekyl.
SVENSKA
f) Låsningsreglage för klingdjup och fasvinkel
måste vara väl åtdragna och säkrade före
sågning. Om klingjusteringar rör sig under
sågning, kan det få klingan att fastna och orsaka
rekyl.
g) Var extra försiktig vid sågning in i befintliga
väggar eller andra dolda områden. Den
utstående klingan kan skära i föremål som kan
orsaka rekyl.
Nedre skyddets
säkerhetsinstruktioner
a) Kontrollera innan sågen används att
det undre klingskyddet stänger felfritt.
Sågen får inte tas i bruk om det undre
klingskyddet inte är fritt rörligt och inte
stängs omedelbart. Kläm eller bind inte
fast det undre klingskyddet i öppet läge.
Om sågen av misstag faller ner på golvet finns
risk att det undre klingskyddet deformeras.
Öppna klingskyddet med återdragningsspaken
och kontrollera att det är fritt rörligt och att det
vid alla snittvinklar och snittdjup varken berör
sågklingan eller andra delar.
b) Kontrollera funktionen på fjädern till det
undre klingskyddet. Låt sågen repareras
innan den tas i bruk om klingskyddet eller
fjädern inte fungerar felfritt. Skadade delar,
klibbiga avlagringar eller anhopning av spån kan
hindra det undre klingskyddets rörelse.
c) Öppna det undre klingskyddet för hand
endast vid speciella snitt som t.ex.
„insågning och vinkelsnitt”. Öppna det undre
klingskyddet med återdragningsspaken
och släpp den så fort sågklingan gått in i
arbetsstycket. Vid all annan sågning måste det
undre klingskyddet fungera automatiskt.
d) Se till att sågklingan skyddas av det undre
klingskyddet när sågen läggs bort på
arbetsbänk eller golv. En oskyddad och
roterande sågklinga förflyttar sågen bakåt och
kan såga allt som är i vägen. Beakta även
sågens eftergång.
OBSERVERA: Även om ovanstående information
refererar till trä skall endast denna såg användas för
att såga metall. Rekyl kan uppstå vid sågning av
metall.
Ytterligare specifika
säkerhetsinstruktioner för
cirkelsågar
• Använd inte slipskivor eller klingor.
• Försök inte att kapa rostfritt stål, förstärkta
balkar. härdat eller värmebehandlat stål,
gjutjärn, murverk eller okänt material
• Använd klämmor eller något annat praktiskt
sätt att stödja arbetsstycket mot ett stabilt
underlag. Att hålla arbetet för hand eller mot
kroppen är instabilt och kan göra att du förlorar
kontrollen.
• Håll kroppen placerad på någon sida av
klingan men inte i linje med sågklingan.
REKYL kan göra att sågen hoppar bakåt
(seOrsaker och operatörs förebyggande av
rekyler och REKYLER).
• Luftöppningarna täcker ofta rörliga delar och
bör undvikas. Lösa kläder, smycken eller långt
hår kan fastna i rörliga delar.
• Bär hörselskydd. Att utsättas för buller, kan ge
hörselskada.
• Använd ansiktsmask. Dammexponering kan
orsaka andningssvårigheter och möjlig skada.
• Använd inte klingor med större eller mindre
diameter än rekommenderat. Se tekniska
data för information om rätt sågkapacitet.
Använd enbart sågklingor som specificeras i
den här bruksanvisningen och som är tillverkade
i enlighet med EN 847-1.
• När den inte används, placera cirkelsågen
på sidan på en stabil yta, skosidan nedåt,
där den inte utgör en fara att någon
snubblar eller faller. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet
men lätt kan vältas.
Inneboende risker
Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av cirkelsågar.
– Personskador orsakade av att vidröra verktygets
roterande eller heta delar
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning.
– Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
– Hälsorisker orsakade av inandning av damm
som uppstår vid arbete med trä.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
• Använd inte vattenmatningstillsatser.
173
SVENSKA
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
Datumkoden (u), som också inkluderar
tillverkningsåret, finns tryckt på ytan på den kåpa
som bildar monteringsskarven mellan verktyget och
batteriet.
Exempel:
2013 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual
innehåller viktiga säkerhets- och driftsinstruktioner för
DCB105 batteriladdare.
• Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
VARNING: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DEWALT laddningsbara batteripaket.
Andra typer av batterier kan överhettas
och brista vilket kan resultera i
personskador och egendomsskador.
Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
SE UPP: Barn bör övervakas för
att garantera att de inte leker med
apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget
kan den kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat
till, slipdamm, metallspån, stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
174
• Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av DEWALT
laddningsbara batterier. All annan användning
kan resultera i barndrisk, elektriska stötar eller
död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när
laddaren kopplas ur. Detta kommer att minska
risken för skador på den elektriska kontakten
och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen går
på den, snubblar på den eller att det på
annat sätt riskerar att skadas eller påfrestas.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
• När en laddare hanteras utomhus, gör
detta alltid på en torr plats och använd
en förlängningssladd som är avsedd för
utomhusbruk. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken
för elektrisk stöt.
• Blockera inte ventilationsöppningarna
på laddaren. Ventilationsöppningarna
är placerade ovanpå och på sidorna av
laddaren. Placera laddaren undan från alla heta
källor.
• Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt — byt ut dem omedelbart.
• Använd inte laddaren om den utsatts för
skarpa stötar, tappats eller skadats på annat
sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter.
• Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
• Om strömsladden skadas måste den bytas
omedelbart at tillverkaren, dess serviceombud
eller liknande kvalificerad person för att förhindra
alla faror.
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den
regörs. Detta kommer att minska risken för
elektriska stötar. Borttagning av batteripaketet
kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
• Laddaren är konstruerad för att arbeta med
standard 230V hushållsström. Försök inte att
använda någon annan spänning. Detta gäller
inte för billaddaren.
SVENSKA
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Het/kall paketfördröjning
Laddare
DCB105 laddaren accepterar 10,8 V, 14,4 V och
18 V Li-jon (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB180, DCB181, DCB182
och DCB183) batteripaket.
Dessa laddare kräver inga inställningar och är
skapade för att vara så enkla som möjligt att
hantera.
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett
elektroniskt skyddsystem som kommer att skydda
batteriet mot överladdning, överhettning eller kraftig
urladdning.
Laddningsprocedur (fig. 2)
1. Koppla in laddaren i lämpligt 230 V uttag innan
batteripaketet sätts i.
2. Sätt i batteripaketet (i) i laddaren, se till att
paketet är helt isatt i laddaren. Den röda (laddar)
lampan börjar blinka kontinuerligt för att indikera
att laddningsprocessen har startat.
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
OBSERVERA: För att garantera maximal prestanda
och livslängd för Li-jon batterier bör batteripaketet
laddas fullt innan första användning.
Laddningsprocedur
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
x
––
––
laddar
––
helt uppladdat
––––––––––––––––––––
het/kall paketfördröjning
problem paket eller
laddare
–– •
••••••••••••••
problem strömledning
•• •• •• •• •• •• ••
–– • –– •
När laddaren upptäcker ett batteri som är för
varmt eller för kallt, startar den automatiskt en het/
kall paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen
tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Därefter växlar laddaren automatiskt till paketets
laddningsläge. Denna funktion garanterar maximal
livslängd för batteriet.
––
–– •
Denna laddare kommer inte att ladda ett felaktigt
batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller
genom att visa blinkmönster för problempaket eller
laddare.
OBSERVERA: Detta kan också betyda att det är
problem med en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren
och batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det
om det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om
detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till
dess det är full-laddat.
Ett kallt batteripaket kommer att ladda med
ungefär halva hastigheten mot ett varmt batteri.
Batteripaketet kommer att laddas med en lägre
hastighet genom hela laddningscykeln och kommer
inte att återgå till maximal laddningshastighet även
om batteriet blir varmt.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte fulladdat direkt från kartongen.
Innan batteripaketet och laddaren används, läs
igenom säkerhetsinstruktionena nedan och följ
laddningsproceduren som anges.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda inte eller använd batteripaketet i
explosiv atmosfär, såsom i närheten av
brännbara vätskor, gaser eller damm.
Isättning och borttagning av batteripaketet från
laddaren kan antända dammet eller ångorna.
• Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren.
Modifiera inte batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare då batteripaketet kan brista och
orsaka allvarliga personskador.
• Ladda endast batteripaketet i därför avsedd
DEWALT laddare.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
• Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40 °C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
• För bästa resultat se till att batteripaketet är
fulladdat innan det används.
175
SVENSKA
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
eller skadats på något annat sätt (t.ex.
genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera
i elektriska stötar eller dödsfall av
elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för
återvinning.
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
OBSERVERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Som tillägg till de piktografier som används i
denna handbok visar etiketterna på laddaren och
batteripaketet följande piktografier:
Läs instruktionshandbok före användning.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
Batteriladdning.
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
Batteriet laddat.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Batteripaket
Het/kall paketfördröjning.
x
Problem med paket eller laddare.
Problem med strömledning.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Använd endast med DEWALTs
batteripaket, andra kan spricka och
orsaka personskada och skador.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart
byts ut.
BATTERITYP
DCS373 arbetar med 18 volt batteripaket.
Ladda endast mellan 4 °C och 40 °C.
DCB180, DCB181, DCB182 eller DCB183
batteripaket kan användas. Se Tekniska data för
ytterligare information.
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn till miljön.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
176
Bränn inte batteripaketet.
SVENSKA
Laddar batteripaket med Li-jon.
q. Inre klämbricka (fig. 5, 6)
Se Tekniska data angående
laddningstid.
s. Sågspindel (fig. 5, 6)
r. Yttre klämbricka (fig. 5, 6)
Endast för användning inomhus.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Sladdlös Metallcirkelsåg
1 30 tandig klinga
1 Insexnyckel
2 Li-jon batteripaket (M2 modeller)
1 Förvaringslåda
1 Laddare
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
OBSERVERA: Batteripaket, laddare och
förvaringslåda medföljer inte med N-modeller.
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1, 4–6)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. Avtryckare
b. Låsknapp avtryckare
c. Djupinställningsspak
d. Spindellåsknapp
e. Sågindikator
f. Klingklämskruv
g. Undre skydd
h. Handtag, undre skydd
t. Klinga (fig. 5, 6)
AVSEDD ANVÄNDNING
Denna metallcirkelsåg är avsedd att användas
för professionell sågning av tunnplåt och små
metallkonstruktioner.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Denna metallcirkelsåg är ett professionellt elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Övervakning krävs när oerfarna användare använder
detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
VARNING: Gör inga insticks- eller
fördjupningskapningar med denna såg.
FÖNSTER (FIG. 1)
VARNING: Använd inte sågen med
skadat eller saknat siktfönster. Om
fönster är skadat eller skadat, lämna
sågen för service hos ett auktoriserat
servicecenter. Om sågen används utan
fönstret kan metallspån flyga genom
skyddet och orsaka personskador.
SE UPP: Använd inte olja eller
sågvätska med metallkapsågen.
Använd inte rengöringsvätskor
för att göra rent fönstret.
Rengöringsvätskor, sågningsvätskor eller
oljor kan skada plasten i fönstret och
påverka säkerhetshanteringen av sågen.
Sågen är utrustad med ett siktfönster (j) på sidan av
det övre skyddet. Detta fönster gör att användaren
kan se en såglinje på materialet som skall sågas.
i. Batteripaket
SÅGSKO (FIG. 1)
j. Siktfönster
Fronten på sågskon (k) har en sågindikator (e)
som gör att operatören kan glida med sågen
längs såglinjer. Rikta in såglinjen mot skåran på
framsidan av skon och centrera den med de
modifierade V-formade sågindikatorn vilket gör att
operatören kan hålla klingan i linje med såglinjen.
Om såglinjen är synlig genom den närmaste delen
av sågindikatorn kommer klingan att passera direkt
över såglinjen.
k. Sågfot
l. Insexnyckel
m. Batterilåsknapp
n. Huvudhandtag
o. Sidohandtag
p. Bränslemätarknapp (Fig. 4)
177
SVENSKA
ARBETSBELYSNING
Sågen är utrustad med en arbetsbelysning som
aktiveras när avtryckaren trycks in. Lampan kommer
automatiskt att stängas av 20 sekunder efter att
avtryckaren släppts. Om avtryckarknappen förblir
intryckt kommer arbetslampan förbli påslagen.
OBSERVERA: Arbetsbelysningen är till för belysning
av den direkta arbetsytan och är inte avsedd att
användas som ficklampa.
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter
fast i verktyget och se till att det inte lossnar.
BORTTAGNING AV BATTERIET FRÅN
VERKTYGSHANDTAGET.
1. Tryck på batterilåsknappen (m) och dra
med en fast rörelse batteripaketet bort från
verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i
laddningsavsnittet i denna manual.
Elsäkerhet
BRÄNSLEMÄTARE BATTERIPAKET (FIG. 4)
Den elektriska motorn har utformats enbart för
1 spänning. Kontrollera alltid att batteripaketets
spänning motsvarar spänningen på märkplåten.
Försäkra dig också om att laddarens spänning
motsvarar elnätets spänning.
Vissa DEWALT batteripaket inkluderar en
bränslemätare vilket består av tre gröna LED-lampor
som indikerar laddningsnivån som finns kvar i
batteripaketet.
Din DEWALT-laddare är dubbelisolerad
i enlighet med standard EN 60335 och
behöver därför inte en jordad sladd.
Om elsladden är skadad, måste den bytas ut
mot en specialgjord sladd, som finns att få från
DEWALTS serviceorganisation.
Användning av förlängningssladd
Förlängningssladd bör bara användas om det
är absolut nödvändigt. Använd en godkänd
förlängningssladd som är lämpad laddarens
elintag (se tekniska upplysningar). Minimum
ledningsstorlek är 1 mm2; maximal längd är 30 m.
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING! Använd enbart DEWALT
batteripaket och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (fig. 3)
OBSERVERA: För bästa resultat se till att
batteripaketet är fulladdat. Lampan stängs av utan
varning när batteriet är helt urladdat.
INSTALLATION AV BATTERIET I VERKTYGSHANDTAGET.
1. Rikta in batteripaketet (i) mot listerna inuti
verktyget handtag (fig. 3).
178
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll
kvar bränslemätarknappen (p). En kombination
av de tre LED-lamporna kommer att lysa för att
ange kvarvarande laddningsnivå. När laddningen i
batteriet är under den användbara gränsen kommer
inte bränslemätaren att lysa och batteriet behöver
laddas.
OBSERVERA: Bränslemätaren är endast
en indikering på laddning som finns kvar i
batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på
produktkomponenter, temperatur och
slutanvändarens användning.
Strömbrytare (fig. 1)
VARNING: Detta verktyg har
låsmöjlighet att låsa strömbrytaren i
ON-läget och bör aldrig låsas i ON-läge
på något annat sätt.
Sågen kontrolleras av en avtryckare (a) och en
låsknapp (b). Låsknappen måste tryckas in innan
avtryckaren kan starta sågen. När strömbrytaren
släpps stängs sågen av.
Byte av klinga (fig. 1, 5–7)
ATT INSTALLERA KLINGAN
1. Placera inre klämbrickan (q) på sågspindeln
(s) med den stora platta ytan riktad utåt mot
klingan (fig. 5, 6).
2. Dra tillbaka det nedre klingskyddet (g) och
placera klingan (t) på sågspindeln mot den
inre klämbrickan (q), se till att klingan roterar
i korrekt riktning (riktningen på pilen på
sågklingan och tänderna måste peka i samma
riktning som riktningen hos rotationspilen på
sågen). Förutsätt inte att skriften på klingan
alltid kommer att vara riktad mot dig vid korrekt
installation. När det nedre klingskyddet dras
SVENSKA
tillbaka för att installera klingan, kontrollera
tillståndet och funktionen hos det nedre
klingskyddet för att se till att det fungerar
ordentligt. Se till att det rör sig fritt och inte
touchar klingan eller andra delar i alla vinklar
och sågdjup.
NEDRE KLINGSKYDD
VARNING: Under vissa förhållanden vid
användning kan metallspån bäddas in
i ytan på den nedre skyddet och göra
att det nedre skyddet skaver mot det
övre skyddet. Kontrollera att det nedre
skyddet fungerar som det skall före
varje användning och ta bort eventuella
inbäddade spån.
3. Placera den yttre klämbrickan (r) på sågspindeln
(s) med en stora platta ytan mot klingan (t) med
den fasade sidan riktad utåt.
4. Gänga på klingans klämskruv (f) på sågspindeln
för hand. (Skruven är vänstergängad och måste
skruvas på moturs för att dras åt. Se pilen i
figur 7A.)
VARNING: Det nedre klingskyddet är
en säkerhetsfunktion som reducerar
risken för allvarliga personskador.
Använd aldrig sågen om det nedre
klingskyddet saknas, är skadat
eller inte fungerar korrekt. Lita
inte på att det nedre klingskyddet
alltid skyddar dig. Din säkerhet
beror på att alla varningar och
försiktighetsåtgärder följs samt att
sågen hanteras korrekt. Kontrollera
att det nedre klingskyddet
stänger ordentligt innan varje
användning såsom anges i Ytterligare
säkerhetsregler för cirkelsågar. Om
det nedre klingskyddet saknas eller
inte fungerar korrekt, lämna sågen
på service innan den används.
För att garantera produktens
säkerhet och pålitlighet skall alltid
reparationer och inställningar göras
av ett auktoriserat servicecenter
eller annan kvalificerad
serviceorganisation och att alltid
identiska reservdelar används.
5. Tryck in spindellåsknappen (d) medan
sågspindeln vrids med insexnyckeln (l, fig. 1)
tills spindellåset kopplas in och klingan slutar att
rotera.
6. Dra åt klingans klämskruv ordentligt med
insexnyckeln.
OBSERVERA: Aktivera aldrig
spindellåset medan sågen körs, eller
aktivera den för att stoppa verktyget.
Slå aldrig på sågen medan spindellåset
är aktiverat. Det kan resultera i allvarliga
skador på sågen.
ATT BYTA KLINGAN
1. För att lossa klingans klämskruv (f), tryck in
spindellåsknappen (d) och vrid på sågspindlen
(s) med insexnyckeln (l) tills spindellåset aktiveras
och klingan slutar att rotera. Med spindellåset
aktiverat vrid på klingans klämskruv medurs
med insexnyckeln. (Skruven är vänstergängad
och måste skruvas på medurs för att lossas. Se
pilen i figur 7B.)
KLINGAN
VARNING: För att minimera risken
för ögonskador skall alltid ögonskydd
användas. Karbid är ett hårt men sprött
material. Främmande föremål i ett
arbetsstycke såsom en ledning eller spik
kan göra att spetsen spricker eller bryts
av. Använd endast sågen när korrekt
sågklingskydd är monterat. Montera
klingan säkert med korrekt rotation
innan användning och använd alltid en
rent och vasst klinga.
2. Ta bort klingans klämskruv (f) och endast yttre
klämbrickan (r). Ta bort den gamla klingan.
3. Ta bort metallspån som kan ha samlats i
skyddet eller klämbrickområdet och kontrollera
tillstånd och funktion hos det nedre klingskyddet
såsom angivits tidigare. Smörj inte detta
område.
4. Välj korrekt klinga för arbetet (se Klingor).
Använd alltid klingor med korrekt storlek
(diameter) med korrekt storlek och form på
centrumhålet för montering på sågspindeln.
Se alltid till att den maximalt rekommenderade
hastigheten (rpm) på sågklingan stämmer
överens med eller överstiger hastigheten (rpm)
för sågen.
5. Följ steg 2 till 6 under Att installera klingan,
se till att klingan roterar i korrekt riktning.
Klinga
Diameter
DT1212-QZ 140 mm
(5-1/2")
Tänder
Användning
30
Allmänt syfte
järnmetallkapning
Om du behöver hjälp beträffande klingor kontakta
din lokala DEWALT återförsäljare.
179
SVENSKA
REKYL
Rekyl är en plötslig reaktion hos en sågklinga som
hakat upp sig, klämts fast eller är fel inriktad och
som leder till att sågen okontrollerat lyfts upp ur
arbetsstycket och kastas mot användaren. Om
sågklingan hakar upp sig eller kläms fast i sågspåret
som går ihop, kommer klingan att blockera varefter
motorkraften kastar sågen i riktning mot användaren.
Om klingan blir vridet eller felriktat i sågskåran kan
tänderna i bakkanten av klingan gräva sig in i övre
ytan av materialet och göra att klingan klättrar ut ur
sågskåran och hoppar bakåt mot operatören.
Rekyl sker troligtvis när något av följande
förhållanden uppstår.
1. FELAKTIGT STÖD FÖR ARBETSSTYCKET
A. Buktande eller felaktigt lyft av avkapad del
kan göra att klingan kläms fast vilket leder till
rekyl (fig. 9).
B. Sågning genom material som endast stöds i
ytterkanterna kan orsaka rekyl. Allt eftersom
materialet försvagas buktar det och stänger
sågspåret och klämmer fast klingan (fig. 9).
C. Kapning av en fribärande eller överskjutande
del av material nerifrån och upp i vertikal
riktning kan orsaka en rekyl. Den fallande
biten kan klämma fast klingan.
D. Kapning av långa smala remsor kan orsaka
rekyler. De avkapade remsorna kan bukta
eller vrida sig och stänga sågskåran och
klämma fast klingan.
E. Upphakning av det nedre skyddet på en yta
under materialet som kapas minskar tillfälligt
operatörens kontroll. Sågen kan delvis lyftas
ur kapningen och öka risken för att klingan
vrider sig.
2. FELAKTIG DJUPINSTÄLLNING AV
SÅGDJUP HOS SÅGEN
För att göra det mest effektiva kapnignen skall
klingan endast sticka ut tillräckligt långt för att
exponera en tand såsom visas i figur 8. Detta
gör att skon kan stödja klingan och minimera
vridning och klämning i materialet. Se sektionen
benämnd Djupinställning.
3. KLINGVRIDNING (FELAKTIG INRIKTNING I
SÅGNINGEN)
A. Hård påskjutning under sågning kan göra att
klingan vrider sig.
B. Försök att återföra sågen i sågningen
(försöka att få den tillbaka till den markerade
linjen) kan göra att klingan vrids.
C. Översträckning eller hantering av sågen med
dålig kroppskontroll (ur balans) kan resultera i
vridning av klingan.
180
D. Byte av handgrepp eller kroppsposition
under sågning kan resultera i vridning av
klingan.
E. Backning av sågen för att rensa klingan kan
leda till vridning.
4. ANVÄNDNING AV SLÖA ELLER SMUTSIGA
KLINGOR
Slöa klingor kan öka belastningen på sågen.
För att kompensera försöker oftast operatören
att skjuta på hårdare vilket ytterligare ökar
belastningen på enheten och gynnar vridning
av klingan i spåret. Slitna klingor kan också ger
otillräckligt kroppsspelrum vilket ökar risken för
kärvning och ökad belastning.
5. OMSTART AV SÅGNINGEN MED
KLINGANS TÄNDER FASTKLÄMDA I
MATERIALET
Sågen bör nå full driftshastighet innan en
kapning startas eller återstartas efter att
enheten stoppats med klingan i spåret. Om så
ej görs kan det resultera i den fastnar eller det
blir en rekyl.
Alla andra förhållanden som kan resultera i klämning,
kärvning, vridning eller fel inriktning hos klingan
kan orsaka rekyler. Se sektionerna Ytterligare
säkerhetsinstruktioner för alla sågar och
Klingor för procedurer och tekniker som kommer
att minimera att rekyler uppstår.
Djupinställning (fig. 8)
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Metallkapsågen är utrustad med en ledad sko
som gör att operatören kan ställa in sågdjupet. För
mest effektiv kapning ställ in djupet så att en tand
hos klingan sticker ut under materialet som skall
kapas. Detta avstånd är från spetsen på tanden till
underkanten av djupet framför tanden. Detta håller
klingfriktionen på ett minimum, tar bort metallspån
från sågningen vilket resulterar i en svalare och
snabbare sågning och reducerar risken för rekyler.
STÄLL IN SÅGDJUPET.
1. Lägg ut den del av materialet som skall kapas
längs klingan såsom visas.
2. Notera hur många tänder som sticker ut under
materialet.
3. Lossa djupinställningsspaken (c) och flytta skon
för att ändra sågdjupet.
SVENSKA
4. Dra åt djupinställningsspaken.
Stöd av arbetsstycket (fig. 9)
KAPNING AV METALLPLÅT
Figur 9 visar korrekt och felaktigt sätt att stödja
stora plåtar. För att undvika rekyler, stöd materialet
nära kapningen. Stöd inte bort från kapningen. Om
material stöds bort från kapningen kommer det att
klämma klingan och orsaka rekyler. Vid kapning av
tunna remsor, håll klinga minst 13 mm från kanten
av materialet. Tunna remsor kan klämma och orsaka
rekyler och öka risken för personskador.
KAPNING AV REKTANGULÄRA METALLSTYCKEN
Kläm fast materialet som du planerar att kapa på
en arbetsbänk eller på annan arbetsyta såsom visas
ovan.
Sågning (fig. 10, 11)
1. Håll fast sågen säkert med båda händerna.
Figur 10 visar lämplig handposition. Håll
kroppen på ena sidan av den linje som du
kapar efter. Detta kommer att skydda dig från
skador relaterat till rekyler.
2. Vid kapning av änden på ett rektangulärt
metallstycke. placera den bredaste delen av
skon på den del av materialet som sitter fast
på arbetsbänken eller annat stöd, inte på den
del av materialet som kommer att falla ned när
kapningen gjorts.
3. Tryck in avtryckaren och låt sågen nå full
hastighet innan klingan kommer i kontakt med
materialet som skall kapas (fig. 11).
4. Skjut sågen framåt med en hastighet som låter
klingan kapa utan kraftpåverkan.
5. När kapningen är klar, släpp avtryckaren och låt
klingan stanna innan sågen lyfts från arbetet.
När du lyfter upp sågen kommer skyddet
automatiskt att stängas under klingan.
RÄTTA TILL EN KAPNING
Skulle sågningen börja lämna såglinjen, försök
inte att tvinga tillbaka den. Tvingad korrigering kan
klämma fast sågen och orsaka rekyler. Släpp istället
avtryckare och låt klingan stanna helt och hållet.
Backa sedan ut med sågen från kapningen. Starta
om sågen om återgå till sågningen och följ den
önskade såglinjen.
SE UPP: Såga inte genom bultar med
metallkapsågen. Skada på sågen och
personskada kan uppstå.
Maximal klinglivslängd
För att öka klingans livslängd, följ dessa
tillämpningar:
• Tvinga inte klingan genom metallen. Sågen
måste såga i egen takt och med en konstant
hastighet.
• Byt klingan när det inte längre är lätt att skjuta
sågen genom sågningen, när motorn är
ansträngd eller när klingan blir mycket het.
• Håll basen på sågen fast mot metallen som du
kapar.
• Om metallen som du kapar vibrerar eller skakar,
kläm fast materialet så nära kapstället som
möjligt och minska kaphastigheten.
ANVÄNDNING
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd alltid ordentligt
hörselskydd. Under vissa
omständigheter och längre perioder
av användning, kan buller från den här
produkten bidra till hörselskador.
Bruksanvisning
VARNING:
• Lakttag alltid säkerhetsföreskrifter och
gällande regler.
• Se till at materialet som ska sågas
sitter ordentligt fastsatt.
• Pressa bara lätt med verktyget
mot arbetsstycket och pressa inte
mot sidorna av sågbladet. Arbeta
om möjligt med sågfoten tryckt
mot arbetsstycket. Det hindrar att
sågbladet skadas och att verktyget
rycker och vibrerar.
• Undvik överbelastning.
• Låt sågbladet löpa fritt under några
sekunder före du börjar såga.
Korrekt Handplacering (fig. 10)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
181
SVENSKA
Korrekt handplacering kräver ena handen på
huvudhandtaget (n) och den andra handen på
sidohandtaget (o) såsom visas i figur 10, för att styra
sågen korrekt.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimalt underhåll. Fortsatt
tillfredsställande drift beror på rätt verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Byte av siktfönster (fig. 1)
VARNING: Använd inte sågen med
skadat eller saknat siktfönster. Om
fönster är skadat eller skadat, lämna
sågen för service hos ett auktoriserat
servicecenter. Om sågen används utan
fönstret kan metallspån flyga genom
skyddet och orsaka personskador.
Siktfönstret (j) måste bytas av ett auktoriserat
DEWALT servicecenter.
SE UPP: Använd inte rengöringsvätska
på siktfönstret för att undvika att de
fördunklas och påverkar en säker
hantering av sågen. Använd tryckluft för
att ta bort samlat damm från insidan av
siktfönstret. Använd skyddsglasögon
när detta görs.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara. Det
finns inga servicebara delar på insidan.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
Rengöring
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför
denna procedur.
182
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för
rengöring av de delar som inte är av
metall. Kemikalierna kan försvaga
materialet i de här delarna. Använd en
trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma in
i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTION FÖR LADDARE
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Dra
ut laddaren ur eluttaget före rengöring.
Smuts och flott kan avlägsnas
från laddarens utsida med hjälp av
trasa eller mjuk borste som inte är
av metall. Använd inte vatten eller
rengöringsmedel.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
Använd endast 140 mm (5-1/2") DEWALT
metallsågklingor med 20 mm axlar.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
SVENSKA
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
• Li-jon celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en
återvinningsstation. De insamlade batteripaketen
kommer att återvinnas eller avyttras korrekt.
183
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
184
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
140 mm (5-1/2") 18 V KABLOSUZ METAL
KESIM DAIRESEL TESTERE, DCS373
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
Tipler
VDC
Maks. güç çıkışı
DCS373
18
1
W
460
Yüksüz hızı
Bıçak çapı
min-1
3700
mm
140
Maksimum kesim derinliği
mm
43
Bıçak deliği
mm
20
kg
3,76
LPA (ses basıncı)
dB(A)
78
KPA (ses basıncı belirsizliği)
dB(A)
3
LWA (ses gücü)
dB(A)
89
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
3
Ağırlık (akü hariç)
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah metal kesme
ah,M =
m/s²
Belirsizlik değeri K =
m/s²
Akü
Akü tipi
3,1
1,5
u bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya
bakımı kötü yapılırsa, titreşim emisyonu
değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak
için belirtilen ek güvenlik önlemleri alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Sigortalar:
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Voltaj
VDC
18
18
18
18
Kapasite
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
Ağırlık
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
Şarj Cihazı
Ana şebeke voltajı
DCB105
VAC
230 V
Akü tipi
Li-Ion
Yaklaşık şarj süresi
dak
Ağırlık
kg
30
(1,5 Ah akü)
55
(3,0 Ah akü)
70
(4,0 Ah akü)
0,49
185
TÜRKÇE
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT uygunluk beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DCS373
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan
bu ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1 ve
EN 60745-2-5 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC ve 2011/65/EU
Direktifi ile uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Almanya
24.12.2012
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
186
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRIK GÜVENLIĞI
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
TÜRKÇE
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETLERIN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) ŞARJLI ALETLERIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir
şarj cihazı başka tipte bir aküyü şarj etmek
için kullanıldığında yangın riski yaratabilir.
b) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak
tanımlanmış akülerle kullanın. Başka
akülerin kullanılması yaralanma ve yangın
riskine yol açabilir.
187
TÜRKÇE
c) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk
para, anahtar, çivi, vida veya terminaller
arasında kontağa neden olabilecek
diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine
kısa devre yapılması yanıklara veya
yangına neden olabilir.
d) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı
sızıntısı yapabilir; sıvıya temas etmekten
kaçının. Kazara temas etmeniz halinde
suyla yıkayın. Sıvı, gözlerinize temas
ederse, ayrıca bir doktora başvurun.
Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) SERVIS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Tüm işlemler için güvenlik
talimatları
a)
b)
c)
d)
e)
f)
188
TEHLİKE: Ellerinizi kesme alanı ve
diskten uzak tutun. Diğer elinizi ilave
tutamak veya motor kapağı üzerinde
tutun. Bıçkıyı iki elinizle tutuyorsanız, diskle
kesilmeyebilirler.
Çalışma parçasının altına uzanmayın.
Kılavuz, sizi çalışma parçasının altındaki
diskten koruyamaz.
Kesme derinliğini çalışma parçasının
kalınlığına kadar ayarlayın. Çalışma
parçasının altından, disk dişlerinin
tamamından daha azı görünür olmalıdır.
Kesilmekte olan parçayı asla ellerinizde ve
ayaklarınızın arasında tutmayın. Çalışma
parçasını dengeli bir platform üzerinde
sabitleyin. Bedensel etkiye maruz kalma,
diskin dönüşünün engellenmesi veya kontrol
kaybını en aza indirgemek için işi desteklemek
önemlidir.
Kesme aletinin gizli kablolar ile temas
halinde olabileceği bir yerde çalışırken,
elektrikli aleti yalıtımlı kavrama
yüzeylerinden tutun. Bir “elektrikli” tel
ile temas edilmesi, aletin açıktaki metal
parçalarına da “elektrik” iletecek ve kullanan
kişiyi çarpacaktır.
Keserken, daima bir kesme çiti veya
düz kenar kılavuzu kullanın. Bu, kesimin
hassasiyetini artırır ve diskin dönüşünün
engellenmesi riskini azaltır.
g) Daima doğru boyutta ve mil delikli şekle
sahip (baklava şeklinde karşısında
yuvarlak) disk kullanın. Bıçkının montaj
donanımına uymayan diskler, kontrol kaybına
yol açacak şekilde düzgün olmayan biçimde
çalışacaktır.
h) Asla hasarlı veya hatalı disk rondelalarını
veya cıvatayı kullanmayın. Disk rondelaları
ve cıvatası, optimum çalışma performansı
ve güvenliği için bıçkınız için özel olarak
tasarlanmıştır.
İlave Özel Güvenlik Kuralları
GERI TEPME NEDENLERI VE OPERATÖRÜN
KORUNMASI
– Geri tepme, sıkışmış, engellenmiş veya yanlış
ayarlanmış bir bıçkı diskinin, kontrolden çıkan
bıçkının üzerinde çalışılan parçadan yukarı ve
dışa yükselerek operatöre doğru yönelmesine
yol açan, ani bir tepkidir;
– Disk sıkıştığında veya kapanan kertik
tarafından sıkıca engellendiğinde, diskin
hızı kesilir ve motor tepkimesi üniteyi aniden
operatöre doğru geri gelene kadar tahrik eder;
– Disk kesme sırasında burulur veya yanlış
hizalanırsa, diskin dişleri ve arka kenarı
tahtanın üst yüzeyine saplanıp diskin kertikten
dışarı ve operatöre doğru fırlamasına yol
açabilir.
Geri tepme, aletin yanlış kullanılması ve/veya
yanlış çalıştırma prosedürleri veya çalıştırma
şartları sonucu ortaya çıkar ve aşağıda verilen
önlemler alınarak engellenebilir:
a) Bıçkıyı her iki elinizle sıkıca kavrayın
ve kollarınızı geri tepme kuvvetlerine
dayanacak şekilde konumlandırın.
Bedeninizi disk ile aynı hizada değil, diskin
herhangi bir yanında konumlandırın. Geri
tepme bıçkının arkaya doğru fırlamasına yol
açabilir, ancak uygun önlemler alınırsa, geri
tepme kuvvetleri operatör tarafından kontrol
edilebilir.
b) Diskin dönüşü engellendiğinde ya da
herhangi bir nedenle kesime ara vermek
gerektiğinde tetiği serbest bırakın ve disk
tamamen duruncaya kadar üniteyi malzeme
içinde hareketsiz tutun. Asla üniteyi iş
parçasından çıkarmaya çalışmayın ya da
disk hareket ederken üniteyi geri çekmeyin
yoksa geri tepme olabilir. Diskin engellenme
TÜRKÇE
c)
d)
e)
f)
g)
nedenlerini ortadan kaldırmak için inceleme
yapın ve düzeltici önlemler alın.
Bir bıçkıyı bir çalışma parçası üzerinde
yeniden başlattığınızda, bıçkı diskini
kertikte ortalayın ve bıçkının dişlerinin
malzemeye girmediğini kontrol edin.
Disk dönüşü engelleniyorsa alet yeniden
başlatılırken kalkınabilir ya da geri tepebilir.
Diskin dönüşünün engellenmesi ve geri
tepme riskini en aza indirgemek için geniş
panelleri destekleyin. Büyük paneller kendi
ağırlıkları altında bükülme eğilimindedir.
Destek her iki kenardan, kesim hattının
yanında ve panelin kenarı yakınında panel
altına yerleştirilmelidir.
Kör veya hasarlı diskler kullanmayın.
Keskinleştirilmemiş veya uygun olmayan
biçimde ayarlanmış diskler, aşırı sürtünme,
diskin dönüşünün engellenmesi ve geri
tepmeye neden olan dar kertik oluşturur.
Disk derinliği ve şev ayarlama kilitleme
kolları, kesme yapılmadan önce sıkı ve
sabit olmalıdır. Kesme sırasında disk ayarı
kayarsa, bu diskin dönüşünün engellenmesi ve
geri tepmeye yol açabilir.
Mevcut duvar veya diğer kör alanlarda
kesim yaparken daha dikkatli olun. Çıkıntılı
disk, nesneleri geri tepmeye yol açacak
şekilde kesebili.
Alt Siper Güvenlik Talimatları
a) Her kullanımdan önce alt koruyucu kapağın
kusursuz biçimde kapanıp kapanmadığını
kontrol edin. Alt koruyucu kapak serbestçe
hareket etmiyorsa ve hemen kapanmıyorsa
testereyi kullanmayın. Alt koruyucu kapağı
açık konumda iken hiçbir zaman sıkmayın
veya yapıştırmayın. Testere yanlışlıkla yere
düşecek olursa, alt koruyucu kapak bükülebilir.
Koruyucu kapağı geri çekme kolu ile açın
ve serbest hareket edip etmediğini ve bütün
kesme açısı ve kesme derinliklerinde ne
testere bıçağına ne de diğer parçalara temas
edip etmediğini kontrol edin.
b) Alt koruyucu kapağın yayını kontrol
edin. Eğer alt koruyucu kapak ve yayı
kusursuz olarak çalışmıyorsa aletinizi
bakıma gönderin. Hasarlı parçalar, yapışkan
birikintiler veya talaş birikmeleri alt koruyucu
kapağın gecikmeli olarak işlev görmesine
neden olur.
c) Alt koruyucu kapağı elinizle sadece
“malzeme içine dalmalı veya açılı” kesme
gibi özel durumlarda açın. Alt koruyucu
kapağı geri çekme kolu ile açın ve testere
bıçağı malzeme içine girince serbest
bırakın. Bütün diğer kesme işlerinde alt
koruyucu kapak otomatik olarak çalışmalıdır.
d) Alt koruyucu kapak testere bıçağını
kapatmadığı sürece testereyi tezgaha veya
yere bırakmayın. Korunmayan ve serbest
dönüşteki testere bıçağı testereyi kesme
yönünün tersine hareket ettirir ve önüne gelen
malzemeyi keser.
Bu sırada testerenin serbest dönüş süresine
dikkat edin.
NOT: Yukarıdaki bilgiler ahşaba referans yapsa da
bu testere sadece metal kesmekte kullanılmalıdır.
Metal keserken geri tepme meydana gelebilir.
Dairesel Testereler için Özel
Ek Güvenlik Talimatları
• Aşındırma çarkı veya bıçağı kullanmayın.
• Su besleme ekleri kullanmayın.
• Paslanmaz çeliği, ribarı, sertleştirilmiş veya
ısıyla işlenmiş çeliği, dökme demiri, tuğla
duvarları veya bilinmeyen malzemeleri
kesmeye kalkışmayın.
• İş parçasını stabil bir yüzeye sabitlemek ve
desteklemek için kelepçe veya başka pratik
yöntemler kullanın. İş parçasını elle tutmak
veya vücudunuza dayamak dengesizliğe ve
kontrol kaybına neden olabilir.
• Gövdenizi bıçağın herhangi bir kenarında
tutun, ancak testerenin bıçağı ile hizalı
tutmayın. GERİ TEPME testerenin geriye
doğru zıplamasına neden olabilir (bkz.
Geri Tepmenin Nedenleri ve Operatörün
Önlenmesi ve GERİ TEPME).
• Havalandırma delikleri genellikle hareketli
parçaların üstünü örter ve bunlardan
kaçınılmalıdır. Bol elbiseler ve takılar veya
uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
• Kulak koruyucu kullanın. Gürültüye maruz
kalınması işitme kaybına neden olabilir.
• Bir toz maskesi takın. Toz parçacıklarına
maruz kalma, nefes alma güçlüğü ve olası
yaralanmaya yol açabilir.
• Önerilenden daha büyük veya küçük çapa
sahip diskler kullanmayın. Uygun kesme
kapasiteleri için, teknik verilere bakınız.
Yalnızca bu el kitabında belirtilen ve EN 847-1
ile uyumlu diskleri kullanın.
• Kullanılmadığında, dairesel testereyi ayak
tarafı aşağı gelecek şekilde, sarsılma veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı sabit
189
TÜRKÇE
bir yüzeye yerleştirin. Büyük akü paketlerine
sahip bazı aletler akü paketinin üzerinde dik
durabilir, ancak bunlar kolayca devrilebilir.
Diğer riskler
Aşağıdaki riskler daire testere kullanmanın özünde
mevcuttur:
– Aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
–
İşitme bozukluğu.
–
Aksesuar değiştirirken parmakların ezilme
tehlikesi.
–
Ahşap malzemeler üzerinde çalışırken
meydana gelen tozun yutulması sonucu
oluşan sağlık sorunları.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
•
Göz koruması kullanın.
•
TARIH KODU KONUMU [ŞEK. (FIGURE) 1]
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (u), alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
Örnek:
•
•
2013 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz, DCB105
şarj cihazları ile ilgili önemli güvenlik ve çalıştırma
talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
akünün ve üründe kullanılan akünün
üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
190
•
•
•
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, yalnızca DEWALT
şarjlı akü takımlarını şarj edin. Diğer tip
aküler aşırı ısınabilir ve yaralanmalara
veya maddi hasara neden olabilecek
şekilde patlayabilir. Yeniden şarj
edilemeyen aküleri şarj etmeyin.
DİKKAT: Cihazla oynamadıklarından
emin olmak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken,
yabancı maddeler tarafından kısa
devre yapılabilir. Bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla iletken nitelikteki
taşlama tozu, metal yongalar, çelik
yünü, alüminyum folyo veya metal
parçacık birikimi gibi yabancı maddeler
şarj cihazının yuvalarından uzak
tutulmalıdır. Yuvada akü yokken
şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini
temizlemeden önce çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN.
Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DEWALT şarjlı akülerini
şarj etmekten başka kullanımlar için
tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar yangın
veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan
değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik fişine
ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu
kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
Şarj cihazını açık ortamlarda çalıştırırken
her zaman kuru bir mekan sağlayın ve
açık havada kullanmaya uygun bir uzatma
kablosu kullanın. Açık havada kullanıma
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
uygun bir kablonun kullanılması elektrik
çarpması riskini azaltır.
Şarj cihazı üzerindeki havalandırma
yuvalarını tıkamayın. Havalandırma yuvaları
şarj cihazının üst ve yan kısımlarına
yerleştirilmiştir. Şarj cihazını herhangi bir ısı
kaynağından uzaktaki bir yere koyun.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın — bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde hasar
gördüyse çalıştırmayın. Yetkili bir servis
merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Güç kablosunun hasar görmesi halinde, kablo
herhangi bir tehlikenin önlenmesi için üretici,
servis temsilcisi veya benzer yetkili bir kişi
tarafından derhal değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan
önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Aküyü
çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V mesken elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Cihazı başka bir voltajla kullanmaya
çalışmayın. Bu araba şarj cihazı için geçerli
değildir.
TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DCB105 şarj cihazı 10,8 V, 14,4 V ve 18 V Li-On
(DCB121, DCB123 DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB180, DCB181, DCB182 ve DCB183)
akü takımları için uygundur.
Bu şarj cihazının ayara ihtiyacı yoktur
ve olabildiğince kolay çalıştırılmak üzere
tasarlanmıştır.
Şarj Etme (şek. 2)
1. Akü takımını takmadan önce şarj cihazını
230 V’lik uygun prize takın.
2. Akü (i) takımını şarj cihazına takın, paketin şarj
cihazına tamamen oturduğundan emin olun.
Sürekli yanıp sönen kırmızı (şarj) ışık, şarj
işleminin başladığını gösterir.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: Lityum iyon akülerden maksimum
performans almak ve akülerin kullanım ömrünü
uzatmak için, kullanmadan önce tam olarak şarj
edin.
Şarj İşlemi
A künün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
x
şarj oluyor
––
tamamen şarj oldu
–––––––––––––––––
sıcak/soğuk
akü gecikmesi
paket veya şarj
cihazında sorun
güç hattında
sorun
––
––
––
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••••
•• •• •• •• •• •• ••
Bu şarj cihazı arızalı bir akü takımını şarj
etmeyecektir. Şarj cihazı, ışığı geri çevirerek
veya paket ya da şarj sorunu yanıp sönme
şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı
olduğu anlamına da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve
akü takımını test edilmek üzere yetkili bir servis
merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya
tamamen boşalmadan koruyacak bir Elektronik
Koruma Sistemi ile birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu
durumla karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına
yerleştirin ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Soğuk bir akü takımı sıcak bir akü takımının
yarısı oranında şarj olacaktır. Akü takımı tüm
191
TÜRKÇE
şarj döngüsü boyunca daha yavaş bir hızda şarj
olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü takımı ambalajından çıkarıldığında tamamen
şarj edilmiş durumda değildir. Akü takımını ve şarj
cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını okuyun ve belirtilen şarj prosedürlerini
izleyin.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Akü takımını yanıcı sıvı, gaz ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Akü takımını
şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak
toz veya dumanları tutuşturabilir.
• Aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
akünün üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
• Akü takımlarını yalnızca belirtilen DEWALT şarj
cihazlarında şarj edin.
• Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °’C ye (105 °F)
ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı yerlerde
(yazın dış barakalar veya metal binalar gibi)
depolamayın veya kullanmayın.
• En iyi sonucu almak için, kullanmadan önce
akü takımının tamamen şarj edildiğinden emin
olun.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla
açmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj
cihazına takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya pakete hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya
üzerine basılmış) bir aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
çarpmasına yol açabilir. Hasarlı aküler
geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
192
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
AKÜ
AKÜ TIPI
DCS373, 18 volt batarya paketleriyle çalışır.
DCB180, DCB181, DCB182 veya DCB183 batarya
paketleri kullanılabilir. Daha fazla bilgi için Teknik
Veriler bölümüne bakın.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonucu
almak amacıyla tamamen şarj edilmiş bir akü
takımının şarj cihazının dışında kuru bir yerde
saklanması tavsiye edilir.
NOT: Akü takımları şarjları tamamen tükenmiş
halde saklanmamalıdırlar. Kullanılmadan önce akü
takımının yeniden şarj edilmesi gerekir.
TÜRKÇE
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak,
şarj cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde aşağıdakiler bulunmaktadır:
1 Kablosuz metal kesim dairesel testere
1 30 dişli bıçak
1 Altıgen anahtar
2 Li-İyon akü paketleri (M2 modelleri)
1 Alet Kutusu
1 Şarj cihazı
1 Kullanım kılavuzu\
Akü şarj oluyor.
Akü şarj oldu.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
x
Paket veya şarj cihazında sorun.
Güç hattında sorun.
1 Parça şeması
NOT: Akü takımları, şarj cihazları ve alet kutuları
N-modellerinde bulunmaz.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şek. 1, 4–6)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
a. Tetik düğmesi
Sadece DEWALT aküleri ile kullanın,
diğerleri patlayabilir ve kişisel yaralanma
ve hasara yol açabilir.
b. Tetik düğmesi kilit açma düğmesi
Suya maruz bırakmayın.
e. Kesim göstergesi
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
g. Alt siper
Sadece 4 °C ve 40 °C arasında şarj
edin.
c. Derinlik ayarlama kolu
d. Mil kilidi düğmesi
f. Bıçak kelepçe vidası
h. Alt siper hareket kolu
f. Batarya paketi
j. İzleme penceresi
Aküyü çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
k. Taban
l. Altıgen anahtar
m. Batarya serbest bırakma düğmesi
Aküyü ateşe atmayın.
Şarj cihazı, Li-Ion aküleri şarj eder.
Şarj süresi için Teknik veriler
bölümüne bakın.
Yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
n. Ana kol
o. Ana kol
p. Yakıt göstergesi düğmesi (Şek. 4)
q. İç kıskaç pulu (Şek. 5, 6)
r. Dış kıskaç pulu (Şek. 5, 6)
s. Testere mili (Şek. 5, 6)
t. Bıçak (Şek. 5, 6)
193
TÜRKÇE
KULLANIM AMACI
ÇALIŞMA IŞIĞI
Bu metal kesim dairesel testere, hafif ayar
metalleri ve küçük metal yapısal şekilleri kesen
profesyoneller tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
Testere, tetik düğmesine basıldığında devreye
giren bir çalışma lambasıyla donatılmıştır. Lamba,
tetik düğmesi bırakıldıktan sonra 20 saniye içinde
otomatik olarak kapanacaktır. Tetik düğmesi basılı
tutulursa çalışma lambası açık kalır.
ISLAK KOŞULLARDA veya yanıcı sıvı ya da
gazların mevcut olduğu ortamlarda kullanmayın.
Bu metal kesim dairesel testere profesyonel bir
elektrikli alettir. ÇOCUKLARIN aleti ellemesine
izin vermeyin. Bu alet deneyimsiz kullanıcılar
tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
UYARI: Bu testere ile dalma kesim ve
çukur kesim yapmayın.
PENCERE (ŞEK. 1)
UYARI: Testereyi zarar görmüş
veya eksik yan veya pencereyle
çalıştırmayın. Pencere zarar
görmüşse veya eksikse, testereyi
yetkilendirilmiş bir hizmet merkezinde
servise verin. Testere penceresiz
olarak çalıştırılırsa, metal parçalar
siperden uçabilir ve kişisel
yaralanmalara neden olabilir.
DIKKAT: Metal kesim testeresiyle
yağ veya kesme sıvısı kullanmayın.
Pencereyi temizlemek için
temizleme sıvıları kullanmayın.
Temizleme sıvıları, kesme sıvıları veya
yağlar penceredeki plastiğe zarar
verebilir, testerenin güvenli bir şekilde
çalıştırılmasına engel olabilir.
Testerenin üst siperinin yan tarafında pencere (j)
bulunmaktadır. Bu pencere, kullanıcıların kesilecek
olan malzeme üzerinde kesme hattını görmelerine
izin vermektedir.
TESTERE AYAĞI (ŞEK. 1)
Testere ayağının önünde (k) operatörün testereyi
kesme hatları boyunca kaydırmasına olanak
sağlayan kerf göstergesi (e) vardır. Kesme hattını
ayağın önündeki dişliyle hizalamak ve modifiye
edilmiş V şeklindeki kerf göstergesini kullanarak
ortalamak, operatörün bıçağı kesme hattına
uygun olarak kullanmasını sağlar. Kesme hattı
kerf göstergesinin en dar kısmından görünüyorsa,
bıçak kesme hattı üzerinden doğruca geçecektir.
194
NOT: Çalışma lambası, el feneri olarak kullanılması
için değil yakın çalışma yüzeyinin aydınlatması için
tasarlanmıştır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman akü voltajının, alet
etiketindeki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin. Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının ana şebeke
voltajı ile aynı olmasına dikkat edin.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (teknik
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve
şarj aletleri kullanın.
Batarya Paketinin Alete
Takılması ve Çıkarılması
(şek. 3)
NOT: En iyi sonucu almak için, kullanmadan
önce akü takımının tamamen şarj edildiğinden
emin olun. Akü tamamen boşaldığında ışık, uyarı
olmaksızın kapanacaktır.
TÜRKÇE
AKÜ PAKETINI ALETIN KOLUNA TAKMA
1. Batarya paketini (i) tutamağın içindeki raylarla
hizalayın (şek. 3).
2. Batarya paketini, alete tamamen oturana
kadar tutamağa doğru kaydırın ve raydan
çıkmadığından emin olun.
AKÜ PAKETINI ALETTEN ÇIKARMA
1. Batarya serbest bırakma düğmesine (m)
basın ve batarya paketini sıkıca çekerek aletin
kolundan çıkarın.
2. Akü paketini bu kılavuzun şarj cihazı kısmında
açıklandığı gibi şarj cihazına takın.
YAKIT GÖSTERGESI AKÜ GRUPLARI (ŞEK. 4)
Bazı DeWALT akü grupları, akü grubununda
kalan şarj seviyesini gösteren ve üç yeşil LED
lambasından oluşan bir yakıt göstergesi içerir.
Yakıt göstergesini çalıştırmak için yakış göstergesi
düğmesine (p) basın ve basılı tutun . Üç yeşil
LED lambasının bir kombinasyonu kalan şarj
seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki
şarj seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, yakıt
göstergesi yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Yakıt göstergesi sadece akü grubunda kalan
şarjın bir göstergesidir. Ürün bileşenleri, sıcaklık ve
son kullanıcı uygulamasına dayalı varyasyonlarına
tabi olan alet işlevselliğini göstermez.
Tetik Düğmesi (şek. 1)
UYARI: Bu alet tetik düğmesinin AÇIK
pozisyonda kilitlenmesini sağlamaz
ve bu düğme herhangi bir başka yolla
AÇIK olarak kilitlenmemelidir.
Testere, tetik düğmesi (a) ve kilit açma düğmesi
(b) tarafından kontrol edilmektedir. Tetik düğmesi
testereyi açmadan önce kilit açma düğmesine
basılmalıdır. Tetik düğmesinin serbest bırakılması
testereyi kapatır.
Bıçakların Değiştirilmesi
(şek. 1, 5–7)
BIÇAĞI TAKMAK İÇİN
1. İç kıskaç pulunu (q) testere milinin (s) üzerine,
büyük düz yüzey bıçağın dışına bakacak
şekilde yerleştirin (şek. 5, 6).
2. Alttaki bıçak siperini çekin (g) ve bıçağı (t)
testere milinin üzerine, iç kıskaç pulunun
karşısına yerleştirin (q), bıçağın doğru yönde
döneceğinden emin olun (testere bıçağı
üzerindeki dönüş okunun dönüş yönü ve
dişler, testerenin üzerindeki dönüş okunun
yönüyle aynı olmalıdır). Bıçağın üzerindeki
yazının, düzgün bir şekilde yerleştirildiğinde
her zaman size dönük olacağını farz etmeyin.
Bıçağı yerleştirmek için alttaki bıçak siperini
çekerken, düzgün bir şekilde çalıştığından
emin olmak için alttaki bıçak siperinin
durumunu ve çalışmasını kontrol edin.
Kesimin tüm açı ve derinliklerinde serbestçe
hareket ettiğinden, bıçak veya diğer parçalara
dokunmadığından emin olun.
3. Dış kıskaç pulunu (r) testere milinin (s)
üzerine, büyük düz yüzey bıçağın açılanan
kısmı (t) dışarıya bakacak şekilde yerleştirin.
4. Bıçak sıkıştırma vidasını (f) testere miline
elinizle takın. (Vidanın dişleri sol taraftadır
ve sıkıştırmak için saat yönünün tersine
çevirmeniz gerekmektedir. Şekil 7A’daki oka
bakın.)
5. Testere milini altıgen anahtarla döndürürken
(şek. 1) mil kilidi yerine oturana ve bıçak
dönmeyi bırakana kadar mili (l, şek.1) bastırın.
6. Sıkıştırma vidasını altıgen anahtarla iyice
sıkın.
İKAZ: Testere çalışırken,asla mil
kilidini takmayın veya aleti durdurmaya
çalışmayın. Mil kilidi kapalıyken asla
testereyi açık konuma getirmeyin.
Testereniz ciddi anlamda zarar
görecektir.
BIÇAĞI DEĞİŞTİRMEK İÇİN
1. Bıçak sıkıştırma vidasını gevşetmek için (f),
mil kilit düğmesine basın (d) ve testere milini
(s) altıgen anahtarla (l) mil kilidi oturana ve
bıçak dönmeyi bırakana kadar çevirin. Mil
kilidi kapalıyken, bıçak sıkıştırma vidasını
altıgen anahtarla saat yönünde döndürün.
(Vidanın dişleri sol taraftadır ve gevşetmek
için saat yönünde çevirmeniz gerekmektedir.
Şekil 7A’daki oka bakın.)
2. Sadece bıçak sıkıştırma vidasını (f) ve dış
kıskaç pulunu (r) çıkarın. Eski bıçağı çıkarın.
3. Siperde veya kıskaç mili alanında birikmiş olan
her türlü metal parçalarını/talaşlarını temizletin
ve daha önce de açıklandığı gibi, alt bıçak
siperinin durumunu ve çalışmasını kontrol
edin. Bu alanı yağlamayın.
195
TÜRKÇE
4. Uygulama için doğru bıçağı seçin (bkz.
Bıçaklar). Düzgün büyüklükte olan doğru
büyüklükte (çapta) bıçaklar kullanın ve testere
mili üzerine monte edilmek üzere merkezdeki
deliği şekillendirin. Testere bıçağında önerilen
maksimum hızın (rpm) testerenin hızını
karşıladığından veya aştığından (rpm) her
zaman emin olun.
5. Bıçağın doğru yönde döneceğinden emin
olmak için Bıçağı Takmak İçin, kısmında yer
alan 2-6. adımları takip edin.
ALT BIÇAK SİPERİ
UYARI: Bazı koşullar altında metal
parçalar alt siper yüzeyine takılabilir,
bunun olması da alt siperin üst sipere
sürtmesine sebep olur. Her kullanım
öncesinde alt siperin işlevini kontrol
edin ve sıkışan parçaları çıkarın.
UYARI: Alt bıçak siperi, ciddi
kişisel yaralanma riskini azaltan
bir güvenlik özelliğidir. Alt siper
kayıpsa, zarar görmüşse, yanlış
monte edilmişse veya düzgün bir
şekilde çalışmıyorsa, testereyi asla
kullanmayın. Sizi her durumda
koruması için alt bıçak mahfazasına
güvenmeyin. Güvenliğiniz aşağıdaki
tüm uyarılara ve önlemlere olduğu
kadar testerenin düzgün bir şekilde
kullanılmasına da bağlıdır. Dairesel
Testereler için Ek Güvenlik Önlemleri
bölümünde açıklandığı üzere,
her kullanımdan önce düzgün
bir kapanış için alt siperi kontrol
edin. Alt bıçak siperi kayıpsa veya
düzgün bir şekilde çalışmıyorsa,
testereyi kullanmadan önce servise
gönderin. Ürün güvenliğini ve
güvenilirliğini sağlamak için tamirat,
bakım ve ayarlama işlemleri,
yetkilendirilmiş bir servis merkezi
veya diğer yetkilendirilmiş servis
organizasyonu tarafından, her
zaman aynı parçalarla değiştirilmek
suretiyle gerçekleştirilmelidir.
BIÇAKLAR
UYARI: Gözünüze zarar gelme
riskini en aza indirmek için daima göz
koruyucu ekipman kullanın. Karbür sert
fakat kırılgan bir maddedir. Çalışılan
parça içindeki tel veya çivi gibi yabancı
196
maddeler uçların çatlamasına veya
kırılmasına sebep olabilir. Testereyi
yalnızca testerenin uygun bıçak siperi
yerinde bulunduğunda çalıştırın.
Kullanmadan önce bıçağı uygun
dönüşte sağlam bir şekilde monte edin
ve daima temiz, keskin bıçak kullanın.
Bıçak
Çap
Diş
Uygulama
DT1212-QZ
140 mm
(5-1/2")
30
Genel amaçlı
demir metal
kesici
Bıçaklarla ilgili yardıma ihtiyacınız olduğunda, yerel
DeWALT bayiniz ile temas kurun.
GERI TEPME
Geri tepme, sıkışan, yapışan ya da hizalanmayan
bir testere bıçağına karşı ani bir tepkidir ve
testerenin kontrolsüz bir şekilde iş parçasının
içinden fırlayarak operatöre savrulmasına neden
olur. Bıçak sıkıştığında ya da kesiğe yapıştığında,
bıçak durur ve motor tepkisi cihazı hızla operatöre
doğru savurur. Bıçak kesiğin içinde burkulur ya da
hizası bozulursa, bıçağın arka tarafındaki dişler
malzemenin üst yüzeyine saplanarak bıçağın
kesikten dışarı çıkmasına ve operatöre doğru
sıçramasına neden olabilir.
Geri tepmenin meydana gelme ihtimali, aşağıdaki
durumlardan herhangi birinin mevcut olması
halinde daha yüksektir.
1. İŞ PARÇASINA YANLIŞ DESTEK
A. Kesilen parçanın sarkması veya düzgün
olmayan bir şekilde kaldırılması, bıçağın
sıkışmasına ve geri tepmeye yol açmasına
neden olabilir (Şek. 9).
B. Sadece dış uçlarından desteklenen
malzemelerin kesilmesi, geri tepmeye
neden olabilir. Malzeme zayıfladıkça sarkar,
kerfi kapatır ve bıçağı sıkıştırır (Şek. 9).
C Kolonlarla desteklenmiş veya üstten sarkan
malzeme parçasının aşağıdan yukarıya
doğru dikey yönde kesilmesi, geri tepmeye
neden olabilir. Düşen kesme parçası bıçağı
sıkıştırabilir.
D. Uzun dar parçaların kesilmesi, geri tepmeye
neden olabilir. Kesme parçası sarkarak
veya burkularak kerfi kapatabilir ve bıçağı
sıkıştırabilir.
E. Alt siperin kesilmekte olan malzemenin
altındaki bir yüzeyde takılması,
operasyonun kontrolünü anında azaltır.
TÜRKÇE
Testere, kısmen kesiğin dışına kalkarak
bıçağın burkulması ihtimalini artırabilir.
2. TESTERE ÜZERİNDE KESİK AYARININ
YANLIŞ DERİNLİĞİ
En etkili kesiği yapmak için, Bıçak Şekil 8’de
gösterildiği gibi, dişi açıkta bırakmak için yeterli
mesafede dışarı çıkmış olmalıdır. Bu, ayağın
bıçağı desteklemesini sağlar ve malzemenin
burkulmasını ve sıkışmasını minimize eder.
DerinlikAyarlama başlıklı bölüme bakın.
3. BIÇAĞIN BURKULMASI (KESİKTE YANLIŞ
HİZALAMA)
A. Kesmek amacıyla fazla itmek, bıçağın
burkulmasına neden olabilir.
B. Testereyi kesiğin içinde döndürmeye
çalışmak (işaretlenen hatta geri gelmeyi
denemek) bıçağın burkulmasına neden
olabilir.
C. Testereye zayıf vücut kontrolüyle (dengesiz
bir biçimde) ulaşmak veya bu şekilde
çalıştırmak, bıçağın burkulmasına neden
olabilir.
D. Kesme sırasında tuttuğunuz eli veya
vücut konumunuzu değiştirmeniz, bıçağın
burkulmasına neden olabilir.
E. Bıçağı temizlemek için testerenin
desteklenmesi, burkulmasına neden olabilir.
4. KÖR VEYA KİRLİ BIÇAKLARIN
KULLANILMASI
Kör bıçaklar, testereye artan bir şekilde
yüklenmesine neden olur. Bunu telafi etmek
için, operatör genellikle daha sert iter bu da
birime daha fazla yükleme yapar ve kerfteki
bıçağın burkulmasını kolaylaştırır. Yıpranmış
bıçaklar da yetersiz vücut açıklığına sahip
olabilir, bu da bağlama ve yüksek yükleme
şansını artırır.
5. BIÇAĞIN DİŞLERİ MALZEMEYE
SIKIŞTIĞINDA KESİĞİN YENİDEN
BAŞLATILMASI
Kesiğe başlamadan önce veya kerfteki bıçakla
birim durdurulduktan sonra kesiğe yeniden
başlamadan önce, testere tam çalıştırma
hızına getirilmelidir. Bu yapılmadığı takdirde,
tekleme veya geri tepme meydana gelebilir.
Bıçağın sıkışmasına, bağlanmasına, burkulmasına
veya yanlış hizalanmasına neden olabilecek diğer
tüm şartlar, geri tepmeye neden olabilir. Geri
tepmenın oluşmasını minimize edecek prosedürler
ve teknikler için Tüm Testereler İçin Diğer
Güvenlik Talimatları ve Bıçaklar bölümlerine
bakın.
Derinlik Ayarı (şek. 8)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Metal kesme testeresi, operatörün kesiğin
derinliğini belirlemesine olanak sağlayan, dönen
bir ayak ile donatılmıştır. En etkili kesme eylemi
için, derinlik ayarını ayarlayın, böylece bıçağın bir
dişi kesilecek olan malzemenin altına yönelir. Bu
mesafe, dişin ucundan geçidin altına kadar, dişin
önündedir. Bu bıçağın ivmesini minimumda tutar,
kesikteki metal parçalarını çıkarır, daha rahat ve
hızlı kesme sağlar ve geri tepme ihtimalini azaltır.
KESME DERINLIĞINI AYARLAMAK IÇIN
1. Kesmeyi planladığınız malzeme parçasını
gösterildiği gibi bıçak boyunca yerleştirin.
2. Ne kadar dişin malzemenin ötesine çıktığına
dikkat edin.
3. Derinlik ayarlama kolunu gevşetin (c) ve
kesiğin derinliğini değiştirmek için ayağı
hareket ettirin.
4. Derinlik ayarlama kolunu güvenli bir şekilde
yeniden sıkın.
İş Parçası Desteği (şek. 9)
METAL KESME LEVHALARI
Şekil 9 büyük bir levhayı desteklemenin
doğru ve yanlış yollarını göstermektedir. Geri
tepmeden kaçınmak için, malzemeyi kesik
yakınından destekleyin. Kesiğe uzak bir noktadan
desteklemeyin. Malzeme kesiğin uzağından
desteklenirse, bıçağı başlayacak ve geri tepmeye
neden olacaktır. İnce parçaları keserken, bıçağı
malzemenin kenarından en az 1/2” (yaklaşık
13 mm) uzakta tutun. İnce parçalar bağlanabilir,
geri tepmeye ve artan kişisel yaralanma riskine
neden olabilir.
DİKDÖRTGEN METAL STOKLARININ
KESİLMESİ
Yukarıda gösterildiği gibi, kesmeyi planladığınız
malzemeyi tezgah veya başka çalışma yüzeyi
üzerine sıkıştırın.
197
TÜRKÇE
Kesim (şek. 10, 11)
1. Testereyi her iki elinizi de kullanarak güvenli
bir şekilde tutun. Şekil 10 uygun el konumunu
göstermektedir. Vücudunuzu kesmekte
olduğunuz hattın bir tarafında tutun. Bu,
sizi geri tepme kaynaklı yaralanmalardan
koruyacaktır.
2. Dikdörtgen metal stokların kenarlarını
keserken, ayağın en geniş kısmını kesik
yapıldığında düşecek olan malzeme tarafına
değil, tezgaha veya diğer desteğe sıkıştırılmış
olan malzeme tarafına yerleştirin.
3. Tetik düğmesine basın ve bıçak kesilecek olan
malzemeye değmeden önce testerenin tam
hıza ulaşmasını sağlayın (Şek. 11).
4. Testereyi, bıçağın emek vermeden kesmesine
izin veren bir hızda ileri doğru itin.
5. Kesiği tamamlarken, tetiği serbest bırakın
ve testereyi işten kaldırmadan önce bıçağın
durmasına izin verin. Testereyi kaldırırken,
siper otomatik olarak bıçağın altında
kapanacaktır.
KESİĞİN DÜZELTİLMESİ
Kesiğiniz kesme hattından ayrılmaya başlarsa, geri
koymak için zorlamayın. Düzeltmeye zorlamak,
testerenin durmasına ve geri tepmeye neden
olabilir. Bunun yerine, anahtarı serbest bırakın ve
bıçağın tamamen durmasını bekleyin. Sonrasında,
testereyi kesiğin içinden çıkarın. Testereyi yeniden
başlatın ve kesiğe yeniden girerek istenilen kesme
hattını takip edin.
DIKKAT: Metal kesme testeresiyle
cıvata kesmeyin. Testere zarar görebilir
veya kişisel yaralanmalara neden
olabilir.
Bıçak ömrünün maksimize
edilmesi
Bıçak ömrünü uzatmak için, aşağıdaki
uygulamaları takip edin:
• Bıçağı metalin içine zorlamayın. Testere kendi
hızında ve sürekli olarak kesmelidir.
• Testereyi kesim esnasında itmek zorlaştığında,
motor zorlanmaya başladığında veya
bıçak aşırı ısınmaya başladığında bıçakları
değiştirin.
• Testerenin altını, kesmekte olduğunuz metale
sıkıca dayayın.
198
• Kesmekte olduğunuz metal titriyor ya da
sallanıyorsa, malzemeyi kesiğe mümkün olan
en yakın şekilde sıkıştırın ve kesme hızını
yavaşlatın.
KULLANIM
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Her zaman uygun kişisel
işitme korumasını takın. Bazı
kullanım koşullarında ve kullanım
sürelerinde, bu üründen kaynaklanan
gürültü, duyma kaybına neden olabilir.
Kullanım Talimatları
UYARI:
• Her zaman güvenlik talimatlarına
ve geçerli düzenlemelere uygun
hareket edin.
• Kesilecek malzemenin yerinde sabit
olmasına dikkat edin.
• Alete sadece makul bir basınç
uygulayın ve bıçkı ağzına kenardan
basınç uygulamayın. Mümkünse,
bıçkı pabucunu çalışılan parçaya
doğru bastırarak çalışın. Böylece
ağza hasar gelmesi önlenir ve
aletin sarsma ve titreme hareketleri
azaltılır.
• Aşırı yüklemeden kaçının.
• Kesmeye başlamadan önce
birkaç saniye ağzın serbest olarak
çalışmasına izin verin.
Uygun El Pozisyonu (şek. 10)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Düzgün el konumu, testereyi düzgün bir şekilde
yönlendirmek için bir elin ana tutaç üzerinde
(n), diğer elin de yardımcı tutaç üzerinde
(o), Şekil 10’da gösterildiği gibi durmasını
gerektirmektedir.
TÜRKÇE
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Yan Pencerenin Değiştirilmesi
(Şek. 1)
UYARI: Testereyi zarar görmüş
veya eksik yan veya pencereyle
çalıştırmayın. Pencere zarar
görmüşse veya eksikse, testereyi
yetkilendirilmiş bir hizmet merkezinde
servise verin. Testere penceresiz
olarak çalıştırılırsa, metal parçalar
siperden uçabilir ve kişisel
yaralanmalara neden olabilir.
Yan pencere (j) yetkilendirilmiş bir DEWALT servis
merkezi tarafından değiştirilmelidir.
DIKKAT: Bulutlanmalarını önlemek
ve testerenin güvenli çalışmasından
ödün vermemek için yan pencerenin
üzerinde herhangi bir temizlik sıvısı
kullanmayın. Yan pencerenin içinde
biriken tozu çıkarmak için sıkıştırılmış
hava kullanın. Bunu yaparken,
koruyucu gözlük takın.
Şarj cihazı ve akü takımının servisi yapılamaz.
İçinde servisi yapılabilecek parça yoktur.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
20 mm mandrel ile sadece 140 mm (5-1/2")
DEWALT metal kesme bıçakları kullanın.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
199
TÜRKÇE
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat
ederek imha işlemi yapın:
• Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir.
Bunları yetkili servise veya bölgenizdeki geri
dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri dönüştürülür ve uygun şekilde
bertaraf edilir.
200
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
201
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
140 mm (5-1/2") 18 V ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, DCS373
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η προσεκτική ανάπτυξη των προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες για τους
χρήστες των επαγγελματικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύποι
VDC
Μέγ. αποδιδόμενη ισχύς
DCS373
18
1
W
460
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
min-1
3700
Διάμετρος τροχού
Μέγιστο βάθος κοπής
Οπή τροχού
mm
140
mm
43
mm
20
kg
3,76
LPA (ηχητική πίεση)
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης)
dB(A)
78
dB(A)
3
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
89
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής
ισχύος)
dB(A)
3
Βάρος (χωρίς την μπαταρία)
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah κοπή μετάλλου
ah,M =
m/s2
3,1
Αβεβαιότητα K =
m/s2
1,5
Μπαταρία
Σετ μπαταριών
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που παρέχεται
στο παρόν φυλλάδιο πληροφοριών έχει μετρηθεί
σύμφωνα με τυποποιημένο τεστ του προτύπου
ΕΝ 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική αξιολόγηση
έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωθέν
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιπροσωπεύει τις κύριες εφαρμογές
του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιείται σε διαφορετικές
εφαρμογές, με διαφορετικά
παρελκόμενα ή δεν έχει συντηρηθεί
κατάλληλα, η εκπομπή κραδασμών
μπορεί να διαφέρει. Αυτό μπορεί να
μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
Η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης
να λαμβάνει υπόψη τις φορές που
το εργαλείο κλείνει ή όταν λειτουργεί
αλλά δεν ολοκληρώνει την εργασία.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά
το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της εργασίας.
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία του
χειριστή από τις επιδράσεις των
κραδασμών, όπως: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκομένων,
διατήρηση των χεριών σε θερμή
κατάσταση, οργάνωση των προτύπων
εργασίας.
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Τάση
VDC
18
18
18
18
Χωρητικότητα
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
Βάρος
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
DCB105
VAC
230 V
Τύπος μπαταριών
Li-Ion
Κατά προσέγγιση
χρόνος φόρτισης
dak
Βάρος
kg
202
30
(σετ μπαταριών 1,5 Ah)
55
(σετ μπαταριών 3,0 Ah)
0,49
70
(σετ μπαταριών 4,0 Ah)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ασφάλειες:
Ευρώπη
για εργαλεία 230 V
ένταση 10 Ampere
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
ελαφρό ή μέσης σοβαρότητας
τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
Δήλωση συμμόρφωσης με τις
οδηγίες της Ε.Ε.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DCS373
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ και 2011/65/EU.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος τμήματος μηχανολογίας και
ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
24.12.2012
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες. Εάν δεν τηρηθούν
οι προειδοποιήσεις και οδηγίες,
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
203
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα (με
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού σε
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
204
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας
στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν
συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται
κατάλληλα. Η χρήση συσκευής συλλογής
σκόνης μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενος
με σκόνη κινδύνους.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει
καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο του όταν
χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον οποίο
προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού
του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας του
ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ
α) Επαναφορτίστε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για
ένα τύπο πακέτου μπαταριών, μπορεί
να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς όταν
χρησιμοποιείται με μη συμβατό πακέτο
μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με ειδικά καθορισμένα πακέτα
μπαταριών. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων
πακέτων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει
κίνδυνο τραυματισμού ή και φωτιάς.
γ) Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πακέτο
μπαταριών, διατηρείτε το μακριά από
άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως
συνδετήρες χαρτιού, νομίσματα, κλειδιά,
καρφιά, βίδες, ή άλλα μικρά μεταλλικά
αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτρική επαφή μεταξύ των δύο
ακροδεκτών του πακέτου μπαταριών.
Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα
ή και φωτιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σ’ επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
Επιπλέον αυτού, σε περίπτωση που το
υγρό έλθει σ’ επαφή με τα μάτια σας,
αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
205
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Οδηγίες ασφαλείας για όλα τα
πριόνια
α)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Διατηρείτε τα χέρια σας
μακριά από την περιοχή κοπής και τη
λεπίδα. Διατηρείτε το άλλο σας χέρι στη
βοηθητική λεπίδα ή το περίβλημα του
μοτέρ. Εάν κρατάτε το πριόνι με τα δύο σας
χέρια, δεν θα κοπούν από τη λεπίδα.
β) Μην τεντώνετε, για να φτάσετε κάτω από
το τεμάχιο εργασίας. Ο προφυλακτήρας
δεν μπορεί να σας προστατεύσει από τη
λεπίδα κάτω από το τεμάχιο εργασίας.
γ) Ρυθμίστε το βάθος κοπής στο πάχος
του τεμαχίου εργασίας. Λιγότερο από ένα
ολόκληρο δόντι λεπίδας πρέπει να φαίνεται
κάτω από το τεμάχιο εργασίας.
δ) Μην κρατάτε ποτέ με τα χέρια σας ή
μεταξύ των ποδιών σας, οποιοδήποτε
τεμάχιο εργασίας που κόβετε.
Ασφαλίστε το τεμάχιο εργασίας σε
σταθερή πλατφόρμα. Είναι σημαντικό
να υποστηρίξετε κατάλληλα το τεμάχιο
εργασίας, για να ελαχιστοποιήσετε την
έκθεση στο σώμα, τυχόν κάμψη της λεπίδας
ή τυχόν απώλεια ελέγχου.
ε) Κρατάτε το εργαλείο από τις μονωμένες
επιφάνειες λαβής, όταν εκτελείτε μια
εργασία κατά την οποία το εργαλείο
κοπής μπορεί να έρθει σ’ επαφή με
κρυμμένη καλωδίωση. Η επαφή με
ηλεκτροφόρο («ζωντανό») καλώδιο θα
φορτίσει και τα εκτεθειμένα μεταλλικά
τμήματα του εργαλείου με ηλεκτρικό ρεύμα
και ο χρήστης θα υποστεί ηλεκτροπληξία.
στ) Όταν πραγματοποιείτε σχίσιμο ξύλου,
χρησιμοποιείτε πάντα ένα φράκτη
προφύλαξης ή οδηγό ορθής γωνίας.
Αυτό θα βελτιώσει την ακρίβεια κοπής και
θα μειώσει το ενδεχόμενο μαγκώματος της
λεπίδας.
ζ) Βεβαιωθείτε ότι οι οπές σπειρώματος
των λεπίδων έχουν πάντα το
σωστό μέγεθος και σχήμα (σχήμα
διαμαντιού αντί για κυκλικό). Λεπίδες
που δεν συμφωνούν ακριβώς με το
υλικό προσαρμογής του πριονιού θα
περιστρέφονται εκκεντρικά, προκαλώντας
απώλεια ελέγχου.
η) Μη χρησιμοποιείτε ποτέ δακτυλίους ή
μπουλόνια που έχουν υποστεί ζημιά
ή που δεν είναι απόλυτα συμβατά με
το υλικό. Οι δακτύλιοι (ροδέλες) και τα
206
μπουλόνια έχουν σχεδιαστεί ειδικά για
το πριόνι σας, για βέλτιστη απόδοση και
ασφάλεια λειτουργίας.
Προσθετοι συγκεκριμενοι
κανονισμοι ασφαλειας
ΑΙΤΙΕΣ ΑΝΑΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
– Η ανάκρουση («κλώτσημα») είναι η αιφνίδια
αντίδραση από λεπίδα που έχει μαγκώσει,
μπλοκάρει ή δεν είναι ευθυγραμμισμένη έτσι,
ώστε το ανεξέλεγκτο πριόνι να ωθείτε προς
τα πάνω και εκτός του τεμαχίου εργασίας, με
κατεύθυνση προς το χειριστή.
– Όταν η λεπίδα μαγκώσει ή πιαστεί σφικτά από
την εγκοπή που κλείνει, η λεπίδα σταματά και η
αντίδραση του μοτέρ προκαλεί την ώθηση του
εργαλείου προς τα πίσω και προς το χειριστή.
– Εάν η λεπίδα συστραφεί ή δεν είναι
ευθυγραμμισμένη με την κοπή, η οδόντωση
στο πίσω άκρο της λεπίδας μπορεί να
εισχωρήσει στην επάνω επιφάνεια του ξύλου,
κάνοντας τη λεπίδα να ξεφύγει από την εγκοπή
και να αναπηδήσει προς τα πίσω και προς το
χειριστή.
Η ανάκρουση είναι το αποτέλεσμα ακατάλληλης
χρήσης ή/και λανθασμένων διαδικασιών ή
συνθηκών χειρισμού και μπορεί να αποφευχθεί
με τις κατάλληλες προφυλάξεις που παρέχονται
παρακάτω:
a) Κρατάτε σταθερά το πριόνι με τα
δύο σας χέρια και τοποθετήστε τους
βραχίονές σας με τέτοιο τρόπο, ώστε
να αντιστέκεστε σε τυχόν δυνάμεις
ανάκρουσης. Τοποθετήστε το σώμα
σας σε οποιαδήποτε πλευρά της
λεπίδας, αλλά μην το ευθυγραμμίζετε
με τη λεπίδα. Η ανάκρουση μπορεί
να προκαλέσει την αναπήδηση του
πριονιού προς τα πίσω, αλλά οι δυνάμεις
ανάκρουσης μπορούν να ελεγχθούν από
το χειριστή, εάν ληφθούν οι κατάλληλες
προφυλάξεις.
β) Όταν η λεπίδα έχει μαγκώσει ή η
κοπή διακόπτεται για οποιονδήποτε
λόγο, απελευθερώστε τη σκανδάλη και
κρατήστε το πριόνι ακίνητο στο υλικό,
έως ότου ακινητοποιηθεί πλήρως ο
δίσκος της λεπίδας. Μην επιχειρείτε ποτέ
να αφαιρέσετε το πριόνι από το τεμάχιο
εργασίας ή να τραβήξετε το πριόνι προς
τα πίσω, όταν η λεπίδα κινείται, διότι
ενδέχεται να προκληθεί ανάκρουση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ερευνήστε και λάβετε προφυλακτικές
ενέργειες, προκειμένου να εξαλείψετε την
αιτία του μαγκώματος του τροχού.
γ) Όταν ξεκινάτε μια νέα κατεργασία
του τεμαχίου εργασίας με το πριόνι,
κεντράρετε τη λεπίδα του πριονιού
στην εγκοπή και ελέγξτε ότι τα δόντια
του πριονιού δεν έχουν μαγκώσει μέσα
στο υλικό. Εάν η λεπίδα του πριονιού έχει
υποστεί κάμψη, μπορεί να αναρριχηθεί ή να
αναπηδήσει από το τεμάχιο εργασίας κατά
την επανεκκίνηση του πριονιού.
δ) Υποστηρίξτε τα μεγάλα πλαίσια, για
να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο
μαγκώματος και ανάκρουσης της
λεπίδας. Τα μεγάλα πλαίσια τείνουν να
λυγίζουν κάτω από το ίδιο τους το βάρος.
Πρέπει να τοποθετηθεί υποστήριξη κάτω
από το πλαίσιο και στις δύο πλευρές, κοντά
στη γραμμή κοπής και κοντά στις άκρες του
πλαισίου.
ε) Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες που έχουν
στομώσει ή υποστεί ζημιά. Λεπίδες που
δεν έχουν ακονιστεί ή δεν έχουν ρυθμιστεί
κατάλληλα, θα κάνουν στενές εγκοπές,
προκαλώντας υπερβολική τριβή, κάμψη
λεπίδας και ανάκρουση.
στ) Οι μοχλοί ασφάλισης του βάθους της
λεπίδας και της λοξότμησης πρέπει να
έχουν συσφιχθεί και ασφαλιστεί πριν
από οποιαδήποτε κοπή. Εάν μετακινηθούν
οι μοχλοί ρύθμισης της λεπίδας κατά την
κοπή, ενδέχεται να προκληθεί κάμψη και
ανάκρουση της λεπίδας.
ζ) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν
κόβετε με το πριόνι υπάρχοντα
τοιχώματα ή άλλες περιοχές χωρίς
περιμετρική ορατότητα. Η λεπίδα που
εξέχει μπορεί να κόψει αντικείμενα που
ενδέχεται να προκαλέσουν ανάκρουση.
Οδηγίες ασφαλείας για τον
κάτω προφυλακτήρα
α) Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση αν
κλείνει άψογα ο κάτω προφυλακτήρας.
Μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι όταν
ο κάτω προφυλακτήρας δεν κινείται
ελεύθερα και δεν κλείνει αμέσως. Μη
σφηνώνετε και μη δένετε ποτέ τον
κάτω προφυλακτήρα για να παραμείνει
ανοιχτός. Ο κάτω προφυλακτήρας μπορεί
να στρεβλωθεί σε περίπτωση που το πριόνι
πέσει αθέλητα στο έδαφος. Ανοίξτε τον
προφυλακτήρα με τη βοήθεια της λαβής
και βεβαιωθείτε ότι κινείται ελεύθερα καθώς
και ότι δεν εγγίζει τον πριονόδισκο ή άλλα
τμήματα του πριονιού, σε οποιαδήποτε
βάθος ή γωνία κοπής κι αν ρυθμιστεί.
β) Ελέγξετε τη λειτουργία του ελατηρίου
του κάτω προφυλακτήρα. Δώστε
το μηχάνημα για συντήρηση πριν
το χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση
που ο κάτω προφυλακτήρας ή/και
το ελατήριο δε λειτουργούν άψογα.
Χαλασμένα εξαρτήματα, κολλώδη
ιζήματα ή συσσωρεύσεις γρεζιών ή
ροκανιδιών επιβραδύνουν την κίνηση του
προφυλακτήρα.
γ) Ο κάτω προφυλακτήρας επιτρέπεται
να ανοιχτεί με το χέρι μόνο για τη
διεξαγωγή ιδιαίτερων κοπών, π. χ. για
“κοπές βύθισης και κοπές γωνιών”.
Ανοίξτε τον προφυλακτήρα με τη
βοήθεια της λαβής κι αφήστε τον πάλι
ελεύθερο μόλις ο πριονόδισκος βυθιστεί
στο υπό κατεργασία τεμάχιο. Σε όλες τις
άλλες εργασίες κοπής ο προφυλακτήρας
πρέπει να λειτουργεί αυτόματα.
δ) Μην αποθέσετε το πριόνι επάνω
στο τραπέζι εργασίας ή στο δάπεδο
χωρίς ο κάτω προφυλακτήρας να
καλύπτει τον πριονόδισκο. Ενας
ακάλυπτος πριονόδισκος που συνεχίζει
να περιστρέφεται κινεί το πριόνι με φορά
αντίθετη της φοράς κοπής και πριονίζει ότι
συναντήσει στο δρόμο του. Λάβετε υπόψη
σας το χρόνο που χρειάζεται μέχρι να
ακινητοποιηθεί εντελώς το πριόνι [χρόνος
ιχνηλασίας].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρόλο που οι παραπάνω
πληροφορίες αναφέρουν ξύλο, το πριόνι αυτό
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για κοπή
μετάλλου. Μπορεί να προκληθεί ανάδραση
(κλώτσημα) κατά την κοπή μετάλλου.
Πρόσθετες ειδικές οδηγίες
ασφαλείας για δισκοπρίονα
• Μη χρησιμοποιείτε λειαντικούς δίσκους ή
λεπίδες.
• Μη χρησιμοποιείτε προσαρτήματα
τροφοδοσίας νερού.
207
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Μην επιχειρήσετε να κόψετε ανοξείδωτο
χάλυβα, ράβδους οπλισμού, σκληρυμένο
ή θερμικά επεξεργασμένο χάλυβα,
χυτοσίδηρο, τοιχοποιία ή άγνωστα υλικά
• Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή άλλο
πρακτικό τρόπο για να στερεώνετε και να
στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας σε σταθερό
υπόβαθρο. Αν κρατάτε το τεμάχιο εργασίας
με το χέρι σας ή κόντρα στο σώμα σας, αυτό
δεν είναι σταθερό και μπορεί να προκληθεί
απώλεια ελέγχου.
• Διατηρείτε το σώμα σας σε μία από τις
δύο πλευρές της λεπίδας, αλλά όχι σε
ευθεία με τη λεπίδα του πριονιού. Η
ΑΝΑΔΡΑΣΗ θα μπορούσε να κάνει το πριόνι
να αναπηδήσει προς τα πίσω (βλ. Αίτια και
αποτροπή της ανάδρασης από το χειριστή
και ΑΝΑΔΡΑΣΗ).
• Τα ανοίγματα αερισμού συχνά καλύπτουν
κινούμενα μέρη και θα πρέπει να
αποφεύγονται. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορούν να
πιαστούν σε κινούμενα μέρη.
• Φοράτε προστατευτικά ακουστικά. Η έκθεση
στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει απώλεια
ακοής.
• Φοράτε μάσκα προστασίας για τη σκόνη.
Η έκθεση σε σωματίδια σκόνης ενδέχεται
να προκαλέσει αναπνευστικές δυσκολίες και
τραυματισμό.
• Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες μεγαλύτερης ή
μικρότερης διαμέτρου από τη συνιστώμενη.
Για τις κατάλληλες προδιαγραφές της
λεπίδας, ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα.
Χρησιμοποιείτε μόνο τις λεπίδες που
καθορίζονται σ’ αυτό το εγχειρίδιο, σε
συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ 847-1.
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε το δισκοπρίονο,
τοποθετείτε το πάνω σε μια σταθερή
επιφάνεια, με την πλευρά πέδιλου κάτω,
όπου δεν θα προκαλέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα
εργαλεία με μεγάλα πακέτα μπαταριών
μπορούν να στέκονται όρθια πάνω στο πακέτο
μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν εύκολα αν
σπρωχτούν.
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη
χρήση δισκοπρίονων.
208
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
περιστρεφόμενων μερών ή θερμών τμημάτων
του εργαλείου.
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την
αλλαγή του παρελκόμενου.
– Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης
που δημιουργείται κατά την εργασία σε ξύλο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
[ΕΙΚ. (FIGURE) 1]
Ο κωδικός ημερομηνίας (u), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
εντός της επιφάνειας του περιβλήματος, στο
σημείο που σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής
μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας.
Παράδειγμα:
2013 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και χρήσης για το DCB105 φορτιστή μπαταριών.
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής
πάνω στο φορτιστή, το πακέτο μπαταριών και
το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το πακέτο
μπαταριών.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέψετε
να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία..
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, φορτίζετε μόνο πακέτα
επαναφορτιζόμενων μπαταριών
DEWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
μπορούν να υπερθερμανθούν και να
εκραγούν προκαλώντας τραυματισμό
και υλικές ζημιές. Μην επαναφορτίζετε
μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να
βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
με το φορτιστή συνδεδεμένο στην
παροχή ρεύματος, ο φορτιστής μπορεί
να βραχυκυκλωθεί από ξένο υλικό.
Πρέπει να κρατάτε μακριά από τις
κοιλότητες του φορτιστή ξένα υλικά
αγώγιμης φύσης, όπως είναι, αλλά
χωρίς να περιορίζονται σε, σκόνη από
εργασίες λείανσης, μεταλλικά ρινίσματα,
σύρμα τριψίματος, αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων. Πάντα αποσυνδέετε το
φορτιστή από την παροχή ρεύματος
όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε
το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιουσδήποτε φορτιστές
άλλους από τους αναφερόμενους στο
παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και το πακέτο
μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται
για χρήσεις άλλες από φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών DEWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο
κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
• Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει
διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
να αποτελέσει αιτία παραπατήματος ή
να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή
καταπόνηση.
• Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης
εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα
μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Όταν χρησιμοποιείτε ένα φορτιστή σε
εξωτερικό χώρο, πάντα εξασφαλίζετέ
του μια στεγνή θέση και χρησιμοποιείτε
καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για χρήση
σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο
μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
• Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού
του φορτιστή. Τα ανοίγματα αερισμού
βρίσκονται στο πάνω μέρος και στις
πλευρές του φορτιστή. Τοποθετείτε το
φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε πηγή
θερμότητας.
• Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το
καλώδιο ή το φις του έχει υποστεί ζημιά—
φροντίστε να αντικατασταθούν άμεσα.
• Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει
δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν
έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
• Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή.
Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις όταν απαιτείται σέρβις ή
επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
• Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος
έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να
αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με
παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί
οποιοσδήποτε κίνδυνος.
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο
κίνδυνος.
• ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
209
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί με κανονικό οικιακό
ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη
τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
οχήματος.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DCB105 δέχεται πακέτα μπαταριών
Li-Ion (λιθίου-ιόντων) 10,8 V, 14,4 V και 18 V
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB180, DCB181, DCB182 και
DCB183).
Αυτός ο φορτιστής δεν απαιτεί καμία ρύθμιση και
έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο
απλά.
Διαδικασία φόρτισης
(εικ. 2)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα
230 V πριν τοποθετήσετε το πακέτο
μπαταριών.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών (i) μέσα
στο φορτιστή και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο
έχει τερματίσει πλήρως στην κανονική
του θέση μέσα στο φορτιστή. Η κόκκινη
λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει συνεχώς
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία
φόρτισης.
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τη δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση
και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών Li-Ion,
φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών πριν την
πρώτη χρήση.
Κύκλος φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
210
Κατάσταση φόρτισης
x
Γίνεται φόρτιση
––
––
––
––
Πλήρης φόρτιση
––––––––––––––––
Καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας
–– • –– • –– • –– •
πρόβλημα μπαταριών
ή φορτιστή
••••••••••••••
πρόβλημα γραμμής
ρεύματος
•• •• •• •• •• •• ••
Αυτός ο φορτιστής δεν θα φορτίσει πακέτο
μπαταριών που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής
θα υποδηλώσει τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας
καθόλου τη λυχνία ή εμφανίζοντας την ακολουθία
αναβοσβησίματος: πρόβλημα μπαταριών ή
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει
πρόβλημα με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το
φορτιστή και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια πολύ θερμή
ή ψυχρή μπαταρία, εκκινεί αυτόματα την
καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής μπαταρίας,
έως ότου η θερμοκρασία της μπαταρίας
προσεγγίσει την κατάλληλη τιμή. Τότε, ο φορτιστής
μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης
μπαταρίας. Με τη δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται η
μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν
σχεδιαστεί με Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
το οποίο προστατεύει τη μπαταρία από
υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα
όταν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την
μπαταρία Li-Ion στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
Ένα κρύο πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται με
περίπου τη μισή ταχύτητα από ένα ζεστό πακέτο
μπαταριών. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται
σε αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο
φόρτισης και δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη
ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν η μπαταρία
θερμανθεί.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
Το πακέτο μπαταριών δεν είναι πλήρως
φορτισμένο όταν το βγάζετε από τη συσκευασία
του. Πριν χρησιμοποιήσετε το πακέτο μπαταριών
και το φορτιστή, διαβάστε τις πιο κάτω οδηγίες
ασφαλείας και κατόπιν ακολουθήστε τις
αναφερόμενες διαδικασίες φόρτισης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε το πακέτο
μπαταριών σε εκρηκτική ατμόσφαιρα,
όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση
του πακέτου μπαταριών από το φορτιστή
μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή
των αναθυμιάσεων.
• Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών
να εισέλθει με τη βία στο φορτιστή. Μην
τροποποιήσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το
πακέτο μπαταριών μπορεί να σπάσει
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
• Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε
προβλεπόμενους φορτιστές DEWALT.
• ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα
υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε
θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να
φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (105 °F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε
μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
• Για τα καλύτερα αποτελέσματα, πριν τη χρήση
να βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών είναι
πλήρως φορτισμένο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
επιχειρήσετε να ανοίξετε το πακέτο
μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο.
Αν το περίβλημα του πακέτου
μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο
στο φορτιστή. Μη συνθλίψετε, ρίξετε
κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε
πακέτο μπαταριών ή φορτιστή που έχει
δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει,
έχει πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί
ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ
τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά
ή θανατηφόρος ηλεκτροπληξία. Τα
πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μπαταρίες μεγάλου μεγέθους μπορούν
να σταθούν όρθια επάνω στην
μπαταρία, αλλά ανατρέπονται εύκολα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (Li-Ion)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
Μπαταρία
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Το DCS373 λειτουργεί με πακέτα μπαταριών
των 18 V.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πακέτα
μπαταριών DCB180, DCB181, DCB182 ή
DCB183. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα.
211
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα
αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε το
πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε
δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει
να αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το
πακέτο μπαταριών θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί
πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Εκτός από τα εικονογράμματα που
χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο,
στις ετικέτες του φορτιστή και της μπαταρίας
εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονογράμματα:
Να μην εκτίθεται σε νερό.
Φροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση
τυχόν ελαττωματικών καλωδίων.
Η φόρτιση να γίνεται μόνο σε
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε
φωτιά.
Φορτίζει μπαταρίες Li-Ion.
Ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Δισκοπρίονο μπαταρίας για κοπή μετάλλου
1 Λεπίδα 30 δοντιών
Φόρτιση μπαταρίας.
1 Κλειδί Άλεν
Φορτισμένη μπαταρία.
2 Πακέτα μπαταριών Li-Ion (λιθίου-ιόντων)
(μοντέλα M2)
1 Κιβώτιο μεταφοράς
Καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας.
x
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
Πρόβλημα μπαταριών ή φορτιστή.
Πρόβλημα γραμμής ρεύματος.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες
μπαταρίες.
Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά
με μπαταρίες DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών ενδέχεται να εκραγούν,
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
212
1 Φορτιστή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών, οι φορτιστές
και τα κουτιά μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στα
μοντέλα Ν.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα εξαρτήματα, οι οποίες μπορεί να
συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1, 4–6)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε
τμήμα του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
a. Διακόπτης σκανδάλης
b. Κουμπί ασφάλισης διακόπτη σε
απενεργοποιημένη κατάσταση
c. Μοχλός ρύθμισης βάθους
d. Κουμπί ασφάλισης άξονα
e. Δείκτης εντομής
f. Βίδα σύσφιξης λεπίδας
g. Κάτω προφυλακτήρας
h. Μοχλός ανάσυρσης κάτω προφυλακτήρα
i. Πακέτο μπαταριών
j. Παράθυρο παρατήρησης
k. Πέδιλο
l. Κλειδί Άλεν
m. Κουμπί απασφάλισης μπαταρίας
n. Κύρια λαβή
o. Βοηθητική λαβή
p. Κουμπί δείκτη καυσίμου (εικ. 4)
q. Εσωτερική ροδέλα σφιγκτήρα (εικ. 5, 6)
r. Εξωτερική ροδέλα σφιγκτήρα (εικ. 5, 6)
s. Άξονας πριονιού (εικ. 5, 6)
t. Λεπίδα (εικ. 5, 6)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Αυτό το δισκοπρίονο κοπής μετάλλου προορίζεται
για χρήση από επαγγελματίες για κοπή μετάλλων
μικρού πάχους και μικρών μεταλλικών δομικών
προφίλ.
ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε υπό υγρές συνθήκες ή με
την παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτό το δισκοπρίονο κοπής μετάλλου είναι
ένα επαγγελματικό ηλεκτρικό εργαλείο. ΜΗΝ
αφήσετε παιδιά να έλθουν σε επαφή με το
εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο το
χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
πραγματοποιείτε κοπές βύθισης ή
κοπές εσωτερικών ανοιγμάτων με αυτό
το πριόνι.
ΠΑΡΑΘΥΡΟ (ΕΙΚ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη
χρησιμοποιήσετε το πριόνι αν
έχει υποστεί ζημιά ή αν λείπει το
παράθυρο παρατήρησης. Αν κάποιο
παράθυρο έχει υποστεί ζημιά ή λείπει,
αναθέστε το σέρβις του πριονιού
σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Αν χρησιμοποιηθεί το πριόνι χωρίς
το παράθυρο, μεταλλικά ρινίσματα
θα μπορούσαν να εκτιναχτούν μέσα
από τον προφυλακτήρα και να
προκαλέσουν τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε λάδι
ή υγρά κοπής με το πριόνι κοπής
μετάλλου. Μη χρησιμοποιείτε υγρά
καθαρισμού για να καθαρίσετε το
παράθυρο. Τα υγρά καθαρισμού,
υγρά κοπής ή λάδια θα μπορούσαν να
βλάψουν το πλαστικό στο παράθυρο,
επηρεάζοντας αρνητικά την ασφαλή
λειτουργία του πριονιού.
Το πριόνι διαθέτει παράθυρο παρατήρησης (j) στο
πλάι του πάνω προφυλακτήρα. Το παράθυρο αυτό
επιτρέπει στο χρήστη να βλέπει μια γραμμή κοπής
πάνω στο υλικό που θα κοπεί.
ΠΕΔΙΛΟ ΠΡΙΟΝΙΟΥ (ΕΙΚ. 1)
Το μπροστινό μέρος του πέδιλου (k) του πριονιού
έχει ένα δείκτη εντομής (e) ο οποίος επιτρέπει στο
χειριστή να κινεί το πριόνι κατά μήκος γραμμών
κοπής. Η ευθυγράμμιση της γραμμής κοπής με
την εγκοπή στο μπροστινό μέρος του πέδιλου και
το κεντράρισμά της με χρήση του δείκτη εντομής
τύπου τροποποιημένου V επιτρέπει στο χειριστή
να διατηρεί τη λεπίδα σε ευθεία με τη γραμμή
κοπής. Αν η γραμμή κοπής είναι ορατή μέσα από
το στενότερο μέρος του δείκτη εντομής, η λεπίδα
θα περάσει ακριβώς πάνω από τη γραμμή κοπής.
ΦΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το πριόνι είναι εξοπλισμένο με ένα φως εργασίας
το οποίο ενεργοποιείται όταν πατάτε το διακόπτη
σκανδάλης. Το φως απενεργοποιείται αυτόματα
20 δευτερόλεπτα μετά την απελευθέρωση του
διακόπτη σκανδάλης. Όσο παραμένει πατημένος ο
διακόπτης σκανδάλης, παραμένει αναμμένο και το
φως εργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φως εργασίας προορίζεται για το
φωτισμό της άμεσης επιφάνειας εργασίας και δεν
προορίζεται για χρήση ως φακός.
213
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το ηλεκτρικό μοτέρ έχει σχεδιαστεί μόνο για μία
συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση. Να φροντίζετε
πάντα, ώστε η τάση του σετ μπαταριών να
αντιστοιχεί στην τάση της πινακίδας τεχνικών
χαρακτηριστικών. Να φροντίζετε επίσης, ώστε η
τάση στο φορτιστή σας να αντιστοιχεί στην τάση
της πρίζας ηλεκτροδότησης.
Ο φορτιστής DEWALT έχει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335, συνεπώς δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
πρέπει να το αντικαταστήσετε με ειδικό καλώδιο
που διατίθεται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών της DEWALT.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε καλώδιο
επέκτασης εκτός κι αν είναι απολύτως αναγκαίο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για την ισχύ εισόδου του φορτιστή σας
(δείτε τα τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
αγωγού είναι 1 mm2. Το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Κατά τη χρησιμοποίηση ενός εξελίκτρου καλωδίων,
ξετυλίξτε πάντα το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
μόνο σετ μπαταριών και φορτιστές της
DEWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών από το
εργαλείο (εικ. 3)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα,
να βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών είναι
πλήρως φορτισμένο. Το φως θα σβήσει χωρίς
προειδοποίηση όταν έχει αποφορτιστεί πλήρως η
μπαταρία.
214
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών (i) με τις
ράγες μέσα στη λαβή του εργαλείου (εικ. 3).
2. Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να
τερματίσει πλήρως και να ασφαλίσει
στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν θα
απασφαλιστεί.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (m) της
μπαταρίας και τραβήξτε σταθερά το πακέτο
μπαταριών έξω από τη λαβή του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο
φορτιστή όπως περιγράφεται στο τμήμα περί
φορτιστή του παρόντος εγχειριδίου.
ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
(ΕΙΚ. 4)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT
περιλαμβάνουν ένα δείκτη φορτίου. Αυτός
αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες LED
που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που
απομένει στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί (p) του δείκτη
φορτίου. Θα ανάψει ένας συνδυασμός των τριών
πράσινων λυχνιών LED που είναι ενδεικτικός
του επιπέδου του φορτίου που απομένει. Όταν
το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω
από το χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου
δεν θα ανάψει και η μπαταρία θα χρειαστεί να
επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια
ένδειξη του φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο
μπαταριών. Δεν δείχνει τη λειτουργικότητα του
εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές βάσει των
εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Διακόπτης σκανδάλης (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το εργαλείο αυτό
δεν έχει πρόβλεψη για ασφάλιση
του διακόπτη σκανδάλης στη θέση
ενεργοποίησης και ποτέ δεν πρέπει
αυτός να ασφαλίζεται στη θέση
ενεργοποίησης με άλλα μέσα.
Το πριόνι ελέγχεται μέσω διακόπτη σκανδάλης (a)
και κουμπιού ασφάλισης στην απενεργοποιημένη
κατάσταση (b). Πρέπει να πατήσετε το κουμπί
ασφάλισης στην απενεργοποιημένη κατάσταση
για να μπορεί ο διακόπτης σκανδάλης να
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ενεργοποιήσει το πριόνι. Απελευθερώνοντας το
διακόπτη σκανδάλης το πριόνι απενεργοποιείται.
Αλλαγή λεπίδων (εικ. 1, 5–7)
ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ
1. Τοποθετήστε την εσωτερική ροδέλα (q) του
σφιγκτήρα πάνω στον άξονα (s) του πριονιού
με τη μεγάλη επίπεδη επιφάνεια να κοιτάζει
προς τα έξω προς τη λεπίδα (εικ. 5, 6).
2. Ανασύρετε τον κάτω προφυλακτήρα (g) της
λεπίδας και τοποθετήστε τη λεπίδα (t) πάνω
στον άξονα του πριονιού σε επαφή με την
εσωτερική ροδέλα (q) του σφιγκτήρα, αφού
βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα θα περιστρέφεται
στη σωστή κατεύθυνση (η κατεύθυνση του
βέλους περιστροφής στη λεπίδα πριονιού
και τα δόντια πρέπει να δείχνουν στην
ίδια κατεύθυνση με το βέλος περιστροφής
πάνω στο πριόνι). Μην θεωρείτε ότι η
τυπωμένη πλευρά της λεπίδας θα βλέπει
πάντα προς το μέρος σας όταν η λεπίδα έχει
τοποθετηθεί σωστά. Όταν ανασύρετε τον κάτω
προφυλακτήρα λεπίδας για να εγκαταστήσετε
τη λεπίδα, ελέγξτε την κατάσταση και τη
λειτουργία του κάτω προφυλακτήρα λεπίδας
για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι κινείται ελεύθερα και δεν
έρχεται σε επαφή με τη λεπίδα ή οποιοδήποτε
άλλο μέρος του εργαλείου, σε όλες τις γωνίες
και σε όλα τα βάθη κοπής.
3. Τοποθετήστε την εξωτερική ροδέλα (r) του
σφιγκτήρα πάνω στον άξονα (s) του πριονιού
με τη μεγάλη επίπεδη επιφάνεια σε επαφή με
τη λεπίδα (t) με τη λοξοτμημένη πλευρά να
κοιτάζει προς τα έξω.
4. Βιδώστε με το χέρι τη βίδα (f) σύσφιξης της
λεπίδας στον άξονα του πριονιού. (Η βίδα
έχει αριστερόστροφο σπείρωμα και πρέπει να
περιστραφεί αριστερόστροφα για να συσφιχτεί.
Βλ. το βέλος στην Εικόνα 7A.)
5. Πιέστε το κουμπί (d) ασφάλισης του άξονα
ενώ περιστρέφετε τον άξονα του πριονιού με
το κλειδί Άλεν (l, εικ. 1) έως ότου συμπλεχτεί
η ασφάλιση του άξονα και σταματήσει να
περιστρέφεται η λεπίδα.
6. Σφίξτε καλά τη βίδα σύσφιξης της λεπίδας
χρησιμοποιώντας το κλειδί Άλεν.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε καμία περίπτωση
μη συμπλέξετε την ασφάλιση του άξονα
ενώ είναι σε λειτουργία το πριόνι και
μην τη συμπλέξετε προσπαθώντας
να σταματήσετε το εργαλείο. Ποτέ μην
ενεργοποιήσετε το πριόνι ενώ είναι
συμπλεγμένη η ασφάλιση του άξονα.
Θα προκληθεί σοβαρή ζημιά στο πριόνι
σας.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ
1. Για να ξεσφίξετε τη βίδα (f) σύσφιξης της
λεπίδας, πιέστε το κουμπί (d) ασφάλισης
του άξονα και περιστρέψτε τον άξονα (s)
του πριονιού με το κλειδί Άλεν (l) έως ότου
συμπλεχτεί η ασφάλιση του άξονα και
σταματήσει να περιστρέφεται η λεπίδα. Με
την ασφάλιση του άξονα συμπλεγμένη,
περιστρέψτε τη βίδα σύσφιξης της λεπίδας
χρησιμοποιώντας το κλειδί Άλεν. (Η
βίδα έχει αριστερόστροφο σπείρωμα και
πρέπει να περιστραφεί δεξιόστροφα για να
αποσυσφιχτεί. Βλ. το βέλος στην Εικόνα 7B.)
2. Αφαιρέστε μόνο τη βίδα (f) σύσφιξης της
λεπίδας και την εξωτερική ροδέλα (r) του
σφιγκτήρα. Αφαιρέστε την παλιά λεπίδα.
3. Καθαρίστε τυχόν μεταλλικά ρινίσματα/ξύσματα
που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί στην
περιοχή του προφυλακτήρα ή της ροδέλας
σφιγκτήρα και ελέγξτε την κατάσταση και τη
λειτουργία του κάτω προφυλακτήρα λεπίδας
όπως περιγράφηκε πιο πριν. Μη λιπαίνετε
αυτή την περιοχή.
4. Επιλέξτε τη κατάλληλη λεπίδα για
την εφαρμογή (βλ. Λεπίδες). Πάντα
χρησιμοποιείτε λεπίδες που έχουν σωστό
μέγεθος (διάμετρο) με κεντρική οπή σωστού
μεγέθους και σχήματος για τη στερέωση στον
άξονα του πριονιού. Πάντα να βεβαιώνεστε ότι
ο μέγιστος συνιστώμενος αριθμός στροφών
(rpm) στη λεπίδα πριονιού είναι ίσος ή
μεγαλύτερος από τον αριθμό στροφών (rpm)
λειτουργίας του πριονιού.
5. Ακολουθήστε τα βήματα 2 έως και 6
στην ενότητα Για να εγκαταστήσετε τη
λεπίδα, αφού βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα θα
περιστρέφεται στη σωστή κατεύθυνση.
ΚΑΤΩ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΛΕΠΙΔΑΣ
ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ : Καθώς η
μπαταρία πλησιάζει την κατάσταση
πλήρους αποφόρτισης, ο φακός θα
αναβοσβήσει δύο φορές και κατόπιν
η φωτεινότητα θα πέσει κάτω από το
κανονικό επίπεδο. Αυτός ο κύκλος θα
επαναλαμβάνεται για χρονικό διάστημα
έως 15 λεπτών, έως ότου αποφορτιστεί
πλήρως η μπαταρία.
215
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο κάτω
προφυλακτήρας λεπίδας είναι
ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας
με το οποίο μειώνεται ο κίνδυνος
σοβαρού τραυματισμού. Σε καμία
περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε το
πριόνι αν ο κάτω προφυλακτήρας
λείπει, έχει υποστεί ζημιά, αν
δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά
ή αν δεν λειτουργεί σωστά. Μη
βασίζεστε στον κάτω προφυλακτήρα
λεπίδας για προστασία σας υπό
κάθε συνθήκη. Η ασφάλειά σας
εξαρτάται από την τήρηση όλων
των προειδοποιήσεων και των
προφυλάξεων καθώς και από το
σωστό χειρισμό του πριονιού.
Ελέγξτε ότι ο κάτω προφυλακτήρας
έχει κλείσει σωστά πριν από κάθε
χρήση, όπως περιγράφεται στο
τμήμα Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
για δισκοπρίονα. Αν ο κάτω
προφυλακτήρας της λεπίδας λείπει
ή δεν λειτουργεί σωστά, φροντίστε
να δώσετε το πριόνι για σέρβις. Για
να διασφαλίσετε την ασφάλεια και
την αξιοπιστία του προϊόντος, οι
εργασίες επισκευής, συντήρησης
και ρύθμισης θα πρέπει να
εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις ή άλλο εξειδικευμένο
οργανισμό σέρβις, με χρήση πάντα
ακριβώς ίδιων ανταλλακτικών με τα
εξαρτήματα που αντικαθίστανται.
ΛΕΠΙΔΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού των ματιών,
χρησιμοποιείτε πάντα μέσα προστασίας
των ματιών. Το καρβίδιο είναι
σκληρό αλλά εύθραυστο υλικό. Ξένα
αντικείμενα μέσα στο τεμάχιο εργασίας
όπως σύρμα ή καρφιά μπορούν να
προκαλέσουν ράγισμα ή θραύση των
μυτών της λεπίδας. Χρησιμοποιείτε το
πριόνι μόνον όταν έχει τοποθετηθεί
κατάλληλος προφυλακτήρας στη
λεπίδα πριονιού. Στερεώνετε τη λεπίδα
σταθερά με την κατάλληλη φορά
περιστροφής πριν τη χρήση και πάντα
χρησιμοποιείτε μια καθαρή, αιχμηρή
λεπίδα.
216
Λεπίδα
Διάμετρος Δόντια
DT1212-QZ 140 mm
(5-1/2")
30
Εφαρμογή
Κοπή σιδηρούχου
μετάλλου γενικής
χρήσης
Αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με τις λεπίδες,
απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο
DEWALT.
Αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με τις λεπίδες,
απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο
DEWALT.
ΑΝΑΔΡΑΣΗ
Η ανάδραση είναι η απότομη αντίδραση σε
λεπίδα πριονιού που έχει σφηνώσει, μαγκώσει ή
ευθυγραμμιστεί λάθος, με αποτέλεσμα ανύψωση
του πριονιού έξω από το τεμάχιο εργασίας προς
την κατεύθυνση του χειριστή. Όταν η λεπίδα
έχει σφηνώσει ή μαγκώσει λόγω κλεισίματος της
εντομής, η λεπίδα σταματά να περιστρέφεται και
η αντίδραση του μοτέρ κατευθύνει τη μονάδα
ταχύτατα προς τα πίσω στο χειριστή. Αν η λεπίδα
στραβώσει ή ευθυγραμμιστεί λάθος μέσα στην
εντομή, τα δόντια στο πίσω άκρο της λεπίδας
μπορεί να εισχωρήσουν στην πάνω επιφάνεια του
υλικού με αποτέλεσμα η λεπίδα να βγει από την
εντομή και να αναπηδήσει πίσω προς το χειριστή.
Η ανάδραση είναι πιο πιθανό να προκύψει
όταν υπάρχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
συνθήκες.
1. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
A. Η κάμψη λόγω βάρους ή η ακατάλληλη
ανύψωση του αποκοπτόμενου τεμαχίου
μπορεί να προκαλέσει ενσφήνωση της
λεπίδας και να οδηγήσει σε ανάδραση
(εικ. 9).
B. Η κοπή υλικού που υποστηρίζεται
μόνο στα άκρα μπορεί να προκαλέσει
ανάδραση. Καθώς μειώνεται η αντοχή του
υλικού, αυτό κάμπτεται από το βάρος του,
κλείνοντας την εντομή και σφηνώνοντας τη
λεπίδα (εικ. 9).
C. Η κοπή ενός τμήματος υλικού που
προβάλλει ή προεξέχει, με έναρξη στο
κάτω μέρος σε κάθετη κατεύθυνση,
μπορεί να προκαλέσει ανάδραση. Το
αποκοπτόμενο τμήμα καθώς χαμηλώνει
μπορεί να προκαλέσει ενσφήνωση της
λεπίδας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
D. Η αποκοπή στενών λωρίδων μεγάλου
μήκους μπορεί να προκαλέσει ανάδραση.
Το αποκοπτόμενο κομμάτι μπορεί να
καμφθεί από το βάρος του ή να συστραφεί
κλείνοντας την εντομή και σφηνώνοντας τη
λεπίδα.
την περαιτέρω επιβολή φορτίου στη μονάδα
και μεγαλύτερη τάση συστροφής της λεπίδας
μέσα στην εντομή. Οι φθαρμένες λεπίδες
επίσης μπορεί να έχουν ανεπαρκές διάκενο
κορμού πράγμα που αυξάνει την πιθανότητα
μαγκώματος και επιβολής αυξημένου φορτίου.
E. Αν σκαλώσει ο κάτω προφυλακτήρας σε
επιφάνεια κάτω από το υλικό που κόβεται,
μειώνεται στιγμιαία ο έλεγχος του χειριστή.
Το πριόνι μπορεί να ανυψωθεί εν μέρει
βγαίνοντας από την κοπή και αυξάνοντας
την πιθανότητα συστροφής της λεπίδας.
5. ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΤΑ
ΔΟΝΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΣΦΗΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΥΛΙΚΟ
2. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΒΑΘΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ
Για να επιτύχετε την πιο αποτελεσματική
κοπή, η λεπίδα θα πρέπει να προεξέχει μόνο
όσο χρειάζεται για να εκτίθεται ένα δόντι
όπως φαίνεται στην Εικόνα 8. Αυτό επιτρέπει
στο πέδιλο να υποστηρίζει τη λεπίδα και
ελαχιστοποιεί τη συστροφή και την ενσφήνωση
μέσα στο υλικό. Δείτε την ενότητα με τίτλο
Ρύθμιση Βάθους.
3. ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ (ΚΑΚΗ
ΕΥΘΗΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ)
A. Αν πιέζετε έντονα για την κοπή μπορεί να
προκληθεί συστροφή της λεπίδας.
B. Αν προσπαθείτε να στρίψετε το πριόνι
μέσα στην κοπή (προσπαθώντας να
επιστρέψετε στη γραμμή που έχετε
σχεδιάσει) μπορεί να προκληθεί συστροφή
της λεπίδας.
C. Το υπερβολικό τέντωμα του σώματος ή
η χρήση του πριονιού με κακή στάση του
σώματος (μη ευσταθή στάση), μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα τη συστροφή της
λεπίδας.
D. Η αλλαγή τρόπου λαβής των χεριών ή της
θέσης του σώματος κατά την κοπή μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα τη συστροφή της
λεπίδας.
E. Το τράβηγμα προς τα πίσω του πριονιού
για τον καθαρισμό της λεπίδας μπορεί να
προκαλέσει συστροφή.
4. ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΑΙΧΜΗΡΩΝ Η ΛΕΡΩΜΕΝΩΝ
ΛΕΠΙΔΩΝ
Η χρήση μη αιχμηρών λεπίδων μπορεί να
προκαλέσει επιβολή αυξημένου φορτίου
στο πριόνι. Για αντιστάθμιση, ένας χειριστής
συνήθως θα ωθεί πιο δυνατά με αποτέλεσμα
Πρέπει να αφήσετε το πριόνι να φθάσει σε
πλήρη ταχύτητα λειτουργίας πριν αρχίσετε
μια κοπή ή πριν ξεκινήσετε πάλι μια κοπή αν
έχετε σταματήσει τη λειτουργία της μονάδας
με τη λεπίδα μέσα στην εντομή. Αν δεν
τηρήσετε αυτή την υπόδειξη, θα μπορούσε
να προκληθεί αθέλητη ακινητοποίηση του
εργαλείου και ανάδραση.
Οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες θα μπορούσαν
να έχουν ως αποτέλεσμα σύνθλιψη, μάγκωμα,
συστροφή ή κακή ευθυγράμμιση της λεπίδας
θα μπορούσαν να προκαλέσουν και ανάδραση.
Ανατρέξτε στις ενότητες Περαιτέρω οδηγίες
ασφαλείας για όλα τα πριόνια και Λεπίδες
σχετικά με διαδικασίες και τεχνικές που θα
ελαχιστοποιήσουν την εμφάνιση της ανάδρασης.
Ρύθμιση βάθους (εικ. 8)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Το πριόνι κοπής μετάλλου είναι εξοπλισμένο
με ένα αρθρωτό πέδιλο το οποίο επιτρέπει στο
χειριστή να ρυθμίσει το βάθος κοπής. Για την πιο
αποτελεσματική δράση κοπής, προσαρμόστε τη
ρύθμιση βάθους έτσι ώστε να προεξέχει ένα δόντι
της λεπίδας κάτω από το υλικό που πρόκειται να
κοπεί. Αυτή η απόσταση είναι από την άκρη του
δοντιού ως το κάτω μέρος του διάκενου μπροστά
από το δόντι. Έτσι η τριβή της λεπίδας διατηρείται
στο ελάχιστο, αφαιρούνται τα μεταλλικά ρινίσματα
από την κοπή με αποτέλεσμα ψυχρότερη,
ταχύτερη κοπή με το πριόνι και επίσης μειώνεται η
πιθανότητα ανάδρασης.
217
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ
1. Τοποθετήστε το κομμάτι του υλικού που
πρόκειται να κοπεί κατά μήκος της λεπίδας,
όπως δείχνει η εικόνα.
2. Σημειώστε πόσο προεκτείνεται το δόντι πέρα
από το υλικό.
3. Ξεσφίξτε το μοχλό (c) ρύθμισης βάθους και
μετακινήστε το πέδιλο για να αλλάξετε το
βάθος της κοπής.
4. Σφίξτε πάλι καλά το μοχλό ρύθμισης βάθους.
Υποστήριξη του τεμαχίου
εργασίας (εικ. 9)
ΚΟΠΗ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
Η εικόνα 9 δείχνει το σωστό και το λανθασμένο
τρόπο υποστήριξης ενός μεγάλου φύλλου. Για
να αποφύγετε την ανάδραση, υποστηρίξτε το
υλικό κοντά στην κοπή. Μην το υποστηρίζετε
μακριά από την κοπή. Αν το υλικό υποστηρίζεται
μακριά από την κοπή, θα μαγκώσει Τη λεπίδα
και θα προκαλέσει ανάδραση. Όταν κόβετε
λεπτές λωρίδες, διατηρείτε τη λεπίδα τουλάχιστον
1/2" (περίπου 13 mm) από το άκρο του υλικού.
Οι λεπτές λωρίδες μπορεί να μαγκώσουν,
προκαλώντας ανάδραση και αυξάνοντας τον
κίνδυνο τραυματισμού.
ΚΟΠΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛ
Συσφίξτε το υλικό που σχεδιάζετε να κόψετε
σε έναν πάγκο εργασίας ή σε άλλη επιφάνεια
εργασίας όπως παρουσιάζεται πιο πάνω.
Κοπή (εικ. 10, 11)
1. Συγκρατήστε το πριόνι σταθερά
χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια. Η
Εικόνα 10 δείχνει την κατάλληλη θέση των
χεριών. Διατηρήστε το σώμα σας στη μία
πλευρά της γραμμής κατά μήκος της οποίας
γίνεται η κοπή. Έτσι θα προστατευτείτε από
τραυματισμό από ανάδραση.
2. Όταν αποκόπτετε τα άκρα από ένα ορθογώνιο
μεταλλικό προφίλ, τοποθετήστε το πιο πλατύ
μέρος του πέδιλου στο τμήμα του υλικού που
είναι συσφιγμένο στον πάγκο εργασίας ή άλλο
στήριγμα, όχι στο τμήμα που θα πέσει όταν
γίνει η κοπή.
3. Πιέστε το διακόπτη σκανδάλης και αφήστε το
πριόνι να φθάσει στην πλήρη ταχύτητα πριν
φέρετε τη λεπίδα σε επαφή με το υλικό που
πρόκειται να κοπεί (εικ. 11).
218
4. Ωθήστε το πριόνι προς τα εμπρός σε ταχύτητα
που επιτρέπει στη λεπίδα να κόβει χωρίς να
ασκείτε άσκοπη δύναμη.
5. Μόλις ολοκληρώσετε την κοπή, αφήστε
ελεύθερη τη σκανδάλη και επιτρέψτε στη
λεπίδα να σταματήσει πριν ανυψώσετε το
πριόνι από το τεμάχιο εργασίας. Καθώς
ανυψώνετε το πριόνι, ο προφυλακτήρας θα
κλείσει αυτόματα κάτω από τη λεπίδα.
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΟΠΗΣ
Σε περίπτωση που η κοπή σας αρχίσει να
παρεκκλίνει από τη γραμμή κοπής, μην
επιχειρήσετε να αναγκάσετε το εργαλείο να
επανέλθει πάνω στη γραμμή. Αν εξαναγκάσετε
τη διόρθωση μπορεί να ακινητοποιηθεί το πριόνι
και να προκληθεί ανάδραση. Αντί αυτού, αφήστε
ελεύθερη τη σκανδάλη και επιτρέψτε στη λεπίδα να
σταματήσει τελείως να κινείται. Κατόπιν αποσύρετε
το πριόνι από την κοπή. Ξεκινήστε πάλι τη
λειτουργία του πριονιού και εισάγετέ το στην κοπή
ακολουθώντας την επιθυμητή γραμμή κοπής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κόβετε μέσω κοχλιών
με το πριόνι κοπής μετάλλου. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά στο πριόνι ή
τραυματισμός σας.
Μεγιστοποίηση του χρόνου
ζωής της λεπίδας
Για να επεκτείνετε το χρόνο ζωής της λεπίδας,
ακολουθήστε τις εξής πρακτικές:
• Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη για την
κίνηση της λεπίδας διαμέσου του μετάλλου. Το
πριόνι πρέπει να κόβει στο δικό του ρυθμό και
με σταθερή ταχύτητα.
• Αλλάζετε λεπίδες όταν δεν είναι πλέον εύκολο
να ωθήσετε το πριόνι κατά την κοπή, όταν
το μοτέρ προσπαθεί υπερβολικά ή όταν
αναπτύσσεται υπερβολική θερμότητα στη
λεπίδα.
• Διατηρείτε τη βάση του πριονιού σε σταθερή
επαφή με το μέταλλο που κόβετε.
• Αν το μέταλλο που κόβετε δονείται ή
τραντάζεται, συσφίξτε το υλικό όσο το δυνατόν
πιο κοντά στην κοπή και μειώστε την ταχύτητα
της κοπής.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φοράτε
πάντα κατάλληλα μέσα ατομικής
προστασίας της ακοής. Υπό
ορισμένες περιστάσεις και διάρκεια
χρήσης, ο θόρυβος από το εργαλείο
ενδέχεται να συμβάλει στην απώλεια
της ακοής.
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
• Τηρείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας
και τους ισχύοντες κανονισμούς.
• Βεβαιωθείτε ότι το υλικό που θέλετε
να κόψετε είναι στέρεα τοποθετημένο
στη θέση του.
• Εφαρμόστε απαλή πίεση στο
εργαλείο και μην ασκείτε πλάγια
πίεση στη λεπίδα. Κατά το δυνατό,
δουλεύετε με το πέλμα του πριονιού
πιεσμένο πάνω στο τεμάχιο
εργασίας. Αυτό θα αποτρέψει
βλάβη στη λεπίδα και θα εμποδίσει
το τίναγμα και τον κραδασμό του
εργαλείου.
• Αποφύγετε οποιοδήποτε υπερβολικό
φορτίο.
• Αφήστε τη λεπίδα να λειτουργεί
ελεύθερα για ορισμένα δευτερόλεπτα
πριν αρχίσετε την κοπή.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 10)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή θέση των χεριών απαιτείται ένα χέρι
στην κύρια λαβή (n), με το άλλο χέρι στη βοηθητική
λαβή (o), όπως φαίνεται στην Εικόνα 10, για να
καθοδηγείτε σωστά το πριόνι.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον
τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Αντικατάσταση του
παραθύρου παρατήρησης
(εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη
χρησιμοποιήσετε το πριόνι αν
έχει υποστεί ζημιά ή αν λείπει το
παράθυρο παρατήρησης. Αν κάποιο
παράθυρο έχει υποστεί ζημιά ή λείπει,
αναθέστε το σέρβις του πριονιού
σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Αν χρησιμοποιηθεί το πριόνι χωρίς
το παράθυρο, μεταλλικά ρινίσματα
θα μπορούσαν να εκτιναχτούν μέσα
από τον προφυλακτήρα και να
προκαλέσουν τραυματισμό.
Το παράθυρο παρατήρησης (j) θα πρέπει να
αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις DEWALT.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε
οποιαδήποτε υγρά καθαρισμού στο
παράθυρο παρατήρησης για να
αποφύγετε να θολώσει και έτσι να
τεθεί σε κίνδυνο η ασφαλής λειτουργία
του πριονιού. Χρησιμοποιήστε
πεπιεσμένο αέρα για να αφαιρέσετε
από το εσωτερικό του παραθύρου
παρατήρησης τη σκόνη που έχει
συσσωρευτεί. Φοράτε γυαλιά
ασφαλείας όταν το κάνετε αυτό.
219
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν
επιδέχονται σέρβις. Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό
τους εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί πρόσθετη
λίπανση.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μ’ αυτό το προϊόν μόνο
τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τη
DEWALT.
Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες κοπής μετάλλου
DEWALT διαμέτρου 140 mm (5-1/2") με οπή άξονα
20 mm.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό
αέρα και αφαιρέστε οποιαδήποτε
ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο
περίβλημα, όποτε παρατηρείτε
ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε
αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά
για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα
χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν
τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ’
αυτά τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε
ένα πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο.
Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα
του εργαλείου σε υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το
φορτιστή από την πρίζα, προτού τον
καθαρίσετε. Τυχόν ακαθαρσίες και
γράσο μπορούν να απομακρυνθούν
από το εξωτερικό τμήμα ενός φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, όχι μεταλλική βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή οποιαδήποτε
διαλύματα καθαρισμού.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
220
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος
θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά,
μπορείτε να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς
και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση
μετά την πώληση και πληροφορίες υπευθύνων στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει
να επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να
παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες, οι οποίες
πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν. Στο
τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, απορρίψτε
της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το
εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από το
εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών Li-Ion είναι
ανακυκλώσιμες. Παραδίδετέ τις στο κατάστημα
αγοράς ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με
σωστό τρόπο.
221
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή – κατ’ επιλογή
μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
222
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
223
224
225
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N168887
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
Τηλ:
Service:
Φαξ:
Tel:
Fax:
30 210 8981-616
30 210 8981-616
30 210 8983-570
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Fax:
32 70 225 585
Fax:
32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
01/13
Download PDF

advertising