DWE396 | DeWalt DWE396 UNIVERSAL SAW instruction manual

511112 - 55 SK
Preložené z pôvodného návodu
DWE396
DWE397
DWE398
DWE399
Obr. 1
d
b
f
c
h
g
e
q
a
Obr. 3
Obr. 2
l
m
g
l
k
k
2
Obr. 4
o
n
j
f
Obr. 5
o
p
i
n
3
Obr. 6
4
PÍLA ALLIGATOR
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT . Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov profesionálneho
elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Veľká Británia a Írsko
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno
Dĺžka zdvihu
Pracovná dĺžka
Dĺžka napájacieho kábla
Hmotnosť
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického
výkonu)
W
min-1
mm
mm
m
kg
DWE396
230
230/115
1
1 600
3 000
40
295
4,0
5,3
DWE397
230
230/115
1
1 700
3 000
40
430
4,0
5,5
DWE398
230
230/115
1
1 700
3 000
40
430
4,0
5,5
DWE399
230
230/115
1
1 700
3 000
40
430
4,0
5,5
dB(A)
95
95
95
95
dB(A)
dB(A)
3,0
104,0
3,0
104,0
3,0
104,0
3,0
104,0
dB(A)
5,6
5,6
5,6
5,6
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
V
V
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená podľa normy EN 60745:
Úroveň vibrácií ah pre model DT2974
Rezanie tehlových stavebných blokov
ah,PCB =
m/s²
5,4
5,4
Odchýlka K =
m/s²
1,5
1,5
Úroveň vibrácií ah pre model DT2372
Rezanie drevených/drevotrieskových dosiek a plastov
ah,WP =
m/s²
5,4
5,4
Odchýlka K =
m/s²
1,5
1,5
Úroveň vibrácií ah pre model DT2975
Rezanie pórobetónu
ah,CC =
m/s²
5,4
5,4
Odchýlka K =
m/s²
1,5
1,5
Úroveň vibrácií ah pre model DT2979
Rezanie izolačných materiálov
m/s²
5,4
5,4
ah,IM =
Odchýlka K =
m/s²
1,5
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
5
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré
chránia obsluhu pred účinkom
vibrácií, ako sú: údržba náradia
a jeho príslušenstva, udržovanie rúk
v teple, organizácia spôsobu práce.
Poistky
Európa
Veľká Británia
a Írsko
Náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
Náradie 230 V
13 A v zástrčke
prívodného kábla
môže viesť k poškodeniu
zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/EC a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
6
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj
a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 8. 2012
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento
návod na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a všetky
pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané akumulátorom (bez prívodného
kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Udržujte pracovný priestor čistý
a dobre osvetlený. Preplnený
a neosvetlený pracovný priestor môže
viesť k spôsobeniu úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
f)
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča
(RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo
pred vložením akumulátora a pred
zdvihnutím alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je vypnutý hlavný
vypínač. Prenášanie elektrického náradia
s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickej
sieti, ak je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
g) Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie
a riadnu funkciu. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
7
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ elektrického náradia. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte
ho mimo dosahu detí a zabráňte
tomu, aby bolo toto náradie použité
osobami, ktoré nie sú oboznámené
s jeho obsluhou alebo s týmto
návodom. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť.
Mnoho nehôd býva spôsobených
zanedbanou údržbou náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými čepeľami sú menej
náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo,
držiaky nástrojov atď., používajte
podľa týchto pokynov a berte do úvahy
podmienky pracovného prostredia
a prácu, ktorú budete vykonávať.
Použitie elektrického náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre píly Alligator
• Pri prácach, pri ktorých by mohlo dôjsť
ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
elektrické náradie vždy za izolované
povrchy. Pri kontakte pracovného
príslušenstva so „živým“ vodičom spôsobia
neizolované kovové časti náradia obsluhe
úraz elektrickým prúdom.
PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI,
ZAPNUTIE A VYPNUTIE
• Pred pripojením napájacieho kábla k sieti sa
vždy uistite, či je náradie VYPNUTÉ.
• Po vypnutí píly sa nikdy nepokúšajte zastaviť
dobiehajúci pílový list prstami.
Nikdy neklaďte pílu na stôl alebo na
pracovný ponk, ak nie je vypnutá.
Po vypnutí píly sa bude pílový list
pohybovať ešte zhruba 10 sekúnd.
V PRIEBEHU REZANIA
• Pred začatím práce odstráňte z obrobku
všetky klince a iné kovové časti.
• Kdekoľvek je to možné, používajte na
bezpečné uchytenie obrobku zverák
a upínacie svorky.
• Nepokúšajte sa rezať extrémne malé
obrobky.
• Nenahýnajte sa príliš dopredu. Uistite sa, že
vždy stojíte v stabilnej polohe, to platí najmä
na lešeniach a rebríkoch.
• Držte pílu vždy oboma rukami.
• Nepoužívajte túto pílu na vykonávanie
oblúkových a ponorných rezov.
KONTROLA A VÝMENA PÍLOVÝCH LISTOV
• Pred čistením alebo pred výmenou pílového
listu odpojte pílu od siete.
• Používajte iba pílové listy DEWALT, ktoré
spĺňajú požiadavky uvedené v týchto
prevádzkových pokynoch.
• Používajte iba ostré pílové listy v perfektnom
stave. Prasknuté alebo ohnuté pílové listy by
mali byť okamžite vymenené a zlikvidované.
• Pri manipulácii s pílovými listami a hrubými
pracovnými materiálmi vždy používajte
vhodné rukavice.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
8
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
1 škrabku rezacej drážky (iba model DWE399)
1 návod na obsluhu
– Poškodenie sluchu.
1 výkresovú dokumentáciu
– Riziko zranenia spôsobené odletujúcimi
čiastočkami.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
– Riziko popálenia spôsobené kontaktom
s príslušenstvom, ktoré sa zahrialo počas
použitia.
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím výrobku.
Štítky na náradí
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani
jeho súčastí. Mohlo by dôjsť
k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
a. Hlavný vypínač zapnuté/vypnuté
b. Blokovacie tlačidlo
Používajte ochranu sluchu.
c. Zadná rukoväť
d. Predná rukoväť
Používajte ochranu zraku.
Nevystavujte toto elektrické náradie
vlhkosti.
e. Pílové listy
f. Lišta
g. Šesťhranný kľúč
h. Otvor pre odvod prachu
POUŽITIE VÝROBKU
Nepoužívajte toto náradie, ak je
poškodený jeho napájací kábel.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (q), ktorý obsahuje tiež rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2012 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 pílu Alligator
1 súpravu pílových listov TCT na rezanie
stavebných blokov s nízkou hustotou
(DWE396, DWE397)
1 súpravu pílových listov TCT na rezanie
stavebných blokov so strednou hustotou
(DW398)
1 súpravu pílových listov TCT na rezanie
pórobetónu a dosiek zo sadrokartónu
(DWE399)
Vaša píla DEWALT Alligator DWE396,
DWE397, DWE398 a DWE399 je určená na
profesionálne rezanie tehlových stavebných
blokov, pórobetónu, dreva, plastov a izolačných
materiálov pomocou vhodných pílových listov.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom
prostredí alebo v prítomnosti horľavých kvapalín
alebo plynov.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciu v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť nahradený špeciálne pripraveným káblom,
ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.
1 šesťhranný kľúč
9
Výmena sieťovej zástrčky (iba
pre Veľkú Britániu a Írsko)
4. Opatrne vyťahujte koniec pílového listu
smerom hore, kým nedôjde k jeho uvoľneniu
z upínacieho systému.
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
5. Pritiahnite pílový list dozadu a smerom von
z predného krytu (n) a odoberte ho z lišty (f).
• Zaistite bezpečné odstránenie starej
zástrčky.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím
na novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
6. Opakujte tento postup aj pri ďalších pílových
listoch.
NASADENIE PÍLOVÝCH LISTOV (OBR. 4)
1. Zasuňte jeden koniec pílového listu do
vodiacej drážky pílového listu (i) a uistite sa,
či koniec pílového listu s drážkovým otvorom
(p) zapadá do predného krytu (n).
Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka:
13 A.
2. Zasuňte zadnú časť pílového listu smerom
dole tak, aby došlo k zarovnaniu závitového
otvoru (o) so skrutkou (m) na nastavenie
pílového listu.
Použitie predlžovacieho kábla
3. Opakujte tento postup aj pri ďalších pílových
listoch.
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla s 3 vodičmi,
ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite
technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1,5 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
4. Dotlačením a súčasným otáčaním kratšieho
konca šesťhranného kľúča (g) riadne
dotiahnite obe skrutky (m) na nastavenie
pílového listu.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
5. Zavrite kryt prevodovky (l) a riadne dotiahnite
skrutku krytu prevodovky.
VAROVANIE: Pred začatím práce
nechajte pílové listy približne
20 sekúnd v chode naprázdno.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou násadcov alebo pred
opravami, náradie vždy vypnite
a odpojte napájací kábel od siete.
Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
môže spôsobiť úraz.
Výmena pílových listov
ODOBRATIE PÍLOVÝCH LISTOV (OBR. 2 – 5)
1. Položte náradie na rovný a stabilný povrch
spodnou stranou nahor.
2. Uvoľnite skrutku s hlavou s vnútorným
šesťhranom (k) na kryte prevodovky
pomocou dodaného šesťhranného kľúča
(g). Hneď ako bude táto skrutka uvoľnená,
kryt prevodovky (l) by mal byť uvoľnený
a otvorený pôsobením tlaku pružiny.
3. Pomocou šesťhranného kľúča (g) povoľte
obe skrutky na nastavenie pílového listu
(m). Skrutky budú držané na svojom mieste
pomocou príchytiek.
10
Pílové listy
Kat. č.
Rezaný
materiál
DWE396 Surové drevo
Opracované drevo
Opracované drevo
Stavebné bloky s malou
hustotou
Stavebné bloky so strednou
hustotou
DWE397 Surové drevo
Stavebné bloky s malou
hustotou
Stavebné bloky so strednou
hustotou
Izolačné materiály
Pórobetón
Odporúčaný
typ pílového
listu
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12 DT2973
TCT T20 DT2977
HSS
DT2978
TCT T12 DT2974
TCT T20 DT2976
HSS
TCT 12
DT2979
DT2975
DWE398 Surové drevo
Stavebné bloky s malou
hustotou
Stavebné bloky so strednou
hustotou
Izolačné materiály
Pórobetón
DWE399 Surové drevo
Stavebné bloky s malou
hustotou
Stavebné bloky so strednou
hustotou
Izolačné materiály
Pórobetón
HSS
DT2978
TCT T12 DT2974
Správna poloha rúk (obr. 1, 6)
TCT T20 DT2976
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia, VŽDY
používajte správne uchytenie náradia,
ako na uvedenom obrázku.
HSS
TCT 12
HSS
TCT T12
DT2979
DT2975
DT2978
DT2974
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY pevne a očakávajte náhle
reakcie.
TCT T20 DT2976
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na prednej rukoväti (d) a druhú ruku na
zadnej rukoväti (c).
HSS
TCT 12
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
DT2979
DT2975
Pred začatím práce (obr. 1)
• Upnite do píly vhodný typ pílového listu.
• Uistite sa, či bude náradie riadne pracovať
a či bude riadne vykonávať určenú funkciu.
Uistite sa, či je lišta (f) stále rovná a či
nedošlo k poškodeniu pílových listov (e)
a krytu náradia.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania.
VAROVANIE:
Z bezpečnostných dôvodov je hlavný vypínač
zapnuté/vypnuté (a) vybavený blokovacím
tlačidlom (b).
1. Stlačte blokovacie tlačidlo (b), aby došlo
k odblokovaniu náradia.
2. Náradie uvediete do chodu stlačením
hlavného vypínača zapnuté/vypnuté
(a). Hneď ako bude vypínač zapnuté/
vypnuté uvoľnený, blokovacie tlačidlo bude
automaticky aktivované, aby sa zabránilo
náhodnému zapnutiu náradia.
3. Pred odpojením náradia od siete ho vždy
vypnite.
Rezanie (obr. 1, 3, 4, 6)
POZNÁMKA: Nepoužívajte toto
náradie na vykonávanie oblúkových
a ponorných rezov. Uistite sa, či
koniec lišty vyčnieva z obrobku.
Pri dlhých a priamych rezoch si na obrobku
najskôr vyznačte čiaru rezu a túto čiaru pri reze
sledujte.
• Zaistite, aby bol rezaný materiál
pevne upnutý.
Vykonávajte iba rezanie smerom dole. Vyvarujte
sa zarezaniu pílového listu do zeme, v takom
prípade dôjde veľmi rýchlo k jeho otupeniu.
• Vyvíjajte na náradie iba mierny tlak
a nevyvíjajte bočný tlak na pílový
list.
Pri práci na rezacej stolici vždy vykonávajte rez
na vonkajšej strane oporných ramien rezacej
stolice.
• Zabráňte preťažovaniu náradia.
VAROVANIE: Pri prácach, pri ktorých
v dôsledku rezania vzniká prach
z minerálov alebo z tvrdého dreva,
pripojte náradie k vhodnému systému
na odsávanie prachu.
1. Obrobok si upnite iba na jednej strane, aby
nedošlo k zovretiu pílovej lišty. Ak sa tak
stane, ľahko rez roztvorte pomocou klina,
aby sa pílový list uvoľnil. Nepokúšajte sa pílu
uvoľniť prudkými pohybmi.
2. Držte toto elektrické náradie DEWALT za
prednú rukoväť (d) a za zadnú rukoväť (c),
aby bolo zaručené správne vedenie píly.
3. Zapnite pílu pred kontaktom pílového
listu s rezaným materiálom. Pozrite časť
11
Zapnutie a vypnutie píly uvedenú v tomto
návode.
VAROVANIE: Vyvíjajte na náradie iba
mierny tlak a nevyvíjajte bočný tlak
na pílový list.
4. Hneď ako pílový list vnikne do materiálu
pohybujte pílou striedavo dopredu a dozadu
a sledujte, ako pílový list prerezáva materiál
obrobku. Pozrite obr. 6.
5. Po dokončení rezu uvoľnite hlavný vypínač.
Ak chcete zvýšiť výkon Vášho náradia a predĺžiť
prevádzkovú životnosť nelakovaných pílových
listov, pravidelne nanášajte na pílové listy mazací
olej a aplikujte olej do mazacích otvorov (j)
(každých 15 až 30 minút). Lakované pílové listy
nemažte.
Pravidelne kontrolujte nastavovacie skrutky
pílových listov (m).
Rezanie pórobetónu a stavebných blokov s nízkou alebo
strednou hustotou (obr. 5)
VAROVANIE: Pórobetón, stavebné
bloky s nízkou a strednou hustotou
obsahujú vápno a kremičitý piesok.
Z dôvodu zaistenia optimálneho
výkonu sa musia po použití píly
pomocou škrabky na rezaciu drážku
pravidelne kompletne vyčistiť pílové
listy, lišty a vodiace drážky pílového
listu (i). (iba model DWE399)
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť
o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte napájací kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
násadcov alebo pred opravami.
Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
môže spôsobiť úraz.
12
Mazanie
• Po kompletnom očistení namažte pílové listy
(ak nie sú pílové listy lakované), lišty píly
a vodiace drážky pílového listu. Lakované
pílové listy nemažte.
• Ak sa nebude náradie dlhšie používať,
naneste na pílový list, ak nie je lakovaný,
tenkú vrstvu oleja (napríklad strojový olej)
a olej nakvapkajte aj do mazacích otvorov.
Lakované pílové listy nemažte.
Nechajte náradie niekoľko sekúnd v chode
naprázdno, aby sa olej dostal do všetkých
častí. Tak bude zaistená ochrana náradia pred
koróziou.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Pri čistení náradia
nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo
iné agresívne látky. Tieto chemikálie
môžu oslabiť materiály použité
v týchto častiach. Používajte iba
handričku navlhčenú v mydlovom
roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do
náradia dostala akákoľvek kvapalina.
Nikdy neponárajte žiadnu časť
náradia do kvapaliny.
Po rezaní pórobetónu alebo tepelne izolačných
stavebných blokov pravidelne odoberajte pílové
listy. Pílové listy a lištu dôkladne očistite. Na
čistenie vodiacej drážky pílového listu použite
škrabku dodávanú s týmto náradím. (IBA MODEL
DWE399)
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo,
než je príslušenstvo ponúkané
spoločnosťou DEWALT, nebolo
s týmto výrobkom testované. Preto
by mohlo byť použitie takéhoto
príslušenstva s týmto náradím veľmi
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto náradím
iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro
odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241793 - 30-07-2014
13
14
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
15
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising