DCN690 | DeWalt DCN690 CORDLESS NAILER instruction manual

359202-85 BG
Превод на оригиналните инструкции
DCN690
Фигура 1
c
d
f
m
i
g
h
c
d
f
b
e
a
k
l
j
2
Фигура 2
l
n
Фигура 2a
o
q
Фигура 3
f
b
g
3
Фигура 4
Фигура 5
d
h
Фигура 6
Фигура 7
j
p
4
18V XR LI-ION АКУМУЛАТОРЕН ПИСТОЛЕТ
ЗА ПИРОНИ DCN690
Честито!
за различни приложения с различни
аксесоари или има лоша поддръжка,
излъчваните вибрации може да се
различават. Това може значително
да увеличи нивото на излъчване
през цялостния период на работа.
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продукти и иновации прави
DEWALT един от най-надеждните партньори
за потребителите на професионални
електроинструменти.
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил
включен, но без да извършва
работа. Това може значително
да намали нивото на излъчване
в рамките на целия период на
работа.
Технически данни
Волтаж
Тип
Режим на задействане
VDC
Ъгъл на касетата
Скрепителни елементи
дължина
диаметър на тялото
ъгъл
форма на главата
съпоставителен тип
Тегло (без батерийния пакет)
Задвижваща енергия
LPA
KPA
LWA
KWA
(звуково налягане)
(звуково налягане
колебание)
(звуково налягане)
(звукова мощност
колебание)
мм
мм
DCN690
18
1
Последователен/
Ударен
33°
кг
J
50–90
2,8–3,3
30–34°
скосена или кръгла
хартия
3,53
105
dB(A)
84
dB(A)
dB(A)
3
95
dB(A)
3
Обща сума на вибрациите (сума на векторите в трите
посоки), утвърдени според EN 60745:
Стойности на излъчваните вибрации ah
ah =
м/с²
Колебание K =
м/с²
3,8
1,5
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадени в този документ, са измерени
в съответствие със стандартизираните тестове,
даден в EN 60745 и може да бъде използвана
за сравнение на един инструмент с друг.
Тези данни могат да бъдат използвани за
предварителна оценка на излагането.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации
представляват основните
приложения на инструмента. Все
пак, ако инструмента се използва
Идентифицирайте
допълнителните мерки за
сигурност, за да се защити
оператора от ефектите на
вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
Батериен пакет
Вид на батериите
Волтаж
VDC
Обхват
Ah
Тегло
кг
Зарядно устройство
Волтаж на
електрическото
захранване
VAC
Тип батерия
Приблизително мин
зареждане време
Тегло
кг
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB105
30
(1,5 Ah
пакети)
230 V
Li-Ion
55
(3,0 Ah
пакети)
0,49
70
(4,0 Ah
пакети)
Предпазители
Eвропа
230 V инструменти
10 Ампера, електрическа мрежа
Великобритания и Ирландия
230 V инструменти
13 Ампера, в контактите
5
Дефиниции: Насоки за
безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на трудност за всяка сигнална дума. Моля, прочетете
ръководството и внимавайте за тези символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва
потенциално опасна ситуация,
която ако не се избегне, би могла
да доведе до смърт или сериозни
наранявания.
ВАЖНО: Показва потенциално
опасна ситуация, която ако не се
избегне, може да доведе до малки
или до средни наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания но която, ако не
се избегне може да доведе до
имуществени щети.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
DCN690
DEWALT декларира, че продуктите, описани
под Tехнически данни са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-16.
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
повече информация, моля, свържете с DEWALT
на следния адрес или се обърнете към задната
страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация
от името на DEWALT.
6
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Германия
31.10.2012
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Общи предупреждения
за безопасна работа
с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции за
безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Не използвайте
електроинструменти в експлозивна
среда, като например наличието
на запалителни течности, газове
или прах. Електроинструментите
произвеждат искри, които могат да
възпламенят праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмент. Отвличане
на вниманието може да ви накара да
изгубите контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за
използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте
адаптери за щепсела със заземени
б)
в)
г)
д)
е)
електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
Избягвайте контакт на тялото
със заземени повърхности, като
например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов
удар, ако тялото ви е заземено.
Не излагайте
електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на
вода в електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло,
остри ръбове или движещи се части.
Повредените или оплетени кабели
увеличават риска от токов удар.
Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
Ако не можете да избегнете
работата с електроинструмент
на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата
защита (ДТЗ), което на английски
е Residual Current Device (RCD).
Използването на ДТЗ намалява риска
от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитни средства като
дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита
на слуха, използвани при подходящи
условия, ще намали трудовите
злополуки.
в) Предотвратяване на случайно
задействане. Преди да вземете
или носите инструмента
и преди да го свържете към
източника на захранване и/или
към батерийното устройство
се уверете, че превключвача е на
позиция "изключен". Носенето на
електроинструмент с пръста на
превключвача или стартирането
на електроинструменти, когато
превключвача е на позиция "включен",
може да доведе до трудова злополука.
г) Махнете всички регулиращи
или гаечни ключове преди да
включите електроинструмента.
Прикрепени към въртящи се части
на електроинструмента гаечни или
регулиращи ключове могат да доведат
до наранявания.
д) Не се протягайте прекалено.
Стойте стабилно на краката
си през цялото време. Това
позволява по-добър контрол над
електроинструмента в непредвидими
ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга
коса могат да бъдат захванати
в движещите се части.
ж) Ако са предоставени устройства
за свързване на изпусканите
прашинки или приспособления за
събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали
опасностите свързани с праха.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте не по предназначение
електроинструментите. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
б) Не използвайте
електроинструмента,
ако превключвача не го
включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвателя
е опасен и трябва да се поправи.
в) Изключете щепсела от
захранването и/или батерийния
комплект на електроинструмента
7
преди извършването на каквото и да
е регулиране, смяна на аксесоари
или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега
на деца и не позволявайте на
незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други
хора да работят с него.
Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д) Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните
звена, за счупване на части и всички
други условия, които могат да
повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете
преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са
причинени от лошо поддържани
електроинструменти.
е) Поддържайте режещите
инструменти винаги добре заточени
и чисти. Правилно поддържаните
режещи инструменти с остри
остриета по-трудно могат да се
огънат и по-лесно се контролират.
ж) Използвайте
електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването
на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА АКУМУЛАТОРЕН
ИНСТРУМЕНТ
a) Презареждайте само със зарядно,
определено от производителя.
Зарядно, което е подходящо за един
тип батерии може да създаде риск от
пожар, когато се използват с друг тип
батерии.
б) Използвайте електроинструмента
само с определените за него
батерии. Употребата на всякакви
8
в)
г)
други акумулаторни батерии може да
създаде риск от нараняване или пожар.
Когато батерията не е в употреба,
съхранявайте я далече от други
метални предмети като кламери,
монети, ключове, пирони, винтове
или други дребни метални
предмети, които могат да направят
връзка от един терминал до друг.
Последствията от късото съединение
могат да бъдат изгаряния или пожар.
При извънредни обстоятелства от
батериата може да изтече течност;
избягвайте контакт. Ако случайно
се появи контакт, облейте с вода.
Ако докоснете очите си с течност,
потърсете допълнителна
медицинска помощ. Изтеклата от
батерията течност може да причини
дразнене и изгаряния.
6) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на
уреда.
Инструкции за безопасност
за акумулаторните пистолети
за пирони
• Винаги имайте предвид, че
инструментът съдържа крепежни
елементи. Небрежното боравене
с пистолета за пирони може да доведе до
неочаквано изстрелване на скрепителни
елементи и телесна повреда.
• Не сочете инструмента към себе
си или към някой друг. Неочаквано
задействане ще изхвърли скрепителният
елемент и това може причини
наранявания.
• Не задействайте инструмента,
освен ако не е поставен здраво
към обработвания детайл. Ако
инструментът не е в контакт
с обработвания детайл, скрепителният
елемент може да се отклони далече от
целта.
• Изключете инструментът от
електрическата мрежа, когато
скрепителният елемент се задръсти
в инструмента. При отстраняване
на заседналият скрепителен елемент,
пистолетът за пирони може случайно
да се активира, ако е включен към
електрическата мрежа.
• Не използвайте този пистолет за
пирони за закрепване на електрически
кабели. Той не е предназначен за монтаж
на електрически кабели и може да повреди
изолацията на електрическите кабели,
като по този начин може да предизвика
токов удар или опасност от пожар.
• Винаги носете предпазни очила.
• Винаги носете защита за ушите.
• Използвайте само скрепителни елементи
от типа, указан в ръководството.
– Наранявания, причинени от неправилно
боравене с инструмента.
– Загуба на контрол, поради недостатъчно
здраво захващане на инструмента.
– Mускулно напрежение на ръцете
и китките, особено при работа на
височина над главата. Винаги си правете
редовни почивки, когато работите дълги
периоди от време.
Въпреки прилагането на съответните правила
за безопасност и използването на уреди за
безопасност, някои допълнителни рискове не
могат да бъдат избегнати. Това са:
– Увреждане на слуха.
• Не използвайте стойки за монтиране на
инструмента към опора.
– Риск от лично нараняване поради летящи
частици.
• Не разглобявайте и не блокирайте
части на носещия скрепителните
елементи инструмент, като контактния
изключвател.
– Риск от лично нараняване поради
продължителна употреба.
• Преди всяка работа, проверявайте дали
механизма за задействане и безопасност
функционира правилно и че всички гайки
и болтове са стегнати.
• Винаги проверявайте местните
разпоредби относно работното място.
Възможно е да има местни наредби,
приложими на работното място, които
забраняват използването на ударния
режим при някои приложения.
• Не използвайте инструмента като чук.
• Никога не задействайте носещият
инструмент на скрепителните елементи
в свободно пространство.
– Загуба на контрол, причинен от отката.
– Риск от нараняване, причинен от
защипване, остри ръбове и неподходящ
детайл за обработване.
– Риск от наранявания, причинени от остри
ръбове при смяна на пирони или вкарване
на пиронени пръчки.
Маркировка върху
инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
• В работната зона, носете инструмента
до работното място, като използвате
само една дръжка и никога със
задействано пусково устройство.
• Запознайте се с условията в работната
зона. Скрепителните елементи могат
да пробият тънки елементи или да се
изплъзнат от ъглите и ръбовете на
обработвания детайл и по този начин да
поставят хората в риск.
• Не изстрелвайте скрепителните
елементи в близост до ръба на детайла.
• Не изстрелвайте скрепителни елементи
върху други такива.
Допълнителни рискове
Следните рискове са присъщи при
използването на тези машини:
Носете защита за ушите.
Носете защита за очите.
Дължина на пироните.
50-90mm
Дебелина на пироните.
2.8–3.3 mm
Капацитет на натоварване.
55
30 - 34˚
Подходящ ъгъл за комплектуване на
пирони.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА
Кода с датата, който също така включва
годината на производство, е отпечатан
9
в повърхността на корпуса, която оформя
окачващото свързване между инструмента
и батерията.
Пример:
2012 XX XX
Година на производство
Важни инструкции за
безопасност за всички
батерийни зарядни
устройства
СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ: Това
ръководство съдържа важни инструкции за
безопасност за зарядно устройство DCB105.
• Преди да използвате зарядното
устройство, прочетете всички
инструкции и предупредителните
означения на зарядното устройство,
батерийния пакет и продукта, като
използвате батерийния пакет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
удар. Не допускайте навлизането
на течност в зарядното
устройство. Може да доведе до
токов удар.
ВНИМАНИЕ: Опасност от
изгаряне. За да намалите риска
от нараняване, зареждайте само
презареждащи батерии DEWALT
. Други видове батерии може да
се прегреят и да избухнат, и да
причинят телесни повреди и щети.
ВАЖНО: Децата трябва да се
наблюдават постоянно, за да не си
играят с уреда.
ЗАБЕЛЕЖКА: При определени
условия, и когато зарядното
устройство е свързано към
източника на мощност,
изложените зарядни контакти
в зарядното устройство може
да получат късо съединение от
чужд материал. Чужди проводни
материали като например
стоманена вълна, алуминиево
фолио или натрупване на метални
частици, както и други подобни
трябва да се държат далече
от кухините на зарядното
устройство. Винаги изключвайте
зарядното устройство от
електрическата мрежа, когато
в кухините няма батерии за
зареждане. Изключете зарядното
10
устройство преди да бъде
почистено.
• НЕ се опитвайте да зареждате
батерийния пакет с други зарядни
устройства, освен с указаните в това
ръководство. Зарядното устройство
и батерийния пакет са създадени
специално съвместими едно с друго.
• Тези зарядни устройства не са
предназначени за друго, освен за
зареждане на презареждащите се
батерии на DEWALT. Всяка друга
употреба може да доведе до риск от
пожар, късо съединение или токов удар.
• Не излагайте зарядното устройство
на дъжд и сняг.
• Издърпвайте щепсела, а не кабела,
когато изключвате зарядното
устройство. Това ще намали риска от
повреда в щепсела или кабела.
• Внимавайте кабела да не бъде на
място, където може да е настъпан, да
се спъват в него или да бъде повреден.
• Не използвайте удължителен
кабел, освен ако не е абсолютно
задължително. Използването на
неподходящ удължителен кабел може да
доведе до риск от пожар, токов удар или
късо съединение.
• При работа на открито със зарядното
устройство, винаги осигурявайте сухо
място и използвайте удължителен
кабел, подходящ за употреба на
открито. Използването на кабел,
подходящ за употреба на открито,
намалява риска от токов удар.
• Не блокирайте вентилационните
отвори на зарядното устройство.
Вентилационните отвори са
разположени в горната част
и отстрани на зарядното устройство.
Поставете зарядното устройство далече
от нагорещени уреди.
• Не работете със зарядното
устройство, ако кабела и щепсела му
са повредени — веднага ги заменете.
• Не работете със зарядното
устройство, ако е получило остър
удар, е било изпуснато или повредено
по някакъв начин. Занесете го
в упълномощен сервизен център.
• Не разглобявайте зарядното
устройство; когато се изисква
сервизиране или поправка, занесете
го в упълномощен сервизен център.
Неправилното сглобяване може да доведе
до токов удар, късо съединение или пожар.
• В случай на повреден захранващ кабел,
същият трябва да бъде заменен веднага
от производителя, неговия сервизен
агент или подобно квалифицирано лице,
за да се предотврати всякаква опасност.
• Преди почистване, изключете зарядното устройство от захранването.
Това ще намали риска от токов удар.
Свалянето на батерийния пакет няма да
намали този риск.
• НИКОГА не се опитвайте да свържете
две зарядни устройства заедно.
• Зарядното устройство е създадено
да работи на стандартна битова
електрическа 230 V мощност. Не се
опитвайте да го използвате при
други волтажи. Това не се отнася до
зарядните устройства за употреба
в превозни средства.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Зарядни устройства
Зарядното устройство DCB105 приема 10,8 V,
14,4 V и 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 и DCB182)
батерийни пакети.
Това зарядно устройство не изискват
регулиране и е създадене да е възможно найлесне за употреба.
Процедура за зареждане
(фиг. 2)
1. Включете зарядното устройство в подходящ
230 V контакт, преди да вкарате батерийния
пакет.
2. Вкарайте батерийният пакет (l) в зарядното
устройство, уверете се, че пакета
е напълно легнал в зарядното устройство.
Червената светлина (зареждане) ще
присветва продължително, за да покаже, че
зареждането е започнало.
3. Завършването на зареждането ще бъде
отбелязано с непрекъснато светена на
червената светлинка. Пакетът е напълно
зареден и може да се използва или да се
остави в зарядното устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да подсигурите максимална
работа и живот на Li-Ion батерии, заредете
напълно батерийният пакет преди първа
употреба.
Процес на зареждане
Вижте таблицата по-долу за справка относно
състоянието на зарядност на батерийния пакет.
Състояние на зарядност
зареждане
––
напълно заредени
–––––––––––––––––
––
––
––
горещ/студен пакет
закъснение
x
–– • –– • –– •
–– •
проблемен пакет или
зарядно устройство
••••••••••••
проблем в електричната
мрежа
•• •• •• •• •• ••
Това зарядно устройство няма да зарежда
погрешен батериен пакет. Зарядното устройство
ще покаже, че батериите са дефекни, като няма
да светне или като покаже знака за проблем
в пакета или мигащият индикатор на зарядното.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това може и да означава
проблем със зарядното устройство.
Ако зарядното устройство показва проблем,
занесете зарядното устройство заедно
с батерийният пакет, за да бъдат тествани
в упълномощен сервизен център.
Горещ/студен пакет
закъснение
Когато зарядното устройство засече батерия,
която е прекалено гореща или прекалено
студена, автоматично започва режим горещ/
студен пакет закъснение, като прекъсва
зареждането докато батерията не достигне
подходяща температура. Зарядното устройство
тогава автоматично се превключва към режим
на зареждане. Тази характеристика осигурява
максимален живот на батерията.
XR Li-Ion инструменти са направени със
система за електронна защита, която да
защитава батерията срещу пренатоварване,
пренагряване или дълбоко изпразване.
Инструментът автоматично ще се изключи, ако
се включи системата за електронна защита.
Ако това се случи, поставете Li-Ion батерия
на зарядното устройство до пълното му
зареждане.
Студеният батериен пакет се зарежда за около
половината от темпото на топъл батериен
пакет. Батерийният пакет се зарежда с това
бавно темпо през целия цикъл на зареждане
и няма да се промени в максимално темпо,
дори ако батерията се затопли.
11
Важни инструкции за
безопасност за всички
батерийни пакети
Когато поръчвате батериен пакет за смяна, не
забравяйте да включите каталожния номер
и волтажа.
Батерията не е напълно заредена от
картонената опаковка. Преди използването
на батерийният пакет и зарядното устройство,
прочетете инструкциите за безопасност
по-долу и след това следвайте процедурите за
зареждане.
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИТЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не зареждайте или не използвайте
батерийният пакет в експлозивна
атмосфера, като например
в присъствието на запалителни
течности, газове или прах.
Поставянето или изваждането на
батерийния пакет от зарядното
устройство може да възпламени
прахообразни материали или пари.
• Никога не насилвайте батериен
пакет в зарядното устройство. Не
изменяйте батерийният пакет по
никакъв начин, за да го напъхате
в несъвместимо зарядно устройство,
понеже може да се повреди и да
причини сериозни наранявания.
• Зареждайте батерийните пакети само
в определените зарядни устройства на
DEWALT.
• НЕ разплисквайте и не обливайте с вода
или с други течности.
• Не съхранявайте и не използвайте
инструмента и батерийния пакет
на места, където температурата
може да достигне или надхвърли 40 °C
(105 °F) (като например външни навеси
или метални сгради през лятото).
• За най-добри резултати се уверете, че
батерийния пакет е напълно зареден
преди употреба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога и по
никаква причина не се опитвайте
да отворите батериен пакет.
Ако корпуса на батерийния пакет
е спукан или повреден, не го
вкарвайте зарядното устройство.
Не чупете, не изпускайте и не
повреждайте батерийния пакет.
Не използвайте батериен пакет
или зарядно устройство, което
12
е било ударено рязко, изпуснато,
прегазено или повредено по
някакъв начин (като прободено
с пирон, ударено с чук, настъпано).
Може да се стигне до токов удар.
Повредените батерийни пакети
трябва да бъдат върнати на
сервизния център за рециклиране.
ВНИМАНИЕ: Когато не го
използвате, поставете
инструмента на едната му
страна на стабилна повърхност,
където няма да представлява
опасност от препъване
и падане. Някои инструменти
с големи батерийни пакети могат
да стоят изправени на батерийния
пакет, но могат да бъдат лесно
съборени.
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ЛИТИЕВО-ЙОННА (Li-Ion)
• Не изгаряйте батерийния пакет дори
да е сериозно повреден или напълно
изхабен. Батерийния пакет може да
експлоадира в огъня. При изгарянето
на литиево-йонен батериен пакет
се образуват токсични изпарения
и материали.
• Ако батерийното съдържание влезе
в контакт с кожата, веднага я измийте
с мек сапун и вода. Ако в окото влезе
батерийна течност, изплакнете с вода
на отворено око за 15 минути или докато
не премине дразненето. Ако е необходима
медицинска помощ, батерийния
електролит е съставен от смесица от
течни органични карбонати и литиеви
соли.
• Съдържанието от отворени
батерийни клетки може да причини
дразнене в дихателната система.
Необходим е свеж въздух. Ако
симптомите продължават, потърсете
медицинска помощ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
изгаряне. Батерийната течност
може да е запалителна, ако
е изложена на искра.
Батериен пакет
ВИД НА БАТЕРИИТЕ
DCN690 работи на 18 волтови батерийни
пакети.
Можете да използвате батерийни пакети
DCB180, DCB181 и DCB182. Вижте раздела
Tехнически данни за повече информация.
Не излагайте на вода.
Препоръки за съхранение
Веднага сменяйте повредените
кабели.
1. Най-доброто място за съхранение е това,
което е хладно и сухо, далече от директна
слънчева светлина и прекалена горещина
или студ. За оптимална работа и живот,
когато не са в употреба, съхранявайте
батерийните пакети при стайна
температура.
2. За дълго съхранение, препоръчително
е да съхранявате напълно зареденият
батериен пакет на хладно, сухо място
извън зарядното устройство, за оптимални
резултати.
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети не трябва
да се съхраняват напълно изпразнени.
Батерийният пакет трябва да се презареди
преди употреба.
Етикети на зарядното устройство и батерийния пакет
В допълнение към пиктограмите, използвани
в това ръководство, етикетите на зарядното
устройство и батерийния пакет показват
следните пиктограми:
Зареждайте само между -5 °C и 50 °C.
Изхвърлете батерията с дължимата
грижа за околната среда.
Не изгаряйте батерийният пакет.
Зарежда Li-Ion батерийни пакети.
Вижте Teхническите данни за
времето за зареждане.
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Пистолет за пирони
1 Зарядно устройство (само за M2 модели)
2 Батерийни пакети (само за M2 модели)
1 Защитно капаче
1 Кутия (само за M2 модели)
1 Ръководство с инструкции
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Зареждане.
Напълно заредени.
Горещ/студен пакет закъснение.
x
Проблем в пакета или зарядното
устройство.
Проблем в захранването.
Не докосвайте с проводими предмети.
Не зареждайте повредени батерийни
пакети.
Използвайте само с батерийни пакети
DEWALT. Другите могат да избухнат,
причинявайки наранявания и повреди.
1 Подробен чертеж на съставните части
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети, зарядните
устройства и кутиите не са включени
с N-моделите.
• Проверете за евентуална повреда
на инструмента, частите или
аксесоарите, появила се в резултат от
транспортирането.
• Вземете си време да прочетете подробно
това ръководство преди да работите
преди работа.
Описание (фиг. 1, 2)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
а. Пусков превключвател
b. Блокировка за безопасност на пусковия
превключвател
c. Контактов изключвател
d. Колело за регулиране на дълбочината
13
e. Индикаторна лампа за изтощена батерия
и задръстване/засядане
f. Лост за освобождаване на засядането
g. Касета
h. Резе на бутача
i. Превключвател на селектора на режим
j. Въртяща се кука за греда/колан
k. Вграден шестнадесетичен ключ
l. Батериен пакет
m. Защитно капаче
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Акумулаторният пистолет за пирони DCN690
е създаден за забиване на пирони в елементи
от дървен материал.
НЕизползвайте при мокри условия или
в присъствието на запалителни течности
и газове.
Тези акумулаторни пистолети за пирони са
професионални електроинструменти.
НЕ допускайте деца в близост до инструмента.
Необходим е надзор, когато този инструмент се
използва от неопитен оператор.
• Tози продукт не е предназначен за
употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни или
умственаи въэможности, или с липса на
знания, освен ако не са под наблюдение
или не са били инструктирани относно
употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. Никога
не оставяйте сами деца с този продукт.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
напрежението на батерията отговаря на
напрежението на табелката. Също така се
уверете, че напрежението на зарядното
устройство съответства на това на
електрическата мрежа.
Вашето зарядно устройство
на DEWALT е двойно изолиран
в съответствие с EN 60335;
следователно не се изисква
заземителна жица.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от специално подготвен кабел, който
можете да намерите в сервизите на DEWALT.
14
Замяна на щепсела (само за
Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Безопасно изхвърляне на стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в новия щепсел.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да
се прави свързване към заземения
терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 3 A.
Използване на удължителен
кабел
Можете да използвате удължителен
кабел само, ако е абсолютно необходимо.
Използвайте одобрен удължителен кабел,
подходящ за входящо захранване на вашето
зарядно устройство (виж глава Teхнически
данни). Минималният размер на проводника
е1 мм2; максималната дължина е 30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
СГЛОБЯВАНЕ
И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди
да сглобявате и регулирате,
винаги сваляйте батерийния
комплект. Винаги заключвайте
инструмента преди поставяне
и сваляне на батерийния пакет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
само DEWALT батерийни пакети
и зарядни устройства.
Поставяне и сваляне
на батерийния пакет от
инструмента (фиг. 2)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
лично нараняване, заключете
инструмента и свалете
батерийният пакет, преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че вашият батериен
пакет (l) е напълно зареден. Осигуреният
батериен пакет не винаги е напълно зареден.
ЗА ДА МОНТИРАТЕ БАТЕРИЙНИЯ КОМПЛЕКТ
В ДРЪЖКАТА НА ИНСТРУМЕНТА
1. Подравнете вдлъбнатината в дръжката на
инструмента с батерийния пакет (l).
2. Плъзнете батерийния комплект стабилно
в дръжката и изчакайте да чуете леко
щракване.
ЗА ДА СВАЛИТЕ БАТЕРИЙНИЯ ПАКЕТ ОТ
ИНСТРУМЕНТА
1. Натиснете бутона за освобождаване
на батерията (n) и силно издърпайте
батерийния пакет от дръжката на
инструмента.
2. Вкарайте батерийния пакет в зарядното
устройство, както е описано в раздела за
зареждане от това ръководство.
ИНДИКАТОРИ ЗА НИВОТО НА ЗАРЕДЕНОСТ
НА БАТЕРИЙНИТЕ ПАКЕТИ (ФИГ. 2, 2A)
Някои батерийни пакети на DEWALT включват
индикатори за нивото на зареденост на
батериите и се състоят от три зелени
светодиодни лампички, които отчитат
моментното ниво на зареденост на батериите.
За да задействате индикатора за зарядност,
натиснете и задръжте бутона към него (o). Ще
светне комбинация от три зелени светодиодни
светлини, за да покаже нивото на оставащата
зареденост. Когато нивото на заряд в батерията
е под използваемия лимит, индикатора за
горивото няма да светне и батерията ще трябва
да се презарежда.
ЗАБЕЛЕЖКА: Индикаторът на горивото
е само показател на нивото на зареденост
на батерийния пакет. Той не указва
функционалността на инструмента и е обект
на промяна, въз основа на продуктовите
компоненти, температурата и приложението за
крайния потребител.
ВНИМАНИЕ: Не съхранявайте
инструмента с батерийният
пакет в него. За да се предотврати увреждане на батерийния
пакет и да се осигури по-дългото
му използване, съхранявайте батерийният пакет извън инструмента
или зарядното устройство на
хладно и сухо място.
Въртяща се кука за греда/
колан (фиг. 6)
Куката за греда/колан (j) може лесно да се
постави от лявата или дясната страна на
инструмента за удобство както на левичари,
така и на десничари.
Ако не желаете да използвате куката, можете
да я завъртите напред или назад от основата
на дръжката.
Зареждане на инструмента
(фиг. 4)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
заключвайте инструмента
и изключвайте батерията преди да
зареждате скрепителни елементи
в инструмента.
1. Плъзнете пружинния избутващ механизъм
(h) към основата на касетата, за да я
заключите на място.
2. Изберете подходящ стик със сортирани
пирони. (Вижте главата Teхнически
данни.) DEWALT винаги препоръчва да се
използват закрепващите пирони на марката
DEWALT.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този инструмент не са
тествани аксесоари, различни от
тези на DEWALT, използването
на такива аксесоари с този
инструмент може да е опасно. За
да се намали риска от нараняване
DEWALT, с този продукт
е препоръчително използването на
препоръчани аксесоари.
3. Вкарайте стик със сортирани пирони
в процепа за зареждане отстрани на
касетата. Уверете се, че скрепителните
елементи са с върховете напред в канала
за пирони.
4. Затворете касетата, като освободите
ключалката на избутващият механизъм.
Внимателно оставете ключалката да
се плъзне напред и да захване лентата
с пирони.
Блокиране за стреляне без
пирони
Пистолетът за пирони е оборудван
с блокировка на стрелбата без пирони, което
ограничава задействането на инструмента,
когато касетата е почти празна. Когато
15
в касетата остават почти 7 до 9 пирона, се
задейства блокирането на стрелбата при почти
празна касета. Вижте главата Зареждане
на инструмента, за да заредите стика
с последователно подредените пирони.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се окаже силен натиск върху
инструмента, възможно е това да анулира
блокировката. Това предпазва инструмента от
потенциална повреда, ако бъде изпуснат.
Регулиране на дълбочината
на забиване (фиг. 5)
Дълбочината на забиване на пирона може да
се регулира с помощта на колело за регулиране
на дълбочината.
1. За да забиете пирона по-плитко, завъртете
колелото за регулиране на дълбочината (d)
наляво към иконката за плитък пирон.
2. За да забиете пирон по-дълбоко, завъртете
колелото за регулиране на дълбочината (d)
надясно към иконката за по-дълбок пирон.
Избор на режим (фиг. 1)
За да изберете последователно режим на
действие, плъзнете превключвателя за избор
на режим (i), за да се покаже една иконката
с единичен пирон ( ).
За да изберете ударен режим, плъзнете
превключвателя за избор на режим (i) докато
).
покаже иконката с три пирона (
ЗАБЕЛЕЖКА: Максималната пощност
за забиване на дълги пирони се постига
с последователен режим, затова ограничете
използването на ударния режим, когато
забивате по-дълги пирони.
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
спазвайте инструкциите за
безопасност и приложимите
разпоредби. Възможно е да има
местни наредби, приложими
на работното място, които
ограничават използването
на ударния режим за някои
приложения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате или сваляте/
16
поставяте представки или
аксесоари. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
Правилна позиция на ръцете
(фиг. 7)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, ВИНАГИ използвайте
подходяща позиция на ръцете,
както е показано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ дръжте
здраво в очакване на внезапна
реакция.
Правилната позиция на ръцете изисква едната
ръка да е на основната ръкохватка (р), както
е показано.
Подготовка инструмента
(фиг. 1)
1. Свалете батерийният пакет (l) от
инструмента и се уверете, че инструмента
е заключен.
2. Свалете всички пирони от касетата (g).
3. Проверете дали контактният прекъсвач (c)
може да се движи свободно.
4. Презаредете пироните в касетата.
5. Вкарайте батериен пакет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте инструментът, ако контактния прекъсвач или избутващото
устройство за пирони не може да
се движи свободно.
ЗАБЕЛЕЖКА: НИКОГА
не впръсквайте и не
полагайте смазочни
препарати или почистващи разтвори
в инструмента. Това
може сериозно да намали живота
и ефективността на инструмента.
Задействане на инструмента
(фиг. 1)
С инструмента може да се работи, като
се използват един от двата режима:
последователен и ударен.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН РЕЖИМ
Последователният режим на действие
се използва за периодично забиване на
пирони, когато се изисква много внимателно
и прецизно поставяне. Той, също така,
предлага максимален дебит на мощността за
изстрелване на най-дългите пирони.
1. Като използвате превключвателя за режими
(i), изберете режима за последователно
действие ( ).
2. Отпуснете пусковият превключвател за
безопасно заключване (b).
3. Натиснете контактният изключвател (c) към
работната повърхност.
4. Издърпайте пусковият превключвател (a) за
да задействате инструмента.
5. Освободете пусковият превключвател
и повдигнете пистолета за пирони от
работната повърхност.
6. Повторете стъпките от 3–5, за да
изстреляте следващият пирон.
РЕЖИМ УДАРНО ДЕЙСТВИЕ
Режимът на ударно действие се използва
за бързо забиване на пирони на плоска,
неподвижна повърхност и по принцип найефективен при забиване на къси пирони.
1. Използвайте превключвателя за избор на
режим (i) за да изберете режима за ударно
действие (
).
2. Освободете безопасното заключване на
пусковия превключвател (b).
3. За да забиете единичен пирон, работете
с инструмента, както е описано за
последователното действие:
a. Натиснете контактният изключвател (c)
към работната повърхност.
б. Издърпайте пусковият превключвател (a)
за задействане на инструмента. Всяко
издърпване на пусковият превключвател
с притиснат контактен изключвател към
работната повърхност ще изстрелва
един пирон.
4. За да изстреляте няколко пирона,
натиснете и задръжте пусковият
превключвател (a) и след това натиснете
контактния изключвател (c) последователно
към работната повърхност.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не дръжте
пусковият превключвател
натиснат, когато инструмента не
е в употреба. Пазете безопасното
заключване на пусковия
превключвател (b) в заключена
позиция, за да избегнете
инцидентно задействане, когато
инструмента не е в употреба.
5. Когато сменяте режимите от
последователен в ударен и обратно,
може да е необходимо да регулирате
дълбочината на забиване. Вижте главата
Регулиране на дълбочината на
забиване за инструкции.
Използване на заключването
на пусковия превключвател
(фиг. 3)
Всеки пистолет за пирони на DEWALT
е оборудван със заключване на пусковият
превключвател (b) който, ако е натиснат
надясно, както е показано на Фигура 3,
предотвратява изстрелване на пирони от
инструмента, като заключва превключвателя
предава мощност към мотора.
Когато заключването на пусковият
превключвател е натиснато наляво,
инструмента ще е в напълно работно
състояние. Заключването на пусковият
превключвател трябва винаги да е блокирано
(фиг. 3) когато се регулира нещо или когато
инструмента не се използва.
Защитно капаче (фиг. 1)
Когато използвате този инструмента на
материали, които не желаете да надраскате,
като например дървена облицовка, използвайте
пластмасовото защитно капаче (m) над
контактния изключвател (c).
Светодиоден индикатор
(фиг. 1)
Вашият пистолет за пирони е оборудван
с две светодиодни индикаторни лампички (e)
които се намират отзад на инструмента точно
под задния капак. Вижте, също така, главата
Ръководство за отстраняване на повреди
за повече инструкции.
СЛАБА БАТЕРИЯ
Сменете батерията със
зареден пакет.
ГОРЕЩ ПАКЕТ
Оставете батерията да
се охлади или я сменете
с охладен пакет.
17
УСЛОВИЯ НА
ЗАДРЪСТВАНЕ/
ЗАСЯДАНЕ
Завъртете лоста за
освобожаване от
засядане. Вижте главата
Освобождаване от
засядане.
ГОРЕЩ ИНСТРУМЕНТ
Оставете инструмента
да се охлади, преди
да продължите да го
използвате.
Освобождаване от засядане
(фиг. 1, 3)
Ако пистолета за пирони се използва при
по-груби приложения, където цялата налична
енергия в мотора се използва за изстрелване
на скрепителния елемент, инструмента може да
се засече. Острието на водача не е завършило
пълния си цикъл и индикатора за задръстване/
засядане (e) ще присветне. Завъртете
лоста за освобождаване от засядане (f) на
инструмента и механизма ще се освободи. Ако
острието на водача не се върне автоматично
в началната си позиция, преминете към главата
Освобождаване на заседнал пирон. Ако
уреда продължи да засяда, моля, прегледайте
избора на режим, материала и дължината на
скрепителния елемент, за да сте сигурни, че
приложението не е грубо.
Освобождаване на заседнал
пирон (фиг. 1, 3)
Ако се стигне до засядане на пирон в предното
отвърстие, светлинният индикатор за
задръстване/засядане (е) ще започне да мига.
1. Свалете батерийния пакет от инструмента
и задействайте безопасното заключване на
пусковия превключвател (b).
2. Плъзнете пружинния тласкач (h) към
основата на касетата, за да го заключите на
място и свалете лентата с пирони.
3. Като използвате предоставеният
шестнадесетичен инструмент (k),
разхлабете двата шестоъгълни болта (q)
в горната част на касетата.
4. Завъртете касетата (g) напред.
5. Свалете заседналият/изкривен пирон, като
използвате клещи при необходимост.
18
6. Ако ножа на водача е в долната позиция,
завъртете лоста за освобождаване от
задръстване (f) отгоре на пистолета за
пирони.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако острието на водача не
се пренастрои след завъртане на лоста за
освобождаване от задръстване, може да
се наложи ръчно да пренастроите острието
с дълга отверка.
7. Завъртете касетата назад на позиция
под носа на инструмента и затегнете
шестостенните болтове (q).
8. Вкарайте отново батерийният пакет.
ЗАБЕЛЕЖКА: Инструментът ще се
изключи и няма да се възстанови, докато
батерийният пакет не бъде свален
и сложен отново.
9. Вкарайте отново пироните в касетата
(вижте Зареждане на инструмента).
10. Освободете ключалката на буталото (h).
11. Освободете безопасното заключване на
пусковият превключвател (b) когато сте
готови да продължите със забиването на
пирони.
Ако пироните редовно се задръстват
в отвърстието, сервизирайте инструмента
в упълномощен сервизен център на DEWALT.
ПОДДРЪЖКА
Вашият електроинструментDEWALT
е създаден с цел да работи продължителен
период от време с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
Зарядното устройство и батерийният пакет
не могат да се сервизират. В него няма части,
които да мога да се сервизират.
Не използвайте вода или други
почистващи разтвори.
Смазване
Вашият електроинструмент не изисква
допълнително смазване.
ЗАБЕЛЕЖКА: НИКОГА
не напръсквайте, не
прилагайте лубриканти
или почистващи
препарати по какъвто
и да е начин вътре
в инструмента. Това
може сериозно да
повлияе на живота и работата на
инструмента.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този инструмент не са
тествани аксесоари, различни от
тези на DEWALT, използването
на такива аксесоари с този
инструмент може да е опасно. За
да се намали риска от нараняване
DEWALT, с този продукт
е препоръчително използването на
препоръчани аксесоари.
Посъветвайте се с вашия доставчик за
по-подробна информация относно подходящите
аксесоари.
Защита на околната среда
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА
ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Изключете зарядното
устройство от AC контакта преди
почистване. От външната част
на зарядното устройство можете
да почистите наслагванията
и намазняванията с помощта на
кърпа или мека, неметална четка.
Разделно събиране. Продуктът
не трябва да се изхвърля
с обикновените битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Местното законодателство може да предвижда
разделно събиране на електрическите продукти
от домакинството, в общинските сметища
за отпадъчни продукти или от търговците на
дребно при покупка на нов продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
приключване на работния им живот. За да се
възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за
сервиз, който ще го приеме от наше име.
Можете да проверите мястото на вашият найблизък авторизиран сервизен агент, като се
свържете с офиса на вашия местен DEWALT
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъка на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
19
следпродажбено обслужване и контакти са на
разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
• Напълно изтощете батерийния пакет, след
това го свалете от инструмента.
• Li-Ion, NiCd и NiMH клетки могат да бъдат
рециклирани. Занесете ги на своя дилър
или на местната станция за рециклиране.
Събраните батерийни пакети ще бъдат
рециклирани или изхвърлени подходящо.
Акумулаторен батериен
пакет
Tози батериен пакет с продължителен живот
трябва да се презарежда, когато вече не може
да отдава достатъчно мощност при работи,
където преди е работел с лекота. В края на
своя техничен живот, го изхвърлете с внимание
за околната среда:
РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
МНОГО ОБЩИ ПРОБЛЕМИ МОГАТ ДА БЪДАТ РЕШЕНИ ЛЕСНО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ТАБЛИЦАТА ПО-ДОЛУ.
За по-сериозни или продължителни проблеми, свържете се най-близкия до вас упълномощен
сервизен агент на DEWALT или се свържете с вашия офис на DEWALT на адреса, указан в това
ръководство.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозни наранявания, винаги
заключвайте инструмента и изваждайте батерията от инструмент пред всички
ремонти
СИМПТОМ
ПРИЧИНА
ПОПРАВКА
Моторът не работи
с натиснат пусков
превключвател
Пусков превключвател в заключена
позиция
Инструментът е в засечка,
заключване на въртенето на мотора
Отключете пусковия превключвател.
20
Завъртете лоста за освобождаване от
засядане на инструмента и механизма ще
се освободи. Ако острието на водача не се
върне, свалете батерията и ръчно натиснете
острието назад в изходната му позиция.
Инструментът е в режим на
Първо натиснете контактният изключвател
последователно задействане
преди да изстреляте или да превключите на
ударен режим.
Вътрешната електроника на
Свалете батерията, изчакайте 3 секунди и я
инструмента трябва да се нулира
вкарайте отново.
Моторът спира да се движи след
Нормална експлоатация, освободете
5 секунди
пусковият превключвател и натиснете
отново.
Клемите са замърсени или повредени Вижте упълномощен сервизен агент на
DEWALT.
Повредена вътрешна електроника
Вижте упълномощен сервизен агент на
DEWALT.
Повреден пускателен превключвател Вижте упълномощен сервизен агент на
DEWALT.
Батерията е гореща
Нека батерията се охлади или я сменете
с охладен пакет.
Инструментът е горещ
Оставете инструментът да се охлади преди
да продължите с употребата.
СИМПТОМ
ПРИЧИНА
ПОПРАВКА
Моторът не се движи
с натиснат контактен
изключвател
Ключалката на пускателния
превключвател в заключена позиция
Активирано е заключването при
стрелба с полупразна касета, което
блокира контактния изключвател от
пълното му придвижване
Инструментът е в засечка, което
блокира въртенето на мотора
Отключете ключалката на пускателният
превключвател.
Сложете повече пирони в касетата.
Инструментът не се
задейства (моторът се
движи, но инструментът
не изстрелва)
Моторът стартира, но
генерира много шум
Завъртете лоста за освобождаване на
инструмента от засечка и механизмът ще
се освободи. Ако острието на водача не се
върне, свалете батерията и ръчно избутайте
острието на водача назад в изходната му
позиция.
Извит контактен изключвател
Посетете упълномощен сервизен агент на
DEWALT
Моторът спира да работи след
Нормална експлоатация, освободете
5 секунди
контактния изключвател и натиснете отново.
Клемите са замърсени или повредени Вижте упълномощен сервизен агент на
DEWALT.
Повредена вътрешна електроника
Вижте упълномощени сервизни агенти на
DEWALT.
Повреден пускателен превключвател Посетете упълномощен сервизен агент на
DEWALT.
Батерията е гореща
Оставете батерията да се охлади или я
сменете с охладен пакет.
Инструментът е горещ
Оставете инструментът да се охлади преди
да продължите да го използвате.
Активирано е блокирането
Заредете пирони в касетата.
на изстрелване с полупразна
касета, което блокира контактния
изключвател от пълното му
предвижване
Изтощена или повредена батерия
Проверете нивото да зареденост, ако
пакетът показва състоянието на зареденост.
Заредете или сменете батерийният пакет,
ако е необходимо.
Заседнал пирон/острието на водача
Свалете батерията, свалете заседналия
не се прибира в изходна позиция
пирон, завъртете лоста за освобождаване
от засядане (избутайте ръчно острието на
водача, ако е необходимо) сложете обратно
батерийният пакет.
Повреден водач/възвратна сборка
Сменете водача/възвратната сборка.
Посетете упълномощен сервизен агент на
DEWALT.
Задръстен вътрешен механизъм
Посетете упълномощен сервизен агент на
DEWALT.
Повредена вътрешна електроника
Посетете упълномощен сервизен агент на
DEWALT.
Заседнал пирон или заседнало
Използвайте лоста за освобождаване
в долна позиция острие на водача
от засядане, махнете заседналия пирон
и върнете ръчно острието на водача, ако
това е необходимо.
Повреден водач/възвратна сборка
Сменете водача/възвратната сборка.
Посетете упълномощен сервизен агент на
DEWALT.
21
СИМПТОМ
ПРИЧИНА
Острието на водача
продължава за засяда
в долна позиция
Заседнал пирон и острието на водача Използвайте лоста за освобождаване
е заседнало в долна позиция
от засядане, махнете заседналия пирон
и върнете ръчно острието на водача, ако
това е необходимо.
Повреден водач/възвратна сборка
Сменете водача/възвратната сборка.
Посетете упълномощен сервизен агент на
DEWALT.
Материал и дължина на скрепителния Ако уредът продължи да засяда (като
елемент
така форсира въртенето на лоста за
освобождаване от засядане) изберете
подходящ материал и дължина на
скрепителния елемент за не толкова грубо
приложение.
Отломки в отвърстието
Почистете зоната на отвърстието
и погледнете отблизо за малки парченка
счупени пирони, които може да са
заседнали в улея.
Регулатора на дълбочината
Завъртете регулатора на дълбочината на
е настроен прекалено плитко
по-дълбока настройка
Инструментът не е приложен здраво Приложете адекватна сила към
към обработвания детайл
инструмента, като го закрепите здраво към
обработвания детайл. Обърнете се към
ръководството с инструкции за справка.
Избран е ударен режим с дълги
Изберете последователен режим.
пирони
Материал и дължина на
Ако уредът продължи да засяда (като
скрепителните елементи
така форсира въртенето на лоста за
освобождаване от засядане) изберете
подходящ материал и дължина на
скрепителния елемент за не толкова грубо
приложение.
Сменете водача/възвратната сборка.
Повреден или износен връх на
острието на водача
Посетете упълномощен сервизен агент на
DEWALT
Инструмент, използван със защитно
Свалете защитното капаче.
капаче
Повреден механизъм за задействане Посетете упълномощен сервизен агент на
DEWALT.
Няма пирони в касетата
Сложете пирони в касетата
Погрешен размер на ъгловите пирони Използвайте само препоръчаните пирони.
Вижте главата Teхнически данни.
Отломки в отвърстието
Почистете зоната на отвърстието
и погледнете отблизо за малки парченка
счупени пирони, които може да са
заседнали в улея
Отломки в касетата
Почистете касетата.
Износена касета
Сменете касетата. Посетете упълномощен
сервизен агент на DEWALT.
Повредено или износено острие на
Сменете острието на водача. Посетете
водач
упълномощен сервизен агент на DEWALT.
Повредена пружина на буталото
Сменете пружината; посетете упълномощен
сервизен център.
Инструментът работи
но не забива докрай
скрепителните елементи
Инструментът работи,
но не изстрелва
скрепителни елементи
22
ПОПРАВКА
СИМПТОМ
ПРИЧИНА
Задръстени пирони
Погрешен размер или ъглови пирони
ПОПРАВКА
Използвайте само препоръчаните пирони.
Вижте главаTeхнически данни.
Винтове на касетата, които не са
Уверете се, че шестостенните болтове на
затегнати след предишно почистване касетата са затегнати с предоставеният
на задръстване/проверка
ключ.
Повредено или износено острие на
Сменете острието на водача. Посетете
водача
упълномощен сервизен агент на DEWALT.
Материал и дължина на скрепителния Ако уредът продължи да засяда (като
елемент
така форсира въртенето на лоста за
освобождаване от засядане) изберете
подходящ материал и дължина на
скрепителния елемент за не толкова грубо
приложение.
Отломки в отвърстието
Почистете зоната на отвърстието
и погледнете отблизо за малки парченка
счупени пирони, които може да са
заседнали в улея.
Износена касета
Сменете касетата. Посетете упълномощен
сервизен агент на DEWALT.
Повретена пружина на буталото
Сменете пружината. Посетете упълномощен
сервизен агент на DEWALT.
Активирано е заключването при
Сложете още пирони в касетата, за да
стрелба с полупразна касета
освободите заключването при полупразна
с оставащи в касетата само 7-9
касета.
пирона и потребителят прилага
извънредна сила върху контактния
изключвател, за да преодолее
блокирането
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00197553 - 03-01-2012
23
Download PDF

advertising