DCN690 | DeWalt DCN690 CORDLESS NAILER instruction manual

372001-58 EST
DCN690
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
21
Joonis / Рисунок 1
c
d
f
m
i
g
h
c
d
f
b
e
a
k
l
j
3
Joonis / Рисунок 2
l
n
Joonis / Рисунок 2a
Joonis / Рисунок 3
o
q
f
b
g
4
Joonis / Рисунок 4
Joonis / Рисунок 5
d
h
Joonis / Рисунок 6
Joonis / Рисунок 7
j
p
5
EESTI KEEL
18 V XR LI-ION JUHTMETA RAAMIV
NAELAPÜSTOL DCN690
Õnnitleme!
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Olete valinud DEWALT-i tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Aktiveerimisrežiim
Padrunipideme nurk
Kinnitused
pikkus
varre diameeter
nurk
pea geomeetria
järjestustüüp
Kaal (patareideta)
Ajami energia
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
VDC
DCN690
18
1
Tsükliline/tõuge
33°
mm
mm
50–90
2,8–3,3
30–34°
klammerdatud või
ümar kõrvalekalle
paber
kg
3,53
J
105
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
84
3
95
3
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooni emissiooniväärtus ah
ah =
m/s²
3,8
Määramatus K =
m/s²
1,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase
on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745
kirjeldatud standardtestile ja seda saab kasutada
tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib
kasutada mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS: Deklareeritud
vibratsioonitase kehtib tööriista
põhirakendusalade kohta. Kui
tööriista kasutatakse teiste tööde
tegemiseks või teiste lisaseadmetega
või kui tööriist on halvasti hooldatud,
võib vibratsiooni emissioon olla
teistsugune. Sellisel juhul võib
vibratsiooni mõju kogu tööaja kestel
olla märkimisväärselt tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
6
Aku
Aku tüüp
Pinge
Mahtuvus
Kaal
Laadija
Võrgupinge
Aku tüüp
Ligikaudne
laadimisaeg
Mass
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
VAC
min
30
(1,5 Ah
aku)
kg
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB105
230
Li-Ion
55
(3,0 Ah
aku)
0,49
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
70
(4,0 Ah
aku)
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriistad
10 amprit, toitevõrk
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriistad
13 amprit, pistik
Mõisted: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
MÄRKUS: Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
EESTI KEEL
Tähistab elektrilöögiohtu.
b)
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DCN690
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
Eü, EN 60745-1, EN 60745-2-16.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ
ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks kontakteeruge
DEWALTiga aadressil või vaadake kasutusjuhendi
lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise eest
ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTi nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.10.2012
HOIATUS: Vähendamaks vigastusriski lugege tähelepanelikult
instruktsiooni.
Üldised hoiatused
elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS! Lugege hoiatusi ja
juhendeid. Kõigi juhiste täpne
järgimine aitab vältida elektrilöögi,
tulekahju ja/või raske kehavigastuse
ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
c)
Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
pistikupesale. Ärge kunagi mingil
moel muutke pistikut. Ärge kasutage
maandusega elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata kujul pistikud ja
pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Kui olete on
maandatud, suureneb elektrilöögioht.
c) Ärge viige elektritööriistu vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d) Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate servade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis kaablid suurendavad elektrilöögi
ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
f) Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage lekkevoolukaitset (RCD).
Lekkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
7
EESTI KEEL
c)
d)
e)
f)
g)
Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
vooluvõrku tööriista, mille lüliti on
tööasendis, kutsute esile õnnetusi.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlas asendis ja säilitage tasakaal.
See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista hoiule asetamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või
eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete
rakendamine vähendab elektritööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
d) Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas
ning ärge laske elektritööriistaga või
kasutusjuhendiga mittetutvunud isikutel
seda elektritööriista käitada. Oskamatutes
kätes on elektritööriistad ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid
terved ja kõiki muid tööriista tööd
mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste
korral laske tööriista enne edasist
8
f)
g)
kasutamist remontida. Paljud õnnetused
on põhjustatud halvasti hooldatud tööriista
tõttu.
Hoidke lõikekettad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsakuid jne vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse
nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö
iseloomu. Kasutades tööriista mitte
sihtotstarbeliselt võib lõppeda raskete
tagajärgedega.
5) AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS
a) Laadimiseks kasutage ainult tootja poolt
heaks kiidetud laadijat. Ühte tüüpi aku
laadimiseks kasutatav laadija võib teist tüüpi
aku puhul tekitada tuleohu.
b) Kasutage elektritööriistades ainult
konkreetsele seadmele mõeldud
akusid. Teist tüüpi akude kasutamine võib
põhjustada vigastus- ja tuleohu.
c) Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
metallesemetest nagu nt kirjaklambrid,
mündid, võtmed, naelad, kruvid või
muudest metallesemetest, mis võivad
luua ühenduse kahe klemmi vahel.
Lühiühenduse tekitamine aku klemmide
vahel võib põhjustada põletushaavu või
tulekahju.
d) Väärkasutamise korral võib akust
lekkida vedelikke; vältige nendega
kokkupuudet. Kui kokkupuude toimub,
loputage kokkupuutekohta veega. Kui
vedelik satub silma, pöörduge koheselt
arsti poole. Akust lekkinud vedelik võib
põhjustada ärritust ja põletushaavu.
6) HOOLDUS
a) Laske tööriista regulaarselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
Ohutusjuhised kõigi juhtmeta
naelapüstolite jaoks
• Eeldage alati, et tööriist sisaldab kinniteid.
Naelapüstoliga hooletu ümberkäimise
tagajärjeks võib olla ootamatu kinniti
tulistamine ja kehavigastus.
• Ärge suunake tööriista enda või kellegi
lähedal asuva suunas. Ootamatu tulistamine
vabastab kinniti ja põhjustab vigastuse.
• Ärge käivitage tööriista, kui see pole just
tugevalt detaili vastu asetatud. Kui tööriist
EESTI KEEL
pole töödetailiga kokkupuutes, võivad kinnitid
teie sihtkohast eemale lennata.
• Katkestage tööriista ühendus toiteallikaga,
kui kinniti kiilub tööriista kinni. Samal ajal
kui eemaldate kiilunud kinniti, võib naelapüstol
juhuslikult aktiveeruda, kui see on toiteallikaga
ühenduses.
• Ärge kasutage seda naelapüstolit
elektrijuhtmete kinnitamiseks. See pole
loodud elektrijuhtmete paigaldamiseks ja see
võib elektrijuhtmete isolatsiooni kahjustada,
kusjuures põhjustades elektrišoki või tuleohtu.
• Kandke alati kaitseprille.
• Kandke alati kõrvakaitsmeid.
• Kasutage ainult kinniteid, mida on
kasutusjuhendis kirjeldatud.
– Kuulmiskahjustused.
– Lendavatest osakestest põhjustatud
kehavigastusoht.
– Pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
kehavigastusoht.
– Tagasilöögist tingitud kontrolli kaotus.
– Vigastusrisk, mis on põhjustatud
näpitsakohtade, teravate äärte ja töödetaili
vale käsitsemise läbi.
– Teravatest servadest tingitud vigastuse oht, kui
vahetada naelasid või sisestada naelapulki.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
• Ärge kasutage tööriista toestamiseks aluseid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
• Ärge võtke lahti ega blokeerige
löökmehhanisme nagu nt kontaktkaitse.
Kandke kõrvaklappe.
• Enne igat kasutuskorda veenduge, et ohutusja päästikmehhanismid oleksid töökorras
ning, et kõik poldid ja mutrid oleksid korralikult
pingutatud.
• Kontrollige alati kohalikke töökoha eeskirju.
Kohapeal võivad kehtida töökoha eeskirjad,
mis määravad tõuke töörežiimi kasutamise
teatud rakendustes
Kandke kaitseprille.
Naelte pikkus.
50-90mm
Naelte paksus.
2.8–3.3 mm
• Ärge kasutage tööriista haamrina.
• Ärge käitage seadet suunaga vabasse ruumi.
• Tööalal kandke tööriista alati ühe käega
ja ärge mitte kunagi hoidke päästikut
aktiveerituna.
• Võtke arvesse tööala tingimusi. Kinnitid võivad
tungida läbi õhukesest töödetailist või murda
läbi töödetaili nurkadest ja servadest ning
ohustada seeläbi läheduses viibijaid.
• Ärge laske kinniteid läbi töödetaili servade.
• Ärge laske mitut kinnitit üksteise otsa.
Muud ohud
Selle masina kasutamisega kaasnevad järgmised
ohud:
– Tööriista valest käsitsemisest tingitud
vigastused.
– Kontrolli kaotus, sest tööriist pole kindlas
haardes.
– Käevarte ja käte lihaspingutus, eriti kui töötate
pea kohal. Tehke alati regulaarseid pause, kui
töötate pikki perioode järjest.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
Laadimismaht.
55
Sobiv naela järjestuse nurk.
30 - 34˚
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab seadme
tootmisaastat, on trükitud seadme korpuse aku
kinnituspesale.
Näiteks:
2012 XX XX
Tootmisaasta
Kõikide akulaadijate
täiendavad ohutusjuhised
HOIDKE NEED JUHISED ALLES: Kasutusjuhend
sisaldab olulisi ohutus- ja käitamisjuhised
akulaadijatele DCB105.
• Enne laadija kasutamist lugege kõiki juhiseid
ja pöörake tähelepanu laadija, aku ja seadme
märgistele.
HOIATUS: Elektrišoki oht. Laadijasse
ei tohi sattuda vedelikke. See võib
põhjustada kasutajale elektrišoki.
9
EESTI KEEL
ETTEVAATUST: Põletuste oht.
Vigastuste ohu vältimiseks kasutage
ainult DEWALTI akusid. Teised akud
võivad plahvatada ning põhjustada
isikuvigastusi ja varalist kahju.
ETTEVAATUST: Lapsi tuleb jälgida, et
nad ei mängiks seadmega.
MÄRKUS: Kui laadija on ühendatud
vooluvõrguga, võib metallist võõrkeha
kokkupuude laadimisklemmidega
tekitada lühiühenduse. Elektrit juhtivad
metallist võõrkehad on nt terasvill,
alumiiniumist foolium; materjalid,
mis sisaldavad metallosakesi, peab
hoidma eemal laadija avaustest. Kui
aku pole laadijas, eemaldage laadija
vooluvõrgust. Enne laadija puhastamist
eemaldage see vooluvõrgust.
• ÄRGE üritage laadida akut laadijatega,
mis pole üles loendatud käesolevas
kasutusjuhendis. Laadija ja aku on
projekteeritud koos töötama.
• Need laadijad on mõeldud ainult DEWALTi
akude laadimiseks. Muu kasutusviis võib
põhjustada tule- või elektrilöögiohu.
• Laadija ei tohi kukku puutuda lume ega
vihmaga.
• Laadija eemaldamisel vooluvõrgust
tõmmake see pesast välja tõmmates seda
laadijast, mitte toitejuhtmest. See vähendab
elektripistiku ja toitekaabli vigastamise ohtu.
• Ärge kasutage laadijat, kui see on saanud
tugeva löögi, kukkunud maha või saanud
kahjustada ükskõik millisel moel. Viige see
volitatud hoolduskeskusesse.
• Ärge võtke laadijat koost lahti; kui tekib
vajadus laadijat hooldada või remontida,
viige see volitatud hoolduskeskusesse.
Seadme uuesti kokkupanemine võib
põhjustada elektrišoki-, elektrilöögi- või
tuleohtu.
• Kui toitekaabel on saanud kahjustada, peab
ohu vältimiseks selle kohe välja vahetama
seadme tootja, volitatud hooldustöökoda või
mõni muu sarnane isik.
• Enne laadija puhastamist eemaldage see
vooluvõrgust. See vähendab elektrišoki
ohtu. Ainult aku eemaldamine seda ohtu ei
vähenda.
• KUNAGI ärge üritage ühendada kokku
2 laadijat.
• Laadija on mõeldud kasutama tavalist
230 V majapidamisvoolu. Ärge üritage seda
kasutada mõnel teisel pingetugevusel. See
ei käi autolaadija kohta.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Laadijad
Laadija DCB105 kasutab 10,8 V, 14,4 V ja 18 V
Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181 ja DCB182) akusid.
• Veenduge, et juhe on paigutatud nii, et
sellele ei astuta, selle taha ei komistata
ning see ei saa muul viisil kahjustusi ega
koormust.
See laadija ei vaja seadistamist ning see on
loodud nii, et kasutamine oleks võimalikult lihtne.
• Ärge kasutage pikendusjuhet, kui see
pole just hädavajalik. Vale pikendusjuhtme
kasutamine võib põhjustada tule-, elektrišoki
või elektrilöögi ohtu.
1. Enne aku sisestamist ühendage akulaadija
sobiva 230 V pistikupesaga.
2. Asetage aku (I) laadijasse; veenduge, et aku
on laadijasse korralikult paigaldatud. Punane
märgutuli hakkab vilkuma (laadimine), mis
näitab, et laadimisprotsess on alanud.
3. Laadimisprotsess on lõppenud, kui punane
märgutuli JÄÄB PÕLEMA. Aku on valmis
kasutamiseks või selle võib jätta laadijasse.
• Kui kasutate laadijat välitingimustes,
hoidke seda kuivas kohas ja kasutage
sobivat pikendusjuhet. Välitingimustesse
sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab
elektrilöögiohtu.
• Ärge blokeerige laadija
ventilatsiooniavasid. Ventilatsiooniavad
asuvad laadija peal ja külgedel. Asetage
laadija eemale kuumusallikatest.
• Ärge kasutage laadijat, kui selle kaabel või
pistik on saanud kahjustada — asendage
need koheselt.
10
Laadimisprotseduur (joon. 2)
MÄRKUS: Selleks, et tagada liitium-ioon akude
maksimaalne eluiga ja sooritusvõime, laadige akud
täielikult enne esmast kasutamist.
EESTI KEEL
Laadimisprotsess
Vt allpool olevat tabelit, et näha aku laadimisolekut.
Laadimisolek
laadimine
––
täielikult laetud
–––––––––––––––––
––
––
––
kuuma/külma akupatarei
viivitus
x
–– • –– • –– •
–– •
probleem akupatarei
või laadijaga
••••••••••••
tõrge toitekaablis
•• •• •• •• •• ••
Laadija ei lae vigast akut. Laadija viitab vigasele
akule märgutule mittesüttimisega, probleemse aku
või vilkumismustri kuvamisega.
MÄRKUS. See võib viidata ka laadija tõrkele.
Kui laadija viitab tõrkele, viige aku ja laadija
testimiseks volitatud hooldustöökotta.
Kuuma/külma aku viivitusaeg
Kui laadija tuvastab, et aku on liiga külm või liiga
kuum, käivitub automaatselt viivitusaeg, mis ei
lase laadimist alustada enne, kui aku temperatuur
on jõudnud sobivasse vahemikku. Seejärel
lülitub laadija automaatselt laadimisrežiimi. See
funktsioon aitab tagada aku maksimaalse eluea.
XR-seeria liitium-ioonakuga tööriist on
sisseehitatud elektroonilise kaitsesüsteemiga
(Electronic Protection System), mis kaitseb
akut ülekoormuse, ülekuumenemise ja täieliku
tühjakslaadimise eest.
Elektroonilise kaitsesüsteemi rakendudes lülitub
tööriist automaatselt välja. Kui see juhtub, asetage
Li-Ion aku laadijasse ja oodake, kuni see on
täielikult laetud.
Külma aku laadimiskiirus on umbes pool
normaaltemperatuuril oleva aku laadimiskiirusest.
Aku laeb madalama kiirusega kogu laadimistsükli
vältel, seda isegi siis, kui aku temperatuur tõuseb
normaaltemperatuurile.
Kõikide akude täiendavad
ohutusjuhised
Kui tellite asendusakut, siis veenduge, et lisate
tellimusse ka katalooginumbri ja pinge.
Uued akud ei ole eelnevalt täis laetud. Enne
aku ja laadija kasutamist lugege allpool toodud
ohutusjuhiseid; seejärel järgige kirjeldatud
laadimisprotseduuri.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
• Ärge laadige akut ega kasutage seda
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Aku sisestamine või eemaldamine
laadijast võib süüdata tolmu või aurud.
• Ärge suruge akut laadijasse jõuga.
Ärge modifitseerige akut, et sobitada
seda mittesobivasse laadijasse; aku
võib puruneda ja põhjustada tõsiseid
kestavigastusi.
• Kasutage akude laadimiseks ainult selleks
mõeldud DEWALTi laadijaid.
• ÄRGE visake või kastke akusid vette või
teistesse vedelikesse.
• Ärge hoiustage või kasutage akut ja
tööriista keskkondades mille temperatuur
võib kerkida üle 40 °C (105 °F) (nt suvisel
ajal kuuris või metallhoones).
• Parima tulemuse saavutamiseks veenduge
enne aku kasutamist, et see oleks täis laetud.
HOIATUS: Ärge üritage akut kunagi
avada. Kui aku korpus on mõranenud
või saanud kahjustada, ärge sisestage
seda laadijasse. Ärge lömastage,
kukutage maga ega kahjustage akut.
Ärge kasutage akut või laadijat kui see
on saanud tugeva löögi, kukkunud
maha, sellest on üle sõidetud või
see on saanud ükskõik milliseid
kahjustusi (nt läbistatud naelaga,
löödud haamriga, astutud peale).
Tagajärjeks võib olla elektrišokk või
elektrilöök. Kahjustada saanud akud
peab tagastama hoolduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
ETTEVAATUST: Kui tööriista ei
kasutata, asetage see stabiilsele
pinnale, kus seda ei ähvarda
maha- või ümberkukkumise oht.
Suure akuga tööriistad võivad seista
püstiasendis aku peal, kuid neid on
lihtne ümber ajada.
LIITIUMIOONAKUDE TÄIENDAVAD
OHUTUSJUHISED (Li-Ion)
• Ärge põletage akut isegi siis, kui see on
saanud tõsiselt kahjustada või täielikult
kulunud. Aku võib tules plahvatada. Liitiumioonaku põlemisel tekivad mürgised aurud ja
materjalid.
• Kui aku sisemus satub nahale, peske
saastunud ala koheselt pehme seebi
ja veega. Kui akuvedelik satub silma, siis
loputage silma veega 15 minutit või seni, kuni
ärritus kaob. Kui meditsiiniline abi osutub
11
EESTI KEEL
tarvilikuks, siis aku elektrolüüdid koosnevad
orgaanilisest vedelast karbonaadist ja
liitiumsooladest.
• Aku avatud elemendid võivad põhjustada
hingamisteede ärritusi. Tagage värske õhk.
Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.
HOIATUS: Põletuste oht. Akuvedelik
võib kokkupuutel sädemete või tulega
süttida.
Aku
AKU TÜÜP
DCS690 töötab 18-voldise akuga.
Kasutada võib DCB180, DCB181 ja DCB182 akusid. Lisainformatsiooniks vt Tehnilised andmed.
Hoiustussoovitused
1. Parim koht hoiustamiseks on kuiv ja jahe
ning sinna ei paista otsene päikesevalgus,
samuti ei tohi keskkond olla liiga kuum
või külm. Akude parima sooritusvõime ja
maksimaalse eluea tagamiseks hoiustage akut
toatemperatuuril.
2. Pikemaajalisemal hoiustamisel on soovitatav
aetada akud, eraldatuna laadijast, kuiva ja
jahedasse keskkonda; see tagab optimaalse
tulemuse.
MÄRKUS: Hoiustada ei tohiks täiesti tühje akusid.
Enne kasutamist peab akut laadima.
Laadija ja aku märgised
Lisaks kasutusjuhendis kasutatud piltkirjadele on
aku ja laadija varustatud järgmiste märgistega:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Vältige kokkupuudet veega.
Defektiga kaabel tuleb koheselt välja
vahetada.
Laadige ainult temperatuurivahemikus
-5 °C kuni 50 °C.
Kõrvaldage akupatareid keskkonda
arvestades.
Ärge süütage akupatareid.
Laadib Li-Ion akupatareisid.
Laadimisaega vt tehnilistest
andmetest.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Naelapüstol
1 Laadija (vaid M2 mudelid)
2 Aku (vaid M2 mudelid)
1 Märgistuseta ots
1 Varustuse kast (ainult M2-seeria mudelid)
1 Kasutusjuhend
1 Detailijoonis
MÄRKUS. N-seeria mudelitega ei ole kaasas
akusid, laadijaid ega tööriistakaste.
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
Täielikult laetud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Aku või laadija tõrge.
Tõrge toitekaablis.
Ärge katsuge klemme voolu juhtivate
esemetega.
12
Kasutage ainult DEWALTi akusid. Teised
akud võivad plahvatada ning põhjustada
isikuvigastusi ja kahjusid.
Laadimine.
Kuuma/külma aku viivitusaeg.
x
Ärge laadige kahjustada saanud akut.
Kirjeldus (joonis 1, 2)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
a. Päästiklüliti
b. Päästiklüliti kaitselukk
c. Kontaktkaitse
d. Sügavuse reguleerimisratas
EESTI KEEL
e. Madal aku täituvuse ja ummistuse/seiskumise
indikaatortuli
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
f. Seiskumise vabastushoob
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
g. Padrunipide
h. Tõukuri riiv
f. Režiimi valikulüliti
j. Pöörlev lati/rihma konks
k. Parda kuuskantvõti
l. Aku
m. Märgistuseta ots
KASUTUSOTSTARVE
Teie juhtmeta raamiv naelapüstol DC690 on
mõeldud naelte laskmiseks töödetaili.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need juhtmeta naelapüstolid on professionaalsed
elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest vastutav
isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle tootega
üksi.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla
pingega töötamiseks. Kontrollige alati, et akupinge
vastaks andmesildile märgitud väärtusele. Samuti
veenduge, et laadija pinge vastab elektrivõrgu
pingele.
Teie DEWALT-i laadija on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60335. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTi hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui peab paigaldama uue toitepistiku:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Pikenduskaablit tohib kasutada ainult
hädavajaduse korral. Kasutage heakskiidetud
pikendusjuhet, mis sobib laadija sisendvõimsusega
(vt Tehnilised andmed). Juhtme miinimumsuurus
on 1 mm2; maksimumpikkus 30 m.
Kui kasutate kaablirulli, kerige kaabel alati täielikult
lahti.
PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE
HOIATUS: Enne kokkupanemist
või reguleerimist eemaldage alati
aku. Enne aku paigaldamist või
eemaldamist lülitage tööriist alati
välja.
HOIATUS: Kasutage ainult DEWALTi
akusid ja laadijaid.
Aku eemaldamine/sisestamine
tööriista (joon. 2)
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist,
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ning
aku seadme küljest ära võtta.
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
MÄRKUS: Veenduge, et aku (l) on täis laetud.
Tarnitud aku ei ole tingimata täis laetud.
AKU PAIGALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMESSE
1. Viige kohakuti tööriista käepidemes asuv sälk
ja aku (I).
2. Libistage aku käepidemesse ja vajutage
sellele, kuni see lukustub oma kohale.
AKU EEMALDAMINE TÖÖRIISTAST
1. Vajutage vabastusnuppu (n) ja libistage aku
tööriista käepidemest välja.
2. Sisestage aku laadijasse, nagu on kirjeldatud
käesoleva kasutusjuhendi vastavas jaotises.
13
EESTI KEEL
ENERGIATASEME NÄIDIKUGA AKUD
(JOON. 2, 2A)
Mõned DEWALTI akud on varustatud
energiataseme näidikuga; see koosneb kolmest
LED-märgutulest, mis näitavad aku energiataset.
Kütusemõõdiku aktiveerimiseks vajutage ja
hoidke all kütusemõõdiku nuppu (o). Kolme
LED-märgutule kombinatsioon süttib ning see
näitab aku energiataset. Kui energiatase on alla
kasutuspiiri, siis näidik ei sütti ning akut peab
laadima.
MÄRKUS: Energiataseme näidik on mõeldud
ainult aku energiataseme kontrollimiseks. See
ei näita tööriista funktsionaalsust ning see
sõltub toote komponentidest, temperatuurist ja
teostatavast tööst.
MÄRKUS: Ärge hoidke tööriista
paigaldatud akuga. Aku kahjustamise
vältimiseks ja aku parima eluea
tagamiseks hoidke akut tööriistast
väljas või laadijat jahedas ja kuivas
kohas.
Pöörleva lati/rihma konks
(joon. 6)
Lati/rihma konksu (j) saab kergesti paigaldada
tööriistast vasakule või paremale, et tööriista
saaksid kasutada vasaku- ja paremakäelised.
Kui konksu ei soovita kasutada, saab selle
käepideme aluse ette või taha pöörata.
Tööriista laadimine (joon. 4)
HOIATUS: Lukustage alati tööriist ja
eemaldage aku enne kinnitite laadimist
või eemaldamist.
1. Libistage vedruga tõukuri riiv (h) padrunipide
alusele, et lukustada see omal kohal.
2. Valige sobiv naelalint. (Vaata tehnilised
andmed.) DEWALT soovitab alati, et kasutate
DEWALTi esmakinnituse naelasid.
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid
peale DEWALTi pakutavate ei ole
koos selle seadmega testitud,
võib nende kasutamine koos selle
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks on koos selle
seadmega lubatud kasutada ainult
DEWALTi soovitatud tarvikuid.
3. Sisestage naelalint laadimispilusse
padrunipideme küljel. Veenduge, et kinnitid
liiguvad naelakanalis otstel.
14
4. Sulgege padrunipide, vabastades tõukuri riivi.
Lubage ettevaatlikult riivil libiseda edasi ja
sulgeda naelariba.
Kuivtule lukustus
Naelapüstol on varustatud kuivtule luukustusega,
mis piirav tööriistal aktiveerimast, kui padrunipide
on peaaegu tühi. Kui padrunipidemes on veel
umbes 7 kuni 9 naela, aktiveerub kuivtule lukustus.
Vaata Tööriista laadimine, et lisada naelaribasid.
MÄRKUS: Kui tööriistale asetatakse raske
koorem, võib see lukustuse välja lülitada. See
kaitseb tööriista võimalike kahjustuste eest, kui see
maha kukub.
Löögisügavuse reguleerimine
(joon. 5)
Naela löögisügavust saab reguleerida sügavuse
reguleerimisrattaga.
1. Et lüüa naelad pindmisemalt, keerake
sügavuse reguleerratast (d) vasakule pindmise
naela sümboli suunas.
2. Et lüüa naelad sügavamalt, keerake sügavuse
reguleerratast (d) paremale sügava naela
sümboli suunas.
Töörežiimi valimine (joon. 1)
Järjestikrežiimi valimiseks libistage režiimivaliku
lüliti (i) nii, et kuvatakse üksiku naela sümbolit (
).
Järjestikrežiimi valimiseks libistage režiimivaliku lüliti
).
(i) nii, et kuvatakse kolme naela sümbolit (
MÄRKUS: Maksimaalne jõudlus pikkade naelte
juhtimiseks saavutatakse järjestikrežiimis, mistõttu
tuleb piirata tõukerežiimi kasutamist pikkade naelte
puhul.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid
ja rakenduvaid õigusakte. Kohapeal
võivad kehtida töökoha eeskirjad, mis
määravad tõuke töörežiimi kasutamise
teatud rakendustes
HOIATUS: Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist,
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ning
aku seadme küljest ära võtta.
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
EESTI KEEL
Õige käte asend (joon. 7)
HOIATUS: Raskete vigastuste
saamise riski vähendamiseks kasutage
ALATI nõuetekohast käteasendit, nagu
pildil näidatud.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle
äkilisi liikumisi.
Õige käteasend eeldab, et üks käsi on
põhikäepidemel (p), nagu pildil näidatud.
Tööriista ettevalmistamine
(joon. 1)
1. Eemaldage aku (I) tööriistast ja tagage, et
tööriist on lukus.
2. Eemaldage salvest kõik naelad (g).
3. Kontrollige, kas kontaktkaitse (c) liigub vabalt.
4. Laadige naelad salve.
5. Sisestage aku.
HOIATUS: Kui kontaktkaitse või
naelatõukur ei liigu vabalt, ärge
kasutage tööriista.
MÄRKUS: ÄRGE
KUNAGI pihustage
või kandke muul viisil
tööriista sisse määrdeid
või puhastuslahuseid.
See võib mõjutada
tõsiselt tööriista eluiga ja
tööd.
Tööriista käitamine (joon. 1)
Tööriista on võimalik kasutada kahes režiimis:
järjestikrežiimis ja löökrežiimis.
JÄRJESTIKREŽIIM
Järjestikrežiimi kasutatakse katkendlikuks naelte
löömiseks, kui oluliseks on naelte täpne löömine.
Samuti pakub see maksimaalset võimsust pikkade
naelte juhtimiseks.
1. Kui kasutada režiimivaliku lülitit (i), valige
järjestikrežiim ( ).
TÕUKEREŽIIM
Tõukerežiimi kasutatakse kiireks naelutamiseks
lamedal, statsionaarsel pinnal ja tüüpiliselt on see
kõige tõhusam lühikeste naelte puhul.
1. Kui kasutada režiimivaliku lülitit (i), valige
).
tõukerežiim (
2. Vabastage päästiklüliti kaitselukk (b).
3. Üksiku naela löömiseks kasutage tööriista
järjestikrežiimil järgmisel:
a. Vajutage kontaktkaitse (c) vastu tööpinda.
b. Tööriista sisselülitamiseks viige
päästikulülitit (a). Kui kontaktkaitse on
surutud vastu tööpinda, väljutav iga
päästikuvajutus ühe naela.
4. Mitme naela löömiseks vajutage ja hoidke
päästiklülitit (a) all ja seejärel vajutage
kontaktkaitset (c) korduvalt tööpinna vastas.
HOIATUS: Kui tööriista ei kasutata,
ärge hoidke päästikut allavajutatuna.
Kui tööriista ei kasutata, hoidke
kaitselüliti lukustust (b) lukustatud
asendis, et vältida selle iseeneslikku
aktiveerumist.
5. Kui lülitate järjestik- ja tõukerežiimi vahel,
võib olla vajalik reguleerida löögisügavust.
Vaata Löögisügavuse reguleerimine juhiste
jaoks.
Päästiklüliti lukustuse
kasutamine (joon. 3)
Iga DEWALT naelapüstol on varustatud päästiklüliti
lukustusega (b), mis takistab tööriistal naeala
löömist, kui lüliti on vajutatud paremale, nagu
joonisel 3 näidatakse, lukustades päästiku ja
möödudes mootori toitest.
Kui päästiklüliti lukustus on vajutatud vasakule, on
tööriist täielikult töös. Päästiklüliti lukustus peab
olema alati lukustatud (joonis 3), olenemata sellest,
kas reguleeritakse või kui tööriista ei kasutata
otseselt.
Märgistuseta ots (joon. 1)
3. Vajutage kontaktkaitse (c) vastu tööpinda.
Kui tööriista kasutatakse materjalidel, mida te
ei soovi märgistada, nagu puidust fassaadikate,
kasutage märgistuseta plastotsa (m) kontaktkaitse
(c) peal.
4. Tööriista sisselülitamiseks viige päästikulülitit
(a).
LED-indikaator (joonis 1)
5. Vabastage päästik ja tõstke naelapüstol
tööpinnalt üles.
Teie naelapüstol on varustatud kahe LEDindikaatortulega (e), mis asuvad tööriista taga,
otse tagumise kaane all. Vaata ka Veaotsingute
juhendit täiendavate juhiste jaoks.
2. Vabastage päästiklüliti kaitselukk (b).
6. Korrake samme 3-5, aktiveerida järgmine nael.
15
EESTI KEEL
AKU TÜHI
Asendage aku laetud
akuga.
KUUM AKUPATAREI
Laske akul jahtuda või
asendage jaheda akuga.
KIILUNUD/SEISKUNUD
TINGIMUS
Pöörake seiskumise
vabastushoova
vabanemiseks. Vaata
Seiskumise vabastus.
KUUM TÖÖRIIST
Laske tööriistal jahtuda
enne jätkamist.
Seiskumise vabastus
(joonis 1, 3)
Kui tööriista kasutatakse karmilt, kusjuures kogu
olemasolevat energiat mootoris kasutatakse kinniti
löömiseks, võib tööriist seiskuda. Ajami ketas ei
lõpetanud ajamitsüklit ja kiilumise/seiskumise
indikaator (e) hakkab vilkuma. Pöörake seiskumise
vabastushoova (f) tööriistal ja mehhanism
vabaneb. Kui ajami ketas ei liigu automaatselt
tagasi algasendisse, jätkake Kinnikiilunud naelte
eemaldamine. Kui seade seiskub jätkuvalt,
vaadake üle režiimivalik, materjal ja kinniti pikkus,
et veenduda, et tegu pole liiga karmi tööga.
Kinnikiilunud naelte
eemaldamine (joon. 1, 3)
Kui nael kiilub kinni ninaosas, hakkab kiilumise/
seiskumise indikaatortuli (e) vilkuma.
1. Eemaldage aku tööriistast ja aktiveerige
päästiklüliti lukustus (b).
2. Libistage vedruga tõukuri riiv (h) padrunipide
alusele, et lukustada see omal kohal ja
eemaldage naelariba.
3. Kasutades kuuskanttööriista (k), vabastage
kaks kuuskantkruvi (q) padrunipideme otsast.
4. Pöörake padrunipidet (g) edasi.
5. Eemaldage kiilunud/paindunud nael, vajadusel
kasutage näpitsaid.
6. Kui ajami ketas on alumises asendis, keerake
seiskumise vabastushoova (f) naelapüstoli
otsas.
MÄRKUS: Kui ajami ketas ei lähe
algasendisse pärast seiskumise
16
vabastushoova keeramist, lähtestage ketas
manuaalselt pika kruvikeerajaga.
7. Keerake padrunipide tagasi tööriista nina alla
ja pingutage kuuskantkruvisid (q).
8. Sisestage uuesti akud.
MÄRKUS: Tööriist muutub inaktiivseks ja ei
lähe algasendisse, kuni aku on eemaldatud ja
tagastatud.
9. Tagastage naelad padrunipidemesse
(vt Tööriista laadimine).
10. Vabastage tõukuri riiv (h).
11. Vabastage päästiklüliti lukustus (b), kui olete
naelade löömisega valmis jätkama.
Kui nael jääb ninasse kinni sageli, saatke
tööriist hooldusesse DEWALTi volitatud
hoolduskeskusesse.
HOOLDAMINE
Teie DEWALT-i elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks,
tuleb seda hooldada ja regulaarselt puhastada.
HOIATUS: Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist,
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ning
aku seadme küljest ära võtta.
Tahtmatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Aku ja laadija pole hooldatavad. Nende sees pole
kasutajapoolset hooldust vajavaid osi.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
MÄRKUS: ÄRGE
KUNAGI pihustage või
kandke muul viisil tööriista
sisse määrdeid või
puhastuslahuseid. See
võib mõjutada tõsiselt
tööriista eluiga ja tööd.
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
EESTI KEEL
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega või pehme seebiga
niisutatud lappi. Ärge kunagi laske
ühelgi vedelikul sattuda tööriista
sisse; ärge kastke ühtegi tööriista osa
vedelikku.
DEWALT pakub võimalust DEWALT-i toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
LAADIJA PUHASTUSJUHISED
HOIATUS! Elektrišoki oht. Enne
laadija puhastamist eemaldage see
vahelduvvooluvõrgust. Mustuse ja
määrde võib laadija pealt eemaldada,
kasutades lappi või mittemetallist
pehmet harjakest. Ärge kasutage vett
või puhastusvahendeid.
Lisavarustus
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid
peale DEWALTi pakutavate ei ole
koos selle seadmega testitud,
võib nende kasutamine koos selle
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks on koos selle
seadmega lubatud kasutada ainult
DEWALTi soovitatud tarvikuid.
Laetav aku
Seda pika elueaga akut peab laadima, kui see
ei tarni enam piisavalt energiat töödeks, mis
olid varem lihtsad. Aku tehnilise eluea lõppedes
kõrvaldage akud keskkonnasõbralikul viisil:
• Tühjendage aku täielikult, seejärel eemaldage
see tööriistast.
• Li-Ion, NiCd ja NiMH elemendid on
ümbertöödeldavad. Viige akud seadme
edasimüüjale või ohtlike jäätmete
kogumispunkti. Kogutud akud kõrvaldatakse
keskkonnasõbralikul moel või töödeldakse
ümber.
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate
uue toote.
17
EESTI KEEL
VEAOTSINGU JUHEND
MITMED TAVALISED PROBLEEMID SAAB LAHENDADA LIHTSALT, KASUTADES ALLPOOL TOODUD
TABELIT.
Tõsisemate või püsivate probleemide jaoks võtke ühendust lähima volitatud DEWALT remonditöökojaga
või kontakteeruge DEWALTi kontoriga aadressil, mis on toodud teie juhendil.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste riski vähendamiseks lukustage ALATI tööriist ja
eemaldage aku tööriistast enne remonditöid.
SÜMPTOM
PÕHJUS
PARANDUS
Mootor ei käivitu, kui
päästikut vajutatakse
Päästiku lukk lukustatud asendis
Tööriist on seiskunud, lukustades
mootori pöörlemisest
Vabastage päästiku lukk.
Pöörake seiskumise vabastushoova tööriistal ja
mehhanism vabaneb. Kui ajami ketas ei pööra
tagasi, eemaldage aku ja keerake ajami ketas
tagasi algasendisse.
Vajutage kontaktkaitse kõigepealt enne
tulistamist või lülitage tõukerežiimi.
Eemaldada aku, oodake 3 sekundit ja
sisestage uuesti.
Tavarežiim, vabastage päästik ja vajutage
uuesti alla.
Vt volitatud DEWALTi remonditöökoda.
Vt volitatud DEWALTi remonditöökoda.
Vt volitatud DEWALTi remonditöökoda.
Laske akul jahtuda või asendage jaheda
akuga.
Laske tööriistal jahtuda enne jätkamist.
Vabastage päästiku lukk.
Lisage veel naelasid padrunipidemesse.
Tööriist on järjestikrežiim.
Tööriista sisemine elektroonika tuleb
lähtestada
Mootor seiskub pärast 5 sekundit.
Kontaktid on mustad või kahjustunud
Kahjustunud sisemine elektroonika
Kahjustunud päästik
Aku on kuum
Mootor ei käivitu, kui
kontaktkaitse vajutatakse
Tööriist on kuum
Päästiku lukk lukustatud asendis
Kuivtule lukustus on aktiveeritud,
blokeerides kontaktikaitse täielikult
liikumast
Tööriist on seiskunud, lukustades
mootori pöörlemisest
Paindunud kontaktkaitse
Mootor seiskub pärast 5 sekundit
Kontaktid on mustad või kahjustunud.
Kahjustunud sisemine elektroonika
Kahjustunud päästik
Aku on kuum
Tööriist ei aktiveeru
(mootor töötab, kuid ei
tulista)
Tööriist on kuum
Kuivtule lukustus on aktiveeritud,
blokeerides kontaktikaitse täielikult
liikumast
Aku on peaaegu tühi või kahjustunud
Kiilunud nael/ajami ketas ei lähe
algasendisse tagasi
Kahjustunud ajami/tagastuskoost
Kiilunud sisemine mehhanism
Kahjustunud sisemine elektroonika
18
Pöörake seiskumise vabastushoova tööriistal ja
mehhanism vabaneb. Kui ajami ketas ei pööra
tagasi, eemaldage aku ja keerake ajami ketas
tagasi algasendisse.
Vt volitatud DEWALTi remonditöökoda.
Tavarežiim, vabastage kontaktkaitse ja
vajutage uuesti alla.
Vt volitatud DEWALTi remonditöökoda.
Vt volitatud DEWALTi remonditöökoda.
Vt volitatud DEWALTi remonditöökoda.
Laske akul jahtuda või asendage jaheda
akuga.
Laske tööriistal jahtuda enne jätkamist.
Lisage naelasid padrunipidemesse.
Kontrollige laetuse taset, kui aku näitab laetust.
Kontrollige või vahetage vajadusel aku välja.
Eemaldage aku, tühjendage kiilunud nael,
tsükli seiskumise vabastushoob, (vajadusel
vajutage ajami ketas manuaalselt üles),
sisestage aku uuesti.
Vahetage ajami/tagastuskoost. Vt volitatud
DEWALTi remonditöökoda.
Vt volitatud DEWALTi remonditöökoda.
Vt volitatud DEWALTi remonditöökoda.
EESTI KEEL
SÜMPTOM
PÕHJUS
Mootor käivitub, kuid teeb
palju müra
Kiilunud nael ja ajamiketas on alumises
asendis kinni
Ajami ketas jätkub
alumises asendis kinni
kiilumisega
Tööriist töötab, kuid ei löö
kinniteid täielikult sisse
Tööriist töötab, kuid ühtegi
kinnitit ei lööda
PARANDUS
Kasutage seiskumise vabastushoova,
eemaldage mis tahes kiilunud naelad ja
vajadusel viige ajami ketas manuaalselt tagasi.
Kahjustunud ajami/tagastuskoost
Vahetage ajami/tagastuskoost. Vt volitatud
DEWALTi remonditöökoda.
Kiilunud nael ja ajamiketas on alumises Kasutage seiskumise vabastushoova,
asendis kinni
eemaldage mis tahes kiilunud naelad ja
vajadusel viige ajami ketas manuaalselt tagasi.
Kahjustunud ajami/tagastuskoost
Vahetage ajami/tagastuskoost. Vt volitatud
DEWALTi remonditöökoda.
Materjal ja kinniti pikkus
Kui seade jääb jätkuvalt seisma (tekib vajadus
keerate seiskumise vabastushoova), valige
sobiv materjal ja kinniti pikkus, mis pole liiga
karm rakenduse jaoks.
Ninaosas on jäägid
Puhastage ninaosa ja vaadake lähemalt
väikeseid katkise naela osi, mis võivad olla
rajas kinni.
Sügavus on seatud liiga pindmiseks
Keerake sügavuse reguleernuppu sügavamaks
Tööriista ei vajutata piisavalt töödetaili
Avaldage piisavalt jõudu tööriista kinnitamiseks
vastu
vastu töödetaili. Vt kasutusjuhend.
Tõukerežiim on valitud pikkade naeltega Valige järjestikrežiim.
Materjal ja kinniti pikkus
Kui seade jääb jätkuvalt seisma (tekib vajadus
keerate seiskumise vabastushoova), valige
sobiv materjal ja kinniti pikkus, mis pole liiga
karm rakenduse jaoks.
Kahjustunud või kulunud ajami ketta ots Vahetage ajami/tagastuskoost. Vt volitatud
DEWALTi remonditöökoda
Tööriista kasutatakse märgistuseta
Eemaldage märgistuseta ots.
otsaga
Kahjustunud täitemehhanism
Vt volitatud DEWALTi remonditöökoda.
Padrunipidemes pole ühtegi naela
Laadida padrunipidemes naelad
Vale suuruse või nurgaga naelad
Kasutage vaid soovituslikke naelasid. Vaata
tehnilised andmed.
Ninaosas on jäägid
Puhastage ninaosa ja vaadake lähemalt
väikeseid katkise naela osi, mis võivad olla
rajas kinni
Padrunipidemes on jäägid
Puhastage padrunipide.
Kulunud padrunipide
Vahetage padrunipide välja. Vt volitatud
DEWALTi remonditöökoda.
Kahjustunud või kulunud ajami ketas
Vahetage ajami ketas välja. Vt volitatud
DEWALTi remonditöökoda.
Kahjustunud tõukuri vedru
Vahetage vedru: vt volitatud teeninduskeskus.
19
EESTI KEEL
SÜMPTOM
PÕHJUS
Kiilunud nael
Vale suuruse või nurgaga naelad
20
PARANDUS
Kasutage vaid soovituslikke naelasid. Vaata
tehnilised andmed)
Padrunipide kruvisid ei kinnitatud pärast Veenduge, et kinnitate padrunipide
eelmise kiilumise vabastamist/ülevaatust kuuskantkruvid kruvikeerajaga, mis on kaasas.
Kahjustunud või kulunud ajami ketas
Vahetage ajami ketas välja Vt volitatud
DEWALTi remonditöökoda.
Materjal ja kinniti pikkus
Kui seade jääb jätkuvalt seisma (tekib vajadus
keerate seiskumise vabastushoova), valige
sobiv materjal ja kinniti pikkus, mis pole liiga
karm rakenduse jaoks.
Ninaosas on jäägid
Puhastage ninaosa ja vaadake lähemalt
väikeseid katkise naela osi, mis võivad olla
rajas kinni.
Kulunud padrunipide
Vahetage padrunipide välja Vt volitatud
DEWALTi remonditöökoda.
Kahjustunud tõukuri vedru
Vahetage vedrud välja. Vt volitatud DEWALTi
remonditöökoda.
Kuivtule lukustus on aktiveerunud
Laadige lisanaelasid padrunipidemesse, et
vaid 7-9 naelaga, mis on jäänud
vabastada kuivtule lukustus.
padrunipidemesse, ja kasutaja rakendab
üleliigset jõudu kontaktkaitsele, mis
lülitab lukustuse välja
РУССКИЙ ЯЗЫК
18 V XR LI-ION АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ
DCN690
Поздравляем Вас!
Вы выбрали инструмент фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
инструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Режим забивания
Угол расположения магазина
Гвозди
длина
диаметр
угол
форма
тип упаковки
Вес (без аккумулятора)
Энергия удара
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
DCN690
В пост. тока 18
1
Прерывистый/
Последовательный
33°
мм
мм
50–90
2,8-3,3
30°–34°
шляпки усеченная
или круглая
картонная коробка
кг
3,53
Дж
105
дБ(А)
84
дБ(А)
дБ(А)
3
95
дБ(А)
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с2
3,8
Погрешность K =
м/с2
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Аккумулятор
DCB180 DCB181 DCB182
Тип аккумулятора
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Напряжение питания В пост. тока 18
18
18
Емкость
Ач
3,0
1,5
4,0
Вес
кг
0,64
0,35
0,61
Зарядное устройство
DCB105
Напряжение питания В перем. тока
230
Тип аккумулятора
Li-Ion
Приблизительное мин.
30
55
70
время зарядки
(Аккуму- (Аккуму- (Аккумулятор
лятор лятор
1,5 Ач) 3,0 Ач) 4,0 Ач)
Вес
кг
0,49
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты
230 В
10 ампер, электросеть
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DCN690
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-16.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
22
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.10.2012
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
f)
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
g)
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
24
e)
f)
g)
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Правила безопасности при
работе с аккумуляторными
гвоздезабивателями
• Всегда проверяйте наличие гвоздей
в магазине. Неосторожное обращение
с гвоздезабивателем может стать
причиной внезапного выстрела крепежным
элементом, что приведет к получению
травмы.
• Не направляйте инструмент на себя
или на находящихся поблизости людей.
Неосторожное нажатие на курковый
пусковой выключатель может привести
к выстрелу гвоздем и, как следствие,
получению травмы.
• Не используйте данный
гвоздезабиватель для закрепления
электрических проводов. Данный
инструмент не предназначен для
установки электропроводки; он может
повредить изоляционную оболочку
электропроводов, что приведет
к получению удара электрическим током
или возгоранию.
• Всегда работайте в защитных очках.
• Всегда используйте средства защиты
органов слуха.
• Используйте только гвозди, указанные
в таблице технических характеристик
инструмента.
• При работе не используйте в качестве
опоры посторонние предметы.
• Не снимайте и не блокируйте
детали гвоздезабивателя, такие как
направляющий элемент.
• Перед каждой операцией проверяйте
правильность функционирования
предохранительного и спускового
механизмов и надежность затяжки всех
болтов и гаек.
• Всегда изучайте местные правила
относительно безопасного поведения
на рабочем месте. Среди них могут
оказаться правила, запрещающие
использование последовательного режима
при выполнении некоторых из операций.
• Не используйте данный инструмент
в качестве ручного молотка.
• Никогда не допускайте срабатывания
гвоздезабивателя, если он не
контактирует с заготовкой.
• В рабочей зоне переносите инструмент,
держа его только за рукоятку, и ни в коем
случае с разблокированным курковым
выключателем.
• Нажимайте на курковый пусковой
выключатель, только плотно прижав
инструмент к заготовке. Если
инструмент не прижат к заготовке,
крепежный элемент при выстреле может
отклониться от цели.
• Учитывайте условия в рабочей зоне.
Крепежные элементы могут пробить
насквозь тонкие заготовки или
соскользнуть с угла или края заготовки,
создавая опасность для окружающих
людей.
• При застревании крепежного
элемента в инструменте отключите
инструмент от источника питания.
Если гвоздезабиватель останется
подключенным к источнику питания,
то во время извлечения застрявшего
крепежного он может неожиданно
сработать.
• Не забивайте крепежные элементы
близко от края заготовки.
• Не забивайте крепежные элементы
поверх других крепежных элементов.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
работе данными инструментами:
– Риск получения травмы, связанный
с неправильным обращением
с инструментом.
– Потеря контроля над инструментом
в результате слабого захвата рукоятки.
– астяжение мышц рук и кистей,
в особенности при управлении
инструментом в высоко поднятом
положении. При продолжительных
операциях делайте регулярные перерывы
в работе.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
– Потеря контроля над инструментом при
резкой отдаче.
– Риск получения травмы от острых углов
и краев и неправильного обращения
с заготовкой.
– Риск получения травмы от острых углов
заготовки при замене гвоздей или от
острия гвоздей.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
Длина гвоздей.
50-90mm
Толщина гвоздей.
2.8–3.3 mm
Емкость магазина.
55
26
Угол для забивания гвоздей.
30 - 34˚
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только перезаряжаемые
аккумуляторы марки DEWALT.
Аккумуляторы других марок могут
перегреться и взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с инструментом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его
корпуса могут быть закорочены
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
РУССКИЙ ЯЗЫК
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
зарядное устройство вдали от источника
тепла.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия. Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройств одновременно.
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
• При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась сухой,
и используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает
риск поражения электрическим током.
• Не блокируйте вентиляционные
прорези зарядного устройства.
Вентиляционные прорези расположены
в верхней части и на боковых сторонах
зарядного устройства. Располагайте
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 предназначено
для зарядки Li-Ion аккумуляторов напряжением
10,8 В, 14,4 В и 18 В (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
и DCB182).
Данное зарядное устройство не требует
регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Процедура зарядки (Рис. 2)
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (l) в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный
индикатор зарядки начнет непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы Li-Ion аккумуляторов, перед первым
использованием полностью зарядите
аккумулятор.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
––
––
––
––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора –– • –– • –– •
x
–– •
неисправность аккумулятора
или зарядного устройства • • • • • • • • • • • •
проблема в подаче
электропитания
•• •• •• •• •• ••
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы.Зарядное
устройство сообщит о неисправности
аккумулятора отсутствием свечения световых
индикаторов или специальным сигналом
индикаторов, обозначающим наличие
неисправности в аккумуляторе или зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
28
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до его
полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится
приблизительно на половину уровня теплого
аккумулятора. Аккумулятор будет заряжаться
медленнее на протяжении всего цикла зарядки
и не достигнет максимального уровня зарядки
даже тогда, когда аккумулятор согреется.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
приведенные ниже инструкции по безопасности
и следуйте указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Никоим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
РУССКИЙ ЯЗЫК
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
• Для достижения наилучших результатов,
перед использованием убедитесь, что
аккумулятор полностью заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте, в котором
он не создает опасность, что
об него могут споткнуться
и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DCN690 работает от 18 В
аккумуляторов.
Также могут использоваться аккумуляторы
DCB180, DCB181 или DCB182. Скорость
вращения см. в разделе «Технические
характеристики».
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Время зарядки см. в разделе
«Технические характеристики».
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Гвоздезабиватель
1 Зарядное устройство (только М2-модели)
2 Аккумулятора (только М2-модели)
1 Защитный наконечник
1 Чемодан (только М2-модели)
Зарядка
Аккумулятор полностью заряжен
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Проблема в подаче электропитания.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы, зарядные
устройства и чемодан с комплектом
дополнительных принадлежностей не входят
в комплект поставки N-моделей.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель
Не погружайте аккумулятор в воду.
b. Кнопка блокировки пускового выключателя
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
d. Регулятор глубины
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах от -5 °С до 50 °С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не бросайте аккумулятор в огонь.
c. Направляющий элемент
e. Световой индикатор разрядки аккумулятора
и застревания/останова
f. Рычаг перезапуска при останове
g. Магазин
h. Затвор толкателя
i. Переключатель режимов работы
j. Поворотный крючок для крепления на
стропилах/ремне
k. Шестигранный гаечный ключ
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
l. Аккумулятор
m. Защитный наконечник
30
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАЗНАЧЕНИЕ
Аккумуляторный гвоздезабиватель DCN690
предназначен для забивания крепежных
элементов в деревянные поверхности.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные аккумуляторные гвоздезабиватели
являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями, или при отсутствии
необходимого опыта, или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой инструмента
всегда извлекайте аккумулятор.
Перед установкой или
извлечением аккумулятора
всегда задействуйте блокировку
пускового выключателя.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжелой
травмы, блокируйте пусковой
выключатель и извлекайте
аккумулятор перед каждой
операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор (l)
полностью заряжен. Аккумуляторы, входящие
в комплект поставки инструмента, не всегда
поставляются в полностью заряженном виде.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (l) с выемкой
в рукоятке инструмент.
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока Вы
не услышите, что замок защелкнулся на
месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на отпирающую кнопку (n)
и выдвиньте аккумулятор из рукоятки
инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОР С РАСХОДОМЕРОМ
(РИС. 2, 2А)
Некоторые аккумуляторы DEWALT оборудованы
расходомером в виде трех зеленых
светодиодных индикаторов, обозначающих
текущий уровень заряда аккумулятора.
Для активирования расходомера нажмите
и удерживайте кнопку (о). Комбинация из трех
горящих светодиодных индикаторов обозначает
текущий уровень заряда аккумулятора. Когда
уровень заряда аккумулятора упадет ниже
эксплуатационного предела, расходомер
погаснет, и аккумулятор нужно будет
подзарядить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Расходомер является
индикатором только лишь уровня заряда,
оставшегося в аккумуляторе. Расходомер
не является индикатором функциональных
возможностей инструмента, зависящих
от компонентов, температуры и действий
конечного пользователя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не
убирайте инструмент на
хранение с установленным
в нем аккумулятором. Для
предотвращения повреждений
и продления срока службы храните
аккумуляторы в сухом прохладном
месте, отдельно от инструмента
или зарядного устройства.
DEWALT рекомендует всегда использовать
плотницкие гвозди марки DEWALT.
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
3. Вставьте обойму гвоздей в паз,
расположенный в боковой части магазина.
Убедитесь, что кончики крепежных
элементов свободно движутся вдоль паза.
4. Закройте магазин, отпустив затвор.
Позвольте затвору передвинуться вперед
до обоймы гвоздей.
Предохранитель от
«холостого выстрела»
Гвоздезабиватель оснащен предохранителем от
«холостого выстрела», блокирующим спусковой
механизм, когда магазин остается почти
пустым. Предохранитель срабатывает, когда
в магазине остаются последние 7-9 гвоздей.
Для загрузки новой обоймы гвоздей см. раздел
«Загрузка магазина».
Поворотный крючок для
крепления на стропилах/
ремне (Рис. 6)
ПРИМЕЧАНИЕ: Оказание сильного давления
на инструмент поможет избежать «холостого
выстрела». Это также защищает инструмент от
возможного повреждения при падении.
Поворотный крючок (j) легко устанавливается
с любой стороны инструмента для
использования пользователями с рабочей
правой или левой рукой.
Настройка глубины
забивания (Рис. 5)
Если использование крючка не предполагается,
его можно повернуть и установить в передней
или задней части основания рукоятки.
Загрузка магазина (Рис. 4)
ВНИМАНИЕ: Перед загрузкой или
разгрузкой магазина инструмента
всегда задействуйте блокировку
пускового выключателя
и извлекайте аккумулятор.
1. Передвиньте пружинный затвор толкателя
(h) в основание магазина, фиксируя его на
месте.
2. Выберите обойму подходящих гвоздей. (См.
раздел «Технические характеристики».)
32
Установить глубину, на которую гвоздь входит
в заготовку, можно с помощью специального
регулятора.
1. Для неглубокого забивания гвоздей
поверните регулятор (d) влево, в сторону
соответствующего изображения.
2. Для глубокого забивания гвоздей
поверните регулятор (d) вправо, в сторону
соответствующего изображения.
Выбор режима работы
(Рис. 1)
Для выбора прерывистого режима забивания
переведите переключатель (i) в сторону,
открывая изображение одного гвоздя ( ).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Для выбора последовательного режима
забивания переведите переключатель (i)
в сторону, открывая изображение трех гвоздей
(
).
ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная мощность
при забивании длинных гвоздей достигается
в прерывистом режиме; поэтому старайтесь
не использовать последовательный режим для
забивания длинных гвоздей.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности. Среди
них могут оказаться правила,
запрещающие использование
последовательного режима
при выполнении некоторых из
операций.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 7)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте основную рукоятку
(р), как показано на рисунке.
Подготовка инструмента
к работе (Рис. 1)
1. Извлеките аккумулятор (l) из инструмента
и убедитесь, что задействована блокировка
пускового выключателя.
2. Извлеките все гвозди из магазина (g).
3. Убедитесь, что направляющий элемент (c)
может двигаться свободно.
4. Загрузите гвозди в магазин.
5. Вставьте аккумулятор.
ВНИМАНИЕ: Не используйте
инструмент, если направляющий
элемент или толкатель не могут
двигаться свободно.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
НИКОГДА не
брызгайте и не
позволяйте какимлибо другим
способом попасть
смазочной жидкости или чистящим
растворам внутрь инструмента.
Это может серьезно повлиять на
срок службы и производительность
инструмента.
Работа инструментом (Рис. 1)
Инструмент может работать в двух режимах:
прерывистом и последовательном.
ПРЕРЫВИСТЫЙ РЕЖИМ:
Прерывистый режим используется для
поочередного забивания гвоздей и очень
удобен, когда необходимо аккуратно и точно
забивать гвозди в заготовку. При этом режиме
также достигается максимальная мощность,
необходимая для забивания длинных гвоздей.
1. При помощи переключателя (i) выберите
прерывистый режим забивания ( ).
2. Отключите блокировку пускового
выключателя (b).
3. Уприте направляющий элемент (с)
в заготовку.
4. Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а).
5. Отпустите пусковой выключатель
и поднимите гвоздезабиватель
с поверхности заготовки.
6. Для забивания следующего гвоздя
повторите шаги 3-5.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ:
Последовательный режим используется
для быстрого забивания гвоздей в плоскую
неподвижную заготовку, и обычно наиболее
эффективен при забивании коротких гвоздей.
1. При помощи переключателя (i) выберите
последовательный режим забивания (
).
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. Отключите блокировку пускового
выключателя (b).
3. Чтобы забить один гвоздь, действуйте, как
при прерывистом режиме:
a. Уприте направляющий элемент (с)
в заготовку.
b. Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а). При
каждом нажатии на курковый пусковой
выключатель с прижатым к заготовке
контактным элементом будет забиваться
один гвоздь.
4. Чтобы забить несколько гвоздей, нажмите
и удерживайте курковый пусковой
выключатель (а) и несколько раз прижмите
направляющий элемент (с) к заготовке.
ВНИМАНИЕ: Не нажимайте
курковый пусковой выключатель,
если инструмент не используется.
Включайте блокировку пускового
выключателя (b), чтобы избежать
непреднамеренного срабатывания
инструмента.
5. При смене режимов забивания может
понадобиться регулировка глубины
забивания. Указания см. в разделе
«Настройка глубины забивания».
Использование блокировки
пускового выключателя
(Рис. 3)
Каждый гвоздезабиватель DEWALT оборудован
кнопкой блокировки пускового выключателя
(b). При переводе кнопки вправо, как показано
на Рисунке 3, блокируется курковый пусковой
выключатель и подача мощности двигателя,
предотвращая выстрел гвоздем.
При переводе кнопки блокировки влево
инструмент может выполнять все функции. При
проведении регулировки и если инструмент не
используется, курковый пусковой выключатель
должен быть всегда заблокирован (Рис. 3).
Защитный наконечник
(Рис. 1)
При использовании данного инструмента для
работы с материалами, на которых наличие
отметин нежелательно, например, деревянная
обшивка, надевайте поверх контактного
элемента (с) пластиковый защитный наконечник
(m).
34
Светодиодный индикатор
(Рис. 1)
Ваш гвоздезабиватель оборудован
двумя светодиодными индикаторами
(е), расположенными на задней стороне
инструмента сразу под задней крышкой.
Дополнительные инструкции см. в разделе
«Возможные неисправности и способы их
устранения».
АККУМУЛЯТОР
РАЗРЯЖЕН
Замените аккумулятор.
ПЕРЕГРЕВ
АККУМУЛЯТОРА
Дайте аккумулятору
остыть или замените
аккумулятор.
ЗАСТРЕВАНИЕ/
ОСТАНОВ
Поверните рычаг
перезапуска для
исправления
ситуации. См. раздел
«Перезапуск при
останове».
ПЕРЕГРЕВ
ИНСТРУМЕНТА
Прежде чем продолжить
работу дождитесь
полного охлаждения
инструмента.
Перезапуск при останове
(Рис. 1, 3)
Если гвоздезабиватель используется
в усиленном режиме, когда забивание
гвоздей производится при максимальной
мощности двигателя, может произойти останов
инструмента. Ударный контакт не завершит
свой цикл и загорится индикатор застревания/
останова (е). Поверните рычаг перезапуска (f)
на инструменте и механизм перезапустится.
Если ударный контакт автоматически не
вернулся в исходное положение, следуйте
инструкциям раздела «Извлечение
застрявших гвоздей». Если продолжает
наблюдаться останов инструмента, проверьте
выбор режима забивания, материал и длину
гвоздей, чтобы убедиться, что они не создают
условия невыполнимости операции.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Извлечение застрявших
гвоздей (Рис. 1, 3)
При застревании гвоздя в носовой части
инструмента загорится индикатор застревания/
останова (е).
1. Извлеките аккумулятор и задействуйте
блокировку пускового выключателя (b).
2. Передвиньте пружинный затвор толкателя
(h) в основание магазина, фиксируя его на
месте, и разгрузите магазин.
3. Используя шестигранный гаечный ключ
(k), входящий в комплект поставки
инструмента, ослабьте 2 шестигранных
болта (q) в верхней части магазина.
4. Разверните магазин (g) вперед.
5. Извлеките застрявший гвоздь, при
необходимости воспользовавшись
плоскогубцами.
6. Если ударный контакт находится в нижнем
положении, поверните рычаг перезапуска
(f), расположенный в верхней части
гвоздезабивателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если после поворота
рычага перезапуска ударный контакт не
вернулся в исходное положение, может
понадобиться вручную при помощи
длинной отвертки отрегулировать его
положение.
7. Поверните магазин, возвращая его назад
под носовую часть инструмента, и затяните
шестигранные болты (q).
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Зарядное устройство и аккумулятор не требуют
технического обслуживания. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует дополнительной смазки.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
НИКОГДА не
брызгайте и не
позволяйте какимлибо другим способом
попасть смазочной
жидкости или чистящим
растворам внутрь инструмента.
Это может серьезно повлиять на
срок службы и производительность
инструмента.
8. Вставьте аккумулятор.
ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент будет
отключаться и не сбрасываться до тех
пор, пока аккумулятор не будет извлечен
и снова установлен на место.
9. Вставьте обойму гвоздей в магазин
(см. Раздел «Загрузка магазина»).
10. Отпустите затвор толкателя (h).
11. Отключите блокировку пускового
выключателя (b) и продолжите забивание
гвоздей.
Если застревание гвоздей в носовой
части происходит регулярно, обратитесь
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
36
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый
аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Li-Ion, NiCd и NiMH аккумуляторы
подлежат переработке. Сдайте их
Вашему дилеру или в местный пункт
переработки. Собранные аккумуляторы
будут переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
БОЛЬШИНСТВО НЕИСПРАВНОСТЕЙ МОГУТ БЫТЬ ЛЕГКО УСТРАНЕНЫ ПРИ ПОМОЩИ
НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЙ ТАБЛИЦЫ.
При наличии более серьезных или неустранимых неисправностей обратитесь в ближайший
авторизованный сервисный центр DEWALT или в Ваш местный офис DEWALT по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения серьезной травмы, перед проведением
любой из операций по устранению неисправности ВСЕГДА блокируйте курковый
пусковой выключатель и извлекайте из инструмента аккумулятор.
НЕИСПРАВНОСТЬ
ПРИЧИНА
УСТРАНЕНИЕ
Двигатель не
запускается при
нажатии на курковый
пусковой выключатель
Курковый пусковой выключатель
заблокирован.
Останов инструмента, блокировка
вращения двигателя
Разблокируйте курковый пусковой
выключатель.
Поверните рычаг перезапуска на
инструменте и механизм перезапустится.
Если ударный контакт не вернулся
в исходное положение, извлеките
аккумулятор и вручную верните ударный
контакт в исходное положение.
Перед выстрелом прижмите направляющий
элемент к заготовке или переключитесь на
последовательный режим забивания.
Извлеките аккумулятор, подождите
3 секунды и снова вставьте аккумулятор
в инструмент.
При нормальном режиме эксплуатации,
отпустите курковый пусковой выключатель
и снова нажмите на него.
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Дайте аккумулятору остыть или замените
аккумулятор.
Прежде чем продолжить работу дождитесь
полного охлаждения инструмента.
Инструмент работает в прерывистом
режиме забивания
Необходим сброс настроек
внутренних электронных элементов
инструмента
Двигатель останавливается каждые
5 секунд
Контакты аккумулятора загрязнены
или повреждены
Повреждена внутренняя электроника
Поврежден курковый пусковой
выключатель
Перегрев аккумулятора
Перегрев инструмента
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕИСПРАВНОСТЬ
ПРИЧИНА
УСТРАНЕНИЕ
Двигатель не
запускается при
прижимании
направляющего
элемента к заготовке
Курковый пусковой выключатель
заблокирован
Срабатывает предохранитель от
«холостого выстрела», блокируя
работу направляющего элемента
Останов инструмента, блокировка
вращения двигателя
Разблокируйте курковый пусковой
выключатель.
Загрузите больше гвоздей в магазин.
Деформирован направляющий
элемент
Двигатель останавливается каждые
5 секунд
Контакты аккумулятора загрязнены
или повреждены
Повреждена внутренняя электроника
Поврежден курковый пусковой
выключатель
Перегрев аккумулятора
Перегрев инструмента
Инструмент не
работает (двигатель
работает, но выстрела
не происходит)
Двигатель запускается,
издавая много шума
38
Срабатывает предохранитель от
«холостого выстрела», блокируя
работу направляющего элемента
Аккумулятор разряжен или
поврежден
Поверните рычаг перезапуска на
инструменте и механизм перезапустится.
Если ударный контакт не вернулся
в исходное положение, извлеките
аккумулятор и вручную верните ударный
контакт в исходное положение.
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT
При нормальном режиме эксплуатации,
отведите и снова прижмите контактный
элемент к заготовке.
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Дайте аккумулятору остыть или замените
аккумулятор.
Прежде чем продолжить работу дождитесь
полного охлаждения инструмента.
Загрузите гвозди в магазин.
Проверьте уровень заряда, если
аккумулятор оснащен индикатором
состояния заряда. Зарядите аккумулятор
или при необходимости замените.
Застревание гвоздя/ударный
Извлеките аккумулятор, извлеките
контакт не возвращается в исходное
застрявший гвоздь, задействуйте рычаг
положение
перезапуска, (при необходимости вручную
верните ударный контакт в исходное
положение), вставьте аккумулятор
в инструмент.
Замените ударно-возвратный механизм.
Поврежден ударно-возвратный
механизм
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Заклинивание внутреннего
Обратитесь в авторизованный сервисный
механизма
центр DEWALT.
Повреждена внутренняя электроника Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Застрявший гвоздь и ударный контакт Задействуйте рычаг перезапуска, извлеките
все еще в нижнем положении
застрявший гвоздь и при необходимости
вручную верните ударный контакт
в исходное положение.
Поврежден ударно-возвратный
Замените ударно-возвратный механизм.
механизм
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕИСПРАВНОСТЬ
ПРИЧИНА
Ударный контакт
все еще находится
в нижнем положении
Застрявший гвоздь и ударный контакт Задействуйте рычаг перезапуска, извлеките
все еще в нижнем положении
застрявший гвоздь и при необходимости
вручную верните ударный контакт
в исходное положение.
Поврежден ударно-возвратный
Замените ударно-возвратный механизм.
механизм
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Неподходящий материал или длина
Если продолжает наблюдаться останов
гвоздей
инструмента (вызывая необходимость
поворачивать рычаг перезапуска), выберите
материал и длину гвоздей, подходящие для
выполнения операции.
Засорена носовая часть инструмента Прочистите носовую часть и внимательно
осмотрите ее на наличие мелких частиц
сломанных гвоздей в канале.
Поверните регулятор глубины, увеличивая
Установлена слишком маленькая
глубина забивания
глубину забивания.
Инструмент не прижимается плотно
Приложите достаточное усилие
к заготовке
к инструменту, чтобы обеспечить
его плотное прижатие к заготовке.
См. руководство по эксплуатации.
Забивание длинных гвоздей
Выберите прерывистый режим забивания.
в последовательном режиме
Неподходящий материал или длина
Если продолжает наблюдаться останов
гвоздей
инструмента (вызывая необходимость
поворачивать рычаг перезапуска), выберите
материал и длину гвоздей, подходящие для
выполнения операции.
Поврежден или изношен кончик
Замените ударно-возвратный механизм.
ударного контакта
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
На контактный элемент надет
Снимите защитный наконечник.
защитный наконечник
Поврежден приводной механизм
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Нет гвоздей в магазине
Загрузите гвозди в магазин.
Неправильный размер или угол
Используйте только рекомендованные
гвоздей
гвозди. См. раздел «Технические
характеристики».
Засорена носовая часть инструмента Прочистите носовую часть и внимательно
осмотрите ее на наличие мелких частиц
сломанных гвоздей в канале
Засорен магазин
Прочистите магазин.
Магазин изношен
Замените магазин. Обратитесь
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
Поврежден или изношен ударный
Замените ударный контакт. Обратитесь
контакт
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
Повреждена пружина толкателя
Замените пружину; обратитесь
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
Инструмент работает,
но не до конца
забивает гвозди
Инструмент работает,
но гвозди не забивает
УСТРАНЕНИЕ
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕИСПРАВНОСТЬ
ПРИЧИНА
УСТРАНЕНИЕ
Застрял гвоздь
Неправильный размер или угол
гвоздей
Используйте только рекомендованные
гвозди. См. раздел «Технические
характеристики».
Надежно затяните шестигранные болты
магазина гаечным ключом, входящим
в комплект поставки инструмента.
Замените ударный контакт. Обратитесь
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
Если продолжает наблюдаться останов
инструмента (вызывая необходимость
поворачивать рычаг перезапуска), выберите
материал и длину гвоздей, подходящие для
выполнения операции.
Прочистите носовую часть и внимательно
осмотрите ее на наличие мелких частиц
сломанных гвоздей в канале.
Замените магазин. Обратитесь
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
Замените пружину. Обратитесь
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
Чтобы предохранитель не срабатывал,
загрузите в магазин больше гвоздей.
После предыдущего извлечения
застрявших гвоздей/осмотра болты
магазина не затянуты полностью.
Поврежден или изношен ударный
контакт
Неподходящий материал или длина
гвоздей
Засорена носовая часть инструмента
Магазин изношен
Повреждена пружина толкателя
Срабатывает предохранитель
от «холостого выстрела» при
наличии в магазине последних
7-9 гвоздей и прикладывании
пользователем дополнительного
усилия к контактному элементу для
предотвращения срабатывания
предохранителя
zst00213823- 08-08-2013
40
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
42
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising