DCN690 | DeWalt DCN690 CORDLESS NAILER instruction manual

371001-25 LV
DCN690
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
22
Attēls / Рисунок 1
c
d
f
m
i
g
h
c
d
f
b
e
a
k
l
j
3
Attēls / Рисунок 2
l
n
Attēls / Рисунок 2a
Attēls / Рисунок 3
o
q
f
b
g
4
Attēls / Рисунок 4
Attēls / Рисунок 5
d
h
Attēls / Рисунок 6
Attēls / Рисунок 7
j
p
5
LATVIEŠU
18 V XR LITIJA JONU BEZVADU RĀMJA
KONSTRUKCIJU NAGLOTĀJS DCN690
Apsveicam!
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT ir
viens no uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga
pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Iedarbināšanas režīms
Aptveres leņķis
Stiprinājumi
garums
kāta diametrs
leņķis
galviņas forma
ķemmes veids
Svars (bez akumulatora)
Iedzīšanas spēks
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte)
DCN690
VDC
18
1
Secīga / vairāku
stiprinājumu vienlaicīga
iedzīšana
33°
mm
mm
50–90
2,8–3,3
30–34°
D veida vai nobīdīta
apaļas formas
papīrs
kg
3,53
J
105
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
84
3
95
3
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas
atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ah =
m/s²
3,8
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr
vibrāciju emisija var atšķirties atkarībā
no tā, kādiem darbiem instrumentu
lieto, kādus piederumus tam uzstāda
vai cik labi veic tā apkopi. Šādos
gadījumos var ievērojami palielināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
6
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Akumulators
Akumulatora veids
Spriegums
VDC
Jauda
Ah
Svars
kg
Lādētājs
Elektrotīkla
spriegums
VAC
Akumulatora veids
Aptuvenais uzlādes min
laiks
Svars
kg
DCB180
Litija jonu
18
3,0
0,64
DCB181
Litija jonu
18
1,5
0,35
DCB182
Litija jonu
18
4,0
0,61
DCB105
30
230
Litija jonu
55
70
(1,5 Ah
(3,0 Ah
(4,0 Ah
akumulatori) akumulatori) akumulatori)
0,49
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti 10 ampēri, barošanas avotā
Apvienotā Karaliste un Īrija
230 V instrumenti 13 ampēri, kontaktdakšās
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
LATVIEŠU
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DCN690
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-16.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/
EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
apliecinājumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.10.2012
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un
piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens,
palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
f) Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
7
LATVIEŠU
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis
ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu
pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja
kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu
ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f) Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
g) Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.
Lietojot putekļu savākšanas ierīci, iespējams
mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
8
b)
c)
d)
e)
f)
g)
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos norādījumus Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja
griežņiem ir veikta pienācīga apkope un tie
ir uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas
risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) AKUMULATORA EKSPLUATĀCIJA UN
APKOPE
a) Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto
lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts
vienam akumulatora veidam, tiek lādēts cita
veida akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
b) Lietojiet elektroinstrumentus tikai
ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja
izmantojat citus akumulatorus, var rasties
ievainojuma un ugunsgrēka risks.
c) Kamēr akumulators netiek izmantots,
glabājiet to drošā attālumā no metāla
priekšmetiem, piemēram, papīra
saspraudēm, monētām, atslēgām,
LATVIEŠU
d)
naglām, skrūvēm vai līdzīgiem maziem
metāla priekšmetiem, kuri var savienot
abas spailes. Saskaroties akumulatora
spailēm, rodas īssavienojums, kas var
izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
Nepareizas lietošanas gadījumā
šķidrums var iztecēt no akumulatora, —
nepieskarieties tam Ja jūs nejauši
pieskārāties šķidrumam, noskalojiet
saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums
nokļūst acīs, meklējiet arī medicīnisku
palīdzību. Šķidrums, kas iztecējis no
akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
6) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst
veikt tikai kvalificēts remonta
speciālists, izmantojot tikai oriģinālās
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Drošības norādījumi bezvadu
naglotājiem
• Vienmēr jāņem vērā, ka instrumentā varētu
būt stiprinājumi. Ja ar naglotāju rīkojas
neuzmanīgi, var nejauši izšaut stiprinājumus
un gūt ievainojumus.
• Neturiet instrumentu virzienā pret sevi vai
kādu citu. Nejauši nospiežot mēlīti, var izšaut
stiprinājumu un izraisīt ievainojumu.
• Nedarbiniet instrumentu, kamēr tas
nav stingri piespiests pie apstrādājamā
materiāla. Ja instruments nav piespiests pie
apstrādājamā materiāla, stiprinājums var tikt
iedzīts citā vietā nekā paredzēts.
• Ja stiprinājums iestrēdzis instrumentā,
atvienojiet instrumentu no elektrotīkla. Ja
instruments ir pievienots elektrotīklam, tas var
negaidīti sākt darboties brīdī, kad tiek izņemts
stiprinājums.
• Nelietojiet naglotāju elektrokabeļu
nostiprināšanai. Tas nav paredzēts
elektrokabeļu ievilkšanai un var sabojāt to
izolāciju, tādējādi izraisot elektriskās strāvas
triecienu vai ugunsgrēku.
• Ikreiz pirms darba uzsākšanas pārbaudiet,
vai drošības un mēlītes mehānisms darbojas
pareizi un vai visi uzgriežņi un skrūves ir cieši
pievilkti.
• Vienmēr ievērojiet vietējos noteikumus par
darbavietu. Dažviet ir spēkā vietējie noteikumi
par darbavietu, ar ko ir aizliegta vairāku
stiprinājumu iedzīšanas režīma lietošana
atsevišķos darba apstākļos.
• Instrumentu nedrīkst izmantot kā āmuru.
• Stiprinājumu iedzīšanas instrumentu nedrīkst
iedarbināt brīvā laukumā.
• Pārnēsājiet instrumentu uz konkrēto darba
zonu, tikai turot aiz viena roktura, taču mēlīti
nedrīkst aktivizēt.
• Ņemiet vērā apstākļus darba zonā.
Stiprinājumi var izspiesties cauri plāniem
materiāliem vai noslīdēt no apstrādājamā
materiāla stūriem un malām, tādējādi
apdraudot cilvēkus.
• Stiprinājumus nedrīkst iedzīt pārāk tuvu
materiāla malai.
• Stiprinājumus nedrīkst iedzīt virs citiem
stiprinājumiem.
Atlikušie riski
Lietojot šo instrumentu, parasti pastāv arī šādi riski:
– ievainojumi, kas radušies nepareizas
ekspluatācijas dēļ;
– kontroles zaudēšana, cieši neturot
instrumentu;
– roku un plaukstu muskuļu sāpes, īpaši veicot
darbus ar augstu paceltām rokām. Strādājot
ilgstoši, ir regulāri jāpārtrauc darbs un
jāatpūšas.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ;
– kontroles zaudēšana atsitiena dēļ;
• Vienmēr valkājiet ausu aizsargus.
– ievainojuma risks, ko izraisa saspiestas
vietas, asas malas un nepareiza rīkošanās ar
apstrādājamo materiālu;
• Lietojiet tikai rokasgrāmatā noteiktos
stiprinājumu veidus.
– ievainojuma risks, ko izraisa asas malas,
nomainot naglas vai ievietojot naglu stienīti.
• Vienmēr valkājiet aizsargbrilles.
• Instrumentu nedrīkst uzstādīt uz statīva.
• Nedrīkst izjaukt vai nosprostot stiprinājumu
iedzīšanas instrumenta detaļas, piemēram,
kontaktpiesitēju.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
9
LATVIEŠU
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Valkājiet ausu aizsargus.
Valkājiet acu aizsargus.
Naglu/stiprinājumu garums.
50-90mm
Naglu/stiprinājumu biezums.
2.8–3.3 mm
Aptveres ietilpība.
55
30 - 34˚
Pareizs naglu ķemmes savērsuma
leņķis.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas gads,
ir nodrukāts uz korpusa virsmas tajā vietā, kur
instruments saskaras ar akumulatoru.
Piemērs:
2012 XX XX
Ražošanas gads
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoru lādētājiem
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Šajā
rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un
ekspluatācijas norādījumi DCB105 akumulatoru
lādētājam.
• Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz
lādētāja, akumulatora un instrumenta, kurā
tiek izmantots akumulators.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst iekļūt
šķidrums. Var rasties elektriskās
strāvas trieciens
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var pārkarst un eksplodēt, izraisot
ievainojumus un sabojājot īpašumu.
UZMANĪBU! Bērni ir jāuzrauga, lai viņi
nespēlētos ar instrumentu.
IEVĒRĪBAI! Dažos gadījumos
svešķermeņi var izraisīt īssavienojumu
atklātos lādētāja uzlādes kontaktos, ja
akumulators ir pievienots elektrotīklam.
Lādētāja tuvumā nedrīkst novietot
10
vadītspējīgus materiālus, piemēram,
dzelzs skaidas, alumīnija foliju vai
uzkrājušās metāla daļiņas. Ja lādētājā
nav ievietots akumulators, lādētājs ir
jāatvieno no elektrotīkla. Pirms lādētāja
tīrīšanas tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
• NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem
lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā. Lādētājs ir īpaši paredzēts šī
akumulatora uzlādēšanai.
• Šie lādētāji ir paredzēti tikai un vienīgi
DEWALT vairākkārt uzlādējamo
akumulatoru lādēšanai. Lietojot tos citiem
mērķiem, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās
strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
• Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada,
bet gan aiz kontaktdakšas. Tādējādi
mazinās risks sabojāt barošanas vadu un
kontaktdakšu.
• Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
• Neizmantojiet pagarinājuma vadu, ja
vien bez tā nevar iztikt. Lietojot nepareizu
pagarinājuma vadu, var izraisīt ugunsgrēka,
elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Izmantojot lādētāju ārpus telpām,
novietojiet to sausā vietā un izmantojiet
tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv
mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
• Nenosprostojiet lādētāja ventilācijas
atveres. Ventilācijas atveres atrodas
lādētāja augšpusē un sānos. Novietojiet
lādētāju vietā, kur nav karstuma avotu.
• Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti — tie ir nekavējoties
jānomaina.
• Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja
tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā.
• Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga
apkope vai remonts, nogādājiet to
pilnvarotā apkopes centrā. Ja tas tiek
nepareizi lietots vai no jauna samontēts, var
rasties elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša
trieciena vai aizdegšanās risks.
• Ja barošanas vads ir bojāts, ražotājam,
servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētiem
LATVIEŠU
speciālistiem tas ir nekavējoties jānomaina
pret jaunu, lai novērstu bīstamību.
• Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno
no elektrotīkla. Tādējādi mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks. Šis risks
nesamazinās, ja izņemat tikai akumulatoru.
• NEDRĪKST vienlaicīgi saslēgt kopā 2 lādētājus.
• Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta
230 V mājsaimniecības elektrisko
strāvu. Nedrīkst izmantot citu sprieguma
daudzumu. Ievērojiet, ka tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Lādētāji
Lādētājs DCB105 paredzēts 10,8 V, 14,4 V un
18 V litija jonu akumulatoru (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 un
DCB182) uzlādēšanai.
Šis lādētājs nav jānoregulē un ir izstrādāts tā, lai
būtu maksimāli vienkārši ekspluatējams.
Uzlādes gaita (2. att.)
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju piemērotai 230 V kontaktligzdai.
2. Ievietojiet akumulatoru (l) lādētājā līdz galam,
līdz atduras. Vienmērīgi mirgo sarkanā
(uzlādes) lampiņa, norādot, ka uzlādes gaita ir
sākusies.
3. Kad sarkanā gaismiņa deg vienmērīgi,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var sākt
lietot vai arī atstāt lādētājā.
PIEZĪME. Lai nodrošinātu litija jonu akumulatora
optimālu darbību un maksimālu kalpošanas
laiku, pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet jaunu
akumulatoru.
Uzlādes kārtība
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora
uzlādes statusu.
Uzlādes statuss
uzlādē
––
pilnībā uzlādēts
–––––––––––––––––
––
––
––
karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
x
–– • –– • –– •
kļūme akumulatorā
vai lādētājā
••••••••••••
kļūme elektrotīklā
•• •• •• •• •• ••
–– •
Ja akumulators ir bojāts vai tajā ir kļūme, lādētājs
to neuzlādē. Par bojātu akumulatoru liecina tas, ka
neiedegas lādētāja indikators, tiek attēlots simbols,
kas liecina par kļūmi akumulatorā, vai arī mirgo
indikators.
PIEZĪME. Tas var nozīmēt arī to, ka kļūme ir
lādētājā.
Ja lādētājs konstatē kļūmi, nogādājiet lādētāju un
akumulatoru pilnvarotā apkopes centrā, lai tos
pārbaudītu.
Karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana,
apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir sasniedzis
piemērotu temperatūru. Lādētājs automātiski
pārslēdzas akumulatora lādēšanas režīmā. Ar šo
funkciju akumulatoram tiek nodrošināts maksimāls
kalpošanas laiks.
XR sērijas instrumenti ar litija jonu akumulatoriem
ir aprīkoti ar elektronisku aizsardzības sistēmu, kas
aizsargā tos pret pārslodzi, pārkaršanu vai dziļu
izlādi.
Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības sistēma, instruments tiek automātiski izslēgts. Šādā
gadījumā ievietojiet lādētājā litija jonu akumulatoru
un lādējiet to, kamēr tas ir pilnībā uzlādēts.
Auksts akumulators tiek uzlādēts tikai līdz aptuveni
pusei no silta akumulatora uzlādes pakāpes. Visā
uzlādes ciklā akumulators tiek lēnāk lādēts, un
maksimālais uzlādes ātrums netiek sasniegts pat
tad, ja akumulators ir uzsilis.
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoriem
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam veiciet
norādīto uzlādes kārtību.
IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
• Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
• Akumulatoru nedrīkst iespiest lādētājā
ar spēku. Nepārveidojiet akumulatoru tā,
lai tas derētu citam lādētājam, kurš nav
11
LATVIEŠU
savietojams, jo tādējādi akumulators var
sabojāties un izraisīt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
• Uzlādējiet akumulatoru tikai ar tam paredzēto
DEWALT lādētāju.
• NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
• Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (105 °F)
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
• Pirms lietošanas akumulators ir pilnībā
jāuzlādē, lai nodrošinātu maksimālo jaudu.
BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā
neatveriet akumulatoru. Ja
akumulatora korpuss ir ieplaisājis vai
bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā.
Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest
zemē vai bojāt. Neekspluatējiet
akumulatoru vai lādētāju, ja tas ir
saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts (piemēram, caurdurts
ar naglu, pārsists ar āmuru, samīdīts).
Var rasties elektriskās strāvas vai
nāvējošs trieciens. Bojāti akumulatori
jānogādā apkopes centrā, lai tos
nodotu pārstrādei.
UZMANĪBU! Kad instruments netiek
lietots, tas jānovieto guļus uz
stabilas virsmas, no kuras tas nevar
nokrist zemē. Dažus instrumentus,
kam ir liels akumulators, var novietot
stāvus uz tā, taču šādā gadījumā tos
var viegli apgāzt.
Akumulators
AKUMULATORA VEIDS
Modelis DCN690 darbojas ar 18 voltu akumulatoru.
Tam ir piemēroti šādi akumulatoru modeļi:
DCB180, DCB181, DCB182 Sīkāku informāciju sk.
tehniskajos datos.
Ieteikumi par uzglabāšanu
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un sausa
vieta, kurā nav tiešu saules staru un kas
nav pārāk karsta un auksta. Lai nodrošinātu
akumulatora optimālu darbību un maksimālu
kalpošanas laiku, uzglabājiet to istabas
temperatūrā.
2. Ja akumulatoru novieto ilgstošā glabāšanā,
to ieteicams pilnībā uzlādēt un uzglabāt vēsā,
sausā vietā, neturot lādētājā.
PIEZĪME. Nav ieteicams uzglabāt pilnībā izlādētus
akumulatorus. Pirms lietošanas akumulators būs
jāuzlādē.
Uzlīmes uz lādētāja un
akumulatora
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU
AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt. Sadedzinot
litija jonu akumulatoru, rodas toksiski
izgarojuma tvaiki un materiāli.
• Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz ādas,
nekavējoties mazgājiet skarto vietu ar
maigu ziepjūdeni. Ja akumulatora šķidrums
nokļūst acī, skalojiet to, tecinot ūdeni pār
atvērtu aci 15 minūtes vai tikmēr, kamēr
pāriet kairinājums. Ja ir vajadzīga medicīniska
palīdzība, ievērojiet, ka akumulatora elektrolīta
sastāvā ir šķidru organisko karbonātu un litija
sāļu maisījums.
• Atklātu akumulatoru elementu saturs var
izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu. Jāieelpo
svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet, meklējiet
medicīnisku palīdzību.
12
Notiek uzlāde.
Pilnībā uzlādēts.
Karsta/auksta akumulatora uzlādes
atlikšana.
x
Kļūme akumulatorā vai lādētājā.
Kļūme elektrotīklā.
Neievietojiet akumulatorā elektrību
vadošus priekšmetus.
Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
LATVIEŠU
Uzlādējiet tikai DEWALT akumulatorus.
Cita veida akumulatori var eksplodēt,
izraisot ievainojumus un bojājumus.
Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.
g. aptvere
h. izspiedēja slēgsvira
i. režīma izvēles slēdzis
j. grozāms pakabināmais / siksnas āķis
k. piestiprināta sešstūru uzgriežņu atslēga
Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
l. akumulators
m. neskrāpējošs uzgalis
Uzlādējiet tikai -5 °C – 50 °C
temperatūrā.
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Atbrīvojieties no akumulatora videi
nekaitīgā veidā.
Bezvadu rāmja konstrukciju naglotājs DCN690 ir
paredzēts naglu iedzīšanai kokmateriālos.
Akumulatoru nedrīkst sadedzināt.
Paredzēts litija jonu akumulatoru
uzlādēšanai.
Uzlādes laiku sk. Tehniskajos datos.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 naglotājs
1 lādētājs (tikai M2 modeļiem)
2 akumulatori (tikai M2 modeļiem)
1 neskrāpējošs uzgalis
1 piederumu kārba (tikai M2 modeļiem)
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
PIEZĪME. N modeļu komplektācijā neietilpst
akumulatori, lādētāji un piederumu kārbas.
• Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1., 2. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. mēlīte
b. mēlītes drošības slēdzis
c. kontaktpiesitējs
d. dziļuma regulēšanas ripa
e. zemas akumulatora jaudas un iestrēgšanas/
apturēšanas indikatorlampiņa
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šis bezvadu naglotājs ir profesionālai lietošanai
paredzēti elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai akumulatora
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam. Pārbaudiet arī to, vai lādētāja
spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam.
Šim DEWALT lādētājam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60335, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
f. apturēta instrumenta atlaišanas svira
13
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 3 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (sk. Tehniskos datus). Minimālais vadītāja
izmērs ir 1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet kabeli no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Pirms salikšanas un
regulēšanas akumulators ir obligāti
jāizņem ārā. Pirms akumulatora
ievietošanas vai izņemšanas
instruments ir jānobloķē.
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai DEWALT
akumulatorus un lādētājus.
Akumulatora ievietošana
instrumentā un izņemšana no
tā (2. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
nobloķējiet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
PIEZĪME. Pārbaudiet, vai akumulators (l) ir pilnībā
uzlādēts. Komplektācijā iekļautais akumulators var
nebūt uzlādēts.
AKUMULATORA IEVIETOŠANA INSTRUMENTA
ROKTURĪ
1. Savietojiet akumulatoru (l) ar ierobu
instrumenta rokturī.
2. Bīdiet akumulatoru rokturī, līdz atskan klikšķis
un tas nofiksējas.
AKUMULATORA IZŅEMŠANA NO
INSTRUMENTA
1. Nospiediet akumulatora atlaišanas pogu (n) un
spēcīgi velciet akumulatoru ārā no instrumenta
roktura.
2. Ievietojiet akumulatoru lādētājā, kā aprakstīts
šīs rokasgrāmatas sadaļā par lādētāju.
14
AKUMULATORA JAUDAS INDIKATORS
(2., 2A. ATT.)
Dažiem DEWALT akumulatoriem ir atlikušās jaudas
indikators, kas sastāv no trim zaļām gaismas
diodēm, kuras norāda atlikušo akumulatora jaudu.
Lai aktivizētu akumulatora jaudas indikatoru,
nospiediet un turiet nospiestu akumulatora jaudas
indikatora pogu (o). Visas trīs gaismas diodes
dažādās kombinācijās norāda atlikušo uzlādes
līmeni. Ja akumulatora atlikusī jauda ir kļuvusi
pārāk zema, izdziest visas trīs akumulatora jaudas
indikatora gaismas diodes un akumulators ir
jāuzlādē.
PIEZĪME. Akumulatora jaudas indikators
attēlo tikai akumulatora atlikušo jaudu. Tas nav
instrumenta darbspējas indikators, un to ietekmē
dažādi mainīgie faktori — instrumenta sastāvdaļas,
temperatūra un lietošanas veids.
IEVĒRĪBAI! Glabājot instrumentu,
akumulatoram jābūt atvienotam.
Lai nesabojātu akumulatoru un
nodrošinātu akumulatora maksimālo
kalpošanas laiku, glabājiet akumulatoru
vēsā, sausā vietā atsevišķi no
instrumenta un lādētāja.
Grozāmā pakabināmā / siksnas āķa uzstādīšana (6. att.)
Pakabināmo / siksnas āķi (j) var viegli piestiprināt
instrumentam vai nu vienā, vai otrā pusē, lai to
varētu lietot gan ar labo, gan kreiso roku.
Ja āķis nav vajadzīgs, to var pagriezt uz roktura
pamatnes priekšpusi vai aizmuguri.
Instrumenta pielādēšana
(4. att.)
BRĪDINĀJUMS! Ja gatavojaties
ievietot vai izņemt stiprinājumus, pirms
tam vispirms ir jānobloķē instruments
un jāatvieno akumulators.
1. Bīdiet atsperoto izspiedēja slēgsviru (h) līdz
aptveres pamatnei, lai nofiksētu.
2. Izvēlieties piemērotas naglas, kas sasaistītas
ar ķemmi (sk. tehniskos datus.) DEWALT
iesaka vienmēr lietot DEWALT zīmola
stiprinājuma naglas.
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
LATVIEŠU
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus
3. Ievietojiet ielādēšanas atverē, kas atrodas
aptveres malā, naglas, kas sasaistītas ar
ķemmi. Stiprinājumu galiem ir jāieslīd naglu/
stiprinājumu virzīšanas teknē.
4. Aizveriet aptveri, atlaižot izspiedēja slēgsviru.
Uzmanīgi ļaujiet slēgsvirai bīdīties uz priekšu
un saslēgt naglu ķemmi.
Tukšas aptveres darbināšanas
bloķētājs
Naglotājs ir aprīkots ar tukšas aptveres
darbināšanas bloķētāju, kas neļauj instrumentam
sākt darboties tad, ja aptvere ir gandrīz tukša. Ja
aptverē atlikušas 7-9 naglas, iedarbojas tukšas
aptveres darbināšanas bloķētājs. Lai uzzinātu,
kā no jauna ievietot naglu ķemmi, sk. sadaļu
Instrumenta pielādēšana.
PIEZĪME. Ja instruments tiek pakļauts lielam
spēkam, tukšas aptveres darbināšanas bloķētājs
var netikt aktivizēts. Tādējādi instruments ir
aizsargāts pret iespējamiem bojājumiem, ja to
nomet zemē.
Iedzīšanas dziļuma regulēšana
(5. att.)
Naglu iedzīšanas dziļumu var regulēt ar dziļuma
regulēšanas ripu.
1. Lai naglu iedzītu seklāk, pagrieziet dziļuma
regulēšanas ripu (d) pa kreisi — sekli iedzītas
naglas ikonas virzienā.
2. Lai naglu iedzītu dziļāk, pagrieziet dziļuma
regulēšanas ripu (d) pa labi — dziļi iedzītas
naglas ikonas virzienā.
Režīma izvēle (1. att.)
Lai izvēlētu secīgas darbības režīmu, bīdiet režīma
izvēles slēdzi (i) līdz vienas naglas ikonai ( ).
Lai izvēlētu vairāku stiprinājumu iedzīšanas
režīmu, bīdiet režīma izvēles slēdzi (i) līdz trīs
naglu ikonai (
).
PIEZĪME. Secīgas darbības režīmā var panākt
maksimālo jaudu garu naglu iedzīšanai, tāpēc
garu naglu gadījumā centieties neizmantot vairāku
stiprinājumu iedzīšanas režīmu.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus. Dažviet ir spēkā
vietējie noteikumi par darbavietu, ar
ko ir aizliegta vairāku stiprinājumu
iedzīšanas režīma lietošana atsevišķos
darba apstākļos.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Pareizs rokas novietojums
(7. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
uz galvenā roktura (p), kā norādīts.
Instrumenta sagatavošana
(1. att.)
1. Izņemiet no instrumenta akumulatoru (l) un
pārbaudiet, vai instruments ir nobloķēts.
2. Izņemiet no aptveres (g) visas naglas.
3. Pārbaudiet, vai kontaktpiesitējs (c) kustas
brīvi.
4. Pielādējiet aptveri ar naglām.
5. Ievietojiet akumulatoru.
BRĪDINĀJUMS! Instrumentu nedrīkst
lietot, ja kontaktpiesitējs vai naglu/
stiprinājumu izspiedējs nekustas brīvi.
IEVĒRĪBAI! NEDRĪKST
instrumentā iesmidzināt
vai kādā citā veidā
uzklāt smērvielas vai
tīrīšanas šķīdumus.
Tas var nopietni kaitēt
instrumenta kalpošanas
ilgumam un efektivitātei.
Instrumenta iedarbināšana
(1. att.)
Instrumentu var darbināt kādā no režīmiem:
secīgas darbības vai vairāku stiprinājumu
iedzīšanas režīmā.
15
LATVIEŠU
SECĪGAS DARBĪBAS REŽĪMS
Secīgas darbības režīms paredzēts atsevišķu stiprinājumu iedzīšanai, ja vēlaties darbu paveikt rūpīgi
un ļoti precīzi. Tāpat šajā režīmā tiek nodrošināta
maksimālā jauda garu naglu iedzīšanai.
1. Ar režīma izvēles slēdža (i) palīdzību
izvēlieties secīgās darbības režīmu (
).
2. Atlaidiet mēlītes drošības slēdzi (b).
norādīts 3. attēlā, instrumenta naglu iedzīšanas
funkcija ir neaktīva, jo mēlīte ir nobloķēta un
dzinējam netiek padota jauda.
Nospiežot mēlītes drošības slēdzi pa kreisi,
instruments ir pilnā darba kārtībā. Veicot
regulēšanu vai turot instrumentu dīkstāvē, mēlītes
drošības slēdzim vienmēr jābūt nobloķētam
(3. att.).
3. Spiediet kontaktpiesitēju (c) pret darba virsmu.
Neskrāpējošs uzgalis (1. att.)
4. Lai instrumentu iedarbinātu, pavelciet slēdža
mēlīti (a).
Ja nevēlaties uz apstrādājamā materiāla,
piemēram, koka apšuvuma, atstāt nospiedumus
vai skrāpējumus, uzstādiet uz kontaktpiesitēja (c)
plastmasas neskrāpējošo uzgali (m).
5. Atlaidiet mēlīti un noceliet naglotāju nost no
darba virsmas.
6. Lai aktivizētu nākamo naglu, vēlreiz veiciet
3.–5. darbību.
VAIRĀKU STIPRINĀJUMU IEDZĪŠANAS
REŽĪMS
Vairāku stiprinājumu iedzīšanas režīmu izmanto
ātrai naglu iedzīšanai līdzenās, nekustīgās darba
virsmās, un tas parasti ir vispiemērotākais īsu
naglu iedzīšanai.
1. Ar režīma izvēles slēdža (i) palīdzību
izvēlieties vairāku stiprinājumu iedzīšanas
režīmu (
).
2. Atlaidiet mēlītes drošības slēdzi (b).
3. Lai iedzītu vienu naglu, darbiniet instrumentu
secīgas darbības režīmā:
a. spiediet kontaktpiesitēju (c) pret darba
virsmu;
b. lai instrumentu iedarbinātu, pavelciet slēdža
mēlīti (a). Piespiediet kontaktpiesitēju pie
apstrādājamās virsmas, un, ik reizi pavelkot
slēdža mēlīti, tiks iedzīts viens stiprinājums.
4. Lai iedzītu vairākas naglas, nospiediet un turiet
nospiestu slēdža mēlīti (a), pēc tam vairākkārt
spiediet kontaktpiesitēju (c) pret darba virsmu.
BRĪDINĀJUMS! Kamēr nelietojiet
instrumentu, mēlīte nedrīkst būt
nospiesta. Mēlītes drošības slēdzim
(b) jāatrodas nobloķētā pozīcijā, lai
nepieļautu nejaušu iedarbināšanu, kad
instruments netiek lietots.
5. Nomainot vienu režīmu pret otru, var
nākties no jauna noregulēt iedzīšanas
dziļumu. Norādījumus sk. sadaļā Iedzīšanas
dziļuma regulēšana.
Mēlītes drošības slēdža
lietošana (3. att.)
Visi DEWALT naglotāji ir aprīkoti ar mēlītes
drošības slēdzi (b). Ja to nospiež pa labi, kā
16
Gaismas diožu
indikatorlampiņa (1. att.)
Naglotājs ir aprīkots ar gaismas diožu
indikatorlampiņām (e), kas atrodas instrumenta
aizmugures pārsega apakšpusē. Sīkākus
norādījumus sk. sadaļā Problēmu novēršanas
instrukcija.
ZEMA AKUMULATORA
JAUDA
Nomainiet akumulatoru
pret jaunu, uzlādētu
akumulatoru.
KARSTS
AKUMULATORS
Nogaidiet, līdz akumulators
atdziest, vai nomainiet pret
aukstu akumulatoru.
IESTRĒGŠANA/
APTURĒŠANA
Pagrieziet apturēta
instrumenta atlaišanas
sviru. Sk. sadaļu
Apturēta instrumenta
atlaišana.
KARSTS
INSTRUMENTS
Nogaidiet, līdz
instruments atdziest, tad
turpiniet darbu.
Apturēta instrumenta atlaišana
(1., 3. att.)
Ja naglotāju lieto smagiem darbiem, kur visa
dzinēja jauda tiek izmantota naglu iedzīšanai,
dzinējs var noslāpt. Piedziņas rotora lāpstiņa
nav pabeigusi piedziņas ciklu, tāpēc sāk mirgot
LATVIEŠU
iestrēgšanas/apturēšanas indikatorlampiņa (e).
Pagrieziet instrumenta apturēšanas atlaišanas
sviru (f), lai atbrīvotu mehānismu. Ja rotora
piedziņas lāpstiņa automātiski neatgriežas
sākotnējā pozīcijā, sk. sadaļu Iestrēgušas naglas
izņemšana. Ja instrumenta dzinējs joprojām
noslāpst, pārbaudiet, vai izvēlētais režīms,
apstrādājamais materiāls un naglas garums ir
piemēroti veicamajam darbam.
Iestrēgušas naglas izņemšana
(1., 3. att.)
Ja nagla ir iestrēgusi instrumenta priekšgalā, sāk
mirgot iestrēgšanas/apturēšanas indikatorlampiņa
(e).
1. Izņemiet no instrumenta akumulatoru un
aktivizējiet mēlītes drošības slēdzi (b).
2. Bīdiet atsperoto izspiedēja slēgsviru (h) līdz
aptveres pamatnei, lai to nofiksētu un izlādētu
naglu ķemmi.
3. Ar komplektācijā iekļauto sešstūru uzgriežņu
atslēgu (k) atskrūvējiet abas sešstūru skrūves
(q) aptveres augšpusē.
4. Pagrieziet aptveri (g) uz priekšu.
5. Izņemiet iestrēgušo/saliekto naglu, vajadzības
gadījumā lietojiet knaibles.
6. Ja piedziņas rotora lāpstiņa nav apakšējā
pozīcijā, pagrieziet apturēta instrumenta
atlaišanas sviru (f) naglotāja augšpusē.
PIEZĪME. Ja pēc sviras pagriešanas piedziņas
rotora lāpstiņa neatgriežas sākotnējā pozīcijā,
tas ir jāpaveic manuāli, izmantojot garu
skrūvgriezi.
7. Pagrieziet aptveri atpakaļ pozīcijā zem
instrumenta priekšgala un pievelciet sešstūru
bultskrūves (q).
8. No jauna ievietojiet akumulatoru.
PIEZĪME. Instruments ir deaktivizēts un nesāk
darboties, līdz akumulators tiek izņemts ārā un
no jauna ievietots atpakaļ.
9. No jauna ievietojiet naglas aptverē (s. sadaļu
Instrumenta pielādēšana).
10. Atlaidiet izspiedēja slēgsviru (h).
11. Kad vēlaties atsākt naglošanu, atlaidiet mēlītes
drošības slēdzi (b).
Ja naglas bieži iestrēgst instrumenta priekšgalā,
nogādājiet instrumentu pilnvarotā DEWALT
apkopes centrā, lai to salabotu.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Lietotājs pats nevar veikt lādētāja un akumulatora
apkopi. Instrumentā nav tādu detaļu, kam lietotājs
pats var veikt apkopi.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāieeļļo.
IEVĒRĪBAI! NEDRĪKST
instrumentā iesmidzināt
vai kādā citā veidā uzklāt
smērvielas vai tīrīšanas
šķīdumus. Tas var
nopietni kaitēt instrumenta
kalpošanas ilgumam un
efektivitātei.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas
var sabojāt šo detaļu materiālu.
Lietojiet tikai ziepjūdenī samērcētu
lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet,
lai instrumentā iekļūst šķidrums;
instrumentu nedrīkst iegremdēt
šķidrumā.
17
LATVIEŠU
NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Pirms lādētāja tīrīšanas
tas ir jāatvieno no maiņstrāvas avota.
Netīrumus un smērvielas no lādētāja
ārējās virsmas var notīrīt ar lupatiņu
vai mīkstu birstīti, kam nav metāla
saru. Neizmantojiet ūdeni vai tīrīšanas
līdzekļus.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam
ir dalīti jāsavāc mājsaimniecību elektriskie
izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
18
Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu jaudu,
salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad tā kalpošanas
laiks ir beidzies, atbrīvojieties no tā videi nekaitīgā
veidā:
• izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta;
• litija jonu, NiCd un NiMH elementus iespējams
pārstrādāt. Nogādājiet tos savam pārstāvim
vai vietējai pārstrādes iestādei. Savāktie
akumulatori tiek pareizi otrreizēji pārstrādāti
vai likvidēti.
LATVIEŠU
PROBLĒMU NOVĒRŠANAS INSTRUKCIJA
DAUDZAS BIEŽĀK SASTOPAMĀS PROBLĒMAS VAR NOVĒRST AR ŠEIT NORĀDĪTĀS TABULAS
PALĪDZĪBU.
Nopietnāku vai grūtāk novēršamu problēmu gadījumā sazinieties ar tuvāko pilnvaroto DEWALT remonta
darbnīcu vai DEWALT biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pirms remonta veikšanas VIENMĒR
nobloķējiet instrumentu un izņemiet no tā akumulatoru.
PROBLĒMA
CĒLONIS
RISINĀJUMS
Nospiežot mēlīti, dzinējs
nedarbojas
Mēlītes drošības slēdzis ir nobloķētā
pozīcijā
Instruments ir apstājies, dzinējs ir
noslāpis un negriežas
Atbloķējiet mēlītes drošības slēdzi.
Instrumentam aktivizēts secīgās
darbības režīms
Vajadzīgs atiestatīt instrumenta iekšējo
elektroniku
Dzinējs pēc 5 sekundēm pārstāj
darboties
Spailes ir netīras vai bojātas
Bojāta iekšējā elektronika
Bojāta mēlīte
Akumulators ir karsts
Instruments ir karsts
Pagrieziet instrumenta apturēšanas atlaišanas
sviru, lai atbrīvotu mehānismu. Ja piedziņas
rotora lāpstiņa neatgriežas sākotnējā pozīcijā,
izņemiet akumulatoru un manuāli stumiet
lāpstiņu sākotnējā pozīcijā.
Vispirms nospiediet kontaktpiesitēju, tad
iedzeniet naglas vai pārslēdziet uz vairāku
stiprinājumu iedzīšanas režīmu.
Izņemiet akumulatoru, nogaidiet 3 sekundes un
ievietojiet atpakaļ.
Parastas darbības režīmā atlaidiet un no jauna
nospiediet mēlīti.
Vērsieties pilnvarotā DEWALT remonta
darbnīcā.
Vērsieties pilnvarotā DEWALT remonta
darbnīcā.
Vērsieties pilnvarotā DEWALT remonta
darbnīcā.
Nogaidiet, līdz akumulators atdziest, vai
nomainiet pret aukstu akumulatoru.
Nogaidiet, līdz instruments atdziest, tad
turpiniet darbu.
Atbloķējiet mēlītes drošības slēdzi.
Piespiežot kontaktpiesitēju, Mēlītes drošības slēdzis ir nobloķētā
dzinējs nedarbojas
pozīcijā
Aktivizēts tukšas aptveres darbināšanas Ievietojiet aptverē vairāk naglu.
bloķētājs, neļaujot kontaktpiesitējam
veikt pilnu gājienu
Instruments ir apstājies, dzinējs ir
Pagrieziet instrumenta apturēšanas atlaišanas
noslāpis un negriežas
sviru, lai atbrīvotu mehānismu. Ja piedziņas
rotora lāpstiņa neatgriežas sākotnējā pozīcijā,
izņemiet akumulatoru un manuāli stumiet
lāpstiņu sākotnējā pozīcijā.
Kontaktpiesitējs ir saliekts
Vērsieties pilnvarotā DEWALT remonta
darbnīcā.
Dzinējs pēc 5 sekundēm pārstāj
Parastas darbības režīmā atlaidiet un no jauna
darboties
piespiediet kontaktpiesitēju.
Spailes ir netīras vai bojātas
Vērsieties pilnvarotā DEWALT remonta
darbnīcā.
Bojāta iekšējā elektronika
Vērsieties pilnvarotā DEWALT remonta
darbnīcā.
Bojāta mēlīte
Vērsieties pilnvarotā DEWALT remonta
darbnīcā.
Akumulators ir karsts
Nogaidiet, līdz akumulators atdziest, vai
nomainiet pret aukstu akumulatoru.
Instruments ir karsts
Nogaidiet, līdz instruments atdziest, tad
turpiniet darbu.
19
LATVIEŠU
PROBLĒMA
CĒLONIS
Instruments nedarbojas
(dzinējs darbojas, bet
naglas netiek iedzītas)
Aktivizēts tukšas aptveres darbināšanas Ievietojiet aptverē naglas.
bloķētājs, neļaujot kontaktpiesitējam
veikt pilnu gājienu
Zema akumulatora jauda vai bojāts
Pārbaudiet uzlādes līmeni, ja akumulators
akumulators
signalizē par uzlādes stāvokli. Pēc vajadzības
uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru.
Iestrēgusi nagla, piedziņas rotora
Izņemiet akumulatoru, atbrīvojiet iestrēgušo
lāpstiņa neatgriežas sākotnējā pozīcijā
naglu, pagrieziet apturēta instrumenta
atlaišanas sviru (pēc vajadzības manuāli
pastumiet lāpstiņu augšup) un no jauna
ievietojiet akumulatoru.
Nomainiet piedziņas/atpakaļatgriešanās
Bojāts piedziņas/atpakaļatgriešanās
mehānisms
mehānismu. Vērsieties pilnvarotā DEWALT
remonta darbnīcā.
Iestrēdzis iekšējais mehānisms
Vērsieties pilnvarotā DEWALT remonta
darbnīcā.
Bojāta iekšējā elektronika
Vērsieties pilnvarotā DEWALT remonta
darbnīcā.
Nagla un piedziņas rotora lāpstiņa ir
Ar apturēta instrumenta atlaišanas sviru
iestrēgušas apakšējā pozīcijā
atbrīvojiet iestrēgušo naglu un pēc vajadzības
manuāli pastumiet lāpstiņu augšup.
Bojāts piedziņas/atpakaļatgriešanās
Nomainiet piedziņas/atpakaļatgriešanās
mehānisms
mehānismu. Vērsieties pilnvarotā DEWALT
remonta darbnīcā.
Nagla un piedziņas rotora lāpstiņa ir
Ar apturēta instrumenta atlaišanas sviru
iestrēgušas apakšējā pozīcijā
atbrīvojiet iestrēgušo naglu un pēc vajadzības
manuāli pastumiet lāpstiņu augšup.
Bojāts piedziņas/atpakaļatgriešanās
Nomainiet piedziņas/atpakaļatgriešanās
mehānisms
mehānismu. Vērsieties pilnvarotā DEWALT
remonta darbnīcā.
Materiāla un naglas garums
Ja instruments joprojām iestrēgst (kā rezultātā
ir jāpagriež apturēta instrumenta atlaišanas
svira), izvēlieties darbam piemērotu materiālu
un naglas garumu.
Instrumenta priekšgals ir aizsērējis
Iztīriet priekšgalu un raugieties, lai tajā
neiestrēgst sīkas naglu atlūzas.
Iestatīts pārāk mazs dziļums
Pagrieziet dziļuma regulēšanas ripu pret
dziļākas iedzīšanas iestatījumu
Instruments nav cieši piespiests pie
Pietiekami cieši piespiediet instrumentu pie
darba virsmas
darba virsmas. Sk. lietošanas rokasgrāmatu.
Garām naglām aktivizēts vairāku
Atlasiet secīgās darbības režīmu.
stiprinājumu iedzīšanas režīms
Materiāla un naglas garums
Ja instruments joprojām iestrēgst (kā rezultātā
ir jāpagriež apturēta instrumenta atlaišanas
svira), izvēlieties darbam piemērotu materiālu
un naglas garumu.
Bojāts vai nolietots piedziņas rotora
Nomainiet piedziņas/atpakaļatgriešanās
lāpstiņas gals
mehānismu. Vērsieties pilnvarotā DEWALT
remonta darbnīcā.
Instruments tiek lietots bez
Noņemiet neskrāpējošo uzgali.
neskrāpējošā uzgaļa
Bojāts darbināšanas mehānisms
Vērsieties pilnvarotā DEWALT remonta
darbnīcā.
Dzinējs darbojas, bet ir ļoti
trokšņains
Piedziņas rotora lāpstiņa
joprojām iestrēgst
apakšējā pozīcijā
Instruments darbojas,
bet neiedzen naglas līdz
galam
20
RISINĀJUMS
LATVIEŠU
PROBLĒMA
CĒLONIS
Instruments darbojas, bet
naglas netiek iedzītas
Aptverē nav naglu
Nepareiza izmēra vai leņķa naglas
Iestrēgusi nagla
RISINĀJUMS
Ievietojiet aptverē naglas
Lietojiet tikai ieteicamās naglas. Sk. tehniskos
datus.
Instrumenta priekšgals ir aizsērējis
Iztīriet priekšgalu un raugieties, lai tajā
neiestrēgst sīkas naglu atlūzas.
Aptvere ir aizsērējusi
Iztīriet aptveri.
Aptvere ir nodilusi
Nomainiet aptveri. Vērsieties pilnvarotā
DEWALT remonta darbnīcā.
Bojāta vai nolietota piedziņas rotora
Nomainiet piedziņas rotora lāpstiņu. Vērsieties
lāpstiņa
pilnvarotā DEWALT remonta darbnīcā.
Bojāta izspiedēja atspere
Nomainiet atsperi; vērsieties pilnvarotā
apkopes centrā.
Nepareiza izmēra vai leņķa naglas
Lietojiet tikai ieteicamās naglas. Sk. tehniskos
datus.
Aptveres skrūves nav pievilktas pēc
Pievelciet aptveres sešstūru skrūves ar
tam, kad veikta pēdējā pārbaude vai
komplektācijā iekļauto sešstūru uzgriežņu
atbrīvota iestrēgusi nagla
atslēgu.
Bojāta vai nolietota piedziņas rotora
Nomainiet piedziņas rotora lāpstiņu. Vērsieties
lāpstiņa
pilnvarotā DEWALT remonta darbnīcā.
Materiāla un naglas garums
Ja instruments joprojām iestrēgst (kā rezultātā
ir jāpagriež apturēta instrumenta atlaišanas
svira), izvēlieties darbam piemērotu materiālu
un naglas garumu.
Instrumenta priekšgals ir aizsērējis
Iztīriet priekšgalu un raugieties, lai tajā
neiestrēgst sīkas naglu atlūzas.
Aptvere ir nodilusi
Nomainiet aptveri. Vērsieties pilnvarotā
DEWALT remonta darbnīcā.
Bojāta izspiedēja atspere
Nomainiet atsperi. Vērsieties pilnvarotā
DEWALT remonta darbnīcā.
Tukšas aptveres darbināšanas bloķētājs Ievietojiet aptverē vairāk naglu, lai deaktivizētu
tiek aktivizēts tad, ja aptverē atlikušas
tukšas aptveres darbināšanas bloķētāju.
7–9 naglas; operators pārāk spēcīgi
spiež uz kontaktpiesitēja, lai neļautu
bloķētājam aktivizēties
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
18 V XR LI-ION АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ
DCN690
Поздравляем Вас!
Вы выбрали инструмент фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
инструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Режим забивания
Угол расположения магазина
Гвозди
длина
диаметр
угол
форма
тип упаковки
Вес (без аккумулятора)
Энергия удара
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
DCN690
В пост. тока 18
1
Прерывистый/
Последовательный
33°
мм
мм
50–90
2,8-3,3
30°–34°
шляпки усеченная
или круглая
картонная коробка
кг
3,53
Дж
105
дБ(А)
84
дБ(А)
дБ(А)
3
95
дБ(А)
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с2
3,8
Погрешность K =
м/с2
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
22
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Аккумулятор
DCB180 DCB181 DCB182
Тип аккумулятора
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Напряжение питания В пост. тока 18
18
18
Емкость
Ач
3,0
1,5
4,0
Вес
кг
0,64
0,35
0,61
Зарядное устройство
DCB105
Напряжение питания В перем. тока
230
Тип аккумулятора
Li-Ion
Приблизительное мин.
30
55
70
время зарядки
(Аккуму- (Аккуму- (Аккумулятор
лятор лятор
1,5 Ач) 3,0 Ач) 4,0 Ач)
Вес
кг
0,49
РУССКИЙ ЯЗЫК
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты
230 В
10 ампер, электросеть
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DCN690
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-16.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.10.2012
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
24
f)
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
g)
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
e)
f)
g)
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Правила безопасности при
работе с аккумуляторными
гвоздезабивателями
• Всегда проверяйте наличие гвоздей
в магазине. Неосторожное обращение
с гвоздезабивателем может стать
причиной внезапного выстрела крепежным
элементом, что приведет к получению
травмы.
• Не направляйте инструмент на себя
или на находящихся поблизости людей.
Неосторожное нажатие на курковый
пусковой выключатель может привести
к выстрелу гвоздем и, как следствие,
получению травмы.
• Не используйте данный
гвоздезабиватель для закрепления
электрических проводов. Данный
инструмент не предназначен для
установки электропроводки; он может
повредить изоляционную оболочку
электропроводов, что приведет
к получению удара электрическим током
или возгоранию.
• Всегда работайте в защитных очках.
• Всегда используйте средства защиты
органов слуха.
• Используйте только гвозди, указанные
в таблице технических характеристик
инструмента.
• При работе не используйте в качестве
опоры посторонние предметы.
• Не снимайте и не блокируйте
детали гвоздезабивателя, такие как
направляющий элемент.
• Перед каждой операцией проверяйте
правильность функционирования
предохранительного и спускового
механизмов и надежность затяжки всех
болтов и гаек.
• Всегда изучайте местные правила
относительно безопасного поведения
на рабочем месте. Среди них могут
оказаться правила, запрещающие
использование последовательного режима
при выполнении некоторых из операций.
• Не используйте данный инструмент
в качестве ручного молотка.
• Никогда не допускайте срабатывания
гвоздезабивателя, если он не
контактирует с заготовкой.
• В рабочей зоне переносите инструмент,
держа его только за рукоятку, и ни в коем
случае с разблокированным курковым
выключателем.
• Нажимайте на курковый пусковой
выключатель, только плотно прижав
инструмент к заготовке. Если
инструмент не прижат к заготовке,
крепежный элемент при выстреле может
отклониться от цели.
• Учитывайте условия в рабочей зоне.
Крепежные элементы могут пробить
насквозь тонкие заготовки или
соскользнуть с угла или края заготовки,
создавая опасность для окружающих
людей.
• При застревании крепежного
элемента в инструменте отключите
инструмент от источника питания.
Если гвоздезабиватель останется
подключенным к источнику питания,
то во время извлечения застрявшего
крепежного он может неожиданно
сработать.
• Не забивайте крепежные элементы
близко от края заготовки.
26
• Не забивайте крепежные элементы
поверх других крепежных элементов.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
работе данными инструментами:
– Риск получения травмы, связанный
с неправильным обращением
с инструментом.
– Потеря контроля над инструментом
в результате слабого захвата рукоятки.
– астяжение мышц рук и кистей,
в особенности при управлении
инструментом в высоко поднятом
положении. При продолжительных
операциях делайте регулярные перерывы
в работе.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
– Потеря контроля над инструментом при
резкой отдаче.
– Риск получения травмы от острых углов
и краев и неправильного обращения
с заготовкой.
– Риск получения травмы от острых углов
заготовки при замене гвоздей или от
острия гвоздей.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
Длина гвоздей.
50-90mm
Толщина гвоздей.
2.8–3.3 mm
Емкость магазина.
55
Угол для забивания гвоздей.
30 - 34˚
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только перезаряжаемые
аккумуляторы марки DEWALT.
Аккумуляторы других марок могут
перегреться и взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с инструментом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его
корпуса могут быть закорочены
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
зарядное устройство вдали от источника
тепла.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия. Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройств одновременно.
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
• При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась сухой,
и используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает
риск поражения электрическим током.
• Не блокируйте вентиляционные
прорези зарядного устройства.
Вентиляционные прорези расположены
в верхней части и на боковых сторонах
зарядного устройства. Располагайте
28
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 предназначено
для зарядки Li-Ion аккумуляторов напряжением
10,8 В, 14,4 В и 18 В (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
и DCB182).
Данное зарядное устройство не требует
регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Процедура зарядки (Рис. 2)
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (l) в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный
индикатор зарядки начнет непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы Li-Ion аккумуляторов, перед первым
использованием полностью зарядите
аккумулятор.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
––
––
––
––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора –– • –– • –– •
x
–– •
неисправность аккумулятора
или зарядного устройства • • • • • • • • • • • •
проблема в подаче
электропитания
•• •• •• •• •• ••
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы.Зарядное
устройство сообщит о неисправности
аккумулятора отсутствием свечения световых
индикаторов или специальным сигналом
индикаторов, обозначающим наличие
неисправности в аккумуляторе или зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до его
полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится
приблизительно на половину уровня теплого
аккумулятора. Аккумулятор будет заряжаться
медленнее на протяжении всего цикла зарядки
и не достигнет максимального уровня зарядки
даже тогда, когда аккумулятор согреется.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
приведенные ниже инструкции по безопасности
и следуйте указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Никоим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
• Для достижения наилучших результатов,
перед использованием убедитесь, что
аккумулятор полностью заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте, в котором
он не создает опасность, что
об него могут споткнуться
и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
30
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DCN690 работает от 18 В
аккумуляторов.
Также могут использоваться аккумуляторы
DCB180, DCB181 или DCB182. Скорость
вращения см. в разделе «Технические
характеристики».
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Время зарядки см. в разделе
«Технические характеристики».
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Гвоздезабиватель
1 Зарядное устройство (только М2-модели)
2 Аккумулятора (только М2-модели)
1 Защитный наконечник
1 Чемодан (только М2-модели)
Зарядка
Аккумулятор полностью заряжен
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Проблема в подаче электропитания.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы, зарядные
устройства и чемодан с комплектом
дополнительных принадлежностей не входят
в комплект поставки N-моделей.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель
Не погружайте аккумулятор в воду.
b. Кнопка блокировки пускового выключателя
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
d. Регулятор глубины
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах от -5 °С до 50 °С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не бросайте аккумулятор в огонь.
c. Направляющий элемент
e. Световой индикатор разрядки аккумулятора
и застревания/останова
f. Рычаг перезапуска при останове
g. Магазин
h. Затвор толкателя
i. Переключатель режимов работы
j. Поворотный крючок для крепления на
стропилах/ремне
k. Шестигранный гаечный ключ
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
l. Аккумулятор
m. Защитный наконечник
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАЗНАЧЕНИЕ
Аккумуляторный гвоздезабиватель DCN690
предназначен для забивания крепежных
элементов в деревянные поверхности.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные аккумуляторные гвоздезабиватели
являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями, или при отсутствии
необходимого опыта, или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
32
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой инструмента
всегда извлекайте аккумулятор.
Перед установкой или
извлечением аккумулятора
всегда задействуйте блокировку
пускового выключателя.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжелой
травмы, блокируйте пусковой
выключатель и извлекайте
аккумулятор перед каждой
операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор (l)
полностью заряжен. Аккумуляторы, входящие
в комплект поставки инструмента, не всегда
поставляются в полностью заряженном виде.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (l) с выемкой
в рукоятке инструмент.
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока Вы
не услышите, что замок защелкнулся на
месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на отпирающую кнопку (n)
и выдвиньте аккумулятор из рукоятки
инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОР С РАСХОДОМЕРОМ
(РИС. 2, 2А)
Некоторые аккумуляторы DEWALT оборудованы
расходомером в виде трех зеленых
светодиодных индикаторов, обозначающих
текущий уровень заряда аккумулятора.
Для активирования расходомера нажмите
и удерживайте кнопку (о). Комбинация из трех
горящих светодиодных индикаторов обозначает
текущий уровень заряда аккумулятора. Когда
уровень заряда аккумулятора упадет ниже
эксплуатационного предела, расходомер
погаснет, и аккумулятор нужно будет
подзарядить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Расходомер является
индикатором только лишь уровня заряда,
оставшегося в аккумуляторе. Расходомер
не является индикатором функциональных
возможностей инструмента, зависящих
от компонентов, температуры и действий
конечного пользователя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не
убирайте инструмент на
хранение с установленным
в нем аккумулятором. Для
предотвращения повреждений
и продления срока службы храните
аккумуляторы в сухом прохладном
месте, отдельно от инструмента
или зарядного устройства.
DEWALT рекомендует всегда использовать
плотницкие гвозди марки DEWALT.
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
3. Вставьте обойму гвоздей в паз,
расположенный в боковой части магазина.
Убедитесь, что кончики крепежных
элементов свободно движутся вдоль паза.
4. Закройте магазин, отпустив затвор.
Позвольте затвору передвинуться вперед
до обоймы гвоздей.
Предохранитель от
«холостого выстрела»
Гвоздезабиватель оснащен предохранителем от
«холостого выстрела», блокирующим спусковой
механизм, когда магазин остается почти
пустым. Предохранитель срабатывает, когда
в магазине остаются последние 7-9 гвоздей.
Для загрузки новой обоймы гвоздей см. раздел
«Загрузка магазина».
Поворотный крючок для
крепления на стропилах/
ремне (Рис. 6)
ПРИМЕЧАНИЕ: Оказание сильного давления
на инструмент поможет избежать «холостого
выстрела». Это также защищает инструмент от
возможного повреждения при падении.
Поворотный крючок (j) легко устанавливается
с любой стороны инструмента для
использования пользователями с рабочей
правой или левой рукой.
Настройка глубины
забивания (Рис. 5)
Если использование крючка не предполагается,
его можно повернуть и установить в передней
или задней части основания рукоятки.
Загрузка магазина (Рис. 4)
ВНИМАНИЕ: Перед загрузкой или
разгрузкой магазина инструмента
всегда задействуйте блокировку
пускового выключателя
и извлекайте аккумулятор.
1. Передвиньте пружинный затвор толкателя
(h) в основание магазина, фиксируя его на
месте.
2. Выберите обойму подходящих гвоздей. (См.
раздел «Технические характеристики».)
Установить глубину, на которую гвоздь входит
в заготовку, можно с помощью специального
регулятора.
1. Для неглубокого забивания гвоздей
поверните регулятор (d) влево, в сторону
соответствующего изображения.
2. Для глубокого забивания гвоздей
поверните регулятор (d) вправо, в сторону
соответствующего изображения.
Выбор режима работы
(Рис. 1)
Для выбора прерывистого режима забивания
переведите переключатель (i) в сторону,
открывая изображение одного гвоздя ( ).
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
Для выбора последовательного режима
забивания переведите переключатель (i)
в сторону, открывая изображение трех гвоздей
(
).
ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная мощность
при забивании длинных гвоздей достигается
в прерывистом режиме; поэтому старайтесь
не использовать последовательный режим для
забивания длинных гвоздей.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности. Среди
них могут оказаться правила,
запрещающие использование
последовательного режима
при выполнении некоторых из
операций.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 7)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте основную рукоятку
(р), как показано на рисунке.
Подготовка инструмента
к работе (Рис. 1)
1. Извлеките аккумулятор (l) из инструмента
и убедитесь, что задействована блокировка
пускового выключателя.
34
2. Извлеките все гвозди из магазина (g).
3. Убедитесь, что направляющий элемент (c)
может двигаться свободно.
4. Загрузите гвозди в магазин.
5. Вставьте аккумулятор.
ВНИМАНИЕ: Не используйте
инструмент, если направляющий
элемент или толкатель не могут
двигаться свободно.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
НИКОГДА не
брызгайте и не
позволяйте какимлибо другим
способом попасть
смазочной жидкости или чистящим
растворам внутрь инструмента.
Это может серьезно повлиять на
срок службы и производительность
инструмента.
Работа инструментом (Рис. 1)
Инструмент может работать в двух режимах:
прерывистом и последовательном.
ПРЕРЫВИСТЫЙ РЕЖИМ:
Прерывистый режим используется для
поочередного забивания гвоздей и очень
удобен, когда необходимо аккуратно и точно
забивать гвозди в заготовку. При этом режиме
также достигается максимальная мощность,
необходимая для забивания длинных гвоздей.
1. При помощи переключателя (i) выберите
прерывистый режим забивания ( ).
2. Отключите блокировку пускового
выключателя (b).
3. Уприте направляющий элемент (с)
в заготовку.
4. Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а).
5. Отпустите пусковой выключатель
и поднимите гвоздезабиватель
с поверхности заготовки.
6. Для забивания следующего гвоздя
повторите шаги 3-5.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ:
Последовательный режим используется
для быстрого забивания гвоздей в плоскую
неподвижную заготовку, и обычно наиболее
эффективен при забивании коротких гвоздей.
1. При помощи переключателя (i) выберите
последовательный режим забивания (
).
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. Отключите блокировку пускового
выключателя (b).
3. Чтобы забить один гвоздь, действуйте, как
при прерывистом режиме:
a. Уприте направляющий элемент (с)
в заготовку.
b. Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а). При
каждом нажатии на курковый пусковой
выключатель с прижатым к заготовке
контактным элементом будет забиваться
один гвоздь.
4. Чтобы забить несколько гвоздей, нажмите
и удерживайте курковый пусковой
выключатель (а) и несколько раз прижмите
направляющий элемент (с) к заготовке.
ВНИМАНИЕ: Не нажимайте
курковый пусковой выключатель,
если инструмент не используется.
Включайте блокировку пускового
выключателя (b), чтобы избежать
непреднамеренного срабатывания
инструмента.
5. При смене режимов забивания может
понадобиться регулировка глубины
забивания. Указания см. в разделе
«Настройка глубины забивания».
Использование блокировки
пускового выключателя
(Рис. 3)
Каждый гвоздезабиватель DEWALT оборудован
кнопкой блокировки пускового выключателя
(b). При переводе кнопки вправо, как показано
на Рисунке 3, блокируется курковый пусковой
выключатель и подача мощности двигателя,
предотвращая выстрел гвоздем.
При переводе кнопки блокировки влево
инструмент может выполнять все функции. При
проведении регулировки и если инструмент не
используется, курковый пусковой выключатель
должен быть всегда заблокирован (Рис. 3).
Защитный наконечник
(Рис. 1)
При использовании данного инструмента для
работы с материалами, на которых наличие
отметин нежелательно, например, деревянная
обшивка, надевайте поверх контактного
элемента (с) пластиковый защитный наконечник
(m).
Светодиодный индикатор
(Рис. 1)
Ваш гвоздезабиватель оборудован
двумя светодиодными индикаторами
(е), расположенными на задней стороне
инструмента сразу под задней крышкой.
Дополнительные инструкции см. в разделе
«Возможные неисправности и способы их
устранения».
АККУМУЛЯТОР
РАЗРЯЖЕН
Замените аккумулятор.
ПЕРЕГРЕВ
АККУМУЛЯТОРА
Дайте аккумулятору
остыть или замените
аккумулятор.
ЗАСТРЕВАНИЕ/
ОСТАНОВ
Поверните рычаг
перезапуска для
исправления
ситуации. См. раздел
«Перезапуск при
останове».
ПЕРЕГРЕВ
ИНСТРУМЕНТА
Прежде чем продолжить
работу дождитесь
полного охлаждения
инструмента.
Перезапуск при останове
(Рис. 1, 3)
Если гвоздезабиватель используется
в усиленном режиме, когда забивание
гвоздей производится при максимальной
мощности двигателя, может произойти останов
инструмента. Ударный контакт не завершит
свой цикл и загорится индикатор застревания/
останова (е). Поверните рычаг перезапуска (f)
на инструменте и механизм перезапустится.
Если ударный контакт автоматически не
вернулся в исходное положение, следуйте
инструкциям раздела «Извлечение
застрявших гвоздей». Если продолжает
наблюдаться останов инструмента, проверьте
выбор режима забивания, материал и длину
гвоздей, чтобы убедиться, что они не создают
условия невыполнимости операции.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
Извлечение застрявших
гвоздей (Рис. 1, 3)
При застревании гвоздя в носовой части
инструмента загорится индикатор застревания/
останова (е).
1. Извлеките аккумулятор и задействуйте
блокировку пускового выключателя (b).
2. Передвиньте пружинный затвор толкателя
(h) в основание магазина, фиксируя его на
месте, и разгрузите магазин.
3. Используя шестигранный гаечный ключ
(k), входящий в комплект поставки
инструмента, ослабьте 2 шестигранных
болта (q) в верхней части магазина.
4. Разверните магазин (g) вперед.
5. Извлеките застрявший гвоздь, при
необходимости воспользовавшись
плоскогубцами.
6. Если ударный контакт находится в нижнем
положении, поверните рычаг перезапуска
(f), расположенный в верхней части
гвоздезабивателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если после поворота
рычага перезапуска ударный контакт не
вернулся в исходное положение, может
понадобиться вручную при помощи
длинной отвертки отрегулировать его
положение.
7. Поверните магазин, возвращая его назад
под носовую часть инструмента, и затяните
шестигранные болты (q).
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Зарядное устройство и аккумулятор не требуют
технического обслуживания. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует дополнительной смазки.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
НИКОГДА не
брызгайте и не
позволяйте какимлибо другим способом
попасть смазочной
жидкости или чистящим
растворам внутрь инструмента.
Это может серьезно повлиять на
срок службы и производительность
инструмента.
8. Вставьте аккумулятор.
ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент будет
отключаться и не сбрасываться до тех
пор, пока аккумулятор не будет извлечен
и снова установлен на место.
9. Вставьте обойму гвоздей в магазин
(см. Раздел «Загрузка магазина»).
10. Отпустите затвор толкателя (h).
11. Отключите блокировку пускового
выключателя (b) и продолжите забивание
гвоздей.
Если застревание гвоздей в носовой
части происходит регулярно, обратитесь
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
36
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
РУССКИЙ ЯЗЫК
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый
аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Li-Ion, NiCd и NiMH аккумуляторы
подлежат переработке. Сдайте их
Вашему дилеру или в местный пункт
переработки. Собранные аккумуляторы
будут переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
БОЛЬШИНСТВО НЕИСПРАВНОСТЕЙ МОГУТ БЫТЬ ЛЕГКО УСТРАНЕНЫ ПРИ ПОМОЩИ
НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЙ ТАБЛИЦЫ.
При наличии более серьезных или неустранимых неисправностей обратитесь в ближайший
авторизованный сервисный центр DEWALT или в Ваш местный офис DEWALT по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения серьезной травмы, перед проведением
любой из операций по устранению неисправности ВСЕГДА блокируйте курковый
пусковой выключатель и извлекайте из инструмента аккумулятор.
НЕИСПРАВНОСТЬ
ПРИЧИНА
УСТРАНЕНИЕ
Двигатель не
запускается при
нажатии на курковый
пусковой выключатель
Курковый пусковой выключатель
заблокирован.
Останов инструмента, блокировка
вращения двигателя
Разблокируйте курковый пусковой
выключатель.
Поверните рычаг перезапуска на
инструменте и механизм перезапустится.
Если ударный контакт не вернулся
в исходное положение, извлеките
аккумулятор и вручную верните ударный
контакт в исходное положение.
Перед выстрелом прижмите направляющий
элемент к заготовке или переключитесь на
последовательный режим забивания.
Извлеките аккумулятор, подождите
3 секунды и снова вставьте аккумулятор
в инструмент.
При нормальном режиме эксплуатации,
отпустите курковый пусковой выключатель
и снова нажмите на него.
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Дайте аккумулятору остыть или замените
аккумулятор.
Прежде чем продолжить работу дождитесь
полного охлаждения инструмента.
Инструмент работает в прерывистом
режиме забивания
Необходим сброс настроек
внутренних электронных элементов
инструмента
Двигатель останавливается каждые
5 секунд
Контакты аккумулятора загрязнены
или повреждены
Повреждена внутренняя электроника
Поврежден курковый пусковой
выключатель
Перегрев аккумулятора
Перегрев инструмента
38
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕИСПРАВНОСТЬ
ПРИЧИНА
УСТРАНЕНИЕ
Двигатель не
запускается при
прижимании
направляющего
элемента к заготовке
Курковый пусковой выключатель
заблокирован
Срабатывает предохранитель от
«холостого выстрела», блокируя
работу направляющего элемента
Останов инструмента, блокировка
вращения двигателя
Разблокируйте курковый пусковой
выключатель.
Загрузите больше гвоздей в магазин.
Деформирован направляющий
элемент
Двигатель останавливается каждые
5 секунд
Контакты аккумулятора загрязнены
или повреждены
Повреждена внутренняя электроника
Поврежден курковый пусковой
выключатель
Перегрев аккумулятора
Перегрев инструмента
Инструмент не
работает (двигатель
работает, но выстрела
не происходит)
Двигатель запускается,
издавая много шума
Срабатывает предохранитель от
«холостого выстрела», блокируя
работу направляющего элемента
Аккумулятор разряжен или
поврежден
Поверните рычаг перезапуска на
инструменте и механизм перезапустится.
Если ударный контакт не вернулся
в исходное положение, извлеките
аккумулятор и вручную верните ударный
контакт в исходное положение.
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT
При нормальном режиме эксплуатации,
отведите и снова прижмите контактный
элемент к заготовке.
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Дайте аккумулятору остыть или замените
аккумулятор.
Прежде чем продолжить работу дождитесь
полного охлаждения инструмента.
Загрузите гвозди в магазин.
Проверьте уровень заряда, если
аккумулятор оснащен индикатором
состояния заряда. Зарядите аккумулятор
или при необходимости замените.
Застревание гвоздя/ударный
Извлеките аккумулятор, извлеките
контакт не возвращается в исходное
застрявший гвоздь, задействуйте рычаг
положение
перезапуска, (при необходимости вручную
верните ударный контакт в исходное
положение), вставьте аккумулятор
в инструмент.
Замените ударно-возвратный механизм.
Поврежден ударно-возвратный
механизм
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Заклинивание внутреннего
Обратитесь в авторизованный сервисный
механизма
центр DEWALT.
Повреждена внутренняя электроника Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Застрявший гвоздь и ударный контакт Задействуйте рычаг перезапуска, извлеките
все еще в нижнем положении
застрявший гвоздь и при необходимости
вручную верните ударный контакт
в исходное положение.
Поврежден ударно-возвратный
Замените ударно-возвратный механизм.
механизм
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕИСПРАВНОСТЬ
ПРИЧИНА
Ударный контакт
все еще находится
в нижнем положении
Застрявший гвоздь и ударный контакт Задействуйте рычаг перезапуска, извлеките
все еще в нижнем положении
застрявший гвоздь и при необходимости
вручную верните ударный контакт
в исходное положение.
Поврежден ударно-возвратный
Замените ударно-возвратный механизм.
механизм
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Неподходящий материал или длина
Если продолжает наблюдаться останов
гвоздей
инструмента (вызывая необходимость
поворачивать рычаг перезапуска), выберите
материал и длину гвоздей, подходящие для
выполнения операции.
Засорена носовая часть инструмента Прочистите носовую часть и внимательно
осмотрите ее на наличие мелких частиц
сломанных гвоздей в канале.
Поверните регулятор глубины, увеличивая
Установлена слишком маленькая
глубина забивания
глубину забивания.
Инструмент не прижимается плотно
Приложите достаточное усилие
к заготовке
к инструменту, чтобы обеспечить
его плотное прижатие к заготовке.
См. руководство по эксплуатации.
Забивание длинных гвоздей
Выберите прерывистый режим забивания.
в последовательном режиме
Неподходящий материал или длина
Если продолжает наблюдаться останов
гвоздей
инструмента (вызывая необходимость
поворачивать рычаг перезапуска), выберите
материал и длину гвоздей, подходящие для
выполнения операции.
Поврежден или изношен кончик
Замените ударно-возвратный механизм.
ударного контакта
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
На контактный элемент надет
Снимите защитный наконечник.
защитный наконечник
Поврежден приводной механизм
Обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Нет гвоздей в магазине
Загрузите гвозди в магазин.
Неправильный размер или угол
Используйте только рекомендованные
гвоздей
гвозди. См. раздел «Технические
характеристики».
Засорена носовая часть инструмента Прочистите носовую часть и внимательно
осмотрите ее на наличие мелких частиц
сломанных гвоздей в канале
Засорен магазин
Прочистите магазин.
Магазин изношен
Замените магазин. Обратитесь
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
Поврежден или изношен ударный
Замените ударный контакт. Обратитесь
контакт
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
Повреждена пружина толкателя
Замените пружину; обратитесь
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
Инструмент работает,
но не до конца
забивает гвозди
Инструмент работает,
но гвозди не забивает
40
УСТРАНЕНИЕ
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕИСПРАВНОСТЬ
ПРИЧИНА
УСТРАНЕНИЕ
Застрял гвоздь
Неправильный размер или угол
гвоздей
Используйте только рекомендованные
гвозди. См. раздел «Технические
характеристики».
Надежно затяните шестигранные болты
магазина гаечным ключом, входящим
в комплект поставки инструмента.
Замените ударный контакт. Обратитесь
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
Если продолжает наблюдаться останов
инструмента (вызывая необходимость
поворачивать рычаг перезапуска), выберите
материал и длину гвоздей, подходящие для
выполнения операции.
Прочистите носовую часть и внимательно
осмотрите ее на наличие мелких частиц
сломанных гвоздей в канале.
Замените магазин. Обратитесь
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
Замените пружину. Обратитесь
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
Чтобы предохранитель не срабатывал,
загрузите в магазин больше гвоздей.
После предыдущего извлечения
застрявших гвоздей/осмотра болты
магазина не затянуты полностью.
Поврежден или изношен ударный
контакт
Неподходящий материал или длина
гвоздей
Засорена носовая часть инструмента
Магазин изношен
Повреждена пружина толкателя
Срабатывает предохранитель
от «холостого выстрела» при
наличии в магазине последних
7-9 гвоздей и прикладывании
пользователем дополнительного
усилия к контактному элементу для
предотвращения срабатывания
предохранителя
zst00213822- 08-08-2013
41
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising