DCS373 | DeWalt DCS373 CORDLESS CIRCULAR SAW instruction manual

509211 - 69 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCS373
Rysunek 1
b
a
u
d
e
l
e
c
n
m
o
k
d
i
h
f
g
j
Rysunek 2
Rysunek 3
m
i
i
2
Rysunek 5
Rysunek 4
p
r
f
q
s
t
Rysunek 6
f
q
r
s
r
q
f
t
3
Rysunek 7
Rysunek 8
A
d
c
B
d
Rysunek 9
13 mm
(1/2")
4
Rysunek 10
n
o
Rysunek 11
5
140MM, 18V AKUMULATOROWA RĘCZNA
PILARKA TARCZOWA DO CIĘCIA METALU,
DCS373
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że
firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych elektronarzędzi.
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Dane techniczne
Napięcie
VDC
Typ
Maksymalna moc wyjściowa
W
Prędkość obrotowa biegu
jałowego
obr/min
Średnica tarczy tnącej
mm
Maksymalna głębokość cięcia mm
Otwór centralny w tarczy tnącej mm
Masa (bez akumulatora)
kg
LPA (poziom ciśnienia
akustycznego)
KPA (niepewność pomiaru)
LWA (poziom mocy
akustycznej)
KWA (niepewność pomiaru )
DCS391
18
1
460
3700
140
43
20
3,76
dB(A)
dB(A)
78
3
dB(A)
dB(A)
89
3
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż
przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie drgań na
rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych)
zmierzone wg normy EN60745
Wartość drgań ah przy cięciu metalu
ahM =
m/s2
3,1
Niepewność pomiaru (K) =
m/s2
1,5
Akumulator
Rodzaj akumulatora
Napięcie
Pojemność
Masa
6
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
Ładowarka
Napięcie sieciowe
Rodzaj akumulatora
Przybliżony czas ładowania
Masa
VAC
min
30
(akum. 1,5 Ah)
kg
Amperaż bezpiecznika:
Urządzenia zasilane prądem o napięciu 230 V
DCB105
230
Li-Ion
55
(akum. 3,0 Ah)
0,49
70
(akum. 4,0 Ah)
2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
10 A
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie pożaru
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DCS373
DEWALT deklaruje niniejszym, że narzędzie nr kat.
DCS373 opisane w p. Dane techniczne” zostało
wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami:
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywą
2004/108/WE oraz 2011/65/UE. Więcej informacji
na ten temat można uzyskać pod podanym niżej
adresem lub w jednej z naszych filii wymienionych
na końcu instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
prawdziwość danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu firmy DEWALT.
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEW DEWALT ALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
24.12.2012
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, prosimy
o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
7
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na
działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
8
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia do
sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g) Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
c)
d)
e)
f)
g)
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem napraw. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI AKUMULATOROWYCH
a) Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przystosowanych do tego celu przez
producenta. Włożenie do ładowarki innego
rodzaju akumulatora, niż przewidziany
przez producenta, grozi pożarem.
b) Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju elektronarzędzi.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
c) Wyjęte akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwoździ, śrub i innych małych
przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
d)
zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit.
Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego
kontaktu natychmiast spłucz wodą
narażone miejsce. Gdyby elektrolit
prysnął w oczy, niezwłocznie zgłoś
się do lekarza. Wyciekły elektrolit może
spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenia.
6) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
a)
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nie zbliżaj
rąk do obszaru cięcia ani piły tarczowej.
Drugą ręką chwyć rękojeść dodatkową
lub obudowę silnika. Gdy pilarka jest
utrzymywana obiema rękami, nie grozi
niebezpieczeństwo doznania urazu rąk.
b) Nigdy nie wkładaj rąk pod przedmiot
obrabiany. W czasie cięcia osłona chroni
tarczę tylko od góry.
c) Głębokość cięcia dostosuj do grubości
przedmiotu obrabianego. Z drugiej strony
przedmiotu obrabianego piła tarczowa nie
powinna wystawać bardziej niż na długość
zęba.
d) Ciętego przedmiotu nigdy nie przytrzymuj
rękami ani nogami. Przytwierdź przedmiot
do stabilnej płyty. Ważne jest prawidłowe
podparcie przedmiotu, by zminimalizować
ryzyko doznania urazu, zakleszczenia piły
i utraty panowania nad sytuacją.
e) W razie niebezpieczeństwa przecięcia
ukrytych przewodów elektrycznych lub
własnego przewodu zasilającego trzymaj
elektronarzędzie za izolowane rękojeści.
W chwili przecięcia przewodu elektrycznego
napięcie dochodzi do wszystkich gołych
metalowych części pilarki, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
f) Przy cięciu wzdłużnym zawsze używaj
prowadnicy dystansowej. Polepsza
ona dokładność cięcia i zmniejsza
niebezpieczeństwo zakleszczenia się piły
tarczowej.
9
g) Zawsze używaj pił tarczowych z otworem
centralnym o odpowiednim kształcie
i średnicy (wielokątny lub okrągły). Tarcza
z otworem większym od średnicy wału może
obracać się mimośrodowo, co grozi utratą
panowania nad pilarką.
h) Nigdy nie używaj uszkodzonych lub
nieodpowiednich podkładek bądź śrub
mocujących. Są one przeznaczone
do konkretnego rodzaju piły tarczowej
i tylko wtedy zapewniają maksymalne
bezpieczeństwo pracy.
Dodatkowe specyficzne wskazówki bezpieczeństwa
PRZYCZYNY ODRZUTU I SPOSOBY JEGO
UNIKANIA:
- Wygięta lub niewłaściwie zamocowana
piła tarczowa grozi gwałtownym
odrzutem, wskutek czego pilarka może
w niekontrolowany sposób wyskoczyć
z ciętego przedmiotu w kierunku użytkownika;
- odrzut może wystąpić w razie nagłego
zakleszczenia piły. Wywołuje go powstający
wówczas przeciwny moment obrotowy
i pilarka w niekontrolowany sposób odskakuje
w kierunku użytkownika;
- może się też zdarzyć, że zęby zwichrowanej
piły tarczowej lub zęby krzywo ustawione
w rzazie zawadzą o górną powierzchnię
ciętego przedmiotu, wskutek czego piła
wyskoczy z rzazu i odbije się w kierunku
użytkownika.
Odrzut jest wynikiem niewłaściwego użycia i/
lub nieprawidłowej obsługi pilarki bądź też złych
warunków panujących w miejscu pracy i można
mu przeciwdziałać, przedsiębiorąc odpowiednie,
wymienionej niżej środki ostrożności:
a) Pewnie trzymaj pilarkę obiema rękami i tak
balansuj ramionami, by w każdej chwili
móc przeciwstawić się sile odrzutu. Stój
z boku piły tarczowej, a nie w płaszczyźnie
cięcia. W razie zaistnienia odrzutu można
wówczas opanować sytuację i nie dopuścić do
utraty kontroli nad maszyną.
b) W razie zakleszczenia się piły lub
zatrzymania jej z jakiegokolwiek innego
powodu natychmiast wyłącz pilarkę
i trzymaj ją bez ruchu aż do całkowitego
zatrzymania. Nigdy nie próbuj wyjmować
piły tarczowej z ciętego przedmiotu ani
nie ciągnij jej do tyłu w czasie pracy,
gdyż może to doprowadzić do odrzutu.
Znajdź przyczynę zakleszczenia i podejmij
10
odpowiednie środki zaradcze.
c) Przy ponownym uruchamianiu piły
zagłębionej w ciętym przedmiocie ustaw
ją dokładnie w osi rzazu i upewnij się,
czy zęby nie zawadzają o materiał.
W przeciwnym razie przy załączaniu może
wystąpić odrzut, co grozi wyskoczeniem piły
z ciętego przedmiotu.
d) Podpieraj duże płyty, by nie doszło do
zakleszczenia piły tarczowej i odrzutu
pilarki. Duże płyty mają tendencję do
wyginania się pod ciężarem własnym. Płyty
takie należy podeprzeć po obydwu stronach:
w pobliżu linii cięcia i krawędzi.
e) Nie używaj tępych ani uszkodzonych pił
tarczowych. Piły tępe lub z niewłaściwie
rozwartymi zębami wycinają wąski rzaz,
co powoduje nadmierne tarcie i może
doprowadzić do zakleszczenia piły i odrzutu
pilarki.
f) Elementy zaciskowe nastawnika
głębokości cięcia i nastawnika kąta cięcia
ukosowego muszą być dobrze zaciśnięte.
Poluzowanie się któregoś z mechanizmów
w czasie cięcia może doprowadzić do
zakleszczenia piły i odrzutu pilarki.
g) Szczególną ostrożność zachowuj przy
cięciu wgłębnym ścian lub innych płyt
niedostępnych od krawędzi. Wystająca
z drugiej strony piła może zawadzić o jakieś
przedmioty i doprowadzić do odrzutu.
Wskazówki bezpieczeństwa
przy korzystaniu z dolnej osłony tarczy
a) Przed każdym użyciem sprawdź, czy
osłona tarczy prawidłowo się zamyka. Nie
uruchamiaj pilarki, gdy osłona ta zacina
się. Nigdy nie mocuj ani nie przywiązuj
osłony tarczy w pozycji otwarcia.
Przypadkowy upadek piły może doprowadzić
do wygięcia osłony tarczy. W takiej sytuacji
przed ponownym uruchomieniem pilarki
sprawdź osłonę, czy porusza się bez
przeszkód i nie dotyka piły tarczowej lub
innych elementów. Dotyczy to wszystkich
kątów cięcia ukosowego i głębokości cięcia.
b) Sprawdź działanie sprężyny powrotnej
osłony tarczy. Gdyby osłona i sprężyna
nie działały prawidłowo, trzeba je przed
użyciem pilarki naprawić. Osłona może
poruszać się z oporami z powodu uszkodzenia
jakichś elementów, zabrudzenia żywicą lub
zapchania trocinami.
c) Dolna osłona tarczy może być odciągana
ręcznie tylko przy specjalnych rodzajach
cięć, jak „cięcie wgłębne” i „cięcie
kombinowane”. Schowaj dolną osłonę
i zwolnij ją, gdy tylko tarcza zagłębi się
w przedmiocie obrabianym. Przy wszystkich
innych rodzajach cięć dolna osłona tarczy
musi działać automatycznie.
d) Przed odłożeniem pilarki na stole
warsztatowym lub podłodze sprawdź, czy
osłona całkowicie zasłania piłę tarczową.
Nieosłonięta, jeszcze obracająca się piła
tarczowa może doprowadzić do odrzutu pilarki
i przeciąć wszystko to, co znajdzie się na jej
drodze. Pamiętaj, że po zwolnieniu wyłącznika
piła tarczowa jeszcze jakiś czas się obraca.
WSKAZÓWKA: chociaż powyższe informacje
odnoszą się do drewna, można tę pilarkę stosować
tylko do cięcia metalu. Odrzut może nastąpić
cięciu metalu.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy pilarek tarczowych
• Nie stosuj żadnych tarcz szlifierskich
i brzeszczotów.
• Nie używaj żadnych akcesoriów
z dopływem wody.
• Nie próbuj ciąć stali szlachetnej, stali
zbrojonej, hartowanej i ulepszonej, żeliwa
oraz muru.
• Nie używaj pił tarczowych o średnicy
mniejszej lub większej niż zalecana. Używaj
tylko pił zgodnych ze specyfikacją w zgodzie
z normą EN 847-1.
• Jeżeli pilarka jest nieużywana, połóż ją
stopą do dołu na stabilnym podłożu, gdzie
nie spowoduje potknięcia lub upadku.
Narzędzia z dużymi akumulatorami stoją
prosto na akumulatorze, ale mogą się łatwo
wywrócić.
Pozostałe zagrożenia
Pilarki tarczowe stwarzają niebezpieczeństwo
doznania urazu:
- wskutek dotknięcia obracających się lub
gorących elementów maszyny.
Pomimo przestrzegania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa pracy i używania urządzeń
ochronnych nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Należą do nich m.in.:
- uszkodzenie narządu słuchu;
- niebezpieczeństwo zgniecenia palców przy
wymianie narzędzi roboczych;
- zagrożenie zdrowia na skutek wdychania pyłu
drzewnego wzbijanego podczas pracy;
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
• Zabezpieczaj obrabiany przedmiot np.
w urządzeniu ściskowym na stabilnej
platformie. Obrabiany przedmiot jest
niestabilny, jeśli jest
podpierany ręką lub
tułowiem, co może prowadzić
do utraty
kontroli.
• Utrzymuj swój tułów po jednej lub obu
stronach tarczy, ale nie w jednej linii
z tarczą. Poprzez ODRZUT może piła
odskoczyć do tyłu ( patrz Przyczyny odrzutów
i sposoby unikania ich przez użytkownika oraz
ODRZUT).
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
• Szczeliny wentylacyjne przykrywają ruchome części
urządzenia i powinny pozostawać nieprzykryte.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą
się wkręcić w ruchome części.
Kod daty, który zawiera również rok produkcji, jest
wydrukowany na obudowie w miejscu połączenia
z akumulatorem:
• Zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może
doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
2013 XX XX
Rok produkcji
Przykład:
• Zakładaj maskę przeciwpyłową.
Wdychanie pyłu może spowodować trudności
w oddychaniu, a nawet niewydolność
oddechową.
11
Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy wszystkich ładowarek
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE: Podręcznik ten
zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy
ładowarki DCB105.
• Przed uruchomieniem ładowarki przeczytaj
wszystkie instrukcje i ostrzeżenia
zamieszczone na ładowarce, akumulatorze
i zasilanym elektronarzędziu.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Uważaj, by do ładowarki nie dostała
się jakaś ciecz, ponieważ grozi to
porażeniem prądem elektrycznym.
UWAGA: Niebezpieczeństwo
oparzenia. By zmniejszyć ryzyko
oparzenia, stosuj tylko akumulatory
firmy DEWALT. Inne akumulatory mogą
się przegrzać i pęknąć, co niechybnie
grozi doznaniem urazu ciała i szkód
rzeczowych. Nigdy nie ładuj baterii.
UWAGA: Nie pozwalaj dzieciom bawić
się urządzeniem.
WSKAZÓWKA: Istnieje pewne
niebezpieczeństwo zwarcia kontaktów
przyłączonej do sieci ładowarki przez
obce, przewodzące materiały, jak
np. pył szlifierski, wióry metalowe,
wełna stalowa, folia aluminiowa lub
nagromadzone cząstki metalu. Trzymaj
je z dala od gniazda ładowarki. Gdy
nie ma w niej akumulatora, zawsze
wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Tak samo postępuj przed
czyszczeniem ładowarki.
• NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
siebie ściśle dostosowane.
• Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT. Inne
zastosowanie może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznych lub nawet śmiertelnych
urazów na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Nigdy nie wystawiaj ładowarki na działanie
deszczu ani śniegu.
• By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę a nie za kabel. W ten
sposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.
• Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie mógł
12
na niego nadepnąć ani się o niego potknąć
i by nie był narażony na inne szkodliwe
wpływy lub obciążenia.
• Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy
przedłużacz może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznych lub nawet śmiertelnych
urazów na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Gdy ładowarka jest używana na wolnym
powietrzu, musi to być suche miejsce.
W razie potrzeby użyj odpowiedniego
przedłużacza. Kable niedopuszczone do
eksploatacji w tych warunkach zwiększają
niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym.
• Nie zasłaniaj górnych i bocznych szczelin
wentylacyjnych w ładowarce. Trzymaj
ładowarkę z dala od źródeł ciepła.
• Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką uszkodzone elementy niezwłocznie wymień na
sprawne.
• Nie używaj ładowarki, która została mocno
uderzona, spadła na podłogę lub uległa
innego rodzaju uszkodzeniu. Oddaj ją do
autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu naprawy.
• Nie rozbieraj ładowarki. W razie
konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
Nieprawidłowe złożenie może doprowadzić
do pożaru bądź niebezpiecznych lub nawet
śmiertelnych urazów na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• By nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym, uszkodzony kabel sieciowy
niezwłocznie powinien zostać wymieniony
na nowy przez producenta, autoryzowany
warsztat serwisowy lub wykwalifikowanego
specjalistę.
• Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci. W ten sposób maleje
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Ryzyka tego nie zmniejsza samo wyjęcie
akumulatora.
• NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
• Ładowarka jest przystosowana do zasilania
prądem elektrycznym o napięciu 230 V.
Nie przyłączaj jej do źródła prądu o innym
napięciu, chyba że jest to ładowarka
samochodowa.
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE
Ładowarki
Ładowarka DCB105 służy do ładowania
akumulatorów litowo-jonowych o napięciu 10,8 V,
14,4 V i 18 V (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB180, DCB181,
DCB182 i DCB183).
Ładowarki tej nie trzeba regulować i jest ona
bardzo łatwa w obsłudze.
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
ładowarkę do odpowiedniego gniazda
sieciowego o napięciu 230 V.
2. Następnie włóż akumulator (i) do ładowarki.
Zaczyna migać czerwona lampka kontrolna,
informując, że rozpoczął się proces ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania czerwona lampka
kontrolna zapala się na stałe. Akumulator jest
teraz całkowicie naładowany i w każdej chwili
można go wyjąć lub pozostawić w ładowarce.
WSKAZÓWKA: Akumulatory litowo-jonowe
osiągają maksymalną sprawność i żywotność,
gdy przed pierwszym użyciem całkowicie się je
naładuje.
Przebieg ładowania
Stan akumulatora
––
––
Akumulator jest
całkowicie naładowany
–––––––––––––––––
Przerwanie ładowania
w celu ochłodzenia lub
ogrzania akumulatora
x
–– • –– • –– •
–– •
Problem z akumulatorem
lub ładowarką
••••••••••••
Problem z zasilaniem
•• •• •• •• •• ••
Ładowarka ta nie ładuje uszkodzonych
akumulatorów. W razie takiego uszkodzenia
ładowarka nie świeci się lub informuje o nim,
wskazując stan „Problem z akumulatorem lub
ładowarką”.
WSKAZÓWKA: Może to świadczyć także
o uszkodzeniu ładowarki.
Akumulatory litowo-jonowe XR zawierają
elektroniczne zabezpieczenie, które chroni
akumulator przed przeładowaniem, przegrzaniem
i głębokim rozładowaniem.
W chwili zadziałania tego zabezpieczenia
elektronarzędzie automatycznie się wyłącza.
W takim przypadku włóż akumulator litowo-jonowy
do ładowarki aż do pełnego naładowania.
Zimny akumulator jest ładowany mniej więcej 2
razy wolniej od ciepłego. Szybkość ładowania nie
zwiększa się, nawet gdy akumulator w tym czasie
się ogrzeje.
Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy wszystkich akumulatorów
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
stanów akumulatora w trakcie ładowania.
––
Przerywanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest zbyt
gorący lub zbyt zimny, automatycznie się wyłącza,
a następnie znów załącza, gdy akumulator
osiągnie odpowiednią temperaturę. Funkcja ta
ma na celu zapewnienie maksymalnej trwałości
użytkowej akumulatorów.
Procedura ładowania (rys. 2)
Akumulator jest ładowany ––
W takim przypadku ładowarkę wraz
z akumulatorem oddaj do autoryzowanego
warsztatu serwisowego w celu sprawdzenia.
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych podaj
numer katalogowy i wartość napięcia.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie z opisaną
procedurą ładowania.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
• Nigdy nie ładuj ani nie używaj akumulatora
w otoczeniu zagrożonym wybuchem,
w którym znajdują się palne ciecze, gazy
lub pyły. Przy wkładaniu i wyjmowaniu
akumulatora z ładowarki takie pyły lub pary
mogą się zapalić.
• Nigdy na siłę nie wkładaj akumulatora do
ładowarki. Nie dokonuj żadnych przeróbek
akumulatora, by dopasować go do innej
ładowarki. Takie postępowanie grozi
pęknięciem akumulatora i doznaniem
poważnego urazu ciała.
• Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.
13
• NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj
jej w wodzie lub innych cieczach.
• Elektronarzędzia i akumulatora nigdy
nie składuj ani nie używaj w miejscach,
w których temperatura może przekroczyć
40 oC (np. stodoły lub metalowe budynki
w lecie).
• Elektronarzędzie osiąga największą
sprawność, gdy akumulator jest całkowicie
naładowany.
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod
żadnym pozorem nie próbuj otwierać
akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną
obudową do ładowarki. Nie ściskaj
akumulatora, uważaj, by nie spadł na
podłogę ani nie uległ uszkodzeniu.
Nigdy nie używaj akumulatora
ani ładowarki, które zostały silnie
uderzone, spadły na podłogę, zostały
przejechane lub uszkodzone w inny
sposób (np. przebite gwoździem,
uderzone młotkiem lub nadepnięte).
Skutkiem takiego działania może
być nawet śmiertelne porażenie
prądem elektrycznym. Uszkodzone
akumulatory oddaj do punktu
serwisowego w celu utylizacji.
UWAGA: Gdy pilarka nie jest
używana, odłóż ją na stabilnej
powierzchni, gdzie nie występuje
ryzyko potknięcia się ani
zrzucenia elektronarzędzia.
Niektóre elektronarzędzia z dużymi
akumulatorami mogą wprawdzie stać
na akumulatorze, ale łatwo je wtedy
przewrócić.
SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PRACY AKUMULATORÓW LITOWOJONOWYCH
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować. W trakcie spalania
akumulatorów litowo-jonowych wydzielają się
toksyczne pary i substancje.
• Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach przez
15 minut lub tak długo, aż ustąpi podrażnienie.
W razie konieczności skorzystania z pomocy
medycznej poinformuj lekarza, że elektrolit
stanowi mieszaninę ciekłych węglanów
organicznych i soli litu.
14
• Pary wydzielające się z otwartych
ogniw akumulatora mogą spowodować
zaburzenia oddychania. Poszkodowaną
osobę wyprowadź na świeże powietrze,
a gdyby objawy się utrzymywały, wezwij
lekarza.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
Akumulator
RODZAJ AKUMULATORA
Model DCS373 jest zasilany z akumulatora
o napięciu 18 V.
Można stosować akumulatory DCB180, DCB181,
DCB182 lub DCB183. Więcej informacji na ten
temat podano w p. Dane techniczne.
Zalecenia dotyczące składowania
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem. Największą
wydajność i trwałość użytkową akumulatorów
osiąga się, gdy są one przechowywane
w temperaturze pokojowej.
2. Gdy akumulatory mają być dłużej składowane,
wybierz chłodne, suche miejsce poza
ładowarką.
WSKAZÓWKA: Nie przechowuj rozładowanych
akumulatorów. Przed użyciem całkowicie je
naładuj.
Tabliczki na ładowarce
i akumulatorze
Piktogramy zamieszczone w tej instrukcji oraz
tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
następujące znaczenie:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Akumulator jest ładowany
Akumulator jest całkowicie naładowany
Przerwanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora
1 piła tarczowa o 30 zębach
1 klucz trzpieniowy (do gniazd 6-kątnych)
2 akumulatory litowo-jonowe (modele M2)
x
Problem z akumulatorem lub ładowarką.
1 kuferek transportowy
1 ładowarka
Problem z zasilaniem.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora
Używaj tylko akumulatorów DEWALT;
inne akumulatory mogą pęknąć,
co niechybnie prowadzi do szkód
rzeczowych i osobowych.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci
1 instrukcja obsługi
1 rysunek pilarki w rozłożeniu na części
WSKAZÓWKA: W modelach N akumulatory
i ładowarki nie należą do zakresu dostawy.
• Sprawdź, czy pilarka tarczowa i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis pilarki (rys. 1, 4-6)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu
ani jego elementach, by nie narażać
się na zniszczenie sprzętu, czy też
doznanie urazu ciała.
a. Wyłącznik
b. Przycisk zwalniający wyłącznika
Natychmiast wymień uszkodzone kable
c. Dźwignia zaciskowa nastawnika głębokości
cięcia
d. Blokada wrzeciona
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 oC do +40 oC
e. Wskaźnik linii cięcia
f. Śruba mocująca tarczę
g. Dolna osłona tarczy
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
Ładuje akumulatory litowo-jonowe.
h. Dźwignia od odciągania dolnej osłony tarczy
i. Pakiet akumulatorów
j. Okienko
k. Stopa
l. Klucz sześciokątny
m. Przycisk zwalniający akumulator
n. Rękojeść główna
o. Rękojeść dodatkowa
Czas ładowania podano w p. Dane
techniczne.
p. Przycisk wskaźnika naładowania (rys.4)
Używaj tylko w pomieszczeniach
wewnętrznych.
s. Wrzeciono (rys.5, 6)
q. Wewnętrzny krążek dociskowy (rys.5, 6)
r. Zewnętrzny krążek dociskowy (rys.5, 6)
t. Piła tarczowa (rys.5,6)
Zakres dostawy
CEL ZASTOSOWANIA
Opakowanie zawiera następujące elementy:
Ręczna pilarka tarczowa akumulatorowa DCS391
jest przeznaczona do celów profesjonalnych.
1 ręczna pilarka tarczowa do cięcia metalu
15
NIE używaj jej w wilgotnym otoczeniu ani w pobliżu
palnych cieczy lub gazów.
Pilarka ta jest elektronarzędziem profesjonalnym.
Wykonano ją ze szczególnie odpornych
materiałów.
NIE POZWALAJ dotykać jej dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi
tylko pod nadzorem.
OSTRZEŻENIE: nie wykonuj tym urządzeniem
żadnych cięć wcinających i wgłębnych
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by
nie bawiły się elektronarzędziami.
SZYBA (RYS.1)
OSTRZEŻENIE: Nie używaj pilarki,
jeśli szybka jest uszkodzona
lub jej brakuje. Jeżeli szybka
jest uszkodzona lub jej brak,
oddaj urządzenie do naprawy do
autoryzowanego serwisu. Jeżeli pilarka
pracuje bez szybki, opiłki metalowe
mogą wydobywać się spod osłony
i powodować obrażenia.
UWAGA: Nie używaj podczas
pracy z pilarką ani oleju ani
płynów obróbkowych. Nie używaj
do czyszczenia szybki środków
czyszczących. Środki czyszczące,
płyny obróbkowe lub olej mogą
uszkodzić tworzywo szybki, co z kolei
zakłóci pracę pilarki.
Pilarka jest wyposażona w szybkę umieszczoną na
górnej osłonie (j). Poprzez tę szybkę użytkownik
może obserwować linię cięcia na materiale.
STOPA PILARKI (RYS.1)
Przednia strona stopy pilarki (k) dysponuje
wskaźnikiem linii cięcia (e), za pomocą którego
użytkownik może przesuwać pilarkę wzdłuż linii
cięcia. Poprzez skierowanie linii cięcia na wycięcie
na przedniej części stopy i wyśrodkowanie za
pomocą zmodyfikowanego wskaźnika w kształcie
V może użytkownik utrzymać piłę tarczową
w jednej linii z linią cięcia. Jeśli linia cięcia jest
widoczna poprzez najwęższą część wskaźnika,
piłą tarczowa idzie dokładnie po linii cięcia.
LAMPKA ROBOCZA
Pilarka jest wyposażona w lampkę roboczą,
która aktywuje się poprzez naciśnięcie przycisku
zwalniającego wyłącznik. Lampka wyłącza się
16
automatycznie po 20 sekund po zwolnieniu
przycisku. Jeśli przycisk pozostaje wciśnięty,
również lampka pozostaje włączona.
WSKAZÓWKA: lampka powinna oświetlać
bezpośrednią powierzchnię roboczą i nie ma
zastosowania jako latarka.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie akumulatora odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia. Upewnij się też, czy napięcie
zasilania ładowarki odpowiada lokalnemu napięciu
sieciowemu.
Ładowarka DEWALT zgodnie z normą
EN 60335 jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć
w przedstawicielstwie firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy jest
niezbędnie konieczny. Musi on być dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymywać pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Zaleca
się, by minimalny przekrój żył kabla wynosił 1 mm2,
a jego długość nie przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem
montażu i regulacji zawsze wyjmuj
akumulator. Przed włożeniem lub
wyjęciem akumulatora zawsze
najpierw wyłączaj elektronarzędzie.
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
akumulatorów i ładowarek firmy
DEWALT.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys. 3)
WSKAZÓWKA: Pilarka osiąga maksymalna
sprawność, gdy akumulator jest całkowicie
naładowany.
WKŁADANIE AKUMULATORA DO RĘKOJEŚCI
1. Ustaw akumulator (i) odpowiednio względem
rękojeści (rys. 3).
2. Wsuń akumulator do rękojeści aż do
zatrzaśnięcia i sprawdź, czy jest dobrze
zamocowany.
WYJMOWANIE AKUMULATORA Z RĘKOJEŚCI
1. Naciśnij przycisk zwalniający (m)
i zdecydowanym ruchem wyciągnij akumulator
z rękojeści.
2. Zgodnie z opisem w punkcie „Ładowarki”
w tej instrukcji obsługi włóż akumulator do
ładowarki.
WSKAŻNIK STANU NAŁADOWANIA
AKUMULATORA (RYS.4)
Niektóre akumulatory DeWALT posiadają zielone
wskaźniki naładowania LED.
Aby uruchomić wskaźnik naładowania wciśnij
przycisk wskaźnika (p). LED-owa kombinacja
świeci i pokazuje stan naładowania. Jeśli stan
naładowania jest już niewystarczający dla
pracy narzędzia, wskaźnik przestaje świecić
i akumulator wymaga naładowania.
WSKAZÓWKA: wskaźnik naładowania jest tylko
oszacowaniem pozostającego stanu naładowania
akumulatora. Nie wskazuje zdolności funkcyjnych
urządzenia i podlega wahaniom ze względu
na części urządzenia, temperaturę i rodzaj
zastosowania.
Wyłącznik (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Pilarka ta nie zawiera
przycisku blokującego włączonego
wyłącznika. Nigdy nie blokuj go
w tej pozycji jakimikolwiek innymi
sposobami.
Pilarka jest wyposażona w wyłącznik (a) i przycisk
blokujący (b). Przycisk blokujący musi być
wciśnięty, zanim wyłącznik zostanie włączony.
Zwolnienie wyłącznika powoduje wyłączenie
silnika.
Wymiana pił tarczowych
(rys. 1, 5-7)
ZAKŁADANIE PIŁY TARCZOWEJ
1. Nałóż wewnętrzny krążek dociskowy (q)
na wrzeciono (s), przy czym płaska duża
płaszczyzna wskazuje na zewnątrz w kierunku
piły tarczowej (rys.5, 6).
2. Odciągnij dolną osłonę tarczy (g) i załóż
tarczę (t) na wrzeciono i przyłóż ją do
wewnętrznej podkładki dociskowej (q) tak, by
tarcza obracała się w odpowiednim kierunku
(strzałki kierunku obrotów na tarczy muszą
być zwrócone w tę samą stronę, co strzałki
na pilarce). Zwraca się uwagę, że nawet
przy prawidłowym montażu nadruk na tarczy
nie zawsze jest zwrócony na zewnątrz. Przy
odciąganiu dolnej osłony tarczy sprawdź jej
stan i sprawność działania. Osłona musi się
obracać bez oporów i nie może dotykać piły
tarczowej ani innych elementów. Dotyczy
to wszystkich kątów pochylenia stopy
i głębokości cięcia.
3. Tak załóż zewnętrzny krążek dociskowy (r)
na wrzeciono pilarki (s), aby duża płaska
powierzchnia leżała naprzeciw piły tarczowej
i sfazowana strona była skierowana na
zewnątrz.
4. Wkręć ręką śrubę do mocowania tarczy (f)
we wrzeciono (śruba ma gwint lewoskrętny
i w celu zamocowania obraca się ją w lewo).
5. Naciśnij guzik blokady wrzeciona (d) i kluczem
do mocowania piły tarczowej (l, rys.1) obróć
wrzeciono, aż zadziała blokada i tarcza
przestanie się obracać.
6. Mocno dokręć śrubę kluczem.
WSKAZÓWKA: Nigdy nie naciskaj
guzika blokady wrzeciona, gdy tarcza
się obraca, ani nie próbuj w ten sposób
zatrzymać piły. Nigdy nie załączaj
pilarki z zablokowanym wrzecionem.
Może to doprowadzić do poważnego
uszkodzenia pilarki.
WYMIANA PIŁY TARCZOWEJ
1. By poluzować śrubę mocującą piły tarczowej
(f), naciśnij guzik blokady wrzeciona (d)
i kluczem (l), tak obróć wrzeciono, aż tarcza
przestanie się obracać. Przy zablokowanej
tarczy obróć kluczem śrubę w prawo (śruba
ma gwint lewoskrętny i w celu zamocowania
obraca się ją w lewo. Patrz na strzałki na
rys.7B).
2. Wykręć śrubę (f), zdejmij zewnętrzny krążek
dociskowy (r) i starą piłę tarczową.
3. Usuń opiłki/wióry, które mogły się zgromadzić
w obszarze osłony tarczy lub podkładki
dociskowej. Sprawdź stan i działanie dolnej
osłony tarczy zgodnie z uprzednim opisem.
Nie smaruj tego obszaru.
4. Wybierz piłę tarczową odpowiednią dla
danego przypadku zastosowania (patrz
punkt Piły tarczowe). Zawsze stosuj tarcze
o właściwej średnicy, wielkości i kształcie
centralnego otworu do mocowania. Zawsze
sprawdzaj, czy maksymalna dopuszczalna
prędkość obrotowa (obr/min) podana na
pile tarczowej jest równa lub większa od
17
znamionowej prędkości obrotowej (obr/min)
biegu jałowego pilarki.
5.Powtórz operacje od 2 do 6, opisane w punkcie
Zakładanie piły tarczowej, i sprawdź, czy
tarcza obraca się we właściwym kierunku.
DOLNA OSŁONA PIŁY TARCZOWEJ
OSTRZEŻENIE: w określonych
warunkach mogą osiadać na
powierzchni dolnej osłony wióry
metalowe, które prowadzą do tego, że
ścierają górną osłonę. Sprawdź funkcję
dolnej osłony i usuń wszystkie wióry,
które mogły tam osiąść.
OSTRZEŻENIE: Dolna osłona piły
tarczowej stanowi zabezpieczenie,
które zmniejsza ryzyko doznania
poważnego urazu. Nigdy nie
używaj pilarki bez dolnej osłony
lub gdy jest ona uszkodzona bądź
niewłaściwie zamontowana, czy
też nieprawidłowo działa. Zwraca
się uwagę, że dolna osłona tarczy
nie zabezpiecza użytkownika
w każdych okolicznościach.
Dla własnego bezpieczeństwa
przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń
i środków ostrożności i sprawdzaj
prawidłowość działania pilarki.
Przed każdym użyciem kontroluj,
czy dolna osłona tarczy prawidłowo
się zamyka, jak to opisano
w Dodatkowych wskazówkach
bezpieczeństwa dla pilarek tarczowych
Przy braku osłony tarczy lub w razie
jej niewłaściwego funkcjonowania
oddaj pilarkę do serwisu. Ze
względu na bezpieczeństwo
i niezawodność pracy pilarka może
być naprawiana, konserwowana
i regulowana tylko przez
autoryzowany warsztat serwisowy
lub innych wykwalifikowanych
specjalistów, których obowiązkiem
jest stosowanie oryginalnych części
zamiennych, przy czym zawsze
musza być stosowane oryginalne
części
PIŁY TARCZOWE
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko uszkodzenia oczu, zawsze
zakładaj okulary ochronne. Spieki
węglikowe są twardym, ale kruchym
materiałem. Obce przedmioty, jak
np. drut lub gwoździe, mogą wyrwać
ostrza lub je złamać. Używaj pilarki
18
tylko z prawidłowo zamontowaną
osłoną piły tarczowej Tak zamocuj
piłę, by obracała się we właściwym
kierunku. Zawsze powinna ona być
przy tym czysta i ostra.
TARCZA
Średnica
Zęby Zastosowanie
DT1212-QZ 140 mm
30
Ogólny cel
stosowania:
(5-1/2“)
cięcie metalu
zawierającego
żelazo
By uzyskać pomoc przy wyborze odpowiedniej
tarczy, zwróć się do swojego lokalnego dilera firmy
DEWALT.
ODRZUT
Wygięta, ściśnięta lub niewspółosiowo
zamocowana piła tarczowa stwarza
niebezpieczeństwo odrzutu, przy którym pilarka
może w niekontrolowany sposób wyskoczyć
z ciętego przedmiotu w kierunku użytkownika.
Odrzut może wystąpić w razie nagłego
zakleszczenia piły. Silnik utyka i pilarka gwałtownie
odbija się w kierunku użytkownika. Może się też
zdarzyć, że zęby zwichrowanej piły tarczowej lub
zęby krzywo ustawione w rzazie zawadzą o górną
powierzchnię ciętego przedmiotu, wskutek czego
piła wydostaje się z rzazu i odskakuje w kierunku
użytkownika.
Odrzut może łatwo wystąpić w następujących
warunkach:
1. NIEWYSTARCZAJĄCO PODPARTY
PRZEDMIOT OBRABIANY
A. Zwisający lub niewłaściwie podparty odcinany
kawałek materiału może spowodować
zakleszczenie piły tarczowej i odrzut (rys. 9).
B. Cięcie materiału podpartego tylko na
zewnętrznych końcach może doprowadzić do
odrzutu. Gdy materiał wygina się, zwiera rzaz
i zakleszcza piłę tarczową (rys. 9).
C. Odcinanie podpartego lub zwisającego
kawałka materiału od dołu do góry w pionie
może doprowadzić do odrzutu. Odcinany
kawałek może zablokować piłę tarczową,
D. Odcinanie długich wąskich listew może
spowodować odrzut. Odcinana listwa może
się wygiąć lub obrócić i zablokować piłę
tarczową.
E. Odchylanie dolnej osłony tarczy przez cięty
materiał może przejściowo osłabić panowanie
użytkownika nad pilarką. Piła tarczowa może
częściowo wysunąć się z rzazu, co zwiększa
niebezpieczeństwo jej skręcenia.
2. NIEWŁAŚCIWIE NASTAWIONA
GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA
Pilarka działa najefektywniej, gdy z ciętego
materiału wystaje po drugiej stronie najwyżej
1 cały ząb tak, jak pokazano na rysunku
8. Stopa dobrze wspiera się wówczas na
materiale, co minimalizuje ryzyko skręcenia
i zakleszczenia się piły tarczowej. Patrz punkt
Regulacja głębokości cięcia.
3. SKRĘCENIE PIŁY TARCZOWEJ W RZAZIE
A. Silny nacisk pilarki podczas cięcia może
spowodować skręcenie piły tarczowej.
B. Próba obrócenia pilarki podczas cięcia
(lub powrotu do zaznaczonej linii) może
spowodować skręcenie piły tarczowej.
C. Zbytnie pochylenie się do przodu lub
cięcie bez zachowania właściwej postawy
ciała może spowodować skręcenie piły
tarczowej.
D. Zmiana uchwytu pilarki lub postawy
podczas cięcia może spowodować
skręcenie piły tarczowej.
E. Wycofanie pilarki w celu uwolnienia piły
tarczowej może spowodować jej skręcenie.
4. UŻYCIE TĘPYCH LUB
ZANIECZYSZCZONYCH PIŁ TARCZOWYCH
Tępa piła tarczowa zwiększa obciążenie
pilarki. By skompensować spowolnienie
cięcia użytkownik zwykle silniej naciska
pilarkę, co jeszcze bardziej ją obciąża
i może spowodować skręcenie piły
tarczowej w rzazie. Gdy piła tarczowa jest
zużyta, rzaz staje się węższy, co zwiększa
niebezpieczeństwo zakleszczenia i obciążenie
piły tarczowej.
5. ROZPOCZĘCIE CIĘCIA, GDY ZĘBY
PIŁY TARCZOWEJ SĄ ZAGŁĘBIONE
W MATERIALE
Przed rozpoczęciem lub kontynuowaniem
rozpoczętego cięcia należy odczekać, aż
piła tarczowa osiągnie swoją maksymalną
prędkość obrotową. W przeciwnym razie
tarcza może się zakleszczyć i spowodować
odrzut.
Przyczyną odrzutu mogą być też inne okoliczności,
które grożą zakleszczeniem, zablokowaniem lub
skręceniem piły tarczowej, bądź też niewłaściwe
jej ustawienie. Patrz punkty Dodatkowe przepisy
bezpieczeństwa pracy pilarek tarczowych i Piły
tarczowe, w których opisano, jak minimalizować
ryzyko odrzutu.
Regulacja głębokości cięcia
(rys. 8)
OSTRZEŻENIE: aby uniknąć
niebezpieczeństwa poważnych
obrażeń, każda regulacja oraz
instalowanie i zdejmowanie
akcesoriów musi być poprzedzona
wyłączeniem urządzenia i wyjęciem
akumulatora. Niekontrolowany
rozruch może prowadzić do obrażeń.
Pilarka jest wyposażona w uchylną stopę, która
umożliwia ustawienie głębokości cięcia. Dla
najbardziej efektywnego cięcia nastaw głębokość
tak, aby ząb piły tarczowej wystawał z przodu pod
ciętym materiałem. Jest to odległość od czubka
zęba aż do dolnej części wycięcia pod zębem.
Utrzymuje to minimalne tarcie tarczy, usuwa
wióry metalowe spod cięcia, pozwala na chłodne,
szybkie piłowanie i zmniejsza ryzyko odrzutu.
USTAWIENIE GŁĘBOKOŚCI CIĘCIA
1. Połóż materiał do cięcia jak pokazano, wzdłuż
piły tarczowej.
2. Sprawdź jaka część zęba wystaje z materiału.
3. Zwolnij dźwignię nastawnika głębokości (c)
i porusz stopę, aby zmienić głębokość cięcia.
4. Dociągnij mocno dźwignię nastawnika
głębokości.
Podpieranie przedmiotów obrabianych (rys.9)
CIĘCIE BLACH METALOWYCH
Na rysunku 9 pokazano, jak należy prawidłowo
i nieprawidłowo podpierać dużą płytę blaszaną.
By nie ryzykować odrzutu, zawsze podpieraj płytę
w pobliżu linii cięcia. Nie podpieraj materiału z dala
od linii cięcia. Jeśli materiał będzie podparty z dala
od linii cięcia, tarcza może się zakleszczyć, co
z kolei doprowadzi do odrzutu. Przy cięciu cienkich
pasów utrzymuj tarczę przynajmniej ½” (ok. 13
mm) od brzegu materiału. Przy cienkich pasach
tarcz może się mocno zakleszczyć i doprowadzić
do odrzutu oraz obrażeń.
CIĘCIĘ PRĘTÓW PROSTOKĄTNYCH
Przymocuj materiał jak opisano powyżej na stole
warsztatowym lub innej powierzchni roboczej.
Piłowanie (rys.10,11)
1. Trzymaj pilarkę mocno obu rękami. Rysunek
10 pokazuje prawidłową pozycję rąk. Trzymaj
tułów po jednej stronie linii, wzdłuż jej cięcia.
19
W ten sposób
odrzutem.
będziesz chroniony przed
2. Przy odcinaniu końcówek prostokątnych
prętów metalowych ustaw szerszą część stopy
na tej części materiału, która jest oparta na
warsztacie roboczym lub innej podporze, a nie
na tej części materiału, która jest przewidziana
do odcięcia.
3. Przyciśnij wyłącznik i pozwól, aby piła
tarczowa osiągnęła swoją maksymalną
prędkość obrotową, zanim piła tarczowa
będzie miała kontakt z przecinanym
materiałem (rys.11).
4. Przesuwaj pilarkę z taką prędkością, przy
której piła tarczowa swobodnie przecina
materiał.
5. Po zakończeniu cięcia zwolnij wyłącznik,
odczekaj, aż piła tarczowa się zatrzyma,
i dopiero wtedy unieś ją znad przedmiotu
obrabianego. Przy unoszeniu pilarki napięta
sprężyną wahadłowa dolna osłona tarczy
automatycznie zamyka się pod piłą.
KOREKTA CIĘCIA
Gdyby piła tarczowa zboczyła z linii cięcia,
nie próbuj zmuszania jej do powrotu. Zwolnij
wyłącznik i odczekaj, aż piła tarczowa całkowicie
się zatrzyma. Następnie wycofaj piłę tarczową,
ponownie ją zorientuj i rozpocznij nowe cięcie tuż
obok krzywego. W celu zmiany kierunku cięcia
zawsze wycofuj pilarkę do tyłu. Wymuszanie
korekcji w rzazie może doprowadzić do
zakleszczenia się piły tarczowej i odrzutu.
OSTRZEŻENIE: nie przecinaj tą
pilarką śrub. Skutkiem tego może być
uszkodzenie pilarki i obrażenia.
Przedłużanie trwałości piły
tarczowej
Aby przedłużyć trwałość piły tarczowej postępuj jak
poniżej:
• Nie wciskaj tarczy w metal. Pilarka musi ciąć
własnym, stałym tempem.
• Wymieniaj tarczę, jeśli jest trudno ją
przesuwać podczas cięcia, jeśli silnik jest
przeciążony lub tarcza przegrzeje się.
• Trzymaj pilarkę pewnie w stosunku do ciętego
metalu.
• Jeśli cięty kawałek metalu drga lub porusza
się, dociśnij go mocno jak to możliwe
i zmniejsz prędkość.
20
OBSŁUGA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
wyłącz elektronarzędzie i wyjmij
akumulator. Niezamierzone
uruchomienie może doprowadzić do
wypadku.
OSTRZEŻENIE: Zawsze zakładaj
nauszniki ochronne. W określonych
warunkach i pewnym okresie pracy
hałas wytwarzany przez urządzenie
może prowadzić do uszkodzenia
słuchu.
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE!
• Zawsze przestrzegaj wskazówek
bezpieczeństwa i stosowanych
przepisów.
• Upewnij się, że przecinany materiał
jest mocno przytwierdzony.
• Lekko dociskaj pilarkę i nigdy nie
wywieraj bocznego nacisku na piłę
tarczową. Jeśli możliwe, należy
dociskać stopę pilarki do przedmiotu
obrabianego. Uniknie się w ten
sposób uszkodzenia urządzenia
i stopniowo zatrzyma wibracje
i poruszenie pilarki.
• Należy unikać przeciążeń.
• Przed pracą tarcza powinna kilka
sekund swobodnie obracać się.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 10)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
prawidłowo trzymaj elektronarzędzie,
tak jak pokazano na rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
mocno utrzymuj elektronarzędzie,
by w razie potrzeby móc zawczasu
odpowiednio zareagować w nagłej
sytuacji.
Zaleca się jedną ręką trzymać rękojeść główną (o),
a drugą - rękojeść dodatkową (p), jak pokazano na
rysunku 10.
KONSERWACJA
Elektronarzędzia DEWALT odznaczają się dużą
trwałością i prawie nie wymagają konserwacji.
Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy jest
ich regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij akumulator. Upewnij
się, czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
Wymiana szyby (rys.1)
OSTRZEŻENIE: Nie używaj pilarki,
jeśli szybka jest uszkodzona
lub jej brakuje. Jeżeli szybka
jest uszkodzona lub jej brak,
oddaj urządzenie do naprawy do
autoryzowanego serwisu. Jeżeli pilarka
pracuje bez szybki, opiłki metalowe
mogą wydobywać się spod osłony i
powodować obrażenia.
Szybka (j) musi być wymieniana w autoryzowanym
punkcie serwisowym DEWALT
UWAGA: nie stosuj żadnych środków
czyszczących do szyby, aby jej nie
zamazać i nie utrudniać pracy pilarki.
Aby usunąć pył z wewnętrznej strony
szyby zastosuj sprężone powietrze.
Załóż do tego okulary ochronne.
Akumulator i ładowarka nie musza być
konserwowane. W ich wnętrzu nie ma części
wymagających konserwacji ze strony użytkownika.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy nie
dostała się jakaś ciecz i żadnej części
narzędzia nie zanurzaj w wodzie.
WSKAZÓWKI DO CZYSZCZENIA ŁADOWAREK
OSTRZEŻENIE: niebezpieczeństwo
porażenia prądem. Odłącz ładowarkę
od gniazdka sieciowego przed
rozpoczęciem czyszczenia. Brud
i tłuszcz na zewnętrznej stronie
ładowarki mogą być usunięte
przy pomocy miękkiej szmatki lub
niemetalowej szczotki . Nie używaj
wody lub rozpuszczalników.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez DEWALT pod
względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
Smarowanie
Do cięcia metalu stosuj tylko piły tarczowe
DEWALT 140mm z trzpieniem 20 mm.
W urządzeniu zostały zastosowane
samosmarujące łożyska, dlatego też pilarka nie
wymaga żadnego dodatkowego smarowania.
Zaleca się jednak raz do roku oddać narzędzie
do serwisu w celu gruntownego czyszczenia,
przeglądu i smarowania przekładni.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
21
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
DEWALT stwarza możliwość zbierania i utylizacji
swoich produktów po upływie ich użytkowania.
By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych DEWALT, które
udzielają informacji o autoryzowanych warsztatach
serwisowych. Ich listę i szczegółowe dane
znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z urządzenia.
• Akumulatory litowo-jonowe nadają się
do powtórnego wykorzystania. W celu
zawrócenia do obiegu i usunięcia w sposób
niezagrażający środowisku oddaj akumulator
swojemu dilerowi lub do komunalnego zakładu
utylizacji odpadów. Zebrane tam akumulatory
będą poddane recyklingowi lub prawidłowo
usunięte.
22
DEWALT
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi
do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych
elementów a także stosowaniem osprzętu
innego niż zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy
też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone
w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie
obejmują prawa klienta do domagania się
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
b)
5.
6.
zst00204548 - 12-04-2013
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising