DWV902M | DeWalt DWV902M DUST EXTRACTOR instruction manual

371001-51 LV
DWV902L
DWV902M
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
15
Attēls / Рисунок 1
a
r
p
o
n
k
c
b
m
d
l
e
j
q
h
f
s
h
bb
t
i
g
u
Attēls / Рисунок 2
Attēls / Рисунок 3
t
j
g
j
Attēls / Рисунок 4
Attēls / Рисунок 5
Ø2
0
g
v
w
n
p
o
v
3
Attēls / Рисунок 6
Attēls / Рисунок 7
x
y
Attēls / Рисунок 8
Attēls / Рисунок 9
i
r
q
Attēls / Рисунок 10
aa
Attēls / Рисунок 11
z
b
s
j
4
LATVIEŠU
LIELAS SLODZES BŪVNIECĪBAS
PUTEKĻSŪCĒJS DWV902L, DWV902M
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu
lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
V
Apvienotā Karaliste un Īrija
V
Veids
Nominālā jauda
W
Maks. jauda
W
Jauda parastā darba režīmā (EN 60335-2-69) W
Frekvence
Hz
Aizsardzības klase
Tvertnes tilpums
l
Uzpildes daudzums (šķidrums)
l
Plūsmas ātrums (maks. pie pūtēja)
l/s
Negatīvais spiediens (maks. pie pūtēja)
kPa
Plūsmas ātrums (saskaņā ar EN 60335-2-69) l/s
Negatīvais spiediens
(saskaņā ar EN 60335-2-69)
kPa
Filtra virsma
m²
Dati par elektroinstrumenta savienojumu
ar barošanas avotu
W
Šļūtenes garums
m
Šļūtenes diametrs
mm
Svars
kg
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte)
DWV902L
QS/GB
230
230
1
1400
3600
1200
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
DWV902L
LX
–
115
1
1400
1840
1065
50
IPX4
38
18,4
64
20
31,3
DWV902M
QS/GB
230
230
1
1400
3600
1200
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
DWV902M
LX
–
115
1
1400
1840
1065
50
IPX4
38
18,4
64
20
31,3
18,6
0,4
16,8
0,4
18,6
0,4
16,8
0,4
2200
4,1
32
15
440
4,1
32
15
2200
4,1
32
15
440
4,1
32
15
73
3
87
3
73
3
87
3
73
3
87
3
73
3
87
3
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
5
LATVIEŠU
EK atbilstības deklarācija
•
Pirms ekspluatācijas lietotāji ir jāinformē,
jāinstruē un jāapmāca, kā ekspluatēt
šo instrumentu un kādām vielām tas ir
paredzēts, tostarp attiecībā uz savāktā
materiāla iztukšošanu un nodošanu
atkritumos.
•
Lietotājiem ir jāievēro visi drošības
noteikumi par attiecīgajiem materiāliem, kas
tiek savākti ar šo instrumentu.
•
Neatstājiet instrumentu bez uzraudzības,
ja tas ir pievienots elektrotīklam. Ja
instrumentu nelietojat vai grasāties veikt
apkopi, atvienojiet to no elektrotīkla.
•
Ar instrumentu nedrīkst rotaļāties. Ja
instrumentu lieto bērni vai viņu tuvumā,
jānodrošina cieša uzraudzība.
•
Lietojiet instrumentu TIKAI tā, kā aprakstīts
šajā rokasgrāmatā. Izmantojiet tikai
DEWALT ieteiktos piederumus.
•
Nelietojiet instrumentu, ja tā vads
vai kontaktdakša ir bojāti. Nogādājiet
instrumentu apkopes centrā, ja tas
nedarbojas pareizi, ir nomests zemē,
sabojāts, turēts ārpus telpām vai iegremdēts
ūdenī.
•
Nevelciet vai nepārnēsājiet instrumentu,
turot aiz vada, neizmantojiet vadu kā rokturi,
neieveriet to durvīs un nevelciet ap asām
malām vai stūriem. Nevirziet iedarbinātu
instrumentu pāri vadam. Netuviniet vadu
karstām virsmām.
•
Neatvienojiet instrumentu no elektrotīkla,
raujot aiz vada. Lai atvienotu no elektrotīkla,
satveriet aiz kontaktdakšas, nevis vada.
•
Nepieskarieties kontaktdakšai vai
instrumentam ar slapjām rokām.
•
Neievietojiet nekādus priekšmetus
instrumenta atverēs. Instrumentu nedrīkst
darbināt, ja atveres ir nosprostotas; iztīriet
no tām matus, auduma šķiedras, putekļus
un visu pārējo, kas var kavēt gaisa plūsmu.
•
Netuviniet matus, vaļīgu apģērbu, pirkstus
un citas ķermeņa daļas atverēm un
kustīgajām detaļām.
•
Pirms instrumenta atvienošanas no
elektrotīkla izslēdziet visas kontrolierīces.
•
Ievērojiet īpašu piesardzību, tīrot uz
kāpnēm.
•
Nelietojiet instrumentu, lai savāktu
uzliesmojošus vai degošus šķidrumus,
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DWV902L, DWV902M
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60335-2-69.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/
EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
apliecinājumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
13.06.2012
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Svarīgi drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
PIRMS ŠĪ INSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJAS
IZLASIET UN IEVĒROJIET VISUS
NORĀDĪJUMUS.
BRĪDINĀJUMS! Lietotājam ir
jābūt pienācīgi apmācītam lietot šo
instrumentu.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
elektriskās strāvas trieciena risku.
Nepakļaujiet ierīci lietus iedarbībai.
Glabājiet to telpās.
6
LATVIEŠU
piemēram, benzīnu, kā arī nestrādājiet
vietās, kur varētu būt šādi šķidrumi.
•
•
Sausās vietās vai tad, ja relatīvais gaisa
mitrums ir pārāk zems, var rasties statiskās
elektrības trieciens. Tas ir īslaicīgs efekts un
neietekmē vakuuma funkciju. Lai mazinātu
statiskās elektrības triecienu biežumu,
mitriniet gaisu ar gaisa mitrinātāja palīdzību
vai lietojiet antistatisko šļūtenes piederumu
DWV9316-XJ.
Lai neizraisītu nejaušu aizdegšanos, ikreiz
pēc darba beigām iztukšojiet putekļsūcēja
tvertni.
valkā piemērotu aizsargaprīkojumu.
Instrumentu drīkst ieslēgt tikai tad, ja ir
uzstādīta pilna filtru sistēma.
L klases putekļsūcēji ir piemēroti sausu un
nedegošu putekļu savākšanai, ievērojot darba
zonas robežvērtību: > 1 mg/m³.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Papildu drošības noteikumi
•
•
•
•
•
•
•
•
Nelietojiet instrumentu degošu vai dūmojošu
priekšmetu, piemēram, cigarešu, sērkociņu
vai karstu pelnu, savākšanai.
Nelietojiet instrumentu sprādzienbīstamu
priekšmetu, piemēram, ogļu, kristāla
graudu, vai citu smalki saberztu degošu
priekšmetu savākšanai.
Nelietojiet instrumentu bīstamu, toksisku vai
kancerogēnu materiālu, piemēram, azbesta
vai pesticīdu, savākšanai.
Ar instrumentu nedrīkst savākt
sprādzienbīstamus šķidrumus (piemēram,
benzīnu, dīzeļdegvielu, kurināmo eļļu,
krāsas šķīdinātāju u.c.), skābes un
šķīdumus.
Instrumentu nedrīkst lietot, ja nav uzstādīti
filtri, izņemot gadījumos, kas aprakstīti
sadaļā Slapju vielu savākšana.
Dažu kokmateriālu sastāvā ir prettrupes
vielas, kuras var būt toksiskas. Strādājot
ar šādiem materiāliem, ievērojiet īpašu
piesardzību, lai tās neieelpotu vai
nenonāktu uz ādas. Pieprasiet no materiālu
piegādātāja un ievērojiet informāciju par
drošību.
Neizmantot instrumentu, lai uz tā pakāptos.
Nenovietojiet uz instrumenta smagus
priekšmetus.
M klases putekļsūcēji ir piemēroti sausu un
nedegošu putekļu savākšanai, ievērojot darba
zonas robežvērtību: ≥ 0,1 mg/m³.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (bb), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2012 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 putekļsūcējs
1 šļūtene
1 savienojuma piederums DWV9210-XJ
2 filtri
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav
bojāts putekļsūcējs, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
Atzīmes uz putekļsūcēja
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
BRĪDINĀJUMS! Instrumentā ir kaitīgi
putekļi. Instrumentu drīkst iztukšot un
apkopt, tostarp noņemt putekļu maisu,
tikai īpaši apmācīti speciālisti, kas
a. augšējais rokturis / vada satinējs
b. barošanas vads
c. vakuuma galviņa
d. putekļu tvertnes slēgsvira
e. ritenis
f. putekļu tvertne
7
LATVIEŠU
g. putekļsūcēja šļūtene
h. ritenīši (viens ir aprīkots ar stāvbremzi)
i. filtri
j. šļūtenes ieejas atvere
k. šļūtenes skava
l. priekšējais rokturis
m. ligzda elektroinstrumentiem
n. sūkšanas jaudas regulēšanas ripa
o. ieslēgšanas/izslēgšanas/instrumenta vadības
slēdzis
p. plūsmas brīdinājuma regulēšana (tikai M
klases modeļiem)
q. teleskopiskā roktura atlaišanas poga
r. teleskopiskais rokturis
s. ieejas atveres aizbāznis (tikai M klases
modeļiem)
t. maiss
u. savienojuma piederums DWV9210-XJ (ietilpst
DWV9000, DWV9120, DWV9130)
ANTISTATISKĀ ŠĻŪTENE
Modeļi DWV902L un DWV902M ir aprīkoti ar
antistatisko zemēšanas sistēmu. Antistatiskā
šļūtene ir jāiegādājas par atsevišķu samaksu
no vietējā pilnvarotā apkopes centra. Šo šļūteni
(DWV9316-XJ) var pievienot putekļsūcējam
tieši tāpat kā standarta šļūteni. Lai sazinātos ar
pārdevēju vai noskaidrotu tuvākās pilnvarotās
DEWALT remonta darbnīcas atrašanās vietu,
skatiet DEWALT katalogu vai sazinieties ar
vietējo DEWALT biroju, kura adrese norādīta šajā
rokasgrāmatā.
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šo putekļsūcēju izmanto smalku daļiņu
savākšanai, piemēram, sienas paneļi, betons vai
uz virsmas nosēdušies putekļi.
DWV902L
Šo instrumentu var izmantot kā rūpniecisko
putekļsūcēju un putekļu savācēju vietās, kur
ekspluatējot tas ir jāpārvieto, lai savāktu visu veidu
sausus un nedegošus putekļus, kas nepārsniedz
L klases putekļu robežvērtības, ja iedarbība darba
laikā ir lielāka nekā 1 mg/m³.
DWV902M
Šo instrumentu var izmantot kā rūpniecisko
putekļsūcēju un putekļu savācēju vietās, kur
ekspluatējot tas ir jāpārvieto, lai savāktu visu veidu
sausus un nedegošus putekļus, kas nepārsniedz
M klases putekļu robežvērtības, ja iedarbība darba
laikā ir lielāka nekā vai vienāda ar 0,1 mg/m³.
8
NELIETOJIET lietū vai viegli uzliesmojošu
šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šis lielas noslodzes putekļsūcējs ir paredzēts
profesionālai lietošanai. NEĻAUJIET bērniem
aiztikt instrumentu. Ja šo instrumentu ekspluatē
nepieredzējuši operatori, viņi ir jāuzrauga.
NELIETOJIET putekļsūcēju degošu putekļu
savākšanai.
NELIETOJIET putekļsūcēju sprādzienbīstamā
vidē.
PIEZĪME. Šis instruments ir paredzēts komerciālai
izmantošanai, piemēram, viesnīcās, skolās,
slimnīcās, rūpnīcās, veikalos, birojos, nomas
punktos un būvlaukumos.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
DEWALT remonta darbnīcā pret īpaši sagatavotu
vadu, kas pieejams DEWALT remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
LATVIEŠU
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots šī
instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos datus).
Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm²; maksimālais
garums ir 30 m.
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet kabeli no tā
pilnībā nost.
1. Pievienojiet barošanas vadu piemērotai
kontaktligzdai.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
(1.–3. ATT.)
2. Pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas/
instrumenta slēdzi (o) ieslēgtā pozīcijā ( ).
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Strādājot filtriem (i)
vienmēr jābūt uzstādītiem, izņemot
gadījumos, kas aprakstīti sadaļā Slapju
vielu savākšana (Ekspluatācija).
Savācot smalkus putekļus, var lietot arī
papildu papīra vai flīsa maisu, lai būtu
vieglāk iztukšot putekļu tvertni.
BRĪDINĀJUMS! Jālieto M klases
putekļiem piemēroti putekļu maisi.
1. Ja tiek lietots papildu papīra vai flīsa maiss (t),
uzstādiet to, kā norādīts 2. attēlā.
PIEZĪME. Uzmanieties, lai nesaplēstu maisu.
Stingri piestipriniet maisu pie ieejas atveres
(j), lai to hermētiski noslēgtu un panāktu
maksimālu sūkšanas jaudu.
2. Novietojiet vakuuma galviņu (c) uz putekļu
tvertnes un nostipriniet to, aizverot putekļu
tvertnes slēgsviras (d).
3. Ievetojiet šļūtenes (g) galu šļūtenes ieejas
atverē (j) un grieziet pretēji pulksteņrādītāja
virzienam, lai nofiksētu.
EKSPLUATĀCIJA
Lietošanas norādījumi
(1., 4. att.)
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
3. Pagrieziet sūkšanas jaudas regulēšanas ripu
(n) vēlamajā pozīcijā. Ar šo funkciju lietotājs
var regulēt vakuuma jaudu, sūkšanas spēku
un troksni.
PIEZĪME. Šī funkcija regulē arī sūkšanas
spēku. Tā ir ļoti parocīga gadījumos, ja
putekļsūcējs atstāj uz apstrādātās vietas
redzamas švīkas.
4. Lai putekļsūcēju pievienotu
elektroinstrumentam, ievērojiet sadaļā
Pievienošana elektroinstrumentiem
sniegtos norādījumus.
PLŪSMAS BRĪDINĀJUMA REGULĒŠANA
(4. ATT.)
Tikai M klases modeļiem
Iestatiet plūsmas brīdinājuma regulēšanas pogu
(p) atbilstīgi pareizajam šļūtenes (vai caurules)
iekšējam diametram vai piederuma diametram
visplatākajā vietā. Regulēšanas pogas izvēlētajam
diametram jābūt vienādam vai lielākam nekā
šļūtenes, caurules vai piederuma diametram
visplatākajā vietā. Komplektācijā iekļautās
šļūtenes iekšējais diametrs ir 32 mm. Ja plūsmas
ātrums samazinās zem 20 m/s, atskan skaņas
brīdinājums. Sistēmā ir iebūvēta laika aizture,
lai pēc iespējas retāk aktivizētu nepamatotus
brīdinājumus.
PIEVIENOŠANA ELEKTROINSTRUMENTIEM
(1., 4., 5. ATT.)
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet ligzdu (m)
tikai šajos norādījumos minētajiem
mērķiem.
1. Pievienojiet putekļsūcēja barošanas vadu
piemērotai elektrotīkla kontaktligzdai.
2. Pievienojiet elektroinstrumenta barošanas
vadu ligzdai.
PIEZĪME. Skatiet ailīti Dati par
elektroinstrumenta savienojumu ar
barošanas avotu, kas minēta tehniskajos
datos, lai uzzinātu, kāda jauda drīkst būt
instrumentam, ko pievieno ligzdai (m).
9
LATVIEŠU
3. Pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas/
instrumenta slēdzi (o) aktivizēšanas
pozīcijā (
). Šādā veidā putekļsūcēju
var automātiski ieslēgt un izslēgt ar
elektroinstrumenta palīdzību.
PIEZĪME. Putekļsūcējs sāk automātiski
darboties 0,5 sekunžu laikā pēc
elektroinstrumenta ieslēgšanas, bet pēc tā
izslēgšanas darbojas vēl 15 sekundes.
4. Lai no jauna ieslēgtu manuālo režīmu,
pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas/instrumenta
slēdzi (o) ieslēgtā pozīcijā ( ). Manuālajā
režīmā elektroinstruments un putekļsūcējs tiek
ieslēgti un izslēgti neatkarīgi viens no otra.
5. Šis DEWALT būvniecības putekļsūcējs ir
aprīkots ar DEWALT savienošanas sistēmu
AirLock. AirLock izveido ātru un drošu
savienojumu starp putekļsūcēja cauruli (g) un
elektroinstrumentu. AirLock savienotāju (w)var
pievienot tieši pie instrumentiem, kas saderīgi
ar DEWALT, izmantojot AirLock adapteru
(pieejams pie vietējā DEWALT piegādātāja).
Informāciju par pieejamajiem adapteriem sk.
sadaļā Piederumi.
PIEZĪME. Ja lietojat adapteru, tam ir jābūt
cieši piestiprinātam elektroinstrumentu ligzdai
pirms veicat turpmākās darbības.
a. AirLock savienotāja uzmavai jābūt atbloķētā
pozīcijā. Savietojiet uzmavas (v) ierobus
ar AirLock savienotāju, kā norādīts, lai
aktivizētu nobloķētu vai atbloķētu pozīciju.
STĀVBREMZE (1., 6. ATT.)
Stāvbremze nobloķē vienu no riteņiem, lai
putekļsūcējs neripotu.
1. Lai iedarbinātu stāvbremzi, nospiediet
bremzes pogu (x) — bremze tiek nobloķēta.
2. Lai atlaistu stāvbremzi, nospiediet bremzes
pogu — bremze tiek atbloķēta.
LIETOTĀ PUTEKĻU MAISA NOŅEMŠANA VAI
NOMAIŅA (1. ATT.)
BRĪDINĀJUMS! Rīkojoties ar lietotiem
putekļu maisiem, jāvalkā piemērots
personīgais aizsargaprīkojums,
piemēram, putekļu maska un cimdi.
1. Izslēdziet putekļsūcēju un atvienojiet vadu no
elektrotīkla.
2. Aizveriet šļūtenes ieejas atveri (j), ievietojot
tajā ieejas atveres aizbāzni (s).
3. Atlaidiet putekļu tvertnes slēgsviras (d) un
noņemiet vakuuma galviņu (c).
4. Uzmanīgi novelciet putekļu maisu nost no
atveres (j).
5. Noņemot putekļu maisu no instrumenta, cieši
noslēdziet tā atveri.
6. Izmetiet putekļu maisu piemērotā atkritumu
tvertnē saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
SLAPJU VIELU SAVĀKŠANA (1., 7. ATT.)
BRĪDINĀJUMS! NEPIEVIENOJIET
elektroinstrumentu pie ligzdas (m), ja
ar putekļsūcēju tiek savāktas slapjas
vielas.
b. Spiediet AirLock savienotāju uz adaptera
savienotāja punktu.
BRĪDINĀJUMS! Ja putekļsūcēju
lietojat slapju vielu savākšanai,
pievienojiet tā vadu kontaktligzdai ar
noplūdstrāvas aizsargierīci.
c. Pagrieziet uzmavu nobloķētā pozīcijā.
PIEZĪME. Uzmavā esošie rullīšu
gultņi nofiksējas atverē un veido ciešu
savienojumu. Tādējādi elektroinstruments ir
cieši savienots ar putekļsūcēju.
BRĪDINĀJUMS! Ja no instrumenta
izdalās putas vai šķidrums,
nekavējoties izslēdziet instrumentu.
AUTOMĀTISKĀ FILTRU TĪRĪŠANAS SISTĒMA
UZMANĪBU! Regulāri iztīriet ūdens
ierobežotājierīci un pārbaudiet, vai tā
nav bojāta.
Šim putekļsūcējam ir ļoti efektīva filtru tīrīšanas
sistēma, kas ievērojami samazina filtru
nosprostošanos. Ik pēc 30 sekundēm tiek
automātiski iztīrīts viens no abiem filtriem. Abi filtri
tiek pārmaiņus tīrīti, un šis process notiek līdz
instrumenta kalpošanas laika beigām.
PIEZĪME. Šī proces laikā ir dzirdama klikšķoša
skaņa — tas ir normāli.
PIEZĪME. Pēc daudzām darba stundām
automātiskā filtru tīrīšanas sistēma var zaudēt
efektivitāti. Ja tā notiek, filtri ir jāiztīra vai jānomaina
pret jauniem. Sk. iedaļu Filtri sadaļā Apkope.
10
IEVĒRĪBAI! NEIZŅEMIET pludiņa
vārstu (y), citādi var sabojāt
putekļsūcēju. Pludiņa vārsts neļauj
ūdenim iekļūt dzinējā.
Pirms lietojat putekļsūcēju slapju vielu savākšanai:
•
pārbaudiet, vai putekļu tvertne ir tukša un
tajā nav atlikuši putekļi;
•
izņemiet filtrus (i);
LATVIEŠU
•
pievienojiet putekļsūcēju kontaktligzdai ar
noplūdstrāvas ierīci.
BRĪDINĀJUMS! Ar šādā veidā
sagatavotu putekļsūcēju nedrīkst
savākt L un M klases putekļus.
PUTEKĻU TVERTNES IZTUKŠOŠANA
(1., 7. ATT.)
Pludiņa vārsts (y) neļauj gaisam iekļūt dzinējā, ja
putekļu tvertne ir pilna; uzreiz izmainās dzinēja
skaņa. Ja no dzinēja ir dzirdama sīcoša skaņa
un vairs nenotiek gaisa/ūdens plūsma, iztukšojiet
tvertni.
1. Izslēdziet putekļsūcēju un atvienojiet vadu no
elektrotīkla.
2. Atlaidiet putekļu tvertnes slēgsviras (d) un
noņemiet vakuuma galviņu (c).
3. Iztukšojiet putekļu tvertnes (f) saturu piemērotā
atkritumu tvertnē vai novadcaurulē.
PUTEKĻSŪCĒJA IESTATĪŠANA ATPAKAĻ
SAUSU VIELU SAVĀKŠANAS REŽĪMĀ (1. ATT.)
1. Iztukšojiet putekļu tvertni; sk. norādījumus
sadaļā Putekļu tvertnes iztukšošana.
2. Turiet putekļu tvertni otrādi apvērstā pozīcijā,
līdz tā ir sausa. NELIETOJIET slapju putekļu
tvertni sausu vielu savākšanai.
3. Turiet vakuuma galviņu (c) uz līdzenas
virsmas, līdz tā ir sausa.
4. Kad vakuuma galviņa ir sausa, no jauna
uzstādiet filtrus. Sk. iedaļu Filtri sadaļā
Apkope.
5. Kad putekļu tvertne ir sausa, novietojiet
vakuuma galviņu (c) uz putekļu tvertnes
un nostipriniet to, aizverot putekļu tvertnes
slēgsviras (d).
TELESKOPISKAIS ROKTURIS (1., 8. ATT.)
Nospiediet atlaišanas pogu (q), lai paceltu vai
nolaistu teleskopisko rokturi (r).
Izslēgšana, transportēšana
(1., 11. att.)
1. Pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas/
instrumenta slēdzi (o) izslēgtā pozīcijā.
2. Atvienojiet instrumentu no elektrotīkla.
3. Tikai M klasei Aizveriet šļūtenes ieejas atveri
(j), ievietojot tajā ieejas atveres aizbāzni (s).
4. Uzglabājiet barošanas vadu (b), kā norādīts.
5. Transportējot instrumentu transportlīdzekļos,
tam ir jābūt cieši nostiprinātam.
APKOPE
Šis DEWALT instruments ir paredzēts ilglaicīgam
darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti
nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas
instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Veicot apkopi,
instruments ir jāizjauc, jāiztīra
un jāapkopj, ciktāl tas ir praktiski
iespējams, neradot risku apkopes
speciālistiem un citām personām.
Jāievēro tādi piesardzības pasākumi
kā instrumenta atbrīvošana no
piesārņojuma pirms izjaukšanas,
vietējās izplūdes ventilācijas ar filtru
nodrošināšana vietā, kur instruments
tiek izjaukts, apkopes zonas
iztīrīšana un piemērota personīgā
aizsargaprīkojuma valkāšana.
• Ražotājam vai speciāli apmācītai
personai vismaz reizi gadā ir
jāveic tehniskā apskate, kurā
ietilpst, piemēram, filtru pārbaude
pret bojājumiem, instrumenta
hermētiskuma pārbaude un vadības
mehānisma pareizas darbības
pārbaude.
• Veicot apkopi vai remontu, jānodod
atkritumos visi piesārņotie priekšmeti,
ko nevar pilnībā iztīrīt; šādi
priekšmeti ir jāievieto necaurlaidīgos
maisos saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem
par atbrīvošanos no minētajiem
atkritumiem.
• M klases instrumenta ārējās
virsmas piesārņojums jānoņem ar
vakuumtīrīšanas metodēm un ārējā
virsma ir tīri jānoslauka vai jāapstrādā
ar hermētiķi pirms instrumenta
iznešanas ārā no bīstamās zonas.
Ja instruments ir lietots bīstamā
zonā, visas tā detaļas ir jāuzskata
par piesārņotām, un jāveic pienācīgi
pasākumi, lai putekļi nenonāktu
apkārtējā vidē.
11
LATVIEŠU
• Lietojot putekļsūcēju, telpā ir
jāuzstāda piemērota gaisa ventilācija
atbilstīgi L klasei, ja izplūdes gaiss
nonāk atpakaļ telpā. (PIEZĪME. Jābūt
valsts normatīvo aktu atsaucei.)
Filtri (1., 9., 10. att.)
FILTRU APKOPE
Šī putekļsūcēja komplektācijā iekļautie filtri kalpo
ļoti ilgi. Lai filtri aizsargātu pret putekļu recirkulāciju,
tie ir pareizi jāuzstāda un tiem ir jābūt labā darba
kārtībā.
BRĪDINĀJUMS! Rīkojoties ar filtriem,
jāvalkā piemērots personīgais
aizsargaprīkojums, piemēram, putekļu
maska un cimdi.
Filtru noņemšana
1. Pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas/
instrumenta slēdzi (o) izslēgtā pozīcijā (O) un
atvienojiet vadu no elektrotīkla.
2. Atlaidiet putekļu tvertnes slēgsviras (d) un
noņemiet putekļu tvertni. Novietojiet otrādi
apvērstu vakuuma galviņu uz līdzenas
virsmas.
3. Pagrieziet katru filtru (i) pretēji pulksteņrādītāja
virzienam, satverot tos aiz plastmasas gala
pārsega, kā norādīts, un uzmanīgi noņemiet
tos nost no galviņas, raugoties, lai putekļi
nenonāktu montāžas atverē.
PIEZĪME. Uzmanieties, lai nesabojātu filtra
materiālu.
4. Ja ir jānotīra vakuuma galviņas (c) apakšpuse,
izmantojiet maigā ziepjūdenī samitrinātu
lupatiņu, pēc tam ļaujiet galviņai nožūt.
Izmetiet lupatiņu piemērotā atkritumu tvertnē.
5. Pāraudiet, vai filtri nav nodiluši, nolietoti vai
bojāti.
PIEZĪME. Ja rodas šaubas par filtru stāvokli,
tie ir jānomaina pret jauniem. NELIETOJIET
filtrus, ja tie ir bojāti.
BRĪDINĀJUMS! Filtrus nedrīkst tīrīt
ar saspiestu gaisu vai suku, citādi tiek
sabojāta filtru membrāna un filtrs sāk
laist garām putekļus. Pēc vajadzības
viegli pasitiet filtru pret cietu virsmu vai
izskalojiet istabas temperatūras ūdenī
un ļaujiet nožūt. Parasti filtri nav jātīra,
pat tad, ja tie ir pārklāti ar putekļiem.
Automātiskā filtru tīrīšanas sistēma
saglabā maksimālo veiktspēju un ļauj
turpināt darbu. Ja filtru membrānai ir
vizuāli bojājumi, filtri ir jānomaina pret
jauniem. Filtru kalpošanas laiks parasti
12
ir no 6 līdz 12 mēnešiem atkarībā no
lietošanas un apkopes.
Filtru uzstādīšana
1. Jābūt cieši uzstādītai filtru izolācijai (aa).
2. Savietojiet filtru vītnes (z) ar vakuuma galviņas
vītnēm un ne pārāk spēcīgi grieziet filtrus
pulksteņrādītāja virzienā, līdz tie ir cieši
nofiksēti.
PIEZĪME. Uzmanieties, lai nesabojātu filtra
materiālu.
3. Novietojiet vakuuma galviņu (c) uz putekļu
tvertnes un nostipriniet to, aizverot putekļu
tvertnes slēgsviras (d).
Eļļošana
Šis instruments nav papildus jāieeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas var
sabojāt šo detaļu materiālu. Nekādā
gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā
iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
1. Ar vakuumtīrīšanas metodi notīriet
putekļsūcēja ārpusi. Ja to vajag notīrīt tīrāk,
lietojiet tikai maigā ziepjūdenī samērcētu
lupatiņu.
2. Pēc lietošanas izmetiet lupatiņu piemērotā
atkritumu tvertnē.
Glabāšana (11. att.)
1. Iztukšojiet putekļu tvertni; sk. norādījumus
sadaļā Putekļu tvertnes iztukšošana
(Ekspluatācija).
2. Notīriet putekļsūcēja ārpusi un iztīriet iekšpusi.
Sk. sadaļu Tīrīšana.
3. Iztīriet vai nomainiet filtrus, sk. sadaļu Filtri.
4. Glabājiet putekļsūcēja šļūteni un barošanas
vadu, kā norādīts attēlā. Novietojiet
instrumentu sausā telpā un nodrošiniet to pret
neatļautu lietošanu.
PIEZĪME. Ievietojiet ieejas atverē (j) ieejas
atveres aizbāzni (s), lai no tvertnes neizdalītos
LATVIEŠU
putekļi, kad tiek noņemta putekļsūcēja šļūtene.
Tāpat varat savienot kopā abus šļūtenes galus
un sastiprināt ar fiksējošo uzgali.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
DWV9310-XJ
DWV9315-XJ
DWV9316-XJ
DWV9401-XJ
DWV9400-XJ
DWV9402-XJ
PIEDERUMI
Filtrs
Nesalaužama šļūtene
Antistatiskā šļūtene
Papīra putekļu maiss
Plastmasas odere
Flīsa putekļu maiss
DEWALT sistēma AirLock
Fiksējošais uzgalis
29–35 mm konusveidīgs gumijas
adapters
DWV9120
35–38 mm pakāpjveidīgs gumijas
adapters
DWV9130
35 mm ārējā diametra adapters
DWV9150
35 mm ārējā diametra leņķa
adapters
DWV9000
DWV9110
BAROŠANAS VADA PIESTIPRINĀŠANA PIE
ŠĻŪTENES (1. ATT.)
Barošanas vadu (b) var piestiprināt pie
putekļsūcēja šļūtenes (g) ar D279058CL šļūtenes
skavu (pieejama pie vietējā DEWALT piegādātāja).
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Problēmu novēršana
PROBLĒMA RISINĀJUMS
Dzinēju
nevar
iedarbināt
Sūkšanas
jauda
mazinās
Pārbaudiet barošanas vadu,
kontaktdakšas un kontaktligzdu.
Pārbaudiet, vai ieslēgšanas/
izslēgšanas/instrumenta slēdzis ir
ieslēgtā pozīcijā ( ).
Iztīriet nosprostotās iesūkšanas
sprauslas, putekļsūcēja cauruli,
putekļsūcēja šļūteni vai filtrus.
Nomainiet papīra vai flīsa putekļu
maisu.
Pārbaudiet, vai filtri ir pareizi
uzstādīti.
Iztīriet vai nomainiet filtrus.
Iztukšojiet putekļu tvertni; sk.
norādījumus sadaļā Putekļu
tvertnes iztukšošana
(Ekspluatācija).
Vakuuma
Ieslēgusies termiskās pārslodzes
funkcija vairs ierīce
nedarbojas
1. Izslēdziet putekļsūcēju un
atvienojiet no elektrotīkla.
2. Pēc vajadzības iztukšojiet
putekļu tvertni.
3. Nogaidiet, līdz instruments
atdziest.
4. Pievienojiet barošanas vadu
piemērotai kontaktligzdai
un pagrieziet ieslēgšanas/
izslēgšanas/instrumenta slēdzi
ieslēgtā pozīcijā ( ), lai veiktu
pārbaudi. Ja vakuuma funkcija
nedarbojas, sazinieties ar
pārdevēju vai noskaidrojiet
tuvākās pilnvarotās DEWALT
remonta darbnīcas atrašanās
vietu, skatot DEWALT katalogu
vai sazinoties ar vietējo
DEWALT biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā.
Putekļu
Pārbaudiet, vai filtri ir pareizi
savākšanas uzstādīti.
laikā no
Pārbaudiet, vai filtri nav bojāti; pēc
putekļsūcēja vajadzības nomainiet.
izdalās
Pārbaudiet, vai ir cieši uzstādīta
putekļi
filtru izolācija.
AutomātisIeklausieties, vai ir dzirdama
kās filtra
klikšķoša solenoīda skaņa, kas
iztīrīšanas
liecina par to, ka filtru tīrīšanas
funkcija
sistēma darbojas.
nedarbojas
13
LATVIEŠU
PROBLĒMA RISINĀJUMS
Elektroinstru- Pārbaudiet, vai ieslēgšanas/
mentu nevar izslēgšanas/instrumenta slēdzis ir
ieslēgt.
aktivizēšanas pozīcijā
.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam
ir dalīti jāsavāc mājsaimniecību elektriskie
izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
14
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВЫСОКОМОЩНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПЫЛЕСОС DWV902L, DWV902M
Поздравляем Вас!
Вы выбрали изделие фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы
по производству инструментов, различные усовершенствования сделали инструменты DEWALT
одними из самых надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Номинальная мощность
Максимальная мощность
Мощность при обычном использовании
(EN 60335-2-69)
Частота
Класс защиты
Ёмкость пылесборника
Заправочный объем жидкости
Скорость потока (макс.)
Отрицательное давление (макс.)
Скорость потока (согл. EN 60335-2-69)
Отрицательное давление
(согл. EN 60335-2-69)
Поверхность фильтра
Потребляемая мощность
электроинструментов
Длина шланга
Диаметр шланга
Вес
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LpA (акустическая мощность)
KpA (погрешность измерения
акустической мощности)
DWV902L
QS/GB
230
1
1400
3600
DWV902L
LX
–
1
1400
1840
DWV902M
QS/GB
230
1
1400
3600
DWV902M
LX
–
1
1400
1840
л
л
л/сек.
кПа
л/сек.
1200
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
1065
50
IPX4
38
18,4
64
20
31,3
1200
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
1065
50
IPX4
38
18,4
64
20
31,3
кПа
м²
18,6
0,4
16,8
0,4
18,6
0,4
16,8
0,4
Вт
м
мм
кг
2200
4,1
32
15
440
4,1
32
15
2200
4,1
32
15
440
4,1
32
15
дБ(А)
73
73
73
73
дБ(А)
дБ(А)
3
87
3
87
3
87
3
87
дБ(А)
3
3
3
3
В
Вт
Вт
Вт
Гц
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО
ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ
ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ.
ВНИМАНИЕ: Операторы
должны быть должным образом
проинструктированы касательно
использования данных приборов.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
поражения электрическим током,
не оставляйте прибор под дождем.
Храните внутри помещения.
DWV902L, DWV902M
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60335-2-69.
•
Перед использованием прибора
операторам должна быть
предоставлена информация,
инструкции, а также должно быть
проведено обучение по использованию
данного прибора и относительно
веществ, для сбора которых он
будет использоваться, в том
числе, безопасный метод удаления
и утилизации собранного материала.
•
Операторы должны соблюдать все
правила безопасности в соответствии
с типом обрабатываемого материала.
•
Не оставляйте без присмотра прибор,
подключенный к источнику питания!
Отключайте от источника питания
не используемый прибор, а также
перед проведением технического
обслуживания.
•
Не используйте данный прибор
в качестве игрушки. Будьте особенно
внимательны при использовании
данного прибора детьми или в их
присутствии.
•
Используйте данный прибор ТОЛЬКО
согласно назначению, описанному
в данном руководстве по эксплуатации.
Используйте только дополнительные
принадлежности, рекомендованные
DEWALT.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
13.06.2012
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Важные инструкции по
технике безопасности
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
Не используйте данный прибор, если
поврежден электрокабель или вилка.
Если прибор не работает должным
образом или был уронен, поврежден,
оставлен на улице или погружен в воду,
отнесите его в авторизованный
сервисный центр.
Не тяните за кабель, не переносите
прибор за кабель, не используйте
кабель в качестве рукоятки, не
защемляйте дверью кабель, не
наматывайте кабель на острые углы
и предметы. Не перевозите прибор
поверх электрического кабеля. Держите
кабель в стороне от нагретых
поверхностей.
•
Дополнительные меры
безопасности
•
•
•
Не дотрагивайтесь до вилки
электрокабеля или до прибора мокрыми
руками.
•
Не вставляйте никакие предметы
в отверстия пылесоса. Не используйте
прибор, если заблокировано какое-либо
из его отверстий; следите, чтобы
в отверстия не попадала пыль, пух,
волосы и пр. объекты, способные
снизить воздушный поток.
Следите за тем, чтобы волосы,
свободная одежда, пальцы и части
тела находились на расстоянии от
отверстий и движущихся частей.
•
Перед отключением прибора от
электросети выключите все
выключатели.
•
При чистке на лестнице соблюдайте
особую осторожность.
•
Не используйте прибор для собирания
огнеопасных или горючих жидкостей,
таких как бензин, и не используйте
прибор в местах их возможного
присутствия.
При работе на очень сухих участках
или при пониженной относительной
влажности воздуха возможно получение
удара статическим электричеством.
Это временное явление, не влияющее
на использование пылесоса. Для
снижения риска получения удара
статическим электричеством,
Во избежание самовозгорания,
опорожняйте пылесборник после
каждого использования прибора.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Не отключайте прибор от источника
питания, потянув за электрокабель.
Всегда тяните за вилку, но не за сам
кабель.
•
•
увеличьте влажность воздуха
при помощи пульта, установите
увлажнитель воздуха или используйте
антистатический шланг DWV9316-XJ.
•
•
•
•
Не собирайте пылесосом горящие
или тлеющие предметы, такие как
сигареты, спички или горячий пепел.
Не используйте пылесос для сбора
горючих взрывоопасных материалов,
таких как уголь, абразивы, или других
тонко измельченных горючих веществ.
Не используйте пылесос для сбора
опасных, токсичных и канцерогенных
материалов, таких как асбест или
пестициды.
Никогда не собирайте пылесосом
взрывоопасные жидкости (например,
бензин, дизельное топливо, мазут,
разбавители краски и др.), кислоты
и растворители.
Никогда не используйте пылесос
без установленных фильтров, за
исключением работ, описанных
в разделе Всасывание жидкостей.
Некоторые виды древесины содержат
антисептики, которые могут
оказаться токсичными. При работе
с такими материалами будьте
особенно внимательны, чтобы
избежать попадания вредных веществ
внутрь организма при вдыхании или
при контакте с кожей. Затребуйте от
Вашего поставщика информацию по
безопасному использованию, и следуйте
полученным инструкциям.
Не используйте пылесос в качестве
лестничной ступени.
Не ставьте на пылесос тяжелые
предметы.
Маркировка пылесоса
На приборе имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Данный прибор
содержит вредную для здоровья
пыль. Опорожнение и техническое
обслуживание пылесоса, в том
числе извлечение пылесборника,
могут быть выполнены только
квалифицированным персоналом
с использованием соответствующих
средств защиты. Не включайте
прибор, пока не будет полностью
установлена система фильтрации.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроприбор
или какую-либо его деталь. Это
может привести к получению
травмы или повреждению прибора.
a. Верхняя рукоятка/Система намотки кабеля
b. Электрический кабель
c. Всасывающая часть пылесоса
d. Затвор ёмкости пылесборника
e. Колеса
f. Ёмкость пылесборника
Пылесосы класса L предназначены
для всасывания сухой негорючей пыли
с предельной величиной производительности
равной > 1 мг/м³.
g. Всасывающий шланг
h. Ролики (один из роликов оборудован
тормозом)
i. Фильтры
j. Отверстие с поворотным замком для
крепления шланга
k. Зажим для шланга
l. Передняя рукоятка
Пылесосы класса М предназначены
для всасывания сухой негорючей пыли
с предельной величиной производительности
равной ≥ 0,1 мг/м³.
m. Встроенная розетка для подключения
электроинструментов
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
o. Пусковой выключатель
Код даты (bb), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса прибора.
p. Аварийный регулятор потока (только
модели класса М)
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
n. Дисковой переключатель режимов
всасывания
q. Отпирающая кнопка выдвижной рукоятки
r. Выдвижная рукоятка
s. Заглушка входного отверстия (только
модели класса М)
Комплект поставки
t. Пылесборный мешок
В упаковку входят:
u. Набор адаптеров DWV9210-XJ (включая
DWV9000, DWV9120, DWV9130)
1 Пылесос
1 Шланг
ФУНКЦИЯ АНТИСТАТИЧЕСКОГО ШЛАНГА
1 Набор адаптеров DWV9210-XJ
Модели DWV902L и DWV902M оборудованы
антистатической системой заземления.
Антистатический шланг можно приобрести
в авторизованном сервисном центре за
дополнительную плату. Данный шланг
(DWV9316-XJ) подсоединяется к системе
пылеудаления таким же образом, как
и стандартный шланг пылесоса. Место
нахождения Вашего ближайшего дилера
или авторизованного сервисного центра
Вы можете узнать из каталога DEWALT, или
обратившись в Ваш местный офис DEWALT по
адресу, указанному в данном руководстве по
эксплуатации.
2 Фильтра
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж прибора в разобранном виде
• Проверьте пылесос, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
18
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАЗНАЧЕНИЕ
Данные пылесосы предназначены для
всасывания мелких частиц, таких как
штукатурная, бетонная или поверхностная
пыль.
DWV902L
Данный прибор может использоваться
в качестве промышленного пылесоса при
мобильном режиме работ по уборке всех
видов сухой негорючей пыли, вплоть до
пыли Класса L с предельными значениями
профессионального воздействия выше 1 мг/м³.
DWV902M
Данный прибор может использоваться
в качестве промышленного пылесоса при
мобильном режиме работ по уборке всех
видов сухой негорючей пыли, вплоть до
пыли Класса М с предельными значениями
профессионального воздействия выше или
равными 0,1 мг/м³.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор под дождем или
при наличии в окружающем пространстве легко
воспламеняющихся жидкостей или газов.
Данные высокомощные пылесосы
предназначены для профессионального
использования. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям
прикасаться к прибору. Неопытные
пользователи должны использовать
данный прибор под руководством опытного
инструктора.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ пылесос для сбора горючей
пыли.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ пылесос во взрывоопасной
среде.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный прибор является
пылесосом промышленного назначения
и может применяться, в том числе, в отелях,
школах, больницах, на предприятиях,
в магазинах, офисах, пунктах проката и на
строительных площадках.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта, или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
прибора.
ВНИМАНИЕ: Электроинструменты
с напряжением 115 В
должны управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести и заменить в сервисной
организации DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного прибора (см. раздел
«Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм²; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
(РИС. 1-3)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
прибор и отсоедините его от
источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск прибора может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Фильтры (i) должны
всегда быть установлены при
всасывании, за исключением
случаев, описанных в разделе
«Эксплуатация», подраздел
«Влажное всасывание». При
всасывании мелкой пыли Вы
также должны использовать
дополнительный бумажный или
тканый мешок, что значительно
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
облегчит процесс опорожнения
ёмкости пылесборника.
ВНИМАНИЕ: Пылесборные мешки
должны использоваться при
работе с пылью Класса М.
1. При использовании дополнительного
бумажного или тканого мешка (t),
установите его, как изображено на
рисунке 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте аккуратны и не
разорвите мешок. Наденьте мешок на
выходное отверстие для крепления шланга
(j), обеспечивая полную герметичность для
максимально эффективного всасывания
пыли.
2. Установите на ёмкости пылесборника
всасывающую часть пылесоса (с)
и зафиксируйте ее, закрыв затворы (d).
3. Вставьте конец шланга (g)
в предназначенное для него отверстие
с поворотным замком (j) и зафиксируйте
его, повернув замок против часовой
стрелки.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию (Рис. 1, 4)
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите прибор
и отсоедините его от
источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск прибора может привести
к получению травмы.
1. Вставьте вилку электрокабеля
в соответствующую розетку.
2. Установите пусковой выключатель (о)
в положение «ВКЛ.» ( ).
3. Установите дисковой переключатель
режимов всасывания (n) в нужное
положение. Данная функция позволяет
пользователю управлять мощностью
пылесоса, интенсивностью всасывания
и шумообразования.
20
ПРИМЕЧАНИЕ: Данная установка также
контролирует уровень всасывания. Данная
функция позволяет контролировать силу
всасывания при работе, чтобы не допустить
повреждения обрабатываемой рабочей
поверхности.
4. Чтобы подключить пылесос
к электроинструменту, следуйте
указаниям в разделе «Подключение
к электроинструментам».
АВАРИЙНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА
(РИС. 4)
Только модели класса М
Отрегулируйте аварийный регулятор потока (р)
в соответствии с внутренним диаметром шланга
(или трубы) или диаметром насадки в ее
самом широком месте. Выбранный диаметр
регулятора должен равняться или превышать
диаметр в самом широком месте шланга/
трубы/насадки. Внутренний диаметр шланга,
входящего в комплект поставки прибора –
32 мм. При падении скорости потока ниже
20 м/сек. прозвучит аварийный звуковой сигнал.
Система срабатывает с небольшой задержкой,
чтобы сократить количество непреднамеренных
аварийных сигналов.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМ
(РИС. 1, 4, 5)
ВНИМАНИЕ: Используйте
встроенную розетку
для подключения
электроинструментов (m) только
в случаях, описанных в данных
инструкциях.
1. Вставьте вилку электрокабеля
в соответствующую розетку.
2. Вставьте вилку электроинструмента во
встроенную розетку (m) на пылесосе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для определения
допустимой мощности инструмента,
подключаемого к встроенной розетке
(m), см. Потребляемую мощность
электроинструментов в разделе
«Технические характеристики».
3. Установите пусковой выключатель (а)
в положение «АКТИВАЦИЯ»
. Это позволит пылесосу включаться
и выключаться автоматически от
подключенного электроинструмента.
ПРИМЕЧАНИЕ: Пылесос запускается
автоматически через 0,5 секунды
и продолжает работать 15 секунд после
окончания работы электроинструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Чтобы переключить инструмент в режим
ручного управления, установите пусковой
выключатель в положение «ВКЛ.»
( ). В режиме ручного управления
электроинструмент и пылесос включаются
и выключаются независимо друг от друга.
5. Ваш промышленный пылесос
DEWALT оснащен соединительной
системой AirLock. Система AirLock
обеспечивает быстрое и надежное
соединение между всасывающим
шлангом (g) и электроинструментом.
Соединитель AirLock (w) подсоединяется
непосредственно к совместимым
инструментам DEWALT или при помощи
переходника AirLock (можно приобрести
дополнительно у поставщиков DEWALT).
Информацию по имеющимся переходникам
см. в разделе «Дополнительные
принадлежности».
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании
переходника убедитесь, что он надежно
закреплен на выпускном отверстии
инструмента, прежде чем приступить
к описанным ниже действиям.
a. Убедись, что муфта на соединителе
AirLock находится в разблокированном
положении. Для перехода в положение
блокировки и разблокировки совместите
прорези (v) на муфте и соединителе
AirLock, как показано на рисунке.
b. Вставьте соединитель AirLock
в переходник.
c. Поверните муфту в положение
блокировки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шарикоподшипники
внутри муфты фиксируются в прорези,
обеспечивая плотность соединения.
Теперь электроинструмент надежно
подсоединен к пылесосу.
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ
ФИЛЬТРОВ
Данный пылесос оборудован
высокоэффективной системой автоматической
чистки фильтров, которая сводит к минимуму
риск засорения фильтров. Один или два
фильтра автоматически очищаются каждые
30 секунд работы пылесоса. Фильтры
очищаются по очереди, и это продолжается на
протяжении всего срока службы пылесоса.
ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе автоматической
чистки будут слышаться щелчки. Это
нормально.
ПРИМЕЧАНИЕ: После долгих часов работы
пылесоса система автоматической чистки
фильтров может потерять свою эффективность.
Если это произошло, необходимо прочистить
или заменить фильтры. См. раздел
«Техническое обслуживание», подраздел
«Фильтры».
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (РИС. 1, 6)
Стояночный тормоз блокирует одно из колес,
предотвращая движение пылесоса.
1. Чтобы задействовать стояночный
тормоз, нажмите на педаль тормоза (х),
переводя тормозную систему в положение
блокировки.
2. Если стояночный тормоз не требуется,
снова нажмите на педаль тормоза,
переводя тормозную систему в положение
разблокировки.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ЗАМЕНА ИСПОЛЬЗОВАННОГО
ПЫЛЕСБОРНОГО МЕШКА (РИС. 1)
ВНИМАНИЕ: При извлечении/
замене пылесборных мешков
используйте соответствующие
средства индивидуальной защиты,
такие как респиратор и перчатки.
1. Выключите пылесос и извлеките вилку
кабеля из электрической розетки.
2. Закройте отверстие для крепления шланга
(j) заглушкой (s).
3. Откройте затворы (d) ёмкости
пылесборника и снимите всасывающую
часть пылесоса (с).
4. Осторожно снимите пылесборный мешок
с отверстия для крепления шланга (j).
5. При извлечении мешка из пылесоса
держите отверстие мешка плотно
закрытым.
6. Утилизируйте пылесборный мешок
в соответствующий мусорный контейнер
согласно действующему законодательству.
ВЛАЖНОЕ ВСАСЫВАНИЕ (РИС. 1, 7)
ВНИМАНИЕ: НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ
электроинструменты
к встроенной розетке (m) при
использовании пылесоса в режиме
влажного всасывания.
ВНИМАНИЕ: При использовании
пылесоса в режиме влажного
всасывания подключайте пылесос
к розетке, оборудованной
устройством защитного
отключения (УЗО).
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Если из пылесоса
выделяется пена или вода,
немедленно его выключите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Регулярно
прочищайте ограничительное
устройство уровня воды
и осматривайте его на наличие
следов повреждения.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ
ИЗВЛЕКАЙТЕ шаровой поплавок
(у) – это может привести
к повреждению пылесоса. Поплавок
предотвращает попадание воды
в двигатель.
Перед использованием пылесоса в режиме
влажного всасывания:
•
Убедитесь, что ёмкость пылесборника
пуста и не содержит пыли.
•
Извлеките фильтры (i).
•
Подключите пылесос к розетке
с устройством защитного отключения
(УЗО).
ВНИМАНИЕ: Не используйте
пылесос в данном режиме для
уборки пыли Класса L или М.
ОПОРОЖНЕНИЕ ЁМКОСТИ ПЫЛЕСБОРНИКА
(РИС. 1, 7)
Шаровой поплавок (у) блокирует поступление
воздуха в двигатель при переполненной
ёмкости пылесборника. В этом случае, сразу
же изменится звук работающего двигателя. При
издании двигателем высокого звука и остановке
потока воздуха/жидкости опорожните ёмкость
пылесборника.
1. Выключите пылесос и извлеките вилку
кабеля из электрической розетки.
2. Откройте затворы (d) ёмкости
пылесборника и снимите всасывающую
часть пылесоса (с).
3. Опорожните содержимое ёмкости
пылесборника (f) в соответствующий
мусорный контейнер или канализационное
отверстие.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В РЕЖИМ СУХОГО
ВСАСЫВАНИЯ (РИС. 1)
1. Опорожните ёмкость пылесборника, следуя
инструкциям в разделе «Опорожнение
ёмкости пылесборника».
2. Оставьте ёмкость пылесборника
в перевернутом положении до полного
высыхания. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ мокрую или
22
влажную ёмкость пылесборника для работ
в режиме сухого всасывания.
3. Оставьте всасывающую часть пылесоса
(с) на ровной поверхности до полного
высыхания.
4. Когда всасывающая часть полностью
высохнет, установите на место фильтры.
См. раздел «Техническое обслуживание»,
подраздел «Фильтры».
5. Когда ёмкость пылесборника полностью
высохнет, установите на ней всасывающую
часть пылесоса (с) и зафиксируйте, закрыв
затворы (d).
ВЫДВИЖНАЯ РУКОЯТКА (РИС. 1, 8)
Чтобы вдвинуть или выдвинуть рукоятку (r),
нажмите на отпирающую кнопку (q).
Выключение/
Транспортировка (Рис. 1, 11)
1. Установите пусковой выключатель (о)
в положение «ВЫКЛ».
2. Отключите прибор от электросети.
3. Только модели класса М: Закройте
отверстие для крепления шланга (j)
заглушкой (s).
4. Храните электрокабель (b), как показано на
рисунке.
5. При перевозке на транспортных средствах,
закрепляйте прибор.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш прибор DEWALT рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надежность прибора увеличивается
при правильном уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите прибор
и отсоедините его от
источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск прибора может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: При проведении
технического обслуживания
прибор должен разбираться,
РУССКИЙ ЯЗЫК
чиститься и ремонтироваться
по мере разумного обоснования
и практической необходимости,
без подвергания риску
обслуживающего персонала
и посторонних лиц. Требуемые
меры предосторожности
включают в себя санобработку
перед разборкой прибора,
наличие вентиляции с выбросом
после фильтрации в месте
разборки прибора, уборка в зоне
обслуживания и использование
соответствующих средств
индивидуальной защиты.
• Производитель или специально
обученный персонал должен,
по меньшей мере, раз в год
проводить технический осмотр
прибора, включающий в себя,
например, осмотр фильтров на
наличие повреждений, проверку
воздухонепроницаемости прибора
и контроль функционирования
механизма управления прибора.
• При проведении технического
обслуживания или ремонта,
все загрязненные предметы,
не подвергающиеся
удовлетворительной чистке,
должны быть утилизированы;
такие предметы должны быть
утилизированы в непроницаемых
мешках в соответствии с любым
действующим положением по
утилизации подобных отходов.
• Внешние корпусы приборов
модели класса M должны быть
подвергнуты дезинфекции
методом вакуумной очистки
и вытерты дочиста или
обработаны герметиком, прежде
чем они будут выведены из
опасной зоны. При выведении
прибора из опасной зоны все его
части должны рассматриваться
как загрязненные с принятием
соответствующих мер
для предотвращения
распространения пыли.
• При возвращении отработанного
воздуха внутри помещения
необходимо обеспечить в данном
помещении достаточную
скорость воздухообмена L.
(ПРИМЕЧАНИЕ: Ссылка на
государственные нормативы
является обязательной.)
Фильтры (Рис. 1, 9, 10)
УХОД ЗА ФИЛЬТРАМИ
С данным пылесосом поставляются фильтры
длительного использования. Для наиболее
эффективного снижения к минимуму
распространения пыли фильтры ДОЛЖНЫ
БЫТЬ в хорошем состоянии и правильно
установлены.
ВНИМАНИЕ: При извлечении/
замене фильтров используйте
соответствующие средства
индивидуальной защиты, такие как
респиратор и перчатки.
Извлечение фильтров
1. Установите пусковой выключатель (о)
в положение «ВЫКЛ» (О) и извлеките вилку
кабеля из розетки электросети.
2. Откройте затворы (d) ёмкости
пылесборника и снимите всасывающую
часть пылесоса (с). Поместите
всасывающую часть пылесоса
в перевернутом положении на ровную
поверхность.
3. Ухватите каждый фильтр (i) за пластиковую
торцевую крышку, как показано на рисунке,
поверните фильтр против часовой стрелки
и осторожно извлеките из всасывающей
части, следя за тем, чтобы мусор не упал
в монтажное отверстие.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы
не повредить поверхность фильтра.
4. Если нижняя сторона всасывающей части
пылесоса (с) нуждается в чистке, протрите
ее тканью, смоченной в воде со слабым
мыльным раствором, и оставьте до полного
высыхания. Утилизируйте протирочную
ткань в соответствующий мусорный
контейнер.
5. Осмотрите фильтры на предмет выявления
признаков износа, разрывов и других
повреждений.
ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии малейшего
сомнения в удовлетворительном
состоянии фильтров, фильтры ДОЛЖНЫ
БЫТЬ заменены. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
поврежденные фильтры.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте для чистки
фильтров сжатый воздух
или щетку – это может
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
повредить мембрану фильтра,
что приведет к пропусканию
фильтром собранной пыли. При
необходимости чистки, осторожно
постучите фильтром о твердую
поверхность или сполосните
фильтр водой комнатной
температуры и оставьте его
до полного высыхания. Обычно,
чистка фильтров не требуется,
даже если они полностью покрыты
пылью. Система автоматической
очистки фильтров будет
продолжать работать
и поддерживать максимальную
производительность прибора. При
наличии видимого повреждения
мембраны фильтра, замените
фильтр. Обычно, срок службы
фильтров составляет от 6 до
12 месяцев, в зависимости от
интенсивности использования
и правильного ухода.
Установка фильтров
1. Проверьте, что уплотнитель фильтра (аа)
установлен на месте и зафиксирован.
2. Совместите резьбу фильтра (z) c резьбой
всасывающей части пылесоса и,
прикладывая небольшое усилие, заверните
фильтр по часовой стрелке до полной
затяжки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы
не повредить поверхность фильтра.
3. Установите всасывающую часть
пылесоса (е) на ёмкость пылесборника
и зафиксируйте ее, закрыв затворы (d).
Смазка
Ваш прибор не требует дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
прибора. Эти химикаты могут
ухудшить свойства материалов,
примененных в данных деталях.
24
Не допускайте попадания какойлибо жидкости внутрь прибора; ни
в коем случае не погружайте какуюлибо часть прибора в жидкость.
1. Очистите внешний корпус пылесоса
сжатым воздухом. При необходимости
дополнительной чистки используйте ткань,
смоченную в воде с мягким мылом.
2. После использования утилизируйте
протирочную ткань в соответствующий
мусорный контейнер.
Хранение (Рис. 11)
1. Опорожните ёмкость пылесборника.
См. раздел «Эксплуатация», подраздел
«Опорожнение ёмкости пылесборника».
2. Очистите пылесос снаружи и внутри. См.
раздел «Чистка».
3. Очистите или замените фильтры. См.
раздел «Фильтры».
4. Храните всасывающий шланг
и электрокабель, как показано на рисунке.
Поместите прибор в сухое помещение
и защитите его от несанкционированного
использования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Закройте отверстие для
крепления шланга (j) заглушкой (s), чтобы
при отсоединении всасывающего шланга
мусор оставался в ёмкости пылесборника.
Также Вы можете соединить концы шланга
и закрепить их при помощи поворотного
замка.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
DWV9310-XJ Фильтр
DWV9315-XJ Ударопрочный шланг
DWV9316-XJ Антистатический шланг
DWV9401-XJ Бумажный пылесборный мешок
DWV9400-XJ Пластиковый мешок
DWV9402-XJ Тканый пылесборный мешок
Система AirLock DEWALT
DWV9000
Соединитель с поворотным
замком
DWV9110
29-35 мм Конусный резиновый
переходник
DWV9120
35-38 мм Ступенчатый
резиновый переходник
DWV9130
Переходник с внешним
диаметром 35 мм
DWV9150
Угловой переходник с внешним
диаметром 35 мм
КРЕПЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ НА ШЛАНГЕ
(РИС. 1)
Электрокабель (b) закрепляется на
всасывающем шланге (g) при помощи
специального зажима D279058CL (можно
приобрести у ближайшего продавца DEWALT).
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Возможные неисправности
и способы их устранения
ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ
Двигатель Проверьте состояние
не работает электрокабеля, вилки и розетки.
Убедитесь, что пусковой
выключатель установлен
в положение «ВКЛ.» ( ).
Сила
Очистите от засорений
всасывания всасывающую насадку,
ослабевает всасывающую трубу,
всасывающий шланг или
фильтры.
Замените бумажный или тканый
мешок.
Проверьте правильность
установки фильтров.
Очистите или замените фильтры.
Опорожните ёмкость
пылесборника. См. раздел
«Эксплуатация», подраздел
«Опорожнение ёмкости
пылесборника».
ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ
Пылесос
Сработала система защиты от
отключился тепловой перегрузки:
1. Выключите пылесос
и отсоедините его от
источника питания.
2. При необходимости
опорожните ёмкость
пылесборника.
3. Дождитесь полного
охлаждения пылесоса.
4. Вставьте вилку
электрокабеля
в соответствующую розетку
и установите пусковой
выключатель в положение
«ВКЛ.» ( ) для пробного
включения. Если пылесос
не включается, обратитесь
к Вашему продавцу,
в один из авторизованных
сервисных центров DEWALT,
список которых приведен
в каталоге продукции
DEWALT, или в ближайший
сервисный центр DEWALT по
адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации.
При
Проверьте правильность
всасывании установки фильтров.
пыль
Убедитесь, что фильтры не
выходит
повреждены; при необходимости
наружу
замените.
Проверьте, что уплотнители
фильтров установлены на месте
и зафиксированы.
Не работа- Прислушайтесь к пощелкиванию
ет система электромагнитов, чтобы
убедиться, что механизм очистки
автоматической
фильтров работает.
очистки
фильтров
ЭлектроУбедитесь, что пусковой
инструмент выключатель установлен
не включа- в положение «АКТИВАЦИЯ»
ется.
(
).
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00223532 - 17-01-2013
26
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
28
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
29
30
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising