DCS373 | DeWalt DCS373 CORDLESS CIRCULAR SAW instruction manual

371000 - 49 LV
DCS373
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
23
1. attēls / Рисунок 1
b
a
u
d
e
l
e
c
n
m
o
k
d
i
h
f
j
2. attēls / Рисунок 2
g
3. attēls / Рисунок 3
m
i
i
3
5. attēls / Рисунок 5
4. attēls / Рисунок 4
p
r
f
q
s
t
6. attēls / Рисунок 6
f
q
r
s
r
q
t
4
f
7. attēls / Рисунок 7
8. attēls / Рисунок 8
A
d
c
B
d
9. attēls / Рисунок 9
13 mm
(1/2")
5
10. attēls / Рисунок 10
n
o
11. attēls / Рисунок 11
6
LATVIEŠU
140 mm (5-1/2 COLLAS) 18V BEZVADU
METĀLGRIEŠANAS RIPZĀĢIS, DCS373
Apsveicam!
Jūs esat izvēlējušies DEWALT instrumentu.
DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr,
ja instruments tiek lietots dažādiem
darbiem, ar atšķirīgiem piederumiem
vai tiek slikti apkopts, vibrāciju emisija
var atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Dzinēja izejas jauda
Ātrums bez noslodzes
Asmens diametrs
Maksimālais zāģēšanas
dziļums
Asmens iekšējais diametrs
Svars (bez akumulatora)
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena
neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte)
W
min-1
mm
DCS373
18
1
460
3700
140
mm
mm
kg
43
20
3,76
dB(A)
78
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3
89
3
VDC
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas
atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah metāla griešana
ah,M=
m/s²
3,1
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
Akumulators
Akumulatora veids
Spriegums
Jauda
Svars
VDC
Ah
kg
Lādētājs
Elektrotīkla spriegums
Akumulatora veids
Aptuvenais uzlādes laiks
min
Svars
kg
DCB180
Litija jonu
18
3,0
0,64
VAC
30
(1,5 Ah akumulatori)
DCB181
Litija jonu
18
1,5
0,35
DCB182
Litija jonu
18
4,0
0,61
DCB105
230 V
Litija jonu
55
(3,0 Ah akumulatori)
0,49
DCB183
Litija jonu
18
2,0
0,40
70
(4,0 Ah akumulatori)
7
LATVIEŠU
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti 10 ampēri,
elektrotīkls
Apvienotā Karaliste un Īrija 230 V instrumenti 3 ampēri,
kontaktdakšās
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, kuri,
ja tos nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DCS373
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/
EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
paziņojumu.
8
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
24.12.2012
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārējie elektroinstrumenta
drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un noteikumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1) DROŠĪBA DARBA VIETĀ
a) Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
LATVIEŠU
b)
c)
d)
e)
f)
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un
piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens,
palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis
ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu
pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja
d)
e)
f)
g)
kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu
ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūknēšanas un savākšanas
ierīces, obligāti tās pievienojiet un
ekspluatējiet pareizi. Lietojot putekļu
savācēju, iespējams mazināt putekļu kaitīgo
ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
9
LATVIEŠU
f)
g)
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) AKUMULATORA EKSPLUATĀCIJA UN
APKOPE
a) Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto
lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts
vienam akumulatora veidam, tiek lādēts cita
veida akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
b) Lietojiet elektroinstrumentus tikai
ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja
izmantojat citus akumulatorus, var rasties
ievainojuma un ugunsgrēka risks.
c) Kamēr akumulators netiek izmantots,
glabājiet to drošā attālumā no metāla
priekšmetiem, piemēram, papīra
saspraudēm, monētām, atslēgām,
naglām, skrūvēm vai līdzīgiem maziem
metāla priekšmetiem, kuri var savienot
abas spailes. Saskaroties akumulatora
spailēm, rodas īssavienojums, kas var
izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
d) Nepareizas lietošanas gadījumā
šķidrums var iztecēt no akumulatora, —
nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši
pieskārāties šķidrumam, noskalojiet
saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums
nokļūst acīs, meklējiet arī medicīnisku
palīdzību. Šķidrums, kas iztecējis no
akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
6) APKALPOŠANA
a) Uzticiet sava elektroinstrumenta
apkopi un apkalpošanu kvalificētam
remontstrādniekam, lietojot tikai
identiskas rezerves daļas. Tādējādi tiek
saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Drošības noteikumi visiem
zāģiem
a)
10
BĪSTAMI! Netuviniet rokas zāģēšanas
zonai un asmenim. Turiet otru roku uz
palīgroktura vai dzinēja korpusa. Ja ar
abām rokām turat zāģi, tās nav iespējams
savainot ar asmeni.
b) Nesniedzieties zem apstrādājamā
materiāla. Aizsargs nevar jūs aizsargāt no
asmens zem apstrādājamā materiāla.
c) Noregulējiet zāģēšanas dziļumu atbilstoši
apstrādājamā materiāla biezumam. Asmens
zobi zem apstrādājamā materiāla nedrīkst būt
redzami pilnībā.
d) Nekad neturiet zāģējamo materiālu
ar rokām vai uz kājas. Nostipriniet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Ir svarīgi pareizi atbalstīt
materiālu, lai tam būtu minimāli jāpieskaras, lai
asmens neiestrēgtu un lai nezaudētu vadību.
e) Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja griezējinstruments saskaras ar
vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
f) Zāģējot gareniski, vienmēr izmantojiet
garenzāģēšanas ierobežotāju vai taisnās
malas vadīklu. Tā tiek uzlabota zāģēšanas
precizitāte un mazinās asmens iestrēgšanas
iespēja.
g) Vienmēr izmantojiet asmeņus ar pareizu
ass diametru un formu (dimanta vai apaļo
ripu). Asmeņi, kas neatbilst instrumenta
vārpstas lielumam, darbojas ekscentriski, kā
rezultātā varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
h) Nekad nelietojiet bojātas vai nepareizas
asmens starplikas vai bultskrūvi. Asmens
starplikas un bultskrūve ir īpaši paredzētas
šim zāģim, optimālam darba rezultātam un
ekspluatācijas drošībai.
Papildu drošības noteikumi
visiem zāģiem
ATSITIENA IEMESLI UN OPERATORA
PASARGĀŠANA
– Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz saspiestu,
saliektu vai nepareizi novietotu zāģa asmeni,
kā rezultātā zāģis paceļas augšup un izlec
ārā no apstrādājamā materiāla virzienā uz
operatoru, un šo darbību nav iespējams
kontrolēt.
– Ja asmens ir saspiests vai, iegriezumam
aizveroties, stipri saliekts, asmens iestrēgst
LATVIEŠU
un motora reakcija strauji grūž ierīci atpakaļ
operatora virzienā.
– Ja asmens griezumā ir izliekts vai nepareizi
novietots, zobi uz asmens aizmugurējās malas
var ieurbties kokmateriāla virsmas augšdaļā,
kā rezultātā asmens paceļas ārā no iecirtuma
un atlec atpakaļ operatora virzienā.
Atsitiens rodas zāģa nepareizas lietošanas un/vai
nepareizu darba paņēmienu vai apstākļu rezultātā
un to var novērst, veicot atbilstošus piesardzības
pasākumus.
a) Nepārtraukti cieši turiet zāģi ar abām
rokām un novietojiet rokas tā, lai pretotos
atsitiena spēkiem. Nostājieties vienā no
asmens pusēm, tikai ne vienā līmenī ar
asmens zāģēšanas līniju. Atsitiens var izraisīt
instrumenta atlēcienu atpakaļ, tomēr atsitiena
spēkus var kontrolēt, ja tiek veikti pienācīgi
piesardzības pasākumi.
b) Ja asmens ir iestrēdzis vai ja kāda iemesla
dēļ zāģēšana ir pārtraukta, atlaidiet mēlīti
un zāģi turiet nekustīgi materiālā, līdz
asmens pilnībā apstājas. Nekad neizņemiet
zāģi no materiāla vai nevelciet to atpakaļ,
kamēr asmens atrodas kustībā, jo pretējā
gadījumā arī var notikt atsitiens. Novērtējiet
situāciju un vērsiet to par labu, lai novērstu
asmens iestrēgšanas cēloni.
c) Ja atkal uzsākat zāģēt, centrējiet zāģa
asmeni iecirtumā un pārbaudiet, vai zāģa
zobi materiālā nav ieķērušies. Ja zāģa
asmens ir iestrēdzis, tas var izlekt ārā vai
atsisties no apstrādājamā materiāla, uzsākot
zāģēšanu.
d) Atbalstiet lielus paneļus, lai līdz
minimumam samazinātu asmens
iespiešanas un atsitiena risku. Lieli paneļi
mēdz nosēsties paši zem sava svara. Atbalsti
ir jānovieto zem paneļa abās pusēs, tuvu
griezuma līnijai un paneļa malai.
e) Neizmantojiet trulus vai bojātus asmeņus.
Neasi un nepiemēroti asmeņi veido šauru
iecirtumu, kā rezultātā asmens izraisa
pārmērīgu berzi, iestrēgst vai rada atsitienu.
f) Asmens dziļuma un slīpā leņķa
noregulēšanas bloķēšanas svirām pirms
zāģēšanas jābūt ciešām un nostiprinātām.
Ja noregulētais asmens zāģēšanas laikā
nobīdās, tas var iestrēgt vai izraisīt atsitiena
risku.
g) Ievērojiet īpašu piesardzību, veicot
iezāģējumus ēku sienās vai citās nosegtās
vietās. Ja asmens izvirzās materiāla otrā
pusē, tas var saskarties ar priekšmetiem, kas
izraisa atsitienu.
Drošības noteikumi apakšējam
aizsargam
a) Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet,
vai apakšējais aizsargs ir pienācīgi
aizvērts. Nestrādājiet ar instrumentu, ja
apakšējais aizsargs nekustas brīvi un
uzreiz neaizveras. Nekad nenostipriniet vai
nepiesieniet aizsargu atvērtā pozīcijā. Ja
zāģis ir nejauši nomests, apakšējais aizsargs
var būt saliekts. Paceliet apakšējo aizsargu ar
ievilkšanas roktura palīdzību un pārliecinieties,
vai tas brīvi kustas un nepieskaras asmenim
vai kādai citai detaļai visos zāģēšanas leņķos
un dziļumos.
b) Pārbaudiet apakšējā aizsarga atsperes
darbību. Ja aizsargs un atspere nedarbojas
pareizi, tie pirms lietošanas ir jāsalabo.
Apakšējais aizsargs var darboties gausi tādēļ,
ka ir bojāta kāda detaļa, sveķainas nogulsnes
vai izveidojušies saneši.
c) Apakšējais aizsargs jāievelk manuāli
tikai īpašu zāģēšanas darbu nolūkā —
“iezāģējumu” un “kombinētu zāģējumu”
gadījumā. Paceliet apakšējo aizsargu,
ievelkot rokturi, un, tiklīdz asmens ir
iezāģēts materiālā, apakšējais aizsargs ir
jāatlaiž. Pārējo zāģēšanas darbu gadījumā
apakšējam aizsargam jādarbojas automātiski.
d) Pirms zāģi novietojat uz darbagalda vai
grīdas, vienmēr pārbaudiet, vai apakšējais
aizsargs nosedz asmeni. Ja asmens nav
aizsargāts un ir nolaists lejup, zāģis var sākt
darboties atpakaļgaitā, sazāģējot visu, kas ir
tā ceļā. Ņemiet vērā to, cik ilgs laiks vajadzīgs,
lai asmens apstātos pēc tam, kad slēdzis ir
atlaists.
PIEZĪME. Lai gan augstāk minētā informācija
attiecas uz koku, šo zāģi var izmantot tikai metāla
griešanai. Metāla griešanas laikā var notikt
atsitiens.
Papildu īpaši drošības noteikumi ripzāģiem
• Neizmantojiet abrazīvās ripas vai asmeņus.
• Neizmantojiet piederumus ūdens padevei.
• Nemēģiniet griezt nerūsošo tēraudu,
armatūru, cietinātu vai ar karstumu
apstrādātu tēraudu, čugunu, mūri vai
nezināmiem materiāliem
• Izmantojiet spailes vai kādā citā
praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
11
LATVIEŠU
sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat
zaudēt kontroli pār to.
• Nostājieties vienā no asmens pusēm, tikai
ne vienā līmenī ar asmens zāģēšanas līniju.
ATSITIENS var izraisīt zāģa atlēcienu atpakaļ
(sk. sadaļu Atsitiena cēloņi un operatora
aizsardzība pret tiem un ATSITIENS).
• Bieži vien gaisa atveres nosedz kustīgās
detaļas, tādēļ no tām ir jāuzmanās. Brīvs
apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
• Valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā
varat zaudēt dzirdi.
• Valkājiet putekļu masku. Pakļaujot sevi
putekļu daļiņu iedarbībai, var rasties elpošanas
traucējumi un, iespējams, arī ievainojumi.
• Nelietojiet tādus asmeņus, kuru izmērs ir
lielāks vai mazāks nekā ieteicams. Pareizo
asmens ātrumu skatiet sadaļu Tehniskie dati.
Lietojiet tikai šajā rokasgrāmatā norādītos
asmeņus, kas atbilst EN 847-1.
• Kad instruments netiek lietots, tas
jānovieto guļus ar slieces pusi uz leju
uz stabilas virsmas, no kuras tas nevar
nokrist zemē. Dažus instrumentus, kam ir
liels akumulators, var novietot stāvus uz tā,
taču šādā gadījumā tos var viegli apgāzt.
Atlikušie riski
Ekspluatējot zāģus, parasti pastāv arī šādi riski:
– ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
instrumenta rotējošām vai karstajām detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– pirkstu saspiešanas risks, mainot instrumenta
piederumus;
– kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, apstrādājot koksni;
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Valkājiet ausu aizsargus.
Valkājiet acu aizsargus.
12
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (u), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa virsmas tajā vietā,
kur instruments saskaras ar akumulatoru.
Piemērs:
2013 XX XX
Ražošanas gads
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoru lādētājiem
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Šajā
rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un
ekspluatācijas norādījumi DCB105 akumulatoru
lādētājam.
• Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz
lādētāja, akumulatora un instrumenta, kurā
tiek izmantots akumulators.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst iekļūt
šķidrums. Var rasties elektriskās
strāvas trieciens.
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var pārkarst un eksplodēt, izraisot
ievainojumus un sabojājot īpašumu.
UZMANĪBU! Bērni ir jāuzrauga, lai viņi
nespēlētos ar instrumentu.
IEVĒRĪBAI! Dažos gadījumos
svešķermeņi var izraisīt īssavienojumu
atklātos lādētāja uzlādes kontaktos, ja
akumulators ir pievienots elektrotīklam.
Lādētāja tuvumā nedrīkst novietot
vadītspējīgus materiālus, piemēram,
dzelzs skaidas, alumīnija foliju vai
uzkrājušās metāla daļiņas. Ja lādētājā
nav ievietots akumulators, lādētājs ir
jāatvieno no elektrotīkla. Pirms lādētāja
tīrīšanas tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
• NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem
lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā. Lādētājs ir īpaši paredzēts šī
akumulatora uzlādēšanai.
• Šie lādētāji ir paredzēti tikai un vienīgi
DEWALT vairākkārt uzlādējamo
akumulatoru lādēšanai. Lietojot tos citiem
mērķiem, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās
strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
LATVIEŠU
• Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada, bet
gan aiz kontaktdakšas. Tādējādi barošanas
vada un kontaktdakšas bojājuma risks būs
mazāks.
• Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
• Neizmantojiet pagarinājuma vadu, ja
vien bez tā nevar iztikt. Lietojot nepareizu
pagarinājuma vadu, var izraisīt ugunsgrēka,
elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Izmantojot lādētāju ārpus telpām,
novietojiet to sausā vietā un izmantojiet
tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv
mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
• Nenosprostojiet lādētāja ventilācijas
atveres. Ventilācijas atveres atrodas
lādētāja augšpusē un sānos. Novietojiet
lādētāju vietā, kur nav karstuma avotu.
• Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti — tie ir nekavējoties
jānomaina.
• Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja
tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā.
• Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga
apkope vai remonts, nogādājiet to
pilnvarotā apkopes centrā. Ja tas tiek
nepareizi lietots vai no jauna samontēts, var
rasties elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša
trieciena vai aizdegšanās risks.
• Ja barošanas vads ir bojāts, ražotājam,
servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētiem
speciālistiem tas ir nekavējoties jānomaina
pret jaunu, lai novērstu bīstamību.
• Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno
no elektrotīkla. Tādējādi mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks. Šis risks
nesamazinās, ja izņemat tikai akumulatoru.
• NEDRĪKST vienlaicīgi saslēgt kopā 2
lādētājus.
• Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta
230 V mājsaimniecības elektrisko
strāvu. Nedrīkst izmantot citu sprieguma
daudzumu. Ievērojiet, ka tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Lādētāji
Lādētājs DCB105 paredzēts 10,8 V, 14,4 V un
18 V litija jonu (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB180, DCB181,
DCB182 un DCB183) akumulatoriem.
Šis lādētājs nav jānoregulē un ir izstrādāts tā, lai
būtu maksimāli vienkārši ekspluatējams.
Uzlādes kārtība (2. att.)
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju piemērotai 230 V kontaktligzdai.
2. Ievietojiet akumulatoru (i) lādētājā līdz galam,
līdz atduras. Vienmērīgi mirgo sarkanā
(uzlādes) lampiņa, norādot, ka uzlādes gaita ir
sākusies.
3. Kad sarkanā gaismiņa deg vienmērīgi,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var sākt
lietot vai arī atstāt lādētājā.
PIEZĪME. Lai nodrošinātu litija jonu akumulatora
optimālu darbību un maksimālu kalpošanas
laiku, pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet jaunu
akumulatoru.
Uzlādes kārtība
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora
uzlādes statusu.
Uzlādes statuss
uzlādē
––
––
––
––
pilnībā uzlādēts
–––––––––––––––––
karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
x
–– • –– • –– •
–– •
kļūme akumulatorā
vai lādētājā
••••••••••••
kļūme elektrotīklā
•• •• •• •• •• ••
Ja akumulators ir bojāts vai tajā ir kļūme, lādētājs
to neuzlādē. Par bojātu akumulatoru liecina tas, ka
neiedegas lādētāja indikators, tiek attēlots simbols,
kas liecina par kļūmi akumulatorā, vai arī mirgo
indikators.
PIEZĪME. Tas var nozīmēt arī to, ka kļūme ir
lādētājā.
Ja lādētājs konstatē kļūmi, nogādājiet lādētāju un
akumulatoru pilnvarotā apkopes centrā, lai tos
pārbaudītu.
13
LATVIEŠU
Karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana,
apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir sasniedzis
piemērotu temperatūru. Lādētājs automātiski
pārslēdzas akumulatora lādēšanas režīmā. Ar šo
funkciju akumulatoram tiek nodrošināts maksimāls
kalpošanas laiks.
XR sērijas instrumenti ar litija jonu akumulatoriem
ir aprīkoti ar elektronisku aizsardzības sistēmu, kas
aizsargā tos pret pārslodzi, pārkaršanu vai dziļu
izlādi.
Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības
sistēma, instruments tiek automātiski izslēgts.
Šādā gadījumā ievietojiet lādētājā litija jonu
akumulatoru un lādējiet to, kamēr tas ir pilnībā
uzlādēts.
Auksts akumulators tiek uzlādēts tikai līdz aptuveni
pusei no silta akumulatora uzlādes pakāpes. Visā
uzlādes ciklā akumulators tiek lēnāk lādēts, un
maksimālais uzlādes ātrums netiek sasniegts pat
tad, ja akumulators ir uzsilis.
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoriem
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam veiciet
norādīto uzlādes kārtību.
IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
• Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
• Akumulatoru nedrīkst iespiest lādētājā
ar spēku. Nepārveidojiet akumulatoru
tā, lai tas derētu citam lādētājam, kurš
nav savietojams, citādi akumulators var
sabojāties un izraisīt ievainojumus.
• Uzlādējiet akumulatoru tikai ar tam paredzēto
DEWALT lādētāju.
• NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
• Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (105 °F)
14
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
• Pirms lietošanas akumulators ir pilnībā
jāuzlādē, lai nodrošinātu maksimālo jaudu.
BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā
neatveriet akumulatoru. Ja
akumulatora korpuss ir ieplaisājis vai
bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā.
Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest
zemē vai bojāt. Neekspluatējiet
akumulatoru vai lādētāju, ja tas ir
saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts (piemēram, caurdurts
ar naglu, pārsists ar āmuru, samīdīts).
Var rasties elektriskās strāvas vai
nāvējošs trieciens. Bojāti akumulatori
jānogādā apkopes centrā, lai tos
nodotu pārstrādei.
UZMANĪBU! Kad instruments netiek
lietots, tas jānovieto guļus uz
stabilas virsmas, no kuras tas nevar
nokrist zemē. Dažus instrumentus,
kam ir liels akumulators, var novietot
stāvus uz tā, taču šādā gadījumā tos
var viegli apgāzt.
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU
AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt. Sadedzinot
litija jonu akumulatoru, rodas toksiski
izgarojuma tvaiki un materiāli.
• Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz ādas,
nekavējoties mazgājiet skarto vietu ar
maigu ziepjūdeni. Ja akumulatora šķidrums
nokļūst acī, skalojiet to, tecinot ūdeni pār
atvērtu aci 15 minūtes vai tikmēr, kamēr
pāriet kairinājums. Ja ir vajadzīga medicīniska
palīdzība, ievērojiet, ka akumulatora elektrolīta
sastāvā ir šķidru organisko karbonātu un litija
sāļu maisījums.
• Atklātu akumulatoru elementu saturs var
izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu. Jāieelpo
svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet, meklējiet
medicīnisku palīdzību.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
Akumulators
AKUMULATORA VEIDS
Modelis DCS373 darbojas ar 18 voltu akumulatoru.
LATVIEŠU
Tiem ir piemēroti akumulatoru modeļi DCB180,
DCB181, DCB182 vai DCB183. Sīkāku informāciju
sk. tehniskajos datos.
Ieteikumi par uzglabāšanu
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un sausa
vieta, kurā nav tiešu saules staru un kas
nav pārāk karsta un auksta. Lai nodrošinātu
akumulatora optimālu darbību un maksimālu
kalpošanas laiku, uzglabājiet to istabas
temperatūrā.
2. Ja akumulatoru novieto ilgstošā glabāšanā,
to ieteicams pilnībā uzlādēt un uzglabāt vēsā,
sausā vietā, neturot lādētājā.
PIEZĪME. Nav ieteicams uzglabāt pilnībā izlādētus
akumulatorus. Pirms lietošanas akumulators būs
jāuzlādē.
Uzlīmes uz lādētāja un akumulatora
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:
Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
Uzlādējiet tikai 4 °C – 40 °C
temperatūrā.
Atbrīvojieties no akumulatora videi
nekaitīgā veidā.
Akumulatoru nedrīkst sadedzināt.
Paredzēts litija jonu akumulatoru
uzlādēšanai.
Lai redzētu uzlādes laiku, skatiet
Tehniskie dati.
Lietošanai tikai telpās.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
1 Bezvadu metāla griešanas ripzāģis
1 30 zobu asmens
1 sešstūra atslēga
2 litija jonu akumulatori (M2 modeļiem)
Notiek uzlāde.
1 piederumu kārba
1 lādētājs
Pilnībā uzlādēts.
Karsta/auksta akumulatora uzlādes
atlikšana.
x
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
PIEZĪME. N modeļu komplektācijā neietilpst
akumulatori, lādētāji un piederumu kārbas.
Kļūme akumulatorā vai lādētājā.
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
Kļūme elektrotīklā.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Neievietojiet akumulatorā elektrību
vadošus priekšmetus.
Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
Apraksts (1., 4.-6. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. slēdža mēlīte
Uzlādējiet tikai DEWALT akumulatorus.
Cita veida akumulatori var eksplodēt,
izraisot ievainojumus un bojājumus.
b. mēlītes slēdža bloķēšanas poga
Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.
e. iegriezuma rādītājs
c. dziļuma regulēšanas svira
d. vārpstas bloķēšanas poga
f. zāģripas piespiedējskrūve
15
LATVIEŠU
g. apakšējais aizsargs
h. apakšējā aizsarga ievilkšanas svira
i. akumulators
j. skata lodziņš
k. sliece
l. sešstūru uzgriežņu atslēga
m. akumulatora atlaišanas poga
n. galvenais rokturis
o. papildu rokturis
p. degvielas mērīšanas poga (4. att.)
q. iekšējās skavas mazgātājs (5., 6. att.)
r. ārējās skavas mazgātājs (5., 6. att.)
s. zāģa vārpsta (5., 6. att.)
t. asmens (5., 6. att.)
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šis metāla griešanas ripzāģis ir paredzēts
profesionāļiem, vieglo gabarītu metālu un mazu
metāla struktūras formu griešanai.
NEIZMANTOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šis ripzāģis ir profesionālai lietošanai paredzēts
elektroinstruments. NEĻAUJIET bērniem aiztikt
instrumentu. Ja šo instrumentu ekspluatē
nepieredzējuši operatori, viņi ir jāuzrauga.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
BRĪDINĀJUMS! Ar šo zāģi neveiciet
iezāģējumus
LODZIŅŠ (1. ATT.)
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet zāģi,
kuram ir bojāts vai nav skata
lodziņš. Ja lodziņš ir bojāts vai nav,
vediet zāģi uz autorizētu apkopes
centru, lai tam veiktu apkopi. Ja zāģis
tiek lietots bez lodziņa, caur aizsargu
var izlidot metāla skaidas un izraisīt
ievainojumus.
UZMANĪBU! Metāla griešanas zāģim
nelietojiet griešanas šķidrumus vai
eļļu. Lodziņa tīrīšanai nelietojiet
tīrīšanas šķidrumus. Tīrīšanas
šķidrumi, griešanas šķidrumi vai eļļas
var sabojāt plastmasas lodziņu, kas
traucētu drošu zāģa lietošanu.
16
Zāģis ir aprīkots ar skata lodziņu (j) augšējā
aizsarga sānos. Šis lodziņš dod lietotājam iespēju
redzēt griežamā materiāla griešanas līniju.
ZĀĢA SLIECE (1. ATT.)
Zāģa slieces priekšpusē (k) ir iegriezuma
rādītājs (e), kas ļauj operatoram bīdīt zāģi tieši
gar griešanas līnijām. Sakārtojot griešanas līniju
ar izgriezumu, kas atrodas slieces priekšpusē
un centrējot to izmantojot modificētu V-veida
iegriezumu indikatoru ļauj operatoram saglabāt
asmeni vienā līnijā ar griešanas līniju. Ja griešanas
līnija ir redzama caur šaurāko iegriezumu
indikatoru, asmens tieši pāries pāri griešanas
līnijai.
DARBA LUKTURIS
Zāģis ir aprīkots ar darba gaismu, kas tiek ieslēgta,
kad tiek nospiesta slēdža mēlīte. Gaisma tiks
automātiski izslēgta 20 sekundes pēc slēdža
mēlītes atlaišanas. Ja slēdža mēlīte paliek
nospiesta, darba gaisma arī būs ieslēgta.
PIEZĪME. Darba lukturis paredzēts apstrādājamās
virsmas apgaismošanai, un to nevar izmantot kā
prožektoru.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai akumulatora
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam. Pārbaudiet arī to, vai lādētāja
spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam.
Šim DEWALT lādētājam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60335, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
LATVIEŠU
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 3 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja
izmērs ir 1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet kabeli no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai DEWALT
akumulatorus un lādētājus.
Akumulatora ievietošana instrumentā un izņemšana no tā
(3. att.)
PIEZĪME. Pirms lietošanas akumulators ir pilnībā
jāuzlādē, lai nodrošinātu maksimālo jaudu.
Gaisma tiks izslēgta bez jebkāda brīdinājuma, kad
akumulators būs pilnībā izlādējies.
AKUMULATORA IEVIETOŠANA INSTRUMENTA
ROKTURĪ
1. Savietojiet akumulatoru (i) ar sliedēm
instrumenta rokturī (3. att.).
2. Bīdiet akumulatoru rokturī, līdz tas ir cieši
nofiksēts instrumentā, un pārbaudiet, vai tas
nevar atvienoties.
AKUMULATORA IZŅEMŠANA NO
INSTRUMENTA
1. Nospiediet akumulatora atlaišanas pogas
(m) un spēcīgi velciet akumulatoru ārā no
instrumenta roktura.
2. Ievietojiet akumulatoru lādētājā, kā aprakstīts
šīs rokasgrāmatas sadaļā par lādētāju.
AKUMULATORA UZLĀDES LĪMEŅRĀDIS
(4. ATT.)
Dažiem DEWALT akumulatoriem ir akumulatora
uzlādes līmeņrādis, kas sastāv no trim zaļām
gaismas diodēm, kuras norāda atlikušo
akumulatora uzlādes līmeni.
Lai aktivizētu akumulatora uzlādes līmeņrādi,
nospiediet un turiet nospiestu uzlādes līmeņrāža
pogu (p). Visas trīs gaismas diodes dažādās
kombinācijās norāda atlikušo uzlādes līmeni. Ja
akumulatora uzlādes līmenis ir kļuvis pārāk zems,
izdziest visas trīs akumulatora uzlādes līmeņrāža
gaismas diodes un akumulators ir jāuzlādē.
PIEZĪME. Akumulatora uzlādes līmeņrādis attēlo
tikai akumulatora atlikušo uzlādes līmeni. Tas nav
instrumenta darbspējas indikators, un to ietekmē
dažādi mainīgie faktori — instrumenta sastāvdaļas,
temperatūra un lietošanas veids.
Slēdža mēlīte (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Šim instrumentam
nav paredzēts slēdža mēlīti nobloķēt
ieslēgtā pozīcijā, un to arī nedrīkst
šādi nobloķēt ne ar kādiem citiem
līdzekļiem.
Zāģis tiek vadīts ar slēdža mēlīti (a) un bloķēšanas
pogu (b). Ir jānospiež bloķēšanas poga pirms ar
slēdža mēlīti var ieslēgt zāģi. Mēlītes atlaišana
izslēdz zāģi.
Asmeņu nomainīšana (1., 5.-7.
att.)
ASMENS UZSTADĪŠANA
1. Novietojiet iekšējo skavu mazgātāju (q) uz
zāģa vārpstas (s) ar lielo plakano virsmu
vērstu uz asmeni (5., 6. att.).
2. Ievelciet apakšējo asmens aizsargu (g) un
novietojiet asmeni (t) uz zāģa vārpstas vērstu
pret iekšējo skavu starpliku (q), pārliecinoties,
ka asmens griežas pareizā virzienā (rotācijas
bultiņas virzienā, kas attēlota uz zāģa
asmens un zobiem ir jābūt vērstiem tajā
pašā virzienā, kā norādīta rotācijas bultiņa
uz zāģa). Nepieņemiet, ka druka uz asmens
vienmēr būs vērsta pret jums, kad tas ir
pareizi uzstādīts. Kad tiek ievilkts apakšējā
asmens aizsargs, lai uzstādītu asmeni,
pārbaudiet apakšējā asmens aizsarga stāvokli
un darbību, lai nodrošinātu, ka tas darbojas
pareizi. Pārliecinieties, ka aizsargs pie
jebkuriem leņķiem un griešanas dziļumiem
pārvietojas brīvi un neaizskar asmeni vai kādu
citu detaļu.
3. Novietojiet ārējo skavu starpliku (r) uz zāģa
vārpstas(s) ar lielo plakano virsmu pret asmeni
(t) un ar slīpajiem sāniem vērstiem uz āru.
17
LATVIEŠU
4. Ar roku uzskrūvējiet asmens skavu skrūvi (f)
uz zāģa vārpstas. (Skrūvei ir kreisās puses
vītnes un lai to pievilktu, tā ir jāpagriež pretēji
pulksteņrādītāja virzienam. Skatiet bultiņu, kas
ir attēlota 7A attēlā)
aizsarga virsmā, izraisot apakšējā
aizsarga berzēšanos pret augšējo
aizsargu. Pārbaudiet apakšējā aizsarga
darbību pirms katras lietošanas reizes
un izņemiet iestrēgušās skaidas.
5. Nospiediet vārpstas bloķēšanas pogu (d),
kamēr griežat zāģa vārpstu ar sešstūra
atslēgu (l, 1. att.), līdz vārpsta saslēdzas un
asmens pārstāj griezties.
BRĪDINĀJUMS! Apakšējais asmens
aizsargs ir drošības līdzeklis, kas
samazina nopietnu savainojumu
risku. Nekad nelietojiet zāģi, ja
apakšējais aizsargs ir pazudis,
bojāts, nepareizi uzmontēts vai
nedarbojas pareizi. Nepaļaujieties
uz to, ka apakšējais asmens
aizsargs pasargās jūs jebkuros
apstākļos. Jūsu drošība ir atkarīga
no sekojošiem brīdinājumiem un
piesardzības pasākumiem, kā arī
pienācīgas zāģa darbības. Pirms
katras lietošanas reizes pārbaudiet
vai apakšējā aizsargs ir pareizi
aizvērts Papildu drošības noteikumi
ripzāģiem. Ja apakšējā asmens
aizsargs ir pazudis vai nedarbojas
pareizi, pirms lietošanas tam ir
jāveic apkope. Lai nodrošinātu
produkta drošību un uzticamību,
remontdarbus, tehnisko apkopi
un regulēšanu drīkst veikt tikai
autorizētā servisa centrā vai citu
kvalificēta servisa organizācija,
vienmēr izmantojot identiskas
rezerves daļas.
6. Stingri pievelciet zāģripas piespiedējskrūvi
izmantojot sešstūra atslēgu.
IEVĒRĪBAI! Nekad nedarbiniet
vārpstas bloķētāju, kamēr zāģis
darbojas, vai lai mēģinātu apturēt
rīku. Nekad negrieziet zāģi kamēr tiek
pielietots vārpstas bloķētājs. Pretējā
gadījumā var rasties nopietns zāģa
bojājums.
LAI NOMAINĪTU ASMENI
1. Lai atbrīvotu asmens piespiedējskrūvi (f),
nospiediet vārpstas bloķēšanas pogu (d) un
pagrieziet zāģa vārpstu (s) ar sešstūra atslēgu
(l) līdz vārpstas bloķētājs tiek pielietots un
asmens vairs negriežas. Kad tiek pielietots
vārpstas bloķētājs, ar sešstūra atslēgu
pagrieziet asmens piespiedējskrūvi pulksteņa
rādītāja virzienā. (Skrūvei ir kreisās puses
vītnes un lai to atskrūvētu vaļā, tā ir jāpagriež
pulksteņrādītāja virzienā. Skatiet bultiņu, kas ir
attēlota 7B attēlā)
2. Noņemiet tikai asmens piespiedējskrūvi (f)
un ārējo skavu starpliku (r). Izņemiet veco
asmeni.
3. Iztīriet visas metāla skaidas / atgriezumus,
kas var būt uzkrājušies aizsargā vai skavas
starplikas zonā un pārbaudiet apakšējā
asmens aizsarga stāvokli un darbību kā
iepriekš izklāstīts. Neapstrādājiet šo zonu ar
eļļu vai smērvielām.
4. Atlasiet darbībai atbilstošu asmeni (skatīt
Asmeņi). Vienmēr lietojiet asmeņus, kas ir
pareiza izmēra (diametrs) ar atbilstoša izmēra
un formas centra caurumu uzstādīšanai uz
zāģa vārpstas. Vienmēr nodrošiniet to, ka
asmens maksimālais ieteicamais ātrums
(apgr./min.) sakrīt vai nepārsniedz zāģa
ātrumu (apgr./min.).
5. Izpildiet soļus no 2 līdz 6 kā norādīts sadaļā
Asmens uzstādīšana, pārliecinoties, ka
asmens rotē pareizā virzienā.
APAKŠĒJAIS ASMENS AIZSARGS
BRĪDINĀJUMS! Saskaņā ar
konkrētiem to lietošanas nosacījumiem,
metāla skaidas var iekļūt apakšējā
18
ASMEŅI
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu acu
traumas risku, vienmēr izmantojiet acu
aizsardzības līdzekļus. Karbīds ir ciets,
bet trausls materiāls. Svešķermeņu
daļas, kas atrodas apstrādājamā
materiālā, piemēram, vadi un nagi var
izraisīt galu plaisāšanu vai salūšanu.
Lietojiet zāģi tikai tad, kad ir uzstādīts
atbilstošs zāģa aizsargs. Pirms
lietošanas vienmēr uzstādiet asmeni
pareizā rotācijas virzienā un vienmēr
izmantojiet tīru un asu asmeni.
Asmens
DT1212-QZ
diametrs
140 mm
(5-1/2“)
zobi
30
pielietojums
Vispārējai
lietošanai
dzelzs metāla
griešana
Ja jums ir jautājumi saistībā ar asmeņiem, lūdzu
sazinieties ar DEWALT izplatītāju.
LATVIEŠU
ATSITIENS
Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz saspiestu,
saliektu vai nepareizi novietotu zāģa asmeni, kā
rezultātā zāģis paceļas augšup un izlec ārā no
apstrādājamā materiāla virzienā uz operatoru, un
šo darbību nav iespējams kontrolēt. Ja asmens
ir saspiests vai, iegriezumam aizveroties, stipri
saliekts, asmens iestrēgst un dzinēja reakcija
strauji grūž ierīci atpakaļ operatora virzienā.
Ja asmens griezumā ir izliekts vai nepareizi
novietots, zobi uz asmens aizmugurējās malas var
ieurbties materiāla virsmas augšdaļā, kā rezultātā
asmens paceļas ārā no iecirtuma un atlec atpakaļ
operatora virzienā.
Atsitiens ir vairāk iespējams gadījumā, kad pastāv
kāds no sekojošiem stāvokļiem.
1. NEATBILSTOŠS APSTRADAJAMA
MATERIALA ATBALSTS
A. Atgrieztā materiāla ieliekšana vai nepareiza
pacelšana var izraisīt asmens saspiešanu
un līdz ar to atsitienu(9. att.).
B. Griešana caur materiāliem, kas atbalstīti
ārējos galos izraisīt atsitienu. Kad materiāls
pavājinās, tas ieliecas, aizverot iegriezumus
un saspiežot asmeni (9. att.).
C. Nogriežot konsoles vai pārkares materiāla
gabalus no apakšas uz augšu vertikālā
virzienā, var izraisīt atsitienu. Krītošais
materiāls var saspiest asmeni.
D. Šauru, garu strēmeļu nogriešana var
izraisīt atsitienu. Nogrieztā sloksne var
nokarāties vai apvīties aizverot iegriezumu
un saspiežot asmeni.
E. Aizķerot apakšējo aizsargu uz virsmas zem
materiāla, acumirklī nogriežot, samazina
operatora kontroli. Zāģi var pacelt daļēji
no griezuma palielinot asmens izliekšanās
iespēju.
2. NEPAREIZA DZIĻUMA IESTATĪŠANA UZ
ZAĢA
Lai veiktu pēc iespējas efektīvāku griezumu,
asmens būtu jāizvirza tikai pietiekami tālu,
lai atklātu zobu, kā parādīts 8. att. Tas ļauj
sliecei atbalstīt asmeni un samazina liekšanos
un saspiešanu materiālā. Skatīt nodaļu ar
nosaukumu Dziļuma regulēšana.
3. ASMENS LIEKŠANAS (NEPAREIZA
NOVIETOŠANA GRIEZUMA)
A. Spēka pielietošana, lai veiktu griezumu var
izraisīt asmens ielocīšanos.
B. Cenšas pagriezt zāģi griezumā (cenšoties
nokļūt atpakaļ uz atzīmētās līnijas), var
izraisīt asmens liekšanos.
C. Sniedzoties pārāk tālu vai vadot zāģi ar
sliktu ķermeņa kontroli (bez līdzsvara), var
izraisīt asmens ieliekšanos.
D. Mainot roktura vai ķermeņa stāvokli,
griešanas laikā var izraisīt asmens
ieliekšanos.
E. Zāģa vilkšana ārā, lai atbrīvotu asmeni var
izraisīt ieliekšanos.
4. NEASU UN NETĪRU ASMEŅU
IZMANTOŠANA
Neasi asmeņi izraisa palielinātu slodzi uz
zāģi. Lai to kompensētu, operators parasti
pielietos lielāku spēku, kas vēl vairāk
noslogos instrumentu un veicinās asmens
robu liekšanos. Nodiluši asmeņiem var
būt nepietiekams atstatums, kas palielina
saliekšanās iespēju un slodzi.
5. GRIEŠANAS ATSAKŠANA AR
IESTRĒGUŠIEM ASMENS ZOBIEM PRET
MATERIALU
Zāģis jāsasilda līdz pilnam darbības ātrumam
pirms griešanas uzsākšanas vai atsākšanas
pēc tam, kad ierīce ir apstājusies un asmens
ir iegriezumā. Nespēja to darīt, var izraisīt
apstāšanos un atsitienu.
Jebkuri citi apstākļi, kas var izraisīt asmens
saspiešanu, saliekšanu, šķeterēšanos vai
nepareiza novietošana var izraisīt atsitienu.
Atsaucieties uz sadaļām Papildu darba drošības
instrukcijas visiem zāģiem un zāģripām par
procedūrām un metodēm, kas pēc iespējas
samazinās atsitiena rašanās iespēju.
Dziļuma regulēšana (8. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Metāla griešanas zāģis ir aprīkots ar pagriežamu
slieci, kas ļauj operatoram noteikt griezuma
dziļumu. Visefektīvākajai griešanas darbībai,
iestatiet dziļuma regulēšanu tā, lai viens asmens
zobs izvirzās zem griežamā materiāla. Šis attālums
ir no zoba gala līdz zobstarpas pamatnei pirms
zoba. Tas nodrošina zāģripas minimālo berzi,
aizvāc metāla skaidas no iegriezuma un rezultātā
19
LATVIEŠU
griešana ir aukstāka, ātrāka un samazinās
atsitiena iespēja.
LAI NOREGULĒTU GRIEŠANAS DZIĻUMU
1. Novietojiet griežamā materiāla gabalu blakus
zāģripaii, kā parādīts.
2. Ievērojiet cik tālu asmens zobs izvirzās zem
materiāla.
3. Atbrīvojiet dziļuma regulēšanas kloķi (c)
un pārvietojiet slieci, lai mainītu griešanas
dziļumu.
4. Cieši pievelciet dziļuma regulēšanas kloķi.
Apstrādājamā materiāla
balsts(9. att.)
METALA LOKŠŅU GRIEŠANA
9. attēlā redzama pareiza un nepareiza lielu
lokšņu atbalstīšanas metode. Atbalstiet materiālu
griezuma vietas tuvumā, lai izvairītos no atsitiena.
Neatbalstiet materiālu attālu no griezuma vietas.
Ja materiāls ir atbalstīts tālu no griezuma vietas,
tas iespīlēs zāģripu un izraisīs atsitienu. Ja
tiek grieztas plānas sloksnes, tad nodrošiniet
zāģripu vismaz 1/2 collu (aptuveni 13 mm)
attālumā no materiāla malas. Plānas sloksnes var
ieķerties, izraisot atsitienu un palielinot personāla
ievainojumu risku.
METALA DAUDZSKALDŅU SAGATAVJU
GRIEŠANA
Iespīlējiet griežamo materiālu darbgaldā vai citā
darbvirsmā, kā parādīts iepriekš.
Griešana (10., 11. att.)
1. Turiet zāģi stingri ar abām rokām. 10. attēlā
parādītas pareizas roku pozīcijas. Turiet
savu ķermeni vienos sānos blakus apstrādes
griezuma līnijai. Tas pasargās jūs no
ievainojumiem, kas saistīti ar atsitienu.
2. Kad tiek grieztas metāla daudzskaldņu
sagataves, novietojiet sliedes platāko daļu uz
materiāla, kas ir piestiprināts pie darbgalda vai
cita atbalsta, bet ne uz materiāla daļas, kas
var nokrist pēc nozāģēšanas.
3. Piespiediet mēlītes slēdzi un ļaujiet zāģim
uzņemt pilnus apgriezienus, pirms zāģripas
saskares ar apstrādājamo materiālu (11. att.).
4. Bīdiet zāģi uz priekšu pie ātruma, kas ļauj
zāģripaii griezt bez pārslodzes.
5. Kad esat beidzis griešanu, atlaidiet mēlīti un
ļaujiet zāģripai apstāties, pirms pacelt zāģi no
darba vietas. Kad jūs paceļat zāģi, aizsargs
automātiski aizvērsies zem zāģripas.
20
KORIĢĒJOŠAIS GRIEZUMS
Ja jums jāuzsāk griezt iegriezumā, necentieties
ar spēku ievietot to atpakaļ tajā. Piespiedu
ievietošana var noķīlēt zāģi un izraisīt atsitienu.
Tā vietā, atlaidiet slēdzi un ļaujiet zāģripai
pilnībā apstāties. Pēc tam izņemiet zāģi ārā no
iegriezuma. No jauna iedarbiniet zāģi un ievadiet to
no jauna iegriezumā, virzot to vēlamajā iegriezuma
līnijā.
UUZMANĪBU! Negrieziet caur
skrūvēm ar metāla griešanas zāģi.
Pretējā gadījumā var sabojāt zāģi vai
izraisīt personāla ievainojumus.
Zāģa darbmūža maksimizēšana
Lai palielinātu zāģa darbmūžu, ievērojiet šādus
paņēmienus:
• nepielieciet spēku, lai virzītu zāģi caur metālu;
Zāģim ir jāgriež tā optimālajā režīmā ar
nemainīgu ātrumu.
• Nomainiet zāģripu, ja vairs nav viegli bīdīt zāģi
iegriezumā, kad motors ir pārslogots vai kad
zāģripa kļūst pārlieku karsta.
• Turiet zāģa pamatni stingri piespiestu
metālam, kuru jūs griežat.
• Ja metāls, kuru jūs griežat. vibrē vai kratās,
piespiediet materiālu pie iegriezuma vietas
tik tuvu cik vien iespējams un samaziniet
griešanas ātrumu.
EKSPLUATĀCIJA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr valkājiet
piemērotus ausu aizsargus. Dažos
apstākļos un ilglaicīga darba gadījumā
šī instrumenta radītais troksnis var
izraisīt dzirdes pasliktināšanos.
Norādījumi par lietošanu
BRĪDINĀJUMS!
• Vienmēr ievērojiet šos drošības
norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
• Zāģējamajam materiālam ir jābūt
cieši nostiprinātam.
LATVIEŠU
• Instrumentam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu, turklāt zāģa
asmeni nedrīkst spiest no sāniem.
Ja iespējams, darba laikā zāģa
slieci piespiediet pie apstrādājamā
materiāla. Tādējādi nesabojāsiet
asmeni, kā arī instruments
neraustīsies un nevibrēs.
• Nepieļaujiet pārslodzi.
• Pirms zāģēšanas uzsākšanas ļaujiet
asmenim dažas sekundes darboties
brīvgaitā.
Pareizs roku novietojums
(10. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Lai pareizi virzītu zāģi, pareizs roku novietojums ir
ar vienu roku uz galvenā roktura (n), ar otru roku
uz papildu roktura (o), kā tas ir parādīts 10.att.
APKOPE
Šis DEWALT instruments ir paredzēts ilglaicīgam
darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti
nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas
instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
BRĪDINĀJUS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Skatu lodziņa nomainīšana
(sk. 1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet zāģi,
kuram ir bojāts vai nav skata lodziņš.
Ja lodziņš ir bojāts vai nav, vediet
zāģi uz autorizētu apkopes centru,
lai tam veiktu apkopi. Ja zāģis tiek
lietots bez lodziņa, caur aizsargu
var izlidot metāla skaidas un izraisīt
ievainojumus.
Skatu lodziņš (j) ir jānomaina autorizētā DEWALT
apkopes centrā.
UZMANĪBU! Skatu lodziņam
neizmantojiet tīrīšanas šķidrumus, lai
izvairītos no skatlodziņa aizmiglošanas
un drošas zāģa lietošanas noteikumu
neievērošanas. Izmantojiet saspiestu
gaisu, lai noņemtu sakrājušos putekļus
no skatu lodziņa iekšpuses. Veicot šo
darbību, izmantojiet aizsargbrilles.
Lietotājs pats nevar veikt lādētāja un akumulatora
apkopi. Instrumentā nav tādu detaļu, kam lietotājs
pats var veikt apkopi.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs vielas var sabojāt
šo detaļu materiālu. Lietojiet tikai
ziepjūdenī samērcētu lupatiņu. Nekādā
gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā
iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Pirms lādētāja tīrīšanas
tas ir jāatvieno no maiņstrāvas avota.
Netīrumus un smērvielas no lādētāja
ārējās virsmas var notīrīt ar lupatiņu
vai mīkstu birstīti, kam nav metāla
saru. Neizmantojiet ūdeni vai tīrīšanas
līdzekļus.
Piederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
21
LATVIEŠU
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Izmantojiet 140 mm (5-1/2 collu) DEWALT metāla
griešanas asmeņus ar 20 mm asi.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu
jaudu, salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad tā
ekspluatācijas laiks ir beidzies, no tā ir jāatbrīvojas
videi nekaitīgā veidā:
22
• izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta;
• Litija jonu elementus iespējams pārstrādāt.
Nogādājiet tos savam pārstāvim vai vietējai
pārstrādes iestādei. Savāktie akumulatori tiek
pareizi otrreizēji pārstrādāti vai likvidēti.
РУССКИЙ ЯЗЫК
140 ММ (5-1/2”) 18 В АККУМУЛЯТОРНАЯ
ДИСКОВАЯ ПИЛА ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ
DCS373
Поздравляем Вас!
Вы выбрали инструмент фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
Технические характеристики
Напряжение питания
В пост. тока
Тип
Макс. выходная мощность
Вт
Число оборотов без
нагрузки
об./мин.
Диаметр пильного диска
мм
Максимальная глубина р
аспила
мм
Диаметр посадочного
отверстия
мм
Вес (без аккумулятора)
кг
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
DCS373
18
1
460
3700
140
43
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
20
3,76
дБ(А)
78
дБ(А)
дБ(А)
3
89
дБ(А)
3
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия ah, резка металла
ah,М =
м/с²
3,1
Погрешность K =
м/с²
1,5
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение питания
Емкость
Вес
В пост. тока
Ач
кг
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство
Напряжение питания В перем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное время зарядки мин.
30
(Аккумулятор 1,5 Ач)
Вес
кг
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты
230 В
10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
DCB105
230 В
Li-Ion
55
(Аккумулятор 3,0 Ач)
0,49
70
(Аккумулятор 4,0 Ач)
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DCS373
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-5.
24
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
24.12.2012
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
РУССКИЙ ЯЗЫК
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
e)
f)
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
e)
f)
g)
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И
ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
26
c)
d)
e)
f)
g)
представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
с)
d)
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Инструкции по технике безопасности для всех типов пил
a)
ОПАСНО: Держите руки на
расстоянии от области распила
и диска. Держите вторую руку на
дополнительной рукоятке или на
корпусе двигателя. Если инструмент
удерживается обеими руками,
исключается вероятность их пореза
диском.
b) Не держите руки под обрабатываемой
деталью. Защитный кожух не
защищает руки от касания диска под
обрабатываемой деталью.
c) Отрегулируйте глубину пропила
в соответствии с толщиной
обрабатываемой детали. Зуб диска не
должен выступать с нижней стороны
обрабатываемой детали полностью.
d) Никогда не удерживайте разрезаемую
деталь в руках, или прижав ее к ноге.
Зафиксируйте обрабатываемую
деталь на неподвижной опоре.
Необходимо надлежащим образом
закрепить обрабатываемую деталь
для снижения риска получения травмы,
заклинивания диска или потери
управления.
e) Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может соприкасаться
со скрытой проводкой. Контакт
с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
f) Во время продольной распиловки
всегда используйте направляющую
планку или прямой направитель
детали. Это повышает точность
распила и снижает вероятность
заклинивания диска.
g) Всегда используйте диски
с посадочными отверстиями
соответствующего размера
и формы (ромбовидные или круглые).
Диски, не совпадающие с крепежными
приспособлениями инструмента,
будут вращаться эксцентрически, что
приведет к потере контроля.
h) Ни в коем случае не
используйте поврежденные или
несоответствующие зажимные кольца
или болты для дисков. Зажимные кольца
и болты для дисков были разработаны
специально для данного инструмента
с целью обеспечения оптимальной
производительности и безопасности во
время работы.
Дополнительные меры безопасности для всех типов пил
ПРИЧИНЫ ОБРАТНОГО УДАРА И ДЕЙСТВИЯ
ОПЕРАТОРА ПО ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
– Обратный удар является внезапной
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
реакцией на защемление, зажимание или
смещение пильного диска, что приводит
к неконтролируемому подъему пилы из
обрабатываемой детали в направлении
оператора.
– При зажатии или защемлении диска
в пропиле, он останавливается, и реакция
электродвигателя приводит к внезапному
смещению инструмента в направлении
или в сторону от оператора.
– Если диск перекашивается или
смещается в пропиле, зубья на его
задней кромке могут войти в верхнюю
часть деревянной детали, что приведет
к выходу диска из пропила и его скачку
в направлении оператора.
Обратный удар является результатом
использования пилы не по назначению и/или
неправильных действий оператора и условий
работы, и его можно избежать, соблюдая
следующие меры безопасности:
a) Крепко держите пилу обеими руками
и следите за положением рук, чтобы
эффективно противостоять
воздействию обратного удара.
Стойте сбоку от пилы, но не на
одной линии с ней. Обратный удар
может привести к скачку пилы назад, но
оператор может гасить его энергию при
условии соблюдения надлежащих мер.
b) В случае заклинивания диска или
в случае прекращения процесса
резки по любой причине, отпустите
курковый выключатель и удерживайте
пилу неподвижно в обрабатываемой
детали до полной остановки
диска. Никогда не пытайтесь
извлечь пилу из обрабатываемой
детали или вытянуть ее назад,
пока вращается диск - это может
привести к обратному удару. Выясните
причину заклинивания диска и примите
надлежащие меры по ее устранению.
c) При перезапуске пилы в детали
отцентрируйте пильный диск
в пропиле и убедитесь в том, что
зубья пилы не касаются материала.
Если пильный диск заклинен, то при
повторном запуске пилы он может
подскочить вверх из детали или ударить
назад.
d) Для сведения к минимуму риска
заклинивания диска и возникновения
обратного удара, поддерживайте
заготовки большого размера. Большие
28
заготовки провисают под собственным
весом. Поместите опоры под заготовку
с обеих сторон, в непосредственной
близости от линии распила и краев
заготовки.
e) Не используйте тупые или
поврежденные диски. Тупые или
неправильно разведенные диски
образуют узкий пропил, что приводит
к повышенному трению, заклиниванию
диска и образованию обратного удара.
f) Рычаги настройки глубины пропила
и угла резки на конус перед началом
работы должны быть затянуты
и зафиксированы. В случае сбоя
настроек диска, во время работы может
произойти заклинивание и обратный удар.
g) Будьте особенно внимательны при
сквозном врезании в стены и другие
сплошные поверхности. Выдвигаемый
диск может встречаться с предметами,
которые могут привести к образованию
обратного удара.
Инструкции по технике безопасности для пил с нижним
защитным кожухом
a) Перед каждым использованием
проверяйте, правильно ли закрыт
нижний защитный кожух. Не
используйте пилу, если нижний
защитный кожух не перемещается
свободно и не закрывает диск
постоянно. Никогда не зажимайте
и не подвязывайте нижний защитный
кожух в открытом положении.
При случайном падении пилы нижний
защитный кожух может погнуться.
Поднимите нижний защитный кожух
при помощи втягивающего рычага
и убедитесь в том, что кожух
перемещается свободно и не прикасается
к диску или другим деталям при любых
углах и глубине пиления.
b) Проверьте функционирование
и состояние возвратной пружины
нижнего защитного кожуха. Если
защитный кожух и пружина не
работают нормально, перед
использованием необходимо
выполнить их текущий ремонт.
Нижний защитный кожух может
перемещаться замедленно из-за
повреждения деталей, отложения клейких
веществ или скопления мусора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
c) Нижний защитный кожух следует
втягивать вручную только при
выполнении специальных разрезов,
например, врезных и комбинированных
распилов. Поднимайте нижний
защитный кожух при помощи
втягивающего рычага, а когда
диск прикоснется к материалу,
нижний кожух следует опустить.
Для всех других типов пиления нижний
защитный кожух должен работать
в автоматическом режиме.
d) Всегда следите за тем, чтобы нижний
защитный кожух закрывал диск,
прежде чем класть пилу на верстак
или на пол. Незащищенный диск во
время выбега приведет к смещению
инструмента назад и разрезанию всех
находящихся на траектории его движения
предметов. Помните о том, что после
отпускания выключателя требуется
некоторое время для полной остановки
диска.
ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что выше дана
информация касательно работы с древесиной,
данная пила может использоваться только
для резки металла. При резке металлов может
возникнуть обратный удар.
Дополнительные специальные меры безопасности при
работе дисковыми пилами
«Причины обратного удара и действия
оператора по его предупреждению»
и «ОБРАТНЫЙ УДАР»).
• Вентиляционные прорези часто
закрывают движущиеся части,
избегайте этого. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• Надевайте респиратор. Вдыхание
производственной пыли может стать
причиной затрудненного дыхания
и возможной травмы.
• Не используйте диски меньшего
или большего диаметра, чем
рекомендовано. Правильный размер
дисков см. в разделе «Технические
характеристики». Используйте только
указанные в данном руководстве диски,
соответствующие стандарту EN 847-1.
• Если инструмент не используется,
кладите дисковую пилу подошвой вниз
на устойчивую поверхность в месте,
в котором он не создает опасность,
что об него могут споткнуться
и упасть. Некоторые инструменты
с аккумуляторами больших размеров
ставятся на аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
• Не используйте абразивные круги или
диски.
Остаточные риски
• Не используйте дополнительные
приспособления подачи воды.
Следующие риски являются характерными при
использовании дисковых пил:
• Не пытайтесь резать нержавеющую
сталь, арматурные профили,
закалённую или термически
обработанную сталь, чугун, каменную
кладку или неизвестные материалы.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
диска.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с древесиной.
• Стойте сбоку от диска, но не на одной
линии с ним. ОБРАТНЫЙ УДАР может
привести к скачку пилы назад (см. разделы
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (u), который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
Пример:
2013 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по безопасности для всех зарядных
устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
30
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его
корпуса могут быть закорочены
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только перезаряжаемые
аккумуляторы марки DEWALT.
Аккумуляторы других марок могут
перегреться и взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с инструментом.
• При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась сухой,
РУССКИЙ ЯЗЫК
и используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает
риск поражения электрическим током.
• Не блокируйте вентиляционные
прорези зарядного устройства.
Вентиляционные прорези расположены
в верхней части и на боковых сторонах
зарядного устройства. Располагайте
зарядное устройство вдали от источника
тепла.
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 предназначено
для зарядки Li-Ion аккумуляторов напряжением
10,8 В, 14,4 В и 18 В (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB180,
DCB181, DCB182 и DCB183).
Данное зарядное устройство не требует
регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 2)
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия. Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
2. Вставьте аккумулятор (i) в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный
индикатор зарядки начнет непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
• Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
3.После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или оставить
в зарядном устройстве.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы Li-Ion аккумуляторов, перед первым
использованием полностью зарядите
аккумулятор.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
• НИКОГДА не пытайтесь подключать 2
зарядных устройств одновременно.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
зарядка
––
––
––
––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
пауза для согревания/
охлаждения
аккумулятора
x
–– • –– • –– •
–– •
неисправность аккумулятора
или зарядного
устройства
••••••••••••
проблема в подаче
электропитания
•• •• •• •• •• ••
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы. Зарядное
устройство сообщит о неисправности
аккумулятора отсутствием свечения световых
индикаторов или специальным сигналом
индикаторов, обозначающим наличие
неисправности в аккумуляторе или зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
Пауза для согревания/охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до его
полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится
приблизительно на половину уровня теплого
аккумулятора. Аккумулятор будет заряжаться
медленнее на протяжении всего цикла зарядки
и не достигнет максимального уровня зарядки
даже тогда, когда аккумулятор согреется.
Важные инструкции по безопасности для всех аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
приведенные ниже инструкции по безопасности
и следуйте указаниям по процедуре зарядки.
32
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Никоим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор в местах,
в которых температура может
достичь или превысить 40 °С (105° F)
(например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
• Для достижения наилучших результатов,
перед использованием убедитесь, что
аккумулятор полностью заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте, в котором
он не создает опасность, что
об него могут споткнуться
и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
Зарядка
Аккумулятор полностью заряжен
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Модель DCS373 работает от
18 В аккумуляторов.
Проблема в подаче электропитания.
Также могут использоваться аккумуляторы
DCB180, DCB181, DCB182 или DCB183.
Скорость вращения см. в разделе
«Технические характеристики».
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С-40°С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не бросайте аккумулятор в огонь.
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 4-6)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель
b. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
c. Рычаг настройки глубины пропила
d. Кнопка блокировки шпинделя
e. Индикатор пропила
f. Зажимной винт пильного диска
g. Нижний защитный кожух
h. Втягивающий рычаг нижнего защитного
кожуха
i. Аккумулятор
j. Смотровое окно
Время зарядки см. в разделе
«Технические характеристики».
Для использования только внутри
помещений.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Аккумуляторная дисковая пила для резки
металлов
1 30-ти зубый пильный диск
1 Шестигранный ключ
k. Подошва
l. Шестигранный ключ
m. Отпирающая кнопка аккумулятора
n. Основная рукоятка
o. Вспомогательная рукоятка
p. Кнопка расходомера аккумулятора (Рис. 4)
q. Внутренняя зажимная шайба диска (Рис. 5,
6)
r. Внешняя зажимная шайба диска (Рис. 5, 6)
s. Шпиндель (Рис. 5, 6)
t. Пильный диск (Рис. 5, 6)
2 Аккумулятора Li-Ion (М2-модели)
НАЗНАЧЕНИЕ
1 Чемодан
Данная дисковая пила предназначена
для профессиональных работ по резке
тонколистного металла и небольших
металлических строительных профилей.
1 Зарядное устройство
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы, зарядные
устройства и комплекты дополнительных
принадлежностей не входят в комплект
поставки моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
34
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данная дисковая пила для резки
металлов является профессиональным
электроинструментом. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ
детям прикасаться к инструменту. Неопытные
пользователи должны использовать данный
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструмент под руководством опытного
инструктора.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
ВНИМАНИЕ: Запрещается
выполнение данной пилой врезного
пиления и фасонной резки.
СМОТРОВОЕ ОКНО (РИС. 1)
ВНИМАНИЕ: Не используйте
пилу, если пластик окна
повреждён или отсутствует.
Если пластик повреждён или
отсутствует, отнесите пилу
для технического осмотра
в авторизованный сервисный
центр. При эксплуатации пилы
без пластикового окна, сквозь
защитный кожух может вылететь
металлическая стружка, что
приведет к получению травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
используйте с данной
пилой масло или смазочноохлаждающую жидкость.
Не используйте чистящие
средства для протирки
смотрового окна. Чистящие
средства, смазочно-охлаждающая
жидкость или масло могут
повредить поверхность пластика
смотрового окна, препятствуя
безопасному использованию пилы.
На боковой стороне верхнего защитного кожуха
расположено смотровое окно (j). Данное
окно позволяет оператору следить за линией
пропила на обрабатываемом материале.
ПОДОШВА ПИЛЫ (РИС. 1)
В передней части подошвы пилы (k) имеется
индикатор пропила (е), позволяющий оператору
вести пилу вдоль линий пропила. Выровняв
линию пропила по прорези в передней части
подошвы пилы и отцентрировав ее при помощи
V-образного индикатора, оператор сможет вести
пильный диск точно вдоль линии пропила.
Если линия пропила видна в самой узкой части
индикатора, значит, пильный диск пройдет
точно по линии пропила.
ПОДСВЕТКА
Данная пила оборудована подсветкой,
которая автоматически загорается при
нажатии на курковый выключатель. Подсветка
автоматически отключится через 20 секунд
после отпускания куркового выключателя.
Подсветка будет гореть все время, пока нажат
курковый выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подсветка служит для
освещения рабочей поверхности и не
предназначена для использования в качестве
фонарика.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
инструмента. Также убедитесь, что напряжение
Вашего зарядного устройства соответствует
напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Установка и снятие аккумулятора (Рис. 3)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших
результатов, перед использованием убедитесь,
что аккумулятор полностью заряжен. При
полной разрядке аккумулятора подсветка
отключится без предупреждения.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (i) с бороздками
внутри рукоятки инструмента (Рис. 3).
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока он
полностью не войдет в рукоятку; убедитесь,
что аккумулятор защелкнулся на месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на отпирающую кнопку (m)
и извлеките аккумулятор из рукоятки
инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
АККУМУЛЯТОР С РАСХОДОМЕРОМ (РИС. 4)
Некоторые аккумуляторы DEWALT оборудованы
расходомером в виде трех зеленых
светодиодных индикаторов, обозначающих
текущий уровень заряда аккумулятора.
Для активирования расходомера нажмите
и удерживайте кнопку (р). Комбинация из трех
горящих светодиодных индикаторов обозначает
текущий уровень заряда аккумулятора. Когда
уровень заряда аккумулятора упадет ниже
эксплуатационного предела, расходомер
погаснет, и аккумулятор нужно будет
подзарядить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Расходомер является
индикатором только лишь уровня заряда,
оставшегося в аккумуляторе. Расходомер
не является индикатором функциональных
возможностей инструмента, зависящих
от компонентов, температуры и действий
конечного пользователя.
36
Курковый пусковой выключатель (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Данный инструмент
не оснащен приспособлением для
удержания куркового выключателя
во включенном положении,
и фиксация его в положении ВКЛ.
при помощи каких-либо других
средств запрещена.
Данная пила управляется при помощи
куркового пускового выключателя (а) и кнопкой
защиты от непреднамеренного пуска (b).
Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска должна нажиматься прежде запуска
пилы курковым выключателем. Отпускание
куркового выключателя приводит к выключению
инструмента.
Смена пильного диска
(Рис. 1, 5-7)
УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ДИСКА
1. Установите на шпиндель (s) внутреннюю
зажимную шайбу (q), расположив ее
широкую плоскую поверхность наружу,
в сторону пильного диска (Рис. 5, 6).
2. Оттяните нижний защитный кожух диска
(g) и установите диск (t) на шпиндель
вплотную к внутренней зажимной шайбе
(q), убедившись, что диск вращается
в правильном направлении (стрелки
направления вращения на пильном диске
и зубья диска должны указывать в одном
направлении со стрелкой на пиле). Не
забывайте, что изображения на диске
не всегда будут обращены к Вам во
время правильной установки диска. При
оттягивании нижнего защитного кожуха
проверьте состояние нижнего защитного
кожуха и убедитесь, что он функционирует
должным образом. Убедитесь, что кожух
перемещается свободно и не прикасается
к диску или другим деталям при любых
углах и глубине пиления.
3. Установите внешнюю зажимную шайбу
(r) на шпиндель (s), повернув ее широкой
плоской стороной к диску (t) и скошенной
стороной наружу.
4. Вручную ввинтите в шпиндель зажимной
винт пильного диска (f). (Винт имеет
левостороннюю резьбу и должен
затягиваться в направлении против часовой
стрелки. См. стрелку на Рисунке 7А).
РУССКИЙ ЯЗЫК
5. Нажмите на кнопку блокировки
шпинделя (d) и поворачивайте шпиндель
шестигранным ключом (l, Рис. 1) до тех пор,
пока не сработает блокировка шпинделя,
и диск не прекратит свое вращение.
6. Надежно затяните зажимной винт диска
при помощи шестигранного ключа.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не
блокируйте шпиндель при
работающей пиле и никогда
не пытайтесь силой
остановить инструмент.
Никогда не включайте пилу при
заблокированном шпинделе. Это
может привести к серьезным
повреждениям пилы.
ЗАМЕНА ПИЛЬНОГО ДИСКА
1. Чтобы ослабить зажимной винт диска (f),
нажмите на кнопку блокировки шпинделя
(d) и поворачивайте шпиндель (s) при
помощи шестигранного ключа (l), пока
не сработает блокировка шпинделя,
и диск не прекратит свое вращение.
Заблокировав шпиндель, поверните
зажимной винт диска по часовой стрелке
при помощи шестигранного ключа. (Винт
имеет левостороннюю резьбу и должен
ослабляться в направлении по часовой
стрелке. См. стрелку на Рисунке 7В).
2. Удалите зажимной винт диска (f)
и внешнюю зажимную шайбу (r). Снимите
использованный пильный диск.
3. Очистите всю пыль/металлическую
стружку, собравшуюся в защитном кожухе
или вокруг зажимной шайбы, и проверьте
состояние и функциональность нижнего
защитного кожуха, как было указано выше.
Не смазывать данный участок.
4. Выберите соответствующий пильный диск
для выполняемой операции (см. раздел
«Пильные диски»). Всегда используйте
пильные диски правильного размера
(диаметра) с центральным установочным
на шпиндель отверстием правильного
размера и формы. Всегда проверяйте, что
рекомендованная максимальная скорость
(об/мин) на пильном диске соответствует
или превышает скорость (об/мин) на пиле.
5. Выполните шаги с 2 по 6 из раздела
«Установка пильного диска»,
убедившись, что диск вращается
в правильном направлении.
НИЖНИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДИСКА
ВНИМАНИЕ: В определенных
условиях использования,
металлическая стружка может
пристать к поверхности нижнего
защитного кожуха, что станет
причиной трения нижнего
защитного кожух о верхний
защитный кожух. Перед каждым
использованием инструментом
проверяйте функциональность
нижнего защитного кожуха
и удаляйте с него приставшую
металлическую стружку.
ВНИМАНИЕ: Нижний кожух
диска является защитным
механизмом, снижающим риск
получения тяжелых травм.
Никогда не используйте пилу,
если нижний защитный кожух
не установлен на место,
разобран или не функционирует
должным образом. Не
рассматривайте нижний кожух
как единственную защиту
при любых обстоятельствах.
Ваша безопасность зависит от
соблюдения всех инструкций
и предупреждающих мер, а также
от правильной эксплуатации
пилы. Перед каждым
использованием проверяйте,
правильно ли закрыт нижний
защитный кожух, следуя
инструкциям в разделе
«Дополнительные специальные
правила безопасности при работе
дисковыми пилами». Если нижний
защитный кожух отсутствует
или не функционирует
должным образом, проведите
технический осмотр
пилы до ее эксплуатации.
В целях обеспечения
безопасности и долговечности
в использовании продукта
ремонт, техническое
обслуживание и регулировка
всегда должны производиться
только в авторизованных
сервисных центрах и только
квалифицированными
специалистами
с использованием идентичных
запасных частей.
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения травмы глаз
всегда используйте средства
защиты органов зрения. Карбид –
твердый, но достаточно ломкий
материал. Наличие посторонних
предметов в заготовке, например,
проволоки или гвоздей, может
стать причиной растрескивания
или поломки зубьев диска.
Эксплуатируйте пилу только
с установленным защитным
кожухом правильного типа.
Перед использованием пилы
устанавливайте пильный диск
с правильным направлением
вращения; всегда используйте
чистые и остро заточенные
пильные диски.
Диск
Диаметр
DT1212-QZ 140 mm
(5-1/2“)
Кол-во
зубьев
30
Применение
Диск общего
назначения
для резки
чёрных
металлов
Если Вам нужна помощь касательно пильных
дисков, обратитесь к ближайшему дилеру
DEWALT.
ОБРАТНЫЙ УДАР
Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление, зажимание или
смещение пильного диска, что приводит
к неконтролируемому подъему пилы из
обрабатываемой детали в направлении
оператора. При зажатии или защемлении диска
в пропиле, он останавливается, и реакция
электродвигателя приводит к внезапному
смещению инструмента в направлении
или в сторону от оператора. Если диск
перекашивается или смещается в пропиле,
зубья на его задней кромке могут войти
в верхнюю часть заготовки, что приведет
к выходу диска из пропила и его скачку
в направлении оператора.
Риск возникновения обратного удара наиболее
вероятен в любом из случаев, описанных ниже:
1. НЕПРАВИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ
ЗАГОТОВКИ
A. Провисание или неправильный подъем
отрезаемой части заготовки может
стать причиной заклинивания диска, что
приведет к возникновению обратного
удара (Рис. 9).
38
B. Пиление заготовки, закрепленной
только по внешним краям, может стать
причиной возникновения обратного
удара. Ослабленный материал
провисает, закрывая линию пропила
и способствуя заклиниванию пильного
диска (Рис. 9).
C. Пиление нависающего материала снизу
вверх в вертикальном направлении
может привести к обратному удару.
Падающий отрезанный кусок заготовки
может заклинить пильный диск.
D. Пиление длинными узкими полосами
может привести к возникновению
обратного удара. Отрезаемая полоса
может провиснуть или перекрутиться,
закрывая линию пропила, что приведет
к заклиниванию пильного диска.
E. Зацепление нижним защитным кожухом
за поверхность под разрезаемым
материалом моментально снижает
степень контроля оператора
в управлении инструментом. Пила
может частично подняться из пропила,
увеличивая риск искривления пильного
диска.
2. НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ
ГЛУБИНА ПРОПИЛА
Для выполнения наиболее эффективного
реза пильный диск должен погружаться
в заготовку ровно на величину зубьев,
как показано на Рисунке 8. Это позволяет
подошве поддерживать пильный диск,
сводя к минимуму риск искривления диска
и его заклинивания в заготовке. См. раздел
«Настройка глубины пропила».
3. ИСКРИВЛЕНИЕ ДИСКА (СМЕЩЕНИЕ
В ПРОПИЛЕ)
A. Слишком сильное нажатие на диск
во время пиления может привести
к искривлению диска.
B. Попытка смещения пилы в пропиле
(попытка вернуться на отмеченную
линию) может привести к искривлению
диска.
C. Работа пилой с применением больших
усилий или в неустойчивой позе
(с потерей баланса) может привести
к искривлению диска.
D. Смена руки, удерживающей инструмент,
или положения тела во время пиления
может привести к искривлению диска.
РУССКИЙ ЯЗЫК
E. Поднятие пилы назад в целях
освободить пильный диск может
привести к искривлению диска.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУПЫХ ИЛИ
ГРЯЗНЫХ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ
Использование тупых пильных дисков
увеличивает нагрузку пилы. Для повышения
эффективности оператор, как правило,
прилагает большие усилия при управлении
пилой, таким образом, увеличивая рабочую
нагрузку инструмента и способствуя
искривлению диска в пропиле.
Изношенные пильные диски также могут
быть недостаточно чистыми, что повышает
риск заклинивания и увеличивает нагрузку
инструмента.
5. ВКЛЮЧЕНИЕ ПИЛЫ С ДИСКОМ,
ЗАСТРЯВШИМ В ЗАГОТОВКЕ
Перед началом реза или перед
повторным включением после остановки
пилы с диском в пропиле пила должна
набрать полную рабочую скорость.
Несоблюдение данной инструкции может
привести к внезапному останову или
к возникновению обратного удара.
Любые другие ситуации, в результате которых
возможно заклинивание, защемление,
искривление или смещение диска, могут стать
причиной возникновения обратного удара.
Для ознакомления с процедурами и техникой
предотвращения обратного удара см. разделы
«Дополнительные меры безопасности для
всех типов пил» и «Пильные диски».
Настройка глубины пропила
(Рис. 8)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Пила для резки металлов оборудована
поворотной подошвой, позволяющей
оператору установить нужную глубину
пропила. Для наиболее эффективного резания,
устанавливайте глубину пропила таким
образом, чтобы один зуб диска полностью
выступал под поверхностью обрабатываемого
материала. Это расстояние от кончика зуба
до нижней кромки углубления между зубьями.
Данная мера сведет к минимуму трение
диска, поможет удалить металлическую
стружку из пропила, предотвратит чрезмерное
нагревание диска, обеспечит более быстрый
рез и значительно снизит риск возникновения
обратного удара.
УСТАНОВКА ГЛУБИНЫ ПРОПИЛА
1. Положите обрабатываемый материал
вдоль диска, как показано на рисунке.
2. Проверьте, сколько зубьев диска выступает
под заготовкой.
3. Ослабьте рычаг настройки глубины пропила
(с) и поверните подошву, устанавливая
нужную глубину пропила.
4. Надежно затяните рычаг настройки глубины
пропила.
Опора для заготовки (Рис. 9)
ПИЛЕНИЕ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
На Рисунке 9 изображены правильный
и неправильный способы поддержки широких
листов металла. Во избежание обратного
удара, поддерживайте материал рядом
с линией пропила. Не устанавливайте опоры
на большом расстоянии от линии пропила.
Если опоры расположены слишком далеко
от линии пропила, пильный диск застрянет
в материале, что приведет к возникновению
обратного удара. При отрезании узких полос,
удерживайте пильный диск на расстоянии не
менее 13 мм от края материала. Узкие полосы
могут свернуться, став причиной возникновения
обратного удара и увеличивая риск получения
травмы.
ПИЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ
При помощи зажимов зафиксируйте
обрабатываемый материал на верстаке или
другой рабочей поверхности, как показано на
рисунке.
Резание (Рис. 10, 11)
1. Всегда держите пилу двумя руками. На
Рисунке 10 изображено правильное
положение рук при работе. Стойте
с одной стороны от линии пропила. Эта
мера защитит Вам от получения травмы
в результате обратного удара.
2. При отпиливании концов металлических
прямоугольных профилей, располагайте
более широкую часть подошвы пилы на
той части профиля, которая зафиксирована
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
зажимами на рабочей поверхности.
Никогда не размещайте подошву пилы на
отрезаемом участке заготовки.
3. Нажмите на курковый пусковой
выключатель, дождитесь, пока пила не
достигнет максимальной скорости, и только
после этого начинайте погружение диска
в заготовку (Рис. 11).
4. Управляйте пилой на скорости,
позволяющей диску резать без
прикладывания дополнительных усилий.
5. Закончив рез, отпустите курковый
выключатель и дождитесь полной
остановки пильного диска, прежде чем
поднимать пилу с заготовки. Как только Вы
поднимете пилу над заготовкой, защитный
кожух автоматически закроет нижнюю часть
диска.
КОРРЕКТИРОВКА ЛИНИИ ПРОПИЛА
Если ваш пропил отклонился от намеченной
линии, не пытайтесь силой вернуть диск на
линию. Форсированное изменение линии
пропила может привести к останову пилы
и обратному удару. Отпустите пусковой
выключатель и дождитесь полной остановки
пильного диска. После этого поднимите пилу
с заготовки. Снова включите пилу и начните
пиление, следуя намеченной линии пропила.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не
пилите между болтами пилой
для резки металлов. Это может
привести к повреждению пилы или
получению травмы.
Увеличение срока службы
пильного диска
Чтобы продлить срок службы пильного диска,
соблюдайте следующие правила:
• Не прилагайте чрезмерного усилия
к пильному диску, находящемуся
в металлической заготовке. Пила должна
резать в собственном ритме и с постоянной
скоростью.
• Замените диск, если при резании требуется
прикладывать дополнительные усилия,
при перегрузке двигателя или при очень
высокой температуре пильного диска.
• Плотно прижимайте основание пилы
к обрабатываемой металлической
заготовке.
• Если обрабатываемая металлическая
заготовка при резании вибрирует или
дрожит, зафиксируйте ее как можно ближе
40
от линии пропила и снизьте скорость
пиления.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
средства защиты слуха. При
некоторых обстоятельствах и во
время использования инструмента
производимый им шум может
стать причиной потери слуха.
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• Убедитесь, что распиливаемая
заготовка надёжно закреплена
на месте.
• Не оказывайте повышенное
давление на инструмент
и не прилагайте боковое
усилие к пильному диску. По
возможности прижимайте
подошву пилы к поверхности
обрабатываемой детали.
Это снижает вероятность
повреждения полотна
и уменьшает рывки и вибрацию.
• Избегайте перегрузки.
• Перед выполнением реза дайте
пильному диску поработать без
нагрузки в течение нескольких
секунд.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 10)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за основную рукоятку
(n), другой рукой удерживайте дополнительную
рукоятку (о), как показано на рисунке 10.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Замена смотрового окна
(Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Не используйте
пилу, если пластик окна
повреждён или отсутствует.
Если пластик повреждён или
отсутствует, отнесите пилу
для технического осмотра
в авторизованный сервисный
центр. При эксплуатации пилы
без пластикового окна, сквозь
защитный кожух может вылететь
металлическая стружка, что
приведет к получению травмы.
Смотровое окно (j) должно заменяться только
в авторизованных сервисных центрах DEWALT.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
используйте никакие чистящие
средства для протирки
смотрового окна – это приведет
к замутнению пластика окна,
что повлияет на безопасность
использования пилы. Для удаления
собравшейся за смотровым
окном пыли используйте сжатый
воздух. Выполняйте эту операцию
в защитных очках.
Зарядное устройство и аккумулятор не требуют
технического обслуживания. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Используйте только диски DEWALT для резки
металлов, диаметром 140 мм с посадочным
отверстием диаметром 20 мм.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Литий-ионные элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
42
zst0020459 - 22-04-2013
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising