DWV902M | DeWalt DWV902M DUST EXTRACTOR instruction manual

511112-56 SK
Preložené z pôvodného návodu
DWV902L
DWV902M
Obrázok 1
a
r
p
o
n
k
c
b
m
d
l
e
j
q
h
f
s
h
bb
t
i
g
u
Obrázok 2
Obrázok 3
t
j
g
j
Obrázok 4
Obrázok 5
Ø2
0
g
v
w
n
2
p
o
v
Obrázok 6
Obrázok 7
x
y
Obrázok 8
Obrázok 9
i
r
q
Obrázok 10
aa
Obrázok 11
z
b
s
j
3
VÝKONNÝ VYSÁVAČ NA STAVENISKO NA
NÁROČNÉ POUŽITIE DWV902L, DWV902M
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si výrobok spoločnosti DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili
zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho
elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
V
Veľká Británia a Írsko
V
Typ
Menovitý výkon
W
Maximálny výkon
W
Príkon, normálna prevádzka (EN 60335-2-69)
W
Frekvencia
Hz
Trieda ochrany
Kapacita zásobníka
l
Plniace množstvo (kvapalina)
l
Prietok vzduchu (maximálny pri ventilátore)
l/s
Podtlak (maximálny pri ventilátore)
kPa
Prietok vzduchu (podľa normy EN 60335-2-69) l/s
Podtlak (podľa normy EN 60335-2-69)
kPa
Plocha filtra
m²
Údaje pre pripojenie elektrického náradia
W
Dĺžka napájacieho kábla
m
Priemer hadice
mm
Hmotnosť
kg
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického výkonu)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DWV902L
QS/GB
230
230
1
1 400
3 600
1 200
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
18,6
0,4
2 200
4,1
32
15
DWV902L
LX
–
115
1
1 400
1 840
1 065
50
IPX4
38
18,4
64
20
31,3
16,8
0,4
440
4,1
32
15
DWV902M
QS/GB
230
230
1
1 400
3 600
1 200
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
18,6
0,4
2 200
4,1
32
15
DWV902M
LX
–
115
1
1 400
1 840
1 065
50
IPX4
38
18,4
64
20
31,3
16,8
0,4
440
4,1
32
15
73
3
87
3
73
3
87
3
73
3
87
3
73
3
87
3
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
4
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranení,
ktorý v prípade, že sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadení.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
•
12
DWV902L, DWV902M
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/
EC, EN 60335-2-69.
•
•
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/EC a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
•
•
•
Horst Grossmann
Viceprezident oddelenia pre vývoj
a konštrukciu výrobkov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
13. 6. 2012
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
•
Dôležité bezpečnostné pokyny
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a všetky
pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI
PREČÍTAJTE TIETO POKYNY A RIADNE ICH
DODRŽUJTE.
VAROVANIE: Používatelia týchto
zariadení musia byť zodpovedajúcim
spôsobom preškolení v ich obsluhe
a použití.
•
•
•
VAROVANIE: Obmedzte riziko úrazu
elektrickým prúdom. Nevystavujte
toto zariadenie dažďu. Ukladajte toto
zariadenie vnútri budov.
Pred použitím musia byť obsluhe
poskytnuté informácie, pokyny a školenia
týkajúce sa použitia stroja a látok, pre
ktoré sa má používať, vrátane bezpečného
spôsobu odstránenia a likvidácie
nahromadeného materiálu.
Pracovníci obsluhy musia dodržiavať všetky
bezpečnostné predpisy vzťahujúce sa na
materiály, s ktorými sa bude manipulovať.
Nenechávajte toto zariadenie bez dozoru,
ak je pripojené k elektrickej sieti. Pred
vykonávaním údržby a opráv alebo ak sa
toto zariadenie nepoužíva, vždy odpojte
zástrčku napájacieho kábla od sieťovej
zásuvky.
Nedovoľte, aby sa toto zariadenie používalo
ako hračka. Ak zariadenie používajú deti
alebo sa používa v ich blízkosti, buďte veľmi
opatrní.
Používajte toto zariadenie IBA podľa
pokynov uvedených v tomto návode.
Používajte iba odporúčané príslušenstvo
DEWALT.
Nepoužívajte toto zariadenie s poškodeným
napájacím káblom alebo s poškodenou
zástrčkou. Ak nepracuje toto zariadenie
správne alebo ak došlo k jeho pádu,
poškodeniu, ak bolo ponechané vonku
alebo ak spadlo do vody, zverte jeho
kontrolu autorizovanému servisu.
Neťahajte toto zariadenie a neprenášajte
toto náradie za napájací kábel, nepoužívajte
kábel ako rukoväť, nezatvárajte dvere
káblom a dbajte na to, aby kábel
neprechádzal pred ostrými hranami alebo
rohmi. Neprechádzajte s týmto zariadením
cez napájací kábel. Udržujte tento kábel
v bezpečnej vzdialenosti od horúcich
povrchov.
Neodpájajte zástrčku kábla od zásuvky
ťahaním za tento kábel. Ak chcete napájací
kábel odpojiť od zásuvky, vždy ho uchopte
za zástrčku, nie za kábel.
Nemanipulujte so zástrčkou alebo s týmto
zariadením, ak máte mokré ruky.
Nevkladajte do otvorov tohto zariadenia
žiadne predmety. Nepoužívajte toto
zariadenie, ak je zablokovaný akýkoľvek
jeho otvor – udržujte ich v čistote bez
nánosov prachu, žmolkov, vlasov
a čohokoľvek, čo môže obmedzovať prietok
vzduchu.
5
•
•
•
•
•
•
Udržujte vlasy, voľný odev, prsty a všetky
časti tela v bezpečnej vzdialenosti od
otvorov a pohyblivých častí.
Pred odpojením zariadenia od napájacieho
zdroja vypnite všetky ovládacie prvky.
Buďte veľmi opatrní najmä pri práci na
schodoch.
Nepoužívajte toto zariadenie na vysávanie
horľavých alebo zápalných kvapalín, ako
sú benzín, a nepoužívajte toto zariadenie
na miestach, kde by sa tieto látky mohli
vyskytovať.
Pri práci v suchom prostredí alebo ak je
príliš nízka relatívna vlhkosť vzduchu, môže
dochádzať k pôsobeniu statickej elektriny.
V tomto prípade ide iba o dočasný jav, ktorý
nemá žiadny vplyv na prevádzku vysávača.
Ak chcete znížiť frekvenciu výbojov statickej
elektriny, zvýšte vlhkosť vzduchu pomocou
konzoly, inštaláciou zvlhčovača alebo
použitím hadice DWV9316 - XJ, ktorá
zabraňuje pôsobeniu statickej elektriny.
Po každom použití vyprázdnite zásobník,
aby ste zabránili samovznieteniu.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Značky na vysávači
Na zariadení sa nachádzajú nasledujúce
piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
VAROVANIE: Toto zariadenie obsahuje
zdraviu škodlivý prach. Vyprázdňovanie
a údržbu, vrátane vybratia vrecúška
na prach, môže vykonávať iba riadne
preškolená obsluha, ktorá bude
používať vhodné ochranné prostriedky.
Nezapínajte vysávač, kým nebude
správne nainštalovaný celý filtrovací
systém.
Vysávače triedy L sú vhodné na vysávanie
suchého, nehorľavého prachu s limitnou hodnotou
častíc prachu > 1 mg/m³.
Doplnkové bezpečnostné
predpisy
•
•
•
•
•
•
•
•
6
Nevysávajte žiadne látky, ktoré sú žeravé
alebo ktoré dymia, ako sú ohorky cigariet,
zápalky alebo horúci popol.
Nevysávajte horľavé a výbušné materiály,
ako sú uhlie, obilie alebo iné jemne delené
horľavé materiály.
Nepoužívajte vysávač na vysávanie
nebezpečných, toxických alebo
karcinogénnych materiálov, ako sú látky
obsahujúce azbest alebo pesticídy.
Nikdy nevysávajte explozívne kvapaliny
(napríklad benzín, motorovú naftu,
vykurovací olej, riedidlá farieb atď.), kyseliny
alebo rozpúšťadlá.
Nepoužívajte vysávač bez riadne
nasadených filtrov, okrem prípadov, ktoré sú
popísané v časti Mokré vysávanie.
Niektoré drevené materiály obsahujú
konzervačné látky, ktoré môžu byť toxické.
Pri práci s týmito materiálmi buďte veľmi
opatrní, aby ste zabránili ich vdychovaniu
alebo kontaktu pokožky s týmito látkami.
Vyžadujte a dodržujte všetky bezpečnostné
pokyny, ktoré Vám poskytne Váš dodávateľ
materiálov.
Nepoužívajte tento vysávač ako stúpadlo
a rebrík.
Neklaďte na vysávač ťažké predmety.
Vysávače triedy M sú vhodné na vysávanie
suchého, nehorľavého prachu s limitnou hodnotou
častíc prachu ≥ 0,1 mg/m³.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátový kód (bb), ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na kryte zariadenia.
Príklad:
2012 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 vysávač
1 hadicu
1 spojovaciu súpravu DWV9210-XJ
2 filtre
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu vysávača, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času pozornému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy tohto zariadenia
ani jeho súčastí. Mohlo by dôjsť
k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.
a. Horná rukoväť/držiak kábla
b. Prívodný kábel
c. Hlava vysávača
d. Západka zásobníka
e. Koliesko
f. Zásobník
g. Nasávacia hadica
h. Pojazdové kolieska (jedno vybavené
parkovacou brzdou)
i. Filtre
j. Vstup na hadicu s otočnou poistkou
k. Príchytka hadice
l. Predná rukoväť
m. Zásuvka na elektrické náradie
n. Regulátor výkonu nasávania
o. Spínač zapnuté/vypnuté/ovládanie náradia
p. Nastavenie výstrahy prietoku vzduchu (iba
modely triedy M)
q. Uvoľňovacie tlačidlo teleskopickej rukoväti
r. Teleskopická rukoväť
s. Kryt vstupu (iba modely triedy M)
t. Vrecúško
u. Spojovacia súprava DWV9210-XJ (obsahuje
DWV9000, DWV9120, DWV9130)
VYHOTOVENIE S ANTISTATICKOU HADICOU
Modely DWV902L a DWV902M sú vybavené
antistatickým uzemňovacím systémom. Antistatická
hadica musí byť kúpená ako doplnkové
príslušenstvo u autorizovaného predajcu. Táto
hadica (DWV9316-XJ) môže byť pripojená
k vysávaču rovnakým spôsobom ako štandardná
hadica. Ak chcete kontaktovať predajcu alebo ak
chcete zistiť adresu najbližšieho autorizovaného
servisu DEWALT, použite katalóg DEWALT alebo
kontaktujte kanceláriu spoločnosti DEWALT na
adrese uvedenej v tomto návode.
POUŽITIE VÝROBKU
Tieto vysávače sa používajú na vysávanie
jemného prachu, ktorý pochádza napríklad zo
sadrokartónových dosiek alebo betónu a z rôznych
povrchov.
DWV902L
Toto zariadenie sa môže použiť ako priemyselný
vysávač a odstraňovač prachu na mobilné práce,
pri ktorých sa vysávajú všetky typy suchých
a nehorľavých prachov, až do prachu triedy L
s limitnými hodnotami väčšími než hodnota 1 mg/
m³.
DWV902M
Toto zariadenie sa môže použiť ako priemyselný
vysávač a odstraňovač prachu na mobilné
práce, pri ktorých sa vysávajú všetky typy
suchých a nehorľavých prachov, až do prachu
triedy M s limitnými hodnotami väčšími alebo
zodpovedajúcimi hodnote 0,1 mg/m³.
NEPOUŽÍVAJTE toto zariadenie vo vlhkom
prostredí alebo na miestach s výskytom horľavých
kvapalín alebo plynov.
Tieto výkonné vysávače sú určené na
profesionálne použitie. ZABRÁŇTE deťom, aby
sa dostali s týmto zariadením do kontaktu. Ak
používajú toto zariadenie neskúsené osoby, musí
byť zaistený odborný dozor.
NEPOUŽÍVAJTE tento vysávač na vysávanie
horľavého prachu.
NEPOUŽÍVAJTE tento vysávač vo výbušnom
prostredí.
POZNÁMKA: Toto zariadenie je vhodné na
komerčné použitie, napríklad v hoteloch, školách,
nemocniciach, továrňach, obchodoch, úradoch,
požičovniach a na staveniskách.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto
osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak
im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť. Deti by nemali byť nikdy
ponechané s týmto zariadením bez dohľadu.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
VAROVANIE: Modely s napájacím
napätím 115 V by sa mali používať
s bezpečnostným izolačným
transformátorom s uzemnenou
priehradkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
7
Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, musí
byť nahradený v autorizovanom servise DEWALT
špeciálne pripraveným káblom, ktorý je možné
získať v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla s 3 vodičmi, ktorý
je vhodný pre príkon tohto zariadenia (pozrite
Technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1,5 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
ZOSTAVENIE A NASTAVENIE
(OBR. 1 – 3)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite toto
zariadenie a odpojte napájací kábel
od siete pred nasadením alebo
odobratím príslušenstva, pred
akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou násadcov alebo pred
opravami. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Filtre (i) musia byť pri
vysávaní vždy na svojom mieste,
okrem prípadov popísaných v časti
Mokré vysávanie v kapitole Obsluha.
Pri vysávaní jemného prachu môžete
tiež používať papierové alebo flaušové
vrecúška, aby sa uľahčilo vyprázdnenie
zásobníka.
VAROVANIE: Pre prach triedy
M sa musia použiť vrecúška na
zachytávanie prachu.
1. Ak musíte použiť papierové alebo flaušové
vrecúško (t), vložte ho podľa postupu, ktorý je
znázornený na obr. 2.
8
POZNÁMKA: Dávajte pozor, aby nedošlo
k roztrhnutiu vrecúška. Nasaďte vrecúško
starostlivo na vstup vysávača (j) tak, aby bol
riadne utesnený a aby bol zaistený maximálny
výkon nasávania.
2. Nasaďte hlavu vysávača (c) na zásobník
a zaistite ju uzatvorením západiek (d).
3. Zasuňte koniec hadice (g) do vstupu na
hadicu s otočnou poistkou (j) a otočte ju proti
smeru pohybu hodinových ručičiek, aby došlo
k riadnemu zaisteniu.
OBSLUHA
Pokyny na použitie (obr. 1, 4)
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite toto
zariadenie a odpojte napájací kábel
od siete pred nasadením alebo
odobratím príslušenstva, pred
akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou násadcov alebo pred
opravami. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
1. Pripojte napájací kábel k zodpovedajúcej
zásuvke.
2. Nastavte spínač zapnuté/vypnuté/ovládanie
náradia (o) do polohy ZAPNUTÉ ( ).
3. Nastavte regulátor výkonu nasávania (n) do
požadovanej polohy. Táto funkcia umožňuje
používateľovi ovládať výkon vysávača,
nasávanie a hlučnosť.
POZNÁMKA: Toto nastavenie ovláda aj
výkon nasávania. To je veľmi užitočné
najmä v prípadoch, keď vysávač vytvára
neočakávaný podtlak a prisáva sa k obrobku.
4. Pri pripájaní elektrického náradia dodržujte
pokyny uvedené v časti Pripojenie
elektrického náradia.
NASTAVENIE VÝSTRAHY PRE PRIETOK
VZDUCHU (OBR. 4)
Iba modely triedy M
Nastavte ovládač výstrahy pre prietok vzduchu
(p) podľa správneho vnútorného priemeru hadice
(alebo trubice) alebo podľa priemeru príslušenstva
v závislosti od jeho najväčšieho prierezu. Zvolený
priemer na ovládači výstrahy musí byť rovnaký
alebo väčší, než je najväčší priemer použitej
hadice/trubice/príslušenstva. Dodávaná hadica
má vnútorný priemer 32 mm. Ak klesne prietok
vzduchu pod hodnotu 20 m/s, začne znieť zvuková
výstraha. Systém je vybavený oneskorením, aby
bol obmedzený počet výstrah.
PRIPOJENIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
(OBR. 1, 4, 5)
VAROVANIE: Používajte zásuvku
(m) iba na účely popísané v týchto
pokynoch.
1. Pripojte napájací kábel vysávača
k zodpovedajúcej zásuvke.
2. Pripojte napájací kábel elektrického náradia
k zásuvke (m).
POZNÁMKA: Pozrite časť Údaje pripojeného
elektrického náradia v kapitole Technické
údaje, kde nájdete potrebné informácie
týkajúce sa elektrického náradia, ktoré bude
pripojené k zásuvke (m).
3. Nastavte spínač zapnuté/vypnuté/ovládanie
. Tak
náradia (o) do polohy AKTIVÁCIA
sa umožní automatické zapínanie a vypínanie
vysávača prostredníctvom elektrického
náradia.
POZNÁMKA: Vysávač sa automaticky zapne
do 0,5 sekundy a bude pokračovať v chode
ešte 15 sekúnd po vypnutí pripojeného
elektrického náradia.
4. Ak chcete vysávač prepnúť späť do režimu
ručného ovládania, nastavte spínač zapnuté/
vypnuté/ovládanie náradia (o) do polohy
ZAPNUTÉ ( ). V režime ručného ovládania
dochádza k zapínaniu a vypínaniu elektrického
náradia a vysávača nezávisle od seba.
5. Váš vysávač DEWALT je vybavený prepájacím
systémom DEWALT AirLock. Systém AirLock
umožňuje rýchle a bezpečné prepojenie
medzi nasávacou hadicou (g) a elektrickým
náradím. Spojka AirLock (w) sa spája
priamo s kompatibilným elektrickým náradím
DEWALT alebo pomocou adaptéra AirLock
(dostať u autorizovaného predajcu DEWALT).
Pozrite časť Príslušenstvo, kde nájdete
ďalšie podrobnosti týkajúce sa dostupných
adaptérov.
POZNÁMKA: Ak používate adaptér, pred
vykonávaním nižšie uvedených krokov sa
uistite, či je pevne pripojený k zásuvke.
a. Uistite sa, či je objímka spojky AirLock
v odistenej polohe. Zarovnajte zárezy
(v) na objímke a spojku AirLock, ako na
uvedenom obrázku, aby ste získali polohy
odistené a zaistené.
b. Zasuňte spojku AirLock do spojovacieho
bodu adaptéra.
c. Otočte objímku do zaistenej polohy.
POZNÁMKA: Guľkové ložiská vnútri
objímky zapadnú do drážky a zaistia
spoj. Elektrické náradie je teraz bezpečne
pripojené k vysávaču.
SYSTÉM AUTOMATICKÉHO ČISTENIA FILTRA
Tento vysávač je vybavený vysoko účinným
systémom na čistenie filtra, ktorý minimalizuje
zanášanie filtra. Každých 30 sekúnd dochádza
k automatickému čisteniu jedného z dvoch filtrov.
Proces čistenia prebieha striedavo medzi oboma
filtrami a pokračuje počas celej prevádzkovej
životnosti zariadenia.
POZNÁMKA: Počas tohto procesu je normálne,
že sú počuť kliknutia.
POZNÁMKA: Po mnohých hodinách prevádzky
nemusí byť systém automatického čistenia filtra už
dostatočne účinný. Ak dôjde k tejto situácii, filtre sa
musia vyčistiť alebo vymeniť. Pozrite časť Filtre
v kapitole Údržba.
PARKOVACIA BRZDA (OBR. 1, 6)
Parkovacia brzda zabrzdí jedno koliesko, aby sa
zabránilo pohybu vysávača.
1. Ak chcete zabrzdiť parkovaciu brzdu,
zošliapnite výstupok brzdy (x), aby došlo
k nastaveniu brzdy do zaisťovacej polohy.
2. Ak chcete parkovaciu brzdu odbrzdiť,
zošliapnite znovu výstupok brzdy a brzda sa
dostane do odistenej polohy.
VYBRATIE/VÝMENA POUŽITÉHO VRECÚŠKA
NA PRACH (OBR. 1)
VAROVANIE: Pri manipulácii
s použitými vrecúškami na prach by
sa mali používať zodpovedajúce prvky
osobnej ochrany, ako sú maska proti
prachu a rukavice.
1. Vypnite vysávač a odpojte napájací kábel od
sieťovej zásuvky.
2. Uzavrite vstup do vysávača (j) pomocou krytu
(s).
3. Uvoľnite západky zásobníka (d) a odoberte
hlavu vysávača (c).
4. Stiahnite vrecúško opatrne zo vstupu (j).
5. Pri vyberaní vrecúška z vysávača uzavrite
a riadne utesnite otvor vrecúška.
6. Vyhoďte toto vrecúško do príslušného
kontajnera podľa platných predpisov.
MOKRÉ VYSÁVANIE (OBR. 1, 7)
VAROVANIE: Ak používate tento
vysávač na mokré vysávanie,
9
NEPRIPÁJAJTE k zásuvke (m) žiadne
elektrické náradie.
VAROVANIE: Ak budete tento vysávač
používať na mokré vysávanie, pripojte
ho k zásuvke, ktorá bude chránená
prúdovým chráničom (RCD).
VAROVANIE: Ak uniká z vysávača
pena alebo akákoľvek kvapalina,
okamžite vysávač vypnite.
UPOZORNENIE: Pravidelne čistite
a skúšajte obmedzovacie zariadenie
pre množstvo vody, aby ste sa uistili, či
nie je poškodené.
POZNÁMKA: NEODSTRAŇUJTE
guľôčkový plavák (y), pretože by došlo
k poškodeniu vysávača. Guľôčkový
plavák zabraňuje vniknutiu vody do
priestoru motora.
Pred použitím vysávača na mokré vysávanie:
•
Uistite sa, či je zásobník prázdny a či nie je
nadmerne znečistený prachom.
•
Odstráňte filtre (i).
•
Pripojte kábel vysávača k sieťovej zásuvke
s prúdovým chráničom (RCD).
VAROVANIE: Nepoužívajte toto
zariadenie v tejto konfigurácii na
vysávanie prachu triedy L a M.
VYPRÁZDNENIE ZÁSOBNÍKA (OBR. 1, 7)
Guľôčkový plavák (y) zablokuje prístup vzduchu
k motoru, hneď ako bude zásobník zaplnený
a dôjde tiež k zmene zvuku motora. Hneď ako
začne mať motor vysoký prenikavý zvuk a ak
dôjde k prerušeniu prietoku vzduchu/vody,
vyprázdnite zásobník.
1. Vypnite vysávač a odpojte napájací kábel od
sieťovej zásuvky.
2. Uvoľnite západky zásobníka (d) a odoberte
hlavu vysávača (c).
3. Vyprázdnite obsah zásobníka (f) do vhodného
kontajnera alebo zásobník vylejte.
OBNOVENIE FUNKCIE SUCHÉHO VYSÁVANIA
(OBR. 1)
1. Vyprázdnite zásobník, pozrite pokyny v časti
Vyprázdnenie zásobníka.
2. Postavte zásobník dnom nahor, kým nebude
celkom suchý. NEPOUŽÍVAJTE mokrý
zásobník na suché vysávanie.
3. Položte hlavu vysávača (c) na rovný povrch
a nechajte ju oschnúť.
10
4. Hneď ako bude hlava vysávača suchá,
nasaďte späť filtre. Pozrite časť Filtre
v kapitole Údržba.
5. Hneď ako bude zásobník suchý, nasaďte
hlavu vysávača (c) na zásobník a zaistite ju
uzatvorením západiek (d).
TELESKOPICKÁ RUKOVÄŤ (OBR. 1, 8)
Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (q), aby mohlo dôjsť
k zdvihnutiu alebo spusteniu teleskopickej rukoväti
(r).
Vypnutie a preprava (obr. 1, 11)
1. Nastavte spínač zapnuté/vypnuté/ovládanie
náradia (o) do polohy VYPNUTÉ.
2. Odpojte napájací kábel vysávača.
3. Iba pre triedu M: Uzavrite vstup do vysávača
(j) pomocou krytu (s).
4. Uložte napájací kábel ako na uvedenom
obrázku.
5. Pri preprave vo vozidle vysávač riadne
zaistite.
ÚDRŽBA
Vaše zariadenie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Dlhodobá bezproblémová
funkcia zariadenia závisí od jeho riadnej údržby
a pravidelného čistenia.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite toto
zariadenie a odpojte napájací kábel
od siete pred nasadením alebo
odobratím príslušenstva, pred
akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou násadcov alebo pred
opravami. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Pri údržbe vykonávanej
používateľom sa musí zariadenie
demontovať, čistiť a opravovať, ak je
to prakticky realizovateľné bez toho,
aby došlo k ohrozeniu pracovníkov
údržby a ostatných osôb. Vykonávajte
vhodné preventívne opatrenia, vrátane
dekontaminácie pred demontážou,
zaistenia filtrovaného odsávania
na mieste, kde je zariadenie
demontované, čistenia priestoru údržby
a používania vhodnej osobnej ochrany.
• Výrobca alebo poverená osoba
musí minimálne raz ročne vykonať
technickú kontrolu skladajúcu sa
napríklad z kontroly filtrov, či nie sú
poškodené, z kontroly utesnenia
zariadenia a z kontroly riadnej funkcie
ovládacieho mechanizmu.
• Pri vykonávaní úkonov údržby
alebo opráv sa musia zlikvidovať
všetky kontaminované položky,
ktoré sa nedajú dostatočne vyčistiť.
Takéto položky sa musia vyhodiť do
nepriepustných vriec, ktoré spĺňajú
požiadavky platných predpisov pre
likvidáciu takýchto odpadových
materiálov.
• Pri zariadeniach triedy M sa musí
ich vonkajší povrch pred vynesením
z nebezpečného priestoru očistiť
pomocou vysávania a utrieť
alebo riadne utesniť. Všetky časti
zariadenia sa budú považovať
za znečistené, ak sú vynesené
z nebezpečného priestoru a musia
sa prijať náležité opatrenia, aby sa
zabránilo rozptýleniu prachu.
• Pre vysávače je nevyhnutné,
aby sa v miestnosti ich použitia
zaistila zodpovedajúca výmena
vzduchu v pomere L, ak sa vzduch
vychádzajúci z vysávača vracia
späť do miestnosti. (POZNÁMKA:
V prípade potreby postupujte podľa
platných predpisov.)
Filter (obr. 1, 9, 10)
STAROSTLIVOSŤ O FILTER
Filtre dodávané s týmto vysávačom sú filtre
s dlhou životnosťou. Filtre MUSIA BYŤ správne
nainštalované a MUSIA BYŤ v dobrom stave,
aby bola zaistená ich účinnosť pri minimalizácii
recirkulácie prachu.
VAROVANIE: Pri manipulácii s filtrami
by sa mali používať zodpovedajúce
prvky osobnej ochrany, ako sú maska
proti prachu a rukavice.
Vybratie filtrov
1. Nastavte spínač zapnuté/vypnuté/ovládanie
náradia (o) do polohy VYPNUTÉ (O) a odpojte
napájací kábel od sieťovej zásuvky.
2. Uvoľnite západky zásobníka (d) a odoberte
hlavu vysávača (c) zo zásobníka. Položte
hlavu vysávača obrátene na rovný povrch.
3. Uchopte každý filter za koniec plastového
krytu a otáčajte s každým filtrom (i) proti
smeru pohybu hodinových ručičiek, ako na
uvedenom obrázku. Opatrne odoberte filtre
z hlavy vysávača a zaistite, aby z filtrov
nepadali do montážneho otvoru žiadne
nečistoty.
POZNÁMKA: Dávajte pozor, aby nedošlo
k poškodeniu filtrovacieho materiálu.
4. Ak sa musí vyčistiť aj spodná strana hlavy
vysávača (c), použite handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku a potom nechajte hlavu
vysávača uschnúť. Zlikvidujte túto handričku
v príslušnom kontajneri.
5. Skontrolujte, či nie sú filtre opotrebované,
roztrhnuté alebo inak poškodené.
POZNÁMKA: Ak máte akékoľvek pochybnosti
týkajúce sa stavu filtrov, MUSIA SA vymeniť.
NEPOKRAČUJTE v používaní filtrov, ak sú
poškodené.
VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte pri
čistení filtrov stlačený vzduch alebo
kefu, pretože by došlo k poškodeniu
membrány filtra, čo by umožňovalo
prechod prachu cez filter. Ak je
to nutné, opatrne poklepte filtrom
o tvrdý povrch alebo opláchnite filter
vlažnou vodou a nechajte ho uschnúť.
Čistenie filtrov nie je bežne nutné,
a to aj v prípade, keď sú filtre pokryté
prachom. Systém automatického
čistenia filtra bude udržiavať
maximálny výkon filtra a bude
zaisťovať jeho funkciu. Ak zistíte
vizuálne poškodenie membrány filtra,
vymeňte filter. Bežná prevádzková
životnosť filtrov zodpovedá šiestim až
dvanástim mesiacom v závislosti od
použitia a údržby filtrov.
Vloženie filtrov
1. Uistite sa, či sú na svojich miestach tesnenia
filtrov (aa) a či sú riadne zaistené.
2. Zarovnajte závity filtra (z) so závitmi hlavy
vysávača a zľahka otáčajte filtrom v smere
pohybu hodinových ručičiek, kým nebude
dotiahnutý.
POZNÁMKA: Dávajte pozor, aby nedošlo
k poškodeniu filtrovacieho materiálu.
3. Nasaďte hlavu vysávača (c) na zásobník
a zaistite ju uzatvorením západiek zásobníka
(d).
Mazanie
Vaše zariadenie nevyžaduje žiadne ďalšie
mazanie.
11
Čistenie
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí tohto zariadenia nikdy
nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné
agresívne látky. Tieto chemikálie môžu
oslabiť materiály použité v týchto
častiach. Nikdy nedovoľte, aby sa do
tohto zariadenia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť zariadenia do kvapaliny.
1. Vysajte vonkajší povrch tohto vysávača. Ak
je to nutné, pri ďalšom čistení používajte iba
handričku navlhčenú v mydlovom roztoku.
2. Po použití zlikvidujte túto handričku
v príslušnom kontajneri.
Uloženie (obr. 11)
1. Vyprázdnite zásobník, pozrite časť
Vyprázdnenie zásobníka v kapitole Obsluha.
2. Vyčistite vysávač zvonku aj zvnútra. Pozrite
časť Čistenie.
3. Vyčistite alebo vymeňte filtre, pozrite časť
Filtre.
4. Spôsobom znázorneným na obrázku uložte
nasávaciu hadicu a napájací kábel. Uložte toto
zariadenie v suchej miestnosti a zabezpečte
ho pred neoprávneným použitím.
POZNÁMKA: Uzavrite krytom (s) vstup (j),
aby ste zabránili úniku prachu zo zásobníka
vysávača, ak je odobratá nasávacia hadica.
Môžete tiež spojiť dohromady konce hadice
pomocou zaisťovacej koncovky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takéhoto
príslušenstva nebezpečné. Ak chcete
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto náradím iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
PRÍSLUŠENSTVO
DWV9310-XJ Filter
DWV9315-XJ Hadica odolná proti
rozdrveniu
DWV9316-XJ Antistatická hadica
DWV9401-XJ Papierové vrecúško
DWV9400-XJ Plastová vložka
DWV9402-XJ Flaušové vrecúško
SYSTÉM DEWALT AirLock
DWV9000
Spojka s otočnou
poistkou
DWV9110
Kužeľový gumový
adaptér 29 –
35 mm
DWV9120
Stupňovitý gumový
adaptér 35 –
38 mm
DWV9130
Adaptér
s vonkajším
priemerom 35 mm
DWV9150
Šikmý adaptér
s vonkajším
priemerom 35 mm
UPEVNENIE NAPÁJACIEHO KÁBLA K HADICI
(OBR. 1)
Napájací kábel (b) môže byť pripevnený
k nasávacej hadici (g) pomocou príchytky hadice
D279058CL (dostať u autorizovaného predajcu
DEWALT).
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Poruchy a postupy na ich
odstránenie
PORUCHA RIEŠENIE
Motor nie je Skontrolujte napájací kábel, zástrčky
v chode
a zásuvky.
Uistite sa, či je spínač zapnuté/
vypnuté/ovládanie náradia v polohe
ZAPNUTÉ ( ).
Výkon
Odstráňte predmety zablokované
nasávania v nasávacej hubici, nasávacej
sa znižuje trubici, nasávacej hadici alebo vo
filtroch.
Vymeňte papierové alebo flaušové
vrecúško.
Skontrolujte správne usadenie filtrov.
Vyčistite alebo vymeňte filtre.
Vyprázdnite zásobník, pozrite časť
Vyprázdnenie zásobníka v kapitole
Obsluha.
12
PORUCHA RIEŠENIE
Vysávač sa Bola aktivovaná ochrana proti
zastaví
prehriatiu:
1. Vypnite vysávač a odpojte tento
vysávač od napájacieho zdroja.
2. Ak je to nutné, vyprázdnite
zásobník.
3. Nechajte celé zariadenie
vychladnúť.
4. Pripojte zástrčku napájacieho
kábla k zodpovedajúcej zásuvke
a nastavte spínač zapnuté/
vypnuté/ovládanie náradia do
polohy ZAPNUTÉ ( ), aby
ste vykonali test vysávača. Ak
nedôjde k opätovnému zapnutiu
vysávača, kontaktujte predajcu
alebo v katalógu DEWALT
zistite adresu najbližšieho
autorizovaného servisu
DEWALT alebo kontaktujte
kanceláriu spoločnosti DEWALT
na adrese uvedenej v tomto
návode.
Počas
Skontrolujte správne usadenie filtrov.
vysávania Uistite sa, či nie sú filtre poškodené
vychádza
a ak je to nutné, vymeňte ich.
z vysávača Uistite sa, či sú na svojich miestach
prach
tesnenia filtrov a či sú filtre riadne
zaistené.
AutomaSkontrolujte, či dochádza ku
tické čiskliknutiu elektromagnetického
tenie filtra ventilu, aby ste sa uistili, či je
nepracuje mechanizmus na čistenie filtra
funkčný.
Elektrické Uistite sa, či je spínač zapnuté/
náradie nie vypnuté/ovládanie náradia v polohe
je možné
.
AKTIVÁCIA
zapnúť.
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a všetky
podrobnosti o popredajnom servise a kontakty
nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
13
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete potrebovať
radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok ku kvalite
zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom. Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 3 0 dní zár uku v ýmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia akýkoľvek
nedostatok podliehajúci záruke, bude Vám u Vášho
obchodníka náradie vymenené za nové. Vďaka
1 ročnej záruke istoty máte nárok po dobu 1 roka od
zakúpenia prístroja na jednu bezplatnú prehliadku
v autorizovanom servise D EWALT. Zárukou kvality
firma D EWALT garantuje počas trvania záručnej
doby (24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby za
nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom D EWALT alebo s dokladom o
nákupe) do jedného z poverených servisných
stredísk D EWALT, ktoré sú autorizované na
vykonávanie záručných opráv.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie sú badateľné žiadne známky poškodenia vonkajšími
vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou
osobou. Osoby povolané tvoria personál poverených servisných stredísk D EWALT, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
zst00195742 - 23-01-2013
14
Naviac poskytuje servis D EWALT na všetky vykonávané opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu
servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa – zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka
a § 429 Obchodného zákonníka. Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového
a výrobného čísla ako jeho príslušenstvo. Pri
reklamácii je potrebné predložiť záručný list alebo
doklad o kúpe predávajúcemu, príp. servisnému
stredisku D E WALT poverenému vykonávaním
záručných opráv. Vo vlastnom záujme si záručný
list spolu s originálom dokladu o nákupe starostlivo
uschovajte.
D EWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie informácie týkajúce sa servisu môžete získať na dole
uvedených telefónnych číslach a na internetovej
adrese www.2helpU.com.
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
07/2012
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
08/12
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising