DCN690 | DeWalt DCN690 CORDLESS NAILER instruction manual

370000-92 LT
DCN690
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
22
Pav. / Рисунок 1
c
d
f
m
i
g
h
c
d
f
b
e
a
k
l
j
3
Pav. / Рисунок 2
l
n
Pav. / Рисунок 2a
Pav. / Рисунок 3
o
q
f
b
g
4
Pav. / Рисунок 4
Pav. / Рисунок 5
d
h
Pav. / Рисунок 6
Pav. / Рисунок 7
j
p
5
LIETUVIŲ
18 V XR LIČIO JONŲ AKUMULIATORINIS
VINIŲ KALIMO ĮRANKIS RĖMŲ SUJUNGIMUI
DCN690
Sveikiname!
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
bendrovė „DEWALT“ yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
DCN690
18
1
nuoseklusis/smūginis
33°
Įtampa
Tipas
Veikimo režimas
Dėtuvės nustatymo kampas
Vinys
ilgis
vidinės angos skersmuo
kampas
galvutės geometrija
sugretinimo tipas
Svoris (be akumuliatoriaus)
Kalimo jėga
mm
mm
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios paklaida)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
50–90
2,8–3,3
30–34°
apkarpytos ar apvalios
popierius
kg
3,53
J
105
84
3
95
3
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas
pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė ah
ah =
m/s²
3,8
Paklaida K =
m/s²
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
6
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
VDC
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus tipas
Įtampa
VDC
Galingumas
Ah
Svoris
kg
Kroviklis
Elektros tinklo
įtampa
VAC
Akumuliatoriaus tipas
Apytikslis įkrovimo min
laikas
Svoris
kg
DCB180
Ličio jonų
18
3,0
0,64
DCB181
Ličio jonų
18
1,5
0,35
DCB182
Ličio jonų
18
4,0
0,61
DCB105
30
(1,5 Ah
akumuliatorius)
230
Ličio jonų
55
(3,0 Ah
akumuliatorius)
0,49
70
(4,0 Ah
akumuliatorius)
Saugikliai
Europos vartotojams
230 V įrankiai
10 amperų elektros tinkle
JK ir Airijos vartotojams
230 V įrankiai
13 amperų elektros kištukuose
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: Nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus,
galima žūti arba sunkiai susižeisti.
LIETUVIŲ
DĖMESIO: Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai arba vidutiniškai
sunkiai susižaloti.
PASTABA: Nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri gali
padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
DCN690
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis toliau
nurodytų reikalavimų ir standartų: 2006/42/EB,
EN 60745-1, EN 60745-2-16.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/
EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą toliau
nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje
pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo viceprezidentas
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2012-10-31
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau
pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali
kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba)
sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose
reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį
įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį)
elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios vietos
dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami elektriniais įrankiais
pasirūpinkite, kad pašaliniai asmenys
ir vaikai būtų atokiau. Jie gali blaškyti
dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti
arba susinarplioję laidai padidina elektros
smūgio pavojų.
e) Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke
naudokite pailginimo laidą, pritaikytą
darbui lauke. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio
pavojus.
f) Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). RCD naudojimas sumažina elektros
smūgio pavojų.
7
LIETUVIŲ
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai
dirbate su elektriniu įrankiu. Nenaudokite
elektrinio įrankio būdami pavargę arba
veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar
išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
e) Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose
situacijose.
f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines
laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g) Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai
naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis
susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
8
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma
pataisyti.
Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir (arba)
ištraukite akumuliatoriaus bloką. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų,
elektriniai įrankiai yra pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota
ir ar nesukimba judančios dalys, ar
dalys nesulūžę ir visas kitas būsenas,
kurios gali turėti įtakos elektrinio įrankio
naudojimui. Jeigu elektrinis įrankis
sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų
nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių
įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS
IR PRIEŽIŪRA
a) Įkraukite naudodami tik gamintojo
nurodytą kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui
tinkantis kroviklis, naudojamas kitam
akumuliatoriaus blokui krauti, gali kelti
gaisro pavojų.
b) Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.
Naudojant kitos rūšies akumuliatorių blokus,
galima susižeisti arba sukelti gaisrą.
c) Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių
daiktų, pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių,
monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų
mažų metalinių daiktų, dėl kurių gali
kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų.
LIETUVIŲ
d)
Sulietę akumuliatoriaus gnybtus galite
nusideginti arba sukelti gaisrą.
Netinkamai naudojant, iš
akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio;
venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis
atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite
vandeniu. Jei skysčio pateko į akis,
kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus
ištekėjęs skystis gali sudirginti arba
nudeginti odą.
6) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Saugos instrukcija naudojant
akumuliatorinius vinių kalimo
įrankius
• Visada laikykitės prielaidos, kad įrankyje
visada yra vinių. Nerūpestingai elgiantis su
vinių kalimo įrankiu, jis gali netikėtai iššauti
tvirtinimo detales ir sužaloti.
• Nenukreipkite įrankio į savo ar šalia esantį
žmogų. Netyčia įjungtas įrankis iššaus
tvirtinimo detalę ir sužalos.
• Nejunkite įrankio, kol jis nebus tvirtai
atremtas į ruošinį. Jeigu įrankis nelies
ruošinio, tvirtinimo detalė gali būtų prašauta
pro šalį.
• Jeigu tvirtinimo detalė užstrigtų įrankyje,
atjunkite įrankį nuo maitinimo šaltinio.
Jeigu kalimo įrankis bus prijungtas prie
maitinimo šaltinio, išimant užstrigusią tvirtinimo
detalę jis gali būti netyčia įjungtas.
• Nenaudokite šio vinių kalimo įrankio
elektros kabeliams tvirtinti. Jis nėra skirtas
elektros kabelių instaliacijai; jis gali pažeisti
elektros kabelių izoliaciją ir taip sukelti elektros
smūgio arba gaisro pavojus.
• Visuomet nešiokite apsauginius akinius.
• Visuomet dėvėkite ausų apsaugas.
• Visada vadovaukitės vietos darbo saugos
taisyklėmis. Vietos darbo saugos taisyklėse
gali būti nurodyta, kad tam tikrose vietose
smūginį režimą naudoti draudžiama.
• Nenaudokite šio įrankio vietoj plaktuko.
• Niekada nešaukite vinių kalimo įrankiu į tuščią
erdvę.
• Darbo vietoje neškite įrankį už rankenos, ir
jokiais būdais nelaikykite nuspaudę jungiklio.
• Atsižvelkite į darbo vietos sąlygas. Vinys gali
kiaurai pramušti plonus ruošinius arba nuslysti
nuo ruošinio kampų ar kraštų, ir todėl gali kelti
pavojų žmonėms.
• Nekalkite vinių arti ruošinio krašto.
• Nekalkite vinių ant kitų vinių.
Kiti pavojai
Šie aparatai gali kelti tokius pavojus:
– sužeidimus netinkamai netinkamai nešant
įrankį;
– kontrolės praradimą netvirtai laikant įrankį;
– plaštakų ir rankų raumenų patempimą, ypač
dirbant iškėlus rankas. Jei ilgai dirbate,
visuomet reguliariai darykite pertraukas.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai naudojant
įrankį.
– kontrolės praradimas dėl atatrankos;
– pavojus susižeisti į aštrius kraštus, prisispausti
rankas, pavojus susižeisti netinkamai elgiantis
su ruošiniu;
– pavojus susižeisti į aštrius kraštus keičiant
vinis arba dedant į apkabą sąsagų rinkinius.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
• Naudokite tik naudojimo instrukcijoje
nurodytos rūšies vinis.
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
• Nemontuokite įrankio ant jokių stovų.
• Neardykite arba neužblokuokite jokių
sąvaržėlių kalimo įrankio dalių, pavyzdžiui
jungimo spragtuko.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
• Kiekvieną kartą, prieš įjungdami įrankį,
patikrinkite saugos ir paleidimo mechanizmą,
ar jis tinkamai veikia, ir ar tvirtai priveržtos
visos veržlės ir varžtai.
Dėvėkite akių apsaugas.
Vinių ilgis.
50-90mm
9
LIETUVIŲ
Vinių storis.
2.8–3.3 mm
Maks. vinių kiekis.
55
Tinkamas vinių sugretinimo kampas.
30 - 34˚
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti pagaminimo metai,
įspaustas ant korpuso toje vietoje, kur yra įrankio ir
akumuliatoriaus montavimo sujungimas.
Pavyzdys:
2012 XX XX
Pagaminimo metai
pradėdami valyti kroviklį, ištraukite jo
kištuką iš maitinimo tinklo.
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių
pakuočių kitais krovikliais, nei nurodyti
šiame vadove. Kroviklis ir akumuliatorių
pakuotė specialiai pagaminti veikti kartu.
• Šie krovikliai nėra skirti jokiems
kitiems darbams, išskyrus „DEWALT“
įkraunamiems akumuliatoriams krauti. Bet
kaip kitaip naudojant šį įrenginį, gali kilti gaisro,
elektros smūgio pavojus arba pavojus žūti nuo
elektros srovės.
• Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo, traukite už kištuko, o ne už laido. Taip sumažės
pavojus pažeisti elektros kištuką ir laidą.
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių pakuotes
• Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad
ant jo niekas neužlips, už jo neužklius ar
kitaip jo nesugadins ar nepaveiks.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ: Šiame
vadove pateikiamos svarbios saugos ir
akumuliatoriaus kroviklio DCB105 naudojimo
taisyklės.
• Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai būtų
visiškai būtina. Naudojant netinkamą ilginimo
laidų, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus
arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį, perskaitykite
visus nurodymus ir ant kroviklio, akumuliatorių
pakuotės bei gaminio, kuriame naudojamas
akumuliatorių pakuotė, pažymėtus
įspėjamuosius ženklus.
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus.
Saugokite kroviklį, kad į jų vidų
nepakliūtų vandens. Gali įvykti elektros
smūgis.
• Neuždenkite kroviklio ventiliacijos angų.
Ventiliacijos angos įrengtos kroviklio
priekyje ir šonuose. Kroviklį statykite atokiai
nuo bet kokio šilumos šaltinio.
DĖMESIO: Pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo pavojų,
kraukite tik „DEWALT“ daugkartinio
naudojimo akumuliatorius. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali perkaisti, sprogti ir
jus sužeisti bei padaryti žalos turtui.
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu ar
elektros kištuku — tuoj pat atiduokite juos
pataisyti.
ATSARGIAI: Prižiūrėkite vaikus, kad
jie nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
PASTABA: Esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas
į maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu neapsaugotus, kroviklio
viduje esančius krovimo kontaktus.
Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio
angas į jo vidų nepatektų pašalinių
medžiagų, pavyzdžiui, plieno drožlių,
aliuminio folijos ar kitų susikaupusių
metalo dalelių. Kai į kroviklį neįdėtas
akumuliatoriaus blokas, visuomet
išjunkite kroviklį iš elektros tinklo. Prieš
10
• Naudodami kroviklį laike, jį visada laikykite
tik sausoje vietoje, naudodami naudojimui
lauke pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant
darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip nors
sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą, kad pataisytų.
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti
jo techninės priežiūros arba remonto
darbus, atiduokite jį į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą. Netinkamai surinkus
šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Jeigu būtų pažeistas elektros laidas,
gamintojas, techninio aptarnavimo atstovas
arba panašus kvalifikuotas asmuo privalo
nedelsiant jį pakeisti, kad neįvyktų nelaimė.
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros
smūgio pavojus. Išėmus akumuliatoriaus
bloką, šis pavojus nesumažės.
LIETUVIŲ
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti
2 kroviklių.
• Kroviklis skirtas veikti esant standartinei,
namų ūkyje naudojamai 230 V elektros
srovei. Nebandykite naudoti esant jokiai
kitai įtampai. Tai nėra automobilinis kroviklis.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI
Krovikliai
Krovikliu DCB105 galima krauti 10,8 V, 14,4 V ir
18 V galios ličio jonų (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 ir DCB182)
akumuliatorius.
Šio kroviklio reguliuoti nereikia, jis sukurti taip, kad
jį naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.
Krovimas (2 pav.)
1. Prieš įdėdami akumuliatorių į kroviklį, įkiškite
kroviklio elektros laido kištuką į tinkamą 230 V
elektros lizdą.
2. Įdėkite akumuliatorių (l) į kroviklį, įsitikindami,
kad pakuotė yra iki galo įtaisyta kroviklyje. Be
perstojo žybčiojanti raudona (krovimo) lemputė
rodo, kad krovimas pradėtas.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona lemputė
ŠVIES nuolat. Blokas visiškai įkrautas, jį
galima tuoj pat naudoti arba palikti jį kroviklyje.
PASTABA: Norėdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką,
prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą, visiškai
jį įkraukite.
Krovimas
Krovimo būklė
––
kraunamas
––
visiškai įkrautas
––
–––––––––––––––––
x
–– • –– • –– •
–– •
akumuliatoriaus arba
kroviklio gedimas
••••••••••••
elektros tiekimo linijos
gedimas
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo režimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo rėžimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip nutiktų, įdėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir kraukite jį, kol jis
bus visiškai įkrautas.
Šaltas akumuliatorius bus kraunamas dvigubai
lėčiau nei šiltas. Akumuliatorius bus lėčiau
kraunamas per visą krovimo ciklą ir nepasieks
maksimalaus krovimo greičio net ir tada, jei
akumuliatorius sušils.
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių blokus
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai
įkrautas. Prieš naudodami akumuliatorių ir kroviklį,
perskaitykite toliau pateiktus nurodymus dėl
saugos, o tada vadovaukitės išdėstyta krovimo
procedūra.
PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.
karšto/šalto bloko
įjungimo uždelsimas
Karšto/šalto bloko įjungimo
uždelsimas
Užsakydami akumuliatorių blokus pakeitimui,
būtinai įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos
akumuliatorių bloko krovimo būklės.
––
PASTABA: Tai gali reikšti ir kroviklio gedimą.
Jeigu kroviklis rodo gedimą, atiduokite kroviklį
ir akumuliatorių į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą, kad jie būtų patikrinti.
•• •• •• •• •• ••
Šis kroviklis sugedusio akumuliatoriaus nekraus.
Kroviklis parodys, kad akumuliatorius yra sugedęs:
arba neužsidegs jo kontrolinė lemputė, arba
lemputė žybčios pagal akumuliatoriaus ar kroviklio
gedimo indikacijos modelį.
• Akumuliatorių pakuočių nekraukite ir
nenaudokite sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių skysčių, dujų arba
dulkių. Įdedant arba ištraukiant akumuliatorių
iš kroviklio, dulkės ar garai gali užsidegti.
• Niekada nekiškite akumuliatoriaus
į kroviklį jėga. Jokiu būdu nemodifikuokite
akumuliatoriaus, norėdami, kad jis tilptų
į nesuderinamą kroviklį, nes akumuliatorius
gali trūkti ir sunkiai sužeisti.
• Akumuliatorių pakuotes kraukite tik specialiais
„DEWALT“ krovikliais.
11
LIETUVIŲ
• NETAŠKYKITE vandeniu ir nepanardinkite
į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
• Akumuliatorių pakuotės negalima laikyti
ar krauti ten, kur aplinkos temperatūra
gali pasiekti ar viršyti 40 °C (105 °F)
(pavyzdžiui, vasarą lauko pašiūrėse ar
metaliniuose pastatuose).
• Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
būtinai visiškai įkraukite akumuliatorių
prieš naudodami jį pirmą kartą.
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet jokiais būdais
nebandykite atidaryti akumuliatoriaus.
Nedėkite akumuliatoriaus bloko
į kroviklį, jei jo korpusas įskilęs ar
pažeistas. Neskaldykite, nemėtykite
ir negadinkite akumuliatoriaus bloko.
Nenaudokite akumuliatoriaus bloko ar
kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti,
numesti, pervažiuoti ar pažeisti kokiu
nors kitu būdu (t. y. perverti vinimi,
sutrenkti plaktuku, ant jų buvo atsistota
ir pan.). Gali įvykti elektros smūgis
arba kyla pavojus žūti nuo elektros
srovės. Sugadintus akumuliatorius
reikia atiduoti į techninio aptarnavimo
centrus, kur jie bus perdirbti ir
pakartotinai panaudoti.
DĖMESIO: Nenaudojamą įrankį
paguldykite ant šono ant lygaus
paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatorių blokais galima
ant jų pastatyti, tačiau juos galima
netyčia nugriauti.
SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA
NAUDOJANT LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS
(Li-Ion)
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorių blokas
gali sprogti. Deginant ličio jonų akumuliatorių
blokus, susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite,
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir ličio
druskų mišinio.
• Atidarius akumuliatoriaus elementus, juose
esanti medžiaga gali sudirginti kvėpavimo
organus. Įkvėpkite gaivaus oro. Jeigu
simptomai neišnyktų, kreipkitės pagalbos
į medikus.
ĮSPĖJIMAS: Pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
Akumuliatoriaus blokas
AKUMULIATORIAUS TIPAS
Modelis DCN690 veikia su 18 voltų
akumuliatoriaus bloku.
Galima naudoti DCB180, DCB181 arba DCB182
akumuliatorių blokus. Daugiau informacijos rasite
skyriuje Techniniai duomenys.
Patarimai, kaip sandėliuoti
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi ir
sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių saulės
spindulių, pernelyg didelės šilumos arba
šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą ir
naudojimo laiką, nenaudojamus akumuliatorių
blokus laikykite kambario temperatūroje.
2. Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo ilgiau,
jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje visiškai
įkrautą, išimtą iš kroviklio.
PASTABA: Akumuliatorių negalima laikyti visiškai
iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių privaloma
dar kartą įkrauti.
Kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
naudojamos ir šios kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketėse esančios piktogramos:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
Kraunamas
Visiškai įkrautas
Karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas.
x
Akumuliatoriaus arba kroviklio gedimas.
Elektros tiekimo linijos gedimas.
12
LIETUVIŲ
c. kontaktinis jungiklis
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų.
d. gylio reguliavimo ratukas
Nekraukite sugadintų akumuliatorių.
e. išeikvoto akumuliatoriaus ir įstrigimo/užstrigimo
kontrolinė lemputė
Naudokite tik „DEWALT“ akumuliatorius.
Kitų rūšių akumuliatoriai gali sprogti ir
sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
g. dėtuvė
f. užstrigimo atlaisvinimo svirtis
h. stūmiklio skląstis
Saugokite nuo vandens.
i. režimo pasirinkimo jungiklis
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite
naujais
k. įrengtas šešiakampis veržliaraktis
Kraukite esant tik -5 °C–50 °C
temperatūrai.
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka.
Nedeginkite akumuliatorių pakuotės.
Kraunamos ličio jonų akumuliatorių
pakuotės.
Apie krovimo laiką skaitykite techninių
duomenų skyriuje.
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 vinių kalimo įrankis
1 kroviklis (tik M2 modeliuose)
2 akumuliatoriaus blokai (tik M2 modeliuose)
1 apsauginis gaubtelis
1 įrankių dėžė (tik M2 modeliuose)
1 naudojimo instrukcija
1 brėžinio išklotinė
PASTABA: Modeliai N pateikiami be akumuliatorių,
kroviklių ir įrankių dėžių.
• Patikrinkite įrankį, dalis arba priedus, ar jie
nebuvo apgadinti pristatymo metu.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
Aprašymas (1, 2 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
a. gaidukas
b. gaiduko blokavimo jungiklis
j. sukiojamas atraminis kablys/diržo kablys
l. akumuliatoriaus blokas
m. apsauginis gaubtelis
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Šis vinių kalimo įrankis DCN690 skirtas vinims kalti
į medinius ruošinius.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šie belaidžiai vinių kalimo pistoletai yra
profesionalūs įrankiai.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių,
sensorinių ar protinių gebėjimų asmenims
(įskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems
trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų
už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai
niekada neturi būti palikti vieni su šiuo įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatorių
bloko įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą
įtampą. Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio
įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
Remiantis EN 60335 standartu, šis
DEWALT kroviklis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
DEWALT techninio aptarnavimo centre.
Elektros kištuko keitimas (tik
Jungtinės Karalystės ir Airijos
vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
13
LIETUVIŲ
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 3 A.
KAIP IŠTRAUKTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ
IŠ ĮRANKIO
1. Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (n) ir tvirtai
ištraukite akumuliatorių pakuotę iš įrankio
rankenos.
2. Įdėkite akumuliatorių į kroviklį, kaip aprašyta
šio vadovo skyriuje apie kroviklį.
Ilginimo laido naudojimas
AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMO LYGIO
MATUOKLIS (2, 2A PAV.)
Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina.
Naudokite tik sertifikuotą ilginimo laidą, kurio galia
atitiktų jūsų kroviklio galią (žr. skyrių Techniniai
duomenys). Minimalus laido skersmuo – 1 mm2;
maksimalus ilgis – 30 m.
Kai kuriuose „DEWALT“ akumuliatoriuose įrengtas
įkrovimo lygio matuoklis, kurį sudaro trys žalios
diodinės lemputės, rodančios akumuliatoriaus
įkrovimo lygį.
Jeigu naudojate laido ritę, visuomet iki galo
išvyniokite laidą.
SURINKIMAS IR
REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS: Prieš surinkdami ir
reguliuodami įrankį, visuomet
ištraukite iš jo akumuliatorių.
Prieš įdėdami arba ištraukdami
akumuliatorių, visada atjunkite
įrankį.
ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik „DEWALT“
akumuliatorių blokus ir kroviklius.
Akumuliatoriaus bloko
įdėjimas ir išėmimas iš įrankio
(2 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, atjunkite
įrankį ir ištraukite akumuliatoriaus
bloką. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
PASTABA: Įsitikinkite, ar akumuliatoriaus blokas (l)
yra visiškai įkrautas. Pateikti akumuliatorių blokai
gali būti ne visiškai įkrauti.
KAIP ĮDĖTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ
Į ĮRANKIO RANKENĄ
1. Norėdami įtaisyti akumuliatoriaus bloką (l),
laikykite jį ties įrankio rankenoje esančiu lizdu.
2. Tvirtai kiškite akumuliatorių į rankeną, kol
išgirsite spragtelėjimą ir akumuliatorius
užsifiksuos.
14
Norėdami įjungti įkrovimo lygio matuoklį,
paspauskite ir palaikykite nuspaudę įkrovimo
lygio matuoklio mygtuką (o). Užsidegusių trijų
žalių diodinių lempučių kombinacija parodys, kiek
akumuliatoriuje liko energijos. Kai akumuliatoriaus
įkrovimo lygis nesieks minimalios leistinos
naudojimo ribos, įkrovimo lygio matuoklis nešvies ir
akumuliatorių reikės įkrauti.
PASTABA: Įkrovimo lygio matuoklis tik parodo,
kiek akumuliatoriuje liko energijos. Jis neparodo
įrankio funkcinių galimybių ir jo rodmenys priklauso
nuo gaminio sudedamųjų dalių, temperatūros bei
kokiam darbui įrankį naudoja galutinis vartotojas.
PASTABA: Nelaikykite įrankio,
neišėmę iš jo akumuliatoriaus bloko.
Norėdami, kad akumuliatoriaus blokas
nebūtų sugadintas ir jo eksploatavimo
laikas būtų ilgiausias, nepalikite jo
įrankyje arba kroviklyje – išimkite ir
laikykite jį vėsioje, sausoje vietoje.
Sukiojamo atraminio kablio/
diržo kablio montavimas
(6 pav.)
Atraminį kablį/diržo kablį (j) galima nustatyti įrankio
kairėje arba dešinėje, pritaikant jį kairiarankiams
arba dešiniarankiams vartotojams.
Jeigu kablio visai nenaudosite, jį galite nusukti
į rankenos pagrindo priekį arba galą.
Įrankio užtaisymas (4 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Prieš įdėdami ar išimdami
vinis, visuomet atjunkite įrankį ir
ištraukite iš jo akumuliatoriaus bloką.
1. Patraukite spyruoklinę stūmiklio skląstį
(h) į dėtuvės pagrindo pusę, kad ji būtų
užfiksuota.
LIETUVIŲ
2. Pasirinkite tinkamai sulygiuotų vinių rinkinį.
(Žr. skyrių Techniniai duomenys.) „DEWALT“
rekomenduoja visada naudoti „DEWALT“
firmos pirmąsias fiksavimo vinis
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
3. Įkiškite vinių rinkinį į angą, esančią dėtuvės
šone. Vinys turi sukristi į kanalą galiukais
į apačią.
4. Uždarykite dėtuvę, atleisdami stūmiklio skląstį.
Palaukite, kol skląstis atsargiai pasislinks
į priekį ir palies vinių juostą.
Apsauga nuo tuščiojo kalimo
Šiame vinių kalimo įrankyje įrengta apsauga nuo
tuščiojo kalimo, kuri neleidžia įrankiui veikti, kai
dėtuvė yra beveik tuščia. Dėtuvėje likus maždaug
7–9 vinims, įsijungia apsauga nuo tuščiojo kalimo.
Kaip įdėti naują sugretintų vinių juostą, žr. skyrių
Įrankio užpildymas.
PASTABA: Stipriai spaudžiant įrankį, apsauga
nuo tuščiojo kalimo gali nebeveikti. Taip įrankis
apsaugomas nuo gedimo jį netyčia numetus.
Kalimo gylio reguliavimas
(5 pav.)
Vinių kalimo gylį galima reguliuoti naudojant gylio
reguliavimo ratuką.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių. Vietos
darbo saugos taisyklėse gali būti
nurodyta, kad tam tikrose vietose
smūginį režimą naudoti draudžiama.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite akumuliatoriaus
bloką. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Tinkama rankų padėtis (7 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų, VISADA
tvirtai laikykite įrankį, kad atlaikytumėte
staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti ant
pagrindinės rankenos (p) kaip parodyta.
Įrankio paruošimas (1 pav.)
1. Išimkite iš įrankio akumuliatoriaus (l) bloką ir
būtinai patikrinkite, ar įrankis išjungtas.
2. Ištraukite visas vinis iš dėtuvės (g).
1. Norėdami kalti vinis ne taip giliai, sukite gylio
reguliavimo ratuką (d) į kairę, trumpos vinies
simbolio link.
3. Patikrinkite, ar laisvai juda kontaktinis jungiklis
(c).
2. Norėdami vinis kalti giliau, sukite gylio
reguliavimo ratuką (d) į dešinę, ilgos vinies
simbolio link.
5. Įkiškite akumuliatoriaus bloką.
Režimo parinkimas (1 pav.)
Norėdami pasirinkti nuosekliojo kalimo režimą,
pastumkite režimo pasirinkimo jungiklį (i), kad būtų
matomas vienos vinies simbolis ( ).
Norėdami pasirinkti smūginio kalimo režimą,
pastumkite režimo pasirinkimo jungiklį (i), kad būtų
matomas trejų vinių simbolis (
).
PASTABA: Maksimali ilgų vinių kalimo jėga
pasiekiama naudojant nuoseklųjį režimą, todėl,
kaldami ilgesnes vinis, smūginį režimą stenkitės
naudoti kuo rečiau.
4. Vėl sudėkite vinis į dėtuvę.
ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite įrankio, jeigu
kontakto atskyriklis arba vinių stūmiklis
negali laisvai judėti.
PASTABA: NIEKADA
nepurkškite arba jokiais
kitais būdais netepkite
įrankio vidaus tepalais
ir nevalykite jo jokiais
tirpikliais. Tai žymiai
sutrumpins įrankio tarnavimo laiką ir
pablogins įrankio darbą.
Įrankio įjungimas (1 pav.)
Įrankį galima naudoti dviem režimais: nuoseklaus
kalimo arba smūginio kalimo režimu.
15
LIETUVIŲ
NUOSEKLIOJO KALIMO REŽIMAS
Nuosekliojo kalimo režimas naudojamas kalant su
pertrūkiais, kai kalti reikia labai atsargiai ir tiksliai.
Jis taip pat užtikrina maksimalią tiekimo jėgą kalant
ilgiausias vinis.
1. Naudodami režimo parinkimo jungiklį (i),
parinkite nuosekliojo kalimo režimą ( ).
2. Atleiskite gaiduko blokavimo jungiklį (b).
3. Atremkite kontaktinį jungiklį (c) į ruošinį.
4. Norėdami ĮJUNGTI įrankį, patraukite gaiduką
(a).
5. Atleiskite gaiduką ir pakelkite vinių kalimo
įrankį nuo ruošinio.
6. Pakartokite 3–5 veiksmus, kad įkaltumėte kitą
vinį.
SMŪGINIO VEIKIMO REŽIMAS
Smūginio veikimo režimas naudojamas greitam
vinių kalimui į plokščius, nejudamus paviršius;
šis režimas paprastai naudojamas trumpesnėms
vinims efektyviausiai kalti.
1. Naudodami režimo pasirinkimo jungiklį (i),
pasirinkite smūginio kalimo režimą (
).
2. Atleiskite gaiduko blokavimo jungiklį (b).
3. Norėdami kalti po vieną vinį, dirbkite su
įrankiu, kaip aprašyta kalimo po vieną vinį
darbui:
a. Atremkite kontaktinį jungiklį (c) į ruošinį.
b. Norėdami įjungti įrankį, patraukite gaiduką
(a). Sulig kiekvienu kontaktinio jungiklio
paspaudimu į ruošinio paviršių, įrankis įkals
po vieną vinį.
4. Įkalkite keletą vinių, nuspauskite ir laikykite
nuspaudę gaiduką (a), tuomet vis paspauskite
kontaktinį jungiklį (c), atrėmę jį į ruošinį.
ĮSPĖJIMAS: Jeigu įrankio
nenaudojate, nelaikykite nuspaudę
gaiduko. Užfiksuokite gaiduko
blokavimo jungiklį (b), kad netyčia
neįjungtumėte įrankio, kai jo
nenaudojate.
5. Perjungiant nuosekliojo ir smūginio veikimo
režimus, gali prireikti pakeisti kalimo gylį.
Nurodymus, kaip tai padaryti, rasite skyriuje
Kalimo gylio reguliavimas.
Gaiduko blokavimo jungiklio
naudojimas (3 pav.)
Kiekviename „DEWALT“ vinių kalimo įrankyje
įrengtas gaiduko blokavimo jungiklis (b), kurį
pastūmus į dešinę kaip parodyta 3 pav., įrankis
16
negali kalti vinių, nes gaidukas užblokuojamas ir
nutraukiamas energijos tiekimas į variklį.
Gaiduko blokavimo jungiklį pastūmus į kairę,
įrankį galima naudoti. Gaiduko blokavimo jungiklis
visuomet turi būti užblokuotas (3 pav.), kai tik
atliekami kokie nors reguliavimo darbai arba įrankis
yra nenaudojamas.
Apsauginis gaubtelis (1 pav.)
Jeigu šiuo įrankiu kalate vinis į medžiagas, ant
kurių nenorite palikti žymių, pavyzdžiui, medinius
apdailos elementus, ant kontaktinio jungiklio (c)
uždėkite plastikinį apsauginį gaubtelį (m).
Kontrolinė lemputė (1 pav.)
Šiame vinių kalimo įrankyje po pat galiniu dangteliu
įrengtos dvi diodinės kontrolinės lemputės (e).
Išsamiau skaitykite skyriuje Trikčių šalinimo
vadovas.
IŠEIKVOTAS
AKUMULIATORIUS
Pakeiskite akumuliatorių
įkrautu akumuliatoriaus
bloku.
ĮKAITĘS BLOKAS
Palaukite, kol
akumuliatorius atvės
arba pakeiskite vėsiu
akumuliatoriumi.
UŽSTRIGIMO/
ĮSTRIGIMO BŪSENA
Pasukite užstrigimo
šalinimo svirtį, kad būtų
atlaisvinta. Žr. skyrių
Užstrigimo šalinimas.
ĮKAITĘS ĮRANKIS
Palaukite, kol įrankis
atvės, o paskui vėl galite
jį naudoti.
Užstrigimo šalinimas
(1, 3 pav.)
Jeigu vinių kalimo įrankiu atliekamas toks kalimo
darbas, kuriam prireikia visos esamos variklio
energijos viniai įkalti, įrankis gali užstrigti. Tiektuvo
geležtei nebaigus tiekimo ciklo, pradės žybčioti
įstrigimo/užstrigimo kontrolinė lemputė (e).
Pasukite įrankio užstrigimo atlaisvinimo svirtį (f)
ir mechanizmas bus atlaisvintas. Jeigu tiektuvo
geležtė automatiškai negrįžta į pradinę padėtį,
žr. skyrių Užstrigusios vinies išėmimas. Jeigu
LIETUVIŲ
įtaisas ir toliau stringa, patikrinkite pasirinktą
režimą, medžiagą ir vinių ilgį, kad įsitikintumėte, ar
šis darbas įrankiui nėra per sunkus.
Užstrigusios vinies išėmimas
(1, 3 pav.)
Jeigu vinis antgalyje įstrigtų, pradės žybčioti
įstrigimo/užstrigimo kontrolinė lemputė (e).
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite akumuliatoriaus
bloką. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Krovikliui ir akumuliatoriui jokios techninės
priežiūros nereikia. Viduje nėra dalių, kurių
techninę priežiūrą galėtų atlikti pats vartotojas.
1. Išimkite iš įrankio akumuliatoriaus bloką ir
įjunkite gaiduko blokavimo jungiklį (b).
2. Patraukite spyruoklinę stūmiklio skląstį
(h) į dėtuvės pagrindo pusę, kad ji būtų
užfiksuota, ir išimkite vinių juostą.
3. Naudodami pateiktą šešiakampį veržliaraktį
(k), atsukite dėtuvės viršuje esančius du
šešiakampius varžtus (q).
4. Pasukite dėtuvę (g) pirmyn.
5. Ištraukite užstrigusią/sulinkusią vinį; jeigu
reikia, naudokitės replėmis.
6. Jeigu tiektuvo geležtę yra apatinėje padėtyje,
pasukite vinių kalimo įrankio viršuje esančią
užstrigimo atlaisvinimo svirtį (f).
PASTABA: Jeigu pasukus užstrigimo
atlaisvinimo svirtį tiektuvo geležtė neatsitaisytų,
ją gali tekti atitaisyti rankiniu būdu, naudojant
ilgą atsuktuvą.
7. Pasukite dėtuvę į atgal į reikiamą padėtį, po
įrankio antgaliu, ir užveržkite šešiakampius
varžtus (q).
8. Įkiškite atgal akumuliatoriaus bloką.
PASTABA: Įrankis išsijungs ir neatsitaisys, kol
neišimsite ir vėl neįdėsite jo akumuliatoriaus
bloko.
9. Vėl sudėkite vinis į dėtuvę (žr. skyrių Įrankio
pripildymas).
10. Atleiskite stūmiklio skląstį (h).
11. Kai jau būsite pasiruošę kalti vinis, išjunkite
gaiduko blokavimo jungiklį (b).
Jeigu vinys antgalyje dažnai stringa, atiduokite
įrankį į įgaliotąjį „DEWALT“ techninės priežiūros
centrą, kad jį pataisytų.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
Tepimas
Jūsų elektros įrankio papildomai sutepti nebūtina.
PASTABA: NIEKADA
nepurkškite arba jokiais
kitais būdais netepkite
įrankio vidaus tepalais
ir nevalykite jo jokiais
tirpikliais. Tai žymiai
sutrumpins įrankio tarnavimo laiką ir
pablogins įrankio darbą.
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru.
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus.
Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Purvą ir tepalą nuo
kroviklio paviršiaus galima nuvalyti
skudurėliu arba minkštu, nemetaliniu
šepetėliu. Nenaudokite vandens arba
kokių nors kitokių valymo priemonių
tirpalų.
17
LIETUVIŲ
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo
gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui,
kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Daugkartinio naudojimo
akumuliatorių blokas
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
18
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama galia.
Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia pašalinti taip,
kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių bloką, nuimkite jį
nuo įrankio.
• Li-Ion, NiCd ir NiMH akumuliatoriai yra
perdirbami. Grąžinkite juos įgaliotam atstovui
arba priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
LIETUVIŲ
TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS
DAUGELĮ ĮPRASTŲ PROBLEMŲ GALIMA LENGVAI IŠSPRĘSTI VADOVAUJANTIS TOLIAU PATEIKTA
LENTELE.
Esant rimtesnių arba pasikartojančių problemų, kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį „DEWALT“ techninės
priežiūros atstovą arba savo šalies „DEWALT“ biurą šiame vadove nurodytu adresu.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti sunkaus susižalojimo pavojų, VISADA atjunkite įrankį ir
išimkite akumuliatoriaus bloką prieš atlikdami bet kokius remonto darbus
POŽYMIS
PRIEŽASTIS
ATITAISYMO BŪDAS
Nuspaudus gaiduką,
variklis neveikia
Gaidukas yra užblokuotas
Įrankis užstrigo ir variklis negali suktis
Atblokuokite gaiduko jungiklį.
Pasukite įrankio užstrigimo atlaisvinimo svirtį ir
mechanizmas bus atlaisvintas. Jeigu tiektuvo
geležtę nesugrįžta, išimkite akumuliatorių ir
ranka sugrąžinkite tiektuvo geležtę į pradinę
padėtį.
Prieš pradėdami kalti, pirmiausiai nuspauskite
kontaktinį jungiklį; arba perjunkite smūginio
kalimo režimą.
Išimkite akumuliatorių, palaukite 3 sekundes,
tada vėl jį įdėkite.
Tai įprastas veikimas; atleiskite gaiduką ir vėl jį
paspauskite.
Kreipkitės į įgaliotąjį „DEWALT“ techninės
priežiūros atstovą.
Kreipkitės į įgaliotąjį „DEWALT“ techninės
priežiūros atstovą.
Kreipkitės į įgaliotąjį „DEWALT“ techninės
priežiūros atstovą.
Palaukite, kol akumuliatorius atvės arba
pakeiskite vėsiu akumuliatoriumi.
Palaukite, kol įrankis atvės, o paskui vėl galite
jį naudoti.
Atblokuokite gaiduko jungiklį.
Įdėkite į dėtuvę daugiau vinių
Įrankis veikia nuosekliojo kalimo režimu
Reikia atitaisyti įrankio vidaus
elektroniką
Variklis paveikia 5 sekundes ir išsijungia
Kontaktai užteršti arba apgadinti
Sugedo vidaus elektronika
Sugedo gaidukas
Įkaito akumuliatorius
Įrankis karštas
Nuspaudus kontaktinį
jungiklį, variklis neveikia
Gaidukas yra užblokuotas
Įjungta apsauga nuo tuščiojo kalimo,
todėl neveikia kontaktinis jungiklis
Įrankis užstrigo ir variklis negali suktis
Sulinko kontaktinis jungiklis
Variklis paveikia 5 sekundes ir išsijungia
Kontaktai užteršti arba apgadinti
Sugedo vidaus elektronika
Sugedo gaidukas
Įkaito akumuliatorius
Įrankis karštas
Pasukite įrankio užstrigimo atlaisvinimo svirtį ir
mechanizmas bus atlaisvintas. Jeigu tiektuvo
geležtę nesugrįžta, išimkite akumuliatorių ir
ranka sugrąžinkite tiektuvo geležtę į pradinę
padėtį.
Kreipkitės į įgaliotąjį „DEWALT“ techninės
priežiūros atstovą.
Tai įprastas veikimas; atleiskite kontaktinį
jungiklį ir vėl jį paspauskite.
Kreipkitės į įgaliotąjį „DEWALT“ techninės
priežiūros atstovą.
Kreipkitės į įgaliotąjį „DEWALT“ techninės
priežiūros atstovą.
Kreipkitės į įgaliotąjį „DEWALT“ techninės
priežiūros atstovą.
Palaukite, kol akumuliatorius atvės arba
pakeiskite vėsiu akumuliatoriumi.
Palaukite, kol įrankis atvės, o paskui vėl galite
jį naudoti.
19
LIETUVIŲ
POŽYMIS
PRIEŽASTIS
ATITAISYMO BŪDAS
Įrankis neveikia (variklis
veikia, bet vinys
nekalamos)
Įjungta apsauga nuo tuščiojo kalimo,
todėl neveikia kontaktinis jungiklis
Nepakanka akumuliatoriaus galios arba
akumuliatorius sugedo
Sudėkite vinis į dėtuvę.
Variklis įsijungia, bet veikia
labai triukšmingai
Tiektuvo geležtė ir toliau
stringa apatinėje padėtyje
Įrankis kala vinis, bet ne
iki galo
20
Pastebėję akumuliatoriaus išsikrovimo
požymių, patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos
lygį. Jeigu reikia, įkraukite arba pakeiskite
akumuliatoriaus bloką.
Užstrigo vinis/tiektuvo geležtę negrįžta
Išimkite akumuliatorių, ištraukite užstrigusią
į pradinę padėtį
vinį, paspaudykite užstrigimo atlaisvinimo
svirtį (jeigu reikia, pastumkite tiektuvo geležtę
rankiniu būdu), tada vėl įdėkite akumuliatoriaus
bloką.
Sugadintas tiektuvas/grąžinimo įtaisas
Pakeiskite tiektuvą/grąžinimo įtaisą. Kreipkitės
į įgaliotąjį „DEWALT“ techninės priežiūros
atstovą.
Užstrigo vidaus mechanizmas
Kreipkitės į įgaliotąjį „DEWALT“ techninės
priežiūros atstovą.
Sugedo vidaus elektronika
Kreipkitės į įgaliotąjį „DEWALT“ techninės
priežiūros atstovą.
Užstrigo vinis ir tiektuvo geležtę užstrigo Patraukite užstrigimo atlaisvinimo svirtį, išimkite
apatinėje padėtyje
užstrigusias vinis ir, jeigu reikia, rankiniu būdu
sugrąžinkite tiektuvo geležtę į pradinę padėtį.
Sugadintas tiektuvas/grąžinimo įtaisas
Pakeiskite tiektuvą/grąžinimo įtaisą. Kreipkitės
į įgaliotąjį „DEWALT“ techninės priežiūros
atstovą.
Užstrigo vinis ir tiektuvo geležtę užstrigo Patraukite užstrigimo atlaisvinimo svirtį, išimkite
apatinėje padėtyje
užstrigusias vinis ir, jeigu reikia, rankiniu būdu
sugrąžinkite tiektuvo geležtę į pradinę padėtį.
Sugadintas tiektuvas/grąžinimo įtaisas
Pakeiskite tiektuvą/grąžinimo įtaisą. Kreipkitės
į įgaliotąjį „DEWALT“ techninės priežiūros
atstovą.
Medžiaga ir vinies ilgis
Jeigu įtaisas vis stringa (ir vis reikia pasukti
užstrigimo atlaisvinimo svirtį), pasirinkite
tinkamą medžiagą ir vinies ilgį, kad darbas
įrankiui nebūtų pernelyg sunkus.
Užterštas antgalis
Išvalykite antgalį ir patikrinkite, ar tiekimo
kanale nėra mažų nulūžusių vinių dalelių.
Nustatytas per mažas kalimo gylis
Pasukite gylio reguliavimo ratuką ir nustatykite
didesnį gylį
Įrankis netvirtai prispaustas prie ruošinio Tinkamai spauskite įrankį, kad jis tvirtai remtųsi
į ruošinį. Žr. naudojimo instrukciją.
Pasirinkite nuosekliojo kalimo režimą.
Ilgų vinių kalimui pasirinktas smūginis
režimas
Medžiaga ir vinies ilgis
Jeigu įtaisas vis stringa (ir vis reikia pasukti
užstrigimo atlaisvinimo svirtį), pasirinkite
tinkamą medžiagą ir vinies ilgį, kad darbas
įrankiui nebūtų pernelyg sunkus.
Pakeiskite tiektuvą/grąžinimo įtaisą. Kreipkitės
Sugadintas arba nusidėvėjęs tiektuvo
geležtės galiukas
į įgaliotąjį „DEWALT“ techninės priežiūros
atstovą
Įrankis naudojamas su apsauginiu
Nuimkite apsauginį gaubtelį
gaubteliu
Sugedo suaktyvinimo mechanizmas
Kreipkitės į įgaliotąjį „DEWALT“ techninės
priežiūros atstovą.
LIETUVIŲ
POŽYMIS
PRIEŽASTIS
ATITAISYMO BŪDAS
Įrankis veikia, bet vinys
nekalamos
Dėtuvėje nėra vinių
Netinkamo dydžio arba kampo vinys
Įdėkite į dėtuvę vinių
Naudokite rekomenduojamas vinis. Žr. skyrių
Techniniai duomenys.
Išvalykite antgalį ir patikrinkite, ar tiekimo
kanale nėra mažų nulūžusių vinių dalelių.
Išvalykite dėtuvę.
Pakeiskite dėtuvę. Kreipkitės į įgaliotąjį
„DEWALT“ techninės priežiūros atstovą.
Pakeiskite tiektuvo geležtę. Kreipkitės į įgaliotąjį
„DEWALT“ techninės priežiūros atstovą.
Pakeiskite spyruoklę; kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Naudokite rekomenduojamas vinis. Žr. skyrių
Techniniai duomenys.
Būtinai užveržkite dėtuvės šešiakampius
varžtus pateiktuoju veržliarakčiu.
Užterštas antgalis
Purvina dėtuvė
Nusidėvėjo dėtuvė
Sugadinta arba nusidėvėjusi tiektuvo
geležtė
Sugadinta stūmiklio spyruoklė
Užstrigęs vinių kalimo
įrankis
Netinkamo dydžio arba kampo vinys
Pašalinę pirmiau užstrigusią vinį/
patikrinę, ar neužstrigo vinis,
neužsukote dėtuvės varžtų
Sugadinta arba nusidėvėjusi tiektuvo
geležtė
Medžiaga ir vinies ilgis
Užterštas antgalis
Nusidėvėjo dėtuvė
Sugadinta stūmiklio spyruoklė
Įjungta apsauga nuo tuščiojo kalimo,
nes dėtuvėje lito tik 7–9 vinys,
o naudotojas pernelyg stipriai spaudžia
kontaktinį jungiklį, todėl apsauga nuo
tuščiojo kalimo nebeveikia
Pakeiskite tiektuvo geležtę. Kreipkitės į įgaliotąjį
„DEWALT“ techninės priežiūros atstovą.
Jeigu įtaisas vis stringa (ir vis reikia pasukti
užstrigimo atlaisvinimo svirtį), pasirinkite
tinkamą medžiagą ir vinies ilgį, kad darbas
įrankiui nebūtų pernelyg sunkus.
Išvalykite antgalį ir patikrinkite, ar tiekimo
kanale nėra mažų nulūžusių vinių dalelių.
Pakeiskite dėtuvę. Kreipkitės į įgaliotąjį
„DEWALT“ techninės priežiūros atstovą.
Pakeiskite spyruoklę. Kreipkitės į įgaliotąjį
„DEWALT“ techninės priežiūros atstovą.
Įdėkite į dėtuvę daugiau vinių, kad būtų išjungta
apsauga nuo tuščiojo kalimo.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
18 V XR LI-ION АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ
DCN690
Поздравляем Вас!
Вы выбрали инструмент фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
инструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Режим забивания
Угол расположения магазина
Гвозди
длина
диаметр
угол
форма
тип упаковки
Вес (без аккумулятора)
Энергия удара
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
DCN690
В пост. тока 18
1
Прерывистый/
Последовательный
33°
мм
мм
50–90
2,8-3,3
30°–34°
шляпки усеченная
или круглая
картонная коробка
кг
3,53
Дж
105
дБ(А)
84
дБ(А)
дБ(А)
3
95
дБ(А)
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с2
3,8
Погрешность K =
м/с2
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
22
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Аккумулятор
DCB180 DCB181 DCB182
Тип аккумулятора
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Напряжение питания В пост. тока 18
18
18
Емкость
Ач
3,0
1,5
4,0
Вес
кг
0,64
0,35
0,61
Зарядное устройство
DCB105
Напряжение питания В перем. тока
230
Тип аккумулятора
Li-Ion
Приблизительное мин.
30
55
70
время зарядки
(Аккуму- (Аккуму- (Аккумулятор
лятор лятор
1,5 Ач) 3,0 Ач) 4,0 Ач)
Вес
кг
0,49
РУССКИЙ ЯЗЫК
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты
230 В
10 ампер, электросеть
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DCN690
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-16.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.10.2012
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
24
f)
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
g)
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
e)
f)
g)
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Правила безопасности при
работе с аккумуляторными
гвоздезабивателями
• Всегда проверяйте наличие гвоздей
в магазине. Неосторожное обращение
с гвоздезабивателем может стать
причиной внезапного выстрела крепежным
элементом, что приведет к получению
травмы.
• Не направляйте инструмент на себя
или на находящихся поблизости людей.
Неосторожное нажатие на курковый
пусковой выключатель может привести
к выстрелу гвоздем и, как следствие,
получению травмы.
• Не используйте данный
гвоздезабиватель для закрепления
электрических проводов. Данный
инструмент не предназначен для
установки электропроводки; он может
повредить изоляционную оболочку
электропроводов, что приведет
к получению удара электрическим током
или возгоранию.
• Всегда работайте в защитных очках.
• Всегда используйте средства защиты
органов слуха.
• Используйте только гвозди, указанные
в таблице технических характеристик
инструмента.
• При работе не используйте в качестве
опоры посторонние предметы.
• Не снимайте и не блокируйте
детали гвоздезабивателя, такие как
направляющий элемент.
• Перед каждой операцией проверяйте
правильность функционирования
предохранительного и спускового
механизмов и надежность затяжки всех
болтов и гаек.
• Всегда изучайте местные правила
относительно безопасного поведения
на рабочем месте. Среди них могут
оказаться правила, запрещающие
использование последовательного режима
при выполнении некоторых из операций.
• Не используйте данный инструмент
в качестве ручного молотка.
• Никогда не допускайте срабатывания
гвоздезабивателя, если он не
контактирует с заготовкой.
• В рабочей зоне переносите инструмент,
держа его только за рукоятку, и ни в коем
случае с разблокированным курковым
выключателем.
• Нажимайте на курковый пусковой
выключатель, только плотно прижав
инструмент к заготовке. Если
инструмент не прижат к заготовке,
крепежный элемент при выстреле может
отклониться от цели.
• Учитывайте условия в рабочей зоне.
Крепежные элементы могут пробить
насквозь тонкие заготовки или
соскользнуть с угла или края заготовки,
создавая опасность для окружающих
людей.
• При застревании крепежного
элемента в инструменте отключите
инструмент от источника питания.
Если гвоздезабиватель останется
подключенным к источнику питания,
то во время извлечения застрявшего
крепежного он может неожиданно
сработать.
• Не забивайте крепежные элементы
близко от края заготовки.
26
• Не забивайте крепежные элементы
поверх других крепежных элементов.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
работе данными инструментами:
– Риск получения травмы, связанный
с неправильным обращением
с инструментом.
– Потеря контроля над инструментом
в результате слабого захвата рукоятки.
– астяжение мышц рук и кистей,
в особенности при управлении
инструментом в высоко поднятом
положении. При продолжительных
операциях делайте регулярные перерывы
в работе.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
– Потеря контроля над инструментом при
резкой отдаче.
– Риск получения травмы от острых углов
и краев и неправильного обращения
с заготовкой.
– Риск получения травмы от острых углов
заготовки при замене гвоздей или от
острия гвоздей.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
Длина гвоздей.
50-90mm
Толщина гвоздей.
2.8–3.3 mm
Емкость магазина.
55
Угол для забивания гвоздей.
30 - 34˚
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только перезаряжаемые
аккумуляторы марки DEWALT.
Аккумуляторы других марок могут
перегреться и взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с инструментом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его
корпуса могут быть закорочены
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
зарядное устройство вдали от источника
тепла.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия. Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройств одновременно.
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
• При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась сухой,
и используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает
риск поражения электрическим током.
• Не блокируйте вентиляционные
прорези зарядного устройства.
Вентиляционные прорези расположены
в верхней части и на боковых сторонах
зарядного устройства. Располагайте
28
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 предназначено
для зарядки Li-Ion аккумуляторов напряжением
10,8 В, 14,4 В и 18 В (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
и DCB182).
Данное зарядное устройство не требует
регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Процедура зарядки (Рис. 2)
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (l) в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный
индикатор зарядки начнет непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы Li-Ion аккумуляторов, перед первым
использованием полностью зарядите
аккумулятор.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
––
––
––
––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора –– • –– • –– •
x
–– •
неисправность аккумулятора
или зарядного устройства • • • • • • • • • • • •
проблема в подаче
электропитания
•• •• •• •• •• ••
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы.Зарядное
устройство сообщит о неисправности
аккумулятора отсутствием свечения световых
индикаторов или специальным сигналом
индикаторов, обозначающим наличие
неисправности в аккумуляторе или зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до его
полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится
приблизительно на половину уровня теплого
аккумулятора. Аккумулятор будет заряжаться
медленнее на протяжении всего цикла зарядки
и не достигнет максимального уровня зарядки
даже тогда, когда аккумулятор согреется.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
приведенные ниже инструкции по безопасности
и следуйте указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Никоим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
• Для достижения наилучших результатов,
перед использованием убедитесь, что
аккумулятор полностью заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте, в котором
он не создает опасность, что
об него могут споткнуться
и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
30
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DCN690 работает от 18 В
аккумуляторов.
Также могут использоваться аккумуляторы
DCB180, DCB181 или DCB182. Скорость
вращения см. в разделе «Технические
характеристики».
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Время зарядки см. в разделе
«Технические характеристики».
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Гвоздезабиватель
1 Зарядное устройство (только М2-модели)
2 Аккумулятора (только М2-модели)
1 Защитный наконечник
1 Чемодан (только М2-модели)
Зарядка
Аккумулятор полностью заряжен
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Проблема в подаче электропитания.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы, зарядные
устройства и чемодан с комплектом
дополнительных принадлежностей не входят
в комплект поставки N-моделей.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель
Не погружайте аккумулятор в воду.
b. Кнопка блокировки пускового выключателя
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
d. Регулятор глубины
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах от -5 °С до 50 °С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не бросайте аккумулятор в огонь.
c. Направляющий элемент
e. Световой индикатор разрядки аккумулятора
и застревания/останова
f. Рычаг перезапуска при останове
g. Магазин
h. Затвор толкателя
i. Переключатель режимов работы
j. Поворотный крючок для крепления на
стропилах/ремне
k. Шестигранный гаечный ключ
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
l. Аккумулятор
m. Защитный наконечник
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАЗНАЧЕНИЕ
Аккумуляторный гвоздезабиватель DCN690
предназначен для забивания крепежных
элементов в деревянные поверхности.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные аккумуляторные гвоздезабиватели
являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями, или при отсутствии
необходимого опыта, или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
32
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой инструмента
всегда извлекайте аккумулятор.
Перед установкой или
извлечением аккумулятора
всегда задействуйте блокировку
пускового выключателя.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжелой
травмы, блокируйте пусковой
выключатель и извлекайте
аккумулятор перед каждой
операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор (l)
полностью заряжен. Аккумуляторы, входящие
в комплект поставки инструмента, не всегда
поставляются в полностью заряженном виде.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (l) с выемкой
в рукоятке инструмент.
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока Вы
не услышите, что замок защелкнулся на
месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на отпирающую кнопку (n)
и выдвиньте аккумулятор из рукоятки
инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОР С РАСХОДОМЕРОМ
(РИС. 2, 2А)
Некоторые аккумуляторы DEWALT оборудованы
расходомером в виде трех зеленых
светодиодных индикаторов, обозначающих
текущий уровень заряда аккумулятора.
Для активирования расходомера нажмите
и удерживайте кнопку (о). Комбинация из трех
горящих светодиодных индикаторов обозначает
текущий уровень заряда аккумулятора. Когда
уровень заряда аккумулятора упадет ниже
эксплуатационного предела, расходомер
погаснет, и аккумулятор нужно будет
подзарядить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Расходомер является
индикатором только лишь уровня заряда,
оставшегося в аккумуляторе. Расходомер
не является индикатором функциональных
возможностей инструмента, зависящих
от компонентов, температуры и действий
конечного пользователя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не
убирайте инструмент на
хранение с установленным
в нем аккумулятором. Для
предотвращения повреждений
и продления срока службы храните
аккумуляторы в сухом прохладном
месте, отдельно от инструмента
или зарядного устройства.
DEWALT рекомендует всегда использовать
плотницкие гвозди марки DEWALT.
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
3. Вставьте обойму гвоздей в паз,
расположенный в боковой части магазина.
Убедитесь, что кончики крепежных
элементов свободно движутся вдоль паза.
4. Закройте магазин, отпустив затвор.
Позвольте затвору передвинуться вперед
до обоймы гвоздей.
Предохранитель от
«холостого выстрела»
Гвоздезабиватель оснащен предохранителем от
«холостого выстрела», блокирующим спусковой
механизм, когда магазин остается почти
пустым. Предохранитель срабатывает, когда
в магазине остаются последние 7-9 гвоздей.
Для загрузки новой обоймы гвоздей см. раздел
«Загрузка магазина».
Поворотный крючок для
крепления на стропилах/
ремне (Рис. 6)
ПРИМЕЧАНИЕ: Оказание сильного давления
на инструмент поможет избежать «холостого
выстрела». Это также защищает инструмент от
возможного повреждения при падении.
Поворотный крючок (j) легко устанавливается
с любой стороны инструмента для
использования пользователями с рабочей
правой или левой рукой.
Настройка глубины
забивания (Рис. 5)
Если использование крючка не предполагается,
его можно повернуть и установить в передней
или задней части основания рукоятки.
Загрузка магазина (Рис. 4)
ВНИМАНИЕ: Перед загрузкой или
разгрузкой магазина инструмента
всегда задействуйте блокировку
пускового выключателя
и извлекайте аккумулятор.
1. Передвиньте пружинный затвор толкателя
(h) в основание магазина, фиксируя его на
месте.
2. Выберите обойму подходящих гвоздей. (См.
раздел «Технические характеристики».)
Установить глубину, на которую гвоздь входит
в заготовку, можно с помощью специального
регулятора.
1. Для неглубокого забивания гвоздей
поверните регулятор (d) влево, в сторону
соответствующего изображения.
2. Для глубокого забивания гвоздей
поверните регулятор (d) вправо, в сторону
соответствующего изображения.
Выбор режима работы
(Рис. 1)
Для выбора прерывистого режима забивания
переведите переключатель (i) в сторону,
открывая изображение одного гвоздя ( ).
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
Для выбора последовательного режима
забивания переведите переключатель (i)
в сторону, открывая изображение трех гвоздей
(
).
ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная мощность
при забивании длинных гвоздей достигается
в прерывистом режиме; поэтому старайтесь
не использовать последовательный режим для
забивания длинных гвоздей.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности. Среди
них могут оказаться правила,
запрещающие использование
последовательного режима
при выполнении некоторых из
операций.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 7)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте основную рукоятку
(р), как показано на рисунке.
Подготовка инструмента
к работе (Рис. 1)
1. Извлеките аккумулятор (l) из инструмента
и убедитесь, что задействована блокировка
пускового выключателя.
34
2. Извлеките все гвозди из магазина (g).
3. Убедитесь, что направляющий элемент (c)
может двигаться свободно.
4. Загрузите гвозди в магазин.
5. Вставьте аккумулятор.
ВНИМАНИЕ: Не используйте
инструмент, если направляющий
элемент или толкатель не могут
двигаться свободно.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
НИКОГДА не
брызгайте и не
позволяйте какимлибо другим
способом попасть
смазочной жидкости или чистящим
растворам внутрь инструмента.
Это может серьезно повлиять на
срок службы и производительность
инструмента.
Работа инструментом (Рис. 1)
Инструмент может работать в двух режимах:
прерывистом и последовательном.
ПРЕРЫВИСТЫЙ РЕЖИМ:
Прерывистый режим используется для
поочередного забивания гвоздей и очень
удобен, когда необходимо аккуратно и точно
забивать гвозди в заготовку. При этом режиме
также достигается максимальная мощность,
необходимая для забивания длинных гвоздей.
1. При помощи переключателя (i) выберите
прерывистый режим забивания ( ).
2. Отключите блокировку пускового
выключателя (b).
3. Уприте направляющий элемент (с)
в заготовку.
4. Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а).
5. Отпустите пусковой выключатель
и поднимите гвоздезабиватель
с поверхности заготовки.
6. Для забивания следующего гвоздя
повторите шаги 3-5.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ:
Последовательный режим используется
для быстрого забивания гвоздей в плоскую
неподвижную заготовку, и обычно наиболее
эффективен при забивании коротких гвоздей.
1. При помощи переключателя (i) выберите
последовательный режим забивания (
).
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. Отключите блокировку пускового
выключателя (b).
3. Чтобы забить один гвоздь, действуйте, как
при прерывистом режиме:
a. Уприте направляющий элемент (с)
в заготовку.
b. Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а). При
каждом нажатии на курковый пусковой
выключатель с прижатым к заготовке
контактным элементом будет забиваться
один гвоздь.
4. Чтобы забить несколько гвоздей, нажмите
и удерживайте курковый пусковой
выключатель (а) и несколько раз прижмите
направляющий элемент (с) к заготовке.
ВНИМАНИЕ: Не нажимайте
курковый пусковой выключатель,
если инструмент не используется.
Включайте блокировку пускового
выключателя (b), чтобы избежать
непреднамеренного срабатывания
инструмента.
5. При смене режимов забивания может
понадобиться регулировка глубины
забивания. Указания см. в разделе
«Настройка глубины забивания».
Использование блокировки
пускового выключателя
(Рис. 3)
Каждый гвоздезабиватель DEWALT оборудован
кнопкой блокировки пускового выключателя
(b). При переводе кнопки вправо, как показано
на Рисунке 3, блокируется курковый пусковой
выключатель и подача мощности двигателя,
предотвращая выстрел гвоздем.
При переводе кнопки блокировки влево
инструмент может выполнять все функции. При
проведении регулировки и если инструмент не
используется, курковый пусковой выключатель
должен быть всегда заблокирован (Рис. 3).
Защитный наконечник
(Рис. 1)
При использовании данного инструмента для
работы с материалами, на которых наличие
отметин нежелательно, например, деревянная
обшивка, надевайте поверх контактного
элемента (с) пластиковый защитный наконечник
(m).
Светодиодный индикатор
(Рис. 1)
Ваш гвоздезабиватель оборудован
двумя светодиодными индикаторами
(е), расположенными на задней стороне
инструмента сразу под задней крышкой.
Дополнительные инструкции см. в разделе
«Возможные неисправности и способы их
устранения».
АККУМУЛЯТОР
РАЗРЯЖЕН
Замените аккумулятор.
ПЕРЕГРЕВ
АККУМУЛЯТОРА
Дайте аккумулятору
остыть или замените
аккумулятор.
ЗАСТРЕВАНИЕ/
ОСТАНОВ
Поверните рычаг
перезапуска для
исправления
ситуации. См. раздел
«Перезапуск при
останове».
ПЕРЕГРЕВ
ИНСТРУМЕНТА
Прежде чем продолжить
работу дождитесь
полного охлаждения
инструмента.
Перезапуск при останове
(Рис. 1, 3)
Если гвоздезабиватель используется
в усиленном режиме, когда забивание
гвоздей производится при максимальной
мощности двигателя, может произойти останов
инструмента. Ударный контакт не завершит
свой цикл и загорится индикатор застревания/
останова (е). Поверните рычаг перезапуска (f)
на инструменте и механизм перезапустится.
Если ударный контакт автоматически не
вернулся в исходное положение, следуйте
инструкциям раздела «Извлечение
застрявших гвоздей». Если продолжает
наблюдаться останов инструмента, проверьте
выбор режима забивания, материал и длину
гвоздей, чтобы убедиться, что они не создают
условия невыполнимости операции.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
Извлечение застрявших
гвоздей (Рис. 1, 3)
При застревании гвоздя в носовой части
инструмента загорится индикатор застревания/
останова (е).
1. Извлеките аккумулятор и задействуйте
блокировку пускового выключателя (b).
2. Передвиньте пружинный затвор толкателя
(h) в основание магазина, фиксируя его на
месте, и разгрузите магазин.
3. Используя шестигранный гаечный ключ
(k), входящий в комплект поставки
инструмента, ослабьте 2 шестигранных
болта (q) в верхней части магазина.
4. Разверните магазин (g) вперед.
5. Извлеките застрявший гвоздь, при
необходимости воспользовавшись
плоскогубцами.
6. Если ударный контакт находится в нижнем
положении, поверните рычаг перезапуска
(f), расположенный в верхней части
гвоздезабивателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если после поворота
рычага перезапуска ударный контакт не
вернулся в исходное положение, может
понадобиться вручную при помощи
длинной отвертки отрегулировать его
положение.
7. Поверните магазин, возвращая его назад
под носовую часть инструмента, и затяните
шестигранные болты (q).
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Зарядное устройство и аккумулятор не требуют
технического обслуживания. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует дополнительной смазки.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
НИКОГДА не
брызгайте и не
позволяйте какимлибо другим способом
попасть смазочной
жидкости или чистящим
растворам внутрь инструмента.
Это может серьезно повлиять на
срок службы и производительность
инструмента.
8. Вставьте аккумулятор.
ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент будет
отключаться и не сбрасываться до тех
пор, пока аккумулятор не будет извлечен
и снова установлен на место.
9. Вставьте обойму гвоздей в магазин
(см. Раздел «Загрузка магазина»).
10. Отпустите затвор толкателя (h).
11. Отключите блокировку пускового
выключателя (b) и продолжите забивание
гвоздей.
Если застревание гвоздей в носовой
части происходит регулярно, обратитесь
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
36
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
РУССКИЙ ЯЗЫК
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый
аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Li-Ion, NiCd и NiMH аккумуляторы
подлежат переработке. Сдайте их
Вашему дилеру или в местный пункт
переработки. Собранные аккумуляторы
будут переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
БОЛЬШИНСТВО НЕИСПРАВНОСТЕЙ МОГУТ БЫТЬ ЛЕГКО УСТРАНЕНЫ ПРИ ПОМОЩИ
НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЙ ТАБЛИЦЫ.
При наличии более серьезных или неустранимых неисправностей обратитесь в ближайший
авторизованный сервисный центр DEWALT или в Ваш местный офис DEWALT по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения серьезной травмы, перед проведением
любой из операций по устранению неисправности ВСЕГДА блокируйте курковый
пусковой выключатель и извлекайте из инструмента аккумулятор.
НЕИСПРАВНОСТЬ
ПРИЧИНА
УСТРАНЕНИЕ
Двигатель не
запускается при
нажатии на курковый
пусковой выключатель
Курковый пусковой выключатель
заблокирован.
Останов инструмента, блокировка
вращения двигателя
Разблокируйте курковый пусковой
выключатель.
Поверните рычаг перезапуска на
инструменте и механизм перезапустится.
Если ударный контакт не вернулся
в исходное положение, извлеките
аккумулятор и вручную верните ударный
контакт в исходное положение.
Перед выстрелом прижмите направляющий
элемент к заготовке или переключитесь на
последовательный режим забивания.
Извлеките аккумулятор, подождите
3 секунды и снова вставьте аккумулятор
в инструмент.
При нормальном режиме эксплуатации,
отпустите курковый пусковой выключатель
и снова нажмите на него.
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Дайте аккумулятору остыть или замените
аккумулятор.
Прежде чем продолжить работу дождитесь
полного охлаждения инструмента.
Инструмент работает в прерывистом
режиме забивания
Необходим сброс настроек
внутренних электронных элементов
инструмента
Двигатель останавливается каждые
5 секунд
Контакты аккумулятора загрязнены
или повреждены
Повреждена внутренняя электроника
Поврежден курковый пусковой
выключатель
Перегрев аккумулятора
Перегрев инструмента
38
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕИСПРАВНОСТЬ
ПРИЧИНА
УСТРАНЕНИЕ
Двигатель не
запускается при
прижимании
направляющего
элемента к заготовке
Курковый пусковой выключатель
заблокирован
Срабатывает предохранитель от
«холостого выстрела», блокируя
работу направляющего элемента
Останов инструмента, блокировка
вращения двигателя
Разблокируйте курковый пусковой
выключатель.
Загрузите больше гвоздей в магазин.
Деформирован направляющий
элемент
Двигатель останавливается каждые
5 секунд
Контакты аккумулятора загрязнены
или повреждены
Повреждена внутренняя электроника
Поврежден курковый пусковой
выключатель
Перегрев аккумулятора
Перегрев инструмента
Инструмент не
работает (двигатель
работает, но выстрела
не происходит)
Двигатель запускается,
издавая много шума
Срабатывает предохранитель от
«холостого выстрела», блокируя
работу направляющего элемента
Аккумулятор разряжен или
поврежден
Поверните рычаг перезапуска на
инструменте и механизм перезапустится.
Если ударный контакт не вернулся
в исходное положение, извлеките
аккумулятор и вручную верните ударный
контакт в исходное положение.
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT
При нормальном режиме эксплуатации,
отведите и снова прижмите контактный
элемент к заготовке.
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Дайте аккумулятору остыть или замените
аккумулятор.
Прежде чем продолжить работу дождитесь
полного охлаждения инструмента.
Загрузите гвозди в магазин.
Проверьте уровень заряда, если
аккумулятор оснащен индикатором
состояния заряда. Зарядите аккумулятор
или при необходимости замените.
Застревание гвоздя/ударный
Извлеките аккумулятор, извлеките
контакт не возвращается в исходное
застрявший гвоздь, задействуйте рычаг
положение
перезапуска, (при необходимости вручную
верните ударный контакт в исходное
положение), вставьте аккумулятор
в инструмент.
Замените ударно-возвратный механизм.
Поврежден ударно-возвратный
механизм
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Заклинивание внутреннего
Обратитесь в авторизованный сервисный
механизма
центр DEWALT.
Повреждена внутренняя электроника Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Застрявший гвоздь и ударный контакт Задействуйте рычаг перезапуска, извлеките
все еще в нижнем положении
застрявший гвоздь и при необходимости
вручную верните ударный контакт
в исходное положение.
Поврежден ударно-возвратный
Замените ударно-возвратный механизм.
механизм
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕИСПРАВНОСТЬ
ПРИЧИНА
Ударный контакт
все еще находится
в нижнем положении
Застрявший гвоздь и ударный контакт Задействуйте рычаг перезапуска, извлеките
все еще в нижнем положении
застрявший гвоздь и при необходимости
вручную верните ударный контакт
в исходное положение.
Поврежден ударно-возвратный
Замените ударно-возвратный механизм.
механизм
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Неподходящий материал или длина
Если продолжает наблюдаться останов
гвоздей
инструмента (вызывая необходимость
поворачивать рычаг перезапуска), выберите
материал и длину гвоздей, подходящие для
выполнения операции.
Засорена носовая часть инструмента Прочистите носовую часть и внимательно
осмотрите ее на наличие мелких частиц
сломанных гвоздей в канале.
Поверните регулятор глубины, увеличивая
Установлена слишком маленькая
глубина забивания
глубину забивания.
Инструмент не прижимается плотно
Приложите достаточное усилие
к заготовке
к инструменту, чтобы обеспечить
его плотное прижатие к заготовке.
См. руководство по эксплуатации.
Забивание длинных гвоздей
Выберите прерывистый режим забивания.
в последовательном режиме
Неподходящий материал или длина
Если продолжает наблюдаться останов
гвоздей
инструмента (вызывая необходимость
поворачивать рычаг перезапуска), выберите
материал и длину гвоздей, подходящие для
выполнения операции.
Поврежден или изношен кончик
Замените ударно-возвратный механизм.
ударного контакта
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
На контактный элемент надет
Снимите защитный наконечник.
защитный наконечник
Поврежден приводной механизм
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Нет гвоздей в магазине
Загрузите гвозди в магазин.
Неправильный размер или угол
Используйте только рекомендованные
гвоздей
гвозди. См. раздел «Технические
характеристики».
Засорена носовая часть инструмента Прочистите носовую часть и внимательно
осмотрите ее на наличие мелких частиц
сломанных гвоздей в канале
Засорен магазин
Прочистите магазин.
Магазин изношен
Замените магазин. Обратитесь
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
Поврежден или изношен ударный
Замените ударный контакт. Обратитесь
контакт
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
Повреждена пружина толкателя
Замените пружину; обратитесь
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
Инструмент работает,
но не до конца
забивает гвозди
Инструмент работает,
но гвозди не забивает
40
УСТРАНЕНИЕ
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕИСПРАВНОСТЬ
ПРИЧИНА
УСТРАНЕНИЕ
Застрял гвоздь
Неправильный размер или угол
гвоздей
Используйте только рекомендованные
гвозди. См. раздел «Технические
характеристики».
Надежно затяните шестигранные болты
магазина гаечным ключом, входящим
в комплект поставки инструмента.
Замените ударный контакт. Обратитесь
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
Если продолжает наблюдаться останов
инструмента (вызывая необходимость
поворачивать рычаг перезапуска), выберите
материал и длину гвоздей, подходящие для
выполнения операции.
Прочистите носовую часть и внимательно
осмотрите ее на наличие мелких частиц
сломанных гвоздей в канале.
Замените магазин. Обратитесь
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
Замените пружину. Обратитесь
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
Чтобы предохранитель не срабатывал,
загрузите в магазин больше гвоздей.
После предыдущего извлечения
застрявших гвоздей/осмотра болты
магазина не затянуты полностью.
Поврежден или изношен ударный
контакт
Неподходящий материал или длина
гвоздей
Засорена носовая часть инструмента
Магазин изношен
Повреждена пружина толкателя
Срабатывает предохранитель
от «холостого выстрела» при
наличии в магазине последних
7-9 гвоздей и прикладывании
пользователем дополнительного
усилия к контактному элементу для
предотвращения срабатывания
предохранителя
zst00213821- 08-08-2013
41
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising