DWE396 | DeWalt DWE396 UNIVERSAL SAW instruction manual

DWE396
DWE397
DWE398
DWE399
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)10
English (original instructions)17
Español (traducido de las instrucciones originales)23
Français (traduction de la notice d’instructions originale)30
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)37
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)44
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)51
Português (traduzido das instruções originais)57
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)64
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)70
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)76
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)82
Copyright DeWALT
B
Fig. A
4
2
3
6
8
7
5
17
1
Fig. C
Fig. B
12
13
7
12
11
11
1
Fig. D
15
14
10
6
Fig. E
15
16
9
14
2
Fig. F
3
Dansk
EL-DREVET ALLIGATOR-SAV
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
Spænding
Type
Motoreffekt
Ubel. hastighed
Slaglængde'
Snitlængde
Kabellængde
Vægt
DWE396
230
1
1600
3000
40
295
4,0
5,3
DWE397
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
DWE398
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
DWE399
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
95
104,0
95
104,0
95
104,0
95
104,0
dB(A)
3,0
3,0
3,0
3,0
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
VAC
W
min-1
mm
mm
m
kg
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-11:
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
K(usikkerhed for det angivne lydniveau)
Skæring af lerbyggeblokke
Vibrationsemissionsværdi for DT2974 ah,PCB =
Usikkerhed K =
Skæring af træ/spånplade & plastik
Vibrationsemissionsværdi for DT2372 ah,WP =
Usikkerhed K =
Skæring af porebeton
Vibrationsemissionsværdi for DT2975 ah,CC =
Usikkerhed K =
Skæring af isoleringsmateriale
Vibrationsemissionsværdi for DT2979 ah,IM =
Usikkerhed K =
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
4
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
El-drevet alligator-sav
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Dansk
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
27.10.2016
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af
alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
5
Dansk
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
6
Ekstra sikkerhedsregler for alligatorsave
•
Hold fast i elværktøjet ved hjælp af de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i emner, hvor
skæreværktøjet kan berøre skjulte ledninger eller
sit eget kabel. Kommer skæreværktøjet i kontakt med en
strømførende ledning, kan blotlagte metaldele på elværktøjet
gøres strømførende og give stød til brugeren.
Koble til lysnettet, starte (ON) og stoppe
(OFF)
•
•
•
Sørg altid for, at der er slukket for alligatorsavenOFF), før den
tilkobles lysnettet.
Forsøg aldrig at standse savklingerne medhånden efter at
maskinen er slukket.
Læg aldrig saven på et bord eller en arbejdsbænk, hvis den
ikke er standset. Savklingen vil fortsætte med at køre i op til
10 sekunder, efter der er slukket for maskinen.
Under savning
•
•
•
•
•
•
Fjern alle søm og metalgenstande fra arbejdsemnet, før
arbejdet påbegyndes.
Hvis det er muligt bør klemmer eller skruetvinger anvendes til
sikkert at fastgøre arbejdsemnet.
Forsøg ikke at save i særligt små emner.
Bøj ikke for langt forover. Sørg for altid at stå fast, især på
stiger og stilladser.
Hold altid saven med begge hænder.
Anvend ikke saven til savning af kurver eller huller.
Eftersyn og skift af savklinger.
•
•
•
•
Træk stikket ud af stikkontakten før rengøring eller udskiftning
af savklingerne.
Anvend kun DeWALT-savklinger, der er ioverensstemmelse
med specifikationerne i denne brugervejledning.
Der bør kun anvendes skarpe savklinger i perfekt stand.
Revnede eller bøjede savklinger bør omgående kasseres
og udskiftes.
Bær altid velegnede handsker ved håndtering af en savklinge
eller hårde materialer.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dansk
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60745, og derfor er en
jordledning ikke påkrævet
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Alligatorsav med:
1 TCT savklingesæt til lette byggeblokke (DWE396, DWE397)
1 TCT savklingesæt til mellemsvære byggeblokke (DW398)
1 TCT savklingesæt for porebeton og gipsplader (DWE399)
1Sekskantnøgle
1 Skæreskinneskraber (kun DWE399)
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Udsæt ikke elektrisk værktøj for fugtighed.
Anvend ikke elværktøjet, hvis hovedkablet er
beskadiget.
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 17 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Tænd-slukkontakt
2 Startspærreknap
3 Bagerste håndtag
4 Foreste håndtag
5 Savklinger
6 Sværd
7 Sekskantnøgle
8 Støvåbning
Tilsigtet Brug
Din DeWALT alligatorsav DWE396, DWE397, DWE398 og
DWE399 er designet til professionel savningsopgaver af
lerbyggeblokke, porebeton, træk, plastik og isoleringsmaterialer
med passende savklinge.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Udskiftning af savklinger
Afmontering af savklingerne (Fig. B–E)
1. Anbring værktøjet med bunden i vejret på en flad, stabil
arbejdsoverflade.
2. Løsn gearkassens dækselskrue 11 med sekskantnøglen 7 .
Når den er løsnet, skal gearkassedækslet 12 udløses og
fjederen åbnes.
3. Løsn med sekskantnøglen 7 , begge indstillingsskruer på
klingen 13 . Skruerne holdes på plads med skrueclips.
4. Træk forsigtigt savklingeenden op, indtil den frigjort fra og
fri af klingens holdeanordningssystem.
5. Træk savklingen tilbage og ud af den forreste
beskyttelsesskærm 14 og tag den af sværdet 6 .
6. Gentag denne procedure for den anden savklinge.
Udskiftning af savklinger (Fig. D)
1. Skub savklingen ind i klingens styreskinne 9 og sørg for,
at enden med kærvhullet 16 passer ind i den forreste
beskyttelseskærm 14 .
2. Skub bagsiden af savklingen ned, indtil det gevindskårne hul
15 passer ind i klingens indstillingsskrue 13 .
3. Gentag denne procedure for den anden savklinge.
7
Dansk
4. Spænd begge savklingers indstillingsskruer 13 godt fast
ved at trykke og samtidig dreje med den korte ende på
sekskantnøglen 7 .
5. Luk gearkassens dæksel 12 og spænd gearkassens
dækselskrue.
Lad savklingerne kører frit i ca. 20 sek. før værktøjet tages
i brug.
Savklinger
Kat. nr.
DWE396
Materiale der skal skæres
Knudret træ
Fint træ
Fint træ
Let byggeblok
Mellemsvær byggeblok
Knudret træ
Let byggeblok
Mellemsvær byggeblok
Isoleringsmaterialer
Porebeton
Knudret træ
Let byggeblok
Mellemsvær byggeblok
Isoleringsmaterialer
Porebeton
Knudret træ
Let byggeblok
Mellemsvær byggeblok
Isoleringsmaterialer
Porebeton
DWE397
DWE398
DWE399
Anbefalet savklingetype
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
DT2977
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
Før maskinen tages i brug (Fig. A)
• Montér den korrekte type savklinge.
• Kontrollér at værktøjet kører ordentligt og at alle funktioner
fungerer. Sørg for at sværdet 6 stadig er lige og at
savklingerne 5 og motorhuset ikke er beskadigede.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL:
• Sørg for at materialet, hvor i der skal saves,
er fastspændt.
• Anvend kun et let tryk på saven og undgå sidelæns
tryk på savklingen.
• Undgå overbelastning.
8
ADVARSEL: For anvendelser hvor mineral støv eller hårdt
træ udsendes på grund af arbejdsprocessen, skal maskinen
være tilsluttet til et passende støvopsamlingssystem.
Korrekt håndposition (Fig. A, F)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på det forreste
håndtag 4 og den anden hånd på det bagerste håndtag 3 for
korrekt håndposition.
Starte og stoppe (Fig. A)
Af hensyn til sikkerheden er afbryderen 1 forsynet med en
låseanordning 2 .
1. Skub startspærreknappen 2 for at låse værktøjet op.
2. For at starte værktøjet trykkes på afbryderen 1 . Så snart
afbryderen slippes, aktiveres låsen automatisk for at
forhindre utilsigtet igangsætning.
3. Stop altid maskinen før den kobles fra stikkontakten.
Savning (Fig. A, C, D, F)
BEMÆRK: Brug ikke saven til at save kurver eller lommer.
Sørg for at sværdet rækker ud over arbejdsemnet.
Ved lange rette snit tegnes først en linie på arbejdsemnet,
hvorefter der saves efter linien.
Sav kun nedad. Undgå at save i jorden, da dette hurtigt vil
sløve savklingen.
Hvis der anvendes en savbuk, skal der altid saves udenfor
bukkens kant.
1. For at undgå at sværdet klemmes, fastgøres arbejdsemnet
kun i den ene side. Skulle dette ske, åbnes snittet forsigtigt
med kiler for at lette trykket på klingen. forsøg ikke at vride
saven fri.
2. Hold fast i dit DeWALT elværktøj med det forreste håndtag
4 og det bagerste håndtag 3 til korrekt styring af saven.
3. Tænd for værktøjet før klingen sættes i forbindelse med
arbejdsemnet. Se instruktionerne om at tænde og slukke i
denne vejledning.
ADVARSEL: Anvend kun et let tryk på saven og undgå
sidelæns tryk på savklingen.
4. Efter klingerne er kommet i kontakt med arbejdsemnet,
styr værktøjet frem og tilbage i roterende, se sav-lignende
bevægelse, når klingerne skærer ned gennem arbejdsemnet.
Se figur F.
5. Når snittet er færdigt, udløses udløserkontakten.
For at opnå forbedret ydeevne og længere levetid af ikkemalerede savklinger bør du jævnligt oliere klingerne i
oliehullerne 10 (hver 15–30 min.). Smør ikke malede klinger.
Kontrollér med jævne mellemrum savklingens
indstillingsskruer 13 .
Dansk
Skæring i porebeton, lette og mellemsvære
byggeblokke (Fig. E)
ADVARSEL: Porebeton, lette og mellemsvære
byggeblokke indeholder kalk og kvartssand.
Efter brug for at garantere optimal ydeevne skal
savklingerne, sværd og styreskinnen til savklingen
9 rengøres grundigt efter brug ved hjælp af
skæreskinneskraberen. (Kun DWE399)
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Smøring
• Smør savklingerne (hvis saven er monteret med ikke-malede
savklinger), sværdet og styreskinnen til savklingen, når de er
rengjort. Smør ikke malede klinger.
• Hvis værktøjet ikke skal bruges i en længere periode, skal du
smøre ikke-malede savklinger med olie og fylde lidt olie i
oliehullerne (fx maskinolie). Smør ikke malede klinger.
Lad værktøjet køre i nogle sekunder for at fordele olien til alle
dele. Dette beskytter værktøjet mod korrosion.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Aftag jævnligt savklingerne, når du har skåret i porebeton.
Rengør savklingerne og sværdet grundigt. For at rengøre
styreskinnen til savklingerne kan du anvende den skraber, der
følger med værktøjet. (KUN DWE399)
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
9
Deutsch
SPEZIALSÄGE
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation
machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Leerlaufhubzahl
Hub
Schnittlänge
Kabellänge
Gewicht
DWE396
230
1
1600
3000
40
295
4,0
5,3
DWE397
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
DWE398
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
DWE399
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
95
104,0
95
104,0
95
104,0
95
104,0
dB(A)
3,0
3,0
3,0
3,0
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
VWS
W
min-1
mm
m
kg
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-11.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
K(Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel)
Sägen von Tonziegeln
Vibrationskennwert für DT2974 ah,PCB =
Unsicherheitswert K =
Sägen von Holz/Spanplatten und Kunststoff
Vibrationskennwert für DT2372 ah,WP =
Unsicherheitswert K =
Sägen von Porenbeton
Vibrationskennwert für DT2975 ah,CC =
Unsicherheitswert K =
Sägen von Dämmstoffen
Vibrationskennwert für DT2979 ah,IM =
Unsicherheitswert K =
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
10
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
Deutsch
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
Spezialsäge
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
27.10.2016
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerät erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
11
Deutsch
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
12
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Spezialsägen
•
Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflächen, wenn Arbeiten durchgeführt werden, bei
denen das Schneidewerkzeug versteckte Leitungen
oder die eigene Anschlussleitung berühren könnte. Der
Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch
metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag führen.
Anschluß an die Stromversorgung, Einund Ausschalten
•
•
•
Prüfen Sie immer, ob sich der Betriebsschalter in der Position
„AUS“ befindet, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.
Nach dem Ausschalten dürfen die Sägeblätter nicht mit den
Fingern abgebremst werden.
Legen Sie die Spezialsäge grundsätzlich nur in
ausgeschaltetem Zustand auf den Arbeitstisch oder auf die
Werkbank ab. Die Sägeblätter laufen nach dem Ausschalten
der Maschine noch bis zu 10 Sekunden weiter.
Deutsch
Beim Sägen
Verwendung eines Verlängerungskabels
•
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
•
•
•
•
•
Vor dem Arbeitsbeginn müssen alle Nägel und
Metallgegenstände aus dem Werkstück entfernt werden.
Verwenden Sie wenn möglich immer Einspannvorrichtungen,
um das Werkstück zu sichern.
Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstückezu sägen.
Beugen Sie sich bei der Arbeit nicht zu weit.Stellen Sie sicher,
daß Sie immer einen festen Stand haben, vor allem auf
Bühnen und Leitern.
Halten Sie die Säge immer mit beiden Händen.
Verwenden Sie die Säge nicht zum Sägen von Kurven und
nicht für Einsatzarbeiten.
Prüfen und Auswechseln der Sägeblätter
•
•
•
•
Ziehen Sie vor dem Reinigen oder Auswechseln der Sägeblätter
den Netzstecker.
Verwenden Sie nur DeWALT-Sägeblätter, die den Daten in
dieser Anleitung entsprechen.
Es sollten ausschließlich scharfe und einwandfrei arbeitende
Sägeblätter verwendet werden; rissige oder verbogene
Sägeblätter sind sofort auszuwechseln.
Tragen Sie beim Umgang mit den Sägeblättern und mit
grobem Arbeitsmaterial immer geeignete Handschuhe.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Spezialsäge mit:
1TCT Sägeblattsatz für Steine mit geringer Dichte (DWE396,
DWE397)
1 TCT Sägeblattsatz für Steine mit mittlerer Dichte (DWE398)
1 TCT Sägeblattsatz für Porenbeton und Gipskarton (DWE399)
1Innensechskantschlüssel
1 Führungsschlitzschaber (nur bei DWE399)
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Restrisiken
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Setzen Sie dieses Werkzeug keiner Feuchtigkeit aus.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN60745 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel
beschädigt ist.
Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Der Datumscode 17 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Ein-/Aus-Auslöseschalter
2 Einschaltsperre
3 Hinterer Handgriff
13
Deutsch
4 Vorderer Griff
5 Sägeblätter
6 Schwert
7 Innensechskantschlüssel
8 Staubabsauganschluss
Bestimmungsgemässe Verwendung
Die DeWALT Spezialsägen DWE396, DWE397, DWE398 und
DWE399 sind für professionelles Sägen von Tonziegeln,
Porenbeton, Holz, Kunststoff und Dämmstoffen mit dem jeweils
geeigneten Sägeblatt ausgelegt.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
länglichen Aussparung 16 in die vordere Führung
14 passt.
2. Schieben Sie das hintere Ende des Sägeblatts nach
unten, bis sich die Gewindebohrung 15 mit der
Sägeblattstellschraube 13 deckt.
3. Wiederholen Sie dieses Vorgehen beim anderen Sägeblatt.
4. Ziehen Sie beide Sägeblattstellschrauben 13 sicher an, indem Sie mit dem kurzen Ende des
Innensechskantschlüssels 7 gleichzeitig drücken und
drehen.
5. Schließen Sie die Getriebeabdeckung 12 und ziehen Sie die
Getriebeabdeckungsschraube an.
WARNUNG: Lassen Sie die Sägeblätter vor dem Einsatz
etwa 20 Sekunden lang frei laufen.
Sägeblätter
Kat-Nr.
DWE396
Zu schneidendes Material
Holz grob
Holz fein
Holz fein
Steine mit geringer Dichte
Steine mit mittlerer Dichte
Holz grob
Steine mit geringer Dichte
Steine mit mittlerer Dichte
Dämmstoffe
Porenbeton
Holz grob
Steine mit geringer Dichte
Steine mit mittlerer Dichte
Dämmstoffe
Porenbeton
Holz grob
Steine mit geringer Dichte
Steine mit mittlerer Dichte
Dämmstoffe
Porenbeton
DWE397
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Auswechseln der Sägeblätter
Entfernen der Sägeblätter (Abb. B–E)
1. Legen Sie das Werkzeug mit der Unterseite nach oben auf
eine ebene, stabile Arbeitsfläche.
2. Lösen Sie die Getriebeabdeckungsschraube 11 mit
dem Innensechskantschlüssel 7 . Nach dem Lösen der
Schraube sollte sich die Getriebeabdeckung 12 lösen
und aufspringen.
3. Lösen Sie mit dem Innensechskantschlüssel 7 beide
Sägeblattstellschrauben 13 . Die Schrauben werden durch
die Schraubenklemmen festgehalten.
4. Ziehen Sie das Ende des Sägeblatts vorsichtig nach oben,
bis es sich aus der Sägeblatt-Klemmvorrichtung löst und aus
dieser entfernt ist.
5. Ziehen Sie das Sägeblatt nach hinten aus dem vorderen
Sägeblattschutz 14 heraus und nehmen Sie es vom
Schwert 6 ab.
6. Wiederholen Sie dieses Vorgehen beim anderen Sägeblatt.
Einsetzen der Sägeblätter (Abb. D)
1. Schieben Sie ein Sägeblatt in den Sägeblatt-Führungsschlitz
9 . Achten Sie hierbei darauf, dass das Ende mit der
14
DWE398
DWE399
Empfohlener Sägeblatttyp
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
DT2977
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
Vor der Inbetriebnahme (Abb. A)
• Montieren Sie ein geeignetes Sägeblatt.
• Stellen Sie sicher, daß die Säge einwandfrei läuft und voll
funktionsfähig ist. Vergewissern Sie sich, daß das Schwert
6 noch gerade ist und daß die Sägeblätter 5 und das
Gehäuse nicht beschädigt sind.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
Deutsch
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich, dass das zu sägende Material
gesichert wurde.
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten nur leicht an und
üben Sie nie seitlichen Druck auf die Sägeblätter aus.
• Vermeiden Sie eine Überlastung der Säge.
WARNUNG: Für Arbeiten, bei denen prozessbedingt
Mineralstaub oder Hartholzspäne entstehen,
ist eine geeignete Staubabsauganlage an die
Maschine anzuschließen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. A, F)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf dem
vorderen Griff 4 und die andere auf dem hinteren Griff 3 .
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Aus Gründen der Sicherheit ist der EIN-/AUS-Schalter 1 mit
einer Einschaltsperre 2 versehen.
1. Drücken Sie die Einschaltsperre 2 , um den
Schalter freizugeben.
2. Betätigen Sie dann zum Einschalten des Werkzeuges
den EIN-/AUS-Schalter 1 . Beim Loslassen des EIN-/
AUS-Schalters wird die Einschaltsperre automatisch
wieder aktiviert, um ein unbeabsichtigtes Einschalten des
Werkzeuges zu verhindern.
3. Schalten Sie immer das Werkzeug vor dem Ziehen des
Netzsteckers aus.
Sägen (Abb. A, C, D, F)
HINWEIS: Verwenden Sie die Säge nicht zum Sägen
von Kurven und nicht für Einsatzarbeiten. Vergewissern
Sie sich, daß das Ende des Schwertes aus dem
Werkstück steckt.
Um einen langen, geraden Schnitt auszuführen, zeichnen Sie
eine Linie auf dem Werkstück, der Sie beim Sägen folgen.
Sägen Sie nur nach unten. Vermeiden Sie das Sägen im Boden,
da die Sägeblätter hierbei schnell stumpf werden.
Wenn Sie einen Sägebock verwenden, sägen Sie immer
außerhalb der Sägebockbeine.
1. Spannen Sie das Werkstück nur an einer Seite ein, um ein
Festfahren des Schwertes im Werkstück zu vermeiden.
Passiert dies doch, so öffnen Sie den Schnitt mit Keilen, um
den Druck von den Blättern zu nehmen. Versuchen Sie nicht,
die Säge durch Rütteln zu lösen.
2. Halten Sie das DeWALT Elektrowerkzeug am vorderen Griff
4 und am hinteren Griff 3 , um die Säge sicher zu führen.
3. Schalten Sie das Werkzeug ein, bevor Sie das Werkstück mit
dem Sägeblatt berühren. Befolgen Sie die Anweisungen
unter Ein- und Ausschalten in diesem Handbuch.
WARNUNG: Drücken Sie die Säge beim Arbeiten nur
leicht an und üben Sie nie seitlichen Druck auf die
Sägeblätter aus.
4. Nachdem die Sägeblätter in das Werkstück eingedrungen
sind, führen Sie das Werkzeug mit rotierender, wippender
Bewegung nach vorn und hinten, während sich die
Sägeblätter nach unten durch das Werkstück schneiden.
Siehe dazu Abbildung F.
5. Sobald der Sägevorgang abgeschlossen ist, lassen Sie den
Ein-/Aus-Schalter los.
Um die Leistung und Lebensdauer von unlackierten
Sägeblättern zu verbessern, bringen Sie regelmäßig Öl auf
den Sägeblättern und in den Öllöchern 10 an (alle 15 bis 30
Minuten). Schmieren Sie keine lackierten Sägeblätter.
Überprüfen Sie regelmäßig die Sägeblattstellschrauben 13 .
Sägen von Porenbeton und Steinen mit
geringer und mittlerer Dichte (Abb. E)
WARNUNG: Porenbeton und Steine mit geringer und
mittlerer Dichte enthalten Kalk und Quarzsand.
Um eine optimale Leistung zu erhalten, müssen die
Sägeblätter, das Schwert und der Führungsschlitz 9 nach
Gebrauch gründlich mit dem Führungsschlitzschaber
gereinigt werden. (nur bei DWE399)
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schmierung
• Schmieren Sie nach dem Reinigen die Sägeblätter (wenn
unlackierte Sägeblätter vorhanden sind), das Schwert
und den Führungsschlitz. Schmieren Sie keine lackierten
Sägeblätter.
• Falls die Säge über längere Zeit nicht gebraucht wird,
schmieren Sie die unlackierten Sägeblätter mit Öl ein und
füllen Sie die Öllöcher mit einer kleinen Menge Öl (z.B.
Maschinenöl). Schmieren Sie keine lackierten Sägeblätter.
Lassen Sie die Säge einige Sekunden lang laufen, damit
das Öl alle Teile erreichen kann. So wird die Säge vor
Korrosion geschützt.
15
Deutsch
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Entfernen Sie nach dem Sägen von Porenbeton regelmäßig
die Sägeblätter. Reinigen Sie die Sägeblätter und das Schwert
sorgfältig. Verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen
Schaber zum Reinigen des Führungsschlitzes. (NUR
bei DWE399)
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
16
English
ALLIGATOR SAW
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power input
No load speed
Stroke length
Cutting length
Cord length
Weight
DWE396
230
230/115
1
1600
3000
40
295
4.0
5.3
DWE397
230
230/115
1
1700
3000
40
430
4.0
5.5
DWE398
230
230/115
1
1700
3000
40
430
4.0
5.5
DWE399
230
230/115
1
1700
3000
40
430
4.0
5.5
95
104.0
95
104.0
95
104.0
95
104.0
dB(A)
3.0
3.0
3.0
3.0
m/s2
m/s2
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
m/s2
m/s2
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
m/s2
m/s2
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
m/s2
m/s2
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
VAC
VAC
W
min-1
mm
mm
m
kg
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-11:
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
LWA(sound power level)
dB(A)
K(uncertainty for the given sound level)
Cutting clay building blocks
Vibration emission value for DT2974 ah,PCB =
Uncertainty K =
Cutting wood/chipboard & plastic
Vibration emission value for DT2372 ah,WP =
Uncertainty K =
Cutting cellular concrete
Vibration emission value for DT2975 ah,CC =
Uncertainty K =
Cutting insulation material
Vibration emission value for DT2979 ah,IM =
Uncertainty K =
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
17
English
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
Alligator Saw
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
27.10.2016
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.
18
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
English
d )
e )
f )
g )
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
5) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
Additional Safety Rules for Alligator Saws
•
Hold power tool by insulated gripping surfaces, when
performing an operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring or its own cord. Cutting
accessory contacting a "live" wire may make exposed metal
parts of the power tool "live" and could give the operator an
electric shock.
Plugging into the mains, switching ON and
OFF
•
•
•
Always ensure that the alligator saw is switched OFF before
plugging into the mains.
After switching OFF, never attempt to stop the saw blades with
your fingers.
Never put the saw down on a table or work bench unless
switched OFF. The saw blades will keep running up to
10 seconds after the machine has been switched OFF.
When sawing
•
•
•
•
•
•
Remove all nails and metal objects from the workpiece before
starting work.
Wherever possible, use clamps and vices to fasten the
workpiece securely.
Do not attempt to saw extremely small workpieces.
Do not bend too far forward. Make sure that you always stand
firmly, particularly on scaffolding and ladders.
Always hold the saw with both hands.
Do not use the saw for cutting curves and pockets.
Checking and changing the saw blades
•
•
•
•
Unplug the tool before cleaning or changing the saw blades.
Only use DeWALT saw blades conforming to the specifications
contained in these operating instructions.
Only sharp saw blades in perfect working condition should
be used; cracked or bent saw blades should be discarded and
replaced at once.
Always use suitable gloves when handling the saw blades and
rough work materials.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
19
English
Your DeWALT tool is double insulated in accordance
with EN60745; therefore no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Package Contents
The package contains:
1 Alligator saw
1TCT saw blade set for low density building block (DWE396,
DWE397)
1TCT saw blade set for medium density building block
(DWE398)
1TCT saw blade set for cellular concrete and plaster board
(DWE399)
1 Hex key
1 Cutting slot scraper (DWE399 only)
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Do not expose the power tool to humidity.
20
Do not use the power tool if the main cable is
damaged.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 17 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
On/off trigger switch
Lock-off button
Rear grip handle
Front handle
Saw blades
Bar
Hex key
Dust port
Intended Use
Your DeWALT alligator saw DWE396, DWE397, DWE398 and
DWE399 has been designed for professional sawing applications
of clay building blocks, cellular concrete, wood, plastic and
insulation materials with suitable saw blade.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Replacing the Saw Blades
Removing the saw blades (Fig. B–E)
1. Place the tool upside down on a flat, stable work surface.
2. Loosen the gearcase cap screw 11 with the hex key 7 .
When loosened, the gearcase cap 12 should release and
spring open.
English
3. With the hex key 7 , loosen both of the blade setting screws
13 . The screws will be held in place by the screw clips.
4. Carefully pull the saw-blade-end up until it is disengaged
from and clear of the Blade-Clamp-system.
5. Pull the saw blade back and out of the front guard 14 and
take it off of the bar 6 .
6. Repeat this procedure for the other saw blade.
Fitting the saw blades (Fig. D)
1. Slide one saw-blade into the blade guide slot 9 making
sure that the end with the slotted hole 16 fits into the front
guard 14 .
2. Slide the back of the saw blade down until the threaded
hole 15 aligns with the blade setting screw 13 .
3. Repeat this procedure for the other saw blade.
4. Tighten both saw blade setting screws 13 securely by
pressing and turning simultaneously with the short end of
the hex key 7 .
5. Close the gearcase cap 12 and tighten the gearcase
cap screw.
WARNING: Before operation let the saw blades run freely
for approx. 20 s.
Saw Blades
Cat. No.
Material to be cut
DWE396
Rough wood
Fine wood
Fine wood
Low density building block
Medium density building block
Rough wood
Low density building block
Medium density building block
Insulation materials
Celluar contrete
Rough wood
Low density building block
Medium density building block
Insulation materials
Celluar contrete
Rough wood
Low density building block
Medium density building block
Insulation materials
Celluar contrete
DWE397
DWE398
DWE399
Recommended saw
blade type
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
DT2977
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
Prior to Operation (Fig. A)
• Mount the appropriate type of saw blade.
• Check that the tool is running properly and can perform all
its functions. Make sure that the bar 6 is still straight and
the saw blades 5 and the housing are undamaged.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
WARNING:
• Ensure the material to be sawn is secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the tool and do not
exert side pressure on the saw blade.
• Avoid overloading.
WARNING: For applications where mineral dust or
hardwood is emitted due to the work process the machine
shall be connected to a suitable dust extraction system.
Proper Hand Position (Fig. A, F)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the front handle 4 with the other hand on the rear grip handle 3 .
Switching On and Off (Fig. A)
For safety reasons the ON/OFF switch 1 is equipped with a
lock-off button 2 .
1. Push the lock-off button 2 to unlock the tool.
2. To run the tool, press the ON/OFF switch 1 .As soon
as the ON/OFF switch is released the lock-off switch is
automatically activated to prevent unintended starting.
3. Always switch off the tool before unplugging.
Sawing (Fig. A, C, D, F)
NOTICE: Do not use the saw for cutting curves or pockets.
Make sure the bar end protrudes from the workpiece.
For long, straight cuts first draw a line on the workpiece and
follow the line.
Make downward cuts only. Avoid cutting earth as this will blunt
the saw blades very quickly.
When using a saw horse always cut on the outside of the saw
horse arms.
1. Clamp the workpiece on one side only to prevent the bar
from jamming in the workpiece. Should this happen, ease
open the cut with wedges to relieve the strain on the blade.
Do not try to wrench the saw free.
2. Hold your DeWALT power tool by the front handle 4 and
the rear grip handle 3 to guide the saw properly.
21
English
3. Switch the tool on before placing blade in contact with the
workpiece. Refer to Switching On and Off instruction in
this manual.
WARNING: Apply only a gentle pressure to the tool and
do not exert side pressure on the saw blade.
4. After blades have engaged the workpiece, guide the tool
back and forth in a rotating, see saw like motion as the
blades cut down through the workpiece. Refer to Figure F.
5. Once cut is complete, release the trigger switch.
To increase performance and lifetime of non-painted saw
blades, regularly apply oil to the blades and in the oil holes 10 (every 15–30 min.). Do not lubricate painted blades.
Regularly check the saw blade setting screws 13 .
Sawing in Cellular Concrete, Low Density and
Medium Density Building Blocks (Fig. E)
WARNING: Cellular concrete, low density and medium
density building blocks contain lime and quartz sand.
After use to guarantee optimum performance, the saw
blades, the bar and the saw blade guide slot 9 must
be thoroughly cleaned, using the cutting slot scraper.
(DWE399 only)
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Lubrication
• Lubricate the saw blades (if fitted with non-painted blades),
the bar and the saw blade guide slot upon cleaning. Do not
lubricate painted blades.
• If the tool will not be used for a long period of time, coat the
non-painted saw blades and fill the oil holes with a little oil
(e.g., machine oil) Do not oil painted blades.
Let the tool run for a few seconds to enable the oil to reach all
parts. This protects the tool from corrosion.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
22
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Regularly remove the saw blades after cutting cellular concrete
or thermal building blocks. Thoroughly clean the saw blades
and the bar. To clean the saw blade guide slot use the scraper
supplied with the tool. (DWE399 ONLY)
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Español
SIERRA ALLIGATOR
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DeWALT
sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia de salida
Velocidad en vacío
Longitud de carrera
Longitud de corte
Longitud del cable
Peso
VAC
W
min-1
mm
mm
m
kg
DWE396
230
1
1600
3000
40
295
4,0
5,3
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-11.
95
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
104,0
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
K(incertidumbre para el nivel de sonido dado)
Corte de bloques de construcción de arcilla
Valor de la emisión de vibración para DT2974 ah,PCB =
Incertidumbre K =
Corte de madera/aglomerado y plástico
Valor de la emisión de vibración para DT2372 ah,WP =
Incertidumbre K =
Corte de hormigón celular
Valor de la emisión de vibración para DT2975 ah,CC =
Incertidumbre K =
Corte de material de aislamiento
Valor de la emisión de vibración para DT2979 ah,IM =
Incertidumbre K =
DWE398
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
DWE399
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
95
104,0
95
104,0
95
104,0
dB(A)
3,0
3,0
3,0
3,0
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
DWE397
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
23
Español
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Sierra alligator
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
27.10.2016
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. El incumplimiento de las instrucciones que se
indican a continuación puede causar descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.
24
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
Español
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
d )
e )
f )
g )
5) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Normas de seguridad adicionales para
sierras Alligator
•
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
Sostenga la herramienta eléctrica por las superficies
de agarre aisladas cuando realice una operación en la
que el accesorio de corte pueda estar en contacto con
un cable oculto o con su propio cable. El contacto de
los accesorios de corte con un cable cargado, puede cargar
las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica y
producir una descarga eléctrica al operador.
Conexión a la red eléctrica, conexión y
desconexión
•
•
•
Compruebe siempre que la sierra Alligator está desconectada
antes de enchufarla a la red eléctrica.
Una vez desconectada la sierra, no intente detener las hojas
con los dedos.
No coloque nunca la sierra sobre una mesa o un banco
de trabajo a menos que esté desconectada. La cuchilla de
la sierra seguirá girando durante 10 segundos después de
apagar la sierra.
25
Español
Al serrar
•
•
•
•
•
•
Quite todos los clavos y objetos metálicos de la pieza antes de
empezar a trabajar.
Siempre que sea posible, utilice mordazas y prensas para
sujetar firmemente la pieza de trabajo.
No intente serrar piezas demasiado pequeñas.
No se incline hacia delante excesivamente.Asegúrese de
permanecer de pie apoyado firmemente, especialmente
cuando esté sobre andamios o escaleras.
Agarre la sierra siempre con ambas manos.
No utilice la sierra para cortar curvas y cavidades.
Comprobación y cambio de las hojas de la
sierra
•
•
•
•
Desconecte la herramienta antes de limpiar o cambiar las
hojas de la sierra.
Únicamente pueden utilizarse hojas DeWALT que cumplan
las especificaciones que aparecen en estas instrucciones
de funcionamiento.
Sólo se pueden utilizar hojas afiladas en perfecto estado
de funcionamiento; las hojas agrietadas o dobladas deben
eliminarse y han de ser reemplazadas de inmediato.
Use siempre guantes adecuados cuando manipule las
cuchillas de la sierra y materiales de trabajo duros.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sierra Alligator con:
1Juego de cuchillas de sierra TCT para bloques de
construcción de densidad baja (DWE396, DWE397)
1Juego de cuchillas de sierra TCT para bloques de
construcción de densidad media (DWE398)
1Juego de cuchillas de sierra TCT para cemento celular y
panel de yeso (DWE399)
1 Llave hexagonal
1 Raspador de ranura de corte (solo para DWE399)
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60745, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
No exponga la herramienta eléctrica a la humedad.
No utilice la herramienta eléctrica si el cable principal
está dañado.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 17 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
1
Uso de un alargador
2
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
3
4
5
26
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
Interruptor dispador de encendio/apagado
Botón de bloqueo
Asa de agarre trasera
Asa delantera
Hojas de la sierra
Español
6 Barra
7 Llave hexagonal
8 Abertura para el polvo
Uso Previsto
Las sierras con hojas dentadas DeWALT DWE396, DWE397,
DWE398 y DWE399 han sido diseñadas para aplicaciones
profesionales de aserrado de bloques de construcción de arcilla,
cemento celular, madera, materiales plásticos y de aislamiento y
están dotadas de cuchillas adecuadas.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
2. Haga deslizar el dorso de la cuchilla hasta el agujero
fileteado 15 quede alineado con el tornillo de fijación de la
cuchilla 13 .
3. Repita el proceso con la otra cuchilla.
4. Apriete los dos tornillos de ajuste de la cuchilla de la sierra
13 bien, presionando y girando simultáneamente con el
extremo corto de la llave hexagonal 7 .
5. Cierre la tapa de la caja del engranaje 12 y apriete el tornillo
correspondiente.
ADVERTENCIA: Antes de utilizar la sierra Alligator,
deje que las hojas funcionen libremente durante 20
seg. aproximadamente.
Cuchillas de sierra
Cat. N.º
Material que deberá cortarse
DWE396
Madera dura
Madera fina
Madera fina
Bloque de construcción de baja
densidad
Bloque de construcción de media
densidad
Madera dura
Bloque de construcción de baja
densidad
Bloque de construcción de media
densidad
Materiales de aislamiento
Cemento celular
Madera dura
Bloque de construcción de baja
densidad
Bloque de construcción de media
densidad
Materiales de aislamiento
Cemento celular
Madera dura
Bloque de construcción de baja
densidad
Bloque de construcción de media
densidad
Materiales de aislamiento
Cemento celular
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Sustitución de las hojas de la sierra
DWE397
DWE398
Retirada de las hojas de la sierra (Fig. B–E)
1. Coloque la herramienta dada vuelta sobre una superficie de
trabajo plana y estable.
2. Afloje el tornillo de la tapa de la caja del engranaje 11 con
la llave hexagonal 7 . Al aflojar dichos tornillos, la tapa de
caja del engranaje 12 debería liberarse y abrirse accionada
por el muelle.
3. Con la llave hexagonal 7 , afloje los dos tornillos de ajuste
de la cuchilla de la sierra 13 . Los tornillos quedarán sujetos
por las abrazaderas.
4. Tire con cuidado del extremo de la cuchilla de la sierra hasta
que esta se desacople, y limpie el sistema de sujeción de
la cuchilla.
5. Tire hacia sí la cuchilla de la sierra fuera del dispositivo de
protección delantero 14 y sáquela del soporte 6 .
6. Repita el proceso con la otra cuchilla.
Ajuste de la cuchilla de la sierra (Fig. D)
1. Haga deslizar la cuchilla en la ranura de la guía 9 asegurándose de que el extremo con el orificio ranurado 16 entre en el dispositivo de protección delantero 14 .
DWE399
Tipo de cuchilla de sierra
aconsejada
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
DT2977
HSS
TCT T12
DT2978
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
TCT 12
HSS
TCT T12
DT2979
DT2975
DT2978
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
TCT 12
HSS
TCT T12
DT2979
DT2975
DT2978
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
TCT 12
DT2979
DT2975
Antes de utilizar (Fig. A)
• Monte el tipo de hoja adecuado.
• Compruebe que la herramienta funciona correctamente
y que sirve para todas sus funciones. Cerciórese de que
el abridor 6 sigue estando recto y que las hojas 5 y el
alojamiento no están dañados.
27
Español
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA:
• Compruebe que el material que va a cortar está fijado
en su lugar.
• Aplique sólo una ligera presión en la herramienta y no
ejerza presiones laterales en la cuchilla de la sierra.
• Evite las sobrecargas.
ADVERTENCIA: En caso de aplicaciones que emitan polvo
mineral o madera dura a causa del proceso de trabajo,
deberá conectarse la máquina a un sistema adecuado de
extracción de polvos.
Posición adecuada de las manos (Fig. A, F)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
Se deberá mantener la posición adecuada de las manos,
colocando una en el asa delantera 4 y la otra en el asa
trasera 3 .
Encendido y apagado (Fig. A)
Por motivos de seguridad, el interruptor de conexión/
desconexión 1 está equipado con un botón de bloqueo 2 .
1. Pulse el botón de desbloqueo 2 para desbloquear
la herramienta.
2. Para poner en marcha la herramienta, pulse el interruptor
de conexión/desconexión 1 . Al soltarlo, el interruptor
de bloqueo se activa automáticamente para evitar que la
máquina se ponga en marcha por equivocación.
3. Apague siempre la herramienta antes de desconectarla.
Aserrado (Fig. A, C, D, F)
AVISO: No emplee la sierra Alligator para cortar curvas
o cavidades. Asegúrese de que el extremo del abridor
sobresale de la pieza de trabajo.
Para cortes largos y rectos, dibuje una línea sobre la pieza y siga
dicha línea.
Sólo haga cortes hacia abajo. Evite cortar tierra, ya que esto
desafila las hojas de la sierra muy rápidamente.
Cuando utilice un caballete, corte siempre en el lado externo de
los soportes del caballete.
28
1. Sujete sólo de un lado la pieza en que esté trabajando, para
impedir que el abridor golpee y se enganche en la pieza. Si
ocurriera esto, facilite la abertura del corte con cuñas a fin
de descargar la tensión sobre la hoja. No intente liberar la
hoja a tirones.
2. Aferre su herramienta eléctrica DeWALT por el asa delantera
4 y por el asa trasera 3 para guiar correctamente la sierra.
3. Encienda la herramienta antes de apoyar la cuchilla sobre la
pieza de trabajo. Consulte las instrucciones de Encendido y
apagado de este manual.
ADVERTENCIA: Aplique sólo una ligera presión en la
herramienta y no ejerza presiones laterales en la cuchilla
de la sierra.
4. Después que las cuchillas hayan endentado la pieza de
trabajo, guíe la herramienta hacia adelante y atrás en modo
rotatorio y vea como se mueve la sierra al bajar las cuchillas
cortando la pieza de trabajo. Consultar la Figura F.
5. Una vez que se haya finalizado el corte, soltar el interruptor
de disparo.
Para aumentar el rendimiento y la vida útil de las cuchillas de las
sierra no pintadas, aplique periódicamente aceite a las cuchillas
y en los orificios de lubricación 10 (cada 15–30 min). No
lubrique las cuchillas pintadas.
Controle periódicamente los tornillos de ajuste de las cuchillas
de la sierra 13 .
Corte en hormigón celular, bloques de
construcción de densidad baja y media
(Fig. E)
ADVERTENCIA: El hormigón celular y los bloques de
construcción de densidad baja y media incluyen arena de
cal y de cuarzo.
Para garantizar resultados óptimos, las cuchillas de sierra,
el soporte y la ranura de la guía de la cuchilla de la sierra
9 deberán limpiarse a fondo usando el raspador de la
ranura de corte. (Solo para DWE399)
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Lubricación
• Lubrique las cuchillas de sierra (si se ajustan con cuchillas no
pintadas), la barra y la ranura de guía de la cuchilla de sierra
hasta que las limpie. No lubrique las cuchillas pintadas.
Español
• Si la herramienta no va a utilizarse durante mucho tiempo,
cubra las cuchillas de sierra no pintadas y rellene los orificios
de lubricación con un poco de aceite (aceite de máquina).
No lubrique las cuchillas pintadas.
Deje que la herramienta funcione durante unos segundos para
que el aceite penetre por todas partes. De este modo, protegerá
a la herramienta ante la corrosión.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Retire regularmente las cuchillas de sierra tras cortar el
hormigón celular. Limpie al completo las cuchillas de sierra y
la barra. Para limpiar la ranura de guía de la cuchilla de sierra,
utilice la espátula suministrada con la herramienta. (SOLO
PARA DWE399)
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
29
Français
SCIE UNIVERSELLE
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses produits ont fait de DeWALT,
le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Longueur de la course
Longueur de la lame
Câble
Poids
DWE396
230
1
1600
3000
40
295
4,0
5,3
DWE397
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
DWE398
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
DWE399
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
95
104,0
95
104,0
95
104,0
95
104,0
dB(A)
3,0
3,0
3,0
3,0
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
VAC
W
min-1
mm
mm
m
kg
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745-2-11.
LPA(niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
K(incertitude pour le niveau acoustique donné)
Découpe des blocs de construction en terre cuite
Valeur d’émission de vibration pour DT2974 ah,PCB =
Incertitude K =
Découpe de bois/aggloméré et plastique
Valeur d’émission de vibration pour DT2372 ah,WP =
Incertitude K =
Coupe de béton cellulaire
Valeur d’émission de vibration pour DT2975 ah,CC =
Incertitude K =
Découpe de matériau d’isolation
Valeur d’émission de vibration pour DT2979 ah,IM =
Incertitude K =
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
30
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Français
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
outil électrique. Le non respect des instructions listées
ci-dessous peut conduire à des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Scie universelle
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
27.10.2016
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : veuillez lire tous les
avertissements de sécurité, toutes les instructions,
illustrations et spécifications fournies avec cet
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
31
Français
b )
c )
d )
e )
f )
g )
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
32
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Directives de sécurité additionnelles pour
scies universelles
•
Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues à cet effet
pendant toute utilisation où l’organe de coupe pourrait
entrer en contact avec des fils électriques cachés ou son
propre cordon. Tout contact de l’organe de coupe avec un fil
sous tension peut mettre les parties métalliques exposées de
l’outil sous tension et électrocuter l’utilisateur.
Branchement, mise en MARCHE et à
l’ARRET
•
•
•
Avant de mettre la fiche dans la prise, vérifier que l’outil est à
l’ARRET.
Ne jamais tenter d’immobiliser lames à la main après la mise
à l’ARRET.
Toujours vérifier que la scie soit arrêtée avant de la poser sur
une table. Les lames de la scie continueront à fonctionner
pendant un maximum de 10 secondes après l’arrêt de la
machine.
En cours de sciage
•
•
•
•
•
•
Avant de scier, éloigner tous les clous et objets métalliques de
l’aire de travail.
Si possible, serrer l’ouvrage au moyen d’un étau p. ex.
Ne pas scier des pièces excessivement petites.
Adopter une position confortable sans se pencher trop en
avant, surtout en cas de travail sur un échafaudage ou
une échelle.
Toujours maintenir la scie à deux mains.
Ne pas scier de courbes. Ne jamais effectuer une ouverture en
engageant la pointe des lames en plein matériau.
Vérification et changement des lames de
scie
•
Toujours tirer la fiche de la prise avant de changer les lames.
Français
•
•
•
Utiliser uniquement des lames de scie DeWALT dont les
caractéristiques sont conformes à ces instructions.
Utiliser uniquement des lames de scie solides et en parfait état.
Les lames de scie fendues ou voilées doivent être remplacées
immédiatement.
Portez toujours des gants appropriés lors de la manipulation
des lames de scie et des matériaux rugueux.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
1Jeu de lame de scie TCT pour bloc de construction de
moyenne densité (DWE398)
1Jeu de lame de scie TCT pour béton cellulaire et plaque de
plâtre (DWE399)
1 Clé hexagonale
1 Grattoir pour fente de coupe (DWE399 uniquement)
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension du
secteur correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme
à la norme EN60745 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques). La
section minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scie pour béton cellulaire avec:
1Jeu de lame de scie TCT pour bloc de construction de faible
densité (DWE396, DWE397)
Ne pas exposer l’outil électrique à l’humidité.
Ne pas utiliser l’outil électrique si le câble
d’alimentation est endommagé.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. A)
La date codée de fabrication 17 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
Interrupteur à gâchette marche/arrêt
Bouton de déverrouillage
Poignée arrière
Poignée avant
Lames de scie
Barre
Clé hexagonale
Orifice pour les poussières
Utilisation Prévue
Votre scie universelle DeWALT DWE396, DWE397, DWE398 et
DWE399 a été conçue pour les applications professionnelles
de sciage des blocs de construction en terre cuite, du béton
cellulaire, du bois, du plastique et des matériaux d’isolation avec
une lame de scie appropriée.
33
Français
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Lames de scie
MONTAGE ET RÉGLAGES
DWE397
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Remplacement des lames de scie
Cat. nº
Matériau à couper
DWE396
Bois brut
Bois fin
Bois fin
Bloc de construction de faible
densité
Bloc de construction de moyenne
densité
Bois brut
Bloc de construction de faible
densité
Bloc de construction de moyenne
densité
Matériaux d’isolation
Béton cellulaire
Bois brut
Bloc de construction de faible
densité
Bloc de construction de moyenne
densité
Matériaux d’isolation
Béton cellulaire
Bois brut
Bloc de construction de faible
densité
Bloc de construction de moyenne
densité
Matériaux d’isolation
Béton cellulaire
DWE398
Dépose des lames de scie (Fig. B–E)
1. Placez l’outil à l’envers sur une surface de travail plane
et stable.
2. Desserrez la vis du cache du carter d’engrenage 11 avec
la clé hexagonale 7 . Une fois la vis desserrée, le cache du
carter d’engrenage 12 doit être libéré et s’ouvrir grâce à
un ressort.
3. Avec la clé hexagonale 7 , desserrez les deux vis de réglage
de la lame 13 . Les vis seront maintenues en place par
des attaches.
4. Tirez soigneusement l’extrémité de la lame de scie vers le
haut jusqu’à ce qu’elle soit libérée du système de serrage
de lame.
5. Tirez la lame de scie vers l’arrière hors du carter de
proteciton avant 14 et retirez-la de la barre 6 .
6. Répétez cette opération pour l’autre lame de scie.
Installation des lames de scie (Fig. D)
1. Faites coulisser une lame de scie dans la fente de guidage
de lame 9 en vous assurant que l’extrémité avec le trou à
encoche 16 s’adapte dans le carter de protection avant 14 .
2. Faites coulisser l’arrière de la lame de scie vers le vers jusqu’à
ce que le trou fileté 15 s’aligne avec la vis de réglage de la
lame 13 .
3. Répétez cette opération pour l’autre lame de scie.
4. Serrez fermement les deux vis de réglage de la lame de
scie 13 en appuyant et tournant simultanément avec
l’extrémité courte de la clé hexagonale 7 .
5. Refermez le cache du carter d’engrenage 12 et serrez la vis
du cache de carter d’engrenage.
AVERTISSEMENT : laisser fonctionner les lames à vide
durant environ 20 s avant de commencer le travail.
34
DWE399
Type de lame de scie
recommandé
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
DT2977
HSS
TCT T12
DT2978
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
TCT 12
HSS
TCT T12
DT2979
DT2975
DT2978
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
TCT 12
HSS
TCT T12
DT2979
DT2975
DT2978
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
TCT 12
DT2979
DT2975
Avant la mise en marche (Fig. A)
• Monter une lame de scie adaptée.
• Vérifier régulièrement le fonctionnement de la machine. La
barre 6 doit être droite et les lames de scie 5 et le boîtier
doivent être intacts.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
AVERTISSEMENT :
• Assurez-vous que le matériel à scier est bien fixé.
• Appliquez une force modérée sur l’outil et n’exercez
pas de pression latérale sur la lame de scie.
• Éviter toute surcharge.
AVERTISSEMENT : pour les applications générant
de la poussière minérale ou de la sciure, la machine
doit être raccordée à un système d’extraction des
poussières approprié.
Position correcte des mains (Fig. A, F)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite une main sur la
poignée frontale 4 avec l’autre main sur la poignée arrière 3 .
Mise en MARCHE et ARRET (Fig. A)
Pour plus de sécurité, l’interrupteur MARCHE/ ARRET 1 est
équipé d’un bouton de déblocage 2 .
1. Appuyer sur le bouton de déblocage 2 de l’interrupteur
pour débloquer l’outil.
2. Appuyer sur l’interrupteur MARCHE/ARRET 1 . Dès
que l’interrupteur est relâché, le bouton de déblocage
entre automatiquement en fonction, excluant ainsi tout
démarrage par inadvertance.
3. Toujours mettre la machine à l’ARRET avant de retirer la
fiche de la prise.
Pour scier (Fig. A, C, D, F)
AVIS : ne pas découper des courbes. Ne jamais effectuer
une ouverture en engageant la pointe des lames en plein
matériau. La barre doit toujours dépasser de l’ouvrage.
Pour obtenir une coupe rectiligne longue, tracer une ligne sur
l’ouvrage et suivre la ligne.
Toujours scier vers le bas mais sans toucher le sol pour éviter
d’émousser très rapidement les lames.
Si le travail est exécuté sur un chevalet, toujours scier à
l’extérieur des montants du chevalet.
1. Serrer l’ouvrage d’un côté seulement pour éviter de coincer
la barre et les lames dans la coupe. Si cela se produit, élargir
l’entaille avec des cales biseautées pour réduire la pression
sur les lames. Ne pas tenter de dégager la scie en la tordant.
2. Tenez votre outil électrique DeWALT par la poignée avant 4 et la poignée arrière 3 pour guider correctement la scie.
3. Mettez l’outil en marche avant de mettre la lame en contact
avec l’ouvrage. Consultez les instruction Mise en marche et
arrêt de ce manuel.
AVERTISSEMENT : appliquez une force modérée sur l’outil
et n’exercez pas de pression latérale sur la lame de scie.
4. Lorsque les lames se sont engagées dans l’ouvrage, guidez
l’outil d’arrière en avant selon un mouvement rotatif
d’oscillation au fur et à mesure que les lames coupent
l’ouvrage. Consultez la Figure F.
5. Lorsque la coupe est terminée, relâchez l’interrupteur
à gâchette.
Français
Pour augmenter les performances et la durée de vie des
lames de scie non peintes, appliquez régulièrement de l’huile
sur les lames et dans les orifices de graissage 10 (toutes les
15–30 min.). Ne lubrifiez pas les lames peintes.
Vérifiez régulièrement les vis de réglage de lame de scie 13 .
Pour scier le béton cellulaire et les blocs de
construction de faible densité et densité
moyenne (Fig. E)
AVERTISSEMENT : le béton cellulaire et les blocs de
construction de faible densité et densité moyenne
contiennent de la chaux et du sable de quartz.
Après l’utilisation, pour garantir des performances
optimales, il est impératif de nettoyer soigneusement les
lames de scie, la barre et la fente de guidage 9 à l’aide du
grattoir pour fente de coupe. (DWE399 uniquement)
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Lubrification
• Lubrifiez les lames de scie (si la scie est équipée de lames
non peintes), la barre et la fente de guidage après leur
nettoyage. Ne lubrifiez pas les lames peintes.
• Si l’outil n’est pas utilisé pendant une période prolongée,
lubrifiez les lames de scie non peintes et remplissez les
orifices de graissage avec un peu d’huile (par ex. avec de
l’huile pour machines). Ne lubrifiez pas les lames peintes.
Laissez l’outil fonctionner pendant quelques secondes pour
permettre à l’huile d’atteindre toutes les parties. Cela protègera
l’outil contre la corrosion.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
35
Français
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Retirez régulièrement les lames de scie après la découpe du
béton cellulaire. Nettoyez à fond les lames de scie et la barre.
Pour nettoyer la fente de guidage utilisez le racloir fourni avec
l’outil. (DWE399 UNIQUEMENT)
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
36
Italiano
SEGA ALLIGATOR
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di DeWALT uno
dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Velocità a vuoto.
Profondità max. taglio
Capacità max. taglio
Lunghezza cavo
Peso
VAC
W
min-1
mm
mm
m
kg
DWE396
230
1
1600
3000
40
295
4,0
5,3
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745-2-11
95
LPA(livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
104,0
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
K(incertezza per il livello sonoro dato)
Taglio di mattoni d’argilla
Valore di emissione delle vibrazioni per DT2974 ah,PCB =
Incertezza K =
Taglio di legno/truciolato e plastica
Valore di emissione delle vibrazioni per DT2372 ah,WP =
Incertezza K =
Taglio di calcestruzzo cellulare
Valore di emissione delle vibrazioni per DT2975 ah,CC =
Incertezza K =
Taglio di materiale isolante
Valore di emissione delle vibrazioni per DT2979 ah,IM =
Incertezza K =
DWE398
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
DWE399
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
95
104,0
95
104,0
95
104,0
dB(A)
3,0
3,0
3,0
3,0
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
DWE397
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
37
Italiano
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Sega alligator
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
27.10.2016
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze, istruzioni, illustrazioni e specifiche
fornite con l’apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può dar luogo a scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.
38
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
Italiano
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme di sicurezza specifiche per le Seghe
Alligator
•
Sostenere l’apparato con supporti aventi superfici
isolanti quando si eseguono lavorazioni in cui la parte
tagliente potrebbe toccare cavi elettrici nascosti o
il cavo di alimentazione dell’accessorio di taglio. Gli
accessori da taglio che vengono a contatto con un cavo sotto
tensione trasmettono la corrente elettrica anche alle parti
metalliche esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
Collegamento in rete, accensione/
spegnimento ON/OFF
•
•
•
Prima di collegare la spina alla rete di alimentazione,
assicurarsi sempre che l’interruttore della Sega Alligator sia
nella posizione di spento (OFF).
Dopo aver disattivato la sega, non cercare mai di fermarne le
lame con le dita.
Non riporre mai la sega su un tavolo o su un banco da lavoro
senza averla precedentemente spenta. Le lame continueranno
a funzionare fino a un massimo di 10 secondi dopo avere
spento la macchina.
Durante il taglio
•
•
•
•
•
•
Prima di iniziare il taglio, rimuovere i chiodi e le parti
metalliche dal pezzo in lavorazione.
Quando è possibile, utilizzare morse e dispositivi simili per
bloccare saldamente il pezzo in lavorazione.
Non cercare di tagliare pezzi di lavorazione
estremamente piccoli.
Non piegarsi troppo in avanti e accertarsi di essere sempre
in una posizione di equilibrio sicura, soprattutto quando ci si
trova su ponteggi o su scale.
Impugnare sempre la sega con entrambe le mani.
Non utilizzare la sega per realizzare curve e tasche.
39
Italiano
Controllo e sostituzione delle lame della
sega
•
•
•
•
Disinserire la spina dell’utensile dalla rete prima di procedere
alla pulizia o alla sostituzione delle lame della sega.
Utilizzare solo lame DeWALT per seghe conformi alle specifiche
contenute in questo libretto di istruzioni.
Utilizzare solo lame affilate e in perfette condizioni di
funzionamento; le lame rotte o piegate devono essere scartate
e sostituite immediatamente.
Utilizzare sempre guanti adeguati quando si maneggiano le
lame e i materiali grezzi.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Sega Alligator
1Set lame TCT per blocchi per costruzioni a bassa densità
(DW396, DWE397)
1Set lame TCT per blocchi per costruzioni a media densità
(DWE398)
1Set lame TCT per calcestruzzo cellulare e cartongesso
(DWE399)
1 Chiave esagonale
1 Raschietto per il taglio di scanalature (solo DWE399)
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60745, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Utilizzare protezioni oculari.
Non esporre l’apparato elettrico all’umidità.
Non utilizzare l’apparato elettrico se il cavo principale
è danneggiato.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 17 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazion
Descrizione (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
40
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
Interruttore di accensione/spegnimento a grilletto
Pulsante di blocco
Leva dell’impugnatura posteriore
Impugnatura anteriore
Lame della sega
Barra
Chiave esagonale
Porta di aspirazione della polvere
Italiano
Utilizzo Previsto
La vostra sega alligator DeWALT DWE396, DWE397, DWE398
e DWE399 è stata progettata per le applicazioni di taglio
professionale di mattoni di argilla, calcestruzzo cellulare, legno,
plastica e materiali isolanti con una lama adatta.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
5. Chiudere il tappo della scatola ingranaggi 12 e serrare il
tappo coprivite della scatola ingranaggi.
AVVERTENZA: Prima di azionare la sega, lasciare
funzionare liberamente le lame per circa 20 sec.
Lame della sega
Cat N.:
DWE396
Materiale da tagliare
Legno grezzo
Legno fine
Legno fine
Blocco per costruzioni a bassa
densità
Blocco per costruzioni a media densità
Legno grezzo
Blocco per costruzioni a bassa
densità
Blocco per costruzioni a media densità
Materiali isolanti
Calcestruzzo cellulare
Legno grezzo
Blocco per costruzioni a bassa
densità
Blocco per costruzioni a media densità
Materiali isolanti
Calcestruzzo cellulare
Legno grezzo
Blocco per costruzioni a bassa
densità
Blocco per costruzioni a media densità
Materiali isolanti
Calcestruzzo cellulare
DWE397
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Sostituzione delle lame della sega
Rimozione delle lame della sega (Fig. B–E)
1. Posizionare l’apparato a testa in giù su una superficie di
lavoro piana e stabile.
2. Allentare il tappo coprivite della scatola ingranaggi 11 con
la chiave esagonale 7 . Una volta allentato, il tappo della
scatola ingranaggi 12 dovrebbe sganciarsi e aprirsi con
uno scatto.
3. Con la chiave esagonale 7 , allentare entrambe le viti di
fissaggio della lama 13 . Le viti saranno tenute in posizione
dai morsetti delle viti.
4. Tirare attentamente l’estremità della lama della sega verso
l’alto finché non si sgancia completamente dal sistema
lama-morsetto.
5. Tirare la lama della sega indietro e farla fuoriuscire dalla
protezione anteriore 14 e rimuoverla dalla barra 6 .
6. Ripetere questa procedura per l’altra lama.
Inserimento delle lame (Fig. D)
1. Far scorrere una lama nella scanalatura di guida della lama
9 assicurandosi che l’estremità con il foro scanalato 16 si
inserisca nella protezione anteriore 14 .
2. Far scorrere il retro della lama della sega verso il basso finché
il foro filettato 15 non si allinea alla vite di fissaggio della
lama 13 .
3. Ripetere questa procedura per l’altra lama.
4. Serrare saldamente entrambe le viti di fissaggio 13 premendo e girando allo stesso tempo con l’estremità corta
della chiave esagonale 7 .
DWE398
DWE399
Tipo di lama consigliata
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
HSS
TCT T12
DT2977
DT2978
DT2974
TCT T20
HSS
TCT 12
HSS
TCT T12
DT2976
DT2979
DT2975
DT2978
DT2974
TCT T20
HSS
TCT 12
HSS
TCT T12
DT2976
DT2979
DT2975
DT2978
DT2974
TCT T20
HSS
TCT 12
DT2976
DT2979
DT2975
Prima di mettere in funzione l’utensile
(Fig. A)
• Installare il tipo adeguato di lama.
• Verificare che l’utensile funzioni correttamente e che sia in
grado di eseguire tutte le funzioni. Accertarsi che la barra
6 sia ancora in posizione diritta e che sia le lame 5 sia
l’alloggiamento non siano danneggiati.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA:
• Assicurarsi che il materiale da segare sia
correttamente bloccato in posizione.
41
Italiano
•
Applicare una leggera pressione esclusivamente
sull’apparato senza premere lateralmente sulla lama.
• Evitare i sovraccarichi.
AVVERTENZA: Per le applicazioni dove polveri minerali o
trucioli di legno vengono emessi a causa della procedura
di lavorazione, la macchina sarà collegata a un sistema di
estrazione delle polveri adeguato.
Corretto posizionamento delle mani
(Fig. A, F)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura anteriore 4 e l’altra mano sull’impugnatura
posteriore 3 .
3. Accendere l’apparato prima di mettere la lama a contatto
con il pezzo da lavorare. Consultare le istruzioni di
Accensione e spegnimento nel presente manuale.
AVVERTENZA: Applicare una leggera pressione
esclusivamente sull’apparato senza premere lateralmente
sulla lama.
4. Dopo che le lame hanno innestato il pezzo da lavorare,
guidare l’apparato avanti e indietro con un movimento
rotatorio oscillante man mano che le lame penetrano
attraverso il pezzo. Fare riferimento alla Figura F.
5. Una volta completato il taglio, rilasciare l’interruttore di
attivazione.
Per aumentare le prestazioni e la durata delle lame non
verniciate, applicare regolarmente del lubrificante sulle lame e
nei fori del lubrificante 10 (ogni 15–30 min.). Non lubrificare le
lame verniciate.
Ispezionare regolarmente le viti di fissaggio della lama 13 .
Esecuzione del taglio su calcestruzzo
cellulare, blocchi per costruzioni a bassa
Accensione e spegnimento (ON e OFF) (Fig. A)
densità e a media densità (Fig. E)
Per motivi di sicurezza, l’interruttore ON/OFF 1 è dotato di un
pulsante di bloccaggio 2 .
1. Premere il pulsante blocco interruttore 2 per sbloccare
l’apparato.
2. Per mettere in funzione l’utensile, premere l’interruttore
ON/OFF 1 . Non appena si rilascia l’interruttore ON/OFF,
l’interruttore di bloccaggio si inserisce automaticamente al
fine di evitare l’avvio accidentale dell’utensile.
3. Prima di scollegare la spina dalla presa di rete, assicurarsi
sempre che l’interruttore dell’utensile sia nella posizione
di spento.
Operazione di taglio (Fig. A, C, D, F)
AVVISO: non utilizzare la sega per realizzare curve o
tasche. Accertarsi che l’estremità della barra sporga dal
pezzo in lavorazione.
Per tagli lunghi e rettilinei, tracciare dapprima una riga sul pezzo
e poi seguirla guidando la sega.
Eseguire i tagli procedendo solo dall’alto verso il basso. Durante
l’esecuzione del taglio, evitare che le lame vengano a contatto
con della terra in quanto perderebbero il filo in breve tempo.
Quando si utilizza un cavalletto, eseguire il taglio tenendo la
sega in una posizione esterna rispetto ai bracci del cavalletto
stesso.
1. Bloccare il pezzo su un lato con un morsetto in modo da
impedire che la barra si addossi al pezzo in lavorazione.
Qualora ciò si verificasse, allargare il taglio con dei cunei al
fine di annullare lo sforzo a carico della lama. Non cercare di
liberare la sega utilizzando una chiave.
2. Tenere il proprio apparato elettrico DeWALT per
l’impugnatura anteriore 4 e l’impugnatura posteriore 3 per
guidare la sega correttamente.
42
AVVERTENZA: Il calcestruzzo cellulare e i blocchi per
costruzioni a bassa e a media densità contengono calce
viva e sabbia quarzosa.
Al fine di garantire prestazioni ottimali dopo l’uso, le lame,
la barra e la scanalatura guidalama 9 devono essere
pulite accuratamente utilizzando il raschietto per il taglio
di scanalature. (solo DWE399)
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Lubrificazione
• Lubrificare le lame (se dotate di lame non verniciate), la
barra e la scanalatura guidalama dopo averle pulite. Non
lubrificare le lame verniciate.
• Se l’apparato non viene utilizzato per un periodo di tempo
prolungato, rivestire le lame non verniciate e riempire i fori
di lubrificazione con una piccola quantità d’olio (ad esempio
olio per macchine). Non lubrificare le lame verniciate.
Lasciare funzionare l’apparato per alcuni secondi in modo che
l’olio possa raggiungere tutte le parti da lubrificare. Questo
garantisce un’azione anticorrosiva.
Italiano
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Rimuovere regolarmente le lame dopo aver eseguito il taglio
su calcestruzzo cellulare. Pulire accuratamente le lame e la
barra. Per pulire la scanalatura guidalama, usare il raschietto in
dotazione all’apparato. (SOLO DWE399)
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
43
Nederlands
UNIVERSELE ZAAGMACHINE
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken DeWALT
tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Opgenomen vermogen
Toerental onbelast
Slaglengte
Zaaglengte
Snoer
Gewicht
DWE396
230
1
1600
3000
40
295
4,0
5,3
DWE397
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
DWE398
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
DWE399
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
95
104,0
95
104,0
95
104,0
95
104,0
dB(A)
3,0
3,0
3,0
3,0
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
VAC
W
min-1
mm
mm
m
kg
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-11.
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
K(onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
Bouwblokken van klei zagen
Vibratie-emissiewaarde voor DT2974 ah,PCB =
Onzekerheid K =
Hout/spaanplaat & kunststof zagen
Vibratie-emissiewaarde voor DT2372 ah,WP =
Onzekerheid K =
Snijden van cellulair beton
Vibratie-emissiewaarde voor DT2975 ah,CC =
Onzekerheid K =
Isolatiemateriaal zagen
Vibratie-emissiewaarde voor DT2979 ah,IM =
Onzekerheid K =
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
44
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
Nederlands
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Universele zaagmachine
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
27.10.2016
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
45
Nederlands
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
d )
e )
f )
g )
5) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Extra veiligheidsrichtlijnen voor universele
zaagmachines
•
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
46
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
Houd het gereedschap alleen vast aan geïsoleerde
oppervlakken als u een handeling uitvoert waarbij het
accessoire van het zaaggereedschap in contact kan
komen met verborgen bedrading of het eigen netsnoer.
Accessoires van het zaaggereedschap die in contact komen
met bedrading die onder stroom staat, kunnen metalen
onderdelen van het gereedschap onder stroom zetten en de
gebruiker een elektrische schok geven.
Aansluiten op het net, IN- en UITschakelen
•
•
•
Controleer altijd of de machine uitgeschakeld is voordat u hem
aansluit op het net.
Probeer nooit het zaagblad met de hand te stoppen nadat de
machine is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat steeds UIT alvorens het op een
tafel of werkbank te leggen. De zaagbladen blijven tot
wel 10 seconden draaien nadat het gereedschap is
uitgeschakeld (OFF).
Nederlands
Zagen
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle spijkers en metalen voorwerpen uit het werkstuk
voordat u de machine INschakelt.
Gebruik waar mogelijk klemmen en bankschroeven om het
werkstuk vast te klemmen.
Het zagen van zeer kleine werkstukken wordt afgeraden.
Leun niet te ver voorover. Zorg voor een stabiele houding,
vooral wanneer u op een stelling of ladder staat.
Houd de zaagmachine steeds met beide handen vast.
Zaag geen bochten. Gebruik de machine niet als gatenzaag.
Controleren en verwisselen van het
zaagblad
•
•
•
•
Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het zaagblad
te verwisselen.
Gebruik alleen DEWALT zaagbladen die voldoen aan de
specificaties in deze handleiding.
Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen die in goede conditie
zijn; gebarsten of verbogen zaagbladen dienen onmiddellijk te
worden vervangen.
Draag altijd geschikte handschoenen wanneer u met de
zaagbladen en ruwe materialen werkt.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder te
gebruiken.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Zaagmachine voor cellenbeton met:
1TCT-zaagblad ingesteld voor bouwblokken van lage
dichtheid (DWE396, DWE397)
1TCT-zaagblad ingesteld voor bouwblokken van gemiddelde
dichtheid (DWE398)
1TCT-zaagblad ingesteld voor celbeton en gipsplaat
(DWE399)
1Inbussleutel
1 Zaagsleufschraper (alleen DWE399)
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60745; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Draag oogbescherming.
Stel het elektrisch gereedschap niet bloot aan vocht.
Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de
hoofdkabel beschadigd is.
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode 17 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A)
1
2
Een verlengsnoer gebruiken
3
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1,5 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
4
5
6
7
8
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
Aan/Uit-schakelaar
Vergrendelknop
Hendel handgreep achter
Hendel voor
Zaagbladen
Balk
Inbussleutel
Stofpoort
47
Nederlands
Gebruiksdoel
Uw DeWALT zaagmachines DWE396, DWE397, DWE398 en
DWE399 zijn ontworpen voor professionele zaagtoepassingen
zoals het zagen van bouwblokken van klei, celbeton, hout,
kunststof en isolatiemateriaal met het juiste zaagblad.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
5. Sluit de kap van de tandwielkast 12 en zet de schroef van
de kap van de tandwielkast vast.
WAARSCHUWING: Laat de zaagbladen ongeveer 20 s
onbelast draaien alvorens te gaan werken.
Zaagbladen
Cat. Nr.
DWE396
Materiaal te zagen
Ruw hout
Fijn hout
Fijn hout
Bouwblok van lage dichtheid
Bouwblok van gemiddelde dichtheid
Ruw hout
Bouwblok van lage dichtheid
Bouwblok van gemiddelde dichtheid
Isolatiemateriaal
Celbeton
Ruw hout
Bouwblok van lage dichtheid
Bouwblok van gemiddelde dichtheid
Isolatiemateriaal
Celbeton
Ruw hout
Bouwblok van lage dichtheid
Bouwblok van gemiddelde dichtheid
Isolatiemateriaal
Celbeton
DWE397
DWE398
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Verwisselen van de zaagbladen
Verwijderen van de zaagbladen (Afb. B–E)
1. Plaats het gereedschap ondersteboven op een vlak, stabiel
werkoppervlak.
2. Draai de schroef van de kap van de tandwielkast 11 los met
de inbussleutel 7 . Wanneer de schroef is losgedraaid, moet
de kap van de tandwielkast 12 loskomen en openspringen.
3. Draai met de inbussleutel 7 beide stelschroeven van het
zaagblad 13 los. De schroeven worden op hun plaats
gehouden door de schroefklemmen.
4. Trek voorzichtig het uiteinde van het zaagblad omhoog en
los, zodat het vrij komt van het Zaagblad-Klem-systeem.
5. Trek het zaagblad terug en uit de voorste beschermkap 14 en neem het los van de balk 6 .
6. Herhaal dit voor het andere zaagblad.
De zaagbladen monteren (Afb. D)
1. Schuif één zaagblad in de zaagbladgeleidesleuf 9 en let
er daarbij op dat het uiteinde met het sleufgat 16 in de
voorste beschermkap 14 past.
2. Schuif de achterzijde van het zaagblad omlaag tot
het gat met schroefdraad 15 uitkomt tegenover de
zaagbladstelschroef 13 .
3. Herhaal dit voor het andere zaagblad.
4. Draai beide zaagbladstelschroeven 13 stevig vast door
ze tegelijkertijd in te drukken en te draaien met het korte
uiteinde van de inbussleutel 7 .
48
DWE399
Aanbevolen type zaagblad
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
DT2977
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
Alvorens met de machine te gaan werken
(Afb. A)
• Monteer een geschikt zaagblad.
• Controleer de werking van de machine. De zaagbladhouder
6 moet recht zijn en de zaagbladen 5 en de behuizing
moeten onbeschadigd zijn.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
WAARSCHUWING:
• Zet vooral al het materiaal dat gezaagd gaat worden,
stevig op zijn plaats vast.
•
Pas slechts een lichte druk uit op het gereedschap en
oefen geen zijwaartse druk uit op het zaagblad.
• Vermijd overbelasting.
WAARSCHUWING: Voor toepassingen waarbij mineraal
stof of hardhoutstof ontstaat door het werkproces
moet de zaagmachine worden aangesloten op een
geschikt stofafzuigsysteem.
Juiste positie van de handen (Afb. A, F)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor de juiste positie van de handen zet u één hand op de
voorste handgreep 4 en de andere hand op de achterste
handgreep 3 .
AAN- en UITschakelen (Afb. A)
Om veiligheidsredenen is de AAN/UIT-schakelaar 1 uitgerust
met een ontgrendelknop 2 .
1. Ontgrendel het gereedschap door de vergrendelknop 2 in
te drukken.
2. Druk de AAN/UIT-schakelaar 1 in om de machine te starten.
Zodra de AAN/UITschakelaar wordt losgelaten, treedt de
ontgrendelknop automatisch in werking zodat onbedoeld
starten is uitgesloten.
3. Schakel de machine steeds UIT alvorens de stekker uit het
stopcontact te trekken.
Zagen (Afb. A, C, D, F)
OPMERKING: Zaag geen bochten. Gebruik de
machine niet als gatenzaag. Het voorste uiteinde
van de zaagbladhouder moet steeds vrij buiten het
werkstuk uitsteken.
Trek voor lange, rechte sneden eerst een lijn op het werkstuk en
volg de lijn.
Maak uitsluitend neergaande slagen. Laat de zaagmachine
niet in de aarde zagen omdat de zaagbladen dan zeer snel
bot worden.
Bij werken met een zaagbok steeds aan de buitenzijde van de
zaagbokarmen zagen!
1. Klem het werkstuk slechts aan één zijde vast om te
voorkomen dat de zaagbladhouder in het werkstuk
vastloopt. Mocht dit toch gebeuren, open dan de zaagsnede
met wiggen om de druk op de zaagbladen te verlichten.
Probeer nooit het zaagblad los te wrikken.
2. Houd uw DeWALT elektrisch gereedschap vast bij de voorste
handgreep 4 en de achterste handgreep 3 zodat u de
zaag goed kunt geleiden.
3. Schakel het gereedschap in voordat u het zaagblad in
contact brengt met het werkstuk. Raadpleeg de instructie
In- en uitschakelen in deze handleiding.
Nederlands
WAARSCHUWING: Pas slechts een lichte druk uit op
het gereedschap en oefen geen zijwaartse druk uit op
het zaagblad.
4. Wanneer de zaagbladen eenmaal ingrijpen in het werkstuk
geleidt u het gereedschap heen en weer in een roterende,
kantelende beweging, zodat de zaagbladen zich door het
werkstuk kunnen werken. Raadpleeg Afbeelding F.
5. Laat de aan/uit-schakelaar los wanneer de zaagsnede
is voltooid.
U kunt de prestaties en de levensduur van ongeverfde
zaagbladen verbeteren door regelmatig olie op de zaagbladen
en ook in de smeeropeningen 10 aan te brengen (iedere 15–30
minuten). Breng geen smering aan op geverfde messen.
Controleer de stelschroeven 13 van de zaagbladen regelmatig.
Zagen in cellulair beton, bouwblokken van
lage dichtheid en middelhoge dichtheid
(Afb. E)
WAARSCHUWING: Cellulair beton, bouwblokken
van lage dichtheid en middelhoge dichtheid bevatten
ongebluste kalk en kwartszand.
U kunt door na gebruik de zaagbladen, de balk en de
zaagbladgeleidesleuf 9 grondig schoon te maken met
de zaagsleufschraper, ervoor zorgen dat het gereedschap
optimaal blijft presteren. (alleen DWE399)
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Smering
• Smeer de zaagmessen (indien uitgerust met ongeverfde
messen), de balk en de gleuf voor de geleider van het
zaagmes bij het schoonmaken. Smeer geverfde messen niet.
• Als het gereedschap lange tijd niet wordt gebruikt, smeer
dan wat olie op de ongeverfde zaagbladen en vul de olieopeningen met wat olie (bjivoorbeeld machine-olie). Olie
geverfde messen niet.
Laat het gereeschap een paar seconden werken om de olie
in staat te stellen alle delen te bereiken. Dit beschermt het
gereedschap tegen roest.
49
Nederlands
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Verwijder de zaagmessen regelmatig na het snijden van cellulair
beton. Maak de zaagmessen en de balk grondig schoon. Om
de gleuf van de geleider van het zaagmes schoon te maken
kunt u de schraper gebruiken die standaard bij dit gereedschap
meegeleverd wordt. (ALLEEN DWE399)
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
50
Norsk
ALLIGATORSAG
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig
partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Turtall/min tomgang
Slaglengde
Skjærelengde
Snorlengde
Vekt
DWE396
230
1
1600
3000
40
295
4,0
5,3
DWE397
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
DWE398
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
DWE399
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
95
104,0
95
104,0
95
104,0
95
104,0
dB(A)
3,0
3,0
3,0
3,0
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
VAC
W
min-1
mm
mm
m
kg
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-11:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
K(usikkerhet for det angitte støynivå)
Kapping av bygningsblokker (leirebaserte)
Verdi vibrasjonsutslipp for DT2974 ah,PCB =
Usikkerhet K =
Kapping av treverk/sponplate og plast
Verdi vibrasjonsutslipp for DT2372 ah,WP =
Usikkerhet K =
Kapping av lettbetong
Verdi vibrasjonsutslipp for DT2975 ah,CC =
Usikkerhet K =
Kapping av isolasjonsmateriale
Verdi vibrasjonsutslipp for DT2979 ah,IM =
Usikkerhet K =
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Overensstemmelseserklæring med EU
Maskineridirektiv
Alligatorsag
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
51
Norsk
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
27.10.2016
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som følger dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
52
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
Norsk
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler for Alligatorsager
•
Hold det elektriske verktøyet i de isolerte gripeoverflater
når du utfører operasjoner hvor kutteutstyret kan
komme i kontakt med skjulte ledninger eller egen
ledning. Kapping av en strømførende ledning kan føre til at
eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende,
og kan gi operatøren støt.
Strømbryter
•
•
•
Pass alltid på at Alligatorsagen er slått AV før du kobler
dentil nettet.
Forsøk aldri å stoppe sagbladene med fingreneetter at sagen
er slått AV.
Legg aldri sagen ned på et bord eller en arbeidsbenk hvis den
ikke er slått AV. Sagbladet fortsetter å gå opp til 10 sekunder
etter at verktøyet er skrudd AV.
Når du sager
•
•
•
•
•
•
Ta vekk alle spikre og metallgjenstander fra arbeidsemnet før
du begynner å arbeide.
Bruk klemmer og skrustikke til å feste arbeidsemnet hvis dette
er mulig.
Ikke forsøk sag veldig små emner.
Bøy deg ikke for langt forover. Vær sikker på at du alltid står
støtt, spesielt på stillaser og stiger.
Hold alltid sagen med begge hender.
Bruk ikke sagen til saging av buer og lommer.
Kontroll og bytte av sagblad
•
•
•
•
Trekk maskinstøpselet ut av kontakten før sagbladene
rengjøres eller byttes.
Bruk bare DeWALT-sagblad som samsvarer med
spesifikasjonene i denne bruksanvisningen.
Bruk bare skarpe sagblad i perfekt stand; sprukne eller bøyde
sagblad må kasseres ogerstattes øyeblikkelig.
Bruk arbeidshansker ved håndtering av sagblad og
råmaterialer.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er:
• Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
53
Norsk
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Alligatorsag med:
1TCT sagbladsett for lav tetthet bygningsblokker (DW393 og
DWE397)
1TCT sagbladsett for medium tetthet bygningsblokker
(DW398)
1 TCT sagbladsett for cellebetong og gipsplater (DWE399)
1Støvutløp
1 Sagsporskraper (kun DWE399)
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
6 Stang
7 Unbrakonøkkel
8 Støvutløp
Tiltenkt Bruk
Din DeWALT alligatorsag DWE396, DWE397, DWE398 eller
DWE399 er designet for profesjonell saging av bygningsblokker,
cellebetong, tre, plast og isolasjonsmaterialer ved hjelp av et
passende sagblad.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Bytting av sagblad
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Ikke utsett elektroverktøy for fuktighet.
kke bruk elektroverktøy dersom strømkabelen er
skadet.
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 17 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonså
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
3
4
5
54
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
Av/på-bryter
Låseknapp
Bakhåndtak
Fronthåndtak
Sagblader
Fjerning av sagblad (Fig. B–E)
1. Legg verktøyet opp-ned på en flat, stabil arbeidsflate.
2. Løsne skruen på girkasselokket 11 med sekskantnøkkelen
7 . Når det er løst, skal girkasselokket 12 løsne og
sprette opp.
3. Med sekskantnøkkelen 7 , løsne begge festeskruene for
bladet 13 . Skruene holdes på plass av skrueklipsene.
4. Trekk forsiktig sagbladenden opp, til den løsner og er klar av
bladfestesystemet.
5. Trekk sagbladet tilbake og ut av frontbeskyttelsen 14 og ta
det av skaftet 6 .
6. Gjenta for det andre bladet.
Sette på sagblad (Fig. D)
1. Skyv et sagblad inn i bladsporet 9 , pass på at enden med
hullsporet 16 passer i frontbeskyttelsen 14 .
2. Skyv baksiden av sagbladet ned til det gjengede hullet 15 er rettet inn mor bladets festeskrue 13 .
3. Gjenta for det andre bladet.
4. Trekk godt til begge festeskruene for bladet 13 godt
ved å trykke og skru samtidig med den korte enden av
sekskantnøkkelen 7 .
5. Lukk girkasselokket 12 og stram til skruen på girkasselokket.
ADVARSEL: La sagbladene gå ubelastet i ca. 20 sek.
før bruk.
Norsk
Sagblader
Kat. Nr.:
DWE396
Materiale som skal kappes
Grovt tre
Fint tre
Fint tre
Lav tetthet bygningsblokker
Medium tetthet bygningsblokker
Grovt tre
Lav tetthet bygningsblokker
Medium tetthet bygningsblokker
Isoleringsmaterialer
Cellebetong
Grovt tre
Lav tetthet bygningsblokker
Medium tetthet bygningsblokker
Isoleringsmaterialer
Cellebetong
Grovt tre
Lav tetthet bygningsblokker
Medium tetthet bygningsblokker
Isoleringsmaterialer
Cellebetong
DWE397
DWE398
DWE399
Korrekt plassering av hendene (Fig. A, F)
Anbefalt sagbladtype
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
DT2977
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
Før maskinen tas i bruk (Fig. A)
• Monter riktig sagblad.
• Kontroller at maskinen går som den skal og kan utføre alle
funksjoner. Forviss deg om at stangen 6 fortsatt er rett og
at sagbladene 5 og huset ikke er ødelagt.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL:
• Forsikre deg om at materialet som skal sages er
godt festet.
• Bruk kun forsiktig trykk på verktøyet, og ikke bruk
sidekrefter på sagbladet.
• Unngå overbelastning.
ADVARSEL: For bruksområder der mineralstøv eller støv
fra hardt tre utvikles, skal maskinen kobles til et passende
støvsugingssystem.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på fronthåndtaket 4 med den andre hånden på bakre håndtak 3 .
Skru PÅ og AV (Fig. A)
Av sikkerhetsgrunner er strømbryteren 1 utstyrt med sperre 2 .
1. Trykk låseknappen 2 for å låse opp verktøyet.
2. Trykk inn strømbryteren 1 for å starte maskinen. Så snart
strømbryteren slippes, blir sperren automatisk aktivert slik at
den hindrer at maskinen uforvarende startes.
3. Stans før støpselet tas ut av kontakten.
Saging (Fig. A, C, D, F)
MERK: Bruk ikke sagen til å sage buer eller lommer. Forviss
deg om at enden på stangen stikker ut av arbeidsemnet.
For lange, rette snitt bør du først tegne en hjelpestrek på
arbeidsemnet.
Lag bare nedadgående snitt. Unngå å skjære i jord, da dette vil
føre til at sagbladene sløves svært raskt.
Når en sagkrakk benyttes, må man bare sage på utsiden av
sagkrakk-armene.
1. Spenn arbeidsemnet fast bare på én side for å unngå at
stangen setter seg fast i arbeidsemnet. Hvis dette skulle skje,
utvides snittet med kiler for å minske spenningen på bladet.
Prøv ikke å vrikke løs sagen.
2. Hold DeWALT verktøyet i fronthåndtaket 4 og i bakre
håndtak 3 for å styre sagen godt.
3. Slå på verktøyet før du setter baldet i kontakt med
arbeidsstykket. Se avsnittet Slå på og av i denne
bruksanvisningen.
ADVARSEL: Bruk kun forsiktig trykk på verktøyet, og ikke
bruk sidekrefter på sagbladet.
4. Etter bladet er engasjert i arbeidsstykket, styr verktøyet frem
og tilbake i en roterende sik-sak bevegelse når blaxcet går
gjennom arbeidsstykket. Se figur F.
5. Når sagingen er ferdig, slipp avtrekkeren.
For å øke ytelsen og levetiden av umalte sagblad, smør bladene
og oljehullene 10 (hver 15–30 min.). Ikke smør malte sagblad.
Kontroller bladets festeskruer regelmessig 13 .
Sawing in Cellular Concrete, Low Density and
Medium Density Building Blocks (Fig. E)
ADVARSEL: Lettbetong og bygningsblokker med lav og
middels tetthet inneholder kaustisk kalk og kvartssand.
For å garantere optimal ytelse, skal sagbladene, stolpen
og sagbladets styrespor 9 rengjøres grundig, bruk
sagsporskraperen, (Kun DWE399)
55
Norsk
VEDLIKEHOLD
Beskyttelse av miljøet
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Smøring
• Smør sagbladene (dersom bruk av umalte blad), stolpen
og sagbladets styrespor etter rengjøring. Ikke smør malte
sagblad.
• Dersom verktøyet kun skal brukes en kort stund, smør inn
umalte sagblader med olje og fyll oljehullene med litt olje
(f.eks. maskinolje). Ikke smør malte sagblad.
La verktøyet gå i noen sekunder for at oljen skal nå alle deler.
Dette beskytter verktøyet mot korrosjon.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Ta som vane ut sagbladet etter saging i lettbetong. Rengjør
sagbledet og stolpen grundig. For å rengjøre sagbladets
styrespor, bruk skraperen som leveres med verktøyet.
(KUN DWE399)
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
56
Português
SERRA ALLIGATOR
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um
grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de maior confiança dos
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Potência de alimentação
Velocidade em vacio
Curso
Comprimento de corte
Comprimento do cabo
Peso
DWE396
230
1
1600
3000
40
295
4,0
5,3
DWE397
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
DWE398
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
DWE399
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
95
104,0
95
104,0
95
104,0
95
104,0
dB(A)
3,0
3,0
3,0
3,0
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
VCA
W
min-1
mm
m
kg
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60745-2-11:
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
K(variabilidade do nível acústico indicado)
Cortar blocos de argila
Valor de emissão de vibrações para DT2974 ah,PCB =
K de variabilidade =
Cortar madeira/madeira compensada e plástico
Valor de emissão de vibrações para DT2372 ah,WP =
K de variabilidade =
Corte de betão celular
Valor de emissão de vibrações para DT2975 ah,CC =
K de variabilidade =
Cortar material de isolamento
Valor de emissão de vibrações para DT2979 ah,IM =
K de variabilidade =
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição às
vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
57
Português
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Serra alligator
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
27.10.2016
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança,
instruções, ilustrações e especificações fornecidas
com esta ferramenta eléctrica. O não cumprimento
58
de todas as instruções indicadas abaixo pode resultar em
choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
Português
b )
c )
d )
e )
f )
g )
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Normas de segurança adicionais para Serras
Alligator
•
Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas superfícies
isoladas específicas para o efeito ao efectuar uma
operação em que o acessório de corte possa entrar
em contacto com fios ocultos ou com o próprio cabo
da ferramenta. Um acessório de corte que entre em
contacto com um fio com tensão eléctrica poderá fazer com
que as peças de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
Ligação à corrente, ligar (ON) e desligar
(OFF)
•
•
•
Assegure-se sempre de que interruptor está na posição (OFF)
antes de ligar a Serra Alligator à corrente.
Depois de desligar (OFF), nunca tente parar as lâminas de
corte com os seus dedos.
Nunca pouse a serra sobre uma mesa ou bancada se não
estiver desligada (OFF). Depois da máquina ser desligada, as
lâminas de serra continuam a funcionar durante 10 segundos.
59
Português
Durante a operação de corte
•
•
•
•
•
•
Retire todos os pregos e objectos metálicos da peça a serrar
antes de começar o trabalho.
Sempre que possível, use grampos e tornos para fixar a peça
com firmeza.
Não tente serrar peças extremamente pequenas.
Não se incline demasiado para a frente. Assegure-se de que
está bem seguro, principalmente em andaimes e escadas.
Segure sempre a serra com ambas as mãos.
Não utilize a serra para cortar curvas e cavidades.
Verificação e mudança das lâminas de
corte
•
•
•
•
Desligue a ferramenta da corrente eléctrica antes de a limpar
ou mudar as lâminas de corte.
Utilize apenas lâminas de corte DeWALT, conformes com as
especificações incluídas nestas instruções de operação.
Apenas deverão ser usadas lâminas de corte afiadas e em
perfeito estado; as lâminas partidas ou torcidas deverão ser
rejeitadas e substituídas imediatamente.
Use sempre luvas adequadas quando trabalhar com lâminas
de serra e materiais ásperos.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Riscos residuais
condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra Alligator com
1Lâmina de serra de ponta de carboneto de tungsténio para
blocos de baixa densidade (DWE396, DWE397)
1Lâmina de serra de ponta de carboneto de tungsténio para
blocos de média densidade (DWE398)
1Lâmina de serra de ponta de carboneto de tungsténio para
betão celular e placas de estuque (DWE399)
1 Chave hexagonal
1Raspador para corte de entalhes (apenas no modelo
DWE399)
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Não exponha a ferramenta eléctrica a humidade.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60745.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
60
ão utilize a ferramenta eléctrica se o cabo principal
N
estiver danificado.
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 17 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Interruptor de ligar/desligar
2 Botão de bloqueio
3 Pega de fixação traseira
Português
4 Pega frontal
5 Lâminas da serra
6 Barra
7 Chave hexagonal
8 Porta de recolha de serradura
Utilização Adequada
O seu serrote de ponta DeWALT DWE396, DWE397, DWE398
e DWE399 foi concebido para aplicações de corte de madeira
profissionais de blocos de argila, betão celular, madeira, plástico
e materiais de isolamento com a lâmina de serra adequada.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
2. Faça deslizar a parte de trás da lâmina de serra para baixo
até o orifício roscado 15 ficar alinhado com o parafuso de
regulação da lâmina 13 .
3. Repita este procedimento para a outra lâmina de serra.
4. Aperte ambos os parafusos de regulação da lâmina de serra
13 com firmeza, premindo e rodando em simultâneo com
a extremidade curta da chave sextavada 7 .
5. Feche a tampa da caixa de engrenagens 12 e aperte o
parafuso da tampa de engrenagens.
ATENÇÃO: antes da operação, deixe as lâminas de corte
funcionarem livremente durante cerca de 20 segundos.
Lâminas de serra
N.º da
categoria
DWE396
DWE397
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
Substituição das lâminas de corte
DWE398
DWE399
Remoção das lâminas de corte (Fig. B–E)
1. Coloque a ferramenta ao contrário numa bancada de
trabalho plana e estável.
2. Afrouxe o parafuso da tampa da caixa de engrenagens 11 com a chace sextavada 7 . Quando estiver frouxa, a tampa
da caixa de engrenagens 12 deve libertar-se e abrir-se.
3. Com a chave sextavada 7 , afrouxe ambos os parafusos de
regulação da lâmina 13 . Os parafusos permanecem fixos
pelas pinças de rosca.
4. Puxe com cuidado a extremidade da lâmina da serra para
cima até se soltar do sistema de fixação da lâmina.
5. Puxe a lâmina de serra para trás e para fora do resguardo
dianteiro 14 e retire-a da barra 6 .
6. Repita este procedimento para a outra lâmina de serra.
Montagem das lâminas de serra (Fig. D)
1. Faça deslizar uma lâmina de serra para dentro da ranhura
da orientação da lâmina 9 , certificando-se de que a
extremidade com o orifício com ranhura 16 encaixa no
resguardo dianteiro 14 .
Material a cortar
Madeira áspera
Madeira fina
Madeira fina
Bloco de baixa densidade
Bloco de média densidade
Madeira áspera
Bloco de baixa densidade
Bloco de média densidade
Materiais de isolamento
Betão celular
Madeira áspera
Bloco de baixa densidade
Bloco de média densidade
Materiais de isolamento
Betão celular
Madeira áspera
Bloco de baixa densidade
Bloco de média densidade
Materiais de isolamento
Betão celular
Tipo de lâmina de serra
recomendada
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
DT2977
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
Antes da operação (Fig. A)
• Monte o tipo mais adequado de lâmina de corte.
• Verifique se a ferramenta está a funcionar de forma
adequada e se tem capacidade para desempenhar todas
as suas funções. Assegurese de que a barra 6 continua
alinhada e de que as lâminas de corte 5 e o alojamento não
estão danificados.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
61
Português
Um accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
ATENÇÃO:
• Certifique-se de que o material a serrar está fixo.
• Aplique apenas uma ligeira pressão na ferramenta e
não exerça pressão lateral na lâmina da serra.
• Evite exceder a capacidade de trabalho da ferramenta.
ATENÇÃO: para aplicações onde haja emissão de poeiras
minerais ou madeira dura devido ao processo de trabalho,
deve ligar a máquina a um sistema de extracção de
poeiras adequado..
Posição correcta das mãos (Fig. A, F)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão na
pega frontal 4 e a outra na pega principal 3 .
Ligar (ON) e desligar (OFF) (Fig. A)
Por razões de segurança o interruptor para ligar (ON)/desligar
(OFF) 1 está equipado com um botão de travagem 2 .
1. Prima o botão de desbloqueio 2 para desbloquear a
ferramenta.
2. Para fazer funcionar a ferramenta, pressione o interruptor
para ligar (ON)/desligar (OFF) 1 . Logo que o interruptor
para ligar (ON)/desligar (OFF) é libertado, o interruptor
de travagem é activado automaticamente para evitar um
arranque acidental.
3. Desligue sempre a ferramenta antes de a desligar da
corrente eléctrica.
Serrar (Fig. A, C, D, F)
AVISO: não utilize a serra para cortar curvas nem
cavidades. Assegure-se de que a extremidade da barra fica
saliente em relação à peça de trabalho.
Para obter cortes longos e rectos, desenhe, antes de mais, uma
linha na peça a trabalhar e siga-a.
Realize apenas corte dirigidos para baixo. Evite cortar terra,
uma vez que isso fará com que as lâminas de corte fiquem
rapidamente rombas.
Ao utilizar um cavalete para serras corte sempre da parte de fora
dos braços do cavalete da serra.
1. Prenda um dos lados da peça que vai serrar para evitar que
a barra encrave na peça. Se tal acontecer, abra o corte com
cunhas para aliviar a pressão sobre a lâmina. Não tente soltar
a serra com uma chave de fendas.
2. Segure a ferramenta eléctrica DeWALT pela pega dianteira
4 e pela pega pega de fixação traseira 3 para orientar a
serra correctamente.
62
3. Ligue a ferramenta antes de colocar a lâmina em contacto
com a peça. Consulte as instruções sobre como Ligar e
desligar neste manual.
ATENÇÃO: aplique apenas uma ligeira pressão na
ferramenta e não exerça pressão lateral na lâmina
da serra.
4. Quando as lâminas fixarem a peça, puxe a ferramenta para a
frente e para trás num movimento de rotação, tipo vaivém,
à medida que as lâminas cortam a peça. Consulte a Figura F.
5. Quando terminar o corte, liberte o interruptor de activação.
Para melhorar o desempenho e a vida útil das lâminas de serra
não pintadas, aplique óleo com regularidade nas lâminas e nos
orifícios de lubrificação 10 (a cada 15 a 30 min.). Não lubrifique
as lâminas pintadas.
Verifique com regularidade os parafusos de regulação da lâmina
de serra 13 .
Serração em betão celular, blocos de
construção de baixa e média densidade
(Fig. E)
ATENÇÃO: o betão celular e os blocos de baixa e média
densidade contêm cal e areia de quartzo.
Depois de utilizar o equipamento, para garantir um
excelente desempenho, deve limpar minuciosamente as
lâminas de serra, a barra e a ranhura de orientação da
lâmina da serra 9 com o raspador para corte de entalhes.
(apenas no modelo DWE399)
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
Lubrificação
• Após a limpeza, lubrifique as lâminas da serra (caso estejam
instaladas com lâminas não pintadas), a barra e a ranhura
de orientação da lâmina da serra. Não lubrifique as lâminas
pintadas.
• Se não utilizar a ferramenta durante muito tempo, cubra as
lâminas da serra não pintadas e os orifícios de lubrificação
com um pouco de óleo (por exemplo, óleo de máquina).
Não lubrifique as lâminas pintadas.
Português
Deixe a ferramenta a funcionar durante alguns segundos para
que o óleo cubra todas as peças. Isto protege a ferramenta
contra corrosão.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Retire regularmente as lâminas da serra depois de cortar betão
celular. Limpe devidamente as lâminas da serra e a barra. Para
proceder à limpeza da ranhura de orientação da lâmina da serra,
utilize o raspador fornecido com a ferramenta. (APENAS PARA O
MODELO DWE399)
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
63
Suomi
SÄHKÖSAHA
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista
luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Ottoteho
Kuormittamaton kierros nopeus
Iskun pituus
Katkaisupituus
Sähköjohdon pituus
Paino
DWE396
230
1
1600
3000
40
295
4,0
5,3
DWE397
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
DWE398
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
DWE399
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
95
104,0
95
104,0
95
104,0
95
104,0
dB(A)
3,0
3,0
3,0
3,0
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
VAC
W
min-1
mm
mm
m
kg
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-11:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
K(määritetyn äänitason epävarmuus)
Savilohkojen leikkaaminen
Tärinäpäästöarvo mallille DT2974 ah,PCB =
Vaihtelu K =
Puun/lastulevyn ja muovin leikkaaminen
Tärinäpäästöarvo mallille DT2372 ah,WP =
Vaihtelu K =
Solubetonin leikkaaminen
Tärinäpäästöarvo mallille DT2975 ah,CC =
Vaihtelu K =
Eristysmateriaalin leikkaaminen
Tärinäpäästöarvo mallille DT2979 ah,IM =
Vaihtelu K =
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
64
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
Sähkösaha
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Suomi
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
27.10.2016
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki tämän sähkötyökalun
mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet
ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
65
Suomi
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Erityisiä turvallisuusohjeita sähkösahan
käyttöä varten
•
Jos terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin tai sen
omaan sähköjohtoon, tartu työkalun eristettyihin
tarttumapintoihin. Terän osuminen jännitteiseen johtoon
tekee sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi
saada sähköiskun.
Sähköliitäntä ja virran kytkeminen
•
66
Varmista aina ennen virtajohdon liittämistä sähköverkkoon,
että sähkösahan virtakytkin on OFF-asennossa (pois päältä).
•
•
Älä koskaan yritä pysäyttää tai jarruttaa sahan terää käsin.
Älä aseta sahaa pöydälle ennen kuin olet kytkenyt virran pois
päältä. Sahanterät pyörivät vielä korkeintaan 10 sekunnin
ajan koneen sammuttamisen jälkeen.
Sahattaessa
•
•
•
•
•
•
Poista naulat ym. metalliesineet sahattavasta kappaleesta
ennen sahausta.
Kiinnitä sahattava kappale puristimien avulla
mahdollisuuksien mukaan.
Älä käytä sahaa liian pienien kappaleiden sahaamiseen.
Älä kurottele saha kädessä työskennellessäsi. Seiso
aina tukevasti. Ole erityisen varovainen telineillä tai
tikkailla työskennellessäsi.
Pidä sahasta kiinni aina molemmin käsin.
Älä käytä sahaa kuviosahaukseen.
Sahan terien vaihtaminen ja säätäminen
•
•
•
•
Irrota liitäntäjohto pistorasiasta ennen sahanterien
vaihtamista tai puhdistamista.
Käytä ainoastaan näiden käyttöohjeiden suositusten mukaisia
DeWALT-sahanteriä.
Käytä ainoastaan teräviä, täysin käyttökelpoisia teriä;
vioittuneet tai taipuneet terät tulee vaihtaa välittömästi ja
poistaa käytöstä.
Käytä aina asianmukaisia suojakäsineitä sahanteriä ja
karkeita työmateriaaleja käsitellessä.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei
tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Suomi
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Sähkösaha, jossa:
1TCT-sahanterä asetettu alhaisen tiheyden rakennuskivelle
(DWE396, DWE397)
1TCT-sahanterä asetettu keskisuuren tiheyden
rakennuskivelle (DWE398)
1TCT-sahanteräsetti solubetonia ja kipsilevyjä varten
(DWE399)
1Kuusiokoloavain
1 Leikkausaukon kaavin (vain DWE399)
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Älä altista moottorityökalua kosteudelle.
lä käytä sähkötyökalua, jos pääkaapeli on
Ä
vahingoittunut.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Päivämääräkoodi 17 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuos
Kuvaus (kuva A)
1
2
3
4
5
6
7
8
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
Virtakytkin
Lukituspainike
Takakahva
Etukahva
Sahanterät
Tanko
Kuusiokoloavain
Pölyaukko
Käyttötarkoitus
DeWALT-alligatorsaha DWE396, DWE397, DWE398 ja
DWE399 on suunniteltu ammattimaiseen savilohkojen,
solubetonin, puun, muovin ja eristysmateriaalien leikkaamiseen
asianmukaista sahanterää käyttämällä.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Sahanterien vaihtaminen
Sahanterien irrottaminen (Kuvat B–E)
1. Aseta työkalu ylösalaisin tasaiselle, vakaalle alustalle.
2. Löysää vaihteiston kantaruuvia 11 kuusiokoloavaimella 7 .
Kun ruuvia löysätään, vaihteiston kansi 12 vapautuu ja jousi
avautuu.
3. Löysää kuusiokoloavaimella 7 molempia terän
asetusruuveja 13 . Ruuvipidikkeet pitävät ruuvit paikoillaan.
4. Vedä sahanterän päästä varoen, kunnes se irtoaa teränkiristimen kokoonpanosta.
5. Vedä sahanterä taakse ja ulos etusuojasta 14 ja irrota se
tangosta 6 .
6. Toista sama toisella sahanterällä.
Sahanterien asentaminen (Kuva D)
1. Liu’uta yksi sahanterä terän ohjausrakoon 9 ja varmista, että
uritetun aukon 16 pää sopii etusuojaan 14 .
2. Liu’uta sahanterän takaosaa alaspäin, kunnes kierteinen reikä
15 kohdistuu terän asetusruuviin 13 .
3. Toista sama toisella sahanterällä.
4. Kiristä molemmat sahanterän kiinnitysruuvit 13 tiukasti
painamalla ja kääntämällä samanaikaisesti kuusiokulmaavaimen 7 lyhyeällä päällä.
5. Sulje vaihteiston kansi 12 ja kiristä vaihteiston kantaruuvi.
VAROITUS: Anna terien liikkua vapaasti noin 20 sekunnin
ajan ennen käyttöä.
67
Suomi
Sahanterät
Kat. nro
Leikattava materiaali
DWE396
Kova puu
Hieno puu
Hieno puu
Alhaisen tiheyden rakennuskivi
Keskisuuren tiheyden rakennuskivi
Kova puu
Alhaisen tiheyden rakennuskivi
Keskisuuren tiheyden rakennuskivi
Eristysmateriaalit
Solubetoni
Kova puu
Alhaisen tiheyden rakennuskivi
Keskisuuren tiheyden rakennuskivi
Eristysmateriaalit
Solubetoni
Kova puu
Alhaisen tiheyden rakennuskivi
Keskisuuren tiheyden rakennuskivi
Eristysmateriaalit
Solubetoni
DWE397
DWE398
DWE399
Suositeltu sahanterän
tyyppi
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
DT2977
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
Ennen käyttöä (Kuva A)
• Asenna sahaustarkoitukseen sopivat terät paikoilleen.
• Tarkista että laite toimii oikein. Varmista että laippa 6 on
suorassa ja että sahanterät 5 ja kotelo ovat kunnossa.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS:
• Varmista, että sahattava kappale on tiukasti kiinni.
• Paina työkalua vain kevyesti äläkä paina
sahanterää sivusta.
• Vältä ylikuormittamista.
VAROITUS: Kun työstöstä pääsee mineraalipölyä
tai puuainesta, laite tulee liittää asianmukaiseen
pölynpoistojärjestelmään.
Käsien oikea asento (Kuvat A, F)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
68
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
etukahvassa 4 ja toisen käden pitämistä takakahvalla 3 .
Virran kytkeminen päälle/pois päältä
(Kuva A)
Turvallisuuden vuoksi virtakytkin 1 on varustettu lukituksen
vapauttimella 2 .
1. Paina lukituksen vapautuspainiketta 2 vapauttaaksesi
työkalun.
2. Käynnistä laite painamalla virtakytkintä 1 . Heti kun irrotat
sormesi virtakytkimestä, kytkin lukkiutuu, mikä estää
tahattoman käynnistymisen.
3. Sammuta aina laite virtakytkimestä ennen kuin irrotat
liitäntäjohdon pistorasiasta.
Sahaaminen (Kuvat A, C, D, F)
HUOMAUTUS: Älä käytä sahaa kuviosahaukseen.
Varmista että laipan pää työntyy esiin työkappaleesta.
Piirrä viiva työkappaleeseen ennen pitkiä, suoria sahauksia.
Noudata viivaa sahatessasi.
Sahaa ainoastaan alaspäin. Vältä sahanterän osumista maahan,
jotteivät terät tylsy.
Kun käytät sahapukkia, sahaa aina sahapukin tukien ulkopuolella.
1. Kiinnitä työkappale ainoastaan yhdeltä puolelta, jottei sahan
laippa juutu kiinni työkappaleeseen. Jos näin kuitenkin käy,
levitä sahausuraa kiilojen avulla helpottaaksesi painetta terää
vasten. Älä yritä vapauttaa sahaa kääntämällä terää.
2. Pidä DeWALT-työkalua etukahvasta 4 ja takakahvasta 3 sahan ohjaamiseksi oikeaoppisesti.
3. Kytke työkalu päälle ennen kuin asetat terän kosketuksiin
työkappaleeseen. Katso tämän ohjekirjan kohta Kytkeminen
päälle ja pois päältä .
VAROITUS: Paina työkalua vain kevyesti äläkä paina
sahanterää sivusta.
4. Kun teräs ovat kiinnittyneet työkappaleeseen, ohjaa työkalua
edestakaisin pyörivää sahaa muistuttavalla liikkeellä terien
leikatessa työkappaletta. Katso kuva F.
5. Vapauta virtakytkin, kun leikkaus on suoritettu.
Jotta parannat maalaamattomien sahanterien suorituskykyä
ja pidennät niiden elinikää, laita teriin ja öljyreikiin 10 säännöllisesti öljyä (15–30 minuutin välein). Älä voitele
maalattuja teriä.
Tarkista sahanterän asetusruuvit 13 säännöllisesti.
Solubetonin, alhaisen ja keskitason
rakennuskivien sahaaminen (Kuva E)
VAROITUS: Solubetoni, alhaisen ja keskitason
rakennuskivet sisältävät kalkkia ja kvartsihiekkaa.
Jotta takaat parhaan mahdollisen suorituskyvyn,
sahanterät, tanko ja terien ohjausrako 9 täytyy puhdistaa
huolellisesti käytön jälkeen leikkausaukon kaapimella.
(vain DWE399)
Suomi
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä
tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja
akut paikallisten määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla
osoitteesta www.2helpU.com.
Voiteleminen
• Voitele sahanterät (jos koneessa on maalaamattomat terät),
palkki ja terien ohjausrako puhdistuksen yhteydessä. Älä
voitele maalattuja teriä.
• Jos työkalua ei käytetä vähään aikaan, laita
maalaamattomaan sahanterään ja öljyreikiin hieman öljyä
(esim. koneöljyä). Älä öljyä maalattuja teriä.
Anna työkalun käydä muutamia sekunteja, jotta öljy päätyy
kaikkiin osiin. Tämä suojaa työkalua korroosiolta.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Irrota sahanterät säännöllisesti, kun olet sahannut solubetonia.
Puhdista sahanterät ja palkki säännöllisesti. Puhdista terien
ohjausrako työkalun mukana toimitetulla kaapimella.
(VAIN DWE399)
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
69
Svenska
ALLIGATORSÅG
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av de pålitligaste
partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Ineffekt
Varvtal obelastad
Sågdragslängd
Kaplängd
Sladdlängd
Vikt
DWE396
230
1
1600
3000
40
295
4,0
5,3
DWE397
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
DWE398
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
DWE399
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
95
104,0
95
104,0
95
104,0
95
104,0
dB(A)
3,0
3,0
3,0
3,0
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
VAC
W
min-1
mm
mm
m
kg
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-11.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
K(osäkerhet för angiven ljudnivå)
Sågning av byggblock (lerbaserade)
Vibration, emissionsvärde for DT2974 ah,PCB =
Osäkerhet K =
Sågning av trä/spånskivor och plast
Vibration, emissionsvärde for DT2372 ah,WP =
Osäkerhet K =
Sågning av lecablock och betonghålsten
Vibration, emissionsvärde for DT2975 ah,CC =
Osäkerhet K =
Sågning av isoleringsmaterial
Vibration, emissionsvärde for DT2979 ah,IM =
Osäkerhet K =
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
70
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Svenska
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
Alligatorsåg
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
27.10.2016
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet att läsa
alla instruktioner som listas här nedan kan resultera i
elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig personskada.
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
71
Svenska
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
72
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för
alligatorsågar
•
Håll elverktyget i de isolerade greppytorna när arbete
utförs där sågtillbehöret kan komma i kontakt med
dolda elledningar eller dess egen sladd. Kaptillbehör som
kommer i kontakt med en strömförande ledning kan göra att
exponerade metalldelar hos elverktyget blir strömförande och
kan ge användaren en elektrisk stöt.
Strömbrytare
•
•
•
Se alltid till att Alligatorsågen är avstängd innan du sätter
i kontakten.
Försök aldrig att stoppa bladet med fingrarna efter att
maskinen stängts av.
Sätt aldrig sågen på ett bord eller en arbetsbänk innan den har
stannat helt. Sågbladet fortsätter att köra upp till 10 sekunder
efter att maskinen stängts av.
Medan du sågar
•
•
•
•
•
•
Avlägsna alla spikar och metallföremål från arbetsstycket
innan du börjar.
Fäst alltid arbetsstycket med klämmor och tvingar när det
är möjligt.
Försök aldrig såga mycket små arbetsstycken.
Böj dig inte för långt framåt. Se till att du alltid står stadigt,
speciellt på byggnadsställningar och stegar.
Håll alltid säkert i sågen med båda händerna.
Använd inte sågen till att såga krökningar eller fickor.
Kontroll och byte av sågblad
•
•
•
•
Bryt strömmen innan du rengör den eller byter sågblad.
Använd endast DeWALT sågblad som uppfyller
specifikationerna i denna bruksanvisning.
Använd endast skarpa sågblad i perfekt skick; spruckna eller
böjda blad måste genast kastas och ersättas.
Använd alltid skyddshandskar när sågblad och grovt
arbetsmaterial hanteras.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
Svenska
•
Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60745; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Alligatorsåg med:
1TCT sågbladset för byggnadsblock med låg densitet
(DW396, DWE397)
1TCT sågbladset för byggnadsblock med medium densitet
(DW398)
1 TCT sågbladset för cellbetong och gipsplatta (DWE399)
1Insexnyckel
1 Sågspårskrapa (endast DWE399)
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Beskrivning (Bild A)
1
2
3
4
5
6
7
8
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
På/av-knapp
Låsknapp
Bakre handtag
Främre handtag
Sågblad
Stång
Insexnyckel
Dammpor
Avsedd Användning
Din DeWALT alligatorsåg DWE396, DWE397, DWE398 och
DWE399 har designats för professionell sågning av byggblock,
lättbetong, trä, plast och isoleringsmaterial med lämpliga
sågblad.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Byte av sågblad
Ta bort sågbladen (Bild B–E)
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Utsätt inte elverktyget för en fuktig miljö.
Använd inte elverktyget om nätsladden är skadad.
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden 17 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
1. Placera verktyget upp och ned på en stabil och
plan arbetsyta.
2. Lossa skruven på växellådans lock 11 med insexnyckeln
7 . När den är lossad bör växellådslocket 12 lossna och
fjädra upp.
3. Med insexnyckeln 7 lossas båda bladinställningsskruvarna
13 . Skruvarna kommer att hållas på plats av
skruvklämmorna.
4. Dra försiktigt sågbladänden uppåt tills den lossnar från
bladfästsystemet.
5. Dra sågbladet bakåt och ut från frontskyddet 14 och ta bort
det från svärdet 6 .
6. Upprepa proceduren med det andra sågbladet.
73
Svenska
Fastsättning av sågbladet (Bild D)
1. Skjut ett sågblad genom bladskyddets öppning 9 se till att
änden med slitsade hålet 16 passar i frontskyddet 14 .
2. Skjut baksidan av sågbladet nedåt till det gängade hålet 15 är i linje med bladinställningsskruven 13 .
3. Upprepa proceduren med det andra sågbladet.
4. Dra åt båda sågbladens inställningsskruvar 13 genom
att trycka och vrida samtidigt med den korta änden på
insexnyckeln 7 .
5. Stäng växellådslocket 12 och dra åt skruven
på växellådslocket.
VARNING: Låt sågbladen löpa fritt i cirka 20 sekunder
innan du använder sågen.
Sågblad
Kat. Nr.
DWE396
Material som skall sågas
Grovt trä
Fint trä
Fint trä
Byggblock med låg densitet
Byggblock med medium densitet
Grovt trä
Byggblock med låg densitet
Byggblock med medium densitet
Isoleringsmaterial
Cellbetong
Grovt trä
Byggblock med låg densitet
Byggblock med medium densitet
Isoleringsmaterial
Cellbetong
Grovt trä
Byggblock med låg densitet
Byggblock med medium densitet
Isoleringsmaterial
Cellbetong
DWE397
DWE398
DWE399
Rekommenderade sågbladstyp
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
DT2977
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
Innan du börjar (Bild A)
• Sätt in rätt slags sågblad.
• Se till att maskinen fungerar som den ska och att den klarar
alla funktioner. Se till att stången 6 fortfarande är rak och
att sågbladen 5 och huset inte har skadats.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
74
VARNING:
• Se till att allt material som ska sågas är
ordentligt fastspänt.
• Använd endast ett lätt tryck på verktyget och använd
inget sidotryck på sågbladet.
• Undvik överbelastning.
VARNING: För användning där mineraldamm eller damm
från hårt trä utvecklas på grund av arbetsprocessen skall
maskinen anslutas till lämpligt dammutsugningssystem.
Korrekt Handplacering (Bild A, F)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på det främre
handtaget 4 och en andra handen på bakre handtaget 3 .
Strömbrytare (Bild A)
Av säkerhetsskäl är strömbrytaren 1 utrustad med en
startspärr 2 .
1. Tryck på låsknappen 2 för att låsa upp verktyget.
2. Starta maskinen genom att trycka på strömbrytaren 1 . Så
snart brytaren släpps aktiveras automatiskt spärren så att
maskinen inte kan startas av misstag.
3. Slå alltid av maskinen innan du drar ur kontakten.
Sågning (Bild A, C, D, F)
OBSERVERA: Använd inte sågen till att såga krökningar
eller fickor. Se till att stångändan pekar bort från
arbetsstycket.
Rita ett streck på arbetsstycket när du vill såga långa, raka spår
och följ sedan linjen.
Såga endast nedåt. Undvik att såga i jord eller sten eftersom
detta gör bladen slöa i förtid.
Om du använder en sågbock, se då alltid till att du sågar utanför
sågbockens armar.
1. Fäst arbetsstycket endast på ena sidan så att du undviker
att stången fastnar i arbetsstycket. Om detta trots allt skulle
inträffa kan du minska trycket på bladet genom att försiktigt
föra ned en kil i sågspåret. Försök aldrig att rycka loss sågen.
2. Håll ditt DeWALT elverktyg i främre handtaget 4 och det
bakre handtaget 3 för att styra sågen korrekt.
3. Slå på verktyget innan bladet kommer i kontakt med
arbetsstycket. Se Slå på och stäng av instruktionen i
denna manual.
VARNING: Använd endast ett lätt tryck på verktyget och
använd inget sidotryck på sågbladet.
4. Efter att bladet kommit i kontakt med arbetsstycket, styr
verktyget fram och tillbaka i en pendlande rörelse medan
bladet sågar genom arbetsstycket. Se figur F.
5. När sågningen är klar släpp avtryckaren.
Svenska
För att öka prestandan och livslängden hos omålade sågblad
bör olja regelbundet påföras på bladen och i oljehålen 10 (var
15–30 minut). Smörj inte målade blad.
Kontrollera regelbundet sågbladets inställningsskruvar 13 .
Sågning i lecablock och betonghålsten,
byggnadsblock med låg och medium
densitet (Bild E)
VARNING: Lecablock och betonghålsten, byggnadsblock
av låg och medium densitet innehåller bränd kalk och
kvartssand.
För att garantera optimal prestanda efter användningen
måste sågbladen, svärdet och sågbladens styrspår
9 rengöras grundligt med sågspårskrapan.
(Endast DWE399)
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Använd skrapan som levereras med verktyget för att rengöra
styrspringan. (ENDAST DWE399)
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Smörjning
• Smörj sågbladen (om omålade blad monterats), stången
och styrspringan efter rengöring. Smörj inte målade blad.
• Om verktyget inte kommer att användas under längre tid
stryk in det omålade sågbladet med en liten mängd olja
samt fyll oljehålet med lite olja (t.ex. maskinolja) . Smörj inte
målade blad.
Kör maskinen några sekunder så att oljan kan fördelas över alla
delar. Detta skyddar verktyget från rost.)
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Ta regelbundet bort sågbladen efter att du sågat lecablock
och betonghålsten. Rengör sågbladen och stången grundligt.
75
Türkçe
TİMSAH TESTERESİ
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli alet
kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Güç ihtiyacı
Yüksüz hız
Hareket uzunluğu
Kesme uzunluğu.
Sicim uzunluğu
Ağırlık
VAC
W
min-1
mm
mm
m
kg
DWE396
230
1
1600
3000
40
295
4,0
5,3
EN60745-2-11’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
95
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
104,0
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
K(akustik gücü belirsizliği)
Tuğla kesimi
DT2974 için titreşim emisyon değeri ah,PCB =
Belirsizlik K =
Ahşap/sunta ve plastik kesimi
DT2974 için titreşim emisyon değer ah,WP =
Belirsizlik K =
Gözenekli betonu kesme
DT2974 için titreşim emisyon değer ah,CC =
Belirsizlik K =
İzolasyon malzemesi kesimi
DT2974 için titreşim emisyon değer ah,IM =
Belirsizlik K =
76
DWE398
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
DWE399
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
95
104,0
95
104,0
95
104,0
dB(A)
3,0
3,0
3,0
3,0
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
DWE397
230
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
Timsah testeresi
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Türkçe
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
27.10.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bu elektrikli aletle verilen tüm güvenlik
uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik özellikleri
okuyun. Aşağıda listelenen tüm talimatlara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
77
Türkçe
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Timsah testereler için ek güvenlik kuralları
•
Elektriğe bağlama, açma-kapama
•
•
•
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
78
Kesim aksesuarının gizli kablolara veya kendi
elektrik kablosuna temas edebileceği yerlerde bir
işlem yaparken elektrik aletinizi yalıtımlı kavrama
yüzeylerinden tutun. Kesici aletin, elektrik akımı bulunan
kablolarla teması halinde akım elektrikli aletin iletken metal
parçaları üzerinden operatöre iletilerek elektrik çarpmasına
yol açabilir.
Testerenin fişini prize tekmeden önce aletin kapalı olup
olmadığı kontrol edin.
Testereyi kapattıktan sonra testere bıçağını asla elle
durdurmaya çalışmayın.
Testereyi kapatmadan asla bir masa ya da çalışma tezgahı
üzerine bırakmayın. Alet kapatıldıktan sonra testere bıçağı 10
saniyeye kadar çalışmaya devam eder.
Keserken
•
•
•
•
•
•
İşe başlamadan önce kesilecek parçadaki tüm civileri ve metal
nesneleri sökuÅNn.
Mümkün olan her durumda kesilecek parcalar sabitlemek icin
mandal ve mengeneler kullan n.
Cok kücuÅNk parcalar kesmeyi denemeyin.
OÅNne doğru fazla eğilmeyin. OÅNzellikle iskele ve
merdivenlerde sağlam durmaya oÅNzen goÅNsterin.
Testereyi daima iki elle tutun.
Testereyi kavis ve cepler kesmek icin kullanmay n.
Testere b)çaklar)n)n kontrol edilmesi ve
değiştirilmesi
•
•
•
•
Testere b çaklar n temizlemeden ya da değiştirmeden önce
aletin fişini prizden çekin.
Yaln zca bu kullan m k lavuzunda belirtilen özelliklere uygun
testere b çaklar kullan n.
Yaln zca çok iyi durumda olan testereb çaklar kulln lmal d r.
Çatlak ya daeğilmiş testere b çaklar derhaldeğiştirilmeli ve at
lmal d r.
Kesme bıçakları ve pürüzlü malzeme kullanırken, uygun
eldiven kullanın.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA veya daha az kaçık
akımla kullanılmasını öneriyoruz.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Türkçe
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin.
DeWALT aletiniz EN60745 standardına uygun olarak
çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
Ambalaj İçeriği
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Açma/kapama anahtarı
Kilitleme düğmesi
Arka tutma kolu
Ön kol
Testere bıçakları
Sürgü
Altıgen anahtar
Toz çıkışı
Kullanim Amaci
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Palalı testere
1Düşük yoğunluklu tuğlalar için ayarlanmış TCT testere bıçağı
(DWE396, DWE397)
1Orta yoğunluklu tuğlalar için ayarlanmış TCT testere bıçağı
(DWE398)
1Hücreli beton ve kartonpiyer için ayarlanmış TCT testere
bıçağı (DWE399)
1 Altıgen anahtar
1 Kesme bölümü kazıyıcısı (yalnızca DWE399)
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
DeWALT timsah testere DWE396, DWE397, DWE398 ve DWE399
tuğla, hücreli beton, ahşap, plastik ve izolasyon malzemelerinin
uygun testere bıçağı ile profesyonel kesim uygulamaları için
tasarlanmışlardır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Elektrikli aleti neme maruz bırakmayın.
Elektrikli aleti kablosu hasarlıyla kullanmayın.
Tarih Kodu Konumu (Şek. [FIg.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 17 gövdeye basılıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Testere Bıçaklarının değiştirilmesi
Testere bıçaklarının çıkarılması (Şek. B–E)
1. Aleti sabit bir çalışma yüzeyine ters şekilde yerleştirin.
2. Dişli kutusu kapağının vidasını 11 altıgen anahtar 7 ile
gevşetin. Gevşetildiğinde, dişli kutusu kapağı 12 yayı
serbest bırakıp açılmasını sağlamalıdır.
3. Altıgen anahtar 7 , ile her iki bıçak ayar vidasını da 13 gevşetin. Vidalar vida klipsleri tarafından sabit tutulacaktır.
4. Testerenin bıçak tarafını Bıçak-Mandal-sisteminden
tamamen çıkana kadar dikkatlice yukarı doğru çekin.
5. Testere bıçağını arkaya doğru, ön siperden 14 çıkararak
çekin ve bardan 6 çıkarın.
6. İşlemi diğer testere bıçağı için tekrarlayın.
79
Türkçe
Testere bıçaklarının takılması (Şek. D)
1. Bir testere bıçağını bıçak kılavuz yuvasında 9 oluklu
yuva tarafının 16 ön sipere 14 yerleştiğinden emin
olarak kaydırın.
2. Testere bıçağının arka kısmını dişli yuva 15 bıçak ayar
vidasıyla 13 hizalanana kadar aşağıya doğru kaydırın.
3. İşlemi diğer testere bıçağı için tekrarlayın.
4. Altıgen anahtarın 7 kısa ucuyla her iki testere bıçak ayar
vidalarını 13 aynı anda hem bastırıp hem de döndürerek
iyice sıkın.
5. Dişli kutusu kapağını 12 kapatın ve dişli kutusu vidasını
sıkın.
UYARI: İşlemden önce testere bıçaklarını yaklaşık 20 sn.
serbest çalıştırın.
Testere Bıçakları
Kat. No.
DWE396
Kesilecek malzeme
Pürüzlü ahşap
İşlenmiş ahşap
İşlenmiş ahşap
Düşük yoğunluklu tuğla
Orta yoğunluklu tuğla
Pürüzlü ahşap
Düşük yoğunluklu tuğla
Orta yoğunluklu tuğla
İzolasyon malzemeleri
Hücreli beton
Pürüzlü ahşap
Düşük yoğunluklu tuğla
Orta yoğunluklu tuğla
İzolasyon malzemeleri
Hücreli beton
Pürüzlü ahşap
Düşük yoğunluklu tuğla
Orta yoğunluklu tuğla
İzolasyon malzemeleri
Hücreli beton
DWE397
DWE398
DWE399
Önerilen testere bıçağı tipi
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
DT2977
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
Kullanmadan oånnce (Şek. A)
• Uygun tipte bir testere b cağ monte edin.
• Aletin duÅNzenli cal şt ğ n ve buÅNtuÅNn fonksiyonlar n
yerine getirdiğini kontrol edin. Bar n 6 duÅNzguÅNn olarak
durduğundan, testere b caklar 5 ve goÅNvdenin zarar
goÅNrmemiş olduğundan emin olun.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
80
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
UYARI:
• Kesilecek malzemenin yerine sıkıca sabitlendiğinden
emin olun.
• Alete yalnızca hafif bir basınç uygulayın ve testere
bıçağına yan basınç uygulamayın.
• Aşırı yüklemekten kaçının.
UYARI: Yapılan iş sonucu mineral toz veya ahşap tozu
çıkan uygulamalarda, makineye uygun bir toz emme
sistemi bağlanmalıdır.
Uygun El Pozisyonu (Şek. A, F)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el ön kol üzerinde 4 diğer el ana kol 3 üzerinde olacak şekildedir.
Açma Kapama (Şek. A)
ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) 1 düğmesi güvenlik gerekçesiyle bir
lock-off (kilit-açık) düğmesi 2 içerir.
1. Aletin kilidini açmak için lock-off (kilit-açık) 2 düğmesine basın.
2. Aleti çalıştırmak için, ON/OFF (AÇMA/KAPAM) 1 düğmesine
basın. ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesi bırakıldığında,
istem dışı çalışmayı önlemek için lock-off (kilit-açık) düğmesi
otomatik olarak devreye girer.
3. Fişten çekmeden önce daima aleti kapatın.
Kesme İşlemi (Şek. A, C, D, F)
İKAZ: Testereyi dairesel veya cep kesimi yapmak için
kullanmayın. Bar ucunun iş parçasından çıktığından
emin olun.
Uzun, düz kesimlerde iş parçası üzerine önce bir çizgi çizin ve
çizgiyi izleyin.
Sadece aşağı doğru kesikler yapın. Testere bıçağını çok çabuk
körelteceği için toprağa daldırmaktan kaçının.
Testere sehpası kullanıldığında daima sehpa ayakları dışında
kesim yapın.
1. Barın iş parçasına sıkışmasını önlemek için iş parçasını
yalnızca bir yanından sabitleyin. Böyle bir durumda, bıçak
üzerindeki gerilimi azaltmak için kesiği kamalarla açın.
Testereyi çekip çıkarmaya çalışmayın.
2. Testereyi doğru şekilde kullanmak için DeWALT elektrikli aleti
ön koldan 4 ve arka koldan 3 tutun.
3. Bıçağı kesilecek parçaya temas ettirmeden önce aleti
çalıştırın. Bu kılavuzdaki Çalıştırma ve Kapatma
bölümüne bakın.
UYARI: Alete yalnızca hafif bir basınç uygulayın ve testere
bıçağına yan basınç uygulamayın.
4. Bıçaklar kesilecek parçaya temas ettikten sonra, aleti ileri
geri hareket ettirin, bıçaklar çalışılan parçayı keserken testere
hareketini takip edin. Şek. F’ya bakın.
5. Kesim tamamlandığında tetik düğmesini bırakın.
Türkçe
Boyasız testere bıçağının performansını ve kullanım ömrünü
artırmak için, bıçaklara ve yağ deliklerine 10 (her 15–30
dakikada bir) düzenli olarak yağ uygulayın. Boyalı bıçakları
yağlamayın.
Testere bıçağı sabitleme vidalarını 13 düzenli olarak
kontrol edin.
Gözenekli Beton ile Düşük ve Orta
Yoğunluklu Yapı Taşlarını Testereyle Kesme
(Şek. E)
UYARI: Gözenekli beton, düşük yoğunluklu yapı taşları ve
orta yoğunluklu yapı taşları, kireç ve kuvars kumu içerir.
Kullanım sonrasında optimum performansı garanti
edebilmek için testere bıçakları, çubuk ve testere bıçağı
kılavuz yuvası 9 kesme bölümü kazıyıcısı kullanarak iyice
temizleyin. (yalnızca DWE399)
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Gözenekli betonu kestikten sonra testere bıçaklarını düzenli
olarak çıkartın. Testere bıçaklarını ve barı iyice temizleyin. Bıçak
kılavuz yuvasını temizlemek için aletle birlikte verilen raspayı
kullanın. (YALNIZCA DWE399)
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Yağlama
• Testere bıçaklarını (boyasız bıçaklar takılmışsa), çubuğu ve
testere bıçağı kılavuz yuvasını temizledikten sonra yağlayın.
Boyalı bıçakları yağlamayın.
• Alet uzun bir süre kullanılmayacaksa, boyasız testere
bıçaklarını yağ ile kaplayın ve yağ deliklerini az miktarda yağ
ile doldurun (örn. makine yağı). Boyalı bıçakları yağlamayın.
Yağın tüm parçalara ulaşması için aleti birkaç saniye çalıştırın. Bu
aletin paslanmasını önler.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
81
Ελληνικά
ΠΡΙΟΝΙ ΤΥΠΟΥ ΑΛΙΓΑΤΟΡΑ
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Κατανάλωση ισχύος
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Μήκος διαδρομής
Μήκος κοπής
Μήκος καλωδίου
Βάρος
W
min-1
mm
mm
DWE396
230
1
1600
3000
40
295
DWE397
230
1
1700
3000
40
430
DWE398
230
1
1700
3000
40
430
DWE399
230
1
1700
3000
40
430
m
kg
4,0
5,3
4,0
5,5
4,0
5,5
4,0
5,5
95
104,0
95
104,0
95
104,0
VAC
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745-2-11:
95
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
104,0
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
K(αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
Κοπή δομικών πλίνθων από πηλό
Τιμή εκπομπής κραδασμών για DT2974 ah,PCB =
Αβεβαιότητα K =
Κοπή ξύλου/μοριοσανίδας & πλαστικού
Τιμή εκπομπής κραδασμών για DT2372 ah,WP =
Αβεβαιότητα K =
Κοπή κυψελοσκυροδέματος
Τιμή εκπομπής κραδασμών για DT2975 ah,CC =
Αβεβαιότητα K =
Κοπή μονωτικών υλικών
Τιμή εκπομπής κραδασμών για DT2979 ah,IM =
Αβεβαιότητα K =
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
82
dB(A)
3,0
3,0
3,0
3,0
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s2
m/s2
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Ελληνικά
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις
απεικονίσεις και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν
αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση
οποιασδήποτε από τις οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρό τραυματισμό.
Πριονι τυπου αλιγατορα
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
27.10.2016
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
83
Ελληνικά
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
3) Προσωπική ασφάλεια
84
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Ελληνικά
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για πριόνια
τύπου αλιγάτορα
•
Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από μονωμένες
επιφάνειες λαβής όταν εκτελείτε μια εργασία όπου το
αξεσουάρ κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με αθέατα
καλώδια ή με το ίδιο του το καλώδιο. Αν το αξεσουάρ
κοπής έρθει σε επαφή με καλώδιο υπό τάση μπορεί να τεθούν
υπό ηλεκτρική τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του
ηλεκτρικού εργαλείου και να προκληθεί ηλεκτροπληξία
στο χειριστή.
Σύνδεση στο δίκτυο ρεύματος,
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
•
•
•
Πάντα να βεβαιώνεστε ότι το πριόνι τύπου αλιγάτορα έχει
απενεργοποιηθεί πριν το συνδέσετε στο ρεύμα δικτύου.
Μετά την απενεργοποίηση, ποτέ μην επιχειρήσετε να
σταματήσετε τις λεπίδες του πριονιού με τα δάχτυλά σας.
Ποτέ μην αφήνετε το πριόνι σε τραπέζι ή πάγκο εργασίας
έως ότου απενεργοποιηθεί. Οι λεπίδες πριονιού θα
εξακολουθούν να κινούνται για έως 10 δευτερόλεπτα μετά την
απενεργοποίηση του μηχανήματος.
Κατά την κοπή με το πριόνι
•
•
•
•
•
•
Πριν αρχίσετε την εργασία, αφαιρέστε όλα τα καρφιά και τα
μεταλλικά αντικείμενα από το τεμάχιο εργασίας.
Όταν είναι εφικτό, χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες και μέγγενες για
να στερεώσετε καλά το τεμάχιο εργασίας.
Μην επιχειρήσετε να κόψετε υπερβολικά μικρά
τεμάχια εργασίας.
Μη σκύβετε πολύ προς τα εμπρός. Να διασφαλίζετε πάντα ότι
στέκεστε σταθερά, ειδικά πάνω σε σκαλωσιές και σκάλες.
Πάντα κρατάτε το πριόνι και με τα δύο χέρια.
Μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι για κοπή καμπύλων γραμμών
και εσωτερικών ανοιγμάτων.
Έλεγχος και αλλαγή των λεπίδων πριονιού
•
•
•
•
Αποσυνδέστε το εργαλείο από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό
και την αλλαγή των λεπίδων πριονιού.
Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες πριονιού DeWALT σύμφωνες
με τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στις παρούσες
οδηγίες χρήσης.
Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αιχμηρές λεπίδες
πριονιού. Ραγισμένες ή λυγισμένεςλεπίδες πριονιού πρέπει να
απορρίπτονται και να αντικαθίστανται άμεσα.
Φοράτε πάντα κατάλληλα γάντια όταν χειρίζεστε τις λεπίδες
πριονιού και υλικά εργασίας με τραχιές επιφάνειες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
•
•
•
Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε
μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60745. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Πριόνι τύπου αλιγάτορα με:
1Σετ λεπίδων πριονιού TCT για δομικές πλίνθους χαμηλής
πυκνότητας (DWE396, DWE397)
1Σετ λεπίδων πριονιού TCT για δομικές πλίνθους μεσαίας
πυκνότητας (DWE398)
1Σετ λεπίδων πριονιού TCT για κυψελοσκυρόδεμα και
γυψοσανίδα (DWE399)
1 Κλειδί Άλεν
1 Ξέστρο σχισμής κοπής (DWE399 μόνο)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
85
Ελληνικά
Μην εκθέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε υγρασία.
Μη χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο αν έχει
υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας (Εικ. [Fig.] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 17 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
Διακόπτης σκανδάλης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
(on/off)
Κουμπί ασφάλισης σε απενεργοποίηση
Πίσω λαβή συγκράτησης
Μπροστινή λαβή
Λεπίδες πριονιού
Μπάρα
Κλειδί Άλεν
Θυρίδα εξαγωγής σκόνης
Προοριζομενη Χρηση
Το πριόνι τύπου αλιγάτορα DeWALT DWE396, DWE397, DWE398
και DWE399 έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικές εφαρμογές
κοπής σε δομικές πλίνθους από πηλό, κυψελοσκυρόδεμα,
ξύλο, πλαστικό και μονωτικά υλικά, με τη χρήση της
κατάλληλης λεπίδας.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
86
Αντικατάσταση των λεπίδων πριονιού
Αφαίρεση των λεπίδων πριονιού (εικ. B–E)
1. Τοποθετήστε το εργαλείο ανάποδα, πάνω σε μια επίπεδη,
σταθερή επιφάνεια εργασίας.
2. Λασκάρετε τη βίδα Άλεν 11 του γραναζοκιβωτίου
χρησιμοποιώντας το κλειδί Άλεν 7 . Αφού τη λασκάρετε, το
καπάκι 12 του γραναζοκιβωτίου θα πρέπει να απασφαλιστεί
και να ανοίξει.
3. Με το κλειδί Άλεν 7 , λασκάρετε και τις δύο βίδες στερέωσης
13 της λεπίδας. Οι βίδες θα διατηρούνται στις θέσεις τους
από τα κλιπ των βιδών.
4. Προσεκτικά, τραβήξτε πάνω το άκρο της λεπίδας του
πριονιού έως ότου αποσυμπλεχτεί και απομακρυνθεί από το
σύστημα σύσφιξης της λεπίδας.
5. Τραβήξτε τη λεπίδα πριονιού πίσω και έξω από τον
μπροστινό προφυλακτήρα 14 και αφαιρέστε την από τη
βάση 6 .
6. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για την άλλη
λεπίδα πριονιού.
Τοποθέτηση των λεπίδων πριονιού (εικ. D)
1. Περάστε μία λεπίδα πριονιού μέσα στη σχισμή 9 καθοδήγησης της λεπίδας, εξασφαλίζοντας ότι το άκρο
με την επιμήκη οπή 16 εφαρμόζει μέσα στο μπροστινό
προφυλακτήρα 14 .
2. Περάστε το πίσω μέρος της λεπίδας πριονιού κάτω έως
ότου η οπή με σπείρωμα 15 ευθυγραμμιστεί με τη βίδα 13 στερέωσης της λεπίδας.
3. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για την άλλη λεπίδα
πριονιού.
4. Σφίξτε καλά και τις δύο βίδες 13 στερέωσης των λεπίδων
πριονιού πιέζοντας και στρίβοντας ταυτόχρονα με το
μικρότερου μήκους άκρο του κλειδιού Άλεν 7 .
5. Κλείστε το καπάκι 12 του γραναζοκιβωτίου και σφίξτε τη
βίδα του καπακιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τη χρήση, αφήστε τις λεπίδες να
λειτουργήσουν ελεύθερες για περίπου 20 δευτ.
Λεπίδες πριονιού
Αρ. κατ.
Υλικό προς κοπή
DWE396
Τραχύ ξύλο
Λεπτής υφής ξύλο
Λεπτής υφής ξύλο
Δομική πλίνθος χαμηλής
πυκνότητας
Δομική πλίνθος μεσαίας
πυκνότητας
Συνιστώμενος τύπος λεπίδων
πριονιού
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
DT2977
Ελληνικά
Αρ. κατ.
Υλικό προς κοπή
DWE397
Τραχύ ξύλο
Δομική πλίνθος χαμηλής
πυκνότητας
Δομική πλίνθος μεσαίας
πυκνότητας
Μονωτικά υλικά
Κυψελοσκυρόδεμα
Τραχύ ξύλο
Δομική πλίνθος χαμηλής
πυκνότητας
Δομική πλίνθος μεσαίας
πυκνότητας
Μονωτικά υλικά
Κυψελοσκυρόδεμα
Τραχύ ξύλο
Δομική πλίνθος χαμηλής
πυκνότητας
Δομική πλίνθος μεσαίας
πυκνότητας
Μονωτικά υλικά
Κυψελοσκυρόδεμα
DWE398
DWE399
Συνιστώμενος τύπος λεπίδων
πριονιού
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
TCT 12
HSS
TCT T12
DT2979
DT2975
DT2978
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
TCT 12
HSS
TCT T12
DT2979
DT2975
DT2978
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
TCT 12
DT2979
DT2975
Πριν τη χρήση (εικ. A)
• Τοποθετήστε τον κατάλληλο τύπο λεπίδας πριονιού.
• Ελέγξτε ότι το εργαλείο εργαλείο λειτουργεί κανονικά και
μπορεί να εκτελέσει όλες τις λειτουργίες. Βεβαιωθείτε ότι η
βάση 6 εξακολουθεί να είναι ίσια και οι λεπίδες πριονιού 5 και το περίβλημα δεν έχουν υποστεί ζημιά.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Βεβαιωθείτε ότι το προς κοπή υλικό είναι καλά
στερεωμένο στη θέση του.
• Ασκείτε μόνο ελαφρά πίεση στο εργαλείο και μην
ασκείτε πλευρική πίεση στη λεπίδα πριονιού.
• Αποφεύγετε την υπερφόρτωση του εργαλείου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για εφαρμογές στις οποίες παράγεται
σκόνη ορυκτών ή σκληρού ξύλου λόγω της διαδικασίας
εργασίας, το μηχάνημα θα πρέπει να συνδέεται με
κατάλληλο σύστημα εξαγωγής της σκόνης.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. A, F)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα χέρι στην
μπροστινή λαβή 4 με το άλλο χέρι στην πίσω λαβή 3 .
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (εικ. A)
Για λόγους ασφαλείας, ο διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης 1 διαθέτει κουμπί απασφάλισης 2 .
1. Πιέστε το κουμπί απασφάλισης 2 για να απασφαλίσετε
το εργαλείο.
2. Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πιέστε το διακόπτη
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 1 . Μόλις ελευθερωθεί ο
διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, ο διακόπτης
απασφάλισης ενεργοποιείται αυτόματα για να εμποδίσει
αθέλητη έναρξη λειτουργίας του μηχανήματος.
3. Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο πριν το αποσυνδέσετε
από την πρίζα.
Κοπή με το πριόνι (εικ. A, C, D, F)
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι
για κοπή καμπύλων γραμμών και εσωτερικών
ανοιγμάτων. Φροντίζετε απαραίτητα το άκρο της
βάσης να προεξέχει από το τεμάχιο εργασίας.
Για μεγάλου μήκους, ευθείες κοπές, πρώτα σχεδιάστε μια
γραμμή στο τεμάχιο εργασίας και ακολουθήστε τη γραμμή.
Εκτελείτε μόνο κοπές προς τα κάτω. Αποφεύγετε την κοπή μέσα
σε χώμα γιατί έτσι οι λεπίδες θα χάσουν γρήγορα την κοπτική
τους ικανότητα.
Όταν χρησιμοποιείτε καβαλέτο, πάντα κόβετε στην εξωτερική
πλευρά των βραχιόνων του καβαλέτου.
1. Συσφίξτε το τεμάχιο εργασίας σε μία πλευρά μόνο για
να εμποδίσετε την ενσφήνωση της βάσης στο τεμάχιο
εργασίας. Αν συμβεί αυτό, διανοίξτε την εντομή με σφήνες
για να μειώσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στη λεπίδα. Μην
επιχειρήσετε να ελευθερώσετε το πριόνι με τη βία.
2. Κρατήστε το ηλεκτρικό σας εργαλείο DeWALT από την
μπροστινή λαβή 4 και την πίσω λαβή 3 για να καθοδηγείτε
σωστά το πριόνι.
3. Ενεργοποιήστε το εργαλείο πριν φέρετε τη λεπίδα σε επαφή
με το τεμάχιο εργασίας. Βλ. τις οδηγίες για Ενεργοποίηση
και απενεργοποίηση στο παρόν εγχειρίδιο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ασκείτε μόνο ελαφρά πίεση
στο εργαλείο και μην ασκείτε πλευρική πίεση στη
λεπίδα πριονιού.
4. Αφού οι λεπίδες έχουν έχει εισχωρήσει στο τεμάχιο
εργασίας, καθοδηγήστε το εργαλείο εμπρός-πίσω σε μια
περιστροφική, κίνηση «τραμπάλας» καθώς οι λεπίδες
κόβουν προς τα κάτω δια μέσου του τεμαχίου εργασίας. Βλ.
Εικόνα F.
87
Ελληνικά
5. Όταν ολοκληρωθεί η κοπή, ελευθερώστε το διακόπτη
σκανδάλης.
Για να αυξήσετε την απόδοση και το χρόνο ζωής των μη
βαμμένων λεπίδων πριονιού, εφαρμόζετε τακτικά λάδι στις
λεπίδες και στις οπές λαδιού 10 (κάθε 15–30 λεπτά). Μη
λιπαίνετε τις βαμμένες λεπίδες.
Ελέγχετε τακτικά τις βίδες 13 στερέωσης των λεπίδων πριονιού.
Κοπή με το πριόνι σε κυψελοσκυρόδεμα
και δομικές πλίνθους χαμηλής και μεσαίας
πυκνότητας (εικ. E)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το κυψελοσκυρόδεμα και οι δομικές
πλίνθοι χαμηλής και μεσαίας πυκνότητας περιέχουν
ασβεστόλιθο και άμμο χαλαζία.
Μετά τη χρήση, για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση,
πρέπει να καθαρίζετε σχολαστικά τις λεπίδες πριονιού,
τη βάση και τη σχισμή 9 καθοδήγησης των λεπίδων
πριονιού χρησιμοποιώντας το ξέστρο σχισμής κοπής.
(DWE399 μόνο)
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση
• Λιπαίνετε τις λεπίδες πριονιού (αν έχουν τοποθετηθεί μη
βαμμένες λεπίδες), τη βάση και τη σχισμή καθοδήγησης
λεπίδας πριονιού αμέσως μετά τον καθαρισμό. Μη λιπαίνετε
τις βαμμένες λεπίδες.
• Αν το εργαλείο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλη
χρονική περίοδο, με λίγο λάδι (π.χ. μηχανέλαιο) καλύψτε τις
μη βαμμένες λεπίδες πριονιού και γεμίστε τις οπές λαδιού.
Μην προσθέτετε λάδι στις βαμμένες λεπίδες.
Αφήνετε το εργαλείο να λειτουργήσει για λίγα δευτερόλεπτα για
να μπορέσει το λάδι να φθάσει σε όλα τα εξαρτήματα. Έτσι το
εργαλείο προστατεύεται από διάβρωση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
88
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό
Αφαιρείτε τακτικά τις λεπίδες πριονιού μετά την κοπή
κυψελοσκυροδέματος. Καθαρίζετε σχολαστικά τις λεπίδες
πριονιού και τη βάση. Για να καθαρίζετε τη σχισμή καθοδήγησης
των λεπίδων πριονιού χρησιμοποιείτε το ξέστρο που παρέχεται
με το εργαλείο. (DWE399 ΜΟΝΟ)
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
89
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039 9590200
39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: Fax: 214 66 75 00
214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N502372
90
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
11/16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising