DCS373 | DeWalt DCS373 CORDLESS CIRCULAR SAW instruction manual

511112 - 69 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCS373
Obr. 1
b
a
u
d
e
l
e
c
n
m
o
k
d
i
h
f
g
j
Obr. 2
Obr. 3
m
i
i
2
Obr. 5
Obr. 4
p
r
f
q
s
t
Obr. 6
f
q
r
s
r
q
f
t
3
Obr. 7
Obr. 8
A
d
c
B
d
Obr. 9
13 mm
(1/2")
4
Obr. 10
n
o
Obr. 11
5
KOTÚČOVÁ PÍLA 140 mm NA REZANIE
KOVOV 18 V, DCS373
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Max. výkon
Otáčky naprázdno
Priemer kotúča
Hĺbka rezu
Priemer upínacieho otvoru
Hmotnosť (bez akumulátora)
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického
výkonu)
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS373
18
1
460
3 700
140
43
20
3,76
dB(A)
78
dB(A)
dB(A)
3
89
dB(A)
3
V
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená
podľa normy EN 60745:
Úroveň vibrácií ah pri rezaní kovov
ah,M=
m/s²
3,1
Odchýlka K =
m/s²
1,5
Akumulátor
Typ akumulátora
Napájacie napätie
Kapacita
Hmotnosť
V
Ah
kg
Nabíjačka
Napájacie napätie
Typ akumulátora
Približný čas nabíjania
min
Hmotnosť
kg
6
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
V
30
(akumulátor 1,5 Ah)
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB105
230
Li-Ion
55
(akumulátor 3,0 Ah)
0,49
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
70
(akumulátor 4,0 Ah)
Poistky:
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko Náradie 230 V 3 A v zástrčke
prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže spôsobiť vážne
alebo smrteľné zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá
môže viesť k ľahkému alebo stredne
vážnemu zraneniu prípade, že sa
tomu nezabráni.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
DCS373
Spoločnosť DEWALT týmto prehlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/ES a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
24. 12. 2012
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a všetky
pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané akumulátorom (bez prívodného
kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
7
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
8
d)
e)
f)
g)
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný
odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ elektrického náradia. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
f)
g)
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených zanedbanou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden
typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného typu spôsobiť požiar.
b) Používajte výhradne akumulátory
odporúčané výrobcom náradia. Použitie
iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
c) Pokiaľ akumulátory nepoužívate, uložte
ich mimo dosah kovových predmetov,
ako sú kancelárske sponky na papier,
mince, kľúče, klinčeky, skrutky alebo
iné drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skratovanie kontaktov
akumulátora. Skratovanie kontaktov
akumulátora môže viesť k vzniku popálenín
alebo požiaru.
d) V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina.
Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému
kontaktu s touto kvapalinou, zasiahnuté
miesto omyte vodou. Ak sa Vám dostane
táto kvapalina do očí, ihneď si ich
vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku
pomoc. Unikajúca kvapalina z akumulátora
môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo
popáleniny.
6) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Bezpečnostné pokyny pre
všetky píly
a)
NEBEZPEČENSTVO: Nevkladajte ruky
do priestoru rezu a nepribližujte ich ku
kotúču. Druhú ruku položte na prídavnú
rukoväť alebo na kryt motora. Ak je okružná
píla držaná oboma rukami, nemôže dôjsť k ich
porezaniu pílovým kotúčom.
b) Nedávajte ruky do priestoru pod
obrobkom. Ochranný kryt Vás nemôže
chrániť pred pílovým kotúčom pod obrobkom.
c) Upravte hĺbku rezu podľa hrúbky obrobku.
Pri rezaní by nemala byť pod obrobkom vidieť
celá dĺžka zubov pílového kotúča.
d) Nikdy nedržte odrezávanú časť obrobku
v ruke a neklaďte si ju cez nohu. Upnite si
obrobok do stabilného zveráka. Správne
upnutie a podopretie obrobku je veľmi
dôležité z hľadiska minimalizácie ohrozenia
obsluhy, zablokovania kotúča alebo straty
ovládateľnosti.
e) Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
vodičmi, držte elektrické náradie vždy
za izolované časti. Pri kontakte so „živým“
vodičom sa nechránené kovové časti náradia
stanú tiež „živé“ a obsluha utrpí zásah
elektrickým prúdom.
f) Pri vykonávaní pozdĺžnych rezov vždy
používajte vodidlo na pozdĺžne rezy alebo
pravítko. Týmto spôsobom zvýšite presnosť
rezu a znížite riziko zablokovania pílového
kotúča.
g) Vždy používajte pílové kotúče správnej
veľkosti a tvaru upínacieho otvoru
(kruhový alebo hranatý). Pílové kotúče
s otvormi, ktoré nezodpovedajú montážnej
príchytke na píle, sa budú otáčať excentricky,
čo spôsobí stratu ovládateľnosti náradia.
h) Nikdy nepoužívajte poškodené alebo
nesprávne podložky a upínacie skrutky
pílových kotúčov. Podložky a upínacie
skrutky boli skonštruované priamo pre vašu
kotúčovú pílu, čo zaručuje jej optimálny výkon
a bezpečnosť jej prevádzky.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre všetky píly
PRÍČINY SPÄTNÉHO RÁZU A PREVENCIA
PRED SPÄTNÝM RÁZOM
– Spätný ráz je okamžitou reakciou na zovretie
kotúča, odskočenie alebo vychýlenie
pílového kotúča, ktoré spôsobí neočakávané
9
vyskočenie okružnej píly z obrobku smerom
k obsluhe.
– Ak dôjde k pricviknutiu kotúča alebo k jeho
zablokovaniu v záreze, kotúč sa zasekne
a reakcia motora odmrští okružnú pílu rýchlo
späť, smerom k obsluhe.
– Ak dôjde ku skrúteniu rezného kotúča alebo
k jeho vychýleniu v reze, zuby na zadnej časti
rezného kotúča sa môžu zaryť do horného
povrchu dreva, čo spôsobí vyhodenie rezného
kotúča zo zárezu a vyskočenie okružnej píly
smerom k obsluhe.
Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia píly
alebo nesprávnych pracovných postupov alebo
prevádzkových podmienok. Tomuto javu môžete
zabrániť, ak budete dodržiavať nižšie uvedené
pokyny.
a) Držte pílu stále oboma rukami a majte ruky
v takej polohe, aby ste boli stále pripravení
kompenzovať silu spätného rázu. Postavte
sa na jednu alebo druhú stranu pílového
kotúča, nikdy nestojte v osi pílového
kotúča. Spätný ráz môže spôsobiť odskočenie
píly smerom dozadu, ale ak budete dodržiavať
uvedené pokyny, obsluha môže sily spätného
rázu eliminovať.
b) Ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu
k zablokovaniu pílového kotúča alebo
k prerušeniu rezu, uvoľnite spúšťací
spínač a držte pílu bez pohybu v materiáli,
pokým nedôjde k úplnému zastaveniu
pílového kotúča. Kým je pílový kotúč
v pohybe, nikdy sa nepokúšajte vybrať pílu
z obrobku alebo ju ťahať späť, pretože by
mohlo dôjsť k spätnému rázu. Preskúmajte
príčiny blokovania pílového kotúča a vykonajte
opatrenia, aby boli tieto príčiny odstránené.
c) Ak začínate znovu rez v obrobku,
zarovnajte pílový kotúč v záreze
a skontrolujte, či sa zuby pílového kotúča
nedotýkajú materiálu obrobku. Ak dôjde
po zapnutí píly k zaseknutiu zubov pílového
kotúča, môže dôjsť k pohybu píly smerom
nahor alebo k spätnému rázu.
d) Veľké panely si vždy riadne podoprite,
aby bolo minimalizované riziko zovretia
pílového kotúča a riziko spätného rázu.
Veľké panely majú tendenciu sa prehýbať
pôsobením vlastnej hmotnosti. Podpery
musia byť umiestnené pod panelom na oboch
stranách v blízkosti čiary rezu a v blízkosti
hrany panelu.
e) Nepoužívajte tupé alebo poškodené pílové
kotúče. Neostré alebo nesprávne upnuté
pílové kotúče vytvárajú úzky rez, čo spôsobuje
10
nadmerné trenie, zasekávanie kotúča a spätné
rázy.
f) Zaisťovacie páky hĺbky rezu a šikmých
rezov musia byť pred začatím rezania
riadne utiahnuté a zaistené. Ak dôjde pri
rezaní k posuvu, môže dôjsť k zaseknutiu
pílového kotúča alebo k spätnému rázu.
g) Ak robíte zárezy do stien alebo do iných
plôch, buďte veľmi opatrní. Vyčnievajúci
kotúč môže prerezať objekty, ktoré môžu
spôsobiť spätný ráz.
Bezpečnostné pokyny pre
spodný kryt
a) Pred každým použitím píly skontrolujte
správnu funkciu zavierania spodného
krytu. Ak sa spodný kryt voľne nepohybuje
a ak nedochádza k jeho okamžitému
zatváraniu, pílu nepoužívajte. Nikdy
žiadnym spôsobom nepripevňujte
spodný kryt v otvorenej polohe. Ak dôjde
k náhodnému pádu píly, môže dôjsť k ohybu
spodného krytu. Zdvihnite spodný kryt
pomocou zaťahovacej rukoväti a uistite sa, či
sa voľne pohybuje a či sa v žiadnom smere
nedotýka pílového kotúča alebo inej časti píly.
b) Skontrolujte funkciu pružiny spodného
krytu. Ak nepracuje kryt alebo pružina
správne, musí byť pred začatím práce
vykonaná ich oprava. Pohyb spodného krytu
môže byť pomalý v dôsledku poškodených
častí, usadenín a nahromadených nečistôt.
c) Spodný kryt môže byť ručne zasunutý
iba pri špeciálnych rezoch ako sú zárezy
a kombinované rezy. Zdvihnite spodný kryt
pomocou rukoväti a hneď ako pílový kotúč
vnikne do materiálu, musíte spodný kryt
uvoľniť. Pri všetkých ostatných typoch rezov
by mal spodný kryt pracovať automaticky.
d) Vždy dbajte na to, aby pred položením píly
na pracovný stôl alebo na podlahu spodný
kryt zakryl pílový kotúč. Nechránený
a dobiehajúci pílový kotúč spôsobí pohyb píly
a prereže materiály nachádzajúce sa v dráhe
jeho pohybu. Pamätajte na to, že po uvoľnení
hlavného vypínača chvíľu trvá, než dôjde
k úplnému zastaveniu pílového kotúča.
POZNÁMKA: Aj keď sa vyššie uvedené pokyny
týkajú rezania dreva, táto píla je určená iba na
rezanie kovu. Pri rezaní kovov môže dochádzať
k spätnému rázu.
Špecifické doplnkové bezpečnostné pokyny pre kotúčové
píly
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
• Nepoužívajte s touto pílou brúsne kotúče.
– Poškodenie sluchu.
• Nepoužívajte príslušenstvo na prívod
chladiacej kvapaliny.
– Riziko privretia prstov pri výmene
príslušenstva.
• Nepokúšajte sa rezať antikorovú oceľ,
rebierkovú oceľ, kalenú alebo tepelne
zušľachtenú oceľ, liatinu, murivo alebo
neznáme materiály.
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s drevom.
• Na zaistenie a upnutie obrobku
k pracovnému stolu používajte svorky
alebo iné vhodné prostriedky. Držanie
obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť
tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate
kontroly.
• Postavte sa na jednu alebo druhú
stranu pílového kotúča, nikdy nestojte
v osi pílového kotúča. SPÄTNÝ RÁZ
môže spôsobiť odskočenie píly smerom
dozadu (pozri časti Príčiny spätného
rázu a prevencia pred spätným rázom
a SPÄTNÝ RÁZ).
• Vetracie otvory často kryjú pohyblivé
dielce a preto by ste mali na túto časť
náradia dávať pozor. Voľný odev, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
• Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
• Používajte masku proti prachu. Pobyt
v prašnom prostredí môže spôsobiť dýchacie
ťažkosti a tiež úraz.
• Nepoužívajte kotúče väčších alebo
menších priemerov, než je odporúčané.
Parametre pílového kotúča sú uvedené v časti
Technické údaje. Používajte iba pílové kotúče
špecifikované v tomto návode a ktoré spĺňajú
požiadavky normy EN 847-1.
• Ak sa náradie nepoužíva, pri odkladaní
postavte kotúčovú pílu pätkou dole na
stabilný povrch tak, aby nemohlo dôjsť
k jej pádu. Niektoré náradia s veľkým
akumulátorom budú stáť na akumulátore vo
zvislej polohe, ale môže dôjsť k ich ľahkému
prevrhnutiu.
Zvyškové riziká
Pri práci s okružnými pílami hrozia nasledujúce
riziká.
– Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
alebo horúcimi dielcami nástroja.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (u), ktorý obsahuje tiež rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia, ktorý vytvára
montážny spoj medzi náradím a akumulátorom.
Príklad:
2013 XX XX
Rok výroby
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre nabíjačku DCB105.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý týmto akumulátorom
napájaný.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
tekutina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika
spôsobenia zranenia nabíjajte iba
akumulátory DEWALT, ktoré sú
určené na nabíjanie. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
11
môže viesť k zraneniu alebo hmotným
škodám.
UPOZORNENIE: Deti by mali byť pod
dozorom, aby sa s týmto zariadením
nehrali.
POZNÁMKA: V určitých podmienkach,
keď je nabíjačka pripojená
k napájaciemu napätiu, môže dôjsť ku
skratovaniu nabíjacích kontaktov vnútri
nabíjačky cudzími predmetmi. Cudzie
vodivé predmety a materiály, ako sú
oceľová vlna (drôtenka), hliníkové fólie
alebo akékoľvek čiastočky kovu, sa
nesmú dostať do vnútorného priestoru
nabíjačky. Ak nie je v úložnom
priestore nabíjačky umiestnený žiadny
akumulátor, vždy odpojte prívodný
kábel nabíjačky od siete. Skôr než
budete nabíjačku čistiť, odpojte ju od
siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou iných nabíjačiek, než ktoré
sú uvedené v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak, aby
mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie akumulátorov
DEWALT. Akékoľvek iné použitie môže
viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
• Pri odpájaní nabíjačky od zásuvky ju vždy
odpojte uchopením za zástrčku a neťahajte
za napájací kábel. Týmto spôsobom
zabránite poškodeniu zástrčky a prívodného
kábla.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.
• Ak to nie je absolútne nutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Pri práci s nabíjačkou vo vonkajšom
prostredí vždy zaistite, aby bola
umiestnená v suchu a používajte
predlžovací kábel vhodný na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
• Nezakrývajte vetracie otvory nabíjačky.
Vetracie otvory sú umiestnené na hornej
12
strane a na bočných stranách nabíjačky.
Umiestnite nabíjačku na také miesta, ktoré sú
mimo dosahu zdrojov tepla.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou – zaistite ich okamžitú výmenu.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej pádu
alebo k jej poškodeniu iným spôsobom.
Opravu zverte autorizovanému servisu.
• Nabíjačku nedemontujte. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla,
musí byť ihneď vymenený výrobcom,
autorizovaným servisom alebo kvalifikovanou
osobou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým
prúdom. Vybratie akumulátora toto riziko
nezníži.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
• Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napájacím napätím. Táto nabíjačka
nie je určená pre vozidlá.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Nabíjačky
Nabíjačka DCB105 môže nabíjať akumulátory
Li-Ion s napájacím napätím 10,8 V,
14,4 V a 18 V (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB180, DCB181,
DCB182 a DCB183).
Túto nabíjačku nemusíte žiadnym spôsobom
nastavovať a je skonštruovaná tak, aby sa čo
najjednoduchšie obsluhovala.
Postup nabíjania (obr. 2)
1. Pred vložením akumulátora pripojte nabíjačku
k príslušnej zásuvke s napätím 230 V.
2. Vložte akumulátor (i) do nabíjačky a uistite
sa, či je v nabíjačke riadne usadený. Červený
indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo bude
indikovať začiatok procesu nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je celkom nabitý a môže sa
okamžite použiť alebo môže byť ponechaný
v nabíjačke.
POZNÁMKA: Aby bola zaručená maximálna
výkonnosť a životnosť akumulátora Li-Ion, pred
prvým použitím ho úplne nabite.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia
nabíjanie
––
––
––
––
celkom nabité
–––––––––––––––––
odloženie nabíjania
x
–– • –– • –– •
–– •
chybný akumulátor
alebo nabíjačka
••••••••••••
porucha v elektrickom
vedení
Studený akumulátor sa nabíja približne polovičnou
rýchlosťou ako zahriaty akumulátor. Akumulátor
sa bude počas celého nabíjacieho procesu nabíjať
pomalšou rýchlosťou a nevráti sa na maximálnu
rýchlosť nabíjania ani v prípade, ak je zahriaty.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor, nezabudnite
do objednávky doplniť katalógové číslo a napájacie
napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý. Pred
použitím nabíjačky a akumulátora sa oboznámte
s nižšie uvedenými bezpečnostnými pokynmi
a potom dodržujte uvedené postupy pre nabíjanie.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
zahriaty/studený
akumulátor
vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky a nechajte
ho celkom nabiť.
•• •• •• •• •• ••
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Vloženie
alebo vybratie akumulátora z nabíjačky môže
iskrením spôsobiť vznietenie prachu alebo
výparov.
V tejto nabíjačke sa nebude chybný akumulátor
nabíjať. Nabíjačka bude signalizovať chybný
akumulátor nerozsvietením kontrolky nabíjania
alebo spôsobom blikania, ktorý určuje poruchu
akumulátora alebo nabíjačky.
• Nikdy nevkladajte akumulátor do nabíjačky
násilím. Akumulátor nikdy žiadnym
spôsobom neupravujte, aby mohol byť
nabíjaný v inej nabíjačke, pretože by mohlo
dôjsť k prasknutiu obalu akumulátora
a k následnému vážnemu zraneniu.
POZNÁMKA: To môže tiež znamenať poruchu
v nabíjačke.
• Nabíjajte akumulátory iba v určených
nabíjačkách DEWALT.
Ak nabíjačka signalizuje poruchu, odovzdajte
ju spoločne s akumulátorom do autorizovaného
servisného strediska na otestovanie.
• NEPONÁRAJTE ani NEOPLACHUJTE
akumulátory vodou alebo inou kvapalinou.
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky zaháji režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, pokým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania.
Táto funkcia maximálne predlžuje prevádzkovú
životnosť akumulátora.
Náradie XR Li-Ion je vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor pred
preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany
sa náradie automaticky vypne. Ak sa tak stane,
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo presiahnuť 40 °C
(ako sú vonkajšie búdy alebo plechové
stavby v letnom období).
• Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa pred
použitím uistite, či je akumulátor plne nabitý.
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
akumulátor zo žiadneho dôvodu
rozoberať. Ak je obal akumulátora
prasknutý alebo poškodený,
nevkladajte akumulátor do nabíjačky.
Zabráňte pádu, rozdrveniu alebo
poškodeniu akumulátora. Nepoužívajte
akumulátor alebo nabíjačku, pri
ktorých došlo k nárazu, pádu alebo
inému poškodeniu (napríklad
prepichnutie klincom, zásah kladivom,
13
rozšliapnutie). Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom. Poškodené
akumulátory by mali byť vrátené do
autorizovaného servisu, kde bude
zaistená ich recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch tak, aby
nemohlo dôjsť k jeho pádu. Niektoré
náradia s veľkým akumulátorom
budú stáť na akumulátore vo zvislej
polohe, ale môže dôjsť k ich ľahkému
prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY LITHIUM ION (Li-Ion)
• Nelikvidujte akumulátory spaľovaním, aj
keď sú vážne poškodené alebo celkom
opotrebované. Akumulátory môže v ohni
explodovať. Pri spaľovaní akumulátorov
typu Li-Ion dochádza k vytváraniu toxických
výparov a látok.
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
výkonu a prevádzkovej životnosti skladujte
nepoužívané akumulátory pri izbovej teplote.
2. Ak skladujete akumulátory dlhšiu dobu,
s ohľadom na dosiahnutie optimálnych
výsledkov Vám odporúčame, aby ste ich uložili
mimo nabíjačku celkom nabité na suchom
a chladnom mieste.
POZNÁMKA: Akumulátory by sa nemali
uskladňovať, ak sú celkom vybité. Pred prvým
použitím musí byť akumulátor celkom nabitý.
Nálepky na nabíjačke a na akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
majú nálepky na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
• Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky kvapalinou
akumulátora, okamžite zasiahnuté miesto
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte otvorené oči vodou zhruba
15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie
neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie
– elektrolytom akumulátora je zmes tekutých
organických uhličitanov a solí lítia.
• Obsah otvorených článkov akumulátora
môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním.
Zaistite prísun čerstvého vzduchu. Ak
ťažkosti stále pretrvávajú, vyhľadajte lekárske
ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jeho kontaktu
s plameňom alebo so zdrojom iskrenia.
Akumulátor
TYP AKUMULÁTORA
Model DCS373 pracuje s akumulátorom
s napájacím napätím 18 V.
Môžu byť použité taktiež akumulátory DCB180,
DCB181, DCB182 alebo DCB183. Ďalšie
informácie nájdete v časti Technické údaje.
Odporúčanie pre uloženie akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
14
Nabíjanie.
Celkom nabité.
Odloženie nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor.
x
Chybný akumulátor alebo porucha
v nabíjačke.
Porucha v elektrickom vedení.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi.
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
Používajte výhradne s akumulátormi
DEWALT. Iné akumulátory môžu
prasknúť, spôsobiť poranenie alebo
ďalšie škody.
Zabráňte styku s vodou.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
Likvidáciu akumulátorov vykonávajte
s ohľadom na životné prostredie.
j. Kontrolné okienko
k. Pätka píly
l. Šesťhranný kľúč
Akumulátory nespaľujte.
Nabíja akumulátory typu Li-Ion.
Čas nabíjania je uvedený v časti
Technické údaje.
Nie je určené na vonkajšie použitie.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 kotúčovú pílu na rezanie kovov
1 pílový kotúč s 30 zubami
1 šesťhranný kľúč
2 akumulátor Li-Ion (modely M2)
1 kufrík
1 nabíjačku
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
POZNÁMKA: Modely N sa nedodávajú
s akumulátormi, nabíjačkou a kufríkom.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1, 4 - 6)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
a. Hlavný vypínač
b. Blokovacie tlačidlo spúšťacieho spínača
c. Páčka na nastavenie hĺbky rezu
d. Tlačidlo zablokovania hriadeľa
e. Indikátor čiary rezu
f. Upínacia skrutka pílového kotúča
g. Spodný kryt
h. Páka spodného krytu
m. Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
n. Hlavná rukoväť
o. Prídavná rukoväť
p. Tlačidlo ukazovateľa stavu nabitia (obr. 4)
q. Vnútorná upínacia podložka (obr. 5, 6)
r. Vonkajšia upínacia podložka (obr. 5, 6)
s. Hriadeľ píly (obr. 5, 6)
t. Pílový kotúč (obr. 5, 6)
POUŽITIE VÝROBKU
Táto kotúčová píla na rezanie kovov je určená na
profesionálne použitie pri rezaní tenkostenných
kovov a malých kovových konštrukčných prvkov.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
Táto kotúčová píla na rezanie kovov je elektrické
náradie na profesionálne použitie. NEDOVOĽTE
deťom, aby sa s týmto náradím dostali
do kontaktu. Ak používajú toto náradie neskúsené
osoby, musí byť zaistený odborný dozor
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto
osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak
im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť. Deti by nemali byť nikdy
ponechané s týmto náradím bez dohľadu.
VAROVANIE: Nerobte s touto pílou
ponorné rezy alebo zárezy.
KONTROLNÝ PRIEZOR (OBR. 1)
VAROVANIE: Nepoužívajte
túto pílu s poškodeným alebo
chýbajúcim kontrolným priezorom.
Ak je kontrolný priezor poškodený
alebo sa stratil, zverte opravu píly
autorizovanému servisu. Ak sa píla
používa bez kontrolného priezoru,
čiastočky kovu môžu prelietavať cez
kryt a môžu spôsobiť zranenie.
UPOZORNENIE: S touto pílou na
rezanie kovov nepoužívajte olej
alebo rezné kvapaliny. Na čistenie
priezoru nepoužívajte čistiace
prostriedky. Čistiace kvapaliny
a rezné kvapaliny alebo oleje by mohli
i. Akumulátor
15
poškodiť plasty tohto priezoru, čo by
ohrozilo bezpečnú obsluhu píly.
Táto píla je vybavená kontrolným priezorom (j) na
bočnej časti horného krytu. Tento priezor umožňuje
používateľovi kontrolovať vykonávanie rezu.
PÄTKA PÍLY (OBR. 1)
Na prednej časti pätky píly (k) sa nachádza
indikátor čiary rezu (e), ktorý umožňuje
používateľovi posúvanie píly po čiare rezu.
Zarovnanie čiary rezu s vrubom na prednej časti
pätky píly a vycentrovanie pomocou indikátora
čiary rezu umožňuje používateľovi udržiavať pílový
kotúč zarovno s čiarou rezu. Ak je čiara rezu
viditeľná cez najužšiu časť indikátora rezu, pílový
kotúč bude prechádzať priamo čiarou rezu.
PRACOVNÉ SVETLO
Táto píla je vybavená pracovným svetlom, ktoré
sa automaticky zapne po stlačení spúšťacieho
spínača píly. Svetlo automaticky zhasne po
uplynutí 20 sekúnd od uvoľnenia spúšťacieho
spínača píly. Ak zostáva spúšť stlačená, pracovné
svetlo zostane svietiť.
POZNÁMKA: Pracovné svetlo je určené na
okamžité osvetlenie pracovného povrchu a nie je
určené na to, aby sa používalo ako baterka.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku. Uistite sa, či hodnota napätia Vašej
nabíjačky zodpovedá hodnote napätia v elektrickej
sieti.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne upraveným káblom, ktorý je
dodávaný autorizovaným servisom DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Zaistite bezpečné odstránenie starej zástrčky.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
16
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak to nie je nevyhnutne nutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite
Technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia zvinovacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Používajte iba
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
Vloženie a vybratie akumulátora (obr. 3)
POZNÁMKA: Pred začatím prevádzky sa uistite,
či je akumulátor celkom nabitý. Po úplnom vybití
akumulátora svetlo bez výstrahy zhasne.
VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTI
NÁRADIA
1. Zarovnajte akumulátor (i) s drážkami vnútri
rukoväti náradia (obr. 3).
2. Akumulátor nasuňte do rukoväti náradia,
až bude plne usadený a uistite sa, či sa
neuvoľňuje.
VYBRATIE AKUMULÁTORA Z NÁRADIA
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (m) a vysuňte
akumulátor z rukoväti náradia.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa
pokynov, ktoré sú uvedené v časti návodu,
ktorá sa týka nabíjačky.
AKUMULÁTOR S UKAZOVATEĽOM STAVU
NABITIA (OBR. 4)
Niektoré akumulátory DEWALT sú vybavené
ukazovateľom nabitia, ktorý sa skladá z troch
zelených LED diód, ktoré indikujú úroveň stavu
nabitia akumulátora.
Ak chcete ukazovateľ aktivovať, stlačte a držte
tlačidlo ukazovateľa (p). Svietiace kombinácie
týchto troch zelených LED diód určuje úroveň
nabitia akumulátora. Ak je úroveň nabitia
akumulátora nižšia než použiteľná limitná hodnota,
ukazovateľ nebude svietiť a akumulátor sa musí
nabiť.
4. Rukou naskrutkujte upínaciu skrutku pílového
kotúča (f) do hriadeľa píly. (Skrutka má ľavý
závit a pri uťahovaní musí byť otáčaná proti
smeru pohybu hodinových ručičiek. Pozri
šípku na obr. 7A.)
POZNÁMKA: Tento ukazovateľ slúži iba ako
indikátor stavu nabitia akumulátora. Ukazovateľ
neindikuje funkčnosť náradia a jeho funkcie sa
môžu meniť na základe komponentov výrobku,
teploty a spôsobu práce koncového užívateľa.
5. Pri otáčaní hriadeľom píly pomocou
šesťhranného kľúča (l, obr. 1) stlačte
zaisťovacie tlačidlo hriadeľa (d) a držte ho,
pokým sa hriadeľ píly nezablokuje.
Hlavný vypínač (obr. 1)
VAROVANIE: Toto náradie neobsahuje
žiadny prvok, ktorým by bolo možné
zaistiť vypínač v polohe ZAPNUTÉ
a nikdy by vypínač nemal byť v tejto
polohe zaistený akýmkoľvek iným
spôsobom.
Táto píla je ovládaná spúšťacím spínačom (a)
a blokovacím tlačidlom spúšťacieho spínača
(b). Blokovacie tlačidlo musí byť stlačené skôr,
než spúšťací spínač zapne pílu. Uvoľnením
spúšťacieho spínača sa píla vypne.
Výmena pílových kotúčov
(obr. 1, 5 - 7)
MONTÁŽ PÍLOVÉHO KOTÚČA
1. Nasaďte vnútornú upínaciu podložku (q) na
hriadeľ píly (s) tak, aby bola veľká plocha
podložky otočená smerom k pílovému kotúču
(obr. 5, 6).
2. Zasuňte spodný kryt pílového kotúča (g),
umiestnite pílový kotúč (t) na hnací hriadeľ píly
na vnútornú upínaciu podložku (q) a uistite sa,
že sa bude pílový kotúč otáčať v správnom
smere (smer šípky na pílovom kotúči a taktiež
zuby pílového kotúča musia byť rovnaké ako
smer šípky na píle). Nepredpokladajte, že
pri správnej inštalácii bude potlač na kotúči
vždy otočená smerom k vám. Pri zasúvaní
spodného krytu pílového kotúča pri montáži
pílového kotúča skontrolujte stav a pohyblivosť
tohto spodného krytu, aby ste zaistili jeho
správnu funkciu. Pri nastavení rôznych uhlov
a hĺbok rezu vykonajte kontrolu, aby ste
sa uistili, či sa kryt pohybuje voľne a či sa
nedotýka kotúča alebo inej časti píly.
3. Nasaďte vonkajšiu upínaciu podložku (r) na
hriadeľ píly (s) tak, aby bola veľká plocha
podložky otočená smerom k pílovému kotúču
(t) a aby skosené hrany podložky smerovali od
kotúča.
6. Pomocou šesťhranného kľúča riadne utiahnite
upínaciu skrutku pílového kotúča.
POZNÁMKA: Nikdy neblokujte hriadeľ,
ak je píla v chode, a nepoužívajte toto
blokovanie na zastavenie pílového
kotúča. Nikdy náradie nezapínajte, ak
je použité toto blokovanie hriadeľa.
Došlo by k vážnemu poškodeniu vašej
píly.
VÝMENA PÍLOVÉHO KOTÚČA
1. Ak chcete uvoľniť upínaciu skrutku pílového
kotúča (f), stlačte blokovacie tlačidlo
hriadeľa (d) a otáčajte hriadeľom píly (s)
pomocou šesťhranného kľúča (l), pokým
nedôjde k zablokovaniu hriadeľa píly
a pokým sa neprestane otáčať pílový kotúč.
Zablokovaným hriadeľom píly otáčajte
pomocou šesťhranného kľúča upínacou
skrutkou pílového kotúča v smere pohybu
hodinových ručičiek. (Skrutka má ľavý závit
a pri povoľovaní musí byť otáčaná v smere
pohybu hodinových ručičiek.) Pozri šípku na
obr. 7B.)
2. Vyberte upínaciu skrutku pílového kotúča (f)
a odstráňte iba vonkajšiu upínaciu podložku
(r). Odstráňte pílový kotúč.
3. Odstráňte kovové piliny a nečistoty, ktoré
môžu byť nahromadené v kryte alebo
v priestore na upínaciu podložku, a podľa
vyššie uvedeného postupu skontrolujte stav
a funkciu spodného krytu pílového kotúča.
Tento priestor nikdy nemažte.
4. Na vykonávanú prácu zvoľte správny kotúč
(pozri Pílové kotúče). Vždy používajte iba
pílové kotúče, ktoré majú správnu veľkosť
(priemer) a ktoré majú taktiež správny priemer
a tvar upínacieho otvoru pre montáž na
hriadeľ píly. Vždy sa uistite, či maximálne
povolené otáčky pílového kotúča (ot./min.)
zodpovedajú alebo prevyšujú otáčky píly (ot./
min.).
5. Postupujte podľa krokov 2 až 6 v časti Montáž
pílového kotúča a uistite sa, či sa pílový
kotúč otáča v správnom smere.
17
SPODNÝ KRYT PÍLOVÉHO KOTÚČA
VAROVANIE: V určitých
prevádzkových podmienkach sa môžu
nahromadiť kovové piliny v spodnom
kryte, čo spôsobí trenie spodného
krytu o horný kryt pílového kotúča.
Pred každým použitím píly skontrolujte
funkciu spodného krytu a ak je to
nutné, odstráňte nahromadené
nečistoty.
VAROVANIE: Spodný kryt
pílového kotúča je bezpečnostným
prvkom, ktorý znižuje riziko
vážneho zranenia osôb. Nikdy
nepoužívajte túto pílu, ak je tento
kryt poškodený, ak je nesprávne
zostavený, ak nepracuje správne
alebo ak nie je na píle namontovaný.
Nikdy sa nespoliehajte na to, že
vás spodný kryt pílového kotúča
ochráni za všetkých okolností. Vaša
bezpečnosť závisí od dodržiavania
všetkých uvedených varovaní
a upozornení a taktiež od správnej
obsluhy píly. Pred každým použitím
píly skontrolujte riadne zatváranie
spodného krytu podľa pokynov
v časti Doplnkové bezpečnostné
predpisy pre kotúčové píly. Ak nie
je píla vybavená spodným krytom
pílového kotúča alebo ak nie je
funkcia tohto krytu správna, pred
použitím píly zaistite jej opravu.
Z dôvodu zaistenia bezpečnosti
a spoľahlivosti výrobku zverte
vykonávanie jeho opráv, údržby
a nastavenia iba autorizovanému
servisnému centru alebo inému
autorizovanému servisu, v ktorom
budú používať iba originálne
náhradné diely.
PÍLOVÉ KOTÚČE
VAROVANIE: Z dôvodu minimalizácie
rizika poranenia zraku vždy používajte
ochranné okuliare. Karbid je tvrdý,
ale krehký materiál. Cudzie predmety
v obrobku, ako sú napríklad drôty
alebo klince, môžu spôsobiť prasknutie
alebo zlomenie zubov pílového kotúča.
Pracujte s touto pílou iba v prípade, ak
je vybavená správnym krytom pílového
kotúča. Pred použitím upnite pílový
kotúč v polohe so správnym smerom
otáčania a vždy používajte čisté
a ostré pílové kotúče.
18
Pílový
kotúč
DT1212-QZ
Priemer
140 mm
(5-1/2“)
Zuby
30
Použitie
Univerzálne
použitie rezanie
železných
kovov
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa pílových
kotúčov, kontaktujte, prosím, autorizovaného
predajcu DEWALT.
SPÄTNÝ RÁZ
Spätný ráz je okamžitou reakciou na zovretie
kotúča, odskočenie alebo vychýlenie pílového
kotúča, ktoré spôsobí neočakávané vyskočenie
okružnej píly z obrobku smerom k obsluhe.
Ak dôjde k pricviknutiu kotúča alebo k jeho
zablokovaniu v záreze, kotúč sa zasekne a reakcia
motora vymrští kotúčovú pílu rýchlo späť, smerom
k obsluhe. Ak dôjde ku skrúteniu pílového kotúča
alebo k jeho vychýleniu v reze, zuby na zadnej
časti pílového kotúča sa môžu zaryť do horného
povrchu materiálu, čo spôsobí vyhodenie pílového
kotúča zo zárezu a vyskočenie kotúčovej píly
smerom k obsluhe.
K spätnému rázu dochádza najmä v prípadoch,
kedy nastanú nasledujúce podmienky:
1. NESPRÁVNA PODPERA OBROBKU
A. Priehyb alebo nesprávne dvíhanie obrobku
môže spôsobiť pricviknutie pílového kotúča,
čo môže viesť k spätnému rázu (obr. 9).
B. Prerezávanie materiálu, ktorý je podoprený
iba na oboch okrajoch, môže spôsobiť
spätný ráz. Pri poklese materiálu počas
prerezávania dochádza k uzatváraniu
prerezu a k zovretiu pílového kotúča (obr.
9).
C. Odrezanie preveseného alebo previsnutého
materiálu smerom zdola hore vo zvislom
smere môže spôsobiť spätný ráz.
Padajúci odrezok materiálu môže spôsobiť
pricviknutie pílového kotúča.
D. Rezanie dlhých úzkych pásov môže
spôsobiť spätný ráz. Odrezaný pás sa
môže prevesiť alebo skrútiť, čo môže
spôsobiť uzavretie zárezu a pricviknutie
pílového kotúča.
E. Zachytenie spodného krytu na povrchu pod
aktuálne rezaným materiálom obmedzuje
ovládateľnosť. Píla sa môže čiastočne
dvíhať z rezu v obrobku, čo zvyšuje
pravdepodobnosť krútenia pílového kotúča.
2. NESPRÁVNE NASTAVENÁ HĹBKA REZU
NA PÍLE
Ak chcete vykonať čo najefektívnejší rez,
zuby pílového kotúča by mali nad povrchom
obrobku vyčnievať iba tak, ako je zobrazené
na obr. 8. To umožňuje pätke, aby podopierala
pílový kotúč a aby bolo minimalizované
skrútenie a pricviknutie materiálu. Pozri časť
Nastavenie hĺbky rezu.
3. KRÚTENIE PÍLOVÉHO KOTÚČA
(VYCHÝLENIE V REZE)
A. Veľký tlak na pílu v reze spôsobí krútenie
pílového kotúča.
B. Pokus o otáčanie píly v reze (pokus
o návrat na vyznačenú čiaru rezu) môže
spôsobiť krútenie pílového kotúča.
C. Precenenie vlastných síl alebo obsluha
píly s nevhodnou polohou tela (mimo
rovnováhy) môže spôsobiť krútenie
pílového kotúča.
D. Zmena uchopenia píly alebo polohy tela
pri rezaní môže spôsobiť krútenie pílového
kotúča.
E. Podoprenie píly z dôvodu uvoľnenia
pílového kotúča môže spôsobiť krútenie
pílového kotúča.
4. POUŽITIE TUPÝCH ALEBO
ZNEČISTENÝCH PÍLOVÝCH KOTÚČOV
Tupé pílové kotúče spôsobujú väčšie
zaťaženie píly. Aby používateľ tento jav
kompenzoval, bude obvykle viac tlačiť na pílu,
čo však povedie k ešte väčšiemu zaťaženiu
píly a bude ešte viac podporovať krútenie
pílového kotúča v reze. Opotrebované pílové
kotúče môžu mať taktiež nedostatočnú vôľu,
čo zvyšuje možnosť zablokovania pílového
kotúča a zvyšuje taktiež zaťaženie.
5. OPÄTOVNÉ SPUSTENIE PÍLY V REZE
SO ZABLOKOVANÝMI ZUBMI PÍLOVÉHO
KOTÚČA V MATERIÁLI OBROBKU
Pred začatím rezu alebo pri opätovnom začatí
rezu po zastavení píly s pílovým kotúčom
v záreze by mala byť píla uvedená do chodu
v maximálnych otáčkach. Ak nevykonáte tento
úkon, môže dôjsť k zablokovaniu pílového
kotúča alebo k spätnému rázu.
Všetky podmienky, ktoré môžu viesť
k zablokovanie, uviaznutiu, krúteniu alebo
vychýleniu pílového kotúča, môžu spôsobiť spätný
ráz. Pozri časti Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
všetky píly a Pílové kotúče, kde nájdete postupy
alebo techniky, ktoré budú minimalizovať možnosť
vzniku spätného rázu.
Nastavenie hĺbky rezu (obr. 8)
VAROVANIE Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
Kotúčová píla na rezanie kovov je vybavená
otočnou pätkou, ktorá používateľovi umožňuje
nastavenie požadovanej hĺbky rezu. Ak chcete
urobiť čo najúčinnejší rez, nastavte hĺbku rezu tak,
aby pod rezaným materiálom vyčnieval iba jeden
zub. Ide o vzdialenosť od špičky jedného zuba
k spodnej časti koreňa zuba pred zubom. Tak bude
zaistené minimálne trenie pílového kotúča a bude
dochádzať k odvodu pilín z rezu, čo umožní
chladnejšie a rýchlejšie rezanie a obmedzí riziko
spätného rázu.
NASTAVENIE HĹBKY REZU
1. Položte k pílovému kotúču kúsok materiálu,
ktorý chcete rezať.
2. Poznamenajte si, aká veľká časť zuba
prečnieva cez materiál.
3. Povoľte páku nastavenia hĺbky rezu (c)
a nastavte pätku na požadovanú hĺbku rezu.
4. Dotiahnite riadne páku nastavenia hĺbky rezu.
Podoprenie obrobku (obr. 9)
REZANIE PLECHOV
Na obr. 9 je znázornený správny a nesprávny
spôsob podoprenia veľkých plechov. Ak chcete
zabrániť spätnému rázu, podoprite materiál
v blízkosti rezu. Nepodopierajte materiál ďaleko
od čiary rezu. Ak je materiál podoprený ďaleko od
čiary rezu, bude blokovať pílový kotúč a spôsobí
spätný ráz. Ak režete tenké pásy, udržujte pílový
kotúč vo vzdialenosti aspoň 13 mm od okraja
materiálu. Tenké pásy sa môžu viazať k sebe,
čo spôsobí spätný ráz a čo bude zvyšovať riziko
zranenia.
REZANIE PRAVOUHLÝCH KOVOVÝCH
PROFILOV
Upnite si rezaný materiál na pracovný stôl alebo
na inú vhodnú pracovnú plochu, ako je uvedené
vyššie.
19
Rezanie (obr. 10, 11)
1. Držte pílu bezpečne oboma rukami. Na
obr. 10 je znázornená správna poloha rúk.
Postavte sa na stranu vykonávaného rezu
a nestojte v osi kotúča. Tak budete chránení
pred zranením spôsobeným spätným rázom.
2. Ak budete odrezávať koncové časti
pravouhlých kovových profilov, umiestnite
najširšiu časť pätky píly na časť materiálu,
ktorá je pripevnená na pracovný stôl alebo na
inú podperu, ktorá nie je súčasťou materiálu,
ktorá odpadne po vykonaní rezu.
3. Stlačte spúšťací spínač a skôr, než sa
pílový kotúč dostane do kontaktu s rezaným
materiálom, počkajte, kým píla dosiahne
maximálne otáčky (obr. 11).
4. Tlačte pílu smerom dopredu rýchlosťou,
ktorá umožní pílovému kotúču vykonávať
bezproblémový rez.
5. Pri dokončovaní rezu uvoľnite hlavný spínač
a pred zdvihnutím píly z obrobku nechajte
pílový kotúč zastaviť. Pri dvíhaní píly
z obrobku bude pôsobením pružiny dochádzať
k automatickému zatváraniu krytu pílového
kotúča.
OPRAVA REZU
Ak sa začne pílový kotúč odchyľovať od čiary rezu,
nepokúšajte sa vrátiť k čiare rezu silou. Násilná
úprava vykonávaná vnútri rezu môže spôsobiť
zablokovanie píly a spätný ráz. Namiesto toho
uvoľnite spínač píly a počkajte, kým sa úplne
zastaví. Potom vyberte pílu z vykonávaného rezu.
Spustite znovu pílu a opäť ju zasuňte do rezu
v požadovanom uhle.
UPOZORNENIE: S touto pílou nerežte
skrutky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
náradia alebo k zraneniu.
Maximalizácia prevádzkovej
životnosti pílových kotúčov
Ak chcete predĺžiť prevádzkovú životnosť pílových
kotúčov, dodržujte nasledujúce pokyny:
• Netlačte pílový kotúč do kovu silou. Píla musí
rezať vlastným tempom a s konštantnou
rýchlosťou.
• Ak už nie je pohyb píly pri rezaní jednoduchý,
ak dochádza k preťažovaniu motora alebo ak
dochádza k nadmernému zahrievaniu pílového
kotúča, vymeňte ho.
• Udržujte základňu píly pevne opretú o rezaný
kov.
• Ak dochádza k vibráciám alebo chveniu
rezaného kovu, upnite materiál, ak možno,
20
čo najbližšie pri vykonávanom reze a znížte
rýchlosť rezania.
OBSLUHA
VAROVANIE Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Vždy používajte
vhodné prostriedky na ochranu
sluchu. Za určitých podmienok a po
určitom čase použitia môže hluk tohto
náradia spôsobiť stratu sluchu.
Pokyny na použitie
VAROVANIE:
• Vždy dodržujte bezpečnostné
pokyny a platné predpisy.
• Zaistite, aby bol rezaný materiál
pevne upnutý.
• Vyvíjajte na náradie iba mierny tlak
a nevyvíjajte bočný tlak na pílový
kotúč. Ak je to možné, pracujte
s pätkou píly pritlačenou k obrobku.
Tak predídete poškodeniu pílového
listu a zabránite trhavým pohybom
a vibráciám náradia.
• Vyhýbajte sa preťažovaniu náradia.
• Pred začatím rezu nechajte pílový
list niekoľko sekúnd v chode
naprázdno.
Správna poloha rúk (obr. 10)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY používajte
správne uchopenie náradia, ako je
uvedené na obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY bezpečne a očakávajte nezvyklé
reakcie.
Správna poloha rúk znamená, aby ste mali jednu
ruku na hlavnej rukoväti (n) a druhú ruku na
prídavnej rukoväti (o), ako je uvedené na obr. 10,
aby bola píla vedená správne.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
vám zaistia jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
Výmena kontrolného priezoru
(obr. 1)
VAROVANIE: Nepoužívajte túto pílu
s poškodeným alebo chýbajúcim
kontrolným priezorom. Ak je kontrolný
priezor poškodený alebo sa stratil,
zverte opravu píly autorizovanému
servisu. Ak sa píla používa bez
kontrolného priezoru, čiastočky kovu
môžu prelietavať cez kryt a môžu
spôsobiť zranenie.
Kontrolný priezor (j) musí byť vymenený
v autorizovanom servise DEWALT.
UPOZORNENIE: Pri čistení
kontrolného priezoru nepoužívajte
žiadne čistiace kvapaliny, aby
ste zabránili poškodeniu priezoru
a ovplyvneniu bezpečnej obsluhy tejto
píly. Na odstránenie nahromadených
nečistôt z vnútornej časti kontrolného
priezoru použite prúd stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
používajte ochranné okuliare.
Nabíjačka a akumulátor nie sú určené na opravy.
Vnútri sa nenachádzajú žiadne časti určené na
opravy.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením
nabíjačku vždy odpojte od elektrickej
siete. Nečistoty a mazivá môžu byť
z povrchu nabíjačky odstránené
pomocou handričky alebo mäkkej kefy
bez kovových štetín. Nepoužívajte
vodu ani žiadne čistiace prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takého príslušenstva
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto náradím
iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Používajte iba pílové kotúče na rezanie kovov
s priemerom 140 mm DEWALT a s priemerom
upínacieho otvoru 20 mm.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
likvidovať v bežnom domovom odpade.
Ak výrobok DEWALT nebudete ďalej
používať alebo ak si želáte nahradiť ho novým,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
21
odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje
recykláciu a opätovné využitie
použitých výrobkov
a obalových materiálov.
Opätovné použitie
recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením
a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
servisných stredísk DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon pre predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení prevádzkovej životnosti
akumulátora vykonajte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať.
Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do
miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory
budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
zst00241185 - 16-07-2014
22
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
23
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising