DWE396 | DeWalt DWE396 UNIVERSAL SAW instruction manual

588778 - 16 CZ
Přeloženo z původního návodu
DWE396
DWE397
DWE398
DWE399
Obr. 1
d
b
f
c
h
g
e
q
a
Obr. 3
Obr. 2
l
m
g
l
k
k
2
Obr. 4
o
n
j
f
Obr. 5
o
p
i
n
3
Obr. 6
4
PILA ALLIGATOR
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT . Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velká Británie a Irsko
Typ
Příkon
Otáčky naprázdno
Délka zdvihu
Pracovní délka
Délka napájecího kabelu
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
W
min-1
mm
mm
m
kg
DWE396
230
230/115
1
1 600
3 000
40
295
4,0
5,3
DWE397
230
230/115
1
1 700
3 000
40
430
4,0
5,5
DWE398
230
230/115
1
1 700
3 000
40
430
4,0
5,5
DWE399
230
230/115
1
1 700
3 000
40
430
4,0
5,5
dB(A)
95
95
95
95
dB(A)
dB(A)
3,0
104,0
3,0
104,0
3,0
104,0
3,0
104,0
dB(A)
5,6
5,6
5,6
5,6
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
V
V
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací ah pro model DT2974
Řezání cihlových stavebních bloků
ah,PCB =
m/s²
5,4
5,4
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,5
Úroveň vibrací ah pro model DT2372
Řezání dřevěných/dřevotřískových desek a plastů
ah,WP =
m/s²
5,4
5,4
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,5
Úroveň vibrací ah pro model DT2975
Řezání pórobetonu
ah,CC =
m/s²
5,4
5,4
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,5
Úroveň vibrací ah pro model DT2979
Řezání izolačních materiálů
m/s²
5,4
5,4
ah,IM =
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními. Tato
hodnota může být použita pro předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
5
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo
je-li prováděna jeho nedostatečná
údržba, velikost vibrací může být
odlišná. Tak se může během celkové
práce doba působení vibrací na
obsluhu značně prodloužit.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko Nářadí 230 V 13 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
6
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj
a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 8. 2012
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Prostudujte si
všechny bezpečnostní výstrahy
a pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. V elektrickém nářadí
dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chceteli nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím
pracovat ve vlhkém prostředí, použijte
napájecí zdroj s proudovým chráničem
(RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte,
co provádíte a při práci s nářadím
pracujte s rozvahou. Nepoužívejte
elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při
práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče
nebo seřizovací přípravky. Seřizovací
klíče ponechané na nářadí mohou být
zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena
adaptérem pro připojení odsávacího
zařízení, zajistěte jeho správné
připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte pro prováděnou práci
správný typ nářadí. Při použití správného
typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
7
c)
d)
e)
f)
g)
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického
nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte
jej před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Další bezpečnostní pokyny pro
pily Alligator
• Při pracích, u kterých by mohlo dojít
ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
elektrické nářadí vždy za izolované
povrchy. Při kontaktu pracovního
příslušenství s „živým“ vodičem způsobí
neizolované kovové části nářadí obsluze
úraz elektrickým proudem.
8
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI, ZAPNUTÍ
A VYPNUTÍ
• Před připojením napájecího kabelu k síti se
vždy ujistěte, zda je nářadí VYPNUTO.
• Po vypnutí pily se nikdy nepokoušejte
zastavit dobíhající pilový list prsty.
Nikdy nepokládejte pilu na stůl
nebo na pracovní ponk, pokud není
vypnuta. Po vypnutí pily se bude
pilový list pohybovat ještě zhruba
10 sekund.
V PRŮBĚHU ŘEZÁNÍ
• Před zahájením práce odstraňte z obrobku
všechny hřebíky a jiné kovové části.
• Kdekoli je to možné, používejte
k bezpečnému uchycení obrobku svěrák
a upínací svorky.
• Nepokoušejte se řezat extrémně malé
obrobky.
• Nenahýbejte se příliš dopředu. Ujistěte se,
zda vždy stojíte ve stabilní poloze, to platí
zejména na lešení a žebřících.
• Držte pilu vždy oběma rukama.
• Nepoužívejte tuto pilu k provádění
obloukových a ponorných řezů.
KONTROLA A VÝMĚNA PILOVÝCH LISTŮ
• Před čištěním nebo před výměnou pilového
listu odpojte pilu od sítě.
• Používejte pouze pilové listy DEWALT,
které splňují požadavky uvedené v těchto
provozních pokynech.
• Používejte pouze ostré pilové listy
v perfektním stavu. Prasklé nebo ohnuté
pilové listy by měly být okamžitě vyměněny
a zlikvidovány.
• Při manipulaci s pilovými listy a hrubými
pracovními materiály vždy používejte vhodné
rukavice.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobené kontaktem
s příslušenstvím, které se zahřálo během
použití.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím výrobku.
Štítky na nářadí
Na zařízení jsou následující piktogramy:
• Před zahájením práce věnujte dostatek času
pečlivému prostudování a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k zranění.
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
a. Spouštěcí spínač zapnuto/vypnuto
Používejte ochranu sluchu.
b. Blokovací tlačítko
Používejte ochranu zraku.
d. Přední rukojeť
c. Zadní rukojeť
e. Pilové listy
Nevystavujte toto elektrické nářadí
vlhkosti.
f. Lišta
g. Šestihranný klíč
h. Otvor pro odvod prachu
Nepoužívejte toto nářadí, je-li
poškozen jeho napájecí kabel.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (q), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2012 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 pilu Alligator
1 sadu pilových listů TCT pro řezání
stavebních bloků s nízkou hustotou
(DWE396, DWE397)
1 sadu pilových listů TCT pro řezání
stavebních bloků se střední hustotou
(DW398)
1 sadu pilových listů TCT pro řezání
pórobetonu a desek ze sádrokartonu
(DWE399)
1 šestihranný klíč
1 škrabku řezací drážky (pouze model
DWE399)
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše pila DEWALT Alligator DWE396, DWE397,
DWE398 a DWE399 je určena pro profesionální
řezání cihlových stavebních bloků, pórobetonu,
dřeva, plastů a izolačních materiálů pomocí
vhodných pilových listů.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Zajistěte bezpečné odstranění staré zástrčky.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím
na nové zástrčce.
9
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: K uzemňovací svorce
nebude připojen žádný vodič.
konec pilového listu s drážkovým otvorem (p)
zapadá do předního krytu (n).
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
2. Zasuňte zadní část pilového listu směrem
dolů tak, aby došlo k srovnání závitového
otvoru (o) se šroubem (m) pro nastavení
pilového listu.
Použití prodlužovacího kabelu
3. Opakujte tento postup i u dalších pilových
listů.
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči,
který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz
technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1,5 mm2. Maximální délka je 30 m.
4. Dotlačením a současným otáčením kratšího
konce šestihranného klíče (g) řádně utáhněte
oba šrouby (m) pro nastavení pilového listu.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
5. Zavřete kryt převodovky (l) a řádně utáhněte
šroub krytu převodovky.
VAROVÁNÍ: Před zahájením
práce nechejte pilové listy přibližně
20 sekund v chodu naprázdno.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav, nářadí vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Výměna pilových listů
SEJMUTÍ PILOVÝCH LISTŮ (OBR. 2 - 5)
1. Položte nářadí na rovný a stabilní povrch
spodní stranou nahoru.
2. Uvolněte šroub s hlavou s vnitřním
šestihranem (k) na krytu převodovky pomocí
dodaného šestihranného klíče (g). Jakmile
bude tento šroub uvolněn, kryt převodovky
(l) by měl být uvolněn a otevřen působením
tlaku pružiny.
3. Pomocí šestihranného klíče (g) povolte oba
šrouby pro nastavení pilového listu (m).
Šrouby budou drženy na svém místě pomocí
příchytek.
4. Opatrně vytahujte konec pilového listu
směrem nahoru, dokud nedojde k jeho
uvolnění z upínacího systému.
5. Přitáhněte pilový list dozadu a směrem ven
z předního krytu (n) a sejměte jej z lišty (f).
6. Opakujte tento postup i u dalších pilových
listů.
NASAZENÍ PILOVÝCH LISTŮ (OBR. 4)
1. Zasuňte jeden konec pilového listu do vodicí
drážky pilového listu (i) a ujistěte se, zda
10
Pilové listy
Kat. č.
Řezaný
materiál
DWE396 Surové dřevo
Opracované dřevo
Opracované dřevo
Stavební bloky s malou
hustotou
Stavební bloky se střední
hustotou
DWE397 Surové dřevo
Stavební bloky s malou
hustotou
Stavební bloky se střední
hustotou
Izolační materiály
Pórobeton
DWE398 Surové dřevo
Stavební bloky s malou
hustotou
Stavební bloky se střední
hustotou
Izolační materiály
Pórobeton
DWE399 Surové dřevo
Stavební bloky s malou
hustotou
Stavební bloky se střední
hustotou
Izolační materiály
Pórobeton
Doporučený
typ pilového
listu
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12 DT2973
TCT T20 DT2977
HSS
DT2978
TCT T12 DT2974
TCT T20 DT2976
HSS
TCT 12
HSS
TCT T12
DT2979
DT2975
DT2978
DT2974
TCT T20 DT2976
HSS
TCT 12
HSS
TCT T12
DT2979
DT2975
DT2978
DT2974
TCT T20 DT2976
HSS
TCT 12
DT2979
DT2975
Před zahájením práce (obr. 1)
• Upněte do pily vhodný typ pilového listu.
• Ujistěte se, zda bude nářadí řádně pracovat
a zda bude řádně provádět určenou funkci.
Ujistěte se, zda je lišta (f) stále rovná a zda
nedošlo k poškození pilových listů (e) a krytu
nářadí.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy
vypněte nářadí a odpojte nářadí od
zdroje napájení.
VAROVÁNÍ:
• Zajistěte, aby byl řezaný materiál
pevně upnutý.
• Vyvíjejte na nářadí pouze mírný tlak
a nevyvíjejte boční tlak na pilový list.
• Zabraňte přetěžování nářadí.
VAROVÁNÍ: U prací, při kterých
v důsledku řezání vzniká prach
z minerálů nebo z tvrdého dřeva,
připojte nářadí k vhodnému systému
pro odsávání prachu.
Správná poloha rukou
(obr. 1, 6)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na přední rukojeti (d) a druhou ruku
na zadní rukojeti (c).
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
Z bezpečnostních důvodů je spouštěcí spínač
zapnuto/vypnuto (a) vybaven blokovacím
tlačítkem (b).
1. Stiskněte blokovací tlačítko (b), aby došlo
k odblokování nářadí.
2. Nářadí uvedete do chodu stisknutím
spouštěcího spínače zapnuto/vypnuto
(a). Jakmile bude spínač zapnuto/vypnuto
uvolněn, blokovací tlačítko bude automaticky
aktivováno, aby bylo zabráněno náhodnému
spuštění nářadí.
3. Před odpojením nářadí od sítě jej vždy
vypněte.
Řezání (obr. 1, 3, 4, 6)
POZNÁMKA: Nepoužívejte toto
nářadí k provádění obloukových
a ponorných řezů. Ujistěte se, zda
konec lišty vyčnívá z obrobku.
U dlouhých a přímých řezů si na obrobku
nejdříve vyznačte čáru řezu a tuto čáru při řezu
sledujte.
Provádějte pouze řezání směrem dolů. Vyvarujte
se zaříznutí pilového listu do země, v takovém
případě dojde velmi rychle k jeho otupení.
Při práci na řezací stolici vždy provádějte řez na
vnější straně opěrných ramen řezací stolice.
1. Obrobek si upněte pouze na jedné straně,
aby nedošlo k sevření lišty pily. Pokud se tak
stane, lehce řez rozevřete pomocí klínu, aby
se pilový list uvolnil. Nepokoušejte se pilu
uvolnit prudkými pohyby.
2. Držte toto elektrické nářadí DEWALT za
přední rukojeť (d) a za zadní rukojeť (c), aby
bylo zaručeno správné vedení pily.
3. Zapněte pilu před kontaktem pilového listu
s řezaným materiálem. Viz část Zapnutí
a vypnutí pily uvedená v tomto návodu.
VAROVÁNÍ: Vyvíjejte na nářadí
pouze mírný tlak a nevyvíjejte boční
tlak na pilový list.
4. Jakmile pilový list vnikne do materiálu
pohybujte pilou střídavě dopředu a dozadu
a sledujte, jak pilový list prořezává materiál
obrobku. Viz obr. 6.
5. Po dokončení řezu uvolněte spouštěcí
spínač.
Chcete-li zvýšit výkon vašeho nářadí a prodloužit
provozní životnost nelakovaných pilových listů,
pravidelné nanášejte na pilové listy mazací olej
a aplikujte olej do mazacích otvorů (j) (každých
15 až 30 minut). Lakované pilové listy nemažte.
Pravidelně kontrolujte seřizovací šrouby pilových
listů (m).
11
Řezání pórobetonu a stavebních bloků s nízkou nebo
střední hustotou (obr. 5)
VAROVÁNÍ: Pórobeton, stavební
bloky s nízkou a střední hustotou
obsahují vápno a křemičitý písek.
Z důvodu zajištění optimálního
výkonu musí být po použití pily
pomocí škrabky na řezací drážku
pravidelně prováděno kompletní
vyčištění pilových listů, lišty a vodicí
drážky pilového listu (i). (pouze model
DWE399)
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí
a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Mazání
• Po kompletním očištění proveďte namazání
pilových listů (nejsou-li pilové listy lakovány),
lišty pily a vodicí drážky pilového listu.
Lakované pilové listy nemažte.
• Nebude-li nářadí používáno delší dobu,
naneste na pilový list, není-li lakován, tenkou
vrstvu oleje (například strojní olej) a olej
nakapejte i do mazacích otvorů. Lakované
pilové listy nemažte.
Nechejte nářadí několik sekund v chodu
naprázdno, aby se olej dostal do všech částí. Tak
bude zajištěna ochrana nářadí před korozí.
12
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty,
ofoukejte nářadí proudem suchého
stlačeného vzduchu. Při provádění
tohoto úkonu údržby používejte
schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: Při čištění nářadí nikdy
nepoužívejte rozpouštědla nebo
jiné agresivní látky. Tyto chemikálie
mohou oslabit materiály použité
v těchto částech. Používejte pouze
hadřík navlhčený v mýdlovém
roztoku. Nikdy nedovolte, aby se
do nářadí dostala jakákoli kapalina.
Nikdy neponořujte žádnou část nářadí
do kapaliny.
Po řezání pórobetonu nebo tepelně izolačních
stavebních bloků pravidelně snímejte pilové
listy. Pilové listy a lištu pečlivě očistěte. K čištění
vodicí drážky pilového listu použijte škrabku
dodávanou s tímto nářadím. (POUZE MODEL
DWE399)
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společnosti
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se vhodného
příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené
na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00241764 - 06-08-2014
13
14
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
15
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising