DCN690 | DeWalt DCN690 CORDLESS NAILER instruction manual

382013-57 BAL
DCN690
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
22
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
39
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
55
2
6
Slika / Crtež /
Slika / Скица 1
c
d
f
m
i
g
h
c
d
f
b
e
a
k
l
j
3
Slika / Crtež / Slika /
Скица 2
l
n
Slika / Crtež /
Slika / Скица 2a
Slika / Crtež / Slika / Скица 3
o
q
f
b
g
4
Slika / Crtež / Slika / Скица 4
Slika / Crtež / Slika / Скица 5
d
h
Slika / Crtež / Slika / Скица 6
Slika / Crtež / Slika / Скица 7
j
p
5
SLOVENŠČINA
18 V XR LITIJ-IONSKI AKUMULATORSKI
STROJ ZA SPENJANJE SERIJE DCN690
Čestitamo!
Pri oceni stopnje izpostavljenosti
vibracijam je treba upoštevati čas, ko
je orodje izklopljeno ali ko je vklopljeno,
vendar se le-ta ne uporablja. To lahko
znatno zmanjša nivo izpostavljenosti
preko celotnega delovnega obdobja.
Izbrali ste DEWALT orodje. Po zaslugi večletnih
izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov
je DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na
področju električnega orodja.
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje toplote
rok, organizacija delovnih postopkov.
Tehnični podatki
DCN690
18
1
Enkratno/kontaktno
aktiviranje
33°
Napetost
Tip
Sprožilni sistem
VENOSMERNA
Kot magazina
Naboji
dolžina
premer vpetja
kot
geometrija glave
mm
mm
Vrsta primerjave
Teža (brez akumulatorske baterije)
Pogonska energija
LPA (Raven zvočnega tlaka)
KPA (Negotovost zvočnega tlaka)
LWA (Raven zvočne moči)
KWA (Negotovost zvočne moči)
kg
J
50–90
2,8–3,3
30–34°
obrezana ali
zamaknjena
papir
3,53
105
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
84
3
95
3
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) določene
v skladu z EN 60745:
Vrednost emisij vibracij ah
ah =
Negotovost K =
m/s²
m/s²
3,8
1,5
Nivo emisij vibracij, naveden v teh
tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu
s standardiziranim preizkusom, določenim
v EN 60745, in ga je mogoče uporabiti za
medsebojno primerjavo orodij. Uporabiti ga je
mogoče za predhodno oceno izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Če orodje
uporabljate za druge vrste dela,
z različnim priborom ali če ga slabo
vzdržujete, so lahko emisije vibracij
drugačne. Takšno početje lahko znatno
poveča nivo izpostavljenosti preko
celotnega delovnega obdobja.
6
Akumulatorska baterija DCB180 DCB181 DCB182
Tip akumulatorske baterije Litij-ionska Litij-ionska Litij-ionska
Napetost
VENOSMERNA 18
18
18
Kapaciteta
Ah
3,0
1,5
4,0
Teža
kg
0,64
0,35
0,61
Polnilnik
DCB105
Vhodna napetost V(izmenična)
230
Vrsta akumulatorske baterije
Litij-ionska
Pribl. čas polnjenja min
30
55
70
čas
(1,5 Ah
(3,0 Ah
(4,0 Ah
akum. bat.) akum. bat.) akum. bat.)
Teža
kg
0,49
Varovalke
Evropa
U.K. in Irska
230 V orodja
230 V orodja
10 A, omrežna varovalka
13 A, varovalka v vtiču
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Spodnje definicije opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če jo ne
preprečite privedla do smrti ali hudih
telesnih poškodb.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne
preprečite, povzročila smrt ali hudo
telesno poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje resno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
SLOVENŠČINA
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila materialno škodo.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
ES-izjava o skladnosti
STROJNA DIREKTIVA
DCN690
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani pod
Tehničnimi podatki v skladu z: 2006/42/ES,
EN 60745-1, EN 60745-2-16.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/
ES in 2011/65/EU. Za več informacij kontaktirajte
DEWALT na spodnjem naslovu, ali poiščite naslov
na zadnji strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
dokumentacije in daje izjavo v imenu podjetja
DEWALT.
Horst Grossmann
Podpredsednik inženiringa in oddelka
za razvoj izdelkov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
31.10.2012
OPOZORILO: Da bi preprečili telesne
poškodbe, preberite navodila za
uporabo.
Splošni napotki za varno
uporabo električnega orodja
OPOZORILO! Preberite vse
varnostne napotke in navodila
za uporabo. Napake, oziroma
neupoštevanje naslednjih navodil,
lahko vodijo do električnega udara,
požara in/ali lahko povzročijo težke
poškodbe.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.
V nadaljevanju uporabljen izraz »električno orodje«
se nanaša na električna orodja, ki so priključena na
električno omrežje s pomočjo priključnega kabla in
na električna orodja gnana s pomočjo akumulatorja
(brez omrežnega priključnega kabla).
1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Delovno območje ohranjajte čisto in
dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih
prostorih so nezgode pogostejše.
b) Električnega orodja ne uporabljajte
v eksplozivnem okolju, v katerem se
nahajajo gorljive tekočine, plini ali
prah. Električno orodje med delovanjem
povzroča iskre, ki lahko povzročijo požar ali
eksplozijo.
c) Med uporabo orodja naj bodo vsi
prisotni in otroci dovolj daleč od
delovnega območja. Med odklanjanjem
ostalih oseb lahko izgubite nadzor nad
orodjem.
2) ELEKTRIČNA VARNOST
a) Priključni vtič električnega orodja mora
ustrezati vtičnici. Vtiča v nobenem
primeru ni dovoljeno spreminjati. Ne
uporabljajte nikakršnih adapterskih
vtičev skupaj z ozemljenimi električnimi
orodji. Originalni vtiči in ustrezne vtičnice
zmanjšujejo rizik eventualnega električnega
udara.
b) Izogibajte se stika z ozemljenimi deli,
npr. cevmi, grelci, pečicami in hladilniki.
Nevarnost električnega udara je večja, če je
vaše telo ozemljeno.
c) Orodje zaščitite pred dežjem ali vlago.
Če v električno orodje zaide voda, obstaja
večja možnost električnega udara.
d) Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje,
vleko ali izklop električnega orodja
iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel na
varni oddaljenosti od vročine, olja,
ostrih robov in premikajočih se delov.
Poškodovan ali prepleten kabel povečuje
nevarnost električnega udara.
e) Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
ustreznega podaljška za uporabo na
prostem, zmanjšuje možnost električnega
udara.
f) Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje
možnost električnega udara.
3) OSEBNA VARNOST
a) Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
7
SLOVENŠČINA
b)
c)
d)
e)
f)
g)
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni,
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.
Le trenutek nepozornosti lahko privede do
težkih telesnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo.
Vedno nosite zaščitna očala. Uporaba
osebne zaščite, kot je maska za prah;
zaščitna obutev, ki ne drsi; zaščitna čelada
ali zaščita sluha, glede na vrsto in uporabo
električnega orodja, zmanjšuje nevarnost
poškodb.
Izognite se neželenemu zagonu
orodja. Pred priključitvijo na izvor
napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja
v električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
Odstranite vse ključe za nastavitev
orodja preden vključite orodje. Če ostane
ključ zataknjen v območju vrtečega se dela
orodja, lahko privede do telesnih poškodb.
Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varen in stabilen položaj
telesa. To omogoča boljši nadzor nad
električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
Nosite primerno obleko. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi,
obleko ali rokavicami se ne približujte
premikajočim se delom. Ohlapna oblačila,
lase in nakit lahko vrtljivi deli orodja
zagrabijo.
Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene
in da jih uporabljate pravilno. Uporaba
naprav za odsesavanje prahu zmanjša
nevarnosti, ki jih povzroča prah.
4) SKRBNO RAVNANJE IN UPORABA
ELEKTRIČNIH ORODIJ
a) Električnega orodja ne preobremenjujte.
Uporabite orodje, ki je predpisano za
posamezno opravilo. Pravilno električno
orodje bo delo boljše in varneje opravilo
v okviru zmogljivosti, za katere je bilo
zasnovano.
b) Ne uporabljajte orodja, če stikalo za
vklop/izklop ne deluje. Električno orodje,
ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je
nevarno in ga je treba popraviti.
c) Izvlecite vtič iz vtičnice preden se lotite
nastavljanja aparata, menjave orodij ali
preden ga odložite. Ti previdnostni ukrepi
zmanjšujejo možnost nenadejanega vklopa.
8
d)
e)
f)
g)
Električne aparate, ki niso v uporabi
dobro čuvajte, še zlasti pred otroki.
Ne dopuščajte uporabe osebam, ki ne
poznajo načina uporabe in teh navodil
niso prebrali. Električna orodja so nevarna,
če jih uporablja nepoučena oseba.
Vzdržujte električna orodja. Redno
preverjajte, če so vrtljivi deli prosto
gibljivi oz. niso sprijeti, počeni ali tako
poškodovani, da je funkcija električnega
aparata s tem okrnjena. Pred uporabo
električnega aparata, pustite da
popravila poškodovanih delov opravi
kvalificirano osebje. Mnogo nesreč se
zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja
električnih orodij.
Rezilna orodja vzdržujte čista in ostra.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo,
vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi
navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto
dela, ki ga opravljate in delovne pogoje.
Uporaba električnega orodja za namen, ki ni
predviden, lahko privede do nevarnosti.
5) UPORABA IN VZDRŽEVANJE ORODIJ
Z NAPAJANJEM Z AKUMULATORJEM
a) Akumulatorje polnite samo v tistih
polnilcih, katere priporoča proizvajalec.
Polnilnik, ki je primeren za polnjenje enega
tipa baterije, lahko povzroči nevarnost
požara, če ga uporabljate z drugim tipom
baterije.
b) Uporabljajte električna orodja
samo s posebej zanje izdelanimi
akumulatorskimi baterijami. Uporaba
drugih baterij lahko povzroči nevarnost
telesnih poškodb in požara.
c) Če akumulatorske baterije ne
uporabljate, jo shranite proč od
kovinskih predmetov, na primer papirnih
sponk, kovancev, vijakov, žebljev ali
drugih majhnih kovinskih predmetov, ki
lahko omogočijo stik enega terminala
z drugim. Kratkostični spoj terminalov lahko
povzroči opekline in požar.
d) Pri nepravilnem ravnanju
z akumulatorsko baterijo lahko iz
notranjosti baterije brizgne tekočina.
Izogibajte se s stiku s tekočino. Če
po naključju pride do stika, izperite
prizadeto mesto z vodo. Če tekočina
pride v stik z očmi, poiščite še pomoč
zdravnika. Tekočina, ki brizgne iz baterije,
lahko povzroči draženje ali opekline.
SLOVENŠČINA
6) SERVIS
a) Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa
uporablja le originalne nadomestne dele.
S tem bo ohranjena varnost aparata.
Varnostna navodila za akumulatorski stroj za spenjanje
• Vedno domnevajte, da orodje vsebuje
naboje. Neprevidno ravnanje s strojem za
spenjanje lahko privede do nenadejanega
izstrela naboja in do telesnih poškodb.
• Ne usmerjajte orodja proti sebi ali drugi
osebi. Nenadejano proženje prožilca bo
povzročilo izstrel naboja, kar lahko privede do
telesnih poškodb.
• Ne dotikajte se sprožilnega sistema, če
orodje ni pritisnjeno trdno ob obdelovanec.
Če orodje ni pritisnjeno ob obdelovanec, se
naboj lahko odbije od obdelovanca.
• Če se naboj zaskoči v orodju, ga izklopite
od vira napajanja. Če je stroj za spenjanje
priklopljeno na vir napajanja, se lahko pri
odstranjevanju naboja nenadejano sproži.
• Vedno se prilagodite pogojem, ki prevladujejo
v delovnem okolju. Naboji lahko prebijejo
tanke obdelovance ali zaidejo mimo vogal ali
robov obdelovanca in privedejo do nevarnosti.
• Ne pritrjujte nabojev preblizu roba
obdelovanca.
• Ne pritrjujte nabojev na površino drugih
obdelovancev.
Ostale nevarnosti
Pri uporabi te naprave se lahko pojavijo še
naslednje, za to napravo značilne nevarnosti:
– Poškodbe, ki lahko nastanejo zaradi
nepravilnega rokovanja orodja.
– Izguba nadzora nad orodjem zaradi
nepravilnega držanja orodja.
– Bolečine v mišicah in rokah, še posebej,
če uporabljate orodje nad glavo. Vedno si
privoščite redne odmore, če uporabljate orodje
daljše časovno obdobje.
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov
in uporabi varnostnih naprav se določenim
nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:
• Ne uporabljajte stroja za spenjanje
električnih kablov. Orodje ni zasnovano za
montažo električnih kablov in lahko poškoduje
izolacijo električnih vodnikov ter privede do
električnega šoka.
– Poškodbe sluha
• Vedno nosite zaščitna očala.
– Izguba nadzora nad orodjem zaradi
protiudarca.
• Vedno nosite zaščito za ušesa.
• Uporabljajte le naboje, ki so določeni
v uporabniškem priročniku.
• Pri montaži orodja na podporo ne uporabljajte
nikakršnih stojal.
• Ne razstavljajte in ne blokirajte pogonskega
mehanizma naboja, kot je npr. pritrdilni del
orodja.
• Pred vsako uporabo vedno preverite, da
varnostni in sprožilni mehanizem delujeta
pravilno in da so vse matice in vijaki ustrezno
zategnjeni.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
odletavajočih odkruškov.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
dolgotrajnega dela.
– Nevarnost poškodb na stisnih mestih orodja,
ostrih robovih in zaradi nepravilnega rokovanja
z obdelovancem.
– Nevarnost poškodb zaradi ostrih robov, ki
lahko nastanejo pri menjavi ali polnjenju
žebljev.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščeni naslednji piktogram:
Pred uporabo preberite navodila.
• Vedno preverite lokalno delovno zakonodajo.
Lokalna delovna zakonodaja lahko v določenih
delovnih pogojih prepoveduje uporabo načina
kontaktnega aktiviranja orodja.
Uporabljajte zaščito za ušesa.
Vedno nosite zaščitna očala.
• Orodja ne uporabljajte kot nadomestilo kladiva.
• Nikoli ne sprožite pogonskega mehanizma
orodja v prazen prostor.
• V delovnem območju prenašajte orodje tako,
da ga držite samo za eden ročaj, sprožilni
sistem pa ne sme biti aktiviran.
Dolžina žebljev.
50-90mm
Debelina žebljev.
2.8–3.3 mm
9
SLOVENŠČINA
Kapaciteta polnjenja.
55
Ustrezni primerjalni kot žeblja.
30 - 34˚
POLOŽAJ DATUMSKE KODE
Datumska koda, ki vsebuje tudi leto izdelave, je
odtisnjena na površini ohišja, ki tvori spoj med
orodjem in baterijo.
Primer:
2012 XX XX
Leto izdelave
Pomembni napotki za varnost
pri uporabi vseh baterijskih
polnilnikov
SHRANITE TE NAPOTKE: Ta navodila vsebujejo
pomembne napotke za varnost in uporabo
akumulatorskega polnilnika DCB105.
• Pred uporabo polnilnika v celoti preberite
navodila in opozorilne oznake na polnilniku,
akumulatorju in izdelku.
OPOZORILO: Nevarnost električnega
udara. Pazite, da v notranjost polnilnika
ne prodre tekočina. To lahko povzroči
električni udar.
PREVIDNO: Nevarnost opeklin. Da bi
zmanjšali možnost poškodbe, polnite
le akumulatorje DEWALT. Ostale vrste
akumulatorjev se lahko pregrejejo in
eksplodirajo in tako povzročijo telesno
poškodbo ali poškodbo lastnine.
PREVIDNO: Otroke je potrebno
nadzorovati in tako zagotoviti, da se ne
bi po naključju igrali z napravo.
OPOMBA: Pod določenimi pogoji
lahko pride med izpostavljenimi
polnilnimi kontakti znotraj polnilnika
zaradi tujega materiala do
kratkostičnega spoja, ko je polnilnik
priključen na vir napajanja. Tuj material
iz prevodnih snovi, med katere med
drugim spada tudi kamena volna,
aluminijasta folija ali akumulirani
kovinski delci, morate odstraniti iz
bližine prezračevalnih odprtin. Če
v polnilniku ni baterije, vedno izklopite
polnilnik iz vira napajanja. Izklopite
polnilnik pred nameravanim postopkom
čiščenja.
• NIKOLI ne poskušajte polniti
akumulatorske baterije s polnilniki, ki jih
ni v tem priročniku. Polnilnik in baterija
10
sta posebej izdelana in namenjena, da ju
uporabljate skupaj.
• Polnilniki, ki so v priročniku, so namenjeni
izključno polnjenju DEWALT akumulatorjev.
Vsaka drugačna uporaba lahko povzroči
nevarnost požara, električnega udara ali smrti
zaradi električnega udara.
• Ne izpostavljajte polnilnika dežju ali snegu.
• Pri izklapljanju polnilnika povlecite za vtič,
in ne za kabel. Tako zmanjšate nevarnost
poškodbe električnega vtikača in kabla.
• Poskrbite, da bo kabel nameščen tako, da
se po njem ne bo hodilo, da se obenj ne
bo spotikalo ali da ne bo kako drugače
izpostavljen poškodbam ali obremenitvam.
• Ne uporabljajte električnega podaljška,
razen, če je to nujno potrebno. Uporaba
neprimernega električnega podaljška bi lahko
povzročila tveganje požara, električnega udara
ali smrti zaradi elektrike.
• Pri zunanji uporabi imejte polnilnik vedno
na suhem in uporabite električni podaljšek,
primeren za zunanjo uporabo. Uporaba
ustreznega podaljška za uporabo na prostem,
zmanjšuje možnost električnega udara.
• Ventilacijske reže polnilnika naj bodo
vedno proste. Nahajajo se na vrhu in ob
straneh polnilnika. Polnilnik postavite proč od
izvora toplote.
• Polnilnika s poškodovanim kablom ali
vtikačem ne uporabljajte— poškodovani del
takoj zamenjajte.
• Polnilnika, ki je bil močno udarjen, vržen
na tla ali kako drugače poškodovan,
ne uporabljajte. Odnesite ga v popravilo
v pooblaščeni servis.
• Polnilnika ne razstavljajte; ko je potreben
servisa ali popravila, ga odnesite na
pooblaščeni servisni center. Vsako
nepravilno sestavljanje lahko povzroči
nevarnost požara, električnega udara ali smrti
zaradi električnega udara.
• Če je poškodovan napajalni kabel, ga mora
proizvajalec, njegov zastopnik ali druga
usposobljena oseba takoj zamenjati in tako
preprečiti morebitno nevarnost.
• Pred kakršnimkoli čiščenjem polnilnik
izklopite iz vtičnice. Tako zmanjšate
nevarnost električnega udara. Z odstranitvijo
baterije ne zmanjšate te nevarnosti.
• NIKOLI ne poskušajte povezati dveh
polnilnikov skupaj.
SLOVENŠČINA
• Polnilnik je namenjen uporabi
s standardnim 230 V gospodinjskim
električnim tokom. Ne poskušajte ga
uporabljati na kakšni drugi napetosti. To ne
velja za polnilnik v vozilih.
TA NAVODILA SHRANITE
Polnilniki
Polnilnik serije DCB105 je primeren za 10,8 V,
14,4 V in 18 V Litij-Ionske (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 in
DCB182) akumulatorje.
Ne zahteva nobenih prilagoditev in je zasnovan
tako, da ga je kar najlaže uporabljati.
Postopek polnjenja (sl. 2)
1. Preden namestite akumulator, polnilnik
vklopite v primerno vtičnico z napetostjo 230
V.
2. Vstavite akumulatorsko baterijo (I) v polnilnik
in se prepričajte, da je ustrezno nameščena.
Rdeči svetlobni indikator (polnjenje) utripa in
označuje, da se je začel postopek polnjenja.
3. Zaključek postopka polnjenja označuje rdeči
svetlobni indikator, ki sveti neprekinjeno.
Baterija je popolnoma napolnjena; zdaj jo
lahko uporabite ali jo pustite v polnilniku.
OPOMBA: Za optimalno delovanje in življenjsko
dobo Litij-ionskega akumulatorja ga pred prvo
uporabo do konca napolnite.
Potek polnjenja
Fazo polnjenja preverite v spodnji tabeli.
x
––
polnjenje
––
popolnoma napolnjen
–––––––––––––––––
zamik vroče/hladno
–– • –– • –– •
––
–– •
težava s polnilnikom
ali akumulatorjem
••••••••••••
težava z napajanjem
•• •• •• •• •• ••
Ko polnilnik zazna akumulator, ki je prevroč ali
prehladen, samodejno vklopi funkcijo zamik
vroče/hladno. To pomeni, da je polnjenje
preloženo, dokler akumulator ne doseže primerne
temperature. Polnilnik zatem samodejno preklopi
nazaj v način polnjenja. Ta funkcija zagotavlja
maksimalno življenjsko dobo baterije.
Orodja XR Li-Ion imajo vgrajen sistem elektronske
zaščite, ki ščiti akumulator pred preobremenitvijo,
pregretjem ali pretirano izpraznitvijo.
Orodje se samodejno izključi, če se aktivira
elektronski zaščitni sistem. V takem primeru vložite
litijevo-ionsko baterijo v polnilnik in počakajte,
dokler se popolnoma ne napolni.
Hladen akumulator se bo polnil s polovično
hitrostjo polnjenja toplega akumulatorja. Celoten
postopek polnjenja bo potekal počasneje in se
ne bo vrnil na maksimalno hitrost, tudi če se
akumulator segreje.
Pomembni napotki za
varnost pri uporabi vseh vrst
akumulatorjev
Pri naročanju nadomestnih akumulatorjev se
sklicujete na kataloško številko in napetost.
Akumulatorska baterija, ki jo vzamete iz embalaže,
ni popolnoma napolnjena. Pred uporabo
akumulatorja in polnilnika preberite varnostna
navodila in upoštevajte opisan postopek polnjenja.
PREBERITE VSA NAVODILA.
Stanje napolnjenosti
––
Zakasnitev zaradi vročega/
mrzlega akumulatorja
Polnilnik akumulatorja z napako ne bo začel
polniti. V primeru, da ima akumulator napako, se
kontrolna lučka polnilnika ne bo prižgala ali pa bo
utripala in tako nakazala težavo z akumulatorjem
ali polnilnikom.
OPOMBA: Težava je lahko tudi v samem
polnilniku.
V primeru, da polnilnik nakazuje na težavo, ga
skupaj z akumulatorjem odnesite na pooblaščeni
servisni center za testiranje.
• Akumulatorjev ne polnite in ne uporabljajte
v eksplozivnih okoljih, kjer se nahajajo
vnetljive tekočine, plini ali prah. Pri
vstavljanju ali odstranjevanju akumulatorja iz
polnilnika se lahko vnamejo hlapi ali prah.
• Akumulatorjev nikoli ne vstavljajte na
silo v polnilnik. Akumulatorjev na noben
način ne prilagajajte polnilniku, s katerim
niso združljivi, ker bi lahko eksplodirali in
povzročili resno telesno poškodbo.
• Polnite jih le z določenimi polnilniki DEWALT.
• NIKOLI jih ne polivajte ali potapljajte v vodo ali
druge tekočine.
• Ne shranjujte ali uporabljajte orodja in akumulatorjev na krajih, kjer lahko temperatura
preseže 40 °C (105 °F) (na primer zunanje
lope s kovinskimi stenami poleti).
• Za optimalne rezultate poskrbite, da bo pred
uporabo v celoti napolnjen.
11
SLOVENŠČINA
OPOZORILO: Nikoli ne poskušajte
iz kakršnegakoli razloga odpreti
akumulatorja. Če je njegovo ohišje
počeno ali poškodovano, ga v polnilnik
ne vstavljajte. Akumulatorjev ne
stiskajte, mečite ali kako drugače
poškodujte. Akumulatorja ali polnilnika,
ki je bil močno udarjen, vržen na tla,
povožen ali kako drugače poškodovan
(npr. predrt z žebljem, udarjen
s kladivom, pohojen), ne uporabljajte.
To lahko povzroči električni udar
ali smrt zaradi električnega udara.
Poškodovane akumulatorje je potrebno
vrniti v servisni center za reciklažo.
PREVIDNO: Če orodja ne
uporabljate, ga položite na stran
na stabilno podlago, kjer ne bo
nevarnosti, da bi orodje padlo ali se
prevrnilo. Nekatera orodja z velikimi
baterijami stojijo pokonci na bateriji,
vendar se z lahkoto prevrnejo.
POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA LITIJIONSKE (Li-Ion) AKUMULATORJE
Priporočila za shranjevanje
1. Najprimernejši prostor za shranjevanje je
prostor, ki je hladen in suh in zavarovan pred
neposredno sončno svetlobo ter prekomerno
toploto ali mrazom. Za optimalno učinkovitost
baterije in njeno življenjsko dobo shranite
baterijo pri sobni temperaturi, če je ne
uporabljate.
2. Pri daljšem shranjevanju je za akumulator
najbolje, da ga v celoti napolnjenega shranite
v hladnem in suhem prostoru, odstranjenega
iz polnilnika.
OPOMBA: Shranjevanje popolnoma izpraznjenega
akumulatorja ni priporočljivo. Pred ponovno
uporabo ga bo treba ponovno napolniti.
Oznake na polnilniku in
akumulatorski bateriji
Poleg piktogramov, uporabljenih v tem priročniku,
so na polnilniku in na akumulatorju tudi naslednje
oznake:
• Akumulatorjev ne poskušajte sežgati, tudi
če so močno poškodovani ali popolnoma
dotrajani. Akumulator lahko eksplodira in
povzroči požar. Če litijevo ionski akumulator
zažgete, nastanejo pri tem strupene snovi in
hlapi.
Pred uporabo preberite navodila.
• Če njegova vsebina pride v stik s kožo,
območje na koži nemudoma sperite
z blagim milom in vodo. Če pride tekočina
baterije v stik z očesom, odprto oko spirajte
z vodo 15 minut oziroma dokler draženje ne
izgine. Če je potrebna zdravniška pomoč,
je v pomoč podatek, da je akumulatorski
elektrolit sestavljen iz tekočih organskih
ogljikov in litijevih soli.
Popolnoma napolnjen.
• Vsebina odprte akumulatorske celice lahko
povzroči draženje dihalnih poti. Zagotovite
svež zrak. Če simptomi vztrajajo, poiščite
zdravniško pomoč.
OPOZORILO: Nevarnost opeklin.
Tekočina v bateriji se lahko vname, če
je izpostavljena iskram ali ognju.
Akumulatorska baterija
VRSTA AKUMULATORJA
Model DCN690 deluje z 18 V akumulatorsko
baterijo.
Lahko uporabite akumulatorske baterije DCB180,
DCB181 ali DCB182. Za več podrobnosti si oglejte
poglavje Tehničnimi podatki.
12
Polnjenje.
Zamik vroče/hladno.
x
Težava z akumulatorjem ali polnilnikom.
Težava z napajanjem.
V izdelek ne drezajte s prevodnimi
predmeti.
Ne polnite poškodovanih akumulatorskih
baterij.
Uporabljajte le z DEWALT akumulatorje.
Ostali lahko eksplodirajo in povzročijo
telesno poškodbo ali materialno škodo.
Ne izpostavljajte vodi.
Poškodovane kable nemudoma
zamenjajte.
Polnite pri temperaturi med -5 °C in
50 °C.
SLOVENŠČINA
Pri odlaganju akumulatorja pazite na
okolje.
Akumulatorjev ne poskušajte sežgati.
Polni Litij-Ionske akumulatorske baterije.
Glej Tehnični podatki za predviden čas
polnjenja.
Vsebina paketa
Paket vsebuje:
1 Stroj za spenjanje
1 Polnilnik (samo modeli M2)
2 Akumulatorski bateriji (samo modeli M2)
1 Konica, ki ne pušča sledov
1 Komplet orodja (samo modeli M2)
1 Navodila za uporabo
1 Nazorna risba
OPOMBA: N-modelom akumulatorji, polnilniki in
orodje niso priloženi.
• Prepričajte se, da orodja, deli in pripomočki
niso utrpeli poškodbe med prevozom.
• Vzemite si čas in skrbno preberite in razumite
navodila za uporabo pred začetkom dela.
Opis (sl. 1, 2)
OPOZORILO: Nikoli ne spreminjaj
električnega orodja ali katerega koli
njegovega dela. Predelava lahko
povzroči telesne poškodbe ali okvare
orodja.
a. Sprožilo
NAMEN UPORABE
Akumulatorski stroj za spenjanje serije DCN690 je
zasnovan za spenjanje lesa s pomočjo žebljičkov.
NE UPORABLJAJTE v mokrih pogojih in ob
prisotnosti vnetljivih tekočin ali plinov.
Stroj za spenjanje je profesionalno električno
orodje.
NE DOVOLITE, da otroci prišli v stik z orodjem.
Neizkušeni uporabniki naj orodje uporabljajo
s pomočjo nadzornika.
• Izdelka naj ne uporabljajo osebe (vključno
z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
umskimi sposobnostmi, neizkušene osebe in
osebe, ki se želijo naučiti delati z napravo, če
jih ne nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo
varnost. Ne dovolite, da bi bili otroci brez
nadzora v prisotnosti orodja.
Električna varnost
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali napetost baterije
ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
Prav tako preverite, ali napetost vašega polnilnika
ustreza napetosti v električnem omrežju.
Vaš polnilnik DEWALT je dvojno izoliran
v skladu s standardom EN 60335;
ozemljitev ni potrebna.
Če je poškodovan napajalni kabel, ga je potrebno
zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je na
voljo preko servisne mreže DEWALT.
Zamenjava vtiča napajalnega
kabla (samo za Veliko Britanijo
in Irsko)
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
b. Varnostni zaklep sprožila
• Star in neuporaben vtikač odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
c. Pritrdilni del orodja
• Priključite rjavo žico na fazni terminal.
d. Kolo za nastavitev globine
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
e. Indikatorska lučka za izpraznjenost baterije/
zagozdenost naboja
f. Ročica za sprostitev zagozdenega mehanizma
g. Magazin
h. Potisni zaklep
i. Stikalo za izbiro načina delovanja
j. Vrtljiv mehanizem/priponka za pas
k. Šesterokoti ključ
l. Akumulatorska baterija
m. Konica, ki ne pušča sledov
OPOZORILO: Na ozemljitveni terminal
ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka: 3 A.
Uporaba podaljška
napajalnega kabla
Podaljška napajalnega kabla ne uporabljajte,
razen če je to nujno potrebno. Uporabite podaljšek
napajalnega kabla, ki ustreza vhodni napetosti
polnilnika (glejte razdelek Tehnični podatki).
13
SLOVENŠČINA
Najmanjši premer kabla mora znašati 1 mm2;
maksimalna dolžina kabla pa 30 m.
prekomerno izpraznjen, se indikator stanja energije
ne bo prikazal, akumulator pa je potrebno napolniti.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte kabel.
OPOMBA: Indikator stanja energije prikazuje le
stanje napolnjenosti akumulatorja. Indikator je
prikazuje stanje funkcionalnosti orodja, prikaz pa je
odvisen od sestavnih delov izdelka, temperature in
delovne operacije.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Pred montažo in
nastavitvijo vedno odstranite
baterijo. Vedno zaklenite orodje,
preden vstavite ali odstranite
baterijo.
OPOZORILO: Uporabljajte le
akumulatorske baterije in polnilnike
podjetja DEWALT.
Vstavljanje in odstranjevanje
akumulatorske baterije iz
orodja (sl. 2)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
zaklenite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
montažo priključkov ali pribora.
Naključni zagon lahko povzroči telesne
poškodbe.
OPOMBA: Prepričajte se, da je akumulatorska
baterija (l) popolnoma napolnjena. Priložene
akumulatorske baterije morda niso popolnoma
napolnjene.
VSTAVLJANJE AKUMULATORSKE BATERIJE
V DRŽALO ORODJA
1. Poravnajte vodilo znotraj ročaja orodja
z vodilom akumulatorske baterije (I).
2. Močno potisnite baterijo v držalo, tako da
zaslišite zvok, ko se zaskoči v ležišču.
ODSTRANITEV BATERIJE IZ ORODJA
1. Pritisnite na gumb za sprostitev (n) in izvlecite
baterijo iz držala na orodju.
2. Vstavite baterijo v polnilnik, kot je opisano
v poglavju o polnilniku v teh navodilih.
PRIKAZOVALNIK NAPOLNJENOSTI
AKUMULATORJA (SL. 2, 2A)
Nekatere akumulatorske baterije DEWALT imajo
vgrajen indikator stanja energije, ki vsebuje
tri zelene LED diode, ki ponazarjajo stanje
napolnjenosti akumulatorske baterije.
Za prikaz stanja energije pritisnite in zadržite
gumb indikatorja stanja energije (o). Prikazala se
bo kombinacije treh zelenih LED diod, ki bodo
ponazorile stanje napolnjenosti. Če je akumulator
14
OPOMBA: Ne shranjujte orodja, če je
akumulatorska baterija vstavljena. Da
se izognete poškodbi akumulatorske
baterije in da zagotovite kar se da
najdaljšo življenjsko dobo, shranjujte
akumulatorsko baterijo izven polnilnika
in v suhem in hladnem prostoru.
Vrtljiv mehanizem/priponka za
pas (sl. 6)
Vrtljiv mehanizem/priponko za pas (j) je mogoče
enostavno pritrditi na levo ali desno stran orodja,
tako da odgovarja levičarjem in desničarjem.
Če uporaba zaponke ni zaželena, stroj lahko
zavrtite na sprednjo ali zadnjo stran ročke.
Polnjenje orodja (sl. 4)
OPOZORILO: Pred polnjenjem ali
praznjenjem nabojev vedno zaklenite
orodje in izvlecite akumulatorsko
baterijo.
1. Pomaknite vzmetni potisni zaklep (h) k osnovi
magazina, da ga zaklenete v svoj položaj.
2. Izberite ustrezno polnilo z žebljički. (Glej
Tehnični podatki.) DEWALT priporoča, da
uporabljate žebljičke DEWALT.
OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih ne
ponuja DEWALT, s tem izdelkom niso
bili testirani, je njihova uporaba lahko
nevarna. Da bi zmanjšali možnost
poškodbe, z izdelkom uporabljajte le
pripomočke, ki jih priporoča DEWALT.
3. Vstavite polnilo z žebljički v režo za polnjenje
v magazinu. Prepričajte se, da se naboji
pomikajo po konicah v kanalu za žebljičke.
4. Zaprite magazin tako, da sprostite potisni
zaklep. Pazljivo pomaknite zaklep naprej, da
aktivira trak za žeblje.
Zaklep sprožila
Stroj za spenjanje je opremljen z zaklepom, ki
onemogoča proženje orodja, ko je magazin skoraj
prazen. Ko v magazinu preostane 7 do 9 žebljev,
se aktivira zaklep sprožila. Glej Polnjenje orodja,
da napolnite polnilo traka za žeblje.
SLOVENŠČINA
OPOMBA: Če pritisnete močno na orodje, lahko
preglasite delovanje zaklepa. Ta funkcija ščiti
orodje pred poškodbami, če pade na tla.
Nastavitev globine pritrjevanja
(sl. 5)
Nastavitev globine pritrjevanja se lahko spreminja
s pomočjo kolesa za nastavitev globine.
rokama v pričakovanju reakcijskega
momenta orodja.
Pravilni položaj rok je ena roka na glavnem ročaju
(p), kot kaže slika.
Priprava orodja (sl. 1)
1. Odstranite akumulatorsko baterijo (l) in se
prepričajte, da je orodje zaklenjeno.
1. Za plitko pritrjevanje žebljev, obrnite kolo za
nastavitev globine (d) v levo smer, v smeri
ikone, ki prikazuje plitko pritrditev.
2. Iz magazina odstranite vse žebljičke (g).
2. Za globoko pritrjevanje žebljev, obrnite kolo za
nastavitev globine (d) v desno smer, v smeri
ikone, ki prikazuje globoko pritrditev.
4. Napolnite magazin z žebljički.
Izbira načina (sl. 1)
Za izbiro enkratnega proženja, pomaknite stikalo
za izbiro načina delovanja (i), da se prikaže ikona
z enim žebljičkom ( ).
Za izbiro kontaktnega proženja, pomaknite stikalo
za načina delovanja (i), da se prikaže ikona s tremi
žebljički (
).
OPOMBA: Največja moč za pritrjevanje žebljičkov
je dosežena z izbiro enkratnega proženja. Zato
omejite kontaktni način delovanja, ko pritrjujete
dolge žebljičke.
UPORABA ŽAGE
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise. Lokalna delovna zakonodaja
lahko v določenih delovnih pogojih
prepoveduje uporabo načina
kontaktnega aktiviranja orodja.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
montažo priključkov ali pribora.
Naključni zagon lahko povzroči telesne
poškodbe.
Pravilna drža rok (sl. 7)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO držite roke v pravilnem
položaju, kot prikazuje slika.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO čvrsto primite ročaja z obema
3. Preverite ali se lahko pritrdilni del orodja (c)
pomika gladko.
5. Vstavite novo akumulatorsko baterijo.
OPOZORILO: Orodja ne uporabljajte,
če se pritrdilni del orodja ali potisni
mehanizem žebljička ne pomikata
gladko.
OPOMBA: NIKOLI
ne razpršujte ali na
drugačen način vnašajte
maziv ali čistilnih
sredstev v notranjost
orodja. To lahko skrajša
življenjsko dobo orodja
in vpliva negativno na delovanje.
Proženje orodja (sl. 1)
Orodje se lahko uporablja z dvema delovnima
načinoma: sprožilni sistem z enkratnim ali /
kontaktnim aktiviranjem.
ENKRATNI NAČIN PROŽENJA
Enkratni način proženja se uporablja za prekinjeno
pritrjevanje, ko je potrebna pazljivost in natančnost.
Istočasno omogoča največjo potisno moč za
najdaljše žebljičke.
1. Z uporabo stikala za izbiro načina delovanja
(i), izberite enkratni način proženja ( ).
2. Sprostite varnostni zaklep sprožila (b).
3. Potisnite pritrdilni del orodja (c) na površino
obdelovanca.
4. Za zagon orodja povlecite sprožilec stikala (a).
5. Sprostite sprožilo in dvignite stroj za spenjanje
proč od površine obdelovanca.
6. Ponovite korake 3-5 za izstrel naslednjega
žeblja.
KONTAKTNI NAČIN PROŽENJA
Kontaktni način proženja je primeren za hitro
pritrjevanje žebljičkov na ravnih in nepremičnih
površinah in je še posebej primeren za uporabo
kratkih žebljičkov.
15
SLOVENŠČINA
1. Z uporabo stikala za izbiro načina delovanja
(i), izberite kontaktni način proženja (
).
2. Sprostite varnostni zaklep sprožila (b).
3. Za posamezni izstrel žebljička uporabite
korake, kot so opisani v načinu za enkratni
način proženja:
a. Potisnite pritrdilni del orodja (c) na površino
obdelovanca.
b. Za zagon orodja povlecite sprožilec stikala
(a). Vsak poteg sprožilca, ko je pritrdilni del
orodja na površini obdelovanca bo izstrelil
eden žebljiček.
4. Za izstrel več žebljičkov hkrati, pritisnite
in zadržite sprožilno stikalo (a) in potisnite
pritrdilni del orodja (c) na površino
obdelovanca.
OPOZORILO: Ne zadržujte prsta
na sprožilnem stikalu, ko orodje ni
v uporabi. Varnostni zaklep sprožila (b)
mora biti v zaklenjenem položaju, da
onemogoča možnost nenadejanega
vklopa stikala, ko orodje ni v uporabi.
5. Po preklopu načina proženja od
kontaktnega načina v enkratni način ali
obratno, bo morda potrebno nastaviti
globino pritrjevanja. Za več podrobnosti glej
Nastavitev globine pritrjevanja.
Uporaba zaklepa sprožila
(sl. 3)
Vsak stroj za spenjanje DEWALT je opremljen
z zaklepom sprožila (b), ki preprečuje izstrel
žebljičkov, ko je le-ta potisnjen na desno stran kot je prikazano na sliki 3. Sprožilo se zaklene,
energija izstrela pa je prenesena na motor.
Ko je zaklep sprožila potisnjen v levo stran, bo
orodje popolnoma funkcionalno. :e orodja ne
uporabljate ali med nastavitvami mora biti zaklep
sprožila vedno v zaklenjenem položaju (sl. 3).
Konica, ki ne pušča sledov
(sl. 1)
Če uporabljate orodje na materialih, ne katerih
ne želite pustiti sledi, kot so npr. lesene obloge,
na pritrdilnem delu orodja (c) uporabite plastično
konico (m), ki ne pušča sledov.
Indikator LED (sl. 1)
Stroj za spenjanje je opremljen z dvema
indikatorjema LED, ki se nahajata na zadnji strani
orodja, takoj pod zadnjim pokrovčkom. Za več
podrobnosti glej Vodnik za odpravljanje težav.
16
IZPRAZNJENOST
BATERIJE
Nadomestite baterijo
z napolnjeno.
PREGRETA BATERIJA
Počakajte, da se baterija
ohladi ali jo nadomestite
z ohlajeno baterijo.
ORODJE JE
ZAGOZDENO
Zavrtite ročico za
sprostitev zagozdenega
mehanizma. Glej
Odpravljanje
zagozdenosti.
VROČE ORODJE
Pred nadaljnjo uporabo
orodja počakajte, da se
ohladi.
Odpravljanje zagozdenosti
(sl. 1, 3)
Če se stroj za spenjanje uporablja v zahtevnih
delovnih aplikacijah, kjer je potrebna vsa energija
motorja za pritrditev žebljička, se orodje lahko
zagozdi. Če pogonsko rezilo ne dokonča cikla
spenjanja, bo zasvetil indikator (e), za zagozdeno
orodje. Zavrtite ročico za sprostitev zagozdenega
mehanizma (f) in mehanizem se bo sprostil. Če
se pogonsko rezilo ne vrne samodejno v začetni
položaj, glej Odstranjevanje zagozdenega
naboja. Če se orodje večkrat zagozdi, preverite
izbiro delovnega načina, material, dolžino
spenjalnega elementa, da se prepričate, da
spenjanje ni prezahtevno.
Odstranjevanje zagozdenega
naboja (sl. 1, 3)
Če se žebljiček zagozdi v ustniku, bo zasvetil
indikator za zagozdeno orodje (e).
1. Odstranite akumulatorsko baterijo od orodja in
aktivirajte varnostni zaklep sprožila (b).
2. Pomaknite vzmetni potisni zaklep (h) k osnovi
magazina, da ga zaklenete v svoj položaj in
da izpraznite trak za žeblje.
3. S pomočjo priloženega šesterokotnega ključa
(k) odvijte oba šesterokotna vijaka (q) na
zgornem delu magazina.
4. Zavrtite magazine (g) naprej.
SLOVENŠČINA
5. Odstranite zagozden/okrivljen žebljiček. Po
potrebvi uporabite klešče.
6. Če je pogonsko rezilo v spodnjem položaju,
zavrtite ročico za sprostitev zagozdenega
mehanizma (f) na zgornjem delu stroja za
spenjanje.
OPOMBA: Če se po obratu ročice za
sprostitev zagozdenega mehanizma pogonsko
rezilo ne ponastavi,, bo potrebna ročna
ponastavitev rezila s pomočjo daljšega
izvijača.
7. Zavrtite magazin nazaj v položaj pod ustnik
orodja in zategnite šesterokotne vijake (q).
8. Vstavite akumulatorsko baterijo.
OPOMBA: Orodje se bo izklopilo in ne bo
vklopilo, dokler se akumulatorska baterija ne
odstrani in ponovno vstavi v orodje.
9. Vrnite žebljičke v magazin (glej Polnjenje
orodja).
10. Sprostite potisni zaklep (h).
11. Ko ste pripravljeni za nadaljnjo delo,
deaktivirajte varnostni zaklep sprožila (b)
Če se žebljički v ustniku orodja zagozdijo pogosto,
orodje servisirajte v pooblaščenem servisu
DEWALT.
VZDRŽEVANJE
Vaša DEWALT električna naprava je zasnovano
tako, da deluje dolgo brez posebnega vzdrževanja.
Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od
pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
montažo priključkov ali pribora.
Naključni zagon lahko povzroči telesne
poškodbe.
Polnilnika in akumulatorske baterije ni mogoče
servisirati. Znotraj naprav ni delov, ki bi jih lahko
servisiral ali popravil uporabnik.
Mazanje
OPOMBA: NIKOLI ne
razpršujte ali na drugačen
način vnašajte maziv
ali čistilnih sredstev
v notranjost orodja. To
lahko skrajša življenjsko
dobo orodja in vpliva
negativno na delovanje.
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo in
prah iz glavnega ohišja z izpihovanjem
s suhim zrakom, ko opazite, da se
prah nabere v in okoli odprtin za
zračenje. Med opravljanjem tega
postopka nosite ustrezno zaščito za oči
in masko za obraz.
OPOZORILO: Nikoli za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale, iz
katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz.
milnico. Pazite, da voda ne prodre
v notranjost orodja; nikoli ne potopite
nobenega dela orodja v tekočino.
NAPOTKI ZA ČIŠČENJE POLNILNIKA
OPOZORILO: Nevarnost električnega
udara. Pred čiščenjem odklopite
polnilnik z vira napajanja z izmeničnim
tokom. Umazanijo in mast lahko
odstranite z zunanjosti ohišja polnilnika
s pomočjo krpe ali mehke nekovinske
ščetke. Ne uporabljajte vode ali
kakršnihkoli čistilnih raztopin.
Dodatni pribori
OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih ne
ponuja DEWALT, s tem izdelkom niso
bili testirani, je njihova uporaba lahko
nevarna. Da bi zmanjšali možnost
poškodbe, z izdelkom uporabljajte le
pripomočke, ki jih priporoča DEWALT.
Glede uporabe ustreznega pripomočka se
posvetujte s pooblaščenim trgovcem.
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega
mazanja.
17
SLOVENŠČINA
Skrb za varovanje okolja
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Orodja ne odstranjujte
skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
Če ugotovite, da vaš DEWALT izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben,
ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Pripravite ta izdelek za ločeno zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov
in embalaže omogoča obnovo in
ponovno uporabo nekaterih materialov.
Tovrstno ravnanje pa pripomore
k preprečevanju onesnaženja okolja in
manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov v gospodinjstvu, izdelek
pa lahko po izteku življenjske dobe odnesete
tudi v zbirni center za odpadke oz. ga dostavite
prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov DEWALT, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate vašo
najbližjo DEWALT predstavništvo. Naslov je
naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih
DEWALT serviserjev in opis vseh po prodajnih
storitev je podan tudi na naslednji spletni strani:
www.2helpU.com.
Polnilna akumulatorska
baterija
Ta akumulator z dolgo življenjsko dobo morate
napolniti, ko ne zmore več zagotavljati dovolj moči
za dela, ki jih je prej z lahkoto opravljal. Na koncu
tehnične življenjske dobe akumulatorjev ravnajte
z njimi v skladu s predpisi za varovanje okolja:
• Akumulator do konca izpraznite, nato ga
odstranite iz orodja.
• Litijeve-ionske, NiCd in NiMH baterije je
mogoče reciklirati. Odnesite jih k svojemu
prodajalcu ali na lokalno reciklažno postajo.
Zbrane baterije bodo reciklirane oz. uničene
v skladu s predpisi.
18
SLOVENŠČINA
VODNIK ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV
VEČINO TEŽAV JE MOŽNO ODPRAVITI S POMOČJO SPODNJE PREGLEDNICE.
Za zahtevnejše ali ponavljajoče se težave kontaktirajte najbližji servis DEWALT ali kontaktirajte svojega
prodajalca DEWALT na naslovu, ki je naveden v tem priročniku.
OPOZORILO: Da se izognete nevarnostim težkih telesnih poškodb, VEDNO zaklenite orodje in
pred posegi v orodje odstranite akumulatorsko baterijo.
TEŽAVA
VZROK
ODPRAVA
Motor se noče zagnati,
ko sprožilno stikalo ni
pritisnjeno.
Zaklep sprožila se nahaja
v zaklenjenem položaju
Orodje je zagozdeno, motor je ne vrti.
Odkleni zaklep sprožila.
Orodje se nahaja v načinu za enkratno
proženje
Notranjo elektroniko orodja je potrebno
ponastaviti.
Po 5 sekundah se vrtenje motorja
zaustavi
Terminali so umazani ali poškodovani.
Notranja elektronika je poškodovana
Sprožilo je poškodovano.
Baterija je prevroča
Orodje je prevroče
Motor se noče zagnati,
ko pritrdilni del orodja ni
pritisnjen.
Zaklep sprožila se nahaja
v zaklenjenem položaju
Vklopljen zaklep, ki onemogoča
proženje orodja, ko je magazin skoraj
prazen, blokira pomik pritrdilnega dela
orodja
Orodje je zagozdeno, motor je ne vrti.
Okrivljen pritrdilni del orodja
Po 5 sekundah se vrtenje motorja
zaustavi
Terminali so umazani ali poškodovani.
Notranja elektronika je poškodovana
Sprožilo je poškodovano.
Baterija je prevroča
Orodje je prevroče
Zavrtite ročico za sprostitev zagozdenega
mehanizma in mehanizem se bo sprostil. Če
se pogonsko rezilo ne vrne, odstranite baterijo
in ročno pomaknite pogonsko rezilo v prvotni
položaj.
Pred streljanjem najprej sprostite pritrdilni del
orodja ali preklopite v kontaktni način.
Odstranite baterijo, počakajte 3 sekunde in jo
ponovno vstavite.
To je normalno delovanje, sprostite sprožilo in
ga pritisnite znova.
Posvetujte se s pooblaščenim serviserjem
DEWALT.
Posvetujte se s pooblaščenim serviserjem
DEWALT.
Posvetujte se s pooblaščenim serviserjem
DEWALT.
Počakajte, da se baterija ohladi ali jo
nadomestite z ohlajeno baterijo.
Pred nadaljnjo uporabo orodja počakajte, da
se ohladi.
Odkleni zaklep sprožila.
Vstavite več žebljičkov v magazin.
Zavrtite ročico za sprostitev zagozdenega
mehanizma in mehanizem se bo sprostil. Če
se pogonsko rezilo ne vrne, odstranite baterijo
in ročno pomaknite pogonsko rezilo v prvotni
položaj.
Posvetujte se s pooblaščenim serviserjem
DEWALT.
To je normalno delovanje, sprostite pritrdilni del
orodja in ga pritisnite znova.
Posvetujte se s pooblaščenim serviserjem
DEWALT.
Posvetujte se s pooblaščenim serviserjem
DEWALT.
Posvetujte se s pooblaščenim serviserjem
DEWALT.
Počakajte, da se baterija ohladi ali jo
nadomestite z ohlajeno baterijo.
Pred nadaljnjo uporabo orodja počakajte, da
se ohladi.
19
SLOVENŠČINA
TEŽAVA
VZROK
ODPRAVA
Orodje se noče sprožiti
(motor deluje, vendar
orodje ne strelja)
Vklopljen zaklep, ki onemogoča
proženje orodja, ko je magazin skoraj
prazen, blokira pomik pritrdilnega dela
orodja
Prazna ali poškodovana baterija.
Vstavite žebljičke v magazin.
Preverite stanje napolnjenosti. Napolnite ali po
potrebi zamenjajte baterijo.
Zagozden žebljiček/pogonsko rezilo se
Odstranite baterijo, odstranite zagozden
ne vrne v začetni položaj.
žebljiček, obratu ročice za sprostitev
zagozdenega mehanizma (po potrebi potisni
pogonsko rezilo ročno navzgor), vstavite
baterijo.
Poškodovan pogon/povratni mehanizem Zamenjajte pogon/povratni mehanizem.
Posvetujte se s pooblaščenim serviserjem
DEWALT.
Notranji mehanizem je zagozden
Posvetujte se s pooblaščenim serviserjem
DEWALT.
Notranja elektronika je poškodovana
Posvetujte se s pooblaščenim serviserjem
DEWALT.
Motor se zažene in
Zagozden žebljiček in pogonsko rezilo
Uporabi ročico za sprostitev zagozdenega
povzroča veliko hrupa
sta zagozdena v spodnjem položaju
mehanizma, odstranite zagozdene žebljičke in
po potrebi vrnite pogonsko rezilo ročno.
Poškodovan pogon/povratni mehanizem Zamenjajte pogon/povratni mehanizem.
Posvetujte se s pooblaščenim serviserjem
DEWALT.
Pogonsko rezilo se večkrat Zagozden žebljiček in pogonsko rezilo
Uporabi ročico za sprostitev zagozdenega
zagozdi v spodnjem
sta zagozdena v spodnjem položaju
mehanizma, odstranite zagozdene žebljičke in
položaju
po potrebi vrnite pogonsko rezilo ročno.
Poškodovan pogon/povratni mehanizem Zamenjajte pogon/povratni mehanizem.
Posvetujte se s pooblaščenim serviserjem
DEWALT.
Material in dolžina žebljička
Če se naprava še vedno zagozdi (ročico
za sprostitev zagozdenega mehanizma je
potrebno zavrteti s silo), izberite ustrezen
material in dolžino pritrdilnega elementa, ki je
ustrezen za vrsto materiala.
Umazanija v ustniku.
Počistite ustnik in bodite pozorni na majhne
koščke zdrobljenega žebljička, ki so se ujeli
v traku.
Nastavitev za pritrjevanje žebljev je
Nastavite večjo globino pritrditve
Orodje deluje, vendar ne
zabije žebljička do konca
preplitko
Orodje ni trdno pritisnjeno na
Orodje pritisnite z zadostno močjo na
obdelovanec
obdelovanec. Glej navodila za uporabo.
Z dolgimi žebljički je izbran kontaktni
Izberite enkratni način proženja.
način proženja
Material in dolžina žebljička
Če se naprava še vedno zagozdi (ročico
za sprostitev zagozdenega mehanizma je
potrebno zavrteti s silo), izberite ustrezen
material in dolžino žebljička, ki je ustrezen za
vrsto materiala.
Poškodovana ali dotrajana konica
Zamenjajte pogon/povratni mehanizem.
pogonskega rezila
Posvetujte se s pooblaščenim serviserjem
DEWALT.
Orodje se uporablja z konica, ki ne
Odstranite konico, ki ne pušča sledov.
pušča sledov
Sprožilni mehanizem je poškodovan
Posvetujte se s pooblaščenim serviserjem
DEWALT.
20
SLOVENŠČINA
TEŽAVA
VZROK
Orodje deluje, vendar noče V magazinu ni žebljičkov
izstreljati žebljičkov
Napačna velikost ali naklon žebljičkov
Umazanija v ustniku.
Umazanija v magazinu
Dotrajan magazin
Poškodovano ali dotrajano pogonsko
rezilo
Potisna vzmet je poškodovana
Zagozden žebljiček
Napačna velikost ali naklon žebljičkov
Vijaki magazina niso zategnjeni zaradi
prejšnje zagozditve/pregleda
Poškodovano ali dotrajano pogonsko
rezilo
Material in dolžina žebljička
Umazanija v ustniku.
Dotrajan magazin
Potisna vzmet je poškodovana
Vklopljen je zaklep sprožila, ko je
v magazinu preostalo 7-9 žebljičkov
in upravljavec pritiska premočno na
pritrdilni del orodja in tako deaktivira
delovanje zaklepa.
ODPRAVA
V magazin vstavite žebljičke
Uporabite le prepisane žebljičke Glej Tehnični
podatki.
Počistite ustnik in bodite pozorni na majhne
koščke zdrobljenega žebljička, ki so se ujeli
v traku
Počistite magazin.
Zamenjajte magazin Posvetujte se
s pooblaščenim serviserjem DEWALT.
Nadomestite pogonsko rezilo. Posvetujte se
s pooblaščenim serviserjem DEWALT.
Zamenjajte vzmet: orodje servisirajte
v pooblaščenem servisu
Uporabite le prepisane žebljičke Glej Tehnični
podatki.
Prepričajte se, da so vsi šesterokotni vijaki
ustrezno zategnjeni s priloženim ključem.
Nadomestite pogonsko rezilo. Posvetujte se
s pooblaščenim serviserjem DEWALT.
Če se naprava še vedno zagozdi (ročico
za sprostitev zagozdenega mehanizma je
potrebno zavrteti s silo), izberite ustrezen
material in dolžino pritrdilnega elementa, ki je
ustrezen za vrsto materiala.
Počistite ustnik in bodite pozorni na majhne
koščke zdrobljenega žebljička, ki so se ujeli
v traku.
Zamenjajte magazin Posvetujte se
s pooblaščenim serviserjem DEWALT.
Zamenjajte vzmet. Posvetujte se
s pooblaščenim serviserjem DEWALT.
Vstavite več žebljičkov v magazin, da
deaktivirate zaklep sprožila.
21
HRVATSKI
18 V XR BEŽIČNI OKVIRNI ZABIJAČ ČAVALA S LITIJ-IONSKOM BATERIJOM DCN690
Čestitamo!
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
korištenja.
Odabrali ste alat DEWALT. Godine iskustva, od
razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su tvrtku
DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera za
korisnike profesionalnih električnih alata.
Provjerite dodatne sigurnosne mjere za
zaštitu operatera od učinaka vibracija,
kao što su: održavanje alata i pribora,
održavanje ruku toplima, organizacija
radnih rasporeda i sl.
Tehnički podaci
Napon
Tip
Način rada
Kut spremnika
Čavli
duljina
promjer trupa
kut
geometrija glave
vrsta slaganja
Masa (bez baterijskog uloška)
Energija zabijanja
VDC
mm
mm
LPA (zvučni tlak)
KPA (nesigurnost zvučnog tlaka)
LWA (zvučna snaga)
KWA (nesigurnost zvučne snage)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DCN690
18
1
Sekvencijalno/Brzo
33°
50–90
2,8–3,3
30–34°
odrezana ili okrugla
papir
kg
3,53
J
105
84
3
95
3
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) određene
prema EN 60745:
Emisija vibracija ah
ah =
Nesigurnost K =
m/s²
m/s²
3,8
1,5
Razina emisije vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu
sa standardiziranim ispitivanjem opisanim
u dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti za
međusobno uspoređivanje alata. Može se koristiti
za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija predstavljena je za
glavne primjene alata. Međutim, ako
se alat koristi u drugim primjenama,
s drugim nastavcima ili ako je loše
održavan, razine vibracija mogle bi se
razlikovati. To može značajno povećati
razinu izloženosti tijekom ukupnog
vremena upotrebe.
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
22
Baterijski uložak
Vrsta baterije
Napon
VDC
Kapacitet
Ah
Masa
kg
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno vrijeme
punjenja
Masa
Osigurači
Europa
U.K. i Irska
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
VAC
min
30
(1,5 Ah
baterije)
kg
230 V za alate
230 V alati
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB105
230
Li-Ion
55
(3,0 Ah
baterije)
0,49
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
70
(4,0 Ah
baterije)
10 Ampera, mreža
13 ampera, u utikačima
Definicije: Sigurnosne
smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednje teškim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu
koja nije vezana uz osobne ozljede
HRVATSKI
no koja, ako se ne izbjegne, može
rezultirati oštećivanjem imovine.
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
DCN690
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku Tehnički podaci usklađeni sa
smjernicama: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-16.
Ovi proizvodi također su usklađeni sa smjernicama
2004/108/EC i 2011/65/EU. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku DEWALT putem sljedeće adrese
ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering i razvoj
proizvoda DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.10.2012
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljede.
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa može
rezultirati električnim udarom, požarom
i/ili ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE.
Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na
vaš električni alat napajan iz gradske mreže (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom
baterijom (bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Područje rada održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b) S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c) Pri radu s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji
način ne prepravljajte utikač. Nemojte
rabiti prilagodne utikače s uzemljenim
električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od
strujnog udara.
b) Izbjegavajte fizički kontakt s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je
tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je
povećan.
c) Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od električnog udara.
d) Kabel ne upotrebljavajte za
nepredviđene namjene. Kabel nikad ne
upotrebljavajte za nošenje, povlačenje
ili odvajanje utikača električnog alata
iz električne utičnice. Kabel držite
podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od električnog udara.
e) Pri radu s električnim alatom na
otvorenom upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f) Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od strujnog udara.
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Budite na oprezu, usredotočeni
i rukovodite se zdravim razumom
pri radu s električnim alatom. Ne
koristite električni alat ako ste umorni
ili pod utjecajem droga, alkohola ili
lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada
s električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih ozljeda.
23
HRVATSKI
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek
koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim
uvjetima smanjit će rizik od tjelesnih ozljeda.
Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije,
kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom
položaju. Nošenje električnog alata pri
čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač
uključen priziva nezgode.
Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
Ne sežite predaleko. Održavajte
ravnotežu i stabilan stav. To pruža
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih
dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako je omogućeno priključivanje uređaja
za izvlačenje i prikupljanje prašine,
osigurajte njihovo pravilno povezivanje
i upotrebu. Upotreba uređaja za skupljanje
prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Upotrijebite odgovarajući električni
alat za posao koji obavljate. Prikladan
električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni
alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno
ga je popraviti.
c) Prije prilagođavanja, zamjene pribora
ili spremanja električnog alata,
isključite utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne
preventivne mjere smanjuju rizik od
nehotičnog pokretanja električnog alata.
d) Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopustite osobama koje nisu upoznate
24
e)
f)
g)
s alatom ili ovim uputama da rade
s njim. Električni alati opasni su u rukama
neobučenih korisnika.
Održavajte električne alate. Provjerite
ima li kakvih otklona ili savinuća
pokretnih dijelova, pucanja dijelova ili
kakvih drugih stanja koja mogu utjecati
na rad električnog alata. Ako je alat
oštećen, popravite ga prije upotrebe.
Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost
savijanja i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke itd.
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
i uzimajući u obzir radne uvjete i posao
koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije
namijenjen može dovesti do opasnih
situacija.
5) UPOTREBA I ČUVANJE AKUMULATORSKIH
BATERIJA
a) Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg
je odredio proizvođač. Punjač koji je
pogodan za jednu vrstu akumulatora može
izazvati rizik od požara ako se upotrebljava
s nekim drugim akumulatorom.
b) Električne alate upotrebljavajte isključivo
s izričito navedenim akumulatorima.
Upotreba bilo kojeg drugog akumulatora
može izazvati rizik od ozljede i požara.
c) Kad akumulator nije u upotrebi, držite
ga podalje od ostalih metalnih predmeta
poput spajalica za papir, ključeva,
čavala, vijaka ili drugih manjih metalnih
predmeta koji mogu izazvati kratki
spoj baterijskih priključaka. Kratki spoj
priključaka baterije može izazvati eksploziju
ili požar.
d) U slučaju nepravilne upotrebe iz
baterije bi mogla iscuriti tekućina.
Izbjegavajte kontakt. Ako dođe do
slučajnog kontakta, isperite vodom. Ako
tekućina dospije u oči, smjesta potražite
liječničku pomoć. Tekućina iz baterije
može izazvati iritacije ili opekline.
6) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
originalnih zamjenskih dijelova. Na
taj ćete način održati sigurnost upotrebe
električnog alata.
HRVATSKI
Sigurnosne upute za bežične
zabijače čavala
• Uvijek pretpostavite da su u alat umetnuti
čavli. Nepažljivo rukovanje zabijačem čavala
može rezultirati neočekivanim "ispaljivanjem"
čavala i tjelesnom ozljedom.
• Alat nemojte usmjeravati prema sebi ni
prema drugim osobama. Neočekivano
okidanje uzrokuje "ispaljivanje" čavala
i tjelesne ozljede.
• Ne uključujte alat sve dok nije čvrsto
pritisnut o radni materijal. Ako alat nije
u dodiru s radnim materijalom, čavao se može
odbiti od površine ispred alata.
Stalno prisutni rizici
Sljedeći su rizici neprestano prisutni tijekom
upotrebe ovih uređaja:
– Ozljede uzrokovane nepravilnim rukovanjem
alatom.
– Gubitak nadzora zbog slabog držanja alata.
– Naprezanje mišića ruku i šaka, osobito iznad
razine glave. Prilikom duljeg rada poduzimajte
redovite pauze.
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći, a to su:
– Oštećenje sluha.
• Ako se čavao zaglavi u alatu, isključite alat
iz napajanja. Prilikom uklanjanja zaglavljenog
čavla, zabijač se može slučajno aktivirati ako
je uključen u napajanje.
– Rizik od tjelesnih ozljeda uzrokovanih letećim
česticama.
• Ovaj zabijač nemojte rabiti za
pričvršćivanje električnih kabela. Alat nije
predviđen za postavljanje električnih kabela
i može oštetiti njihovu izolaciju te uzrokovati
strujni udar ili požar.
– Gubitak nadzora zbog povratnog udarca.
• Uvijek rabite zaštitne naočale.
• Uvijek rabite zaštitu za sluh.
• Koristite samo vrstu čavala navedenu
u priručniku.
– Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed produljene
upotrebe.
– Rizik od ozljeda na točkama priklještenja,
na oštrim rubovima ili uslijed nepravilnog
rukovanja alatom.
– Rizik od ozljede prilikom promjene čavala ili
umetanja držača čavala.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
• Alat nemojte postavljati ni na kakve stalke.
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
• Nemojte rastavljati ni blokirati nijedan dio
zabijača čavala, kao što je kontaktni okidač.
Koristite zaštitu za sluh.
• Prije svake upotrebe provjerite ispravnost
sigurnosnog i mehanizma za okidanje te jesu li
svi vijci i matice dobro pritegnuti.
• Uvijek provjerite lokalne propise o radnom
mjestu. Mogu postojati lokalni propisi
o radnom mjestu koji zabranjuju upotrebu
brzog načina rada u nekim primjenama.
Koristite zaštitu za oči.
Duljina čavala.
50-90mm
• Alat ne upotrebljavajte kao čekić.
• Zabijač čavala nikad ne usmjeravajte u prazan
prostor.
• Na radnom mjestu alat nosite samo za jednu
ručku i nikad s aktiviranim okidačem.
• Uzmite u obzir uvjete na radnom mjestu. Čavli
mogu probiti tanke radne materijale ili se
odbiti od kutova i rubova radnog materijala te
uzrokovati tjelesne ozljede.
Debljina čavala.
2.8–3.3 mm
Kapacitet punjenja.
55
Odgovarajući kut slaganja čavala.
30 - 34˚
POLOŽAJ ŠIFRE DATUMA
• Nemojte zabijati čavle blizu ruba radnog
materijala.
Šifra datuma, koja sadrži godinu proizvodnje,
ispisana je na površini kućišta u dijelu koji čini spoj
alata i akumulatora.
• Nemojte zabijati čavle preko drugih čavala.
Primjer:
2012 XX XX
Godina proizvodnje
25
HRVATSKI
Važne sigurnosne upute za
sve punjače baterija
SAČUVAJTE OVE UPUTE: Ovaj priručnik sadrži
važne upute o sigurnosti i upotrebi punjača
DCB105.
• Prije upotrebe punjača pročitajte sve upute
i oznake upozorenja na punjaču, baterijskom
ulošku i proizvodu koji koristi baterijski uložak.
UPOZORENJE: Opasnost od
električnog udara. Ne dopustite da
u punjač dospije bilo kakva tekućina.
Može doći do strujnog udara.
PAŽNJA: Rizik od opeklina.
Dopunjavajte isključivo DEWALT
punjive akumulatore kako biste
smanjili rizik od ozljeda. Ostale vrste
akumulatora mogu se pregrijati
i prsnuti te uzrokovati tjelesne ozljede
i materijalnu štetu.
PAŽNJA: Djeca trebaju biti pod
nadzorom kako se ne bi igrala
uređajem.
NAPOMENA: U određenim uvjetima
strani predmeti mogu izazvati kratak
spoj izloženih kontakata u punjaču
namijenjenih punjenju, dok je punjač
priključen u električno napajanje.
Električno vodljivi strani predmeti kao
što su, između ostalih, čelična vuna,
aluminijska folija ili bilo kakva taloženja
metalnih čestica, moraju se držati
podalje od udubljenja punjača. Punjač
uvijek isključite iz električnog napajanja
ako akumulator nije u udubljenju
punjača. Punjač prije čišćenja isključite
iz napajanja.
• Akumulator NE POKUŠAVAJTE puniti
punjačima koji nisu navedeni u ovom
priručniku. Punjač i akumulator namjenski su
dizajnirani kako bi zajedno radili.
• Ovi punjači nisu namijenjeni bilo kojoj
drugoj upotrebi osim punjenju DEWALT
punjivih akumulatora. Bilo kakva druga
upotreba može rezultirati požarom ili strujnim
udarom.
• Punjač ne izlažite snijegu ni kiši.
• Dok punjač odvajate iz električne mreže
ne povlačite za kabel, nego za utikač. Time
smanjujete mogućnost oštećivanja utikača ili
kabela.
• Pobrinite se da kabel ne bude postavljen
tako da se na njega može nagaziti, zaplesti
o njega ili ga oštetiti na bilo koji način.
26
• Ne upotrebljavajte produžne kabele osim
ako nisu apsolutno potrebni. Nepravilna
upotreba produžnih kabela može rezultirati
opasnošću od požara ili električnog udara.
• Prilikom upotrebe punjača na otvorenom
prostoru uvijek provjerite je li lokacija suha
i upotrijebite produžni kabel prikladan za
korištenje na otvorenom. Upotreba kabela
prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik
od strujnog udara.
• Ne prekrivajte ventilacijske otvore na
punjaču. Ventilacijski otvori nalaze se
s gornje i bočne strane punjača. Punjač
postavite podalje od bilo kakvog izvora topline.
• Punjač ne upotrebljavajte ako su kabel ili
utikač oštećeni — smjesta ih zamijenite.
• Punjač ne upotrebljavajte ako je primio
snažan udarac, ako je ispušten na tlo ili
ako je oštećen na bilo koji način. Odnesite
ga u ovlašteni servis.
• Punjač ne rastavljajte. Ako je potrebno
servisiranje ili popravak odnesite ga
u ovlašteni servis. Nepravilno rastavljanje
može rezultirati požarom ili električnim
udarom.
• Ako se kabel za napajanje ošteti, potrebno
je da ga smjesta promijeni proizvođač,
njegov ovlašteni servisni predstavnik ili za to
kvalificirana osoba, kako bi se spriječili bilo
kakvi rizici.
• Prije bilo kakvog čišćenja punjač odvojite
od električne mreže. Na ovaj će se način
smanjiti opasnost od električnog udara.
Uklanjanje samo akumulatora neće smanjiti
ovu opasnost.
• NIKAD ne pokušavajte zajedno povezati
2 punjača.
• Punjač je projektiran za rad sa
standardnom električnom mrežom
u kućanstvu od 230 V. Ne pokušavajte ga
upotrebljavati uz neki drugi napon. Ovo nije
primjenjivo na automobilske punjače.
SAČUVAJTE OVE UPUTE
Punjači
Punjač DCB105 prihvaća litij-ionske baterijske
uloške od 10,8 V, 14,4 V i 18 V (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181 i DCB182).
Ovaj punjač ne zahtijeva prilagođavanje
i projektiran je za što jednostavniju upotrebu.
HRVATSKI
Postupak punjenja (crtež 2)
1. Punjač priključite u odgovarajuću električnu
utičnicu od 230 V prije umetanja akumulatora.
2. Umetnite akumulator (l) u punjač pazeći da
se potpuno učvrsti u svom položaju. Crvena
lampica punjenja neprekidno će treptati
kako bi se naznačilo započinjanje postupka
punjenja.
3. Dovršetak punjenja bit će naznačen
neprekidnim svijetljenjem crvene lampice.
Akumulator je u potpunosti napunjen i može
se odmah koristiti ili ostaviti u punjaču.
NAPOMENA: Za najbolju učinkovitost i dulji vijek
trajanja litij-ionskih baterija, prije prve upotrebe
potpuno ih napunite.
Postupak punjenja
Za stanje punjenja ili akumulatora pogledajte donju
tablicu.
Stanje punjenja
punjenje
––
potpuno napunjeno
–––––––––––––––––
––
––
––
odgoda zbog vrućeg/
hladnog akumulatora
x
–– • –– • –– •
–– •
problem s akumulatorom
ili punjačem
••••••••••••
problem s napajanjem
•• •• •• •• •• ••
Punjač neće puniti pokvareni akumulator. Punjač
će naznačiti pokvarenu bateriju tako što se neće
uključiti ili će se prikazati poruka o problemu
s akumulatorom ili punjačem.
NAPOMENA: To može predstavljati i problem
s punjačem.
Ako punjač naznačuje problem, odnesite punjač
i akumulator na testiranje u ovlašteni servis.
Odgoda kod vrućeg ili hladnog
akumulatora
Kad punjač detektira da je akumulator previše
vruć ili previše hladan, automatski započinje
s odgodom kod vrućeg ili hladnog akumulatora,
odgađajući punjenje sve dok akumulator ne
postigne odgovarajuću temperaturu. Punjač se
potom automatski prebacuje u način punjenja
akumulatora. Ova značajka osigurava produljenje
vijeka trajanja baterije.
XR litij-ionski akumulatori opremljeni su sustavom
elektroničke zaštite koji akumulator štiti od
preopterećivanja, pregrijavanja ili prevelikog
pražnjenja.
Alat će se automatski isključiti ako se aktivira
sustav elektroničke zaštite. U tom slučaju stavite
litij-ionski akumulator u punjač i pričekajte da se
potpuno napuni.
Hladan akumulator punit će se upola sporije od
toplog akumulatora. Akumulator će se puniti sporije
tijekom cijelog ciklusa punjenja i neće postići
maksimalnu napunjenost čak ni kada se zagrije.
Važne sigurnosne upute za
sve akumulatore
Tijekom naručivanja zamjenskih akumulatora
svakako navedite kataloški broj i napon.
Isporučeni akumulator nije potpuno napunjen.
Prije upotrebe akumulatora i punjača pročitajte
sigurnosne upute u nastavku i slijedite navedene
postupke punjenja.
PROČITAJTE SVE UPUTE.
• Punjenje ili upotrebu akumulatora ne
izvodite u eksplozivnim okruženjima,
na primjer u blizini zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Umetanje ili uklanjanje
akumulatora iz punjača može zapaliti prašinu
ili isparavanja.
• Akumulator nikad ne postavljajte nasilno
u punjač. Nikad ni na koji način ne
modificirajte akumulator kako bi odgovarao
nekompatibilnim punjačima jer može doći
do pucanja akumulatora i ozbiljnih osobnih
ozljeda.
• Akumulatore dopunjavajte isključivo
propisanim punjačima DEWALT.
• NE polijevajte i ne potapajte uređaj u vodu ili
druge tekućine.
• Alat i akumulator ne čuvajte ili ne koristite
na lokacijama gdje bi temperatura mogla
dostići ili porasti preko 40 °C (npr. izvan
alatnica ili metalnih objekata tijekom ljeta).
• Za najbolje rezultate provjerite je li akumulator
potpuno napunjen prije upotrebe.
UPOZORENJE: Nikad ni iz kojeg
razloga ne pokušavajte otvarati
akumulator. Ako je akumulator
napuknut ili oštećen ne umećite ga
u punjač. Nemojte pritiskati, ispuštati
na tlo ili oštećivati akumulator. Ne
upotrebljavajte akumulator ili punjač
ako je primio ozbiljan udarac, ispušten
na tlo, pregažen ili ako je oštećen na
bilo koji način (npr. probijen čavlom,
udaren čekićem, prignječen). Može
doći do električnog udara. Oštećene
27
HRVATSKI
akumulatore potrebno je vratiti
ovlaštenom servisu radi recikliranja.
PAŽNJA: Kad se ne koristi, alat
položite na stabilnu površinu
gdje neće postojati opasnost od
njegovog prevrtanja ili pada. Neki
alati s velikim akumulatorima mogu
uspravno stajati na akumulatoru, ali
mogu se lako prevrnuti.
NAPOMENA: Akumulatore nemojte pohranjivati
ako su potpuno ispražnjeni. Akumulator prije
upotrebe treba ponovo napuniti.
Oznake na punjaču
i akumulatoru
Pored ilustracija u ovom priručniku, oznake na
punjaču i akumulatoru prikazuju sljedeće ilustracije:
POSEBNE SIGURNOSNE UPUTE ZA LITIJIONSKE AKUMULATORE (Li-Ion)
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
• Ne spaljujte akumulator čak ni ako je
ozbiljno oštećen ili u cijelosti istrošen.
Vatra može izazvati eksploziju akumulatora.
Tijekom gorenja litij-ionskog akumulatora
stvaraju se otrovni plinovi i materijali.
• Ako sadržaj akumulatora dođe u dodir
s kožom, zahvaćenu površinu kože smjesta
isperite blagim sapunom i tekućom
vodom. Ako akumulatorska tekućina dospije
u oči, otvoreno oko najmanje 15 minuta
ispirite vodom ili do prestanka iritacije. Ako
je potrebna liječnička pomoć, elektrolit
akumulatora sastoji se od mješavine tekućih
organskih karbonata i litijevih soli.
• Sadržaj otvorene akumulatorske ćelije
može izazvati iritaciju dišnih putova.
Omogućite svjež zrak. Ako se simptomi
zadržavaju, potražite liječničku pomoć.
UPOZORENJE: Rizik od opeklina.
Akumulatorska tekućina može biti
zapaljiva ako se izloži iskrenju ili
plamenu.
Akumulatorska baterija
Punjenje.
Potpuno dopunjeno.
Odgoda u slučaju vrućeg ili hladnog
akumulatora.
x
Problem s akumulatorom ili punjačem.
Problem s napajanjem.
Ne dodirujte električki vodljivim
predmetima.
Ne dopunjavajte oštećene akumulatore.
Koristite samo s akumulatorima tvrtke
DEWALT. Ostali mogu prsnuti te izazvati
osobne ozljede i oštećenja.
Ne izlažite vodi.
VRSTA AKUMULATORA
DCN690 radi s akumulatorima napona 18 V.
Mogu se upotrijebiti baterijski ulošci DCB180,
DCB181 ili DCB182. Za više informacija pogledajte
Tehničke podatke.
Preporuke za pohranu
1. Najbolje je čuvati na hladnom i suhom mjestu
koje nije izloženo izravnom sunčevom svjetlu,
pretjeranoj toplini i hladnoći. Za optimalne
performanse i vijek akumulatora, akumulator
čuvajte na sobnoj temperaturi dok nije
u upotrebi.
2. Za dulju pohranu akumulatora preporučljivo
ga je potpuno napuniti i pohraniti na hladnom,
suhom mjestu izvan punjača.
28
Smjesta zamijenite oštećene kabele.
Dopunjavajte samo pri temperaturama
od -5 °C do 50 °C.
Rabljene akumulatore odbacujte vodeći
brigu prema okolišu.
Ne spaljujte akumulator.
Namijenjeno punjenju litij-ionskih
akumulatora.
Vrijeme punjenja pronaći ćete u odjeljku
Tehnički podaci.
HRVATSKI
Sadržaj pakiranja
Pakiranje sadrži:
1 Zabijač čavala
1 Punjač (samo modeli M2)
2 Akumulatora (samo modeli M2)
1 Vrh koji ne oštećuje površinu
1 Kutija s kompletom (samo modeli M2)
1 Priručnik s uputama
1 Crtež sastavnih dijelova
NAPOMENA: Akumulatori, punjači i kompleti ne
isporučuju se s modelima serije N.
• Alat, dijelove ili pribor provjerite radi postojanja
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
• Prije same upotrebe alata temeljito proučite
ovaj priručnik i upoznajte se s njim.
Opis (sl. 1, 2)
UPOZORENJE: Nikad ne modificirajte
električni alat ili bilo koji njegov dio.
Može doći do oštećenja ili ozljeda.
a. Okidač
b. Sigurnosna blokada okidača
c. Kontaktni okidač
d. Kotačić za podešavanje dubine
e. Indikator slabe baterije i zaglavljivanja alata
f. Ručica za oslobađanje alata
g. Spremnik
h. Reza potiskivača
i. Birač načina rada
j. Zakretna kuka/kopča za remen
ili mentalnim sposobnostima, uključujući
i djecu, kao ni osoba s nedostatkom iskustva
ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za
njihovu sigurnost nadzire. Djecu se nikad ne
smije ostaviti samu uz ovaj proizvod.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li napon akumulatora
naponu navedenom na opisnoj oznaci. Također
provjerite odgovara li napon vašeg punjača
naponu gradske mreže.
Ovaj punjač tvrtke DEWALT dvostruko
je izoliran u skladu s dokumentom
EN 60335 te žica uzemljenja nije
potrebna.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
Zamjena strujnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
• Na siguran način odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
UPOZORENJE: Na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 3 A.
Upotreba produžnog kabela
NAMJENA
Produžni kabel smije se upotrebljavati samo ako je
to krajnje potrebno. Upotrijebite odobren produžni
kabel koji je pogodan za ulaznu snagu vašeg
punjača (pogledajte Tehničke podatke). Najmanja
debljina vodiča je 1 mm2, a maksimalna duljina je
30 m.
Bežični zabijač čavala DCN690 predviđen je za
zabijanje čavala u drvene radne materijale.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
u cijelosti odmotajte.
k. Ugrađeni imbus ključ
l. Akumulatorska baterija
m. Vrh koji ne oštećuje površinu
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
Ovi akumulatorski zabijači čavala profesionalni su
električni alati.
NEMOJTE dopustiti djeci da dolaze u dodir
s alatom. Dok ovaj alat koristi neiskusan korisnik
potreban je nadzor.
• Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi od
strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim
SASTAVLJANJE
I PODEŠAVANJE
UPOZORENJE: Prije sastavljanja
i prilagođavanja uvijek uklonite
akumulator. Prije umetanja ili
uklanjanja akumulatora uvijek
isključite alat.
29
HRVATSKI
UPOZORENJE: Koristite isključivo
DEWALT akumulatore i punjače.
Umetanje i uklanjanje
akumulatora iz alata (crtež 2)
UPOZORENJE: Kako biste
smanjili opasnost od ozbiljnih
ozljeda, isključite alat i uklonite
akumulator prije izvođenja bilo
kakvih podešavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
Slučajno uključivanje alata može
izazvati ozljede.
Zakretna kuka/kopča za remen
(sl. 6)
Kuka/kopča za remen (j) može se po potrebi
jednostavno postaviti s lijeve ili desne strane alata,
ovisno o tome koju roku dominantno koristite.
Ako ne želite koristiti kuku, možete je zakrenuti
prema prednjoj ili stražnjoj strani baze rukohvata.
Punjenje alata (sl. 4)
UPOZORENJE: Prije punjenja ili
pražnjenja zabijača čavala uvijek
isključite alat i odvojite akumulator.
NAPOMENA: Provjerite je li akumulator (l)
potpuno napunjen. Isporučeni akumulatori ne
moraju biti potpuno napunjeni.
1. Pomaknite rezu potiskivača s oprugom (h)
prema bazi spremnika kako biste je učvrstili
u njezinu položaju.
UMETANJE AKUMULATORA U RUKOHVAT
ALATA
2. Odaberite odgovarajući držač čavala.
(Pogledajte Tehničke podatke.) DEWALT
preporučuje upotrebu čavala marke DEWALT.
1. Poravnajte urez u rukohvatu alata
s akumulatorom (l).
2. Akumulator čvrstom kretnjom ugurajte
u rukohvat tako da se učvrsti u svom položaju.
UKLANJANJE AKUMULATORA IZ ALATA
1. Pritisnite gumb za oslobađanje (n)
i akumulator izvucite iz rukohvata alata.
2. Akumulator umetnite u punjač kako je opisano
u ovom priručniku, u odjeljku punjača.
AKUMULATORI S POKAZIVAČEM
NAPUNJENOSTI (SL. 2, 2A)
Neki akumulatori tvrtke DEWALT opremljeni su
pokazivačem koji se sastoji od tri LED lampice koje
pokazuju energiju preostalu u akumulatoru.
Za aktivaciju mjerača držite pritisnut gumb (o).
Tri zelene LED lampice će se uključiti i naznačiti
razinu preostale energije. Kada je razina energije
u akumulatoru ispod upotrebljive razine, mjerač
goriva neće se uključiti, a akumulator će biti
potrebno dopuniti.
NAPOMENA: Mjerač goriva samo je indikacija
preostale energije u baterijskom ulošku. Ne
naznačuje funkcionalnost alata te je podložan
varijacijama, ovisno o komponentama proizvoda,
temperaturi i radnoj primjeni.
NAPOMENA: Alat nemojte pohranjivati
s umetnutim akumulatorom. Da biste
spriječili oštećenje akumulatora te
osigurali dug vijek trajanja, akumulator
pohranite odvojeno od alata ili punjača
na suhom i hladnom mjestu.
UPOZORENJE: Budući da pribor
koji nije u ponudi tvrtke DEWALT nije
ispitan s ovim proizvodom, upotreba
takvog pribora uz ovaj alat može biti
opasna. Da biste smanjili opasnost od
ozljeda, uz ovaj proizvod potrebno je
upotrebljavati isključivo dodatni pribor
preporučen od tvrtke DEWALT.
3. Umetnite držač sa složenim čavlima u utor za
umetanje s bočne strane spremnika. Provjerite
jesu li čavli položeni na svoje vrhove u kanalu
s čavlima.
4. Zatvorite spremnik tako da pustite rezu
potiskivača. Pažljivo pustite rezu da klizne
prema naprijed i dođe u kontakt s trakom
čavala.
Blokada prilikom ponestajanja
čavala
Zabijač čavala opremljen je blokadom koja
sprječava uključivanje alata kada je spremnik
gotovo prazan. Kada u spremniku ostane približno
7 do 9 čavala, uključuje se blokada prilikom
ponestajanja čavala. Informacije o umetanju
držača sa složenim čavlima pronaći ćete u odjeljku
Punjenje alata.
NAPOMENA: Ako je alat izložen velikoj sili,
moguće je poništiti ovu blokadu. To štiti alat od
oštećenja prilikom padova.
Podešavanje dubine zabijanja
(sl. 5)
Dubina zabijanja čavala može se podesiti pomoću
kotačića za podešavanje dubine.
30
HRVATSKI
1. Za pliće zabijanje okrenite kotačić za
podešavanje (d) ulijevo, prema sličici kratkog
čavla.
2. Za pliće zabijanje okrenite kotačić za
podešavanje (d) udesno, prema sličici duljeg
čavla.
Odabir način rada (sl. 1)
Da biste odabrali sekvencijalni način rada,
pomaknite birač načina rada (i) tako da bude
prikazana sličica jednog čavla ( ).
Da biste brzi način rada, pomaknite birač načina
rada (i) tako da bude prikazana sličica triju čavala
).
(
NAPOMENA: Maksimalna snaga zabijanja
čavala postiže se u sekvencijalnom načinu, stoga
izbjegavajte upotrebu brzog načina prilikom
zabijanja duljih čavala.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte
sigurnosnih uputa i važećih propisa.
Mogu postojati lokalni propisi o radnom
mjestu koji zabranjuju upotrebu brzog
načina rada u nekim primjenama.
UPOZORENJE: Kako biste
smanjili opasnost od ozbiljnih
ozljeda, isključite alat i uklonite
akumulator prije izvođenja bilo
kakvih podešavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
Slučajno uključivanje alata može
izazvati ozljede.
Pravilan položaj ruku (crtež 7)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda UVIJEK
koristite prikazan pravilan položaj ruku.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK
čvrsto pridržavajte kao mjeru opreza
u slučaju nagle reakcije.
4. Napunite spremnik čavlima.
5. Umetnite akumulator.
UPOZORENJE: Nemojte rabiti alat
ako se kontaktni okidač ili potiskivač
čavala ne mogu slobodno kretati.
NAPOMENA: NIKAD
ne prskajte ni na bilo
koji drugi način ne
nanosite sredstva
za podmazivanje ili
čišćenje u unutrašnjost
alata. To može utjecati
na vijek trajanja i performanse alata.
Uključivanje alata (sl. 1)
Alat se može koristiti u sekvencijalnom i u brzom
načinu rada.
SEKVENCIJALNI NAČIN RADA
Sekvencijalni način rada koristi se za isprekidano
zabijanje čavala pri kojem je potrebno pažljivo
i točno postavljanje. Također pruža maksimalnu
snagu za zabijanje najduljih čavala.
1. Pomoću birača načina rada (i) odaberite
sekvencijalni način ( ).
2. Oslobodite sigurnosnu blokadu okidača (b).
3. Pritisnite kontaktni okidač (c) o površinu
radnog materijala.
4. Povucite okidač (a) kako biste uključili alat.
5. Pustite okidač i podignite zabijač čavala od
površine radnog materijala.
6. Ponovite korake 3–5 kako biste zabili sljedeći
čavao.
BRZIN NAČIN RADA
Ovaj način rada koristi se za brzo zabijanje na
ravnim i nepomičnim površinama. Obično je
najučinkovitiji za zabijanje kraćih čavala.
1. Pomoću birača načina rada (i) odaberite brzi
).
način (
2. Oslobodite sigurnosnu blokadu okidača (b).
3. Za zabijenje jednog čavla postupite kao što je
opisano za upotrebu brzog načina rada:
Pravilan položaj ruku zahtjeva da jednom rukom
držite glavni rukohvat (p), kako je prikazano.
a. Pritisnite kontaktni okidač (c) o površinu
radnog materijala.
Priprema alata (sl. 1)
b. Povucite okidač (a) kako biste uključili
alat. Svakim povlačenjem okidača dok je
kontaktni okidač pritisnut o radni materijal
zabija se jedan čavao.
1. Uklonite akumulator (l) iz alata kako biste
spriječili njegovo uključivanje.
2. Uklonite sve čavle iz spremnika (g).
3. Provjerite može li se kontaktni okidač (c)
slobodno kretati.
4. Za zabijanje više čavala držite pritisnut okidač
(a), a zatim Pritisnite kontaktni okidač (c) više
puta uzastopce o površinu radnog materijala.
31
HRVATSKI
UPOZORENJE: Okidač nemojte
držati pritisnut dok alat nije u upotrebi.
Sigurnosnu blokadu okidača (b) držite
u zaključanom položaju kako biste
spriječili slučajno uključivanje dok alat
nije u uporabi.
5. Prilikom prebacivanja između
sekvencijalnog i brzog načina rada možda će
biti potrebno podesiti dubinu zabijanja. Upute
ćete pronaći u odjeljku Podešavanje dubine
zabijanja.
Upotreba blokade okidača
(sl. 3)
Svaki zabijač čavala tvrtke DEWALT opremljen
je blokadom okidača (b) koja, kada se pritisne
udesno kao što je prikazano na Slici 3,
sprječava izbacivanje čavla blokiranjem okidača
i isključivanjem napajanja motora.
Kada je blokada okidača pritisnuta ulijevo, sve
funkcije alata su aktivirane. Blokada okidača
treba biti uključena (sl. 3) prilikom bilo kakvih
podešavanja ili kad alat nije u upotrebi.
Vrh koji ne oštećuje površine
(sl. 1)
Prilikom upotrebe ovog alata na materijalima na
kojima ne želite ostaviti ogrebotine, kao što su
drvene obloge, postavite plastični vrh (m) preko
kontaktnog okidača (c).
LED indikator (sl. 1)
Ovaj zabijač čavala opremljen je dvama LED
lampicama (e) na stražnjoj strani alata, odmah
ispod stražnjeg poklopca. Daljnje upute pronaći
ćete u odjeljku Vodič za rješavanje problema.
SLABA BATERIJA
Zamijenite bateriju.
VRUĆA BATERIJA
Pustite bateriju da se
ohladi ili je zamijenite
hladnom baterijom.
ZAGLAVLJIVANJE
ALATA
Zakrenite ručicu za
oslobađanje alata.
Pogledajte odjeljak
Oslobađanje
zaglavljenog alata.
ALAT JE VRUĆ
Pustite alat da se ohladi
prije nego što nastavite.
Oslobađanje zaglavljenog
alata (sl. 1, 3)
Ako se zabijač čavala upotrebljava u zahtjevnim
primjenama pri kojima se za zabijanje čavala
koristi energija motora, alat se može zaglaviti.
Pogon u tom slučaju ne dovršava radni ciklus te
se pali i gasi indikator zaglavljivanja (e). Zakrenite
ručicu za oslobađanje zaglavljenog alata (f)
i mehanizam će se osloboditi. Ako se pogon ne
vrati automatski u početni položaj, pogledajte
Uklanjanje zaglavljenog čavla. Ako se uređaj
nastavi zaglavljivati, provjerite jesu li odabir načina
rada, materijal i duljina vijka usklađeni s primjenom
u kojoj koristite alat.
Uklanjanje zaglavljenog čavla
(sl. 1, 3)
Ako se čavao zaglavi u prednjem dijelu, palit će se
i gasiti indikator zaglavljivanja alata.
1. Uklonite akumulator iz alata i uključite
sigurnosnu blokadu (b).
2. Pomaknite rezu potiskivača s oprugom (h)
prema bazi spremnika kako biste je učvrstili
u položaju i ispraznite traku čavala.
3. Pomoću isporučenog imbus ključa (k) otpustite
dva vijka (q) na vrhu spremnika.
4. Zakrenite spremnik (g) prema naprijed.
5. Ako je potrebno, uklonite zaglavljeni/savijeni
čavao pomoću kliješta.
6. Ako je lopatica pogona u donjem položaju,
zakrenite ručicu za oslobađanje zaglavljenog
alata (f) na gornjem dijelu zabijača čavala.
NAPOMENA: Ako se lopatica pogona
ne oslobodi nakon zakretanja ručice za
oslobađanje, možda će biti potrebno ručno je
namjestiti pomoću dugog odvijača.
7. Zakrenite spremnik u njegov položaj ispod
"nosa" alata i zategnite šeterokutne vijke (q).
8. Ponovo umetnite akumulator.
NAPOMENA: Alat će se onemogućiti i neće
se resetirati sve dok ne izvadite i ponovo ne
umetnete akumulator.
9. Ponovo umetnite čavle u spremnik (pogledajte
Punjenje alata).
10. Oslobodite rezu potiskivača (h).
32
HRVATSKI
11. Isključite sigurnosnu blokadu okidača (b) kad
ste spremni nastaviti s radom.
Ako se čavli često zaglavljuju u nosnom dijelu,
servisirajte alat u ovlaštenom servisu tvrtke
DEWALT.
ODRŽAVANJE
Električni alat tvrtke DEWALT projektiran za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
UPOZORENJE: Kako biste
smanjili opasnost od ozbiljnih
ozljeda, isključite alat i uklonite
akumulator prije izvođenja bilo
kakvih podešavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
Slučajno uključivanje alata može
izazvati ozljede.
Punjač i akumulator ne mogu se servisirati. Unutar
uređaja nema dijelova namijenjenih servisiranju.
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
UPUTE ZA ČIŠĆENJE PUNJAČA
UPOZORENJE: Opasnost od
električnog udara. Prije bilo kakvog
čišćenja punjač odvojite od utičnice
električne mreže. Nečistoća i masnoća
s vanjske strane punjača mogu
se ukloniti krpom ili mekanom (ne
metalnom) četkom. Ne koristite vodu ili
bilo kakve otopine za čišćenje.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Budući da pribor
koji nije u ponudi tvrtke DEWALT nije
ispitan s ovim proizvodom, upotreba
takvog pribora uz ovaj alat može biti
opasna. Da biste smanjili opasnost od
ozljeda, uz ovaj proizvod potrebno je
upotrebljavati isključivo dodatni pribor
preporučen od tvrtke DEWALT.
Kod svog lokalnog prodavača zatražite informacije
o odgovarajućim dodacima.
Podmazivanje
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno
podmazivanje.
NAPOMENA: NIKAD
ne prskajte ni na bilo koji
drugi način ne nanosite
sredstva za podmazivanje
ili čišćenje u unutrašnjost
alata. To može utjecati na
vijek trajanja i performanse alata.
Čišćenje
UPOZORENJE: Prašinu iz kućišta
ispušite suhim zrakom čim primijetite
nakupljanje nečistoća. Tijekom
izvođenja ovog postupka nosite zaštitu
za oči i odobrenu masku protiv prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Ove kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni
otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš DEWALT proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i pakiranja omogućuje
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda nakon isteka vijeka trajanja.
Da biste iskoristili prednosti ove usluge, svoj
proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
lokalnog ureda tvrtke DEWALT na adresi
33
HRVATSKI
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih DEWALT servisa i potpuni detalji
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima
dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
Punjiva akumulatorska baterija
Ovaj dugovječan akumulator potrebno je
dopunjavati kad izgubi moć pružanja dovoljne
snage na zadacima koji su dotad bili s lakoćom
obavljani. Pri kraju svog tehnološkog vijeka,
odbacite ga uz brigu prema okolišu:
• Akumulator u cijelosti ispraznite i potom ga
uklonite iz alata.
• Li-Ion, NiCd i NiMH ćelije mogu se reciklirati.
Odnesite ih vašem prodavaču ili u lokalno
središte za recikliranje. Prikupljeni akumulatori
bit će reciklirani ili pravilno uklonjeni.
34
HRVATSKI
VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA
MNOGE UOBIČAJENE PROBLEME MOGUĆE JE LAKO RIJEŠITI PRIMJENOM DONJE TABLICE.
Za ozbiljnije probleme ili one koji se nastavljaju pojavljivati, obratite se najbližem ovlaštenom servisnom
predstavniku tvrtke DEWALT ili uredu tvrtke DEWALT na adresi navedenoj u ovom priručniku.
UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od ozbiljnih tjelesnih ozljeda, prije bilo kakvih popravaka
UVIJEK isključite alat i izvadite akumulator iz alata.
SIMPTOM
UZROK
RJEŠENJE
Motor se ne uključuje
prilikom pritiska okidača.
Aktivirana je blokada okidača.
Alat je zaglavljen i motor se ne može
okretati.
Isključite blokadu okidača.
Zakrenite ručicu za oslobađanje alata
i mehanizam će se osloboditi. Ako se lopatica
pogona ne vrati, uklonite akumulator i ručno je
potisnite u početni položaj.
Pritisnite kontaktni okidač prije izbacivanja
čavla ili prebacite u brzi način rada.
Izvadite akumulator, pričekajte 3 sekunde
i ponovo ga umetnite.
To je normalno. Pustite okidač i ponovo ga
pritisnite.
Obratite se ovlaštenom servisnom predstavniku
tvrtke DEWALT.
Obratite se ovlaštenom servisnom predstavniku
tvrtke DEWALT.
Obratite se ovlaštenom servisnom predstavniku
tvrtke DEWALT.
Pustite akumulator da se ohladi ili ga
zamijenite hladnim akumulatorom.
Pustite alat da se ohladi prije nego što
nastavite s uporabom.
Isključite blokadu okidača.
Umetnite još čavala u spremnik.
Alat je u načinu sekvencijalnog rada.
Potrebno je resetirati unutarnju
elektroniku alata.
Motor se zaustavlja nakon 5 sekundi.
Priključci su prljavi ili oštećeni.
Oštećena je elektronika
Oštećen je okidač
Akumulator je vruć
Alat je vruć
Motor ne radi dok je
kontaktni okidač pritisnut
Aktivirana je blokada okidača
Uključena je blokada prilikom
ponestajanja čavala, koja sprječava
potpuno pomicanje kontaktnog okidača
Alat je zaglavljen i motor se ne može
okretati
Kontaktni okidač je deformiran
Motor se zaustavlja nakon 5 sekundi
Priključci su prljavi ili oštećeni.
Oštećena je elektronika
Oštećen je okidač
Akumulator je vruć
Alat je vruć
Zakrenite ručicu za oslobađanje alata
i mehanizam će se osloboditi. Ako se lopatica
pogona ne vrati, uklonite akumulator i ručno je
potisnite u početni položaj.
Obratite se ovlaštenom servisnom predstavniku
tvrtke DEWALT.
To je normalno. Otpustite kontaktni okidač
i ponovo ga pritisnite.
Obratite se ovlaštenom servisnom predstavniku
tvrtke DEWALT.
Obratite se ovlaštenom servisnom predstavniku
tvrtke DEWALT.
Obratite se ovlaštenom servisnom predstavniku
tvrtke DEWALT.
Pustite akumulator da se ohladi ili ga
zamijenite hladnim akumulatorom.
Pustite alat da se ohladi prije nego što
nastavite s uporabom.
35
HRVATSKI
SIMPTOM
UZROK
RJEŠENJE
Alat izbacuje čavle,
a motor radi
Uključena je blokada prilikom
ponestajanja čavala, koja sprječava
potpuno pomicanje kontaktnog okidača
Akumulator je slab ili oštećen
Napunite spremnik čavlima.
Zaglavljeni čavao / lopatica pogona ne
vraća se u početni položaj
Oštećen sklop za potiskivanje/vraćanje
Zaglavljen unutarnji mehanizam
Oštećena je elektronika
Motor se pokreće, ali
stvara mnogo buke
Čavao je zaglavljen i lopatica pogona
zaglavljena je u donjem položaju
Oštećen sklop za potiskivanje/vraćanje
Lopatica pogona nastavlja
se zaglavljivati u donjem
položaju
Čavao je zaglavljen i lopatica pogona
zaglavljena je u donjem položaju
Oštećen sklop za potiskivanje/vraćanje
Materijal i duljina vijka
Ostaci u nosnom dijelu
Alat radi, ali ne zabija
čavle potpuno
Postavljena je premala dubina
Alat nije čvrsto pritisnut o radni materijal
Odabran je brzi način rada uz upotrebu
dugih čavala
Materijal i duljina vijka
Oštećen ili istrošen vrh lopatice
Alat se koristi s vrhom protiv ogrebotina
Oštećeni mehanizam
36
Provjerite napunjenost akumulatora ako je
opremljen indikatorom. Po potrebi napunite ili
zamijenite akumulator.
Uklonite akumulator, uklonite zaglavljeni
čavao, zakrenite ručicu za oslobađanje alata
(po potrebi ručno potisnite lopaticu pogona)
i ponovo umetnite akumulator.
Zamijenite sklop za potiskivanje/vraćanje.
Obratite se ovlaštenom servisnom predstavniku
tvrtke DEWALT.
Obratite se ovlaštenom servisnom predstavniku
tvrtke DEWALT.
Obratite se ovlaštenom servisnom predstavniku
tvrtke DEWALT.
Upotrijebite ručicu za oslobađanje zaglavljenog
alata, uklonite sve zaglavljene čavle te po
potrebi ručno vratite lopaticu pogona.
Zamijenite sklop za potiskivanje/vraćanje.
Obratite se ovlaštenom servisnom predstavniku
tvrtke DEWALT.
Upotrijebite ručicu za oslobađanje zaglavljenog
alata, uklonite sve zaglavljene čavle te po
potrebi ručno vratite lopaticu pogona.
Zamijenite sklop za potiskivanje/vraćanje.
Obratite se ovlaštenom servisnom predstavniku
tvrtke DEWALT.
Ako se uređaj nastavlja zaglavljivati (zbog čega
stalno morate okretati ručicu za oslobađanje),
odaberite odgovarajući materijal i duljinu vijka.
Očistite nosni dio i uklonite malene komadiće
slomljenih čavala koji su se zaglavili.
Okrenite kotačić za podešavanje na veću
dubinu
Primijenite odgovarajući pritisak na alat dok je
prislonjen o radni materijal. Pogledajte priručnik
s uputama.
Odaberite sekvencijalni način.
Ako se uređaj nastavlja zaglavljivati (zbog čega
stalno morate okretati ručicu za oslobađanje),
odaberite odgovarajući materijal i duljinu vijka.
Zamijenite sklop za potiskivanje/vraćanje.
Obratite se ovlaštenom servisnom predstavniku
tvrtke DEWALT.
Uklonite vrh protiv ogrebotina.
Obratite se ovlaštenom servisnom predstavniku
tvrtke DEWALT.
HRVATSKI
SIMPTOM
UZROK
RJEŠENJE
Alat radi, ali ne zabija
čavle
Nema čavala u spremniku
Pogrešna veličina ili oblik čavala
Napunite spremnik čavlima
Rabite samo preporučene čavle. Pogledajte
Tehničke podatke.
Očistite nosni dio i uklonite malene komadiće
slomljenih čavala koji su se zaglavili.
Očistite spremnik.
Zamijenite spremnik. Obratite se ovlaštenom
servisnom predstavniku tvrtke DEWALT.
Zamijenite lopaticu pogona. Obratite se
ovlaštenom servisnom predstavniku tvrtke
DEWALT.
Zamijenite oprugu. Obratite se ovlaštenom
servisu.
Rabite samo preporučene čavle. Pogledajte
Tehničke podatke.
Zategnite šesterokutne vijke spremnika
pomoću isporučenog imbus ključa.
Krhotine u nosnom dijelu
Krhotine u spremniku
Istrošeni spremnik
Oštećena ili istrošena lopatica pogona
Oštećena opruga potiskivača
Zaglavljeni čavao
Pogrešna veličina ili oblik čavala
Vijci spremnika nisu zategnuti nakon
prethodnog uklanjanja zaglavljenog
čavla ili pregleda.
Oštećena ili istrošena lopatica pogona
Materijal i duljina vijka
Krhotine u nosnom dijelu
Istrošeni spremnik
Oštećena opruga potiskivača
Aktivirana je blokada prilikom
ponestajanja čavala (u spremniku je još
samo 7-9 čavala), a korisnik primjenjuje
prevelik pritisak na kontaktni okidač
i poništava blokadu
Zamijenite lopaticu pogona. Obratite se
ovlaštenom servisnom predstavniku tvrtke
DEWALT.
Ako se uređaj nastavlja zaglavljivati (zbog čega
stalno morate okretati ručicu za oslobađanje),
odaberite odgovarajući materijal i duljinu vijka.
Očistite nosni dio i uklonite malene komadiće
slomljenih čavala koji su se zaglavili.
Zamijenite spremnik. Obratite se ovlaštenom
servisnom predstavniku tvrtke DEWALT.
Zamijenite oprugu. Obratite se ovlaštenom
servisnom predstavniku tvrtke DEWALT.
Napunite spremnik čavlima kako biste isključili
blokadu prilikom ponestajanja čavala.
37
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni
dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom
servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod
po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
R ADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
38
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon 01
6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
18 V XR LITIJUM-JONSKI AKUMULATORSKI
ZAKIVAČ DCN690
Čestitamo!
u praznom hodu. To može značajno
smanjiti nivo izlaganja u ukupnom
periodu rada.
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo,
razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera
korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu rukovaoca od efekata
vibracija kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplim,
organizacija radnih uzoraka.
Tehnički podaci
Napon
Tip
Režim aktivacije
Ugao magacina
Pričvršćivači
dužina
prečnik tela
ugao
geometrija glave
tip spajanja
Težina (bez baterije)
Pogonska energija
LPA (zvučni pritisak)
KPA (zvučni pritisak, odstupanje)
LWA (zvučna snaga)
KWA (zvučna snaga, odstupanje)
VDC
mm
mm
DCN690
18
1
Sekvencijalni/udarni
33°
kg
J
50–90
2,8–3,3
30–34°
skraćena ili ofset
okrugla
papir
3,53
105
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
84
3
95
3
Baterija
Tip baterije
Napon
Kapacitet
Težina
VDC
Ah
kg
Punjač
Mrežni napon
VAC
Tip baterije
Pribl. vreme
min
za punjenje vreme
Težina
Osigurači
Evropa
U.K. i Irska
DCB180
Li-jonska
18
3,0
0,64
30
(1,5 Ah
baterija)
kg
230 V alati
230 V alati
DCB181
Li-jonska
18
1,5
0,35
DCB105
230
Li-jonska
55
(3,0 Ah
baterija)
0,49
DCB182
Li-jonska
18
4,0
0,61
70
(4,0 Ah
baterija)
10 ampera, mrežni
13 ampera, u utikaču
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
određene prema EN 60745:
Definicije: Bezbednosne
smernice
Ukupna vrednost vibracija ah
ah =
Odstupanje K =
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti za
svaku signalnu reč. Molimo da pročitate uputstvo
i vodite računa o tim simbolima.
m/s²
m/s²
3,8
1,5
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku
iz EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje
alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija se može razlikovati.
To može značajno povećati nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir vremena
kada je alat isključen i kada radi
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje na
potencijalno opasnu situaciju koja bi,
ako se ne izbegne, može izazvati smrt
ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja može, ako se ne
izbegne, izazvati manju ili umerenu
povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
39
SRPSKI
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
DCN690
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisanu u delu
Tehnički podaci usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-16.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte DEWALT na sledećoj adresi ili ih
potražite na poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsednik za razvoj proizvoda široke potrošnje
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
31.10.2012
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Opšta bezbednosna
upozorenja za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja i uputstva.
Nepoštovanje upozorenja i uputstava
može izazvati električni udar, požar i/ili
ozbiljnu povredu.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
40
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude
čisto i dobro osvetljeno. Nered i mračna
područja izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Električni alati stvaraju varnice
koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
c) Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
b) Izbegavajte telesni kontakt sa
uzemljenim površinama kao što su cevi,
radijatori, šporeti i frižideri. Postoji veća
opasnost od električnog udara ako je vaše
telo uzemljeno.
c) Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d) Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova
ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
e) Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je pogodan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom
prostoru umanjuje opasnost od električnog
udara.
f) Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako
ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri
radu sa električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih telesnih povreda.
SRPSKI
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek
nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao
što su maska za prašinu, zaštitna obuća
sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili zaštita
za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim
uslovima, smanjiće telesne povrede.
Sprečite nenamerno pokretanje.
Pobrinite se da prekidač bude isključen
pre povezivanja električnog napajanja i/
ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa
prstom na prekidaču ili električnih alata sa
prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji
je ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da
se uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Koristite odgovarajući električni alat za
svoj rad. Pravilan električni alat će bolje
i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti
posao za koji je konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač
ne može da se uključi i isključi. Svaki
električni alat koji se ne može kontrolisati
putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
c) Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili
izvadite bateriju iz električnog alata pre
vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene
pribora ili odlaganja električnog alata.
Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
d) Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima da
e)
f)
g)
rukuju električnim alatom. Električni alati
su opasni u rukama neveštih korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite
da li su pokretni delovi centrirani ili
blokirani, da li su delovi polomljeni i da li
postoji bilo koje drugo stanje koje može
uticati na rad električnih alata. Ako je
oštećen, postarajte se da se električni
alat popravi pre upotrebe. Mnoge
nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu
oštri i čisti. Pravilno održavani rezni alati
sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju
i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad koji
treba obaviti. Korišćenje električnog alata
za radove za koje nije namenjen može
dovesti do opasne situacije.
5) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ALATA SA
BATERIJSKIM NAPAJANJEM
a) Punjenje vršiti samo punjačem koji je
specificirao proizvođač. Punjač koji je
podesan za jedan tip punjive baterije može
izazvati opasnost od požara ako se koristi
sa nekom drugom punjivom baterijom.
b) Električne alate koristite samo sa
punjivim baterijama koje su dizajnirane
specijalno za njih. Upotreba bilo koje
druge punjive baterije može izazvati
opasnost od povreda ili požara.
c) Ako se punjiva baterija ne koristi,
čuvajte je dalje od metalnih predmeta
kao što su spajalice za papir, novčići,
ključevi, ekseri, zavrtnjevi ili drugi sitni
metalni predmeti koji mogu da naprave
spoj između kontakata. Kratkospajanje
baterijskih kontakata može izazvati
opekotine ili požar.
d) Pod neodgovarajućim uslovima može
doći do curenja tečnosti iz baterije;
izbegavajte kontakt sa njom. Ako
slučajno dođe do kontakta, isperite
mesto kontakta vodom. Ako tečnost
dođe u dodir s očima, potražite
i medicinsku pomoć. Tečnost koja iscuri
iz baterije može izazvati iritaciju kože ili
opekotine.
6) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne rezervne
delove. Time se osigurava bezbednost
električnog alata.
41
SRPSKI
Sigurnosna uputstva za
akumulatorske zakivače
• Pođite uvek od pretpostavke da alat
sadrži pričvršćivače. Nemarno rukovanje
sa zakivačem može dovesti do neočekivanog
ispucavanja pričvršćivača i ličnih povreda.
• Nemojte ciljati prema sebi ili bilo kome
u blizini. Neočekivano okidanje dovodi do
ispucavanja pričvršćivača prouzrokujući
povrede.
• Ne aktivirajte alat dok alat nije čvrsto
postavljen naspram radnog komada. Ako
alat nije u kontaktu sa radnim komadom, onda
se pričvršćivači mogu odbiti od vašeg cilja.
• Iskopčajte alat od električnog napajanja
prilikom zaglavljivanja pričvršćivača
u alatu. Prilikom uklanjanja zaglavljenog
pričvršćivača, zakivač može slučajno da se
aktivira ako je ukopčan u električno napajanje.
• Ne koristite ovaj zakivač za
pričvršćivaćenje električnih kablova. On
nije konstruisan za pričvršćivanje električne
instalacije i može oštetiti izolaciju električnog
kabla, prouzrokujući time električne udare ili
opasnosti od požara.
• Uvek nosite zaštitne naočare.
• Uvek nosite zaštitu za sluh.
• Koristite tip pričvršćivača koji je određen
u ovom uputstvu.
• Nemojte postavljati pričvršćivače blizu ivice
radnog komada.
• Nemojte postavljati pričvršćivače na vrh drugih
pričvršćivača.
Preostale opasnosti
Sledeće opasnosti su specifične za upotrebu ovih
mašina:
– Povrede izazvane nepravilnim rukovanjem
alata.
– Gubitak kontrole zbog labavog držanja.
– Naprezanje mišića na rukama, naročito
prilikom rada iznad glave. Uvek uzimajte
redovno pauze prilikom dugotrajnog rada.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
– Slabljenje sluha.
– Opasnost od telesnih povreda zbog letećih
opiljaka.
– Opasnost od telesnih povreda zbog duge
upotrebe.
– Gubitak kontrole zbog odskakivanja alata.
– Rizik od povreda zbog štipanja, oštrih ivica
i nepravilnog rukovanja sa radnim komadom.
– Rizik od povreda zbog oštrih ivica prilikom
zamene eksera ili umetanja šaržera sa
ekserima.
• Ne koristite postolja za montažu alata na
osloncu.
Oznake na alatu
• Nemojte demontirati ili blokirati bilo koji deo
alata za pogon pričvršćivača, kao što je
kontakt za aktivaciju.
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
• Pre svakog rada proverite da li bezbednosni
mehanizam i mehanizam za aktiviranje rade
pravilno i da li su svi zavrtnjevi i navrtke
pritegnuti.
• Uvek proverite lokalne propise za radno
mesto. Možda postoje lokalni propisi za radno
mesto koji zabranjuju upotrebu režima udara
u određenim primenama.
Nosite zaštitu za sluh.
Nosite zaštitu za oči.
Dužina eksera.
50-90mm
• Ne koristite alat kao čekić.
• Nikada nemojte aktivirati pogon pričvršćivača
u slobodan prostor.
• U radnom području, nosite alat na radnom
mestu samo za jednu ručicu, i nikada sa
aktiviranim okidačem.
• Uzmite u obzir uslove na radnom mestu.
Pričvršćivači mogu prodreti tanke radne
komade ili skliznuti od radnog komada, i time
staviti osobe pod rizik.
42
Debljina eksera.
2.8–3.3 mm
Kapacitet punjenja.
55
Pogodan ugao eksera za spajanje.
30 - 34˚
SRPSKI
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE
Datumska šifra, koja sadrži i godinu proizvodnje,
odštampana je na površini kućišta na mestu gde
se spaja alat sa baterijom.
Primer:
2012 XX XX
Godina proizvodnje
Važna sigurnosna uputstva za
sve punjače baterija
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA: Ovaj priručnik
koristi važna sigurnosna uputstva i uputstva za rad
DCB105 punjača baterije.
• Pre upotrebe ovog punjača pročitajte sva
uputstva i oznake upozorenja koje se nalaze
na punjaču, bateriji i proizvodu koji koristi
bateriju.
• Da biste punjač isključili iz struje, uvek
vucite utikač a ne kabl. To će smanjiti
opasnost od oštećenja električnog utikača
i kabla.
• Pobrinite se da kabl bude položen tako da
se isključi mogućnost njegovog slučajnog
povlačenja, gaženja ili oštećivanja
i naprezanja na druge načine.
• Ne koristite produžni kabl osim ako to
nije neophodno. Upotreba neprikladnog
produžnog kabla može izazvati opasnosti od
požara i električnog udara.
• Prilikom korišćenja punjača na otvorenom
prostori, uvek osigurajte suvu lokaciju
i koristite produžni kabl pogodan za
vanjsku upotrebu. Korišćenje kabla koji je
podesan za upotrebu na otvorenom prostoru
umanjuje opasnost od električnog udara.
UPOZORENJE: Opasnost od udara.
Ne dozvolite da bilo kakva tečnost
prodre u punjač. Može doći do
električnog udara.
• Ne pokrivajte ventilacione otvore kada
koristite alat. Ventilacioni otvori se nalaze
na vrhu i bočnim stranama punjača. Punjač
udaljite od izvora toplote.
OPREZ: Opasnost od opekotina. Radi
smanjenja opasnosti od povreda,
punite samo DEWALT punjive baterije.
Drugi tipovi baterija mogu se pregrejati
i prsnuti izazivajući fizičke povrede
i oštećenja.
• Ne uključujte punjač ako je oštećen njegov
kabl ili utikač — odmah ih zamenite.
OPREZ: Decu treba nadzirati kako
bi se osiguralo da se ne igraju sa
uređajem.
NAPOMENA: Pod izvesnim
okolnostima, kada je punjač priključen
u struju, izloženi kontakti za punjenje
u punjaču mogu se kratkospojiti
stranim materijalom. Strani materijali
koji su provodljivi, kao što su
čelična vuna, aluminijumska folija ili
nagomilavanje metalnih opiljaka, ali
ne samo oni, moraju se držati dalje od
šupljina na punjaču. Punjač treba uvek
iskopčati od izvora napajanja kada se
u njemu ne nalazi baterija. Iskopčajte
punjač sa napajanja pre radova na
čišćenju.
• NE pokušavajte da punite bateriju drugim
punjačima već samo onim koji su navedeni
u ovom priručniku. Punjač i baterija su
specijalno dizajnirani za zajednički rad.
• Ovi punjači nisu namenjeni za druge svrhe
već samo za punjenje DEWALT punjivih
baterija. Svaka druga primena može izazvati
opasnosti od požara i električnog udara.
• Ne izlažite punjač kiši ili snegu.
• Ne uključujte punjač ako je bio izložen
udarcu, ako je pao ili je oštećen na drugi
način. Odnesite ga u ovlašćeni servisni
centar.
• Ne rastavljajte punjač; odnesite ga
u ovlašćeni servisni centar ako je potrebno
servisiranje ili popravka. Ako se nepravilno
stavi, može izazvati opasnosti od požara
i električnog udara.
• U slučaju da je kabl za napajanje oštećen
neophodno je da ga zameni proizvođač,
njegov serviser ili slično kvalifikovano lice kako
bi se sprečila bilo kakva opasnost.
• Isključite punjač iz struje pre radova na
čišćenju. Time će se smanjiti opasnost od
električnog udara. Uklanjanje baterije neće
smanjiti taj rizik.
• NIKAD ne pokušavajte da povežete
2 punjača.
• Punjač je dizajniran za rad na standardnom
naponu u domaćinstvu od 230 V. Ne
pokušavajte da koristite drugi napon. To se
ne odnosi na automobilski punjač.
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
Punjači
Punjač DCB105 prihvata litijum-jonske baterije od
10,8 V, 14,4 V i 18 V (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 i DCB182).
43
SRPSKI
Ovaj punjač ne zahteva podešavanje i dizajniran je
za što jednostavniju upotrebu.
Postupak punjenja (sl. 2)
1. Punjač priključite na odgovarajuću utičnicu od
230 V pre stavljanja punjive baterije.
2. Umetnite bateriju (l) u punjač tako što ćete
osigurati da je baterija kompletno umetnuta
u punjaču. Crvena lampica (punjenje) će
neprekidno treptati signalizirajući da je proces
punjenja počeo.
3. Završetak punjenja se signalizira kontinualnim
svetlom crvene lampice (ON). Punjiva baterija
je tada potpuno napunjena i može se koristiti
ili ostaviti u punjaču.
NAPOMENA: Pre prve upotrebe dopunite
kompletno bateriju, da biste osigurali maksimalne
performanse i životni vek trajanja litijum-jonskih
baterija.
Proces punjenja
Status punjenja
punjenje
––
––
––
––
kompletno napunjena
–––––––––––––––––
odlaganje zbog vruće/
x
–– • –– • –– •
–– •
problem baterije ili punjača • • • • • • • • • • • •
problem mrežnog
napajanja
•• •• •• •• •• ••
Ovaj punjač neće puniti neispravne baterije. Ovaj
punjač označava bateriju s kvarom tako što se
neće uključiti ili prikazivanjem problema s baterijom
ili treptanjem punjača.
NAPOMENA: To takođe može značiti da je
problem u punjaču.
Ukoliko punjač označava problem, onda odnesite
punjač i bateriju kod ovlašćenog servisera radi
ispitivanja.
Odlaganje zbog vruće/hladne
baterije
Ako punjač detektuje da je baterija previše vruća ili
previše hladna, on automatski pokreće odlaganje
zbog vruće/hladne baterije i odlaže punjenje dok
baterija ne postigne odgovarajuću temperaturu.
Punjač se tada automatski prebacuje u režim
punjenja baterije. Ova funkcija obezbeđuje
maksimalni vek trajanja baterije.
44
Ovaj alat će se automatski isključiti kad se aktivira
elektronski zaštitni sistem. Ako se to desi, Li-jonsku
bateriju stavite u punjač da se napuni do kraja.
Hladna baterija se puni do polovine u odnosu na
toplu bateriju. Baterija se puni sporije kroz ceo
ciklus punjenja i neće dostići maksimalni kapacitet
čak i ako se baterija zagreje.
Važna sigurnosna uputstva za
sve baterije
Pri naručivanju rezervne punjive baterije obavezno
navedite kataloški broj i napon.
Isporučena punjiva baterija nije potpuno puna.
Pre početka korišćenja baterije i punjača pročitajte
niže navedena sigurnosna uputstva i zatim sledite
podvučeni postupak punjenja.
PROČITAJTE SVA UPUTSTVA
U tabeli ispod su navedeni statusi punjenja
baterije.
hladne baterije
XR Li-jonski alati su projektovani sa elektronskim
zaštitnim sistemom koji će zaštititi bateriju od
prepunjavanja, pregrevanja ili dubokog pražnjenja.
• Ne punite i ne koristite bateriju
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Prilikom stavljanja ili vađenja baterije
iz punjača može doći do paljenja prašine ili
pare.
• Punjivu bateriju nikad ne stavljajte silom
u punjač. Ne modifikujte punjivu bateriju
da bi mogla da se postavi u nekompatibilni
punjač jer baterija može da pukne i dovede
do ozbiljnih telesnih povreda.
• Punjive baterije punite samo u DEWALT
punjačima.
• NE prskajte i ne uranjajte u vodu ili druge
tečnosti.
• Alat i punjivu bateriju ne čuvajte i ne
koristite na mestima na kojima temperatura
može da poraste do ili premaši 40 °C
(105 °F) (npr. šupe ili limene zgrade tokom
leta).
• Za najbolje rezultate, uverite se da je baterija
kompletno napunjena pre upotrebe.
UPOZORENJE: Nikad ne pokušavajte
da otvorite punjivu bateriju. Ako je
kućište punjive baterije napuklo ili
oštećeno, ne stavljajte je u punjač.
Ne gnječite, ne bacajte i ne oštećujte
punjivu bateriju. Ne koristite punjivu
bateriju ili punjač ako su bili izloženi
udarcu, ako su pali, prevrnuli se ili su
oštećeni na drugi način (npr. probušeni
ekserom, udareni čekićem, nagaženi).
SRPSKI
Može doći do električnog udara.
Oštećene punjive baterije treba vratiti
u servisni centar radi recikliranja.
NAPOMENA: Ne smete skladištiti bateriju koja
je potpuno ispražnjena. Neophodno je napuniti
bateriju pre upotrebe.
OPREZ: Ako se ne koristi, alat
stavite na stranu na stabilnu
površinu gde neće izazvati
saplitanje odnosno gde ne postoji
opasnost od pada. Neki alati sa
velikim punjivim baterijama mogu
stajati uspravno na punjivu bateriju, ali
se mogu lako prevrnuti.
Oznake na punjaču i punjivoj
bateriji
Pored piktograma koji su korišćeni u ovom
priručniku, nalepnice na punjaču i punjivoj bateriji
pokazuju sledeće piktograme:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
SPECIJALNA SIGURNOSNA UPUTSTVA ZA
LITIJUM-JONSKE BATERIJE (Li-jonske)
• Ne spaljujte punjive baterije čak i ako
su ozbiljno oštećene ili ako su potpuno
istrošene. Baterija će eksplodirati u vatri.
Toksična isparenja i materijali se stvaraju pri
sagorevanju litijum-jonskih punjivih baterija.
• Ako sadržaj baterije dođe u dodir sa
kožom, pogođeno područje odmah isperite
blagim sapunom i vodom. Ako tečnost iz
baterije dopre u oči, vodom ispirajte otvoreno
oko 15 minuta ili dok iritacija ne prestane. Ako
je potrebna medicinska nega: elektrolit baterije
predstavlja mešavinu tečnosti organskih
karbonata i litijumovih soli.
• Sadržaji otvorenih baterijskih ćelija mogu
izazvati iritaciju respiratornih organa.
Obezbedite svež vazduh. Ako simptomi i dalje
postoje, potražite medicinsku pomoć.
UPOZORENJE: Opasnost od
opekotina. Tečnost baterije se može
zapaliti ako se izloži varnicama ili
plamenu.
Punjiva baterija
Punjenje.
Potpuno napunjena.
Odlaganje zbog vruće/hladne baterije.
x
Problem baterije ili punjača.
Problem mrežnog napajanja.
Ne dodirujte predmetima koji su
elektroprovodni.
Ne punite oštećene baterije.
Koristite samo sa DEWALT baterijama.
Ostale mogu prsnuti izazivajući telesne
povrede i oštećenja.
Ne izlažite vodi.
TIP BATERIJE
DCN690 radi na punjive baterije od 18 V.
Neispravne kablove odmah zamenite.
Mogu se koristiti baterije modela DCB180,
DCB181 ili DCB182. Pogledajte deo Tehnički
podaci za više informacija.
Puniti samo između -5 °C i 50 °C.
Preporuke za skladištenje
Punjive baterije zbrinite na ekološki
način.
1. Najbolje mesto za skladištenje je suvo i hladno
mesto zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti
i preterane toplote ili hladnoće. Za optimalne
performanse i vek trajanja baterije, punjive
baterije čuvajte na sobnoj temperaturi kada se
ne koriste.
2. Za dugoročno skladištenje preporučuje se
skladištenje kompletno napunjene baterije na
hladnom, suvom mestu izvan punjača radi
optimalnih rezultata.
Ne sagorevajte punjive baterije.
Puni samo Li-jonske baterije.
U tehničkim podacima ćete naći vreme
punjenja.
45
SRPSKI
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 Zakivač
1 Punjač (samo M2 modeli)
2 Baterija (samo M2 modeli)
1 Plastični vrh
1 Kutija sa priborom (samo M2 modeli)
1 Uputstvo za upotrebu
1 Sklopni crtež
NAPOMENA: Punjive baterije, punjači i kutije sa
priborom se ne nalaze u sadržaju isporuke kod
N-modela.
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
• Pre uključivanja treba pažljivo pročitati
i razumeti ovo uputstvo.
Opis (sl. 1, 2)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
a. Okidač
• Ovaj proizvod nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva o upotrebi
uređaja od osobe koja je zadužena za njihovu
bezbednost. Deca se uvek moraju nadzirati
kako ne bi ostala sama sa proizvodom.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon elektro mreže
odgovara naponu na identifikacionoj pločici
uređaja. Takođe se postarajte da napon vašeg
punjača odgovara naponu vaše elektro mreže.
Vaš DEWALT punjač je dvostruko
izolovan u skladu sa EN 60335; zato
nije potreban kabl za uzemljenje.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
Zamena utikača (samo Velika
Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
b. Sigurnosna blokada okidača
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
c. Kontakt aktiviranja
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
d. Točkić za podešavanje dubine
e. Indikatorska sijalica za nizak napon baterije
i zaglavljivanje
f. Poluga za oslobađanje zaglavljenog eksera
g. Magacin
h. Reza gurača
i. Prekidač za biranje režima rada
j. Rotirajući držač/kuka za kaiš
k. Imbus ključ
l. Punjiva baterija
m. Plastični vrh
NAMENA
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 3 A.
Korišćenje produžnog kabla
Produžni kabl ne treba koristiti osim ako to nije
nužno. Koristite odobreni produžni kabl koji je
pogodan za ulazni priključak vašeg punjača
(pogledajte Tehničke podatke). Minimalni
poprečni presek provodnika je 1 mm2; maksimalna
dužina je 30 m.
DCN690 akumulatorski zakivač je konstruisan za
zakucavanja eksera u drvenim radnim komadima.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
Ovi bežični zakivači su profesionalni električni alati.
NE dozvoljavajte deci da se približe alatu. Nadzor
je obavezan ako sa ovim alatom radi neiskusno
lice.
46
UPOZORENJE: Pre sklapanja
i podešavanja uvek izvucite bateriju.
Uvek blokirajte alat pre stavljanja ili
vađenja punjive baterije.
UPOZORENJE: Koristite samo
DEWALT punjive baterije i punjače.
SRPSKI
Stavljanje i vađenje punjive
baterije iz alata (sl. 2)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, blokirajte
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
NAPOMENA: Pobrinite se da je punjiva baterija
(l) potpuno puna. Isporučene punjive baterije nisu
bezuslovno napunjene do kraja.
DA STAVITE PUNJIVU BATERIJU U DRŠKU
ALATA
1. Poravnjajte udubljenje unutar ručice alata sa
punjivom baterijom (l).
2. Punjivu bateriju ubacite u dršku tako da čujete
kad se uglavi na mesto (klik).
DA IZVADITE PUNJIVU BATERIJU IZ ALATA
1. Pritisnite taster za oslobađanje (n) i povucite
punjivu bateriju iz drške alata.
2. Punjivu bateriju stavite u punjač onako
kako je opisano u ovom priručniku u odeljku
o punjaču.
PUNJIVE BATERIJE SA POKAZIVAČEM
NAPONA (SL. 2, 2A)
Neke DEWALT punjive baterije imaju pokazivač
napona koji se sastoji od tri LED sijalice, koje
označavaju nivo preostalog napona u bateriji.
Pritisnite i držite pritisnutim taster pokazivača
napona (o) za aktiviranje pokazivača napona.
Uključuje se kombinacija triju LED lampica
označavajući time nivo preostalog napona. Ako
je nivo napona ispod upotrebljive granice, onda
se pokazivač napona ne uključuje i potrebno je
dopuniti bateriju.
NAPOMENA: Pokazivač napona je samo
indikacija preostalog napona u punjivoj bateriji.
On ne ukazuje na funkcionalnost alata i predmet
je odstupanju zasnovano prema komponentama
proizvoda, temperaturi i primeni krajnjeg korisnika.
NAPOMENA: Ne skladištite alat
zajedno sa instaliranom baterijom. Za
sprečavanje oštećenja baterija i da
bi se osigurao najbolji vek trajanja
baterije, skladištite ih izvan alata ili
punjača na hladnom i suvom mestu.
Rotirajući držač/kuka za kaiš
(sl. 6)
Držač/kuka za kaiš (j) i može se lako pozicionirati
ulevo ili udesno od alata za levoruke ili desnoruke
korisnike.
Ako ne želite uopšte da koristite kuku, onda se
može rotirati napred ili nazad od osnove ručice.
Punjenje alata (sl. 4)
UPOZORENJE: Uvek blokirajte alat
i iskopčajte bateriju pre punjenja
i pražnjenja eksera.
1. Pomerite rezu gurača pod oprugom (h)
do osnove magacine da biste je zaključali
u poziciju.
2. Izaberite pogodan šaržer sa ekserima.
(Pogledajte u Tehničkim podacima.)
DEWALT uvek preporučuje da koristite
DEWALT marku eksera.
UPOZORENJE: S obzirom da dodatna
oprema i pribor, osim onih koje nudi
DEWALT, nisu bili testirani sa ovim
proizvodom, korišćenje takvih pribora
i dodatne opreme sa ovim alatom bi
moglo biti opasno. Da bi se smanjila
opasnost od povreda, sa ovim
proizvodom treba koristiti samo pribor
i dodatnu opremu koje je preporučio
DEWALT.
3. Umetnite šaržer sa ekserima u otvoru za
punjenje na bočnoj strani magacina. Uverite
se da ekseri klize svojim vrhovima po kanalu.
4. Zatvorite magacin otpuštanjem reze gurača.
Pažljivo omogućite da gurač ide napred i dođe
u kontakt sa šaržerom eksera.
Blokada prilikom praznog
magacina
Zakivač je opremljen sa blokadom koja ograničava
alat od aktiviranja kada je magacin skoro prazan.
Kada otprilike 7-9 eksera preostanu u magacinu,
onda se aktivira blokada. Pogledajte u Punjenje
alata za punjenje šaržera sa ekserima.
NAPOMENA: Ako primeni jaka sila na alat, onda
postoji mogućnost premošćavanja blokade. To štiti
alat od potencijalnog oštećenja prilikom ispuštanja
iz ruku.
Podešavanje dubine zakivanja
(sl. 5)
Dubina zakivanja eksera se može podesiti pomoću
točkića za podešavanje dubine.
47
SRPSKI
1. Za pliće zakivanje eksera, rotirajte točkić
(d) ulevo, prema ikoni sa plitko zakovanim
ekserom.
3. Proverite da li kontakt aktiviranja (c) može
slobodno da se pomera.
2. Za dublje zakivanje eksera, rotirajte točkić
(d) udesno, prema ikoni sa dublje zakovanim
ekserom.
5. Umetnite punjivu bateriju.
Biranje režima rada (sl. 1)
Za biranje sekvencijalnog režima rada pomerite
prekidač za biranje režima (i) koji prikazuje ikonu
sa jednim ekserom ( ).
Za biranje udarnog režima rada pomerite prekidač
za biranje režima (i) koji prikazuje ikonu sa tri
).
eksera (
NAPOMENA: Maksimalna snaga za zakivanje
dugih eksera se postiže u sekvencijalnom režimu
rada, tako da treba da ograničite upotrebu udarnog
režima kada zakivate duge eksere.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite računa
o bezbednosnim merama i primenljivim
propisima. Možda postoje lokalni
propisi za radno mesto koji zabranjuju
upotrebu režima udara za određene
primene.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
Pravilan položaj ruke (sl. 7)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
UVEK primenjujte pravilan položaj ruke
kao što je pokazano na slici.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
UVEK sigurno držite alat i budite
pripravni za iznenadnu reakciju.
Pravilan položaj ruku zahteva da se jedna ruka
stavi na glavnu dršku (p), kao što je pokazano na
slici.
Priprema alata (sl. 1)
1. Skinite bateriju (l) od alata i osigurajte da je
alat blokiran.
2. Izvadite sve eksere iz magacina (g).
48
4. Napunite ponovo magacin sa ekserima.
UPOZORENJE: Nemojte koristiti alat
ako kontakt aktiviranja ili gurač eksera
ne mogu slobodno da se pomeraju.
NAPOMENA: NIKAD
ne prskajte i ne
primenjujte nikakva
maziva ili sredstva za
čišćenje unutar alata. To
ozbiljno može uticati na
vek trajanja i performanse alata.
Aktiviranje alata (sl. 1)
Alat se može koristiti upotrebom jedan od dva
režima rada: sekvencijalni ili udarni.
SEKVENCIJALNI REŽIM RADA
Sekvencijalni režim rada se koristi za isprekidano
zakivanje eksera, kada želite da budete veoma
pažljivi i precizni. On takođe omogućava
maksimalnu snagu za zakivanje dugih eksera.
1. Pomoću prekidača za biranje režima (i)
izaberite sekvencijalni režim rada ( ).
2. Otpustite blokadu okidača (b).
3. Gurnite kontakt aktiviranja (c) naspram radne
površine.
4. Povucite okidač (a) za aktiviranje alata.
5. Otpustite okidač i podignite zakivač od radne
površine.
6. Ponovite korake 3-5 za zakivanje sledećeg
eksera.
UDARNI REŽIM
Udarni režim se koristi za brzo zakivanje na
ravnim, nepokretnim površinama i obično je
najefikasan za zakivanje kraćih eksera.
1. Pomoću prekidača za biranje režima (i)
).
izaberite udarni režim rada (
2. Otpustite blokadu okidača (b).
3. Za zakivanje jednog eksera postupite kao što
je opisano za sekvencijalni režim rada:
a. Gurnite kontakt aktiviranja (c) naspram
radne površine.
b. Povucite okidač (a) za aktiviranje alata.
Svakim povlačenjem okidača dok je kontakt
aktiviranja naslonjen naspram radne
površine zakivate jedan ekser.
SRPSKI
4. Za zakivanje više eksera pritisnite i držite
okidač (a), a zatim ponovljeno gurajte kontakt
aktiviranja (c) naspram radne površine.
UPOZORENJE: Nemojte držati
pritisnutim okidač kada alat nije
u upotrebi. Blokirajte okidač (b) da
biste sprečili slučajno aktiviranje kada
alat nije u upotrebi.
5. Kada menjate između režim radova, možda
će biti neophodno prilagoditi dubinu zakivanja.
Pogledajte u Podešavanje dubine zakivanja
za uputstva.
Korišćenje blokade okidača
(sl. 3)
Svaki DEWALT zakivač je opremljen sa blokadom
okidača (b), koji kada je gurnut udesno kao
što je prikazano na slici 3, sprečava alat od
ispucavanja eksera pomoću blokade okidača
i premošćavanjem snage prema motoru.
Kada je blokada okidača gurnuta ulevo, onda je
alat potpuno u funkciji. Blokada okidača treba
uvek da bude blokirana (sl. 3) kada god vršite
podešavanje ili kada ne koristite alat.
Plastični vrh (sl. 1)
Kada koristite ovaj alat na materijalima koje ne
želite da markirati, kao što su drvene fasade, onda
koristite plastični vrh (m) preko kontakta aktiviranja
(c).
LED indikator (sl. 1)
Vaš zakivač je opremljen sa dve LED indikatorske
sijalice (e) smeštene na zadnjoj strani alat, ispod
zadnjeg poklopca. Takođe pogledajte u Vodič za
analizu kvara za više informacija.
NIZAK NAPON
BATERIJE
Zamenite bateriju sa
punom baterijom.
VRUĆA BATERIJA
Omogućite hlađenje
baterije ili je zamenite
sa hladnom baterijom.
ZAGLAVLJENO
STANJE
Rotirajte polugu za
oslobađanje zaglavljenog
stanja. Pogledajte
u Oslobađanje
zaglavljenog eksera.
VRUĆ ALAT
Omogućite hlađenje alata
pre nastavka sa radom.
Oslobađanje zaglavljenog
eksera (sl. 1, 3)
Ako se zakivač koristi u oštrim uslovima gde se
iskorišćava sva energija u motoru za zakivanje
eksera, vaš alat može da se zaglavi. Sečivo
pogona nije završilo ciklus zakivanja i indikator
zaglavljivanja (e) treperi. Rotirajte polugu za
oslobađanje (f) na alatu i mehanizam će izvršiti
oslobađanje. Ako se sečivo pogona ne vrati
automatski u početni položaj, onda postupite
kao što je opisano u Oslobađanje zaglavljenog
eksera. Ako se uređaj i dalje zaglavljuje onda
pregledajte izbor režima rada, materijal dužinu
eksera da biste osigurali da primena nije previše
oštra.
Oslobađanje zaglavljenog
eksera (sl. 1, 3)
Ako se ekser zaglavi u nastavku, onda indikatorska
sijalica zaglavljivanja (e) treperi.
1. Izvadite bateriju iz alata i aktivirajte blokadu
okidača (b).
2. Pomerite rezu gurača pod oprugom (h)
do osnove magacina da biste je zaključali
u poziciju i izvadite šaržer sa ekserima.
3. Pomoću imbus ključa (k), olabavite dva imbus
zavrtnja (q) na vrhu magacina.
4. Rotirajte magacin (g) prema napred.
5. Izvadite zaglavljeni ekser, pomoću klešta po
potrebi.
6. Ako je sečivo pogona u donjoj poziciji, rotirajte
polugu za oslobađanje (f) na vrhu zakivača.
NAPOMENA: Ako se sečivo pogona ne vrati
nakon rotiranja poluge za oslobađanje, onda
ručno vratite sečivo pomoću dugog odvijača.
7. Rotirajte magacin nazad u poziciju ispod
nastavka alata i pritegnite imbus zavrtnje (q).
8. Umetnite ponovo punjivu bateriju.
NAPOMENA: Alat se samostalno stavlja
funkcije i neće se resetovati dok ne izvadite
i ponovo umetnete bateriju.
9. Napunite ponovo magacin sa ekserima
(pogledajte u Punjenje alata).
10. Pustite rezu gurača (h).
49
SRPSKI
11. Deaktivirajte blokadu okidača (b) kada ste
spremni za nastavak zakivanja eksera.
Ako se ekseri zaglavljuju učestalo u nastavku,
onda odnesite alat u ovlašćeni DEWALT servis radi
servisiranja.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući
rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog
čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
Punjač i punjiva baterija se ne mogu servisirati.
Unutra se ne nalaze delovi koje mogu da
servisiraju.
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
NAPOMENA: NIKAD ne
prskajte i ne primenjujte
nikakva maziva ili
sredstva za čišćenje
unutar alata. To ozbiljno
može uticati na vek
trajanja i performanse alata.
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna hemijska
sredstva za čišćenje nemetalnih delova
alata. Te hemikalije mogu da oslabe
materijale koji se koriste za nemetalne
delove. Koristite samo krpu koja je
navlažena vodom i blagu sapunicu.
50
Nikad nemojte dozvoliti da voda prodre
u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo
alata u tečnost.
OPŠTA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE
UPOZORENJE: Opasnost od udara.
Isključite punjač iz struje (iz mrežne
utičnice) pre radova na čišćenju.
Nečistoće i masnoće mogu se
odstraniti sa spoljašnje strane punjača
koristeći krpu ili mekanu nemetalnu
četku. Ne koristite vodu ili neke druge
tečnosti za čišćenje.
Opciona dodatna oprema
i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da dodatna
oprema i pribor, osim onih koje nudi
DEWALT, nisu bili testirani sa ovim
proizvodom, korišćenje takvih pribora
i dodatne opreme sa ovim alatom bi
moglo biti opasno. Da bi se smanjila
opasnost od povreda, sa ovim
proizvodom treba koristiti samo pribor
i dodatnu opremu koje je preporučio
DEWALT.
Za više informacija o prikladnim priborima obratite
se vašem distributeru.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod
ne sme da se odlaže zajedno sa
običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
SRPSKI
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Punjiva baterija
Ova dugotrajna punjiva baterija mora da se napuni
ako ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju
poslova koje ste ranije obavljali s lakoćom. Na
kraju njihovog radnog veka treba ih zbrinuti vodeći
računa o našoj životnoj sredini:
• Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je uklonite
iz alata.
• Li-jonske, NiCd i NiMH baterije se mogu
reciklirati. Odnesite ih vašem distributeru ili
u lokalnu stanicu za reciklažu. Sakupljene
punjive baterije će biti pravilno reciklirane ili
zbrinute.
51
SRPSKI
VODIČ ZA ANALIZU KVARA
MNOGI UOBIČAJENI PROBLEMI SA MOGU LAKO REŠITI KORIŠĆENJEM NIŽE NAVEDENOG
DIJAGRAMA.
Za ozbiljnije i konstantne probleme stupite u kontakt sa najbližim ovlašćenim DEWALT servisom, ili stupite
u kontakt sa vašom DEWALT kancelarijom na adresi označenoj u ovom uputstvu.
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od ozbiljnih ličnih povreda, UVEK blokirajte alat i izvadite
bateriju iz alata pre popravke
SIMPTOM
UZROK
POPRAVKA
Motor ne radi kada je
okidač pritisnut
Okidač je blokiran
Alat se zaglavio, blokira motor od
pokretanja
Deblokirajte okidač.
Rotirajte polugu za oslobađanje na alatu
i mehanizam će izvršiti oslobađanje. Ako
se sečivo pogona ne vraća nazad, izvadite
bateriju i ručno gurnite sečivo nazad u početnu
poziciju.
Prvo pritisnite kontakt aktiviranja pre
ispucavanja ili prebacite na udarni režim rada.
Izvadite bateriju, sačekajte 3 sekundi i stavite
je ponovo.
Normalan rad, otpustite okidač i ponovo
pritisnite.
Potražite ovlašćeni DEWALT servis.
Potražite ovlašćeni DEWALT servis.
Potražite ovlašćeni DEWALT servis.
Omogućite hlađenje baterije ili je zamenite
sa hladnom baterijom.
Omogućite hlađenje alata pre nastavka sa
radom.
Deblokirajte okidač.
Napunite magacin sa još eksera.
Alat se nalazi u sekvencijalnom režimu
rada
Neophodno je resetovati internu
elektroniku alata
Motor prestaje da radi nakon 5 sekundi
Terminali su prljavi ili oštećeni
Oštećena interna elektronika
Oštećen okidač
Baterija je vruća
Alat je vruć
Motor ne radi kada je
kontakt aktiviranja pritisnut
Okidač je blokiran
Aktivirana blokada za zaštitu od
praznog ispucavanja, blokira potpuno
kontakt aktiviranja
Alat se zaglavio, blokira motor od
pokretanja
Savijen kontakt aktiviranja
Motor prestaje da radi nakon 5 sekundi
Terminali su prljavi ili oštećeni
Oštećena interna elektronika
Oštećen okidač
Baterija je vruća
Alat je vruć
52
Rotirajte polugu za oslobađanje na alatu
i mehanizam će izvršiti oslobađanje. Ako
se sečivo pogona ne vraća nazad, izvadite
bateriju i ručno gurnite sečivo nazad u početnu
poziciju.
Potražite ovlašćeni DEWALT servis
Normalan rad, otpustite kontakt aktiviranja
i ponovo pritisnite.
Potražite ovlašćeni DEWALT servis.
Potražite ovlašćeni DEWALT servis.
Potražite ovlašćeni DEWALT servis.
Omogućite hlađenje baterije ili je zamenite
sa hladnom baterijom.
Omogućite hlađenje alata pre nastavka sa
radom.
SRPSKI
SIMPTOM
UZROK
POPRAVKA
Alat se ne aktivira (motor
radi ali ne ispucava)
Aktivirana blokada za zaštitu od
praznog ispucavanja, blokira potpuno
kontakt aktiviranja
Nizak kapacitet baterije ili oštećena
baterija
Napunite magacin sa ekserima.
Zaglavljen ekser/sečivo pogona nije
vraćeno u početni položaj
Motor se uključuje ali
stvara veliku buku
Sečivo pogona nastavlja
sa zaglavljivanjem u donjoj
poziciji
Oštećen sklop pogona/sklop za
vraćanje
Zaglavljen interni mehanizam
Oštećena interna elektronika
Zaglavljen ekser i sečivo pogona je
zaglavljeno u donjoj poziciji
Oštećen sklop pogona/sklop za
vraćanje
Zaglavljen ekser i sečivo pogona je
zaglavljeno u donjoj poziciji
Oštećen sklop pogona/sklop za
vraćanje
Materijal i dužina eksera
Naslage u nastavku
Alat radi ali ne zakiva
eksere do kraja
Podešenje dubine je previše plitko
Alat nije čvrsto pritisnut na radni komad
Izabran je udarni režim sa dugim
ekserima
Materijal i dužina eksera
Oštećen ili pohaban vrh sečiva pogona
Alat radi, ali se ne zakivaju
ekseri
Alat je korišćen sa plastičnim vrhom
Oštećen mehanizam aktiviranja
Nema eksera u magacinu
Pogrešna veličina ili ugao eksera
Naslage u nastavku
Naslage u magacinu
Pohaban magacin
Oštećeno ili pohabano sečivo pogona
Oštećena opruga gurača
Proverite nivo punjenja baterije, ako se
pokazuje status. Napunite ili zamenite po
potrebi bateriju.
Izvadite bateriju, oslobodite zaglavljen ekser,
rotirajte polugu za oslobađanje (po potrebi
ručno gurnite sečivo pogona naviše), vratite
bateriju nazad.
Zamenite sklop pogona/sklop za vraćanje.
Potražite ovlašćeni DEWALT servis.
Potražite ovlašćeni DEWALT servis.
Potražite ovlašćeni DEWALT servis.
Koristite polugu za oslobađanje, oslobodite
zaglavljen ekser, i po potrebi vrati ručno sečivo
pogona.
Zamenite sklop pogona/sklop za vraćanje.
Potražite ovlašćeni DEWALT servis.
Koristite polugu za oslobađanje, oslobodite
zaglavljen ekser, i po potrebi vrati ručno sečivo
pogona.
Zamenite sklop pogona/sklop za vraćanje.
Potražite ovlašćeni DEWALT servis.
Ako uređaj nastavlja da zaglavljuje (uz stalnu
potrebu za rotiranje poluge za oslobađanje),
onda izaberite pogodan materijal i dužinu
eksera koji nije tako oštar prilikom primene.
Očistite područje nastavka i potražite male
delove polomljenih eksera u stazi.
Rotirajte podešenje dubine na dublje
podešenje
Primenite adekvatnu silu na alat tako da je
čvrsto oslonjen na radni komad. Pogledajte
uputstvo za upotrebu.
Izaberite sekvencijalni režim.
Ako uređaj nastavlja da zaglavljuje (uz stalnu
potrebu za rotiranje poluge za oslobađanje),
onda izaberite pogodan materijal i dužinu
eksera koji nije tako oštar prilikom primene.
Zamenite sklop pogona/sklop za vraćanje.
Potražite ovlašćeni DEWALT servis
Uklonite plastični vrh.
Potražite ovlašćeni DEWALT servis.
Napunite eksere u magacinu
Koristite isključivo preporučene eksere.
Pogledajte u Tehničkim podacima.
Očistite područje nastavka i potražite male
delove polomljenih eksera u stazi
Očistite magacin.
Zamenite magacin. Potražite ovlašćeni
DEWALT servis.
Zamenite sečivo pogona. Potražite ovlašćeni
DEWALT servis.
Zamenite oprugu, potražite ovlašćeni servis.
53
SRPSKI
SIMPTOM
UZROK
POPRAVKA
Zaglavljen ekser
Pogrešna veličina ili ugao eksera
Koristite isključivo preporučene eksere.
(Pogledajte u Tehničkim podacima)
Uverite se da ste pritegnuli imbus zavrtnje sa
obezbeđenim ključem.
Zamenite sečivo pogona. Potražite ovlašćeni
DEWALT servis.
Ako uređaj nastavlja da zaglavljuje (uz stalnu
potrebu za rotiranje poluge za oslobađanje),
onda izaberite pogodan materijal i dužinu
eksera koji nije tako oštar prilikom primene.
Očistite područje nastavka i potražite male
delove polomljenih eksera u stazi.
Zamenite magacin. Potražite ovlašćeni
DEWALT servis.
Zamenite oprugu. Potražite ovlašćeni DEWALT
servis.
Napunite magacin sa još eksera za
deaktiviranje blokade.
Zavrtnji magacina nisu pritegnuti nakon
prethodnog odglavljivanja/inspekcije
Oštećeno ili pohabano sečivo pogona
Materijal i dužina eksera
Naslage u nastavku
Pohaban magacin
Oštećena opruga gurača
Aktivirala se blokada sa preostalim
7-9 ekserima u magacinu i korisnik je
primenio prekomernu silu na kontakt
aktiviranja, premošćavanje blokade
54
МАКЕДОНСКИ
18 V XR LI-ION БЕЗЖИЧЕН ЗАБИВАЧ НА
ШАЈКИ ЗА ВРАМУВАЊЕ DCN690
Ви честитаме!
или лошо се одржува, емисијата
на вибрации може да се разликува.
Ова може значително да го зголеми
нивото на изложеност на вибрации
во текот на целокупниот период
на работа.
Избравте алатка од DEWALT. Годините на
искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од
најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во
предвид времето кога алатката
е исклучена или кога е вклучена
но со неа не се извршува работа.
Ова може значително да го намали
нивото на изложеност на вибрации
во текот на целокупниот период
на работа.
Технички податоци
Напон
Tип
Режим на активирање
Агол на шаржер
Шајки
должина
дијаметар на дршка
агол
геометрија на глава
тип на наместеност
Тежина (без батериски пакет)
Енергија на забивање
LPA (звучен притисок)
KPA (отстапување на звучен
притисок)
LWA (звучна моќност)
KWA (отстапување на звучна
моќност)
DCN690
18
1
Секвенцијален/Групен
33°
Vдиректна струја
mm
mm
50–90
2,8–3,3
30–34°
потсечена или
рамномерно кружна
хартија
kg
3,53
J
105
dB(A)
84
dB(A)
dB(A)
3
95
dB(A)
3
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски)
определена спрема EN 60745:
Вредност на емисијата на вибрации ah
ah =
m/s²
Отстапување K =
m/s²
3,8
1,5
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 60745
и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употребува
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија на
вибрации е за главните режими
на работа на алатката. Меѓутоа,
доколку алатката се употребува
за други намени, со други додатоци
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
Батериски пакет
Тип на батерија
Напон
Капацитет
Тежина
DCB180
Литиумјонска
Vдиректна струја 18
Ah
3,0
kg
0,64
DCB181
Литиумјонска
18
1,5
0,35
DCB182
Литиумјонска
18
4,0
0,61
Полнач
DCB105
Напон
Vнаизменична струја
230
Тип на батерија
Литиум-јонска
Приближно време min
30
55
70
на полнење
(пакети
(пакети
(пакети
од 1,5 Ah) од 3,0 Ah) од 4,0 Ah)
Тежина
kg
0,49
Осигурувачи
Европа
алатки од 230 V
осигурувач од 10 ампери на
електричниот вод
Велика Британија и Ирска
алатки од 230 V
осигурувач од 13 ампери во приклучокот
за струја
55
МАКЕДОНСКИ
Дефиниции: Насоки за
безбедна употреба
Долу потпишаниот е одговорен за составување
на техничките податоци и ја дава оваа
декларација во име на DEWALT.
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација на
непосредна опасност која, доколку
не се избегне, ќе ќе предизвика
смрт или сериозна повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен удар.
Означува ризик од пожар.
ЕЗ - Декларација за
сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
DCN690
DEWALT декларира дека производите опишани
во делот Технички податоци се во склад со:
2006/42/ЕЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-16
Овие производи исто така се во склад со
Директивата 2004/108/EЗ и 2011/65/EУ. За
повеќе информации Ве молиме да стапите во
контакт со DEWALT преку следнава адреса или
да погледнете од другата страна на упатството.
56
Хорст Гросман
Потпретседател за инженеринг и развој на
производи DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Идштајн, Германија
31.10.2012
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
Општи мерки за безбедност
при употреба на електрични
алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Прочитајте ги сите мерки
за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон
предупредувањата и упатствата
може да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ.
Терминот „електрична алатка“ во
предупредувањата се однесува на Вашата
електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното
место чисто и добро осветлено.
Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
б) Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има
присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Електричните
алатки произведуваат искри што
можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
МАКЕДОНСКИ
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
a) Приклучокот на електричната
алатка мора да се совпаѓа со
приклучницата. Никогаш не
го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се
цевки, радијатори, шпорети или
фрижидери. Има зголемен ризик од
електричен удар ако Вашето тело
е заземјено.
в) Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
Навлегувањето на вода во електрична
алатка го зголемува ризикот од
електричен удар.
г) Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте
кабелот за носење, влечење или
исклучување на електричната
алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри
рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите
каблови го зголемуваат ризикот од
електричен удар.
д) Кога работите со електрична
алатка надвор, употребувајте
продолжен кабел кој е соодветен за
надворешна употреба. Употребата
на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
ѓ) Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може
да се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
a) Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика
кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни
или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на
невнимание за време на работење со
б)
в)
г)
д)
ѓ)
е)
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што
се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува
за соодветни работни услови.
Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот
да биде во исклучена положба пред
да ја приклучите алатката на
извор на струја или на батериски
пакет, или пред да ја подигнете
или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични
алатки со прст на прекинувачот или
приклучување на извор на струја на
вклучени алатки може да доведе до
незгоди.
Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување која
е закачена на ротирачкиот дел на
електричната алатка може да доведе
до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто
стојте на земјата и бидете во
рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани
ситуации.
Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете
ги косата, облеката и ракавиците
настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или
долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
Доколку на апаратите постои
можност за приклучување на опрема
за извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги
намали опасностите поврзани со прав.
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
a) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е соодветна
за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши
57
МАКЕДОНСКИ
б)
в)
г)
д)
ѓ)
е)
работата подобро и побезбедно со
брзината за која што била дизајнирана.
Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не
ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да
се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
Исклучете го приклучокот
од изворот на струја или од
батерискиот пакет за електричната
алатка пред да правите подесувања,
менувате додатоци или пред да ја
одложите електричната алатка.
Таквите превентивни безбедносни
мерки го намалуваат ризикот за
случајно вклучување на електричната
алатка.
Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
да ги употребуваат лица кои не се
запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните
алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
Одржувајте ги електричните
алатки. Проверете дали подвижните
делови се лошо поставени, заглавени
или оштетени, или постои друга
состојба која би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите.
Многу незгоди се предизвикани поради
лошо одржувани електрични алатки.
Одржувајте ги алатките за сечење
остри и чисти. Правилно одржуваните
алатки за сечење со остри рабови
за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл.
во склад со овие упатства, имајќи
ги предвид работните услови
и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за
работа што е различна од нејзината
намена може да доведе до опасна
ситуација.
5) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
БАТЕРИСКИ АЛАТКИ
a) Полнете само со полнач кој
е определен од страна на
произведувачот. Полнач што одговара
на еден тип на батериски пакет може
58
б)
в)
г)
да доведе до ризик кога се употребува
со друг батериски пакет.
Употребувајте ги електричните
алатки само со батериски пакети
кои се посебно определени за нив.
Употребата на било какви други
батериски пакети може да доведе до
ризик од повреда или пожар.
Кога батерискиот пакет не се
употребува, држете го настрана од
други метални предмети како што
се: спојници за хартија, парички,
клучеви, шајки, завртки или други
мали метални предмети кои можат
да направат спој помеѓу двата
батериски терминали. Правењето
на краток спој помеѓу батериските
терминали може да предизвика
изгореници или пожар.
Течност може да биде исфрлена
од батеријата поради неправилна
употреба; не ја допирајте. Доколку
случајно дојде до допир, исплакнете
со вода. Доколку течноста дојде
во допир со очите, побарајте
и медицинска помош. Течноста
исфрлена од батеријата може да
предизвика иритација или изгореници.
6) СЕРВИС
a) Вашите електрични алатки треба
да ги сервисира квалификувано
лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете
сигурни дека се одржува безбедноста на
електричната алатка.
Упатства за безбедност за
безжични забивачи на шајки
• Секогаш претпоставете дека
алатката содржи шајки. Невнимателно
ракување со забивачот на шајки може
да доведе до неочекувано испукување на
шајки и повреда.
• Не ја насочувајте алатката кон вас
или кон некој друг во близина. При
неочекувано вклучување ќе се испука шајка
што може да доведе до повреда.
• Не ја вклучувајте алатката освен ако
не е цврсто поставена врз работен
материјал. Доколку алатката не се
допира на работниот материјал, шајката
може да се одбие од вашата цел.
• Исклучете ја алатката од штекер кога
шајката ќе се заглави во алатката.
Кога отстранувате заглавена шајка,
МАКЕДОНСКИ
забивачот на шајки може ненамерно да се
вклучи ако е вклучен во штекер.
• Не го употребувајте овој забивач на
шајки за зацврстување на електрични
кабли. Не е наменет за монтирање на
електрични кабли и може да ја оштети
изолацијата на електричните кабли и со
тоа да предизвика електричен удар или
опасност од пожар.
• Секогаш носете заштитни очила.
– Губење на контрола поради слабо држење
на алатката.
– Истегнување на мускули на раце и дланки,
особено при работа над глава. Секогаш
правете редовни паузи кога работите
подолго време.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
• Секогаш носете заштита за ушите.
– Оштетување на слухот.
• Употребувајте само шајки од типот што
е назначен во овој прирачник.
– Ризик од повреда на ракувачот поради
излетани парчиња.
• Не употребувајте држачи за да ја
монтирате алатката на потпора.
– Ризик од лична повреда поради
долготрајна употреба.
• Не ги расклопувајте ниту блокирајте
деловите на алатката за забивање
на шајки како што е контактниот
активатор.
– Губење на контрола предизвикана од
отскокнување.
• Пред секоја употреба, проверете дека
безбедносниот механизам и механизмот
за вклучување работат како што треба
и дека сите завртки и винтови се
затегнати.
• Секогаш проверувајте ги локалните
регулативи за работилница. Може да има
локални регулативи за работилница кои
што го забрануваат групниот режим за
одредени примени.
– Ризик од повреда предизвикан од
приклештувачки делови, остри рабови
и несоодветно ракување со работниот
материјал.
– Ризик од повреди предизвикан од остри
рабови при менување на шајки или
вметнување на реденици со шајки.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
• Не ја користете алатката како чекан.
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
• Никогаш не го активирајте забивачот на
шајки во празен простор.
Носете штитници за ушите.
• На работното место, носете ја
алатката во работилницата со
употребување на само една рачка
и никогаш со вклучен прекинувач.
• Земете ги во предвид условите во
работното место. Шајките можат да ги
пробијат тенките работни материјали
или да се лизнат од рабовите и аглите
на работниот материјал и со тоа да
предизвикаат опасност кон луѓето кои
што се во близина.
• Не забивајте шајки во близина на работ
на работниот материјал.
• Не забивајте шајки врз други шајки.
Останати ризици
Следниве ризици се својствени за користењето
на овие машини:
– Повреди предизвикани поради
несоодветно ракување со алатката.
Носете штитници за очите.
Должина на шајки.
50-90mm
Дебелина на шајки.
2.8–3.3 mm
Капацитет на шаржер.
55
30 - 34˚
Соодветен агол на вметнување на
шајките.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
Шифрата на датумот, која ја содржи и годината
на производството, е отпечатена на површината
од куќиштето која го формира зглобот за
монтирање помеѓу алатката и батеријата.
На пример:
2012 XX XX
Година на производство
59
МАКЕДОНСКИ
Важни упатства за
безбедност за сите полначи
на батерии
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА: Ова
упатство за употреба содржи важни
упатства за безбедност и употребување на
DCB105 полнач на батерии.
• Пред да почнете да го користите
полначот, прочитајте ги сите упатства
и предупредувачки ознаки на полначот,
батерискиот пакет и производот што го
користи батерискиот пакет.
• Не го изложувајте полначот на дожд
или снег.
• Повлечете за приклучокот а не за
кабелот кога го исклучувате полначот
од приклучницата за струја. Ова ќе
го намали ризикот од оштетување на
електричниот приклучок и на кабелот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од
електричен удар. Не дозволувајте
било каква течност да навлезе во
полначот. Тоа може да доведе до
електричен удар.
• Осигурајте се дека кабелот е лоциран
за да не газите врз него, да не се
сопнувате од него или на некаков друг
начин да му нанесувате потрес или
штета.
ВНИМАНИЕ: Опасност од
изгореници. За да го намалите
ризикот од повреди, полнете
само полниви батериски пакети
произведени од DEWALT. Другите
видови на батерии можат
да се вжештат и да пукнат,
предизвикувајќи повреда на
ракувачот и оштетување на имот.
• Не употребувајте продолжен кабел
доколку тоа не е апсолутно потребно.
Употребата на несоодветен продолжен
кабел може да доведе до ризик од пожар
или електричен удар.
ВНИМАНИЕ: Треба да се надгледуваат децата за да се осигура дека
не си играат со уредот.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Под одредени
околности, кога полначот
е приклучен на довод на струја,
страно тело може да предизвика
краток спој помеѓу изложените
контакти за полнење во
полначот. Страните тела што
спроведуваат електрична струја
како што се челична волна,
алуминиумска фолија, било какво
насобирање на метални честички
или други страни тела мора да се
држат подалеку од отворите на
полначот. Секогаш исклучувајте го
полначот од извор на струја кога
нема батериски пакет во отворот.
Исклучете го полначот од довод
на струја пред да започнете да го
чистите.
• НЕМОЈТЕ да се обидувате да го
полните батерискиот пакет со
било кои други полначи освен оние
споменати во ова упатство. Полначот
и батерискиот пакет се специјално
направени да работат заедно.
60
• Овие полначи не се наменети за било
каква друга употреба освен за полнење
на полниви батерии произведени од
DEWALT. Било каква друга употреба
може да доведе до ризик од пожар или
електричен удар.
• Кога работите со полнач надвор,
секогаш обезбедете суво место
и користете продолжен кабел што
е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен
за надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
• Не ги блокирајте отворите за
вентилација на полначот. Отворите за
вентилација се сместени на врвот и на
страните на полначот. Поставајте го
полначот настрана од било какви извори
на топлина.
• Не употребувајте полнач со оштетен
кабел или приклучок— обезбедете тие
веднаш да бидат заменети.
• Не употребувајте полнач доколку
тој претрпел силен удар, или бил
испуштен или оштетен на било каков
друг начин. Однесете го во овластен
сервисен центар.
• Не го расклопувајте полначот;
однесете го во овластен сервисен
центар кога ќе биде потребен сервис
или поправка. Неправилното склопување
може да доведе до ризик од електричен
удар или пожар.
• Во случај на оштетување на струјниот
кабел, истиот мора веднаш да биде
заменет од страна на производителот
или од негов сервисер или слично
МАКЕДОНСКИ
квалификувано лице за да се спречи
опасна ситуација.
• Исклучете го полначот од довод на
струја пред да започнете со било какво
чистење. Ова ќе го намали ризикот од
електричен удар. Отстранувањето на
батерискиот пакет нема да го намали
овој ризик.
• НИКОГАШ не се обидувајте да споите два
полначи заедно.
• Полначот е наменет за употреба
со стандардна електрична струја
со напон од 230 V. Немојте да се
обидувате да го употребувате со
било кој друг напон. Ова не важи за
транспортниот полнач.
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА
Полначи
Полначот DCB105 прифаќа литиум-јонски
батериски пакети од 10,8 V, 14,4 V и 18 V
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181 и DCB182).
На овој полнач не му е потребно никакво
подесување и е направен да биде што е можно
поедноставен за употреба.
Постапка за полнење
(скица 2)
1. Вклучете го приклучокот на полначот во
соодветна приклучница за струја од 230
V пред да го вметнете батерискиот пакет.
2. Вметнете го батерискиот пакет (l) во
полначот, притоа осигурувајќи се дека
пакетот е целосно наместен во полначот.
Црвеното светло (што означува полнење)
непрекинато ќе трепка, означувајќи дека
процесот на полнење е започнат.
3. Завршетокот на полнењето ќе биде означен
со тоа што црвеното светло ќе остане
да свети непрекинато. Во тој момент,
пакетот е целосно наполнет и може да се
употребува или може да се остави да стои
во полначот.
НАПОМЕНА: За да се осигураат максимални
перформанси и времетраење на литиумјонските батерии, целосно наполнете го
батерискиот пакет пред првата употреба.
Процес на полнење
Погледнете во долната табела за да ја видите
состојбата на наполнетост на батерискиот пакет.
Состојба на наполнетост
се полни
––
––
––
целосно наполнет
–––––––––––––
––
застој поради топла /
ладна батерија
x
–– • –– • –– •
–– •
проблем со батеријата
или полначот
••••••••••••
проблем со електричниот
вод
•• •• •• •• •• ••
Полначот нема да полни дефектен батериски
пакет. Полначот ќе го покаже дефектниот
батериски пакет со тоа што нема да се вклучи
сијаличката или со трепкање на сијаличката
како при проблем со пакетот или полначот.
НАПОМЕНА: Ова исто така може да значи
и проблем со полначот.
Ако полначот укаже на проблем, однесете го
полначот и батерискиот пакет на тестирање во
овластен сервисен центар.
Застој поради топла или
ладна батерија
Кога полначот ќе препознае батерија која
е премногу топла или премногу ладна, тој
автоматски влегува во режим на застој
поради топла или ладна батерија и ќе го
прекине полнењето се додека батеријата не
достигне соодветна температура. Полначот
тогаш автоматски ќе се префрли во режим за
полнење на батерискиот пакет. Оваа можност
осигурува максимален век на траење на
батеријата.
XR алатките со литиум-јонски батерии
се направени со систем за електронска
заштита што ќе ја заштити батеријата од
преоптоварување, прегревање или целосно
празнење.
Алатката автоматски ќе се исклучи доколку се
активира системот за електронска заштита.
Доколку ова се случи, поставете ја литиумјонската батерија на полначот додека целосно
не се наполни.
Ладен батериски пакет ќе се полни со половина
од брзината на полнење на топол батериски
пакет. Батерискиот пакет ќе се полни со
побавно темпо низ целиот циклус на полнење
и нема да постигне максимална брзина на
полнење дури и ако батеријата се загрее.
61
МАКЕДОНСКИ
Важни упатства за
безбедност за сите
батериски пакети
Кога порачувате замена на батериски пакет,
задолжително дадете информации за
каталошкиот број и напонот.
Батерискиот пакет не е целосно наполнет
кога ќе го извадите од пакувањето. Пред да
го употребите батерискиот пакет и полначот,
прочитајте ги долунаведените безбедносни
упатства, а потоа следете ги истакнатите
процедури на полнење.
ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАТСТВА
• Немојте да го полните или
употребувате батерискиот пакет
во експлозивни окружувања, какви
што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Вметнувањето или
отстранувањето на батерискиот пакет
од полначот може да ги запали овие
честички или испарувања.
да го гмечите, испуштате или
оштетувате батерискиот
пакет. Немојте да употребувате
батериски пакет или полнач што
силно е ударен, испуштен, прегазен
или оштетен на било кој начин
(нпр. прободен со шајка, ударен
со чекан или нагазен). Тоа може
да доведе до електричен удар.
Оштетените батериски пакети
треба да се вратат во сервисен
центар заради рециклирање.
ВНИМАНИЕ: Кога не ја
употребувате, поставете
ја алатката странично врз
стабилна површина каде што
нема да предизвикува опасност
од сопнување или пад. Некои
алатки со големи батериски
пакети може да стојат исправено
на батерискиот пакет, но може
лесно да бидат превртени.
ПОСЕБНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА
ЛИТИУМ-ЈОНСКИ (Li-Ion) БАТЕРИИ
• Никогаш не го ставајте батерискиот
пакет во полначот на сила. Не го
модифицирајте батерискиот пакет
на било кој начин за да го собере
во несоодветен полнач бидејќи
батерискиот пакет може да пукне
и да му нанесе сериозна повреда на
ракувачот.
• Немојте да го согорувате
батерискиот пакет дури и ако
е тешко оштетен или целосно
истрошен. Батерискиот пакет може
да експлодира во оган. Настануваат
отровни испарувања и материјали кога
се согоруваат литиум-јонски батериски
пакети.
• Полнете ги батериските пакети само во
полначи назначени од страна на DEWALT.
• Доколку содржината на батеријата
дојде во допир со кожа, веднаш
измијте го местото со благ сапун
и вода. Доколку течноста од батеријата
влезе во око, плакнете со вода преку
отвореното око во траење од 15 минути
или додека не престане дразбата.
Доколку е потребна медицинска помош,
електролитот на батеријата се
состои од мешавина од течни органски
карбонати и соли на литиум.
• НЕМОЈТЕ да ги прскате или да ги
потопувате во вода или во други
течности.
• Не ги складирајте или користете
алатката и батерискиот пакет на
локации каде што температурата
може да достигне или надмине 40 °C
(како на пример во надворешни шупи
или метални градби во лето).
• За најдобри резултати, осигурајте се
дека батерискиот пакет е целосно
наполнет пред да го употребите.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
не се обидувајте да го отворите
батерискиот пакет поради било
која причина. Доколку куќиштето
на батерискиот пакет напукне
или се оштети, немојте да го
вметнувате во полначот. Немојте
62
• Содржината на отворената батерија
може да предизвика надразнување
на дишните патишта. Овозможете
пристап на свеж воздух. Доколку
симптомите продолжат, побарајте
медицинска помош.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од изгореници. Течноста од
батеријата може да стане
запаллива доколку биде изложена
на искра или оган.
МАКЕДОНСКИ
Батериски пакет
ТИП НА БАТЕРИЈАТА
Моделот DCN690 работи на батериски пакет од
18 волти.
Може да се употребат батериски пакети
DCB180, DCB181 или DCB182. Погледнете
во делот Технички податоци за повеќе
информации.
Препораки за складирање
1. Најдобро место за одлагање е на ладно
и суво, настрана од директна сончева
светлост и преголема топлина или студ.
За оптимално работење и век на траење,
одлагајте ги батериските пакети на собна
температура кога не се употребуваат.
2. За долгорочно складирање, се препорачува
да се складира целосно наполнет
батериски пакет на ладно и суво место,
надвор од полначот за оптимални
резултати.
НАПОМЕНА: Батериските пакети не треба
да се складираат ако се целосно испразнети.
Батерискиот пакет ќе треба да биде наполнет
пред употреба.
Ознаки на полначот и на
батерискиот пакет
Во прилог на скиците што се употребени во ова
упатство за употреба, на етикетите на полначот
и на батерискиот пакет се прикажани следните
скици:
Не полнете оштетени батериски
пакети.
Употребувајте само со батериски
пакети на DEWALT. Другите видови
на батерии можат да пукнат,
предизвикувајќи повреда на ракувачот
и оштетување.
Не ја изложувајте батеријата на вода.
Обезбедете неисправните кабли
веднаш да бидат заменети.
Полнете само при температура од
-5 °C до 50 °C.
Ослободете се од батерискиот пакет
водејќи грижа за животната средина.
Не го согорувајте батерискиот пакет.
За полнење на литиум-јонски
батериски пакети.
Видете во технички податоци за
времето на полнење.
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Забивач на шајки
1 Полнач (само за моделите M2)
2 Батериски пакети (само за моделите M2)
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
1 Заштитен врв
1 Кутија за прибор (само за моделите M2)
1 Упатство за употреба
Се полни.
Целосно наполнета.
x
1 Детална скица
НАПОМЕНА: Батериски пакети, полначи
и кутии за прибор не се вклучени во комплет со
моделите N.
Застој поради топла или ладна
батерија.
• Проверете да не се оштетила
алатката, деловите или додатоците при
транспортот.
Проблем со батеријата или полначот.
• Детално прочитајте го и разберете
го ова упатство пред да започнете со
работа.
Проблем со електричниот вод.
Не го чепкајте полначот со шилести
предмети што спроведуваат
електрична струја.
Опис (скици 1 и 2)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било кој
63
МАКЕДОНСКИ
нејзин дел. Тоа може да доведе до
оштетување или повреда.
a. Прекинувач-чкрапало
b. Сигурносно копче за прекинувач-чкрапало
c. Контактен активатор
d. Тркало за подесување на длабочина
e. Индикатор за испразнета батерија и за
заглавување/блокирање
f. Рачка за ослободување на блокирање
g. Шаржер
h. Лизгачко резе
i. Прекинувач за избирање на режим на
работа
j. Вртлива рамка/кука за носење на појас
k. Вграден имбус клуч
l. Батериски пакет
m. Заштитен врв
НАМЕНА
Безжичниот забивач на шајки за врамување
DCN690 е наменет за забивање на шајки во
дрвени работни материјали.
НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката во
влажни услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
Овие безжични забивачи на шајки се
професионални електрични алатки.
НЕ дозволувајте деца да дојдат во допир со
алатката. Потребен е надзор кога неискусни
ракувачи ја употребуваат оваа алатка.
• Овој производ не е наменете за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) кои
што патат од намалени физички, сетилни
или психички можности или на лица со
недоволно искуство и/или со желба да
научат освен ако не се под надзор на
личноста која е одговорна за нивната
безбедност. Деца никогаш не треба да се
остават сами со овој производ.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
напонот од батерискиот пакет одговара на
напонот што е деклариран на плочката. Исто
така осигурајте напонот на Вашиот полнач да
се совпаѓа со напонот од приклучницата за
струја.
64
Вашиот DEWALT полнач е двојно
изолиран во склад со EN 60335; затоа
не е потребна жица за заземјување.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен кабел
што е достапен преку мрежата на сервиси на
DEWALT.
Замена на приклучокот
за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
• Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
• Поврзете го кафеавиот кабел со живиот
терминал во приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо не
смее да се поврзува на терминалот
за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 3 A.
Употреба на продолжен
кабел
Продолжен кабел не треба да се употребува
освен ако не е апсолутно потребен.
Употребувајте продолжен кабел со проверен
квалитет што одговара на струјниот приклучок
на вашиот полнач (погледнете во делот
Технички податоци). Минималниот попречен
пресек на проводникот е 1 mm2; максималната
должина е 30 метри.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ
И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
отстранете го батерискиот
пакет пред склопување
и подесување. Секогаш
заклучете ја алатката пред да
го вметнете или отстраните
батерискиот пакет.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Употребувајте само батериски
пакети и полначи произведени од
DEWALT.
МАКЕДОНСКИ
Вметнување и отстранување
на батерискиот пакет од
алатката (скица 2)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, заклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
компонентите на производот, температурата
и примената.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Не ја одложувајте
алатката со инсталиран
батериски пакет. За да спречите
оштетување на батерискиот
пакет и да осигурате оптимален
животен век на батеријата,
одложете ги батериските пакети
надвор од алатката или полначот
на ладно и суво место.
Вртлива рамка/Кука за
носење на појас (скица 6)
НАПОМЕНА: Осигурајте вашиот батериски
пакет (l) да биде целосно наполнет. Не мора
да значи дека снабдените батериски пакети ќе
бидат целосно наполнети.
Рамката/куката за носење на појас (j) може
лесно да се намести лево или десно од
алатката за да им биде поудобна на левораките
и деснораките ракувачи.
ИНСТАЛИРАЊЕ НА БАТЕРИСКИОТ ПАКЕТ
ВО РАЧКАТА НА АЛАТКАТА
Ако не е потребна куката, таа може да се сврти
до предниот или задниот дел од основата на
рачката.
1. Порамнете го жлебот во рачката на
алатката со батерискиот пакет (l).
2. Турнете го цврсто батерискиот пакет
во рачката се додека не го слушнете
чкрапнувањето на механизмот за затегање.
ОТСТРАНУВАЊЕ НА БАТЕРИСКИОТ ПАКЕТ
ОД АЛАТКАТА
1. Притиснете го копчето за отпуштање (n)
и лизнете го батерискиот пакет од рачката
на алатката.
2. Вметнете го батерискиот пакет во полначот,
како што е опишано во одделот за полнач
од ова упатство.
МЕРАЧ НА НАПОЛНЕТОСТ НА БАТЕРИСКИ
ПАКЕТИ (СКИЦИ 2 И 2А)
Некои DEWALT батериски пакети вклучуваат
мерач на наполнетост кој што се состои од
три зелени LED светилки кои што го укажуваат
нивото на напон на батерискиот пакет.
За да го вклучите мерачот на гориво,
притиснете и држете го копчето на мерачот
на наполнетост (о). Комбинација од трите
зелени LED светилки ќе засвети и ќе го
означи останатото ниво на напон. Кога нивото
на напон на батеријата е под границата на
употребливост, мерачот на наполнетост нема
да засвети и батеријата ќе треба да се наполни.
НАПОМЕНА: Мерачот на наполнетост
е само индикатор на преостанатиот напон
во батерискиот пакет. Тој не укажува на
функционалноста на алатката и тој може да
покажува различни вредности зависно од
Полнење на алатката
(скица 4)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
заклучувајте ја алатката
и извадете го батерискиот пакет
пред да го полните и празните
шаржерот.
1. Лизнете го лизгачкото резе со пружина
(h) до основата на шаржерот за да го
заклучите.
2. Изберете соодветен реденик со шајки.
(Погледнете во делот Технички
податоци.) DEWALT препорачува секогаш
да употребувате оригинални DEWALT
градежни шајки.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се
во понудата на DEWALT, не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите додатоци
со оваа алатка може да биде
опасна. За да го намалите ризикот
од повреди, со овој производ
употребувајте само додатоци
препорачани од страна на DEWALT.
3. Вметнете го наместениот реденик со
шајки во отворот за полнење на страната
на шаржерот. Осигурајте се дека шајките
се наместени со врвовите нанапред во
каналот за шајки.
65
МАКЕДОНСКИ
4. Затворете го шаржерот со ослободување
на лизгачкото резе. Внимателно дозволете
му на резето да се лизне нанапред и да го
зафати реденикот.
Заклучување при празно
испукување
Забивачот на шајки има опција за заклучување
при празно испукување која што не и дозволува
на алатката да се активира кога шаржерот
е при крај. Кога ќе останат околу 7 до 9 шајки
во шаржерот, ќе се активира опцијата за
заклучување при празното испукување на
алатката. Погледнете во делот Полнење на
алатката за да вметнете нов реденик со
наместени шајки.
НАПОМЕНА: Доколку се нанесе голема
сила врз алатката, тоа може да го премости
заклучувањето. Ова ја заштитува алатката од
можно оштетување доколку таа падне.
Подесување на длабочината
на забивање (скица 5)
Длабочината на забивање на шајки може да
се подеси со употребување на тркалото за
подесување на длабочина.
1. За да ја забиете шајката поплитко, свртете
го тркалото за подесување на длабочина
(d) на лево, кон ознаката со кратка шајка.
2. За да ја забиете шајката подлабоко,
свртете го тркалото за подесување на
длабочина (d) на десно, кон ознаката со
долга шајка.
Избирање на режим (скица 1)
За да изберете секвенцијален режим, лизнете
го прекинувачот за избирање на режим на
работа (i) кон ознаката со една шајка ( ).
За да изберете групен режим, лизнете го
прекинувачот за избирање на режим на работа
).
(i) кон ознаката со три шајки (
НАПОМЕНА: Максимална моќност за
забивање на долгите шајки се постигнува во
секвенцијалниот режим, па затоа ограничете
ја употребата на групен режим кога забивате
долги шајки.
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
работете во склад со
упатствата за безбедна употреба
66
и соодветните правила. Може
да има локални регулативи
за работилница кои што го
забрануваат групниот режим за
одредени примени.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Правилна положба на рацете
(скица 7)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ користете ја
правилната положба на рацете
како што е прикажано.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
цврсто алатката очекувајќи
ненадејна реакција.
Правилната положба на рацете подразбира
едната рака да биде на главната рачка (р), како
што е прикажано.
Подготвување на алатката
(скица 1)
1. Отстранете го батерискиот пакет (l) од
алатката и осигурајте се дека алатката
е заклучена.
2. Отстранете ги сите шајки од шаржерот (g).
3. Проверете дали контактниот активатор (c)
може да се движи слободно.
4. Повторно вметнете ги шајките во шаржерот.
5. Вметнете го батерискиот пакет.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не ја
употребувајте алатката ако
контактниот активатор или
лизгачкото резе не можат да се
движат слободно.
ИЗВЕСТУВАЊЕ:
НИКОГАШ не
прскајте ниту пак
нанесувајте средства
за подмачкување
или чистење во
МАКЕДОНСКИ
внатрешниот дел на алатката.
Ова може сериозно да ги намали
животниот век и перформансите
на алатката.
Вклучување на алатката
(скица 1)
Алатката може да се употребува во еден од
двата режима: секвенцијален режим или групен
режим.
СЕКВЕНЦИЈАЛЕН РЕЖИМ
Секвенцијалниот режим се употребува за
испрекинато забивање на шајки кога е потребно
внимателно и прецизно поставување. Исто
така, тој нуди максимална моќност при
забивање на најдолги шајки.
1. Со употребување на прекинувачот за
избирање на режим на работа (i), изберете
го секвенцијалниот режим ( ).
2. Ослободете го безбедносното копче на
прекинувачот-чкрапало (b).
3. Турнете го контактниот активаторот (c) врз
работната површина.
4. Повлечете го прекинувачот-чкрапало (a) за
да ја вклучите алатката.
5. Ослободете го прекинувачот-чкрапало
и кренете го забивачот на шајки од
работната површина.
6. Повторете ги чекорите од 3 до 5 за да ја
активирате следната шајка.
ГРУПЕН РЕЖИМ
Групниот режим се употребува за брзо
забивање на шајки на рамни и стабилни
површини и обично е најефикасен за забивање
на пократки шајки.
1. Со употребување на прекинувачот за
избирање на режим на работа (i), изберете
го групниот режим (
).
2. Ослободете го безбедносното копче на
прекинувачот-чкрапало (b).
3. За да забиете една шајка, употребете ја
алатката како што е опишано за употреба
при секвенцијален режим:
a. Турнете го контактниот активатор (c) врз
работната површина.
b. Повлечете го прекинувачот-чкрапало
(a) за да ја вклучите алатката. Секое
притискање на прекинувачот-чкрапало
со контактниот активатор притиснат врз
работната површина ќе забие по една
шајка.
4. За да забиете повеќе шајки, притиснете
и задржете го прекинувачот-чкрапало (a)
и потоа постојано туркајте го контактниот
активатор (c) врз работната површина.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не го држете
прекинувачот-чкрапало притиснат
додека алатката не се употребува.
Држете го сигурносното копче
за прекинувачот-чкрапало (b) во
заклучена положба за да спречите
случајно вклучување додека
алатката не се употребува.
5. Може да има потреба да ја подесите
длабочината на забивање кога ги менувате
секвенцијалниот и групниот режим.
Погледнете во делот Подесување на
длабочината на забивање за упатства.
Употребување на сигурносното копче за прекинувачот-чкрапало (скица 3)
Секој DEWALT забивач на шајки е опремен со
сигурносно копче за прекинувачот-чкрапало
(b), кое, кога ќе се притисне на десно како
што е прикажано на скица 3, ја спречува
алатката да испука шајка со заклучување на
прекинувачот-чкрапало и прекинување на
напонот на акумулаторот.
Кога сигурносното копче за прекинувачотчкрапало е притиснато на лево, алатката
е целосно функционална. Сигурносното копче
за прекинувачот-чкрапало треба секогаш да
биде во положба на заклученост (скица 3) кога
се прават подесувања или кога алатката не се
употребува.
Заштитен врв (скица 1)
Кога ја употребувате оваа алатка врз
материјали што не сакате да ги обележите,
како што е дрвена обвивка, поставете го
пластичниот заштитен врв (m) врз контактниот
активатор (c).
LED индикатор (скица 1)
Вашиот забивач на шајки е опремен со два LED
индикатори (e) кои што се наоѓаат на задниот
дел на алатката под задното капаче. Исто така,
погледнете во делот Водич за решавање на
проблеми за понатамошни упатства.
ИСПРАЗНЕТА
БАТЕРИЈА
Заменете ја батеријата
со наполнет пакет.
67
МАКЕДОНСКИ
ЖЕШКА БАТЕРИЈА
Дозволете и на
батеријата да се излади
и заменете ја со ладен
пакет.
СОСТОЈБА НА
ЗАГЛАВУВАЊЕ/
БЛОКИРАЊЕ
Свртете ја рачката
за ослободување
на блокирање за
да ја ослободите.
Погледнете во делот
Ослободување на
блокирање.
ЖЕШКА АЛАТКА
Дозволете и на алатката
да се олади пред
да продолжите да ја
употребувате.
Ослободување на
блокирање (скици 1 и 3)
Ако забивачот на шајки се употребува за
тешки примени каде што достапната енергија
во моторот се употребува за забивање на
шајка, алатката може да се блокира. Листот за
забивање не го завршил циклусот на забивање
и индикаторот за заглавување/блокирање (e) ќе
засвети. Свртете ја рачката за ослободување на
блокирање (f) на алатката и механизмот ќе се
ослободи. Ако листот за забивање автоматски
не се врати во првичната положба, погледнете
во делот Вадење на заглавена шајка. Ако
уредот продолжи да се блокира, ве молиме
проверете го избраниот режим на работа,
материјалот и должината на шајката за да се
осигурате дека примената не е премногу тешка.
Вадење на заглавена шајка
(скици 1 и 3)
Ако шајка се заглави во цевката, индикаторот
за заглавување/блокирање (e) ќе засвети.
1. Отстранете го батерискиот пакет од
алатката и притиснете го сигурносното
копче за прекинувач-чкрапало (b).
2. Лизнете го лизгачкото резе со пружина
(h) до основата на шаржерот за да го
заклучите и извадете го реденикот со шајки.
3. Со употребување на обезбедениот имбус
клуч (k), олабавете ги двете шестоаголни
68
завртки (q) што се наоѓаат на врвот од
шаржерот.
4. Свртете го шаржерот (g) нанапред.
5. Отстранете ја заглавената/извитканата
шајка, употребете клешти ако има потреба
од тоа.
6. Ако листот за забивање е во надолна
положба, свртете ја рачката за
ослободување на блокирање (f) што се
наоѓа на горниот дел од забивачот на
шајки.
НАПОМЕНА: Ако листот за забивање не
се врати во првобитната положба откако
ќе ја свртите рачката за ослободување на
блокирање, може да има потреба рачно да
се ресетира листот со долг шрафцигер.
7. Свртете го шаржерот назад до положбата
под цевката на алатката и затегнете ги
шестоаголните завртки (q).
8. Повторно вметнете го батерискиот пакет.
НАПОМЕНА: Алатката ќе се исклучи
и нема да се ресетира се додека
батерискиот пакет не се отстрани и не се
вметне повторно.
9. Повторно вметнете шајки во шаржерот
(погледнете во делот Полнење на
алатката).
10. Ослободете го лизгачкото резе (h).
11. Ослободете го сигурносното копче на
прекинувачот-чкрапало (b) кога ќе бидете
подготвени да продолжите со забивањето
на шајки.
Ако шајки постојано се заглавуваат во цевката,
однесете ја алатката на сервис кај овластен
сервисен центар на DEWALT.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка
е направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
МАКЕДОНСКИ
Полначот и батерискиот пакет не се поправаат.
Внатре нема делови што може да се поправат.
не-метална четка. Немојте да
употребувате вода или било какви
раствори за чистење.
Изборни додатоци
Подмачкување
На вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
ИЗВЕСТУВАЊЕ:
НИКОГАШ не
прскајте ниту пак
нанесувајте средства
за подмачкување
или чистење во
внатрешниот дел на алатката.
Ова може сериозно да ги намали
животниот век и перформансите на
алатката.
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од
алатката. Овие хемикалии можат
да ги ослабнат материјалите
што се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
УПАТСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ПОЛНАЧ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од електричен удар. Исклучете
го полначот од приклучница
за наизменична струја пред да
започнете со чистење. Правта
и маста може да се отстранат
од надворешноста на полначот
со употреба на крпа или мека
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се
во понудата на DEWALT, не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите додатоци
со оваа алатка може да биде
опасна. За да го намалите ризикот
од повреди, со овој производ
употребувајте само додатоци
препорачани од страна на DEWALT.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Заштита на животната
средина
Одвоено собирање. Овој производ
не смее да се фрла со останатиот
отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте со
отпадот од домаќинството. Овозможете да биде
одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени.
Повторното употребување на
рециклирани материјали помага во
спречувањето на загадувањето на
животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, Ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на DEWALT
преку адресата назначена во оваа упатство.
69
МАКЕДОНСКИ
Постои и друга можност: списокот на овластени
сервисери на DEWALT и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Обновлив батериски пакет
Овој долготраен батериски пакет мора да се
дополнува кога ќе нема да може да обезбеди
доволно сила за работи кои претходно биле
лесно извршувани. На крајот на неговиот
употребен век, ослободете се од батерискиот
пакет водејќи грижа за животната средина:
• Целосно истрошете го батерискиот пакет,
а потоа извадете го од алатката.
• Литиум-јонските, никел-кадмиумските
и никел-металхидридните ќелии може да
се рециклираат. Однесете ги кај вашиот
продавач или во локална станица за
рециклирање. Собраните батериски пакети
ќе бидат рециклирани или соодветно
отстранети.
70
МАКЕДОНСКИ
ВОДИЧ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
МНОГУ ВООБИЧАЕНИ ПРОБЛЕМИ МОЖАТ ЛЕСНО ДА СЕ РЕШАТ СО УПОТРЕБУВАЊЕ НА
ДОЛУНАВЕДЕНАТА ТАБЕЛА.
За посериозни или долготрајни проблеми, контактирајте го вашиот локален овластен DEWALT
сервисер или контактирајте го вашиот DEWALT центар на адресата назначена во овој прирачник.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од лична повреда, СЕКОГАШ
заклучувајте ја алатката и вадете го батерискиот пакет од алатката пред да вршите
поправки
СИМПТОМ
ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
Моторот не работи кога
прекинувачот-чкрапало
е притиснат
Сигурносното копче за прекинувачотчкрапало е во заклучена положба
Алатката е блокирана и моторот
е заклучен и не врти
Отклучете го сигурносното копче.
Алатката е во секвенцијален режим
Внатрешната електроника на
алатката мора да биде ресетирана
Моторот прекинува да работи по
5 секунди
Терминалите се нечисти или
оштетени
Оштетена внатрешна електроника
Оштетен прекинувач-чкрапало
Батеријата е жешка
Алатката е жешка
Моторот не работи кога
контактниот активатор
е притиснат
Сигурносното копче за прекинувачотчкрапало е во заклучена положба
Активирано е заклучувањето при
празно испукување, го блокира
контактниот активатор
Алатката е блокирана и моторот
е заклучен и не врти
Извиткан контактен активатор
Моторот прекинува да работи по 5
секунди
Терминалите се нечисти или
оштетени
Оштетена внатрешна електроника
Оштетен прекинувач-чкрапало
Батеријата е жешка
Алатката е жешка
Свртете ја рачката за ослободување на
блокирање на алатката и механизмот ќе
се ослободи. Доколку листот за забивање
не се врати, отстранете ја батеријата
и рачно турнете го листот за забивање во
првобитната положба.
Притиснете го контактниот активатор пред
да испукате или сменете го режимот на
работа во групен.
Отстранете ја батеријата, почекајте
3 секунди и вметнете ја повторно.
Нормално работење, ослободете го
прекинувачот-чкрапало и повторно
притиснете го.
Одете кај овластен сервисер на DEWALT.
Одете кај овластен сервисер на DEWALT.
Одете кај овластен сервисер на DEWALT.
Дозволете и на батеријата да се излади
и заменете ја со ладен пакет.
Дозволете и на алатката да се олади пред
да продолжите да ја употребувате.
Отклучете го сигурносното копче.
Наполнете уште шајки во шаржерот.
Свртете ја рачката за ослободување на
блокирање на алатката и механизмот ќе
се ослободи. Доколку листот за забивање
не се врати, отстранете ја батеријата
и рачно турнете го листот за забивање во
првобитната положба.
Одете кај овластен сервисер на DEWALT.
Нормално работење, ослободете го
контактниот активатор и повторно
притиснете го.
Одете кај овластен сервисер на DEWALT.
Одете кај овластен сервисер на DEWALT.
Одете кај овластен сервисер на DEWALT.
Дозволете и на батеријата да се излади
и заменете ја со ладен пакет.
Дозволете и на алатката да се олади пред
да продолжите да ја употребувате.
71
МАКЕДОНСКИ
СИМПТОМ
ПРИЧИНА
Алатката не се активира Активирано е заклучувањето при
(моторот работи, но не се празно испукување, го блокира
испукуваат шајки)
контактниот активатор
Мал напон на батерија или оштетена
батерија
Заглавена шајка/листот за забивање
не се враќа во првобитната положба
Оштетен двигател/повратен склоп
Моторот се вклучува, но
создава многу врева
Заглавен внатрешен механизам
Оштетена внатрешна електроника
Заглавена шајка и листот за
забивање е заглавен во надолна
положба
Оштетен двигател/повратен склоп
Листот за забивање
продолжува да се
заглавува во надолна
положба
Заглавена шајка и листот за
забивање е заглавен во надолна
положба
Оштетен двигател/повратен склоп
Материјал и должина на шајка
Остатоци во цевката
Алатката работи, но не ги Подесувањето на длабочина
забива шајките целосно
е премногу плитко
Алатката не е цврсто поставена врз
работниот материјал
Избран е групен режим со долги
шајки
Материјал и должина на шајка
Оштетен или изабен врв на лист за
забивање
Алатката се употребува без заштитен
врв
Оштетен механизам за активација
72
РЕШЕНИЕ
Наполнете шајки во шаржерот.
Проверете го нивото на наполнетост ако
пакетот покажува состојба на наполнетост.
Наполнете или заменете го батерискиот
пакет ако има потреба од тоа.
Отстранете ја батеријата, отстранете ја
заглавената шајка, свртете ја рачката за
ослободување на блокирање (притиснете го
листот за забивање рачно ако има потреба
од тоа) и повторно вметнете го батерискиот
пакет.
Заменете го двигателот/повратниот склоп.
Одете кај овластен сервисер на DEWALT.
Одете кај овластен сервисер на DEWALT.
Одете кај овластен сервисер на DEWALT.
Употребете ја рачката за ослободување на
блокирање, исчистете ги заглавените шајки
и вратете го листот за забивање рачно ако
има потреба од тоа.
Заменете го двигателот/повратниот склоп.
Одете кај овластен сервисер на DEWALT.
Употребете ја рачката за ослободување на
блокирање, исчистете ги заглавените шајки
и вратете го листот за забивање рачно ако
има потреба од тоа.
Заменете го двигателот/повратниот склоп.
Одете кај овластен сервисер на DEWALT.
Ако уредот продолжи да се блокира
(ако има потреба да се врти рачката за
ослободување на блокирање), изберете
го соодветниот материјал и должината на
шајката што не резултираат со премногу
тешка примена.
Исчистете ја цевката и внимателно
прегледајте да не има мали парчиња
скршени шајки заглавени во патеката.
Подесете ја длабочината подлабоко
Нанесете соодветна сила врз алатката,
притискајќи ја цврсто врз работниот
материјал. Погледнете во прирачникот за
употреба.
Изберете секвенцијален режим.
Ако уредот продолжи да се блокира
(ако има потреба да се врти рачката за
ослободување на блокирање), изберете
го соодветниот материјал и должината на
шајката што не резултираат со премногу
тешка примена.
Заменете го двигателот/повратниот склоп.
Одете кај овластен сервисер на DEWALT.
Отстранете го заштитниот врв.
Одете кај овластен сервисер на DEWALT.
МАКЕДОНСКИ
СИМПТОМ
ПРИЧИНА
Алатката работи, но не
се забиваат шајки
Нема шајки во шаржерот
Наполнете шајки во шаржерот
Шајки со погрешна големина или агол Употребувајте само препорачани шајки.
Погледнете во делот Технички податоци.
Остатоци во цевката
Исчистете ја цевката и внимателно
прегледајте да не има мали парчиња
скршени шајки заглавени во патеката
Остатоци во шаржерот
Исчистете го шаржерот.
Заменете го шаржерот. Одете кај овластен
Изабен шаржер
сервисер на DEWALT.
Оштетен или изабен лист за
Заменете го листот за забивање. Одете кај
забивање
овластен сервисер на DEWALT.
Оштетена пружина на лизгач
Заменете ја пружината; одете во овластен
сервисен центар.
Шајки со погрешна големина или агол Употребувајте само препорачани шајки.
Погледнете во делот Технички податоци.
Завртките на шаржерот не се
Осигурајте се дека сте ги затегнале
зацврстени после претходно
шестоаголните завртки со обезбедениот
отстранување на заглавена шајка/
клуч.
проверка
Заменете го листот за забивање. Одете кај
Оштетен или изабен лист за
забивање
овластен сервисер на DEWALT.
Материјал и должина на шајка
Ако уредот продолжи да се блокира
(ако има потреба да се врти рачката за
ослободување на блокирање), изберете
го соодветниот материјал и должината на
шајката што не резултираат со премногу
тешка примена.
Остатоци во цевката
Исчистете ја цевката и внимателно
прегледајте да не има мали парчиња
скршени шајки заглавени во патеката.
Изабен шаржер
Заменете го шаржерот. Одете кај овластен
сервисер на DEWALT.
Оштетена пружина на лизгач
Заменете ја пружината. Одете кај овластен
сервисер на DEWALT.
Заклучувањето при празно
Наполнете уште шајки во шаржерот за да
испукување се вклучува со само 7
го исклучите заклучувањето при празно
до 9 шајки во шаржерот и ракувачот
испукување.
нанесува прекумерна сила врз
контактниот активатор, притоа
премостувајќи го заклучувањето
Заглавена шајка
РЕШЕНИЕ
zst00213825 - 09-08-2013
73
74
Download PDF

advertising