DWE396 | DeWalt DWE396 UNIVERSAL SAW instruction manual

372001 - 91 EST
DWE396
DWE397
DWE398
DWE399
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
14
Joonis 1 / Рисунок 1
d
b
f
c
h
g
a
e
q
Joonis 3 / Рисунок 3
Joonis 2 / Рисунок 2
l
m
g
l
k
k
3
Joonis 4 / Рисунок 4
o
n
j
f
Joonis 5 / Рисунок 5
o
p
i
n
4
Joonis 6 / Рисунок 6
5
EESTI KEEL
ALLIGAATORSAAG
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTI tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTIST ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Suurbritannia
ja Iirimaa
Tüüp
Sisendvõimsus
Koormuseta kiirus
Käigu pikkus
Lõikepikkus
Juhtme pikkus
Mass
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu
määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse
määramatus)
DWE396
230
DWE397
230
DWE398
230
DWE399
230
W
min-1
mm
mm
m
kg
230/115
1
1 600
3,000
40
295
4,0
5,3
230/115
1
1 700
3,000
40
430
4,0
5,5
230/115
1
1 700
3,000
40
430
4,0
5,5
230/115
1
1 700
3,000
40
430
4,0
5,5
dB(A)
95
95
95
95
dB(A)
dB(A)
3,0
104,0
3,0
104,0
3,0
104,0
3,0
104,0
dB(A)
5,6
5,6
5,6
5,6
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
V
V
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsioonitugevus ah DT2974 jaoks
Savist ehitusplokkide lõikamine
ah,PCB =
m/s²
5,4
5,4
Määramatus K = m/s²
1,5
1,5
Vibratsioonitugevus ah DT2372 jaoks
Puidu/saepurulaua ja plasti lõikamine
ah,WP =
m/s²
5,4
5,4
Määramatus K = m/s²
1,5
1,5
Vibratsioonitugevus ah DT2975 jaoks
Poorbetooni lõikamine
ah,CC =
m/s²
5,4
5,4
Määramatus K = m/s²
1,5
1,5
Vibratsioonitugevus ah DT2979 jaoks
Isolatsioonimaerjali lõikamine
ah,IM =
m/s²
5,4
5,4
Määramatus K = m/s²
1,5
1,5
Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 toodud standardtestile ja
seda võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju esmasel hindamisel.
6
EESTI KEEL
HOIATUS: Antud vibratsioonimõju
väärtus kehtib tööriista tavalise
kasutamise korral. Kui tööriista
kasutatakse erinevate tööde
jaoks, lisaseadmetega või kui
tööriist on halvasti hooldatud, võib
vibratsioonimõju olla erinev. Sellisel
juhul võib vibratsiooni mõju kogu
tööaja kestel olla märkimisväärselt
tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriistad 10 amprit, vooluvõrk
Suurbritannia ja Iirimaa 230 V tööriist 13 amprit, pistikus
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis vältimata jätmisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
MÄRKUS: Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ
ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks kontakteeruge
DEWALTIGA aadressil või vaadake kasutusjuhendi
lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise eest
ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTI nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and
Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
01.08.2012
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
7
EESTI KEEL
c)
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
pistikupesale. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi oht
tõuseb, kui teie keha on maaga ühenduses.
c) Ärge viige elektritööriistu vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d) Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate servade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis kaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
f) Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKLIK OHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsinuna ega
alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks
hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
8
d)
e)
f)
g)
toiteallikaga tööriista, mille lüliti on
tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutri- või mõni muu võti võib tekitada
kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt
ja hoidke tasakaalu. See tagab parema
kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
milleks see on ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista hoiule asetamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või
eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete
rakendamine vähendab elektritööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
d) Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas
ning ärge laske elektritööriistaga või
kasutusjuhendiga mittetutvunud isikutel
seda elektritööriista käitada. Oskamatutes
kätes on elektritööriistad ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Veenduge, et liikuvad osad on õiges
asendis ega ole kinni kiilunud, detailid
on terved ja puuduvad muud tingimused,
mis võivad mõjutada tööriista tööd.
Kahjustuste korral laske tööriista enne
edasist kasutamist remontida. Tööriistade
halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
f) Hoidke lõikekettad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud ja teravate servadega
EESTI KEEL
g)
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ning neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsakuid jne vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse
nii tööpiirkonda kui ka tehtava
töö iseloomu. Tööriista kasutamine
mittesihtotstarbeliselt võib põhjustada
ohtliku olukorra.
5) HOOLDAMINE
a) Laske elektritööriista hooldada
kvalifitseeritud remontijal, kes kasutab
ainult identseid varuosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
Lisaohutusnõuded alligaatorsaagide kohta
• Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikeseade võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Kui lõiketarvik puudutab pinge
all olevat juhet, võivad pinge alla sattuda ka
elektritööriista lahtised metallosad ja kasutaja
võib saada elektrilöögi.
TOITEVÕRGUGA ÜHENDAMINE, ON (SISSE)
JA OFF (VÄLJA) LÜLITAMINE
saelehtede puhastamist või vahetamist.
• Kasutage ainult DEWALTI saelehti, mis
vastavad kasutusjuhendis olevatele
spetsifikatsioonidele.
• Kasutage ainult heas töökorras teravaid
saelehti; pragunenud ja kõverad saelehed
tuleb uute vastu välja vahetada ja ära visata.
• Kasutage alati sobivaid kindaid, kui käsitsete
saekettaid ja raskeid materjale.
Muud ohud
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused.
– Lendavates osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad
kasutamisel kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastuste oht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
• Tagage alati, et alligaatorsaag on lülitatud välja
(OFF) enne vooluvõrku ühendamist.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
• Mitte kunagi ärge püüdke pärast tööriista
väljalülitamist (OFF) peatada saelehti
sõrmedega.
Kandke kuulmiskaitset.
Mitte kunagi ärge asetage lauale
või tööpingile väljalülitamata (OFF)
tööriista. Pärast tööriista väljalülitamist
(OFF) liiguvad saelehed veel kuni 10
sekundit edasi.
Kandke nägemiskaitset.
Vältige elektritööriista kokkupuudet
niiskusega.
SAAGIMISEL
• Enne töö alustamist eemaldage materjalist
kõik naelad ja metallosad.
Ärge kasutage elektritööriista, kui
toitekaabel on kahjustunud.
• Võimalusel kasutage detaili kindlaks
kinnitamiseks alati pitskruvisid ja kruustange.
• Ärge püüdke saagida väga väikesi detaile.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT (JOONIS 1)
• Ärge kummarduge liiga kaugele ette.
Veenduge alati, et te seisate kindlalt, eriti
tellingutel ja redelitel.
Kuupäevakood (q), mis sisaldab ka tootmisaastat,
on trükitud kaitseümbrisele.
Näiteks:
• Hoidke saagi alati mõlema käega.
2012 XX XX
• Ärge kasutage saagi kumeruste ja sahtlite
lõikamiseks.
Tootmisaasta
SAELEHTEDE KONTROLLIMINE JA
VAHETAMINE
• Võtke tööriist vooluvõrgust välja enne
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Alligaatorsaag
9
EESTI KEEL
1 TCT saeleht, mis on seadistatud madala
tihedusega ehitusploki jaoks (DWE396,
DWE397)
1 TCT saeleht, mis on seadistatud keskmise
tihedusega ehitusploki jaoks (DWE398)
1 TCT saeleht, mis on seadistatud poorbetooni
ja kipsplaadi jaoks (DWE399)
1 Kuuskantvõti
1 Soonelõikamiskaabits (vaid DWE399)
1 Kasutusjuhend
1 Detailjoonis
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
a. On/off päästiklüliti
b. Vabastusnupp
c. Tagumise haaratsi käepide
d. Eesmine käepide
e. Saelehed
f. Latt
g. Kuuskantvõti
h. Tolmuport
KASUTUSOTSTARVE
Teie DEWALTI alligaatorsaag DWE396,
DWE397, DWE398 and DWE399 on disainitud
professionaalseks savist ehitusplokkide,
poorbetooni, puidu, plasti ja isolatsioonimaterjalide
saagimiseks koos sobiva saelehega.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
EN 60745; seetõttu pole maandusjuhet
vaja.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see vahetada
DEWALTI hooldusorganisatsiooni kaudu hangitud
spetsiaalse toitekaabli vastu.
Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis sobib
selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake tehnilist
informatsiooni). Minimaalne juhtme suurus on
1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati täielikult
lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Veenduge, et toitelüliti
on asendis OFF (väljas). Juhuslik
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
Saelehtede vahetamine
SAELEHTEDE EEMALDAMINE (JOONISED 2-5)
1. Asetage tööriist tagurpidi tasasele, stabiilsele
tööpinnale.
Elektriohutus
2. Vabastage karteri polt (k) kuuskantvõtmega
(g). Kui need on lahti, peaks karteri kate (l)
vabanema ja lahti hüppama.
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge jaoks.
Kontrollige alati, et toitepinge vastab andmesildile
märgitud väärtusele.
3. Avage mõlemad lehe seadistuskruvid (m)
kuuskantvõtmega (g). Kruvisid hoiab oma
kohal kinnitusklamber.
Teie DEWALT tööriist on
topeltisolatsiooniga vastavalt standardile
10
4. Tõmmake saelehe ots ettevaatlikult üles, kuni
see lehe klammerdussüsteemist vabaneb.
EESTI KEEL
5. Tõmmake saeleht tagasi ja eesmisest
kaitsevõrest (n) välja ning võtke latilt (f) maha.
6. Korrake seda protseduuri ka teise saelehe
jaoks.
SAELEHTEDE PAIGALDAMINE (JOONIS 4)
1. Libistage üks saeleht selle juhtpilusse (i)
veendumaks, et piklikava ots (p) mahub
eesmisse kaitsevõresse (n).
2. Libistage saelehe tagaosa alla, kuni
keermestatud ava (o) on lehe seadistuskruviga
(m) kohakuti.
3. Korrake seda protseduuri ka teise saelehe
jaoks.
DWE399 Töötlemata saematerjal
Madala tihedusega
ehitusplokk
Keskmise tihedusega
ehitusplokk
Isolatsioonimaterjalid
Poorbetoon
Kasutusjuhised
Lõigatav materjal
DWE396 Töötlemata saematerjal
Töödeldud saematerjal
Töödeldud saematerjal
Madala tihedusega
ehitusplokk
Keskmise tihedusega
ehitusplokk
DWE397 Töötlemata saematerjal
Madala tihedusega
ehitusplokk
Keskmise tihedusega
ehitusplokk
Isolatsioonimaterjalid
Poorbetoon
DWE398 Töötlemata saematerjal
Madala tihedusega
ehitusplokk
Keskmise tihedusega
ehitusplokk
Isolatsioonimaterjalid
Poorbetoon
Soovitatava
saelehe tüüp
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12 DT2973
TCT T20 DT2977
HSS
DT2978
TCT T12 DT2974
TCT T20 DT2976
HSS
TCT 12
HSS
TCT T12
DT2979
DT2975
DT2978
DT2974
TCT T20 DT2976
HSS
TCT 12
DT2979
DT2975
DT2979
DT2975
• Kontrollige, et tööriist töötab korralikult ja et
selle kõik funktsioonid on korras. Veenduge,
et latt (f) on veel sirge ja et saelehed (e) ja
korpus on kahjustamata.
5. Sulgege karteri kate (l) ja pingutage karteri
polti.
Kat. Nr
HSS
TCT 12
• Paigaldage sobiv saelehe tüüp.
KASUTAMINE
Saelehed
TCT T20 DT2976
Enne saagimist (joonis 1)
4. Pingutage mõlemat saelehe seadistuskruvi
(m) tugevalt, vajutades ja keerates samal ajal
kuuskantvõtme lühikese otsaga (g).
HOIATUS: Enne töötamist laske
saelehel vabalt umbes 20 sekundit
töötada.
HSS
DT2978
TCT T12 DT2974
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
HOIATUS:
• Veenduge, et saetav materjal on
kinnitatud.
• Rakendage tööriistale vaid kerget
survet ja ärge avaldage saekettale
külgsuunalist survet.
• Vältige ülekoormamist.
HOIATUS: Kui rakendate kohas,
kus tekib palju mineraaltolmu
või lehtpuid tööprotsessi tõttu,
tuleb masin ühendada sobiva
tolmueemaldussüsteemiga.
Õige käte asend (joonis 1, 6)
HOIATUS: Raskete vigastuste
saamise riski vähendamiseks kasutage
ALATI nõuetekohast käteasendit, nagu
pildil näidatud.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle
ootamatut liikumist.
Õige käte asend nõuab, et üks käsi on asetatud
eesmisele käepidemele (d) ja teine käsi tagumise
haaratsi käepidemele (c).
11
EESTI KEEL
Sisse- ja väljalülitamine
(joonis 1)
Ohutuse tagamiseks on ON/OFF lüliti (a)
varustatud vabastusnupuga (b).
1. Vajutage vabastusnuppu (b) tööriista
avamiseks.
2. Tööriista käivitamiseks vajutage ON/OFF lülitit
(a). Niipea kui ON/OFF lüliti on vabastatud,
aktiveeritakse kohe vabastuslüliti, et takistada
tahtmatut käivitumist.
3. Lülitage seade alati välja enne toitevõrgust
eemaldamist.
Saagimine (joonised 1, 3, 4, 6)
MÄRKUS: Ärge kasutage saagi
kumeruste või sahtlite lõikamiseks.
Veenduge, et lati ots ulatub detailist
üle.
Pikkade sirgete lõigete tegemiseks tõmmake
kõigepealt detailile joon ja järgige seda.
Tehke ainult allalõikeid. Vältige maapinna lõikamist,
kuna see muudab lehe väga kiiresti nüriks.
Kui kasutate saepukki, lõigake alati saepuki käe
välimisel küljel.
1. Klammerdage detail vaid ühest küljest, et
vältida lati kiilumist detaili külge. Kui see peaks
juhtuma, avage rahulikult sisselõige kiiludega,
et vabastada leht pinge alt. Ärge proovige
kasutada mutrivõtit lehe vabastamiseks.
2. Hoidke oma DEWALTI elektritööriista
eesmisest käepidemest (d) ning tagumise
haaratsi käepidemest (c), et saagi õigesti
juhtida.
3. Lülitage tööriist sisse enne lehe kokkupuudet
detailiga. Vt Sisse- ja väljalülitamise juhiseid
sellest kasutusjuhendist.
HOIATUS: Avaldage tööriistale ainult
kerget survet ning ärge avaldage
saelehele küljesurvet.
4. Pärast lehtede haakumist detailiga juhtige
tööriista tagasi ja edasi pöörlevate,
saagimissarnaste liigutustega, kui lehed läbi
detaili saevad. Vaata joonis 6.
5. Kui lõikamine on lõpetatud, vabastage
päästiklüliti.
Poorbetooni, madala tiheduse
ja keskmise tihedusega ehitusplokkide saagimine (joonis 5)
HOIATUS: Poorbetoon, madala
tiheduse ja keskmise tihedusega
ehitusplokid sisaldavad lubjakivi ja
kvartsliiva.
Pärast kasutamist tuleb optimaalse
võimsuse tagamiseks saelehti, latti ja
saelehe juhtpilu (i) hoolega puhastada,
kasutades soonelõikamiskaabitsat.
(vaid DWE399)
HOOLDAMINE
Teie DEWALTI elektritööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hoolduse juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja tööriista regulaarselt puhastada.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Veenduge, et toitelüliti
on asendis OFF (väljas). Juhuslik
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
Määrimine
• Määrige saelehti (kui paigaldatud
mittevärvitud lehed), latti ja saelehe juhtpilu
puhastades. Ärge õlitage värvitud lehti.
• Kui tööriista ei kasutata pikemat aega, katke
värvimata saelehed ja täitke õliaugud vähese
õliga (nt masinaõli). Ärge õlitage värvitud lehti.
Laske tööriistal mõned sekundid töötada, et lasta
õlil kõigi osadeni jõuda. See kaitseb tööriista
korrosiooni eest.
Puhastamine
Värvimata saelehtede võimsuse ja eluea
suurendamiseks kandke regulaarselt õli
saelehtedele ja aukudesse (j) (iga 15–30 min.).
Ärge õlitage värvitud lehti.
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
Kontrollige regulaarselt saelehe seadistuskruvisid
(m).
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista puhastamiseks lahusteid või
12
EESTI KEEL
muid kemikaale. Need kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kastke tööriista või selle osi vedelikku.
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Eemaldage regulaarselt saelehed pärast
poorbetooni või termiliste ehitusplokkide lõikamist.
Puhastage saelehed ja latt hoolega. Puhastage
saelehe juhtpilu kaabitsaga, mis on tööriistaga
kaasas. (VAID DWE399)
Lisaseadmed
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid
peale DEWALTI pakutavate ei ole
koos selle seadmega testitud,
võib nende kasutamine koos selle
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks on koos selle
seadmega lubatud kasutada ainult
DEWALTi soovitatud tarvikuid.
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie
DEWALTI toode on muutunud kasutuks või vajab
väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete
hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine võimaldab materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida keskkonna
saastamist ja vähendab vajadust
tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate
uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTI volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПИЛА «АЛЛИГАТОР»
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали
инструменты DEWALT одними из самых надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Потребляемая мощность
Число ходов без нагрузки
Величина хода
Длина пиления
Длина кабеля
Вес
LрA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения акустической
мощности)
В
Вт
ход/мин.
мм
мм
м
кг
DWE396 DWE397
230
230
1
1
1,600
1,700
3,000
3,000
40
40
295
430
4,0
4,0
5,3
5,5
DWE398 DWE399
230
230
1
1
1,700
1,700
3,000
3,000
40
40
430
430
4,0
4,0
5,5
5,5
дБ(А)
95
95
95
95
дБ(А)
дБ(А)
3,0
104,0
3,0
104,0
3,0
104,0
3,0
104,0
дБ(А)
5,6
5,6
5,6
5,6
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah для DT2974
Резание глиняных строительных блоков
ah,PCB =
м/с²
5,4
5,4
5,4
5,4
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
Значения вибрационного воздействия, ah для DT2372
Резка дерева/ДСП и пластиков
ah, WP =
м/с²
5,4
5,4
5,4
5,4
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
Значения вибрационного воздействия, ah для DT2975
Резание пенобетона
ah,СС =
м/с²
5,4
5,4
5,4
5,4
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
Значения вибрационного воздействия, ah для DT2979
Резание изоляционных материалов
ah,IM =
м/с²
5,4
5,4
5,4
5,4
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном информационном листке, был рассчитан по стандартному
методу тестирования в соответствии со стандартом EN60745 и может использоваться для
сравнения инструментов разных марок. Он может также использоваться для предварительной
оценки воздействия вибрации.
14
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты
230 В
10ампер, электросеть
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.08.2012
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
16
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
РУССКИЙ ЯЗЫК
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
g) Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И
ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
f)
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
техники безопасности для
работы пилами «Аллигатор»
•
Держите инструмент за
изолированные ручки при
выполнении операций, во время
которых режущий инструмент
может соприкасаться со скрытой
проводкой или собственным
кабелем. Контакт режущей
принадлежности с находящимся под
напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ,
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
• Перед подключением пилы «Аллигатор»
к источнику питания убедитесь, что
пусковой выключатель находится
в положении «ВЫКЛ.».
• После выключения, не пытайтесь
тормозить пальцами пильные полотна,
продолжающие двигаться по инерции.
Кладите пилу на рабочий стол или
верстак только в выключенном
состоянии. После выключения
инструмента пильные полотна
18
продолжают двигаться еще
10 секунд.
ВО ВРЕМЯ ПИЛЕНИЯ
• Перед началом работы удалите
из заготовки все гвозди и прочие
металлические предметы.
• По возможности, используйте зажимы
или тиски для надежного крепления
обрабатываемой заготовки.
• Не пытайтесь распиливать очень мелкие
детали.
• Не наклоняйтесь слишком сильно вперед.
Обеспечьте устойчивое положение,
особенно на лестницах и подмостках.
• Всегда держите пилу двумя руками.
• Не используйте данную пилу для
выпиливания криволинейных заготовок
и отверстий.
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН
• Перед чисткой или сменой пильных
полотен всегда отключайте инструмент
от источника питания.
• Используйте только пильные полотна
DEWALT, соответствующие стандартам,
которые указаны в данном руководстве.
• Следует использовать только острые
полотна в отличном рабочем состоянии;
треснувшие или согнутые полотна
необходимо немедленно выбросить
и заменить.
• Всегда надевайте защитные перчатки
при захвате пильных полотен
и неотшлифованных заготовок.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтитеданноеруководствопоэксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
Не подвергайте электроинструмент
воздействию влаги.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Клавиша пускового выключателя
b. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
c. Задняя рукоятка
d. Передняя рукоятка
e. Пильные полотна
f. Направляющая шина
Не используйте электроинструмент,
если поврежден электрокабель.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (q), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Пила «Аллигатор»
1 Комплект твердосплавных пильных полотен
для строительных блоков низкой плотности
(DWE396, DWE397)
1 Комплект твердосплавных пильных
полотен для строительных блоков средней
плотности (DWE398)
1 Комплект твердосплавных пильных полотен
для пенобетона и гипсовой штукатурки
(DWE399)
1 Шестигранный ключ
1 Скребок для чистки направляющего паза
(только DWE399)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
g. Шестигранный ключ
h. Отверстие пылеотвода
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша пила «Аллигатор» DEWALT DWE396,
DWE397, DWE398 и DWE399 предназначена
для профессиональных работ по пилению
глиняных строительных блоков, пенобетона,
древесины, пластика и изоляционных
материалов с применением пильных полотен
соответствующего типа.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять 1,5 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Замена пильных полотен
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН
(РИС. 2-5)
1. Положите инструмент в перевернутом
виде на ровную устойчивую рабочую
поверхность.
2. Используя шестигранный ключ (g), ослабьте
винт (k) крышки коробки редуктора. При
ослабленном винте крышка коробки
редуктора (l) должна открыться на пружине.
3. Используя шестигранный ключ (g), ослабьте
оба установочных винта (m) пильного
полотна. Винты будут удерживаться на
месте винтовыми зажимами.
4. Осторожно потяните концевую часть
пильного полотно, пока она не освободится
из системы зажима пильных полотен.
5. Вытяните пильное полотно из переднего
защитного кожуха (n), и извлеките его из
направляющей шины (f).
20
6. Повторите те же действия для извлечения
второго пильного полотна.
УСТАНОВКА ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН (РИС. 4)
1. Вдвиньте пильное полотно в направляющий
паз для пильных полотен (i), следя за тем,
чтобы конец полотна с отверстием (р)
вошел в передний защитный кожух (n).
2. Вставьте заднюю часть пильного полотна,
пока резьбовое отверстие (о) не совпадет
с установочным винтом (m) пильного
полотна.
3. Повторите те же действия для установки
второго пильного полотна.
4. Затяните установочные винты (m) обоих
пильных полотен, используя короткий конец
шестигранного ключа (g), одновременно
нажимая и поворачивая ключ.
15. Закройте крышку коробки редуктора (l)
и затяните винт крышки коробки редуктора.
ВНИМАНИЕ: Перед началом
работы дайте пильным полотнам
поработать без нагрузки
в течение приблизительно
20 секунд.
Пильные полотна
Кат. №
Обрабатываемый
материал
DWE396 Необработанная
древесина
Ценные породы
дерева
Ценные породы
дерева
Строительные
блоки низкой
плотности
Строительные
блоки средней
плотности
Рекомендуемый тип
пильного полотна
Полотна из
DT2970
быстрорежущей
стали
Полотна из
DT2971
быстрорежущей
стали
Твердосплавные DT2972
пильные полотна
Твердосплавные DT2973
пильные полотна
T12
Твердосплавные DT2977
пильные полотна
T20
РУССКИЙ ЯЗЫК
DWE397 Необработанная
древесина
Строительные
блоки низкой
плотности
Строительные
блоки средней
плотности
Изоляционные
материалы
Пенобетон
DWE398 Необработанная
древесина
Строительные
блоки низкой
плотности
Строительные
блоки средней
плотности
Изоляционные
материалы
Пенобетон
DWE399 Необработанная
древесина
Строительные
блоки низкой
плотности
Строительные
блоки средней
плотности
Изоляционные
материалы
Пенобетон
Полотна из
быстрорежущей
стали
Твердосплавные
пильные полотна
T12
Твердосплавные
пильные полотна
T20
Полотна из
быстрорежущей
стали
Твердосплавные
пильные полотна
Т12
Полотна из
быстрорежущей
стали
Твердосплавные
пильные полотна
T12
Твердосплавные
пильные полотна
T20
Полотна из
быстрорежущей
стали
Твердосплавные
пильные полотна
Т12
Полотна из
быстрорежущей
стали
Твердосплавные
пильные полотна
T12
Твердосплавные
пильные полотна
T20
Полотна из
быстрорежущей
стали
Твердосплавные
пильные полотна
Т12
DT2978
DT2974
DT2976
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
DT2979
Инструкции по использованию
DT2975
DT2978
DT2974
DT2976
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ:
DT2979
• Убедитесь, что распиливаемая
заготовка надёжно закреплена на
месте.
DT2975
• Не оказывайте повышенное
давление на инструмент и не
прилагайте боковое усилие
к пильному полотну.
DT2978
DT2974
DT2976
DT2979
DT2975
Перед началом работ (Рис. 1)
• Установите пильное полотно
соответствующего типа.
• Проверьте, что инструмент работает
правильно и готов выполнять все
намеченные функции. Убедитесь, что
направляющая шина (f) не искривлена,
а пильные полотна (е) и корпус
инструмента (i) не имеют повреждений.
• Избегайте перегрузки.
ВНИМАНИЕ: При выполнении
операций, во время которых
вырабатывается минеральная
пыль или пыль твердых
пород дерева, к инструменту
должна быть подсоединена
соответствующая система
пылеудаления.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 6)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за переднюю рукоятку (d), другой рукой удерживайте заднюю
рукоятку (с).
Включение и выключение
(Рис. 1)
Для обеспечения безопасности клавиша
пускового выключателя (a) оснащена кнопкой
защиты от непреднамеренного пуска (b).
1. Для разблокировки инструмента нажмите
на кнопку защиты от непреднамеренного
пуска (b).
2. Чтобы включить инструмент, нажмите
на клавишу пускового выключателя (а).
После отпускания пускового выключателя
автоматически активируется кнопка защиты
от непреднамеренного пуска, предотвращая
случайный запуск инструмента.
3. Всегда выключайте инструмент, прежде чем
отключить его от электросети.
Пиление (Рис. 1, 3, 4, 6)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не
используйте данную пилу для
выпиливания криволинейных
заготовок и отверстий.
Убедитесь, что направляющая
шина выступает за пределы
заготовки.
При выполнении прямых длинных разрезов
сначала проведите на заготовке разметочную
линию, и следуйте ей при работе.
Выполняйте рез только движением сверху
вниз. Избегайте разрезания грунта – это очень
быстро затупит пильные полотна.
При использовании пильных козел всегда
пилите за пределами опор.
1. Закрепите заготовку только с одной
стороны, чтобы предотвратить
заклинивание направляющей шины
во время работы. Если все же это
произошло, расширьте распил при помощи
клина и освободите пильное полотно.
Не используйте направляющую шину
в качестве рычага.
2. Чтобы правильно управлять пилой DEWALT,
удерживайте ее за переднюю (d) и заднюю
(с) рукоятки.
2. Сначала включите пилу, и только
после этого погрузите пильное полотно
в заготовку. См. раздел «Включение
22
и выключение» данного руководства по
эксплуатации.
ВНИМАНИЕ: Не оказывайте
повышенное давление на
инструмент и не прилагайте
боковое усилие к пильному полотну.
4. После погружения пильных полотен
в заготовку ведите пилу вращательным
движением вперед-назад, чтобы пильные
полотна полностью проходили через
заготовку. См. Рисунок 6.
4. Закончив рез, отпустите клавишу пускового
выключателя.
Чтобы повысить качество работы и увеличить
срок службы неокрашенных пильных полотен,
регулярно смазывайте полотна и отверстия (j)
маслом (каждые 15-30 мин.). Не смазывайте
окрашенные пильные полотна.
Регулярно проверяйте надежность крепления
установочных винтов пильных полотен (m).
Пиление пенобетона и строительных блоков низкой
и средней плотности (Рис. 5)
ВНИМАНИЕ: Пенобетон
и строительные блоки низкой
и средней плотности содержат
известь и кварцевый песок.
Для обеспечения высокой
производительности, после работы
тщательно очищайте пильные полотна,
направляющую шину и направляющий паз для
пильного полотна (i) при помощи скребка для
чистки направляющего паза (только DWE399).
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
РУССКИЙ ЯЗЫК
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
пильные полотна и направляющую шину. Для
чистки направляющего паза для пильного
полотна используйте скребок, входящий
в комплект поставки инструмента (только
DWE399).
Дополнительные принадлежности
Смазка
• После чистки смазывайте пильные полотна
(неокрашенные), направляющую шину
и направляющий паз для пильного полотна.
Не смазывайте окрашенные пильные
полотна.
• Если инструмент не будет использоваться
в течение длительного периода времени,
смажьте неокрашенные пильные полотна
и залейте в отверстия для масла
небольшое количество масла (например,
машинное масло).
Дайте инструменту возможность поработать
несколько секунд, чтобы смазка разошлась
по всем частям. Это защитит инструмент от
появления ржавчины.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
После пиления пенобетона или термальных
строительных блоков регулярно извлекайте
пильные полотна. Тщательно очищайте
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00223792 - 10-12-2013
24
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising